Read Microsoft Word - Duc_Thanh_Tran-091004.doc text version

Th T Sách Vit Thng/Lch S

C THÁNH TRN HNG O VNG TRN QUC TUN _____________

Cu Lng Vân

a linh Vit phát sinh bao Nhân Kit Nhiu anh hùng dân tc cu non sông. Nhng tôn vinh Trn Hng o i Vng Là c Thánh vì Danh Nhân Nhân Loi. Ngài là v tng tài trên th gii ã phá tan bc tin cùa quân Nguyên, Làm nht i mng bá ch ang lên, cu thoát triu sinh linh nhân loi. * * * Trong thi i khp Á Châu qun qui Di gòt giày quân gic cóp hung tàn Mang quân hùng, nga chin, quyt xâm lng, Khin Bc Á, Trung ông u i bi. Chúng còn mng chim ông Âu, Nam Á, Mong gom toàn th gii di quyn uy. Hng Vit-Nam, quân gic cp không t, em na triu quân Nguyên sang xâm lc. * * * Th k Mi Ba, gn ngàn nm trc i nhà Trn bình tr nc Nam ta. em an vui, thnh vng khp muôn nhà, Trng nhân phm, lo phát huy kinh t, Gi bang giao nhà Nguyên làm quc k rng tay kin thit nc hùng cng. Nhng chng ng quân Mông C bc phng Tham không áy, sai s thn sách nhiu. Vua ta gin, giam s Mông, xé biu, (CC: Tháng 9 nm 1257) Truyn quân dân chun b ánh Bc quân. Hng o Vng, Th , vi vua Trn Bàn k hoch phn công nghênh gic n. Trong trn ánh mi ba ngày nm y, 1

Tng Ngt Lng cùng quân gic tn công Bch Hc, Hng Yên, Bình L, Thng Long. Khai trn chin u tiên cùng Mông C, (CC: Tháng 1 nm 1258) Vua Thái Tông s quân dân s kh, Hi qun thn nên chin hay nên hoà? Th tâu câu quyt thng xông pha: "u thn cha ri, xin ngài ng s!" Trong i trn phn công nh núi l, Sau khi lùi, phi hp th công, Trong mt ngày ta i thng quân Mông! Kt thúc trn u tiên Vng thng ch. Trong trn chin mi ba ngày chng gic, Vi tài nng thao lc tin quân nhanh, c Thánh Trn toàn thng ui xâm lng, Dy chin bi u tiên cho Mông C. * * * Ba thp niên thanh bình, lo dng sc Li tin v quân gic vn âm mu ang tin quân gn ranh gii a u. Nghe gic n lòng dân y cm phn: "L Mông nô tng huênh hoang t c, Trong thi bình i li chng kiêng ai. Nu cho chúng thng trn vào ây, S v vét, git dân lành, chim ot". c Thánh Trn hi ý quân trong nc, (CC: Tháng 11 nm 1282) Bàn binh th trong Hi Ngh Bình Thang. Quc Ton, Trn tui nh chng c bàn, Cam ang cm, bóp tay gng v nát! bit thêm lòng dân trên khp nc, (CC: Tháng 1 nm 1285) Vua Trn sai m Hi Ngh Diên Hng. (Sáng kin này rt c áo vô song, Làm nn móng cho tinh thn dân ch) Hi bô lão nên hoà hay chin u? Hi trng vang câu "quyt chin không sn!" " cu dân cu nc chng sài lang!". Li Hng o: " Xin chém u thn trc Nu Thng Hoàng mun u hàng gic cp!" Khin toàn quân ng mt d chng Nguyên. Ôi Thánh Trn v i Tng oai nghiêm! Mt li nói khin nc lòng tng s. Ri chin trn chng Nguyên y sát khí, i Chi Lng, Vn Kip, gic phi thây. Mt tng Trn tht th b bao vây, Gic chiêu d u hàng, cho phong tc. 2

Bình Trng chi Thoát Hoan, trùm l cp: "Thà qu Nc Nam, hn Bc Vng bây!" Nh tài nng, chin lc, sáng gng này Quân Nam li ln th hai i thng. Toa ô, Mã Nhi, tng tài ca chúng, Cng kinh hoàng trn chy vi tàn quân. Tht xa nay trong chin lc iu quân Ít danh tóng sánh tài danh siêu vit! *

* *

(CC: Tháng 3 nm 1285)

Mng chin thng cha ht khao quân s, Tin Thoát Hoan cùng quân tng li vây. c Thánh Trn thêm ln na ra tay Toàn quân li ln th ba chng gic. Tùy a th, tùy s quân ca ch Khp a hình u áp dng binh th, Lúc rút lui, lúc tin ánh bt ng, Khp mt trn u binh hùng tng gii. Tin chin thng báo v t khp li: Bch ng, Vn Kip, Thanh Hoá, Lng Sn Hng o Vng cùng tng s cm hn Quyt ln này phi thng luôn dp sch. Git Toa ô, Ô Mã Nhi bt sng, Tng Thoát Hoan chui vào ng thoát thân, Ba trm ngàn quân Mông-Hán tan tành. (CC: Tháng 4 nm 1288) M trang s oai hùng cho dân Vit. * * * y là nh tài dùng binh quán trit, Cùng quyt tâm chng gic ca toàn dân. Nh bài vn "Hch Tng S" rng quân, Cùng chin thut "on k" và "trng trn". ÃI NG, QUÂN NHU, THAO TRNG, CHIN LC (1) Là nhng iu tt yu cm quân. HNG O VNG thông sut thy em dùng Mang tt thng v vang Ngi Danh Tng. Ngài là Thánh vì hn thiêng linh ng (2) Giúp hu sinh dân tc mãi v sau. Cu Lng Vân

3

Cc chú:

(1) ÃI NG: i x theo huynh chi binh, lng bng, lc bng cao, lo cho v con binh s hu phng, thng pht công minh.. QUÂN NHU: V khí, quân trang, lng thc. THAO TRNG: Binh th, tp luyn. CHIN LC: Cách iu binh theo tình hình mt trn, theo chin thut ca tng n v, thi tit, v trí ta và bn, ta và ch, lúc nào nên tin, lúc nào nên lùi, cn bao nhiêu quân. (2) Tôn Thánh: Tôn lên nh bc Thánh hin linh, có th áp li ngi cu nguyn.

__________________________

4

Information

Microsoft Word - Duc_Thanh_Tran-091004.doc

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

94090