Read Sotsibd1cbfee86e81aa11afe565745157066.pdf text version

Tallinna Ülikool

1. Õppekava nimetus 2. Õppekava nimetus inglise keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe 4. Õppevorm(id) 5. Õppeasutus(ed) 6. Õppekava maht (EAP) 7. Õppe nominaalkestus 8. Õppekavagrupp 9. Õppekava kood EHISes 10. Õppekeel(-ed) 11. Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeled 12. Õppekava esmane registreerimine 13. Õppeasutuses õppekava versiooni kinnitamise kuupäev 14. Õppe alustamise tingimused

õppekava SOTSIAALTÖÖ

SOCIAL WORK bakalaureuseõpe päevaõpe ja kaugõpe Tallinna Ülikool 180 EAP 3 aastat sotsiaalteenused 1615 eesti keel inglise keel, vene keel 22.08.2002

Sotsiaaltöö Instituudis kinnitamise kuupäev 20.04.2010 Päevaõpe: Keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon. - Emakeele riigieksam - Võõrkeele riigieksam - Vastuvõtueksami sooritamine Vene õppekeelega kooli lõpetajale on täiendavaks tingimuseks eesti keele eksami vähemalt 60palline tulemus. Vastuvõtt on lävendipõhine. Vastuvõtueksam koosneb silmaringitestist ja vestlusest. Vestlusele pääseb kandidaat, kes saavutab testi tulemuseks vähemalt 51 punkti 100st. Tsükliõpe: Keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon. - Vastuvõtueksami sooritamine. Vastuvõtueksam: koosneb essee kirjutamisest ja vestlusest, millel osalemiseks peab essee tulemus olema vähemalt 51 punkti 100-st. 15. Õppekava peaeriala (või erialad) Sotsiaaltöö 102 EAP ja nende maht 16. Kõrvaleriala (d), muud Võimalik on valida kõrvalaine vabaainete arvelt. võimalikud spetsialiseerumised õppekavas ja nende maht 17. Õppekava eesmärgid - luua eeldused sotsiaaltöötaja kujunemiseks, kes on omaks võtnud sotsiaaltöö eetilised lähtekohad, kellel on teadmised sotsiaaltöö teooriatest, meetoditest ning sotsiaalpoliitikast ja rahva tervisest ning teadmised ja oskused

sotsiaalhoolekande teostamiseks ja korraldamiseks erinevatele kliendirühmadele nii riigi-, era- kui kolmandas sektoris. luua eeldused õpingute jätkamiseks magistriõppes. 18. Õppekava õpiväljundid - teadmised sotsiaaltöö eetilistest ja teoreetilistest lähtekohtadest ning meetoditest; -oskused sotsiaaltöö teostamiseks ja korraldamiseks erinevate sihtrühmadega; - oskus hinnata kriitiliselt olemasolevaid sotsiaalse kaitse süsteeme, mõista sotsiaalprobleemide leevendamise olulisust ühiskonnas ja oma töös; -oskused teostada uurimusi ning rakendada uurimistulemusi oma igapäevatöös. -valmisolek õpingute jätkamiseks magistriastmes. 19. Lõpetamisel saadud diplomi või sotsiaalteaduse bakalaureus akadeemilis(t)e kraadi(de) Bachelor of Arts in Social Sciences (BA) nimetus(ed) 20. Lõpetamisel väljastatavad Diplom ja akadeemiline õiend dokumendid 21. Õppekava ülesehituse Sissejuhatavad ained 32 EAP sh lühikirjeldus kohustuslikud ained 12 EAP valikained 20 EAP Erialaained 90 EAP sh eriala kohustuslikud ained 67 EAP eriala valikained 22 EAP Vabaained 46 EAP Bakalaureusetöö 12 EAP 22. Valikuvõimalused õppekava Sissejuhatavatest ainestest on võimalik valida läbimiseks 50%, erialaainetest 25%. Valikainete hulgast on võimalik komplekteerida kõrvalaine ,,Lastekaitse" - 24 EAP. Kõrvalaine valik on üliõpilasele vaba ja läbimine on võimalik vabaainete ja/või eriala valikainete arvel. Vabaaineid saab üliõpilane valida oma huvidest lähtuvalt. Erialamoodulitest läbib üliõpilane kõigepealt alamastme mooduli õppeained ja seejärel keskastme mooduli. Tsükliõppes toimub õppetöö 3,5 aastat. 23. Õppekava lõpetamise tingimused Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, mh sooritama kohustuslikud õppeained, sooritama lõputöö. Õppekava sätestab nõuded: ühe võõrkeele oskus Euroopa keeleõppe raamdokumendi B2 tasemel, seejuures vene keele oskus vähemalt B1 tasemel, vene õppekeelega koolilõpetajatele eesti keele oskus C1 tasemel. Kaugõppes: Õppekava

24. Täiendav informatsioon

lõpetamise tingimuseks on tõsta oma keeleoskuse taset õpingute jooksul Euroopa keeleõppe raamdokumendi ühe taseme võrra. Samuti on vajalik ülikooliõpinguteks vajalik arvutioskuse tase. Õppekava juht dotsent Anne Tiko (PhD); [email protected] www.tlu.ee/sotsiaaltoo

ÕPPEKAVA MOODULID,

Mooduli nimetus: Sissejuhatavad ained Maht: 32 EAP Eesmärgid Luua erialastele õpingutele laiem sotsiaalteaduslik kontekst, mis võimaldab üliõpilasel mõista nii inimest kui ühiskonda. Õpiväljundid Teadmised inimesest ja ühiskonnast, nende toimimise ja uurimise põhimõtetest. Suutlikkus sotsiaalseid nähtusi analüüsida. Mooduli hindamine: Moodulit hinnatakse õppeainepõhiselt. Õppeaine lõpus eksam või arvestus. Õppeained Kood Õppeaine nimetus Maht EAP Kohustuslikud ained 12 EAP RAS6001 Sissejuhatus sotsioloogiasse 4 PSP6002 Sotsiaalpsühholoogia 4 STP6004 Tänapäeva sotsiaalprobleemid 4 Valikained 20 EAP STS6024 Tervis ja heaolu 4 STL6011 Laps ja noor muutuvas ühiskonnas 4 TSK6092 Teadusliku uurimistöö metoodika 4 PSP6074 Teadusliku uurimistöö alused 4 KUR6049 Tunnetus ja käitumine 4 PSP6049 Juhtimise alused 4 PSP6048 Organisatsioonipsühholoogia 4 PSP6001 Ülevaade psühholoogiast 4 INT6001 Infootsing: allikad ja meetodid 4 RIM6001 Majanduse alused 4 RIT6001 Poliitika ja valitsemise alused 4 HIF6011 Sissejuhatus filosoofiasse 4 HIA6016 Sissejuhatus kultuurantropoloogiasse 4 HIK6017 Sissejuhatus kultuuriteooriasse 4 RIO6001 Õiguse alused 4 DID6002 Sissejuhatus demograafiast 4 Valiku põhimõtted: üliõpilane läbib kohustuslikud ained 12 EAP ja valikained 20 EAP. Sissejuhatavate ainete blokki kuuluvaid valikaineid võib üliõpilane valida kõikide valdkondade kinnitatud sissejuhatavate ainete nimekirjadest.

Mooduli nimetus: Sotsiaaltöö erialaained

Maht: 90 EAP

Erialamoodul 1. Alamastme moodul Maht: 23 EAP Eesmärgid Võimaldada esmane tutvus oma erialaga: väärtusaluste, teoreetiliste lähtekohtade ja meetoditega, kujunemisloo, sotsiaalpoliitiliste lähtekohtade ja hoolekande iseloomuga. Alamaste on kohustuslik kõigile sotsiaaltöö eriala üliõpilastele. Õpiväljundid Teadmised sotsiaaltöö kui professiooni teooriatest ja meetoditest, väärtustest ja hoolekandetöö kujunemisest ning tänapäevasest hoolekandesüsteemist. Oskus märgata ja kriitiliselt analüüsida sotsiaalseid probleeme. Võime eetiliseks professionaalseks otsustuseks. Mooduli hindamine: Moodulit hinnatakse õppeainepõhiselt. Õppeaine lõpus eksam või arvestus. Õppeained Kood Õppeaine nimetus Maht EAP Kohustuslikud ained 23 EAP STS6000 Sotsiaaltöö väärtused ja eetika 3 STS6001 Sissejuhatus sotsiaaltöösse 3 STP6001 Sissejuhatus sotsiaalpoliitikasse 5 STS6002 Sotsiaaltöö teooria ja meetodid I 6 STS6004 Eesti hoolekandesüsteem 6 Valiku põhimõtted: alamastme mooduli läbimine on eelduseks keskastme ainete õppimiseks. Erialamoodul 2. Keskastme moodul Maht: 67 EAP Eesmärgid Luua valmisolek praktiliseks sotsiaaltööks selle erinevates valdkondades. Toetada esmaste teadmiste ja oskuste omandamist uurimistöö planeerimiseks ja läbiviimiseks sotsiaalvaldkonnas. Õpiväljundid Teadmised ja oskused, mis loovad eelduse sotsiaaltööks tema erinevates valdkondades, tööks vajalikud suhtlemisoskused, motiveeritus ja oskus meeskonnatööks; teadmised ja oskused uurimuse teostamiseks oma tegevusvaldkonnas. Mooduli hindamine: Moodulit hinnatakse õppeainepõhiselt. Õppeaine lõpus eksam või arvestus. Õppeained Kood Õppeaine nimetus Maht EAP Kohustuslikud ained 45 EAP STS6003 Sotsiaaltöö teooria ja meetodid II 3 STS6015 Psühhosotsiaalne töö ja nõustamise alused 3 STP6002 Sotsiaalpoliitika 5 STS6005 Sotsiaaltöö ja elukaar 4 STP6003 Sotsiaaltöö õiguslikud alused 4 STS6013 Tervise bio-psühho-sotsiaalsed alused 4 STL6002 Sotsiaalpedagoogika 3 STS6006 Sotsiaaltöö erivajadustega inimestega 4 STS6011 Uurimistöö ülesehitus ja meetodid 6

STS6014 STS6022

Praktika I Praktika II

3 6

Valikained 22 EAP STS6007 Sotsiaaltöö eakatega 4 STS6008 Sotsiaaltöö ja kriminaalhooldus 4 STS6009 Sotsiaaltöö tervishoiuasutuses 4 STS6010 Hoolekande korraldus ja planeerimine 4 STS6012 Sotsiaalpsühhiaatria 4 STS6018 Projektijuhtimine sotsiaalvaldkonnas 3 STS6019 Seksuaalkasvatus ja HIV /AIDS ennetus 3 STS6020 Suhtlemistreening 4 STS6021 Vangla sotsiaaltöö 4 STS6028 Võlanõustamine 4 STS6023 Sotsiaaltöö ja meedia 3 STS6016 Vabatahtliku tegevuse praktikum 4 STL6001 Sotsiaaltöö laste ja noorukitega 4 STL6004* Lastekaitsetöö meetodid 3 STL6003* Lastekaitse õiguslikud alused 3 STL6005* Lapse psühhopatoloogia 3 STL6006* Laps ja kriis 3 STL6007* Erivajadustega laps ja hälbiv käitumine 3 STL6008* Emade ja laste kaitse 3 STL6009* Sotsiaaltöö riskilaste ja peredega 3 STL6010* Uurimisseminar lastekaitses 3 Valikud põhimõtted: *Tärniga märgitud ainetest on võimalik moodustada kõrvalaine ,,Lastekaitse". Vabaained Eesmärgid Maht: 46 EAP Luua võimalused individuaalsete arenguvajaduste ja intellektuaalse huvi realiseerimiseks. Sellesse blokki kuuluvaid aineid võib kasutada ka võõrkeelte ja arvutioskuse taseme parandamiseks. Vabaainete arvelt saab üliõpilane omandada ka enda poolt valitud kõrvalaine. Käesolev õppekava pakub võimaluse süvendada erialaseid teadmisi lastekaitsetöö valdkonnas. Õpiväljundid Õpiväljundid vastavalt üliõpilase valikutele, ühe võõrkeele oskus Euroopa keeleõppe raamdokumendi B2 tasemel, ülikooliõpinguteks vajalik arvutioskus, vene õppekeelega koolilõpetajatele eesti keele oskus C1 tasemel. Hindamine Moodulit hinnatakse õppeainepõhiselt. Õppeaine lõpus eksam või arvestus. Valiku põhimõtted: valides sotsiaaltöö õppekavas pakutud ained, omandatakse teadmised ja oskused, mis toetavad erialast ametikasvu.

Lõpetamise nõudeks olev töö: STS6030 Bakalaureusetöö Eesmärgid Õpiväljundid

Hindamine

Maht: 12 EAP Võimaldada teadmiste ja kogemuste saamine iseseisvaks uurimistööks. Teadmised, oskused ja kogemused uurimistöö kavandamiseks, teostamiseks, koostamiseks ning tulemuste esitlemiseks. Suutlikkus integreerida õppetöös omandatud teadmised ja oskused terviklikuks arusaamaks erialast ning neid teadmisi sotsiaalse tegelikkuse kriitilisel analüüsimisel kasutada. Bakalaureusetöö avalik kaitsmine komisjoni ees.

Information

6 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

464835

Notice: fwrite(): send of 219 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531