Read V02_General_Approach.pdf text version

Thông Tin VS Cách Ch»a trÎ

PhÜÖng pháp t°ng quát ch»a trÎ HIV

ñã ÇÜ®c cÆp nhÆt hóa næm 2003

Ch»a trÎ bOEnh HIV không phäi chÌ là viOEc uÓng thuÓc mà thôi. Nó liên hOE Çn viOEc thay Ç°I Ç©i ñiSu trÎ HIV không có nghïa chÌ uÓng thuÓc mà còn có nghïa thay Ç°i cu¶c Ç©i cûa bån và giúp bån sÓng khÕe, chÓng låi bOEnh tÆt. Nói m¶t cách t°ng quát, có 3 phÜÖng pháp ÇiSu trÎ: 1. KSm hãm s¿ phát tri<n cûa vi khuÄn HIV 2. Cäi thiOEn sÙc khÕe và hOE thÓng miÍn nhiÍm 3. Ngæn ngØa bOEnh tÆt và nh»ng chÙng bOEnh liên quan Çn HIV/AIDS KSm hãm s¿ phát tri<n cûa vi khuÄn HIV: Thông thÜ©ng phÜÖng pháp này bao gÒm xº døng thuÓc chÓng HIV (chÓng vi khuÄn) nh¢m diOEt b§t lÜ®ng vi khuÄn HIV trong cÖ th< ho¥c làm suy giäm mÙc Ƕ sinh sän. Trong cÖ th< bån có ít vi khuÄn HIV, nhiSu t bào T, ÇiSu Ãy së Çem låi cho bån m¶t sÙc khÕe tÓt. Quyt ÇÎnh b¡t ÇÀu chÜÖng trình xº døng thuÓc chÓng HIV là m¶t quyt ÇÎnh quan trng. ThuÓc có nh»ng công hiOEu, nhÜng bên cånh Çó cÛng có nh»ng phän Ùng phø làm cho bån khó chÎu ho¥c có th< nguy hi<m. Bån cÀn chuÄn bÎ tinh thÀn s¤n sàng trܧc khi b¡t ÇÀu bªi vì thuÓc cÀn ÇÜ®c xº døng thÜ©ng xuyên mi ngày m§i có công hiOEu. ñiSu này cÛng änh hܪng Çn cu¶c sÓng và thói quen cûa bån. ñiSu quan trng là nên tìm m¶t bác sï có hi<u bit vS nh»ng phÜÖng pháp ÇiSu trÎ HIV và thông cäm v§i hoàn cänh và væn hóa cûa bån Ç< giúp bån Çi Çn quyt ÇÎnh cho phÜÖng pháp ÇiSu trÎ. Tóm låi, nh»ng loåi thuÓc chÓng HIV së ÇÜ®c khuyn khích xº døng nu: · ChÌ sÓ T-cell (thܧc Ço cûa hOE thÓng miÍn nhiÍm) dܧi 350 · ChÌ sÓ vi khuÄn (sÓ lÜ®ng vi khuÄn HIV có trong máu) cao hÖn 55,000 · Bån có nh»ng triOEu chÙng cûa ngÜ©i nhiÍm HIV ñiSu cæng bän cûa phÜÖng pháp ÇiSu trÎ HIV bao gÒm xº døng t°ng h®p ít nhÃt ba loåi thuÓc chÓng HIV tØ nhiSu nhóm khác nhau. Cäi thiOEn sÙc khÕe và hOE thÓng miÍn nhiÍm: Bao gÒm nh»ng phÜÖng pháp tæng cÜ©ng sÙc khÕe và hOE thÓng miÍn nhiÍm Sau Çây là nh»ng ÇiSu cæn bän: · Tìm s¿ h tr® vS tinh thÀn và tâm linh Ç< Çói phó v§i cæng th£ng · Chú s vÃn ÇS dinh dÜ«ng · NghÌ ngÖi · TÆp th< døc thÜ©ng xuyên · Dùng thuÓc b° nh¢m gia tæng sÙc khÕe

Vietnamese: General Approach to HIV Treatment www.acas.org/treatment

Thông Tin VS Cách Ch»a trÎ: PhÜÖng pháp t°ng quát ch»a trÎ HIV

Page 2 of 2

· ·

Dùng thuÓc, dÜ®c thäo hay thuÓc b° nh¢m giúp cho hOE thÓng miÍn nhiÍm Áp døng nh»ng phÜÖng pháp ÇiSu trÎ b° xung khác

Ngæn ngØa bOEnh tÆt và nh»ng chÙng bOEnh liên quan Çn HIV/AIDS Bao gÒm khám bOEnh, chích ngØa Ç< tránh nh»ng bOEnh tÆt và xº døng m¶t sÓ thuÓc nh¢m ngæn ngØa nh»ng nhiÍm trùng thông thÜ©ng mà ngÜ©I có HIV/AIDS thÜ©ng g¥p. Các xét nghiOEm thÜ©ng ÇÜ®c ÇS nghÎ dành cho ngÜ©icó HIV, bao gÒm: · Xét nghiOEm máu (mi 2 Çn 6 tháng, tùy vào sÙc khÕe) Ç< xem hOE thÓng miÍn nhiÍm cûa bån (T-cells), tình trång vi khuÄn HIV (lÜ®ng vi khuÄn trong máu), kt quä t°ng quát vS máu và hoåt Ƕng cûa nh»ng n¶I tång khác (nhÜ thÆn và gan) · Xét nghiOEm máu t°ng quát Ç< xem bån có bÎ nh»ng chÙng bOEnh khác mà ngÜ©I bÎ nhiÍm HIV dÍ bÎ nhÜ viêm gan (loåi B và C), CMV, toxoplasmosis, syphilis · Xét nghiOEm Ç< xem có bÎ các bOEnh phong tình không (STDs) · Chøp hình ph°I và thº lao ph°I (TB skin test) mi næm · Khám tº cung ít nhÃt mI næm cho phø n». Chûng ngØa luôn ÇÜ®c khuyn khích v§I nh»ng ngÜ©I nhiÍm HIV, bao gÒm: · BOEnh viêm ph°i (mi 5 næm) · ngØa cúm (mi næm vào mùa Çông) · viêm gan loåi B (nu bån chÜa tip xúc v§i vi khuÄn viêm gan B) · viêm gan loåi A (nu bån chÜa tip xúc v§i vi khuÄn viêm gan A) · Chûng ngØa các loåi diptheria, phong Çòn gánh và polio (mi 10 næm) ThuÓc uÓng cÀn thit cho nh»ng bOEnh liên quan Çn HIV, bao gÒm: · Nu t bào T dܧi 200, cÀn phäi uÓng thuÓc ngØa PCP (pneumocystis carinii pneumonia), m¶t dång rÃt ph° bin liên quan Çn HIV. Nh»ng loåi thuÓc thông thÜ©ng ÇÜ®c xº døng ª Çây là Septra (TMP/SMX), Dapsone (avlosulfon), Mepron (atovaquone) hay aerosolized pentamadine b¢ng cách hít vào qua ÇÜ©ng hô hÃp. · Nu t bào T dܧi 100, cÀn uÓng thuÓc ngØa MAC (mybacterium avium complex), m¶t dång nhiÍm trùng có th< gây nhiSu bin chÙng trên cÖ th<. ThuÓc thÜ©ng ÇÜ®c xº døng ª Çây là: Zithromax (azithromycin), Biaxin (clarithromycin) và Mycobutin (rifabutin) · Ngoài ra, nu bån bÎ nhiÍm trùng da, bác sï có th< cho thêm thuÓc Ç< ÇiSu trÎ Bån cÀn cho bác sï và dÜ®c sï bit nh»ng loåi thuÓc có toa và không toa mà Çang Çang xº døng (k< cä nh»ng phÜÖng pháp ÇiSu trÎ b° xung, loåi dÜ®c thäo, thuÓc b°) Ç< có m¶t khái niOEm rõ vS tình trång sÙc khÕe cûa bån và së có nh»ng l©I khuyên khi cÀn phäi kt h®p v§I nhau.

Copyright @ACAS 2001 & 2003. This fact sheet is produced by ACAS (Asian Community AIDS Services) and is available in English, Chinese (Traditional and Simplified), Tagalog and Vietnamese. Funding for this project is provided by the Ontario HIV Treatment Network (OHTN) and Health Canada. Copies can be downloaded at : www.acas.org/treatment. ACAS provides comprehensive support and case management services for Asian people living with HIV/AIDS; and HIV/AIDS prevention education to the east and southeast Asian Canadian populations in the Greater Toronto Area. ACAS is located at 33 Isabella Street, Suite 107, Toronto, Ontario M4Y 2P7. Tel: (416)-963-4300, Fax: (416)-963-4371 Email: [email protected]

Legal Disclaimer: While we make every attempt to ensure the accuracy and reliability of information contained in this website/ fact sheet, the information provided here are designed for reference purposes only. These information should not be relied upon as a substitute for medical advice from a qualified professional health care provider and should not be used for diagnosing or treating a condition or illness. Please consult a physician if you have any concerns about your health, treatment regimen and questions related to HIV/AIDS. ACAS, its employees and board members will not be responsible for any loss or harm, however arising, from the use of, or reliance on this information.

Vietnamese: General Approach to HIV Treatment

www.acas.org/treatment

Information

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

93631