Read Lp Hc Dâm ãng text version

Lp Hc Dâm ãng

Tác Gi: Han Sue Ngân là giáo viên dy môn Sinh trng PTTH cp 3. nm nay cô ã 25 và ã có chng. Cô cng nh bao cô gái tr khác có 1 khuôn mt xinh xn, vóc dáng mnh mai ca tui thanh xuân. Vi 1 chiu cao khá lý tng, cô cao 1m 65. Và nht là có b ngc no tròn, nu không muôn gi là to. Và nm nay cô c nâng cp t dy lp 10 lên thành hc lp 11 ti trng. Cng chính nm nay chng cô phi i công tác xa nhà ti nc ngoài trong vòng 6 tháng. Lp hc mà cô dy cng nh bao lp hc khác có nam có n và có hc sinh ngoan hin cng nh nhng a quy phá. Vào mt ngày n khi Ngân dy bài "c th hc con ngi", cng nh bao ln cô u mang rt nhiu hình nh và tài liu n lp dy bng bao tâm sc và nhit huyt ca mình các em hc trò có th hiu bài mt cách k lng ch không phi hc vt. Sau khi tit hc kt thúc, bng có mt em n tên Lan ng dy " D, tha cô: em có câu hi mun hi cô ". Ngân áp : " có gì em c mnh dn hi, cô s gii thích cho". Sao bài hc hôm nay cô không có vt th tht dy chúng em , còn nhng hình nh v các b ph trên c th con ngi hình nh là còn thiu thì phi. Thiu gì vy em, cô thy cô ã dy ht mi b phn trên c th con ngi ri mà. Ri a khác tên Hng ng dy hi? D còn ch kính sao không có hình vy cô. Và lúc này thì Ngân ã hiu ra ám hc trò qu quái ca mình ang hi mình v cái gì ri. Ngân bng nghn li và tr li: Ch y ã có tên là ch kín thì em nào mun bit thêm gp riêng cô, cô s ch dy thêm. Ri mt a tên Hùng ng dy nói: D, ti em ai cng mun bit , cô hãy dy cho chúng em i. Lúc này Ngân ht sc lúng túng và không bit phi tr li ám hc trò qu này ca mình ra sao ây. Bt cht ting chng báo hiu kt thúc mt tit hc vang lên " tùng tùng, tùng............" ã cu cô thoát khi vòng vây ca ti nó. Câu hi này tit hc sau cô s tr li cho các em nhé. Ti hôm y khi Ngân nhà mt mình, nàng ã suy ngh không bit tr li nh th nào vi ti nh vào ngày mai ây. Mình ly âu ra t liu dy ti nó v cái ch y ây. Mà nhng th nht là hình nh minh ha c th hay vt tht thì ào âu ra bây gi. Lâu nay mình vn dy gì cho ti nó mình cng có y t liu v hình nh cng nh vt tht dy. Sut êm y nàng ã chn chc bng khong không sao ng dc. Sáng hôm sau, thì cui cùng Ngân cng ã ngh ra mt phng pháp có th nói là rt táo bo. Ting chng trng báo hiu gi lên tit môn Sinh vt ca cô giáo Ngân cng ã n. Ngân bc vào lp mà trong lòng ang lo âu s hãi, bn chn. Kính chào tt c các em, nh hôm trc cô ã ha vi các em thì hôm nay cô s tr li s thc mc ca các em v nhng gì trên c th ngi mà cô cha dy ht cho các em bit. Nhng cô mun các em trc ht phi ha vi cô mt iu, bài hc ngày hôm nay là mt bài hc c bit mà ch có các em mi c hc, ngoài ra không bt c ni nào các em có th c hc n. D, ti em ha ! Cng nh mi hôm cô luôn luôn mun các em hiu bài mt cách cn k. Vy thì hôm nay, cô s làm vt mu dy các em, các em có ng ý không. Lúc nay tâm trng

1 / 19

Lp Hc Dâm ãng

trong u óc ca Ngân ht sc ri bi vì bài hc này vi phm mt cách nghiêm trng v vn o c nu nh có ai ó trong s ti nh tit l ra là mình s tiêu lin, có th gp mt hu qu mà nàng có th gánh vác không ni. Còn lúc này thì my a hc sinh ang ngh chuyên gì vy cà, hôm nay cô giáo s dùng mình làm vt mu tht dy là sao nh? Cm mình my em trai hãy ra óng li tt c các cánh ca giùm cô nhé! Khi tt c các cánh ca ã óng xm li, thì lúc này Ngân ang rung lên nh cy xy, hai chân nàng ang bng rng nh không còn ng dy ni na, còn khuôn mt thì nóng bng ng. Ri nhng gì mà ban u nàng ã quyt nh thì gi nó cng ã n. Ngân ng trc bc ging, mt tay nàng ang t t ng tng cúc áo mt trên chic áo dài màu trng có thêu phía trên mt ít hoa lá. Còn ti hc sinh nht là my a c thì la .......lên và tht bt ng khi thy gi ây cô mình ang thoát y trc mt h, ó là mt iu mà không mt cu hc sinh nào trên i này ngh n, c lp lúc này mt ang sáng bng tuy là phòng hc có hi b ti i nhng dng nh th lc ca h ch có tng lên thêm ch không h gim i, xem coi truyên gì xy ra. Còn bn con gái còn ngc nhiên hn ti con trai na " tri i! Cô Ngân ang làm cái gì ây, có phi là s tht không y hay là mình ang nm m ây tri!!!!!!!!!" Tng chic cúc áo mt ca Ngân ang d ra và ri mt ting gió phù nho nh phát lên chic áo dài trên ngi cô ã c ci ra, ri Ngân lúi cúi mt cách lúng túng và lo âu s hãi khi tt luôn chic qun dài ca mình xung. Gi ây trên thân th nàng ch còn mi b lót phong phanh mng ti. Trc hàng chc cp mt ang nhìn chm chm lên ngi nàng, nh ang khám phá mt cái gì ó tht là mi m. Ti con trai thì nhìn tr c mt, nc ming chy tùm lum, và tt nhiên thng nh trong qun a nào cng ng dy c lên òi hi c xem nh con mt ca ch h. Còn ti con gái thì mt s s st mt nhm tít li không dám nhìn, còn mt s thì ngng ngo nhìn lên xem hi hí. Ngân lt luôn c áo ngc và qun xì líp xung, thì bây gi trên ngi nàng ang trn trung nh nhng, ôi gò má nàng ã bng hn bao gi ht còn hn c ngày u tiên khi nàng ci trc chng mình trong cái dêm tân hôn. Thân th nàng thì không bit dùng li nào t sao cho ht ây, mt làn da trng mt không mt tí so hay nt rui gì c, vi b ngc no tròng phát trin y , cái eo xinh xn nho nho và mt vùng lông en rm rp phía di. Ti con trai thì lúc này, mt mày bng khi ang xem phim sex sng ca cô giáo dy hc mình ây. Có vài a còn nh ri khi ch ngi ca mình lên nhìn cho tht gn. Còn my con gái thì mt mày ng lên nh cô giáo Ngân ca mình là l ng nhiên thôi " con gái mà", mt s cô có mc c nhng giây phút ban u thì gi cng ã chu m mt ra xem coi chuyên gì ang xy ra và nó ã ti âu ri. " con ngi mà ai mà li không có tính tò mò mi c c ch." Cô Ngân ã bc xung bt ging n gn hn ch bàn hc ca nhng em hc sinh. Và bt u bài ging, các em hãy xem này: ây là phn ngc, khi còn nh thì nam cng nh n u bng phng không có gì là khác bit, khi n tui dy thì nó phát trin và phình to lên, ngc ca mi cô gái u khác nhau, có ngi to, có ngi nh, có ngi sn chc, có ngi mm nhng, nhão nht. Còn phn màu hng này là phn núm, nó có mt vòng l nh bao quanh, phn này có tác dng truyn sa cho con bú, phn chính gia là núm chính, ó là ni to cm giác, cho ngi ph n trong lúc làm tình. Khi xong phn ging v b ngc. Ngân ã tin lên ch bàn giáo viên và ngi trên y, ng thi cô bng hán ra. Và ch vào nói ây là âm h và nó có ám

2 / 19

Lp Hc Dâm ãng

lông en bo v sung quanh, ám lông này có dày tha tu theo mi ngi, riêng ch có các ph n da trng mi có màu vàng và cng tu ngi. Ri cô ã dùng tay vch ám lông ra l ra nguyên cái ln ao, vi 2 môi ln to nh con sò lông y. "ó là 2 môi ln", và bên trong khi cô m ra, thì phn trên ni có ming tht nh xíu nó là "ht le", còn phn l nh là "niu o", cái l ln phía di là "l ln". Ri lúc này cô giáo Ngân dùng tay xoa nhè nh vào y mt hi. Ngay lúc này bên di, mt s hc sinh thì nhìn ng ngác vì ang c cô giáo Ngân dy cho mt bài hc ht sc hp dn lôi cun. Còn mt s khác nht là bn nam thì ang mm ci mt cách dâm ng trc hành ng va ri ca cô, có l nh chúng ang hiu cô mình ang làm cái gì ó mà ch h mi bit. Mt hi sau thì cái l y ã m ra, bên trong nó là mt cái l xâu thâm thm bên trong và có màu ti. Và cô nói ây là l âm o có tác dng trong vic giao hp, và sinh con cái. Khi bài ã ging xong thì Ngân vi vàng mc qun áo li, mà ngi còn cha ht bàng hoàng, lo s, khi dám sexy trc mt ám hc trò mình. Tun sau khi li có tit hc ca cô, Ngân li vào lp nh thng l mi khi, Ngân rt lo âu trong lòng vì không hc trò mình s ra sau ây, ti nó có òi hi gì na hay không ây, hoc là ti nó ã có a nào báo li cho ngi nhà hoc ba m ca mình cha ây. Chúng em kính chào cô , nào bài ging ln trc ca cô ã giúp các em hiu rõ mi th cha nào! D, ti em ã hiu ri . K t sau cái ngày có c mt bài ging sinh ng n bt ng và l thng, ti nh vn thng bàn tán xì xm ln nhau, nhng có mt iu khá l là nhng hc sinh trong lp này gi rt kín câu chuyn y h ch bàn bc ln nhau gi bn bè trong lp mà không bao gi hé l cho dù là mt li vi ngi khác. Loan, là lp trng ca lp này, sau cái ngày y cô cm thy rt bc rt nht là vào bui ti, do này Loan thng hay b mt ng chng chc vào ban êm, và thân th nàng nht là cp vú c sn cng li trong lúc ng, và vùng hán thì bt rt khó chu làm sao y. Loan cng ngh là nh hi cô xem ti sao ? và cui cùng nó ã chu ht ni, em s vic y i hi Hùng. Hùng là lp phó ca lp ng thi là bn trai. Sau khi nghe xong câu chuyn ca con nh Loan, thì nó bit, là con nh ang nng ln ây. Và Hùng ã ngh ra mt k c. Thay vì con Loan cho ht nng ln, thì ó là chuyn qúa d khi không có con nh bn mang ln n np tcho nó. Nhng nhng ngi mà Hùng thc s mung vào lúc này là cô giáo Ngân c ch không phi con Loan. Chuyn ca mày th d thôi Loan , nhng trc khi tao giúp mày thì mày hãy giúp tao cái ã. Mày ha vi tao trc i. Sau mt hi do d ngp ngng. Loan ã gt u ng ý. Và ra iu kin là bt Hùng ch cho nó bit là ti sau nó li nh vy? Aáy là do mày b nng ln ó, mày cn phi có ngi thì mi ht c. Vy anh hãy em i anh Hùng. âu có c em! Em là gái còn trinh, còn anh thì cha làm qua cái chuyn y nên anh thiu kinh nghim mà làm i thì em s au lm ó, cái ó anh nghe my ông anh ln hn k li y. Khi nghe n phi b au thì con Loan cng hi s. Ri thng Hùng xen vào trong lúc nó ang suy ngh gi cái au và s khó chu khi không c . Và thng Hùng nói nh vi con Loan, em hãy anh cô giáo Ngân trc y. "Tri" anh ang nói gì vy! Em có nghe nhm không y. Em ng có ngc nhiên, hãy nghe anh nói cho ht ã. Con Loan khi nghe thng bn trai nó nói nh vy ch còn bit lng tai nghe. Th nht anh th cô giáo Ngân anh bit trc xem coi có au hay không, và nó ra sau cái ã. ng thi anh s có cách bt cô giáo Ngân ch dn mình

3 / 19

Lp Hc Dâm ãng

thêm cách . " Tri i" âu có c anh, làm sau mà anh có th làm c chuyn y c ch. Hùng nói: b em ghen h? Con Loan lin áp: làm gì có! Vy là c ri. Anh ã có toàn b k hoch ch cn em chu là c. Sau khi thành công anh s em tr công mà. Khi y thì em s sng lm, v li không b au na. Th anh có k hoch gì vy.

Thng Hùng ã em toàn b k hoch k cho con Loan nghe: Em bit y cô Ngân ca ti mình dâm lm y, ngay trong lp hc trc s chng kin ca bao nhiêu cp mt mà b dám kho thân khiêu dâm cho c lp coi, thì anh chc rng gi ây b ang nng ln lm ( mà thc ra thì lúc này Ngân cng ang rt là nng ln vì chng cô ã i c 2 tháng nay, nên nhà chng có ai tho mãng cho cái ln ca cô), vào th by này là sinh nht ca em, anh s mua bánh trái nc mang vào lp hc t chc tic sinh nht cho em, vào ngày hôm y anh s mang theo 2 món( th nht là mt viên thuc ng mnh, th 2 là cái máy Camera) viên thuc ng này anh s có cách i mua c còn cái máy camera thì anh s mn ca ông anh mình. Lúc này Loan ã hiu ra là thng bn trai mình nh hip dâm cô giáo Ngân ngay ti lp hc. Có phi anh nh hip dâm cô giáo ngay ti lp phi không, tri i không có c âu, trong lp nhiu ngi quá làm sao chúng ta làm c ây, nh vy là phm ti y chúng ta s b bt và tù mt rong y anh. Em ng lo, v phí cô giáo thì chúng ta ã có 2 th nguy hip c cô. Th nht: cô dám sexy trong lp hc dy hc trò nu mà l ra thì cô s toi ngay, th 2 là chúng ta ã có cun bng quay cnh c ang b c ám con trai là hc trò ca c hip dâm. Còn phn my a con trai thì quá d ti nó mê c cô Ngân lâu lm ri nhng thng nào cng nhát cy, ch dám ngh trong u thôi ch cha dám làm, nu mà có c hi này thì ti nó s tht cô Ngân lin. Con phn ám con gái thì hi khó y. Phi nh n em thôi. Em làm sau giúp c anh mi c c ch. Em yên tâm i. Chúng ta hc vào bui chiu mà, v li lp ta con gái ch có mt4 a, anh s r mt nhóm cùng vi my a con trai khác r ti nó i mua trang trí cho sinh nht, và anh s cho ti nó ung thuc s vào sáng thì bui chiu anh ti nó n lp c, và mt nhóm khác em s r ti nó i mua n bánh trái th là xong. Ban u thì Loan cng không chu nhng sau mt hi lâu nghe thng b nó d thì nó cng chiu theo và làm theo k hoch ca Hùng. úng nh k hoch ã t ra, thì úng vào ngày hôm th by y, có tit dy hc ca Ngân. Khi nàng va bc vào lp, gì ây! Các em t chc tic à! Loan chy ti nói vi cô. D hôm nay là sinh nht ca em, cô cho em mt ít thì gi t chc tic nha cô. Ngân vn d rt yêu thng hc trò ca mình thì lin ng ý ngay, nào có ng ti nó hin ang ging sn mt cái by rt là c lp cho cô p vào. Rt sn sàng thôi, và cho cô tham gia vi nha! Loan ci mng r vui ti cùng vi nhng bn khác. Bt cht cô Ngân lin hi sau em không thông báo cho nhng bn n khác bit trc hôm nay ch có 5 em n vy. D có ch ti cô không bit y thôi, mt s bn b bnh vào ban sáng lúc ti nó i mua cùng thng Hùng thay vì mua xong thì v nhà lin i, ng này Hùng li r ti nó ra quán gió Th c chi và ti nó b sai nng nên ã xin phép ngh ri, còn vài bn khác thì em không bit. n ây thì chúng ta cng có mt câu hi t ra sao li có ti 5 bn n khác na ây, và k hoch en ti ca tên Hùng liu có thành công hay không ây ? 5 ngi này là Nga, Cúc, Thu, Hnh và Loan. 4 a kia là bn thân ca con Loan. Và ti nó

4 / 19

Lp Hc Dâm ãng

cng là my a h hng, trong ó ã có 3 a tr con Cúc ra là cha b qua còn li là nhng a ã bit qua cc là gì ri. Nên ti nó có mt vào ngày hôm nay. Ba tic cng ã bt u, nhng a hc trò ca Ngân ang hát hò vui v và cùng nhau n bánh trái, d nhiên là nàng cng cùng vui chi vi ti nó. Ri thì ly nc cam ca Ngân cng ã ung ht, ch sau khi ung xong ly nc c nm phút là Ngân bng thy u óc choáng váng, mi cnh vt hin ra trc mt cô tr nên mù m, xoay cung ch trong vài giây thì Ngân ã gc xung bàn vì liu thuc ng mnh y. Khi thy cô giáo ã gc xung bàn thì Loan chy n bên cô và lay nh. Cô i! Cô b gì vy? Có phi cô b trúng gió không y, sau mt hi lay cô kim chng xem cô ã ng k cha, và lúc này ti con trai trong lp la hò lên " Hoan hô............" th là mi k hoch ã thành công m mãn. Tên Hùng là ch mu trong v này tt nhiên là nó c hng cô giáo Ngân u tiên. Theo nh nhng gì ã tho thun ban u thì mt lúc ch c lên 2 ngi và vic ai lên trc sau là do onh tù tì xem thng thua. Hùng cùng vi 2 a khác lên xp 2 cái bàn hc li và khiêng cô Ngân lên trên. bt u mt cuc him dâm tp th cô giáo ca mình. Trong trn hip dâm này có tt c 23 ngi nam tham d. Sau khi Hùng lt trên ngi cô ra thì hn nhét cc hn vào ln cô và nhp lia la, còn mt a khác phía trên thì va hun cô Ngân khp ngi, va bóp vú cô. Do b thuc mê mnh ngm vào ngi thì Ngân chng còn bit tri t trng sao gì na mc cho bn hc trò ca mình mun làm gì thì làm, sau tên Hùng xut tinh thì ln lt n nhng tên khác thay phiên nhau lên cô giáo ca mình, a nào kho thì c lâu hn còn yu thì ch c mt hi sau vài ba cái nhp khí ã xt bn tung toé. Nhng a con gái khác thì ngi xem phim sex phía di. Mà h thì không c , mc dù chúng cng nng ln lm, th hi xem ai coi phim sex sng mà không nng ln c ch, y là do bn trai ca ti nó không chu cho ti nó sexy trc mt my a khác, và chúng ch bit sao bóp ln và vú qua sau cái áo dài. Sau khi ln lt tng a mt xong cô giáo Ngân, thì Hùng là ngi c hng 2 phát khi u và kt thúc do nó là ch mu trong v này mà, và tt nhiên ti ca nó sau này cng s nng hn nhng a khác. Sau khi hành lc xong thì h lao chùi nhng tinh trùng loen loét khp ni trên ngi cô và trên bàn, ri mc li qun áo ng hoàng cho cô, xong do ám con gái a cô v tn nhà. Sáng hôm sau, khi cn thuc ã ht tác dng và Ngân cng ã tnh gic sau mt gic ng li bì, và nàng nhn ra có mt cái gì ó hi khó chu trong c th, và ri Ngân cng nhn ra cái ln ca mình không bit sau li êm m au nhói tng cn mt. thì nàng ã lt qun áo ra m èn lên cho sáng xem coi ra sau, thì nàng ht sc kinh hãi khi thy cái ln mình sng tái chét lên, nhng li không thy có du vt gì sau mt cuc giao hoan, lúc này nàng cng b ng không bit chuyn gì xy. Ch thy tm giy do con Loan li trên bàn vit rng " hôm qua cô b trúng gió và ti em ã a cô v" khi thy nh vy thì nàng cng không ngh là mình ã b ai ó hip dâm và qua, mà b qua không ngh n ó na ch i ly thuc thoa vào cho nó bt au. Mt tun l sau, khi có tit hc ca mình, thì nàng vào lp và vn dy hc nh bình thng mi ngày. n cui bui thì Loan chy lên a cho cô cun bng video. Nói: cô i! ây là cung bng tun trc hôm sinh nht em chúng em có quay phim li cô mang v coi nhé vui lm! Và

5 / 19

Lp Hc Dâm ãng

Ngân ã nhn ly mang v nhà coi. Khi v nhà nàng bt tivi lên xem nhng a hc trò ca mình ã quay phim ra sao thì nàng cng coi mt cách vui ti hn h, ti nó chi ùa dn nhau nào là hát hò ly bánh kem chét vào mt chi ln nhau. Tht s là hôm y nàng cng rt vui nht là khi xem li cnh ti nh hn nhiên vui ti chi ùa vi nhau, làm nàng hoài nim li nhng ngày tháng khi mình còn là mt cô bé hc sinh thu nào nay ã khôn ln có gia ình và ã là mt cô giáo. Và ri Ngân thy mình t nhiên ngã gc xung bàn, lúc này trong tâm thc Ngân hình nh là nh li có mt cái gì ó ã xy ra và mi vic ã din ra nh trên nàng ã b nhng a hc trò ca mình hãm hip mt cách dã man, lúc này Ngân tái c mt mày ra khi thy cnh y, Ngân ã thn th ngi ra và lo s tt nh, bt cht nàng chy n và tt tivi i, chy thng mt mch vào t lnh ly ra mt chai nc sui ung sch n cn chai, ng y vài phút t mình chn tnh li mình. Nàng t dùng tay tát mnh vào mt mình xem coi ây có phi là ang nm m không, và nàng ã nhn ra rng ây hoàn toàn là s tht mt00%, " Tri i! Mình ã b nhng a hc trò ca mình hãm hip, ây là mt cú sc rt ln ánh vào nàng, làm Ngân ng không vn na. Sau gn na ting ng thn th ngi ra y, nàng nh nhc in thoi lên báo cho chng bit, nhng không c chuyn này mà nh bit c thì nh s cht mt làm do ây h Ngân i, sau mày li có th xy ra cái chuyn tày tri này c c ch. ó là nhng li trách móc chính bn thân mình trong lúc tuyt vng này. Hay là mình i báo cnh sát, y mà không c, hay là mình t t ây. Nàng ly con dao cnh y nhng khi nhìn thy li dao st bén y, thì nàng càng hong s thêm. Sau gn mt ngày ngi xung ti nhà bp. Ngân cng ã ly li ht cn m xem coi xy ra chuyn gì tip vì nàng vn cha xem ht cun phim mà. Ln lt ht a này n a khác chc con cc bn thu ca chúng vào ln nàng mà nt trong lúc nàng b bt tnh, thì sau khi n lt thng Hùng nàng ln cui trong phim thì nhy qua cnh khác. C ám chúng nó hin trc màn hình. Con Loan là a dn u trong ám và cng là a phát biu. Hello cô Ngân kính mn ca chúng em ! Khi cô coi n ây thì cô cng ã hiu ra chuyn gì ã xy ra n vi cô. Cô ! Cô ng bun nhé! Chúng em thành tht xin li cô. Nhng chúng em cng có mt yêu cu nho nh òi hi cô. Nh cô bit y cun bng mà cô có c trong tay thì ti em cng có cô ng hu nó i nhé! Hãy dành mà thng thc mc công chúng em phi tn tin tng cô cun khác. m mày cái con Loan tri ánh y, mày úng là a mt dy, là a mt ngi d thú mà by tao ã tin tng thng yêu mày mt cách sai lm. Ngân ã rt gin d nu lúc này mà con Loan có mt ây thì Ngân ã ly dao âm cht m nó ri. Yêu cu ca chúng em là. mt i vi các bn trai thì hc mun cô ch dy thêm cho hc trong lng vc tình yêu trên ging, 2 là giành cho em gái my a chúng em chúng em mun cô truyn t thêm kinh nghim lúc trên ging mà chúng em cn bit n trong khi ó li không có ai dy cho em ht. Mà cô là mt cô giáo lý tng dy ti em, nhng ti em s cô không chu dy nên ã mn phép gi mt ý vt làm con tin giùm. Ri ti lt tên Hùng phát biu. D, em xin chào cô ! tip thêm li ca con nh Loan, ti em rt là yêu cô và mun làm tình cùng vi cô có nhng giây phút hnh phúc cùng bên cô. Mong cô ng tng chi li yêu cu ca nhng a hc trò ngoan này nhé! Trong trng hp cô mang cun bng này ti n công an thì hu qu nh th nào cô cng bit y. Chúng em có th t giác ngc tr li cô ã d d ti em trc. Chc cô còn nh bài hc c th sinh lý ngi ch. Và nó có phn tip theo sau ây.

6 / 19

Lp Hc Dâm ãng

Vi nhng gì mà ám hc trò gi trong tay ca mình thì sau nhiu ngày n o suy ngh. Ngân ã chu khut phc và bng lòng làm theo nhng gì h nói. Ngân ã r con Loan và thng Hùng bàn v giao c mà chúng òi hi. Ti quán cà phê "Vn chui" d chúng em ã n úng gi ây tha cô! mt dy chúng mày mun gì thì nói ra i. D thng Hùng nói trc. Lúc này chng cô không có nhà, ti em mun mi êm vào lúc gi u cô dy cho ti em lý thuyt v tình dc, khi bui hc kt thúc thì s có 2 bn li hc thc hành, cùng vi mt bn n na trong 5 a ti nó, khi nào ti nó mun n thì n, còn ch nht thì cô c ngh ngi khi phi dy. n khi nào chng cô tr v thì hp ng gia chúng ta s kt thúc. Nh cô bit y nu chúng em không gi hp ng thì ti em cng s phi cht chùm cùng vi cô vào nhà á ngi. Ngc li, nu cô hu hp ng thì mi danh d s nghip, cùng vi hnh phúc gia ình ca cô cng s tiêu tang ht còn b tù ti na y. V li cô âu phi gái trinh âu có mt gì mà còn c sng na là ng khác.n nc này thì Ngân ch còn bit gt u ý, mc cho tng lai n âu thì n. Theo nh tha thun, thì ngày hôm sau c ám ti nó n nhà cô nghe cô ging v lý thuyt làm tình. Mc dù Ngân không my a ti nó vào lúc này thm chí còn ghét cay ghét ng chúng na là ng khác. Nhng cô vn là mt giáo viên gii trong tt c mi trng hp. Sau mt:30 phút dy lý thuyt xong thì Hùng , Cng, Loan là 3 a u tiên hôm nay c cô dy thc hành. Nh nhng gì Hùng ã tha thun vi Loan thì hôm nay con Loan chính thc c bit là gì. Di s ch dn ca Ngân. 2 a chúng nó s là nhân vt chính thc hành bài ging u tiên ca Ngân. cái Loan xoay vài vòng và chic khn tm ã c tung ra, Loan ã thoát y hoàn toàn, nàng có Loan vào phòng tm tm ra sch s, thì Hùng và Cng bên ngoài lo chun b máy Camera quay phim, và m cun phim con heo gi tình. T trong bn tm mt thiu n xuân xanh vi máy tóc dài en nhánh có nhum vài si vàng hoe hi un cong xoã ra 2 bên b vai, trong tht là khiêu gi, cng vi iu nhc tr tình lãng mãn vang lên, cô nàng ang tin xung t t tng bc mt t trên cu thang xung, ri Loan n mt n ci tht dâm ãng mi gi khiêu khích, Loan lim lép môi mình vài cái ri c th mà i thng xung t, Loan có mt khuôn mt khá d thng và nht là tràn y nha sng ca tui xuân xanh ca nhng cô gái mi ln, cùng vi mt n ci tht duyên dáng, nàng cao mtm60 tuy không phi là cao, nhng nó rt thích hp vi nhng cô gái x s Vit Nam. Ri nàng tin li gn ni 3 ngi Hùng, Cng và cô giáo Ngân ang ngi y xem cô thoát y, mà nói úng hn là thoát khi cái khn tm ch không phi là thoát y. Mnh khn tm mà Loan khoát trên ngi c kéo xung rt sát l mt vùng ngc trng phao tht là bt mt cng vi mt cái rãnh tht sâu do cp vú to nên tht khêu gi bit bao làm cho tên Cng lé c mt khi nhìn vào bên trong y. Loan múa nhy theo iu nhc mt hi lâu vi các t th khiêu dâm gi dc mt phn do cô giáo Ngân ch dn mt phn do nàng hc c t phim nh ri nàng kéo nh t t cái khn lên khi chân nàng l mt khong ùi trng mn mi mc khêu gi Hùng.

Lúc này tay Hùng ã không km ch ni na ri trc cnh khiêu dâm y mà con nh b nó không chu m ra ht cho nó thng thc thân th ca nàng. Hn chy lên nhy cùng vi nàng, và ri hn nm ly cái khn tm ca Loan kéo mtmt thân th cng khá lý tng y, so vi ngi mu thì tt nhiên là thua xa, ngc nàng thì trng phao, gi nó ã to c trái cam và chín

7 / 19

Lp Hc Dâm ãng

mng cho ngi hái ri, nht là nó còn rt sn chc do gái còn trinh mà ít khi b bóp qua nên còn rt tt, 2 núm vú ca Loan thì hng và khá to y, còn phn di hán thì lông lá không nhiu mà cng không quá ít nó rt là bit mc úng ch không nh mt s cô gái khác lông ln mc tràn lan ra c 2 bên, mi khi bn bikini i bi hoc tm bin u phi ct ta gn ràng trc ó. Hùng ang ôm cht bn gái mình t phía sau và nhy theo iu nhc slow 2 tay Hùng thì mò nn xoa bóp 2 trái cam ca Loan, còn Loan thì tê mê mt nhm ghin li thng thc nhng cm giác t các u ngón tay mang li do Hùng xoa bóp cho nó. Khi ã nhy chán chê, Hùng b Loan lên , i vào phòng ng ca cô giáo Ngân và t Loan lên trên y. Hùng ôm hôn Loan nng m thm thit, 2 ngi h li quyn vào nhau trao i cho nhau nc ming nh th h trc ây cha c hôn qua ln nào ht. Ri Hùng dch chuyn xung ln ln t mt n tai và c nàng Hùng u hôn ht không ch ch nào. Tip ó Hùng hôn vào vú và bóp nhè nh vào trong quá trình hôn Hùng làm mi th nh cô giáo Ngân ã dy trc ó. Làm cho Loan tê mê sng không th kim ch c nàng ã rên rên trong c hng, khi ã bú vú con nh Loan chán chê, thì lúc này vùng hán ca Loan ã r ra tí ít nc nhn t ln cô. Hùng va dch chuyn xung vùng ln ca Loan thì lin lúc ó cô Ngân ã nhc nh Cng lên thay ch ca Hùng ban nãy ng cho nó ngng kích thích, nh vy s gim bt sng trong lúc làm tình nu ngng không kích thích vú ca Loan. Cái u tiên là Hùng lè li ra quét mt cái lim ht nc nhn r ra trc ó, ri nhè nh hn dùng tay m 2 mép ln ca Loan ra lúc này nó ã hé m bi s kích dâm t nãy gi Hùng dùng li quét lên xung 2 bên mép ln trc, nó có màu ti tht là p, c vài cái lim li thì nc ln li chy ra mt lun cng khá nhiu và Loan thì rên lên mt ting ln lúc này con nh ã lc lên chín tn mây ca s khoái lc ri và nó ch bit nm im mt ch thng thc thôi và rên r ......trong c hng. Do con Loan ã b nng ln t lâu mà không c tho mãn nay nó c lim ln nh th thì bao nhiêu nc ng trong ln nó by lâu nay ã có dp chy ra không ngng. Thng Hùng lim ch không ch mt tí nào ht nào là mút ht le lim môi ngoài môi trong thc li vào sâu tít bên trong, cht tay vào móc chung quanh ln con nh.

T ch ch rên kh trong c hng nay con Loan ã b mt trí hoàn toàn ming nó không ngng buông ra nhng li dâm ô thô tc. Anh Hùng i ng ngng bú nhe! Anh bú nhiu lên na nhanh lên nhanh lên, ng cho nó ngng nu không em s cht mt, ôi sng quá cha m i, sao bây gi con mi có c cm giác này ây, ôi ã quá, mình con Loan ã nhúng nhy theo tng cái quét ca li thng Hùng. Còn thng Cng phía trên cng âu có va, t lâu nay thng Cng cng ý n con nh Loan ri nhng vì nó là bn gái ca thng Hùng nên Cng không th có c hi quen bit vt xa hn na nay thì nó ã có c hi ri phía trên nó tha h mà nn mà bóp vú con nh tho mãn s thèm khát by lâu nay mà li là c bóp chùa na c ch. Khi ã thy con Loan chín mùi ri thì thng Hùng ri ln con Loan leo lên phía trc ging cha con cc ã hi cng cng vào mt Loan và bt nó bú, còn thng Cng thì thay ch Hùng xung bú ln con nh. Lúc này thì Ngân cng vào cuc, xung phía di mà bú cc cho thng Cng. Mc dù Ngân rt ghét ti nó vì ti nó dám hãm hip nàng, nhng t nãy gi coi phim con heo ca my a hc trò thì ln nàng cng nng lm ri nên Ngân i xung bú cc cho thng Cng. Lúc này bn ngi to thành mt ng thng bú ln nhau. Do b tay Cng kích thích ln thì nh Loan không còn hi sc âu mà chú tâm cho thng b rut ca nó ch ngm cc vào hng mà thôi, làm cho thng Hùng trên bt u tc lm khi nó không c tho mãn mà phi nhìn ngi khác nht là con b mình ang c thng

8 / 19

Lp Hc Dâm ãng

khác bú ln, máu ghen cng nó ang bc lên cung cun. Ngân bt cht cng nhn ra, và nàng ã ri cc thng Cng lên th ch cho con Loan bú cc Hùng, khi thy có cô giáo bú cho mình thì Hùng cng bt gin và nm xung di ging cho Ngân bú. Ngân cm cc Hùng lên ngm s trc ri dùng ming ngm ly u kht bú vài cái ri dùng li thoa u nc ming lên u kht ri nàng há to ming ra ngm ht cc Hùng vào ming vì nó cha nng to lm, ri nàng dùng cái ming bé nh xin xn ca mình sc cc cho Hùng c vài cái thì cc nó ã phng to ra, lúc này nàng ch có th ngm c mt na con cc nó thôi còn na thân di nàng dùng tay vut ve, c th nàng bú cc cho Hùng, còn Hùng thì nm im y hng nhng cn khoái lc do cái ming ca cô giáo mình mang li. Khi ã khá tho mãn vì phi dành sc lc con Loan nên Hùng ã ngng không cho cô bú tip na vì nu không thì nó s b xì khí mt. Trc khi i con Loan thng Hùng tin tay bóp vú Ngân vài cái cho ã cái thèm ri mi ui thng Cng ra vào chun b phá trinh con nh, mc dù thng Cng rt tic khi phi ri xa cái ln ca con Loan khi nó mi bú c có mt tí. Hùng ly tay nm con cc chà nh vài cái vào ln con nh ri banh 2 mép ln ra út con cc khá to ca nó vào, hn không tht vào lin ngay lp tc mà c út cc vô mt tí mà nhp nhp bên ngoài làm con Loan tc iên ngi lên chi nó. L lên i cha ni tao nng lm ri mày có thì út vào lin i nha! Không thôi tao éo cho na à. Loan li rên lên vì ln nó li bn khí ra na, thng Hùng bit lúc này con Loan không th thiu con cc ca nó c nên nó c làm l không chu út vào, mà c nh nh bên ngoài. Khi chi nó mà nó vn c làm l thì buc lòng con Loan, phi nn n nó. Anh Hùng i! Anh xin em y, anh hãy em i ng nh na không em s cht mt, em xin anh thit mà, làm lin i anh! Khi thy con b mình thành khn van xin nài n mình thì Hùng bt cht y mnh ngi ti mt cái phch, bt cht làm con Loan ny c ngi lên do cha có s chun b và nó quá t ngt i vi mình lin lúc y thng Hùng nm xung è lên con nh 2 tay thì ôm cht ly nó còn môi thì hun lên môi Loan không cho nó vì au mà rùng mình rút ln ra khi cc nó. Còn Loan thì bng dng cm thy au rát bên trong ln mình, theo phn ng t nhiên ca c th thì Loan nh rút ln ra khi con cc ca Hùng nhng gi ây nó ã b tên Hùng è lên ngi gi cht ly nó, nó có c dùng sc nh y Hùng ra nhng Hùng quá nng cho dù nó có vùng vy cng ch nên vô ít, c khong mt phút nm im nh vy, ln con Loan lúc này ã bt rát và nàng không còn vùng vy na ã hng ng li bng cách hôn nhau vi tay Hùng, sau n hôn nng m, Hùng ngi dy 2 tay nm cht eo con Loan và nhp u con cc nó trong ln con Loan, do gái còn zin ln con Loan bó tht cht vào cc Hùng làm cho nó tê tái c con cc khi mi nhp c có vài cái, do trc ây Hùng ch chi qua my con mà ln ca ti nó thì lng lét, nên bây gi nó dng nh không gi c na ri, lin vi v rút cc ra khi ln con Loan làm Loan t nhiên ang bt u sng tr li sau cn au, t nhiên b ht hn, rt may là nhà cô giáo Ngân có chi Hùng bèn nht con cc gi bng cao su sn di t mà thay cho cc mình, thì Loan li lc vào cn sng khoái tip tc tay Hùng c gng tht ra vào tht u tay cho con Loan hng khoái cm càng nhiu càng tt. Qu tht Loan là mt a con gái rt là dâm n, khi tng u cuc ti gi ã trôi qua c gi ng h, nó ra rt nhiu nc mà dng nh nó vn cha t khoái cm n cc im, c nh vy con Loan rên la um xùm và un éo ngi theo tay ca Hùng cùng vi con cc gi bên trong ln nàng, thì Hùng t t cng ly li phong và cho cái chui tht vào thay cho nha y. Mi vào Hùng lin nhp tht nhanh mnh mt cách v bo lin tc thì con Loan bn khí ra xoè xoè làm t nhem con cc ca Hùng, c th sau khong mt5 phút, lúc thì v bo, lúc thì mm nho nhè nh và thay ht kiu này ti kiu khác. Thì con Loan ã n cc im ca khoái lc khi nhn ra bn tình ca mình ã n hi kt thúc thì Hùng cng không cn kim ch mình li na, lin ôm cht ly Loan tht mnh gào thét d di làm cho c hai cùng lúc t cm khoái cc

9 / 19

Lp Hc Dâm ãng

nh xut tinh cùng mt lúc mt dòng khí t st nóng hi bn vào âm o ca Loan và bay tn vào trong. Trong ó, tay Hùng có c mt cm giác mi l là cc nó tuy by lâu nay ã n qua nhiu cái ln, nhng ây là ln u tiên nó bit c s co bóp ca mt cái ln lên con cc nó là có cm giác sng khoái nh th nào. Còn Loan thì khi nói nó quá tho mãn là ng khác khi ln u c mà ã sng n nh vy, thì sau này nó s tr thành mt con nh rt làm dâm ãng. Cùng lúc thng Hùng con Loan thì 2 ngi còn li là Cng cùng cô giáo Ngân ã khi ng k bên 2 ngi h ã bú nhau kiu 69 thng Cng thì có con cc không c ln lm theo yêu cu ca Ngân thì nó c xem là không t yêu cu nhng mc cho là cc gì ch cn có trong lúc mình ang nng là cng thy ã ri, hi âu mà òi hi. Còn Cng thì khá là mê cái ln ca cô giáo tuy không phi là cái ln lý tng i vi nó vì c mun ca nó là mun n mt cái ln còn trinh c. Mc dù c 2 cng không hài lòng cho nhau lm nhng mc k. H vn bú nhau say mê, nc nhn ca cô giáo Ngân ra rt l khi b nng t nãy gi cng vi bên cnh cô ang có mt cp khác rên r, thì nàng ã tuôn trào nc sui ra lên láng làm t ht c mt tên Cng, tên này còn d là hn không chu dc mùi tanh ca nc ln nên chng chu mút ung ht mà cho nó chy lên láng ra trên ging và dính y vào mt nó, ri Cng nm xung cho Ngân th ch ng ci nga trên ngi nó, nhng mi ch c có 5 phút thì Ngân cm nhn c thng nh thng khóc trong ln nàng, Ngân bèn ngi bp xung ngi cho nguyên con cc ca nó nm trong ln nàng hng nhng giây phút sng khoái cui cùng trc khi nó teo li còn bé xíu trong tht thm hi, mà trên thc t thì Ngân cha i c na ng na là ng khác. Bit sau bây gi ành phi chu thôi khi tay Cng này quá t. Ngân ngh có l mình s phi hun luyn cho nó thêm. Ri 2 ngi nm y coi cp kia cho n ht. Thì 3 ngi nm y ngh ngi và nói chuyn. Khi bit c cô giáo Ngân cha t c gì ht trong êm nay mà gi thì 2 a ti nó cn dng sc cho thng con nh. Còn con Loan thì ã quá mt sau màn giao hoan nên va kt thúc thì nó ã ng mt.

3 ngi h, bèn i ra phòng khác xem phim và ngh ngi thì lúc này tên Hùng ã li dng c hi i vào nhà toilet ri Hùng gi in thoi kêu thêm 2 thng khác ti, khi nhn c in thoi nói là s c cô giáo trc thi hn và lúc này tri không ti lm mi có mt0 gi. Nên 2 a kia vi v chy xe ti nhà cô.

Reng reng ......... mt hi chuông ca vang lên, thì cô giáo Ngân vi khoác chic áo ng vào. Hùng, Cng thì tm lánh vào nhà trong. Ngân ra m ca, rt bt ng khi thy 2 a hc trò mình là Tun và Hng, sao em li ti vào lúc này hôm nay âu phi là ngày ca 2 a em, thì Hùng lin bc ra nói: d do em gi ti nó ti y. Cô hãy cho ti nó vào nhà ri nói gì thì nói. Theo nh tho thun thì 2 a ti nó không phi vào ngày hôm nay. Hùng nói : cô bit y 2 a ti em thì va mi xong trn, cn phi ngh ngi thêm, mà cô thì cha t c cái gì ht c phi không nào, cô hãy tht lòng i? Cô có th chn la, mt là cô s c sng ngay bây gi, 2 là cô ui ti nó v nhng cô phi i thêm mt, 2 gi ng h na. Nhn ra thng Hùng bit c ý ngh ca mình, Ngân cng chng thèm du na. c thôi cô cng chng thèm giu my em na úng là cô nng lm ri, cô s ng ý cho Tun và Hng vào chung vui êm nay nhng my a phi gi kín chuyn này y nhe!ù và

10 / 19

Lp Hc Dâm ãng

không c cho a khác bit là có cái ngoi l này nhé! Quan trng nht là phi a c cô lên chín tng mây y, không thì cô s pht cho y, ti nó lúc này mm ci và tr li: ti em ng ý. Ri 2 a ó i vô nhà, Ngân nói: my em này dn my cái gh salon vào mt bên i nhé có ch rng. Khi dn dp xong ri thì 2 a kia lt b qun áo trên ngi ra, cùng Ngân vào bung tm. Trong lòng rt là sung sng còn Ngân lúc này thì khoái chí lm vì lâu nay thì nàng ch có mt mình chng thôi và mi ln nh vy thng ch có 2 c, có hôm thì nàng cng sng thit nhng thng thì chng nàng sng nhiu hn nàng nhiu và nàng bit êm nay nàng s có mt cuc vui mà nàng không th nào quên c. Ting nc chy ào ào t cái vòi sen ra và 4 a hc trò ca nàng thoa sa tm ri k c tm táp cho nàng, còn phn nàng thì ng yên y cho chúng mun làm gì thì làm. 4 a này nht là 2 tên mi vào sc lc còn sung mãn h ã hun hít s mó nn bóp khp ni trên c th nàng không cha mt ch nào ht bóp vú nè r ln nè, ánh ít nè, móc ln nè....làm mi th mà chúng thích. Khi ã tm tha thê cho nàng thì chúng chìa 4 con cc dài tòng ngòng ra bt nàng bú, do cùng mt lúc có ti 4 con cc mà nàng thì ch có mt ming 2 tay, nên ã phi se tua phc v chúng. Khi màn do u kt thúc thì chúng b nàng v phòng khách và t nàng nm xung t. 2 a c thì ri trên gh xem trc nhng ch cho 2 a mi vào cô giáo mình. Tun thì nm dài ra út cái u nó vào háng nàng mà bú ln nàng. Do ã tm ra sch s nên nó chng ngi gì khi bú cô giáo mình, ln Ngân thì to hn ca con bé Loan nhng vn còn tt chán, Tun ngm 2 mép ln nàng mà bú mt cách say xa ri t t mà dùng li tn công vào tn bên trong tuy không phi là tay thin ngh vì nó còn hi thiu kinh nghim nhng cng làm cho nàng r nc ra. Còn thng Hng thì khi s bng cách bóp vú nàng trc ri bú vú sai xa cho nàng nng lên cái ã ri mi dí con cc ca hn vào cho nàng bú, lúc này thì nàng ã quá quen khi ã bú qua 2 con cc ca 2 a hi nãy nên cng chng thèm ngi ngùng gì va dí vào thì Ngân chp lin bú mút st li la, mt hi sau thì thay i v trí cho nhau, lúc này nàng quì t th chm hm chng ít lên cho thng Hng bú ln và nàng thì bú cc cho thng Tun. Tay Hng này va bú ln nàng va ét vào ít nàng chát chát lin tay làm nàng va nng va au nhy ành nh. Tc ti khi b ánh au thì nàng càng mnh tay vi thng nh ca Tun làm nó b nàng vùi dp ti t, và tay Tun cng chng va lin tay bóp vú nàng tht mnh nh th mun bóp cho vú nàng nát ra tr thù cho cái ti làm au cc nó. au qúa nàng chu không ni Ngân ã van nài chúng ng chi kiu này na, thy thng tình cô giáo mình cho chi min phí chúng ã dng không hành h nàng na, ri t nàng nm xung t tr li, lúc này nàng không cn bú cc na mà c 4 a ti nó nhào vô cùng mt lúc làm cho nàng sng lên 9 tng mây. 4 ngi cùng lúc kích thích nào là ln nào là vú nào là hôn, th hi xem làm sao nàng không sng iên lên c c ch, c th mà chúng bú nàng sut na gi ng h, nàng thì ã nng lên n tt nh ri rên la um sùm. Oâi ôi .......sng quá my em i, cô li ra na ri, ng bú na không cô s sng vì cht mt, ngi Ngân m hôi d dãi t m và hn bay phách lc. Còn ti nó thì mc cho cô van nài xin x vn c th làm ti. Nè cho cô nng cht luôn nhé, cô ra nc na i cha âu khi nào thì ti em mi chi cô c cô gáng tí na i nhé! không my anh em van y! Hãy tha cho em i, do không chu ni na nàng ã phi h mình kêu chúng bng anh, vì nàng có mun vùng mình thoát thân cng chng c khi ã b chúng gi cht c tay chân. Khi thy cô không còn chu ni na và ã h mình kêu ti nó bng anh, thì ti nó ã buông tha cho nàng v li t nãy gi ti nó cng nng lm ri nhng phi chu ng vì chúng mun thy cái mt dâm n ca cô khi nng n mc chu không ni phi van xin chúng. Chúng mi h d chi cô lúc này s sng hn.

11 / 19

Lp Hc Dâm ãng

Thng Tun ã út cc vào mt phát mt âm cho lún cán, Ngân bng ny ngi lên mt cái cha m i ã qúa, ng rút ra nha anh nó nm yên trong y. Và Tun ã làm theo y nguyên cho con cc nó nm trong. Ln ca Ngân lúc này co tht d di và phóng khí ra lai láng bao nhiêu cm giác sung sng l thng dâng trào chy khp trong c th nàng, dng nh là t trc n nay nàng cha tng thy ã sng n rn ngi nh th. Khi ã thy ln cô không còn co bóp cc mình na thì Tun ã t t nhp lên nhp xung ri càng ngày càng nhanh mà lia la. Oâi ã quá my bây i, ln ca cô chi ã thit y, hôm nay tao nht nh s chi cho banh ln cô n khi nào con cc tao chu ht ni thì thôi, cô i ! sao ln cô nó bót quá vy cô ? em banh ln cô luôn nha! lúc này tri có ánh i na thì nàng cng chng còn bit, ch nói gì n vic tr li câu hi cho ti hc trò ca mình do nàng ang tê tái vì sng và ang lang thang du ngon trên 9 tng mây, ch có ting rên r, la ó, l lên l lên mnh na nào, ng cho nó ngng. Thy tên Tun chi cô giáo mình ã qúa tên Hng bèn út cc vào bt cô mình bú, nhng lúc này cô chng còn hi sc âu mà bú cho nó mà ch nguyên con cc nm trong hng mà rên r. Tay Hng tc lm nhng ành phi ch thôi ch bit sau. Sau 3 ln Ngân xut tinh thì tay Tun ã n lúc cng phi ra thôi, nó tht mt cách v bão trong nhng giây cui cùng ri bn tinh khí xi x vào trong ln nàng. Khi thy tên Tun ra ri thì thì tên Hng lin nhy vào ui tay Tun ra, lt cô li t th qu kiu con chó, ri thút dng vt vào tht lia la cho tc vì nó ã phi ch t nãy ti gi ri. Cho cô cht nè vì dám em ch h cht nè cht nè.....Ri thì tay Hng cng xt khí xi x nh tay Tun ban nãy vào ln nàng. Hng lúc này có phn hi tit r, cng ti nó thôi ai bo chi cho l thì ra cng l thôi. Cho áng i! 2 tên Hùng và Cng không vi v gì vào cuc, vì chúng bit cô giáo mình còn ang tê cha hoàn hn li âu, vì gi ây 2 a chúng nó ang mun gi chiêu mi cô ây. Khi ã hoàn hn li ri thì Tun hi. Cô Ngân i! Cô thy th nào có ã không, ã lm ..... ngân va th va tr li, cô sng n phát iên lên c, trc ti gi chng cô cha bao gi cho cô có c khoái cm nh th này âu my em !

Thì tên Hùng hi: vy gi ti em vào c cha vy cô? Ngân áp, cha cô ngh thêm tí ã, 2 em ráng ch tí cô th ly hi cái ã không cô cht mt. Khong 20 phút sau thì cô ã hoàn hn tr li. Tên Cng nói: cô gi hãy ci nga em nhé! t trc ti gi em cha c a con gái nào ci qua ht à! c thôi Ngân áp. Còn trong u Ngân lúc này thì ngh thm "cho mày cht nè, bà mà ci nga thì cho mày gãy cc luôn ch có ln chùa cho mà còn òi hi h" Và Cng nm xung Ngân leo lên phía trên, nm ly con cc nó a vào ln nó ri ngi t t xung. Con cc ca Cng ngp lún cán trong ln nàng, nàng sàn ti sàn lui trc khi ci nga cho nó. Tên Cng thì nm ó mà thng thc t th này ngi àn ông không cn vn ng mà hoàn toàn nm im thng thc tng cái nhún, cái vn ca ngi ph n nên rt sng. Và ra cng l hn vì mình không th t ch c khi ã ti ri mà không ngng li tc nhiên là b xì khí sm.

12 / 19

Lp Hc Dâm ãng

Xong tay Cng gi thì n lc tay Hùng, trn chin vào lúc này li mt bãi nc lên láng va tinh khí va m hôi ca h. Hùng ly tay bt mt ngm tinh khí lên. Ri chng cho mông cô giáo cha lên tri, hn nhét ám tinh khí y thoa u nó vào ít Ngân, thì Ngân bng tr ngi phn i vi trò chi này ca tên Hùng. Không c, em không c ng vào ch y, cô cm em y, thì tên Hùng lit mt mt cái 3 tên kia ã hiu ra vào nhào ti è cô xung t. Ngân lin dy da lung tung p khp ni! Tc quá do tên Hùng phía di b cô giáo p cho my cái vào ngi hn bèn è chân cô xung ri chm lên tát cho cô my bt tay. ê tin mày dám á ông h, cái con r tin kia. " bóp, bóp.....cho mày cht nè" b ánh vài cái au nh tri giáng, Ngân bit mình có giy da cng bng tha khi cá ã nm trong tht ri. Thì nàng ngoan ngoãn nghe theo. Va khóc ut va phi phc tùng chìa mông ra cho tên Hùng chi l ít mình. Th là mt ln na Ngân li b my a hc trò mình hip dâm. Do ít Ngân ln u tiên b chi nên nó cóc chu m ra làm cho thng Hùng c út hoài mà vn ch vô c có mt tí thì li rt ra tr li, và phi nh n 2 a kia giúp sc keo banh ít nàng ra, ri Hùng c lun tng tí mt c gng lm thì mi dí vào c có cái u khc Ngân au thn c ngi và ngng ngng chy nc mt ra, còn hn thì chng màn gì c mc cho cô giáo mình au gì thì au hn nht nh phi nông cái l ít ca nàng ra mi c min là mình sng là c ri, tng khúc mt hn cng út c ht con cc hn vào ít Ngân. Cc hn lúc này nm trong b ít Ngân kp ly cng ngt, hn nh dùng sc kéo mà mi ln dùng sc thì c 2 u au thn lên Ngân phi gng mình lên chu ng, hn cng nhp c nhng ch là chút ít, do b ép d qúa trong cái l ít hn ch c vài nhát thì xt khí xèo xèo vào tn trong l ít Ngân. Tip n nàng còn b 3 a kia thay phiên nhau hip cái l ít nàng. Khi ã xong ít nàng ri nm thip i và ng. Ngân cm thy ti nhc và nht là ít nàng gi ây au lm nàng ch bit nm ó mà khóc than cho s phn nhng bit làm sao bây gi khi ã phóng lao thì phi theo lao thôi ch bit làm sao. n khong 4 gi sáng thì Loan bng tr mình thc gic và nàng i v sinh, thy không thy mt bóng ngi nào ht thì nàng ra phòng khách và thy cnh 5 ngi h nm ln lóc mà ng. Khi ã kho ngi li ri thì Loan li nng ln tr li. Nó ti ánh thc h dy, khi thy Loan thì 3 tên Tun, Hng và Cng li ni máu dâm lên. A ha ! có con mi mi ây, ln này thì h quyt tâm cho c con Loan, mc cho có thng bn trai nó ây c ch, khi chúng bit mình có ti 3 a mà nó thì ch có mt thì êm nay n tht con b nó là cái chc. Chúng lin nhy lên ôm con Loan kéo xung, hôn hít s mó lung tung. Còn con Loan thì ra v giãy da phn i mà tht tình nhng cái nhy ca nàng chng có tí lc gì c. Vì khi nng thì cho thng nào mà chng ging nhau. Còn tên Hùng thì bit ã nh cc ri và mt mình nó thì không th nào ánh li 3 thng kia, nên mc cho chúng hip dâm bn gái mình. Và nó lin thy cô Ngân bên cnh nên nó ã ra ý kin. Eâ ! cái gì ó Hùng mày nh phn i h! Tao làm gì có phn i khi 3 a ti mày mà tao phn i chng li không cho mày con b tao thì tao chng khác nào chán sng à. Mày bit vy thì tt ngi im y coi mt lát s ti phiên mày. Còn phn Loan thì khoái chí lm vì bn thân nó cng mun mình b hip bi 3 a này. Hùng nói: mày nh vy là không hiu ý tao, có cô Ngân ây cho 2 con nh nhau cái ã vì tao cha thy qua Lesbian sng bao gi. Khi nghe tên Hùng nói nh vy ti nó thy cng có lý. Và nén li tí. Lúc này thì Ngân t ng dy không cn i b ánh na. Ngân và Loan ôm nhau, ôi tht là mm sao l gi vy ta c 2 u có chung mt câu hi không ng da tht nht là cp vú ca phái n sao có th mm mi th nh

13 / 19

Lp Hc Dâm ãng

th na c n 2 a gi này cng bit ti sao my con trai khoái ôm p và bóp vú ca h. Và còn hi e thn dè dt trong nhng giây ban u mà Ngân cùng Loan khi mt i din nhau, nhng vì c 2 a h u là nhng con qu cái dâm ãng, khi th ngi ng phái vi nhau h cng mun bit thêm cm giác ca nó ra sao, khi c 2 h u xin p trng tro da d mn màn mm mi. H ã chính thc môi k môi áp sát vào nhau tin vào ngng ca s ng tính ti li. H ôm nhau hôn nhau tht nng m, gia hai ôi môi tht mm mng du ngt t trng ca phái n. Ri h t t hôn lên khp thân th ca i phng nhng th mà h có nhng cha bao gi h c nm th. H ôm trm ly nhau 2 cái vú ca 2 a ép cht vào nhau và h dùng ht sc ca ôi bàn tay ôm sát i phng li vi nhau, cm giác tht ngây ngt bit bao vùng vú mà nhng lúc my a con trai ôm h tuy sng ngt ngây nhng cng không bng bây gi, Loan ã ch ng bú vú cô giáo mình trc, i chà ây là núm vú nè, nó nham nhám li ca mình, còn vú Ngân thì sng bit bao nó h ht c cái ming ca nó ra cng ch ngm c có mt phn 3 cái vú ca cô giáo, c gì nó có cái ming bng ngm ht nguyên cái vú vào nh thì Loan nht nh s n ti nut sng nó. Thôi nh vy cng ã sng lm ri i mà làm gì có chuyn thp toàn thp m. 2 a Ngân và Loan gi ang nm di t t th 69 bú ln cho nhau. ây ln sau, nó k k th nào y Ngân thm ngh mà t trc ti gi nàng ch c mò mm nó qua ch còn nm thì không th nào làm c, gi thì trong êm nay, nàng ã có th gi là th qua mi khoái lc ca cuc i. Gi ây có bt nàng cht nàng cng chu, th hi xem trên i này có my ai c hng cái hnh phúc ca nhc dc th xác nh mình c ch. Nàng lim ly bú rà soát tng li t tí mt nh th ch sau êm nay thì nàng s không bao gi bit n ln ca mt ph na khác là th nào, nht là ht le là th ngon nht mà nàng c nhm nháp n mãi. là cho ln mình c sng nhng bú ln là cho cái ming c sng. Nàng ã n bit bao món ca ngon vt l nhng con sò lông c bit này là cái mà sau my mi nm làm ngi ln u tiên nàng mi c n. Vì th mà c hai h hot ng ming ca mình còn nhiu hn là ln ca h, h n mãi n mãi mà không bit chán. Trong u Ngân ngh sau này nàng nht nh khi nào có dp s r con Loan qua nhà nàng c n ln ca nó ln na. Khi c hai n ã i thì cng là lúc c 3 a Cng, Tun và Hng è Loan ra cho sng cc ti nó mt ln na trc khi tri sáng. Cng nh không b qua cái l ít ca con Loan vì sau êm nay h s không có c hi th 2 nào Loan ln na. Còn tên Hùng thì è cô giáo ra cho ghen tc khi thy con b mình ang b my a khác hãm hip và trong u nó ang ngh k hoc hãm li con b ca my a này. Phn Ngân thì rt vui khi thy nó tc iên ngi lên mi cái dp ca nó vào ln nàng càng mnh bao nhiêu thì nàng càng vui trong lòng by nhiêu. " cho áng i mày nhé con ai bo mày hãm hip tao gi thì qa báo ri". Phn con Loan thì tê mê vì sng khi có 3 con cc thay phiên nhau nông cái ln nàng ra. K t ó mi êm Ngân u phi làm min phí cho my a hc trò mt dy ca mình. Còn bn con trai khi thành công trong vic khng ch cô giáo ca mình h cng ã ngh ra cách khng ch my con nh còn li khác trong lp ép buc h a ln ra cho h chi tho mãn cn nng ca h mà h không cách nào dám chng c li, tt nhiên là nhng con nào coi c. T y nhng thng c nga trong lp này ã tr thành nhng ông hoàng còn các cô gái thì tr thành nô l ca h. H mun em nào vào bt c lúc nào các em u phi a ln ra cho h . Kh nht là lúc h b chi l ít con nào cng nm ln ra khóc khi b mt lúc my a nông

14 / 19

Lp Hc Dâm ãng

tét cái l ít ra. Khi không còn cách nào chng i li thì h ch còn cách ng loã vi chúng hng khoái lc xác tht ca vic éo mang li. Và các em gái cng có nin vui khi vào ngày ch nht là ngày h c ngh, khi y h u kéo nhau qua nhà cô giáo Ngân thng thc món sò lông. Trong khi ó thì tên Hùng cng ngh c phng pháp hãm hip b ca bn mình và h thng trao i b cho nhau mà kh nht vn là các cô, vì trong lúc h tp th vi nhau, va va ánh các em cho thng bn trai ca h tc chi. Ngôi trng ca h. Nói chính xác hn là gi hc Sinh vt ã tr thành tit hc chi bi chát tán tp th ln nhau, mà tt c các phim sex ca m cng không hoành tráng vi s lng ngi nhiu cùng hành lc nhau mt lúc.

Thm thoát thi gian trôi i ã n cái ngày mà Ngân c gii phóng khi ám hc trò mt dy ca mình ri có li t do không còn là nô l tình dc ca ti nó na. Và c oàn t vi chng mình. Vào chiu 25/12 này chng ca Ngân s i công tác và tr v. Cho nên vào ti 24/12 ti tri ánh y ã ra ý kin t chc bui tic chia tay nhà cô giáo Ngân cho ti nó tho mãn nhc dc th xác bui ti cui cùng. Trc ó, ti nó ã cho ám con gái c ngh ngi 3 ngày không cn n làm công c x khí cho h. Nhng tht cht là chúng dng sc cho bui tic êm Noel. êm y, nhà cô giáo Ngân c trang trí ht sc hoành tráng và p , v b ngoài thì nó là bui tic ht sc bình thng nh bao bui tic khác c t chc vào êm noel. Nhng tht cht thì ây là mt bui tic ht sc dâm ô, chát tán và thác lon nht t trc n nay. Khi mi ngi có mt ông ti nhà cô giáo Ngân thì cánh ca chính ca ngôi nhà c óng sm li bt u m màn cho bui tic i try thâu êm này. Mnh ai ny t bit mình phi làm gì t nam ln n, ã t thoát y trn trung nh nhng. Màn m u tiên, là tit mc biu din thoát y v ca các cô gái, mà dn u là cô giáo Ngân và theo sau là nhng cô hc trò tr trung sinh p ca cô. Ngân bn mt chic áo li mng lét tht khiêu gi vì nàng không mc áo lót và qun lót l cp vú nõn nà vi cái núm vú hng lòi ra bên ngoài cùng chùm lông en nhánh gia vùng cm a i t phòng trong ro bc ra ngoài vi ting nhc sp sình y phn khích, y nh nhng bui trình din thi trang hng sang khác. Ri t t mt cách khiêu gi và iu ngh cô lt b chic áo ca mình ra cho ti nam chiêm ngng v p ca cô giáo mình và chúng ã la ó reo hò ht sc cung nhit vi màn thoát y do cô giáo mình dn u, ri tng ngi mt ra biu din thoát y ca các cô hc sinh n cho ám bn trai dâm ô ca chúng thng thc, khám phá nhng ng nét khiêu gi, làn da trng nõn mn màn cùng nhng cp vú sn chc thm mát ti ngon ngt du và khiêu gi mà bn chúng ang di bình phm xì xào to nh, coi ln con nào ln, ln con nào thì bót, ln con nào thì ít lông. Sau màn khiêu dâm thoát y v m u. Màn th 2 là là c din ca cô giáo Ngân t th dâm cùng vi mt cái v bia, Ngân ã din

15 / 19

Lp Hc Dâm ãng

xut ht sc xut sc màn này, khi nàng có th làm cho ln nàng ra nc nhiu n ni t sng c cái chai mà bn chúng thy tho mãn vào lúc này d nhiên là cc ca ti nó ã cng cng lên. Ri màn 3 là màn ng tình luyn ái ca 5 cp n, ti con gái thì say mê nm trên sàn nhà, "vì nhà cô giáo không có ch làm mt cái sân khu" mà bú lim cho nhau mt cách dâm ãng, say xa nh mi khi vn thng làm vào ngày ch nht nhà cô giáo. Các cô gi ây không còn là nhng cô n sinh ngây th trong trng nh thu nào na, h ã hoá thành nhng con qu cái am mê làm tình, éo, sau cho cái ln mình c tê ra thì thôi. Khi c ám thng ông con trai gào thét c v thì h càng làm nhit tình hn say mê hn. Cui cùng là bui i tic tp th ln nhau. Hôm y Ngân c hng nhiu kiu chi l k và thích thú, do my hc trò ca nàng suy ngh ra trong thi gian h nhà dng cc. Khi các màn biu din kt thúc thì ám con trai t chn cho mình con mi thích hp vui chi êm nay. Ngân c 3 thng con trai lôi vào mt góc ri h trc tiên chào hi nàng mt cách ht sc lch s mi tin hành giao hoan cùng vi nàng. D, em chào cô , 3 a ti em s cùng vui chi vi cô trc nhe! Ngân áp , và nh làm cho cô sng y nhé, ri chúng nàng nm dài ra t, xong mt tên i mang cái bánh kem li cùng vi 2 chai bia, trc tiên chúng dùng bia ti khp ngi nàng cho nàng tm vi bia cái ã ri 6 bàn tay ca ti nó ly bánh kem thoa chét lên u khp ngi ca Ngân, nàng lúc này thy phn khích vô cùng khi có trò chi mi l này, mà nàng trc ây không bao gi ngh n, ri chúng dùng li lim sch bánh kem trên ngi nàng a thì lim t mt tr xung, a thì lim t chân ngc lên, tng phát mt cái li ca chúng lim ti âu thì nàng rùng mình ti ó ni ht c da gà, nht là khi mt tên lim vú nàng cái ming hn va lim va n bánh kem dính trên ngi rt rt mt cái sai mê thích thú tng cái tng cái mt làm Ngân nm cht cng sng tê tái do chúng mang li cho thân th nàng mà tng trc n nay nàng cha bao gi c bú vú có bánh kem c, ang mê man sng gân c ngi thì bt cht chúng lim vào âm h ca nàng làm nàng rùng mình túa ngay ra mt t khí tc nhiên là chúng lim n ht còn ming thì khen ngon " khí tt khí tt" , ri thì chúng lim bú mút say xa cái ln nàng, làm nó t nhp tinh khí. Lúc này chúng bng dùng mt cái gì ó mm thit là mm nhét vào l ln nàng, cái cm giác này rt khó t nó dính cht ly ln nàng nhày nha làm sao y, không phi là con cc mà là mt cái gì y k k rt khó t, nàng nh ri dy xem coi chúng ang làm cái trò gì vi cái ln mình ây l chúng nhét cái gì ó by b vào làm nhim trùng thì cht, thì nàng ã b chúng gi cht. Cô i nm im nhé, ng có nhìn mà hãy dùng súc giác ca c th cm nhn cô s thy sung sng n tt nh ngay, th lng ngi ra ng có s! ri thì chúng dí cái li sâu vào ln nàng mà lim mà mút ly mút hút nhng cái th mm mi y t trong ra. Khi ã lim mút ã i làm cho Ngân n thn th ngi ra vì va c bú ln li va có cái gì ó mm mm chy ra t trong ln mình, nht là khi chúng nhét my ngón tay vào, cái cht y dính tht cht vào ln nàng nh mt cht bôi trn mà cái cht bôi trn này còn tt gp nhiu ln so vi nc ln ca nàng. Làm nàng ê m c ln sng c cái ln nhng cm giác ó rt mm mi và d chu. Chúng li nhét cho y khi ã n ht cùng lúc lin nhét con cc ca chúng vào và bt u nt thay vì dùng khu na, mi mt phát chúng nt vào thì cái cht y li pht ra ngoài, cho ti khi c chng mt chc cú nt ca ti nó thì chúng hoàn toàn c tng ht ra ngoài, nàng thì say mê rên r n ing c ngi ra khi b cùng vi cái cht y, cái xi lanh trong ngi nàng nh b n ra khi chúng nhét cái pít tông vào còn cái cht y thì nh là xng làm n cái ln nàng ra khi chúng b ép li dính chc li vi nhau. Sau khi n xong 3 ba con cc

16 / 19

Lp Hc Dâm ãng

thì Ngân phê lm nhng nàng vn c dy xem coi chúng ã nhét cái cht gì vào giúp ti nó mình mà ln mình b dính rt cht vào cc ti nó mun n tung ra làm cho Ngân phê cht i c. Bình thng lúc ln ca ngi ph n có gi cht i chng na thì vn lng vì cho chúng có th kéo con cc tht ra tht vô nay thì li khác hn cc ti nó c nêm cht vào ln mình nhng khi kéo ra thì li rt d dàng mà li không b au ln nh nhng lúc cha ra khí bôi trn mà ti nó ã vi v út vào.

Khi ngi dy nàng thy di háng mình mt bãi bày hày va bánh kem va tinh khí chy ra t y, mà chúng còn bt nàng lim n cho ht. Khi chi xong phát u, chúng kéo bn con gái ngi chm hm li thành mt tm di t và bt Ngân cùng nhng a con gái khác há to ming ra. Ban u c ám vt tri cng chng hiu chúng nh gi trò dâm git gì mi ây hay là chúng nh dùng bia tm cho mình. Ri chúng ly cái gh nha vây xung quanh thành mt vòng tròn, chúng ng t trên y thng nào thng y cm con cc ã u xìu ca ti nó ri bt cht c ám tè xung di ngi các cô, vi t th há hng ra thì ám con gái b chúng tè y vào mt mày vào c hng. Tht là mt cnh tng rt là mt dy, d dái, bn thu khi i x tht thô l vi phái n, còn bn chúng thì thy phn khích tt khi chi cái trò bn thu cho ti con gái tm nc ái này, có bao nhiêu nc trong ngi ti nó u ráng gn cho ra ht ti lên ngi các cô. Còn các cô thì ch bit nhn nhc chu ng cho qua ht êm nay s c t do và làm li t u, nên h ã ngoan ngoãn ung nc ái ca chúng. Khi tè xong chúng bt các cô vào phòng tm cho sch s ri ra cho chúng chi tip. Lúc này thì Ngân b 2 a khác làm tht, chúng bt Ngân bú cc cho chúng lên li cái ã, mt ng i ti t lnh ly cái gì ó mà Ngân không thy rõ và mt si dây thng tt nhiên là dùng trói nàng li, khi ã b trói c tay ln chân thì tên kia dùng con cc gi út vào ln nàng, Ngân nhy é lên mt cái, cái gì ây các em sau lnh quá vy nè, mt tên tr li nc á thì phi lnh ch sau còn phi hi. Cô gng chu ng nhé! ri chúng c dùng con cc y " ó là mt con cc có lp ngoài làm bng nha nhng bên trong thì cha y nc, khi ã b vào t lnh ri thì nó s ông cng li thành á" vi con cc y ln Ngân b ti nó chi mt cách thm hi mà khi i n con cc á y tan ht thì Ngân không còn c quy gì c na khi b lnh tê cng c ln n au n. Cùng vi hàng chc th dã man khác mà ti nó ngh ra hành h trên thân xác nhng ngi con gái b chúng khng ch làm con ê hèn bt c d. Còn có mt trò na mà nàng rt au nhng cng khá vui. Trong nó b ti nó è ra cht ln mình, thì bt cht mt cái gì ó âm vào tn trong ln nàng, nàng ny lên mt cái mnh tht, là mt cú ny này còn mnh gp chc ln lúc b con cc á nhét vào ln. Ri nàng ã p vào mt cái a va mi chi cái trò mt dy y làm nó té vng ra xa và Ngân thì ôm ln va nhy va la vì au " thì ra chúng ly mt cây kim nhn và dài ri chít vào tn sâu trong ln mình" y cng là áng i cho ti nó ai bo ti nó chi xu thì phi chu hu qu. Nhng ri nhng a con gái khác thì không c may mn nh Ngân vì p c vào mt ti nó. Vì chúng ã rút kinh nghim sau Ngân khi chít kim vào ln my con nh khác. C th h nhau không ngng ngh sut êm. Thì vào khong 4 gi ti, ã xy ra mt vic làm thay i toàn b cc din. ang trong lúc nhau tng bng hoa lá, thì rét .....m. cánh ca chính ca ngôi nhà c m ra. mt ngi àn ông cao to sng sng ang ng y, ngi àn ông ó là Tùng là chng ca Ngân, mt cnh tng hãi hùng và bàng hoàng ang xy ra trc

17 / 19

Lp Hc Dâm ãng

mt chàng. Tri i....... Cái gì ây tôi có ang nm m không y hay là tôi b hoa mt ây hoc là tôi ã vào ln nhà ai ri ây. Còn bn hc trò ca cô giáo Ngân nhng a gn ca thì dáo dác nhìn ngi àn ông l mt này mt cách ng ngác, mt s thì vn sai mê vi công vic. Tùng o mt nhìn mt vòng qua cn nhà ca mình bt cht chàng dng li, và thy Ngân, chàng hét ln lên mt ting "Ngân...............................................em". khi nghe ging ai ó kêu tên mình và rt quen thuc vang lên thì nàng ngc dy nhìn ra ngoài. 2 cp mt ang nhìn nhau mt cách ht sc b ng. Tùng ht sc b ng mt cú sc ln váng vào mt chàng. Tri i!!!!!!!!!! có tht không y ây có phi là v mình không ây, nàng ang cho chàng cm sng cùng vi 4 thng choi choi khác ch áng làm em nàng, còn Ngân thì cng ngi i khi b chng mình thy mình ang loã l cùng làm tình vi my a mt lúc. Trc s x nhc ht sc to ln cùng vi s kinh hãi hoang mang. Tùng ã b chy ra ngoài, và phóng thng lên xe gia êm khuya vng lnh. Thy vy, Ngân lin vùng dy, chy thng ra ngoài mong sao ui kp theo chng mình mà trên ngi không mt mnh vi che thân. Còn ám hc trò thì nhn ra có mt cái gì ó không n ã xy ra và chúng vi v lm i qun áo mà mc vào ri theo cô giáo xem cô chy i âu. Khi c chy ra ng dí theo chng, thì nàng ã b mt chic xe ti tông vào ngi. Vì nàng ang sexy nên gã tài x b lé mt khi xem và ã mt cnh giác mà tông vô nàng, ri thì ám hc trò ca Ngân chy theo sau ti, lin vi v a cô vào bnh vin. Tùng ch v trc d nh là mun to mt s ngc nhiên cho v mình, nhng s ngc nhiên y ã to ra mt v xì can an ht sc tai ting. Do cp cu kp thi nên cô không b gì nghiêm trng c. Sau mt gic ng dài thì ri Ngân cng tnh gic và nàng bt cht nh li toàn b s vic ã xy ra. Th là ht: khi nàng b chng bt gp tn mt nàng ã làm nhng vic phn bi li chng không ch th ó còn là mt vic ht sc dâm git mà nàng ã phm phi ó là mt ti tài tri dù nàng có cht cng không th nào ra ht ni ô nhc này. Nó s là mt tai ting xu cho c th gii và nht là cho nc nhà, khi mà mt t nc rt trng o c nhân ngha. Nàng ã giao hoan và dy nhng iu dâm dc cm k cho hc sinh mình thì khi nó b b ra trng hc, xã hi, ph huynh ca nhng hc sinh nht là các em n. H s không cho nàng yên. Nhng cái quan trng nht là nàng ã phn bi chng mình mt ngi chng ht mc thân yêu kính trng nàng. Trong s hi li cc cùng, tâm trí hong lon Ngân ã ngn ngào nc mt và ã khóc rt nhiu, ó không phi là nc mt cá su mà là s hi li tht s ca nàng vì nàng ã phn bi chng mình phn bi li nhng li th non hn nc cùng Tùng trong lúc yêu nhau. Nhng nó ã quá mun cu vãn mi vic. Ngân ã n ri lang thang leo lên sân thng ca bnh vin. Trc khi nhy xung trong u nàng bng hin v bao thc phim ca qúa kh nó tht là sng ng lúc u là thi gian hnh phúc ca nàng cùng chng ri là nhng thc phim ca s ô nhc ti thn khi xem n on cui cùng là lúc nàng bay xung t kt thúc cuc i vì nàng phi cht chuc li ti li mà nàng ã gây ra. Khi bit c v mình ã nhy lu t vn vì hi li trc nhng ti li mà mình ã làm. Thì Tùng cng ã nguôi ngoai phn nào cn gin v mình, và tha th ht mi ti li ca Ngân. Khi ám tang ca v hoàn tt thì Tùng ã v li cn nhà mà ni ã din ra mi ti li, mi iu nh

18 / 19

Lp Hc Dâm ãng

nhuc dn dp trc khi em nó i bán và b li mi th khng khip vào s quên lãng. Thì Tùng ã phát hin ra nhà mình có rt nhiu cun bng video. Khi xem ht toàn b chúng. Tùng rt phn n và bit rng v mình là ngi b hi, ch không phi là mt con dâm ph s mt. Tùng lin mang nhng cun bng y trao cho cnh sát trng tr my tên ch mu trong cuc dâm n kéo dài nhiu tháng này. Báo chí ã làm rùm beng lên vi v này trong vòng mt thi gian dài. Vi ta " mt trng trung hc bo dâm" và hàng trm iu nh nhuc c nhng tên nhà báo phóng i n kinh ngi. Hùng tên ch huy ã phi nhn mc án tù 30 nm, còn my a con trai khác thì b lãnh t 5 ti mt0 nm tù. Còn Loan là ng bn cng là ngi b hi, nên phi chu mc hình pht 7 nm tù. Kh nht là nhng nn nhân n khác, h ã b tâm thn phân lit và phát iên. Còn trong ngi thì mang mt cái thai mà khi nhng a tr ra i s phi mang ting là con hoang vì nó không có cha và cng chng bit chính xác ai là cha nó. Còn Ngân cô giáo dâmg n, ã b c xã hi ph báng khc nh, và thân xác nàng c qut lên không c chôn mà phi em i t ri th ra ngoài bin. Ht

19 / 19

Information

Lp Hc Dâm ãng

19 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

238021

Notice: fwrite(): send of 209 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531