Read VBPQ_1_82.pdf text version

B GIÁO DC VÀ ÀO TO

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM

S: 1741/BGDT-GDTrH V/v: Hng dn ánh giá kt qu

phong trào thi ua "Xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc"

c lp - T do - Hnh phúc Hà Ni, ngày 05 tháng 3 nm 2009

Kính gi: Các S Giáo dc và ào to

B trng B Giáo dc và ào to ã ban hành Ch th s 40/2008/CT-BGDT ngày 22/7/2008 phát ng phong trào thi ua "Xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc" và K hoch s 307/KH-BGDT ngày 22/7/2008 trin khai thc hin phong trào này. ánh giá kt qu t chc thc hin phong trào ca các c s giáo dc mm non, ph thông (sau ây gi chung là trng) và các a phng, B GDT hng dn thc hin công tác ánh giá nh sau: I. MC ÍCH, YÊU CU ÁNH GIÁ 1. Mc ích 1.1. Nhm xác nh mc t c, tính sáng to trong vic t chc thc hin, s tin b ca các trng mm non, ph thông và các a phng trong vic thc hin phong trào thi ua "Xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc" th hin qua các hot ng mang li hiu qu thúc y nâng cao cht lng giáo dc; 1.2. Kt qu ánh giá góp phn giúp các trng mm non, ph thông và các a phng có bin pháp phát huy mt mnh, khc phc yu kém, phn u hoàn thin môi trng s phm thân thin, phát huy vai trò tích cc ca ngi hc. 2. Yêu cu 2.1. ánh giá khách quan, chính xác, công bng, sát thc tin nhm ng viên tinh thn c gng khc phc khó khn, phát huy ni lc ca mi trng, thúc y tinh thn hng thin trong hot ng giáo dc; 2.2. T vic công khai kt qu ánh giá phong trào ca các trng, góp phn thúc y xã hi hóa giáo dc, kt hp giáo dc nhà trng vi giáo dc gia ình và xã hi. II. CN C ÁNH GIÁ 1. Cn c mc tiêu ca phong trào thi ua Phong trào thi ua có các mc tiêu c bn sau ây: 1.1. Xây dng môi trng s phm thân thin trong mi quan h gia cán b, giáo viên vi tr em mm non, hc sinh ph thông (sau ây gi chung là hc sinh), gia hc sinh vi hc sinh, gia giáo viên, nhân viên vi giáo viên, nhân viên, gia nhà trng vi gia ình hc sinh, cng ng và hành vi thân thin vi môi trng thiên nhiên; 1.2. Phát huy vai trò tích cc ca hc sinh th hin tinh thn hng thú, t giác, t tin, ch ng, sáng to trong quá trình hc tp và rèn luyn. 2. Cn c yêu cu thc hin phong trào thi ua 2.1. Gii quyt dt im nhng yu kém v c s vt cht xây dng môi trng giáo dc lành mnh, thân thin; 2.2. Phát huy vai trò tích cc ca hc sinh trong hc tp, rèn luyn;

2 2.3. Phát huy vai trò ch ng, sáng to ca giáo viên trong ging dy và giáo dc hc sinh; 2.4. Nhà trng phi hp vi các lc lng xã hi tng cng giáo dc các giá tr vn hóa dân tc, lch s, truyn thng cách mng cho hc sinh; 2.5. Phát huy tính t giác ca mi thành viên trong trng tham gia phong trào và t chc các hot ng phù hp vi thc tin a phng. 3. Cn c kt qu thc hin các ni dung c th 3.1. Trng lp xanh, sch, p, an toàn: a) Trng lp sch s, ánh sáng, thoáng mát v mùa nóng và m áp v mùa lnh; trng và chm sóc thng xuyên cây bóng mát, vn hoa cây cnh; b) Có nhà v sinh sch s; nc sinh hot, nc ung hp v sinh, bo m an toàn thc phm; an toàn giao thông; dch v y t chm sóc sc khe; c) T chc cho hc sinh tham gia bo v cnh quan, môi trng, gi gìn v sinh công cng, v sinh trng lp và giáo dc ý thc gi gìn v sinh cá nhân. 3.2. Dy và hc hiu qu, phù hp vi c im la tui ca hc sinh mi a phng, giúp hc sinh t tin hc tp: a) Giáo viên vn dng phng pháp dy hc tích cc, phát huy vai trò ch ng, tích cc ca hc sinh, rèn k nng t duy sáng to, nng lc t hc, gn hc vi hành; ánh giá úng nng lc ca hc sinh; gn ni dung giáo dc vi thc tin a phng. Cn coi trng các hot ng ca nhà trng nhm huy ng tr em trong tui i hc thc hin mc tiêu ph cp giáo dc tiu hc úng tui và ph cp giáo dc THCS; bin pháp giúp hc sinh hc lc yu kém, hc sinh hnh kim yu, hc sinh có hoàn cnh khó khn và công tác bi dng hc sinh gii; b) Hc sinh c ng viên khuyn khích xut sáng kin, suy ngh sáng to, n lc t giác, chm ch hc tp, ci tin phng pháp hc tp; 3.3. Rèn luyn k nng sng cho hc sinh: a) Rèn luyn k nng ng x thân thin trong mi tình hung; thói quen và k nng làm vic theo nhóm, k nng hot ng xã hi; b) Giáo dc cho hc sinh thói quen rèn luyn sc khe, ý thc t bo v bn thân, phòng nga tai nn giao thông, ui nc và các t nn xã hi; nhà trng cp nht thông tin v sc khe th cht và tinh thn ca hc sinh; c) Rèn luyn k nng ng x vn hóa, ý thc chung sng thân thin, gii quyt hp lý các tình hung mâu thun, xung t; có thái lên án và kiên quyt bài tr mi hành vi bo lc, lm dng các hình thc trng pht hc sinh; 3.4. T chc các hot ng tp th vui ti, lành mnh: T chc các hot ng vn hóa, vn ngh, th dc th thao; các trò chi dân gian, hi thi biu din dân ca, các hot ng vui chi gii trí lành mnh khác phát huy vai trò ch ng, tích cc phù hp vi tâm sinh lý la tui hc sinh, t hiu qu giáo dc nhân cách và xây dng môi trng vn hóa hc ng. 3.5. Hc sinh tham gia tìm hiu, chm sóc và phát huy giá tr các di tích lch s, vn hóa, cách mng a phng: a) m nhn chm sóc mt di tích lch s, vn hóa, cách mng và chm sóc gia ình lit s, gia ình din chính sách hoc chm sóc gi gìn, tôn to công trình công cng a phng;

3 b) T chc giáo dc truyn thng lch s, vn hóa, cách mng, truyn thng nhà trng cho hc sinh; phi hp tuyên truyn (vit li gii thiu vi khách tham quan; su tm, sáng tác kch, th ca, truyn thuyt v s kin lch s gn vi di tích...) nhm phát huy giá tr ca các di tích lch s, vn hóa, cách mng. III. H THNG TIÊU CHÍ VÀ PHNG PHÁP ÁNH GIÁ 1. nh hng và tiêu chí ánh giá 1.1. nh hng ánh giá: Ni dung ánh giá bao gm các iu kin bo m cht lng giáo dc và kt qu thc hin phong trào thi ua ca trng hc, ca a phng. Ni dung ánh giá bao gm các yu t khách quan (iu kin c s vt cht, i ng giáo viên...) và các yu t ch quan ca nhà trng (tính sáng to trong t chc ch o, tinh thn ch ng khc phc khó khn vt lên hoàn cnh...). Do ó, ngoài ánh giá các yu t khách quan, phi ánh giá các yu t ch quan liên quan n vic thc hin mc tiêu thi ua. 1.2. H thng tiêu chí ánh giá: ánh giá theo 6 ni dung, mi ni dung bao gm mt s tiêu chí, mi tiêu chí có các kt qu c th vi khung thang im. Các ni dung t 1 n 5 là các hot ng ca phong trào thi ua; ni dung th 6 dành ánh giá công tác t chc ch o phong trào thi ua và mc tin b t c qua mi ln ánh giá. a) Ni dung 1: Xây dng trng, lp xanh, sch, p, an toàn; b) Ni dung 2: Dy và hc có hiu qu, phù hp vi c im la tui ca hc sinh, giúp các em t tin trong hc tp; c) Ni dung 3: Rèn luyn k nng sng cho hc sinh; d) Ni dung 4: T chc các hot ng tp th; ) Ni dung 5: Hc sinh tham gia tìm hiu, chm sóc và phát huy giá tr các di tích lch s, vn hoá, cách mng a phng. e) Ni dung 6: Tính sáng to trong công tác t chc ch o và mc tin b t c trong qua các ln ánh giá. Các ni dung c c th hóa thành các tiêu chí, kt qu c th cho phù hp vi c im ca các c s giáo dc mm non, trng tiu hc và trng trung hc c s, trng trung hc ph thông (ti các Ph lc kèm theo). 2. Phng pháp ánh giá i vi các trng 2.1. Cui mi nm hc hoc khi c cp trên yêu cu, các trng tin hành t ánh giá; S GDT ánh giá các trng THPT và n v cp huyn; Phòng GDT ánh giá các trng Mm non, Tiu hc, THCS và n v cp xã. 2.2. Cách ánh giá bng im: a) Cho im theo 6 ni dung, theo các tiêu chí và kt qu c th t c (tng phn có th cho im l nhng kt qu cui cùng cn làm tròn thành im s nguyên). b) Cn c khung im ti Ph lc, các S có th c th hóa cho phù hp hn. 2.3. Cn c tng s im ánh giá theo 6 ni dung nói trên, xp các trng, các n v a phng thành các mc danh hiu thc hin phong trào "Xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc" sau ây: a) Loi Xut sc: 90 n 100 im; mi ni dung t 1 n 5 và tiêu chí 6.1 phi t ít nht 80% im ti a;

4 b) Loi Tt: 80 n di 90 im; mi ni dung t 1 n 5 và tiêu chí 6.1 phi t ít nht 65% im ti a; c) Loi Khá: 65 n di 80 im; mi ni dung t 1 n 5 và tiêu chí 6.1 phi t ít nht 50% im ti a; d) Loi Trung bình: 50 n di 65 im; ) Loi Cn c gng: di 50 im. Nu trong k ánh giá xy ra sai phm thuc v trách nhim ca t chc, cá nhân ca trng (vi phm pháp lut, quy ch chuyên môn, iu l nhà trng hoc xy ra tai nn gây thit hi v ngi, tài sn do thiu trách nhim trong qun lý...) thì tùy theo tính cht, mc vi phm c quan ánh giá có th h thp 1 hoc 2 cp xp loi. 2.4. Thành phn tham gia ánh giá và tng hp kt qu ánh giá trng: a) Các thành phn tham gia ánh giá trng: - Các thành viên ca Ban Ch o cp trng, Ban giám hiu, Ban Chp hành các oàn th (Công oàn, oàn TNCS H Chí Minh, i TNTP H Chí Minh), Ban i din cha m hc sinh trng. Mi thành viên ca mi t chc gi 1 Phiu ánh giá (mu Phiu ánh giá do S GDT ban hành, áp dng thng nht trong tnh, thành ph); - i din chính quyn, oàn th: y ban nhân dân, Mt trn T quc, oàn TNCS H Chí Minh, Hi Khuyn hc, Hi Cu Giáo chc (ly ý kin cp huyn khi ánh giá trng THPT và nhn xét v công tác ch o ca Phòng GDT; ly ý kin cp xã khi ánh giá trng THCS, TH, Mm non - mi t chc gi 1 phiu ánh giá); - i vi giáo viên, nhân viên: Ly ý kin ti cuc hp ánh giá công tác cui nm (mi t chuyên môn, t công tác gi 1 phiu ánh giá). - i vi hc sinh: oàn TNCS H Chí Minh, i TNTP H Chí Minh ly ý kin ca oàn viên, i viên và hc sinh v cht lng phong trào thi ua và tng hp thành ánh giá ca oàn th ó (mi t chc gi 1 phiu ánh giá). b) Tng hp kt qu ánh giá i vi trng: - Nu có Phiu ánh giá ch ghi xp loi không ghi im thì có th quy i tng ng mc im trung bình ca loi ó (loi Xut sc quy i thành 95 im, loi Tt: 85 im, loi Khá: 73, loi Trung bình: 58, loi Cn c gng: 25); - Tính im trung bình cng ca tt c các Phiu ánh giá. Da trên kt qu tng hp ánh giá, Ban giám hiu xp loi nhà trng. c) Các S GDT cn c kt qu thc hin ca các trng hc trên a bàn và hot ng ca Ban ch o cp huyn ánh giá, xp loi các n v cp huyn; Phòng GDT ánh giá, xp loi các n v cp xã. 3. Hot ng ánh giá ca các trng và c quan qun lý 3.1. Các trng hc: Áp dng tiêu chí t ánh giá; t kt qu ánh giá ra gii pháp hoàn thin nâng cao cht lng a vào k hoch nm hc ca trng. i vi trng có nhiu cp hc, mi cp hc áp dng hng dn ánh giá tng ng ri tng hp thành kt qu chung nh trng ch có mt cp hc. Các S GDT có th vn dng hng dn này vào vic ánh giá phong trào thi ua i vi các Trung tâm GDTX, Trung tâm K thut tng hp - Hng nghip. 3.2. Các S GDT, Phòng GDT: Có th cn c hng dn này ban hành vn bn hng dn c th hóa cho phù hp tình hình a phng và ly kt qu ánh giá làm mt trong các cn c xp loi thi ua các trng, các a phng.

5 IV. T CHC THC HIN ÁNH GIÁ 1. Phân công t chc ánh giá phong trào thi ua Các c quan qun lý giáo dc và các c s giáo dc giao cho Hi ng Thi ua, khen thng t chc ánh giá phong trào thi ua sau mi nm hc (mi các thành viên Ban ch o cp mình, có th mi thêm i din các t chc liên quan). 2. Trách nhim ca các c quan qun lý và các trng 2.1. Các S GDT và Phòng GDT: a) Ch o phát ng phong trào; hng dn và t chc thanh tra, kim tra mt s trng hc, bo m mi trng c cp trên ánh giá ít nht 3 nm 1 ln, có th lng ghép khi thanh tra toàn din nhà trng hoc t chc ánh giá riêng; b) Ly kt qu ánh giá phong trào thi ua "Xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc" làm mt trong các cn c ch yu thc hin thi ua, khen thng khi tng kt nm hc, tng kt phong trào; c) Cp giy chng nhn xp loi thc hin phong trào ca các trng, a phng ã kim tra (mu giy chng nhn do S ban hành) và thông báo kt qu ánh giá. 2.2. Các trng hc mm non và ph thông: a) Ban giám hiu: - Vào cui mi nm hc hoc trc khi cp trên kim tra, hiu trng t chc t ánh giá kt qu thc hin phong trào thi ua. Phi hp vi Ban i din cha m hc sinh và các c quan liên quan (ngành Vn hóa, Th thao và Du lch, oàn TNCS H Chí Minh, Hi Khuyn hc, Hi Cu giáo chc, các c quan thông tin i chúng...) t chc phong trào và ly ý kin ánh giá nhà trng. - Cn c kt qu t ánh giá và kt qu ánh giá ca cp trên lp k hoch hoàn thin nhà trng, góp phn nâng cao cht lng giáo dc toàn din; b) Giáo viên: Tích cc tham gia xây dng môi trng s phm thân thin và tham gia ánh giá nhà trng; c) Hc sinh: Tích cc hng ng phong trào thi ua và tham gia ý kin xây dng, xut ý kin ánh giá nhà trng. Trên ây là hng dn ánh giá phong trào thi ua "Xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc" giai on 2008-2013. Các S GDT cn c hng dn này c th hóa cho phù hp vi c im tình hình và hng dn các Phòng GDT tin hành ánh giá các trng mm non, ph thông. Trong quá trình thc hin, nu có khó khn, vng mc, cn báo cáo vi B GDT kp thi gii quyt.

(Kèm theo Hng dn này có 3 ph lc v ánh giá i vi c s giáo dc Mm non, trng Tiu hc và các trng THCS, THPT). Ni nhn:

- Các S GDT ( thc hin); - B trng ( b/cáo); - Các Th trng ( ch/o) - B VH, TT và DL ( ph/hp); - TW oàn TNCS H Chí Minh ( ph/hp); - Các CQ thuc B GDT, Thành viên BC; - Lu: VT, các V: GDMN, GDTH, GDTrH.

KT. B TRNG TH TRNG

(ã ký)

Nguyn Vinh Hin

6

Ph lc 1. ÁNH GIÁ C S GIÁO DC MM NON

(Ph lc kèm theo vn bn hng dn s 1741 /BGDT-GDTrH ngày 05/3/2009 ca B Giáo dc và ào to) Ni dung 1. Xây dng trng, lp xanh, sch, p, an toàn (20 im) 1.1. Trng din tích, có khuôn viên, tng bao (hàng rào), cng, bin trng, m bo an toàn và v sinh trng hc (ti a 4 im). Kt qu c th t c im ti a 1,0 1,0 1,0 1,0

IM ÁNH GIÁ

Trng có din tích theo qui nh ca iu l trng MN. Khuôn viên là mt khu riêng bit, có tng bao (hàng rào) m bo an toàn . Có cng, bin trng an toàn. m bo v sinh sch s.

1.2. Phòng hc an toàn, thoáng mát, ánh sáng; bàn gh, dùng, chi phù hp vi la tui mm non (ti a 4 im). Kt qu c th t c Tng, mái, sàn, ct (nu có) an toàn. Phòng hc m bo din tích, ánh sáng, thoáng mát v mùa hè, m áp v mùa ông. bàn gh và các thit b dùng phc v sinh hot, hc tp ca tr theo qui nh. chi cho tr chi, an toàn và phù hp tui ca tr.

im ti a

IM ÁNH GIÁ

1,0 1,0 1,0 1,0

1.3. Sân chi, vn trng c quy hoch hp lý, có cây bóng mát, cây cnh, m bo xanh, sch, p, gn gi vi tr (ti a 4 im). Kt qu c th t c

im ti a IM ÁNH GIÁ

Sân chi, vn trng c quy hoch hp lý, thun tin cho các hot ng vui chi, khám phá, hc tp ngoài tri ca tr. Có cây bóng mát, cây cnh.

1,0 1,0

7 Sân vn sch s, cnh quan p gn gi vi tr. Có thit b chi ngoài tri an toàn. 1,0 1,0

1.4. Có y nhà v sinh cho cô và tr (riêng nam, n); các thit b v sinh phù hp, thun tin và thng xuyên v sinh sch s; Có nc sch, áp ng nhu cu sinh hot ca nhà trng; H thng rác, nc thi c x lý tt (ti a 4 im). Kt qu c th t c

im ti a IM ÁNH GIÁ

Có nhà v sinh cho cô và tr (nam riêng, n riêng), thng xuyên v sinh sch s. Các thit b v sinh phù hp, thun tin. H thng rác, nc thi c x lý tt. Có nc sch áp ng nhu cu sinh hot ca nhà trng.

1,0 1,0 1,0 1,0

1.5. Có bp n m bo m bo v sinh an toàn thc phm, có hp ng mua, bán thc phm sch và c c quan y t có thm quyn kim tra cp giy chng nhn (4 im). Kt qu c th t c Có bp n mt chiu, sch s. Thc phm, n c ch bin, bo qun v sinh. Có hp ng cung cp thc phm sch c c quan có thm quyn cp giy chng nhn. dùng nu n, sch s, sp xp ngn np.

im ti a

IM ÁNH GIÁ

1,0 1,0 1,0 1,0

Ni dung 2. Giáo viên thc hin chm sóc, nuôi dng giáo dc tr có hiu qu, phù hp vi c im tâm lý tr mm non (20 im) 2.1. Giáo viên gn gi, yêu thng, tôn trng và i x công bng vi tr, m bo an toàn v th cht, tinh thn cho tr (ti a 4 im). Kt qu c th t c Giáo viên gn gi, yêu thng tr. Giáo viên tôn trng và i x công bng vi tr.

im ti a

IM ÁNH GIÁ

1,0 1.0

8 m bo an toàn tuyt i cho tr c v th cht, tinh thn. 2,0

2.2. Giáo viên luôn rèn luyn, gi gìn phm cht o c nhà giáo, t hc nâng cao trình chuyên môn, nghip v (ti a 4 im). Kt qu c th t c Có ý thc t hc nâng cao trình chuyên môn, nghip v. oàn kt vi ng nghiêp, c x úng mc vi cha m tr. Rèn luyn, gi gìn phm cht o c nhà giáo.

im ti a

IM ÁNH GIÁ

1,0 1,0 2,0

2.3. Giáo viên tích cc i mi phng pháp t chc hot ng chm sóc, giáo dc tr (ti a 4 im). Kt qu c th t c Vn dng mt cách sáng to, có hiu qu các các phng pháp giáo dc trong vic t chc hot ng chm sóc, vui chi, hc tp cho tr. Bit khai thác các tình hung trong cuc sng t chc ttcác hot ng giáo dc tr mt cách phù hp; to c hi cho tr hot ng tìm tòi, khám phá; khuyn khích tr sáng to.

im ti a

IM ÁNH GIÁ

2,0

2,0

2. 4. Giáo viên tích cc su tm, t chc cho tr chi các trò chi dân gian, mt s hot ng ngh thut truyn thng phù hp (ti a 4 im). Kt qu c th t c Tích cc su tm các trò chi dân gian, các bài hát múa truyn thng... ca a phng phù hp. T chc hng dn có hiu qu cho tr chi các trò chi dân gian, hc các bài hát dân ca, iu múa truyn thng... phù hp vi c im la tui ca tr.

im ti a

IM ÁNH GIÁ

2,0

2,0

2.5. Giáo viên bit s dng công ngh thông tin trong chm sóc, giáo dc tr (ti a 4 im). Kt qu c th t c

im ti a

IM ÁNH GIÁ

9

Bit s dng công ngh thông tin trong vic son tho và khai thác các t liu phc v công tác chuyên môn. ng dng có hiu qu công ngh thông tin trong vic lu tr các thông tin qun lí tr và t chc hot ng hc cho tr mt cách hp lí.

2,0 2,0

Ni dung 3. Tr hot ng tích cc trong môi trng thân thin (20 im) 3.1. Tr ch ng, tích cc tham gia vào các hot ng vui chi, hc tp; tham gia vào các trò chi dân gian, hát làn iu dân ca (ti a 4 im). Kt qu c th t c Tr ch ng, tích cc tham gia vào các hot ng vui chi, hc tp. Hng thú tham gia vào các trò chi dân gian, hát làn iu dân ca, c các bài ca dao, ng dao... phù hp vi tui.

im ti a

IM ÁNH GIÁ

2,0 2,0

3.2. Tr t tin, bit bày t cm xúc và ý kin cá nhân; oàn kt vi bn bè (ti a 4 im). Kt qu c th t c Tr t tin, bit bày t cm xúc và ý kin cá nhân. Thân thin, chia s, hp tác vi bn bè trong các hot ng sinh hot, vui chi, hc tp.

im ti a

IM ÁNH GIÁ

2,0 2,0

3.3. Tr mnh dn trong giao tip, l phép vi ngi ln (ti a 4 im). Kt qu c th t c Mnh dn trong giao tip vi nhng ngi xung quanh L phép vi ngi ln tui.

im ti a

IM ÁNH GIÁ

2,0 2,0

3.4. Tr có ý thc gi gìn v sinh môi trng; gi gìn v sinh cá nhân (ti a 4 im). Kt qu c th t c Có ý thc gi gìn v sinh môi trng lp hc, gia ình và nhng ni công cng.

im ti a

IM ÁNH GIÁ

2,0

10 Có nn np, thói quen v sinh cá nhân tt. 2,0

3.5. Tr quan tâm chm sóc, bo v cây xanh, vt nuôi; có ý thc chp hành tt nhng qui nh v an toàn giao thông (ti a 4 im). Kt qu c th t c Tr quan tâm, thích c chm sóc, bo v cây xanh và vt nuôi. Tr có ý thc chp hành tt nhng qui nh v an toan giao thông ã c hng dn phù hp vi tui.

im ti a

IM ÁNH GIÁ

2,0 2,0

Ni dung 4. T chc các hot ng tp th vui ti lành mnh (10 im) 4.1. Nhà trng xây dng k hoch hot ng vn ngh, vui chi theo tng tháng, hc k, nm hc phù hp vi iu kin a phng (ti a 3 im). Kt qu c th t c Nhà trng ch ng xây dng k hoch hot ng vn ngh, vui chi theo tng tháng, hc k, nm hc. Trin khai k hoch úng tin , có hiu qu.

im ti a

IM ÁNH GIÁ

1,0 2,0

4.2. Nhà trng t chc cho tr làm quen vi vn hóa truyn thng ca a phng (ti a 4 im). Kt qu c th t c Nhà trng t chc mi nm 1 ln cho tr tham quan a danh, di tích lch s, vn hoá a phng hoc mi ngh nhân a phng nói chuyn, hng dn tr làm chi dân gian. S lng tr hng ng tham gia t 70% tr lên.

im ti a

IM ÁNH GIÁ

2,0 2,0

4.3. Ph bin và s dng các trò chi dân gian, các bài ca dao, ng giao, bài hát dân ca phù hp vi tr trong các hot ng vui chi tp th (ti a 3 im). Kt qu c th t c Tuyên truyn v li ích và ph bin cách thc hin trò chi dân gian, các bài ca dao, ng giao, bài hát dân ca phù hp vi tr

im ti a

IM ÁNH GIÁ

1,0

11 mt cách rng rãi: cho cha m tr, và cng ng. S dng các trò chi dân gian, các bài ca dao, ng giao, bài hát dân ca phù hp vi tr trong các hot ng vui chi tp th. 2,0

Ni dung 5. Huy ng s tham gia ca cng ng (15 im) 5.1. Nhà trng tham mu vi chính quyn a phng, phi hp các t chc oàn th: vn hoá, oàn thanh niên, tng cng công tác tuyên truyn phong trào (ti a 5 im). Kt qu c th t c Nhà trng tham mu vi cp u, chính quyn a phng v ch trng xây dng, gii pháp huy ng ngun lc xây dng phong trào. Nhà trng phi hp vi các oàn th a phng có nhiu bin pháp tuyên truyn thc hin phong trào.

im ti a

IM ÁNH GIÁ

3,0

2,0

5.2. Huy ng s tham gia ca cng ng dân c, các t chc, oàn th, cá nhân trong vic u t ngun lc xây dng c s vt cht, to môi trng giáo dc lành mnh, an toàn cho tr (ti a 5 im). Kt qu c th t c Huy ng s ng h ca các t chc, oàn th,cng ng dân c ci to xây dng môi trng s phm, xanh, sch p, an toàn. Huy ng c s ng h giúp ca cá nhân mà nòng ct là ph huynh góp phn xây dng môi trng s phm, xanh, sch, p.

im ti a

IM ÁNH GIÁ

3,0 2,0

5.3. Nhà trng kt hp gia ình ng viên tr n trng, phi hp chm sóc, giáo dc tr (ti a 5 im). Kt qu c th t c

im ti a

IM ÁNH GIÁ

12 Huy ng c ti a tr ra lp cao hn t l huy ng chung ca a phng, trong ó tr 5 tui ra lp t 99 - 100%. Phi hp có hiu qu vi cha m tr trong vic nuôi dng, rèn luyn n np trong sinh hot, vui chi, hc tp cho tr, bi dng tr tình yêu gia ình và quê hng. 3,0 2,0

Ni dung 6. V tính sáng to trong vic ch o phong trào và mc tin b ca trng trong thi gian qua (ti a 15 im, chung cho GDMN, GDTH, GDTrH). 6.1. Có s sáng to trong vic t chc ch o phong trào thi ua (ti a 5 im). Kt qu c th t c

ã lp Ban Ch o, k hoch thc hin, t chc phát ng phong trào thi ua vi các thành viên trong trng, Ban i din cha m hc sinh và lng ghép vi các cuc vn ng: "Hai không" và "Mi thy cô giáo là mt tm gng o c, t hc và sáng to". ã trin khai thc hin Ch th 71/2008/CT-BGDT ngày 23/12/2008 ca B GDT v tng cng phi hp nhà trng, gia ình và xã hi trong công tác giáo dc tr em, hc sinh, sinh viên. ã t chc ly ý kin hc sinh, cha m hc sinh óng góp xây dng trng (qua hp th góp ý, qua Ban i din cha m hc sinh...). ã liên h vi chính quyn a phng, phi hp vi các c quan, oàn th qun chúng, doanh nghip, nhà ho tâm, vn ngh s, c quan thông tin i chúng t chc thc hin phong trào thi ua. Nhng kt qu c th khác (nu có).

im ti a

IM ÁNH GIÁ

1,0

1,0

1,0

1,0 1,0

6.2. Tin b qua quá trình phn u và qua các k ánh giá (ti a 10 im, không cng im các mc, ch tính theo mt trong các mc im quy nh). Kt qu c th t c

Tng s im ánh giá 5 ni dung và mc 6.1 t di 45 (ti a: 90) hoc s im t c thp hn k ánh giá gn nht va qua. Tng s im ánh giá 5 ni dung và mc 6.1 t 45 n 50 và bng hoc cao hn k ánh giá gn nht va qua. Tng s im ánh giá 5 ni dung và mc 6.1 t t 51 n 55 và

im ti a

IM ÁNH GIÁ

0 1,0 2,0

13

bng hoc cao hn k ánh giá gn nht va qua. Tng s im ánh giá 5 ni dung và mc 6.1 t t 56 n 60 và bng hoc cao hn k ánh giá gn nht va qua. Tng s im ánh giá 5 ni dung và mc 6.1 t t 61 n 65 và bng hoc cao hn k ánh giá gn nht va qua. Tng s im ánh giá 5 ni dung và mc 6.1 t t 66 n 70 và cao hn k ánh giá gn nht va qua. Tng s im ánh giá 5 ni dung và mc 6.1 t t 71 n 75 và bng hoc cao hn k ánh giá gn nht va qua. Tng s im ánh giá 5 ni dung và mc 6.1 t t 76 n 80 và bng hoc cao hn k ánh giá gn nht va qua. Tng s im ánh giá 5 ni dung và mc 6.1 t t 81 n 85 và bng hoc cao hn k ánh giá gn nht va qua. Tng s im ánh giá 5 ni dung và mc 6.1 t t 86 n 89 và bng hoc cao hn k ánh giá gn nht va qua. Tng s im ánh giá 5 ni dung và mc 6.1 t 90, bng hoc cao hn k ánh giá gn nht va qua và tin b mi mt vt bc.

3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10

B GIÁO DC VÀ ÀO TO

14

Ph lc 2. ÁNH GIÁ TRNG TIU HC

(Ph lc kèm theo vn bn hng dn s 1741 ./BGDT-GDTrH ngày 05/3/2009 ca B Giáo dc và ào to) Ni dung 1. Xây dng trng lp xanh, sch, p, an toàn (ti a 20 im) 1.1. Bo m trng an toàn, sch s, có cây xanh, thoáng mát và ngày càng p hn, lp hc ánh sáng, bàn gh hp la tui hc sinh (ti a 5 im). Kt qu c th t c Trng có hàng rào bao quanh, cng, bin trng theo quy nh ca iu l trng tiu hc. Trng có quy nh và các gii pháp m bo môi trng giáo dc an toàn, lành mnh cho hc sinh. Khuôn viên nhà trng sch s, có cây xanh thoáng mát, lp hc ánh sáng, c trang trí s phm và gn gi, thân thin vi thiên nhiên. Trng có sân chi an toàn, thng xuyên dn dp v sinh sch s. Nhà trng có y các phng tin dy hc hin i, các phòng chc nng (a nng). Lp hc có bng chng loá, bàn gh chc chn, phù hp vi la tui hc sinh). Có nhân viên y t và phòng y t vi c s thuc theo quy nh; có nc ung, nc sch thun tin, áp ng các yêu cu v sinh, n ung cho HS). Nhng kt qu c th khác (do S GDT quy nh) im ti a 1,0

1,0

1,0

1,0 1,0

1.2. T chc hc sinh trng cây vào dp u xuân và chm sóc cây thng xuyên (ti a 5 im). Kt qu c th t c T chc hc sinh các lp ln (3, 4, 5) trng cây vào dp u xuân trong trng và a phng. T chc cho hc sinh các lp chm sóc cây trng(vn hoa, cây cnh) thng xuyên theo lch c phân công c th. Không có hin tng hc sinh xâm phm cây và hoa trong trng và ni công cng. Nhng kt qu c th khác (do S GDT quy nh) im ti a 2,0 1,0 1,0 1,0

1.3. Có nhà v sinh c t v trí phù hp vi cnh quan trng hc, c gi gìn v sinh sch s (ti a 5 im).

15 Kt qu c th t c Có nhà v sinh riêng cho giáo viên và hc sinh (riêng nam, n). Nhà v sinh an toàn, thun tin, m bo nc sch và thng xuyên gi v sinh sch s. Nhà v sinh c t v trí phù hp vi cnh quan nhà trng. Nhng kt qu c th khác (do S GDT quy nh) im ti a 2,0 1,0 1,0 1,0

1.4. Hc sinh tích cc, ch ng tham gia các hot ng bo v, chm sóc, gi gìn v sinh môi trng lp hc, nhà trng, khu v sinh và v sinh cá nhân phù hp (ti a 5 im). Kt qu c th t c Trng, lp có chng trình, k hoch và lch phân công hc sinh tham gia vào các hot ng bo v, chm sóc, gi gìn v sinh môi trng lp hc, nhà trng, khu v sinh. HS c t chc và tham gia tích cc vào hot ng bo v, chm sóc, gi gìn v sinh môi trng lp hc, nhà trng, khu v sinh. Trng, lp có k hoch nh kì kim tra, ánh giá vic thc hin chng trình, k hoch chm sóc, gi gìn v sinh môi trng lp hc, nhà trng, khu v sinh và cá nhân. Nhng kt qu c th khác (do S GDT quy nh) im ti a 1,0

2,0

1,0 1,0

Ni dung 2. Dy và hc hiu qu, phù hp vi c im la tui ca hc sinh mi a phng, giúp các em t tin trong hc tp (ti a 25 im) 2.1. Thy, cô giáo tích cc i mi phng pháp ging dy nhm khuyn khích s chuyên cn, tích cc, ch ng, sáng to và ý thc vn lên, rèn luyn kh nng t hc ca hc sinh (ti a 15 im). Kt qu c th t c Giáo viên gn gi, tôn trng hc sinh. GV tích cc i mi phng pháp dy hc phù hp vi các i tng hc sinh. GV rèn cho hc sinh kh nng t hc, k nng t kim tra, ánh giá kt qu hc tp ln nhau. GV Thc hin dy hc và ánh giá kt qu hc tp ca hc sinh theo chun kin thc, k nng ca chng trình. im ti a 2,0 3,0 3,0 2,0

16 Trng có t chc hc 2 bui/ngày hoc trên 6 bui/tun. Nhng kt qu c th khác (do S GDT quy nh) 3,0 2,0

2.2. Hc sinh c khuyn khích xut sáng kin và cùng các thy cô giáo thc hin các gii pháp vic dy và hc có hiu qu ngày càng cao (ti a 10 im). Kt qu c th t c HS c khuyn khích, tham gia vào quá trình hc tp mt cách tích cc, ch ng, sáng to và hp tác. HS c to c hi, to hng thú, tích cc xut sáng kin trong hc tp. HS ch ng, tích cc tham gia các hot ng hc tp di s hng dn ca giáo viên. HS ch ng giúp ln nhau trong hc tp, hot ng. HS tham gia xây dng các góc hc tp, khuyn khích su tm và t làm dng c hc tp cho lp hc. Nhng kt qu c th khác (do S GDT quy nh) Ni dung 3. Rèn luyn k nng (KN) sng cho hc sinh (ti a 15 im) 3.1. Rèn luyn kh nng ng x hp lý vi các tình hung trong cuc sng, thói quen và k nng làm vic, sinh hot theo nhóm (ti a 5 im). Kt qu c th t c Hc sinh c giáo dc các k nng sng: Các KN giao tip, quan h gia các cá nhân; KN t nhn thc; các KN ra quyt nh, suy xét và gii quyt vn ; KN t mc tiêu; KN ng phó, kim ch; k nng hp tác và làm vic theo nhóm. Hc sinh c tri nghim các k nng sng thông qua các hot ng hc tp, hot ng tp th và hot ng giáo dc NGLL. Nhng kt qu c th khác (do S GDT quy nh) im ti a im ti a 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0

2,0

2,0 1,0

3.2. Rèn luyn sc kho và ý thc bo v sc kho, k nng phòng, chng tai nn giao thông, ui nc và các tai nn thng tích khác (ti a 5 im). Kt qu c th t c HS c rèn luyn k nng sng thông qua vic bit t chm sóc sc im ti a 2,0

17 kho; bit gi gìn v sinh, bit sng kho mnh và an toàn. HS c rèn luyn k nng sng thông qua rèn ý thc chp hành tt lut l giao thông; rèn luyn cách t phòng, chng tai nn giao thông, ui nc và các tai nn thng tích khác. Nhng kt qu c th khác (do S GDT quy nh) 2,0 1,0

3.3. Rèn luyn k nng ng x vn hoá, chung sng hoà bình, phòng nga bo lc và các t nn xã hi (ti a 5 im). Kt qu c th t c HS c GD k nng sng thông qua rèn luyn và thc hin các quy nh v cách ng x có vn hóa, oàn kt, thân ái, giúp ln nhau. HS c GD k nng sng thông qua rèn luyn và thc hin các quy nh v chng bo lc trong trng và phong tránh các t nn xã hi. Không có hin tng kì th, vi phm v gii, bo lc trong trng. Nhng kt qu c th khác (do S GDT quy nh) im ti a 2,0 1,0 1,0 1,0

Ni dung 4. T chc các hot ng tp th vui ti lành mnh (ti a 15 im) 4.1. T chc các hot ng vn ngh, th thao mt cách thit thc, khuyn khích s tham gia ch ng, t giác ca hc sinh (ti a 10 im). Kt qu c th t c Có k hoch t chc các hot ng vn ngh, th thao ca lp, ca trng thit thc và to iu kin, khuyn khích hc sinh tham gia. Nhà trng có t chc, gii thiu cho hc sinh, giáo viên mt s làn iu dân ca ca a phng và dân tc. T chc các hot ng vn ngh, th thao (gn vi truyn thng vn hoá a phng) ca lp, ca trng theo úng k hoch vi s tham gia ch ng, tích cc và t giác ca hc sinh. Nhng kt qu c th khác (do S GDT quy nh) im ti a 3,0 3,0

3,0 1,0

4.2. T chc các trò chi dân gian và các hot ng vui chi gii trí tích cc khác phù hp vi la tui hc sinh (ti a 10 im). Kt qu c th t c Thc hin su tm và ph bin các trò chi dân gian cho hc sinh im ti a 1,0

18 (gn vi truyn thng vn hoá a phng). T chc hp lý các trò chi dân gian, các hot ng vui chi gi trí tích cc, phù hp vi la tui. HS tham gia tích cc, hng thú vào các trò chi dân gian, các hot ng vui chi gii trí tích cc theo k hoch hc tp và hot ng ca lp, trng. Nhng kt qu c th khác (do S GDT quy nh) 2,0

1,0 1,0

Ni dung 5. Hc sinh tham gia tìm hiu, chm sóc và phát huy giá tr các di tích lch s, vn hóa, cách mng a phng (ti a 10 im) 5.1. Mi trng u nhn chm sóc mt di tích lch s, vn hoá hoc di tích cách mng a phng, góp phn làm cho di tích ngày mt sch p hn, hp dn hn; tuyên truyn, gii thiu các công trình, di tích ca a phng vi bn bè (ti a 5 im). Kt qu c th t c ã ng ký và c c quan có thm quyn phân công chm sóc di tích lch s, vn hóa, cách mng; chm sóc gia ình thng binh, lit s, gia ình có công vi nc, M Vit Nam anh hùng a phng. Có k hoch c th và t chc cho hc sinh chm sóc di tích lch s, vn hóa, cách mng, chm sóc các gia ình thng binh, lit s, gia ình có công vi nc, M Vit Nam anh hùng a phng. T chc cho hc sinh tham gia các hot ng thm quan, tìm hiu các công trình hin i, di tích lch s, vn hoá, cách mng, làng ngh ca a phng và t nc. Có k hoch hot ng tuyên truyn, gii thiu các công trình hin i, di tích lch s, vn hoá, cách mng, làng ngh ca a phng vi bn bè và t chc thc hin tt công tác này. Nhng kt qu c th khác (do S GDT quy nh) im ti a 1,0

1,0

1,0

1,0 1,0

5.2. Mi trng có k hoch và t chc giáo dc truyn thng vn hoá dân tc và tinh thn cách mng mt cách hiu qu cho tt c hc sinh; phi hp vi chính quyn, oàn th và nhân dân a phng phát huy giá tr ca các di tích lch s, vn hoá và cách mng cho cuc sng cng ng a phng và khách du lch (ti a 5 im). Kt qu c th t c Có chng trình, k hoch và t chc thc hin hiu qu, thit thc công tác giáo dc vn hoá dân tc và tinh thn cách mng cho hc im ti a 2,0

19 sinh thông qua các hot ng giáo dc NGLL vi các hình thc a dng, phong phú và phù hp vi la tui. Có k hoch phi hp vi chính quyn, các t chc oàn th và nhân dân a phng trong vic phát huy giá tr các di tích lch s, vn hóa, cách mng cho cuc sng và cng ng a phng và khách du lch. Thc hin phi hp vi chính quyn, các t chc oàn th và nhân dân a phng t chc thc hin hiu qu vic phát huy giá tr các di tích lch s, vn hóa, cách mng cho cuc sng và cng ng a phng và khách du lch. Nhng kt qu c th khác (do S GDT quy nh) 1,0

1,0 1,0

Ni dung 6. V tính sáng to trong vic ch o phong trào và mc tin b ca trng trong thi gian qua (ti a 15 im, chung cho GDMN, GDTH, GDTrH). 6.1. Có s sáng to trong vic t chc ch o phong trào thi ua (ti a 5 im). Kt qu c th t c ó lp Ban Ch o, lp k hoch thc hin, t chc phát ng phong trào thi ua vi các thành viên trong trng, Ban i din cha m hc sinh và lng ghép vi các cuc vn ng: "Hai không" và "Mi thy c giáo là mt tm gng o c, t hc và sáng to". ó trin khai thc hin Ch th 71/2008/CT-BGDT ngày 23/12/2008 ca B GDT v tng cng phi hp nhà trng, gia ình và xã hi trong công tác giáo dc tr em, hc sinh, sinh viên. ã t chc ly ý kin hc sinh, cha m hc sinh úng góp xây dng trng (qua hp th góp ý, qua Ban i din cha m hc sinh...). ã liên h vi chính quyn a phng, phi hp vi các c quan, oàn th qun chúng, doanh nghip, nhà ho tâm, vn ngh s, c quan thông tin i chúng t chc thc hin phong trào thi ua. Nhng kt qu c th khác (do S GDT quy nh). im ti a

1,0

1,0

1,0

1,0 1,0

6.2. Tin b qua quá trình phn u và qua các k ánh giá (ti a 10 im, không cng im các mc, ch tính theo mt trong các mc im quy nh). Kt qu c th t c Tng s im ánh giá 5 ni dung và mc 6.1 t di 45 hoc s im t c thp hn k ánh giá gn nht va qua. Tng s im ánh giá 5 ni dung và mc 6.1 t 45 n 50 và bng hoc cao hn k ánh giá gn nht va qua. im ti a 0 1,0

20 Tng s im ánh giá 5 ni dung và mc 6.1 t t 51 n 55 và bng hoc cao hn k ánh giá gn nht va qua. Tng s im ánh giá 5 ni dung và mc 6.1 t t 56 n 60 và bng hoc cao hn k ánh giá gn nht va qua. Tng s im ánh giá 5 ni dung và mc 6.1 t t 61 n 65 và bng hoc cao hn k ánh giá gn nht va qua. Tng s im ánh giá 5 ni dung và mc 6.1 t t 66 n 70 và cao hn k ánh giá gn nht va qua. Tng s im ánh giá 5 ni dung và mc 6.1 t t 71 n 75 và bng hoc cao hn k ánh giá gn nht va qua. Tng s im ánh giá 5 ni dung và mc 6.1 t t 76 n 80 và bng hoc cao hn k ánh giá gn nht va qua. Tng s im ánh giá 5 ni dung và mc 6.1 t t 81 n 85 và bng hoc cao hn k ánh giá gn nht va qua. Tng s im ánh giá 5 ni dung và mc 6.1 t t 86 n 89 và bng hoc cao hn k ánh giá gn nht va qua. Tng s im ánh giá 5 ni dung và mc 6.1 t 90, bng hoc cao hn k ánh giá gn nht va qua và có tin b mi mt vt bc. 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10

B GIÁO DC VÀ ÀO TO

Ph lc 3. ÁNH GIÁ TRNG THCS, THPT

(Ph lc kèm theo vn bn hng dn s 1741./BGDT-GDTrH ngày 05/3/2009 ca B Giáo dc và ào to) Ni dung 1. Xây dng trng lp xanh, sch, p, an toàn (ti a 20 im) 1.1. Bo m trng hc an toàn, sch s, có cây xanh, thoáng mát và ngày càng p hn, lp hc ánh sáng, bàn gh hp la tui hc sinh (ti a 5 im). Kt qu c th t c Có tng (hàng rào) bao quanh, cng, bin tên trng theo quy nh ca iu l nhà trng, din tích theo quy nh i vi trng chun quc gia, phòng hc sáng sa, thoáng mát, bàn gh úng quy cách; có nhà tp a nng, sân chi, sân tp, phòng làm vic, phòng truyn thng và có th tc pháp lý v quyn s dng t. Có phòng hc b môn, máy vi tính theo quy nh (cp THPT phi kt ni Internet tc cao), th vin và sách báo tham kho phc v ging dy, hc tp. Có nhân viên và dch v y t chm sóc sc khe, có nc ung hp v sinh và có ging nc sch hoc có ngun cp nc, h thng thoát nc; khuôn viên sch s; có cây xanh, vn hoa, cây cnh. Có a vào vn bn ni quy v an toàn trên ng i hc, khi tham gia giao thông và an toàn v in, phòng chng cháy n, thiên tai (bão lt, sm sét, l t, ng t, sóng thn...), dch bnh. Nhng kt qu c th khác (do S GDT quy nh). im ti a

1,0

1,0

1,0

1,0 1,0

1.2. T chc hc sinh trng cây và chm sóc cây thng xuyên (ti a 5 im). Kt qu c th t c ã t chc cho hc sinh trng cây trong khuôn viên, di tích lch s, vn hóa, cách mng hoc ni công cng (không có iu kin trng cây thì ngoi khóa v vai trò ca cây xanh, rng trong vic hn ch l lt, khc phc hiu ng nhà kính và s bin i khí hu trên trái t). ã t chc cho hc sinh chm sóc cây bóng mát, vn hoa, cây cnh. Trng có trng mt s cây, cây thuc phc v ging dy, hc tp. Không có tình trng hc sinh ca trng xâm phm cây xanh, vn hoa, cây cnh hoc trèo cây xy ra tai nn. Nhng kt qu c th khác (do S GDT quy nh). im ti a

1,0

1,0 1,0 1,0 1,0

2

1.3. Có nhà v sinh c t v trí phù hp vi cnh quan trng hc, c gi gìn v sinh sch s (ti a 5 im). Kt qu c th t c ã có nhà v sinh dùng riêng cho giáo viên, nhân viên và riêng cho hc sinh (u b trí riêng cho nam và cho n). Nhà v sinh t v trí phù hp, hp m quan, không gây ô nhim môi trng trong trng và dân c xung quanh. Nhà v sinh thng xuyên sch s và cp nc sch. Nhng kt qu c th khác (do S GDT quy nh). im ti a 2,0 1,0 1,0 1,0

1.4. Hc sinh tích cc tham gia bo v cnh quan môi trng, gi gìn v sinh công cng, trng lp và cá nhân (ti a 5 im). Kt qu c th t c T chc cho hc sinh trc nht lp hc hàng ngày và tng v sinh toàn trng thng k. ã có thùng rác t trong khuôn viên, thu gom rác thi v úng ni quy nh, không có hin tng vt rác ba bãi trong trng. Không có hin tng t tin vit ch, khc, v lên tng, bàn gh. Nhng kt qu c th khác (do S GDT quy nh). im ti a 1,0 1,0 1,0 2,0

Ni dung 2. Dy và hc có hiu qu, phù hp vi c im la tui ca hc sinh mi a phng, giúp các em t tin trong hc tp (ti a 25 im) 2.1. Tích cc i mi phng pháp ging dy nhm khuyn khích s chuyên cn, tích cc, ch ng, sáng to và ý thc vn lên, rèn luyn kh nng t hc ca hc sinh (ti a 20 im). Kt qu c th t c Giáo viên thc hin úng chun kin thc, k nng ca Chng trình; s dng hp lý sách giáo khoa và có thái thân thin vi hc sinh. Giáo viên thc hin cân i gia truyn th kin thc vi rèn luyn k nng cho hc sinh trong quá trình dy hc. Giáo viên thuyt trình hp lý, không lm dng c - chép, có phân tích khai thác li hng dn hc sinh rèn luyn k nng t duy. im ti a 2,0 2,0 1,0

3

Giáo viên hng dn hc sinh t nghiên cu cá nhân hoc theo nhóm mt s chuyên phù hp và thc hành thuyt trình trc lp. Giáo viên có liên h thc t khi dy hc, thc hin tt ni dung giáo dc a phng và yêu cu dy hc tích hp, nu có. Giáo viên s dng các thit b dy hc ti thiu úng quy nh. Giáo viên i mi ánh giá và hng dn hc sinh bit t ánh giá kt qu hc tp. Hc sinh hc lc yu kém c giúp hc tp tin b, hc sinh gii c bi dng nâng cao hn na kt qu hc tp. Giáo viên d gi rút kinh nghim, hi tho v phng pháp dy hc. Hc sinh hng thú hc tp; c t chc làm vic cá nhân, theo cp, theo nhóm (nu ch có mt s giáo viên thc hin thì tr bt im). Trng có t chc hc 2 bui/ngày hoc trên 6 bui/tun. ã thông báo kt qu rèn luyn, hc tp ti gia ình hc sinh tng hc k; kt qu xp loi hnh kim, hc lc ca hc sinh tin b hn, hc sinh b hc gim so vi hc k hoc nm hc trc. Giáo viên s dng có hiu qu phòng hc b môn. Giáo viên ng dng hp lý công ngh thông tin trong dy hc. Hc sinh làm thí nghim, thc hành Vt lí, Hóa hc, Sinh hc, Công ngh, Ngh ph thông, Tin hc vi máy tính kt ni internet. Nhng kt qu c th khác (do S GDT quy nh). 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0

2.2. Hc sinh c khuyn khích xut sáng kin và cùng các thy cô giáo thc hin các gii pháp vic dy và hc có hiu qu ngày càng cao (ti a 5 im). Kt qu c th t c Nhà trng ã t chc ly ý kin ca hc sinh i mi phng pháp giáo dc, ging dy ca giáo viên. Nhà trng ã t chc hi tho hc sinh trao i kinh nghim v phng pháp hc tp và phn u rèn luyn. Giáo viên ã tip thu ý kin ca hc sinh, cha m hc sinh nâng cao cht lng giáo dc o c, ging dy và hc tp. Hc sinh tham gia hot ng nghiên cu khoa hc, sáng to k thut. im ti a 1,0 1,0 1,0 1,0

4

Nhng kt qu c th khác (do S GDT quy nh). Ni dung 3. Rèn luyn k nng sng cho hc sinh (ti a 15 im)

1,0

3.1. Rèn luyn k nng ng x hp lý vi các tình hung trong cuc sng, thói quen và k nng làm vic, sinh hot theo nhóm (ti a 5 im). Kt qu c th t c Giáo dc v trách nhim công dân i vi xã hi, v quyn tr em, bình ng nam n, kính trng ông bà, cha m, trách nhim i vi gia ình, xã hi thông qua hot ng giáo dc ngoài gi lên lp, giáo dc tp th, ngoi khóa và hot ng xã hi. Rèn luyn cho hc sinh thói quen hc tp, lao ng, vui chi có k hoch, bit làm vic theo nhóm; t ch khi gp tình hung cng thng. T chc c mt s hot ng t thin, nhân o trong nhà trng, vi cng ng và t vn tâm lý cho hc sinh. Thc hin mt s ch thông qua các tiu phm do hc sinh t sáng tác, trình din trc công chúng trong và ngoài trng cho hc sinh. Nhng kt qu c th khác (do S GDT quy nh). im ti a

1,0

1,0 1,0 1,0 1,0

3.2. Rèn luyn sc khe và ý thc bo v sc khe, k nng phòng, chng tai nn giao thông, ui nc và các tai nn khác (ti a 5 im) Kt qu c th t c Hc sinh c cung cp kin thc v v sinh an toàn thc phm, phòng nga ng c do thc n, ung, khí c, cht c, cht thi và các yu t gây hi khác. Hc sinh c giáo dc v sc kho th cht và tinh thn (bit phòng chng các bnh thông thng, phòng chng HIV-AIDS, rèn luyn th lc, cân bng tâm lý sng lc quan...) và giáo dc v gii tính, tình yêu, hôn nhân, gia ình phù hp vi tâm sinh lý la tui. ã giáo dc v an toàn giao thông (ng b, ng thy, ng không...), trách nhim bo v công trình, phng tin giao thông (cu cng, n chiu sáng công cng, èn hiu, bin báo...), bo v xe la và ã tp dt v an toàn giao thông cho hc sinh, trc ht là gi an toàn ni d xy ra tai nn (trên sông nc, qua ng st...). im ti a 1,0

1,0

1,0

5

ã tp dt cho hc sinh v phòng chng tai nn v in, ui nc, cháy n, cháy rng (bit s dng công c cha cháy), thiên tai (l lt, bão lc, sm sét, l t, ng t, triu cng, sóng thn...) và sn sàng tham gia cu h theo kh nng ca mình. Nhng kt qu c th khác (do S GDT quy nh).

1,0

1,0

3.3. Rèn luyn k nng ng x vn hóa, chung sng thân thin, phòng nga bo lc và t nn xã hi (ti a 5 im). Kt qu c th t c ã a vào ni quy các quy nh ca iu l nhà trng v các hành vi hc sinh, giáo viên không c làm. ã ban hành Quy tc ng x ca giáo viên, nhân viên, hc sinh trong quan h ni b nhà trng và sinh hot xã hi nhm to môi trng thân thin, phòng nga bo lc và t nn xã hi. ã t chc cho hc sinh ký cam kt v gi gìn li sng vn hóa, bài tr các hành vi bo lc và t nn xã hi theo quy nh ca nhà trng. Có môi trng s phm tt, mi thành viên ng x có vn hoá trong trng, vi cng ng, x lý tt mi tình hung cng thng, xung t. Nhng kt qu c th khác (do S GDT quy nh). im ti a 1,0

1,0

1,0 1,0 1,0

Ni dung 4. T chc hot ng tp th vui ti, lành mnh (ti a 15 im) 4.1. T chc các hot ng vn ngh, th thao mt cách thit thc, khuyn khích s tham gia ch ng, t giác ca hc sinh (ti a 10 im). Kt qu c th t c ã ph bin kin thc v mt s hot ng vn hóa, vn ngh, du lch, th thao cho hc sinh. ã t chc mt s hot ng vn hóa, vn ngh, du lch, th thao cho hc sinh trong ni b trng. ã tham gia Hi khe Phù ng, Hi thi vn ngh, th thao do các c quan có thm quyn t chc t Huy chng ng tr lên. ã t chc mt s hot ng vn hóa, vn ngh, th thao ca hc sinh, giáo viên, nhân viên trc công chúng ngoài nhà trng. Nhng kt qu c th khác (do S GDT quy nh). im ti a 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

6

4.2. T chc các trò chi dân gian và các hot ng vui chi gii trí tích cc khác phù hp vi la tui ca hc sinh (ti a 5 im). Kt qu c th t c ã ph bin kin thc v mt s trò chi dân gian cho hc sinh. ã t chc các trò chi dân gian phù hp vi la tui ca hc sinh. ã t chc hot ng vui chi gii trí khác phù hp vi hc sinh; hc sinh ã t chc trò chi dân gian trc công chúng; hc sinh tham gia các hot ng l hi dân gian do c quan chc nng t chc. Nhng kt qu c th khác (do S GDT quy nh). im ti a 1,0 1,0 2,0 1,0

Ni dung 5. Hc sinh tham gia tìm hiu, chm sóc và phát huy giá tr các di tích lch s, vn hóa, cách mng a phng (ti a 10 im) 5.1. m nhn chm sóc mt di tích lch s, vn hóa, cách mng; chm sóc gia ình lit s, gia ình din chính sách hoc chm sóc gi gìn, tôn to công trình công cng a phng (ti a 5 im). Kt qu c th t c ã ng ký và c c quan có thm quyn phân công chm sóc di tích lch s, vn hóa, cách mng; chm sóc gia ình lit s, M Vit Nam anh hùng, gia ình din chính sách, gi gìn, tôn to công trình công cng a phng. ã t chc cho hc sinh chm sóc di tích lch s, vn hóa, cách mng; chm sóc gia ình lit s, M Vit Nam anh hùng, gia ình din chính sách; chm sóc gi gìn, tôn to công trình công cng a phng. Nhng kt qu c th khác (do S GDT quy nh). im ti a 2,0

2,0 1,0

5.2. T chc giáo dc truyn thng lch s, vn hoá, cách mng cho hc sinh; phi hp vi các c quan chc nng t chc hot ng phát huy giá tr các di tích lch s, vn hóa, cách mng cho cng ng và khách du lch (ti a 5 im). Kt qu c th t c ã thc hin ni dung giáo dc a phng v truyn thng lch s, vn hóa, cách mng cho hc sinh. ã t chc cho hc sinh tham quan hc tp ti di tích lch s, vn hóa, cách mng, bo tàng, danh lam thng cnh, c s kinh t, làng ngh... ã t chc cho giáo viên, hc sinh su tm, biên son tài liu, sáng im ti a 1,0 1,0 1,0

7

tác kch, th ca, truyn thuyt v các di tích lch s, vn hóa, cách mng ti a phng và truyn thng nhà trng. ã có giáo viên, hc sinh vit bài, chp nh, quay phim, v tranh, sáng tác bài hát c ng trên báo, a lên chng trình phát thanh, truyn hình (ca trung ng hoc a phng) gii thiu truyn thng, di tích lch s, vn hóa, cách mng ca a phng hoc ca ni khác. Nhng kt qu c th khác (do S GDT quy nh).

1,0

1,0

Ni dung 6. V tính sáng to trong vic ch o phong trào và mc tin b ca trng trong thi gian qua (ti a 15 im, chung cho GDMN, GDTH, GDTrH). 6.1. Có s sáng to trong vic t chc ch o phong trào thi ua (ti a 5 im). Kt qu c th t c ã lp Ban Ch o, lp k hoch thc hin, t chc phát ng phong trào thi ua vi các thành viên trong trng, Ban i din cha m hc sinh và lng ghép vi các cuc vn ng: "Hai không" và "Mi thy cô giáo là mt tm gng o c, t hc và sáng to". ã trin khai thc hin Ch th 71/2008/CT-BGDT ngày 23/12/2008 ca B GDT v tng cng phi hp nhà trng, gia ình và xã hi trong công tác giáo dc tr em, hc sinh, sinh viên. ã t chc ly ý kin hc sinh, cha m hc sinh óng góp xây dng trng (qua hp th góp ý, qua Ban i din cha m hc sinh...). ã liên h vi chính quyn a phng, phi hp vi các c quan, oàn th qun chúng, doanh nghip, nhà ho tâm, vn ngh s, c quan thông tin i chúng t chc thc hin phong trào thi ua. Nhng kt qu c th khác (do S GDT quy nh). im ti a

1,0

1,0

1,0

1,0 1,0

6.2. Tin b qua quá trình phn u và qua các k ánh giá (ti a 10 im, không cng im các mc, ch tính theo mt trong các mc im quy nh). Kt qu c th t c Tng s im ánh giá 5 ni dung và mc 6.1 t di 45 (ti a: 90) hoc s im t c thp hn k ánh giá gn nht va qua. Tng s im ánh giá 5 ni dung và mc 6.1 t 45 n 50 và bng hoc cao hn k ánh giá gn nht va qua. Tng s im ánh giá 5 ni dung và mc 6.1 t t 51 n 55 và im ti a 0 1,0 2,0

8

bng hoc cao hn k ánh giá gn nht va qua. Tng s im ánh giá 5 ni dung và mc 6.1 t t 56 n 60 và bng hoc cao hn k ánh giá gn nht va qua. Tng s im ánh giá 5 ni dung và mc 6.1 t t 61 n 65 và bng hoc cao hn k ánh giá gn nht va qua. Tng s im ánh giá 5 ni dung và mc 6.1 t t 66 n 70 và cao hn k ánh giá gn nht va qua. Tng s im ánh giá 5 ni dung và mc 6.1 t t 71 n 75 và bng hoc cao hn k ánh giá gn nht va qua. Tng s im ánh giá 5 ni dung và mc 6.1 t t 76 n 80 và bng hoc cao hn k ánh giá gn nht va qua. Tng s im ánh giá 5 ni dung và mc 6.1 t t 81 n 85 và bng hoc cao hn k ánh giá gn nht va qua. Tng s im ánh giá 5 ni dung và mc 6.1 t t 86 n 89 và bng hoc cao hn k ánh giá gn nht va qua. Tng s im ánh giá 5 ni dung và mc 6.1 t 90, bng hoc cao hn k ánh giá gn nht va qua và có tin b mi mt vt bc. 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10

B GIÁO DC VÀ ÀO TO

Information

28 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

293457