Read Microsoft Word - Tong ket lac quyen cuu tro bao lut VN 2011 Dec 06 2011.doc text version

T NG K T & T NG TRÌNH BU I BUFFET-VN NGH L C QUYÊN GÂY QU C U TR BÃO L T VI T NAM VÀO CH NH T, 13-11-2011 T I ANAPILIS CHRISTIAN COMMUNITY CENTRE

Chng trình l c quyên Góp M t Bàn Tay c u tr bão l t VN t ch c b i Qu T Thi n T Tâm & VCSA-Toronto, v i s h p tác c a H i Ng i Vi t, H i Ph N , oàn TTN Cao ài, T ng H i SVVN-Ontario, các Ca Nh c S Toronto và các thi n nguy n viên ã c t ng k t. T ng s ti n quyên góp n nay c $42,360.87 (bao g m c $788.75 ti n Bake Sale tr ng Vi t Ng Applewood Heights ­ Mississauga). Sau khi tr các chi phí t ch c $4,150, s ti n còn l i là $38,210.87 ã c nhanh chóng chuy n v c u tr cho nh ng n n nhân bão l t mi n Trung và ng B ng Sông C u Long. Có c thành q a tài chánh y khích l trên, cùng hn 700 ng i tham d và g n 100 thi n nguy n viên trong êm l c quyên là do b i công c c a t p th ng hng ng i Vi t t i Toronto, trong ó có nh ng óng góp c bi t t các Tôn Giáo, c s thng m i b o tr , c quan truy n thông, truy n hình báo chí và các m nh th ng quân nh: Th i Báo, SBTN, Little Saigon TV, VBS Television, Th i M i, Saigon Nh Canada, Kangen Water, Saigon House, Pepsi Co., Dessert Trends Bistro, Wireless DNA (Fido Dealer), Thanh Sn Tofu, Bánh Mì Nguyên Hng, D.P. Vision Care, Forever Printing, Nice One Nails, Suzuki Mississauga, MEP Printing, Tim Hortons, Alena Fine Jewellery, G PT V n H nh, oàn Múa Mai Khanh, oàn Múa Gia Long, Nhóm C Nh c Sông Quê, Nhóm Du Ca & Nh c S Phan Ni T n, bé oan Châu & bé Uyên oan, nha s Hà Hu Chi, ch Bông, ch Trang, ô/b Nguy n H u V ng, bà Tuy t H ng, ô/b Lê Quang B o, Hà Quyên Jaqueline ( ài Little Saigon TV), ô/b Rick & Janice Murray, ông Phan Huy, ch Y n, ch Tuy t, ch Phú, ch Vân, ch Tâm, ch Lê Stephanie, ch Lê Phi, Lam & Chn, Di p Thu Vân, anh Tr n T n, anh Tr n ông, anh Tr n Chiêu, Giao & Trâm . . . Phân Phát & C u Tr : 2 toán c u tr là thi n nguy n viên c a Qu T Thi n T Tâm Sài Gòn và Mi n Trung ã i di n quý ân nhân trao nh ng món quà y tình ngha n t n tay ng i nghèo kh . c phân phát nh sau: - $15,000 giúp cho nh ng n n nhân bão l t vùng ng B ng Sông C u Long g m các t nh: ng Tháp và An Giang. - $23,210.87 giúp cho nh ng n n nhân bão l t mi n Trung (là ni thi t h i n ng n hn) g m 5 t nh: Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên, Qu ng Nam và Qu ng Ngãi. Vì mu n gi m thi u chi phí cho vi c ng báo, BTC xin phép c t ng trình t ng quát (c m n Vi tTimes và Th i M i ã giúp ng b n t ng k t này). Chi ti t v vi c l c quyên, c u tr , danh sách b o tr và óng góp cng nh thu chi u c ng trên trang m ng www.tutamfoundation.org . N u quý v c n thêm chi ti t hay óng góp, xin liên l c qua email [email protected] ho c i n tho i 905-858-9965. Nhân ây, chúng tôi thành th t xin l i n u trong vi c t ch c hay trong danh sách có nh ng thi u xót x y ra, mong quý v ni m tình tha th . Thay m t nh ng n n nhân bão l t quê nhà, BTC xin c m n quý c s Tôn giáo, h i oàn, m nh th ng quân, nhà h o tâm và quý ng bào ã nhi t tình th hi n tinh th n "lá lành ùm lá rách", xoa d u i ph n nào n i kh au c a nh ng m nh i y b t h nh kh n khó. BTC cng xin c m n và khen ng i tinh th n nhi t tình óng góp c a các b n tr i di n cho các h i oàn, các b n thi n nguy n viên và các em nh trong nhóm Kids for Charity. Ngha c "Góp m t bàn tay" c a các b n ã th hi n m t s oàn k t, cùng xây d ng c ng ng ng i Vi t càng l n m nh trong vi c giáo d c con em chúng ta v tinh th n thng yêu chia s trong nh ng vi c làm y nhân b n và n ng tình ng i này. Trân tr ng kính chúc quý ân nhân nhi u s c kho , an lành, phát t và vui ón m t mùa Giáng sinh & Nm m i s p n.

DANH SÁCH NH NG T M LÒNG VÀNG NG H

A Au (Hair Salon) A Chau (Video) Alexandra B. (SGT Inc.) Anh Quang A.I. Anh Thi Tran Anh Tuyet Thi Tran Anise Vietnamese Rest. Annie Quynh Le Anonymous Anonymous Anonymous (N Brunswick) Anonymous (Whitby) Anthony Le Bac Cung Canh Phuc Bac Dieu Mai (Mississauga) Bac Ngoc Lan (Mississauga) Bac Phuong Dan Bac Tang Bé Minh Hieu Bé Phuong Khanh Tran Binh Boi Dinh C. M. Nail & Beauty Supply $30 $20 $5 $20 $20 $60 $250 $50 $70 $100 $500 $50 $20 $100 $50 $50 $300 $50 $50 $50 $10 $40 Dang $10 Dat & Diep $60 Di Muoi $50 Diem Hong Lam Vu $50 Dinh $20 Dong Kinh $25 Dr. Anh Thi Ngoc Tran $300 Dr. Bao Chau Vo $250 Dr. Brian Le $100 Dr. Chan Phong Tu $150 Dr. Liem Hieu Tran $300 Dr. Luan Le $500 Dr. Minh Van Le $100 Dr. Nghi Duong Dentistry $150 Dr. T Doan Dent Corp. $250 Dr. Uyen TN Nguyen $250 Dr. Van Be Truong $250 Dr. Van T. Nguyen M.D. $500 Dr. Xinh Huynh $500 Dr. Yen H. Le $100 Dunn Pharmacy $100 Duong Nguyen $30 Duy $10 Filippazzo (SGT Inc.) $15 Friends at Weston Industries $120 Friends from Indalco Alloy $30 Friends from Multy Industries Inc. $200 GDPT Van Hanh $100 Gia Dinh Ba C. Le $40 Global Travel $50 Gustavo Bustos (SGT Inc.) $20 Ha Thi Nguyen $100 Hai Van Travel $400 Hang $40 Hang Le Dang $50 Haines Auto (Mississauga) $40 Hao (Dean) Tran $100 Hieu $10 Hieu Pham $250 High Tech Auto $50

C U TR

BÃO L T

$300 Can Nguyen $250 Canh Dinh Nguyen (Detroit) $200 Cao Dai Assoc. of Toronto $500 Catherine Tran Charity $1,000 Cay $5 Chau Family (SGT Inc.) $20 Chi Hang (Toronto) $20 Chua Cam Lo Vuong (Phat Tu) $355 Chua Xa Loi $100 Co Bay $10 Co Kham $10 Co Loan $30 Co Loc $10 Co Nam $50 Cong Bao Tran $50 Da Nguyen $70

Highlight Auto Ltd. $250 Ho Pham and friends at Star Key $522 Hoa Lan $10 Hoa Vuong $100 Hong $20 Hong An Vu $50 Hong An Vu's Company $50 Hong N Le $50 Hong Thi Nguyen $15 Hue Nguyen $30 Hue Quan Doan $100 Hung - Binh Nguyen $20 Hung Thai Le $60 Huong (Vaughan) $20 Huy Phan $250 Huyen Thi Le $145 Ideal Auto Safety $300 Ignoto Family (SGT Inc.) $20 International Pharmacy $50 Jade Nguyen $200 Joe Ferreira (SGT Inc.) $5 John Nguyen - Remax $150 Johnny $200 Joseph Tri Vinh Le $100 K.T. Nguyen Optometry $50 Kelley To $50 Khanh $20 Khoa Huynh $200 Kien Nguyen $100 Kim $20 Kim Hoa Luu $60 Kim Hue Huynh $20 Kim Loan Thi Pham $50 Kim McDonald $40 Kim Van Tran $100 Lanh Thi Duong $100 Le $10 Le Family (SGT Inc.) $100 Le M Tran $50 Le Sanh Huong Nam $30

Le Sanh Tran $20 Le Thi Tran $200 Le Tran & Friends $174 Liem Tran $50 Lien Nguyen $60 Loan $30 Long $10 Long & Hoang $20 Long Thi Nguyen $100 Lun $10 Mai Hoang Cao (Nhóm Tng Tr ) $200 Mai Le $50 Mai Tran $10 Mamzone Family (SGT Inc.) $20 Micalizzi Family (SGT Inc.) $20 Michel To $50 Minh Cong Thi Le $50 Minh Sang Luu $50 Miss. Line Dancing Class $70 Monique P. Huynh $31 My (c.Trang's Friend) $50 Nghia D. Nguyen, CFP $250 Nguyen $20 Nguyen Le $20 Nhan Bui (SGT Inc.) $10 Nhon $10 Nhu An Tran To $50 Nicanor R Villar $80 Nick Parro (SGT Inc.) $5 Oanh $20 Omega Auto $200 Orthotic Comfort Inc. $150 Pacific Pharm. Mississauga $250 Patricia Marrocco (SGT Inc.) $5 Pho Dau Bo (Dundas) $250 Pho Linh $300 Pho Milton $50 Pho Xuan Mai (Dung) $30 Phu Nhu Le $50 Phuc Nguyen & Little Saigon TV $200 Phuoc $5 Phuoc Phan $20 Phuong Tran $15 Quang Du (SGT Inc.) $10 Quang Duc Tran & Family $580 Quang Minh Tieu $20 Quynh N K Le $100 Ready Honda $250 Rot Van Le $15 Saigon Pharmacy $200 Sandra Truong $60 Shusi $10 Son $10 Son Kim Huynh $50 Thang Quoc Le $50 Thang Thanh Hoang $50 Thanh Le $20 Thao $20 Thao Nguyen $50 The Rep.of VN Navy Society $100 Thien Kim Huynh $50 Thien Pham (Kitchener) $30 Thoai Chau Huynh $100 Thong Le $100 Thu Cuc $30 Thu T Nguyen $100 Thua Van Ho $100 Thuan $10 Thuan Cong Le (Homelife Superstars) $250 Thuan Huy Bui $100 Thuy Pham $100 Thuyen $20 Tin Huu Cao Dai $330 Tommy Ho $2,000 Tong To $50 Tony & Mike $20 Tram $20 Tran Architects $250

Tran Nam (D y Lái Xe) $350 Trang Doan Quang Trung $150 Tri $10 Tri Dung Truong $40 Truong Quang V Nguyen $200 Tu, Tran, & Na $150 Tuan $10 Tuan $20 Tung $15 Tung Le & Kía (Atlanta) $150 Tung Thanh Nguyen $20 Tuyet Hang Khai Thue $250 Ty Kheo Thich Chan Luc $100 Ty Kheo Thich Nguyen Man $120 Van Sang Hoang $50 Vaughan Neighbor. Pharm. $50 Viet Duong $100 Vinafast Corporation $100 Vinh $20 VSA York $100 Vu $20 Weston Industries $200 Xuan Thao Pham $120 Yen Son Le $50 You & Eye Optical Ltd. $100

Information

Microsoft Word - Tong ket lac quyen cuu tro bao lut VN 2011 Dec 06 2011.doc

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

94531