Read Microsoft Word - #4b - Draft Outdoor Dining survey specifications.doc text version

Kev Sojntsuam Yuav Tswvyim Ntawm Pejxeem Txog Kev Haus Luamyeeb Sabnraum Zoov Tejchaw Nojmov Daim Ntawv Tawqhia thiab Cojkev

HOMPHIAJ KEV TAWQHIA THIABCOJKEV Daim ntawv tawqhia no qhia kom paub siv daim ntawv sojntsuam hu ua "Koj Lub Tswvyim Txog Kev Haus Luamyeeb Nyob Chaw Nojmov" Qhov no yuav pab koj npaj kom khaws tau covlus teb thiab cov ntawv cobqhia tias leejtwg yuav siv cov kev sojntsuam no. Yuav piav qhia txog: 1. Daim pivtxwv ­ qhia saib koj yuav xaiv daim pivtxwv twg thiaj khaws tau cov lus sojntsuam 2. Homphiaj ntawm lolus nug ­ Vim li cas muaj qabhau qhov koj nug thiab cov lus teb kev sojntsuam yuav qhia rau koj kev yaum neeg li cas 3. Lub ntsiab ntawm txhua lolus nug thiab cov lusteb ­ Yuav ua li cas cov neeg sojntsuam thiaj yuav paub nug thiab teb kom meej rau cov uas raug nug 4. Pab kho ntxiv ­ yuav kho li cas ntxiv txog cov ntaub ntawv no KEV SIV TSWVYIM Homphiaj ntawm no yog: Qhov kev sojntsuam no yog tsim los khaws tej ntaub ntawv hais txog cov neeg losis tej khw nojmov (losis cov neeg nyob ibncig chaw nojmov) uas hais txog kev haus luamyeeb ze ibncig chaw noj mov los qhia kom neeg ras txog thiab los tivthaiv ua ntej thaum tsis tau muaj mob thiab los saib txog txojcai CX Indicator# 2.2.6. Cog neeg losis cov chaw: Cov tswv chaw nojmov/cov managers thiab/losis cov city council members--cov no yog cov uas yuav yaum thiab txhimkho kom neeg tuamyeem hloov nyob thoobplaws hauv zos/nroog kom tsis pub haus luamyeeb ze ibncig ntawm tejchaw nojmov Cov chaw: Cov chaw nojmov uas muaj qhovchaw momkaum nyob sab nraumzoov thiab tejzaum cov neeg uas nyob ze ibncig (yog tsis muaj qhov chaw nyob sabnraud/yog qhov chaw ua si lam cua) Hom neeg coj kevcai: Cov lus teb los ntawm cov neeg yog nyob ntawm saib koj nrog homneeg twg tham. Tsis yog txhua tus uas mus nojmov hauv khw (restaurant) txawm yuav hais tau lus Akiv losis paub txog kev uas tej pa luamyeeb txawj ua rau neeg mob, yog li ntawd ncontsoov tej yam no cia hauv hlwb koj thiab ua tau zoo. Tejzaum kev sojntsuam yuav tau muab txhais losis siv tus txhaislus, nyob ntawm koj nrog cov neeg twg tham. Sijhawm siv: Luv luv xwb (3-5 feeb). Vim cov neeg tuaj nojmov yuav tsis kam siv sijhawm ntev los koomtes losis teb koj cov kev sojntsuam, nco ntsoov ua kom luv losis sai li sai tau thiab nug cov lusnug uas yuav pab tau koj txog kev tsimtsa kevcai xwb. Dabtsi Uas Koj Yuav Tau Paub Txog Kev totaub paub txog yam tsis zoo ntawm pa luamyeeb (txawm nraumzoov los xij) Neeg li tswvyim/kev nyiam haus luamyeeb thiab kev uas tsim kevcai tsis pub haus luamyeeb nyob nraumzoov ntawm tej chaw nojmov (restaurants) Neeg tus coojpwm/kev xav rau cov neeg haus luamyeeb ibncig nraumzoov tej chaw nojmov Thajtsam cov neeg nyob (hnubnyoog, haivneeg, zipcode, menyuam yaus, pojniam/txivneej) Puas haus losis tsis haus luamyeeb Lawv puas yog cov neeg mus noj mov hauv khw (restaurants) tsis tu ncua

Kev npaj: Tshawb nrhiav kev sojntsuam yav tas los tsis hais tej nyob ze hauv zos losis nyob deb txog tej yam uas luag ua no seb puas zoo los tsis zoo. Kawm seb yam twg ua pab, yam twg ua es tsis pab tsis muaj qabhau. Nrog cov neeg tseemceeb tham losis tej tus uas sawvcev hauv zos rau cov koomhaum restaurant association losis cov koomhaum lagluam kom tau tswvyim los txhawb txog txoj kevcai no (ua lostau, tsis ua lostau). Nrhiav kom tau cov ntawv teev txhua lub khw nojmov (restaurants) nyob thajchaw uas koj yuav ua kev sojntsuam. Tshem cov uas tsis muaj momkaum losis tsis muaj chaw nyob sabnraud nojmov tawm KEV PIB UA NUM Seb koj yuav siv tus qauv twg, koj yuav tau pib los ntawm teev cov khw nojmov (restaurants) uas nyob ze koj thajcaw hauv zos/nroog, nrhiav kom meej cov khw uas koj yuav xaiv ua kev sojntsuam (xwsli, cov fast food thiab /losis cov khw zoo zoo heev), saib kom zoo thiab ua rau cov uas ntxim yuav zoo thiab muaj txiajntsim rau yam koj npaj ua, tshem tawm cov khw nojmov uas tsis muaj momkaum sabnraud, thiab xaiv cov uas koj yuav sojntsuam rau cia ib ncag. Nws nyob ntawm saib koj ua dabtsi txog, tejzaum koj tus qauv yog tus uas yuav suab pomzoo xwb (xwsli, tsuas siv cov khw nojmov uas muaj momkaum nkaus xwb), losis siv lub twg los tau tas (xwsli, tsuav yog khw nojmov xwb ces sojntsuam tasnrho), siv tus qauv tej cheebtsam (xwsli, cov khw uas nyob ib cheebtsam nkaus xwb), losis siv tus qauv uas yoojyim (xwsli, lub twg los xij tsuav yog nws qhib thaum koj ua kev sojntsuam vim nws nyob sib ze ua ke). Qhov uas xaiv lub ub lub no, tejzaum yuav muab tau cov ntsiablus mej thiab ntau dua. Siv tus qauv no los rau koj qhov kev sojntsuam (xwsli, 4 lub rooj twg xaiv nrog ib tug tham) ua li no thiaj muaj kev ncajncees tsis zais siab (xaiv cov neeg uas ntxim siabzoo thiab nyiam tham losis xaiv tus neeg uas saib zoo li paub qab paub hau losis tus uas saib zooli tsimtxiaj tsawv). Nws tseemceeb uas koj yuav tau xaiv ib zaug ib tug neeg txawv es cov lus thiaj sawvcev tau rau txhua haivneeg. Kev sojntsuam no yog cia lawv teb lawv xwb los tau, ces koj muab daim ntawv nrog rau daim clipboard thiab tus cwjmem rau nws. Ua li no, koj thiaj ua tau ntau tus, vim tsis muaj sijhawm ntau. Thiab ua li no, yog tus neeg ntawd muaj lusnug, koj thiaj muaj sijhawm piav qhia rau nws kom meej. Yuav ua kom zoo thiab yoojyim npaum li yoojyim tau, vim muaj ntau haivneeg nyob sib txuam ua ke, tus yuamsij yog nco ntsoov tias yuav tau nco saib haivneeg ntawd coj kevlig kevcai li cas thiaj sojntsuam tau zoo. Nco ntsoov siv cov lus yoojyim uas neeg feemcoob siv xwb thiaj li nkagsiab yoojyim, cov lus nug thiab teb yuav sau kom yoojyim thiab siv li "kev sibtham pem" ua si. Dhau li ntawd yuav muab cov kev sojntsuam sim ua ntej. Dhau li ntawd yuav muab tej lolus uas nyuaj hloov thiab kho kom neeg nkag siab thiab totaub yoojyim, tshwjxeeb yog rau cov neeg uas hais tsis tau lus Akiv. Tamsim no, feemntau cov lusnug yog ib co uas "nkagsiab yoojyim" qee lolus thiaj "nkagsiab nyuajzog" xwb. Dhau ntawd yog nkag rau kev sojntsuam lawm xwb.

KEVTAW THIAB KEV COBQHIA UA HAUJLWM

Qhiatxog tej ntaub ntawv ­ Qhov uas yuav ua tau zoo txog koj cov ntaub ntawv, yog nco ntsoov teev hnubtim, hnub dabtsi, sijhawm thiab qhovchaw. Thiab, kom cov ua num tso tus niamntawv lawv lub npe thiab xeem rau saumtoj sabxis ntawm daim ntawv, yog tias muaj lusnug losis tsis meej qhovtwg thiaj li paub rov mus nrog tus ntawd tham. Lolus pib ­ Qhia rau tus neeg koj nrog tham ntawd tias koj tuaj lub koomhaum twg tuaj, koj tuaj ua dabtsi thiab vim li cas. Koj xav ntxiv lub zos/nroog rau ntu no los tau thiab, thiab qhia qhov program, tabsis yuav kom neeg tsis ceeb txog koj qhov kev sojntsuam txog haus luamyeeb (txhob teb losis qhia cov lus teb kom neeg paub ua ntej), siv koj lub county health department lub npe losis lub koomhaum npe, es txhob siv cov tobacco control program.

Outdoor Dining Survey Specifications ­ Hmong

Lusnug 1-3 nug txog coojpwm kev nojmov. Cov no yuav yog ib co lus los ntsuas saib tibneeg mus noj mov hauv khw nojmov heev npaum li cas thiab saib kev haus luamyeeb nraum tej momkaum chaw noj mov puas zoo los phem rau lawv. 1. Lub hli tas los, koj mus noj mov pestsawg zaus hauv chaw nojmov (restaurant)? 0 tsismus 1 zaug 2-4 zaug 5 losis ntau tshaj Nqai lus no tseemceev heev rau cov tswv restaurant/cov managers thiab cov policymakers ib yamnkaus vim qhia saib neeg puas nojmov hauv chaw nojmov (restaurants) --piv li no, lawv cov tswvyim puas tseemceeb? Yog lawv tsis mus nojmov, lawv cov lus yuav tsis muajkuab tsis pab cov neeg tsim kevcai. Txawm li ntawd los, vim koj nrog cov neeg uas nyob ntawm chaw nojmov losis nyob ze tham, cov neeg ntawd yamtsawg yeej tau mus nojmov zaug puav lawm. Ua ntej koj yuav sau cov ntaub ntawv, koj yuav tau xaiv seb koj yuav mus nrog cov khw nojmov (restaurants) twg tham ua ntej. Koj yuav tau xyuas seb koj puas xam cov "fast food" rau hauv, cov tsev coffeehouses thiab cov sandwich shops losis koj tsuas xav ua rau cov khw muaj neeg mus nojmov thiab nyob tham muaj kev lomzem xwb. Nws tseemceeb heev uas tsis yog koj yuav xaiv cov chaw nojmov no xwb tabsis ncontsoov tias hais kom meej rau cov neeg koom kev sojntsuam ntawd tias lub ntsiab lus "chaw nojmov (restaurant)" yog qhov uas tseemceeb ib yam nkaus thiab. Ib qho ntxiv uas koj yuav tau hais rau cov neeg ntawd kom meej yog lolus "lub hli tas los." Nws tseemceeb heev uas koj yuav tau qhia lolus no yog li cas ua ntej. Tejzaum yog 30 hnub dhau los LOSIS lub hli tas los xwb. Koj siv li cas los tau; koj yuav tau siv ib lub ntsiablus xwb thiab qhia cov neeg uas ua haujlwm rau koj kom siv tib lub ntsiablus uas koj siv thiab xwb. Rau cov lus teb, yuav siv kev kwvyees zoo dua li uas cia li tsis teb lolus vim ntau zaus nyuaj qhov uas yuav teb txhua lolus vim sijhawm luv luv xwb. Yog koj hais kiag lub ntsiablus tseemceeb thiab hais kom meej xwb yuav ua rau neeg nkagsiab dua li hais mus hais los qhovqub. Piv li no, "2-4 zaug" yuav pab rau cov uas mus nojmov 1 limtiam ib zaug. Cov tsim kevcai yuav mloog cov neeg uas nojmov hauv khw tsis tuncua dua li lwmtus. 2. Haus luamyeeb ntawm tej qhovrooj khw nojmov (restaurant) puas xeebtxob koj thiab? Xeebtxob Tsis xeebtxob Kuv tsis paub/tsis muaj lus hais Nqailus no yog nqai uas muajkuab tshajplaws. Nqailus no yuav qhia rau cov tswv chawnojmov (restaurant thiab cov council members hais tias pa luamyeeb nyob ze ntawm tej momkaum chaw nojmov yuav ua teebmeem rau neeg. Nqai no yuav ua rau cov tsim kevcai txiavtxim siab losis tsis txiavtxim siab. Txawm tias tibneeg "tsis paub meej" tias tej pa luamyeeb ua rau lawv xeebtxob losis tsis xeebtxob losxij, ntau zaus qee tus neeg yeej hnyav siab txog tej pa luamyeeb tsw ntawd. Qhov no yuav tsis yog teb uas siv lolus "yog" losis "tsisyog". 3. Feemntau koj ua li cas xwb thaum neeg haus luamyeeb ntawm tej qhovrooj khw nojmov? (Suam txhua qhov uas phim) Thov mus zaum sabhauv tsev Mus zaum lwm lub rooj (sabnraum zoov) Yws rau cov ua haujlwm Nyob ibpliag xwb mus lawm Txwv cov haus luamyeeb kom tsum Ua lwmyam (thov qhia)____________________ Nov tseemceeb kawg li. Neeg yuav ua li cas thaum lawv pom lwmtus haus luamyeeb/losis tabtom yuav zes luamyeeb los haus ntawm tej momkaum chawnojmov thaum lawv tabtom yuav zaum nojmov. Nqailus no yuav ua rau cov tswv chawnojmov (thiab tejzaum rau cov city council members)

Outdoor Dining Survey Specifications ­ Hmong

yuav qhia (thiab pomzoo nrog) tias neeg xeebtxob txog tej pa luamyeeb uas lwmtus neeg haus. Yog neeg khiav losis txwv tsis pub lwmtus haus luamyeeb, koj yuavtsum paub tias pa luamyeeb yeej xeebtxob rau tus neeg ntawd lawm. Yog neeg cia li khiav tawm mus lawm losis mus noj mov rau lwm lub chawnojmov lawm, qhia tias pa luamyeeb yajyam ua rau neeg xeebtxob. Cov tswv chawnojmov (restaurant thiab cov managers yeej tsis xav pom neeg ua li ntawd hlo li! Nqai lusnug 4-7 yog siv los ntsuas neeg kev txawjntse thiab tswvyim txog tias pa luamyeeb txawj ua rau neeg muajmob thiab yuav ua rau cov tsim kevcai txiavtxim txog neeg kevxaiv thiab coj coojpwm zoo. Cov neeg teb yuav raug nug thiab kom lawv teb thiab qhia hais tias lawv pomzoo losis tsis pomzoo. Yuav zam tsis siv lolus "tejzaum" los teb, yuav siv lolus uas teb uas nws yog zoo losis tsis zoo xwb. Thov qhia saib koj pomzoo los tsis pomzoo nrog cov nqailus hauv no, suam ib qho: 4. Yog koj nyob nraumzoov, pa luamyeeb yuav tsis ua rau koj mob txawm koj nyob losis zaum ze tus neeg haus luamyeeb. Kuv pomzoo Kuv tsis pomzoo Kuv tsis paubmeej/tsis muaj lus teb Nqai lusnug no ntsuas saib cov pejxeem paub npaum li cas tias pa luamyeeb txawj ua rau neeg mob. Yog koj xav tias tsuav yog nyob nraumzoov lawm, pa luamyeeb yuav tsis ua li cas rau koj, ces lawv hajyam tsis paub txog kev uas yuav tsim kevcai los txhawb qhov uas tsis pub haus luamyeeb nraumzoov. Tejzaum koj yuav tau piav qhia rau lawv ua ntej ces mam li hais txog qhov uas lawv yuav tau txhawb txoj kevcai. 5. Neeg yuav nyiam mus noj mov hauv khw coob yog txwv tsis pub haus luamyeeb ibncig sabnraud. Kuv pomzoo Kuv tsis pomzoo Kuv tsis paubmeej/tsis muaj lus teb Nqai lusnug no nug tus uas teb saib pejxeem feemcoob coj coojpwm li cas txog tej tsev chaw nojmov. Cov lus no zoo siv rau cov tswv chawnojmov (thiab cov policy makers) uas xav tias kev tsis pub haus luamyeeb nraum tej momkaum chawnojmov nyaj yuav tsis ua li cas rau tibneeg. 6. Cov neeg tuaj nojmov yuavtsum muajcai haus luamyeeb ibncig sabnraud. Kuv pomzoo Kuv tsis pomzoo Kuv tsis paubmeej/tsis muaj lus teb Nqailus no qhia txog saib pejxeem li tswvyim txog cov neeg haus luamyeeb txojcai uas nyob sabnraum zoov tej chawnojmov. Yog feemcoob tsis pomzoo, nov yuav yog ib nqai uas los txhawb rau cov uas haus luamyeeb txojcai uas ua rau neeg muajcai haus luamyeeb qhovtwg los nyob ntawm lawv lub siab nyiam. 7. Kuv tsuas mus nojmov hauv cov khw uas tsis pub neeg haus luamyeeb ibncig sabnraud xwb. Kuv pomzoo Kuv tsis pomzoo Kuv tsis paubmeej/tsis muaj lusteb Nov yog nqai lusnug txog tej tus neeg uas nws yuav xaiv mus nojmov qhovtwg los tau nyob ntawm nws nyiam. Nws tseem zoo dua nqai lusnug 5 thiab vim nws yog hais txog neeg tus coojpwm tsis yog saib neeg xav li cas xwb. Vim li no, nws yuav ua rau cov tswv chawnojmov thiab cov tsim kevcai xav tob heev rau nqai no. Cov lusnug seem nram no yog hais txog cov neeg nyob tej thajchaw uas hais txog lawv xws li chawnyob, pojniam losis txivneej yog siv los ntsuam xyuam txog covneeg uas koom rau kev ntsuamxyuas. Yuav siv cov lusnug no li cas? Ua ntej tshaj, yuav pab ntsuam txog tias leejtwg yog

Outdoor Dining Survey Specifications ­ Hmong

tus losis cov uas hais losis teb li cas. Yog feemntau cov lus qhia tias neeg tsis nyiam txog tsim kevcai los txwv kev haus luamyeeb, nws yuav pab muab faib qhov txawv ntawm cov neeg no xwsli; faib los ntawm pojniam, txivneeg, haivneeg, lawv puas muaj menyuam, lawv puas yog neeg haus luamyeeb. Qeezaus, tejpab neeg (pivtxwv, cov uas muaj menyuam) yuav txhawb coob thiab heev dua cov uas tsis muaj. Yog li ntawd, thaum tshabxo koj cov lusteb mus rau cov tsim kevcai, koj yuav zoo qhia hais tias pabneeg no lawv txhawb losis tsis txhawb thiab pab no tawm tswvyim zoo losis tsis txhawb lub tswvyim pestsawg. Yuav tsis pub neeg paub cov nramnowb. 8. Koj nyob tus zip code twg? _____________ Nqai no nug txog saib tus neeg teb koj ntawd nyob tus zip code twg. Qhov no yuav ua rau koj faib tau tias nws yog neeg nyob hauv zos losis nws tuaj ua qhua saib xwb. Cov city council yuav txaus siab saib thiab mloog cov neeg hauv zos (cov muajcai povntawv) dua li cov uas yog qhua tuaj saib xwb. 9. Koj yog txivneej los pojniam? _____________ Nqai no tej zaum yuav muajnqi tejzaum yuav tsis muaj. Txawm li ntawd los, pojniam feemcoob haus luamyeeb tsawg dua txivneej, yog li ntawd tejzaum cov pojniam cov lus teb yuav muaj kuab dua txivneej cov lus teb. Qhov zoo, mas nqai no cia txhob suam ntshai yuav zoo dua. 10. Koj muaj hnubnyoog li cas? 18-25 xyoos 26-49 xyoos 50-64 xyoos 65 thiab tshaj

Yog xav txog cov hnubnyoog nws kuj muaj nqis yog saib lub homphiaj loj tagnrho, vim nws pab tau kev txiavtxim siab qeeyam. Peb xav tias tejzaum cov lus teb yuav txawv nruabnrab ntawm cov hluas xwsli (cov tub kawm ntawv losis cov tsis tau muaj txijnkawm), cov uas twb yog ib nrabneej lawm thiab/losis cov muaj cuab muajyig lawm, cov laus lawm tseem tsis tau so dejnum thiab cov laus so dejnum lawm. Tabsis, yog koj xaiv tsis suam nqai no los tau, es koj mam li kwvyeev cov neeg teb ntawd cov hnubnyoog xws los tau. 11. Koj puas muaj menyuam nqis tshaj 18? Muaj Tsismuaj Kuv xeebtub

Nqai no muajnqis vim menyuam yaus yog cov uas yuav raug mob yoojyim heev rau tej pa luamyeeb, yog li yog koj muab tau tias cov teb ntawd puas muaj menyuam, nws zoo heev rau cov uas yuav txiavtxim siab tsim kevcai. Qhov no yuav pab ntsuas saib cov niamtxiv uas muaj menyuam puas teb txawv li cov uas tsis muaj. 12. Koj yog haivneeg twg? Exias/Pacific Islander Hispanic/Latino Dawb/Caucasian Dub/African American Indian/Native American Lwmyam______________

Nqai no tseemceeb heev rau cov nyob hauv zos/nroog losis rau cov council members, qhov no muaj nqis heev rau koj qhov kev sojntsuam. 13. Tamsim no koj puas haus luamyeeb? Yog, kuv haus tsis tu ncua Ziagno tsis haus, thaum ub haus Yog, nyob nyob haus ib zaug Kuv ib txwm tsis haus hlo li

Outdoor Dining Survey Specifications ­ Hmong

Nws tseemceeb heev rau koj paub txog tias qee tus neeg haus luamyeeb qeetus tsis haus, tshwjxeeb cov uas txwv tsis pub tsim kevcai los tswj kev haus luamyeeb. Ib qho txawv yog, feemcoob cov neeg haus laumyeeb txhawb kom muaj kevcai los tswj, txawm lawv yog cov haus. Yog koj txawj faib cov lus thiab txawj txhais yuav pab koj cov kev sojntsuam, thiab yuav muaj qabhau heev rau cov uas yuav txiavtxim siab tsimtsa kevcai.

LUSNUG NTXIV UAS YUAV TAU XAV TXOG

Yog koj xav tsim kom muaj kevcai los tswj kev haus luamyeeb hauv zos/nroog, koj yuav tau ntxiv nqai lusnug li nram no: Kuv pomzoo txhawb kom muaj kevcai los tswj kev haus luamyeeb nyob hauv zos uas nyob nraum tej momkaum ntawm tej chawnojmov. kuv pomzoo Kuv tsis pomzoo Kuv tsis paubmeej/tsis muaj lusteb Nqai lusnug no zoo muab tso tomqab nqai lusnug 7 hauv cov kev sojntsuam. Nws ntsuas saib neeg feemcoob puas txhawb txog kev txwv haus luamyeeb nyob rau chawnojmov. Yog muaj neeg txhawb coob, cov ntaub ntawv no yuav pab tau cov city council members kev txiavtxim siab. Tejzaum muaj lwm nqai lusnug uas tseemceeb rau koj nug thiab. Xav saib yuav ntxiv nqai lusnug twg los ntxiv rau, yuav tshem nqai twg, yuav khaws nqai twg, nco ntsoov ua cov kev sojntsuam kom luv luv xwb thiab nug cov nqai lusnug uas tseemceeb uas yuav zoo coj los tsim kom tau kevcai los tswj kev haus luamyeeb. Nco ntsoov ua zoo xyuas thiab nug cov neeg uas yuav teb koj ntawd, -- thawjyam nug cov neeg ntawd txog lawv kev xav thiab coojpwm kev haus luamyeeb; qhov ob, nco ntsoov ua luv luv, thiab qhov peb khaws cov ntaub ntawv kom zoo. Yog koj nug dua lusnug tshiab, xyuas kom meej kom nqai lusnug ntawd phim thiab tsimnyog thiab txhob txuamyuaj nrog rau nqai lusnug 7 uas hais txog tus neeg ntawd kev xav, kev nyiam thiab nws tus coojpwm. KEVPAB Yog koj muaj lusnug ntxiv tsis nkagsiab txog kev siv losis hloov cov kev sojntsuam no, thov hu mus rau Evaluation Associates ntawm Tobacco Control Evaluation Center (TCEC) xovtooj yog 530.752.9951 losis email ntawm [email protected]

Outdoor Dining Survey Specifications ­ Hmong

Information

Microsoft Word - #4b - Draft Outdoor Dining survey specifications.doc

6 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

22367


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - #4b - Draft Outdoor Dining survey specifications.doc