Read 029_ii_Tanah%20lapang%20dan%20Rekreasi.pdf text version

LATAR BELAKANG Kebanyakan penduduk di bandar menghabiskan masa seharian dengan bekerja tanpa meluangkan masa melakukan riadah. Terdapat beberapa sebab fizikal yang mempengaruhi permasalahan ini boleh terjadi iaitu kerana kemudahan rekreasi yang disediakan tidak memuaskan, tidak selamat, perletakan yang terpisah dari pengguna, penyelenggaraan yang tidak memuaskan dan sebagainya. Oleh yang demikian, kawasan tanah lapang dan rekreasi ini perlu dirancang dengan teliti terutama di kawasan yang berdensiti tinggi. FUNGSI REKREASI Keseluruhannya, fungsi rekreasi ialah sebagai tempat berehat dan menggalakkan interaksi sosial antara masyarakat. GARIS PANDUAN UMUM 1. Perancangan Tapak Lokasi ­ jauh dari tapak pelupusan dan gunatanah yang boleh mendatangkan bahaya kepada pengguna seperti pencawang elektrik, longkang besar dan sebagainya. Bentuk ­ segi empat. Saliran ­ saliran yang baik, disediakan di sekeliling tapak dan bukan kawasan berpaya. Rupa bentuk muka bumi ­ kawasan beralun atau berbukit dikekalkan untuk aktiviti lasak. Sumber atau punca air ­ dikekalkan dan dirancangkan rekreasi air. Plot ratio ­ 60% keluasan tapak adalah kawasan berlandskap lembut. Kecerunan ­ lot permainan dan taman permainan (1%-4%), taman kejiranan dan taman tempatan (<6%) dan taman bandar dan taman wilayah (tidak terhad).

3.

Kemudahan dan reka bentuk ­ sesuai untuk semua golongan masyarakat.

7.

Permukaan Yang Sesuai Permukaan bitumin, konkrit, tanah atau rumput hanya digunakan di bawah dan dialas dengan bahan yang menyerap tekanan seperti pasir, `pea gravel' dan tikar getah.

Lot Permainan Kanak-Kanak Mementingkan aspek keselamatan seperti mewujudkan `traffic calming' di jalan yang berdekatan dengan taman rekreasi. Meningkatkan ciri-ciri keselamatan di jalan raya berhampiran, jarak nampakan dari kawasan perumahan dan sebagainya untuk memastikan keselamatan kanak-kanak terjaga.

8.

Reka Bentuk dan Susunan Peralatan Permainan Peralatan permainan perlu stabil, rekabentuk mengikut kesesuaian tempat dan peringkat umur dan menyediakan alat permainan yang mampu menggalakkan perkembangan psikomotor. Lokasi dan jarak susunan alat permainan haruslah sesuai dengan jarak nampakan ibu bapa. Perkara lain yang dipertimbangkan ialah pemisah taman rekreasi, warna dan bukaan peralatan permainan, bahan buatan dan reka bentuk alat permainan.

4.

Landskap Lembut Menanam pokok lembut dan renek untuk kawalan proses hakisan, membezakan kawasan permainan, mewujudkan silara dan aroma, meningkatkan nilai estetika dan mempertingkatkan perseimbangan ekologi.

5.

Perabot Taman Mempunyai minimum dua pintu masuk, menyediakan `ramp' dan kawasan mesti berlandskap. Menyediakan lampu, papan tanda yang bersepadu dan tong sampah. Taman Rekreasi Mengikut Umur

9.

Kemudahan Berbasikal Menyediakan lorong berbasikal di taman-taman awam yang besar. Lorong harus dipisahkan dari kawasan permainan biasa.

6.

Perancangan Kanak-Kanak

10. Kemudahan untuk golongan kurang upaya di taman rekreasi Aspek yang diambilkira ialah peralatan khas untuk golongan kurang upaya, tempat letak kenderaan, lokasi yang berdekatan dengan jalan utama, lorong pejalan kaki dan tempat duduk. PIAWAIAN PERANCANGAN Piawaian perancangan merangkumi lot permainan, padang permainan, padang kejiranan, taman tempatan dan taman bandar.

Untuk keterangan selanjutnya, sila rujuk: Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi (Piawaian Perancangan JPBD 7/00).

2.

Eksesibiliti Dan Reka Bentuk Taman Rekreasi Eksesibiliti ­ mesti berlandskap, selesa dan selamat. Berdekatan dengan jalan utama ­ lingkungan 0.5km. dari jalan utama dan mempunyai pengangkutan awam.

2-5 tahun: Peralatan ada tangga yang kecil dan ruang merangkak yang besar. Tempat memegang lebih rapat dan kecil dan paras ketinggian yang rendah. 6-8 tahun: Aktiviti yang menyeimbangkan badan seperti jongkang-jongkit. 9-12 tahun: Kegiatan yang memerlukan tangan untuk mengangkat badan. 13 tahun ke atas: Aktiviti yang lasak dan meningkatkan kecergasan fizikal seperti padang bola sepak atau permainan dalam kumpulan.

B a h a g i a n

k e m e n t e r i a n p e r u m a h a n & k e r a j a a n t e m p a t a n j a l a n c e n d e r

P e n y e l i d i k a n

a

d a n

k

P e m b a n g u n a n

u a l a l u m p u r f a k s : 0 3 - 2 6 9 3 3 9 6 4

s a r i , 5 0 6 4 6 T e l : 0 3 - 2 6 9 8 9 2 1 1

Bil 001 002 003

T A J U K

G A R I S P A N D U A N

D A N

P I A W A I A N

j a b a t a n

Piawaian Perancangan dan Pembangunan Fizikal Pulau-Pulau Piawaian Perancangan Penyediaan Kemudahan Asas dan Fizikal Berkaitan Program Rakan Muda Piawaian Perancangan Guidelines & Geometric On Road Network System Piawaian Perancangan dan Pembangunan Taman Atas Bumbung Garis Panduan Kolam Takungan Sebagai Sebahagian Tanah Lapang Piawaian Perancangan dan Pembangunan Padang Golf Piawaian Perancangan dan Garis Panduan Perancangan Pembangunan di Kawasan Pesisiran Pantai Piawaian Perancangan dan Garis Panduan Perancangan Tempat Ibadat Islam Garis Panduan Perancangan Tapak Pencawang Elektrik Garis Panduan Perancangan Tapak Pelupusan Sisa Toksid dan Sisa Pepejal Garis Panduan Perancangan Tapak Incinerator Piawaian Perancangan Kawasan Perdagangan Piawaian Perancangan Kawasan Perindustrian Garis Panduan Perancangan Perumahan Pekerja Kilang Garis Panduan Perancangan dan Pembangunan Taman Tema (Theme Park) Garis Panduan Perancangan Pemeliharaan Topografi Semulajadi Dalam Perancangan dan Pembangunan Fizikal Mengikut Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) Garis Panduan Perancangan Tanah Perkuburan Islam dan Bukan Islam Garis Panduan Perancangan Kemudahan Masyarakat Garis Panduan Perancangan Laluan Kemudahan Utiliti (Service Protocol) Piawaian Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi Garis Panduan Perancangan Kemudahan Pembetungan Piawaian Perancangan Perumahan Berbilang Tingkat Garis Panduan Perancangan dan Piawaian Perancangan Kemudahan Golongan Kurang Upaya Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Kawasan Tasik Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Taman Industri Teknologi Tinggi dan Rumah Pekerja Garis Panduan Perancangan dan Pembangunan Sejagat (Edisi 2) Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Tempat Letak Kereta Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Kawasan Pantai, (Bah II) Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi, (Bah II) Garis Panduan Perancangan Pembangunan Café Terbuka Garis Panduan Perancangan Kawasan Rizab Sungai Sebagai Sebahagian Tanah Lapang Awam Garis Panduan Perancangan Pembangunan Taman Awam dan Rekreasi Bertema Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Perumahan Satu Tingkat dan Dua Tingkat Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Perumahan Kos Sederhana Rumah Pangsa Garis Panduan Perancangan Susun Atur Yang Optima Bagi Kawasan Perumahan Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Reka Bentuk Imej Bandar Malaysia Garis Panduan Hypermarket Garis Panduan Perancangan Pembangunan Tempat Letak Kereta Bertingkat

perancangan bandar dan desa

semenanjung malaysia

CONTOH GAMBAR TANAH LAPANG DAN REKREASI

004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038

PIAWAIAN PERANCANGAN TANAH LAPANG DAN REKREASI

BAHAGIAN II

Untuk keterangan lanjut sila hubungi :

B a h a g i a n P e n y e l i d i k a n d a n Pe mb a n g u n a n JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan) Jalan Cenderasari 50646 Kuala Lumpur Tel: 603-2698 9211 Fax: 603-2693 3964 www.townplan.gov.my

Siri : 020

Jun 2005

Information

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

607975


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - ~8677235
SEPARATOR
Microsoft Word - BAB 1 - PERUMAHAN.doc
PERUMAHAN KOS SEDERHANA RUMAH PANGSA