Read Untitled Document text version

1

Leggeanvisning for Talgø heltregulv.

Valg av leggemetode.

For at ditt ferdige gulv skal ha den forventede kvaliteten er det viktig at noen punkter er nøye tenkt igjennom før legging. Dette gjelder først og fremst momenter ved leggemetoder. Gulvet finnes i furu av dimensjonen 1.200x207x12 mm. For beregning av bordforbruk benyttes 0,25 m2 per bord som dekningsmål, eller ca 4 bord per m2. Husk å ta med noen ekstra bord for svinn fra kapping og splitting. En ekstra rad + to bord bør være tilstrekkelig for tilpasninger. Framsiden av bordene gjenkjennes ved fasede kanter, og baksiden av bordene kjennetegnes med to smale spor. Talgø heltregulv skal kun monteres flytende. Boligtype: Gulvet skal kun legges i helårsbolig. Dette begrunnes med at det kun er anbefalt å lime gulvet flytende, og en helårsbolig har et forholdsvis jevnt klima gjennom hele året. Nybygg: Er det et nytt bygg må man være svært nøye på at all fuktighet som er kommet inn i huset under byggeperioden er vekk før Talgø heltregulv monteres. Dette gjelder spesielt ved montering av Talgø heltregulv oppå betongplate. Her må en i tillegg legge fuktbestandig plastfolie på betongen. Også på nylig oppsatt undergulv av tre kan det være for høy fuktighet for legging av et heltregulv. Det anbefales at man aldri har en høyere relativ luftfuktighet (RF) inne i huset enn 65%. I alle typer rom hvor Talgø heltregulv monteres må ikke romtemperaturen underskride +20°C over lengre tid. Romtype: Talgø heltregulv er egnet i rektangulære eller kvadratiske rom. I rom som har en vinkelform kan gulvet legges under følgende betingelse: Talgø heltregulv legges separat i de forskjellige firkantene. Mellom firkantene må man avsette svellerom som anvist senere i notatet. Gulvbredden må bli minst mulig i rektanglene. Det vil i prinsippet si at leggingen startes langs den lengste siden i rommet.

Legging av flytende Talgø heltregulv.

Limt flytende gulv skal monteres oppå et bæ rende undergulv. For liming av gulvet benyttes vanlig trelim. Utstyr for flytende legging av Talgø heltregulv: For å legge et Talgø heltregulv trenger man kun enkelt snekkerverktøy. Man trenger hammer, stikksag, trelim, avstandsklosser, vinkel, rettholt/ water, bor, rettesnor, fintannet sag, tommestokk, blyant, slagkloss (0,5 cm) og et kubein. Slagklossen fåes hos din forhandler av Talgø heltregulv. Slagkloss kan også lages ved å fjerne den nederste notleppa på en kant og enden av et bord. Ved bruk anlegges slagklossen med den

2002-09-13

2

gjenvæ rende notleppen under bordets fjæ r. Dette hindrer sjenerende sår i bordoverflatens kant. Den korte siden brukes til å slå sammen endene av bordene. Generelt: Ved legging av flytende gulv må man væ re oppmerksom på at hvert enkelt bords krymping og svelling blir summert opp i hele den limte platen. Kravet til svellerom setter dermed begrensninger på rommets bredde og form. Krymping og svelling i et tregulv er ca 2,5 mm per meter gulvbredde og % fuktighets-forandring. En fuktighetsvariasjon mellom 6% og 12% er omtrentlig fuktighetsforandring som trevirket vil kunne oppleve gjennom et norsk år. Talgø heltregulv har en fuktighet ved levering på 8% ­ 9%. Det betyr at man må regne med at gulvet opptar 4% fuktighet i løpet av den rå årstiden, og sveller deretter. Den fuktige årstiden er sommerhalvåret. Likeledes vil gulvet ha et svelle/krympe- potensiale på 2% - 3%. Dette gir følgende konsekvenser for leggingen: Svellerommet som må avsettes på hver side av gulvet er 5 mm per meter bredde av gulvet, og minst 10 mm. Likeledes må gulvlistene dekke bevegelses-potensialet. Listene må derfor dekke over minst 3 mm av bordet per meter bredde av gulvet. For et 5 meter bredt gulv må svellerommet væ re på 25 mm ved alle vegger. Stort bredere gulv enn 6 meter anbefales ikke å legge Talgø heltregulv flytende. Tabell 1. Beregning av svelle- og krymperom. Gulvbredde Svellerom til hver vegg Krymperom under list 2m 10 mm 6 mm 3m 15 mm 9 mm 4m 20 mm 12 mm 5m 25 mm 15 mm 6m 30 mm 18 mm

For å øke størrelsen på svellerommet kan gipsplater og panel avsluttes litt oppe på veggen. Dermed kan gulvet svelle fritt under panel og gipsplater i tillegg til listene. Svæ rt tunge møbler, som et flygel, må ikke settes i rom med flytende gulv. Disse vil hindre gulvets bevegelser, og føre til oppsprekking i limfugene. Lengdekrympingen for tregulv er langt mindre, og det holder med å avsette maksimalt 10 mm svellerom i hver ende i lengderetning. Ved legging av siste bordrad, og bruk av metoden som er vist senere i leggeanvisningen, kan avstandsklossene reduseres med 8 mm på avsluttende vegg i forhold til tabell 1. Dette gjelder kun på avsluttende langside. Montering: Det første man gjør er å sjekke rettheten til undergulvet. Dette utføres med en rettholt. Der det trengs avretting kan dette enklest utføres ved bruk av avrettingsmasse. Det er også mulig å bruke høvel. Dette er mest hensiktsmessig der det er små arealer med stor høydeforskjell som skal avrettes.

2002-09-13

3

Norsk Standard 3420 gir krav om at et gulvs planhet skal væ re +5 mm over 2 meter. Dette kan væ re en mal og følge for avretting. Etter avretting legges ullpapp eller skumplast på undergulvet. Ikke legg ullpappen overlappende, men butt i butt. Ullpappen gjør at gulvet "flyter" fritt på undergulvet, og hindrer knirk. Pappen eller skumplasten kan også brukes til å rette opp mindre skjevheter. På betonggulv legges 0,2 mm aldersbestandig plast under ullpappen. Etter at man har beregnet nødvendig svellerom, tilpasser man avstandsklosser og avretter veggen med disse (se tabell 1). Det første bordet startes med å legge noten mot avstandsklossene ved veggen. Det kan væ re en fordel å feste det første bordet midlertidig med spiker. Fest da spikeren slik at merkene dekkes av gulvlisten, og at spikrene er enkle å dra ut etter legging. Andre rad startes med å påføre lim på første bordrad sin fjæ r, og neste bordrad sin nederste notleppe. Før så bordene sammen. Påse at bordene ikke limes til undergulvet. Ved liming brukes derfor følgende anvisning: Påfør limet med 2-3 mm tykkelse ytterst på overkant av fjæ ra. På den nederste notfjæ ra skal det brukes minimalt med lim. Bruk slagklossen for sammenføyning av bordene. Limet skal akkurat komme til syne i fasen i overkant når bordene føres sammen. Bruk en flis for å ta ut limet fra fasen og en fille for å rense flisa etterhvert. Fasen renses deretter med en fuktet fille. Uherdet lim kan fjernes med en fuktet fille, og herdet lim kan fjernes ved å pusse med fint pussepapir i bordenes lengderetning. Limrester på overflaten av bordene vil påvirke overflatebehandlingen. Væ r nøye i starten. Sjekk rettheten til gulvet etter den andre eller tredje raden. Dette kan gjøres ved å måle avstanden inn til veggen, eller ved bruk av retningssnor. Når kun tre bordrader er lagt er limet enda så ferskt at man kan justere rettheten til gulvet. En kan godt la gulvet herde etter at ca. tre rader er lagt. Gjør man dette må gulvet settes i lett spenn så de ikke glir fra hverandre. Vent da med videre legging til limet er herdet tilstrekkelig (3-4

2002-09-13

4

timer). Nøyaktighet i starten letter arbeidet utover i leggeprosessen. I et ikke- bæ rende gulv vil det væ re visuelt skjemmende med to skjøter tett inntil hverandre. Skjøtene bør derfor ikke ligge parallelt. Det holder at endeskjøtene er ca 20 cm fra hverandre. Legging av siste bordrad: Det siste bordet legges oppå det nest siste. Deretter legges et ubrukt bord som mal oppå det siste bordet og inn til avstandsklossene ved veggen. Dermed oppstår en omkant. Denne omkanten risser man av på bordet man skal legge ned i gulvet. På grunn av fjæ ra kan avstandsklossene reduseres med 8 mm på avsluttende vegg i forhold til tabell 1. Dette gjelder kun på avsluttende langside. Man vil da fremdeles ha tilstrekkelig svellerom. Til sist splitter man bordet etter streken. Det tilpassede siste bordet legges så på plass. Blir det siste bordet svæ rt smalt limes dette sammen med det nest siste, og legges ned som ett bord.

Når hele gulvet er lagt må avstandsklossene stå til limet er herdet. La gulvet maksimalt herde i 24 timer. Deretter fjernes avstandsklossene. Listene monteres innen få dager etter at leggingen er ferdig. Skal man lakkere gulvet utføres dette med best resultat før listene monteres. Lakkerer man flytende gulv etter man har montert listene må man væ re forsiktig slik at man ikke limer gulvet til listene med lakken.

Generelle tilpasninger.

Tilpassing rundt rør: Ved tilpasning rundt rør merker man av på bordet hvor rørets sentrum vil komme. Deretter borer man ut slik at man får rørets størrelse + svellerommet rundt røret. Svellerommet rundt røret må væ re like stort som svellerommet mot veggen (se tabell 1). I neste operasjon skjæ rer man ut en kile i bordet slik at det kan legges rundt røret. Bordet kan nå legges ned og kilen limes på plass. Røret er nå omsluttet av gulvbord. Over svellerommet kan man legge en rørmansjett for å skjule glipen.

2002-09-13

5

Tilpasning til dører: Monteres dører etter gulvlegging vil dørterskelen skjule svellerommet som gulvet må ha.

Vil man ha terskelløse dører mellom rommene må det også avsettes svellerom mellom de to rommene hvor Talgø heltregulv legges.

Dette svellerommet kan skjules med en tynn trelist, et kobberbeslag eller liknende. Dette beslaget må bare festes i den ene gulvplaten. Legger man Talgø heltregulv oppå et eksisterende gulv må det også her avsette svellerom mot gamle terskler. Dette svellerommet dekkes av en tynn dekklist. Legges gulvet i et rom med terskelløse dører får man en omkant til neste rom. Denne dekkes med en overgangslist som avrunder gulvet. Som terskellister, overgangslister og dekklister er det ofte en fordel å bruke slitesterke treslag som eik, ask og bøk. Tilpasning av gulvet inn til et annet gulv: Ved legging av gulv inn til annet gulv, peisheller og lignende utspring må gulvet alltid ha svellerom i forhold til tabell 1. Uansett må det minst væ re 10 mm svellerom. Denne glipen kan tettes med en dekklist, eller en kan legge fugemasse oppå en bunnfylling av skumplast eller liknende. Fuging bør skje etter lakkering og annen overflatebehandling av gulvet. Gulv på betong: På betonggulv må man ha et dampsperresjikt av minst 0,2 mm aldersbestandig plast mot betonggulvet. Skjøter må tapes godt. Dette hindrer oppfukting og unødig mye svelling av tregulvet. Oppå plasten legges ullpappen eller skumplasten. I et betonggulv er det ofte aktuelt med gulvvarme. Gulvvarme kan medføre ekstrem krymping på ditt Talgø heltregulv. Det anbefales derfor ikke å legge Talgø heltregulv på oppvarmet gulv. For Talgø heltregulv montert på gulv med gulvvarme og lagt i våtrom faller all rett til reklamasjon bort. Til overflatebehandling av Talgø heltregulv kan man benytte lakk, olje, maling, lut eller Grønnsåpe.

Overflatebehandling:

2002-09-13

6

· Forbehandling med grønnsåpe For at ditt Talgø heltregulv skal beholde lysheten sin lengst mulig anbefaler vi skuring med grønnsåpe før annen overflatebehandling av gulvet. I denne forbehandlingen skures ditt nye Talgø heltregulv grundig med grønnsåpe. Etter skuring skylles gulvet grundig med en gulvfille oppvridd i rent vann. Bruk ikke for mye vann og tørk vannet raskt opp med en tørr fille. Det er viktig at det brukes minst mulig vann. Oppstår det fiberreisning kan denne fjernes med et fint 120 ­ 150 skarpt sandpapir. Husk å støvsuge opp pussestøvet. Behandlingen med grønnsåpe fjerner noen av de stoffene som vil mørkne gulvet senere. En skal væ re oppmerksom på at denne behandlingen vil få gulvet til å svelle og kuve noe. · Lakk Lakk er konstruert for å ta vare på trevirkets lyshet, og den skal virke som et fysisk beskyttende slitesjikt. Meningen er å slite lakken og ikke trevirket. Det finnes flere typer lakk, med forskjellige egenskaper. Hovedtypene av lakk er: Olje/alkydlakk, 1 og 2 komponent vannbaserte lakk og 2 komponent polyuretanlakk (DD-lakk). Generelt om lakk: Som grunning før lakkering kan man utføre en mild form for avfetting. Her bruker man en fille oppvridd i rødsprit. Denne behandlingen øker trevirkets opptak av lakk. Lakkens styrke øker sterkt med antall lag. Det anbefales å bruke minst 3 lag lakk for å få en god beskyttelse av overflaten. Lakkene finnes matte og blanke. De blanke er mest slitesterke, og der hvor man ønsker en matt overflate bruker man kun matt lakk i det avsluttende strøket. Ved å pusse lett med et fint sandpapir (180 papir) mellom lakkeringen øker man lakkens overflate og det blir sterkere binding mellom de enkelte lakklagene. Husk å støvsuge godt etter pussing. Enkelte av de sterkeste lakkene har sterk limeeffekt. Ved lakkering av flytende gulv vil dette medføre en sterkere binding mellom bordene. Lakkering bør da skje kort tid etter legging av gulvet. På grunn av lakkenes limeeffekt bør lakkering av flytende gulv skje før montering av gulvlister. På grunn av lakklimeeffekten er lakkering en fordelaktig overflatebehandlingen ved legging av flytende Talgø heltregulv. Olje/alkydlakkene finnes med fargefilter. Det vil si at lakkene kan væ re tilsatt mer eller mindre av stoffer som hindrer lyset i å mørkne trevirket. Denne lakktypen finnes som matt og blank utgave. Blank lakk er sterkest, og der en ønsker matt overflate bruker mann 2 ­ 3 lag blank lakk før man avslutter med matt lakk. Sterke stoffer og vann som ligger lenge på lakken, vil sette merker i lakken. For rengjøring anbefales det derfor milde rengjøringsmidler og forholdsvis tørre filler. Ved nybehandling mattes overflaten med sterkt salmiakkvann før man påfører et nytt lag. Lakk i denne gruppen må ikke brukes på lut/kalk- eller såpebehandlet gulv. Vannfortynnet lakk finnes som enkomponent- og tokomponentlakk polyuretan/akryllakk. Tokomponentlakken har best slitestyrke. Siden lakken er vannbasert kan lakking medføre fare for fiberreisning. Denne type lakk kan brukes på lut/kalk- og såpebehandlet trevirke. Renhold utføres med milde rengjøringsmidler. Ved ny lakkering bør flaten mattes før ny lakk tilføres. Man kan bruke vannfortynnende og oljeløst lakk ved ny lakkering.

2002-09-13

7

DD-lakk er tokomponent lakk som er løst i sterke organiske løsemidler. Løsemidlene er svæ rt giftige og brannfarlige. Lakken er oftest tilsatt lysfilter, og vil dermed hindre mørkning av trevirket. DDlakken er den desidert mest slitesterke lakken. DD-lakk må ikke benyttes på en svakere type lakk eller annen overflatebehandling. Dette vil medføre at lakken "koker". Ved ny lakkering kan det væ re problem med å få feste mellom gamle og nye lakklag. For å få bedre heft til det gamle lakklaget må dette mattslipes. Til vedlikehold kan de fleste rengjøringsmidler benyttes, men milde midler er oftest tilstrekkelig. · Oljebehandling Oljene finnes stort sett som vegetabilske oljer og alkydoljer. Oljen gir en matt og fin overflate av Talgø heltregulv. Enkelte oljer har tilsatt hvitt pigment. Disse vil mørkne langt senere enn andre oljer. Slitestyrken til oljer er langt lavere enn for lakk. Oljen bør ikke påføres i for tykke lag. Dette kan føre til at det dannes lommer med olje i mellom bordene. Disse oljelommene kan lage sjenerende "sukke"-lyder når man går på gulvet. For å væ re helt sikker på å unngå olje- lommer kan bordene oljes før man legger de ned i gulvet. Gulvet bør etterbehandles med olje en til to ganger i året. Flekkreparering og etterbehandling er svæ rt enkelt med oljer. Oppå lut og kalkbehandlet gulv er det kun vegetabilske oljer som kan benyttes. Til rengjøring benyttes milde rengjøringsmidler. · Såpebehandling med Grønnsåpe Grønnsåpe kan også brukes som overflatebehandling. Ved bruk av grønnsåpe kan man oppnå en lys og fin overflate på Talgø heltregulv. Ved å vaske jevnlig med grønnsåpe oppnås etterhvert en gråaktig farge på gulvet. Med tiden vil gulvet bli "hvitskurt" som det gamle tregulvet hos bestemor. Såpevask gir liten ekstra slitestyrke til gulvet, men en fin overflate. Skur gulvet med ½ dl til 1 dl grønnsåpe per liter vann flere ganger. Siste skuring utføres i vedens lengderetning. Etter at man er ferdig med skuringen tørkes vannet opp med en klut som er oppvridd i såpevannet. Metoden kan føre til fiberreisning. Oppstår fiberreisningen slipes dette lett vekk med et skarpt 120 - 150 sandpapir. Skuremetoden utføres av og til (2-4 ganger i året). For vanlig renhold benyttes mildt skurevann med grønnsåpe. Gulvet kan få noe kuving ved såpebehandling. Dette er på grunn av forholdsvis stor vanntilførsel. Brukes behandling av gulvet med grønnsåpe bør man væ re forsiktig med vannbruken. · Lut / kalkbehandling Lut og kalkbehandling gir liten slitestyrke, men gir Talgø heltregulv et lyst og hvitaktig skjæ r. Behandlingen hindrer trevirket i å mørkne. Såkalt gulvlut er egentlig kalk som er blandet opp i vann. Luten må blandes/behandles i plastbøtter og påføres med nylonpensel, kalkkost eller pussegarn på en pinne. Når kalkblandingen har tørket børstes overskuddet av med en myk kost, og restene av pulveret støvsuges opp til slutt. Vent ikke for lenge med fjerningen av restene (max 2 dager), ellers vil gulvet bli skjoldete. For en mildere behandling kan man la vann og kalkblandingen stå å bunnfelle. Deretter benyttes vannet på toppen til behandlingen. Ved denne behandlingen slipper man å sope opp kalkrester etterpå.

2002-09-13

8

På grunn av tilføringen av mye vann kan noe rissanvisning mellom lamellene i gulvbordene oppleves ved denne behandlingsformen. Gulvet kan få til dels stor kuving på grunn av mye vanntilførsel ved denne behandlingsmetoden. Bruk derfor minst mulig lut- væ ske ved behandling. Til renhold av gulvet brukes milde rengjøringsmidler. · Maling Talgø heltregulv er godt egnet til å males. Til maling brukes spesielle gulvmalinger. Disse er utformet for å gi en god slitestyrke. Flekkreparering vil gi synlige forskjeller mellom gammel og ny farge, og er dermed noe vanskelig å utføre med et fint resultat. Rengjøring utføres som for lakk. Overflatebehandling og allergi: Overflatebehandlingen kan væ re svæ rt avgjørende i forhold til en lidelse som allergi. Talgø heltregulv er et rent naturprodukt. I de fleste tilfeller er ikke gulvet allergiframkallende i seg selv. Allergiplager er oftest frambringet av andre gjenstander i rommet, som tepper, stoppmøbler og dårlig ventilasjon. Overflatebehandlingen kan også ha betydning for allergiplager. Da er det først og fremst snakk om avdamping (emisjon) av løsemidler. Personer som er plaget av husstøvallergi vil helt klart trives best i et rom hvor renhold er enkelt, og det er lite støv som kan feste seg. De fleste behandlingsmetodene gir enkle gulv å holde rene, men lakkbehandling gir noe enklere renhold enn de andre metodene. Et ubehandlet gulv vil antagelig væ re det vanskeligste å holde rent. Er man derimot allergisk mot løsemidler, som finnes i overflatebehandlingsmidlene bør man tenke seg om mot bruk av enkelte lakktyper og oljer (løsemiddelbaserte). De fleste lakker avgir svæ rt lite gasser når de er herdet, men enkelte meget sensitive personer kan reagere på herdet lakk og oljeprodukter. Her vil antakelig en behandling med Grønnsåpe eller lut/kalk behandling væ re det beste. Enkelte såkalte naturlige lakker er stort sett basert på sitrussafter som fortynningsmiddel. Når disse stoffene brukes som tynnere er de svæ rt konsentrert, og de har også vist seg å kunne væ re et problem for allergikere. Generelt om renhold, vedlikehold og overflatebehandling: Til vedlikehold av gulv brukes vanlige vaskemidler eller grønnsåpe. Bruk av mye vann kan føre til fiberreisning på ikke-lakkerte gulv, og det anbefales derfor forholdsvis tørr fille ved skuring. Støvsuging og tørrmopping er et godt alternativ på lakkerte gulv. Oljebehandlet gulv krever at det brukes milde rengjørinsgsmidler. Enkelte stoffer som blåbæ r og rødvin binder seg til trefibrene på ikke- lakkerte gulv, og vil danne en varig feilfarging. Ved slik farging kan trevirket blekes for å fjerne fargen. Ta da kontakt med leverandør for råd til gulvbleking. Furu er et varmt tre, men det er også forholdsvis mykt. Derfor bør man beskytte gulvet mot spisse og tunge gjenstander. Det anbefales å montere møbelknotter på møbler som skal stå på et Talgø heltregulv.

2002-09-13

9

Om noen år, når gulvet er godt slitt, ønsker man kanskje å slipe gulvet for å få en finere overflate. Ved sliping/pussing av Talgø heltregulv, vil den lille fasen som er på framsiden lett forsvinne. Gulvet vil ved sliping få et noe annet utseendet enn ved levering. Ønsker man senere å fjerne hele fasen må gulvet slipes ca 0,5 mm. 12 mm Talgø heltregulv kan kun slipes 1 ­ 1,5 mm. Dette holder til en til to slipinger.

2002-09-13

Information

Untitled Document

9 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

736160

Notice: fwrite(): send of 199 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531