Read 79034_instr.indd text version

79034

PL DE RUS UA LT LV CZ SK HU RO E

MLOTOWIERTARKA HAMMERBOHRMASCHINE PERFORATORIUS URBJMASNA AR MURU VRTACÍ KLADIVO VTACIE KLADIVO FÚRÓKALAPÁCS MASINA DE GAURIT CU PERCUTIE TALADRO PERCUTOR

I

N

S

T

R

U

K

C

J

A

O

B

S

L

U

G

I

1

PL 1 5

DE

RUS

UA

LT

LV

CZ

SK

HU

RO

E

2

6

4

9 7

10

14

12

I

11

II

III

IV

V

VI

VII

2009

2

Rok produkcji: Production year:

Produktionsjahr: :

: Pagaminimo metai:

Razosanas gads: Rok výroby:

Rok výroby: Gyártási év:

Anul produciei utilajului: Año de fabricación:

TOYA S.A. ul. Soltysowicka 13-15, 51-168 Wroclaw, Polska

I

N

S

T

R

U

K

C

J

A

O

B

S

L

U

G

I

PL PL 1. korpus z rkojeci 2. wlcznik elektryczny 4. przelcznik rodzaju pracy (kucie - wiercenie) 5. uchwyt narzdziowy SDS Plus 6. rkoje dodatkowa 7. przewód sieciowy 9. przecinak SDS Plus 10. przebijak SDS Plus 11. wiertla SDS Plus 12. gumowa oslona uchwytu SDS Plus 14. prt ograniczajcy glboko wiercenia

DE

RUS

UA

LT

LV

CZ

SK

HU

RO

E RUS 1. 2. 4. ( - ) 5. SDS Plus 6. 7. 9. SDS Plus 10. SDS Plus 11. SDS Plus 12. SDS Plus 14.

DE 1. Gehäuse mit Handgriff 2. Elektrischer Schalter 4. Betriebsartschalter (Stemmen - Bohren) 5. Spannfutter SDS Plus 6. Zusatzhandgriff 7. Netzkabel 9. Meißel SDS Plus 10.Dorn SDS Plus 11. Bohrer SDS Plus 12. Handgriff-Gummischutz SDS Plus 14. Anschlagstab zur Begrenzung der Bohrtiefe

UA 1. 2. 4. ( - ) 5. SDS Plus 6. 7. 9. SDS Plus 10. SDS Plus 11. SDS Plus 12. SDS Plus 14.

LT 1. korpusas su rankena 2. jungiklio spaustukas 4. darbo rsies perjungiklis (kalimas - grzimas) 5. SDS Plus tipo griebtuvas 6. pridtin rankena 7. tinklo laidas 9. SDS Plus tipo kirstukas 10. SDS Plus tipo prakalas 11. SDS Plus tipo grztai 12. guminis griebtuvo SDS Plus gaubtas 14. grzimo gylio riboklio strypas

LV 1. korpuss ar rokturi 2. elektrbas iesldzis 4. darba veida prsldzis (caursisana ­ urbsana) 5. SDS Plus ierces rokturis 6. papildus rokturis 7. elektrbas vads 9. SDS Plus griesanas ierce 10. SDS Plus caursisanas ierce 11. SDS Plus urbji 12. SDS Plus roktura gumija apvalks 14. urbsanas dziuma ierobezotjs

CZ 1. tleso s rukojetí 2. elektrický spínac 4. pepínac zpsobu práce (kování-vrtání) 5. nástrojové svorky sds plus 6. dodatecná rukoje 7. síový vodic 9. upichovací nz SDS Plus 10. prbojník SDS Plus 11. vrtáky SDS Plus 12. pryzový kryt drzadla SDS Plus 14. tyc omezující hloubku vtrání

SK 1. trup z rukojetí 2. elektrický spínac 4. prepínac spôsobu práce (kovanie-vrtanie) 5. nástrojové svorky SDS plus 6. dodatocná rukovä 7. sieový vodic 9. pretínak SDS plus 10. priebojník SDS plus 11. vrtáky SDS plus 12. gumová pokrývka drzadla SDS plus 14. tyc omedzujúcá hbku vtrania

HU 1. berendezés háza markolattal 2. elektromos kapcsoló 4. munka jellegét állító kapcsoló (törés ­ fúrás) 5. SDS Plusz markolat 6. kiegészít fogantyú 7. tápkábel 9. SDS Plusz vés 10. SDS Plusz lyukasztó vés 11. SDS Plusz fúrófej 12. SDS Plusz markolat gumiburkolata 14. mélységhatároló

RO 1. carcasa cu mânier 2. întreruptorul electric 4. comutatorul felului de lucru (scobire ­ gurire) 5. mandrina SDS Plus 6. mânierul suplimentar 7. cablul de alimentare 9. dalt SDS Plus 10. dalt pentru perforare SDS Plus 11. burghie SDS Plus 12. aprtor de gum la coada SDS Plus 14. tija limitatoare a dâncimii de gurit

E 1. armazón con mango 2. interruptor eléctrico 4. interruptor de tipo de trabajo (martillar - taladrar) 5. agarradera de la herramienta 6. mango adicional 7. cable de la red eléctrica 9. cortador 10. perforador 11. taladros SDS Plus 12. protección de la agarradera hecha de caucho 14. vara limitadora de la hondura del taladrado

I

N

S

T

R

U

K

C

J

A

O

B

S

L

U

G

I

3

PL

DE

RUS

UA

LT

LV

CZ

SK

HU

RO

E

28mm

Przeczyta instrukcj Read the operating instruction Bedienungsanleitung durchgelesen ii Perskaityti instrukcij Jlasa instrukciju Pectet návod k pouzití Precíta návod k obsluhe Olvasni utasítást Citeti instrucunile Lea la instrucción Stosowa ochron dróg oddechowych Atemwege schützen! Taikyti kvpavimo tak apsaug Lietojiet elposanas traktu aizsardzbu Pouzívejte prostedky na ochranu dýchacích cest Pouzívajte prostriedky na ochranu dýchacích ciest Használjon légzésvéd álarcot Utilizai aprtori ale cilor respiratorii Proteja las vías respiratorias Maksymalna rednica wiercenia w betonie Maximaler Durchmesser zum Bohren in Beton - - Maksimalus grzimo betone skersmuo Urbsanas maksimls diametrs beton Maximální prmr vrtání do betonu Maximálny priemer vtania do betónu Maximális furatátmér betonban Dimensiune maxim de gurire în beton Diámetro máximo de la perforación en concreto

230V ~50Hz

Napicie i czstotliwo znamionowa Spannung und Nennfrequenz tampa ir nominalus daznis Nominls spriegums un nominla frekvence Jmenovité naptí a frekvence Menovité napätie a frekvencia Névleges feszültség és frekvencia Tensiunea i frecvena nominal Tensión y frecuencia nominal

40mm

Maksymalna rednica wiercenia w drewnie Maximaler Durchmesser zum Bohren in Holz - - Maksimalus grzimo medienoje skersmuo Urbsanas maksimls diametrs kok Maximální prmr vrtání do deva Maximálny priemer vtania do dreva Maximális furatátmér fában Dimensiune maxim de gurire în lemn Diámetro máximo de la perforación en madera

Uywa gogli ochronnych Wear protective goggles Vartok apsauginius akinius Jlieto drosbas brilles Pouzívej ochranné brýle Pouzívaj ochranné okuliare Használjon védszemüveget! Intrebuineaz ochelari de protejare Use protectores del oído

900W

Moc znamionowa Nennleistung Nominali galia Nominla spja Jmenovitý výkon Menovitý výkon Névleges teljesítmény Consum de putere nominal Potencia nominal

13mm

Maksymalna rednica wiercenia w stali Maximaler Durchmesser zum Bohren in Stahl - - Maksimalus grzimo pliene skersmuo Urbsanas maksimls diametrs traud Maximální prmr vrtání do oceli Maximálny priemer vtania do ocele Maximális furatátmér acélban Dimensiune maxim de gurire în oel Diámetro máximo de la perforación en acero

Uywa ochrony sluchu Wear hearing protectors Vartoti ausines klausai apsaugoti Jlieto dzirdes drosbas ldzeku Pouzívej chránice sluchu Pouzívaj chránice sluchu Használjon fülvédt! Intrebuineaz antifoane Use protectores de la vista

800min-1

Stosowa rkawice ochronne Schutzhandschuhe verwenden Vartoti apsaugines pirstines Lietot aizsardzbas cimdus Pouzívejte ochranné rukavice Pouzívajte ochranné rukavice Használjon védkesztyt Utilizarea mnuilor de protrcie Use guantes de protección

Znamionowa prdko obrotowa Nennumdrehungsgeschwindigkeit Nominalus apsisukim greitis Nominls griezes trums Jmenovité otácky Menovité otácky Névleges fordulatszám Viteza de rotire nominal Velocidad de la rotación nominal

SDS+

System mocowania narzdzia roboczego Befestigungssystem für das Arbeitswerkzeug Darbinio rankio tvirtinimo sistema Darbarka stiprinsanas sistma Systém upínání pracovního nástroje Systém upínania pracovného nástroja A munkaszerszám rögzítési rendszere Sistem de fixarea sculei de lucru Sistema de fijar la herramienta de trabajo

3700 min-1

Czstotliwo udaru Stossfrequenz Smgi daznis Sitiena frekvence Frekvence píklepu Frekvencia príklepu Ütési frekvencia Frecvena btilor de percuie Frecuencia del impacto Ustawienie narzdzia w uchwycie Einstellen des Werkzeuges in der Halterung rankio nustatymas griebtuve Ierces uzstdsana turtj Nastavení nástroje v upínacím pípravku Nastavenie nástroja v upínacom prípravku A szerszám beállítása a tokmányban Fixarea sculei în portscul Posicionamiento de la herramienta en el mandril

4

I

N

S

T

R

U

K

C

J

A

O

B

S

L

U

G

I

PL

DE

RUS

UA

LT

LV

CZ

SK

HU

RO

E

Tryb pracy urzdzenia Betriebsart des Gerätes rengimo darbo rzimas Ierces darba rezms Provozní rezim zaízení Prevádzkový rezim zariadenia A berendezés üzemmódja Modul de lucru al utilajului Modo de funcionamiento del dispositivo

Druga klasa bezpieczestwa elektrycznego Zweite Klasse der elektrischen Sicherheit Antros klass elektrin apsauga Elektrbas drosbas II. klase Druhá tída elektrické bezpecnosti Druhá trieda elektrickej bezpecnosti Második osztályú elektromos védelem Securitatea electric de clasa a doua Segunda clase de la seguridad eléctrica

I

N

S

T

R

U

K

C

J

A

O

B

S

L

U

G

I

5

PL

DE

RUS

UA

LT

LV

CZ

SK

HU

RO

E

OCHRONA RODOWISKA Symbol wskazujcy na selektywne zbieranie zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego. Zuyte urzdzenia elektryczne s surowcami wtórnymi - nie wolno wyrzuca ich do pojemników na odpady domowe, poniewa zawieraj substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i rodowiska! Prosimy o aktywn pomoc w oszczdnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie rodowiska naturalnego przez przekazanie zuytego urzdzenia do punktu skladowania zuytych urzdze elektrycznych. Aby ograniczy ilo usuwanych odpadów konieczne jest ich ponowne uycie, recykling lub odzysk w innej formie. UMWELTSCHUTZ Das Symbol verweist auf ein getrenntes Sammeln von verschlissenen elektrischen und elektronischen Ausrüstungen. Die verbrauchten elektrischen Geräte sind Sekundärrohstoffe ­ sie dürfen nicht in die Abfallbehälter für Haushalte geworfen werden, da sie gesundheits- und umweltschädigende Substanzen enthalten! Wir bitten um aktive Hilfe beim sparsamen Umgang mit Naturressourcen und dem Umweltschutz, in dem die verbrauchten Geräte zu einer Annahmestelle für solche elektrischen Geräte gebracht werden. Um die Menge der zu beseitigenden Abfälle zu begrenzen, ist ihr erneuter Gebrauch, Recycling oder Wiedergewinnung in anderer Form notwendig. . ­ , , , ! . , , . . , , , ! , . , , , . APLINKOS APSAUGA Simbolis nurodo, kad suvartoti elektroniniai ir elektriniai renginiai turi bti selektyviai surenkami. Suvartoti elektriniai rankiai, ­ tai antrins zaliavos ­ j negalima ismesti nam kio atliek konteiner, kadangi savo sudtyje turi medziag pavojing zmgaus sveikatai ir aplinkai! Kvieciame aktyviai bendradarbiauti ekonomiskame natrali istekli tvarkyme perduodant netinkam vartoti rank suvartot elektros rengini surinkimo punkt. Salinam atliek kiekiui apriboti yra btinas j pakartotinis panaudojimas, reciklingas arba medziag atgavimas kitoje perdirbtoje formoje. VIDES AIZSARDZBA Simbols rda izlietoto elektrisko un elektronisko iekrtu selektvu savksanu, Izlietotas elektriskas iekrtas ir otrreizjas izejvielas ­ nevar bt izmestas ar mjsaimniecbas atkritumiem, jo satur substances, bstamas cilvku veselbai un videi! Ldzam aktvi paldzt saglabt dabisku bagtbu un sargt vdi, pasniegsot izlietoto iekrtu izlietotas elektriskas ierces savksanas punkt. Lai ierobezot atkritumu daudzumu, tiem jbt vlreiz izlietotiem, prstrdtiem vai dabtiem atpaka cit form. OCHRANA ZIVOTNÍHO PROSTEDÍ Symbol poukazuje na nutnost separovaného sbru opotebovaných elektrických a elektronických zaízení. Opotebovaná elektrická zaízení jsou zdrojem druhotných surovin ­ je zakázáno vyhazovat je do nádob na komunální odpad, jelikoz obsahují látky nebezpecné lidskému zdraví a zivotnímu prostedí! Prosíme o aktivní pomoc pi úsporném hospodaení s pírodními zdroji a ochran zivotního prostedí tím, ze odevzdáte pouzité zaízení do sbrného stediska pouzitých elektrických zaízení. Aby se omezilo mnozství odpad, je nevyhnutné jejich optovné vyuzití, recyklace nebo jiná forma regenerace. OCHRANA ZIVOTNÉHO PROSTREDIA Symbol poukazuje na nutnos separovaného zberu opotrebovaných elektrických a elektronických zariadení. Opotrebované elektrické zariadenia sú zdrojom druhotných surovín ­ je zakázané vyhadzova ich do kontejnerov na komunálny odpad, nakoko obsahujú látky nebezpecné udskému zdraviu a zivotnému prostrediu! Prosíme o aktívnu pomoc pri hospodárení s prírodnými zdrojmi a pri ochrane zivotného prostredia tým, ze opotrebované zariadenia odovzdáte do zberného strediska opotrebovaných elektrických zariadení. Aby sa obmedzilo mnozstvo odpadov, je nutné ich opätovné vyuzitie, recyklácia alebo iné formy regenerácie. KÖRNYEZETVÉDELEM A használt elektromos és elektronikus eszközök szelektív gyjtésére vonatkozó jelzés: A használt elektromos berendezések újrafelhasználható nyersanyagok ­ nem szabad ket a háztartási hulladékokkal kidobni, mivel az emberi egészségre és a környezetre veszélyes anyagokat tartalmaznak! Kérjük, hogy aktívan segítse a természeti forrásokkal való aktív gazdálkodást az elhasznált berendezéseknek a tönkrement elektromos berendezéseket gyjt pontra történ beszállításával. Ahhoz, hogy a megsemmisítend hulladékok mennyiségének csökkentése érdekében szükséges a berendezések ismételt vagy újra felhasználása, illetve azoknak más formában történ visszanyerése. PROTEJAREA MEDIULUI Simbolul adunrii selective a utilajelor electrice i electronice. Utilajele electrice uzate sunt materie prim repetat ­ este interzis aruncarea lor la gunoi, deoarece conin substane duntoare sntii omeneti cât duntoare mediului! V rugm deci s avei o atitudine activ în ceace privete gospodrirea economic a resurselor naturale i protejarea mediului natural prin predarea utilajului uzat la punctul care se ocup de asemenea utilaje electrice uzate. Pentru a limita cantitile deeurilor eliminate este necesar întrebuinatrea lor din nou , prin recyklind sau recuperarea în alt form. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE El símbolo que indica la recolección selectiva de los aparatos eléctricos y electrónicos usados. ¡Aparatos eléctricos y electrónicos usados son reciclados ­ se prohíbe tirarlos en contenedores de desechos domésticos, ya que contienen sustancias peligrosas para la salud humana y para el medio ambiente! Les pedimos su participación en la tarea de la protección y de los recursos naturales y del medio ambiente, llevando los aparatos usados a los puntos de almacenamiento de aparatos eléctricos usados. Con el fin de reducir la cantidad de los desechos, es menester utilizarlos de nuevo, reciclarlos o recuperarlos de otra manera.

6

I

N

S

T

R

U

K

C

J

A

O

B

S

L

U

G

I

PL

CHARAKTERYSTYKA NARZDZIA Rczna mlotowiertarka jest narzdziem zwyklym, II klasy izolacji, przeznaczonym do wykonywania otworów oraz kucia w betonie, kamieniu naturalnym, sztucznym, marmurze itp. za pomoc narzdzi roboczych wyposaonych w chwyt SDS Plus. Przyrzd zostal zaprojektowany do uytku wylcznie w gospodarstwach domowych i nie moe by wykorzystywany profesjonalnie, tj. w zakladach pracy i do prac zarobkowych. Prawidlowa, niezawodna i bezpieczna praca elektronarzdzia jest zalena od wlaciwej eksploatacji, dlatego: Przed przystpieniem do pracy z narzdziem naley przeczyta cal instrukcj i zachowa j. Za szkody powstale w wyniku nie przestrzegania przepisów bezpieczestwa i zalece niniejszej instrukcji dostawca nie ponosi odpowiedzialnoci. WYPOSAENIE W opakowaniu fabrycznym powinny si znajdowa (II): - mlotowiertarka, - przecinak SDS Plus, - przebijak SDS Plus, - wiertla SDS Plus, - rkoje dodatkowa, - gumowa oslona uchwytu SDS Plus, - prt ograniczajcy glboko wiercenia PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr Numer katalogowy Napicie znamionowe Czstotliwo znamionowa Moc znamionowa Obroty znamionowe Max. rednica otworu (beton) Masa Poziom halasu - cinienie akustyczne - moc LwA Klasa izolacji Poziom drga Stopie ochrony Jednostka miary [V] [Hz] [W] [min-1] [mm] [kg] [dB(A)] [dB(A)] [m/s2] Warto 79034 ~230 50 900 800 28 4,8 90,5 101,5 II 18,929 IP20

OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZESTWA UWAGA! Przeczyta wszystkie ponisze instrukcje. Nieprzestrzeganie ich moe prowadzi do poraenia elektrycznego, poaru albo do uszkodze ciala. Pojcie ,,narzdzie elektryczne" uyte w instrukcjach odnosi si do wszystkich narzdzi napdzanych prdem elektrycznym zarówno przewodowych jak i bezprzewodowych. PRZESTRZEGA PONISZE INSTRUKCJE Miejsce pracy Miejsce pracy naley utrzymywa dobrze owietlone i w czystoci. Nieporzdek i slabe owietlenie mog by przyczynami wypadków. Nie naley pracowa narzdziami elektrycznymi w rodowisku o zwikszonym ryzyku wybuchu, zawierajcym palne ciecze, gazy lub opary. Narzdzia elektryczne generuj iskry, które mog spowodowa poar w kontakcie z palnymi gazami lub oparami. Nie naley dopuszcza dzieci i osób postronnych do miejsca pracy. Utrata koncentracji moe spowodowa utrat kontroli nad narzdziem. Bezpieczestwo elektryczne Wtyczka przewodu elektrycznego musi pasowa do gniazdka sieciowego. Nie wolno modyfikowa wtyczki. Nie wolno stosowa adnych adapterów w celu przystosowania wtyczki do gniazdka. Niemodyfikowana wtyczka pasujca do gniazdka zmniejsza ryzyko poraenia prdem elektrycznym. I N S T R U K C J A O B S L U G I

7

PL

Unika kontaktu z uziemionymi powierzchniami takimi jak rury, grzejniki i chlodziarki. Uziemienie ciala zwiksza ryzyko poraenia prdem elektrycznym. Nie naley naraa narzdzi elektrycznych na kontakt z opadami atmosferycznymi lub wilgoci. Woda i wilgo, która dostanie si do wntrza narzdzia elektrycznego zwiksza ryzyko poraenia prdem elektrycznym. Nie przecia kabla zasilajcego. Nie uywa kabla zasilajcego do noszenia, podlczania i odlczania wtyczki od gniazdka sieciowego. Unika kontaktu kabla zasilajcego z cieplem, olejami, ostrymi krawdziami i ruchomymi elementami. Uszkodzenie kabla zasilajcego zwiksza ryzyko poraenia prdem elektrycznym. W przypadku pracy poza pomieszczeniami zamknitymi naley uywa przedluaczy przeznaczonych do pracy poza pomieszczeniami zamknitymi. Uycie odpowiedniego przedluacza zmniejsza ryzyko poraenia prdem elektrycznym. Bezpieczestwo osobiste Przystpuj do pracy w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Zwracaj uwag na to, co robisz. Nie pracuj bdc zmczonym lub pod wplywem leków lub alkoholu. Nawet chwila nieuwagi podczas pracy moe prowadzi do powanych obrae ciala. Uywaj rodków ochrony osobistej. Zawsze zakladaj gogle ochronne. Stosowanie rodków ochrony osobistej, takich jak maski przeciwpylowe, obuwie ochronne, kaski i ochronniki sluchu zmniejszaj ryzyko powanych obrae ciala. Unikaj przypadkowego wlczenia narzdzia. Upewnij si, e wlcznik elektryczny jest w pozycji ,,wylczony" przed podlczeniem narzdzia do sieci elektroenergetycznej. Trzymanie narzdzia z palcem na wlczniku lub podlczanie narzdzia elektrycznego, gdy wlcznik jest w pozycji ,,wlczony" moe prowadzi do powanych obrae ciala. Przed wlczeniem narzdzia elektrycznego usu wszelkie klucze i inne narzdzia, które zostaly uyte do jego regulacji. Klucz pozostawiony na obracajcych si elementach narzdzia moe prowadzi do powanych obrae ciala. Utrzymuj równowag. Przez caly czas utrzymuj odpowiedni postaw. Pozwoli to na latwiejsze zapanowanie nad narzdziem elektrycznym w przypadku niespodziewanych sytuacji podczas pracy. Stosuj odzie ochronn. Nie zakladaj luniej odziey i biuterii. Utrzymuj wlosy, odzie i rkawice robocze z dala od ruchomych czci narzdzia elektrycznego. Luna odzie, biuteria lub dlugie wlosy mog zaczepi o ruchome czci narzdzia. Stosuj odcigi pylu lub pojemniki na pyl, jeli narzdzie jest w takie wyposaone. Zadbaj o to, aby je poprawnie podlczy. Uycie odcigu pylu zmniejsza ryzyko powanych obrae ciala. Uytkowanie narzdzia elektrycznego Nie przeciaj narzdzia elektrycznego. Uywaj narzdzia wlaciwego do danej pracy. Odpowiedni dobór narzdzia do danej pracy, zapewni wydajniejsz i bezpieczniejsz prac. Nie uywaj narzdzia elektrycznego, jeli nie dziala jego wlcznik sieciowy. Narzdzie, które nie daje si kontrolowa za pomoc wlcznika sieciowego jest niebezpieczne i naley je odda do naprawy. Odlcz wtyczk od gniazdka zasilajcego przed regulacj, wymian akcesoriów lub przechowywaniem narzdzia. Pozwoli to na uniknicie przypadkowego wlczenia narzdzia elektrycznego. Przechowuj narzdzie w miejscu niedostpnym dla dzieci. Nie pozwól pracowa osobom nieprzeszkolonym w zakresie obslugi narzdzia. Narzdzie elektryczne moe by niebezpieczne w rkach nieprzeszkolonej obslugi. Zapewni wlaciw konserwacj narzdzia. Sprawdzaj narzdzie pod ktem niedopasowa i luzów ruchomych czci. Sprawdzaj czy jakikolwiek element narzdzia nie jest uszkodzony. W przypadku wykrycia usterek naley je naprawi przed uyciem narzdzia elektrycznego. Wiele wypadków jest spowodowanych przez niewlaciwe konserwowane narzdzia. Narzdzia tnce naley utrzymywa czyste i naostrzone. Wlaciwie konserwowane narzdzia tnce jest latwiej kontrolowa podczas pracy. Stosuj narzdzia elektryczne i akcesoria zgodnie z powyszymi instrukcjami. Stosuj narzdzia zgodnie z przeznaczeniem biorc pod uwag rodzaj i warunki pracy. Stosowanie narzdzi do innej pracy ni zostaly zaprojektowane moe zwikszy ryzyko powstawania niebezpiecznych sytuacji. Naprawy Naprawiaj narzdzie tylko w uprawnionych do tego zakladach, uywajcych tylko oryginalnych czci zamiennych. Zapewni to wlaciwe bezpieczestwo pracy narzdzia elektrycznego. DODATKOWE INSTRUKCJE BEZPIECZESTWA Zaklada ochronniki sluchu podczas pracy wiertark udarow. Naraanie na halas moe spowodowa utrat sluchu. Narzdzia uywa z dodatkowymi rkojeciami dostarczonymi z narzedziem. Utrata kontroli moe spowodowa osobiste obraenia operatora. Stosowa maski przeciwpylowe. Uycie masek przeciwpylowych zmniejsza ryzyko powanych obrae ciala.

8

I

N

S

T

R

U

K

C

J

A

O

B

S

L

U

G

I

PL

MONTA ELEMENTÓW WYPOSAENIA UWAGA! Monta wyposaenia moe by dokonywany tylko przy odlczonym napiciu zasilajcym. Wycign wtyczk przewodu narzdzia z gniazda sieciowego! Monta rkojeci dodatkowej (III) Zaloy rkoje dodatkow w danym poloeniu i zacisn j przekrcajc uchwyt w prawo do oporu. Monta ogranicznika glbokoci wiercenia (IV) Odkrci rub motylkow znajdujc si na rkojeci dodatkowej. Przez otwór w rkojeci wsun prt ograniczajcy glboko wiercenia. Przekrci rkoje w poloenie z boku mlotowiertarki. Ustawi glboko wiercenia, odleglo od koca wiertla do koca prta ograniczajcego. Zakrci rub motylkow blokujc prt w danym poloeniu. PRZYGOTOWANIE DO PRACY Przed rozpoczciem pracy naley sprawdzi, czy korpus obudowy oraz przewód przylczeniowy z wtyczk nie s uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodze zabrania si dalszej pracy! Uwaga! Wszystkie czynnoci zwizane z wymian narzdzi roboczych (wiertla i przecinaki z chwytem SDS Plus), montaem oslon i prowadnic, regulacj itp. naley przeprowadza przy wylczonym napiciu zasilajcym narzdzie, dlatego przed przystpieniem do tych czynnoci: Wycign wtyczk przewodu narzdzia z gniazda sieciowego! Zakladanie narzdzi roboczych SDS-Plus w uchwycie narzdziowym Oczy wybrane narzdzie z brudu i rdzy oraz posmarowa uchwyt SDS-Plus cienk warstw smaru. Przycign do siebie uchwyt narzdziowy i przytrzyma w tej pozycji. (V) Wloy oczyszczone narzdzie do otworu. W razie potrzeby przekrci narzdzie, aby bez oporu weszlo do uchwytu. Puci uchwyt, narzdzie powinno si automatycznie zablokowa w uchwycie. Sprawd czy narzdzie jest pewnie osadzone. W tym celu wystarczy spróbowa wycign narzdzie z uchwytu SDS-Plus. Jeli wiertlo lub przecinak wysuwa si z uchwytu, ponowi czynnoci montaowe. Wyjmowanie narzdzi roboczych SDS-Plus z uchwytu narzdziowego Przycign do siebie uchwyt narzdziowy i przytrzyma Wycign narzdzie z uchwytu. Zwolni uchwyt. Czynnoci przygotowawcze Wybra wlaciwe narzdzie robocze SDS-Plus. Wloy narzdzie robocze do uchwytu narzdziowego mlotowiertarki (V). Sprawdzi, czy wiertlo lub przecinak nie wysuwa si poza uchwyt. Ustawi przelcznik rodzaju pracy we wlaciwe poloenie (VI) Narzdzie posiada cztery nastawy przelcznika. Oznaczona symbolem wiertla sluy do wiercenia bez udaru, wiertla i mlotka - do wiercenia z udarem, samego mlotka do kucia bez wlczonych obrotów. Nastawa oznaczona mlotkiem ze strzalk sluy do ustawienia przecinaka w podanej pozycji. Podlczy urzdzenie do sieci i nacisna wlcznik, po ustawieniu dluta w danej pozycji naley puci wlcznik. Na tej nastawie nie wolno pracowa! Po ustawieniu dluta w pozdanej pozycji naley przelcznik przestawi w pozycj kucie. Wloy wtyczk przewodu do gniazda sieci elektrycznej. Zaloy ochronniki sluchu, ochron oczu, rkawice robocze. Przyj pozycj gwarantujc zachowanie równowagi, chwyci oburcz mlotowiertark i uruchomi j naciskajc palcem wlcznik elektryczny (VII). Przytrzyma narzdzie w tym stanie kilkadziesit sekund, aby smar dotarl do wszystkich elementów mechanizmu napdowego. Wylczy mlotowiertark przez zwolnienie wlcznika. Uwaga! W razie wystpienia podejrzanych zgrzytów, trzasków itp. - natychmiast wylczy mlotowiertark z sieci elektrycznej i przekaza j do przegldu uprawnionemu zakladowi serwisowemu. UYTKOWANIE NARZDZIA Uwaga! Przy pracy mlotowiertark zawsze stosowa indywidualne rodki ochrony: ochronniki sluchu, rkawice robocze i okulary ochronne! Zawsze pracuowa z zamocowan rkojeci dodatkow! Wiercenie otworów Przy odlczonej od sieci elektrycznej mlotowiertarce zamocowa do uchwytu narzdziowego wiertlo. I N S T R U K C J A O B S L U G I

9

PL

W razie potrzeby zamontowa ogranicznik glbokoci wiercenia. W zalenoci od rodzaju pracy przekrci przelcznik udaru w dan pozycj. Moliwe jest zarówno wiercenie z udarem jak i bez udaru. Rodzaj pracy wybra w zalenoci od potrzeb. Wloy wtyczk do gniazda sieci elektrycznej, wlczy wlcznikiem mlotowiertark i rozpocz prac. W czasie pracy stosowa regularne przerwy - nigdy nie dopuszcza do nadmiernego nagrzania mlotowiertarki i narzdzia. Uwaga! W czasie pracy wywiera tylko niewielki nacisk na narzdzie. Stosowanie zbyt duego nacisku na wiertlo lub przecinak (przebijak) moe spowodowa uszkodzenia narzdzia roboczego i mechanizmów mlotowiertarki! Kucie Przy odlczonej od sieci elektrycznej zamocowa do uchwytu narzdziowego dane narzdzie: przecinak lub przebijak. Ustawi przelcznik udaru w pozycj ,,udar" i przelcznik rodzaju pracy w pozycj ,,kucie". Wloy wtyczk do gniazda sieci elektrycznej, wlczy wlcznikiem mlotowiertark i rozpocz prac. Uwagi dodatkowe W czasie pracy stosowa regularne przerwy. Nie wolno dopuci do przecienia narzdzia, temperatura powierzchni zewntrznych nigdy nie moe przekroczy 60 oC. Brak udaru, mimo prawidlowego ustawienia przelczników, moe by spowodowany niedostateczn iloci smaru w skrzyni korbowej, bd nie zastosowania si do zalece niniejszej instrukcji. W takim wypadku naley mlotowiertark przekaza do przegldu uprawnionemu zakladowi serwisowemu. Po zakoczonej pracy wylczy narzdzie, wyj wtyczk przewodu narzdzia z gniazda sieciowego i przystpi do konserwacji i ogldzin. Smarowanie Zawsze przed uyciem wiertel lub przecinaków naley je oczyci i posmarowa chwyt SDS-Plus cienk warstw smaru. Zaleca si stosowanie smaru Lubriten EPS-1. W przypadku niewlaciwej pracy mechanizmu udarowego, jedn z przyczyn moe by niedostateczne smarowanie przekladni i zespolu korbowego tloka udaru. Równie w tym przypadku zaleca si uywanie jedynie smaru Lubriten EPS-1. Uzupelnianie smaru zaleca si wykona w uprawnionym zakladzie serwisowym. KONSERWACJA I PRZEGLDY UWAGA! Przed przystpieniem do regulacji, obslugi technicznej lub konserwacji wycignij wtyczk narzdzia z gniazdka sieci elektrycznej. Po zakoczonej pracy naley sprawdzi stan techniczny elektronarzdzia poprzez ogldziny zewntrzne i ocen: korpusu i rkojeci, przewodu elektrycznego z wtyczk i odgitk, dzialania wlcznika elektrycznego, dronoci szczelin wentylacyjnych, iskrzenia szczotek, glonoci pracy loysk i przekladni, rozruchu i równomiernoci pracy. W okresie gwarancji uytkownik nie moe domontowa elektronarzdzi, ani wymienia adnych podzespolów lub czci skladowych, gdy powoduje to utrat praw gwarancyjnych. Wszelkie nieprawidlowoci obserwowane przy przegldzie, lub w czasie pracy, s sygnalem do przeprowadzenia naprawy w punkcie serwisowym. Po zakoczeniu pracy, obudow, szczeliny wentylacyjne, przelczniki, rkoje dodatkow i oslony naley oczyci np. strumieniem powietrza (o cinieniu nie wikszym ni 0,3 MPa), pdzlem lub such szmatk bez uycia rodków chemicznych i plynów czyszczcych. Narzdzia i uchwyty oczyci such czyst szmat.

10

I

N

S

T

R

U

K

C

J

A

O

B

S

L

U

G

I

D

MERKMALE DES WERKZEUGES Handschlagbohrmaschine mit Hammerfunktion ist ein einfaches Werkzeug der zweiten Isolationsklasse zur Ausführung von Öffnungen in Beton, Naturstein, künstlichen Gestein, Marmor mittels Arbeitswerkzeugen mit dem SDS Plus Griff. Eine einwandfreie und sichere Funktion des Elektrowerkzeuges hängt von der vorschriftsmäßigen Bedienung deshalb: Vor dem Arbeitsbeginn die Bedienungsanweisung durchlesen und aufbewahren. Der Lieferant trägt keine Verantwortlichkeit für Schaden, welche durch Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften und Anweisungen der vorliegenden Bedienungsanleitung entstanden sind. ZUBEHÖR In der Originalverpackung sind enthalten: - Handschlagbohrmaschine - Meißel SDS Plus - Dorn SDS Plus - Bohrer SDS Plus - Zusatzhandgriff - Handgriff-Gummischutz SDS Plus - Anschlagstab für die Begrenzung der Bohrtiefe TECHNISCHE PARAMETR

Parameter Katalognummer Nennspannung Nennfrequenz Nennleistung Nenndrehzahl Max. Bohrungsdurchmesser (Beton) Masse Geräuschpegel - Geräuschdruck - Leistung LwA Isolationsklasse Schwingungspegel Schutzart Maßeinheit [V] [Hz] [W] [min-1] [mm] [kg] [dB(A)] [dB(A)] [m/s2] Größe 79034 ~230 50 900 800 28 4,8 90,5 101,5 II 18,929 IP20

ALLGEMEINE SICHERHEITSBEDINGUNGEN ACHTUNG! Die nachstehenden Anweisungen durchlesen. Die Nichteinhaltung der nachstehenden Anweisungen kann einen elektrischen Schlag, Brand oder Körperverletzungen führen. Der Begriff ,,Elektrowerkzeug" bezieht sich auf alle mit dem elektrischen Strom angetriebenen Werkzeuge sowohl mit der Netzleitung als auch ohne Netzleitung. DIE NACHSTEHENDEN ANWEISUNGEN EINHALTEN! Arbeitsplatz Der Arbeitsplatz soll gut beleuchtet sein und In der Sauberkeit gehalten werden. Das Durcheinander und nicht ausreichende Beleuchtung können Arbeitsunfälle verursachen. Die Elektrowerkzeuge dürfen in der Umgebung mit erhöhter Explosionsgefahr, oder brennbaren Flüssigkeiten Gasen oder Dunste nicht verwendet werden. Die Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die in Berührung mit brennbaren Gasen oder Dunsten Brand verursachen können. Kindern und unbefugte Personen fern von dem Arbeitsplatz halten. Die Konzentrationsschwäche kann zum Verlieren des Beherrschens über dem Werkzeug führen. Elektrische Sicherheit Leitungsstecker muss an die Netzsteckdose passen. Der Stecker darf nicht modifiziert werden. Keine Adapter zur Anpassung des Leitungssteckers an die Netzsteckdose verwenden. Der nicht modifizierte Leitungsstecker, der genau an die Netzsteckdose passt vermindert die Gefahr des elektrischen Schlages.

B

E

D

I

E

N

U

N

G

S

A

N

L

E

I

T

U

N

G

11

D

Den Kontakt mit geerdeten Flächen wie Rohre, Heizkörper, Kühlschränke vermeiden. Die Körpererdung erhöht das Risiko des elektrischen Schlages. Die Elektrowerkzeuge dürfen dem Einfluss von atmosphärischen Niederschlägen oder Der Feuchtigkeit nicht ausgesetzt werden. Wasser und Feuchtigkeit, die in das Innere des Elektrowerkzeuges eindringen, erhöhen die Gefahr des elektrischen Schlages. Den Netzkabel nicht überlasten. Die Netzkabel nicht zum Tragen, Abschalten und Einschalten des Leitungssteckers zum Netzsteckdose verwenden. Den Kontakt des Leitungskabels mit der Wärme, Öl, scharfen Kanten und beweglichen Teilen vermeiden. Beschädigung des Leitungskabels erhöht die Gefahr des elektrischen Schlages. Be idem Einsatz außerhalb der geschlossener Räumen sollen für Außen geeignete Verlängerungsschnüre verwendet werden. Die Verwendung der geeigneten Verlängerungsschnüre vermindert die Gefahr des elektrischen Schlages. Personensicherheit Dei Arbeit soll bei guter körperlicher und geistlicher Verfassung ausgeführt werden. Immer darauf achten was gemacht wird. Die Arbeit darf nicht bei der Ermündung oder unter Einfluss von Alkohol oder Medikamenten ausgeführt werden. Sogar eine momentane Unaufmerksamkeit während der Arbeit kann zu ernsthaften Körperverletzungen führen. Die persönlichen Schutzmittel verwenden. Immer die Schutzbrille tragen. Die Verwendung von persönlichen Schutzmitteln wie Staubmasken, Schutzschuhe, Helme und Gehörschutz vermindern die Gefahr der ernsthaften Körperverletzungen. Das zufällige Einschalten des Elektrowerkzeuges vermeiden. Bitte prüfen ob der Schalter in der Stellung ,,AUS" steht bevor das Elektrowerkzeug an das elektrische Netz angeschlossen wird. Das Halten der Finger auf dem Schalter oder Anschluss des Elektrowerkzeuges bei dem eingeschalteten Schalter kann zu ernsthaften Körperverletzungen führen. Vor Einschalten des Elektrowerkzeuges sollen alle Schlüssel und Werkzeuge entfernt werden, die zur Einstellung verwendet worden waren. Der an den beweglichen Teilen des Werkzeuges hintergelassene Schlüssel kann ernsthafte Körperverletzungen herbeiführen. Gleichgewicht halten. Durch die ganze Zeit entsprechende Arbeitsstellung einnehmen. Dadurch lässt sich das Elektrowerkzeug in den unerwarteten Notfällen bei der Arbeit leichter beherrschen. Schutzkleidung tragen. Keine lose Kleidung oder Schmuck tragen. Haare, Kleidung und Arbeitshandschuhe fern von den beweglichen Teilen des Elektrowerkzeuges halten. Lose Kleidung, Schmuck oder lange Haare können an die bewegliche Teile des Elektrowerkzeuges anhaken. Staubabsaugung oder Staubbehälter verwenden falls das Werkzeug damit ausgestattet wird. Bitte sorgen Sie dafür damit sie sachgemäß angeschlossen sind. Verwendung der Staubabsaugung vermindert die Gefahr der ernsthaften Körperverletzungen. Verwendung des Elektrowerkzeuges Das Elektrowerkzeug nicht überlasten. Das zur ausführende Aufgabe geeignete Werkzeug verwenden. Entsprechende Auswahl des Werkzeuges gewährleistet eine leistungsfähige und sichere Arbeit. Das Werkzeug darf nicht verwendet werden, falls der Netzschalter nicht funktioniert. Das Werkzug, welches sich mit dem Schalter nicht kontrollieren lässt, ist gefährlich und soll zur Reparatur geliefert werden. Den Leitungsstecker von der Netzsteckdose herausziehen wenn das Werkzeug eingestellt oder Zubehör ausgetauscht bzw. das Werkzeug aufbewahrt wird. Dadurch wird das zufällige Einschalten des Elektrowerkzeuges vermieden. Das Elektrowerkzeug vor den Zutritt von Kindern schützen. Die bei der Bedienung des Werkzeuges nicht eingeschulten Personen dürfen das Werkzeug nicht verwenden. Das Elektrowerkzeug kann in den Händen der nicht geschulten Personen gefährlich sein. Entsprechende Instandhaltung des Werkzeuges gewährleisten. Das Werkzeug auf nicht eingepasste Teile und Spiele der beweglichen Teile prüfen. Bitte überprüfen, ob irgendein Bestandteil des Werkzeuges nicht beschädigt ist. Die Störungen sollen vor dem Einsatz des Werkzeugen beseitigt werden. Viele Unfälle sind durch nicht sachgemäße Instandhaltung des Werkzeuges verursacht. Schneidewerkzeugen sollten sauber und geschärft sein. Sachgemäß geschärfte Schneidenwerkzeuge lassen sich besser während der Arbeit kontrollieren. Dei Elektrowerkzeuge und Zubehör gemäß der vorstehenden Anweisungen benutzen. Die Werkzeuge entsprechend der Aufgabe und die Arbeitsbedingungen einsetzen. Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Werkzeuges kann das Risiko der Gefahren erhöhen. Instandsetzungen Die Werkzeuge sollen nur in den autorisierten Werkstätten bei der Verwendung der Originalersatzteile repariert werden. Dadurch wird die entsprechende Arbeitssicherheit des Elektrowerkzeuges gewährleistet. EINBAU VON ZUBEHÖR ACHTUNG! Einbau von dem Zubehör kann nur bei der ausgeschalteten Speisespannung erfolgen (Kabelstecker von der Netzsteckdose ziehen)

12

B

E

D

I

E

N

U

N

G

S

A

N

L

E

I

T

U

N

G

D

Einbau von Zusatzhandgriff (III) den Zusatzhandgriff in der gewünschten Lage aufsetzen und mit dem Griff bis zum Anschlag drehen. Einbau von des Anschlagstabes zur Begrenzung der Bohrtiefe (IV) Bügel durch links drehen des Griffes lösen. Die Anschlagstange mit dem geraden Endstück in die Grifföffnung einschieben. Handgriff in die Seitenlage des Schlagbohrers stellen. Die Bohrtiefe einstellen, Abstand zwischen Bohrerspitze und Ende von dem Anschlagstab. Handgriff durch Rechtsdrehen anziehen. ARBEITSVORBEREITUNG Vor Arbeitsbeginn prüfen, ob das Gehäuse und Anschlusskabel mit Stecker in einwandfreiem Zustand sind. Bei Feststellung einer Beschädigung ist die Arbeit sofort einzustellen. Achtung! Austausch der Arbeitswerkzeuge (Bohrer, Meißel mit SDS Plus-Griff, Schutz-, und Führungseinbau, Einstellungen, usw. sind nur bei ausgeschalteten Speisespannung auszuführen, deshalb vorher: Den Kabelstecker aus der Netzsteckdose ausziehen! Einsetzen der Arbeitswerkzeuge in SDS Plus Spannfutter Werkzeug von Schmutz und Rost reinigen und mit dünner Fettschicht einfetten. Spannfutter an sich ziehen und in dieser Stellung anhalten. (V) Das Werkzeug in den Spannfutter einsetzen, gegebenenfalls umdrehen damit leicht in den Spannfutter kommt. Spannfutter freilassen ­ das Werkzeug soll sich selbstständig in dem Spannfutter einklemmen. Das Werkzeug auf festen Sitz prüfen. Zu diesem Zweck versuchen, das Werkzeug aus dem SDS Plus - Spannfutter herauszuziehen. Falls das Werkzeug aus dem Spannfutter sich herausschieben lässt ­ die Schritte wiederholen. Herausnehmen der Werkzeuge aus dem SDS-Plus- Spannfutter Spannfutter an sich ziehen und anhalten. Das Werkzeug aus dem Spannfutter herausziehen. Spannfutter freilassen. Vorbereitung zur Arbeit Das entsprechende SDS-Plus- Werkzeug wählen. Werkzeug in das Spannfutter des Schlagbohrers einsetzen (V). Das Werkzeug auf festen Sitz prüfen. Betriebsart auf ,,Schlagfunktion" einstellen. (VI) Drehzahlschalter in die Stellung ,,Drehzahl ein" bei der Arbeit mit dem Bohrer und ,,Drehzahl aus" bei der Arbeit mit dem Meißel (VII) stellen. Kabelstecker in die Netzsteckdose stecken. Gehörschutz, Schutzbrille und Handschuhe einlegen. Entsprechende stabile Arbeitsstellung einnehmen, Schlagbohrmaschine mit beiden Händen ergreifen und durch Drücken des elektrischen Schalters einschalten. (VII) Das Werkzeug einige Minuten laufen lassem bis das Fett an alle Teile der Antriebsgetriebe vordringt. Schlagbohrer durch Freigabe des Schalters ausschalten. Achtung! Falls verdächtige Geräusche zu hören sind, das Werkzeug unverzüglich von dem elektrischen Netz ausschalten und an die Kundendienst- Werkstatt zur Reparatur übergeben. BETRIEB Achtung! Bei der Benutzung des Werkzeuges immer Gehörschutz, Schutzbrille und Handschuhe tragen! Den Zusatzhandgriff immer einsetzen! Bohren Den geeigneter Bohrer in das Spannfutter bei dem abgeschalteten Kabelstecker einsetzen. Falls erforderlich, die Anschlagstange einsetzen. Je nach der Betriebsart den Schlagschalter in die gewünschte Stellung stellen. Zur Auswahl stehen einfaches Bohren und Schlagbohren. Die Betriebsart nach Bedarf wählen. Kabelstecker an die Stromnetzsteckdose anschließen, Schlagbohrer einschalten und bohren. Während des Betriebes Arbeitspausen regelmäßig einsetzen. Die Vorrichtung und das Werkzeug darf nicht überhitzt werden.

B

E

D

I

E

N

U

N

G

S

A

N

L

E

I

T

U

N

G

13

D

Achtung! Beim Betrieb nur einen mäßigen Druck auf das Werkzeug ausüben. Der übermäßige Druck auf den Bohrer oder Meißel (Dorn) kann eine Beschädigung des Arbeitswerkzeuges oder des Getriebes von dem Schlagbohrer hervorrufen! Stemmen Das geeignete Werkzeug, Meißel oder Dorn in das Spannfutter bei dem ausgeschalteten Kabelstecker einsetzen. Den Schlagschalter in die Stellung ,,Schlagfunktion" und den Betriebsartschalter in die Stellung ,,Stemmen" stellen. Kabelstecker an die Netzsteckdose anschließen und die Arbeit beginnen. Zusatzbemerkungen Beim Betrieb Arbeitspausen regelmäßig einsetzen. Das Werkzeug nicht überhitzen, Die Temperatur der Werkzeugoberfläche darf 60oC nicht überschreiten. Mangelhafte Schlagfunktion trotz richtiger Einstellung der Schalter kann durch eine unzureichende Fettmenge in dem Kurbelgehäuse oder durch Nichtbeachtung vorliegender Anweisung verursacht werden. In diesem Fall ist das Werkzeug an die Vertragswerkstatt zwecks Überprüfung zu übergeben. Nach dem Arbeitsabschluss das Werkzeug ausschalten, den Kabelstecker aus der Netzsteckdose ziehen und das Werkzeug einer Überprüfung unterziehen. Fetten Die Bohrer und Meißel vor dem Gebrauch reinigen und SDS-Plus -Griff mit dünner Fettschicht einfetten. Es wird das Fett Lubriten EPS-1 empfohlen. Die mögliche Ursache für die mangelhafte Schlagfunktion ist auf eine unzureichende Schmierung des Getriebes und des Schlagkurbelsatzes zurückzuführen. Auch in diesem Fall wird die Verwendung nur von dem Fett Lubriten EPS-1 empfohlen. Die Fettergänzung ist in der Vertragswerkstatt durchzuführen. KONSERVIERUNG UND ÜBERSICHTUNGEN ACHTUNG! Vor dem Beitritt zur Regulierung, technischen Bedienung und Konservierung soll man die Einrichtung von der Elektronetz durch die Herausziehung des Steckers aus der Netzdose abschalten. Nach der Beendung der Arbeit soll man technischen Stand durch äußere Besichtigungen und die Beurteilung von: Gestell und Handgriff, Elektroleitung mit Stecker und Abbiegungsstück, Tätigkeit des Elektroschalters, Durchgängigkeit von Lüftungsschlitzen, Funken von Bürsten, Arbeitslautstärke von Lager und Getriebe, Anfahren und Arbeitsgleichmäßigkeit überprüfen. In der Garantiezeit kann der Benutzer keine Elektrowerkzeuge demontieren oder keine Bauteile sowie Bestandteile austauschen, weil dies eine Verlierung der Garantierechte verursacht. Alle beobachtete bei der Übersicht oder in der Arbeitszeit Unrichtigkeiten bestimmen das Signal zur Durchführung der Reparatur im Service. Nach der Beendung der Arbeit soll man Gehäuse, Lüftungsschlitze, Schalter, Zusatzhandgriff und Bedeckungen z.B. mit dem Druckluftstrahl (vom Druck nicht größer als von 0,3 MPa), Pinsel oder trockenen Lappen ohne Benutzung von Chemiemittel und Reinigungsflüssigkeiten reinigen. Die Werkzeuge und Handgriffe soll man mit dem sauberen, trockenen Lappen reinigen.

14

B

E

D

I

E

N

U

N

G

S

A

N

L

E

I

T

U

N

G

RUS

- II , , , ..., SDS Plus. , , : . . : - - SDS Plus - SDS Plus - SDS Plus - - SDS Plus -

. () - - LwA [V] [Hz] [W] [min-1] [mm] [kg] [dB(A)] [dB(A)] [m/s2] 79034 ~230 50 900 800 28 4,8 90,5 101,5 II 18,929 IP20

! . , . ,,", , , , . . . , , . , . . . . . . , , .

15

RUS

, , , . . . , , . . , . , , . . , . . . . , . , . . . , , , , . . , «.». , «.», . , . , , . . . . . . , . , . , . , . . . , . , , . , . , , ; . , . . , . , . . . , . , - . , . . . . . , . , , , . , . . ! , . !

16

RUS

(III) , ( ). (IV) , . . . , -. , . , . , ! ! , ( SDS Plus), , ..., , : ! SDS-Plus SDS-Plus . (V) . , . ­ . , . SDSPlus. , . SDS-Plus . . . SDS-Plus. (V). , . « » (VI) « » ­ , « » ­ (VII). . , . , , , (VII). , . , . ! , ..., . ! ­ , ! ! . . . , . . , .

17

RUS

­ . ! . () ! ( ). «», - «». , . . , 60 oC. , , . . , . SDS-Plus . Lubriten EPS-1. . Lubriten EPS-1. . ! , . : , , , , , , . , . , , . , , , , ., ( 0,3 MPa), . .

18

UA

- II , , , ..., SDS Plus. , , : . , . : - - SDS Plus - SDS Plus - SDS Plus - - SDS Plus -

. () - - LwA [V] [Hz] [W] [min-1] [mm] [kg] [dB(A)] [dB(A)] [m/s2] 79034 ~230 50 900 800 28 4,8 90,5 101,5 II 18,929 IP20

! . , . ,,", , , , . . . , , . , . . . . . - . , , .

19

UA

, , , . . . . . , . , , . . , . . , . . , . , . . . , , , , . . , ".", . , ".", . , . , , . . . . . . , . , . , . , . . . , . . , . , , ; . , . . , . , . . . . , - . , . . . . . . . , . . ! , . !

20

UA

(III) , . M (IV) , . . . , . , . , . , ! ! , ( SDS Plus), , , : ! SDS-Plus SDS-Plus . (V) . , , . - . , . SDSPlus. , . SDS-Plus . . . SDS-Plus. (V). SDS Plus, . , . , . " " (VI) " " " " (VII). . , . , , , (VII). , . , . ! , ..., . . ! ­ , ! ! . , . . , . . , .

21

UA

. , . ! . () ! ( ). "" "". , . . , 60 oC. , , . . . SDS-Plus . Lubriten EPS-1. . Lubriten EPS-1. . ! , . : , , , , , , . - , . , , . , , , , ., ( 0,3 MPa), . .

22

LT

RANKIO CHARAKTERISTIKA Rankinis smginis grztuvas, tai paprastas II klass izoliacijos rankis skirtas grzti ir kaustyti beton, natral ir dirbtin akmen, marmur ir pan., vartojant darbinius rankius turincius SDS Plus tipo kotus. Taisyklingas, patikimas ir saugus elekrinio rankio darbas priklauso nuo tinkamo jo eksploatavimo, todl: Pries pradedant dirbti rankiu btina perskaityti vis instrukcij ir j issaugoti. Uz zalas kilusias nesilaikant darbo saugos taisykli ir sios instrukcijos reikalavim tiekjas nenesa atsakomybs. RANGA Fabrikinje pakuotje turi bti: - rankinis smginis grztuvas - kirstukas SDS Plus - prakalas SDS Plus - grztai 3 SDS Plus - pridtin rankena - guminis griebtuvo SDS Plus gaubtas - grzimo gylio riboklio strypas TECHNINIAI PARAMETRAI

Parametras Katalogo numeris Nominali tampa Nominalus daznis Nominali galia Nominals apsisukimai Maksimalus angos diametras (betonas) Mas Triuksmo lygis - akustinis slgis - galia LwA Izoliacijos klas Virpjim lygis Apsaugos laipsnis Mato vienetas [V] [Hz] [W] [min-1] [mm] [kg] [dB(A)] [dB(A)] [m/s2] Vert 79034 ~230 50 900 800 28 4,8 90,5 101,5 II 18,929 IP20

BENDROS SAUGOS SLYGOS DMESIO! Btina perskaityti visas zemiau aprasytas instrukcijas. J nesilaikymas gali bti elektros smgio, gaisro arba kno suzalojimo priezastim. Vartojama instrukcijose ,,elektrinio rankio" svoka yra taikoma visiems elektra varomiems renginiams, maitinamiems elektros laid pagalba, o taip pat bevieliniu bdu. LAIKYKITS ZEMIAU ISDSTYT INSTRUKCIJ Darbo vieta Darbo vieta turi bti gerai apsviesta ir laikoma svarioje bklje. Netvarka ir silpnas apsvietimas gali bti nelaiming vyki priezastim. Nevartoti elektrini ranki padidintos sprogimo rizikos aplinkoje, kurioje yra liepsnieji skysciai, dujos bei garai. Elektriniai rankiai kibirksciuoja, o tai, slytyje su liepsniaisiais skysciais arba dujomis, gali sukelti gaisr. darbo aplink negalima prileisti vaik bei pasalini asmen. Issiblaskymo pasekmje galima prarasti rankio kontrol. Elektrin apsauga Elektrinio rankio kistukas turi tikti prie elektros tinklo rozets. Kistuko negalima modifikuoti. Taip pat negalima vartoti joki adaptavimo element, kuri pagalba galima bt kistuk sujungti su elektros tinklo rozete. Nemodifikuotas kistukas, deramai sutaikytas su originalia rozete, sumazina elektros smgio rizik. Reikia vengti kontakto su zemint rengini, toki kaip vamzdziai, sildytuvai bei saldytuvai, pavirsiais. Kno zeminimas didina elektros smgio rizik. Elektrinius rankius btina saugoti nuo atmosferini krituli bei drgms poveikio. Vandens ir drgms siskverbimo elektros rankio vid atveju, didja elektros smgio rizika. Maitinimo kabelio negalima perkrauti. Negalima nesti rankio, laikant j uz maitinimo kabelio, o jungiant ir isjungiant A P T A R N A V I M O I N S T R U K C I J A

23

LT

kistuk is elektros tinklo rozets, negalima traukti uz laido. Vengti maitinimo kabelio kontakto su silumos saltiniais, tepalais, astriomis briaunomis ir judamais elementais. Maitinimo kabelio suzalojimas didina elektros smgio rizik. Atliekant darb uzdar patalp isorje, btina vartoti ilgintuvus atitinkamai pritaikytus darbui lauko slygomis. Tinkamo ilgintuvo vartojimas sumazina elektros smgio rizik. Asmeniskas saugumas Imkis darbo bdamas geroje fizinje ir psichinje bklje. Sukaupk dmes tai, k darai. Nedirbk bdamas nuvargs arba vaist arba alkoholio poveikio takoje. Net momentinis dmesio isblaskymas darbo metu, gali bti rimt kno suzalojim priezastim. Vartok asmeniskos apsaugos priemones. Visada uzsidk apsauginius akinius. Toki asmeniskos apsaugos priemoni vartojimas, kaip dulki kauks, apsaugin avalyn, salmai ir klausos apsaugos ausins, sumazina rimt kno suzalojim pavoj. Venk atsitiktinio rankio jungimo. Pries prijungdamas rank prie elektros energijos tinklo, sitikink, ar jungiklis yra ,,isjungimo" pozicijoje. rankio laikymas su pirstu ant jungiklio arba pneumatinio rankio jungimas, kai jungiklis yra ,,jungtoje" pozicijoje gali sukelti rimtus kno suzalojimus. Pries jungiant pneumatin rank pasalink visus verzliarakcius ir kitus rankius vartotus jam sureguliuoti. Verzliaraktis paliktas ant rotuojanci rankio element, gali sukelti rimtus kno suzalojimus. Dirbdamas, vis laik islaikyk pusiausvyr ir stabili padt. Tai leis lengviau valdyti pneumatin rank, visoki netiktum darbo metu atvejais. Dvk apsaugin aprang. Nenesiok laisv drabuzi ir juvelyrini dirbini. Plaukai, drabuziai ir pirstins turi bti pakankamai toli nuo judam elektrinio rankio dali. Laisvi drabuziai, juvelyriniai dirbiniai arba ilgi plaukai gali sivelti judamas rankio dalis. Vartok dulki siurbimo priemones arba dulki kaupimo rezervuarus, jeigu rankis yra jais aprpintas. Pasirpink, kad jie bt taisyklingai prijungti. Vartojant dulki siurbimo priemones, mazja sunki kno suzalojimo pavojus. Elektrinio rankio vartojimas Neperkrauk elektrinio rankio. Ketinam darb atlik jam tinkamu rankiu. Taisyklingas rankio parinkimas atliekamam darbui uztikrins produktyvesn ir saugesn jo atlikim. Nevartok elektrinio rankio, jeigu jo tinklo jungiklis neveikia. rankis, kurio negalima valdyti tinklo jungikliu yra pavojingas vartoti ir reikia j atiduoti taisykl. Pries rank reguliuojant ar keiciant jo aksesuarus, o taip pat pries j sandliuojant, istrauk kistuk is elektros tinklo rozets. Tai leis isvengti atsitiktinio elektrinio rankio jungimo. rank laikyk vaikams neprieinamoje vietoje. Neleisk rankio vartoti asmenims neapmokytiems jo aptarnavime. Elektrinis rankis neapmokyto personalo rankose gali bti pavojingas. Uztikrink tinkam rankio konservavim. Tikrink judamj dali tarpus bei paskir element tarpusav suderinim. Tikrink visus rankio elementus, ar kuris nors is j nra suzalotas. Defekt atsiradimo atveju, pries pneumatin rank vartojant, reikia juos pasalinti. Daugelio nelaiming vyki priezastim yra netinkamai atliktas rankio konservavimas. Pjovimo rankius reikia laikyti svarioje bklje ir tinkamai isastrintus. Tinkamai konservuotus pjovimo rankius, darbo metu yra lengviau kontroliuoti. Elektrinius rankius ir aksesuarus vartok vadovaudamasis auksciau isdstytomis instrukcijomis. rankius taikyk pagal paskirt, atsizvelgdamas darbo pobd ir jo atlikimo slygas. ranki vartojimas kitokiam darbui negu jie yra suprojektuoti, didina pavojing situacij kilimo rizik. Taisymai Taisyk rank vien tik teisintose tokiems taisymams taisyklose, kuriose yra vartojamos tiktai originalios keiciamosios dalys. Tai tinkamai uztikrins saug elektrinio rankio darb. RANGOS ELEMENT MONTAVIMAS DMESIO! rangos montavim galima atlikti tik atjungus maitinimo tamp (istrauk rankio laido kistuk is elektros tinklo rozets!) Pridtins rankenos montavimas (III) Uzdti pridtin ranken norimoje pozicijoje ir j tvirtinti sukant desin iki pasipriesinimo (zir. nuotrauk). Grzimo gylio ribotuvo montavimas (IV) Pasukti rankenos rankenl kair atleidziant tuo bdu rankenls laikiklio apkab. Per rankenls kiaurymes perkisti tiesi grzimo gylio ribotuvo strypo galn. Persukti rankenl sonin smginio grztuvo pozicij. Nustatyti grzimo gyl, atstum nuo grzto smaigalio iki ribotuvo strypo galns. tvirtinti ranken pasukant j desin iki pasipriesinimo.

24

A

P

T

A

R

N

A

V

I

M

O

I

N

S

T

R

U

K

C

I

J

A

LT

PARUOSIMAS DARBUI Pries pradedant darb reikia patikrinti, ar rankio korpuso gaubtas bei prijungimo laidas su kistuku nra suzaloti. J suzalojimo atveju tolesnis darbas yra draudziamas! Dmesio! Bet kokie darbai susieti su darbini ranki (grzt ir kirstuk su SDS Plus kotu) keitimu, gaubt ir kreiptuv montavimu, reguliavimais ir pan. reikia atlikti tik atjungus rankio maitinimo tamp, todl pries imantis t darb: Istrauk rankio laido kistuk i elektros tinklo rozets! Darbini ranki su SDS-Plus kotais taisymas smginio grztuvo griebtuve Isvalyk pasirinkt darbin rank nuo uztersim bei rdzi ir patepk jo SDS-Plus tipo kot plonu tepalo sluoksniu. Pritrauk save rankio griebtuv ir prilaikyk j toje pozicijoje. (V) sprausk isvalyto darbinio rankio kot griebtuvo ang. Jeigu reikia, persuk rank, kad kotas be klici eit griebtuvo ang. Paleisk griebtuv - darbinis rankis turi automatiskai uzsiblokuoti griebtuve. Patikrink, ar darbinis rankis yra patikimai tvirtintas. Tuo tikslu pakanka pamginti istraukti darbin rank is SDS-Plus tipo griebtuvo. Jeigu grztas arba kirstukas issitraukia is griebtuvo, pakopas reikia pakartoti. Darbini ranki SDS-Plus ismimas is rankio griebtuvo Pritrauk save rankio griebtuv ir prilaikyk. Istrauk darbin rank is griebtuvo. Atleisk griebtuv. Pasiruosimas darbui Pasirink tinkam SDS-Plus darbin rank. statyk darbin rank smginio grztuvo griebtuvo ang (V). Jeigu juda, tvirtinimo veiksmus pakartok. Nustatyk smgio perjungikl ,,darbo su smgiu" pozicij (VI). Veleno sukimosi perjungikl perstatyk ,,apsisukimai jungti" pozicij jeigu bus atliekamas gzimas arba ,,apsisukimai isjungti" pozicij, jeigu bus atliekamas darbas su kirstuku (VII). sprausk laido kistuk elektros tinklo rozet. Uzsidk klausos apsaugos ausines, apsauginius akinius, darbines pirstines. Uzimk stabili pozicij garantuojanci pusiausvyros islaikym, abiem rankom paimk smgin grztuv ir spausk pirstu elektrin paleidimo spaustuk (VII). Palaikyk veikiant rank per por minuci, kad tepalas pasiekt visus pavaros mechanizmo elementus. Atleisk spaustuk tuo bdu isjungdamas rank. Dmesio! Isgirdus tartinus girgzdesius, tratjimus ir pan., tuojau pat smgin grztuv reikia isjungti is elektros tinklo ir atiduoti j apzirai teisint serviso dirbtuv. RANKIO VARTOJIMAS Dmesio! Dirbdamas su smginiu grztuvu visada dvk asmenins apsaugos priemones ­ ausines klausai apsaugoti, darbines pirstines ir apsauginius akinius! Visada dirbk su pritvirtinta pridtine rankena! Skyli grzimas Esant smginiam grztuvui atjungtame nuo elektros tinklo stovyje, tvirtink rankio griebtuve norim grzt. Jeigu reikia, taisyk grzimo gylio ribotuv. Priklausomai nuo atliekamo darbo rsies persuk smgio perjungikl reikiam pozicij. Grzimas yra galimas kaip su smgine funkcija, taip ir be jos. Darbo bd parink priklausomai nuo poreikio. sprausk lizdo kistuk elektros tinklo rozet, junk smgin grztuv paleidimo spaustuku ir pradk darb. Darbo metu daryk reguliarias pertraukas ­ niekada neprileisk, kad smginis grztuvas bei darbinis rankis pernelyg silt. Dmesio! Dirbant tik nestipriai spaust rank. Itin stiprus grzto ar kirstuko (prakalo) spaudimas gali sukelti darbinio rankio arba smgio mechanizm suzalojimus! Kalimas Esant smginiam grztuvui atjungtame nuo elektros tinklo stovyje, tvirtink rankio griebtuve norim darbin rank (kirstuk arba prakal). Perstatyk smgio perjungikl ,,smgio" pozicij ir darbo rsies perjungikl ,,kalimo" pozicij. sprausk lizdo kistuk elektros tinklo rozet, junk rank paleidimo spaustuku ir pradk darb.

A

P

T

A

R

N

A

V

I

M

O

I

N

S

T

R

U

K

C

I

J

A

25

LT

Papildomi nurodymai Darbo metu daryk reguliarias pertraukas. Negalima prileisti rankio perkrovimo, isorini pavirsi temperatra niekada negali virsyti 60 oC. Smgio stok nezirint taisyklingo perjungikli nustatymo gali sukelti nepakankamas tepalo kiekis alkninio veleno dzje, arba nesilaikymas sios instrukcijos reikalavim. Tokiu atveju reikia smgin grztuv atiduoti apzirai teisint serviso dirbtuv. Uzbaigus darb isjunk rank, istrauk rankio laido kistuk is elektros tinklo rozets, apzirk smgin grztuv ir atlik konservavim. Tepimas Visada pries vartojant, grztus arba kirstukus reikia isvalyti ir j SDS-Plus tipo kotus patepti plonu tepalo sluoksniu. Rekomenduojama vartoti tepal Lubriten EPS-1. Netinkamo smginio mechanizmo darbo atveju, viena is priezasci gali bti nepakankamas pavaros ir smginio stmoklio alkninio veleno sistemos tepimas. Taip pat siuo atveju rekomenduojama taikyti tik tepal Lubriten EPS-1. Tepalo papildym rekomenduojame atlikti teisintoje serviso dirbtuvje. KONSERVACIJA IR PERZIRA DMESIO! Pries pradedant siaurapjklio reguliavim, technin aptarnavim ar konservacij istrauk rankio laido kistuk is elektros tinklo rozets. Uzbaigus darb reikia patikrinti elektros rankio technin stov apzirint j is isors ir tikrinant: korpus ir ranken, elektros laid su kistuku ir atlenkimu, elektros jungiklio veikim, ventiliacijos ang praeinamum, sepetli kibirksciavim, guoli ir pavar darbo garsum, paleidim ir darbo tolygum. Garantijos metu vartotojas negali demontuoti elektros rengini nei keisti bet kokius mazginius surinkimus arba sudedamsias dalis, kadangi to pasekmje bt prarastos garantijos teiss. Visokie pastebti perziros metu, arba darbo metu netaisyklingumai ­ tai signalas, kad reikia rank atiduoti pataisymui serviso dirbtuv. Uzbaigus darb reikia isvalyti korpus, ventiliacijos angas, jungiklius, papildom rankenl ir gaubtus, pvz. oro srautu (su slgiu nedidesniu negu 0,3 MPa), teptuku arba sausa sluoste, be joki chemisk priemoni bei plovikli. rankius ir rankenas isvalyti sausa svaria sluoste.

26

A

P

T

A

R

N

A

V

I

M

O

I

N

S

T

R

U

K

C

I

J

A

LV

IERCES RAKSTUROJUMS Rokas sitam urbjmasna ir parast II izolsanas klases elektroierce, kura ir paredzta caurumu urbsanai un kalsanai beton, dabisk un nedabisk akmen, marmor utt. ar iercm, kurm ir SDS Plus rokturis. Pirms darbbu ar ierci jlasa un jsaglab visu so instrukciju. Nogdtjs nenes atbildbu par visiem defektiem un traumm, kuri izceltas ierces nepareizas lietosanas d, ka ar drosbas noteikumus un so instrukcijas nepaklaussanas d. APGDSANA Razotja iepakojum jbt: - sitamais murs - SDS Plus griesanas ierce - SDS Plus caursisanas ierce - SDS Plus urbji - papildu rokturis - SDS Plus roktura gumija apvalks - urbsanas dziuma ierobezotjs TEHNISKAS INFORMCIJAS

Parametrs Kataloga numurs Nominls spriegums Nominl frekvence Nominl jauda Nominli apgriezieni Maks. cauruma diametrs (betons) Masa Skaas lmenis - akustisks spiediens - jauda LwA Izolcijas klase Vibrcijas lmenis Drosbas lmenis Mrvienba [V] [Hz] [W] [min-1] [mm] [kg] [dB(A)] [dB(A)] [m/s2] Vrtba 79034 ~230 50 900 800 28 4,8 90,5 101,5 II 18,929 IP20

VISPRGI DROSBAS NOTEIKUMI UZMANBU! Jlasa so instrukciju. So noteikumu neievrosana var bt par elektrosoka, ugunsgrka un ievainojuma iemeslu. Par ,,elektriskm iercm" ir saprastas visas ierces, kuras strd ar elektrbu - ar vadiem, vai bez vadiem. JIEVRO APAKS MINTO INSTRUKCIJU Darba vieta Darba vieta jbt labi apgaismota un tra. Nekrtba un tumss apgaismojums var bt par nelaimes notikuma iemeslu. Nedrkst lietot elektroierci tur, kur ir paaugstinta eksplozijas bstamba, kur ir degosi sidrumi, gzes un tvaiki. Elektroierces ener dzirksteles, kuras var bt par ugunsgrka iemeslu pc kontakta ar uzliesmojosiem gzm vai tvaikiem. Nedrkst pieaut brniem un citm personm atrasties darba viet. Koncentrcijas zaudsana var bt par kontroles zaudsanas iemeslu. Elektriska drosba Elektrbas vada kontaktdaksa jbt pielgota pie ligzdas. Nedrkst modifict kontaktdaksu. Nedrkst lietot kaut kdu adapteru lai pielgot kontaktdaksu. Nemodificta kontaktdaksa samazina elektrosoka risku. Nedrkst kontaktties ar iezemtm virsmm, piem. caurules, radiatori un dzestji. ermea iezemjums var bt par elektrosoka iemeslu. Nedrkst apdraudt elektrisko ierci ar kontaktu ar atmosfriskiem nokrisiem vai mitrumu. dens un mitrums, kuri nks ierces ieks, var bt par elektrosoka iemeslu. Nedrkst prslogot apgdsanas vadu. Nedrkst nst ierci vai ieslgt/izslgt ierci, tursot to ar vadu. Izvairoties, lai vads nekontakttu ar siltumu, em, asm malm un kustgiem elementiem. Bojts vads var bt par elektrosoka iemeslu. L I E T O S A N A S I N S T R U K C I J A

27

LV

Gadjum, kad darbs ir veidots rpus telpas, jbt lietoti pagarinsanas vadi, paredzti darbbai r. Pareiza pagarinsanas vada lietosana samazina elektrosoka risku. Personla drosba Strdt var tikai lab fizisk un psihisk kondcij. Jbt uzmangi darb. Nedrkst strdt nogura stvokl, vai pc medikamentu vai alkohola pieemsanas. Pietiek neuzmanbas moments, lai ievainot ermeu. Jlieto personlas aizsardzbas ldzekus. Vienmr jlieto drosbas brilles. Personlas aizsardzbas ldzekli, piem. pretputeku maskas, drosbas apavi, iveres un prettroksa austias, samazina ievainojuma risku. Jbt uzmangi, lai nejausi neieslgt ierci. Jkontrol, vai iesldzis btu ,,izslgt" pozcij pirms ierces pievienosanu pie elektrotkla. Ierces tursana ar pirkstu uz iesldzi vai kad iesldzis ir ,,ieslgt" pozcij var bt par ermea ievainosanas iemeslu. Pirms elektriskas ierces ieslgsanas jnoem visas atslgas un citu ierci, kuri bija lietoti regulcij. Atslga, kura ir atstta uz ierces rotjosiem elementiem, var nopietni ievainot ermeu. Jsaglab ldzsvaru. Visu laiku jsaglab pareizu pozciju. Tas ataus vieglk strdt ar elektrisko ierci negaidts situcijs. Japrbj drosbas aprbu. Nedrkst aprbt brvo aprbu un juvelierizstrdjumu. Mati, aprbs un darba draii jbt turti tlu no ierces kustgm dam, jo var aizkabinties uz ierces kustgiem elementiem. Jlieto puteku izsksanas ierci vai puteku tvertnes, kad ierce ir ar tm apgdta. Jkontrol, vai tdas ierces ir pareizi pievienotas. Puteku izsksanas ierce atauj samazint bstambu veselbai. Elektriskas ierces lietosana Nedrkst prslogot elektrisko ierci. Jlieto ierci, kura ir pareiza noteiktai darbbai. Pareiza ierces izvlsana atauj strdt efektvk un drosk. Nedrkst lietot elektrisko ierci, kad ir bojts elektrisks sldzjs. Ierce, kuru nevar kontrolt ar elektrisko sldzju, ir bstama un jbt atdota remontam. Atslgt kontaktdaksu no ligzdas pirms regulsanas, aksesuru mainsanas un ierces glabsanas. Tas var sargt no ierces gadjuma ieslgsanas. Glabt ierci brniem nepieejam viet. Neataut strdt ar ierci neapmctiem cilvkiem. Elektriska ierce var bt bstama neapmcta personla roks. Nodrosint pareizu ierces konservciju. Kontrolt ierces neatbilstbu un atstarpes. Kontrolt, vai ierces elementi nav bojti. Bojjumu konstatsanas gadjum to jsaremont pirms elektriskas ierces lietosanas. Daudz nejausbu var notikt pc nepareizas ierces konservcijas. Griezgo ierci jtur trb un uzasint stvokl. Pareiza griezgas ierces konservcija atauj vieglk kontrolt ierci darba laik. Lietot elektrisko ierci un aksesuru saska ar so instrukciju. Lietot paredzto ierci, ievrosot darba veidu un apstku. Ierce lietota cit darbb, nek bija paredzta, var bt par bstamas situcijas iemeslu. Remonti Ierci var remontt tikai autoriztos servisos, kuri lieto oriinlo rezerves dau. Tas var nodrosint pareizu lietosanas drosbu. APGDSANAS ELEMENTU MONTZA Uzmanbu! Apgdsanas montza jbt veidota tikai ar izslgto spriegumu. (Jnoem vada kontaktdaksu no ligzdas.) Papildu roktura montza (III) Novietot papildu rokturu vajadzg viet un piestiprint to ar roktura rotsanu uz labu ldz galam. Urbsanas dziuma ierobezotja montza (IV) Rott rokturu uz kreisu, lai atbrvot roktura turtju. Caur caurumiem roktur prvadt urbsanas dziuma ierobezotju, Rotsot rokturu, novietot to sitama mura blakus. Noregult urbsanas dziumu, attlums no urbja gala ldz ierobezotja galam. Fikst rokturu, rotsot to uz labu. DARBA SAGATAVOSANA Pirms darba skumu jkontrol, vai apvalka korpuss un elektrbas vads ar kontaktdaksu nav sabojti. Kad bojjums ir konstatts, darbs nav atauts!

28

L

I

E

T

O

S

A

N

A

S

I

N

S

T

R

U

K

C

I

J

A

LV

Uzmanbu! Visas darbbas savienotas ar darba ierces (urbji, griesanas ierces ar SDS Plus rokturi), apvku un vedju mainsanu, regulsanu utt. jbt veidotas ar izslgto spriegumu, tpc pirms to darbbu: Noem kontaktdaksu no elektrbas ligzdas! Darba iercu novietosanas mura turtj Notrt izvlto ierci no netruma un rsas un noeot SDS-Plus rokturi ar mazliet smrvielu Prvilkt uz sevi ierces turtju un paturt td pozcij (V) Novietot notrto ierci caurum. Ja ir vajadzgi, rott ierci, lai bez kavkiem novietotu roktur. Atlaidint rokturi ­ ierce jfiks automtiski roktur. Kontrolt, vai ierce ir stipri novietota. Lai to dart, jlko noemt ierci no SDS-Plus roktura. Kad urbis vai griesanas ierce var bt izvelkami, jatkrto procedras. SDS-Plus darba ierces noemsana no roktura Prvilkt uz sevi ierces turtju un to paturt. Noemt ierci no roktura. Atlaidint rokturi. Sagatavosanas darbba Izvlt pareizu SDS-Plus ierci. Novietot darba ierci sitama mura roktur (V). Kontrolt, lai urbis vai griesanas ierce nav izvelkami aiz rokturi. Ieslgt sitama mura prsldzju uz ,,sitama mura" darba rezmu (VI). Novietot apgriezienu truma prsldzju uz ,,apgriezieni ieslgti" - darbbai ar urbju, vai ,,izslgti" - darbbai ar griesanas ierci (VII). Novietot kontaktdaksu elektrbas tkla ligzd. Japrbj dzirdes drosbas iekrtu, acu drosbas brilles, darba cimdus. Uzstties pozcij, kura garant ldzsvaru, nokampt sitama muru un ieslgt to ar elektrbas prsldzju (VII). Paturt ierci td stvokl dazdas mintes laik, lai smrviela vartu nonkt pie visiem dzsanas mehnisma elementiem. Izslgt sitamo muru. IERCES LIETOSANA Uzmanbu! Ierces lietosanas laik jlieto dzirdes aizsardzbas ldzekus ­ dzirdes, acu un roku drosbas ldzekus. Vienmr jstrd ar montto papilda rokturi! Urbsana Noslgt sitamo muru no elektroapgdes, novietot roktur vajadzgo urbju. Ja ir vajadzgi, montt urbsanas dziuma ierobezotju. Atkargi no darbbas, uzstdt mura prsldzju uz vajadzgo pozciju. Ir iespjama urbsana ar muru vai bez. Darba veids ir atkargs no vajadzbm. Novietot kontaktdaksu elektrbas ligzd, ieslgt sitamo muru un skt darbu. Prtraukt darbu regulri ­ neataut, lai sitamais murs vai ierce prkarstu. Uzmanbu! Darba laik stipri neuzspiest uz ierci. Prk stipra piespiesana uz urbju vai griesanas ierci (caursisanas ierci) var to sabojt vai sabojt mura mehnismu! Caursisana Noslgt sitamo muru no elektroapgdes, novietot roktur vajadzgo ierci (griesanas vai caursisanas ierci). Uzstdt mura prsldzju uz ,,mura" pozciju un darba veida prsldzju uz ,,caursisana" pozciju. Novietot kontaktdaksu elektrbas ligzd, ieslgt sitamo muru un skt darbu. Papildus piezmes Darba laik jbt regulri prtraukumi. Nedrkst prslogot ierci ­ rpuses daas temperatra nevar bt augstka nek 60 °C. Gadjum, kad pc pareizo prsldzja pieslgsanu nestrd mura funkcija, tas var nozmt, ka kokkrb nepietiek smrvielu, vai nebija ievrota lietosanas instrukcija. Td gadjum sitamo muru jatdod kontrolsanai servisa punkt. Pc darba beigsanu ierci jizsldz, noemt akumulatoru un veidot ierces konservsanu un apskatsanu. Eosana Vienmr pirms urbja vai griesanas ierces lietosanu to jtra un jeo SDS-Plus rokturi ar mazliet smrvielu. Rekomendjam lietot Lubriten EPS-1 smrvielu. Gadjum, kad mura mehnisms nestrd pareizi, par vienu no iemesliem var bt smrvielas trkums prnesumkrb vai kokkrb. Ar tad rekomendjam lietot Lubriten EPS-1 smrvielu. Smrvielas papildinsanu var veidot kvalifict servisa punkt. L I E T O S A N A S I N S T R U K C I J A

29

LV

KONSERVCIJA UN APSKATSANA UZMANBU! Pirms regulsanai, tehniskai apskatsanai un uztursanai jnoem ierces elektrbas vadu no ligzdas. Pc darbbas jkontrol elektroierces tehnisko stvokli, apskatsot un vrtsot: apvalku un rokturi, elektrbas vadu ar kontaktdaksu un iztaisnotju, k ar - paplasinsanas vadus, aprocu pogas darbbu, ventilsanas spraugas prgjbu, ogles sukas spguosanu, gultu un transmisijas darbbas skau, ierces darba startu un darbbas vienmrgumu. Garantijas laik lietotjs nevar demontt elektroierci un nevar maint nevienu dau, jo tas veido garantijas zaudjumu. Visi nepareizumi piezmti ierces darb vai apskatsanas laik ir par signlu, lai veidot remontu servis. Pc darba beigsanu apvalku, ventilsanas spraugas, prsldzi, papildu rokturi un ekrni jtra, piemram, ar saspiestu gaisu (ar spiedienu ne vairk nek 0,3 MPa), otu vai sauso drnu, bez miskiem ldzekiem un trsanas sidrumiem. Instrumentus un rokturus trt ar sauso tro drnu.

30

L

I

E

T

O

S

A

N

A

S

I

N

S

T

R

U

K

C

I

J

A

CZ

CHARAKTERISTIKA NÁADÍ Rucní kladivo-vrtácka z pneumatickým úderem je obycejným náadím, II tídy izolace, urceným pro vrtání otvor a kování v beton, pírodním a umlým kámenu, mramoru apod. pomoci pracovních náadí s nástrojovými svorky SDS Plus. Skutecná, bezvádna a bezpecná práce elektrického kladiva z pneumatickým úderem je zavíslá na správném provozování, proto je teba: Ped zahejením práce s náadím nutné je dkladné pectení tohoto návodu k pouzití a dodrzování doporucovaných naízení. Za skody vznikle nedodrzením bezpecnostních pedpis a naízení teto instrukce, dodavatel neni odpovdní. PÍSLUSENSTVÍ Ve výrobním balení by se mlo nacházet: - ,,pneumatické kladivo s vrtackou" - upichovací nz SDS Plus - prbojník SDS Plus - vrtáky SDS Plus - dodatecná rukoje - pryzový kryt drzadla SDS Plus - tyc omezující hloubku vtrání TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr Katalogové císlo Jmenovité naptí Jmenovitá frekvence Jmenovitý výkon Jmenovité otácky Max. prmr otvoru (beton) Hmotnost Úrove hluku - akustický tlak - výkon LWA Tída izolace Úrove vibrací Stupe ochrany Rozmrová jednotka [V] [Hz] [W] [min-1] [mm] [kg] [dB(A)] [dB(A)] [m/s2] Hodnota 79034 ~230 50 900 800 28 4,8 90,5 101,5 II 18,929 IP20

VSEOBECNÉ BEZPECNOSTNÍ PODMÍNKY POZOR! Pecíst vsechny níze uvedené instrukce. Jejich nedodrzování mze vést k zasazení elektrickým proudem, pozáru nebo úrazu. Pojem ,,elektrické náadí" pouzitý v instrukcích se vztahuje na vsechna náadí pohánná elektrickým proudem bez ohledu na to, jestli jsou s pívodem nebo bez nho. DODRZOVAT NÍZE UVEDENÉ INSTRUKCE Pracovist Pracovist je teba udrzovat dobe osvtlené a cisté. Nepoádek a spatné osvtlení mohou být pícinou nehod. Není dovoleno pracovat s elektrickým náadím v prostedí se zvýseným rizikem výbuchu, kde se nacházejí holavé kapaliny, plyny nebo výpary. Elektrická náadí vytváejí jiskry, které pi styku s holavými plyny nebo výpary mohou zpsobit pozár. Dtem a nepovolaným osobám není dovolen pístup na pracovist. Snízená pozornost mze být pícinou ztráty kontroly nad náadím. Elektrická bezpecnost Zástrcka elektrického pívodu musí lícovat se síovou zásuvkou. Není dovoleno zástrcku pizpsobovat. Není dovoleno pouzívat zádné adaptéry pro pizpsobení zástrcky do zásuvky. Nepizpsobovaná zástrcka lícující se zásuvkou snizuje riziko zasazení elektrickým proudem. Vyhýbat se kontaktu s uzemnnými plochami jako potrubí, ohívace a lednicky. Uzemnní tla zvysuje riziko zasazení elektrickým proudem.

N

Á

V

O

D

P

R

O

O

B

S

L

U

H

U

31

CZ

Není dovoleno vystavovat elektrické náadí kontaktu s atmosférickými srázkami nebo vlhkostí. Voda a vlhkost, které se dostanou dovnit elektrického náadí, zvysují riziko zasazení elektrickým proudem. Nepetzovat napájecí kabel. Nepouzívat napájecí kabel k penásení, pipojování nebo odpojování zástrcky ze síové zásuvky. Zamezit dotyku napájecího kabelu s teplem, oleji, ostrými hranami a pohyblivými pedmty. Poskození napájecího kabelu zvysuje riziko úrazu elektrickým proudem. V pípad práce mimo uzaveného prostoru nutno pouzívat prodluzovací kabel urcený pro pouzití mimo uzaveného prostoru. Pouzití nálezitého prodluzovacího kabelu snizuje riziko zasazení elektrickým proudem. Osobní bezpecnost Pracuj, jen kdyz jsi v dobré fyzické a psychické kondici. Souste se na to, co dlás. Nepracuj, kdyz jsi unavený nebo pod vlivem lék nebo alkoholu. Chvíle nepozornosti bhem práce mze vést k vázným zranním tla. Pouzívej prostedky osobní ochrany. Vzdy si nasa ochranné brýle. Pouzívání prostedk osobní ochrany jako protiprachový respirátor, ochranná obuv, pilba a chránice sluchu snizují riziko vázných úraz. Zabra náhodnému zapnutí náadí. Ped pipojením náadí k elektrické síti se ubezpec, ze elektrický spínac je v poloze ,,vypnuto". Drzení náadí s prstem na spínaci nebo pipojování elektrického náadí, kdyz je spínac v poloze ,,zapnuto", mze vést k vázným úrazm. Ped zapnutím elektrického náadí odstra vsechny klíce a jiné nástroje, kterých bylo pouzito na jeho seizování. Klíc ponechaný v rotujících elementech náadí mze zpsobït vázné úrazy tla. Udrzuj rovnováhu. Po celou dobu udrzuj nálezité postavení. Umozní to jednodussí ovládnutí elektrického náadí v pípad neocekávaných situací bhem práce. Pouzívej ochranný odv. Nepouzívej pílis volný odv a bizutérii. Udrzuj vlasy, odv a pracovní rukavice mimo dosahu pohyblivých cástí elektrického náadí. Volný odv, bizutérie nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit do pohyblivých cástí náadí. Pouzívej odsávace prachu nebo zásobníky na prach, jestlize je náadí tímto zpsobem vybaveno. Postarej se o to, aby byly správn pipojeny. Pouzívání odsávace prachu snizuje riziko vázného poskození zdraví. Pouzívání elektrického náadí Elektrické náadí nepetzuj. K dané práci pouzívej jen náadí k tomu urcené. Správný výbr náadí pro daný druh práce zabezpecí, ze práce bude efektivnjsí a bezpecnjsí. Nepouzívej elektrické náadí, kdyz nefunguje jeho síový spínac. Náadí, které nelze ovládat pomocí síového spínace, je nebezpecné a je teba ho odevzdat do opravy. Vytáhni zástrcku z napájecí zásuvky ped seizováním, výmnou píslusenství nebo ulozením náadí. Tím se zabrání náhodnému zapnutí elektrického náadí. Náadí pechovávej v míst, které je nepístupné dtem. Nedovol, aby náadí obsluhovaly osoby nevyskolené k jeho obsluze. Elektrické náadí v rukou nevyskolené obsluhy mze být nebezpecné. Zabezpec nálezitou údrzbu náadí. Kontroluj náadí z pohledu nepizpsobení a vlí pohyblivých cástí. Kontroluj, jestli není njaký element náadí poskozen. V pípad zjistní njakých závad je potebné je ped pouzitím elektrického náadí opravit. Mnoho nehod je zpsobených nesprávn udrzovaným náadí. ezné nástroje je potebné udrzovat cisté a nabrousené. Správn udrzované ezné nástroje jsou bhem práce snadnji ovladatelné. Pouzívej elektrické náadí a píslusenství v souladu s výse uvedenými instrukcemi. Pouzívej náadí v souladu s jeho urcením a ber do úvahy druh a podmínky práce. Pouzití náadí k jiné práci, nez bylo projektováno, mze zvýsit riziko vzniku nebezpecných situací. Opravy Náadí dávej do opravy jen podnikm k tomu oprávnným, které pouzívají výhradn originální náhradní díly. Tím bude zajistna nálezitá bezpecnost práce elektrického náadí. MONTÁZ SOUCÁSTÍ PÍSLUSENSTVÍ POZOR! Montáz píslusenství je moznost provadt jenom pi odpojeným napájecím naptí. Je teba odpojít zástrcku pípojovácího vodice z elektrické sít! Montáz dodatecné rukojetí (III) Namontovat dodatecnou rukoje v pozadovaném postavení a upevnit otocením rucky doprava nadoraz. Montáz omezovace hloubky vrtání (IV) Otacet rucku rukojetí doleva pro uvolnní objímky drzadla. Otvorama v rucce rukojtí zasunout rovnou koncovkou tyc omezující hloubku vrtání. Otocit rukoje v postavení z boku zaízení ,,kladivo s vrtáckou".

32

N

Á

V

O

D

P

R

O

O

B

S

L

U

H

U

CZ

Seídit hloubku vrtání, vzdalenost od konce vrtáku az ke konci omezující tyce. Upevnit rukoje otocením doprava nadoraz. PÍPRAVA DO PRÁCE Ped zahejením práce s náadím je teba zkontrolovat, zda tleso vyztuzení a pípojovácí kabel z zástrckou nejsou poskozene. Pokud je viditelné jakekoliv poskození, to nedovolene je dalsi provozování ! Pozor! Veskeré operace týkající se výmny pracovních náadí (vrtáky a upivchovací noze s pouzdrem SDS Plus), montáz kryt a vedení, seízování apod, je teba výkonavat jen tehdy kdy stroj je odpojený od elektrické sít, proto ped zahajením tchto cinnosti: Je teba odpojít zástrcku pípojovácího vodice z elektrické sít Upevování pracovních náadí SDS-Plus v nástrojových svorkach Ocistit zvolene náadí se spíny a rezu a také námazat koncovku SDS-Plus tnkou vrstvou tuku. Pitáhnout k sob nástrojové svorky a pidrzet v tomto posatvení. (V) Zasunout vycistné náadí do otvoru. V pípad poteby je teba otocit náadí tak, aby bez odporu zasunout do drzadla. Uvolnit svorky ­ náadí automatický je povinno být zablokovane v drzadle. Zkontrolovat, zda náadí je uchopené pevn a stabiln. Proto postaci zkusit vytahnout náadí se svorek SDS-Plus. Pokud vrták nebo upichovací nz vychází se svorek - je teba cinnosti obnovit. Vyndávání pracovních náadí SDS-Plus s nástrojových svorek Pitáhnout k sob nástrojové svorky a pidrzet v tomto posatvení. Vytahnout náadí s rukojetí. Uvolnit rukoje. Pípravné cinnosti Zvolit spravné pracovní náadí SDS-Plus. Zasunout pracovní náadí do nástrojových svorek ,,kladiva s vrtáckou" (V). Zkontrolovat, zda vrták nebo upichovací nz se nevysouva mimo svorky. Pepínacem nárazu zvolit polohu ,,práce s nárazem" (VI). Vypínacem otácek vetena zvolit polohu práce ,,otácky zapnute" - pro praci z vrtákem, nebo ,,vypnute" - pro praci z upichovacím nozem (VII). Zasunout vidlici elektrického vodice náadí do zásuvky elektrické sít. Zalozit ochranné brýle, sluchové chránítka a pracovní rukavice. Pijmout píslusné postavení zárucující rovnováhu, uchopit náadí obma ruky a spustit pitlacením vypínace prstem (VII). Vydrzet v tomto stavu nekolik minut, aby mazací tuk vevnít byl schopen proniknout do veskerých soucástí hnacího ústroje. Vypnout ,,kladivo s vrtackou" uvolnním spínace. Pozor! V pípad objevní podezelých skípot, tesk atd. ­ okamzit vypnout kladivo-vrtacku z elektrické sít a pedat k prohlidnutí v servisu. POUZÍVÁNÍ NÁADÍ Pozor! Bhem provozování kladivo-vrtácky vzdy je teba pouzivat individuální ochranné prostedky ­ sluchové chránítka, pracovní rukavice a ochranné brýle! Vzdy pracuj ze zamontovanou dodatecnou rukojtí! Vrtání otvor Pi odpojene kladivo-vrtacce od elektrické sít upevnit v nástrojových svorkach pozadovaný vrták. V pípad poteby je teba zamontovat omezovac hloubky vrtání. Podle druhu práce otocit pepínac úderu do pozadovaného postavení. Je mozne zarove vrtání z úderem jak i bez úderu. Druh práce je teba zvolit podle poteby. Zasunout vidlici pípojovacího kabele do zástrcky elektrické sít, zapnout kladivo-vrtacku spínacem a zahajit praci. Bhem práce je teba si dlat pravidelní pestavky, nikdy nepehívat nadmíru vrtacky a náadí. Pozor! Bhem práce je poteba jenom mírn pítlacovat náadí. Pílis velký tlak na vrták nebo upichovácí nz (prbojnik) mze psobit poskození pracovního náadí a mechanizm kladivo-vrtacky! Kování Pi odpojene kladivo-vrtacce od elektrické sít upevnit v nástrojových svorkach pozadované náadí (upichovácí nz, prbojnik). Postavit pepínac úderu na ,,úder" a pepínac zpsobu práce na ,,kování". Zasunout vidlici pípojovacího kabele do zástrcky elektrické sít, zapnout kladivo-vrtacku spínacem a zahajit praci. N Á V O D P R O O B S L U H U

33

CZ

Dodatecné poznámky Bhem práce je teba si dlat pravidelní pestavky. Nesmi se pipustit k petízení náadí, teplota vnjsích povrch nikdy nemze vystoupit nad 60°C. Chybjící úder, pes spravné postavení pepínac, mze být psobený nedostatecným mnozstvím tuku v klikové skín, nebo nedodrzováním pokyn nynjsího návodu. V takovym pípad je poteba kladivo-vrtacku adn prohlidnout v servisu. Po ukoncení práce výpnout náadí, výtahnout vidlice vodice pístroje ze síové zásuvky a udlat prohlídku i údrzbu. Mazání Vzdy ped pouzitim vrták nebo upichovacích nozi je teba ocistit a námazat nástrojové svorky (pouzdro) SDS-Plus tnkou vrsrtvou tuku. Dopurucují se pouzivání tuku Lubriten EPS-1. V pípad nespravného fungování úderového mechanizmu, jednou z pícin mze být nedostatecne mazání pevodovky klikové soupravy pístu úderu. Rovnz v tomto pípad je doporucované pouzivání jenom tuku Lubriten EPS-1. Doplování tuku doporucuje se realizovat u splnomocnného servisu. ÚDRZBA A PROHLÍDKY POZOR! Veskeré cinnosti zvazané z; výmnou píslusenství, seízovaním apod, je poteba realizovat pi vypnutým naptí napájení náadí, proto ped zahajením tchto cinnosti je poteba odpojit zástrcku od elektrické sít. Po ukoncení práce je teba skontrolovat technický stav elektonáadí prohlídkou a hodnocením: stojanu a rukojeti, elektrického vodice vcetn zastrcky a ohybání, psobení elektrického spínace, prchodnosti ventilacních mezer, jiskení kartác, hlasitosti práce lozisek a pevodovek, spoustní a rovnomrnosti práce. Bhem zárucní doby pouzivatel nesmi demontovat elektronáadí, ani mnit veskere provozní jednotky nebo soucásti, protoze mze stratit narok na záruku. Veskere nespravnosti zjistne bhem prohlídky, nebo provozování, jsou signalem pro provedení opravy v zárucním servisu. Po ukoncení práce, stojan, ventilacní mezery, pepínace, dodatecnou rukoje a ochrany je teba ocistit, napíklad proudem vzduchu (o tlaku maximum 0,3 MPa), sttcem nebo suchým hadíkem bez pouzití chemických prostedk a cisticích kapalin. Náadí a rukoje ocistit suchým cistým hadíkem.

34

N

Á

V

O

D

P

R

O

O

B

S

L

U

H

U

SK

CHARAKTERISTIKA NÁRADÍ Rucné úderové kladivo-vtacka pneumatická je obvyklým elektronáradím, II triedy izolaci, urceným pre vtanie otvorov a kovanie v betónu, prirodzeným i umelých kameu, mramorech, apod. pomoci pracovných náradí vybavených nástrojovými svorky pre uchopenie SDS Plus. Správná, spolehlivá a bezpecná práce elektrického pristroje je zavíslá na vhodné exploatáci, preto: Pred zaciatiem práce z náradím nutné je precis celý návod pre obsluhu a pocas provozovánia peclivie zachováva veskere pokyny. Za skody a urazy vznikle nespravným pouziváním a nedodrzením bezpecnostních predpisov i pokynov teto instrukce dodavatel neni zodpovedný. PRÍSLUSENSTVO VTÁCKY Ve výrobným obaleniu sa povinny nachádza: - pneumatické kladivo-vrtácka - pretínak SDS Plus - priebojník prepichovadlo SDS Plus - vrtáky SDS Plus - dodatocná rukovä - gumová pokrývka uchopenia SDS Plus - tyc omedzujúcá hbku vtránia TECHNICKÉ PARAMETRY

Parameter Katalógové císlo Menovité napätie Menovitá frekvencia Menovitý výkon Menovité otácky Max. priemer otvoru (betón) Hmotnos Úrove hluku - akustický tlak - výkon LWA Trieda izolácie Úrove vibrácií Stupe ochrany Rozmerová jednotka [V] [Hz] [W] [min-1] [mm] [kg] [dB(A)] [dB(A)] [m/s2] Hodnota 79034 ~230 50 900 800 28 4,8 90,5 101,5 II 18,929 IP20

VSEOBECNÉ BEZPECNOSTNÉ PODMIENKY POZOR! Precíta vsetky nizsie uvedené instrukcie. Ich nedodrziavanie môze by prícinou úrazu elektrickým prúdom, poziaru alebo poskodenia zdravia. Pojem ,,elektrické náradie" pouzitý v instrukciach sa týka vsetkých zariadení poháaných elektrickým prúdom, a to súcasne bu s prívodom alebo bez prívodu elektrickej energie. DODRZIAVA NIZSIE UVEDENÉ INSTRUKCIE Pracovisko Pracovisko je potrebné udrziava dobre osvetlené a v cistote. Neporiadok a slabé osvetlenie môzu by prícinou nehôd. S elektrickým náradím nie je dovolené pracova v prostredí so zvýseným rizikom výbuchu, s výskytom horavých kvapalín, plynov alebo pár. Elektrické zariadenia vytvárajú iskry, ktoré v styku s horavými plynmi alebo parami môzu spôsobi poziar. Nepovolaným osobám a deom nie je dovolený prístup na pracovisko. Znízenie pozornosti môze ma za následok stratu kontroly nad náradím. Elektrická bezpecnos Zástrcka elektrického prívodu musí pasova do sieovej zásuvky. Nie je dovolené zástrcku upravova. Nie je dovolené pouzíva ziadne adaptéry za úcelom prispôsobenia zástrcky do zásuvky. Neupravovaná zástrcka, ktorá pasuje do zásuvky, znizuje riziko zasiahnutia elektrickým prúdom. N Á V O D K O B S U H E

35

SK

Vyhýba sa kontaktu s uzemnenými plochami ako rúry, ohrievace a chladnicky. Uzemnenie tela zvysuje riziko zasiahnutia elektrickým prúdom. Nie je dovolené vystavova elektrické náradie kontaktu s atmosférickými zrázkami alebo s vlhkosou. Voda a vlhkos, ktoré sa dostanú do vnútra elektrického náradia, zvysujú riziko zasiahnutia elektrickým prúdom. Nepreazova napájací kábel. Nepouzíva napájací kábel na nosenie, pripojovanie a odpojovanie zástrcky zo sieovej zásuvky. Zabráni kontaktu napájacieho kábla s teplom, olejmi, ostrými hranami a pohyblivými predmetmi. Poskodenie napájacieho kábla zvysuje riziko zasiahnutia elektrickým prúdom. V prípade práce mimo uzavretých priestorov je potrebné pouzíva predzovacie káble urcené pre prácu mimo uzavretých priestorov. Pouzitie nálezitého predzovacieho kábla znizuje riziko zasiahnutia elektrickým prúdom. Osobná bezpecnos Pracuj, len ak si v dobrej fyzickej a psychickej kondícii. Sústre sa na to, co robís. Nepracuj, ak si unavený alebo pod vplyvom liekov alebo alkoholu. Iba chvía nepozornosti pocas práce môze zaprícini vázne úrazy. Pouzívaj prostriedky osobnej ochrany. Vzdy si nasa ochranné okuliare (urcené pre daný druh práce). Pouzívanie prostriedkov osobnej ochrany ako prachové respirátory, ochranná obuv, prilby a chránice sluchu znizujú riziko váznych úrazov. Zabra náhodnému zapnutiu náradia. Pred pripojením náradia k elektrickej sieti sa uisti, ze elektrický spínac je v polohe ,,vypnuté". Drzanie náradia s prstom na spínaci alebo pripájanie elektrického náradia, ke je spínac v polohe ,,zapnuté", môze zaprícini vázne úrazy. Pred zapnutím elektrického náradia odstrá vsetky kúce a iné nástroje, ktoré sa pouzívali na jeho nastavenie. Kúc ponechaný na rotujúcich castiach zariadenia môze zaprícini vázne úrazy. Udrzuj rovnováhu. Po celý cas udrzuj nálezité postavenie. To umozní jednoduchsie ovládanie elektrického náradia v prípade neocakávaných situácií pocas práce. Pouzívaj ochranný odev. Neobliekaj si voný odev, nenos bizutériu. Udrzuj vlasy, odev a pracovné rukavice v dostatocnej vzdialenosti od pohyblivých castí elektrického náradia. Voný odev, bizutéria alebo dlhé vlasy sa môzu zachyti do pohyblivých castí náradia. Pouzívaj odsávace prachu alebo zásobníky na prach, pokia je nimi náradie vybavené. Postaraj sa, aby boli správne pripojené. Pouzitie odsávania prachu znizuje riziko vázneho ohrozenia zdravia. Prevádzkovanie elektrického náradia Elektrické náradie nepreazuj. Pre danú prácu pouzívaj správne náradie. Správny výber náradia pre danú prácu zabezpecí, ze práca bude produktívnejsia a bezpecnejsia. Nepouzívaj elektrické náradie, ak nefunguje jeho sieový spínac. Náradie, ktoré sa nedá ovláda pomocou sieového spínaca, je nebezpecné a je potrebné odovzda ho do opravy. Pred nastavovaním, výmenou príslusenstva alebo uskladnením náradia odpoj zástrcku z napájacej zásuvky. Zabráni sa tak náhodnému zapnutiu elektrického náradia. Náradie uskladuj na mieste neprístupnom pre deti. Nedovol, aby s náradím pracovali osoby nezaskolené pre jeho obsluhu. Elektrické náradie v rukách nezaskolenej obsluhy môze by nebezpecné. Zabezpec nálezitú údrzbu náradia. Kontroluj náradie po stránke neprispôsobení a vôe pohyblivých castí. Kontroluj, ci niektorá cas náradia nie je poskodená. V prípade zistenia závad je potrebné ich pred pouzitím elektrického náradia odstráni. Vea nehôd býva spôsobených nesprávne udrzovaným náradím. Rezné nástroje je potrebné udrziava v cistote a naostrené. Správne udrzované rezné nástroje sa pocas práce jednoduchsie ovládajú. Pouzívaj elektrické náradie a príslusenstvo v súlade s vyssie uvedenými instrukciami. Náradie pouzívaj na úcely, na ktoré je urcené a vzdy zohadni druh a podmienky práce. Pouzívanie náradia na iné práce, nez na ktoré bolo projektované, môze zvysi riziko vzniku nebezpecných situácií. Opravy Opravy náradia zver len k tomu oprávneným firmám, ktoré pouzívajú výhradne originálne náhradné diely. Tak bude zabezpecená nálezitá bezpecnos práce elektrického náradia. MONTÁZ PRVKOV PRISLUSENSTVA POZOR! Montáz príslusenstva je moznos urobi len pri odpojeným napájecím napätiu. Je treba odpoj zástrcku prípojovácieho vodica z elektrické sieti! Montáz dodatocného drzadla (III) Namontova dodatocné drzadlo v pozadovaném postaveniu i upevni rucku uchopenia otoceniem doprava nadoraz (ak na prípojené fotografie).

36

N

Á

V

O

D

K

O

B

S

U

H

E

SK

Montáz omedzovaca hbky vrtánia (IV) Prekrúti rukovä doleva pre uvolnenie objímky uchopenia. Otvorama v rucce rukovätí zasunu rovnym koncem tyc omedzujúcí hbku vrtania. Prekrúti rukovä v postavenie z boku zaríadenia ,,kladivo-vrtácky". Postavi hbku vrtánia, vzdialenos od konce vrtáka az ke koncovce omedzujúcé tyce. Upevni rukovä otoceniem doprava nadoraz. PRÍPRAVA DO PRACI Pred zacatiem praci z náradím je treba skontrolova, ci teleso výstuzenia i prípojovácí kábel se zástrckou nesu poskodzené. Ak je viditelné akýkovek poskodzenie, to nedovolená je dalsía exploatacia! Pozor! Vsetké operacie týkajúcí sa upevovánia i výmeny pracovných náradí (vrtáky a pretínaky z uchopeniem SDS Plus) montáz pokrývek i vedenia, regulaciu apod, je treba realizova z náradím odpojenem od elektrické sieti - vyahnu vidlici elektrického vodice vtacky se siet,ové zásuvky, preto pred zahajeniem cinnosti: Je treba odpoj zástrcku prípojovácieho vodice z elektrické sieti ! Upevovanie pracovných náradí SDS-Plus v nástrojových svorkach Ocisti zvolene náradí ze spíny i rezu aj namaza koncovku SDS-Plus tenkou vrstvu maziva. Priahnu k sobe nástrojové svorky i pridrza v tomto posatveniu. (V) Zasunu vycistené náradí do otvoru. V prípade potreby je treba otoci náradí tak, aby bez odporu zasunu v rukovä. Uvolni svorky - náradí automatický je povinno by zablokovane v rukojeti. Skontrolova, ci náradí je uchopené stabilnie. Preto postaci skúsi vyahnu náradí se svorek SDS-Plus. Ak vrták alebo upichovací nôz sa vusúva ze svorek - je treba cinnosti obnovi. Vyndavánie pracovných náradí SDS-Plus z nástrojových svorek Pritáhnu k sobe nástrojové svorky uchopenia i pridrze v tomto posatveniu. Vyahnu náradí z rukojetí. Uvolni rukoje. Prípravné cinnosti Zvoli spravné pracovné náradí SDS-Plus. Zasunu pracovní náradí do nástrojových svorek ,,kladiva z vrtáckou" (V). Preto priahnu k sobe nástrojové svorky SDS Plus, pak zasunu zvolene náradí do otvoru a svorky uvolni. Skontrolova, ci vrták alebo pretínak sa nevysúva mimo svorky. Prepínacom nárazu zvoli postavenie ,,práce z nárazem" (VI). Vypínacom otácek vretena zvoli poziciu práce ,,otácky zapnute" - pre praci z vrtákem, alebo ,,vypnuté" - pre praci z pretínakem (VII). Zasunu vidlici elektrického vodica náradí do zásuvky elektrické sieti. Zalozit ochranné okuliare, sluchové chránítka i pracovne rukavice. Prjmu príslusné postavenie zárucujúcé rovnováhu, uchopi náradí obema ruky i spusti pritlaceniem vypínaca prstom (VII). Vydrze v tomto stavu niekoko minut, aby mazidlo bylo schopne proniknú do vsetkých súcástí hnacieho ústroje. Vypnú ,,kladivo-vrtacku" uvolneniem spínaca. Pozor! V prípade objevenia podezrelých hlokov, treskotov, atd. - okamzite vypnú kladivo-vrtacku z elektrické sieti i preda k prohlidnutí v servisu. POUZÍVANIE NÁRADÍ Pozor! Pocas exploataci kladivo-vrtácky vzdycky je treba pouziva individualné ochranné prostriedky - sluchové chránítka, pracovné rukavice aj ochranné okuliare! Vzdycky pracuj ze zamontovanou dodatocnou rukojetí! Vrtanie otvorov Pri odpojené kladivo-vrtacce od elektrické sieti upevni v nástrojových svorkach pozadovaný vrták. V prípade potreby zamontova omezovac hbky vrtánia. Podla druhu práce potoci prepínac úderu do pozadované polohy. Je mozne zarove vrtanie z úderem aj bez úderu. Druh práce je treba zvoli poda potreby. Zasunú vidlici prípojovacieho kabele do zástrcky elektrické sieti, zapnú kladivo-vrtacku spínacom i zaca práce. Pocas práce je treba si robi pravidelné prestavky - nikdy neprehríva nadmíru vrtacky i náradí. Pozor! Pocas práce je potreba len mírne prítlacova náradí. Prílis velký tlak na vrták alebo pretínak (piebojník) môze pôsobi poskodzenie pracovného náradí i mechanizmov kladivo-vrtácky!

N

Á

V

O

D

K

O

B

S

U

H

E

37

SK

Kovanie Pri odpojene kladivo-vrtacce od elektrické sieti upevni v nástrojových svorkach upinadla pozadované náradí ( pretínak, priebojník). Postavi prepínac úderu na ,,úder" i prepínac zpôsobu práce na ,,kovanie". Zasunú vidlici prípojovacieho kable do zástrcky elektrické sieti, zapnú kladivo-vrtacku spínacom i zahai práce. Dodatocné poznámky Pocas práce je treba si robi pravidelné prestavky. Nesmi sa pripusti k pretízeniu náradí ­ teplota vonkajsích povrchov nikdy nemôze vystoúpi nad 60°C. Nedostatok úderu, pres spravné postavenie prepínacov, môze by zpôsobené nedostatocným mnozstvem maziva v klikové skríce, alebo nedodrzovaniem pokynov nynejsieho návodu. V takovym prípade je potreba kladivo-vrtacku poriadne prehlidnú v servisu. Po ukoncení práce výpnoú náradí, výtiahnu vidlice vodica prístroje ze sieové zásuvky i urobi prehliadku a údrzbu. Mazanie Vzdycky pred pouzitiem vrtákov alebo pretínakov je treba ocisti i námaza nástrojové svorky (pouzdro) SDS-Plus tenkou vrsrtvu maziva. Je odopurucovano pouzivanie maziva Lubriten EPS-1. V prípade nespravného fungovania úderového mechanizmu, jednu z prícin môze by nedostatocne mazanie prevodovky klikové supravy piestu úderu. Rovnez v tomto prípade je odoporucovano pouzivanie len maziva Lubriten EPS-1. Doplovanie maziva doporucuje sa realizova u oprávnieného servisu. ÚDRZBA I PREHLIADKY POZOR! Vsetké cinnosti svazané z; výmenou príslusenstva, regulaciu apod, je potreba realizova pri vypnutým napätiu napájenia náradí, preto pred zahajeniem techto cinnosti je potreba odpoji zástrcku od elektrické sietí. Po ukoncení prace je treba skontrolova technický stav elektonáradí prehlídkou i hodnocením: stojanu i rukojeti, elektrického vodice vrátane zastrcky a ohybání, pôsobení elektrického spínaca, prôchodnosti ventilacních strbin, iskrenie kartácov, hlasitosti lozisek a pevodovek, uvádzania do pohybu a rovnomernosti prace. Pocas zárucného obdobia pouzivate nesmi demontova elektronáradí, ani meni provozné jednotky alebo súciasti, pretoze môze strati narok na záruku. Vsetké nespravnosti zjistené pocas prehliadky, alebo provozovánia, su signalem pre provedení opravy v zárucném servisu. Po ukoncení prace, stojan, ventilacné sterbiny, prepínace, dodatecnou rukovä a ochrany je treba ocisti, napríklad prúdem vzduchu (o tlaku maximum 0,3 MPa), stetcem alebo suchou handrou bez pouzití chemických prostredkov a cisticích tekutin. Náradí a rukovä ocisti suchou cistou handrou.

38

N

Á

V

O

D

K

O

B

S

U

H

E

HU

A TERMÉK LEÍRÁSA A kézi fúrókalapács-gép, II-es szigetelési osztályú, a SDS Plusz szárral ellátott eszközökkel készített furatokhoz, illetve beton, természetes- és mk, mmárvány stb. töréséhez szánt berendezés. Az eszköz megfelel, megbízható és biztonságos mködése a helyes használatától függ, azért: A berendezéssel való munka megkezdése eltt olvassa el a teljes használati utasítást és rizze azt meg a késbbiekre. A biztonsági és a használati utasításban megfogalmazott elírások be nem tartásából származó károkért a szállító nem vállal felelsséget. TARTOZÉKAI A gyári csomagolás tartalmazza a következket: - fúrókalapács-gép - SDS Plusz vés - SDS Plusz lyukasztó vés - SDS Plusz fúrófej - kiegészít fogantyú - SDS Plusz befogó gumiburkolat - mélységhatároló MSZAKI PARAMÉTEREK

Paraméter Katalógusszám Névleges feszültség Névleges frekvencia Névleges teljesítmény Névleges fordulatszám Max. furatátmér (beton) Tömeg Zajszint - akusztikus nyomás - LWA teljesítmény Szigetelési osztály Rezgésszint Védelmi fokozat Mértékegység [V] [Hz] [W] [min-1] [mm] [kg] [dB(A)] [dB(A)] [m/s2] Érték 79034 ~230 50 900 800 28 4,8 90,5 101,5 II 18,929 IP20

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELÍRÁSOK FIGYELEM! Olvassa el az összes alábbi elírást. Az alábbiak be nem tartása áramütéshez, tzvészhez illetve testi sérüléshez vezethet. A használati utasításokban használt ,,elektromos feszültség" fogalom minden árammal hajtott vezetékes, illetve vezeték nélküli berendezésekre vonatkozik. MINDIG TARTSA BE AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT Munkahely A munkahely legyen mindig jól kivilágított és tiszta. A rendetlenség és a nem megfelel világítás balesetek kiváltó okai lehetnek Az elektromos készülékekkel soha ne dolgozzon gyúlékony folyadék, illetve gáz közelében, robbanásveszélyes környezetben. Az elektromos berendezések szikrákat szórhatnak, melyek gyúlékony gázokkal együtt tzvészt okozhatnak. Soha ne engedjen gyerekeket, illetve más hozzá nem értket a munkahelyhez. Az összpontosítás elveszítésével elveszítheti a munkaeszköz feletti uralmát is. Elektromos biztonság Az elektromos tápvezeték csatlakozójának illeszkednie kell az elektromos aljzatba. Soha ne alakítsa át a csatlakozót. Soha ne használjon semmilyen adaptert a csatlakozónak az aljzatba való beillesztése érdekében. Nem módosított, az aljzatba ill csatlakozó csökkenti az áramütés kockázatát.

K

E

Z

E

L

É

S

I

U

T

A

S

Í

T

Á

S

39

HU

Mindig kerülje el a földelt felületekkel pl. csövek, fttestek, htszekrények stb. való érintkezést. A test földelése növeli az áramütés kockázatát. Soha ne tegye ki az elektromos berendezést csapadék, illetve nedvesség hatásának. Az elektromos berendezésbe belekerül víz és nedvesség növelik az áramütés kockázatát. Soha ne terhelje túl az elektromos tápvezetéket. Soha ne használja az elektromos tápvezetéket berendezés hordozására, a csatlakozónak az elektromos aljzatba/ból be/kihúzására. Kerülje el az elektromos vezetéknek meleggel, olajjal, éles peremekkel illetve mozgó elemekkel való érintkezését. Az elektromos tápvezeték sérülései növelik az áramütés kockázatát. A zárt helyiségen kívül zajló munka esetében kizárólagosan kültéri hosszabbítót használjon. A megfelel hosszabbító használatával csökken az áramütés kockázata. Személyvédelem Csak jó lelki és fizikai állapotban álljon munkába. Mindig figyeljen arra, mit csinál. Soha ne dolgozzon, amikor túl fáradt, illetve gyógyszer vagy alkohol hatása alatt áll. Pillanatnyi figyelmetlenség komoly sérülésekhez vezethet. Mindig alkalmazza a személyi védelem eszközeit. Mindig vegye fel a védszemüveget. A személyvédelem eszközeinek: védmaszkok, védlábbeli, sisakok, illetve fülvédk használata jelentsen csökkenti a testi sérülések kockázatát. Kerülje el a berendezés véletlen bekapcsolását. A berendezés az elektromos hálózatába való csatlakozása eltt mindig bizonyosodjon meg arról, hogy a kapcsológomb a ,,kikapcsolt" pozícióban van. Elektromos hálózatba való csatoláskor benyomott kapcsolási gomb illetve ,,bekapcsolt" pozícióba tartott kapcsológomb komoly testi sérülésekhez vezethet. A pneumatikus rendszer bekapcsolása eltt tüntesse el az összes, a beállításához használt csavarhúzót és egyéb tárgyat. A mozgó elemeken felejtett kulcs komoly testi sérülésekhez vezethet. Ügyeljen az egyensúlyra. Egész id alatt tartsa fenn a megfelel testhelyzetet. Munka közben kialakuló váratlan helyzetekben ez megkönnyíti a elektromos berendezés irányítását. Használjon védruhát. Ne hordjon laza ruházatot, illetve ékszert. Haját, ruházatát illetve munkakesztyjét tartsa távol az elektromos berendezésétl. Laza ruházat, ékszer illetve hosszú haj beleakadhat a berendezés mozgó alkatrészeibe. Amennyiben lehetséges használjon porelszívókat, illetve portárolókat. Ügyeljen a megfelel, szabályos felszerelésére. Porelszívó használata csökkenti a komoly testsérülések elfordulási kockázatát. Elektromos berendezés használata Soha ne terhelje túl az elektromos berendezést. Mindig az adott munkához megfelel eszközt használjon. A megfelel munkaeszköz kiválasztása eredményesebb és biztonságosabb munkavégzéshez vezet. Soha ne használja az elektromos berendezést, amennyibe nem mködik a kapcsológombja. A berendezés, melyet nem tud szabályozni kapcsológombbal veszélyes, illetve javítandó. A tartozékok cserélése és beállítása eltt illetve a berendezés eltárolása eltt húzza ki a csatlakozót az elektromos aljzatból. Ez lehetvé teszi az elektromos berendezés véletlenszer bekapcsolásának elkerülését. Az eszközt mindig a gyerekek elöl elzárt helyen tárolja. Soha ne hagyja, hogy a berendezést a használatában nem kiképzett emberek használják. A nem kiképzett személyzet kezében az elektromos eszköz veszélyes lehet. Biztosítsa a berendezés megfelel karbantartását. Ellenrizze a nem tökéletesen illeszked, illetve túl laza mozgó részeket. Ellenrizze, hogy a berendezés valamelyik alkatrésze nem sérült-e. Meghibásodás észlelése esetében még az elektromos berendezés használata megkezdése eltt javítsa ezt ki. A berendezés nem megfelel karbantartása nagyon sok balesetnek okozója. A vágó elemeket mindig tartsa élesen és tisztán. A megfelelen karbantartott vágóeszközöket munka közben könnyebben lehet irányítani. Az elektromos berendezéseket és tartozékait csak a jelen használati utasításban foglaltak szerint használja. A berendezéseket mindig rendeltetésszeren, munka körülményeit és fajtáját figyelembe véve használja. A berendezések nem rendeltetésszer használata növelheti a veszélyes helyzetek kialakulásának kockázatát. Javítások Az eszköz javításait kizárólagosan az erre jogosult, eredeti alkatrészeket használó szervizekben végeztesse. Ez garantálja az elektromos berendezés biztonságos munkáját. TARTOZÉKOK ÖSSZESZERELÉSE FIGYELEM! A tartozékok összeszerelése csak áramtalanítás után történhet. Húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózati aljzatból! Kiegészít fogantyú felszerelése (III) Szerelje fel a kiegészít fogantyút a kívánt pozícióban, és ellenállásig csavarva rögzítse.

40

K

E

Z

E

L

É

S

I

U

T

A

S

Í

T

Á

S

HU

Mélységhatároló felszerelése (IV) Csavarja a markolatot balra a szárszorító meglazítása céljából. A befogó részeibe egyenes végével csúsztassa be a mélységhatárolót. Tekerje a fogantyút fúrókalapács-gép oldalán lev pozícióba. Állítsa be a fúrás mélységét (a fúrófej vége és a mélységhatároló vége közötti távolság). Jobbra, ellenállásig való csavarással szorítsa össze a markolatot. MUNKA ELKÉSZÍTÉSE A munka megkezdése eltt ellenrizze, hogy a berendezés háza illetve az elektromos vezeték és csatlakozója nem sérült-e. A serülések észlelése esetében a további munka szigorúan tilos! Figyelem! Az összes, a munkaeszközök (fúrófejek és SDS Plusz szárú vésk) cseréjével, védszerelés és megvezet mechanizmus felszerelésével, beállításával stb. kapcsolatos tevékenység kikapcsolt elektromos tápellátás mellett végzend, ezért mieltt nekilát: Húzza ki a csatlakozót az aljzatból! SDS Plusz munkaeszközök befogóba való behelyezése és kötése Takarítsa meg a kiválasztott eszközt piszoktól és rozsdától, és kenje meg a SDS Plusz szárat vékony réteg kenanyaggal. Húzza meg maga felé a markolatot és tartsa meg ebben az állásban. (V) A kitisztított eszközt helyezze el a résbe. Szükség esetén forgassa meg az eszközt, hogy könnyen férjen be a foglalatba. Engedje el a markolatot - az eszköznek automatikusan rögzülnie kell a foglalatban. Ellenrizze, hogy az eszköz biztonságosan helyezkedik-e el. Ennek érdekében próbálja ezt kihúzni a SDS Plusz foglalatból. Amennyiben a fúrófej illetve a hidegvágó kicsúszik a foglalatból, ismételje újra a teendket. SDS Plusz munkaeszközök befogóból való kiszerelése Húzza maga felé és tartsa meg a markolatot. Szedje ki az eszközt a foglalatból. Engedje vissza a markolatot. Elkészületi teendk Válassza ki a megfelel SDS Plusz munkaeszközt. Tegye be a munkaeszközt a fúrókalapács-gép befogójába (V). Ellenrizze, hogy a fúrófej vagy vés nem csúszik-e ki a foglalatból. Állítsa az ütszerkezet kapcsolóját a ,,munka ütéssel" (VI) pozícióba. A kúpos tengely kapcsolóját állítsa be a ,,forgás bekapcsolva" állásba - a fúrófejjel való munkához - vagy ,,kikapcsolva" - a véséshez (VII). Illessze a tápkábel csatlakozóját az elektromos aljzatba. Vegyen fel fül- és szemvédt illetve kesztyt. Álljon stabil pozícióban, két kézzel fogja meg a fúrókalapács-gépet és az elektromos kapcsoló (VII) ujjal történ benyomásával indítsa el a berendezést. Tartsa a gépet ebben az állapotban pár percig, hogy a kenanyag eljuthasson a hajtó mechanizmus összes eleméhez. Az elektromos kapcsoló kiengedésével kapcsolja ki a fúrókalapács-gépet. Figyelem! Gyanús recsegés, csikorgás stb. keletkezése esetében azonnal áramtalanítsa a fúrókalapács-gépet és adja át szervizelésre az erre jogosult mhelybe. HASZNÁLAT Figyelem! A fúrókalapács-géppel való munkákhoz mindig használjon védfelszerelést ­ fülvédt, kesztyt és védszemüveget! Csak felszerelt kiegészít fogantyúval dolgozzon! Furatok elkészítése Helyezze be az áramtalanított fúrókalapács-gép befogójába megfelel fúrófejet. Szükség esetén szerelje fel a mélységhatárolót. A munka jellegétl függen állítsa be az ütszerkezet kapcsolóját a kívánt pozícióba. Furatok elkészítése ütéssel vagy anélkül is lehetséges. A munka fajtáját szükség szerint válassza meg. Illessze a csatlakozót az elektromos aljzatba, a berendezés elektromos kapcsolójával indítsa el a fúrókalapács-gépet és kezdjen dolgozni. A munka során rendszeresen tartson szüneteket - a fúrókalapács-gépet és a munkaeszközöket sose engedje túlmelegedni. Figyelem! Munka során csak enyhe nyomást gyakoroljon a berendezésre. A fúrófejre vagy vésre gyakorolt túl nagy nyomással károkat okozhat a fúrókalapács-gép mechanizmusában, illetve a munkaeszközökben!

K

E

Z

E

L

É

S

I

U

T

A

S

Í

T

Á

S

41

HU

Törés Az áramtalanított fúrókalapács-gép befogójába helyezze be megfelel munkaeszközt (vést). Az ütszerkezet kapcsolóját állítsa az ,,ütés", a munka jellege állítót viszont a ,,törés" pozícióba. Illessze a csatlakozót az elektromos aljzatba, a berendezés elektromos kapcsolójával indítsa el a fúrókalapács-gépet és kezdjen dolgozni. Kiegészít utasítások A munka során rendszeresen tartson szüneteket. Sose engedje túlmelegedni a munkaeszközöket. A küls felületek hmérséklete nem emelkedhet 60 oC fölé. A kapcsolók megfelel beállítása mellett elmaradó ütés-funkció a forgattyúház elégtelen kenésébl vagy a jelen használati utasítás be nem tartásából származhat. Ebben az esetben a fúrókalapácsot adja át szervizelésre az erre jogosult mhelynek. A munka elvégzése után kapcsolja ki a berendezést, húzza ki csatlakozót az aljzatból és végezze el a szükséges technikai ellenrzéseket és karbantartást. Kenés Használat eltt a fúrófejeket és a vésket minden alkalommal tisztítsa meg, és az SDS Plusz szárakat kenje meg egy vékony réteg kenanyaggal. Lubriten EPS-1 kenanyag használata ajánlott. Az ütszerkezet nem szabályos mködésének egyik oka lehet a meghajtás illetve a forgattyúház elégtelen kenése. Ebben az esetben is csak a Lubriten EPS-1 kenanyag használata ajánlott. A kenanyag pótlása egy erre jogosult szervizhelyen ajánlott. KARBANTARTÁS ÉS KONZERVÁLÁS FIGYELEM! A beállítás, mszaki kezelés vagy karbantartás eltt a berendezés dugvilláját ki kell húzni az elektromos hálózat dugaljából. A munka befejezése után küls szemlevételezéssel ellenrizni kell az elektromos berendezés mszaki állapotát, és meg kell ítélni: a testet és a fogantyút, a hálózati vezetéket a dugvillával és a megtörésgátlóval, az elektromos kapcsoló mködését, a szellz járatok átjárhatóságát, a szénkefék szikrázását, a csapágyak és áttételek hangosságát, gép beindulását és egyenletes mködését. A garanciális idszakban a felhasználó nem szerelhet az elektromos berendezéshez, és nem is cserélhet ki semmiféle részegységet vagy tartozékot, mivel ez a garanciális jog elvesztésével jár. A szemrevételezésnél vagy a mködés közben tapasztalt bármiféle rendellenesség jelzés arra, hogy a gépet szervizben meg kell javítani. A munka befejezése után a testet, a szellz réseket, a kapcsolókat, a kiegészít fogantyút és a védburkolatot meg kell tisztítani légsugárral (max. 0,3 MPa nyomásúval), ecsettel vagy száraz ronggyal, vegyi anyagok és tisztítószerek használata nélkül. A berendezést és a fogantyúkat száraz ronggyal kell megtisztítani.

42

K

E

Z

E

L

É

S

I

U

T

A

S

Í

T

Á

S

RO

CARACTERISTICILE SCULEI Maina de gurit cu ciocan percutant este o scul electric cu izolaie de clasa II, destinat pentru gurit i scobit în beton, în piatr natural i artificial, în marmur etc. cu intermediul sculelor de lucru înzestrate cu coad SDS Plus. Funcionarea corect, sigur i fiabilitatea mainei depinde de exploatarea în modul ei caracteristic, deci: Inainte de a începe s lucrai cu utilajul trebuie s citii toat instrucia i s o pstrai. In cazul c nu vor fi respectate înscrierile referitoare la protejare i ale celor din prezenta instrucie furnizorul nu-i asum rspunderea. ECHIPAMENTUL In ambalajul de fabric trebuie s se afle toate elementele necesare i anume: - bormaina - ciocan - dalt cu coad SDS Plus - dalt pentru perforat cu coad SDS Plus - burghie cu coad SDS Plus - mânier suplimentar - aprtor de gum la coada SDS Plus - tij pentru limitarea a adâncimii de gurit PARAMETRII TEHNICI

Parametrul Numrul din catalog Tensiunea nominal Frecvena nominal Putere nomonal Rotaii nominale Diametrul max. al gurii (beton) Masa Nivelul zgomotului - presiunea acustic - putere LwA Clasa izolaiei Nivelul vibraiilor Gradul de protejare Unitatea de msur [V] [Hz] [W] [min-1] [mm] [kg] [dB(A)] [dB(A)] [m/s2] Valoarea 79034 ~230 50 900 800 28 4,8 90,5 101,5 II 18,929 IP20

CONDITII GENERALE DE SECURITATE ATENTIE! Trebuie citite toate instruciunile de mai jos. Nerespectarea lor poate duce la electrocutae, la incendiu sau la leziuni. Noiunea "scul electric" folosit în instruciuni se refer la toate sculele acionate cu curent electric, atât cele alimentate cu energie prin cablu cât i cele fr cablu. TREBUIE RESPECTATE INSTRUCIUNILE DE MAI JOS Locul de lucru Locul de lucru trebuie întreinut curat i s fie bine iluminat. Dezordinea cât i iluminarea insuficient pot fi pricina accidentelor. Nu se recomand utilizarea sculelor electrice în mediu în care este mrit riscul exploziei, sau în mediu care conine fluide inflamabile, gaze sau vapori. Sculele electrice genereaz scântei care, în contact cu gaze sau vapori inflamabili pot pricinui incendiu. Evitai aproprierea la locul de munc a copiilor sau a altor persoane strine. In afar acest avertisiment fii foarte ateni, deoarece pierderea concentraiei poate pricinui pierdera controluluii asupra sculei. Securitatea electric Sztecrul conductorului electric trbuie s corespund cu priza electric. Este interzis modificarea tecrului. Este interzis modificarea tecrului cu scopul de a fi adaptabil la priza electric. Sztecrul ne modificat micoreaz riscul electrocutrii.

I

N

S

T

R

U

C

I

U

N

I

D

E

D

E

S

R

V

I

R

E

43

RO

Evitai posibilitatea contactului cu cu obiecte cu împmântare ca evi, radiatoare i instalaii frigorifere. Corpul omenesc împmântat mrete riscul electrocutrii. Se recomand evitarea expunerii sculei electrice în contact cu percipitaii atmosferice sau cu umezeala. Apa i umezeala, care intr în interiorul sculei electrice mrete riscul electrocutrii. Nu supraîncrcai conducta de alimentare electric. Nu purtai scula inând-o de conducta de alimentare electric, nu tragei de conduct vrând s scoatei tecrul din priza de alimentare electric. Evitai contactul conductei cu cldur, cu uleiuri, sau cu obiecte ascuite i elemente în micare. Defectarea conductei de alimentare mrete riscul electrocutrii. In cazul efecturii lucrului în afara încperilor trebuie s întrebuinai conductori prelungitori destinai pentru întrebuinarea lor afar. Intrebuinarea conductorilor corespunztori micoreaz riscul elctrocutrii. Securitatea personal Apuc-te de lucru numai în bun condiie fizic i psihic. Fii precaut la ceace faci. Nu lucra atunci când eti obosit sau sub influena medicamentelor sau a alcoolului. Cea mai mic neatenie, în timpul lucrului, poate provoca leziuni serioase a corpului. Intrebuineaz mijloace de protejare personal. Totdeauna punei ochelari de protecie. Intrebuinarea mijloacelor de protejare personal, adic mti respiratorii de protecie, înclminte de protecie, cti i antifoane pe urechi micoreaz riscul leziunilor serioase ale corpului tu. Evit întâmpltoarea punere în funciune a sculei. Inainte de a alimenta scula cu energie electric verific totdeauna dac întreruptorul este pe poziia ,,deconectat". Tinând degetul pe întreruptorul sculei sau punerea în funciune a sculei electrice atunci când întreruptorul este pe poziia ,, conectat" poate duce la leziuni serioase ale corpului tu. Inainte de a pune în funciune scula electric d la o parte toate cheile i alte scule care au fost întrebuinate la reglarea ei. Cheia lsat pe elementele rotitoare ale sculei poate duce la leziuni serioase ale corpului tu. Pstreaz-i echilibrul. Tot timpul pstreaz statura corespunztoare. Aceast poziie îi va permite s stpâneti scula electric în cazuri de situaii de lucru neateptate. Impbrac-te în haine de protejare. Nu te îmbrca în haine largi i cu bijuterii. Prul, îmbrcmintea i mnuile s nu le apropii de piesele în micare ale sculei electrice. Imbrcmintea larg, bijuteria sau prul lung se pot aga de piesele în micare ale sculei. Intrebuineaz extractor de praf sau recipient pentru praf, dac scula este înzestrat cu recipient. Imbin le corect. Utilizarea extractorului de praf micoreaz riscul leziunilor serioase ale corpului tu. Utlizarea sculei electrice Nu supra încrca scula electric. Utilizeaz scula corespunztoare lucrului care trebuie s-l faci. Alegerea sculei corespunztoare lucrului respectiv, asigur eficien i siguran în timpul lucrului. Nu întrebuina scula electric, dac întreruptorul ei nu funcioneaz corect. Scula, pe care nu o poi verifica utilizând întreruptorul alimentrii electrice este foarte periculoas deci trebuie dat la reparat. Inainte de reglarea sculei, schimbarea accesoriilor sau la terminrea lucrului, deconecteaz conducta de alimentare. Scula electric deconectat dela alimentare evit o neateptat, întâmpltoare punere în funciune. Pstreaz scula la loc neaccesil copiilor. Nu permite nimnui s lucreze cu scula electric dac nu este colarizat în ceace privete deservirea ei. Scula electric poate fi foarte periculoas în mâna cuiva ne colarizat. Scula trebuie s fie întreinut corespunztor. Verific dac scula este bine psuit, nu are jocuri la piesele în micare. Verific desemeni, dac vreun element la scula electric nu este defectat. In caz c vei constata vreun deranjament, el trebuie eliminat înainte de a utiliza scula. Multe accidente au avut loc din cauza întreinerii ne corespunztoare. Sculele tietoare trebuie întreinute curate i scuite. Intreinerea corespunztoare a sculei tietoare poate fi cu uurin controlat în timpul lucrului. Utilizeaz scula electric i accesoriile conform instruciunilor de mai sus. Utilizeaz sculele în conformitate cu destnaia lor, având în vedere felul lucrului i condiiile de lucru. Intrebuinarea sculelor la alt fel de lucrri decât la cele pentru care au fost proiectate, mrete riscul naterii situaiilor periculoase. Reparaiile Repararea sculei trebuie executat numai de ctre ateliere autorizate, care au numai piese de schimb originale. In acest fel, este asigurat securitatea utilizrii sculei electrice. MONTAREA ELEMENTELOR ECHIPAMENTULUI ATENTIE! Montarea echipamentului poate fi facut doar atunci când maina nu este legat de alimentarea cu energie electric, Scoate tecrul cablului din priza cu tensiune! Montarea mânierului suplimentar (III) Mânierului suplimentar se aeaz pe poziia dorit i se fixeaz învârtind­ul spre dreapta pân când se va simi rezisten (aa cum este artat pe fotografia anexat).

44

I

N

S

T

R

U

C

I

U

N

I

D

E

D

E

S

R

V

I

R

E

RO

Fixarea tijei pentru limitarea a adâncimii de gurit (IV) Pentru a uura strângerea bridei mânierului, mânierul trebuie întors spre stânga. Se introduce tija pentru limitarea adâncimii de gurit în orificiile mânierului. Se amplaseaz mânierul pe marginea unealtei. Se aeaz adâncimea de gurit (distana dela vârful burghiului faa de captul tijei de limitare). Se strânge acum mânierul întorcând-ul spre dreapta pân când se va simi rezisten. PREGATIREA PENTRU LUCRU Inainte de a începe lucrul trebuie verificat, dac carcasa mainii, cablul de alimentare i tecrul nu sunt defectate. In caz contrar, întrebuinarea sculei este interzis! Atenie! Toate aciunile legate de fixarea i chimbarea sculelor ajuttoare (burghie i dli cu coad SDS Plus), montarea scuturilor i pieselor de ghidare, reglare etc. trebuie fcute numai atunci când maina este deconectat dela alimentare, de aceia înainte de a executa cele de mai sus: Scoate tecrul conductorului de alimentare din priza cu tensiune! Fixarea i schimbarea sculelor ajuttoare SDS-Plus în mandrin Inainte de a întrebuina scula ajuttoare trebuie s o curai de murdrii i rugin, apoi coada SDS-Plus trebuie uns cu un strat subire de unsoare. Trage mandria spre sine inând-o în acest poziie.(V) Se introduce acum scula curat în orificiul mandrinei. In caz necesar întoarce scula în aa fel încât s intre fr rezisten în mandrin. D drumul la mandrin - scula trebuie s se blocheaze automat în mandrin. Verific dac scula ajuttoare este bine fixat. Incearc s scoi scula cu coad SDS-Plus din mandrin. Dac burghiul sau dalta iese din mandrin trebuie s repei aciunile. Scoaterea uneltelor ajuttoare SDS-Plus din mandrin Trage mandria spre sine inând-o în acest poziie. Scoate scula din mandrin. D drumul la mandrin. Aciuni pregtitoare Alege scula corespunztoare cu coad SDS - Plus. Bag scula ajuttoare în mandrina utilajului. (V) Verific dac burghiul sau dalta nu iese din mandrin. Aeaz comutatorul percutrii (VI) pe poziia ,,lucru cu percutare" Dac vrei s gureti, comutatorul rotaiilor axului (VII) aeaz-l pe poziia ,,lucru cu rotire" iar dac vrei s lucrezi doar cu dalta, aeaz-l pe poziia ,,lucru fr rotire". Bag tecrul cablului de alimentare în priza cu tensiune electric. Pune ochelari de protecie, pe urechi aptori de zgomot iar pe mâini mnui de protecie. Incepând lucrul trebuie s iei o poziie sigur i stabil, ine unealta cu ambele mâini i apsând butonul întreruptorului electric (VII) se pornete unealta. Pe un timp de câteva minute unealta trebuie s mearg în gol pentru ca unsoarea s ptrund la toate angrenajele. Oprete unealta slbind apsarea butonului întreruptorului. Atenie! In caz c se vor auzi zgomote suspecte, pocnituri etc. imediat unealta trebuie oprit i deconectat dela alimentarea cu tensiune electric i dat la un servis autorizat spre a fi revizuit. OPERAREA UNEALTEI Atenie! Lucrând cu ciocanul percutant - bormaina întotdeauna, f uz de mijloce de protecie - aprtori de zgomot pe urechi, ochelari i mnui de protecie! Intotdeauna rebuie s lucrezi cu mânierul suplimentar fixat pe unealt! Gurirea cu burghie Scula ajuttoare (burghiul) fixeaz-o în mandrin numai atunci când ciocanul percutant- bormaina este deconectat dela alimentarea cu tensiune electric. In cazuri necesare fixeaz tija adâncimii de gurit. Dependent de felul de lucru, aeaz comutatorul de percutare pe poziia necesar. Gaurirea se poate face cu i fr funcia percutant. Asezarea comutatorului depinde de necesitate. Bag tecrul în priza cu tensiune, apas butonul întreruptorului dup care poi începe lucrul. In timpul lucrului f regulat întreruperi - nici odat s nu permii ca unealta s se supraînclzeasc. I N S T R U C I U N I D E D E S R V I R E

45

RO

Atenie! In timpul întrebuinrii nu apsa prea tare scula. Apsând cu mare putere poi cauza defectarea ajuttoare sculei ajuttoare (burghiu sau dalt) sau chiar a mecanizmelor bormainei - ciocan pecutant! Scobirea Cu unealta deconectat dela alimentarea cu tensiune electric fixeaz scula ajuttoare (dalta sau dalta pentru perforare). Aseaz comutatorul percutrii pe poziia ,,percutare" iar comutaorul felului de lucru pe poziia ,,scobire". Bag tecrul în priza cu tensiune, apas butonul întreruptorului dup care poi începe lucrul. Remrci suplimentare In timpul lucrului f regulat întreruperi. Nu spuraîncrca unealta, temperatura suprafelor exterioare a unealtei nu poate depi nici odat 60º C. In cazurile când în carterul de angrenare nu este unsoare suficient sau nu au fost respectate recomandrile prezentei înstruciuni, se poate întâmpla c ciocanul nu percuteaz cu tote c, comutaoarele sunt aezate pe poziiile corespunztoare. Acest deranjament trebuie eliminat de un servis de specialitate autorizat. Dup terminarea lucrului deconecteaz scula dela alimentarea cu tensiune scoând tecrul din priz iar scula inspecteaz-o vizual. Lubrefierea Intotdeauna înainte de a întrebuina burghiul sau dalta necesar, cozile SDS-Plus trebuie s fie curate i unse cu un strat subire de unsoare. Se recomand întrebuinarea unsoarei Lubriten EPS-1. In caz c mecanismul percutant nu funcioneaz corect, unul din motive poate fi insuficiena lubrefierii angrenajului i a ansamblului bielelor pistonului pneumatic. Deasemeni i în acest caz se rcomand lubrefierea cu unsoare EPS-1. Se recomand ca suplimentarea cu unsoare s fie fcut de un servis autorizat. CONSERVAREA SI REVIZIILE Atenie! Inainte de a începe reglarea, deservirea tehnic sau conservarea scote fia conductei de alimentare din priza cu tensiune electric. Dup terminarea lucrului trebuie verificat starea tehnic a sculei electrice, aspectul ei exterior adic: carcasa i mînierul, conductorul electric i fia lui, funcionarea întreruptorului electric, rosturile de trecerea aerului (ventilaia), scâterierea periilor (crbunilor), sonoritatea lagrelor i angrenajului, pornirea i corectitudinea funcionrii, In timpul garaniei uzufructuarul nu poate anexa nimic la scula respectiv i nici nu poate s schimbe nici un subansamblu, deoarece se pierde dreptul la garanie. Dac în timpul funcionrii vor fi constate necorectitudeni sau alte simptome neateptate, înseamn c trebuie fcut revizia periodic la servis. Dup terminarea lucrului trebuie curat toat scula, rosturile de trecerea aerului, întreruptorii, mânierul i scuturile de exemplu cu are comprimat cu o presiune nu mai mare de 0,3 Mpa, sau cu penson sau cu o cârp uscat neântrebuinând mijloace chimice i lichide curtoare.

46

I

N

S

T

R

U

C

I

U

N

I

D

E

D

E

S

R

V

I

R

E

E

CARACTERISTICA DE LA HERRAMIENTA El martillo y taladrador de mano es una herramienta eléctrica común de clase II de aislamiento, cuyo propósito es taladrar agujeros y martillar concreto, piedra natural y artificial, mármol, etc., por medio de herramientas de trabajo equipadas con una agarradera especial. Funcionamiento correcto y seguro de la herramienta depende de su uso adecuado, entonces: Antes de empezar a trabajar con la herramienta es indispensable leer su manual y guardarlo. El proveedor no asume ninguna responsabilidad por los daos ocasionados por la herramienta si no se observan las reglas de seguridad y las recomendaciones del presente manual. EL EQUIPO DEL TALADRADOR La caja de fábrica debe de contener: - el taladrador-martillo - cortador - perforador - taladros - un mango adicional - protección del mango hecha en caucho - vara limitadora de la hondura del taladrado PARAMETROS TECNICOS

Parámetro Numero del catalogo Tensión nominal Frecuencia nominal Potencia nominal Rotación nominal Diámetro máximo del hoyo (concreto) Masa Nivel de ruido - presión acústica - potencia LwA Clase de aislamiento Nivel de vibraciones Grado de protección Unidad de medición [V] [Hz] [W] [min-1] [mm] [kg] [dB(A)] [dB(A)] [m/s2] Valor 79034 ~230 50 900 800 28 4,8 90,5 101,5 II 18,929 IP20

CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD ¡ATENCIÓN! Lea todas las siguientes instrucciones. Si no se observan las instrucciones, existe el peligro del choque eléctrico, incendio o lesiones. La noción de ,,herramienta eléctrica" que se aplica en las instrucciones se refiere a todas las herramientas alimentadas con corriente eléctrica ­ tanto alámbricas como inalámbricas. OBSERVENSE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES El lugar de trabajo El lugar de trabajo debe ser bien iluminado y limpio. Desorden e iluminación débil pueden ser causas de accidentes. No use herramientas eléctricas en condiciones de un riesgo elevado de explosión, cerca de líquidos o gases inflamables. Herramientas eléctricas generan chispas que pueden causar incendios en contacto con gases inflamables. Evite el acceso de niños y personas no autorizadas al lugar de trabajo. Falta de concentración necesaria puede causar que pierda el control de la herramienta. Seguridad eléctrica El enchufe del cable eléctrico debe ser adecuado para el contacto. Queda prohibido modificar el enchufe y usar adaptadores para adecuar el enchufe al contacto. El enchufe no modificado que es adecuado para el contacto reduce el riesgo del choque eléctrico. Evita el contacto con superficies conectados con tierra ­ pipas, calentadores y radiadores. Lo cual puede aumentar el riesgo del choque eléctrico. M A N U A L D E I N S T R U C C I O N E S

47

E

No exponga las herramientas a precipitaciones o humedad. Agua y humedad que se filtren al interior de la herramienta eléctrica aumentan el riesgo del choque eléctrico. No permita la sobrecarga del cable de alimentación. No use el cable de alimentación para cargar, conectar y desconectar el enchufe del contacto de la red eléctrica. Evita el contacto del cable de alimentación con objetos calientes, aceites, bordes afilados y elementos móviles. Defectos del cable de alimentación aumentan el riesgo del choque eléctrico. En el caso del trabajo fuera de los interiores cerrados, use extensiones adecuados para tales trabajos. Aplicación de extensiones adecuadas reduce el riesgo del choque eléctrico. Seguridad personal Empiece el trabajo en buenas condiciones físicas y psíquicas. Ponga atención a lo que está haciendo. Evite el trabajo si está cansado o bajo influencia de medicinas o alcohol. Un momento de descuido durante el trabajo puede ser causa de lesiones graves. Use medios de protección personal. Siempre use anteojos protectores. Uso de medios de protección personal como máscaras contra polvo, calzado protector, cascos y protectores del oído reduce el riesgo de lesiones graves. Evite encender la herramienta por casualidad. Asegúrese que el interruptor eléctrico esta en la posición ,,apagado" antes de conectar la herramienta a la red eléctrica. Sujetar la herramienta con un dedo sobre el interruptor o conectarla cuando el interruptor está en la posición ,,encendido" puede ser causa de lesiones graves. Antes de encender la herramienta eléctrica, remueva todas las llaves y herramientas de ajuste. Una llave en los elementos giratorios de la herramienta puede ser causa de lesiones graves. Manténgase en equilibrio y todo el tiempo conserve una posición adecuada. Esto le permitirá controlar la herramienta eléctrica con más facilidad en el caso de situaciones imprevistas durante el trabajo. Use ropa protectora. No se ponga ropa floja y bisutería. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes lejos de los elementos móviles de la herramienta eléctrica. Ropa floja, bisutería o cabello largo pueden atorarse en los elementos móviles de la herramienta. Use removedores o contenedores de polvo, si la herramienta está equipada con ellos. Conéctelos correctamente. Uso de removedores de polvo reduce el riesgo de lesiones graves. Uso de la herramienta eléctrica No permita la sobrecarga de la herramienta eléctrica. Use la herramienta adecuada para el tipo de trabajo. Uso de herramientas adecuadas garantizará un trabajo más efectivo y más seguro. No use la herramienta eléctrica si no funciona su interruptor. La herramienta que no se puede controlar por medio de su interruptor es peligrosa y debe repararse. Desconecta el enchufe del contacto antes de cualquier ajuste, cambio de accesorios o almacenamiento de la herramienta. Eso permitirá evitar que la herramienta eléctrica se encienda casualmente. Almacena la herramienta fuera del alcance se niños. No permita que trabajen con ella personas no capacitadas. La herramienta eléctrica puede ser peligrosa en las manos de tales personas. Asegure mantenimiento adecuado de la herramienta. Controle la herramienta respecto al encaje y piezas móviles flojas. Revise si cualquier elemento de la herramienta no está dañado. Si se detectan defectos, es menester eliminarlos antes de que se use la herramienta eléctrica. Muchos accidentes son causados por un mantenimiento inadecuado de la herramienta. Herramientas cortantes deben mantenerse limpios u afilados. Herramientas cortantes correctamente conservadas pueden controlarse con más facilidad durante el trabajo. Use herramientas eléctricas y accesorios con acuerdo a las presentes instrucciones. Use las herramientas con acuerdo a su función tomando en cuenta el carácter y las condiciones del trabajo. Usar las herramientas para propósitos diferentes a los de su diseño puede aumentar el riesgo de situaciones peligrosas. Reparaciones Repare las herramientas solamente en talleres autorizados que usan refacciones originales. Esto garantizará la seguridad del trabajo con la herramienta eléctrica. INSTALACIÓN DE LOS ELEMENOS DEL EQUIPO ¡ATENCIÓN! La instalación de la herramienta se puede realizar solamente cuando la tensión de alimentación no está conectada. ¡Sacar el enchufe del cable de la herramienta del contacto! Instalación del mango adicional (III) Instale el mango adicional en la posición deseada y apriételo girando el mango hasta el tope. Instalación del limitador de la hondura del taladrado Gire el mango hacia la izquierda para aflojar la agarradera.

48

M

A

N

U

A

L

D

E

I

N

S

T

R

U

C

C

I

O

N

E

S

E

Poner la vara limitadora de la hondura del taladrado a través de los agujeros en el mango adicional Gire el mango en la posición del lado de la herramienta Ajuste la hondura deseada (la distancia de la punta del taladro hasta el extremo de la vara) Apriete el mango hacia la derecha hasta el tope. PREPARACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO Antes de comenzar el trabajo con la herramienta se debe revisar si el armazón y el cable de conexión no están daados. Si se detectan daos, uso de la herramienta queda prohibido. ¡Atención! Todas las acciones relacionadas con el cambio de las herramientas de trabajo (taladro y cortador con la agarradera SDS Plus), instalación de protecciones y carriles, ajuste, etc. deben realizarse cuando la alimentación del taladrador esté desconectada y por lo tanto antes de estas acciones es necesario: ¡Saque el enchufe del cable de la herramienta del contacto! Instalación de las herramientas de trabajo en la agarradera Limpie la herramienta adecuada de suciedad y oxidación y lubrique la agarradera de la herramienta con una capa delgada de lubricante. Jale hacia sí la agarradera de la herramienta y sujétela en esta posición. (V) Ponga la herramienta en el agujero. Si resulta necesario, gire la herramienta para que entre en el agujero sin problemas. Suelte la agarradera; la herramienta debe bloquearse automáticamente en la agarradera. Revise si la herramienta está correctamente instalada tratando de sacarla de la agarradera. Si el taladro o el cortador salen de la agarradera - repita las acciones. Sacar las herramientas de trabajo de la agarradera Jale hacia sí la agarradera de la herramienta y sujétela en esta posición.} Saque la herramienta de la agarradera. Suelte la agarradera. Preparativos Escoja la herramienta de trabajo adecuada. Ponga la herramienta en el agujero de la máquina (V). Ponga el interruptor de percusión en la posición ,,trabajo con percusión" (VI) Ponga el interruptor de giro del huso en la posición ,,rotación encendida" - para trabajos con taladro, o ,,apagada" - para trabajos con el cortador (VII). Ponga el enchufe del cable en el contacto de la red eléctrica. Use protecciones del oído, de la vista y guantes de trabajo, Asuma una posición que garantice equilibrio, agarre la máquina con las dos manos y enciéndala oprimiendo el interruptor eléctrico (VII). Sujete la herramienta en esta posición unos minutos para que el lubricante alcance todos los elementos del mecanismo. Apague la herramienta soltando el interruptor eléctrico. ¡Atención! En el caso de que se detecten ruidos u olores sospechosos durante el funcionamiento del taladrador, apáguelo de inmediato y sacar el enchufe del contacto de la red eléctrica. USO DE LA HERRAMIENTA ¡Atención! ¡Durante la operación del taladrador deben usarse medios de protección individual - protectores del oído, guantes de trabajo y anteojos protectores! Taladrado de agujeros Cuando la herramienta esté desconectada de la red eléctrica, instale un taladro deseado en la agarradera de la herramienta. Si resulta necesario, instale el limitador de la hondura del taladrado Dependiendo del tipo de trabajo, ponga el interruptor de percusión en la posición deseada. Es posible taladrar con o sin percusión. El tipo de trabajo debe de ser escogido dependiendo de las necesidades. Coloque el enchufe en el contacto de la red eléctrica, encienda la herramienta con el interruptor eléctrico y comience el trabajo. Interrumpa regularmente el trabajo - no permite nunca sobrecalentamiento del taladrador y de la herramienta. ¡Atención! Durante el trabajo no se debe aplicar demasiada fuerza al material procesado. Aplicación de demasiada fuerza en el taladro o el cortador (perforador) puede estropear la herramienta de trabajo y los mecanismos del taladrador.

M

A

N

U

A

L

D

E

I

N

S

T

R

U

C

C

I

O

N

E

S

49

E

Martillar Cuando la herramienta esté desconectada de la red eléctrica, instale un taladro deseado en la agarradera de la herramienta (cortador o perforador). Ponga el interruptor de percusión en la posición ,,percusión" y el interruptor del tipo de trabajo en la posición ,,martillar". Coloque el enchufe en el contacto de la red eléctrica, encienda la herramienta con el interruptor eléctrico y comience el trabajo. Comentarios adicionales Interrumpa el trabajo regularmente. No permita sobrecarga de la herramienta - la temperatura de las superficies externas nunca puede ser más alta que 60 oC. Falta de percusión, a pesar de la posición correcta de los interruptores, puede deberse a la cantidad insuficiente del lubricante en la caja de manivela o al hecho de que el usuario no observe las presentes instrucciones. En tales casos, mande la herramienta a un taller autorizado para su revisión. Cuando haya terminado el trabajo, saque el enchufe del cable de la herramienta del contacto y realice mantenimiento y control de la herramienta. Lubricación Siempre antes de usar taladros o cortadores, límpielos y lubrique el mando SDS-Plus con una capa delgada del lubricante. Se recomienda usar el lubricante EPS-1. En el caso de que el mecanismo de percusión trabaje incorrectamente, una de las razones puede ser insuficiente lubricación de la transmisión o la unidad de manivela del pistón de percusión. También en este caso se recomienda usar solamente el lubricante Lubriten EPS-1. se recomienda lubricar la herramienta en un taller autorizado. MANTENIMIENTO E INSPECCIONES ¡ATENCIÓN! Antes de empezar el ajuste, servicio técnico o mantenimiento, saque el enchufe de la herramienta del contacto de la red eléctrica. Habiendo terminado el trabajo, es menester revisar el estado técnico de la herramienta eléctrica por medio de un control externo y la evaluación de: el armazón y el mango, el cable eléctrico con el enchufe, el funcionamiento del interruptor eléctrico, los intersticios de ventilación, el chispear de los cepillos, el nivel de ruido de los cojinetes y las transmisiones, el arranque y la uniformidad del funcionamiento. Dentro del periodo de garantía, el usuario no puede desmantelar las herramientas eléctricas o cambiar sus partes ya que pierde de esta manera los derechos de garantía. Todas las irregularidades que se detecten durante una inspección o el trabajo implican la necesidad de reparar la herramienta en un taller especializado. Habiendo terminado el trabajo, es menester limpiar el armazón, los intersticios de ventilación, interruptores, el mango adicional y los protectores con aire comprimido (cuya presión de debe exceder 0,3 MPa) con una brocha o con un trapo seco sin usar sustancias químicas y líquidos limpiadores. Limpie las herramientas y los mangos con un trapo seco y limpio.

50

M

A

N

U

A

L

D

E

I

N

S

T

R

U

C

C

I

O

N

E

S

I

N

S

T

R

U

K

C

J

A

O

B

S

L

U

G

I

51

52

I

N

S

T

R

U

K

C

J

A

O

B

S

L

U

G

I

Information

79034_instr.indd

52 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

855310