Read 00 ontarafyeni text version

EP<LEPS<

Editörler

Prof.Dr. <brahim Bora

Uluda¤ Üniversitesi T>p Fakültesi Nöroloji Anabilim Dal>

Prof.Dr. S. Naz Yeni

<stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T>p Fakültesi Nöroloji Anabilim Dal>

Doç.Dr. Candan Gürses

<stanbul Üniversitesi <stanbul T>p Fakültesi Nöroloji Anabilim Dal>

NOBEL TIP KTABEVLER · 2008 STANBUL-ÇAPA MERKEZ · UBE CERRAHPAA · UBE KADIKÖY ANKARA · ZMR · BURSA · ADANA · SAMSUN

© 2008 NOBEL TIP K<TABEVLER<

EP<LEPS<

Editörler: Prof.Dr. <brahim Bora

Prof.Dr. S. Naz Yeni · Doç.Dr. Candan Gürses ISBN: 978-975-420-622-7

NOBEL TIP K<TABEVLER< LTD. fiT<.

Merkez:

Millet Cad. No:111 Çapa-<stanbul Tel: (0212) 632 83 33 Fax: (0212) 587 02 17

fiube:

Cerrahpafla T>p Fakültesi Karfl>s> Cerrahpafla-<stanbul Tel: (0212) 586 17 58

fiube:

Kad>köy R>ht>m Cad. Derya <fl Merkezi No: 7 Kad>köy-<stanbul Tel: (0216) 336 60 08 Fax: (0216) 345 58 25

Ankara: MN Medikal & Nobel T>p Kitabevi Halk Sok. No: 5 S>hhiye-Ankara Tel: (0312) 431 16 33 Fax: (0312) 432 21 85 <zmir: Güven & Nobel T>p Kitabevi 168. Sok. No: 10/1 Bornova-<zmir Tel: (0232) 339 16 96 Fax: (0232) 339 17 54 <zmir: Güven & Nobel T>p Kitabevi SSK <fl Han> P/36 Konak-<zmir Tel: (0232) 425 27 58 Fax: (0232) 483 57 02

Bursa: Günefl & Nobel T>p Kitabevi Alt>parmak Cad. Burç Pasaj>, Bursa Tel/Fax: (0224) 224 60 21 Adana: Nobel T>p Kitabevi Adnan Kahveci Bulvar> 31/C Adana Tel: (0322) 233 00 29 Fax: (0322) 234 99 56 Samsun: Nobel T>p Kitabevi Ulugazi Mah. 19 May>s Bulvar> 16/6 Samsun Tel: (0362) 435 08 03 Fax: (0362) 435 04 90

Bu kitab>n, 5846 ve 2936 say>l> Fikir ve Sanat Eserleri Yasas> Hükümleri gere¤ince yazar>n yaz>l> izni olmadan kitab>n bir bölümünden al>nt> yap>lamaz,; fotokopi yöntemiyle ço¤alt>lamaz; resim, flekil, flema, grafik, vb.'ler kopya edilemez. Her hakk> Nobel T>p Kitabevleri Ltd fiti'ne aittir.

Düzenleme : Bask> / Cilt :

Nobel T>p Kitabevleri Ltd. fiti. Hakk> ÇAKIR Nobel Matbaac>l>k

ÇNDEKLER

KISIM 1 Tarihte Epilepsi ve Epileptolojinin K>sa Tarihçesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

BÖLÜM 1 Tarihte Epilepsi ve Epileptolojinin K>sa Tarihçesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Esat Eflkazan

KISIM 5 Epileptik Nöbetler ve Epileptik Sendromlar>n S>n>fland>r>lmas> . . . . . . . . .87

BÖLÜM 9 Epilepsilerde S>n>fland>rma Çal>flmalar> . . .89

Berrin Aktekin Nalan Kayrak

KISIM 2 Epilepsinin Nörobiyolojisi, Temel Mekanizmalar> ve Deneysel Epilepsi Modelleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

BÖLÜM 2 Nöronal Uyar>labilirli¤in Kontrolü: Uyar>c> ve <nhibe Edici Sinaptik Geçifl . . . . . . . . .15

Mehmet Kaya

BÖLÜM 10 Epileptik Nöbetler . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 KONU 10.1 Epileptik Auralar . . . . . . . . . . . . . . . .103

Berrin Aktekin

KONU 10.2 Kompleks Parsiyel Nöbetler . . . . . . . .107

Berrin Aktekin

BÖLÜM 3 Epilepside Temel Mekanizmalar . . . . . . . .29

Türker fiahiner

KONU 10.3 Fokal Motor Nöbetler, "Epilepsia Partialis Continua'' ve Ek Sensorimotor Alan Nöbetleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113

Berrin Aktekin

BÖLÜM 4 Epilepsinin Deneysel Modelleri . . . . . . . .37

Filiz Onat

KONU 10.4 Jeneralize Tonik-Klonik Nöbetler . . . .119

Berrin Aktekin

KISIM 3 Epilepsilerin Genetik Yönü . . .45

BÖLÜM 5 Epilepsilerin Genetik Yönü . . . . . . . . . . . .47

Nerses Bebek Naci Çine

KONU 10.5 Absans ve Atipik Absans Nöbetler . . .125

Berrin Aktekin

KONU 10.6 Miyoklonik, Tonik, Atonik Nöbetler . .129

Berrin Aktekin

KISIM 4 Epilepsi Epidemiyolojisi . . . . . .63

BÖLÜM 6 Epilepsi <nsidans>, Prevalans> ve Risk Faktörleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

S. Naz Yeni

KONU 10.7 Epileptik Spazm . . . . . . . . . . . . . . . . .133

Berrin Aktekin

KISIM 6 Epilepsi Sendromlar> . . . . . . .135

BÖLÜM 11 Yenido¤an Nöbetleri . . . . . . . . . . . . . . . .137

Cengiz Yalç>nkaya

BÖLÜM 7 Epilepsinin Prognozu . . . . . . . . . . . . . . . .73

<brahim Bora

BÖLÜM 8 Epilepsi ve Mortalite . . . . . . . . . . . . . . . . .81

<brahim Bora

BÖLÜM 12 Kal>tsal Metabolik Hastal>klar ve Epilepsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145

Cengiz Yalç>nkaya III

IV

EP<LEPS<

BÖLÜM 13 Süt Çocuklu¤unun <yi Huylu Miyoklonik Epilepsisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153

Özlem Çokar

KONU 24.1 Juvenil Miyoklonik Epilepsi . . . . . . . .249

Canan Aykut Bingöl Kadriye A¤an

BÖLÜM 14 Süt Çocuklu¤unun A¤>r Miyoklonik Epilepsisi (Dravet Sendromu) . . . . . . . . .155

Özlem Çokar

KONU 24.2 Jeneralize Tonik Klonik Nöbetlerle Birlikte <diyopatik Jeneralize Epilepsi . . . . . . .265

Canan Aykut Bingöl

BÖLÜM 15 West Sendromu (WS) . . . . . . . . . . . . . . .161

Ayflin Dervent

KONU 24.3 Jeneralize Epilepsi Febril Nöbet Art> (GEFS+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267

Canan Aykut Bingöl Kadriye A¤an

BÖLÜM 16 Lennox-Gastaut Sendromu (LGS) . . . . . .175

Ayflin Dervent

BÖLÜM 25 Progresif Miyoklonik Epilepsiler . . . . . . .271

Betül Baykan Baykal Zeynep Ayd>n Özemir

BÖLÜM 17 Miyoklonik Astatik Epilepsi . . . . . . . . . . .187

Veysi Demirbilek

BÖLÜM 18 Panayiotopoulos Sendromu . . . . . . . . . .193

Veysi Demirbilek

BÖLÜM 26 Semptomatik ve Olas> Semptomatik Fokal Epilepsiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291 KONU 26.1 Temporal Lob Anatomisi . . . . . . . . . .291

Aykut Karasu Ayflegül Özdemir

BÖLÜM 19 Febril Nöbetler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197

Sema Salt>k

KONU 26.2 Temporal Lob Epilepsileri . . . . . . . . . .301

Çi¤dem Özkara

BÖLÜM 20 Çocukluk Ça¤>n>n <yi Huylu Santro-Temporal Dikenli Parsiyel Epilepsisi-Benign Rolandik Epilepsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205

A.Destina Yalç>n

KONU 26.3 Ekstratemporal Epilepsiler . . . . . . . . .317

S. Naz Yeni

BÖLÜM 21 Yavafl Uykuda Sürekli Diken-Dalga Aktivitesi Sendromu (CSWS) . . . . . . . . . .211

Bar>fl Korkmaz Derya Uludüz

KISIM 7 Refleks Epilepsiler . . . . . . . . .331

BÖLÜM 27 Refleks Epilepsiler . . . . . . . . . . . . . . . . . .333

Nerses Bebek Candan Gürses

BÖLÜM 22 Tipik Absans Nöbetleriyle Seyreden <diyopatik Jeneralize Epilepsiler . . . . . . .215

Ayflen Gökyi¤it

KISIM 8 Özel Klinik Durumlarda Görülen Nöbetler . . . . . . . . . . . . . . . . . .351

BÖLÜM 28 Tek Nöbete Yaklafl>m . . . . . . . . . . . . . . .353

Naci Karaa¤aç Derya Uludüz

BÖLÜM 23 <diyopatik Fokal Epilepsiler . . . . . . . . . . .239

Nalan Kayrak Günay Gül

BÖLÜM 24 <diyopatik Jeneralize Epilepsiler . . . . . . .249

BÖLÜM 29 Posttravmatik Epilepsi . . . . . . . . . . . . . . .357

Sibel K. Velio¤lu

<Ç<NDEK<LER

V

BÖLÜM 30 Beyin Tümörleri ve Epilepsi . . . . . . . . . .361

Sibel K. Velio¤lu

KISIM 13 Görüntüleme Yöntemleri . . .501

BÖLÜM 39 Epilepsi ve Nörogörüntüleme . . . . . . . . .503

Naci Koçer Civan Islak

BÖLÜM 31 <nme ve Epilepsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367

Sibel K. Velio¤lu

BÖLÜM 32 Kad>n ve Epilepsi . . . . . . . . . . . . . . . . . .369

Dilek Atakl>

BÖLÜM 40 Epilepsi ve Fonksiyonel-Metabolik Görüntüleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .513

Kader Karl> O¤uz Eser Lay Ergün

BÖLÜM 33 Uyku ve Epilepsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .383

Bar>fl Baklan

KISIM 14 Epilepside Nöropsikolojik De¤erlendirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .533

BÖLÜM 41 Çocukluk Ça¤> Epilepsilerinin Nöropsikolojisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .535

Bar>fl Korkmaz Semih Ayta Derya Uludüz

KISIM 9 Tedaviye Dirençli Epilepsiler .395

BÖLÜM 34 Tedaviye Dirençli Epilepsiler . . . . . . . . .397

Erhan Bilir Alev Levento¤lu

BÖLÜM 42 Epilepside Nörokognisyon . . . . . . . . . . .549

Öget Öktem

KISIM 10 Serebral Kortikal Geliflimsel Anomaliler ve Epilepsi . . . . . . . . . . . . . . .409

BÖLÜM 35 Serebral Kortikal Geliflimsel Anomaliler ve Epilepsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .411

Zuhal Yap>c> Candan Gürses

BÖLÜM 43 WADA Testi ve Epilepsi Cerrahisinde Kullan>m> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .559

Lütfü Hano¤lu

KISIM 15 Epilepsinin Ay>r>c> Tan>s> . . .567

BÖLÜM 44 Hiperekspleksi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .569

KISIM 11 Status Epileptikus . . . . . . . . .445

BÖLÜM 36 Konvulzif Status Epileptikus . . . . . . . . . .447

Fehim Arman

Ayfle Serdaro¤lu

BÖLÜM 45 Yenido¤an>n Selim Uyku Miyoklonusu . .571

Ayfle Serdaro¤lu

BÖLÜM 37 Nonkonvulzif Status Epileptikus . . . . . . .457

Betül Baykan Baykal Ebru Aykutlu Alt>nda¤

BÖLÜM 46 Erken Süt Çocuklu¤unun Selim Miyoklonusu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .573

Ayfle Serdaro¤lu

KISIM 12 Epilepside Elektroensefalografi . . . . . . . . . . . . . . . . .473

BÖLÜM 38 Epilepside Elektroensefalografi . . . . . . . .475

Zeki Gökçil

BÖLÜM 47 Senkop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .575

Naci Karaa¤aç Derya Uludüz

BÖLÜM 48 Migren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .579

Naci Karaa¤aç Derya Uludüz

VI

EP<LEPS<

BÖLÜM 49 Uyku Bozukluklar> . . . . . . . . . . . . . . . . .581

Naci Karaa¤aç Derya Uludüz

KISIM 17 Epilepside Cerrahi Tedavi . .667

BÖLÜM 60 Cerrahi Olarak Tedavi Edilebilir Sendromlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .669

Çi¤dem Özkara

BÖLÜM 50 Serebrovasküler Hastal>klar . . . . . . . . . . .585

Naci Karaa¤aç Derya Uludüz

BÖLÜM 61 Hipotalamik Hamartomalar . . . . . . . . . .673

Mustafa Uzan

BÖLÜM 51 Epileptik Olmayan Psikojenik Nöbetler .587

Serap Sayg>

BÖLÜM 62 Epilepsi Cerrahisi Öncesi <nvazif Olmayan <ncelemeler ve Karar Verme Süreçleri . . .677

Serap Sayg>

KISIM 16 Epilepsinin Medikal Tedavisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .593

BÖLÜM 52 Antiepileptik <laçlar . . . . . . . . . . . . . . . .595

Filiz Onat Esat Eflkazan

BÖLÜM 63 Epilepsi Cerrahi Öncesi <nvazif <ncelemeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .687

Erhan Bilir

BÖLÜM 53 Epilepside Tedavi <lkeleri . . . . . . . . . . . .609

Aytaç Yi¤it

BÖLÜM 64 Epilepsi Cerrahisinde Komplikasyonlar, Cerrahi Baflar> Ölçekleri ve Cerrahi Sonuçlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .693

S. Naz Yeni Erhan Bilir

BÖLÜM 54 Epilepside Tedavi Yaklafl>mlar> . . . . . . . .613

<brahim Bora

KISIM 18 Epilepsinin Psikososyal Yönü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .699

BÖLÜM 65 Antiepileptik <laçlar>n Kognitif Etkileri . . .701

<brahim Bora

BÖLÜM 55 Antiepileptik <laçlar>n Etkileflimi . . . . . . .627

<brahim Bora

BÖLÜM 56 Çocuklu¤un Epilepsileri ve Epilepsi Nöbetlerinde Tedavi <lkeleri . . . . . . . . . .639

Ayflin Dervent

BÖLÜM 66 Epilepsi Hastalar>nda Anksiyete ve Depresyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .707

Mine Özmen Özlem Tecer

BÖLÜM 57 Yafll>larda Epilepsi Tedavisi . . . . . . . . . . .643

Hacer Bozdemir

BÖLÜM 67 Epilepsi ve Psikoz . . . . . . . . . . . . . . . . . .719

Ferda <l¤en Uslu Ifl>n Baral Kulaks>zo¤lu

BÖLÜM 58 Sistemik Hastal>klarda Epilepsi ve Tedavisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .653

Baki Arpac> S.Naz Yeni

BÖLÜM 68 Epilepsili Hastalarda Yaflam Kalitesi . . . .727

Sevim Baybafl Ayten Ceyhan Dirican

BÖLÜM 59 Ketojenik Diyet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .659

Güzide Turanl> Akgün Ölmez

BÖLÜM 69 Epilepsi ve Hukuk . . . . . . . . . . . . . . . . . .735

Hikmet Y>lmaz

<ndeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .753

ÖNSÖZ

Epilepsi tüm dünyada en s>k görülen nörolojik hastal>klardan birisidir. Özellikle son dönemlerde geliflen teknolojilere paralel olarak tan> yöntemlerinde , nöbetlerin s>n>fland>r>lmas>nda, epileptik sendromlar>n tan>mlanmas>nda önemli geliflmeler olmufltur. Epilepsinin moleküler ve genetik temeli daha iyi anlafl>l>r hale gelmifl ve çok say>da epileptik sendromun genetik yönü aç>¤a ç>kart>lm>flt>r ve bu konudaki ilerlemeler büyük bir h>zla devam etmektedir. Öte yandan nöbet kontrolü yan>nda epilepsinin psikososyal yönü daha fazla dikkate al>n>r olmufl, hastalarda yaflam kalitesinin iyilefltirilmesi için yo¤un çabalar içine girilmifltir. Epilepsi tedavisinde hem medikal hem de cerrahi büyük yenilikler ortaya ç>km>flt>r. Çok say>da yeni antiepileptik ilac>n tedaviye girmesinin yan>nda epilepsi cerrahisinde önemli ilerlemeler kaydedilmifl, tüm dünyada cerrahi sonras> uzun süreli sonuçlar bildirilmeye bafllam>flt>r. Ülkemizde de, epilepsi cerrahisi geliflmelere paralel olarak oldukça önemli ilerlemeler göstermifl ve çok say>da dirençli epilepsili hastaya baflar>l> bir flekilde cerrahi tedavi uygulanm>fl ve birçok yeni epilepsi cerrahisi merkezi aç>lm>flt>r. Epilepsi ile iliflkili çal>flma gruplar> kurulmufl tüm konular detayl> bir flekilde bilimsel anlamda incelemeye al>nm>fl ve konulara iliflkin tan> tedavi rehberleri oluflturulmaya bafllan>lm>flt>r. Özellikle epilepsi konusu ile ilgilenen hekimler baflta olmak üzere tüm nöroloji hekimleri için genifl kapsaml> bir epilepsi kitab>na ihtiyaç oldu¤u uzun bir süredir bilinmektedir. Epilepsi kitab>n>n yaz>lm>fl olmas> nöroloji hekimleri yan>nda konu ile ilgili psikiyatri, beyin cerrahisi hekimleri ve pratisyen hekimlerimiz için baflvurulacak bir kaynak olmas> aç>s>ndan önem kazanm>flt>r. Bu konu Türk Epilepsi ile Savafl Derne¤i yönetim kurullar>nda birçok kez vurgulanm>fl ve bir epilepsi kitab> yaz>lmas>na karar verilmifltir. Epilepsi konusunda epilepsi kitab>n>n eksikli¤ini gündeme getirerek bizi böyle bir çaba içersine sokan Dr. Naci Karaa¤aç'a teflekkür etmek isteriz. Büyük çabalar sonucunda, bu kapsamda genifl, çok merkezli, konular>nda çok iyi olan birçok yazar>n katk>lar> ile ortaya ç>kan epilepsi kitab>n>n editörleri olarak epilepsi kitab>n>n önsözünü yazmak bizim için hem bir onur hem de büyük ayr>cal>kt>r. Bu kitap büyük bir ekip çal>flmas>n>n ürünüdür. Kitab>n bask>s>n>n gecikmesinde böyle genifl kapsaml> bir ekip ile çal>flman>n zorluklar> da vard>r. Çok uzun süren bir u¤rafl> sonucu ortaya ç>kan bu bilimsel eserin gerçekleflmesinde eme¤i geçen tüm yazarlara çok teflekkür ederiz. Bu kitab>n tüm nöroloji hekimlerine ve konu ile ilgili hekimlere faydal> olaca¤>na inanc>m>z sonsuzdur. <brahim Bora S. Naz Yeni - Candan Gürses

VII

YAZARLAR

Uzm.Dr. Kadriye A¤an Marmara Üniversitesi T>p Fakültesi Nöroloji Anabilim Dal> Prof.Dr. Berrin Aktekin Akdeniz Üniversitesi T>p Fakültesi Nöroloji Anabilim Dal> Uzm.Dr. Ebru Aykutlu Alt>nda¤ <stanbul Bilim Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dal> Prof.Dr. Fehim Arman Ac>badem Hastanesi Nöroloji Bölümü Doç.Dr. Baki Arpac> Bak>rköy Prof. Dr.Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastal>klar> E¤itim ve Araflt>rma Hastanesi I.Nöroloji Klini¤i Doç.Dr. Dilek Atakl> Bak>rköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastal>klar> E¤itim ve Araflt>rma Hastanesi I.Nöroloji Klini¤i Uzm.Dr. Semih Ayta <stanbul Beykoz Devlet Hastahanesi Çocuk Nörolojisi Prof.Dr. Bar>fl Baklan Dokuz Eylül Üniversitesi T>p Fakültesi Nöroloji Anabilim Dal> Doç.Dr. Sevim Baybafl Bak>rköy Prof. Dr.Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastal>klar> E¤itim ve Araflt>rma Hastanesi 2.Nöroloji Klini¤i

Prof.Dr. Betül Baykan Baykal <stanbul Üniversitesi <stanbul T>p Fakültesi Nöroloji Anabilim Dal> Doç.Dr. Nerses Bebek <stanbul Üniversitesi <stanbul T>p Fakültesi Nöroloji Anabilim Dal> Prof.Dr. Erhan Bilir Gazi Üniversitesi T>p Fakültesi Nöroloji Anabilim Dal> Prof.Dr. Canan Aykut Bingöl Yeditepe Üniversitesi T>p Fakültesi Nöroloji Anabilim Dal> Prof.Dr. <brahim Bora Uluda¤ Üniversitesi T>p Fakültesi Nöroloji Anabilim Dal> Prof.Dr. Hacer Bozdemir Çukurova Üniversitesi T>p Fakültesi Nöroloji Anabilim Dal> Dr. Naci Çine, Phd. <stanbul Üniversitesi <stanbul T>p Fakültesi Deneysel T>p Araflt>rma Enstitüsü Genetik Anabilim Dal> Uzm.Dr. Özlem Çokar Haseki Hastanesi, Nöroloji Klini¤i Prof.Dr. Veysi Demirbilek <stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T>p Fakültesi Nöroloji Anabilim Dal>, Çocuk Nörolojisi Bilim Dal>

IX

X

EP<LEPS<

Prof.Dr. Ayflin Dervent <stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T>p Fakültesi Nöroloji Anabilim Dal> Çocuk Nörolojisi Bilim Dal> Uzm.Dr. Ayten Ceyhan Dirican Bak>rköy Prof. Dr.Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastal>klar> E¤itim ve Araflt>rma Hastanesi 2. Nöroloji Klini¤i Prof.Dr. Eser Ergün Lay Hacettepe T>p Fakültesi Nükleer T>p Anabilim Dal> Prof.Dr. Esat Eflkazan <stanbul Üniversitesi Cerrahpafl T>p Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dal> Emekli Ö¤retim Üyesi Prof.Dr. Zeki Gökçil GATA Nöroloji Anabilim Dal> Prof.Dr. Ayflen Gökyi¤it <stanbul Üniversitesi <stanbul T>p Fakültesi Nöroloji Anabilim Dal> Elektrodiagnostik Nöroloji Bilim Dal> Uzm.Dr. Günay Gül Bak>rköy Ruh ve Sinir Hastal>klar> Hastanesi, 3.Nöroloji Klini¤i Doç.Dr. Candan Gürses <stanbul Üniversitesi <stanbul T>p Fakültesi Nöroloji Anabilim Dal> Uzm.Dr. Lütfü Hano¤lu Özel Bak>rköy Nöroloji Merkezi Prof.Dr. Civan Ifllak <stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T>p Fakültesi Radyoloji Anabilim Dal> Prof.Dr. Naci Karaa¤aç <stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T>p Fakültesi Nöroloji Anabilim Dal>

Uzm.Dr. Aykut Karasu <stanbul Üniversitesi <stanbul T>p Fakültesi Nöroflirurji Anabilim Dal> Prof.Dr. Mehmet Kaya <stanbul Üniversitesi <stanbul T>p Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dal> Doç.Dr. Nalan Kayrak Bak>rköy Ruh ve Sinir Hastal>klar> Hastanesi, 3.Nöroloji Klini¤i, UYEPAM 3. Nöroloji Klini¤i Prof.Dr. Naci Koçer <stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T>p Fakültesi Radyoloji Anabilim Dal> Prof.Dr. Bar>fl Korkmaz <stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T>p Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dal> Davran>fl Nörolojisi Bölümü Prof.Dr. Ifl>n Baral Kulaks>zo¤lu <stanbul Üniversitesi <stanbul T>p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal> Yard.Doç.Dr. Alev Levento¤lu K>r>kkale Üniversitesi T>p Fakültesi Nöroloji Anabilim Dal> Prof.Dr. Kader Karl> O¤uz Hacettepe Üniversitesi T>p Fakültesi Radyoloji Anabilim dal> Prof.Dr. Filiz Onat Marmara Üniversitesi T>p Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dal> Prof.Dr. Öget Öktem <stanbul Üniversitesi <stanbul T>p Fakültesi Nöroloji Anabilim Dal> Uzm.Dr. Akgün Ölmez Hacettepe Üniversitesi T>p Fakültesi Çocuk Nörolojisi Bölümü

YAZARLAR

XI

Uzm.Dr. Ayflegül Özdemir <stanbul üniversitesi <stanbul T>p Fakültesi Nöroflirürji Anabilim Dal> Uzm.Dr. Zeynep Ayd>n Özemir <stanbul Üniversitesi T>p Fakültesi Nöroloji Anabilim Dal> Prof.Dr. Çi¤dem Özkara <stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T>p Fakültesi Nöroloji Anabilim Dal> Prof.Dr. Mine Özmen <stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T>p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal> Doç.Dr. Sema Salt>k <stanbul Göztepe E¤itim ve Araflt>rma Hastanesi Prof.Dr. Serap Sayg> Hacettepe Üniversitesi T>p Fakültesi Nöroloji Anabilim Dal> Prof.Dr. Ayfle Serdaro¤lu Gazi Üniversitesi T>p Fakültesi Çocuk Sa¤l>¤> ve Hastal>klar> Çocuk Nöroloji Bilim Dal> Prof.Dr. Türker fiahiner Pamukkale Üniversitesi T>p Fakültesi Nöroloji Anabilim Dal> Dr. Özlem Tecer <stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T>p Fakültesi Psikiyatri AnaBilim Dal> Prof.Dr. Güzide Turanl> Hacettepe Üniversitesi T>p Fakültesi Çocuk Nörolojisi Bölümü

Uzm.Dr. Derya Uludüz <stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T>p Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dal> Dr. Ferda <l¤en Uslu <stanbul Üniversitesi T>p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal> Prof.Dr. Mustafa Uzan <stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T>p Fakültesi Nöroflirurji Anabilim Dal> Doç.Dr. A.Destina Yalç>n fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt>rma Hastanesi, Nöroloji Klini¤i Prof. Dr. Cengiz Yalç>nkaya <stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T>p Fakültesi Nöroloji Anabilim Dal> Çocuk Nörolojisi Bilim Dal> Doç.Dr. Zuhal Yap>c> <stanbul Üniversitesi T>p Fakültesi Nöroloji Anabilim Dal> Prof.Dr. S. Naz Yeni <stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T>p Fakültesi Nöroloji Anabilim Dal> Prof.Dr. Aytaç Yi¤it Ankara Üniversitesi T>p Fakültesi Nöroloji Anabilim Dal> Doç.Dr. Hikmet Y>lmaz Celal Bayar Üniversitesi T>p fakültesi Nöroloji Anabilim Dal> Prof.Dr. Sibel K. Velio¤lu Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) T>p Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dal>

KISALTMALAR

K>saltmalar (kitap içersinde s>kl>kla kullan>lan) ACTH ADNFLE AE< BFNC BFIC BMEI BOS BPN BT BZD CBZ CLB CLZ CSWS ÇAE DZP EEG EMA ESES ESM FBM FLAIR FLE fMR GABA GBP HS ILAE <JE JAE JME JTKN KPN LEV LGS Adrenokortikotropik hormon Otozomal dominant nokturnal frontal lob epilepsisi Antiepileptik ilaçlar Selim ailesel yenido¤an konvulziyonlar> Selim ailesel infantil konvulziyonlar (benign myoclonic epilepsy of infancy) Süt çocu¤unun iyi huylu miyoklonik epilepsisi Beyin omurilik s>v>s> Basit parsiyel nöbet Bilgisayarl> tomografi Benzodiazepin Karbamazepin Klobazam Klonazepam Yavafl uykuda sürekli diken-dalga sendromu Çocukluk ça¤>n>n absans epilepsisi Diazepam Elektroensefalogram Miyoklonik astatik epilepsi Yavafl uykuda elektriksel status epileptikus Etosüksimit Felbamat Fluid- attenuation-inversion recovery Frontal lob epilepsisi Fonksiyonel manyetik rezonans Gama amino butirik asit Gabapentin Hipokampal skleroz (International Leaque against Epilepsy) Uluslararas> Epilepsi ile Savafl Derne¤i <diyopatik jeneralize epilepsi Juvenil absans epilepsi Jeneralize epilepsi febril nöbet (GEFS+) Juvenil miyoklonik epilepsi Jeneralize tonik klonik nöbet Kompleks parsiyel nöbet Levetirasetam Lennox-Gastaut sendromu

XIII

XIV

EP<LEPS<

LTG LZP MAE MDZ MEG MR MRS MTS NKSE NZP OXC PB PET FDG-PET PGB PHT PRM REM SMEI SPECT SSS TGB TLE TPM VGB VPA ZNS

Lamotrijin Lorazepam Miyoklonik absans epilepsisi Midazolam Manyetoelektroensefalogram Manyetik rezonans Manyetik rezonans spektroskopi Meziyal temporal skleroz Nonkonvulzif status epileptikus Nitrazepam Okskarbazepin Fenobarbital Pozitron emisyon tomografi Flurodeoksiglukoz PET Pregabalin Fenitoin Pirimidon (rapid eye movement) H>zl> göz hareketleri (severe myoclonic epilepsy of infancy) Süt çocu¤unun a¤>r miyoklonik epilepsisi (single photon emission computerized tomography) Single foton emisyon komputerize Tomografisi Santral sinir sistemi Tiagabin Temporal lob epilepsisi Topiramat Vigabatrin Valproik asit/Na Valproat Zonisamid

Information

00 ontarafyeni

13 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

387906


Notice: fwrite(): send of 208 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531