Read Phau Vajluskub by Txawj Npis Hawj text version

Phau Vajluskub Zaj Qhia 1: Vajluskub Chiv Lis Cas Los

1. Phau Vajluskub yog chiv hauv Vajtswv los. Phau Vajluskub yog Vajtswv Txoj Lus uas chiv hauv Vajtswv los. Nws tsis yog chiv hauv tibneeg lub hlwv lossis tibneeg txoj kev xav. Txawm tibneeg yog tus sau los cov ntsiab lus yog chiv hauv Vajtswv txojkev xav los (God is the source) 2 Timaute 3:16-17. Phau Vajluskub yog sau txog keebkwm uas Vajtswv tau los nrog tibneeg sib txua lus thiab tau los ua dejnum rau tibneeg. Teg dejnum ntawd yog Vajtswv los tsim tibneeg, hu tibneeg, nrhiav tibneeg, npaj txojkev cawmdim rau tibneeg, cawm tibneeg thiab qhia Vajtswv lub dejsiab rau tibneeg. Txhua phau uas tau sau tseg qhia peb pom qee yam txog Vajtswv. Tus neeg uas xav paub Vajtswv thiab xav paub Vajtswv lub dejsiab yuav tsum tau nyeem nws phau Vajluskub. Phau Vajluskub no thiaj qhia tibneeg pom txog qhov tseeb (see reality as it truly is). Thaum tibneeg pom qhov tseeb ntawd lawm, tibneeg thiaj paub tias vim li cas thiaj muaj tibneeg (what is our ultimate purpose). Qhov tseeb ntawd yuav ua txojkev rau tibneeg rov qab mus cuag tau Vajtswv (lead us back to our creator). Tswv Yexus thiaj qhia tias yog koj paub qhov tseeb, qhov tseeb yuav cawm tau koj (the truth will set you free). 2. Phau Vajluskub yog tibneeg ua cov sau a. Lub ntsiab lus yog chiv hauv Vajtswv los tiamsis Vajtswv siv tibneeg ua cov sau. Cov tibneeg uas sau phau Vajluskub muaj li ntawm 40 tus. Muaj qee phau peb kuj tsis paub tias leejtwg kiag yog tus sau. Xws li phau Yauj thiab qee zaj nakuj hauv phau ntawv Nkauj, peb tsis paub tias tus neeg twg yog tus sau. b. Lub sijhawm sau phau Vajluskub siv li ntawm 1500 xyoo los sau thiaj txhij. Xws li pib ntawm xyoo 1400 B.C. uas yog lub sijhawm Mauxe sawv los coj cov neeg Yixayees mus txog rau ntawm xyoo100 A.D. , uas Yexus tus thwjtim Yauhas tau tag simneej thiaj sau txhij phau Vajluskub uas tamsis no peb muaj.

Phau Vajluskub by Txawj Npis Hawj

1400 BC

200BC

100 BC

100 AD 200 AD

lub sijhawm siv los sau phau Vajluskub c. Phau Vajluskub thaum chiv yog sau ua lus Henplais, Aramaic thiab lus Kili. Tom qab no mam txhais ua ntau yam lus lawm.

1

3. Txawm muaj li 40 tus tibneeg ua cov sau phau Vajluskub thiab siv sijhawm li ntawm 1500 xyoo los nws tseem muaj tib lub ntsiab lus xwb. Qhov no qhia tau rau peb tias muaj tib lub hlwb los coj cov tibneeg no sau. Txawm cov tibneeg no nyias nyob rau nyias ib tiam los vim Vajtswv yog tus tshoo, thaum sau tiav thiab muab coj los tso uake, thiaj tseem yog tib lub ntsiab lus xwb. a. Ib txhia tibneeg sau raws li Vajtswv qhia kom nws sau. Xws li Mauxes sau raw nraim li Vajtswv qhia kom nws sau thaum nws sau txog Vajtswv 10 nqe kevcai. Lossis cov Xibfwb Cev Vajtswv Lus sau raws nraim li Vajtswv kom lawv sau rau Vajtswv haiv neeg Yixayees. b. Ib txhia tibneeg sau raws li lawv tau pom. Xws li Mathais uas yog Tswv Yexus ib tug thwjtim. Nws nrog nraim Tswv Yexus thiab hnov Tswv Yexus tej lus qhuab qhia thiab pom tej Tswv Yexus tau ua. Nws thiaj li sau yam nws hnov thiab yam nws pom. c. Ib txhia sau raws li lawv tau mus tshawb, soj ntsuam thiab tau kawm ntawm lwm tus los. Xws li Luka. Luka yog ib tug tub txawj ntse (yog ib tug doctor) uas nws tau mus tshawb txog Tswv Yexus. Tom qab nws tau tshawb thiab nrog cov neeg uas tau paub Yexus tham tag, nws mam li sau nws phau ntawv uas hu ua "Luka". d. Vajtswv tus Ntsujplig yog tus tshoo thiab coj 40 tus tibneeg no sau txog Vajtswv Txojlus. Lawv sau raws li lawv kev txawj ntse, lawv kev hais lus, lawv kev tau taub. Txhais tau tias Luka yog neeg kawm ntawv siab, yog li nws siv cov lus siab li neeg txawj ntse los sau phau Luka. Petus yog neeg tsis tau mus kawm txuj, yog li, nws siv cov lus li tibneeg tsis tau kawm txuj los sau nws cov ntawv xwb. 4. Tamsis no, peb tsis muaj thawj phau uas tus sau tau sau lawm (no original manuscript). Peb tshuas cov theej lawm xwb. Txhais tau tias phau Luka sau, peb tsis muaj lawm. Khaws tsis tau lawm. Tshuas cov theej lawm xwb. a. Vajtswv yog tus tshoo tus sau kom txhob muaj yuam kev. Tiamsis thaum cov theej los kaij (copy), lawv kuj ua qee yam yuam kev xws li tso tus cim tsis yog, ntxiv lus ntxiv, lossis tsis nco qab tej los lus. Txawm li ntawd los, cov ntsiab lus yeej tseem yog cov qub li tus sau tau sau tseg. Cov ntsiab lus tsis plam. b. Tamsis no peb tseem tshuas ntau phau uas yog cov theej ntawm phau tseem los. Thaum peb muab los soj ntsuam thiab muab cov no sib piv uake, peb pom tias qhov yuam kev yog qhov twg. 5. Cov Theej (Manuscripts) a. Thaum peb hais los lus tias cov "theej" yog peb txhais tias cov ntaub ntawv uas xuas tes sau raws nraim li phau xub thawj uas yog kaij (copy) ib tug tsiaj ntawv zuj zus. Yog phau xub thawj sau ua lus Henplais ces tus theej yeej sau ua lus Henplais thiab. 2

Phau Vajluskub by Txawj Npis Hawj

6. Cov Txhais (Versions)

Phau Vajluskub by Txawj Npis Hawj

a. Cov uas raug muab "txhais" yog cov Vajluskub uas raug muab txhais lossis sau ua lwm yam lus lawm. Xws li Luka sau nws phau ua lus Kili tiamsis tom qab no neeg muab txhais ua lus Miskas lawm. 7. Phau Vajluskub Qub a. Cov Theej (sau ua lus Henplais li ntawm xyoo 1400 BC txog xyoo 400 BC) Phau qub tshaj plaws uas peb tseem muaj yog phau theej li ntawm xyoo 100 BC. Tseem tshuas ntau phau uas tau muab theej tom qab no tiamsis phau qub tshaj plaws uas peb muaj ces yog phau theej li ntawm xyoo 100 ua ntej Yexus yug. b. Cov Txhais Phau qub tshaj plaws uas peb muaj yog phau muab txhais ua lus Kili uas muaj lub npe hu ua "Septuagint". Phau no yog muaj li 70 tus tub txawg tub ntse uas yog neeg Yixayees los muab txhais ua lus Kili nyob rau lub nroog Alexandria tibechaws Iziv. Lub sijhawm txhais phau no yog li ntawm xyoo 250 BC. 8. Phau Vajluskub Tshiab a. Cov Theej 1. Phau Tshiab yog sau ua lus Kili tom qab Yexus rov mus Ceebtsheej lawm. Sijhawm yog li ntawm xyoo 50 rau 100 AD. 2. Phau qub tshaj plaws uas peb muaj yog theej li ntawm xyoo 350 AD. Ob phau peb muaj uas yog sau lub sijhawm no yog phau hu ua Sinaitic thiab Vatican. Peb tshuav ib phau theej li ntawm xyoo 400 AD uas yog hu ua Alexandrian. 3. Tamsis no peb tseem tshuav tshaj li ntawm 100 phau rov saud uas yog theej li ntawm xyoo 400 AD rau 900 AD. b. Cov Txhais 1. Xyoo 100 rau 150 AD xwb, twb muab phau Vajluskub Tshiab txhais ua lus Syriac thiab lus Latin lawm. a. Xyoo 400 AD, muaj ib phau txhais ua lus Latin dhau los ua phau cov ntseeg siv rau tiam ntawd rau tebchaws Europe. Phau no muaj lub npe hu ua Vulgate.

3

2. Xyoo 200 mus rau xyoo 300 AD, phau Vajluskub Tshiab raug muab txhais ua lus Coptic (Iziv), Gothic, Ethiopic, thiab Armenian. 9. Cov txhais ua lus Avkis a. Xyoo 735, 900, 1380, 1525 thiab 1604 AD, twb muab Vajluskub txhais ua lus Avkis lawm. Phau xyoo 1604 AD yog phau uas tseem muaj txog hniaj hnub nimno. Phau ntawd yog phau lus Miskas hu ua "King James Version" vim huabtais James yog tus txib 54 tus tub txhawg tub ntse los txhais. 10. Phau Vajluskub Hmoob Tom qab thaum Hmoob Nplog Teb los ntseeg Vajtswv lawm, mam li muab phau Vajluskub Miskas txhais ua lub Hmoob. Peb Hmoob phau ces pib txhais li peb plaub caug tawm lub xyoo dhau los xwb. Tseem tsis tau muaj phau uas txhais ntawm lus Henplais, Kili, thiab Aramaic los. Tsuas yog txhais ntawm Miskas phau los xwb.

Phau Vajluskub by Txawj Npis Hawj

4

Phau Vajluskub Zaj Qhia 2: Kev Faib Phau Vajlukub

Phau Vajluskub Phau Qub 39 Phau Phau Tshiab 27 Phau

Phau Vajluskub by Txawj Npis Hawj

Phau Vajluskub yog muab ntau phau coj los xaws uake. Nws zoo li nws yog ib phau xwb tiamsis nws yog 66 phau uas muab coj los xaws uake lawm xwb. Ib phau hais thiab qhia txog lawm ib yam. Xws li tej phau qhia txog keebkwm, tej phau qhia txog kevcai, tej phau qhia txog kev cawmdim thiab lwm yam. Phau Vajluskub no, raug muab faib uas ob ntu loj loj. Ob ntu no yog hu uas Phau Qub thiab Phau Tshiab.

Phau Qub

Cov ntawv uas nyob rau Phau Qub, raug muab faib uas 4 ntu me uas yog Kevcai, Keebkwm, Pajlug thiab Kev Cev Vajtswv Lus Txog Yav Pemsuab. Taghro yog muaj 39 phau. Kevcai 5 Phau Keebkwm 12 Phau Pajlug 5 Phau Yav Pemsuab 17 Phau

A. Cov ntsiab lus ntawm tej ntu no. 1. Cov Ntawv Qhia Txog Kevcai: Cov ntawv uas qhia txog kevcai yog thawj 5 phau uas nyob hauv Vajluskub Qub. Tsib phau no qhia txog thaum chivkeeb uas Vajtswv tsim ntuj tsim teb, thaum Vajtswv tso dej los nyab ntiajteb, thaum Vajtswv hu haiv neeg Yixayees ua yog Anplaham thiab nws cov xeebntxw (Ixaj, Yakhauj) los ua Vajtswv haiv neeg, thaum Vajtswv coj haiv neeg Yixayees tawm hauv tebchaws Iziv los hla dej hiavtxwv thiab tau mus nyob tom tom zeb suab puam, mus txog rau thaum Mauxes tau tag simneej thiab haiv neeg Yixayees tab tom yuav pib mus txeeb lub tebchaws uas Vajtswv npaj tseg rau lawv. Thawj tsib phau no qhia rau peb pom txog Vajtswv txojkev uas nws hu nws haiv neeg thiab tau maub nws txoj kev cai rau lawv coj. Vim lub sijhawm no, tibneeg ntiajteb poob rau txoj kev txhaum thiab tsis nrhiav Vajtswv. Vajtswv thiaj hu Anplaham thiab Anplaham cov xeebntxwv los ua Vajtswv haiv neeg uas Vajtswv yuav rhawv txoj kev cawdim pub tibneeg ntiajteb. 5

Txoj cai no thiaj dhau los ua cov neeg Yixayees txoj cai (the Jewish Law) lossis txoj cai nyob rau Vajluskub Qub (Old Testament Law). Cov nqe tseemceeb uas sawdaws phau txog yog Vajtswv kaum (10) nqe kevcai nyob hauv Khiavdim 20:3-17 thiab nqe qhia txog txoj cai tseemceeb tshaj txhua nqe uas yog nyob hauv 2 Kevcai 6:5. Tagnrho cov ntawv no qhia rau peb pom tias Vajtswv yog tus tsim ntuj tsim teb. Nws yog ib leej txiv ua muaj lub siab ntej rau tibneeg. Nws hlub thiab tshuas txog tibneeg thiab los nrhiav thiab cawm tibneeg. Vajtswv yog tus xav foom koob hmoov rau tibneeg vim nws yog tus tsim tibneeg kom muaj tus yamntxwv zoo li Vajtswv. 2. Cov Ntawv Qhia Txog Keebkwm: Cov ntawv qhia txog keebkwm yog pib ntawm Yausuas mus txog rau ntawm Exethaws. Nws qhia txog haiv neeg Yixayees li keebkwm uas lawv txeeb tau teb tau chaws li ntawm 1400 B.C. mus txog thaum lawv poob teb poob chaws thiab Vajluskub Qub tau xaus li ntawm 400 B.C. Nws qhia rau peb pom txog txojkev mloog Vajtswv lus thiab txojkev tsis mloog Vajtswv lus. Cov ntawv no tsuas yog hais txog Yixayees li keeb kwm xwb vim lawv yog haiv neeg uas Vajtswv yuav tso tus Cawmseej los. 3. Cov Ntawv Qhia Txog Pajlug: Cov ntaub ntawv uas raug muab faib hu uas pajlug no yog ib cov nkauj thiab lus pajlug uas txhawb tau tibneeg lub siab. Txog hniaj hnub nimno los cov nkauj thiab pajlug no tseem txhawb tau tibneeg tiam no. Cov ntseeg muab suab thiab muab sau ua ntau zaj nkauj hu txog los txhawb sawdaws. Tibneeg thoob qab ntuj tau nyeem thiab muab ua nkauj hu. Qhov no qhia tau tias Vajtswv yog tus tshoo tibneeg sau tej nkauj thiab pajlug no. Nws thiaj muaj nyob txog hniaj hnub nimno thiab tibneeg hniaj hnub muab los nyeem thiab hu txhawb lub dag lub zog. 4. Cov Ntawv Qhia Txog Yav Pemsuab: Cov phau ntawv uas qhia txog yav pemsuab yog Vajtswv cov lus uas nws muab rau nws haiv tibneeg Yixayees. Vim lawv tsis mloog Vajtswv lus thiab pheej mus ua kev txaug kev txhaum, Vajtswv thiab txib qee tus tibneeg los cev nws tej lus rau haiv neeg Yixayees. Cov neeg no dhau los ua cov xibfwb cev Vajtswv lus. Cov lus uas Vajtswv hais rau haiv neeg Yixayees yog hais txog yam yuav tshwmsim yav pemsuab rau lawv vim lawv tsis mloog Vajtswv lus thiab qhia txog ntau yam uas yuav tshwmsim yav tom ntej ua ntej tus Cawmseej nqi los kav ntiajteb. Vim li no, thiaj muab hu ua cov ntaub ntawv qhia txog yav pemsuab.

Phau Vajluskub by Txawj Npis Hawj

6

Phau Vajluskub by Txawj Npis Hawj

Phau Tshiab Cov ntaub ntawv uas nyob rau Phau Vajluskub Tshiab kuj raug muab faib ua plaub (4) ntu me thiab. Taghro yog muaj 27 phau. Cov nyob rau phau tshiab no yog sau tom qab Tswv Yexus twb rov qab nce mus saum ntuj lawm. Lub sijhawm sau yog li ntawm xyoo 50 A.D. mus txog li xyoo 100 A.D. Kev faib phau tshiab yog muab faib hu ua Txojmoo Zoo, Keebkwm, Cov Tsab Ntawv, thiab Yav Pemsuab. Txoj Moo Zoo 4 Phau Keebkwm 1 Phau Cov Tsab Ntawv 21 Tsab Ntawv Yav Pemsuab 1 Phau

A. Cov ntsiab lus ntawm tej ntu me no: 1. Plaub Phau Uas Qhia Txog Txoj Moo Zoo: Plaub phau uas qhia txog txoj moo zoo yog qhia txog Tswv Yexus lub neej, nws kev tuag, thiab nws kev sawv hauv qhov tuag rov qab los. Lub homphiaj yog qhia kom tibneeg paub txog tias Yexus yog Vajtswv tus tub ua los cawm tibneeg ntiajteb. 2. Phau Qhia Txog Keebkwm: Muaj ib phau qhia txog pawg ntseeg li keebkwm uas yog Haujlwm. Phau no qhia txog pawg ntseeg pib li cas, pawg ntseeg kev ua dejnum thiab pawg ntseeg kev huam vam loj zuj zus. Nws qhia rau peb paub tias yog leejtwg xav ua ib tug ntseeg, nws yuav tsum tau ua li cas thiab teg dejnum nws yuav tau txhawb pawg ntseeg yog dabtsi. 3. Cov Tsab Ntawv: Cov tsab ntawv no yog tej tsab ntawv uas cov thwjtim sau rau tej pawg ntseeg thiab tej tug ntseeg. Lub homphiaj ntawm cov tsab ntawv no yog los qhia txog kom cov ntseeg paub ua lub neej ntseeg Vajtswv thiab qhia txog Vajtswv thiab txojkev ntseeg. 4. Phau Qhia Txog Yav Pemsuab: No yog ib phau uas Yauhas sau txog yam uas yuav tshwmsim rau yav pemsuab. Lub homphiaj yog qhia kom cov ntseeg paub tias Yexus thiab cov ntseeg yog cov yuav yeej thaum kawg. Kom cov ntseeg rau siab ntso ntseeg Yexus thiab ruaj siab tias ib hnub, cov ntseeg yuav tau txais txoj koob hmoov uas Vajtswv twb npaj tseg lawm.

7

Phau Vajluskub Zaj Qhia 3: Vajluskub Qub

Qhib Lus: Yog koj yog ib tug neeg kho vaj kho tsev, koj yuav tsum paub siv tej khoom kho vaj tsev. Xws li koj yuav tsum paub tias rab kaw siv ua dabtsi, rab rauj siv ua dabtsi, cov ntsia hlau yuav siv cov loj lossis me. Thiab koj yuav tsum paub tias koj cov khoom no nyob qhov twg. Thaum koj yuav siv thiaj li mus nrhiav tau. Ib yam nkaus li ntawd, phau Vajluskub yog koj cov khoom yuav siv los kho koj lub neej thiab coj lwm tus los paub Vajtswv. Yog li, koj yuav tsum paub tias nws yog dabtsi thiab nws nyob qhov twg. Thaum koj yuav siv, koj thiab paub tias yuav siv phau ntawv twg thiab nws nyob rau qhov twg. Cov Ntawv Qhia Txog Txojkev Cai Muaj tsib phau ntawv qhia txog kevcai uas yog Chivkeeb, Khiavdim, Levi Kevcai, Teev Npe, thiab Ob Levi Kevcai. Siv lub sijhawm no los muab nco cia kom koj txhob hnov qab. Tsib phau no kuj muaj lub npe hu ua "Pentateuch" lossis "Pheejtagtug" uas yog muab ntawm ib los lus Kili los. Los lus no txhais tau tias "tsib phau ntawv". Raws li keebkwm tau qhia tseg, Mauxes yog tus sau tsib phau ntawv no. Tshooj kawg uas yog qhia txog Mauxes txoj kev tuag, feem coob ntseeg tias Yausuas yog tus sau tshooj no. 1. Chivkeeb. Los lus "Genesis" lossis "chivkeeb" yog txhais tias thaum pib. Phau ntawv Chivkeeb no yog phau qhia txog thaum pib muaj lub ntiajteb no. Vajtswv yog tus tshoo thiab coj Mauxes sau txog tias thaum pib chiv lub ntiajteb no yog pib li cas. Vajtswv yog tus tshoo vim Mauxes tsis nyob thaum Vajtswv pib tsim lub ntuj thiab ntiajteb no. Tsis tas li xwb, phau Chivkeeb no kuj qhia txog tibneeg li keebkwm thaum Vajtswv tsim thawj tus txiv neej (Adas) mus txog thaum Vajtswv xaiv haiv neeg Yixalayees thiab lawv tau mus nyob rau tebchaws Iziz li ntawm xyoo 1500 B.C. 2. Khiavdim. Los lus "Exodus" lossis "Khiavdim" yog txhais tias "tawm mus". Phau ntawv no qhia txog haiv neeg Yixalayees kev khiav tawm hauv tebchaws Iziv mus rau pem lub tebchaws uas Vajtswv npaj tseg rau lawv. Nws qhia txog Vajtswv txojkev coj lawv kev thiab tau muab Vajtswv txojkev cai rau haiv neeg Yixalayees coj kom lawv dhau los ua Vajtswv haiv neeg tiag. 3. Levi Kevcai. Phau Levi Kevcai no yog tau lub npe los ntawm tsav tibneeg Levi uas yog ib xeem ntawv Yixalayees 12 xeem tibneeg. Txhua tus txivneeg nyob hauv xeem Levi no raug muab cob rau Vajtswv los leg Vajtswv teg dejnum hauv Vajtswv lub tuam tsev. Muaj ib tsev neeg raug tsa los ua cov xibfwb (priest), lwm tsev neeg raug tsa los ua cov txhawb cov xibfwb, cov hu nkauj lossis ntau nkauj (musicians), cov los tu lub tuam tsev, thiab cov los pab lig lwm yam haujlwm. Phau ntawv Levi Kevcai no yog

Phau Vajluskub by Txawj Npis Hawj

8

sau txog txojcai tswj cov neeg Levi kev ua dejnum pub rau Vajtswv thiab qhia txog kev yuav pehawm Vajtswv li cas. 4. Teev Npe. Phau ntawv no raug muab hu ua "Teev Npe" vim yog nws qhia txog kev suav haiv neeg Yixayees. Cov tibneeg Yixayees tau raug suav ob zaug seb lawv muaj coob npaum li cas. Tsis tas li xwb, phau Teev Npe no kuj qhia txog Vajtswv txojcai uas tsis tau sau rau hauv phau Khiavdim thiab qhia txog cov neeg Yixalayees kev nyob tom toj zeb suab puam ua ntej lawv mus rau lub tebchaws uas Vajtswv npaj tseg rau lawv. 5. Ob Levi Kevcai. Phau ntawv no raug muab hu ua "Ob Levi Kevcai" vim nws sau txog thaum Mauxes qhia haiv neeg Yixayees zaum kawg ua ntej Mauxes yuav tag simneej. Nws rov qab mus qhia lawv txog Vajtswv txoj kevcai uas Vajtswv tau muab rau lawv hauv phau Khiavdim. Vim li no, thiaj hu ua "Ob Levi Kevcai". Cov Phau Ntawv Qhia Txog Keebkwm Cov ntawv qhia txog keebkwm muaj 12 phau. Cov ntawv no qhia txog lub sijhawm li ntawm xyoo 1400 B.C. txog rau 400 B.C. Tagrho lub sijhawm no muaj li ntawm 1000 xyoo. Yausuas Cov Thawjtswj Luv 1 Xamuyees 2 Xamuyees 1 Vajntxwv 2 Vajntxwv 1 Xwmtxheej 2 Xwmtxheej Exalas Nehemis Exethaws

Phau Vajluskub by Txawj Npis Hawj

1. Yausuas, Cov Thawj Tswj, Luv. Peb (3) phau no qhia txog haiv neeg Yixayees kev los txeeb tau tebchaws thiab kev raug tswj hwm los ntawm cov Thawj Tswj (Judges) thaum tau tebchaws lawm. 2. 1 Xamuyees, 2 Xamuyees, 1 Vajntxwv, 2 Vajntxwv, 1 Xwmtxheej, 2 Xwmtxheej. Rau (6) phau no qhia txog thaum haiv neeg Yixayees pib muaj vajntxwv los kav lawv, thaum lawv tau dhau los ua ib lub tebchaws uas muaj koob nto npe, thaum lawv raug faib ua ob lub tebchaws thiab thaum lawv raug cov neeg Assyria thiab Npanpiloos tuaj muab tua thiab nte mus nyob txawv tebchaws lawm. 3. Exalas, Nehemis, Exathaws. Peb (3) phau no qhia txog lub sijhawm tom qab haiv neeg Yixayees tau raug nte mus nyob rau Pawxia thiab thaum ib txhias rov qab los rau Yeluxalees.

9

Phau Vajluskub by Txawj Npis Hawj

Cov Phau Ntawv Pajlug Muaj tsib (5) phau ntawv nyob rau hauv cov ntawv muaj npe tias Pajlug. Nws yog Yauj, Ntawv Nkauj, Paj Lug, Tej Lus Qhia, thiab Xalaumoos Tej Zaj Nkauj. Cov ntawv no yog ib cov muaj koob nto npe tshaj txhua yam ntaub ntawv nyob hauv ntiajteb. 1. Yauj. Phau no yog ib phau sau txog kev sib tawm tsam (debate) txog txoj kev txomnyem (human suffering). Nws qhia txog txojkev ruaj siab rau Vajtswv txawm yog yuav raug kev txomnyem. 2. Ntawv Nkauj. Phau no yog ib cov nkauj. Ntau zaj yog huabtais Daviv sau thiab ntau zaj yog los qhuas Vajtswv. 3. Paj Lug. Nws yog ib phau sau txog tej zaj lus qhia luv luv. Feem ntau yog huabtias Xalaumoos sau. 4. Tej Lus Qhia. Phau no yog huabtais Xalaumoos sau qhia txog txojkev ua neej uas thaum kawg peb lub neej feem ntau tsis muaj qab haus dabtsi (useless of human activity). 5. Xalaumoos Tej Zaj Nkauj. Phau no yog ib phau qhia txog txojkev sib hlub. Cov Phau Ntawv Cev Vajtswv Lus thiab Qhia Txog Yav Pemsuab Muaj kaum xya (17) phau uas qhia txog yav pemsuab. Cov ntawv no raug muab faib raws li nram no: Cov Loj: Yaxayas Yelemis Nkauj Quaj Ntsuag Exekees Daniyees Hauxeyas Yau-ees Amaus Aunpadiyas Cov Me: Yaunas Mikhas Nahus Hanpakus Xefaniyas Hakhais Xakhaliyas Malakis

A. Cov Phau Ntawv Loj (Major Prophets). Muaj tsib (5) phau. Cov no raug hu ua cov phau loj vim yog lawv ntev thiab ntau dua li cov me. Cov no yog phau Yaxayas, Yelemis, Nkauj Quaj Ntsuag, Exekees, thiab Daniyees. 1. Yaxayas. Yaxayas yog ib tug txivneej nyob hauv lub nroog Yeluxalees thiab nws yog ib tug tawm tswvyim (advisor) rau huabtais Hezekiah. Nws phau ntawv yog ntua haiv neeg Yixayees kom rov qab coj lub neej dawb huv, qhia lawv txog kev yuav raug tawmtsav yog tsis hloov siab, thiab

10

Vajtswv txojkev yuav coj lawv rov qab los thaum lawv raug lwm haiv neeg tuaj muab ntes mus lawm. Nws kuj qhia txog Tswv Yexus uas yog tus Cawmseej. Lub sijhawm nws sau nws phau ntawv no yog li 700 xyoo ua ntej Tswv Yexus los yug (Yaxayas tshooj 53 yog ib tshooj qhia txog Yexus). 2. Yelemis. Yelemis yog ib tug txivneej nyob hauv lub nroog Yeluxalees ua ntej thiab tom qab Yeluxalees raug poob rau yeebncuab txhais tes. Nws qhia haiv neeg Yixayees tias lawv yuav raug puamtsuaj yog lawv tsis thim siab coj lub neej dawb huv. Nws kuj qhia ntxiv tias Vajtswv yuav cawm lawv tomqab haiv neeg Yixayees raug ntes lawm. 3. Nkauj Quaj Ntsuag. Phau no yog Yelemis sau thaum Yeluxalees raug poob rau yeeb ncuab lawm. Nws sau txog kev tu siab vim nws haiv neeg tsis mloog Vajtswv lus thiab tau raug lwm haiv tibneeg tuaj ntau thiab txeeb tau lawm. Nws kuj qhia tias vim lawv tsis mloog lus, qhov Vajtswv cia lwm haiv neeg tuaj ntau thiab txeeb lawv lub tebchaws kuj yog ib qhov Vajtswv ua yog. 4. Exekees. Exekees yog ib tug raug nte coj mus rau tom Npanpiloos lawm. Nws phau ntawv yog los qhia haiv neeg Yixayees txog lawv txojkev txhaum thiab qhia lawv tias Vajtswv yeej yog tus ncaj txawm Nws cia lwm haiv neeg tuaj txeeb tau tebchaws Yixayees. 5. Daniyees. Daniyees kuj yog ib tug uas raug nte mus rau tebchaws Npanpiloos. Nws yog ib tug tub txawg tub ntse uas ua haujlwm rau huabtais nyob Npanpiloos. Nws phau ntawv qhia txog ntau lub tebchaws uas yuav tshwmsim los kav ntiajteb rau yav pemsuab. B. Cov Phau Ntawv Me Cov phau ntawv me raug muab tso tom qab cov phau ntawv loj. Tiamsis Aunpadiyas, Yau-ees, Yaunas thiab Amaus yog cov Xibfwb Cev Vajtswv Lus uas xub muaj nyob ua ntej lwm tus xibfwb cev Vajtswv lus ntawm cov phau ntawv loj. Txhais tau tias lawv xub yug thiab tuag ua ntej Yaxayas, Yelemis, Exekees thiab Daniyees. Tsuas yog Hakhais, Xekhaliyas, thiab Malakis thiaj li yug thiab tuag tom qab Yaxayas, Yelemis, Exekees thiab Daniyees xwb. 1. Hauxeyas. Hauxeyas sau nws phau ua ntej tebchaws Yixayees poob. Nws qhia txog Vajtswv txoj kev hlub, kev ua siab ntev thiab kev zam txim rau haiv neeg Yixayees. Nws thov kom haiv neeg Yixayees thim hloov siab rov qab los nrhiav Vajtswv. Tiamsis tsis muaj leej twg mloog nws qhia. Vim li no, Vajtswv thiaj cia lwm haiv neeg tuaj txeeb tebchaws Yixayees. 2. Yau-ees. Yau-ees sau nws phau ntawv 100 xyoo ua ntej Hauxeyas. Nws

Phau Vajluskub by Txawj Npis Hawj

11

sau los ntua haiv neeg Yixayees kom thim hloov siab los cuag Vajtswv. Nws twb xub pom haiv neeg Yixayees txoj kev txhaum uas yuav ua rau lawv poob rau txoj kev puamtsuaj. 3. Amaus. Amaus yog ib tug neeg ua liaj teb. Vajtswv hu nws los qhia cov neeg hauv nroog kom lawv tso txoj kev txaug kev txhaum tseg. 4. Aunpadiyas. Aunpadiyas sau nws phau ntawv qhia txog lub tebchaws Edom txojkev yuav raug puamtsuaj. Tebchaws Edom yog ib lub tebchaws ua yeeb ncuab nrog Yixayees. 5. Yaunas. Yaunas yog sau txog nws txojkev mus qhia Vajtswv txojlus rau lwm haiv tibneeg (Ninivites) kom lawv thim siab rov nrhiav Vajtswv. Zaj no qhia tias lwm haiv tibneeg tseem mloog Vajtswv lus. Vajtswv haiv neeg Yixayees twb tsis mloog Vajtswv lus npaum li lwm haiv tibneeg. 6. Mikhas. Mikhas ua neej nyob tib lub sijhawm li Yaxayas thiab nws kuj qhia haiv neeg Yixayees muaj ntsis zoo ib yam li Yaxayas qhia thiab. Los ntawm nws phau ntawv hauv tshooj 5 nqe 2, tub txawg tub ntse thiaj paub tias tus Cawmseej yuav los yug rau hauv Npelehem (Mathais 2:1-6). 7. Nahus. Nahus sau los qhia txog haiv tibneeg Niniveh kev yuav raug puamtsuaj. Ib puas tawm xyoo ua ntej, lawv tau thim siab rov qab mloog Vajtswv lus thaum Yaunas mus qhia. Tiamsis tom qab no, lawv rov qab tsis mloog Vajtswv lus. Vim li no, Nahus thiaj qhia tias yav pemsuab, lawv yuav raug kev puamtsuaj. 8. Hanpakhus. Nws tau chim siab vim haiv neeg Yixayees ua kev txaug kev txhaum puv npos. Nws thiaj nug Vajtswv tias Vajtswv yuav ua siab ntev npaum li cas ntxiv. Vajtswv thiaj teb tias kev teem txim zoo li ntev kawg yog saib ntawm sab nqaij tawm tuaj. Tiamsis ntawm Vajtswv, cov tibneeg ua txhaum yeej yuav raug teem txim ib hnub xwb yog lawv tsis hloov siab. 9. Xefaniyas. Nws kuj sau nws phau ntawv los ntua haiv neeg Yixayees kom lawv thim siab rov qab nrhiav Vajtswv tom qab Hanpakhus sau nws phau. 10. Hakhais. Hakhais yog ib tug xibfwb cev Vajtswv lus tom qab haiv neeg Yixayees twb raug ntes mus rau Npanpiloos thiab twb rov qab los rau hauv Yeluxalees lawm. Nws ntua haiv neeg Yixayees kom lawv rau saib ntso ua Vajtswv lub tuam tsev kom tiav thiab rau siab ntseeg thiab pehawm Vajtswv. 11. Xekhaliyas. Nws ua neej nyob tib lub sijhawm li Hakhais thiab sau nws phau ntawv ib yam li Hakhais phau.

Phau Vajluskub by Txawj Npis Hawj

12

12. Malakis. Malakis yog tus kawg ntawm cov Xibfwb Cev Vajtswv Lus. Nws phau ntawv yog phau kawg ntawm phau Vajluskub Qub. Nws phau ntawv xaus los qhia txog tus yuav los taws kev ua ntej tus Cawmseej nqi los yug uas yog Yauhas Npatitau (Malakis 4:5-6; Mathais 11:11-14). Xaus Lus: Cov Xibfwb Cev Vajtswv Lus muaj ntau tus tshaj li cov phau ntawv peb tau kawm no. Elijah thiab Elisha yog ob tug uas tsis sau tej phau ntawv tiamsis yog ob tug muaj koob ntos npe. Ib txhia xibfwb cev Vajtswv Lus xws li Yaxayas yog cov ua dejnum nrog huabtais. Ib txhia, xws li Amaus, yog neeg ua liaj ua teb tiamsis Vajtswv hu los cev nws txojlus. Ib txhia, xws li Elija, yog cov huabtais thiab nomtswv ntxub nrhiav tua povtseg. Txawm li ntawd los, txhua tus Xibfwb Cev Vajtswv Lus yog cov ncaj ncees rau Vajtswv thiab muab Vajtswv txojlus rau Vajtswv haiv neeg Yixayees thiab lwm haiv neeg uas Vajtswv txib lawv mus qhia. Txhua tus raug Vajtswv hu los cev Vajtswv txojlus.

Phau Vajluskub by Txawj Npis Hawj

13

Information

Phau Vajluskub by Txawj Npis Hawj

13 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

897618


You might also be interested in

BETA
Phau Vajluskub by Txawj Npis Hawj