Read Latvijas Valsts Standarta (LVS) prasbas text version

Latvijas Valsts Standarta (LVS) prasbas ceazmju izgatavosanai un uzstdsanai

Standarta nosaukums: ,,Cea zmes - 1.daa: Cea zmes" ­ LVS 77-1:2002/A1:2004+A2:2007 ,,Cea zmes - 2.daa: Uzstdsanas noteikumi" ­ LVS 77-2:2002/A1:2004+A2:2007 ,,Cea zmes - 3.daa: Tehnisks prasbas" ­ LVS 77-3:2002/A1:2004+A2:2007

Cea zmju standarts izstrdts, pamatojoties uz Konvenciju par cea zmm un signliem (Vne, 1968) un Eiropas vienosans dokumentiem, kas papildina so Konvenciju (Zenva, 1971). Standarti nosaka ceazmju formu, krsu, izmrus, tehnisks prasbas un uzstdsanas noteikumus: - 1.daa sniedz informciju par Latvij lietotajm cea zmm, to izskatu un nosaukumiem; - 2.daa inform par katras cea zmju grupas un katras cea zmes uzstdsanas prasbm; - 3.daa nosaka cea zmju lielumu, formu, izskatu un tehnisks prasbas, kas attiecas uz cea zmju izgatavosanu. Trism izmantojams cea zmes: - 4.grupa ­ rkojuma zmes, kas transporta ldzeku vadtjiem norda atautos manevrus un cea izmantosanas krtbu gjjiem un velosipdistiem; - 5.grupa ­ nordjuma zmes, kas ievies/atce transporta ldzeku vadtjiem noteiktus satiksmes rezmus; - 6.grupa ­ servisa zmes, kas inform transporta ldzeku vadtjus par dazdu objektu atrasans vietu; - 7.grupa ­ virziena rdtji un informcijas zmes, kas transporta ldzeku vadtjiem norda brauksanas virzienus un attlumus ldz apdzvotm vietm vai citiem objektiem; - 8.grupa ­ papildzmes, ar kuru paldzbu transporta ldzeku vadtjiem preciz citu cea zmju darbbu.

Cea zmes un to lietosanas skaidrojumi

Attls Nr. Lietosanas skaidrojums

4. cea zmju grupa

Nr. 413 Velosipdu ces Atauts braukt tikai ar velosipdiem un mopdiem. Juzstda lai apzmtu atdaltu ceu vai cea kltnes (t.sk. brauktuves dau), pa kuru atauta tikai velosipdu un mopdu kustba. Juzstda, lai nordtu 413.cea zmes beigas. Atauts prvietoties tikai gjjiem. Juzstda, lai apzmtu atdaltu ceu vai cea dau, pa kuru atauta tikai gjju prvietosans.

Nr. 413 A Velosipdu cea beigas Nr. 414 Gjju ces

Nr. 414 A Gjju cea beigas Nr. 415 Gjju un velosipdu ces

Juzstda, lai nordtu 414.cea zmes beigas. Atauts braukt tikai ar velosipdiem un mopdiem, k ar prvietoties gjjiem. Juzstda, lai apzmtu atdaltu ceu vai cea dau, pa kuru atauta gjju prvietosans, k ar mopdu un velosipdu kustba. Atauts braukt tikai ar velosipdiem un mopdiem, k ar prvietoties gjjiem. Juzstda, lai apzmtu atdaltu ceu vai cea dau, kam pa vienu pusi atauta gjju prvietosans, bet pa otru pusi ­ mopdu un velosipdu kustba, k nordts zm. Zmi uzstda cea labaj pus uz prejas tuvks robezas. Juzstda, lai nordtu vietas, kur gjjiem paredzta brauktuves srsosana (nr.530 juzstda labaj pus, Nr,531 ­ kreisaj).

Nr. 416 un Nr.417 Gjju un velosipdu ces

5. cea zmju grupa

Nr. 530 Gjju preja

Nr. 531 Gjju preja

Nr. 532 Stvvieta

Zmes apaksda var tikt nordts virziens, kd jbrauc uz stvvietu, kas atrodas cea ties tuvum. Juzstda, lai nordtu laukumu vai cea dau, kas paredzta transportldzeku stvsanai bez maksas. Juzstda, lai apzmtu cea zmes nr. 532 mints stvvietas beigas.

Nr. 532 A Stvvietas beigas

Nr. 533 Maksas stvvieta

Juzstda, lai nordtu laukumu vai cea dau, kas paredzta transportldzeku stvsanai par maksu. Uz zmes var bt nordts stvsanas maksimlais ilgums, par kuru tlt var samakst. Zmes apaksda var tikt nordts virziens, kd jbrauc uz stvvietu, kas atrodas cea ties tuvum. Juzstda, lai apzmtu cea zmes nr. 533 mints stvvietas beigas. Juzstda, lai nordtu vieglo taksometru stvvietu.

Nr. 533 A Maksas stvvietas beigas Nr. 536 Vieglo taksometru stvvieta

Nr. 538 Taksobusu stvvieta

Juzstda, lai nordtu taksobusu stvvietu galapunkt. Ar so zmi apzm ar marsruta taksometru stvvietu.

6. cea zmju grupa

Nr. 601 Medicnisks paldzbas punkts Juzstda, lai informtu par attiecg servisa atrasans vietu.

Nr. 602 Slimnca

Juzstda, lai informtu par attiecg servisa atrasans vietu.

Nr. 603 Degvielas uzpildes stacija

Juzstda, lai informtu par attiecg servisa atrasans vietu.

Nr. 604 Degvielas uzpildes stacija

Juzstda, lai informtu par attiecg servisa atrasans vietu. Zme norda, ka stacij var iegdties ar benznu (neetilto), kurs nesatur indgus savienojumus.

Nr. 605 Tehnisks apkopes punkts

Juzstda, lai informtu par attiecg servisa atrasans vietu.

Nr. 606 Automobiu mazgtava

Juzstda, lai informtu par attiecg servisa atrasans vietu.

Nr. 607 Telefons

Juzstda, lai informtu par attiecg servisa atrasans vietu.

Nr. 608 Restorns

Nr. 609 Kafejnca

Juzstda, lai informtu par attiecg servisa atrasans vietu. rpus apdzvotas vietas uzstda, ja restorns uzem viesus visas dienas ned vismaz 10 stundas katru dienu. Apdzvot viet parasti ar so cea zmi neapzm, izemot gadjumus, ja tas ir viengais pilst vai t viesu uzemsanas laiks un piedvto pakalpojumu klsts un kvalitte ir prka par citiem ldzgiem. Juzstda, lai informtu par attiecg servisa atrasans vietu. rpus apdzvotas vietas uzstda, ja kafejnca uzem viesus visas dienas ned vismaz 12 stundas katru dienu. Apdzvot viet parasti ar so cea zmi neapzm. Juzstda, lai informtu par attiecg servisa atrasans vietu. rpus apdzvotas vietas uzstda, ka viesnca vai motelis nodrosina vismaz 5 atsevisas istabas vai telpas, naktsmtni vismaz 25 cilvkiem vienlaicgi un/vai brokastis. Apdzvot viet so cea zmi parasti neuzstda, izemot gadjumus, ja pilst sda veida servisa uzmumi ir ne vairk par diviem, viesu uzemsanas laiks un piedvto pakalpojumu klsts un kvalitte ir prka par citiem ldzgiem. Juzstda, lai informtu par attiecg servisa atrasans vietu. Apdzvot viet un rpus ts so zmi uzstda, ja servisa pakalpojuma objekts ir oficili reistrts.

Nr. 610 Viesnca vai motelis

Nr. 611 Jauniesu tristu mtne

Nr. 612 Kempings

Juzstda, lai informtu par attiecg servisa atrasans vietu. Apdzvot viet un rpus ts so zmi uzstda, ja servisa pakalpojuma objekts ir oficili reistrts.

Nr. 613 Kempingpiekabju stvvieta

Juzstda, lai informtu par attiecg servisa atrasans vietu. Zme norda, ka stvviet atauts novietot ar automobiusvasarncas (kemperus). Apdzvot viet un rpus ts so zmi uzstda, ja servisa pakalpojuma objekts ir oficili reistrts. Juzstda, lai informtu par attiecg servisa atrasans vietu. Zme norda, ka stvviet atauts novietot ar automobiusvasarncas (kemperus). Apdzvot viet un rpus ts so zmi uzstda, ja servisa pakalpojuma objekts ir oficili reistrts. Juzstda, lai informtu par attiecg servisa atrasans vietu. rpus apdzvotm vietm uzstda, ja atptas vieta ir publiski pieejama un ir atdalta no prj cea ar sadaloso joslu (saliu) un kas nodrosina braucjus ar stvvietu, tualeti un atkritumu tvertni. Apdzvot viet cea zmi neuzstda.

Nr. 614 Kempings un kempingpiekabju stvvieta

Nr. 615 Atptas vieta

Nr. 616 Gjju marsruta skums

Nr. 617 Tualete

Juzstda, lai informtu par attiecg servisa atrasans vietu. rpus apdzvotm vietm uzstda, ja teritorija ir publiski pieejama ar dazdu pakpju prgjienu, izklaides un sporta paskumu iespjm, pie kam s teritorija apzmta ar trisma informatvajm zmm. Teritorij jbt personlam, kas regulri nodarbojas ar attiecgs teritorijas uzkopsanu. Apdzvot viet cea zmi neuzstda. Juzstda, lai informtu par publiski pieejamas tualetes atrasans vietu reti apdzvots viets (rpus apdzvotm vietm). Apdzvot viet cea zmi neuzstda. Juzstda, lai informtu par attiecg servisa atrasans vietu. Zme rpus apdzvotm vietm tiek uzstdta uz oficilm pludmalm, peldvietm vai peldbaseiniem, kuros nodrosinta normatviem atbilstga dens kvalitte. Apdzvots viets so cea zmi parasti neuzstda, izemot gadjumus, ja tas ir viengais peldbaseins vai baseins pilst un tam ir liels skaits neregulru viesu. Juzstda, lai informtu par attiecg servisa atrasans vietu. Apdzvots viets un rpus tm uzstda uz objektiem, kas ir oficili trisma informcijas sniedzji, kas nodrosina informciju par pakalpojumiem pilst, rajon vai tristu iecient teritorij. Juzstda, lai informtu par attiecg servisa atrasans vietu.

Nr. 618 Peldvieta vai baseins

Nr. 619 Informcijas punkts

Nr. 620 Policija

Nr. 621 Ceu policija

Juzstda, lai informtu par attiecg servisa atrasans vietu.

Nr. 622 Pasts

Juzstda, lai informtu par attiecg servisa atrasans vietu.

Nr. 624 Lidosta

Juzstda, lai informtu par attiecg servisa atrasans vietu.

Nr. 625 Autoosta

Juzstda, lai informtu par attiecg servisa atrasans vietu.

Nr. 626 Dzelzcea stacija

Juzstda, lai informtu par attiecg servisa atrasans vietu.

Nr. 627 Jras pasazieru stacija

Juzstda, lai informtu par attiecg servisa atrasans vietu.

Nr. 628 Prmis

Juzstda, lai informtu par attiecg servisa atrasans vietu.

Nr. 630 Informcijas bloks Nr. 631 Ievrojama vieta

Juzstda, lai informtu par vairkiem zm attlotajiem objektiem, kas atrodas vienuviet. Vien informcijas bloka zm atauts izvietot ne vairk k 3 objektu simbolus. Juzstda, lai nordtu trisma objektu atrasans vietu gadjumos, kad: - tie nav apzmti ar cea zmi nr.706 (uz brna fona); - atrodas pie cea; - ar savu izskatu nespj viennozmgi garantt tltju atpazstambu (viena no km, viena no alm utml.). Zmi atauts uzstdt uz ceiem un pilstu ielm, kas nav valsts galveno un pirms siras valsts autoceu turpinjumi. Uz zmes nordti brauksanas virzieni uz apdzvotm vietm un citiem objektiem. Uz 701. un 702. zmes var bt attloti simboli, piktogrammas un citas zmes, kas inform par ceu satiksmes patnbm. Zmes apaksda nordts attlums no zmes uzstdsanas vietas ldz krustojumam vai bremzsanas joslas skumam. Uz zmes nordti brauksanas virzieni uz apdzvotm vietm un citiem objektiem. Uz 701. un 702. zmes var bt attloti simboli, piktogrammas un citas zmes, kas inform par ceu satiksmes patnbm. Zmes apaksda nordts attlums no zmes uzstdsanas vietas ldz krustojumam vai bremzsanas joslas skumam. Brauksanas virzieni un attlumi (km) ldz apdzvotm vietm un citiem objektiem.

7. cea zmju grupa

Nr. 701 Ieprieksjs virzienu rdtjs

Nr. 702 Ieprieksjs virzienu rdtjs

Nr. 703 Virzienu rdtjs

Nr. 704 Virziena rdtjs Nr. 706 Virzienu rdtjs

Brauksanas virziens un attlums (km) ldz apdzvotai vietai vai citam objektam. Brauksanas virziens un attlums (km) ldz apdzvotai vietai vai citam objektam. Virziena rdtjs ar zilu fonu un melniem un baltiem burtiem norda virzienu un attlumu ldz kdam servisa objektam, ja tam netiek pielietota kda no 6.grupas cea zmm.

Nr. 737 Cea numurs Nr. 738 Cea numurs Nr. 739 Cea numurs Nr. 740 Cea numurs un virziens Nr. 741 Cea numurs un virziens Nr. 742 Cea numurs un virziens

Virziena rdtjs ar gaisi pelku fonu un baltiem simboliem norda virzienu uz vienstu vai vienstu grupu (ldz 3 nosaukumiem), kas tiesi sasniedzama pa nobrauktuvi, pie kuras t uzstdta. 706.zmi ar pelku fonu nav atauts uzstdt uz galvenajiem un 1.siras ceiem, izemot gadjumus, kad japzm viensta, kas reistrta reistr vai apvienb, kuras dalbnieki lauku trisma mtns (lauku mjs, viesu namos utml.) nelielos apjomos apkalpo ceotjus. Vienstas apzmsanai atauts uzstdt tikai vienu divpusju ceazmi. Zme juzstda taj cea pus, kur atrodas nobrauktuve uz vienstu. Virziena rdtju uz vienstu nedrkst uzstdt kop ar citm cea zmm un tas nedrkst trauct citu ceazmju redzambu. Virziena rdtjs tristiem ­ 706.zme ar brnu fonu, melniem un baltiem simboliem ­ atauts uzstdt , lai apzmtu vienu vai vairkus (bet ne vairk par 3 uz vienas zmes) trisma objektus, kas saska ar MK noteikumiem reistrjusies TAVA trisma uzmumu datu bz (atcelts) vai reiona trisma datu bz. Zmi atauts uzstdt, lai apzmtu trisma objektus, kas no cea tiesi nav redzami. Apzmsana jveic pa vissko ceu (nav vlams prsniegt 5 km attlumu). Zm jnorda trisma objekta nosaukums, virziens uz objektu un attlums ldz tam. Grafiski trisma objekta veidu apzm ar vienu no piktogrammm: universla piktogramma ,,ievrojama vieta" analogi k 631.zm lietot vai konkrtam objektam vsturiski piemtosa vai specili veidota piktogramma. Ja trisma objektam ir vairki ldzvrtgi pc kvalittes un attluma pievadcei, tad pa vienai zmei atauts uzstdt pie diviem pievadceiem (vadtjiem tuvojoties no pretjm pusm, pie tuvk pievadcea). 706.zme ar brnu fonu juzstda tiesi pirms pieslguma (krustojuma), kas ved uz nordto trisma objektu. Gadjumos, kad zmi nav iespjams uzstdt tiesi pirms krustojuma, to atauts uzstdt ldz 100 m pirms krustojuma, izmantojot bultas attlu, ko atauts proporcionli palielint atkarb no individuli projektts 706.zmes izmriem. 706.zme ar brnu fonu juzstda 1-1.5 m augstum virs cea kltnes sautnes. To nav auts uzstdt kop ar citiem virziena rdtjiem un informcijas zmm. Zme ar zau fonu un numurs, kas piesirts attiecgajam Eiropas autoceu (maistru) sistmas ceam (marsrutam). Zme ar sarkanu fonu un numurs, kas piesirts attiecgajam Latvijas galvenajam valsts autoceam. Zme ar zilu fonu un numurs, kas piesirts attiecgajam Latvijas 1. sras valsts autoceam. Zmes fons norda cea piederbu pie attiecgas siras autocea. Zmes fons norda cea piederbu pie attiecgas siras autocea. Zmes fons norda cea piederbu pie attiecgas siras autocea.

Nr. 747 Administratvi teritorils vienbas nosaukums Atauts uzstdt, lai apzmtu iebrauksanu teritorij, kas bagta Nr. 748 Trisma objekta ar daudziem savstarpji tuvu esosiem trisma objektiem, kuru atsevisa nordsana uz cea nav iespjama vai lietderga. teritorija

Uz zmes jnorda apzmjams teritorijas nosaukums. Zmi uzstda kultrvsturiskas un ainaviskas teritorijas skum uz trismam plasi izmantotiem ceiem, kas nav trgaitas vai augstkas klases cei. Zmi nav atauts uzstdt kop ar citm cea zmm. Zmes attlu k ieliktni atauts ievietot 701. un 702. cea zms.

8. cea zmju grupa Nr. 801 Attlums ldz objektam Nr. 815 Transportldzek a veids Nr. 816 Transportldzek a veids Nr. 818 Transportldzek a veids Nr. 819 Transportldzek a veids Nr. 837 Pilnas masas ierobezojums Nr. 842 Prj papildinformcija

Norda attlumu no zmes ldz cea bstam posma skumam vai attiecg ceu satiksmes ierobezojuma ieviesanas vietai. Norda transportldzeku veidu, uz kuru attiecas zmes darbba. Norda transportldzeku veidu, uz kuru attiecas zmes darbba. Norda transportldzeku veidu, uz kuru attiecas zmes darbba. Norda transportldzeku veidu, uz kuru attiecas zmes darbba. Norda, ka 532. zme attiecas tikai uz automobiiem, kas apzmti ar vadtja invalda pazsanas zmi saska ar CSN 201.punkt mintajm prasbm. Juzstda, ja nepieciesams zmi papildint ar informciju, ko nesatur citas papildzmes. 842.zme jlieto velosipdu satiksmes organizsanai un nianssanai: - gadjumos, kad velosipdu ces atrodas tiesi blakus brauktuvei (bet nav josla uz ts), uz cea, kur ir spk prasba ,,dot ceu" kop ar 206.zmi pirms velosipdu cea, juzstda 842.zme, kur attlots velosipda simbols un zem t ar horizontlu bultu (bultm) nordts, vai velosipdu cea satiksme organizta vien vai divos virzienos; - ldzgi ieprieks 842.zme uzstdma kop ar 130.zmi, ja krustojosais velosipdu ces nav prredzams uz katru pusi vismaz 150 m attlum, k ar gadjumos, kad izbrauksanas uz vienvirziena cea jnorda par divvirzienu velosipdu satiksmes kltbtni uz s cea; - gadjumos, kad uz 501.zmi apzmta cea velosipdu satiksme organizta pa apzmtu cea dau velosipdiem pretji transportldzeku brauksanas virzienam, to norda ar 842.zmi, uz kuras attlots velosipda simbols un tam blakus vertikli novietotm bultm, kas norda atautos virzienus velosipdu satiksmei; - gadjumos, kad vienvirziena velosipdu satiksme organizta pa katr cea pus no brauktuves atsevisi esosiem

velosipdu ceiem, velosipda vadtjiem par aizliegumu iebraukt vienvirziena velosipdu ce pretji atautajam brauksanas virzienam norda ar 842.zmi, kur attlots velosipda simbols un tam katr pus savstarpji pretji vrstas vertikli melnas bultas, no kurm viena (aizliegtaj virzien) prsvtrota ar sarkanas krsas krustu; gadjumos, kad jveic marsruta vadsana, nordot velosipda cea marku, piemram, Eiro velo - EV, numuru un virzienu, jizmanto 742.zme (ar divreiz samazintu vertiklo izmru) ar zau fonu un baltiem burtiem, kas novietota vertikli, bet nacionlaj velosipdu ceu tkl zmes fons ­ zils, simboli ­ balti.

Ieteicam cea zmju izgatavosana un uzstdsanas krtba

1) atbilstoss cea zmes izvle pc standarta LVS 77-1:2002, LVS 77-2:2002 un LVS 773:2002 2) ataujas un/vai saskaojuma saemsana ceazmes izgatavosanai 3) ceazmes izgatavosana 4) ceazmes uzstdsana

Atauja satiksmes organizcijas tehnisko ldzeku uzstdsanai pie valsts ceiem

Saska ar likumu ,,Par autoceiem" un Ceu satiksmes likumu Latvijas Valsts cei (LVS) izdod atauju satiksmes organizcijas tehnisko ldzeku - cea zmju, luksoforu, signlstabiu, aizsargbarjeru, gjju barjeru, vertiklo un horizontlo cea apzmjumu un citu tehnisko ldzeku - uzstdsanai pie valsts ceiem ikvienai juridiskai vai fiziskai personai. Lai saemtu atauju, personai jiesniedz satiksmes organizcijas tehnisko ldzeku izvietosanas shma un iesniegums. Dokumentus var iesniegt kltien, elektroniski vai pa faksu, pusm vienojoties par to. Atauju satiksmes organizcijas tehnisko ldzeku uzstdsanai pie valsts reionlajiem un vietjiem ceiem attiecg novada robezs izsniedz VAS ,,Latvijas Valsts cei" attiecg nodaa, pie valsts galvenajiem ceiem - attiecgais reions. Ataujas izsniegsanas laiks - 15 dienas no pieteikuma saemsanas dienas, ja nav pankta mutiska vai rakstiska vienosans par citu termiu. Atauja tiek izsniegta bez maksas.

Saskaojums satiksmes organizcijas tehnisko ldzeku uzstdsanai pie pasvaldbu un citu pasnieku autoceiem

Saska ar likumu ,,Par autoceiem" un Ceu satiksmes likumu Latvijas Valsts cei (LVS) saskao satiksmes organizcijas tehnisko ldzeku - cea zmju, luksoforu, signlstabiu, aizsargbarjeru, gjju barjeru, vertiklo un horizontlo cea apzmjumu un citu tehnisko ldzeku uzstdsanu pie pasvaldbu un citu pasnieku ceiem. Saskaojuma saemsanai jiesniedz satiksmes organizcijas tehnisko ldzeku izvietosanas shma, uzrdot pasnieka tiesbu apliecinosi dokumenti (pilnvaras). Dokumenti iesniedzami tikai kltien. Saskaojumu satiksmes organizcijas tehnisko ldzeku uzstdsanai pie pasvaldbu un citu pasnieku autoceiem attiecg novada robezs izsniedz VAS ,,Latvijas Valsts cei" attiecg reion ietilpstoss nodaas. Ataujas izsniegsanas laiks - 15 dienas no pieteikuma saemsanas dienas, ja nav pankta mutiska vai rakstiska vienosans par citu termiu. Saskaojuma saemsana ir bez maksas.

Cea zmju izgatavotji Latvij

,,Signum", SIA Lietuvas soseja 2, Jelgava, LV-3001 Tlr: 63023200 e-pasts: [email protected] www.signum.lv Tlr.: 67607411 e-pasts: [email protected] www.troja.lv Tlr.: 67274591 Cea zmju un cea aprkojuma, reklmas, informcijas zmju un metla nestandarta produktu projektsana un razosana, un ar to saistto pakalpojumu sniegsana. Koka rotalietu razosana (izgatavosana). Rotalietas (koka) - koka zirdzii. Skeitparka (skeitborda), skrituosanas rampu (rampa) razosana, tirdzniecba. Cea zmju, rdtju izgatavosana, uzstdsana. Ceu marsana. Ceu barjeras, vadkonusi u.c. Gaismu atstarojosie izstrdjumi. Cea zmes, rdtji, ceu zmes uz mitrumizturga saplksa Cea zmes uz alumnija vai krsota cinkota skrda pamata, individuli projektjamas cea zmes. Karsti cinkotas W veida un cauruveida aizsargbarjeras. Gjju aizsargbarjeras. Plastmasas signlstabii. Projektsana, izgatavosana un uzstdsana. Ielu, ceu un laukumu marjums ar krsu vai termoplastu. Ceu satiksmes drosba un aprkojums. Ceazmes un ceu aprkojums. Gumijas izstrdjumi. Metlapstrde. Ceu, tiltu bve, remonts, uztursana Cea zmes, luksofori

,,Troja"

Bauskas 143, Rga, LV-1004

,,Saava-LV", SIA

Alses 2a, Rga, LV-1046

,,Guma", SIA ,,M-2", SIA

Gaujas 70, Csis, Csu n., LV-4101 Langervaldes 1, Jelgava, LV-3002

Tlr.: 64120597 e-pasts: [email protected] Tlr: 63028616 www.m2.lv

,,Latkons", SIA ,,Nordic Metalplast", SIA ,,KMK projekts", SIA ,,Rgas luksofors", SIA

Laboratorijas 8, Rga, LV-1009 Avicijas 18, Jelgava, LV-3004 Lcplsa 87b, Rga, LV-1011 Avotu 67, Rga, LV-1009

Tlr: 67292619 Tlr.: 63094220 e-pasts: [email protected] Tlr: 67281458 Tlr: 7271458

Cea zmju uzstdtji Latvij

Latvijas autoceu uzturtja Tukuma ceu rajons Jelgavas iela 20, Tukums LV-3101 Tlr: 63182308 Valsts autoceu un ar tiem e-pasts: [email protected] saistto inzenierbvju uztursana, bvniecba un remonts. Ja ir noslgti lgumi ar pasvaldbm, tad ar par to przi esoso autoceu un ielu ikdienas uztursanas, remontu un bvniecbu darbu veiksana.

Information

Latvijas Valsts Standarta (LVS) prasbas

10 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

927679


You might also be interested in

BETA
Latvijas Valsts Standarta (LVS) prasbas