Read Microsoft Word - THONG_DIEP_CUA_NHUNG_NGUOI_ANH_LON-070416.doc text version

www.tusachviethuong.org

THÔNG ÐIP CA NHNG NGI ANH Alan Ereira ­ Nguyên Phong dch Li dch gi: Tháng 10-1993 va qua, ài BBC ti Luân ôn và PBS ti Hoa K ã cho phát hình mt tài liu c bit ghi nhn np sng ca mt b lc thiu s ti Nam M. Cun phim ny ã gây chn ng d lun th gii và hin là mt tài c bàn cãi rt nhiu trong gii kho c, môi sinh và nhân chng hc. Ln u tiên c trình chiu trong k i hi Tôn Giáo hoàn cu t chc ti Chicago, nó ã gây mt xúc ng ln cho toàn th c ta. Chúng tôi ghi nhn li ây bài thuyt trình "Elder Brother's Warning" ca ký gi Alan Ereira bn c cùng suy gm. T ngàn xa, nhân loi ã có nhng nn vn minh ln. Nhng nn vn minh ã to ra các kin trúc v i nh Kim T Tháp, Vn treo Babylon, Vn Lý Trng Thành v.v... Tuy nhiên dù phát trin n âu chng na, nn vn minh nào cng chu s chi phi ca lut vô thng, nay còn mai mt, cái gì cc thnh thì cng có lúc suy tàn. Lch s ã chng minh iu ó mt cách hin nhiên vì ngày nay không my ai nhc nh gì n nhng nn vn minh c xa ó na ngoi tr nhng giai thoi ri rc, pha trn nhiu h cu, khó tin. Nói n Kim T Tháp, ngi ta thng ngh n nhng Kim T Tháp Ai Cp, ch ít ai nhc n nhng Kim T Tháp Nam M, mc dù ti ây s Kim T Tháp còn nhiu hn, c bit hn và bao trùm nhiu bí mt k d hn. Có l vì phn ln Kim T Tháp ti Nam M b bao ph bi rng rm, không thun tin cho vic nghiên cu, kho sát. Columbia là mt quc gia nm phía Nam M Châu. Phn ln lãnh th x ny c bao ph bi nhng khu rng rm rp cha c khai phá, c bit là các khu rng quanh rng Sierra thì gn nh còn nguyên vn t my ngàn nm nay, không my ai t chân n. i vi dân x này thì rng Sierra vn c coi là mt ni chn linh thiêng cha ng nhiu bí mt. Huyn thoi x này nói rng ó là ch ca nhng bc Thn linh, có nhim v che ch cho nhân loi. Vì nh núi lúc nào cng b che ph bi nhng ám mây mù, thêm vào ó khí hu m t quanh nm nên cây ci mc chng cht, khó ai có th vt rng n ó c. Nm 1974, mt phi công bay lc vào phía ông Bc ca rng Sierra và phát hin mt Kim T Tháp rt ln ta lc gia rng. Vic khám phá ra Kim T Tháp này ã thúc y nhiu phái oàn kho c ca các quc gia khác nhau kéo n ây nghiên cu. H kt lun rng chic Kim T Tháp xây bng á rt công phu này có nhng ng nét kin trúc khác hn nhng Kim T Tháp khác ti Nam M, do ó nó thuc mt nn vn minh riêng bit nào khác ch không phi nn vn minh Incas hay Maya. Quanh Kim T Tháp là mt thành ph b hoang vi nhng h thng ng xá c lót bng á ht sc công phu. c bit hn na, quanh thành ph còn có mt h thng ng cng thoát nc rt hu hiu, chng t ngi xa ã hiu bit rành rt v vn v sinh. Theo các nhà kho c thì thành ph này ã c xây ct trên by ngàn nm trc khi nn vn minh Incas và Maya phát trin, và có l là mt trong nhng nn vn minh c nht Nam M. Nu th, lch s nn vn minh này nh th nào? Chng tc nào ã sng ti ây? Ti sao h li bin mt, không li mt du tích gì tr chic Kim T Tháp và h thng ng xá tinh vi kia?

Source: http://www.thienlybuutoa.org/Giaoly/ThongDiep-Kogi.htm

Trang 1

www.tusachviethuong.org

Các nhà nghiên cu nhn xét rng dù ã tri qua by tám ngàn nm mà h thng ng xá vn còn rt tt, không b h hi, trong khi h thng xa l ti tân nht ti Hoa K ngày nay nu không c tu sa, bo trì thì ch vài chc nm ã h hi ch ng nói n trm hay ngàn nm. Dc theo nhng con ng lót bng á là nhng tha rung trng lúa và khoai, chng t nn vn minh này chú trng nhiu v nông nghip. Mt im c bit là mi ngã t ng li có nhng tng á ln, khc ghi nhng ký hiu l lùng trông nh mt tm bn . Bn ng xá hay bn ch dn iu gì vn còn là mt câu hi ln. Thông thng các nn vn minh c thng li nhiu du tích hay tài liu ghi khc v lch s, phong tc, tp quán, nhng không hiu sao ti ây h không h tìm thy mt du tích c bit gì v nn vn minh này ngoài các tm bn k l kia. Cách ó không xa gn nh núi có mt b lc ngi thiu s gi là Kogi sng bit lp, không giao thip vi ai. Các nhà kho c oán rng có l ging dân Kogi là con cháu ca nhng ngi ã xây dng lên Kim T Tháp và thành ph vi ng xá xây bng á này, nhng h vn không bit vì sao mt nn vn minh nh vy li suy tàn và bin mt, không li du tích nào? Vì ngi Kogi sng bit lp trên nh Sierra, không tip xúc và giao thip vi ai nên rt ít ngi bit n h. Trong khi nhng b lc quanh vùng thng giao dch, trao i hàng hóa vi nhng ngi tnh thành, thì ngi Kogi rt thn trng và kín áo, rút lên nhng vùng núi cao, không tip xúc vi ai hoc ch gii hn vic giao thip vi mt vài b lc lân cn mà thôi. u nm nay (1993), ký gi Alan Ereira, phóng viên ca ài BBC ti Columbia, nhn c tin b lc Kogi t lâu không tip xúc vi ai, ã chp thun cho anh c phng vn vi iu kin là anh phi n tham d bui i hi Tôn Giáo th gii t chc ti Chicago vào tháng 9 nm 1993 và công b mt thông ip ca h. Ký gi Ereira ã vit: "ây là mt bin c c bit. Ti sao bao nm nay không giao thip tip xúc vi ai mà t nhiên h li cho phép tôi c n phng vn, quay phim? H mun gì ây? Ti sao mt b lc sng bit lp trong vùng rng sâu núi thm, không tip xúc vi th gii bên ngoài, li bit có mt i hi Tôn Giáo nhóm hp ti Hoa K gi mt thông ip? Mt iu may mn là tuy ngi Kogi không liên lc vi ai, rt ít ngi bit n ngôn ng ca h, nhng vì h tip xúc gii hn vi vài b lc gn ó, nên chúng tôi ã tìm c mt ngi dân b lc này có th nói c ting Kogi làm công vic thông dch". Phái oàn ca ký gi Ereira gm 6 ngi, 2 ký gi, 1 nhân viên y t và 3 nhân viên thu hình ã lên ng vào u nm 1993. Tri qua nhiu ngày tháng trèo èo, li sui, h ã n vùng t ca ngi Kogi nm sâu trên nh Sierra. ng vào ây phi vt qua mt vc thm rt sâu, ch có c mt cây cu treo bn bng dây thng bt ngang qua b vc. c thông báo trc, mt phái oàn Kogi ã ra ón tip trc b vc. Khác vi nhng b lc thiu s sng trong vùng thng ít mc qun áo, tt c nhng ngi Kogi u mc qun áo dt bng si màu trng vi tay áo thng nh cánh bm. Mt ngi ln tui ã bt u bng mt bài din vn ngn: "Chúng tôi là nhng trng lão ca dân Kogi, chúng tôi chp thun cho phép các ông c t chân vào ây trong ba ngày. Chúng tôi mun nhn mnh rng ây là ln u tiên và có l

Source: http://www.thienlybuutoa.org/Giaoly/ThongDiep-Kogi.htm

Trang 2

www.tusachviethuong.org

cng là ln cui các ông c phép n ây. Hin nhiên vic này ã c Hi ng Trng Lão tho lun rt k và ng ý. Chúng tôi là con cháu ca mt ging dân c, mt ging dân ã có mt trên trái t này t lâu lm ri, trc khi t tiên ca các ông ra i. Vì chúng tôi có mt t trc, chúng tôi t coi mình là nhng ngi anh ln trong i gia ình nhân loi, do ó chúng tôi là anh và các ông là em. Theo l thng trong gia ình, ngi anh thay mt M Cha giáo dc, dy d các em; nhng chúng tôi bit rng các em còn tr quá, còn hung hng quá, còn cng u, cng c, ngang bng quá, cha th hc hi c gì, nên tri qua my ngàn nm nay, chúng tôi, nhng ngi anh, ã quyt nh gi thái im lng. Chúng tôi hy vng theo thi gian, các em s hiu bit hn, trng thành hn và hc hi c qua nhng li lm ã to. Tic thay thi gian qua nhanh, tri qua bao th h mà các em không nhng chng hc hi c gì li còn tip tc phá hoi gia tài M Cha li, do ó nhng ngi anh ln bt buc phi lên ting. Trc khi i vào chi tit, chúng tôi cho phép các ông c quan sát np sng ca chúng tôi, mt np sng truyn thng ã tip din my ngàn nm không thay i. Các ông c t do nghiên cu, ghi nhn, quay phim, chp hình và làm tt c nhng gì cn thit, và sau ó chúng tôi có mt thông ip mun gi cho th gii bên ngoài." Ký gi Ereira ghi nhn: "Tht không th tng tng c cm giác l lùng ca chúng tôi khi vt qua chic cu treo l lng trên ming vc thm ó bc chân vào vùng t ca ngi Kogi. Chúng tôi có cm tng rng thi gian ã dng li hoc chúng tôi ã i ngc thi gian tr v mt thi im nào ó ca lch s. Mc dù thi gian ch vn vn có ba ngày nhng phái oàn ca chúng tôi ã làm vic không ngng. Mi ngi tùy theo kh nng chuyên môn ã tn dng thi gian kho cu, ghi nhn. Chuyên viên thu hình ã làm vic không ngh, ghi nhn c hn hai mi gi phim nh tài liu. Chuyên viên y t ã khám hn mt trm ngi và hoàn tt h s y chi tit v tình trng sc khe ca nhng ngi dân ti ây. iu c bit là tuy sng trong mt tình trng có th tm gi là "thiu tiêu chun v sinh" theo quan nim ca nhng ngi "vn minh" nh chúng ta nhng chuyên viên y t không h tìm thy mt du hiu nào v bnh tt c. Hàm rng ca h rt tt, ngay c triu chng sâu rng thng thy ti các b lc khác cng không h có ti ây. Tôi xin xác nhn rng tt c nhng gì chúng tôi ghi nhn u c kim chng cn thn bo m tính cách trung thc ca nó. Vì thi gian quá ít, chúng tôi ch làm c nhng gì có th làm và chc chn có nhiu thiu sót. Tôi c bit có n hn hai mi làng mc ri rác trên nh Sierra, nhng chúng tôi ch c n thm mt làng duy nht mà thôi. Chc hn ngi Kogi ã có mt lý do riêng nào ó nên không mun chúng tôi i thm nhng ni khác, nhng chúng tôi cng không mun tò mò tìm hiu thêm làm gì. Các Trng Lão xác nhn rng h không giu gim chúng tôi iu gì nhng cng không mun s có mt ca chúng tôi gây xáo trn cho i sng yên lành ca nhng ngi dân trong vùng. iu c bit u tiên mà chúng tôi thy là nhng ngi dân Kogi thng sinh hot chung. Mi khi cn làm vic gì thì mi ngi kéo nhau ra làm vic ó mt cách rt t nhiên. Chúng tôi ã chng kin vic toàn th dân chúng trong làng kéo nhau p li con ng bng á dn vào làng. H t ng phân chia ra nhiu nhóm nh, mi nhóm làm mt phn mà không cn phi có ngi hng dn hay ch huy. Vì con ng này ni lin hai làng nên dân c hai làng kéo nhau ra làm vic mt cách ht sc trt t. Chúng tôi c bit mi làng có mt Hi ng Trng Lão. Nhng ngi này thng cm mt chic ng nh bng g, bên trong ng vôi. H cm mt chic que xoay qua xoay li tán nhng mnh á vôi ra thành bt, thnh thong li a lên ming chm mt chút vôi vào u li.

Source: http://www.thienlybuutoa.org/Giaoly/ThongDiep-Kogi.htm

Trang 3

www.tusachviethuong.org

Mt Trng Lão cho bit: chic ng vôi tng trng cho i sng. H luôn tay xoay chic ng vôi ó vì i sng luôn luôn thay i, tip din không ngng. á vôi tng trng cho cht liu ca i sng. S d h nghin nát nhng ming vôi ri a lên ming vì hành ng ó làm cho i sng tr nên ý ngha hn. Tôi không hiu rõ ngha ca câu ó nên yêu cu ông gii thích thêm. V Trng Lão ã nói: "i sng là mt s mu nhim. Nu con ngi bit mài da thân và tâm ý thc i sng mt cách trn vn thì ngi ta s ý thc c nhng vic khác phi thng hn". Ký gi Ereira kt lun: "Tôi ã quan sát vic này rt lâu mà không th gii thích gì hn. Theo tôi thì có l ây là mt phng pháp tnh tâm, ý thc hành ng ca mình, mt phng pháp ging nh cách thc hành thin nh ca ngi Á Châu. Vic mài da tâm và thân qua hành ng xoay xoay chic ng vôi nh trên tay là mt iu l lùng rt khó gii thích". Chính gia làng có mt cn nhà rt ln ct bng lá cây. ây là ni hi hp ca dân làng mi khi có vic quan trng. Khác hn vi nhng b lc khác, chúng tôi không h nhìn thy các biu tng tôn giáo, tín ngng gì c. Cn nhà hoàn toàn trng trn và rt sch s. Mt v Trng Lão cho bit ây là trung tâm sinh hot ca làng, mi vic quan trng nh ci hi, chôn ct, trng trt, cày cy, tiên oán thi tit u c mang ra tho lun ti ây ly quyt nh chung. Tt c mi ngi u có quyn phát biu ý kin, không có Tù Trng hay mt ai nm quyn hành c. Ký gi Ereira ghi nhn: "Tht là mt iu l lùng cha tng thy. Mt b lc không có Tù Trng, không có ngi lãnh o, mi quyt nh u là quyt nh chung. Phi chng ây là mt hình thc dân ch thô s nht và chân chính nht ã có t ngàn xa? Theo ch chúng tôi dò hi thì không có mt iu gì c làm nu không có s ng ý chung, nhng quyt nh chung ây không có ngha là a s trên thiu s mà là quyt nh ca toàn th mi ngi (Concensus). Tht khó có th tng tng mt b lc sng bit lp li có mt truyn thng dân ch c bit nh vy! Phi chng nn vn minh c xa ngày trc là mt nn vn minh da trên cn bn dân ch?" n v nh nht ca xã hi Kogi là n v gia ình. Trung bình mt gia ình gm Cha M và các con nh. Khi tr em còn nh chúng c nuôi dng bi Cha M, phn ln là ngi M trc tip nuôi nng con cái. Nu có bnh tt thì các em c a n cho các Trng Lão cha bnh. ôi khi các Trng Lão cng bó tay và em nh không th sng nhng Cha M chúng chp nhn, cho rng ó là lut thiên nhiên. Nu sng c n lúc trng thành thì ngi Kogi có tui th rt cao, tui trung bình ca h là khong mt trm hay hn th na. Mt Trng Lão cho bit: "Theo quan nim ca chúng tôi thì sng thun theo thiên nhiên không th có bnh. Bnh tt ch là hu qu ca nhng gì trái vi thiên nhiên. Ngoài ra s tng giao gia con ngi vi thiên nhiên ht sc mt thit và khi thiên nhiên b phá hoi, chc chn con ngi s b nh hng theo, do ó con ngi phi bit tìm môi trng thích hp sng. Chính vì sng trái vi các nh lut thiên nhiên mà có th bnh k l xy ra, ây là bng chng hin nhiên rng con ngi chu nh hng nhiu v môi trng và cách thc mà h sinh sng". Khi a nh c khong by tui thì chúng bt u ri Cha M sng vi Ông Bà Ni, Ông Bà Ngoi cách ó không xa c giáo dc thêm v cách sng t lp. Khi c hai mi mt thì a nh i theo các bc Trng Lão hc hi và khi gn ba mi mi bt u khi s lp gia ình riêng.

Source: http://www.thienlybuutoa.org/Giaoly/ThongDiep-Kogi.htm

Trang 4

www.tusachviethuong.org

Ngi Kogi sng bng cách canh tác và hái trái cây trong rng, mt li sng ht sc thô s thng c gán cho các dân tc còn man dã. Phng pháp trng trt ca h cng rt gin d. H dùng mt cây nhn xn t, thy vào ó vài ht u ri lp li. Vic trng trt hay gieo ht c dành cho phái n vì ngi n "mát tay" hn ngi nam. Mt Trng Lão cho bit: "Chúng tôi vn bit có nhng phng pháp trng trt, canh tác khác có th làm hoa mu ny sinh rt nhiu, nhng có nhiu làm gì? Gia ình nào thì cng ch n ngày ba ba. Có nhiu s to nên tình trng tham lam, to ra phin toái vô ích. Thiên nhiên ã lo liu chu toàn thì c theo ó mà sng. Các ông hãy nhìn kia, chim chóc không gieo ht mà thiên nhiên có cho chúng cht ói âu? Các thú rng khác cng th, ch loài nào thiu n c, vy ti sao con ngi phi lo tàng tr, gia tng thu hoch thc phm? Có d làm ri lon trt t thiên nhiên, có nhiu hn cái mình cn là ly i mt phn ca ngi khác hay sinh vt khác, và nh th là vi phm mt nh lut cn bn ca thiên nhiên và truyn thng sn có ca dân Kogi. Các ông nên bit ngi Kogi ch sng va , hoàn toàn không có gì d tha và do ó ti ây không h có trm cp hay các t nn nh các b lc khác". Mt im rt c bit là ngi Kogi không h n tht cá. Khác hn vi nhng b lc khác, h không h sn bn hay có võ khí. Truyn thng ca h không h có vn git hi bt c mt sinh vt nào, dù ln hay nh. ây là mt chi tit ang làm nhc u nhiu nhà nhân chng hc và xã hi hc. T trc n nay, các lý thuyt u cho rng nhng b lc dã man u sinh sng bng sn bn và n cây trái trong rng. Vic mt b lc không h có tp tc n tht cá là mt s kin c áo, l lùng him có và khó gii thích. Ngi Kogi cho rng git hi sinh vt là trái vi lut thiên nhiên. Có l vì lý do ó trong thi gian quay phim, phái oàn ài BBC ã thy rt nhiu hu, nai, th rng, chn cáo i qua i li trong làng nh nhng gia súc mà không h s hãi. Vì ch sng bng rau c thiên nhiên nên vic hc hi, nghiên cu các lá cây có dc tính là mt môn hc c ging dy rt k lng ti ây. Ngi Kogi cho bit h có th sng t ngày này qua ngày khác bng cách ngm mt vài lá cây mà thôi, có l vì ch n rau trái mà h sng lâu nh vy! Phái oàn ã ghi nhn vic mt Trng Lão dy d mt thanh niên cách n ung nh sau: "Khi n phi nhai tht t t, thong th, phi ý thc tng chút mt và tuyt i chú tâm vào vic n ch không c ngha gì khác". Cách n ung, làm ch v giác là bài hc v lòng u tiên trong phng pháp giáo dc ca h. Truyn thng ti ây không có trng hc mà ch có cách dy d khu truyn t Cha M, Ông Bà cho con cháu, và t các bc Trng Lão cho nhng thanh niên. Cách giáo dc thanh niên ti ây cng ht sc l lùng, có mt không hai. Khi c khong hai mi tui, thanh niên c gi n hc hi vi các bc Trng Lão trong nhng túp lu n s hay mt hang á. Ti ây h s tp ngi yên quay mt vào vách tng trong by n chín nm lin. H ch nhai mt ít lá cây, ung mt chút nc và chú tâm suy gm v nhng iu c ging dy. Mi ngày vào gi gic nht nh, các bc Trng Lão có nhim v hng dn s bc vào trao cho h mt tài chi ó suy gm. Ký gi Ereira ã ghi nhn bui ging dy trong mt hang á nh sau: Thanh niên ngi quay mt vào vách, v Trng Lão bc vào ngi phía sau quan sát thanh niên kia mt lúc ri mi a chic ng ng vôi cho thanh niên s dng. Ông nói: "Ngi hãy xoay chic ng tht t t, thong th, ý thc tng hành ng và bit rng mi vt trong thiên nhiên lúc nào cng thay i nh chic ng ang xoay trong tay ngi vy. Ngi phi bit rng i sng vn quý báu nh

Source: http://www.thienlybuutoa.org/Giaoly/ThongDiep-Kogi.htm

Trang 5

www.tusachviethuong.org

vôi ng trong ng, phi bit quý trng i sng ca mình cng nh ca mi sinh vt. Tt c hin din ni ây vì mt ý ngha nht nh ch không phi tình c". Trong mt hang á khác, mt Trng Lão ging dy v cách canh tác: "Ngi phi bit tôn trng tng gc cây, tng ngn c vì cây c cng có i sng riêng ca nó. ng bao gi ngh n vic cht mt cây mà không ngh n hu qu mà ngi s gây ra. Cây ci cho ngi trái n, cho ngi bóng mát và che ch ngi khi cn thit, vy ngi phi bit tôn trng cây ci. Ngi phi bit vn vt liên quan vi nhau cht ch và ngi phi ý thc rõ rt v s tng quan mt thit này. Phá hoi trt t này là phá hoi i sng và phá hoi i sng chính là t hy ó". Ký gi Alan Ereira kt lun: "Trong sut chín nm ngi quán xét s liên h gia các sinh vt vi nhau, v mi liên quan gia con ngi và con ngi, ngi và thú vt, ngi và rng cây, ngi và con sui, mà h bit tôn trng thiên nhiên, không git hi, không n tht cá. H bit ý thc s sng tràn y trong thiên nhiên, t nh núi cao xa to ln cho n nhng côn trùng bé nh, t nhng trn ma u mùa nc xung các giòng sui ti mát cho n nhng hoa thm c l mc trong các thung lng. Tâm thc h tràn y các hình nh tuyt vi ca thiên nhiên qua các iu nhc mà chim chóc hòa tu, thng thc hng thm ca c hoa, rung ng vi các thay i ca thi tit... Chc chn iu này phi có mt kt qu l lùng nào ó vì khi trng thành, bc ra khi hang á, con ngi ó phi là mt con ngi ý thc rt sâu xa v mình và s tng quan gia mình và mi vt. Khi ó h tr nên mt con ngi mà theo tp tc ca xã hi Kogi là ngi ã trng thành, có th lp gia ình, có bn phn vi xã hi hoc tip tc i theo các bc Trng Lão hc hi thêm và tr nên mt trong nhng ngi này. Danh t "Trng Lão" ca ngi Kogi không h có ngha là ngi ch huy mà ch có ngha là mt ngi khôn ngoan (wise man) mà thôi". Mun i theo con ng ca các bc Trng Lão, mt thanh niên còn phi hc hi trong nhiu nm. Mt trong nhng phng pháp quan trng là vic tnh tâm "giao cm vi tâm thc v tr", nh ó h có th bit c nhiu vic xy ra trên th gii mc dù không ri khi phm vi ca nh Sierra. a s các Trng Lão thng b ra nhiu gi mi ngày ngi yên lng, giao cm vi thiên nhiên, vì i vi h vic tnh tâm là mc ích chính ca i sng. Các nhu cu nh n ung ch là ph thuc. Ngi ta ch b ra vài gi vào rng hái trái cây, ung nc sui là ri, nhng ngi ta không th sng mà thiu ý thc v mình c. Mt v Trng Lão cho bit: "V tr là mt tm gng ln, phn nh tt c mi vic xy ra trong ó. Bit rung ng vi v tr là bit quán xét tm gng kia, do ó ngi ta âu cn phi i âu xa mà cng bit c nhng iu cn thit. Vic ngi chín nm trong ng á âu phi ch ngi ó nhai vài lá cây, suy ngh vài câu nói, mà òi hi ngi ta phi n lc tìm hiu v mình, vì bit mình chính là bit c v tr và bit c v tr thì tt hiu c các nh lut thiên nhiên. ã hiu c các nh lut này mt cách sâu xa thì làm sao có th làm trái vi nó c? S d con ngi làm vic sai quy vì h không bit mình, ch sng hi ht, quay cung và da trên nhng giá tr có tính cách gi to, nhng giá tr do tp oàn to ra ch không phi phát xut t nhng công phu suy gm sâu xa. Sng nh th không th gi là sng. ó là sng mà nh cht, thân th tuy sng mà u óc ã cht t lâu ri!"

Source: http://www.thienlybuutoa.org/Giaoly/ThongDiep-Kogi.htm

Trang 6

www.tusachviethuong.org

i vi ngi Kogi, vic cht cng rt gin d. Khi cm thy ã n lúc phi ra i, mt ngi già thng tìm vào mt hang á sâu và ngi yên trong ó ch cht. H không làm ám tang, gia ình than khóc nh nhng b lc khác, mà h cho rng ó là mt vic bình thng, không có gì áng quan tâm. Mt im ht sc c bit na ca ngi Kogi là h không h có mt tín ngng th thn linh hay vt t nh các b lc khác. Truyn thng ni ây chú trng trên cn bn tnh tâm suy gm nên h ã có nhng quan nim ht sc c bit, khác hn vi nhng nn vn minh khác ti Nam M. Theo quan nim ca ngi Kogi truyn t i này qua i khác thì thu ban s, v tr hoàn toàn trng rng, không có mt tri, mt trng, tinh tú hay bt c mt cái gì và chính cái trng rng uyên nguyên ó c gi là "M V Tr" hay Kaluna. Danh t "M V Tr" không phi mt ng Hóa Công (Creator) mà ch là mt tâm thc (Mind), mt trng thái tuyt i hoàn ho ca tâm thc. Mt Trng Lão ã nói: "Các quan nim nh tinh tú, mt tri, mt trng, t nc gió la t âu n? Phi chng t tâm thc này sinh ra? Chính tâm thc ó phát sinh ra t tng và khi t tng vn hành, ging nh cun ch xoay t si, mà tt c mi vt u phát sinh. Tóm li, tt c u do Tâm to. Có tt c chín th gii phát sinh t tâm thc v tr cng nh mt ngi M sinh ra chín a con. Mt a con có mt c tính hay sc thái tiêu biu bng các màu sc khác nhau. Th gii th chín chính là cái th gii mà hin nay chúng ta ang sng. Tt c mi th gii u tuân theo nhng quy lut nht nh liên quan n vic sinh ra, ln lên, phát trin ri cht i. ó là nh lut thiên nhiên không th thay i. Ý thc rõ rt các nh lut này rt quan trng vì nó là cây cu tâm thc ni lin chúng ta và các cnh gii khác và sau cùng vi M V Tr (Kaluna). Chính vì ý thc mà ngi ta bit rng trái t này không phi to ra riêng cho loài ngi mà cho tt c mi sinh vt khác na". Ký gi Ereira ã t câu hi v Kim T Tháp và thành ph b hoang vi Trng Lão ngi Kogi nhng h lc u t chi không tit l gì v lch s ca thành ph ó. Mc dù h t nhn là con cháu ca nhng ngi ã xây ct ra thành ph ó nhng h cho bit: "Ti sao các ông c quan tâm n nhng ký hiu l lùng, nhng tm bn bng á kia làm chi? Các ông s không th hiu ni nhng n ngha ó khi tâm các ông còn xáo trn. Các tâm hn non di, cha trng thành, cha bit làm ch mình thng ch thích tò mò chy theo nhng gì k l, nhng hão huyn bên ngoài ch không bit quay vào bên trong hiu chính mình. Ch khi bit mình thì mi bit c nhng iu mà Kim T Tháp kia c xây ct vào vic gì và nhng tng á ghi khc các ký hiu kia ch dn nhng gì. Khi xa t tiên ca chúng tôi ã bit rõ nhng iu này nhng khi con ngi tr nên tham lam, ích k, git hi, n tht cá, phá hoi trt t ca thiên nhiên thì t tiên chúng tôi bit không th thay i gì c. H rút vào rng sâu núi thm, ch i nhng ngi em s rút ta nhng bài hc mà h phi hc, nhng li lm mà h ã gây ra, nhng tic thay ã bao lâu nay hình nh chng my ai hc hi c iu gì ht!" Sau ba ngày ghi nhn, tip xúc và quay phim, bui ti hôm y, mi ngi quây qun trong cn nhà chính nghe mt Trng Lão tuyên b v thông ip mà h mun gi cho th gii. ó là mt ông lão ln tui nhng còn khe. Nhìn hàm rng còn nguyên vn, mi ngi ngh ông lão ch vào khong sáu mi là nhiu nhng v sau ký gi Ereira c bit v Trng Lão này ã sng trên mt trm nm ri. Hu nh v Trng Lão nào cng u trên mt trm tui tr lên c. Chúng tôi không nhìn thy nhng du vt già yu, bnh tt trên thân th h nh vn thng thy các b lc khác.

Source: http://www.thienlybuutoa.org/Giaoly/ThongDiep-Kogi.htm

Trang 7

www.tusachviethuong.org

V Trng Lão lên ting: "Chúng tôi ã tho lun rt k v iu chúng tôi mun nói. Chúng tôi mun gi mt thông ip cho các em trong gia ình nhân loi. Chúng tôi nói bng trái tim, nhng li nói chân thành nht rng hin nay nhân loi sp bc vào mt thm ha rt ln mà t trc n nay cha h xy ra. Th nht, nhân loi cn bit rng tt c chúng ta u là anh em mt nhà, u là con cùng mt M. Dù chúng ta có màu da khác nhau, mc qun áo khác nhau, có nhng truyn thng khác nhau, tuân theo nhng quan nim khác nhau, sng trong nhng iu kin khác nhau nhng tt c ch là b ngoài mà thôi. Bên trong chúng ta âu h khác bit. Khi ói chúng ta u ói nh nhau, lúc khát chúng ta u khát nh nhau, chúng ta u có cm giác vui bun nh nhau. Hin nhiên phi nh vy ri vì chúng ta u là con cùng mt M, nhng tic là các em ã không chú ý n iu này vì các em ã quên mt ngun gc thiêng liêng ca các em ri! Sng xa M ã lâu, các em ã quên hn ngi M sinh ra các em, sn sóc, che ch, nuôi dng các em. Vì thiu ý thc, các em ã phá nát gia tài M Cha li, phá hoi mt cách không thng tic, không mt my may thng tic! Các anh ây sinh trc, gn Cha M hn nên hiu c lòng M Cha ang tan nát, au kh. M ã bun vì các con sinh sau n mun ã không bit thng yêu nhau mà trái li c chém git, hn thù nhau, làm hi ln nhau khin M Cha kh s vô cùng. Không nhng th, các em còn dày xéo lên thân th M Cha mà không bit rng các em ang git hi chính ng ã sinh ra các em. Các anh bit rõ vic này nên ch mun khuyên các em hãy dng li, quan sát và ý thc vic làm hin nay ca các em vì git hi ng sinh thành ra mình chính là git hi chính mình ó. M ca các em là ai? Chính là trái t này. Lòng M chính là bin c và trái tim ca M chính là nhng dãy núi cao có mt khp ni. Này các em! t rng, phá núi, ô u xung bin chính là chà p lên thân th ca M ó. M là ngun sng chung và con ngi không th sng mà không có M. Nu trái t b hy hoi thì chúng ta s sng âu? ây là mt vn ht sc quan trng và cn xét oán mt cách nghiêm chnh. Các anh không bit trong vòng vài nm na th gii s bin i nh th nào? Chc không ly gì tt p lm âu nu các em c tip tc phá hoi mà không bit bo trì môi trng sinh sng. Ti sao c tha hng mt gia tài tt p nh th mà chúng ta li phá hoi nó i vy? Ti sao các em không ngh rng tri qua my ngàn nm nay, th h trc ã gi gìn cn thn, ã trân trng tng tc t, tng ngn sui, tng khóm cây, ngn c mà ngày nay các em li phá nát không h thng tic? Làm sao các em có th t hào rng mình "vn minh" khi nhân loi và mi sinh vt mi ngày mt kh au nhiu hn xa? Làm sao có th nói rng nhân loi ã "tin b" khi con ngi ngày càng gia tng thù hn, ch thích gây chin tranh khp ni? Các anh bit vy nhng phi làm sao ây? Làm sao có th nói cho các em bit rng v tr có nhng nh lut vô cùng ln lao, không th vi phm c? Lòng các anh vô cùng au n vì các anh thy rng trái t ã khô kit ri, mi s sng ang lâm nguy và thm ha dit vong ch còn trong giây lát. Do ó các anh mun kêu gi khn thit rng hãy thc tnh, ngng ngay nhng vic có tính cách phá hoi ó li, nu không thì tr quá mt ri!" Ký gi Ereira ghi nhn: "Tht khó có th tin rng nhng ngi Kogi li bit rõ tình trng phá hoi môi sinh và chin tranh ang xy ra trên th gii hin nay khi h không ri khi phm

Source: http://www.thienlybuutoa.org/Giaoly/ThongDiep-Kogi.htm

Trang 8

www.tusachviethuong.org

vi ca nh Sierra. Tuy nhiên iu này có l cng không sai vì có nhiu bng chng rng môi trng sinh sng ca nhân loi ang bc vào mt giai on nguy kch rõ rt. Mt bng chng hin nhiên là lp tuyt trên nh Sierra trc kia vn óng rt dày mà nay ch còn tr li mt vài mng mà thôi. Gn nh núi có mt h nc rt ln, vn là ni lu tr nc khi tuyt tan vào mùa hè. H nc này s xung các sông ngòi, chy qua nhng ng bng trc khi chy ra bin. Hin nay h nc này cng ã gn cn khô, mc nc ti sông ngòi quanh vùng u xung rt thp và dân chúng vùng ng bng ã than là sut my nm nay, nn hn hán ã hoành hành d di, s lng thóc lúa thu hoch c càng ngày càng xung rt thp. Khp ni trên th gii, ngi ta nói v tình trng nhit gia tng (Global Warming) gây ra bi nn t rng, phá núi, x ng và hu qu ca nhng ô nhim k ngh. Thêm vào ó bin c cng gp nhiu khó khn bi vic các cht cn bã gia tng, git hi các vi sinh vt, cn bn ca i sng các loài thy tc. Thêm vào ó, vic phát trin các k thut ánh cá ti tân bng các tm li khng l nh li vét (Drift Net) ca các quc gia tân tin ã làm nhiu dân tc sng ven bin gp nhiu khó khn v thc phm vì chng còn có cá n". Ngi ta ã tiên oán rng ch vài nm na th gii s lâm vào tình trng suy kit dinh dng. Nn ói kém s xy ra khp ni, và nhng quc gia làm ch c thc phm s là nhng quc gia có quyn lc mnh nht. Bit rõ nguy nan này, các quc gia tân tin ang phát ng nhng cn bn kinh t, k ngh mi t trên vn môi sinh mà nn nhân u tiên s là các quc gia kém m mang, chm tin. Chính nhng quc gia này s tr thành ming mi ngon các quc gia tân tin kéo n m mang k ngh, phóng u ba bãi các cht cn bã, và phá hoi môi sinh. Nhân danh khoa hc k thut, các quc gia tân tin ang cho thuyên chuyn nhng nhà máy, k ngh t x h qua nhng quc gia khác di nhng danh ngha rt tt p nh hp tác, phát trin k thut. Hin nhiên h ã ý thc tình trng phá hoi môi sinh và hu qu ca nó trong quc gia ca h và quyt nh nu k ngh là cn thit thì hu qu ca nó phi xy ra mt ni nào khác ch không phi trên lãnh th ca h. Nói mt cách khác, chính sách "thc dân mi" s không xây dng trên tình trng chim t, nhng s t trên cn bn phá hoi môi sinh ti nhng ni khác, vì ây là mt s phá hoi có tính cách vnh vin, không th phc hi. Nhng quc gia mà môi sinh b phá hoi s không bao gi ngóc u lên c khi tình trng thc phm thiu sót vì t mu b phá hoi, rng rm b phá hy, bin c và t ai cha ng toàn nhng cht ô nhim. D nhiên dân chúng s b nhng bnh tt k d không th cha, nhng th bnh có th gây tn thng n yu t di truyn và hoàn toàn suy kit nhân lc (Oligarchy) bi các hóa cht k ngh. Th gii ngày nay ang bc vào mt khúc quanh lch s mà trong ó tình trng môi sinh s óng mt vai trò thit yu, quan trng. Khi phái oàn ký gi ài BBC ri rng Sierra vào tháng hai nm 1993, nhng ngi Kogi ã ân cn nhn nh: "Xin các ông hãy mang thông ip này ra gi cho th gii bên ngoài nhân loi bit rng tình trng ã thc s nguy kch lm ri! Nu h không chu thc tnh thì i n bao gi na ây?"

Source: http://www.thienlybuutoa.org/Giaoly/ThongDiep-Kogi.htm

Trang 9

Information

Microsoft Word - THONG_DIEP_CUA_NHUNG_NGUOI_ANH_LON-070416.doc

9 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

105929


Notice: fwrite(): send of 211 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531