Read 025_Taman%20Industri.pdf text version

LATAR BELAKANG

Taman industri teknologi tinggi dapat memberi sumbangan yang luas dalam bidang ekonomi negara. Perubahan industri pembuatan kepada industri berteknologi maklumat pada abad ke 21 akan membantu di dalam meningkatkan kadar pulangan pelaburan nasional dalam sektor penyelidikan dan pembangunan selaras dengan perkembangan sains dan teknologi terkini.

DEFINISI

Taman industri teknologi tinggi ialah: "Pembangunan hartanah yang eksklusif yang mana menggalakkan pertubuhan dan pertumbuhan sektor perniagaan dan industri berasaskan pengetahuan, menggalakkan pemindahan teknologi tinggi dan kemahiran kepada organisasi serta mempunyai hubungan formal dan erat dengan universiti, pusat pengajian tinggi dan pusat penyelidikan." Terdapat dua jenis taman industri teknologi tinggi iaitu: Taman sains (taman penyelidikan dan pusat inovasi yang tidak melibatkan aktiviti perkilangan). Taman teknologi (melibatkan aktiviti perkilangan).

Menggunakan sistem jaringan pengangkutan darat dan udara yang cekap. Memberi penumpuan khas terhadap sektor industri yang menjanakan penyelidikan dan pembangunan berasaskan teknologi maklumat. Mematuhi Piawaian Perancangan Kawasan Perindustrian JPBD 12/97. PBT hendaklah ditubuhkan untuk pembangunan yang bercirikan bandar baru bagi mengurus setiap gunatanah dalam bandar dengan berkesan.

3.

4.

GARIS PANDUAN UMUM

1. Perancangan Tapak Tapak yang mempunyai ciri-ciri bentuk muka bumi yang menarik dengan pandangan terbuka kepada kawasan semulajadi yang menarik, kesediaan kawasan hutan, sungai atau lain-lain badan air yang mempunyai potensi dijadikan perancangan landskap utama pembangunan. Perletakan taman industri teknologi tinggi adalah bergantung kepada 3 konsep perancangan fizikal iaitu pembangunan bandar baru, pembangunan dalam universiti dan pembangunan dalam kawasan pusat bandar sedia ada. Keluasan Lot dan Premis Perancangan Pengangkutan dan Lalulintas Aksesibiliti. Reka bentuk sirkulasi dalaman. Lorong pejalan kaki dan basikal. Pengangkutan awam. Perancangan Landskap Perancangan landskap zon R & D, institusi dan industri. Imej dan Reka Bentuk Bandar Ciri-ciri bangunan. Penggunaan bahan untuk bangunan. Kejuruteraan Awam / Alam Sekitar Perancangan Perumahan Untuk Pekerja Kemudahan Perniagaan Kemudahan Rekreasi Kemudahan Masyarakat Tempat Letak Kereta

5.

2. 3.

6.

CIRI-CIRI TAMAN INDUSTRI TEKNOLOGI TINGGI

Mempunyai hubungan erat dari segi akademik dan teknikal. Industri yang mempunyai nisbah perbelanjaan penyelidikan dan pembangunan tempatan kepada jumlah jualan kasar tahunan sekurang-kurangnya 1%. Berkepadatan rendah dan terletak dalam lapangan hijau. Aktiviti yang tidak menjanakan kebisingan kepada plot bersebelahan. Tidak mengandungi komponen berbahaya dan perkilangan beracun. 4. 5.

7.

DASAR PELAKSANAAN PERANCANGAN TAMAN INDUSTRI TEKNOLOGI TINGGI DAN RUMAH PEKERJA

Mestilah mengikut keperluan setempat dan berasaskan rancangan struktur dan rancangan tempatan. Jenis dan kategori industri teknologi tinggi mestilah mematuhi `Guidelines for the Siting and Zoning of Industry' oleh Jabatan Alam Sekitar. Mesti menyediakan rumah pekerja yang bersepadu dan lengkap. Perlu mengutamakan hubungan formal dengan universiti atau institut pengajian tinggi.

6. 7. 8. 9. 10. 11.

8. 9.

PIAWAIAN PERANCANGAN

1. Intensiti Pembangunan Intensiti dan ketinggian bangunan yang rendah. Nisbah plot yang dibenarkan ialah antara 0.25 sehingga maksimum 0.4. Ketinggian bangunan maksimum yang dibenarkan. Bangunan Industri Kepadatan yang dibenarkan ialah 25% - 35%. Menyediakan kawasan landskap >50%.

Rizab untuk jalan, tempat letak kereta, lorong pejalan kaki dihadkan kepada 25%. Anjakan bangunan. Pagar tidak digalakkan kepada plot pembangunan individu. Landskap Koridor landskap hijau berbentuk linear yang khas disediakan di pintu masuk ke setiap zon. Kawasan hijau yang disediakan akan bahagikan kepada kawasan hijau awam dan kawasan hijau persendirian. Saiz Plot dan Pembangunan dalam Taman Saiz minimum plot 0.5 hektar dan maksimum ialah 4 hektar. Keluasan lantai minimum ialah 6000 mp. Saiz premis ialah pelbagai. Premis yang kurang 150 mp sebagai majoriti premis yang disediakan. Keluasan pembangunan keseluruhan minimum ialah 250 hektar. Keluasan Lantai Premis dalam Bangunan 50% premis disediakan dengan keluasan kurang daripada 150 mp. 25% premis disediakan dengan keluasan 151 - 400 mp. 15% premis disediakan dengan keluasan 401- 1000 mp. <10% disediakan dengan keluasan melebihi 1000 mp. Jenis Premis `Multi-occupancy' building 2 tingkat (<150 mp). Unit-unit kecil dengan pintu masuk yang berasingan (151-400 mp). Unit saiz sederhana (401-1000 mp). `Custom design' unit (melebihi 1000 mp). Penggunaan Ruang Lantai (Taman Sains dan Taman Teknologi) <45% untuk kegunaan ruang pejabat, >35% untuk kegunaan P&P. 20% untuk aktiviti makmal. 15% untuk perkilangan ,,prototype'. <20% untuk aktiviti gudang. <15% untuk aktiviti pengeluaran dalam taman teknologi. Tempat Letak Kenderaan Tempat letak kereta, lori kilang dan lori bagi gudang. Sirkulasi Dalaman Sirkulasi jalan, lorong pejalan kaki, lorong motosikal dan lorong basikal. Kemudahan perabot jalan yang disediakan mesti bersesuaian dari segi warna, bahan dan tekstur. Kawasan perkhidmatan punggah-memunggah.

2.

Untuk keterangan selanjutnya, sila rujuk: Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Taman Industri Teknologi Tinggi dan Rumah Pekerja (Piawaian Perancangan JPBD 3/2000)

B a h a g i a n

k e m e n t e r i a n p e r u m a h a n & k e r a j a a n t e m p a t a n j a l a n c e n d e r

P e n y e l i d i k a n

a

d a n

k

P e m b a n g u n a n

u a l a l u m p u r f a k s : 0 3 - 2 6 9 3 3 9 6 4

s a r i , 5 0 6 4 6 T e l : 0 3 - 2 6 9 8 9 2 1 1

Bil 001 002 003

T A J U K

G A R I S P A N D U A N

D A N

P I A W A I A N

j a b a t a n

Piawaian Perancangan dan Pembangunan Fizikal Pulau-Pulau Piawaian Perancangan Penyediaan Kemudahan Asas dan Fizikal Berkaitan Program Rakan Muda Piawaian Perancangan Guidelines & Geometric On Road Network System Piawaian Perancangan dan Pembangunan Taman Atas Bumbung Garis Panduan Kolam Takungan Sebagai Sebahagian Tanah Lapang Piawaian Perancangan dan Pembangunan Padang Golf Piawaian Perancangan dan Garis Panduan Perancangan Pembangunan di Kawasan Pesisiran Pantai Piawaian Perancangan dan Garis Panduan Perancangan Tempat Ibadat Islam Garis Panduan Perancangan Tapak Pencawang Elektrik Garis Panduan Perancangan Tapak Pelupusan Sisa Toksid dan Sisa Pepejal Garis Panduan Perancangan Tapak Incinerator Piawaian Perancangan Kawasan Perdagangan Piawaian Perancangan Kawasan Perindustrian Garis Panduan Perancangan Perumahan Pekerja Kilang Garis Panduan Perancangan dan Pembangunan Taman Tema (Theme Park) Garis Panduan Perancangan Pemeliharaan Topografi Semulajadi Dalam Perancangan dan Pembangunan Fizikal Mengikut Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) Garis Panduan Perancangan Tanah Perkuburan Islam dan Bukan Islam Garis Panduan Perancangan Kemudahan Masyarakat Garis Panduan Perancangan Laluan Kemudahan Utiliti (Service Protocol) Piawaian Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi Garis Panduan Perancangan Kemudahan Pembetungan Piawaian Perancangan Perumahan Berbilang Tingkat Garis Panduan Perancangan dan Piawaian Perancangan Kemudahan Golongan Kurang Upaya Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Kawasan Tasik Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Taman Industri Teknologi Tinggi dan Rumah Pekerja Garis Panduan Perancangan dan Pembangunan Sejagat (Edisi 2) Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Tempat Letak Kereta Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Kawasan Pantai, (Bah II) Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi, (Bah II) Garis Panduan Perancangan Pembangunan Café Terbuka Garis Panduan Perancangan Kawasan Rizab Sungai Sebagai Sebahagian Tanah Lapang Awam Garis Panduan Perancangan Pembangunan Taman Awam dan Rekreasi Bertema Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Perumahan Satu Tingkat dan Dua Tingkat Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Perumahan Kos Sederhana Rumah Pangsa Garis Panduan Perancangan Susun Atur Yang Optima Bagi Kawasan Perumahan Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Reka Bentuk Imej Bandar Malaysia Garis Panduan Hypermarket Garis Panduan Perancangan Pembangunan Tempat Letak Kereta Bertingkat

perancangan bandar dan desa

semenanjung malaysia

10.

11.

12.

13.

14. 15. 16.

17. 18. 19.

Utiliti Disediakan di bawah tanah untuk tujuan estetika dan memudahkan penyelenggaraan. Rezab 3 meter untuk laluan kemudahan utiliti. Sistem pembetungan mesti dibentuk dengan kelajuan minimum untuk `design flow' 0.6 hingga 0.8 meter/ saat. Kegunaan air harian sebanyak 17,000 liter / hektar dengan ,,residual pressure' minimum sebanyak 20 psi dikehendaki dan 60 psi diperlukan untuk bangunan pejabat jenis bertingkat tanpa memerlukan pam kebakaran dalam bangunan. Sistem telekomunikasi Bentuk dan Ciri-Ciri Bangunan Imej berteknologi tinggi dan seni binaan tempatan yang unik. Bentuk bangunan yang menghadap ke jalan. Orientasi bangunan yang terbuka ke arah tiupan angin. Kesediaan bangunan bestari. Pertimbangan Golongan Kurang Upaya `Ramps' disediakan mengikut kepada kesesuaian, tempat letak kereta, lorong pejalan kaki, pintu masuk bangunan. Pusat Perniagaan Nisbah plot, kawasan `plinth', anjakan bangunan, kawasan tapak, gili-gili pejalan kaki, pusat membeli-belah utama dan tempatan. Laluan Pejalan Kaki dan Laluan Berbasikal Rekreasi (Taman Bandar dan Halaman Pintu Masuk) Reka Bentuk Landskap Trek lorong penunggang motosikal. Trek jogging, tasik, rekreasi dan kolam memancing semulajadi. Tanah lapang dan kawasan rekreasi di kawasan perumahan. `Underpass tunnel'. Gazebo / pergola. Pencahayaan. `Tree grate'. Kemudahan ,,equestrian'. Kemudahan Masyarakat Tumbuh-Tumbuhan yang Dicadangkan di Kawasan Tertentu Perancangan Papan Tanda

004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038

TAMAN INDUSTRI TEKNOLOGI DAN RUMAH PEKERJA

Untuk keterangan lanjut sila hubungi :

B a h a g i a n P e n y e l i d i k a n d a n Pe mb a n g u n a n JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan) Jalan Cenderasari 50646 Kuala Lumpur Tel: 603-2698 9211 Fax: 603-2693 3964 www.townplan.gov.my

Siri : 025

Jun 2005

Information

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

607873


Notice: fwrite(): send of 207 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531