Read Microsoft Word - Truyen_Phu_Dong_Thien_Vuong-071213.doc text version

www.tusachvietthuong.org

Phù ng Thiên Vng

Truyn Phù ng Thiên Vng, thông ip nói v thanh niên tính, qun chúng tính và lãnh o tính trên nn tng lý i lp thng nht vi nh hng con ngi tng thông vi v tr. ó cng là sách lc da vào dân cu nc c lng trong mt huyn thoi rt p ca ngi tinh thn oàn kt keo sn, chin u bt khut chng ngoi xâm vì c lp t do ca dân tc, vi trit lý sng có vic thì n ht vic thì i, trong np sng tng nhng qun c hài hòa trong xóm làng (hòa c làng), vi phép vua thua l làng, mang tính dân ch, dung hp c t do và bình ng: công bng là o ngi ta i.

Vào i vua Hùng th ba, gic Ân t phng Bc tràn xung xâm ln nc Vn Lang.

Vua Hùng hp toàn lc quan quân, làm mi cách mà vn không ngn c sc tin nh nc v b ca gic. Nhà vua lp àn cu xin T v giúp. Trong mt hôm ma to gió ln, bng mt c già râu tóc bc ph n chi ùa vi ám tr ngã ba ng. Thy l, vua Hùng n bái kin, mi vào trong àn và xin c giúp ý kin cu nc. C mm ci: " Nhà vua hãy sai s gi i khp ni trong nc tìm cu ngi gii ra ánh gic cu nc." Nghe li c, vua Hùng sai s i khp ni tìm kim, mi gi ngi tài c ra cu nc. Trong khi ó, ti làng Phù ng có mt em bé, bé làng Phù ng, ã ba tui mà vn cha bit nói ci, i ng gì c. Khi s gi ca nhà vua i qua làng, rao tin tìm ngi tài gii ra ánh gic cu nc thì bé làng Phù ng t dng ngi giy, ct ting nói yêu cu m mi s gi n nhà. Bé làng Phù ng yêu cu s gi v xin nhà vua úc cho mt con nga st cao mi tám thc, mt roi st dài by thc cu ci i ánh gic. Ngay sau hôm ó, dân làng em cm go, tht thà, vi vóc n giúp bé làng Phù ng trong vic n mc. T ó, bé làng Phù ng bng ln nh thi. Khi s gi nhà vua em nga st và roi st ti, bé làng Phù ng lin vn vai thành mt thanh niên cao ln. Khi cu nhy lên lng nga, nga st lin thét ra la, phi nh gió bão. Cu nhm ni gic ang óng quân xông ti, qut roi st vào oàn quân gic. Vi nga st phun la ào ào và roi st vung lên ti tp, v anh hùng làng Phù ng ánh bn gic mt trn ti bi nhng vn không y lui c quân xâm lng ra khi b cõi. Trong lúc mt mnh mt nga vi roi st tung hoành ánh git l gic hung tàn, thây gic cht ngn ngang thì bng dng roi st b gãy ngang. Cu Gióng nh ngay nhng thân tre to ln bên v ng tip tc chin u. Chng bao lâu, quân xâm lng b ánh tan tành và phi rút lui ra khi t Vn Lang.

Trích trong o Sng Vit ­ T Sách Vit Thng

1

www.tusachvietthuong.org

Ngay sau ó, cu Gióng phi nga lên núi Sóc, ci áo giáp b li, ri c ngi ln nga u bay lên tri. Nhng gc tre cu Gióng dùng ánh gic sau li hóa thành tre la ngà. Nh n công lao dp gic ca cu Gióng, vua Hùng ã tôn cu làm Phù ng Thiên Vng và lp n th vn nhà làng y.

n i nhà Lý, vua Lý Thái T phong cu làm Xung Thiên Thn Vng, lp miu th ti làng Phù ng bên cnh chùa Kin Phúc, tc tng cu trên núi V Linh, xuân thu u có l t. Qua câu chuyn Thánh Gióng, chúng ta có th nhn thy ây là mt thông ip nói v thanh niên tính, qun chúng tính và lãnh o tính trên nn tng lý i lp thng nht. ó cng là sách lc cu nc c lng trong mt câu chuyn thn thoi rt p ca ngi tinh thn oàn kt, chin u bt khut chng ngoi xâm vì c lp, t do ca dân tc. Ngi anh hùng làng Phù ng là hình nh tuyt p ca gii tr nói riêng và ca dân tc nói chung ã trng thành nhanh chóng trc li kêu gi t quc lâm nguy.

t nc Vit, dân tc Vit, cng nh cu bé làng Phù ng, khi va mi dng c nc thì hai vai ã gánh nng hai s mnh: kin quc và cu quc. Vì th, dân Vit sm c tôi luyn ý thc dng nc và gi nc, chng li mi mu xâm lc và thôn tính ca ngoi bang. Hai mt này gn bó vi nhau nh Tiên vi Rng, th hin c th trong t th va sn xut va chin u, va là nông dân va là chin s. ó là hai mt c bn nht trong ni dung i sng xã hi ca dân tc Vit. Môi trng sng và hoàn cnh lch s khin dân Vit sm khc phc tinh thn cá nhân ri rc, l t, hóa gii c mâu thun ca thi b Lc và làm ny n trong nhân dân Vit t thi i y nhng mm mng v ý thc dân tc. Qua tin trình lch s, ý thc dân tc ngày càng sâu m và c th hin trong tinh thn làm ch t nc ca t tiên ta: Nc Nam dân Nam Rành rành a phn sách Tri.

(Lý Thng Kit)

I. Ý Ngha Câu Truyn

1. Vua Hùng lp àn cu T

Phi chng chúng ta nên hiu T trong ý ngha biu tng ca truyn thng, ca tinh thn dân tc, ca o sng Vit, ca tinh hoa nn minh trit Vit và ca hn nc. Vic lp àn cu T mang ý ngha v nim tin bt dit vào tinh hoa ca nn minh trit Vit, vào sc sng do dai bt khut ca dân tc Vit vào hn nc: ó là t im ca toàn dân.

Trích trong o Sng Vit ­ T Sách Vit Thng

2

www.tusachvietthuong.org

Vua Hùng ra tn ngã ba ng tip ón T nói lên ý ngha nhà vua tuyên cáo vi toàn dân v quyt tâm vn dng tinh hoa minh trit Vit (rc T) và da vào nhân dân (n vi ám tr con ngã ba ng) trong sách lc cu nc. Ngoài ra, vic lp àn cu T còn nói lên s ni kt tuyt diu, nh si ch xuyên sut t chuyn Tiên-Rng, chuyn Gy Thn-Sách c, chuyn Bánh Dày-Bánh Chng,... minh ha s tin tng vào tinh hoa ca nn minh trit Vit.

2. Nhà vua sai s i khp ni tìm ngi tài c ra dp gic.

Qua sut giòng sng ca dân tc, chúng ta thng thy chính thi cuc ã to ra ngi lãnh o và chính nhu cu ca thi cuc n nh ni dung, hình thc và sc thái ca ngi lãnh o. Hiu bit rõ iu trên nên khi quân gic tràn sang xâm lng b cõi, vua Hùng sai s i khp ni tìm ngi tài c áp ng úng vi nhu cu ca thi i ra lãnh trách nhim bo v t nc. Chính nhng s nhân ó là hin thân, là i din ca vua Hùng i n vi dân. H i khp thiên h n tn nhng xóm làng xa xôi ho lánh tìm ngi tài c thích hp vi thc ti ca t nc, ng thi h cng tuyên cáo cho toàn dân bit rõ tình trng nguy khn ca nc nhà to s oàn kt tng hp "trên thun di hòa" và vn ng toàn dân cùng dn thân ng lên chng gic.

3. Cu bé làng Phù ng là biu tng in hình ca tui tr Vit bit sng vì dân, vì nc

Thánh Gióng là biu tng ca gii tr Vit: sng an nhàn, bình d, vô danh (không bit nói, không bit i) trong lòng dân tc nhng luôn sn lòng vì dân vì nc. ó là sc sng ngm ca dân tc. 4. Thánh Gióng còn là biu tng ca ngi lãnh o chân chính trong nn

minh trit Vit

Ngi lãnh o xut thân t trong lòng dân tc, trng thành ln mnh nh cm áo ca dân, nh kinh nghim sng ca dân tc, hùng khí do nhân dân hun úc, khi làm xong nhin v do dân giao phó thì lui v vn tip tc sng trong lòng dân tc, không màng n li danh trong tinh thn có vic thì n ht vic thì i, to iu kin thun li cho ngi lãnh o ca th h tng lai ra nm thi c mi: Xem trên trng bc, tri hng, Do min sn thy, b bông thái bình.

5. Hình nh cu bé làng Phù ng nhn lãnh trách nhim dp gic cu nc mang ý ngha gii tr nói riêng và toàn dân nói chung, hng ng ting gi ca t quc qua s vn ng ca các s gi i din nhà vua. Vic cu bé làng Phù ng bng dng bit nói chính là biu tng cho s vic gii tr và nhân dân nói lên nguyn

Trích trong o Sng Vit ­ T Sách Vit Thng 3

www.tusachvietthuong.org

vng ca mnh. iu này cng cho chúng ta thy các s gi ã thành công trong công tác vn ng toàn dân hp lc chng ngoi xâm. Li yêu cu ca cu bé làng Phù ng chính là ting nói ca gii tr và nhân dân. Chp nhn li yêu cu ca cu bé làng Phù ng, úc nga st và roi st, tc là bit lng nghe và thc hin nguyn vng ca ngi dân. Vua Hùng chng t cho toàn dân bit sách lc cu nc ca ngài là tôn trng ý dân và da vào dân. Lng nghe ý dân là phng thc thit thc và hu hiu nht trong s mnh cu quc. Vua Hùng ã ý thc c sc mnh n tàng trong lòng dân tc. Tình thn dân ch ã th hin mt cách c th Hi Ngh Diên Hng i nhà Trn (Th K 13).

Ngài ã thành công trong vic chun b các yu t tích cc trong sách lc cu nc. Sai s i khp ni, n tn các xóm làng ho lánh tìm ngi tài c và tuyên cáo cho toàn dân bit thc trng lâm nguy ca t nc ng thi tìm hiu nguyn vng ca ngi dân và hng dn h bit gn bó quyn li ca t nc vi quyn li gia ình và bn thân. Nc vi nhà, làng vi nc là mi liên h keo sn bn cht. Nc mt thì nhà tan, thân b làm nô l cho gic. Ý thc c mi liên h keo sn này, toàn dân hng ng (cu bé bit nói) ting gi ca t quc và nht trí quyt tâm lên ng chng gic nhm bo v s sng còn ca bn thân, gia ình và t nc.

Vua Hùng ã to c s oàn kt keo sn gia các tng lp dân chúng, gia triu ình và nhân dân, gia quân và dân trong sách lc cu nc. ó là sc mnh vô ch ca Rng trong cuc chin chng xâm lng.

6. Vic xóm làng em cm go, tht thà vi vóc n giúp cu bé làng Phù ng chính là hình nh toàn dân th hin tinh thn oàn kt chung lòng, chung sc, chung

ca dn thân cu nc. Không có hình nh nào cao p nh hình nh dân làng tp np em cm go, tht thà, vi vóc n giúp cu bé làng Phù ng mau trng thành, ln mnh. iu gì ã làm cho cu bé làng Phù ng thoát ra khi tình trng khuyt tt v thân xác và tinh thn: không nói, không ci, không ng, không i, ch nm mà không ngi? Phi chng chính là ng lc t nc ang b ngoi xâm thì nhim v ca mi ngi dân yêu nc, bt k già tr ln bé, là phi tham gia cuc chin chng ngoi xâm bo v t quc? Khi gic n thì sc sng ngm ca dân tc vùng giy ln mnh, ln nhanh nh thi. ó là nhu cu vùng lên trong gian kh vì t quc lâm nguy, òi hi lòng can m dám hy sinh tt c cho t nc, làm tt c cho dân tc. iu này còn nói lên ý ngha ngi lãnh o phi xut phát t lòng dân tc. Chính nhân dân cu mang, nuôi dng. Không có sc mnh ca dân tc làm áo giáp che thân, không có hùng khí, tinh thn dân tc làm thun , không có kinh nghim sng ca dân tc làm hng o thì bt k ngi lãnh o tài ba nào cng tht bi. Cu bé làng Phù ng vn vai ng lên thành mt ngi khng l là biu tng ca gii tr có hào khí, bit sng vì dân vì nc, bit nm thi c tin ra nhn lãnh trách nhim ch huy và làm tròn s mnh t nc giao phó. ó cng chính là hình nh nhân dân trng thành ln mnh trong k sách chng gic, là hình nh sc sng ngm ca dân tc vùng giy theo ting gi ca t quc.

Trích trong o Sng Vit ­ T Sách Vit Thng

4

www.tusachvietthuong.org

7. Hình nh dân làng tp np em cm go, tht thà, vi vóc n giúp cu bé làng Phù ng còn nói lên lòng ngi dân Vit luôn t nim tin tng và c vng vào

gii tr. Hình nh này cng minh ha lý i lp thng nht trong nn minh trit Vit: thng nht gia già (dân làng) và tr (cu bé làng Phù ng), gia bo th và cp tin, gia cá nhân và tp th, gia làng và nc...

8. Hình nh thánh Gióng ci nga st và dùng roi st lên ng chng gic xm lng là biu tng s dng quân i chính quy và v khí ti tân ca thi i trong

chin tranh. Gióng nhm ni gic Ân xông ti, vung roi st qut vào ám gic. Vi nga st phun la và roi st tung hoành, v anh hùng làng Phù ng ánh quân gic mt trn ti bi. Tuy nhiên, roi st và nga st (lc lng quân s chính quy) vn cha y lui c quân xâm lng ra khi b cõi. Trong lúc mt mnh mt nga vi roi st quyt tung hoành dp gic thì bng nhiên roi st b gãy ngang. iu này nói lên ý ngha nu ch bit da vào v khí và quân i chính quy (roi st, nga st phun la) thì vn không th chin thng trong cuc chin bo v t quc.

9. Khi roi st b gãy, thánh Gióng nh ngay nhng cây tre to ln bên ng tip tc chin u. Gióng dùng tre qut vào quân gic, tng gic b git, gic thua thm

bi. C nc vui mng vi chin thng v vang. "Nh tre bên ng ánh gic" nói lên ý ngha vn dng toàn dân tham gia cuc chin bo v t nc. Tre là biu tng cho ngi dân Vit. Tre còn là biu tng ca làng xã. Làng là n v hành chánh t tr (xã thôn t tr), là nn tng phát trin kinh t và xã hi Vit. Nh vy, vic nh tre ánh gic còn nói lên ý ngha tn dng mi nng lc kinh t, chính tr và xã hi vào cuc chin ánh ui quân xâm lng bo v t nc. Trên thun di hòa, chung

lòng chung sc, chung ca chung công nên to c s oàn kt tng hp, quyt tâm gia triu ình và nhân dân, gia quân và dân (roi st và tre) phá gic. Vì th, chúng ta có th nói Gióng ã cùng toàn dân, toàn quân ánh ui gic.

Roi st b gãy minh ha hình nh nu không có hu thun ca nhân dân, không có s kt hp khéo léo gia vt cht và tinh thn, không có s oàn kt keo sn gia lãnh o và nhân dân, gia dân và quân thì bt k ngi lãnh o tài ba nào, dù là thiên tng nh thánh Gióng, cng tht bi (roi st b gãy). Trong lch s nhân loi nói chung và lch s Vit nói riêng, chúng ta nhn thy bt k ngi lãnh o nào vi phm nguyên tc k trên u tht bi thm hi, thân bi danh lit. An Dng Vng da vào thành C Loa và n thn, H Quý Ly da vào lc lng quân s, thành ln, tng cao, hào sâu và súng thn c..v.v.. u tht bi au thng. Trái li, trong sut chiu dài ca dòng s Vit, ngi lãnh o nào bit da vào nhân dân, c dân ng h u to c nhng chin công v vang: · Thc Phán da vào nhân dân Âu Lc ã lãnh o thành công trong cuc kháng chin chng 50 vn quân xâm lng ca nhà Tn.

Trích trong o Sng Vit ­ T Sách Vit Thng

5

www.tusachvietthuong.org

· Hai Bà Trng cùng nhân dân ni lên ánh ui quân nhà Hán ra khi b cõi. · Di i Trn, Trn Quc Tun và triu ình to c s oàn kt toàn dân qua Hi Ngh Diên Hng nên ã ba ln ánh ui oàn quân Mông C hùng mnh ra khi b cõi, to nên nhng chin công v vang trong lch s loài ngi. · Lê Li và Nguyn Trãi cùng nhân dân ni giy ánh ui quân nhà Minh, giành li quyn t ch cho t nc. · Nguyn Hu da vào lòng dân, phá tan 20 vn quân nhà Thanh trong mt thi gian ngn nht trong binh s ca th gii.

10. Phá tan gic xong, cu bé làng Phù ng phi nga st lên núi, ci áo giáp b li ri c ngi ln nga bay lên tri. Chi tit này nói lên t tng "có vic

thì n, ht vic thì i" trong np sng truyn thng ca nn minh trit Vit. Khi có vic nh cn cho nc vào rung hoc tháo nc ra hay n lúc cy cy, làm c hoc gt lúa..v.v... thì hàng xóm láng ging n giúp nhau trong tinh thn hp tác ng lao, tng thân tng tr, t ó m rng hot ng ra xã hi, quc gia trong môi trng dân tc. Gic n thì cùng nhau dn thân, chung sc, chung ca, cùng mt lòng gánh vác gian nan, cùng hy sinh cho i ngha khin sc sng ngm ca dân tc tri giy mãnh lit nh sc mnh vô ch ca Rng. Theo truyn thng "có vic thì n, ht vic thì i" ca nn minh trit Vit, sau khi hoàn tt nhim v, ngi lãnh o thng t ý "lui v vn", sng an nhàn bình d trong lòng dân tc, không màng n danh li. Ngi lãnh o chân chính hiu bit thi c, lui v vn, to iu kin thun li ngi lãnh o ca th h tng lai ra nm thi c mi, tin ra dn thân cùng toàn dân chu toàn s mnh mi. iu này cho thy t tiên Vit sm ý thc c rng không ai t bm sinh là ngi lãnh o. T cách lãnh o không phát xut t giòng máu, ngun gc gia ình hay giai tng xã hi hoc do chính kin hay nim tin tôn giáo (thng , Chúa, Pht...) ca mnh.

11. Truyn thng (có vic thì n ht vic thì i). Ci áo giáp b li, c ngi ln

nga bay lên tri biu tng cho truyn thng có vic thì n ht vic thì i. Truyn thng mang tính tng thân tng tr chan cha tính ngi và tình ngi không phi t trên tri ri xung, hay do mt ngi c o nào ó ch dy mà do cm nhn chuyn ti t thiên nhiên (Thiên Th Vô Ngôn ca Tri t) hòa quyn vi lòng ngi và np sng tng thân tng tr hun úc nên.

12. Ci áo giáp b li minh ha hình nh t b chc tc, coi nh li danh. Thy vic phi làm, cn làm thì làm. Khi gii quyt xong vic thì i, không mong cu s n áp, báo ân. Ngi lãnh o chân chính phát xut t trong lòng dân tc, c nhân dân cu mang nuôi dng và trng thành ln mnh nh "cm áo" ca dân. Sau khi làm xong nhim v dân giao phó, ngi lãnh o chân chính bit lui v úng lúc sng an nhàn bình d trong lòng dân tc. ây là hành ng hp tình hp lý to iu kin thun li cho ngi lãnh o

Trích trong o Sng Vit ­ T Sách Vit Thng

6

www.tusachvietthuong.org

ca th h tng lai nm thi c tin ra nhn lãnh và làm tròn s mnh mi phù hp vi nhu cu ca thi i. Sau khi lãnh o toàn dân phá tan gic ti Ân, t nc tr li thanh bình, vua Hùng th ba ã to iu kin thun li truyn ngôi cho Tit Liêu Tit Liêu có th làm tròn s mnh mi ca thi i mi. tip ni và phát huy tinh thn "có vic thì n, ht vic thì i", vua Trn Nhân Tông, sau khi lãnh o toàn dân ánh tan quân Mông C, n nm 41 tui ngài ã nhng ngôi cho Trn Anh Tông ri xut gia Yên T. "Ci áo giáp b li" còn mun nói n sc mnh quân s, phng tin dùng trong cuc chin bo v t nc c chuyn ci thành nhng phng tin phc v chính sách an dân thnh nc, tr v cho ngi dân nhng gì thuc v nhân dân. Hình nh vua Lê Thái T tr li kim cho thn Kim Quy H Hoàn Kim sau khi ngài lãnh o toàn dân ánh ui gic Minh ra khi b cõi chính là tip ni phát huy tinh thn truyn thng "tr v cho ngi dân nhng gì thuc v nhân dân" nói trên. Khi gic ã tan mà sc mnh quân s cng nh phng tin dùng trong chin tranh vn còn tp trung trong tay chính quyn thì chúng s tr thành gánh nng cho nhân dân và s d tr thành công c tàn bo àn áp ngi dân phc v cng quyn. Lch s th gii ã và ang là bng chng hùng hn cho nhn nh này. Trong sut giòng sng s ca dân tc, nhng nhà lãnh o chân chính h dp xong gic là gim bi sc mnh quân s, chuyn ci phng tin dùng trong chin tranh phc v cho chính sách an dân thnh nc. Gic n, dân tr thành chin s. Gic tan, chin s tr v xóm làng chm lo cy cy, chn nuôi gia súc phát trin rung vn, phát sinh t np sng tng thân tng tr trong xã hi nói chung, và tp tc vn công, i công, nay ngi mai ta trên ng rung nói riêng.

13. C ngi ln nga bay lên tri. Phi nga lên núi là hình nh sâu khi dp xong

gic, t nc tr li thanh bình, dân chúng c sng yên lành nên nhim v ã hoàn tt. Lúc y, ngi lãnh o ra i, v vn sng bình d, an nhàn, thanh thoát (lên núi). Bay lên tri là biu tng cho mt tâm hn r sch bi trn, ci b mi ràng buc ca vt cht cng nh tinh thn, sng ung dung t ti, tiêu dao cùng ngày tháng, tri mây, trng gió. ó là hình nh ca Ch ng T, Thánh Tn Viên, Phù ng Thiên Vng. Sau khi hoàn tt s mnh t nc giao phó, tt c u ra i, lên non cao ca m Tiên Âu C hay lng vào cõi i dng mênh mông bao la ca cha Rng Lc Long Quân. Hình nh này minh ha t tng thng hoa cuc sng và con ngi. Thng hoa nh Tiên nh Rng nh nc bc hi theo chiu kích tình thng và trí tu vi nh hng Bin ­ Hóa ­ Thng hoa ­ Hòa ng: hòa cùng v tr (vi hình nh c ngi ln nga bay lên tri). 14. Nhng gc tre dùng phá tan gic Ân hoá thành tre la ngà. Các gc tre cu bé làng Phù ng s dng nay hóa thành tre la ngà, mt loi tre cng, p, bn b hn loi tre thng. Hoàn tr li bng loi tre quý hn gi lên hình nh: Chin tranh làm tre h hi ch còn gc. Gic tan, gc tre hóa thành tre la ngà. Ly tre tng trng cho làng xã, quê

Trích trong o Sng Vit ­ T Sách Vit Thng

7

www.tusachvietthuong.org

hng, t nc Vit. Sau chin tranh, ly tre làng xanh ti hn vì tr thành loi tre la ngà quý tt hn. ó là hình nh xây dng li quê hng t nc tt p hn.

II. Nhân Vt Chính Trong Truyn Là Mt Em Bé

Trong hu ht các truyn thn thoi Vit, nhân vt chính u là ngi ln hoc mt ngi trng thành nh Lc Long Quân, Âu C, Thánh Tn Viên, Tit Liêu, An Tiêm..v.v... Th mà trong truyn này, nhân vt chính li là mt em bé lên ba b khuyt tt, không bit nói, chng bit i. Ngoài nhng ý ngha ã c nêu lên trong phn trên, chúng ta còn nhìn ra c mt ý ngha vô cùng sâu sc nói lên mt trái ca vn : " Phi chng t tiên Vit mun nói lên ý ngha ánh nhau là trò tr con?" Khi phi gii quyt nhng d bit, mâu thun hoc vn nn trong cuc sng bng bo lc, bng chin tranh chng t con ngi cha trng thành trn vn, cha làm ch c bn thân và xã hi. Phát ng cuc chin tranh xâm lng là hành ng ca nhng ngi còn u tr trong t duy, cha làm ch c dc vng, suy ngh còn non kém, lch lc. Chin tranh luôn a n iêu tàn, tang tóc. Tuy nhiên, nu nc mt, nhà tan, nhân dân b hà hip bóc lt, b ng hóa thì còn tai hi hn nhiu. Vì th, khi chin u bo v c lp t do, gìn gi ging nòi là hành ng chính áng, là vic làm chng ng ng ca nhng ngi trng thành trong t tng, suy ngh chín chn, già dn. Trit lý sng Tiên-Rng, o sng Vit giúp cha ông chúng ta có cái nhìn toàn din, cái nhìn thông sut hai mt ca mt vn : trong tt (phúc) có xu (ha), trong xu có tt, trong ta có ngi, trong ngi có ta.... Vì th, cha ông chúng ta ã vch ra hng i lâu dài ca dân tc Vit là nhân o trong tinh thn nhân bn, nhân tính và nhân ch trên nn tng ca lý i lp thng nht trong nhng thông ip truyn li cho con cháu vi ch trng: Rng trong l phi có ngi, có ta. và: Khôn chng qua l, khe chng qua li. iu khuyên dy này nhn nh con ngi không nên em lut mnh c yu thua trong thiên nhiên áp dng trc tip vào xã hi loài ngi gây chin tranh tàn sát ln nhau. Con ngi cn phi bit iu chnh lut mâu thun, hy dit trong thiên nhiên bng lý i lp thng nht qua i thoi, tng nhng thay vì i u và c chp gia các dân tc có th hóa gii nhng d bit, mâu thun, dung hòa nhng bt ng chính kin ngõ hu c hai bên liên h thng nht hành ng, em li hòa bình cho nhân loi.

Trích trong o Sng Vit ­ T Sách Vit Thng

8

www.tusachvietthuong.org

Ch vi trí tu và tình thng hn nhiên trong sáng, không mang nhãn hiu, con ngi mi có kh nng hóa gii nhng d bit, mâu thun (phi có trong cuc sng) trên tinh thn i lp thng nht hài hòa ngõ hu mang li hnh phúc cho con ngi.

III. Huyn Thai và Hin Thc.

Cu bé làng Gióng nm mt ch, không bit nói, chng bit ci, ln lên nh thi nh cm áo ca dân làng tr thành mt thanh niên to ln khác thng là huyn thoi, nhng lòng yêu nc thng nòi ca ngi dân Vit vùng lên, trng thành nhanh chóng v mi mt trong s nghip chng ngoi xâm li là hin thc. Ngi anh hùng làng Gióng b li áo giáp st, ci nga st bay v tri sau khi hoàn thành s mnh cu nc là huyn thoi, nhng tinh thn "có vic thì n, ht vic thì i" trong o sng Vit và ch trng tr v cho dân nhng gì thuc v ngi dân ca các nhà lãnh o Vit Nam thi xa li là hin thc. Ngi anh hùng làng Gióng cùng toàn dân chung lòng, chung sc, chung ca quyt tâm ánh ui gic Ân ra khi b cõi là huyn thoi, nhng ý thc v t nc, dân tc, v tinh thn oàn kt keo sn gia quan-quân-dân ánh ui k xâm lng, th hin tinh thn làm ch t nc ca tin nhân Vit li là hin thc. Ý thc y, tinh thn y ngày càng c cng c, ln mnh và sâu sc, Chính tinh thn làm ch t nc này và nhit tình yêu nc c th hin t ngàn xa mà dân Âu Vit và Lc Vit ã chung sc, chung lòng, chung ca ánh ui oàn quân xâm lc nhà Tn (214-208 trc Tây Lch) và nhiu ln b gy nhng oàn quân ca Triu à tin ánh nc Âu Lc (khong nm 207-208 trc Tây Lch). Chính nh sc mnh ni ti ó, truyn thng t ch, lòng yêu nc và tinh thn qut cng bt khut ó mà sau hn 1000 nm b Hán tc ô h vi chính sách ng hóa cc k thâm c, dân Vit vn vùng dy c và giành li quyn làm ch t nc (nm 938 sau Tây Lch). Và cng chính sc mnh ni ti ó, dân tc Vit ã ba ln chin thng v vang trc oàn quân xâm lc ca quc Mông C, oàn quân c mnh danh là bách chin bách thng t Á sang Âu (trong th k th 13). Nh vy, chúng ta có th nói chuyn Phù ng Thiên Vng là mt li cách iu hóa lòng yêu nc, tinh thn dân tc, tinh thn oàn kt toàn quân toàn dân chng ngoi xâm, tinh thn qut cng bt khut cng nh kh nng quy t và tng hp nhân lc, vt lc, tài lc khi quc gia hu s bng phng pháp phóng i và tng trng qua huyn thoi. Tóm li, t truyn thn thoi Thánh Gióng chúng ta rút ra c nhng bài hc quí báo: 1. Thánh Gióng là biu tng cho gii tr có hào khí, bit sng vì dân vì nc, bit nm thi c tin ra nhn lãnh trách nhim và làm tròn s mnh t nc giao phó.

Trích trong o Sng Vit ­ T Sách Vit Thng

9

www.tusachvietthuong.org

2. Thánh Gióng là biu tng ca s ln mnh v th xác ln tâm hn, ca s trng thành nhanh chóng vt bc ca dân tc Vit trong s nghip chng ngoi xâm nhm bo v s sng còn ca mnh và t nc. 3. Thánh Gióng biu tng cho ngi lãnh o chân chính phát xut t lòng dân tc, c nhân dân cu mang nuôi dng và trao truyn kinh nghim sng ca dân tc. Qua chuyn Thánh Gióng, cha ông chúng ta ã khng nh: không ai bm sinh là ngi lãnh o c. Nói cách khác, t cách lãnh o không t nhiên phát xut t huyt thng hay giai tng xã hi hoc do chính kin hay nim tin tôn giáo ca mnh. 4. Truyn Phù ng Thiên Vng nhn mnh ý ngha nu không có hu thun ca nhân dân thì bt k ngi lãnh o tài ba nào, dù là thiên tng nh thánh Gióng, do bt c cng quc nào ym tr cng tht bi trong cuc chin cu nc. 5. Thánh Gióng là biu tng cho tinh thn "có vic thì n, ht vic thì i" ca o sng Vit. 6. Thánh Gióng là hình nh sc mnh vô ch n tàng trong lòng dân tc ã vùng lên khi c khi giy úng lúc, úng ch.

6. Hình nh dân làng mang cm go, tht thà, vi vóc n giúp cu bé làng Phù ng th

hin s hng ng ca toàn dân, ng thi minh ha lý i lp thng nht trong nn minh trit Vit: thng nht gia già (dân) và tr (cu bé), gia nng ng và trm tnh, gia bo th và cp tin, gia cá nhân và tp th, gia làng và nc... 8. Mt khác, cu bé làng Phù ng cng là hình nh con ngi còn dùng bo lc, chin tranh gii quyt nhng vn nn ca i sng chng t con ngi dù vn minh n âu cng vn cha trng thành trn vn, cha làm ch c bn thân và xã hi. Có th nói mt cách ngn gn: truyn Phù ng Thiên Vng là thông ip ca tin nhân Vit nói v thanh niên tính, qun chúng tính và lãnh o tính trên nn tng lý i lp thng nht vi nh hng con ngi tng thông vi v tr ca o sng Vit. ó cng là sách lc da vào dân trong s mnh cu nc c lng trong mt truyn huyn thoi rt p ca ngi tinh thn oàn kt keo sn, chin u bt khut chng ngoi xâm ca dân tc vì c lp t do, vi trit lý sng

có vic thì n ht vic

thì i.

Vnh Nh T Sách Vit Thng www.tusachvietthuong.org

Trích trong o Sng Vit ­ T Sách Vit Thng

10

Information

Microsoft Word - Truyen_Phu_Dong_Thien_Vuong-071213.doc

10 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

93155


Notice: fwrite(): send of 209 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531