Read Microsoft Word - FELSEFE L..doc text version

FELSEFE LTERATÜRÜ (Türkçe) Akademik anlamda felsefe metinleri yaninda, kuramsal-düünsel içerikli bazi kitaplar, Dünya ve Türk Edebiyatinda felsefi açidan özellik taiyan bazi romanlar, piyesler ile matematik, fizik, biyoloji, fizyoloji, psikoloji, sosyoloji, ekonomi, politika, antropoloji, bilim tarihi, dilbilim gibi alanlarda sözlük türünde olan ya da temel bilgiler içeren bazi kitaplar da listeye alindi. Felsefecilerin baka alanlardan kitaplara da bavurabilecei göz önünde bulunduruldu. Liste, 1928 Harf Devriminden Eylül 2009 tarihine dek Türkiye'de yayimlanmi Türkçe kitaplari kapsamaktadir. Eriemediimiz pek çok kitabin bulunmasi olasidir. Birçok meslektaim listenin hazirlanmasina katkida bulundu. Ayrica Kültür Bakanlii Web Sitesinde yer alan "Düünce Kaynakçasi"ndan yararlanildi. Listenin hazirlanmasinda emei geçen Hakan Poyraz'a, Neet Toku'ya, Hüseyin Subhi Erdem'e, Vefa Tadelen'e, Nedim Yildiz'a, Alper Yavuz'a katkilarindan dolayi özellikle ve içtenlikle teekkür ederim. Ömer Naci Soykan Kisaltmalar: AKM : Atatürk Kültür Merkezi AÜF: Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi DTCF :(AÜ) Dil Tarih Corafya Fakültesi MEB : Milli Eitim Bakanlii TDK : Türk Dil Kurumu TDV :Türkiye Diyanet Vakfi Yayinlari TTK : Türk Tarih Kurumu YKY :Yapi Kredi Yayinlari

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Abadan, Y _________ _________ _________ Abdurrahman eref Abelardus, P. Acarlar, E _________ _________ Açar, H.R (Ed.) _________ (Ed.) Açikgenç, A

Amme Hukuku ve Devlet Nazariyeleri, Ankara Üniv. Siyasal Bilgiler Fak. Yay. Ankara,1952 Devlet Felsefesi, Ankara Üni. Siyasal B. F. Yay., 1959. Grotius ve Tabii Hukuk, Kenan Basimevi ve Klie Mat., stanbul, 1939 Hukuk Felsefesi Dersleri, Ankara Üniv. Hukuk Fak. Yay., Ankara, 1954 Tarih Söyleileri, Sadeletiren: Mübeccel Nami Duru, Sucuolu Matbaasi, stanbul 1980 Bir Mutsuzluk Öyküzü, Remzi K. Bilimler Üzerine Yedi Deneme, Karinca Mat., zmir, 1994 Eitim Üstüne Bir Deneme, Karinca Mat., zmir, 1964 Sanatlar Üstüne Bir Deneme, Karinca Mat., zmir, 1963 Türkiye I. Eitim Felsefesi Kongresi, YYÜ. Eitim Fak. Yay., Van, 1994 Türkiye II. Eitim Felsefesi Kongresi, YYÜ. Eitim Fak. Y. Van, 1994 Bilgi Felsefesi, nsan Yay., stanbul, 1992

2

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. _________ _________ Açikgöz, H.M. Adal, Erhan Adam, C. Adamson,P-Taylor,C Adivar, A.A _________ Adler, A. _________ ________ Adoratski, V. Adorno, T.W. _________ _________ Afanassiev, V.G. Afifi, Ebu'l-Ala Agamben, Giorgio Aaolu, T. Aaoullari, M. A. ­ Köker Levent _________ _________ Aaoullari,M. A. _________ slam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim, sam Yay.,stanbul, 2006 Kavram ve Süreç Olarak Bilginin slamîletirilmesi, stanbul, 1998 Saduyu Eylem Felsefesi, Birey Y. Hukukun Temel lkeleri, Beta Yay., 1996. Descartes Hayati ve Eserleri, Çev. Mehmet Karasan, MEB Yay., stanbul, 1963 slam Felsefesine Giri, Çev. Cüneyd Kaya, Küre Yay., stanbul, 2006 Osmanli Türklerinde lim, Remzi Kitabevi, stanbul, 1970 Tarih Boyunca lim ve Din, I,II; Remzi Kitabevi, stanbul, 1944 Hayatin Manasi, Çev. Halis Özgü, Özgü Yay., stanbul 1964 nsan Tabiatini Tanima, Çev. Dr. Ayda Yörükân, Tur Yay., 1973 nsani Tanima Sanati (Çev., K. ipal), Say Yay., 1992. Diyalektik Materyalizm, Çev. Sabiha Sertel, Yeni Kitabevi, stanbul, 1936, Yar Yay., stanbul, 1974 Eletiri-Toplum Üstüne Yazilar, Çev. M. Yilmaz Öner, Belge Yay., stanbul, 1999 Minima Moralia, Çev. Orhan Koçak- Ahmet Doukan, Metis Yay., stanbul 1998 Rüya Kayitlari, Çev. eyda Öztürk, YKY, stanbul, 2007 Felsefenin lkeleri, Çev. Nuri Samyeli, Yar Yay., stanbul, 1974 Muhyiddin bnu'l-Arabî'nin Tasavvuf Felsefesi, Çev. Mehmet Da, AÜF. Yay., Ankara, 1975 Kutsal nsan (Çev., . Türkmen), Ayrinti Yay., 2001. Stuart Mill, Devlet Basimevi, stanbul, 1931 mparatorluktan Tanri Devletine, mge Kitabevi, 1996. Tanri Devletinden Kral Devlete, mge Kitabevi, 1997. Kral Devlet ya da Ölümlü Tanri, mge Kitabevi, Ankara,2000 Eski Yunan'da Siyaset Felsefesi, Verso Yay., 1989 Siyasal Düünceler Tarihi II, Ankara, 1984

3

37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. Ahmed, E.S. Ahmet Cevdet Paa _________ Ahmet Eflaki Ahmet Haim Ahmet Hilmi Bey Ahmet Midhat Ahmet Riza Ahmet uayb Ajdukiewicz, K. _________ Akal, C. B. _________ _________ _________ _________ Akalin, M. Akarli, E. vd. Akarsu, B-Yücel, T Akarsu, B. _________ _________ _________ _________ slam ve Antropoloji, nsan Y. 1995. slam Dinamizmi ve Entelektüel Atalet, Yay. E. Aytekin, lke Yay., stanbul, 1992 Miyar-i Sedat, stanbul H. 1303; Sad. H.Tahsin Feyizli, Fecr Yay., Ankara, 1998 Ariflerin Menkibeleri I-II, Çev. T.Yazici, Maarif Yay., Ankara, 1954 Üç Eser, MEB Y. 1992. Huzur-u Aklü Fen'de Maddiyyun Meslek-i Dalaleti, Tercüman Y. Felsefe Metinleri, Babil Yay., Haz. E.Erbay-A.Utku, Ankara, 2002 Bati'nin Dou Politikasinin Ahlaken flasi, Çev. Z. Ebuzziya, stanbul, Kültür ve Turizm Bak. Yay., Ankara, 1988 Hayat ve Kitaplar, Haz. E.Erbay, Salkimsöüt Yay., Erzurum, 2005 Temel Kavramlar ve Kuramlar, Çev. Ahmet Cevizci, Gündoan Yay., Ankara,1989 Felsefeye Giri, Gündoan Yay., Ankara,1993 Sivil Toplumun Tanrisi, Afa Yay.,1990. Yasa ve Kiliç, Afa Yay., 1991. Devlet Kurami, Dost Yay., Ankara, 2000 Modern Düüncenin Douu, Dost Yay., Ankara, 1997 Özgürlüün Gelecei Yoktur, Dost Yay., Ankara,2004 Modern Lengüstie Giri, Ege Üniv. Ed. Fak. Y. 1983. Çada Kültürün Oluumu, Metis Yay., stanbul, 1986 Macit Gökberk Armaani, TDK., Ankara,1983 Atatürk Devrimi ve Yorumlari, lkyaz Basivevi, Ankara, 1978 Kii Kavrami ve nsan Olma, nkilap Yay., stanbul, 1998 Modern Toplumda Kadin, zlem Yay., stanbul, 1963 Ahlak Öretileri, Remzi K. Çada Felsefe, nkilap ve Aka Y.

4

61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Akay, A. _________ _________ _________ _________ _________ _________ Akay, A.-Zeytinolu, E Akçura, Y. ________ Akda, M. ________ Akdemir, A.M. Akder, N. Dil-Kültür Baintisi, Remzi K. Felsefe Terimleri Sözlüü, nkilap K. Max Scheler'de Kiilik Problemi, st.Üniv. Ed.Fak. Y I. Kant'in Ahlak Felsefesi, nkilap Yay., 1998. Mutluluk Ahlaki, nkilap Yay., 1998.Akatli, F.: Düünce Ufkunda Pupa Yelken, Boyut Yay., stanbul, 1999 Felsefe Gözüyle Edebiyat, Dünya Kitaplari, stanbul, 2003 Kültürsüzlüümüzün Kii, Dünya Kitaplari, stanbul, 2003 Niçin Diyalektik?, Kirmizi Yay.stanbul,1977 Pusulamiz Felsefe, Varlik Yay., 1995 Felsefe Kiyilarinda, Afa Y. Michel Foucault ktidar ve Direnme Odaklari, Balam Yay.,stanbul, 2000 Postmodern Görüntü, Balam Yay., stanbul, 1997 Sanatin ve Sosyolojinin Ruh Hali, Balam Yay, stanbul, 2000 Michel Foucault/ ktidar ve Direnme Odaklari, Balam Y. Postmodern Görüntü, Balam Y. Sanatin ve Sosyolojinin Ruh Hali, Balam Y. Tekil Düünce, Afa Y. Kavramin Sinirlarinda, Balam Yay., stanbul, 1998 Muasir Avrupa'da Siyasi ve çtimai Fikirler ve Fikri Cereyanlar, Haz. Adem Efe, Yeni Zamanlar Yay., stanbul, 2004 Türk Milliyetçiliinin Kökenleri, Yurt Y. 1986. Türkiye'nin ktisadi ve çtimai Tarihi 1-2, Cem Y. 1974 Türk Halkinin Dirlik ve Düzenlik Kavgasi, Bilgi Y. 1975. Mehmet Ali Ayni'nin Düünce Dünyasi, Kültür Bak. Yay., Ankara, 1997 Bir Aksiyon Problemi Olarak Felsefe, T.D.K Basimevi, Ankara,1947

5

85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. Akdoan, C. Akgöl, N. Akgün, M. _________ Akin, . Akin. A.B. vd (Hazr.) Akil, Muhammed Akkaya, M. Akkaya, Rukiye Aksal, S.K. Aksan, D. ( Yay.Haz.) _________ _________ _________ Aksoy, Y. Aktan, C.C. Akverdi, H. Akyildiz, E. Akyol, O. F. Akyol, O. F. ­Yaziciolu Öe S. Akyürek, E Alaaddin Ali Tusi Alain _________ Reichenbach ve Türkiye'de Pozitivizm, Türkiye Felsefe Kurumu Konferanslari I, Ankara,1986 Sokrat ve Savunmasi, Yalçin Ofset Yay., stanbul, 1971 Materyalizmin Türkiye'ye Girii ve lk Etkileri, Kültür ve Turizm Bak. Yay., Ankara, 1988 Türkiye'de Klasik Materyalizme Eletiriler., Elis Yay., Ankara, 2007 Devlet Doktrinleri, stanbul,1962 Türkiye Diindaki Türkler Bibliyografyasi I-II, Babakanlik Devlet Arivleri Gen. Müdürlüü Yay., Ankara, 1992 Felsefi Tasavvuf, Birey Yay., Filozofça Söyleiler Düünceler, Belge Y. Prens Sabahaddin, Liberte Yay., 2005. Geçmile Gelecek, Çada Yay., stanbul, 1978 Dilbilim Seçkisi, TDK, Y. 1982. Anlambilimi ve Türk Anlambilimi, Ankara Üniv. DTC Fak. Y. 1971. Her Yönüyle Dil 1-2-3, TDK, 1987, 1980, 1982 Türkçenin Gücü, Türkiye Bankasi Y. 1987. Matematik [Ve] Tarihi 1-3, Yildiz Teknik Üni. Fen Ed. Fak. Y. 1999-2001. Moderniteden Postmoderniteye Deiim, Çizgi Kitabevi, Konya, 2003 Sanatta Yaratma, Milli Eitim Basimevi, Ankara, 1953 Ta Çai'ndan Osmanli'ya Anadolu, Milliyet Y. Thomas Aquinas, Homer K. Türkiye Felsefe Yayinlari Kaynakçasi, Kitaplar-Makaleler 1928-1999, Türkiye Felsefe Kurumu Y.2000. Ortaçadan Yeniçaa Felsefe ve Sanat, Kabali Yay., stanbul, 1994 Tehafütü'l-Felasife, Çev. Recep Duran, Kültür Bakanlii Y: 1990. Edebiyat Üstüne, Çev. Asim Bezirci, Dönem Yay., stanbul, 1965 Minevra veya Bilgelik, Çev.Ayla Yörükan, Tur Yay. Ankara, 1971

6

109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. _________ Alatli, A. Albayrak, M. Alemdar, K.-Kaya, R. Ali eriati _________ _________ _________ Alpayail, R. Alper, Ö. M. Alplaçin, O. Alsan, N Altar, C.M. Althusser, L. _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Altinörs, A. _________ Söyleiler I-II-III, MEB Aydin Despotizmi, Kitap Dergisi Yay., stanbul, 1986 Tanri ve Süreç, Tura Mat., Isparta, 200 Kitle litiiminde Temel Yaklaimlar, Sava Y. 1983. slamda Bilim, Çev. Faruk Alptekin, Nehir Yay., stanbul, 1992 Kültür ve deoloji, Çev. Orhan Bekin, Bir Yay., stanbul, 1986 Marksizm ve Dier Bati Düünceleri, Çev. Fatih Selim, Düünce Yay., stanbul, 1980 Medeniyet ve Modernizm, Çev. Ahmet Yüksel, Bir Yay., stanbul, 1984 Kimin Tarihi, Hangi Hermenötik, Aaç Y. slam Felsefesinde Akil Vahiy, Felsefe Din likisi, Ayiii Yay., stanbul, 1997 J.J.Rousseau, Yalçin Ofset Yay., stanbul,1971 Çaimizi Hazirlayan Düünce, Varlik Yay., stanbul, 1967 Sanat yolculuklari, Pan Y. Felsefe ve Bilim Adamlarinin Kendiliinden Felsefesi, Çev. Ömür Sezgin, Deiim Yay. Ankara, 1990 Gelecek Uzun Sürer, Çev. smet Birkan. Can Yay. stanbul, 1992 deoloji ve Devletin deolojik Aygitlari, Çev. Yusuf Alp-Mahmut Öziik, letiim Yay., stanbul, 1994 Lenin ve Felsefe, Çev. Murat Belge, letiim Yay., stanbul, 1989 Felsefe (Çev., A. Tümertekin), thaki Yay., 2003. Marx çin (Çev. Ü. Ergüden), thaki Yay. 2002. Montesquieu: Siyaset ve Tarih (A.Timurtekin), thaki Yay., 2005. John Lewis'e Cevap, V Yayinlari, 1987. Politika ve Tarih, V Yayinlari, 1987. Anlam Dorulama ve Edimsellik, Alfa Y. 2001 Dil Felsefesi Sözlüü, Paradigma Y.

7

133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. _________ Altinta, H. _________ _________ _________ Altiok, F. Altu, T. _________ _________ Altundal, Aytunç Alver, K. (Ed.) _________ Amstrong, K. Anday, M. C. _________ _________ Anderson, P. Andruzac, Christophe Ansell, Keith-Pearson Antel, S.C. Apel, K.O. Appelbaum,R.P. Aral, V. Arasteh, A.Z. Dil Felsefesine Giri, nkilâp Yay., Erzurumlu brahim Hakki'nin Maarifetnamesinde Tasavvuf, stanbul, 1991 bn Sina Metafizii, Ankara 1985; 2. Bsk., Ankara 1992; 3. Bsk., Ankara 1997 slam Ahlaki, Ankara,1999 Mustafa ekip Tunç, Kültür Bak. Yay., 1989 Niçin Diyalektik, Çada Y. Dile Gelen Felsefe, YKY, stanbul, 2001 Modern Felsefede Metafiziin Elenmesi ve Yolaçtii Bilgikuramsal Sorunlar, Ege Üniv. Yay., zmir, 1989 Kant Estetii, Payel Yay., 1989. Laiklik, Anahtar Kitaplar, 1994. Edebiyat Sosyolojisi, Hece Y. 2004. Edebiyat sosyolojisi ncelemeleri, Hece Y. Tanri'nin Tarihi, Ayraç Yay., Ankara, 1995 Maddecilik ve Ülkücülük, Sander Yay., stanbul, 1977 Sosyalist Bir Dünya, Çada Yay., stanbul, 1975 Dilimiz Üstüne Konumalar, YKY, 1996. Tarihten Siyasete Eletiri Yazilari, Çev. Simten Coar, stanbul, 2003 Metafizik Temaa ve Mistik Deneyim- Rene Guenon-, nsan Yay., Kusursuz Nihilist Çev. Cem Soydemir, Ayrinti Yay., stanbul, 1994 Ahlak Terbiyesi Muhasebeleri, Devlet Basimevi, stanbul, 1931 Bilimselcilik, Hermeneutik, deoloji Eletirisi, Çev. Doan Özlem, Ege Üniv. Yay. zmir 1984 Toplumsal Deiim Kuramlari, T. Bankasi Y. Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine, Filiz Kitabevi, stanbul, 1984 Akta ve Yaraticilikta Yeniden Dou, Kitabiyat Y. 2000.

8

157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. Arat, N. (Yay.) Arat, R.R. Aren, S. Arendt, H. _________ _________ _________ _________ _________ .vd. _________ Arikan, M Arikli, N-Vardar, B Aristoteles _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Estetik. Seçme Metinler, st. Üniv. Ed. Fak. Y. Kutadgu Bilig, Türk Dil Kurumu Y. 100 Soruda Ekonomi El Kitabi, Gerçek Y. nsanlik Durumu, çev. Bahadir Sina ener, letiim Yay., stanbul, 1998 Totalitarizmin Kaynaklari I-Emperyalizm, Çev. Bahadir Sina ener, letiim Yay., stanbul, 1999 Uygarlik Süreci, Çev. Bahadir Sina ener, letiim Yay., stanbul, 2000 iddet Üzerine, letiim Y. Totalitarizmin Kaynaklari I-II;letiim Yay., Sivil taatsizlik, Ayrinti Y. Geçmile Gelecek arasinda (Çev., A. Kaya), letiim Yay., 2004. Hamdi Ragip Atademir Hayati, ahsiyeti ve Fikirleri, Ankara, 1998 Semantik Akimlar, Yeni nsan Yay., stanbul, 1969 Atinalilarin Devleti, Çev. S. Yakup Baydur, MEB, Ankara, 1943 De Anima /Ruh Üzerine II, Çev. Celal Gürbüz, Ara Yay., stanbul, 1992 Eudamos'a Etik (Çev., S. Babür) Dost K. Yay., 1998. Fizik, Çev. Saffet Babür, YKY, stanbul, 1991 Gökyüzü Üzerine, Çev. Saffet Babür, Dost Yay., Ankara, 1993 Hayvanlarin Hareketi Üzerine, Bulut Y. Metafizik, Sosyal Yayinlar. Nikomakhos'a Etik, Hacettepe Üniv. y. Olu ve Bozulu Üzerine, Çev.Celâl Gürbüz, Ara Yay., stanbul, 1990 Organan I-V, M.E.B. Poetika, Remzi Kitabevi Politika, Remzi Kitabevi

9

181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. _________ _________ _________ _________ Arkan, A. Arkoun, M. Armaan, M. _________ Armaolu, Fahir Arnhart, L. Aron, R Aron, R Aron, R _________ Arsal O Arsal, S.M ________ Arslan, A. _________ _________ _________ _________ _________ _________ Retorik, Çev. Saffet Babür, Yapi Kredi Yay., stanbul, 1993 Ruh Üzerine I-II, Ara Yayincilik. Sofistlerin Çürütmeleri Üzerine, Çev. Ouz Özügül, Say Yay., Ankara, 2007 Yorum Üzerine, Çev. Saffet Babür, mge Kitabevi, Ankara, 1996 Ibn Meymun Felsefesinde Tanri, Deiim Yay., stanbul, 2007 Tarih, Felsefe ve Siyaset Üzerine Konumalar, Vadi Y. slam'da Bilgi ve Felsefe, z Yay., stanbul, 1991 Gelenek ve Modernlik Arasinda, nsan Y. 20. Yüzyil Siyasi Tarihi, C. I. II., Türkiye Bankasi Kültür Yay., 1992. Platon'dan Rawls'a Siyasi Dünce Tarihi, Adres Y. 2005. Aydinlarin Afyonu, Çev. zzet Tanju, Tur Yay., stanbul, 1979 Demokrasi ve Totalitarizm, Çev. Vahdi Hatay, Kültür Bak. Yay., stanbul, 1976 Sosyolojik Düüncenin Evreleri, Çev. Korkmaz Alemdar, Türkiye Bankasi Yay., Ankara, 1986 Özgürlükler Üzerine Deneme, (Çev., T. Ilgaz), Kesit Yay., 1995. Hukukta Diyalektik Hareket, Cumhuriyat Halk Partisi Yay., Ankara, 1938 Hukuk Felsefesi Tarihi, stanbul,1945 Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esaslari, Çeltüt Basimevi. stanbul 1955. Felsefeye Giri, Vadi Yay., Ankara, 1996 Haiye Ala't- Tehafüt Tahlili, stanbul, 1987 bn Haldun'un lim ve Fikir Dünyasi, Kültür ve Turizm Bak. Yay., Ankara, 1987 bn- Haldun, Vadi Yay., Ankara, 1997 slam Felsefesi Üzerine, Vadi Yay., Ankara, 1996 slam, Demokrasi ve Türkiye, Vadi Yay., Ankara, 1999 Kemal Paa Zade'nin Tehafüt Haiyesi, Kültür ve Turizm Bak. Yay., stanbul, 1987

10

205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. _________(Yay.Haz.) _________ _________ Arslan, H _________ _________ _________ _________ Arthur, D Aruoba, O. _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Arvasî, S. A. _________ Arvon Henri _________ v.Aster, Ernst _________ _________ II. Türkiye Felsefe, Mantik ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Ege Üni. Ed. Fak. Y. 1989. El-Medinetü'l Fazila, Kültür Bakanlii Yay.,1990. slam Felsefesi Yazilari, Vadi Yay., 1998. Epistemik Cemaat, Paradigma Yay., stanbul, 1992 Gadamer-Habermas;Gadamer­Derrida Tartimasi (Der. ve tercüme), Paradigma Yay., stanbul, 2002 Hermeneutik ve Hümaniter Disiplinler (Tercüme), Paradigma Yay., stanbul, 2002 nsan Bilimlerine Prolegomena-Dil, Gelenek ve Yorum, Paradigma, stanbul, 2002 Retorik Hermeneutik ve Sosyal Bilimler (Der.), Paradigma Yay., stanbul, 2002 Nietzsche, Çev. Ahmet Cevizci, Paradigma Yay., stanbul, 2002 Benlik, Metis Y. De ki te, Metis Y. Hani, Metis Y. le, Metis Y. Olmayali, Metis Y. Tümceler, Metis Y. Uzak, Metis Y. Yakin, Metis Y. Diyalektiimiz ve Estetiimiz, Türkmen Yay., stanbul, 1982 Kendini Arayan nsan, Toker Mat., stanbul 1968 Anarizm Çev., A. Kotil), letiim Yay.,1991. Özyönetim (F. Bakaya), letiim Yay., 1991. Bilgi Teorisi ve Mantik, Çev.Macit Gökberk, Ü. Edebiyat Fak. Yay., stanbul 1945 Felsefe Tarihi Dersleri, I. lkça ve Ortaça Felsefesi, Çev.Macit Gökberk, Edebiyat Fakültesi Talebe Cemiyeti Neri, stanbul,1943 Felsefe Tarihinde Türkler, Burhanettin Basimevi, stanbul,1937

11

229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. _________ Aik Paa Akar, M Aukin,N.S. vd. Ataç, N. Atademir, H. R. _________ _________ _________ Atasoy, F. Atay, H. _________ _________ Atay, O. Attas S. N. _________ Augustinus Austin, J. L. Austrian, H. W. Avineri, K. Avrich, P. Ayad, M. K. Aycan, -Söylemez, M. Aydemir, .S. Hukuk Felsefesi Dersleri, Çev.Orhan Münir Çail, .Ü Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti Yay., stanbul, 1943 Garipname, Haz. Kemal Yavuz, I-IV, TDK Yay., Ankara, 2001 Molla Fenari ve Vahdet-i Vücud Anlayii, Muradiye Kültür Vak. Yay., Ankara 1993 Politika Sözlüü, Sosyal Y. 1979. Günce, Varlik Y. 1960. Aristo'nun Mantik ve lim Anlayii, Ankara Üni. .F.Yay., 1974. Demokrasi Üzerine, Konya ,1959 Filozoflara Göre Felsefe, Atademir Yay., Konya,1947 lim ve Muhit, Konya ,1959 Sorokin'in Toplum Felsefesi, Seba Yay., Ankara,1997 Farabi ve bn Sina'ya Göre Yaratma, AÜF. Yay., Ankara, 1974 Farabi'nin Üç Eseri, AÜF. Yay., Ankara, 1974 bn Sinâ'da Varlik Nazariyesi, Geliim Yay., Ankara, 1983 Eylembilim, letiim Y. slam ve Laisizm, Çev. Selahattin Ayaz, Pinar Yay., stanbul, 1994 Modern Ça ve slami Düünüün Problemleri, Çev. Mahmut Erol Kiliç, nsan Yay., stanbul, 1989 tiraflar, Temuçin Y. Söylemek ve Yapmak, Metis Yay., Kelam Felsefeleri, Çev. Kasim Turhan, Kitabevi Yay., stanbul, 2001 Hegel Üzerine Yorumlar, Çev. Aziz Yardimli, dea Yay., stanbul,1997 Anarist Portreler I-II, Sarmal Y. slâm'da Tarih Felsefesi, I-IV; Mecmuasi, stanbul, 1937 deolojik Tarih Okumalari, Ankara Okulu Yay., Ankara, 1998 nkilap ve Kadro, Remzi K. 1968

12

253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. Aydin, A. Aydin, A.A. Aydin, H. _________ _________ Aydin, M.S. _________ _________ _________ _________ _________ Aydinli, Y. _________ _________ _________ _________ Aydoan, A.(Çev. Ve Yay. Hazrl.) Ayer, A.J. vd. _________ Ayman, M. Aynî, M.A. _________ _________ Aysevener, K. Düünce Tarihi ve nsan Doasi, Alfa Yay., stanbul, 2002 slâm nançlari ve Felsefesi- Tevhid ve Kelam, Güzel Sanatlar Mat., Ankara 1964 Metafizikçi Olarak Nietzsche, Uluda Üniv. Yay., Bursa, 1984 Muhasibî'nin Tasavvuf Felsefesi, Ankara,1976 Yaratili ve Gayelilik, Diyanet leri Bakanlii Yay., Ankara, 1991 Din Felsefesi, Selçuk Yay., Ankara, 1992 Kant ve Çada ngiliz Felsefesinde Tanri- Ahlâk likisi, Umran Yay., Ankara, 1981 Türklerin Felsefe Kültürüne Katkilari, AKM. Yay., Ankara, 1985 çe Kritik Baki, yi Adam Yay., 2000. slam Felsefesi Yazilari, Ufuk Kitaplari, 2000. slamin Evrensellii,Ufuk Kitaplari, 2000. Farabi Din Üstüne, Arasta Yay., Bursa, 2002 Farabi'de Din Kavrami, Arasta Yay., Bursa, 2002 Farabi'de Tanri-nsan likisi, z Yay., stanbul, 2000 Gazali: Muhafazakar ve Modern, Arasta Yay., Bursa, 2001 bn Bacce'nin nsan Görüü, Marmara Üniv. lahiyat Fak. Yay., stanbul, 1997 Heidegger, Say Y. 2008. Algilama, Duyma ve Bilme, Metis Y. Dil, Doruluk ve Mantik, Metis Y. Gazzali'de Bilgi Sistemi ve üphe, nsan Yay., stanbul, 1997 Türk Ahlakçilari, Marifet Basimevi, stanbul,1939 Türk Azizleri, I (smail Hakki), Marifet Basimevi, stanbul,1944 Türk Mantikçilari, Evkaf Mat., stanbul, 1928 Collingwood'un Tarih Felsefesi, mge K.

13

277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. Ayvazolu, B. Aziz Nesefi Baby, J. Bachelard, G. _________ _________ _________ _________ _________ Bachmann, I. _________ Bacon _________ _________ Baechler, Jean Ba, Y. Baha Tevfik _________ Bahtin, M. _________ _________ _________ Baiderd, Marcel Bakunin M.A. slam Estetii ve nsan, Ça Y. Hakikatlerin Özü, nsan Yay., stanbul, 1993 Ekonomi Politiin Temel Prensipleri, Sosyal Y. Atein Tin Çözümlemesi, Çev. Nail Bezel, Öteki Yay., 1995 Yeni lmi Zihniyet, Çev. Hilmi Ziya Ülken, Vakif Kitabevi, stanbul, 1935. Mekanin Politikasi, Kesit Y. Mumun Alevi, ithaki Yay., Seçmeler, Remzi K. Yok Felsefesi, Yapi Kredi Y. Bu Tufandan Sonra, Metis Y. 1990. Frankfurt Dersleri, Balam Y. 1989. Denemeler, nkilap K. Novum Organum, Doruk Y. 1999 Yeni Atlantis, MEB Kapitalizmin Kökenleri (Çev., M. A. Kiliçbay), mge Kitabevi, 1994. Türklerde ve Çerkeslerde slam Öncesi Kültür Din Tanri, Çiviyazilari, 1997. Felsefe-i Ferd, Altikirkbe Y. Nietzsche Hayati ve Felsefesi, Kari Kiyi Y. Dostoyevski Poetikasinin Sorunlari, Metis Y. 2002 Karnavaldan Romana, Ayrinti Y.2001. Rabelais ve Dünyasi, Ayrinti Y. 2005 Sanat ve Sorumluluk, Ayrinti Y. 2005 Bati Dayatmacilii ve slam (Çev., A. Batur), Selenge Yay., 2002. Devlet ve Anari (Çev., M. Uyurkulak), Öteki Yay., 2000.

14

301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. _________ _________ Bal, H. _________ _________ Balaban, M.R. _________ _________ _________ Balci, E. Balibar, Etienne _________ Baliber, Francoise _________ Baltaciolu, .H. _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Banguolu, T. Batla, Z.-Balta, A. Tanri ve Devlet (Çev., S. Ergün), Öteki Yay., 2004. Seçme Düünceler, Çev. Mehmet Tuncay, Habora Kitabevi, stanbul, 1967 Yunus Emre ve Hümanizmi, Koral Yay., stanbul, 1991 Hukuk Sosyolojisi, Fakülte Kitabevi, 2007. J. Devey'in Eitim Felsefesi, Kar Yay., 1991. Çada Medeniyetin Kökleri, zmir, 1953 Felsefe Tarihi, Gayret Kitabevi, stanbul, 1948 Fichte'nin Hitabeleri, Dereli Basimevi, zmir, 1938 Tarih Boyunca Ahlak, Gayret Kitabevi, stanbul, 1949 lerlemenin Öteki Yüzü, Aaç Yay., stanbul, 1992 Spinoza ve Siyaset (Çev., S. Soyarslan), Otonom Yay., 2004. Althusser çin Yazilar, letiim Yay., stanbul, 1992 Einstein, YKY., 2006. Marx'in Felsefesi, Birikim Yay., stanbul, 1977 Sosyoloji, Sebat Basimevi, 1939. Batiya Doru, stanbul, 1945 Çocuklarin Terbiyesi, stanbul, 1948 Felsefe, Sebat Basimevi, stanbul, 1938 çtimai Mektep, M.E.B Yay., stanbul, 1932 Rousseau'nun Terbiye Felsefesi, stanbul 1925 Ziya Gökalp, stanbul, 1966 Sanat, Suhulet Kütüphanesi Türkçenin Grameri, TDK, 1990. Bedenin Dili, Remzi K. 1992.

15

325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. Banguolu, T. Barber, Benjamin Barber, William Barbier, Maurice Bardett, M Barker, Stephan Barnes, B. Barnes, Jonathan Barnett, L. Barrett, C. Barrett, W. Barrow, Reginald Barthes, R. _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Barthold, W Türkçenin Grameri, Türk Tarih Kurumu Y. Güçlü Demokrasi (Çev., M. Beikçi), Ayrinti Yay., 1995. ktisadi Düünce Tarihi (Çev., . Durdu), Çidam Yay., 1994. Din ve Siyaset, Kaknüs Yay., 2003. Marks'tan Foucault'a deoloji, Sarmal Yay., stanbul, 1996 Matematik Felsefesi (Çev., Y. Dursun), mge Kitabevi, 2003. Bilimsel Bilginin Sosyolojisi, Vadi Y. Sokrates Öncesi Yunan Felsefesi, Cem Yay., Evren ve Einstein, Çev. Nail Bezel, Varlik Yay., stanbul, 1969 Ludwig Wittgenstein: Estetik, Ruhbilim, Dinsel nanç Üzerine Dersler ve Söyleiler, Çev: A. B. Güçlü, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 1997 rrasyonel nsan (Varoluculuk Üzerine Bir nceleme), Çev. Salih Özer, Hece Yay., Ankara, 2003 Romalilar (Çev., E. Gürol), z Yay., 2002. Anlatilarin Yapisal Çözümlemesine Giri, Gerçek Y. Bir Ak Söyleminden Parçalar, Metis Y. Camera Lucida, Altikirkbe Y. Çada Söylenler, Hürriyet Vakfi Y. Göstergebilim lkeleri, Kültür Bakanlii Y. Göstergebilimsel Serüven, YKY Göstergeler mparatorluu, YKY S/Z, Yapi Kredi Y. Yazi Nedir? Hil Y. Yazi ve Yorum, Metis Y. Yazinin Sifir Derecesi, Metis Y. slam Medeniyeti Tarihi, Çev. M. Fuat Köprülü, Kanaat Kitabevi, stanbul, 1940

16

349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. Bary, Norman P. _________ Baaran, B (Ed.) Baaran, M. _________ _________ Baer, S (Ed) _________ _________ Bagil A.Fuad Bakan, Ö. Bakaya, Fikret Bataille,G. _________ _________ Batiman, B. Batu, S Batuhan, H _________ _________ _________ _________ Batuhan, H.- Grünberg;T. Baudovin, Jean Modern Siyaset Teorisi, Liberte Yay., Ankara, 2003. Yeni Sa (Çev., C. Aykan), Tisamat Matbaasi,1987. Gilles Deleuz'de Toplum ve Denetim, Balam Yay., stanbul, 2005 Giyabinda, yerineler, Paradigma Y. Ve Niçin (Yine) Felsefe..., Yapi Kredi Y. Kurbansal Sunu (Dile Getirilebilir ve Görülebilirin Mantik ve Ekonomileri), Ayrinti Y. 2005. Türk Münevverinin Müterek Fikir ve man Zemini, Kubbealti Yay., 1988 Kutadgu Bilig'de Kut ve Töre'den Sevgi Toplumuna, Seyran Y.1995 Yahya Kemal'de Türk Müslümanlii, Seyran Y. 1998. Demokrasi Yolunda, Yamur Yay., 2006. Bildiriim, Altin Kitaplar, 1988. Paradigmanin flasi, Özgür Üniversite Yay., 2004. Din Kurami, Göçebe Y. Edebiyat ve Kötülük, Ayrinti Y. 1997. ç Deney, YKY. 1995 Goethe Faust I-II, st. Üni Ed. Fak. Y. 1942-9. Biyoloji ve Metafizik, A.Ü. Yay., Ankara,1950 Bilim Din ve Eitim Üzerine Tartimalar, YKYay., stanbul, 1997 Sembolik Mantia Giri: Semiotik, Ankara, 1967 Bilim ve arlatanlik, Yapi Kredi Y. Bati'da Tolerans Fikrinin Gelimesi, stanbul 1959. Uur Felsefe Öreniyor, Bulut Y. Modern Mantik, MEB Karl Popper (Çev., B. Gözkan), letiim Yay., 1993.

17

373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. Baudrillard, J. _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Bauman, Z. _________ _________ _________ Baumen, Gend Baydur, S.Y. Bayet, A. _________ Baykan F. _________ _________ _________ Bayraktar, M. _________ _________ Kötülüün effaflii, Haz. Melih Baaran, Ayrinti Yay., stanbul, 1998 Tüketim Toplumu, Çev Hazal Deliçayli-Ferda Keskin, Ayrinti Yay., stanbul, 1997 Amerika, Ayrinti Yay., Batan Çikarma Üzerine, Ayrinti Yay., Bir Parçadan Dierine, nkilâp Yay., mkansiz Takas, Ayrinti Yay., Sessiz Yiinlarin Gölgesinde Ya Da Toplumsalin Sonu, Çev: Ouz Adanir, Dou Bati Y. 2006. Simülakrlar ve Simülasyon, Dou Bati Y. Gösterge Ekonomi Politii Hakkinda Bir Eletiri, Çev. Ali Bilgin-Ouz Adanir, Boaziçi Üniv. Yay. 2009 Hermeneutic, Ayrinti Yay, stanbul, 1989 Postmodern Etik, Ayrinti Yay., stanbul, 1990 Yasakoyucular le Yorumcular, Metis Yay., stanbul, 1993, Sosyolojik Düünmek (Çev., A. Yilmaz), Ayrinti Yay., 1998. Çok Kültürlülük Bilmecesi (Çev., L. Demirakin), Dost Yay., 1999. Dil ve Kültür, Cumhuriyet Y.1999. Dine Kari Düüncenin Tarihi, Çev. Cemal Süreyya, Varlik Yay., stanbul, 1970 Bilim Ahlaki, Çan Y. Aydin Efsanesi, TDV. Yay., Ankara, 1997 Aydinlanma Üzerine Bir Derkenar, TDV. Yay., Ankara, 1996 Nietzsche'nin Felsefesi, Kaknüs Yay., stanbul, 2001 Aydinlanma Üzerine Bir Derkenar, Kaknüs Yay., 2000. Din Felsefesine Giri, Fecr Yay., Ankara, 1997 dris-i Bitlisi, Ankara, 1991 slam Düünce Tarihi, 1999

18

397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Bayrakli, B. Bayrav, S. ________ Bean, G.E. de Beauvoir S. Beaud, Michel Becket, Samuel Beer, M. _________ Beetham, D. Beetham, D. ­ Boyle K. Beenç, C. Belge, M. Belinski, V.G. Bell, C. Benda, Julien Benjamin, W. slam Düüncesi Yazilari, Elis Yay., Ankara, 2004 slam'da Bilim ve Teknoloji Tarihi, TDV. Yay., Ankara, 1985 slâm'da Evrimci Yaratili Teorisi, nsan Yay., stanbul, 1987 Kayserili Davud, Kültür Bakanlii Yay., Ankara, 1988 Yunus Emre ve Ak Felsefesi, Türkiye Bankasi Yay., Ankara, 1991 slam Felsefesine Giri, TDV. Yay., 1997. slam'da Bilim ve Teknoloji Tarihi, Rehber Yay., 1992. Fârâbi'de Devlet Felsefesi, Marmara Üniv. lahiyat Fak., Yay., stanbul, 1983 Filolojinin Oluumu, Multilingual Yabanci Dil Y. Yapisal Dilbilimi, st. Üniv. Ed. Fak. Y. 1969. Tanrilar ve kahramanlar, st. Üni. Ed. Fak. Y. Kadin I-II-III, Payel Y. Kapitalizmin Tarihi, Dost Yay., 2006. Godot'yu Beklerken (Çev., U. Ün ­ T. Günersel), Kabalci Yay., 2006. Hegel'in Felsefesi ve Marx'in Tarih Anlayii, Çev. E. Sabit, Öncü Yay., stanbul, 1969 Sosyalizmin ve Sosyal Mücadelenin Umumi Tarihi, Çev. Zühdü Uray, stanbul 1941 Demokrasi ve nsan Haklari, Liberte Y. Demokrasinin Temelleri (Çev., V. Biçak), Liberte Yay., 1998. Anadolu Mitolojisi, MEB, Y. Marksist Estetik, BFS Yazilar, Yön Y. Uygarlik, Çan. Yay., stanbul, 1966 Aydinlarin haneti, Dou Bati Yay., 2006. Brecht'i Anlamak, Metis Y.

19

421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. _________ _________ _________ Benveniste, E. Berger, J. _________ Berger, P. Bergson , H. _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Bergson, H.-G. Marcel-R. Guénon Berkeley _________ Berkes, N. _________ _________ Berle, A Berlin, Isiah Estetize Edilmi Yaam, Dost Kitabevi Y. Pariltilar, Belge Y. Pasajlar, YKY, 1993. Genel Dilbilim Sorunlari, YKY, 1995. Görme Biçimleri, Metis Y. Sanat ve Devrim, V Yayinlari Modernleme ve Bilinç, Pinar Yay., stanbul, 1975 Manevi Kudrete Dair Birkaç Konferans, Çev. Mustafa ekip Tunç, stanbul, 1934 Metafizie Giri, Çev. Bari Karacasu, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 1998 Madde ve Hafiza, MEB Ahlak le Dinin ki Kaynai, MEB Düünce Ve Devingen, MEB Gülme, MEB uurun Dorudan Doruya Verileri, MEB Yaratici Tekamül, MEB Zihin Kudreti, MEB Metafizik Nedir?, Der. ve Çev. Ahmet Aydoan-Mustafa Tahrali, Birey Yay., stanbul, 1999. Hylas le Philonous Arasinda Üç Konuma, Sosyal Yayinlar nsan Bilgisinin lkeleri Üzerine, Bilim ve Sanat Y. Türkiye'de Çadalama, Dou Bati Y. Baticilik, Ulusçuluk ve Toplumsal Devrimler, Yön Y. Felsefe ve Toplumbilim Yazilari, Adam Y. ktidar, Çev. Nejat Muallimolu, Tur Yay., stanbul,1980 Romantikliin Kökleri, YKY., 2008.

20

445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. Bernal, J.D. Bernard, Levis Bernasconi, R. Bernheim, E Bernstein, J. Richard. Berry, A Berve, H. Best, S-Kellner, D Beir Fuad ________ Beuavoir,S Beyazta, M. Bezci, Bünyamin Biçak, A. _________ Biçak, Vahit Billy, A. Biemel, W. Bilgegil, K. Bilgiseven, A. Kurtkan Bilhan S. Bilhan, Saffet Billington, R. Binder,H.Wagenbach(Haz.) Materyalist Bilimler Tarihi I-II, Sosyal Y. Çatian Kültürler (N. Elhüseyni), Tarih Vakfi Yurt Yay.1997. Irk Kavramini Kim cat Etti? Metis Y. Tarih lmine Giri, Tarih Metodu ve Felsefesi, Çev. M. ükrü Akkaya, stanbul, 1936. Objectivizmin ve Rölativizmin Ötesi, Paradigma Yay., Bilimin Arka Yüzü, Çev. R. Levent Aysever, Tubitak Yay., Ankara, 1998 Eskiça Tarihine Dair Alti Konferans, st. Üni. Ed. Fak. Y. PostModern Teori, Ayrinti Yay., stanbul, 1998 Voltaire, Haz. Erdoan Erbay-Ali Utku, Babil Yay. Erzurum, 2003 iir ve Hakikat, YKY, 1999. Pyrrus le Cinéal, Çev. Asim Bezirci, De Yay., stanbul, 1963 Hakikat Nedir (Gadamer, Heidegger, Adorno ve Dilthey'dan derleme), Efkar Y. Carl Schmitt'in Politik Felsefesi, Paradigma Yay., 2006. Tarih Bilimi, Çantay K. Tarih Düüncesi I-III, Dergah Y. fade Özgürlüü, LDT Yay., 2005. Diderot'nun Hayati, Çev. Sabiha Rifat, MEB Yay., Ankara, 1949 Sartre, Alan Y. Edebiyat Bilgi ve Teorileri I Belagat, Sevinç Matbaasi, Ankara, 1980 Sosyal limler Metodolojisi, Filiz Kitabevi, 1982. Eitim Felsefesi, Ankara Üniv. Eitim Bilimleri Fak. Yay., Ankara, 1991 Eitim Felsefesi, Ankara Üni. Et. Bil. F. Yay., 1991. Felsefeyi Yaamak (Ahlak Düüncesine Giri), Çev. Abdullah Yilmaz, Ayrinti Yay., stanbul, 1997 Kafka'nin Ailesine Mektuplari, Düün Y. 1984.

21

469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. Bingöl, A. _________ _________ _________ Birand, K _________ _________ _________ _________ Birleik Amerika Fiziksel Bilimler nceleme Komitesi Black, C.E. Blackburn, Robin (Der.) Blanchot, M. _________ _________ _________ _________ Bloch, Lukacs, Brecht, Benjamin, Adorno Bloch, Ernst Bloch, March. Bloch, Oliver Boccaccio Bochenski, J. M Gelenbevi smail, Kültür ve Turizm Bak. Yay., stanbul,1988 Klasik Mantik'in Tanim Teorisi, Istanbul ,1993 Gelenbevi'nin Mantik Anlayii, MEB Porphyrios ve sagojisi Üzerine, Atatürk Üniv. Fen-Ed. Fak. Yay. Aydinlanma Devri Devlet Felsefesinin Tanzimatta Tesirleri, Son Havadis Mat., Ankara, 1955 Bütün Eserleri, Akça Yay., Ankara, 1999 Dilthey ve Richert'te Manevi limlerin Temellendirilmesi, AÜF. Yay., Ankara, 1954 lk Ça Felsefesi Tarihi, Ajans Türk Mat., Ankara 1958 Manevi limler Metodu Olarak Anlama, AÜF. Yay., Birey Y. 1960 Fizik, MEB, 1968.

479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491.

Çadalamanin tici Güçleri, T. Bankasi Y. 1986. Çöküten Sonra Sosyalizmin Gelecei (Çev., O. Akinhay), Ayrinti Yay., 1993. Hayalimdeki Michel Foucault, Kabalci Yay., Ölüm Hükmü, Kabalci Yay., Son nsan, Kabalci Yay., Sonradan Sonsuz Yineleme, Kabalci Yay., Yazinsal Uzam, YKY. 1993 Estetik ve Politika, Eletiri Y. Umut lkesi, Çev: Tanil Boira,letiim Y. 2007. Tarihin Savunusu ya da Tarihçilik Meslei, Gece Yay., Materyalizm (Çev., M. Küpçü), letiim Yay.,1993. Decameron, timat K. Felsefece Düünmenin Yollari, Çev. Kurtulu Dinçer, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 1994

22

492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. _________ _________ _________ de Boer Boethius Bogue, R. Bolay, M.N. _________ _________ Bolay, S.H. _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Boldoch, John Bolivet, Michel Boll, M. Bollnow, O.F. Bonjour, G.PKuznetsov, vd Bookchin, M. Çada Avrupa Felsefesi, Yazko Y. Çada Avrupa Felsefesi (Çev., S. R. Kirkolu), Kabalci Yay.,1997. Felsefece Düünmenin Yollari (Çev., K. Dinçer), ARK Yay., 1994. slamda Felsefe Tarihi, Ankara Üniv. lahiyat F. Y. Felsefenin Tesellisi, Kabalci Y. 2006 Deleuze and Guattari, Çev. smail Öretir-Ali Utku, Birey Yay., stanbul, 2002 Fârâbi ve bn Sinâ'da Kavram Anlayii, MEB. Yay., stanbul, 1990 bn Sinâ, Kültür Bak. Yay., Ankara, 1988 bni Sina Mantiinda Önermeler, MEB Osmanlida Düünce Hayati ve Felsefe, Akça Yay., Ankara, 2005 Türk Düüncesinde Gezintiler, Nobel Yay., Ankara, 2007 Aristo Metafizii ile Gazzali Metafiziinin Karilatirilmasi, MEB, 1993 E. Boutroux'da Zorunsuzluk Doktrini, MEB, 1989. Felsefe Ders Kitabi I-II, Yuva Y. Felsefe Dünyasinda Gezintiler, Nobel Y. Felsefeye Giri, Akça Y. Felsefi Doktrinler ve Terimler Sözlüü, Akça Y. Türkiye'de Ruhçu ve Maddeci Görüün Mücadelesi, Nobel Y. Sufizm (Çev., A Kaya), Sinir Ötesi Yay., 2006. eyh Bedrettin (Çev., E. Güntekin), Tarih Vakfi Yurt Yay.2000. Matematik Tarihi, Çev. Bülent Gözkan, letiim Yay., stanbul, 1991 Varolu Felsefesi, Efkar Y. Hegel ve Aydinlanma Yüzyili, Çev. Hüseyin Portakal, Cem Yay., stanbul, 2002 Özgürlüün Ekolojisi, Ayrinti Y.

23

516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. _________ _________ Boratav, A. Boratav, K. Boratav, P.N. vd. Borges, J.L. Borhar, J Bost, S-Douglas K Bottigelli, È Bottomore, T-Robert N Bottomore, T.B. _________ _________ _________ de Botton, A. Boudon, R.-Lazarsfeld, P. Bourgin, Georges Bouthoul, Gaston Boutroux, E. _________ Bouvier-Ajam, M. vd. Bozkurt, F. _________ Bozkurt, N Toplumsal Anarizm Mi Yaamtarzi Anarizmi Mi, Kaos Y. Toplumsal Ekolojinin Felsefesi, Kabalci Y. 1996. Tarih ve Tarihçi, Alan Y. Türkiye ktisat Tarihi, Gerçek Y. 1988. Kültür Emperyalizmi, Ataç K. Sonsuzluun Tarihi, Düzlem Y. Tarihi Maddiyetçilik, Çev. Haydar Rifat, irketi Mürettibiye Basimevi, stanbul, 1935 Postmodern Teori, Çev. Mehmet Küçük, Ayrinti Yay., stanbul, 1998 Bilimsel Sosyalizmin Douu, Çev. Kenan Somer, Bilim ve Sosyalizm Yay., Ankara, 1976 Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Çev. ve Der. Mete Tunçay-A.Uur, Ayraç Yay., Ankara, 1990 Frankfurt Okulu, Ara Y. 1989. Seçkinler ve Toplum, Gündoan Y. 1990. Siyaset Sosyolojisi, Teori Yay., 1987. Toplumbilim, Doan Y.1977. Felsefenin Tesellisi, Sel Y. Toplum Bilimleri Sözlüü, UNESCO, 1982. Sosyalizm (Çev.,Y. Gürbüz), Remzi Kitabevi,1974. Siyeset Sosyolojisi, Remzi K. 1968. Çada Felsefede lim ve Din, MEB Tabiat Kanunlarinin Zorunsuzluu Hakkinda, MEB Marksist Ekonomi Sözlüü, Sosyal Y. Türklerin Dili, Cem Y. 1992. Türklerin Dini, Cem Y. 1995. Çada Felsefeden Kesitler, Sosyal Yay., stanbul, 1990

24

540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. _________ _________ _________ (Derl) _________ Böll, H. _________ [Bölükbai], Riza Tevfik _________ _________ Brague, R. Braudel, F. Brecht, B Bréhier, E _________ _________ Bremond, J.-Geledan,A. Brentjes, B.-S. Brochard, V. Bronowski, J. _________ Brown, B. Bruhl, L.L. Brun, J Bruns, G. Eletiri ve Aydinlanma, Say, 1994 20. Yüzyil Düünce Akimlari, Sarmal Y. Kavramlarin Evrimi, Say Y. Sanat ve Estetik Kuramlari, Ara Y. Frankfurt Konferanslari, Çev. Gülgün Akman, Kültür Bak. Yay., Ankara, 1985 Denemeler, Cem Y. 1984. Felsefe Dersleri-Mebhas-i Marifet (Epistemologie), Sad. Münir Dedeolu, Übl Yay., Ankara, 2001 Felsefe Tarihçesi, Çocuk Vakfi Y. 1992 Bergson Hakkinda, Çizgi Kitabevi. Avrupa: Roma Yolu, Kabalci Y. Tarih Üzerine Yazilar, mge K. Hurda Akimi, Sosyalist Açidan Bir Sanat Kavrami, Messing Kauf, Çev.Yaar lksava, Günebakan Yay., stanbul,1977 Bugünkü Felsefe Konulari, Mehmet Toprak, Remzi Kitabevi, stanbul, 1966 Alman Felsefesi Tarihi, Çev. Ziya Turul Somar, Remzi Kitabevi, stanbul, 1936 nsan limlerinin Bugünkü Konulari, Çev. Hamdi R. Atademir, Ankara Üniv. DTCF. Yay., Ankara, 1943 ktisadi ve Toplumsal Kavramlar Sözlüü, Remzi K. bni Sina, Pencere Y. Yanli Üzerine Deneme, Çev. Hamdi Ragib Atademir, Ankara Üniv. DTCF. Yay., Ankara, 1943 Bilim ve nsan Deer Yargilari, Çev. Ayseli Usluata, Varlik Yay., stanbul, 1971 nsanin Yücelii, Çev. Filiz Ofluolu, Milliyet Yay., stanbul, 1975 Günlük Hayatin Eletirisi, Ayrinti Y. Auguste Comte. Felsefesi ve Sosyolojisi, st. Üniv. ktisat Stoacilik, Çev. Medar Atici, letiim Yay., stanbul, 1997 Antik Hermeneutik, Yeni Zaman Y.

25

564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. Bruno, G. La Bruyere Brüll, L Buber, M. Bucaille, M. Bura, A. Buhr, M -Kosing,A _________ _________ _________ Buican, Denis Bulaç, A. Bulutay, T. Bumin, T. _________ _________ Burckhardt, J. Burge, P. Burhanettin, T Burian, O. Burke, P. vd. Burke, P. _________ Burns, E.M. Diyaloglar, Berfin Y. Karakterler, Alaz Y. Japon Felsefesi (Bir Giri), Çev. Mustafa Tüzel, Kabalci Yay., stanbul, 1997 Sen ve Ben, Kitabiyat Y. nsanin Kökeni Nedir? nsan Y. ktisatçilar ve nsanlar, Remzi K. 1989. Bilimsel Düüncenin lkeleri, Çev. Veysel Atayman, Birim Yay., stanbul, 1984 Bilimsel Felsefe Sözlüü, Çev. Veysi Bildik, Toplumsal Dönüüm Yay., stanbul, 1999 Marxci-Leninci Felsefe Sözlüü, Çev. Engin Akin, Konuk Yay., stanbul, 1976 Bilgi Kurami Sanat Kurami, Birim Y. Darwin ve Darwinizm (Çev., . Yakupolu), letiim Yay., 1991. Din-Felsefe / Akil-Vahiy likisi, z Y. Bilimin Nitelii Üzerine Denemeler, Mülkiyeliler Birlii Y. Hegel, Alan Yay., stanbul, 1987 Hegel'i Okumak, Kabalci Yay., stanbul, 1995 Tartiilan Modernlik: Descartes ve Spinoza, YKY, stanbul, 1996 talya'da Rönesans Kültürü I-II, Devlet Kitaplari, 1974-78. Tarih ve Toplumsal Kuram (Çev., M. Tunçay), Tarih Vakfi Yurt Yay.1994. Felsefi Hermenötik ve Yazarin Niyeti, Vadi Yay., Ankara,1999 Denemeler Eletiriler, Çan Y. Annales Okulu (Çev., M. Küçük), Dou Bati Yay., 2002. Yeniça Bainda Avrupa Kültürü, mge Kitabevi, 1996 Bilginin Toplumsal Tarihi (M. Tunçay), Tarih Vakfi Yurt Yay., 2001. Çada Siyasal Düünceler 1850-1950, Birey ve Toplum Y 1984.

26

588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. Burslan, K. (Der.) Bury, J. B. _________ Butler, Eamonn Butterworth, C. E. ­ Kessel B. A. Büyükdüvenci, SÖztürk R (Ed.) Büyükdüvenci, S.Tadelen, V. (Hazrl.) Büyükdüvenci, S. _________ _________ Büyükkantarciolu, N. Cabiri, M.A _________ _________ _________ Caferolu, A. Cahoone, L Cahoone, Lawrence Callinicas, Alex Campanella Campbell, J. _________ Camus, A. _________ Büyük Türk Feylesofu Uzluk Olu Farabi'nin Eserlerinden, Devlet Basimevi, stanbul, 1935 Düünce Özgürlüünün Tarihi, Çev. Durul Bartu, Erdinç Basim ve Yay., stanbul, 1978 Fikir ve Söz Hürriyeti, Çev. Avni Baman, Remzi Kitabevi, stanbul, 1945 Hayek (Çev., Y. Z. Çelikkaya), LDT Yay., 1996. slam Felsefesinin Avrupa'ya Girii (Çev., Ö. M. Alper), Ayiii Kitaplari, 2001. Postmodernizm ve Sinema, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 1997 Felsefe Eitim Sanat Saffet Bilhan Armaani, Hece Y. 2006. Eitim Felsefesine Giri, Siyasal K. Felsefece Eitiim, A Y. Varoluçuluk ve Eitimi, Sayasal K. Toplumsal Gerçeklik ve Dil, Multilingual Y. Arap-slam Aklinin Oluumu, Çev: brahim Akbaba, Kitabevi Yay., stanbul, 2000 Arap-slam Kültürünün Akil Yapisi, Çev. Hasan Kaçak-Burhan Körolu-Ekrem Demirli, Kitabevi Yay, stanbul, 1999 Felsefi Mirasimiz ve Biz, Çev. Said Aykut, Kitabevi, stanbul, 2000 slam'da Siyasal Akil, Çev. Vecdi Akyüz, Kitabevi Yay., stanbul, 2001 Türk Dili Tarihi, Enderun K. Modernliin Çikmazi, Çev. Ahmet Demirhan-Erol Çatalba, stanbul, 2001 Modernliin Çikmazi, nsan Yay., 2005. Toplum Kurami (Çev., Y. Tezgiden), letiim Yay., 2004. Güne Ülkesi, Çan Y. Dou Mitolojisi, mge K. Yaratici Mitoloji, mge K. Bakaldiran nsan, Çev. Tahsin Yücel, Varlik Yay., stanbul, 1967 Caligula, Çev. Bertan Onaran, Yanki Yay., stanbul, 1969

27

612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. ________ _________ _________ ________ _________ _________ _________ _________ ________ Can, . Canbeyli, R. Candansayar, S. (Ed.) Cangizbay, K. Canetti, E. _________ Cansever, T Capelle,W. Capenter, Edward Capra, F. _________ _________ Caraco, A Carloni, J.C-Jean C. F Carr, E.H. Düü, Çev: Hüseyin Demirhan, Can Yay., stanbul, 1997 Defterler, 1, 2, 3, thaki Yay., Denemeler, Çan Y. Mutlu Ölüm, Çev: Ramis Dara, Can Yay., stanbul, 1995 Sanatçi ve Çai, Çev. Yildirim Keskin, Bilgi Yay., Ankara, 1965 Sisiphe Efsanesi, Çev. Tahsin Yücel, Ataç Kitabevi, stanbul, 1960 Uyumsuz Yaama, Varlik Y. 1974. Veba, Çev. Oktay Akbal, Varlik Yay., stanbul, 1960 Yabanci, Varlik Y. 1960. Mevlana ve Eflatun, leri Basimevi, Konya, 1965 17. Yüzyilda Bilim-Bilimde Devrim, Metis Yay., stanbul 1986 Aklin Halleri, Peday, Ankara, 2004 Gurvitch Sosyolojisi, Deiim Y. 1985 Kitle ve ktidar, Çev. Gülah Aygen, Ayrinti Yay., stanbul, 1998 Sözcüklerin Bilinci, Payel Y. ehir ve Mimari, stanbul,1993 Sokrates'ten Önce Felsefe, Kabalci Y. Bati Uygarliinin Krizi, Külliyat Yay., Bati Düüncesinde Dönüm Noktasi, Çev. Mustafa Armaan, nsan Yay., stanbul, 1989 Fiziin Taosu, Çev. Kaan Ökten-Aydin Aritan, Aritan Yay., stanbul, 1991 Yeni Bir Düünce, Çev. Mustafa Armaan, Aaç Yay., stanbul, 1992 Kaos'un Kutsal Kitabi, Çev. Iik Ergüden, Versus Yay., stanbul, 2007 Eletiri Kuramlari, Çev. Tahin Yücel, Geliim, 1975 Tarih Nedir, Birikim Y.

28

636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. Carr,E.H.-Fontana,J. Carrel, A. _________ Carlyle Cassirer, E. _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Castaneda, C. Caudwell, Chr. Cauly, O. Cebeciolu, E Cem, Cemil Sena _________ _________ Ceram, C.W. Cerraholu, A. Cervantes (Miguel de Cervantes Saavedra) Cevdet, S. Tarih Yaziminda Nesnellik ve Yanlilik, mge K. nsan Bu Meçhul, Arif Bolat K. nsanlar Uyanin, Arif B. K. Kahramanlar; Çev. Reat Nuri Güntekin, Semih Lütfi K. Bilgi Felsefesi, Çev. Milay Köktürk, Hece Yay., Ankara, 2004 Bilginin Fenomenolojisi, Çev. Milay Köktürk, Hece Yay., Ankara, 2005 Devlet Efsanesi, Remzi K. Dil, Çev. Milay Köktürk, Hece Yay., Ankara, 2005 nsan Üstüne Bir Deneme, Remzi K. Kant'in Yaami ve Öretisi, Ege Üniv. Y. Kültür Bilimlerinin Mantii Üzerine, Çev. Milay Köktürk, Hece Yay., Ankara, 2005 Mitik Düünce, Çev. Milay Köktürk, Hece Yay., Ankara, 2005 Bir Baka Gerçeklik, Yol Y. 1982. Yanilsama ve Gerçeklik, Payel Y. Kierkegaard, Dost Y. Haci Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi, Altinda Belediyesi Kültür Yay., Ankara, 2002 Türkiye'de Geri Kalmiliin Tarihi, Cem Yay., stanbul, 1989 Hazreti Muhammed'in Felsefesi, Okat K. Tanri Anlayii, Remzi K. Tanrilarin Vatani Anadolu, Remzi K. Tanrilar Mezarlar ve Bilginler; Remzi K. Sosyalizm Tarihinde Ünlü Düünürler Ansiklopedisi, Kervan Mat., I-V; stanbul (1-2)1962, (3)1963, (4)1964, (5)1966 Don Quijote, Çev. Roza Hamken, YKY, 1996. Bireysel ve Toplumsal Deimenin Yasalari, Çev. lhan Kutluer, nsan Yay., stanbul, 1986

29

660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. Cevizci, A. (Ed.) _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Chadwich, Owen Challeye, F. Chalmers, A. Chandra Muzaffer Changeux, Jean-Pierre Chatelier, H. Chaumont, Charles Chevalier, J. Chevassus, B.R. Childe, V.G. Felsefe Ansiklopedisi I-VI, Ebabiy Y. Aydinlanma Felsefesi-Felsefe Tarihi, Cilt: 4, Ezgi Kitabevi, Bursa,2002 Etie Giri, Paradigma Y. Felsefe Tarihi, Alfa Yay., Ankara, 1994 Felsefe Tarihine Giri, Paradigma Yay., stanbul, 2002 Felsefe, Sentez Yay., 2007. Felsefeye Giri, Sentez Yay., 2007. lkça Felsefesi Tarihi, Asa Kitapevi, Bursa, 1998 Metafizie Giri(Der.-Çev.), Paradigma Yay., stanbul, 2001 Onyedinci Yüzyil Felsefesi Tarihi, Asa Kitabevi, Bursa, 2001 Ortaça Felsefesi Tarihi, Asa Yay., Bursa ,2000 Paradigma Felsefe Sözlüü, Paradigma Y. Paradigma Felsefe Terimleri Sözlüü, Paradigma Y. Platon'un dealar Kurami Üstüne Aratirmalar, Gündoan Yay., Ankara, 1990 19. Yüzyil Avrupali Aklin Sekülerlemesi (Çev., M. Aslan), Birey Yay., 2003. Eflatun'dan Lenin'e Kadar Sosyalizmin Kuruluu, Çev. Hamdi Ragip Atademir, Konya, 1937 Bilim Dedikleri, Vadi Y. Küresel Ahlak ya da Küresel Hegemonya (Çev., M. Mercanolu - S. Sarica), Kaknüs Yay., 2006. Etiin doal Temeleri, Doruk Yay., Tecrübi limlerde Metoda Dair, Çev. A. Yakaliolu, stanbul, 1955 Birlemi Milletler (Çev., R. Bagut), letiim Yay.,1995. Sûfilik, Çev. Ahmet Kotil, letiim Yay., 1993 Müzikte Postmodernlik, Pan Y. Dou'nun Prehistoryasi, TTK.. 1971

30

684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. _________ _________ Chittick, William Chomsky, N. _________ _________ Cicero _________ _________ Cihan, A. K Claessen, H. J. ­ Skalnik Peter Cleary, T. Cock, G.W Coffy, R Cogniot, G _________ Cohen, Gerald Coldmann, L Coleman, J.A Collerison, D-Wilkinson, R Colli,G Collingwood, R. G. _________ Comrie B Kendini Yaratan nsan, Varlik Y. 1978. Tarihte Neler Oldu?, Çev: Alâeddin enel - Mete Tunçay, Alan Yay., stanbul, 1998 Tasavvuf (Çev., T. Koç), z Yay., 2003. Çaimizin Bilimleri, bgst Yay., Bilgi Sorunlari ve Dil, bgst Yay., Modern Çada Entellektüellerin Rolü, Çev. Selahattin Ayaz, Pinar Yay., Kasim, 1994 Dostluk Üzerine (Latince-Türkçe), Çev. Çidem Dürüken, Homer K. 2005 Tanrilarin Doasi, çev. Gül Özaktürk-Fefo Telatar, Ankara, 2007 htiyarlik, MEB bn Sinâ ve Gazzali'de Bilgi Problemi, nsan Yay., stanbul, 1998 Erken Devlet (Çev., A. enel), mge Kitabevi, 1993. Kofüçyüs Düüncesinin Temelleri, Anahtar Kitaplar Y. Anarizm, Çev. Alev Türker, Kaos Yay., 1996 Ateistlerin Tanrisi, Çev. Murtaza Korlaelçi, AÜF., Ankara, 2003 Din ve Bilim, Çev. Fahrettin Yakal, Fono Mat., stanbul, 1971 lkça Materyalizmi, Yunan Roma, Çev. Sevim Belli, Anadolu Yay., Ankara, 1968 Karl Marks'in Tarih Teorisi (Çev., A. Fethi), Toplumsal Dönüüm Yay., 1998. nsan Bilimleri ve Felsefe, Çev. Afar Timuçin-Fusun Aynukaz, Kuram Yay., stanbul, 1998 Herkes çin Görelilik, Çev. Osman Gürel, Deiim Yay., Ankara, 1987 Otuz Be Dou Filozofu, Ayraç Yay., Ankara, 2000 Felsefenin Douu, Çev. Füsun Demir, Dost Yay., Ankara, 2007 Tarih Felsefesi Üzerine Denemeler (Çev., E. Özmar), Ayiii Kitaplari, 2001. Tarih Tasarimi, Ara Y. Dil evrensellikleri ve Dilbilim tipolojisi, Çev. smail Uluta, Hece Yay, Ankara, 2005

31

708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. Comte, A. _________ _________ _________ Condercet Condillac _________ Conte, Arthur Copleston, F. _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Corbin,H. Cornford, F.M. _________ Cornforth, M.C. _________ _________ _________ Cornish, K Pozitif Felsefe Kurslari, Sosyal Yay., Pozivizm lmihali slamiyet ve Pozitivizm, (Çev., Ö. Gözel), Dergah Yay. 2008. Pozitif Felsefe Kurslari (Çev., E. Ataçay), Sosyal Yay., 2001. nsan Zekasinin lerlemeleri Üzerinde Tarihi Bir Tablo Taslai, MEB. Duyumlar Üzerine nceleme, Çev. Miraç Katirciolu, MEB., stanbul, 1954 nsan Bilgilerinin Kaynai Üzerine Deneme, MEB. Diktatörler Yüzyili (Çev., E. Göze), Boaziçi Yay., stanbul, 2002. Alman dealizmi, Çev. Aziz Yardimli, dea Yay., stanbul, 1996 Aydinlanma, Çev. Aziz Yardimli, dea Yay., 1996 Felsefe Tarihi (2 Cilt), Çev. Aziz Yardimli, dea Yay., stanbul, (1)1986, (2)1990 Hegel, Çev.Aziz Yardimli, dea Yay., stanbul 1985; stanbul, 1996 Helenistik Felsefe, Çev. Aziz Yardimli, dea Yay., stanbul, 1996 ngiliz Görgücülüü, Çev. Aziz Yardimli, dea Yay., stanbul, 1991 Leibniz, Çev. Aziz Yardimli, dea Yay., stanbul, 1996 Nihilizm ve Materyalizm, Çev. Deniz Canefe, dea Yay., stanbul, 1998 slam Felsefesi Tarihi, letiim Y. Platon'un Bilgi Kurami, Gündoan Y. Pozitivizme ve Pragmatizme Kari Felsefeyi Savunmak, Çev. Tonguç Ok, Evrensel Yay., stanbul, 2006 Bilgi Teorisi, Yorum Y. Marksist Klasikleri Okuma Kilavuzu, Çev. Ferhat Güner, Orsal Mat., Ankara, 1975 Sosyalistler çin Felsefe, Çev. Erdoan Baar-S. H. Çelenk, Sol Yay., Ankara, 1965 Yeni Balayanlar çin Felsefe, Çev. Hüseyin Akyol, Yorum Yay., stanbul, 1997 Linz Yahudisi Hitler ve Wittgeinstein: Akil Üzerine Gizli Sava, Çev. Öder Ünsal, Doan Yay., stanbul, 2000

32

732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. Coar, M. Cottingham, J. _________ Coward, R. Cömert, B. _________ Cranston, M (Der.) Crespigny, A. D.­ K. R. Minogue Crésson, A. _________ _________ Croce, B. Crowder, George Crozat, C. Cuayyit, Hiam Culler, J. Cumbur, M-smet BSepetçiolu,M.N. Cuvillier, A. _________ Cücelolu, D. Cürcani,A. Çail, O. M _________ _________ Nietzsche Kavramada Yeni Bir Yol, Metu Pres Akilcilik, Çev.Bülent Gözkân, Sarmal Yay., stanbul, 1995 Descartes Sözlüü (Çev., B. Gözkan - vd.), Sarmal Yay., 1996. Kadinlik Arzulari, Ayrinti Y. Croce'nin Estetii, Kültür Bakanlii Y. Mitoloji ve konografi, Hacettepe Üni. Y. Büyük Düünürlerin Politika Felsefeleri, Çev. Heyet, Çeltüt Mat., stanbul, 1968 Çada Siyaset Felsefecileri, Remzi Kitabevi, stanbul, 1994. Felsefe Meselelerinin Bugünkü Durumu, Çev.Suut Kemal Yetkin-Hamdi Akverdi, DTCF. Yay., Ankara, 1943 Filozofik Sistemler, Çev. S.J. Besarano, Sermet Mat., stanbul, 1962 Voltaire, Çev. Suat Erginer, Ataç Kitapevi, stanbul,1962 Estetik, Remzi K. Klasik Anarizm (Çev., S. Altiparmak), Öteki Yay., 1999. Ortaçada Dört Devlet Nazariyesi, Çev. Hifzi Timur, stanbul, 1943 Avrupa ve slam (Çev., K. Kahraman), z Yay., 1985. Saussure, Çev. Nihal Akbulut, Afa Yay., stanbul, 1985 Farabi Bibliyorafyasi, Milli Kütüphane Yay., Ankara, 1973 Felsefe Yazarlarindan Seçilmi Metinler I-IV, Çev. N.M. Yakupolu, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 1995-1996 Küçük Felsefe Sözlüü, Çev. Osman Pazarli, Maarif Basimevi, Ankara, 1944 nsan ve Davranii, Remzi K. 1991. Delâilü'l-'câz, Sözdizim ve Anlambilim,Litera,Y. Hukuk Metodoloji Dersleri, Nazir Akbasan Mat., stanbul, 1952 Hukuka ve Hukuk lmine giri, stanbul Üniv. Yay.,stanbul, 1971 Immanuel Kant'a Göre Devletin ve Devletlerarasi Münasebetlerin Felsefi Esaslari, smail Akgün Mat., stanbul, 1951

33

756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. _________ _________ Çarici, M _________ Çakmak, C (Derl.) Çalilar, A. _________ (Derl) _________ Çalt, B Çam, Esat Çam, N Çamurolu, R. Çanki, M. N _________ _________ _________ _________ _________ Çapak, . _________ Çavdar, Tevfik _________ _________ Çelik, H. Ruh ve Mânâ (Manevî Nefs) Metafizii Kontra "Niiezsche" ve Kozmolojik Nihilizm, stanbul Üniv. Yay., stanbul, 1978 Stammler'in Cemiyet ve Hukuk Felsefesi I-II, stanbul 1947-1948 slam Düüncesinde Ahlak, MÜ. lahiyat Fak. Vakfi Yay., stanbul, 1989 Kindi'nin Defu'l-Ahzan Adli Risalesi, stanbul,1997 Teoman Durali'ya Armaan, Dergah Y. 2008. Estetik Yazilari, Varlik Y. Çada Felsefe, Altin Kitaplar Y. 1985. Felsefenin Neresindeyiz?, Cem Yay., stanbul,1989 Francis Bacon, Yörük Mat., stanbul,1975 Çada Devlet Sistemleri, Der Yay., 2000. slam'da Sanat Resim ve Mimari, Ankara, 1994 Tarih, Heteredoksi ve Babailer, Metis Y. 1992. Ahlak, Devlet Mat., stanbul, 1928 Bediiyat(Estetik), Tefeyyüz Kitabevi, stanbul,1930 Büyük Felsefe Lügâti,(3 Cilt), Cumhuriyet Mat., stanbul, 1954-57 Eflatun, Tefeyyüz Kütüphanesi, stanbul,1933 Felsefe Bakaloryasi, Necmi stikbal Basimevi, stanbul, 1932 Küçük Felsefe Tarihi, Tefeyyüz Kitabevi, stanbul,1933 Gazali'nin Mantik Anlayii, Elis Yay., Ankara, 2005 Stoa Mantii ve Farabi'ye Etkisi, Aratirma Yay., Ankara, 2006 Türkiye'de Liberalizm, mge Kitabevi, 1992. Türkiye'nin Demokrasi Tarihi 1839 ­ 1950, mge Kitabevi, 1999. Türkiye'nin Demokrasi Tarihi 1950 -1995, mge Kitabevi, 2000. Ali Süavi ve Dönemi, letiim Yay., stanbul,1994

34

780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. Çestov(Chestov),Lev Çetin, . _________ _________ Çetin, smail Çetinkaya, B.A _________ Çidem, A _________ _________ _________ _________ Çilingir, L. _________ _________ _________ Çobanolu, N. Çoruhlu, Y. _________ Çotuksöken, B.­ Özlem D. (Hzrl.) Çotüksöken, B.- Babür, S. Çotüksöken, B. _________ _________ Nietzsche'de ve Tolstoy'da yilik Fikri, Çev. Iik Ergüden, Versus Yay., stanbul, 2007 George Berkeley'in dealizminde Tanri ve Yaratma, Arasta Yay., Bursa,2004 bn Bâcce'nin nsan Görüü, M.Ü..Fak.Vakfi Yay., stanbul,1997 John Locke'da Tanri Anlayii, Vadi Yay., Ankara,1995 John Locke'da Tanri Anlayii, Vadi Yay., 1995. hvan-i Safa'nin Dini ve deolojik Söylemi, Elis Yay., Ankara, 2003 zmirli smail Hakki, Hayati, Eserleri, Görüleri, nsan Yay., stanbul, 2000 Akil ve Toplumun Özgürleimi, Vadi Yay., Ankara,1992 Aydinlanma Düüncesi, letiim Yay., stanbul, 1997 Aydinlanma Felsefesi, Aaç Yay., stanbul, 1993 Bir mkan Olarak Modernite, letiim, 1997 Tara Etii, letiim Yay., stanbul, 2000 Ahlak Felsefesine Giri, Elis Y. Niçin Felsefe?, Elis Yay., Ankara, 2003 Pratik Aklin Doal Diyalektii, Elis Yay., Ankara, 2005 Umut Felsefesi, Elis Y. Kuramsal ve Uygulamali Tip Etii, Eflatun Y. 2009 Türk Mitolojisinin ABC'si, Kabalci Y. Türk Mitolojisinin Anahatlari, Kabalci Y. 2000. Bedia Akarsu Armaani, nkilap Yay., 2000. Ortaçada Felsefe, Kabalci Y. 1993 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Öretim ve Aratirma Alani Olarak Felsefe, Türkiye Felsefe Kurumu Y. 2001. Felsefe: Özne-Söylem, nkilap Y. 2002 Felsefeyi Anlamak Felsefe ile Anlamak, Kabalci Y. 1995.

35

804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. _________ _________ _________ _________ Çubukçu, A _________ _________ _________ _________ _________ Çubukçu, . A. __________ Çüçen, A.K vd. (Hazrl.) Çüçen, A.K _________ _________ _________ D'Alembert D'Hondt, Jacques Dahl, Robert A. Dalkiliç, B _________ _________ _________ Felsefi Söylem Nedir? Ara Y. 1991. Nermi Uygur'un Felsefe Dünyasindan Kesitler, Kabalci Y. Ortaça Yazilari, Kabalci Y. 1993 Petrus Abelardus'un Ahlak Anlayii, stanbul Üniv. Edebiyat Fak. Y. Gazzali ve Kelam Felsefesi, AÜF Yay., Ankara,1970 slam Düünürleri, AÜF. Yay., Ankara, 1977 slam Düüncesi Hakkinda Aratirmalar, Ankara Üni. . F. Yay., 1983. Türk Düünce Tarihinde Felsefe Hareketleri, Ankara Üni. .F. Yay., 1986. slam Felsefesinde Allah'in Varliinin Delilleri, AÜF Yay., Ankara, 1987 Mantik ve Diyalektik, Evrensel Basin Yayim, stanbul,1993 Gazzalî ve Batinîilik, Resimli Posta Mat., Ankara, 1964 Gazali ve üphecilik, YKY, 1996. Anlama ve Yorum Doan Özlem Armaan Kitabi, nkilap K. 2004. Bilgi Felsefesi, Asa Kitabevi, Bursa, 2001 Felsefeye Giri, Asa Kitabevi., Bursa, 1999 Heidegger'de Varlik ve Zaman, Asa Kitabevi. Mantik, Asa Kitabevi. Felsefenin Ögeleri (Çev., H. Köse), Öteki Yay., 2000. Hegel ve Hegelcilik (B. Iik), letiim Yay., 1994. Demokrasi ve Eletirileri, T. Demokrasi Vakfi Yay., 1993. Bertrand Russel-Yirminci Yüzyilda Bir Ateist Düünür, Kendözü Yay., Konya, 2000 Din Felsefesine Giri, Kendözü Yay., Konya, 2004 skenderiye Yahudi Okulu Kurucusu Philo'nun Din Felsefesi, Kendözü Yay., Konya, 2002 Türkiye'de Din Felsefesine Doru, Kendözü Yay., Konya, 2000

36

828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. _________ Damasio, A.R Daniman, Z (Haz.) Dante Alighieri _________ Danto, Arthur Darwin, C. _________ _________ _________ Daval, R Daver, Bülent _________ David, W. Davis, F. Dawkins, R. De Boer, T. J. _________ De Crespigny, A.Minogue, K.R. De Fontette Fronçois De Towarnichi, Frederic Dedeolu, M. M. _________ Defterdar Sari Mehmet Paa Yunus Emre'de Allah Alem nsan Münasebeti, Kendözü Yay., Konya ,2004 Descartes'in Yanilgisi, Çev. Bahar Atlamaz, Varlik/Bilim Yay., stanbul, 1999 Koçi Bey Risalesi, Kültür Bak., Ankara, 1985 Yeni Hayat, YKY, 1993. lahi Komedya, Çev. Rekin Teksoy, Olak Y. 2009. Nietzsche, Paradigma Yay., 1989. nsanin Türeyii, Çev. Öner Ünalan, Onur Yay., Ankara, 1975 Seksüel Seçme, Çev. Öner Ünalan, Onur Yay., Ankara, 1977 Türlerin Kökeni, Çev. Sevim Belli, Onur Yay., Ankara, 1970 Darwin Kurami, Hürriyet Vakfi Y. 1986. Fransiz Düünce Tarihi, Çev. Ahmet Angin, Kitapçilik Ticaret Ltd., stanbul, 1968 Siyaset Bilimine Giri, Siyasal Kitabevi, 1993. Çada Siyasal Doktrinler (Devletin Rolü ve Amaçlari Yönünden Bir Deneme), AÜSBF.Yay., Ankara 1968 , 2. Bsk., Ankara 1969 Kita Avrupasi Felsefesine Giri, Çev.Ahmet Cevizci, Paradigma Yay., stanbul, 1998 Moda, Kültür ve Kimlik, Yapi Kredi Y. Tanri Yanilgisi, Çev: Kalisto, Kuzey Yay., stanbul, 2009 slam'da Felsefe Tarihi (Çev., Y.Kutluay), Anka Yay., 2001. slamda Felsefe Tarihi, Ankara Üniv. lahiyat F. Y. Çada Siyaset Felsefecileri, Remzi K. Irkçilik (H. Karyol) letiim Yay., 1991. M. Heidegger (Çev., Z. Durukal), YKY., 2002. Trajik nsan Ahlaki Nietzsche ve Etik, Übl Y. 20. yüzyil Yaam Felsefesi Nietzsche ve Bergson Athik'i Üzerine Karilatirmali Bir Kritik, Übl Y. Devlet Adamlarina Öütler, Sadeletiren; Hüseyin Ragip Ugural, Kültür Bak. Yay., stanbul, 1987

37

852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. Deirmenciolu, C. Del Vecchio, G Delacroix, H Deleuze, Gilles _________ _________ Deleuze-Guattari _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Deleuze,G.-Parnet,C. Dellalolu, B.F. _________ (Yay.Hazrl.) _________ _________ Demir, Ö. Demir, R. Mehmet zzet, Kültür ve Turizm Bakanlii Y. Hukuk Felsefesi Dersleri, Çev. Sahir Erman, Sermet Mat., stanbul, 1952 Oyun ve Sanat, Çev. Mustafa ekip Tunç, stanbul, 1938 Bergsonculuk (Çev., A. Yüceler), Otonom Yay., 2006. Kant Üzerine Dört Ders (Çev., U. Baker), Öteki Yay., 2000. Spinoza (Çev.,U. Baker), Kabalci Yay., 2008. Felsefe Nedir? YKY Kapitalizm ve izofreni 1-2, Balam Y. Felsefe Dersleri I-Spinoza Üstüne Bir Ders, Çev. Ulus Baker, Öteki Yay., Ocak Ankara, 2000 Felsefe Dersleri II -Kant Üzerine Dört Ders, Çev. Ulus Baker, Öteki Yay., Ankara, 2000 Kafka, Yapi Kredi Y. Kant'in Eletirel Felsefesi, Çev. Taylan Altu, Payel Yay., stanbul, 2001 Kivrim: Leibniz ve Barok, Çev. Hakan Yücefer, Balam Yay., stanbul, 2006 Kritik ve Klinik, Çev. nci Uysal, Norgunk Yay., stanbul, 2007 Müzakereler, Çev. nci Uysal, Norgunk Yay., stanbul, 2006 Perikles ve Verdi: François Chatelet'nin Felsefesi, Çev. Ali Akay, Balam Yay., stanbul, 2006 Spinoza ve Pratik Felsefe, Çev. Ulus Baker, Norgunk Yay., stanbul, 2006 Diyaloglar, Balam Y. "Toplumsal"in Yeniden Yapilanmasi, Balam Y. Benjamin, Say Y. Frankfurt Okulu'nda Sanat ve Toplum, Balam Y. Romantik Muamma, Balam Y. Bilim Felsefesi, Vadi Yay., Ankara, 1997 Türk Aydinlanmasi ve Voltaire, Doruk Yay., Ankara, 1999

38

876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. _________ _________ _________ Demiray, T. Demirci Mustafa Demirhan, A. (Der.) _________ _________ _________ Demirsoy, A. Demirta, A. Denis, H. Denkel, A. _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Dennett, D. C. ­ Hofstadter, D. R. Dennett, D. C. Dent N. J. H. Deonna, W. Filozofika Ottomanika I-III, Lotus Yay., Ankara, (I)2005, (II)2006, (III) 007 Osmanlilarda Bilimsel Düüncenin Yapisi, Epos Yay., Ankara, 2001 Osmanli mparatorluu Döneminde Türk Felsefesi, Cilt I, Lotus Y. Le Play Sosyolojisinin 100. Yilinda Dünyada ve Türkiye'de Tesirleri, Türkiye Yay., stanbul, 1958 Beytü'l ­Hikme, nsan Yay., 1996. Heidegger ve Teoloji, nsan Yay., stanbul, 2002 Kierkegaard ve Din, Gelenek Yay., stanbul, 2003 Nietzsche ve Din, Gelenek Yay., stanbul, 2002 Modernlik, Üniversite Y. Kalitim ve Evrim, Meteksan Y. Ansiklopedik Matematik Sözlüü, Bilim Teknik Kültür Y. 1986. Ekonomik Doktrinler Tarihi 1-2, Sosyal Y. 1973 Anlam ve Nedensellik, Kabalci Y. Anlamin Kökenleri, Metis Y. Anlama: Anlatma ve Anlama, Boaziçi Üni. Y. Bilginin Temelleri, Metis Y. Demokritos/ Aristoteles. lkça'da Doa Felsefeleri, Kalami Y. Nesne ve Doasi, Metis Y. Nesne ve Özellik, Doruk Yay., Çev: Celal A. Kanat, stanbul, 2007. Düünceler ve Gerekçeler I-II, Göçebe Y. Aklin G'özü, Çev: Füsun Doruker, Boaziçi Üniv. Yay., stanbul, 2009 Aklin Türleri, Çev: Handan Baykara, Varlik Yay., stanbul, 1999 Rousseau Sözlüü (Çev., B. Gözkan ­ vd.), Sarmal Yay., 2002. Sanatta Ritimler ve Kanunlar, Remzi K.

39

900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. Derey, S. (Der.) Derrida, J. _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Descartes _________ _________ _________ _________ _________ _________ Deschamps, A. nsan ve Teknoloji, Çev. Taha Kiliç, nsan Yay., stanbul, 1992 Bailama ve Kozmopolitizm,Birey Yay., Çalinan Poe Lacan ve Derrida Psikanalitik Devekuu Diyalektii, Birey Y. Çile, Kabalci Yay. Göstergebilim ve Gramatoloji, Afa Y. Grammatoloji, Kubbealti Sahaf. Gün Domadan, Çev.Kenan Sarialiolu, Dharma Yay., stanbul, 2006., sim Hariç, Kabalci Y. Khora, Kabalci Y. Marx'in Hayaletleri, Haz. Melih Baaran, Ayrinti Yay., stanbul, 2001 Marx ve Mahdumlari, Ayrinti Y. Nietzschelerin öleni, Otonom Yay., Otobiyagrafiler: Nietzsche'nin Öretimi ve Özel sim Politikasi, Birey Y. Öteki Hedef, Balam Y. Otobiyografiler, Birey Y. Pera Peras Poros, Yapi Kredi Y. Ahlak Üzerine Mektuplar, MEB Aklin daresi çin Kurallar, MEB Felsefenin lkeleri, MEB Metafizik Düünceler, MEB Metot Üzerine Konuma, MEB Ruhun htiraslari, MEB Tabiat Iii le Hakikati Arama, MEB Marksizm Tahlil ve Tenkit, Çev. Suut Kemal Yetkin, Arkada Yay., stanbul, 1937

40

924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. Dewey, J. _________ _________ _________ _________ _________ Diez, M Diderot ­ D'Alambert Diderot _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Diemer, A. vd. Dilaçar, A. Dilthey, W. _________ _________ Dinçer, K Dindar, B Direk, N.(Yay.Haz.) Demokrasi ve Terbiye, Çev. Avni Bekir Baman, stanbul, 1928 Deneyim Ve Eitim, Çev. Sinan Akilli, ODTÜ Gelitirme Vakfi Yay., Ankara, 2007 Demokrasi ve Eitim, Baari Yay., Deneyim ve Eitim,ODTÜ Gelitirme Vakfi Yay., Okul ve Toplum, Pegem Akademi Yay., Özgürlük ve Kültür, Remzi Kitabevi, Genel Estetik, Çev. Cevat Mahmut Altar, Matbaacilik Okulu, stanbul, 1962 Ansiklopedi, YKY., 1996. Felsefe Konumalari, Sosyal Y. Felsefe, Çev. Haydar Rifat, irketi Mürettibiye Basimevi, stanbul, 1935 Aktörlük Üzerine Aykiri Düünceler, Sosyal Y. Filozofça Düünceler, Çan Y. Kaderci Jacques le Efendisi, Çev. Adnan Cemgil, stanbul, 1949 Körler Hakkinda Mektup, Sosyal Y. Paris Salon Sergileri, Yapi Kredi Y. Yasayi Çinemenin Tehlikeleri Üstüne, Çev. sa Öztürk-Vedat Günyol, Çan Yay., stanbul, 1974 Günümüzde Felsefe Disiplinleri, Ara Yayincilik. Kutadgu Bilig nhcelemesi, TDK, 1995. Tinsel Bilimlere Giri, Çev. Doan Özlem, Ege Üniv. Yay., zmir, 1984 Alman Ruh Tarihine Dair Tetkikler, Yeni Zaman Y. Hermeneutik ve Tin Bilimleri, Paradigma Y. Bilimsel Açiklamada Hempel Modeli, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, 1993 Emanuel Mounier'de Personalizm, Kültür Bak. Yay., Ankara, 1988 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Felsefe, TFK, Y.

41

948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. Direk, Z-Göremen, R Direk, Z. Dobrenkov, V. Dodurgali, A Doehring, Karl Doan, A. Doan, M. Dou, . (Ed.) Dok, B Dolgoff, S. Donald, H Donnelly, Jack Dorion, Louis-Andre Doru, N Dostoyevski, F. M. _________ Downs Robert Dönmez, A. Dönmez G Draman,H Dranaz, F Duby, G. Ducasse, P Duplessis, Y. Çada Fransiz Düüncesi, Epos Yay., Ankara, 2004 Bakalik Deneyimi, YKY, stanbul, 2005 Eric Fromm'un ve Yeni Freudçuluun Eletirisi, Çev. Dr. Oya Tangör-Levent Küey, Sorun Y. 1979 bn Sina Felsefesinde Eitim, Marmara Üniv. lhiyat Fak. Yay., stanbul, 1994 Genel Devlet Kurami (Çev., A. Mumcu), nkilap Yay., 2002. Osmanli Aydinlari ve Sosyal Darwinizm, stanbul Bilgi Üniversitesi Yay., stanbul, 2006 100 Soruda Estetik, Gerçek Yay., stanbul, 1975, Dou Bati Y. Felsefi Metinler: Pragmatizm, Üniversite Kitabevi. Nietzcshe'nin Nihilizmi, Seba Yay., Ankara, 1996 Bakunin, Kaos Y. 1998. Wittgenstein'in Din Felsefesi, Çev. Ramazan Ertürk, A Yay., Ankara, 2000 nsan Haklari (Çev., M. Erdoan), Yetkin Yay., 1995. Sokrates, Dost Yay., 2007. Doudan Batiya Köprü: Süryanîler, Felsefe ve Çeviri Gelenei, Dipnot Yay., stanbul, 2007 Bati Çikmazi, Dergah Y. Karamazov Kardeler, Çev: Nihal Yalaza Taluy, Türkiye Bankasi Yay., stanbul, 2009 Dünyayi Deitiren Kitaplar (Çev., E. Güngör), Ötüken Yay., 2005. Bir Bilim Olarak Matematik Tarihi, V Y. 1986. Devlet Metodolojisine Giri, Hece Yay., Ankara, 2004 Toplum Felsefecisi Hilmi Ziya Ülken, Boyut Yay., stanbul, 2007 Felsefe Kilavuzu, Çeltut Mat., stanbul, 1972 Ortaça nsanlari ve Kültürü, mge K.1990 Büyük Felsefeler, Çev. Nihal Önal, Varlik Yay., stanbul, 1972 Gerçeküstücülük, letiim Y.

42

972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. Durakbaa, A. Durali, .T _________ _________ _________ _________ _________ _________ __________ _________ _________ (Çev.) Durand, G _________ Durant, W _________ Durkheim, E _________ _________ _________ _________ Dursun, Y. Duverger, M. _________ _________ Halide Edib Türk Modernlemesi ve Feminizm, letiim Y. 2000. Aristoteles'te Bilim ve Canlilar Sorunu, Çantay K. Biyoloji Felsefesi, Akça Y. Canlilar Sorununa Giri, st. Üni. Ed. Fak. Y. Çada ngiliz-Yahudi Medeniyeti, z Y. Çada Küresel Medeniyet, Anlami, Geliimi, Konumu, Dergah Yay., stanbul, 2000 Felsefe-Bilime Giri, Çantay K. Felsefe-Bilime Ramak Kalmiken, Kutadgubilig lavesi. Felsefe-Bilim Nedir, Dergah Y. 2006 Sorun Nedir, Dergah Y. 2006. Gilgami Destani, Çantay K. Sembolik mgelem, Çev. Aye Meral, nsan, 1998 Felsefe Kilavuzu, Çev. Ender Gürol, Milliyet Yay., stanbul,1973 Felsefenin Öyküsü, z Yay., stanbul, 2002 Medeniyetin Temelleri, Çev. Nejat Muallimolu, Boaziçi Yay., stanbul, 1978 Ahlâk Terbiyesi, Çev. Hüseyin Cahit Yalçin, Devlet Mat., stanbul, 1927 Din Hayatinin ptidaî ekilleri, Cilt: I,II., Çev. Hüseyin Cahit Yalçin, stanbul, 1923-1924 ntihar, mge Y. Meslek Ahlâki, Çev. Mehmet Karasan, , MEB Yay., Ankara 1949 Toplumbilimsel Yöntemin Kurallari, Çev. Cemal Bali Akal, BFS Yay., stanbul 1985. Felsefe ve Matematikte Analitik/Sentetik Ayrimi, Elips Yay., Ankara, 2004 Siyasi Rejimler, Remzi K. 1966 Politikaya Giri, Varlik Y. 1984 Siyaset Sosyolojisi, Varlik Y. 1985

43

996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. _________ Dündar, O. Dürüken, Ç. Dürüken, Ç. Düzen, . Düzgün, .A. Eaglaton, Terry _________ _________ _________ _________ _________ Ebenstein, William Eberhard, W. Ebheri Ebu'l-Ala Afifî _________ _________ Ece Ayhan Eckermann, J.P. Eco, U. _________ _________ _________ Sosyal Bilimlere Giri, Bilgi Y. 1973. Büyük Türk Bilgini ve Hakimi bn Sina, Kültür Bak., Ankara, 1999 Stoa Mantii, Ü., Edebiyat Fak. Basimevi, stanbul, 1991 Roma Dini, Türk Eskiça Bilimleri Enstitüsü Y. 2003 Aziz Nesefi'ye Göre Allah, Kâinat ve nsan, anliurfa lahiyat Fakültesini Gelitirme Vakfi Yay., Ankara, 1991 Sosyal Teoloji, Akça Yay, Ankara, 1999 deoloji (M. Özcan), Ayrinti, 1996. Postmoderninmin Yanilsamalari, Çev. Mehmet Küçük, Ayrinti, stanbul, 1996 Estetik, Özne Y. Edebiyat Eletirisi Üzerine, Eletiri Y. Edebiyat Kurami, Ayrinti Y. 1990. Eletiri ve deoloji, letiim Y. 1985 Siyaset Felsefesinin Büyük Düünürleri (Çev., . Özel), ule Yay., 1996. Çin Denemeleri, MEB, 1992 saguci, Gonca Y. bn Arabi'de Tasavvuf Felsefesi, Kirkambar, stanbul, 1999 Fusüsu'l - Hikem Okumalari için Anahtar, Çev. Ekrem Demirli, z Yay., stanbul, 2000 slam Düüncesi Üzerine Makaleler, Çev. Ekrem Demirli, z Yay., stanbul, 2000 Sivil Denemeler Kara, YKY, 1998. Hayatinin Son Yillarinda Goethe le Konumalar, Çev. Lütfi Ay-Sadi Baytin, MEB Yay., 1947 Avrupa Kültüründe Kusursuz Dil Arayii, Çev. Kemal Atakay, Literatür Yay., stanbul, 2004 Açik Yapit, Kabalci Y. Alimlama Göstergebilimi, Düzlem Y. Günlük Yaamdan Sanata, Adam Y.

44

1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. _________ _________ Edman, I. Edmons,D-Eidinow,J Egemen, B.Z Einstein, A. _________ _________ _________ Einstein, A. ­ Infeld, L. Eisenstadt, S.N. El- Behiy, M El-Cîlî El-Cezeri Eliot, T.S. El ­Kindi El-Murabit, A Eliade, M _________ _________ _________ _________ Elibol, S Eliot, T.S. Ortaça Estetiinde Sanat ve Güzellik, Can Y Ed. Fak. Y. Yorum ve Airi Yorum, Can Y. Sanat ve nsan, Estetie Giri, Çev. Turan Ouzkan, MEB Yay., stanbul, 1966 Wittgenstein'in Maasi, Çev. Asli Biçer, YKY., stanbul, 2004 Terbiye lminin Problemleri ve Terbiye Felsefesi, AÜF. Yay., Ankara, 1965 Eitim Fak. Y. Fiziin Evrimi, Çev. Öner Ünalan, Onur Yay., Ankara, 1972 Dünyayi Nasil Görüyorum, Çev. Kemal Zülfü Taneri-Nazim Kemal, Tecelli Basimevi, stanbul, 1938 zafiyet, Çev. Ali Tonkay, Fakülteler Mat., stanbul, 1965 Dünyamiza Baki, Çan Y. Fiziin Evrimi, Çev: Öner Ünalan, Sol Y. Modernleme, Dou Bati Y. slami Düüncede Oryantalist Etki, Ekin Yay.,stanbul,1993 nsân-i Kâmil, Çev. Abdülaziz Mecdi Tolun, z Yay., stanbul, 1998 El-Cami' Beyne'l-`lm Ve'l-`Amel... Çev: Tekeli, S. vd., TTK. Y. 2002. Edebiyat Üzerine Düünceler, Kültür ve Turuzm Bakanlii Y. 1983. Felsefi Risaleler, Çev. Mahmut Kaya, z Yay., stanbul, 1994 Diyalektiin Sonu (Gelmekte Olan nsan çin), Çev. Ersin Balci, Vadi Yay., stanbul, 1995 amanizm, Çev. smet Birkan, mge Yay., stanbul, 1999 Dinsel nançlar ve Düünceler Tarihi, I, II, III., Çev. Ali Berktay, Kabalci Yay., stanbul, 2003 Ebedi Dönü Mitosu, mge K. mgeler Simgeler, Gece Y. Kutsal ve Din Dii, Gece Y. Felsefe Konumalari, Kültür Bak., Ankara, 1987 Edebiyat Üzerine Düünceler, Kültür ve Turizm Bakanlii Y.

45

1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. Ellul, J Emerson, W. Emirolu, . _________ _________ _________ Emirolu, K. (Haz. ve Çev.) Emirolu, Z. En-Near, Ali Sami Enari, F. Engels, F. _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Enriques, F-Santaillana G.D Epiktetos Epikür _________ Eralp, H.V. _________ Sözün Düüü, Çev. Hüsamettin Arslan, Paradigma Yay., stanbul, 1998 Nefise timat, Çev. Halikarnas Balikçisi, Tan Basimevi, stanbul, 1939 Ana Konulariyla Klasik Mantik, Kitabevi ve Asa Yay., stanbul, 1999 Klasik Mantia Giri, Elis Yay., Ankara,2004 Mantik Yanlilari, M.Ü. lahiyat Fak. Vakfi Yay., stanbul,1993 Sufi ve Dil, nsan Yay., stanbul, 2002 James Joyce'un Mektuplari, Düün Y. 1983. Resimli Medeniyet Tarihi, Pulhan Matbaasi, 1949. slam'da Felsefi Düüncenin Douu, Çev. Osman Tunç, nsan Yay., stanbul, 1999 Bilim ve Felsefe, Çiir Y. Cemiyetin Asillari, Çev. Muhittin, Vakif Kitabevi, stanbul, 1934 Doanin Diyalektii, Çev. Arif Gelen, Sol Yay., Ankara, 1970 Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu, Çev. Nizamettin Burhan, Sosyal Yay., stanbul, 1962 Materyalizm Prensipleri, Çev. Fatma Yalçin, Tecelli Basimevi, stanbul, 1936 Sosyalist Düüncenin Gelimesi, Çev.Selahattin Hilav, Sosyal Yay., stanbul, 1964 Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm, Çev. Öner Ünalan, Onur Yay., Ankara, 1978 Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm, Çev.Öner Ünalan, Sol Yay., Ankara, 1970 Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, Sol Y. yonyalilar ve Nesnelerin Mahiyeti, Çev. Hamdi Ragip Atademir, Ankara, 1945 Düünceler ve Sohbetler, nkilap ve Aka Epikürün Ahlakiyati, Çev. Haydar Rifat, irketi Maddiyecilik Basimevi, stanbul, 1935 Mektuplar ve Maksimler, Remzi K. Descartes Fiziinin Metafizik Temelleri, Türkiye Basimevi,stanbul, 1951 Matematikte, Fizik ve Kimyada Metot, Üçler Basimevi

46

1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. _________ Erasmus Erdem, F.(Ed.) Erdem, Hüseyin _________ _________ _________ _________ _________ _________ Erdem, H.H. _________ _________ _________ Erdem, H.S. _________ Erdem, S Erdemli, A. _________ Erdoan Erdoan, .-Alemdar, K. Erdoan, M. _________ _________ Yahya Kemal çin, Yahya Kemali Sevenler Cemiyeti Neriyati Delilie Övgü, Kabalci Y. Sosyal Bilimlerde Güven, Vadi Y. 2003. Ahlaka Giri, Günay Mat., Konya, 1994 Bazi Felsefe Meseleleri, Hü-Er Yay., Konya,1999 Bir Tanri Alem Münasebeti Olarak Panteizm ve Vahdet-i Vücud, Kültür Bak., Yay., 1990 lkça Felsefesi Tarihi, Selçuk Üniv. lahiyat. Fak., Konya 1987; 4. Bsk., Sebat Mat., Konya, 2000 Problematik Olarak Din-Felsefe Münasebeti, Sebat Mat., Konya, 1999 Sondevir Osmanli Düüncesinde Ahlâk, Selçuk Üniv. lahiyat. Fak., Konya, 1996 Ahlak Felsefesi, Çizgi Kitabevi. Felsefe: Yüzyillarin Aydinlii, Kendi Yayini,Ümit Ofset Felsefenin Iiinda Tartimalar, Arma-1 Yayinlari. Karl Jaspers Felsefesinde Hakikat, letiim ve Siyaset. Ebabil Y. 2007. Problemler ve Düünceler, Odak Yayinevi. Nietzsche'de Perspektivizm, Anlam ve Yorum, Bilge Adam Y. Wittgenstein/ Dilin Yörüngesinde Felsefe, Bilge Adam Y. Modern Sanat, Türkiye Basimevi, stanbul, 1963 Dalarla, nsancil Y. 1998. Spor Felsefesi, E yayinlari Mimar Wittgenstein, Altikirkbe Yay.,stanbul, 2006 letiim ve Toplum, Bilgi Y. Liberal Toplum Liberal Siyaset, Siyasal Yay., Ankara, 1993 Anayasal Demokrasi, Siyasal Kitabevi, 1996. Demokrasi Laiklik Resmi deoloji, LDT. Yay., 1995.

47

1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. _________ _________ Erdost, M. Ergil, D. Ergin, M. _________ _________ Ergun, M. Erhat, A Erhat, A. Erim, M. Eriirgil M. Emin _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Erkman, F. Erolu, Cem _________ Aydinlanma Modernlik ve Liberalizm, Orion Y. 2006. nsan Haklari Teorisi ve Hukuku, Orion Y. 2007. Bilim ve Yazin Arasinda, Onur Yay., Ankara, 1984 Toplum ve nsan, Turhan K. 1984. Orhun Abideleri, Boaziçi Yay., stanbul, 1978 Dede Korkut Kitabi I-II, Türk Dil Kurumu Y. Türk Dil Bilgisi, Boaziçi Y. 1985. Eitim Felsefesi, Ocak Yay., Ankara, 1999 te nsan-Ecco Homme, Remzi Kitabevi., stanbul, 1969 Mitoloji Sözlüü, Remzi K. Bati Uygarliinin Temelleri,stanbul Üniv. Y., stanbul, 1979 Bir Fikir Adaminin Romani(Ziya Gökalp), Ankara, 1938 Descartes ve Kartezyenler, Haz. Erdoan Erbay, Ali Utku, ÇizgiFelsefe, Konya, 2006 Felsefeye Balangiç, stanbul 1936 Hukukun Muhtelif Cepheleri ve Hukuk lmi, Ankara,1938 hmal, Maarif Yay., Ankara,1958 slamci Bir airin Romani(Mehmed Akif), Ankara, 1993 Kant ve Felsefesi, nsan Yay., stanbul, 1997 Neden Filozofi Yok, Maarif Yay., Ankara, 1957 Sokrat, Kanaat Kitabevi, stanbul 1931 Türkçülük Devri, Milliyetçilik Devri, nsanlik Devri, Ankara, 1958 Göstergebilime Giri, Alan Y. Çada Devlet Düzenleri, maj Yay., 2001. Devlet Nedir, mge Kitabevi,1999.

48

1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. Eröz, M. Erözden, Ozan Ertan, T.F Ertem, S Ertugrul, . F Erzurumlu brahim Hakki Es Sadr M. Bakir Esin, E Eucken, R. Everdell,William R. Eyubolu, .Z. _________ _________ _________ _________ Eyübolu, S Eyübolu, S., Erhat A. Fabrequettes, M.P Fahreddin Razi Fahri, M. _________ _________ Fahrüddin-i Iraki Falzon, C. Milli Kültürümüz ve Meselelerimiz, Dou Y. Ulus Devlet, Dost Yay.,1997. Kadrocular ve Kadro Hareketi, Kültür Bak. Yay., Ankara, 1994 Avrupanin skeleti, Kanaat Kitabevi, stanbul, 1939 Vahdet-i Vücud ve Muhyiddin-i Arabi, Haz. Mustafa Kara, nsan Yay., stanbul,1991 Marifetname, Kit-San Y. Erzurum, 1988. slam ve Filozofi (Çev., A. Sariolu), Hicret Yay., 1980. Türk Kozmolojisi (lk Devir Üzerine Aratirmalar), Edebiyat Fak., Mat., stanbul, 1979 Yaamin Anlam ve Deeri, zdüüm Y. lk Modernler , Yirminci Yüzyil Düüncesinin Kökenlerine likin Profiller,YKY Anadolu Uygarlii, Der Y. Türk Dilinin Etimoloji Sözlüü, Sosyal Y. Mavi ve Kara, Çada Y. Sanat Üzerine Denemeler, Cem Y. Gelin Canlar Söyleelim, Pencere Y. 1997. Denemeler, Cem Yay., stanbul,1974 Hesiodos Eseri ve Kaynaklari, Türk tarih Kurumu Y. Adalet Mantii ve Hüküm Verme Sanati, Yeni Cezaevi Mat., Ankara, 1945 Kelama Giri (el-Muhassal), Çev. Hüseyin Atay, AÜF Yay., Ankara, 1978 slam Ahlak Teorileri, Litera Yay., Muammer skenderolu-Atilla Arikan, stanbul, 2002 slam Felsefesi Tarihi, Çev. Kasim Turhan, Ayiii Kit., stanbul, 1999 slam Felsefesi, Kelami ve Tasavvufuna Giri, Çev. ahin Filiz, nsan Yay., stanbul, 1998 Pariltilar, MEB Foucault ve Sosyal Diyalog, Paradigma Yay., 1989.

49

1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. Fancher Fârâbî _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Farrington, B Fazliolu, . Fazlurrahman _________ _________ Feaure, Paul Febvre, Lucien Fenmen, R. Feridüddin-i Attar _________ _________ Fernandez Ferre, F Ruh Bilimin Öncüleri (Çev., A.Yardimli), dea Yay., 1990. Al-Siyasa al-Madaniyya, Çev. Mehmet S. Aydin-Abdülkadir ener- Rami Ayas, Ankara, 1980 Büyük Türk Feylesofu Uzlukolu Farabi'nin Eserlerinden Seçme Parçalar, Çev. Kivameddin Burslan, stanbul, 1935 Eflatun Kanunlarinin Özeti, Çev. Fahrettin Olguner, Kültür Bak. Yay, Ankara, 1985 El-Medenit'ül- Fazila, Çev. Ahmet Arslan, Kültür Bak. Yay., Ankara, 1990 Farabi'nin Bazi Mantik Eserleri, Çev. Mübahat Türker Küyel, Ankara,1990 Farabi'nin Peri Hermeneias Muhtasari, Çev. Mübahat Türker Küyel, Ankara, 1990 Füsusu'l-Medeni (Siyaset Felsefesine Dair), Çev. Hanifi Özcan, Dokuz Eylül Üniv. Yay., zmir,1987 limlerin Sayimi, MEB Mantik Risaleleri, Çev. Hüseyin Sariolu, Çantay Kitabevi, stanbul, 2001 Mutluluun Kazanilmasi, Vadi Yay., Çev. A. Arslan, Ankara, 1994 Darwin Gerçei, Çev. Bozkurt Güvenç-Yalçin zbul, Çada, 1982 Uygulamali Geometrinin Tarihine Giri, Dergah Y. slam ve Çadalik, Çev. Alparslan Açikgenç-M. Hayri Kirbaolu, Fecr Yay., Ankara, 1990 slam, Çev. Mehmet S. Aydin-Mehmet Da, Selçuk Yay., Ankara, 1996 Tarih Boyunca slami Metodoloji Sorunu, Çev. Salih Akdemir, Ankara Okulu Yay., Ankara, 1995 Rönesans (H. Boysan), letiim Yay., 1992. Uygarlik Kapitalizm ve Kapitalistler (Çev., M. A. Kiliçbay), mge Kitabevi, 1995. Yeni Kuanta Fizii ve Felsefi Ehemmiyeti, Akba Kitabevi Mantik Al-Tayr I-II, MEB, Y. Pendname, MEB, Y lahiname, MEB, Y. Jung Psikolojisi ve Tasavvuf, Çev. Kemal Yazici-Raramazan Kutlu, 1994 Din Dilinin Anlami, Alfa Yay., stanbul, 1998

50

1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. Feuerbach, L. Feyerabend, P. _________ _________ _________ _________ _________ _________ Findikliolu, Z.F. _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Fischer, E Filibeli A.H _________ Gelecein Felsefesinin lkeleri, Ara Y. Akla Veda, Ayrinti Y. Anarizm Üzerine Tezler (Çev., E. Altinsöz), Öteki Yay., 2000. Bilgi Üzerine Üç Söylei, Metis Y. Özgür Bir Toplumda Bilim, Ayrinti Y. Vakit Öldürme(Otobiyografi), Çev. Nedim Çatli, Ayrinti Yay., 1997 Yönteme Hayir, Ara Y. Yönteme Kari, Çev. Erturul Baer, Ayrinti Yay., 1999 Ahlak Tarihi, Ü. Edebiyat Fak. Yay., stanbul, 1944 Etos ve Kozmoz, Türkiye Harsi ve çtimai Aratirmalar Dernei Yay., stanbul, 1937 Felsefe Kongrelerinde Türkiye, Ulus Basimevi, Ankara, 1937 François Bacon, Fakülteler matbaabi Fransiz htilali ve Tanzimat, , Türkiye Felsefi Harsi ve çytimai Aratirmalar Merkezi Kitaplii, stanbul, 1943 bn-i Haldun'un Hukuka Ait Fikirleri ve Tesirleri, Kenan Basimevi, stanbul,1939 bni Haldun ve Felsefesi, Burhaneddin Basimevi, stanbul, 1939 Karl Marx ve Sistemi, Ötüken Yay., stanbul, 1975 Sanayi Müesseselerinde nsanlararasi Münasebetler Teorisi ve Felsefi Temelleri, Türkiye Harsi ve çtimai Aratirmalar Dernei Yay., stanbul, 1962 Stuart Mill ve Türkiye'de Tesirleri, Fakülteler Mat., stanbul, 1963 XI. Asirda Bir Türk Mütefekkiri ve Ahlaki Düünceleri, Recep Usluolu Basimevi, Ankara, 1938 Ziya Gökalp çin Yazdiklarim ve Söylediklerim, Muallimler Birlii Yay., Siralar Mat., stanbul, 1955 çtimaiyat Dersleri, Birinci Cild. st. Üniv. ktisat Fak. Y. 1971. Sanatin Gereklilii, Çev. Cevat Çapan, De Yay., stanbul, 1968 A'mak-i Hayal, stanbul, Tercüman 1001 Temel Eser, stanbul, 1981 Huzur-u Akil ve Fende Maddiyyun Meslek-i Delaleti, Haz. Sadik Albayrak, Tercüman 1001 Temel Eser, stanbul, 1974

51

1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. Filiz, _________ _________ _________ Finlayson, J. Gordon Finley M. I. Firdevsi Fiske, J Fletcher, M Flew, A Foerster, F.W. _________ Foucault, M. _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Ahlakin Aklî ve nsanî Temeli, Çizgi Kitabevi Yay., Konya, 1998 hvan-i Safa Risalelerinde nsan Problemi, Çizgi Kitabevi Yay., Konya, 2000 slam Felsefesinde Mistik Bilginin Yeri, nsan Yay., stanbul, 1995 slam Felsefesinin Serüveni, Delta Yay., stanbul, 1996 Habermas, Dost Yay., 2003. Antik ve Modern Demokrasi (D. Türker), Ayraç Yay., 2003. ehname I-IV, MEB, Y. letiim Çalimalarina Giri, Çev. Süleyman rvan, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 1996 20. Yüzyil Filozoflari, Çev. Akin Kanat, lya Yay., zmir, 2002 Plato-Bati Düüncesinde Siyaset Felsefeleri, Çev. Nejat Muallimolu, Marmara Üniv. lahiyat Fak. Yay., stanbul, 1995 yi nsan yi Politikaci, Doan Karde Y. yi nsan yi Vatanda, Doan Karde Y. 19. Yüzyilda Bir Aile Cinayeti, Ara Y. Ben'in Yapimi, Ara Y. Bilginin Arkeolojisi, Çev.Veli Urhan, Birey Yay., stanbul, 2000 Cinselliin Tarihi I-II-III, Afa Y. Deliliin Tarihi I-II-III, mge K. Ders Özetleri 1970-1982, Yapi Kredi Y. Doruyu Söylemek, Çev: Kerem Eksen, Ayrinti Yay., stanbul, 2005 Dostlua Dair, Hil Y. Kelimeler ve eyler, Çev. Mehmet Ali Kiliçbay, mge Yay., 1994 Kliniin Douu, Doruk Yay., Özgürlüün Felsefesi, Ayrinti Yay., Özne ve ktidar, Ayrinti Y.

52

1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. _________ _________ _________ _________ Foucault, M. vd. Foulquié, P. _________ _________ Frank, P Frankena, William Frayer, Hans Freedman, J.L. vd. Frege, G. Freud, S. _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Freund, J Freville, J.Pylehanov,G.V. Freyer, H. Pierre Riviere, Ara Y. Söylemin Düzeni, Hil Y. Toplumu Savunmak Gerekir, Çev. ehsuvar Akta, YKY, stanbul, 2004 Yapisalcilik ve Postyapisalcilik, Çev. Ali Utku-Ümit Umaç, Birey Yay., stanbul, 1999 Kendini Bilmek, Om Y. Diyalektik, Çev.Afar Timuçin, Geliim Yay., stanbul, 1975 Varolu Felsefesi, Çev. Nurettin Topçu, Hareket Yay., stanbul, 1967 Varoluçunun Varoluu, Toplumsal Dönüüm Yay., stanbul,1999 Pozitivizmi Eletirmek/Doa Bilimlerinde Pozitivizm, Çev. Yilmaz Öner, Metis Yay., stanbul, 1985 Etik (Çev., A. Aydin), mge Kitabevi, 2007. ctimai Nazariyeler Tarihi (Çev., T. Çaatay), DTCF Yay., 1977. Sosyal Psikoloji, Ara Y. 1989. Aritmetiin Temelleri, YKY Bilim ve man, Çev: H. Zafer Kars, Kaynak Yay., stanbul, 1994 Bir Yanilsamanin Gelecei, Uygarlik ve Honutsuzluklari, dea Y. Cinsiyet Üzerine Üç Deneme, Çev. Ali Avni Öne, Yeni Mat., 1962 Cinsiyet ve Psikanaliz, Çev. Selâhattin Hilâv, Varlik Yay., stanbul, 1967 Cinsel Yasaklar ve Anormal Davranilar, Ara Y. 1989 Psikanalize Giri, Altin Kitaplar Y. 1984. Sanat ve Sanatçilar Üzerine, Bozak Y. Totem ve Tabu, Remzi K. 1971. Beeri Bilim Teorileri, Bahaeddin Yediyildiz, TTK. Yay., Ankara, 1991 Sosyalist Gözle Sanat ve Toplum, May Y. çtimai Nazariyeler Tarihi, TTK Y. 1960

53

1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. Frisch, M. Frolov, I.T Fromm, E _________ _________ _________ _________ _________ _________ Fukuyama, F Fuzuli Gaarder, J. Gabriel, J. L. _________ Gadamer, H.-G. vd. Gadamer, H. G. Galbraith, J.K Gamow, G. Garaudy, R. _________ _________ _________ _________ _________ nsan Nedir Ki..., Ara Y. 1990. Biyolojide Diyalektik Yöntem, Çev. Yakup ahan, Bilimsel Dizi, 1986 Freud Düüncesinin Büyüklüü ve Sinirlari, Aritan Y. Hürriyetten Kaçi, Çev.Dr. Ayda Yörükan, Tur Yay., 3. Bsk., 1982 Kendini Savunan nsan, Say Y. Psikanaliz ve Din, Çev. Aydin Aritan, Aritan Yay., stanbul, 1991 Sahip Olmak ya da Olmamak, Çev. Aydin Aritan, Aritan Yay., stanbul, 1990 Sevme Sanati, De Y. 1967 Yeni Bir nsan, Yeni Bir Toplum, Çev. Necla Arat, Say Yay., stanbul, 1984 Tarihin Sonu ve Son nsan, Çev. Zülfü Dicleli, Simavi Yay., stanbul, 1989 Rind ile Zahid, MEB, Y. Sofi'nin Dünyasi, Pan Y. Akdenizdeki lk Uygarliklar, Çev. Nihal Önal, Varlik Yay., stanbul,1969 lk Medeniyetler, Çev. Perin-Mithat Perin, A. Sait Basimevi, stanbul, 1944 Toplum Bilimlerinde Yorumcu Yaklaim, Hürriyet Vakfi Y. Hakikat ve Yöntem, Paradigma Y. ktidarin Anatomisi, Çev. Ramazan Dikmen, Hece Yay., Ankara, 2004 Galerisi Y. Dünyamizin Hayat Hikayesi, Varlik Y. 1963. 20. Yüzyil Biyografisi, Çev. Ahmet Zeki Ünal, Fecr Yay., Ankara, 1989 Afarozdan Diyaloa, Çev. Prof. Dr. Sadik Kiliç, Birey Yay., stanbul, 1996 Entegrizm Kültürel ntihar, Çev. Kamil Bilgin Çileçöp, Pinar Yay., stanbul, 1992 nsanliin Medeniyet Destani, Çev. Cemal Aydin, Pinar Yay., stanbul, 1995 slam ve nsanliin Gelecei, Çev. Cemal Aydin, Pinar Yay., stanbul, 1990 Jean Paul Sartre ve Marxizm, Çev. Salaattin Hilav, Sosyal Yay., stanbul, 1962

54

1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. _________ _________ _________ Galtung, John Garcon, M yGasset, O. _________ _________ _________ _________ _________ Gauchet, Marcel Gazali _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Gehlen, A. _________ Marks çin Anahtar, Çev. Ahmet Taner Kilali, Bilgi Yay., Ankara, 1975 Sosyalizm ve Ahlak, Çev. Selahattin Hilav, Gerçek Yay., stanbul, 1965 Yüzyilimizda Yalniz Yolculuum, Çev.Cemal Aydin, Türk Edebiyati Vakfi Yay., stanbul, 2005 nsan Haklari (Çev., M. Sözen), Metis Yay., 1999. Ferdi Hürriyetin Müdafaasi, Çev. Hamdi Ragip Atademir, Kayseri 1962 Acilik Üstüne, YKY, stanbul, 1991 nsan ve "Herkes", Metis Y. 1995. Kitlelerin Ayaklanii, Çev. Seçkin Çaan, May Y. 1968. Sevgi Üstüne, Çev. Yurdanur Salman, YKY, stanbul,1995 Tarihsel Bunalim ve nsan, Metis Y. Üniversitenin Misyonu, Çev. Neyire Gül Iik, YKY, stanbul, 1997 Demokrasi çinde Din (M.E. Özcan), Dost Yay., 2002. El Munkizu Min-Ed Dalal, Caalolu Y. Ey Oul, rad Neriyati Terbiyeye Dair, Caalolu Y. Düünmede Doru Yöntem (Çev., A. Kayacik), Ahsen Yay., 2002. El- ktisat Fi'l- tikad (Çev., K. Iik), Ankara Üni, . F. Yay., 1985. Felsefenin lkeleri, Çev. Cemaleddin Erdemci, Vadi Yay., Ankara, 2001 Filozoflarin Tutarsizlii, Çari Y. hyâu Ulum'id­dîn, Cilt: I-IV, Çev. Ahmet Serdarolu, Bedir Yay., stanbul, 1975 tikatta Orta Yol, Çev. Kemal Iik, AÜF Yay., Ankara, 1971 Tehafüt'el Felasife, Çev. Mahmut Kaya-Hüseyin Sariolu, Klasik Yay., stanbul, 2006 nsan, Çev. Bedia Akarsu-Hüseyin Batuhan, stanbul Üniv. Edebiyat Fak. Yay., stanbul, 1954 nsan Üzerine Sekiz Konferans, Çev. Rifat Döver, stanbul Üniv. Edebiyat Fak. Yay., stanbul, 1970

55

1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. Geiger, M. Gelenbevî smail Gellner, E. _________ George, W. Georgeron, F. Gerviyani, M. Geuss,Raymond Gibb, Hamilton A.R. Giddens, A. _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Gide, A. _________ Gilson, É. _________ Estetik Anlayi, Remzi K. Kiyas Risalesi, Çev. Abdülkuddüs Bingöl, Atatürk Üniv. Fen Edebiyat Fak. Yay., Erzurum, 1988 Postmodernizm, slam ve Us, Çev. Bülent Peker, Limit Yay., Ankara, 1994 Uluslar ve Ulusculuk, Çev. B. Ersanli Behar-G. Göksu Özdoan, nsan Yay., stanbul, 1992 Darwin, Çev. Müfide Pekin, Afa Yay., stanbul, 1986 Osmanli Türk Modernlemesi, Çev. Ali Berktay, YKY, stanbul, 2006 slam Felsefesine Giri (Bilgi ve Varlik), Birey Yay., stanbul, 1998 Eletirel Teori, Habermas ve Frankfurt Okulu, Ayrinti Yay., slâm Medeniyeti Üzerine Aratirmalar, Kadir Durak vd, 1991 Max Weber Düüncesinde Siyaset ve Sosyoloji, Çev. Ahmet Çidem, Vadi Yay., 1996 Modernliin Sonuçlari (Çev., E. Kudil), Ayrinti Yay., 1994. Modernliin Sonuçlari, Çev. Ersin Kudil, Ayrinti Yay., stanbul, 1994 Sa ve Solun Ötesinde: Radikal Politikalarin Gelecei, Çev. Müge Sözen-Sabir Yücesoy, Metis Yay., stanbul, 2002 Siyaset, Sosyoloji ve Toplumsal Teori, Çev. Tuncay Birkan, Metis Yay., stanbul, 2001 Sosyoloji (Çev., H. Özel ­ C. Güzel), Ayraç Yay., 2000. Sosyolojik Yöntemin Temel lkeleri, Paradigma Y. Tarihsel Materyalizmin Çada Eletirisi, Paradigma Y. Toplumun Kuruluu, Çev. Hüseyin Özel, Bilim ve Sanat Yay.,Ankara, 1999 Ulus Devlet ve iddet (Çev., C. Atay), Devin Yay., 2005. Üçüncü Yol: Sosyal Demokrasinin Yeniden Dirilii, Çev.M. Özay, Birey Yay., stanbul, 2000 Günceden Seçmeler, Varlik Y. 1961. Seçme Yazilar, MEB Y. 1962. Ateizmin Çikmazi, Çev. Veysel Uysal, Marmara Üniv. lahiyat Fak. Vakfi Yay, stanbul, 1991 Ortaça Felsefesinin Ruhu, Çev. amil Öcal, Açilim Kitap., 2003

56

1308. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. _________ _________ Gleichauf, Ingeborg Gleick, J. Goblot, E Goethe, J.W. _________ _________ Goff, J.L Gogniot,G-Guy B Goichon A. M Goldmann, L _________ _________ Gombrich,E.H. _________ _________ Gottschalk, H Gourmont, R Göka E. - Sayar Kemal Göka, E-Mutlu, E Göka, E. Vd. Gökalp, Z _________ Ortaçada Felsefe, Çev. Aye Meral, Kabalci Yay., stanbul, 2007 Tanri ve Felsefe (Çev. M. Aydin), Birleik Yay., 1999. Kadin Filozoflar Tarihi (Çev., L.Uslu), ODTÜ Yay., 2007. Kaos, Tübitak Y. limler Sistemi, Çev. Fethi Yücel, Maarif Basimevi, stanbul 1954 Faust, Çev. Celal Öner, Alkim Yayinevi, 2006. Genç Werther'in Acilari, Cumhuriyet, 1999. Yaamimdan iir ve Hakikat, Çev. Mahmure Kahraman, T. . B. Kültür Y. 2009. Ortaçada Entelektüeller, Çev. Mehmet Ali Kiliçbay, Ayrinti Yay., stanbul, 1994 Engels'e Göre Tabiatin Diyalektii ve Materyalizme Göre Bilgi Teorisi, Çev. Fatma Öztürk, Hür Yay., stanbul, 1974 bn Sina Felsefesi ve Ortaça Avrupasindaki Etkileri, Çev. smail Yakit, stanbul, 1993 Kant Felsefesine Giri, Çev. Afar Timuçin, Metis, 1983 nsan Bilimleri ve Felsefe, Kavram Y. Diyalektik Aratirmalar, Kavram Y. Resimde Anlam Sorunu, Kabalci Y. 1995. Sanat ve Yanilsama, Remzi K. Sanatin Öyküsü, Remzi K. 1980. Bertrand Russell Yaami, Çev. Vehbi Hacikadirolu, Alaz Yay., stanbul, 1984 Fikir Üretimi, Çev.Muzaffer Necip Tanyeri, MEB Yay., Ankara, 1949 Bir Bilim Olarak Psikiyatri, Aaç Yay., 1992. Varoluun Psikiyatrisi, Vadi Yay., Ankara, 1996 Önce Söz Vardi, Vadi Y. Türk Medeniyeti Tarihi, Haz: smail Aka-K.Y.Kopraman, Kültür Bak. Yay., Ankara, 1977 Türkçülüün Esaslari, Varlik Y.

57

1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. _________ Gökay, F.K Gökberk, M. _________ _________ _________ _________ Gökbilgin, T Gökdoan, M.D. vd. Göktürk, A. _________ _________ Gökyay, O. _________ Göle Nilüfer Görgün, T. Gövsa, .A. Göze, A. _________ _________ Gramsci, A. _________ _________ Granger, E. Türklemek, slamlamak, Muasirlamak, stanbul 1918. Demokrasi ve Toplum Ahlaki, smail Akgün Mat., stanbul, 1951 Aydinlanma Felsefesi, Cumhuriyet Deien Dünya Deien Dil, Çada Y. 1980. Felsefe Tarihi, Bilgi Y. Felsefenin Evrimi, MEB Kant ile Herder'in Tarih Anlayilari, Yapi Kredi Y. Osmanli Müesseseleri Tekilati ve Medeniyeti Tarihine Genel Baki, stanbul Üniv. Edebiyat Fak. Yay., stanbul, 1977 Bilim Tarihi Kilavuzu, Nobel Y. Çeviri: Dillerin Dili, Çada Y. Okuma Urai, Çada Y. Sözün Ötesi, nkilap K. 1989. Molla Lütfi, Kültür ve Turizm Bak. Yay., Ankara, 1987 Katip Çelebi, T. Bankasi Y. Modern Mahrem, Metis Yay., 1992. Anlam ve Yorum, Gelenek Yay., stanbul, 2003 Jean Jacque Rousseau, Sebat Mat., stanbul, 1927 Siyasal Düünceler Tarihi, stanbul, 1982 Liberal, Marxiste, Faist ve Sosyal Devlet, Beta Basim Yay. Siyasal Düünceler ve Yönetimler, Beta B. Yay., 1986. Hapishane Defterleri (Çev.,A. Cemgil),Belge Yay.,1997. Felsefe ve Politika Sorunlari, Çev. Adnan Cemgil, Payel Yay., stanbul, 1975 Aydinlar ve Toplum, Örnek Y. Mitoloji, Cem Y.

58

1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. Grant, E Gray, John Gregoire, F Gregor, A. James Greimas, A.-J. Greisch, J Groethuysen, B Grotius, H Grünberg,T.-Onart,A. Grünberg,T. _________ _________ _________ Guattari, F. Guénon, R. _________ _________ _________ _________ Guitton, J-Bogdanov, GBogdanov, I Guitton, J Guiraud, P. _________ Gulammirza A Ortaçada Fizik Bilimleri, Çev. Aykut Göker, Deiim Yay., Ankara, 1986 Post-Liberalizm, Dost Yay., 2007. Büyük Ahlak Doktrinleri, Çev. Cemal Süreya, Varlik Yay., stanbul, 1971 Janus'un Yüzleri (Çev., D. Öktem), Gelenek Yay., 2003. Kusur Konusunda, YKY Wittgenstein'de Din Felsefesi, Asa Yay., stanbul, 2005 Nietzsche ve Alman Felsefi Düüncesine Giri, Çev. Hamdi Ragip Atademir, Remzi Kitabevi, stanbul, 1944 Sava ve Bari Hukuku (De Iure Belli Ac Pacis) Seçmeler, Çev. Seha L. Meray, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fak. Yay., Ankara, 1967 Mantik Terimleri Sözlüü, Ara Y. Anlam Kavrami Üzerine Bir Deneme, YKY. Epistemik Mantik, ODTÜ Y. Sembolik Mantik, st. Üni. Edebiyat Fak. Y. Sembolik Mantik El Kitabi, Cilt: 1, 2, 3. Metu Pres, Birinci Baski. Üç Ekoloji, Hil Y. Dou Düüncesi, Çev. L.Fevzi Topaçolu, z Yay., stanbul, 1987 Dou ve Bati, Çev. Fahrettin Arslan, Aaç Yay., stanbul, 1991 Maddi ktidar Manevi Otorite, Çev. Birsel Uzma, z Yay., stanbul, 1998 Modern Dünyanin Bunalimi, Yeryüzü Yay., Çev. Nabi Avci, stanbul, 1979 Ruhçu Yanilgi, z Y. Tanri ve Bilim, Çev. Yaar Avunç, Simavi Yay, stanbul, 1991 Düünme Sanati, Çev.Cevdet Perin, Remzi Kitabevi, stanbul, 1961 Göstergebilim, mge K. 1994. Anlambilim, Kuzey Y. 1984. Hikmet ve Sanat, Çev. Mehmet Kanar, nsan Yay., stanbul, 1997

59

1380. 1381. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. Gurvitch, G _________ Gusdorf, G Gutek, Gerald Guthrie, W.K.C. Guyton, A.C Güçlü, B-Uzun, E­ Uzun vd Gül, S. Sallan Gülbenkian Komisyonu Güleç, C. Güler, . Gülsoy, . Gültekin, V. Günaltay, M. _________ Günay, M. _________ (Yay.Hzrl.) Günbulut, ükrü Günday, Gündoan, A.O _________ Güngör, E _________ Günyol, V. Sosyal Determinizmin Çeitleri ve nsan Hürlüü Üzerine Alti Konferans, Çev. N. azi Kösemihal, stanbul Üniv. Edebiyat Fak. Yay., stanbul, 1958 Sosyoloji ve Felsefe, Deiim Y. 1985 nsan ve Tanri, Çev. Zeki Özcan, Alfa Yay. stanbul, 2000 Eitime Felsefi ve deolojik Bakilar (Çev., N. Kale), Ütopya Y., 2006. lkça Felsefesi Tarihi, Çev. Ahmet Cevizci, Gündoan Yay., Ankara, 1988 Fizyoloji 1-2-3, Güven K. 1977-8 Felsefe Sözlüü, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 2002 Sosyal Devlet Bitti Yaasin Piyasa, Ebabil Yay., 2006. Sosyal Bilimleri Açin, Metis Y. Türkiye'de Kültürel Kimlik Krizi, V Y. 1992. Allah'in Ahlakilii Sorunu, Ankara Okulu, Ankara, 2002 Yokolu lkesi ve Evrenin Oluumu, Bilmen Basimevi, stanbul, 1973 Rousseau, Kasta Yay.,2001. Antik Felsefenin slam Dünyasina Girii: Giri Yollari ve ekilleri, Sad: rfan Bayin, Kaknüs Yay., stanbul, 2001 Felsefe-i Ula, Haz: Nuri Çolak, nsan Yay., stanbul, 1994 Cumhuriyet Döneminde Felsefe Tarihçilii, Kültür Bak. Yay., Ankara, 2005 Arslan Kaynarda'a Armaan, lya zmir Y. 2006. Küçük Felsefe Tarihi, May Yay., 1985. Zihin Felsefesi, Asa Yay., Bursa, 2003 Albert Camus ve Bakaldirma Felsefesi, Birey Yay., Erzurum 1995 Bergson, Say Yay., stanbul, 2007 Kelami Sahada Estetik Yapi Organizasyonu, Ötüken Yay., stanbul, 1999 Kültür Deimesi ve Milliyetçilik, Ötüken yay. stanbul, 1984 Devlet nsan mi?, Çada Yay., stanbul, 1974

60

1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. Gür, A. R. Gürel, O. Güriz Adnan _________ _________ _________ Gürkan Ülker _________ Gürsoy, K.Acikgenç, A. (Yay.Haz.) Gürsoy, K. _________ _________ _________ Gürtürk, S Güvemli, Z Güven, R. Güvenç, B. _________ _________ Güzel, A Güzel, C. (Der.) _________ (Derl.) _________ (Derl.) Güzey, C. Hukuk Tarihi ve Tefekkürü Bakimindan Mecelle-Hukuk Sosyolojisi ve Felsefesi Üzerine Bir Kalem Denemesi, Sebil Yay., stanbul, 1975 Doa Bilimleri Tarihi, mge K. Adalet Kavrami, Türkiye Felsefe Kurumu, 2001. Faydaci Teoriye Göre Ahlak ve Hukuk, Ankara Üniv. Hukuk Fak.Yay., Ankara, 1963 Feminizm, Postmodernizm ve Hukuk, Ankara Üniv. Hukuk Fak. Yay., Ankara, 1997 Hukuk Felsefesi,Ankara Üniv. Hukuk Fak. Yay., Ankara, 1982 Hukuk Sosyolojisine Giri, Siyasal Kitabevi, 1994. Hukukî Realizm Akimi, Hukuk, Ankara Üniv. Hukuk Fak. Yay., Ankara, 1967 Türkiye I. Felsefe Mantik Bilim Tarihi Sempozyumu Bildirileri, Ülke Y. 1991. Bir Evrensel Projemiz Var mi? Etkileim Y. Ekzistans ve Felsefe Üzerine Görüler, Akça. Jean-Paul Sartre Ateizmi'nin Dourduu Problemler, Akça Y. Maurice Merleau-Ponty. drak Problemine Giri, Ankara 1983. Modern Mantik ve Dil , Bilim Mat., Ankara, 1971 Güzel ve Sanat, Türkiye Yay., stanbul, 1970 Dou ve Bati Felsefelerinde Paraleller, ODTÜ Yay., Ankara, 1963 nsan ve Kültür, Remzi K 1984.. Kültür Konusu ve Sorunlarimiz, Remzi K. 1985. Türk Kimlii, Remzi K. 1995. Haci Bekta Velî ve Makâlâti, Akça Yay., Ankara, 2002 Popper Saduyu Filozofu, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 1996 Bir Bilgi Anaristi: Feyerabend, Bilim ve Sanat Y. Çoulculuun Kuramcisi: Lakatos, Bilim ve Sanat Y. Felsefeden Çiki, nsancil Y.

61

1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1450. 1451. Habermas, J-André CErnestoLaclu-R., vd Habermas, J. _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Haci Bekta Veli _________ _________ Hacikadirolu, V. _________ _________ _________ _________ _________ Hacikulaolu, Hale Hadjinicolaou, H. Hadot, Pierre Haeckel, E Post Modernist Burjuva Realizmi, Çev. Yavuz Alogan, Sarmal, 1995 Bilgi ve nsansal lgiler, Küyerel Y. "deoloji" Olarak Teknik ve Bilim, Yapi Kredi Y. letiimsel Eylem Kurami, Kabalci Y. nsan Doasinin Gelecei, Everest Yay., Kamusalliin Yapisal Dönüümü, Çev. Tanil Bora-Mithat Sancar, letiim Yay., stanbul, 1997 Küreselleme ve Milli Devletlerin Akibeti (Çev., A. Özcan), Baki Yay., 2002. Rasyonel Bir Topluma Doru, stanbul, 1997 Sivil taatsizlik, Afa Yay.,stanbul, 1999 Sosyal Bilimlerin Mantii Üzerine, Çev. Mustafa Tüzel, Kabalci, stanbul, 1998 Öteki Olmak Ötekiyle Yaamak,YKY Makâlât, Hazirlayan: Esat Coan, Sad. Hüseyin Özbay, Kültür Bak. Yay., Ankara, 1990 Besmele Tefsiri, Haz. Hâmiye Duran, TDV Yay., Ankara, 2007 Vilayetname, nkilap K. Bilgi Felsefesi, Metis Y.1985 Bilginin Doasi ve Kaynaklari Üzerine, May Yay., stanbul, 1981 Felsefe Yazilari, Küyerel Y. 1998. nançtan Bilgiye, Cem Y. 2002 Özgürlük Ahlâki, Cem Y. stanbul,1990 Özgürlük Hukuku, Cem Y. 1992. Platon'un Devlet Kurami, Ara Yay., stanbul, 1991 Sanat Tarihi ve Sinif Mücadelesi, Çev: Halim Spatar, Kaynak Yay. stanbul, 1995 Wittgenstein ve Dilin Sinirlari, Dou Bati Y. Kainatin Muammalari, Çev. Ali Haydar Taner, Devlet Basimevi, stanbul, 1935

62

1452. 1453. 1454. 1455. 1456. 1457. 1458. 1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. Halikarnas Balikçisi (Cevat akir Kabaaaç) _________ Halil Cibran Halil, . Halit, R. Hall J. A. ­ Ikenbery G. I. Hall, S. vd. Hallac-i Mansur Haluk, O. Hamidullah, MJolivet, J. Vd Hamilton, E. Hammond, R. Hampsher-Monk Iain Hampson, N Hançerliolu, O. _________ _________ Haniolu, Hardt, M-Deleuze, G _________ Harris, K. Harris, J. Harrison, P. Hartmann, N. Düün yazilari, Bilgi Yay., stanbul, 1981 Anadolu'nun Sesi, Yeditepe Y. Hak Erenler, Ahmet Halit K. slamî Düünüün Yeniden Oluumu, Çev. Hüseyin Varol, Risale Bas. Yay., stanbul, 1986 Gerçein Deikenlii (Kemal Tahir), Ufuk Kitaplari, stanbul, 2000 Devlet (Çev., . Çekem), stanbul Bilgi Üni. Yay., 2005. Siyaset ve deoloji, Birey ve Toplum Y. Tavasin, Yaba Y. Konfüçyüs, Yalçin Ofset Yay., stanbul, 1971 slam Bilim ve Felsefe, Çev. Ali Zengin, stanbul, 1990 Mitologya, Varlik Y. Farabi Felsefesi ve Ortaça Düüncesine Etkisi, Çev. Ulu Nutku-Gülnihal Küken, Alfa Yay., stanbul,2001 Modern Siyasal Düünce Tarihi, Say Yay., 2003. Aydinlanma Çai, Hürriyet Vakfi Yay., stanbul, 1982 Erdem Açisindan Düünce Tarihi, Varlik Y. Mutluluk Düüncesi, Varlik Y. Özgürlük Düüncesi, Varlik Y. Abdullah Cevdet ve Dönemi, stanbul, 1981 Felsefede Bir Çikar Yol, Çev. smail Öretir-Ali Utku, Birey Yay., stanbul, 2002 Felsefede Bir Çiraklik, Birey Yay., Hümanizme Üstüne Konumalar, Çev. Vedat Günyol, Çan Yay., stanbul, 1972 Tip Etiine Giri, Çev. Süha Sertabibolu, Ayrinti Yay., stanbul, 1998 3. Dünyanin Batililatirilmasi, Çev. Cevdet Cerit, Pinar Yay., stanbul, 1990 Ontolojide Yeni Yollar, Çev. Lütfi Yarba, lya Yay., zmir, 2001

63

1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499. _________ Hartvey, D Hassan, Ü _________ Hassan, Ü. vd. Hatemi, Hüseyin _________ Havens, G.R Hawking, S.W. Hayek F. A. Von Haynes Felicity Hazard, P Hazlitt Henry Hazzlit, H Heater, Derek Hegel _________ _________ _________ _________ _________ _________ ________ ________ Ontolojinin Iiinda Bilgi, Türkiye Felsef Kurumu Y. Postmodernliin Durumu, Çev. Sungur Savran, Metis Yay., stanbul, 1997 bn Haldun Metodu ve Siyaset Teorisi, Kuram Yay., stanbul, 1998 Eski Türk Toplumu Üzerine ncelemeler, V Yayinlari Türkiye Tarihi, !-5, Cem Y. 1987-88-89-95. Hukuk Devleti Öretisi, aret Yay., 1989. nsan Haklari Öretisi, aret Yay., 1988. Fikirler Çai, Çev. Dr. Behzad K.Yigen, Devlet Kitaplari, stanbul, 1971 Zamanin Kisa Tarihi, Milliyet Y. Kanun Yasama Faaliyeti ve Özgürlük (Çev., A. Yayla), T. Bankasi Kültür Yay., 1994. Eitimde Etik (Çev., S. K. Akba), Ayrinti Yay., 2002. Bati Düüncelerindeki Büyük Deime, Çev. Erol Güngör, MEB Yay., stanbul, 1973 Ahlakin Temelleri (Çev., M. Aydin - R.Tapramaz), Liberte Yay., 2006. Ahlakin Temelleri, çev. Mehmet Aydin,Recep Topramaz, Liberte Yay.,Ankara, 2007 Yurttaliin Kisa Tarihi (Çev., M. D. Üst), mge Kitabevi, 2007. Bilinç Problemi, Köle-Efendi Diyalektii Praksis Felsefesi, Çev. Tülin Bumin, Alan Yay., 1987 Bütün Yapitlari -Seçmeler, Çev. Hüseyin Demirhan, Onur Yay., Ankara,1976 Estetik, Say Y. Felsefe Bilimleri Ansiklopedisi I: Mantik Bilimi, Çev.Aziz Yardimli, stanbul,1996 Hukuk Felsefesinin Prensipleri, Çev. Cenap Karakaya, stanbul,1991 Mantik Bilimi, dea Y. Seçilmi Parçalar, Remzi Kitabevi, stanbul, 1989 Seçme Yapitlar, Sol Y. Tarih Felsefesinin lkeleri, Sosyal Y.

64

1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. _________ _________ Heidegger, Martin _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Heimsoeth, H. _________ _________ Heisenberg, W _________ _________ _________ Hekman, S. Henry, M. Hense ­ Leonard Tarihte Akil, Ara Y. Tinin Görüngü Bilimi, Çev. Aziz Yardimli, Idea Yay., 1986 1933'te Neler Oldu, YKY. Bilim Üzerine ki Yazi, Paradigma Y. Düüncenin Çairdii, Say Y. 2008. Heracliyus Üzerine Dersler, Çev. brahim Güvener, Kesit Yay., stanbul, 2006 Metafizik Nedir? Türkiye Felsefe Kurumu Y. Nedir Bu Felsefe? Logos Y. Nietzche'nin Tanri Öldü Sözü, Asa Y. Özdelik ve Ayrim, Çev. Necati Aça, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 1997 Teknie likin Soruturma, Paradigma Y. Teknik ve Dönü, Çev.Necati Aça, Bilim ve Sanat Yay., Ankara,1998 Varlik ve Zaman (Çev., K. Ökten), Bahçeehir Üni. Yay., 2008. Zaman ve Varlik, Çev. Deniz Kanat, A Yay., Ankara, 2001 Ahlak Denen Bilmece, st.Üniv. Ed.Fak.Y. Felsefenin Temel Disiplinleri, Remzi Kitabevi mmanuel Kant'in Felsefesi, st. Üniv. Y. Çada Fizikte Doa, Çev.Orhan Duru-Vedat Günyol, Deiim Yay., Ankara, 1987 Fizik ve Felsefe, Çev.Necibe Çakirolu, .T.Ü. Mimarlik Fak. Yay., stanbul, 1972 dealizm: Determinizm'den Olasilia Doru/ Öner, Y. Parça ve Bütün, Düzlem Y. Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik, Paradigma Y. Barbarlik, Ayrinti Y. 1996. Helen ­ Latin Eski ­ Ça Bilgisi, st. Üni. Ed. Fak. Y.

65

1524. 1525. 1526. 1527. 1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1547. Herakleitos Herodotos Herrigel, E. Hessen, I Heywood, Andrew Hizir, N _________ _________ _________ Hick John Hilav, S _________ _________ _________ _________ Hir, Ernest Hitti, Philip Hobbes Thomas _________ Hobsbawm, E _________ _________ _________ Hocaolu, Durmu Fragmanlar, Çev. Cengiz Çakmak, Kabalci Y. 2005. Herodot Tarihi; Remzi K. 1983. Zen Budizmi Yolu, Ruh ve Madde Y. Bilgi Teorisi, Çev.Yusuf Kâzim Köni, Vakif Basimevi, stanbul, 1939 Siyaset, Liberte Yay., Ankara, 2006. Geride Kalanlar,stanbul, 1987 Tabiat Bilimi ve Tarih, TTK Basimevi, Ankara, 1964 Bilimin Iiinda Felsefe, Adam Y. Felsefe Yazilari, Çada Y. nançlarin Gökkuai (M. Aydin), Ankara Okulu, 2003. Diyalektik Düüncenin Tarihi, Sosyal Yay., stanbul, 1966 Felsefe Yazilari, YKY, stanbul, 1993 Toplumculuk ve nsan Problemleri, Tip Yay., stanbul, 1966 100 Soruda Felsefe El Kitabi, Gerçek Y. Entelektüeller ve Eylem, YKY. Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi (Çev., S. Baran), Banka ve Ticaret Hukuku Aratirmalari Enstitüsü, 2001. Arap Tarihinin Mimarlari (Çev., A. Zengin), Risale Yay.,1995. De Cive, Belge Yay., 2000. Leviathan, Yapi Kredi Y. Devrim Çai, Çev: Bahadir Sina ener, Dost Yay., Ankara, 2003 Tarih Üzerine, Çev. Osman Akinhay, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 1999 Sanayi ve mparatorluk, Çev: Abdullah Ersoy, Ankara, 2005 Sermaye Çai (Çev., B. S. ener), Dost Yay., 1998. Laisizmden Milli Sekülerizme, Selçuk Yay., 1995.

66

1548. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1563. 1564. 1565. 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571. Hoffer, E. _________ Holden, Bary Holland, E.W Homeros _________ Honer, S-Hunt, T-Okholm, D.L Honer, S.M. vd. Honig, R. Honniere, L. Hooke, S.H. Horkheimer, M. _________ Horkheimer, M.Adorno,T.W. Horney, K. Hospers, J. Hogör, K.(Ed.) Hölderlin _______ Huberman, Leo _________ Hucviri Hudson, D. Hughes, H.S Kesin nançlilar, Çev. Erkil Günur, Tur Yay., stanbul, 1978 Deiim Sancisi, Çev. hsan Durdu, Ayiii Kitaplari, stanbul, 2000 Liberal Demokrasiyi Anlamak (Çev., H. Bal), Liberte Yay., 2007. Deleuze Ve Guattari'nin Anti-Oedipüs'ü: izoanalize Giri, Çev. Ali Utku, M.Erkan, Otonom Yay., stanbul, 2007 lyada, Sander Y. Odysseia, Sander Y. Felsefeye Çari, Çev. Hasan Ünder, mge Yay., Ankara, 1996 Felsefeye Çari, mge K. Hukuk Felsefesi, Çev. Yavuz Abadan, stanbul, 1935 Descartes Üzerine Tetkikler, Çev. Mehmet Karasan, Kültür Bak. Yay., Ankara, 1977 Ortadou Mitolojisi, mge K. Akil Tutulmasi, Metis Y. Geleneksel ve Eletirel Kuram, YKY Aydinlanmanin Diyalektii I-II, Kabalci Y. Çaimizin Tedirgin nsani, Çev.Dr. Ayda Yörükan, Tur Yay. stanbul, 1980 Felsefi Çözümlemelerde Yöntem, Çev. ahin Filiz-Mehmet Harmanci, Kökler Yay., Konya, 2002 Felsefe ve Sosyal Bilimler, Vadi Y. Hyperion I-II, MEB Y. Empedokles, Cumhuriyet, 2000 Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyila (Çev., M. Belge), letiim Yay., 1991. Sosyalizmin Alfabesi (Çev., A. Bilgi), Sol Yay., 1994. Hakikat Bilgisi, Çev. Süleyman Uluda, Dergah Yay., stanbul, 1983 Wittgenstein'in Din Felsefesi, A yayinevi, stanbul, 2000 Toplum ve Bilinç, Metis Y. 1985.

67

1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. Huizinga, J. Hulme, T. E Humboldt, W.Von Hume _________ _________ Huntington, S.P Husserl _________ _________ Huxley, Aldous Hühnerfeld Hübscher, Arthur Hülagü, O Hünler, H Hünler, S.Z. _________ Hüseyin Kazim Kadri Ibanez, F.M. Illich, I. _________ Im Hof, U barrola, J bn Arabî Homo Ludens, Ayrinti Y. 1995. Felsefi Düünceler, z Yay., stanbul, 1996 Devlet Faaliyetinin Sinirlari, Çev. Bahattin Seçilmiolu, Liberte Yay., Ankara, 2004 nsan Zihni Üzerine Bir Aratirma, MEB Din Üstüne, mge K. nsan Doasi Üzerine Bir nceleme, dea Y. Medeniyetler Çatimasi, Der. Murat Yilmaz, Vadi Yay., Ankara, 1995 Kesin Bir Bilim Olarak Felsefe, Yapi Kredi Y. Avrupa nsanliinin Krizi ve Felsefe, Afa Y. Fenomenoloji Üzerine Be Ders, Bilim ve Sanat Y. Kalici Felsefe (Çev., L. Boyaci) nsan Yay., 1996. Heidegger Bir Filozof Bir Alman, Gündoan Y. Çada Filozoflar (Çev., . Tunali), Altin Kitaplar, 1994. Farabî ve bni Haldun'da Devlet Düüncesi, Kirkambar Yay., stanbul, 2001 Estetik'in Kisa Tarihi, Paradigma Yay., stanbul, 1998 ki Adalet Arasinda, Vadi Y. 1997 Dört Adali, Paradigma Y. Ziya Gökalp'in Tenkidi, Haz: smail Kara, Dergah Yay., stanbul, 1989 Felsefe Öyküleri, mge K. enlikli Toplum, Ayrinti Y. Okulsuz Toplum (Çev., T. B. Üstün), Birey ve Toplum Yay., 1985. Avrupa'da Aydinlanma, Çev. ebnem Sunar, Afa Yay., stanbul, 1995 Marksist Açidan Ekonomi Politik, Yabancilama ve Hümanizm, Çev.Kenan Somer, Ser Yay., Ankara 1969 Fususu'l-Hikem, Çev. Nuri Gencosman, MEB, stanbul,1992

68

1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. _________ _________ _________ _________ ________ bn Haldun _________ bn Hazm bn Meymun bn Miskeveyh bn Rüd _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Fütûhat-i Mekkiye, çev. Ekrem Demirli, I-II-III-IV-V-VI, stanbul, 2004, 2005, 2006, 2007 Hikmet ve Marifet, z Yay., Çev. Mahmut Kanik, stanbul,1997 lahi Ak, Çev. Mahmut Kanik, nsan Yay., stanbul, 2001 Nurlar Hazinesi, Çev. M. Ali Demirci, z Yay., stanbul, 2001 Tedbirati lahiye, z Y. Mukaddime, C. I. II., (Çev., S. Uluda), Dergah Yay., 1992. Tasavvufun Mahiyeti, Çev. Süleyman Uluda, Dergah Yay., stanbul, 1977 Güvercin Gerdanlii, nsan Y. Delaletü'l- Hairin, Çev. Hüseyin Atay, AÜF, Ankara, 1974 Ahlaki Olgunlatirma, Çev. Abdülkadir ener-smet Kayaolu-Cihat Tunç, Kültür ve Turizm Bak. Yay., Ankara, 1983 Faslu'l- Makâl (Felsefe- Din likisi), Çev.Bekir Karlia, aret Yay., stanbul, 1992 Fizik I-Kitabu'-ifa Litera Yay., stanbul, 2004 Fizik II, Kitabu'-ifa Çev. M. Macit, Litera Yay., stanbul, 2005 bn Rüd'ün Felsefesi (1-Faslu'l-Makal, 2-Kitabu'l-Kef), Çev. Nevzat Ayasbeyolu, A.Ü.lahiyat Fak. Yay., Ankara, 1955 II. Analitikler, Kitabu'-ifa Çev. Ömer Türker, Litera Yay., stanbul, 2006 Mantia Giri, Kitabu'-ifa, Çev. Ömer Türker, Litera Yay., stanbul, 2006 Metafizik I-Kitabu'-ifa, Litera Yay., stanbul, 2004 Metafizik II, Kitabu'-ifa Çev. Ekrem Demirli, Litera Yay., stanbul, 2005 Musiki, Kitabu'-ifa Çev. A.Hakki Turabi, Litera Yay., stanbul, 2004 Olu ve Bozulu, Kitabu'-ifa, Litera Yay., stanbul, 2008 Psikoloji erhi, Çev. Atila Arkan, Litera Yay., stanbul, 2007 Sofistik Deliller, Kitabu'-ifa, Litera Yay., stanbul, 2006 Topikler, Kitabu'-ifa, Litera Yay., stanbul, 2008 Tutarsizliin Tutarsizlii (Tehâfüt Et- Tehâfüt), Çev.Kemal Iik-Mehmet Da, Ondokuz Mayis Üniv. Yay., Samsun, 1986

69

1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626. 1627. 1628. 1629. 1630. 1631. 1632. 1633. 1634. 1635. 1636. 1637. 1638. 1639. 1640. 1641. 1642. 1643. _________ bn Sina _________ _________ _________ _________ _________ bn Sina/ bn Tufeyl bnü'l Cevzi _________ brahim Müteferrika frah,G hsanolu, E _________ kbal, L.M _________ kbal, Muhammed _________ lhan, Atila mamolu,T mer, K. nam, A. _________ _________ Yorum Üzerine, Kitabu'-ifa Çev. Ömer Türker, Litera Yay., stanbul, 2006 Fizik, Litera Yay., 2006. II. Analitikler, Litera Yay., 2006. Mantia Giri, Litera Yay., 2005. Metafizik, Litera Yay., 2006. Sofistik Deliller (Çev., Ö. Türker), Litera Yay., 2006. Yorum Üzerine, Litera Yay., 2005. Hay bin Yakzan, YKY, 1997. Ahmak ve Dalginlar Kitabi, Çev.Enver Gönenç, ule Yay., stanbul, 1998 Zekiler Kitabi, Çev. Enver Günenç, ule Yay., stanbul, 1998 Milletlerin Düzeninde lmi Usüller, MEB Rakamlarin Evrensel Tarihi I-V, Çev.Kurtulu Dinçer, Tübitak Yay., Ankara, 1996-7 Bahoca shak Efendi (Türkiye'de Modern Bilimin Öncüsü), Kültür Bak. Yay., Ankara, 1989 Osmanli lmi ve Mesleki Cemiyetleri, stanbul Üniv. Edebiyat Fak. Basimevi Benlik ve Toplum, Çev. Ali Yüksel, Eksen Yay., stanbul, 1990 Cavidname, Çev. Anne Maria Schimmel, Kültür Bak., Ankara, 2000 slam Felsefesine Bir Katki, (Çev.,C.Nazli), nsan Yay.,1995. slam'da Dini Düüncenin Yeniden Douu (Çev., A. Asrar), Bir Yay., 1985. Hangi Bati, Bilgi Yayinevi,1982. Tanri'nin Doasi ve mkani: David Hume'un Antropomorfizm ve Mucize Eletirisi, z Yay., stanbul, 2007 Dil ve Toplum, Gündoan Y. 1990. Ararken, Suteni Y. Bilimin Binbir Yüzü, Vadi Y. Bir Sevda Yorumu Kitabi, Okyanus Y.

70

1644. 1645. 1646. 1647. 1648. 1649. 1650. 1651. 1652. 1653. 1654. 1655. 1656. 1657. 1658. 1659. 1660. 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ nfeld, L nönü, E _________ pirolu, M. - Eyübolu, S pirolu, M.-pirolu, N _________ _________ _________ pirolu'ya Saygi pirolu, N.- pirolu, M. _________ samettin, F sen, M-Kurnaz C-Tatci M Iik, E. Denemenin Ardindan, Hece Y. Dünya Gönülden Gönüle, Metu Pres Düten Düünceye, mge Kitabevi E. Husserl Felsefesinde Mantik, Vadi Y. Gönülden Bilime Yolculuklar Kitabi, Hece Y. Hayatimizdaki nce eylere Dair, Pan Y. Hiyaran, Vadi Y. Kei, Cinler ve Taniklar, Seba Y. Teknoloji Benim Neyim Oluyor? Bahçe Y. Yolculuk Hazirliklari, Pan Y. Albert Einstein, Çev. Cemal Yildirim, Onur Yay., 1980 nkilap Y. Fikirler ve Eylemler, Büke Kitaplari, stanbul, 2005 Türkiye'de Temel Bilimlerde lk Aratirmacilar, Büke Kitaplari, stanbul, 2007 Avrupa Resminde Gerçek Duygusu, stanbul Üniv. Edebiyat Fak. Yay., stanbul 1952; Düünmeye Çari, stanbul, 1982 Oluum Süreci çinde Sanatin Tarihi, stanbul,1977 Avrupa Sanati ve Problemleri , Cilt: 1, stanbul, 1946 Rönesans Sanati, stanbul Üniv. Edebiyat Fak.Yay., stanbul, 1942 ÇadaDüünce, Ada Y. 1987. Düünmeye Çari, Cem Y. Sanatta Devrim, Ada Y. Dekart ve Felsefesi, afak Kitabevi, stanbul, 1933 Yesevilik Bilgisi, Ahmet Yesevi Vakfi Yay., Ankara, 1998 Beden ve Toplum Kurami, Balam Y.

71

1668. 1669. 1670. 1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685. 1686. 1687. 1688. 1689. 1690. 1691. _________ Iiktaç, Yasemin yi, S _________ _________ zmirli . Hakki _________ _________ _________ _________ zmirli, C. _________ zutsu, Toshihiko _________ _________ _________ zveren, A. zzetbegoviç, A. Jacoby, R. James, W. _________ _________ Jameson-LyotardHabermas-Zeka Jameson, F Öznenin Dili, Balam Y. Hukuk Felsefesi, Filiz Kitabevi, 2004. Çaimizda Metafizik Sorunu, Ayraç Yay., Ankara,1999 Cumhuriyet Döneminde Aydinlanma ve nsan Felsefesi Çalimalari, Martin Heidegger'de nsan sorunu, Asa Y. hvan-i Safa Felsefesi ve slam'da Tekamül Nazariyesi, (Haz: Celaleddin zmirli), stanbul,1949 slam Mütefekkirleri ile Garp Mütefekkirleri Arasinda Mukayese (Sadeletiren: S.H.Bolay), Diyanet leri Bakanlii Y. Ankara, 1981 slam'da Felsefe Akimlari, Kitabevi, 1998. Müslüman Türk Feylesaflari, Akam Basimevi, stanbul,1934 ark Kaynaklarina Göre Müslümanliktan Evvel Türk Kültürünün Arap Yarimadasinda zleri, Ankara, 1937 hvan-i Safa Felsefesi ve slâm'da Tekâmül Nazariyesi, Hilmi Kitabevi, stanbul 1949 slâm Aleminde Yetien Filozof, Tabip, Natüralist ve Biyologlar, Hilmi Kitabevi, stanbul 1951 Kur'an'da Allah ve nsan (Çev., S. Ate), Kevser Yay., 1989. slamda Varlik Düüncesi, nsan Yay., stanbul,1987 bn Arabi'nin Fusus'undaki Anahtar-Kavramlar, Çev. A.Yüksel Özemre, Kaknüs Yay., stanbul, 1998 Taoculukta Anahtar Kavramlar, Çev. A.Yüksel Özemre, Kaknüs Yay., stanbul, 2001 Hukuk Felsefesi, zmir, 1988 Dou ve Bati Arasinda slam, Çev. Salih aban, Nehir Yay., stanbul, 1987 Belleini Yitiren Toplum, Çev. Hakan Atalay, Ayrinti Yay., stanbul, 1996 tiyat Kanunlari, stanbul, 1934 Pragmacilik (I),Çev. Muzaffer Akin, MEB Yay.,1986 Terbiye Musahabeleri, Çev. Mustafa ekip Tunç, stanbul, 1923 Postmodernizm, Çev. G. Nali-D. Sabuncuolu-D. Erksan, Kiyi Yay.,stanbul, 1990 Dil Hapishanesi, Çev.Memhmet H. Doan, YKY, stanbul,2003

72

1692. 1693. 1694. 1695. 1696. 1697. 1698. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. 1710. 1711. 1712. 1713. 1714. 1715. _________ _________ Janaway,Cr Janet, Paul Jaspers, K _________ _________ _________ Jaures, J Jay; M. Jeans, S Jeauneau, Edouard Jergensen, Siting Jessue, Claude Joad, C.E.M. Jolivet, J. Jouffroy, T.S. Joussain, A. Joyce, J. Jung, C.G. Jung, W. Kabakli, Ahmet Kafadar, O. Kafesolu, . Marksizm ve Biçim, Yapi Kredi Y. Postmodernizm, YKY., 2000. Schopenhauer, Çev.Çari Ataman, Altin Yay., stanbul, 2007 Metafizik ve lahiyat (Çev., H. Yazir), Ensar Neriyat, 1978. Felsefe, Çev..Z. Eyübolu, stanbul, 1989 Felsefi Düünüün Küçük Okulu, Çev. Sedat Umran, Birleik Yay., stanbul, 1995 Felsefe Nedir? Say Y. Felsefeye Giri (Çev., M. Akalin), Dergah Yay.,1981. Seçme Yazilar, Çev. Asim Bezirci, Arat Yay., stanbul, 1967 Diyalektik mgelem, Ara Y. Fizik ve Filozofi, Çev. A. Refik Bekman, Fen Fak. Yay., stanbul, 1950 Ortaça Felsefesi (Çev., B. Çotuksöken), letiim Yay., 1998. Hukuk ve Toplum (Çev., Ü. Yükselbaba- N. Beysan), Donkiot Yay., 2001. Kapitalizm: Dost Yay., 2007. Dünyanin Büyük Felsefeleri, Remzi K. slam Bilim ve Felsefe, Çev. Ali Zengin, stanbul, 1990 Felsefe Bahisleri, Çev. Rabia San, MEB Yay., stanbul, 1955 htilallerin Kanunu, Çev.Hamdi Ragip Atademir, Selçuk Yay, Konya, 1965 Ulysses, YKY, 1997. Ölümün Anlami, Merküri Y. George Simmel, Yaami, Sosyolojisi, Felsefesi, Çev. Doan Özlem, 1995 Türk Edebiyati, C. I. II. III. IV., Türk Edebiyati Vakfi Yay., 1989. Türkiye'de Kültürel Dönüümler ve Felsefe Eitimi, z Yay., stanbul, 2000 Türk Milli Kültürü, Boaziçi Yay., stanbul, 1996

73

1716. 1717. 1718. 1719. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1726. 1727. 1728. 1729. 1730. 1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. Kafka, F. Kagan, M. Kâhya, E. Kale, N. Kam, F. ­ Ayni M. Ali Kam, Ferid Kandinsky Kant, I _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Kapani, Münci Kaplan, M-Enginün, Kerman Z vd Kaplan, M. Kara, _________ Kara, M-Kara, _________ _________ Kara, Z.K. (Hazrl.) Dava, Ataç K. 1964. Güzellik Bilimi Olarak Estetik ve Sanat, Altin Kitaplar Y. 1982. Câbir B. Hayyan, TDV, Yay., Ankara, 995 Felsefiyat, maj Y. bni Arabi'de Varlik Düüncesi, nsan Yay., 1982. Vahdet-i Vücûd, DB Yay., Sanatta Manevilik Üzerine, Özden Ofset zmir Ahlak Metafiziinin Temellendirilmesi, TFK Y. Eitim Üzerine (Çev., A. Aydoan), z Yay., 2006. Etik Üzerine Dersler I, Kabalci Y. Evrensel Doa Tarihi ve Gökler Kurami, Çev.Seçkin Cilizolu, Havas Yay., stanbul, 1982 Fragmanlar (Çev., O. Aruoba), Altikirkbe Yay. Pratik Aklin Eletirisi, Türkiye Felsefe Kurumu Y. Prolegomena, TFK Y. Salt (Ari) Usun Eletirisi, dea Y. Politika Bilimine Giri, Bilgi Yay., 1995. Atatürk Devri Fikir Hayati, I-II ,Kültür Bak. Yay., Ankara, 1981 Kültür ve Dil, Dergah Y. 1989. Bir Felsefe Dili Kurmak, Dergah Yay., stanbul, 2001 Türkiye'de slamcilik Düüncesi-I-III, Risale Yay., stanbul 1989 bn Arabî'de Varlik Düüncesi (Ferit Kam-M.Ali Aynî'den sadeletirme), stanbul, 1992 Niyazi-i Misri, TDV, Yay., Ankara, 1994 Vahdet-i Vücûd ve bn Arabî (smail Fennî'den sadeletirme), stanbul, 1991 air, Sosyolog ve Filozof Genceli Nizami, anliurfa, 2003.

74

1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. Karabai Mehmed Efendi Karadeniz, M.C. Karahan, A. Karaka, Mahmut Karaku, R. _________ Karaman, Hayrettin-Bulaç, Ali vd Karasan , M _________ Karatay, N.R _________ Karlia, B Karpat, Kemal Karsch, K Kagarli Mahmud Kaikçi, O Katip Çelebi Kaufman, Matthias Kaufmann, W.J. _________ _________ _________ Kaya, M _________ Tehafüt Haiyesi, Çev.Abdurrahman Güzel, Kültür Bak. Yay., stanbul, 1991 Doa ve nsan, Kendi Y. Türk Kültürü ve Edebiyati, MEB, 1992. Müsbet limlerde Müslüman Alimler, Kültür Bakanlii Yay.,1991. Felsefe Serüvenimiz, Seyran Y. Felsefe Tasavvurumuz, Deiim Y. Kur'an-i Kerim, Tarihselcilik ve Hermenötik, Iik Yay., zmir, 2003 Büyük Filozoflar , MEB Yay., stanbul, 1949 Eflatun'un Devlet Görüü, MEB Yay., Ankara, 1947 Felsefi Meslekler Vokabüleri, Doan Mat., Afyon, 1932 Namik Kemal ve dealizmi, Bursa Vilayet Mat., 1941 slam Düüncesinin Bati Düüncesine Etkileri, Çari Yay., stanbul, 1989 Osmanli Modernlemesi, mge Kitabevi, 2002. Marksizm ve Felsefe, Belge Yay., stanbul, 1992 Divanü Lugati't- Türk, Kabalci Y. 2005. bn Kemal ve Düünce Tarihimiz, stanbul, 1999 Mizan'ül Hak Fi ltiyari'l Ahlak, Haz: O. aik Gökyay, MEB Yay., stanbul, 1972 Aydinlanmi Anari (Çev., Y. Coar), Ayrinti Yay., 2003. Dostoyevski'den Sartre'a Varoluçuluk, De Y. Hegel Üzerine Yorumlar, dea Y. nsani anla[ma]mak, dea Y. Rölativite ve Kozmoloji, Onur Y. slam Filozoflarindan Felsefe Metinleri, Klasik Y. 2003 slam Kaynaklari Iiinda Aristoteles ve Felsefesi, Ekin Yay., stanbul, 2003

75

1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. _________ Kayacik, A Kayali, K Kaygi, A Kaygusuz, B.N Kaymakçan, R. Vd. (Ed.) Kaynarda, A _________ _________ Kayserling, H. C. Kazancigil, A-Hatemi vd Kazancigil,A.-Solok, V. Kazgan, G. Keane, J _________ Der. Kearney, R Keat, R-Urry,J. Keddie, Ni Keklik, N. _________ _________ _________ _________ _________ Kindi-Felsefi Risaleler, Klasik Y. Badat Okulu ve slam Düüncesindeki Yeri, Üniversite Kitabevi Yay., stanbul, 2004 Türk Düünce Dünyasinin Bunalimi, letiim Yay., stanbul, 1999 Türk Düüncesinde Çadalama, Gündoan, Ankara, 1992 eyh Bedreddin Simaveni, hsan Gümüayak Mat., zmir, 1957 Deerler ve Eitimi, Dem Y. Bizde Felsefe Kurumlamasi ve Türkiye Felsefe Kurumunun Tarihi, Türkiye Felsefe Kurumu, 1994 Felsefecilerle Söyleiler, Elif Kitabevi, stanbul-tarihsiz Türkiye'de Cumhuriyet Döneminde Felsefe, Kültür Bakanlii Y. Hayat Sanati Hakkinda, Çev. Muammer Necip Tanyeli, Maarif Basimevi, stanbul, 1956 Bilim, Felsefe, Tarih, Hikmet Yay., stanbul, 1991 Türk Bilim Tarihi Bibliyografyasi (1850-1981), ktisadi Düünce, Bilgi Y. 1969. Medya ve Demokrasi, Çev. Haluk ahin, Ayrinti Yay., 1993 Sivil Toplum ve Devlet (Çev., E. Akin, vd.)Ayrinti Yay.,1993. Avrupa Felsefesi Tarihi, stanbul, 1991 Bilim Olarak Sosyal Teori, çev. Nilgün Çelebi, mge Yay., Ankara, 1994 Cemâleddin Efgânî-Siyasi Hayati, Çev. Alâeddin Yalçinkaya, Bedir Yay., stanbul, 1997 Allah, Kainat ve nsan, Çiir Yay., 1967. Bilgi-Ahlak-Mantik ve nanç Bakimindan Filozoflarin Özellikleri, Köprü Y. El-Fütühat El-Mekkiye, Kültür ve Turizm Bakanlii Y. Felsefe (Mukayeseli Temel Bilgiler ve Kaynaklar, Çari Yay., stanbul, 1978 Felsefede Metafor: st. Üni. Ed. Fak. Y. Felsefenin lkeleri, Dou Yay., stanbul, 1982

76

1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. 1803. 1804. 1805. 1806. 1807. 1808. 1809. 1810. 1811. _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Kemal Paazade Kerim, S _________ _________ Keser, nan Keskin, H Kessler, G Khatoon, J. Kilçarslan,EAteolu G (haz.) Kiliç, R Kiliç, R. vd. (Yay.) _________ Kiliç, S Kiliçaslan, E.A. Ateolu, G.(Hzrl.) ________ Kinalizade ________ Felsefenin Teknii, Dou Yay., stanbul, 1984 slam Mantik Tarihi ve Farabi Mantii, stanbul Üniv. Edebiyat Fak. Yay.,stanbul,1969 slam Mantik Tarihi, stanbul Üni. Ed. F. Yay., 1970. Muhyiddin bni Arabi; Sufi Kitap Sadreddin Konevi'nin Felsefesinde Allah-Kainat ve nsan, st. Üni Y. Türkler ve Felsefe, Kendi Yayini 1986 Türklerde Ahlak ve Dünya Görüü, Ötüken Neriyat Tehafüt Haiyesi, Çev. Ahmet Arslan, Kültür ve Turizm Bak. Yay., Ankara, 1987 Faizmin Felsefesi, Yeni Reklam Basimevi, stanbul, 1939 Felsefenin Sefaleti, Burhaneddin Basimevi, stanbul,1934 Hilmi Ziya'nin Tercüme Yanlilari ve Tefekkürati Felsefesi, Bozkurt Basimevi, stanbul, 1935 Liberter Teori, Ütopya Yay., 2003. slam Düüncesinde Bilgi Teorisi, Beyan Yay., stanbul, 1996 çtimaiyata Balangiç, Çev. Z. Fahri Findikolu, Arkada Basimevi, stanbul, 1947 kbal'in Felsefe Sisteminde Tanri nsan ve Kainat, Üniversite K. Y. Fichte, Dou Bati Yay., Ankara, 2006 Modern Bati Düüncesinde Vahiy, AÜF. Yay., Ankara, 2002 Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay Armaan Kitabi, Kitabevi Y. 2005. Ahlakin Dini Temeli, Türkiye Diyanet Vakfi Y 1992. Tabiattaki Metafizik ve Guenon'un Dou Metafizii, Akça Yay., Ankara, 1995 Alman dealizmi I, Fichte, Dou Kinal, F. Eski Anadolu Tarihi, TTK, 1987. Eski Mezopotamya Tarihi, AÜ. DTC Fakültesi Y. 1983. Ahlak-i Ala'i, Çev. Hüseyin Algül, Tercüman 1001 Temel Eser, stanbul, 1979 Ahlak-i Alâî, Haz. Mustafa Koç, Klasik Yay., stanbul, 2007

77

1812. 1813. 1814. 1815. 1816. 1817. 1818. 1819. 1820. 1821. 1822. 1823. 1824. 1825. 1826. 1827. 1828. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835. ________ Kilali, A. Taner Kilaliolu, M.-Berkes, F. Kivilcimli, H _________ _________ Kizilay, N Kizilirmak, A Kiziltan, G.S Kiaulehn, W. Kierkegaard; S. _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ mmerle, H. Kindi _________ Kingsley, Charles Kingsley, Peter Devlet ve Aile Ahlaki, Tercüman 1001 Temel Eser, Haz. Ahmet Kahraman, stanbul - tarihsiz. Siyasal Sistemler, mge Kitabevi, 2006. Ekoloji ve Çevre Bilimleri, Remzi Kitabevi. Bergsonizm, Sosyal nsan Yay., stanbul, 2008 Metafizik Sosyoloji Eletirileri, Ararat Yay., stanbul, 1970 Tarih Tezi, Tarih ve Devrim Yay., stanbul, 1974 Atatürk- Felsefe Gözüyle, deal Mat., Ankara, 1955 Bilimde ve Felsefede Diyalektik Nedir?, Odak Yay., Ankara 1973 Kiinin Silinen Yüzü: Çaimizda Yabancilama Sorunu, Metis Yay., stanbul, 1986 Demir Melekler, Remzi K. 1971 Batançikaricinin Günlüü, Ayrinti Y. Felsefe Kirintilari, Bankasi Y. Günlükler ve Makalelerden Seçmeler, Anka Y. roni Kavrami, mge Kitabevi Kahkaha Benden Yana, Ayrinti Y. Kaygi Kavrami, Hece Y. Korku ve Titreme, Ara Y. Ölümcül Hastalik. Umutsuzluk, Ayrinti Y. Önsözler, Beyaz Gemi Y. Afrika'da Felsefe - Afrika Felsefesi, Kabalci Y. Felsefi Risaleler, z Y. 1994 Felsefi Risaleler, Klasik Y. 2002 Antik Rejim (Çev., S. Say), Ataç Yay., 2004. Antik Felsefe (Çev., K. Kalyon), Kabalci Yay., 2000.

78

1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. Klaus, G.-Buhr M. Klee, P. Klossowski, P Kocaba, akir _________ _________ _________ _________ Kocaeli Üniversitesi(Yay.) Kocaeli Üniversitesi (Yay) Kocagöz, S. Kocaman, A. (Yay.Haz.) Koç, A Koç, E. Koç, Y _________ Koçi Bey Kofüçyüs _________ _________ _________ Kojeve, A-Hyppolite, JChâtelet vd Kojeve, A Kolakowski, L Çada Felsefe (Çev., A. Çalilar), Altin Kitaplar Yay.,1985. Çada Sanat Kurami, Dost Kitabevi Y. Nietzsche ve Kisirdöngü, Kabalci Yay., stanbul, 1992 fadelerin Gramatik Ayirimi, Ekin Yay., Istanbul, 1984 slamda Bilginin Temelleri, z Yay.,stanbul,1995 Fizik ve Gerçeklik Bilim Felsefesine Kavramsal Bir Yaklaim, Küre Y. fadelerin Gramatik Yapisi, Küre Yay., slam'da Gerçeklik Kavrami, Pinar Yay., Ayrimcilik, 2004. Egemenlik Sorunu, 2006. Roman ve Yazarlik Onuru, Çada Y. 1983. Söylem Üzerine, Hitit Y. 1996 hvan-i Safa'nin Eitim Felsefesi, stanbul, 1999 Gabriel Marcel ve Sadakat, Art Y. Determinizm ve Mekanizm, Boaziçi Üniv. Yay., stanbul, 1984 Anadolu Mayasi, Cedit Neriyat, Ankara, 2007 Koçi Bey Risalesi, Haz: Dr. Yilmaz Kurt, Ecdâd Yay., Ankara, 1994 Büyük Bilgi ve Müzik Hakkinda Notlar, MEB Konfüçyüs Düüncesinin Temelleri, Anahtar Kitaplar Konumalar, MEB Seçme Konumalar, ule Y. Hegel'i Okumak Hegel, Çev. Tülin Bumin, Kabalci Yay., stanbul, 1993 Hegel Felsefesine Giri, Çev. Selahattin Hilav, YKY, stanbul, 2000 Modernliin Sonsuz Durumasi, Çev. Salahattin Ayaz, Pinar Yay., stanbul, 1999

79

1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. Konevî _________ Kongar, E. Kongar, Konuk, A Korkmaz, F Korlaelçi, M. Koselleck, Reinhart Kovel, J. Koyre, A. _________ _________ Kök, M _________ Köker, A.H (Ed.) Köker, L _________ Köktürk, M. _________ Köprülü, F Kösemihal, B. (Haz. ve Çev.) Kösemihal, N. _________ _________ Tasavvuf Metafizii, Çev. Ekrem Demirli, stanbul, 2002 Vahdet-i Vücud ve Esaslari, Çev. Ekrem Demirli, z Yay., stanbul, 2002 Türkiye'nin Toplumsal Yapisi, Cem Y. Yeni Felsefe, stanbul, 1948 Füsusu'l-Hikem Tercüme ve erhi I-III, Haz: Mustafa Tahrali-Selçuk Eraydin, Marmara Üniv. lahiyat Fak. Vakfi Yay., stanbul, (1).1987, (2).1989, (3).1990 Gazzali'de Devlet Yönetimi, TDV Yay., Ankara, 1995 Pozitivizmin Türkiye'ye Girii, nsan Y. lerleme, Dost Yay., 2005. Tarih ve Tin, Ayrinti Y. 19. yy. Balarinda Baticilik Ulusçuluk ve Felsefe, Belge Y. Bilim Tarihi Yazilari I, Çev. Kurtulu Dinçer, Tübitak Yay., Ankara, 2000 Yeniça Biliminin Douu, Ara Y. Mistik Dünya Görüü ve Bergson, Dergah Yay., stanbul, 2001 Nurettin Topçu'da Din Felsefesi, Dergah Y. 1995. Ebu'l-z,El-Cezerî Sempozyumu,(14 mart 1986-Kayseri) Erciyes Üniversitesi,Gevher Nesibe Tip Tarihi Enstitüsü Yay., Kayseri, 1986 ki Farkli Siyaset (Pozitivizm Ve Eletirisi), Vadi Yay., Ankara, 1998 Modernleme, Kemalizm ve Demokrasi, letiim Yay., stanbul, 1990 Kültür Bilimi Yazilari, Hece Y. Kültürün Dünyasi, Hece Y. Türk Edebiyatinda lk Mutasavviflar, stanbul 1918; Ankara, 1968 Charles Baudelaire'in Mektuplari, Düün Y. 1983. Durkheim Sosyolojisi, Remzi K. 1971 Sosyal Doktrinler Tarihi, Keteon Basimevi, stanbul, 1948 Sosyoloji Tarihi, stanbul, 1971

80

1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. _________ Kösolu, N _________ Kranz, W. Krech, D. vd. Kripke, S.A. _________ _________ Kristeva, J Kropotkin, P. A. _________ _________ _________ _________ Ksenophon __________ __________ Kuçuradi, -Tuncay, M Kuçuradi, _________ _________ _________ _________ _________ (Hazrl.) Sanat ve Düünce, Anil Y. Devlet (Eski Türklerde slam'da ve Osmanlida), Ötüken Yay. stanbul, 1997 Millî Kültür ve Kimlik, Ötüken Yay., stanbul, 2005 Antik Felsefe, st. Üniv. Ed.Fak. Y. (Sosyal Y.) Sosyal Psikoloji, st. Üni. Ed. F. Y. 1965 Wittgenstein: Kurallar ve Özel Dil, Çev. Berat Açil, Litera Yay., stanbul, 2007 Wittgenstein, Litera Yay., 2006. Adlandirma ve Zorunluluk, Litera Y. 2005. Korkunun Güçleri: rençlik Üzerine Deneme, Çev. Nilgün Tutal, Ayrinti Yay., stanbul, 2004 Anari, Kaos Y. Çada Bilim ve Anari (Çev., M. Beyhan), Öteki Yay.,1999. Ekmein Fethi (Çev., M. Beyhan) Öteki Yay.,1999. Etika, Ahlâkin Kaynai ve Açiklamasi, Çev. Ahmet Aaolu, Vakif Kitabevi, stanbul, 1935 Karilikli Yardimlama, Kaos Y. 2001. ölen, Remzi K. Anabasis, Hürriyet Y. 1974. Lasedemonyalilar ve Atinalilar Cumhuriyetleri, Çev. Haydar Rifat, Vakif Kitabevi, stanbul, 1935 Felsefe Kurumu Seminerleri 1,2,3, Ankara, 1979 Çain Olaylari Arasinda, Ayraç Yay., Ankara, 1981 Schopenhauer ve nsan, Yanki Yay., stanbul, 1968 Liselerde Felsefe Öretimi, Yaylacik Mat., stanbul, 1969 Sanata Felsefeyle Bakmak, Ayraç Yay., Ankara, 1980 Schopenhauer ve Nietzsche'de nsan Problemi, 1966 Yüzyilimizda nsan Felsefesi, Türkiye Felsefe Kurumu Y.

81

1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. _________ (Yay) _________ _________ _________ _________ _________ Kuhn, S.T _________ Kuhnhardt, Ludger Kula, Onur Bilge Kumeyr, Y Kund, E Kurtolu, Z Kurtulu, A. Kupinar, B Kutluer, _________ Kutub, M Kuusinen, O.W _________ Küçük, H _________ Küçük, M Küçükalp, K. Dünya Problemleri Karisinda Felsefe, TFK Y. Etik, Türkiye Felsefe Kurumu Y. nsan ve Deerleri, TFK Y. Max Scheler ve Nietzsche'de Trajik Olan, Yanki Y. Nietzsche ve nsan, Türkiye Felsefe Kurumu Y. Uluda Konumalari, Türkiye Felsefe Kurumu Y. Asal Gerilim (Bilimsel Gelenek ve Deiim Üzerine ncelemeler), Çev. Yakup ahan, Kabalci Yay., stanbul, 1994 Bilimsel Devrimlerin Yapisi, Alan Y. Devrim Zamanlari (Çev., H. Baci ­ . Plassmann), ASAM, 2002. Kant Estetii ve Yazin Kurami, Doruk yay, slam Felsefesinin Kaynaklari, Çev.Fahrettin Olguner, Dergah Yay., stanbul, 1976 Sibernetik, Felsefe ve Bilimler Arasinda Köprü, Kund Yay., stanbul, 1975 slam Düüncesinin Siyasal Ufku, letiim Yay., stanbul,1997 Politika ve Sanat, Avesta Y. bn-i Sina'da Bilgi Teorisi, MEB Yay., stanbul, 1995 Erdemli Toplum ve Dümanlari, z Yay., stanbul, 1996 slam'in Klasik Çainda Felsefe Tasavvuru, z Yay., stanbul, 1996 slam'in Tarihe Bakii, stanbul,1982 Diyalektik Materyalizm, Çev. K. Sahir Sel, Sosyal Yay., stanbul 1965 Tarihi Materyalizm, Tarihi Maddecilik, Çev.K.Sahir Sel, Sosyal Yay., stanbul, 1966 slam'da ve Bati'da Mantik, Marmara Üniv. lahiyat Fak. Vak., Yay., stanbul, 1988 Sistematik Felsefe Tarihi, Dersaadet Yay., 1985. Modernite Versus Postmodernite, Vadi Yay., Ankara, 1993 Husserl, Say Yay., stanbul, 2007

82

1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. _________ _________ Küken, G _________ _________ _________ _________ Kümbetolu, B.-Gedik, H.B. (Hzrl.) Küyel, M. Türker _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Kymlicka, Will _________ La Bruyere La Rochefoucault Laberthonniere Lacan, J. Bati Metafiziinin Dekonstrüksiyonu: Heidegger ve Derrida, Sentez Y. 2008. Nietzsche ve Postmodernizm, Paradigma Y. Dou-Bati Felsefeleri Etkileiminden bn Rüd ve St. Thomas Aquinas, Alfa Yay., stanbul, 1996 Felsefe Açisindan Eitim, Alfa Yay., stanbul, 1994 Gazzali ve Pascal'de üphecilikten Sezgicilie, Çantay K. bn Rüd ve St.Thomas Aquinas Felsefelerinin Karilatirilmasi, Alfa Y. Ortaça'da Eitim Felsefesi, Alfa Y. Gelenekten Gelecee Antropoloji, Epsilon Y. Türkiye'de Cumhuriyet Döneminde Felsefe Eylemi, Ankara Üni. Yay., 1976. Aristoteles ve Farabi'nin Varlik ve Düünce Öretileri, Ankara Üniv. DTCF. Yay., Ankara, 1969 Farabi'nin Bazi Mantik Eserleri, AKM. Yay., Ankara,1990 Farabi'nin Geometri Felsefesine likin Metinleri, AKM. Yay., Ankara, 1992 Farabi'nin Peri Hermeneias Muhtasari, AKM. Yay., Ankara, 1990 Farabi'nin eraitu'l-Yakini, AKM. Yay., Ankara, 1990 Farabi'ye Atfedilen Küçük Bir Eser, AKM. Yay., Ankara, 1990 Felsefeye Balangiç, Ayyildiz Mat., Ankara,1976 Ortaça Felsefe Tarihi AÜ. Basimevi, Ankara, 1972 Üç Tefahüt Bakimindan Felsefe ve Din Münasebeti, Ankara Üniv. DTCF.Yay., Ankara, 1956 Çada Siyaset Felsefesine Giri, stanbul bilgi Üni. Yay., 2005. Çokkültürlü Yurttalik, Ayrinti Yay., 1998. Karakterler, Alaz Y. Özdeyiler, Çev: Yaar Nabi Nayir, MEB Yay., Ankara 1943 Descartes Üzerine Tetkikler, MEB Fallus'un Anlami, Afa Y.

83

1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. Lachelier, J. Laclau, E. ­ Zizek, S. ­ Butler, J. Laclau, E. Lahbabi, M. A _________ Lakatos, _________ Lalande, A Lalo, C _________ _________ Lange, F.A. Lange, O Tümevarimin Temeli Hakkinda, MEB Olumsallik, Hegemonya, Evrensellik, Çev: Ahmet Fethi, Hil Yay., stanbul, 2009 deoloji ve Politika, Belge Y. slam ahsiyetçilii, Çev. Iin Hakki Akin, Yamur Yay., stanbul, 1972 Milli Kültürler ve Medeniyet, Tur Y. Çoulculuun Kuramcisi, (Der.) Cemal Güzel, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 1999 Bilginin Gelimesi ve B.G. ile lgili Teorilerin Eletirisi, Kisa Gerekçeli Pratik Ahlak, Çev. Cokun Deirmenciolu, MEB stanbul, 1995 Bediiyat, Çev: Burhan Toprak, MEB Yay., stanbul,1940 (Estetik, stanbul, 1948) Güzellik ve Cinsiyet, Çev. Nuri Darago, Güven Basimevi, stanbul, 1944 Estetik, nkilap K. Materyalizmin Tarihi ve Günümüzdeki Anlaminin Eletirisi, Çev: Ahmet Arslan, Ege Üniv. Ed. Fak. Y. Ekonomi Politik, 4. C., Çev.Muvaffak eref, stanbul Ataç Kitabevi, 1. C., 1965; 2. C., Ekonomi Politik'in Metodu, 1966; 3. C., Ekonomik Rasyonellik lkesi, 1967; 4. C., Ekonomik Politikte Akimlar ve Bilimsel Bilgilerin Belirlenmesi, 1968 Taoizm, MEB slam ve Modernlik, Çev.Dr. Ayegül Yaraman-Babugi, Milliyet Yay., stanbul, 1993 Tarihselcilik ve Gelenek,Çev. Hasan Bacanli Vadi Yay., Ankara, 1993 Devlet, Çev. Esin Örücü, Köprü Yay., stanbul, 1966 Düünce Özgürlüü, Çev. Yücel Sayman, Dönem Yay., stanbul, 1966 Bir Tarih Felsefesinin lmi Esaslari, Çev. Haydar Rifat, Tefeyyüz Kitabevi, stanbul, 1932 Kitleler Psikolojisi (Çev., S. Demirkan) , Yamur Yay., 2005. Ortaça slam Felsefesine Giri, Çev. Turan Koç, Rey Yay., 1992 Ünlü Filozoflarin Yaamlari ve Öretileri, Çev. Candan entuna, YKY, stanbul, 2003 Camus, Çev. Ayla Kurultay, Alan Yay., stanbul, 1984

1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978.

Lao-Tzu Laroui, A _________ Laski, H.J _________ Le Bon, G _________ Leaman, O. Leartius, Diogenes Lebesgue, M.

84

1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. Lechte, John Lecourt, Dominik Lee, N.A Lefebre, H. Lehte, J. Leibniz, G. W. _________ _________ _________ Lektorsky, V. Lemieux, Pierre Lenin, V.I. _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Levend, A.S Levi-Strauss, C. _________ _________ _________ Yapisalciliktan Postmoderniteye Elli Çada Düünür,Açilim Kitap. Bilim Felsefesi, Dost Yay., 2007. Peyamî Safa'nin Eserlerinde Dou Bati Meselesi, Ötüken Nr., stanbul, 1997 Sosyalist Dünya Görüü, Hür Y. 1965. Elli Çada Düünür: Yapisalciliktan Postmoderniteye, Çev.Bari Yildirim, Açilim Kitap Yay., stanbul, 2007 nsan Akilesi Hakkinda Yeni Deneyiler, çev. Nevzad Ayasbeyolu, MEB, stanbul, 1946 Téodicée Denemeleri, manla Aklin Uygunluu Üzerinde Konuma, Çev. Hüseyin Batuhan, MEB Yay., 1946 Metafizik Üzerine Konuma, Cumhuriyet Dünya Klasikleri Monadoloji, MEB Özne Nesne Bili, Çev. ükrü Alkaput, Toplumsal Dönüüm Yay., stanbul, 1998 Anarko Kapitalizm (Çev., Ç. Geleen), letiim Yay.,1994. Devlet ve htilâl, Marksist Devlet Öretisi ve Proleteryanin Devrimdeki Görevleri, Çev.Süleyman Arslan, Bilim ve Sosyalizm Yay., Ankara, 1976 Din Üzerine, Çev. Seçkin Çilizolu, Ser Yay., Ankara, 1975 Eitim Politikasi ve Pedagoji Üzerine, Çev. Zülfü Dicleli, Konuk Yay., stanbul, 1977 Kültür ve Kültür htilali Üzerine, Çev. Ali Özer, Ser Yay., Ankara, 1969 Ne Yapmali?, Çev. Muzaffer Erdost, Sol Yay., Ankara, 2004 Felsefe Defterleri, Maya Y. Materyalizm ve Ampiryokritisizm, Sol Y. Sanat ve Edebiyat, Payel Y. Profesör Ferit Kam, Hayati ve Eserleri, Burhaneddin Erenler Mat., stanbul, 1946 Hüzünlü Dönenceler, YKY. Irk ve Tarih; Metis Y. Mit ve Anlam, Alan Y. Yaban Düünce,Hürriyet Vakfi Y.

85

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. _________ Levinas, Emmanuel Lévy-Bruhl, L __________ _________ _________ _________ Lewis, B Lifits, M. Lijphart, Arend Lindbom, Tage Lipset, S. M. Lipson, L. _________ Locke, J _________ _________ _________ Loeb, J Loo, H. V. ­ Reijen W. van Loringhoff, von.F Losee, John Lucretius Carus Luhman, Niklas Din ve Büyü, Yol Y. 1983. Sonsuza Taniklik (Hazrl.: Z. Direk-E. Gökyaran), Metis Yay., 2003. lkel nsanda Ruh Anlayii, Çev. Ouz Adanir, Dou Bati Yay., Ankara, 2006 Auguste Comte Felsefesi ve Sosyolojisi, Çev. Z. Fahri Findikolu, Ü., Yay., stanbul, 1970 limlerin Felsefesi, Çev. Z.F. Findikolu, Kenan Basimevi, stanbul, 1942 Auguste Comte'un Felsefesi, Bürhaneddin Matbaasi, 1942. lkel Toplumlarda Mistik Deneyim ve Simgeler, Do Bati Y. Modern Türkiyenin Douu, Çev. Metin Kiratli, stanbul, 1984 Marx'in Sanat Felsefesi, Çev. Murat Belge, Ararat Yay., stanbul, 1968 Çada Demokrasiler (Çev., E. Özbudun ­ E. Onulduran), Yetkin Yay., 1987. Demokrasi Miti (Çev., Ö. Baldik), nsan Yay. 1998. Siyasal nsan, Teori Yay., 1985. Demokratik Uygarlik, T. Bankasi Y. Siyasetin Temel Sorunlari (Çev., F.Yavuz) T. Bankasi Kültür Yay., 2005. Hogörü Üstüne Bir Mektup, Çev. Melih Yürüen, Liberte Yay., Ankara, 1998 Hükümet Üzerine ki nceleme (Çev., F. Bakirci), Babil Yay., 2004. nsan Anlii Üzerine Bir Deneme, Ara Y. Tabiat Kanunu Üzerine Denemeler, Paradigma Y. Hayatin Mihaniki Telâkkisi, Çev. Mehmet Karahasan, Devlet Basimevi, stanbul, 1935 Modernlemenin Paradokslari (Çev., K. Canatan), nsan Yay., 2002. Mantik, Saf Mantik Sistemi, Çev. Tomris Mengüolu, stanbul Üniv. Edebiyat Fak., Yay., stanbul, 1973 Bilim Felsefesine Tarihsel Bir Giri, Dost Yay., 2006. Varliin Yapisi I-II, MEB, Y. Refah Devletlerinin Siyaset Teorisi (Çev., M. Beyazta), Baki Yay., 2003.

86

2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. Lukacs, G _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Lukacs, J Lukes, S _________ Lukianos Lunaçarski, A.V. Lütfi Paa Lyons, J. Lyotard, J. F _________ M. Tahir bin Aur Macfarlane, Alan Mach, E Machiavelli, Nicolo _________ _________ Maclntyre, A. Aklin Yikimi, I,II, Çev. Aye Teken Kapkin, Payel Yay., stanbul, 2000 Avrupa Gerçekçilii, Payel Y. Birey Ve Toplum, Çev. Veysel Atayman, Günebakan Yay., stanbul, 1978 Çada Gerçekçiliin Anlami, Payel Y. Estetik I-II-III, Payel Y. Marksist mgelem, Veysel Atayman -Ali imek-Mediha Göbenli, Yeni Hayat Kütüphanesi., stanbul, 2000 Roman Kurami, Say Y. 1985. Tarih ve Sinif Bilinci, Belge Yay., Yirminci Yüzyilin ve Modern Çain Sonu, Çev. Mehmet Harmanci, YeniYüzyil, 1995 Bireycilik, Ark Yay., stanbul, 1982 Marksizm ve Ahlak, Ayrinti Yay., stanbul, 1982 Seçme Yazilar, Çev. Nurallah Ataç, MEB Yay., stanbul 1944 Sanat ve Edebiyat Üzerine, Adam Y. 1982. Asafname, Çev. Ahmet Uur, Kültür ve Türizm Bak. Yay., Ankara, 1982 Kuramsal Dilbilime Giri, TDK. Y, 1983. Fenomenoloji, Çev. smet Birkan, Dost Yay., Ankara, 2007 Postmodern Durum, Ara Y. slam Hukuk Felsefesi, z Yay., 1988. Kapitalizm Kültürü (Çev., R. H. Kir), Ayrinti Yay., 1993. Bilgi ve Hata, 1. C. Çev. Sabri Esat Ander, Devlet Basimevi, stanbul, 1935 Sava Sanati (Çev., B. Hasan), Özne Yay., 1999. Prens, Olak Y. Söylevler, Say Y., 2009 Egzistansiyalizm, Paradigma Y.

87

2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. _________ MacRae, D. Magge, Bryan _________ _________ Magil, F.N (Haz.) Makine Mühendisleri Odasi st. ubesi (Yay.) Malebranche _________ Malinowski, B. _________ _________ Mandel, E-Novack G Manisali, E. Mannheim, Karl Mansel, A.M. Mao Tse-Tung Marcos, S. (Drl.) Marcus Aurelius Antoninus Marcuse, H. _________ _________ _________ _________ Ethik'in Kisa Tarihi, Paradigma Y.2001. Weber, Afa Y. Büyük Filozoflar Platon'dan Wittgenstein'a Bati Felsefesi, Çev: Ahmet Cevizci, Paradigma Y. 2001. Karl Popper'in Bilim Felsefesi ve Siyaset Kurami, Remzi K. Yeni Düün Adamlari, MEB Egzistansiyalist Felsefenin Be Klâsii, Çev. Vahap Mutal, Hareket Yay., stanbul, 1971 Felsefe Söyleileri, 2007. Hakikatin Aratirilmasi I-V, MEB Metafizik ve Din Üzerinde Görümeler, MEB Büyü, Bilim ve Din, Kabalci Y. nsan ve Kültür, V Yayinlari, 1990 lkel Toplumlarda Cinsellik ve Baski, Kabalci Y. 1989. Marksist Yabancilama Kurami, Çev. Olcay Göçmen, Yücel Yay., stanbul, 1975 ktisada Giri, . Ü. ktisat F. Y., 1984. deoloji ve Ütopya (Çev., M. Okyayuz), Epos Yay., 2002. Ege ve Yunan Tarihi, TTK, 1984. Teori ve Pratik, Çev. N. Solukçu, Sol Yay., Ankara 1966 Bedenler, Dinler ve Toplumsal Cinsiyet, Ütopya Y. 2006. Kendime Düünceler, Yanki Y. Eros ve Uygarlik, dea Y. Kari Devrim ve Bakaldiri, Ara Y. Mantik ve htilal, Kita Y. Tek Boyutlu nsan, dea Y. Us ve Devrim, dea Y.

88

2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. Mardin, (Ed.) _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Margolis, Joseph Marinoff,L Markaviç, M Marquard, O Marriott, A./Rachlin, C.K. Marshall, Peter Marti-Ibanez, Felix Martinet, A. Martino, P. Marx ­ Engels _________ _________ _________ _________ _________ Orta Dou'da Kültürel Geçiler, Dou Bati Y. deoloji, Sosyal Bilimler Dernei Yayinlari, Ankara 1976. Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, letiim Yay. 1992. Siyasal ve Sosyal Bilimler, letiim Yay.,1994. Siyasal ve Sosyal Bilimler, Makaleler 2, Der. Mümtazer Türköne-Tuncay Önder. letiim Yay., stanbul, 1990 Türk Modernlemesi- Makaleler 4, letiim Yay.. Çev. Mümtazer Türköne, stanbul, 1991 Türkiye'de Din ve Siyaset, Der. Mümtazer Türköne-Tuncay Önder, letiim Yay., stanbul, 1991 Türkiye'de Toplum ve Siyaset, Der. Mümtazer Türköne, letiim Yay., stanbul, 1993 Yeni Osmanli Düüncesinin Douu, letiim Yay., stanbul, 1996 11 Eylül Sonrasi Ahlak Felsefesi, Elis Yay., 2006. Felsefe Hayatinizi Nasil Deitirir?, çev.stem Erdener, Pegasus Yay., stanbul, 2007 Hümanizm ve Ahlak Felsefesi, Çev. Ali Ünlü, Toplumsal Dönüüm Yay., stanbul, 1998 lkesellie Veda, Çev.ebnem Sunar, Sarmal, stanbul, 1995 Kizilderili Mitolojisi, mge K. Anarizmin Tarihi (Çev.,Y. Alogan) mge Kitabevi, 2003. Felsefe Öyküleri (Çev., H. Koyukan), mge Kitabevi, 1998 levsel Genel Dilbilim, Birey ve Toplum Y. 1985. Fransiz Natüralizmi, Maarif Vekaleti Y. 1958. Alman deolojisi (Çev., S. Belli), Sol Yay., 1974. Devlet ve Hukuk Üstüne, Der. Çev.Rona Serozan, May Yay., stanbul, 1977 Din Üzerine, Çev.Kaya Güvenç, Sol Yay., Ankara 1976; Çev.Murat Belge, stanbul, 1966 Ekonomi Politik Sözlüü, Yurt kitap Yay., 1987. Felsefe ncelemeleri, Çev. Cem Erolu, Sol Yay., Ankara, 1968 Kutsal Aile, Sol Y.

89

2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. _________ _________ Marx, K _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Marx ­ Engels - Lenin _________ _________ Maublanc, R _________ Politika ve Felsefe, 1. C., Çev.Tekta Aaolu, Öncü Kitabevi Yay., stanbul, 1971 Sanat ve Edebiyat, De Y. "Komünist Manifesto" (Dirk J.Struik); Sol Y. 1844 Felsefe Yazilari, V Yayinlari Anarizm Üzerine Tezler, Sol Yay, 1980. Demokritos ile Epikuros'un Doa Felsefeleri (Çev., H. Demirhan), Sol Yay., 2000. Ekonomi Politiin Eletirisine Katki, Sol Y. Ekonomi Politiinin Eletirisine Katki, Çev.Orhan Sude, Öncü Kitapevi Yay., stanbul 1970 El Yazmalari, Ekonomi Politik ve Felsefe, Çev. Kenan Somer, Sol Yay., Ankara, 1976 Felsefenin Sefaleti, Sol Y. Fransa'da Sinif Savaimlari, Sol Yay., 1983. Gotha Programinin Eletirisi, nter Yay., 1987. Grundrisse, Birikim Y. Hegel'in Hukuk Felsefesinin Eletirisi, Sol Yay., 1986. Hegel'in Hukuk Felsefesinin Eletirisine Katki, Remzi Kitabevi, stanbul, 1975 Kapital, (Özet) Carlo Cafiero, Çev.R. N. leri, Sosyal Yay., stanbul, 1965 Kapital, Ekonomi Politiin Eletirisi, Çev. Mehmet Selik, Odak Yay., Ankara, 1974 Manifesto, Çev.Tekta Aaolu, Öncü Kitapevi Yay., stanbul, 1970 Yabancilama, Sol Yay., 1984. Bilimsel Sosyalizm Üzerine, Çev. Hasan Solukçu, Temel Yay., Ankara, 1977 Evrensel Çeliki ve Tarihsel Maddecilik, 1. C. Çev.E. Ate, Ana Yay., stanbul, 1975 Kadin ve Aile, Sol Y. Özgürlük Sorunlari, Çev. Vedat Günyol-Asim Bezirci, Çan Yan., stanbul, 1968 Sosyalizmin Felsefesi, Çev.Asim Bezirci, Olu Yay., stanbul, 1966

90

2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. Maurois, A _________ _________ Maury, Jean Pierre _________ Maverdi May, R. May, Todd Mayer, F Mayor, F.-Forti, A. McCarty, E. Doyle McDonough, R. Vd. McGill, A McLelen, David McNeill, William _________ Mecz, .T. Mehmed zzet _________ Mehmet Saffet Mengülolu, T. _________ _________ _________ Yaama Sanati, Çev. Kevser Nazli Özburun, Kaknüs Yay., stanbul, 1997 Dulgular ve Adetler, Remzi K. Voltaire, Rado Y. 1980 Galilei, YKY., 2007. Newton, YKY., 2007. Devlet Yönetimi (Çev., M. A. Kara), lke Yay., 2003. Yaratma Cesareti, Metis Y. Postyapisalci Anarizmin Siyaset Felsefesi (Çev., R. G. Ödül), Ayrinti Yay., 2000. Yirminci Asirda Felsefe, Çev.Vahap Mutal, Dergah Yay., stanbul, 1984 Bilim ve ktidar, Tübitak Y. Bilgi Kültürü, Çiviyazilari. deoloji Üzerine, Kuram Y. Airiliin Peygamberleri: Nietzsche, Heidegger, Faucault, Derrida, Çev. Tuncay Birkan, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 1998 deoloji (Çev., E. Özkaya), Doruk Yay., 1999. Dünya Tarihi (Çev., A. enel), mge Kitabevi, 1994. Avrupa Tarihinin Oluumu, Külliyay Yay., Anlambilim, letiim Y. Milliyet Nazariyeleri ve Millî Hayat, Ötüken Yay.,Haz. Halil Açikgöz, stanbul, 1981 Milliyet Nazariyeleri ve Milli Hayat, Ötüken Y. Muasir Avrupa Felsefesi, Milliyet Mat., Ankara, 1933 Deimez Deerler Deien Davranilar, st. Üni. Ed. Fak Y. Felsefeye Giri, Remzi K. Felsefi Antropoloji, nsanin Varlik Yapisi ve Nitelikleri, Ü. Edebiyat Fak. Yay., 1971 Fenomeloji ve Nicolai Hartmann, Ü. Edebiyat Fak. Yay., stanbul, 1976

91

2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2170. _________ _________ _________ Menne, A. Merad, Ali Meray, S.L. Meriç, C _________ _________ _________ _________ Merleau-Ponty, M. _________ ________ Merquior, J.G Mert, N Meslier, J Mevlana _________ _________ _________ _________ Meyer, Thomas Mignon, G nsan Felsefesi, Remzi K. nsan ve Hayvan, Dünya ve Çevre, nsan ve Hayvanin Varlik Yapisinda Ortaya Çikan Zit Fenomenler, Ü. Edebiyat Fak. Yay., stanbul, 1979 Kant ve Scheler'de nsan Problemi, st.Üniv.Ed.Fak. Y. Mantia Giri, Elis Yay., Ankara, 2005 Çada slam (Çev., C. Akalin), letiim Yay.,1993. Toplumbilim Üzerine, Hil Y. Kirk Ambar., letiim Yay., 1998. Kültürden rfana, nsan Yay., stanbul, 1986 Saint- Simon lk Sosyolog, lk Sosyalist, letiim Yay., stanbul,1995 Sosyoloji Notlari, letiim Yay., 1993. Umrandan Uygarlia, letiim Yay., stanbul, 1996 Alginin Fenomenolojisine Önsöz, Çev. Medar Atici, Afa Yay., stanbul 1994Fenomenoloji ve nsan Bilimleri, 1983, Ankara. Alginin Öncelii ve Onun Felsefi Sonuçlari, Kabalci Y. 2006 Foucault, Çev.Nurettin Elhüseyni, Afa Yay., stanbul, 1986 Laiklik Tartimalarina Kavramsal Bit Baki, Balam Yay., stanbul, 1994 Akli Selim, Çev. Abdullah Cevdet Karlida, Devlet Mat., stanbul, 1929 Metis Y. Divan-i Kebir I-VII, Haz. Abdülbaki Gölpinarli, Kültür Bak., Ankara, 2000 Fihi Mafih, MEB, Y. Mesnevi erhi I-VI, Haz. Abdülbaki Gölpinarli, Kültür Bak., Ankara, 2000 Mesnevî Tercümesi ve erhi, Çev. efik Can, 1-6, Ötüken Yay., stanbul, 20032004 Mesnevî Tercümesi ve erhi, Ter. Ahmed Avni Konuk, 9 cilt, Haz. Mustafa Tahrali-Selçuk Eraydin, stanbul, 2002-20007 Sosyal Demokrasinin Gelecei, SODEV, 2005. slam Sanatlari, Çev. Burhan Toprak, Güzel Sanatlar Akademisi Yay., stanbul, 1943

92

2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184. 2185. 2186. 2187. 2188. 2189. 2190. 2191. 2192. 2193. 2194. Michael, T Michel, A. Michel, G Milburn, M Mill, J. Stuart _________ _________ Millet, L Mills, C. W Mills, Wright Minogue, K.R. Misses L. Von _________ Mitchell, W.J.T. Moeller, C Moles, A Monk, R Monod, J. Montaigne Montesquieu _________ _________ Moore, S.W Moran, B. Nietzsche, Çev.Çetin Türkyilmaz, Altin Yay., stanbul, 2007 Feminizm, letiim Y. Sartre Yillarim, Çev. Zihni Küçümen, Adam, stanbul, 1985 Kamuoyu ve Siyaset, Çev. Ali Dönmez-Veli Duyar, mge Yay., Ankara, 1998 Faydacilik (Çev., N. Cokunlar), MEB Yay., 1986. Hürriyet, MEB Özgürlük Üstüne (Çev., A. Ertan), Belge U. Yay., 2000. Metafizik, Çev. Talip Karakaya, Elis Yay., Ankara, 2004 Toplumbilimsel Düün, Çev. Ünsal Oskay, Kültür Bak. Yay., 1979 ktidar Seçkinleri (Çev., Ü. Oskay) Bilgi Yay., 1974. Çada Siyaset Felsefecileri, Remzi K. Sosyalizm, Liberte Yay., 2007. Bürokrasi (Çev., F. Ergin), Liberte Yay., 2000. konoloji, Paradigma Y. Tabiatüstünün Bilinmemesi, Çev. Mehmet Toprak, Remzi Kitabevi, stanbul, 1969 Belirsizin Bilimleri, Çev. Nuri Bilgin, YKY., stanbul, 1993 Wittgenstein: Dahînin Görevi, çev. Berna Kilinçer, Tülin Er, Kabalci Yay., stanbul, 2005 Raslanti ve Zorunluluk, Dost Kitabevi Y. Denemeler, Cem Y. ran Mektuplari (Çev., M. Göklü), Anka Yay., 2001. Kanunlarin Ruhu I. II. (Çev., F. Batla), Toplumsal Dönüüm Y., 1998. Romalilarin yükseli ve Düüü, Söylem Yay., 1985. Marx, Engels, Lenin'de Devlet Kavrami, Çev. Ahmet Cumbur Aytulun, Teori Yay., stanbul, 1976 Edebiyat Kuramlari ve Eletiri, Cem Y. 1983.

93

2195. 2196. 2197. 2198. 2199. 2200. 2201. 2202. 2203. 2204. 2205. 2206. 2207. 2208. 2209. 2210. 2211. 2212. 2213. 2214. 2215. 2216. 2217. 2218. _________ More, T Morgan, L.H. Morin, E. _________ Morris, D. _________ _________ Mortley, R. Mosca, G Mounier, E Mousse, Ch. Muhyiddin-i Arabi Mulhall, S. Murdoch, I _________ Murphy, J.W. Musgrav, A Musil, R. Musluhiddin Muhammed Mussolini Mustafa Fevzi Mustafa Sabri-Musa Carullah Muta, M.C Edebiyat Üzerine, letiim Y. 2004. Utopia, Çev: S. Eyüpolu-V. Günyol-M. Urgan, Çan Yay., stanbul 1964 Eski Toplum I-II, Payel Y. 1986-7. Avrupa'yi Düünmek, Afa Y. 1988 Kaybolmu Paradigma, Birey Toplum Y. 1985 nsanat Bahçesi, Sander Y. 1970 Çiplak Maymun, Sander Y. 1972 Sevmek Dokunmaktir, Sander Y. 1977 Fransiz Düünürleriyle Söyleiler, mge Kitabevi Siyasi Doktrinler Tarihi, Eski Çadan Zamanimiza Kadar, Çev. Samih Tiryakiolu, Varlik Yay., stanbul 1963 Varolu Felsefesine Giri, Çev. Serdar Rifat Kirkolu, Alan, stanbul, 1986 Yapibozum ve Pragmatizm, Sarmal Y. Füsüs ül-Hikem, MEB, Y. Heidegger ve Varlik ve Zaman, Salmal Y. Ate ve Güne, Çev. Serdar Rifat Kirkolu, Ayrinti Yay., stanbul, 1992 Sartre, Yazarlii ve Felsefesi, De Y. Postmodern Sosyal Analiz ve Postmodern Eletiri, Paradigma Y. Saduyu, Bilim ve Kukuculuk, Göçebe Yay., stanbul, 1998 Niteliksiz Adam I-II, YKY, 1999-2009. slam ve Sosyoloji (Çev., S. ener), Akabe Yay., 1987. Faizm (Çev., H.Tuncay v.d. ), Toker Yay., 1998. Vahdet-i Vücûd Meselesi, Haz. M.Kanik-F.Zehra Kavukçu, Hece Yay., Ankara, 2003 lâhî Adalet; Sadeletiren: Ömer H. Özalp, 1996 Gabriel Marcel'in Varoluçuluu, Kültür Bak. Yay., Ankara, 1988

94

2219. 2220. 2221. 2222. 2223. 2224. 2225. 2226. 2227. 2228. 2229. 2230. 2231. 2232. 2233. 2234. 2235. 2236. 2237. 2238. 2239. 2240. 2241. 2242. _________ Mutaharri, Murtaza _________ _________ Muzaffer erif Mücahid, H.T Mühlestein, H. Müteferrika, Nabokov, V. Nagel, E.-Newman, J.R. Nahîfi Mehmet Efendi Nalbantolu, H.Ü.(Yay.Hzrl.) Namik Kemal _________ _________ Nancy, Jean-Luc Nasio, J.D Nasîruddin Tusî Nasr, S. Hüseyin _________ _________ _________ _________ _________ Konya Enerjetizm Felsefe Okulu, Kültür Bak. Yay., Ankara, 1990 Materyalizme Eilim Nedenleri, (Çev., H.Vahidi), . Tebli T. Yay., 1986. Ahlak Felsefesi, Çev. Hasan Almaz, Aaç Yay., stanbul, 2008 Felsefe Dersleri I, Çev. Ahmet Çelik, nsan Yay.,stanbul, 1997 Sosyal Kurallarin Psikolojisi, Alan Y. Farabi'den Abduh'a Siyasi Düünce, Çev. Vecdi Akyüz, z Yay., stanbul, 1995 Utopyacilik ve Marksçi Humanizma, Çan Y. Milletlerin Düzeninde lmi Usüller, Haz. Ömer Okutan, MEB Yay., stanbul, 1990 Edebiyat Dersleri, Ada Y. Gödel Kanitlamasi, Sarmal Y. Yönetenlerin Yönetimi, Tercüman 1001 Temel Eser,, stanbul, 1980 Patikalar, mge Kitabevi Evrak-i Perian, Haz. Raif Karada-Ö. F. Harman, Tercüman 1001 Temel Eser, stanbul, 1967 Modenlemenin Sorunlari(bret gazetesinde çikan makaleler), Haz. Nergiz yilmazsmail Kara, Dergah Yay., stanbul, 2007 Renan Müdafaanamesi, Haz: Doç. Dr. Abdurrahman Küçük, Kültür Bakanlii Yay., Ankara,1988 Özgürlük Deneyimi (Çev., A. U. Kiliç), Ara-lik Yay., 2006. Jacques Lacan'in Kurami Üzerine Be Ders, çev Murat Eren, mge Yay., Ankara, 2007 Ahlak-i Nâsirî, çev. Anar Gabarov-Zaur ükürov, Litera Yay., stanbul, 2007 Bati Felsefeleri ve slâm, Çev. Selâhaddin Ayaz, stanbul, 1985 Bilgi ve Kutsal, Çev. ehabettin Yalçin, z Yay., stanbul, 2001 Felsefe Edebiyat ve Güzel Sanatlar, Çev. Hayriye Yildiz, stanbul, 1989 nsan ve Tabiat, Çev. Nabi Avci,,Yeryüzü Yay., stanbul, 1982 slam Kozmoloji Öretilerine Giri, Çev. Nazife iman, nsan Yay., stanbul, 1985 slam ve Bilim (3 Cilt), Çev. lhan Kutluer, nsan Yay., stanbul, 1989

95

2243. 2244. 2245. 2246. 2247. 2248. 2249. 2250. 2251. 2252. 2253. 2254. 2255. 2256. 2257. 2258. 2259. 2260. 2261. 2262. 2263. 2264. 2265. 2266. _________ _________ _________ _________ Nasuriddin Tusi [Nayir], Yaar Nabi (Haz.) Necatigil, B. Needham, J Netton, I.R Neumann, Christoph K. Nida, E.A. Nietzsche F. _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ slam'da Bilim ve Medeniyet, Çev.Nabi Avci, nsan Yay., stanbul, 1991 Kutsalin Peinde (Çev., S. E. Gündüz), nsan Yay., 1995. Molla Sadra ve lahi Hikmet, Çev.Mustafa Armaan, nsan Yay., stanbul, 1990 Üç Müslüman Bilge, Çev.Ali Ünal, nsan Yay., stanbul, 1985 Ahlak-i Nasirî, Litera Yay., 2006. Atatürkçülük Nedir? Varlik Y. 1963. Mitologya, Gerçek Y. Dounun Bilgisi Batinin Bilimi, Der. A. Nejat Acar-Adnan Akçay- H. Ünal Nalbantolu-Mustafa Yilmazer, Mab Yay., Ankara, 1983 Farabi ve Okulu, Çev. Mehmet Vural, Elis Yay., Ankara, 2005 Araç Tarih Amaç Tanzimat (Çev., M. Erun),Tarih Vakfi Yurt Yay., 2000. Dilbilim Üzerine Tartimalar, st. Üniv. Ed. Fak. Y. 1973. Aforizmalar (Çev., S. Umman), Birey Yay., 2000. Ahlakin Soykütüü Üstüne, Ara Y. Bilim Ve Bilgeliin Savai, mge Kitabevi Böyle Buyurdu Zerdüt, Cem Y. Deccal, Hil Y. Dionysos Dithyramboslari, Kabalci Yay., stanbul, 1989 Ecce Homo, Say Y. Gelecekteki Felsefe, Çev. Ümit Özda, mge Yay., 1991 Gezgin le Gölgesi, Çev. smet Zeki Eyübolu, Olu Yay., stanbul, 1966 Güç stemi, Çev. Sedat Umran, Birey Yay., stanbul, 2002 yinin Ve Kötünün Ötesinde, Ara Y. Mektuplar I, Çev. Sedat Umran, Birey Yay., stanbul, 2007 Niezsche Wagner'e Kari - Wagner Olayi, Ara Y.

96

2267. 2268. 2269. 2270. 2271. 2272. 2273. 2274. 2275. 2276. 2277. 2278. 2279. 2280. 2281. 2282. 2283. 2284. 2285. 2286. 2287. 2288. 2289. 2290. _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Nisbet, Robert Niyazi, M. _________ Nizan, P Nizmülmülk Noll, Justus Nora, K-Hösle, V Novack, George Nozick, Robert Nutku, U. Nuttall, J Ocak, A.Y _________ Ohri, . Oizerman, T Okandan, R. G Putlarin Alacakaranlii, Çev. smet Zeki Eyübolu, Say Yay., stanbul, 2002 Seçilmi Düünceler, Varlik Y. en Bilim, Say Y. Tan Kizillii, mge K. Tarih Üzerine, Say Y. Tragedyanin Douu, Ataç Kitabevi Yazilmami Be kitap çin Önsöz, Çev. Gürsel Aytaç, Say Yay., stanbul, 2003 Yunanlilarin Trajik Çainda Felsefe, Çev. Nusret Hizir, Türkiye Bankasi Kültür Cep Kitaplari, Ankara, 1956 Muhafazakarlik (Çev., M. F. Serenli-K. Bülbül), Kadim Yay., 2007. Türk Devlet Felsefesi, Ötüken Y. slam Devlet Felsefesi, Ötüken Y. Eskiça Maddecileri, Çev. Afar Timuçin, Telos Yay., stanbul 1973 Siyasetname (Çev., N. Bayburtlugil), Dergah Yay., 2003. L. Wittgenstein - O. Pinsent (Çev., A. Dirim), letiim Yay., 2002. Ölü Filozoflar Kahvesi, Çev. Çalar Tanyeri, Asrin Yay., stanbul, 2000 Kizilderili Soykirimi (Çev., M. Beyazit), Özgür Üni. Yay., 2003. Anari, Devlet ve Ütopya, stanbul bilgi Üni. Yay., 2005. nsan Felsefesi Çalimalari, Bulut Y. Ahlâk Üzerine Tartimalar-Etie Giri, Çev. Abdullah Yilmaz, Ayrinti Yay., stanbul, 1997 Alevi ve Bektai nançlarinin slam Öncesi Temelleri, letiim Yay., stanbul, 1996 Türk Sufiliine Bakilar, letiim Yay., stanbul, 1997 Anadolu'nun Öyküsü, Milliyet Y. Felsefe Tarihinin Sorunlari, Çev. Celal A. Kanat, Kabalci Yay., stanbul, 1988 Devletin Menei, stanbul, 1945

97

2291. 2292. 2293. 2294. 2295. 2296. 2297. 2298. 2299. 2300. 2301. 2302. 2303. 2304. 2305. 2306. 2307. 2308. 2309. 2310. 2311. 2312. 2313. 2314. _________ Okay, O _________ Oktay, A. ________ Oktay, A.S Okumu, M Okutan Cevat O'leary, De Lacy Olguner, F _________ _________ _________ _________ Omay, E. Onaran, B-Garan, M (Der.) Onay, Hamdi Ong, W.J. Ongun, C.S _________ _________ _________ _________ _________ Devletin Ahlâki Cepheleri Hakkinda lkça Filozoflarinin Teorik Görüleri, smail Akgün Basimevi, stanbul, 1974 Bati Medeniyeti Karisinda Ahmet Mithat Efendi, Baylan Mat., Ankara, 1975 lk Türk Pozitivist ve Natüralisti: Beir Fuad, Dergah Yay., stanbul, 1969 Türkiye'de Popüler Kültür, YKY. 1993. Toplumcu Gerçekçiliin Kaynaklari, BFS Y.1986. Kinalizade Ali Çelebî ve Ahlak-i Alâîsi, z Yay., stanbul, 2005 Kur'an'in Felsefi Okunuu, bn Sina Örnei, Aratirma Yay., Ankara, 2003 Cumhuriyetçi Paradigma Paradigmatik Cumhuriyet, Paradigma Yay., 2006. slam Düüncesi ve Tarihteki Yeri (Çev., Y. Kutluay ­H. Yurdaydin), Pinar Yay., 2003. Bati ve slam Dünyasinda Eflatun'un Timaios'u, SÜ. lahiyat Fak. Yay., Konya, 1990 Bati ve slam Kaynaklari Iiinda Platon, Kültür Bak. Yay., Ankara, 1987 Farabi, Kültür Bak. Yay., Ankara, 1985 Türk-slam Düüncesi Üzerine, Akademi Kitabevi, zmir, 1993 Üç Türk-slam Mütefekkiri bn Sina, Fahreddin Razi, Nasireddin Tusi Düüncesinde Varolu, Üçdal Neriyat, stanbul, 1984 Felsefe Notlari, Epsilon Yay., stanbul, 2006 Çaimiz Üzerine Düünceler, Kitapcilik Ltd. Ortaklii Yay., stanbul, 1966 hvan-i Safa'da Varlik Düüncesi, nsan Yay., 1999. Sözlü ve Yazili Kültür, Metis Y. 1995. Ahuramazda Böyle Dedi, Çeltüt Mat., stanbul, 1960 Allah Fikrinin Tekamülü-Taassup Dümanlari ve Laiklik Kavramlari, Semih Lütfi Kitabevi, stanbul, 1934 Buda ve Konfüçyüs, Tefeyyüz Kitabevi, stanbul, 1941 Büyük Adam Olmak, nkilap Kitabevi, stanbul,1940 Büyük Filozoflar Ansiklopedisi, 4 Cilt, stanbul 1. C., 1958; 2. C., 1959; 3. C., 1968; 4. C., 1969. Estetik, Kanaat K., stanbul 1931; 2. Bsk., Remzi Kitabevi, stanbul, 1972

98

2315. 2316. 2317. 2318. 2319. 2320. 2321. 2322. 2323. 2324. 2325. 2326. 2327. 2328. 2329. 2330. 2331. 2332. 2333. 2334. 2335. 2336. 2337. 2338. _________ _________ _________ _________ _________ _________ Onimus, J Oppenheimer, J.R. Orhan Sadettin Orkun, H.N. Orman, S Orman, Sabri Ormsby, E. Lee Orwel, George Osborne, Peter Osborne, R Ozankaya, Ö Öcal, Ögel, B _________ _________ Öün, S.S Ökçesiz, H _________(Hzrl.) Felsefe ve çtimaiyat Notlari, Absait Basimevi, stanbul, 1935 Felsefe ve Sosyoloji, nkilap Kitabevi, stanbul, 1943 Hz. Muhammed'in Felsefesi, Okat Yay., stanbul 1967 nsanlar ve Ahlaklar, Okat Yay., stanbul, 1970 Mehur Filozoflar, Nebiolu Yay., stanbul, 1969 Tanri Anlayii, Remzi Kitabevi, stanbul, 1978 limler ve deolojiler, Çev. Fahrettin Aslan, Umran Yay., Ankara, 1978 Bilim ve Saduyu, Bilgi Y. 1965. Felsefe Tarihi Usulü Hakkinda Bir Etüd, Devlet Mat., stanbul, 1930 Eski Türk Yazitlari, Türk Dil Kurumu Y. Gazali Hakikat Aratirmasi, nsan Yay., stanbul, 1986 Gazali, nsan Yay.,1986. slam Düüncesinde lahi Adalet Sorunu (Çev., M. Özdemir), Kitabiyat, 2001. Hayvan Çiftlii (Çev., S. Demir), ule Yay., 2001. Eletirel Baki, Dost Yay., Felsefeye Yeni Balayanlar çin, Çev. Doan ahiner, Milliyet, 1996 Türkiye'de Laiklik: Atatürk Devriminin Temeli, Ankara, 2000 Kemal Paazade'nin Felsefi ve Kelami Görüleri, Kültür Bak. Yay., Ankara, 2000 Türklerde Devlet Anlayii, Babakanlik Basimevi, Ankara,1982 Türk Mitolojisi, I. Cilt, TTK. Y. 1998. Türk Kültürünün Gelime Çalari I-II, MEB, 1992-3. Türkiye'de Cemaatçi Milliyetçilik ve Nurettin Topçu, Dergah Yay., stanbul, 1992 Sivil taatsizlik, Afa, stanbul, 1994 Adalet Sempozyumu Bildirileri, st. Barosu Y.

99

2339. 2340. 2341. 2342. 2343. 2344. 2345. Öktem, M. N-Türkba, A.U Öktem, M. N _________ _________ _________ _________ Öktem, Ü Felsefe, Sosyoloji, Hukuk ve Devlet, Der Yay., 2003 Fenomenoloji ve Hukuk: Hukukun Özü Sorunu, stanbul, 1982 Hallac-i Mansur, Hosrasan Yay., stanbul, 2006 Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi, stanbul, 1983 Özgürlük Sorunu ve Hukuk, ÜHF.Yay., Sulhi Garan Mat., stanbul, 1977 Sosyolojinin ve Felsefenin Verileriyle Devlet ve Hukuk Felsefesi Akimlari, stanbul, 1993 Paul Janet'in `Metafizik ve Psikolojinin lkeleri' Kitabinin Bilim Felsefesine Giri Adli Birinci Bölümündeki lk Dört Kismin Babanzade Tarafindan Yapilmi Çevirisi Üzerine Bir nceleme, maj Yay., Ankara, 1997 Bilim Felsefesine Giri, maj Y. Heidegger Kitabi, Agora Kitaplii, stanbul, 2004 Aristoteles, Say Yay., stanbul, 2007 Sivil Kadin, Vadi Yay., Ankara, 1996 Bütün Dörtlükler, Çev. Sabahattin Eyubolu, Cem Y. 1973. Sanat ve Edebiyat Yazilari, Bilgi Y. 1990. Dil Konusunda Yazilar, Bilgi Y. 1989. Gönüller Sultani Hazreti Mevlana, Fati Y. Biçim Sorunu, nsancil Y. 2003. Descartes'da Metafizik uur ve Metafizik, Ate Basimevi, stanbul, 1951 Bilimlerde ve Sanatta Diyalektik, Belge Yay., stanbul, 1986 Canlilarin Diyalektii ve Yeni Evrim Teorisi, Gençlik Basimevi, stanbul,1997 Geleneksel Çin Felsefesi: Mao Zedung ve Sosyal Karar Teorisi, Belge Yay., stanbul, 2007 Klasik Mantik, Ayyildiz Mat., Ankara 1970 Felsefe Yolunda Düünceler, Akça Y. Fransiz Sosyoloji Okuluna Göre Mantiin Menei Problemi, MEB

2346. 2347. 2348. 2349. 2350. 2351. 2352. 2353. 2354. 2355. 2356. 2357. 2358. 2359. 2360. 2361.

_________ Ökten, K.H _________ Ömer, Ç Ömer Hayam Ömer Seyfettin _________ Önder, M. Öndin, N. Öner, M.Y _________ _________ _________ Öner, N _________ _________

100

2362. 2363. 2364. 2365. 2366. 2367. 2368. 2369. 2370. 2371. 2372. 2373. 2374. 2375. 2376. 2377. 2378. 2379. 2380. 2381. 2382. 2383. 2384. 2385. _________ _________ _________ Öner, Y. _________ Öngel, B. _________ Öngören, F Örs, Y Öymen, M.M.R Öz, M Özakpinar, Y _________ Özarslan, A.D. Özbalci, M Özbay, _________ Özbek, S. _________ _________ Özbilgen, E Özcan, H Özcan, M.E Özcan, Z nsan Hürriyeti, Kültür Bakanlii Y. Tanzimattan Sonra Türkiye'de lim ve Mantik Anlayii, AÜFYay., Ankara 1967 Dil Üzerine, ISBN: 975-98672-0-6. Geleneksel Çin Felsefesi Mao Çe-Tung ve Sosyal Karar Teorisi, Kendi Y. Pozitivizmi Eletirmek/ Frank, P.: Doa Bilimlerinde Pozitivizm slamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Türk Tarih Kurumu Y. Türk Mitolojisi, Türk Tarih Kurumu Y. Türk Mizahi ve Hicvi, Türkiye Bankasi Yay., Ankara, 1983 Bilimsel Felsefenin Iiinda, Öteki Yay., Ankara, 1998 Alman Filozofisi, stanbul Mat., stanbul, 1972 Osmanlida Çözülme ve Gelenekçi Yorumculari, Dergah Yay., stanbul, 1999 slam Medeniyeti ve Türk Kültürü,Kubbealti Neriyat, stanbul, 1999 Kültür Deimeleri ve Batililama Meselesi, TDV. Yay., Ankara, 1999 Sanat ve Sosyoloji, Balam Y. 2005. Yahya Kemal'in Duygu ve Düünce Dünyasi, Samsun, 1990 Güzellik Felsefesi, Güven Basimevi, stanbul, 1950 Türk'ün Felsefesi ve Milliyetçilii, stanbul Mat., stanbul, 1951 deoloji Kuramlari, Bulut Y. Irkçilik, Bulut Y. Taniklarda Sokrates, Telos Y. Pozitivizmin Kiskacinda Türkiye, Aaç Yay., stanbul, 1994 Maturidi'de Bilgi Problemi, Marmara Üniv. lahiyat Fak. Vakfi Yay., stanbul, 1993 Jean Paul Sartre'in Özgürlüün Yollar'inda Anlati Kiisi ve Toplumsal Özne Olarak Birey, Kültür Bak. Yay., Ankara, 2000 Augustinus'ta Tanri ve Yaratma, Alfa Yay., stanbul, 1993

101

2386. 2387. 2388. 2389. 2390. 2391. 2392. 2393. 2394. 2395. 2396. 2397. 2398. 2399. 2400. 2401. 2402. 2403. 2404. 2405. 2406. 2407. 2408. 2409. _________ Özdalga, Haluk Özdemir, E. Özdemir, _________ _________ Özdemir, M. N Özdemir, M.Ç. (Ed.) _________(Ed.) Özdemir, .-Yükselmi, M. Özden, H.Ö _________ _________ Özdenören, A. Özel, Özgen, M.K Özgül, H Özkan, S. Özkök, E. Özlem, Doan _________ _________ _________ _________ Teolojik Hermenötik, Alfa Yay., stanbul, 1998 Sosyal Demokrasinin Kuruluu, mge Kitabevi, 2001. Yazi ve Yazinsal Türler, Varlik Y. 1983. Postmodern Düünceler, Kaynak Yay., stanbul, 2002 Çevre ve Din, Çevre Bakanlii Y. Yalniz Gezegen, Kaynak Yay., stanbul, 2001 Türk Devlet Felsefesi, Ötüken yay, stanbul, 1993 Sorgulanan Sosyoloji, Eylül Y. Sosyoloji ve Gelecei, Eylül Y. Çevre sorunlari ve slam, Diyanet leri Y. Estetik ve Tarih Felsefesi Açisindan Yahya Kemal, Kültür Bakanlii Yay., Ankara, 2001 bn Sina-Descartes-Metafizik Bir Karilatirma, Dergah Yay., stanbul, 2001 Ak Felsefesi, Ari Sanat Yay.,stanbul, 2007 Devlet ve nsan, Nehir Y. Üç Mesele (Teknik, Medeniyet, Yabancilama), Düünce Yay., stanbul, 1978 Farabi'de Mutluluk ve Ahlak likisi, nsan Yay., stanbul, 1997 Felsefe Yeni Görüler, Güzel stanbul Mat., Ankara, 1966 Schopenhauer, Ötüken Y. 2006. Sanat, letiim ve ktidar, Tan Y. 1982. Bilim Felsefesi (Ders Notlari), nkilap Y. Bilim, Tarih ve Yorum, nkilap K. Doa Bilimleri ve Kültür Bilimleri, Ara Yay., stanbul, 1992 Etik ­Ahlak Felsefesi-, nkilap Y. Felsefe ve Doa Bilimleri, Dou Bati Y.

102

2410. 2411. 2412. 2413. 2414. 2415. 2416. 2417. 2418. 2419. 2420. 2421. 2422. 2423. 2424. 2425. 2426. 2427. 2428. 2429. 2430. 2431. 2432. 2433. _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________(Derl.) Özlem, D.-Çotüksöken, B. Özlem, D-Ökçesiz, HArgun, (Haz) Özouz, Y. Öztürk, A Öztürk, M Özügül, O. (Haz.) Özünlü, Ü. Paksüt, F Palmer, R Pamuk, . Panofsky, E _________ Felsefe ve Tin Bilimleri,stanbul,1994 Felsefe Yazilari, Anahtar Kitaplar, 1993. Hermeneutik ve iir, iirden Y. Kavramlar ve Tarihleri I-II, nkilap Y. Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi, Remzi K. Liseler çin Mantik, 1999 Mantik, Ara Y. Max Weber'de Bilim ve sosyoloji, Ara Y. Metinlerle Hermeneutik Dersleri I-II, nkilap K. Siyaset, Bilim ve Tarih Bilinci, nkilap Y. Tarih Felsefesi, Ege Üniv. Ed.Fak. Y. Hermeneutik (yorumbilgisi) Üzerine Yazilar, Ark Y. Bedia Akarsu Armaani, nkilap K. Vehbi Hacidadirolu Armaani, Everst Yay,. stanbul, 2002 Max Frisch'de Hayat ve nsan Sorunu, st. Üni. Ed. Fak. Y. 1975. Ötüken Türk Kitabeleri, MEB Yay., stanbul, 1996 Tarih Felsefesi, Babakanlik Basimevi, Ankara, 1999 Yapisalcilik Üstüne, De Y. 1985. Edebiyatta Dil Kullanimlari, Doruk Y. 1997. Platon ve Platon Sonrasi, Kültür ve Turizm Bak. Yay., Ankara, 1982 Hermenötik, Çev. brahim Görmez, Ankara Yay., stanbul, 2002 100 Soruda Osmanli-Türkiye ktisadi Tarihi, Gerçek Y. 1988. Hümanist Bir Bilim Dali Olarak Sanat Tarihi, Çev. Arife Batur-Selçuk Batur, TÜ Mimarlik Fak. Yay., stanbul, 1968 Gotik Mimarlik ve Skolastik Felsefe, Ara Y.

103

2434. 2435. 2436. 2437. 2438. 2439. 2440. 2441. 2442. 2443. 2444. 2445. 2446. 2447. 2448. 2449. 2450. 2451. 2452. 2453. 2454. 2455. 2456. 2457. Pareto, Vilfredo Parkinson, C.N. Parlak, N.-Atmaca, T. (Hazrl.) Parmaksizolu, Pascal Passeron, R. Paulhan, F _________ Pazarli, O _________ _________ _________ Pears, D. Peirce, Charles Sanders Peker, H Pena-Ruiz, Henri Peter, W Peters, F.E. Pettit, Philip Peyami Safa _________ _________ _________ _________ Seçkinlerin Yükselii ve Düüü (Çev., M. Z. Doan), Dou-Bati Yay., 2005. Siyasal Düüncenin Evrimi, Remzi K. Türkistan'in Piri Hoca Ahmed Yesevi ve Külliyesi, Tika Y. Türklerde Devlet Anlayii (1299-1789), Babakanlik Basimevi, Ankara, 1982 Düünceler, Çev. . Z. Eyüpolu, Olu Yay., stanbul, 1966 Sürrealizm Ansiklopedisi, Remzi K. Ahlâkin Ahlâksizlii, Çev. Mehmet Naci Ecer, Remzi Kitabevi, stanbul, 1946 nsan Ve Onun Kendisi, Cemiyet ve Kâinat Karisindaki Durumu, Çev. Mehmet Necati Acar, Vakif Kitabevi, stanbul, 1936 Felsefe Ödevleri, Maarif Basimevi, stanbul, 1945 slam'da Ahlak, Remzi Kitabevi, stanbul, 1972 Metinlerle Felsefe Tarihi, Ülkü Basimevi, stanbul, 1950 Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi, 1980. Wittgenstein: Afa Y. Mantik Üzerine Yazilar, Öteki Yay., bn Sina'nin Epistemolojisi, Arasta Yay., Bursa, 2000 Laiklik Nedir? (Çev., Ü. Denkurt), Genda-Kültür Yay., 2007. Sosyal Bilim Düüncesi ve Felsefe, Çev. Ömer Demir, Vadi Yay., Ankara, 1994 Antik Yunan Felsefesi Terimleri Sözlüü, Paradigma Y. Cumhuriyetçilik (Çev., A. Yilmaz), Ayrinti Yay., 1998. Dou-Bati Sentezi, Yamur Yay., stanbul, 1978 Mistisizm, Babiali Y. 1961 Felsefe Buhran, Çiir Mecmuasi Neri, Ankara, 1939 Sosyalizm, Marksizm, Komünizm, Ötüken Yay., stanbul, 1971 Türk nkilabina Bakilar, stanbul, Ötüken Yay., 1990

104

2458. 2459. 2460. 2461. 2462. 2463. 2464. 2465. 2466. 2467. 2468. Piaget,J. _________ _________ Picard, E. Piccon, G Pieper, A. Pierson, Christopher Planck,M. Platon _________ _________ Epistemoloji ve Psikoloji, Sarmal Y. Genetik Epistemoloji, Birey ve Toplum Y. Yapisalcilik, Dost Kitabevi Y. 1982. lim, Remzi K. Çada Felsefe, Çev. Bertan Onaran-Mahmut Garan, Kitapçilik ti. Yay., stanbul, 1966 Etie Giri, Ayrinti Y. Modern Devlet (Çev., D. Hattatolu), Çiviyazilari, 2000. Modern Doa Anlayii ve Kuantum Teorisine Giri, Alan Y. Alkibiades I, MEB, Y. Büyük Hippias, MEB, Y. Büyük Klasikler: Küçük Hippias, Minos, Theages Rakipler, Lysis, Lakhes, Kharmides, Protagoras, Kriton, Hipparkhos, Kleitophon, Gorgias, Büyük Hippias, Hürriyet Yay., stanbul, 1975 Cumhuriyet, Çev. H. Saffet Engin, Siralar Basimevi, stanbul, 1950 Devlet Adami, MEB, Y. Devlet, Remzi K. Diyaloglar I ve II, Remzi Kitabevi, stanbul, 1986 Epinomis, Çev. Adnan Cemgil, MEB, stanbul, 1943 Euthpron, MEB, Y. Euthydemos, MEB Gorgias, Çev.Reyhan Erben, MEB, stanbul, 1946 Hipparkhos ve Kleitophon, Çev. Zafer Talikliolu, MEB, stanbul, 1943 kinci Alkibiades, MEB, Y. on , Çev. hsan Bozkurt, MEB, stanbul, 1942 Kharmides, Çev. Nurettin azi Kösemihal, MEB, stanbul, 1949

2469. 2470. 2471. 2472. 2473. 2474. 2475. 2476. 2477. 2478. 2479. 2480.

_________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________

105

2481. 2482. 2483. 2484. 2485. 2486. 2487. 2488. 2489. 2490. 2491. 2492. 2493. 2494. 2495. 2496. 2497. 2498. 2499. 2500. 2501. 2502. 2503. 2504. _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Plehanov; G.V Plotinos Kratylos, Çev. Suad Yakub Baydur, MEB, stanbul, 1944 Kriton, Çev. Zafer Taliolu, MEB, stanbul, 1942 Küçük Hippias, MEB, Y. Lakhes, Çev. Nureddin azi Kösemihal, MEB, stanbul, 1942 Lysis, Çev. Sebahattin Eyüpolu, MEB, stanbul, 1942 Mektuplar, MEB, Y. Menexenos, MEB, Y. Menon, Çev. Ahmet Cevizci, Gündoan Yay., Ankara, 1994 Minos, Çev. Hamdi Varolu, MEB, stanbul, 1943 Parmenides, Ara Y. Phaidon, MES, Y. Phaidros, MEB, Y. Philebos, MEB, Y. Protagoras, Çev.Nurettin azi Kösemihal, MEB, stanbul,1943 Rakipler, Çev.Hamdi Varolu, MEB, stanbul, 1943 Sofist, Çev. Mehmet Karasan, MEB, stanbul, 1943 Sokrates'in Savunmasi, MEB, Y. ölen, Remzi K. Theages, MEB, Y. Theaitetos, Çev. Macit Gökberk, MEB, stanbul, 1945 Timaios, MEB, Y. Yasalar I-II, Ara Y. Materylizm Üzerine Üç Deneme, Çev. Mehmet Dündar, Kaynak, stanbul, 1987 Enneadlar, Ruh ve Madde Y.

106

2505. 2506. 2507. 2508. 2509. 2510. 2511. 2512. 2513. 2514. 2515. 2516. 2517. 2518. 2519. 2520. 2521. 2522. 2523. 2524. 2525. 2526. 2527. Plutarchos _________ _________ Poggi, Gianfranco Poincaré, H _________ _________ _________ Polanyi, K. Politzer, G _________ _________ Poole, R Popper, K.R _________ _________ _________ _________ _________ _________ Porphyrios Porzig, W. Pospelov, G. Lykurgos'un Hayati, Çev. S.Eyüpolu-Vedat Günyol, Çan Yay., stanbul, 1967 Paralel Yaamlar: skender ve Caesar, çev .Furkan Akdemir, Alfa Yay., stanbul, 2007 Yaamlar XXI, MEB (Cumhuriyet) Modern Devletin Geliimi, stanbul bilgi Üni. Yay., 2005. Bilim ve Hipotez, Çev. Fethi Yücel, MEB, stanbul, 1964 Bilim ve Metot, Çev. Hamdi R. Atademir-Süleyman Ölçen, MEB, stanbul, 1951 Bilimin Deeri, MEB Son Düünceler, MEB Büyük Dönüüm, Alan Y. Felsefenin Temel lkeleri, Çev. F. Karagözolu, Sosyal Yay., stanbul, 1974 Marksist Felsefe Dersleri, Çev. Galip Üstün, Sosyal Yay., stanbul, 1969 Felsefenin Balangiç lkeleri (Çev., E. Aytekin), Sosyal Yay., 1989. Ahlâk ve Modernlik, Çev. Mehmet Küçük, Ayrinti Yay., stanbul, 1993 Açik Toplum ve Dümanlari (iki cilt),Türk Siyasi limler Dernei Y. Bilimsel Aratirmalarin Mantii, YKY., 2003. Bilimsel Aratirmanin Mantii, Çev. lknur Aka-brahim Hizan, YKY, stanbul, 1998 Daha yi Bir Dünya Arayii, Çev. Ali Nalbant, YKY, stanbul, 2002 Hayat Problem Çözmektir (Bilgi, Tarih ve Politika Üzerine), Çev. Ali Nalbant, YKY, stanbul, 2005 Özgürlüün En Büyük Dümani Eitlik (Çev., C. Aksoy), Plato Yay., 2006. Tarihselciliin Sefaleti, nsan yay. sogoji, Çev.Hamdi Ragip Atademir, Atademir Yay., Konya, 1948; Çev.Betül Çotuksöken, Remzi Kitabevi, stanbul, 1986 Dil Denen Mucize, TDK, 1995. Edebiyat Bilimi I-II, Bilim ve Sanat Y. 1984-5.

107

2528. Postman, N. ­ Chomsky N. ­ Baudrillard, J. ­ Foucault, M. ­ McLuhan, M. ­ Zizek, S. ­ Lacan, J. Poulantzas, Nicos Pound, E Poyraz, H. _________ Pöggeler, O.- Alleman, B. Pöggeler Prelot, M. Prens Sabahaddin Prigogine, I.-Stengers,I. Propp, V. Protreptikos Proudhon Proust, M. Kadife Karanlik 21. Yüzyil letiim Çaini Aydinlatan Kuramcilar, SuYay., 2003

2529. 2530. 2531. 2532. 2533. 2534. 2535. 2536. 2537. 2538. 2539. 2540. 2541.

Faizm ve Diktatörlük (Çev., A. nsel), letiim Yay., 2004. Konfüçyüs, Çev. Ahmet Yücel, Hece Yay., Ankara, 2003 Dil ve Ahlak, Vadi Y. Hacivat'in Hüznü, Vadi Y. Heidegger Üzerine ki Yazi, Paradigma Y. Heidegger Üzerine ki Yazi, Gündoan Y. Politika Bilim, Varlik Y. 1972 Türkiye Nasil Kurtarilabilir? ve zahlar, Haz. Fahri Unan, Ayraç Yay., Ankara, 1999 Kaostan Düzene, z Y. Masalin Biçimbilimi, BFS Y. Felsefe Yapmaya Çari-Aristoteles, Çev. Ali Irgat, Afa Yay., stanbul, 1996 Mülkiyet Nedir?, Çev. Vedat Gülen Üretürk, Ararat, 1969 Kayip Zamanin zinde: Çiçek Açmi Genç Kilarin Gölgesinde1996/ Guermantes Tarafi 1977/ Sodom ve Gomorra 1997/ Swann'larin Tarafi 1999/ Mahpus 2001/ Albertine Kayip 2001/ Yakalanan Zaman 2001 YKY. Pythagoras'in Manzum Altin Sözleri, Çev. Fazil Çubukcu, Kültür Mat., zmir, 1955 Gargantua, Cem Y. 1973. Toplum Bilimlerinde Yorumcu Yaklaim, Çev: Taha Parla, Deniz Y. 2008. Lukacs, Çev. Ender Ateman, Alan Y. 1984 slam ve Çadalik (Çev., M. H. Kirbaolu), Ankara Okulu Yay., 1996. htiyacimiz olan Felsefe, Çev. Nejdet Kandemir, Plato Yay., stanbul, 2005 Bencilliin Erdemi, Çev. Nejdet Kandemir, Plato Yay., stanbul, 2007 Kapitalizm (Çev., N. Kandemir), Plato Yay., 2004. Felsefeye Giri, Ege Üniv. Y.

2542. 2543. 2544. 2545. 2546. 2547. 2548. 2549. 2550.

Pythagoras Rabelais Rabinov, P.Sullivan, W. (Derl.) Raddatz, F.J Rahman Fazlur Rand, A _________ _________ Randall-Buchler

108

2551. 2552. 2553. 2554. 2555. 2556. 2557. 2558. 2559. 2560. 2561. 2562. 2563. 2564. 2565. 2566. 2567. 2568. 2569. 2570. 2571. 2572. 2573. 2574. Rauh, F _________ Ravaisson, F Rawls, John _________ Read, H _________ _________ Redeker, H. Redhead, Brian Reich, W _________ _________ Reichenbach, H _________ _________ Reijen, W Reinisch, Leonhard Renan, E _________ Renda, G. vd. (Hzrl.) Reuchlin, M. Reyhani, N. (Ed.) Reymond, A Ahlâk Tecrübesi, Çev. Z. Fahri Findikolu, Devlet Basimevi, stanbul, 1936 Kant'in Pratik Felsefesi, Çev. Mehmed zzet, stanbul, 1919 Alikanlik Hakkinda, Çev. Nezahat Tanç, MEB Yay., stanbul, 1946 Halklarin Yasasi, stanbul Bilgi Üni. Yay., 2005. Siyasal Liberalizm, stanbul Bilgi Üni. Yay., 2005. Sanat ve Endüstri, Endüstriyel Tasarimin lkeleri, Çev. Nigan Beyazit, TÜ. Yay., stanbul, 1973 Sanat ve Toplum, Umran Y. 1981. Sanatin Anlami, T. Bankasi Y. Edebiyat Estetii, Kuzey Y. 1986. Siyasal Düüncenin Temelleri (Çev., Ed. H. Özdemir), Alfa Yay., 2001. Cinsel Ahlâkin Boygöstermesi; Çev. Bertan Onaran, Payel, 1970 Cinsel Devrim, Çev. Bertan Onaran, Payel Yay., stanbul, 1974 Faizmin Kitle Ruhu Anlayii, Çev. Bertan Onaran, Payel Yay., stanbul, 1975 lmi Felsefe, Çev. Ziya Somar, Vakif Kitabevi, stanbul, 1935 Bilimsel Felsefenin Douu, Remzi K. Lojistik, Türkiye Basimevi Adorno, Çev. Mustafa Cemal, Belge Yay., 1999 Bilginin Sinirlari, Kale Yay., Nutuklar ve Konferanslar, Çev. Ziya han, MEB Yay., Ankara, 1946 Bilimin Gelecei I-II, MEB Bedrettin Cömert'e Armaan, Hacettepe Üni. Y. 1980. Psikoloji Tarihi, Çev. Selmin Evrim, Anil Y. 1964. Immanuel Kant, Vadi Y. 2006. Lojik Prensipleri Ve Muasir Tenkit, Çev. Hilmi Ziya Ülken, Maarif Mat., Ankara, 1942

109

2575. 2576. 2577. 2578. 2579. 2580. 2581. 2582. 2583. 2584. 2585. 2586. 2587. 2588. 2589. 2590. 2591. 2592. 2593. 2594. 2595. 2596. 2597. 2598. Rich, P Rifat, S Richards, V. Ritter, J Rizatepe, H.-Akinci, S. Ribot, T Richards,V. Rickman, H.P. Ricoeur, P _________ _________ Rifat, H _________ Rifat, M. _________ _________ Riker, William H. Rimbaud, A. Ringer, F. Robbe-Grillet, A. Robinson, J. Rochet, W Rodger, N Rodgers, N.-Thompson Mel Anarist Portreler I,II Çev. Osman Akinhay, Sarmal, (1).1991, (2).1992 Herakleitos: Kapali Bir Söz Ustasi le Buluma Denemesi, YKY, stanbul, 1998 Maletasta, Kaos Y. 1999. Varolu Felsefesi Üzerine, Çev. Hüseyin Batuhan, Ü. Edebiyat Fak., Yay., stanbul, 1954 Yirminci Yüzyil Anglo-Sakson Düüncesinde Felsefe Yaratici Muhayyile Hakkinda Bir Kalem Tecrübesi, Çev. Mustafa ekip Tunç, stanbul 1932 Malatesta, Kaos Y. Anlama ve nsan Bilimleri, Etüt Yay., Zaman Olay Örgüsü Üçlü Mimesis: Zaman ve Anlati, Çev. Mehmet Rifat-Sema Rifat, YKY, stanbul, 2007 Yoruma Dair: Freud ve Felsefe, Çev. Necmiye Alpay, Metis Yay., stanbul, 2007 Söz Edimleri Kurami ve Etik, Çev. Atakan Altinörs, Asa K. 2000. Eflatun, Vakif Kitabevi, stanbul,1935 Heraklit, Vakit Kitabevi, stanbul,1935 Dilbilim ve Göstergebilim Kuramlari, Yazko Y. 1983. Homo Semioticus, YKY, 1996. Genel Göstergebilim Sorunlari, Sözce Y. 1982. Siyasi Manipülasyon Sanati (Çev., H.Yurdakul), Nehir Yay., 1997. Ben Bir Bakasidir, Kirmizi Y. 2008 Weber'in Metodolojisi, Dou Bati Y Yeni Roman, Yazko Y. 1981.. ktisadi Felsefe, V Yayinlari, 1986. Marksist Felsefe Nedir?, Çev. Orhan Sada, Toplum Yay., Ankara, 1967 Siradii Filozoflar, Çev. Nur Küçük, thaki Yay., stanbul, 2007 Sira Dii Filozoflar (Çev., N. Küçük), thaki Yay., 2007.

110

2599. 2600. 2601. 2602. 2603. 2604. 2605. 2606. 2607. 2608. 2609. 2610. 2611. 2612. 2613. 2614. 2615. 2616. 2617. 2618. 2619. 2620. 2621. 2622. Rodis-Levis, Genevieve _________ Rosanvallan, Pierre Rosen, Michael ­ Wolf Jonethen Rosenthal, E. Rosenthal, M-Yudin, P Ross, David Rossi, J.-G. Roszak, T Rothacker, E _________ Rougerie, Jacques Rousseau _________ _________ _________ _________ _________ _________ Rowthorn, B. Ruelle, D Rullmann, M. vd. Russell, B _________ Descartes ve Sosyalizm, (Çev., H. Kenaryol) letiim Yay., 1993 Descartes ve Rasyonalizm, Çev. Haldun Kardol, letiim Yay., stanbul, 1993 Refah Devletinin Krizi (Çev., B. ehirli), Dost Yay., 2004. Siyasal Düünce, Dost Yay., 2005. Ortaçada slam Siyaset Düüncesi (Çev., A. Çaksu), z Yay., 1996. Materyalist Felsefe Sözlüü, Çev. Aziz Çalilar, Sosyal Yay., stanbul 1972 Aristoteles (Çev., A. Arslan ­ vd.), Kabalci Yay., 2002. Analitik Felsefe, Paradigma Y. Bilincin Evrimi, Çev. Bedirhan Muhib, stanbul, 1995 Tarihte Gelime ve Krizler, Çev. Nermi Uygur, stanbul Üniv. Edebiyat Fak., Yay., stanbul, 1955 Tarihselcilik Sorunu, Ara Yay. Paris Komünü (Çev., G. Üstün), letiim Yay.,1993. 6 Kitabile Ruso, Türkiye Y. Emil ya da Eitim Üzerine, Say Y. 2009 limler ve Sanatlar Hakkinda Nutuk nsanlar Arasindaki Eitsizliin Kaynai, Çan Y. tiraflar I-II, MEB Toplum Sözlemesi, Çan Y. Yalniz Gezerin Dülemleri, MEB (Cumhuriyet) Kapitalizm Çeliki ve Enflasyon, Birey ve Toplum Y., 1985. Rastlanti ve Kaos, Tübitak Yay., Ankara, 1994 Kadin Filozoflar I-II, Kabalci Y. Bati Felsefesi Tarihi, I-II-III, Kita Y. Bilim le Din, Çev.Hilmi Yavuz, Varlik Yay., stanbul, 1972

111

2623. 2624. 2625. 2626. 2627. 2628. 2629. 2630. 2631. 2632. 2633. 2634. 2635. 2636. 2637. 2638. 2639. 2640. 2641. 2642. 2643. 2644. 2645. 2646. _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Bilimden Beklediimiz, Varlik Y. Bilimin Toplum Üzerindeki Etkileri, Özgün Y. Bilimin Toplumsal levi, Çev. Erol Esencay, Erenler Mat., stanbul, 1982 Bolevizm, Çev. N. Se, Habora Kitabevi, stanbul, 1967 Di Dünya Üzerine Bilgimiz, Alaz Y. Dünya Görüüm, Çev. Samih Tiryakiolu, Varlik, stanbul, 1977 Dünyamizin Sorunlari, Çan Y. Düünceler, Çaimizin Sorunlari Üstüne, Çev.S. Eyüpolu-V.Günyol, Cem Yay., stanbul, 1972 Eitim ve Toplum Düzeni, Çev. Nail Bezer, Varlik Yay., stanbul 1969 Endüstri Toplumunun Gelecei, Çev.Melih Ölçer,Bilgi Yay., stanbul, 1979 Evlilik ve Ahlâk, Çev. Ender Gürol, Varlik Yay., stanbul, 1963 Felsefe Meseleleri, Remzi Kitabevi ktidar, Deniz Kitaplari Y. lim Cemiyetler ve nsanliin Gelecei, Çev. lhami Kaya, Boaziçi Yay., stanbul, 1974 Mistisizm ve Mantik, Çev. Ayseli Usluata, Varlik Yay., stanbul, 1972 Neden Hristiyan Deilim, Çev. Ender Gürol, Varlik Yay., stanbul, 1962 Rölativitenin Alfabesi, Çev. Vahap Erdodu, Onur Yay., Ankara, 1974 Saadet Yolu, Varlik Y. Sa Duyu ve Atom Savai, Çev. Avni Yakaliolu, Türkiye Bankasi Kültür Yay., Ankara, 1960 Siyasal dealler, Deniz K.Y. Sorgulayan Denemeler, Tübitak Y. Sosyalizm, De Y. Terbiyeye Dair, MEB Varoluçunun Bunalimi, Ataç K.

112

2647. 2648. 2649. 2650. 2651. 2652. 2653. 2654. 2655. 2656. 2657. 2658. 2659. 2660. 2661. 2662. 2663. 2664. 2665. 2666. 2667. 2668. 2669. 2670. _________ Rycroft, C. Ryle, G Sabine, G.H _________ de Sade, M. Sadr, M.B. Safali, L. (Ed.) Sagan, C Sahakian Said Halim Paa Said, Cevdet Said, Cevdet Said, Edward _________ de Saint-Exupery, A. Saiyidain, K.G Salomé, L Sanay, E Sankrityayan, RChattopadhyaya, P vd Saraç, C. _________ _________ Saraç, T. (Haz. ve Çev.) Yetke ve Birey, Cem Y. Psikanaliz Sözlüü, Ara Y. Zihin Felsefesi, Çev. Sara Çelik, Afa Yay., stanbul, 1995 Siyasal Düünceler Tarihi, Çev: I. C. Harun Rizatepe; II. C., Alp Öktem; III. C. Özer Ozankaya, Türk Siyasi limler Dernei Yay., Ankara, 1969 Yakinça Siyasal Düünceler Tarihi (Çev., Ö. Ozankaya), Gündoan Yay., 1991. Akin Suçlari, Çev. Cemal Süreya, Fahir Onger Y. slam ve Filozofi, Hicret Y. Zaman'in Kitabi, YGS Y. Saduyu, Bilim ve Kukuculuk Bilgi Kuramina Tarihsel Bir Giri , Çev.Pelin Uzay, Göçebe Yay., stanbul, 1997 Felsefe Tarihi (Çev., A. Yardimli), dea Yay., 1990. Buhranlarimiz ve Son Eserleri; Haz. M.Erturul Düzda; z, stanbul, 1991 Bireysel ve Toplumsal Deimenin Yasalari (Çev., . Kutluer), nsan Yay., 1986. Bireysel ve Toplumsal Deimenin Yasalari, Çev. lhan Kutluer, nsan Yay., stanbul, 1984 Yersiz Yurtsuz, (Çev., A. Üçler), letiim Yay., 2003. Entelektüel, Ayrinti Y. Küçük Prens, Sander Y. 1976. kbal'in Eitim Felsefesi, Çev. Necmettin Tozlu, Ankara Okulu Yay., Ankara, 2003 Nietzsche, Çev. Nil Erdoan, Versus Yay., stanbul, 2007 Hilmi Ziya Ülken, Kültür ve Turizm Bak. Yay., Ankara, 1986 Budizm ve Felsefe, Çev. Sibel Özbudun, Kuram Yay., stanbul, 1998 Bilim Tarihi, MEB Yay., stanbul, 1983 yonya Pozitif Bilimi, Ege Üniv. Arkeoloji Enst. Yay., zmir, 1971 Salih Zeki Bey, Hayati ve Eserleri, Kizilelma Yay., stanbul, 2001 Rimbaud'nun Mektuplari, Düün Y. 1985.

113

2671. 2672. 2673. 2674. 2675. 2676. 2677. 2678. 2679. 2680. 2681. 2682. 2683. 2684. 2685. 2686. 2687. 2688. 2689. 2690. 2691. 2692. 2693. 2694. Sargin, H. T Saribay, A.Y Sarica, M _________ Sarigöllü, A _________ Sarikavak, K _________ Sariolu, H. Sarp, H.S Sarton, G ________ Sartori, Giovanni Sartre-Camus-Jeanson Sartre-GaraudyHyppolite vd Sartre, J.P _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Küçük Felsefe Tarihi, Bozöyük Basimevi, Bozöyük, 1961 Türkiye'de Modernleme, Alan Yay., 1985 100 Soruda Siyasi Düünce Tarihi, Gerçek Yay., stanbul, 1973 Siyasi Düünce Tarihi, Gerçek Yay., 1993. Çiçero'nun Mektuplarindan Beliren ahsiyeti , Ankara Üniv., DTCF Yay., Ankara, 1971 Lucretius ve Eseri, Yariaçik Cezaevi Mat., Ankara, 1973 Düünce Tarihinde Urfa ve Harran, TDV Yay., Ankara, 1997 Yanyali Esad Efendi, Kültür Bakanlii Yay., Ankara, 1998 bn Rüd Felsefesi, Klasik Y. 2003. Felsefe Tarihi Sözlüü, Ataç Kitapevi, stanbul, 1960 Antik Bilim ve Modern Uygarlik, Çev. Melek Dosay-Remzi Demir, Gündoan Yay., Ankara, 1995 Bilim Tarihinde Yöntem, Doruk Y. 1997 Demokrasi Teorisine Geri Dönü, Türk Demokrasi Vakfi Yay., Ankara, 1993. Sartre Camus Tartimasi, Çev. Bertan Onaran, zlem Yay., stanbul, 1978 Marksizm-Ekzistansializm, Çev. Necati Engez, zlem Y. stanbul,1981 Akil Çai/Özgürlüün YollariI-II, Can Yay., Aydinlar Üzerine, Çev:Aysel Bora, Can Yay., 1997 Aydinlarin Savunusu, Alan Y. Baudelaire, Çev. Bertan Onaran, De Yay., 1964 Bekleyi, Çev. Nazan Dedehayir Halûk Dedehayir, Nobel, 1965 Bir efin Çocukluu, Çev. Eray Canberk, Habora, 1967 Bulanti, Çev. Samih Tiryakiolu, Varlik, 1967 Çaimizin Gerçekleri, Çevl. S. Eyüpolu-V. Günyol, Çan Yay., stanbul, 1961 Edebiyat Nedir, Çev.Bertan Onaran, De Yay., stanbul,1967

114

2695. 2696. 2697. 2698. 2699. 2700. 2701. 2702. 2703. 2704. 2705. 2706. 2707. 2708. 2709. 2710. 2711. 2712. 2713. 2714. 2715. 2716. 2717. 2718. _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Sarup, M de Saussure, F. Savran, Gülnur Sayili, A (Ed.) _________ _________ Sayidian, K.G., Schaeffle, A.E Schaff, A Schauer, F. Schawaraz, F Estetik Üzerine Denemeler, Doruk Y. Gizli Oturum, Çev. Oktay Akbal, stanbul, 1950 mgelem, thaki Yay., 2006 ten Geçti, Çev. Zübetir Bensan, Varlik, 1966 Komünistler Devrimden Korkuyor, Çev. iar Yalçin, Öncü Kitabevi, stanbul, 1969 Materyalizm ve Devrim, Çev. Emin Türk Eliçin, Düün Yay., stanbul, 1962 Sartre Sartre'i Anlatiyor, YKY Siyaset Çarki, Çev. Güzin Sayar, Ataç Kitabevi, stanbul, 1963 Sözcükler, Çev: Selahattin Hilav, Can Yay., 1997 Varlik ve Hiçlik/Fenomenolojik Ontoloji Denemesi, Çev.Turhan Ilgaz, thaki Y. stanbul, 2009 Varoluçuluk, Çev. Asim Bezirci, Ataç Kitabevi, stanbul, 1960 Yazinsal Denemeler, Payel Y. Yöntem Aratirmalari, Çev. Serdar Rifat Kirkolu, Yazko, 1981 Yapisalcilik ve Postmodernizm, Ark Yay., stanbul, 1991 Genel Dilbilim Dersleri 1-2, Çev. Berke Vardar, TDK Y. 1976-8 Sivil Toplum ve Ötesi, Alan Yay., 1985. Milli Kültür Unsurlarimiz Üzerinde Genel Görüler, AKM Yay., Ankara, 1990 Misirlilarda ve Mezopotamyalilarda Matematik, Astronomi ve Tip, TTK. Yay., Ankara, 1966 Bilim ve Öretim Dili Olarak Türkçe, TTK. Yay., Ankara, 1988 kbal'in Eitim Felsefesine , Ankara Okulu Yay., Sosyalizmin Özü, Çev. Sami Sabit Karaman, Selüloz Basimevi, zmir, 1947 Marxizm ve Varoluçuluk, Çev. Evinç Dinçer, De Yay., stanbul, 1966 fade Özgürlüü (Çev., B. Seçilmiolu), LDT Yay., 2002. Kadim Bilgeliin Yeniden Kefi, Çev. Aye Meral Arslan, stanbul, 1997

115

2719. 2720. 2721. 2722. 2723. 2724. 2725. 2726. 2727. 2728. 2729. 2730. 2731. 2732. 2733. 2734. 2735. 2736. 2737. 2738. 2739. 2740. 2741. 2742. _________ Schilling, K. Schimmel, A _________ _________ Schlick, M _________ Schmidt, H Schmitt, Carl _________ Schmitt, Manfred Schopenhauer, A _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Schoun, Frithjof Scheler, M Schiller, Fr. nsanin Kosmostaki Yeri, Çev.Harun Tepe. Ayraç Yay., Ankara, 1998 Felsefe ve iir, Yaba Y. nsanin Estetik Eitimi Üzerine Bir Dizi Mektup, MEB nsanin Estetik Eitimi Üzerine Bir Dizi Mektup, Çev. Melâhat Özgü, MEB. Yay., stanbul, 1943 Toplumsal Düünce Tarihi, Varlik Y. Ben Rüzgarim Sen Ate: Mevlana Celaleddin Rumi'nin Hayati ve Eseri, Çev. Senail Özkan, Ötüken Ner., stanbul, 1999 Peygamberane Bir air ve Filozof Muhammed kbal, Çev. Senail Özkan, Kültür Bakanlii Yay., Ankara, 1990 Yunus Emre ile Yollarda, Çev. Senail Özkan, Ötüken Ner., stanbul, 1999 lim ve Felsefe, Çev. Hilmi Ziya Ülken, Vakif Kitabevi, stanbul, 1934 lmi Beyanlar ve Di Alemin Gerçei, Çev. Hamdi Ragip Atademir, Ankara, 1948 Epikür'ün Yaama Sevinci Felsefesi, Çev. Yunus K. Köni, Remzi Kitabevi, stanbul, 1946 Parlamenter Demokrasinin Krizi (Çev., E. Zeybekolu), Dost Yay., 2006. Siyasi lahiyat (Çev., E. Zeybekolu), Dost Yay., 1994. Demokrasi Kuramlarina Giri, Vadi Yay., 1999. Aka ve Kadinlara Dair, Çev: Ahmet Aydoan, Say Yay., 2009. Akin Metafizii, Çev. S. Hilâv, Olu Yay., stanbul, 1965 Hayatin Anlami, Çev: Ahmet Aydoan, Say Yay., 2007. stencin Özgürlüü Üzerine, Çev. Mehtap Söyler, Öteki Yay., Ankara, 1998 Okumak, Yazmak ve Yaamak Üzerine, Çev. A.Aydoan, Say Yay., stanbul, 2007 Parerga ile Paralipomenaya da Kisa Felsefe Denemeleri I, Çev. Levent Özafar, Biblos Yay., stanbul, 2007 Seçkinlik ve Siradanlik Üzerine, Çev. Ahmet Aydoan, Say Yay., stanbul, 2007 Üniversiteler ve Felsefe, Çev: Ahmet Aydoan, Say Yay., 2008. Yaam Bilgelii Üzerine Aforizmalar, Ara Y. slam ve Ezeli Hikmet, z Yay.,

116

2743. 2744. 2745. 2746. 2747. 2748. 2749. 2750. 2751. 2752. 2753. 2754. 2755. 2756. 2757. 2758. 2759. 2760. 2761. 2762. 2763. 2764. 2765. 2766. Schroeder, R Schumacher, E.F Schumpeter, J.A Schuon, F Schwartz, L.L Schweitzer, A _________ Scruton,R Searle, J.R _________ _________ _________ _________ _________ _________ Selçuk, Sami Selik, M. _________ Selsam, H Sen, A Sencer, M _________ Seneca _________ Max Weber ve Kültür Sosyolijisi, Mehmet Küçük, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 1996 Akli Kariiklar çin Klavuz, Çev. Mustafa Özel, z Yay. stanbul, 1999 Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi I-II, Çev. Rasin Tinaz, Varlik Yay., stanbul, 1966-1977 Varlik Bilgi ve Din, Çev. ehabeddin Yalçin, z Yay., stanbul 1997 Marksçilik ve Bilimsel Düünce, Çan Y. 1975. Uygarlik ve Bari, Çev. Kemal Vehbi Gül-Ender Gürol, Varlik Yay., stanbul, 1965 Uygarlik ve nsanlik, Çev. Tüten Haluk Cokunkan, Yayki Yay., stanbul,1969 Spinoza, Çev. Hakan Hür, Dost Yay., Ankara, 2007 Akillar, Beyinler ve Bilim, Çev: Kemal Bek, Say Yay., 1996. Bilinç ve Dil, Litera Y. 2005 Söz Edimleri, Ayraç Yay., 2000. Toplumsal Gerçekliin nasi (Çev., M. Macit- F. Özpilavci), Litera Yay., 2005. Toplumsal Gerçekliin nasi, Litera Y. Zihin Dil ve Toplum, Çev. Alaeddin Tural, Litera Yay., stanbul, 2006 Zihnin Yeniden Kefi, Çev: Muhittin Macit, Litera Yay., 2004. Zorba Devletten Hukukun Üstünlüüne, Yeni Türkiye Yay., 1989. 100 Soruda ktisadi Doktrinler Tarihi, Gerçek Y. ktisadi Doktrinler Tarihi, Gerçek Yay., 1988. Din Bilim ve Felsefe, Çev. A. And, Bilim Yay., stanbul, 1976 Etik ve Ekonomi, Çev. Ali Süha, Doan Kitap, stanbul, 2003 Sosyolojik Açidan slam Felsefesi Tarihi, Erk Yay., stanbul, 1974 Osmanli Toplum Yapisi, Ant Y. Ahlaki Mektuplar, Türk Tarih Kurumu Y. Ruh Dinginlii Üzerine, Çev. Bedia Demiri, YKY., stanbul, 1999

117

2767. 2768. 2769. 2770. 2771. 2772. 2773. 2774. 2775. 2776. 2777. 2778. 2779. 2780. 2781. 2782. 2783. 2784. 2785. 2786. 2787. 2788. 2789. 2790. Sennett, Richard _________ Serdar, Ziyaüddin Serres, M. Seve, L-Theodor I.O Sevil, M Sevim, S _________ Seyyid Ali Paa Sezal, Sezen, Yümni Sezgin, A Sezgin, E Shaffer, J.A Shakespeare _________ Shayegan, D Shinn, R.L Shook, J.R. Siddikî, M Silier, Y Sim, S Simon, P.-H. Sinanolu, N. H. Kamusal nsanin Çöküü (Çev., F. Durak-A.Yilmaz), Ayrinti Yay., 2002. Otorite (Çev., K. Durand), Ayrinti Yay., 1992. Hilal Doarken - slam'da Bilgi ve Çevrenin Gelecei (. Yalçin), nsan Yay., 1994. Doayla Sözleme (Çev., T. Ilgaz), YKY., 1994. Felsefe ve Siyaset, Çev. Mümtekim Öçmen, Anadolu Yay., Ankara, 1968 Türk Düünce Hayati, Hece Yay., Ankara, 2006 Alman Naturalizmi, aret Yay., stanbul, 1995 slam Düüncesinde Marifet ve bn Arabi, nsan Yay., stanbul, 1997 Mir'atü'l-Alem (Evrenin Aynasi), Haz. Yavuz Unat, Kültür Bakanlii Yay., Ankara, 2001 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar, Birlik Yay, Ankara, 1981 Tarihi Maddeciliin Tahlili ve Tenkidi, Yeni Yay., 1984. Haci Bekta Veli ve Bektailik, Kültür Bakanlii Yay., Ankara, 1990 Wittgenstein'in Ardindan Beden ve Zihin Hareketleri, Cem Yay., stanbul, 2002 Zihin Felsefesi Açisindan Bilinç Ruh ve Ötesi, Çev. Turan Koç, z Yay., stanbul, 1991 Hamlet, Remzi K. 1965. Macbeth, Cumhuriyet, 1999. Yarali Bilinç, Çev. Haldun Bayri, Metis Yay., stanbul, 1991 Egzistansiyalizmin Durumu, Çev. ehraz Tiner, Amerikan Bord Neriyat Dairesi, stanbul, 1963 Amerikan Pragmatizminin Öncülleri, Üniversite Kitabevi Y. slam Dünyasinda Modernist Düünce, Çev. Murat Göksel-Firat Korkmaz, Dergah Yay., stanbul, 1990 Özgürlük Yanilsamasi, Yordam Yay., stanbul, 2006 Postmodern Düüncenin Eletirel Sözlüü, çev. Mukadder Erkan-Ali Utku, Babil Yay., Ankara, 2006 nsan'in Yargilanmasi, Ataç K. 1965. Dante ve Divina Commedia, Maarif Vekaleti Yay., stanbul, 1934

118

2791. 2792. 2793. 2794. 2795. 2796. 2797. 2798. 2799. 2800. 2801. 2802. 2803. 2804. 2805. 2806. 2807. 2808. 2809. 2810. 2811. 2812. 2813. 2814. _________ Sinanolu, S-Öktem, ÖTürkkan, C Sinanolu, S _________vd. (Hzrl.) Singer, Peter _________ Siniavski, A Skinner, Q _________ Skirbekk, G.-Gilje, N. Skirbekk, G. Slater, P Slater, P. Slattery, Martin Smith, A. D. Smith, A. Smith, A.Ö. Smith, Adam Smith, P Snow, C.P. Somar, Z Sombart, W _________ Songar, A. Grek ve Romen Mitolojisi, Kaynak Yay., stanbul, 1999 Klasik Ça Düüncesi ve Çada Kültür, Klasik Ça Aratirmalari Kurumu Yay., Ankara, 1977 Türk Hümanizmi, TTK Yay., Ankara, 1980 Klasik Ça Düüncesi ve Çada Kültür, TTK Yay. Hegel (Çev., B. Ö. Düzgören), Altin Kitaplar, 2003. Hayvan Özgürlemesi, Çev: Hayrullah Doan, Ayrinti Yay., stanbul, 2005 Sosyalist Realizm, Çev. S. Türker, Habora Kitabevi, stanbul, 1967 Machiavelli (Çev., C. Atila), Altin Kitaplar, 2004. Çada Temel Kuramlar, Çev. Ahmet Demirhan, Vadi Yay., Ankara, 1991 Felsefe Tarihi, Üniversite K. Antik Yunan'dan modern döneme felsefe tarihi, Kesit Yayinlari 2006 Frankfurt Okulu Kökeni ve Önemi, Çev. Ahmet Özden, Kabalci Y., stanbul, 1989 Frankfurt Okulu, BFS Y. Sosyolojide Temel Fikirler (Çev., Ü. Tatlican ­ G. Demiriz), Sentez Yay., 2008. Küreselleme Çainda Milliyetçilik (Çev., D. Kömürcü), Everest Yay., 2000. nsan, Yapisi ve Yaami, Remzi K. 1979. Milli Kimlik, letiim Yay.,1991. Uluslarin Zenginlii (Çev., A. Yunus ­ M. Bakirci), Alan Yay., 1997. Rönesans ve Reform Çai, Çev. Serpil Çalayan, Türkiye Bankasi Yay., stanbul, 2001 ki Kültür: Bilim ve Edebiyat, Çev. Ayseli Usluata, Varlik Yay., stanbul, 1973 Bergson, Suhulet Kitabevi, stanbul, 1939 Ak, Lüks ve Kapitalizm, Çev. Necati Aça, Bilim Sanat Yay., Ankara, 1998 Burjuva, Dou Bati Yay., 2007. Dil ve Düünce, Cerrahpaa Tip Fak. Psikiyatri Klinii Vakfi Y. 1986.

119

2815. 2816. 2817. 2818. 2819. 2820. 2821. Sontag, S. Sorokin-Toynbee Sorokin, P.A Soykan, Ömer Naci (Yay.) _________ _________ _________ Bir Metafor Olarak Hastalik, BFS Y. Sosyal Deiim Üzerine Denemeler, Çev. Erdoan Güçbilmez, Sevinç Matbaasi, Ankara, 1964 Bir Bunalim Çainda Toplum Felsefeleri, Çev.Mete Tuncay, Bilgi Yay., Ankara, 1972 Felsefe ve Sanat, Ara Y. 1990 Metin Okuma, Ara Y. 1991 Müziksel Dünya Ütopyasinda Adorno le Bir Yolculuk, Birinci Baski: Ara Y.1991/ Geniletilmi 2. Baski: Bulut Y. 2000. Türkiye'den Felsefe Manzaralari, Birinci ve kinci Baski: YKY 1993/ Üçüncü Baski: Türkiye'den Felsefe Manzaralari 1, Küyerel Y. 1998/ Dördüncü Baski: nsancil Y. 2003. Felsefe ve Dil. Wittgenstein Üstüne Bir Aratirma, Birinci Baski: Kabalci Y. 1995/ 2. Baski MVT 2006 Kuram-Eylem Birlii Olarak Sanat: Birinci Baski: Kabalci Y. 1995./ kinci Baski: MVT 2006 Türkiye'den Felsefe Manzaralari 2: Birinci Baski: Küyerel Y. 1998/ kinci Baski: nsancil Y. 2003 Arayilar. Felsefe Konumalari 1: Birinci Baski: Küyerel Y. 1998/ kinci Baski: nsancil Y. 2003 Bilgi ve Betimleme: Birinci Baski: Küyerel Y. 1998 Bir Anaristin Seyir Defteri: Birinci Baski: Kaos Y. 1998 Arayilar. Felsefe Konumalari 2: Birinci Baski: nsancil Y. 2003 Gönülden Dile Öz Sözler: Birinci Baski: nsancil Y. 2003 Türkiye'den Felsefe Manzaralari 3: Birinci Baski: nsancil Y. 2003 Schelling: Birinci Baski: MVT Yayincilik, 2006 Wittgenstein: Birinci Baski: MVT Yayincilik, 2006 Edebiyat Sosyolojisi: Birinci Baski: Dönence Y. 2009. Sanat Sosyolojisi: Birinci Baski: Dönence Y., 2009 Birlikte ve Baka, Kabalci Y. Peygamber ve Filozof, Aratirma Yay., Ankara, 2002 Söylem Nedir? Paradigma Y. Anlayan Tarih, Yazko Y. 1981.

2822. 2823. 2824. 2825. 2826. 2827. 2828. 2829. 2830. 2831. 2832. 2833. 2834. 2835. 2836. 2837. 2838.

_________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ (Derl.) _________ (Derl.) Soysal, A. Sönmez, B Sözen, E. Sözer, Ö

120

2839. 2840. 2841. 2842. 2843. 2844. 2845. 2846. 2847. 2848. 2849. 2850. 2851. 2852. 2853. 2854. 2855. 2856. 2857. 2858. 2859. 2860. 2861. 2862. _________ _________ Sözer, ÖTurhan, A.V. (Derl.) Spangler, D Spencer, H Spengler, O Spinoza, B _________ _________ _________ Spinoza/ Leibniz Spirkin, A-Yakhot, O Spitz, D Stace,W.T. Stael, M.de Stalin, J.V _________ Standen, A Stauffer, Richard Steger, Manfred Steiner, G Steiner, Rudolf Störig, H.J Strauss, Leo Edmund Husserl'in Fenomenolojisi ve Nesnelerin Varlii, Ü. Edebiyat Fak., Yay., stanbul, 1976 Felsefenin ABC'si, Kabalci Y. 1995. Avrupa'nin Krizi, Fenomenolojik Sorun Olarak Avrupa'nin Dönüümü, Dost K. Tezahür Kanunlari, Çev. Jale Gizer Gürsoy, 1995 lk Prensipler I-II, Çev. Selmin Evrim, MEB Yay., stanbul, 1947 Batinin Çöküü, Dergah Yay., stanbul, 1993 Etica, Çev. Hilmi Ziya Ülken, MEB Yay., stanbul, 1965 Kavrayi Gücünün Geliimi, Çev. Can ahan, Kuram Yay., stanbul, 1999 Siyaset Üzerine Düünceler, Çev. Afar Timuçin, stanbul, 2003 Peygamberlik, Salyangoz Yay., 2000. Kavrayi Gücünün Geliimi/ Monadoloji, Kuram Y. Diyalektik ve Tarihi Materyalizm, Çev. Engin Karaolu, Bilim Yay., stanbul 1974 Antidemokratik Düünce ekilleri, Çev. iar Yalçin, MEB Yay., stanbul, 1969. Hegel Üstüne, Birikim Y. Edebiyata Dair, MEB, 1952. Diyaletik ve Tarihi Materyalizm, Çev. Mehmet Atilla, Evren Yay., stanbul, 1977 Marksizm ve Dil, Çev.Adil Onural, Sosyal Yay., stanbul, 1967 Bilim Kutsal Bir nektir, Çev. Burçak Daistanli, Çidam Yay., 1990 Reform (Çev., C. Muhtarolu), letiim Yay., 1993. Küreselleme, Dost Yay., 2007. Heidegger, Çev.Süleyman Kalkan, Vadi Yay., Ankara, 1996 Gerçek ve Bilim, Çev: Akin Kanat, lya Yay. lkça Felsefesi, Yol Yay., stanbul, 1993 Politika Felsefesi Nedir? Paradigma Y. 2000

121

2863. 2864. 2865. 2866. 2867. 2868. 2869. 2870. 2871. 2872. 2873. 2874. 2875. 2876. 2877. 2878. 2879. 2880. 2881. 2882. 2883. 2884. 2885. 2886. Strauss, L.C. _________ _________ _________ _________ _________ Strovski, K Ströker, E Su, H Suchkov, B.L Suckiel, E.K _________ _________ Sultan Veled Sunar, C _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Hüzünlü Dönenceler, Yapi Kredi Y. Irk ve Tarih, Metis Y. Irk, Tarih ve Kültür, Çev. Haldun Bayri-Reha Erdem vd. Metis Yay., stanbul, 1997 Mit ve Anlam, Alan Y. Politika Felsefesi Nedir? Paradigma Y. Yaban Düünce, Çev. Tahsin Yücel, Hürriyet Vakfi Yay., stanbul, 1984 Yeni Adam, Çev. Haydar Rifat, Vakif Kitabevi, stanbul, 1935 Bilim Kuramina Giri, Çev.Doan Özlem, Ara Yay., stanbul 1990 Düünce ve Dil, Hece Yay., Ankara, 2004 Gerçekliin Tarihi, Çev. Aziz Çalilar, Bilim Yay., stanbul, 1976 William James'in Pragmatik Felsefesi, Çev. Celal Türer, Paradigma Yay., stanbul Mart, 2003 Cennet Savunucusu: James'in Din Felsefesi, Elis Y. William James'in Pragmatik Felsefesi (Çev., C. Tümer), Paradigma Y., 2003. Maarif, MEB Yay., 1993. bn Miskeveyh ve Yunan'da ve slam'da Ahlak Görüleri, AÜF Ankara, 1980 mam Rabbani- bn Arabi Vahdet'i uhud-Vahdet'i Vücud Meselesi, Resimli Posta Mat., Ankara, 1960 slam Felsefesi Dersleri, AÜF Yay., Ankara, 1967 slâm Felsefesinin Yunan Kaynaklari ve Kozalite Meselesi, AÜF Yay., Ankara, 1973 slam'da Felsefe ve Farabi, Farabi Sonrasi slam Felsefesi I-II, AÜF. Yay., Ankara, 1972 Melâmilik ve Bektailik , AÜF Yay., Ankara, 1975 Mistisizmin Ana Hatlari, AÜF Yay., Ankara,1966 Mistisizm Nedir? Kiliç Kitabevi 1979. Tasavvuf Felsefesi ve Gerçek Felsefe, AÜF Yay., Ankara 1974 Tasavvuf Tarihi, AÜF Yay., Ankara, 1975

122

2887. 2888. 2889. 2890. 2891. 2892. 2893. 2894. 2895. 2896. 2897. 2898. 2899. 2900. 2901. 2902. 2903. 2904. 2905. 2906. 2907. 2908. 2909. 2910. _________ Sunar, Suru, Abdulkerim Sühreverdi Süzen, K Swingewood, A ahin H-Seyfullah,S ahin, H ahin, N _________ apolyo, E.B aylan, Gencay ehsuvarolu, B emin, R enel, A _________ _________ _________ entürer, A. (Yay. Haz.) _________ Vd.(Yay.Hz.) entürk, R (Ed) eriati, Ali erif, M.M _________ Varlik Hakkinda Ana Düünceler, AÜF Yay., Ankara, 1977 Düün ve Toplum, Kültür Bak., Ankara,1979 lim ve Felsefeye Giri, Endie Yay. Nur Heykelleri, Çev. Saffet Yetkin, MEB Yay., stanbul, 1949 Cevdet Paa'nin Felsefi Düüncesi, Marmara Üniv. lahiyat Fak. Vakfi Yay., stanbul, 1998 Sosyolojik Düüncenin Kisa Tarihi, Çev. Osman Akinhay, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 1998 Tasavvuf, lahiyat Yay., Ankara, 2002 Descartes'in Bilgi ve Tanri Anlayii, Kayseri ,1981 Gazali'ye Göre Allah'in Varliinin Delilleri ve Estetik Delil, Adal Ofset, Konya, 2004 Hegel'in Tanrisi, Çizgi Kitabevi, Konya ,2001 Ahlak Tarihi, Ticaret Yüksel Ör. Okulu Yay., Ankara,1960 Demokrasi ve Demokrasi Düüncesinin Geliimi, TODAE Yay., 1998. Farabi, stanbul Üniv. Yay., stanbul, 1950 Çocukta Ahlaki Davrani ve Ahlaki Hüküm, stanbul Üniv. Edebiyat Fak. Yay., stanbul 1954 Eski Yunan'da Siyasal Düünü, Ankara Üniv. Siyasal Bilgiler Fak. Yay., Ankara, 1968 Siyasal Düünceler Tarihi, Ankara Üni. Siyasal Bilgiler F. Yay., 1983. Siyasal Düünceler Tarihi: Tarihöncesinde lkçada Ortaçada ve Yeniçada Toplum ve Siyasal Düünü, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 1996 Teleandregenos Ütopyasinda Evlilik Hayati, mge K. Zaman-Mekan, Yapi-endüstri merkezi Y Mimarlik ve Felsefe, Yapi-endüstri merkezi Y bn Haldun, z Yay., stanbul, 2009, nsanin Dört Zindani (Çev., H. Hatemi), aret Yay., 2007. Klasik slam Filozoflari ve Düünceleri, nsan Yay., stanbul, 1998. slam Düüncesi Tarihi I-IV, Ed. Mustafa Armaan, nsan Yay., stanbul, 1990

123

2911. 2912. 2913. 2914. 2915. 2916. 2917. 2918. 2919. 2920. 2921. 2922. 2923. 2924. 2925. 2926. 2927. 2928. 2929. 2930. 2931. 2932. 2933. 2934. eyh Sadi-i irazi imek, A. imek, olohov, M. T. Ataullah-i skenderani Taine, H.A Talas, Cahit Talay, S.(Yay.Haz.) Taneri, K.Z Tanilli, S. _________ _________ _________ _________ _________ Tanpinar, A.H _________ _________ _________ _________ _________ Tansu, S. _________ Tanyol, C Bostan ve Gülistan, Tercüme: Kilisli Rifat Bilge, Can Kitap Evi, Konya, 1987. Sanat ve ktidar, Ümit Y. slâm Felsefesi , Karde Mat., Ankara, 1968 Yazarin Sorumlululu, De Y. 1983 El-Hikem-ül-Ataiyye, MEB, Y. 19. Yüzyilda Fransa'da Klasik Filozoflar, Çev. Miraç Katirciolu, MEB Yay., stanbul, 1951 Toplumsal Politika, mge Kitabevi, 1990. Küyerel Düünce Grubu Panelleri Dizisi, Küyerel Y. 1997. Matematik Prensipleri ve Felsefe, lmi Felsefe Yay., stanbul, 1957 Voltaire ve Aydinlanma, Cem Y. Yaratici Aklin Sentezi, Adam Y. Fransiz Devriminden Portreler, Adam Yay., 2001. Uygarlik Tarihi, Cem Yay., 1994. Din ve Politika, Cumhuriyet Kitaplari, 2009 Deiimin Diyalektii ve Devrim, Cumhuriyet Kitaplari, 2009. 19. Asir Türk Edebiyati Tarihi, Çalayan Kitabevi, stanbul 1976 Yahya Kemal, Dergah Yay., stanbul, 1983 Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergah Y. 1998. Mücevherlerin Sirri, YKY 2002 Huzur, YKY 2000. Edebiyat Dersleri, YKY 2002. Herkes çin Sanat, Altin Kitaplar Y. Sanatin Görsel Dili, Urart Sanat Galerisi Y. Örf ve Adetler Sosyolojisi Bakimindan Sanat ve Ahlak , Ü. Edebiyat Fak. Yay., stanbul, 1954

124

2935. 2936. 2937. 2938. 2939. 2940. 2941. 2942. 2943. 2944. 2945. 2946. 2947. 2948. 2949. 2950. 2951. 2952. 2953. 2954. 2955. 2956. 2957. 2958. _________ _________ _________ Taylor, Ch. Tekel, S. Vd. Tekeli, S Tekeli, S. vd. Tepe, H _________ _________ _________ Ta, Ta, M Tadelen, V. _________ _________ Takin, A _________ Takiran, T.A Tatar, B _________ Tatçi, M.-Yildiz, M. (Haz.) Taylan, N Schopenhauer'da Ahlak Felsefesi, Çada A.., stanbul, 1998 Sosyal Ahlak, Ü. Edebiyat Fak. Yay., stanbul, 1960 San'at ve Ahlak, st. Üniv. Ed. Fak. Y. Türk Düüncesinde Kozmogoni-Kozmoloji, Kömen Yay., Konya, 2002 Avrupada Irkçilik, mge Yay., Ankara, 1999 Hermeneutiin Evrimi, Hece Y. Kierkegard'Ta Benlik ve Varolu, Hece Y. Sanat Akimlari Sorunsali ve Sürrealizm, Giriim Y Hume Aratirmalari, Birey Yay.,stanbul, 2007 skoç aydinlanmasi,Birey Yay.,stanbul,2007 Stuart Mill, stanbul,1931 Felsefi Hermenötik ve Yazarin Niyeti, Vadi Yay., Ankara, 1999 Siyasi Hermenötik, Etüt Yay., 2004 XVI.-XVIII. Asirlarda stanbul Velîleri ve Delileri: Enfî Hasan Hulûs Halvetî, MVT Y., 1. b., stanbul, 2007 Düünce Tarihinde Tanri sorunu, ehir Y. Gazzali'nin Düünce Sisteminin Temelleri, Marmara Üniv. lahiyat Fak. Vakfi Yay., stanbul, 1989 slam Düüncesinde Din Felsefeleri, Marmara Üni. . F. V. Yay., 1994. slam Felsefesi, Ensar Neriyat,1985. Mantik, Marmara Üniv. lahiyat Fak. Vakfi Yay., stanbul, 1989 Çokkültürcülük, Yapi Kredi Y. 1996. Bilim Tarihine Giri, Nobel Y. Modern Bilimin Douunda Bizans'in Etkisi, Kalite Mat., Ankara 1975 Bilim Tarihine Giri, Nobel Y. 2001. Etik ve Meta Etik, TFK Yay., Ankara, 1992

125

2959. 2960. 2961. 2962. 2963. 2964. 2965. 2966. 2967. 2968. 2969. 2970. 2971. 2972. 2973. 2974. 2975. 2976. 2977. 2978. 2979. 2980. 2981. 2982. _________ _________ Terkan, F. Teken, H Tevfik Fikret Tezcan, M Thilly, F Thomas Aquinas Thomson, D Thomson, G _________ _________ _________ _________ Thoreau/ Lafargue Timuçin, A _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Etik ve Meslek Etikleri, Türkiye Felsefe Kurumu Yay., Ankara, 2000 Platon'dan Habermas'a Felsefede Doruluk ya da Hakikat, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 1995 Çatimanin Dinamikleri, Elis Y. 2007. Vicdan Felsefesi, Mustafa Asim Basimevi, stanbul, 1940 Dil ve Edebiyat Yazilari, Haz. smail Parlatir, TDK, Y. 1987. Sosyal ve Kültürel Deimi, A.Üniv.Eitim Bilimleri Fakültesi Y. 1984. Felsefenin Öyküsü I-II, Çev. brahim ener, zdüüm Yay., stanbul, 2001 Varlik ve Öz, Say Y. Siyasi Düünce Tarihi, Çev. A. Yaar Aydoan vd., ule Yay., stanbul, 1996 Aiskhylos ve Atina, Çev. Mehmet H. Doan, Payel Yay., stanbul, 1990 lk Filozoflar, Çev. Mehmet H. Doan, Payel Yay., stanbul, 1988 nsanin Özü, Bilimin Ve Sanatin Kaynaklari, Çev. Celal Üster, Payel Yay., stanbul, 1976 Marksizm ve iir, Urak Kitabevi Y. 1966 Tarihöncesi Ege I-II,Payel Y. Haksiz Yönetime Kari/ Tembellik Ahlaki, Cumhuriyet Aristoteles Felsefesi, Kavram Yay., stanbul, 1976 Bilim ve Felsefe Açisindan Ruhsallik Bilgileri, Bulut Yay., stanbul, 2007 Descartes Felsefesine Giri, Bulut Yay., stanbul, 1999 Descartes, Kita Yay., stanbul 1972 Düünce Tarihi, Bulut Yay., stanbul, 2000 Estetik, nsancil Yay., stanbul 1987 Felsefe Bir Sevinçtir, stanbul, 1995 Felsefe Sözlüü, stanbul, 1994 Gerçekçi Düünce Gerçekçi Sanat, stanbul, 1992

126

2983. 2984. 2985. 2986. 2987. 2988. 2989. 2990. 2991. 2992. 2993. 2994. 2995. 2996. 2997. 2998. 2999. 3000. 3001. 3002. 3003. 3004. 3005. 3006. _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Timuçin, Ali Todorov,T. Togan, Z.V. Tokatli, A _________ Tokta, F Toku, N _________ _________ _________ _________ _________ Tolan, B. Tolstoy, L _________ _________ _________ Gerçekçi Düüncenin Çada Görünümü, stanbul, 2001 Gerçekçi Düüncenin Geliimi, stanbul, 1986 Gerçekçi Düüncenin Kaynaklari, stanbul, 1984 Niçin Varoluçuluk Deil?, stanbul, 1985 Niçin Yapisalcilik Deil?, stanbul, 1984 ÖzgürPrometheu,stanbul,1997 Descartes'çi Bilgi Kuraminin Temellendirilii, Bulut Y. John Locke'un Siyaset Anlayii, Bulut Y. Yazin Kurami, YKY, 1995. Umumi Türk Tarihine Giri, Enderun K. 1981. Ansiklopedik Felsefe Sözlüü, Bilgi Yay., Ankara, 1973 Çada Diyalektiin Kaynai Hegel, Yazko Y. slam Düüncesinde Felsefe Eletirileri, Klasik Yay., stanbul, 2004 lm-i Umran (bni Haldunda Toplum Bilimsel Düünce), Beyan Yay., stanbul, 1999 slam Felsefesine Giri, Sava Y. Felsefe Yazilari, Yeni Zamanlar Y. John Locke ve Siyaset Felsefesi, Liberte Y. Siyaset Felsefesine Giri, Kaknüs Y. Türkiye'de Anti Materyalist Felsefe (Spritüalizm) lk Temsilcileri, Beyan Yay., stanbul,1996 Toplum Bilimlerine Giri, Sava Y. 1983. tiraflarim, Furkan Y. Sanat Nedir?, ule Yay., Çev. Ali Fuad, stanbul, 1993 ... Ve iik karanlikta parliyor, Kaos Y. Vahi Zevkler, Kaos Y.

127

3007. 3008. 3009. 3010. 3011. 3012. 3013. 3014. 3015. 3016. 3017. 3018. 3019. 3020. 3021. 3022. 3023. 3024. 3025. 3026. 3027. 3028. 3029. 3030. Tolun, H Topcuolu, A-Aktay, Y Topçu, N _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Topdemir, H.G.(Yay.Hazrl.) ________ (Yay.Hazrl.) ________ (Hazrl.) Topdemir, H.G-Tekeli, SKahya, E, vd Toprak, B (Çev. ve Haz.) ________ Toprak, M. Tormey, Simon Toulmin, S. Felsefe Vokabüleri, Yeni Basimevi, Bursa, 1934 Postmodernizm, slam, Küreselleme ve Oryantalizm, Vadi Yay., Ankara, 1996 Ahlak Nizami, Hareket Yay., stanbul, 1970 Bergson, Hareket Yay., stanbul, 1968 Büyük Fetih, Dergah Yay., stanbul, 2002 Devlet ve Demokrasi, Hareket Yay., stanbul, 1969 Garbin lim Zihniyeti ve Ahlak Görüü, Milliyetçiler Der. Ner., stanbul, 1955 radenin Davasi, Hareket Yay., stanbul 1968; 2. Bsk., Har Yay., stanbul, 1968 syan Ahlaki, Dergah Yay., stanbul, 1995 Kültür ve Medeniyet, stanbul, 1970 Mevlana ve Tasavvuf, stanbul, 1974 Milliyetçiliimizin Esaslari, stanbul, 1978 Türkiye'nin Maarif Davasi, stanbul, 1970 Varolmak, stanbul, 1965 Yarinki Türkiye, Yamur Yay., stanbul 1961 Farabi, Say Y. 2009 bn Sina, Say Y. 2009 Takiyüddin'in Optik Kitabi, Kültür Bakanlii Y. 1999. Bilim Tarihine Giri, Ankara, 1999 Din ve Sanat, Suhulet Kitabevi, stanbul, 1973 Oscar Wilde, De Profundis, nkilap K. 1948. Hermeneutik ve Edebiyat, Bulut Y. Totalitarizm (Çev., A. Yilmaz ­ O. Akinhay), Ayrinti Yay., 1992. Kozmopolis, Paradigma Y.

128

3031. 3032. 3033. 3034. 3035. 3036. 3037. 3038. 3039. 3040. 3041. 3042. 3043. 3044. 3045. 3046. 3047. 3048. 3049. 3050. 3051. 3052. 3053. 3054. Touraine, A _________ _________ Townsend, D Toynbee, A _________ _________ Towarnikci, F. Tozlu, N _________ _________ _________ _________ Töre, E. Troçki, L. Tucu, T _________ _________ Tuna, K Tuna, M. Tunali, _________ _________ _________ Demokrasi Nedir?, Çev., O. Kural YKY Yay.,stanbul, 1997. Modernliin Eletirisi, Çev. Hülya Tufan, YKY Yay., stanbul, 1994 Birlikte Yaayabilecek miyiz?, YKY., 2006. Estetie Giri, Çev. Sabri Büyükdüvenci, mge Yay., Ankara, 2002 Tarih Bilinci I-II, Çev. Murat Belge, Bate Yay., stanbul, 1978 Tarih Üzerine ki Konferans, Çev. Özcan Bakan, Fakülteler Mat., stanbul, 1962 Medeniyet Yargilaniyor, Yeryüzü Y. Anilar ve Günlükler: Martin Heidegger, YKY Bilim ve Hayat, Diyanet Vakfi Y. Eitim Felsefesi, MEB Yay., 1987 Erdemli Toplum Yolunda, 21. Yüzyil Y. bn-i Tufeyl'in Eitim Felsefesi, nkilap Yay., 1989 Eitim Felsefesi Üzerine Yazilar, Elis Yay., Fecr-i Ati'nin Kurucularindan Müfit Ratip Makaleleri, MVT Y. 2005. Onlarin Ahlaki Bizim Ahlakimiz, Göçebe Y. Bati Felsefesi Tarihi, Alesta Yay., Ankara, 2000 Immanuel Kant ve Transendental dealizm, Alesta Yay., Ankara, 2001 I. Kant ve Transandantal dealizm, Aletse Yay., 2001. Batili Bilginin Eletirisi Üzerine, TDV. Yay., Ankara, 2000 Türkiye'de Çevrecilik, Nobel Y. 2006 B. Croce Estetik'ine Giri, Ü. Edebiyat Fak. Yay., stanbul, 1973 Çada Filozoflar, Altin Kitaplar Denemeler, ktisadi Yayinlar Ltd. ti. Estetik Beeni, Say Y.

129

3055. 3056. 3057. 3058. 3059. 3060. 3061. 3062. 3063. 3064. 3065. 3066. 3067. 3068. 3069. 3070. 3071. 3072. 3073. 3074. 3075. 3076. 3077. 3078. _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Tunaya, T.Z _________ _________ _________ Tuncer, T. Tunçay, Mete (Derl) _________ (Derl.) _________ _________ _________ Tunç, M. _________ _________ _________ _________ _________ Estetik, Cem Yay., stanbul, 1979 Felsefe Iiinda Modern Resim, TTK Basimevi, Ankara, 1960 Felsefeye Giri, Altin Kitaplar Grek Estetik, Ü. Edebiyat Fak. Yay., stanbul, 1963 Marksist Estetik, Altin Kitaplar, stanbul, 1976 Sanat Ontolojisi Temelinde Yeni Bir Resim Anlayii, Tanak Sanat Sanat Ontolojisi, Ü. Edebiyat Fak. Yay., stanbul, 1965 Tasarim Felsefesine Giri, Yapi-Endüstri Merkezi Y. slamcilik Cereyani, Baha Mat., stanbul, 1962 Türkiye'nin Siyasi Hayatinda Batililama Hareketleri, Yedigün Mat., stanbul, 1960 Türkiye'de Siyasal Partiler I. II. III., letiim Yay., 2000. Türkiye'de Siyasal Gelimeler I .II., stanbul Bilgi Üni.Yay., 2002. Matematik Sözlüü, stanbul 1995. Herodotos'tan Hegel'e Bati Düüncesinden Seçmeler, stanbul, 1973 Bati'da Siyasal Düünceler Tarihi I-II-III, Teori Y. 1986 Eletirel Tarih Yazilari, Liberte Yay., 2005. Tarih ve Düünce Yazilari, stanbul, 2006 Türkiye'de Sol Akimlar, Bilgi Kitabevi, stanbul, 1967 Bergson ve Manevi Kudret'e Dair Birkaç Konferans, stanbul, 1934 Bir Din Felsefesine Doru, Türkiye Yay., stanbul, 1959 Çin Felsefesinin Kaynaklari, Bavekalet Müdevvenat Basimevi, Ankara, 1933 Felsefe Dersleri, Yeni Matbaa, stanbul, 1927 Fikir Sohbetleri, Ülkü Basimevi, stanbul, 1948 nsan Ruhu Üzerinde Gezintiler, Cumhuriyet Basimevi, stanbul, 1943

130

3079. 3080. 3081. 3082. 3083. 3084. 3085. 3086. 3087. 3088. 3089. 3090. 3091. 3092. 3093. 3094. 3095. 3096. 3097. 3098. 3099. 3100. 3101. 3102. ________ _________ _________ _________ _________ _________ Turhan, K Turhan, M _________ _________ _________ _________ _________ Tura, S.M.. Turan, M. Turan, O Turan, . Turani, A _________ _________ _________ _________ Turgut, Ruh Aleminde, stanbul, 1945 Ruh Yapimiz ve Onun Tipleri Bakimindan Ahlak, stanbul, 1942-43 Üç Zihniyet,stanbul,1940 Yeni Türk Kadini ve Ruhi Münasebetler, Ankara,1939 Freud'dan Lacon'a Psikanaliz, Ayrinti Yay., stanbul, 1996 Türk Romaninda 12 Mart, Dönence Y. Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi, Ankara, 1967 Türk Kültür Tarihi, Bilgi Y. 1990. Bati Anlayiina Dönük Türk Resim Sanati, Türkiye Bankasi Yay., Ankara, 1977 Çada Sanat Felsefesi, Varlik Yay., stanbul, 1974 Dünya Sanat Tarihi, Türkiye Bankasi Kültür Yay., Ankara, 1971 Modern Resim Sanatinin Gerçek Çehresi, Dou Mat., Ankara, 1960 Sanat Terimleri Sözlüü, Toplum Yay., Ankara, 1966 Azgelimiliin Felsefesi, zmir Eitim Üzerine Felsefi Bir Deneme, zmir, 1989. B. Russell L. Wittgenstein ve Mantiksal Atomculuk, zmir 1989 Felsefenin Temel Sorunlari, Bilgehan Mat., zmir, 1991 Mantiksal Atomculuk, zmir, 1989 Platon'un Son Dönem Felsefesinde Bilgi Sorunu, Bilgehan Mat., zmir, 1992 Sanat Felsefesi, zmir, 1990 Bir Zihniyetin Çözümlemesi, zmir, 1994 Amiri ve Felsefesi , fav Yay., stanbul, 1992 Atatürk lkeleri ve Kalkinma, (Sosyal Psikoloji Bakimindan Bir Tetkik), ehir Matbaasi, stanbul, 1965 Garplilamanin Neresindeyiz?, stanbul, 1959

131

3103. 3104. 3105. 3106. 3107. 3108. 3109. 3110. 3111. 3112. 3113. 3114. 3115. 3116. 3117. 3118. 3119. 3120. 3121. 3122. 3123. 3124. 3125. 3126. _________ Turner, B.S Tûsi, Alaaddin Ali Tünay, Muharrem Türer, C. _________ Türkdoan, O _________ _________ _________ Türker, S Türköne, Mümtazer Tütengil, C.O ________ Ubucini, H.A Uçan, H. Uçar, Uçman, A.(Hazrl.) ________ (Hazrl.) ________ (Hazrl.) Ula,Sarp Erk-Güçlü, BUzun, E vd Uluda, S _________ _________ Kültür Deimeleri, MÜ.lahiyat Fak. Yay., stanbul, 1987 Max Weber ve slam, Çev. Yasin Aktay, Vadi Yay., Ankara, 1997 Tehafütü'l-Felâsife (Kitâbu'z- Zuhr), Çev. Recep Duran, Kültür Bak. Yay., Ankara, 1990 Siyasal Tarih, mge Kitabevi, 1995. Charles S. Peirce'ün Pragmatik Felsefesi, Üniversite Kitabevi William James'in Ahlak Anlayii, Paradigma Y. Mehmet zzet'in Sosyolojik Fikirleri, Atatürk Üniv., Erzurum, 1962 Max Weber-Günümüzde ve Türkiye'de Weberci Görüler, Türk Dünyasi Aratirmalari Vakfi Yay., stanbul 1985 Deime-Kültür ve Sosyal Çözülme, Türk Dünyasi Aratirma, 1988. Ulus Devlet Düünürü Ziya Gökalp, IQ Kültür-Sanat Yay., 2005. Aristoteles Gazzali le Leibniz'de Yargi Mantii, Dergah Yay., stanbul, 2002 slamciliin Douu, letiim Yay., 1991. Montesquieu'nün Siyasi ve ktisadi Fikirleri, çtimaiyat Enst. Yay., stanbul, 1956 Sosyal Bilimlerde Aratirma ve Metod, st. Üniv. ktisat Fak. Y. 1978 Osmanli'da Modernleme Sancisi, Çev. Cemal Aydin, Tima Yay., stanbul, 1998 Edebiyat Bilimi ve Eletiri, Hece Y. Tarih Felsefesi Yazilari, Vadi Yay., Ankara, 1994 Riza Tevfik: Abdülhak Hamid ve Mülahazat-i Felsefiyesi, st. Üni. Ed. Fak. Y. 1984. Riza Tevfik'in Sanat ve Estetikle lgili Yazilari 1, Kitabevi Y. 2000. iir ve Sanat Anlayii Üzerine Riza Tevfik'ten Ali lmi Fahri'ye Bir Mektup,K itabevi, stanbul 1996 Felsefe Sözlüü, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 2002 bn Arabî, TDV Yay., Ankara, 1995 bn Haldun, TDV Yay., Ankara, 1993 slam Düüncesinin Yapisi, Dergâh Yay., stanbul, 1979

132

3127. 3128. 3129. 3130. 3131. 3132. 3133. 3134. 3135. 3136. 3137. 3138. 3139. 3140. 3141. 3142. 3143. 3144. 3145. 3146. 3147. 3148. 3149. 3150. _________ _________ _________ _________ Unabomber Unamuno. M. de Unat, Y. _________(Haz.) Unesco/Türk Sosyal Bilimler Dernei Ural, ./Lucius E.(Yay.Haz.) Ural, . vd. (Yay.Haz.) Ural, . _________ _________ _________ Uras, U Urhan, V _________ Utku, A. Uyanik, M _________ _________ _________ Uygun, Oktay slâm Medeniyeti ve Akilci Felsefe, Bahar Yay., stanbul, 1974 Marksizm ve Leninizm, stanbul, 1980 ehbenderzade Filibeli Ahmet ve Spritüalizmi, Ankara, 1996 Tasavvuf Terimleri Sözlüü, Marifet Yay., stanbul, 1991 Sanayi Toplumu ve Gelecei, Kaos Y. Yaamin Trajik Duygusu, nkilap K. lkçalardan Günümüze Astronomi Tarihi, Nobel Y. 2001. Mir'atü'l-Alem (Evrenin Aynasi), Kültür Bakanlii Y. letiim ve Toplum Sorunlari, Olgaç Matbaasi 1983. Mantik ve Doa Bilimleri, ISIS LTD, 1992. Mantik, Matematik ve Felsefe, st. Kültür Üni. Y. Bilim Tarihi, Kirkambar Y. 1998. Pozitif Bilimlerde Basitlik lkesinin Belirlenmesi Yolunda Bir Deneme, Ü. Edebiyat Fak. Yay., stanbul, 1981 Pozitivist Felsefe, Remzi Kitabevi, stanbul, 1986 Temel Mantik, Remzi Kitabevi, stanbul, 1984 deolojilerin Sonu mu?, Sarmal Yay., stanbul, 1993 Michel Foucault ve Arkeolojik Çözümleme, Paradigma Yay., stanbul, 2000 Michel Foucault ve Arkeolojik Çözümleme, Paradigma Y. Ludwig Wittgenstein Erken Döneminde Dilin Sinirlari ve Felsefe, Dou-Bati Y. 2009. Bilginin slamiletirilmesi ve Çada slam Düüncesi, Ankara Okulu Yay., Ankara, 1999 Felsefi Düünceye Çari, Elis Yay., Ankara, 2003 slam Bilgi Felsefesinde Kalbin Anlamasi, Aratirma Yay., Ankara, 2005 slam Siyaset Felsefesinde Sivil taatsizlik, Seba Yay., Ankara, 1999 bni Haldun'un Toplum ve Devlet Kurami, On iki Levha Yay.,2008.

133

3151. 3152. 3153. 3154. 3155. 3156. 3157. 3158. 3159. 3160. 3161. 3162. 3163. 3164. 3165. 3166. 3167. 3168. 3169. 3170. 3171. 3172. 3173. 3174. Uygur, N. _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Uysal, E Ülgener, F. S _________ _________ Ülken, H.Z-Burslan, K Ülken, H.Z-Findikolu, Z.F. Ülken, H. Ziya _________ 100 Soruda Türk Felsefesinin Boyutlari, Gerçek Yay., stanbul, 1974 Baka Sevgisi, YKY Bunalimdan Yaama Kültürü, Ara Yay., stanbul, 1989 Çada Ortamda Teknik, Ara Yay., stanbul, 1989 Dil Yönünden Fizik Felsefesi, Ü. Edebiyat Fak. Yay., stanbul 1979 Dilin Gücü, Kitap Yay., stanbul, 1962 Dünya Görüü, Elif Kitabevi, stanbul,1963 Edmund Husserl'de Bakasinin Ben'i Problemi, stanbul Üniv. Edebiyat Fak. Yay., stanbul, 1958 Felsefenin Çarisi, stanbul Üniv. Edebiyat Fak. Yay., stanbul, 1962 Günele, Kitap Yay., stanbul, 1969 çi Diiyla Batinin Kültür Dünyasi, Ara Yay., stanbul, 1992 nsan Açisindan Edebiyat, Ü. Edebiyat Fak. Yay., stanbul, 1969 Kuram-Eylem Balami (Çözümleyici Bir Felsefe Denemesi), stanbul Üniv. Edebiyat Fak. Yay., stanbul, 1975 Kültür Kurami, Remzi Kitabevi, stanbul,1984 Tadi Damaimda, YKY Yaama Felsefesi, Çada Yay., stanbul 1981 hvân-i Safa Felsefesinde Tanri ve Alem, Marmara Üniv. lahiyat Fak. Vakfi Yay., stanbul, 1998 Zihniyet ve Din slam, Tasavvuf ve Çözülme Devri ktisat Ahlaki, Der Yay., stanbul 1981 Zihniyet, Aydinlar ve zm'ler, Maya Yay., Ankara, 1983 ktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyasi, Der Y. Farabi, Kanaat Kitabevi, stanbul, 1940 bn Haldun, Kanaat Kitabevi, stanbul, 1941 Ahlak, M. Sadik Kaitçi Mat., stanbul, 1946 Ak Ahlâki, A. Halid Kitabevi, stanbul,1933

134

3175. 3176. 3177. 3178. 3179. 3180. 3181. 3182. 3183. 3184. 3185. 3186. 3187. 3188. 3189. 3190. 3191. 3192. 3193. 3194. 3195. 3196. 3197. 3198. _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Bilgi ve Deer, Kürsü Yay., Ankara 1965 Bilim Felsefesi, 2. Bsk., Ülken Yay., stanbul, 1983 Deerler, Kültür ve Sanat, stanbul, 1965 Dini Sosyoloji, 1943 Eitim Felsefesi , MEB Yay., stanbul, 1967 Farabi Tetkikleri, stanbul, 1951 Felsefeye Giri, Ankara Üniv. Yay., Ankara, 1963 Genel Felsefe Dersleri, AÜF Yay., Ankara, 1972. çtimai Doktrinler Tarihi, 1940 çtimai Felsefe Tenkitleri-Telifçiliin Tenakuzlari, Hamit Basimevi, stanbul, 1938 nsani Vatanperverlik, Remzi Kitabevi, stanbul, 1933 slam Düüncesi, Ülken Y. slâm Felsefesi Kaynaklari ve Tesirleri, Türkiye Bankasi Yay., Ankara, 1967 slam Felsefesi, Cem Y. slam Medeniyetinde Tercümeler ve Tesirleri , stanbul, 1947 slam Sanati, TÜ Mimarlik Fak. Yay., stanbul, 1948 Mantik Tarihi, Ü. Yay, Riza Cokun Mat., stanbul, 1942 Millet ve Tarih uuru, Ü. Edebiyat Fak. Yay., stanbul 1948 Milletlerin Uyanii, Marmara Kitabevi, stanbul,1945 eytanla Konumalar, 1943 Tabiat Kanunu Fikri, Ankara,1939 Tanzimattan Sonra Fikir Hareketleri, stanbul,1940 Tarihi Maddecilie Reddiye, stanbul Kitabevi, stanbul, 1963 Türk Filozoflari Antolojisi, irket-i Mürettibiye Mat., stanbul, 1935

135

3199. 3200. 3201. 3202. 3203. 3204. 3205. 3206. 3207. 3208. 3209. 3210. 3211. 3212. 3213. 3214. 3215. 3216. 3217. 3218. 3219. 3220. 3221. 3222. _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Ümit Hassan Ünder, H Üstel, Füsun Valery, P. ________ ________ Vardar, B. vd. _________(Haz.) Vattimo, C Vecchio, G Vercors, J.B Vergin, Nur Türk Kozmogonisi: Türk Mitolojisi, Türk Hikmeti, Teknik, Tefekkür, Bavekalet Müdevvenat Mat., Ankara, 1941 Türk Mistisizminin Tetkikine Giri, Akam Mat., stanbul, 1935 Türk Tefekkür Tarihi, 1933-1934 Türk Tefekkür Tarihi, 2 Cilt, Galatasaray Kooperatifi Yay., Ebu'z-Ziya Mat., stanbul 1932-1933 Türkiye'de Çada Düünce Tarihi, Ülken Y. Türkiye'de Çada Düünce Tarihi, 2 Cilt, Konya Selçuk Yay., stanbul,1966 Umumi çtimaiyat, 1931 Uyani Devrinde Tercümenin Rolü, Vakit Basimevi, stanbul,1935 Varlik ve Olu , AÜF. Yay., Ankara, 1968 Veraset ve Cemiyet, 1957 Yirminci Asir Filozoflari, Kanaat Kitabevi, stanbul, 1936 Ziya Gökalp, Kanaat Kitabevi, stanbul, 1942 bn Haldun'un Metodu ve Siyaset Teorisi, Kuram Yay. stanbul, 1998 Çevre Felsefesi, Doruk Yay., Ankara, 1996 Yurttalik ve Demokrasi, Dost Yay., 2000. Bugünkü Dünyaya Baki, Tur Y. Eupalinos ve Öteki Söyleiler, YKY, 1992 Tinsel Kriz, Afa Y. Açiklamali Dilbilim Terimleri Sözlüü, ABC K. 1988. XX. Yüzyil Dilbilimi, Türk Dil Kurumu Y. 1983. Modernliin Sonu, Çev. ehabettin Yalçin, z Yay., stanbul, 1991 Hukuk Felsefesi Dersleri, Çev. Sahir Erman, Ü. Edebiyat Fak., Yay., stanbul, 1952 nsan ve nsanlar, Çev. S. Eyübolu, Toplumsal Dönüüm Yay., stanbul, 1998 Siyaset Sosyolojisi, Balam Yay., 2003.

136

3223. 3224. 3225. 3226. 3227. 3228. 3229. 3230. 3231. 3232. 3233. 3234. 3235. 3236. 3237. 3238. 3239. 3240. 3241. 3242. 3243. 3244. 3245. 3246. Verneaux, R Versenyi, L _________ Veuthey, P.L Veysal, Ç. (Ed.) Vico, G Voloinov V. N. Voltaire _________ _________ _________ _________ Volterra, V-Langevin, PBoutroux,P Vorlender, Karl Vural, M _________ Vygotsky, L.S Wahl, J.A _________ Walicki, A. Wallerstein, I _________ _________ _________ Çada Ateizm Üzerine Dersler, Çev. Murtaza Korlaelçi, AÜF. Yay., Ankara, 2001 Sokrates ve nsan Sevgisi, Çev. Ahmet Cevizci, Gündoan Yay., Ankara, 1995 Sokratik Hümanizm, Çev. Ahmet Cevizci, Sentez Yay., Bursa, 2007 Çada Düünce çinde Mantik Meselesi, Çev. Hamdi Ragip Atademir, Ankara, 1948 1900'den Günümüze Büyük Düünürler, Etik Y. 2009 Yeni Bilim, Çev. Sema Önal, Dou-Bati Yay., Ankara, 2007 Marksizm ve Dil Felsefesi (Çev., M. Küçük), Ayrinti Yay., 2001. Büyük Düünürler, Çev. Suat Erginer, Ataç, 1962 Candide, Çev. Fehmi Balda, MEB Yay., stanbul, 1944 Felsefe Sözlüü I-IV, Çev. Lütfi Ay, stanbul, 1943 Feylesofça Konumalar, I-II, Çev. Fehmi Balda, MEB Yay., Ankara 1948,1962 Safolan, Çev. A. Fehmi Balda, stanbul, 1943 Henri Poincaré, Çev. Celal Saraç, stanbul, 1952 Felsefe Tarihi (Çev., M. zzet ­ O. Saadettin), z Yay., 2004. slam Felsefesi Sözlüü, Elis Yay., Ankara, 2003 Gazzali Felsefesinde Bilgi ve Yöntem, Ankara Okulu Yay., Ankara, 2003 Düünce ve Dil, Çev. S. Koray, Kuram Yay., stanbul, 1998 Bugünün Dünyasinda Felsefe, Çev. Ferit Edgü, Çan Yay., stanbul, 1965 Existentialisme'in Tarihi, Çev. Bertan Onaran, Elif Yay., stanbul, 1964 Rus Düünce Tarihi, V Yayinlari Bir medeniyet Olarak Modern Dünya Sistemi, Çev. Mustafa Özel, z Yay., stanbul, 1993 Liberalizmden Sonra, Çev. Erol Öz, Metis, stanbul, 1998 Sosyal Bilimleri Düünmemek, Avesta Yay.,stanbul, 2000 Tarihsel Kapitalizm (Çev., N. Alpay), Metis Yay., 1992.

137

3247. 3248. 3249. 3250. 3251. 3252. 3253. 3254. 3255. 3256. 3257. 3258. 3259. 3260. 3261. 3262. 3263. 3264. 3265. 3266. 3267. 3268. 3269. 3270. Walters, J.D Walzer, Michael Warburton, N. Watt, W.M _________ _________ Weber, A Weber, M _________ _________ _________ Wein, H Weischedel, W Wells, C Werkmeister, W.H Werner, C Werner, E. Werth, Nicholas West, D Westfall, R Whall, J. Whitehead, A.N _________ _________ Modern Düüncenin Krizi, Çev. Sahabeddin Yalçin, nsan Yay., stanbul, 1995 Hogörü Üzerine (Çev., A. Yilmaz), Ayrinti Yay., 1998. Felsefeye Giri, Paradigma Y. slam Düüncesinin Teekkül Devri, Çev. Ethem Ruhi Filali, Birleik Yay., Ankara, 1981 slam Tetkikleri; slam Felsefesi ve Kelami, Çev. Süleyman Ate, AÜF Yay., Ankara, 1968 Müslüman Aydin (Gazzali Hakkinda Bir Aratirma), Çev. Hanifi Özcan, zmir, 1989 Felsefe Tarihi, Çev. H. Vehbi Eralp, Devlet Basimevi, stanbul 1938 Protestan Ahlaki ve Kapitalizmin Ruhu, Çev.Zeynep Aruoba, Hil Yay., stanbul, 1985 Siyaset Adaminin Mesleki stidadi, Çev. Hamdi Ragip Atademir, Ankara, 1961 Sosyoloji Yazilari, Çev. Taha Parla, Hürriyet Vakfi Yay., 1987 Sosyolojinin Temel Kavramlari (Çev., M. Beyazta), Baki Yay., 2002. Tarih nsan ve Dil Felsefesi Üzerine Alti Konferans, Çev. smail Tunali, stanbul, 1959 Felsefenin Arka Merdiveni, Çev. Sedat Umran, z Yay., stanbul, 1993 nsan ve Dünyasi, Çev. Erzen Onur, Remzi Kitabevi, stanbul,1972 Bir Deer Teorisinin Ana Çizgileri, 6. Konferans, Çev. A.Turan Oflazolu, stanbul, 1959 Kötülük Problemi, Çev. Sedat Umran, Kaknüs Yay., stanbul, 2000 Büyük Bir Devletin Dou, 1-2, Alan Y. 1986-88. 1917 Rus Devrimi, YKY., 2007. Kita Avrupasi Felsefesine Giri, Çev. Ahmet Cevizci, Paradigma Yay., stanbul, 1998 Modern Bilimin Oluumu, Çev. smail Hakki Duru, Tübitak, Ankara, 1994 Existentialisme'in Tarihi, Çev: Bertan Onaran, Elif Y. 1964. Akin'a Ölümsüzlük, Çev. A.B. Güçlü, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 1994 Dinin Oluumu, Alfa Yay., 2001. Düüncelerin Serüvenleri,Külliyat Yay., 2008.

138

3271. 3272. 3273. 3274. 3275. 3276. 3277. 3278. 3279. 3280. 3281. 3282. 3283. 3284. 3285. 3286. 3287. 3288. 3289. 3290. 3291. 3292. 3293. 3294. _________ _________ Widgery, A.G Wittgenstein, L _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Wieland, C.M. Wiener, N. Williams, B Wilson, J Winch, P Wiredu, K Wobh W. H. Wolf, A. Womack, J.P-Jones, D.T Woolgar,S. Worringer, W Wölfflin, H. Yakit, Eitimin Gayeleri, Çev. Sofi Huri, MEB Yay., stanbul, 1971 Sembolizm, Çev. Ramazan Ertürk, A Yay., Ankara, 2000 Tarih Boyunca Büyük Öretiler, Çev. Gülçiçek Soytürk, Milliyet Yay., stanbul, 1971 Defterler, Birey Yay., Çev. Ali Utku, stanbul, 2004 Estetik Ruhbilim Dinsel nanç Üzerine Dersler ve Söyleiler, Bilim ve Sanat Yay. Felsefi Soruturmalar, Çev. Deniz Kanit, Küyerel Yay., stanbul, 1998 Mavi Kitap Kahverengi Kitap, Çev: Doan ahiner, T. Bank Yay., 2007. Renkler Üzerine Notlar, Çev. Ahmet Sari, Salkim Söüt Yay.,Erzurum,2007 Tractatus, Çev. Oruç Aruoba, BFS Yay., stanbul, 1985 Yan Deiniler, Çev. Oruç Arioba, Altikirkbe Yay., stanbul, 1999 Zettel, Çev. Doan ahiner, Nisan Yay., stanbul, 2004 Abderalilar, Çev. Vural Ülkü, Kültür Bakanlii, Ankara, 1992 Emek, Sibernetik ve Toplum, Özgün Y. Hakikat ve Hakikatlilik, Çev. Ertürk Demirel, Ayrinti Yay., stanbul, 2006 Dil, Anlam ve Doruluk, Ankara Okulu Yay., Ankara, 2002 Sosyal Bilim Düüncesi ve Felsefe, Çev. Ömer Demir, Vadi Yay., Ankara, 1995 nsan letiimi Kavramina Felsefi Bir Baki, Çev. onna Kuçuradi, 1980 Tarih Felsefesine Giri (Çev., Y. Z. Çelikkaya), Hece Yay., 2006. Nietzsche'nin Felsefesi, Babil Y. Yalin Düünce, Sistem Yay., Çev. Nesime Aras, stanbul,1998 Bilim: Bilim desi Üzerine Sosyolojik Bir Deneme, Paradigma Y. Soyutlama ve Einfühlung, Uslup Psikolojisi Üzerine Bir Aratirma, Çev. smail Tunali, stanbul Üniv. Edebiyat Fak., Yay., stanbul, 1963 Sanat Tarihinin Temel Kavramlari, Remzi Y. Bati Düüncesi ve Mevlana, stanbul, 1993

139

3295. 3296. 3297. 3298. 3299. 3300. 3301. 3302. 3303. 3304. 3305. 3306. 3307. 3308. 3309. 3310. 3311. 3312. 3313. 3314. 3315. 3316. 3317. 3318. _________ _________ Yakupolu, M.M Yalçin, Aydin Yalçin . Yamaner, G. Yaran, C.S (Ed) Yaran, C.S _________ Yaren, M.T Yarkin, M Yasa, M Yavuz, H _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Bilgi Problemi, Üçdal, stanbul, 1985 Türk-slam Düüncesi Üzerine Aratirmalar, Ötüken Ner., stanbul, 2002 Ahlak ve iddet, Göçebe Yay., stanbul, 1997 ktisadi Doktrinler ve Sistemler, Siyasal K., 1983. Bilgi ve Deer (Mula Üniversitesi Felsefe Bölümü Sempozyum Bildirileri), Vadi Y. Postmodernizm ve Sinema, Algi Basim Y. Din ve lim, Sidre Yay., Samsun, 1997 Günümüz Din Felsefesinde Allah nancinin Aklilii, Etüt Yay., Samsun, 2001 Kötülük ve Teodise, Vadi Yay., Ankara,1997 bn Sina Mantiina Giri, AÜF Yay., Ankara, 2003 Büyük Filozoflar, Türkiye Bankasi Kültür Yay., Ankara, 1972 bn Arabi ve Spinoza'da Varlik, Elis Yay., Ankara, 2003 Denemeler Kari Denemeler (1988) Dil'in Dili Arma Yay., (1991) Felsefe Üzerine, Balam Yay., stanbul, 1987 Felsefe ve Ulusal Kültür, Çada Yay., stanbul 1975 Felsefe Yazilari, Boyut Yayin Grubu, stanbul, 1997 nsanlar, Mekanlar, Yolculuklar (1999) slam ve Sivil Toplum Üzerine Yazilar (1999) Kültür Üzerine, Balam Y. 1987. Modernleme, Oryantalizm ve slam, 1998 Sözün Gücü (2003) Yazin Üzerine, Balam Y. Yazin, Dil ve Sanat (1999)

140

3319. 3320. 3321. 3322. 3323. 3324. 3325. 3326. 3327. 3328. 3329. 3330. 3331. 3332. 3333. 3334. 3335. 3336. 3337. 3338. 3339. 3340. 3341. 3342. Yaziciolu, M. S. Yaziciolu, S. vd. Yazolu, R _________ Yeniehirliolu, _________ _________ Yesevi Yetiken, H. Yetkin,S.K. _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Yildirim, C. _________ _________ _________ _________ _________ _________ nsan Hürriyeti Kavrami, Akid Y. M. Heidegger H. Arendt, Metafizik ve Politika, Boaziçi Üniv. Y. 2002. Leibniz'de Tanri ve Ahlak, Seba Yay., Ankara, 2002 Gazali Düüncesinde Ruh ve Ölüm, Cedit Neriyati, Ankara, 2002 Birey, Toplum, Devlet likileri, Ümit Yay., Ankara, 1995 Düünce Kozmosu, Alkim Yay., Ankara, 1992 Felsefe Diyalektik (Bilgi Kurami), Ankara Üniv. Yay., Ankara 1982 Divan-i Hikmet'ten Seçmeler, Haz. Kemal Erarslan, Kültür Bak., Ankara, 2000 Estetiin ABC'si, Kabalci Yayinevi Büyük Muztaripler, Gül Yay., Ankara, 1976 Estetik, Remzi K. Estetik Doktrinler Tarihi, Bilgi Y. Filozofi Ve San'at , Vakif Kitabevi, stanbul, 1935 Metafizik, Devlet Mat., stanbul,1932 Sanat Felsefesi, Resimli Ay-Yay., stanbul,1934 Sanat Meseleleri, De Y. Yokua Doru; Dernek Y. 1963 100 Soruda Bilim Tarihi, stanbul, 1974 100 Soruda Mantik El Kitabi, Gerçek Yay., stanbul,1976 Bilim Felsefesi, Remzi K. Bilim Tarihi, Gerçek Y. Çada Felsefe Sözlüü, Bilgi Yay., Ankara, 2000 Evrim Kurami ve Banazlik, Bilgi Kitabevi, Ankara, 1998 Mantik, V Yayinlari

141

3343. 3344. 3345. 3346. 3347. 3348. 3349. 3350. 3351. 3352. 3353. 3354. 3355. 3356. 3357. 3358. 3359. 3360. 3361. 3362. 3363. 3364. 3365. 3366. _________ Yildirim, M _________ Yildirim, V.- Koç, T. Yilmaz, A Yilmaz, F Yonarsoy, Y.K. Yörük, A.K _________ _________ _________ _________ _________ Yusuf Has Hacib Yücel, H.A Yücel, T. (Yay.) _________ _________ _________ Yüksel, Mehmet Yürüen, Melih Zakheri, A Zekiyan, B. Zeller, E Matematiksel Düünme, Remzi Kitabevi, stanbul, 1988 Anselm'in Ontolojik Delili Üzerine, Atatürk Üniv. Fen Edebiyat Fak. Yay., Erzurum, 1994 Descartes ve Spinoza'nin Cevher Anlayilari, Erzurum, 1999 Müzik Felsefesine Giri, Balam Y. Çada Siyasal Akimlar, Vadi Yay., Ankara, 2001 lkça Düünce Tarihi, Birleik Yay., Ankara, 1992 Cicero'nun Felsefi Terminolojisi, stanbul Üniv. Edebiyat Fakültesi Y. Ahlak, Hukuk Felsefesi, stanbul, 1950 Hukuk Felsefesi Dersleri, smail Akgün Mat., stanbul, 1952 Hukuk Felsefesinde Eflatun Doktrini, smail Akgün Mat., stanbul, 1949 Hukukun Umumi Prensipleri, smail Akgün Mat., stanbul, 1949 Sofistler ve Hukuk Görüleri, stanbul, 1949 Sokrat, Ahlâk Hukuk Felsefesi, Hukuk Fak. Mecmuasi, stanbul, 1950 Kutadgu Bilig, Kabalci Y. 2006. Bilimler Felsefesi Mantik, MEB Yay., stanbul, 1948 Roland Barthes, Metis Y. Yapisalcilik, Ada Y. Yazin ve yaam, Çada Y. 1976 Yazinin Sinirlari, Adam Y. 1982. Modernite Post Modernite ve Hukuk, Siyasal Kitabevi., 2002. Ahlaki ve Siyasi Hogörü,Y.K.Y.,1996. bn Miskeveyh'in Ahlak Felsefesi, Yeni Zamanlar, stanbul, 1998 Humanizm, nkilap ve Aka Y. Grek Felsefesi Tarihi, Çev. Ahmet Aydoan, z Yay., stanbul, 2001

142

3367. 3368. 3369. 3370. 3371. 3372. 3373. 3374. 3375. 3376. 3377. 3378. 3379. 3380. 3381. 3382. 3383. 3384. 3385. 3386. 3387. Zeman, A. Zerzan, J. Zijderveld, A.C. Zimmer, H Ziss, A. Zizek, S. _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Zubritski - Mitroposki Kerov Zweig, S _________ _________ Bilinç Kullanim Kilavuzu, Metis Y. Gelecekteki lkel, Kaos Y. 2000. Soyut Toplum, Pinar Y. 1985. Hint Felsefesi, Çev. Sedat Umran, mge Kitabevi, Ankara, 1995 Estetik, De Y. 1984. Stalinizm, Çev: Sabri Gürses, Encore Yay., stanbul, 2008 Kieslowski Ya Da Maddeci Teoloji, Çev: Sabri Gürses, Encore Yay., stanbul, 2008 1968, Çev: Sabri Gürses, Encore Yay., stanbul, 2008 David Lynch Ya Da Gülünç Yücenin Sanati, Çev: Sabri Gürses, Encore Yay., stanbul, 2008 Biri Totalitarizm mi Dedi?, Çev: Halil Nalçolu, Epos Yay., stanbul, 2006 Gidiklanan Özne Politik Ontolojinin Yok Merkezi, Çev: amil Can, Epos Yay., stanbul, 2005 Lenin Üzerine, Çev: Nilgün Aras, Encore Yay., stanbul, 2004 Yamuk Bakmak, Çev: Tuncay Birkan, Metis Yay., stanbul, 2004 Kirilgan Temas Slavoj Zizek'ten Seçme Yazilar, Çev: Tuncay Birkan, Metis Yay., stanbul, 2002 deolojinin Yüce Nesnesi, Çev: Tuncay Birkan, Metis Yay., stanbul, 2002 Kirilgan Mutlak, Çev: Mehmet Öznur, Encore Yay., stanbul, 2003 Gülünç Yücenin Sanati: David Lynch'in Kayip Otoban'i Üzerine, Çev: Sava Kiliç, Om Yay., stanbul, 2001 lkel Toplum, Köleci Toplum, Feodal Toplum, Sol Y. Yaraticiliin Sirri, Çev. Melâhat Özgü, Tan Basimevi, stanbul, 1949 Dünya Fikir Mimarlari I-II-III, T. Bank. Y. Yildizin Parladii Anlar, Türkiye Bankasi Y.

Information

Microsoft Word - FELSEFE L..doc

142 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

823343


Notice: fwrite(): send of 207 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531