Read Proposal Letter to UniversitiesDH Kinh Te - Quan Tri KD text version

CHNG TRÌNH HP TÁC VÀ PHÁT TRIN TÀI NNG SINH VIÊN - 2008

Kính gi : Ban Giám Hiu Trng i Hc Kinh T TP.HCM Trng Khoa Qun Tr Kinh Doanh

Kimberly Clark, c thành lp nm 1872, là mt tp oàn hàng u ca Hoa k v các sn phm chm sóc sc khe và v sinh. Kimberly Clark có s s sn xut ti 40 quc gia và hàng hóa c phân phi trên 150 nc trên th gii. Các sn phm c ngi tiêu dùng Vit Nam bit n qua các nhãn hiu ni ting KOTEXÒ, HUGGIESÒ, và KLEENEXÒ. Nm trong các chng trình hp tác và phát trin tài nng sinh viên ti các trng i hc trng im phía Nam, cng nh thông qua trao i vi quý Khoa nay chúng tôi ngh mt s chng trình hp tác c th nh sau: 1. Chng trình dành cho sinh viên ti Kimberly Clark Vit Nam ¨ Chng trình "Th Là Thành Viên KCV" ¨ Chng trình "Phát trin tài nng " 2. Chng trình h tr ca Kimberly Clark ¨ Chng trình "KCV ­ Tài Nng Vit"

NI DUNG CHI TIT CHNG TRÌNH DÀNH CHO SINH VIÊN TI KIMBERLY CLARK 1. Th Là Thành Viên KCV

Hàng nm Kimberly-Clark tuyn chn t 5 n 8 sinh viên vào thc tp ti công ty. S lng sinh viên thc tp hàng nm có th thay i tùy thuc vào tình hình hot ng kinh doanh ca doanh nghip tng thi im và cht lng sinh viên tham gia phng vn. i tng: ü Sinh viên nm cui có kt qu hc tp tt c Khoa xác nhn. ü Sinh viên có kh nng trao i bng ting Anh. ü Sinh viên thuc các chuyên ngành Qun tr Kinh doanh, Thng Mi, Ngoi Thng, Kinh Doanh Quc T, Marketing, Tài Chính, K Toán, Qun Lý Công Nghip, in, in T, C Khí, Hóa, Sinh... a im thc tp: ü Vn phòng tng công ty ti 235 ng Khi Q.1 Tp.HCM. ü Nhà máy Kimberly-Clark ti Bình Dng (xe a ón hàng ngày).

1/5

ü Ngoài ra nhân viên c tham gia thc tp thc t ngoài th trng (áp dng cho b phn Mãi v). ü Sinh viên có th ng tuyn vào thc tp ti mt trong các b phn sau: Nhân s, Mãi v, Trade Marketing, Tài chính K toán, K hoch, Cht Lng, Kho và phân phi. Thi gian thc tp: Công ty trin khai chng trình mi nm theo 2 t: 1. t th nht t tháng 2 n tháng 4 . 2. t th hai t tháng 7 n tháng 9. ü i din công ty s làm vic c th vi Khoa xác nh c th thi gian và a im thc tp. Tin trình thc hin: ü Khoa thông báo vi sinh viên v chng trình thc tp. ü Sinh viên in vào mu ng ký thc tp ghi rõ b phn ng tuyn thc tp và gi v Khoa t thi im gii thiu n gia tháng 1 (s dng mu ng ký ca Kimberly Clark-mu s 1). ü Sinh viên np ng ký thc tp cho Khoa. ü Khoa lp danh sách và xác nhn theo mu s 2. H s c hoàn tt và chuyn n i din ca Kimberly-Clark (Danh sách và mu ng ký ca sinh viên). ü Phng vn và tuyn chn. ü Thc tp và ánh giá kt qu thc tp. Các cam kt ca sinh viên ü Sinh viên c nhn vào thc tp s ký tha thun thc tp ti Công ty theo thi gian và các chi tit liên quan n vic thc tp (c trao i c th). ü Ký xác nhn và cam kt không tit l các thông tin mt ca Công ty. ü m bo thi gian thc tp và gi gic làm vic. Các h tr t Công ty ü H tr kinh phí thc tp hàng tháng (US$50/tháng). ü Sinh viên thc tp ti nhà máy Bình Dng s c h tr thêm n tra. ü Xét tuyn vào chng trình "Phát trin Tài nng": i vi nhng sinh viên th hin nng lc làm vic tt trong quá trình thc tp s c u tiên xét tuyn vào chng trình ào to và phát trin tài nng cho Công ty (theo nh chng trình bên di).

2/5

2. Phát trin tài nng

Hàng nm, Kimberly-Clark phát trin các tài nng tr thông qua chng trình Phát trin tài nng bao gm các chng trình ào to k nng làm vic chuyên nghip và hun luyn chuyên môn thc t trong thi gian 04 tháng. i tng và ngun ng viên cho chng trình ü Sinh viên ã hoàn tt thi gian thc tp và c ánh giá tt ti KimberlyClark trên hai phng din là thái (hành vi làm vic), kin thc chuyên môn trong công vic liên quan. ü Các sinh viên khác vn có c hi ng tuyn vào chng trình này (qua hình thc kim tra và phng vn trc tip), sinh viên tt nghip có th in vào mu h s ng tuyn ca Công ty (mu s 3) và gi trc tip v Công ty. ü Lu ý : Sinh viên tham gia chng trình là nhng sinh viên tt nghip hay c xác nhn tm thi hoàn tt chng trình i hc. Thi gian tuyn sinh viên tham gia chng trình Hàng nm Công ty trin khai chng trình mi nm theo 2 t: ü t th nht t tháng 1 n tháng 5 ü t th hai t tháng 7 n tháng 12 Tin trình thc hin ü Sinh viên ã hoàn tt chng trình i hc có th np h s d tuyn (h s cá nhân và mu n s 3) v Công ty trc ngày 30/11 (t 1) hay 31/05 (t 2). ü Kimberly-Clark tin hành kim tra và phng vn trong tháng 01 (t 1) và tháng 07 (t 2). ü Sinh viên ã thc tp ti Kimberly Clark có kt qu ánh giá tt s c u tiên xét tuyn vào chng trình. ü Sinh viên c chn s c ký tha thun ào To thi hn 4 tháng k t ngày 01/01 (t 1) hay 01/07 (t 2). ü Vào cui chng trình, Công ty t chc bui ánh giá, nu kt qu ánh giá tt, Tài nng tr s c ký hp ng tr thành nhân viên chính thc ca Công ty Kimberly Clark Vit Nam. Các cam kt ca sinh viên ü Tài nng tr c nhn vào chng trình s ký tha thun ào to và cam kt làm vic cho Công ty sau khi c tuyn chn chính thc ü Ký xác nhn và cam kt không tit l các thông tin mt ca Công ty ü m bo thi gian ào to và gi gic làm vic (nh nhân viên chính thc ca Công ty)

3/5

Các h tr t Công ty ü Công ty s xây dng và t chc chng trình ào t o cho tài nng tr, chng trình hun luyn s bao gm 3 giai on: § § Khi u cùng KCV: Gii thiu hot ng kinh doanh ca Công ty, luân chuyn làm vic ti mt s b phn. Phát trin k nng qun lý chuyên nghip: Tham gia vào các chng trình hun luyn chuyên nghip và chuyên sâu do KCV thit k và phát trin, tip cn thc t th trng, hiu chuyên sâu v quy trình sn xut sn phm, tham gia và nhn trách nhim trong các công vic chính thc. Phát trin d án: Vào giai on cui chng trình, tài nng tr s c chia nhóm và phát trin các d án, vào cui chng trình, nhóm s thuyt trình d án cho hi ng giám kho (gm ban giám c và các chuyên viên hng dn).

§

ü H tr kinh phí ào to hàng tháng: 2.500.000/tháng. ü Hc viên c ph cp n tra hàng tháng. ü Khi hc viên tham gia các hot ng nghiên cu, kho sát và hun luyn ngoài th trng, Công ty s h tr in thai (ti a 300,000/tháng) và công tác phí (ti a 1.000.000/tháng). ü Xét tuyn vào làm vic chính thc ti công ty.

CHNG TRÌNH H TR CA KIMBERLY CLARK

KCV ­ Tài Nng Vit

Kimberly-Clark h tr sinh viên tham gia các hot ng nghiên cu khoa hc ti Khoa và Trng. i tng tham gia và công tác t chc ü Sinh viên nm th 3. ü ng ký Cá nhân hoc lp thành tng nhóm, ti a 3 sinh viên/ tài. ü Các tài nghiên cu xoay quanh các ni dung ch yu sau: Marketing, Phát trin sn phm, Qung cáo, Mãi v, Qun lý bán hàng, Khuyn mãi, Phân phi, Nhân s, Sn Xut, Cht Lng, K Thut ... ü S lng tài c chn trong nm không quá 5 tài/trng. ü Công ty h tr kinh phí: 5.000.000VN/ tài.

4/5

Tin trình thc hin ü Sinh viên/ Nhóm sinh viên ng ký tham gia nghiên cu khoa hc in vào mu n ca Kimberly Clark - mu s 5, nêu rõ các thành viên, trng nhóm, tài, cùng vi cng chi tit. ü Sinh viên np mu n cùng cng chi tit ã c ký xác nhn ca Khoa v Công ty trc ngày 30/09. ü tài ng ký phi là tài mi, không nhn nhng tài ã np cho các Chng trình Nghiên cu khoa hc khác. ü Công ty thông báo vi Khoa và sinh viên nhng tài c chn trc ngày 15/10. ü Khoa phân công giáo viên hng dn. ü Thi gian làm tài t tháng 01/11 n tháng 31/01(nm k tip). ü Sinh viên np tài cho Khoa trc ngày 05/02. ü Khoa lp hi ng chm tài gm 2 giáo viên và 1 i din ca công ty. ü Kinh phí h tr s chuyn cho sinh viên làm 2 t: o t 1: Sau khi tài c chn o t 2: Sau khi np bn tho vit tài ü Ngoài ra, Công ty s chn nhng tài xut sc trong tt c các trng và trao gii "KCV ­ Tài Nng Vit": o Gii I: 5.000.000VN o Gii II: 3.000.000VN o Gii III: 1.000.000VN

Sinh viên vui lòng liên h Kimberly Clark Vit Nam 235 ng Khi ­ Lu 5 ­ Phòng 501 ­ Tòa nhà Metropolitan in thoi: 8 236 466 - Fax: 8 296 952 Email: [email protected]

5/5

Information

Proposal Letter to UniversitiesDH Kinh Te - Quan Tri KD

5 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

293177