Read Microsoft Word - 432-437.DOC text version

GENEL ÜROLOJ/General Urology

TRANSREKTAL ULTRASON ELNDE YAPILAN PROSTAT BYOPSSNDE MDAZOLAM KULLANIMI: SEDASYON VE RETROGRAD AMNEZNN ETKLER USE OF MIDAZOLAM DURING TRANSRECTAL ULTRASONOGRAPHY GUIDED PROSTATE BIOPSY: EFFECTS OF SEDATION AND RETROGRADE AMNESIA

Fatih ATU*, Ferruh AKAY*, Hatice ÖZTÜRKMEN AKAY**, Ali EKOLU***, Kamuran BRCAN* * Dicle Üniversitesi Tip Fakültesi Üroloji Anabilim Dali, DYARBAKIR ** Dicle Üniversitesi Tip Fakültesi Radyoloji Anabilim Dali, DYARBAKIR *** Kadiköy ifa Hastanesi Radyoloji Bölümü, STANBUL

ABSTRACT Introduction: Urologists perform approximately 500.000 prostate biopsies per year in United States of America. Currently there is no universally agreed standard of analgesia. Several studies evaluating the tolerance of transrectal ultrasound (TRUS) guided biopsies showed that moderate to severe pain was associated with the procedure. Patients may not return for repeat biopsies due to unpleasant experience with prior biopsies. Large number of patients perceives the procedure painful with major psychological trauma. Midazolam is used for gastrointestinal endoscopies because of its sedative and amnestic effects. To this end, we evaluated the feasibility of midazolam and retrograde amnesia effect in patients undergoing transrectal prostate biopsy. Materials and Methods: A total of 52 patients undergoing TRUS-guided prostate biopsy were enrolled into the study. Indications for biopsy were increased prostate specific antigen (PSA) or abnormal digital rectal examination of the prostate. Patients were given midazolam as a bolus injection (70 mcg/kg, maximum total dosage: 5 mg) before the biopsy procedure. All patients were examined in left lateral decubitus position and TRUS biopsies were performed with a 7 MHz probe. Four core biopsies were obtained from the each lobe of the prostate. After completion of biopsy, flumazenil (0.5 mg IV) was used to reverse the effects of midazolam. All patients were placed on oxygen saturation monitorization during the procedure. The degree of sedation, degree of pain, side effects and retrograde amnesia were evaluated with a validated questionnaire by the surgeon and patient. A visual analog scale (VAS) was used to asses the pain score and Ramsey sedation score was used to asses the sedation score. The Ramsey sedation scale scores between 2 and 4 were accepted as satisfactory degree of sedation. Results: After injection of midazolam, sedation was achieved in all patients in a short period of time. Ninety-six percent of patients exhibited procedural amnesia, characterized by an inability to recall neither the initial probe insertion nor the biopsy procedure. Only two patients remembered some parts of the procedure. Forty four patients (%85) were willing to undergo re-biopsy if needed. These patients stated that they will undergo a second biopsy only under the same conditions. Eight patients (%15) refused to undergo any further diagnostic test or examination. The mean pain score of patients was 1.96±0.69. The Ramsey sedation scale scores ranged between 2 and 4 in all patients. Nausea and vomiting due to midazolam were not observed in our study, and we did not see any complication related to midazolam usage. Conclusion: In this study we found high satisfaction rates, lower pain scores and lower anxiety in patients undergoing TRUS guided biopsies due to sedative and amnestic effects of midazolam. This resulted in higher acceptability of a repeat biopsy procedure, if indicated. Besides its sedative properties, midazolam can be used as an effective agent during TRUS-guided prostate biopsies due to its procedural amnesia effect, which results in minimal psychological trauma to patients. Key words: Prostate biopsy, midazolam, retrograde amnesia ÖZET Transrektal ultrason eliinde yapilan prostat biyopsileri, hastalarin bir çou tarafindan arili ve psikolojik açidan oldukça travmatik bir ilem olarak tanimlanmaktadir. Bu çalimada transrektal prostat biyopsisi yapilacak olan hastalarda midazolamin uygulanabilirliini ve hastalarda oluturduu retrograd amnezinin etkilerini aratirdik. Transrektal prostat biyopsisi yapilan 52 hastaya ilem öncesinde maksimum doz 5 mg olacak ekilde intravenöz midazolam (70 mcg/kg) verildi. lem esnasinda hastanin ari derecesi, sedasyon derecesi, yan etkiler ve retrograd Dergiye Geli Tarihi: 04.06.2005 Yayina Kabul Tarihi: 24.08.2005 (Düzeltilmi hali ile)

432

Türk Üroloji Dergisi: 31 (3): 432-437, 2005

PROSTAT BYOPSLERNDE MDAZOLAM KULLANIMI (Use of Midazolam in Prostate Biopsies)

amnezi hem ilemi yapan doktor tarafindan hem de ilem bittikten iki saat sonra hasta tarafindan doldurulan soru formlari ile deerlendirildi. Hastalarin %96'sinda retrograd amnezi olutuu saptandi. Amnezi oluan hastalarin tamami ultrason probunun rektuma yerletiriliini veya biyopsi ilemini hatirlamadilar. 52 hastanin tamaminda Ramsey sedasyon skalasina göre orta derecede sedasyon olutuu saptandi. Hastalarin ortalama vizüel ari skoru (VAS); 1.96±0.69 olarak saptandi. Hastalarin %85'i gerekirse ikinci bir biyopsi ilemini ayni artlar altinda yaptirabileceklerini belirttiler. Bu çalimada midazolamin sedatif ve amnestik etkilerinden dolayi hastalarda azalmi anksiyete, düük ari skorlari ve yüksek oranda hasta memnuniyeti olutuunu saptadik. Bunun neticesinde olasi ikinci biyopsilerin hastalar tarafindan yüksek oranda kabul edileceini tespit ettik. Sedatif özelliinin yani sira oluturduu retrograd amnezi ile hastalarda psikolojik travmayi da azaltan midazolam, transrektal ultrason eliinde yapilan prostat biyopsilerinde uygun bir ilaç olarak kullanilabilir. Anahtar Kelimeler: Prostat biyopsisi, midazolam, retrograd amnezi

GR Prostat kanseri, bütün dünyada önemli bir salik sorunudur ve tehisindeki en kritik ilem, transrektal ultrasonografi eliinde yapilan prostat biyopsisidir. Amerika Birleik Devletleri'nde (ABD) ürologlar, her yil ortalama 500.000 adet prostat biyopsisi yapmakta ve bu biyopsi ilemlerinin üçte birinden fazlasinda ilem sirasinda herhangi bir analjezi uygulamamaktadirlar1. Son yapilan çalimalar prostat biyopsilerinin ngiltere'de sadece %8'inin, ABD'de ise %11'inin lokal anestezi ile yapildiini ortaya koymutur2. Ancak mevcut çalimalara göre hastalarin yaklaik olarak % 65-90'inda prostat biyopsisi sirasinda rahatsizlik hissi ve ari olumaktadir3,4. Ülkemizde prostat biyopsileri genellikle analjezi ve/veya sedasyon uygulanmadan yapilmaktadir5. Tuncel ve arkadalarinin yaptiklari bir çalimada hastalarin biyopsi esnasindaki ari derecesini ilemden bir saat önce yapilan intramüsküler antibiyotik enjeksiyonuna bali ari ile karilatirmilar ve hastalarin yaklaik olarak yarisinda biyopsi ileminin M enjeksiyona oranla daha arili olduunu ortaya koymulardir5. Yine Kurtulu ve arkadalarinin yaptiklari bir çalimada hastalarin yaklaik olarak %36'sinin ilem esnasinda orta veya iddetli derecede ari hissettiklerini tespit etmilerdir6. Yine Avci ve arkadalarinin yaptiklari bir çalimada hiç bir anestezi uygulanmayan hastalarin ari skorlarinin uygulananlara oranla 2 kat daha yüksek olduunu bildirmilerdir. Ayrica bu çalimadaki anestezi uygulanmayan hastalarin sadece yarisi ikinci bir biyopsi ilemini kabul edeceklerini belirtmilerdir7. Transrektal biyopsi yapilacak olan hastalarin çounda, neticenin kanser olma ihtimali, ilemin rektal yoldan yapilacak olmasinin yarattii psikolojik rahatsizlik ve ilemin arili olabilmesi nede-

niyle stres olumaktadir. Guffason ve arkadalari yaptiklari bir çalimada, prostat biyopsi ilemine karar verilmesinin bile hastalarda emosyonel stres oluturduunu ve plazma kortizol seviyelerini yükselttiini göstermilerdir8. Hastalarin büyük bir çounluunda anksiyete oldukça yaygin olarak görülmekte ve bu anksiyetenin ariyi arttiran bir faktör olduu ilemi yapan bir çok ürolog tarafindan gözlenmektedir9. lk biyopsi ileminden sonra ileme ait sikintili anilari olan hastalara ikinci bir biyopsiyi yaptirmak oldukça güç olabilmektedir. Hastalarin yaklaik olarak %20'sinde ise tekrarlayan biyopsiler için genel anestezi gerekebilmektedir10. Midazolam, tibbin bir çok dalinda sedasyon ve retrograd amnezi oluturma özelliklerinden dolayi kullanilmakta, özellikle gastroenterolojide çocuk ve yetikin hasta grubunda endoskopik ilemlerde oldukça yaygin olarak kullanilmaktadir. Bu bilgiler dorultusunda midazolam mevcut özellikleri ile prostat biyopsileri sirasinda kullanilabilecek uygun bir ilaç gibi gözükmektedir. Bu çalimada transrektal ultrasonografi eliinde yapilan prostat biyopsilerinde midazolamin uygulanabilirliini ve hastalarda oluturduu retrograd amnezinin etkilerini aratirdik. GEREÇ ve YÖNTEM Bu çalimaya 2002 ile 2004 yillari arasinda yüksek PSA deeri ve/veya parmakla rektal muayenedeki anormal bulgular nedeniyle transrektal ultrasonografi eliinde ilk kez prostat biyopsisi yapilmi olan 52 hasta dahil edildi. Hastalar yapilacak ilem ve sonuçlari hakkinda bilgilendirilerek hastalardan onay alindi. Kronik prostatit, prostatodinya, hemoroid, anal fissür veya striktür, anal yada rektal ameliyat geçirmi olanlar, nörolojik rahatsizlii bulunan hastalar bu çalimaya dahil

433

ATU F., AKAY F., AKAY H.Ö., EKOLU A., BRCAN K.

edilmedi. Ayrica midazolamin kismen de olsa solunum depresyonu yapma özelliinden dolayi solunum problemi olan hastalar da çalimaya alinmadi. Hastalarin tamamina ilemden 12 saat önce oral olarak kinolon grubu antibiyotik balandi ve ilem sonrasi antibiyotie 4 gün süre ile devam edildi. Tüm hastalara ilemden dört saat önce lavman ile bairsak temizlii yapildi. Biyopsi ilemi lateral dekübitüs pozisyonunda, 7 MHz transrektal ultrason probu eliinde, 18 G Tru-cut otomatik biyopsi ataçmani kullanilarak yapildi. Tüm hastalardan prostatin her bir lobundan 4 adet olmak üzere toplam 8 adet biyopsi alindi. Hastalarin tamamina ilem öncesinde intravenöz enjeksiyonla 70 mikrogram/kg dozunda ancak maksimum total doz 5 mg olacak ekilde doz ayarlamasi yapilarak midazolam verildi. lem esnasinda pulse-oksimetre ile hastalarin oksijen satürasyon seviyeleri takip edildi. Biyopsi ilemi bittikten sonra midazolamin etkisini daha çabuk gidermek için hastalara flumazenil (total doz; 0.5 mg V) verildi. Hastalar ilem bittikten sonra 2 saat süre ile gözlemde tutuldular. lem esnasinda hastanin ari derecesi, sedasyon derecesi, yan etkiler ve retrograd amnezi hem ilemi yapan doktor tarafindan hem de ilem bitHastanin Adi, Soyadi: Yai: PSA deeri:

tikten iki saat sonra hasta tarafindan doldurulan soru formlari ile deerlendirildi (ekil 1). Midazolamin sedasyon ve retrograd amnezi oluturma özelliklerinden dolayi ilem esnasindaki arinin deerlendirilmesi ilemi gerçekletiren doktor tarafindan yapildi. Bu deerlendirme için 10-puanlik lineer vizüel ari skalasi (VAS) kullanilmitir. (VAS; 0: ari yok-10: dayanilmaz ari, ekil 1). Sedasyonun derecesini saptamak için ise Ramsey Sedasyon skalasi kullanilmitir (Tablo 1)11. Sedasyon skala sonucu 2-4 arasinda olan hastalarda yeterli sedasyonun olutuu kabul edilmitir. Sedasyon Skoru 1 2 3 4 5 6 Klinik Bulgular Gergin, sinirli Sakin, uyumlu Sesli uyarilara cevap veriyor Fiziksel uyarilara cevap veriyor Arili uyarilara cevap veriyor Arili uyarilara cevap vermiyor

Tablo 1. Ramsey Sedasyon Skalasi

Prostat Hacmi:

1) Vizüel Analog Ari Skalasi (VAS):

0 Yok

1

2 hafif

3

4

5 orta

6

7

8 iddetli

9

10 dayanilmaz

2) Biyopsi ilemini hatirliyor musunuz? 3) Ultrason probunun rektal yoldan yerletiriliini hatirliyor musunuz? 4) Bu ilem esnasinda aldiiniz ilaçtan (midazolam) dolayi herhangi bir yan etki yaadiniz mi? 5) Eer biyopsi ilemi bir kez daha tekrarlanacak olursa yeniden biyopsi yaptirmayi kabul eder misiniz? 6) Eer biyopsi ilemi tekrarlanacak olursa ayni artlarda mi biyopsi yaptirmak istersiniz?

ekil 1. Soru formlari

434

PROSTAT BYOPSLERNDE MDAZOLAM KULLANIMI (Use of Midazolam in Prostate Biopsies) BULGULAR Hastalarin karakteristik özellikleri Tablo 2'de verilmitir. Midazolam enjeksiyonunu takiben 52 hastanin tamaminda (%100) kisa sürede sedasyon olutuu ve anksiyetenin kaybolduu görüldü. Hastalara verilen soru formlari deerlendirildiinde hastalarin 50'sinde (%96) retrograd amnezi olutuu saptandi ve bu elli hastanin tamami ne ultrason probunun rektuma yerletiriliini ne de biyopsi ilemini hatirlamadilar. Sadece 2 hasta ilemi tam net olarak deil ancak belirli kisimlarini hatirladiklarini belirtiler. Hastalarin ortalama vizüel ari skoru; 1.96±0.69 olarak saptandi. 52 hastanin tamaminda (%100) Ramsey Sedasyon Skala sonucunun 2-4 arasinda olduu saptandi. Hastalarin hiçbirinde 5 veya 6 sedasyon skalasi seviyesine kadar çikan yüksek derecede sedasyon olumadi. Hastalara ilem sonrasinda, yeniden biyopsi yaptirmak gerektiinde ilemi kabul edip etmeyecekleri sorulduunda; 44 hasta (%85) eer gerekirse tekrar biyopsi yaptirabileceklerini söylediler. kinci biyopsiyi kabul eden hastalarin tamami ancak ayni artlarda biyopsi yaptirabileceklerini belirttiler. Sekiz hasta (%15) ise tehis ile ilgili herhangi bir ek ilemi kabul etmeyeceklerini belirttiler. Midazolam kullanildiinda bulanti kusma gibi yan etkiler bildirilmise de çalimada kullandiimiz dozlarda bu yan etkilere ve midazolam kullanimina bali istenmeyen herhangi bir yan etkiye rastlamadik. Hasta sayisi Ortalama ya (yil) Ortalama PSA (ng/ml) Ortalama Prostat hacmi (cc) Biyopsi alinan kadran sayisi Malin patoloji 52 61±7.3 8.7±1.2 55±13 8 11 PSA'nin klinik kullanima girmesi, daha düük seviyelerdeki PSA deerleri için biyopsi yapilmasindan dolayi günümüzde hastalara daha erken yata biyopsi yapilmaya balanmitir. Yapilan çalimalarda genç yataki hastalarda anksiyetenin daha yüksek ve biyopsi ileminin daha arili olduu saptanmitir16. Zisman ve ark. yaptiklari bir çalimada prostat biyopsisi yapilacak olan hastalarin %64'ünde ameliyat öncesi anksiyete olutuunu, anksiyetenin ilem esnasinda en yüksek düzeye çiktiini ve hastalarin duyduu ariyi arttirdiini saptamilardir. Yine ayni çalimada ameliyat öncesi anksiyetenin intraoperatif ariyi tayin etmede dier faktörlerden baimsiz bir etken olduunu tespit etmiler ve ameliyat öncesi anksiyolitik alan hastalarin, almayanlara oranla daha az ari duyduklarini saptamilardir. Bütün bu bulgularin neticesinde ameliyat öncesi anksiyolitik tedavisinin hastalara oldukça faydali olacaini düünmülerdir9. Bir çok hasta ultrason probunun rektuma yerletirilmesi sirasinda anüste oluan gerilmenin biyopsi ileminin en rahatsizlik verici yani olarak kabul etmekte ve lidokainin topikal uygulaniminin veya periprostatik anestezik madde injeksiyonunun pek az rahatlama saladiini belirtmektedir17. Gürdal ve ark. yaptiklari bir çalimada hastalarin ari duyumlarinin yasadiklari bölgesel farkliliklar ve sosyokültürel çevre ile deiiklik gösterebileceini belirtmilerdir. Ayrica prostat biyopsileri esnasinda uygulanan intarektal lidokain jelin, uygulanmayanlara kiyasla ari toleransinda bir fark yaratmadiini saptamilardir. Bu yüzden ek anestezik yöntemlerin tercih edilmesi gerektiini belirtmilerdir18. Avci ve ark. ise yaptiklari bir çalimada sosyokültürel farkliliklarin prostat biyopsisinde ari ve rahatsizlik skorlarini etkileyebileceini ve dou kültürüne sahip ülkelerde rektal penetrasyonun olasi inenin yaptii etkiden daha çok rahatsiz edici olabileceini belirtmilerdir7. Genel anestezi ile transrektal prostat biyopsilerindeki ari ve psikolojik travma probleminin üstesinden gelmek mümkündür. Ancak genel anestezinin yan etkileri ve risklerinin olmasi, ayrica prostat biyopsilerinin günübirlik uygulanmasini kisitlamasi gibi dezavantajlari vardir. Masood ve ark. bu düünceden yola çikarak 110 hastada, n-

Tablo 2. Biyopsi yapilan hastalarin karakteristik özellikleri

TARTIMA lk olarak 1937 yilinda Astraldi tarafindan uygulanan prostat biyopsisi günümüze kadar oldukça büyük gelimeler göstermitir12. lk dönemlerde biyopsi ileminin arisiz olduu ve minimal ölçüde rahatsizlik yarattii düünülmekteydi13. Ancak son yillarda yapilan çalimalar ilemin arili ve hastalar için oldukça rahatsizlik verici olduunu ortaya koymutur9,14,15.

435

ATU F., AKAY F., AKAY H.Ö., EKOLU A., BRCAN K.

giltere'de obstetrik ilemlerde, di hekimliinde, acil servislerde kullanilan anestezik bir gaz olan Entonox'u (nitrik oksit) prostat biyopsilerinde kullanmilardir13. Sonuç olarak Entonox'un emniyetli, günü birlik ilemlerde uygulanabilecek, prostat biyopsilerindeki ariyi ve rahatsizlii ortadan kaldiracak uygun bir ilaç olduunu belirtmilerdir. Ancak Entonox'un kardiak depresyon yapici etkisi ve kronik akcier hastalii olan hastalarda uygulaniminin kontraendike olmasi kullanimini kisitlamitir. Peter ve ark. prostat biyopsilerinde propofolu sedatif bir ajan olarak kullanmilar, bu ilacin hastalarin duyduu rahatsizlii belirgin bir biçimde azalttiini saptamilar ve özellikle tekrarlanan prostat biyopsilerinde sedasyon anestezisi uygulanmasi gerektiini belirtmilerdir19. Ancak propofolün anestezist kontrolü altinda verilme zorunluluu hem ilacin kullanimini kisitlamakta hem de maliyeti arttirmaktadir. Bu yüzden transrektal prostat biyopsilerinde hastalarin arisini kesecek, sedasyon özellii ile anksiyetesini ortadan kaldiracak, günübirlik olarak uygulanabilecek, etkili ve güvenilir ilaçlara ihtiyaç vardir. Midazolam retrograde amnezi oluturma ve sedasyon yapici özelliinden dolayi tibbin bir çok dalinda, günübirlik cerrahilerde, endoskopilerde, invaziv ilemlerde güvenle kullanilmaktadir. Gastroenterolojide midazolam geni kullanim alani bulmu ve endoskopik ilemler esnasinda en sik kullanilan ilaç haline gelmitir. Bu bilgiler dorultusunda bu çalimada transrektal prostat biyopsi ilemi esnasinda midazolam kullanilmitir. Çalimanin sonucunda hastalarin ortalama vizüel ari skoru 1.96±0.69 olarak saptanmitir. Ülkemizden yapilan yayinlar ile karilatirildiinda; bizim çalimamizda elde edilen ari skorlarinin dier anestezik yöntemler ile elde edilen ari skorlarina göre daha düük olduu tespit edilmitir7,18,20-22. Midazolam esas olarak sedatif bir ilaç olmasina ramen hastalarda düük ari skorlari elde edilmitir. Bunun nedeni olarak ise midazolamin oluturduu sedasyon ile anksiyetenin azalmasi ve bunun da hastalarin duyduu ariyi azaltmasi olarak düünülmütür. Hastalarin sedasyon skalalari incelendiinde ise hastalarin tamaminda sedasyon skala sonucu 24 arasinda olacak ekilde sedasyon elde edildii saptanmitir. Hastalarda kismen de olsa solunum

depresyonuna yol açabilecek olan 5 ile 6 arasinda sedasyon skalalari olumadii tespit edilmitir. Hastalarin %96'sinda retrograd amnezi olumu ve midazolam ile oldukça yüksek oranda hasta memnuniyeti olutuu saptanmitir. Bu açilardan deerlendirildiinde midazolamin oluturduu geriye dönük amnezi nedeni ile hastalar biyopsi ileminin rektal penetrasyon kismini hatirlamamaktadirlar. Ülkemizde hastalar genellikle ilemin yaratmi olduu aridan çok ilemin rektal yoldan yapilmasindan rahatsizlik duymakta, ilem esnasinda utanmakta ve psikolojik travma yaamaktadirlar. Çalimamizda hastalarda yüksek oranda tespit edilen ikinci biyopsiyi kabul etme oraninin midazolamin oluturduu geriye yönelik amnezi nedeni ile psikolojik travmanin yaanmamasi olarak düünülmütür. Hastalar biyopsi ileminin en çok rahatsizlik duyduklari yani olan rektal penetrasyon ilemini hatirlamamakta ve hastalarin ilk biyopsilerden naho anilari olumamaktadir. Ülkemizin sosyokültürel yapisindan dolayi rektal yoldan yapilan ilemlerin yarattii rahatsizlik ve psikolojik travmanin hastalarin ari duymasi kadar önemli olduunu ve hastalarin ikinci bir olasi biyopsiyi ret etmesindeki önemli faktörlerden biri olduunu düünüyoruz. SONUÇ Bu çalimada prostat biyopsi ilemi nedeniyle midazolam verilen hastalarda retrograd amnezi ve yeterli sedasyonun olutuu tespit edilmitir. Midazolam, sedasyon yapici özelliinin yani sira hastalarda oluturduu retrograde amnezi nedeni ile psikolojik travmayi azaltmaktadir. Midazolamin retrograd amnezi yapma özellii tekrarlayan biyopsiler için bir üstünlük oluturabilmektedir. Bu çalimanin sonucunda tibbin bir çok dalinda etkinlii ve güvenilirlii kanitlanmi olarak günlük kullanima girmi olan midazolamin üroloji alaninda da transrektal prostat biyopsilerinde yarattii sedasyon ve retrograd amnezi ile saladii hasta konforu açisindan kullanilabileceini düünmekteyiz.

KAYNAKLAR

1Davis M, Sofer M, Kim SS, Soloway MS: The procedure of transrectal ultrasound guided biopsy of the prostate: A survey of patient preparation and biopsy technique. J Urol. 167: 566-70, 2002.

436

PROSTAT BYOPSLERNDE MDAZOLAM KULLANIMI (Use of Midazolam in Prostate Biopsies)

2Patel HR, Lee F, Arya M, Masood S, Palmer JH, Sheriff MK: A national survey of transrectal ultrasound-guided prostatic biopsies: time for a national guideline. Int J Clin Pract. 57: 773-4, 2003. Clements R, Aideyan OU, Griffiths GJ, Peeling WB: Side effects and patient acceptability of transrectal biopsy of the prostate. Clin Radiol. 47: 125-6, 1993. Collins GN, Lloyd SN, Hehir M, McKelvie GB: Multiple transrectal ultrasound-guided prostatic biopsies-true morbidity and patient acceptance. Br J Urol. 71: 460-3, 1993. Tuncel A, Aslan Y, Aksüt H, Özergin O, Tekdoan ÜY, Atan A: Transrektal prostat ine biyopsisinde rektum içine uygulanan lidokain jelin ari kontrolünde etkisi. Türk Üroloji Dergisi. 29: 403-406, 2003. Kurtulu F, Fazliolu A, Evirgen M, Çakirolu B, Gökirmak G, Çek M: Transrektal Ultrason Eliinde 6 le 10 Kor Biyopsinin Ari ve Komplikasyonlarinin Karilatirilmasi. Türk Üroloji Dergisi. 29: 398-402, 2003. Avci A, Tahmaz L, Özgök A, Yaci S, Yazar F, Özgök Y: Transrektal Ultrasonografi Eliinde Yapilan 12 Kadran Prostat Biyopsisinde Uygulanan Lokal Anestezinin (ntrarektal Lidokainli Jel) Hasta Konforu Üzerine Olan Etkisi. Türk Üroloji Dergisi. 29:159-163, 2003. Gustafsson O, Theorell T, Norming U, et al: Psychological reactions in men screened for prostate cancer. Br J Urol, 75: 631, 1995. Zisman A, Leibovici D, Kleinmann J, Siegel YI, Lindner A: The impact of prostate biopsy on patient well-being: A prospective study of pain, anxiety and erectile dysfunction. J Urol. 165: 445-54, 2001. Lynn NK, Collins GN, Brown SC and O'Reilly PH: Periprostatic nerve block gives better analgesia for prostatic biopsy. BJU Int. 90: 424­426, 2002. Ramsay MA, Savege TM, Simpson Br, Goodvin R: Controlled sedation with alphaxalone-alphadolone. Br Med J 2: 656-9, 1974. Astraldi A: Diagnosis of cancer of the prostate: Biopsy by rectal route. Urol Cutan Rev, 41: 421, 1937. Masood J, Shah N, Lane T, Andrews H, Simpson P, Barua JM: Nitrous oxide (Entonox) inhalation and tolerance of transrectal ultrasound guided prostate biopsy: A double-blind randomized controlled study. J Urol. 168: 116-20, 2002. Irani J, Fournier F, Bon D, Gremmo E, Dore B, Aubert J: Patient tolerance of transrectal ultrasound-guided biopsy of the prostate. Br J Urol. 79: 608-10, 1997. Bastide C, Maroc N, Bladou F, Hassoun J, Maitland N, Mannoni P, Bagnis C: Expression of a model gene in prostate cancer cells lentivirally transduced in vitro and in vivo. Prostate Cancer Prostatic Dis. 6: 228-34, 2003. Rodríguez LV and Terris MK: Risks and complications of transrectal ultrasound guided prostate needle biopsy: A prospective study and review of the literature. J Urol, 160: 2115, 1998. Rochester MA, LE Monnier K, Brewster SF: A double-blind, randomized, controlled trial of topical glyceryl trinitrate for transrectal ultrasound guided prostate biopsy. J Urol. 173: 418-20, 2005. Gürdal M, Kireççi S, Tekin A, Küçük EV, Gürbüz A, Karaman M: Transrektal ultrason eliinde yapilan prostat biyopsisi sirasinda intrarektal lidokainli jel uygulamasi: Hasta toleransi üzerine plasebo kontrollü, randomize, çift kör çalima. Türk Üroloji Dergisi. 29: 407-409, 2003. Peters JL, Thompson AC, McNicholas TA, Hines JE, Hanbury DC, Boustead GB: Increased patient satisfaction from transrectal ultrasonography and biopsy under sedation. BJU Int. 87: 827-30, 2001. Erbay E, Tarhan F, Eryildirim B, irin G, Kuyumcuolu U: Transrektal Ultrason Eliinde Prostat Biyopsisinde ntrarektal Lokal Anestezinin Etkinlii: Prospektif Randomize Bir Çalima. Türk Üroloji Dergisi. 29: 407409, 2003. nal G, Yazici S, Koan M, Uurlu Ö, Ta M, Adsan Ö: Transrektal Ultrasonografi Eliinde Prostat Biyopsisi Öncesi 2 ml ve 6 ml Periprostatik %1 Lidokain Enjeksiyonunun Karilatirilmasi. Türk Üroloji Dergisi. 30: 173177, 2004. Ta M, Kaygisiz O, nal G, Uurlu Ö, Adsan Ö, Öztürk B: Transrektal Ultrasonografi Eliinde Yapilan Prostat Biyopsisinde 16 ve 18 Gauge ne Kullaniminin Hasta Konforu ve stenmeyen Yan Etkiler Açisindan Karilatirilmasi. Türk Üroloji Dergisi. 31: 119-122, 2005.

1415-

34-

16-

5-

17-

6-

18-

7-

19-

89-

20-

10111213-

21-

22-

437

Information

Microsoft Word - 432-437.DOC

6 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

550019

You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - 432-437.DOC