Read Yuav tivthaiv thiab kho mob rawsplab licas thaum koj tseem mus txawv tebchaws text version

How to prevent and treat Diarrhea while you are traveling:

Hmong

Yuav tivthaiv thiab kho mob rawsplab licas thaum koj tseem mus txawv tebchaws Vim licas kuv thiaj li kis tau mob rawsplab thaum kuv tseem ncig tebchaws? Muaj ntau yam kab mob ua kis tau rau tib neeg ua kom mauj kev rawsplab thaum mus ncig txawv tebchaws. Cov kab mob ntaw kis tsis tau rau cov neeg nyob ib cheebtsam ntawv vim tias lawv tub mob dua los lawm ces lawv lubcev swm lawm (immune). Tib neeg muaj mob rawsplab vim tias thaum lawv mus ncig txawv tebchaws lawv muaj kev ntxhov siab thiab lawv noj zaub mov tsis haum plab. Yog tias kuv mus ncig saib qub tebchaws ua kuv loj hlob kuv puas yuav tivthiav kom tsis txhob kis tau kab mob rawsplab? Tsis tau. Muaj tej yam kab mob ua koj tub muaj thaum koj nyob lub tebchaws ntawm thaum koj tseem yaus koj yuav kis tsis tau lawm txawm yog tias koj mus noj tau tej kab mob ntawv. Tiamsis, feem ntaum ntawm cov kab mob ua kis no es ua rau neeg lawvplab yuav ua tau koj mob vim tias nws tivthaiv koj tsis ntev, yog tias koj rov mus ncig txog tebchaws koj loj hlob los koj tseem rov kis tau. Kuv yuav ua licas paub tau tias kev rawsplab no yog los ntawm kis kabmob los yog lwm qhov los? Qhov yuav qhia tau qhov txawv yog ib yam nyuaj. Yog koj tsua tso quav ib hnub no ob rau peb zaug thiab tsis muaj lwm yam mob, no ces koj qhov kev rawsplab tsis yog kis los ntawm kabmob. Yog tias koj rawsplab tshaj plaub thiab tsib zaug no ces swslis yog kis los ntawm kabmob. Yog muaj lwm yam kev mob rog swsli quaj muaj ntsav, ua npaws no, mob plab, los yog xeev ntuav ces yuav tsum yog koj kis tau kab moblawm. Koj yuav ua licas kev rawsplab thiaj kis tsis tau rau koj Qhov ua tseem ceeb tshaj plaws thiab yam ua yoom yim koj yuav tsum tau ua koj thiaj tsis raug kev rawsplab yog yuav tsum ntsuav tes heev. Kev ntsuav tes yog ib qhov tseemceeb heev ua ntej thaum koj yuav noj mov, thiab yog koj yeem ntsuav ntau zau yeem zoo. Vim tias muaj ntau qhov chaw tsis muaj dej thiab xujnpus ntsuav tes, qhov zoo koj yuav tau siv cov ntaub muaj cawv 90 (alcoho-base cloth) so tes. Cov ntaub ntawv muaj nyob tom tej tajlaj thiab chaw muaj tshuaj los yog tej chaw muag koom noj nyob ntawm tej ntug kev. Yog koj tsis paub yuav qhov twg, ces koj nug koj tus kwskho mob los tau nws mam qhia koj yuav. Muaj ntau yam mov yeej zoo rau koj noj tsis muaj teebmeem. Yam zaub mov thiab dej haus yog maub rhaub kub lawm ces tsis muaj teebmeem rau koj noj. Qhobcij thiab yam qabzib noj tau tsis ua cas. Yam zaub mov uas yuav ua rau koj muaj mob yog zaub tsis siav thiab samlav thaib nqaij nyuj los yog ntses nyoos los yog ua tsis siav. Nco ntsoo ntsuav tes thiab nriam ua ntej yuav coj los chais tsiv noj thiaj tsis ua mob rau koj. Tsis txhob noj yam txiv mhab txiv ntoo tsis muaj tawv vim ua tau rau koj muaj mob. Xws lis Created by HP Center for International Health Version: 2/5/06

How to prevent and treat Diarrhea while you are traveling:

Hmong

mis thiab lwm yam koom noj muaj mis coj los ua tsis zoo noj vim tsam muaj mob rawsplab. Mis yuav zoo noj koj yuav tsum muab rhaub kom npau thiab cia kom txias mam haus thiaj tsis muaj mob. Mis nyob hauv lub box zoo hau tsis ua cas. Dej yog ib yam ua tau koj tsis sisneej. Zoo lis mis koj yuav tsum muab rhaub kom npau thiab tos kom txias mam hau thiaj tsis ua mob rau koj. Dej nyob hauv poom thiab dej qabzib zoo haus. Dej nabkuab tsis zoo noj los yog tso rau dej haus vim tsis paub yam dej khov los qhov twg los tsam yog dej tsis huv. Thaum koj txhuam hniav yuav tsum siv cov dej zoo xwb. Ceevfaj rau tej yam zaub mov, vim tias muaj qees yam ua tau rau koj mob. Vim tias yus lub plab tsis tau swm rau tej zaub mov. Koj yuav ua lis cas yog koj muaj mob rawsplab? Muaj ob yam tshuaj rau koj noj yog thaum koj muaj mob rawsplab thaum lub sim hawm koj mus ncig tebchaws. Thawj yam tshuaj yog pab kom tsis txhob rawsplab heev, tiamsis kho tsis tau tus kabmob. Tsuas yog ua kom tsis tshua rawsplab zuj zus mus xwb. Cov tshuaj ua neeg xiv heev yog hu ua loperamide ("Imodium") thiab Bismuth subsalicylate ("Pepto-bismol"), ob yam tshuaj no muaj muag nyob rau chaw muag tshuaj tsis tas yuav thaj maum xaj, koj yuav tau coj los siv. Nco ntsoov siv tsis tau rau menyuam. Tsuas ntsiv, muaj tshuaj tua kabmob (antibiotics) ua kho tau kev rawsplab. Pab tau kom tsis txhob muaj mob ntau hnub. Thaum rawsplab tsis ntau tshaj( 2 los yog 3 zaug ib hnub) tej zaum tsis yog muaj kabmob rawsplab. Siv cov tshuaj Loperamide los siv cov Bismuth subsalicylate pab xwb ces yeej zoo lawm. Nyob hauv qab yuav qhia txog kev siv tshuaj. Thaum rawsplab muaj dej ntau heev koj yuav tsum tau siv cov tshuaj tua kabmob (antibiotic) uas koj tus thajmaum muab rau koj thaum koj yuav mus ncig tebchaws. Koj yuav tsum siv cov tshuaj Loperamide los siv cov Bismuth subsalicylate los mus pab koj kom mus txog rau thaum cov tshuaj tua kabmob pab tau koj lawm. Yog tias koj muaj mob nyag heev, ua npaws los tso quav los nrog ntsav koj yuav tsum siv cov tsuaj tua kabmob (antibiotic) xwb, tsis txhob siv cov Loperamide los Bismuth Subsalicylate.

Created by HP Center for International Health

Version: 2/5/06

How to prevent and treat Diarrhea while you are traveling:

(Txiav raws txoj kab) Nqa tag nhro koj cov ntaub ntawv nrog koj tawm tebchaws (Carry with your travel documents)

Hmong

Tsis txhob pub yus kis tau kabmob rawsplab Nco ntsoov ntxuav tes, txhua txhua zaus koj yuav noj mov. (siv cov ntau muaj cawv 90 sos tes yog koj muaj nrog koj). Zaub mov tsis txhob noj yog: nqaij nyoos los ua tsis siav, nqaij nruabdeg, ntses, mis los chees; zaubqhw, thiab lwm yam zaub nyoos. Txiv hmab txiv ntoos tsis muaj tawv yuav tsum ntxuav kom zoo mam noj. Dej thiab Mis yuav tsum muab rhaub kom npau thiaj zoo haus. Yam dej thiab mis nyob hauv poom lawm hau tau tsis ua cas. Yog ib hnub twg koj rawsplab li ib rau ob zaug, koj noj tshuaj Loperamide los Bismuth subsalicylate pab xwb tau lawm. Yog tias koj rawsplab heev thiab muaj dej ntau thiab nrog ntshav thiab ua npaws thiab mob ib ces koj yuav tsum tau siv tshuaj tua kabmob (antibiotic) pab koj.

TSHUAJ RAU RAWSPLAB Pab kom txhob rawsplab Loperamide ("Imodium") Noj rau li no: noj ob ntsiav ua ntej, ces tom qab koj mus tso qhuav koj noj ib ntsiav (tsis txhob noj tshaj 8 ntsiav tshuaj ntawm lis 24 xuabmoos). Tsis txhob muab rau menyuam noj los pojniam xeebtub. Bismuth subsalicylate ("Pepto-bismol")- Tshuaj rawsplab Noj rau li no: Yog noj ntsuaj ntsiav, noj ob ntsiav lis 30 nathi mus txog rau thaum rawsplab tsum tsis raws ntau lawm. Tsis txhob noj tshaj 16 ntsiav tshuaj ntawm lis 24 xuabmoo. Yog hau cov tshuaj ua kua, hau 6 diav (30 mls) tshuaj txhua txhua 30 nathi mus txog rau thaum rawsplab tsum tsis raws ntau lawm. Kho tu kabmob ua kis Tshuaj tua kabmob (antibiotic): Koj tus kwskho mob yuav muaj cov tshuaj rau koj noj yog thaum koj kis tau kabmob rawsplab. Koj yuav nug koj tus kwskho mob kom koj paub meej txog kev siv tshuaj ua ntej koj tawm ntawm nws chaw ua haujlwm mus. Yam tshuaj muaj raw lis no: Axithromycin (Zithromax), Ciprofloxacin, Levofloxacin (Levoquin), and Refaxamin.

Created by HP Center for International Health

Version: 2/5/06

Accidents (Trauma) and Medical Problems while Traveling:

Hmong

Kev raug mob (Accident or trauma) thiab muaj mob thaum koj mus txawv tebchaws

Yog vim licas thiaj tseemceeb? Yam uas muaj ntau tshaj uas ua rau neeg muaj mob nyhav thiab tuag thaum lub sijhawm uas mus txawv tebchaws yog kev raug mob (trauma/accident) los yog muaj mob sws lis nplawv nres (heart attack) los yog lab ntsha txaws (stroke). Koj qhov ivsawlas ua koj muaj yuav pab tsis tau koj thaum lub sijhawm koj mus ncig txawv tebchaws nws yuav tsis them nqis hoomaum los yog them nqis rau koj rov los tsev. Yus yuav ua licas kom tsis pub yus raug kev mob nkeeg (accidents or trauma) rau yus lub cev taum mus txawv tebchaws? Tau, qhov koj txiav txiv siab zoo yuav pab tau koj kom txhob muaj kev raug mob. Tsis tas xwb, koj yuav tau ivsawlas pab thaum koj mus ncig tebchaw yog tia koj raug mob insurance yuav pab koj mus rau qhov chaw hoomaum zoo thiab coj kom koj rov qab los txog tsev yog tias koj kev raug mob nyag los yog koj muaj mob nyav heev. Muaj tej yam abtsis kuv ua thiaj pab tau kuv kom txhoj raug mob nyag (trauma/accidents)? Tsheb yog yam ua rau tib neeg muaj kev raug mob (accidents/trauma). Sia siv thiab muab menyuam zaum rooj txhua lub sijhawm thaum koj caij tsheb. Koj yuav tsum nqa koj roojzaum rau menyuam thaum koj mus txawv tebchaws. Khiav ceev thiab kev khiav tsis muaj kab yog uas phomsij heev. Zoo tsis txhob tsav tsheb hmo ntuj. Tsis txhob siv tsheb heev heev thaum koj tawm rooj. Tsheb mostau thiab tsheb kaujvab yog yam ua phomsij thiab tsis txhob siv zoo dua. Yog tias li cas koj yuav tsum tau siv no ces thov ntoos kaumom ( kaumom koj yuav tsum tau nqa nrog koj, lawv tsis muaj rau koj) thiab tsis txhob taug cov kev tsheb coob coob. Caij nram qab tsheb cuasqab, tsheb thauj neeg coob coob, caij saum qaum tsheb los yog caij tsheb npav los caij tsheb ciavhlau yog yam ua txaus ntsais thiab phomsij. Menyuam nyob zes kev tsheb txawm yog caij tsheb los yog tsis caij tsheb yog ib yam txausntshai. Yuav tsum saib menyuam kom zoo kawg nkau thaum nyob ze kev tsheb thiab qhia rau cov menyuam uas laus zog tias kevcai tsav tsheb nyob tebchaws Amelika tsis thooj lis lub tebchaws ua koj mus ncig xyuas. Poobdej yog ib yam ua rau menyaum raug kev ploj kev tuag, thiab feem coob ntawm cov menyuam tsis txawj ua luamdej thaum lawv poob rau hauv dej. Yuav tsum paub ceevfaj kev phomsij thaum mus ze tej padej loj yog ib qhov uas tseem ceeb kawg nkaus. Menyuam me thiab menyuam mos ab uas yog txhawj nkag yuav ntsib teebmeev sws lis xov faisfab, tshuaj lom nas thiab lwm yam, vim yog li ntawv yuav tsum saib ib cheebtsam ntawm chaw ua si kom zoo yog ib qhov tseemceeb.

Created by HP Center for International Health

Version: 2/5/06

Accidents (Trauma) and Medical Problems while Traveling:

Hmong

Yuav tsum ua licas yus lub cev thiaj tsis raug teebmeem? Muaj qees yam mob koj yeej ua tsis tau licas yog thaum tshwm sim lawm xws li plawv nres thiab hlab hlwb txhaws yog yam teebmeem ua thaum koj mus ncig tebchaws es tshwm sim. Tabsis yog koj muaj mob rau koj lub cev xws li teebmeem mobplawv , ntshav siab, ntshav qabzib, mob raum los lwm yam mob, koj yuav tsum nqa koj cov ntaub ntawv qhia txog koj tej kev mob nrog koj. Pivtxwv, yog koj muaj mob plawv koj yuav tsum nqa nrog koj cov ntaub ntawv EKG thiab daim ntawv qhia txog koj cov tshuaj noj mus nrog koj thaum koj ya davhlau. Kom koj tus thajmaum muab ib daim ntawv hais txog yam tshuaj uas koj yuav tsum tau nqa nrog koj, thaum muaj cov neeg saib kev ruaj ntseg nug koj, koj thiaj tsis ntsib teebmeem. Puas muaj lwm yam ua kuv tseem ua tau? Yuav coj ib tug tibneeg uas muaj mob los yog raug mob rov qab los rau tim Amilikas yuav raug nyiaj ntau yog tsis muaj ivsawlas. Muaj ivsawlas yuav pab tau koj vim nyob tsam mauj teebmeem raug mob nyhav thaum lub sijhawm ua koj mus ncig tebchaw thiab yuav pab tau koj mus cuag chaw khomob zoo thiab coj tau koj rov qab los txog tsev yog muaj tsheb sib tsoo los muaj mob nyhav rau koj lub cev. Koj hu tau rau cov chaw muag ivsawlas thiaj yuav pab rau koj thiab rau koj tsev neeg rau thaum lub sijhawj ua koj thiab koj tsev neeg mus txawv tebchaws. Nriav ivsawlas mus txawv tebchaws thiab pabtawm tebchaws Muaj ntau lub chaw muag ivsawlas thiab muaj cov chaw muag invsawlas ua tau zoo dua ib txhia. Nws muaj internet chaw koj mus xyuas koj thiaj lis paub muab cov nqi los sibpiv (nco ntsoo nriag "ncig tebchaw ivsawlas"). Muaj ntau lub chaw muag ivsawlas mus txawv tebchaws thiab pabtawm tebchaws kom thaum yus muaj teebmeem thiaj coj tau yus rov qab los rau tebchaw Amelika txawm yog yus muaj mob nyhav heev. Feem ntau cov ivsawlas pab rau cov neeg yog Amelika xwb, tiamsis, nws muaj ib lub chaw muaj muag insurance rau cov neeg tsis yog xeem xaj tsuav yog lawm muaj npav ntsuab (green card). International SOS International SOS Assistance, Inc. 3600 Horizon Boulevard suite 300 Trevose, PA. USA 19053 Phone: 1-800-523-8930 Website: http://www.internationalsos.com/buymembership/

Created by HP Center for International Health

Version: 2/5/06

How to avoid Malaria and other diseases you might catch from insects:

Hmong

Ua Licas thiaj tsis raug Malaria thiab lwm yam kabmob uas koj yuav txais los ntawm kab tom

Malaria yog abtsis? Malaria yog ib yam mob uas tibneeg kis tau thaum tus tshajcum muaj mob tom. Yuav ua rau muaj kev kub tau haus, tshees, mob taub haus, thiab mob ib ce. Tus kabmob no, yog kis tau rau tib neeg lub cev, yuav nkag mus rau ntawm nplooj siab mus cov ntshav mus. Tus tibneeg ntawv yuav tsis tau muaj mob, yuav tsum yog tus kabmob Malaria tawm ntawm nplooj siab mam muaj mob tomqab. Qhov kabmob muaj peev xwm nyob tau hauv nplooj siab ntev heev, tiamsis yam uas Malaria phem txhaj ntawv yuav tawm ntawm nplooj siab li ob vathiv tom qab uas raug tshajcum tom. Vim licas Malaria tseemceeb? Rau qhov tsis muaj txhuaj xav tivthaiv yus los ntawm Malaria. Malaria yog ib yam kabmob uas rau tib neeg mob phem heev thiab tuag tau. Tib neeg muaj peevxwm tuag tau 12 teev tomqab kis tau tus mob. Yog ib qhov tseem ceeb rau peb txhua tus yuav tsum tivthiav txhob kis Malaria, los ntawm tsis txhob pub tshajcum tom thiab noj tshuaj pab yus uas ntej thaum yus mus ncig txawv tebchaw thiab lub sij hawm uas tom qab koj rov los. Yog tias kuv twb muaj Malaria yav taslos, kuv puas yuav kis tau lawm? Tib neeg lub cev yuav tivthaiv tawmtsam Malaria yog lawv tau kis ntaws zaus yav taslos. Tiamsis, qhov uas tivthaiv txawj pawv sai sai, nws tsuas kav li ib xyoo los 2 xyoo tomqab uas kis malaria tas los xwb. Yog lis ntawv, koj yuav tivthaiv tsis tau malaria txhawm yog koj kis tau Malaria ntaus zaus yav tas los. Kuv yuav uas lis cas thiaj tsis raug tshajcum tom? Muaj ntau txoj hau kev uas koj ua tau tsis pub tshajcum thiab lwm yam kab tom. Nws tsis yog pab tau koj los ntawm malaria, tiamsis pab tau lwmyam kabmob phem, xws li mob yellow fever, Japanise encephalitis, thiab Dengue fever. Yam tshajcum tom mob malaria thaum hnub poob mus txog hnub tuaj, tiamsis yam tshajcum tom nruab hnub kis tau lwm yam kabmob, qhov zoo tshaj tsis txob pub tom yus. Muaj qees yam pab kom tshajcum tom tsis tau muaj raw li no: ---Nhav tsoostsho tivthaiv yog tsho npab ntev thiab nris ntev. ---Cua txias uas rau tshajcum nyob tsis taus thiab kaw qov rai los yog muaj daim ntxaij thaiv kom tshajcum los tsis tau. ---Siv vijtsam khwb koj lub txaj (bednet) thaum koj yuav pw. Yog koj lub vijtsam yog yam ua lawm tub tsuag tshuaj pab mas zoo dua (ITN-insecticide treate bednet). Cov vijtsam ua twb tsuag tshuaj tas thiab cov vijtsam ua tsis tau tsuag tshuaj los muaj, yog koj yuav lub vijtsam tsis tau tsuag tsuaj, koj yuav yam tshuaj Permethrin cov los tsuag rau. Muaj cov tsev ntaub pw (tents) nraum zoov, ib nyuag kim zog, tiamsis yoojyim heev. Created by HP Center for International Health Version: 2/5/06

How to avoid Malaria and other diseases you might catch from insects: Tsev ntaub koj yuav nyob tajlaj tshavpuam los yog nyob hauv internet..

Hmong

Yog ib qhov ua tseemceeb yuav tswm siv tshuaj tsuag kom tshajcum txhob los ze. Yam tshuaj tsuag uas kom tshajcum txhob los ze yog DEET (N,N diethyl metatoluamide"). Qhov tseemceeb yuav tsum siv cov tshuaj tsuag mauj lis ntawm 25%-50% DEET nyob hauv poom tshuaj. Cov tshuaj tsuag ntawv nyob rau ntau lub chaws muag tshuaj, chaws muag koom noj, tajlaj me. Muaj ntau yam npe tshuaj tsuag (i.e. Repel, Off, Cutters). Saib rau ntawm poom tshuaj tsuag tsuav kom pom sau tias muaj DEET thiab pom kom muaj 25%-50% xwb ces zoo lawm. Muaj ib cos tshuaj pleev (i.e. Ulrathon, Sawyer) es muaj cov tshuaj DEET tiamsis nws uas haujlwm qeeb , yog koj tsis nyiam tsuag. Cov tshuaj pleev nws muaj cov tshuaj DEET tsawg tshaj 25%, tiamsis tseem ua haujlwm zoo. Cov tshuaj DEET no yuav tsum pleev ib zaug 4-6 teev...thiab pleev ua ntej yuav mus pws. Pleev tau rau cov menyuam thiab cov pojniam xeeb tub tiamsis ceevfaj tsis txhob pleev rau qhov muag los yog qhov ncauj. Ceevfaj tsis txhob pleev cov menyuam me tes thiab ze ntawm lawv lub qhov muag. Qhov ua yuav pab tau koj zoo tshaj plaws cov ris tshoj uas koj hnav yuav tsum tsuag tshuaj permethrin thiab siv cov DEET rau koj cov tawv nqaij. Permetrin, zoo ib yam tshuaj uas siv rau vijtsam, nws tsis muaj teebmeeb rau koj thiab cov ris tsho yog koj uas zoo tsuag rau yuav kav ntau lub vativ. Nyob rau Amelika teb permethrin muaj nyob rau cov chaw muag khoom tawm rooj (i.e. REI Coop,) thiab yuav tau nyob hauv internet. Qhov uas yuav ua rau koj cov ris tshoj tiv thaiv tshajcum yog koj yuav mam li muab coj los sib tov ua kes tas mam li muab koj cov khaub ncaws raus rau. Yog koj muaj lus nug, nug koj tus kwskho mob pab koj. Muaj lwm yam tshuaj ua rau tshajcum txhob tom koj, tiamsis nws tivthaiv koj tsis ntev, yam tivthaiv koj ntev muaj keebkwm zoo yog cov DEET. Kuv siv DEET puas tau rau tawv nqaij thiab Permethrin rau kuv cov menyuam cov ris tsho Tau. DEET yog ib yam tshuaj zoo rau menyuam yaus. Tsis txhob siv ntau tshaj qhov lawv qhia rau ntawm lub fwj tshuaj. Yog menyuam mos tsis txhob pleev ze qhov muag. Yog koj mus rau tej qhov chaw muaj Malaria nws yog ib qhov uas tseemceeb kawg uas koj thiab koj cov menyuam, noj tshuaj thiab noj raws li qhia kom noj. Nco ntsoov tias koj yuav tsum noj cov tshuaj kom tag raws lis qhia tseg xws li ib hli ua ntej mus txawv tebchaws. Koj yuav tsum tau taub kom meej qhov uas koj yuav noj cov tshuaj tivthaiv li cas mas koj mam tawm ntawm kwskhomob qhov chaw.

(txiav raw txoj kab) Ntau yam koj yuav tsum nco ntsoov thaum mus txawv tebchaws. ( Khoom nqa nrog koj thiab koj cov ntaub ntawv tseemceem mus txawv tebchaws) Ntaub vijtsam, tshuaj tsuag tshajcum kom tshob tom koj thiab nqa koj cov tshuaj uas qhia tseg. Yog thaum koj tseem mus txawv tebchaws kuaj tau koj mob malaria, koj noj tau cov tshuaj tuas kabmob thiab koj yuav tsum noj cov tshuaj txhob kis malaria. Yog koj muaj mob ua npaws tom qab koj los tsev, txawm yog tias tub tau ib lub xyoo lawm los, koj yuav tsum tau qhia koj tus thajmaum tias koj tau mus rau qhov chaw muaj kab mob malaria thiab haitias koj xav kuaj kabmob malaria.

Created by HP Center for International Health

Version: 2/5/06

VACCINES ("Shots") Needed for Travel UXAV TSHUAJ TIVTHAIV MUS TXAWV TEBCHAWS

Hmong

Ua li cas kuv thiaj paub xav yam tshuaj twg ua ntej kuv yuav mus txawv tebchaws? Koj yuav tsum mus ntsib lub tsev khomob kuaj mob mus txawv tebchaws, los yog koj qhov chaw kuajmob ua koj pheej mus kuaj. Lawv thiaj li qhia tau yam tshuaj xav twg thiaj yog yam zoo rau koj ua ntej koj yuav mus txawv tebchaws. Qhov zoo koj yuav tsum mus ntsib kwskho mob ua ntej ib lub hli, tiamsis yog dhau es ze txhaj ib hli lawm los qhov koj mus ntsib kwskho mob zoo dua li tsis mus. Muaj ib qhov website (www.cdc.gov) yuav qhia tau tswvyim rau koj tias yam tshuaj xav twg thiab yam tshuaj noj twg koj yuav tsum tau coj mus pab tivthaiv koj. Koj yuav tsum nco ntsoov nqa daim ntawv xav tshuaj thaum koj mus ntsib kws khomob. Thajmaum yuav ua licas paub muab yam tshuaj xav zoo qhia rau koj? Nws muaj yam phem, yam zoo thiab kim npaum licas txog tshuaj xav. Koj tus kwskho mob yuav qhia rau koj tias yam tshuaj xav twg yuav pab tau koj (yuav tivthiav tau kom txhob raug kabmob) zoo txhaj tej kev tshais thiab raug nqi ntawm cov tshuaj xav. Koj yuav tsum tau nug koj tus kwskhomob txog cov tshuaj xav qhov zoo thiab phem. Yam tshuaj xav tivthaiv twg uas kuv tus kwskho mob yuav tham rog kuv? Muaj ob pawg tshuaj xav tivthaiv. Cov tshuaj xav uas koj yuav tsum tau xav txawm yog koj mus ncig tebchaw los yog tsis mus, thiab cov tshuaj xav tivthaiv uas koj yuav tsum tau xav yog koj mus txawv tebchaws. Tshuaj xav tivthaiv txawv txuas tus yuav tsum tau xav Nws muaj ob peb yam tshuaj xav tivthaiv uas yog koj yuav tsum tau xav vim tias kwskho mob kom xav. Feem tau ntawm cov tshuaj xav twb xav tivthaiv thaum yau lawm. · Koj yuav tau xav cov tshuaj hu ua Tetanus and diphtheria (TD) thiab hu ua pertussis (Dtap) ib koob kav 5 xyoo rau 10 xyoo. (hnoos txhawm chim) · Koj yuav tsum tau txhaj tshuaj tsawg kawg twb yob ob koob tshuaj ua qoob zwm (measles) lawm ntawm koj lub neej. · Yog koj mus ncig rau tej qhov chaw muaj mob mob txhav (polio) koj yuav tau txhaj tshuaj phauliau (polio) pab tivthaiv koj, yuav tau txhaj ib zaug thawm koj laus. · Yog koj muaj hnub nyoog dhau 65 xyoo lawm koj yuav tsum txhaj tshuaj xav tivthaiv ntsws muaj dej kabmob (pneumococcal). · Yog koj tsis tau muaj mob ua qoob (hlws dej), los yog tsis tau txhaj tshuaj xav tivthaiv ua qoob koj yuav tsum qhia raus kwskho mob. Tshuaj xav mus txawv tebchaws Hepatitis A (kab mobsiab A) Hepatitis A (kab mobsiab A) yog ib yam kabmob ua tibneeg kis tau los ntawm noj zaub Created by HP Center for International Health Version: 2/5/06

VACCINES ("Shots") Needed for Travel

Hmong

mov thiab haus dej. Yog tias koj yug txhawv tebchaws tej zaum koj twb muaj tus kabmob Hepatitis A no thawm koj tseem yog menyuam yaus. Thaum koj tseem yog menyuam yaus tus kabmob hepatitis A no tsis tau huam loj los yog txaus ntsai. Yog tias koj kis tau tus kabmob kab mobsiab A thaum koj laus yuav ua rau koj muaj mob nyav thiab ua rau yus tuag taus. Yog koj xav paub tias koj puas muaj kab mobsiab A koj mus kuaj tshav yuav qhia tau rau koj. ( yog koj xav paub kom zoo koj yuav tau nug koj tus kwskho mob.) Yog koj twb muaj tus kab mobsiab A thaum koj tseem me koj yuav kis tsis tau ntsiv lawm. Yog koj tsis paub tias koj muaj kab mobsiab A thiab koj tsis tau kuaj ntsav, koj yuav tsum txhaj tshuaj xav ua ntej koj mus txawv tebchaws. Ua ntej koj mus ncig koj yuav tau txhaj ib koob tshuaj xav tivthiav koj thiaj li yuav pab tau koj thaum lub sijhawm koj tseem nyob txawv tebchaws. Tomqab li 6-12 lub hli koj yuav tsum tau txhaj dua ib koob tshuaj xav ntsiv kom pab koj mus tas koj lub neej. Typhiod Typhiod yog ib yam kab mob ua los ntawm zaubmov thiab dej hau tsis huv muaj kab mob. Yam kab mob no ua rau neeg kub taub hau thiab mob plab yuav ua tau raug mob nyhav thiab mauj feem tuag taus. Yog koj mus saib koj tej phoojywg thiab tsev neeg txawv tebchaw koj tsis ceev faaj koj muaj feem yuav kis tau tus mob no . Nws muaj zam tshuaj noj thiab tshuaj xav tivthiav tej yam mob zoo li no. Yuav siv li 7 hnub cov tshuaj no tag mas koj mam li mus ncig txhawv tebchaw tau. Yam tshuaj noj tsis yoom yim, tiamsis thaum koj noj tag lawm yuav kav koj mus li 5 lub xyoo. Yog koj xav ib koob yam tshuaj no, ces tsuas kam koj li 2 xyoo xwb koj yuav tsum tau xav dua. Meningitis ( Kab mob rau saum hlwb) Meningitis yog yam kab mob ua mob ib ncig ntawm lub hlwb. Muaj ntau tus tibneeg muaj yam kabmob no nyob rau hauv lawv lub qhov ncauj tabsis yuav tsis ua rau lawv mob. Tiamsis, thaumtwg yog leegtwg kis tau los ntawm kev ua pa (xwsli nhoo) yam mob ntawv yuav mus ua mob nhyav rau nws thiab yuav tuag taus. Muaj tshuaj xav tivthaiv yam kabmob meningitis. Yam kabmob meningitis no muaj tshwmsim nyob tej qhov chaw xwsli Africa thiab yog yus yuav mus ncig rau tej tebchaws Africa yus tu kwskhomob pomzoo rau yus yuav tsum tau txhaj cov tshuaj tivthaiv. Tsuas ntsiv, yog yus yog Islamic thiab yuav rov mus saib qubteb qubchaw (i.e. Hajj) koj yuav tsum tau txhaj tshuaj tivthaiv yus thiaj mus tau vim tias nyob rau tej tebchaws ntawv muaj tej kabmob meningitis. Tsis tag li xwb yus tseem yuav mus xyua cov phoojywg thiab tsev neeg txheebze. Nrog lawv nyob ntev yuav tau txhaj tshuaj tivthaiv . Nws muaj ntau yam tshuaj tivthaiv pab tau koj, yus yuav tsum tau nug yus tu kwskho mob qhia yus kom yus paub tias yuav ntev npaum licas yus thiaj mam li rov xav dua tshuaj tivthiav yus kom tsis txhob kis tau meningitis. Influenza / Flu ( mob khaubthuas)

Created by HP Center for International Health

Version: 2/5/06

VACCINES ("Shots") Needed for Travel

Hmong

Yam dauno (influenza) ua npaw, kub, nhoo, mob taubhau, mob ibce thiab ua tau rau muaj mob nyag. Muaj tej qhov chaw yam mob Flu no tshwmsim thaum lub caij ntujno (winter), tiamsis nyob tej qhov chaw sov yam mob Flu no tshwsim txhua lub sijhawm. Ncig tebchaw yam kabmob no kis tau zoo heev. Yuav tivthaiv tau koj, koj yuav tsum tau txhaj tshuaj tivthaiv. Koj txhaj ib zaug tsua kav 1 xyoo xwb.

Rabies (Kab mob los ntawm dev thiab lwm yam tsiaj tom) Rabies yog ib yam kab mob ua txau ntsai vim tias kis tau los ntaw dev tom thiab lwm yam tsiaj, xwsli puav thiab liab. Txhuas tu tibneeg yog kis tau tu kab mob rabies no lawm ces yeej tuag tau. Muaj tshuaj xav tivthaiv kom kis tsis tau yam kab mob rabies no yog tias koj raug tsiaj tom. Yam tshuaj xav (vaccine) no kim heev. Yuav tsum siv koj li 3 lub limtiam thiaj li xav tau cov tshuaj no rau koj kom tag vim tias nws muaj 3 zaug txhaj. Yog koj yuav mus ncig tebchaws ntev, koj yuav tsum tau txhaj cov tshuaj xav (vaccine) no pab koj. Menyuam yaus yog cov ua yuav raug dev tom heev tshaj thiab yuav txhaj cov tshuaj tivthaiv no rau lawv. Txawm yog tias koj mus ncig tebchaw los yog tsis tau mus, yog tias koj raug dev tom koj yuav tsum tau muab xabnpum txhuam lis 5 feeb thiab muab dej ntsuav. Koj yuav tsum tau mus cuag kwskhomob sai li sai tau tom qab ua raug tsiaj tom. Yellow Fever Yellow Fever tshumsim nyob rau Africa thiab Amelika qabteb (South America). Yam kab mob ua tau txaus ntsai thiab muaj feem tuag taus. Yam tshuaj xav tivthaiv no (koj yuav tsum xav yog koj muaj mus ncig txawv tebchaws rau tej qhov chaw thiab tej zaum koj yuav tsum tau xav ua ntej koj yuav mus hla tebchaws. Thaum koj txhaj cov tshuaj xav (vaccine) tag lawm koj yuav tau txais ib "phau ntawv daj" ("yellow book") nqa nrog koj kom qhia tau tia koj twb txhaj tshuaj tivthaiv lawm. Tib neeg kis tau yam kab mob no yog los ntawm tshajcum tom, yog li ntawm yuav tsum ceevfaj tsis txhob pub tshajcum tom tau yus ( saib qhov qhia txog Malaria ). Yam tshuaj tivthaiv no kav mus txog 10 xyoo koj mam li rov txhaj dua. Japanese Encephalitis Yam kab mob yog muaj nyob Southeast Asia thiab south Asia. Tib neeg kis tau yam mob no los ntawm tshajcum tom, xws li tej chaw uas nyob deb nroog loj es muaj npua ntau. Yog tias koj mus ncig xyua tej zos deb nroog loj ntev tshaj li 1 lub hli koj tus kwskho mob xav koj txhaj tshuaj tivthaiv. Koj yuav tsum txhaj li 3 koob thiab yuav siv sijhawm li 3 lub limtiam ua ntej koj yuav mus txawv tebchaws es cov tshuaj ntawv thiaj li yuav tivthaiv tau koj zoo.

Created by HP Center for International Health

Version: 2/5/06

Traveling with Children:

Hmong

Coj menyuam nrog koj mus txawv tebchaws? Puas coj menyuam mus ntsib hoomaum mus txawv tebchaws los thajmaum menyuam ua ntej mus txawv tebchaws? COJ. Koj cov menyuam yog cov yuav xub raug kab mob los kev raug mob ua ntej koj thaum nej mus txawv tebchaws. Kuv cov menyuam yuav npaj abtsis ua ntej yuav mus txawv tebchaws? Ib yam li koj, cov menyuam yuav tsum raug xav tshuaj tivthaiv kabmob thiab tshuaj kom txhob kis tau malaria. Txua ntxiv, koj ( tus siabxyuas) yuav tsum tau kawm kom paub: 1. Ua licas koj tus menyuam thiaj tsis mauj mob rawsplab, thiab yog muaj mob rawsplab no yuav kho licas. 2. Tivthiav koj tus menyuam kom txhob raug yoom tom, xws li tshajcum. Yog yam kis tau malaria. 3. Yuav ua cas thiaj tsis raug mob yog qhov ua teebmeem loj rau menyuam. Cov menyuam yuav tsum tau yam tshuaj xav zoo licas? Ib yam li koj, koj cov menyuav yuav tsum mus nkaug tshuaj kom raw lis txoj cais xav tshuaj kom tivthiav lawv tsis txhob raug ntau yam kabmob. Raw li nram no: 1. Tetanus, diphtheria, pertussis, (DPT)- Thaiv kab xeb, mob qa foob 2. Hemophilius (Hib) 3. Pneumonia (pneumococcus)- Thaiv mob ntshws dej 4. Chickenpox mob qhoob hlwv dej 5. Polio- mob txhav 6. Measles, mumps and rubella (MMR)- mob qoob, mob qog, ua qhuas pias 7. Hepatitis B (mob kab siab B) Qeezaum tsimnyom yuav tsum tau xav cov tshuaj tivthiav sai sai uake ua ntej yuav mus txawv tebchaws. Tsuantsiv, ibcov tshuaj xav tivthaiv, zoo li meales, yuav tau muab xav ua ntej uas yus mus kis tau cov kab mob thiab ua ntej uas koj mus txawv tebchaws. Thaum cov menyuam raug kev thoplab lawm thiab kuv yuav tsum ua licas? Menyuam, zoo ib yam li cov laus, qeezaum yeej yuav raug kev rawsplab thaum lub sijhaw mus txawv tebchaws. Menyuam yog cov ua yuav sab tshaj yog thaum raug lawm. Menyuam tseem yuav ntuav tshaj nrog rau rawplab. Menyuam, zoo ib yam li cov laus, ceevfaj muaj tej yam zaub tsis txhob noj (saib daim ntawv qhia txog cov zaub mov). Tsuasntsiv, yog cov menyuam tseem noj niam mis ua ntej yuav mus ncig tebchaws cov menyuam ntawv yuav tsum tau noj niam mis mus txog thaum ncig tebchaws rov qab los txog tsev vim tias yuav tivthaiv tau cov menyuam mos kom tsis txhob kis tau kabmob. Yog tias noj mis nyuj tov, yuav tsum siv cov dej zoo coj los tov nrog cov mis. Qhov yuav zoo tshaj yog muab cov dej rhaub kom npaus mam coj los tov nrog mis thiab yuav tsum tos kom txias ma muab rau menyuam noj thiaj tsis kub. Yog koj rhaub mis, yuav tsum tau tos kom cov mis txias thiaj tsis Created by HP Center for International Health Version: 2/5/06

Traveling with Children:

Hmong

kub lawm mam muab rau menyuam noj. Cov mis nyob rau hau thawv raws taus kab mob (irriated milk) zoo rau menyuam haus. 1. Yog koj tus menyuam rawsplab, kom haus dej thiab kom lawv noj mov ib yam li qub yog tias tsis ntuav, tiamsis yog tias ib ces qhuav tsis muaj dej yuav tsum tau haus dej kom mus pab lub cev thiaj tsis qhuav raw li qhia tseg.. Yog lawv ntuav ces pauv cov dej mus rau cov dej ntshiab hu ua oral rehydration fluids. Cov dej no yuav hloov tau cov dej tawm tas lawm thaum cov menyuam rawsplab. Koj yuav tau cov dejtov no nyob rau tom cov chaw muag tshuaj txawm yog koj mus rau lub tebchaws twg los cov tshuaj dej no yeej muaj muag. Ua tawm ntawv lub koom haum hu ua World Health Organization thiab hu ua "ORT los yog ORS", txhais tau hais tias dej haus pab cev qhuav. Koj cias li muab cov dej tshuaj tov nrog dej dawb uas twb muab rhaub kom npau lawm mam muab rau koj tus menyuam haus. 2. Yog koj tus menyuam ntuav, ua rau nws qhis dej heev thiab thaum koj muab dej rau nws haus, nws yuav haus ntau heev thiab haus ceev ceev, thaum ntawv yuav ua rau nws rov qab ntuav. Yog ib qhov ua tseem ceeb kawg, koj yuav tsum muab me me rau lawv haus xwb. Muab 1-2 diav dej ib zaug yog tsis zoo mam lis muab ntau zog. Kev kho cov menyuam rawsplab. Yog cov menyuam hnub nyoog 5 (tsib) xyoo rov sauv, zoo ib yam cov laus, siv cov bismuth subsalicylate pab kom kev rawsplab zoo zuj zus. Yog cov menyuam yau tshaj tsib xyoo tsis txhob siv cov tshuaj loperamide. Ntsiv mus, yuav muab cov tshuaj tua kab mob pab koj cov menyuam ua ntej mus ncig txawv tebchaws vim tias tsam lawm ho muaj mob rawsplab yhav. Puas tsim nyog kuv txhawj kev mob malaria? Tsim nyog. Malaria raug rau cov menyuam, tshujxeeb tshaj yog rau cov menyuam ua tsis tau txog tej chaw muaj kab mob malaria, thaum raug yuav ua rau lawm mob nyhav heev. Qhov tseem tiag, raug rau tus kabmob malaria phem, menyuam, los yog leej twg uas tsis tau raug malaria yav tag los, muaj peevxwm tuag tau ua ntej 12 xuab moo txij thaum raug tus kabmob malaria. Nrog koj tus thajmuam tham txog malaria thiab yuav ua li cas thiaj tivthiav tau kom koj cov menyuam thiaj tsis raug tshajcum tom thiab yuav noj cov tshuaj li cas pab kom thiaj tsis raug tus kabmob malaria. (saib daim ntawv qhia txog malaria) Yam abtsi uas yuav raug rau kuv tus menyuam thaum lub sijhawm mus txawv ebchaws? (Trauma/Accident) Kev raug mob/tsheb sib tsoos yog yam uas yus yuav xav tsis txog hais tias yuav tshwm sim tau raug yus menyuam thaum lub sijhawm ua mus txawv tebchaws. 1. Yuav tsum ceev faj thaum yus mus ze tej kev tsheb, siv rooj uas rau menyuam zaum hauv lub lus fais (car seat for small children). Tshuas tus yuav tsum sias xiv thaum caij tsheb, qhov chaw ua zoo rau koj tu menyuam zaum tshaj yog qhov chaw zaum hauv plawv nyob nram qab. Created by HP Center for International Health Version: 2/5/06

Traveling with Children:

Hmong

2. Ceevfaj thaum mus ze dej vim kev poobdeg yog ib qhov tshwm sim heev rau cov menyuam. 3. Muaj ntau yam uas menyuam tsis pom nyob rau ntawm koj tsev yuav tsum tau ceevfaj txog, xws li xov faisfab, tshuaj lom nas thiab mus ze rau tej tsiaj li nyuj thiab qaib vim tias tsam tej tsiaj ntawv muaj kabmob. 4. Yuav tsum xyuas txhua qhov chaw ua koj cov menyuam yuav ua si kom tsis txhob muaj kev phomsij.

Puas muaj tej yam tshuaj rau menyuam noj yog lawv tsis tsaug zog thaum ya davhlau? Yeej tsis muaj ib yam tshuaj ua tau rau menyuam tsaug zog es tsis muab teebmeem tamsis, muaj ib yam ua zoo rau menyuam noj kom pab tau lawv tsaug zog thaum ya davhlau. Benedryl (diphenhydraine), yog ib yam tshuaj sim rau los ntswg thiab phiv yuav ua rau menyuam tsaugzog yog lawv npaj txhij tsaugzog. Yam tshuaj no yuav ua tsis tau tu menyuam tsis tsaugzog cia li tsaugzog tamsis, tiamsis pab tau rau tus yuav tsaugzog kom tsaug taus zog. Yog koj xav siv cov tshuaj Benedryl no, koj yuav tsum tau sim rau cov menyuam pem tsev ua ntej saib puas ua hlaujlwm zoo vim tia muaj li (3 tus ntawm li 100 leej) yuav dhia ua sis muaj zog es tsis tsaugzog. Yam tshuaj no koj yuav tau nyob tej chaw muag tshuaj tsis tas kom thajmaum sau ntawv li thiab kom qhia noj li cas. Yuav ua cas rau kuv tu menyuam mo los cov menyuam yau lub qhovntsej thaum ya davhlau? Muaj li 15 leeg ntawm li 100 menyuam mo thiab cov menyuam yau ya davhlau yeej mob qhovntsej. Mob heev yog thaum davhlau yuav tsaws. Yam zoo kom pab tau yog muab mis rau noj, noj niam mi los yog taub mis los muaj dej rau cov menyuam yau haus kom qhib lawv lub qhovntsej thiaj tsis mob.

(txiav raws txoj kab) Yam ua koj yuav tsum nco thaum lub sijhawm koj mus txawv tebchaws Rawsplab: Yog koj tus menyaum tso quav ntau tshaj ob zaug li nws ib txwm thiab cov quav muaj dej, koj yuav tsum tau siv cov tshuaj ua thajmaum muab rau koj tus menyuam noj. Yog ib qhov ua tseemceeb yog tias rawsplab xwb, noj tau zaub mov li qub. Ntuav nrog rawsplab: Koj yuav tsum siv cov tshuaj Oral Rehydration Therapy/solution. Koj yuav tau cov tshuaj nyob rau txhua qhov chaw muag tshuaj nyob txawv tebchaw. Muab cov tshuaj tov nrog dej dawb raw lis qhia ntawm poom tshuaj. Muab ib diav rau nws haus raw li 3 mus rau 5 nathi muab ib zaug. Mam muab ntau zuj zuj yog nws lub plab tsis tswm. Yog tus menyuam pheej rov qab ntuav, no ces yuav tsum tau muab dej tshuaj kom tsawg thiab pauv nws rov mus noj tej zaub mov lis qub thaum nws tsis thoplab lawm. Mob nyhav los yog tsis paub muab tshuaj rau: Nrhiav ib qhov chaw kuajmob kom zoo. Yog koj muaj ncig tebchaw insurance txawv tebchaws lawv yuav kom koj nrhiav qhov chaw kuajmob kom zoo pab koj. Yog koj tu menyuam yuav tsum tau txhaj tshuaj los yog tso dej raws hlab ntsha koj yuav tsum paub tseeb tias cov koob siv yuav tsum yog cov koob tsis muaj kabmob (sterile) thiab tsis tau siv li.

NTXUAV TES LOS YOG SIV TSHUAJ PLEEV TES TUAS KAB MOB NTAU LI NTAU TAU

Created by HP Center for International Health

Version: 2/5/06

Information

Yuav tivthaiv thiab kho mob rawsplab licas thaum koj tseem mus txawv tebchaws

13 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

22828


Notice: fwrite(): send of 197 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531