Read Microsoft Word - TURALLAR_ihale_dosyasi_v3[1]_08072011 text version

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

TR41-10-01-173 SÖZLESME NUMARALI TURALLAR MAKNA REKABETÇ GÜCÜN ARTTIRILMASI PROJES (MAL ALIMI) HALE DOSYASI

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

EKLER LSTES

SR EK 3: Teklif Dosyasi

Bölüm A: steklilere Talimatlar

Bölüm B: Taslak Sözleme (Özel Koullar) ve Ekleri

Söz. Ek-1: Genel Koullar Söz. Ek-2: Teknik artname ( Tanimi) Söz. Ek-3: Teknik Teklif Söz. Ek-4: Mali Teklif Söz. Ek-5: Standart Formlar ve Dier Gerekli Belgeler

Bölüm C: Dier Bilgiler

dari Uygunluk Deerlendirme Tablosu Teknik Deerlendirme Tablolar.

Bölüm D: Teklif Sunum Formu Beyanname Formati

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

TEKLF DOSYASI

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

Bölüm A: steklilere Talimatlar

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

Kalkinma Ajanslari Tarafindan Mali Destek Salanan Projeler Kapsamindaki haleler için

STEKLLERE TALMATLAR

haleye katilacak olan isteklilerin aaida belirtilen nitelikleri haiz olmalari ve tekliflerini aaida sayilan talimatlara uygun olarak hazirlayarak sunmalari zorunludur. Kalkinma Ajansi ile imzalami olduu sözleme kapsaminda mali destek yararlanicisi, proje faaliyetlerinde belirttii alimlarda Sözleme Makami olarak adlandirilacaktir. Sözleme Makami, aaida belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve ihalelerin temel satin alma kurallarina uygun olarak sonuçlandirilmasini salayacaktir. Kalkinma Ajansi; ihalenin aibeli olduu ve temel satin alma kurallarinin ihlal edildii kanaatine varirsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ihalenin yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasindan ve doabilecek maliyetlerden Kalkinma Ajansi hiçbir ekilde sorumlu tutulamaz.

Madde 1- Sözleme Makamina ilikin bilgiler Sözleme Makaminin; a) Adi/Ünvani: TURALLAR ULUSLARARASI MAKNA SANAY VE TCARET LMTED RKET b) Adresi:. DUAÇINARI MAHALLES FEK SOKAK NO:10 YILDIRIM/BURSA/TÜRKYE c) Telefon numarasi: 0 (224) 360 28 13/ 0 (224) 363 43 33 d) Faks numarasi: 0 (224) 360 42 52 e) Elektronik posta adresi: [email protected] f) lgili personelinin adi-soyadi/unvani: B. Yücel TURAL/ irket Müdürü stekliler, ihaleye ilikin bilgileri yukaridaki adres ve numaralardan, Sözleme Makaminin görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. Madde 2- hale konusu ie ilikin bilgiler hale konusu iin; a) Projeninin Adi: TURALLAR MAKNA REKABETÇ GÜCÜN ARTTIRILMASI b) Sözleme kodu: TR41-10-01-173 c) Fiziki Miktari ve türü: 1 Adet CNC Kayar Otomat Tezgahi (mal alimi) d) in/Teslimin Gerçekletirilecei yer: DUAÇINARI MAHALLES FEK SOKAK NO:10 YILDIRIM/BURSA/TÜRKYE e) Alima ait (varsa) dier bilgiler: Monte edilmi, çaliir ve eitimi verilmi ekilde. Madde 3- haleye ilikin bilgiler haleye ilikin bilgiler; a) hale usulü: Açik hale Usulü b) halenin yapilacai adres: YILDIRIM/BURSA/TÜRKYE c) hale tarihi: 29.07.2011 d) hale saati: 15:00

DUAÇINARI

MAHALLES

FEK

SOKAK

NO:10

Madde 4- hale dosyasinin görülmesi ve temini hale dosyasi Sözleme Makaminin yukarida belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlarin Sözleme Makami tarafindan onayli ihale dosyasini 100 TL bedel mukabili satin almasi zorunludur. stekli ihale dosyasini satin almakla, ihale dosyasini oluturan belgelerde yer alan koul ve kurallari kabul etmi sayilir. hale dosyasini oluturan belgelerin Türkçe yaninda baka dillerde de hazirlanip isteklilere satilmasi / sunulmasi halinde, ihale dosyasinin anlailmasinda, yorumlanmasinda ve Sözleme Makami ile istekliler arasinda oluacak anlamazliklarin çözümünde Türkçe metin esas alinacaktir. Madde 5- Tekliflerin sunulacai yer, son teklif verme tarih ve saati Teklifler aaida belirtilen adrese elden veya posta yoluyla teslim edilebilir:

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

a) Tekliflerin sunulacai yer: DUAÇINARI YILDIRIM/BURSA/TÜRKYE b) Son teklif verme tarihi (hale tarihi) : 29.07.2011 c) Son teklif verme saati (hale saati) : 15:00

MAHALLES

FEK

SOKAK

NO:10

Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarida belirtilen yere verilebilecei gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo veya kurye vasitasiyla da gönderilebilir. hale (son teklif verme) saatine kadar Sözleme Makamina ulamayan teklifler deerlendirmeye alinmayacaktir. Postada yaanan gecikmelerden Sözleme Makami sorumlu tutulamaz. Sözleme Makamina verilen veya ulaan teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alinamaz. hale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlamasi halinde ihale, takip eden ilk i gününde yukarida belirtilen saatte ayni yerde yapilir ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. Çalima saatlerinin sonradan deimesi halinde de ihale yukarida belirtilen saatte yapilir. Saat ayarlarinda, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)'nun ulusal saat ayari esas alinir. Madde 6- hale dosyasinin kapsami hale dosyasi aaidaki belgelerden olumaktadir: a) b) haleye davet mektubu (Gerekli Deildir) Teklif Dosyasi (Sözleme Taslai, Özel Koullar, Genel Koullar, Teknik artname, Teklif Sunma Formlari, Teklif Deerlendirme Formlari ve ilgili satin almaya mahsus dier belgeler)

Ayrica Genel Koullarin veya bu talimatlarin ilgili hükümleri gereince, Sözleme Makaminin çikaracai zeyilnameler ile isteklilerin yazili talebi üzerine Sözleme Makami tarafindan yapilan yazili açiklamalar, ihale dosyasinin balayici bir parçasini tekil eder. steklinin yukarida belirtilen dokümanlarin tümünün içeriini dikkatli bir ekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilikin artlari yerine getirememesi halinde ortaya çikacak sorumluluk teklif verene ait olacaktir. hale dosyasinda öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler deerlendirmeye alinmaz. Madde 7- haleye katilabilmek için gereken belgeler steklilerin ihaleye katilabilmeleri için aaida sayilan belgeleri teklifleri kapsaminda sunmalari gerekir: a) Tebligat için adres beyani ve ayrica irtibat için telefon ve varsa faks numarasi ile elektronik posta adresi, b) Mevzuati gerei kayitli olduu Ticaret ve/veya Sanayi Odasi veya Meslek Odasi Belgesi; 1. Gerçek kii olmasi halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduu yilda alinmi ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasina veya ilgili Meslek Odasina kayitli olduunu gösterir belge, 2. Tüzel kii olmasi halinde, mevzuati gerei tüzel kiiliin siciline kayitli bulunduu Ticaret ve/veya Sanayi Odasindan, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduu yilda alinmi, tüzel kiiliin sicile kayitli olduuna dair belge, c) Teklif vermeye yetkili olduunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1. Gerçek kii olmasi halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2. Tüzel kii olmasi halinde, ilgisine göre tüzel kiiliin ortaklari, üyeleri veya kuruculari ile tüzel kiiliin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlari tevsik eden belgeler ile tüzel kiiliin noter tasdikli imza sirküleri, d) Bu talimatlarin ilgili maddesinde sayilan durumlarda olunmadiina ilikin yazili taahhütname, e) ekli ve içerii bu belgede belirlenen teklif mektubu, f) Bu belgede tanimlanan geçici teminat, (Bu ihale kapsaminda geçici teminat istenmemektedir.) g) Vekâleten ihaleye katilma halinde, istekli adina katilan kiinin ihaleye katilmaya ilikin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

h) steklinin i ortaklii olmasi halinde i ortaklii beyannamesi ile konsorsiyumlarin da teklif verebilecekleri öngörülmü ise, isteklinin konsorsiyum olmasi halinde konsorsiyum beyannamesi, i) hale dosyasinin satin alindiina dair belge, j) Ortai olduu veya hissedari bulunduu tüzel kiiliklere ilikin beyanname, steklinin i ortaklii olmasi halinde (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafindan ayri ayri verilmesi zorunludur. haleye katilabileceklerinin öngörülmesi halinde Konsorsiyumlarda (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafindan ayri ayri verilmesi gerekir. k) Sözleme Makami tarafindan ihalenin niteliine göre belirlenecek ekonomik ve mali yeterlie ilikin (vergi dairesi veya Serbest Muhasebeci - Mali Müavir (SM-MM) onayli son 3 döneme ait bilançolari) l) Sözleme Makami tarafindan belirlenecek mesleki ve teknik yeterlie ilikin belgeler (Teklif bedelinin en az %80'i tutarinda i bitirme belgeleri) stekliler, yukarida sayilan belgelerin aslini veya aslina uygunluu noterce onaylanmi örneklerini vermek zorundadir. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi'nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliine bali odalarca "aslinin aynidir" eklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunlarin noter onayli suretleri kabul edilecektir. Noter onayli belgelerin aslina uygun olduunu belirten bir erh taimasi zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmi olanlar ile "ibraz edilenin aynidir" veya bu anlama gelecek bir erh taiyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. stekliler, istenen belgelerin asli yerine ihaleden önce Sözleme Makaminin yetkili personeli tarafindan "asli Sözleme Makami tarafindan görülmütür" veya bu anlama gelecek erh düülen ve asli kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler. Madde 8-halenin yabanci isteklilere açiklii Sözleme Makami tarafindan gerçekletirilecek ihaleler yerli yabanci tüm isteklilere açiktir. Madde 9. haleye katilamayacak olanlar Aaida sayilanlar dorudan veya dolayli veya alt yüklenici olarak, kendileri veya bakalari adina hiçbir ekilde, Kalkinma Ajanslarinca salanan mali destekler kapsaminda gerçekletirilen ihalelere katilamazlar; a) Kamu ihalelerine katilmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmi olanlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamina giren suçlardan ve organize suçlardan dolayi hükümlü bulunanlar, dolandiricilik, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarindan veya baka bir yasadii faaliyetten dolayi kesinlemi yargi karari ile mahkûm olanlar, lgili mercilerce hileli iflas ettiine karar verilenler. Sözleme Makaminin ihale yetkilisi kiileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kiiler. Sözleme Makaminin ihale konusu ile ilgili her türlü ihale ilemlerini hazirlamak, yürütmek, sonuçlandirmak ve onaylamakla görevli olanlar. (c) ve (d) bentlerinde belirtilen ahislarin eleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayin hisimlari ile evlatliklari ve evlat edinenleri. (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortaklari ile irketleri (bu kiilerin yönetim kurullarinda görevli bulunmadiklari veya sermayesinin % 10'undan fazlasina sahip olmadiklari anonim irketler hariç). Yararlanicinin bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmu olursa olsun vakif, dernek, birlik, sandik gibi kurulular ile bu kurulularin ortak olduklari irketler. Bakanlar Kurulu Kararlari ile belirlenen ve Türkiye'de yapilacak ihalelere katilmasi yasaklanan yabanci ülkelerin isteklileri.

b) c) d) e) f)

g) h)

Ayrica ihale konusu alimla ilgili danimanlik hizmetlerini yapan yükleniciler bu iin ihalesine katilamazlar. Bu yasak, bunlarin ortaklik ve yönetim ilikisi olan irketleri ile bu irketlerin sermayesinin yarisindan fazlasina sahip olduklari irketleri için de geçerlidir. Yukaridaki yasaklara ramen ihaleye katilan istekliler ihale dii birakilarak geçici teminatlari gelir kaydedilir. Ayrica, bu durumun tekliflerin deerlendirmesi aamasinda tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapilmisa teminati gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

Alt-yüklenicilere izin verilmemektedir. Ancak bu durum, isteklilerin ortak giriim ya da konsorsiyum halinde ihalelere katilmalarina engel deildir. Madde 10- hale dii birakilma nedenleri Aaida belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarinin tespit edilmesi halinde, ihale dii birakilacaktir; a) flasi ilân edilen, zorunlu tasfiye karari verilen, alacaklilara kari borçlarindan dolayi mahkeme idaresi altinda bulunan, konkordato ilan eden veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. b) lgili mevzuat hükümleri uyarinca kesinlemi sosyal güvenlik prim borcu olan. c) lgili mevzuat hükümleri uyarinca kesinlemi vergi borcu olan. d) hale tarihinden önceki be yil içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayi yargi karariyla hüküm giyen. e) hale tarihinden önceki be yil içinde, yaptii iler sirasinda i veya meslek ahlakina aykiri faaliyetlerde bulunduu Sözleme Makami tarafindan ispat edilen. f) hale tarihi itibariyle, mevzuati gerei kayitli olduu oda tarafindan mesleki faaliyetten men edilmi olan. g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yaniltici bilgi ve/veya sahte belge verdii tespit edilen. h) 9 uncu maddede ihaleye katilamayacai belirtildii halde ihaleye katilan. i) 11 inci maddede belirtilen yasak fiil veya davranilarda bulunduu tespit edilen. Madde 11- Yasak fiil veya davranilar hale süresince aaida belirtilen fiil veya davranilarda bulunmak yasaktir: a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çikar salama, anlama, irtikap, rüvet suretiyle veya baka yollarla ihaleye ilikin ilemlere fesat karitirmak veya buna teebbüs etmek. b) steklileri tereddüde düürmek, katilimi engellemek, isteklilere anlama teklifinde bulunmak veya tevik etmek, rekabeti veya ihale kararini etkileyecek davranilarda bulunmak. c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teebbüs etmek. d) Bir istekli tarafindan kendisi veya bakalari adina dorudan veya dolayli olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek. e) 9 uncu maddede ihaleye katilamayacai belirtildii halde ihaleye katilmak. Bu yasak fiil veya davranilarda bulunanlar hakkinda fiil veya davraniin özelliine göre ilgili yasal hükümler uygulanir ve bunlarin Kalkinma Ajanslarinca salanan mali destekler kapsaminda gerçekletirilecek dier ihalelere katilmalari engellenir. Madde 12- Teklif hazirlama giderleri Tekliflerin hazirlanmasi ve sunulmasi ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. Sözleme Makami, ihalenin seyrine ve sonucuna bakilmaksizin, isteklinin üstlendii bu masraflardan dolayi hiçbir ekilde sorumlu tutulamaz. Madde 13- hale dosyasinda açiklama yapilmasi stekliler, tekliflerin hazirlanmasi aamasinda, ihale dosyasinda açiklanmasina ihtiyaç duyduklari hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden on (10) gün öncesine kadar yazili olarak açiklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapilacak açiklama talepleri deerlendirmeye alinmayacaktir. Açiklama talebinin uygun görülmesi halinde, Sözleme Makami tarafindan yapilacak açiklama, bu tarihe kadar ihale dosyasi alan tüm isteklilere yazili olarak iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karilii elden verilir. Sözleme Makaminin bu yazili açiklamasi, son teklif verme gününden en az be (5) gün önce tüm isteklilerin bilgi sahibi olmalarini salayacak ekilde yapilacaktir. Açiklamada, sorunun tarifi ve Sözleme Makaminin ayrintili cevaplari yer alir; açiklama talebinde bulunan isteklinin kimlii belirtilmez. Yapilan yazili açiklamalar, ihale dosyasini açiklamanin yapildii tarihten sonra alan isteklilere ihale dosyasi içerisinde verilir.

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

Madde 14- hale dosyasinda deiiklik yapilmasi lan yapildiktan sonra ihale dosyasinda deiiklik yapilmamasi esastir. Ancak, tekliflerin hazirlanmasini veya iin gerçekletirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Sözleme Makami tarafindan tespit edilmesi veya isteklilerce yazili olarak bildirilmesi ve bu bildirimin Sözleme Makami tarafindan yerinde bulunmasi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dosyasinda deiiklik yapilabilir. Zeyilname, ihale dosyasi alanlarin tümüne iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir veya imza karilii elden verilir ve ihale tarihinden en az be (5) gün önce bilgi sahibi olmalari salanir. Yapilan deiiklik nedeniyle tekliflerin hazirlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulmasi halinde, Sözleme Makami ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on (10) gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince ihale dosyasi satilmasina ve teklif alinmasina devam edilecektir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermi olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkani taninacaktir. Madde 15-hale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde Sözleme Makaminin serbestlii Sözleme Makaminin gerekli gördüü veya ihale dosyasinda yer alan belgelerde ihalenin yapilmasina engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususlarin bulunduunun tespit edildii hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildii isteklilere duyurulur. Bu aamaya kadar teklif vermi olanlara ihalenin iptal edildii ayrica tebli edilir. halenin iptali halinde, verilmi olan bütün teklifler reddedilmi sayilir ve bu teklifler açilmaksizin isteklilere iade edilir. halenin iptal edilmesi nedeniyle istekliler Sözleme Makamindan herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Madde 16- Ortak giriim Birden fazla gerçek veya tüzel kii i ortaklii oluturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. ortaklii oluturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, i ortaklii yaptiklarina dair pilot ortain da belirtildii ekte örnei bulunan i ortaklii beyannamesini de teklifleriyle beraber sunacaklardir. halenin i ortaklii üzerinde kalmasi halinde i ortakliindan, sözleme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklik sözlemesini vermesi istenecektir. ortaklii anlamasinda (i ortaklii beyannamesi) ve sözlemesinde i ortakliini oluturan gerçek ve tüzel kiilerin taahhüdün yerine getirilmesinde mütereken ve müteselsilen sorumlu olduklari belirtilecektir. ortakliinda pilot ortak, en çok hisseye sahip ortak olmalidir. Ortaklarin hisse oranlari, ortaklik anlamasinda (i ortaklii beyannamesi) ve ortaklik sözlemesinde gösterilir. Madde 17-Alt yükleniciler hale konusu alimin/iin tamami veya bir kismi alt yüklenicilere (taeronlara) yaptirilamaz Madde18-Teklif ve sözleme türü Tekliflerin, götürü bedel veya birim fiyat esasli olacai Sözleme Makami tarafindan belirlenir ve ihale duyurusunda hangi usul ile ihaleye çikildii belirtilir. Madde 19- Teklifin dili Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazirlanacak ve sunulacaktir. Madde 20-Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi TL'dir. Madde 21-Kismi teklif verilmesi Sözleme Makami tarafindan gerçekletirilecek ihalelerde, lotlar halinde ihaleye çikilmami ise, iin tamami için teklif sunulacak olup kismi teklifler kabul edilmeyecektir. Madde 22- Alternatif teklifler hale konusu ie ilikin olarak alternatif teklif sunulamaz.

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

Madde 23-Tekliflerin sunulma ekli Teklif Mektubu ve istenildii hallerde geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katilabilme arti olarak bu artname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfin üzerine isteklinin adi, soyadi veya ticaret unvani, tebligata esas açik adresi, teklifin hangi ie ait olduu ve ihaleyi yapan Sözleme Makamiin açik adresi yazilir. Zarfin yapitirilan yeri istekli tarafindan imzalanarak, mühürlenecek veya kaelenecektir. Teklifler ihale dosyasinda belirtilen ihale saatine kadar sira numarali alindilar kariliinda Sözleme Makamina (tekliflerin sunulacai yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açilmadan istekliye iade edilir. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatilmasi halinde, Sözleme Makami ve isteklilerin ilk teklif verme tarihine bali tüm hak ve yükümlülükleri süre açisindan, yeniden tespit edilen son teklif verme tarihine ve saatine kadar uzatilmi sayilir. Madde 24-Teklif mektubunun ekli ve içerii Teklif, bir Teknik ve bir Mali tekliften oluur ve bunlarin ayri zarflarda teslim edilmesi gerekir. Her bir teknik teklif ve mali teklifin içerisinde, üzerinde belirgin olarak "ASLIDIR" yazan bir asil nüsha ve üzerinde "KOPYADIR" yazan 1 adet kopya bulunmalidir. Teklif mektuplari, yazili ve imzali olarak sunulur. Teklif Mektubunda; a) hale dosyasinin tamamen okunup kabul edildiinin belirtilmesi, b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazi ile birbirine uygun olarak açikça yazilmasi, c) Üzerinde kazinti, silinti, düzeltme bulunmamasi, d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvani yazilmak suretiyle yetkili kiilerce imzalanmi olmasi, zorunludur. Ortak giriim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarinin, ortaklarin tamami tarafindan veya teklif vermeye yetki verdikleri kiiler tarafindan imzalanmasi gerekir. Konsorsiyum olarak teklif verecek isteklilerin teklif mektuplarinda, Konsorsiyum ortaklarinin iin uzmanlik gerektiren kisimlari için teklif ettikleri bedel ayri ayri yazilacaktir. Konsorsiyum ortaklarinin iin uzmanlik gerektiren kisimlari için teklif ettikleri bedellerin toplami, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluturacaktir. Madde 25- Tekliflerin geçerlilik süresi Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 60 takvim günü olmalidir. Bu süreden daha kisa süreyle geçerli olduu belirtilen teklif mektuplari deerlendirmeye alinmayacaktir. htiyaç duyulmasi halinde Sözleme Makami, teklif geçerlilik süresinin en fazla 30 gün süre ile uzatilmasi yönünde istekliden talepte bulunacaktir. stekli Sözleme Makaminin bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir. Sözleme Makaminin teklif geçerlilik süresinin uzatilmasi talebini reddeden isteklinin geçici teminati iade edilecektir. Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleme koullari deitirilmeksizin, söz konusu ihale için istenmise geçici teminatini kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakimdan geçici teminata ilikin hükümlere uydurmak zorundadir. Bu konudaki istek ve cevaplar yazili olarak yapilir, iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir veya imza karilii elden teslim edilir. Baarili istekli sözlemeye hak kazandiinin kendisine bildirilmesinden itibaren takip eden 60 gün için teklifinin geçerliliini salamalidir. Bildirim tarihine bakilmaksizin 60 günlük ilk süreye 60 gün daha eklenir. Madde 26- Geçici teminat ve teminat olarak kabul edilecek deerler (Bu ihale kapsaminda geçici teminat istenmemektedir.) Sözleme Makami tarafindan geçici teminat istendii duyurulan ihale kapsaminda istekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri deerlendirme dii birakilacaktir. steklinin ortak giriim olmasi halinde, toplam geçici teminat miktari ortaklik oranina veya iin uzmanlik gerektiren kisimlarina verilen tekliflere bakilmaksizin ortaklardan biri veya birkaçi tarafindan karilanabilir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarinda geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, Sözleme Makami tarafindan istenilen katilma artlarinin salanamadii gerekçesiyle deerlendirme dii birakilacaktir.

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

Teminat olarak kabul edilecek deerler aaida sayilmitir; a) Tedavüldeki Türk Parasi. b) Bankalar ve özel finans kurumlari tarafindan verilen teminat mektuplari. lgili mevzuatina göre Türkiyede faaliyette bulunmasina izin verilen yabanci bankalarin düzenleyecekleri teminat mektuplari ile Türkiye diinda faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kurulularinin kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankalarin veya özel finans kurumlarinin düzenleyecekleri teminat mektuplari da teminat olarak kabul edilir. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen dier deerlerle deitirilebilir. Madde 27- Geçici teminatin teslim yeri ve iadesi (Bu ihale kapsaminda geçici teminat istenmemektedir.) Teminat mektuplari, teklif zarfinin içinde tekliflerle birlikte Sözleme Makamina sunulur. Teminat mektuplari diindaki teminatlarin Sözleme Makaminin ilgili birimine yatirilmasi ve makbuzlarinin teklif zarfinin içinde sunulmasi gerekir. hale üzerinde kalan istekliye ait teminat mektubu ihaleden sonra Sözleme Makaminca muhafaza edilir. Dier isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. hale üzerinde kalan isteklinin geçici teminati ise, gerekli kesin teminatin verilip sözlemeyi imzalamasi halinde iade edilir. Madde 28- Son teklif teslim tarihinden önce ek bilgi talepleri hale dosyasi ve ihale konusu hakkindaki bilgi talepleri yazili olarak, tekliflerin sunulmasi için son tarihten 10 gün öncesine kadar Sözleme Makamina iletilir. Sözleme Makami, bilgi taleplerini, tekliflerin sunulmasi için son tarihten 5 gün öncesine kadar, dier isteklilerin de bilgi edinecei bir ekilde, internet sayfasinda ve ilgili Ajansin internet sayfasinda duyurur. Sözleme Makami, kendi giriimi ile ya da herhangi bir isteklinin talebi üzerine, teklif dosyasi hakkinda ek bilgi salarsa, bu tür bilgileri, tüm isteklilere ayni anda yazili olarak gönderecektir. Madde 29- Tekliflerin sunulmasi Teklifler, teklif davet mektubunda veya ilanda belirtilen son teslim tarihini geçmeyecek ekilde teslim alinmak üzere gönderilmelidir. Teklifler aaidaki ekilde teslim edilmelidir: Taahhütlü posta / kargo servisi) ile DUAÇINARI MAHALLES FEK SOKAK NO:10 YILDIRIM/BURSA/TÜRKYE Ya da Sözleme Makamina dorudan elden DUAÇINARI MAHALLES FEK SOKAK NO:10 YILDIRIM/BURSA/TÜRKYE teslim (kurye servisleri de dahil) edilmeli ve teslim kariliinda imzali ve tarihli bir belge alinmalidir.

Baka yollarla ulatirilan teklifler deerlendirmeye alinmayacaktir. Teklifler, çift zarf sistemi kullanilarak teslim edilmelidir; bir di paket veya zarfin içerisinde, birinin üzerinde A Zarfi- Teknik Teklif, dierinin üzerinde B Zarfi- Mali teklif yazan iki ayri mühürlü zarf olmalidir. Mali teklif diindaki, teknik teklifi oluturan dier tüm kisimlar A Zarfinin içine konmalidir, (örn. teklif teslim formu, organizasyon ve metodoloji belgesi, Kilit uzmanlar ve ücreti belgesi, isteklinin beyannamesi, tüzel ve mali kimlik formu). Bu kurallarin herhangi bir ekilde yerine getirilmemesi, (örn. Mühürlenmemi zarflar ya da teknik teklifte fiyata herhangi bir atif yapilmasi) kurallarin ihlali olarak deerlendirilecek ve teklifin reddedilmesine yol açacaktir. Madde 30- Tekliflerin mülkiyeti Sözleme Makami, bu ihale süreci sirasinda alinan tüm tekliflerin mülkiyet haklarina sahiptir. Sonuç olarak, teklif sahiplerinin tekliflerini geri alma haklari yoktur. Madde 31-Tekliflerin açilmasi Deerlendirme Komitesince, tekliflerin alinmasi ve açilmasinda aaida yer alan usul uygulanir; a) Deerlendirme Komitesince bu artnamede belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif verilmi olduu bir tutanakla tespit edilerek, hazir bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye balanir.

b) Deerlendirme Komitesi teklif zarflarini alini sirasina göre inceler. Bu incelemede, zarfin üzerinde isteklinin adi, soyadi veya ticaret unvani, tebligata esas açik adresi, teklifin hangi ie ait olduu, ihaleyi yapan Sözleme Makaminin açik adresi ve zarfin yapitirilan yerinin istekli tarafindan imzalanip,

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

mühürlenmesi veya kaelenmesi hususlarina bakilir. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek deerlendirmeye alinmaz. c) Mal alimi ve yapim ii ihalelerinde, zarflar isteklilerle birlikte hazir bulunanlar önünde alini sirasina göre açilir. steklilerin belgelerinin eksik olup olmadii ve teklif mektubu ile geçici teminatlarinin usulüne uygun olup olmadii kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminati usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. stekliler ve teklif fiyatlari açiklanarak tutanaa balanir. Hizmet alimi ihalelerinde ise, sadece teknik teklif zarflari açilir ve yukarida belirtilen hususlar açisindan incelenir. Teknik deerlendirme aamasinda eik puana ulaamayan teklifler kabul edilmeyecei için, mali teklif zarflari, teknik deerlendirme tamamlanana kadar açilmaz. d) c. bendine göre düzenlenecek tutanaklar Deerlendirme Komitesince imzalanir. Bu tutanaklarin Deerlendirme Komitesi bakani tarafindan onaylanmi bir sureti isteyenlere imza karilii verilir. e) Bu aamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler Deerlendirme Komitesince hemen deerlendirilmek üzere oturum kapatilir.

Madde 32-Tekliflerin deerlendirilmesi Tekliflerin deerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduu veya teklif mektubu ile geçici teminati usulüne uygun olmadii bu artnamenin 30. maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin deerlendirme dii birakilmasina karar verilir. Teklif zarfi içinde sunulmasi gereken belgeler ve bu belgelere eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, isteklilerce sunulmamasi halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatilmayacaktir. Ancak, a) Geçici teminat ve teklif mektuplarinin Kanunen taimasi zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasini deitirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunmasi halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilikin belgeler, b) steklilerce sunulan ve baka kurum, kurulu ve kiilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taimasi zorunlu asli unsurlar diinda, belgenin içeriine ilikin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kurulu veya kiilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilikin belgeler, verilen süre içinde tamamlanacaktir. Bilgi eksikliklerinin tamamlatilmasina ilikin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler isteklinin ihale tarihi itibariyla ihaleye katilim artlarini saladiini tevsik etmesi halinde kabul edilecektir. Bu ilk deerlendirme ve ilemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminati usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrintili deerlendirilmesine geçilir. Bu aamada, mal alimi ve yapim ii ihalelerinde, isteklilerin ihale konusu ii yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dosyasinda belirtilen artlara uygun olup olmadii incelenir. Uygun olmadii belirlenen isteklilerin teklifleri deerlendirme dii birakilir. En son aamada isteklilerin mali teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadii kontrol edilir. Teklif edilen fiyatlari gösteren mali teklif mektubu eki cetvellerde çarpim ve toplamlarda aritmetik hata bulunmasi halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alinmak kaydiyla, aritmetik hatalar Deerlendirme Komitesi tarafindan re'sen düzeltilir. Yapilan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazi ile bildirilir. stekli düzeltilmi teklifi kabul edip etmediini tebli tarihini izleyen be (5) gün içinde yazili olarak bildirmek zorundadir. steklinin düzeltilmi teklifi kabul etmediini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi deerlendirme dii birakilir ve geçici teminati gelir kaydedilir. Hizmet alimi ihalelerinde ise idari açidan uygun teklifler teknik deerlendirmeye alinir. Teknik deerlendirmede, artnamesinde tanimlanan hizmet alimini yerine getirmek üzere istekli tarafindan önerilen; organizasyon ve metodoloji, hizmet sunucusunun deneyimi, kilit uzmanlarin bilgi ve becerileri dikkate alinarak puanlama yapilacaktir. Teknik deerlendirme sonucu 80 eik puanin altinda puan alan tekliflerin mali teklif zarflari açilmadan istekliye iade edilir. 80 eik puani aan tekliflerin mali teklif zarflari açilarak mali deerlendirme (puanlama) aamasina geçirilir. Hizmet alimi ihalelerinde, mali tekliflerin açildii oturuma isteklilerin katilimi zorunlu deildir. En düük bedelli teklife 100 puan verilir ve dier teklifler orantili olarak puanlandirilir. Teknik deerlendirme ve mali deerlendirme puanlari toplanarak teklif toplam puani hesaplanir.

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

Sözleme Makaminin tekliflerin mali kaynaklari amasi halinde aan tutari kendi ödemek istemesi durumu hariç olmak üzere, tüm ihalelerde, mali teklifleri, sözleme için kullanilabilecek azami bütçeyi aan teklifler elenecektir. halenin sonuçlandirilmasi kriterleri, Teknik artnamede belirtilen gerekliliklere uygun olarak incelenecektir. Mal alimi ve yapim ii ihalelerinde ihale, artname gerekliliklerini karilayan uygun teklifler arasinda en düük teklifi veren istekliye verilecektir. Hizmet alimi ihalelerinde ise, ihale toplam puani en yüksek olan istekliye verilecektir. Madde 33- steklilerden tekliflerine açiklik getirilmesinin istenilmesi Deerlendirme Komitesinin talebi üzerine Sözleme Makami, tekliflerin incelenmesi, karilatirilmasi ve deerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini açiklamalarini isteyebilir. Bu açiklama, hiçbir ekilde teklif fiyatinda deiiklik yapilmasi veya ihale dosyasinda yer alan artlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amaciyla istenilemez ve bu sonucu douracak ekilde kullanilamaz. Sözleme Makaminin açiklama talebi ve isteklinin bu talebe verecei cevaplar yazili olacaktir. Madde 34-Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Sözleme Makaminin serbestlii Deerlendirme Komitesinin karari üzerine Sözleme Makami, gerekçelerini net bir ekilde belirterek, verilmi olan bütün teklifleri reddetmekte ve ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Sözleme Makami bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altina girmez. ptal, aaidaki durumlarda gerçekleebilir: a) Teklif sürecinin baarisiz olmasi, örn. Nitelik açisindan ve mali açidan deerli bir teklif gelmemesi ya da hiçbir teklif gelmemesi; b) Projenin ekonomik ya da teknik verilerinin temelden deimesi; c) Teknik açidan yeterli olan tüm tekliflerin sözleme için ayrilan azami bütçeyi amasi (Sözleme Makaminin tekliflerin mali kaynaklari amasi halinde aan tutari kendi ödemek istemesi durumu hariç);

d) Süreçte bazi usulsüzlükler meydana gelmesi, özelikle bunlarin adil rekabeti engellemesi; e) stisnai haller ya da mücbir sebeplerin, sözlemenin normal ekilde ifasini imkansiz kilmasi.

halenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. hale sürecinin iptal edilmesi durumunda, Sözleme Makami, tüm teklif sahiplerine durumu bildirecektir. ayet ihale süreci, herhangi bir teklifin di zarfi açilmadan iptal edilirse, açilmami haldeki mühürlü zarflar, teklif sahiplerine iade edilecektir. Sözleme Makami, hiçbir durumda ve herhangi bir kisitlama olmaksizin ihale sürecinin iptal edilmesiyle ortaya çikan zarardan ve kar kaybindan bu konuda önceden uyarilmi olsa bile, sorumlu tutulamaz. hale sürecinin iptal edilmi olmasi, ortadan kaldirmaz. Madde 35- Etik Kurallar Kalkinma Ajanslari tarafindan salanan mali destekler kapsaminda Sözleme Makaminin gerçekletirdii ihalelerde aaida belirtilen etik kurallara uyulmasi zorunludur; a) Tetkik, inceleme, netletirme ve deerlendirme süreçlerinden herhangi birinde, istekli tarafindan teebbüs edilecek gizlilik esasini bozma ve bilgi sizdirma çabasi, rakiplerle yasadii yollarla uzlama eylemleri, Deerlendirme Komitesi'ni ya da Sözleme Makamini etkilemeye çalimasi, teklifin reddedilmesiyle sonuçlanacak ve hatta idari ceza almasina sebep olacaktir. b) stekli, herhangi bir potansiyel çikar çatimasindan etkilenmemeli ve dier teklif sahipleriyle ya da proje kapsamindaki dier kimselerle hiçbir ekilde balanti kurmamalidir. c) Bir teklif verilirken, aday veya istekli, meslek ve i hayatinin gerektirdii ekilde tarafsiz ve güvenilir bir ekilde davranmalidir. Sözleme Makaminin Kalkinma Ajansi'na kari olan sorumluluunu

Etik kurallara uyulmamasi, adayin, isteklinin veya yüklenicinin Kalkinma Ajanslarinca düzenlenen dier destekleme faaliyetlerinden de dilanmasina neden olabilir.

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

Madde 36- tirazlar halenin sonuçlandirilmasi sürecinde oluan bir hata ya da usulsüzlükten dolayi zarara uradiina inanan teklif sahipleri, Sözleme Makamina (Kalkinma Ajansi'na bildirmek suretiyle) dorudan dilekçe yazabilirler. Sözleme Makaminin ikâyetin alinmasini takip eden 90 gün içerisinde bir cevap vermesi gerekmektedir. Böyle bir durumdan haberdar edildii takdirde, Kalkinma Ajansi, Sözleme Makami ile balantiya geçerek görü bildirmeli ve ikâyetçi (istekli) ile Sözleme Makami arasinda oluan soruna dostane bir çözüm getirerek ileri kolaylatirmaya çalimalidir. Eer yukarida anlatilan yöntem baarili olmazsa; istekli, olayi Sözleme Makaminin bali olduu ulusal yargi sistemine intikal ettirme hakkina sahiptir.

Okudum, kabul ediyorum. .../.../200... mza Teklif Veren

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

Bölüm B: Taslak Sözleme (Özel Koullar) ve Ekleri

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

SÖZLEME VE ÖZEL KOULLAR

Genel Koullardaki hükümlerde deiiklik varsa Özel Koullarda deiiklikler belirtilir. Burada verilen Özel Koullar örnek niteliinde olup genel uygulamalara göre yazilmitir. Bu nedenle sizin ihalenize ilikin hükümleri de kapsar. Sizin için de geçerli olduunu düündüünüz maddeleri aynen koruyabilirsiniz.

MAL ALIMI SÖZLEMES Bir tarafta TURALLAR ULUSLAR ARASI MAKNA SANAY VE TCARET LMTED RKET DUAÇINARI MAHALLES FEK SOKAK NO:10 YILDIRIM/BURSA/TÜRKYE ("Sözleme Makami"), ve Dier tarafta Tedarikçinin/Hizmet Sunucusunun/Yapim Müteahhidinin Tam Resmi Adi Hukuki statüsü / ünvani 1 < Resmi tescil numarasi >2 <Açik resmi-tebligat adresi> <Vergi dairesi ve numarasi>, ("Yüklenici") olmak üzere, taraflar aaidaki hususlarda anlamilardir: ÖZEL KOULLAR 1) Konu Bu Sözlemenin Konusu Bursa li/Yildirim lçesi`nde uygulanacak Turallar Makina Rekabetçi Gücün Arttirilmasi Projesi 1 Adet CNC Kayar Otomat Tezgahi Alimidir.

2) Sözlemenin Yapisi Yüklenici, bu ihalede belirlenmi olan ve öncelik sirasina göre, Özel Koullar ("Özel Koullar") ve aaidaki Eklerde belirtilen koullardan oluan artlarin, gereine uygun olarak faaliyetlerini sürdürecektir: Ek-1: Genel Koullar Ek-2: Teknik artname ( Tanimi) Ek-3: Teknik Teklif <Hizmet Alimlarinda Organizasyon ve Metodoloji ve Kilit Uzmanlarin Özgeçmileri dahil> Ek-4: Mali Teklif (Bütçe Dökümü) Ek-5: Standart Formlar ve Dier Gerekli Belgeler Yukaridaki belgeler arasinda herhangi bir çeliki olmasi durumunda, bunlarin hükümleri, yukarida belirtilen öncelik sirasina göre uygulanir.

3) Sözleme bedeli ve Ödemeler Sözleme Bedeli :...................... TL + KDV'dir.

Sözleme kapsaminda ön ödeme yapilmayacaktir. Mal alimi sözlemelerinde: ödemeler, sözleme konusu malin teslimini takiben yapilacaktir. Ön ödeme öngörülmesi durumunda, sipari mektubunu takiben ön ödeme yapilir ve bakiye mal tesliminde faturaya istinaden ödenir. 4) Balama tarihi Uygulamaya balama tarihi sözlemenin her iki tarafça imzalandii tarihtir.

1 2

Yüklenici olan taraf ahis olduu durumlarda. Geçerli olan hallerde. ahislar için, kimlik numarasi, pasaport ya da edeer dier belge numarasini belirtiniz.

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

5) Uygulama Süresi Sözlemenin II ve III no.lu ekleri dahilinde ifade edilen görevlerin uygulama süresi, sözlemenin balama tarihinden itibaren 2,5 ay (75 gün) dir. 6) Raporlama Yüklenici, ilerleme raporlarini Genel Koullarin ilgili maddelerinde ve artnamede belirtildii ekliyle sunar. 7) letiim-Tebligat Adresleri 7.1 Sözleme Makami ve Tedarikçi arasindaki bu sözleme ile ilgili tüm yazimalarda sözlemenin balii ve kimlik numarasi belirtilecektir. Yazimalar, bu sözlemedeki adreslere posta, faks yoluyla gönderilecek veya elden teslim edilecektir. 7.2 Taraflarin yukarida yazili olarak bildirdii adrese yapilacak tebligat kendisine yapilmi sayilir. Taraflarin adres deiikliine ilikin yazili bildirimde bulunmamasi halinde yeni adresine tebligat yapilamamasindan sorumluluk kabul edilmez. 8) Sözlemenin tabi olduu hukuk ve dili 8.1 8.2 Sözlemede düzenlenmeyen her husus Türkiye Cumhuriyeti kanunlari kapsaminda deerlendirilecektir. Sözlemenin dili; taraflar arasindaki bütün yazili iletiim Türkçe yapilir. 9) Anlamazliklarin giderilmesi Bu sözlemeyle ilgili ya da bu sözlemeden dolayi ortaya çikan ve dier herhangi bir ekilde çözümlenemeyen herhangi bir anlamazlik Bursa/Yildirim mahkemelerince çözülür. bu sözleme, bir tanesi Sözleme Makami dieri ise Yüklenicide kalacak ekilde, iki asil nüsha olarak hazirlanmitir. Yüklenicinin Adi: Unvani: mzasi: Tarih: Sözleme Makaminin Adi: Unvani: mzasi: Tarih:

B. Yücel TURAL irket Müdürü

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

Söz. Ek-1: Genel Koullar

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

SözEK:01 Kalkinma Ajanslari Tarafindan Finanse Edilen Projelerde Mal ve Hizmet Alimi ile Yapim i Sözlemelerine likin GENEL KOULLAR

Genel Koullar hiçbir ekilde deitirilemez. Deiiklik yapilmasi gereken maddeler Özel Koullarda verilir. Özel Koullarin Genel Koullara göre hukuksal öncelii vardir.

BALANGIÇ HÜKÜMLER Madde 1) Tanimlar ve Genel Kurallar

(1) Sözlemede yer alan aaidaki sözcük ve terimler yanlarinda gösterilen anlami taiyacaklardir. dari emir/talimat: (Sözlemeye konu iin yürütülmesiyle ilgili olarak) Proje Yöneticisi tarafindan Yükleniciye verilen her türlü talimat veya emir. Yüklenici: Sözleme konusu ileri yerine getirmeyi bir sözleme altinda taahhüt eden taraf. Sözleme: Mali destek sözlemesi kapsamindaki ilerin yerine getirilmesi için taraflar arasinda baitlanan ve gerek bu Genel Koullari gerekse sözlemenin iliiindeki bütün ekleri ve dokümanlari da kapsayan imzalanmi anlama. Sözleme Makami: Yüklenici ile sözlemeyi bizzat baitlayan ya da sözlemenin kendi adina baitlandii kamu hukukuna veya özel hukuka tabi gerçek ya da tüzel kiilik. Sözleme bedeli: Özel Koullarin 3. Maddesinde belirtilen tutar. Ay/Gün: takvim ayi/günü. Genel zarar-ziyan bedeli: Sözlemede evvelce belirtilmemi olan ve taraflardan birinin sözlemeyi ihlal etmesi nedeniyle zarar gören dier tarafa tazminat olarak ödenmek üzere yasal yollarla ya da taraflarin karilikli anlamasiyla kararlatirilan tutar. Maktu zarar-ziyan bedeli: Sözlemenin tamaminin veya bir kisminin yerine getirilmemesi halinde zarar gören tarafa dier tarafça ödenmek üzere sözlemede belirtilen tazminat. Proje: Sözlemeye konu iin yerine getirilmesiyle ilgili bulunan proje. Proje Yöneticisi: Sözlemenin uygulanmasini Sözleme Makami adina izlemekle sorumlu gerçek / tüzel kii. Sözleme konusu i: Yüklenici tarafindan Sözleme altinda yerine getirilecek mal temini, hizmet ve yapim ileri ile ilgili faaliyetler. tanimi (Teknik artname): Sözleme Makami tarafindan hazirlanan ve ekte sunulan, Sözleme konusu ilerin yerine getirilmesine ilikin artlari, gerekleri ve/veya hedefleri tanimlayan, uygun veya ilgili bulunan durumlarda Yüklenicinin kullanacai yöntemleri ve kaynaklari ve/veya ulaacai sonuçlari belirten doküman. (2) Sözlemedeki sürelerde son günün tatil gününe rastlamasi halinde, süre takip eden igününe kadar uzar. (3) Metnin içeriinin ve balaminin imkân verdii durumlarda tekil sözcüklerin çoul anlami, çoul sözcüklerin de tekil anlami kapsadii addedilecektir. (4) Kiileri veya taraflari belirten sözcüklerin firmalari, irketleri ve tüzel kiilie sahip bütün kurululari içerdii addedilecektir. Madde 2) Bildirimler ve yazili haberlemeler

(1) Yazili bir haberleme belgesinin alinmasi için belirlenmi bir son tarihin bulunduu durumlarda, gönderici söz konusu yazili haberleme belgesinin alindiinin kari tarafça teyit edilmesini istemelidir. Bununla birlikte, gönderici her durumda yazili iletiim belgesinin zamaninda alinmasini salamak için gerekli bütün tedbirleri önceden almalidir. (2) Sözleme gereince herhangi bir kii tarafindan iletilecek bütün bildirimler, kabuller/rizalar, onaylar, belgeler veya kararlar aksi belirtilmedikçe yazili olacak ve bunlarin iletilmesi makul sebepler olmadikça geciktirilmeyecek veya iletilmelerinden kaçinilmayacak, bütün sözlü talimatlar yazili olarak teyit edilecektir. Madde 3) Sözlemeye davet (1) hale üzerinde kalan istekli yazili olarak sözleme imzalamaya davet edilecektir. Yazinin postaya verilmesini takip eden yedinci (7.) gün kararin istekliye tebli tarihi sayilacaktir. Bu bildirim isteklinin imzasi alinmak suretiyle Sözleme Makami adresinde de tebli edilebilir. (2) steklinin, bu davetin tebli tarihini izleyen be (5) gün içinde kesin teminati vererek (kesin teminat istenen ilerde) sözlemeyi imzalamasi arttir.

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

Madde 4)

halenin sözlemeye balanmasi

(1) Sözleme Makami tarafindan ihale dosyasinda yer alan artlara uygun olarak hazirlanan sözleme Sözleme Makami adina yetkili kii ve yüklenici tarafindan imzalanir. Yüklenicinin ortak giriim olmasi halinde, sözleme ortak giriimin bütün ortaklari tarafindan imzalanir. Madde 5) Sözleme yapilmasinda isteklinin görev ve sorumluluu

(1) hale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibariyla steklilere Talimatlarin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayilan durumlarda olmadiina dair belgeleri ve kesin teminati süresi içinde vererek sözlemeyi imzalamak zorundadir. Sözleme imzalandiktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir. (2) Yabanci istekliler, ihale tarihi itibariyla steklilere Talimatlarin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayilan durumlarda olmadiina dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarinca dengi olan belgeleri sunacaklardir. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmamasi ya da düzenlenmesinin mümkün olmamasi halinde bu duruma ilikin yazili beyanlarini vereceklerdir. (3) Bu zorunluluklara uyulmadii takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksizin ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminati gelir kaydedilir ve ihale karari iptal edilir. (4) Ayrica üzerine ihale yapildii halde mücbir sebep halleri diinda usulüne göre sözleme yapmayan istekli, Sözleme Makaminin ve Kalkinma Ajanslarinin gerçekletirecei dier ihalelere katilmaktan üç yil süreyle yasaklanir. (5) Yüklenici, ileri gereken özen ve ihtimami göstererek planlayacak, projelendirecek (sözlemede öngörüldüü ekilde), yürütecek, tamamlayacak ve ilerde olabilecek kusurlari sözleme hükümlerine uygun olarak giderecektir. Yüklenici, bu sorumluluklarinin yerine getirilmesi için, ister kalici, ister geçici nitelikte olsun, gereken bütün denetim, muayene ve testleri yaptiracak ve içilik, malzeme, tesis, ekipman vb. temin edecektir. (6) Yüklenici, iin görülmesi sirasinda ilgili mevzuatin izin vermedii insan ve çevre saliina zarar verici nitelikte malzeme kullanamaz veya yöntem uygulayamaz. lgili mevzuatin izin verdii malzeme ve yöntemler ise, öngörülmü tedbirler alinarak ve usulüne uygun ekilde kullanilabilir. Bu yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici, Sözleme Makaminin ve üçüncü ahislarin tüm zararlarini karilamak zorundadir. Madde 6) Sözleme yapilmasinda Sözleme Makaminin görev ve sorumluluu

(1) Sözleme Makaminin sözleme yapilmasi konusunda yükümlülüünü yerine getirmemesi halinde istekli, 3. Maddede yer alan sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç be (5) gün içinde, on (10) gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu Sözleme Makamina ve ilgili Kalkinma Ajansina bildirmek artiyla, taahhüdünden vazgeçebilir. (2) Bu takdirde geçici teminati geri verilir. Madde 7) Sözlemenin Devri, Alt Sözleme Yüklenici, hizmetlerin yerine getirilmesini üçüncü bir ahsa/tarafa vermek üzere sözlemeyi devredemez, alt sözleme (taeron sözlemesi) yapamaz. Sözlemenin devri, taerona verilmesi sözlemenin ihlali olarak addedilecektir. SÖZLEME MAKAMININ YÜKÜMLÜLÜKLER Madde 8) Bilgi/doküman temini

(1) Sözleme Makami sözlemenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve/veya dokümani derhal Yükleniciye temin edecektir. Bu dokümanlar sözlemenin sonunda Sözleme Makami'na iade edilecektir. (2) Sözleme Makami, sözlemenin baariyla yürütülmesi bakimindan Yüklenicinin makul olarak talep edebilecei bilgileri ona temin etmek için Yüklenici ile mümkün olduu ölçüde ibirlii yapacaktir. (3) Sözleme Makami, sözlemenin aibeden uzak, etkin ve saydam ileyebilmesi için gerekli her türlü belgelnin temin edilmesini istemeye yetkilidir ve ayni zamanda gerekli giriimlerde bulunmakla yükümlüdür. YÜKLENCNN YÜKÜMLÜLÜKLER Madde 9) Genel yükümlülükler

(1) Yüklenici, yürürlükteki mevzuata ve karilikli akdedilen sözlemeye uygun olarak ii yürütecektir. Yüklenici, faaliyetleri veya mevcut düzenlemelere aykiri davranilari ve faaliyetleri nedeniyle doabilecek taleplerin ve müeyyidelerin tek sorumlusu olmayi peinen kabul eder. (2) Yüklenici sözlemenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve/veya dokümani derhal Sözleme Makamina temin edecektir. Bu dokümanlar sözlemenin sonunda Yükleniciye iade edilecektir. Sözleme

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

Makami'nin talep etmesi halinde söz konusu belgenin bir örnei ücretsiz olarak temin edilecektir. Sözleme konusu iin yürütülmesi süresince kat edilen aamalar ve detaylar Sözleme Makamina en kisa zamanda bildirilecektir. (3) Yüklenici, yürürlükte bulunan bütün yasa ve yönetmeliklerin gereklerini yerine getirecek ve kendi personelinin, sorumlu olduu kiilerin ve yerel çalianlarinin da bu yasa ve yönetmeliklere uymasini salayacaktir. Yüklenici, kendisinin, çalianlarinin ve sorumlu olduu kiilerin söz konusu yasa ve yönetmelikleri ihlal etmesi nedeniyle ortaya çikacak her türlü talep, soruturma, kovuturma ve dava karisinda Sözleme Makami'nin zarar görmeyeceine peinen kefil olacaktir. (4) Yüklenici sözlemeye konu ii azami özen, dikkat ve ihtimami göstererek ve en iyi mesleki uygulamalara ve teamüllere riayet ederek gerçekletirecektir. (5) Yapim ilerinde geçerli olmak üzere, sözlemeye konu iin yürütülmesi süresince, Yüklenici, deneyimli bir Yüklenici tarafindan önceden öngörülemeyecek fiziksel durumlar veya yapay engellerle karilairsa ve ek maliyetlerin gerekecei ve/veya sözlemenin uygulanma döneminin uzayacai sonucu ortaya çikarsa, Yüklenici süre uzatimi ve ek ödeme için taleplerle ilgili i bu Genel Koullardaki maddelere uygun olarak Sözleme Makamini bilgilendirilecektir. Engelin iddetine göre taraflar gerekli tedbirleri gecikmeksizin almak, deiiklii yapmak veya sözlemenin feshine gitmek hususunda karara varirlar. (6) Verilen teklifin Sözlemeye konu i için gereken tüm standart aratirmalarin yapilarak verildii kabul edilir. (7) Yüklenici, Proje Yöneticisi'nin sözlemeye konu iin mevzuata ve sözleme kurallarina uygun olarak yürütüldüünü tespit edebilmesi ve gereken idari emirleri verebilmesi için Sözleme Makami'nin veya temsilcisinin i mahalline giriini salamakla ve i mahallinin güvenliini salamakla mükelleftir. (8) Eer Yüklenici verilen idari talimatin içerdii artlarin Proje Yöneticisi'nin yetkilerinin veya sözlemenin kapsaminin diinda olduu kanaatindeyse, bildirim süresiyle ilgili kisitlamalari da göz önünde bulundurarak, emri aldii tarihten itibaren 10 gün içinde bu kanaatini Proje Yöneticisi'ne bildirecektir. dari talimatin yerine getirilmesi bu bildirim münasebetiyle askiya alinmayacaktir. (9) ayet Yüklenici iki veya daha fazla kiinin oluturduu bir konsorsiyum ya da ortak giriimden oluuyorsa, bu kiilerin tümü sözleme hükümlerini yerine getirmekten mütereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardir. Bu sözlemede öngörülen amaçlar çerçevesinde konsorsiyum ya da ortak giriim adina hareket etmek üzere tayin edilmi bulunan kii konsorsiyumu balama ve ilzam etme yetkisine sahip olacaktir. (10) Sözleme Makami'nin önceden yazili rizasi olmaksizin konsorsiyum ya da ortak giriimin yapi ve bileiminde yapilacak her türlü deiiklik sözlemenin ihlali olarak addedilecektir. (11) Kalkinma Ajansi ile Sözleme Makami arasindaki sözleme hükümleri uyarinca Yüklenici, Kalkinma Ajansi'nin mali katkisinin yeterli ölçüde tanitim ve reklâminin yapilmasi için gerekli bütün adimlari atacaktir. Bu adimlarin Kalkinma Ajansi tarafindan tanimlanan ve yayimlanan taninirlik ve görünürlük kurallarina uymasi gereklidir. (12) Tasarim bileeni olan sözlemelerde; Yüklenici, yapim ilerinin tasarimini deneyimli tasarimcilardan yararlanarak, Sözleme Makami tarafindan belirlenen kriterlere uygun olarak yürütecek ve bu ilemlerin sorumluluunu üstlenecektir. Özel Koullar ve Teknik artname hükümleriyle uyumlu olarak gerekli teknik dokümanlari hazirlamak zorundadir. Bu dokümanlar Özel Koullara uygun olarak onay için Proje Yöneticisine sunulur ve Sözleme Makaminin istemi dorultusunda kusurlarin, ihmallerin, eksikliklerin, belirsizliklerin ve dier tasarim hatalarinin düzeltilmesi Yüklenici tarafindan maliyeti kendisine ait olmak üzere yapilir. Yüklenici, Sözleme Makaminin personelini eitir Özel Koullara uygun olarak ayrintili kullanim ve bakim elkitaplarini teslim eder ve bunlari güncel halde tutar. (13) Yüklenici ileri kendisi yönetecektir veya bu ii gerçekletirmek üzere bir vekil temsilci atayacaktir. Bu ekildeki atamalar onay için Sözleme Makamina sunulacaktir. Onay makul sebeple herhangi bir zamanda geri çekilebilir. (14) Yapim ilerinde geçerli olmak üzere Özel Koullar gerektiriyorsa Yüklenici, sözlemenin uygulama programini hazirlayarak Sözleme Makaminin onayina sunacaktir. Program en azindan aaidakileri ihtiva edecektir: a) Yüklenicinin ilerin yürütülmesini önerdii sira; b) Çizimlerin teslim alinmasi ve kabul edilmesi için son teslim tarihi; c) Yüklenicinin ilerin yürütülmesi için önerdii yöntemlerin genel bir tanimi; d) Sözleme Makaminin ihtiyaç duyabilecei daha geni bilgi ve ayrintilar (15) Onay için Sözleme Makamina sunulmak zorunda olan programin tamamlanma zaman siniri Özel Koullarda belirtilir. Özel Koullarda, Yüklenicinin teslim etmek zorunda olduu ayrintili çizimler, dokümanlar ve malzemelerin bir kismina veya tamamina uygulanabilecek zaman sinirlari yer alir. Sözleme Makaminin

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

uygulama programi, ayrintili çizimler, dokümanlar ve malzemeleri onay ve kabul etme süreleri de Özel Koullarda yer alir. Sözleme Makaminin programi onaylamasi, Yüklenicinin bu sözleme altindaki hiçbir yükümlülüünü ortadan kaldirmaz. (16) Sözleme Makami onayi olmadan programda hiçbir maddi deiiklik yapilmayacaktir. Bununla birlikte ilerin ilerlemesi programa uymazsa, Sözleme Makami Yükleniciye programi gözden geçirme talimati verebilir ve gözden geçirilmi programi onay için kendisine sunmasini isteyebilir. (17) Yapim ilerinde geçerli olmak üzere yüklenici Özel Koullarda belirtilen usullere ve zamanlamaya göre geçici iler de dahil olmak üzere çizimler, belgeler, örnekler ve/veya modeller ile sözlemenin uygulanmasi için Sözleme Makaminin makul olarak ihtiyaç duyabilecei çizimleri onay için Sözleme Makamina sunacaktir. Onay kararinin 30 gün içinde bildirilmemesi halinde onaylanmi kabul edilecektir. (18) Yüklenici, Sözleme Makaminin tesislerin tüm bölümleri için bakim yapabilmesi, çalitirmasi, ayarlamasi ve onarmasi için ihtiyaç duyacai bakim ve kullanma kilavuzlarini, çizimlerle birlikte salayacaktir. (19) Yapim ilerinde geçerli olmak üzere kazi veya yikim sirasinda bulunan eski eserler, antikalar gibi tarihi ve kültürel deere sahip nesneler, akademik öneme sahip dier nesneler ya da deerli madenlerden yapilmi nesneler, meri mevzuat hükümlerine uygun olarak ilgili mercilere teslim edilmek üzere Sözleme Makamina teslim edilecektir. (20) Yüklenici, sözlemenin yürütülmekte olduu artlarla ilgili tevsik edici kanitlari talep edilmesi halinde Sözleme Makami'na temin edecektir. Sözleme Makami/Proje Yöneticisi, olaandii ticari giderlerden kukulandii her durumda kanit bulmak için gerekli addettii belge incelemelerini veya sözleme konusu i mahallindeki kontrolleri yapmaya yetkilidir. Yüklenici, Proje Yöneticisinin kontrol ve deerlendirme görevini yerine getirebilmesi için gerekli uygun imkâni salar. (21) Yüklenicinin saladii, tüm donanim, geçici yapilar, tesis ve malzeme, i sahasina getirildiinde, sadece ilerin yürütülmesi amaçli addedilir ve Yüklenici, Proje Yöneticisinin rizasi olmadan, bunlari ya da herhangi bir kismini, i sahasi diina çikaramaz. Madde 10) ahlaki / davrani kurallari

(1) Yüklenici, gerek mesleine ilikin i ahlaki ve/veya davrani kurallarina gerekse doru muhakeme ve takdir yetkisine uygun olarak, Sözleme Makami'na kari her zaman balilikla, tarafsizlikla ve sadik bir uzman olarak hareket edecek, Sözleme Makamini zor duruma düürecek tutum ve davranilardan kaçinacaktir. Aksi durumda Sözleme Makami, Yüklenicinin sözleme altinda tahakkuk etmi haklari sakli kalmak kaydiyla, sözlemeyi feshedebilir. (2) Yükleniciye sözleme altinda yapilacak ödemeler, Yüklenicinin sözleme kapsamindaki ileri yerine getirmesi karilii düzenlenecek hak ediler sonucu veya mal teslimi sonucu yapilacak ödemelerden ibaret olup baka herhangi bir ödeme yapilamaz. (3) Yüklenici, Sözleme Makami'nin önceden yazili onayi olmadii takdirde, sözlemede veya projede kullanilan ya da sözleme veya proje amaçlariyla yararlanilan patentli veya koruma altina alinmi hiçbir malzeme veya prosesle ilgili olarak dorudan veya dolayli hiçbir imtiyaz bedeli, ödül veya komisyon alma hakkina sahip deildir. (4) Yüklenici ve personeli gerek sözleme süresince gerekse sözlemenin bitmesinden sonra mesleki gizlilik koullarina riayet edecek, sözlemenin yürütülmesi sirasinda veya sözlemenin yerine getirilmesi amaciyla yapilan etüt, test ve aratirmalarin sonuçlarini ve bunlar hakkinda kendilerine temin edilen bilgileri hiçbir ekilde Sözleme Makami'na zarar verecek veya onu zaafa düürecek ekilde kullanmayacaklardir. (5) Sözlemenin yürütülmesi olaandii ticari giderlere yol açmayacaktir. ayet olaandii ticari giderler meydana gelirse sözleme feshedilecektir. Olaandii ticari giderler deyimiyle, sözlemede belirtilmeyen veya sözlemeye atfen uygun ekilde akdedilmi bir kontrattan kaynaklanmayan komisyonlar, herhangi bir fiili veya meru hizmet kariliinda ödenmeyen komisyonlar, vergi kolayliklari salayan bir ülkeye transfer edilen komisyonlar, açik kimlii bilinmeyen bir kiiye ödenmi komisyonlar veya her yönüyle paravan bir irket izlenimi uyandiran firmalara ödenmi komisyonlar kastedilmektedir. (6) Yüklenici, sözleme ile ilgili olarak alinan belge ve bilgilerin tamamina hususi ve gizli muamelesi yapacaktir. Yazili izin olmaksizin sözlemenin ayrintilari yayimlanamaz, açiklanamaz. Madde 11) Çikar çatimasi

(1) Yüklenici sözlemeyi tarafsiz ve objektif bir ekilde ifa etmesini tehlikeye düürecek durumlari önlemek veya sona erdirmek için gerekli bütün tedbirleri alacaktir. Bu nedenle Sözleme Makamina herhangi bir külfet getirilemez. Sözlemenin yürütülmesi sirasinda meydana gelebilecek çikar çatimalari gecikmeksizin Sözleme Makami'na yazili olarak bildirilmelidir.

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

(2) Sözleme Makami bu hususta alinan tedbirlerin yeterli olup olmadiini tahkik etme ve gerektiinde personel deiimini talep etmek de dahil olmak üzere ek önlemler almaya yetkilidir. Sözleme Makami, bu sebeple urayacai zararlar için tazminat hakki sakli kalmak kouluyla, herhangi bir resmi bildirimde bulunmadan sözlemeyi derhal feshedebilir. (3) Yüklenici, sözlemenin bu ekilde sona ermesinden veya feshedilmesinden sonra projeyle ilgili rolünü Sözleme konusu iin teminiyle sinirlandiracaktir. Sözleme Makami'nin yazili izin verdii durumlar haricinde, Yüklenici ve Yüklenicinin ortak veya bali bulunduu dier Yükleniciler veya tedarik firmalari projenin herhangi bir kismi için teklif vermek de dahil olmak üzere projeye ait ileri, tedarik faaliyetlerini ve dier hizmetleri yürütmekten men edileceklerdir. (4) Devlet memurlari ve kamu sektöründe çalian dier kiiler, idari statüleri ve durumlari her ne olursa olsun, Sözleme Makami tarafindan önceden yazili onay verilmedikçe Kalkinma Ajansi tarafindan finanse edilen sözlemelerde uzman olarak görevlendirilemeyeceklerdir. Söz konusu kiilerin bu kapsamda görevlendirilmeleri halinde proje bütçesinden herhangi bir ödeme yapilamaz. (5) Yüklenici ve sözlemenin yürütülmesinde veya dier herhangi bir faaliyette Yüklenicinin yetkisi veya kontrolü altinda çalian baka kiiler, projenin finansmaninin salandii ayni mali destek programi kapsaminda salanmi olan Kalkinma Ajansi mali desteklerinden yararlanamazlar. Madde 12) dari ve mali cezalar

(1) Sözlemede hükme balanan cezalarin uygulanmasi sakli kalmak kaydiyla, eer Yüklenici yanli veya sahte beyanda bulunmaktan suçlu görülmüse ya da daha önceki bir tedarik prosedüründe akdi yükümlülüklerini ciddi ölçüde yerine getirmedii tespit edilmise, bu ihlalin belirlendii tarihten itibaren azami üç yil süreyle Kalkinma Ajansi tarafindan finanse edilen sözlemelere ve mali destek programlarina katilmasina izin verilmeyecektir. Bu husus Yükleniciyle yapilacak hasimli hukuki takibat prosedüründen sonra teyit edilecektir. Yüklenici bu cezaya kari savunmasini taahhütlü postayla veya muadil bir iletiim yöntemiyle yapilan tebligattan itibaren 7 gün içinde gerekçeleriyle birlikte bildirebilir. Yüklenicinin cezaya kari herhangi bir yanit vermemesi veya savunmanin Kalkinma Ajansi tarafindan tebellü edilmesinden itibaren 30 gün içinde Kalkinma Ajansi'nin cezayi yazili olarak geri çekmemesi durumunda, ceza uygulama karari balayici hale gelecektir. lk ihlalden itibaren be yil içinde suçun tekrarlanmasi halinde men karari alti yila çikarilabilecektir. (2) Mücbir sebepler diinda sözleme yükümlülüklerini ciddi ölçüde yerine getirmedikleri tespit edilen Yükleniciler toplam Sözleme bedelinin %10'u oraninda mali cezaya çarptirilacaklardir. lk ihlalden itibaren be yil içinde, bu tür ihlallerin dier Kalkinma Ajanslari mali destek programlari kapsaminda, tekrarlanmasi halinde bu oran %20'ye yükseltilebilecektir. (3) Yüklenici sözlemeye uygun olarak mali süresinde teslim etmedii / ii bitirmedii takdirde Sözleme Makami tarafindan 10 gün süreli gecikme ihtari verilecek olup gecikilen her takvim günü için sözleme bedelinin %1 (yüzde biri) oraninda gecikme cezasi uygulanir ve bu gecikme ihtarina ramen ayni durumun devam etmesi halinde ayrica protesto çekmeye gerek kalmaksizin kesin teminati gelir kaydedilir ve sözleme feshedilir. Madde 13) Tazmin etme yükümlülüü

(1) Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, Sözleme Makami'ni ve onun vekilleri ile çalianlarini, patentler, ticari markalar ve telif hakki gibi dier fikri mülkiyet unsurlari bakimindan yasal hükümlerin veya üçüncü ahislarin/taraflarin haklarinin ihlal edilmesi de dâhil olmak üzere Yüklenicinin Sözleme konusu ileri yürütürken bulunduu herhangi bir fiil veya ihmalden kaynaklanan bütün iddia, talep, dava, kayip ve zararlara kari tazmin edecek, koruyacak, savunacak ve masun tutacaktir. öyle ki: a) Sözleme Makami söz konusu iddia, talep, dava, kayip ve zararlari örenmesinden itibaren en geç 30 gün içinde bunlari Yükleniciye bildirecektir; b) Yüklenicinin Sözleme Makami'na kari azami sorumluluu sözleme bedeline eit bir tutarla sinirli olacak ve bu tavan deer Yüklenici tarafindan veya Yüklenicinin kasitli yanli fiilleri dolayisiyla üçüncü ahislara/taraflara verilen zarar, kayip ve hasarlar için geçerli olmayacaktir; c) Yüklenicinin sorumluluu sözleme altindaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dorudan kaynaklanan iddia, talep, dava, kayip ve zararlarla sinirli olacak ve bunun arizi veya dolayli sonucu olarak ortaya çikan önceden bilinemeyecek durumlardan kaynaklanan sorumluluklari kapsamayacaktir. (2) Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, Sözleme Makami'nin talebi halinde, Yüklenicinin sözleme altindaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda sözleme konusu ilerin yürütülmesinde meydana gelen her türlü kusur ve hatayi giderecektir. (3) Yüklenici aaidaki sebeplerden ötürü bulunulan iddia, talep, dava, kayip ve zararlar için hiçbir ekilde sorumluluk taimayacaktir:

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

a) Sözleme Makami'nin Yüklenicinin herhangi bir tavsiyesi üzerine harekete geçmeyi ihmal etmesi veya Yüklenicinin herhangi bir fiilini, kararini veya tavsiyesini çinemesi ya da Yüklenicinin mutabik olmadii veya ciddi ölçüde çekincesini belirttii bir karari veya tavsiyeyi Yükleniciyi uygulamaya zorlamasi; veya b) Yüklenicinin talimatlarinin Sözleme Makami'nin vekilleri, çalianlari veya baimsiz Yüklenicileri tarafindan yanli ve uygunsuz ekilde uygulanmasi. (4) Yüklenicinin sözleme altindaki yükümlülüklerini ihlal etmesinden dolayi sorumlu kalmasi, sözleme konusu ilerin yerine getirilmesinden sonra da sözlemenin tabi olduu yasada belirtilen süre boyunca devam edecektir. Madde 14) Salik, sigorta ve i güvenlii düzenlemeleri

(1) Sözleme Makami, Yüklenicinin ve/veya onun hizmetleri yürüten personelinin normal ikamet yerlerinden ayrilmadan önce, uygun bir salik kuruluunda, salik muayenesinden geçirilmelerini ve mümkün olan en kisa süre içinde bu muayeneye ait salik raporunu Sözleme Makami'na vermelerini talep edebilir. (2) Yüklenici, sözleme süresince geçerli olmak üzere kendisi ve sözleme altinda çalitirdii veya i yaptirdii dier kiiler için i hukukunun ve sosyal güvenlik mevzuatinin gerektirdii yükümlülükleri yerine getirecektir. (3) Yüklenici, Sözleme Makaminin talep etmesi halinde, sözlemenin imzalanmasindan itibaren 20 gün içinde, mevzuatin öngördüü azami tutara kadar olmak üzere tam bir tazminat sigortasi poliçesi yaptiracak ve bu poliçeyi sözleme süresince geçerli tutacaktir. Söz konusu sigorta poliçesi sözleme süresince aaidaki hususlari sigorta teminati kapsaminda bulunduracaktir: a) Yüklenicinin, çalitirdii personeli etkileyen hastalik ve i kazalari bakimindan sorumluluu; b) Sözlemenin ifasinda kullanilan Sözleme Makami ekipmanlarinin kaybolmasi veya hasar görmesi; c) Sözlemenin ifasindan kaynaklanan sebeplerle üçüncü ahislarin/taraflarin veya Sözleme Makami'nin ve çalianlarinin kazaya maruz kalmasi halinde üstlenilecek hukuki sorumluluk ve d) Sözlemenin ifasiyla ilgili olarak kaza sonucu meydana gelecek ölümler veya kaza neticesinde oluabilecek bedensel yaralanmalar dolayisiyla ortaya çikacak kalici sakatlik veya i göremezlik. (4) Yüklenici, Sözleme Makami veya Proje Yöneticisi tarafindan gerekli görülen zamanlarda sosyal güvenlik poliçelerine ve primlerin düzenli olarak ödendiine dair kanitlari gecikmeksizin ibraz edecektir. (5) Yüklenici, çalianlari ve uzmanlari için bu kiilerin maruz kalabilecekleri tehlikelere kari gerekli emniyet ve i güvenlii tedbirlerini alacaktir. (6) Yüklenici, çalianlarinin ve uzmanlarinin maruz bulunduu fiziksel risk düzeyini izlemekten ve Sözleme Makami'ni durumdan haberdar etmekten sorumludur. Yüklenicinin herhangi bir çalianinin veya uzmaninin hayatina veya saliina kasteden yakin bir tehlikenin varliindan Yüklenici veya Sözleme Makami tarafindan haberdar olunmasi halinde, Yüklenici bu kiileri güvenlie kavuturmak için gerekli ilem ve eylemleri derhal yapacaktir. ayet Yüklenici söz konusu ilem ve eylemleri yaparsa bu durum Proje Yöneticisine derhal bildirilmelidir. Bu takdirde, Madde 35 uyarinca sözlemenin askiya alinmasi söz konusu olabilecektir. Madde 15) Fikri ve sinaî mülkiyet haklari

(1) Sözlemenin yürütülmesi sirasinda Yüklenici tarafindan edinilen, derlenen veya hazirlanan haritalar, emalar, çizimler, artnameler, spesifikasyonlar, planlar, istatistikler, hesaplar, veri tabanlari, yazilimlar, destekleyici/dorulayici kayitlar veya materyaller gibi her türlü veri ve rapor aksi belirtilmedikçe Sözleme Makami'nin mutlak mülkiyetinde kalacaktir. Yüklenici, sözlemenin bitimi üzerine, bütün bu dokümanlari ve verileri Sözleme Makami'na teslim edecektir. Yüklenici, Sözleme Makami'nin önceden yazili onayi olmadan, bu doküman ve verilerin kopyalarini saklayamaz ve bunlari sözleme dii amaçlar için kullanamaz. (2) Telif haklari ve dier fikri veya sinai mülkiyet haklari da dahil olmak üzere, Sözlemenin yürütülmesi sirasinda yazili materyallerle ilgili olarak elde edilen her türlü sonuç ve hak Sözleme Makami'nin mutlak mülkiyetinde olacaktir. Sözleme Makami, fikri ve sinaî mülkiyet haklarinin önceden beri mevcut bulunduu durumlar hariç olmak kaydiyla bu yazili materyalleri herhangi bir sinirlamaya tabi olmaksizin uygun gördüü ekilde kullanabilecek, yayimlayabilecek, devir veya temlik edebilecektir. Madde 16) Personel ve ekipman

(1) Yüklenici, artname gerei özgeçmileri sunulan kilit uzmanlar diinda, sözlemenin uygulanmasi kapsaminda çalitirmayi düündüü bütün personeli Sözleme Makami'na bildirmek zorundadir. Personelin sahip olmasi gereken asgari eitim düzeyi, nitelik ve deneyimler -ve uygun olan durumlarda- gerekli uzmanlik düzeyi belirtilecektir. Sözleme Makami, Yüklenicinin personel seçimine itiraz etme hakkina sahiptir. (2) Sözleme Makami'nin onayi üzerine projede çaliacak bütün personel görevlerine belirlenen süre içinde balayacak, bunun mümkün olamamasi halinde ise Sözleme Makami veya Proje Yöneticisi tarafindan Yükleniciye bildirilen tarihte veya bunlarin bildirdii süre içinde ibai yapacaklardir.

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

(3) Özel Koullarda aksi belirtilen durumlar hariç olmak üzere, sözlemede çalian personel iyerlerine yakin bir yerde ikamet edecektir. Hizmetlerin bir kisminin ülke diinda yürütülecek olmasi halinde, Yüklenici hizmetlerin o kisminda görevlendirilen personelin isim ve niteliklerini Proje Yöneticisi'ne bildirecektir. (4) Yüklenici: a) Personele ibai yaptirilmasi için önerilen zaman çizelgesini sözlemenin her iki tarafça imzalanmasini takip eden 7 gün içinde Proje Yöneticisi'ne iletecektir; b) Her bir personelin geli ve gidi tarihlerini Proje Yöneticisi'ne bildirecektir; c) Kilit uzman statüsünde olmayan personelin atanmasi için gerekli yazili onayin verilmesine ilikin talebini Proje Yöneticisi'ne sunacaktir. (5) Yüklenici, personelinin belirlenmi görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yapabilmeleri için gerekli ekipman ve destek malzemelerinin temini ve idamesi amaciyla lüzumlu her türlü tedbiri alacaktir. Madde 17) Personelin deitirilmesi

(1) Yüklenici, Sözleme Makami'nin önceden yazili onayi olmaksizin, mutabik kalinmi personelde deiiklik yapmayacaktir. Yüklenici aaidaki durumlarda kendi inisiyatifiyle personel deiiklii teklif etmelidir: a) Personelin ölümü, hastalanmasi veya kaza geçirmesi. b) Yüklenicinin kontrolü diindaki nedenlerle (örnein istifa, v.b.) personel deiikliinin gerekli olmasi. (2) Bu sebeplere ek olarak, eer Sözleme Makami herhangi bir personelin veya uzmanin verimsiz olduu veya sözleme altindaki görevlerini yerine getiremedii kanaatindeyse, gerekçelerini de belirttii yazili bir talepte bulunarak sözlemenin yürütülmesi sirasinda personel deiiklii isteyebilir. (3) Personel deiikliinin icap ettii durumlarda yeni personel en azindan yerini aldii personelle ayni nitelik ve deneyime sahip olmalidir. Yeni personele ödenecek ücret önceki personelin aldii ücretten daha fazla olamaz. Yüklenicinin eskisiyle edeer niteliklere ve/veya tecrübeye sahip bir eleman bulamadii durumlarda, Sözleme Makami, eer sözlemenin düzgün ekilde ifasi tehlikeye düüyorsa sözlemeyi feshetmeye karar verebilir. Eer böyle bir tehlikenin olmadii düüncesindeyse önerilen yeni personeli kabul edebilir. Ancak bu takdirde, önerilen yeni elemanin ücreti, sahip olduu niteliklere uygun düzeyi yansitacak ekilde tekrar müzakere edilecektir. (4) Personelin deitirilmesinden kaynaklanan ek maliyetler Yüklenici tarafindan üstlenilecektir. Uzmanin hemen deitirilemedii veya yeni uzmanin göreve balamasina kadar belirli bir zamanin geçtii durumlarda, Sözleme Makami, Yükleniciden yeni uzmanin geliine kadar projeye geçici bir uzman atamasini veya uzmanin geçici yokluunu telafi edecek baka tedbirler almasini talep edebilir. Her iki halde de, Sözleme Makami, uzmanin veya yerini alacak kiinin mevcut bulunmadii dönem için hiçbir ödeme yapmayacaktir. SÖZLEMENN FA EDLMES Madde 18) Sözlemenin ifasinda gecikmeler

(1) Sözlemenin süresi içerisinde tamamlanmasi esastir. Eer Yüklenici Sözleme konusu ii sözlemede belirtilen süre içinde yerine getirmezse, Sözleme Makami, resmi bir bildirimde bulunmaksizin ve sözleme altinda sahip olduu dier haklara halel gelmeksizin, sözlemede belirtilen ifa süresi sonu ile fiili ifa süresi sonu arasinda geçecek her gün veya gün bölümü için maktu zarar-ziyan bedeli almaya hak kazanacaktir. (2) Maktu zarar-ziyan bedeline ilikin günlük oran sözleme bedelinin ifa süresine ait gün sayisina bölünmesi suretiyle hesaplanir. (3) Eer bu maktu zarar-ziyan bedeli tutari sözleme bedelinin %15'ini aarsa, Sözleme Makami, Yükleniciye bildirimde bulunduktan sonra sözlemeyi feshedebilir ve ileri Yüklenicinin nami hesabina tamamlayabilir. Madde 19) Sözlemede deiiklikler

(1) Toplam sözleme tutarinda yapilacak deiiklikler de dâhil olmak üzere, sözlemedeki önemli maddi deiiklikler mutlaka bir zeyilname ile yapilmalidir. Eer Yükleniciden sözlemede bir deiiklik talebi gelirse, Yüklenici bu talebini deiikliin yürürlüe girmesinin tasarlandii tarihten en az 30 gün önce Sözleme Makami'na sunmalidir. Yüklenicinin somut kanitlarla destekledii ve Sözleme Makami'nin da kabul ettii deiiklik talepleri bu hükme tabi deildir. (2) Deiiklik için bir idari talimat verilmeden önce, Proje Yöneticisi söz konusu deiikliin mahiyetini ve biçimini Yükleniciye bildirecektir. Yüklenici bu bildirimi almasindan sonra mümkün olan en kisa süre içinde Proje Yöneticisi'ne aaidaki hususlari içeren yazili bir teklif sunacaktir: a) fa edilecek hizmete veya alinacak tedbirlere ilikin bir açiklama ve bir uygulama programi ve

b) Sözleme ifa programinda veya Yüklenicinin sözleme altindaki yükümlülüklerinde gerekli deiiklikler

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

(3) Proje Yöneticisi, Yüklenicinin teklifini aldiktan sonra mümkün olan en kisa süre içinde deiikliin uygulanip uygulanmayacaina karar verecektir. Eer Proje Yöneticisi deiikliin uygulanmasina karar verirse, bir idari talimat düzenleyerek deiikliin Yüklenicinin teklifinde belirtilen artlarla Proje Yöneticisi tarafindan tadil edildii ekilde yürütüleceini belirtecektir. (4) Deiikliin talep edildii idari talimati almasi üzerine, Yüklenici, söz konusu deiiklii hemen uygulamaya balayacak ve bunu yaparken sanki deiiklik sözlemede belirtilmi gibi buradaki Genel Koullar kendisi için balayici olacaktir. (5) Sözleme Makami, Proje Yöneticisi'nin adini ve adresini Yükleniciye yazili olarak bildirecektir. Yüklenici de, Sözleme ile ilgili olarak tayin ettii irtibat personelinin adini ve adresini, denetçisini (denetçilerini) ve banka hesabini Sözleme Makami'na yazili olarak bildirecektir. Sözleme Makami, Yüklenicinin seçtii banka hesabina veya denetçiye itiraz etme hakkina sahiptir. (6) Sözleme Makami'nin sözlemede belirtilen banka hesabina yaptii ödemeler onun bu konudaki sorumluluunu ortadan kaldirmi olarak addedilecektir. (7) Hiçbir deiiklik geçmie dönük olarak yapilamaz. dari emir veya zeyilname eklinde olmayan veya i bu Madde kapsaminda düzenlenen hükümlere uygun olarak yapilmayan sözleme deiiklikleri geçersiz ve hükümsüz sayilacaktir. Madde 20) Çalima saatleri

(1) Yüklenicinin veya Yüklenici personelinin çalima günleri ve saatleri iin gerektirdii artlara ve yasa, yönetmelik ve teamüllerine göre belirlenecektir. (2) Yüklenici çalima saatlerini kendi inisiyatifiyle deitiremez. Çalima saatlerinin, Sözleme Makaminin çalima saatleriyle uyumlu olmasi ve olasi deiikliklerde Sözleme Makaminin onayinin alinmasi zorunludur. Madde 21) zinler

(1) Sözlemenin uygulama süresi sirasinda Yüklenici tarafindan uzmanlari ya da kilit personeli için alinacak yillik izinler Proje Yöneticisi'nin onaylayacai bir zamanda kullanilmak zorundadir. Madde 22) Kayitlar

(1) Yüklenici, ile ilgili olarak tam, doru ve sistematik kayitlar ve hesaplar tutacak olup bu kayit ve hesaplar Yüklenicinin faturasinda (faturalarinda) belirtilen çalima günü sayisini ve fiilen sarf edilen arizi giderlerin tamamen iin yerine getirilmesi için kullanilmi olduunu yeterince kanitlayacak ekil ve ayrintida olmalidir. (2) Yüklenici personelinin çalitii günlerin kaydedildii çalima zamani çizelgeleri Yüklenici tarafindan muhafaza edilmelidir. Çalima zamani çizelgeleri ayda bir kez Proje Yöneticisi veya Sözleme Makami'nin yetkilendirdii bir kii veya bizzat Sözleme Makami tarafindan onaylanmalidir. Yüklenici tarafindan fatura edilen tutarlar bu çalima zamani çizelgeleri ile uyumlu olmalidir. Uzun süreli i yapan uzmanlarda, çalima zamani çizelgeleri çaliilan gün sayisini göstermelidir. Kisa süreli i yapan uzmanlarda ise, çalima zamani çizelgeleri çaliilan saat sayisini göstermelidir. Münhasiran ve iin icabi olarak Sözleme amaçlari çerçevesinde yapilan seyahatler sirasinda geçen süre bu çalima zamani çizelgelerine kaydedilen -duruma göre- gün veya saate dahil edilebilir. (3) Bu kayitlar sözleme altinda yapilan son ödemeden sonra 5 yil süreyle saklanmalidir. Bu dokümanlar, çalima zamani çizelgeleri, uçak ve dier ulaim araci biletleri, uzmanlara ödenen ücretlere ait ödeme fileri ve arizi giderlere ilikin fatura veya makbuzlar da dahil olmak üzere, gelir ve harcamalarla ilgili bütün belgeleri ve kanitlayici dokümanlarin kontrolü için gerekli her türlü kaydi içerecektir. Bu kayitlarin saklanmamasi sözlemenin ihlali anlamina gelecek ve sözlemenin feshedilmesi sonucunu douracaktir. (4) Yüklenici, Proje Yöneticisi'ne veya Sözleme Makami'nin yetkilendirdii herhangi bir kiiye veya Sözleme Makami'nin kendisine ve Kalkinma Ajansi'na gerek iin temini sirasinda ve gerekse sonrasinda ile ilgili kayit ve hesaplari inceleme veya denetleme ve bunlarin kopyalarini alma imkânini taniyacaktir. Madde 23) Adli ve idari mercilerce yapilacak incelemeler

(1) Yüklenici, adli ve idari mercilerin kolaylikla inceleme yapabilmeleri için dokümanlari çabuk eriilebilir ve dosyalanmi ekilde tutacaktir. (2) Yüklenici, adli ve idari merciler tarafindan gerçekletirilecek incelemelerde, görevlilere gerekli kolaylii salayacak, talep edilen bilgi ve belgeleri zamaninda temin edecektir. Madde 24) Ara ve nihai raporlar

(1) Yüklenici sözleme süresince, sözleme kapsaminda talep edilecek, ara raporlari ve nihai raporu hazirlamak mecburiyetindedir. Bu raporlar bir teknik bölümden ve harcamalarin gösterildii bir mali bölümden oluacaktir.

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

Bu raporlarin formati sözlemenin yürütülmesi sirasinda Proje Yöneticisi tarafindan Yükleniciye bildirilen ekilde olacaktir. (2) Sözleme süresinin sona ermesinden hemen önce, Yüklenici bir nihai rapor taslai hazirlayacak ve bu raporda -eer varsa- sözlemenin yürütülmesi sirasinda ortaya çikmi olan balica problemlerin kritii de yer alacaktir. (3) Bu nihai rapor, sözleme ifa süresinin sona ermesinden itibaren en geç 30 gün içinde Proje Yöneticisi'ne iletilecektir. Sözleme Makamini balamayacaktir. (4) Sözlemenin safhalar halinde ifa edildii durumlarda, her bir safhanin ifa edilmesi üzerine Yüklenici bir kesin hakedi raporu düzenleyecektir. Madde 25) Raporlarin ve dokümanlarin onaylanmasi

(1) Yüklenici tarafindan hazirlanip iletilen raporlarin ve dokümanlarin Sözleme Makami tarafindan onaylanmasi bunlarin sözleme artlarina uygun olduunun tasdik edildii anlamina gelecektir. (2) Sözleme Makami, dokümanlari ve raporlari almasindan itibaren 30 gün içinde, bunlarla ilgili kararini Yükleniciye bildirecek ve ayet bu rapor veya dokümanlari reddetmise ya da bunlarda deiiklik talep etmise gerekçelerini belirtecektir. Eer Sözleme Makami öngörülen süre içinde dokümanlar ve raporlar hakkinda herhangi bir görü belirtmezse, Yüklenici yazili olarak bunlarin kabulünü talep edebilir. Eer bu yazili talebin alinmasindan itibaren 30 gün içinde Sözleme Makami görülerini Yükleniciye açikça bildirmezse dokümanlar veya raporlar onaylanmi addedilecektir. (3) Bir rapor veya dokümanin Yüklenici tarafindan deiiklikler yapilmak kaydiyla Sözleme Makami tarafindan onaylandii durumlarda, Sözleme Makami talep ettii deiiklikler için, 15 günden fazla olmamak kouluyla, bir süre belirtecektir. (4) Sözlemenin safhalar halinde ifa edildii durumlarda, bu safhalarin e zamanli olarak yürütüldüü haller hariç olmak üzere, herbir safhanin ifa edilmesi Sözleme Makami'nin bir önceki safhayi onaylamasina tabi bulunacaktir. ÖDEMELER VE BORÇ TUTARLARININ TAHSL Madde 26) Ön Ödeme ve Ödemeler

(1) Sözlemenin Özel Koullarinda açikça belirtilmek kaydiyla sözleme bedelinin %20'sini geçmeyecek oranda ön ödeme yapilabilir. Bu durumda Yüklenici ön ödeme tutari kadar avans teminat mektubu sunacaktir. (2) Yapim ii ve hizmet alimi sözlemelerinde ödemeler hakedi esasina göre yapilacaktir. Sözleme Makami, Yüklenicinin ödeme için gerekli evraklari ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve ödemenin yapilmasi için uygunluun tespit edilmesi üzerine transfer gerçekletirilecektir. (3) Mal alimi sözlemelerinde ödemeler, sözleme konusu malin teslimini takiben yapilacaktir. Ön ödeme öngörülmesi durumunda, sipari mektubunu takiben ön ödeme yapilir ve bakiye mal tesliminde faturaya istinaden ödenir. Madde 27) Giderlerin incelenmesi ve dorulanmasi

(1) htiyaç görmesi halinde Kalkinma Ajansi saladii mali destekler kapsaminda yararlanici tarafindan gerçekletirilen harcamalar çerçevesinde, masrafi ilgili harcamayi yapandan karilanmak üzere, uluslararasi kabul görmü bir yasal denetim organinin üyesi olan bir di denetçi tarafindan faturalarin ve mali raporlarin incelenmesini ve dorulanmasini isteyebilir. (2) Yüklenici, denetçiye inceleme yapabilmesi için bütün giri ve eriim haklarini taniyacaktir. (3) Yapilan incelemede, usule aykiriliin tespiti halinde Kalkinma Ajansi gereken hukuki yollara bavurur. Madde 28) Ödemeler ve geç ödemeye tahakkuk ettirilecek faiz

(1) Sözleme Makaminin geç ödeme yapmasi halinde Yüklenici, geç ödeme için son tarihin sona erdii ayin ilk gününde uygulanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasinin uyguladii reeskont faizine 3 puan ilave ederek hesaplanacak nispette ödeme faizi talep edebilir. Geç ödeme faizi, ödeme son tarihi (dahil) ile Sözleme Makaminin hesabinin borçlandirildii tarih (hariç) arasinda geçen süre için geçerli olacaktir. (2) Sözleme Makami'nin yapacai ödemeler Yüklenicinin bildirecei banka hesabina yatirilacaktir.

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

(3) Hizmet alimi sözlemelerinde, ödeme taleplerinde faturalarla birlikte ilgili çalima zamani çizelgelerinin kopyasi veya ekstresi de sunulmali ve böylelikle uzmanlarin harcadiklari zaman için faturalandirilan tutar açiklanmi olmalidir. (4) Son bakiyenin ödenmesi, Yüklenicinin iin bütün safhalarinin veya kisimlarinin yürütülmesine ilikin tüm yükümlülüklerini yerine getirmi olmasina ve Sözleme Makami'nin iin son safhasini veya kismini onaylami olmasina balidir. Son ödeme ancak kesin/son hakedi raporunun ve kesin hesabin Yüklenici tarafindan sunulmasi ve bunlarin Sözleme Makami tarafindan yeterli addedilerek onaylanmasi üzerine yapilacaktir. (5) Sözleme, kesin kabul onay belgesi imzalanana kadar tamamlanmi sayilmaz. (6) Aaidaki olaylardan herhangi birinin meydana gelmesi ve varliini sürdürmesi halinde, Sözleme Makami, Yükleniciye yazili bildirimde bulunarak, Sözleme altinda Yükleniciye yapilacak ödemeleri tamamen veya kismen askiya alabilir: a) Yüklenicinin sözlemeyi ifa etmekte temerrüde dümesi; b) Sözleme uyarinca Yüklenicinin sorumlu olduu ve Sözleme Makami'nin kanaatine göre projenin veya sözlemenin baariyla tamamlanmasini engelleyen veya engelleme tehlikesine yol açan dier durumlar. (7) Ödemelerdeki sorumluluk, tamamen Sözleme Makami ile yüklenici arasindadir. Ödemelerde meydana gelebilecek aksakliklar hiçbir ekilde Kalkinma Ajansi'na izafe edilemez. Madde 29) Kesin teminat ve sigorta,

(1) Sözleme Makami yapacai sözlemelerde kesin teminat sunulmasini talep edebilir. Bu durumda Yüklenici, sözleme bedelinin % 6'sindan az olmamak üzere kesin teminat mektubu sunacaktir. (2) Kesin teminat mektubu, mali kuruluun antetli kaidina yazilmi ve yetkili imzalari haiz ekilde düzenlenir. (3) Özel Koullar baka türlü art komadii sürece, nihai raporun onaylanmasini takiben 45 gün içerisinde teminat serbest birakilacaktir. (4) Kesin teminatin geçerliliinin sona ermesi ve Yüklenicinin bunu yeniden geçerli kilamamasi halinde, Sözleme Makami, ya imdiye kadar yapilmi ödemelerin toplamina kadarina olan bir tutari Sözleme altinda Yükleniciye ileride yapilacak ödemelerden keser ya da bu kesintiyi yapmanin mümkün olmadii kanaatindeyse Sözlemeyi feshedebilir. (5) Eer sözleme herhangi bir sebeple feshedilirse, Yüklenicinin Sözleme Makami'na olan borçlari kesin teminattan tahsil edilir. Bu durumda, teminati düzenleyen kurulu her ne sebeple olursa olsun ödemeyi geciktirmeyecek veya ödemeyi yapmaya itiraz etmeyecektir. (6) Özel koullarda aksi belirtilmedikçe, Yapim ilerinde zorunlu olmak üzere, Yüklenici, olasi kayip ve zararlarin önlenmesini teminen, iin yenilenmesine yetecek meblada, i ve i yerini sigorta ettirecektir. Sigorta hem Yüklenici hem de Sözleme Makami adina yaptirilacak ve bu sigorta sözleme ile yükümlü olunan herhangi bir kayip veya zarar için geçerli olacaktir. (7) Yüklenicinin sigorta yükümlülüklerine bakilmaksizin Yüklenici, çalianlari tarafindan ilerin yürütülmesinden kaynaklanan kiisel yaralanmalar veya mala gelen zararlar için üçüncü ahislar tarafindan yapilan taleplere kari sorumludur ve Sözleme Makaminin bu tür taleplere kari sorumlu tutulamayacaini peinen kabul eder. Madde 30) Borç tutarlarinin Yükleniciden tahsil edilmesi

(1) Yüklenici nihai olarak onaylanmi bedelden daha fazla ödenmi olan ve dolayisiyla Sözleme Makamina borçlu bulunduu bütün tutarlari Sözleme Makami'nin talebi üzerine 15 gün içinde geri ödeyecektir. Yüklenicinin belirtilen süre içinde geri ödemeyi yapmamasi halinde, Sözleme Makami, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasinin uyguladii reeskont faizi oranina 3 puan eklenerek tespit edilecek faiz ilavesiyle tahsil yoluna gidecektir. (2) Sözleme Makamina geri ödenecek tutarlar Yükleniciye herhangi bir ekilde borçlu olunan tutarlardan mahsup edilebilir. Bu durum Yüklenicinin ve Sözleme Makami'nin geri ödemelerin taksitler halinde yapilmasi konusunda anlamaya varma haklarini etkilemeyecektir. Gerekli olan hallerde, Kalkinma Ajansi mali destek salayan kurulu sifatiyla halefiyet prensibine dayali olarak Sözleme Makaminin yerini alabilir. (3) Sözleme Makamina borçlu olunan tutarlarin geri ödenmesinden kaynaklanan banka masraflari tamamen Yüklenici tarafindan üstlenilecektir. Madde 31) Yapim lerinde Kabul ve Bakim

(1) Proje Yöneticisi tarafindan geçici veya kesin kabul dorultusunda, gerçekletirilen sözleme konusu ilerin dorulanmasi çalimalari, Yüklenicinin hazir bulunduu bir ortamda yapilacaktir.

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

(2) Sözleme Makami, bazi yapilari, yapi kisimlarini veya inaat bölümlerini tamamlandikça kullanmaya balayabilir. Yapilar, yapi kisimlari veya inaat bölümlerinin Sözleme Makami tarafindan devralinmasindan önce mutlaka bunlarin kismi kabul ilemleri gerçekletirilmelidir. Ancak, acil durumlarda, Proje Yöneticisi tarafindan yapilacak ilere ilikin envanterin hazirlanmi olmasi ve bu hususta, Yüklenici ve Proje Yöneticisi arasinda önceden mutabakata varilmi olmasi kouluyla kabulden önce devir gerçekleebilir. Sözleme Makami bir yapi, bunlarin bir kismi veya inaatin bir bölümünü devraldiktan sonra, Yüklenici hatali yapim veya içilikten dolayi ortaya çikan herhangi bir hasar diinda ortaya çikacak herhangi bir hasari düzeltmek zorunda olmayacaktir. (2)Tamamlanmalari üzerine baarili bir ekilde denetim/incelemeleri geçmesi ve kullanima uygun halde bulundurulmasi halinde, yapim ileri, Sözleme Makami tarafindan teslim alinacak ve bir geçici kabul belgesi tanzim edilecek veya tanzim edilmi sayilacaktir. Geçici kabul belgesi tanzim ederek verecek ve dier hususlarin yani sira, ilerin sözlemede belirtilenlere uygun bir ekilde hangi tarihte tamamlandii ve geçici kabul için hazir hale geldiine ilikin görüler yer alir. (3) Bakim süresi özel koullarda veya artnamede belirtilmemi ise, 365 gündür. Yüklenici, bakim döneminde ortaya çikabilecek veya görülebilecek ve tasarim, içilik ve malzemeden kaynaklanan kusur veya hasari en kisa sürede düzeltmekle sorumludur. (4) Bakim süresinin sona ermesi üzerine veya bu ekilde birden fazla süre söz konusu olan durumlarda, son sürenin sona ermesi ve bütün kusur veya hasarlarin giderilmi olmasi üzerine, Proje Yöneticisi, 30 gün içinde bir kopyasini Sözleme Makamina verecei bir Kesin kabul tutanai hazirlayacaktir. (5) Kesin kabul belgesi Proje Yöneticisi tarafindan imzalanincaya veya imzalanmi olduu kabul edilinceye kadar, Yüklenicinin ileri tamamen gerçekletirmi olduu kabul edilmeyecektir. (6) Kesin kabul belgesinin tanzimine bali kalmaksizin, Yüklenici ve Sözleme Makami, kesin kabul belgesinin tanziminden önce ortaya çikan yapilmami, yerine getirilmemi herhangi bir borçluluu yerine getirme bakimindan, yükümlü kalmaya devam edeceklerdir. Bu tür herhangi bir yükümlülüün mahiyet ve kapsami, sözleme artlarina atif yapmak suretiyle belirlenecektir. Madde 32) Mal alimi sözlemelerinde teslim, kabul ve garanti ilemleri

(1) Yüklenici sözleme koullarina göre mallari teslim eder. Mallara ilikin riskler, geçici kabullerine kadar yükleniciye aittir. (2) Yüklenici, sözlemede belirtildii ekilde mallarin ulaacaklari yere nakli sirasinda hasar görmelerini engellemek için uygun ekilde paketlenmesini salar. Paketleme, herhangi bir sinirlama olmadan, nakil ve açikta depolama sirasinda karilaabilecekleri fiziki ve iklim artlarindan etkilenmeyi minimum seviyeye indirecek ekilde olmalidir. Paketleme, paketlerin içinin ve diinin iaretlenmesi ve belgelendirilmesi, Özel Koullarda belirlenen koullarla ve Proje Yöneticisi tarafindan istenebilecek deiikliklerle uyum içinde olmalidir. (3) Yüklenici, Proje Yöneticisinden teslim emri almadan kabul yerine hiçbir mal nakledilmez ve teslim edilmez. Yüklenici, sözlemede geçen tüm mallarin kabul yerine tesliminden sorumludur. Eer Proje Yöneticisi, 30 gün içerisinde geçici kabul onayi vermezse ya da Yüklenicinin bavurusunu reddetmezse, bu sürenin son gününde geçici kabulü onayladii varsayilir. (4) Mallar, masraflarini Yüklenicinin karilayacai, öngörülen dorulama ve test ilemleri tamamlanana kadar kabul edilmi sayilmaz. Muayene ve testler, sevkiyattan önce yerinde ve /veya mallarin son teslim noktasinda yürütülebilir. (5) Proje Yöneticisi, mallarin sevkiyat süreci boyunca ve mallar devralinmadan önce aaidakileri emretme ve karar verme hakkina sahiptir: a. Sözlemeye uygun olmadiini düündüü mallarin verilecek süre içinde kabul yerinden alinmasi; b. Bu mallarin düzgün ve uygun mallarla deitirilmeleri, c. Önceki testlere ve ara ödemelere bakilmaksizin Yüklenicinin sorumlu olduu malzeme içilik ya da tasarim açisindan montajin Proje Yöneticisi tarafindan uygun bulunmadii durumlarda bu montajin sökülmesi ve yeniden monte edilmesi, d. Yapilan i, salanan mallar ya da Yüklenici tarafindan kullanilan malzemelerin sözlemeye uygun olup olmadiklari, ya da mallarin tamaminin ya da bir bölümünün sözleme artini yerine getirip getirmedikleri. (6) Yüklenici, belirtilen hatalari en kisa sürede ve maliyetini kendi karilayarak giderecektir. Eer Yüklenici bu talimata uymazsa, Sözleme Makaminin talimat gereklerini bakalarina yaptirma hakki vardir ve bununla ilgili ve bundan kaynaklanan tüm masraflar Sözleme Makami tarafindan Yükleniciye yapilacak ödemelerden düülür.

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

(7) artnamesinde belirtilen nitelik ve kalitede olmayan mallar reddedilir. Reddedilen mallara özel bir iaret konur. Bu iaret söz konusu mallari tahrif edecek ya da ticari deerlerini etkileyecek ekilde olmamalidir. Reddedilen mallar varsa Proje Yöneticisinin belirledii süre içerisinde kabul yerinden yüklenici tarafindan masrafi ve riskleri onun üzerinde olmak artiyla alinir. Reddedilen mallarin kullanildii hiçbir i kabul edilmez. (8) Mallar, sözlemeye uygun sevk edildiklerinde, gerekli testleri geçtiklerinde ya da geçmi olarak kabul edildiklerinde ve Geçici Kabul onay belgesi aldiklarinda ya da almi sayildiklarinda Sözleme Makamina devredilir. (9) Yüklenici, mallar Geçici Kabul için hazir olduklarinda Proje Yöneticisine Geçici Kabul onay belgesi için bavurur. Proje Yöneticisi de bavurudan itibaren 30 gün içerisinde aaidaki ilemlerden birini uygular: a) Yükleniciye üzerinde eer varsa çekincelerin belirtildii, teslimatin sözlemeye göre tamamlandii tarihin yer aldii ve mallarin geçici olarak kabul edildiinin belirtildii, bir kopyasi Sözleme Makaminda kalan bir Geçici Kabul Onay Belgesi hazirlar; ya da b) Gerekçelerini ve geçici kabul için Yüklenicinin yapmak zorunda olduu ilemleri belirterek bavuruyu reddeder. (10) Eer Proje Yöneticisi 30 gün içerisinde geçici kabul onay belgesi vermez ya da mallari reddetmezse, geçici kabul onay belgesini vermi sayilir. (11) Kismi sevkiyat durumunda Sözleme Makaminin kismi kabul verme hakki vardir. (12) Mallarin geçici kabulünden sonra Yüklenici, sözlemenin uygulanmasiyla ilintili bir i için gerek duyulmayan geçici yapi ve malzemeleri söküp alacaktir. Ayrica, her türlü çöp ve engelleyici unsuru kaldiracak ve Kabul yerini sözlemenin gerektirdii gibi eski haline getirecektir. (13) Yüklenici, mallarin yeni, kullanilmami, son model ve tasarimla malzemede son yenilikleri birletirir durumda olduunu eer aksi sözlemede yazmiyorsa garanti eder. Yüklenici, tasarim ya da malzemelerin artnamede belirtildii ekilde, kullanim hatalari ya da ihmallerden kaynaklananlar hariç olmak üzere, malzeme ya da içilikten kaynaklanan hata ve kusurlarin olmadiini garanti eder. Bu garanti hükmü Özel Koullarda belirtildii ekilde geçerli kalir. (14) Yüklenici, garanti süresinde ortaya çikan bozukluk ya da hasarlari ve aaida belirtilen durumlari düzeltmekle sorumludur: a) Kusurlu malzeme, hatali içilik ya da Yüklenicinin tasarimindan kaynaklanan sonuçlar, b) Garanti süresinde Yüklenicinin herhangi bir ihmal ya da eylemiyle ortaya çikan durumlar, c) Sözleme Makami tarafindan ya da onun adina yapilan bir muayene sirasinda ortaya çikan durumlar. (15) Yüklenici pratik olan en kisa sürede kusurlu ya da hasarli mali maliyetini karilayarak düzeltir. Deitirilen ya da tamir edilen tüm mallar için garanti süresi Proje Yöneticisinin sonuçtan tatmin olduu tarihten itibaren balar. Eer sözleme kismi kabule izin veriyorsa, garanti süresi sadece yenileme ya da tamirden etkilenen parçalar için uzatilir. (16) Eer garanti süresinde bu tür bir kusur ya da hasar oluursa Sözleme Makami ya da Proje Yöneticisi durumu Yükleniciye tebli eder. Eer yüklenici teblide verilen zamanda içinde hata ve hasarda bir düzeltme yoluna gitmezse, Sözleme Makami; a) Kusur ya da hasari kendi düzeltebilir ya da düzeltme iini maliyeti ve riskleri Yüklenici tarafindan karilanacak ekilde bakasina yaptirir. Bu durumda tüm masraflar Sözleme Makami tarafindan Yükleniciye yapilacak ödemelerden, teminatindan ya da her ikisinden birden düülür. b) Sözlemeyi feshedebilir. (17) Yükleniciye hemen ulailamayan acil durumlarda ya da ulaildiinda Yüklenicinin gerekli ilemleri yapmadiinda, Sözleme Makami veya Proje Yöneticisi masraflari Yüklenici tarafindan karilanmak üzere ii yürütürler ve yapilan ilem hakkinda en kisa zamanda Yükleniciyi bu konuda bilgilendirirler (18) Garanti süresi geçici kabul tarihinde balar ve garanti yükümlülükleri Özel Koullar ve Teknik artnamede belirtilir. Eer garanti süresi belirtilmemise 365 gün olarak kabul edilecektir. (19) Garanti süresinin sona ermesiyle Proje Yöneticisi Yüklenicinin sözlemedeki yükümlülüklerini Proje Yöneticisinin memnuniyetiyle tamamladii tarihi belirten ve bir kopyasi Yüklenicide kalacak olan bir kesin kabul onay belgesini Yükleniciye verir. Kesin Kabul onay belgesi garanti süresinin bitiminden itibaren 30 gün içinde hazirlanir. (20) Sözleme, kesin kabul onay belgesi imzalanana ya da Proje Yöneticisi tarafindan imzalanmi varsayilana kadar tamamlanmi sayilmaz. Madde 33) Fiyatlarda deiiklik

(1) Özel Koullarda aksi öngörülmedikçe fiyat/ücret oranlari veya tutarlari deitirilemeyecektir.

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

SÖZLEMENN HLAL VE FESH Madde 34) Sözlemenin ihlali

(1) Taraflarin herhangi biri sözleme altindaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmediinde sözlemeyi ihlal etmi addedilir. (2) Sözlemenin ihlal edilmesi durumunda, ihlalden zarar gören taraf aaidaki hukuki çarelere bavurma hakkina sahip olacaktir: a) b) Zarar-ziyan bedelinin karilikli mutabakatla tahsili ve/veya Sözlemenin feshedilerek yasal yollardan tahsili.

(3) Zarar-ziyan bedeli iki ekilde olabilir: a) Genel zarar-ziyan bedeli veya

b) Maktu zarar-ziyan bedeli. (4) Sözleme Makami zarar-ziyan bedeline hak kazandii her durumda bu zarar-ziyan bedellerini Yükleniciye ödeyecei tutarlardan veya ilgili teminattan kesebilir. (5) Sözleme Makaminin, sözleme tamamlandiktan sonra tespit edilen zarar veya hasarlar için tazminat alma hakki saklidir. Madde 35) Sözlemenin askiya alinmasi

(1) Sözleme konusu iin ihale edilmesine ilikin prosedürlere veya sözlemenin ifa edilmesine maddi hatalar veya usulsüzlükler veya sahtekarliklar dolayisiyla halel gelmesi durumunda Sözleme Makami sözlemenin yürütülmesini askiya alacaktir. (2) Sözkonusu hatalarin veya usulsüzlüklerin veya sahtekarliklarin Yükleniciye atfedilecek sebeplerden kaynaklanmasi halinde Sözleme Makami ek bir önlem olarak bu hatalarin, usulsüzlüklerin veya sahtekarliklarin ciddiyetiyle orantili ekilde Yükleniciye ödeme yapmayi reddetme veya evvelce ödemi olduu tutarlari geri alma hakkina sahip olacaktir. Madde 36) Sözlemenin sözleme makami tarafindan feshi

(1) Sözleme, sözlemenin her iki tarafça imzalanmasindan itibaren bir yil içinde herhangi bir faaliyet ve kariliinda ödeme yapilmamisa, kendiliinden fesholunmu addedilecektir. (2) Fesih, Sözleme Makaminin veya Yüklenicinin sözleme altinda sahip olduklari dier hak ve yetkilere halel getirmeyecektir. (3) Bu Genel Koullar'da tarif edilen fesih gerekçelerine ek olarak, Sözleme Makami aaidaki durumlardan herhangi birinin ortaya çikmasi halinde Yükleniciye 7 (yedi) gün önceden bildirimde bulunarak sözlemeyi feshedebilir: a) Yüklenicinin Sözleme konusu ii önemli ölçüde sözlemeye uygun ekilde yerine getirmemesi; b) Yüklenicinin iin düzgün ve zamaninda yürütülmesini ciddi ölçüde etkileyecek ekilde yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya ihmal etmesi durumunda bu halin giderilmesi için Proje Yöneticisi tarafindan yapilan bildirimin gereklerine Yüklenicinin makul bir süre içinde uymamasi; c) Yüklenicinin Proje Yöneticisi tarafindan verilen idari emirleri yerine getirmeyi reddetmesi veya ihmal etmesi; d) Yüklenicinin sözlemeyi devretmesi veya sözleme altindaki ileri taerona vermesi; e) Yüklenicinin iflas etmesi veya tasfiyeye gitmesi, faaliyetlerinin mahkemeler tarafindan kayyum idaresine verilmesi, alacaklilariyla konkordato ve benzeri anlamalar yapmasi, ticari faaliyetlerini askiya almasi, bu hususlarla ilgili olarak dava veya takibatlara maruz kalmasi, veya ulusal mevzuat gereince benzer bir prosedür neticesinde bu türden durumlara dümesi; f) Yüklenicinin mesleki fiil ve davranilariyla ilgili olarak kesinlemi hüküm ifade eden bir mahkeme karariyla suçlu bulunarak hüküm giymi olmasi;

g) Yüklenicinin Sözleme Makami tarafindan gerekçeli olarak kanitlanan air bir mesleki kusur veya suistimalden suçlu bulunmu olmasi; h) Yüklenicinin sahtekarlik, yolsuzluk, suç örgütüne itirak veya baka bir yasadii faaliyet münasebetiyle kesinlemi hüküm ifade eden bir mahkeme karariyla suçlu bulunarak hüküm giymi olmasi;

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

i)

Kalkinma Ajansi mali destekleri kapsaminda finanse edilen baka bir tedarik sözlemesi prosedürünü veya destek programi prosedürünü takiben Yüklenicinin akdi yükümlülüklerini yerine getirmedii için sözlemeyi ciddi ölçüde ihlal ettiinin ilan edilmi olmasi; Sözlemeye eklenen bir zeyilnameyle kaydedilmedii halde Yüklenicinin tüzel kiiliinde, niteliinde, statüsünde veya irket üzerindeki kontrolünde deiiklie yol açan bir kurumsal yapi deiikliinin meydana gelmi olmasi;

j)

k) Sözlemenin ifa edilmesini önleyen baka bir yasal engelin zuhur etmi olmasi; l) Yüklenicinin gerekli teminatlari veya sigortayi salayamamasi ya da sözkonusu teminat veya sigortayi salayan kiinin bunlarda yer alan taahhüt hükümlerine riayet etmemesi.

(4) Yukarida belirtilen durumlardan herhangi birinin ortaya çikmasini takiben Sözleme Makami Yüklenicinin nami hesabina olmak üzere ya ii kendisi tamamlayacak ya da üçüncü bir ahisla/tarafla baka bir sözleme akdedecektir. Sözleme Makami'nin, Sözlemeyi feshetmesi halinde, Yüklenicinin iin tamamlanmasindaki gecikmeden ötürü sorumluluu, sözleme altinda daha önceden maruz kalinmi yükümlülükler sakli kalmak kaydiyla, derhal sona erecektir. (5) Yüklenici, sözlemenin feshi üzerine veya sözlemenin feshedildiine dair bildirimi aldiinda, iin süratli ve düzgün bir biçimde ve ilgili maliyetler asgari düzeyde tutulacak ekilde tamamlanmasini teminen gerekli adimlari derhal atacaktir. (6) Proje Yöneticisi sözlemenin feshinden sonra mümkün olan en kisa süre içinde fesih tarihi itibariyle Yükleniciye borçlu olunan bütün tutarlari ve hizmet bedellerini onaylayacaktir. (7) Sözleme Makami Sözleme konusu i tamamlanincaya kadar Yükleniciye herhangi bir ilave ödeme yapma yükümlülüünde olmayacak ve eer varsa iin tamamlanmasi için yaptii ek harcamalarin maliyetini Yükleniciden geri alma hakkina sahip olacak veya bunlardan sonra Yükleniciye borçlu kalinan herhangi bir bakiye mevcutsa bu bakiyeyi Yükleniciye ödeyecektir. (8) ayet Sözleme Makami tarafindan sözleme feshedilirse, Sözleme Makami maruz kaldii zarar ve kayiplarin bedelini sözlemede belirtilen azami tutara kadar olmak üzere Yükleniciden geri alma hakkina sahip bulunacaktir. Eer sözlemede herhangi bir azami tutar belirtilmemise, Sözleme Makami, sözleme altinda taninan dier hukuki çarelere bavurma hakki sakli kalmak kaydiyla, sözleme bedelinin Yüklenicinin kusuru nedeniyle iin yeterli ekilde tamamlanamayan bölümüne ait bulunan kismini Yükleniciden geri alma hakkina sahiptir. (9) Yüklenici, fesih anina kadar yapmi olduu iler için kendisine borçlu olunan tutarlara ek olarak herhangi bir zarar veya hasar tazminati talep etme hakkina sahip deildir. Madde 37) Sözlemenin Yüklenici tarafindan feshi

(1) Yüklenici, Sözleme Makaminin aaidaki durumlara sebebiyet vermesi halinde, Sözleme Makamina 15 gün önceden bildirimde bulunarak sözlemeyi feshedebilir: a) Sözleme Makaminin Yükleniciye borcunu hakli bir neden olmaksizin ödememesi; b) Hatirlatmalara ramen Sözleme Makaminin yükümlülüklerini israrla yerine getirmemesi; veya c) Sözlemede belirtilmeyen nedenlerle veya Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle Sözleme Makaminin iin tamaminin veya bir kisminin yürütülmesini 90 günden daha uzun bir süreyle askiya almasi. (2) Sözlemenin Yüklenici tarafindan feshi Sözleme Makami'nin veya Yüklenicinin sözleme altinda sahip olduklari dier haklara halel getirmeyecektir. (3) Sözlemenin Yüklenici tarafindan feshedilmesi durumunda Sözleme Makami bu fesih dolayisiyla Yüklenicinin urayacai zarar ve hasarlarin bedelini ödeyecektir. Bu ilave ödemenin toplam tutari Özel Koullarin sözleme bedeli belirtilen maddesinde yer alan miktari aamayacaktir. Madde 38) Vefat

(1) Eer Yüklenici tek bir gerçek kiiyse bu kiinin vefati halinde sözleme kendiliinden fesholunmu addedilecektir. Ancak bu kiinin varisleri veya hak sahipleri Yüklenicinin vefatindan itibaren 15 gün içinde sözlemeyi sürdürme isteklerini bir bildirimle beyan etmilerse, Sözleme Makami bunlarin yaptiklari teklifi inceleyecektir. Sözleme Makami'nin karari bu teklifin alinmasindan itibaren 15 gün içinde ilgili varislere veya hak sahiplerine bildirilecektir. (2) Yüklenici bir grup gerçek kiiden oluuyorsa ve bunlardan biri veya daha fazlasi vefat etmise, Sözleme konusu iin sürdürülmesi hakkinda taraflar arasinda karilikli mutabakatla bir rapor düzenlenecek ve Sözleme

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

Makami ölen kiilerin vefat tarihinden itibaren 15 gün içinde duruma göre grubun sa üyeleri veya ölenlerin varisleri ya da hak sahipleri tarafindan bulunulmu taahhütlere uygun olarak sözlemenin sürdürülmesi veya sözlemenin feshi yönünde karar verecektir. Sözleme Makami'nin karari bu husustaki teklifin alinmasindan itibaren 30 gün içinde grubun sa üyelerine veya ilgili varislere ya da hak sahiplerine bildirilecektir. (3) Bu kiiler Yükleniciyle ayni ölçüde sözlemenin düzgün ifa edilmesinden mütereken ve münferiden sorumlu olacaklardir. Sözlemenin devam ettirilmesi sözlemede hükme balanmi teminatin düzenlenmesi ve salanmasiyla ilgili kurallara tabi olacaktir. Madde 39) Süre uzatimi verilebilecek haller ve artlari

(1) Süre uzatimi verilebilecek haller aaida sayilmitir. A. Mücbir sebepler; a) Doal afetler. b) Kanuni grev. c) Genel salgin hastalik. d) Kismi veya genel seferberlik ilani. e) Gerektiinde Kalkinma Ajansi veya ilgili kurunm/kurulular tarafindan belirlenecek benzeri dier haller. Yukarida belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatimi verilebilmesi için mücbir sebep oluturacak durumun; a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemi bulunmasi, b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olmasi, c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldirmaya gücünün yetmemi olmasi, d) Mücbir sebebin meydana geldii tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin Sözleme Makamina ve ilgili Ajansa yazili olarak bildirimde bulunmasi e) Yetkili merciler tarafindan belgelendirilmesi, zorunludur. B. Sözleme Makamindan kaynaklanan sebepler Ayrica Sözleme Makaminin sözlemenin ifasina ilikin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksizin, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer tesliminin, projelerin onaylanmasinin gecikmesi gibi) ve bu sebeple sorumluluu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve iin süresinde bitirilememesi halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olmasi ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldirmaya gücünün yetmemi bulunmasi kaydiyla yüklenicinin bavurusu üzerine durum Sözleme Makami ve lgili Ajans tarafindan incelenerek yapilacak iin niteliine göre iin bir kismina veya tamamina ilikin süre uzatimi verilebilir. (2) Eer sözleme altindaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi sözlemenin her iki tarafça imzalandii tarihten sonra meydana gelen bir mücbir sebep durumundan ötürü engellenirse, taraflarin hiçbiri sözleme altindaki yükümlülüklerini ihlal etmi sayilmayacaktir. (3) Mücbir sebep durumundan etkilenen taraf sözleme altindaki yükümlülüklerini asgari gecikmeyle yerine getirebilecek ekilde bu durumu ortadan kaldirmak için tüm makul tedbirleri alacaktir. (4) Sözlemedeki özel hükümler sakli kalmak kaydiyla, Yüklenici, sözleme altindaki yükümlülüklerini yerine getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir sebep durumundan kaynaklanmasi halinde ve kaynaklandii ölçüde maktu zarar-ziyan bedeli ödemekten veya kusur-temerrüt nedeniyle fesihten sorumlu olmayacaktir. Sözleme Makami da, sözlemedeki özel hükümler sakli kalmak kaydiyla, benzer ekilde sözleme altindaki yükümlülüklerini yerine getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir sebep durumundan kaynaklanmasi halinde ve kaynaklandii ölçüde sözlemenin kusur-temerrüt nedeniyle Yüklenici tarafindan feshinden veya sözleme tahtindaki mükellefiyetlerini ifa edememesinden ötürü gecikmi ödemeler için faiz ödemekten sorumlu olmayacaktir. (5) Eer taraflardan herhangi biri mücbir sebep durumunun meydana gelmesi nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirmesinin etkilenebilecei kanaatindeyse, dier tarafi bu durumdan derhal haberdar ederek mücbir sebebin mahiyetini, muhtemel süresini ve yaratacai muhtemel etkileri bildirecektir. Proje Yöneticisi yazili olarak aksi yönde talimat vermedikçe, Yüklenici makul ölçülerde mümkün olduu ölçüde sözleme altindaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürecek ve bu arada mücbir sebebin engellemedii yükümlülüklerini ifa etmek için makul bütün alternatif yollari arayacaktir. Yüklenici, Proje Yöneticisi tarafindan kendisine bu yönde talimat verilmedikçe sözkonusu alternatif yol ve yöntemleri uygulamaya koymayacaktir. (6) Eer mücbir sebep koullari meydana gelir ve varliini 180 gün boyunca sürdürürse, bu takdirde, Yükleniciye mücbir sebepten ötürü taninacak ifa süresi uzatimlari sakli kalmak kaydiyla, taraflarin herhangi biri 30 gün önceden dier tarafa fesih bildiriminde bulunma hakkina sahip olacaktir. ayet 30 günlük sürenin

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

sonunda mücbir sebep durumu hala devam ediyorsa, sözleme feshedilecek ve bunun neticesinde taraflar sözleme altindaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürmekten kurtulmu olacaklardir. HTLAFLARIN HALL Madde 40) htilaflarin halli

(1) Sözleme Makami ve Yüklenici, sözlemeyle ilgili olarak kendi aralarinda çikabilecek her türlü ihtilafi dostane yollarla çözmek için ellerinden gelen tüm çabayi harcayacaklardir. (2) Herhangi bir ihtilafin ortaya çikmasi durumunda, sözleme taraflari gerek ihtilafla ilgili tutum ve konumlarini gerekse mümkün gördükleri çözümler hakkindaki düüncelerini birbirlerine yazili olarak bildireceklerdir. Eer sözleme taraflarindan herhangi biri yararli olacai kanaatindeyse, taraflar bir toplanti yaparak ihtilafi halletmeye çaliacaklardir. Taraflarin herbiri, dostane çözüm isteine bu yöndeki talebi almasindan itibaren 10 gün içinde cevap verecektir. Dostane çözüme ulama süresi, bu husustaki istein yapildii tarihten itibaren 60 gün olacaktir. (3) Dostane çözüme ulama çabasinin baarisiz olmasi veya taraflardan herhangi birinin bu yöndeki istee zamaninda cevap vermemesi halinde, taraflarin herbiri dier tarafa bildirimde bulunarak, ihtilafin Kalkinma Ajansinin uzlatirmasiyla çözümlenmesini kararlatirabilirler. Uzlatirma sürecinin balamasindan itibaren 60 gün içinde ihtilaf halledilemezse, sözleme taraflarinin herbiri ihtilaf çözümleme prosedürüyle ilgili bir sonraki aamaya geçme hakkina sahip olacaktir. (4) Dostane çözüme veya uzlatirma yoluyla ihtilafin halline bu prosedürlerden birinin balamasindan itibaren 120 gün içinde ulailamazsa, taraflarin herbiri Özel Koullarin ilgili Maddesinde belirtildii ekilde ihtilafin çözümlenmesini ulusal bir kaza merciinin kararina veya tahkim kararina havale edebilir. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER Madde 41) Hüküm bulunmayan haller

(1) bu Genel Koullarda ve sözlemenin dier balayici belgelerinde, sözlemenin imzalanmasi ve ifasi aamalarinda ortaya çikabilecek ve kariliinda ilgili belgelerde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre Kamu hale Mevzuatinin mal, hizmet ve yapim ilerine ilikin Tip Sözlemelerindeki hükümler ve hukuki referanslari kiyasen uygulanir.

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

Söz. Ek-2: Teknik artname ( Tanimi)

[Teknik artnamenin (i taniminin) amaci, yürütülecek proje kapsaminda gerçekletirilecek faaliyetleri ve yapilacak ileri net bir ekilde tanimlamak, teklif verme aamasinda yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkinda bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulamasi esnasinda yüklenicinin bavuracai referansi olarak hizmet etmektir. Teknik artname, ihale dosyasina dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözlemenin ayrilmaz bir parçasi olur. Teknik artnamenin tam olarak hazirlanmasi, projenin nihai baarisi için çok önemlidir. Düzgün bir ekilde hazirlanmi Teknik artname projenin doru bir biçimde tasarlanmasini, çalimanin öngörülen takvim dahilinde yapilmasini ve kaynaklarin israf edilmemesini salar.]

TEKNK ARTNAME STANDART FORMU (Söz. EK:2b)

(Mal Alimi ihaleleri için)

Sözleme balii : Turallar Makina Rekabetçi Gücün Arttirilmasi Projesi 1 Adet CNC Kayar Otomat

Tezgahi Alimi

Yayin Referansi : TR41-10-01-173 1. GENEL TANIM

Bursa Eskiehir Bilecik Kalkinma Ajansi tarafindan açilan 2010 Yili Sanayi ve Turizm'de Rekabet Gücünün Artirilmasi Mali Destek Programi kapsaminda hibe destei almaya hak kazanan projemiz dahilinde "1 Adet CNC Kayar Otomat Tezgahi (mal alimi)" yapilacak olup, sonucunda; Bölgemizde Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin arttirilmasi, ileri teknolojiye dayali ve katma deeri yüksek yeni ürünlerin imalatina geçilmesi, ürün çeitliinin ve verimliliin arttirilmasi salanacak olup, enerji giderlerini, üretim maliyetlerini ve üretimde hata paylarini düürmek yoluyla bölgenin küresel rekabet gücünün arttirilmasina katki salanmi olacaktir.

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

2. TEDARK EDLECEK MALLAR, TEKNK ÖZELLKLER VE MKTARI

A Sira No 1 B Teknik Özellikler Alt Deer Üst Deer C Miktar 1

Max ileme çapi ana ve kari ayna Max ileme boyu Toplam eksen sayisi CNC kanal Sayisi Tüm Eksenler Hizli lerleme Tezgahin Botaki Hizi Minimum programlabilir artim Tezgahin Pozisyonlanma Hassasiyeti Tezgahin Tekrarlama Hassasiyeti Ana Ayna tarafi eksen sayisi Kari Ayna tarafi eksen sayisi Ana Ayna motor gücü Kari Ayna motor gücü Canli takimlar motor gücü Toplam takim Sayisi Canli takim Sayisi Tornalama kateri ebatlari ana ayna Mili Ana ve Kari ayna Devri Canli takim devri Ana ayna C eksen Kari ayna C eksen Ana ayna delme ve klavuz çapi Ana ayna Cross ta ki delme ve klavuz çapi Ana ayna tarafi delme ve klavuz çapi Kari ayna tarafi delme ve klavuz çapi Ana ayna tarafi di çap takimlari Kari ayna tarafi iç/di çap takimlari

32 200 7 2 24 24 ... -0,005 -0,003 4 3 7,5 2,2 1 18 6 16/16/200 8000 6000 0,0001 0,0001 12/M12 10/M12 10/M8 10/M8 5 4

... ... ... ... ...

0,001 +0,005 +0,003 ...

... ... ... ... ... ... ... ... 0,001 0,001 ... ... ... ... ... ...

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

Ana ayna tarafi canli takimlar ( Crosstaki ) Kari ayna tarafi canli takimlar ( Back end )

4 2

... ...

3. ALET, AKSESUAR VE GEREKL DER KALEMLER 3.1 KONTROL ÜNTES ÖZELLKLER 3.1.1 Deer girme hassasiyeti 0.001 mm olacaktir. 3.1.2 Tekrarlama hassasiyeti 0.005 mm olacaktir. 3.1.3 Elektrik kesintilerinin veya tezgah kapatildiinda yazildiinda programlari hafizada tutmasi için servo kartlari destekleyen pil bulunacaktir. 3.1.4 Kontrol ünitesi yeni özelliklerin eklenmesine uyumlu olacaktir. 3.1.5 Kontrol ünitesi, tezgâha; klasik yöntemlerde olduu gibi el tekeri ile tala verme imkâni verecektir. 3.1.6 Sistemde oluabilecek arizalar hata mesajlari ile operatöre aninda bildirilecektir. 3.1.7 Bir bilgisayar yardimi ile programlarin transferi salanacaktir. 3.1.8 letme program dili ve kontrol paneli TÜRKÇE veya NGLZCE olacaktir. 3.1.9 Harici balanacak bilgisayarlarla veri ali verii yapabilmek için RS232 ve FLASH kart girii olacaktir. 3.1.10 Takim boy ve çapinda kaydirma (offset) yapilabilecektir. 3.1.11 Çalima gerilimi 220 ±20 VAC, üç faz olacaktir. 3.1.12 nch ve metrik programlama yapilabilecektir. 3.1.13 Kontrol ünitesinin ekrani kolay okunabilmeli, en az 7,2"ebadinda ve monochrome LCD özelliinde olmalidir. 3.1.14 En az 2D SMÜLASYON yapabilme özellii olacaktir 3.1.15 Kontrol ünitesi CAD/CAM programlari ile uygulama yapmaya uygun olacaktir. 3.1.16 lerleme ve devir sayilarini (spindle override, feed override), ayarlanan deerin belli oranlarinda manuel (el ile) olarak kumanda edilebilecektir. 3.1.17 Merkezi yalamanin ya miktari dütüünde operatörü uyaracaktir. 3.1.18 Yazilan bir programi iletmeden önce, olabilecek mantiksal yazilim hatalarini kontrol edebilecek bir özellii olacaktir. 3.1.19 Yazilan bir programi istendiinde satir satir, istendiinde seri olarak çalitirma seçenei olacaktir. 3.1.20 Dorusal (G00-G01) interpolasyon yapabilecektir. 3.1.21 Dairesel (G02- G03) interpolasyon yapabilecektir. 3.1.22 Kaba di çap tornalama döngüsü, finish tornalama döngüsü, delik delme, delik büyütme, gagalamali delik delme kilavuz ve rayba çekme, vida açma (iç ve di vida), konik yüzeylere vida açma, kanal açma, pah ve radyus açma döngüleri olacaktir. 3.1.23 Alt programlama, makro programlama, block skip (Jump) yardimiyla satir atlatma özellii olacaktir. 3.1.24 Kesici uç yariçap telafi özellii (Tool Nose Radius Compensation) olacaktir. 3.1.25 Mutlak ve eklemeli programlama (Absolute, incremental) özellii olacaktir. 3.1.26 Program koruma kilidi olacaktir. 3.1.27 Alarm ve hata mesajlarini ekranda gösterilmeli ve bunlarla ilgili açiklamalar (Help) kontrol ünitesinde bulunacaktir. 3.1.28 Sabit kesme hizi ve sabit devir sayisi modu olacaktir. 3.1.29 lerleme mm/devir ve mm/dakika cinsinden seçilebilir olacaktir. 3.1.30 Sabit kesme hizi ile çaliilirken gerektiinde program içerisinde devir sayisina limit konulabilecektir.

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

3.1.31 Tezgâh mili her iki yönde (CW, CCW) dönebilme özelliinde olacaktir. 3.1.32 MDI modunda kisa program girilecektir. 3.1.33 Kesici takim kimlik ve offset bilgilerinin bulunduu sayfalar olacaktir. 3.1.34 Programin iletilmesi esnasinda, ekranda aktif olan program satiri, devir sayisi, koordinat deerleri (X ve Z), ilerleme hizlari gibi parametreler görülecektir. 3.1.35 Acil durdurma butonu bulunacaktir. 3.1.36 ISO Kodlari ile programlanacaktir. 4. DER ÖZELLKLER 4.1 Makinenin garanti süresi en az 2 yil olmalidir. Ayrica makineye ait tüm yedek parça ve malzemeleri en az 10 yil süre ile temin etme garantisi de olmalidir. 4.2 Satici firmanin Bursa da yerleik bulunan en az 1 adet mekanikçi 1 adet elektrikçi teknik servis elemani olmalidir. 4.3 Makine ile birlikte en az 3 metre parça takilabilen otomatik yüklemeli sürücü verilecektir. Bu sürücü ile beraber toplam 5 adet parça için Ana ayna- guide bush-kari ayna pensi ve sürücü pensleri verilecektir. Sürücü otomatik yüklemeli olacak ve CNC ile haberleecektir. Parça alma birakma ve yeni parçayi yükleme otomatik olarak yapilacak ve makine ile kusursuz haberleecektir. 4.4 Bu pensler dayanikli ve salam olacaktir. 4.5 mili motoru, Ana ayna tarafi Built-in motor olacaktir. Kari ayna tarafi kayi aktarmali ve her iki ayna C eksen kilitli olacaktir. Her iki aynada kilitleme sistemi yüksek hassasiyetli Disk fren sistemi olacaktir. 4.6 Ana ayna tarafinda Cross Y eksen üzerinde olan canli takimlar moduler olacak istenildiinde çikarilabilecektir. 4.7 mili rulmanlari en az 8000 d/dak' ya müsaade edebilecek hassas rulmanlar olacaktir. 4.8 Tezgahta kullanilan vidali miller C3 sinifi öngerilmeli olacaktir. Vidali miller dayanikli salam malzemelerden üretilmi olmalidir. 4.9 Tezgahta canli takimlar arasi aktarim kayi kasnak ile OLMAYIP yerine DL AKTARIM ile olacaktir. Tezgahlarda eksenlerde ve tüm imillerinde kullanilan tüm motorlar Kontrol ünitesi ile ayni marka olacaktir. 4.10 Makinede soutma suyu tesisati olacaktir 4.11 Makinede parça konveyörü olacaktir 4.12 Makinede uzun parça çikarma ünitesi olacaktir 4.13 Makinede ana ve kari ayna ezamanli senkronize çaliabilecektir. ( Çift kanalli olarak ) 4.14 Makinede en az 7 eksen ezamanli olarak kullanilabilecektir. 4.15 Senkronize kontrol ve super imposed kontrol olacaktir 4.16 Makinede ana ve kari ayna en az 0,001 derece indexleme yeteneine sahip olacak ve her iki aynada CS contur ileme yapilabilecektir 4.17 Tezgah ile beraber 380 voltu 220 volta çevirecek trafo verilecektir. 4.18 Makinede mutlak enkoderler kullanilacaktir 4.19 En az 200 Lt soutma suyu tanki olacak ve akikan kontrol dedektörü bulunacakti. 4.20 Makinede kesme kalemi kontrol etme mekanik çubuu olacaktir. ( Cut off mechanic detecter )

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

5. GENEL ÖZELLKLER 5.1 CNC Kayar otomat tezgâhi yeni ve kullanilmami olacaktir.

5.2 CNC Kayar otomat tezgâhinin üzerinde kirik, çatlak veya herhangi bir imalat kusuru olmayacaktir. 5.3 Tezgâhta kullanilan bütün donanim ve aksesuarlar ilgili firmanin en son ürünleri olacaktir. 5.4 Her tezgâhla birlikte kullanilan programlama sistemleri ile özel ilemleri açiklayan kitap ve dokümanlar verilecektir. 5.5 Firma, CNC torna tezgâhina ait, aaida özellikleri ve içerii belirtilen kitap ve kataloglari hazirlanmi bir ekilde tezgâhla birlikte verecektir 5.6 CNC Kayar otomat tezgâhina ait iletim kitabi olacaktir. 5.7 Programlama kitabi olacaktir. 5.8 Tezgâhta kullanilan hidrolik, mekanik, elektrik, elektronik devre elemanlarinin ve malzemelerinin parça listelerini gösterir kataloglar olacaktir. 5.9 Elektrik ve elektronik devrelerle ilgili ema ve resimler olacaktir. 5.10 Tezgâhta kullanilan devre elemanlarinin ve malzemelerinin yerini bulmaya yönelik emalar olacaktir. 5.11 Uygun ve tezgâh tarafindan kontrollü, tam otomatik merkezi yalama sistemi olacaktir. 5.12 Çalima kabini iç aydinlatma lambasi olacaktir. 5.13 Tezgâh i mili otomatik sürücü balamaya uyumlu olacaktir. 6. EMNYET VE GÜVENLK 6.1 Kapi açikken tezgâh çalimayacaktir. 6.2 Airi yükleme ve kesici takim bindirmelerine kari korumali olacaktir. 6.3 Tezgah airi elektrik akimi çekme, gerilim yükselmesi-dümesi ve hidrolik basinçtaki airi yükselme-düme durumlari için kendini koruma ve alarm sistemine sahip olacaktir. 6.4 Kizaklarda teleskopik muhafaza saclari, birleim yerlerinde siyiricilar ve siliciler bulunacaktir. 6.5 Airi yüklemelerde durma özellii olacaktir. 6.6 Makinenin hareketli kisimlari i güvenlii tüzüüne uygun olarak koruma altina alinmi olacaktir. 6.7 mili di etkilerden etkilenmeyecek ekilde yataklanmi olacaktir. . 6.8 Tezgâhin sürgülü kapai üzerindeki pencere kismi saydam, dayanikli ve darbelere kari korumali olacaktir. 6.9 Tezgâhin tüm gövdesi koruma saclari ile kapali olacaktir.

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

Söz. Ek-3: Teknik Teklif

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

TEKNK TEKLF (Mal Alimi ihaleleri için)

(Söz. EK: 3b)

MAL ALIMI ÇN TEKNK TEKLF FORMU

Sözleme balii : Turallar Makina Rekabetçi Gücün Arttirilmasi Projesi 1 Adet CNC Kayar Otomat Tezgahi Alimi Yayin referansi steklinin adi : TR41-10-01-173 :...........................

A Sira No 1 2 3 ... ... B Sütunu

B Teknik Özellikler

D Teklif edilen özellikler (marka / model dâhil)

E lgili notlar, açiklamalar, dokümantasyon

F Deerlendirme Komitesinin notlari

: "Teknik Özellikler"

stenen özellikleri gösterir, Söz.EK2'deki "Teknik artname"de belirtilen Teknik Özellikler ile aynidir. D Sütunu : "Teklif edilen özellikler"

stekli tarafindan doldurulacaktir ve teklif edilen ürünlerin detayli özelliklerini içerecektir("uygun" veya "evet" gibi kelimeler yeterli deildir). E Sütunu : "lgili notlar, açiklamalar, dokümantasyon"

steklinin teklif ettii ürün hakkinda açiklama yapmali ve ilgili dokümanlara referans vermelidir. F Sütunu : "Deerlendirme Komitesi notlari"

Komisyon (Komite) üyelerinin doldurmasi için bo birakilacaktir. Verilen bilgiler ve dokümanlar teklif edilen modelleri, varsa farkli seçenekleri açik olarak belirtmelidir. Teklif edilen özelliklerle istenen özelliklerin kiyaslamasi komite üyeleri tarafindan kolaylikla yapilabilmelidir. Komite üyelerinin verilen teklifleri tam olarak anlamalari gerekmektedir. Yeterli açiklikta bulunmayan teklifler Deerlendirme Komitesi tarafindan reddedilebilir.

Fiyat teklifi ayri zarfa konmali ve kapali olarak Teknik Teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

steklinin Kaesi Yetkili mza

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

Söz. Ek-4: Mali Teklif

(hale kapsaminda tekliflerin sunulmasi aamasinda Mali Teklifler ayri bir zarf içerisinde kapali olarak sunulacaktir)

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

Mal Alimi haleleri çin

MAL TEKLF FORMU

Söz. EK:4b

Sözleme balii : Turallar Makina Rekabetçi Gücün Arttirilmasi Projesi 1 Adet CNC Kayar Otomat Tezgahi Alimi Yayin referansi steklinin adi : TR41-10-01-173 :...........................

A Sira No 1 2 3 4

C Miktar

D Teklif Edilen Özellikler (Marka/Model Dâhil)

E <DDP> <Kabul Yeri> Teslimat çin Birim Fiyatlar (TL)

F Toplam (KDV Hariç TL)

[Eitim]

[götürü bedel]

Toplam Teklif (rakam ve yazi ile)

steklinin Kaesi Yetkili mza

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

Söz. Ek-5: Standart Formlar ve Dier Gerekli Belgeler

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

MAL KMLK FORMU

MAL KMLK

(Söz. EK: 5a)

HESAP SAHB

ADI

ADRES

KASABA/EHR ÜLKE RTBAT KURULACAK K TELEFON E - POSTA FAKS KDV SCL NO

POSTA KODU

BANKA

BANKA ADI

UBE ADRES

KASABA/EHR ÜLKE HESAP NO IBAN NOTLAR :

POSTA KODU

BANKANIN KAES + BANKA TEMSLCSNN MZASI:

(Her ikisi de gereklidir)

TARH + HESAP SAHBNN MZASI:

(Gereklidir)

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

TÜZEL KMLK FORMU

GERÇEK K SOYADI LK SM 2. SM 3. SM RESM ADRES

(Söz. EK: 5b)

POSTA KODU EHR ÜLKE T.C. KMLK NUMARASI VERG NUMARASI VERG DARES KMLK BELGES TÜRÜ: KMLK BELGES NO: DOUM TARH G DOUM YER- L DOUM YER- ÜLKE TELEFON FAKS E-POSTA G A Y NÜFUS KAIDI

POSTA KUTUSU

EHLYET

PASAPORT

Y

Y

Y

Y

BU "TÜZEL KLK BELGES" DOLDURULMALI VE KMLK BELGESNN OKUNUR BR FOTOKOPSYLE BRLKTE VERLMELDR.

TARH VE MZA

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

TÜZEL KMLK FORMU

KAMU KURUM/KURULULARI TÜRÜ STK (Sivil Toplum Kuruluu) SM(LER) EVET HAYIR

(Söz. EK: 5b)

KISALTMA RESM ADRES

POSTA KODU EHR ÜLKE VERG NUMARASI KAYIT YER KAYIT TARH G KAYIT NUMARASI TELEFON FAKS E-POSTA G A Y

POSTA KUTUSU

Y

Y

Y

Y

Bu "Tüzel kiilik belgesi" doldurulmali ve aaidakilerle birlikte verilmelidir: tüzel kiiliin kuruluuna dair karar, kararname veya kanunun bir kopyasi eer bu mümkün olmazsa, tüzel kiiliin kuruluunu belirten baka bir resmi doküman TARH DAMGA

YETKL TEMSLCNN ADI VE GÖREV MZA

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

TÜZEL KMLK FORMU

ÖZEL KURUM/KURULULAR TÜRÜ STK (Sivil Toplum Kuruluu) SM(LER) EVET HAYIR

(Söz. EK: 5b)

KISALTMA GENEL MERKEZ RESM ADRES

POSTA KODU EHR ÜLKE VERG NUMARASI KAYIT YER KAYIT TARH G KAYIT NUMARASI TELEFON FAKS E-POSTA G A Y

POSTA KUTUSU

Y

Y

Y

Y

BU "TÜZEL KLK BELGES" DOLDURULMALI VE AAIDAKLERLE BRLKTE VERLMELDR: SÖZLEME TARAFININ SM, ADRES VE ULUSAL OTORTELER TARAFINDAN VERLEN KAYIT NUMARASINI GÖSTEREN RESM DOKÜMANIN BR KOPYASI (ÖRNEN; RESM GAZETE, RKETLERN KAYDI VB.) YUKARIDA DENLEN RESM DOKÜMANDA BELRTLMEMSE VE DE MÜMKÜNSE VERG KAYDININ BR KOPYASI

TARH VE MZA

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

KLT PERSONELN MESLEK DENEYM ÖZGEÇM (Azami 3 sayfa + 3 sayfa ek) Sözlemede önerilen pozisyon: 1. Soyadi: 2. Adi: 3. Doum yeri ve tarihi: 4. Tabiyeti: 5. Medeni durumu: Adres (telefon/faks/e-posta): 6. Eitim: Eitim Kurumlair: Tarih: (ay/yil) tarihinden (ay/yil) tarihine kadar Derece: 7. Yabanci Dil (1'den 5'e kadar bir ölçee göre, 5 en iyi): Dil Okuma Konuma

Söz. Ek-5c

Yazma

8. 9. 10. 11. 12. 13.

Mesleki kurumlara üyelii: Dier yetenekler (mesela bilgisayar bilgisi, vb.): Mevcut pozisyon: Mesleki deneyim süresi: Kilit özellikleri: Bölgesel deneyimi: Tarih: (ay/yil) tarihinden (ay/yil) tarihine kadar) Projenin adi ve kisa tanimi

Ülke/Bölge/ehir

14.

Mesleki deneyim:

Tarih: (ay/yil) tarihinden (ay/yil) tarihine kadar Yer irket/kurum Pozisyon tanimi 15. 15a. 15b. Dierleri: Yayinlar ve seminerler: Referanslar:

mza .................................................... (istekli adina imza atmaya yetkili kii ya da kiiler)

Tarih ............................................

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

TESS, ARAÇ ve EKPMAN

(Yapim ii alimlarinda ihale kapsaminda talep edilmi ise) Sözlemenin uygulanmasi için teklif edilen ve kullanima hazir tesisler/ekipmanlar:

Söz. Ek-5d

AÇIKLAMA (tip/marka/model)

Güç/ kapasite

Ünite sayisi

Ya (yil)

Kendi mülkiyeti (KM) veya kira (K)/ ve mülkiyet yüzdesi

Menei (ülke)

Cari yaklaik deeri (TL)

A)

NAAT TESS EKPMANLAR

/ / / / /

B)

ARAÇLAR KAMYONLAR

VE

/ /

/ / C) DER TESSLER / /

/ /

mza .................................................... (istekli adina imza atmaya yetkili kii ya da kiiler)

Tarih ............................................

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

ORTAK GRMLER HAKKINDA BLG

(haleye ortak giriim ya da konsorsiyum olarak teklif sunulacaksa istekli bu formu dolduracaktir.) 1 2 Adi ...................................................................................... Yönetim kurulunun adresi .................................................. .................................................................................................. Teleks .......................................................... Telefon .........................Faks ..................................E-posta ..... 3

Söz. Ek-5e

Sözleme Makaminin bulunduu devletteki temsilcisi, eer varsa (yabanci bir lider ortai olan ortak giriim / konsorsiyumlar için) Ofis adresi ........................................................................... .................................................................................................. Teleks .......................................................... Telefon ..............................Faks .........................................

4

Ortaklarin isimleri i) ii) iii) vb. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. ............................................................................................

5

Lider ortain adi .................................................................................................. ..................................................................................................

6

Ortak giriim/konsorsiyumun oluumu ile ilgili anlama i) ii) iii) mza tarihi: ................................................................ Yeri: ................................................................................... Ek ­ ortak giriim / konsorsiyum sözlemesi

7

Ortaklarin her biri tarafindan yapilacak ilerin türü de belirtilerek ortaklar arasinda önerilen i bölümü (% olarak) .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. ..................................................................................................

mza .................................................... (istekli adina imza atmaya yetkili kii ya da kiiler)

Tarih ............................................

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

Bölüm C: Dier Bilgiler

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

dari Uygunluk Deerlendirme Tablosu

Turallar Makina Rekabetçi Gücün Arttirilmasi Projesi 1 Adet CNC Kayar Otomat Tezgahi Alimi

Teklif No. _____________________ Adi: ______________________________________________ dari Uygunluk Tablosu

Mali Teklif ayri bir zarfta ve kapali olarak sunulmu (E/H) Teklif süresi içinde teslim edilmi. (E/H) Teklif sahibinin beyani imzali (E/H) Teklif Usulüne uygun, kapali olarak teslim edilmi (E/H) Teknik Teklif mevcut (E/H) Teklif alindi belgesi verildi (E/H)

Teklif zarfi No.

Teklif formu doldurulmu. (E/H)

Teklif sahibinin adi

1 2 3 4 5

Bakanin adi soyadi Bakanin imzasi Tarih

(Not: Sözleme Makami artnamesi kapsaminda, tekliflerin idari uygunluunu denetlemek için ilave soru sütunlari ekleyebilir.)

Karar (Kabul/Ret)

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

Teknik Deerlendirme Tablolari

1. Mal Alimi ve Yapim i haleleri çin TEKNK DEERLENDRME TABLOSU

lgili projeye uygun hale getirilecektir. Deerlendirme Komitesi tarafindan doldurulmalidir, Sözleme Makami iin gereklerine uygun olarak farkli/ilave kriterler belirleyebilir.

Sözleme balii : Turallar Makina Rekabetçi Gücün Arttirilmasi Projesi 1 Adet CNC Kayar Otomat Tezgahi Alimi Yayin Referansi : TR41-10-01-173

steklinin ekonomik ve mali kapasitesi yeterli mi? (E/H) Teklif Teknik artnameye Uygun mu? (E/H) Teklif dosyasindaki dier teknik gereklilikler? (E/H/ Geçerli deil) Tali hizmetler istenilen ekilde mi? (E/H/ Geçerli deil) Faaliyet Plani / Teslim Süresi Uygun mu? (E/H) steklinin Tecrübesi yeterli mi? (E/H)

Teklif zarfi No

Karar (Kabul / Ret)

steklinin adi

1 2 3

Bakan mza mza

Üye mza

Üye

Açiklamalar (varsa)

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

Bölüm D: Teklif Sunum Formu

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

Bölüm D. Teklif Sunum Formu

Bu form, teklifi veren firma tarafindan kendine ait bilgiler girilerek doldurulacaktir. Firmaya ve teklife özgü bilgiler diindaki genel hükümler deitirilemez. Bu form eki beyannamenin genel metni deitirilemez.

< steklinin Anteti>

Referans: TR41-10-01-173 Sözleme adi: Turallar Makina Rekabetçi Gücün Arttirilmasi Projesi 1 Adet CNC Kayar Otomat Tezgahi Alimi Lot balii: < Lot balii, ihale lotlara bölünmü ise> Teklif teslim formunun bir adet imzalanmi asli (mali kimlik formu, tüzel kiilik formu ve sunulmasi gereken dier beyannameler de dahil) 1 kopyasiyla birlikte teslim edilmek üzere hazirlanmi olmalidir. 1 STEKLNN KML

Tüzel kiiliin ad(lar)i ve adres(ler)i

2 LETM KURULACAK K (bu teklif için) Adi Soyadi Firma Adi Adres Telefon Faks e-mail 3 BEYANNAME(LER) Teklifin tarafi olarak, bu formun 1. maddesinde tanimlanan tüzel kiilik, ekteki formatta kullanilan imzali beyannameyi teslim etmelidir. 4 TAAHHÜTNAME Ben, yukarida adi geçen isteklinin imza atmaya yetkili kiisi olarak, yukarida belirtilen ihale süreci için hazirlanan ihale dosyalarini okuyup kabul ettiimizi, hiçbir koul ve kisitlama öne sürmeden beyan ederim. hale dosyasinda belirlenen <hizmetleri salamayi / mallari tedarik etmeyi / yapim iini üstlenmeyi>, Teknik Teklifimizi oluturan aaidaki belgeler ve mühürlenmi ayri bir zarfla teslim edilen Mali Teklifimize dayanarak teklif ediyoruz.

Mali ve Ekonomik Durum Belgeleri Uzmanlik Alani ve Deneyim Belgeleri Planlar ­ Çizimler (sadece yapim ileri için) Organizasyon ve Metodoloji (sadece hizmet alimlari için) Kilit uzmanlar (Kilit uzmanlarin listesi ve özgeçmilerden oluur) (hizmet alimlari ve istenmi ise dier alimlar için) steklinin beyannamesi (teklifi konsorsiyum veriyorsa, her konsorsiyum üyesinden bir adet olmak üzere)

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

Her Kilit uzmanin imzaladii münhasirlik ve müsaitlik bildirimi (sadece hizmet alimlari için) halenin kazanilmasi halinde ödemelerin yatirilacai banka hesabinin ayrintilarini içeren doldurulmu mali kimlik formu Doldurulmu Tüzel Kiilik Formu

Bu teklif, steklilere Talimatlarin 25. maddesinde belirtilmi olan geçerlilik süresince geçerlidir. stekli adina. Adi Soyadi mza Tarih

SR Ek-3 ­ Teklif Dosyasi

Satin Alma Rehberi

Beyanname Formati

(Teklif teslim formunun 3. Maddesinde belirtilen beyanname formati) <Tüzel kiiliin antetli kaidina yazilarak sunulacaktir>

<Tarih> TURALLAR ULUSLAR ARASI MAKNA SANAY VE TCARET LMTED RKET DUAÇINARI MAHALLES FEK SOKAK NO:10 YILDIRIM/BURSA/TÜRKYE Referansiniz: TR41-10-01-173 Sayin Yetkili, TEKLF SAHBNN BEYANI Yukarida belirtilen ihale davet mektubunuza atfen, biz, <Tüzel kiiliin ad(lar)i> olarak, bu teklifi bu ihale için <liderlii tarafimizca üstlenilmi olarak / bireysel olarak> sunduumuzu ve ayni ihaleye verilen tekliflerde baka bir ekil ve formda katilimci olmadiimizi; steklilere Talimatlarda sayilan, ihalelere katilimci olmamizi engelleyen durumlardan birine dahil olmadiimizi; steklilere Talimatlarda açiklanan yasak fiil ve davranilarda bulunmayacaimizi ve etik kurallara uyacaimizi ve özellikle teklif teslim dönemi içerisinde dier adaylar ya da ihale kapsamindaki kimselerle mevcut ya da potansiyel hiçbir çikar çatimasi ya da balanti içinde olmadiimizi; Bavuru formunda yalnizca kendi tüzel kiiliimizin kaynak ve deneyimine dair bilgiyi saladiimizi; Teklif süreci ya da sözlemenin uygulanmasinin herhangi bir aamasinda, üstte belirtilen durumlarda herhangi bir deiiklik olmasi halinde, Sözleme Makamini hemen bilgilendireceimizi ve

Bu teklif sürecinde kasti olarak verilen herhangi bir yanli ya da eksik bilginin, bu ihaleden ya da Kalkinma Ajanslari tarafindan finanse edilen dier ihalelerden hariç tutulmamizla sonuçlanacaini kabul ettiimizi, beyan ederiz. Teklifimizin kabulü halinde, gerekirse, steklilere Talimatlarda açiklanan ihale dii birakilma durumlarindan herhangi birine dahil olmadiimizi, yasal belgelerle ispatlamayi taahhüt ediyoruz. Formlarin ve delil niteliindeki belgelerin üzerlerindeki tarih, son teklif teslim tarihinin 180 gün öncesinden daha eskiye ait olmayacaktir. stendii takdirde, bu ihale dosyasinda belirtilen teklif için gerekli seçim kriterleri ile ilgili, mali ve ekonomik durumumuzun süreklilii ve teknik - mesleki kapasitemiz hakkinda kanit salamayi taahhüt ediyoruz. hale kararinin bildirilmesinden sonra, 15 takvim günü içinde bu kaniti salayamamamiz ya da eksik / yanli bilgi vermi olmamiz durumunda ihale kararinin hükümsüz sayilacaindan haberdar olduumuzu bildiririz. Saygilarimla <Tüzel kiiliin yetkili temsilcisinin imzasi> <Tüzel kiiliin yetkili temsilcisinin adi ve ünvani >

Information

Microsoft Word - TURALLAR_ihale_dosyasi_v3[1]_08072011

58 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

932307


Notice: fwrite(): send of 202 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531