Read Microsoft Word - 2228g.doc text version

SINTEF Certification

Nr.

Utstedt: Revidert: Gyldig til: Side: SINTEF Byggforsk bekrefter at

2228

24.03.2006 24.08.2009 18.08.2014 1 av 3

Kompaktmur grunnmursystem

tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt i Plan- og Bygningsloven og tilhørende Teknisk forskrift (TEK) med egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt i dette dokumentet

1. Innehaver av godkjenningen Nordisk Sprøytebetong A/S Eikveien 9 3036 Drammen Tlf.: 32 20 80 10 Faks: 32 20 80 11 Internett: www.nordisksproytebetong.no 2. Produsent Grunnmurssystemet utføres på byggeplass av Nordisk Sprøytebetong A/S. 3. Produktbeskrivelse Kompaktmur er et grunnmursystem med en bærende armert betongvegg av sprøytebetong på utsiden av en bindingsverksvegg av tre, se fig. 1. Mellom betongen og treveggen er det plassert isolasjonsplater av ekspandert polystyren (EPS). Betongen skal isoleres utvendig under terreng med minimum 50 mm EPS. Bindingsverket isoleres med 100 eller 148 mm mineralull. Varmeisolasjon Grunnmuren isoleres med plater av steinull med deklarert varmekonduktivitet D = 0,037 W/(m·K) i henhold til NSEN 13162. I tillegg brukes plater av EPS med trykkstyrke klasse CS (10)80 og deklarert varme-konduktivitet D = 0,038 W/(m·K) i henhold til NS-EN 13163. Som kuldebrobryter i fundament brukes plater av EPS med trykkstyrke klasse CS (10)400. Betong Sprøytebetong og betongfundament utføres i henhold til eksponeringsklasse XC3 i NS 3473. Betongkvalitet er B30. Sprøytebetongen har et synkmål på 10-12 cm. Som armering benyttes et sveiset armeringsnett NS 3576-4 R503. 4. Bruksområder Kompaktmur kan brukes som yttervegg mot terreng i kjeller- og sokkeletasje til bolighus av tre med inntil to overliggende etasjer, og i andre bygninger som gir tilsvarende belastning på vegger i kjeller.

Fig. 1 Kompaktmur grunnmursystem Veggen kan isoleres på ulike måter, avhengig av kjellergolvet høyde under terreng og krav til U-verdi. Se tabell 1.

5. Egenskaper Styrke og stivhet Grunnmursystemet har tilstrekkelig kapasitet til å motstå jordtrykk og understøtte huskonstruksjoner når bruksområdet er som angitt i pkt. 4, og tilbakefylling av masser på utsiden gjøres som angitt i pkt. 6. Sikkerhet ved brann Konstruksjonen kan forutsettes å ha en brannmotstand tilsvarende REI 30 i henhold til NS-EN 13501-2.

SINTEF Byggforsk er norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc Referanse: Godkj. B09442 Kontr. B10003 Emne: Vegg- og golvkonstruksjoner mot terreng Trondheim: SINTEF Byggforsk 7465 Trondheim Telefon 73 59 30 00/33 90 ­ Telefaks 73 59 33 50/80

Hovedkontor: SINTEF Byggforsk Postboks 124 Blindern ­ 0314 Oslo Telefon 22 96 55 55 ­ Telefaks 22 69 94 38 © Copyright SINTEF Byggforsk

Firmapost: [email protected] www.sintef.no/byggforsk

SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr.

2228

2 av 3

Varmeisolering Tabell 1 viser varmegjennomgangskoeffisient (U-verdi) for Kompaktmur avhengig av isolasjonstykkelser innenfor og utenfor betongveggen og kjellergolvets gjennomsnittlige høyde opp til terrengoverflate.

Tabell 1 U-verdier i W/m²K for Kompaktmur, avhengig av isolasjonstykkelser innenfor og utenfor betongveggen og kjellergolvets gjennomsnittlige høyde opp til terrengoverflate. Konstruksjon Høyde tilbakefylling 0m 1m 2m Inne: 50 mm EPS+98 mm steinull 0,26 0,22 0,17 Ute: 50 mm under bakkenivå Inne: 50 mm EPS+98 mm steinull 0,19 0,18 0,16 Ute: 50 mm også over bakkenivå Inne: 50 mm EPS+98 mm steinull 0,26 0,21 0,15 Ute: 100 mm under bakkenivå Inne: 50+98+48 mm over terreng, 50+98 mm under terrengnivå. 0,20 0,17 0,14 Ute: 100 mm under terrengnivå Inne: 50+98+48 mm over terreng, 50+98 mm under terrengnivå. 0,20 0,19 0,16 Ute: 50 mm under terrengnivå

Armering av betongveggen Betongveggen armeres med et armeringsnett R503 som festes til bindingsverket før betongen sprøytes. Armeringen skal være plassert i avstand 25 mm fra polystyrenplatene innenfor. Hovedarmeringen er stående. Alle utvendige og innvendige hjørner armeres i tillegg med et armeringsnett K131. Rundt dør- og vindusåpninger monteres ekstraarmering i henhold til leverandørens anvisninger. Fig. 3 viser eksempel på innsetting av vindu.

6. Betingelser for bruk Fundamentering Grunnmursystemets betongvegg står på et armert betongfundament som vist i fig. 2. Vegg med jordtrykk må nederst ha et horisontalt mothold mot et betonggolv. Når utvendig fyllingshøyde er over 1 m må betonggolvet derfor støpes i direkte kontakt med betongveggen.

Fig. 3 Eksempel på innsetting av vindu

Feste mellom grunnmursystemet og etasjeskiller Vegg med jordtrykk må i toppkant ha tilfredsstillende horisontalt mothold mot etasjeskiller. Eksempel på innfesting er vist i Fig. 4. Utvendig isolering og fuktsikring Utvendig fuktsikring består av drenerende masser mot grunnmursplater av plast med knaster. I stedet for grunnmursplater med knaster kan det benyttes drenerende isolasjonsplater kombinert med fiberduk. Kompaktmur kan isoleres på flere måter, se aktuelle varianter i Tabell 1. Utvendig isolasjon over terreng anbefales, men inngår ikke som en del av godkjenningen. For øvrig vises til Byggforskserien 514.221 Drenering. Fuktsikring av bygninger.

Fig.2 Prinsipp for fundamentering av grunnmursystemet

SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr.

2228

3 av 3

7. Produksjonskontroll Produksjonen av Kompaktmur grunnmursystem er underlagt overvåkende produksjonskontroll i henhold til kontrakt med SINTEF Byggforsk om Teknisk Godkjenning. 8. Grunnlag for godkjenningen Rapporter Siv.ing Stener Sørensen as. Kjellervegg av 100 mm sprøytebetong. Statiske beregninger. Drammen 2005. 9. Merking Produsentens informasjonsmateriell kan merkes med godkjenningsmerket for Teknisk Godkjenning; TG 2228.

Fig. 4 Innfesting av mot etasjeskiller

TG 2228

Tilbakefylling Fyllingshøyden for fyllingsmasser på utsiden kan være inntil 2,4 m. Terrenget legges med permanent fall 1:50 minst 3 m ut fra veggen. Som tilfyllingsmasse skal det benyttes drenerende masser som pukk, løs lettklinker, eller sprengstein. Tilbakefylling skal ikke skje før etasjeskiller er montert og avstivet. Isolering og kledning av treveggen Treveggen skal ikke isoleres og kles innvendig før huset er under tak og fuktinnholdet i bindingsverket er maks. 15 vektprosent. Dampsperre på innsiden av bindingsverksveggen brukes bare når gjennomsnittlig utvendig fyllingshøyde er mindre enn halve vegghøyden. Når det brukes innvendig kledning av trepanel monteres et vindsperremateriale for lufttetting mot isolasjonen.

Godkjenningsmerke

10. Ansvar Innehaver/produsent har det selvstendige produktansvar i henhold til gjeldende rett. Bruksbetinget krav kan ikke fremmes overfor SINTEF Byggforsk utover det som er nevnt i NS 8402. 11. Saksbehandling Prosjektleder for godkjenningen er Peter Blom, SINTEF Byggforsk, avd. Byggematerialer og konstruksjoner, Oslo.

for SINTEF Byggforsk

Steinar K. Nilsen

Godkjenningsleder

Information

Microsoft Word - 2228g.doc

3 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

44060


Notice: fwrite(): send of 205 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531