Read 1204189595_Binder1.pdf text version

? A A UY BAN NHAN DAN ., , A TINH THAI NGUYEN

-, CQNG

HOA

--~ XA HQI

CHU

-NGHIA

VI~T

NAM

DQc l~p-T1!

do-H~nh

phuc

86: .,fCJ

/CT- UBND

() TAl NGu-yENv~

., CHITHI ., , , ., ve vi~c tang ctfirng cong tac quan Iy nha ntf6'c ve dat dai va kiem ke quy quan Iy, sir d,l}ng ctia cac t8 chlrc dtff}'c Nha ntf6'c giao dAt, cho dat, tren dia ban tinh Thai Nguyen.

, .

I s ",---thue . ~ IfrI c ;., ! No: :J~v v

gav 9:~.I...t..1200g ) E N I' :":'/ : t:i .L;..l..., /1 , Chuven:~:&7J~~ :ffit;tc

h lyn ." L u~t "

Dat"

d al .- nam

2003

, UBND

tI . nh

Th al '.

N guyeI1 "

d a b an -

., / . hanh Chi thi ya cac quy dinh de trien khai ap d\lng tren dia ban tinh. C6ng tac , , , , , , , quan ly nha nu6c ve dat dai da dan di vao ne nep, bu6c dau dc;ltdu<!c mQt s6 k~t qua.

Tuy nhien, mQt s6 van ban hu6'ng d~n thi hanh Lu~t cua Trung uang va , .., , cua tinh chua kip thai; vi~c tuyen truyen, pho bien giao d\lc phap lu~t dat dai , ,

chua thuCmg xuyen,. chua sau, rQng; cong tac quan ly nha nu{Yc ve dat dai con nhiSu m~t h~n ch~; vi~c ki~n toan t6 chuc bQ may ca quan chuyen mon chua dugc quan tarn dung muc; vi~c quan ly va su d\lng dfit cua t6 chuc con nhiSu h?n ch~...

, , , ., ... Chinh phu ve khac ph\lc yeu kem, sai ph~m, tiep tl;Ic day m~nh to chuc thi , , , hanh Lu~t Dat dai; Chi thi so 09/2007 /CT -TJ'g ngay 06/4/2007 ve tang cu(mg

quan ly slr d\lng , dat cua cac quy ho~ch va d\f an , dau tu; Chi thi

Th\fc hi~n Chi thi s6 OS/2006/CT- TTg ngay 22/02/2006 cua Thu tu6ng

, ., 31/2007/CT-TTg ngay 14/12/2007 ve vi~c kiem ke quy dat dang quan ly, slr ., , , d\lng cua cac to chuc dugc Nha nu6c giao dat, cho thue dat; ~hi thi so 02/CT , , BTNMT ngay 19/11/2007 cua BQ Tai nguyen va Moi tru(mg ve vi~c tiep tl;Ic ., trien khai thi hanh Lu~t Dat dai nam 2003, Chu tich UBND tinh chi thi:

, so.

1. sa Tai nguyen va Moi truang chu tri, ph6i h9'p v6i sa Tai chinh, cac

nganh sung c6 cac lien van quan ban .., to chuc -, hu6ng dan ., ra thi soat, hanh tham Lu~t muu f)at cho dai UBND t~p tinh trung sua sua doi, .. d6i, bo bo

dich su d\lng dat, ve di~n tich toi thieu du9'c phep tach thua. ..thai thanh tru6c thang 6 nam 2008.

, 2. sa Ke ho~ch

cach thu t\lC hanh chinh trong giao dat, cho thue dat, thu hoi dat, chuyen m\lc , , , .,

, , -, , sung quy dinh ve boi thu(mg, h6 tr9', tai dinh cu khi Nha nu6c thu hoi dat, cai , , , , . gian hoan

2003;

, , va Dau tu chu tri, phoi h9p v6'i cac sa, Ban, nganh

c6

2

lien quan tham mtru cho UBND tinh ban hanh quy dinh vS su~t d~u tu t6i thiSu tren mQt dO'I1 di~n tich cho ttmg lo<i1i an va timg dia ban, thai gian vi d\f hoan thanh trong nam 2008. 3. sa Tai nguyen va Moi tru(mg ph6i hqp v6i Dai Phat thanh va TruySn , , , , hinh tinh, Bao Thai Nguyen l~p ke ho~ch tuyen truyen, pho bien, giao d\lc , , ,

phap lu~t ve-dat dai v6i nQi dung thiet th\fc, hinh thuc da d?ng, phu h9'p v6i , , , ,

thuang , to chuc, ca nhan th\fc hi~n , tot, phe phan hanh vi nhung -, nhieu, thieu

timg doi tuqng va djeu ki~n th\fc te cua dia phuang; kip thai bieu duang khen

trach nhi~m, tri tr~... trong thvc hi~n thu t\lC hanh chinh vS dfit dai. xay d¥ng , , . ke ho?ch boi du5ng, dao t?O, nang cao. nghi~p V\l chuyen mon cho can b9, , , , ,

cong chuc, d~c bi~t can bQ quan ly dat dai cap huy~n, can bQ dia chfnh cap xa. , , 4. yeu cau Giam d6c cac S6, Ban, nganh, Chu tich UBND cac huyen,

thanh ph6 Thai Nguyen~ thi xa S6ng , thi s6 05/CT -UBND ngay 07/5/2007 , su d\lng dat cua cac quy ho~ch va d\l , Nang cao chat lu<;mg l~p va xet duy~t , , C6ng chi d~o th\!c hi~n nghiem , cua UBND tinh ve tang cu(:mg , an dau tu tren dia ban tinh Thai , , quy ho~ch su d\lllg dat den nam , , tUc Chi quan ly, Nguyen. 2010 va

ke ho~ch su d\lng dat 5 nam (2006-2010) cua cap huy~n va cap xa trong nam ho~ch slr d\lng dat chi tiet, c6ng b6 c6ng khai quy ho~ch da duqc xet duy~t. , , , , , ,

, f)ay nhanh tien d9 cap giay chlmg nh~ , -, 2008; th\lc hi~n nghiem tUc vi~c l~y y kiSn nhan dan trong qua trinh l~p quy , , , quyen slr d\lng dat, tr9ng tam ..,

la dat a, dat lam nghi~p, hu{mg dan cho UBND cap xa tnen khai xac minh , , , , , , , , nguon goc su d\lng dat va thai diem bat dau sir .d\lng dat. Th\Ic hi~n dieu , ., , , , , chinh, cap doi giay chlmg nh~n quyen su dl;lng dat theo Quyet dinh 159712007IQf)-UBND

thu t\lC hanh chinh,

ngay 10/8/2007 cua UBND tinh; th\Ic hi~n cai cach

, phien ha

,

giam

,

cho

,

nguai

sir

d\lng

, dat,

.

,

bai

bo

qu:y

dinh

,

tral

phap lu~t trong ho sa thu t\lC cap giay chlmg nh~n quyen su d\lng dat. Hi~n , , , ,

d?i hoa h~ thong ho sa dia chinh, gan vi~c do d~c, l~p ban do dia chinh v{yi , , ,

vi~c l~p va hoan thi~n h~ thong ho sa dia chinh; th\!c hi~n c~p nh~t bien d9ng , , , ,

ve sir d\lng dat t?i van phong dang kY quyen su d\lng dat (ho?c Phong Tai , nguyen va Moi truang) va UBND cap xa theo dung quy dinh.

S6 Tai nguyen va Moi truCmg chu tri, ph6i h9'p vai S6 Tai chinh hu6ng -, , , , , dan thu t1;1cghi ng tien slr d\,lng dat tren giay chung nh~n quyen slr d~mg dat , theo quy dinh t'ili Thong tu lien tich §o l4/2008/TTL T/BTC-BTNMT ngay 31/01/2008 cua B9 Tai chinh -B9 Tai nguyen -Moi truCmg.

3

tfUb'ng tren dia ban tinh; fa soat, quy ho'.lch d~t dai, hu6ng d~n thu t\lc xin c~p , , ,

giay chUngnh~

UBND

quyen slr d\lng d(i;t cho cac nong, lam trub'ng. , ,

cac huy~n, thanh ph6 Thai Nguyen, , , , thi xa S6ng C6ng th\Ic hi~n , ,

nghiem ruc che dQ bao cao dinh kY ket qua cap giay chlmg nh?n quyen su , , d\lng vao ngay 20 hang thang bang van ban gui ve sa Tai nguyen va M6i trU'ang.dS t6ng hqp bao cao UBND tinhva BQ Tai nguyen va M6i truCmg. , , ., , 5. ve tiep t\lC ki~n toan t6 chuc bQ may, bien che can bQ quan ly dat dai ,

UBND ., cac huy~n va thi xa S6ng C6ng xay d\ffig ,

quyet dinh thanh l~p van phong quan c6 tham , quyen f)ang kY quyen su d\lllg .

f)e an va trinh ca ,

dat trong nam 2008.

UBND ,

/'

nhi~m bo tri du so lu<;mg, bao dam pham chat, nang 19c, c6 tinh on dinh, chuyen nghi~p, h~n chS thay d6i can b9 dia chinh, d~c bir;:t a cdp xa.

S& xay nha, trinh UBND

,

cac huy~n, thanh ph6 Thai Nguyen, , .,

thi xa Song Cong c6 trach .

., .., d\Ing chuan bi f)e an thanh l~p T6 chuc phat trien quy dat va tinh quySt dinh phe duy~t trong quy I nam 2008.

., , tra, thanh tra, giai quyet tranh chap, khieu , P1ili, to , tac kiem

, , cao ye dat dai.

6.

ye

cong

Chu tich UBND cac huyen, thanh ph6 Thai Nguyen, thi xa Song Cong tang cuOng chi d?o, th\lc hi~n cong tac kiSm tra, thanh tra th\lc hi~n chinh , , , . thu ton dQng va dO'l1 thu phat sinh thu9c tham quyen giai quyet.

sa Tai nguyen -Moi sach phap lu~t ve dat dai t~i dia phuO'l1g; t~p trung giai quyet dt'rt diem dan , ., ,

dinh ky danh gia rut kinh , , ,

truOng, Thanh tra tinh, van phong UBND tinh ., , giup UBND tinh xir ly don thu thuQc tham quyen giai quy~t cua Chu ti9h , -. UBND tinh; khac ph\lc c6 hi~u qua tinh tr~ng ch~m tre, dun day trach nhi~m; , , , ,

nghi~m ve cong tac giai quyet tranh chap, khieu n~i,

to cao ve dat dai.

, IIye th.,c hi~n ., kiem ke quy , oat oang quan Iy, su d\lng ctia cac ? to

chlrc alfgc Nh3 nlf&c giao o~t, cho thue o~t

1. sa Tai nguyen va M6i truOng c6 trach nhi~m xay dl;rng phuang an, , -, , ke hoc:tchva hu6ng dan thl;rc hi~n kiem ke di~n tfch dat dang quan Iy, slr d\lng , , , cua cac t6 chuc du<;yc Nha nuac giao dat, cho thue dat, bao dam hoan thanh , , dt'mg tien dQ thai gian theo quy dinh tc:ti Chi thi s6 31/2007 /CT -TTg ngay 14/12/2007 cua Thu tu6ng-Chfnh phu va Dl;r an KiSm ke quy dat cua B9 Tai

, nguyen -M6i truOng; ph6i h<7p vai sa Tai chinh I~p d\I toan kinh phf kiem . ke

, , . quy dat, I~p trich l\lc, trich do dia chinh khu dat de trinh UBND tinh, bao cao

4.

B9 Tai chinh, B9 Tai nguyen va Moi truOng xin h6 trq kinh phi. ., 2. Uy ban nhan dan cac huy~n, thanh pho Thai Nguyen, thi xa Song , ., Cong c6 trach nhi~m chi d~o UBND cap xa phoi hqp v6i dan vi du9'c giao nhi~m V\l kiSm ke dftt dai cua cac t6 chuc tren dia ban quan ly.

., , , 3. cac to chuc duQ'c Nha nuac giao dat, cho thue dat c6 trach nhi~m ra , , , soat hi~n tr~g dat dang quan ly, su d\lng; h~ thong l~i tai li~u lien quan den , , , ., vi~c giao dat, thue dat, phoi hQ'p vai don vi duQ'c giao nhi~m V\l kiem ke dat ., dai de th\lc hi~n.

...,

,', ...

:}

Giao 86 Tai nguyen va Moi truang c6 trcich nhi~m theo doi, don d6c kiSm tra, t6ng hqp bcio ccio k~t qua th\l'c hi~n Chi thi nay ./ .

Noi nh{in:

,

CHiT

TJCH

-BQ Tai nguyen va Moi truO'ng~ -ThuO'ng tr1Jc Tinh uy~ -Thuo.ng tr1Jc HDND; -Doan D~i bi~u Qu6c hQi; -cac S(y, Ban, nganh, cac c<Y quan, dO'n vi TW d6ng tren dia ban tinh; -Bao, Dai PTTH tinh; -UBND cac huy~n thanh ph6, thi xa; -Chu tich, PCTUBND tinh; -LD VP UBND tinh; -Luu: VT, TNMT;TH. 50b &..£-

Ph~m xuan DlfO'Dg

Information

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

611860


Notice: fwrite(): send of 191 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531