Read Microsoft Word - giao trinh moi _chinh text version

Trung Tâm Tin hc - Ngoi Ng M Á

KHÁI QUÁT V BÀI GING IN T:

Trong nhng nm gn ây, bài ging in t c s dng tng i ph bin nhiu b môn. Bài ging in t có th c thit k di bt k ngôn ng lp trình nào tu theo trình có c v công ngh thông tin ca ngi vit hoc hoc da vào các phn mm trình din sn có nh FrontPage, Publisher, PowerPoint.... Trong ó thit k bài ging in t trên Microsoft PowerPoint là n gin và d s dng i vi a s giáo viên. 1. Khái nim bài ging in t Bài ging in t là mt hình thc t chc bài lên lp mà ó toàn b k hoch hot ng dy hc u thc hin thông qua môi trng Multimedia do máy tính to ra. Multimedia c hiu là a phng tin, a môi trng, a truyn thông. Thông tin c truyn di các dng: Vn bn(Text), ho(Graphics),nh ng(animation), nh tnh(image), âm thanh(audio) và phim video(video clip). c trng c bn nht ca bài ging in t là toàn b kin thc ca bài hc, mi hot ng iu khin ca giáo viên u c Multimedia hoá. 2. Quy trình thit k bài ging in t Giáo án in t có th c xây dng theo quy trình 6 bc sau: Xác nh mc tiêu bài hc La chn kin thc c bn, xác nh úng nhng ni dung trong tâm: Multimedia hoá tng n v kin thc Xây dng th vin t liu La chn ngôn ng hoc các phn mm trình din xây dng tin trình dy hc thông qua các hot ng c th Chy th chng trình, sa cha và hoàn thin.

Trang 1

Website: http://myaco.org

Giáo trình Thit k bài ging in t vi MS PowerPoint 2003

Bài 1: GII THIU TNG QUAN V POWERPOINT 2003

I. Gii thiu: PowerPoint 2003 Ià mt phn mm trong b Microsoft Office 2003 c s dng trình bày mt vn tip th mt sn phm, son tho mt bài ging,... Chng trình là mt công c có tính chuyên nghip cao din t các ý tung cn trình bày không ch bng li vn mà còn th hin qua hình nh tnh và ng cùng vài âm thanh, các on phim mt cách sinh ng. Vì th nó là mt công c h tr ging dy rt tt trong trng hc, h tr thuyt trình trong các hi tho, hng dn s dng các sn phm trong vic quáng cáo, ... Phn mm PowerPoint có các c im: - s dng i vi vài ngi bt u dùng và rt d s dng vài ngi ã s dng WINWORD, EXCEL và có cùng thao tác, ... - Thc hin các hiu ng hot hình nhanh chóng, sinh ng mt cách n gin không cn ti kin thc lp trình. - Kích thc tp tin nh, thun li cho lu tr và di chuyn. - Kt hp c nhiu nh dng tp tin. II. Cu hình máy ti thiu cài t: cài t và s dng c chng trình Microsoft PowerPoint 2003 (cng nh các chng trình khác trong b Microsoft Office 2003 nh Word, Excel, Access,...), máy tính ca bn cn có cu hình ti thiu nh sau: 1. B vi x Iý (CPU): ti thiu 233MHz hoc cao hn (tt nht t Pentium III tr lên). 2. H iu hành (Operating system): Windows XP hoc cao hn. 3. B nh (RAM): ti thiu 64MB (tt nht t 128MB). 4. a cng còn trong khong 245MB. 5. Màn hình có d phân gii kích thc 800x600, t 256 màu tr Iên. 6. da CD, chut, bàn phím. III. Gii thiu màn hình PowerPoint 2003 và các thanh công c: Sau khi s dng da CD Microsoft Office 2003 cài t các chng trình y . Ta khi ng chng trình PowerPoint 2003 nh sau: - Vào menu Start/Programs/Microsoft Office 2003/ - Nhp chn biu tng Tùy theo các thay i mà bn ã thc hin trong quá trình s dng, màn hình PowerPoint 2003 xut hin s sai khác nhau mt chút. Tuy nhiên, thông thng màn hình ca PowerPoint 2003 s xut hin nh hình bên di:

Trang 2

Trung Tâm Tin hc - Ngoi Ng M Á

(Hình .1) Các thành phn ca màn hình PowerPoint 2003 c ánh s ln lt theo th t nh hình bên trên: 1. Thanh tiêu (Title bar): Cho chúng ta bit tên chng trình (Microsoft PowerPoint) và tên ca tp tin ang làm vic (Presentation 1). 2. Thanh trình n (Menu bar): gm 9 mc t File n Help. Mi mc s cha nhiu mc khác nu ta nhp vào chúng. 3. Thanh công c chun (Standard Toolbar): cha biu tng ca các lnh thng dùng. 4. Thanh công c nh dng (Formatting Toolbar): cha các biu tng dùng cho vic trình bày vn bn nh font ch, c ch, màu sc, canh biên,...Ngoài ra, chúng ta còn có th m thêm nhiu thanh công c khác t menu lnh View/Toolbars/ 5. Normal Pane: dùng chn cách xem các slide hay dàn bài ca bài trình din. Phía di Normal Pane có 3 biu tng: a. Normal View: Trình bày theo kiu thông thng, dùng x lý tng slide. b. Slide Sorter View: Trình bày toàn th các slide có trong bài trình din, dùng theo dõi v trí, th t các slide. c. Slide Show: trình chiu bài trình din t slide ang chnh sa. 6. Khu vc ca slide ang c chnh sa. Trang 3 Website: http://myaco.org

Giáo trình Thit k bài ging in t vi MS PowerPoint 2003 7. Task Pane: cha nhiu thành phn khác nhau nh: a. New Presentation: to file mi. b. Slide Layout: chn kiu b trí cho mi slide. c. Slide Design: chn các kiu trang trí slide có sn, các h màu, các hiu ng cho toàn b bài trình din. d. Custom Animation: chn các hiu ng cho mi thành phn ca bài trình din. e. Slide Transition: chn các hiu ng khi chuyn t slide này sang slide khác óng hay m Task Pane, ta vào View/Task Pane. 8. Trang ghi chú (Notes Page): dùng ghi các ghi chú cho slide ang c chnh sa. 9. Thanh công c v (Drawing Toolbar): dùng v và chnh sa mt s hình n gin, chèn các các ch ngh thut, thay i màu sc ca vn bn,... 10. Thanh trng thái: thông báo v s lng slide có trong bài trình din và mt s thông tin khác. IV. Mt s thut ng cn lu ý: Khi s dng chng trình PowerPoint 2003, ta s thng xuyên gp mt s thut ng sau: Presentation: (bài trình din) ây là mt file PowerPoint, cha ng nhng thông tin cn trình bày. Slide: mt trang trình chiu. Tp hp nhiu slide s thành mt presentation. Blank Presentation: mt bài trình din c to ra t nhng slide trng, không cha sn các hng dn hoc nh dng nào. Blank Slide: slide trng, không cha sn bt k hng dn hoc nh dng nào. Slide Show: lnh trình chiu bài trình din. Layout: cách b trí các vn bn, hình nh và các thành phn khác trên slide. Design Template: các mu thit k sn ca chng trình PowerPoint. Các mu này c thit k sn v s phi màu, hình nn, font ch, màu sc ca vn bn, v trí ca vn bn. Animation: hiu ng. Các hiu ng này s giúp i tng trên slide xut hin, bin mt, to các chuyn ng. Hiu ng giúp lôi kéo s chú ý ca ngi xem, em li s uyn chuyn, linh hot trong lúc trình din. Slide Transition: cách thc chuyn t slide này sang slide. Khi s dng các kiu chuyn slide này, bài trình din ca chúng ta s uyn chuyn và d xem hn.

Trang 4

Trung Tâm Tin hc - Ngoi Ng M Á

Bài 2: TO BÀI TRÌNH DIN

I. Gii thiu: Trong bài này, ta s bt u s dng chng trình PowerPoint 2003 thông qua vic to mt bài trình din, thêm vào các slide, chnh sa vn bn và lu tr bài trình din. II. To mi bài trình din: - Khi ng chng trình PowerPoint 2003. - Màn hình khi ng ca PowerPoint 2003 s ging nh bên di:

(Hình 2.1) - Click con tr ca chut vào khung có dòng ch "Click to add title", cm t này s bin mt. Bn gõ vào dòng ch "Gii thiu chng trình" Enter xung hàng và gõ tip dòng ch "Microsoft PowerPoint 2003". - Click con tr ca chut vào khung có dòng ch "Click to add subtitle", cm t này s bin mt. Bn gõ vào dòng ch "Báo cáo viên" Enter xung hàng và gõ tip tên ca bn vào. - Rê chut bôi en dòng ch "Gii thiu chng trình" và i c ch xung 36. Bôi en dòng ch "Báo cáo viên" và i c ch xung 28. III. BNG MÃ VÀ FONT TING VIT gõ c Ting Vit, ngoài kiu gõ, thì còn cn phi có s tng thích gia Bng mã và Font ch

Trang 5

Website: http://myaco.org

Giáo trình Thit k bài ging in t vi MS PowerPoint 2003 BNG MÃ 1. Unicode3....... FONT Times New Roman, Arial, Tahoma, Verdana... Ch thng : KÍCH THC 1 Byte

·

.Vn........Ví

d: 1 Byte

2. TCVN3

·

.VnTime,.VnArial...

Ch in hoa : .Vn.....H. Ví d:.VnTimeH,

.VnArialH..

3. VNI 4. Vietware_X Các font bt u Vni Arial.. VNtimes New Roman .Ví d: Vni-Times, Vni2 Byte 2 Byte

Nu máy ca bn cài thiu font, hay mun thêm font mi, các bn cài t thêm font nh sau: Control Panel \ Font Ca s Font: chn File \ Install new font Hin ra ca s và bn chn ng dn ni cha các font Chn các font cn cài t (ánh du khi), sau ó chn OK font s t ng cài t vào máy. Các

S dng b gõ Vietkey trong son tho :

Cách gõ Ting Vit : cách gõ thông dng nht : Trang 6

Trung Tâm Tin hc - Ngoi Ng M Á Kiu gõ Telex aa aw dd ee oo ow,] w,uw,] â ê ô s f r x j z du sc du huyn du hi du ngã du nng hu du ooo eee [[ ]] Lp du ddd oo ee [ ] dd

thay i màu sc ca vn bn, bn làm nh sau: - Bôi en dòng ch "Gii thiu chng trình" và nhp vào mi tên nh bên cnh ch A trên thanh công c nh dng. Sau ó chn "More Colors...", chn màu sc bn mun cho dòng ch.

(Hình 2.2) IV. iu chnh - Di chuyn khung: Không phi bao gi kích thc ca các khung cng va vi lng vn bn mà bn mun nhp vào, và ôi khi bn cng cn di chuyn các khung này n các v trí mà bn mong mun. · Mun di chuyn các khung, ta phi chn nó trc bng cách nhp chut lên khung. Sau ó, a chut n các ng biên, lúc này chut s có dòng mi tên Trang 7 Website: http://myaco.org

Giáo trình Thit k bài ging in t vi MS PowerPoint 2003 4 u, lúc ó ta nhp gi chut, rê và th khung dn v trí mong mun. · thay i rng ca khung, ta nhp chn khung, sau ó a chut n mt trong 8 vòng tròn xung quanh khung. Lúc này, chut s có dòng mi tên 2 u, nhp gi chut, rê và th n rng mong mun. V. Lu tr bn trình din: lu li file PowerPoint, bn làm nh sau: - Vào menu File/Save, màn hình s xut hin nh bên di

-

Bn chn ni lu tr trong khung Save in và t tên cho tp tin trong khung File name.

· Trong PowerPoint, bn có th lu tr vi nhiu nh dng khác nhau, nhng thông thng các nh dng sau ây c s dng nhiu: · Presentation (*.ppt): khi bn lu file trình din, máy s chn mc nh lu là dng này. Khi lu file dng này, trình chiu, bn phi m chng trình PowerPoint trc ri mi ra lnh trình chiu. · PowerPoint Show (*.pps): trình din file lu vi nh dng *.pps chúng ta ch cn nhp úp vào file mà thôi. VI. Chèn thêm - Xóa bt - Thay i v trí slide: thêm vào mt slide sau slide ang hin hành bn vào: Menu Insert / New Slide. Nhn t hp phím: Ctrl + M

xóa slide bn vào ch Slide trong Normal View (thanh bên trái màn hình) hoc Slide Sorter View (nút nm phía di thanh Normal View) chn slide mun xóa và bm Delete trên bàn phím.

Trang 8

Trung Tâm Tin hc - Ngoi Ng M Á VII. Trình chiu: + Sau khi ã thc hin hoàn chnh file PowerPoint, trình chiu t u bn vào menu Slide Show/View Show (hay nhn phím F5). + trình chiu t slide ang hin hành, bn bm vào nút trong thanh Normal View (hay nhn Shift + F5). + Khi ang trình chiu, nu mun quay v ch chnh sa, bn nhn Esc trên bàn phím. + Nu mun màn hình trình chiu chuyn hoàn toàn sang màu en thì nhn phím B, quay li màn hình trình din thì nhn phím B mt ln na. + Nu mun màn hình trình chiu chuyn hoàn toàn sang màu en thì nhn phím W, quay li màn hình trình din thì nhn phím W mt ln na. + Khi ang trình chiu, nu mun quay li slide u tiên: nhn phím Home. + Khi ang trình chiu, nu mun ti slide cui cùng: nhn phím End.

Bài 3: S DNG SLIDE LAYOUT & DESIGN TEMPLATE

I. S dng Slide Layout 1. Mc ích s dng slide layout: Trong phn này, chúng ta s tìm hiu v cách thc s dng Slide layout. Slide lay out là nhng cách b trí trên slide. Nhà sn xut chng trình ã t sn các khung gi ch cho các vn bn, tiêu , hình nh,...trên mt slide, b trí chúng sao cho hài hòa thích hp. Khi s dng layout, ngi dùng ch cn in ni dung vào mà thôi. Trong bài trình din, nu ta s dng các layout thì bài trình din ca chúng ta s mang tính ng b cao, th hin tính chuyên nghip. Chúng ta không phi mt thi gian chnh sa kích c ch, cách b trí các vn bn, các on phim, s , th trên mt trang slide,v.v.. - To mt file PowerPoint mi: (File/New). - Trong thanh Task Pane chn Blank Presentation. Màn hình s xut hin nh bên di:

(Hình 3.1)

Trang 9

Website: http://myaco.org

Giáo trình Thit k bài ging in t vi MS PowerPoint 2003 - Theo mc nh, khi to mt file mi, PowerPoint s cho slide u tiên là Title Slide. ây là dng slide th hin ta ca bài trình din. thêm vào ta , ta nhp chut vào khung gi ch có dòng ch "Click to add title" và gõ tên ca bài trình din vào. - Khung gi ch phía di có dòng ch "Click to add subtitle" nhp tên báo cáo viên hay tên n v trình bày,...Ta s ln lt tìm hiu các dng slide layout thng s dung. 2. Các dng Slide Layout thng s dung: Các dng layout thng c s dng bao gom: Title Slide: ây là dng slide dùng m u mt bài trình bày. Dng layout này có 2 khung gi ch. Khung ln dùng in tiêu bài trình bày. Khung nh dùng ghi tên ngi trình bày, n v trình bày,v.v.. Title and Text: dng slide này dùng trình bày ni dung vi mt tiêu phía trên u ca slide. Khung ln dùng ghi ni dung, khung nh dùng in tên tiêu . Title, Text and Clip Art: dng slide này dùng trình bày ni dung vn bn vi mt hình nh minh ha i kèm. Khung có mt icon dùng chèn mt hình nh ca Clip Art hay hình nh t bên ngoài chng trình. Title, Text and Chart: dng slide này dùng trình bày ni dung vn bn cùng vi th. Khung có icon có 3 thanh thng ng dùng chèn th. Title, Text and Media Clip: dng slide này dùng chèn mt tp tin media nh video, âm thanh,... Title and Diagram: dng slide này thng c dùng chèn mt s t chc. Blank Slide: ây là mt slide "trng" hoàn toàn, có ngha là không có các khung t ch nào ht, ngi dùng phi t chèn các Text Box ánh vn bn, t iu chnh kích c, font ch,v.v... 3. Cách s dng layout và qun lý các slide: 3.1 S dng layout: s dng mt dng slide layout nào ó, ta cn thc hin các bc sau: Chn slide mun s dng layout. M bng Task Pane (nu cha có bng Task Pane trên màn hình thì vào menu View, ánh du chn ch Task Pane). Click vào mi tên màu en hng xung di trên bng Task Pane và chn Slide Layout trong menu bung ra trên màn hình.

Trang 10

Trung Tâm Tin hc - Ngoi Ng M Á

(Hình 3.2) Trên bng Task Pane, lúc này la chn kiu layout mong mun và click vào ó. Kiu layout ó s c áp dng cho slide mà chúng ta ã chn. Các slide khác s không b nh hng bi la chn này.

* Nu mun chn cùng lúc nhiu slide, chúng ta bm phím Ctrl trong lúc click chn slide trong bng Normal Pane. 3.2 Cách thc qun lý slide: qun lý các slide, xem xét v trí ca mi slide trong bài trình din, thêm vào hay xóa bt các slide, ta thng s dng Slide Sorter View. chuyn vào ch Slide Sorter: ta nhn nút trong thanh Normal Pane. Lúc này màn hình PowerPoint s có dng tng t hình di

(Hình 3.3) tr v màn hình chnh sa, ta nhp double vào slide mun chnh sa hay nhn vào nút trong bng Normal Pane. Mun thay i v trí slide, ta chn slide và rê n v trí mi.

II. S dng Design Template 1. Mc ích s dng Design Template Design Template (mu tô) là các kiu mu trang trí cho slide. Các kiu mu này bao Trang 11 Website: http://myaco.org

Giáo trình Thit k bài ging in t vi MS PowerPoint 2003 gm màu nn, màu ch, hoa vn hình nh,...Các kiu mu này c Microsoft làm sn và ngi dùng ch cn chú ý n ni dung mà thôi. Khi s dng PowerPoint, nu ta s dng các Design Template thì bài trình din ca chúng ta s có tính ng b cao và chuyên nghip. Chúng ta không còn lo lng n các vn phi màu cho slide. 2. Cách chn và thay i Design Template: s dng Design Template: ta tin hành theo các bc sau a. Chn slide mun áp dng mu tô. M bng Task Pane (nu cha có bng Task Pane trên màn hình thì vào menu View, ánh du chn ch Task Pane). Click vào mi tên màu en hng xung di trên bng Task Pane và chn Slide Design- Design Templates trong menu bung ra trên màn hình.

(Hình 3.4) Trong bng Task Pane, la chn kiu mu tô mong mun, nhp vào mi tên en bên cnh mu tô, ta s có các la chn ging hình bên di.

(Hình 3.5) Khi ta chn "Apply to All Slides": thì mu tô s áp dng cho tt c các slide trong bài trình din. Khi ta chn "Apply to Selected Slides": thì mu tô s ch áp dng cho nhng slide ang c chn. Trang 12

Trung Tâm Tin hc - Ngoi Ng M Á b. Cách thc chnh sa mt Design Template: Mc dù trong phn ln trng hp, các Design Template u tha mãn yêu cu ca chúng ta, nhng ôi khi chúng ta cng mun chnh sa các mu tô này phù hp hn vi ý thc hin bài trình din. chnh sa c các mu tô, ta cn phi can thip vào Slide gc ca mu tô (Slide Master) Trong menu View, chn Master/Slide Master. Màn hình s tng t bên di

(Hình 3.6) Lúc này, bên thanh Normal Pane, ta thy 2 slide: Slide phía trên dùng chnh sa cho Slide ta (Title Slide), slide phía di dùng chnh sa cho các slide thng. Trong ch chnh sa Master Slide, mi thay i ca chúng ta s tác ng lên tt c các slide trong bài trình din. Sau khi chnh sa xong, thóat ra ch bình thng ta nhp "Close Master View".

-

(Hình 3.7)

Bài 4: CHÈN CÁC I TNG VÀO BN TRÌNH DIN

Trang 13

Website: http://myaco.org

Giáo trình Thit k bài ging in t vi MS PowerPoint 2003 I. Chèn ch ngh thut (WordArt) và biu tng (Symbol): 1. Chèn ch ngh thut: Chn lnh Insert/Picture/WordArt, màn hình s xut hin nh bên di:

(Hình 4.1) chn kiu un ch, bm OK, màn hình s tip tc xut hin nh bên di:

(Hình 4.2) Lúc này ta gõ ch mun to vào khung có dòng ch "Your Text Here" chn font, size ch, và nhn OK. Sau khi to xong ch WordArt, ta vn có th chnh sa bng cách nhp double vào ch ó.

2. Chèn biu tng: ôi khi trong lúc son mt bài trình din PowerPoint, ngoài các ký t thông thng trên bàn phím, ta cn s dng mt s biu tng, ký t l, mt s hoa vn, v.v...lúc Trang 14

Trung Tâm Tin hc - Ngoi Ng M Á này ta cn s dng n các ký t (symbol). chèn ký t vào bài trình din, ta thc hin nh sau: Nhp tr chut vào v trí cn chèn trong mt Textbox hay khung gi ch. Chn menu Insert/Symbol... Khi bng Symbol xut hin, ta chn ký t cn chèn ri nhn nút Insert.

II. Chèn hình v: 1. Chèn hình Clip Art: Khi cài t chng trình Office, mt s hình nh cng s c cài vào máy. chèn các hình nh này vào bài trình din ta thc hin nh sau: Chn mt slide layout có h tr chèn Clip Art (layout có biu tng mt ngi). Màn hình s có dng tng t nh bên di:

(Hình 4.4) Trang 15 Website: http://myaco.org

Giáo trình Thit k bài ging in t vi MS PowerPoint 2003 Nhp double vào dòng ch "Double click to add clip art" m bng Select Picture sau

2.

(Hình 4.5) Chn mt hình mong mun và nhn nút OK phía cui bng. Chèn hình nh t bên ngoài chng trình:

Bên cnh các hình Clip Art, ta cng có th chèn nhng hình nh t bên ngoài chng trình vào bài trình din. Các hình nh này có th là hình chp phong cnh, chp chân dung, hình v, hình ng,v.v... Chn menu Insert/Picture/From File. Ta s có bng Insert Picture nh bên di

(Hình 4.6) Trang 16

Trung Tâm Tin hc - Ngoi Ng M Á Chn th mc có hình nh cn chèn, chn hình cn chèn ri nhn nút Insert.

Sau khi chèn các hình Clip Art và hình nh t bên ngoài vào bài trình din, ta có th: Di chuyn hình: nhp gi hình ri kéo n v trí mong mun. Thay i kích thc hình: nhp vào hình xut hin các vòng tròn màu trng. a con tr chut vào các vòng trng này, nhp gi và rê chut thay i kích thc hình. Thông thng gi nguyên t l chiu dàichiu rng, ta ch rê chut ti các vòng trng mt trong 4 góc ca hình. Xoay hình: bng cách nhp vào hình xut hin các vòng tròn màu trng và mt vòng tròn màu xanh lá cây. a con tr chut vào vòng tròn màu xanh, nhp gi và rê chut xoay hình. 3. Hình t v: Bên cnh các hình Clip Art và hình nh có sn, ôi lúc ta cn các hình v không có sn trong chng trình PowerPoint. Lúc ny, ta phi t v các hình. 4. Bt thanh công c v: Chn lnh View/Toolbars/Drawing. Chn các hình tròn, vuông hay các hình trong phn AutoShapes, a chut ra màn hình và rê chut trên slide to hình. Sp xp hình:

Do vn bn cng là các i tng trên trang trình chiu, nên có th sp xp nh sp xp hình nh bng cách dùng lnh trên thanh Drawing: DRAW, ORDER, BRING TO FRONT (a ra trc) hoc SEND TO BACK (a ra sau), hoc BRING BACKWARD (lên trên i tng), SEND BACKWARD (ra sau i tng) Nhóm các hình thành 1 i tng: Trong trang trình chiu có th có nhiu i tng cn c nhóm li tr thành 1 i tng cho d làm vic, thc hin vic nhóm các i tng bng cách: Chn tt c các i tng cn nhóm bng cách dùng phim Shift và click lên tng i tng Dùng lnh trên thanh Drawing: DRAW/ GROUP Trng hp ngc li, nu mun rã các i tng ã nhóm thành nhiêu i tng, chn DRAW/ UNGROUP. trên thanh Drawing III. Chèn on phim và âm thanh 1. Chèn phim: Chn lnh INSERT/ MOVIES AND MOVIES FROM ORGANIZER (nu mun ly phim có sn trong OFFICE) hoc MOVIES FROM FILE (t 1 tp tin có cha phim cn a vào), s thy xut hin biu tng Trang 17 Website: http://myaco.org

Chú ý: Có th to bóng cho các hình bng biu tng

Giáo trình Thit k bài ging in t vi MS PowerPoint 2003 trên slide và 1 câu hi bn có mun âm thanh t ng phát khi trình din hay không? Nu mun, tr li Yes, nu không tr li No. 2. Chèn âm thanh Chn lnh INSERT/ MOVIES AND SOUND/ SOUND FROM ORGANIZER (1 file âm thanh có sn trong Office) hoc Sound from File (t 1 tp tin âm thanh), chn âm thanh a vào. 3. Chèn âm thanh t a CD Chn lnh INSERT/MOVIES AND SOUNDS/ CD AUDIO TRACK (phi có a Audio CD trong a) (hình 4.2) ánh du chn vào Loop until stopped nu mun CD phát liên tc trong sut thi gian trình din Start track chèn bài nhc phát u tiên; End track chn bài nhc phát cui cùng Start At và End At chn khong thi gian âm thanh phát khi trình din

Ví d: Nu chn: thì bài nhc s phát trong vòng 5 giây, t giây th 20 n giây th 25 Chçn OK hoàn tt. 4. Chèn ging nói vào: (hình 4.2) Con lnh INSERT/MOVIES AND SOUNDS/RECORD SOUNDS (bt nút thu âm thanh và phát âm thu, khi xong cho ngng. Phi có Micro) IV. Ghi nhn xét cho tng slide: Ghi nhn xét vào các slide là 1 tính nng rt hu ích ghi nhng thông tin b sung cn gi li trong file trình din ca mình mà ta không mun ngi xem thy c, bi vì khi trình din nhng nhn xét ny s không hin ra hoc ghi nhn li nhng thông tin quan trng nhng không a lên trình din s dng vào các ln sau mà không b quen. Cách thc hin: Chn INSERT/COMMENTS. Mt hp màu vàng s xut hin trên góc trái ca slide và ta nhp ghi chú vào ó (hình 4.3)

(hình 4.3) Trang 18

Trung Tâm Tin hc - Ngoi Ng M Á Sau khi ã ghi li nhn xét, nhp chut ra ngoài hoàn tt. Nu tip tc mun ghi thêm vào khung nhn xét va ri thì nhp chut phi lên khung nhn xét chn Edit Comments ri tip tc ghi. Chn Copy Text nu mun sao chép ni dung li nhn xét. Chn Insert Comments nu mun thêm mt khung nhn xét mi. Chn Delete Comments nu mun xóa khung nhn xét. Chú ý: Không th thêm li nhn xét khi ang chê Slide Sorter, tùy chn ny s b m trên menu. Ch Slide View là ch tt nht xem nhn xét cng nh ghi thêm nhn xét vào Slide. K thut ny thng c s dng lu li nhng nhn xét ca ngi xem sau khi trình din

V. To bng Bng (Table) có th c a vào trình din bng nhiu cách khác nhau, có th chèn bng t trong PowerPoint hoc chèn mt bng ã to sn trong Word hoc Excel. 1. To 1 bng trong PowerPoint Cách 1: Cách hay nht thit lp 1 bng trong PowerPoint là vào FILE/ NEW/ BLANK PRESENTATION, xut hin khung SLIDE LAYOUTS, chn ni dung Title and Table nh hình 4.4 Sau khi chn Title and Table thì xut hin 1 slide mi nh hình 4.5, nhp double click trên biu tng thy xut hin 1 hp thông báo, ta in ni dung s hàng và ct vào ri chn OK. Bt u làm vic bng cách nhp ni dung vào tiêu ca slide ã c cha sn, sau ó nhp ni dung vào tng ô ca bng. Cách 2: vào INSERT/TABLE, ri nhp s hàng và s ct. Tuy nhiên cách này bng s không c canh u trên slide nh cách trên. 2. nh dng 1 bng Nh trong Word, có th thc hin các công vic sau ây trên bng biu nh vào thanh công c Table anh Border: Thay i các kiu ng vin, rng và màu khác nhau cho bng. hình 4.5 Trang 19 Website: http://myaco.org

hình 4.4

Giáo trình Thit k bài ging in t vi MS PowerPoint 2003 Chèn hoc xóa các ct và hàng o Hp hoc tách các ô o Canh l ni dung vn bn trong mi ô theo Top (canh trên); Bottom (canh di); Center (canh gia) 3. Tô màu cho bng Tô vin cng nh màu nn cho bng bng cách click chut phi Border and Fill ..., xut hin 1 hp thoi Format Table (hình 4.6) Chn Border nu mun thay i màu và kiu dáng ca ng vin Chn Fill nu mun thay i màu nn ca mi ô hoc ca nhiu ô trong bng

Xem ví d mt bng ã c tô màu vin và nn (hình 4.7):

hình 4.6

hình 4.7

VI.

To s t chc Trong PowerPoint có thêm vào các s t chc theo nhiu hình dng khác nhau nh s khi, s theo hình kim t tháp, s dng hình tròn, v.v... 1. To 1 s t chc Cng vào SLIDE LAYOUTS nh phn to bng biu, chn Title and Diagram or Organization Chart (hình 4.8). Double click lên biu tng s t chc và chn kiu s trong hp Diagram Gallery. Nhp ni dung vào tng ô trên s , s s t co giãn phù hp vi ni dung. Có th thay i màu vin nn ca s bng cách nhp chut phi lên s chn Format Autoshape. hình 4.8 Trang 20

Trung Tâm Tin hc - Ngoi Ng M Á 2. nh dng 1 s Khi làm vic vi s t chc, trong PowerPoint s xut hin thanh Organization Chart (hình 4.9) - Vào Insert Shape/Subordinate chèn thêm vào mt cây con ca ô trong s ang chn; Insert Shape/ Coworker chèn thêm 1 cây con ngang hàng vi ô ang chn; Insert/ Assistant chèn thêm 1 cây con là 1 nhánh riêng ca ô ang chn. - Vào Layout chn kiu phân b ca s (các nhánh v phía trái, các nhánh v phía phi, các nhánh phân b u 2 bên, ...) - Vào Select chn các nhánh trong s Vào biu tng sn cho s . chn màu sc ã c thit k hình 4.9

Xem 1 ví d: minh ha v s c thc hin trong PowerPoint (hình 4.10 và 4.11)

hình 4.11 hình 4.10 VII. V th PowerPoint có th v th nhiu dng nh dng ct (columns), dng bánh (pie), dng ng (line), dng vành khn (doughnut), ... hoc chèn 1 th ã c v sn trong Word hoc Excel. 1. To th trong PowerPoint Vào Slide layouts nh phn I, nhp double click lên biu tng th, xut hin th dng ct trên slide và 1 bng s liu nhp d liu (hình 4.12)

hình 4.12 2. Chn dng Website: http://myaco.org

Trang 21

Giáo trình Thit k bài ging in t vi MS PowerPoint 2003 th cn thay i màu sc thay i dng th, nhp chut phi lên th, chn Chart Types, xut hin bng lnh vi nhiu la chn kiu th khác nhau. Chn 1 kiu th thích hp, nhp OK. Trong Chart types, kiu Standard types là nhng kiu th chun, Custom types là nhng kiu th ã c phi mu công phu. thay i màu sc ca th, chn Format Data Series 3. Nhp d liu vào bng d liu Các s liu xut hin i kèm trong bng Datasheet là nhng s liu mc nh, click chut vào các ô trong bng thay i các s liu cho úng vi s liu sn có ca ta. VIII. Chèn các công thc toán hc: Trong PowerPoint 2003 chèn các công thc toán hc ta cng thc hin tng t nh trong Word. Chn lnh Insert/Object/Microsoft Equation 3.0 ánh các công thc toán hc bình thng. Thoát khi Microsoft Equation

Nu cn, ta phãi thay di kích c công thc thy rõ trên slide Lu ý: s dng c Microsoft Equation thì chng trình này phi c cài t trc trong máy. Nu cha cài t, khi s dng chng trình này máy s yêu cu ta a a CD ca b Microsoft Office vào cài t.

Bài 5: HIU NG HOT HÌNH

I. To hiu ng cho tng i tng (Custom Animation) Mt Textbox cha yn bn, 1 hình nh, 1 on phim,... u c xem là mt i tng (object) trên trang trình chiu. Có th c to mt hoc nhiu hiu ng hot hình trên i tng ó. Thc hin to hiu ng cho i tng: Chn màn hình thit k dng: Slide View Chn trang trình chiu (Slide) cn thc hin Chn i tng cn to hiu ng Chn lnh SLIDE SHOW/ CUSTOM ANIMATION (hoc bm mouse phi vào i tng chn lnh Custom Animation), khi ó xut hin bên phi màn hình menu lnh Custom Animation nh hình 5.1 Hình 5.1 Trang 22

Trung Tâm Tin hc - Ngoi Ng M Á Trong hp Custom Animation ta thc hin: Chn lnh ADD EFFECT: to hiu ng cho i tng bng cách chn: Entrance: (hình ngôi sao màu xanh lá cây) hiu ng a i tng vào trong slide trình chiu. Emphasis: (hình ngôi sao màu vàng) hiu ng nhn mnh và làm ni bt i tng trong khi trình chiu. Exit: (hình ngôi sao màu ) hiu ng a i tng ra khi trang trình chiu. Motion path: (hình ngôi sao rng) hiu ng cho i tng chuyn ng trên mt quãng ng t to

Sau khi ã áp hiu ng vào i tng, ta s thy lnh ADD EFFECT i thành lnh CHANGE. Lnh CHANGE dùng i hiu ng ca i tng. Ví d: khi i tng ang mang hiu ng Diamond, bây gi ta mun thay thành hiu ng Blind thì ta ch cn nhp vào Change và sau ó chn hiu ng Blind. Chú ý: nu ta dùng change chn lai hiu ng cho i tng thì hiu ng c s b thay th bi hiu ng mi. Nhng cng vi i tng ó ta dùng Add Effect tip tc chn hiu ng cho i tng thì i tng s có thêm 1 hiu ng na sau hiu ng ã chn trc ó. Ngha là mt i tng s có th c áp nhiu hn 2 hiu ng. REMOVE: dùng xóa b hiu ng ca i tng, thc hin chn mt hiu ng ã áp vào i tng trong hp hiu ng, nhp vào REMOVE (hoc nhn phím DELETE trên bàn phím hoc nhn chut phi vào hiu ng ri chn Remove) Sau ch MODIFY: là tên hiu ng mà i tng ang mang Ví d: Modify: diamond ngha là i tng ang mang hiu ng có tên là diamond Trong hp START: + ON CLICK: hiu ng xut hin khi bm chut + WITH PREVIOUS: hiu ng xut hin cùng vi hiu ng trc + AFTER PREVIOUS: hiu ng xut hin sau khi hiu ng trc thc hin xong. Trong hp DIRECTION: dùng chn hng xut hin ca hiu ng: Ví d: + IN: hiu ng i vào trong + OUT: hiu ng ta ra ngoài + FROM LEFT: hiu ng xut hin t bên trái qua phi + FROM RIGHT: hiu ng xut hin t bên phi qua trái + FROM TOP: hiu ng xut hin t trên xung Trang 23 Website: http://myaco.org

Giáo trình Thit k bài ging in t vi MS PowerPoint 2003 + FROM BOTTOM: hiu ng xut hin t di lên Trong hp SPEED: dùng chn tc trình din ca hiu ng Ví d: + VERY SLOW: rt chm + SLOW: chm + MEDIUM: trung bình + FAST: nhanh + VERY FAST: rt nhanh RE-ORDER: dùng thay i trt t ca các hiu ng. Khi ta quan sát các trang trình chiu ch Slide View, ta thy i tng sau khi ã áp hiu ng thì c ký hiu bi 1 s phía bên trên trái i tng, ó chính là s th t mà hiu ng s xut hin. Ta s thy i s th t này bng cách: Chn hiu ng cn thay i th t xut hin, nhn vào mi tên (màu xanh) nu mun hiu ng xut hin sau, nhp (màu xanh) nu mun hiu ng xut hin trc. + PLAY: dùng xem trang trình chiu ch Slide View + SLIDE SHOW: dùng xem trang trình chiu toàn màn hình + AUTOPREVIEW: nu kim nhn thì hiu ng s t trình chiu sau mi ln thay i, nu không kim nhn thì hiu ng ch xut hin khi nhp vào nút Play Tinh chnh hiu ng cho i tng: Nhn chut phi vào hiu ng cn chnh sa thêm, chn EFFECT OPTION, thy xut hin 1 bng lnh mang tên hiu ng ca i tng mà ta ang thc hin: Trong menu EFFECT (hình 5.2) + Sound: To âm thanh i kèm hiu ng

Ví d: Sound: Applause, ngha là khi hiu ng xut hin s nghe ting v tay i kèm + After animation: trng thái n hin sau hiu ng

Ví d: Don't Dim (không có gì xy ra sau hiu ng), chn màu hoc more color (sau khi hiu ng xut hin, vn bn s i sang màu va chn), Hide after animation (vn bn s n sau khi hiu ng xut hin), Hide on next mouse click (vn bn s n sau khi click chut) + Animatext: cách xy ra hiu ng cho vn bn

Hình 5.2 Trang 24

Trung Tâm Tin hc - Ngoi Ng M Á Ví d: All at once (xut hin vn bn theo tng dòng), By word (xut hin vn bn theo tng ch), By letter (xut hin vn bn theo tng ký t) Trong menu TIMING (hình 5.3) + DELAY: xác nh thi gian hiu ng xy ra sau bao nhiêu giây

Ví d: Delay: 5 seconds ngha là 5 giây sau khi click chut hiu ng mi xut hin (nu ta chn start on click) + REPEAT: lp li hiu ng vài s ln xác nh

Ví d: o NONE: không lp li hiu ng o 5: lp li 5 ln hiu ng ang thc hin (ta có th nhp s ln lp li tùy theo ý mun) o UNTIL NEXT CLICK: lp li cho n khi click chut thì dng Trong menu TEXT ANIMATION: to hiu ng cho vn bn + + AUTOMATICALLY AFTER: xác nh khong thi gian vn bn xut hin sau hiu ng trc IN REVERSE ORDER: cho ni dung vn bn xut hin theo th t ngc li Hình 5.3

o UNTIL END OF SLIDE: lp li cho n khi kt thúc slide ang trình chiu

II. To hiu ng chuyn tip gia các slide (Slide Transition) Hiu ng chuyn tip gia các slide là mt trong nhng hiu ng thông thng nht ca Powerpoint. Ta có th thc hin các hiu ng chuyn tip slide áp dng cho toàn b trình din hoc ch cho 1 slide hin hành. Thc hin hiu ng chuyn tip cho slide: Chn SLIDE SHOW/ SLIDE TRANSITION, hp thoi Slide transition xut hin (hình 5.4) (có th chn t thanh Task Pane) Trong Apply to selected slide, chn hiu ng chuyn tip cho slide Trong Modify transition: Speed (chn tc chuyn tip ca slide); Sound (chn âm thanh i kèm khi hiu ng chuyn tip thc hin). Nu kim nhn vào hp Loop until next sound thì âm thanh ó s lp li cho n khi có mt âm thanh Trang 25 Website: http://myaco.org

Giáo trình Thit k bài ging in t vi MS PowerPoint 2003 mi c phát. Trong Advance slide: Nu kim nhn vào On mouse click thì hiu ng chuyn tip ch xut khi click chut: Nu mun nh 1khong thi gian cho slide t ng chuyn tip thì kim nhn vào hp Automatically after và nhp thi gian xác nh vào hp trng bên di. Nu mun áp hiu ng chuyn tip va chn cho tt c cac slide thì chn Apply to All Slides Chú ý: ta có th thc hin vic chuyn tip gia các slide trong ch Slide Sorter hoc ch Slide View

Bài 6: LIÊN KT & TINH CHNH BÀI TRÌNH DIN

I. Liên kt: làm cho bài trình din PowerPoint linh hot và phong phú chúng ta cn s dng các liên kt (hyperlinks) nhm to ra kh nng di chuyn gia các slide, gia các bài trình din hay m mt ng dng bên ngoài chng trình PowerPoint. 1. Liên kt gia các slide: Gi s ta có mt bài trình din gm 10 slide và ta cn to mt liên kt t slide 1 nhy trc tip ti slide 8, ta thc hin nh sau: - Chn mt i tng trên slide 1 to liên kt. i tng to liên kt có th là mt dòng vn bn, mt hình v,... - Vào menu Slide Show/Action Settings. Màn hình Action Settings s xut hin nh bên di

Có hai la chn:

Hình 6.1

Trang 26

Trung Tâm Tin hc - Ngoi Ng M Á + Mouse Click: khi nhp chut vào i tng thì lnh s c thc hin. + Mouse Over: khi di chuyn chut qua i tng thì lnh s c thc hin. Ta chn Mouse Click . Trong phn Mouse Click s có các la chn sau: + None: không thc hin gì c. + Hyperlink to: cho phép liên kt n các slide khác trong cùng bài trình din, liên kt n các bài trình din khác, liên kt n các dng tài liu khác nh Word, Excel, liên kt n trang web,... + Run program: chy mt chng trình ng dng (có uôi .exe). Ta chn Hyperlink to. Trong khung bên di chn Slide... Màn hình tng t hình di s xut hin

-

-

Hình 6.2

2.

Chn Slide 8. Bm OK. Liên kt vi mt bài trình din khác:

tin hành liên kt vi mt bài trình din khác ta thc hin các bc tng t bên trên nhng trong mc Hyperlink to thì chn Other PowerPoint Presentation... 3. Liên kt vi các dng tài liu khác: - Các tài liu khác có th là mt file Word, Excel, trang web... - Thc hin các bc tng t bên trên nhng trong mc Hyperlink to thì chn Other File... 4. Chy mt chng trình: Trong lúc trình din, chng nhng ta có th liên kt vi các slide khác, bài trình din khác mà còn có th chy các ng dng khác nh Word, Excel, Calculator, bt c file nào có uôi là exe. thc hin lnh gi chng trình ta thc hin các bc tng t bên trên nhng không chn mc Hyperlink to mà chn mc Run program. 5. Mt s lu ý khi thc hin liên kt Các lu ý này là ht sc quan trng. Nu mun trình din trên mt máy tính khác vi máy tính son bài trình din thì phi copy các file liên kt và chép vào máy tính d nh thc hin trình din. Ví d: son bài trình din nhà và nh em vào máy trong trng trình din thì phi copy các file liên kt trong máy nhà và chép vào máy trong trng. Khi thc hin liên kt vi các file PowerPoint khác, trang web, tài liu hay chng Website: http://myaco.org Trang 27

Giáo trình Thit k bài ging in t vi MS PowerPoint 2003 trình trên mt máy này nhng khi trình din li trên mt máy khác thì có th xy ra tình trng liên kt không hot ng c. Lý do ca vn này nh sau: khi ta thc hin liên kt, PowerPoint s s dng a ch tuyt i cho liên kt. Ví d: Ta thc hin mt liên kt dán file PowerPoint bai2.ppt trong thu mc Trinhdien a D nh sau:

Hình 6.3 Khi em qua máy khác thì ng dn tuyt i không còn úng na nên liên kt s không thc hin c. gii quyt vn này ta thc hin nh sau: Gi s ta có mt file bai1.ppt có mt liên kt dán file bai2.ppt và mt liên kt dán file danhsach.doc. Trc tiên to mt th mc và chép tt c các bài trình din hay file d nh s liên kt vào ó. Trong ví d trên là 2 file bai2.ppt và danhsach.doc. Lu bài trình din bai1.ppt vào cùng th mc trên. Trong bài trình din bai1.ppt to các liên kt dán 2 file bai2.ppt và danhsach.doc. Sau ó, chn i tng liên kt trong bai1.ppt nhp chut phi và chn Edit Hyperlink. Trong ô Address ta xóa b các tên th mc và a, ch cha li tên file liên kt. Bm OK. (Hình 6.4)

Trang 28

Trung Tâm Tin hc - Ngoi Ng M Á

-

Sau khi thc hin liên kt vi các file .exe hay trang web, trong lúc trình din ta có th nhn thông báo tng t nh bên di

Hình 6.5

-

Thông báo này nhm cnh báo rng file liên kt có th cha virus và chúng ta có mun tip tc chy file liên kt hay không. Nu sau khi quét virus các file liên kt mà vn không phát hin virus thì chúng ta tin hành thay i thông s ca PowerPoint không xut hin cnh báo nh trên na. Ta tin hành thay i thông s nh sau: Vào menu Tool/Macro/Security. Chn mc Low. Bm OK. (Hình 6.7)

-

Trang 29

Website: http://myaco.org

Giáo trình Thit k bài ging in t vi MS PowerPoint 2003

Hình 6.6

II. Tinh chnh bn trình din 1. Tùy bin bn trình din: Nu ta có mt bài trình din dài gm nhiu slide, khi cn trình bày trc i tng A. ta ch mun trình bày mt s slide nht nh, còn khi trình bày trc i tng B ta li cn trình bày mt s slide khác, lúc này ta phi tùy bin bài trình din ca ta. Tùy bin bài trình din tc là to ra nhiu bài trình din khác nhau, phù hp vi các mc ích và i tng khác nhau nhng vn ch cn da trên duy nht mt bài son ban u. Cách tin hành nh sau: - Sau khi son bài trình din hoàn tt. - Trong menu Slide Show/ Custom Shows...Màn hình s xut hin tng t bên di Trang 30

Trung Tâm Tin hc - Ngoi Ng M Á

Hình 6.8

-

Nhn New...Màn hình s tng t bên di

Hình 6.9

-

t tên cho Show trong ô Slide show name. Chn các slide mun trình din ri bm nút Add >> Bm OK. Bm Close. Sau này, khi mun trình din Show ã to. Chúng ta vào li menu Slide Show/Custom Shows...Chn tên show cn trình din ri bm Show Nu mun chnh sa show ã to thì nhn Edit... Nu mun xóa show ã to thì nhn Remove. Nu mun to show mi thì chn New...

Hình 6.10

2. Cài bo v cho bn trình din Trang 31 Website: http://myaco.org

Giáo trình Thit k bài ging in t vi MS PowerPoint 2003 Khi phân phi bn trình din cho ngi khác xem, nu không mun bài trình din ca mình b chnh sa hoc b m xem trái phép thì ta có th to mt mã cho các bài trình din ca mình. Có hai loi mt mã: mt mã cho phép xem bài trình din và mt mã cho phép chnh sa bài trình din. Ch có nhng ngi bit các mt mã mi có th m hoc chnh sa trên bn trình din. - Vào menu Tools/Options... m hp thoi Options nh bên di. Chn Tab Security - ánh mt mã vào ô Password to open yêu cu ngi dùng nhp mt mã khi m file. - ánh mt mã vào ô Password to modify yêu cu ngi dùng nhp mt mã khi mun chnh sa file. (Hình 6.10) - Khi nhp xong mt mã thì nhn nút OK. Mt hp thoi s xut hin yêu cu ta nhp li mt mã mt ln na. Nhp li mt mã và bm OK. Các lu ý khi s dng mt mã: Các mt mã có phân bit ch hoa và ch thng. Chiu dài mt mã ti a là 40. Sau khi ã cài mt mã, nu quên mt mã thì...s không m hay chnh sa c file -> Hãy cn thn khi s dng mt mã.

Bài 7: THIT LP TRÌNH CHIU

Chn Slide Show Set Up Show sau ó la chn cách trình bày

Trang 32

Trung Tâm Tin hc - Ngoi Ng M Á + All: Chn trình bày tt c slide + From ...to....: chn biu din t slide nào n slide nào. + Chn Presented by a speaker: trình chiu slide lên toàn b màn hình + Chn Browsed by an individual: trình chiu slide ch trong ca s. + Chn Browsed at a kiosk + Chn Loop continuously until `Esc': Lp liên tc cho n khi nhn Esc. + Chn Show without narration : Trình chiu mà không có lp li. + Chn slide show resolution : chn phân gii cho slide + Chn Show without animation : Hin th mà không có hot ho + Chn màu cho bút + Chn Use Hardware Graphic acceleration dùng màu ca phn cng h tr. o Chn Advanced Slide chiu. using timings, if present : S dng nh thi gian trình Bài 8: IN N 1. nh dng trang in:

- Chn File | Page setup, hp thoi page setup xut hin:

· Hp Slides and sized for: chn kh giy in ra máy in · Mc Width và Height: nhp vào chiu rng và chiu cao kh giy in (ch s dng mc này khi kh giy in ca bn không nm trong danh sách Slides sized for Trang 33 Website: http://myaco.org

Giáo trình Thit k bài ging in t vi MS PowerPoint 2003 · Mc Orientation: thit lp hng in, trong ó: - Slides: thit lp hng in d liu trên các Slides - Notes, handouts & outline: thit lp hng in cho phn chú thích i kèm các slides + Portrait : in theo chiu dc + Landscape: in theo chiu ngang - Nhn OK 2. In n

- Cách 1: Chn File | print - Cách 2: Nhn t hp phím Ctrl + P

- Mc Printer: chn máy in - Mc Print range: chn phm vi in + All: in toàn b các slide + Current slide: ch in slide hin ti (ang chn) + Slides: in phm vi các slides nào ó. Ví d: 1,3,5-12 tc là s in ra các slide 1, slide 3, và các slide t 5 n 12. - Mc Print what: chn ni dung cn in trên các slide: + Slides: in ni dung các slide, mi slide in ra mt trang giy + Handouts: in ni dung các slide, có th in nhiu slide lên cùng mt trang giy. S slide in trên mt trang chn mc Slides per page + Note page: ch in ra nhng thông tin chú thích các slide + Outline: ch in ra nhng thông tin chính trên các slide

- Mc Copies: chn s bn in - Ngoài ra còn có mt s tu chn khác:

Trang 34

Trung Tâm Tin hc - Ngoi Ng M Á + Grayscale + + : In theo các màu ã thit k trên slide : T ng cn chnh ni dung in va khít vi trang in : In c khung bao quanh mi slide (frame) - Cui cùng nhn nút Print thc hin lnh in

+ pure black and white: Ch in màu trng en

Trang 35

Website: http://myaco.org

Giáo trình Thit k bài ging in t vi MS PowerPoint 2003

BÀI TP

Bài 1: Anh ch hãy thit k mt trình din in t ni dung nh sau: Slide 1: CÔNG TY TNHH M Á TRUNG TÂM TIN HC - NGOI NG M Á

Slide 2: NI DUNG CHNG TRÌNH TIN HC VN PHÒNG Son tho vn bn (MS Word) Bng tính in t (MS Excel) Trình chiu (MS PowerPoint) Slide 3: SON THO VN BN (MS WORD) · To các thi, kim tra · Báo cáo sáng kin kinh nghim · Mu giy mi, mu n và các vn bn có liên quan. · Son giáo án. Slide 4: BNG TÍNH IN T (MS EXCEL) · To, hiu chnh các biu mu. · S dng các công thc tính toán trên Excel. · Sp xp danh sách, trích lc danh sách. · Bo v bng tính. · In n tài liu Slide 5: TRÌNH CHIU (MS POWERPOINT) · Thit k mt bài ging ên t. · Hiu chnh màu ch, màu nn sao cho phù hp · Thit lp hiu ng. · Qui trình trình chiu mt bài ging in t. Slide 6:

Trang 36

Trung Tâm Tin hc - Ngoi Ng M Á

BIU THNG KÊ S LNG HC VIÊN

1000 1000 800 600 400 200 0 Nm 2006 Nm 2007 Nm 2008 (d kin) 300 S lng 600

Yêu cu: - Backgound ca các slide: chn tu ý trong hp thoi Design Template - To liên kt cho slide th 2 nh sau: + Nhp vào "Son tho vn bn (MS Word)" s nhy n slide th 3 + Nhp vào "Bng tính in t (MS Excel)" s nhy n slide th 4 + Nhp vào "Trình chiu (MS PowerPoint)" s nhy n slide th 5 + To các nút liên kt quay v slide 2. - To hiu ng cho các i tng và chuyn tip gia các slide. Bài 2: To kim tra trc nghim theo các dng 1) Dng 1 : Chn câu úng bng cách chn hiu ng

THI VN LP 6

I. Trc nghim khách quan (3 im, 05 câu, mi câu 0,25 im) Khoanh tròn vào ch mt ch cái trc câu tr li úng. · c on trích sau ri tr li các câu hi t 1 n 5: "Mt nm sau khi ui gic Minh, mt hôm, Lê Li - by gi ã làm vua - ci thuyn rng do quanh h T Vng. Nhân dp ó, Long Quân sai Rùa Vàng lên òi li thanh gm thn. Khi thuyn rng tin ra gia h, t nhiên có mt con rùa ln nhô u và mai lên khi mt nc. Theo lnh vua, thuyn i chm li. ng mn thuyn, vua thy li gm thn eo bên ngi t nhiên ng y. Con Rùa Vàng không s ngi, nhô u lên cao na và tin v phía thuyn vua. Nó ng ni trên mt nc và nói: "Xin b h hoàn gm li cho Long Quân !". Vua nâng gm hng v phía Rùa Vàng. Nhanh nh ct, rùa há ming p ly thanh gm và ln xung nc. Gm và rùa ã chìm áy nc, ngi ta vn còn thy vt gì sáng le lói di mt h xanh." (S tích H Gm, Ng vn 6, tp 1) 1. Phng thc biu t chính ca on trích trên là gì ? Trang 37 Website: http://myaco.org

Giáo trình Thit k bài ging in t vi MS PowerPoint 2003 A. Miêu t B. T s C. Biu cm D. Ngh lun 2. on trích trên k li ni dung gì ? A. Lê Thn nht c li gm ca Long Quân B. Lê Li nht c chuôi gm ca Long Quân C. Lê Li dùng gm ca Long Quân ánh gic D. Long Quân òi gm và Lê Li tr gm 3. Trong các t sau, t nào là t láy ? A. Gm giáo B. Mi mt C. Che ch D. Le lói 4. Trong câu "ngi ta vn còn thy vt gì sáng le lói di mt h xanh ", t "le lói" c dùng vi ngha nào ? A. Ánh sáng mnh, chói chang B. Ánh sáng nh nhng mnh C. Ánh sáng nh, yu D. Ánh sáng du, a nhìn 5. Dòng nào di ây là cm danh t ? A. Mt con rùa ln B. ã chìm áy nc C. Sáng le lói di mt h xanh D. i chm li II. T lun (7 im) K li truyn "S tích h Gm" vi ngôi k là nhân vt Lê Li. Chn câu úng bng cách to liên kt (Hyperlink)

Trang 38

Trung Tâm Tin hc - Ngoi Ng M Á Slide 1

1) Trong mpOxy cho (E): Tìm tieâ u cöï cuû a (E) ÑS: a) b) c) d) 4 2 8 16

x

2

25

y +

2

9

=1

Slide 2

2)Vieát phöông trình chính taé c cuû a elip (E) bieát noù coù tieâu cöï laø 10 vaø ñi qua ñieåm M(0,2) ÑS: a)

29

b)

2

x +y

2

2

4

2

=1

c)

29

d)

x +y

2 2

2

3

2

=1

28

x +y

4

=1

29

x +y

5

=1

Slide 3

3) Trong mp Oxy cho (E):

=1 9 3 Cho ñieåm N thuoäc (E) coù yN = 2

Tính NF1 + NF2 vôùi F1 , F2 laø caùc tieâu ñieåm cuûa (E)

x +y

2

2

ÑS:

a) b)

2 6

c) d)

3 8

Trang 39

Website: http://myaco.org

Giáo trình Thit k bài ging in t vi MS PowerPoint 2003

Slide 4

EM ÑAÕ CHOÏN SAI !

Slide 5

EM ÑAÕ CHOÏN ÑUÙNG !

Trang 40

Trung Tâm Tin hc - Ngoi Ng M Á

2)

Dng 2 : in khuyt

Chn t thích hp in vào ch trng : Cách 1: in áp án vào ch khuyt sau ó chn hiu ng thích hp Ví d: Th tích ca vt rn bt kì không thm nc có th o c bng cách : a. Th, Th chìm .................... vt ó vào cht lng ng trong bình chia . Th tích ca phn cht lng tràn ra, dâng lên bng th tích ca vt. ....................... Th b. khi vt rn không b lt vào bình chia thì ......... vt ó vào trong bình tràn. Tràn ra Th tích ca phn cht lng ............ bng th tích ca vt. Cách 2: T khuyt trng, áp án t phía di chn hiu ng thích hp Ví d: Th tích ca vt rn bt kì không thm nc có th o c bng cách : a. .........1)........... vt ó vào cht lng ng trong bình chia . Th tích ca

phn cht lng ............2)........... bng th tích ca vt. b. khi vt rn không b lt vào bình chia thì ...3)...... vt ó vào trong bình tràn. Th tích ca phn cht lng ......4)...... bng th tích ca vt. áp án: 1) 3) Th, Th chìm Dng 3 : ghép ni 2) Tràn ra, dâng lên 3) Th 4) Tràn ra

1)

a) Qu bí

2)

b) Qu da

3)

c) Qu ngô

Trang 41

Website: http://myaco.org

Giáo trình Thit k bài ging in t vi MS PowerPoint 2003

Mc lc

KHÁI QUÁT V BÀI GING IN T: .................................................................... 1 1. Khái nim bài ging in t ................................................................................. 1 2. Quy trình thit k bài ging in t ..................................................................... 1 Bài 1: GII THIU TNG QUAN V POWERPOINT 2003 ...................................... 2 I. Gii thiu:............................................................................................................. 2 II. Cu hình máy ti thiu cài t: .................................................................... 2 III. Gii thiu màn hình PowerPoint 2003 và các thanh công c: ......................... 2 IV. Mt s thut ng cn lu ý: .............................................................................. 4 Bài 2: TO BÀI TRÌNH DIN ...................................................................................... 5 I. Gii thiu:............................................................................................................. 5 II. To mi bài trình din: ..................................................................................... 5 III. BNG MÃ VÀ FONT TING VIT .............................................................. 5 IV. iu chnh - Di chuyn khung: ........................................................................ 7 V. Lu tr bn trình din:...................................................................................... 8 VI. Chèn thêm - Xóa bt - Thay i v trí slide: .................................................... 8 VII. Trình chiu: ...................................................................................................... 9 Bài 3: S DNG SLIDE LAYOUT & DESIGN TEMPLATE ..................................... 9 I. S dng Slide Layout ........................................................................................... 9 1. Mc ích s dng slide layout: ............................................................................ 9 2. Các dng Slide Layout thng s dung: ............................................................ 10 3. Cách s dng layout và qun lý các slide: ......................................................... 10 II. S dng Design Template .............................................................................. 11 Bài 4: CHÈN CÁC I TNG VÀO BN TRÌNH DIN ...................................... 13 I. Chèn ch ngh thut (WordArt) và biu tng (Symbol): ................................ 14 II. Chèn hình v: .................................................................................................. 15 III. Chèn on phim và âm thanh ......................................................................... 17 IV. Ghi nhn xét cho tng slide: ........................................................................... 18 V. To bng ......................................................................................................... 19 VI. To s t chc ......................................................................................... 20 VII. V th ......................................................................................................... 21 VIII. Chèn các công thc toán hc: ..................................................................... 22 Bài 5: HIU NG HOT HÌNH.................................................................................. 22 I. To hiu ng cho tng i tng (Custom Animation)..................................... 22 II. To hiu ng chuyn tip gia các slide (Slide Transition) ........................... 25 Bài 6: LIÊN KT & TINH CHNH BÀI TRÌNH DIN .............................................. 26 I. Liên kt:.............................................................................................................. 26 II. Tinh chnh bn trình din ............................................................................... 30 Bài 7: THIT LP TRÌNH CHIU.............................................................................. 32 Bài 8: IN N ................................................................................................................. 33 BÀI TP........................................................................................................................ 36

Trang 42

Information

Microsoft Word - giao trinh moi _chinh

42 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

457644


Notice: fwrite(): send of 211 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531