Read DuyenLanh-2011-05.pdf text version

1552011

Soá 5

T i

n g

n ó i

t r á i

t i m

n g

i

V i

t

N a m

Cuoäc möu sinh cuûa cuï baø khoâng gia ñình

Trang 3

Con seõ thöïc hieän lôøi höùa vôùi meï

Trang 4

Nghò löïc cuûa coâ sinh vieân moà coâi nuoâi 4 em aên hoïc

Trang 5

Ñeâm naèm mô thaáy meï

Trang 6

Haïnh phuùc bình dò

Trang 7

Hoäi töø thieän Duyeân Laønh Mang tình ngöôøi veà vôùi Trò An

Trang 9

Daán thaân & Chia seû

Trang 10 11

Ngöôøi mang "caàn caâu" ñeán vôùi treû ñöôøng phoá

Trang 10 11

Nôi tình yeâu thöông toûa saùng

Trang 14

20 naêm, lôùp hoïc saân chuøa

Trang 15 ( TAØI LIEÄU LÖU HAØNH NOÄI BOÄ )

2

TIN TÖØ THIEÄN TRONG NÖÔÙC

Hoäi töø thieän aán toáng Duyeân Laønh sinh hoaït töø thieän taïi TT Baûo trôï xaõ hoäi Chaùnh Phuù Hoøa Ngaøy 1342011, Hoäi töø thieän aán toáng Duyeân Laønh do ÑÑ. Thích Ñaït Ma Phoå Giaùc höôùng daãn ñaõ toå chöùc buoåi sinh hoaït thöôøng kyø taïi Trung taâm baûo trôï xaõ hoäi Chaùnh Phuù Hoøa, tænh Bình Döông vôùi söï tham gia cuûa hôn 100 Phaät töû töø Tp.HCM, Bình Döông vaø Ñoàng Nai. Toång giaù trò chuyeán töø thieän hôn 10 trieäu ñoàng bao goàm tieàn maët vaø quaø, baùnh, nhu yeáu phaåm hoã trôï cho ngöôøi giaø, treû em vaø ngöôøi khuyeát taät. Khaùnh Phong khaùm, moå maét mieãn phí cho beänh nhaân ngheøo Campuchia taïi Beänh vieän Preahketmealea ­ Quaân Ñoäi Hoaøng Gia Campuchia, Thuû Ñoâ Phnoâm Peânh. Hai ñoaøn ñaõ khaùm phaùt thuoác vaø phaãu thuaät Phaco ñieàu trò ñuïc thuûy tinh theå mieãn phí cho 230 ca vaø 11 ca moäng, quaëm. Trong ñôït naøy, Beänh vieän Maét moå 127 ca, khaùm caáp thuoác 120 beänh nhaân. Kinh phí do Beänh vieän Maét, Ngaân haøng Thöông maïi coå phaàn Saøi Goøn, Ngaân haøng Thöông maïi coå phaàn coâng thöông Vieät Nam, chi nhaùnh 3 TP HCM taøi trôï. Ñaây laø ñôït coâng taùc thöù 9 trong 5 naêm gaàn ñaây maø Beänh vieän Maét TP.HCM keát hôïp vôùi Beänh vieän 175 thöïc hieän daønh cho gia Ra maét Caâu laïc boä thieän nguyeän Traùi ñình quaân ñoäi vaø nhaân daân ngheøo tim Linh Sôn Campuchia taïi Beänh vieän Quaân ñoäi Hoaøng Saùng ngaøy 244, taïi chuøa Linh Sôn Gia Campuchia. (Q.Bình Thaïnh, TP.HCM) Caâu laïc boä (CLB) H.N. (CAND) thieän nguyeän Traùi tim Linh Sôn (thuoäc Cô sôû TTXH PG chuøa Linh Sôn) ñaõ ra maét, do thaày Khaùm chöõa beänh cho baø con coù Thích Chuùc Taán laøm chuû nhieäm. hoaøn caûnh khoù khaên CLB thieän nguyeän Traùi tim Linh Sôn taäp Naèm trong chöông trình hoaït ñoäng xaõ hoäi hôïp caùc baïn treû coù tinh thaàn thieän nguyeän tình nghóa cuûa phuï nöõ Coâng an tænh Ñaék Laék, cuøng tham gia caùc coâng taùc töø thieän, thieän ngaøy 34, Ban coâng taùc phuï nöõ Coâng an tænh nguyeän nhö chia seû vôùi treû em, ngöôøi giaø neo phoái hôïp vôùi beänh vieän Coâng an tænh ñaõ toå ñôn, ôû maùi aám; toå chöùc hieán maùu nhaân ñaïo, chöùc khaùm chöõa beänh cho baø con taïi buoân tuyeân truyeàn baûo veä moâi tröôøng... M'O, xaõ Ea Trang, huyeän M'Draék. Ñöôïc bieát, Cô sôû TTXH PG chuøa Linh Ñaây laø moät trong nhöõng buoân ngheøo cuûa Sôn ñöôïc THPG TP.HCM cho pheùp thaønh huyeän, ñôøi soáng kinh teá cuûa baø con coøn gaëp laäp töø naêm 2008, coù traùch nhieäm tö vaán vaø nhieàu khoù khaên neân vieäc chaêm soùc söùc khoûe hoã trôï nhöõng ngöôøi bò nhieãm/aûnh höôûng cuûa baø con coøn haïn cheá. HIV/AIDS taïi coäng ñoàng. Chính vì vaäy, khi nghe tin ñoaøn caùn boä Chuùc Thieäu (Giaùc Ngoä) Coâng an tænh veà toå chöùc khaùm beänh, baø con trong buoân ai ai cuõng vui möøng. Ñoaøn ñaõ toå Phaãu thuaät gheùp thuûy tinh theå cho chöùc khaùm beänh, caáp phaùt thuoác mieãn phí 479 beänh nhaân ngheøo cho hôn 200 ngöôøi daân ngheøo, coù hoaøn caûnh Cuoái thaùng 3 vöøa qua, Ni sö TN Hueä Töø, khoù khaên ôû ñòa baøn xaõ. Caùc caùn boä trong Phoù Ban TTXH T.Ö ñaõ keát hôïp vôùi khoa maét ñoaøn cuõng ñaõ tö vaán cho baø con cheá ñoä aên Beänh vieän Tröng Vöông TP.HCM phaãu thuaät uoáng, luyeän taäp reøn luyeän söùc khoûe, caùch cho 472 beänh nhaân bò ñuïc thuûy tinh theå ñeán duøng nhöõng caây thuoác quanh nhaø ñeå moïi töø caùc tænh Vónh Long, Ñoàng Thaùp, Tieàn ngöôøi töï chaêm soùc söùc khoûe. Ngoaøi ra, ñoaøn Giang, Beán Tre, Ñoàng Nai, Bình Phöôùc, Bình cuõng ñaõ taëng 30 suaát quaø cho nhöõng hoä coù Thuaän, Taây Ninh. hoaøn caûnh ñaëc bieät nhaát. Ngoaøi ra, Ban cuõng ñaõ taëng 140 chieác xe Trong khi ñôøi soáng cuûa ñoàng baøo coøn laên cho ngöôøi khuyeát taät tænh: Traø Vinh, Kieân nhieàu khoù khaên nhö ôû buoân M'O thì nhöõng Giang, Ñoàng Nai, Ninh Thuaän vaø Caø Mau; vieäc laøm treân cuûa Ban coâng taùc phuï nöõ vaø taëng 4 xe laéc laøm phöông tieän möu sinh cho CBCS beänh vieän Coâng an tænh laø raát yù nghóa ngöôøi khuyeát taät taïi Ninh Thuaän, TP.HCM, vaø mang ñeán cho baø con theâm nhöõng nieàm taëng quaø tænh Phuù Yeân vaø uûng hoä caùc beänh vui vaø töø ñoù cuõng vun ñaép, söôûi aám theâm nhaân ngheøo ñang ñieàu trò taïi caùc beänh vieän nghóa tình ñoaøn keát giöõa quaân daân vôùi Ñaûng TP.HCM. Toång trò giaù 504,5 trieäu ñoàng do vaø Nhaø nöôùc. Hoäi Baûo trôï Beänh nhaân ngheøo TP, Hoäi Cöïu Voõ Tröôøng (CAND) chieán binh TP, NS TN. Töø Nhaãn, NS TN. Nhö Haûi vaø Phaät töû trong vaø ngoaøi nöôùc uûng Traûi loøng ñeán vôùi daân ngheøo vuøng hoä. saâu vuøng xa Ñöôïc bieát, naêm 2011, Hoäi Baûo trôï Beänh Ñaàu thaùng 42011, ñoaøn thieän nguyeän nhaân ngheøo TP uûng hoä 2.000 thuûy tinh theå Tieáng Chuoâng Töø Bi cuûa caùc Phaät töû taïi nhaân taïo vaø 550 chieác xe laên cho Ban TTXH TP.HCM ñaõ coù chuyeán töø thieän höôùng veà T.Ö nhaèm giuùp ñôõ beänh nhaân ngheøo khoâng ñoàng baøo vuøng saâu vuøng xa ôû caùc tænh mieàn coù ñieàu kieän phaãu thuaät maét vaø ngöôøi khuyeát Trung. taät khoù khaên. Toång chi phí ñôït naøy hôn 1 tyû Ñaàu tieân ñoaøn ñaõ phaùt 100 phaàn quaø cho 60 trieäu ñoàng. ngöôøi ngheøo (200 ngaøn ñoàng/phaàn) vaø aán Huyønh Dieäu (Giaùc Ngoä) toáng kinh saùch, an vò töôïng Quaùn Theá AÂm vaø Ñòa Taïng Boà Taùt taïi chuøa Linh Sôn, thò xaõ Khaùm, moå maét mieãn phí cho beänh Ninh Hoøa, Khaùnh Hoøa. Sau ñoù ñoaøn ñeán nhaân ngheøo Campuchia Quaûng Nam vaø phaùt 85 phaàn quaø cho daân Trong ñôït khaùm beänh töø thieän (töø 313 ngheøo (250 ngaøn ñoàng/phaàn), aán toáng Kinh ñeán 342011), Ñoaøn y, baùc só Beänh vieän Maét saùch, cuùng döôøng Trai Taêng, an vò töôïng TP.HCM do TS.BS Traàn Thò Phöông Thu ­ Quaùn Theá AÂm vaø Di Laëc Boà taùt taïi chuøa Minh Giaùm ñoác beänh vieän laøm Tröôûng ñoaøn phoái Ñöùc, Phuù Ninh, Quaûng Nam. hôïp cuøng Ñoaøn y ­ baùc só Beänh vieän Quaân Y Tueä Ñaêng (Giaùc Ngoä) 175 cuûa Boä Quoác phoøng ñaõ thöïc hieän ñôït

Nguyeät san DUYEÂN LAØNH · 222A Nguyeãn Vaên Ñaäu, P. 11, Q. Bình Thaïnh, Thaønh phoá Hoà Chí Minh · ÑT: (848) 35.362.498 · Email: [email protected] · Website: www.tuthienduyenlanh.org CHUÛ NHIEÄM · ÑÑ. THÍCH ÑAÏT MA PHOÅ GIAÙC BAN TRUYEÀN THOÂNG · TRAÀN KHAÙNH PHONG Toång Thö kyù Toøa soaïn · TRAÀN ANH VUÕ Thö & baøi vieát göûi veà Nguyeät san DUYEÂN LAØNH Tieáng noùi traùi tim ngöôøi Vieät Nam · Email: [email protected] TOÅNG PHAÙT HAØNH 222A Nguyeãn Vaên Ñaäu, P. 11, Q. Bình Thaïnh, Thaønh phoá Hoà Chí Minh ÑT: (848) 35.362.498 Khu vöïc TP. Hoà Chí Minh lieân heä nhaän baùo: · Truï sôû Hoäi töø thieän AÁn toáng Duyeân Laønh: 222A Nguyeãn Vaên Ñaäu, P.11, Q. Bình Thaïnh Khu vöïc Ñoàng Nai lieân heä nhaän baùo: · Bieân Hoøa: Anh Truùc 012.77.999.946 · Trò An: Chuøa Hoäi An 0908.575.895 LIEÂN HEÄ TRÔÏ DUYEÂN & AÁN TOÁNG ÑÑ. THÍCH ÑAÏT MA PHOÅ GIAÙC · ÑTDÑ: 0906.888.575 · Email: [email protected] CAO THANH QUYØNH · ÑTDÑ: 0972.869.168 · Email: [email protected]

Nguyeät san DUYEÂN LAØNH Phaùt haønh mieãn phí vaøo ngaøy 15 haøng thaùng

HOÄI TÖØ THIEÄN AÁN TOÁNG DUYEÂN LAØNH

TRUNG TAÂM BAÛO TRÔÏ XAÕ HOÄI CHAÙNH PHUÙ HOØA

3

CUOÄC MÖU SINH CUÛA CUÏ BAØ KHOÂNG GIA ÑÌNH

Cuï baø Traàn Ha Luùi ngöôøi goác Hoa vôùi khuoân maët gaày hoùp, maøu da ngaâm ñaày vieát ñoài moài cuøng daùng ngöôøi nhoû vaø löng coøng ñoù laø nhöõng gì coøn laïi cuûa tuoåi giaø, ñieàu naøy cho thaáy moãi chuùng ta coù moät cuoäc soáng khaùc nhau nhöng roài cuõng phaûi ñeán moät ñieåm cuoái khoâng theå traùnh khoûi voøng luaân hoài maø chæ laø sôùm hay muoän.

ua trao ñoåi cuï cho bieát thôøi coøn con gaùi soáng cuøng cha meï ôû Bình Tieân sau ñoù laáy vaø theo choàng veà Taây Ninh xaây döïng gia ñình. Trong khoaûng thôøi gian laäp nghieäp, hai vôï choàng chæ laøm duy nhaát ngheà vieát, raùp chöõ thueâ cho baø con trong laøng maø vôï choàng ñöôïc keá thöøa vaø phaùt trieån ngheà truyeàn thoáng laâu ñôøi cuûa toå tieân töø xa xöa. Cuï coù taát caû 4 ngöôøi con, 2 trai vaø 2 gaùi coøn choàng do beänh naëng ñaõ maát cuoái thôøi kyø chieán tranh naêm 1975. Theo lôøi cuï: "Hieän taïi nhôù laø 2 ngöôøi con ñaõ maát laâu roài nhöõng ngöôøi coøn laïi trong gia ñình moãi ngöôøi moät nôi ñeàu bò thaát laïc khoâng bieát tin töùc gì cuûa nhau ñeå lieân laïc." Ñöôïc hoûi cuï coøn nhôù gì veà thôøi ñieåm thaát laïc cuøng teân, tuoåi, caùc thoâng tin lieân quan ñeå giuùp tìm kieám caùc con nhöng do moïi vieäc xaûy ra luùc coøn treû ñaõ quaù laâu ñeán nay cuï tuoåi cao khieán trí nhôù khoâng coøn minh maãn moïi thöù döôøng nhö ñaõ queân heát. Sau nhöõng bieán coá trong thôøi loaïn laïc chieán tranh, cuï moät mình tha höông nôi ñaát khaùch Saøi Goøn, lang thang treân khaép nhöõng con ñöôøng xa laï vaø baét ñaàu cuoäc soáng ñôn ñoäc kieám soáng töøng ngaøy baèng ngheà baùn veù soá ôû khu chôï ngöôøi Hoa quaän 5. Ngaøy qua ngaøy, cuï ñi baùn veù soá töø saùng sôùm ñeán khuya môùi veà khu phoøng troï nhoû heïp chæ ñuû dieän tích ñeå nguû. Cuï taâm söï: "Moät mình ñoùn xe ñoø leân Saøi Goøn khoâng ngöôøi thaân cuõng khoâng quen ai ôû ñaây, sinh soáng baèng ngheà baùn veù soá duy nhaát suoát möôøi maáy naêm. Saùng ñi baùn töø luùc 8 giôø ñeán 22 giôø khuya veà phoøng troï nguû. Chæ bieát vieäc baùn veù soá ñeå kieám tieàn soáng qua ngaøy vaø traû tieàn phoøng troï, töï soáng moät mình khoâng noùi chuyeän cuõng khoâng quen ai heát." Nghe qua coù leõ moãi chuùng ta khoâng traùnh khoûi nhöõng suy nghó xen laãn nhöõng caûm xuùc thöông caûm veà cuoäc ñôøi ñaày noãi ñau maát maùt ngöôøi thaân cuøng vôùi bao nhieâu cô cöïc maø cuï traûi qua.

Q

"Tuy soáng thui thuûi phaûi töï lo taát caû Coøn caùc böõa aên raát ñaày ñuû vaø nhieàu do nhöng khoâng muoán veà laïi queâ vì khoâng mình aên khoâng heát." coøn ngöôøi thaân naøo, bò laïc heát ñaâu coù ai Qua cuoäc troø chuyeän ta thaáy cuï ôû queâ veà laøm gì. Maëc duø vieäc sôùm khuya khoâng mong caàu gì hôn chæ muoán soáng vaát vaû ñeå kieám tieàn nhöng do ñaõ quen bình dò, caûm thaáy vui vaø baèng loøng vôùi neân caùi meät nhoïc thaáy bình thöôøng ôû tuoåi cuoäc soáng ngaén nguûi coøn laïi. Vì nhöõng veà chieàu", cuï traàm tö noùi. buoàn ñau cuõng ñaõ vôi ñi, kyù öùc cuõng Nhö bao ngaøy, cuï vaãn laøm coâng vieäc nhaït nhoøa cuøng tuoåi taùc ñaây coù leõ laø ñieàu baùn veù soá treân khaép caùc con ñöôøng toát nhaát daønh cho cuoäc soáng cuûa moät cuï quen thuoäc thì ñöôïc caùn boä xaõ hoäi vì baø ñôn ñoäc cho ñeán luùc ra ñi khoûi theá thaáy cuï tuoåi ñaõ cao khoâng nhaø, khoâng giôùi ta baø nguõ tröôït naøy. ngöôøi thaân laïi lang thang kieám soáng ñöa Hoa Quyønh vaøo Trung Taâm Baûo Trôï Xaõ Hoäi Chaùnh Phuù Hoøa (TTBTXH CPH) ôû tænh Bình Döông. Ñöôïc hoûi: "Trong thôøi gian ñaàu, cuï môùi ñöôïc ñöa vaøo sinh hoaït taïi TTBTXH CPH thì caûm giaùc, caùc sinh hoaït thöôøng ngaøy thaáy theá naøo?". Cuï cöôøi noùi: "Voâ ñaây môùi vaøi thaùng, moïi thöù cuõng bình thöôøng khoâng thaáy laï gì, khoâng phaûi laøm vieäc hay daäy sôùm thöùc khuya nhöng chöa daùm ñi ra khoûi khu ôû vì sôï bò laïc khoâng bieát ñöôøng veà. Do tieáng noùi khoù nghe neân ngaïi noùi chuyeän, keát baïn vôùi nhöõng ngöôøi cuøng khu chæ ngoài moät choã Cuï Luùi soáng bình an, haïnh phuùc taïi Trung taâm BTXH Chaùnh Phuù cuûa mình thoâi. Hoøa

4

VÖÔÏT LEÂN SOÁ PHAÄN

CON SEÕ THÖÏC HIEÄN LÔØI HÖÙA VÔÙI MEÏ!

Ngöôøi meï qua ñôøi boû laïi moät mình em bô vô khoâng nôi nöông töïa giöõa cuoäc ñôøi. Nhöng nghò löïc vaø öôùc mô ñaõ giuùp em vöôït qua hoaøn caûnh ñeå coá gaéng theo ñuoåi öôùc mô cuûa mình vaø cuõng laø mong muoán cuûa ngöôøi meï tröôùc luùc qua ñôøi... Ñoù laø hoaøn caûnh ñaùng thöông cuûa em Buøi Thò Haø Vaân, thoân Duyeân Hy, xaõ Ñònh Höng, huyeän Yeân Ñònh.

T

Em töï haøo ñöôïc mang hoï meï öø khi sinh ra, Haø Vaân ñaõ khoâng bieát boá meï mình laø ai, em ñöôïc meï Baûy nhaän veà nuoâi. Em lôùn leân baèng tình yeâu thöông vaø hôi aám cuûa meï. Tuy laø con nuoâi nhöng chöa bao giôø Vaân thaáy maëc caûm veà soá phaän cuûa mình. Ngöôïc laïi, em coøn thaàm caûm ôn vì oâng trôøi cho em ñöôïc ôû vôùi meï Baûy. Coâ Buøi Thò Baûy laø moät giaùo vieân Tieåu hoïc. Coáng hieán cho söï nghieäp troàng ngöôøi bao nhieâu naêm döôøng nhö coâ ñaõ queân maát nieàm haïnh phuùc gia ñình, queân laø mình cuõng caàn moät bôø vai che chôû. Töø ngaøy nhaän Vaân veà nuoâi, hai meï con soáng nöông töïa vaøo nhau vôùi moät saøo ruoäng vaø ñoàng löông höu giaùo vieân cuûa coâ. Cuoäc soáng tuy coøn nhieàu thieáu thoán vaø khoù khaên nhöng trong ngoâi nhaø neo ñôn luoân traøn ngaäp tieáng cöôøi vaø nieàm haïnh phuùc. Vaân ñöôïc meï Baûy daïy chöõ vaø cho ñi hoïc. Coøn raát nhoû nhöng em luoân boäc loä veû thoâng minh cuûa mình qua vieäc tieáp thu baøi giaûng vaø baøi kieåm tra. Nieàm vui cuûa hai meï con ñöôïc nhaët nhaïnh, goùi geùm töøng ngaøy. Nhaéc ñeán meï, Vaân ngheïn ngaøo: "Meï qua ñôøi laø söï maát maùt lôùn trong cuoäc ñôøi cuûa em. Vì em chæ coù meï laø choã döïa duy nhaát, giôø ñaây meï boû em ôû laïi moät mình theá giôùi naøy vôùi söï coâ ñôn vaø laïc loõng. Em thöông meï nhieàu laém, em luoân töï haøo ñöôïc mang doøng hoï cuûa meï". Con khoâng queân lôøi höùa vôùi meï... Töø nhoû Vaân ñaõ ñöôïc meï Baûy nuoâi daïy cho aên hoïc ñeán nôi ñeán choán. Thöông meï beänh taät haønh haï, ñau oám neân Haø Vaân luoân toû ra laø ngöôøi con chaêm ngoan vaø hoïc gioûi. 11 naêm ngoài treân gheá nhaø tröôøng phoå thoâng em ñeàu ñaït danh hieäu hoïc sinh tieân tieán, hoïc sinh gioûi. Khi coâ Baûy ñang coøn soáng, maëc duø kinh teá hai meï con coøn nhieàu khoù khaên nhöng chöa bao giôø coâ Baûy ñeå Haø Vaân phaûi thieáu tieàn hoïc, saùch vôû hay quaàn aùo ñi hoïc. Bieát con thieät thoøi hôn caùc baïn laø thieáu tình thöông cuûa ngöôøi cha neân coâ caøng muoán buø ñaép cho con nhieàu hôn, daønh heát tình thöông cuûa moät ngöôøi meï ñeå che chôû cho con, mong con mình khoâng bò toån thöông hay thieät thoøi khi

ñöùng tröôùc baïn beø. Leân lôùp 10, lôùp 11, meï Baûy ñau oám thöôøng xuyeân neân Haø Vaân phaûi nghæ hoïc lieân tuïc ñeå chaêm soùc meï. Coù thôøi gian meï naèm vieän caû nöûa naêm, Haø Vaân phaûi ôû laïi chaêm soùc meï neân vieäc hoïc cuûa em bò giaùn ñoaïn nhieàu. Nhöng khoâng vì theá maø em lô laø vieäc hoïc. Cuoái naêm em vaãn laø hoïc sinh tieân tieán, hoïc sinh gioûi cuûa lôùp. Khoâng nhöõng theá, em coøn laø moät hoïc sinh göông maãu vaø moät toå tröôûng ñaày tinh thaàn traùch nhieäm. Bieát hoaøn caûnh cuûa Haø Vaân khoù khaên, meï ñau oám, nhaø laïi neo ngöôøi neân thaày coâ giaùo vaø baïn beø cuõng raát thoâng caûm cho em. Voán laø coâ hoïc sinh naêng ñoäng thích caùc hoaït ñoäng giao löu, nhöng do meï bò beänh naëng, khoâng coù thôøi gian neân em ít ñöôïc tham gia caùc phong traøo cuûa lôùp, tröôøng. Meï qua ñôøi, Vaân trôû thaønh ñöùa treû khoâng cha, khoâng meï vaø khoâng ngöôøi thaân thích. Moät mình em soáng ñôn ñoäc vaø coâ quaïnh trong ngoâi nhaø chaát ñaày kæ nieäm cuûa hai meï con. Haèng ñeâm em thöôøng mô veà ngöôøi meï, öôùc ao coù moät maùi aám gia ñình. Cuoäc soáng cuûa em voán khoù khaên, nay laïi thui thuûi moät mình giöõa cuoäc ñôøi ñaày gian khoù naøy. Nhieàu luùc em töôûng mình nhö khoâng ñuû nghò löïc ñeå tieáp tuïc cuoäc soáng vaø hoaøn thaønh coâng vieäc hoïc taäp. Moãi luùc ñau buoàn, em laïi nghó veà ngöôøi meï, nghó ñeán lôøi höùa ngaøy meï coøn soáng laø em seõ vaøo ñaïi hoïc ñeå coù theâm nghò löïc böôùc tieáp treân con ñöôøng ñaày choâng gai phía tröôùc. Hieän taïi Haø Vaân vaãn ñang hoïc lôùp 12, cuoäc soáng moät mình cuûa coâ beù ñang tuoåi tröôûng thaønh vôùi muoân vaøn khoù khaên veà kinh teá maø ñaëc bieät laø tinh thaàn. Trong ngoâi nhaø voán neo ñôn ngaøy aáy, giôø ñaây noù ñaõ vaéng tieáng noùi cöôøi cuûa ngöôøi meï. Moãi laàn ñi hoïc veà em khoâng coøn ñöôïc nhìn thaáy meï, nhöõng ñeâm ñeán moät mình trong caên nhaø coâ quaïnh nhieàu hoâm khieán em khoâng nguû ñöôïc. Haøng ngaøy, vöøa ñi hoïc, Vaân vöøa phaûi laøm luïng ñeå töï nuoâi soáng baûn thaân vaø höông khoùi cho meï. Nhieàu hoâm sôï quaù, em phaûi goïi baïn ñeán nguû cuøng. Tieàn hoïc cuûa em cuõng phaûi nhôø vaøo söï giuùp ñôõ cuûa anh em hoï haøng beân ngoaïi.

Coøn treû nhöng moät mình Vaân ñaõ phaûi töï löïc trong cuoäc soáng

Chia seû vôùi Daân trí, Vaân taâm söï veà mô öôùc cuûa mình: "Em mô öôùc ñöôïc vaøo ñaïi hoïc vaø sau naøy muoán trôû thaønh nhaø kinh teá gioûi ñeå ñöôïc ñi nhieàu nöôùc treân theá giôùi vaø hoïc hoûi nhieàu kinh nghieäm cuûa nöôùc baïn". Lieäu mai ñaây em coù coøn ñuû söùc ñeå tieáp tuïc theo hoïc, khi hieän taïi em laø ñöùa treû bô vô khoâng nôi nöông töïa. Öôùc mô vaøo ñaïi hoïc cuûa em coù thöïc hieän ñöôïc khoâng hay seõ ñöùt gaùnh giöõa chöøng khi em coøn quaù nhoû maø ñaõ phaûi gaùnh vaùc vieäc gia ñình. "Tröôùc khi meï qua ñôøi, meï baûo em haõy tìm ñeán moät gia ñình naøo ñoù ôû nhöng em khoâng muoán. Bôûi ôû nhaø em thaáy aám aùp vaø coù tình meï hôn. ÔÛ ñaây haøng ngaøy em coù theå höông khoùi cho meï. Em ñaõ höùa vôùi meï vaø phaán ñaáu laø seõ soáng toát, thi ñaäu ñaïi hoïc, soáng noát phaàn ñôøi dôû dang cuûa meï. Em chæ laøm ñöôïc vaäy ñeå baùo hieáu meï thoâi", chuùng toâi thöïc söï ngheïn ngaøo khi nghe nhöõng lôøi taâm söï cuûa Haø Vaân beân chieác baøn thôø ñôn sô vôùi hình aûnh ngöôøi meï hieàn haäu ngaøy naøo cuûa em. Duy Tuyeân Lan Anh (Daân Trí)

VÖÔÏT LEÂN SOÁ PHAÄN

5

NGHÒ LÖÏC CUÛA COÂ SINH VIEÂN MOÀ COÂI NUOÂI 4 EM AÊN HOÏC

10 naêm tröôùc, ngöôøi boá qua ñôøi sau moät tai naïn giao thoâng, ngöôøi meï vì lo toan nuoâi 6 ñöùa con aên hoïc neân cuõng laâm beänh vaø ra ñi maõi maõi. 19 tuoåi, laø sinh vieân naêm thöù 2 nhöng em ñaõ phaûi thay boá meï nuoâi caùc em aên hoïc.

haän ñöôïc cuoäc ñieän thoaïi cuûa moät giaûng vieân tröôøng Ñaïi hoïc Haø Tónh goïi ñeán, mong söï giuùp ñôõ cuûa quyù baùo tôùi hoaøn caûnh ñaùng thöông cuûa em Phaïm Thò Loäc, SV naêm 2, Lôùp K2, Khoa Tieåu hoïc, tröôøng Ñaïi hoïc Haø Tónh, chuùng toâi lieàn tìm ñeán thoân Myõ Chaâu (xaõ Thaïch Ngoïc, huyeän Thaïch Haø, Haø Tónh), nôi chò em Loäc ñang sinh soáng. Veà ñeán ñaàu xaõ Thaïch Ngoïc hoûi thaêm nhaø chò em Loäc, ai cuõng toû yù xoùt thöông ñoàng thôøi khen ngôïi nghò löïc cuûa coâ sinh vieân moà coâi phaûi nuoâi 4 em aên hoïc naøy. "Nhieàu gia ñình coù tieàn muoán con caùi hoïc haønh cho gioûi cuõng khoâng ñöôïc. Ñaèng naøy maáy con beù duø moà coâi caû cha laãn meï maø vaãn ngoan ngoaõn, chaêm chæ hoïc haønh vaø laïi hoïc gioûi nöõa. ÔÛ caùi thoân ngheøo naøy, ai cuõng thöông maáy chò em chuùng noù. Ngöôøi cho kyù gaïo, ngöôøi cho daêm baûy nghìn ñoàng, nhieàu ngöôøi khoâng coù tieàn thì cho baùt caø, boù rau" ­ moät cuï giaø traïc tuoåi thaát tuaàn beá chaùu ñöùng ñaàu xoùm cho hay. Khi chuùng toâi ñeán, caên nhaø nhoû naèm im vaéng döôùi raëng tre. Moät cuï baø nhoû thoù, thaân hình coøng raïp töø tuùp beáp luïp xuïp böôùc ra chaøo khaùch. Ñoù laø baø ngoaïi cuûa chò em Loäc. "Caùc chaùu noù ñang ñi hoïc caû. Chaéc phaûi quaù tröa chuùng noù môùi veà. Caùi Loäc ñaïp xe ñi hoïc taän trong thaønh phoá Haø Tónh neân thöôøng veà muoän laém" ­ baø Nguyeãn Thò Lyù (70 tuoåi) cho bieát. Xeá tröa maáy chò em Loäc môùi veà ñeán nhaø. Tranh thuû caát chieác caëp, thay boä aùo quaàn ñoàng phuïc, maáy chò em Loäc laïi cuøng nhau xaén tay lo vieäc nhaø. Em ra vöôøn haùi rau, em vaøo beáp noåi löûa naáu côm... Nhaø Loäc coù 6 chò em. Chò gaùi ñaàu Phaïm Thò Vaân hoïc heát lôùp 9 ñaõ phaûi boû

N

hoïc vaøo mieàn Nam laøm thueâ, Loäc laø con thöù 2 trong nhaø. Sau Loäc coøn coù 4 em: Phaïm Thò Minh (lôùp 12), Phaïm Danh Tröôøng (lôùp 9), Phaïm Thò Quyønh (lôùp 6) vaø em uùt Phaïm Thò Giang ñang hoïc lôùp 4. Baát haïnh baét ñaàu aäp ñeán vôùi gia ñình Loäc caùch ñaây 10 naêm. Ngaøy ñònh meänh ñoù, anh Phan Danh Sôn (boá em Loäc) qua ñôøi sau moät tai naïn giao thoâng. Keå töø ñoù gaùnh naëng gia ñình ñoå doàn leân ñoâi vai gaày cuûa ngöôøi vôï. Töø ngaøy choàng maát cuõng laø chuoãi ngaøy maø chò Nguyeãn

em khoâng coøn bieát nöông töïa vaøo ai...". Môùi 19 tuoåi, Loäc ñaõ phaûi laøm choã döïa ruoät thòt cuûa caùc em. "Luùc ñoù em ñaõ tính ñeán chuyeän boû hoïc nhöng caùc thaày coâ vaø baïn beø ñoäng vieân, giuùp ñôõ vaø nhôù lôøi meï daën tröôùc luùc maát neân em laïi coá gaéng hoïc. Nhöng em cuõng khoâng bieát coù theo hoïc ñöôïc ñeán ngaøy nhaän baèng ñaïi hoïc khoâng nöõa" Loäc nöùc nôû noùi. Chò caû phaûi ñi laøm thueâ xa, neân ngoaøi giôø ñeán tröôøng Loäc coøn phaûi thay boá meï chaêm lo cho 4 em aên hoïc. Haøng ngaøy, Loäc thöôøng daäy töø saùng sôùm lo côm nöôùc cho caùc em xong, môùi loïc coïc ñaïp chieác xe cuõ vöôït 15 km ñeán tröôøng. "Em cuõng muoán ôû troï ñeå coù ñieàu kieän hoïc cho toát, nhöng neáu em ôû laïi thì 4 ñöùa em seõ khoâng coù ai lo côm nöôùc, daïy baûo hoïc haønh" Loäc noùi. Chò em Loäc coøn baø ngoaïi, nhöng baø cuõng ñaõ giaø yeáu neân khoâng giuùp ñöôïc gì nhieàu cho maáy chò em. Ñeán thaêm chò em Loäc hoâm ñoù coøn coù coâ Nguyeãn Thò EÙn Tröôûng khoa Tieåu hoïc, tröôøng Ñaïi hoïc Haø Tónh. Coâ EÙn caûm thöông: "Loäc laø moät sinh vieân coù hoaøn caûnh ñaùng thöông nhaát trong khoa cuõng nhö Böõa côm tröa ñaïm baïc cuûa maáy chò em Loäc tröôøng, nhöng ôû Loäc coù moät ñieåm maø caùc baïn Thò Quang (meï em Loäc) phaûi traûi qua trong tröôøng phaûi neå phuïc. Ñoù laø yù chí, moät cuoäc soáng cöïc khoå ñuû ñöôøng. Moïi nghò löïc vöôït leân hoaøn caûnh vaø phaán chuyeän töø caùi aên, caùi maëc ñeán chuyeän ñaáu trong hoïc taäp. Nhieàu giaùo vieân trong hoïc haønh cuûa 6 ñöùa con ñeàu do chò tröôøng, trong khoa cuõng thöôøng hoûi gaùnh vaùc. thaêm vaø chia seû phaàn naøo gaùnh naëng Quaù vaát vaû, lam luõ chaét chiu töøng cuøng chò em Loäc. Nhöng ñeå em Loäc coù ñoàng ñeå nuoâi caùc con aên hoïc khieán chò ñöôïc taám baèng ñaïi hoïc vaø nuoâi caùc em caïn kieät söùc löïc. Cuoái naêm 2010, chò laâm aên hoïc thì vaãn raát caàn ñeán söï quan taâm beänh naëng. Khoâng coù tieàn ñeán beänh vieän chia seû cuûa caû coäng ñoàng". chöõa trò neân chæ sau moät thôøi ngaén chò Ñaëng Taøi ­ Vaên Duõng (Daân Trí) cuõng qua ñôøi. Vôùi aùnh maét ñöôïm buoàn, Loäc ngheïn ngaøo: "Töø ngaøy boá maát, cuoäc soáng gia ñình duø khoù khaên nhöng tuïi em coøn coù meï. Töø khi meï laâm beänh qua ñôøi, chuùng

6

VÌ TIM NAÈM BEÂN TRAÙI

ÑEÂM NAÈM MÔ THAÁY MEÏ

Con khoâng muoán laø thaèng con trai yeáu ñuoái tröôùc moïi ngöôøi. Nhöng khoâng hieåu sao khi nghe hay ñoïc nhöõng maåu truyeän veà tình meï laø maét con laïi cay cay.

eân ngoaøi vaãn theá. Trôøi coù veû laïnh hôn so vôùi nhöõng hoâm tröôùc. Hoâm nay moïi ngöôøi ra ñöôøng coù veû ñoâng hôn. Rieâng con, sau khi ñaõ ñi moät voøng Haø Noäi, laïi trôû veà beân caên phoøng nhoû nghe nhöõng baøi haùt veà meï. Con khoâng khoùc. Chaúng hieåu sao nöôùc maét con laïi rôi thoâi meï. Con khoâng muoán laø thaèng con trai yeáu ñuoái tröôùc moïi ngöôøi. Nhöng khoâng hieåu sao khi nghe hay ñoïc nhöõng maåu truyeän veà tình meï laø maét con laïi cay cay. Meï aø, Ñeâm qua con naèm mô thaáy Meï. Con ñaõ mô thaáy Meï trong ñaùm cöôùi chò Quyønh ôû queâ. Con ñaõ chaïy oâm chaët laáy meï vaø khoùc. Vaø khi con giaät mình tænh daäy, maét con ñaõ öôùt nhoøe. Hoâm ra Haø Noäi con ñaõ voäi maø queân khoâng thaép höông cho meï. Con ñaõ ngoài töï traùch mình laø ñöùa con baát hieáu. Nhöng hoâm nay con mô thaáy meï cöôøi vaø goïi teân con. Nhö theá chaéc meï khoâng giaän con ñaâu meï nhæ? Meï boû ñi khi con vöøa ñaäu Ñaïi hoïc. Con thaáy maát Meï laø nieàm ñau lôùn nhaát trong ñôøi con. Phaûi chaêng meï muoán con töï laäp? Phaûi chaêng meï muoán con moät mình vöõng vaøng böôùc tieáp ñeå ñi tieáp cuoäc ñôøi naøy? Phaûi chaêng meï muoán con

B

töï nhaän ñaâu laø ñuùng ñaâu laø sai, ñaâu laø con ñöôøng maø con neân choïn? Con yeâu Meï. Töøng nuï cöôøi gioïng noùi cuûa Meï vaãn trong tim con. Nhöõng khi meï maéng con khi con khoâng nghe lôøi. Nhöõng khi meï ñoäng vieân an uûi con. Con nhôù meï, nhôù quaù nhieàu.

vôùi con. Con bieát meï vui. Con bieát Meï ñang haïnh phuùc. Meï ôi, Döôøng nhö con ñang maát phöông höôùng. Nhöõng loãi laàm con ñaõ gaây ra, con khoâng bieát phaûi laøm sao? Con buoàn laém. Con öôùc moät laàn nöõa ñöôïc meï maéng, öôùc theâm moät laàn ñöôïc nhöõng traän ñoøn cuûa cha... Nhöng con cuõng bieát laø khoâng theå. Teát ñeán. Moïi naêm meï laø ngöôøi lo toan cho caû gia ñình. Naêm nay coøn con vôùi boá. Ngoâi nhaø döôøng nhö quaù roäng. Caùi Teát thöù 3 khoâng coù meï... Nhanh quaù meï nhæ? Theá maø con vaãn ngôõ nhö ngaøy naøo. Nhieàu ñeâm con nguû daäy vaø cöù ngôõ meï ñang ôû nhaø, chôø con ñi hoïc veà ñeå nôû moät nuï cöôøi vôùi con. Hình nhö con laïi khoùc maát roài. Con khoâng bao giôø queân nhöõng kyû Nöôùc maét lieäu coù laøm vôi ñi nhöõng noãi nieäm thôøi thô aáu. Con nhôù hai laàn meï buoàn khoâng meï? con mình ñi chuøa Höông. Con bò oám. Vaø Nhöõng doøng naøy meï seõ khoâng ñoïc Meï ñaõ coõng con töø chaân nuùi vaøo ñoäng ñöôïc. Nhöng con vaãn seõ vieát. Haøng Höông Tích... ñeâm coøn vaãn thaàm mong seõ ñöôïc naèm ÔÛ nhaø, con hay taâm söï vôùi meï. Coù mô thaáy Meï. Thôøi gian khoâng theå laøm chuyeän gì con cuõng keå cho meï nghe. xoùa nhoøa hình aûnh meï trong tim con. Moãi laàn con ñi hoïc veà, roài leûn vaøo nhaø ñeå Con nhôù vaø yeâu meï raát nhieàu. laøm moïi ngöôøi baát ngôø, Meï thaáy vaø cöôøi Vuõ Ngoïc Quyù (bee.net)

NHÖÕNG LAÙ THÖ XUAÂN

Ñaàu naêm, nhaän moät luùc maáy laù thö cuûa moät ngöôøi raát laï maø cuõng... raát quen. Ñoïc thö, khoâng vui, cuõng chaúng buoàn. Söï ñôøi noù vaäy laø vaäy!

aù thö ñaàu tieân laø maáy traêm sôïi toùc baïc. Phaûi "xöû" nguyeân chai thuoác nhuoäm môùi ñen trôû laïi. Coøn ñi laøm vieäc, khoâng leõ ñeå toùc traéng phau, ñaønh caàu vieän tôùi ngaønh coâng ngheä myõ phaåm. Toùc baïc daàn moãi thaùng, moãi naêm, vì bieát bao lo toan, nghó ngôïi, naõo phieàn. Noùi "tu" maø deã hay sao! Böôùc chaân ra ñöôøng laø ñoái dieän vôùi tham saân si. Trôû veà nhaø cuõng tham saân si ñoái dieän. Mình töôûng mình toát laø vì... mình doát. Doát neân khoâng thaáy caùi taâm ma cuûa mình löøng laãy, cöù cöôøi hi hi bòt maét che tai cho noù luø luø quaäy phaù. Ai daùm töï haøo laø toâi tu ngon laønh? Thöû nhaém maét laïi theo doõi caùi taâm

L

coi noù ñaõ quaäy tôùi ñaâu. Cho neân, mình "laõo" khoâng phaûi taïi thôøi gian, maø taïi bao nhieâu phieàn naõo noù nhuoäm baïc taâm hoàn, xô xaùc töøng teá baøo trí tueä. Chai thuoác nhuoäm neáu coù coâng thöùc töø, bi, hyû, xaû, aùi ngöõ, lôïi haønh, an nhieân vaø thanh tònh thì môùi mong phuïc hoài maøu xanh huyeàn dieäu cuûa maùi toùc anh nhæ. Coøn caùi maøu ñen nhaân taïo naøy... giöõ ñöôïc bao laâu! Laù thö thöù hai laø nhöõng côn ñau trong ñaàu goái, dai daúng, baát ngôø. Dai daúng laø aâm aâm suoát ngaøy nhö choïc gheïo chôi chôi. Baát ngôø laø ñoät nhieân nhoùi leân moät caùi nhö thoïc leùt ngöôøi ta. OÁi daøo, ñau khôùp chöù gì. Ai lôùn tuoåi chaúng ñau. 50

tuoåi roài, noù ñeán thaêm laø phaûi. Hoûi thaêm caû luõ baïn "giaø", ñöùa naøo cuõng "khoe" maáy toa thuoác khôùp. Beänh thì coù thuoác, deã ôït. Nhöng chaéc laø heát ñau hay khoâng? Hay naêm böõa nöûa thaùng laïi taùi phaùt, ñoåi toa. Maø caùi ñau ñôøi noù coøn deã sôï hôn nhieàu. Caû moät ñôøi hình nhö thaáy luùc naøo cuõng ñau. Khi thaát tình, khi meï maéng, khi cha cheát, khi con lì, khi heát löông, khi bò phaït, luùc xe queït, luùc saäp nhaø, luùc ñoïc baùo thaáy cheùm ñaâm, tham nhuõng, luùc vaøng taêng ñoâ xuoáng, giaù caû thaát thöôøng, nghe baõo luït ñoäng ñaát thieân tai, nghe chieán tranh bom ñaïn, chuyeän coâ giaùo baïo haønh, chuyeän quan xeùn ñaát

VÌ TIM NAÈM BEÂN TRAÙI

7

HAÏNH PHUÙC BÌNH DÒ

Coù moät laàn toâi ñöôïc tham döï buoåi naáu aên töø thieän cho caùc em nhoû Tröôøng Khieám thò Nguyeãn Ñình Chieåu. Toâi nhö laëng ngöôøi ñi khi thaáy caùc em töï moø maãm ñi laáy gheá ñeán baøn aên; khi phaàn aên cuûa mình ñöôïc mang ñeán, caùc em cuùi saùt ñaàu xuoáng, laàn tìm chieác muoãng, duøng baøn tay sôø vaøo toâ thöùc aên ñeå ñònh höôùng vaø kheõ cuùi xuoáng ñeå ngöûi xem ñoù laø moùn gì.

oâi khi khoâng ñònh ñöôïc vò trí mieáng thöùc aên neân chieác muoãng cöù ñöôïc muùc leân roài rôùt xuoáng neân caùc em phaûi laøm laïi maáy laàn. Taát caû nhöõng söï vieäc ñoù dieãn ra tröôùc maét laøm tim toâi se laïi. Caûnh vaät nhoøa ñi chuùt xíu, toâi röng röng khi nhaän ra raèng khoâng phaûi ai sinh ra cuõng coù ñaày ñuû saùu caên (maét, tai, muõi, löôõi, thaân, yù). Nhöõng vieäc quaù ñoãi bình thöôøng maø ñoâi khi ta voâ tình löôùt qua laïi laø moät nieàm mô öôùc lôùn ñoái vôùi nhöõng phaän ngöôøi keùm may maén khaùc. Chaúng phaûi nhö vaäy sao? Thaáy ñöôøng ñeán baøn aên laø moät haïnh phuùc. Thaáy ñöôïc saéc maøu vaø hình daïng cuûa nhöõng moùn mình aên laø moät haïnh phuùc. Deã daøng muùc ñöôïc moùn aên laø moät haïnh phuùc. Ñöôïc nhìn thaáy ngöôøi beân caïnh mình aên laø moät haïnh phuùc...

Ñ

Coù voâ vaøn nhöõng haïnh phuùc beân mình maø chuùng ta khoâng nhaän ra, cöù tìm caàu xa xoâi ñaâu ñoù ngoaøi kia. Neáu coù ai laáy ñi cuûa chuùng ta nhöõng nieàm haïnh phuùc bình dò ñoù, chuùng ta seõ ñau khoå bieát bao. Vaäy maø khi ñang coù noù, chaúng ai bieát traân troïng. "Tri tuùc thöôøng laïc", bieát ñuû thì thöôøng vui. Ít tham lam vaø voïng töôûng hôn, chuùng ta môùi coù theå thöôøng nôû nuï Caùc Phaät töû bò muø daét díu nhau ñeán chuøa Hoaèng cöôøi an laïc vaø tröïc nhaän ra Phaùp (Hoùc Moân, TP.HCM) tham döï khoùa tu moät moùn quaø kyø dieäu maø phuùt giaây ngaøy hieän taïi naøy ñang "haøo phoùng" daønh taëng cho rieâng mình. Thanh Hieáu (Giaùc Ngoä)

cuûa daân, roài gian taëc raûi ñinh, roài löøa loïc nhaân coâng, sôû khanh, ma tuùy... Traùi tim nhoû xíu maø ngaøy naøo cuõng bò ngaét nheùo, nhoài ñaäp cho thieät ñau, thieät meät. Nhìn voâ cuõng ñau, nhìn ra cuõng ñau, gom ñuû thöù ñau voâ ngöôøi nhö boä söu taäp nhaân tình theá thaùi. Choáng caèm ra daùng suy tö, hoaëc tuïm cuøng luõ baïn thôû than, xong laïi naèm mô khoùc traøn ra goái. Ñau kieåu ñoù thuoác tieân cuõng khoâng chöõa khoûi. ÖØ thì taän tuïy, thöông yeâu, öø thì traùch nhieäm, ñaùng khen... Nhöng oâm heát voâ ngöôøi thaønh ì aïch khoù ñi, thaønh Nguõ Haønh Sôn

ñeø leân con khæ ñaù, khoûi ñi thænh kinh giaûi thoaùt gì ñöôïc. Thöû haát ngoïn nuùi xem sao. Hình nhö theá gian khoâng vì vaéng ta maø... cheát heát. Laù thö thöù ba laø moät giaác moäng. Thaáy coù ngöôøi bò beå ñaàu taét thôû, mình ñöùng nhìn thaûn nhieân. Mai moát mình cuõng vaäy chöù gì. Chæ mong ñöôïc cheát döôùi chaân töôïng Phaät ñuùng luùc ñang tuïng kinh hoaëc trì nieäm danh hieäu cuûa Ngaøi. Mong öôùc lôùn nhaát. Chæ caàn Phaät beân caïnh, khoûi con khoûi chaùu cuõng ñöôïc. Ñi ngang traïi hoøm, ngaém nghía thöû moät caùi reû reû tieàn, daën tuïi nhoû mua côõ vaäy thoâi, ñeå ñem thieâu ñöøng tieác. Tieàn daønh laøm töø thieän, in kinh nghen con. E heøm, böõa naøo vieát di chuùc, daën tuïi nhoû hoä nieäm luùc laâm chung ra sao, laøm coã chay chöù ñöøng laøm maën, môû maùy nieäm Phaät chöù ñöøng keøn troáng ì xeøo, thieâu xong

taùn nhoû caû xöông coát raûi xuoáng soâng xuoáng bieån vaø tieáp tuïc con ñöôøng hoaèng phaùp cuûa meï baèng caùch in saùch, môû lôùp, naáu côm chay töø thieän, cuùng hoa leân Phaät quanh naêm... Bao nhieâu "taøi saûn" ñoù chia ra maø laøm (chöù khoâng phaûi xaøi, hi hi). Laøm hoaøi khoâng xong nöõa laø! Maáy laù thö xuaân ñoù, ñaõ noùi laø ñoïc khoâng vui cuõng khoâng buoàn. Vui laøm sao ñöôïc, vì ñôøi laø beå khoå, sanh laõo beänh töû noái ñuoâi suoát moät kieáp ngöôøi. Heát kieáp naøy laïi tôùi kieáp khaùc, töôûng töôïng maø ngaùn voâ cuøng! Nhöng cuõng chaû coù gì buoàn, bôûi Ñöùc Phaät noùi laâu roài, ñaâu phaûi tin gì giöït gaân, môùi meû. Raùng chuaån bò laøm chuyeän naøy chuyeän kia töû teá thì chaéc "veà beân kia" sung söôùng. Böõa naøo ra töôùi caây cuõng thaáy coù hoa ruïng, nhaùnh khoâ, gaät guø phuïc lôøi Phaät daïy kia maø. Giôø tôùi mình khoâ, mình ruïng, laïi thaûng thoát laø sao! Ñoïc thö xong roài ñoù. Cuõng hoài aâm xong roài ñoù. Gôûi cho gioù neø. Gôûi cho maây neø. Neáu bieát tröôùc ngaøy ra ñi thì chaéc gôûi theâm thieäp môøi moïi ngöôøi tôùi döï. Coøn khoâng ñöôïc thì mai moát con chaùu ñoïc giuøm laù thö hoài aâm naøy. Nhôù ñoïc dieãn caûm moät chuùt nghen con! Dieäu Kim (Giaùc Ngoä)

8

HOAÏT ÑOÄNG TÖØ THIEÄN

KHAÙM BEÄNH, PHAÙT THUOÁC VAØ TAËNG QUAØ CHO ÑOÀNG BAØO NGHEØO TAÏI XAÕ ÑAÛO HOØN THÔM

Ngaøy 294, tieáp tuïc thöïc hieän chöông trình töø thieän, Baùo CAND, Beänh vieän 304 phoái hôïp cuøng Cuïc An ninh Taây Nam Boä vaø Coâng an huyeän ñaûo Phuù Quoác ñeán khaùm beänh vaø taëng quaø cho baø con ngheøo taïi xaõ ñaûo Hoøn Thôm. Phuù Quoác coù 27 ñaûo lôùn nhoû thì xaõ ñaûo Hoøn Thôm coù ñeán 18 ñaûo.

aèm ôû phía Nam ñaûo Phuù Quoác vaø caùch trung taâm huyeän 40km, neân vieäc ñi laïi cuûa ngöôøi daân xaõ ñaûo Hoøn Thôm coøn gaëp nhieàu khoù khaên. Hay tin ñoaøn khaùm beänh töø thieän do caùc baùc só Beänh vieän 304 thöïc hieän, nhieàu caùn boä Coâng an huyeän Phuù Quoác cuõng xung phong cuøng tham gia vôùi ñoaøn ñeå veà vôùi baø con ngheøo xaõ Hoøn Thôm. Chò Vuõ Thò Linh Doan, Bí thö xaõ ñaûo Hoøn Thôm, giôùi thieäu vôùi chuùng toâi veà tình hình phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa ñòa phöông. Xaõ ñaûo Hoøn Thôm coù 18 ñaûo nhöng chæ coù 5 ñaûo laø coù ngöôøi ôû nhöng daân soáng taäp trung nhaát laø hai ñaûo Hoøn Thôm vaø Hoøn Roûi. Toaøn xaõ coù 620 hoä daân, vôùi 2.576 nhaân khaåu, trong ñoù hoä Khmer coù 70 nhaân khaåu. Kinh teá chuû löïc cuûa xaõ laø ñaùnh baét haûi saûn, laøm raãy. Theo baùo caùo cuûa ñòa phöông, thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi naêm 2010 khoaûng 9 ñeán 10 trieäu ñoàng/ngöôøi/naêm. Laø xaõ ñaûo caùch xa ñaát lieàn, ñieàu kieän kinh teá, giao thoâng coøn gaëp nhieàu khoù khaên, tuy nhieân, nhöõng naêm qua, nhôø söï

N

quan taâm cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc neân boä maët kinh teá xaõ hoäi cuûa Hoøn Thôm ñaõ thay ñoåi nhieàu, giao thoâng noâng thoân ôû xaõ ñöôïc beâ toâng hoùa, traïm y teá, tröôøng hoïc,... ñöôïc xaây döïng khang trang. Maëc duø vaäy vaãn coøn moät boä phaän ngöôøi daân trong xaõ chöa thoaùt ngheøo; xaõ coù nhieàu ñaûo neân vieäc ñi laïi cuûa ngöôøi daân, hoïc sinh treân ñaûo gaëp khoù khaên... Hay tin ñoaøn baùc só Beänh vieän 304 (Boä Coâng an) veà khaùm beänh, phaùt thuoác cho baø con ngheøo, gia ñình chính saùch, nhieàu baø con raát phaán khôûi. Khoâng nhöõng vaäy, haàu heát ngöôøi daân trong xaõ ñeàu vui möøng. OÂng Nguyeãn Vaên Sinh, thöông binh 2/4, nhaø ôû aáp Baõi Nam, phaán khôûi noùi: "Toâi nghe thoâng baùo coù ñoaøn baùc só cuûa Boä Coâng an veà maáy hoâm nay toâi vui laém. Trong ngöôøi coù beänh nhöng khoâng coù ñieàu kieän ñi khaùm". Ñöôïc bieát, oâng Sinh laø lính xung phong tình nguyeän taïi Campuchia. Naêm 1979, trong moät traän ñaùnh, oâng bò thöông naëng vaø ñöôïc ñöa veà tuyeán sau. Trong ngöôøi oâng hieän coøn 4 maûnh ñaïn ôû

Caùc baùc só Beänh vieän 304 khaùm beänh cho baø con ngheøo treân ñaûo Hoøn Thôm

vuøng ñaàu, xöông soáng, moâng vaø baép chaân, ñeán nay chöa ñöôïc laáy ra. Vôùi taám loøng vaø söï nhieät tình khaùm beänh cuûa ñoaøn baùc só Beänh vieän 304, oâng Phaïm Hoàng Hinh, cöïu chieán binh cuûa xaõ Hoøn Thôm, noùi: "Thoâng qua chöông trình töø thieän cuûa Baùo CAND, Beänh vieän 304 vaø caùc Maïnh Thöôøng Quaân, caùc anh chò veà vôùi baø con xaõ ñaûo coøn ngheøo khoù naøy laø vinh haïnh cho baø con toâi. Ñöôïc caùc anh khaùm beänh, phaùt thuoác cho baø con, baø con vui laém". Tham gia cuøng ñoaøn töø thieän coù Thöôïng taù Traàn Song, Phoù Cuïc tröôûng Cuïc An ninh Taây Nam Boä. Thöôïng taù Song cho bieát: "Chöông trình töø thieän veà vôùi baø con ngheøo xaõ ñaûo xa naøy laø heát söùc yù nghóa, ñaëc bieät nöõa laø nhaân kyû nieäm 36 naêm Giaûi phoùng mieàn Nam, thoáng nhaát ñaát nöôùc. Sau khi nghe keá hoaïch hoaït ñoäng töø thieän naøy, chuùng toâi coù tranh thuû vaän ñoäng töø Coâng ty Thuoác baûo veä thöïc vaät An Giang göûi ñeán baø con ngheøo ôû caùc ñòa phöông 40 trieäu ñoàng. Duø soá tieàn khoâng lôùn nhöng ñoù laø taám loøng cuûa caùn boä, chieán só Coâng an göûi ñeán baø con ngheøo". Qua moät ngaøy tích cöïc khaùm beänh baèng caùc maùy moùc thieát bò kyõ thuaät cao, ñoaøn baùc só Beänh vieän 304 ñaõ khaùm vaø phaùt thuoác cho hôn 200 beänh nhaân laø ngöôøi ngheøo, gia ñình chính saùch ôû xaõ ñaûo Hoøn Thôm. Ñoàng thôøi taëng 200 phaàn quaø, laø taám loøng cuûa Doanh nghieäp Voõng xeáp Duy Lôïi vaø caùc Maïnh Thöôøng Quaân thoâng qua Baùo CAND vaø Beänh vieän 304 ñeå göûi baø con ngheøo. Tröôùc taám loøng cuûa ñoaøn baùc só töø thieän, Bí thö xaõ Hoøn Thôm xuùc ñoäng noùi: "Baø con trong xaõ caûm kích laém. Caùc anh chò khoâng ngaïi ñöôøng xa, caùch bieån ñeán vôùi baø con ngheøo xaõ ñaûo vaø taëng nhöõng phaàn quaø heát söùc yù nghóa. Baø con ngheøo xin caûm ôn caùc anh, caûm ôn Beänh vieän 304, Baùo CAND vaø caùc Maïnh Thöôøng Quaân". Nam Giao (CAND)

ÑOÄC GIAÛ TAÛI SAÙCH MIEÃN PHÍ TAÏI THÖ VIEÄN TUÛ SAÙCH DUYEÂN LAØNH WWW.TUTHIENDUYENLANH.ORG. CAÙC SAÙCH TRONG TUÛ SAÙCH DUYEÂN LAØNH ÑEÀU ÑAÕ ÑÖÔÏC DAØN TRANG COÂNG PHU VAØ COÙ THEÅ SÖÛ DUÏNG ÑEÅ IN XUAÁT BAÛN.

HOAÏT ÑOÄNG TÖØ THIEÄN

9

HOÄI TÖØ THIEÄN DUYEÂN LAØNH MANG TÌNH NGÖÔØI VEÀ VÔÙI TRÒ AN

öø tôø môø saùng, maëc duø trôøi laát phaát maát maùt. Nôi phoùng sanh laø moät beán möa nhöng chæ môùi 5 giôø maø haàu phaø naèm saâu trong vuøng Trò An (gaàn hoà Trò An), soáng quen trong moâi tröôøng ñoâ nhö moïi ngöôøi ñaõ taäp hôïp ñaày ñuû, ai ai thò saàm uaát neân ñeán ñaây, tröôùc veû ñeïp cuõng hoan hyû vaø haùo höùc chuaån bò cho thieân nhieân coøn hoang sô, ñeïp nhö tranh chuyeán ñi töø thieän veà vuøng saâu Trò An, nôi caùch Tp.HCM gaàn 100km nhöng vaãn veõ, ai ai cuõng ngaån ngô, töôûng nhö ñaõ chaïm ñeán vuøng bieân coõi Cöïc Laïc. coøn raát nhieàu caûnh ñôøi khoù khaên, baát Sau khi phoùng sanh, ñoaøn ñi theâm haïnh, thieáu thoán veà vaät chaát cuõng nhö 40km nöõa ñeå vaøo xaõ Taân An, taïi ñaây tinh thaàn. ñoaøn taëng 50 phaàn quaø cho caùc hoä 5 giôø 30, xe do nhoùm Phaät töû Ngoïc Hieáu toå chöùc xuaát phaùt töø Tp.HCM mang ngheøo, coù hoaøn caûnh khoù khaên. Nhìn ngöôøi daân nôi ñaây moïi ngöôøi trong ñoaøn theo hôn 200 phaàn quaø, trò giaù 200.000 khoâng keàm ñöôïc xuùc ñoäng, ñoaøn raát ñoàng/phaàn ñeå daønh taëng cho baø con muoán cho theâm, cho nhieàu hôn nöõa ngheøo nôi xöù Trò An. 6 giôø 30, xe ñeán Ngaõ 3 Vuõng Taøu ñoùn ÑÑ. Thích Ñaït Ma nhöng tieác raèng chæ chuaån bò 50 phaàn quaø, ñoaøn höùa laàn sau ñeán seõ mang Phoå Giaùc ­ tröôûng ñoaøn vaø cuõng chính theo nhieàu quaø hôn, nhieàu nhu yeáu laø Chuû nhieäm cuûa Hoäi töø thieän aán toáng Duyeân Laønh. Ñeán nôi moïi ngöôøi môùi bieát phaåm thieát thöïc hôn vaø nhaát laø mang thaày Phoå Giaùc ñaõ ngoài ñôïi beân veä ñöôøng theo nhieàu thuoác vì baø con nôi ñaây raát caàn thuoác chöõa beänh. töø 4 giôø saùng vôùi ñaày aép caùc thuøng giaáy Quay veà chuøa Hoäi An khi trôøi ñaõ ñöùng xung quanh naøo laø saùch, laø ñóa giaûng boùng, duøng nhanh böõa côm tröa moïi phaùp, laø chuoãi haït laøm quaø. Ñieåm döøng chaân ñaàu tieân cuûa ñoaøn laø ngöôøi laïi lao vaøo chuaån bò quaø cho baø chuøa Hoäi An, huyeän Vónh Cöûu, tænh Ñoàng con ngheøo khu vöïc laân caän chuøa. Sau Nai do ÑÑ. Thích Chieáu Hieáu laøm Baùc Voõ Thò Tröôùc thuoäc dieän gia ñình ngheøo nguï taïi xaõ truï trì. Tuy nhaø Taân An, huyeän Vónh Cöûu coù 7 ngöôøi con goàm caû trai laãn gaùi. chuøa ñöôïc xeáp Taát caû caùc con ñeàu ñi laøm coâng nhaân, veà phaàn baùc Tröôùc vaøo haïng ngheøo ñaõ giaø, nhaø laïi khoâng coù ruoäng vöôøn neân khoâng laøm vieäc gì "gaàn" nhaát vuøng kieám tieàn ñöôïc. nhöng tröôùc caùc Hieän taïi, baùc Tröôùc ñang soáng cuøng 1 ngöôøi con vaø ôû caûnh ñôøi coøn nhaø giuùp troâng nom caùc chaùu khi caùc con ñi laøm vaéng nhaø. nhieàu khoù khaên, Ñöôïc xaõ xaùc nhaän gia ñình coù hoaøn caûnh ngheøo, khoù khaên thieáu thoán, thaày neân baùc Tröôùc thöôøng ñöôïc thoâng baùo ñeán nhaän quaø töø caùc Chieáu Hieáu cuõng ñoaøn töø thieän, baùc Tröôùc noùi: " Laâu laâu môùi coù caùc ñoaøn töø ñaõ phaùt taâm goùp thieän ñeán vuøng saâu heûo laùnh naøy maø nhieàu nhaát laø do caùc vaøo 200 goùi mì, Thaày ôû chuøa ñeán taëng quaø". trò giaù 4.400.000 Ñöôïc hoûi baùc coù caûm nhaän theá naøo veà hoaït ñoäng cuûa ñoàng. caùc ñoaøn töø thieän moãi khi ñeán thaêm: " Sau nhöõng laàn ñöôïc Traïi caù gioáng nhaän caùc quaø hoã trôï thì baùc cuõng nhö caùc baø con thaáy phaán Tröôøng Can laø khôûi vaø raát vui möøng. Nhöõng moùn quaø raát thieát thöïc trong ñôøi ñieåm ñeán tieáp soáng sinh hoaït haèng ngaøy luoân thieáu tröôùc huït sau. Mong theo, nôi ñaây raèng seõ coù theâm nhieàu söï giuùp ñôõ veà tinh thaàn, vaät chaát ñeå ñoaøn ñaõ mua gaàn cuoäc soáng cuûa baø con ngheøo bôùt khoå" baùc Tröôùc xuùc 80kg caù ñeå ñoäng taâm söï. phoùng sanh, caàu Ngoaøi ra, baùc Tröôùc cuõng coù ñoâi lôøi nhaén nhuû ñeán caùc cho xaõ hoäi an ñoaøn töø thieän, baùc noùi: "Thaät ra do hoaøn caûnh gia ñình sinh, quoác thaùi ngheøo luùc beänh taät khoâng coù tieàn mua thuoác, maø caùc cuï giaø daân an, nôi nôi lôùn tuoåi laïi hay ñau beänh neân baùc xin ñöôïc hoã trôï veà thuoác ngöøng caûnh men cho nhöõng luùc ñau ñaàu, choùng maët, caûm soát... ñoù laø chieán tranh loaïn moùn quaø raát quyù". laïc, tang thöông

XEM HÌNH AÛNH CHUYEÁN ÑI TÖØ THIEÄN TAÏI WEBSITE

T

Vaøo ngaøy 1552011, nhaèm ngaøy 134 Taân Maõo, Ñoaøn töø thieän do Hoäi töø thieän aán toáng Duyeân Laønh toå chöùc ñaõ coù chuyeán töø thieän keát hôïp phoùng sanh ñaày yù nghóa nhaân Ñaïi leã Phaät Ñaûn taïi Trò An, huyeän Vónh Cöûu, tænh Ñoàng Nai. Toång giaù trò chuyeán töø thieän hôn 70 trieäu ñoàng.

thôøi chia seû kinh nghieäm baûn thaân tìm kieám söï an laïc, haïnh phuùc cuûa thaày Phoå Giaùc vaø thaày Chieáu Hieáu, ñoaøn tieáp tuïc kính caån daâng töøng phaàn quaø ñeán taän tay ñoàng baøo theo phöông chaâm "Cuûa cho khoâng baèng caùch cho" maø thaày Phoå Giaùc luoân daïy baûo haøng Phaät töû. 16 giôø, xe rôøi chuøa Hoäi An veà laïi Tp.HCM, xe nheï hôn raát nhieàu, loøng ngöôøi cuõng nheï hôn raát nhieàu nhöng cuõng laïi daáy leân söï thöông xoùt khoân nguoâi veà nhöõng caûnh ñôøi nôi vuøng saâu xöù Trò An naøy. Khaùnh Phong Hoa Quyønh

WWW.TUTHIENDUYENLANH.ORG

10

GÖÔNG MAËT NHAÂN AÙI

DAÁN THAÂN & CHIA SEÛ

Coù moät vò thaày ñaõ ñi vaø traûi nghieäm. Thaày noùi ñoù laø caùch giuùp baûn thaân coù caùch nhìn, caùch nghó ñaày môùi meû. Vaø vì vaäy, thaày ñaõ ñi vaø haønh thieän raát nhieàu nôi. Moãi nôi thaày ñi qua khoâng chæ ñem laïi chaát löôïng soáng cho coäng ñoàng maø coøn laø söï saùng taïo, laøm neân nguoàn naêng löôïng yeâu thöông ñeå tieáp tuïc daán thaân. Chaân dung ÑÑ. Thích Vieân Trí ñöôïc baét ñaàu töø nhöõng chuyeán ñi traûi nghieäm nhö theá...

P

Caøng ñi caøng taêng tröôûng töø bi haûi thuyeát phuïc maõi, toâi môùi coù may maén ñöôïc ÑÑ. Thích Vieân Trí chia seû veà coâng vieäc töø thieän aâm thaàm, laëng leõ cuûa mình. Tröôùc maët toâi laø moät xaáp giaáy khen, baèng khen, giaáy ghi nhaän coâng ñöùc... coøn thôm muøi möïc, bôûi leõ chuû nhaân cuûa chuùng chöa töøng ñoùng khung ñeå treo vaøo nhöõng choã trang troïng nhaát. Ñaûm nhieäm troïng traùch Tröôûng phoøng Ñaøo taïo (20062010), giaûng vieân HVPGVN taïi TP.HCM, tham gia giaûng daïy taïi nhieàu ñaïo traøng treân khaép caùc tænh thaønh nhöng ÑÑ. Thích Vieân Trí vaãn khoâng queân thöïc hieän söù maïng hoaèng phaùp lôïi sinh taïi caùc vuøng saâu, xa nhö Ñoàng Nai, Daklak, Ninh Thuaän, Bình Thuaän, Caø Mau, Haäu Giang, Thaùi Bình... ñem laïi lôïi ích thieát thöïc cho coäng ñoàng. "Sau khi hoaøn thaønh hoïc vò tieán só Phaät hoïc töø AÁn Ñoä trôû veà, toâi chæ chuyeân saâu veà nghieân cöùu, giaûng daïy. Tuy nhieân, sau moät thôøi gian laøm vieäc toâi caûm thaáy raát meät moûi, muoán laøm moät vieäc gì ñoù thöïc teá hôn vaø toâi nghó ñoù laø töø

thieän. Ban ñaàu, toâi laøm chæ ñeå mang tính chaát xaû stress, nhöng quaù trình ñi ñeán nhieàu vuøng ñaát, gaëp nhieàu caûnh khoå khaùc nhau, taâm töø bi phaùt khôûi maïnh meõ, laïi nhaän thaáy ñaây cuõng laø moät vieäc hoaèng phaùp keát hôïp giöõa 2 yeáu toá taøi thí vaø phaùp thí raát hieäu quaû, ñem laïi nhieàu lôïi ích thieát thöïc cho nhieàu ngöôøi. Baûn thaân mình cuõng caûm thaáy tröôûng thaønh hôn, ñöôïc chia seû vaø coù theâm nhieàu ngöôøi cuøng chí höôùng. Vaø caøng ñi, caøng nhaän thaáy raèng tröôùc kia tö duy cuûa mình chöa thöïc teá vaø saâu saéc khi töï taùch mình ra khoûi doøng chaûy cuoäc ñôøi", ÑÑ. Thích Vieân Trí chia seû. Coâng taùc töø thieän khoâng theå beàn vöõng laâu daøi neáu thöïc hieän moät caùch ñoäc laäp, sau moät vaøi chuyeán ñi töø thieän ôû moät soá tænh: Soùc Traêng, Caø Mau, Haäu Giang, ÑÑ ñaõ noái keát vôùi Quyõ Töø Bi Foundation (toå chöùc töø thieän cuûa Phaät giaùo ôû Myõ) ñeå môû roäng coâng taùc töø thieän cuûa mình. Coâng vieäc ñaàu tieân laø khoan gieáng vuøng saâu, vuøng xa, vuøng nöôùc bò pheøn vaø voâi theo tieâu chuaån cuûa Unicef. Moät caùi gieáng sau khi khoan hoaøn thieän vaø ñöa

vaøo söû duïng coù giaù töø 2,8 trieäu ñeán 3 trieäu ñoàng, theá nhöng, ñoái vôùi ngöôøi daân queâ lam luõ thì ñoù laø caû moät gia taøi. Vun boài giaù trò soáng Sau moät thôøi gian laën loäi soáng cuøng ñoàng baøo vuøng saâu, vuøng xa, nhaän thaáy nhu caàu ñi laïi cuûa ngöôøi daân mieàn Taây Nam Boä raát lôùn maø phöông tieän ñi laïi chæ ñôn giaûn, baáp beânh baèng nhöõng caây caàu khæ. Theá laø ÑÑ. Thích Vieân Trí ñaõ vaän ñoäng caùc nhaø haûo taâm trong vaø ngoaøi nöôùc xaây caàu ñeå giaûi quyeát vaán ñeà giao thoâng cho ngöôøi daân queâ. Song song ñoù laø xaây nhaø tình thöông, tröôøng maãu giaùo, phaùt hoïc boång cho hoïc sinh ngheøo hoïc gioûi. ÑÑ traên trôû: "Trong thöïc teá cuûa xaõ hoäi Vieät Nam ngaøy nay, nhöõng ngöôøi daân ôû vuøng saâu, vuøng xa maët baèng daân trí raát thaáp vì bò thieät thoøi raát lôùn veà phuùc lôïi xaõ hoäi, cuï theå laø trong laõnh vöïc giaùo duïc. Vì vaäy, taâm huyeát cuûa toâi laø hoã trôï veà coâng taùc giaùo duïc". Laø moät tu só ñoàng thôøi laø moät nhaø giaùo, ÑÑ. Thích Vieân Trí ñaõ luoân hoaøn thaønh moïi söï gôûi gaém cuûa caùc nhaø töø thieän, caùc nhaø haûo taâm qua Quyõ Töø Bi

NGÖÔØI MANG CAÀN CAÂU

15 naêm tröôùc, Jimmy Phaïm thöôøng xuyeân trôû veà Vieät Nam, lang thang khaép caùc con ñöôøng ñeå vaän ñoäng treû em ñöôøng phoá vaøo Koto ­ nôi chuùng coù theå coù ngheà nghieäp oån ñònh vaø moät töông lai töôi saùng. Döï aùn Koto, vieát taét cuûa toân chæ Know one, teach one ­ Bieát moät daïy moät, do ngöôøi ñaøn oâng goác Vieät laäp ra hôn möôøi naêm nay, ñaõ trôû thaønh nôi treû em ñöôøng phoá tìm ñeán ñeå coù cô hoäi thay ñoåi cuoäc ñôøi mình.

C

Thay ñoåi soá phaän treû ñöôøng phoá haøng trai goác Vieät Nguyeãn Vieát Tuaán ñöôïc nhieàu ngöôøi bieát ñeán vôùi döï aùn Koto. Sö huynh, ngöôøi baïn lôùn cuûa treû em ñöôøng phoá, nhaø laõnh ñaïo treû nhaân aùi... laø nhöõng caùi teân ngöôøi ta ñaët cho anh. Naêm 2005, ñaøi BBC cuûa Anh ñaõ laøm phim taøi lieäu veà Jimmy Phaïm vaø Koto. Phim daøi 26

phuùt, laøm trong hôn hai naêm, keå chuyeän nhöõng baïn treû ñöôøng phoá töø Baéc chí Nam tröôùc khi vaø sau khi vaøo trung taâm Koto ñaõ thay ñoåi nhö theá naøo. Trong ñoù ñieån hình laø caâu chuyeän cuûa Hoaøng Thò Hueä, coâ gaùi queâ goác Höng Yeân töøng leân Haø Noäi kieám soáng baèng ngheà baùn böu aûnh treân ñöôøng phoá naêm 12 tuoåi. Neáu khoâng coù caùi ngaøy ñònh meänh caùch ñaây 11 naêm, coù leõ cuoäc ñôøi coâ vaãn quaån quanh treân ñöôøng phoá môøi chaøo khaùch mua haøng. Coâ gaëp Jimmy Phaïm vaø baét ñaàu vaøo Koto hoïc ngheà nhaø haøng khaùch saïn. Voán xinh xaén, lanh lôïi, chæ sau moät thôøi gian ngaén Hueä ñaõ trôû thaønh moät nhaân vieân chuyeân nghieäp vaø giao tieáp tieáng Anh löu loaùt, coâ laøm vieäc taïi nhaø

haøng Koto ôû Haø Noäi. Vaø Hueä chæ laø moät trong 300 em khaùc coù caâu chuyeän töông töï veà thay ñoåi soá phaän cuûa mình khi caùc em ñeàu gaëp moät ngöôøi: Jimmy Phaïm. OÂng trôû veà queâ sau hôn 20 naêm soáng ôû nhieàu quoác gia treân theá giôùi vôùi döï aùn Koto vaø aáp uû nhieàu döï ñònh giuùp treû em. Koto ñöôïc thaønh laäp töø naêm 1997 ñeå giuùp treû em ñöôøng phoá töø 16 ñeán 22 tuoåi gaëp hoaøn caûnh khoù khaên taïi Vieät Nam. Caùc em ñöôïc daïy ngheà phuïc vuï nhaø haøng theo tieâu chuaån quoác teá, daïy tieáng Anh vaø ñieàu khoâng theå thieáu laø daïy kyõ naêng soáng. Traùi tim höôùng veà Vieät Nam Sinh naêm 1972 taïi Saøi Goøn, hai tuoåi Jimmy ñaõ rôøi Vieät Nam, soáng taïi

GÖÔNG MAËT NHAÂN AÙI

Hieän taïi, ÑÑ.Thích Vieân Trí cuõng ñaõ noái keát ñöôïc moät soá Taêng Ni laø hoïc troø cuûa mình ñang tu hoïc vaø laøm Phaät söï ôû vuøng saâu, xa cuøng tham gia coâng taùc töø thieän. ÑÑ aùp duïng phöông thöùc laøm töø thieän ñem laïi hieäu quaû kinh teá cao laø keát hôïp voán 50 50. Ví duï, ôû nhöõng vuøng daân quaù ngheøo, kinh phí xaây caàu roäng 2m vaø daøi 30m laø khoaûng 150 trieäu ñoàng. ÑÑ vaän ñoäng caùc nhaø haûo taâm ñoùng goùp 50%; phaàn coøn laïi chính quyeàn hôïp taùc ñoái öùng, nghóa laø chính quyeàn goùp voán 75 trieäu ñoàng. Caùch laøm naøy khoâng chæ neâu cao ñöôïc tinh thaàn traùch nhieäm cuûa chính quyeàn trong vieäc chaêm lo ñôøi soáng cho ngöôøi daân, khôi gôïi ñöôïc yù thöùc giöõ gìn baûo quaûn caùc coâng trình phuùc lôïi cuûa quaàn chuùng, laïi mang tính xaõ hoäi hoùa, tính gaén keát Phaät giaùo Daân ÑÑ.Thích Vieân Trí taëng quaø cho treû em vuøng toäc. Ñaây cuõng laø caùch laøm ñaày saùng saâu taïo, ñieåm khaùc bieät lôùn cuûa Töø Bi Foundation so vôùi caùc toå chöùc, Foundation. Taïo ñöôïc nieàm tin vaø söï chöông trình töø thieän khaùc. Taát caû caùc ñoàng caûm vôùi coâng vieäc yù nghóa naøy, coâng trình töø thieän nhö khoan gieáng, xaây ñaàu naêm hoïc haøng naêm ÑÑ ñaïi dieän cho caàu, tröôøng hoïc... ñeàu ñöôïc gaén bieån toå chöùc töø thieän naøy trao khoaûng 500 mang daáu aán cuûa Phaät giaùo, ñieàu naøy ñaõ suaát hoïc boång cho caùc hoïc sinh caáp I, II, taïo ñöôïc tín taâm cuûa ngöôøi daân vaøo Phaät III vaø sinh vieân ñaïi hoïc töø Quaûng Trò ñeán phaùp; hình aûnh caùc vò tu só ñaõ thöïc söï Caø Mau. Tuøy yeâu caàu thöïc teá, moãi suaát nhaän ñöôïc söï traân troïng, kính quyù vaø ñeå coù theå töø 500 ngaøn cho ñeán 1,2 trieäu laïi daáu aán toát ñeïp taïi caùc nôi maø Töø Bi ñoàng, caù bieät coù suaát leân tôùi vaøi trieäu Foundation ñaõ ñi qua. ñoàng. Bôûi leõ: "Ñaàu tö, hoã trôï vaøo giaùo Ñeán nay, quyõ ñaõ xaây döïng khoaûng duïc khoâng chæ giuùp theá heä con em coù tri gaàn 100 lôùp hoïc, hôn 400 gieáng nöôùc thöùc maø coøn goùp phaàn xaây döïng giaù trò saïch, 100 nhaø tình thöông. Quyõ coøn soáng cho toaøn theå coäng ñoàng".

11

thöôøng xuyeân cöùu trôï ñoàng baøo bò thieân tai, taëng quaàn aùo, phaùt thuoác, huõ gaïo tình thöông... Saép tôùi, quyõ seõ baøn giao nhaø maãu giaùo taïi huyeän Ekaêr (Daklak), trieån khai chöông trình khoan 20 gieáng cho ñoàng baøo ngheøo tænh Haäu Giang, Vónh Long... Vôùi tinh thaàn cöùu theá voâ vaên, haønh thieän voâ danh, lôïi sanh voâ töôùng, traûi daøi töø Baéc ñeán Nam, ÑÑ. Thích Vieân Trí laïi cuøng Quyõ Töø Bi Foundation, caùc nhaø haûo taâm, caùc Phaät töû tieáp tuïc aâm thaàm gaén boù vôùi coâng vieäc töø thieän naøy nhö moät phaàn maùu thòt cuûa mình. "Toâi chòu aûnh höôûng nhieàu bôûi taám göông tieàn boái Ñaïi laõo Hoøa thöôïng Thích Minh Chaâu. Hoøa thöôïng tröôùc ñaây vöøa tham gia giaûng daïy laïi tröïc tieáp ñöùng ñaàu moät hoïc vieän lôùn nhöng Ngaøi luoân thöïc hieän caùc coâng vieäc theo thôøi khoùa bieåu moät caùch chi tieát, giôø naøo vieäc aáy. Phaät söï nhieàu, ñoâi luùc toâi cuõng caûm thaáy meät moûi, nhöng cöù nghó ñeán caûnh beân gieáng khoan nhöõng em beù sung söôùng hoø reo, thoûa thích taém maùt, roài nhaûy caãng leân vui söôùng ñoùn nhaän nhöõng laøn nöôùc maùt ñaàu tieân laø toâi thaáy mình nhö ñöôïc tieáp theâm söùc maïnh. Toâi thaáy maøu côø, saéc aùo cuûa mình coù yù nghóa voâ cuøng ñoái vôùi cuoäc ñôøi naøy. Vaø, thaät söï moãi nôi ñi qua, toâi thaáy mình ñang soáng cuøng vôùi moïi ngöôøi, toâi ñöôïc in daáu trong traùi tim bao ngöôøi khaùc". ÑÑ. Thích Vieân Trí chia seû. Nhaät Mai (Giaùc Ngoä)

ÑEÁN VÔÙI TREÛ ÑÖÔØNG PHOÁ

Singapore vaø AÛraäp roài ñònh cö taïi UÙc naêm 11 tuoåi. Mang hai doøng maùu vôùi ngöôøi cha Haøn Quoác vaø ngöôøi meï Vieät, anh trôû veà Vieät Nam vôùi mong muoán tìm hieåu queâ meï, nôi mình sinh ra. Naêm 1996, Jimmy veà Vieät Nam maø khoâng coù kyù öùc vaø hình aûnh veà coäi nguoàn cuûa mình. Vôùi anh, Vieät Nam laø nôi coù caùc con heûm nhoû vôùi haøng quaùn, vôùi nhöõng moùn aên daân daõ. Vieät Nam trong tieàm thöùc cuûa anh laø nhöõng chieác xích loâ ngöôïc xuoâi treân phoá, laø ngoài aên phôû ôû væa heø, uoáng caøpheâ vaø ngaém nhìn phoá xaù. Laø ngöôøi giaûn dò vaø daân daõ trong caùch aên, caùch uoáng, ñieàu ñoù deã hieåu vì sao anh laïi quan taâm ñeán nhöõng maûnh ñôøi lang thang, cô nhôõ kieám soáng treân ñöôøng phoá. Naêm sau, Jimmy quyeát ñònh quay trôû laïi vaø döï aùn Koto baét ñaàu töø ñoù. Koto quoác teá ñöôïc Jimmy saùng laäp naêm 1997 vôùi moät soá ngöôøi baïn taïi UÙc. Hoï ñeàu laø nhöõng tình nguyeän vieân laøm vieäc ñeå hoã trôï Koto taïi Vieät Nam. Naêm 2000, Koto Vieät Nam ñaàu tieân ñöôïc bieát ñeán. Luùc ñoù chæ laø moät tieäm baùnh mì maø nhaân vieân laø treû em ñöôøng phoá. Sau 11 naêm, Koto Vieät Nam coù hai tröôøng daïy, hai nhaø haøng taïi Haø Noäi vaø TP.HCM. Ñaây chính laø nôi tröïc tieáp thay ñoåi cuoäc ñôøi cuûa haøng traêm treû em vaø giaùn tieáp môû ra töông lai môùi cho haøng ngaøn em khaùc. "Bieát moät daïy moät" chính laø trieát lyù cuûa Koto. Chính vì theá, nhöõng gì caùc em hoïc ñöôïc, töø voán tieáng Anh, töø ngheà pha cheá, hay töø kyõ naêng soáng, caùc em ñeàu mang ñi chia seû vaø giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi cuøng caûnh ngoä khaùc. Jimmy Phaïm quan nieäm: "Thaønh coâng lôùn nhaát cuûa moät ngöôøi giuùp ñôõ baïn laø baïn coù theå ñöùng ñöôïc treân ñoâi chaân cuûa mình vaø giuùp ñôõ ngöôøi khaùc vì neáu baïn bieát moät ­ baïn neân daïy moät. Toâi luoân noã löïc ñeå cho caùc em chieác caàn caâu, chöù khoâng phaûi cho caùc em con caù aên haøng ngaøy. Taïo ñöôïc söï beàn vöõng laø con ñöôøng toâi muoán gaây döïng cho caùc em khi böôùc chaân vaøo Koto". Nhìn nhöõng göông maët raïng ngôøi cuûa caùc baïn treû ôû trung taâm Koto chi nhaùnh treân ñöôøng Huyønh Taán Phaùt, TP.HCM chæ sau hôn moät naêm nhaäp hoïc, coù ai ngôø caùc em töøng laø nhöõng maûnh ñôøi baát haïnh. Cuoäc möu sinh khaéc nghieät ñaõ cöôùp ñi tuoåi thô cuûa caùc em vôùi söï baûo boïc cuûa boá meï, gia ñình. Ruõ boû lôùp aùo buïi baëm cuûa ñöôøng phoá, böôùc chaân vaøo Koto, caùc em ñöôïc khoaùc leân söï tin yeâu, loøng quyeát taâm thay ñoåi cuoäc ñôøi. ÔÛ Koto khoâng ai quan taâm ñeán quaù khöù cuûa caùc em, chæ chuù taâm caùc em ñang hoïc ñöôïc gì, ñieàu ñoù ñònh höôùng con ñöôøng ñi cho cuoäc ñôøi. Cuøng vôùi giaùo sö Ngoâ Baûo Chaâu, Jimmy Phaïm laø ngöôøi Vieät Nam ñaàu tieân ñöôïc nhaän giaûi thöôûng Nhaø laõnh ñaïo treû toaøn caàu do Dieãn ñaøn kinh teá theá giôùi toå chöùc vaøo thaùng 32011. Nguyeân Thaûo (SGTT)

12

CAÀN LAÉM NHÖÕNG VOØNG TAY

NHÖÕNG CAÙI LAÉC ÑAÀU LAËNG LEÕ CUÛA COÂ BEÙ 12 TUOÅI

Laàn löôït chöùng kieán caùi cheát cuûa meï, cuûa em trai, cuûa baø noäi, roài cuûa boá, coù leõ khoâng coøn noãi ñau naøo hôn ñoái vôùi coâ beù chæ môùi 12 tuoåi. Nghieät ngaõ thay, löôõi haùi cuûa töû thaàn cuõng saép cöôùp em ñi khi baùc só baûo em bò ung thö maùu.

eï em maát vì ñuoái nöôùc trong 1 laàn ñi moø cua baét oác, khi aáy em môùi bi boâ goïi meï goïi cha! 3 naêm sau, ñuoái nöôùc tieáp tuïc laáy ñi ñöùa em trai môùi chæ 4 tuoåi cuûa em! Khi em 10 tuoåi, baø noäi ­ ngöôøi thay meï chaêm soùc em töø beù ­ qua ñôøi vì ung thö vuù! Vaø chæ caùch ñaây vaøi chuïc ngaøy, moät laàn nöõa em laïi ñoäi leân ñaàu vaønh khaên traéng, caên beänh ung thö tuûy ñaõ cöôùp ñi boá cuûa em... Nöôùc maét khoùc boá coøn chöa kòp khoâ thì caùc baùc só noùi em bò ung thö maùu... Beänh vieän Huyeát hoïc Truyeàn maùu Trung öông moät ngaøy thaùng tö... Treân taàng 6, coâ beù Linh hôø höõng ñöa maét nhìn ra löng löûng trôøi! Ñoâi maét voâ ñònh, ñoâi moâi khoâ, laøn da taùi, maùi toùc cuõng ñaõ ruïng heát. Em vöøa keát thuùc ñôït hoùa trò laàn thöù 2... Hoûi em coù meät khoâng? Kheõ laéc ñaàu! Hoûi em coù bieát ngoaøi kia coù nhöõng gì khoâng? Ñaàu kheõ laéc! Mieâu taû baèng lôøi cho em moät vaøi ñòa ñieåm voán ñöôïc daønh cho treû em roài hoûi em coù muoán ra ngoaøi chôi moät laàn khoâng? Laïi kheõ laéc ñaàu... Nhöõng caùi laéc ñaàu nheø nheï nhö thoùi quen hay bôûi vì thaät söï noù laø nhö theá? Döôøng nhö nhöõng noãi ñau, nhöõng söï maát maùt ñaõ laøm coâ beù aáy laàm lì ñi! Caùi söï laàm lì laøm cho toâi khoâng khoûi xoùt xa, thöông caûm! 12 tuoåi, em traéng tay khi laàn löôït maát ñi nhöõng ngöôøi thaân yeâu nhaát: meï, em trai, baø noäi roài boá! Vaø baây giôø ñaây, em cuõng saép maát ñi chính caû baûn thaân mình vì caên beänh ung thö maùu! Phaûi chaêng vì phaûi ñi qua quaù nhieàu noãi ñau neân gioïng em buoàn, maét em buoàn vaø caû nuï cöôøi cuûa em cuõng buoàn ñeán laï! Ngoài noùi chuyeän vôùi em khaù laâu nhöng chæ thaáy khuoân maët em thoaùng thay ñoåi khi nhaéc ñeán oâng, nhaéc ñeán beù Bi vaø nhaéc ñeán maáy cuoán truyeän tranh! Cuõng phaûi, ñoù laø taát caû nhöõng taøi saûn quyù giaù maø em coù baây giôø, nhaát laø oâng noäi ­ oâng Hoaøng Khaéc Dö, naêm nay ñaõ 70 tuoåi nhöng vaãn phaûi moät thaân moät mình chaêm chaùu töø khi chaùu nhaäp vieän ñeán nay! OÂng Dö keå vaøo nhöõng ngaøy cuoái naêm 2010, chaùu oâng laø Hoaøng Thò Linh coù nhöõng bieåu hieän hay soát vaø meät moûi! Khi ñoù gia ñình cuõng chæ nghó laø bò caûm cuùm thoâng thöôøng! Ñeán khi maùu baét ñaàu chaûy

M

ra töø mieäng lieân tuïc, khoâng theå caàm ñöôïc, Linh ñöôïc ñöa leân beänh vieän ña khoa Baéc Ninh caáp cöùu vaø sau ñoù laø chuyeån thaúng ra Vieän Huyeát hoïc truyeàn maùu Trung Öông. Nhôù laïi caùi ngaøy ñöa Linh ra Haø Noäi caáp cöùu, oâng Dö vaãn coøn run run. Nhìn chaùu yeáu ôùt, mong manh... oâng ñaõ nghó oâng seõ laïi maát ñi 1 ngöôøi thaân nöõa! Coâ, chuù hoï haøng ñeàu coù maët ôû tröôùc cöûa phoøng caáp cöùu cuûa beänh vieän... Ñeå roài taát caû laïi phaáp phoûng hy voïng khi oâng Dö run run kyù ñoàng yù cho Linh ñieàu trò hoùa chaát! Nhöõng ngaøy sau ñoù laø quaõng thôøi gian khoù khaên ñoái vôùi hai oâng chaùu Linh. Caùc coâ caùc chuù beân noäi chæ coù theå ñôõ ñaàn saên soùc Linh trong nhöõng ngaøy ñaàu Linh vaøo vieän, sau ñoù phaûi trôû veà lo vieäc ñoàng aùng! Coøn beân ngoaïi maëc duø ñöôïc thoâng baùo nhöng töø ngaøy Linh naèm vieän ñeán nay thi thoaûng laém môùi coù ngöôøi ñeán thaêm. Vaäy laø moät oâng giaø, moät chaùu beänh döïa vaøo nhau ñeå soáng! Cuõng may khi ñoù coù 3 trieäu tieàn mai taùng phí cuûa boá vaø 7 trieäu tieàn trôï caáp daønh cho quaân nhaân coù soá naêm phuïc vuï trong quaân nguõ döôùi 20 naêm cuûa oâng noäi ñeå trang traûi tieàn vieän phí, tieàn aên uoáng cho 2 oâng chaùu! Ñôït ñieàu trò thöù 2 naøy, oâng noäi ñaõ phaûi theá chaáp soå ñoû ñeå vay ngaân haøng 10 trieäu ñoàng! Tieàn vay caàm chöa kòp noùng tay ñaõ heát... Truyeàn hoùa chaát, uoáng thuoác khaùng sinh lieàu cao nhöng Linh chæ ñöôïc boài döôõng theâm moät hoäp söõa moãi ngaøy! OÂng Dö aên chaúng daùm aên, chaét chiu töøng ñoàng ñeå lo cho coâ chaùu gaùi baát haïnh! Moãi böõa oâng chæ daùm mua 1 suaát côm 11.500 ñoàng taïi nhaø aên beänh vieän, boùn cho chaùu aên xong coøn bao nhieâu thì oâng aên. Ñoùi laém oâng môùi daùm aên theâm moät goùi mì toâm loaïi reû tieàn! Tuoåi cao söùc yeáu nhöng oâng cuõng coá traûi chieáu naèm döôùi ñaát troâng chaùu vì thueâ giöôøng gaáp maát taän 5.000 ñoàng/laàn. Ñôït möa reùt taêng cöôøng vöøa qua, caû hai oâng chaùu chæ coù 1 chieác chaên næ cuûa beänh vieän cho chaùu vaø 1 chieác chaên moûng mang töø nhaø ra cho oâng! Reùt quaù hai oâng chaùu oâm nhau naèm döôùi chieáu nguû cho aám..." Nhöng duø theá naøo hai oâng chaùu cuõng seõ chieán ñaáu tôùi cuøng vôùi

beänh taät! ", vöøa cho chaùu aên, oâng Dö vöøa cöôøi hieàn noùi vaäy! Sau khi noùi chuyeän vôùi Linh chuùng toâi ñaõ coù cuoäc troø chuyeän vôùi chò Vuõ Thò Hoàng Phuùc ­ baùc só ñieàu trò tröïc tieáp cuûa Linh ôû khoa Nhi, Vieän huyeát hoïc Truyeàn maùu Trung öông. Baùc só Phuùc cho bieát, sau ñôït ñieàu trò thöù hai, beänh cuûa Linh ñang coù tieán trieån toát! Neáu em coù theå vöôït qua ñöôïc 4 ñôït hoùa chaát (chöa tính nhöõng laàn taùi phaùt) thì em coù theå cheá ngöï ñöôïc beänh cuûa mình. Khi ñoù em chæ phaûi khaùm ñònh kyø ôû phoøng khaùm. Nhö vaäy, Linh vaãn coøn coù cô hoäi. Cô hoäi ñeå ñöôïc soáng, cô hoäi ñeå ñöôïc ñeán tröôøng, ñöôïc lôùn leân ñi laøm vaø

CAÀN LAÉM NHÖÕNG VOØNG TAY

13

MONG ÑÖÔÏC CHEÁT THAY MEÏ

Tim naèm beân phaûi loàng ngöïc, moät maét bò muø, maét coøn laïi caän naëng... Tuaán khoâng ñeán Chôï Raãy ñeå ñieàu trò maø ñeán chaêm soùc ngöôøi meï bò suy tim raát naëng nhöng chöa coù tieàn phaãu thuaät. "Neáu phaûi cheát ñeå meï ñöôïc soáng em cuõng cam loøng."

baø bò hôû van tim caàn can thieäp baèng phaãu thuaät vôùi chi phí khi ñoù hôn 50 trieäu ñoàng. Thöông vôï nhöng oâng Traàn Vaên Thaûo (48 tuoåi) khoâng bieát laøm gì hôn ngoaøi vieäc ñöa vôï veà nhaø cho uoáng thuoác ñeå coá gaéng caàm cöï. Gaàn 10 naêm thuoác thang böõa coù böõa khoâng, beänh tình cuûa baø Queá ngaøy theâm naëng. Ruoäng ñaát khoâng coù, ñeán choã ôû cuûa caû gia ñình cuõng phaûi nöông nhôø nhaø meï vôï, oâng Thaûo heát laøm thueâ laøm möôùn roài chuyeån sang ngheà xe oâm nhöng cuõng chaúng theå kieám ñuû ñeå nuoâi caùc con vaø tieàn thuoác men töøng ngaøy cho vôï. Gaùnh naëng coøn ñang tróu vai, oâng Thaûo laïi nhaän theâm tin döõ, ñöùa con trai ñaàu cuûa oâng cuõng mang troïng beänh. Töø luùc môùi chaøo ñôøi, Tuaán ñaõ eøo uoät nhöng gia ñình cöù ngôõ em bò hen suyeãn vaø suy dinh döôõng. Môùi vaøo hoïc lôùp 1, Tuaán nhìn khoâng thaáy chöõ "ñi khaùm maét baùc só noùi em bò beänh maét baåm sinh khoâng theå chöõa trò ñöôïc. Duø ñaõ mang kính caän nhöng maét em vaãn cöù môø daàn", Tuaán keå. Bieát meï Tuaán maéc beänh tim, naêm lôùp 9 thaày coâ ñaõ ñeà nghò gia ñình ñöa em ñi kieåm tra vì Tuaán quaù yeáu khoâng theå hoïc ñöôïc moân theå duïc nhö caùc baïn. Keát quaû chaån ñoaùn cuûa beänh vieän khieán moïi ngöôøi phaûi söõng sôø, rieâng oâng Thaûo thì cheát laëng khi nghe baùc só keát luaän: "Tim cuûa Tuaán naèm beân phaûi loàng ngöïc, theâm vaøo ñoù laø beänh thoâng lieân thaát loã nhoû, maét phaûi bò muø, maét traùi caän 15 ñoä." Tröôùc caûnh gia ñình quaù khoù khaên, hoïc heát lôùp 9 Tuaán ñaõ xin nghæ ôû nhaø ñi baùn veù soá phuï giuùp boá nuoâi meï vaø hai ñöùa em aên hoïc. Chaúng bieát coù phaûi vì di truyeàn hay beänh lyù, 5 naêm qua cô theå Tuaán chæ phaùt trieån veà chieàu cao coøn beà ngang thì döôøng nhö khoâng thay ñoåi. Cao 1,83m nhöng naëng chæ 43kg vôùi moät maét bò muø neân ngöôøi daân ôû huyeän Chôï Gaïo tænh Tieàn Giang bieát ñeán chaøng trai baùn veù soá naøy qua bieät danh "Cao keàu moät maét". Caû boá vaø meï ñeàu thaát hoïc, baûn thaân cuõng phaûi nghæ hoïc sôùm neân Tuaán quyeát taâm khoâng ñeå hai em laø Nguyeãn Minh Cöôøng (hoïc lôùp 11) vaø Nguyeãn Thò Kieàu Oanh (hoïc lôùp 5) bò "ñöùt gaùnh giöõa ñöôøng". Tuy nhieân, mong muoán nhoû nhoi aáy cuûa em döôøng nhö ñang ngaøy caøng trôû neân mong manh sau khi meï tieáp tuïc phaûi nhaäp vieän vì beänh tình chuyeån naëng. Baø Queá ñöôïc chuyeån ñeán beänh vieän Chôï Raãy vaøo ngaøy 253 vôùi chaån ñoaùn suy tim naëng do hôû van tim 2 laù, 3 laù. "Ñaây laø heä quaû cuûa vieäc ñeå beänh tình keùo daøi khoâng chöõa trò kòp thôøi, buoàng tim cuûa beänh nhaân ñaõ giaõn lôùn töông ñöông traùi tim cuûa moät ngöôøi bình thöôøng. Vôùi tình traïng suy tim ñoä 3 nhö hieän nay, baø Queá caàn phaûi thay van 2 laù, ñeå keùo daøi theâm nöõa chuùng toâi khoù coù theå can thieäp." BS Buøi Quoác Thaéng cho bieát. Caàm giaáy baùo chi phí moå tim cho meï leân ñeán 70 trieäu ñoàng, nhöõng gioït nöôùc maét ñaøn oâng hieám hoi cöù laên daøi treân goø maù chaùy naéng cuûa Tuaán. Vay möôïn khoâng ñöôïc, baùn nhaø cuõng chaúng ai mua, anh em Tuaán ñaønh ñau ñôùn nhìn maïng soáng cuûa ngöôøi meï thaân yeâu ñang nhö ngoïn ñeøn lay laét tröôùc gioù... Vaân Sôn (Daân Trí) Moïi ñoùng goùp haûo taâm xin vui loøng göûi veà: OÂng Nguyeãn Vaên Thaûo: laàu 1, khoa tim maïch beänh vieän Chôï Raãy, TP.HCM. ÑT: 01667.613.427.

haân hình "sieâu moûng", cao leâu ngheâu ñi "meùm" ñoäi cöûa cuûa Tuaán khieán caû phoøng beänh ñeàu phaûi chuù yù vaø hoï caøng quan taâm hôn tröôùc soá phaän baát haïnh cuûa hai meï con: baø Taû Thò Queá (42 tuoåi) vaø em Nguyeãn Minh Tuaán (21 tuoåi) nguï ôû Chôï Gaïo, Tieàn Giang. Thôøi coøn con gaùi, baø Queá voán coù söùc voùc, laøm vieäc khoâng bieát meät. Nhöng sau khi laáy choàng sinh ñöôïc 3 ñöùa con söùc khoûe cuûa baø xuoáng doác troâng thaáy. Naêm 2002, nhöõng côn ñau nhoùi ôû ngöïc keøm theo trieäu chöùng khoù thôû lieân tieáp xuaát hieän khieán baø Queá phaûi nhaäp vieän. Taïi beänh vieän 115, baùc só keát luaän

T

"Neáu phaûi cheát ñeå meï ñöôïc soáng em cuõng cam loøng"

Baø Queá caàn ñöôïc phaãu thuaät gaáp, ñeå keùo daøi theâm seõ "voâ phöông cöùu chöõa"

phuïng döôõng oâng. Tuy nhieân, tính ñeán thôøi ñieåm hieän nay thì oâng noäi ñaõ hoaøn toaøn khoâng coøn khaû naêng xoay sôû tieàn ñeå chöõa beänh cho em! Cuoäc chieán vôùi ung thö maùu coøn daøi nhöng trong tuùi oâng Dö hieän chæ coøn vaøi chuïc ngaøn! Nhöõng ñoàng tieàn phaúng phiu ñöôïc oâng caát giöõ trong tuùi vaø phaûi ñöôïc nghó ngöôïc nghó xuoâi môùi daùm tieâu! ÔÛ caùi tuoåi naøy, oâng chaúng coøn khaùt khao

naøo hôn laø ñöôïc nhìn thaáy chaùu noäi khoûe maïnh. "Noù ñaõ maát nhieàu quaù roài, nhöng khoâng theå maát heát ñöôïc. Phaûi cöùu laáy noù. Töông lai cuûa noù...". Nhöõng gioït nöôùc maét ñaéng baét ñaàu laên daøi treân khoùe maét nhaên nheo cuûa oâng Dö, nhö ñeå an uûi chaùu maø cuõng laáy theâm nieàm tin cho chính mình... Theá Nam Haø Vi Sa (Daân Trí)

Moïi ñoùng goùp haûo taâm xin vui loøng göûi veà: OÂng Hoaøng Khaéc Dö: thoân Chi Nhò, xaõ Song Giang, huyeän Gia Bình, tænh Baéc Ninh. ÑT: 0163.609.1837.

14

ÑÒA CHÆ NHAÂN AÙI

NÔI TÌNH YEÂU THÖÔNG TOÛA SAÙNG

Bao naêm nay, chuøa Di Laëc (321 Bình Long, phöôøng Bình Höng Hoøa A, quaän Bình Taân ­ TP.HCM) ñaõ trôû thaønh maùi nhaø chung cho nhöõng cuï giaø neo ñôn, baát haïnh truù nguï vaø nöông töïa. Taïi chuøa Di Laëc, hieän coù gaàn 40 cuï giaø neo ñôn cö nguï. Noãi baát haïnh ôû moãi ngöôøi moãi khaùc, tuy nhieân hoï coù ñieåm chung ñoù laø ñang coá queân ñi quaù khöù, ñeå cuøng ñöôïc soáng chung döôùi ngoâi chuøa naøy.

Nhöõng maûnh ñôøi baát haïnh huùng toâi ñeán chuøa vaøo buoåi chieàu muoän. Khi böõa côm chieàu vöøa xong, taát caû caùc cuï choïn khoaûng saân, nôi coù nhieàu taùn laù boà ñeà toûa roäng ñeå tìm söï thanh thaûn, tónh laëng khi moät ngaøy nöõa saép qua ñi. Tieáp xuùc vôùi nhöõng cuï giaø nôi ñaây, chuùng toâi khoâng khoûi thöông caûm. Moãi ngöôøi ñeàu coù noãi khoå rieâng, taâm tö rieâng vaø neáu bieát ñöôïc, baïn deã daøng chia seû cuøng hoï. Cuï Traàn Thò Giang (queâ Quaûng Ngaõi), naêm nay 80 tuoåi, soáng ôû chuøa naøy ñöôïc hôn moät naêm. Vôùi daùng ngöôøi nhoû beù, taám löng coøng hieän roõ ôû cuï söï khaéc khoå, laän ñaän. Choàng cuï Giang laø lieät só, nhaø khoâng coøn ai neân cuï xin vaøo chuøa soáng heát phaàn ñôøi coøn laïi. Cuï Nguyeãn Thò Phöôùc, 81 tuoåi, queâ Phuù Yeân, coù thoùi quen nguû ngoài. Hoûi taïi sao cuï khoâng nguû naèm, cuï traû lôøi: "Bao naêm ñi baùn veù soá nguû ngoài quen roài, giôø khoâng nguû naèm ñöôïc". Cuï Phöôùc coù ba ngöôøi con, hai trai, moät gaùi ñeàu ñaõ coù gia ñình vaø coâng vieäc oån ñònh. Khi noùi veà gia ñình mình, cuï taâm söï: "Toâi teân Phöôùc maø soá laïi baïc phöôùc. Coù hai con trai baát hieáu, ñoái xöû baïc beõo, cöù ñoøi tieàn toâi khoâng ñöôïc, neân ñuoåi toâi ñi. Theá roài toâi vaøo TP.HCM baùn veù soá vaø may maén ñaõ tìm veà ñöôïc ñaây". Cuï Phöôùc ñeán chuøa ñaõ ñöôïc 9 thaùng nhöng con chaùu khoâng ai bieát vaø cuï cuõng khoâng coøn hy voïng gì ôû caùc con. Cuï Nguyeãn Thò Anh, nay ñaõ ngoaøi 80 tuoåi, hoûi queâ quaùn cuï chæ noùi ôû Caø Mau, coøn cuï theå ôû huyeän, xaõ, aáp naøo thì cuï chòu khoâng nhôù noåi. Hoûi veà thaân nhaân, cuï laéc ñaàu. Chuøa cuõng khoâng bieát ñöôïc tröôùc ñaây cuoäc soáng cuûa cuï ra sao, chæ bieát cuï ñi xin aên, Phaät töû gaëp cuï, thöông caûnh ñöa veà chuøa nöông naùu. Cuï ôû ñaây ñaõ ñöôïc 3 naêm. Cuï Traàn Haûi (queâ ôû Vuõng Taøu), 76 tuoåi, noùi trong nöôùc maét: "Toâi coù ba con

C

moïi ngöôøi quan taâm chaêm soùc nhö nhöõng ngöôøi thaân trong gia ñình, theá naøy laø haïnh phuùc laém roài". Coâng vieäc haèng ngaøy cuûa caùc sö coâ vaø nhöõng ngöôøi laøm coâng quaû thöôøng baét ñaàu luùc 5 giôø. Hoï doïn deïp veä sinh, thay quaàn aùo cho caùc cuï ôû khu vöïc beänh naëng, do ña phaàn caùc cuï bò lieät hoaëc tinh thaàn khoâng coøn minh maãn. Sau ñoù laø lo cho caùc cuï aên saùng. Cuï naøo khoûe thì töï aên, coøn caùc cuï yeáu hoaëc bò lieät, caùc sö coâ, nhöõng ngöôøi laøm coâng quaû phaûi ñem côm ñeán taän giöôøng ñuùt töøng muoãng côm, mieáng nöôùc. Coâ Hoaøng Thò Lôïi, laøm coâng quaû taïi chuøa, cho bieát: "Coù nhieàu cuï giaø bò laãn, khoâng theå töï lo veä sinh. Nhieàu luùc vöøa thay quaàn aùo cho caùc cuï xong, luùc sau ñaõ thaáy khaép ngöôøi caùc cuï bò boâi baån, moïi ngöôøi laïi phaûi röûa raùy, thay quaàn aùo cho caùc cuï. Coù coi caùc cuï nhö ngöôøi ruoät thòt môùi chaêm soùc ñöôïc nhö vaäy". Thaày Thích Trí Hieån, truï trì chuøa Di Laëc, taâm söï: "Nhieàu cuï bò maát trí, oám yeáu, nhöõng luùc traùi tính traùi neát noùi laûm nhaûm suoát ngaøy. Theá nhöng, bao nhieâu ngöôøi laø baáy nhieâu Moät cuï giaø neo ñôn soáng ôû chuøa Di Laëc caûnh ñôøi thöông taâm. Coù cuï ngaøy naøo cuõng khoùc loùc, ngoùng ra cöûa AÁm aùp nôi cöûa chuøa ñoøi veà nhöng con chaùu khoâng ai ñoaùi Taïi chuøa Di Laëc, coù nhöõng gioït nöôùc hoaøi". maét muoän phieàn thì cuõng coù nhöõng taám Thaày Hieån cuõng cho bieát chính quyeàn loøng cao caû cuûa nhöõng sö thaày, sö coâ, quaän Bình Taân cuõng nhö phöôøng Bình nhöõng ngöôøi laøm coâng quaû saün saøng seû Höng Hoøa A luoân nhieät tình uûng hoä nhaø chia vôùi caùc cuï nhöõng khoå ñau trong cuoäc ñôøi, ñeå cuoäc soáng theâm nhieàu nieàm chuøa veà nhieàu maët. Nhöõng ngaøy leã lôùn, ñaïi dieän nhieàu cô quan, ñôn vò, caùc vui vaø aám aùp tình ngöôøi. Boán naêm soáng ôû ñaây, cuï Nguyeãn Thò maïnh thöôøng quaân thöôøng ñeán thaêm vaø taëng quaø. Beänh vieän quaän Bình Taân Thuaän, treân 80 tuoåi, ñöôïc quan taâm cuõng thöôøng xuyeân ñeán khaùm beänh, chaêm soùc töøng böõa aên giaác nguû, ñöôïc phaùt thuoác mieãn phí cho caùc cuï. Taát caû baàu baïn vôùi nhöõng ngöôøi baïn giaø cuøng ñeàu mong caùc cuï coù cuoäc soáng toát ñeïp caûnh ngoä, cuï Thuaän ñaõ xem ngoâi chuøa hôn ôû phaàn coøn laïi ngaén nguûi cuûa cuoäc laø gia ñình cuûa mình. Cuï Thuaän taâm söï: ñôøi! "Toâi cöù nghó ñeán khi mình veà giaø khoâng Xuaân Danh (NLÑ) bieát seõ phaûi lang thang, vaát vöôûng ôû ñaâu. Nhöng giôø ôû chuøa, toâi coù baïn beø, luùc maïnh khoûe cuõng nhö khi ñau oám ñöôïc trai vaø moät con gaùi nhöng hoaøn caûnh kinh teá khoù khaên neân caùc con boû maëc moãi khi toâi oám ñau. Roài caùc con ñuøn ñaåy, phaân chia moãi ngöôøi nuoâi meï moät thaùng...". Cuï laéc ñaàu, nöôùc maét chaûy daøi treân goø maù nhaên nheo. Thaêm nôi nghæ ngôi cuûa caùc cuï, ai cuõng chaïnh loøng. Treân nhöõng chieác giöôøng coâ ñoäc, coù cuï oâm ñaàu baàn thaàn, coù cuï naèm co ro, meät moûi... Hoï nöông töïa nhau maø soáng, coù cuï bò muø nhöng vaãn chaêm soùc giuùp ñôõ raát nhieàu cuï khaùc, cuõng coù cuï bò tai bieán chæ naèm moät choã.

Raát nhieàu baøi vieát chuyeân muïc "Ñòa chæ nhaân aùi" ñöôïc caäp nhaät haèng ngaøy ta

ÑÒA CHÆ NHAÂN AÙI

15

20 NAÊM LÔÙP HOÏC SAÂN CHUØA

"Ai hoûi chaùu: Chaùu hoïc tröôøng naøo ñaáy?, beù naøo ngoan vaø muùa haùt thaät hay, coâ laø meï vaø caùc chaùu laø con, tröôøng cuûa chaùu ñaây laø tröôøng maàm non... chuøa Loäc Thoï!"

où laø baøi haùt maø 130 em nhoû töø maãu giaùo ñeán lôùp 5 ñang theo hoïc taïi caùc lôùp hoïc tình thöông chuøa Loäc Thoï (thoân Vónh Hoäi, xaõ Vónh Ngoïc, thaønh phoá Nha Trang) thuoäc naèm loøng. Vöøa vaøo ñeán khu lôùp hoïc, ñaõ nghe caùc em baét gioïng haùt vang vang... Döôùi coäi töø bi Neáu khoâng ñöôïc bieát tröôùc, ngöôøi ta seõ nghó ñoù laø moät tröôøng noäi truù daønh cho baäc tieåu hoïc thuoäc heä thoáng giaùo duïc chính quy. Phoøng oác tinh töôm, hoïc troø maëc ñoàng phuïc vaø coù caû saân chôi. Sau giôø hoïc buoåi saùng, caùc em ñöôïc aên côm tröa taïi chuøa, ñöôïc chôi ñuøa, nghæ ngôi ñeå baét ñaàu giôø hoïc buoåi chieàu. Ni sö Thích nöõ Dieäu YÙ, truï trì chuøa Loäc Thoï keå raèng baø xuaát gia töø naêm 14 tuoåi vaø ñi tu hoïc khaép nôi. Ñeán khi gia ñình muoán baø veà gìn giöõ nhaø töø ñöôøng, baø thöa raèng mình laø ngöôøi xuaát gia, khoâng theå giöõ nhaø laøm cuûa rieâng, neáu gia toäc ñoàng yù, baø xin pheùp ñöôïc caát chuøa. Veà laïi queâ höông, thaáy nhieàu gia ñình vì quaù cô cöïc maø khoâng quan taâm ñeán vieäc giaùo duïc con caùi, ni sö beøn caát leân moät maùi nhaø tranh trong khuoân vieân chuøa, ñoùng möôøi chieác gheá nhoû vaø töï mình ñi vaän ñoäng nhöõng gia ñình ngheøo cho con ñi hoïc chöõ. Coâ giaùo ñaàu tieân cuûa lôùp hoïc tình thöông chuøa Loäc Thoï chính laø sö tröôûng Dieäu YÙ baây giôø! Ban ñaàu, hoïc troø cuûa ni sö laø treû em ngheøo trong xoùm, daàn daàn coøn coù caû nhöõng ñöùa treû bò boû rôi. Coù em sinh ra ngoaøi yù muoán, ngöôøi ta mang con boû tröôùc saân chuøa, mong chôø vaøo loøng töø bi cuûa Phaät. Coù em moà coâi, khoâng cha, khoâng meï, nhöng cuõng coù nhöõng gia ñình vì quaù khoù khaên neân mang con göûi vaøo nhaø chuøa, mong sao ôû nôi aáy nhöõng ñöùa con mình seõ hoïc ñöôïc con chöõ, hoïc ñöôïc nhöõng leõ soáng coù ích cho ñôøi. Chæ baèng caùch ngöôøi ñi tröôùc daïy ngöôøi ñi sau, ngöôøi bieát chöõ daïy cho ngöôøi chöa bieát maø gaàn 20 naêm qua, töø lôùp hoïc tình thöông aáy raát nhieàu em hoïc sinh ñaõ ñöôïc göûi ra tröôøng lôùn ñeå hoïc leân nhöõng baäc cao hôn. Vò sö giaø aùnh maét traøn ñaày haïnh phuùc khi nhaéc ñeán nhöõng ñöùa hoïc troø maø mình dìu daét ñaõ

Ñ

vaø ñang hoïc ñeán baäc ñaïi hoïc, coù em ñaõ thaønh gia laäp thaát, coù em coøn ñi hoïc ôû nöôùc ngoaøi. 80 tuoåi, baø hieän coù moät ñaøn con nhoû ñeán 130 ñöùa, trong ñoù coù 30 em khoâng bieát maët cha meï, ñöôïc nhaø chuøa nuoâi döôõng. Coâ laø meï... Baát chôït nhìn thaáy em Vónh Thoï oâm chaàm laáy coâ giaùo Phaïm Thò Chinh roài nuõng nòu vuøi maùi ñaàu ba choûm toùc vaøo loøng coâ ñoøi coâ ñuøa nghòch vôùi mình, chuùng toâi hieåu, ñoù laø khi em caàn tình thöông, caàn söï chôû che cuûa moät ngöôøi meï. Bò cha meï boû rôi töø khi coøn nhoû xíu, Vónh Thoï vaø nhieàu em khaùc lôùn leân trong maùi chuøa maø chöa moät laàn bieát maët meï cha... Vaäy neân, khi ñaõ ñeán vaø gaén boù vôùi nôi naøy, ai cuõng mang theo moät traùi tim cuûa ngöôøi meï, ngöôøi chò: coá reøn cho caùc em töøng con chöõ, coá taäp cho caùc em coù nhöõng sinh hoaït thaät neà neáp, bieát "daï thöa", chòu khoù chôi ñuøa cuøng caùc em, doã daønh vaø chaêm soùc nhöõng em bò oám. Gaàn 20 naêm troâi qua, bao lôùp hoïc sinh ñaõ tröôûng thaønh, cuõng khoâng nhôù

heát ñaõ coù bao nhieâu coâ giaùo ñeán gaén boù vôùi nôi naøy. Coù coâ ñaõ vaø ñang laø giaùo vieân ñöùng lôùp taïi caùc tröôøng thuoäc heä thoáng Nhaø nöôùc, coù coâ ñang laø sinh vieân, cuõng coù coâ chöa töøng bieát qua nghieäp vuï sö phaïm nhöng ai cuõng daønh cho caùc em nhöõng tình caûm thaät ñaëc bieät. Khoâng chæ daïy chöõ, daïy laøm ngöôøi, caùc coâ coøn thaép leân cho caùc em nhoû nhöõng öôùc mô. Nhaän khoaûn thuø lao töôïng tröng raát nhoû töø nhaø chuøa, caùc coâ daønh gaàn troïn thôøi gian cuûa moät ngaøy cho vieäc daïy hoïc vaø chaêm soùc caùc em. Chæ khi 130 ñöùa treû ñaõ aên côm, ñaõ ñi vaøo giaác nguû thì luùc ñoù caùc coâ giaùo baét ñaàu böõa côm tröa. Cuõng chay tònh, ñaïm baïc nhö nhöõng ñöùa hoïc troø cuûa mình, roài môùi ngaû löng cuøng vôùi treû. Chæ khi naøo caùc em ñöôïc cha meï ñoùn veà, caùc coâ môùi trôû veà vôùi toå aám cuûa mình. Chính nhöõng hy sinh vaø yeâu thöông aáy ñaõ phaàn naøo vun ñaép vaø nuoâi döôõng cho taâm hoàn nhaïy caûm cuûa nhöõng ñöùa treû keùm may maén ñöôïc buø ñaép vaø lôùn leân... Bích Uyeân (SGTT)

Khoâng chæ daïy chöõ, daïy laøm ngöôøi, caùc coâ coøn chaêm soùc cho caùc em nhöõng böõa aên, töøng giaác nguû

aïi aán phaåm Baùo ñieän töû Duyeân Laønh: WWW.TUTHIENDUYENLANH.ORG

16

NHÖÕNG BÖÙC TAÂM THÖ

TOAØN GIA BAÁT HAÏNH TAÏI ÑOÀNG THAÙP MONG SÖÏ GIUÙP ÑÔÛ

Khi chuaån bò ñöa soá baùo thöù 5 ñi in thì toøa soaïn nhaän ñöôïc moät böùc thö do ñoäc giaû göûi ñeán. Vôùi caâu chöõ moäc maïc, khoâng trau chuoác cuûa ngöôøi daân queâ, noäi dung caàu cöùu cuûa böùc thö ñaõ coù taùc ñoäng lôùn ñeán ngöôøi laøm baùo chuùng toâi vaø chuùng toâi ñaõ quyeát ñònh daøn trang laïi toaøn boä tôø baùo ñeå coù theå chia seû böùc thö ñeán taát caû nhöõng taám loøng haûo taâm.

Kính göûi: Taát caû caùc Nhaø haûo taâm cuøng Quyù taäp theå vaø Quyù caù nhaân töø thieän Toâi teân laø: Traàn Quoác Vieät Sinh naêm 1957 ñang cö nguï taïi soá 403 aáp Höng Hoøa, xaõ Taân Khaùnh Trung, huyeän Laáp Voø, tænh Ñoàng Thaùp. Kính thöa: Quyù OÂng/Baø gia ñình toâi goàm coù 9 ngöôøi 1 laø toâi chuû hoä. 2 laø vôï toâi teân: Traàn Kim Thoa 54 tuoåi luoân ñau yeáu khoâng laøm ñöôïc gì caû ngoaøi vieäc noäi trôï cho gia ñình. 3 Ñöùa con ñaàu loøng teân: Traàn Quoác Ñaït 30 tuoåi bò khuyeát taät (soát teâ lieät naêm 1983 bò suïi moät chaân). 4 Con thöù hai teân: Traàn Quoác Coâng 29 tuoåi laø giaùo vieân Caáp II bò beänh tim töø 7 naêm nay maø gia ñình khoâng coù tieàn ñieàu trò neân beänh tình caøng ngaøy caøng traàm troïng hôn neân baây giôø caùc baùc só ôû nhieàu beänh vieän Tp.HCM baûo laø phaûi ñieàu trò ngay coøn kòp maø ca phaãu thuaät leân ñeán haøng traêm trieäu ñoàng maø gia ñình thì quaù ngheøo neân ñaønh phaûi veà nhaø uoáng thuoác nam caàm cöï. 5 Con thöù ba: Traàn Kim Nhang 27 tuoåi ñaõ coù gia ñình, coù tö rieâng hai vôï choàng ñang laøm thueâ ôû Saøi Goøn, cuoäc soáng cuõng thieáu tröôùc huït sau neân khoâng giuùp gì ñöôïc nhieàu cho cha meï. 6 Con thöù tö teân: Traàn Quoác Trang 25 tuoåi laø giaùo vieân tröôøng Caáp III vöøa ra tröôøng daïy ñöôïc 1 naêm thì muøa heø naêm roài 2010 nhaân dòp nghæ heø veà thaêm nhaø thaêm baø con. Chieàu ngaøy 27/07/2010 con toâi vöøa daét xe töø nhaø ngöôøi thaân ra

ñeán leà loä 848 thuoäc ñòa phaän AÁp Höng Hoøa, Xaõ Taân Khaùnh Trung, Huyeän Laáp Voø, Tænh Ñoàng Thaùp thì bò xe maùy ñuïng traán thöông soï naõo. Ñieàu trò ôû Saøi Goøn, ôû Tp.Cao Laõnh hôn 9 thaùng qua maø vaãn chöa khoûi hieän giôø ñang ngô ngô, ngaùo ngaùo, ñi ñöùng thì löïng cöïng, noùi thì aáp a aáp uùng, ñaàu oùc thì queân tröôùc queân sau coøn chuyeän hoïc haønh, daïy doã hình nhö noù ñaõ queân heát taát caû. 7 Con thöù naêm teân: Traàn Quoác Vöông 22 tuoåi ñang hoïc Ñaïi hoïc Theå Duïc Theå Thao naêm thöù 2 ôû laøng ñaïi hoïc Quoác Gia (ôû Thuû Ñöùc). 8 Con thöù saùu teân: Traàn Quoác Trò 20 tuoåi ñaõ toát nghieäp phoå thoâng naêm 2010, ñuùng ra hieän noù ñang hoïc Cao Ñaúng Haøng Haûi ôû Tp.HCM môùi phaûi. Nhöng vì anh noù laø Quoác Trang bò tai naïn giao thoâng neân noù ñaønh nghæ hoïc ñi laøm thueâ nuoâi anh ñang hoïc ñaïi hoïc (ôû Thuû Ñöùc). 9 Ñöùa con trai uùt teân: Traàn Quoác An

17 tuoåi ñang hoïc lôùp 12A4 cuûa tröôøng Laáp Voø 2. Vôùi nhöõng khoù khaên cuûa gia ñình maø toâi vöøa neâu treân raát mong ñöôïc söï thöông tình, giuùp ñôõ cuûa Quyù nhaø haûo taâm, Quyù taäp theå, Quyù caù nhaân töø thieän vaø caùc taäp theå, toå chöùc khaùc ñeå gia ñình toâi coù theå ñieàu trò beänh tim cuûa con toâi laø Traàn Quoác Coâng ñeå noù coù cô hoäi tieáp tuïc söï nghieäp giaùo duïc nhaèm giuùp ích cho xaõ hoäi vaø gia ñình veà sau. Trong khi chôø ñôïi moïi söï thöông tình giuùp ñôõ cuûa Quyù OÂng/Baø xin Quyù OÂng/Baø nhaän vôùi ñaày loøng thaønh kính vaø bieát ôn. Thaân aùi kính chaøo! Taân Khaùnh Trung, ngaøy 01 thaùng 05 naêm 2011 Ngöôøi vieát thö Traàn Quoác Vieät Ñieän thoaïi: 01694415364

Information

16 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

293483


Notice: fwrite(): send of 216 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531