Read Economic 1 i 2 text version

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSLUGI KOTLA WISZCEGO, GAZOWEGO, JEDNO ­ LUB DWUFUNKCYJNEGO

TORUS ECONOMIC 18, 26, 35

Kociol, który oddajemy Pastwu jest produktem najwyszej jakoci. Kilka minut uwanej lektury niniejszej instrukcji pozwoli zaoszczdzi czas przy montau urzdzenia oraz zagwarantuje jego prawidlow eksploatacj.

Ekonomiczne Centralne Ogrzewanie

R

Instrukcja obslugi kotla TORUS typ ECONOMIC

Spis treci

1. Wane informacje dla Uytkownika.............................................................................................. 3 2. Pulpit sterujcy............................................................................................................................... 4 3. Instrukcja eksploatacji.................................................................................................................... 4 3.1. Uruchomienie kotla................................................................................................................. 4 3.2. Wylczenie kotla z eksploatacji .............................................................................................. 5 4. Przeznaczenie i charakterystyka kotla............................................................................................ 5 5. Podstawowe dane techniczne......................................................................................................... 6 6. Wymiary i przylcza ...................................................................................................................... 7 7. Zainstalowanie kotla ...................................................................................................................... 8 8. Informacje o podstawowych zespolach kotla................................................................................. 8 9. Instrukcja polczenia jednofunkcyjnego kotlaTorus Economic .................................................. 11 10. Listwa przylczeniowa............................................................................................................... 12 10.1 Listwa przylczeniowa jednofunkcyjnego kotla Torus Economic....................................... 12 10.2. Listwa przylczeniowa dwufunkcyjnego kotla Torus Economic........................................ 12 12. Uwagi eksploatacyjne ................................................................................................................ 14 13 Regulatory pokojowe .................................................................................................................. 15

Kociol TORUS ­ Economic spelnia podstawowe wymagania Dyrektywa urzdze gazowych Dyrektywa sprawnoci energetycznej Dyrektywa kompatybilnoci elektromagnetycznej Dyrektywa niskiego napicia W zwizku z powyszym posiada oznakowanie CE

nastpujcych Dyrektyw 90/396/EWG 92/42/EWG 89/336/EWG 73/23/EWG

Producent zastrzega sobie moliwo wprowadzania zmian konstrukcyjnych.

POZNA 2004

1

Wydanie VI 2004

R

Instrukcja obslugi kotla TORUS typ ECONOMIC

Szanowni Pastwo

Zdecydowalicie si na zakup kotla TORUS ­ Economic wyprodukowanego przez TORUS GRUPA sp. z o.o. w Poznaniu przy ul. Wichrowa 22. Kociol ten z zaplonem elektronicznym i jonizacyjn kontrol obecnoci plomienia, podlczony do centralnego ogrzewania pracuje w instalacji zamknitej - z wlasnym przeponowym naczyniem wzbiorczym, ma zapewni komfort cieplny w Waszych pomieszczeniach oraz dostarczy ciepl wod uytkow. Aby tak si stalo, prosimy o zapoznanie si z instrukcj, w której znajdziecie Pastwo wskazówki dotyczce instalowania i eksploatacji kotla, aby zapewni wieloletni i bezawaryjn jego prac. Nieuwzgldnienie uwag zawartych w instrukcji moe by powodem przyspieszonego zuycia, a take znacznego wzrostu kosztów eksploatacji kotla. Zapobiec temu moe nasz serwis, który po prawidlowym podlczeniu do instalacji, dokona uruchomienia kotla. Gotowo uruchomienia prosimy zglosi w naszym przedsibiorstwie lub w najbliszym autoryzowanym punkcie serwisowym. Szanowny Uytkowniku pamitaj, e niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla Ciebie i nie stanowi adnego podrcznika dla projektantów lub instalatorów. W zwizku z powyszym proponujemy korzystanie z uslug dowiadczonych i odpowiedzialnych Zakladów Instalacyjnych i Biur Projektowych. Ponadto oferujemy w ciglej sprzeday komplet zlczek instalacyjnych oraz pokojowy regulator temperatury dobowo - tygodniowy, który dodatkowo pozwoli zmniejszy zuycie gazu. Kociol TORUS - Economic spelnia wszystkie aktualnie wymagane normy obowizujce w Polsce i krajach Unii Europejskiej. yczymy Pastwu bezawaryjnej pracy kotla, a przede wszystkim ,,wiele ciepla" w Waszym mieszkaniu.

Znaczenie uytych skrótów w tekcie c.o. - centralne ogrzewanie, c.w.u. - ciepla woda uytkowa, XW - kociol jednofunkcyjny do pracy w zamknitej instalacji c.o., XWT - kociol dwufunkcyjny (c.o. + c.w.u.) do pracy w zamknitej instalacji c.o., UDT - Urzd Dozoru Technicznego, NTC - negativ temperature curient, AISI - American Iron and Steel Institute,

2

Wydanie VI 2004

R

Instrukcja obslugi kotla TORUS typ ECONOMIC

1. Wane informacje dla Uytkownika

1. Wlaciwie dobrana moc kotla do istniejcej instalacji centralnego ogrzewania uniemoliwia wystpowanie takich nieprawidlowoci jak: roszenie komina, sublimacj siarki w kotle i przewodzie kominowym, nadmierne zuycie paliwa. 2. Uruchomienia zerowego dokonuje Serwis Producenta, lub upowaniony przez nasz Firm Serwisant lub Instalator. Osoba dokonujca uruchomienia zerowego jest zobowizana na yczenie Uytkownika okaza pisemn zgod na wykonanie uslug serwisowych wystawian przez TORUS Sp. z o.o. 3. Uruchomienie zerowe musi by potwierdzone piecztk i podpisem osoby dokonujcej uruchomienia w Karcie Uruchomienia Kotla, a take podpisem Uytkownika. 4. Wszelkie nieprawidlowoci zwizane z zamontowaniem kotla musz by odnotowane przez osob dokonujc uruchomienia w Karcie Uruchomienia Kotla. 5. W przypadku drastycznych bldów instalacji kotla, Serwis moe odmówi dokonania uruchomienia zerowego, a ponowne uruchomienie objte gwarancj moe nastpi po uregulowaniu przez Uytkownika kosztów dojazdu i uruchomienia. 6. Zaklad posiada w ciglej sprzeday wszystkie czci zamienne do kotla i palnika. 7. Na yczenie Uytkownika, po okresie gwarancyjnym, Serwis dokonuje odplatne naprawy i przegldy sezonowe. 8. Zabrania si wprowadzania jakichkolwiek zmian w konstrukcji kotla i palnika. 9. W przypadku wspólpracy kotla jednofunkcyjnego z zasobnikiem cieplej wody uytkowej moc wownicy zasobnika powinna by w przyblieniu równa mocy kotla. 10. Na powrocie c.o. musi by zamontowany filtr wody. Jednoczenie zalecamy monta filtrów gazu i wody uytkowej - dotyczy kotla dwufunkcyjnego. 11. W przypadku zastosowania w instalacji elektrycznej budynku jednofazowego wylcznika rónicowo ­ prdowego, prd zadzialania wylcznika powinien wynosi 0,03 A. 12. W przypadku zamontowania zaworów termostatycznych na wszystkich grzejnikach w ukladzie grzewczym naley polczy zasilanie z powrotem kotla za pomoc zaworu rónicowo ­ upustowego. UWAGA! Zgodnie z obowizujcymi przepisami Dostawca gazu jest odpowiedzialny za szczelno instalacji gazowej. Uytkownik musi okaza serwisantowi przed uruchomieniem kotla protokól odbioru instalacji gazowej, wystawiony przez wlaciwy dla danego rejonu Zaklad Gazowniczy. W przypadku kotla zasilanego propanem dostawca propanu wystawia protokól, który zawiera informacje dotyczce sposobu przeprowadzonej próby szczelnoci. Brak protokolu jest podstaw do odmowy wykonania uruchomienia kotla.

3

Wydanie VI 2004

R

Instrukcja obslugi kotla TORUS typ ECONOMIC

2. Pulpit sterujcy

Praca obiegu c.w.u. Praca zaworu trójdrogowego Praca pompy obiegowej Kontrolka antycyklingu

Praca obiegu c.o.

Zasilanie

stop

reset

Pokrtlo temp. c.o. Przycisk resetowania kotla Pokrtlo temp. c.w.u. Kontrolka oznaczajca zatrzymanie pracy kotla Przycisk trybu pracy lato/zima Przycisk uruchomienia kotla Termomanometr

Rys.1 Pulpit sterujcy kotla

3. Instrukcja eksploatacji

3.1. Uruchomienie kotla 1. Sprawdzi czy zawór gazowy znajdujcy si w instalacji gazowej jest otwarty. 2. Sprawdzi cinienie wody na termomanometrze - producent zaleca cinienie 1,5 bar jednak nie nisze ni 1,0 bar (dotyczy kotlów z wyrónikiem X w oznaczeniu). 3. Sprawdzi, czy ewentualnie zamontowane zawory odcinajce w instalacji c.o. i c.w.u. s otwarte. 4. Wloy wtyczk do gniazda elektrycznego 220-230 V 50-60 Hz, zachowujc odpowiedni polaryzacj (patrz rys.1.). 5. Przyciskiem ,,zima/lato" wybra dany tryb pracy kotla (przycisk wcinity - pracuj dwa uklady c.o. i c.w.u ,przycisk zwolniony ­ pracuje tylko c.w.u.). 6. Wcisn przycisk ,,sie". Zapali si dioda oznaczona podobnym symbolem. Przy trybie pracy ,,zima" moe nastpi natychmiastowe uruchomienie kotla. Zostanie uruchomiona pompa c.o. zapali si dioda pompy, dioda c.o. i dioda zaworu 3-dronego. Nastpi zapalenie palnika. Po uzyskaniu danej temperatury zostanie wylczony palnik gazowy i zapali si dioda antycyklingu, co uniemoliwi ponowne zalczenie kotla w cigu ok. 3 minut. W przypadku pracy o opcji ,,lato" palnik uruchomi si po otwarciu zaworu czerpalnego c.w.u. - zapali si dioda

4 Wydanie VI 2004

R

Instrukcja obslugi kotla TORUS typ ECONOMIC

c.w.u. i dioda pompy. 7. Odpowiednimi potencjometrami na pulpicie ustawi dan temperatur wody c.o. i c.w.u. Jeli kociol jest sterowany pokojowym regulatorem temperatury, to potencjometr c.o. naley ustawi w poloeniu max. 8. Jeli kociol wspólpracuje z zasobnikiem c.w.u. to ustawi dan temperatur na termostacie zasobnika. 3.2. Wylczenie kotla z eksploatacji 1. Wylczy kociol przyciskiem ,,sie". 2. Zamkn zawór gazowy odcinajcy - na instalacji gazowej przed kotlem. Uwaga: W/w wskazówki dotycz wylczenia kotla na czas przeprowadzenia naprawy lub konserwacji urzdzenia

4. Przeznaczenie i charakterystyka kotla

Kociol wodny niskotemperaturowy TORUS - Economic posiada moc ciepln uyteczn: 18, 26 lub 35 kW. Przeznaczony jest do pracy w zamknitej instalacji c.o. - wyrónik X w oznaczeniach typu kotla. Posiada wlasne przeponowe naczynie wzbiorcze oraz zawór bezpieczestwa. Kociol 2-funkcyjny - z wyrónikiem T w oznaczeniu typu kotla ­ podgrzewa ciepl wod uytkow. Kady kociol jest fabrycznie przystosowany do zasilania jednym z nastpujcych gazów: GZ-50, GZ-35, GZ-41,5, wg. PN-87/C 96001 lub propan techniczny - mieszanina C wg. BN-88/0543-15. Wylot spalin musi by podlczony do komina o naturalnym cigu spalin. Wymiennik ciepla c.w.u. posiada pozytywn opini higieniczn wydan przez Pastwowy Zaklad Higieny. Uszczelnienia oraz materialy izolacyjne nie zawieraj azbestu. Jeli pojemno wodna instalacji c.o. przekracza 130 litrów przy zainstalowanym kotle o mocy 18 kW, 170 litrów przy zainstalowanym kotle o mocy 26 kW lub 240 litrów przy zainstalowanym kotle o mocy 35 kW to naley zamontowa dodatkowe naczynie przeponowe o odpowiednio dobranej pojemnoci i cinieniu w celu zapewnienia prawidlowej pracy kotla i calej instalacji. Doboru wielkoci kotla dla potrzeb c.o. dokonuje projektant. Wymagane jest zasilanie elektryczne 220÷230 V, 50-60 Hz wg. standardu europejskiego. Rys.2. Rozmieszczenie przewodów gniazda zasilania elektrycznego

Wymagana jest biegunowo i uziemienie gniazda zasilania sieciowego. Uwaga: Niedopuszczalne jest lczenie przewodów N i PE .

5

Wydanie VI 2004

R

Instrukcja obslugi kotla TORUS typ ECONOMIC

5. Podstawowe dane techniczne

Kociol ECONOMIC Moc kotla - maksymalna - minimalna Gabaryty kotla: - glboko - szeroko - wysoko Masa kotla suchego - jednofunkcyjny XW - dwufunkcyjny XWT Pojemno wodna kotla Dop. nadcinienie: - robocze dla co - robocze dla cwu w wersji XWT1 Zakres regulacji temperatury wody na zasilaniu dla co Trwaly strumie cwu przy T=40 K Przylcza kotla2: - zasilanie i powrót co - ciepla woda uytkowa - zimna woda - doprowadzenie gazu Maksymalne zuycie - gazu GZ35 - gazu GZ41.5 - gazu GZ50 - gazu propan Spaliny: temperatura3 Króciec spalin Minimalny cig kominowy Pompa obiegowa (wyposaenie) - wysoko podnoszenia pompy6 Naczynie wzbiorcze - pojemno - cinienie wstpne Stopie ochrony Zasilanie elektryczne Pobierana moc elektryczna

1 2

KW KW mm mm mm kg kg dm3 bar bar °C Dm3/min zew. zew. zew. zew.

18 18 7 390 440 780 39,5 40,6 3,8 3 10 50÷90 3,8÷7,2 22 (18) 15 15 15

26 26 10,8 395 500 920 42,8 44,0 4,0 3 10 50÷90 4,3÷9,0 22 15 15 15

35 35 14 415 575 920 44,4 45,6 4,6 3 10 50÷90 5,2÷12,5 22 15 15 22 5,60 4,85 4,03 1,58 (3,07) 138/91 155 5 170

Um3/h 2,90 4,18 3 Um /h 2,51 3,62 Um3/h 2,09 3,00 3 um /h (kg/h) 0,81 (1,59) 1,17 (2,29) 129/84 129/84 °C mm 130 130 Pa 2 3 mbar dm3 bar IP W 250 8 1 42 90 190

10 14 1 1 42 42 220-230 V/50-60HZ 90 90

­ dotyczy kotlów dwufunkcyjnych z wbudowanym przeplywowym podgrzewaczem wody uytkowej, ­ rury gladkie przygotowane pod zlczk typu zaciskowego 3 ­ mierzona za przerywacze cigu dla max/min mocy kotla, dla gazu ziemnego przy temp powietrza do spalania 20°C 4 ­ obliczony strumie spalin mokrych, odniesiony do 5 % obj. zawartoci CO2 w spalinach suchych za przerywaczem cigu, przy maksymalnej/minimalnej mocy kotla 5 ­ przy maksymalnej mocy kotla i T = 20 K 6 ­ warto zmierzona dla maksymalnej mocy kotla i T = 20 K

6

Wydanie VI 2004

R

Instrukcja obslugi kotla TORUS typ ECONOMIC

6. Wymiary i przylcza

W celu latwego demontau obudowy kotla podczas pracy konserwacyjnej, naley zachowa woln przestrze w odlegloci 150 mm od obudowy kotla z kadej strony.

widok z przodu

widok z przodu

Oznaczenia: A ­ szeroko, B ­ glboko, D ­ króciec spalin, G ­ gaz, H ­ wysoko,

Moc kotla kW mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 18 H 440 390 780 58 65 65 58 98,5 230 130 15 22 15 15 22 18 440 390 780 135 52 52 60 75 230 130 15 18 15 15 18

P (c.o.) ­ powrót c.o., P (c.w.u.) ­ powrót c.w.u., Z (c.o.) ­ zasilanie c.o., Z (c.w.u.) ­ zasilanie c.w.u.,

A

B H AG AZ (c.o.) AP (c.w.u.) AZ (c.w.u.) AP (c.o.) BD ØD ØG ØZ (c.o.) ØP (c.w.u.) ØZ (c.w.u.) ØP (c.o.)

26 500 395 820 80 52 169 65 60 240 130 15 22 15 15 22

35 606 400 920 80 52 169 65 104 260 150 22 22 15 15 22

7

Wydanie VI 2004

R

Instrukcja obslugi kotla TORUS typ ECONOMIC

7. Zainstalowanie kotla

1. Przed przystpieniem do zainstalowania kotla proponujemy dokladne zapoznanie si z rysunkiem kotla. 2. Pomieszczenie, w którym instalowany jest kociol (kotlownia, pomieszczenie wielofunkcyjne) musi by wolne od zapylenia, wilgoci oraz substancji chemicznych i ich gazów. 3. Uklad odprowadzania spalin (polczenie przerywacz cigu - rura dymowa oraz rura dymowa komin) musi by bezwzgldnie szczelny i latwy w demontau podczas konserwacji. 4. W celu latwego demontau obudowy kotla podczas konserwacji naley zachowa woln przestrze w odlegloci 150 mm od obudowy kotla z kadej strony. 5. Na powrocie c.o. (przed pomp obiegow) naley zamontowa filtr wody (dostpny w handlu detalicznym). 6. Zaleca si monta filtra gazu przed blokowym zaworem gazowym. 7. Bezwzgldnie wymagane jest zamontowanie filtra wody uytkowej w przypadku korzystania z indywidualnych uj wody. 8. Jeli do instalacji c.o. podlczony jest zasobnik cieplej wody uytkowej, naley zamontowa kulowy zawór odcinajcy na wyplywie z zasobnika (dot. kotlów XWT). 9. Zaleca si izolowanie termiczne rur rozprowadzajcych ciepl wod uytkow. 10.Kociol zawiesi na dostarczonym wieszaku po dokladnym jego wypoziomowaniu. 11.Zabrania si instalowania kotla nad urzdzeniami grzewczymi np. nad kuchenk gazow oraz na kominie. 12.Zabrania si montowania szczelnych pólek, szafek itp. pod kotlem, które uniemoliwiaj swobodny doplyw powietrza do komory spalania. 13.W przypadku zamontowania zaworów termostatycznych na wszystkich grzejnikach naley polczy zasilanie i powrót instalacji c.o. zaworem rónicowo-upustowym. 14.Kociol naley polczy z instalacj c.o., c.w.u. oraz gazu za pomoc zlczek, które mona zakupi Producenta kotla. Nie naley lczy kotla z instalacj poprzez spawanie lub lutowanie. 15.Na instalacji gazowej przed kotlem, naley zamontowa rczny gazowy zawór odcinajcy. 16.Dopuszcza si monta rcznych zaworów odcinajcych na instalacji c.o. i c.w.u.

8. Informacje o podstawowych zespolach kotla

1. Wymiennik ciepla spaliny - woda. 2. Wymiennik ciepla cieplej wody uytkowej -(woda - woda). 3. Obiegowa pompa wody. 4. Zawór trójdrony. 5. Palnik gazowy. 6. Blokowy zawór gazowy. 7. Programator pracy kotla. 8. Zawór bezpieczestwa. 9. Pokojowy regulator temperatury - wyposaenie dodatkowe nie objte dostaw zasadnicz. 10.Przeponowe naczynie wzbiorcze . 1. Wymiennik ciepla spaliny ­ woda. Jest to wownica wykonana z rury miedzianej, we wntrzu której wmontowane s wkladki turbulencyjne intensyfikujce wymian ciepla midzy spalinami i wod w wownicy. Caly wymiennik jest zabezpieczony antykorozyjnie. Uyty lakier ochronny nie zawiera szkodliwych zwizków dla rodowiska naturalnego (olów). Strona zasilajca wymiennika posiada powierzchni styku dla czujnika zabezpieczajcego wownic przed przegrzaniem, natomiast po stronie powrotnej znajduje si automatyczny odpowietrznik

8 Wydanie VI 2004

R

Instrukcja obslugi kotla TORUS typ ECONOMIC

instalacji c.o. oraz zawór bezpieczestwa. 2. Wymiennik ciepla cieplej wody uytkowej (woda - woda) produkowany jest przez szwedzk firm ALFA-LAVAL lub wlosk firm GIANONII. Wykonany jest z profilowanej blachy kwasoodpornej. Powierzchni grzewcz stanowi pakiet cienkich profilowanych metalowych plyt uloonych przeciwstawnie. Plyty s profilowane w celu polepszenia procesu wymiany ciepla oraz usztywnienia konstrukcji. Kady wymiennik przed zamontowaniem poddany jest próbie szczelnoci przy cinieniu 21 bar. Praktycznie wic nie ma moliwoci przedostania si wody z instalacji c.o. do c.w.u. i odwrotnie. 3. Obiegowa pompa wody jest produktem firmy Grundfos lub Willo i moe by w wersji jednobiegowej lub trzybiegowej. Pompy trzybiegowe musz pracowa na trzecim biegu. Pompa pracuje zawsze wtedy gdy pracuje palnik. Prac pompy steruje elektroniczny uklad programatora pracy kotla. Uytkownik moe zaobserwowa prac pompy równie przed uruchomieniem palnika lub po jego zatrzymaniu, co jest cile uzalenione od temperatury wody w instalacji. Producent zastrzega sobie moliwo zastosowania innej obiegowej pompy wody. UWAGA! Przed pierwszym uruchomieniem kotla, lub po dluszym jego przestoju (dotyczy szczególnie kotlów jednofunkcyjnych) naley odkrci korek odpowietrzajcy pompy i za pomoc wkrtaka obróci wirnik pompy. 4. W kotle dwufunkcyjnym zamontowany jest zawór trójdrony, którego zadaniem jest zmiana trybu pracy z funkcji C.O. na C.W.U. i odwrotnie. Zespól ten zmienia charakter pracy kotla i daje pierwszestwo dla funkcji c.w.u. W momencie zapotrzebowania na cieplo w instalacji c.w.u. zostaje ,,odcita" instalacja c.o. W tzw. krótkim obiegu c.o. temperatura wody zostaje szybko podniesiona do ok. 85 OC co umoliwia uzyskanie temperatury cieplej wody uytkowej ok. 60 OC na wyplywie z kotla. Temperatura wody w punkcie poboru moe by nieco nisza, jeli instalacja wody uytkowej nie posiada izolacji termicznej, jest przewymiarowana lub w przypadku zbyt duej odlegloci midzy kotlem i punktem poboru c.w.u. Dla instalacji c.w.u. zaizolowanej termicznie, o rednicy rury zalecanej przez producenta w odlegloci ok. 4m od kotla, woda uytkowa uzyska temperatur ok. 60OC. Po zakoczeniu pobierania c.w.u. palnik zganie, natomiast obiegowa pompa wody c.o. moe nadal pracowa w celu schlodzenia wody w tzw. krótkim obiegu c.o. W przypadku poboru mniejszej iloci c.w.u. po uzyskaniu temperatury wody na wyplywie ok. 60 OC lub niszej nastawionej potencjometrem, modulator gazowego zaworu elektromagnetycznego zmniejszy ilo dostarczanego gazu do palnika i zapewni stal temperatur wody wyplywajcej z punktu poboru wody. 5. Palnik gazowy. Kociol posiada nowoczesny wielosegmentowy palnik gazowy produkcji wloskiej firmy Worgas lub Polidoro. Konstrukcje obu palników umoliwiaj zupelne spalenie gazu i spelniaj wszystkie wymogi dotyczce ochrony rodowiska (polskie i zagraniczne) w zakresie emisji szkodliwych produktów spalania do otoczenia. W kolektorze palnika zamontowane s dysze o odpowiednio dobranej rednicy w zalenoci od rodzaju gazu, którym zasilany jest palnik. UWAGA! Kady kociol jest fabrycznie przystosowany do spalania jednego z nastpujcych gazów: GZ-50, GZ-41.5, GZ-35 lub propan techniczny - mieszanina C. Jeli Uytkownik zakupil kociol przystosowany do spalania innego gazu ni posiada, jest zobowizany do pokrycia kosztów zwizanych z przystosowaniem kotla do spalania gazu dostpnego dla Uytkownika. 6. Blokowy zawór gazowy - jest produkcji amerykaskiej firmy Honeywell. W zaworze wmontowany jest modulator przeplywu gazu o odpowiednio dobranym przedziale cinienia roboczego, który dostarcza do palnika potrzebn w danej chwili ilo gazu, dziki czemu strata kominowa jest minimalna. W zaworze znajduje si równie filtr gazu. Modulowana praca

9 Wydanie VI 2004

R

Instrukcja obslugi kotla TORUS typ ECONOMIC

zaworu gazowego jest sterowana ze sterownika kotla na podstawie pomiaru temperatury wody w instalacji c.o. lub c.w.u. W celu uzyskania lagodnego startu w chwili zapalania do palnika dostarczana jest polowa maksymalnej iloci gazu. Czas lagodnego startu rozpoczyna si w momencie podania napicia na automat zaplonowy. Czas trwania lagodnego startu wynosi 90s ± 20% 7. Sterownik kotla pochodzi równie z f-my Honeywell. Sterownik posiada podwójn modulacj: osobno dla instalacji c.o. i c.w.u. Priorytet posiada ciepla woda uytkowa. Sterownik wspólpracuje z dwoma czujnikami temperatury 10 k i jednym czujnikiem 1M (cofanie spalin). Posiada zlcze pozwalajce na polczenie plytki OTC - regulacja pogodowa. Ponadto sterownik: - uruchamia, moduluje i zatrzymuje prac palnika, - uruchamia i zatrzymuje obiegow pomp wody c.o. (Po zaspokojeniu zapotrzebowania na cieplo pompa jeszcze pracuje przez 230 s ± 25%), - utrzymuje dan temperatur wody, - wylczy kociol z eksploatacji w przypadku przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury wody - awaria sygnalizowana lampk na pulpicie sterowniczym. - wylczy kociol z eksploatacji na ok. 20 min. w przypadku cofania spalin do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest kociol. Wylczenie nie jest sygnalizowane na pulpicie sterowniczym. - posiada zabezpieczenie przeciwzamroeniowe. Oznacza to, e jeli w instalacji c.o. (w obrbie kotla) temperatura wody spadnie poniej 7oC ± 2oC sterownik reaguje tak jakby otrzymal normalne danie ciepla. Funkcja wylcza si jeli temperatura bdzie wysza ni (15 ± 2 ) oC - posiada funkcj antycyklingu wplywajc na zmniejszenie zuycia gazu. Oznacza to, e po uzyskaniu danej temperatury w instalacji c.o. przez najblisze 230 s ± 25% nie nastpi uruchomienie palnika nawet jeli wystpi zapotrzebowanie na cieplo w instalacji c.o. Funkcja antycyklingu nie dziala w przypadku c.w.u. - steruje prac kotla wg. sygnalu odbieranego z pokojowego regulatora temperatury. 8. Zawór bezpieczestwa. Kociol jest fabrycznie wyposaony w zawór bezpieczestwa, który otworzy si samoczynnie w przypadku przekroczenia cinienia wody w instalacji c.o. 3 bar. UWAGA! Niedopuszczalne jest polczenie odplywu zaworu bezpieczestwa z kanalizacj, gdy ewentualne zadzialanie zaworu bezpieczestwa jest niezauwaalne i moe by powodem powanego uszkodzenia kotla. 9. Pokojowy regulator temperatury. Urzdzenie pozwalajce regulowa temperatur bezporednio z pomieszczenia. Producent posiada w ciglej sprzeday róne typy regulatorów temperatury: proste - kadorazowo zmiana temperatury w pomieszczeniu nastpuje po przestawieniu regulatora przez Uytkownika, programowane (dobowo-tygodniowe) umoliwiajce samoczynn zmian temperatury w pomieszczeniu realizowan przez jeden z 5÷7 programów na stale zakodowanych od poniedzialku do pitku oraz na sobot i niedziel a take umoliwiajcych uloenie 2÷3 wlasnych programów realizowanych w cyklu tygodniowym w dowolnych przedzialach czasowych. 10. Cinieniowe naczynie wzbiorcze. Kociol wyposaony jest fabrycznie w cinieniowe, przeponowe naczynie wzbiorcze wypelnione azotem. Zadaniem tego naczynia jest kompensacja przyrostu objtoci wody w wyniku jej podgrzania w przedziale temperatur 5-95oC. Jeli pojemno instalacji jest wiksza naley zamontowa naczynie dodatkowe, odpowiednio dobrane, a przede wszystkim posiadajce znak CE.

10

Wydanie VI 2004

R

Instrukcja obslugi kotla TORUS typ ECONOMIC

9. Instrukcja polczenia jednofunkcyjnego kotlaTorus Economic z zasobnikiem c.w.u. - schemat podlczenia

3 1

220 V 50 Hz 5

6 12 4

termostat instalacja c.o.

7

B

AB A 5

zasilanie c.o.

2 7 8 9

c.w.u.

cyrkulacja c.w.u. powrót c.o.

zimna woda

10

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

11

7

5

legenda zasilanie c.o. powrót c.o. ciepla woda uytkowa cyrkulacja c.w.u. zimna woda

Kociol XW Zasobnik c.w.u. Regulator pokojowy (opcjonalnie) Zawór 3-drogowy Zawór odcinajcy Zawór rónicowo ­ upustowy Zawór zwrotny Pompa cyrkulacyjna c.w.u. Filtr wody Manometr Zawór bezpieczestwa

11

Wydanie VI 2004

R

Instrukcja obslugi kotla TORUS typ ECONOMIC

10. Listwa przylczeniowa

10.1 Listwa przylczeniowa jednofunkcyjnego kotla Torus Economic X3 - 1 X3 - 2 X3 - 3 X3 - 6 X8 - 3

niebieski niebieski niebieski

1 2

Zawór 3 - drogowy zasobnika

Zawór 3 - drogowy

brzowy

otwarcie zamknicie

czarny

czarny

z wylcznikami kracowymi SPDT

3

brzowy

VC4013

brzowy

4 5 6 7

SPST

bialo-fioletowy

X8 - 4 bialo-pomaraczowy X4 - 2 X4 - 1 X4 - 4 X4 - 3

bialy

termostat zasobnika c.w.u.

bialy

lub

8

Termostat pokojowy beznapiciowy Termostat pokojowy

czarny

9 10

czarny

OPEN THERM

lub wolne

zlcze

10.2. Listwa przylczeniowa dwufunkcyjnego kotla Torus Economic

X4 - 1 X4 - 2 X4 - 3 X4 - 4

bialy

7

bialy

lub

8 9 10 Termostat pokojowy OPEN THERM

Termostat pokojowy beznapiciowy

czarny

lub

zlcze wolne

czarny

12

Wydanie VI 2004

R

Instrukcja obslugi kotla TORUS typ ECONOMIC

11. Instrukcja podlczenia

Czci skladowe urzdzenia: 1. Kociol 1-funkcyjny Torus - Economic; 2. Zasobnik cieplej wody (WCW 65, 100 lub 150) dobrany odpowiednio do mocy kotla; 3. Zawór 3-drogowy z silownikiem: - zawór Honeywell pojemnociowy SPST lub - zawór Honeywell z wylcznikami kracowymi SPDT 4. Termostat zasobnika cieplej wody 5. Przewód elektryczny OMY 2×0,75 o odpowiedniej dlugoci, lczcy sterownik kotla z termostatem zasobnika (brak w standardowym wyposaeniu); 6. Wsuwki konektorowe do polczenia przewodu elektrycznego z termostatem zasobnika cieplej wody (6,3×0,8 - 3 szt.); 7. Wspornik montaowy oraz 2 blacho-wkrty - do przymocowania termostatu do zasobnika; 8. Dlawica elektryczna mocujca oslon termostatu do wspornika montaowego, sluca take do podlczenia przewodu elektrycznego. Sposób podlczenia instalacji wodnej - instalacj wodn naley podlczy zgodnie ze schematem; - rednice zewntrzne rur przylczeniowych zaworu 3-drogowego wynosz 22 mm i nie wymagaj gwintowania; - zasad dzialania zaworu 3 ­ drogowego pokazano na poniszym rysunku

A - podlczenie ukladu centralnego ogrzewania B - podlczenie ukladu grzania zasobnika cieplej wody uytkowej AB - podlczenie wyjcia wody grzewczej z kotla Rys. 3. Zasada dzialania zaworu 3-drogowego - rednice zewntrzne rur przylczeniowych zasobnika cieplej wody wynosz: · 1" - przylcza wody grzewczej, · 3/4" - przylcza wody sanitarnej, · 3/4" - przylcze cyrkulacyjne, Wszystkie w/w przylcza wymagaj polcze gwintowanych.

13

Wydanie VI 2004

R

Instrukcja obslugi kotla TORUS typ ECONOMIC

- jeli nie jest stosowana cyrkulacja obiegu c.w.u. naley zalepi w zasobniku króciec przeznaczony do podlczenia cyrkulacji (rodkowy) - jeeli w instalacji zamontowany jest kociol 1-funkcyjny przeznaczony do ukladu otwartego (brak wyrónika ,,X" w oznaczeniu) to naley zastosowa dodatkowo, odpowiednio dobrane, naczynie wzbiorcze, umieszczone w instalacji w taki sposób aby moglo obslugiwa oba uklady (c.o. oraz c.w.u.); - zalecenia dotyczce montau zaworu 3-drogowego pokazano na poniszym rysunku; - zawór 3-drogowy z silownikiem (VC) moe pracowa w dowolnej pozycji, jednak naley zamontowa go w taki sposób aby ograniczy moliwo zalania go wod. a) b)

Rys. 4 Zalecenia montaowe zaworu trójdrogowego

12. Uwagi eksploatacyjne

1. Pokrtlo regulacyjne termostatu zasobnika moe by wycechowane w stopniach Celsjusza lub jednostkach niemianowanych. Wtedy cyfrze 1 odpowiada temperatura 30 °C, cyfrze 2 - 40 °C, ..... , cyfrze 7 - 90 °C. 2. Pokrtlo regulacyjne termostatu zasobnika posiada ogranicznik temperatury (do 60 °C), poniewa powyej tej temperatury moe wystpi wadliwa praca ukladu. 3. Po sezonie grzewczym, oprócz odcicia instalacji c.o. za pomoc zaworów zamontowanych w instalacji (nie zostaly one zaznaczone na schemacie w instrukcji), naley take wylczy przelcznik ,,Lato/Zima" (przycisk nie wcinity). 4. Ze wzgldów ekonomicznych zaleca si nastawienie tak temperatury na termostacie zasobnika cieplej wody, eby nie trzeba bylo stosowa dodatkowego mieszania wody cieplej i zimnej w zaworze czerpalnym w celu uzyskania wody o podanej temperaturze. 5. Ze wzgldów sanitarnych zaleca si raz w miesicu nagrza zasobnik cieplej wody do temperatury ok. 75°C. W tym celu naley z termostatu zasobnika zdj pokrtlo regulacyjne i obróci ok maksymalnie w kierunku zwikszania temperatury wody. Po wygrzaniu zasobnika, podgrzan wod naley przepluka cal instalacj cieplej wody. Po zakoczeniu tych czynnoci naley przywróci termostat do stanu wyjciowego i zaloy pokrtlo. UWAGA - w czasie czynnoci sanitarnych uklad c.o. nie pracuje mimo obnienia temperatury wody w instalacji.

14

Wydanie VI 2004

R

13 Regulatory pokojowe

Warunkiem zastosowania regulatora pokojowego do kotla Torus - Economic jest posiadanie przez regulator styku beznapiciowego. Do kotlów typoszeregu Torus Economic zalecane s nastpujce typy regulatorów pokojowych:

T6360

Prosty termostat do rcznego zadawania temperatury w pomieszczeniu - zastosowanie: do ogrzewania lub chlodzenia - zestyk przelczny SPDT (10A) - czulo kontroli temperatury 0,5 oC'; zakres 10 ÷ 30oC - opcje: dzialanie przeciwzamroeniowe, wyprzedzajce, - sygnalizacja pracy, zestyk ON/OFF

EUROSTER-2000 lub 2020

- 4 programowane temperatury od poniedzialku do pitku - 2 programowane temperatury ­ sobota i niedziela - wielofunkcyjny wywietlacz czasu i temperatury - licznik czasu pracy urzdzenia grzewczego - 24-godzinny cykl programowania - regulowana czulo kontroli temperatury 0,5 ÷ 2 oC - zakres programowania temperatury 5÷27 oC

Cx51

- Open Therm ­ modulacja palnika z poziomu pomieszczenia - moliwo sygnalizacji awaryjnego wylczenia kotla - program dobowy, 4 zmiany / dob - ilo cykli / godz. 6, 12 (zakres 50C ­300C) - nastawy temperatury co 0,50C -

CM27

program tygodniowy, max. 6 zmian / dob regulacja PI zestyk SPST (5A) ilo cykli/godz. 3,6,9,12 dokladno utrzymywania temperatury 0,5 oC (zakres 5 ÷ 30oC) - nastawy temperatury co 0,5 oC

15

Information

Economic 1 i 2

16 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

446706


You might also be interested in

BETA
Economic 1 i 2