Read VBPQ_1_171.pdf text version

VBND TiNH PHU YEN

so GIAO D1)C - nAo T~O

86: ,jY/8GDDT- VP "V Iv trao giai thuang

CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM

DQc l?p - Tv do - H~nh phuc Tuy Hoa, ngay.£fthimg 8 nam 2009

HOA TRi;\NG NGUYEN"

Kinh gifi: - Cae tnri)'ng THPT, THCS&THPT cong van s6 208/CV-H1N-09 ngay 20/8/2009 cua BTC giai thu0'ng Hoa Tr~ng Nguyen do T~p doan Tan t~o thanh l~p v6i S\I ph6i hgp t6 chuc va bao trg cua Ban Tuyen giao TW, BQ Giao d\lc va Bao t~o, Trung uong Boan TNCSHCM va Hi~p hQi cac truOng DH, CD ngoai cong l~p Vi~t Nam, Dai truySn hinh VTC. Ban t6 chuc se trao giai thu6ng cho hQc sinh tren toan tinh (co danh sach dinh kern). M6i sufit hQc b6ng tr! gia 1.000.000 d (MQt tri~u d6ng) kern theo t?ng phArncua Ban t6 chuc. Nay, So' Giao d\lc va Dao t~o Phu Yeri yeu c~u thu truang cac don vi gui gidy rnai thong bao chi tHh cho hQc sinh nh~n giai thu6ng Hoa Tr~ng Nguyen theo nhung dung sau: 1. ThO'm gman: Xe hanh t~i So' GD-DT Phu Yen -56 Le DuAn, Tp. Tuy Hoa, b~t d~u vao luc 6gmO' ngay 19 thang 9 nam 2009. 00 - Trua ngay 20/9/2009, doan se rai Tp. HCM dS vS Phu Yen. 2. Vmeean &. di lal: - So' GD-BT Phu Yen se h6 trg xe dua don HS di va vS. - Ban t6 chuc h6 trg an t6i ngay 19/9/2009 va sang 20/9/2009 t~i DH Qu6c gia Tp.HCM. - Cac em hQc sinh hI' toe viee an San2. tnra "gay 19/9/2009; an trU'a va t3m ngav 20/9/2009. - Ban t6 chuc se b6 tri ch6 6 ghep cho HS t~i Ky tuc xa DH Qu6c gia Tp.HCM, khong s~p xp ch6 a cho ph\l huynh HS.

~ LU'u

So' Ghlo d\lC va Dao t~o Phli Yen vua nh~n

v: Cac trU'irnglien h¢ HS ad niim chiic HS cua aan vi hi¢n aang a aau, ten

s6 di¢n

trU'irng HCM dt2

thogi cua HS, nhu cdu ai Tuy Hoa vao Tp. thU'irng.Tdt ca thong tin tren cung cdp die Hoang - DT: 3842045 0905183974, email: [email protected] ngay 8/9/2009. NhiJ:ngdon vi nao khong bao cao thi xem viing va phili chiu

3. No! dun2 ehU'O'n2trinh 28m: Bern GALA Hoa Tr~ng Nguyen vao t6i Thu Bay ngay 19/9/2009 va L~ trao giiUthu6ng Hoa Tr~ng Nguyen 2009 vao sang Chu nh~t ngay 20/9/2009 (kSt thuc vao trua cung ngay) va truySn hinh tnJc tip tren VTC2 va VTV1. (Ban T8 chuc khong trao giiii cho h{!c sinh vdng m(it ho(ic nh{in thay.)

- HQc khi di nh~n thuang phai ph6 t6 ChUng minh nhan dan ho?c giAyto tuy than (mang kern theo bim chinh) dS BTC xac nh~n. _HQc sinh phai m~c d6ng ph\lc HS khi nh~n giai thu6ng. SO'GD-DT Phu Yen nghiem kh~c phe binh 5 don vi sau kh6ng gui h6 sa hQc sinh dS BTC xet nh~n giai thu6ng Hoa Tr~ng Nguyen nam 2009, gay thi~t thai lQ'i ich cho hQc sinh: TruOng THPT Trftn SuySn, THPT ban cong NguySn C6ng Tru, THPT ban cong NguySn Truang TQ va Dan l~p Le Thanh Ton. Rieng truang PT cAp2-3 Phan Chu Trinh gui h6 sa kh6ng dung theo qui dinh. Nh~n duQ'cc6ng van nay, yeu d.u Uinhd~o cac truang hQc nghiern tuc tri8n khai th\lc hi~n.

Nul nhfin : -Nhu tnin: D~ tl1\IC hi¢n. -Luu VP, VT

DANH SACH HQC SINH NH~N GIAI HOA T~NG NGUYEN 2009 GIAO DVC VA BAO T~O PHU YEN

sa

?,.

"'''

If

fA

Xu~t

tt

s~c nh~t

trU'o-ng PTTH IiQ va ten

I

Ngay sinh Gio'i tinh 28/08/91 30/12/91 03/03/91 15/12/91 10/06/91 05/12/91 25/09/91 13/03/91 10/08/91 18/06/91 04/09/91 02/12/91

i

I I

TrU'o-ng THPT BC NguySn Thi Minh Khai Ban cong NguySn Tr~i Ban cong Tr~n Binh Tn;mg Chuyen Luang Van Chanh Dan l~p Duy Tan

T

1 N guySn Thi PhuQ'ng 2 3 4 5

I

Nil Nil Nil Nam Nam

"T

NguySn Thi Kim Loan Ph~m Thi Ch~n Bui Hoang Minh Doan Tan Hien NguySn Anh Thu~t Le Trung HiSu Tr~n Thi Huynh Nhu NguySn Thanh Sang

6 7 8 9

~- Binh Khiem

i

I

Nam Nil Nam Nam Nil Nil Nam Nam Nil Nil Nil Nil Nil

l,"U

Le H6ng Phong Le LQ'i Le Thanh Phuong Le Trung Kien N go Gia 1'\1' NguySn Du NguySn Hu~ NguySn Van Linh Phan BQi Chau Phan Binh Phung Ph6 thong DTNT Tinh cap 2-3 NguySn Ba NgQc C~p 2-3 San Thanh

I ,,-,ap2-3

i

I

10 ,Nguy§n Hfru B~c 11 Mai Thi Bich Sinh

i

12 Phan Thi H6ng Linh 13 Nguy§n Van Nhan 14 Duong Van H~u 15 Le Thi H6ng N ga 16 Tr~n Thi Kim Hi~n 17 iLuong Thi Ki~u 18 ILe Thi Thuy Dung 19 Le Thi Tra Huong 20 'Tr~n Thi Thai Le 21 Nguy§n Thi Hoang Dung 22 Huynh Thi Truc Ly 23 NguySn Tr~n Kim Hoang 24 Le Thanh Nghi 25 Ph~m 1'hi Thuy Vi

13/11/91 12/12/91 04/01/91 10/06/91 14/08/90 18/08/91 22/12/91 01/09/91 07/08/91 26/02/91 09/10/91 26/04/91 15/08/89

I

Tan L~p

Nil Nfi' Nu Nam Nil

cap 2-3 VO Thi Sau cap 2-3 Xuan Phuac Tr~n Phu Tr:1n Qu6c Tuan 1'1' Giao d\lc thucmg xuyen

II

Information

3 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

293301


You might also be interested in

BETA