Read (Microsoft PowerPoint - Yem Maliyetlerini D\374\376\374rmede kullan\375lan Yem Formulasyon Teknikleri.ppt) text version

Yem Formulasyonundaki Endi eler ve Maliyet Dü ürme Yöntemleri

Sirri KAYHAN ASA ­BRILLiant Alternatives Mohamed SHERIF ASA

Yem Formulasyonu

Tek rasyon formulasyonu (Singleblend) Çok Rasyon Optimizasyonu (Multiblend) Hammadde da ilimi Yem formulasyonu Maliyet azaltma Hammadde kiyaslama Fiyat ve Miktar mukayesesi

Tek Rasyon Formulasyonu

Hammadde verileri Besin maddelerinin olu turulmasi Hammaddelerin besin de erlerinin girilmesi Global e itlikler Hammadde e itlikleri Fiyat verileri Rasyon sinirlamalari

Besin Maddeleri Olu turma

Protein ME kanatli Rutubet Ya Ham Selüloz Kül Ca P Tuz Klor Linoleic Acid Lysine Methionine Methionine and Sistin Threonine Tryptophan Arginine Sind. Lysine - Kanatli etc Ideal Protein Orantisi P av

Hammadde Analiz Tablolari

NRC / BRC / INRA / FEDNA / CVB Feedstuffs (Haftalik magazin)- Yillik revizyon Aminoasit Üreticileri: Degussa, Novus Üniversiteler ve Ara tirma Merkezleri

Hangi Tablolari Kullanaca iz?

Ba langiç olarak bir kayna a karar veriniz ve bunu temel matriksiniz olarak aliniz "Besin madde talepleri" için yine ayni kurulu tarafindan yayinlanmi verileri kullaniniz. Temel matriksinizde bulunmayan besin de erlerini di er veri kaynaklarini kullanarak doldurunuz Birden fazla veri kayna ina bakiniz ve bunlari biraraya getirdikten sonra en do ru olanina karar veriniz E er de erler hepsi akla yatkinsa ortalamasini aliniz

Yayinlanmi Datalarin Önemi

De erler belli bir sayida yapilan denemenin, raporlanmi de erlerinin ortalamasini temsil eder Ortalama de erler farkli örnekler için dü ükten yükse e belli bir aralikta de i kenlik gösterir Hammaddenin kompozisyonu bu aralik içerisinde herhangi bir yerde olabilir

Yayinlanmi Datalarin Önemi

Tablo de erleri yayinlandiklari zamanin de erlerini temsil eder Birçok hammaddenin analizinde göze batan de i iklikler zaman a imina i aret eder Güvenilir kurulu larin zaman içindeki revizyonlari kesinlikle dikkate alinmalidir

Yayinlanmi Datalarin Önemi

Hammadde kompozisyon tablolari sadece kabul edilebilir yakla ik besin de erlerini verir. Kompozisyonda her hammadde için göze batan de i iklikler bulunabilir.

Analizlerin De i kenliklerinin Kayna i

Bölge ve Konum Klimatik De i kenlikler ve artlar Genetik De i iklikler Çiftlik Uygulamalari Harmanlama Üretim Farkliliklari Kuru Madde çeri i

Kompozisyonun Tahmin Edilebilirli i Tutarli ve Sürekli Kompozisyon Standartlara Uyum Beklentileri Kar ilamasi Güvenli Olarak Kullanilabilirlik

Standart Olmayan Hammaddeler

Yayinlanmi de erler kaba taslak yol gösterici de erler olur Hammaddenin tablo ortalama besin de erlerini tutmamasi çok muhtemeldir. Tablo de erlerinde özellikle önemli besin maddelerinin de erleri lab. analizi ile kontrol edilmesi gereklidir.

Hammaddelerin fiziksel özellikleri geldi i anda kontrol edilmelidir. Fiziksel yapidaki de i iklikler , kimyasal analizdeki de i ikliklere i aret eder. Fiziksel özellikler yapilacak kimyasal analizleri belirler.

Kuru Madde gelen her hammadde ve depolanan hammaddeler için sürekli ölçülmelidir. Besin de erleri kuru maddeye faktörlenmelidir

Laboratuar Analizleri

Tüm hammaddeler için düzenli ve rutin analizler yapilmalidir Problemli hammaddeler için özel analizler yapilmalidir Özelliklerinde göze batan ku kulu de i iklik olan hammaddeler için spesifik testler yapilmalidir Sahada rastlanilan bir problem durumunda analizi yapilan örne in analizi tekrarlanmalidir.

Lab Analizlerinin Kullanimi

Analizi yapilan hammaddelerin, kaynak ve bölge bazinda kayitlarini tutarak uzun dönemde kullanilmasi gerekir Her hammadde için analizi yapilabilen her bir besin de erinin ayri ayri de erlendirilerek, kayitlari tutulmalidir Tutulan kayitlarin her bir besin maddesi için istatistiki çali malari yapilmasi gerekir

Lab Analizlerinin Kullanimi

statistiki çali malarda, örnek sayisi, min&max de erleri, ortalamasi, standart sapmasi bulunmali ve kullanilacak de er buna göre tespit edilmelidir. Kimyasal analizi yapilamayan besin maddelerinin de erleri, bilimsel kurulu larca belirlenmi hesaplama yöntemleri kullanilarak hesaplanmalidir. Bu De erlerinde uzun vadede istatistiki analizleri kullanilmalidir

Hammadde De erleri ­ Soya Küspesi

Tablo De erlerinin Formulasyona Uyarlanmasi

Ana matriks (Ba lama Noktasi) de erleri de i tirilmeden muhafaza edilmeli, fakat düzenli olarak revize edilmelidir. Alternatif Matriks olu turup bu matriksi kullaniniz ve laboratuardan elde edilen besin analizi de erlerini burada güncelleyip, düzeltmelerini bu matrikte yapiniz. Herhangi bir besin maddesine ba li di er besin maddelerini e itlikler kullanarak hesaplatiniz.

Yem hammaddelerinin besin maddeleri zaman ve kayna a ba li olarak de i kenlik gösterir. Regresyon e itlikleri, kimyasal analiz sonuçlarina göre enerjiyi hesaplamayi sa lar Regresyon e itlikleri, farkli protein ve/veya di er yakla ik analiz de erlerine göre aminoasit konsantrasyonunu verir. Hazmedilebilirlik katsayilari, toplam aminoasitlerden hazmedilebilir aminoasitleri hesaplamayi sa lar

!

Rasyon Güvenli i Seçici hammadde güvenli i Hammadde Analiz güvenli i

"

#

Hammadde Bilgileri - Teknik Fiyat Bilgileri Hammadde Pazar Fiyati Hammadde Stok Fiyati Stok Durumu

"

!

#

"# # $# Kiymetli hammaddenin fazla kullanimi Kisa dönemde ucuz rasyon yapimi Uzun dönemde fazla maliyet

"

#

Hammadde verileri - Teknik Fiyat Bilgileri Rasyon Sinirlamalari Hammadde Minimum/Maksimum Besin Madde Minimum/Maksimum A irlik

Hammadde Siniflandirma

Tahillar Misir Arpa,Bu day,Yulaf,Çavdar Pirinç

Hammadde Siniflandirma

Dolgu Maddeleri, Enerjiyi ve Yo unlu u Dü üren Hammaddeler Pirinç Kepe i Bu day Kepe i,Razmol, Un,Bonkalite Misir Kepe i,v.b

Hammadde Siniflandirma

Bitkisel Kaynakli Proteinler

Soya Küspesi Ayçiçek Küspesi Pamuk Küspesi Kolza Misir Gluteni

Hammadde Siniflandirma

Hayvansal Kaynakli Proteinler Balik Unu Tavuk Unu

Hammadde Siniflandirma

Tahillar ­ Orta Enerji Dolgu Maddeleri ­ Dü ük Enerji Ya lar ­ Yüksek Enerji Bitkisel Proteinler Hayvansal Proteinler

Özellikle ruminant yemlerde Yem içerisinde kullaniminda kombinasyon ba lantisi kullanilarak daha uygun ve ekonomik çözüm gerçekle tirilebilir

Hammaddelerin besin madde kompozisyonlari için do ru bilgiler olmalidir. Hammaddelerin besin madde kompozisyonlari kalite kontrol yapilarak ve e itlikleri kullanarak güncellenmelidir. Farkli çevre artlari ve yönetim sistemlerinde, en iyi performansi verecek, en iyi besin madde seviyeleri ve kompozisyonlarini sa lamalidir. Besleme programlari hayvana ne olmasi gerekenden az, nede olmasi gerekenden fazla besleme yapmamalidir. Diyet sinirlamalari yem maliyetlerini dü ürürken verimlili ide artirmalidir.

Yem Formulasyonunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yemleme programlari yem tipi, fiziksel özellikleri, partikül büyüklükleri ve pellet kalitesi gibi kriterleri dikkate almalidir. Hammaddenin kalitesi ve miktari için Hammadde satin alma kararlari yem formulasyon datasina ba li olarak yapilmalidir. Yem formulasyonlari sahadan gelecek bilgileri de dikkate alarak düzenlenmelidir. Yem Spektleri olu turulurken , üretimin hangi parametreleri üzerine gidilece i (FCR, Gö üs eti, Yumurta a irli i,Süt verimi ve Et arti i v.b) ve pazarlama hedefleri dikkate alinmalidir. Güncel besleme bilgilerini takip ederek uygulamak.

Di er Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Hammadde E itlikleri - Tahillar

! & ! & '# '

" &) (!

# % $ "

Enerji E itlikleri ­ Protein Küspeleri

"*& + ' % ), "+ . )$ 0) %1 /) # + ' ' '2 )- 32 0 ) ) "+ . )$ 0) /) # ' ' % ' '2 ) ) 0 ' ) * )% ) "+ 5 1 4 + ' ' 0 * )% ) "+ 4 ' ' 0 '% ) ' ! ! " "

6 %-7 )' -

Enerji E itlikleri ­ Hayvansal Kaynakli Ürünler

) 7 !8 2 +' %# )7 ! 2 '# 9 5 , 27 5 , 27 ! : 2' : ) ( 2

!

& ! & !

&) ( &) (

Amino asit E itlikleri: SFK

Dr. Wiseman Tarafindan Geli tirilen Ya larin Genç ve Ya li Kanatli Hayvanlarda Enerji De erlerini Hesaplama E itli i (Dr. Julian Wiseman, University of Nottingham)

$ % & ' (

)

* +, ( $0 6 ,5 6 66 6 > +, ( $0 6 ,5 6 66 6

- +. 0 1 2,,+315 5 6 1 / 1. 4 25 / 0 7 31,8 . 0 4 2. 9 %:;15 5 0 4 28 < =' $ % & ' ( i)

- +. 0 1 / +8 45 5 6 1 / 1. 25 31 25 < 0 7 31 28 8 %:;15 5 0 4 50 4 2 . ='

Bazi Yemlik Ya larin Hayvan Ya ina Göre Metabolize Enerji De erleri ve Sindirilebilirlikleri

Sindirilebilirlik Ya tipi/Ya 0-21g 80 88 92 95 70 77 84 87 >21g 86 97 97 99 84 86 87 96 Met.Enerji (kcal/kg) 0-21g 7400 8200 8600 8800 6500 7200 7800 8100 >21g 8000 9000 9000 9200 7800 8000 8100 8900

Tallow Tavuk Ya i Balik ya i Bitkisel ya Hind.Ceviz Y. Palm Ya i Bitkisel Soap stock Restaurant Ya lari

Kanatli Yemlerinde Aminoasit Maliyetini Dü ürecek Yem Formulasyon Teknikleri

,4 Birden Fazla Protein Kayna i Hammaddenin Kullanimi

Farkli protein kaynaklari farkli besin madde profiline sahiptir ve ihtiyaçlarin kar ilamasinda birbirini destekler. E er fazla alternatif protein kayna i hammadde rasyona girilirse yem maliyeti ucuzlatilabilir

+4 Safli i Yükseltilmi Hammaddeler

Sentetik Aminoasitler: lisin, methionine, threonine: Bu besin maddelerinin protein hammaddelerinden temini , sentetik kaynaklardan teminine göre daha yüksek maliyetlidir. Kolin: Soya küspesi veya di er hammaddelerden temin edilecek kolinin maliyeti saf haldeki kolinden daha yüksektir. Fosfor

3- Daha Az Hammadde Zorlamasi

Ba lama noktasinda yem katki ve premiksler di inda hiçbir zorlama koymadan formule ediniz. Etkileri anla ilan ve kanitlanmi kriterlerin Sinirlamalari daha sonra birer birer eklenebilir.

Örne in: Tavuk ununda %5 sinirini, % 5,5 a çikarmak daha ucuz maliyetli rasyon çözümüne yol açar.

4 Azaltilmi veya Hiç Olamayan Minimum Protein Seviyesi

Kaliteli protein hammaddeleri kullanildi i durumda maliyet avantajli çözüm Tüm sinirlayici aminoasitler formulasyonda dikkate alinmalidir Threonine eklemesi protein ihtiyacinda azalmaya yol açar. Sindirilebilir amino asit ihtiyaçlari broiler ba langiç yemlerinde daha dü ük bir protein seviyesi ile kar ilanabilir, sonradan protein sinirlamasi beslemeci tarafindan genellikle zorlanir.

Protein çin Minimum De er

Protein de eri için minimum de er , aminoasit de erleri hakkinda yeterince bilgiye sahip olunmadi inda verilmelidir. Kanatli Formulasyonlari: 1- Sindirilebilir aminoasitlere göre 2- Aminoasit ihtiyaçlari için Modellemeye göre

5- Rasyonlarda Maliyeti Baskilayan Noktalarin Dü ürülmesi

Maliyet baskisi, bir hammadde veya besin maddesinin minimum veya maksimum sinirlamalari tam olarak yakalandi i durumda ortaya çikar. Örne in: 1- Tavuk unu sinirlamasi max %5 olup, % 4.5 gerçekle ti inde herhangi maliyet baskisi olu turmaz. 2- Tavuk unu siniri %5 olup, gerçekle en %5 oldu unda maliyet baskisi mevcutdur. 3- Tavuk unu max seviyesi kaldirildi inda alinan miktar % 5.5 oluyorsa , maliyet baskisi kaldirilmi ve yem ucuzlatilmi olur. Bazen bu rahatlatma çok büyük maliyet avantajlari getirebilir. 4-E er tavuk unu siniri kaldirildi inda gerçekle en miktar % 15 oluyorsa (ki bu istenmez), Tavuk unu tarafindan sa lanan besin maddesi, yemde bulunmayan yada sinirlandirilan ba ka bir hammadde ile desteklenmelidir.

6- Daha Sik Yem De i iklikleri

Bazi önemli besin maddelerinin ihtiyaçlari ya a göre de i ti i için, ya a göre yem de i iklikleri maliyet avantajlari yaratir. De i en piyasa artlarina göre maliyetlerin zamaninda güncellenmesi karlili i artirir.

7- Sind. Aminoasitler ve deal Protein Konseptine Göre Formulasyon Yapmak

Misir soya diyetlerinde maliyet kazanci , sindirilebilir aminoasitlerle yapilan formulasyonla sa lanabilir. Alternatif protein hammaddeleri güvenle kullanilabilir. htiyaçlar daha do ru olarak kar ilanir Daha az ya eklenmesi ile protein dü ürülüp enerji artirilabilir.

%

?

Yem tüketimi ile kar ila tirilabilir Enerji artti inda yem tüketimi dü er Hammaddelerin enerji de erleri , kuru madde, ya , selüloz v.b. de erlerdeki farklilik ve de i kenliklerle de i ir Regresyon e itlikleri ile rutin analizlerle yakla ik de er hesaplanmalidir

Yüksek Yo unluklu Yemlere Verilen Tepki

Büyüme Orani Yem Alimi Yem : A irlik Kazanci (FCR) A irlik kazanci orani (daha küçük ya ta hedef a irli a ula ir) Yüksek konsantrasyonlu hammadde kullanilip, ya eklendi inde, nakliye ve depolama maliyetleri dü er.

Ya Eklemenin Etkisi

Vücut Sicakli i (Sicak iklimlerde) Geçi zamani ve Ekstra-kalorik etki Maliyet Esansiyel ya asitleri kayna idir- Linoleic Lezzet sindirilebilirlik

Enerji Seviyesinin Belirlenmesi

Do ru enerji seviyesi broiler yemler için ekonomik bir karardir. Ayni zamanda hammadde sinirlamalarina, enerji hammaddelerinin kayna ina ve peletleme endi elerine ba lidir. Enzim ve organik asit kullanimindan etkilenir.

Enerji Seviyesine Karar Verilemesini Etkileyen Dü ünceler

Broilerlerde normal enerji arali i 3000 to 3400 kcal/kg ,yumurtacilarda ise 2700 to 2900 kcal/kg dir. Yem tüketimi , (e er yem çok dü ük enerjili ise) dü ük enerji açi ini dengeleyemez. Ya maliyeti karar verme faktörüdür: Ya in pahali oldu u durumda 3200 kcal/kg Met. Enerji en uygun maliyet avantajli çözümüdür.Bunun üzerindeki her seviye, ya ucuzladi inda maliyet avantaji sa layacaktir.

Enerji Seviyesine Karar Verilmesini Etkileyen Dü ünceler

Fullfat soya ve yüksek ya li tavuk unu gibi protein/enerji hammaddeleri kullanimi, ya eklenmesine göre daha ekonomik olacaktir. Yemin enerji seviyesi çoklu yem formulasyonlarinda farkli enerji seviyeleri ile, Yem maliyeti/Kcal cinsinden enerji, yada yem maliyeti/kg a irlik kazanci olarak belirlenir.

ME nin her Kcal'sine dü en Yem Maliyeti

%& %& %& %& %& %& %& %& ' '

'

@

A

%

A

(

Ya 1-21 gün 200 ­ 220 meq/kg Ya > 21 days 240 - 250 meq/kg En iyi yem alimi,a irlik kazanci ve yem dönü ümü bu aralikta elde edilmi tir.

1 ( B 2 2 +5 . 56

Hammadde analizine yatirim yapilmali Çevre artlari ve çiftlik yönetimi iyile tirilmeli Hammadde bilgileri güncellenmeli ve istatisti i kullanilmali Hayvanlarin ihtiyaçlari konusunda bilgiler güncellenmeli ve uygulamaya geçirilmeli. Profesyonel Yem Formulasyon Programlari Kullanilmali.

B C! " i

Bütün fabrikanin rasyonlarinin çözümü

) i

MB Problemi Rasyon Tonajlari - Sinirlamalar Hammadde Tonajlari - Min ve Maks Süt Yemi 16 Sinirlamalar Süt Yemi 18 Sinirlamalar Besi Yemi Sinirlamalar

" D

Süt Yemi18 Süt Yemi 16 Besi Yemi Broiler civciv Broiler ba langiç Broiler Büyütme Broiler Bitirme Broiler Kesim Öncesi Yumurta Ba Yumurta Büyütme

E

"

? i

500.00 800.00 1000.00 800.00 1000.00 2500.00 1500.00 800.00 1000.00 600.00

" D

i i

Misir 1,287,990.00 5,990.0 Soya Küspesi 48% 433,095.00 1,353.0 FFat Soya 396,675.00 1202.0 Razmol 140,580.00 852.0 Tavuk Unu 65,322.00 214.2 Misir Gluteni 66,196.00 157.6 Ayçiçek Küspesi 18,200.00 140.0 Bu day 23,000.00 100.0 Di erleri....... Toplam 2,668,050.00 10,500.0 Ort. Yem Maliyeti / TON $ 254,10

[email protected] F

i4

G

Soya Küspesi 48% Misir Gluteni FFat Soya Balik Unu

1000 350 1200 100

i

B

Misir Soya Küspesi 48% FFat Soya Razmol Tavuk Unu Misir Gluteni Ayçiçek Küspesi Bu day Balik Unu Di er....... Toplam Ort.Yem Maliyeti / TON 5,990.0 1,353.0 1,202.0 852.0 214.2 157.6 140.0 100.0 --

i

B

5,922.0 1,000.0 1,200.0 852.0 217.0 350.0 140.0 230.0 100.0 10,500.0 $ 257.10

i

10,500.0 $ 254,10

B

MB Toplam SB Toplam Fark Ort. MB maliyeti Ort. SB Maliyeti Fark

%

2,699,556.00 2,668,050.00 31,506.00 257.10 254.10 3.00

i i

G

i i

!

Soya Küspesi 48% Ffat Soya

1000 1200

173,046.00 105,199.00

i i

Soya Küspesi Soya Küspesi Soya Küspesi Soya Küspesi Soya Küspesi 48% 48% 48% 48% 48%

iA

2 !

1050 1100 1150 1200 1250

8652.00 8652.00 2953.00 357.00 124.00

B C!

B

Süt 18 Süt 16 Besi Yemi Broiler Ba langiç Broiler Civciv Broiler Büyütme Broiler Bitirme Broiler Kesim Öncesi Yumurta Ba langiç Yumurta Büyütme 241.73 237.40 239.63 264.79 269.65 266.50 261.60 268.87 234.31 213.48

%

B

246.34 239.89 239.81 267.07 274.68 272.81 262.03 268.89 235.66 217.47 4.61 2.49 0.18 2.28 5.03 6.31 0.43 0.02 1.35 3.99

Hammadde Da itimi

Sinirlama Artirilir Rasyon Sinirlamalari De i mez

Maliyet Artar

Sinirlama Düzenlenir Formül sinirlamalari test edilir

Potansiyel Maliyet Kazanci sa lanir

Hammadde limitlemesinin Maliyete Yansimasi

Sinirlanmi Formul - SB Soya Küspesi Tüketimi Ortalama Maliyet Düzenlenmi Formüller - MB Soya Küspesi Tüketimi Ortalama Maliyet Ort. Kazanç /Ton Hammadde Da itimindan kazanç (Toplam 10,500 ton yem) 1353.00 Ton 254.10 USD 1000.00 Tonnes 257.10 USD 3.00 USD 31,500 USD

Periyodik Olarak Çözümleyiniz

Hammadde Da itimi Özeti

Uygulamalar Ekonomik Yem Formulasyonu Yem Hammadde Kiyaslamasi Satin alma analizi Avantajlari Tüm yemler için maliyet verir Yemlerin kendi aralarinda etkile imine izin verir En ucuz maliyetli yem üretimini sa lar Bütün rasyonlari ve sinirlamalari dikkate alarak çözümler

Information

(Microsoft PowerPoint - Yem Maliyetlerini D\374\376\374rmede kullan\375lan Yem Formulasyon Teknikleri.ppt)

67 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

463628