Read http://www.safh.no/skjema/veiledning.html text version

Veiledning til Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell

Side 1 af 5

Veiledning til:

Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell

1. Felles og individuelle søknader På sommeren vil Autorisasjonskontoret normalt ha avtaler med norske skoler, høgskoler og fakulteter om å motta direkte fra studiestedene lister over kandidater som har bestått eksamen ved utdanningsinstitusjonen. Navnene på listene betraktes som søkere om autorisasjon og Autorisasjonskontoret sender gebyrkrav, se pkt. 8 nedenfor. Hvis du følger et årskull ved en norsk utdanningsinstitusjon, bør du derfor spørre studiestedet ditt om rutinene før du søker selv. Studentlisens for søkere fra norske utdanningsinstitusjoner behandles også normalt på denne måten, se pkt. 5 nedenfor. Turnuskandidater trenger ikke sende søknad om turnuslisens, se pkt. 5 nedenfor. 2. Navn Bruk det fullstendige navnet slik det står skrevet i passet. Hvis navnet i noen av dokumentene du vedlegger og dette søknadsskjemaet ikke er nøyaktig det samme, må endringen dokumenteres ved kopi av vigselsattest eller bevilling fra Fylkesmannen eller attest på endring fra Folkeregisteret. Det er imidlertid ikke nødvendig med dokumentasjon på navneendring dersom ditt fulle personnummer (11 siffer) fremkommer på de aktuelle dokumenter. Det er viktig at du alltid bruker samme navn og skrivemåte ved senere henvendelser. 3. Statsborgerskap Statsborgerskap skal stemme overens med passet. Hvis det ikke gjør det må det ligge ved forklaring og dokumentasjon. 4. Personnummer Fødselsdato er en del av norsk personnummer. Hvis søkeren ikke har norsk personnummer, skal fødselsdato alltid oppgis på formen dd.mm.åååå (mer om personnummer og "D-nummer" nederst i veiledningen). 5. Autorisasjon eller lisens - lisenstype Én søknad gjelder enten autorisasjon eller lisens. Søknad om autorisasjon vil bli avslått selv om det kan være grunnlag for å tildele lisens. I slike tilfeller må det eventuelt senere sendes søknad om lisens. Studentlisens gis til medisinske kandidater, og til Stud. Pharm som er kommet til de to siste årene av Masterstudiet. Se egen forskrift. Norske utdanningssteder vil veilede når det gjelder tidspunkt for søknad. Søkere under utdanning i utlandet se under Særlig for søkere til studentlisens i pkt 16 nedenfor. I henhold til forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for helsepersonell §1-4 skal de grupper som skal gjennomføre turnustjeneste (unntatt ortopediingeniører) ha turnuslisens før turnustjeneste påbegynnes. Pt. er det kun medisinske kandidater som unntaksvis kan finne turnusplass selv, etter avklaring med Autorisasjonskontoret, som trenger å søke lisens ved å benytte søknadsskjemaet. Medisinske studenter / kandidater som har meldt seg på turnustjeneste og fått tildelt plass, vil få turnuslisens uten å foreta seg noe mer. Jordmor- og fysioterapeutkandidater som er tildelt plass vil få turnuslisens uten å søke selv. Autorisasjon bortfaller ved fylte 75 år, se forskrift om bl.a. lisens til helsepersonell over 75 år. 6. Yrkesgruppe Én søknad gjelder bare én yrkesgruppe.

http://www.safh.no/skjema/veiledning.html

09-10-2008

Veiledning til Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell

Side 2 af 5

7. Hovedutdanning Bare hovedutdanningen føres opp her. Søkere som omfattes av overgangsforskriften og søker med grunnlag i bare yrkeserfaring lar feltet stå åpent. Utdanningsland er det land der utdanningsinstitusjonen som har utstedt vitnemål/fagbrev/svennebrev ligger. All relevant grunn-, videre- og etterutdanning som du vil ha vurdert må dokumenteres. Yrkeserfaring og annen utdanning enn hovedutdanning skal føres opp i vedlegglisten, se pkt. 8. I noen tilfeller kan yrkeserfaring helt eller delvis erstatte mangler ved utdanning, se under de ulike "Spesielt for..." i pkt. 13 19 nedenfor. 8. Vedlegg Hensikten med vedleggslisten er å søke sikkerhet i saksbehandlingen. Alle søknader må vedlegges kopi av pass / annen identifikasjon og vitnemål/fagbrev/svennebrev for hovedutdanning. Ved søknad om lisens for helsepersonell over 75 år der søker har hatt norsk autorisasjon frem til fylte 75 år, og ved søknad om autorisasjon eller lisens der utdanning er dokumentert tidligere, behøver ikke vitnemål sendes med. Dette gjelder bl.a. søkere til autorisasjon som fysioterapeut, jordmor, kiropraktor og lege som har gjennomført turnustjeneste med turnuslisens. Norske statsborgere som ikke har pass kan bruke norsk bankkort eller postens ID-kort i stedet. Utenlandske statsborgere som oppholder seg i Norge kan bruke utlendingspass eller reisebevis utstedt av norsk myndighet hvor hjemlandets pass er innlevert. Hovedutdanning skal dokumenteres med vitnemål fra skole, høgskole eller universitet. Alle sidene i vitnemålet skal sendes med. Karakterutskrift godtas ikke. Fagbrev eller svennebrev erstatter vitnemål. Om språk / oversettelse og attestasjon se pkt. 12 og 13 nedenfor. Se under "Spesielt for...." i pkt. 14 - 19 nedenfor om andre vedlegg som eventuelt skal sendes med. Autorisasjonskontoret kan be om ytterligere dokumentasjon i den enkelte sak etter nærmere vurdering. "Beskrivelse av vedlegg" i vedlegglisten kan være for eksempel slik: "1. Vitnemål Høgskolen i Alta juni 2000" "2. Pass utstedt Bodø 1998" "3. Arbeidsgiverattest Ryggen fysikalske inst. februar 2001 (original)" "4. Bekreftelse gjennomførte eksamener - Universitet i Kiel" 9. Gebyr Fra 1. januar 2001 er det med hjemmel i helsepersonelloven § 53 innført gebyr for behandling av søknad om autorisasjon eller lisens. Autorisasjonskontoret sender gebyrfaktura når søknad er registrert. Søkere skal ikke betale inn gebyr som forskudd eller på annen måte. Saksbehandlingen starter når gebyrbetalingen er registrert i Autorisasjonskontoret. Saksbehandlingstid er omtalt under Saksgang.

http://www.safh.no/skjema/veiledning.html

09-10-2008

Veiledning til Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell

Side 3 af 5

For søkere som oppnår rett til autorisasjon etter gjennomført turnustjeneste er gebyret kr. 1460. For autorisasjon til øvrige søkere og for lisens er gebyret kr. 930. Studentlisens og turnuslisens er gebyrfrie. Hvis gebyret ikke er innbetalt fire måneder etter at krav er sendt fra Autorisasjonskontoret blir søknaden ansett som bortfalt og avskrevet. 10. Helsepersonellregisteret Den som tildeles autorisasjon eller lisens vil bli registrert i Helsepersonellregisteret, som eies av Statens helsetilsyn. Formålet med registeret er oversikt over helsepersonell med autorisasjon og lisens, tilsyn, helseberedskap og helsepersonellstatistikk. SAFH legger inn de opplysningene som er gitt på søknadsskjema (personalia, yrkesgruppe/helsepersonellkategori, autorisasjon / lisenstype, hovedutdanning), og for lege, sykepleier og tannlege også ID-nummer (tildeles av SAFH ved tildeling av autorisasjon eller lisens og brukes bl.a. ved forskrivning av legemidler). Opplysninger om autorisasjonsstatus fra Helsepersonellregisteret gis til enhver som henvender seg til SAFH. Registeret er tilgjengelig på internett for søking etter helsepersonell ved hjelp av fødselsnummer eller ID-nummer. Enhver som er registrert har etter personopplysningsloven § 18 rett til å få bl.a, utskrift av hvilke opplysninger som er registrert om seg selv. SAFH er adresse for slike henvendelser. 11. Underskrift Underskrift skal foretas med kulepenn eller tusj (ikke sort, helst blå). 12. Språkform i vedlegg Alle originaldokumenter som ikke er utstedt på norsk, svensk, dansk eller engelsk må oversettes til et av disse språk av statsautorisert translatør. Oversettelse bes heftet til den tilhørende originalspråklige kopi. 13. Attestasjon av vedlegg Vedleggene til søknaden skal være attesterte kopier. Send ikke inn originaler. Dersom SAFH ønsker å se originalene, vil du få beskjed om det. Send attesterte kopier av originalene inn sammen med søknaden. Hvorfor attestere kopiene? Det er for at SAFH skal være sikker på at kopiene er identiske med originalene og dermed forhindre at man får autorisasjon eller lisens ved å bruke falske dokumenter. Hvem kan attestere? Det kan Notarius Publicus, advokater, offentlig tilsatte i kommuner, fylkeskommuner, staten eller statseide virksomheter som Posten Norge AS. Den som skal attestere at kopien er rett kopi av originaldokumentet må være habil, jf forvaltningslovens § 6. Hvordan attestere? Alle kopier som sendes inn må være attestert på hver skrevne side. Med attestering menes stempel og underskrift fra den som attesterer. Attesteringen går ut på at vedkommende bekrefter at kopien er identisk med originaldokumentet.

http://www.safh.no/skjema/veiledning.html

09-10-2008

Veiledning til Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell

Side 4 af 5

Stempelet må vise hvilken offentlig instans vedkommende som bekrefter riktigheten arbeider ved. Kopier tas av originaldokumentet og ikke av tidligere attesterte kopier. Stempel og underskrift må være originale. Det kan ikke sendes inn kopier av attestert dokument. Av denne grunn kan heller ikke telefaks eller elektronisk post benyttes. 14. Spesielt for søkere med utdanning og autorisasjon fra Danmark, Finland, Island eller Sverige Det må vedlegges kopi av autorisasjon / godkjenning / legitimation fra vedkommende land for den yrkesgruppen du søker for. Dette for at du skal falle inn under reglene om gjensidig godkjenning av utdanning og autorisasjon i overenskomst om felles nordisk arbeidsmarked for visse yrkesgrupper innen helsevesenet og for veterinærer. Hvilke yrkesgrupper som omfattes fremgår av vedlegg til overenskomsten. For de yrkesgrupper som ikke omfattes av nevnte overenskomst gjelder pkt. 14. 15. Spesielt for søkere med utdanning og eventuell autorisasjon fra et EØS-land utenfor Norden og søkere fra Norden som ikke tilhører yrkesgrupper som omfattes av Nordisk overenskomst Det må vedlegges kopi av autorisasjon / godkjenning / legitimation fra vedkommende land for den yrkesgruppen du søker for, forutsatt at landet har godkjenningsordning for yrkesgruppen. For andre yrkesgrupper enn lege, sykepleier, tannlege, jordmor og farmasøyt må det vedlegges detaljert fagplan fra utdanning og dokumentasjon for videre- og etterutdanning. Fagplanen må omfatte utdanningsnivå, opptakskrav, innhold (fag, målbeskrivelse) og lengde. Teori må oppgis i antall timer for hvert fag. Praksis oppgis i antall uker innen hvert praksisfelt/ avdeling. Oversikten må være utskrevet av utdanningsstedet, og det må fremgå når utdanningen startet og ble avsluttet. Relevant yrkeserfaring må dokumenteres hvis du vil ha den vurdert som del av grunnlaget for søknaden. Søkere som omfattes av EØS-reglene må også vedlegge "Letter of good standing" fra hjemlandets helsemyndighet. Attesten er en bekreftelse på at søker har full rett til å utøve yrket i vedkommende land. Attesten må ikke være eldre enn 3 måneder. Nyutdannede søkere trenger ikke legge frem slik attest. 16. Spesielt for søkere med utdanning fra land utenfor EØS Det må vedlegges eventuell autorisasjon/ godkjenning/ lisens fra hjemlandet dersom vedkommende hjemland har godkjenningsordning for yrkesgruppen. Videre må det vedlegges detaljert fagplan fra utdanningsstedet. Fagplanen må omfatte utdanningsnivå, opptakskrav, innhold (fag, målbeskrivelse) og lengde. Teori må oppgis i antall timer for hvert fag. Praksis oppgis i antall uker innen hvert praksisfelt/ avdeling. Oversikten må være utskrevet av utdanningsstedet, og det må fremgå når utdanningen startet og ble avsluttet. Det må vedlegges dokumentasjon for videre- og etterutdanning og yrkeserfaring hvis du vil ha dette vurdert som del av grunnlaget for søknaden. Søkere til autorisasjon eller lisens som lege må oppgi måned og år for bestått medisinsk fagprøve administrert av Universitetet i Oslo. 17. Spesielt for søkere som omfattes av forskrift om overgangsordning for autorisasjon og lisens til yrkesutøvere i de nye regulerte helsepersonellgruppene Det følger av overgangsforskriften at yrkeserfaring etter en konkret vurdering helt eller delvis kan erstatte manglende formell utdanning. Det vises til informasjon om den enkelte yrkesgruppe under yrkesgrupper.

http://www.safh.no/skjema/veiledning.html

09-10-2008

Veiledning til Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell

Side 5 af 5

Yrkeserfaring for søkere som omfattes av overgangsforskriften skal dokumenteres på attestskjema for arbeidsgiver Arbeidsgiver skal underskrive, stemple og oppgi virksomhetens navn og adresse. Originaldokumentet skal sendes inn. Autorisasjonskontoret sender ikke originaldokumentet eller kopi i retur. 18. Spesielt for medisinske studenter ved utenlandske læresteder som søker studentlisens Søkere til studentlisens for legevirksomhet må sende med dokumentasjon fra studiestedet på at søkeren har mindre enn ett år igjen til avsluttende eksamen og at alle prekliniske eksamener er gjennomført og bestått. Søkere med utdanning utenfor EØS må i brev som følger søknaden oppgi måned og år for bestått fagprøve administrert av Universitetet i Oslo. 19. Spesielt for søkere som har gjennomført turnustjeneste Søkere til autorisasjon som lege, fysioterapeut og jordmor skal legge ved bevitnelse for gjennomført turnustjeneste på fastsatt skjema (SAFH sender skjemaet til turnusleger). Søkere til autorisasjon som kiropraktor og ortopediingeniør må dokumentere at turnustjeneste er gjennomført og godkjent i henhold til fastsatte regler. 20. Spesielt for søkere til lisens for legevirksomhet I brev som følger søknaden må det opplyses når arbeidsforhold i Norge er avtalt eller anslås å starte. Autorisasjonskontoret vil så vidt mulig behandle saken så raskt at avgjørelse foreligger før dette tidspunktet. Søkere må imidlertid alltid regne med den tid postgang, betaling av gebyr og behandling av saken nødvendigvis må ta. 21. Hvor sendes søknaden Søknad vedlagt nødvendig dokumentasjon sendes: Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Postboks 8053 Dep 0031 OSLO Vennligst ikke sett ansattes navn på konvolutten.

Ad pkt 4.: Fødselsnummer/D-nummer Det norske sentrale folkeregisteret omfatter alle personer som er født i Norge, alle personer som er eller har vært bosatt i Norge, og andre som det er fastsatt et såkalt D-nummer for. Skattekontoret er folkeregistermyndighet. Fødselsnummer fastsettes for alle bosatte og alle som fødes i Norge. D-nummer fastsettes for skattepliktige som ikke er bosatt i Norge. D-nummer tildeles også andre ikke bosatte personer, når norske myndigheter har behov for et entydig identifikasjonsbegrep. For å få utstedt norsk elektronisk ID (PKI) til bruk i IT-systemer bl.a for signering av resepter og sykemeldinger i elektroniske pasientjournaler, må personen ha fødsels- eller D-nummer. For at signering med PKI skal kunne gjennomføres i IT-systemet, må HPR inneholde fødsels- eller D-nummer for personen. Fødselsnummeret har elleve siffer. De seks første siffer består av fødselsdato i rekkefølge to siffer for dag, to for måned, to for år. De fem siste siffer, personnummeret, består av tre individsiffer og to kontrollsiffer. Det samme gjelder for D-nummer, med unntak av at første siffer er tillagt fire. Hvis søkeren ikke har norsk fødselsnummer eller D-nummer, skal fødselsdato oppgis istedenfor og da på formen dd.mm.åååå.

Sist oppdatert 19.6.2008

http://www.safh.no/skjema/veiledning.html

09-10-2008

Information

http://www.safh.no/skjema/veiledning.html

5 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

483907