Read ND GDMN moi Nha tre.doc text version

CHNG TRÌNH GIÁO DC NHÀ TR

A. MC TIÊU Chng trình giáo dc nhà tr nhm giúp tr t 3 tháng tui n 3 tui phát trin hài hòa v các mt th cht, nhn thc, ngôn ng, tình cm- xã hi và thm m. I. PHÁT TRIN TH CHT Kho mnh, cân nng và chiu cao phát trin bình thng theo la tui. Thích nghi vi ch sinh hot nhà tr. Thc hin c vn ng c bn theo tui. Có mt s t cht vn ng ban u (nhanh nhn, khéo léo, thng bng c th). Có kh nng phi hp khéo léo c ng bàn tay, ngón tay. Có kh nng làm c mt s vic t phc v trong n, ng và v sinh cá nhân. Thích tìm hiu, khám phá th gii xung quanh. Có s nhy cm ca các giác quan. Có kh nng quan sát, nhn xét, ghi nh và din t hiu bit bng nhng câu nói n gin. Có mt s hiu bit ban u v bn thân và các s vt, hin tng gn gi quen thuc. Nghe hiu c các yêu cu n gin bng li nói. Bit hi và tr li mt s câu hi n gin bng li nói, c ch. S dng li nói giao tip, din t nhu cu. Có kh nng cm nhn vn iu, nhp iu ca câu th và ng iu ca li nói. Hn nhiên trong giao tip.

II. PHÁT TRIN NHN THC

III. PHÁT TRIN NGÔN NG -

IV. PHÁT TRIN TÌNHCM, K NNG XÃ HI VÀ THM M

-

Có ý thc v bn thân, mnh dn giao tip vi nhng ng i gn gi. Có kh nng cm nhn và biu l cm xúc vi con ngi, s vt gn gi. Thc hin c mt s quy nh n gin trong sinh hot. Thích nghe hát, hát và vn ng theo nhc; thích v, xé dán, xp hình...

B. NI DUNG I. NUÔI D NG VÀ CHM SÓC SC KHO 1. T chc n Xây dng ch n, khu phn n phù hp vi tui Ch n Nhu cu Nhu cu khuyn ngh v nng khuyn ngh v lng ti c s giáo dc mm nng lng/ non/ngày/tr (chim 60-70% nhu ngày/tr cu c ngày) 555 Kcal 710 Kcal 1180 Kcal 333 -388,5 Kcal 426 - 497 Kcal 708-826 Kcal

Nhóm tui

3 - 6 tháng

Bú m

6 - 12 tháng Bú m + n bt 12 - 18 tháng n cháo + bú m 18 - 24 tháng Cm nát + bú m 24 - 36 tháng Cm thng -

S ba n ti c s giáo dc mm non: Ti thiu hai ba chính và mt ba ph. o Nng lng phân phi cho các ba n: Ba n bui tra cung cp t 30% n 35% nng lng c ngày. Ba n bui chiu cung cp t 25 % n 30% nng lng c ngày. Ba ph cung cp khong 5% n 10% nng lng c ngày. o T l các cht cung cp nng lng c khuyn ngh theo c cu: § Cht m (Protit) cung cp khong 12 - 15 % nng lng khu phn. § Cht béo (Lipit) cung cp khong 35 - 40 % nng lng khu phn. § Cht bt (Gluxit) cung cp khong 45 ­ 53 % nng lng khu phn.

-

Nc ung: khong 0,8 - 1,6 lít / tr / ngày (k c nc trong thc n). Xây dng thc n hàng ngày, theo tun, theo mùa.

2. T chc ng T chc cho tr ng theo nhu cu tui: Tr t 3 n 12 tháng ng 3 gic, mi gic khong 90 - 120 phút. Tr t 12 n 18 tháng ng 2 gic, mi gic khong 90 -120 phút. Tr t 18 n 36 tháng ng 1 gic tra khong 150 phút.

3. V sinh V sinh cá nhân. V sinh môi trng: V sinh phòng nhóm, dùng, chi. Gi sch ngun nc và x lí rác, nc thi. Khám sc kho nh k. Theo dõi, ánh giá s phát trin ca cân nng và chiu cao theo la tui. Phòng chng suy dinh dng, béo phì. Phòng tránh các bnh thng gp. Theo dõi tiêm chng. Bo v an toàn và phòng tránh mt s tai nn thng gp.

4. Chm sóc sc khe và an toàn -

II. GIÁO DC 1. Giáo dc phát trin th cht a) Phát trin vn ng Tp ng tác phát trin các nhóm c và hô hp. Tp các vn ng c bn và phát trin t cht vn ng ban u. Tp các c ng bàn tay, ngón tay. Tp luyn nn np, thói quen tt trong sinh hot. Làm quen vi mt s vic t phc v, gi gìn sc kho. Nhn bit và tránh mt s nguy c không an toàn.

b) Giáo dc dinh dng và sc khe

Ni dung giáo dc theo tui a) Phát trin vn ng 3 - 12 tháng tui Ni dung 36 tháng tui 6 - 12 tháng tui 12 - 24 tháng tui 12 - 18 tháng 18 - 24 tháng tui tui 24 - 36 tháng tui

Tp th Tp th Tp th ng: Hô hp: tp hít Hô hp: tp hít vào, th 1. ng: ng: th. ra. Tp ng tác phát -Tay: co, -Tay: co, -Tay: gi cao, -Tay: gi cao, a -Tay: gi cao, a ra phía trin các dui tay. dui, a a phía phía trc, a trc, a sang ngang, nhóm c lên cao, trc, a sang ngang, a a ra sau kt hp vi lc và hô bt chéo sang ngang. ra sau. bàn tay. hp tay trc ngc.

3 - 12 tháng tui Ni dung 36 tháng tui 6 - 12 tháng tui

12 - 24 tháng tui 12 - 18 tháng 18 - 24 tháng tui tui 24 - 36 tháng tui

bng, -Lng, bng, ln: cúi v -Lng, bng, -Lng, ln: cúi v ln: phía trc, nghiêng ngi phía cúi v phía trc, sang 2 bên, vn ngi trc, nghiêng nghiêng ngi sang 2 bên. ngi sang 2 sang 2 bên. bên. -Chân: co -Chân: co -Chân: ngi, - Chân: dang sang -Chân: ngi xung, ng dui dui chân dang 2 bên, ngi lên, co dui tng chân.. sang 2 bên, xung, ng lên. chân. chân, nâng 2 nhc cao tng chân dui chân, nhc thng. cao 2 chân.. 2. Tp các vn ng c bn và phát trin t cht vn ng ban u -Tp ly. -Tp -Tp trn, bò - Tp bò, trn: - Tp bò, trn: trn, qua vt cn. + Bò, trn ti + Bò thng hng và có -Tp xoay trn. ích. vt trên lng. ngi + Bò chui (di + Bò chui qua cng. theo các dây/ gy kê cao) + Bò, trn qua vt cn. hng. -Tp bò. -Tp ngi. -Tp ng, i. -Tp i. - Tp i, chy: - Tp i, chy:

-Ngi ln, + i theo hng + i theo hiu lnh, i tung bóng. thng. trong ng hp. + i trong ng + i có mang vt trên tay. hp. + Chy theo hng + i bc qua vt thng. cn. + ng co 1 chân. - Tp bc lên, - Tp nhún bt: xung bc thang. + Bt ti ch. - Tp tung, ném: + Bt qua vch k. + Ngi ln bóng.

3 - 12 tháng tui Ni dung 36 tháng tui 6 - 12 tháng tui

12 - 24 tháng tui 12 - 18 tháng 18 - 24 tháng tui tui 24 - 36 tháng tui

+ ng ném, tung -Tp tung, ném, bt: bóng. + Tung - bt bóng cùng cô. + Ném bóng v phía trc. + Ném bóng vào ích. 3. Tp -Xoè và -Vy tay, -Xoay bàn tay -Co, dui ngón -Xoa tay, chm các u các c nm bàn c ng và c ng tay, an ngón tay. ngón tay vi nhau, rót, các ngón các ngón tay. -Cm, bóp, gõ, nhào, khuy, o, vò xé. ng ca tay. tay. bàn tay, -Cm, -Gõ, p, óng vt. -óng cc bàn g. ngón tay nm, lc -Cm, cm, bóp -óng m np có - Nhón nht vt. và phi vt, nm lc, vt. ren. hp tay- chi. -Tp xâu, lun dây, cài, p -óng m np mt -Tháo lp, lng ci cúc, buc dây. vt. không ren. hp tròn, vuông. -Chp ghép hình. - Cm b -Tháo lp, -Xp chng 4-5 vào, ly lng hp. -Chng, xp 6-8 khi. khi. ra, buông th, nht -Xp chng 2- -Vch các nét -Tp cm bút tô, v. 3 khi. vt. nguch ngoc - Lt m trang sách. -Chuyn vt t tay này sang tay kia. b) Giáo dc dinh dng và sc kho 3 - 12 tháng tui 12 - 24 tháng tui Ni dung 3 6 6 - 12 12 - 18 18 - 24 tháng 24 - 36 tháng tui tháng tui tháng tháng tui tui tui -Tp ung -Làm -Làm -Làm quen vi -Làm quen vi ch n 1. Tp bng thìa. quen ch quen ch ch n cm cm và các loi thc n n bt n cháo nu nát và các loi khác nhau. luyn nn bng ngón tay.

3 - 12 tháng tui

12 - 24 tháng tui

Ni dung 3 6 6 - 12 12 - 18 18 - 24 tháng 24 - 36 tháng tui tháng tui tháng tháng tui tui tui nu vi vi các thc thc n khác -Tp luyn nn np thói np, thói các loi phm khác nhau. quen quen tt trong n ung. thc nhau. tt trong phm sinh hot khác nhau. -Làm quen ch -Làm quen -Làm quen ch -Luyn thói quen ng 1 ng 3 gic. ch ng ng 1 gic. gic tra. 2 gic. -Tp mt s thói quen v sinh -Luyn mt s thói quen tt: tt trong sinh hot: n + Ra tay trc khi n, sau chín, ung chín; ra tay trc khi n; lau mt, lau khi i v sinh. ming, ung nc sau khi + "Gi" cô khi b t, b bn. n; vt rác úng ni quy nh. 2. Làm quen vi mt s vic t phc v, gi gìn sc kho -Tp t xúc n bng thìa, ung -Tp t phc v: nc bng cc. + Xúc cm, ung nc. + Mc qun áo, i dép, i -Tp th hin khi có nhu cu v sinh, ci qun áo khi b n, ng, v sinh. bn, b t. + Chun b ch ng. -Tp nói vi ngi ln khi có nhu cu n, ng, v sinh. Tp ngi -Tp ra ngi bô khi có nhu -Tp i v sinh úng ni bô khi i v cu v sinh. qui nh. sinh. -Làm quen vi ra tay, lau -Tp mt s thao tác n mt. gin trong ra tay, lau mt. 3. Nhn bit -Nhn bit mt s vt dng nguy him, nhng ni nguy him không c phép s vào hoc n gn. -Tp ngi vào bàn n.

3 - 12 tháng tui

12 - 24 tháng tui

Ni dung 3 6 6 - 12 12 - 18 18 - 24 tháng 24 - 36 tháng tui tháng tui tháng tháng tui tui tui và tránh -Nhn bit mt s hành ng nguy him và phòng tránh. mt s nguy c không an toàn 2. Giáo dc phát trin nhn thc a) Luyn tp và phi hp các giác quan Th giác, thính giác, xúc giác, khu giác, v giác. Tên gi, chc nng mt s b phn c th ca con ngi. Tên gi, c im ni bt, công dng và cách s dng mt s dùng, chi, phng tin giao thông quen thuc vi tr. Tên gi và c im ni bt ca mt s con vt, hoa, qu quen thuc vi tr. Mt s màu c bn (, vàng, xanh), kích thc (to - nh), hình dng (tròn, vuông), s lng (mt - nhiu) và v trí trong không gian (trên - di, trc - sau) so vi bn thân tr. Bn thân và nhng ngi gn gi. 3 ­ 12 tháng tui 12 - 24 tháng tui 24 - 36 tháng tui b) Nhn bit

-

Ni dung giáo dc theo tui Ni dung 1. Luyn tp - Nhìn theo ngi/vt - Tìm chi va - Tìm vt va mi ct giu. và phi hp các chuyn ng có mi ct giu. -Nghe và nhn bit âm thanh khong cách gn vi -Nghe âm thanh và ca mt s vt, ting kêu giác quan: tìm ni phát ra âm ca mt s con vt quen Th giác, thính tr. giác, xúc giác, -Nhìn các vt, thanh. khu giác, v tranh nh có màu sc sc s. giác -Nghe âm thanh và tìm ni phát ra âm thanh có khong cách gn vi tr. thuc. -S nn, nhìn, ngi ... vt, hoa, qu nhn bit c im ni bt.

-S, lc chi và -S nn, lc, gõ -S nn vt, chi

Ni dung

3 ­ 12 tháng tui nghe âm thanh.

12 - 24 tháng tui 24 - 36 tháng tui chi và nghe âm nhn bit cng - mm, trn thanh. (nhn) - xù xì.

2. Nhn bit: -Mt s b phn -Tên mt s b phn -Tên mt s b -Tên, chc nng chính mt s ca c th con ca c th: mt, mi, phn ca c th: b phn ca c th: mt, mi, ming. mt, mi, ming, ming, tai, tay, chân. ngi tai, tay, chân. -Mt s dùng, -Tên dùng, -Tên, c im ni -Tên, c im ni bt, công chi quen thuc. bt ca dùng, dng và cách s dng chi. chi quen thuc. dùng, chi quen thuc. -Tên ca phng -Tên, c im ni bt và tin giao thông gn công dng ca phng tin gi. giao thông gn gi.

- Mt s phng tin giao thông quen thuc -Mt s con vt, hoa, qu quen thuc - Mt s màu c bn, kích thc, hình dng, s lng, v trí trong không gian

-Tên và mt vài c -Tên và mt s c im ni im ni bt ca bt ca con vt, rau, hoa, qu con vt, qu quen quen thuc. thuc. -Màu , xanh. -Màu , vàng, xanh. -Kích thc to - -Kích thc to - nh. nh. -Hình tròn, hình vuông. -V trí trong không gian (trên di, trc - sau) so vi bn thân tr. -S lng mt - nhiu. -Tên ca bn thân. -Tên và mt s c im bên -Hình nh ca bn ngoài ca bn thân. thân trong gng. - dùng, chi ca bn - chi, dùng thân và ca nhóm/lp. ca bn thân. -Tên ca mt s -Tên và công vic ca nhng ngi thân gn gi ngi thân gn gi trong gia trong gia ình, ình. nhóm lp. -Tên ca cô giáo, các bn,

- Bn thân, -Tên ca bn thân. ngi gn gi

Ni dung

3 ­ 12 tháng tui

12 - 24 tháng tui 24 - 36 tháng tui nhóm/ lp.

3. Giáo dc phát trin ngôn ng a) Nghe b) Nói Phát âm các âm khác nhau. Tr li và t mt s câu hi n gin. Th hin nhu cu, cm xúc, hiu bit ca bn thân bng li nói. M sách, xem và gi tên s vt, hành ng ca các nhân vt trong tranh. 3 - 12 tháng tui 12 - 24 tháng tui 24 - 36 tháng tui Nghe các ging nói khác nhau. Nghe, hiu các t và câu ch vt, s vt, hành ng quen thuc và mt s loi câu hi n gin. Nghe k chuyn, c th, ca dao, ng dao có ni dung phù hp vi tui.

c) Làm quen vi sách Ni dung giáo dc theo tui Ni dung 1. Nghe

-Nghe li nói vi sc thái tình cm khác nhau. -Nghe các t ch tên gi vt, s vt, hành ng quen thuc. -Nghe các câu nói n -Nghe và thc hin mt -Nghe và thc hin các gin trong giao tip s yêu cu bng li nói. yêu cu bng li nói. hng ngày. -Nghe các câu hi: -Nghe các câu hi: cái -Nghe các câu hi: âu?, con gì?,... th nào? gì? làm gì? làm gì? ...âu? (ví d: tay âu? (gà gáy th nào?), cái gì? âu? nh th nào? chân âu? mi âu?...). làm gì? -Nghe các bài hát, ng -Nghe các bài hát, bài -Nghe các bài th, ng dao, ca dao. th, ng dao, ca dao, dao, ca dao, hò vè, câu chuyn k n gin theo , bài hát và truyn tranh. ngn. 2. Nói -Phát âm các âm bp b khác nhau. Phát âm các âm khác nhau.

-Bt chc các âm khác -Gi tên các vt, con -S dng các t ch nhau ca ngi ln. vt, hành ng gn gi. vt, con vt, c im, hành ng quen thuc

Ni dung

3 - 12 tháng tui

12 - 24 tháng tui

24 - 36 tháng tui trong giao tip.

-Nói mt vài t n -Tr li và t câu hi: -Tr li và t câu hi: gin. con gì?, cái gì?, làm gì? cái gì?, làm gì?, âu?, .... th nào?, làm gì?, ti sao?... -Th hin nhu cu bng -Th hin nhu cu, mong -Th hin nh u cu, các âm bp b hoc t mun ca mình bng câu mong mun và hiu bit n gin kt hp vi n gin. bng 1-2 câu n gin và ng tác, c ch, iu câu dài. b. -c theo, c tip cùng -c các on th, bài cô ting cui ca câu th. th ngn có câu 3-4 ting. -K li on truyn c nghe nhiu ln, có gi ý. -S dng các t th hin s l phép khi nói chuyn vi ngi ln. 3. Làm quen vi sách M sách, xem tranh và -Lng nghe khi ngi ln ch vào các nhân vt, s c sách. vt trong tranh. -Xem tranh và gi tên các nhân vt, s vt, hành ng gn gi trong tranh. 4. Giáo dc phát trin tình cm, k nng xã hi và thm m a) Phát trin tình cm Ý thc v bn thân. Nhn bit và th hin mt s trng thái cm xúc. Mi quan h tích cc vi con ngi và s vt gn gi. Hành vi vn hoá và thc hin các quy nh n gin trong giao tip, sinh hot. Nghe hát, hát và vn ng n gin theo nhc. V nn, xé dán, xp hình, xem tranh.

b) Phát trin k nng xã hi

c) Phát trin cm xúc thm m

Ni dung giáo dc theo tui Ni dung 3 - 12 tháng tui 12 - 24 tháng tui 24 - 36 tháng tui

1. Phát trin Chi vi bàn tay, Nhn bit tên gi, hình -Nhn bit tên gi, mt s bàn chân ca bn nh bn thân. c im bên ngoài bn tình cm thân. thân. Ý thc v bn thân -Nhn bit mt s dùng, chi yêu thích ca mình -Thc hin yêu cu n gin ca giáo viên. - Nhn bit và Tp biu hin tình Biu l cm xúc khác -Nhn bit và th hin mt th hin mt s cm, cm xúc: ci, nhau vi nhng ngi s trng thái cm xúc: vui, xung quanh. bun, tc gin. trng thái cm ùa vi cô. xúc 2. Phát trin k -Giao tip vi cô -Giao tip vi cô và -Giao tip vi nhng ngi bng âm thanh, hành bn. xung quanh. nng xã hi -Chi thân thin vi bn: - Mi quan h ng, c ch. chi cnh bn, không tranh tích cc vi con giành chi vi bn. ngi và s vt gn gi. -Chi vi chi/ -Tp s dng dùng, -Tp s dng dùng, vt. chi. chi. - Quan tâm n các vt -Quan tâm n các vt nuôi. nuôi. - Hành vi vn Làm theo hoá giao tip chào, tm bit. n gin cô: Tp thc hin mt s -Thc hin mt s hành vi hành vi giao tip, nh: vn hóa và giao tip: chào, tm bit, cm n. chào tm bit, cm n, nói Nói t "", "d". t "d", `vâng "; chi cnh bn, không cu bn. -Thc hin mt s quy nh n gin trong sinh hot nhóm, lp: xp hàng ch n lt, chi vào ni qui nh. 3. Phát trin cm xúc thm -Nghe âm thanh ca -Nghe hát, nghe nhc, -Nghe hát, nghe nhc vi m

Ni dung

3 - 12 tháng tui 12 - 24 tháng tui 24 - 36 tháng tui - Nghe hát, hát mt s vt, nghe âm thanh ca các các giai iu khác nhau; nhc c. nghe âm thanh ca các nhc và vn ng chi. n gin theo -Nghe hát ru, nghe -Hát theo và tp vn c. nhc - V nn, xé dán, xp hình, xem tranh nhc. ng n gin theo -Hát và tp vn ng n nhc. gin theo nhc. -Tp cm bút v. -Xem tranh. -V các ng nét khác nhau, di mu, xé, vò, xp hình. -Xem tranh.

Information

ND GDMN moi Nha tre.doc

12 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

545900


Notice: fwrite(): send of 216 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531