Read jakosc-tfa.pdf text version

WLASNE POLA

PROFESJONALNA LOGISTYKA

OPTYMALNE TECHNOLOGIE UPRAW

NOWOCZESNE LINIE PRODUKCYJNE

Jako z Top Farms Nasiona

SPIS TRECI:

ZBOA OZIME

Ostroga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kerubino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jenga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Muszelka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bogatka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Batuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 8 10 12 16 16 16 Ludwig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leontino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grenado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baltiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moderato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lyseval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dakowskie Diament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 17 17 17 17 18 18

ZBOA JARE

Steward ­ NOWO 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

ARTYKULY

Dowiadczenia z Ostrog w Top Farms Glubczyce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Kerubino ­ strzal w dziesitk . . . . . . . . . . . . . 7 Tiger ­ mocny nie tylko w nazwie . . . . . . . . . 9 Jenga ­ pszenica dla kadego . . . . . . . . . . . . . 11 Opinie rolników na temat pszenicy ozimej Ostroga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

REDAKCJA

Wydawca: Zespól autorski:

Top Farms Agro Sp . z o .o . ul . Przelot 24 60-408 Pozna tel . 61 866 90 34 wew . 19

Sylwia Krupiak, Tomasz Kubicki ­ Top Farms Agro Sp . z o .o .

Opracowanie:

Martin&Jacob Sp . z o .o ., www .martin-jacob .com

Reprodukcja odmian na 4 tys. ha wlasnych pól

Wlasna baza magazynowa, fachowa obsluga logistyczna, nowoczesny park maszynowy

Optymalne technologie upraw

Stworzylimy Top Farms Nasiona, poniewa rozumiemy podstawow zasad: dobry material siewny to pocztek naprawd dobrych zysków dla kadego rolnika. Gospodarujemy na ok. 28 tys. ha wlasnej ziemi i dziki temu mamy piecz nad kadym ziarnem od siewu a po zbiór. W codziennej pracy wspomagaj nas nie tylko zaawansowana technologia ­ stosujemy sprawdzone i kompleksowe technologie upraw, ale i najwyszej jakoci sprzt ­ nowoczesne maszyny czyszczce, które daj ziarno gwarantujce material siewny najwyszej jakoci. Jednak nawet najlepszej jakoci sprzt nie wykonalby ,,dobrej roboty" gdyby nie nasi wykwalifikowani pracownicy ­ pasjonaci. Dostarczamy najnowsze odmian pszenic: OSTROGA, JENGA, TIGER, KERUBINO, FORMAT. Sprawny system logistyki zapewnia naszym klientom jako, ilo i pewno dostaw. Wspólnie z DANKO Hodowla Rolin i DuPont stworzylimy pierwszy w Polsce, nowatorski Program Nasiona Premium, który nie tylko dba o najwysz jako odmian, ale równie pomaga rolnikom w osiganiu wysokich plonów. Top Farms Nasiona ­ nasiona, które same rosn. Tomasz Kubicki

Nowoczesne linie do produkcji materialu siewnego

Dyrektor Handlowy Top Farms Agro Sp. z o.o.

Jako z Top Farms Nasiona

4

ODMIANA DOSTPNA W PROGRAMIE

Pszenica ozima

Najwysza plenno wród pszenic ocistych

Pszenica ozima Ostroga jest najnowsz odmian ocist zarejestrowan w Polsce. Charakteryzuje si najlepszymi cechami mlynarsko-piekarskimi oraz agrotechnicznymi: najwyszy plon, najlepsza odporno na choroby i wyleganie oraz porastanie ziarna w klosie nie tylko wród pszenic ocistych. Jako odmiana ocista Ostroga posiada doskonal ochron przed zwierzyn lown .

· Pszenica jakociowa (grupa A) · Dua zawarto bialka i glutenu · Wysoka liczba opadania · Dua wydajno i wodochlonno mki · Wysoka energia ciasta

TOLERANCJA NA CHOROBY

Mczniak Rdza brunatna Brunatna plamisto lici Septorioza lici Fuzarioza klosów Choroby podstawy dbla Septorioza plew

PARAMETRY JAKOCIOWE

WANIEJSZE CECHY UYTKOWO-ROLNICZE

Termin kloszenia Termin dojrzewania Dlugo dbla MTZ Odporno na wyleganie Zimotrwalo Odporno na porastanie póny póny rednie wysoka dobra bardzo dobra bardzo dobra

1

2

3

4

5

REDNIA

6

7

8

9

WYSOKA

TOLERANCJA

NISKA

Tolerancja w skali 1-9 (1­ niekrzystna, 9 ­ wybitna)

ZALECANA NORMA WYSIEWU W ZALENOCI OD TERMINU SIEWU [szt. ziaren/m2]

· Termin normalny 380-400 · Termin póny 400-500

5

Jako z Top Farms Nasiona

Dowiadczenia z Ostrog w Top Farms Glubczyce

Tekst: Grzegorz Balcer, Dyrektor Dzialu Produkcji, Top Farms Glubczyce Sp. z o.o.

szenica ozima Ostroga jest odmian jakociow (grupa A) o klosie ocistym. W Top Farms Glubczyce w sezonie 2008/2009 uprawiana byla na powierzchni 130,45 ha. Zasiano j na dwóch polach w terminie optymalnym dla woj. opolskiego ­ 12 padziernika, Grzegorz Balcer na stanowisku bardzo dobrym po rzepaku ozimym i ziemniakach. Przed siewem wykonano tylko upraw uproszczon (gruber na glboko 15 cm).

P

Siew pszenicy

wysoko i byly bardzo odporne na wyleganie. Licie i dbla mialy charakterystyczn intensywn zielon barw, a brak pokrycia nalotem woskowym sprawial, e pola wygldaly jak pokryte ,,aksamitn zielon szat".

Dojrzewanie i zbiór

ermin kloszenia i kwitnienia byl do póny. Póno take przystpiono do zbioru ze wzgldu na dlusze dojrzewanie ziarna. Ziarno pszenicy Ostroga charakteryzowalo si du mas tysica ziaren (49 g), dobrym wyrównaniem i wysok gstoci (82,2 kg/ hl). Podstawowe parametry jakociowe byly na bardzo dobrym poziomie: bialko 14,2%, gluten 32,5%, liczba opadania 317 sekund. Póny termin dojrzewania i zbioru nie mial istotnego wplywu na pogorszenie parametrów jakociowych pszenicy ozimej Ostroga. Nie zaobserwowano take porastania ziarna w klosach. Pszenica ozima Ostroga jest godn polecenia pszenic, szczególnie dla tych rolników, którzy chc regularnie uzyskiwa wysokie plony ziarna o bardzo dobrej jakoci, a take dla tych, którzy prowadz upraw w warunkach wysokiej presji dzikiej zwierzyny.

T

P

Wschody i rozwój jesienny

o siewie panowaly optymalne warunki pogodowe, wschody byly równomierne i szybkie. Przed przejciem w stan zimowego spoczynku roliny znajdowaly si w bardzo dobrej kondycji i byly w pelni krzewienia (EC 25).

Z P

Przezimowanie

ima 2008/2009 byla lagodna, temperatury nie spadaly poniej -5°C. Mimo, e nie bylo pokrywy nienej, roliny bardzo dobrze przezimowaly i w dobrej kondycji rozpoczly wzrost wiosenny. Na tak dobre przezimowanie pszenicy Ostroga miala równie wplyw bardzo dobra zimotrwalo tej odmiany.

Wzrost i rozwój wiosenny

o zimie gleba byla przesuszona, ale obfite opady bardzo wczesn wiosn spowodowaly opónienie rozpoczcia prac polowych, w kolejnych miesicach nie bylo opadów deszczu. Nawoenie azotowe calkowite wykonano na poziomie 170 kg N/ ha. Ogólne poraenie patogenami szacowano na niskim poziomie. Z wystpujcych chorób zaobserwowano mczniaka prawdziwego zbó oraz septorioz paskowan lici pszenicy. Roliny tej odmiany charakteryzowaly si du odpornoci na takie choroby, jak: lamliwo podstawy dbla, brunatna plamisto lici, rdza brunatna oraz fuzarioza klosów. Mimo niedogodnych warunków pogodowych w okresie wiosennym (brak opadów deszczu w kwietniu i maju) roliny wyrónialy si bardzo dobr kondycj i silnym wigorem. Mialy redni

,,Pszenica ozima Ostroga jest godn polecenia pszenic, szczególnie dla tych rolników, którzy chc regularnie uzyskiwa wysokie plony ziarna o bardzo dobrej jakoci"

Grzegorz Balcer

Jako z Top Farms Nasiona

6

Pszenica ozima

Wczeniej do omlotu

Kerubino jest now, wczenie dojrzewajc pszenic ozim z grupy A o wysokim potencjale plonowania. Posiada ziarno redniej wielkoci o wysokiej zawartoci bialka i bardzo stabilnej liczbie opadania . Posiada bardzo dobr zimotrwalo i wysok tolerancj na choroby: mczniaka, DTR i fuzarioz klosa . Ze wzgldu na ekonomiczne gospodarowanie wod Kerubino doskonale nadaje si do uprawy na stanowiskach, na których wystpuj okresowe niedobory wody.

· Pszenica jakociowa (grupa A) · Dua zawarto bialka o bardzo · Bardzo wysoki wskanik sedymentacji · Wysoka i stabilna liczba opadania · Bardzo dua wydajno mki

TOLERANCJA NA CHOROBY

Mczniak Rdza brunatna DTR Septorioza lici Fuzarioza klosów Czernienie klosów

PARAMETRY JAKOCIOWE

WANIEJSZE CECHY UYTKOWO-ROLNICZE

Termin kloszenia Termin dojrzewania Wysoko rolin MTZ Odporno na wyleganie Zimotrwalo Odporno na porastanie wczesny wczesny rednia rednia rednia bardzo wysoka dobra

dobrej jakoci

Mczniak prawdziwy

Rdza brunatna

1

2

3

4

5

REDNIA

6

TOLERANCJA

WYSOKA

Wedlug klasyfikacji punktowej BSA w skali 1-9 (tolerancja: 1­ wysoka, 9 ­ niska)

ZALECANA NORMA WYSIEWU W ZALENOCI OD TERMINU SIEWU [szt. ziaren/m2]

· Termin wczesny 250-280 · Termin normalny 280-320 · Termin póny 320-400

Termin siewu od pocztku padziernika do polowy listopada

7

Jako z Top Farms Nasiona

Kerubino ­ strzal w dziesitk

Tekst: dr Frank Plessmann gospodarstwo rolne Plessmann

Kerubino to nowa odmiana pszenicy jakociowej (A) dla wszystkich kompleksów gleb pszennych, gdzie wymagane s odmiany o wczesnym terminie dojrzewania i wysokiej tolerancji na stres wywolany susz.

N

Prace polowe

Opinie

owoczesna odmiana pszenicy ozimej jest odporna na zmieniajce si warunki klimatyczne. Ze wzgldu na wczesn dojrzalo Kerubino doskonale nadaje si jako przedplon przed rzepakiem ozimym, co ulatwia rozplanowanie prac polowych. Kerubino oznacza pewne, stabilne plony. W pierwszych badaniach pszenica ta klasyfikowala si w grupie A z wyran tendencj w kierunku grupy jakociowej E. Cech charakterystyczn tej odmiany jest wysoka liczba opadania i stabilna zawarto bialka.

F

rank Plessmann, gospodarstwo rolne Plessmann, 2010, Schmiedeberg/ Uckermark (przy granicy z Polsk):

Cech charakterystyczn Kerubino jest wysoka liczba opadania i stabilna zawarto bialka.

,,W naszym gospodarstwie w Uckermark z glebami redniej jakoci uprawiamy zasadniczo pszenic i rzepak. Przy tym jedno- lub dwukrotnie jako plon glówny zasiewana jest pszenica oziDr Frank Plessmann ma. Poszukujc na niwa 2009 wczenie dojrzewajcych odmian pszenicy o wysokiej wytrzymaloci i dobrym potencjale plonowania zdecydowalimy si na Kerubino. Wysoka zdrowotno i odporno na wyleganie, a take odpowiednio wczesny termin dojrzewania spowodowaly, i odmian t wybralimy jako upraw przed rzepakiem. Jestemy bardzo zadowoleni z jakoci rynkowej uzyskanego ziarna. Wysoka jako, plenno i odporno na choroby przy wczesnym terminie dojrzewania sprawily, e w naszym gospodarstwie zdecydowanie przedkladamy Kerubino nad inne odmiany".

P

Odporno

szenica ozima Kerubino jest odporna na wikszo chorób. Nie oznacza to jednak, e naley zaprzesta standardowych dziala przeciwko patogenom grzybowym. Wysoka odporno Kerubino na wyleganie zapewniona jest przede wszystkim na glebach o wysokim poziomie plonowania.

Kerubino oznacza pewne, stabilne plony.

Pszenica Kerubino posiada wysok tolerancj na okresowe niedobory wody

Jako z Top Farms Nasiona

8

Pszenica ozima

Najgrubsze ziarno o najlepszej jakoci

Wczesna odmiana pszenicy ozimej z grupy A, o wysokim potencjale plonowania . Charakteryzuje si bardzo dobr zimotrwaloci i wysok tolerancj na choroby klosa . Tiger daje bardzo grube ziarno o wysokiej zawartoci bialka i wysokiej liczbie opadania .

· Pszenica jakociowa (grupa A) · Bardzo dua zawarto bialka · Bardzo wysoki wskanik sedymentacji · Wysoka i stabilna liczba opadania · Bardzo dua wydajno mki

TOLERANCJA NA CHOROBY

Mczniak Rdza brunatna DTR Septorioza lici Fuzarioza klosów Choroby podstawy dbla Czernienie klosów

PARAMETRY JAKOCIOWE

WANIEJSZE CECHY UYTKOWO-ROLNICZE

Termin kloszenia Termin dojrzewania Wysoko rolin MTZ Odporno na wyleganie Zimotrwalo Odporno na porastanie wczesny wczesny wysokie bardzo wysoka wysoka bardzo wysoka rednia

1

2

3

4

5

REDNIA

6

7

TOLERANCJA

WYSOKA

Wedlug klasyfikacji punktowej BSA w skali 1-9 (tolerancja: 1­ wysoka, 9 ­ niska)

ZALECANA NORMA WYSIEWU W ZALENOCI OD TERMINU SIEWU [szt. ziaren/m2]

· Termin wczesny 220-250 · Termin normalny 300-330 · Termin póny 350-400

Ze wzgldu na odpowiedni obsad rolin/m2 zalecany jest wczesny siew. Obsada rolin: 400-500 rolin/m2.

9

Jako z Top Farms Nasiona

Mocny nie tylko w nazwie

Tekst: Piotr Jakubowski, Dyrektor Dzialu Produkcji, Top Farms Wielkopolska

Szukasz pszenicy ozimej, która daje bardzo grube ziarno o wysokiej zawartoci bialka i wysokiej liczbie opadania? Wybierz Tigera!

dmiana pszenicy ozimej Tiger trafila do Polski kilka lat temu. Nasze zainteresowanie ni okazalo si nieco nieufne, jak czsto w podejciu do niesprawdzonych Piotr Jakubowski nowoci. Poszukujc nowej odmiany pszenicy ozimej, która miala by alternatyw dla pszenic o zbyt niskiej zdrowotnoci postanowilimy j przetestowa na swoich polach. Interesujcymi dla nas byly te wysokie parametry jakociowe pszenicy A-klasowej, deklarowane przez hodowl Tigera. Z dystansem podeszlimy do nowej pszenicy pochodzcej z hodowli znajdujcej si w innych warunkach klimatycznych ni te, w których potencjalnie mielimy j uprawia, czyli w Wielkopolsce. Pszenic Tiger zasialimy na stanowiskach po rzepaku. Pocztkowy wigor rozwoju zboa byl bardzo pozytywny.

O

Pocztki Tigera w Polsce

16,2%). Gluten pokazuje si w wynikach na poziomie 30-36% z duych partii ziarna, a liczba opadania pszenicy zbieranej w optymalnych warunkach wynosi rednio 361 s. Wskanik sedymentacyjny Zeleny'ego mieci si w przedziale 35-67 ml (rednio 40).

W

Co lubi Tiger? Za czym nie przepada?

zasiewach w optymalnym terminie Tiger dochodzi do trzech niekiedy nawet czterech dbel w rozkrzewieniu przed zim. Presja chorób na pewno zalena jest od przedplonu pszenicy. Tiger nie jest odmian do siewu po zboach, kukurydzy czy burakach. Po zboach moe reagowa negatywnie chorobami podstawy dbla, natomiast po kukurydzy lub burakach zwykle ograniczenie stanowi termin zejcia z pola przedplonu. Tiger nie lubi opónienia terminu siewu, std w naszym gospodarstwie najlepiej nadaje si do uprawy po rzepaku i motylkowych. Wiosenne zabiegi ochrony obejmuj, w zalenoci od sytuacji pogodowej w danym roku, zwykle zapobieganie mczniakowi oraz septoriozie. Nie jest to jednak dua presja chorób. Naley pamita o zastosowaniu regulatorów wzrostu we wlaciwych fazach rozwojowych pszenicy. Tiger jest pszenic raczej dlugoslom, dobrze wic komponuje si w naszych warunkach w strukturze zasiewów zbó przeznaczonych pod zbiór slomy dla inwentarza.

Tiger nie lubi opónienia terminu siewu, std najlepiej nadaje si do uprawy po rzepaku i motylkowych.

Wida bylo rónic w stosunku do innych odmian zagranicznych, które w latach wczeniejszych próbowalimy zaadoptowa do naszych warunków glebowo-klimatycznych.

P

Par slów na zakoczenie

odsumowujc charakterystyk cech zebranych w kilkuletniej uprawie pszenicy ozimej Tiger naley podkreli:

Przydatno glównie na wczesne terminy siewu Dobór stanowiska ­ nie po zboach Zdrowotno na poziomie dobrym i bardzo dobrym ­ unika sytuacji stresowych Wysokie plony i dobra adaptacja do mozaikowatych gleb Wielkopolski Wysoka masa tysica ziaren ­ normy gstoci ustala w oparciu o termin siewu Bardzo dobre parametry jakociowe ­ klasyfikacja A potwierdzona w praktyce Pszenica dlugosloma ­ pamita o stosowaniu regulatorów wzrostu Sprawdzona i wierna na duym areale

Sukces Tigera!

Udalo si! Plony w pierwszych latach uprawy Tigera pokazaly nam, e inwestycja w odmian oplacila si. Plony zbierane w naszym gospodarstwie to 5,98 do 8,7 t/ha. rednia plonu z 2009 roku zbiorów pszenicy Tiger na 835 ha w naszym gospodarstwie wyniosla 7,10 t/ha. Zaslug jest tu na pewno bardzo wysoka masa tysica ziaren sigajca nawet 52 g. Nie tylko plon! Badania parametrów jakociowych potwierdzily klasyfikacj Tigera w kategorii A. Zawarto bialka oscyluje zwykle na poziomie 13,5-14,5% (rekordowe wyniki to nawet

Jako z Top Farms Nasiona

10

Pszenica ozima

Pszenica dla Kadego

Wysokoplenna odmiana pszenicy jakociowej typu A/B, o wybitnej tolerancji na choroby zbó. Bardzo dobrze sobie radzi w warunkach okresowych niedoborów wody, dziki czemu charakteryzuje si wiernym plonowaniem . Posiada wyjtkow zdolno krzewienia si, co predysponuje Jeng do opónionych zasiewów .

· Pszenica jakociowa (grupa A/B) · rednia zawarto bialka · Wysoki wskanik sedymentacji · Wysoka liczba opadania · Bardzo dua wydajno mki

TOLERANCJA NA CHOROBY

Mczniak Rdza brunatna DTR Septorioza lici Fuzarioza klosów Choroby podstawy dbla Czernienie klosów

PARAMETRY JAKOCIOWE

WANIEJSZE CECHY UYTKOWO-ROLNICZE

Termin kloszenia Termin dojrzewania Wysoko rolin MTZ Odporno na wyleganie Zimotrwalo Tolerancja na susz Odporno na porastanie rednio-póny rednio-póny krótkie rednia rednia rednia wysoka dobra

1

2

3

4

5

REDNIA

6

TOLERANCJA

WYSOKA

Wedlug klasyfikacji punktowej BSA w skali 1-9 (tolerancja: 1­ wysoka, 9 ­ niska)

ZALECANA NORMA WYSIEWU W ZALENOCI OD TERMINU SIEWU [szt. ziaren/m2]

· Termin wczesny 250-280 · Termin normalny 300-350 · Termin póny 370-400

11

Jako z Top Farms Nasiona

Pszenica dla kadego

,,Jeng cechuje dua krzewisto, która pozwolila zmniejszy norm wysiewu. Ju teraz widz, e zapowiada si wysoki plon. Zabiegi fungicydowe w niskich dawkach przeprowadzilem profilaktycznie. Jenga jest odmian godn polecenia".

Stanislaw Wicha, Padziorno

Wszechstronna dzialalno rolnicza

tanislaw Wicha w Padziornie (gmina Kostomloty, województwo dolnolskie) na 190 ha prowadzi gospodarstwo rodzinne wyspecjalizowane w produkcji rolinnej. Na glebach III A ­ III B gospodarz uprawia pszenic ozim (95 ha), rzepak (65 ha) i jczmie ozimy (30 ha). Gospodarstwo pana Stanislawa jest wyposaone w nowoczesny park maszynowy ­ posiada dwa cigniki o mocy 210 Jenga jest odmian godn i 82 kW, siewnik z agregapolecenia. tem, opryskiwacze, rozsiewacze do nawozów. Oprócz wlasnej dzialalnoci rolniczej rodzina Wichów od 19 lat zajmuje si dystrybucj rodków do produkcji rolnej. W ofercie Skladu Ogólnorolnego Kostomloty znajduj si m.in. OR, nawozy, material siewny. ­ Sprzedajemy material siewny firmy Top Farms Agro ­ mówi Stanislaw Wicha. ­ Jestem bardzo zadowolony, zarówno z wysokiej jakoci ziarna, formy opakowa, jak i doradztwa i zaangaowania ze strony Top Farms Agro ­ dodaje.

S

Gospodarstwo pana Stanislawa jest wyposaone w nowoczesny park maszynowy i wlasne magazyny.

JENGA ­ królow w okolicy

W

sezonie 2009/2010 Stanislaw Wicha po raz pierwszy obsial cz swoich pól odmian pszenicy ozimej Jenga. O wyborze zadecydowaly doskonale wyniki COBORU dla tej odmiany (w roku 2008 Jenga uzyskala 112% wzorca), a take fachowe wsparcie ze strony Dyrektora Handlowego Top Farms Agro Tomasza Kubickiego. ­ Jestem bardzo zadowolony z wyboru tej odmiany ­ mówi producent. ­ Jenga przezimowala fantastycznie, a wygld moich pól w stosunku do innych w okolicy obsianych pszenic ozim jest nieporównywalny ­ dodaje z satysfakcj.

PORÓWNANIE PLONOWANIA PSZENIC OZIMYCH W BADANIACH COBORU PDO W LATACH 2006-2009

110% 108% 106% 104% 102% 100% 98% 96% 94% 92% 92% 94% 96% 98% 100% 102% 104% 106% 108% Plon ziarna ­ a2 ­ poziom agrotechniki intensywny; % wzorca (wzorzec=78,3 dt/ha) B A B A A A A A A A B B B B A wzorzec A A A A C B B A B C odmiana z grupy A odmiana z grupy B odmiana z grupy C wzorzec odmiany B B A C B B

Plon ziarna ­ a1 ­ poziom agrotechniki ekstensywny; % wzorca (wzorzec=78,3 dt/ha)

B C

Jako z Top Farms Nasiona

12

Pszenica ozima

Moc protein

Pszenica ozima aspirujca do grupy elitarnej o krótkiej i bardzo stabilnej slomie . Lczy w sobie wysok jako ziarna i dobre plonowanie . Dziki polczeniu tyh cech Format nie ma sobie równych . Jest odmian o wysokiej zdrowotnoci, posiada wysok tolerancja na choroby podstawy dbla, co kwalifikuje Format jako pszenic do upraw w monokulturze zboowej .

· Pszenica jakociowa (grupa A/E) · Bardzo dua zawarto bialka o bardzo · · Wysoka liczba opadania · Dua wydajno mki

dobrej jakoci Bardzo wysoki wskanik sedymentacji

PARAMETRY JAKOCIOWE

WANIEJSZE CECHY UYTKOWO-ROLNICZE

Termin kloszenia Termin dojrzewania Wysoko rolin MTZ Odporno na wyleganie Zimotrwalo Odporno na porastanie rednio-póny rednio-póny niska rednia wysoka rednia rednia

TOLERANCJA NA CHOROBY

Mczniak Rdza brunatna DTR Septorioza lici Fuzarioza klosów Choroby podstawy dbla

1

2

3

4

5

REDNIA

6

TOLERANCJA

WYSOKA

Wedlug klasyfikacji punktowej BSA w skali 1-9 (tolerancja: 1­ wysoka, 9 ­ niska)

ZAWARTO BIALKA [%] W ODMIANIE FORMAT W PORÓWNANIU DO INNYCH PSZENIC ZA ROK 2007-2009

ZALECANA NORMA WYSIEWU [szt. ziaren/m2]

%

2007

2008

2009

· Termin optymalny 280-350

14 10 6 2

Format Akteur Cubus Dekan Mulan

13

Reklama

Nasiona s dostpne w szerokiej sieci dystrybucji.

Zainteresowanych zakupem prosimy o kontakt z Top Farms Agro Sp. z o.o.

Wysoki potencjal plonowania. Bardzo dobra zimotrwalo. Wysoka tolerancja na susz. Najgrubsze ziarno sporód wszystkich pszenic. Bardzo dobra odporno na choroby klosa.

Najwysza plenno sporód zarejestrowanych w Polsce odmian ocistych. Bardzo dobra odporno na porastanie ziarna w klosie. Bardzo dobra zimotrwalo. Najlepsza odporno na wyleganie sporód odmian ocistych uprawianych w Polsce. Doskonale parametry mlynarsko-piekarskie.

Plonowanie ­ 103% wzorca wg COBORU za 2009 rok. Nadaje si na kady termin siewu. Niska podatno na choroby lici i choroby podstawy dbla. Wysoka tolerancja na susz.

Odmiana o wczesnym terminie kloszenia i dojrzewania. Bardzo dobra zimotrwalo. Wysoka tolerancja na susz. Niska podatno na choroby (mczniak, septorioza lici, DTR i fuzarioza klosów). Dobrze toleruje siew po kukurydzy.

Bardzo dobre parametry jakociowe ziarna. Ponadprzecitna zawarto bialka i stabilno plonowania. Bardzo wysoka tolerancja na choroby podstawy dbla (siew pszenicy po pszenicy).

Nasiona, które same rosn

Skontakuj si z nami. Zawsze doradzimy ­ tel .: 61 847 91 39, + 48 666 831 895 lub e-mail: nasiona [email protected] .pl www.topfarms-nasiona.pl

Jako z Top Farms Nasiona

14

Program jest nowatorsk inicjatyw firm Top Farms Agro Sp . z o .o ., DANKO Hodowla Rolin Sp . z o .o . oraz DuPont Poland Sp . z o .o . Glównym celem programu jest promowanie i zachcanie rolników do stosowania efektywnych i nowoczesnych technologii produkcji zbó w oparciu o kwalifikowany material siewny najnowszych odmian o duym potencjale plonowania . Dzialania te pozwol przyczyni si do podniesienia oplacalnoci uprawy zbó oraz poprawy konkurencyjnoci gospodarstw rolnych . Wlczajc si do programu producenci rolni zyskuj wiele . Przede wszystkim maj staly dostp do kwalifikowanych nasion zbó bardzo dobrej jakoci, co przeklada si na wzrost plonowania i wzrost oplacalnoci produkcji zbó . W kadej chwili mog rów-

nie liczy na pomoc i doradztwo fachowców przy wyborze optymalnej technologii produkcji obejmujcej programy ochrony rolin . Na temat programu informacji udzielaj: Top Farms Agro Sp . z o .o ., DANKO Hodowla Rolin Sp . z o .o . oraz DuPont Poland Sp . z o .o . Na zaplanowanych szkoleniach i spotkaniach doradczych zostan przedstawione nowoczesne technologie uprawy odmian . objtych programem Wicej informacji o Programie udziela Tomasz Kubicki z Top Farms Agro Sp . z o .o ., e-mail: tkubicki [email protected] .pl; tel .: +48 668 258 142 .

15

Jako z Top Farms Nasiona

Ostroga na tle innych pszenic ozimych WYGRYWA!

redni plon pszenicy ozimej Osrtoga w latach 2007-2009 na tle wzorca oraz w porównaniu do pszenic ocistych w % i dt/h

103 101 99 97 95 93 91 a1 ­ tech . rednia Wzorzec Mewa a2 ­ tech . intensywna Ostka strzelecka OSTROGA 96 94

% wzorca

Grubo ziarna pszenicy ozimej Osrtoga (w g) na tle wzorcowych pszenic z grupy jakociowej (A) (dane za 2008 rok)

Wysoko pszenicy ozimej Osrtoga na tle innych pszenic ocistych w cm (dane za 2008 rok)

102

cm

102 82,1 dt/ha 100 97 95 100

92,3 dt/ha

100

101

101

Figura Finezja Tonacja OSTROGA 38 40 42 41,1

43,3

100 98 44,7 46,1 96 94 48 92 Mewa Ostka Strzelecka OSTROGA 96

44

46

MTZ w gramach

ródlo: COBORU

Opinie rolników na temat pszenicy ozimej Ostroga

mgr in. Hubert Matuszak ­ Dyrektor ds. produkcji

DANKO Hodowla Rolin Sp. z o.o., Zaklad Nasienno-Rolny Kopaszewo, woj. wielkopolskie. Pow. gospodarstwa ­ 1829 ha Pszenic ozim Ostrog uprawialem w sezonie 2008/2009 na powierzchni 20 ha, na glebach klasy IIIa ­ IVa. Przedplonem byl rzepak ozimy. Ostroga zostala zasiana 30 wrzenia 2008 roku, w iloci 195 kg/ha ­ 400 ziaren/1m². Z odmiany jestem bardzo zadowolony. W czasie calej wegetacji Ostroga nie sprawiala wikszych problemów technologicznych. Uzyskalem plon 76,2 dt/ha. Zastosowalem nastpujc technologi produkcji: Nawoenie P: 70 kg, K: 110 kg ­ jesieni. Nawoenie N: 180 kg/ha - w trzech dawkach. Ochrona chwastobójcza: zwalczanie chwastów jednoliciennych i dwuliciennych zostalo wykonane jesieni. Ochrona fungicydowa: T1 ­ Wirtuoz 520 EC ­ 1 litr/ha, T2 ­ Reveller 280 SC ­ 0,8 l/ha Regulator wzrostu ­ Antywylegacz 675 SC 1,5 l + 0,1 l Moddus 250 EC ­ w fazie 30-31 BBCH. W sezonie uprawy 2009/2010 pszenic Ostrog mam zasian na powierzchni 26,8 ha. Bardzo dobrze przezimowala, nie bylo adnych strat pozimowych, spodziewam si wysokich plonów.

Hubert Matuszak.

Szymon Bartoszewski

Gospodarstwo rolne w Spytkówkach, woj. wielkopolskie. Pow. gospodarstwa ­ 28 ha ­ Ostrog uprawialem w sezonie 2008/2009 na polu o pow. 9,5 ha, na glebach IIIb-IVa klas bonitacyjnych. Przedplonem byl rzepak ozimy. Pszenic wysialem 13 wrzenia 2008 roku w iloci 170 kg/ha ­ okolo 350 ziaren/m². Z pszenicy Ostroga jestem bardzo zadowolony. Plonowala w iloci 78 dt/ha. Pod wzgldem ochrony przeciwko chorobom nie sprawiala adnych problemów. W moim odczuciu naley jedynie zadba o jej dobre skrócenie.

Szymon Bartoszewski.

Piotr Czupak

Gospodarstwo rolne o powierzchni 60 ha w Budziszowie Malym, woj. dolnolskie. Pow. gospodarstwa ­ 60 ha Uprawa pszenicy ozimej Ostroga zajmuje 3,5 ha (siew 26 wrzenia 2009, w iloci 175 kg/ha, co daje okolo 380 ziaren/m²). Przedplonem byl rzepak ozimy. Ostroga okazala si tolerancyjna na szereg chorób zboowych. ­ Praktycznie nie bylo poraenia chorobami grzybowymi ­ mówi producent. ­ Ostroga wspaniale przezimowala, cechuje j bardzo dobre rozkrzewienie, a i ze wschodami nie bylo klopotu ­ dodaje Piotr Czupak.

Piotr Czupak.

Jako z Top Farms Nasiona

16

Zloty medal MTP POLAGRA PREMIERY 2010 rok

I miejsce w konkursie ,,Innowacyjny produkt Targów Polskie Zboa 2009", kategoria Agrotechnika

Zloty Medal MTP Polagra 2006

Pszenica ozima

Perla wród pszenic ozimych

Pszenica ozima Muszelka charakteryzuje si nadzwyczajn plennoci na terenie calego kraju. To jedna z najkrótszych pszenic zarejestrowanych w Polsce . Jest szczególnie przydatna do intensywnej technologii uprawy .

redni plon pszenicy ozimej Muszelka

(na tle wzorca w poszczególnych rejonach Polski w latach 2008 i 2009).

Pszenica ozima

Bogactwo i stabilno plonowania

Pszenica ozima Bogatka jest przeznaczona do uprawy na glebach dobrych, jednak z powodzeniem moe by uprawiana równie na slabszych stanowiskach . To odmiana o wysokim i stabilnym poziomie plonowania .

Bogatka moe by z powodzeniem uprawiana równie na slabszych stanowiskach a1 ­ tech. rednio intensywna a2 ­ tech. intensywna

Pszenica ozima

Sprawdzona w monokulturze Batuta jest pszenic ozim o wysokiej jakoci, duej odpornoci na wyleganie i choroby . Jest zalecana do uprawy w monokulturze . Ziarno pszenicy Batuta jest grube, dobrze wyrównane o niewielkim udziale poladu .

Pszenica ozima

Jako na wag zlota Ludwig jest wczesn, jakociow odmian pszenicy ozimej (grupa A) . Charakteryzuje si du plennoci, dobr zimotrwaloci i odpornoci na wyleganie . Ludwig posiada bardzo grube, dobrze wyrównane ziarno, o niskim udziale poladu .

17

Jako z Top Farms Nasiona

Zloty Medal

Pszenyto ozime

Rekordzista plonowania w Polsce

Pszenyto ozime Leontino charakteryzuje si bardzo dobrymi wlaciwociami ywieniowymi dla zwierzt monogastrycznych (trzody chlewnej i drobiu) . To efekt bardzo dobrego skladu aminokwasowego bialka tej odmiany .

redni plon pszenyta ozimego Leontino

(na tle wzorca w poszczególnych rejonach Polski w roku 2009).

Pszenyto ozime

Farma 2007

Najkrótsza odmiana wród form pólkarlowych

Pszenyto ozime Grenado wyrónia si bardzo wysokim potencjalem plonowania w rónych warunkach glebowo-klimatycznych . Odmiana ta cieszy si uznaniem rolników i jest najszerzej reprodukowan odmian pszenyta w Europie .

a1- 102%- 74,5 dt/ha a2 - 103%- 88,3 dt/ha

a1-107%- 81,5 dt/ha a2-107%-93,6 dt/ha

a1 - 106%-87,6 dt/ha a2 - 104%-97,7 dt/ha a1 - 101%-80,3 dt/ha a2 - 103% - 94,3 dt/ha a1-102%- 79,2 dt/ha a2 -101%- 88,9 dt/ha a1 - 103%-88,7 dt/ha a2 - 106%- 101,7 dt/ha

a1 ­ tech. rednio intensywna a2 ­ tech. intensywna

Pszenyto jest gatunkiem zboa powstalym ze skrzyowania yta z pszenic. Jego ziarno jest doskonal pasz dla drobiu i trzody.

Pszenyto ozime

Lider wczesnoci Baltiko jest najwczeniejsz odmian krótkoslom pszenyta ozimego, co jest szczególnie wane w latach, w których wyspuje deficyt wody . Baltiko posiada skrócone dblo, dobr odporno na choroby i wyleganie .

MODERATO

Pszenyto ozime

Niskie wymagania glebowe

Zloty Medal MTP Polagra 2006

Pszenyto ozime, które cechuje si dobr plennoci . Moderato posiada dobrze wykszalcone ziarno, o duej gstoci i podwyszonej zawartoci bialka, co sprawia, e jest przydatne w ywieniu zwierzt . Idealna odmiana na gleby slabe .

Jako z Top Farms Nasiona

18

Jczmie ozimy

Odmiana bardzo wczesna

Wielorzdowa odmiana jczmienia ozimego dobrze plonujca na glebach dobrej i redniej jakoci . Lyseval charakteryzuje si bardzo dobr odpornoci na lamliwo doklosia i osypywanie ziarna . Jczmie ozimy Lyseval posiada dobr odporno na choroby . W intensywnej technologii uprawy zalecane jest skracanie dbla .

yto ozime

Diament wród zbó

yto ozime Dakowskie Diament charakteryzuje si najwysz plennoci sporód zarejestrowanych w Polsce odmian populacyjnych . Odmiana posiada ziarno o dobrym wyrównaniu, i duej gstoci w stanie zsypnym . Duym atutem tej odmiany jest bardzo dobra jako ziarna .

yto ozime Dakowskie Diament

Jeczmie ozimy Lyseval

Firma Top Farms Agro skupuje yto. Przy zakupie naszego materialu siewnego jest moliwo korzystnych kontraktacji. Kontakt z dzialem handlu zboem: tel. 664 779 055

STEWARD

Jczmie jary

Lord wród jczmieni jarych

! NOWO

NA WIOS 1 201

wyrównane ziarno . Jczmie jary Steward cechuje wysoka tolerancja na choroby, szczególnie na mczniaka prawdziwego . Nadaje si on do uprawy na stanowiskach z okresowymi niedoborami wody .

To wczesna, rednio wysoka odmiana jczmienia jarego, o wysokim poziomie plonowania, duej odpornoci na wyleganie i oblamywanie si klosów przed zbiorem . Steward posiada grube, dobrze

19

Jako z Top Farms Nasiona

Tomasz Kubicki tel.: +48 668 258 142

Zbigniew Urbaniak tel.: +48 664 779 056

Top Farms Agro Sp. z o.o.

ul . Przelot 24, 60-408 Pozna, tel . 61 847 91 39, 666 831 895

Tomasz Kubicki tel.: +48 668 258 142

Magazyn Nasienny Czachorowo 63-800 Gosty, tel . 65 572 04 27 Magazyn Nasienny Dzbace Osiedle 48-100 Glubczyce, tel . 77 485 06 69

Informacja handlowa

Nasiona s dostpne w szerokiej sieci dystrybucji.

Zainteresowanych zakupem prosimy o kontakt z Top Farms Agro Sp. z o.o.

Rejon poludniowo-zachodni Sklad Ogólnorolny Handel Hurtowy i Detaliczny Wicha Maria Wroclawska 14, 55-311 Kostomloty, kom . 601 705 428 Ambroy Sp. z o.o. Namyslowska 21, 56-420 Bierutów, tel . 71 398 9132 PHPU Agromat Andrzej Tracz Braszowice 4, 57-200 Zbkowice l ., tel . 74 816 0290 ,,Agra" Przedsibiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa Andrzej Nowicki Spacerowa 45, 57-402 Nowa Ruda, tel . 74 867 1874 ,,Osadkowski" S.A. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów, tel . 71 314 6454 Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o. Nasienna 6, 59-220 Legnica, tel . 76 850 6149 Przedsibiorstwo Handlowo-Promocyjne Agro-Efekt Sp. z o.o. Parkowa, 14 56-500 Syców, tel . 62 786 8400 ,,Biochem" S. Jabloski, D. Czy Sp.j. Raciborska 113, 48-130 Kietrz, tel . 77 471 1970 ,,Kosmo" Sp. z o.o. Al . Marcina Kromera 27b, 51-163 Wroclaw, tel . 71 322 4410 Przedsibiorstwo Handlowe Agromund Edmund Podeszwa Pilsudskiego 25, 46-100 Namyslów, tel . 77 410 3454 PHU ,,AgroAs" Z.Bednarski & A.Sajdutko Sp.j. Otmuchowska 4e, 49-200 Grodków, tel . 77 424 0613 Krzysztof Wojdylo i Henryk Krzysztof ,,Agra-H" Import Export Sp.j. Nyska 27, 49-351 Biala Nyska, tel . 77 435 6825 Rejon poludniowy PHU Agrochem Wilaska 52, 43-424 Drogomyl, tel . 33 857 2019 Rejon pólnocno-wschodni Zaklad Zaopatrzenia Rolnictwa Ktrzyska 45, 11-200 Bartoszyce, tel . 89 762 9200 Amiga Sp. z o.o. Przemyslowa 8, 11-700 Mrgowo, tel . 89 741 2093 Alfa Agri Michalak Toruska, 12-100 Szczytno, tel . 89 624 6628 Adler Agro Sp. z o.o. Szosa Baranowicka 62, 15-521 Bialystok Zacianki, tel . 85 741 8650 Biuro Handlowe ,,Agro Bakalarzewo" Sp. z o.o. Polna 3, 16-423 Bakalarzewo, tel . 87 569 4306 Rejon pólnocno-zachodni Rola Sp. z o.o. Slowackiego 19, 77-300 Czluchów, kom . 509 699 901

,,Rol-Mix" Sp. z o.o. Szczeciska 65, 75-122 Koszalin, tel . 94 342 20 47 Beiselen-ATR Sp. z o.o. Podmiejska 1, 73-110 Stargard Szczeciski, tel . 91 471 3757 Rejon pólnocny Zaklady Zboowe w ninie Adamski Marek Sportowa 1, 88-400 nin, kom . 600 365 587 Hage Polska Sp. z o.o. oldowo ul . Dr . A . Schmidta, 86-031 oldowo, tel . 52 381 3601 Narolco Sp. z o.o. Dojazdowa 11, 87-500 Rypin, tel . 54 280 7261 ProCam Polska Sp. z o.o. 30 stycznia 37, 83-110 Tczew, tel . 58 530 4450 Rejon wschodni Agricola-Lublin Sp. z o.o. Ciecierzyn 121A, 21-003 Ciecierzyn, tel . 81 756 1212 Kazgod Sp. z o.o. Wierzbowa 7, 05-870 Blonie, tel . 22 725 3893 Przedsibiorstwo Obslugi Rolnictwa ,,Warpol-Agro" Sp. z o.o. Broszków 27, 08-110 Kotu, tel . 25 641 4651 Rejon zachodni Agrochest Sp. z o.o. Cmentarna 13, 62-025 Kostrzyn Wlkp ., tel . 61 818 8888 ,,Rol-Tech" Wanda Owsianna Ks .A Majcherka 2, 62-070 Dopiewo, tel . 61 292 3831 Przedsibiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa ,,Makrol" Marek Szymura Borecka 58, 63-720 Komin Wlkp ., kom . 665 774 222 ,,Magrol" Magdalena Przybylak Trzecianów 25, 63-810 Borek Wlkp, kom . 605 235 446 Eko-Agro rodki do produkcji rolnej Edmund Kaczmarek Poznaska 40a, 63-840 Krobia, kom . 501 178 900 Hurtowania rodków do produkcji Rolno-Spoywczych ,,Rolnik" Sp.j. Grajewski i Kaczmarek Naclaw 25, 64-000 Kocian, tel . 655 117 030 P.H.U. Splawski Rafal Splawski Radomicko 22, 64-111 Lipno, kom . 695 795 902 PH Wojciech Kalinowski Czereniowa 10, 64-530 Kamierz, tel . 61 291 8363 ,,Napena" Sp. z o.o. widliska 1, 64-500 Szamotuly, tel . 61 292 0108 Handel rodkami Ochrony Rolin ­ Ryszard Minge Poznaska 78, 62-066 Granowo, tel . 61 444 6734 Agro Biznes Sp. z o.o. Myliborska56, 66-400 Gorzów Wlkp., kom. 504 107 986 Daku International Sp. z o.o. Lena 8, 66-520 Dobiegniew, tel. 95 761 1018

Top Farms Agro Sp. z o.o.

ul. Przelot 24, 60-408 Pozna, tel. 61 847 91 39, 65 572 04 27, www.topfarms-agro.pl

Information

20 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

165959


Notice: fwrite(): send of 196 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531