Read Microsoft Word - 01 opis_okladka przod.doc text version

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

EN - 025

KABLE UNIWERSALNE ,,powietrze - ziemia - woda" AHXAMK-WM czyli SAXKA-WM

KATALOG LINII NAPOWIETRZNYCH REDNIEGO NAPICIA 15÷20kV Z PRZEWODAMI PELNOIZOLOWANYMI Z LINK NON TYPU AHXAMK-WM O PRZEKROJACH 25, 50, 95 i 120mm2

NA POJEDYNCZYCH ERDZIACH WIROWANYCH TYPU E i EM

LSN - AHXAMK-WM

Opracowanie przeznaczone do realizacji prototypów Redakcja 4

Pozna, maj 2007 r.

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

EN - 025

WYKAZ PRODUCENTÓW I DYSTRYBUTORÓW MATERIALÓW ZASTOSOWANYCH W NINIEJSZYM KATALOGU

1.

SAE Sp. z o.o. 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 30 tel. (0-22) 853-86-01, fax. (0-22) 853-86-02 e-mail: [email protected] www.sae.com.pl TRANZEX Sp. z o.o. 44-100 Gliwice ul. Daszyskiego 56 tel. (0-32) 231-26-17, fax (0-32) 331-36-06 e-mail: [email protected] www.tranzex.pl Przedsibiorstwo Produkcji Strunobetonowych erdzi Wirowanych WIRBET S.A. 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Chlapowskiego 51 tel./fax. (0-62) 592-42-44, 736-40-18 e-mail: [email protected] www.wirbet.com.pl

2.

3.

OPRACOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE KATALOGU ORAZ TABLIC ZWISÓW I NAPRE PRZEWODÓW

EN

ENERGOLINIA® Spólka z o.o. 61-765 POZNA, ul. Kramarska 26 Tel./fax (0-61) 852-46-63, 852-00-03

P ow iela n ie i roz pow sz ec hn ia n ie op rac ow a n ia w for mie gr af icz ne j i e lekt ro n iczn e j b ez z g od y b i ur a a ut or sk i ego j es t w zbro n io ne .

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

1

SPIS TRECI I.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 8.1. 8.2. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12.

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot i zakres opracowania Podstawowe dane techniczne Oznaczenia slupów Oznaczenia konstrukcji i elementów stalowych Zasady projektowania Dobór elementów linii Przewody Rozpitoci przsel Dopuszczalne sily pionowe erdzie Osprzt przewodowy Rodzaje slupów ­ zakres zastosowa Polczenia linii LSN-AHXAMK-WM Konstrukcje stalowe Tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne Posadowienie slupów Ocena gruntu Typy i konstrukcje ustojów Wykonanie posadowie Ochrona przeciwporaeniowa i uziemienia Wstp Uziemienia ochronne i odgromowe Ochrona od przepi Transport elementów i wskazówki montaowe Zasady ogólne Monta slupów Monta przewodów Dodatkowe uwagi i zalecenia do realizacji linii Pelzanie przewodów Prowadzenie linii w pobliu drzew i wycinka lena Wskazówki wykorzystania albumu Wskazówki kosztorysowania Zestawienie danych technicznych oraz zakres stosowania slupów

str. 4 str. 4 str. 4 str. 5 str. 5 str. 6 str. 6

str. 14

str. 17

str. 19 str. 20

str. 21

str. 21

EN

II.

1. 1.1. 2. 2.1. 3. 3.1. 4. 4.1. 5. 5.1. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2.

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

2

KARTY KATALOGOWE SLUPÓW

Slup przelotowy P1÷P3 Uzbrojenie slupa P1÷P3 Slup przelotowy P4/N Uzbrojenie slupa P4/N Slup narony N1÷N11 Uzbrojenie slupa N1÷N11 Slup odporowy O1÷O6 Uzbrojenie slupa O1÷O6 Slup odporowo-narony ON1÷ON11 Uzbrojenie slupa ON1÷ON11 Slup kracowy K1÷K8 Uzbrojenie slupa K1÷K8 Slup rozgalny R1÷R11 Uzbrojenie slupa R1÷R11 Uzbrojenie slupa R1÷R11 - zestawienie materialów

str. 35 str. 36 str. 38 str. 40 str. 42 str. 44 str. 46 str. 48

III.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 4. 4.1. 5. 5.1. 5.2. 5.6.

KARTY KATALOGOWE ELEMENTÓW ZWIZANYCH

Ustoje i fundamenty Dobór ustojów - fundamentów Ustoje w otworach wierconych Uo1, Uo1/N, Uos1, Uos1/N Ustoje w otworach wierconych Uo2, Uos2 Ustoje plytowe UP Ustoje studniowe w krgach betonowych typu Us Fundamenty prefabrykowane SFP1 , SP Prefabrykowane elementy ustojowe Uziemienia Uziomy ochronne wyrównawcze Uziomy odgromowe Polczenie uziemienia Ochrona od przepi Zamocowanie i dobór ograniczników przepi SN Tablice bezpieczestwa Tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne erdzie Strunobetonowe erdzie wirowane typu E Strunobetonowe erdzie wirowane typu EM elbetowe erdzie typu N-2002

str. 51 str. 52

str. 71

str. 74 str. 76 str. 77

EN

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 7.

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

3

Przyklady polcze linii LSN - AHXAMK-WM str. 80 Przyklad zastosowania muf kablowych Przyklad polczenia linii LSN-AHXAMK-WM z lini LSN z przewodami AFL-6 Przyklad polczenia linii LSN-AHXAMK-WM z lini LSN z przewodami AFL-6 przy zastosowaniu odlcznika lub rozlcznika Przyklad polczenia linii LSN-AHXAMK-WM z lini LSN-PAS Przyklad polczenia linii LSN-AHXAMK-WM z lini LSN-PAS przy zastosowaniu odlcznika lub rozlcznika Przyklad polczenia linii LSN-AHXAMK-WM z kablem ziemnym Przyklad polczenia linii LSN-AHXAMK-WM z kablem ziemnym przy zastosowaniu odlcznika lub rozlcznika Przyklad przejcia linii LSN-AHXAMK-WM napowietrznej w ziemn Dobór osprztu str. 92

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

4

I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Katalog obejmuje elementy napowietrznych linii 15 i 20kV z przewodami pelnoizolowanymi z link non typu AHXAMK-WM - produkcji PRYSMIAN dawniej Pirelli - dystrybutorzy: SAE i TRANZEX Konstrukcje wsporcze ww. linii stanowi slupy pojedyncze, zaprojektowane w oparciu o erdzie wirowane typu E i EM oraz elbetowe typu N (tylko jako konstrukcje wsporcze slupów przelotowych) produkcji PPSW ,,WIRBET" S.A. Slupy objte niniejszym katalogiem przewidziane s do stosowania w napowietrznych liniach redniego napicia 15 i 20kV na terenie calego kraju, we wszystkich strefach klimatycznych, tj. W I i W II obcienia wiatrem; SI, SII, SIa i SIIa obcienia sadzi. Na kartach katalogowych przedstawiono sylwetki slupów z uwzgldnieniem doboru ustojów dla gruntu redniego i slabego, a take okrelono parametry zawieszenia przewodów, sposób uzbrojenia slupów oraz ujto zestawienia materialów i wskazówki montaowe. Zaprojektowane elementy stalowe, z uwagi na du trwalo strunobetonowych erdzi wirowanych oraz dla zmniejszenia kosztów eksploatacji, s zabezpieczane przed korozj przez cynkowanie na gorco. Dodatkowo, na yczenie odbiorców, mog by malowane. Stosowanie osprztu innego ni przewidziano w katalogu, wymaga odpowiedniej adaptacji. Katalog przewidziany jest dla projektantów, wykonawców i eksploatatorów napowietrznych linii redniego napicia 15 i 20kV. 2. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Napicie znamionowe linii 15 kV lub 20 kV, Przewody robocze linii SN: - AHXAMK-WM 3x25+62l, 3x50+62l, 3x95+62l, 3x120+62l 12/20kV erdzie: - typu E i EM o dlugociach: 10,5; 12; 13,5; 15; 16,5; 18 m i silach uytkowych: 2,5; 4,3; 6; 10; 12; 15; 17,5; 20; 25; 31; 33; 35 kN - typu N-2002 o dlugociach: 10 i 12 m i silach uytkowych Px=2,4 kN, Py=1,4 kN dla N-10 oraz Px=2,5 kN, Py=1,5 kN dla N-12. Wymiary, masy i sily uytkowe zastosowanych erdzi przedstawiono na oddzielnych kartach w czci III katalogu. Minimalny kt zalomu dla slupów: Stopnie obostrzenia: Strefa klimatyczna: Rodzaj gruntu: - naronych: 120°. - odporowo-naronych 90° 0°, 1°, 2° i 3°. W I, W II ­ obcienia wiatrem SI, SII, SIa i SIIa ­ obcienie sadzi redni i slaby.

EN

3.

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

5

OZNACZENIA SLUPÓW

Oznaczenia slupów ze wzgldu na funkcje jakie maj do spelnienia w linii: P N O ON K R - przelotowy, - narony, - odporowy, - odporowo - narony, - kracowy, - rozgalny odporowo - kracowy.

Oznaczenie slupów / sila uytkowa erdzi [kN] - 2,5 ÷ 35 albo oznaczenie erdzi N dlugo erdzi [m] - 10,5 ÷ 18 numer kolejny ze wzgldu na dopuszczalne obcienie - 1 ÷ 11 rodzaj (funkcja) slupa

4.

OZNACZENIA KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW STALOWYCH numer kolejny konstrukcji, elementu lub podstawowa cecha symbol literowy zwizany z nazw

EN

5.

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

6

ZASADY PROJEKTOWANIA

Przyjty w opracowaniu asortyment slupów oraz zastosowane przewody i osprzt pozwalaj na optymalny ich dobór zaleny od warunków terenowych i gruntowych wystpujcych na trasie projektowanej linii. Przyjte rozwizania spelniaj wymogi obostrzenia 0°, 1°, 2°, 3° zgodnie z norm N SEP-E-003. Poniej przedstawiono zalecany sposób postpowania przy ustalaniu parametrów napowietrznych linii oraz dobór elementów tych linii projektowanych wg niniejszego katalogu: 1. Ustalenie przekroju przewodu. 2. Ustalenie rodzaju erdzi E lub EM, bd w przypadku slupów przelotowych ewentualnie erdzi N. 3. Ustalenie maksymalnej rozpitoci przsla wiatrowego (wg tablicy 3) i dokonanie zwizanego z tym wyboru podstawowego slupa przelotowego ze wzgldów wytrzymalociowych. 4. Ustalenie minimalnego podstawowego naprenia przewodu i zwizanego z tym nacigu podstawowego, rzutujcego na dobór wytrzymalociowy slupów mocnych, wg tablic 2 i 4 lub (dla innych przypadków) wg tablic zwisów i napre dla przewodów AHXAMK-WM. 5. Ustalenie podstawowej wysokoci slupa przy uwzgldnieniu dopuszczalnej odlegloci przewodu od ziemi i przyjtego maksymalnego zwisu przewodu (wg tablicy 4). 6. Ustalenie warunków gruntowych. Dobór i rozstaw slupów linii zaleny jest od ww. ustale, oraz warunków terenowych wystpujcych na trasie przebiegu linii. Wymagane parametry slupów i zakres ich stosowania oraz osprzt i konstrukcje naley dobra z odpowiednich kart katalogowych zamieszczonych w niniejszym opracowaniu. 6. DOBÓR ELEMENTÓW LINII

6.1. Przewody W katalogu zastosowano napowietrzne przewody pelnoizolowane typu AHXAMK-WM. Stanowi je trzy przewody pelnoizolowane (kable) jednoylowe, z których kady posiada indywidualn yl powrotn, uszczelnione wzdlunie i poprzecznie, w powloce HDPE odpornej na dzialanie promieni ultrafioletowych - owinite wokól stalowej linki nonej. Linka nona przewodu AHXAMK-WM jest pokryta izolacj HDPE i uszczelniona wzdlunie, dziki czemu przewody te mog by ukladane równie w ziemi i w wodzie. Linka nona przejmuje wszystkie obcienia mechaniczne linii i jest uziemiona. yly robocze wykonane s jako aluminiowe wielodrutowe, a yl powrotn stanowi tama aluminiowa. Zakres przekrojów podano w pkt. 2. UWAGA: Oprócz przekrojów objtych zakresem katalogu dostpne s równie, po uzgodnieniu z dystrybutorem, przewody AHXAMK-WM o przekroju 3x150mm2 i 3x240mm2. Niniejszy katalog nie zawiera rozwiza slupów z tymi przewodami. Przewód uniwersalny (kabel) AHXAMK-WM daje moliwo budowy linii kablowej w trzech rodowiskach (powietrze, ziemia, woda) bez koniecznoci zmiany typu kabla.

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

7

Parametry napowietrznych przewodów (kabli) (kabla uniwersalnego) AHXAMK-WM Tablica 1

Oznaczenie przewodu Napicie znamionowe Obcialno dlugotrwala przewodu w przestrzeniach zewntrznych, umieszczonego: a.) w powietrzu - temp. yly 65°C [A] - temp. yly 90°C [A] b.) w ziemi - temp. yly 65°C [A] Prd zwarciowy 1 sekundowy: - yly roboczej [kA] (temp. yly na pocztku zwarcia 90°C, na kocu - 250°C) - yly powrotnej [kA] (temp. yly powrotnej na pocztku zwarcia 85°C, na kocu - 250°C) Przekrój yly roboczej [mm2] (material yly - Al) Rezystancja 1km yly roboczej w temp. 20°C (DC) [] Rezystancja 1km yly roboczej (AC) w temp. 65°C [] w temp. 90°C [] Indukcyjno 1km przewodu [mH] Pojemno 1km przewodu [µF] Masa 1km przewodu [kg] rednica yly roboczej [mm] rednica na powloce przewodu fazowego [mm] rednica linki nonej [mm] rednica na powloce linki nonej [mm] Przekrój linki nonej [mm2] rednica wizki przewodowej [mm] Minimalna sila zrywajca link non [kN] Wspólczynnik wydluenia cieplnego linki nonej [1/K] Modul Younga linki nonej [N/mm2] normalne Dopuszczalne zmniejszone naprenia normalne linki nonej Katastrofalne: zmniejszone 100 125 110 AHXAMK-WM 3x25 + 62l AHXAMK-WM 3x50 + 62l AHXAMK-WM 3x95 + 62l AHXAMK-WM 3x120 + 62l

12/20 kV (24 kV)

145 195 155

230 280 235

265 325 265

2,3

4,7

8,9

11,3

1,9 25 1,2 1,42 1,54 0,49 0,14 2000 5,6 24 10 12,5 62 60 76,0 11,5x10-6 189x103

2,2 50 0,641 0,76 0,82 0,46 0,17 2400 8,0 26 10 12,5 62 66 76,0 11,5x10-6 189x103

2,5 95 0,32 0,38 0,41 0,4 0,21 3100 11,3 30 10 12,5 62 72 76,0 11,5x10-6 189x103 490 MPa 340 MPa 980 MPa 680 MPa

2,6 120 0,253 0,30 0,33 0,39 0,22 3450 12,7 31 10 12,5 62 76 76,0 11,5x10-6 189x103

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

8

Podstawowe naprenia i nacigi Np linki nonej przewodu AHXAMK-WM Tablica 2

Podstawowe naprenia linki nonej przewodu [MPa] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 Podstawowe nacigi linki nonej przewodu Np [daN] 62 124 186 248 310 372 434 496 558 620 682 744 806 868 930 992 1054 1116 1178 1240 1302 1364 1426 1488 1550 1612 1674 1736 1798 1860 1922 1984 2046 2108 2170

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

9

6.2. Rozpitoci przsel Dla rozwiza linii objtych katalogiem rozrónia si nastpujce rozpitoci przsel: a) Rozpito przsla wiatrowego - rozpito, któr przyjmuje si dla ustalenia obcienia slupów przelotowych od parcia wiatru na przewody z uwzgldnieniem obcienia wiatrem slupa i osprztu. Rozpito ta jest redni arytmetyczn rozpitoci przsel ssiadujcych na konstrukcji wsporczej. Dla przyjtych rozwiza slupów przelotowych, w zalenoci od stref klimatycznych, rozpitoci te przedstawiono w tablicy 3. b) Rozpito przsla nominalnego ­ rozpito, któr przyjmuje si dla ustalenia w terenie plaskim podstawowej wysokoci slupów tak, aby przewody podtrzymywane przez nie, znajdowaly si nad ziemi w rodku przsla, w odlegloci nie mniejszej ni okrelona norm N SEP-E-003, a która przy najwikszym zwisie normalnym przewodów powinna by nie mniejsza ni 5 m. Szczególowe rozpitoci nominalne zaleca si wyznacza z uwzgldnieniem rezerwy odlegloci od ziemi równej 0,5 m na podstawie tabel zwisów, przyjmujc maksymalny zwis wg wzoru: fmax = hp ­ ( hd + 0,5 ) [m] gdzie: hp hd - wysoko zawieszenia przewodu na slupie od ziemi [m], - minimalna odleglo przewodu od ziemi zgodnie z N SEP-E-003 [m],

fmax - najwikszy zwis maksymalny w temp. -5°C + sad lub przy +40°C. Dla tak ustalonego zwisu odczytuje si z tablic zwisów maksymaln dlugo przsla w zalenoci od przyjtego przekroju przewodu, zastosowanego naprenia i glbokoci zakopania slupa. Dla przyjtych rozwiza slupów przelotowych oraz wybranych napre przewodów i glbokoci zakopania slupa, w zalenoci od stref obcienia sadzi, rozpitoci te przedstawiono w tablicy 4. W przypadku przsel skrzyowaniowych i pochylych zaleca si wykonanie przekrojów podlunych linii. c) Rozpito przsla ciarowego - rozpito, któr przyjmuje si dla ustalenia obcienia pionowego konstrukcji wsporczej i przewodów. Rozpito ciarow okrela zaleno: ac=Fy/Gn [m] gdzie: Fy - dopuszczalne obcienie pionowe osprztu, podane w tablicach doboru w czci III Gn - jednostkowy ciar przewodu z sadzi normaln podany w tablicy 15

EN

Rozpitoci przsel wiatrowych slupów przelotowych [m] Tablica 3

AHXAMK-WM 3x25mm2 Strefy klimatyczne WI W II 71 67 58 55 136 132 118 114 160 156 67 67 126 176 172 77 77 130 146 120 107 104 145 142 61 61 150 123 63 50 58 137 133 119 116 161 158 70 70 67 53 61 77 61 70 56 48 46 113 110 98 95 133 130 56 56 81 65 59 74 W II W II 88 84 E/2,5 73 69 165 161 E/4,3 143 139 193 E/6 189 84 84 150 67 67 123 53 53 113 110 153 93 90 126 57 54 130 127 46 44 107 104 WI WI WI 70 66 W II 56 53 3x50mm2 3x95mm2 3x120mm2

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

Typ slupa

Typ erdzi

P1 - 10,5/2,5

P1 - 12/2,5

P1 - 13,5/2,5

P1 - 15/2,5

P2 - 10,5/4,3

P2 - 12/4,3

P2 - 13,5/4,3

P2 - 15/4,3

P3 - 16,5/6

P3 - 18/6

P4 - 10/N

N-10/200-2002

EN - 025

P4 - 12/N

N-12/200-2002

Uwaga: Rozpitoci przsel wiatrowych okrelono przy uwzgldnieniu wysokoci zawiesze przewodów na poszczególnych slupach przelotowych w terenie plaskim

str. 10

EN

Rozpitoci przsel nominalnych slupów przelotowych [m] Tablica 4

AHXAMK-WM Typ slupa Glboko zakopania t [m] Podstawowe naprenie linki nonej [MPa] 200 2,0 250 300 200 2,0 250 300 200 2,0 250 300 200 2,0 250 300 200 P3 - 16,5/6 2,5 250 300 200 P3 - 18/6 2,5 250 300 200 P4 - 10/N 2,0 250 300 143 160 175 156 174 191 167 187 205 178 200 219 185 207 227 195 218 239 138 155 170

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

3x25mm2

3x50mm2 Strefy klimatyczne

3x95mm2

3x120mm2

S I, S Ia P1 - 10,5/2,5 P2 - 10,5/4,3 P1 - 12/2,5 P2 - 12/4,3 P4 - 12/N P1 - 13,5/2,5 P2 - 13,5/4,3 P1 - 15/2,5 P2 - 15/4,3

S II, S IIa 128 143 157 139 156 171 150 168 184 159 179 196 166 185 203 174 195 214 124 139 152

S I, S Ia 134 150 164 145 163 178 156 175 192 167 186 204 173 194 212 182 204 224 129 145 159

S II, S IIa 120 134 147 131 146 160 141 157 173 150 168 184 156 174 191 164 183 201 116 130 143

S I, S Ia 122 137 150 133 149 163 143 160 176 152 171 187 158 177 194 167 187 205 120 133 145

S II, S IIa 111 124 136 121 135 148 130 145 159 138 155 170 144 161 176 151 169 186 107 120 132

S I, S Ia 117 131 144 128 143 157 137 154 169 146 164 180 152 170 186 160 179 196 114 127 140

S II, S IIa 107 120 129 116 130 140 125 140 151 133 149 161 138 155 168 145 163 177 103 116 124

EN - 025

str.

Uwaga: Rozpitoci przsel nominalnych ustalono dla terenu plaskiego oraz wymaganej norm N SEP-E-003 odlegloci (5,0m) przewodu od ziemi z zalecan rezerw odlegloci 0,5m.

11

EN

ENERGOLINIA

®

str.

W POZNANIU

EN - 025

12

6.3. Dopuszczalne sily pionowe W przypadku rónic wysokoci zawieszenia przewodu na ssiednich slupach przelotowych lub naronych (przsla pochyle) moe wystpi zwikszenie lub zmniejszenie sil pionowych, dzialajcych na slup. W tych przypadkach naley sprawdzi wielkoci sil pionowych. Sily skierowane w dól nie mog by wiksze od sily wynikajcej z ciaru przewodu z sadzi normaln przy rozpitoci przsla odpowiadajcej przslu ciarowemu. Natomiast dla slupów usytuowanych w zaglbieniach terenowych, naley przestrzega warunku niedopuszczenia do wystpowania na zawieszeniach sil wyrywajcych, które sprawdza si dla temperatury -25°C. Sily te nie mog przekracza ciaru przewodu. Jeeli sila pionowa przekracza ciar przewodu, naley zastosowa slup odporowy lub odporowo-narony, przy czym, w przypadku sil skierowanych w gór, naley zwróci uwag na konstrukcj haka (stosowa haki zamknite). 6.4. erdzie W rozwizaniach slupów wedlug niniejszego katalogu zastosowano strunobetonowe erdzie wirowane produkcji PPSW ,,WIRBET" S. A. typu: E - o dlugociach: 10,5; 12; 13,5; 15 m i silach uytkowych: 6; 10; 12 kN E - o dlugociach: 16,5; 18 m i silach uytkowych: 6;10;12;15 kN EM - o dlugociach: 10,5; 12; 13,5; 15 m i silach uytkowych 15; 17,5; 20; 25 kN EM - o dlugociach: 10,5 m i sile uytkowej 35 kN 12 m i sile uytkowej 33 kN 13,5 m i sile uytkowej 31 kN Wariantowo, dla slupów przelotowych, zastosowano erdzie: - elbetowe N-10/200-2002, N-12/200-2002 o dlugociach odpowiednio 10 i 12 m i silach uytkowych Px=2,4 kN; Py=1,4 kN dla N-10 oraz Px=2,5 kN, Py=1,5 dla N-12 Dane charakterystyczne powyszych erdzi przedstawiono na kartach elementów zwizanych. Podstawowe parametry erdzi podane s na ich tabliczkach znamionowych. Dla ulatwienia rozpoznania erdzi wirowanych, ich odziomki oraz pasy w odlegloci 3 m od odziomka s pomalowane lakierem o kolorze w zalenoci od sily wierzcholkowej, i tak: erdzie E 2,5 kN 4,3 kN 6 kN 10 kN 12 kN 15 kN - bialy - niebieski - czarny - czerwony - ólty - zielony erdzie EM 15 kN 17,5 kN 20 kN 25 kN 31÷35 kN - zielony - pomaraczowy - brzowy - fioletowy - szary

6.5. Osprzt przewodowy Dystrybutorem osprztu do zawieszenia przewodu typu AHXAMK-WM jest firma SAE i TRANZEX. Osprzt przewodowy w wikszoci zostal dobrany w zestawieniach uzbroje slupów. Wyjtek stanowi haki, które naley dobiera z kart doboru osprztu ujtych w czci III niniejszego katalogu. Przy doborze haków naley zwróci szczególn uwag na to, aby ich obcienie mechaniczne nie przekraczalo wartoci dopuszczalnych.

EN

ENERGOLINIA

®

str.

W POZNANIU

EN - 025

13

6.6. Rodzaje slupów - zakres zastosowa Uwzgldniajc funkcje, jakie slup powinien spelnia w linii napowietrznej, w katalogu opracowano konstrukcje slupów z pojedynczych erdzi o rónych dopuszczalnych silach uytkowych. Na kartach albumowych przedstawiono poszczególne rodzaje slupów z okreleniem parametrów zawieszenia przewodów i glbokoci posadowienia w gruncie rednim i slabym, w zalenoci od typu przyjtego ustoju i dopuszczalnego obcienia slupa. Zakresy zastosowa, dopuszczalne obcienie oraz sposoby ustalania obcie slupów, podano w nastpujcych tablicach: - slupy przelotowe - slupy narone - slupy odporowe - slupy odporowo-narone - slupy kracowe - slupy rozgalne 6.7. Polczenia linii LSN-AHXAMK-WM Polczenie dwóch odcinków przewodu (kabla) AHXAMK-WM mona wykona na slupie mocnym lub w rodku przsla stosujc odpowiedni zestaw muf kablowych i zlczk linki nonej. W zalenoci od potrzeb mona równie wykona polczenie z kablem ziemnym lub lini napowietrzn z przewodami golymi lub niepelnoizolowanymi w systemie PAS. W przypadku polczenia linii LSN-AHXAMK-WM z lini napowietrzn z przewodami golymi lub niepelnoizolowanymi, naley stosowa odpowiednie do przekroju przewodu rozwizanie slupa z albumów typizacyjnych PTPiREE w Poznaniu. Naley jednak zwróci uwag, aby nie przekroczy dopuszczalnych obcie zastosowanego slupa, pochodzcych od linii LSN-AHXAMK-WM i od linii z przewodami golymi lub niepelnoizolowanymi. Uzbrojenie slupów z odlcznikami i glowicami do kabli ziemnych równie wykona wg albumów typizacyjnych PTPiREE. Przystosowanie przewodów (kabli) AHXAMK-WM do pracy w rónych rodowiskach pozwala na bezporednie przejcie z linii napowietrznej w lini kablow ziemn. Przyklady ww. polcze pokazano na kartach katalogowych w czci III niniejszego opracowania. 6.8. Konstrukcje stalowe Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone s antykorozyjnie przez cynkowanie na gorco, zgodnie z norm PN-93/E-04500, z powlok Z/Zn 70 dla konstrukcji i Z/Zn 52 dla elementów rubowych. Po montau konstrukcji na budowie, w rodowiskach agresywnych, zaleca si dodatkowe malowanie farbami ochronnymi zgodnie z norm PN-EN ISO 12944-5:2001 "Farby i lakiery. Ochrona przed korozj konstrukcji stalowych za pomoc ochronnych systemów malarskich. Cz 5: Ochronne systemy malarskie". Stosowane w konstrukcjach ruby, podkladki i sworznie równie powinny by cynkowane lub kadmowane. Wszystkie elementy stalowe powinny by trwale oznaczone znakiem producenta i symbolami przyjtymi w niniejszym opracowaniu. 6.9. Tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne Tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne naley stosowa zgodnie z wymaganiami norm PN-E-05100-1:1998 oraz PN-88/E-08501 ,,Urzdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczestwa". - tablica 7 - tablica 8 - tablica 9 - tablica 10 - tablica 11 - tablica 12

EN

ENERGOLINIA

®

str.

W POZNANIU

EN - 025

14

Dla spelnienia warunków ww. norm przewidziano w niniejszym albumie nastpujce tablice: - tablice ostrzegawcze (2 szt.) - umieszczone na kadym slupie, widoczne z kierunku prostopadlego do osi linii (dopuszcza si stosowanie jednej tablicy na slupach jednoerdziowych), - tablice identyfikacyjne zawierajce nr linii i nr slupa, - tablice informacyjne - zawierajce inne dodatkowe informacje. Rozmieszczenie tablic, dobór i ich zamocowanie na slupach, przedstawiaj rysunki zalczone w niniejszym katalogu. Tablice i obejmy mocujce naley wykona z materialu pozwalajcego na ich uksztaltowanie do obrysu erdzi i zapewniajcego trwalo co najmniej 20 lat.

7. POSADOWIENIE SLUPÓW

7.1. Ocena gruntu Przed przystpieniem do doboru posadowie slupów naley w pierwszej kolejnoci dokona oceny gruntu w oparciu o zasady zalecane w normie PN-81/B-03020. Metoda przyjta powszechnie w budownictwie linii elektroenergetycznych redniego i niskiego napicia polega na oznaczeniu wartoci parametrów geotechnicznych na podstawie praktycznych dowiadcze z budowy linii na podobnych terenach, ocenionych przy wyznaczaniu trasy budowy linii. Dla ulatwienia podzialu gruntu na redni, slaby i bardzo slaby, w tablicy 5 przedstawiono uogólnione wlaciwoci gruntów. W niniejszym albumie zaprojektowano posadowienia slupów dla gruntu redniego i slabego. W przypadku wystpienia gruntów bardzo slabych posadowienie slupów zaprojektowa indywidualnie. Uogólnione wlaciwoci gruntów

Rodzaj i stan gruntu Zwaly, rumosze, wiry, pospólki, piaski grube i rednie - zagszczone, i rednio zagszczone, piaski drobno zagszczone. Pyly, gliny, gliny cikie, ily, gliniaste wiry, pospólki i piaski - pólzwarte i twardoplastyczne. Zwaly, rumosze, wiry, pospólki, piaski grube i lune, piaski drobne i pylaste rednio zagszczone. Pyly, gliny, gliny zwizle, ily, wiry gliniaste, pospólki i piaski gliniaste plastyczne. Piaski drobne i pylaste, lune, piaski próchnicze rednio zagszczone. Pyly, gliny, gliny zwizle, wiry gliniaste, pospólki i piaski gliniaste mikko plastyczne.

Tablica 5

Uogólnione wlaciwoci gruntu c C µ kN/m2 kN/m3 kN/m3 37 20 32 15 25 10 0 25 0 20 0 5 18,5 20,0 17,5 19,0 15,0 18,0 40000 40000 25000 25000 10000 5000 0,55 0,25 0,45 0,30 0,35 0,10

Grunt redni

Grunt slaby

Grunt bardzo slaby

Oznaczenia: - kt tarcia wewntrznego w stopniach, c - spójno, - ciar objtociowy, C - modul podatnoci podloa, µ - wspólczynnik tarcia gruntu o fundament betonowy.

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

15

7.2. Typy i konstrukcje ustojów Obliczenia posadowie wykonano metod stanów granicznych na podstawie normy PN-80/B-03322 przyjmujc uogólnione wlaciwoci gruntów zawarte w tablicy . W albumie podano nastpujce rozwizania ustojów: Ustój Uo1, Uo1/N, Uo2 - bez dodatkowych elementów ustojowych; slup wstawiany w otwór wiercony 55 cm (Uo1,Uo1/N) lub 80 cm (Uo2) i zasypywany gruntem rodzimym. Ustój Uos1, Uos1/N, Uos2 ­ bez dodatkowych elementów ustojowych; slup wstawiany w otwór wiercony 55 cm (Uos1, Uos1/N) lub 80 cm (Uos2) i zasypywany betonem klasy B15. Ustój Uos1, Uos2 przewidziany jest do slupów z erdzi wirowanych, a Uos1/N - do slupów przelotowych z erdzi typu N. Ustoje UP1÷UP7 - kopane, wykonane przy zastosowaniu prefabrykowanych plyt ustojowych typu U-85 i U130. Zasypanie wykopu gruntem rodzimym. Przewidziany jest do slupów z erdzi wirowanych o dopuszczalnym obcieniu od 2,5 kN do 12 kN. Ustoje UP1/N, UP3/N - kopane, wykonane przy zastosowaniu prefabykowanych belek ustojowych typu B-60 (UP-1/N) lub plyt ustojowych typu U-85 (UP-3/N). Przewidziane s tylko dla slupów przelotowych z erdzi N. Fundamenty SFP i SP- kopane, wykonane przy zastosowaniu prefabrykowanych plyt ustojowych typu PS, skrcane elementami stalowymi. Fundament SFP przystosowany jest do jednokierunkowego obcienia slupa, a w przypadku wystpujcego jednoczenie obcienia slupa w kierunku prostopadlym (slupy odporowo-narone i rozgalne), do fundamentu SFP dokrcany jest fundament SP. Zasypywane s gruntem rodzimym. Fundamenty te przewidziane s dla slupów z erdzi wirowanych o nonociach 15kN ÷ 35 kN. Ustoje UP11, UP12 oraz UP17 i UP18 - kopane, wykonane przy zastosowaniu prefabrykowanych plyt ustojowych typu U-85 i U-130 przykrcanych do erdzi odpowiednimi elementami stalowymi. Zasypywane gruntem rodzimym. Przeznaczone s dla slupów z erdzi wirowanych o nonociach 10kN ÷ 17,5kN. Ustoje Us - kopane, wykonane przy zastosowaniu betonowych krgów studziennych 80 ÷ 180. Slup po wstawieniu w zaglbionych krgach naley zasypa betonem klasy B15. Zalecany do stosowania w miejscach wystpowania wysokiego poziomu wód gruntowych lub w miejscach wystpowania lunych pylastych piasków (kurzawki). Przewidziane s do ustawienia wszystkich slupów ujtych w niniejszym katalogu. Podobne ustoje mona take wykona przy zaglbieniu rur stalowych o odpowiednich rednicach lub wbicia cianek szczelnych. Glboko posadowienia wszystkich ww. typów ustojów w zalenoci od rodzaju gruntu podano na katalogowych doboru ustojów - fundamentów w czci III. W celu zmniejszenia glbokoci posadowienia erdzi mona w przypadkach stosowania ustojów (fundamentów) plytowych dodatkowo wykona stabilizacj gruntu cementem, przyjmujc 80 ÷ 100 kg cementu portlandzkiego 32,5 na 1 m3 gruntu piaszczystego. Tak wykonana stabilizacja pozwala na zmniejszenie glbokoci posadowienia o 0,3 m. Naley jednak pamita o minimalnych glbokociach posadowienia erdzi ze wzgldu na rozwizanie konstrukcyjne ustoju. Wielkoci te podano na kartach katalogowych poszczególnych ustojów.

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

16

Ilo przedstawionych rozwiza umoliwia posadowienie slupów w rónych warunkach terenowych wykonujc wykopy sprztem mechanicznym lub rcznie, w przypadku trudnoci z dojazdem tego sprztu w miejsce ustawienia slupa. Konstrukcje ww. ustojów oraz parametry techniczne, objtoci wykopów i zestawienia materialów potrzebnych do ich wykonania przedstawiono w niniejszym opracowaniu na kartach katalogowych elementów zwizanych. Przy ustojach Uo, Uos oraz ustojach plytowych dla zrównowaenia nacisków pionowych na grunt, naley pod stop erdzi wirowanej podloy plyt wykonan z betonu o powierzchni minimalnej 900 cm2 np. kostk brukow szecioktn o boku 20 cm i gruboci 12 cm (trylinka) lub plyty U-85. Ustoje plytowe z plytami U-85 mona montowa te w otworach wierconych, pod warunkiem, e wykonawca posiada odpowiednie urzdzenie wiertnicze o rednicy 90 cm. Ze wzgldu na prostot wykonania oraz ich stabilno zaleca si ustoje w otworach wierconych 55 cm i 80 cm, zasypywane betonem klasy B15. Prace montaowe na ustawionym slupie zalanym betonem, mona prowadzi minimum po trzech dniach potrzebnych na zwizanie betonu. Nacigi montaowe przewodów, wynoszce do 50% obliczeniowego nacigu, mona wykona po szeciu dniach, a wynoszce 75% nacigu obliczeniowego - po dziesiciu dniach od zalania fundamentu. Peln wytrzymalo fundament osiga po dwudziestu omiu dniach od zalania. Powysze dane dotycz zalania i wizania fundamentu w temp. otoczenia t +10°C. W przypadku temperatury niszej naley stosowa beton z cementu portlandzkiego szybko twardniejcego, przewidujc odpowiednie technologie. Okres potrzebny na zwizanie betonu mona skróci o 50% przy zastosowaniu cementów szybkosprawnych. Przy wykonywaniu ustojów typu Uos1, Uos1/N naley pamita, aby beton przy slupie uloony byl ze spadkiem 5% od slupa. Dla obliczenia masy ustojów z betonu B15 naley przyjmowa 2400 kg/m3. 7.3. Wykonanie posadowie Wszystkie prace fundamentowe musz by prowadzone wg zasad podanych niej oraz zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty ziemne wymagania ogólne". Technologia oraz przebieg tych prac zaley od rodzaju stosowanego ustoju, jak równie od warunków gruntowych. Przed przystpieniem do wykopów naley sprawdzi, czy w strefie planowanego wykopu nie znajduj si urzdzenia podziemne. Ewentualne kolizje naley usun lub istniejce urzdzenia zabezpieczy, za zgod uytkownika. Wykopy powinno poprzedza usunicie ziemi rodzimej do glbokoci 20 cm, na powierzchni o wymiarach boków zwikszonych o okolo 1 m od obrysu wykopu. Dla posadowienia slupów z ustojami Uo, Uos przewiduje si wiercenie w gruncie otworów o rednicy 0,55 m lub 0,80 m. Dla pozostalych typów ustojów i fundamentów, wykopy naley wykonywa rcznie lub kopark. Zaleca si je wykonywa kopark z wskogabarytowym nabierakiem, przyjmujc wymiary dna i glboko wykopu, okrelone w tablicach poszczególnych ustojów.

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

17

W rozwizaniach przyjto wykonanie wykopu z 20% odchyleniem cian bocznych wykopu od pionu. W przypadku gruntów spoistych, gdy nie wystpuje osuwanie si cian, wykop mona wykona o cianach pionowych z zachowaniem wymiarów dna wykopu. Przy wystpowaniu wysokiego poziomu wód gruntowych posadowienie wykona, w zalenoci od rodzaju ustoju i fundamentu, w krgach betonowych, rurach stalowych lub betonowych wzgldnie przy zastosowaniu cianek szczelnych. Przy wykonywaniu wykopu poniej wód gruntowych naley wykona ciank szczeln lub zaglbi krgi studzienne i po zabetonowaniu korka betonowego odpompowa wod. Zasypywanie wykopów naley wykonywa bardzo starannie, gdy czynno ta decyduje o nonoci posadowienia. Zasypywanie powinno by wykonywane warstwami o gruboci 20 - 30 cm z zagszczeniem gruntu, umoliwiajcym osignicie maksymalnego dla danego gruntu stopnia zagszczenia. Polewanie wod zasypywanej ziemi przed ubijaniem, powoduje lepsze zagszczenie gruntu. Po zasypaniu wykopu naley rozsypa grunt rodzimy (odloony z zewntrznej warstwy) do 15 cm powyej terenu przy obwodzie slupa, ze spadkiem na zewntrz do linii obrysu zasypanego wykopu. Ochron elementów stalowych i betonowych posadowie slupów przed szkodliwymi wplywami wykonywa naley zgodnie z norm PN-E-05100-1:1998 pkt. 7.6. Elementy stalowe i ich polczenia w czci podziemnej slupa naley dodatkowo zabezpieczy przed korozj lakierem lub mas asfaltow. Podziemne betonowe czci ustojów naley chroni przed szkodliwymi wplywami jedynie w gruncie bardzo agresywnym, dobierajc odpowiedni rodzaj zabezpieczenia do wystpujcego zagroenia. 8. OCHRONA PRZECIWPORAENIOWA I UZIEMIENIA 8.1. Wstp Rozporzdzenie Ministra Przemyslu z dnia 8 padziernika 1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada urzdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporaeniowej (Dz. U. nr 81 z 26.11.1990 r., poz. 473) ze wzgldów formalnych wynikajcych ze zmiany Prawa Budowlanego przestalo obowizywa w kwietniu 1995 r. Do chwili obecnej organizacje midzynarodowe IEC (Midzynarodowa Komisja Elektrotechniczna) oraz CENELEC (Europejski Komitet Normalizacyjny ds. Elektrotechniki) nie wydaly dokumentów normalizacyjnych dotyczcych projektowania i budowy linii elektroenergetycznych wysokiego i niskiego napicia. W Polsce te zagadnienia równie nie s unormowane, a w szczególnoci odczuwa si dotkliwy brak dokumentów dotyczcych ochrony przeciwporaeniowej w liniach redniego i wysokiego napicia. W takiej sytuacji zagadnienia ochrony przeciwporaeniowej i uziemie w rozwizaniach linii objtych niniejszym katalogiem opracowano w oparciu o: - N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prdu przemiennego z przewodami pelnoizolowanymi oraz z przewodami niepelnoizolowanymi. - PN-E-05100-1: 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prdu przemiennego z przewodami roboczymi golymi. - PN-E-05115:2002, Instalacje elektroenergetyczne prdu przemiennego o napiciu wyszym od 1kV. - Projekt przepisów ,,Ochrona ludzi od porae napiciem dotykowym w instalacjach wysokiego napicia" PBUE Warszawa 1997 r. - dane katalogowe wyrobów, literatura techniczna.

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

18

8.2. Uziemienia ochronne i odgromowe Uziemienie ochronne naley wykonywa przy slupach wyposaonych w aparatur elektryczn jak: odlczniki, rozlczniki, transformatory, punkty pomiarowe itp. oraz przy zakoczeniu kabla. Nie ma potrzeby stosowania uziemie ochronnych ze wzgldu na lokalizacj slupów. W liniach pelnoizolowanych przy wszystkich slupach wymagajcych uziemienia naley wykona uziom odgromowy ze wzgldu na zastosowanie ograniczników przepi do ochrony kabla. Zastosowany uziom musi jednoczenie spelnia kryteria ochrony od przepi (rezystancja uziemienia 10 ) oraz ochrony przeciwporaeniowej tzn. zapewni zachowanie bezpiecznych wartoci napi raeniowych dotykowych zgodnie z wykresem rys. 9.1 lub tablic C3 normy PN-E-05115:2002. Ujte w albumie uziomy odgromowe uwzgldniaj t dodatkow funkcj zwizan z ograniczeniem zagroenia poraeniowego. Jeeli zmierzona rezystancja uziomu odgromowego przekracza warto dopuszczaln 10, uziom naley rozbudowa. Najskuteczniejszym dzialaniem jest wybudowanie dodatkowych uziomów pionowych. Po wybudowaniu uziemienia naley sprawdzi drog pomiarów wartoci napi raeniowych dotykowych i porówna je z wartociami dopuszczalnymi, uwzgldniajcymi warunki zwarciowe danej sieci. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartoci napi raeniowych dotykowych, naley dodatkowo zamontowa uziom ochronny wyrównawczy (ujty w czci III albumu), pokrywajcy si ze stanowiskiem obslugi, w postaci kraty o wymiarach 250x150cm, uloony na glbokoci 0,3m i polczony w dwóch miejscach z uziomem odgromowym. Na gruntach rolnych, gdzie istnieje moliwo naruszenia uziomu, krat uziomu wyrównawczego naley pogry na glboko do 0,6m. Zwraca si uwag, e skuteczno uziomu wyrównawczego jest odwrotnie proporcjonalna do glbokoci jego zakopania. Przy pogreniu na glboko rzdu 0,5÷0,6m uziom ten zatraca funkcj uziomu wyrównawczego. Dlatego te w przypadku zakopania uziomu wyrównawczego na glbokoci wikszej ni 0,3m naley sprawdzi jego skuteczno odpowiednimi pomiarami. Lczenie bednarki z bednark oraz bednarki z prtem wykona przez spawanie, zgrzewanie lub skrcanie dwoma rubami M10 albo lczenie uchwytami rubowymi. Miejsca polcze zabezpieczy przed korozj przez pokrycie, w ziemi, np. mas asfaltow, a w czci nadziemnej slupa - wazelin bezkwasow. Bednark lczc uziom z zaciskiem probierczym pokry powlok antykorozyjn do wysokoci 0,3 m nad ziemi i do glbokoci 0,2 m w ziemi. Uziemienie ochronne naley malowa w pasy zielono - ólte o szerokoci ok. 10 cm. Polczenia ograniczników przepi z przewodem uziemiajcym naley pomalowa na kolor niebieski.

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

19

9. OCHRONA OD PRZEPI Ochron od przepi linii z przewodami pelnoizolowanymi naley wykona zgodnie z normami N SEP-E-003 i PN-E-05100-1: 1998 i wskazówkami wykonawczymi "Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepi" (opracowanie PTPiREE). Ograniczniki przepi naley instalowa na wszystkich slupach z glowicami kablowymi. Napicie trwalej pracy ogranicznika Uc w sieciach o dlugotrwalym utrzymujcym si doziemieniu (sie z kompensacj ziemniozwarciow lub izolowanym punktem neutralnym) powinno wynosi nie mniej ni 17,5 kV dla napicia znamionowego sieci Un=15 kV oraz nie mniej ni 24 kV dla Un=20 kV. W przypadkach zastosowania automatyki wylcze zwar jednofazowych, dopuszcza si stosowanie ograniczników o niszych wartociach napicia trwalej pracy Uc. Naley wówczas przeprowadzi analiz, uwzgldniajc czas trwania doziemienia i moliwo wielokrotnych lcze z doziemieniem w odniesieniu do charakterystyki napiciowo-czasowej ogranicznika, podawanej w katalogu przez dostawc. Dobór powinien uwzgldni ograniczniki przepi z zalecanym prdem wyladowczym 10 kA, przeznaczone do stosowania w odpowiedniej strefie zabrudzeniowej, które mog pracowa jako izolatory wsporcze. Zaleca si stosowanie beziskiernikowych ograniczników przepi w oslonach silikinowych. Przyklady mocowania rónych typów ograniczników przepi pokazano na oddzielnych kartach albumowych. Ograniczniki przepi - przyklad doboru Tablica 6

Napicie znamionowe linii Un [kV]

15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20

Najwysze Napicie Napicie trwalej napicie znamionowe pracy ogranicznika ogranicznika sieci Uc [kV] Ur [kV] U [kV]

17,5 24 17,5 24 17,5 24 17,5 24 17,5 24 17,5 24 22,5 30 22,5 30 24 30 24 36 21 30 22 30 18 24 18 24 19,5 24,4 18 24 17,5 24 18 24

Typ

Obudowa

Producent (dystrybutor)

POLIM-D18N POLIM-D24N ASM 18 ASM 24 UHG24 UHG30 ISI/HEB 24 ISI/HEC 30 SBK-21M SBK-30 HDA-18NA HDA-24NA

silikonowa

ABB

silikonowa

APATOR

silikonowa

COOPER (ELTEL Olsztyn) ISOELECTRIC (NECKS ELECTRIC) TRIDELTA (BEZPOL) TYCO ELECTRONICS

silikonowa

silikonowa

polimerowa

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

20

10. TRANSPORT ELEMENTÓW I WSKAZÓWKI MONTAOWE 10.1. Zasady ogólne Transport i skladowanie erdzi naley przeprowadzi wg warunków technicznych i zalece producenta. Jeeli producent nie precyzuje wymaga w tym zakresie, to naley pamita o nastpujcych zasadach: - erdzie unosi dwigiem przy pomocy orczyka i lin stalowych, chwytajc po obu stronach w pobliu rodka cikoci erdzi, - przy skladowaniu i transporcie naley erdzie podeprze w dwóch punktach, - przy skladowaniu warstwami, kadorazowo stosowa przekladki z belek drewnianych ukladajc erdzie naprzemian tzn. druga warstwa odziomkami odwrotnie do pierwszej, - ilo warstw nie powinna przekracza omiu przy magazynowaniu oraz dwóch przy transporcie kolowym, - przy transporcie kolowym naley erdzie zabezpieczy odpowiednimi klinami uniemoliwiajc przemieszczenie si erdzi. Transport, budow i monta elementów linii naley prowadzi zgodnie z: - zasadami stosowanymi w budownictwie ogólnym, - szczególowymi instrukcjami przyjtymi i stosowanymi przez wlaciw terenowo Energetyk, - szczególowymi instrukcjami wydanymi przez producentów elementów linii oraz sprztu budowlanego i montaowego stosowanego przy realizacji linii. 10.2. Monta slupów Przed ustawieniem slupa w wykopie naley przeprowadzi jego monta w pozycji lecej, instalujc do erdzi wystpujce w rozwizaniu slupa konstrukcje stalowe, elementy uziemienia i elementy ustojowe. Zmontowany slup zaleca si ustawi w wykopie za pomoc dwigu i wykona jego posadowienie. 10. 3. Monta przewodów (uniwersalnej wizki kablowej z link non) Przy montau przewodów szczególn uwag naley zwraca na: - prawidlowe rozciganie przewodu, które nie powoduje uszkodze zewntrznej powloki izolacyjnej, - odpowiednie uksztaltowane przewodu, aby po zamocowaniu na slupie nie dotykal erdzi, - dokladny monta uchwytów linki nonej, glowic i muf polczeniowych. Monta przewodu naley wykona zgodnie z instrukcj montau opracowan przez producenta. Naley pamita aby dlugo sekcji dostosowa do odcinków prefabrykacyjnych przewodu wg zalece producenta (dystrybutora). W przypadkach koniecznych odcinki przewodu mona polczy muf.

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

21

11. DODATKOWE UWAGI I ZALECENIA DO REALIZACJI LINII

11.1. Prowadzenie linii w pobliu drzew i wycinka lena Ze wzgldu na ochron drzewostanu zaleca si taki wybór trasy linii, aby wycink i wygalzienie drzew ograniczy do niezbdnego minimum. Sprawy te reguluje "Ustawa o ochronie i ksztaltowaniu rodowiska", której jednolity tekst ogloszony zostal w Dz.U. nr 38 poz. 452 z 2001r. Okrela ona m.in., e napowietrzne linie elektroenergetyczne naley prowadzi i wykonywa w sposób zapewniajcy zachowanie walorów krajobrazowych rodowiska i ochron przed szkodliwymi uciliwociami dla tego rodowiska. Prowadzenie linii przez tereny lene oraz usuwanie drzew na tych terenach reguluje "Ustawa o ochronie gruntów rolnych i lenych" Dz.U. nr 16 z 1995 r. Prowadzenie elektroenergetycznych linii z przewodami izolowanymi przez las i w pobliu drzew naley projektowa zgodnie z poniszymi zasadami (wg normy N SEP-E-003): a) prowadzc lini przez las naley wykorzystywa istniejce przecinki lene, pasy przeciwpoarowe lub drogi lene, b) odleglo przewodów pelnoizolowanych linii od pni i konarów drzew powinna wynosi co najmniej 0,5 m. 11.2. Wskazówki wykorzystania albumu Rysunki i zestawienia materialów zawarte w albumie nie stanowi gotowego projektu lecz umoliwiaj dokonanie optymalnego doboru slupów i pozostalych elementów linii sporód szerokiej gamy rozwiza. Dlatego do projektu technicznego przedmiotowej linii nie naley dolcza rysunków uzbroje slupów ani pozostalych kart albumowych. Wartoci oznaczone kratk okrela projektant w dokumentacji technicznej, w zalenoci od przyjtego wariantu rozwizania i wpisuje je do zestawie montaowych linii. 11.3. Wskazówki kosztorysowania Koszty budowy linii objtych niniejszym albumem naley ustala wg kalkulacji indywidualnej obejmujcej ceny materialów wg faktur lub ofert dostawców erdzi, konstrukcji, przewodów i osprztu oraz kalkulacji lub oferty przedsibiorstwa wykonujcego lini wg aktualnie obowizujcych zasad kosztorysowania. 12. ZESTAWIENE DANYCH TECHNICZNYCH ORAZ ZAKRES STOSOWANIA SLUPÓW. Zestawienie danych technicznych oraz zakres stosowania slupów ujto w tablicach 5÷12, str. 22÷31.

EN

Zestawienie danych technicznych oraz zakres stosowania slupów przelotowych Tablica 7

Sila uytkowa slupa [daN] Dopuszczalne obcienie slupa Pu [daN] Strefy klimatyczne WI P1 - 10,5/2,5 P1 - 12/2,5 P1 - 13,5/2,5 P1 - 15/2,5 P2 - 10,5/4,3 P2 - 12/4,3 P2 - 13,5/4,3 P2 - 15/4,3 P3 - 16,5/6 P3 - 18/6 P4 - 10/N P4 - 12/N E - 10,5/2,5 E - 12/2,5 E - 13,5/2,5 E - 15/2,5 E - 10,5/4,3 E - 12/4,3 E - 13,5/4,3 E - 15/4,3 E - 16,5/6 E - 18/6 N-10/200-2002 N-12/200-2002 600 240 250 430 250 W prostych cigach liniowych z przelotowym zawieszeniem przewodu. Dopuszczalne obcienie slupa Pu [daN] wg tabeli obok. Pu Pp Pp = Wp a [daN] 210 200 190 180 390 380 370 360 500 490 200 200 W II 200 190 180 170 380 370 360 350 490 480 190 190 38 36 W POZNANIU Sylwetka slupa str.

ENERGOLINIA®

Typ slupa

Typ erdzi

Oznaczenie slupa na planie

Zastosowanie slupa

180°

Pu

Pp - obcienie wiatrem przewodów Wp [daN/m] - wg tabeli a [m] - rozpito przsla Dopuszczalne pionowe obcienie haka Fy wg karty str. 92

Uwagi:

EN - 025

1. Rozpitoci przsel wiatrowych, wyznaczone przy uwzgldnieniu wysokoci zawiesze przewodów na poszczególnych slupach przelotowych w terenie plaskim, podano w tablicy 3. 2. Dla linii nie oslonitych przed dzialaniem wiatru, przebiegajcych w odlegloci do 20m od urwistego brzegu rzeki lub urwistego zbocza góry, naley uwzgldni obcienie przewodów wiatrem dla wysokoci zawieszenia przewodu mierzonej od najniszego wystpujcego poziomu wody lub podstawy urwiska góry.

str.

22

EN

Zestawienie danych technicznych oraz zakres stosowania slupów naronych Tablica 8

Dopuszczalne obcienie slupa Pu [daN] Strefy klimatyczne WI W II 210 200 200 190 190 180 180 170 390 380 380 370 370 360 360 350 550 540 540 530 530 520 520 510 500 490 490 480 950 940 940 930 930 920 920 910 890 880 880 870 1150 1140 1140 1130 1130 1120 1120 1110 1090 1080 1080 1070 W POZNANIU

ENERGOLINIA®

Typ slupa

Typ erdzi

Sila uytkowa slupa [daN]

Oznaczenie slupa na planie

Zastosowanie slupa

Sylwetka slupa str.

N1 - 10,5/2,5 N1 - 12/2,5 N1 - 13,5/2,5 N1 - 15/2,5 N2 - 10,5/4,3 N2 - 12/4,3 N2 - 13,5/4,3 N2 - 15/4,3 N3 - 10,5/6 N3 - 12/6 N3 - 13,5/6 N3 - 15/6 N3 - 16,5/6 N3 - 18/6 N4 - 10,5/10 N4 - 12/10 N4 - 13,5/10 N4 - 15/10 N4 - 16,5/10 N4 - 18/10 N5 - 10,5/12 N5 - 12/12 N5 - 13,5/12 N5 - 15/12 N5 - 16,5/12 N5 - 18/12

E - 10,5/2,5 E - 12/2,5 E - 13,5/2,5 E - 15/2,5 E - 10,5/4,3 E - 12/4,3 E - 13,5/4,3 E - 15/4,3 E - 10,5/6 E - 12/6 E - 13,5/6 E - 15/6 E - 16,5/6 E - 18/6 E - 10,5/10 E - 12/10 E - 13,5/10 E - 15/10 E - 16,5/10 E - 18/10 E - 10,5/12 E - 12/12 E - 13,5/12 E - 15/12 E - 16,5/12 E - 18/12

250 Do zalomów linii z przelotowym zawieszeniem przewodu. 430 Dopuszczalne obcienie slupa Pu [daN] wg tabeli obok.

Pu 2 N p cos

600

Pu 120°

[daN] 2

Wyznaczenie kta zalomu:

P cos = u 2 2 Np

Dopuszczalne poziome obcienie haka: Fx - wg karty str. 92 Fx 2 N p cos [ daN ] 2 Np - nacig podstawowy przewodu [daN] wg tablicy 2

40

1000

1200

EN - 025

str. 23

EN

ENERGOLINIA®

Zestawienie danych technicznych oraz zakres stosowania slupów naronych Tablica 8 c.d.

W POZNANIU Dopuszczalne obcienie slupa Pu [daNm] Strefy klimatyczne WI W II 1440 1430 1420 1410 1390 1380 1690 1680 1670 1660 1940 1930 1920 1910 2440 2430 2420 2410 1430 1420 1410 1400 1380 1370 1680 1670 1660 1650 1930 1920 1910 1900 2430 2420 2410 2400

Typ slupa

Typ erdzi

Sila uytkowa slupa [daN]

Oznaczenie slupa na planie

Zastosowanie slupa

Sylwetka slupa str.

N6 - 10,5/15 N6 - 12/15 N6 - 13,5/15 N6 - 15/15 N6 - 16,5/15 N6 - 18/15 N7 - 10,5/17,5 N7 - 12/17,5 N7 - 13,5/17,5 N7 - 15/17,5 N8 -10,5/20 N8 - 12/20 N8 - 13,5/20 N8 - 15/20 N9 - 10,5/25 N9 - 12/25 N9 - 13,5/25 N9 - 15/25

EM - 10,5/15 EM - 12/15 EM - 13,5/15 EM - 15/15 EM - 16,5/15 EM - 18/15 EM - 10,5/17,5 EM - 12/17,5 EM - 13,5/17,5 EM - 15/17,5 EM - 10,5/20 EM - 12/20 EM - 13,5/20 EM - 15/20 EM - 10,5/25 EM - 12/25 EM - 13,5/25 EM - 15/25

1500

1750

Pu

wg str. 23

40

2000

120°

2500

EN - 025

str. 24

Zestawienie danych technicznych oraz zakres stosowania slupów odporowych Tablica 9

Dopuszczalne obcienie slupa Pz* Pu Pz [daN] [daN] [daN] Sylwetka Strefy klimatyczne slupa WI W II str. Rodzaj gruntu redni redni redni Slaby i slaby i slaby 430 230 190 430

EN

ENERGOLINIA®

Typ slupa

Typ erdzi

Sila uytkowa Oznaczenie slupa na slupa planie [daN]

Zastosowanie slupa

W POZNANIU

O1 -10,5/4,3 O1 - 12/4,3 O1 - 13,5/4,3 O1 - 15/4,3 O2 - 10,5/6 O2 - 12/6 O2 - 13,5/6 O2 - 15/6 O2 - 16,5/6 O2 - 18/6 O3 - 10,5/10 O3 - 12/10 O3 - 13,5/10 O3 - 15/10 O3 - 16,5/10 O3 - 18/10 O4 - 10,5/12 O4 - 12/12 O4 - 13,5/12 O4 - 15/12 O4 - 16,5/12 O4 - 18/12 O5 - 10,5/15 O5 - 12/15 O5 - 13,5/15 O5 - 15/15 O5 - 16,5/15 O5 - 18/15 O6 - 10,5/17,5 O6 - 12/17,5 O6 - 13,5/17,5 O6 - 15/17,5

E - 10,5/4,3 E - 12/4,3 E - 13,5/4,3 E - 15/4,3 E - 10,5/6 E - 12/6 E - 13,5/6 E - 15/6 E - 16,5/6 E - 18/6 E - 10,5/10 E - 12/10 E - 13,5/10 E - 15/10 E - 16,5/10 E - 18/10 E - 10,5/12 E - 12/12 E - 13,5/12 E - 15/12 E - 16,5/12 E - 18/12 EM - 10,5/15 EM - 12/15 EM - 13,5/15 EM - 15/15 EM - 16,5/15 EM - 18/15 EM - 10,5/17,5 EM - 12/17,5 EM - 13,5/17,5 EM - 15/17,5

430

Do podzialu linii na sekcje odcigowe. 600 Dopuszczalne obcienie slupa Pu , Pz [daN] wg tabeli obok. 600 350 280 600

Pu

Pu

2 Np [daN] 3

1000 450 320 1000

1000

180°÷175° Pz

Pz Pp + Ps [daN]

Pz* ­ w przypadku fundamentów plytowych UP i SFP Pz ­ dla pozostalych fundamentów Dopuszczalne poziome obcienie haka: Fx - wg karty str. 92, Fx Np Np - nacig podstawowy przewodu [daN] wg tablicy 2

42

1200

1200

540

390

1200

1500

Pp - obcienie wiatrem przewodu [daN] wg tablicy 14 Ps - obcienie wiatrem slupa [daN] wg tablicy 13

1500

550

400

1500

EN - 025

1750

1750

550

400

1750

str.

25

EN

Zestawienie danych technicznych oraz zakres stosowania slupów odporowo-naronych Tablica 10

Dopuszczalne obcienie slupa Pu2* Pu1 Pu2 [daN] [daN] [daN] Strefy klimatyczne WI W II W I, W II 390 380 380 370 290 430 370 360 360 350 550 540 540 530 530 520 420 600 520 510 500 490 490 480 950 940 940 930 930 920 680 1000 920 910 890 880 880 870 1150 1140 1140 1130 1130 1120 800 1200 1120 1110 1090 1080 1080 1070

ENERGOLINIA®

Typ slupa

Typ erdzi

Sila uytkowa slupa [daN]

Oznaczenie slupa na planie

Zastosowanie slupa

Sylwetka slupa str.

W POZNANIU

ON1 - 10,5/4,3 ON1 - 12/4,3 ON1 - 13,5/4,3 ON1 - 15/4,3 ON2 - 10,5/6 ON2 - 12/6 ON2 - 13,5/6 ON2 - 15/6 ON2 - 16,5/6 ON2 - 18/6 ON3 - 10,5/10 ON3 - 12/10 ON3 - 13,5/10 ON3 - 15/10 ON3 - 16,5/10 ON3 - 18/10 ON4 - 10,5/12 ON4 - 12/12 ON4 - 13,5/12 ON4 - 15/12 ON4 - 16,5/12 ON4 - 18/12

E - 10,5/4,3 E - 12/4,3 E - 13,5/4,3 E - 15/4,3 E - 10,5/6 E - 12/6 E - 13,5/6 E - 15/6 E - 16,5/6 E - 18/6 E - 10,5/10 E - 12/10 E - 13,5/10 E - 15/10 E - 16,5/10 E - 18/10 E - 10,5/12 E - 12/12 E - 13,5/12 E - 15/12 E - 16,5/12 E - 18/12

430

Do podzialu linii na sekcje odcigowe z równoczesnym zalomem. Dopuszczalne obcienie slupa Pu1, Pu2 [daN] wg tabeli obok.

Pu1 2 Np cos

600

Pu2 Pu2

[daN] 2

2 Np [daN] 3

Wyznaczenie kta zalomu:

Pu1

44

1000

90°

P cos = u1 2 2 Np

Pu2* - w przypadku fundamentów UP1÷7 Pu2 - dla pozostalych fundamentów Dopuszczalne poziome obcienie haka: Fx - wg karty str. 92, Fx Np

1200 Np - nacig podstawowy przewodu [daN] wg tablicy 2.

EN - 025

str. 26

EN

ENERGOLINIA®

Zestawienie danych technicznych oraz zakres stosowania slupów odporowo-naronych Tablica 10 c.d.

W POZNANIU Dopuszczalne obcienie slupa Typ slupa Typ erdzi Sila uytkowa slupa [daN] Oznaczenie slupa na planie Zastosowanie slupa Pu1 [daNm] Pu2* Pu2 Sylwetka [daNm] [daNm] slupa str. Strefy klimatyczne W II 1430 1420 1410 1400 1380 1370 1680 1670 1660 1650 1930 1920 1910 1900 2430 2420 2410 2400 3410 3190 2970 W I, W II

WI ON5 - 10,5/15 ON5 - 12/15 ON5 - 13,5/15 ON5 - 15/15 ON5 - 16,5/15 ON5 - 18/15 ON6 - 10,5/17,5 ON6 - 12/17,5 ON6 - 13,5/17,5 ON6 - 15/17,5 ON7 - 10,5/20 ON7 - 12/20 ON7 - 13,5/20 ON7 - 15/20 ON8 - 10,5/25 ON8 - 12/25 ON8 - 13,5/25 ON8 - 15/25 ON9 - 10,5/35 ON10 - 12/33 ON11 - 13,5/31 EM - 10,5/15 EM - 12/15 EM - 13,5/15 EM - 15/15 EM - 16,5/15 EM - 18/15 EM - 10,5/17,5 EM - 12/17,5 EM - 13,5/17,5 EM - 15/17,5 EM - 10,5/20 EM - 12/20 EM - 13,5/20 EM - 15/20 EM - 10,5/25 EM - 12/25 EM - 13,5/25 EM - 15/25 EM - 10,5/35 EM - 12/33 EM - 13,5/31 1440 1430 1420 1410 1390 1380 1690 1680 1670 1660 1940 1930 1920 1910 2440 2430 2420 2410 3420 3200 2980

1500

1000

1500

1750

Pu1 90°

Pu2

1200

1750 44

wg str. 26

2000

1350

2000

2500 3500 3300 3100

1650

2500 3500 3300 3100

2000

EN - 025

str. 27

EN

Zestawienie danych technicznych oraz zakres stosowania slupów kracowych Tablica 11

Dopuszczalne obcienia slupa Pz* Puw Pz [daN] [daN] [daN] Sylwetka Strefy klimatyczne slupa WI W II str. Rodzaj gruntu redni redni redni Slaby i slaby i slaby 430 230 190 430

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

Typ slupa

Typ erdzi

Sila uytkowa slupa [daN]

Oznaczenie slupa na planie

Zastosowanie slupa

K1 - 10,5/4,3 K1 - 12/4,3 K1 - 13,5/4,3 K1 - 15/4,3 K2 - 10,5/6 K2 - 12/6 K2 - 13,5/6 K2 - 15/6 K2 - 16,5/6 K2 - 18/6 K3 - 10,5/10 K3 - 12/10 K3 - 13,5/10 K3 - 15/10 K3 - 16,5/10 K3 - 18/10 K4 - 10,5/12 K4 - 12/12 K4 - 13,5/12 K4 - 15/12 K4 - 16,5/12 K4 - 18/12

E - 10,5/4,3 E - 12/4,3 E - 13,5/4,3 E - 15/4,3 E - 10,5/6 E - 12/6 E - 13,5/6 E - 15/6 E - 16,5/6 E - 18/6 E - 10,5/10 E - 12/10 E - 13,5/10 E - 15/10 E - 16,5/10 E - 18/10 E - 10,5/12 E - 12/12 E - 13,5/12 E - 15/12 E - 16,5/12 E - 18/12

430

Do kracowego zakoczenia linii. Dopuszczalne obcienie slupa Puw [daN] wg tabeli obok. Puw =

Pu2 + Pz2

[daN] 600 350 280 600

600

Pu Np [daN] Pz Ps [daN]

Pu

Pz* ­ w przypadku fundamentów plytowych UP i SFP Pz ­ dla pozostalych fundamentów 1000 450 320 1000

46

1000

Pz

Puw

Dopuszczalne poziome obcienie haka: Fx - wg karty str. 92, Fx Np Np - nacig podstawowy przewodu [daN] wg tablicy 2 1200 Ps - obcienie wiatrem slupa [daN] wg tablicy 13 1200 540 390 1200

EN - 025

str. 28

EN

Zestawienie danych technicznych oraz zakres stosowania slupów kracowych Tablica 11 c.d.

Dopuszczalne obcienia slupa Muw Mz Mz* [daNm] [daNm] [daNm] Sylwetka Strefy klimatyczne slupa WI W II str. Rodzaj gruntu redni redni redni Slaby i slaby i slaby

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

Typ slupa

Typ erdzi

Sila uytkowa slupa [daN]

Oznaczenie slupa na planie

Zastosowanie slupa

K5 - 10,5/15 K5 - 12/15 K5 - 13,5/15 K5 - 15/15 K5 - 16,5/15 K5 - 18/15 K6 - 10,5/17,5 K6 - 12/17,5 K6 - 13,5/17,5 K6 - 15/17,5 K7 - 10,5/20 K7 - 12/20 K7 - 13,5/20 K7 - 15/20 K8 - 10,5/25 K8 - 12/25 K8 - 13,5/25 K8 - 15/25

E - 10,5/15 E - 12/15 E - 13,5/15 E - 15/15 E - 16,5/15 E - 18/15 E - 10,5/17,5 E - 12/17,5 E - 13,5/17,5 E - 15/17,5 E - 10,5/20 E - 12/20 E - 13,5/20 E - 15/20 E - 10,5/25 E - 12/25 E - 13,5/25 E - 15/25

1500

1500

550

400

1500

1750

Pu

wg str. 28

1750

550

400

1750 46

2000

Pz

Puw

2000

550

400

2000

2500

2500

550

400

2500

EN - 025

str. 29

EN

Zestawienie danych technicznych oraz zakres stosowania slupów rozgalnych Tablica 12

Dopuszczalne obcienie slupa (uwaga 2) Pu Pug, Puo Pug*, Puo* [daN] [daN] [daN] Strefy klimatyczne W I,W II Rodzaj gruntu redni i slaby 430 290 430

ENERGOLINIA®

Typ slupa

Typ erdzi

Sila uytkowa slupa [daN]

Oznaczenie slupa na planie

Zastosowanie slupa

Sylwetka slupa str.

W POZNANIU

R1 - 10,5/4,3 R1 - 12/4,3 R1 - 13,5/4,3 R1 - 15/4,3 R2 - 10,5/6 R2 - 12/6 R2 - 13,5/6 R2 - 15/6 R2 - 16,5/6 R2 - 18/6 R3 - 10,5/10 R3 - 12/10 R3 - 13,5/10 R3 - 15/10 R3 - 16,5/10 R3 - 18/10 R4 - 10,5/12 R4 - 12/12 R4 - 13,5/12 R4 - 15/12 R4 - 16,5/12 R4 - 18/12

E - 10,5/4,3 E - 12/4,3 E - 13,5/4,3 E - 15/4,3 E - 10,5/6 E - 12/6 E - 13,5/6 E - 15/6 E - 16,5/6 E - 18/6 E - 10,5/10 E - 12/10 E - 13,5/10 E - 15/10 E - 16,5/10 E - 18/10 E - 10,5/12 E - 12/12 E - 13,5/12 E - 15/12 E - 16,5/12 E - 18/12

430

Slup rozgalny-przelotowy linii glównej oraz kracowy linii odgalnej. Dopuszczalne obcienie slupa Pu, Pug, Puo [daN] wg tablicy okok.

600

180° LG Pug

2 2 Pu = Puo + Pug [daN]

600

420

600

gdzie: 2 P Npg [daN] ug 3 Puo Npo + Ps [daN] Pug*, Puo* - w przypadku fundamentów UP1÷7 Pug, Puo - dla pozostalych fundamentów Dopuszczalne poziome obcienie haka: Fx - wg karty str. 92, Fx Np 1000 680 1000

48

1000

P (uwaga 1) LO uo

= ± 10°

Pu

1200

Npg, Npo - nacig podstawowy przewodu linii glównej lub odgalnej [daN] wg tablicy 2.

1200

900

1200

EN - 025

Uwagi: 1. Dopuszcza si maksymalny kt odgalzienia linii = ± 45° z uwzgldnieniem w obliczeniach sil skladowych w poszczególnych kierunkach. 2. W zalenoci od wielkoci obcie slupa w poszczególnych kierunkach z tabeli dopuszczalnych obcie naley przyjmowa: Pug - gdy Pug < Puo lub Puo - gdy Puo < Pug.

str.

30

EN

Zestawienie danych technicznych oraz zakres stosowania slupów rozgalnych Tablica 12 c.d.

Dopuszczalne obcienie slupa (uwaga 2 - str. 30) Pu Pug, Puo Pug*, Puo* Sylwetka [daN] [daN] [daN] slupa Strefy klimatyczne str. W I, W II Rodzaj gruntu redni i slaby

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

Typ slupa

Typ erdzi

Sila uytkowa slupa [daN]

Oznaczenie slupa na planie

Zastosowanie slupa

R5 - 10,5/15 R5 - 12/15 R5 - 13,5/15 R5 - 15/15 R5 - 16,5/15 R5 - 18/15 R6 - 10,5/17,5 R6 - 12/17,5 R6 - 13,5/17,5 R6 - 15/17,5 R7 - 10,5/20 R7 - 12/20 R7 - 13,5/20 R7 - 15/20 R8 - 10,5/25 R8 - 12/25 R8 - 13,5/25 R8 - 15/25 R9 - 10,5/35 R10 - 12/33 R11 - 13,5/31

EM - 10,5/15 EM - 12/15 EM - 13,5/15 EM - 15/15 EM - 16,5/15 EM - 18/15 EM - 10,5/17,5 EM - 12/17,5 EM - 13,5/17,5 EM - 15/17,5 EM - 10,5/20 EM - 12/20 EM - 13,5/20 EM - 15/20 EM - 10,5/25 EM - 12/25 EM - 13,5/25 EM - 15/25 EM - 10,5/35 EM - 12/33 EM - 13,5/31

1500

1500

1000

1500

180°

1750

LG Pug

wg str. 30

1750

1200

1750 48

2000

2000

1350

2000

= ± 10°

(uwaga)

LO Puo

Pu

2500 3500 3300 3100 1650 2500 3500 3300 3100

2500 3500 3300 3100

2000

EN - 025

Uwaga: Dopuszcza si maksymalny kt odgalzienia linii = ± 45° z uwzgldnieniem w obliczeniach sil skladowych w poszczególnych kierunkach.

str.

31

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

32

Obcienie wiatrem slupa Ps [daN] Tablica 13 Obcienie wiatrem slupa Ps [daN] Rodzaj erdzi slupa WI 10,5/2,5 12/2,5 10,5/6 13,5/2,5 12/6 10,5/20 15/2,5 13,5/6 12/20 15/6 13,5/20 10,5/35 15/20 16,5/6 18/6 16,5/10 18/10 13,5/31 16,5/12 18/12 16,5/15 18/15 10,5/10 12/10 10,5/15 10,5/25 15/4,3 13,5/10 12/15 12/25 15/10 13,5/15 13,5/25 15/15 15/25 10,5/4,3 12/4,3 10,5/12 13,5/4,3 12/12 10,5/17,5 40 50 Strefa klimatyczna W II 50 60

60

70

13,5/12 12/17,5

70

80

15/12 13,5/17,5 15/17,5

80

90

90 100 110 120

100 110 120 130

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

33

Jednostkowe obcienie wiatrem przewodu AHXAMK-WM Wp [daN/m] Tablica 14 Obcienie wiatrem przewodu Wp [daN/m] Strefa klimatyczna Rodzaj przewodu WI W II

Wysoko zawieszenia przewodu [m] 0 do 10 AHXAMK-WM 3x25 AHXAMK-WM 3x50 AHXAMK-WM 3x95 AHXAMK-WM 3x120 2,357 2,592 2,828 2,985 >10 do 16 2,577 2,835 3,093 3,265 0 do 10 2,793 3,073 3,352 3,539 >10 do 16 3,052 3,358 3,663 3,867

Jednostkowy ciar przewodu AHXAMK-WM z sadzi normaln Gn [daN/m] Tablica 15 Ciar przewodu z sadzi normaln Gn [daN/m] Rodzaj przewodu S I, S Ia AHXAMK-WM 3x25 AHXAMK-WM 3x50 AHXAMK-WM 3x95 AHXAMK-WM 3x120 3,886 4,444 5,295 5,748 Strefy klimatyczne S II, S IIa 4,845 5,485 6,418 6,926

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

34

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

35

II. KARTY KATALOGOWE SLUPÓW

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

36

1 P1-12/2,5

180°

hp L

Uwaga: Zakres stosowania, dopuszczalne obcienia i sposoby ustalania obcie slupów podano w tablicy 7.

t

erd Typ slupa Dlugo L m 10,5 12 13,5 15 16,5 18 P3 - E/6 P1 - E/2,5 P2 - E/4,3 Typ

Sila uytkowa slupa daN P1 - 250 P2 - 430

P -10,5 P -12 P -13,5 P -15 P -16,5 P -18

Wysoko zawieszenia przewodów hp dla t = 2m m 8,1 9,6 11,1 12,6 14,1 15,6

Uzbrojenie slupa str.

37

P3 - 600

SLUP PRZELOTOWY P1 ÷ P3

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

37

6 5 4 3 2 1 Lp.

Tablice bezpieczestwa Ustój - fundament cig nylonowy Oslona przewodu Hak rubowy Uchwyt przelotowy Wyszczególnienie XMFA 11100 XMFR 1020 XAR 101 XAR 3010

str. 76 str. 52, 53

SAE,Tranzex SAE,Tranzex SAE,Tranzex

kpl. kpl. szt. szt. szt. szt. 1,25 0,1

1 1 4 1 1 1 Uwagi

str. 92

SAE,Tranzex

Producent Masa dystrybutor, Jedn. jedn. Ilo nr normy, [kg] strony, rys.

UZBROJENIE SLUPA P1 ÷ P3

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

38

PX

2 P4-12/N

180°

hp L

Uwaga: Zakres stosowania, dopuszczalne obcienia i sposoby ustalania obcie slupów podano w tablicy 7.

t

erd Typ slupa Dlugo L m P4-10/N P4-12/N 10 12 Typ N-10/200-2002 N-12/200-2002

Sila uytkowa slupa Px daN 240 250

Wysoko zawieszenia przewodów hp dla t = 2m m 7,6 9,6

Uzbrojenie slupa str. 39

SLUP PRZELOTOWY P4/N

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

39

6 5 4 3 2 1 Lp.

Tablice bezpieczestwa Ustój - fundament cig nylonowy Oslona przewodu Hak rubowy Uchwyt przelotowy Wyszczególnienie XMFA 11100 XMFR 1020 XAR 1010 XAR 3010

str. 76 str. 56

SAE,Tranzex SAE,Tranzex SAE,Tranzex SAE,Tranzex

kpl. kpl. szt. szt. szt. szt. 0,1 2,0 1,25

1 1 4 1 1 1 Uwagi

Producent Masa dystrybutor, Jedn. jedn. Ilo nr normy, [kg] strony, rys.

UZBROJENIE SLUPA P4/N

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

40

3 N1-12/2,5

hp L

Uwagi: Zakres stosowania, dopuszczalne obcienia i sposoby ustalania obcie slupów podano w tablicy 8.

t

erd Typ slupa Dlugo L m N -10,5 N -12 N -13,5 N -15 N -16,5 N -18 10,5 12 13,5 15 16,5 18 N1 - E/2,5 N2 - E/4,3 N3 - E/6 N4 - E/10 N5 - E/12 N6 - EM/15 N7 - EM/17,5 N8 - EM/20 N9 - EM/25 N3 - E/6 N4 - E/10 N5 - E/12 N6 - E/15 Typ

Sila uytkowa slupa daN N1 - 250 N2 - 430 N3 - 600 N4 - 1000 N5 - 1200 N6 - 1500 N7 - 1750 N8 - 2000 N9 - 2500 N3 - 600 N4 - 1000 N5 - 1200 N6 - 1500

Wysoko zawieszenia przewodów hp dla t = 2m m 8,1 9,6 11,1

Uzbrojenie slupa str.

41 12,6 14,1 15,6

SLUP NARONY N1 ÷ N9

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

41

UZBROJENIE 2

UZBROJENIE 1

Uwaga: W przypadku nacigów Np przekraczajcych dopuszczalne obcienie Fx haków stosowa konstrukcj KOD - uzbrojenie 2, pomniejszajc wysoko zawieszenia przewodu hp o 0,1m. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Lp. Tablice bezpieczestwa Ustój - fundament cig nylonowy Oslona przewodu Lcznik kablkowy skrcony Objemka Konstrukcja odcigowa (uwaga) Hak rubowy (uwaga) XAR 101 Uchwyt przelotowy Wyszczególnienie XAR 3010 XMFA 11100 XMFR 1020 38115 OB-7 KOD-1a SOT 101. str. 76 str. 52÷55 SAE,Tranzex SAE,Tranzex BELOS kpl. kpl. szt. szt. szt. 0,1 0,7 1,7 3,6 1 1 4 1 1 1 1 1 1,25 1 Uwagi Do KOD-1a Do erdzi Dw = 263

rys. 4-037-22a szt. rys. 4-050-5a SAE,Tranzex str. 92 SAE,Tranzex str. 92 SAE,Tranzex Producent dystrybutor, nr normy, strony, rys. szt. szt. szt.

Masa Jedn. jedn. Ilo [kg]

UZBROJENIE SLUPA N1 ÷ N9

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

42

4 O1-12/4,3

180°÷175°

hp L

Uwaga: Zakres stosowania, dopuszczalne obcienia i sposoby ustalania obcie slupów podano w tablicy 9

t

erd Typ slupa Dlugo L m O -10,5 O -12 O -13,5 O -15 O -16,5 O -18 10,5 12 13,5 15 16,5 18 O1 - E/4,3 O2 - E/6 O3 - E/10 O4 - E/12 O5 - EM/15 O6 - EM/17,5 O2 - E/6 O3 - E/10 O4 - E/12 O5 - E/15 Typ

Sila uytkowa slupa daN O1 - 430 O2 - 600 O3 - 1000 O4 - 1200 O5 - 1500 O6 - 1750 O2 - 600 O3 - 1000 O4 - 1200 O5 - 1500

Wysoko zawieszenia przewodów hp dla t = 2m m 8,3 9,8 11,3 12,8 14,3 15,8

Uzbrojenie slupa str.

43

SLUP ODPOROWY O1 ÷ O6

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

43

4

2 , 0

3

7

2 , 0

2

A

6 1 5

7

8

A

Uwaga: W przypadku nacigów Np, przekraczajcych dopuszczalne obcienie Fx haków, stosowa konstrukcj KOD 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tablice bezpieczestwa Ustój - fundament Polczenie linii cig nylonowy Pokrywa izolacyjna Zacisk rubowy Uchwyt odcigowy ruba z nakrtk, podkladk okrgl i spryst Konstrukcja odcigowa (uwaga) Hak nakrtkowy Hak rubowy (uwaga) XMFA 11100 SP 15 SL 4.25 XAR 1110 M16x310 M16x270 KOD-1a str. 76 str. 52÷55 str. 80 SAE, Tranzex SAE, Tranzex SAE, Tranzex SAE, Tranzex PN-85/M-82101 rys. 4-050-5a str. 92 str. 92 kpl. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. 0,03 0,13 0,77 0,57 0,51 3,6 1 1 kpl. kpl. 1 2 1 1 2 2 2 1 1 Do Dw = 263 KOD-1a, Dw = 218 erdzie Do erdzi Dw = 218, 263 Do SL 4.25 Do polczenia linki nonej

Lp.

Wyszczególnienie

Producent dystrybutor, nr normy, strony, rys.

Masa Jedn. jedn. Ilo [kg]

Uwagi

UZBROJENIE SLUPA O1 ÷ O6

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

44

5 ON1-12/4,3

hp L

Uwagi: Zakres stosowania, dopuszczalne obcienia i sposoby ustalania obcie slupów podano w tablicy 10

t

erd Typ slupa Dlugo L m ON -10,5 ON -12 ON -13,5 ON -15 ON -16,5 ON -18 ON -10,5 ON -12 ON -13,5 10,5 12 13,5 15 16,5 18 10,5 12 13,5 ON1 - E/4,3 ON2 - E/6 ON3 - E/10 ON4 - E/12 ON5 - EM/15 ON6 - EM/17,5 ON7 - EM/20 ON8 - EM/25 ON2 - E/6 ON3 - E/10 ON4 - E/12 ON5 - E/15 ON9 - EM/35 ON10 - EM/33 ON11 - EM/31 Typ

Sila uytkowa slupa daN ON1 - 430 ON2 - 600 ON3 - 1000 ON4 - 1200 ON5 - 1500 ON6 - 1750 ON7 - 2000 ON8 - 2500 ON2 - 600 ON3 - 1000 ON4 - 1200 ON5 - 1500 ON9 - 3500 ON10 - 3300 ON11 - 3100

Wysoko zawieszenia przewodów hp dla t = 2m m 8,2 9,7 11,2 12,7 14,2 15,7 8,2 9,7 11,2

Uzbrojenie slupa str.

45

SLUP ODPOROWO-NARONY ON1 ÷ ON11

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

45

A

2

0,2

4

1

3

5

7

A

8 7 6 5 4 3

Tablice bezpieczestwa Ustój - fundament Polczenie linii cig nylonowy Pokrywa izolacyjna Zacisk rubowy Uchwyt odcigowy

XMFA 11100 SP 15 SL 4.25 XAR 1110 OG-23 OB-7 OB-3 OB-2 KOD-1c

str. 76 str. 56÷59 str. 80 SAE, Tranzex SAE, Tranzex SAE, Tranzex

kpl. kpl. kpl. szt. szt. szt.

0,03 0,13 0,77 2,8 1,7 1,5 1,3 5,3

1 1 1 2 1 1 2

Do SL 4.25 Do polczenia linki nonej Do KOD ­ 1c Do Dw = 263 KOD-1a, erdzie Dw = 218 Do KOD ­ 1b Dw = 420 Do erdzi Dw = 173 Dw = 218, 263 Uwagi

SAE, Tranzex szt. rys. 4-280-24a rys. 4-037-22a rys. 4-280-33 rys. 4-050-5a Producent dystrybutor, nr normy, strony, rys. szt. szt.

2

Objemka

2

1

Konstrukcja odcigowa

KOD-1b KOD-1a

2,5 3,6

2

Lp.

Wyszczególnienie

Masa Jedn. jedn. Ilo [kg]

UZBROJENIE SLUPA ON1 ÷ ON11

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

46

6 K1-12/4,3

hp

Uwagi: 1. Zakres stosowania, dopuszczalne obcienia i sposoby ustalania obcie slupów podano w tablicy 11 2. Slup przeznaczony do polcze wg str. 90

t

erd Typ slupa Dlugo L m K -10,5 K -12 K -13,5 K -15 K -16,5 K -18 10,5 12 13,5 15 16,5 18 K1 - E/4,3 K2 - E/6 K3 - E/10 K4 - E/12 K5 - EM/15 K6 - EM/17,5 K7 - EM/20 K8 - EM/25 K2 - E/6 K3 - E/10 K4 - E/12 K5 - E/15 Typ

Sila uytkowa slupa daN K1 - 430 K2 - 600 K3 - 1000 K4 - 1200 K5 - 1500 K6 - 1750 K7 - 2000 K8 - 2500 K2 - 600 K3 - 1000 K4 - 1200 K5 - 1500

Wysoko zawieszenia przewodów hp dla t = 2m m 8,3 9,8 11,3

Uzbrojenie slupa str.

47 12,8 14,3 15,8

SLUP KRACOWY K1 ÷ K8

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

47

1

0,2

3

4

2 9

0,2

8

7 5 6

Uwaga: W przypadku nacigów Np przekraczajcych dopuszczalne obcienie Fx haków stosowa konstrukcj KOD. 13 12 11 10 Tablice bezpieczestwa Ustój - fundament Polczenie uziemienia Uziom OB-8 9 Objemka OB-5 OB-2 8 Konstrukcja do glowic kablowych KGK-12 KGK-11 KGK-10 KOG-14a KOG-13a KOG-12a str. 75 QTIII - SAXKA QTIII-SAXKA-25 XMFA 11100 XAR 1110 KOD-1a SOT 101. 1 Hak rubowy (uwaga) XAR 101 TRANZEX SAE, Tranzex SAE, Tranzex rys. 4-050-5a SAE, Tranzex str. 92 SAE, Tranzex str. 92 kpl. kpl. szt. szt. szt. szt. 0,77 3,6 rys. 3-280-17a szt. rys. 4-037-22a szt. str. 76 str. 52÷55 str. 73 str. 71, 72 kpl. kpl. kpl. kpl. 1,8 1,6 2 1,3 7,6 7,4 7,2 5,4 5,3 5,1 1 1 1 1 1 1 Do erdzi Dw = 263 3x50 ÷ 3x120 mm2 3x25 mm2 1 1 1 1 1 2 (3)* Do KOD-1a*, KOG-14a, KGK-12 Do KOG-13a, KGK-11 Do KOG-12a, KGK-10 Dw = 263 Do erdzi Dw = 218 Dw = 173 Dw = 263 Dw = 218 Dw = 173

7 6 5 4 3 2

Konstrukcja do ograniczników przepi Ogranicznik przepi Zestaw glowic kablowych 12/20 kV do AHXAMK-WM cig nylonowy Uchwyt odcigowy (ujty w zestawie glowic kabl.) Konstrukcja odcigowa (uwaga)

rys. 3-280-12a

szt.

1

Do erdzi

Lp.

Wyszczególnienie

Producent dystrybutor, nr normy, strony, rys.

Masa Jedn. jedn. Ilo [kg]

Uwagi

UZBROJENIE SLUPA K1 ÷ K8

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

48

7 R1-12/4,3

180° LG

L

hpg

hpo

±10°

LO

Uwagi: Zakres stosowania, dopuszczalne obcienia i sposoby ustalania obcie slupów podano w tablicy 12.

t

erd Typ slupa Dlugo L m R -10,5 R -12 R -13,5 R -15 R -16,5 R -18 R -10,5 R -12 R -13,5 10,5 12 13,5 15 16,5 18 10,5 12 13,5 R1 - E/4,3 R2 - E/6 R3 - E/10 R4 - E/12 R5 - EM/15 R6 - EM/17,5 R7 - EM/20 R8 - EM/25 R2 - E/6 R3 - E/10 R4 - E/12 R5 - E/15 R9 - EM/35 R10 - EM/33 R11 - EM/31 Typ Sila uytkowa slupa daN R1 - 430 R2 - 600 R3 - 1000 R4 - 1200 R5 - 1500 R6 - 1750 R7 - 2000 R8 - 2500 R2 - 600 R3 - 1000 R4 - 1200 R5 - 1500 R9 - 3500 R10 - 3300 R11 - 3100

Wysoko zawieszenia przewodów hp dla t = 2m hpg hpo m 8,6 10,1 11,6 13,1 14,6 16,1 8,6 10,1 11,6 7,25 8,75 10,25 11,75 13,25 14,75 7,25 8,75 10,25

Uzbrojenie slupa str.

49

SLUP ROZGALNY R1 ÷ R11

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

49

9b

6

5

9

7

10

8

14 13

6

4

5

0,2

0,6

2

0,1 0,35

12 11

9a

15

3

1 2

Zestawienie materialów - str. 50

UZBROJENIE SLUPA R1 ÷ R11

4

EN

19 18 17 16

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

50

Tablice bezpieczestwa Ustój - fundament Polczenie uziemienia Uziom Gi-5 Gi-3a Gi-2a Gi-1a

str. 76 str. 56÷59 str. 73 str. 71, 72 rys. 4-280-5c rys. 4-280-5a

kpl. kpl. kpl. kpl. 24,9 22,5 21,9 18,3

1 1 1 Dw=420 1 Do erdzi Dw=263 Dw=218 Dw=173

15

Glowica slupa

szt.

14 13 12 11

ruba z nakrtk, podkladk okrgl i spryst Kocówka kablowa Al Zacisk odgalny przebijajcy izolacj z pokryw izolacyjn Zacisk Al ktowy 90° zaprasowywano-plaski Przewód

M12x30 KRA 120/12 KRA 50/12 SL 25.2+SP16 50711.03 50711.01 SAX-W 120mm2

PN-85/M-82105 ERGOM ENSTO POL BELOS

szt. szt. szt. szt.

0,07 0,03 0,03 0,2 0,2

6 6 3 3

Do poz. 10 120mm2 50mm

2

Do poz. 10

10

TRANZEX,SAE

SAX-W 50mm2 KGK-10 KGK-11

m 7,2

20

Do linii

3x120mm2 3x95mm2 3x50mm2 3x25mm2 Dw = 173 Dw = 218 Dw = 263 Dw = 420

9b

Konstrukcja do glowic kablowych

KGK-12 KGK-13 KGK-14

rys. 3-280-17a

szt.

7,4 7,6 7,8 20,0 0,03 0,13 0,77 0,9 0,7 2,8 1,7 1,5 1,3 5,3

1

Do erdzi

9a 8 7 6 5 4 3 Ograniczniki przepi Pokrywa izolacyjna Zacisk rubowy

rys. 4-280-35 str. 75 SAE, Tranzex SAE, Tranzex TRANZEX SAE, Tranzex SAE, Tranzex BELOS BELOS rys. 4-280-24a

szt. kpl. kpl. szt. kpl. szt. szt. szt.

1 1 2 2 1 3 3 2 Do Gi-2a, 3a, 5 Do Gi-1a Do KOD-1c, KGK-13 2

Do Dw = 263 KOD-1a, KGK-11,12 Dw = 218 erdzie

SP 15 SL 4.25

QTIII - SAXKA Zestaw glowic kablowych 12/20kV do AHXAMK-WM QTIII - SAXKA - 25 cig nylonowy Uchwyt odcigowy (ujty w zestawie glowic kabl.) Wieszak rubowo-kablkowy XMFA 11100 XAR 1110 41121A 41111A OG-23 OB-7 OB-3 OB-2 KOD-1c

Do SL 4.25 Do polczenia linki nonej 3x50 ÷ 3x120 mm2 3x25 mm2

2

Objemka

rys. 4-037-22a

szt.

Do KOD-1b Dw = 420 1 Do erdzi Dw = 173 Dw = 218, 263

rys. 4-280-33 rys. 4-050-5a szt.

1

Konstrukcja odcigowa

KOD-1b KOD-1a

2,5 3,6

Lp.

Wyszczególnienie

Producent dystrybutor, nr normy, strony, rys.

Masa Jedn. jedn. Ilo [kg]

Uwagi

UZBROJENIE SLUPA R1 ÷ R11 ZESTAWIENIE MATERIALÓW

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

51

III. KARTY KATALOGOWE ELEMENTÓW ZWIZANYCH

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

52

Typ slupa

Sila uytkowa slupa [daN]

P1 - 10,5/2,5 N1 - 10,5/2,5

Grunt redni Glboko Typ ustoju ­ t [m] fundamentu 1,9 Uo1 1,7 Uos1 1,7 UP1 1,6 UP3 2,0 1,7 1,8 1,6 Uo1 Uos1 UP1 UP3 Uo1 Uos1 UP1 UP3 Uo1 Uos1 UP1 UP3 Uo1 Uos1 UP1 UP3 Uo1 Uos1 UP1 UP3 Uo1 Uos1 UP1 UP3 Uo1 dla E/4,3c; Uo2 dla E/4,3 Uos1* UP1 UP3

P1 - 12/2,5 N1 - 12/2,5 250 P1 - 13,5/2,5 N1 - 13,5/2,5

2,0 1,8 1,8 1,7 2,0 1,9 1,9 1,8 2,2 1,9 2,0 1,9 2,3 2,0 2,1 2,0

P1 - 15/2,5 N1 - 15/2,5

P2 - 10,5/4,3 N2 - 10,5/4,3 O1 - 10,5/4,3 K1 - 10,5/4,3

P2 - 12/4,3 N2 - 12/4,3 O1 - 12/4,3 K1 - 12/4,3 430 P2 - 13,5/4,3 N2 - 13,5/4,3 O1 - 13,5/4,3 K1 - 13,5/4,3

2,4 2,1 2,1 2,0 2,4 2,2 2,2 2,1

Grunt slaby Glboko Typ ustoju ­ t [m] fundamentu 2,2 Uo1 1,9 Uos1 2,0 UP1 1,8 UP3 1,9 Us1 2,3 Uo1 2,0 Uos1 2,0 UP1 1,9 UP3 1,9 Us1 2,4 Uo1 2,1 Uos1 2,1 UP1 2,0 UP3 1,9 Us1 2,4 Uo1 2,2 Uos1 2,2 UP1 2,1 UP3 1,9 Us1 2,2 Uos1 2,3 UP1 2,1 UP3 2,0 Uos2 2,2 Us2 2,4 Uos1 2,4 UP1 2,2 UP3 2,2 Uos2 2,2 Us2 2,5 Uos1 2,5 UP1 2,3 UP3 2,3 Uos2 2,2 Us2 2,6 2,6 2,4 2,4 2,2 Uos1* UP1 UP3 Uos2 Us2

P2 - 15/4,3 N2 - 15/4,3 O1 - 15/4,3 K1 - 15/4,3

Uwagi: 1. Ustoje Uo stosowa wylcznie dla slupów przelotowych. 2. Ustoje oznaczone * stosowa wylcznie do erdzi E/4,3c 3. Konstrukcje ustojów - fundamentów str. 60÷69

DOBÓR USTOJÓW ­ FUNDAMENTÓW

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

53

Typ slupa

Sila uytkowa slupa [daN]

N3 - 10,5/6 O2 - 10,5/6 K2 - 10,5/6

Grunt redni Glboko Typ ustoju ­ t [m] fundamentu 2,2 Uos1* 1,9 Uos2 2,1 UP1 1,9 UP3 2,3 2,0 2,2 2,0 2,1 2,3 2,1 2,2 2,4 2,2 2,3 2,5 2,3 2,4 2,6 2,4 2,2 2,3 2,0 2,3 2,4 2,1 2,4 2,5 2,2 Uos1* Uos2 UP1 UP3 Uos2 UP1 UP3 Uos2 UP1 UP3 Uos2 UP1 UP3 Uos2 UP1 UP3 Uos2 UP3 UP4 Uos2 UP3 UP4 Uos2 UP3 UP4 Uos2 UP3 UP4 Uos2 UP3 UP4 UP17 Uos2 UP3 UP4 UP17

N3 - 12/6 O2 - 12/6 K2 - 12/6

N3 - 13,5/6 O2 - 13,5/6 K2 - 13,5/6 N3 - 15/6 O2 - 15/6 K2 - 15/6 P3 - 16,5/6 N3 - 16,5/6 O2 - 16,5/6 K2 - 16,5/6 P3 - 18/6 N3 - 18/6 O2 - 18/6 K2 - 18/6 N4 - 10,5/10 O3 - 10,5/10 K3 - 10,5/10 N4 - 12/10 O3 - 12/10 K3 - 12/10 N4 - 13,5/10 O3 - 13,5/10 K3 - 13,5/10

600

1000 N4 - 15/10 O3 - 15/10 K3 - 15/10 N4 - 16,5/10 O3 - 16,5/10 K3 - 16,5/10 N4 - 18/10 O3 - 18/10 K3 - 18/10

2,4 2,6 2,3 2,5 2,7 2,4 2,2 2,6 2,8 2,5 2,3

Grunt slaby Glboko Typ ustoju ­ t [m] fundamentu 2,5 Uos1* 2,3 Uos2 2,4 UP1 2,2 UP3 2,2 Us2 2,6 Uos1* 2,4 Uos2 2,5 UP1 2,3 UP3 2,2 Us2 2,5 Uos2 2,6 UP1 2,4 UP3 2,2 Us2 2,6 Uos2 2,7 UP1 2,5 UP3 2,2 Us2 2,7 Uos2 2,8 UP1 2,6 UP3 2,5 Us3 2,8 Uos2 2,9 UP1 2,7 UP3 2,5 Us3 2,5 Uos2 2,4 UP4 2,1 UP17 2,2 Us6 2,6 Uos2 2,5 UP4 2,2 UP17 2,2 Us6 2,7 Uos2 2,6 UP4 2,3 UP17 2,5 Us7 2,8 Uos2 2,7 UP4 2,4 UP17 2,5 Us7 2,8 UP4 2,5 UP17 2,5 Us10 2,8 Us8 2,9 UP4 2,6 UP17 2,5 Us10 2,8 Us8

Uwagi: 1. Ustoje oznaczone * stosowa wylcznie do erdzi E/4,3c 2. Konstrukcje ustojów - fundamentów str. 60÷69

DOBÓR USTOJÓW ­ FUNDAMENTÓW

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

54

Typ slupa N5 - 10,5/12 O4 - 10,5/12 K4 - 10,5/12 N5 - 12/12 O4 - 12/12 K4 - 12/12 N5 - 13,5/12 O4 - 13,5/12 K4 - 13,5/12 N5 - 15/12 O4 - 15/12 K4 - 15/12 N5 - 16,5/12 O4 - 16,5/12 K4 - 16,5/12

Sila uytkowa slupa [daN]

Grunt redni Glboko Typ ustoju ­ t [m] fundamentu 2,3 Uos2 2,4 UP3 2,1 UP4 2,4 2,5 2,2 2,4 2,6 2,3 Uos2 UP3 UP4 Uos2 UP3 UP4 Uos2 UP3 UP4 UP17 Uos2 UP3 UP4 UP17 Uos2 UP4 UP17 Uos2 SFP111 UP17

1200

2,6 2,7 2,4 2,2 2,8 3,0 2,6 2,4 2,9 2,7 2,5 2,6 2,4 2,1

N5 - 18/12 O4 - 18/12 K4 - 18/12

N6 - 10,5/15 O5 - 10,5/15 K5 - 10,5/15

N6 - 12/15 O5 - 12/15 K5 - 12/15

2,7 2,4 2,2

Uos2 SFP111 UP17

N6 - 13,5/15 O5 - 13,5/15 K5 - 13,5/15 1500 N6 - 15/15 O5 - 15/15 K5 - 15/15

2,8 2,4 2,3

Uos2 SFP111 UP17

2,9 2,4 2,4

Uos2 SFP111 UP17

N6 - 16,5/15 O5 - 16,5/15 K5 - 16,5/15

2,6 2,4 2,5 2,4 2,8 2,7 2,7 2,6

SFP111 SFP122 UP17 UP18 SFP111 SFP122 UP17 UP18

N6 - 18/15 O5 - 18/15 K5 - 18/15

Grunt slaby Glboko Typ ustoju ­ t [m] fundamentu 2,7 Uos2 2,5 UP4 2,2 UP17 2,5 Us7 2,8 Uos2 2,6 UP4 2,3 UP17 2,5 Us7 3,0 Uos2 2,7 UP4 2,4 UP17 2,5 Us10 2,8 UP4 2,5 UP17 2,4 UP18 2,5 Us10 3,0 UP4 2,7 UP17 2,6 UP18 2,5 Us10 2,8 Us8 3,0 UP4 2,7 UP17 2,6 UP18 2,5 Us10 2,8 Us8 3,0 Uos2 2,5 SFP111 2,4 SFP122 2,4 UP17 2,5 Us7 2,6 SFP111 2,4 SFP122 2,5 UP17 2,4 UP18 2,5 Us7 2,8 SFP111 2,5 SFP122 2,6 UP17 2,5 UP18 2,5 Us10 2,8 Us8 2,9 SFP111 2,6 SFP122 2,7 UP17 2,6 UP18 2,5 Us10 2,8 Us8 2,9 SFP122 2,7 SFP133 2,8 UP17 2,7 UP18 2,8 Us11 3,0 SFP122 2,8 SFP133 2,9 UP17 2,8 UP18 2,8 Us11

Uwaga: Konstrukcje ustojów - fundamentów str. 60÷69

DOBÓR USTOJÓW ­ FUNDAMENTÓW

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

55

Typ slupa

Sila uytkowa slupa [daN]

N7 - 10,5/17,5 O6 - 10,5/17,5 K6 - 10,5/17,5 N7 - 12/17,5 O6 - 12/17,5 K6 - 12/17,5 1750 N7 - 13,5/17,5 O6 - 13,5/17,5 K6 - 13,5/17,5

Grunt redni Glboko Typ ustoju ­ t [m] fundamentu 2,8 Uos2 2,4 SFP111 2,2 UP17 2,9 2,4 2,3 2,4 2,4 Uos2 SFP111 UP17 SFP111 UP17

N7 - 15/17,5 O6 - 15/17,5 K6 - 15/17,5

2,5 2,5 2,4

SFP111 UP17 UP18

N8 - 10,5/20 K7 - 10,5/20 N8 - 12/20 K7 - 12/20 2000 N8 - 13,5/20 K7 - 13,5/20 N8 - 15/20 K7 - 15/20 N9 - 10,5/25 K8 - 10,5/25 N9 - 12/25 K8 - 12/25 N9 - 13,5/25 K8 - 13,5/25 N9 - 15/25 K8 - 15/25 2500

2,4 2,5 2,5 2,4 2,5 2,6 2,4 2,5 2,7 2,4 2,5 2,5 2,4 2,5 2,7 2,4 2,5 2,8 2,5 2,4 2,8 3,0 2,7 2,4 2,8

SFP111 Us7 SFP111 SFP122 Us7 SFP111 SFP122 Us10 SFP111 SFP122 Us10 SFP111 SFP122 Us15 SFP111 SFP122 Us15 SFP111 SFP122 SFP133 Us16 SFP111 SFP122 SFP133 Us16

Grunt slaby Glboko Typ ustoju ­ t [m] fundamentu 2,6 SFP111 2,4 SFP122 2,5 UP17 2,4 UP18 2,5 Us7 2,8 SFP111 2,5 SFP122 2,6 UP17 2,5 UP18 2,5 Us10 2,9 SFP111 2,6 SFP122 2,4 SFP133 2,7 UP17 2,6 UP18 2,8 Us11 3,0 SFP111 2,7 SFP122 2,4 SFP133 2,8 UP17 2,7 UP18 2,8 Us11 2,8 SFP111 2,5 SFP122 2,4 SFP133 2,5 Us10 2,9 SFP111 2,6 SFP122 2,4 SFP133 2,5 Us10 3,1 SFP111 2,8 SFP122 2,5 SFP133 2,8 Us11 2,9 SFP122 2,6 SFP133 2,8 Us16 2,8 SFP122 2,5 SFP133 2,5 Us22 3,0 SFP122 2,7 SFP133 2,5 Us22 2,8 SFP133 2,8 Us23 3,0 2,8 SFP133 Us23

Uwaga: Konstrukcje ustojów - fundamentów str. 60÷69

DOBÓR USTOJÓW ­ FUNDAMENTÓW

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU Sila uytkowa slupa [daN] 240 Grunt redni Glboko Typ ustoju ­ t [m] fundamentu 1,6 Uos1/N 1,7 UP1/N 1,6 UP3/N 1,7 1,8 1,6 Uos1/N UP1/N UP3/N

str.

EN - 025

Grunt slaby Glboko Typ ustoju ­ t [m] fundamentu 1,9 Uos1/N 2,0 UP1/N 1,8 UP3/N 1,9 Us1/N 2,0 Uos1/N 2,1 UP1/N 1,9 UP3/N 1,9 Us1/N Grunt slaby Glboko Typ ustoju ­ t [m] fundamentu 2,2 Uos1 2,3 UP1+UP2 2,1 UP3+UP2 2,2 Us2 2,4 Uos1 2,4 UP1+UP2 2,2 UP3+UP2 2,2 Us2 2,5 Uos1 2,5 UP1+UP2 2,3 UP3+UP2 2,2 Uos2 2,6 Uos1* 2,6 UP1+UP2 2,4 UP3+UP2 2,2 Us2 2,5 Uos1** 2,3 Uos2 2,4 UP1+UP2 2,2 UP3+UP6 2,2 Us2 2,6 Uos1** 2,4 Uos2 2,5 UP1+UP2 2,3 UP3+UP6 2,2 Us2 2,5 Uos2 2,6 UP1+UP2 2,4 UP3+UP6 2,2 Us2 2,6 Uos2 2,7 UP1+UP2 2,5 UP3+UP6 2,2 Us2 2,7 Uos2 2,8 UP1+UP2 2,6 UP3+UP6 2,5 Us3 2,8 Uos2 2,9 UP1+UP2 2,7 UP3+UP6 2,5 Us3

56

Typ slupa

P4 - 10/N

P4 - 12/N

250

Typ slupa

Sila uytkowa slupa [daN]

ON1-10,5/4,3 R1-10,5/4,3

Grunt redni Glboko Typ ustoju ­ t [m] fundamentu 1,9 Uos1 2,0 UP1+UP2

ON1-12/4,3 R1-12/4,3 430 ON1-13,5/4,3 R1-13,5/4,3

2,0 2,1

Uos1 UP1+UP2

2,1 2,1

Uos1 UP1+UP2

ON1-15/4,3 R1-15/4,3

2,2 2,2 2,1 2,2 1,9 2,1 2,3 2,0 2,2 2,1 2,3 2,1 2,2 2,4 2,2 2,3 2,5 2,3 2,4 2,6 2,4

Uos1* UP1+UP2 UP3+UP2 Uos1** Uos2 UP1+UP2 Uos1** Uos2 UP1+UP2 Uos2 UP1+UP2 UP3+UP2 Uos2 UP1+UP2 UP3+UP2 Uos2 UP1+UP2 UP3+UP2 Uos2 UP1+UP2 UP3+UP2

ON2 - 10,5/6 R2 - 10,5/6

ON2 - 12/6 R2 - 12/6

ON2 - 13,5/6 R2 - 13,5/6 ON2 - 15/6 R2 - 15/6 ON2 - 16,5/6 R2 - 16,5/6 ON2 - 18/6 R2 - 18/6

600

Uwagi: 1. Ustoje oznaczone * stosowa wylcznie do erdzi E/4,3 2. Ustoje oznaczone ** stosowa wylcznie do erdzi E/6c 3. Konstrukcje ustojów - fundamentów str. 60÷69

DOBÓR USTOJÓW ­ FUNDAMENTÓW

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

57

Typ slupa

Sila uytkowa slupa [daN]

ON3 - 10,5/10 R3 - 10,5/10

Grunt redni Glboko Typ ustoju ­ t [m] fundamentu 2,3 Uos1 2,2 Uos2 2,3 UP3+UP2 2,4 2,3 2,4 2,1 2,6 2,4 2,5 2,2 2,7 2,4 2,6 2,3 2,8 2,5 2,7 2,4 3,0 2,7 2,8 2,5 2,3 2,4 2,3 2,4 2,1 2,6 2,4 2,5 2,2 2,7 2,4 2,6 2,3 2,6 2,7 2,4 2,2 2,7 2,8 2,5 2,3 2,8 3,0 2,7 2,4 Uos1 Uos2 UP3+UP2 UP4+UP6 Uos1 Uos2 UP3+UP2 UP4+UP6 Uos1 Uos2 UP3+UP2 UP4+UP6 Uos1 Uos2 UP3+UP2 UP4+UP6 Uos1 Uos2 UP3+UP2 UP4+UP6 UP11 Uos1 Uos2 UP3+UP2 UP4+UP6 Uos1 Uos2 UP3+UP2 UP4+UP6 Uos1 Uos2 UP3+UP2 UP4+UP6 Uos2 UP3+UP2 UP4+UP6 UP11 Uos2 UP3+UP2 UP4+UP6 UP11 Uos2 UP3+UP2 UP4+UP6 UP11

ON3 - 12/10 R3 - 12/10

ON3 - 13,5/10 R3 - 13,5/10 1000 ON3 - 15/10 R3 - 15/10

ON3 - 16,5/10 R3 - 16,5/10

ON3 - 18/10 R3 - 18/10

Grunt slaby Glboko Typ ustoju ­ t [m] fundamentu 2,5 Uos2 2,7 UP3+UP2 2,4 UP4+UP6 2,1 UP11 2,2 Us6 2,6 Uos2 2,8 UP3+UP2 2,5 UP4+UP6 2,2 UP11 2,2 Us6 2,7 Uos2 2,9 UP3+UP2 2,6 UP4+UP6 2,3 UP11 2,5 Us7 2,8 Uos2 3,0 UP3+UP2 2,7 UP4+UP6 2,4 UP11 2,5 Us7 3,0 Uos2 2,8 UP4+UP6 2,5 UP11 2,5 Us10 2,9 UP4+UP6 2,6 UP11 2,5 UP12 2,5 Us10 2,7 2,5 2,2 2,5 2,8 2,6 2,3 2,5 3,0 2,7 2,4 2,5 2,8 2,5 2,5 2,9 2,6 2,5 2,5 3,0 2,7 2,6 2,5 Uos2 UP4+UP6 UP11 Us7 Uos2 UP4+UP6 UP11 Us7 Uos2 UP4+UP6 UP11 Us10 UP4+UP6 UP11 Us10 UP4+UP6 UP11 UP12 Us10 UP4+UP6 UP11 UP12 Us10

ON4 - 10,5/12 R4 - 10,5/12

ON4 - 12/12 R4 - 12/12

ON4 - 13,5/12 R4 - 13,5/12 1200 ON4 - 15/12 R4 - 15/12

ON4 - 16,5/12 R4 - 16,5/12

ON4 - 18/12 R4 - 18/12

Uwaga: Konstrukcje ustojów - fundamentów str. 60÷69

DOBÓR USTOJÓW ­ FUNDAMENTÓW

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

58

Typ slupa

Sila uytkowa slupa [daN]

ON5 - 10,5/15 R5 - 10,5/15

ON5 - 12/15 R5 - 12/15

ON5 - 13,5/15 R5 - 13,5/15 1500 ON5 - 15/15 R5 - 15/15

Grunt redni Glboko Typ ustoju ­ t [m] fundamentu 2,7 Uos1 2,6 Uos2 2,4 SFP111+SP1 2,1 UP11 2,8 Uos1 2,7 Uos2 2,4 SFP111+SP1 2,2 UP11 2,9 Uos1 2,8 Uos2 2,4 SFP111+SP1 2,3 UP11 3,0 2,9 2,4 2,4 2,6 2,6 2,5 2,6 2,6 2,5 2,8 2,4 2,2 2,9 2,4 2,3 Uos1 Uos2 SFP111+SP1 UP11 SFP111+SP1 UP11 Us10 SFP111+Sp1 UP11 Us10 Uos2 SFP111+SP11 UP11 Uos2 SFP111+SP11 UP11

ON5 - 16,5/15 R5 - 16,5/15

ON5 - 18/15 R5 - 18/15

ON6 - 10,5/17,5 R6 - 10,5/17,5

ON6 - 12/17,5 R6 - 12/17,5

1750 ON6 - 13,5/17,5 R6 - 13,5/17,5

2,4 2,4 2,5

SFP111+SP11 UP11 Us10

2,5 ON6 - 15/17,5 R6 - 15/17,5 2,5 2,5

SFP111+SP11 UP11 Us10

Grunt slaby Glboko Typ ustoju ­ t [m] fundamentu 3,0 Uos2 2,5 SFP111+SP1 2,4 UP11 2,5 Us7 2,6 SFP111+SP1 2,4 SFP122+SP11 2,5 UP11 2,5 Us7 2,8 SFP111+SP1 2,5 SFP122+SP11 2,6 UP11 2,5 UP12 2,5 Us10 2,9 SFP111+SP1 2,6 SFP122+SP11 2,7 UP11 2,6 UP12 2,5 Us10 2,8 SFP122+SP11 2,9 UP11 2,8 UP12 2,8 Us11 2,8 SFP122+SP11 2,9 UP11 2,8 UP12 2,8 Us11 2,6 SFP111+SP11 2,4 SFP122+SP22 2,5 UP11 2,5 Us7 2,8 SFP111+SP11 2,5 SFP122+SP22 2,6 UP11 2,5 UP12 2,5 Us10 2,9 SFP111+SP11 2,6 SFP122+SP22 2,4 SFP133+SP22 2,7 UP11 2,6 UP12 2,8 Us11 3,0 SFP111+SP11 2,7 SFP122+SP22 2,4 SFP133+SP22 2,8 UP11 2,7 UP12 2,8 Us11

Uwaga: Konstrukcje ustojów - fundamentów str. 60÷69

DOBÓR USTOJÓW ­ FUNDAMENTÓW

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

59

Typ slupa

Sila uytkowa slupa [daN]

ON7 - 10,5/20 R7 - 10,5/20

Grunt redni Glboko Typ ustoju ­ t [m] fundamentu 2,4 SFP111+SP11 2,5 Us7

ON7 - 12/20 R7 - 12/20 ON7 - 13,5/20 R7 - 13,5/20 ON7 - 15/20 R7 - 15/20 ON8 - 10,5/25 R8 - 10,5/25 ON8 - 12/25 R8 - 12/25 ON8 - 13,5/25 R8 - 13,5/25

2000

2,5 2,4 2,5 2,6 2,4 2,5 2,7 2,4 2,5 2,5 2,4 2,5 2,7 2,4 2,5 2,8 2,5 2,4 2,8 3,0 2,7 2,4 2,8 3,1 2,8 2,5 2,8 3,2 2,9 2,6 2,8 3,0 2,7 2,9

SFP111+SP11 SFP122+SP22 Us7 SFP111+SP11 SFP122+SP22 Us10 SFP111+SP11 SFP122+SP22 Us10 SFP111+SP11 SFP122+SP22 Us15 SFP111+SP11 SFP122+SP22 Us15 SFP111+SP11 SFP122+SP22 SFP133+SP22 Us16 SFP111+SP11 SFP122+SP22 SFP133+SP22 Us16 SFP111/623+SP11 SFP122/623+SP22 SFP133/623+SP22 Us16 SFP111/623+SP11 SFP122/623+SP22 SFP133/623+SP22 Us16 SFP122/623+SP22 SFP133/623+SP22 Us16

2500

Grunt slaby Glboko Typ ustoju ­ t [m] fundamentu 2,8 SFP111+SP11 2,5 SFP122+SP22 2,4 SFP133+SP22 2,5 Us10 2,9 SFP111+SP11 2,6 SFP122+SP22 2,4 SFP133+SP22 2,5 Us10 2,8 SFP122+SP22 2,5 SFP133+SP22 2,8 Us11 2,9 SFP122+SP22 2,6 SFP133+SP22 2,8 Us16 2,8 SFP122+SP22 2,5 SFP133+SP22 2,5 Us22 3,0 SFP122+SP22 2,7 SFP133+SP22 2,5 Us22 2,8 SFP133+SP22 2,8 Us23

ON8 - 15/25 R8 - 15/25

3,0 2,8

SFP133+SP22 Us23

ON9 - 10,5/35 R9 - 10,5/35

3500

3,1 2,9

SFP133/623+SP22 Us23

ON10 - 12/33 R10 - 12/33

3300

3,2 3,0

SFP133/623+SP22 Us23

ON11 - 13,5/31 R11 - 13,5/31

3100

3,3 3,1

SFP133/623+SP22 Us23

Uwaga: Konstrukcje ustojów - fundamentów str. 60÷69

DOBÓR USTOJÓW ­ FUNDAMENTÓW

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str. EN - 025 60

Uo1, Uo1/N

Uos1, Uos1/N

Beton B 15 Sklad 1 m3 :

- erdzie N tw = t tw = t + 0,1 - erdzie E t

- cement portlandzki ,,32,5" - 220 kg

grunt rodzimy

beton B 15 tw = t + 0,1

- piasek - wir

- 0,42 m3 - 0,83 m3 - 0,20 m3

t

- woda

1

0,55 m

2 do E

0,3 × 0,3 m B 15 szt. m3 Jedn.

0,55m

2 do E

10 10 2400 ... jedn. calk. Masa [kg] do erdzi E Uwagi

2 1 Lp.

Plyta stopowa Beton

1 ... Ilo

Wyszczególnienie

MATERIALY USTOJU

2,6 2,5 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 t/tw [m] 0,617 0,594 0,499 0,475 0,450 0,427 0,404 0,380 Vw [m3] 0,472 0,454 0,380 0,362 0,343 0,324 0,306 0,288 N-10 0,446 0,429 0,361 0,343 0,325 0,308 0,292 0,274 N-12

Uo1/N, Uos1/N

Uwaga: Dla rednic odziomka erdzi Do 375 mm ustój Uos1 stosowa wylcznie do slupów o dopuszczalnym obcieniu 4,3 kN. 3,0 / 3,1 2,9 / 3,0 2,8 / 2,9 2,7 / 2,8 2,6 / 2,7 2,5 / 2,6 2,4 / 2,5 2,3 / 2,4 2,2 / 2,3 2,1 / 2,2 2,0 / 2,1 1,9 / 2,0 1,8 / 1,9 1,7 / 1,8 1,6 / 1,7 t/tw [m] Typ ustoju Glboko 0,736 0,712 0,689 0,665 0,641 0,617 0,594 0,570 0,546 0,524 0,500 0,475 0,451 0,427 0,404 Vw [m3] Objto wykopu 0,513 0,496 0,478 0,461 0,444 0,427 0,410 0,393 0,376 0,359 0,343 0,326 0,310 0,293 0,277 330 0,478 0,443 0,404 0,462 0,428 0,390 0,446 0,413 0,376 0,430 0,398 0,362 0,414 0,383 0,348 0,398 0,368 0,328 0,382 0,353 0,321 0,366 0,339 0,308 0,350 0,324 0,295 0,335 0,310 0,281 0,319 0,295 0,268 0,304 0,281 0,255 0,288 0,266 0,242 0,273 0,252 0,229 0,258 0,238 0,216 353 375 398 rednica odziomka erdzi Do [mm] Objto zasypki gruntowej lub betonu B15 [m3] 0,364 0,351 0,338 0,326 0,314 0,301 0,289 0,277 0,265 0,253 0,241 0,225 420

Uo1, Uos1

USTOJE W OTWORACH WIERCONYCH Uo1, Uos1, Uo1/N, Uos1/N

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str. EN - 025 61

Uo2

grunt rodzimy

Uos2

0,3

Beton B 15 Sklad 1 m3 :

grunt rodzimy beton B 15 tw = t + 0,1 tw = t + 0,1 tw - 0,3

- cement portlandzki ,,32,5" - 220 kg - piasek - wir - 0,42 m3 - 0,83 m3 - 0,20 m3

t

t

- woda

1

0,8m

2

0,8m

2

2 1 Lp.

Plyta stopowa Beton

0,3 × 0,3 m B 15

szt. m3 Jedn.

1 ... Ilo

Wyszczególnienie

10 10 2400 ... jedn. calk. Masa [kg]

Uwagi

MATERIALY USTOJU

3,0 / 3,1 2,9 / 3,0 2,8 / 2,9 2,7 / 2,8 2,6 / 2,7 2,5 / 2,6 2,4 / 2,5 2,3 / 2,4 2,2 / 2,3 2,1 / 2,2 2,0 / 2,1 1,9 / 2,0 t/tw [m]

1,557 1,507 1,457 1,407 1,356 1,306 1,256 1,206 1,156 1,105 1,055 1,005 Vw [m3] Objto wykopu

1,264 1,223 1,181 1,140 1,098 1,057 1,016 0,975 0,933 0,892 0,851 0,811 375

1,225 1,185 1,144 1,104 1,064 1,024 0,984 0,944 0,904 0,864 0,825 0,785 398

1,185 1,146 1,107 1,068 1,029 0,990 0,951 0,913 0,874 0,836 0,797 0,759 420

1,141 1,103 1,065 1,028 0,990 0,953 0,915 0,878 0,841 0,804 0,767 0,731 443

1,096 1,060 1,023 0,987 0,951 0,915 0,879 0,844 0,808 0,772 0,737 0,702 465

1,047 1,012 0,977 0,943 0,908 0,874 0,840 0,805 0,771 0,737 0,704 0,670 488

0,995 0,962 0,929 0,896 0,863 0,830 0,798 0,765 0,733 0,701 0,669 0,637 511

0,943 0,912 0,880 0,849 0,818 0,787 0,759 0,725 0,695 0,664 0,634 0,603 533

rednica odziomka erdzi Do [mm] Objto zasypki gruntowej lub betonu B15 [m3]

Glboko

USTOJE W OTWORACH WIERCONYCH Uo2, Uos2

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025 UP 2, UP 6 UP 3, UP 4

62

UP 1, UP 7

0,6

0,6

3

2 1

t = tw

t - 0,9

1 2 3 2 1 3 4

t = tw

t - 0,6

1 2

t = tw

1,2

t - 1,2

3

0,3

4

UP 2,UP 6 UP 1, UP 7 UP 3,UP 4

Pu

Uwagi: 1. Objto zasypki gruntowej Vz = 0,9 Vw [m3] 2. Dobór Ip.3: OU-1a/VE dla 270 D 350 OU-1/VE dla 330 D 400 OU-2/VE dla 360 D 440 OU-6/VE dla 440 D 500 OU-7/VE dla 460 D 530 D - rednica erdzi w miejscu mocowania 3. Objto wykopu VW - ustalona przy zaloeniu 20% odchylenia cian bocznych od pionu

Glboko posadowienia erdzi t = tw [m]

3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6

4,0 3,7 3,45 3,2 2,95 2,75 2,5 2,3 2,1 1,9 1,75 1,6 1,4 1,3 1,1

6,1 5,75 5,35 5,0 4,65 4,35 4,0 3,75 3,45 3,15 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1

7,85 7,4 6,95 6,5 6,1 5,7 5,3 4,9 4,55 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1

5,3 4,95 4,6 4,3 4,0 3,7 3,45 3,2 2,9 2,7 2,45 2,1 1,9 1,7 1,5

Objto wykopu Vw [m3]

[m×m] 10 2,1 2,3 2,5 2,7 2,8 156 77 Masa jedn. [kg] 0,5 × 0,5 90 1 0,6 × 0,6 80 - 1,0 × 0,6 170 1 1,5 × 0,6 330 1 1,0 × 0,6 160 - 0,9 × 0,5 170 1

Wymiary dna wykopu 4 Masa ustoju Plyta stopowa

3

Objemka

2 1 Lp.

Plyta ustojowa Plyta ustojowa

[ kg ] 0,3 × 0,3 m OU-1a/VE OU-1/VE rys. 4-029-33b OU-2/VE OU-6/VE OU-7/VE U-130 str. 70 U-85 Wyszczególnienie

1

1

2

2

1

1

- 1 UP 1

- 1 UP 2

2 - 2 - Ilo [szt.] UP 3 UP 4 Typ ustoju

1 - UP 6

1 - UP 7

MATERIALY USTOJU

USTOJE PLYTOWE UP CZ 1

EN

ENERGOLINIA

®

str.

W POZNANIU

EN - 025

63

UP 1/N

UP 3/N

0,2

0,2

1 3

t = tw

2

0,1 0,2 1,2 dla t 2,1 1,0 dla t < 2,1 0,8 dla t < 1,9

t = tw

1,4 dla t 2,1 1,2 dla t < 2,1 1,0 dla t < 1,9

3 2

1 3

0,1

Pu

2,2 Uwagi: 2,1 1. Objto zasypki gruntowej: Glboko 2,0 - dla slupa pojedynczego posadowienia 1,9 VZ = 0,9 VW [m3] erdzi 2. Objto wykopu VW - ustalona t = tw [m] 1,8 1,7 przy zaloeniu 20% odchylenia 1,6 cian bocznych od pionu Wymiary dna wykopu Masa ustoju 3 2 1 ruba z nakrtk i 2 podkladkami kwadratowymi Plyta ustojowa Belka ustojowa [m×m] [ kg ] M16×400 str. 70 U-85 B-60 0,9 77 21 Masa jedn. [kg] 2,95 2,75 2,5 2,1 1,9 1,7 1,5 3,45 3,15 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1

Objto wykopu Vw [m3] 0,8×0,6 65,7 3 3 Ilo [szt.] UP 1/N Typ ustoju UP 3/N 1,0×0,6 157,6 4 2 -

Lp.

Wyszczególnienie

USTOJE PLYTOWE UP CZ 2

EN

ENERGOLINIA

®

str.

W POZNANIU

EN - 025

64

A

widok w kierunku A

1 2

0,95

1 2

3

4 5

t = tw

0,59

UP11, UP12

0,59

0,95

1,05

Pu

0,13

6

2,0

1

a = 0,3 m dla UP 11 i UP 17 a = 0,52 m dla UP 12 i UP 18 1. Objto zasypki gruntowej Vz = 0,97 Vw [m3] 2. Objto wykopu Vw - ustalona przy zaloeniu 20% odchylenia cian bocznych od pionu 3,0 20,6 20,6 11,2 11,2 2,9 19,6 19,6 10,6 10,6 2,8 18,6 18,6 10,0 10,0 2,7 17,7 17,7 9,4 9,4 2,6 16,8 16,8 8,9 8,8 2,5 15,8 15,8 8,3 8,3 2,4 15,0 7,8 7,8 2,3 14,1 7,3 2,2 13,2 6,8 2,1 12,4 6,3 2,0 5,8 Glboko posadowienia t = tw [m] Objto wykopu Vw [m3] Wymiary dna wykopu [m x m] Minimalna glboko posadowienia t [m] erdzi ze wzgldu na konstrukcj ustoju min Masa ustoju [kg] 4 Plyta stopowa 10 0,3×0,3 m 3 Element ustoju 4-079-66 ES-2 21,8 2 Plyta ustojowa U-130 156 str. 70 1 Plyta ustojowa U-85 77 Lp. Wyszczególnienie Masa jedn. [kg] 2,0 × 2,0 2,1 800 1 8 8 UP 11 2,5 2,0 2,0 × 0,8 2,4 563 1 4 2 2 UP 18 Uwagi:

1116 405 1 1 8 4 4 4 4 Ilo [szt.] UP 12 UP 17 Typ ustoju

MATERIALY USTOJU

USTOJE PLYTOWE UP CZ 3

0,2

0,59

UP17, UP18

1,05

a

a

0,59

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

65

1

B

A

1 2

1

Betonowe krgi studzienne dobrane wg normy BN - 86/8971-08 o wysokoci 30 i 50 cm Beton B 15 do zalania w I etapie przed ustawieniem slupa Beton B 15 do zalania po ustawieniu slupa Sklad betonu B 15 - str.

Ilo krgów [ szt.] 6 7 8 9 10 7 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 5 6 Wymiary A [m] 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 2,1 2,4 2,7 3,0 2,4 2,7 3,0 2,4 2,7 3,0 2,4 2,7 2,5 3,0 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 2,4 2,7 3,0 3,3 2,7 3,0 3,3 2,7 3,0 3,3 2,7 3,0 2,8 3,3 80 96 B 1 2 [ cm ] Wysoko krgu [ cm ]

Typ ustoju Us 1, Us1/N Us 2 Us 3 Us 4 Us 5 Us 6 Us 7 Us 8 Us 9 Us 10 Us 11 Us 12 Us 15 Us 16 Us 17 Us 22 Us 23 Us 27 Us 28

120

0,2 m

144 30 140 164 160 186 180 206 50

t

c.d. str. 66

USTOJE STUDNIOWE W KRGACH BETONOWYCH TYPU Us

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU Objto wykopu [ m3 ]

str. EN - 025 66

Objto Dlugo Wysoko Glboko Otwarty Studniarski przestrzeni erdzi Typ fundamentu posadowienia w krgach slupa kop. kop. A slupa t ustoju L Vk kopark rcznie [m] [m] 3 [m] [m ] Vw 1 Vw 2

10,5 12 13,5 15 16,5 18 10 12 10,5 12 13,5 15 16,5 18 10,5 12 13,5 15 16,5 18 10,5 12 13,5 15 16,5 18 10,5 12 13,5 15 16,5 18 10,5 12 13,5 15 16,5 18 10,5 12 13,5 15 16,5 18 10,5 12 13,5 15 16,5 18 10,5 12 13,5 15 16,5 18

Zasypanie Objto slupa czci slupa beton B 15 w krgu Vs 3 [ m3] [m ] rednica erdzi Dw [mm] 173 218 263 173 218 263

0,135 0,150 0,166 0,187 0,258 0,284 0,166 0,188 0,210 0,234 0,259 0,286 0,092 0,106 0,192 0,211 0,238 0,274 0,304 0,336 0,220 0,241 0,272 0,314 0,349 0,385 0,248 0,272 0,307 0,354 0,392 0,434 0,274 0,300 0,339 0,392 0,435 0,481 0,192 0,211 0,238 0,274 0,304 0,336 0,220 0,241 0,272 0,314 0,349 0,385 0,248 0,272 0,307 0,354 0,392 0,434 0,274 0,300 0,339 0,392 0,435 0,481 0,769 0,754 0,738 0,717 0,647 0,621 0,738 0,716 0,694 0,670 0,646 0,619 0,812 0,798 0,863 0,844 0,817 0,781 0,751 0,719 1,036 1,015 0,984 0,942 0,857 0,820 1,108 1,084 1,049 1,002 0,964 0,923 1,233 1,207 1,168 1,115 1,072 1,026 2,182 2,163 2,136 2,100 2,070 2,038 2,493 2,472 2,441 2,399 2,364 2,328 2,805 2,781 2,746 2,699 2,660 2,618 3,117 3,091 3,052 2,999 2,956 2,910 -

Us 1

1,80

1,90

4,12

1,52

0,904

Us1/N

1,80

1,90

4,12

1,52

0,904

Us 2

2,1

2,2

5,16

1,74

1,055

Us 3

2,4

2,5

6,52

1,95

1,256

Us 4

2,7

2,8

7,86

2,17

1,356

Us 5

3,0

3,1

9,34

2,39

1,507

Us 6

2,1

2,2

9,03

3,91

2,374

Us 7

2,4

2,5

10,85

4,39

2,713

Us 8

2,7

2,8

12,84

4,88

3,053

Us 9

3,0

3,1

15,03

5,37

3,391

0,151 0,169 0,195 0,221 0,303 0,335 -

0,339 0,392 0,438 0,480 0,530 0,493 0,238 0,274 0,303 0,336 0,369 0,403 0,272 0,314 0,348 0,384 0,424 0,462 0,307 0,354 0,393 0,432 0,477 0,521 0,339 0,392 0,438 0,480 0,530 0,493

0,904 0,886 0,860 0,834 0,753 0,721 -

1,168 1,115 1,069 1,027 0,978 0,929 2,136 2,100 2,071 2,038 2,005 1,971 2,441 2,399 2,365 2,329 2,289 2,251 2,746 2,699 2,660 2,621 2,575 2,531 3,052 2,999 2,953 2,911 2,862 2,813

c.d. str. 67

USTOJE STUDNIOWE W KRGACH BETONOWYCH TYPU Us

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

Objto wykopu [ m3 ] Otwarty kop. kopark Vw 1 Studniarski kop. rcznie Vw 2 Objto przestrzeni w krgach Vk [ m3] Dlugo erdzi slupa L [m]

10,5 12 13,5 15 16,5 18 10,5 12 13,5 15 16,5 18 10,5 12 13,5 15 16,5 18 10,5 12 13,5 15 16,5 18 10,5 12 13,5 15 16,5 18 10,5 12 13,5 15 16,5 18 10,5 12 13,5 15 16,5 18 10,5 12 13,5 15 16,5 18 10,5 12 13,5 15 16,5 18 10,5 12 13,5 15 16,5 18

str. EN - 025 67

Wysoko Glboko Typ fundamentu posadowienia ustoju A slupa t [m] [m]

Objto Zasypanie czci slupa slupa w krgu Vs beton B 15 [ m3] [ m3] rednica erdzi Dw [mm] 218 263 420 218 263 420

0,220 0,241 0,272 0,314 0,349 0,385 0,248 0,272 0,307 0,354 0,392 0,434 0,274 0,300 0,339 0,392 0,435 0,481 0,220 0,241 0,272 0,314 0,349 0,385 0,248 0,272 0,307 0,354 0,392 0,434 0,277 0,314 0,352 0,393 0,435 0,481 0,220 0,241 0,272 0,314 0,349 0,385 0,248 0,272 0,307 0,354 0,392 0,434 0,232 0,262 0,293 0,327 0,363 0,402 0,277 0,314 0,352 0,393 0,435 0,481 0,272 0,314 0,348 0,384 0,424 0,462 0,307 0,354 0,393 0,432 0,477 0,521 0,339 0,392 0,438 0,480 0,530 0,578 0,272 0,314 0,348 0,384 0,424 0,462 0,307 0,354 0,393 0,432 0,477 0,521 0,352 0,393 0,435 0,481 0,530 0,578 0,272 0,314 0,348 0,384 0,424 0,462 0,307 0,354 0,393 0,432 0,477 0,521 0,293 0,327 0,363 0,400 0,442 0,482 0,352 0,393 0,435 0,481 0,530 0,578 0,546 0,590 0,637 0,616 0,665 0,719 0,684 0,739 0,779 0,546 0,590 0,637 0,616 0,665 0,719 0,569 0,615 0,664 0,684 0,739 0,799 3,473 3,452 3,421 3,379 3,344 3,307 3,906 3,882 3,847 3,800 3,762 3,720 4,342 4,316 4,277 4,224 4,181 4,135 4,610 4,589 4,558 4,516 4,474 4,438 5,182 5,158 5,123 5,076 5,034 4,992 5,752 5,715 5,677 5,636 5,594 5,548 5,890 5,869 5,838 5,796 5,755 5,719 6,622 6,598 6,563 6,516 6,475 6,433 6,128 6,098 6,067 6,033 5,995 5,957 7,353 7,316 7,279 7,237 7,195 7,149 3,421 3,379 3,345 3,309 3,269 3,230 3,847 3,800 3,761 3,722 3,677 3,634 4,277 4,224 4,178 4,136 4,086 4,038 4,558 4,516 4,482 4,446 4,399 4,361 5,123 5,076 5,037 4,998 4,949 4,905 5,677 5,636 5,594 5,548 5,499 5,451 5,838 5,796 5,762 5,726 5,680 5,642 6,563 6,516 6,477 6,438 6,390 6,346 6,067 6,033 5,997 5,960 5,917 5,877 7,279 7,237 7,195 7,149 7,101 7,052 4,277 4,233 4,186 4,810 4,761 4,707 5,345 5,290 5,230 5,558 5,515 5,467 6,252 6,202 6,149 5,789 5,744 5,694 6,946 6,891 6,831 -

Us 10

2,4

2,5

13,09

5,70

3,693

Us 11

2,7

2,8

15,41

6,33

4,154

Us 12

3,0

3,1

17,41

6,97

4,616

Us 15

2,4

2,5

15,81

7,34

4,83

Us 16

2,7

2,8

18,51

8,15

5,43

Us 17

3,0

3,1

21,44

8,96

6,03

Us 22

2,4

2,5

18,51

9,00

6,11

Us 23

2,7

2,8

21,59

10,00

6,87

Us 27

2,5

2,6

19,51

9,33

6,36

Us 28

3,0

3,1

23,29

10,99

7,63

Uwaga: Objto Vw2 ustalono przyjmujc rednic wykopu równ zewntrznej rednicy krgu, a objto Vw1 ustalono przy zaloeniu 20% odchylenia cian bocznych od pionu

USTOJE STUDNIOWE W KRGACH BETONOWYCH TYPU Us

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

SFP111, SFP122, SFP133, SP1, SP2, SP3, SP11, SP22, SP33

68

SP1, SP2, SP3

SFP1

tw = t + 0,1

1 2 3

t SP11, SP22 SP33

4

SFP1

1 2 3

Pu

min.0,2

1 2 3 5

5 4 6 1 2 3

1055 1315 1 kpl. 1 1 2 SFP 111 1 1 2 SFP 122 1 1 2 SFP 133 1 1575 440 570 1 kpl. 1 Ilo [szt.] SP1 SP2 SP3 SP11 SP22 SP33 1 2 700

c.d. str. 69

SP

Masa fundamentu [kg] 80 Polczenie SP11, 22, 33 6 skrcane do SP1, 2, 3 40 rys. 4-079-65a 153 Polczenie SFP1 5 skrcane do SFP1 /623 178 Plyta ustojowa str. 70 U-85 77 (dla gruntu slabego) 4 Plyta stopowa 0,3 x 0,3 m 10 (dla gruntu redniego) 3 PS - 200 660 str. 70 PS - 160 530 2 Plyta fundamentu 1 PS - 120 400 Masa jedn. [kg]

880

1140 1 kpl. 2 -

1400

2 -

Lp.

Wyszczególnienie

Typ fundamentu

MATERIALY FUNDAMENTU

FUNDAMENTY PREFABRYKOWANE SFP1 , SP

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

69

Typ fundamentu

Wymiary dna wykopu [m x m] 2,4/2,5 6,95 8,44 9,92 6,05 7,86 9,66 7,33 9,55 11,76 8,60 11,24 13,85 8,76 10,55 12,86 12,34 15,05 17,76 2,5/2,6 7,42 8,99 10,55 6,47 8,37 10,26 7,82 10,15 12,47 9,16 11,93 14,67 9,32 11,21 13,63 13,09 15,93 18,76

Objto wykopu vw [m3] Glboko posadowienia erdzi t / wykopu tw [m] 2,6/2,7 7,91 9,56 11,20 6,90 8,91 10,89 8,33 10,78 13,20 9,74 12,64 15,51 9,90 11,88 14,41 13,85 16,83 19,79 2,7/2,8 8,41 10,14 11,87 7,36 9,46 11,54 8,86 11,42 13,96 10,35 13,37 16,37 10,50 12,57 15,23 14,64 17,75 20,85 2,8/2,9 8,93 10,75 12,55 7,83 10,03 12,21 9,40 12,08 14,74 10,97 14,13 17,26 11,12 13,29 16,06 15,45 18,70 21,93 2,9/3,0 9,47 11,37 13,26 8,32 10,62 12,90 9,97 12,77 15,54 11,61 14,91 18,17 11,76 14,03 16,92 16,29 19,67 23,04 3,0/3,1 10,03 12,02 14,00 8,83 11,23 13,61 10,55 13,47 16,36 12,27 15,71 19,11 12,42 14,79 17,80 17,15 20,67 24,18

SFP111 SFP122 SFP133 SFP111 + SP1 SFP111 + SP2 SFP111 + SP3 SFP122 + SP1 SFP122 + SP2 SFP122 + SP3 SFP133 + SP1 SFP133 + SP2 SFP133 + SP3 SFP111 + SP11 SFP122 + SP11 SFP122 + SP22 SFP133 + SP11 SFP133 + SP22 SFP133 + SP33

1,3 x 1,0 1,7 x 1,0 2,1 x 1,0 1,3 x 0,8 1,3 x 1,2 1,3 x 1,6 1,7 x 0,8 1,7 x 1,2 1,7 x 1,6 2,1 x 0,8 2,1 x 1,2 2,1 x 1,6 1,4 x 1,3 1,8 x 1,3 1,8 x 1,7 2,2 x 1,3 2,2 x 1,7 2,2 x 2,1

Uwaga: Ze wzgldów konstrukcyjnych dla fundamentów dwuplytowych minimalna glboko posadowienia erdzi tmin = 2,4 m

FUNDAMENTY PREFABRYKOWANE SFP1 , SP

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

70

Masa elementu [kg]

Nazwa elementu

Szkic elementu

2,2

cm

Belka B - 60

19,5

21

60

85 42,5

8

Plyta U - 85

9

10,5

18 10,5

9 2,5

77

60

30

20

2 otw. 2,5

20

13

15

29

15

6

130

Plyta U - 130

65

9

10,5

18 10,5

9 2,5

PPSW WIRBET S.A.

156

60

30

20

2 otw. 2,5

20

35,5

15

29

15

8

170 10 10,5 48,5 32 48,5 10,5

BETON B25

Plyta denna PD

14

3

100

10 14

52

510

3

4 otw. 3

12

a 20 otw. 3

BETON B25

Rodzaj Wymiar plyty a PS-120 120 400

Plyta PS -

110

48

7 14

PS-160

160

530

10 14 7

PS-200

12

200

660

10

14 10

32

10 14

10

PREFABRYKOWANE ELEMENTY USTOJOWE

Rezystywno zastpcza gruntu [m] 300 >300 UWTP

PE

EN

Typ uziomu

PE

UWT

150 50 83 250

150 50 83

ENERGOLINIA®

Szkic wymiarowy (wymiary w cm) glboko zakopania bednarki 0,3 m

250

W POZNANIU

Bednarka ocynkowana (ilo w m) 15,2

25x4 mm

15,3

Prt uziomu ,,GALMAR" (ilo w szt. x dlugo w m) 1x6

Prt stalowy ocynkowany 18 mm (ilo w szt. x dlugo w m) 2

ruba ocynkowana M10x25 z nakrtk, podkladk okrgl i spryst (ilo w szt.) krzyowy 3/4" skony 103 29 103 96 -

2 (4)*

==

UZIOMY OCHRONNE WYRÓWNAWCZE

UWAGI:

prt uziomu 3 210

Uchwyt ,,GALMAR" ** do polczenia bednarki z prtem - wariant 1 (ilo w szt.)

1

Zakoczenie prta uziomu w przypadku polcze rubowych

wariant 2

EN - 025

25 26

bednarka 25x4

str.

2 otw11

100

1. W przypadku stosowania fundamentu FP uziom polczy z jego metalowym wypustem. 2. * Iloci w nawiasach ( ) dotycz przypadku stosowania polcze rubowych ­ wariant 2. 3. ** Nie dotyczy prtów typu ,,GALMAR"; uchwyty ujto wariantowo.

71

200

Rezystywno zastpcza gruntu [m] 100 TP 1 + 1 x 6 TP 1 + 2 x 10 TP 1 + 4 x 20 300 500 1000

EN

Typ uziomu

ENERGOLINIA®

Szkic wymiarowy (wymiary w m) glboko zakopania bednarki 0,6 m

8

a

a

10 10 10

12

12

W POZNANIU

a

a

15

Maksymalna rezystancja uziomu Rz [] 13,5 - [TP 1 + 1 x 6] 28,5 - [TP 1 + 2 x 10]

Bednarka ocynkowana (ilo w m)

25x4 mm

60,5 - [TP 1 + 4 x 15]

60,5 - [TP 1 + 4 x 20]

Prt uziomu ,,GALMAR" (ilo w szt. x dlugo w m) 2x9 1x6 2 x 10 4(6)* 6 (10)*

4 x 21 4 x 15 4 x 20 10 (18)* 10 (18)*

==

UZIOMY ODGROMOWE

103 96 1 103 29 2

Prt stalowy ocynkowany 18 mm (ilo w szt. x dlugo w m) ruba ocynkowana M10x25 z nakrtk, podkladk spryst i okrgl (ilo w szt.)

Uchwyt ,,GALMAR" ** krzyowy do polczenia bednarki z prtem - wariant 1 skony (ilo w szt.)

3/4"

4

4

Zakoczenie prta uziomu w przypadku polcze rubowych wariant 2

EN - 025

25 26

bednarka 25x4

prt uziomu

2 otw11 210

100

UWAGI: 1. Prty uziomu typu ,,GALMAR" mog by pograne dowoln metod. 2. Wymiar a = 1 m od ciany erdzi slupa. 3. * Iloci w nawiasach ( ) dotycz przypadku stosowania polcze rubowych ­ wariant 2. 4. ** Nie dotyczy prtów typu ,,GALMAR", uchwyty ujto wariantowo.

str.

72

3

200

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

73

Elementy polczenia uziemienia nazwa lub typ elementu

bednarka 25x4 bednarka 25x4 lub EU-11

Lp.

1 1 3 1 1 3 6

Elementy uzieniane

Ogr. przep. i konstr. KOG - mocowanie na glowicy slupa Glowica slupa lub konstrukcja KOD yly powrotne Ogr. przepi mocowanie do erdzi Konstr. KOG Linka nona

Bednarka uziemiajca 25x4 poz.1 mocowana do erdzi tam poz. 2

bednarka 25x4 bednarka 25x4 EU-11 Zacisk uziemiajcy

A

Zacisk probierczy M10x25

Szczegól A dla E 2 otw. 12

4

75

20

30

4

26

1,0

Uziom wg str. 71, 72

0,6

Uwaga: W przypadku erdzi N bednark uziemiajc podlczy do zacisków uziemiajcych erdzi w górnej i dolnej czci slupa.

6 5 4 3

Zacisk uziemiajcy rubowy Przekladka mosina ruba z nakrtk podkladk okrgl i spryst - ocynkowana Element uziemiajcy

2442 60×20×1 M10×25 EU-11

BELOS - - rys. 4-079-22

szt. szt. szt. szt.

0,4 - 0,04 0,3 10

1

Do linki nonej Do EU-11 w miejsce styku Cu-Zn 2 szt. na Dobór wg polczenie schematu miedziany powyej 16,5 m 18 m

2

Tama stalowa dlugoci 1,4m z klamerk

20x0,4

kpl.

0,18

8 6

Do slupów

15 m 13,5 m 12 m 10,5 m

1 Lp.

Bednarka stalowa -ocynkowana Wyszczególnienie

25×4

- Producent, nr rysunku, strony

m Jedn.

0,79 Masa jedn. [kg] Ilo Uwagi

POLCZENIA UZIEMIENIA

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str. EN - 025 74

Przyklad zamocowania na slupie kracowym

Zestawienie materialów - str. 75

ZAMOCOWANIE I DOBÓR OGRANICZNIKÓW PRZEPI

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str. EN - 025 75

Uwagi: 1. Szczególowy dobór ograniczników przepi wg pkt. 9 opisu technicznego 2. Przyklad oznaczenia i doboru ogranicznika ASM: ASM18N+A+W3 18 kV - napicie znamionowe; N - normalna droga uplywu; A - zacisk liniowy; W3 - wspornik izolacyjny z rozlcznikiem 3. Przyklad doboru ogranicznika SBK- 30/10.1: - droga uplywu: I-normalna, II-wydluona; 30kV - napicie znamionowe, 10kA - znamionowy prd udarowy; 1 - klasa rozladowania linii 4. W przypadku mocowania glowic kablowych na ogranicznikach przepi tupu ISI - HEC, naley zamawia glowice z kocówkami do ruby M16

5 4 3 2

Oslona przeciw ptakom Kocówka oczkowa Cu z podkladk mosin * Przewód gitki dl. 0,5 m ruba z 2 nakrtkami, 2 podkl. okr.i spr. 20 kV 15 kV

SP 46.3 25x12KU-SP Lg 16 mm2 M12x70 ASM 24 APATOR ASM 18 GPH ­ PN-85/M-82105

szt. szt. szt. szt.

0,1

3 6 Do poz. 3 * w miejsce styku Cu-Zn Polczenie rozlcznika ogranicznika z uziemieniem Do ogranicznika z rozlcznikiem z wyjtkiem HEC Wyposaenie: - zacisk górny - A, - wspornik izolacyjny z rozlcznikiem - W3. Przyklad oznaczenia i doboru - uwaga 2 Wyposaenie: - L1+L2 - zacisk liniowy - M7+E14 do HEB wspornik izol. - M10+E12 do HEC z rozlcznik

0,09 0,11

3 3 2,5 2,0

20 kV

ISI/HEC 30

ISOELECTRIC (NECKS ELECTRIC)

4,4

15 kV 20 kV 1 Ogranicznik przepi 15 kV 20 kV

ISI/HEB 24 UHG 30 UHG 24 POLIM-D24N ABB COOPER (ELTEL Olsztyn) szt. 3

3,4

}

Wyposaenie: - z uchwytem izol. i rozlcznikiem - bez uchwytu izol. i rozlcznika Wyposaenie: - rys. katalog. 101 - zacisk liniowy - rys. katalog. 202 - rozlcznik - rys. katalog. 203 - zacisk montaowy lub uziemiajcy Dobór uwaga 2 Wyposaenie: - zacisk liniowy ,,C" - z uchwytem izol. i rozlcznikiem - bez uchwytu izol. i rozlcznika HDA- NA-NFP-bez rozlcznika HDA- NA-BFP-z rozlcznikiem

2,2

15 kV 20 kV 15 kV 20 kV 15 kV

POLIM-D18N SBK- 30/10.1 SBK- 21/10.1M HDA-24NAHDA-18NATRIDELTA (BEZPOL)

1,6 2,1 1,7 3,0 3,0

TYCO ELECTRONICS

APARATURA I OSPRZT

Lp. Wyszczególnienie Producent, (dystrybutor), nr normy, rysunku Masa Jedn. jedn. Ilo [kg] Uwagi

ZAMOCOWANIE I DOBÓR OGRANICZNIKÓW PRZEPI ZESTAWIENIE MATERIALÓW

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

ROZMIESZCZENIE TABLIC

76

Widok w kierunku A

Widok w kierunku B

TO

TO B

TID

2,5m 2,5m

o linii

TIN A

5

ZAMOCOWANIE TABLIC 4 1

5 4 2

3 1 4 3

o linii

4

1

2

Uwaga: Tre napisu, material oraz wymiary tablic uzgodni z producentem w zalenoci od wymaga odbiorcy. Tablice powinny by wykonane z materialu pozwalajcego na ich uksztaltowanie do obrysu erdzi lub stosowa tablice ju odpowiednio uksztaltowane * Dopuszcza si stosowanie jednej tablicy ostrzegawczej na slupach jednoerdziowych 5 4 3 2 1 Lp. Nit aluminiowy Tama stalowa dlugoci 1,4 m z klamerk Tablica identyfikacyjna o wymiarach 105x148 Tablica informacyjna o wymiarach 148x210 Tablica ostrzegawcza o wymiarach 148x210 Wyszczególnienie 3 20x0,7 TID TIN TO Producent dystrybutor, nr normy Jedn. PN-88/E-08501 szt. 2* Ilo Masa jedn. [kg] Uwagi PN-81/M-82325 szt. 2 kpl. 1 0,18 TIN 10 TO, TID TIN TO, TID

TABLICE OSTRZEGAWCZE, IDENTYFIKACYJNE I INFORMACYJNE

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

77

L.p.

Typ erdzi E - 10,5/2,5 E - 10,5/4,3 E - 10,5/6c E - 10,5/6 E - 10,5/10 E - 10,5/12 EM - 10,5/15 E - 12/2,5 E - 12/4,3 E - 12/6c E - 12/6 E - 12/10 E - 12/12 EM - 12/15 E - 13,5/2,5 E - 13,5/4,3c E - 13,5/4,3 E - 13,5/6 E - 13,5/10 E - 13,5/12 EM - 13,5/15 E - 15/2,5 E - 15/4,3c E - 15/4,3 E - 15/6 E - 15/10 E - 15/12 EM - 15/15 E - 16,5/6 E - 16,5/10 E - 16,5/12 E - 16,5/15 E - 18/6 E - 18/10 E - 18/12 E - 18/15

Dw

0,17 m

PN

Otwory 26 do montau konstrukcji 0,6 m

Do

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Sila uytkowa PN [kN] 2,5 4,3 6,0 6,0 10,0 12,0 15,0 2,5 4,3 6,0 6,0 10,0 12,0 15,0 2,5 4,3 4,3 6,0 10,0 12,0 15,0 2,5 4,3 4,3 6,0 10,0 12,0 15,0 6,0 10,0 12,0 15,0 6,0 10,0 12,0 15,0

Wymiary L [m] 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 16,5 16,5 16,5 16,5 18,0 18,0 18,0 18,0 Dw [mm] 173 173 173 218 218 218 263 173 173 173 218 218 218 263 173 173 218 218 218 218 263 173 173 218 218 218 218 263 218 263 263 263 218 263 263 263 Do [mm] 330 330 330 375 375 375 420 353 353 353 398 398 398 443 375 375 420 420 420 420 465 398 398 443 443 443 443 488 465 511 511 511 488 533 533 533

Masa [ kg ] 955 1055 1055 1308 1460 1488 1823 1172 1298 1298 1605 1792 1830 2225 1495 1570 1813 1813 2212 2258 2670 1690 1913 2140 2140 2570 2675 3131 2795 3640 3770 3770 3528 4130 4280 4280

Otwór ukony 40

3,5 m

L

Producent

PRZEDSIBIORSTWO PRODUKCJI STRUNOBETONOWYCH ERDZI WIROWANYCH ,,WIRBET" S.A.

UWAGI: 1. Sily uytkowe wg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-3690/99 oraz AT-15-5989/2003 dopuszczajcej do stosowania ww. erdzie na terenie kraju 2. ISO 9001:2000

STRUNOBETONOWE ERDZIE WIROWANE TYPU E

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

78

Dw

0,17 m

Sila uytkowa PN [kN] 15,0 17,5 20,0 25,0 35,0 15,0 17,5 20,0 25,0 33,0 15,0 17,5 20,0 25,0 31,0 15,0 17,5 20,0 25,0 Wymiary L [m] 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 15,0 15,0 15,0 15,0 Dw [mm] 263 263 263 263 420 263 263 263 263 420 263 263 263 263 420 263 263 263 263 Do [mm] 420 420 420 420 578 443 443 443 443 600 465 465 465 465 623 488 488 488 488

PN

Otwory 26 do montau konstrukcji 0,6 m

L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Typ erdzi EM - 10,5/15 EM - 10,5/17,5 EM - 10,5/20 EM - 10,5/25 EM - 10,5/35 EM - 12/15 EM - 12/17,5 EM - 12/20 EM - 12/25 EM - 12/33 EM - 13,5/15 EM - 13,5/17,5 EM - 13,5/20 EM - 13,5/25 EM - 13,5/31 EM - 15/15 EM - 15/17,5 EM - 15/20 EM - 15/25

Masa [ kg ] 1823 1823 1823 1823 3545 2225 2225 2225 2225 4201 2670 2670 2775 2775 4918 3131 3131 3225 3225

Otwór ukony 40

3,5 m

Do

L

Producent

PRZEDSIBIORSTWO PRODUKCJI STRUNOBETONOWYCH ERDZI WIROWANYCH ,,WIRBET" S.A.

UWAGI: 1. Sily uytkowe wg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-3690/99 oraz AT-15-5989/2003 dopuszczajcej do stosowania ww. erdzie na terenie kraju 2. ISO 9001:2000

STRUNOBETONOWE ERDZIE WIROWANE TYPU EM

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

79

2,5

rurka stal.

2,7x2,3

2,5

a

b

15 5 20 5 9,7 5 15 5 15 15 12

20 20 4,7 15,3 20 17

Wymiary

[cm]

a

b Górny zacisk uziemiajcy d

130 140 150

dla N-9/200, N-10/200

5,3

g

14,7 5,3 20

42

8

28

20

8

dla N-12/200

60,5

L

f

20

20

20

20

20

j

k

212,5

40

Py rurka stal. 2,7x2,3 x

15 20

Px c y

Dopuszczalne sily uytkowe Masa Px Py

10 5 15

c

d

Wymiary

L a 14 14 14 b 19 19 19 c d e f g

Typ erdzi

h

i

j

k

cm

N-9/200-2002 920 N-10/200-2002 1000 N-12/200-2002 1200 20,4 28,2 370,5 250 299,5 265 21,0 29,0 450,5 250 299,5 254,5 245 22,4 31,0 552,5 200 447,5 340 282 201 547,5 283,5 300 452,5 313,5 368 547,5 357,5

h

m

daN

230 240 250

Producent:

PRZEDSIBIORSTWO PRODUKCJI STRUNOBETONOWYCH ERDZI WIROWANYCH ,,WIRBET" S.A.

erdzie N-2002 posiadaj dopuszczenie do stosowania w budownictwie - APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6689/2005

ELBETOWE ERDZIE TYPU N-2002

Dolny zacisk uziemiajcy

kg

815 915 1190

2,6

20

85

e i m

20

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

80

POLCZENIE RODPRZSLOWE LINII

2

3

1

3

3

Uwagi: 1. Zgodnie z norm N SEP-E-003 rozwizania nie stosowa w przle podlegajcym obostrzeniu 3°, natomiast przy obostrzeniu 2° rozwizanie nie jest zalecane 2. Monta zlczki poz. 2 odbywa si bez uycia narzdzi.

3 2

cig nylonowy Zlczka linki nonej (uwaga 2)

XMFA 11100 XAR - Fe + 3 x HDT-A

tamowe

SAE, Tranzex SAE, Tranzex

szt. kpl.

0,7

6 1 Ujta w zestawie muf 3x25 - 3x120 mm2

TMSR - SAXKA

1

zimnokurczliwe

Zestaw muf kablowych napowietrznych 12/20kV do AHXAMK-WM

QS - SAXKA QSE - SAXKA QSG - SAXKA

TRANZEX

kpl.

1

3x25 - 3x120 mm2 3x70 - 3x120 mm2 3x120 mm2 3x95 mm2

Lp.

Wyszczególnienie

Masa Producent Jedn. jedn. Ilo dystrybutor [kg]

Uwagi

PRZYKLAD ZASTOSOWANIA MUF KABLOWYCH

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

81

7

2

7

7

4

8

9

11 5 6

Zestawienie materialów - str. 82

PRZYKLAD POLCZENIA LINII LSN-AHXAMK-WM Z LINI LSN Z PRZEWODAMI AFL-6

1

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

82

11 10 9

Polczenie uziemienia Uziom OB-8 Objemka OB-5 KGK-12

str. 73 str. 71, 72 rys. 4-037-22a

kpl. kpl. 1,8 szt. 1,6 7,6

1 1 Do KGK-12 1 Do KGK-11 1 7,4 1 3x50 ÷ 3x120mm2 0,77 0,54 0,24 1 1 1 1 Do nakrtki z uchem - poz. 2 Do slupa O wg LSN 35 (50) Do slupa O wg LSN 70 (50) Do erdzi Dw = 263 Dw = 218

8 7 6 5 4 3

Konstrukcja do glowic kablowych KGK-11 Ograniczniki przepi Zestaw glowic kablowych 12/20kV do AHXAMK-WM cig nylonowy Uchwyt odcigowy (ujty w zestawie glowic kablowych) Lcznik kablkowy ze sworzniem nitowym Nakrtka z uchem QTIII - SAXKA

rys. 3-280-17a str. 74 TRANZEX

szt. kpl. kpl. szt. szt. szt.

QTIII-SAXKA-25 XMFA 11100 XAR 1110 38140 40035 41121A SAE, Tranzex SAE, Tranzex BELOS BELOS szt. BELOS 41111A 0,7

3x25 mm2

2 Wieszak rubowo-kablkowy

0,9

1

1

Slup odporowy

Oo

Lp.

Wyszczególnienie

PTPiREE Z jednostronnym LSN 35 (50) kpl. 1 zawieszeniem tom I LSN 70 (50) przewodów tom V Producent Masa dystrybutor, Jedn. jedn. Ilo Uwagi nr normy, [kg] strony, rys.

PRZYKLAD POLCZENIA LINII LSN-AHXAMK-WM Z LINI LSN Z PRZEWODAMI AFL-6 ZESTAWIENIE MATERIALÓW

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

83

0,4

0,45

0,45

2

5

3

8

9

11 7

6

Zestawienie materialów - str. 84

PRZYKLAD POLCZENIA LINII LSN-AHXAMK-WM Z LINI LSN Z PRZEWODAMI AFL-6 PRZY ZASTOSOWANIU ODLCZNIKA LUB ROZLCZNIKA

1

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

84

11 10 9

Polczenie uziemienia Uziom OB-8 Objemka OB-5 KGK-12

str. 73 str. 71, 72 rys. 4-037-22a

kpl. kpl. szt. 1,8 1,6 7,6

1 1 1 Do KGK-12 Do KGK-11 1 7,4 Do erdzi Dw = 263 Dw = 218

8

Konstrukcja do glowic kablowych KGK-11 QTIII - SAXKA

rys. 3-280-17a

szt.

7 6 5 4

Zestaw glowic kablowych 12/20kV do AHXAMK-WM cig nylonowy Uchwyt odcigowy (ujty w zestawie glowic kablowych) Lcznik kablkowy ze sworzniem nitowym Nakrtka z uchem

3x50 ÷ 3x120mm2 TRANZEX kpl. szt. szt. szt. 0,77 0,54 0,24 szt. BELOS 0,9 0,7 kpl. 1 1 1 1 1 1 Do nakrtki z uchem - poz. 3 Do slupa O wg LSN 35 (50) Do slupa O wg LSN 70 (50) Typ ograniczników przepi uzgodni z producentem aparatu 3x25 mm2

QTIII-SAXKA-25 XMFA 11100 XAR 1110 38140 40035 41121A SAE, Tranzex SAE, Tranzex BELOS BELOS

3 Wieszak rubowo-kablkowy

41111A 2 Odlcznik lub rozlcznik z ogranicznikami przepi i zestawem napdu

1

Slup odporowy

Oo

Lp.

Wyszczególnienie

PTPiREE LSN 35 (50) Z jednostronnym zawieszeniem tom I kpl. 1 przewodów LSN 70 (50) tom V Producent Masa dystrybutor, Jedn. jedn. Ilo Uwagi nr normy, [kg] strony, rys.

PRZYKLAD POLCZENIA LINII LSN-AHXAMK-WM Z LINI LSN Z PRZEWODAMI AFL-6 PRZY ZASTOSOWANIU ODLCZNIKA LUB ROZLCZNIKA - ZESTAWIENIE MATERIALÓW

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

85

Uwaga: Zestawienie materialów str. 86

PRZYKLAD POLCZENIA LINII LSN-AHXAMK-WM Z LINI LSN-PAS

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

86

11 10 9

Polczenie uziemienia Uziom OB-8 Objemka OB-5 KGK-12

str. 73 str. 71, 72 rys. 4-037-22a

kpl. kpl. 1,8 szt. 1,6 7,6

1 1 Do KGK-12 1 Do KGK-11 1 7,4 1 3x50 ÷ 3x120mm2 0,77 0,7 33,6 1 1 1 1 1 28,3 Do erdzi Dw = 263 Do erdzi Dw = 263 Dw = 218

8 7 6 5 4 3 2

Konstrukcja do glowic kablowych KGK-11 Ograniczniki przepi Zestaw glowic kablowych 12/20kV do AHXAMK-WM cig nylonowy Uchwyt odcigowy (ujty w zestawie glowic kablowych) Wieszak rubowo-kablkowy Poprzecznik kracowy PK-6 QTIII - SAXKA

rys. 3-280-17a str. 74 TRANZEX

szt. kpl. kpl. szt. szt. szt. szt.

QTIII-SAXKA-25 XMFA 11100 XAR 1110 41111A PK-11 SAE, Tranzex SAE, Tranzex BELOS PTPiREE LSNi 50÷120 tom IV rys. 3-029-64a PTPiREE LSNi 50÷120 tom I

3x25 mm2

1

Slup odporowy

Oo

kpl.

1

Dw = 218, 220 Bez poprzecznika odporowego, z jednostronnym zawieszeniem przewodów Uwagi

Lp.

Wyszczególnienie

Producent Masa dystrybutor, Jedn. jedn. Ilo nr normy, [kg] strony, rys.

PRZYKLAD POLCZENIA LINII LSN-AHXAMK-WM Z LINI LSN-PAS ZESTAWIENIE MATERIALÓW

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

87

Uwaga: Zestawienie materialów str. 88

PRZYKLAD POLCZENIA LINII LSN-AHXAMK-WM Z LINI LSN-PAS PRZY ZASTOSOWANIU ODLCZNIKA LUB ROZLCZNIKA

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

88

12 11 10

Polczenie uziemienia Uziom OB-8 Objemka OB-5 KGK-12

str. 73 str. 71, 72 rys. 4-037-22a

kpl. kpl. 1,8 szt. 1,6 7,6

1 1 Do KGK-12 1 Do KGK-11 1 7,4 Do erdzi Dw = 263 Dw = 218

9

Konstrukcja do glowic kablowych KGK-11 QTIII - SAXKA

rys. 3-280-17a

szt.

8 7 6 5 4 3

Zestaw glowic kablowych 12/20kV do AHXAMK-WM cig nylonowy Uchwyt odcigowy (ujty w zestawie glowic kablowych) Konstrukcja do odlcznika Wieszak rubowo-kablkowy Odlcznik lub rozlcznik z ogranicznikami przepi i zestawem napdu

3x50 ÷ 3x120mm2 TRANZEX kpl. szt. szt. szt. 0,77 1 1 1 1 0,7 1 1 33,6 szt. 28,3 1 Typ ograniczników przepi uzgodni z producentem aparatu Do erdzi Dw = 263 Dw = 218, 220 Bez poprzecznika odporowego, z jednostronnym zawieszeniem przewodów Uwagi Dostarcza producent aparatu 3x25 mm2

QTIII-SAXKA-25 XMFA 11100 XAR 1110 SAE,Tranzex SAE,Tranzex

41111A

BELOS

szt. kpl.

PK-11 2 Poprzecznik kracowy PK-6

PTPiREE LSNi 50÷120 tom IV rys. 3-029-64a PTPiREE LSN 50÷120 tom I Producent dystrybutor, nr normy, strony, rys.

1

Slup odporowy

Oo

kpl.

1

Lp.

Wyszczególnienie

Masa Jedn. jedn. Ilo [kg]

PRZYKLAD POLCZENIA LINII LSN-AHXAMK-WM Z LINI LSN-PAS PRZY ZASTOSOWANIU ODLCZNIKA LUB ROZLCZNIKA ZESTAWIENIE MATERIALÓW

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

89

6

Zamocowanie kabla na slupie OB-8

kpl. 1,8 rys. 4-037-22a szt. 1,6 1,3 rys. 3-280-17a szt. 7,6 7,4 7,2 5,4 5,3 5,1

1

5

Objemka

OB-5 OB-2

2

4

3

2 1 Lp.

KGK-12 Konstrukcja do glowic kablowych KGK-11 KGK-10 KOG-14a Konstrukcja do ograniczników KOG-13a przepi KOG-12a Glowice kablowe SN QT II z kocówkami kablowymi do yl roboczych i powrotnych Slup kracowy K Wyszczególnienie

1

rys. 3-280-12a

szt.

1

Wg albumu PTPiREE LSN-g Do KOG-14a, KGK-12 Do KOG-13a, KGK-11 Do KOG-12a, KGK-10 Dw = 263 Do Dw = 218 erdzi Dw = 173 Dw = 263 Do Dw = 218 erdzi Dw = 173

3M, Tranzex str. 46 Producent dystrybutor, nr normy, strony, rys.

kpl. kpl.

1 1 Uwagi

Masa Jedn. jedn. Ilo [kg]

PRZYKLAD POLCZENIA LINII LSN-AHXAMK-WM Z KABLEM ZIEMNYM

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

90

5 4

Zamocowanie kabla na slupie SAX-W 120mm2 Przewód Odlcznik lub rozlcznik z ogranicznikami przepi i zestawem napdu Glowice kablowe SN z kocówkami kablowymi do yl roboczych i powrotnych Slup kracowy K Wyszczególnienie QT II 3M,Tranzex str. 46 SAX-W 50mm

2

kpl.

TRANZEX SAE

1 8

m

3

kpl.

1

Wg albumu PTPiREE LSN-g 3x120mm2 3x95mm2 Do linii 3x50mm2 3x25mm2 Typ ograniczników przepi uzgodni z producentem aparatu

2 1 Lp.

kpl. kpl.

1 1 Uwagi

Producent Masa dystrybutor, Jedn. jedn. Ilo nr normy, [kg] strony, rys.

PRZYKLAD POLCZENIA LINII LSN-AHXAMK-WM Z KABLEM ZIEMNYM PRZY ZASTOSOWANIU ODLCZNIKA LUB ROZLCZNIKA

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

91

0,2

3 1

1

~1,2

3 2 1 Lp.

Zacisk odgalny z pokryw SL 4.25 + SP 15 izolacyjn Zamocowanie kabla na slupie Slup kracowy K Wyszczególnienie

SAE, Tranzex

szt. kpl.

1 1 1

str. 46 Producent dystrybutor, nr normy, strony, rys.

kpl.

Do polczenia linki nonej Wg albumu PTPiREE LSN-g Bez konstrukcji KOG-19, -20 Uwagi

Masa Jedn. jedn. Ilo [kg]

PRZYKLAD PRZEJCIA LINII LSN-AHXAMK-WM NAPOWIETRZNEJ W ZIEMN

EN

ENERGOLINIA

®

str.

W POZNANIU

EN - 025

92

HAKI RUBOWE

Poz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nr katalogowy producenta lub typ XAR 1010 XAR 1011 SOT 101.1 SOT 101.2 67045 670451 67046 67047 670471 670661 67067 670671 67068 67069

Wymiary haka [mm] rednica haka/gwint 20/M20 20/M20 20/M20 20/M20 16/M16 16/M16 16/M16 16/M16 16/M16 20/M20 20/M20 20/M20 20/M20 20/M20 Dlugo montaowa 240 320 250 310 215 230 255 300 340 220 250 280 320 340 Dlugo gwintu 120 120 110 110 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Obcienie uytkowe [kN] FX=12 FX=12 FX=19,1 FX=19,1 FX=7,5 FX=7,5 FX=7,5 FX=7,5 FX=7,5 FX=13,5 FX=13,5 FX=13,5 FX=13,5 FX=13,5 FY=14 FY=14 FY=4,2 FY=4,2 FY=3,5 FY=3,5 FY=3,5 FY=3,5 FY=3,5 FY=6,0 FY=6,0 FY=6,0 FY=6,0 FY=6,0

Masa [kg] 2,0 2,2 1,7 1,8 0,95 0,98 1,01 1,08 1,14 1,35 1,42 1,49 1,59 1,65

Producent - dystrybutor

SAE, Tranzex

BELOS

HAKI NAKRTKOWE

Poz. 1 2

Nr katalogowy producenta lub typ 67185 67210

Wymiary haka [mm] rednica haka/gwint 16/M16 20/M20 Dlugo 76 80 Dlugo gwintu 20 18

Obcienie uytkowe [kN] FX=7,5 FX=13,5 FY=3,5 FY=6,0

Masa [kg] 0,35 0,60

Producent - dystrybutor

BELOS

DOBÓR OSPRZTU

EN

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

str.

EN - 025

93

Information

Microsoft Word - 01 opis_okladka przod.doc

95 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

364441