Read Microsoft Word - 48 Loi Nguyen Cua Phat A Di Da.doc text version

48 LI NGUYN CA PHT A-DI-À

QUÁN TNG Pht, chúng-sanh, tánh thng rng lng o cm thông không th ngh bàn Li châu ví o tràng Mi phng Pht bo hào quang sáng ngi Trc bo ta thân con nh hin Cúi u xin th nguyn quy y Chí tâm nh l: Nam-mô tn h không, bin pháp gii, quá, hin, v lai, thp phng ch Pht, Tôn pháp, Hin, Thánh, Tng, thng tr Tam Bo (1 ly) Chí tâm nh l: Nam-mô Ta-bà Giáo-ch Bn-s Thích-ca Mâu-ni Pht, ng lai h sanh Di-Lc tôn Pht, i-trí Vn-Thù S-Li Btát, i-hnh Ph-Hin B-tát, H Pháp ch tôn B-tát, Linh-Sn HiThng Pht B-tát (1 ly) Chí tâm nh l: Nam-mô Tây-phng Cc-lc th-gii i t i-bi Tip-dn o-s A-Di-à Pht, i-bi Quán-Th-Âm B-tát, i-ThChí B-tát, i-nguyn a-Tng-Vng B-tát, Thanh-Tnh i-HiChúng B-tát (1 ly) TÁN L HNG L hng x nhit Pháp gii mông huân Ch Pht hi hi tt diêu vn Tùy x kit tng vân Thành ý phng ân Ch Pht hin toàn thân Nam-mô Hng-Vân-Cái B-tát (2 ln) Nam-mô Hng-Vân-Cái B-tát Ma-ha-tát Nam-mô Bn-S Thích-Ca Mâu-Ni Pht (3 ln)

KHAI KINH K Vô thng thm thâm vi diu pháp Bá thiên vn kip nan tao ng Ngã kim kin vn c th trì Nguyn gii Nh-Lai chn thit ngha.

Tây-phng giáo-ch, Tnh nng nhn Tip dn chúng-sanh chí chng sn. Cc-lc hu duyên sanh Tnh , Ta-bà gii thoát kin Di-à. Bn tám li nguyn chúng-sanh, Phát nguyn rng ln ng viên thành. Ao sen chín phm thng phm sanh, ng chúng-sanh Pht o thành. Nam-mô Tnh--Phm B-tát (2 ln) Nam-mô Tnh--Phm B-tát Ma-Ha-Tát

BN MI TÁM LI NGUYN C PHT A-DI-À

Nguyn th nht: tôi thành Pht c Thì nc tôi là nc tnh thanh Ngc hình, ng qu, súc sanh, Thy u chng có sinh thành ni ây. Nguyn th hai: nc ny tnh gii, àn bà cùng con gái tch nhiên, Nhng ngi trong cõi Nhn Thiên, Cùng loài cm thú cn chuyên tu hành. Thy u ng hóa sanh th cm, Tht bo trì, cu phm liên hoa Nguyn th ba: dân chúng Pht à, Khi cn n ung, hóa ra sn sàng. Bát tht bo, b bàng ng lm,

Trm món ngon, khi sm âu, n ri, khí dng lin thâu Không cn phi ra, phi lau nhc nhn. Nguyn th t: nhn dân trong nc Mun áo qun, khn, lc, mão, giày Thy u hóa sn bày, Khi mua, khi git, khi may cc lòng. Nguyn th nm: giáp vòng a li, T t bng lên ti h không Thy u lu các, in, cung Cùng là cây trái, ao, sông, ca nhà. Các th y u là trân bo, Cùng bá thiên hoa báu, hng thm Hip nhau thành to kt m Trau di trang sc, cho làm phn ba Mùi hng y xông ra khp , C mi phng hng th cp k Chúng-sanh hnh nguyn, chuyên trì, Tin và tng Pht, n thì vãng sanh. Nguyn th sáu: dân lành quc , Thng kính nhau, ví t rut rà. Không li qua li bt hòa Không ganh không ghét, hóa ra tranh giành. Nguyn th by: dân sanh trong nc Không có lòng u trc, dâm ô Cng không có ting tc thô, Cùng là nóng gin, h , ngu si. Nguyn th tám: chuyên trì thin nim C ng ngay, tim tim lt i. Nu ai mun nói chuyn gì Ngi kia hiu ý tc thì khi phân. Nguyn th chín: chúng dân t thin Tai chng nghe nhng chuyn không lành.

Có âu s ác t hành My iu nghip chng ã thành vô danh. Nguyn th mi: chúng-sanh u ví, Huyn thân là mng m mà thôi Vy nên lòng chng nhim i, Tánh không tham mun, khp ni vui ci. Nguyn mi mt: Tiên, ngi tuy khác Hình dung ng mt sc vàng y Mt mày nghiêm chnh phng phi Trong ngn, p , không chi sánh bng. Nguyn mi hai: mi phng th-gii Thiên, Nhn cùng các loi súc sanh Hóa thân v cõi lc thành, Chng ngôi Duyên Giác, Thinh Vn d ng Ngi thin ta, tm lòng tch tnh Hip cùng nhau tính tui ít nhiu Chng h bit ng bao nhiêu Ngàn, muôn, c kip s nhiu khó phân. Nguyn mi ba: Thiên, Nhn trên gii, Hip cùng nhau m mãi dân c Không h rõ bit s d Ti An Dng quc nhiu nh cát Hng. Nguyn mi bn: dân hng quc , Thy thy ng trng th miên miên. Không sao bit ng s niên, Sng lâu vô lng, vô biên kip i. Nguyn mi lm: dân thi thanh tnh, Tr vào ngôi chánh tín t nhiên. Ly ch lon tng o iên c vô phân bit, chng duyên Nit bàn. Nguyn mi sáu: Lc bang dân chúng Vui v mà th dng iu

Thy ng vi các T-kheo Chng phn VÔ LU chng theo s i. Nguyn mi by: khi tôi thành Pht S ging Kinh, thuyt Tht, Sanh. Làm cho s nguyn c thành Công tôi ging o trn lành hn ai. Nguyn mi tám: hóa thai khi dc, Ngi ngi u c TÚC MNG THÔNG. Bit hi tin kip xa trông, Hng hà sa kip, thy ng kim sanh. Nguyn mi chín: chúng-sanh vn vn u ng ri THIÊN NHÃN TNH QUANG. Thy toàn v tr mi phang Trm ngàn muôn c th gian cng tng. Nguyn hai mi: Tây-phng dân chúng, THIÊN NH THÔNG, s dng nghe xa Nhng li thuyt pháp ba ra Ca trm ngàn c Pht à khu tuyên. Nguyn hm mt: Nhn, Thiên trong nc THA TÂM THÔNG, bit c chng sai. Nhng iu tâm nim mi loài, Muôn ngàn th-gii không ngoài tánh linh. Nguyn hm hai : chúng-sanh quc , THN TÚC THÔNG c ng dong chi Bao hàm th-gii ni ni Vt qua khp ht, mau thi hn bay. Nguyn hm ba: tôi nay thành Pht, Danh hiu tôi rõ tht mi phng. Pht và i chúng tán dng Dân tôi quy phc li vng tôi hoài Thiên, Nhn vi các loài súc vt Nim danh tôi cho tht chí thành

Sanh lòng vui v, hin lành Lâm chung s ng hóa sanh sen vàng. Nguyn hm bn: ánh quang minh chiu Ni u tôi tuyt diu r ràng Mt tri cùng ánh mt trng Tuy là sáng t, chng bng Pht quang. Nguyn hm lm: hào quang tôi chói Khp cùng ni ch ti khúc quanh Thiên, Nhn, cùng các súc sanh Thy lin ng khi lòng thành quy y. Nguyn hm sáu: bt k nhn thú Trong thp phng v tr vân vân Nh hào quang chiu n thân T hòa tâm tánh hn dân cõi Tri. Nguyn hm by: Tiên, ngi phát ý Tâm B-, trì chí gii trai Lc Ba-la-mt qung khai Làm nhiu công c, chng sai mt thì. Khi th mng ti k viên mãn Có tôi và các hng Tng lành Phóng quang tip dn vãng sanh ng làm B-tát ti thành Lc Bang. Nguyn hm tám: Thiên, Nhn v tr Nghe danh tôi sm b bàng Hng, hoa, ng, chúc huy hoàng Tràng phan, bo cái cúng dng Nh-Lai. To tháp t, trì trai, thanh tnh Làm vic lành, tâm nh tng tôi Tng luôn trn mt ngày thôi Chc s ng nc tôi v lin. Nguyn hm chín: Nhn, Thiên mi cõi Nu dc lòng ra khi bn mê Hiu tôi thp nim chuyên b Lâm chung s ng sanh v Lc bang

Tr nhng k hung tàn hn tp Cùng nhng ngi Pht, Pháp d khinh Ai mang ti y vào mình A t a ngc th hình chung thân. Nguyn ba mi: Thiên, Nhn, cm thú Trong thp phng v tr khôn lng Trc à to ti thng thng Sau nghe danh Pht, t tng cung khai. Cu sám hi, trì trai, gii sát Nguyn làm lành nc Pht mong sanh Lâm chung s ng an lành Khi tam kh, hóa sanh liên ài. Nguyn bm mt: Tiên, Ngi mi cnh Nghe danh tôi, l nh theo v Vui mà tu hnh b- Ngi ngi cung kính, mt b tán dng Nguyn bm hai: thp phng th-gii Nhng àn bà, con gái chán i Phát tâm tín nim danh tôi Thân sau không có phc hi n nhn. Nguyn bm ba: chúng dân mi ti Qu Vô sanh, bt thi chng lin Li còn qu Pht oàn viên Ngoi tr nhng v bn nguyn sanh Tôi s giúp cho thành s m Ti tha phng t hàm linh Hnh tu B-tát rt tinh Li còn ly sc oai linh h truyn Cho ngi thy tinh chuyên tn b Các chúng-sanh tín phát nguyn B , Tch dit, Ph-Hin Tn thêm ti thng, cn chuyên tu hành. Nguyn bm bn: dân lành trong nc chúng-sanh, sau trc các phng

S nguyn s ng toi lòng Bao nhiêu ác nghip, ba ng khi mang Nguyn bm lm: các hàng B-tát Mun cúng dng ch Pht âu âu Hoa, hng, anh lc, trân châu Lin i khp va hu ba n Nguyn bm sáu: muôn ngàn báu vt Mun cúng dng ch Pht, Thánh, Hin c ra thì có lin Cúng dâng khp c, v min cha tra. Nguyn bm by: ai va c tng Hoc th trì, phng cúng ch Kinh ng tài bin lun thông minh Li thêm Bát nhã, trí lành cao siêu. Nguyn bm tám: ging iu pháp lý viên thông, y trí hu tâm Nhng li bày gii nguyên âm Ngha Kinh vi diu cao thâm u cùng. Nguyn bm chín: quc trung B-tát Thy thy ng dõng dc kiên cn Mi ngi u ng kim thân Bm hai tng tt, phân sc mu Thuyt các pháp gm thâu o Pht Cng in nh ch Pht ng thi. Bn mi nguyn: nc ca tôi Thit là tinh sch, chiu soi khp hu Ch B-tát ví du mun thy Cõi Pht nào nghiêm by nh hà Dòm trong Bu Th hin ra Cnh nào Pht ny, nh là soi gng. Nguyn bn mt: mi ng công c B-tát nào cha c hoàn toàn

ng nghe, ng thy o tràng B cao cho n bn ngàn na-do. Nguyn bn hai: các nht dng Quc tôi thit úng tnh minh Chói ngi hình sc p xinh Du có thiên nhãn chng nhìn ng âu. Nguyn bn ba: ai ai trong nc Ch mong cu nghe c Pháp kinh T nhiên s nguyn c thành Không ch mi thnh thng tình th gian. Nguyn bn bn: Thanh Vn, Duyên Giác Trong nc tôi u c oai thn. Hào quang t rng vô ngn Bin tài thuyt pháp ngang phn Pháp Vng. Nguyn bn lm: tha phng B-tát Nghe danh tôi, tn phát phng hành Thy u ng pháp Tnh Thanh nh thn, gii thoát, phc lành thng ban. Nh ai mun cúng dng Pht pháp Trong mt gi i khp hà sa Tuy là ng xá rt xa nh thn không lc, Thin na chng lìa. Nguyn bn sáu: ch tôn B-tát tha phng nghe ng danh tôi Quy y tinh tn va ri nh thin bình ng, ban hi chng ly c pháp nhn n khi Chánh giác ng thy thng các bc Nh-Lai. Li nguyn bn by nh vy Tha phng B-tát v y nc tôi Tâm chí nguyn c hi bt nh Chng thi lui a v cao sâu.

Li nguyn bn tám báu mu Tha phng B-tát khu u quy y Ch v y c k s nguyn Nht, nh, tam Nhn Thin Pháp vng. Pháp môn ca Pht không lng Bao gi cng tr th thng chng thôi. Khi Pháp Tng nguyn xong ã trn Cõi Tam thiên, sáu món rung rinh Hng hoa xung y thành H không phát ting CHC THÀNH NH-LAI. SÁM PHÁT NGUYN t chúng con t vô th, Gây bao ti ác bi lm mê m trong sinh t ã bao ln. Nay n trc ài vô thng giác Bin trn kh lâu i luân lc. Vi sinh linh vô s iêu tàn Sng u hoài trong kip lm than. Con lc lõng không nhìn phng hng. àn con di t lâu vt vng. Hôm nay trông thy o huy hoàng. Xin hng v núp bóng t quang. Ly Pht t soi ng dn bc. Bao ti kh trong ng ác trc. Vì tham, sân, si, mn gây nên. Thì hôm nay gi trn li nguyn. Xin sám hi lòng thanh thoát. Trí Pht quang minh nh nht nguyt. T bi vô lng cu qun sanh. Ôi! T lâu ba chn ngc hình. Giam gi mãi con nguyn ra khi. Theo gót Ngài vt qua kh i. Nng thuyn t vt khi ái hà. Nh li Ngài "b giác không xa ".

Hành thp thin cho i ti sáng. B vic ác i quang ãng. em phúc lành gieo rc phàm nhân. Li ngc vàng ghi mãi bên lòng. Con nguyn c sng i rng rãi. Con nim Pht lòng nh mãi. Hình bóng ngi cu kh chúng-sanh. theo ngài trên bc ng lành. Chúng con kh, nguyn xin cu kh. Chúng con kh, nguyn xin t . Ngoài tham lam sân hn ngp tri. Phá si mê trí hu tuyt vi. Con nh c Di-à Lc Quc. Pht A-Di-à thân kim sc. Tng tt quang minh t trang nghiêm. Nm Tu Di uyn chuyn bch hào. Bn bin ln trong ngn mt bic. Trong hào quang hóa vô s Pht Vô s B-tát hin trong. Bn mi tám nguyn chúng-sanh. Chín phm sen vàng lên gii thoát. Quy mng l A-Di-à Pht. phng Tây th-gii an lành. Con nay xin phát nguyn vãng sanh. Cúi xin c t bi tip . Nam-mô Tây-phng Cc-Lc Th-gii i-t i-bi Tip-Dn o-s A-Di-à Pht Nam-mô A-Di-Ðà Pht (108 bin) [ Hòa thng tng khong 10-15 phút] Nam-mô Ði-Bi Quán-Th-Âm B-tát (3 bin) Nam-mô i-Th-Chí B-tát (3 bin) Nam-mô a-Tng-Vng B-tát (3 bin) Nam-mô Thanh-Tnh i-Hi-Chúng B-tát (3 bin)

Chí tâm nh l: Nam-mô Lc-bang Trang-nghiêm Giáo-ch i-t i-bi Tip-dn o-S A-Di-à Pht. (3 bin) Chí tâm nh l: Nam-mô i-t i-bi Linh-cm-ng Quán-Th Âm B-tát. Chí tâm nh l: Nam-mô i-hùng i-lc i-Th-Chí B-tát. Chí tâm nh l: Nam-mô i-bi i-nguyn a-Tng-Vng B-tát. Chí tâm nh l: Nam-mô Thanh-tnh i-Hi-Chúng B-tát. Mt lòng quy kính Pht A-Di-à Th-gii Cc-lc Nguyn ly hào quang Trong sch soi cho. Ly th t bi Mà nhip th cho. Con nay chánh nim, Nim hiu Nh-Lai. Vì o B , Cu sanh Tnh . Pht xa có th, Nu có chúng-sanh Mun sinh nc ta Nên lòng tín nguyn, Cho n mi nim Nu chng ng sanh, Chng thành chánh giác Do vì nhân duyên, Nim hiu Pht này c vào trong b, i th Nh-Lai Nh sc t bi, Các ti tiêu dit Cn lành tng trng, Khi mng gn chung Bit trc gi cht, Thân không bnh kh Tâm không tham luyn, Ý không iên o, Nh vào thin nh. Pht và thánh chúng,

Tay nâng kim ài, Cùng n tip dn Trong khong mt nim, Sanh v Cc-lc. Sen n thy Pht, Liu ngha Pht tha Trong m Pht v, Khp chúng-sanh. Tròn B- nguyn. Chúng-sanh không s lng, th nguyn u khp. Phin não không cùng tn, th nguyn u dt sch. Pháp môn không k xit, th nguyn u tu hc. Pht o không gì hn, th nguyn c viên thành. HI HNG CÔNG C Phúng Kinh công c thù thng hnh. Vô biên thng phc giai hi hng Ph nguyn pháp gii ch chúng-sanh. Tc vãng Vô Lng Quang Pht sát Nguyn tiêu tam chng tr phin não. Nguyn c trí hu chn minh liu Ph nguyn ti chng tt tiêu tr. Th th thng hành B-tát o Nguyn sanh Tây-phng Tnh trung. Cu phm liên hoa vi ph mu Hoa khai kin Pht ng Vô sanh. Bt thi B-tát vi bn l Nguyn d th công c. Ph cp nht thit Ngã ng d chúng-sanh. Giai cng thành Pht o. TAM T QUY Y T quy y Pht , ng nguyn chúng-sanh, th gii i o, phát vô thng tâm. (1 ly)

T quy y Pháp , ng nguyn chúng-sanh, thâm nhp Kinh tng, trí hu nh hi. (1 ly) T quy y Tng , ng nguyn chúng-sanh, thng lý i chúng, nht thit vô ngi. (1 ly)

HI HNG

Nguyn em công c này, Hng v khp tt c, t và chúng-sanh, u trn thành Pht o. (1 ly)

Information

Microsoft Word - 48 Loi Nguyen Cua Phat A Di Da.doc

14 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

83956


Notice: fwrite(): send of 212 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531