Read Microsoft Word - Tai_lieu_dao_tao_thuc hanh _Cisco Switch_ text version

Tài liu ào to thc hành cu hình thit b Cisco Switch

D án : " Trang b h tng mng máy tính bng thông rng ti mi n v thành viên ca i hc Thái Nguyên "

Mã hiu d án: 01 EEC 1.1 Mã hiu tài liu: Phiên bn: 1.0 Ngày ban hành: 24/08/2009

<01 EEC 1.1> - Tài liu ào to thc hành cu hình thit b Cisco Switch

v<1.0>

Bn ghi nhn thay i tài liu

Ngày V trí thay Lý do thay i i Ngun gc Phiên Mô t thay i bn c Phiên bn mi

21-BM/DA/HDCV/FIS-INF v1/1

Confidential

2/28

<01 EEC 1.1> - Tài liu ào to thc hành cu hình thit b Cisco Switch

v<1.0>

Trang ký

Ngi lp: Nguyn K Thc

Email: [email protected] Mobile: 0904866543

<Ngày>

V trí công tác: Cán b phòng công ngh mng, Trung tâm h tng, Công ty HTTT FPT

Ngi xem xét:

Nguyn Hu Tuyên Email: [email protected] Mobile: 0904678478

<Ngày>

V trí công tác: Giám c phòng công ngh mng, Trung tâm h tng, Công ty HTTT FPT

Ngi phê duyt:

<Ngày>

21-BM/DA/HDCV/FIS-INF v1/1

Confidential

3/28

<01 EEC 1.1> - Tài liu ào to thc hành cu hình thit b Cisco Switch

v<1.0>

Mc lc

I. GII THIU ..................................................................................................................... 5 1. 2. Mc ích tài liu .......................................................................................................... 5 nh ngha thut ng và các t vit tt ............................................................................ 5

II. HNG DN CU HÌNH CHO NGI QUN TR VÀ VN HÀNH H THNG ........ 6 II.1 Bài 1 - Thit lp kt ni Console n Switch ................................................................... 6 II.2 Bài 2 - Thit lp kt ni Telnet n Switch...................................................................... 8 II.3 Bài 3 - Thit lp kt ni Web n Switch (CE500) ........................................................... 9 II.4 Bài 4 - Cu hình a ch IP cho máy PC ........................................................................ 11 II.5 Bài 5 - Cu hình các tham s c bn cho Switch ............................................................ 13 II.5.1 Gii thiu .......................................................................................................... 13 II.5.2 Chun b ........................................................................................................... 13 II.5.3 Thc hành ........................................................................................................ 14 II.5.3.1 t tên cho Switch ....................................................................................17 II.5.3.2 Khai báo i ch cho Switch.......................................................................18 II.5.3.3 Cu hình các tham s khác .......................................................................19 II.5.3.4 Kim tra cu hình ......................................................................................20 II.6 Bài 6 - Cu hình VLAN ............................................................................................ 22 II.6.1 Gii thiu .......................................................................................................... 22 II.6.2 Chun b ........................................................................................................... 22 II.6.3 Thc hành ........................................................................................................ 22 II.7 Bài 7 - Cu hình VTP ............................................................................................... 25 II.8 Bài 8 - Cu hình Inter-Vlan Routing ......................................................................... 27 II.8.1 Gii thiu .......................................................................................................... 27 II.8.2 Thc hành ........................................................................................................ 27

21-BM/DA/HDCV/FIS-INF v1/1

Confidential

4/28

<01 EEC 1.1> - Tài liu ào to thc hành cu hình thit b Cisco Switch

v<1.0>

I.

GII THIU 1. Mc ích tài liu ây là tài liu hng dn thc hành cu hình các thit b Catalyst switch ca hãng Cisco System. Tài liu này s cung cp nhng kin thc cn bn nht v vic cu hình và qun tr thit b Cisco LAN switch cho các cán b qun tr h thng mng LAN/WAN ca i Hc Thái Nguyên, theo hp ng s: 01 EEC 1.1 2. nh ngha thut ng và các t vit tt <Phn này s lit kê nh ngha, hoc tham chiu n tài liu khác, ca các khái nim, thut ng ... > Thut ng nh ngha Ghi chú

Bng 1: Thut ng và nh ngha

21-BM/DA/HDCV/FIS-INF v1/1

Confidential

5/28

<01 EEC 1.1> - Tài liu ào to thc hành cu hình thit b Cisco Switch

v<1.0>

II. HNG DN CU HÌNH CHO NGI QUN TR VÀ VN HÀNH H THNG II.1 Bài 1 - Thit lp kt ni Console n Switch Bc 1: Dùng cáp Console i kèm vi thit b kt ni t cng Console Switch n cng COM ca máy tính nh hình v:

Bc 2: Trên máy tính có th s dng phn mm Hyper Terminal(hoc Secure CRT) ca Windows cu hình. Vào Start Programs Accessories Communications Hyper Terminal. Bc 3: Nhp tên ca phiên làm vic và bm OK.

21-BM/DA/HDCV/FIS-INF v1/1

Confidential

6/28

<01 EEC 1.1> - Tài liu ào to thc hành cu hình thit b Cisco Switch

v<1.0>

Bc 4: Chn cng COM trên máy tính và bm OK

Bc 5: Thit lp các thông s liên quan n kt ni bng cách bm vào nút Restore Default:

Bc 6: Bm OK. Gõ Enter. Kt ni c thit lp.

21-BM/DA/HDCV/FIS-INF v1/1

Confidential

7/28

<01 EEC 1.1> - Tài liu ào to thc hành cu hình thit b Cisco Switch

v<1.0>

II.2 Bài 2 - Thit lp kt ni Telnet n Switch Bc 1: M chng trình Secure CRT: Start tao kt ni Programs Secure CRT Secure CRT, chn

Bc 2: Chn giao thc Telnet, nhp a ch IP ca Switch cn qun tr, và bm Connect

21-BM/DA/HDCV/FIS-INF v1/1

Confidential

8/28

<01 EEC 1.1> - Tài liu ào to thc hành cu hình thit b Cisco Switch

v<1.0>

II.3 Bài 3 - Thit lp kt ni Web n Switch (CE500)

Bc 1 · · · Bc 2 Bn cn nhng thit b sau setup cu hình cho Switch CE 500: Mt máy PC cài h iu hành Windows 2000 hoc XP. Web-browser nh Internet Explorer hoc Netscape) vi JavaScript c kích hot Cáp thng Cat 5 Không thit b nào kt ni n Switch CE 500

Bc 3

Bt Ngun Switch Khi Switch bt ngun nó s bt u quá trình POST. POST mt khong 1 phút.

Bc 4

i n khi èn SETUP nháy xanh

Bc 5

Bm nút SETUP

Bc 6

Kt ni máy tính n Switch CE500

Bc 7

Khi èn SETUP không nháy na thì bt u bt Web-Browser. Nhp a ch Default Gateway cu máy tính vào thanh a ch ca WebBrowser

21-BM/DA/HDCV/FIS-INF v1/1

Confidential

9/28

<01 EEC 1.1> - Tài liu ào to thc hành cu hình thit b Cisco Switch

v<1.0>

Bc 8

Vào các thông tin sau: Management Interface (VLAN): s dng VLAN1 là Vlan qun tr IP Assignment Mode: Chn Static IP Address: Vào a ch IP ca Vlan Subnet Mask: nhp Subnet mask Default Gateway: vào default gateway cho Switch Username: vào tên Password: vào mt khu Confirm Password xác nhn li mt khu Optional Settings: Vào tên cho Switch Bc 9 Bc 10 Bc 11 Click Submit Hoàn thành cu hình c bn cho Switch Bt u cu hình các tham s khác

21-BM/DA/HDCV/FIS-INF v1/1

Confidential

10/28

<01 EEC 1.1> - Tài liu ào to thc hành cu hình thit b Cisco Switch

v<1.0>

II.4 Bài 4 - Cu hình a ch IP cho máy PC Bc 1: Trong Windows, chn Start Settings Networks Connections cu hình, chn Properties chn card mng mun

Bc 2: Chn Internet Protocol(TCP/IP) và chn Properties, click OK.

21-BM/DA/HDCV/FIS-INF v1/1

Confidential

11/28

<01 EEC 1.1> - Tài liu ào to thc hành cu hình thit b Cisco Switch

v<1.0>

Bc 3: Nhp các thông s nh sau:

Chn OK và OK ln na Bc 4: Kim tra li bng cách vào Start Run gõ cmd gõ ipconfig và Enter

21-BM/DA/HDCV/FIS-INF v1/1

Confidential

12/28

<01 EEC 1.1> - Tài liu ào to thc hành cu hình thit b Cisco Switch

v<1.0>

II.5 Bài 5 - Cu hình các tham s c bn cho Switch

II.5.1 Gii thiu

Bài thc hành này s giúp cho hc viên nm vng: · · · Thao tác vào ra các mc trong thit b Cisco Switch. Thao tác cu hình t tên cho các thit b Cisco Switch qun lý. Kim tra trng thái các cng giao tip trên thit b Cisco Switch

Chú ý: Bài thc hành này ch áp dng vi các switch có cng console, không áp dng cho switch cu hình bng Web

II.5.2 Chun b

· · · ·

Ging viên gii thiu phn cng thit b Cisco Switch 3560, sau ó kt ni vt lý các thit b. Ging viên hng dn cách kt ni t cng Com ca máy tính vào cng Console trên thit b Cisco Switch chun b thc hành. Vn s dng phn mm SecureCRT làm các tác v cu hình. Bng giá tr các thông s: 0Cu hình 0Mt khu 0Host name 0a ch IP 0Giá tr 1Cisco 0Ghi chú 1Cho tt c các mt khu

2t tên là SW_Ch_S 2Ch _S là s ca nhóm thc hành. VD: nu là nhóm 1 thì t tên là SW_1 310.1.0.Ch_S 3Ch _S là s ca nhóm thc hành.VD: 4Subnet: 255.255.255.0 nhóm 1 s cu hình a ch IP là 10.1.0.1/24

·

S : u ni nh hình v:

21-BM/DA/HDCV/FIS-INF v1/1

Confidential

13/28

<01 EEC 1.1> - Tài liu ào to thc hành cu hình thit b Cisco Switch

v<1.0>

II.5.3

Thc hành

· · ·

Thc hin console vào Switch nh bài 1 ã hng dn Sau khi khai báo login t cng Com, hc viên hãy kích vào biu tng "Connect" bt u kt ni vào phn cu hình Cisco Switch. Vì ban u tt c các Switch cha có cu hình trong NVRAM, lúc này Switch ang ch Setup Mode, khi kt ni vào Switch hc viên s thy dòng thông báo nh sau:

--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:

·

Hc viên hãy chn "no" ri enter, màn hình cu hình s hin ra tên mc nh ca thit b là " Switch>"

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no

Press RETURN to get started!

Switch>

·

"Switch>" ch th rng bn ang ng mc User Mode, ti mc này bn không th làm thay i các tham s ca Switch, mà ch s dng lnh kim tra mt vài tính nng/trng thái ca thit b mà thôi. Hc viên hãy s dng lnh «show version» kim tra xem Switch ó thuc chng li gì, có bao nhiêu giao tip, có bao nhiêu b nh RAM/Flash, version ca IOS...

·

21-BM/DA/HDCV/FIS-INF v1/1

Confidential

14/28

<01 EEC 1.1> - Tài liu ào to thc hành cu hình thit b Cisco Switch

v<1.0>

Ví d v lnh «show version» s cho ra thông tin nh sau:

Switch# show version Cisco Internetwork Operating System Software IOS (tm) C3560 Software (C3560-I5-M), Version 12.1(19)EA1c, RELEASE SOFTWARE (fc 2) Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc. Compiled Tue 03-Feb-04 05:56 by yenanh Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x0091D404

ROM: Bootstrap program is C3560 boot loader BOOTLDR: C3560 Boot Loader (C3560-HBOOT-M) Version 12.1(19r)EA1b, RELEASE SOFTWA RE (fc2)

3-8-03-CATS3560 uptime is 8 weeks, 4 days, 18 hours, 16 minutes System returned to ROM by power-on System image file is "flash:c3560-i5-mz.121-19.EA1c.bin"

cisco WS-C3560-24PS (PowerPC405) processor (revision D0) with 118776K/12288K byt es of memory. Processor board ID CSG0802P0G4 Last reset from power-on Bridging software. 1 Virtual Ethernet/IEEE 802.3 interface(s) 24 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s) 2 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s) The password-recovery mechanism is enabled.

512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory. Base ethernet MAC Address : 00:0E:39:E9:32:80 Motherboard assembly number : 73-9299-01 Power supply part number : 341-0029-03 Motherboard serial number : CAT075108EK Power supply serial number : LIT074900K3 Model revision number : D0 Motherboard revision number : C0 Model number : WS-C3560-24PS-E System serial number : CSG0802P0G4 Top Assembly Part Number : 800-24814-01 Top Assembly Revision Number : D0 Version ID : N/A Hardware Board Revision Number : 0x08

21-BM/DA/HDCV/FIS-INF v1/1

Confidential

15/28

<01 EEC 1.1> - Tài liu ào to thc hành cu hình thit b Cisco Switch

v<1.0>

Hc viên s dng lnh ó trên Switch ca mình và hãy cho bit các thông tin sau: o Kiu Switch ca bn là gì ?:................................................................. ........... o Switch ca bn có bao nhiêu RAM/Flash ?:..................................................... o Switch ca bn có nhng giao tip (interface) gì ?:......................................... o H iu hành (IOS), tên gì, có version bao nhiêu ?:.........................................

·

T mc User-Mode, bn hãy s dng lnh «enable» vào mc Privileged Mode.

Switch>enable (enter) Switch#

· · ·

Du nhc « Switch# », ch ra rng bn ã vào mc Privileged Mode, ti mc này bn không ch s dng lnh kim tra mt vài tính nng/trng thái ca thit b . Hc viên hãy s dng lnh «show running-config» kim tra cu hình hin ti ca Switch ó ( tt nhiên lúc này ch là cu hình trng). Chú ý : T mc Privileged Mode, bn hãy s dng lnh «disable» v li mc User-Mode.

Switch#disable Switch>

·

thay i cu hình các tham s trong thit b Switch, bn phi vào ch Global Configuration Mode, t du nhc « Switch# » hãy s dng lnh «configure terminal» vào ch Global Configuration.

Switch>enable Switch#configure terminal Enter configuration commands, one per line. Switch(config)# End with CNTL/Z.

Du nhc « Switch(config)# », ch ra rng bn ã vào mc Global Configuration Mode, và sn sàng cho vic cu hình khai báo các tham s cho Switch làm vic. · Chú ý: T mc Global Configuration Mode, bn hãy s dng lnh «exit» v li mc Privileged Mode.

Switch(config)#exit Switch#

21-BM/DA/HDCV/FIS-INF v1/1

Confidential

16/28

<01 EEC 1.1> - Tài liu ào to thc hành cu hình thit b Cisco Switch

v<1.0>

TÓM TT CÁC CH LNH TRONG CU HÌNH CISCO SWITCH

STT 1 2 3 4 5 6 7

Ch lnh User mode Privileged mode (hay Enabled mode) Global configuration mode Interface configuration mode Sub-Interface configuration mode Routing configuration mode

Du nhc dòng lnh Switch Switch> Switch# Switch(config)# Switch(config-if)# Switch(config-subif)# Switch(config-router)#

Line (Console, Telnet...) configuration Switch(config-line)# mode

Lu ý: Mi lnh u có ch thc hin ca nó, nu dùng lnh sai ch , lnh s không thc hin c. Ví d: Lnh show running-config c thc hin ch Privileged: Switch#show running-config. Nu gõ lnh này ch khác thì s báo li: Switch(config)#show running-config ^ % Invalid input detected at '^' marker báo li

II.5.3.1

t tên cho Switch

· ·

Vì mc nh tt c các thit b Cisco Switch u có tên là «Switch», vì vy phi t li tên thun tin cho vn qun tr nhiu thit b Switch trong cùng 1 h thng. Ti mc Global Configuration Mode, bn hãy s dng lnh «hostname Tên_mun_t», khai báo tên mi cho thit b Switch ó:

Ví d nh sau:

Switch(config)#hostname SW1

Sau khi gõ lnh và enter, t ng thit b s nhy sang tên mi là SW1

SW1(config)#

21-BM/DA/HDCV/FIS-INF v1/1

Confidential

17/28

<01 EEC 1.1> - Tài liu ào to thc hành cu hình thit b Cisco Switch II.5.3.2 Khai báo i ch cho Switch

v<1.0>

·

Thit b Switch s dng cng mc nh là Vlan 1 làm iu khin, vì vy tip theo bn phi khi báo tham s cho cng vlan 1 ó, mun khai báo phi vào ch ca cng (interface) ó, hãy s dng lnh «interface vlan 1»

Ví d nh sau:

SW1(config)#interface vlan 1

Sau khi gõ lnh và enter, t ng du nhc mi s xut hin là:

SW1(config-if)#

Du nhc «SW1(config-if)#», ch ra rng bn ã vào mc cng (interface) Ra lnh kích hot cng làm vic, s dng lnh «no shutdown» Khai báo a ch IP cho cng Vlan 1 ( tng ng mi lp mng ó), s dng lnh «ip address a_ch_iP subnet_mask»

Ví d nh sau: SW1(config-if)#no shutdown SW1(config-if)# SW1(config-if)#ip address 10.1.0.2 255.255.255.0 SW1(config-if)#

Sau khi kích hot s dng và khi báo xong a ch IP, bn nên kim tra li trng thái hot ng ca các cng ó, hãy s dng lnh «show interface tên_cng»

Ví d nh sau:

SW1#show interfaces vlan 1 Vlan1 is up, line protocol is up Hardware is EtherSVI, address is cc04.0b24.0000 (bia cc04.0b24.0000) Internet address is 10.1.0.2/24 MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 1000000 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input 00:00:02, output never, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output queue: 0/40 (size/max) 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 6977 packets input, 620453 bytes, 0 no buffer Received 6977 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

21-BM/DA/HDCV/FIS-INF v1/1

Confidential

18/28

<01 EEC 1.1> - Tài liu ào to thc hành cu hình thit b Cisco Switch

v<1.0>

21 packets output, 1617 bytes, 0 underruns 0 output errors, 1 interface resets 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out SW1#

Nu bn nhìn thy tham s «Vlan1 is up, line protocol is up », thì cng iu khin ã hot ng tt, bn hãy th ping t máy tính ca mình ti switch ó. Ngoài ra bn có th s dng lnh «show ip interface brief» kim tra nhanh trng thái ca tt c các cng kt ni LAN trên switch ó.

SW1#sh ip interface brief Interface Vlan1 FastEthernet0/1 FastEthernet0/2 FastEthernet0/3 FastEthernet0/4 FastEthernet0/5 IP-Address 10.1.0.2/24 unassigned unassigned unassigned unassigned unassigned OK? YES YES YES YES YES YES Method NVRAM unset unset unset unset unset Status up up up up down down Protocol up up up up down down

II.5.3.3

Cu hình các tham s khác

·

t mt khu truy nhp mc Privilige mode

SW3560PLab(config)# enable password Mat_Khau

·

Mã hóa mt khu

SW3560PLab(config)# service password-encryption

·

M phiên telnet

SW3560PLab(config)#line vty 0 4 SW3560PLab(config-line)#password Mat_Khau SW3560PLab(config-line)#login SW3560PLab(config-line)#exit

·

t mt khu cho phiên console

SW3560PLab(config)#line console 0 SW3560PLab(config-line)#password Mat_Khau SW3560PLab(config-line)#login SW3560PLab(config-line)#exit

21-BM/DA/HDCV/FIS-INF v1/1

Confidential

19/28

<01 EEC 1.1> - Tài liu ào to thc hành cu hình thit b Cisco Switch

v<1.0>

·

Miêu t cng

SW3560PLab(config)#interface FastEthernet 0/3 SW3560PLab(config-if)#description Noi_den_PC_NguyenVanA SW3560PLab(config-if)#exit

·

Thit lp thi gian

SW3560PLab#clock set 17:11:00 17 july 2009 SW3560PLab#config t SW3560PLab(config)#clock timezone VietNam 7

II.5.3.4

Kim tra cu hình

·

Sau khi cu hình xong, bn có th s dng lnh «show running-config» kim tra toàn b các cu hình/tham s ã c thit lp trong Switch ó.

SW1#show run

·

Khi các thit b máy tính và các thit b mng khác kt ni vào switch, switch ó s lu tr bn a ch lp 2-MAC address table ca tt các các thit b ó, phc v quá trình truyn tin gia các máy tính/thit b mng vi nhau, hc viên hãy dng lnh «show mac-address-table » kim tra i ch MAC ca máy mình có trong bng MAC ca Switch không?

SW1#sh mac-address-table Mac Address Table ------------------------------------------Vlan ---All All All All 1 1 1 Mac Address ----------0006.52bd.1800 0100.0ccc.cccc 0100.0ccc.cccd 0100.0cdd.dddd 0050.04ae.2630 0060.089a.1fa3 0060.97d8.bf82 Type -------STATIC STATIC STATIC STATIC DYNAMIC DYNAMIC DYNAMIC Ports ----CPU CPU CPU CPU Fa0/1 Fa0/2 Fa0/3

Hc viên có th kim tra xem a ch MAC trên card mng ca máy PC thc hành là bao nhiêu, so vi bng MAC trên switch, xem nó ng vi cng kt ni nào ca switch.Trên máy hc viên gõ lnh sau:

21-BM/DA/HDCV/FIS-INF v1/1

Confidential

20/28

<01 EEC 1.1> - Tài liu ào to thc hành cu hình thit b Cisco Switch

v<1.0>

·

Cng ging nh Cisco Router, trên Cisco Switch cng s dng Giao thc CDPCisco Discovery Protocol, cho phép hin th các thit b mng khác ca Cisco ang kt ni trc tip vào Switch ca bn, s dng lnh «cdp run» ti mc Global Config Mode

SW1(config)#cdp run

·

Sau khi kích hot, bn hãy s dng lnh «show cdp neighbors», hoc «show cdp neighbors details», xem router ca mình ang c kt ni trc tip vi các thit b mng nào khác. Lu li toàn b cu hình bng lnh «write»,

Switch#write

· · · ·

t a ch máy tính ca hc viên là trong di 10.1.0.X (X là s bt k) , subnetmask là 255.255.255.0. Ping n i ch ca Switch kim tra. Nu thành công thc hin kt ni n Switch bng Telnet.

21-BM/DA/HDCV/FIS-INF v1/1

Confidential

21/28

<01 EEC 1.1> - Tài liu ào to thc hành cu hình thit b Cisco Switch

v<1.0>

II.6 II.6.1

Bài 6 - Cu hình VLAN Gii thiu

·

Hc viên s u ni và cu hình mng theo mô hình sau:

· ·

Hc viên s chia thành 5 nhóm. Mi nhóm gm 2 máy tính. Mi nhóm s thuc 1 VLAN (ch s VLAN nh trong hình v) Bng thông s nh sau: 0Ch s VLAN 010 ( nhóm1) 020 (nhóm2) 030 (nhóm 3) 040 (nhóm 4) 050 (nhóm 5) 0Interface VLAN 110.0.10.1 210.0.20.1 310.0.30.1 410.0.40.1 510.0.50.1 0 Di a ch IP 110.0.10.0/24 210.0.20.0/24 310.0.30.0/24 410.0.40.0/24 510.0.50.0/24

II.6.2

Chun b

· ·

II.6.3

Vn s dng phn mm SecureCRT làm các tác v cu hình. Dây Console n Switch cn cu hình

Thc hành

· ·

Console vào Switch hoc telnet vào a ch ã c cu hình trong bài 4. To Vlan bng cách gõ lnh sau:

Switch#config terminal

21-BM/DA/HDCV/FIS-INF v1/1

Confidential

22/28

<01 EEC 1.1> - Tài liu ào to thc hành cu hình thit b Cisco Switch

v<1.0>

Switch(config)#vlan vlan_number Switch(config-vlan)#name Vlan_name Switch(config-vlan)#exit

Trong ó vlan_number c thay bng ch s cho nhóm tng ng. Vlan_name t tùy ý sao cho gi nh ( VD: nh nhom1, Vlan_Tech..) · Gán các cng vào VLAN ã to: trc khi gán phi kim tra xem nhóm s bao gm nhng cng nào(da vào s ã trình bày phn trc). VD nhóm 1 gm các cng 0/1,0/2, 0/3. Lp li lênh sau vi tt c các cng tìm c.

Switch(config)#interface fastethernet slot/port_number Switch(config-if)#switchport mode access Switch(config-if)#switchport access vlan vlan_number Switch(config-if)# end

· ·

Trong ó Slot/port s thay bng ch s cng mà PC kt ni vào. Ví d 0/1, 0/4... Kim tra bng lnh «show vlan»

Switch # Show vlan

VLAN Name Status Ports

---- -------------------------------- --------- ------------------------------1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3,Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24 10 20 30 40 50 TECH SALES MAKETING MANAGER VISITOR active active active active active active active active active

1002 fddi-default 1003 token-ring-default 1004 fddinet-default 1005 trnet-default

· ·

t a ch cho 2 máy tính ca nhóm thuc di VLAN tng ng. VD nhóm 1 s t a ch là 10.0.10.10/24 và 10.0.10.20/24. Trên mi máy tính tin hành kim tra bng lnh ping n máy tính kia.

21-BM/DA/HDCV/FIS-INF v1/1

Confidential

23/28

<01 EEC 1.1> - Tài liu ào to thc hành cu hình thit b Cisco Switch

v<1.0>

Trng thái ping thành công ·

Nu ping gia hai máy tính trong cùng mt nhóm vi nhau, thì kt qu thành công hay không ? gii thích? (trong trng hp 2 PC cùng trên 1 Switch và trên 2 Switch khác nhau) Nu ping gia hai máy tính trong hai nhóm khác nhau, thì kt qu thành công hay không ? gii thích? (trong trng hp 2 PC cùng trên 1 Switch và trên 2 Switch khác nhau) Cu hình mode trunk trên cng 0/16 bng lnh sau:

Switch#config t Switch(config)#interface fastethernet 0/16 Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q Switch(config-if)#switchport mode trunk Switch(config-if)#end

·

·

·

Kim tra cng ã ch trunk hay cha dùng lnh sau:

SW1#show interface f0/16 switchport Name: Fa0/16 Switchport: Enabled Administrative Mode: trunk Operational Mode: down

Cu hình cng hot ng ch Trunk Tình trng hot ng Kiu óng gói

Administrative Trunking Encapsulation: dot1q Negotiation of Trunking: Disabled Access Mode VLAN: 0 ((Inactive)) Trunking Native Mode VLAN: 1 (default) Trunking VLANs Enabled: ALL Trunking VLANs Active: none Priority for untagged frames: 0 Override vlan tag priority: FALSE Voice VLAN: none Appliance trust: none SW1#

·

Kim tra li kt qu ca lnh ping vi các trng hp nh trên.

21-BM/DA/HDCV/FIS-INF v1/1

Confidential

24/28

<01 EEC 1.1> - Tài liu ào to thc hành cu hình thit b Cisco Switch

v<1.0>

II.7

Bài 7 - Cu hình VTP

· ·

Tip tc bài 6 S cu hình mt switch óng vai trò VTP server:

· ·

SW1 s óng vai trò VTP server, SW2 óng vai trò Client: Trên SW1 gõ các lnh sau:

SW1#config terminal SW1(config)#vtp version 2 SW1(config)#vtp mode server SW1(config)#vtp domain cisco SW1(config)#vtp password mypassword SW1(config)#end

·

Trên SW2 gõ các lnh sau:

SW2#config terminal SW2(config)#vtp version 2 SW2(config)#vtp mode client SW2(config)#vtp domain cisco SW2(config)#vtp password mypassword SW2(config)#end

·

Kim tra VTP trên hai Switch bng lnh «show vtp status»

SW1#show vtp status VTP Version Configuration Revision : 2 : 1

Maximum VLANs supported locally : 256 Number of existing VLANs VTP Operating Mode : 10 : Server

21-BM/DA/HDCV/FIS-INF v1/1

Confidential

25/28

<01 EEC 1.1> - Tài liu ào to thc hành cu hình thit b Cisco Switch

v<1.0>

VTP Domain Name VTP Pruning Mode VTP V2 Mode VTP Traps Generation MD5 digest 0xA4 0x4C

: TEST : Disabled : Disabled : Disabled : 0x4A 0x6D 0x59 0x42 0x94 0x96

Configuration last modified by 10.1.0.2 at 3-1-02 01:22:53 Local updater ID is 10.1.0.2 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface found) SW1#

· · · · ·

Trên SW2 thc hin lnh : «show vlan» Trên SW1 to mt Vlan 100 và Vlan101 (tham kho cách to VLAN trong bài 6) Trên Switch 2 thc hin li lnh : show vlan So sánh hai kt qu và gii thích? Thc hin xóa Vlan trên SW1 bng lnh:

SW1(config)#no vlan 100 SW1(config)#no vlan 101

·

Trên SW2 có còn Vlan 100, 101 không? Gii thích?

21-BM/DA/HDCV/FIS-INF v1/1

Confidential

26/28

<01 EEC 1.1> - Tài liu ào to thc hành cu hình thit b Cisco Switch

v<1.0>

II.8 II.8.1

Bài 8 - Cu hình Inter-Vlan Routing Gii thiu

·

S u ni nh hình v:

· ·

II.8.2

SW1 s là Switch óng vai trò là thit b Routing . Vì ây là Switch(Cisco Switch 3560) lp 3. Hc viên s nh tuyn các Vlan có th thông c sang nhau.

Thc hành

· ·

Trên SW1, mi nhóm s cu hình 1a ch cho interface vlan ca nhóm mình. Trên SW1 gõ các lnh sau:

SW1(config)#interface vlan chi_so_vlan SW1(config-if)#no shutdown SW1(config-if)#ip address dia_chi_tuong_ung 255.255.255.0

Chú ý: chi_so_vlan và dia_chi_tuong_ung ly trong bng sau: 0Ch s VLAN 010 ( nhóm1) 020 (nhóm2) 030 (nhóm 3) 040 (nhóm 4) 050 (nhóm 5) 0Interface VLAN 110.0.10.1 210.0.20.1 310.0.30.1 410.0.40.1 510.0.50.1

21-BM/DA/HDCV/FIS-INF v1/1

Confidential

27/28

<01 EEC 1.1> - Tài liu ào to thc hành cu hình thit b Cisco Switch

v<1.0>

· ·

Trên SW1 kích hot IP Routing :

SW1(config)#ip routing

Trên máy tính ca mi nhóm t Default Gateway ca ca Interface Vlan tng ng.

·

Thc hin Ping gia hai máy tính ca hai nhóm khác nhau. Kt qu? Gii thích?

21-BM/DA/HDCV/FIS-INF v1/1

Confidential

28/28

Information

Microsoft Word - Tai_lieu_dao_tao_thuc hanh _Cisco Switch_

28 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

612148


Notice: fwrite(): send of 208 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531