Read Phô lôc 2 text version

MÃ TNH, THÀNH PH, QUN, HUYN VÀ TH XÃ NM 2008 01. THÀNH PH HÀ NI 0100 S GD&T 0101 Qun Ba ình 0102 Qun Hoàn Kim 0103 Qun Hai Bà Trng 0104 Qun ng a 0105 Qun Tây H 0106 Qun Cu Giy 0107 Qun Thanh Xuân 0108 Qun Hoàng Mai 0109 Qun Long Biên 0110 Huyn T Liêm 0111 Huyn Thanh Trì 0112 Huyn Gia Lâm 0113 Huyn ông Anh 0114 Huyn Sóc Sn

02. THÀNH PH H CHÍ MINH 0200 S GD&T 0202 Qun Hai 0203 Qun Ba 0204 Qun Bn 0205 Qun Nm 0206 Qun Sáu 0207 Qun By 0208 Qun Tám 0209 Qun Chín 0210 Qun Mi 0211 Qun Mi mt 0212 Qun Mi hai 0213 Qun Gò Vp 0214 Qun Tân Bình 0215 Qun Tân Phú 0216 Qun Bình Thnh 0217 Qun Phú Nhun 0218 Qun Th c 0219 Qun Bình Tân 0220 Huyn Bình Chánh 0221 Huyn C Chi 0222 Huyn Hóc Môn 0223 Huyn Nhà Bè 0224 Huyn Cn Gi

03. THÀNH PH HI PHÒNG 0300 S GD&T 0301 Qun Hng Bàng 0302 Qun Lê Chân 0303 Qun Ngô Quyn 0304 Qun Kin An 0305 Qun Hi An 04. THÀNH PH À NNG 0400 S GD&T 0401 Qun Hi Châu 0402 Qun Thanh Khê 05. TNH HÀ GIANG 0500 S GD&T 0501 Th xã Hà Giang 0502 Huyn ng Vn 0503 Huyn Mèo Vc 06. TNH CAO BNG 0600 S GD&T 280 0605 Huyn Trà Lnh 0610 Huyn Thch An 0504 Huyn Yên Minh 0505 Huyn Qun B 0506 Huyn V Xuyên 0507 Huyn Bc Mê 0508 Huyn Hoàng Su Phì 0509 Huyn Xín Mn 0510 Huyn Bc Quang 0511 Huyn Quang Bình 0403 Qun Sn Trà 0404 Qun Ng Hành Sn 0405 Qun Liên Chiu 0406 Huyn Hoà Vang 0407 Qun Cm L 0306 Qun Sn 0307 Huyn An Lão 0308 Huyn Kin Thy 0309 Huyn Thy Nguyên 0310 Huyn An Dng 0311 Huyn Tiên Lãng 0312 Huyn Vnh Bo 0313 Huyn Cát Hi 0314 Huyn Bch Long V 0315 Qun Dng Kinh

0601 Th xã Cao Bng 0602 Huyn Bo Lc 0603 Huyn Thông Nông 0604 Huyn Hà Qung 07. TNH LAI CHÂU 0700 S GD&T 0701 Th xã Lai Châu 0702 Huyn Tam ng 08. TNH LÀO CAI 0800 S GD&T 0801 Thành ph Lào Cai 0802 Huyn Xi Ma Cai 0803 Huyn Bát Xát 09. TNH TUYÊN QUANG 0900 S GD&T 0901 Th xã Tuyên Quang 0902 Huyn Na Hang 10. TNH LNG SN 1000 S GD&T 1001 Thành ph Lng Sn 1002 Huyn Tràng nh 1003 Huyn Bình Gia 11. TNH BC KN 1100 S GD&T 1101 Th xã Bc Kn 1102 Huyn Ch n 12. TNH THÁI NGUYÊN 1200 S GD&T 1201 TP.Thái Nguyên 1202 Th xã Sông Công 1203 Huyn nh Hoá 13. TNH YÊN BÁI 1300 S GD&T 1301 Thành ph Yên Bái

0606 Huyn Trùng Khánh 0607 Huyn Nguyên Bình 0608 Huyn Hoà An 0609 Huyn Qung Uyên

0611 Huyn H Lang 0612 Huyn Bo Lâm 0613 Huyn Phc Hoà

0703 Huyn Phong Th 0704 Huyn Sìn H

0705 Huyn Mng Tè 0706 Huyn Than Uyên

0804 Huyn Bo Thng 0805 Huyn Sa Pa 0806 Huyn Vn Bàn 0807 Huyn Bo Yên

0808 Huyn Bc Hà 0809 Huyn Mng Khng

0903 Huyn Chiêm Hoá 0904 Huyn Hàm Yên 0905 Huyn Yên Sn

0906 Huyn Sn Dng

1004 Huyn Vn Lãng 1005 Huyn Bc Sn 1006 Huyn Vn Quan 1007 Huyn Cao Lc

1008 Huyn Lc Bình 1009 Huyn Chi Lng 1010 Huyn ình Lp 1011 Huyn Hu Lng

1103 Huyn Bch Thông 1104 Huyn Na Rì 1105 Huyn Ngân Sn

1106 Huyn Ba B 1107 Huyn Ch Mi 1108 Huyn Pác Nm

1204 Huyn Phú Lng 1205 Huyn Võ Nhai 1206 Huyn i T 1207 Huyn ng H

1208 Huyn Phú Bình 1209 Huyn Ph Yên

1304 Huyn Yên Bình 1305 Huyn Mù Cang Chi

1307 Huyn Trn Yên 1308 Huyn Trm Tu

281

1302 Th xã Ngha L 1303 Huyn Vn Yên 14. TNH SN LA 1400 S GD&T 1401 Th xã Sn La 1402 Huyn Qunh Nhai 1403 Huyn Mng La 15. TNH PHÚ TH 1500 S GD&T 1501 TP. Vit Trì 1502 Th xã Phú Th 1503 Huyn oan Hùng 1504 Huyn Thanh Ba 16. TNH VNH PHÚC 1600 S GD&T 1601 Thành ph Vnh Yên 1602 Huyn Tam Dng 1603 Huyn Lp Thch 17. TNH QUNG NINH 1700 S GD&T 1701 TP. H Long 1702 Th xã Cm Ph 1703 Th xã Uông Bí 1704 Th xã Móng Cái 18. TNH BC GIANG 1800 S GD&T 1801 Thành ph Bc Giang 1802 Huyn Yên Th 1803 Huyn Lc Ngn 19. TNH BC NINH 1900 S GD&T 1901 Thành ph Bc Ninh 1902 Huyn Yên Phong 20. TNH HÀ TÂY

1306 Huyn Vn Chn

1309 Huyn Lc Yên

1404 Huyn Thun Châu 1405 Huyn Bc Yên 1406 Huyn Phù Yên 1407 Huyn Mai Sn

1408 Huyn Yên Châu 1409 Huyn Sông Mã 1410 Huyn Mc Châu 1411 Huyn Sp Cp

1505 Huyn H Hoà 1506 Huyn Cm Khê 1507 Huyn Yên Lp 1508 Huyn Thanh Sn 1509 Huyn Phù Ninh

1510 Huyn Lâm Thao 1511 Huyn Tam Nông 1512 Huyn Thanh Thy 1513 Huyn Tân Sn

1604 Huyn Vnh Tng 1605 Huyn Yên Lc 1606 Huyn Bình Xuyên 1607 Huyn Mê Linh

1608 Th xã Phúc Yên 1609 Huyn Tam o

1705 Huyn Bình Liêu 1706 Huyn m Hà 1707 Huyn Hi Hà 1708 Huyn Tiên Yên 1709 Huyn Ba Ch

1710 Huyn ông Triu 1711 Huyn Yên Hng 1712 Huyn Hoành B 1713 Huyn Vân n 1714 Huyn Cô Tô

1804 Huyn Sn ng 1805 Huyn Lc Nam 1806 Huyn Tân Yên 1807 Huyn Hip Hoà

1808 Huyn Lng Giang 1809 Huyn Vit Yên 1810 Huyn Yên Dng

1903 Huyn Qu Võ 1904 Huyn Tiên Du 1905 Huyn T Sn

1906 Huyn Thun Thành 1907 Huyn Gia Bình 1908 Huyn Lng Tài

282

2000 S GD&T 2001 Thành ph Hà ông 2002 Thành ph Sn Tây 2003 Huyn Ba Vì 2004 Huyn Phúc Th 21. TNH HI DNG 2100 S GD&T 2101 TP.Hi Dng 2102 Huyn Chí Linh 2103 Huyn Nam Sách 2104 Huyn Kinh Môn 22. TNH HNG YÊN 2200 S GD&T 2201 Th xã Hng Yên 2202 Huyn Kim ng 2203 Huyn Ân Thi 23. TNH HOÀ BÌNH 2300 S GD&T 2301 Thành ph Hoà Bình 2302 Huyn à Bc 2303 Huyn Mai Châu 24. TNH HÀ NAM 2400 S GD&T 2401 Th xã Ph Lý 2402 Huyn Duy Tiên 25. TNH NAM NH 2500 S GD&T 2501 TP. Nam nh 2502 Huyn M Lc 2503 Huyn Xuân Trng 26. TNH THÁI BÌNH 2600 S GD&T 2601 Thành ph Thái Bình 2602 Huyn Qunh Ph

2005 Huyn Thch Tht 2006 Huyn Quc Oai 2007 Huyn Chng M 2008 Huyn an Phng 2009 Huyn Hoài c

2010 Huyn Thanh Oai 2011 Huyn M c 2012 Huyn ng Hoà 2013 Huyn Thng Tín 2014 Huyn Phú Xuyên

2105 Huyn Gia Lc 2106 Huyn T K 2107 Huyn Thanh Min 2108 Huyn Ninh Giang 2109 Huyn Cm Giàng

2110 Huyn Thanh Hà 2111 Huyn Kim Thành 2112 Huyn Bình Giang

2204 Huyn Khoái Châu 2205 Huyn Yên M 2206 Huyn Tiên L 2207 Huyn Phù C

2208 Huyn M Hào 2209 Huyn Vn Lâm 2210 Huyn Vn Giang

2304 Huyn Tân Lc 2305 Huyn Lc Sn 2306 Huyn K Sn 2307 Huyn Lng Sn

2308 Huyn Kim Bôi 2309 Huyn Lc Thu 2310 Huyn Yên Thu 2311 Huyn Cao Phong

2403 Huyn Kim Bng 2404 Huyn Lý Nhân 2405 Hun Thanh Liêm

2406 Huyn Bình Lc

2504 Huyn Giao Thy 2505 Huyn ý Yên 2506 Huyn V Bn 2507 Huyn Nam Trc

2508 Huyn Trc Ninh 2509 Huyn Ngha Hng 2510 Huyn Hi Hu

2603 Huyn Hng Hà 2604 Huyn ông Hng 2605 Huyn V Th

2606 Huyn Kin Xng 2607 Huyn Tin Hi 2608 Huyn Thái Thu

283

27. TNH NINH BÌNH 2700 S GD&T 2701 Thành ph Ninh Bình 2702 Th xã Tam ip 28. TNH THANH HOÁ 2800 S GD&T 2801 TP.Thanh Hoá 2802 Th xã Bm Sn 2803 Th xã Sm Sn 2804 Huyn Quan Hoá 2805 Huyn Quan Sn 2806 Huyn Mng Lát 2807 Huyn Bá Thc 2808 Huyn Thng Xuân 2809 Huyn Nh Xuân 2810 Huyn Nh Thanh 2811 Huyn Lang Chánh 2812 Huyn Ngc Lc 2813 Huyn Thch Thành 2814 Huyn Cm Thy 2815 Huyn Th Xuân 2816 Huyn Vnh Lc 2817 Huyn Thiu Hoá 2818 Huyn Triu Sn 2819 Huyn Nông Cng 2820 Huyn ông Sn 2821 Huyn Hà Trung 2822 Huyn Hong Hoá 2823 Huyn Nga Sn 2824 Huyn Hu Lc 2825 Huyn Qung Xng 2826 Huyn Tnh Gia 2827 Huyn Yên nh 2703 Huyn Nho Quan 2704 Huyn Gia Vin 2705 Huyn Hoa L 2706 Huyn Yên Mô 2707 Huyn Kim Sn 2708 Huyn Yên Khánh

29. TNH NGH AN 2900 S GD&T 2901 Thành ph Vinh 2902 Th xã Ca Lò 2903 Huyn Qu Châu 2904 Huyn Qu Hp 2905 Huyn Ngha àn 2906 Huyn Qunh Lu 30. TNH HÀ TNH 3000 S GD&T 3001 Thành ph Hà Tnh 3002 Th xã Hng Lnh 3003 Huyn Hng Sn 3004 Huyn c Th 3005 Huyn Nghi Xuân 3006 Huyn Can Lc 3007 Huyn Hng Khê 3008 Huyn Thch Hà 3009 Huyn Cm Xuyên 3010 Huyn K Anh 3011 Huyn V Quang 3012 Huyn Lc Hà 2907 Huyn K Sn 2908 Huyn Tng Dng 2909 Huyn Con Cuông 2910 Huyn Tân K 2911 Huyn Yên Thành 2912 Huyn Din Châu 2913 Huyn Anh Sn 2914 Huyn ô Lng 2915 Huyn Thanh Chng 2916 Huyn Nghi Lc 2917 Huyn Nam àn 2918 Huyn Hng Nguyên 2919 Huyn Qu Phong

31. TNH QUNG BÌNH 3100 S GD&T 3101 Thành ph ng Hi 3102 Huyn Tuyên Hoá 32. TNH QUNG TR 3200 S GD&T 284 3204 Huyn Gio Linh 3208 Huyn Hng Hoá 3103 Huyn Minh Hoá 3104 Huyn Qung Trch 3105 Huyn B Trch 3106 Huyn Qung Ninh 3107 Huyn L Thu

3201 Th xã ông Hà 3202 Th xã Qung Tr 3203 Huyn Vnh Linh 33. TNH THA THIÊN HU 3300 S GD&T 3301 Thành ph Hu 3302 Huyn Phong in 3303 Huyn Qung in 34. TNH QUNG NAM 3400 S GD&T 3401 Thành ph Tam K 3402 Th xã Hi An 3403 Huyn Duy Xuyên 3404 Huyn in Bàn 3405 Huyn i Lc 35. TNH QUNG NGÃI 3500 S GD&T 3501 TP.Qung Ngãi 3502 Huyn Lý Sn 3503 Huyn Bình Sn 3504 Huyn Trà Bng 36. TNH KONTUM 3600 S GD&T 3601 Th xã KonTum 3602 Huyn k Glei

3205 Huyn Cam L 3206 Huyn Triu Phong 3207 Huyn Hi Lng

3209 Huyn k Rông 3210 Huyn o Cn c

3304 Huyn Hng Trà 3305 Huyn Phú Vang 3306 Huyn Hng Thu

3307 Huyn Phú Lc 3308 Huyn Nam ông 3309 Huyn A Li

3406 Huyn Qu Sn 3407 Huyn Hip c 3408 Huyn Thng Bình 3409 Huyn Núi Thành 3410 Huyn Tiên Phc 3411 Huyn Bc Trà My

3412 Huyn ông Giang 3413 Huyn Nam Giang 3414 Huyn Phc Sn 3415 Huyn Nam Trà My 3416 Huyn Tây Giang 3417 Huyn Phú Ninh

3505 Huyn Sn Tnh 3506 Huyn Sn Hà 3507 Huyn T Ngha 3508 Huyn Ngha Hành 3509 Huyn Minh Long

3510 Huyn M c 3511 Huyn c Ph 3512 Huyn Ba T 3513 Huyn Sn Tây 3514 Huyn Tây Trà

3603 Huyn Ngc Hi 3604 Huyn k Tô 3605 Huyn Sa Thy

3606 Huyn Kon Plong 3607 Huyn k Hà 3608 Huyn Kon Ry 3609 Huyn Tu M Rông

37. TNH BÌNH NH 3700 S GD&T 3701 Thành ph Quy Nhn 3702 Huyn An Lão 3703 Huyn Hoài Ân 38. TNH GIA LAI 3800 S GD&T 3805 Th xã An Khê 3811 Huyn Krông Pa 285 3704 Huyn Hoài Nhn 3705 Huyn Phù M 3706 Huyn Phù Cát 3707 Huyn Vnh Thnh 3708 Huyn Tây Sn 3709 Huyn Vân Canh 3710 Huyn An Nhn 3711 Huyn Tuy Phc

3801 Thành ph Pleiku 3802 Huyn Ch Ph 3803 Huyn Mang Yang 3804 Huyn Kbang

3806 Huyn Kông Chro 3807 Huyn c C 3808 Huyn Chprông 3809 Huyn Ch Sê 3810 Huyn Ayunpa

3812 Huyn Ia Grai 3813 Huyn k oa 3814 Huyn Ia Pa 3815 Huyn k P 3816 Huyn Phú Thin

39. TNH PHÚ YÊN 3900 S GD&T 3901 Th xã Tuy Hoà 3902 Huyn ng Xuân 3903 Huyn Sông Cu 3904 Huyn Tuy An 3905 Huyn Sn Hoà 3906 Huyn Sông Hinh 3907 Huyn ông Hoà 3908 Huyn Phú Hoà 3909 Huyn Tây Hoà

40. TNH K LK 4000 S GD&T 4001 TP.Buôn Ma Thut 4002 Huyn Ea H Leo 4003 Huyn Krông Buk 4004 Huyn Krông Nng 41. TNH KHÁNH HOÀ 4100 S GD&T 4101 Thành ph Nha Trang 4102 Huyn Vn Ninh 4103 Huyn Ninh Hoà 4104 Huyn Diên Khánh 4105 Huyn Khánh Vnh 4106 Th xã Cam Ranh 4107 Huyn Khánh Sn 4108 Huyn Trng Sa 4109 Huyn Cam Lâm 4005 Huyn Ea Súp 4006 Huyn C M gar 4007 Huyn Krông Pc 4008 Huyn Ea Kar 4009 Huyn M'rk 4010 Huyn Krông Ana 4011 Huyn Krông Bông 4012 Huyn Lk 4013 Huyn Buôn ôn 4014 Huyn C Kuin

42. TNH LÂM NG 4200 S GD&T 4201 Thành ph à Lt 4202 Th xã. Bo Lc 4203 Huyn c Trng 4204 Huyn Di Linh 4205 Huyn n Dng 4206 Huyn Lc Dng 4207 Huyn Huoai 4208 Huyn Th 4209 Huyn Cát Tiên 4210 Huyn Lâm Hà 4211 Huyn Bo Lâm 4212 Huyn am Rông

43.TNH BÌNH PHC 4300 S GD&T 4301 Th xã ng Xoài 4302 Huyn ng Phú 44. TNH BÌNH DNG 4400 S GD&T 4401 Th xã Th Du Mt 4403 Huyn Tân Uyên 4404 Huyn Thun An 4406 Huyn Phú Giáo 4407 Huyn Du Ting 4303 Huyn Chn Thành 4304 Huyn Bình Long 4305 Huyn Lc Ninh 4306 Huyn Bù p 4307 Huyn Phc Long 4308 Huyn Bù ng

286

4402 Huyn Bn Cát 45. TNH NINH THUN 4500 S GD&T 4501 TP.Phan Rang -Tháp Chàm 46. TNH TÂY NINH 4600 S GD&T 4601 Th xã Tây Ninh 4602 Huyn Tân Biên 4603 Huyn Tân Châu 47. TNH BÌNH THUN 4700 S GD&T 4701 Thành ph Phan Thit 4702 Huyn Tuy Phong 4703 Huyn Bc Bình 48. TNH NG NAI 4800 S GD&T 4801 Thành ph Biên Hoà 4802 Huyn Vnh Cu 4803 Huyn Tân Phú 49. TNH LONG AN 4900 S GD&T 4901 Th xã Tân An 4902 Huyn Vnh Hng 4903 Huyn Mc Hoá 4904 Huyn Tân Thnh 50. TNH NG THÁP 5000 S GD&T 5001 Thành ph Cao Lãnh 5002 Th xã Sa éc 5003 Huyn Tân Hng 51. TNH AN GIANG 5100 S GD&T

4405 Huyn D An

4502 Huyn Ninh Sn 4503 Huyn Ninh Hi

4504 Huyn Ninh Phc 4505 Huyn Bác ái 4506 Huyn Thun Bc

4604 Huyn Dng Minh Châu 4605 Huyn Châu Thành 4606 Huyn Hoà Thành

4607 Huyn Bn Cu 4608 Huyn Gò Du 4609 Huyn Trng Bàng

4704 Huyn Hàm Thun Bc 4705 Huyn Hàm Thun Nam 4706 Huyn Hàm Tân

4707 Huyn c Linh 4708 Huyn Tánh Linh 4709 Huyn o Phú Quý 4710 Th xã LaGi

4804 Huyn nh Quán 4805 Huyn Thng Nht 4806 Th xã Long Khánh 4807 Huyn Xuân Lc

4808 Huyn Long Thành 4809 Huyn Nhn Trch 4810 Huyn Trng Bom 4811 Huyn Cm M

4905 Huyn Thnh Hoá 4906 Huyn c Hu 4907 Huyn c Hoà 4908 Huyn Bn Lc 4909 Huyn Th Tha

4910 Huyn Châu Thành 4911 Huyn Tân Tr 4912 Huyn Cn c 4913 Huyn Cn Giuc 4914 Huyn Tân Hng

5004 Huyn Hng Ng 5005 Huyn Tam Nông 5006 Huyn Thanh Bình 5007 Huyn Cao Lãnh

5008 Huyn Lp Vò 5009 Huyn Tháp Mi 5010 Huyn Lai Vung 5011 Huyn Châu Thành

5104 Huyn Tân Châu

5108 Huyn Châu Phú

287

5101 TP.Long Xuyên 5102 Th xã Châu c 5103 Huyn An Phú 52 TNH BÀ RA-VNG TÀU 5200 S GD&T 5201 Thành ph Vng Tàu 5202 Th xã Bà Ra 53. TNH TIN GIANG 5300 S GD&T 5301 Thành ph M Tho 5302 Th xã Gò Công 5303 Huyn Cái Bè 54. TNH KIÊN GIANG 5400 S GD&T 5401 Thành ph Rch Giá 5402 Th xã Hà Tiên 5403 Huyn Kiên Lng 5404 Huyn Hòn t 55. THÀNH PH CN TH 5500 S GD&T 5501 Qun Ninh Kiu 5502 Qun Bình Thu 56. TNH BN TRE 5600 S GD&T 5601 Th xã Bn Tre 5602 Huyn Châu Thành 57. TNH VNH LONG 5700 S GD&T 5701 Th xã Vnh Long 5702 Huyn Long H 58. TNH TRÀ VINH 5800 S GD&T 5801 Th xã Trà Vinh 288

5105 Huyn Phú Tân 5106 Huyn Tnh Biên 5107 Huyn Tri Tôn

5109 Huyn Ch Mi 5110 Huyn Châu Thành 5111 Huyn Thoi Sn

5203 Huyn Xuyên Mc 5204 Huyn Long in 5205 Huyn Côn o

5206 Huyn Tân Thành 5207 Huyn Châu c 5208 Huyn t

5304 Huyn Cai Ly 5305 Huyn Châu Thành 5306 Huyn Ch Go 5307 Huyn Gò Công Tây

5308 Huyn Gò Công ông 5309 Huyn Tân Phc

5405 Huyn Tân Hip 5406 Huyn Châu Thành 5407 Huyn Ging Ring 5408 Huyn Gò Quao 5409 Huyn An Biên

5410 Huyn An Minh 5411 Huyn Vnh Thun 5412 Huyn Phú Quc 5413 Huyn Kiên Hi 5414 Huyn U minh Thng

5503 Qun Cái Rng 5504 Qun Ô Môn 5505 Huyn Phong in

5506 Huyn C 5507 Huyn Vnh Thnh 5508 Hun Tht Nt

5603 Huyn Ch Lách 5604 Huyn M Cày 5605 Huyn Ging Trôm

5606 Huyn Bình i 5607 Huyn Ba Tri 5608 Huyn Thnh Phú

5703 Huyn Mang Thít 5704 Huyn Bình Minh 5705 Huyn Tam Bình

5706 Huyn Trà Ôn 5707 Huyn Vng Liêm 5708 huyn Bình Tân

5803 Huyn Cu Kè 5804 Huyn Tiu Cn

5806 Huyn Trà Cú 5807 Huyn Cu Ngang

5802 Huyn Càng Long 59. TNH SÓC TRNG 5900 S GD&T 5901 Thành ph Sóc Trng 5902 Huyn K Sách 5903 Huyn M Tú 60. TNH BC LIÊU 6000 S GD&T 6001 Th xã Bc Liêu 6002 Huyn Vnh Li 61. TNH CÀ MAU 6100 S GD&T 6101 Thành ph Cà Mau 6102 Huyn Thi Bình 6103 Huyn U Minh 62. TNH IN BIÊN 6200 S GD&T 6201 TP. in Biên Ph 6202 Th xã Mng Lay

5805 Huyn Châu Thành

5808 Huyn Duyên Hi

5904 Huyn M Xuyên 5905 Huyn Thnh Tr 5906 Huyn Long Phú 5907 Huyn Vnh Châu

5908 Huyn Cù Lao Dung 5909 Huyn Ngã Nm

6003 Huyn Hng Dân 6004 Huyn Giá Rai 6005 Huyn Phc Long

6006 Huyn ông Hi 6007 Huyn Hoà Bình

6104 Huyn Trn Vn Thi 6105 Huyn Cái Nc 6106 Huyn m Di

6107 Huyn Ngc Hin 6108 Huyn Nm Cn 6109 Huyn Phú Tân

6203 Huyn in Biên 6204 Huyn Tun Giáo 6205 Huyn Mng Chà 6206 Huyn Ta Chùa

6207 Huyn in Biên ông 6208 Huyn Mng Nhé 6209 Huyn Mng ng

63. TNH DK NÔNG 6300 S GD&T 6301 Th xã Gia Ngha 6302 Huyn Dk RLp 64. TNH HU GIANG 6400 S GD&T 6401 Th xã V Thanh 6402 Huyn V Thu 6403 Huyn Long M 6404 Huyn Phng Hip 6405 Huyn Châu Thành 6406 Huyn Châu Thành A 6407 Th xã Ngã By 6303 Huyn Dk Mil 6304 Huyn C Jút 6305 Huyn Dk Song 6306 Huyn Krông Nô 6307 Huyn Dk GLong 6308 Huyn Tuy c

B GIÁO DC VÀ ÀO TO

289

Information

Phô lôc 2

10 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

293033