Read Microsoft Word - TÜYSÜZ ÖO STRATEJK PLAN text version

TOPRAKKALE KAYMAKAMLII TÜYSÜZ LKÖRETM OKULU STRATEJK PLANI 2010 ­ 2014

"En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eitim ileridir. Millî eitim ilerinde mutlaka muzaffer olmak lazimdir. Bir milletin hakikî kurtuluu ancak bu suretle olur. Eitimdir ki bir milleti ya özgür, baimsiz, anli ve yüce bir toplum halinde yaatir ya da onu kölelie ve yoksullua iter." Mustafa Kemal ATATÜRK

STKLAL MARI Korkma, sönmez bu afaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yildizidir, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayim, çehreni ey nazli hilâl! Kahraman irkima bir gül! Ne bu iddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarimiz sonra helâl... Hakkidir, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl! Ben ezelden beridir hür yaadim, hür yaarim. Hangi çilgin bana zincir vuracakmi? aarim! Kükremi sel gibiyim, bendimi çiner, aarim. Yirtarim dalari, enginlere simam, taarim. Garbin afakini sarmisa çelik zirhli duvar, Benim iman dolu gösüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasil böyle bir imani boar, "Medeniyet!" dediin tek dii kalmi canavar? Arkada! Yurduma alçaklari uratma, sakin. Siper et gövdeni, dursun bu hayâsizca akin. Doacaktir sana va'dettii günler Hakk'in... Kim bilir, belki yarin, belki yarindan da yakin. Bastiin yerleri "toprak!" diyerek geçme, tani: Düün altindaki binlerce kefensiz yatani. Sen ehit olusun, incitme, yaziktir, atani: Verme, dünyalari alsan da, bu cennet vatani. Kim bu cennet vatanin uruna olmaz ki feda? üheda fikiracak toprai siksan, üheda! Cani, canani, bütün varimi alsin da Huda, Etmesin tek vatanimdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden, lâhî, udur ancak emeli: Demesin mabedimin gösüne namahrem eli. Bu ezanlar ki ahadetleri dinin temeliEbedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder-varsa-taim, Her cerihamdan, ilâhî, boanip kanli yaim, Fikirir ruh-i mücerret gibi yerden naim; O zaman yükselerek ara deer belki baim. Dalgalan sen de afaklar gibi ey anli hilâl! Olsun artik dökülen kanlarimin hepsi helâl. Ebediyen sana yok, irkima yok izmihlâl: Hakkidir, hür yaami, bayraimin hürriyet; Hakkidir, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl

Mehmet Akif ERSOY

ATATÜRK'ÜN GENÇLE HTABES Ey Türk gençlii! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kiymetli hazinendir. stikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî, bedhahlarin olacaktir. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düersen, vazifeye atilmak için, içinde bulunacain vaziyetin 05.12.2008imkân ve eraitini düünmeyeceksin! Bu imkân ve erait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. stiklâl ve cumhuriyetine kastedecek dümanlar, bütün dünyada emsali görülmemi bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanin, bütün kaleleri zapt edilmi, bütün tersanelerine girilmi, bütün ordulari daitilmi ve memleketin her köesi bilfiil igal edilmi olabilir. Bütün bu eraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hiyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri ahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap dümü olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdi! te, bu ahval ve erait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktir! Muhtaç olduun kudret, damarlarindaki asil kanda, mevcuttur!

Mustafa Kemal ATATÜRK

1

SUNUM

Türk Milli Eitiminin genel amaçlari ve temel ilkeleri dorultusunda; Milletimizin her ferdini Mutlu kilma, onu çada uygarlik düzeyinin üzerine çikarma yolunda azimli, kararli, Atatürk lke ve nkilaplarina bali, insan haklarina saygili, Toplumsal sorumluluk duygusu taiyan, Ulusal ve Evrensel deerleri benimseyen ve bunlari davrani haline getiren, Dünyadaki deiim ve gelimelere ayak uydurabilen, hayat boyu örenmeyi kendisine yaam tarzi olarak benimseyen, özgür düünen, günümüz teknolojisini kullanabilen donanimli, üretken, verimli, çevreyi ve doayi koruyan bireyler olarak yetitirmek, kaynaklari rasyonel kullanmak, hazirlayacainiz stratejik planda öncelikli hedefiniz olmalidir. Müdürlüünüzün 2010 ­ 2014 yillarini kapsayan stratejik planin hayirli olmasini dilerim.

Güngör YILDIRIM Kaymakam

2

ÖNSÖZ Bir ülkenin kalkinmasinda, ufkunun açilmasinda, yeni hedefler belirleme ve bu hedeflere ulamada, en önemli etken eitimdir. Çain ihtiyaçlari dorultusunda, insanliin yararina olan bulu ve üretimlerin yapilabilmesi, sürekli gelien bir eitim yapisina sahip olmakla mümkündür. Günümüzde rekabet yaamin her alaninda kendini göstermeye balami ve rekabet ortaminda var olmak için çada yönetim yaklaimlarini benimsemek durumundayiz. Bu balamda, stratejik planlama çalimalari ile Bakanliimiz tara tekilati kurumlarinda da kaynaklarin daha rasyonel ve verimli kullanilmasi mecburiyetini ortaya çikarmitir. 5018 Sayili Kamu Mali Yönetimi Kanunu gerei, kamu kurum ve kurulularinca hazirlanmasi istenilen stratejik planlar; kurumlarin mevcut durumlarindan hareketle gelecekteki hedefleri ve bu hedeflere ulamada kendilerine bir vizyon oluturmalari ve bu vizyona uygun amaçlarla bunlara ulamayi mümkün kilacak bir misyon içinde hedef ve stratejileri belirlemeleri, stratejik planlama çalimalarinda temel tekil etmektedir. Stratejik plan tüm paydalari içine alan; planlanan hedefe ulamada iç ve di paydalari harekete geçiren, her alanda tasarrufa özen gösteren bir yapida olmalidir. Hedefler belirlenirken maliyet, çevre, sosyal, kültürel ve ekonomik durum analizleri yapilarak rasyonel, gerçekletirilebilir, ölçülebilir olmali ve deerlendirmeler yapilirken gerçekletirme oranlari belirlenmeli ve gerçekletirilemeyenler neden ve niçinleriyle sorgulanmali ve ona göre tedbirler alinabilmelidir. Ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik gelimesine, bilimsel düünme ve yeniliklere açik olmasina temel oluturan eitim olgusundan hareketle hazirlanan stratejik plan, belirlediimiz misyon, vizyon, amaç ve hedefler dorultusunda soran, sorgulayan, aratiran, tartian ve kendine güvenen nesiller yetitirmek için amaçlanmitir. lçe Milli Eitim Müdürlüümüzün 2010­2014 yillarini kapsayan stratejik planin hayirli olmasini dilerim. Eyüp KARA lçe Milli Eitim Müdürü

3

Planlama, önceden belirlenmi amaçlari gerçekletirmek için yapilmasi gereken ilerin saptanmasi ve izlenecek yollarin seçilmesidir. Bu özellii ile planlama, gelecee bakma ve olasi seçenekleri saptama sürecidir. Planlama sahip olunan sinirli kaynaklarin en rasyonel kullanimini salamaya yönelik bir süreç olarak da ifade edilebilir. Belirsizlikler ile hizli deiimin bir arada yaandii günümüz artlarinda, kurumlarin ilevleri sürekli farklilamaktadir. Çevresel belirsizliklerin artmasinin kurumlar üzerinde oluturduu baski kurumlarin stratejik planlama yapmasini zorunlu kilmaktadir. Bu gerçekten hareketle okulumuzun temel hedeflerinin ve kalite politikasinin kesin biçimde belirlenmesini salayacaina inandiimiz 2010­2014 Stratejik Plani hazirlanmitir. Belirlemi olduumuz stratejilerimiz inaniyorum ki bizi baariya götürecektir. Uzm.Ört.Murat ASLAN Tüysüz lköretim Okulu Müdürü

4

ÇNDEKLER Stratejik Planlama Ekibi letiim I. GR A. Planin Amaci B. Planin Kapsami C. Planin Dayanai E. Açiklamalar II. DURUM ANALZ A. Tarihi Geliimi B. Mevcut durum-Okul Yerleim Haritasi a. Kuruluun Personel Yapisi b. Okulumuzda Oluturulan Bölümler, Birimler, Zümreler, Komisyonlar ve Görevleri c. Yönetici Durumu ç. Öretmen Durumu d. Örenci Durumu e. Okulun Fiziki mkanlari f. Okulun Mali Durumu g. Teknolojik Altyapi h. Kurum Kültürü i. Geliim Politikasi i. Okulun Performans statistikleri 1.SBSYerletirme Baarilari . Burs Baarilari j. Personel Performansi 1.Öretmen Performansi 2. Genel dare ve Yardimci Hizmetler Performansi 3.Yönetici Performansi 4. Bina ve Çevre Düzeni Performansi k. Karilailan Zorluklar III. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALZ A Yasal Görev ve Sorumluluk B Okulun Kurulu Amaci C Mevzuat Analizi D Faaliyet Alanlari, Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi IV. PAYDA ANALZ A Paydalarin Belirlenmesi B Paydalarin Önceliklendirilmesi V. KURUMÇ ANALZ VE ÇEVRE ANALZ VI. GELECEE BAKI Vizyonumuz Misyonumuz VII. LKELER VE DEERLER BLDRM lkelerimiz Deerlerimiz Stratejik Amaçlarimiz Tablosu SAYFA 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 11 12 12 13-14 14 14 14 14 15 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 18 19 20 20 21 22 22 22 23 23 24

5

VIII. STRATEJK AMAÇLAR, HEDEFLER VE FAALYETLER Stratejik Amaç 1, Hedefler, Faaliyetler, Performans Göstergeleri ve Sorumlu Ekip Stratejik Amaç 2, Hedefler, Faaliyetler, Performans Göstergeleri ve Sorumlu Ekip Stratejik Amaç 3, Hedefler, Faaliyetler, Performans Göstergeleri ve Sorumlu Ekip Stratejik Amaç 4, Hedefler, Faaliyetler, Performans Göstergeleri ve Sorumlu Ekip Stratejik Amaç 5, Hedefler, Faaliyetler, Performans Göstergeleri ve Sorumlu Ekip Stratejik Amaç 6, Hedefler, Faaliyetler, Performans Göstergeleri ve Sorumlu Ekip IX. STRATEJK AMAÇLARIN SWOT ANALZ LE LKS X. ZLEME VE DEERLENDRME

25 26 27 28 29 30 31 32

6

STRATEJK PLANLAMA EKB: STRATEJK PLANLAMA EKB Adi ve Soyadi 1 2 3 4 5 MURAT ASLAN HALL AVCI UMUT AL ERGÜZELOLU MEHMET ÖZTÜRK MUSTAFA BORAN Görevi Okul Müdürü Müdür Yardimcisi Fen ve Teknoloji Öretmen Sinif Öretmeni Sinif Öretmeni

letiim:

Adres: Tüysüz Beldesi/Toprakkale-Osmaniye Tel: 3286268244-6268234 Web: http://tuysuzioo.meb.k12.tr/ Mail: [email protected]

7

GR: A) PLANIN AMACI Okulumuzun yürüttüü faaliyetleri, Milli Eitim Temel Kanununda belirlenen ilke ve amaçlar, kalkinma planlari, ilgili mevzuat ve benimsedii temel ilkeler çerçevesinde planlamak, güçlü ve zayif yönleri ile di çevredeki firsat ve tehditleri göz önünde bulundurarak gelecee yönelik vizyonunu oluturmak, yürüttüü faaliyetlerin stratejik amaçlarini, ölçülebilir hedeflerini saptamak, önceden belirlenmi göstergeler dorultusunda performanslarini ölçmek ve bu sürecin izleme ve deerlendirmesini yaparak katilimci bir yönetim anlayiiyla stratejik planlama yapmak. B) PLANIN KAPSAMI: Bu stratejik plan dokümani Tüysüz lköretim Okulu 2010­2014 yillarina ait stratejik amaçlarini, hedeflerini ve performans göstergelerini kapsamaktadir. C) PLANIN DAYANAI ( STATEJK PLAN REFERANS KAYNAKLARI ) DAYANAK Sira No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Referans Kaynainin Adi: Kasim 1999 tarih ve 2506 sayili TD yayimlanan Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi 5018 sayili Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ubat 2002 tarih ve 2533 Sayili TD yayimlanan MEB Tara Tekilati Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Projesi 10 / 12 / 2003 tarihli ve 5018 sayili Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi. Stratejik Planlamaya ilikin Usul ve Esaslar Hakkinda Yönetmelik Kamu Kurululari için Stratejik Planlama Kilavuzu Milli Eitim ile ilgili Mevzuat Milli Eitim Strateji Belgesi Milli Eitim ura Kararlari Osmaniye l Milli Eitim Müdürlüünün ve Toprakkale lçe Milli Eitim Müdürlüünün 2010-2014 Stratejik Plani

8

D) AÇIKLAMALAR: Gelecee Baki, lke ve Deerler Bildirimi: Seçilen öretmen ve örenci grubuyla Misyonumuz, Vizyonumuz, lkelerimiz ve Deerlerimizi belirlemek için çalima yapilmitir. Öncelikli olarak Misyon, Vizyon, Deerler ve lkeler hakkinda genel bilgiler verildi. Örnekler incelendi.3 Oturum sonunda genel bir taslak elde edildi. Bu taslai Stratejik Planlama Ekibi inceleyerek son eklini vermitir. Stratejik Amaç ve Hedefler: Okulumuzun Stratejik amaçlari belirlenirken okulumuzla ilgili bütün veriler titizlikle incelenmitir. Verilerin geni, objektif, geçerli ve güvenilir olmasina dikkat edilmitir. Okul Rehberlik Hizmetleri Yürütme Kurulunun uyguladii çeitli test ve anketler bata olmak üzere, Örenci Memnuniyeti Anketi, Okul Çalianlari Memnuniyeti Anketi, Veli memnuniyeti Anketi uygulanarak deerlendirilmitir. Bu deerlendirmelerin iiinda Stratejik Planlama Ekibi Stratejik Amaç ve Hedefleri, faaliyetleri, performans göstergelerini ve sorumlu ekip üyelerini belirlemitir. ç ve Di Paydalarin Belirlenmesi ve Önceliklendirilmesi: ç ve Di Paydalar seçilen öretmen ve örencilerden oluan örneklem grubu tarafindan belirlenmi ve önceliklendirilmitir. Elde edilen verilere Stratejik Planlama Ekibi son eklini vermitir. Swot Analizi: Okulumuzun genel durumunu özetleyen metin öretmen, idarecilere ve seçilen siniflara verilerek paydalarimizin okulumuz hakkindaki düünceleri alinmitir. Paydalarimizin okulumuzun güçlü ve zayif yönleri, tehditleri ve firsatlari konusundaki düünceleri tespit edilmitir. Bu düünceler Stratejik Planlama ekibi tarafindan masaya yatirilmi ve okulumuzun Güçlü Yönleri, Zayif Yönleri, Firsatlar ve Tehditleri ( Swot Analizi) belirlenmitir. II. DURUM ANALZ: A) Tarihi Geliimi: Beldemize okul ilk olarak 1945 yilinda yapilmitir.O yillarda zor artlarda deva eden eitim öretim sonraki yillarda ek bina yapimi ve nüfusun artmasi ile öretmen sayisi artmitir.1978-1979 eitim öretim yilinda orta okul bölümü açilmitir.Daha sonra 1985-1986 eitim öretim yilinda yeni yapilan bugünkü(A BLOK) binaya tainilmitir.2000 yilinda Okulumuz B blok 2000 yilinda I. Kat 2001 yilinda 2. ve 3. katlarin yapilmasiyla yeni binaya kavuulmutur.2001/2002 Eitim öretim yilindan itibaren normal eitim yapilmaktadir. Okulumuz Son 5 yil içerisinde salami olduu teknolojik imkanlarla eitim seviyesini ve kalitesini yükseltmeyi baarmitir. Okulumuz ayrica bulunduu beldeye sosyal ve kültürel deeler katmayi da ilke edinmitir. Okulumuz kazanmi olduu kurum kültürü ve dinamik kadrosuyla Toprakkale ilçesinin en gözde ilköretim okulu olma yolunda büyük mesafe kat etmitir.

9

OKUL HARTASI

B) Mevcut Durum: a) Kuruluun Personel Yapisi 2010 yili yönetici ve öretmen durumu Sira No Görevi 1 2 3 4 5 Müdür Müdür Yardimcisi Öretmen Memur Hizmetli

E 1 1 15 1

K 0 0 7 -

T 1 1 22 1

10

2010 Yili Yönetici ve Öretmen Durumu:

2010 YILI YÖNETC VE ÖRETMEN DURUMU Sira No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Görevi Müdür Müdür Yardimcisi Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji ngilizce Sosyal Bilgiler Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Beden Eitimi Öretmeni Sinif Öretmeni Anasinifi Toplam E 1 1 1 1 2 2 1 0 1 7 0 17 K 0 0 1 0 0 0 1 0 3 2 7 T 1 1 2 1 2 2 1 1 1 10 2 24

b) Okulumuzda Oluturulan Bölümler, Birimler, Zümreler, Komisyonlar ve Görevleri

OKULUMUZUN ÖRGÜT YAPISI VE LEY Sira No Bölümler, Birimler, Zümreler ve Komisyonlar Görevleri

lköretim Kurumlari Yönetmelii ,Taimali lköretim okullari Yönetmelii, 222 sayili kanunungereklerini belirtilen i ve ilemler görev ve sorumluluklari yerine getirir.

1

Okul Müdürü Müdür Yardimcisi

Okul müdürünün görev taksimi dorultusunda lköretim Kurumlari Yönetmelii ,Taimali lköretim okullari Yönetmelii, 222 sayili kanunun gereklerini yerine getirir.

2 Okul-Aile Birlii 3 4 Türkçe Zümresi

5

Matematik Zümresi ngilizce Zümresi

31.5.2005/25831 Sayili Resmi Gazete'de Yayinlanan MEB Okul Aile Birlii Yönetmelii esaslarina göre belirlenen görevleri yapar lköretim Kurumlari Yönetmeliinde belirtilen ilgili görevleri yapar.Kültürel ve Sosyal faaliyetler alaninda çalimalar yürütür. lköretim Kurumlari Yönetmeliinde belirtilen ilgili görevleri yapar.Kültürel ve Sosyal faaliyetler alaninda çalimalar yürütür. lköretim Kurumlari Yönetmeliinde belirtilen ilgili

11

6

7 8

Fen ve Teknoloji Zümresi Okul Öncesi Zümresi

9 10 11

Muayene ve Teslim Alma Komisyonu nceleme Komisyonu Kantin Denetleme Komisyonu Sosyal Etkinlikler Kurulu

12 Rehberlik Hizmetleri Okul Yürütme Komisyonu Örenci Davranilarini Deerlendirme Kurulu Satin Alma Komisyonu 15 16 Okul Geliim ve Yönetim Ekibi (OGYE)

13

14

görevleri yapar.Kültürel ve Sosyal faaliyetler alaninda çalimalar yürütür. lköretim Kurumlari Yönetmeliinde belirtilen ilgili görevleri yapar.Kültürel ve Sosyal faaliyetler alaninda çalimalar yürütür. lköretim Kurumlari Yönetmelii ve Okulöncesi Eitim Kurumlari Yönetmeliinin gereklerini yapar.Örencilerin ilköretime hazirbulunuluk düzeylerini salayici etkinlikler düzenler. lköretim KurumlariYönetmeliinde belirtilen görevleri yapar. Okuldaki her türlü yayinin yönetmeliklere uygunluunu denetler. Kantinde satilan ürünlerin, kantin ortaminin ve hizmetlerinin örencilerin salii açisindan uygunluunu denetler. 13.1.2005/25699 Sayili Resmi Gazete'de yayinlanan MEB lköretim ve Orta Öretim Kurumlari Sosyal Etkinlikler Yönetmeliinde belirtilen görevleri yapar. 17.4.2001/24376 Sayili Resmi Gazete'de yayinlanan MEB Rehberlik ve Psikolojik Danima Hizmetleri Yönetmeliinde belirtilen görevleri yapar. lköretim Kurumlari Yönetmeliinde belirtilen görevleri yerine getirir. lköretim Kurumlari Yönetmeliinde belirtilen görevleri yapar. KASIM 1999/2506 Sayili Tebliler Dergisi'nde yayinlanan MEB Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi, yine ayni Sayili Tebliler Dergisi'nde yayinlanan MEB Müfredat Laboratuar Okulu Uygulamalarinin Yayginlatirilmasina Dair Yönerge'ye göre belirtilen görevleri yapar. EYLÜL 2004/2564 sayili Tebliler Dergisi'nde yayinlanan MEB Demokrasi eitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi'nde belirtilen görevleri yapar. KASIM 1999/2506 Tebliler Dergisi'nde yayinlanan MEB Eitim Kurullari ve Eitim Bölgeleri Yönergesi 14.Maddesinde belirtilen görevleri yapar. lköretim Kurumlari Yönetmeliinde belirtilen görevleri yapar. lköretim Kurumlari Yönetmeliinde belirtilen görevleri yapar.

Okul Örenci Meclisi 17

18

Okul Zümre Bakanlari Kurulu Okul Seçim Kurulu Okul örenci Kurulu

19

20

12

c) Yönetici Durumu YÖNETC DURUMU VE YAPISI Yöneticilikteki Kadro Hizmet Süresi Normu htiyaç durumu 7 1 0 Asil 5 ç) Öretmen Durumu Mevcut Öretmen Sayisi 22 ÖRETMEN DURUMU VE YAPISI Kariyer htiyaç Ortalama Uzman Hizmet Süresi Öretmen Sayisi 7 8 1 Örenim Lisans 21 Y.Lisans 1 0 Asil

Yönetici Statüsü Müdür Müdür Yardimcisi

Eitim Düzeyi Lisans Lisans

Ödül Sayisi 6 11

Toplam Norm 29

d) Örenci Durumu

600 500 400 300 200 100 0 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 ERKEK KIZ TOPLAM

SON 5 YILA GÖRE ÖRENC SAYILARI ÖRENM YILI 2004­2005 2005­2006 2006­2007 2007­2008 2008­2009 2009-2010 ERKEK 250 245 251 263 267 261 KIZ 230 243 257 260 253 259 TOPLAM 480 488 508 523 525 520

13

Tüysüz lköretim Okulu Sinif ube Örenci Sayilari

Sinif/ube Anasinifi / A ubesi Anasinifi / B ubesi

SINIF GENELNDE TOPLAM:

Erkek Örenci Sayisi 7 10 17 13 15 28 16 15 31 11 12 23 11 15 26 11 13 24 13 13 14 40 14 14 13 41 12 9 10 31 261

Kiz Örenci Sayisi 13 9 22 10 13 23 10 16 26 12 10 22 17 15 32 12 10 22 14 14 13 41 11 11 12 34 12 13 12 37 259

Sinif Toplami 20 19 39 23 28 51 26 31 57 23 22 45 28 30 58 23 23 46 27 27 27 81 25 25 25 75 24 22 22 68 520

1. Sinif / A ubesi 1. Sinif / B ubesi

SINIF GENELNDE TOPLAM:

2. Sinif / A ubesi 2. Sinif / B ubesi

SINIF GENELNDE TOPLAM:

3. Sinif / A ubesi 3. Sinif / B ubesi

SINIF GENELNDE TOPLAM:

4. Sinif / A ubesi 4. Sinif / B ubesi

SINIF GENELNDE TOPLAM:

5. Sinif / A ubesi 5. Sinif / B ubesi

SINIF GENELNDE TOPLAM:

6. Sinif / A ubesi 6. Sinif / B ubesi 6. Sinif / C ubesi

SINIF GENELNDE TOPLAM:

7. Sinif / A ubesi 7. Sinif / B ubesi 7. Sinif / C ubesi

SINIF GENELNDE TOPLAM:

8. Sinif / A ubesi 8. Sinif / B ubesi 8. Sinif / C ubesi

SINIF GENELNDE TOPLAM:

Toplamlar :

ÖRENC DEVAMSIZLIK DURUMU 2006/2007 yilinda devamsiz olan iki örencimiz o yil itibariyle okula kazandirilmi olup son 5 yillik periyotta devamsiz örencimiz yoktur. ÖRENC DSPLN DURUMU: Son 5 yillik periyotta önemli disiplin sorunu olmamitir. Karilailan problemler okul-veli ibirliiyle giderilmitir.

14

e) Okulun Fiziki mkânlari: FZK MKÂN VE HTYAÇLAR

Sira No

Fiziki Mekân Müdür Odasi Müdür Yardimcisi Odasi Memur Odasi Rehberlik Servisi Hizmetli Odasi Spor Odasi Derslikler Bilgisayar Laboratuvari Fen ve Teknoloji Laboratuvari Çok Amaçli Salon Müzik Odasi Resim Odasi Etüt Odasi Veli Görüme Odasi Spor Salonu Konferans Salonu Ariv Depo

Mevcut Sayi 1 1 0 1 0 1 19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1

htiyaç 0 0 1 0 1 0 5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Yerleim:

YERLEM TOPLAM ALAN BNANIN ALANI BAHÇE ALANI TARIMSAL UYGULAMA ALANI 6800 Metrekare

12000 Metrekare

1200 Metrekare

4000 Metrekare

15

f) Okulun Mali Durumu: Okulumuzun 2007 bütçesi 9452.00 TL ,2008 bütçesi 8863.00 YTL, 2009 bütçesi 14115.00 TL dir. Bütçemiz, velilerin ve dier vatandalarin yaptii yardimlar, kantin geliri ve Zeytin Gelirleriyle olumaktadir. g) Teknolojik Alt Yapi: Okulumuzda bilgisayar laboratuvari ve internet eriimi vardir. Tüm idari birimlerde ve öretmenler odasinda bilgisayar, yazici ve internet eriimi bulunmaktadir. Tüm siniflara internet eriimi ve projeksiyon cihazi salanmitir. Bu bakimdan derste bilgisayar ortaminda hazirlanmi dersler baarili geçmektedir.Okulumuzda Fotokopi hizmetleri için 1 adet makine vardir. h) Kurum Kültürü: Okulumuzda, "tüm örenciler örenebilir" ve "tüm öretmenler öretebilir" anlayii üzerine, bilimsel bilgiye dayali bir kurum kültürü oturtulmaya çaliilmaktadir. Bunun bir gerei olarak her türlü öneri, bilgi ve örnek uygulamalara önem vermekteyiz. Okulumuz personeli arasinda saygi ve empatiye dayali bir iletiim ve üst düzeyde paylaim ve yardimlama vardir. Bu çerçevede zümre içinde ve zümreler arasi ibirlii yapilmaktadir. Toplantilarda mevzuat açiklamasinin yaninda personeli güçlendirmeye dönük bilgi ali veriine airlik verilmektedir. Okulumuzun temel deeri örencidir. Okulumuzun tüm çalianlari deerlidir. Okulumuza her olumlu katki takdir edilerek özendirilmektedir. Acil konular diinda tüm kararlar öretmen kurulunda ya da dier kurul ve komisyonlarda alinmaktadir. Katilimci demokrasi anlayii vazgeçilemez deerimizdir. Öretmen-örenci-veli üçgeninde sorun yaanmamaktadir fakat velilerin okula ilgisi gelitirilmelidir. Bilginin güç olduuna inanilmakla birlikte bugün artik gücün tek baina kuru bilgide deil, iyi düünülmü iletiim de olduunun farkina varilmitir. Bu bakimdan etkili iletiim ve effaflik adina kurul toplantilarinin bazi bölümlerine, örenci ve velilerin de gözlemci olarak katilmasi salanmitir.

SBS maratonuna en iyi ekilde hazirlanmak için örencilerimizle ayni heyecan ve gaiçinde çalimaktayiz. 2009 SBS sonuçlari bizi 2010-2011ve 2012 yillari SBSleri için ümitlendimektedir.

i) Geliim Politikasi: Okulumuzdaki geliim politikasinin temelini "sürekli yenileme ve iyileme" ilkesi oluturmaktadir. Gelien teknolojiye ayak uydurmak bizim öncelikli hedeflerimizin arasindadir. Eitim ortaminda teknolojik imkânlari kullanarak hem zaman kazanilmakta, hem öretmen arkadalarin ders performansi yükselmekte hem de örencilerimizin ilgi ve dikkat düzeyi yükselerek baari artmaktadir. Bu amaçla okulumuzda ciddi çalimalar yapilmitir. Öretmenlerimizin gelien dünyadaki yeni yaklaimlari ve ortaya konan bilgileri takip etmesi verimliliin ön artidir. Bu amaçla okulumuzda toplantilar düzenlemekteyiz. Zümre toplantilarinda bu çalimalara yer verilmekte ve tecrübelerin paylailmasi salanmaktadir. Okul idaresinde temel düüncemiz, katilimci ve effaf yönetim anlayiidir. Öretmen arkadalarin ve örencilerimizin görüleri bizim için çok deerlidir. Örenci Meclisi, Örenci kurulu, Rehberlik Hizmetleri Yürütme kurullari tarafindan diyalog kültürü oluturulmaya çaliilmaktadir. letiim ve motivasyon alani sürekli gelitirilmesi gereken bir alandir. Veli iletiimimiz son derece iyi olmasina karin velilerin okulun fiziki ve donanim ihtiyaci için katkilari artirilmalidir. Velilerimiz bizim vazgeçilmez destekçilerimizdir. Bu konunun önemle üzerinde durmaliyiz. Sosyal faaliyetler, örencilerimize sayisiz katkisi olan önemli bir alandir. Örenci Kulüp çalimalari desteklenmektedir. Okulumuzdaki sosyal etkinliklerin hem personel hem de örenciler için zenginletirilmesi gereklidir.

16

i) Okulun Performans statistikleri: 1) Anadolu gurubu okullara yerletirme baarilari:

80 70 60 50 40 30 20 10 0 2003/2004 2005/2006 2007/2008 Sinava Giren Örenci Yerleen Örenci Sayisi Yüzdesi

SBS BAARISI Ders Yili 2003­2004 2004­2005 2005­2006 2006­2007 2007­2008 2008/2009 J) Personel Performansi: 1) Öretmen Performansi: Okulumuzun genç, azimli ve çalikan bir kadrosu vardir. Bu kadronun en belirgin özellii, ayritirici özelliklerini okul diinda birakarak, okulun amaçlari etrafinda birleen ve bu amaçlarin gerektirdii etkinliklere katilan öretmenlerden olumasidir. Teknolojik yeniliklere ayak uydurabilen, kendini yenileyen, insan ilikilerinde karilikli saygi, sevgi ve empatiyi esas alan bir anlayila çalimaktadir. Yenilenen lköretim Programini en iyi uygulayan okul olduumuzu iddia ediyoruz 2) Genel dare ve Yardimci Hizmetler Performansi: Okulumuzda hizmetlileri özverili çalimalariyla dikkat çekmektedir. Kadrolu olmayan bir çalianimizin giderlerini Aile Birlii bütçesinden karilamaktayiz. 3) Yönetim Performansi: Okulumuzun eitim öretim faaliyetlerinin nitelikli bir ekilde yürütülmesi için yöneticilerimizin gayretli çalimalari dikkat çekmektedir. Örenci ve öretmenlerimizin eitim ile ilgili engelleri kaldirarak, amaçlarimiza ulamak için yönetmelikler dorultusunda çaliilmaktadir

17

Sinava Giren Örenci Sayisi 52 67 75 72 70 70

Yerleen Sayisi 1 3 5 9 2 10

Yüzde % 2 4 7 13 3 14

4) Bina ve Çevre Düzeni Performansi: Okulumuzun bina ve çevre düzenlemesi performansi gelitirilmesi gereken en önemli alandir. spor salonu, Örenci giyinme soyunma odalari,çok amaçli salon, çevre düzenlemesi için yatirim gereklidir. Bu alandaki performans yükseltilmelidir. k) Karilailan Zorluklar: Karilatiimiz sorunlarin bainda mali imkânlarin istediimiz düzeyde olmamasi gelmektedir. Bir baka ifadeyle, yapmayi istediimiz yenilik ve donanimlar için kaynaklar yetmemektedir. Bu noktada mahalli ve merkezi imkânlari devreye sokmak için çalimalar yapilmalidir. Genel idare ve yardimci hizmet personeli artirilmalidir. III. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALZ A)Yasal Görev ve Sorumluluk: Kurumun görev ve sorumluluklari 1739 sayili Milli Eitim Temel Kanunu 222 sayili lköretim ve Eitim kanununda belirtilen görev ve sorumluluklardir. B) Okulun Kurulu Amaci:

6-14 ya örencilere lköretim eitim vermek üzere kurulmutur. Türkçeyi iyi ve doru kullanma bu amaçlardan yalnizca biridir.Ayrica üst kurumlara örenci hazirlamaktir. C) Mevzuat Analizi: MEVZUAT ANALZ Sira No 1 Mevzuatin Adi Atama MEB Norm Kadro Yönetmelii MEB Öretmenlerinin Atama ve Yer Deitirme Yönetmelii MEB Eitim Kurumlari Yöneticilerinin Atama MEB Anadolu Lisesi Öretmenlerinin Seçimi ve Atamalarina likin Yönetmelik Ödül, Sicil ve Disiplin 657 Sayili Devlet Memurlari Kanunu 1702 ilk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hak. Kanun Milli Eitim Bakanai Disiplin Amirleri Yönetmelii Devlet Memurlari Sicil Yönetmelii MEB Sicil Amirleri Yönetmelii MEB Personeline Takdir ve Teekkür Belgesi Verilmesine likin Yönerge MEB Personelinin Aylikla Ödüllendirilmesine ilikin Yönerge Okul Yönetimi 222 Sayili lköretim ve Eitim Temel Kanunu lköretim Kurumlari Yönetmelii Okul-Aile Birlii Yönetmelii MEB Yönetici ve Öretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine likin Yö18

2

3

4

netmelik Tainir Mal Yönetmelii Eitim ve Öretim MEB lköretim Kurumlari Yönetmelii MEB Eitim Öretim Çalimalarinin Planli Yürütütülmesine likin Yönerge MEB Örencileri Yetitirme Kurslari Yönergesi Milli Eitim Bakanlii Ders Kitaplari ve Eitim Araçlari Yönetmelii Örencilerin Ders Dii Eitim ve Öretim Faaliyetleri Hakkinda Yönetmelik Mühür, Yazima, Ariv Resmi Yazimalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkinda Yönetmelik MEB Evrak Yönergesi MEB Ariv Hizmetleri Yönetmelii Resmi Mühür Yönetmelii Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler Rehberlik ve Psikolojik Danima Hizmetleri Yönetmelii MEB lköretim ve Ortaöretim Sosyal Etkinlikler Yönetmelii MEB Bayrak Törenleri Yönergesi Okul Spor Kulüpleri Yönetmelii MEB Okul Kütüphaneleri Standart Yönetmelii MEB Okul Kütüphaneleri Yönetmelii Örenci leri MEB lköretim Kurumlari Yönetmelii MEB Demokrasi Eitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi Taimali Araçlarin Hizmet Yönetmelii Personel leri MEB Personeli izin Yönergesi Devlet Memurlari Tedavi ve Cenaze Giderleri Yönetmelii Kamu Kurum ve Kurulularinda Çalian Personelin Kilik Kiyafet Yönetmelii Memurlarin Hastalik Raporlarini Verecek Hekim ve Salik Kurullari Hakkinda Yönetmelik Devlet Memurlarinin Tedavi Yardimi ve Cenaze Giderleri Yönetmelii MEB Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Deiiklii Yönetmelii Öretmenlik Kariyer Basamaklarinda Yükselme Yönetmelii sim ve Tanitim MEB Kurum Tanitim Yönetmelii Milli Eitim Bakanliina Bali Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmelii Sivil Savunma Daire ve Müesseseler için Sivil Savunma ileri Kilavuzu Sabotajlara Kari Koruma Yönetmelii Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda Yönetmelik

5

6

7

8

9

10

D) Faaliyet Alanlari le Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi:

19

FAALYET ALANI ­ ÜRÜN HZMET FAALYET ALANI 1 Eitim ve öretim, destek Eitim ve öretim Öretmene destek Örenme ortami e-okul Örenciye destek FAALYET ALANI 2 Okul yönetimi Eitim yönetimi Öretimin yönetimi Bütçe yönetimi Denetim FAALYET ALANI 3 Temizlik ve salik bilgisi Taimali Araçlar Kantin FAALYET ALANI 4 Onarim Araç-gereç Donatim Sinavla yerleilen Liselere gidebilen örenci yetitirme Öretmenlerin mesleki yeterlie sahip hale getirilmesi Örenme ortamlarinda ileri teknoloji ürünleri kullanilÖrenci ileri ve kayitlar Örenciye rehberlik ve maddi yardim Yönetim/Denetim Okulun çalimalarinin ve geliimin yönetilmesi, Eitimle ilgili mevzuatin düzenlemesi Öretimin amaçlara uygun olarak gerçekletirilmesi Okula ayni ve nakdi kaynak bulunmasi ve kullanilmasi Okul çalimalarinin denetimi Temizlik, bahçe, servis, kantin Okul ve çevresinin temizlii ve salia uygunluu Taima yapan araçlarinin düzenli hizmet vermesi Salikli ve kaliteli kantin hizmeti Onarim, donatim Okulun onarimi için ödenek temini veya tahsisi Okula araç-gereç temini veya tahsisi Okula donatim temini veya tahsisi

IV. PAYDA ANALZ: A) Paydalarin Belirlenmesi: PAYDA LSTES Payda Adi 01) Bakanlik 02) Yatirim ve Tesisler Dairesi 03) Hizmetiçi Eitim Dairesi 04) l Milli Eitim Müdürlüü 05) lçe Milli Eitim Müdürlüü 06) Okul Yöneticileri 07) Ders Öretmenleri 08) Hizmetli 09) Örenciler 10) Okul-Aile Birlii 11) Mezunlarimiz 12) Velilerimiz 13) Taima Araçlari 14) Kantin letmecisi

Neden Payda

ç-Di ç-Di Di Di Di Di Di ç ç ç ç ç Di ç Di ç

20

Eitim, mevzuat ile yönlendirme Onarimlar için ödenek tahsisi Öretmenlerin eitilmesi dari konularda ibirlii ve destek dari konularda ibirlii ve destek Yetki ve organizasyon Eitim ve öretimin nitelii Yardimci hizmetler Hizmetten yararlanan Destek ve girdi salayan Okulun vizyon yansimasi Tedarikçi Örencilerin getirilip götürülmesi Beslenme ihtiyacini giderilmesi

15) Kaymakamlik 16) Belediye Bakanlii 17) Jandarma tekilati 18) Salik kurululari 19) Yardimsever kii ve kurulular

Fakir örencilere yardim Çevre hizmetlerine destek Okul çevresinin güvenliinin salanÖrencilerin saliinin korunmasi Maddi yardim ve destekte bulunma

Di Di Di Di Di

V. KURUM Ç ANALZ VE ÇEVRE ANALZ: SWOT ANALZ GÜÇLÜ YÖNLERMZ: 1. Okul bahçesinin büyük olmasi 2. Eitim kadrosunun genç dinamik ve nitelikli olmasi 3. Okulun, geliime ve yeniliklere açik kadroya sahip olmasi 4. Okulun teknolojiyi kullanabilen kadroya sahip olmasi 5. Yöneticilerin tecrübeli ve kadrolu oluu 6. Okulumuzda her yil SBS ve Bursluluk kazanan örenciler çikmasi 7. Yenilenen lköretim Programini uygulayabiliyor olmasi 8. Örencilerimizin okul kurallarina riayet ediyor olmasi 9. Kurum kültürünün yerleik ve güçlü olmasi 10. Okul-Aile Birliinin aktif olmasi 11. Okulumuzun bahçesinde mali kaynak yaratacak ekilde zeytin aaçlarinin olmasi FIRSATLARIMIZ: 1. Okulumuzun organize sanayi bölgesine yakin olmasi mali kaynak oluturma çalimalarini kolaylatirabilir 2. Okulumuzun beldede tek okul olmasi belediye hizmetlerinden yararlanma ansini artiracaktir 3. Veli ya profilinin gençlemesi ve eitim seviyesinin yükselmesi ZAYIF YÖNLERMZ:

1. 2. 3. 4.

Fiziki yapinin yetersiz olmasi Spor salonunun olmamasi Mali kaynakta süreklilik oluturamama Web sayfasinin yeterince güncel ve aktif olmamasi 5. Okulumuz çok amaçli salonunun olmamasi 6. Fen ve Teknoloji laboratuarinin 1 adet olmasi 7. Etüt odasinin olmamasi 8. Biliim Teknolojileri laboratuarinin atil durumda olmasi 9. Okulun di cephesinin boyasinin dökülmü olmasi 10. Taimali örencilerin seviyelerinin istenilenin altinda olmasi 11. Rehber öretmen normunun karilanmamasi 12. Elektriklerin sik sik kesilmesi 13. Kadroda süreklilik oluturamama TEHDTLERMZ: 1. Öretmen kadrosunun sik ve zamansiz deimesi 2. Mali kaynak sorunu 3. Beldede birden fazla kontrolsüz internet cafe olmasi

21

VI.

GELECEE BAKI

MSYONUMUZ

Örencilerimizi kendine güvenen ,çain gereklerini yerine getirebilen milli deerlerine önem veren bireyler olarak yetitirmek.

VZYONUMUZ

Okulumuzu Teknolojik altyapisiyla kurum kültürüyle ve örencilerinin sosyal kültürel ve akademik alanlardaki baarilariyla adindan söz ettiren kurum haline getirmektir.

22

VII. LKELER VE DEERLER BLDRM:

LKELERMZ

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

8)

Biz, örencilerimizin baarisini artirmak için karilikli olarak sorumluluk alir ve verimli bir ekilde çaliiriz. Örencilerin örenmeyi örenmesi temel ilkemizdir. Biz, örencileri, velilerin ve toplumun sürekli gelien beklentilerine ayak uyduracak ekilde gelitirmek için yüreklendiririz. Örencilerimizin ahlaki ve kültürel deerlerine sahip çikmasi için gerekli tedbirleri aliriz. Bundan ödün vermeyiz. Örencilere, sosyal ve kültürel etkinliklerde okulun tüm imkânlarini sunariz. Kaynaklarimizi, eitimin kalitesini yükseltme noktasinda etkin kullaniriz. Bütün faaliyetlerimizin merkezine örencilerimizi koyariz. Güvene ve ibirliine dayali sürekli gelimeyi hedefleyen anlayiimiz vardir.

DEERLERMZ

Okulumuzda; Kiiler arasi iletiimde effaflik ve empati esastir Sözler ve eylemlerin örtütüü bir kurumdur Baari vazgeçilmez hedefimizdir, tüm paydalar bu hedef için çaliir Eitim çalimalarimizin her aamasinda hesap vermeye hazir bir anlayi hâkimdir. Her örenci bir deerdir; hiçbir örenci vazgeçilemez, dilanamaz ve gözden çikarilamaz Veli-okul-örenci el ele verirse yüksek baari elde edilecei bilinir Çevresine kari duyarli bireylerden oluan bir örgüt yapisi vardir

23

STRATEJK AMAÇLARIMIZ STRATEJK AMAÇ: 1 STRATEJK AMAÇ 2: STRATEJK AMAÇ 3: STRATEJK AMAÇ 4: STRATEJK AMAÇ 5: STRATEJK AMAÇ 6: Okulun fiziki ortamini düzenlemek, gelitirmek, baariyi arttirmakla edeerdedir fikri oluturulacak. Güvenli bir okul ortami oluturmak.

Örencilerin akademik baarisini artirma çalimalari yapilacak. Tarihini bilen milli ve manevi deerlerine sahip çikan bireyler yetitirmek. Çalianlarin mutlu olduu ve kendini gelitirebildii bir okul iklimi oluturmak. Veliler okullar için vazgeçilmez bir destektir.

24

VIII. STRATEJK AMAÇLAR, HEDEFLER VE FAALYETLER:

STRATEJK AMAÇ: 1

Okulun fiziki ortamini düzenlemek, gelitirmek, baariyi arttirmakla edeerdedir fikri oluturulacak.

HEDEF 1.1

Okulumuz oyun ve dinlenme bahçesine 2012 yilina kadar parke kilit ta döetilecektir.

FAALYETLER

1. 2009­2010 yilinda mebbis ortamindan ihtiyaç il milli eitim müdürlüüne bildirilecektir ve takibi yapilacaktir. 2. Organize sanayindeki hayirsever iadamlariyla görüülerek okulumuza parke kilit ta yapimina destek olunmasini salamak. Okulumuz için l Milli Eitim Müdürlüüne yapilan görümelerin sayisi 2011 yatirim programina alinmasi Parke ta için yapilan görüme sayilari

PERFORMANS GÖSTERGES SORUMLU EKP HEDEF 1.2

Müdür- Müdür yardimcisi-Okul Aile Birlii bakani (Murat ASLAN, Halil AVCI ,Halil GÖK) Okulumuza 2013 yilina kadar kamelyalar dinlenme alanlari kazandirilacaktir. 1.2009­2010 yilinda mebbis ortamindan ihtiyaç il milli eitim müdürlüüne bildirilecektir ve takibi yapilacaktir. 2.Organize sanayindeki hayirsever iadamlariyla görüülerek okulumuza parke kilit ta yapimina destek olunmasini salamak Kilit parke ta uygulamasinin yapilmasi Dinlenme alanlari Müdür- Müdür yardimcisi-Okul Aile Birlii bakani (Murat ASLAN, Halil AVCI ,Halil GÖK)

FAALYETLER PERFORMANS GÖSTERGES SORUMLU EKP

25

STRATEJK AMAÇ 2:

Güvenli bir okul ortami oluturmak.

HEDEF 2.1

Okulumuzun güvenlii artirilarak örencilerin kendilerini güvende hissetmesi salanacaktir.

FAALYETLER:

1. 2010­2011 öretim yilinda okul güvenlik kameralari sayisi 3 adet daha artirilacaktir. 2. 2010/2011 yilinda alarm sistemi taktirilacaktir. 3. Her yil güvenlik kameralari ve alarm sisteminin bakimi ve teknolojisinin yenilenmesi salanacaktir 4. Her yil, iddetin önlenmesi için eylem plani oluturulacak ve plan dorultusunda çalimalar yürütülecektir. 5. Her yil örencilere "Stresle Baa Çikma", "Çatima Çözme", "Hayir Diyebilme" ve "Öfke Kontrolü" konularinda seminer organize edilecektir.

PERFORMANS GÖSTERGES SORUMLU EKP

Kamera ve alarm sisteminin yeterlilii Yaanan güvenlik olaylarinin orani

Mustafa BORAN Ali AK HATCE ERGEN

26

STRATEJK AMAÇ 3:

Örencilerin akademik baarisini artirmak.

HEDEF 3.1

Örencilerimizin 2008­2009 öretim yilinda % 14 olan baari oranini yillik olarak artirarak 2014 yilinda % 20 ye çikarmaktir.

FAALYETLER:

1. 2010­2011 öretim yilindan itibaren her dönem 2 deneme sinavi yapilarak örencilerin eksik konulari tespit edilerek önlemler alinacaktir. 2. 2010­2011 öretim yilindan itibaren yaprak testlerle konularin pekitirilmesi salanacak ve deerlendirme çalimasi yapilacaktir. Deneme sinavi ve yaprak testleri öretmenlerimiz hazirlayacak veya bu konuda profesyonel hizmet veren irketlerden yardim alinacak. 3. Konu eksii olan örencilere ders dii zamanda ders öretmenleri tarafindan etüt verilecek.

PERFORMANS GÖSTERGES

Yapilan deneme sinavlari, alinan yaprak testler, Baarinin artirilmasi için alinan önlemler, Örencilerle yapilan etüt çalimalari Yilsonu ders baari yüzdeleri

HAYR AHN Mehmet ÖZTÜRK Z.LEYLA GZLC

SORUMLU EKP HEDEF 3.2 FAALYETLER: PERFORMANS GÖSTERGES

Siniflara kazandirilan teknolojik imkânlar Web sitesinin aktif ve zengin içerie kavumasi Yapilan testler Etüdler

MÜJDAT GÜZEL

SORUMLU EKP

ÇDEM ÖZDEMR AL AK MUSTAFA CAN

27

STRATEJK AMAÇ 4:

Tarihini bilen milli ve manevi deerlerine sahip çikan bireyler yetitirmek. Okul Kütüphanesinden örencilerin bir yilda okuduu kitap sayisi artirilacak. 1. Her yil örencilerin ilgisini çeken ve düzeylerine uygun 200 kitap okul kütüphanesine kazandirilacaktir. 2. Okul Kütüphanesi ilgili örenci kulübü tarafindan açik tutulacaktir. 3. Kulüp çalimalarinda ve derslerde okuma saati ayrilacaktir. 4. Okulumuzda her yil en az bir yazarla söylei yapilacaktir 5. Yilsonlarinda en çok kitap okuyan örenciler ödüllendirilecektir.

HEDEF 4.1

FAALYETLER:

PERFORMANS GÖSTERGES

Örencilerin okuduu kitap sayisi Yapilan kitap okuma etkinlikleri Kütüphanenin açik tutulmasi Yapilan söyleiler

SORUMLU EKP

BRAHM KARAYT YUSUF ANGAÇ BÜNYAMN ÇOLAK

Okulumuzda tiyatro gösterileri iir dinletileri gelenek haline getirilecektir. HEDEF 4.2 1. Milli ve deerler içerikli kültürel çalimalar olan iir ve tiyatro çalimalari yapilacaktir. 2. Ders yili sonunda iir dinletisi düzenlenecek ve gelenek haline getirilecektir. 3. Yilsonu elenceleri düzenlenecek ve gelenek haline getirilecektir. 4. Milli ve manevi deerler içerikli iir kompozisyon ve resim yarimasi düzenlenecek Örencilerin katildii yarima sayisi Yapilan sosyal ve kültürel faaliyetler

HAKAN ÇOLAKÇA

FAALYETLER:

PERFORMANS GÖSTERGES SORUMLU EKP

UMUT AL ERGÜZELOLU

-ATILKAN SELVTOPU

28

STRATEJK AMAÇ 5:

Çalianlarin mutlu olduu ve kendini gelitirebildii bir okul iklimi oluturmak.

Personelin verimlilii ve memnuniyet artirma faaliyeti yapilacak HEDEF 5.1 1. Öretmen arkadalarla birlikte her yil iki yemek, 1 sanatsal etkinlie katilim gerçekletirilecektir. 2. Personelin özel günleri takip edilecek ve bu günlerle ilgili etkinlik yapilacak 3.Memnuniyet anketleri yapilacak

FAALYETLER:

PERFORMANS GÖSTERGES

Personel için düzenlenen sosyal ve eitici etkinlikler Sorunlarin çözülme yöntemi ve sonuçlari Personelin memnuniyeti anket sonuçlari Diyalog Ekibinin kurulmasi, yaptii toplanti ve faaliyetler

SORUMLU EKP

ESRA KIRIK-ZEHRA DEMR

29

STRATEJK AMAÇ 6:

Veliler okullar için vazgeçilmez bir destektir

HEDEF 6.1.

Örenci-okul-veli ibirlii kuvvetlendirmek için veli toplantisi katilim orani %40'ten 2009­2010 öretim yilinda %50'e yükseltilecektir. Oran her yil 5 puan gelitirilecektir.

FAALYETLER:

1. 2010­2011 öretim yilinda okulumuzun web sitesinde güncellenerek velilerimiz için bilgilendirme (Okul, ders, sinavlar, öretmenlerle ilgili) sayfasi açilacak 2. Veli Toplantilarinda alinan kararlar ilan edilecek ve takibi salanarak alinan karalarin uygulamaya geçtii gösterilecek. 3. Okulumuzda 2010-2011 öretim yilindan itibaren yilda en az bir defa veli bilgilendirme semineri düzenlenecektir. 4. Velilerimize e-okul sistemi tanitilacak ve örenci takibinde yararlanmalari salanacaktir. 5. Her yil %5 oraninda veli ziyaretleri gerçekletirilecek. (Sinif öretmeni, bir idareci ve rehber öretmenden oluan ekip tarafindan)

PERFORMANS GÖSTERGES

Veli toplantilarina katilim orani, Veli memnuniyeti anketi sonuçlari Veli ziyaret sayilari

SORUMLU EKP

HAKAN ÇOLAKÇA-ÇDEM ÖZDEMR

30

IX. STRATEJK AMAÇLARIN SWOT ANALZ LE LKS: STRATEJK AMAÇ.1 : Okulun fiziki ortamini düzenlemek, gelitirmek, baariyi arttirmakla edeerdedir fikri oluturulacak. GÜÇLÜ YÖNLER 1-5-10-11 ZAYIF YÖNLER 1-9 FIRSATLAR 1-2 TEHDTLER -

STRATEJK AMAÇ.2 : Güvenli bir okul ortami oluturmak. GÜÇLÜ YÖNLER 2-5-8 ZAYIF YÖNLER 10-11-13 FIRSATLAR 1 TEHDTLER 1-2

STRATEJK AMAÇ.3 : Örencilerin akademik baarisini artirmak. GÜÇLÜ YÖNLER 2-3-4-5-7-8-9 ZAYIF YÖNLER 1-3-7-8-10-11-13 FIRSATLAR TEHDTLER 1-2-3

STRATEJK AMAÇ.4 : Tarihini bilen milli ve manevi deerlerine sahip çikan bireyler yetitirmek. GÜÇLÜ YÖNLER 2-5-8-9 ZAYIF YÖNLER 11-13 FIRSATLAR 3 TEHDTLER 1-3

STRATEJK AMAÇ.5 : Çalianlarin mutlu olduu ve kendini gelitirebildii bir okul iklimi oluturmak. GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR TEHDTLER 2-5-8-9-10 1-13 3 1 STRATEJK AMAÇ.6 : Veliler okullar için vazgeçilmez bir destektir GÜÇLÜ YÖNLER 2-3-4-5-6-10 ZAYIF YÖNLER 13-10 FIRSATLAR 2-3 TEHDTLER 1-2

31

X. ZLEME VE DEERLENDRME zleme ve deerlendirme faaliyetleri, stratejik planla belirlenen amaçlara ne ölçüde ulaildiinin sistematik olarak izlenmesi, deerlendirilmesi ile performans kriterleri kapsaminda sonuçlarin ölçülmesi ve elde edilen bulgularin düzenli bir ekilde raporlanmasi faaliyetlerini içermektedir. Ayrica, bu faaliyetler, geri bildirim yoluyla uygulamada sürekli olarak iyiletirmeyi olanakli kilmakta ve hesap verebilirlik de salanmi olmaktadir. zleme, stratejik planin uygulanmasinin sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasi anlamini taimaktadir. Deerlendirme ise, uygulama sonuçlarinin amaç ve hedeflere kiyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlilik ve uygunluunun analizidir. Stratejik planda yer alan stratejik amaç ve onlarin altinda bulunan hedefleri gerçekletirmeye dönük proje ve faaliyetlerin uygulanabilmesi için amaç, hedef ve faaliyetler bazinda sorumlularin kimler/hangi birimler olduu, ne zaman gerçekletirilecei, hangi kaynaklarin kullanilacai gibi hususlarin yer aldii bir eylem plani hazirlanmasi yararli olacaktir. Eylem plani ayni zamanda izleme ve deerlendirmeyi de kolaylatiracaktir. zleme, yönetime yardimci olan sistemli bir faaliyettir. Raporlama izleme faaliyetinin temel aracidir. zleme raporlari objektif olmalidir. lerleme salanan alanlar yaninda, ilerleme salanamayan konular da rapor edilmelidir. Performansin izlenmesi, izleme faaliyetinin temelidir. Bunun için performans göstergeleri ile ilgili veriler düzenli olarak toplanmali ve deerlendirilmelidir. Stratejik planlama sürecinde, izleme ve deerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kullanilarak, stratejik plan gözden geçirilir, hedeflenen ve ulailan sonuçlar karilatirilir. zleme ve deerlendirme süreci kurumsal örenmeyi ve buna bali olarak faaliyetlerin sürekli olarak iyiletirilmesini salar. Ayrica, hesap verme sorumluluunun oluturulmasina katkida bulunur. Stratejik planin izleme ve deerlendirmeye tabi tutulmasi arttir. Aksi takdirde, gerek planin uygulanmasinda gerekse ilgililerin hesap verme sorumluluu ilkesinin hayata geçirilmesinde zorluklarla karilailacaktir. Her bir hedefin izlenip deerlendirilebilmesi için ne tür verilere ihtiyaç duyulduu, bunlarin ne ekilde temin edilecei, ihtiyaç duyulan veriler hâlihazirda toplanmiyorsa nasil ve ne siklikla kim tarafindan temin edilecei, bu kapsamdaki kisitlarin neler olacai gibi hususlarin mutlaka incelenmesi ve cevaplanmasi gerekir. Bu plan; Tüysüz ÖO'nun 2010 ­ 2014 yillari arasindaki Stratejik Amaçlarini kapsayan bir plan olarak hazirlanmitir. Planin baarisi için yillik olarak revize edilmesi gerekmektedir. lerleme salanan ve salanamayan alanlarin ortaya konulacai bu raporlar, faaliyetlerin sürekli gelitirilmesi için plana iik tutacaktir.

32

Information

Microsoft Word - TÜYSÜZ ÖO STRATEJK PLAN

35 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

460894


Notice: fwrite(): send of 211 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531