Read Microsoft Word - Bi quyet tro thanh MC.doc text version

BÍ QUY T

TR THÀNH MC

a ch : 504, K8, Thành Công, Ba ình, Hà N i i n tho i/Fax: 04 6681 1678 Email: [email protected] www.truyenthonghanoi.com

CÔNG TY CP SÁNG T O TRUY N THÔNG HÀ N I HANOI CREATIVE MEDIA Truy n thông lan t a

M CL C

M C L C ....................................................................................................................................................2 I. MC LÀ GÌ.................................................................................................................................................4 II. VAI TRÒ C A MC................................................................................................................................5 3.1. LÀ NG I GI I THI U CHNG TRÌNH ..................................................................................5 3.2. LÀ NG I D N D T CHNG TRÌNH .......................................................................................6 3.3. LÀ NG I I U KHI N CHNG TRÌNH .................................................................................6 3.4. LÀ DI N VIÊN C BI T C A CHNG TRÌNH .....................................................................6

IV. NHI M V C A MC...........................................................................................................................6 4.1. LÀM RÕ Ý NGHA T NG TI T M C ...........................................................................................6 4.2. NH H NG C M XÚC, TH M M C A KHÁN GI ............................................................7

4.3. GI I THI U THÔNG TIN.................................................................................................................7 V. TIÊU CHU N VÀ NNG L C C A MC ..........................................................................................7 VI. TRANG PH C......................................................................................................................................8 6.1. CHNG TRÌNH VN NGH .........................................................................................................8 6.2. CHNG TRÌNH NGHI L ..............................................................................................................8 6.3. CHNG TRÌNH GIAO LU ..........................................................................................................8 6.4. CHNG TRÌNH H I THI...............................................................................................................8 V. CÁC K NNG C B N C A MC ....................................................................................................9 5.1 GI NG NÓI...........................................................................................................................................9 5.2 PHONG CÁCH......................................................................................................................................9 5.3 K THU T S D NG MICRO..........................................................................................................9

5.4 KI N TH C........................................................................................................................................10 5.5 TINH TH N TRÁCH NHI M..........................................................................................................11

a ch : 504, K8, Thành Công, Ba ình, Hà N i i n tho i/Fax: 04 6681 1678 Email: [email protected] www.truyenthonghanoi.com 2 / 12

CÔNG TY CP SÁNG T O TRUY N THÔNG HÀ N I HANOI CREATIVE MEDIA Truy n thông lan t a

VI. CÁC K NNG NÂNG CAO............................................................................................................11 VII. LIÊN H ............................................................................................................................................12 VIII. THAM KH O..................................................................................................................................12

a ch : 504, K8, Thành Công, Ba ình, Hà N i i n tho i/Fax: 04 6681 1678 Email: [email protected] www.truyenthonghanoi.com

3 / 12

CÔNG TY CP SÁNG T O TRUY N THÔNG HÀ N I HANOI CREATIVE MEDIA Truy n thông lan t a

I. MC LÀ GÌ

MC hay còn g i là em-xi (MC) do g i t t t ti ng Anh: Master of Ceremonies, theo ngha thông th ng c hi u là ng i h ng d n qu n chúng trong m t s ki n. Còn hi u theo úng ngha c a t MC thì nó ph i là: "B c th y c a ngh thu t giao ti p" Ngày nay, d n chng trình c xem là m t nghi p v thu c v lnh v c ngh thu t, vì th ng i làm nghi p v này cng c xem là m t ngh s. Vào th p niên 1970 và th p niên 1980, thu t ng MC có liên h v i âm nh c hip-hop, và là t ch ng i mà bây gi th ng c g i là "rapper". Khi y, ng i ta còn coi MC là vi t t t c a nh ng c m t nh: microphone controller, mic checka, music commentator và moves the crowd. Vi c không th ng nh t trong cách vi t t t này có th là nguyên nhân khi n ng i d n chng trình ngày nay m ng nhi u nhi m v hn th , không ch là d n chng trình mà thôi. Ví d : gi i thi u nh ng ng i bi u di n, nói và giao lu v i khán thính gi ; h ng d n m t bu i l , m t cu c h p. m t s qu c gia khác, ng i d n chng trình còn có trách nhi m biên t p chng trình và chính mình gi i thi u, d n d t cho chng trình ó Nh ng ng i d n chng trình n i ti ng: Nguy n Ng c Ng n, Nguy n Cao K Duyên, Thanh B ch, Minh Hng, Qunh Hng, Qunh Hoa, Qunh Trâm, L i Vn Sâm, Di m Qunh, T Minh Tâm... Khi nh c n ng i d n chng trình, m i ng i th ng ngh h là nh ng ng i có tài ho t bát, t tin tr c công chúng, có ki n th c r ng, khôi hài, thanh l ch, duyên dáng v.v...

Hình 1: M t s MC n i ti ng

M i ng i có m t gi ng nói riêng. Trong th c t không có nh ng gi ng nói hoàn toàn gi ng nhau. a s ng i d n chng trình u c "tr i ban" cho m t ch t gi ng hay (ch t gi ng thiên phú). i u quan tr ng nh t v gi ng nói khi nói tr c công chúng là "tròn vành, rõ ti ng" (ho c "tròn vành, rõ ch "). N u nói không rõ ti ng, rõ l i thì thông tin mu n truy n t n công chúng không c rõ ràng, ôi khi b hi u l m. Hn n a nói không rõ ch , rõ ti ng thì s kém truy n c m. M t s ng i tuy không có ch t gi ng thiên phú, nhng thông

a ch : 504, K8, Thành Công, Ba ình, Hà N i i n tho i/Fax: 04 6681 1678 Email: [email protected] www.truyenthonghanoi.com 4 / 12

CÔNG TY CP SÁNG T O TRUY N THÔNG HÀ N I HANOI CREATIVE MEDIA Truy n thông lan t a

qua quá trình rèn luy n, ti p xúc nhi u v i nghi p v , nh vào kinh nghi m, khi làm vi c thì cách nói úng có th l i n t ng t t cho khán, thính gi . có th nói hay, ng i d n chng trình c n có nh ng phng pháp nh t nh trong ngh thu t nói. d nd tt tm t chng trình, ng i d n chng trình c n có "k nng d n chng trình". ây chính là n n t ng c a nghi p v . Không có k nng d n chng trình, ng i d n chng trình s b áp l c tâm lý ó là không t tin, luôn có c m giác m h t a nh ang i trong sng mù vì không bi t làm nh th úng hay sai, không bi t b t u t âu, sáng t o trên c s nào và trong quá trình tác nghi p vô tình ph m l i.

II. VAI TRÒ C A MC

MC là nh ng ng i ã t o d ng nên m t "thng hi u" riêng, khó có ng i thay th và khán gi cng ã quen thu c phong cách c a t ng ng i qua chng trình h ph trách. Tuy nhiên, v i quá nhi u chng trình trên truy n hình t âm nh c n game show c ng thêm th tr ng ca nh c các thành ph l n n r nên nhu c u v MC r t l n. Có cung t có c u. R t nhi u ca s, di n viên, nh c s, hoa h u, ng i m u... b ng ch c hóa thân thành nh ng MC chuyên nghi p. ó là cha k n l c l ng MC hùng h u ph trách ti c c i, h i ngh khách hàng hay th m chí c l m ng th , l tân gia, tham gia d n chng trình t i các quán cà phê, quán bar, trong v tr ng, siêu th ... T t c u t o d ng nên hình nh MC trong th i k thu t s ch bi t nói và... nói mà quên r ng MC là ng i d n d t khán gi , t o nên s i ch xuyên su t k t n i các ti t m c t o nên s t ng th , nh t quán cho chng trình.

3.1. LÀ NG I GI I THI U CHNG TRÌNH

MC có trong tay toàn b chng trình các ph n, các ti t m c theo th t di n ti n t khai m c cho n b m c, t ó s gi vai trò xu t hi n gi i thi u t ng ti t m c cho khán thính gi ho c qu n chúng tham d .

Hình 2: MC Tu n Tú v i "Chi c nón k di u"

a ch : 504, K8, Thành Công, Ba ình, Hà N i i n tho i/Fax: 04 6681 1678 Email: [email protected] www.truyenthonghanoi.com

5 / 12

CÔNG TY CP SÁNG T O TRUY N THÔNG HÀ N I HANOI CREATIVE MEDIA Truy n thông lan t a

3.2. LÀ NG I D N D T CHNG TRÌNH

MC ch u trách nhi m có tính quy t nh v hi u qu toàn b chng trình, làm cho ch a ra c m i ng i có th nh n th y luôn n ch a m nét xuyên su t qua các ph n, các ti t m c c a chng trình.

3.3. LÀ NG I I U KHI N CHNG TRÌNH

MC có kh nng gây b u khí cho toàn b chng trình b ng cách t o ra các t bi n cao trào ph n kh i hay l ng ng sâu xa nh m thu hút, lôi cu n m i ng i theo m t ti t t u có tính toán tr c m t cách khéo léo và chu áo.

3.4. LÀ DI N VIÊN

C BI T C A CHNG TRÌNH

N u các di n viên khác ch ra bi u di n m t l n thì m i ng i l i có th g p MC r t nhi u l nt u n cu i chng trình, do v y, c n có nh ng nét m i, duyên dáng, h p d n, lôi cu n và gây c c m xúc m i. Ti t m c c a MC tuy ng n ng i thoáng qua, không quá 1, 2 phút nhng l i có th làm n i b t hn nh ng ti t m c khác v a di n xong ho c s p di n trong chng trình. Ngh thu t c a MC là ngh thu t c a ngôn ng và c i u, do v y, n u b n thân có thêm c các k nng ca, múa, k ch, k ch câm thì càng d thành công.

Hình 3: Thanh B ch luôn t o c n t ng hài h c, dí d m

IV. NHI M V C A MC 4.1. LÀM RÕ Ý NGHA T NG TI T M C

M i ti t m c là m t thành ph n, m t di n ý c a ch chung c a toàn b chng trình. Do v y, MC c n chu n b tr c ph n thuy t minh cho ti t m c ó sao cho ý ngha c khi g i lên g n bó sâu xa nhng t nhiên v i yêu c u hàm ch a c a ch .

a ch : 504, K8, Thành Công, Ba ình, Hà N i i n tho i/Fax: 04 6681 1678 Email: [email protected] www.truyenthonghanoi.com 6 / 12

CÔNG TY CP SÁNG T O TRUY N THÔNG HÀ N I HANOI CREATIVE MEDIA Truy n thông lan t a

4.2.

NH H NG C M XÚC, TH M M C A KHÁN GI

MC óng góp ph n khá l n vào vi c giúp khán thính gi nh n ra cái úng, cái hay, cái p, th m chí có th i u ch nh c c nh ng thành ki n không t t c a d lu n qu n chúng i v i th lo i ngh thu t, i v i tác ph m, tác gi , và có khi c i v i di n viên s p bi u di n.

4.3. GI I THI U THÔNG TIN

MC c n di n t c m c ích, s ki n, lý do hình thành chng trình: bác ái t thi n, giao lu vn hóa, m ng i L V t Qua, Giáng Sinh, ti c c i, m ng tân ch c Linh M c, b gi ng niên khóa Giáo Lý, êm L a Tr i... MC trình bày v n t t v tác ph m: th lo i ngh thu t, hoàn c nh ra i, th i i m, ý ngha lúc ra i và hi n t i, c yêu thích th nào, có tác d ng ra sao, ã t c gi i th ng gì...a. MC l c tóm ôi nét v tác gi : cu c i và quá trình sáng tác, khuynh h ng ngh thu t, c m xúc khi vi t tác ph m... MC gi i thi u v di n viên hay Nhóm di n viên ang ho c s p ra sân kh u: cu c i và quá trình ho t ng ngh thu t, hi n ang c d lu n ánh giá th nào. C n chú ý n m i liên h gi a di n viên ­ tác gi ­ tác ph m và qu n chúng. MC làm th giãn b u khí: k m t m u , n ti t m c v a di n truy n vui, ph ng v n b túi b ng nh ng câu h i liên quan n ch ho c s p di n v i di n viên, tác gi , o di n, và v i khán thính gi ... có th x lý các tình hu ng MC ph i có kh nng bi n báo, ng x duyên dáng, dí d m t xu t, b t ng x y ra trên sân kh u nh m t i n, m t âm thanh, di n viên v p chân ho c ch m ra sân kh u...

V. TIÊU CHU N VÀ NNG L C C A MC

MC c n có nhân dáng p, duyên dáng, n m c l ch s , ôi khi chính nh vào chi u cao hay th p, vóc ng i m p hay g y mà t o thêm nét c thù lôi cu n. MC c n nh t là có gi ng nói d nghe, truy n c m, b t micro, rõ, chu n, không b ng ng, không nói pha nhi u gi ng a phng... t hay

MC c n bi t s d ng ngôn ng , ít nh t là không dùng t sai ngha, hàm h l ch ý, th a hay thi u t , phát âm chu n v Vi t ng và ngo i ng , bi t cách ng t ch , ng t câu chính xác... MC c n nh y c m v i tâm lý chung và yêu c u c a khán gi , v n d là i t ng chính c a chng trình: mu n gi i trí, th ng th c, giao lu, ón nh n m t c m xúc nào ó liên quan n ch ... MC c n có kh nng hi u và phân tích c tác ph m: ki n th c tng i v ng, sâu r ng, n m b t c các thông tin và d lu n m i nh t liên quan n tác gi và tác ph m v a di n xong ho c s p di n...

a ch : 504, K8, Thành Công, Ba ình, Hà N i i n tho i/Fax: 04 6681 1678 Email: [email protected] www.truyenthonghanoi.com

7 / 12

CÔNG TY CP SÁNG T O TRUY N THÔNG HÀ N I HANOI CREATIVE MEDIA Truy n thông lan t a

MC c n có kh nng thích ng nhanh, chính xác, thông minh, có óc hài h c, dí d m nhng t nh và duyên dáng trong các tình hu ng t ng t b t ng, hóa gi i m i ph c t p thành ra n gi n, tránh nói cng dài­dai­d i... có th xúc ph m n ng i khác. MC n u có thêm c m t s k nng ph tr nh: k truy n, làm bng reo, hò b ng th l c bát, th i harmonica, ca, múa, óng k ch d ng ti u ph m, gi ti ng, nói lái... có th tung h ng v i các di n viên, pha trò, gây b u khí chung m i khi xu t hi n trên sân kh u, nhng chú ý ng kéo dài lê thê.

VI. TRANG PH C 6.1. CHNG TRÌNH VN NGH

Vì liên quan nhi u n ngh thu t, phong cách và ngôn ng c a MC c n g i lên c nh ng hình t ng ngh thu t, gây c xúc c m ni ng i th ng th c, cng có th ôi khi pha chút dí d m b u khí c c i m th giãn. Trang ph c nên l ch s , t nhiên, tránh không quá i u ho c quá nghiêm tr ng c ng ng c, gây ra s thô thi n, l b ch.

6.2. CHNG TRÌNH NGHI L

Trong các d p c n b u khí long tr ng nh: khai gi ng, khánh thành, b m c, i h i, ngày truy n th ng, c hành m t bu i c u nguy n ( célébration de la prière ), t ch c m t êm L a D m ng trong H ng o, phát b ng t t nghi p... MC c n có phong cách trang tr ng, nghiêm túc và chính xác, nhng v n mang dáng d p ngh thu t cao. Trang ph c nên t ch nh, g n gàng.

6.3. CHNG TRÌNH GIAO LU

Trong các d p giao lu vn hóa, gi i thi u tài nng, tác ph m, tác gi ho c m t nhân v t c bi t, MC c n có phong cách ngôn ng t nhiên, l ch s , pha chút dí d m và ng u h ng, nhng t i k không c l ra m t s x p t t tr c. Trang ph c có th tùy nghi, tr trung nhng v n c n t ch nh.

6.4. CHNG TRÌNH H I THI

Trong các d p t ch c vui Giáo Lý t i Giáo X , vui h c t i tr ng h c ho c lên truy n hình nh các chng trình Trò Chi Liên T nh SV 97 ( i h c ), B y S c C u V ng ( c p 3 ), Kính V n Hoa ( c p 2 ), Khu V n C Tích ( m u giáo ), ng Lên nh Olympia... MC c n có phong cách nghiêm minh, ngôn ng chính xác, d t khoát mà v n l ch s , có th pha trò trong nh ng tr ng h p c n thi t. Trang ph c tùy nghi, sao cho h p v i các i t ng tham d .

a ch : 504, K8, Thành Công, Ba ình, Hà N i i n tho i/Fax: 04 6681 1678 Email: [email protected] www.truyenthonghanoi.com

8 / 12

CÔNG TY CP SÁNG T O TRUY N THÔNG HÀ N I HANOI CREATIVE MEDIA Truy n thông lan t a

V. CÁC K NNG C B N C A MC

5.1 GI NG NÓI "Công c " ch y u c a m t MC chính là gi ng nói và phong cách. Cách t t nh t th c t p ó chính là s d ng m t máy cassette thu âm l i gi ng nói c a mình và t p d n chng trình tr c gng soi (ho c cng có th thu hình l i b ng camera). Sau khi thu âm gi ng nói c a mình m t vài l n, b n s quen d n v i cách phát âm nh th nào và rõ ràng cách b n phát âm và th hi n c a b n s khác h n so v i l n u. Máy cassette là công c h u ích nh t giúp b n thu âm l i gi ng nói Th úng cách s giúp b n th giãn và có c s t tin. Khi nói nên t p nói cho rõ ràng và ng n g n càng t t. Gi ng nói c u u s là "k thù" ch ng l i b n y. Hãy trình bày m t cách sinh ng, chân thành và gây h ng thú v i ng i nghe Ngoài vi c thu âm gi ng nói vào bng cassette th ng xuyên, c n ch n công vi c c ng tác cho m t ài phát thanh. Nói trong chng tr nh Gameshow thì ph i m nh m d t khoát và vui nh n. Nhng nói theo ki u talk show trò chuy n êm khuya thì nh nhàng hn, thì th m hn vào tai c a thính gi . 5.2 PHONG CÁCH Ch c các b n cng bi t r ng phong cách quy t nh r t l n n s thành công c a m t ng i MC. Nói n Thanh B ch, ng i ra s ngh ngay n m t MC vui nh n hóm h nh trên sân kh u v i ngôn ng c th r t t t. Ho c nh c n Qunh Hng thì ng i ta ngh ngay n m t MC duyên dáng y n tính... Chính vì th , nh hình cho mình m t phong cách là vô cùng quan tr ng.

Hình 4: Xuân B c t o phong cách riêng cho " u i hình b t ch "

5.3 K THU T S

D NG MICRO

M t chi c micro là m t "nh c c t giá" và là công c c n thi t cho ng i MC. Khi m t ng i nào c yêu c u c m micro thông báo m t tin t c gì ó, hãy h i nh ng ng i có

a ch : 504, K8, Thành Công, Ba ình, Hà N i i n tho i/Fax: 04 6681 1678 Email: [email protected] www.truyenthonghanoi.com 9 / 12

CÔNG TY CP SÁNG T O TRUY N THÔNG HÀ N I HANOI CREATIVE MEDIA Truy n thông lan t a

kinh nghi m (th ng là o di n hay ng i ch nh âm thanh) ch cho b n cách c m micro và kho ng cách t mi ng b n t i micrô bao xa là c. Ng i ch nh âm thanh th ng là ng i có ki n th c v thi t b này và có th nhanh chóng minh h a cho b n cách s d ng nó. Ph i ki m tra xem li u micro có h at ng không. V hay p nh vào micro có th làm cho micro b h cho nên cng c n c n tr ng khi s d ng. M c ích c a micro là khy ch i âm thanh. Vì th không c n ph i la th t to vào trong mic (Chi cho m t v y không bi t?). Khi k t thúc ph n nói c a mình, g i tr micro l i cho nhân viên âm thanh hay t nó nh nhàng lên m t mi ng m lót b o v hay m t ni nào ó (m t s tr ng h p ph i t t công t c) tránh ti ng hú hay ti ng ng khác i v i nh ng ai có n c i p, thì nên t micro xa m t chút kh i che m t n c i c a b n. ành r ng n u t micro sát mi ng thi có th b n s nói to hn nhng i u ó không c n thi t vì âm thanh có th d dàng c khuy ch i. Hn n a, n u t micrô quá g n môi, trong tr ng h p b h m ch i n, môi b n s b "gi t" tê tê 5.4 KI N TH C Khi b n c ch n d n cho m t chng trình nào ó, b n ph i liên l c v i "s p" c a mình bi t r ng b n ph i làm gì. N u ph i gi i thi u hay nói chuy n v ng i nào ó mà b n không h bi t, b n ph i tìm hi u t t c v ng i ó...Chu n b nh ng t m card hay nh ng ghi chú nho nh , i u này giúp cho b n nh ph i nói gì và t câu h i gì. ng th i cng tìm ki m nh ng thông tin c n thi t khác phòng s c . Khi chu n b xong m i th r i thì b n nên ki m tra l i v i "s p" coi có thay i gì phút chót không. H c cách trò chuy n v i ai ó cng là m t ngh thu t. Th ng thi i d n chng trình trên truy n hình, b n ph i t p d n th nhà xem nh v y có n không? Xem ph n ng c a ng i nh th nào? M t hai l n b n t nói tr c gng, m i ng i còn cho là " iên iên" nhng sau vài l n thì âu l i vào y, bi t âu còn th y ng ng thì sao...s có góp ý chân thành cho b n ti n b hn.

Hình 5: L i Vn Sâm

i v i nh ng show d n ngoài không lên hình, b n cng nên yêu c u công ty qu ng cáo g i k ch bãn cho tr c vài ngày chu n b . Không nên ch quan t i ó m i c m và c k ch b n, d g p s c

a ch : 504, K8, Thành Công, Ba ình, Hà N i i n tho i/Fax: 04 6681 1678 Email: [email protected] www.truyenthonghanoi.com

10 / 12

CÔNG TY CP SÁNG T O TRUY N THÔNG HÀ N I HANOI CREATIVE MEDIA Truy n thông lan t a

5.5 TINH TH N TRÁCH NHI M Là m t ni m vinh d và cng là c quy n khi b n c m i làm MC dù cho b t c ch c nng nào. Trách nhi m th nh t c a m t ng i MC ó chính là khán gi . MC không nên th hi n b t c thái , c ch nào mà làm "quê" hay "m t th di n" c a h . Là MC thì b n c n ph i chu n b th t t t. M t bí m t c a vi c nói tr c công chúng ó là anh ta phãi bi t chính xác nh ng gì mình s p nói, không c "phng b y b " vì nh th s "truy n t" thông tin không úng và hn h t n u khán gi bi t v v n ó thì coi nh MC "tiêu"MC cng c n ph i " o" sân kh u và " ng i" n c b c c a chng trình...Cho ví d : B n ph i i và ng v trí nào ánh sáng t t nh t, khung hình p nh t và b n s n nh nh t. Có nhi u s c MC không "canh k " nên i lùi hay b c t i (vì sân kh u t i quá) mà l t xu ng sàn lúc nào không hay. T t c nh ng lu ý này tuy nh nh t nhng n u tuân th nó s em l i hi u qu cao nh t cho ph n trình bày c a b n và bu i th ng th c ngh thu t c a khán gi cng c tr n v n. Th ng thì i v i nh ng chng trình nh , nên c m micro i vòng vòng m i ni xem micro có b "hú" không ho c coi xem t i ch nào thì "sóng micro" không còn t i c. Ngoài ra, khi quay hình thì b n nên h i o di n là nhìn vào camera nào (vì nhìn camera ó thì ôi m t b n s t p trung và có v nh ang nói chuy n v i khán gi hn. Thông th ng camera nào sáng èn thì có ngha là camera ó ang thâu hình). B n nên chon ng ch nào èn sáng nh t, ành r ng ni ó có th s "nóng nh t " nhng m t b n s "sáng s a", " p r ng ng i mà không chói lóa"

VI. CÁC K NNG NÂNG CAO

"Ti ng nói sân kh u" giúp ng i d n chng trình phát âm chu n. "Ngh thu t di n c m" giúp ng i d n chng trình t o c c m xúc cho khán thính gi b i s bi n i âm i u trong lúc nói. Ánh m t, ôi tay th m chí c nh ng cái nhíu mày cng là cách bi u t tình c m h u hi u nh t, cùng lúc b n ph i di n t n i dung và chú ý ph i h p nhu n nhuy n b c i, ôi tay v i l i nói. M i MC u có phong cách, cá tính riêng d nh n th y, ng i thì v i n c i trong tr o, ng i thì có cách ng t nh p t o n nhng n t ng "Phong cách sân kh u" giúp ng i d n chng trình hi u bi t v cách ph c trang và quan tr ng hn h t là t th úng n khi xu t hi n tr c công chúng cng nh nh ng c ch di n t b ng tay, b ng m t mang nét riêng c a ngh thu t d n chng trình. "Ngh thu t biên so n l i d n" giúp ng i d n chng trình bi t cách khai thác tài, s nói gì trong chng trình và s d ng ngôn t . B n nh t thi t ph i có ki n th c sâu r ng, có kh nng khai thác tài và s d ng ngôn t khi d n chng trình. Nh ng lúc g p tình hu ng b t ng , b n không th mình b "kh p" mà nhanh nh y x lý, suy ngh ngay trên nh ng b c i c a mình. "Phng pháp ph i h p" h ng d n cách ph i h p gi a hai hay nhi u ng i d n chng trình sao cho hoà quy n, nh p nhàng. Ngoài ra còn m t s k nng khác, ví d : Giao lu trên sân kh u, ngh thu t s d ng ngôn t hài h c... ph i h p v i nh ng ng i d n chung

a ch : 504, K8, Thành Công, Ba ình, Hà N i i n tho i/Fax: 04 6681 1678 Email: [email protected] www.truyenthonghanoi.com 11 / 12

CÔNG TY CP SÁNG T O TRUY N THÔNG HÀ N I HANOI CREATIVE MEDIA Truy n thông lan t a

chng trình, giao lu v i khán gi ... làm ch m t sân kh u nhng quan tr ng là bi t khiêm t n mình nâng nh ng ng i khác lên úng v i m c ích, r t nhi u b n tr m i tham gia làm MC ã quá tham nói, tham ch c c i cho khán gi d n n khô c ng và nh t nh o Có 8 ch vàng trong nghi p v d n chng trình: "Chính xác - Linh ho t - Truy n c m Nhi t tình". Tám ch vàng này cng là yêu c u c a nghi p v . Chính xác v thông tin. Linh ho t v ng x tình hu ng. Truy n c m v di n t. Nhi t tình xu t phát t tinh th n trách nhi m.

VII. LIÊN H

CÔNG TY C PH N SÁNG T O TRUY N THÔNG HÀ N I HANOI CREATIVE MEDIA

a ch : 504, K8, Thành Công, Ba ình, Hà N i i n tho i/Fax: 04 6681 1678 Email: [email protected] www.truyenthonghanoi.com

VIII. THAM KH O

http://vi.wikipedia.org/wiki/ http://ngonnennho.net/ http://www.f-event.com.vn/ http://www.hieuhoc.com/

a ch : 504, K8, Thành Công, Ba ình, Hà N i i n tho i/Fax: 04 6681 1678 Email: [email protected] www.truyenthonghanoi.com

12 / 12

Information

Microsoft Word - Bi quyet tro thanh MC.doc

12 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

264386


Notice: fwrite(): send of 216 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531