Read Incotermsi_GG_10_2002.pdf text version

54

Incotermsi

Incotermsi so morda eden najsirse sprejetih standardov mednarodne poslovne prakse Mednarodne trgovinske zbornice (International Chamber of Commerce) - MTZ. Obsegajo trinajst klavzul, ki vsebujejo dolocbe o razmejitvi obveznosti pogodbenih strank glede dobave blaga po prodajni pogodbi. Najveckrat se uporabljajo v mednarodni trgovini, to je v trgovini med pogodbenima strankama, ki imata sedeza v razlicnih drzavah. Zato je ena njihovih osnovnih vlog poenotenje poslovnih obicajev strank iz razlicnih drzav sveta. MTZ je ze leta 1936 prvic izdala mednarodna pravila za razlago trgovinskih klavzul pod imenom Incotermsi 1936. Tem so sledile spremembe in dopolnitve v letih 1953, 1967, 1976, 1980 in 1990. Zadnja, sedma izdaja iz leta 2000, usklajuje pravila z veljavno mednarodno trgovinsko prakso zadnjih let.

ANA ZALJETELJ

S

pravilno uporabo incotermsov se lahko izognemo nesporazumom in nepotrebnim stroskom, ki velikokrat nastanejo zato, ker pravice oziroma obveznosti pogodbenih strank v pogodbi niso dovolj jasno opredeljene. Ker so incotermsi obicajni sestavni del tudi prodajnih pogodb slovenskih podjetij, je Gospodarska zbornica Slovenije ze v maju 2000 izdala slovensko anglesko izdajo Incotermsi 2000. MTZ je skusala s posameznimi revizijami incotermsov slediti razvoju poslovnih praks po svetu. Tako je bila v reviziji iz leta 1980 uvedena klavzula Franko prevoznik (FCA). Po FOB prodajalec dobavi, ko blago preide ladijsko ograjo. FCA pa pogodbenima strankama omogoca, da se v primeru prevoza po morju dogovorita o dobavi na kopnem pred nakladanjem na ladijski krov, kjer se blago nalozi v kontejner za nadaljnji prevoz po morju ali v kombinaciji z drugimi prevoznimi sredstvi. Revizija iz leta 1990 je vnesla dolocbe, po katerih lahko prodajalec, ki je dolzan preskrbeti dokaz o dobavi blaga, dokaz v obliki papirnih listin nadomesti s sporocili elektronske izmenjave podatkov. Pogoj za to je, da se pogodbeni stranki dogovorita, da si bosta posiljali sporocila

elektronsko. Zadnja izdaja incotermsov iz leta 2000 v primerjavi z dotlej veljavno ne prinasa vecjih sprememb. Vse spremembe, tako vsebinske kot oblikovne, so nastale na podlagi temeljite raziskave med uporabniki incotermsov. Posebna pozornost je bila namenjena vprasanjem, ki jih je od leta 1990 prejela skupina strokovnjakov za incotermse (Panel of Incoterms Experts), ki je bila ustanovljena kot dodatna pomoc uporabnikom incotermsov. MTZ se je odlocila vnesti le spremembe, ki bi ta svetovno priznani standard se bolj priblizale potrebam poslovne prakse. Zato si je predvsem prizadevala izboljsati izrazje klavzul, ki naj bodo jasne in natancen odsev poslovne prakse. Vsebinske spremembe je vnesla na podrocju carinjenja, da bi se bolj dosledno uporabljali osnovno nacelo incotermsov, po katerem je dolznost vsake stranke prodajne pogodbe, da opravi carinjenje pred carinskimi organi svoje drzave: izvozno carinjenje torej praviloma opravi prodajalec, uvozno pa kupec. Novost zadnje izdaje je, da tudi po klavzuli FAS izvozno carinjenje opravlja prodajalec (dotlej je bila to obveznost kupca), novo po DEQ pa je, da je

tudi po tej klavzuli uvozno carinjenje obveznost kupca (dotlej je bila to obveznost prodajalca). Incotermsi od "osnovnega pravila" se vedno odstopajo po EXW in DDP: po prvi je izvozno in uvozno carinjenje dolznost kupca, po drugi pa prodajalca. Spremenjene so tudi obveznosti prodajalca v zvezi z nakladanjem oziroma razkladanjem po klavzuli FCA. Dolznost prodajalca je, da blago nalozi na prevozno sredstvo, ce so kraj dobave njegovi prostori, ce je kraj dobave drug kraj, pa prodajalec blaga ni dolzan razloziti s prevoznega sredstva, s katerim je blago pripeljal. Nadaljnja vsebinska novost v primerjavi z Incotermsi 1990 je v tem, da v primeru, ko se prevozna listina sklicuje na pogodbo o zakupu ladje, prodajalec te pogodbe ni vec dolzan predloziti kupcu. Za crtanje te obveznosti so se snovalci zadnje izdaje odlocili, ker je ta obveznost prodajalcu v praksi povzrocala prevec tezav.

Skupina F: Glavni prevoz ni placan

V tej skupini so klavzule FCA "franko prevoznik", FAS "franko ob ladji" in FOB "franko na ladijski krov". Dolznost prodajalca je, da v odpravnem kraju preda blago za prevoz prevozniku kupca. Kupec prevzame stroske in nevarnost v zvezi z blagom od kraja/dne dobave.

Skupina C: Glavni prevoz je placan

Skupino sestavljajo klavzule CFR "stroski in prevoznina", CIF "stroski, zavarovanje in prevoznina", CPT "prevoz placan do" ter CIP "prevoz in zavarovanje placana do". Prodajalec v odpravnem kraju preda blago za prevoz prevozniku, ki ga poisce in placa sam. Nosi torej prevozne stroske do namembnega kraja. Za nevarnost nakljucnega unicenja in poskodovanja blaga pa je odgovoren prodajalec le do trenutka, ko je blago v odpravnem kraju predal prevozniku. Po CIF in CIP mora prodajalec na svoje stroske skleniti tudi pogodbo za zavarovanje blaga do namembnega kraja. Uporabnik tega zavarovanja je kupec, ki prevzame nevarnost od odpravnega do namembnega kraja.

Sistematika incotermsov

Incotermsi so razdeljeni v stiri skupine. Skupine incotermsov se med seboj locijo predvsem glede na to, katera od strank prodajne pogodbe nosi stroske oziroma nevarnost v zvezi z izpolnitvijo pogodbe.

Skupina E: Odhod

V tej skupini je le klavzula EXW "franko tovarna". Predstavlja minimalno obveznost prodajalca. Njegova dolznost je le, da da blago na razpolago kupcu v odpravnem kraju, navadno v svojih prostorih. Od tam/tedaj prevzame kupec vse stroske in nevarnost v zvezi z blagom.

Skupina D: Prihod

V tej skupini so incotermsi DAF "dobavljeno na meji", DES "dobavljeno na ladji", DEQ "dobavljeno na obali", DDU "dobavljeno neocarinjeno" in DDP "dobavljeno ocarinjeno". Prodajalec je odgovoren za prihod blaga na dogovorjen namembni kraj, ki je kraj dobave. Prevzema nevarnost in vse stroske v zvezi z dostavo blaga do namembnega kraja.

I

Information

1 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

527016


Notice: fwrite(): send of 206 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531