Read Innehåll.PDF text version

Publ 2000:5B ISSN 1401-9612

RITHANDBOK MÄT OCH KARTERING

Version 2.0

2002-12-12

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

Rithandbok mät och kartering, Version 2.0 2002-12-12

Publ 2000:5B, ISSN 1401-9612

Rithandbok mät och kartering, Version 2.0 2002-12-12

Publ 2000:5B, ISSN 1401-9612

Rithandbok mät och kartering, Version 2.0 2002-12-12

Publ 2000:5B, ISSN 1401-9612

Rithandbok mät och kartering, Version 2.0 2002-12-12

Publ 2000:5B, ISSN 1401-9612

1

Användarhandledning

2

Linjestilar

3

Symboler

4

Bilaga 1 - Kodlista

5

Bilaga 2 - Lagerförteckning

6

Bilaga 3 ­ Förteckning filer

7

8

9

10

Publ 2000:5B ISSN 1401-9612

FLIK 1

RITHANDBOK MÄT OCH KARTERING

Version 2.0

2002-12-12

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

Publ 2000:5B ISSN 1401-9612

ANVÄNDARHANDLEDNING RITHANDBOK MÄT OCH KARTERING

Version 2.0

2002-12-12

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

2 (8)

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B

1

INLEDNING..................................................................................................................................................................3 1.1 1.2 1.3 SYFTE ......................................................................................................................................................................3 HISTORIK ................................................................................................................................................................3 INTRODUKTION ......................................................................................................................................................3

2

MÄTNING......................................................................................................................................................................4 2.1 KODLISTA ...............................................................................................................................................................4 2.1.1 Detaljer (- kod).................................................................................................................................................4 2.1.2 Specialkodning..................................................................................................................................................4

2.1.2.1 2.1.2.2 Trimble ......................................................................................................................................................5 Leica..........................................................................................................................................................5

2.2 3 4

KVALITETSMÄRKNING..........................................................................................................................................5

BERÄKNING AV MÄTNING..................................................................................................................................5 BEARBETNING AV TERRÄNGMODELL/KARTA .......................................................................................6 4.1 INLÄSNING AV KOORDINATFIL MED NOVA POINT ...........................................................................................6 4.1.1 Skapa 3D ritning till terrängmodellen..........................................................................................................7 4.1.2 Lagra 3D ritning i terrängmodellen .............................................................................................................7 4.1.3 Skapa 2D ritning till Karta.............................................................................................................................7 4.1.4 Kopiera attribut................................................................................................................................................7

5

REDOVISNING AV 2D KARTA.............................................................................................................................8 5.1 LINJER REPRESENTERAS AV LINJETYPER............................................................................................................8 5.2 DETALJER REPRESENTERAS AV BLOCK...............................................................................................................8 5.3 HANTERING AV SKALOR .......................................................................................................................................8 5.3.1 Penninställningar.............................................................................................................................................8

6

ÖVNINGSFILER .........................................................................................................................................................8

Titel: Kontaktpersoner: Publikation: Utgivningsdatum ISSN Distributör:

Rithandbok mät och kartering Torbjörn Ohlsson VTg 2000:5B 2002-12-12 1401-9612 http://www.vv.se/publ_blank/bokhylla/vagar/rithandboken/intro.htm

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

3 (8)

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B

1 Inledning

1.1 Syfte

Syftet med en rithandbok är att upprätta ett gemensamt sätt att redovisa ritningar på. Rithandboken behandlar ritmanér och rutiner för behandlig av terrängmodell och karta. Rithandboken grundar sig på Bygghandlingar 90. Hur projekt struktureras och filer benämns behandlas i Vägverkets publikation 2000:5.

1.2 Historik

Revideringar som gjorts sedan version 1.1 av Rithandboken är: · · · · · · · Vägmärken utgår eftersom VM99 finns att tillgå på marknaden. All hantering av projekterat utgår och kommer att behandlas i ett separat dokument, Rithandbok Projekterat 1.0, som utkommer våren 2003 Koder har tillkommit och justerats, se revideringsmarkeringar i kodlista och lagerförteckning. Vissa symboler har ändrats avseende storlek och utseende. Linjebredder har generellt ändrats till ett steg tunnare, dvs. linjer som hade bredd 0.25 har nu bredd 0.18. Linjebredderna ska nu vara lika för alla skalor och utgår i princip från de bredder som användes i skala 1:2000 i föregående version. Filer för översättning från Vägverkets tidigare projekteringssystem DRD finns nu med. RBB/DBU -> DWG

1.3 Introduktion

Vägverkets Rithandbok innehåller rutiner för mätningar, inläsning av beräknad koordinatfil till AutoCAD, redigering av mätningar, hantering av olika skalor, lagring i terrängmodellen med NovaPOINT, utläsning av data från terrängmodell till AutoCAD. Till Rithandboken hör en kodlista, symboler, linjestila r, lagerförteckning och prototypritningar som är anpassade för AutoCAD 2002. I standardinstallationen av NovaPOINT version 15.30 och 15.50 finns Rithandboken 1.1 inlagd och Rithandboken 2.0 finns som patch till NovaPOINT 15.50. I detta dokument beskrivs en metodik som kan användas för att hantera terrängmodell och karta med Rithandbokens koder med hjälp av verktyget NovaPOINT som används inom Vägverket. Det kan finnas fler verktyg på marknaden som anpassat sin hantering av data så att det klarar Vägverkets krav. Med hjälp av de filer som följer Rithandboken enligt bilaga 3 får man viss hjälp till att anpassa sitt eget verktyg så att data kan levereras enligt Vägverkets struktur.

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

4 (8)

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B

2 Mätning

Inmätning kan ske i fält, fotogrammetriskt, via tolkning eller annan mätmetod. Vid mätning bör hänsyn tas till hur beräknade mätdata ska användas. · · · Ska inmätta punkter och linjer ingå i terrängmodell? Ska triangelmodell skapas eller ska interpolering mot tåglinjer ske? Är inmätning endast för kartinformation?

2.1 Kodlista

Vid kodning skall Vägverkets kodlista användas. Den består av ett antal huvudgrupper med underordnade koder för linjer och punkter. Vid kodning i mätinstrument används tresiffriga koder. Vid bearbetning av mätdata översätts den tresiffriga koden till ett lagernamn för karta eller KF85 kod för terrängmodell.

2.1.1

Detaljer (- kod)

Vid mätning för kartering används den tresiffriga koden i kodlistan. Alla koder i kodlistan kan även användas för att mäta in objekt som inte ska ingå i terrängmodell, utan endast som kartinformation i 2D. Det kan tex vara ett brunnslock som sticker upp i en vägbank där locket mäts in för att visa brunnens position i plan. Denna punkt ska då inte ingå i terrängmodell eftersom vid triangulering skulle triangelsidor knytas mha denna höjd. På samma sätt kan tex. höjden på en elledning mätas in, eller överkant på ett skärmtak osv. Objekt som inte ska vara med i terrängmodellen kodas med kod enligt kodlistan med ett minustecken framför, tex. ­163 för skärmtak. Dessa koder kan sedan separeras ut vid inläsning till AutoCAD i 3D-format.

2.1.2

Specialkodning

Vid kodning i fält kan extra information knytas till punkter med hjälp av specialkodning. Exempelvis kan dimension på en inmätt trumma direkt anges i fält, och följer därefter med punkten genom beräkning, vidare in i AutoCAD och presenteras där som ett attribut till symbolen. Samtliga objektkoder kan vid fältkodningen tillföras extra information som redovisas som attribut vid inläsningen till AutoCAD. Nedan angivet exempel på specialkodning i fält bygger på att geodesiprogrammet GEO används vid tömning och beräkning. Även andra program kan hantera denna information. Vid beräkning hamnar specialkodningen i PXY-filens Remark-fält och läses in vid inläsning av höjdinformationen till kartan. Informationen redovisas på symbolen/punktens högra sida under höjdinformationen. Obs! Information som endast anges i numerisk form tolkas vid inläsning med Coord som en rotationsvinkel för symbolen. Därför bör information som dimension på trumma anges med typ av material först, tex. B600 för en betongtrumma med 600 mm i diameter.

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

5 (8)

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B

Exempel på koordinatfil i GEO. 2.1.2.1 Trimble Vid kodning i fält med Trimble instrument används UDS-programmen för att registrera fältdata. För att lägga till extra information till en inmätt punkt exempelvis dimension på trumma, trycker man F0 (före reg. av punkt) och skriver in informationen, t.ex. B400. Leica För att lägga till extra information till en inmätt punkt, t.ex. vattengången i en brunn, trycker man Code ­10 (före reg. av punkt) och skriver t.ex. vg-1,25 på inforad 2.

2.1.2.2

2.2 Kvalitetsmärkning

För att inmätt data ska kunna kvalitetsbestämmas är det viktigt med spårbarheten genom hela processen. Nedan följer ett förslag till namnsättning av arbetsfiler för mätning. ANNXXXXXX. A NN xxxxxx = = = typ av mätning Signatur Datum I=Inmätning i fält F=Fotogrammetrisk D=Digitaliserad

3

Beräkning av mätning

Rithandboken behandlar inte metoder för beräkning av fältdata.

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

6 (8)

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B

4

Bearbetning av Terrängmodell/Karta

Koordinatfilen som beräknats kan läsas in till AutoCAD med hjälp av NovaPOINT, GEO 12 eller andra system som har för Rithandboken anpassade översättningstabeller och mallar. I Rithandboken beskrivs bearbetning av koordinatfil av typen *.pxy med NovaPOINT. Med Rithandboken följer de filer som NovaPOINT använder för att översätta den tre siffriga koden från mätningen till ett lagernamn och en KF85kod.

4.1 Inläsning av koordinatfil med NovaPOINT

Här följer en kortfattad beskrivning för inläsning av koordinatfil, av typen PXY. PXY-filen läses först in i 3D utan detaljer (-koder) och lagras i terrängmodell. Därefter läses PXY-filen in i 2D med detaljerna för att skapa en 2D-karta. Koordinatfil Representation Konfigurering Välj eller ange namnet på den koordinatfil du vill läsa in. Markera 2D eller 3D och markera Använd kodlista. Ange vilken konfigureringsfil som skall användas. Välj PXYP eller PXYK beroende på om linjeslut skall. styras med hänsyn till punktnummer eller kod. Ritmanér Ange vilket ritmanér som skall användas. Välj VV_2D_Z för inläsning av höjdinformation samt ev. extra fältkodad information till kartsymboler och linjer. Välj VV_2D för inläsning till 2D-karta. Välj VV_3D för inläsning till terrängmodell. Urval För att läsa in detaljer väljs ­koderna och för att läsa in linjer och punkter som ingår i en terrängmodell används urvalet till att markera de positiva koderna. Skalan ska alltid vara satt till 1:1000 förutom då man använt ritmanér VV_2D_Z för att rita upp höjdangivelser för mätningen. Ska normalt vara 0.0. Ska normalt vara 2. Ska alltid vara INGEN förutom då man använt ritmanér. VV_2D_Z för att rita upp höjdangivelser för mätningen.

Skala

Symbolrotation Decimaler Plushöjd, Placering

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

7 (8)

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B

4.1.1

Skapa 3D ritning till terrängmodellen

Skapa en ny ritning med template VVBef Spara filen under mappen TMOD med filnamnet som motsvarar det gruppnummer som du ska lagra ned mätningen på senare i terrängmodellen, exempelvis 400.dwg. Välj NovaPOINT > Koordinatfil > Inläsning Klicka på knappen [Namn ...] Bläddra fram till mappen där koordinatfilen ligger Välj 3D och Använd kodlista [Konfigurering ...] välj exempelvis PXYP [Ritmanér ...] välj VV_3D Klicka i rutan för Urval, Aktivt [Redigera] markera de positiva koderna Skala 1:1000, Symbolrotation 0.0 och Decimaler 2 Plushöjd, Placering ­Ingen [OK] Redigera inmätningen och spara ritningen

4.1.2

Lagra 3D ritning i terrängmodellen

Välj NovaPOINT > Terrängmodell > Objektkodlista ­Välj VV Rithandbok 2.0 Välj NovaPOINT > DWG till Quadri, lagra på en grupp exempelvis 400.

4.1.3

Skapa 2D ritning till Karta

Skapa en ny ritning med template VVBef Välj NovaPOINT > Koordinatfil > Inläsning Välj 2D och Använd kodlista Välj Konfigurering exempelvis PXYP Ritmanér VV_2D Skala 1:1000, Symbolrotation 0.0 och Decimaler 2 Plushöjd, Placering ­Ingen OK Redigera inmätningen och spara ritningen

Detta meddelande visas på skärmen, följ instruktioner nedan.

4.1.4

Kopiera attribut

När symboler läses in med NovaPOINT kommer endast attributet för skala 1:1000 att fyllas i. För att åtgärda felet används lispfilen copy_attrib. lsp Om du har VV-Meny: Använd funktionen VV-Meny > Plan > Symboler > Kopiera attribut Attribut för skala 1:1000 kopieras till övriga skalor.

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

8 (8)

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B

5

Redovisning av 2D karta

Kartans linjer ska redovisas med samma manér i skalorna 1:100/1:200, 1:500, 1:1000 och 1:2000. Detta hanteras i AutoCAD genom att systemvariabeln LTSCALE skall ges värdet 1 oavsett skala samt att systemvariabeln PSLTSCALE skall ges värdet 1. För ritningar med skala 1:4000 och uppåt blir ritningen tydligare om man sätter systemvariabeln LTSCALE till 0.5

5.1 Linjer representeras av linjetyper

5.2 Detaljer representeras av block

Symboler i Rithandboken är uppbyggda på ett sådant sätt att de ska kunna användas för skalorna 1:100/1:200, 1:500, 1:1000 och 1:2000. Varje symbol representeras av ett block som har ett antal lager som presenterar symbolen i olika storlekar eller manér. Genom att tända och släcka lager presenteras symbolerna med olika skala.

5.3 Hantering av skalor

För att kunna använda samma ritningsmodell för presentation i olika skalor används metoden att släcka och tända lager. Rithandboken använder lager som slutar med _200*, _500*, _1000* och _2000* för redovisning. För skala 1:100 används lager som slutar på _200*. I bilden nedan visas lagerinställningarna för blocket VA_DB efter att skala 1:1000 har valts genom att släcka lagren som slutar med _200*, _500* och _2000*

5.3.1

Penninställningar

Se publikation 2000:4

6 Övningsfiler

Till Rithandboken finns en övningsfil med koordinater kodade enligt Vägverkets kodlista. Denna koordinatfil kan med fördel användas för att testköra systemet.

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

2 (6)

Rithandbok, 2000:5B

FLIK 2

RITHANDBOK MÄT OCH KARTERING

Version 2.0

2002-12-12

Rithandbok, 2000:5B, version 1.0, 2000-10-02

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B

Linjestilar

Sida 1 2 3 4 Gruppnamn Innehåll ADM ANL BYGG EL JVG NIF, NIV TELE 5 6-7 8-10 11 TERR VA VAG VEG Administration, stomnät, gränser Anläggningsytor, utrustningar Byggnader, konstbyggnader El Järväg, spår Höjdkurvor Tele Terränglinjer Vatten, avlopp, fjärrvärme Gata, Väg Vegetation

Rithandbok, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

3 (6)

Rithandbok, 2000:5B

FLIK 3

RITHANDBOK MÄT OCH KARTERING

Version 2.0

2002-12-12

Rithandbok, 2000:5B, version 1.0, 2000-10-02

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B

Symboler

Sida 1

Gruppnamn Innehåll ADM ANL BYGG EL Administration, stomnät, gränser Anläggningsytor, utrustningar Byggnader, konstbyggnader El Geoteknik Järväg, spår Tele Terrängpunkter Gata, Väg Vegetation Vatten, avlopp, fjärrvärme Vatten, avlopp, fjärrvärme Fritt eget val

2

GEO JVG TELE TERR VAG

3 4

VEG VA VA EGET

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

4 (6)

Rithandbok, 2000:5B

FLIK 4

RITHANDBOK MÄT OCH KARTERING

Version 2.0

2002-12-12

Rithandbok, 2000:5B, version 1.0, 2000-10-02

Publ 2000:5B ISSN 1401-9612

RITHANDBOK MÄT OCH KARTERING BILAGA 1 KODLISTA

Version 2.0

2002-12-12

2 (24)

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B

HUVUDRUBRIKER KODLISTA

KOD 100-149 150-199 200-249 250-299 300-399 400-499 500-599 600-699 700-749 750-799 800-849 850-869 900-999 GRUPP ADM BYGG TERR VEG ANL VAG JVG VA EL TELE GEO EGET VA SPECIAL INNEHÅLL Administration, Stomnät, Gränser Byggnader, Konstbyggnader Terränglinjer, Terrängpunkter Vegetation Anläggningsytor, Anläggningsutrustningar Gata, Väg Järnväg Vatten, Avlopp, Fjärrvärme El Tele Geoteknik Fritt eget val VA Detalj-inmätning

Revidering av Rithandboken version 1.1 markeras till höger i marginalen i dokumentet

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

3 (24)

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B

100-149

KOD

ADMINISTRATION / STOMNÄT, GRÄNSER

FÖRKLARING för varje kod även ett lager för Z-koord LAGER ADM_***_Z ADM_PP ADM_PPB ADM_PIK ADM_FRI ADM_TRI ADM_PPV

BENÄMNING

100 101 102 103 104 105

Polygonpunkt Polygonpunkt brukspunkt Piké Fri station Triangelpunkt Polygonpunkt väggmonterad Gränspunkt Höjdfix Höjdfix brukspunkt Flygstöd Fotostompunkt Kontrollpunkt Allmän mätpunkt Kombifix Vägområdesgräns Fastighetsgräns Tomtgräns Kommungräns Sockengräns

Polygonpunkt Polygonpunkt, brukspunkt Polärt bestämd brukspunkt Överbestämd brukspunkt Triangelpunkt Väggmonterad polygonpunkt

108 110 111 112 113 120 123 124 130 131 132 133 134

Gränsrör, Råsten e t c Höjdfix Höjdfix brukspunkt Punkt centriskt på ö k flygstöd Punkt centriskt på fotostompunkt Dubbelinmätt kontrollpunkt Allmän mätpunkt, diversepunkt Kombifix Linjetåg utmed vägområdesgräns Linjetåg mellan fastighetsgränspunkter Linjetåg mellan tomtgränspunkter Linjetåg mellan kommungränspunkter Linjetåg mellan sockengränspunkter ej sammanfallande med traktgräns Linjetåg mellan gränspunkter för inre skyddzon vattentäkt Linjetåg mellan gränspunkter för yttre skyddzon vattentäkt

ADM_GRP ADM_FIX ADM_FIB ADM_FLY ADM_FOT ADM_KPU ADM_AMP ADM_FIK ADM_VGR ADM_FGR ADM_TOG ADM_KGR ADM_SOC

135

Inre skyddszon för vattentäkt Yttre skyddszon för vattentäkt

ADM_ISV

136

ADM_YSV

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

4 (24)

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B

150-199

KOD

BYGGNADER / KONSTBYGGNADER

FÖRKLARING för varje kod även ett lager för Z-koord Linjetåg med hushörn som brytpunkter Punkt på hushörn Punkt på fasadliv Linjetåg med sockelhörn som brytpunkter Punkt på sockelhörn Punkt på sockelliv Höjdpunkt som anger sockelnivå Linjetåg efter ytterkant trappa Punkt i centrum på spiraltrappa Punkt på hörn vid entréöppning Höjdpunkt som anger golvnivå Linjetåg efter ytterkant ramp Linjetåg efter lastbrygga Linjetåg efter skärmtak Linjetåg runt pelare Punkt på pelarhörn Punkt i pelarcentrum Linjetåg efter ytterkant ljusschakt Linjetåg efter ytterkant på tank, cistern Linjetåg efter ytterkant källarvägg Linjetåg efter fasadliv Linjetåg runt bostadshus Linjetåg runt utbyggnad Linjetåg runt uthus Linjetåg runt hus, allmänt Linjetåg runt kyrka Linjetåg runt skola Linjetåg runt industribyggnad Linjetåg runt växthus Linjetåg runt osäkert hus fotogrammetri Linjetåg runt jordkällare Punkt på golvnivå LAGER BYGG_***_Z BYGG_HHL BYGG_HH BYGG_HFP BYGG_SOL BYGG_SOH BYGG_SOP BYGG_SOZ BYGG_TRA BYGG_SPI BYGG_ENP BYGG_ENZ BYGG_RAM BYGG_LBY BYGG_TAK BYGG_PEL BYGG_PEH BYGG_PEC BYGG_LJU BYGG_TNK BYGG_HUM BYGG_HOM BYGG_ BHU BYGG_UHH BYGG_UHU BYGG_AHU BYGG_KYR BYGG_SKL BYGG_IND BYGG_VHU BYGG_OHU BYGG_JKA BYGG_GOZ

BENÄMNING

Byggnader, detaljer 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 197 198 Fasadliv Hushörn Fasadpunkt Sockelliv Sockelhörn Sockelpunkt Sockelnivå Trappa Trappa, spiral Entréhörn Entrénivå Ramp Lastbrygga Skärmtak Pelare Pelarhörn Pelare centrum Ljusschakt Tank, Cistern Byggnad under mark Byggnad över mark Bostadshus Utbyggnadshörn Uthus Hus, allmänt Kyrka Skola Industribyggnad Växthus Osäkert hus Fotogr Jordkällare Golvnivå

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

5 (24)

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B

150-199

KOD

BYGGNADER / KONSTBYGGNADER

FÖRKLARING för varje kod även ett lager för Z-koord Punkt på fönsterkarm LAGER BYGG_***_Z BYGG_FKZ

BENÄMNING

Byggnader, detaljer 199 Fönsterkarmnivå

Konstbyggnader 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 Betongbro Stenbro Stålbro Vingmur Betonghörn Balk Fundament Dilationsfog Tunnelöppning Träbro Bro Broräcke Bassäng/Damm Vattentorn Kantbalk Valvbåge trumma/bro Avvägningsdubb

för varje kod även ett lager för Z-koord Linjetåg efter kantbalk på betongbro Linjetåg efter "kantbalk" på stenbro Linjetåg efter kantbalk på stålbro Linjetåg i centrum på vingmur, CL Punkt på hörn på konstbyggnad Punkt på balk Linjetåg runt fundament Linjetåg i dil-fog Punkt på hörn vid tunnelöppning Linjetåg efter "kantbalk" på träbro Linjetåg utefter bro, allmänt Linjetåg utefter broräcke Linjetåg runt bassäng/damm Linjetåg runt vattentorn Linjetåg utefter kantbalk på bro Linjetåg utefter trumma eller bro Punkt på avvägningsdubb

BYGG_***_Z BYGG_BBR BYGG_SBR BYGG_SRO BYGG_VMR BYGG_BTH BYGG_BAL BYGG_FUN BYGG_DIL BYGG_TUP BYGG_TBR BYGG_BRO BYGG_BKE BYGG_BAS BYGG_BAT BYGG_KBA BYGG_VLV BYGG_ADU

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

6 (24)

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B

200-249

KOD

TERRÄNGLINJER / TERRÄNGPUNKTER

FÖRKLARING för varje kod även ett lager för Z-koord LAGER TERR_***_Z

BENÄMNING

Begränsningslinjer. Detaljpunkter Allmänt 200 201 202 Allmän höjdpunkt Allmänt tåglinje Ägoslagsgräns

Allmän höjdpunkt Linjetåg med AHZ som brytpunkter Linjetåg mellan ytor med olika attribut bör kompletteras med yt attribut Linjetåg utefter släntkrön Linjetåg utefter släntfot Linjetåg i stigmitt Linjetåg utefter impedimentkant Linjetåg med AHZ som brytpunkter för varje kod även ett lager för Z-koord

TERR_AHZ TERR_ATL TERR_AGO

203 204 205 206 207

Släntkrön Släntfot Stig Impediment Terränglinje

TERR_SLK TERR_SLF TERR_STG TERR_IMP TERR_TLI TERR_***_Z

Begränsningslinjer, Detaljpunkter Berg 210 211 212 213 214 215 216 217 Berg höjdpunkt Berg i dagen Bergkrön Bergfot Sten Stenblock Blockig mark Block

Allmän höjdpunkt på berg Linjetåg med BHZ som brytpunkter Linjetåg utefter bergkrön Linjetåg utefter bergfot Punkt på sten < 600 mm Linjetåg runt Stenblock Flyttblock >600 mm Begränsningslinje för blockig mark Punkt på block >600mmBlock

TERR_BHZ TERR_BID TERR_BGK TERR_BGF TERR_STE TERR_BLK TERR_BLM TERR_BLM

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

7 (24)

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B

200-249

KOD

TERRÄNGLINJER / TERRÄNGPUNKTER

FÖRKLARING för varje kod även ett lager för Z-koord LAGER TERR_***_Z

BENÄMNING

Begränsningslinjer, Detaljpunkter Vatten o dyl 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 241 242 243 244 Strandlinje Bäckmitt Bäckkant Dikeskrön Dikesbotten Flödespil Sankmark Vattennivå Bottennivå Dikesmitt Täckdike Bäck Åmitt Pegel

Begränsningslinje mellan land och vatten Linjetåg i bäckmitt, bäck < 1.0m bredd Linjetåg utefter bäckkant, bäck >1.0m bredd Linjetåg utefter dikeskrön Linjetåg i dikesbotten Linje som anger flödesriktning Linjetåg utefter sankmarkskant Punkt på vattenyta Punkt på bottenyta Linjetåg i dikesmitt Linjetåg utefter täckdike Linjetåg i bäck Linjetåg i åmitt Punkt på pegel (för vattenståndsmätning)

TERR_STR TERR_BAM TERR_BAK TERR_DIK TERR_DIB TERR_PIL TERR_SAK TERR_VYZ TERR_BYZ TERR_DIM TERR_DIT TERR_BCK TERR_AMI TERR_PEG TERR_***_Z

Ytattribut för markslag (ger även för varje kod även ett lager för Z-koord detalj symboler) 230 231 232 233 234 Berg i dagen Blockig mark Fornlämning Sankmark Impediment Detaljpunkt som binder attributet berg i dagen till en yta Detaljpunkt som binder attributet blockig mark till en yta Detaljpunkt som binder attributet fornlämning till en yta Detaljpunkt som binder attributet sankmark,kärr,myr till en yta Detaljpunkt som binder attributet impediment till en yta

TERR_YBD TERR_YBM TERR_YFL TERR_YSM TERR_YIM

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

8 (24)

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B

250-299

KOD

VEGETATION

FÖRKLARING För varje kod även ett lager för Z-koord LAGER VEG_***_Z

BENÄMNING

Begränsningslinjer, Detaljpunkter Vegetation 250 251 252 253 254 260 261 262 263 264 Lövträd Barrträd Buske Häck Träd Skogskant Åkerkant Ängskant Planteringskant Buskkant

Punkt i centrum på lövträd Punkt i centrum på barrträd Punkt i centrum på buske Linjetåg i centrum på häck Punkt i centrum på träd Linjetåg utefter skogskant Linjetåg utefter åkerkant Linjetåg utefter ängskant Linjetåg utefter planteringskant Linjetåg utefter buskytekant

VEG_LTA VEG_BTA VEG_BUS VEG_HAK VEG_TRE VEG_SKO VEG_AKE VEG_ANG VEG_PLN VEG_BUK

Ytattributet för markslag (ger även detalj symboler) 280 281 282 283 284 285 286 Lövskog Barrskog Åker Äng Plantering Naturmark Blandskog Detaljpunkt som binder attributet lövskog till en yta Detaljpunkt som binder attributet barrskog till en yta Detaljpunkt som binder attributet åkermark till en yta Detaljpunkt som binder attributet äng till en yta Detaljpunkt som binder attributet plantering till en yta Detaljpunkt som binder attributet naturmarkt till en yta Detaljpunkt som binder attributet blandskog till en yta VEG_YLO VEG_YBA VEG_YAK VEG_YAN VEG_YPL VEG_YNA VEG_YBL

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

9 (24)

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B

300-399

KOD

ANLÄGGNINGSYTOR / ANLÄGGNINGSUTRUSTNINGAR

FÖRKLARING för varje kod även ett lager för Z-koord LAGER ANL_***_Z

BENÄMNING

Begränsningslinjer för anläggningsytor 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 Asfaltkant Gruskant Plattkant Marksten Gatsten Betongkant Kajkant Gräskant Sandkant Sargkant Murfot Murkrön Betongmur, murkrön Betongmur, CL Stenmur, murkrön Stenmur, CL Staket Stängsel Plank Räcke Parkeringsräcke Betongmur, murfot Stenmur, murfot Stenmur Stödmur

Linjetåg utefter asfaltkant Linjetåg utefter gruskant Linjetåg utefter gräns till plattbelagda ytor Linjetåg utefter gräns till markstenbelagda ytor Linjetåg utefter gräns till gatstenslagda ytor Linjetåg utefter betongkant Linjetåg utefter kajkant Linjetåg utefter gräskant Linjetåg utefter sandkant Linjetåg utefter sarg, typ sandlåda etc. Linjetåg utefter foten på en stödmur Linjetåg utefter krönet på en stödmur Linjetåg utefter murkrön på betongmur Linjetåg i centrum på betongmur, CL. Linjetåg utefter murkrön på stenmur Linjetåg i centrum på stenmur, CL Linjetåg utefter staket Linjetåg utefter stängsel Linjetåg utefter plank Linjetåg utefter räcke, handledare Linjetåg utefter navplanka på en parkering Linjetåg utefter murfot på betongmur Linjetåg utefter murfot på stenmur Linjetåg utefter stenmur, allmän Linjetåg utefter stödmur, allmän

ANL_ASF ANL_GRU ANL_PLK ANL_MST ANL_GST ANL_BTG ANL_KAJ ANL_GRK ANL_SAN ANL_SAR ANL_MFT ANL_MKR ANL_BTM ANL_BCL ANL_STM ANL_SCL ANL_STT ANL_STN ANL_PLA ANL_RAC ANL_PRK ANL_BMF ANL_SMF ANL_SM ANL_SDM

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

10 (24)

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B

300-399

KOD

NLÄGGNINGSYTOR / ANLÄGGNINGSUTRUSTNINGAR

FÖRKLARING för varje kod även ett lager för Z-koord LAGER ANL_***_Z

BENÄMNING

Detaljpunkter för anläggningsutrustningar 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 Flaggstång Grindstolpe Papperskorg Parksoffa Pollare Bänkbord Gunga Lekutrustning Cykelställ Piskställning Brygga Stolpe Infotavla Reklamskylt Mur Postlåda (Postens) Brevlåda (privat) Förvaringsbox (Postens)

Punkt i centrum på flaggstång Punkt i centrum på grindstolpe Punkt i centrum på papperskorg Linjetåg i centrum på parksoffa Punkt i centrum på pollare Linjetåg utefter ytterkontur bänkar + bord Linjetåg utefter ytterkontur gungställning Linjetåg utefter ytterkontur lekutrustning Linjetåg utefter ytterkontur cykelställ Linjetåg utefter ytterkontur piskställ Linjetåg utefter bryggkant Punkt i centrum på stolpe Linjetåg utmed informationstavla Linjetåg utmed reklamskylt Linjetåg utmed mur Punkt vid postlåda (Postens gula el motsvarande) Punkt vid brevlåda Punkt vid förvaringsbox (Postens grå eller gröna)

ANL_FLA ANL_GRI ANL_PAP ANL_PSO ANL_POL ANL_BBD ANL_GNG ANL_LEK ANL_CYK ANL_PIS ANL_BRY ANL_SPE ANL_INF ANL_REK ANL_MUR ANL_POS ANL_BRE ANL_PBX

Ytattributet för markslag (ger även detalj symboler 350 351 352 353 354 355 356 357 Asfalt Grus Plattor Marksten Gatsten Betong Gräs Sand Detaljpunkt som binder attributet asfalt till en yta Detaljpunkt som binder attributet grus till en yta Detaljpunkt som binder attributet plattor till en yta ANL_YAS ANL_YGS ANL_YPA

Detaljpunkt som binder attributet marksten till en ANL_YMS yta Detaljpunkt som binder attributet gatsten till en yta ANL_YGA Detaljpunkt som binder attributet betong till en yta Detaljpunkt som binder attributet gräs till en yta Detaljpunkt som binder attributet sand till en yta ANL_YBG ANL_YGR ANL_YSA

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

11 (24)

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B

400-499

KOD

GATA / VÄG

FÖRKLARING för varje kod även ett lager för Z-koord LAGER VAG_***_Z

BENÄMNING

Begränsningslinjer utefter Gata, Väg 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 435 436 437 438 439 vägkant asfalt Vägkant betong Vägkant grus Gångbana asfalt Gångbana grus Stödremsa Vägmitt Kantstöd granit, uk Kantstöd betong, uk Vägräcke Kantstöd granit, ök Kantstöd betong, ök Bullerskydd Kantstöd ök plattrad Släntkrön, väg Släntfot, väg Bankfot Viltstängsel Körbanekant, allmän Brytlinje/asfaltskarv GCM-bana, allmän Körbar yta, grus Vajerräcke Hållplats/P-plats Ledning

Linjetåg utefter vägkant asfalt Linjetåg utefter vägkant betong Linjetåg utefter vägkant grus Linjetåg utefter gångbana asfalt Linjetåg utefter gångbana grus Linjetåg utefter stödremsa Linjetåg i vägmitt Linjetåg utefter underkant på kantstöd granit Linjetåg utefter underkant på kantstöd betong Linjetåg utefter vägräcke Linjetåg utefter överkant på kantstöd granit Linjetåg utefter överkant på kantstöd betong Linjetåg utefter bullerskydd Linjetåg utefter kantstöd ök plattrad Linjetåg utefter släntkrön Linjetåg utefter släntfot Linjetåg utefter bankfot Linjetåg utefter stängsel Linjetåg utefter körbanekant, allmän

VAG_VKA VAG_VKB VAG_VKG VAG_GBA VAG_GBG VAG_VSR VAG_VM VAG_KSG VAG_KSB VAG_VR VAG_KGO VAG_KBO VAG_BSK VAG_KSP VAG_VSK VAG_VSF VAG_VBF VAG_VST VAG_KBK

Linjetåg utefter brytlinje på asfalt eller annan köryta VAG_BLA Linjetåg utefter GCM-bana, allmän VAG_GCM Linjetåg utefter körbar yta, grus Linjetåg utefter vajerräcke Linjetåg utefter busshållplats/P-plats Linjetåg utefter ledning VAG_KYG VAG_VAJ VAG_HPP VAG_LED

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

12 (24)

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B

400-499

KOD

GATA / VÄG

FÖRKLARING för varje kod även ett lager för Z-koord LAGER VAG_***_Z

BENÄMNING

Begränsningslinjer utefter Gata, Väg 440 441 442 443 444 445 446 Kabel Busskur Vägkant oljegrus Skogsväg Traktorväg/ägoväg Vägdike Kabelskyddsrör

Linjetåg utefter kabel Linjetåg utefter väntkur vid busshållplats Linjetåg utefter vägkant oljegrus Linjetåg utefter vägkant skogsväg Linjetåg utefter kant på traktorväg/ägoväg Linjetåg utefter vägdike Linjetåg utefter kabelskyddsrör

VAG_KAB VAG_KUR VAG_VOL VAG_SKV VAG_TRV VAG_VDK VAG_KSR

Detaljpunkter Gata, Väg 420 421 422 423 424 425 426 427 428 Trafiksignal Trafikskylt/Vägmärke Portalstolpe Parkeringsmätare Vägbom Trafikskylt Vägräckesstolpe Kantstolpe Energiabsorberande räckesavslutning Hållplatsskylt Förankring vajerräcke Belysningsstolpe väg Milsten Referenspunkt VDB Punkt i centrum på trafiksignal Punkt i centrum på trafikskylt /vägmärke Punkt i cc på stolpe till portal, märkesbrygga Punkt i centrum på parkeringsmätare Linjetåg utefter vägbom Linjetåg i centrum på trafikskylt Punkt i centrum på vägräckesstolpe Punkt vid kantstolpe/reflexstolpe Punkt vid energiabsorberande räckesavslutning VAG_TRS VAG_TRM VAG_POR VAG_PME VAG_VBO VAG_TRL VAG_VRS VAG_KST VAG_DER

429 430 431 432 433

Punkt vid busshållplatsskylt Punkt vid fundament/förankring vajerräcke Punkt i centrum på belysningsstolpe väg Punkt vid milsten Referenspunkt VDB

VAG_HPL VAG_FVA VAG_BEV VAG_MIL VAG_REF

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

13 (24)

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B

400-499

KOD Vägmålning 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463

GATA / VÄG

FÖRKLARING för varje kod även ett lager för Z-koord Linjetåg utefter vägmålning Linjetåg utefter målad körbanekant. Linjetåg utefter målad körfältslinje Linjetåg utefter målad spärrlinje Linjetåg utefter målad refuglinje Linjetåg utefter målad stopplinje Linjetåg utefter målad vägmitt Linjetåg utefter målat övergångställe Linjetåg utefter målad av- och påfart Linjetåg utefter målad GCM-bana Linjetåg utefter körbanekant Höger Linjetåg utefter körbanekant Vänster Linjetåg utefter körbanekant Osäker, fotogrammetri Linjetåg utefter lämna företräde (hajtänder) LAGER VAG_***_Z VAG_MVA VAG_MVB VAG_MVC VAG_MVD VAG_MVE VAG_MVF VAG_MVG VAG_MVH VAG_MVI VAG_MVJ VAG_MVK VAG_MVL VAG_MVM VAG_MVN

BENÄMNING

Vägmålning, allmän Körbanekant Körfältslinje Spärrlinje Refuglinje Stopplinje Vägmitt Övergångställe Av och påfart GCM-bana Körbanekant Höger Körbanekant Vänster Körbanekant Osäker, fotogrammetri Lämna företräde

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

14 (24)

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B

500-599

KOD

JÄRNVÄG / SPÅR

FÖRKLARING för varje kod även ett lager för Z-koord Linjetåg i spårmitt Linjetåg på överkant räl vänster i längdmätning Linjetåg på överkant räl höger i längdmätning Linjetåg utefter bankfot för järnväg Linjetåg utefter bankkrön för järnväg Linjetåg utefter överkant räl LAGER JVG_***_Z JVG_JSM JVG_ROV JVG_ROH JVG_JBF JVG_JBK JVG_RO

BENÄMNING

Begränsningslinjer 500 501 502 503 504 505 Spårmitt Räl överkant vänster Räl överkant höger Bankfot Bankkrön Räl överkant

Detaljpunkter 510 511 512 513 514 Kabel 520 521 522 523 524 Signalkabel Optokabel Kabelränna Punkt på optokabel Punkt på signalkabel Linjetåg utefter utsatt signalkabel, banverket Linjetåg utefter utsatt optokabel, banverket Linjetåg i centrum på ök kabelränna Punkt på optokabel i schakt Punkt på signalkabel i schakt JVG_SIG JVG_JOP JVG_JKR JVG_JPO JVG_JPS Räl underkant Ljud/Ljussignal Kontaktledningsstolpe Järnvägsbom Kilometertavla Punkt på räl underkant Punkt i centrum på ljud/ljussignalstolpe Punkt i centrum på kontaktledningsstolpe Linjetåg utefter järnvägsbom Punkt i centrum på kilometertavla JVG_RUK JVG_JLS JVG_JKS JVG_JJB JVG_JKM

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

15 (24)

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B

600-699

KOD

VATTEN OCH AVLOPP / FJÄRRVÄRME

FÖRKLARING för varje kod även ett lager för Z-koord LAGER VA_***_Z

BENÄMNING

Vatten och avlopp, Allmän typkodning 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 Nedstigningsbrunn Dagvattenbrunn Dagvattenbrunn kupol DagvatteKODänna Brunn 400 mm Brunn 200 mm Stuprör Spygatt Brandpost Avstängningsventil Servisventil Trumöga Trumma Skyddsrör VA Ventilationsrör Färskvattenbrunn Vattenpost Gasventil VA punkt på ledning Brunn, källa Avloppsbrunn Brunn, allmän Distansskylt va Distansskylt brandpost

Punkt i centrum på betäckning Punkt i centrum på betäckning Punkt i centrum på betäckning Linjetåg i centrum på dagvatteKODänna Punkt i centrum på betäckning Punkt i centrum på betäckning Punkt i centrum på stuprör Punkt i centrum på spygatt Punkt i centrum på betäckning Punkt i centrum på betäckning Punkt i centrum på betäckning Punkt i vg utlopp för trumma Linjetåg mellan trumögon Linjetåg i centrum på skyddsrör Punkt i centrum på ventilationsrör

VA_NB VA_DB VA_DBK VA_DVR VA_B40 VA_B20 VA_STP VA_SPY VA_VBP VA_VAV VA_VSV VA_TRO VA_TRU VA_SKY VA_VVV

Punkt i centrum på betäckning för färskvattenbrunn VA_VBR Punkt på vattenpost VA_VP Punkt på betäckning Allmän punkt på VA -ledning Punkt i centrum Punkt på avloppsbrunn Punkt på brunn ,allmän Punkt vid distansskylt för vatten eller avlopp Punkt vid distansskylt för brandpost VA_GAV VA_APL VA_VBK VA_AVB VA_BRA VA_DSV VA_DSB

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

16 (24)

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B

600-699

KOD Fjärrvärme 630 631 632 633 634 635

VATTEN OCH AVLOPP / FJÄRRVÄRME

FÖRKLARING för varje kod även ett lager för Z-koord Punkt i centrum på betäckning för fjärrvärmebrunn Punkt i centrum på betäckning för tillsynsbrunn Punkt i centrum på ventilationsrör Punkt i centrum på betäckning. Linjetåg utefter kulvertlock till fjärrvärme Punkt på fjärrvärmeledning, ök rör för varje kod även ett lager för Z-koord Punkt i centrum på betäckning för nedstigningsbrunn Punkt i centrum på betäckning för tillsynsbrunn Punkt i centrum på betäckning för rensbrunn Punkt i centrum på betäckning för dräneringsbrunn Punkt på dagvattenledning, ök rör. Linjetåg utefter dagvattenledning Linjetåg utefter dräneringsledning LAGER VA_***_Z VA_FNB VA_FTB VA_FVV VA_FVE VA_FVK VA_FPL VA_***_Z VA_DNB VA_DTB VA_DRB VA_DDR VA_DPL VA_DL VA_DRL

BENÄMNING

Fv nedstigningsbrunn Fv tillsynsbrunn Fv ventilation Fv ventil Fv kulvertlock Fv punkt på ledning

Dagvatten 640 641 642 643 644 645 646 Dag nedstigningsbrunn Dag tillsynsbrunn Dag rensbrunn Dag dräneringsbrunn Dag punkt på ledning Dagvattenledning Dräneringsledning

Spillvatten 670 671 672 673 Spill nedstigningsbrunn Spill tillsynsbrunn Spill rensbrunn Spill punkt på ledning Punkt i centrum på betäckning för nedstigningsbrunn Punkt i centrum på betäckning för tillsynsbrunn Punkt i centrum på betäckning för rensbrunn Punkt på spillvattenledning, ök rör VA_SNB VA_STB VA_SRB VA_SPL

674 675 Vatten 690 691

Spillvattenledning Avloppsledning

Linjetåg utefter spillvattenledning Linjetåg utefter avloppsledning

VA_SL VA_AVL

Vatten punkt på ledning Vattenledning

Punkt på vattenledning, ök rör Linjetåg utefter vattenledning

VA_VPL VA_VL

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

17 (24)

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B

700-749

KOD

EL

FÖRKLARING för varje kod även ett lager för Z-koord LAGER EL_***_Z EL_BEL EL_BEM EL_EST EL_EKR EL_SEL EL_ELM EL_ELL EL_ELS EL_ELK EL_ENB EL_EBK EL_ETR EL_ELU EL_EJL EL_EPK EL_HSM EL_HSL EL_LSM EL_LSL EL_BEF EL_BEP EL_MOV EL_ELE EL_BOX EL_DSE

BENÄMNING

700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724

Belysningsstolpe Belysningsmast Elstolpe Kraftledningsstolpe Stag elstolpe Elkabel mark Elledning luft Elskåp Elskåp kvadratiskt Elbrunn rund Elbrunn fyrkantig Transformator Eluttag Jordlina El punkt på kabel Högspänningskabel mark Högspänning luftledning Lågspänningskabel mark Lågspänning luftledning Belysning på fasad Belysningspollare Motorvärmare Elskåp linje Kopplingsbox Distansskylt el

Punkt i centrum på belysningsstolpe Punkt i centrum på belysningsmast Punkt i centrum på elstolpe Punkt i centrum på kraftledningsstolpe Punkt vid stag till elstolpe Linjetåg utefter utsatt elkabel i mark Linjetåg utefter elledning i luft med EST eller EKR som brytpunkter Punkt i centrum på elskåp Punkt i centrum på kvadratiskt elskåp Punkt i centrum på betäckning elbrunn Linjetåg runt elbrunn Punkt vid transformator Punkt i centrum på eluttag, motorvärmare etc Linjetåg utefter jordlina Punkt på elkabel i schakt Linjetåg utefter ök högspänningskabel Linjetåg utefter luftledning (markpunkter) Linjetåg utefter ök lågspänningskabel Linjetåg utefter luftledning (markpunkter) Punkt i centrum på belysningsarmatur Punkt i centrum på belysningspollare Punkt i centrum på motorvärmare Linjetåg runt elskåp Punkt vid kopplingsbox Punkt vid distansskylt för elkabel

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

18 (24)

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B

750-799

KOD

TELE

FÖRKLARING för varje kod även ett lager för Z-koord LAGER TELE_***_Z TELE_TST TELE_STS TELE_TEM TELE_TOP TELE_TEL TELE_TEB TELE_TEC TELE_TKO TELE_TEK TELE_TPK TELE_TVM TELE_DAT TELE_DST TELE_DVT TELE_DTD

BENÄMNING

750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764

Telestolpe Stag telestolpe Telekabel mark Tele optokabel Teleledning luft Telebrunn kvadratisk Telebrunn rund Tele kopplingsplint Telefonkiosk Tele punkt på kabel TV-kabel mark Datakabel mark Distansskylt tele Distansskylt TV-kabel Distansskylt datakabel

Punkt i centrum på telestolpe Punkt vid stag till telestolpe Linjetåg utefter utsatt telekabel i mark Linjetåg utefter utsatt optokabel i mark Linjetåg utefter teleledning i luft med TST som brytpunkter Linjetåg runt kvadratisk telebrunn Punkt i centrum på betäckning Punkt i centrum på tele kopplingsplint Linjetåg runt telefonkiosk Punkt på telekabel i schakt Linjetåg utefter utsatt TV-kabel i mark Linjetåg utefter utsatt datakabel i mark Punkt vid distansskylt för telekabel Punkt vid distansskylt för TV-kabel Punkt vid distansskylt för datakabel

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

19 (24)

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B

800-849

KOD

GEOTEKNIK

FÖRKLARING för varje kod även ett lager för Z-koord LAGER GEO_***_Z GEO_BH GEO_GVM GEO_GVT GEO_GPG GEO_GPO GEO_PKT GEO_LIN

BENÄMNING

800 801 802 803 804 805 806

Geoteknisk borrpunkt GrundvatteKODör, My GrundvatteKODör, Ök Provgrop Portrycksmätare Undersökningspunkt Undersökningslinje

Allmän geoteknisk borrpunkt Punkt vid GrundvatteKODör, nivå vid markyta Punkt på GrundvatteKODör , ök topp Punkt i centrum på provgrop Punkt i centrum på portrycksmätare Punkt vid allmän geoteknisk undersökningspunkt Linjetåg utefter allmän geoteknisk undersökningslinje

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

20 (24)

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B

850-869

KOD

EGET

FÖRKLARING för varje kod även ett lager för Z-koord LAGER EGET_***_Z EGET_AFP EGET_BFP EGET_CFP EGET_DFP EGET_EFP EGET_FFP EGET_GFP EGET_JFP EGET_KFP EGET_LFP

BENÄMNING

850 851 852 853 854 855 856 857 858 859

Fri punktkod A Fri punktkod B Fri punktkod C Fri punktkod D Fri punktkod E Fri punktkod F Fri punktkod G Fri punktkod J Fri punktkod K Fri punktkod L

Fri punktkod A Fri punktkod B Fri punktkod C Fri punktkod D Fri punktkod E Fri punktkod F Fri punktkod G Fri punktkod J Fri punktkod K Fri punktkod L

860 861 862 863 864 865 866 867 868 869

Fri linjekod A Fri linjekod B Fri linjekod C Fri linjekod D Fri linjekod E Fri linjekod F Fri linjekod G Fri linjekod J Fri linjekod K Fri linjekod L

Fri linjekod A Fri linjekod B Fri linjekod C Fri linjekod D Fri linjekod E Fri linjekod F Fri linjekod G Fri linjekod J Fri linjekod K Fri linjekod L

EGET_AFL EGET_BFL EGET_CFL EGET_DFL EGET_EFL EGET_FFL EGET_GFL EGET_JFL EGET_KFL EGET_LFL

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

21 (24)

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B

900-999

KOD

VA SPECIAL

FÖRKLARING för varje kod även ett lager för Z-koord LAGER VA_***_Z VA_VVK VA_VBD VA_VGB VA_GAS VA_ANL VA_KOL VA_FVL VA_KYL VA_LUF VA_DUL VA_DAG VA_DPU VA_DBH VA_DOA VA_DFA VA_DPB VA_DIF VA_DSR VA_DPP VA_DEB VA_DLP VA_DAV VA_DBV VA_DTR VA_DLU

BENÄMNING

900 901 902 903 904 905 906 907

Ventilkammare Branddamm, reservoar Grundvattenbrunn Gasledning Ångledning Kondensatledning Fjärrvärmeledning Fjärrkyla

Punkt i centrum på betäckning Linjetåg runt Branddamm, reservoar Punkt i centrum på betäckning Linjetåg ök rör Linjetåg ök rör Linjetåg ök rör Linjetåg ök rör Linjetåg ök rör Linjetåg ök rör Punkt i vg utlopp för trumma Punkt på ök rör avgrening Punkt i centrum på betäckning Punkt i hörn på brunn Punkt i centrum på betäckning Punkt i centrum på betäckning Punkt i centrum på betäckning Punkt i centrum på betäckning Punkt på betäckning Punkt på ök rör Punkt i centrum på betäckning Punkt i centrum på betäckning Punkt i centrum på betäckning Punkt ök rör Linjetåg ök ledning Punkt i centrum rör

908 Tryckluft Dagvatten 920 Dag utlopp/trumöga 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 Dag avgrening Dag pumpstation Dagbrunnshörn Dag oljeavskiljare Dag fettavskiljare Dag perkolationsbrunn Dag infiltrationsbrunn Dag spolrör Dag proppning Dag elementbrunn Dag LPS-station Dag avstängningsventil Dag backventil Dag tryckledning Dag luftningsanordning

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

22 (24)

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B

900-999

KOD Spillvatten 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956

VA SPECIAL

FÖRKLARING för varje kod även ett lager för Z-koord Punkt i vg utlopp för trumma Punkt ök rör Punkt i centrum på pumpstation Punkt i hörn på brunn Punkt i centrum på betäckning Punkt i centrum på betäckning Punkt i centrum på betäckning Punkt i centrum på betäckning Punkt ök rör Punkt i centrum på betäckning Punkt ök rör Punkt i centrum på betäckning Punkt i centrum på betäckning Punkt i centrum på betäckning Punkt ök rör Linjetåg ök ledning Punkt i centrum rör LAGER VA_***_Z VA_SUL VA_SAG VA_SPU VA_SBH VA_SOA VA_SFA VA_SSA VA_STO VA_SFP VA_SSR VA_SPP VA_SEB VA_SLP VA_SAV VA_SBV VA_STR VA_SLU

BENÄMNING

Spill utlopp/trumöga Spill avgrening Spill pumpstation Spill brunnshörn Spill oljeavskiljare Spill fettavskiljare Spill slamavskiljare Spill tömningsanordning Spill förbindelsepunkt Spill spolrör Spill proppning Spill elementbrunn Spill LPS-station Spill avstängningsventil Spill backventil Spill tryckledning Spill luftningsanordning

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

23 (24)

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B

900-999

KOD Vatten 960 961 962

VA SPECIAL

FÖRKLARING för varje kod även ett lager för Z-koord LAGER VA_***_Z VA_VAG VA_VBV VA_VTS

BENÄMNING

Vatten avgrening Vatten backventil Vatten tryckstegringsstation Vatten anslutningspunkt Vatten dimensionsförändring Vatten tömningsanordning Vatten spolpost Vatten proppning

Punkt ök rör Punkt ök rör Punkt i centrum på betäckning

963 964

Punkt ök rör Punkt ök rör

VA_VAP VA_VDI

965

Punkt i centrum på betäckning

VA_VTO

966 967 968 969

Punkt i centrum på betäckning Punkt ök rör

VA_VSP VA_VPP VA_VLU VA_VBM

Vatten luftningsanordning Punkt i centrum rör Vatten mätarbrunn Punkt i centrum på betäckning

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

24 (24)

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B

900-999

KOD Kombinerat 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999

VA SPECIAL

FÖRKLARING LAGER för varje kod även ett lager för Z-koord VA_***_Z Punkt i centrum på betäckning Punkt i centrum på betäckning Punkt i centrum på betäckning Punkt i centrum på betäckning Punkt ök rör Punkt i centrum på betäckning Punkt i centrum på betäckning Punkt ök rör Punkt i hörn på brunn Linjetåg ök ledning Punkt i centrum på betäckning Linjetåg ök ledning Punkt i centrum på betäckning Punkt i centrum på betäckning Punkt i centrum på betäckning Punkt ök rör Punkt i centrum på LPS-station Punkt i centrum på pumpstation Punkt på ök ledning Punkt i centrum på betäckning VA_ARB VA_AUL VA_ANB VA_AEB VA_AAG VA_AAV VA_ATB VA_ABV VA_ABH VA_AL VA_AOA VA_ATR VA_AFA VA_ASA VA_ASR VA_APP VA_ALP VA_APU VA_APL VA_ARB

BENÄMNING

Kombinerat rensbrunn Kombinerat utlopp/trumöga Kombinerat nedstigningsbrunn Kombinerat elementbrunn Kombinerat avgrening Kombinerat avstängningsventil Kombinerat tillsynsbrunn Kombinerat backventil Kombinerat brunnshörn Kombinerat ledning Kombinerat oljeavskiljare Kombinerat tryckledning Kombinerat fettavskiljare Kombinerat slamavskiljare Kombinerat spolrör Kombinerat proppning Kombinerat LPS-station Kombinerat pumpstation Kombinerat punkt på ledning Komb inerat rensbrunn

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

5 (6)

Rithandbok, 2000:5B

FLIK 5

RITHANDBOK MÄT OCH KARTERING

Version 2.0

2002-12-12

Rithandbok, 2000:5B, version 1.0, 2000-10-02

Publ 2000:5B ISSN 1401-9612

RITHANDBOK MÄT OCH KARTERING BILAGA 2 LAGERFÖRTECKNING

Version 2.0

2002-12-12

2 (2)

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B

HUVUDRUBRIKER Lagerförteckning

KOD 100-149 150-199 200-249 250-299 300-399 400-499 500-599 600-699 700-749 750-799 800-849 850-869 900-999 GRUPP ADM BYGG TERR VEG ANL VAG JVG VA EL TELE GEO EGET VA SPECIAL INNEHÅLL Administration, Stomnät, Gränser Byggnader, Konstbyggnader Terränglinjer, Terrängpunkter Vegetation Anläggningsytor, Anläggningsutrustningar Gata, Väg Järnväg Vatten, Avlopp, Fjärrvärme El Tele Geoteknik Fritt eget val VA Detalj-inmätning

Revidering av Rithandboken version 1.1 markeras till höger i marginalen i dokumentet

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

Publ 2000:5B ISSN 1401-9612 LAGER ADM_ADR ADM_AMP ADM_FAN ADM_FBE ADM_FGR ADM_FIB ADM_FIK ADM_FIX ADM_FLY ADM_FOT ADM_FRI ADM_GRP ADM_ISV ADM_KGR ADM_KON ADM_KPU ADM_KTG ADM_KVN ADM_LER ADM_LET ADM_LGR ADM_PGR ADM_PIK ADM_PP ADM_PPB ADM_PPV KF85 11052060 64010010 21018015 21018060 21018020 61020010 61022010 61021010 63020010 63010010 64020010 21018010 135 (Ej KF85) 11020020 104012020 63040010 21014020 21014060 21021020 21021060 11013020 45082020 62050010 61010010 61013010 62010010 FÖRKLARING Adressnummer Allmän mätpunkt Fastighestanvisning Fastighetsbeteckning Fastighetsgräns Höjdfix brukspunkt Kombifix Höjdfix Fotostödpunkt Fotostompunkt Fri station Gränspunkt Inre skyddszon för vattentäkt Kommungräns Konnektionslinje Kontrollpunkt Kvarterstraktsgräns Kvarterstraktsnamn Ledningsrätt Ledningsrätt (text ) Länsgräns Planområdesgräns Piké Polygonpunkt, planfix Polygonpunkt brukspunkt Polygonpunkt väggmonterad

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

Publ 2000:5B ISSN 1401-9612 LAGER ADM_SOC ADM_TGR ADM_TOG ADM_TRI ADM_TRN ADM_VGR ADM_YSV ANL_ASF ANL_BBD ANL_BCL ANL_BMF ANL_BRE ANL_BRY ANL_BTG ANL_BTM ANL_CYK ANL_FLA ANL_GNG ANL_GRI ANL_GRK ANL_GRU ANL_GST ANL_INF ANL_KAJ ANL_LEK ANL_MFT KF85 21012020 21011020 40125020 61011010 21011060 300120020 136 (Ej KF85) 151311120 171260120 171020021 171020094 346 320130020 151311220 171020093 171265020 171267015 171262120 171043115 161131020 151312020 151311420 171235020 320119020 171262020 171010194 FÖRKLARING Sockengräns Traktgräns Tomtgräns Triangelpunkt, planfix Traktnamn Vägområdesgräns Yttre skyddszon för vattentäkt Asfaltskant Bänkbord Betongmur CL Betongmur murfot Brevlåda (privat) Brygga Betongkant Betongmur, murkrön Cykelställ Flaggstång Gunga Grindstolpe Gräskant Gruskant Gatsten Infotavla Kajkant Lekutrustning Murfot

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

Publ 2000:5B ISSN 1401-9612 LAGER ANL_MKR ANL_MST ANL_MUR ANL_PAP ANL_PBX ANL_PIS ANL_POS ANL_PLA ANL_PLK ANL_POL ANL_PRK ANL_PSO ANL_RAC ANL_REK ANL_SAN ANL_SAR ANL_SCL ANL_SDM ANL_SM ANL_SMF ANL_SPE ANL_STM ANL_STN ANL_STT ANL_YAS ANL_YBG KF85 171010193 151311320 300115120 171261015 347 171266020 345 171042020 151311520 320152010 171251020 171260020 171043220 171241020 151312120 171236020 171011021 171010220 171011020 171010294 171060010 171011293 171030020 171040021 612010115 612018015 FÖRKLARING Murkrön Marksten Mur Papperskorg Förvaringsbox (Postens) Piskställning Postlåda (Postens) Plank Plattkant Pollare Parkeringsräcke Parksoffa Räcke Reklamskylt Sandkant Sargkant Stenmur CL Stödmur Stenmur Stenmur murfot Stolpe Stenmur murkrön Stängsel Staket Asfalt Betong

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

Publ 2000:5B ISSN 1401-9612 LAGER ANL_YGA ANL_YGR ANL_YGS ANL_YMS ANL_YPA ANL_YSA BYGG_AHU BYGG_BAL BYGG_BAS BYGG_BBR BYGG_BHU BYGG_ADU BYGG_BKE BYGG_BRO BYGG_BTH BYGG_CIS BYGG_DIL BYGG_ENP BYGG_ENZ BYGG_FBG BYGG_FKZ BYGG_FUN BYGG_GOZ BYGG_HFP BYGG_HGR BYGG_HH KF85 612019015 161131015 612010215 612022015 612021015 131217015 111010020 116047020 171275020 116011020 111110020 116051210 300146020 116010020 171211010 113811020 116148020 110160010 110160080 110173020 199 (Ej KF85) 171211020 198 (Ej KF85) 110113014 110113020 110110010 FÖRKLARING Gatsten Gräs Grus Marksten Plattor Sand Hus allmänt Balk Bassäng Betong bro Bostadshus Avvägningsdubb Broräcke Bro allmänt Betong hörn Cistern fotogrammetrisk Dilationsfog Entréhörn Entré nivå Förbindelsegång Fönsterkarmnivå Fundament Golvnivå Fasadpunkt Husgrund Hushörn

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

Publ 2000:5B ISSN 1401-9612 LAGER BYGG_HHL BYGG_HKR BYGG_HOM BYGG_HUM BYGG_IND BYGG_JKA BYGG_KBA BYGG_KYR BYGG_LBY BYGG_LJU BYGG_OHU BYGG_PEC BYGG_PEH BYGG_PEL BYGG_RAM BYGG_SBR BYGG_SKL BYGG_SOH BYGG_VLV BYGG_SOL BYGG_SOP BYGG_SOZ BYGG_SPI BYGG_SRO BYGG_TAK BYGG_TBR KF85 110110020 110172120 110161020 110163020 113015020 111281020 116047020 115211020 110179020 110174020 110115090 340120011 340120010 340120020 300112020 116023020 114115020 110114010 116010000 110114020 110114014 110114080 111071010 116012020 110141020 116013020 FÖRKLARING Fasadliv Huskryss Byggnad över mark Byggnad under mark Industribyggnad Jordkällare Kantbalk Kyrka Lastbrygga Ljusschakt Osäkert hus Fotogrammetri Pelare centrum Pelarhörn Pelare Ramp Stenbro Skola Sockelhörn Valvbåge trumma/bro Sockelliv Sockelpunkt Sockelnivå Trappa spiral Stålbro Skärmtak Träbro

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

Publ 2000:5B ISSN 1401-9612 LAGER BYGG_TNK BYGG_TRA BYGG_TUP BYGG_UHH BYGG_UHU BYGG_VAT BYGG_VHU BYGG_VMR EL_BEF EL_BEL EL_BEM EL_BEP EL_BOX EL_DSE EL_EBK EL_EJL EL_EKR EL_ELK EL_ELL EL_ELM EL_ELS EL_ELE EL_ELU EL_ENB EL_EPK EL_ESO KF85 171280020 111071020 116421020 110120020 111210020 112811020 115711020 116040520 400143310 171221310 400143115 400143010 400132510 400155710 400120020 400112020 401041210 400145010 400110090 400110092 400145310 400145320 400155810 400120010 400111410 400141290 FÖRKLARING Tank,Cistern Trappa Tunnelöppning Utbyggnadshörn Uthus Vattentorn Växthus Vingmur Belysning på fasad Belysningsstolpe Belysningsmast Belysningspollare Kopplingsbox Distansskylt el Elbrunn fyrkantig Jordlina Kraftledningsstolpe Elskåp kvadratiskt Elledning luft Elkabel mark Elskåp Elskåp linje Eluttag Elbrunn rund El punkt på kabel Elstolpe topp

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

Publ 2000:5B ISSN 1401-9612 LAGER EL_EST EL_ETR EL_HSL EL_HSM EL_LSL EL_LSM EL_MOV EL_SEL EGET_AFP EGET_BFP EGET_CFP EGET_DFP EGET_EFP EGET_FFP EGET_GFP EGET_JFP EGET_KFP EGET_LFP EGET_AFL EGET_BFL EGET_CFL EGET_DFL EGET_EFL EGET_FFL EGET_GFL EGET_JFL KF85 400141210 400132010 401011520 401011420 404310020 404010020 400155110 400141010 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 FÖRKLARING Elstolpe Transformator Högspänning luftledning Högspänningskabel mark Lågspänning luftledning Lågspänningskabel mark Motorvärmare Stag elstolpe Fri punktkod A Fri punktkod B Fri punktkod C Fri punktkod D Fri punktkod E Fri punktkod F Fri punktkod G Fri punktkod J Fri punktkod K Fri punktkod L Fri linjekod A Fri linjekod B Fri linjekod C Fri linjekod D Fri linjekod E Fri linjekod F Fri linjekod G Fri linjekod J

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

Publ 2000:5B ISSN 1401-9612 LAGER EGET_KFL EGET_LFL GEO_BH GEO_GPG GEO_GPO GEO_GVM GEO_GVT GEO_LIN GEO_PKT JVG_JBF JVG_JBK JVG_JJB JVG_JKM JVG_JKR JVG_JKS JVG_JLS JVG_JOP JVG_JPO JVG_JPS JVG_JSM JVG_RO JVG_ROH JVG_ROV JVG_RUK JVG_SIG NIF_H05 KF85 868 869 122010010 122119010 123013010 123012110 123012010 121010020 121010010 311000094 311000093 311062010 310212010 310341020 311032010 311051010 310620020 310620010 310380010 310214020 310112020 311012093 311012020 311012094 310380020 101012020 FÖRKLARING Fri linjekod K Fri linjekod L Geoteknisk borrpunkt Provgrop Portrycksmätare Grundvattenrör MY Grundvattenrör ÖK Undersökningslinje Undersökningspunkt Bankfot Bankkrön Järnvägsbom Kilometertavla Kabelränna Kontaktledningstolpe Ljud/ljussignal Optokabel Punkt på optokabel Punkt på signalkabel Spårmitt Räl överkant Räl överkant höger Räl överkant vänster Räl underkant Signalkabel Höjdkurva 0.5m Fotogr

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

Publ 2000:5B ISSN 1401-9612 LAGER NIF_H05T NIF_H10 NIF_H10T NIF_H1M NIF_H1MT NIF_H25 NIF_H25T NIF_H2M NIF_H2MT NIF_H5M NIF_H5MT NIF_O05 NIF_O05T KF85 101012060 101018020 101018060 101013020 101013060 101011020 101011060 101014020 101014060 101017020 101017060 101012120 101012160 FÖRKLARING Text för Höjdkurva 0.5m Fotogr Höjdkurva 10m Fotogr Text för Höjdkurva 10m Fotogr Höjdkurva 1m Fotogr Text för Höjdkurva 1m Fotogr Höjdkurva 0.25m Fotogr Text för Höjdkurva 0.25m Fotogr Höjdkurva 2m Fotogr Text för Höjdkurva 2m Fotogr Höjdkurva 5m Fotogr Text för Höjdkurva 5m Fotogr Osäker höjdkurva 0.5 m Fotogr Text för Osäker höjdkurva 0.5 m Fotogr

NIF_O10 NIF_O10T

101018120 101018160

Osäker höjdkurva 10m Fotogr Text för Osäker höjdkurva 10m Fotogr

NIF_O1M NIF_O1MT NIF_O25 NIF_O25T

101013120 101013160 101011120 101011160

Osäker höjdkurva 1m Fotogr Text för Osäker höjdkurva 1m Fotogr Osäker höjdkurva 0.25m Fotogr Text för Osäker höjdkurva 0.25m Fotogr Osäker höjdkurva 2m Fotogr Text för Osäker höjdkurva 2m Fotogr Osäker höjdkurva 5m Fotogr Text för Osäker höjdkurva 5m Fotogr Höjdkurva för ekvidistans 0.5m Text för höjdkurva ekvidistans 0.5m

NIF_O2M NIF_O2MT NIF_O5M NIF_O5MT NIV_H05 NIV_H05T

101014120 101014160 101017120 101017160 101012020 101012060

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

Publ 2000:5B ISSN 1401-9612 LAGER KF85 FÖRKLARING

NIV_H10 NIV_H10T NIV_H1M

101018020 101018060 101013020

Höjdkurva för ekvidistans 10m Text för höjdkurva ekvidistans 10m Höjdkurva för ekvidistans 1m

NIV_H1MT NIV_H25 NIV_H25T NIV_H2M NIV_H2MT NIV_H5M NIV_H5MT NIV_O05 NIV_O05T NIV_O10 NIV_O10T NIV_O1M NIV_O1MT NIV_O25 NIV_O25T NIV_O2M NIV_O2MT NIV_O5M NIV_O5MT TELE_DAT TELE_DST TELE_DTD

101013060 101011020 101011060 101014020 101014060 101017020 101017060 101012120 101012160 101018120 101018160 101013120 101013160 101011120 101011160 101014120 101014160 101017120 101017160 413012020 762 764

Text för höjdkurva ekvidistans 1m Höjdkurva för ekvidistans 0.25m Text för höjdkurva ekvidistans 0.25m Höjdkurva för ekvidistans 2m Text för höjdkurva ekvidistans 2m Höjdkurva för ekvidistans 5m Text för höjdkurva ekvidistans 5m Osäker höjdkurva 0.5m Text för osäker höjdkurva 0.5m Osäker höjdkurva 10m Text för osäker höjdkurva 10m Osäker höjdkurva 1m Text för osäker höjdkurva 1m Osäker höjdkurva 0.25m Text för osäker höjdkurva 0.25m Osäker höjdkurva 2m Text för osäker höjdkurva 2m Osäker höjdkurva 5m Text för osäker höjdkurva 5m Datakabel mark Distansskylt tele Distansskylt datakabel

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

Publ 2000:5B ISSN 1401-9612 LAGER TELE_DTV TELE_STS TELE_TEB TELE_TEC TELE_TEK TELE_TEL TELE_TEM TELE_TKO TELE_TOP TELE_TPK TELE_TSO TELE_TST TELE_TVM TERR_AGO TERR_AHZ TERR_AMI TERR_ATL TERR_BAK TERR_BAM TERR_BCK TERR_BGF TERR_BGK TERR_BHZ TERR_BID TERR_BLK TERR_BLM KF85 763 410141010 410125010 410121010 410133020 410112220 410112020 410143110 410620020 410111010 410145590 410145510 412312020 150111020 103010010 141023021 103010020 141024120 141024220 141024020 131020094 131020093 132010010 132010020 131212020 131213020 FÖRKLARING Distansskylt TV-kabel Stag telestolpe Telebrunn kvadratisk Telebrunn rund Telefonkiosk Teleledning luft Telekabel mark Tele kopplingsplint Tele optokabel Tele punkt på kabel Telestolpe topp Telestolpe Tv-kabel mark Ägoslagsgräns Allmän höjdpunkt Åmitt Allmän tåglinje Bäckkant Bäckmitt Bäck Bergfot Bergkrön Berg höjdpunkt Berg i dagen Stenblock Blockig mark

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

Publ 2000:5B ISSN 1401-9612 LAGER TERR_BLP TERR_BRL TERR_BRP TERR_BYZ TERR_DIB TERR_DIK TERR_DIM TERR_DIT TERR_FLO TERR_IMP TERR_MHZ TERR_PEG TERR_PIL TERR_SAK TERR_SLF TERR_SLK TERR_STE TERR_STG TERR_STR TERR_STU TERR_TLI TERR_TLO TERR_VYZ TERR_YBD TERR_YBM TERR_YFL KF85 131212010 100090020 100090015 140120010 300117020 141025120 141025021 141025520 116511040 151014020 103011010 142011015 140121010 140112020 151341294 151341193 131214010 306420020 140111020 40032320 103011020 100019920 142011010 132010015 131213015 116512015 FÖRKLARING Block Brytlinje Brytpunkt Bottennivå Dikesbotten Dikeskrön Dikesmitt Täckdike Fornlämningsområde Impediment Markhöjd Pegel Flödespil Sankmark Släntfot (ej väg) Släntkrön (ej väg) Sten Stig Strandlinje Stup Terränglinje Terränglinje osäker Vattennivå Berg i dagen Blockig mark Fornlämning

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

Publ 2000:5B ISSN 1401-9612 LAGER TERR_YIM TERR_YSM VA_AAG VA_AAV VA_ABH VA_ABV VA_AEB VA_AFA VA_AL VA_ALP VA_ANB VA_ANL VA_AOA VA_APL VA_APP VA_APU VA_ARB VA_ASA VA_ASR VA_ATB VA_ATR VA_AVB VA_AVL VA_AUL VA_B20 VA_B40 KF85 151014015 161133015 443012510 443043110 443022010 443443410 443021110 443141210 443011020 443031210 443021010 463020020 443041210 440111010 443011110 443031110 443025310 443241210 443525310 443024010 443411020 440120010 440110020 443041310 440125010 440120011 FÖRKLARING Impediment Sankmark Kombinerat avgrening Kombinerat avstängningsventil Kombinerat brunnshörn Kombinerat backventil Kombinerat elementbrunn Kombinerat fettavskiljare Kombinerat ledning Kombinerat LPS-station Kombinerat nedstigningsbrunn Ångledning Kombinerat oljeavskiljare VA punkt på ledning Kombinerat proppning Kombinerat Pumpstation Kombinerat rensbrunn Kombinerat slamavskiljare Kombinerat spolrör Kombinerat tillsynsbrunn Kombinerat tryckledning Avloppsbrunn Avloppsledning Kombinerat utlopp/trumöga Brunn 200mm Brunn 400mm

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

Publ 2000:5B ISSN 1401-9612 LAGER VA_BRA VA_DAG VA_DAV VA_DB VA_DBH VA_DBK VA_DBV VA_DDR VA_DEB VA_DFA VA_DIF VA_DL VA_DLP VA_DLU VA_DNB VA_DOA VA_DPB VA_DPL VA_DPP VA_DPU VA_DRB VA_DRL VA_DSB VA_DSR VA_DSV VA_DTB KF85 621 442012510 442043110 442023010 442022010 442223010 442443410 442025010 442021110 442241210 442025110 442011020 442031210 442043210 442021010 442041210 442225110 442011010 442011110 442031110 442025310 444011020 623 442125310 622 442024010 FÖRKLARING Brunn, allmän Dag avgrening Dag Avstängningsventil Dagvattenbrunn Dag brunnshörn Dagvattenbrunn kupol Dag backventil Dag dräneringsbrunn Dag elementbrunn Dag fettavskiljare Dag Infiltrationsbrunn Dagvattenledning Dag LPS-station Dag Luftningsventil Dag nedstigningsbrunn Dag oljeavskiljare Dag perkolationsbrunn Dag punkt på ledning Dag proppning Dag Pumpstation Dag rensbrunn Dräneringsledning Distansskylt brandpost Dag spolrör Distansskylt va Dag tillsynsbrunn

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

Publ 2000:5B ISSN 1401-9612 LAGER VA_DTR VA_DUL VA_DVR VA_FNB VA_FPL VA_FTB VA_FVE VA_FVK VA_FVL VA_FVV VA_GAS VA_GAV VA_KOL VA_KYL VA_LUF VA_NB VA_SAG VA_SAV VA_SBH VA_SBV VA_SEB VA_SFA VA_SFP VA_SKY VA_SL VA_SLP KF85 442411020 442041310 442023020 450125110 450111010 450120010 450143010 450125020 450111020 450143210 420111020 420143015 490111520 490111020 500111020 440121010 441012010 441043110 441022010 441443410 441021110 441041210 441012510 400116020 441011020 441011015 FÖRKLARING Dag tryckledning Dag utlopp/trumöga Dagvattenränna FV nedstigningsbrunn FV punkt på ledning FV tillsynsbrunn FV ventil FV kulvertlock Fjärrvärmeledning FV ventilation Gasledning Gasventil Kondensatledning Fjärrkyla Tryckluft Nedstigningsbrunn Spill avgrening Spill Avstängningsventil Spill brunnshörn Spill backventil Spill elementbrunn Spill fettavskiljare Spill förbindelsepunkt Skyddsrör VA Spillvattenledning Spill LPS-station

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

Publ 2000:5B ISSN 1401-9612 LAGER VA_SLU VA_SOA VA_SPL VA_SPP VA_SPU VA_SPY VA_SRB VA_SSA VA_SSR VA_STB VA_STO VA_STP VA_STR VA_SUL VA_TRO VA_TRU VA_VAG VA_VAP VA_VAV VA_VBD VA_VBK VA_VBP VA_VBR VA_VBV VA_VDI VA_VGB KF85 441043210 441031310 441011010 441011110 441031110 442041010 441025310 441241210 441125310 441024010 441043310 440140010 441411020 441041310 301053015 301053020 430112510 430111310 440143110 116110320 142019015 430141015 430120010 430443410 430112310 430121010 FÖRKLARING Spill Luftningsventil Spill oljeavskiljare Spill punkt på ledning Spill proppning Spill Pumpstation Spygatt Spill rensbrunn Spill slamavskiljare Spill spolrör Spill tillsynsbrunn Spill tömningsanordning Stuprör Spill tryckledning Spill utlopp/trumöga Trummöga Trumma Vatten avgrening Vatten anslutningspunkt Avstängningsventil Branddamm, reservoar Brunn, källa Brandpost Färskvattenbrunn Vatten backventil Vatten dimensionsförändring Grundvattenbrunn

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

Publ 2000:5B ISSN 1401-9612 LAGER VA_VL VA_VLU VA_VMB VA_VP VA_VPL VA_VPP VA_VSP VA_VSV VA_VTO VA_VTS VA_VVK VA_VVV VAG_BEV VAG_BLA VAG_BSK VAG_DER KF85 430111020 430143210 430125010 430141410 430111010 430111110 430141310 440143010 430140010 430131110 430125410 420141410 400143110 103030020 171272020 301045015 FÖRKLARING Vattenledning Vatten Luftningsventil Vatten mätarbrunn Vattenpost Vatten punkt på ledning Vatten proppning Vatten spolpost Serviceventil Vatten tömningsanordning Vatten tryckstegringsstation Ventilkammare Ventilationsrör Belysningsstolpe väg Brytlinje/asfaltskarv Bullerskydd Energiabsorberande räckesavslutning

VAG_FVA VAG_GCM VAG_GBA VAG_GBG VAG_HPL VAG_HPP VAG_KAB VAG_KBK VAG_KBO VAG_KGO

300144010 300138020 307237020 300138020 300151010 300151020 440 300122020 171112080 171111080

Förankring vajerräcke GCM-bana, allmän Gångbana asfalt Gångbana grus Hållplatsskylt Hållplats/P-plats Kabel Körbanekant, allmän Kantstöd betong ök Kanstöd granit ök

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

Publ 2000:5B ISSN 1401-9612 LAGER KF85 FÖRKLARING

VAG_KS VAG_KSB VAG_KSG VAG_KSP VAG_KSR VAG_KST VAG_KUR VAG_KYG VAG_LED VAG_MIL VAG_MVA VAG_MVB VAG_MVC VAG_MVD VAG_MVE VAG_MVF VAG_MVG VAG_MVH VAG_MVI VAG_MVJ VAG_MVK VAG_MVL VAG_MVM VAG_MVN VAG_PME VAG_POR

171110020 171112081 171111081 171111320 400116020 308400010 441 300124020 439 905089015 308201020 308222020 308210020 308211020 308239020 308230020 308215020 308232020 308213020 308221020 308222022 308222023 308222090 308231020 400155310 116052020

Kantstöd, allmänt Kantstöd betong uk Kantstöd granit uk Kantstöd ök plattrad Kabelskyddsrör Kantstolpe Busskur Körbar yta, grus Ledning Milsten Vägmålning, allmän Körbanekant allmän Körfältslinje Spärrlinje Refugkant Stopplinje Vägmitt Övergångställe Av- och påfart GCM-bana Körbanekant Höger Körbanekant Vänster Körbanekant osäker fotogrammetri Lämna företräde Parkeringsmätare Portalstolpe

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

Publ 2000:5B ISSN 1401-9612 LAGER KF85 FÖRKLARING

VAG_REF VAG_SKV VAG_TRL VAG_TRM VAG_TRS VAG_TRV VAG_VAJ VAG_VBF VAG_VBO VAG_VDK VAG_VKA VAG_VKB VAG_VKG VAG_VKH VAG_VKO VAG_VKU VAG_VKV VAG_VM VAG_VMR VAG_VMO VAG_VOL VAG_VR VAG_VRS VAG_VSF VAG_VSK VAG_VSR

433 443 308000220 308000210 308101010 444 300144020 301000094 308310020 306717020 300121020 301022020 301021020 301021022 301021090 301061020 301021023 301000021 308000210 301000090 442 301045020 301045010 300118094 300118093 300130020

Referenspunkt VDB Skogsväg Trafikmärke, linje Trafikskylt/Vägmärke, punkt Trafiksignal Traktorväg/ägoväg Vajerräcke Bankfot Vägbom Vägdike Vägkant asfalt Vägkant betong Vägkant grus Vägbanekant höger Vägbanekant osäker Vägbanekant under mark Vägbanekant vänster Vägmitt Trafikmärke, punkt Vägmitt osäker Vägkant oljegrus Vägräcke Vägräckesstolpe Släntfot Släntkrön Stödremsekant

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

Publ 2000:5B ISSN 1401-9612 LAGER KF85 FÖRKLARING

VAG_VST VEG_AKE VEG_ANG VEG_BTA VEG_BUK VEG_BUS VEG_HAK VEG_LTA VEG_PLN VEG_SKO VEG_TRE VEG_TSK VEG_YAK VEG_YAN VEG_YBA VEG_YBL VEG_YLO VEG_YNA VEG_YPL

171030120 151111020 151011020 161212015 161310140 161310010 171050020 161213015 612120020 151012020 161210010 161011090 151111015 151011015 161111015 161113015 161112015 151010015 612120015

Viltstängsel Åkerkant Ängskant Barrträd Buskkant Buske Häck Lövträd Planteringskant Skogskant Enstaka träd Tät skog Åker Äng Barrskog Blandskog Lövskog Naturmark Plantering

Rithandbok mät och kartering, 2000:5B, version 2.0, 2002-12-12

6 (6)

Rithandbok, 2000:5B

FLIK 6

RITHANDBOK MÄT OCH KARTERING

Version 2.0

2002-12-12

Rithandbok, 2000:5B, version 1.0, 2000-10-02

Publ 2000:5B ISSN 1401-9612

RITHANDBOK MÄT OCH KARTERING BILAGA 3 FÖRTECKNING FILER

Version 2.01

2004-02-06

2 (2)

Rithandbok mät och kartering 2000:5B

Förteckning på filer i Rithandboken.zip AutoCAD 2002

FIL VV.shx VV.lin VVbef.dwt *.dwg Copy_attrib.lsp KATALOG ..\Linjestil ..\Linjestil ..\Template ..\Kart\Symb\Vv ..\Lisp FÖRKLARING Fonter för symboler på linjestilar Linjestilar Template för befintligt Ritningar i formatet dwg med plansymboler Lispfil som kopierar attribut

NovaPOINT 15.x

FIL VVKf85.txt DRD_2D.ccl DRD_2D_Z.ccl DRD_3D.ccl VV_2D.ccl VV_2D_Z.ccl VV_3D.ccl KATALOG .. \Quadri\Kod ..\grunn\Etc ..\grunn\Etc ..\grunn\Etc ..\grunn\Etc ..\grunn\Etc ..\grunn\Etc FÖRKLARING Kodlistan i textformat Ritmanér, översättning från DRD kod till Rhb lager Ritmanér, översättning från DRD kod till Rhb lager Ritmanér, översättning från DRD kod till Rhb lager Ritmanér, översättning från Rhb kod till Rhb lager Ritmanér, översättning från Rhb kod till Rhb lager Ritmanér, översättning från Rhb kod till Rhb lager

Rithandbok, 2000:5B, version 2.01, 2004-02-06

Information

Innehåll.PDF

82 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

141677