Read regulamin_promocja_pakietowa_3P_Internet_z_Ekstra_Tv_ver4_2011_10_02_367255723.pdf text version

Zalcznik do decyzji nr Wiceprezesa Zarzdu TP ds. Marketingu i Strategii - Vincenta Lobry

z dnia

Regulamin

promocji ,,pakietowej z Ekstra TV"

1. 2. 3. Organizatorem promocji ,,pakietowej z Ekstra TV" zwanej dalej "Promocj" jest Telekomunikacja Polska S.A., zwana dalej "TP". Promocja obowizuje w okresie od dnia 10 sierpnia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2012 r. Promocja jest skierowana do: 1) Klientów, którzy w okresie jej obowizywania zlo zamówienie o wiadczenie uslugi Internet z uslug tv i telefoni internetow, zwan dalej "Uslug"; lub 2) Abonentów: a) uslugi tv, uslugi neostrada + usluga tv, oferty multipakiet tp; lub b) uslugi neostrada, uslugi dostp do Internetu i neofon, którym w momencie skladania zamówienia na Uslug w Promocji, od daty rozpoczcia wiadczenia uslugi w umowie na czas okrelony uplynlo nie mniej ni 90 dni; którzy w okresie obowizywania Promocji zawr z TP Umow o wiadczenie Uslugi; w takim przypadku Umowa nie moe by zawarta na okres krótszy, ni czas pozostaly do koca obecnie obowizujcej umowy zawartej na czas okrelony ; lub 3) Abonentów Uslugi, którzy w okresie obowizywania Promocji zlo zamówienie na Promocj; w przypadku Abonentów posiadajcych umowe na czas okrelony, którym do zakoczenia umowy zostalo wicej ni 90 dni Umowa nie moe by zawarta na okres krótszy, ni czas pozostaly do koca obecnie obowizujcej umowy; oraz spelniajcych warunki okrelone w ust. 4. Opcje oraz Warianty umów dostpnych w Promocji okrelone s w Tabeli 1. 4. Zainteresowany Klient/Abonent moe skorzysta z Promocji, jeeli: 1) 2) 3) nie zalega z oplatami na rzecz TP, istniej techniczne moliwoci wiadczenia Uslugi w wybranej przez Abonenta Opcji, na Lczu TP we wskazanym Lokalu, na Lczu, na którym ma by wiadczona Usluga nie jest wiadczona usluga telefoniczna oraz

4) nie wykluczaj tego warunki promocji, z której Abonent korzysta. 5. Promocja polega na: 1) obnieniu miesicznej oplaty abonamentowej za korzystanie z Uslugi z umow na czas okrelony ­ 12 lub 24 miesice (wysoko oplat abonamentowych dla Abonentów, korzystajcych z Promocji, wskazana jest w Tabeli 1.) oraz 2) obnieniu oplaty aktywacyjnej dla Uslugi (dotyczy Klientów o których mowa w ust. 3 pkt 1 i Abonentów uslugi tv lub uslugi neostrada lub uslugi dostp do Internetu i neofon o których mowa w ust. 3 pkt 2) posiadajcym umow na czas okrelony, którym w momencie skladania zamówienia na Uslug w Promocji do daty zakoczenia umowy, zawartej na czas okrelony, zostalo wicej ni 90 dni, którzy jednoczenie ze zloeniem zamówienia na Uslug zlo zamówienie na dostarczanie faktury w formie elektronicznej (efaktura)) z 99,90 zl z VAT do wysokoci: a) 19,90 zl z VAT w przypadku umów zawieranych na 24 miesice lub b) 49,90 zl z VAT w przypadku umów zawieranych na 12 miesicy. 3) braku oplaty aktywacyjnej dla pozostalych Klientów / Abonentów.

Tabela 1 Miesiczne oplaty abonamentowe dla Uslugi w okresie obowizywania Promocji

Poz. Opcja Uslugi Wariant Umowy na czas okrelony Miesiczna oplata zawartej w ramach Promocji (zl z VAT 23%) 2 Internet 512 z uslug tv i telefoni internetow Internet 1024 z uslug tv i telefoni internetow Internet 2048 z uslug tv i telefoni internetow Internet 6144 z uslug tv i telefoni internetow Internet 10Mb z uslug tv i telefoni internetow Internet 20Mb z uslug tv i telefoni internetow Internet 40Mb z uslug tv i telefoni internetow Internet 80Mb z uslug tv i telefoni internetow Internet 512 z uslug tv i telefoni internetow Internet 1024 z uslug tv i telefoni internetow Internet 2048 z uslug tv i telefoni internetow Internet 6144 z uslug tv i telefoni internetow Internet 10Mb z uslug tv i telefoni internetow Internet 20Mb z uslug tv i telefoni internetow Internet 40Mb z uslug tv i telefoni internetow Internet 80Mb z uslug tv i telefoni internetow 3 12 miesicy 12 miesicy 12 miesicy 12 miesicy 12 miesicy 12 miesicy 12 miesicy 12 miesicy 24 miesice 24 miesice 24 miesice 24 miesice 24 miesice 24 miesice 24 miesice 24 miesice 99,99 abonamentowa w Promocji

1

4.

99,90 - w tym oplata za dostp do Internetu 44,37 99,90 - w tym oplata za dostp do Internetu 44,37 109,90 - w tym oplata za dostp do Internetu 54,44 119,90 - w tym oplata za dostp do Internetu 64,53 124,91 - w tym oplata za dostp do Internetu 69,57 129,90 - w tym oplata za dostp do Internetu 74,61 139,90 - w tym oplata za dostp do Internetu 89,90 159,90 - w tym oplata za dostp do Internetu 109,90 94,91 - w tym oplata za dostp do Internetu 40,67 94,91 - w tym oplata za dostp do Internetu 40,67 104,91 - w tym oplata za dostp do Internetu 49,90 109,90 - w tym oplata za dostp do Internetu 54,52 114,91 - w tym oplata za dostp do Internetu 59,15 119,90 - w tym oplata za dostp do Internetu 63,77 129,90 - w tym oplata za dostp do Internetu 79,90 149,90 - w tym oplata za dostp do Internetu 99,90

6.

W zwizku z powyszym Promocja wie si z przyznaniem Abonentowi nastpujcych ulg (w stosunku do oferty standardowej): 1) ulgi w zakresie oplaty aktywacyjnej dla Uslugi w wysokoci okrelonej w kolumnie 4. Tabeli 2. (w przypadku okrelonym w ust. 5 pkt 2) oraz 2) ulgi w zakresie miesicznej oplaty abonamentowej w okresie korzystania z Promocji w wysokoci okrelonej w kolumnie 5. oraz kolumnie 6. w Tabeli 2. Tabela 2

Ulgi w zakresie oplaty aktywacyjnej i oplat abonamentowych dla Uslugi w okresie obowizywania Promocji

Poz . Opcja Uslugi Wariant Umowy na czas okrelony zawartej w ramach Promocji Ulga w zakresie oplaty aktywacyjnej przyznanej w ramach obowizywania Promocji (zl z VAT 23%) Kwota pelnej ulgi w oplacie abonamentowej, przyznanej w ramach Promocji (zl z VAT 23%) Kwota pelnej ulgi w oplacie abonamentowej, przyznanej przy przedlueniu Umowy na kolejny czas okrelony ­ 6 miesicy (zl z VAT 23%)

1

2 Internet 512 z uslug tv i telefoni internetow Internet 1024 z uslug tv i telefoni internetow Internet 2048 z uslug tv i telefoni internetow Internet 6144 z uslug tv i telefoni internetow Internet 10Mb z uslug tv i telefoni internetow Internet 20Mb z uslug tv i telefoni internetow

3 12 miesicy 12 miesicy 12 miesicy 12 miesicy 12 miesicy 12 miesicy

4 50,00 50,00

5. 99,99

6

952,08 1072,08

476,04 536,04 536,04 536,04 565,98 596,04

50,00

1072,08

50,00

1072,08

50,00

1131,96

50,00

1192,08

Internet 40Mb z uslug tv i telefoni internetow Internet 80Mb z uslug tv i telefoni internetow Internet 512 z uslug tv i telefoni internetow Internet 1024 z uslug tv i telefoni internetow Internet 2048 z uslug tv i telefoni internetow Internet 6144 z uslug tv i telefoni internetow Internet 10Mb z uslug tv i telefoni internetow Internet 20Mb z uslug tv i telefoni internetow Internet 40Mb z uslug tv i telefoni internetow Internet 80Mb z uslug tv i telefoni internetow

12 miesicy 12 miesicy 24 miesice 24 miesice 24 miesice 24 miesice 24 miesice 24 miesice 24 miesice 24 miesice

50,00

2272,08

50,00

1136,04 1256,04 505,98 565,98 565,98 596,04 625,98 656,04 1196,04 1316,04

2512,08

80,00 80,00

2023,92 2263,92

80,00

2263,92

80,00

2384,16

80,00

2503,92

80,00 80,00 80,00

2624,16 4784,16 5264,16

7.

Zawierajc Umow na Uslug w Promocji, Abonent sklada deklaracj co do wyboru otrzymywania faktur TP w postaci elektronicznej. Otrzymywanie faktur TP w postaci elektronicznej wymaga podania adresu e-mail. Jeeli adres e-mail nie zostanie podany, faktura TP w postaci elektronicznej bdzie dostpna na portalu www.tp.pl, na indywidualnym koncie Abonenta.

8.

Abonent moe w kadym czasie cofn akceptacj otrzymywania faktur w postaci elektronicznej. W przypadku rezygnacji z otrzymywania faktur w postaci elektronicznej przed uplywem okresu, na jaki zostala zawarta umowa Abonentowi zostanie skorygowana odpowiednio oplata aktywacyjna do wysokoci 99,90 zl z VAT.

9.

W przypadku rozwizania Umowy przez TP z winy Abonenta lub jej rozwizania przez Abonenta przed uplywem okresu na jaki Umowa zostala zawarta, Abonent zostanie obciony kar umown w wysokoci okrelonej w kolumnie 4. Tabeli 2., zwizan z przyznan w ramach Promocji ulg w zakresie oplaty aktywacyjnej, pomniejszon o proporcjonaln jej warto za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwizania (dotyczy Klientów i Abonentów o których mowa w ust. 5 pkt 2)). Kara umowna bdzie naliczana w przypadku rozwizania Umowy w okresie pierwszych 12 lub 24 miesicy obowizywania Umowy na Uslug, w zalenoci od Opcji umowy wybranej przez Abonenta.

10. Ponadto w przypadku rozwizania Umowy przez TP z winy Abonenta lub jej rozwizania przez Abonenta przed uplywem okresu na jaki Umowa zostala zawarta lub przedluona w przypadku, gdy zgodnie z jej warunkami przedluenie nastpilo na kolejny czas okrelony, Abonent zostanie obciony kar umown, zwizan z przyznan w ramach Promocji ulg w zakresie oplaty abonamentowej, w wysokoci liczonej jako suma oplat abonamentowych okrelonych w Tabeli 1., pozostalych do zakoczenia okresu na jaki Umowa zostala zawarta lub przedluona, nie wysz jednak ni wysoko przyznanej ulgi, okrelonej w kolumnie 5. lub kolumnie 6. Tabeli 2, pomniejszonej o proporcjonaln jej warto za okres od dnia zawarcia Umowy lub Aneksu do umowy do dnia jej rozwizania. 11. Abonent korzystajcy z Promocji ma prawo w tym samym czasie korzysta z innych promocji i ofert okresowych TP, z wylczeniem promocji i ofert dotyczcych wiadczenia Uslugi w danym Lokalu, o ile regulaminy takich promocji nie bd stanowily inaczej. 12. TP moe skróci czas trwania Promocji bez podania przyczyny. 13. Wlaciwym numerem Centrum Obslugi Telefonicznej, dla Abonentów korzystajcych z uslug na warunkach niniejszej Promocji jest numer 801 505 505. Koszt polczenia wedlug Cennika Uslug Telekomunikacyjnych TP albo taryfy operatora wiadczcego polczenie. 14. Do wiadczenia Uslugi na warunkach Umowy zawartej w ramach Promocji zastosowanie maj postanowienia zawarte w Regulaminie Uslugi oraz Cenniku Uslugi, w zakresie w jakim nie zostaly zmienione w niniejszym Regulaminie.

3

Information

3 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

541581


You might also be interested in

BETA
untitled