Read VakkiPakki-012011.pdf text version

1

Suomen Turvallisuusneuvonantajat ry VAKKI PAKKI nro;1/2011

Uudellamaalla on pelastuslaitokset saaneet käyttöön uuden kemikaalitorjuntayksikön

Yhdistyksen hallitus kävi neljäs päivä helmikuuta Herttoniemen pelastusasemalla tutustumassa palomestari Jari Korkiamäen opastuksella uuteen kemikaaliyksikköön. Yksikkö on hankittu Helsingin, Länsi, Keski ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitosten yhteisvoimin sillä yksikön hankintakustannukset olivat 480 000 josta valtion osuus 122 000 Yksiköstä löytyy vuodontukkimisvälineitä, kaasumittareita, kemikaalipukuja, paineilmalaitteita ym perusvarusteita kemikaalionnettomuuksiin. Yksikössä on myös pumppauslaitteet lähes kaikille kemikaaleille sekä 60kwa voima-asema ja 2000l minuutissa tuottava kompressori. Yksiköllä arvioidaan olevan vuodessa 100 vaarallistenaineiden tehtävää ja 1200 öljyntorjunta tehtävää.

1

2

Tilaisuudessa käytiin myös keskustelua siitä minkälaiset toimet ja tavat olisivat erittäin tärkeitä pelastustöihin osallistuvien kannalta. Ensimmäisenä tuli esiin että kaikista kuljetettavana olevista vaarallisista aineista olisi rahtikirjat yhdessä paikassa mistä ne olisi helposti löydettävissä. Esimerkiksi jos kuljettajan ovessa olisi tasku, josta rahtikirjat eivät pääsisi lentämään, onnettomuustilanteessa olisi selkeä käytäntö. Oven ulkopuolella voisi olla tarra joka kertoisi rahtikirjojen sijainnin. Toiseksi lähettäjällä sekä kuljetusliikkeellä pitäisi olla aina tavoitettavissa henkilö joka tietää kuljetettavista aineista. Eli tässä haastetta turvallisuusneuvonantajille! Kolmanneksi lähettäjän ja kuljetusliikkeen pitäisi varautua onnettomuustilanteisiin luomalla selkeät toimintaohjeet ja hankkimalla varusteet esimerkiksi siirtokuormauksiin. Myös henkilöstö joka vastaa toiminnasta onnettomuuspaikalla, tulisi määritellä ennakkoon. Jo nämä toimenpiteet helpottaisivat pelastajien työtä suunnattomasti sekä lisäisi heidän työturvallisuutta.

Kuvat ja texti Riku Länsivuori.

2

3

Onnettomuusraportointi vaaraa aiheuttaneista tapahtumista Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle

(Tukes)

Tukes kehittää vaarallisten aineiden kuljetuksessa tapahtuvien onnettomuuksien seurantaa ja niistä aiheutuneiden vahinkojen raportointia. Tukesille tehtävän raportin pohjalta ei etsitä syyllistä itse onnettomuuteen, vaan sen avulla on tarkoitus kerätä kokemusperäistä tietoa määräystenmukaisten säiliöiden ja pakkausten kestävyydestä onnettomuustilanteissa. Saatua tietoa voidaan pitkällä aikavälillä käyttää mm. säädösten kehittämisessä. Vaarallisten aineiden kuljetuksessa tapahtuneesta onnettomuudesta tai muusta vahinkoa aiheuttaneesta tapahtumasta on viipymättä toimitettava onnettomuusraportti Tukesille. Radioaktiivisen aineen ollessa kyseessä, raportti annetaan Säteilyturvakeskukselle. Onnettomuusraportin laatimisesta ja toimittamisesta Tukesiin vastaa se taho, joka on vastuussa kuljetusketjun siitä osasta, jossa onnettomuus on sattunut. Raportti tulee laatia niin kuormauksen, täytön, kuljetuksen kuin purkamisenkin aikana sattuneesta onnettomuudesta tai muusta vahinkotapahtumasta. Turvallisuusneuvonantajan rooli on tässä kohtaa tärkeä, ja heidän tulee tuntea tämä raportointivelvoite. Tapahtuma, josta Tukesiin on tehtävä onnettomuusraportti: vaarallisen aineen vuoto välitön uhkaava vaara tuotteen vuotamisesta henkilö-, omaisuus- tai ympäristövahinko tapahtuma, johon on pyydetty viranomaisapua Henkilövahinko tarkoittaa tapahtumaa, jossa kuljetettava aine on suoraan aiheuttanut kuoleman tai loukkaantumisen, josta on seurannut tehohoito sairaalassa, vähintään yhden päivän sairaalassa olo tai kolmen päivän sairasloma. Tuotteen vuotamisen perusteella raportointivaatimus määräytyy alla olevan taulukon mukaisesti.

Kuljetuskategoria 0 tai 1 2 3 tai 4

Vuotanut ainemäärä 50 kg/litraa tai enemmän 333 kg/litraa tai enemmän 1000 kg/litraa tai enemmän

3

4

Tuotteen vuodon kriteerit täyttyvät myös, jos aineen vuodosta on olemassa välitön vaara. Luokan 6.2 aineesta on raportti tehtävä aina ainemäärästä riippumatta. Omaisuus- ja ympäristövahingoksi luetaan vahinko, jossa vuodon aiheuttama vahinkoarvo on yli 50 000 euroa. Kuljetusvälineelle aiheutunutta vahinkoa ei lueta tähän mukaan. Viranomaisapu tarkoittaa viranomaisen tai pelastustoimen puuttumista tapahtumaan välittömästi onnettomuuden tapahduttua, ihmisten evakuointia tai tien sulkemista vähintään kolmeksi tunniksi. Tukes voi tarvittaessa pyytää lisätietoja tapahtumasta. Onnettomuusraporttimalli löytyy mm. Tukesin nettisivuilta osoitteesta: http://www.tukes.fi/fi/Palvelut/Lomakkeet/asia-tieto-lomake/ Raportti tulee lähettää osoitteeseen: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) PL 66 00521 HELSINKI Faksi: 09 605 474 tai e-mail: [email protected] Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvistä onnettomuusraporteista säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (194/2002) 34 §:ssä. Linkki VAK-säädöksiin: http://www.edilex.fi/tukes/fi/ ->2 vaarallisten aineiden kuljetus

Lisätietoja: Turvallisuusinsinööri Miina Grönlund puh. 010 6052 659 sähköposti [email protected]

4

5

LÄHETTÄJÄN MUISTILISTA

- Jos yritys lähettää toistuvasti vaarallisia aineita yli vapaarajan yrityksellä tulee olla turvallisuusneuvonantaja. - Tiedostava ja tehtäväkohtainen koulutus tulee olla aina henkilöillä jotka työskentelevät vaarallistenaineiden kanssa. Esimerkiksi ottaa tilauksia vastaan, laatii rahtikirjoja, pakkaa tai käsittelee muuten aineita ja pakkauksia esimerkiksi varastossa.

- Kun tilaat kuljetusta muista ilmoittaa että kuljetettava aine on VAK lainsäädännön alaista. - Kun valitset kuljetusliikettä selvitä onko heillä turvallisuusneuvonantaja sekä onko kuljettajilla ADR ajoluvat.

- Kaikista lähetettävistä vaarallisista aineista pitää antaa kuljettajalle rahtikirja josta selviää aineen UN numero, virallinen nimi, pakkausryhmä, lipukkeet, kollien määrä ja aineen kokonaismäärä. - Pakkaukset tulee olla hyväksyttyjä ja pakkauksesta tulee löytyä pakatun aineen UN numero, nimi ja varoituslipukkeet. - Jos kyse on säiliöajoneuvolla tapahtuvasta kuljetuksesta tarkista että säiliö on hyväksytty aineen kuljetukseen, säiliö on ehjä, ajoneuvo on merkitty vaarallisen aineen mukaan. - Tietoja VAK määräyksistä löytyy LVM sivuilta: http://www.lvm.fi/web/fi/52 Ja ainahan voi soittaa

Erkki Laimio 0400- 960 494 tai Riku Länsivuori 040-1605002

5

6

LÄHETTÄJÄÄ KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2.8.1994/719

Lähettäjän yleiset velvollisuudet

Lähettäjän sekä aluskuljetuksessa laivaajan ja lastinantajan on ennen vaarallisen aineen jättämistä kuljetettavaksi varmistettava, että aineen kuljetus ei ole kielletty käytettävässä kuljetusmuodossa. (21.12.2010/1240) Lähettäjä sekä aluskuljetuksissa laivaaja ja lastinantaja vastaavat siitä, että kuljetettavaksi jätetty vaarallinen aine on luokiteltu, pakattu ja pakkaus merkitty sekä jätetty kuljetettavaksi tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti. Lähettäjä sekä aluskuljetuksissa laivaaja ja lastinantaja vastaavat siitä, että vaarallisen aineen nimi, luokitus ja muut vaadittavat tiedot tulevat oikein merkityiksi kuljetusasiakirjoihin ja että tarvittavat kuljetusasiakirjat toimitetaan ennen kuljetusta kuljetuksen suorittajalle.

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä 13.3.2002/194

Lähettäjä

Lähettäjän velvollisuuksista säädetään VAK-lain 8 §:ssä. Vaarallisten aineiden lähettäjä saa jättää kuljetettavaksi vain säännösten mukaisia lähetyksiä. Lisäksi lähettäjän on erityisesti: 1) varmistettava, että vaaralliset aineet on luokiteltu säännösten mukaisesti ja että niitä saa kuljettaa tiellä; 2) annettava kuljetuksen suorittajalle kuljetuksen suorittamista varten tarvittavat tiedot, vaadittu rahtikirja tai vastaava lähetyskirja sekä muut asiakirjat, kuten luvat, hyväksynnät, ilmoitukset ja todistukset; 3) käytettävä vain pakkauksia ja säiliöitä, jotka on hyväksytty, jotka ovat soveltuvia kyseiseen vaarallisen aineen kuljetukseen ja jotka on merkitty säännösten mukaisesti; 4) täytettävä lähetystapaa ja lähetysrajoituksia koskevat vaatimukset; 5) varmistettava, että tyhjät, puhdistamattomat säiliöt, joita ei ole tyhjennetty kaasuista, sekä tyhjät, puhdistamattomat irtotavarakuljetuksiin käytetyt ajoneuvot ja suur- ja pienkontit on merkitty oikein ja että niissä on oikeat lipukkeet sekä että tyhjät, puhdistamattomat säiliöt on suljettu ja että ne ovat yhtä tiiviitä kuin täytettyinä. Jos lähettäjä käyttää muiden osapuolten, kuten pakkaajan, kuormaajan tai säiliön täyttäjän palveluja, hänen on tehtävä riittävät toimenpiteet varmistuakseen, että lähetys täyttää säädetyt vaatimukset. Lähettäjä voi kuitenkin 1 momentin 1­3 ja 5 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa luottaa toisten osapuolten hänelle antamiin tietoihin. Jos lähettäjä toimii kolmannen osapuolen puolesta, kolmannen osapuolen on ilmoitettava lähettäjälle kirjallisesti lähetyksen sisältämistä vaarallisista aineista ja annettava hänelle kaikki tiedot ja asiakirjat, joita hän tarvitsee täyttääkseen velvollisuutensa.

6

7

KEVÄÄLLÄ TULOSSA

TNA ry/SKAL järjestää toisen ADR-seminaarin kuljetuskuutiossa Helsingissä 10.3.2010 VAK 2011 muutoksista. Kevätkokous 20.4.2010 klo 9 alkaen Portsari Vuosaaressa. Kokouksesta tiedotetaan vielä tarkemmin maaliskuussa.

Suomen Turvallisuusneuvonantajat ry

Hyttitie 4 11910 Riihimäki Puhelin: 0400 960 494 Sähköposti:

www.turvallisuusneuvonantajat.fi

7

Information

7 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

734279