Read Microsoft Word - HuongDanWavepad_Jul25.doc text version

Hng Dn Cách S Dng Wavepad Thu Âm vào Máy Tinh

WavePad là mt nhu liu bán vi giá phi chng (38 USD) có tính cht va gin d va d s dng. Nhng nn ch dùng nhu liu này vi mc ích nh thu bài ging hay kinh t cassette vào máy tính hoc ch dùng edit nh ct hay ni files li vi nhau thì ch cn mt phiên bn min phí cng làm tròn công vic này. Có th h ti nhu liu Wavepad min phí t trang nhà NCH Corp sau ây: http://www.nch.com.au/wavepad/masters.html. Nhu liu min phí có mt s chc nng b gii hn. Bài Hng Dn Cách Cài t và S Dng nhu liu WavePad này nhm giúp vic thu âm vào máy tính c thc hin mt cách d dàng. Trong phm vi nh hp, bài này ch cp n mt vài chc nng ca nhu liu WavePad ngi mi s dng có c hi làm quen vi nó ch không gii thiu tt c chc nng ca nhu liu này. Ngi s dng cng có th thí nghim vi nhu liu này vì dù là phiên bn min phí nhng nó cng có nhng chc nng cn thit hoàn thành nhng công tác n gin.

Cách Kt Ni Dây Cáp Thu Âm

thu âm vào máy tính cn phi có các thit b nh sau: 1. Máy tính có lp mt cc âm thanh (sound card) 2. u máy cassette loi thng (tape deck) hoc loi b túi (portable) cng c. 3. Dây cáp ni t y máy cassette n máy tinh.

u 3.5 mm

Dây cáp loi 1 Dành cho u máy thng

Dây cáp loi 2 Dành cho loi cassette b túi (portable)

Cách ni dây cáp rt gin d: ch gn mt u ca dây cáp vào sound card trong máy tínhvà gn u kia vào u máy cassette. Ch dùng mt dây cáp mà thôi. 1. Máy cassette thng: Khi dùng máy này, phi ni bng loi dây cáp 1 theo hình trên. a. Ni u 3.5mm vào chu có tên LINE IN trên sound card nm phía sau máy tính. b. Ni u dây cáp có hai chu vào LINE OUT ca u máy cassette. Ni sao cho hai màu ca hai chu trên dây cáp tip vi hai màu ca hai tr LINE OUT trên máy cassette. 2. Máy cassette loi b túi: Loi máy này có u cm ging nh u cm ca sound card nên dùng loi cáp 2. Ni u nào vào chu nào cng ging nhau. 3. Lu Ý: a. ôi khi dây cáp loi 1 có hai màu không tip vi 2 màu trên máy cassette, thông thng màu dành cho channel PHI (R) và màu trng dành cho channel TRÁI (L) Trang 1/13

b. Chu LINE IN trên sound card ôi khi không ghi tên rõ ràng mà ch khc du hiu hoc v hình mt mi tên ch vào tâm mt vòng tròn. LINE OUT ngc li có hình mi tên t tâm vòng tròn i ra, chu này dùng ni vào loa . c. Nu dùng cassette loi b túi (hay các máy chi nhc MP3) có chu cm 2.5 mm, dây cáp loi 2 không dùng trong trng hp này c. Mun dùng loi máy này cn có mt adapter i chu 3.5 mm sang 2.5 mm. d. ng bao gi ni dây cáp vào chu microphone trên sound card. Chu này ch dùng cho máy vi âm (microphone) mà thôi. e. ng dùng chu ng loa (Speaker Out) trên máy cassette ni vào sound card. Ng ra ca loa có công sut cc mnh có th làm h sound card. Nu không có LINE OUT t máy cassette, có th dùng HEADPHONE OUT nhng nh vn VOLUME xung tht nh, sau ó t t vn ln thêm trong lúc thu âm tránh làm h hi sound card. f. Nu mun thu âm t các máy MP3 vào máy tính cng theo cách thc trong bài này.

Cách Cài t Nhu Liu Wavepad

o Cài nhu liu WavePad vào máy tính bng cách nhn chut 2 ln (nhn úp) vào chng trình (program) này (wpsetup.exe) . Lu Ý: Nu chng trình Convert còn dng zip, phi bung ra dùng chng trình winzip chng hn trc khi cài t . o Chn I agree with these terms, khi màn License Agreement hin lên.

Hình 1 ­ Màn License Agreement

Trang 2/13

o

Nhn vào NEXT > tip tc cài nhu liu này vào máy.

Hình 2. Next tip tc cài vào máy o o ng chn nhu liu nào khác khi màn Select Related Programs hin lên (Hình 3) . Nhn vào ô Finish óng màn này li và cng kt thúc vic cài t vào máy.

Hình 3. Màn Select Related Programs

Trang 3/13

o Sau khi c cài t hoàn ho, WavePad to mt biu tng (icon) có tên WavePad trên màn hình Desk top. o WavePad s khi ng ln u tiên nh trong Hình 4

óng màn hình

Hình 4. WavePad ang hot ng o Logo ca Công Ty NCH hin ra trong vài giây ri bin mt. o Mun kim soát phiên bn nào ã cài vào máy, nhn vào Help > About, trên màn WavePad (Hình 4). o Nhn OK óng màn này.

Hình 5. Phiên bn v3.05 này min phí (Unlicensed Basic Free Version). o Mun óng màn WavePad, nhn vào File > Exit hoc nhn vào biu tng có ch X góc phi trên cùng theo Hình 4.

Trang 4/13

Cách S Dng Phn Mm WavePad

o o o Cách khi ng WavePad: Khi ng Wavepad bng cách nhn úp vào biu tng Wavepad trên desktop. Wavepad hin ra nh Hình 6.

Hình 6. Wavepad ang hot ng o Cách m file o M mt file mi bng cách nhn vào biu tng New File (Hình 6) o Khung hình New File xut hin. (Hình 7) o Chn Sample Rate : 22050 (cho bài ging). Chn 44100 cho âm nhc. o Chn Channels: Mono (cho bài ging hoc Stereo cho âm nhc) o OK óng. Lu Ý: Nu mun m mt file ã lu trong máy nhn vào biu tng Open File nm k bên biu tng New File.

Chn sample rate

Hình 7. Chn Sample Rate và Channels

Trang 5/13

Mt ca s mi (Untitled 1) s hin ra, nm trong khung hình WavePad (Hình 8). Ca s này s là ca s chính gi là Ca S Sóng (Wave Windows) dùng làm ni cha sóng âm thu c edit.

Nút thu

Hình 8. Nhn vào nút RECORD bt u thu âm o o Cách sp xp trc khi thu Khi ã sn sàng, nhn vào nút RECORD, WavePad s khi ng vic thu âm.

Khi mi thu âm ln u, cn kim soát li cách sp xp theo mc nh (default) ca chng trình WavePad. ng tác này ch làm mt ln hoc ch làm khi nào cn thit mà thôi. Trong phn này ng bt máy cassette lên vi nhng nu mun b qua phn nay thì bt cassette lên là máy tính s thu vào ngay. Cn phi sp t hoc kim chng các iu kin sau ây: Chn ngun phát âm máy tính bit âm thu t âu vào. Các iu kin mc nhiên do WavePad to ra khi cài t.

Hình 9. Màn Record Control

Trang 6/13

o o

a. Chn ngun phát âm thanh Khi màn Record Control hin ra, nhn vào Open Windows Record Mixer (Hình 9)

Hình 10. Dùng màn Recording Control chn ng a âm vào máy o Màn Recording Control hin ra (Hình 10). Chn Line In bng cách nhn vào ô Select. Chnh nút iu chnh âm thanh nm vào v trí gia Lu Ý: Màn này cng dùng iu chnh âm thanh trong lúc thu. Mun tng âm lng kéo nút iu chnh Volume lên, mun gim kéo xung xem Hình 11. Có th óng màn này li theo Hình 11. Màn này có th m ra bt k lúc nào theo cách thc ch dn trên chnh Volume hoc thay i ng vào thu âm.

óng màn

Hình 11. Recording Control sau khi chn Line In là ngun phát âm

iu chnh âm thanh

Trang 7/13

o b. Phn sp xp cao cp o Dùng Hình 9 theo phn ch dn sau. Nhn vào Advanced Record Settings. o Chn la các mc sau tùy theo s thích ca ngi s dng (Hình 12). Chn bng cách nhn vào các ô trng bên trái. Thu t ng (Auto Start Recording) Ct b t ng (Auto Trim Recording) Phát hin âm t ng (Voice Activated Recording)

Hình 12. Cách sp xp Wavepad khi thu t ng Công dng ca các mc trên c tóm tc nh sau: Thu t ng: Vic thu thanh ch thc s bt u khi âm thanh c phát hin. Nu cha bt cassette lên hoc ã bt lên m ch là bng trng (không có tiêng) thu âm cng cha bt u. Ct b ng: Auto Trim Recording s t ng xóa i phn không có ting on u cng nh on cui ca âm ã ghi vào. Phát hin âm t ng: Âm ch c ghi vào khi nào mc a vào cao hn là mc c ch nh trong ô Threshold. o Nhn OK óng màn này.

Trang 8/13

BT U THU ÂM Cách thu âm Lu Ý: Lúc này WavePad có th ang thu âm (RECORD), tùy theo cách sp xp giai on trên (Advanced Record Settings). Nu nút RECORD b è xung WavePad ang trong giai on thu âm. o Bt u cho máy cassette chy. o Trong khung hình Record Control (Hình 13) tín hiu hin lên và bin i tùy theo âm lng ln nh a vào máy. Lu Ý: Trong lúc thu âm phi ý ng cho âm thanh vt quá mc nu không âm thanh thu c b xén làm mt cht lng và âm s khó nghe. iu chnh âm lng (Volume) (nh cp trên, Hình 11) âm thanh thu vào va , mc thu biu din bng các thanh màu xanh luôn luôn hin ra và ít thanh màu hin ra nhiu ln liên tip. o iu chnh âm thanh vào máy bng 2 cách: 1. iu chnh âm lng t máy cassette. 2. iu chnh âm lng dùng nút Volume ngõ Line In trong Hình 11. o

ang thu âm

Nhn STOP s ngng thu âm

Hình 13. ang thu âm (khi nút thu màu nm tht xung)

Gi cho Sóng thu vào mc xanh

Trang 9/13

Cách ngng thu Ngng máy cassette trc khi nhn vào nút Stop ngng thu . Khi ngng thu, tín hiu sóng s chuyn vào khung ca s nh (Hình 14). Xin chú ý n mt hàng s ch thi lng thu âm phía di bên phi màn hình: ó là tng s thi gian mà âm thanh ã c thu vào máy tính. o o

óng ca s iu chnh âm

Máy ã ngng thu

Hình 14. Ngng thu âm khi nút Stop è xung)

Thi lng ã thu

o o o

Thi lng có nh dng nh sau: GI: PHÚT: GIÂY. % ca mt giây Cách c các con s biu din thi lng thu âm nh sau: Thí d: 0:01:26.79 0 -> 0 gi 0 -> 01 phút 26 -> 26 giây 79 -> 79 phn trm ca 1 giây

Trang 10/13

o

Cách nghe th âm mi thu Âm va mi thu có th phát li nghe th, kt qu có th lu vào a hoc xóa và thu li file

khác. o Nhn vào Go to Start (Home) quay li t u và nhn Play. Thanh iu khin trong Hình Record Control cng có công dng nh thanh iu khin ca máy cassette nên cách s dng cng nh nhau. Mun nghe phi m máy ampli ra. o iu chnh âm thanh va nghe dùng Volume trong Hình 14. Nút iu chnh này không nh hng gì n âm thu nó ch nh hng n ampli và loa ca máy tính mà thôi. o Khi ã va ý, óng khung này bng cách nhn vào ô có du X góc phi. (Hình 14) Lu Ý: Mun thu âm li cng phi óng khung này và bt u t u. o Sau khi óng khung Record Control, tín hiu sóng thu vào s chuyn qua Ca S Sóng (Wave Window) nh Hình 15 sau ây.

FILE > SAVE AS

PLAY

Quay li t u

Hình 15. Màn WavePad sau khi óng Record Control

o n ây tín hiu sóng có th nghe li, edit theo ý mun nh xóa i phn tha hoc nhp thêm file ã thu t trc, hoc tác ng các hiu ng (effects) ca chng trình WavePad lên file này lc các nhiu âm hay làm âm c hoàn ho hn.

Trang 11/13

o o o o o

Cách lu tr file mi thu Nu mun lu tr file này, nhn vào File > Save File As (Hình 15) Gõ theo ch dn Hình 16 (Save Audio File As) Save In: Chn folder, thí d My Music. File Name: Chn tên cho file va mi thu, thí d Bai Giang1. Save as type : Chn th loi, MP3 (MPEG Layer-3) Lu Ý: Có th chn th loi khác nh wav chng hn.

Chn folder

To mt folder mi

Chn tên file Chn th loi file: MP3

Hình 16. Cách lu tr file o Nhn vào Save.

Hình 17. t tên file và xác nh folder lu

Trang 12/13

o o o o

Cách xp t MP3 Nu chn th loi file là MP3 cn xác nh các mc sau ây: Chn Constant Bitrate (CBR) Bitrate (kbps): Chn 32 kbps Channels: Chn Mono (Stereo dành cho âm nhc).

Chn Bitrate cho MP3

Chn Channels cho MP3

Hình 17. Chn th MP3 lu tr.

o

Click OK. File s c lu vào folder ã chn trên. n ây là kt thúc phn thu âm và lu file thu vào máy. Ngh

Bài hng dn này rt là cn bn không i vào chi tit hng dn cách edit file. Cng xin cp ây: cách hng dn thu cassette trên ây cng có th áp dng cho các thit b khác nh máy chi nhc MP3 hay bt k thit b nào có chu ra dùng loi RCA hoc mini jack nh phn ch cách ni dây cáp trên. WavePad cng có th dùng thu âm trong khi nghe bài ging hoc kinh trên mng, ch cn thay i ng vào ca âm là Wave Out Mix (Hình 11) thay vì LINE IN. Cách này cng tin li vì ch thu và lu li trong máy tính nhng bài nào hoc on nào cn thit mà thôi.

Trang 13/13

Information

Microsoft Word - HuongDanWavepad_Jul25.doc

13 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

94266