Read Microsoft Word - df_stud_prirucka_2011_2012.doc - pdfMachine from Broadgun Software, http://pdfmachine.com, a great PDF writer utility! text version

OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Úvod .............................................................................................................................................................. Akademickí funkcionári TU vo Zvolene ...................................................................................................... Akademickí funkcionári Drevárskej fakulty ................................................................................................ Akademický senát ......................................................................................................................................... Vedecká rada ................................................................................................................................................. Kolégium dekana ........................................................................................................................................... Vedenie fakulty ............................................................................................................................................. Studijné programy ­ profil absolventa .......................................................................................................... 8.1. I. stupeò stúdia ..................................................................................................................................... Drevárstvo /5.2.42/ ............................................................................................................................. Ochrana osôb a majetku /8.3.1/ .......................................................................................................... Ekonomika a manazment podniku /3.3.16/ ........................................................................................ Dizajn /2.2.6/ ...................................................................................................................................... 8.2. II. stupeò stúdia ................................................................................................................................... Drevárstvo /5.2.42/ ............................................................................................................................. Ochrana osôb a majetku /8.3.1/ .......................................................................................................... Ekonomika a manazment podniku /3.3.16/ ........................................................................................ Dizajn /2.2.6/ ...................................................................................................................................... 8.3. III. stupeò stúdia .................................................................................................................................. Technológia spracovania dreva /5.2.43/ ............................................................................................. Struktúra a vlastnosti dreva /5.2.44/ ................................................................................................... Konstrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov /5.2.45/ .......................................................... Ochrana osôb a majetku /8.3.1/ .......................................................................................................... Dekanát Drevárskej fakulty ........................................................................................................................... Katedry drevárskej fakulty ............................................................................................................................ Organizácia stúdia v ak. roku 2011/2012 ...................................................................................................... 11.1 Zoznam akreditovaných studijných programov ................................................................................... 11.2 Èasový harmonogram ak . roka 2011/2012 pre I. a II. stupeò stúdia ................................................... 11.3 Èasový harmonogram ak . roka 2011/2012 pre III. stupeò stúdia ....................................................... 11.4 Postupový k¾úè ..................................................................................................................................... 11.5 Zoznam pouzitých skratiek .................................................................................................................. 11.6 Cudzí jazyk, telesná výchova ............................................................................................................... 11.7 I.stupeò stúdia ­ studijné plány ........................................................................................................... Drevárstvo /5.2.42/ ............................................................................................................................. Ochrana osôb a majetku /8.3.1/ .......................................................................................................... Ekonomika a manazment podniku /3.3.16/ ........................................................................................ Dizajn /2.2.6/ ...................................................................................................................................... 11.8 II. stupeò stúdia ­ studijné plány ......................................................................................................... Drevárstvo /5.2.42/ ............................................................................................................................. Ochrana osôb a majetku /8.3.1/ .......................................................................................................... Ekonomika a manazment podniku /3.3.16/ ........................................................................................ Dizajn /2.2.6/ ...................................................................................................................................... 11.9 III. stupeò stúdia ­ studijné plány ........................................................................................................ Technológia spracovania dreva /5.2.43/ ............................................................................................. Struktúra a vlastnosti dreva /5.2.44/ ................................................................................................... Konstrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov /5.2.45/ .......................................................... Ochrana osôb a majetku /8.3.1/ .......................................................................................................... Studijný poriadok Bc. a Ing. stúdia DF TU vo Zvolene ................................................................................ 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 14 14 15 16 16 18 19 19 20 20 20 21 21 22 23 36 36 37 37 39 40 40 41 43 60 65 71 81 82 94 98 100 103 104 115 106 107 108

9. 10. 11.

12.

Technická univerzita vo Zvolene

DREVÁRSKA FAKULTA

Studijná príruèka

2011 - 2012

4

1. ÚVOD Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, ako súèas· verejných vysokých skôl, nadväzuje na bohaté tradície lesníckeho vysokoskolského stúdia, ktoré sa zaèalo na území dnesného Slovenska, medzi prvými na svete, na Baníckej akadémii v Banskej Stiavnici v rámci baníckeho stúdia uz v roku 1770. Snahy o osamostatnenie lesníckeho stúdia vyústili v zriadenie samostatného Lesníckeho ústavu v roku 1807. Uz tu boli vytvorené aj základy drevárskych vied. Vývoj pokraèoval ku vzniku Baníckej a lesníckej akadémie v roku 1846 a Vysokej skoly baníckej a lesníckej v Banskej Stiavnici v roku 1904. Jej pres·ahovaním v roku 1919 do Budapesti a neskôr do Soprone sa doèasne prerusilo lesnícke vysokoskolské stúdium na Slovensku. Záujemcovia studovali na lesníckych fakultách v Prahe a v Brne. Predpoklady pre vznik vysokoskolského drevárskeho stúdia sa vytvárali uz na týchto lesníckych fakultách. V roku 1939 bol zriadený na Slovenskej vysokej skole technickej v Bratislave odbor lesného a po¾nohospodárskeho inzinierstva, kde vznikol Ústav mechanickej a chemickej technológie dreva ako prvý svojho druhu na svete, ktorý zabezpeèoval výuèbu drevárskych disciplín. V roku 1946 bola zalozená Vysoká skola po¾nohospodárskeho a lesníckeho inzinierstva v Kosiciach, kde v rámci fakulty lesníckeho inzinierstva zriadili v roku 1949 Oddelenie drevárskeho inzinierstva, ako nový studijný odbor, jeden z prvých na svete. V roku 1951 sa oddelenie stalo Drevárskou katedrou. Prví jedenásti drevárski inzinieri v Èeskoslovensku boli promovaní 25. júla 1952 v Kosiciach. Na základe vládneho rozhodnutia èíslo 30 Zb. 8. júla 1952 o zriadení Vysokej skoly lesníckej a drevárskej vo Zvolene vzniká Drevárska fakulta s èeskoslovenskou pôsobnos·ou. Od roku 1992 sa fakulta stáva súèas·ou Technickej univerzity vo Zvolene. Dlhé obdobie bola Drevárska fakulta jednoodborovou fakultou. Do roku 1955 sa vyuèovalo v studijnom odbore Drevárske inzinierstvo, ktorý sa zmenil na odbor Mechanická technológia dreva a od roku 1975 na Technológiu dreva. Od roku 1990 sa opä· zavádza studijný odbor Drevárske inzinierstvo, ktorý má 3-roèný spoloèný základ a vo 4. a 5. roèníku studijné zamerania, otvárané pod¾a poziadaviek praxe, ponuky katedier a záujmu studentov. V roku 1978 vznikol na DF úplne nový studijný odbor Ekonomika a riadenie drevospracujúceho priemyslu a tým konèí éra jednoodborovej fakulty. Tento studijný odbor sa od roku 1992 transformuje na odbor Podnikový manazment s tromi zameraniami v 4. a 5. roèníku. V skolskom roku 1992/93 sa zavádza nový studijný odbor Procesy spracovania dreva, kde sú vychovávaní odborníci pre vedeckovýskumnú a pedagogickú èinnos·. Od 3. roèníka sa èlení na zamerania ­ mechanické alebo chemické spracovanie dreva. V tomto období sa buduje aj medziodborové stúdium Stavba drevárskych a lesných strojov a zariadení spolu so Strojníckou fakultou TU v Kosiciach a Lesníckou fakultou TU vo Zvolene. Odbor prerástol na samostatný odbor a po vzniku Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky TU vo Zvolene v roku 1996 presiel na túto fakultu. V skolskom roku 1987/88 vzniká medziodborové stúdium Priemyselný dizajn nábytku v spolupráci s Fakultou architektúry SVST v Bratislave. Od skolského roka 1994/95 sa zaèala výuèba v bakalárskom trojroènom stúdiu Interiérová tvorba a poradenstvo v spolupráci s Rakúskom. V roku 1998 bol zmenený názov na Dizajn interiéru a poradenstvo. V skolskom roku 1998/99 sa po prvýkrát na území Slovenska zaèala na DF výuèba v pä·roènom inzinierskom stúdiu Poziarna ochrana. Okrem dennej formy stúdia ponúka drevárska fakulta stúdium v externej forme. Ako prvá fakulta v SR od 2. novembra 1998 otvorila v spolupráci s Lokálnym strediskom distanèného vzdelávania pri TU vo Zvolene výuèbu distanènou metódou v inzinierskom studijnom odbore Podnikový manazment. Od svojho vzniku prechádzala Drevárska fakulta zlozitým vývojovým procesom ktorý vyústil do súèasného stavu, ktorý je charakterizovaný prestavbou vysokoskolského stúdia na trojstupòové stúdium ­ bakalársky stupeò, inziniersky stupeò a doktorandský stupeò. Táto studijná príruèka je vypracovaná pre poslucháèov, ktorí zaèínajú studova· v akademickom roku 2008/09 na Drevárskej fakulty pod¾a zásad stanovených zákonom NR SR è. 131/2002 Z. z. o vysokých skolách a zmenách a doplnení niektorých zákonov v znení neskorsích predpisov v studijných odboroch Drevárstvo, Dizajn, Ekonomika a manazment podniku a Ochrana osôb a majetku. Studijná príruèka slúzi studentom 1.roèníka na oboznámenie sa zo stúdiom na Drevárskej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene a pre vsetkých studentov je pomôckou na vypracovanie Osobného studijného plánu, ktorý si kazdý student samostatne vypracuje na zaèiatku akademického roku. Studijná príruèka obsahuje aj ïalsie informácie, ako èasový harmonogram akademického roku, Studijný a skúsobný poriadok, ktoré je nevyhnutné pozna· a riadi· sa nimi.

prof. Ing. Mikulás Siklienka, PhD. dekan Drevárskej fakulty

5

2. AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI TECHNICKEJ UNIVERZITY VO ZVOLENE

Rektor:

prof. Ing. Ján Tuèek, CSc. telefón: +411-45-5206 102 e-mail: [email protected]

Prorektori:

doc. Ing. ¼ubomír Javorek, CSc. prorektor pre pedagogickú prácu telefón: +421-45-5206 835, 546 e-mail: [email protected]

doc. RNDr. Danica Kaèíková, PhD. prorektorka pre rozvoj skoly telefón: +421-45-5206 104, 829 e-mail: [email protected]

doc. RNDr. Anna Danihelová, PhD. prorektorka pre vedeckovýskumnú èinnos· telefón: +421-45-5206-465 e-mail: [email protected]

doc. Mgr. Ing. Rastislav Sulek, PhD. prorektor pre vonkajsie vz·ahy telefón: +421-45-5206-325 e-mail: [email protected]

6

3.

AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI DREVÁRSKEJ FAKULTY

Dekan:

prof. Ing. Mikulás Siklienka, PhD. tel. +421-45-5330 596 - dekanát tel. +421-45-5206 370 - katedra e-mail: [email protected]

Prodekani:

doc. Ing. Ján Sedliaèik, PhD. prodekan pre vedeckovýskumnú èinnos· a ïalsie vzdelávanie tel. +421-45-5206 419 e-mail: [email protected]

doc. Ing. Hubert Palus, PhD. prodekan pre rozvoj fakulty tel. +421-45-5206 444 e-mail: [email protected]

RNDr. Andrej Jankech, PhD. prodekan pre výchovno-vzdelávaciu èinnos· tel. +421-45-5206 453 e-mail: [email protected]

7

4.

AKADEMICKÝ SENÁT DREVÁRSKEJ FAKULTY

Èlenovia predsedníctva: doc. Ing. Josef Drábek, CSc. - predseda prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD. - podpredseda Ing. Veronika Ve¾ková, PhD. - tajomník Ing. Ján Parobek, PhD. - predseda ekonomickej komisie Ing. Rastislav Igaz, PhD. - predseda legislatívnej komisie Ing. Alexandra Hajduková - zástupca studentskej èasti AS DF Èlenovia: doc. Mgr.art. Marián Ihring, ArtD. Ing. Rastislav Lagaòa, PhD. RNDr. Katarína Makovínyiová, PhD. Ing. Milos Pánek, PhD. Ing. ¼ubica Slas·anová Ing. Roman Soyka, PhD. Ing. Martin Zachar, PhD. Ing. Marek Resetka Bc. Vladimír Benedik Bc. Lukás Majer Michal Englis Matej Kme· Silvia Rusinová

8

5. Predseda: 1. prof. Ing. Mikulás Siklienka, PhD. 2. Dr.h.c. prof. RNDr. Marian Babiak, PhD. 3. prof. Ing. Karol Balog, PhD. 4. prof. Ing. Igor Èunderlík, CSc. 5. doc. RNDr. Anna Danihelová, PhD. 6. doc. Ing. Josef Drábek, CSc. 7. prof. Ing. Ján Dubovský, CSc. 8. prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD. 9. doc. RNDr. Milada Gajtanska, CSc. 10. doc. Dr. Ing. Petr Horáèek 11. RNDr. Andrej Jankech, PhD. 12. doc. Ing. Pavol Josèák, CSc. 13. Ing. Antonín Juøíèek 14. prof. RNDr. Frantisek Kaèík, PhD. 15. doc. RNDr. Danica Kaèíková, PhD. 16. doc. Ing. Ivan Klement, CSc. 17. doc. PaedDr. Peter Kozusko, ArtD. 18. prof. RNDr. Milan Marèok, DrSc. 19. doc. RNDr. Iveta Marková, PhD. 20. doc. RNDr. Milan Matejdes, CSc. 21. prof. Ing. Milan Mikles, DrSc. 22. doc. Ing. Hubert Palus, PhD. 23. Ing. Igor Patrás 24. Dr.h.c. prof. PhDr. ¼udovít Petránsky, DrSc. 25. Ing. Karol Pittner 26. prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. 27. rof. Ing. Anton Puskár, PhD. 28. prof. Ing. Ladislav Reinprecht, CSc. 29. prof. Ing. Stefan Schneider, PhD. 30. doc. Ing. Ján Sedliaèik, PhD. 31. prof. Ing. Anna Satanová, CSc. 32. prof. Ing. Jozef Stefko, CSc. 33. Ing. Ján Vanka 34. prof. Ing. Juraj Veselovský, CSc. 35. prof.h.c.prof. Ing. Mikulás Supín, CSc. 36. prof. Ing. Ján Zemiar, PhD. 37. Ing. Alena Macoszková

VEDECKÁ RADA DREVÁRSKEJ FAKULTY

Èlenovia:

Prizvaná:

9

6.

KOLÉGIUM DEKANA DREVÁRSKEJ FAKULTY

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

prof. Ing. Mikulás Siklienka, PhD. doc. Ing. Ján Sedliaèik, PhD. doc. Ing. Hubert Palus, PhD. RNDr. Andrej Jankech, PhD. Dr.h.c. prof. RNDr. Marian Babiak, CSc. akad. soch. René Baïura prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD. doc. RNDr. Milada Gajtanska, CSc. PaedDr. Peter Polakoviè, PhD.

10. doc. Ing. Pavol Josèák, CSc. 11. doc. Ing. Ivan Klement, CSc. 12. doc. RNDr. Marta Laurová, PhD. 13. doc. RNDr. Milan Matejdes, CSc. 14. prof. Ing. Anna Satanová, CSc. 15. prof. h.c. prof. Ing. Mikulás Supín, CSc.

Prizvaní: Vedúci ÚCJ Predseda AS DF

10

7. VEDENIE DREVÁRSKEJ FAKULTY

1. prof. Ing. Mikulás Siklienka, PhD. 2. RNDr. Andrej Jankech, PhD. 3. doc. Ing. Hubert Palus, PhD. 4. doc. Ing. Ján Sedliaèik, PhD. 5. Ing. Alena Macoszková

11

8. STUDIJNÉ PROGRAMY ­ profil absolventa I. STUPEÒ STÚDIA 5.2.42 DREVÁRSTVO Konstrukcia drevených stavieb a nábytku

Profil absolventa: Absolvent by mal by· schopný tvorivo a adaptabilne vykonáva· èinnosti spojené s predvýrobnou a projektovou prípravou, realizáciou, ocenením a certifikáciou drevárskych výrobkov a s ich uplatnením na trhu. Ako nevyhnutný teoretický základ by získal preh¾ad o vlastnostiach dreva, o drevných materiáloch a drevárskych technológiách a ich zhodnotení v drevárskych výrobkoch. Po absolvovaní bakalárskeho stúdia by bol schopný v kreditnom systéme pokraèova· na príbuzných odboroch inzinierskeho stúdia (smerované na studentov z regiónu, ktorí majú záujem o príbuzné odbory napr. stavebníctvo a èas· stúdia by absolvovali na Drevárskej fakulte). Získal by vedomosti: - zo základných prírodovedných disciplín, - z náuky o dreve a technológií spracovania dreva, - z konstrukcie a navrhovania drevostavieb, nábytku a stavebno-stolárskych výrobkov, - v oblasti technológií výroby nábytku, stavebno-stolárskych výrobkov a drevostavieb, - z ekonómie podniku a základov podnikania, - z ekologických aspektov. Získané schopnosti a zruènosti: - samostatné a tvorivé riesenie úloh technickej prípravy a realizácie drevárskych výrobkov, - poèítaèom podporované projektovanie a prezentácia výrobkov, - komunikatívnos· (asertivita, jazykové schopnosti, marketing) Uplatnenie absolventa: - v predvýrobnej príprave výroby, v projekcii - v projektovom manazmente (príprava, zabezpeèenie a realizácia zákaziek mensieho rozsahu napr. jednoduché stavby, zariadenia interiérov, stavebnostolárske výrobky) - zlozky kontroly kvality, - skúsobníctvo, - pokraèovanie vo vyssích stupòoch stúdia v príbuzných odboroch (drevárstvo, stavebníctvo...) Garant SP: doc. Ing. Pavol Josèák, CSc.

Výroba nábytku

Profil absolventa: Profil absolventa sa vytvára sústavou predmetov studijného odboru Drevárstvo a predmetov specializácie. Predmety studijného odboru Drevárstvo tvoria spoloèný povinný základ pozostávajúci z predmetov prírodovedných, vseobecných, technických a odborných. Dávajú absolventovi základné poznatky o prírodovedných a technických zákonitostiach, o struktúre a vlastnostiach dreva a o jeho transformácii na vyzadované produkty. Súèas·ou obsahu studijného odboru sú i ekonomické otázky a základy marketingu. Predmety specializácie sú orientované predovsetkým na materiály a technologické procesy výroby nábytku. Pre výrobu nábytku popri uplatnení dreva a drevných materiálov je charakteristické vyuzívanie aj iných materiálov. Spoznanie ich vlastností, ako aj základov ich spracovania, je preto náplòou stúdia. Pozornos· je ïalej venovaná specifickým technicko-ekonomickým problémom tejto výroby, vèítane otázkam jej prípravy a spracovaniu technickej dokumentácie. Súèas·ou obsahu je aj praktická výuèba zameraná na osvojenie si technológie v dielenských podmienkach spojená s výrobou konkrétnych nábytkových predmetov alebo ich súèastí

12

Uplatnenie absolventa: Získané poznatky umozòujú absolventovi uplatni· sa v nizsích technických a riadiacich funkciách pri výrobe nábytku, alebo iný dreva, resp. kombinovanými s ïalsími materiálmi. Popri výrobnej etape absolvent sa uplatní taktiez v predvýrobnej etape pri s ekonomických nálezitostí výroby prostredníctvom výpoètovej techniky. Získané teoretické i odborné poznatky umozòujú absolventovi pokraèova· vo vysokoskolskom stúdiu v II. stupni odboru Drevárst Garant SP: doc.Ing.Vojtìch Navrátil, PhD.

Drevárske technológie

Profil absolventa: Absolventi studijného programu ,,Drevárske technológie" dôkladne poznajú technológie spracovania dreva a to najmä technológie piliarskej výroby, susenia a hydrotermickej úpravy dreva, ochrany dreva a výroby kompozitných drevných materiálov. Dokázu analyzova· moznosti týchto technológií, vedia riesi· technologické a technické problémy a úèinne a efektívne prevádzkova· strojno-technologické zariadenia. Majú znalosti z oblasti struktúry a vlastností dreva a drevných kompozitných materiálov, základné vedomosti z konstrukcie a navrhovania výrobkov, ako i z technológií druhostupòového spracovania dreva, ekonomiky a riadenia. Na základe týchto znalostí a najmä znalostí technologických procesov spracovania dreva sú absolventi tohto studijného programu schopní pracova· efektívne v pracovnom tíme a riadi· kolektív na zodpovedajúcom stupni, ako aj spolupracova· so specialistami iných profesií. Uplatnenie absolventa: Absolventi studijného programu ,,Drevárske technológie" nájdu uplatnenie ako technológovia v oblasti spracovania dreva, ale najmä v piliarskych podnikoch a prevádzkach, v prevádzkach výroby speciálnych piliarskych výrobkov, v oblasti susenia, hydrotermickej úpravy a ochrany dreva, ako aj výroby preglejovaných a aglomerovaných drevných materiálov. Uplatnenie absolventov je od malých a prvotných spracovate¾ov dreva az po prevádzky a závody pre komplexné spracovanie drevnej suroviny. Uplatni· sa môzu v oblasti prípravy a zabezpeèovaní výroby, ale aj ako specialisti v oblasti obchodu s drevárskymi výrobkami, najmä polotovarmi. Garant SP: doc. Ing. Ivan Klement, CSc.

Manazment drevárskej a nábytkárskej výroby

Profil absolventa: Absolvent úspesným ukonèením 4-roèného bakalárskeho stúdia pripravený na samostatné vykonávanie riadiacich funkcií najmä v malých a stredných podnikoch (MSP) drevárskej a nábytkárskej výroby. Na základe poznania výrobných technológií drevárskej a nábytkárskej výroby, ako aj speciálneho vyuzitia vhodných ekonomických nástrojov dokáze vykonáva· analýzy hospodárenia, ako aj plánova·, organizova· a teda úspesne riadi· transformaèný proces podniku. Spojením odborného drevárskeho a nábytkárskeho profilu a ekonomických poznatkov, ktoré vytvárajú jednotlivé jednotky studijného programu, získava absolvent komplexný poh¾ad na riadiaci proces podniku, ale najmä na efektívne zhodnotenie dreva a to výrobou výrobkov s vysokým stupòom pridanej hodnoty, èo urèite zabezpeèí aj rast prosperity podniku. Odborná doprofilácia (technická, technologická, ekonomická) pre zvolenú branzu jednoznaène vytvára konkurenènú výhodu, a teda aj adresné uplatnenie v rôznych podnikoch odvetvia spracovania dreva. Uplatnenie absolventa: Absolvent daného studijného programu vo vz·ahu k nadobudnutým poznatkom sa ve¾mi dobre uplatòuje vo vsetkých riadiacich funkciách v MSP drevárskej a nábytkárskej výroby. Sústava jednotiek studijného programu umozòuje absolventom doprofiláciu vo zvolenej oblasti stúdia, èo samozrejme rozsiruje moznosti uplatnenia ako samostatný specialista na jednotlivých úrovniach, oblastiach, funkciách riadenia podniku. Garant SP: doc. Ing. Ján Sedliaèik, CSc.

13

Prevádzka strojov a zariadení

Profil absolventa: Profil absolventa studijného programu tvorí sústava povinných predmetov studijného odboru Drevárstvo a predmetov specializácie. Predmety studijného odboru Drevárstvo tvoria spoloèný základ pozostávajúci z prírodovedných, technických a technologických predmetov. Dávajú absolventovi základné poznatky z oblasti struktúry a vlastností dreva, drevných kompozitných materiálov, technológii spracovania dreva, strojnotechnologických zariadeniach pre spracovanie dreva, riadení technologických procesov a výroby. Základný odborný profil absolventa dopåòajú predmety specializácie z oblasti technickej mechaniky, elektrotechniky, dopravnej techniky, energetiky, starostlivosti o stroje a nástroje. Získané odborné vedomosti spolu s primeranými znalos·ami z oblasti ekonomiky a technickej legislatívy, ako i rozsírenou gramotnos·ou v oblasti výpoètovej techniky a komunikácie v cudzom jazyku umoznia absolventovi tohto stúdia riesi· technicko-technologické problémy výroby a podie¾a· sa na zabezpeèovaní spo¾ahlivého chodu strojnotechnologických zariadení v závodoch prvostupòového spracovania dreva, výroby nábytku, èi ostatných výrobkov z dreva. Uplatnenie absolventa: Absolventi daného studijného programu sa uplatnia na nizsích technických, kontrolných a riadiacich funkciách v podnikoch drevárskej prvovýroby, nábytkárskeho, celulózo-papierenského priemyslu. Vedomosti a zruènosti absolventa oprávòujú priamo riadi· zlozité stojnotechnologické zariadenia vo výrobnom procese charakterizované vysokým stupòom mechanizácie a automatizácie. Umozòujú absolventom úspesne sa uplatni· i na nizsích stupòoch projekènej èinnosti a v oblasti poradenskej a obchodnej èinnosti s komoditami strojov a zariadení pre spracovanie dreva a výrobu nábytku. Garanti SP: prof.Ing.Ladislav Dzurenda, PhD.

8.3.1 OCHRANA OSÔB A MAJETKU

Ochrana osôb a majetku pred poziarom

Profil absolventa: Absolvent prvého stupòa stúdia ovláda problematiku riadenia institucionálnych bezpeènostných struktúr, hospodárskych a podnikate¾ských organizácií a v nich vyuzívaných systémov na ochranu osôb a majetku pred poziarom, má základné znalosti z oblasti princípov èinnosti technických prostriedkov a legislatívy, ktoré vie uplatòova· v praxi. Uplatnenie absolventa: Absolventi studijného programu Ochrana osôb a majetku pred poziarom sú spôsobilí vykonáva· profesiu: Bezpeènostný pracovník ­ technik v organizácii, ktorá poskytuje sluzby ochrany osôb a majetku, alebo ako samostatne podnikajúci subjekt. Uplatní sa ako riadiaci pracovník a specialista na základnom stupni riadenia v systéme Hasièského a záchranného zboru a bezpeènostných sluzieb. Garant SP: doc. RNDr. Iveta Marková, PhD.

3.3.16 EKONOMIKA A MANAZMENT PODNIKU Podnikový manazment v drevospracujúcom priemysle

Profil absolventa: Koncepcia bakalárskeho studijného odboru Podnikový manazment vychádza z predpokladu, ze absolventi budú pripravení pre manazérsku èinnos· v organizáciách, a to vo vsetkých formách vlastníctva. Absolventi stúdia sú schopní pôsobi· a uplatni· sa na stredných a nizsích stupòoch riadenia vo výrobnej a nevýrobnej sfére v domácom ekonomickom prostredí i v krajinách Európskej únie. Súbor predmetov bakalárskeho stúdia je rozdelený na oblas· vseobecných (povinné a povinne volite¾né predmety), oblas· odborných (povinné a povinne volite¾né predmety) a oblas· speciálnych profesných vedomostí. Studenti si ïalej môzu vybra· z volite¾ných (nepovinných) predmetov, èím doplnia svoje schopnosti a vedomosti pod¾a vlastnej doprofilácie. Skladba predmetov prvého roèníka je koncipovaná tak, aby sa vyrovnali mozné vedomostné rozdiely studentov, prichádzajúcich z rôzne zameraných stredných skôl.

14

Uplatnenie absolventa: Absolventi tohto studijného programu dokázu zastáva· vedúce funkcie na vyssích stupòoch manazmentu v oblastiach podnikate¾skej praxe, vo výrobných podnikoch DSP, obchodných firmách a verejných organizáciách. Absolvent je kvalifikovaným podnikovým manazérom pre riadenie a ekonomiku podnikovo-hospodárskej praxe bez oh¾adu na ve¾kos· podnikov, ich vlastníctvo a právne formy. Je schopný riesi· problémy nielen v podnikovo-hospodárskej praxe, ale aj v sirsom kontexte manazova·, rozhodova· a navrhova· riesenia, ktoré zabezpeèujú subjektom trhového hospodárstva dosahova· pozadované ciele. Schopnos· komunikova· v dvoch svetových jazykoch dáva predpoklady na jeho uplatnenie v medzinárodnom prostredí. Garant SP: doc. Ing. Josef Drábek, CSc.

2.2.6 DIZAJN

Dizajn nábytku

Profil absolventa: Absolvent odboru získa teoretické a praktické poznatky z dizajnu na úrovni 1. stupòa. Absolvent odboru je kreatívnym odborníkom, ktorý vo svojom odbornom profile integruje poznatky, skúsenosti a zruènosti v oblasti dizajnérskej tvorby, po stránke kreatívnej, technologickej a materiálovej. Svojou tvorbou prispieva k dokonalejsiemu uspokojovaniu úzitkových a estetických potrieb èloveka, k humanizácii a tvorbe prostredia. Stúdium je zamerané na rozvoj výtvarného talentu a vedomostí v oblasti dizajnu nábytku, tvarovania, vizuálneho umenia, konstrukcie nábytku, technológie výroby nábytku, ergonómie, ekológie, poèítaèovej podpory a komunikaèného dizajnu.

Uplatnenie absolventa: Absolventi môzu nastúpi· do praxe ako odborníci v nábytkárskej dizajnérskej praxi, resp. pokraèova· v stúdiu na druhom stupni. Absolvent bakalárskeho stúdia môze pracova· ako odborník na riesenie èiastkových úloh nábytkárskej dizajnérskej tvorby v projekèných ústavoch, dizajnérskych ateliéroch a pod. Je pripravený na tvorivú spoluprácu so samostatnými dizajnérmi, architektmi, projektantmi a konstruktérmi. Garant SP: prof. Ing. Stefan Schneider, PhD.

Interiérový dizajn

Profil absolventa: Absolvent odboru je tvorivým odborníkom, ktorý vo svojom profile integruje kreatívne schopnosti s teoretickými a praktickými poznatkami z oblasti tvorby interiérov v rozpätí od tvorby koncepcie, cez návrh az po realizáciu diela so znalos·ou aktuálnych trendov v oblasti zariaïovania interiérov, interiérových prvkov, materiálov, technológií a ekonómie návrhu. Jeho odborný profil dopåòajú znalosti z výstavníctva, marketingu, reklamy ako i nadobudnuté vedomosti pre riadiace úlohy v specializovaných obchodných podnikoch s nábytkom. Uplatnenie absolventa: Absolvent bakalárskeho stúdia je pripravený na tvorivú spoluprácu s architektmi, dizajnérmi a projektantmi. Ïalej môze pracova· ako odborník na riesenie èiastkových úloh interiérovej tvorby v projekèných tímoch, dizajnérskych a reklamných stúdiách. Uplatnenie nájde aj v specializovaných obchodných domoch s nábytkom najmä ako bytový architekt. Absolvent môze pokraèova· v nadväzujúcom vysokoskolskom stúdiu. Garant SP: prof. Ing. Juraj Veselovský, PhD.

15

II. STUPEÒ STÚDIA 5.2.42 DREVÁRSTVO Konstrukcia drevárskych výrobkov

Profil absolventa: Absolventi nadobudnú vedomosti z matematiky, aplikovanej fyziky, o struktúre a vlastnostiach dreva a drevných materiálov, z teórie konstruovania nábytku, stavebno-stolárskych výrobkov a stavieb z dreva, o tvorbe interiéru a obytného prostredia, o bezpeèností, ekológii a zivotnom prostredí. Dokázu samostatne a tvorivo riesi· úlohy technickej prípravy výroby a realizácie nároènejsích drevárskych výrobkov vèítane poèítaèom podporovaného projektovania a prezentácie výrobkov. Organizova· prácu a riadi· pracovné tímy. Majú schopnos· neustáleho vzdelávania a efektívneho zvládnutia zmien.

Uplatnenie absolventa: Absolventi tohto programu môzu nájs· uplatnenie v drevospracujúcom priemysle, prípadne v stavebníctve a to predovsetkým v predvýrobnej príprave výroby; pri konstruovaní a tvorbe nových produktov v oblasti drevárskej a nábytkárskej výroby, pri projektovaní a konstruovaní výrobkov a stavieb z dreva, pri kontrole kvality a v skúsobníctve. Ïalej môzu pracova· vo výskumno-vývojových organizáciách a výchovno-vzdelávacích institúciách. Získané poznatky umozòujú absolventovi pokraèova· v III. stupni stúdia Garant SP: prof. Ing. Jozef Stefko, CSc.

Nábytok a výrobky z dreva

Profil absolventa: Obsahovo stúdium prehlbuje základné odborné poznatky získané v studijných programoch bakalárskeho stúdia odboru Drevárstvo. Prehåbenie sa dotýka tak základných prírodovedných disciplín (matematika, fyzika) ako aj konstrukcie výrobkov na báze dreva a technológie ich výroby. Predmety specializácie sú orientované na konstrukciu a technológiu nábytku a iných finálnych výrobkov na báze dreva, resp. v jeho kombinácii s inými materiálmi (hudobné nástroje, sportové potreby, hraèky a iné). Podávajú prehlbujúce informácie o týchto výrobkoch a aplikovaných technológiách, zvlás· tých, ktoré sú rozhodujúce pri ich výrobe (delenie, spájanie, tvarovanie materiálov a ich povrchová úprava). Do obsahu stúdia je zahrnutá aj problematika projektovania výroby výrobkov, zis·ovanie ich vlastností ako aj ich certifikácie, vèítane certifikácie systémov kvality výroby. Pozornos· je venovaná taktiez rozboru èinite¾ov determinujúcich rozvoj výroby nábytku a výrobkov z dreva a rozboru a princípom inovácie ich výroby. Uplatnenie absolventa: Absolvent po získaní praktických poznatkov a skúseností v podmienkach konkrétnej firmy sa uplatní vo vyssích az vrcholových funkciách vo výrobe nábytku, hudobných nástrojov a iných výrobkov z dreva. Pre uvedené funkcie má primerané znalosti z oblasti konstrukcie výrobkov, technológie ich výroby, riadenia výroby a financovania podniku. Na základe uvedených znalostí sa uplatní v technickej príprave výroby, v operatívnom i strategickom riadení firmy a ïalej pri riesení technických a technologických problémov výroby. Získané poznatky umozòujú absolventovi taktiez pokraèova· v III. stupni stúdia v odbore Konstrukcie a procesy výroby drefárskych výrobkov , príp. príbuzných odborov. prof. Ing. Ján Zemiar, PhD. Garanti SP:

Drevárske inzinierstvo

Profil absolventa: Odborná profilácia absolventa studijného programu ,,Drevárske inzinierstvo" v inzinierskom stúdiu (v II. stupni) nadväzuje na bakalárske stúdium v odbore ,,Drevárstvo". Má prehlbujúci charakter tak v základných prírodovedných predmetoch, ako aj v odborných profilujúcich predmetoch zameraných na prvostupòové spracovanie dreva ­ piliarsku technológiu, susenie, hydrotermickú úpravu, ochranu dreva a projektovanie, na technológiu a procesy výroby dýh, preglejovaných a aglomerovaných materiálov. Absolvent súèasne získava poznatky z príslusných technických disciplín zameraných na mechanizaèné prostriedky, dopravné systémy a automatizáciu technologických procesov. Profil absolventa je tvorený aj absolvovaním disciplín z oblasti ekonomiky a riadenia a volite¾ných predmetov z oblasti hygieny a bezpeènosti práce, pracovného a zivotného prostredia, spoloèenskovednej ako aj z vybraných èastí statistických a výskumných metód. 16

Uplatnenie absolventa: Profilácia absolventa predmetného studijného programu umozòuje jeho uplatnenie predovsetkým pri riadení výrobných procesov v oblasti prvostupòového spracovania dreva a výroby drevných kompozitných materiálov, pri ich projektovaní i technologickom vývoji a výskume, pri riesení technických a technologických problémov. Absolvent má predpoklady zastáva· riadiace a manazérske funkcie vo firmách drevospracujúceho priemyslu. Získané teoretické a praktické znalosti tiez umoznia absolventovi pokraèova· v doktorandskom stúdiu príslusného odboru. Garant SP: prof. Ing. Ladislav Reinprecht, CSc.

Technológie spracovania biomasy

Profil absolventa: Absolvent studijného programu Technológie spracovania biomasy získa prehåbené poznatky z predmetov vseobecného a odborného základu rozsírené o manazérske disciplíny, prehåbené teoretické a aplikaèné poznatky z oblasti výroby bunièín a papiera, termického spracovania biomasy, hydrolýzy a biotechnologických postupov, tvorivý prístup k pouzívaniu výpoètovej techniky a informaèných technológií, preh¾ad v oblasti právnej, riadiacej a environmentálnej, ktorý mu pomôze pri riesení výrobnej a technologickej problematiky danej výroby. Uplatnenie absolventa: Absolventi inzinierskeho stúdia nájdu uplatnenie vo výrobných organizáciách celulózovo-papierenského odvetvia a v podnikoch spracovania biomasy, vo výskumných a vývojových organizáciách a v oblasti skúsobníctva, ako aj v podnikate¾ských èinnostiach a v skolstve. Garant SP: prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD.

Technika pre spracovanie dreva

Profil absolventa: Profil absolventa studijného programu je tvorený sústavou povinných predmetov II stupòa studijného odboru Drevárstvo a predmetov specializácie.Povinné predmety studijného odboru prehlbuje základné poznatky o struktúre, fyzikálnych, mechanických a chemických vlastnostiach dreva, technologických procesoch spracovania dreva, ekonomiky, konstrukcii nábytku a tvorbe výrobkov z dreva. Predmety specializácie dopåòajú profil o poznatky z oblasti strojov a zariadení pre prvostupòové a druhostupòové spracovanie dreva, manipulaèné zariadenia a dopravné systémy, projektovanie výrobných zariadení pre spracovanie dreva. Do obsahu stúdia je zahrnutá i problematika energetického vyuzitia dreva na výrobu tepla, resp. tepla a elektrickej energie v kogeneraèných zariadeniach. Uvedené odborné vedomosti i spolu s primeranými znalos·ami z oblasti ekonomiky, práva a technickej legislatívy, výpoètovej techniky a komunikácie v cudzom jazyku umoznia absolventovi tohto stúdia tvorivo rozvíja· procesy mechanického spracovania dreva na báze novej techniky spracovania dreva a navrhova· efektívne výrobné systémy pre nové výroby s minimálnymi materiálovými a energetickými vstupmi spåòajúce environmentálne kritéria platné v krajinách EU. Uplatnenie absolventa: Absolventi studijného programu sú pripravovaní pre prácu v podnikoch drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu na inzinierskych postoch inovácie výrobnej techniky v oblasti mechanického spracovania dreva, výroby nábytku a výrobkov z dreva. Vo vedecko-vývojových organizáciách a výchovno-vzdelávacích institúciách sa uplatnia ako samostatní vývojoví pracovníci a projektanti. Uplatnenie môzu nájs· i v oblasti poradenskej a obchodnej èinnosti s komoditami strojov a zariadení pre spracovanie dreva a výrobu nábytku. Absolvent po získaní praktických skúseností v podmienkach konkrétnej firmy sa môze uplatni· vo vrcholových riadiacich funkciách v oblasti techniky. Získané poznatky oprávòujú absolventovi pokraèova· v III stupni stúdia v odbore Drevárstvo, èi iných technických príbuzných odboroch. Garanti SP: prof. Ing. Mikulás Siklienka, PhD.

17

Materiálové inzinierstvo

Profil absolventa: Absolvent stúdia má: - ma· poznatky o struktúre, fyzikálnych a mechanických vlastnostiach dreva a DKM - pozna· metódy urèovania vlastností dreva a DKM, princípy triedenia chýb dreva a urèovania kvality dreva a DKM - pozna· metódy plánovania a vyhodnocovania experimentov - ma· preh¾ad o procesoch a zmenách v dreve a v DKM prebiehajúcich v procesoch spracovania dreva a v technológiách výroby DKM - pozna· princípy navrhovania drevných kompozitov s cielenými vlastnos·ami - sa vedie· orientova· na domácom a zahraniènom trhu s drevom a drevárskymi výrobkami - vedie· pouzi· základné softwarové balíky (tabu¾kový procesor, textový editor, prezentácia) - ovláda· základné informaèné technológie a by· schopný ich tvorivo vyuzíva· pri riesení problémov - ma· preh¾ad o normách z environmentalistiky a ovláda· základné princípy hodnotenia výrobkov po celú dobu ich zivotnosti LCA (Life cycle asessment) Uplatnenie absolventa: - vo výrobných organizáciách, pri riadení a technickej kontrole kvality dreva a DKM, pri navrhovaní drevených konstrukcií a drevárskych výrobkov - v oblasti skúsobníctva dreva a DKM a výrobkov z nich vyrobených - ako koncepèní pracovníci vo výskumných a vývojových organizáciách, v podnikate¾ských èinnostiach, poradenských firmách a v rezorte skolstva - moznos· pokraèova· v III. stupni stúdia v odbore Drevárstvo ako aj v iných príbuzných odboroch Garant SP: prof. Ing. Ján Dubovský, CSc.

8.3.1 OCHRANA OSÔB A MAJETKU Hasièské a záchranárske sluzby

Profil absolventa: Absolvent druhého stupòa stúdia má hlboké znalosti z oblasti legislatívy, systémovej analýzy, projektovania a manazmentu.. Ovláda rôzne analytické metódy posudzovania a metódy projektovania bezpeènostných systémov, vie riadi· specializované pracovné tímy a koordinova· ich èinnos· a kontrolu v rámci zlozitejsích systémov. Má schopnosti vedecky a tvorivo analyzova· bezpeènostné situácie a projektova· vhodné riesenia pre ochranu osôb a majetku. Riesenia dokáze kvalitatívne posudzova· a vyhodnocova· z poh¾adu právneho, technického a ekonomického. Absolvent druhého stupòa stúdia má schopnosti pripravova· a riadi· bezpeènostné zásahové a monitorovacie akcie v mimoriadnych situáciách s uplatnením zásad teórie bezpeènostného manazmentu v roli vedúceho realizaèného tímu. Na úseku koncepcie, analytickej èinnosti, organizovania, kontroly a zabezpeèovania bezpeènostných èinností dokáze na základe vedeckého a tvorivého prístupu analyzova· situáciu a navrhova· optimálne riesenia smerujúce k ochrane osôb a majetku.

Uplatnenie absolventa: Absolventi studijného programu sa uplatnia ako riadiaci pracovníci na strednom a vyssom stupni riadenia v státnej správe a miestnej samospráve a v organizáciách poskytujúcich sluzby ochrany osôb a majetku. Riadiaci pracovník (specialista) na strednom a vyssom stupni riadenia v systéme hasièského a záchranného zboru a bezpeènostných podnikov.

Garant SP:

Technická bezpeènos· osôb a majetku

Profil absolventa: Absolvent druhého stupòa stúdia má hlboké znalosti z oblasti legislatívy, systémovej analýzy, projektovania a manazmentu. Ovláda rôzne analytické metódy posudzovania a metódy projektovania bezpeènostných systémov, vie 18

riadi· specializované pracovné tímy a koordinova· ich èinnos· a kontrolu v rámci zlozitejsích systémov. Má schopnosti vedecky a tvorivo analyzova· bezpeènostné situácie a projektova· vhodné riesenia pre ochranu osôb a majetku. Riesenia dokáze kvalitatívne posudzova· a vyhodnocova· z poh¾adu právneho, technického a ekonomického. Absolvent druhého stupòa stúdia má schopnosti projektova·, kontrolova· a posudzova· stavebné projekty z h¾adiska bezpeènosti a ochrany pred poziarmi. Na úseku analytickej èinnosti, organizovania, kontroly a zabezpeèovania bezpeènostných èinností dokáze na základe vedeckého a tvorivého prístupu analyzova· bezpeènostnú situáciu stavby a navrhova· optimálne riesenia smerujúce k ochrane osôb a majetku pred poziarom. Uplatnenie absolventa: Absolventi studijného programu sa uplatní ako riadiaci pracovník na strednom a vyssom stupni riadenia v státnej správe a miestnej samospráve a v organizáciách poskytujúcich sluzby ochrany osôb a majetku. Uplatní sa ako samostatný pracovník ­ specialista na komplexné posudzovanie systémov ochrany osôb a majetku pred poziarom. Garant SP: prof. RNDr. Frantisek Kaèík, PhD.

3.3.16 EKONOMIKA A MANAZMENT PODNIKU Podnikový manazment v drevospracujúcom priemysle

Profil absolventa: Studijný program inzinierskeho stúdia je zameraný na prehåbenie si teoretických, metodologických a praktických poznatkov, ktoré nadväzujú na bakalárske stúdium studijného programu ,,Podnikový manazment v DSP", studijného odboru ,,Ekonomika a manazment podniku". Sústava predmetov z oblasti podnikovej ekonomiky, riadenia, kontrolingu, kvality doprofilujú absolventa tak, aby dokázal zastáva· vedúce funkcie na vyssích stupòoch manazmentu v oblastiach podnikate¾skej praxe, vo výrobných podnikoch DSP, obchodných firmách a verejných organizáciách. Sústavou profilujúcich predmetov z oblasti podnikovej ekonomiky a manazmentu a celým radom povinne volite¾ných a výberových predmetov drevárskej profilácie sú vytvorené predpoklady pre výchovu vysokokvalifikovaných manazérov pre podnikovo-hospodársku prax, ale aj verejné a státne podniky, institúcie. Studijný program specializuje absolventov v oblasti komplexného riadenia ekonomických procesov aplikáciou nástrojov a metód ekonomiky a riadenia podniku s vyuzitím moderných informaèných systémov. Cie¾om studijného programu je výchova podnikového manazéra pre podporu manazérskych rozhodovacích procesov v podnikoch drevospracujúceho priemyslu, obchodných firmách a verejných organizáciách. Absolvent inzinierskeho stúdia bude schopný riesi· problémy nielen v podnikovo-hospodárskej praxi, ale aj v sirsom kontexte manazova·, rozhodova· a navrhova· riesenia, ktoré zabezpeèujú subjektom trhového hospodárstva dosahova· pozadované ciele. Schopnos· komunikova· v dvoch svetových jazykoch dáva predpoklady na jeho uplatnenie v medzinárodnom prostredí. Uplatnenie absolventa: Rozhodujúcim faktorom pre uplatnenie absolventov Drevárskej fakulty je postavenie drevospracujúceho priemyslu na Slovensku. Vysoká lesnatos· Slovenska, mnozstvo vy·azeného dreva, tradícia spracovania dreva a v neposlednom rade aj modernizácia drevospracujúcich podnikov ve¾kých (SCP Mondi Ruzomberok, Kappa Stúrovo, DDD Buèina Zvolen, pä· závodov IKEA), ale aj MSP je zárukou uplatnenia absolventov Drevárskej fakulty v technických, technologických a riadiacich funkciách. Nemenej významné je aj uplatnenie nasich absolventov v obchode s drevom a drevárskymi komoditami na Slovenskom trhu a tiaz zahraniènom trhu. Garanti SP: prof. Ing. Anna Satanová, CSc., spolugarant SP: doc. Ing. Viera Galajdová, CSc.

2.2.6 DIZAJN Dizajn nábytku

Profil absolventa: Absolvent odboru je vsestranným kreatívnym odborníkom, ktorý vo svojom odbornom profile integruje praktické ako aj teoretické poznatky, skúsenosti a zruènosti v oblasti dizajnérskej a technickej tvorby. Svojou tvorbou prispieva k doko-

19

nalejsiemu uspokojovaniu úzitkových a estetických potrieb èloveka, k humanizácii a tvorbe prostredia. Stúdium je zamerané na ïalsí rozvoj výtvarného talentu a vedomostí v oblasti dizajnu nábytku, tvarovania, vizuálneho umenia, konstrukcie nábytku, technológie výroby nábytku, ergonómie, ekológie, poèítaèovej podpory a komunikaèného dizajnu. Uplatnenie absolventa: Absolvent magisterského stúdia je samostatne schopný profesionálne reagova· na poziadavky praxe v oblasti dizajnu výrobkov v nábytkárskom priemysle, tvorby firemnej identity a je schopný navrhova· vlastné riesenia produktov v súlade s poziadavkami spotrebite¾a a výrobcu. Absolvent sa uplatní ako samostatný dizajnér nábytku a môze pôsobi· v dizajn., projekè. a konstruktér. ateliéroch, a pod. Je takisto schopný vies· dizajnérske tímy alebo pokraèova· v nadväzujúcom vysokoskolskom stúdiu. Garant SP: prof. Ing. Stefan Schneider, PhD.

III. STUPEÒ STÚDIA

V akademickom roku 2011/12 pod¾a zásad stanovených § 54 zákona NR SR è. 131/2002 Z. z. o vysokých skolách a doplnení niektorých zákonov v znení neskorsích predpisov a v zmysle rozhodnutia akreditaènej komisie Drevárska fakulta TU vo Zvolene má právo prija· studentov na doktorandské stúdium v studijných programoch:

5.2.43 TECHNOLÓGIA SPRACOVANIA DREVA Technológia spracovania dreva

Profil absolventa: Absolvent doktorandského stúdia ovláda vedecké zákonitosti procesov mechanického, fyzikálneho, chemického a biologického spracovania dreva, ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja progresívnych technológií spracovania dreva, odborne sa vyprofiloval na spièkového odborníka v zvolenom technologickom zameraní, je pripravený na najvyssej úrovni riadi·, skúma·, zlepsova· a vyvíja· nové technológie na komplexné a èo najefektívnejsie spracovanie drevnej hmoty v spojení s výrobou produktov z dreva ­ drevárskych výrobkov (napr. rezivo, drevné kompozitné materiály, speciálne výrobky z dreva, nábytok, drevené konstrukcie) a taktiez ïalsích výrobkov a energií na báze drevnej hmoty (napr. bunièina, papier, speciálne chemikálie, pozivatiny, tepelná energia

Uplatnenie absolventa: Absolventi tohto programu nájdu uplatnenie doma i v zahranièí v drevárskom priemysle, v priemysle bunièiny a papiera a specificky aj v iných priemyselných odvetviach ­ predovsetkým v odborných riadiacich funkciách, a ïalej sa výhodne uplatnia v príslusných výskumných, vývojových, projekèných a vzdelávacích institúciách Garant SP: prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD.

5.2.44 STRUKTÚRA A VLASTNOSTI DREVA Struktúra a vlastnosti dreva

Profil absolventa: Ovláda vedecké metódy skúmania struktúry a vlastností dreva Pozná experimentálne metódy urèovania vlastností dreva Vie teoreticky modelova· procesy zmien vlastností dreva prebiehajúce pri rôznych technológiách jeho spracovania Pozná princípy navrhovania drevných kompozitov s cielenými vlastnos·ami Pozná inovaèné trendy v oblasti spracovania dreva Je schopný vedecky báda· a prinása· nové poznatky v oblasti struktúry a vlastností dreva Ovláda základné informaèné technológie a drevárske databázy

20

Vie spracova· návrh vedeckého projektu a získané výsledky spracova· formou vedeckého èlánku alebo prezentácie

Uplatnenie absolventa: Absolventi tohto programu môzu nájs· uplatnenie v drevárstve, v stavebníctve a iných odboroch a to predovsetkým vo výskumno-vývojových organizáciách a výchovno-vzdelávacích institúciách pri riesení výskumných úloh alebo pri nároèných konstrukèných projektoch. Garant SP: Dr. h. c. prof. RNDr. Marián Babiak CSc.

5.2.45 KONSTRUKCIE A PROCESY VÝROBY DREVÁRSKYCH VÝROBKOV Konstrukcia a procesy výroby drevárskych výrobkov

Profil absolventa: Absolvent doktorandského stúdia je odborne profilovaný hlbokými teoretickými znalos·ami z aplikovanej matematiky, fyziky, náuky o dreve a ostatných materiálov pouzívaných pri výrobe a konstruovaní drevárskych výrobkov, v teórii projektovania a teoreticko-experimentálne zdôvodnenej konstrukènej tvorbe nábytku, drevených stavebných konstrukcií a ostatných drevárskych výrobkov, vrátane dimenzovania a fyzikálnej analýzy. Ïalej je profilovaný znalos·ami o zákonitostiach vz·ahu medzi struktúrou, mechanickými a fyzikálnymi vlastnos·ami dreva a jeho spracovaním na jednej strane a technickými vlastnos·ami drevárskych výrobkov a stavebných konstrukcií na druhej strane so zoh¾adnením specifík dreva ako konstrukèného materiálu v procese ich projektovania a konstruovania, o vedeckých metódach plánovania experimentov a statistického vyhodnocovania experimentálnych výsledkov. Ïalej je profilovaný v problematike výskumu a projektovania procesov intenzifikujúcich, zefektívòujúcich a skvalitòujúcich výrobu výrobkov z dreva. tvorby nábytku, drevených stavebných konstrukcií a ostatných drevárskych výrobkov. Uplatnenie absolventa: Absolventi tohto programu môzu nájs· uplatnenie v drevárstve, v stavebníctve a iných odboroch a to predovsetkým vo výskumno-vývojových organizáciách a výchovno-vzdelávacích institúciách pri samostatnom riesení zlozitých výskumných úloh, alebo pri nároèných konstrukèných a technologických projektoch. Uplatnia sa aj ako vysokoskolskí uèitelia. Garant SP: prof. Ing. Jozef Stefko, CSc.

8.3.1 OCHRANA OSÔB A MAJETKU Protipoziarna ochrana a bezpeènos·

Profil absolventa: Cie¾om studijného programu je poskytnutie úplného vysokoskolského vzdelávania III. (doktorandského) stupòa. Absolvent musí ovláda· metódy výskumu a riadenia. Absolvent tretieho stupòa vysokoskolského stúdia v studijnom odbore Ochrana osôb a majetku získa poznatky na samostatnú vedeckú a tvorivú èinnos· v oblasti bezpeènosti a bezpeènostných systémov. Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a je schopný formulova· vedecký problém a prezentova· výsledky výskumu. V studijnej èasti sa predpokladá zvládnutie disciplín z oblasti protipoziarnej ochrany a problematiky hasièských a záchranných sluzieb. Vo vedeckej èasti musí zvládnu· zásady vedeckej práce, aplikáciu a overovanie výsledkov výskumu a vedecké formulovanie problému, prezentáciu výsledkov a musí zvládnu· rozvíjanie studijného odboru a zanecha· tak prínos pre vedu a prax. Uplatnenie absolventa: Absolvent sa uplatní na národnej i medzinárodnej úrovni v odborných a manazérskych funkciách v hasièských a záchranných sluzbách ako aj sluzbách iných bezpeènostných systémov. Uplatní sa nielen v praxi, ale aj pre pôsobenie vo sfére vzdelávania, vedy a výskumu, certifikácie a projekcie, a ako vysokoskolskí uèitelia. Garant SP: prof. RNDr. Frantisek Kaèík, PhD.

21

9. 533 4502 900 DEKANÁT DREVÁRSKEJ FAKULTY

Ing. Alena Macoszková Tajomník fakulty : tel. +421-45-5330 596, 5206 342 bl. A/pr./A 001 b Ing. Jana Simková Referent pre administratívno-správnu agendu: tel. +421-45-5330 596, 5206 341 bl. A/pr./A 001 a

Zvolen, T.G.Masaryka 2117/24, PSÈ 960 53

Referát studijný: Referent pre denné stúdium: tel. +421-45-5206 344 bl. A/pr./A 004 Referent pre externé stúdium: tel. +421-45-5206 595 bl. A/pr./A 012

Ing. ¼ubica Slas·anová Jana Muráòová

Ing. Miriam Polaèeková

Veronika Pántiková Referent pre sociálnu a stipendijnú agendu, referent pre prijímacie konanie: tel. +421-45-5206 345 bl. A/pr./A 002

Referát vedeckovýskumný: Referent pre vedu a výskum: tel. +421-45-5206 343 bl. A/pr./A 003

Ing. Jana Súriková

22

10.

KATEDRY DREVÁRSKEJ FAKULTY

1)

Katedra náuky o dreve KND Katedra obrábania dreva KOD Katedra mechanickej technológie dreva KMTD Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov KDNDV Katedra nábytku a drevárskych výrobkov KNDV Katedra podnikového hospodárstva KPH Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva KMOSL Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie KMDG Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky KFEAM Katedra protipoziarnej ochrany KPO Katedra chémie a chemických technológií KCHCHT

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

23

533 4502 100 KATEDRA NÁUKY O DREVE Zvolen, T. G. Masaryka 2117/24, PSÈ 960 53 prof. RNDr. Marián Babiak, PhD. Vedúci katedry: tel. +421-45-5206 350 bl. B/II/204 e-mail: [email protected]

Tajomníèka katedry:

Ing. Miroslava Masaryková, PhD. e-mail: [email protected] Ing. Vladimír Raèko, PhD. e-mail: [email protected] Dr.h.c. prof. RNDr. Marian Babiak, PhD. prof. Ing. Igor Èunderlík, CSc. prof. Ing. Ján Dubovský, CSc. prof. Ing. Jozef Kúdela, CSc. Ing. Richard Hrèka, PhD. Ing. Miroslava Masaryková, PhD. Jana Chrenková Ing. Peter Kornos Antónia Malenká Miroslav Mamoò Ján Pivoluska prof. Ing. Stanislav Kurjatko, DrSc. Ing. Rastislav Lagaòa, PhD Ing. O¾ga Misíková, PhD. Ing. Vladimír Raèko, PhD. Ing. Mária Puskárová Ing. Ivica Sucháòová Ing. Marek Resetka Ing. Marek Kunstár

Tajomník pre výskum:

Uèitelia:

THZ:

Pracovníci VÚD:

Denní doktorandi:

Externí doktorandi:

24

533 4502 110 KATEDRA OBRÁBANIA DREVA Zvolen, T. G. Masaryka 2117/24, PSÈ 960 53 Vedúci katedry: prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD. Tel. +421-45-5206 365 Bl. B/IV/440 e-mail: [email protected] Ing. Adrián Banski, PhD. e-mail: [email protected] prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD. prof. Ing. Mikulás Siklienka, PhD. doc. Ing. Stefan Barcík, PhD. ­ externý zamestnanec Ing. Adrián Banski, PhD. Ing. Richard Kminiak, PhD. Marianna Valachová THZ: Pracovníci VÚD: Ing. Ján Sustek Silvia Nemcová

Tajomník katedry:

Uèitelia:

Denní doktorandi:

Ing. Eva Adamcová Ing.Monika Kvietková Ing.Michal Malis Ing.Matej Molitor Ing.Mykola Zoliak

Externí doktorandi:

Ing. Vladimír Hecl Ing. Slavomír Valach

25

5334502 100 KATEDRA MECHANICKEJ TECHNOLÓGIE DREVA Zvolen, T. G. Masaryka 2117/24, PSÈ 960 53 Vedúci katedry: doc. Ing. Ivan Klement, CSc. Tel. +421-45-5206 373 Bl. A/VI/601 e-mail: [email protected] Ing. Peter Verèimák, CSc. e-mail: [email protected]

Zástupca vedúceho katedry:

Tajomník katedry:

Ing. Ján Izdinský, PhD. e-mail: izdinský@vsld.tuzvo.sk

Uèitelia:

prof. Ing. Ladislav Reinprecht, CSc. doc. Ing. Juraj Detvaj, CSc. doc. Ing. Ivan Klement, CSc. doc. Ing. Roman Réh, CSc. Ing. Igor Balkovský, PhD. Ing. Peter Verèimák, CSc. Ing. Ján Izdinský, PhD. Ing. Elena Bobeková, PhD. Ing. Zuzana Vidholdová, PhD. (MD) Anna Bieliková Janetta Kapustová Anna Mlynáriková Ing. Milos Pánek, PhD. Ing. Stanislav Kosúth, PhD. Ing. Pavol Smilek Ing. Ján Vrtielka Ing. Monika Terebesyová Ing. Laura Kme·ová Ing. Jaroslav Hrivòák Ing. Lenka Stípalová Ing. Matej Kivader Ing. Miroslav Holý

THZ:

Pracovníci VÚD:

Denní doktorandi:

26

533 4502 140 KATEDRA DIZAJNU NÁBYTKU A DREVÁRSKYCH VÝROBKOV Zvolen, Studentská 17, PSÈ 960 53

Vedúci katedry:

akad. soch. René Baïura tel: +421-45-5206 398 +421-45-5206 396 Internát ¼. Stúra, D blok, 3. posch. e-mail: [email protected] [email protected] doc. Mgr. art. Marián Ihring, ArtD. e-mail: [email protected] Mgr. Elena Farkasová e-mail: [email protected] prof. Ing. Stefan Schneider, PhD. prof. Ing. Juraj Veselovský, CSc. doc. PaedDr. Peter Kozusko, ArtD. doc. Mgr. art. Marian Ihring, ArtD. Ing. Miroslav Chovan, ArtD. Ing. Roman Nôta, PhD. Mgr. art. Katarína Boborová, ArtD. Ing. Anton Stolár, ArtD. akad. soch. René Baïura Mgr. Elena Farkasová Ing. arch. Martin Somora, M.Arch. Ing. arch. Jaroslav Matusèák Ing. Iveta Melicherèíková Ing. Zuzana Tonèíková prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, CSc.

Zástupca vedúceho katedry:

Tajomník katedry:

Uèitelia:

Externí uèitelia: Mgr. Miroslava Hornická Pracovník realizaènej èasti: Ján Sustek Technik: Sekretariát a THZ: Iveta Sièáková tel.: +421-45-5206 396 e-mail: [email protected] Ing. arch. Silvia Husárová Ing. Rudolf Szabó

Externí doktorandi:

27

533 4502 150 KATEDRA NÁBYTKU A DREVÁRSKYCH VÝROBKOV Zvolen, T. G. Masaryka 2117/24, PSÈ 960 53 Vedúci katedry: doc. Ing. Pavol Josèák, CSc. Tel. +421-45-5206 401 Bl. B/VI/623 e-mail: [email protected] doc. Ing. Juraj Dudas, PhD. e-mail: [email protected] Ing. Stanislav Jochim, PhD. e-mail: [email protected] doc. Ing. Alena Rohanová, PhD. e-mail: [email protected]

Zástupca vedúceho katedry:

Tajomník katedry:

Tajomníèka pre výskum:

Oddelenie nábytku: doc. Ing. Pavol Josèák, CSc. Vedúci oddelenia: Uèitelia: prof. Ing. Ján Zemiar, PhD. doc. Ing. Juraj Dudas, PhD. doc. Ing. Vojtìch Navrátil, PhD. Ing. Jozef Gáborík, CSc. Ing. Milan Gaff, PhD. Ing. Nadezda Langová, PhD. Ján Urda THZ:

Oddelenie drevených stavebných konstrukcií: prof. Ing. Jozef Stefko, CSc. Vedúci oddelenia: Uèitelia: Ing. Stanislav Jochim, PhD. Ing. Dominika Búryová Ing. Roman Soyka, PhD. doc. Ing. Alena Rohanová, PhD. Ing. Pavol Sedlák, PhD. Marta Gondová THP:

Pracovníci VÚD:

Oddelenie lepidiel: doc. Ing. Ján Sedliaèik, PhD. Vedúci oddelenia: Ing. Mária Smidriaková Pracovníci VÚD: Zdenka Janèiarová THZ:

Oddelenie povrchovej úpravy: Ing. Gabriela Slabejová, PhD. Vedúca oddelenia:

28

Anna Vilhanová Pracovníci VÚD: Ing. Ivana Ve¾ká Ing. Ján Chalmovský Ing. Stanislav Katin Ing. Jozef Kulík Ing. Stefan Macel Ing. Tomás Novák Ing. Erika Nunez Ing. Martin Palko Ing. Petra Sedileková Ing. Zuzana Frièová Ing. Dominika Búryová Ing. Slavomír Makovínyi Ing. Martin Múèka Ing. Dusan Pisár Ing. Mária Smidriaková Ing. Pavol Antal Ing. Martin Denesi

Denní doktorandi:

Externí doktorandi:

29

533 4502 160 KATEDRA PODNIKOVÉHO HOSPODÁRSTVA Zvolen, T. G. Masaryka 2117/24, PSÈ 960 53 Vedúci katedry: prof. Ing. Anna Satanová, CSc. Tel: +421-45-5206 428 Bl. A/V/514 e-mail: [email protected] Ing. Marianna Sedliaèiková, PhD. e-mail: [email protected] Ing. ¼ubica Simanová e-mail: [email protected]

Zástupca vedúceho katedry

Tajomník katedry:

Uèitelia:

prof. Ing. Anna Satanová, CSc. doc. Ing. Josef Drábek, CSc. doc. Ing. Viera Galajdová, CSc. doc. Ing. Milos Hitka, PhD. doc. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. doc. Ing. Jaroslav Rasner, CSc. Ing. Patrik Aláè, PhD. Ing. Vojtech Demoè, CSc. Ing. Mária Kotlínová, PhD. Ing. Pavol Gejdos, PhD. Ing. Marek Potkány, PhD. Ing. Mariana Sedliaèiková, PhD. Ing. Andrea Sujová, PhD. Ing. Ivan Volèko Ing. Martina Merková,PhD.

Ing. ¼ubica Simanová Pracovníci VÚD: Dana Piláriková THZ: Interní doktorandi: Ing. Alexandra Hajduková Ing. Katarína Hanáèeková Ing. Lucia Krajèírová Ing. Lenka Stípalová

Externí doktorandi:

Ing. Daniela Dvorsèáková Ing. Vladimír Ïuriak Ing. Dusana Mihóková Ing. Katarína Nièová Ing. Peter Petrus Ing. Soòa Repáòová Ing. Zuzana Tomásová Ing. ¼ubica Simanová

30

533 4502 170 KATEDRA MARKETINGU, OBCHODU A SVETOVÉHO LESNÍCTVA Zvolen, T. G. Masaryka 2117/24, PSÈ 960 53 Vedúci katedry: prof. h. c. prof. Ing. Mikulás Supín, CSc. Tel. +421-45-5206 440 Bl. A/VII/717 e-mail: [email protected] doc. Ing. Alena Kusá, PhD. e-mail: [email protected] doc. Ing. Hubert Palus, PhD. e-mail: [email protected] prof. h. c. prof. Ing. Mikulás Supín, CSc. doc. Ing. Eva Drlièková, PhD. doc. Ing. Alena Kusá, PhD. doc. Ing. Hubert Palus, PhD. doc. Ing. Anna Zausková, PhD. Ing. Ján Parobek, PhD. Ing. Vladislav Kaputa, PhD Ing. Hana Ma·ová, PhD. JUDr. Anna Dovèíková Ing. Ján Dvoøáèek, PhD. Ing. Erika Louèanová, PhD. Ing. Miram Olsiaková, PhD. Mgr. Alexandra Weberová THZ:

Tajomníèka katedry:

Tajomník pre výskum:

Uèitelia:

Pracovníci VÚD:

31

533 4502 180 KATEDRA MATEMATIKY A DESKRIPTÍVNEJ GEOMETRIE Zvolen, T. G. Masaryka 2117/24, PSÈ 960 53 Vedúci katedry: doc. RNDr. Milan Matejdes, CSc. Tel. +421-45-5206 449 Bl A/I/103 e-mail: [email protected] RNDr. Andrej Jankech, PhD. e-mail: [email protected] RNDr.Ondrej Vacek, PhD. e-mail: [email protected] RNDr. Katarína Makovínyiová, PhD. e-mail: [email protected] doc. RNDr. Milan Matejdes, CSc. Mgr. Jarmila Schmidtová, PhD. Mgr. Ján Baksa, PhD. RNDr. Ondrej Vacek, PhD. RNDr. Marta Baksová,PhD. RNDr. Andrej Jankech, PhD. RNDr. Tatiana Hýrosová ,PhD. RNDr. Katarína Makovínyiová,PhD. RNDr. Vladimír Vacek Mgr. Bozena Koreòová, ArtD. Ing. Denisa Lizoòová, ArtD.

Zástupca vedúceho katedry:

Tajomník katedry:

Tajomníèka pre výskum:

Uèitelia:

Emília Ivanièová THZ:

32

533 4502 190 KATEDRA FYZIKY, ELEKTROTECHNIKY A APLIKOVANEJ MECHANIKY Zvolen, T. G. Masaryka 2117/24, PSÈ 960 53 Vedúca katedry: doc. RNDr. Milada Gajtanska, CSc. Tel. +421-45-5206 460 Bl. B/V/514 e-mail: [email protected] doc. RNDr. Vladimír Bahýl, CSc. e-mail: [email protected] Ing. Ivan Kubovský, PhD. e-mail: [email protected] Ing. Rastislav Igaz, PhD. e-mail: [email protected]

Zástupca vedúceho katedry:

Tajomník katedry:

Tajomník pre výskum:

Oddelenie fyziky: Uèitelia: doc. RNDr. Vladimír Bahýl, CSc. doc. RNDr. Anna Danihelová, PhD. doc. RNDr. Milada Gajtanska, CSc. PaedDr. ¼ubos Kristák, PhD. Mgr. Miroslav Nìmec, PhD.

Oddelenie aplikovanej mechaniky: Ing. Rastislav Igaz, PhD. Uèitelia: Oddelenie elektrotechniky: Ing. Ivan Kubovský, PhD. Uèitelia: THZ: Ing. Marcela Rusková Bc.Martin Pastieroviè Ing. Martin Èulík, PhD. Ing. Pavel Husa Ing. Igor Babiak Ing. Peter Kièák Ing. Michal Jelinek Mgr.Katarína Tuhárska

Pracovníci VÚD:

Denní doktorandi:

Externí doktorandi:

33

533 4502 230 KATEDRA PROTIPOZIARNE OCHRANY Zvolen, T. G. Masaryka 2117/24, PSÈ 960 53 Vedúci katedry: PaedDr. Peter Polakoviè, PhD. Tel. +421-45-5206 180 e-mail: [email protected]

Zástupca vedúceho katedry: Ing. Martin Zachar, PhD. e-mail:[email protected] Ing. Andrea Majlingová, PhD. e-mail: [email protected] prof. Ing. Anton Osvald, CSc. doc. RNDr. Danica Kaèíková, PhD. doc. RNDr. Iveta Marková, PhD. PaedDr. Peter Polakoviè, PhD. Ing. Mgr. Ivan Chromek, PhD. Ing. Andrea Majlingová, PhD. Ing. Iveta Mitterová, PhD. Ing. Eva Mraèková, PhD. Ing. ¼udmila Tereòová, PhD. Danica Hanáková Danka ¼uptáková Zuzana Volková Ing. Emília Orémusová, PhD. Ing. Martin Zachar, PhD. Ing. Zuzana Lubinszká, PhD. Ing. Stefánia Raniaková Ing. Peter Rantuch Ing. Marek Smigura Ing. Ján Stofira Ing.Katarína Dúbravská Ing. Rudolf Adamièka Ing. Frantisek Bartko Ing. Jozef Blosèièák Ing. Juraj Fabian Ing. Marián Füri Ing. Samuel Hlubeò Ing. Zuzana Horvátová Ing. Peter Ivan Ing. Vladimír Knápek Ing. Peter Kosík Ing. Jozef Lauko Ing. Milan Marcinek Ing. Jozef Nemec Ing. Zuzana Pesatová Ing. Erik Piater Ing. Frantisek Salenka Ing. Bozena Sliacka Judr. Marián Smida Ing. Peter Súdik Ing. Petr Tanczos JUDr. Elena Vavrová

Tajomník katedry:

Tajomníèka pre výskum:

Uèitelia:

THZ:

Pracovníci VÚD:

Denní doktorandi:

Externí doktorandi:

34

334502120 KATEDRA CHÉMIE A CHEMICKÝCH TECHNOLÓGIÍ Zvolen, T. G. Masaryka 2117/24, PSÈ 960 53 doc. RNDr. Marta Laurová, PhD. Vedúci katedry: Tel. +421-45-5206 534 e-mail: [email protected]

Zástupca vedúceho katedry:

doc. Ing. Anton Geffert, CSc. e-mail: [email protected] Mgr.Viera Kuèerová, PhD. e-mail: [email protected] Ing.Eva Výbohová, PhD. e-mail: [email protected]

Tajomníèka katedry:

Tajomníèka pre výskum:

Oddelenie teoretickej a aplikovanej chémie: Uèitelia: prof. RNDr. Frantisek Kaèík, PhD. doc.RNDr. Marta Laurová, PhD. Ing. Veronika Ve¾ková, PhD. Ing. Tatiana Bubeníková, PhD. ( MD) Mgr. Viera Kuèerová, PhD.

Oddelenie chemického spracovania dreva: Uèitelia: doc. Ing. Anton Geffert, CSc. Ing. Jarmila Geffertová, PhD. Ing. Iveta Èabalová, PhD. Mária ¼uptáková ¼udmila Purdeková Anna Turóciová Dana Veselá

THZ:

Pracovníci VÚD:

Ing. Eva Výbohová, PhD. Ing. Jozef Sivák Alena Schieberová Ing. Anna Briskárová Ing. Lenka Halajová Ing. Eva Látková Ing. Michaela Mojzisková Ing. Zuzana Rázgová Ing. Jozef Sivák

Denní doktorandi:

Externí doktorandi:

35

11. ORGANIZÁCIA STÚDIA V AKADEMICKOM ROKU 2011/2012

11.1 ZOZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÝCH PROGRAMOV

Por. èíslo

STUDIJNÝ ODBOR Studijný program

Dåzka stúdia v rokoch denné externé stúdium stúdium

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

I. stupeò stúdia 5.2.42 DREVÁRSTVO Konstrukcia drevených stavieb a nábytku Konstrukcia drevených stavieb a nábytku ­ Volynì Výroba nábytku Drevárske technológie Manazment drevárskej a nábytkárskej výroby Prevádzka strojov a zariadení 8.3.1. OCHRANA OSÔB A MAJETKU Ochrana osôb a majetku pred poziarom 3.3.16 EKONOMIKA A MANAZMENT PODNIKU Podnikový manazment v drevospracujúcom priemysle 2.2.6 DIZAJN Interiérový dizajn Dizajn nábytku II. stupeò stúdia 5.2.42 DREVÁRSTVO Konstrukcia drevárskych výrobkov Nábytok a výrobky z dreva Drevárske inzinierstvo Technika pre spracovanie dreva Materiálové inzinierstvo Technológie spracovania biomasy 8.3.1. OCHRANA OSÔB A MAJETKU Hasièské a záchranárske sluzby Technická bezpeènos· osôb a majetku 3.3.16 EKONOMIKA A MANAZMENT PODNIKU Podnikový manazment v drevospracujúcom priemysle 2.2.6 DIZAJN Dizajn nábytku

3 3 3 4 3 3 3 3

3 4 3 3 4 3 3 3 3

4 4

-

2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2

2

2

2

36

11.2 ÈASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2011/12 I. A II. STUPÒA STÚDIA 01.09.2011 05.09.-14.09.2011 26.09.-18.12.2011 19.12.-23.12.2011 24.12.-01.014.2012 02.01.-05.02.2012 06.02.-06.05.2012 07.05.-17.06.2012 18.06.-31.08.2012 06.02.-30.03.2012 06.02.-30.03.2012 02.04.-11.05.2012 02.04.-11.05.2012 Zaèiatok akademického roka 2010/11 Zápis 1.-5. roèníka Zimný semester Studijné vo¾no ZS Zimné prázdniny Studijné vo¾no ZS Letný semester vrátane 1 týzdòa HC /1. a 2. roèník Bc./ Studijné vo¾no po LS /1. a 2. roèník Bc./ Letné prázdniny ­ praxe Letný semester pre 3. a 4. roèník Bc. Letný semester pre 2.roèník Ing. Studijné vo¾no pre 3. roèník Bc. Studijné vo¾no pre 2. roèník Ing.

12 týzdòov 1 týzdeò 2 týzdne 5 týzdòov 13 týzdòov 6 týzdòov 11 týzdòov 8 týzdòov 8 týzdòov 6 týzdne 6 týzdne

Ostatné termíny do 30.11.2011 30.01.-02.02.2012 do 10.02.2012 16.04.-20.04.2012 máj 2012 do 04.05.2012 do 25.05.2012 28.05-01.06.2012 18.-22.06.2012 14.-15.06.2012 09.-10.07.2012 21.-22.06.2012 30.-31.07.2012

Vypísanie tém diplomových prác pre studentov 1. roèníka II. stupòa stúdia Prijímacie skúsky ­ I. stupeò stúdia - studijný odbor Dizajn Vypísanie tém bakalárskych prác pre studentov 2. roèníka I. stupòa stúdia Hlavné cvièenia Fakultné kolo SVOÈ Odovzdanie Ing. prác Odovzdanie Bc. prác Státne závereèné skúsky a obhajoba DP Státne závereèné skúsky a obhajoba BP Slávnostná promócia /Ing./ Slávnostná promócia /Bc./ Výberové konanie pre I. stupeò stúdia Výberové konanie pre II. stupeò stúdia

11.3. ÈASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2011/2012 III. STUPÒA STÚDIA (DOKTORANDSKÉHO STÚDIA) 01.09.2011 02.09.2011 05.09.2011 06. - 07.09.2011 10. ­ 14.10. 2011 27. ­ 31. 12.2011 10. ­ 13.04.2012 14. ­ 18.05.2012 15. ­ 31.08.2012 31.08.2012 Zaèiatok akademického roka Zápis novoprijatých doktorandov do prvého roèníka Zápis do vyssích roèníkov ­ denní doktorandi Zápis do vyssích roèníkov ­ externí doktorandi Státne dizertaèné skúsky doktorandov, ktorí odovzdali písomné práce do troch rokov od prijatia (externisti) Povinné studijné vo¾no (tzv. dovolenka) Státne dizertaèné skúsky doktorandov, ktorí odovzdali písomné práce do 18 mesiacov od prijatia (denní) Obhajoby dizertaèných prác Koniec akademického roka

Ostatné termíny: do 16.09.2011 Odovzdanie individuálnych studijných plánov novoprijatých doktorandov do 23.09.2011 Nahratie ISP do UISu do 17.02.2012 Vypísanie tém dizertaèných prác prijímacie konanie III. stupòa pre nasledujúci akademický rok 29.02.2012 Prihlásenie sa na státnu dizertaènú prácu a odovzdanie písomných prác k dizertaènej skúske (denní ­ 2. roèník)*) do 31.05.2012 Prihlásenie sa na obhajobu dizertaènej práce a odovzdanie dizertaèných prác (denní ­ 3. roèník a externí ­ 5. roèník)**) 14. ­ 15.06.2012 Slávnostná promócia 02. ­ 03.07.2012 Prijímacie konanie na III. stupeò stúdia do 31.08.2012 Odovzdanie roèného hodnotenia doktorandov skolite¾mi *) Prihlásenie sa na státnu dizertaènú skúsku: 37

-

prihláska na dizertaènú skúsku (www.tuzvo.sk , drevárska fakulta, stúdium, organizácia a formy stúdia) , podpísaná skolite¾om s návrhom recenzenta písomná práca k dizertaènej skúske v tlaèenej forme 3x vykonané vsetky skúsky vrátane jazykovej

**) Prihlásenie sa na obhajobu dizertaènej práce: ziados· o obhajobu dz. práce (www.tuzvo.sk , drevárska fakulta, stúdium, organizácia a formy stúdia), podpísaná skolite¾om s návrhom oponentov dizertaèná práca v tvrdej väzbe napísaná v zmysle Organizaènej smernice TU vo Zvolene è. 2/20104x (súèas·ou práce je zadanie vytlaèené z UISu a podpísané skolite¾om) autoreferát min 20 kusov v zmysle studijného poriadku práca vo formáte .pdf, vlozená do UISu, aby mohla prebehnú· kontrola originality posudok skolite¾a ­ vlozený do UISu zivotopis 2x súpis publikaènej, pedagogickej a inej tvorivej èinnosti ­ 2x podpísaná licenèná zmluva -2x

38

11.4 POSTUPOVÝ K¼ÚÈ: PRE I. STUPEÒ STÚDIA Termín

Podmienka

Význam Postup do 2. a 3. roèníka stúdia Moznos· poziada· dekana fakulty o opakovanie roèníka Ukonèenie stúdia Povolenie obhajoby BP a vykonania státnych skúsok Získanie titulu bakalár ,,Bc."

Deò zápisu do: - 2. roèníka -zisk minimálne 52 kreditov zo 60 - 3.roèníka -zisk minimálne 52 kreditov zo 60 -zisk minimálne 32 kreditov

zisk menej ako 32 kreditov zapísaných v ROSP Obhajoba BP -získanie 180 kreditov a státne skúsky -absolvovanie predpísaných P, PV bakal. stúdia predmetov v príslusných studijných programoch Úspesná obhajoba bakalárskej práce a Promócie vykonanie státnych skúsok bakalárskeho stúdia

PRE II. STUPEÒ STÚDIA Termín

Podmienka

Význam Postup do 2. roèníka stúdia Moznos· poziada· dekana fakulty o opakovanie roèníka Ukonèenie stúdia Povolenie obhajoby DP a vykonania státnych skúsok Získanie titulu inzinier,,Ing."

Deò zápisu do: - 2. roèníka zisk minimálne 52 kreditov zo 60 zisk minimálne 32 kreditov zo zapísaných 60 kreditov v ROSP

zisk menej ako 32 kreditov zapísaných v ROSP Obhajoba DP získanie predpísaného poètu kreditov 120, absola státne skúsky vovanie P, PV predmetov ing. stúdia v príslusných studijných programoch

Promócie

Úspesná obhajoba diplomovej práce a vykonanie státnych skúsok inzinierskeho stúdia

PRE III. STUPEÒ STÚDIA Termín Deò zápisu do: 2. roèníka Deò zápisu do: 3. roèníka

Podmienka

Význam Postup do 2. roèníka stúdia Postup do 3. roèníka stúdia Postup do 4. roèníka Povolenie obhajoby Získanie titulu philosophiae doctor ,,PhD."

zisk minimálne 45 kreditov ­ denní zisk minimálne 25 kreditov ­ externí zisk minimálne 52 kreditov - denní + vykonaná státna dizertaèná skúska zisk minimálne 30 kreditov - externí minimálne odovzdaná písomná práca k dizertaènej skúske, prípadne vykonaná dizertaèná skúska získanie predpísaného poètu kreditov 150, absolvovanie studijného a vedeckého programu Úspesná obhajoba dizertaènej práce

Deò zápisu do: 4. roèníka ­ iba externí Obhajoba DzP Udelenie PhD.

39

11.5 ZOZNAM POUZITÝCH SKRATIEK ZS LS ROSP PP PV VP P C A sk z CJ BP OTV D E FU Zimný semester Letný semester Roèný studijný plán Povinný predmet Povinne volite¾ný Výberová predmet Prednáska Cvièenie Ateliér Skúska Zápoèet Cudzí jazyk Bakalárska práca Osobitná telesná výchova Denné stúdium Externé stúdium Forma ukonèenia

11.6 CUDZÍ JAZYK, TELESNÁ VÝCHOVA

Systém stúdia cudzích odborných jazykov na Technickej univerzite je zverejnený na webovej stránke Ústavu cudzích jazykov Technickej univerzity vo Zvolene. Sportové aktivity nájdete na webovej stránke Ústavu telesnej výchovy a sportu Technickej univerzity vo Zvolene.

40

11.7 I. STUPEÒ STÚDIA ­ Bc.

DREVÁRSTVO

41

Systém výuèby predmetu Cudzí jazyk v akademickom roku 2011/12 v odbore: Drevárstvo

Studenti II. roèníka vsetkých studijných programov v odbore Drevárstvo (okrem.st.programu MDNV) si zapisujú pod¾a schválených studijných programov povinne volite¾ný predmet: Kód JAGOS_B JNGOS_B JRGOS_B JFGOS_B Názov predmetu Roèník II. II. II. II. semester ZS ZS ZS ZS DS/ES 0-2/0-8 0-2/0-8 0-2/0-8 0-2/0-8 Ukonèenie z z z z Kredity 2 2 2 2

Jazyk anglický ­ gramatika odborného stýlu Jazyk nemecký ­ gramatika odborného stýlu Jazyk ruský ­ odborného stýlu gramatika

Jazyk francúzsky ­ gramatika odborného stýlu

Studenti II. roèníka vsetkých studijných programov v odbore Drevárstvo (okrem.st.programu MDNV) si zapisujú po absolvovaní predmetu Gramatika odborného stýlu v AJ/NJ/FJ/RJ pod¾a schválených studijných programov ako povinne volite¾ný predmet: kód Názov predmetu Roèník II. II. II. II. semester LS LS LS LS DS/ES 0-2/0-8 0-2/0-8 0-2/0-8 0-2/0-8 Ukonèenie sk sk sk sk Kredity 3* 3* 3* 3*

JAOK_BD

JNOK_BD JROK_BD JFOK_BD

Jazyk anglický ­ odborná komunikácia Jazyk nemecký ­ odborná komunikácia Jazyk ruský ­ odborná komunikácia Jazyk francúzsky ­ odborná komunikácia

*Studenti sú povinní absolvova· do ukonèenia bakalárskeho stupòa stúdia skúsku z predmetu ,,Odborná komunikácia v AJ/NJ/FJ/RJ".

- ani jeden z ponúkaných predmetov nie je urèený pre úroveò A1/A2 ­ zaèiatoèníkov

42

Studijný odbor: D R E V Á R S T V O / 5 . 2 . 4 2 / Studijný program: Konstrukcia drevených stavieb a nábytku (DS, ES) garant: doc. Ing. Pavol Josèák, PhD.

1. roèník Kód Predmet

Kredity

Gestorská katedra Garant

Zimný semester P-C (h) HC D/E (dni)

FU

Letný semester P-C (h) HC D/E (dni)

FU

POVINNÉ PREDMETY

MATDR CHEMI STDRE TEZOB DEGEO VLDRE FYZIK ZOBDR

56

Matematika Chémia

Struktúra dreva Technické zobrazovanie Deskriptívna geometria Vlastnosti dreva Fyzika Základy obrábania dreva Projektovanie v CAD

)

PRCAD

KMDG doc. Matejdes KCHCHT prof. Kaèík KND prof. Èunderlík KNDV Ing. Gáborík KMDG RNDr. Baksová KND prof. Kúdela KFEAM doc. Gajtanska KOD prof. Siklienka KNDV prof. Stefko KNDV prof. Stefko KMOSL JUDr. Dovèíková KMDG RNDr. V.Vacek KDNDV prof. Schneider

7 7 7 5 4 7 7 7 5

3-2/12-8 3-2/12-8 2-2/8-8 1-2/4-8 2-2/8-8

sk sk sk sk sk 3-2/12-8 3-2/12-8 2-2/8-8 1-2/4-8 sk sk sk sk

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY1

KONZA

Konstrukcie zastresenia Podnikate¾ské právo

4 4

2-2/8-8 2-0/8-0

sk sk

POPRA

ZAKPS

ERGNA

Základy pravdepodobnosti a statistiky Ergonómia nábytku

)

4

2-2/8-8

sk

4

2-2/8-8

sk

VÝBEROVÉ PREDMETY2

1) 2)

student je povinný vybra· si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet, aby mohol pokraèova· v stúdiu v ïalsom roèníku pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom studijného programu

43

2. roèník Kód Predmet

Kredity

Gestorská katedra garant

Zimný semester P-C (h) HC D/E (dni)

FU

Letný semester P-C (h) HC D/E (dni)

FU

POVINNÉ PREDMETY

TPSDR

46

SZPSD MECHD KDMAT LLDRE KOMDM EKOPO STSTV KONEM

Technológia prvostupòového spracovania dreva Stroje a zariadenia pre spracovanie dreva Mechanika Konstrukèné drevné materiály Lepidlá a lepenie dreva Kompozitné drevné materiály Ekonomika podniku Stavebnostolárske výrobky Konstrukèné nedrevné materiály

)

KMTD doc. Klement KOD prof.Siklienka KMS doc. Bodnár KNDV doc. Dudas KNDV doc. Sedliaèik KMTD doc.Réh KPH doc. Drábek KNDV Ing.Jochim KNDV prof. Stefko KFEAM Ing. Igaz KNDV doc. Josèák KNDV Ing. Soyka KNDV doc. Josèák

6

2-2/8-8

sk

1

6 6 3 6 6 6 4 3

2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8

sk sk sk 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 2-1/8-4

1

sk

1

sk sk

1

sk sk

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY1

STFYZ NAKOS DIDRK NABKO

Stavebná fyzika Nábytkové konstrukèné spoje Dimenzovanie drevených konstrukcii Nábytkové kovanie

)

4 6 4 6

2-2/8-8 2-2/8-8

sk sk 2-2/8-8 2-1/8-8

1

sk sk

VÝBEROVÉ PREDMETY2

1) 2)

student je povinný vybra· si z uvedených predmetov minimálne 2 predmety , aby mohol pokraèova· v stúdiu v ïalsom roèníku pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom studijného programu

Hlavné cvièenia prebiehajú poèas letného semestra.

44

3. roèník Kód Predmet

Kredity

Gestorská katedra garant

Zimný semester P-C (h) HC D/E (dni)

FU

Letný semester P-C (h) HC D/E (dni)

FU

POVINNÉ PREDMETY

KONNA

47

Konstrukcia nábytku Technológia druhostupòového spracovania dreva Základy marketingu Základy environmentalistiky a environmentálneho inzinierstva Konstrukèný ateliér Drevené stavebné konstrukcie Ochrana dreva Bakalárska práca

)

TDSDR

KNDV doc. Josèák KNDV prof. Zemiar KMOSL doc. Kusá KEI-FEE prof.Ladomerský KNDV prof. Stefko KNDV prof. Stefko KMTD prof. Reinprecht KNDV vedúci BP KOD prof. Dzurenda KNDV doc. Navrátil KNDV doc. Josèák KNDV prof. Stefko

6 6

2-2/8-8 2-2/8-8

1 1

sk sk

ZAKMR

6 4

2-2/8-8 2-1/8-4

sk sk

ZEEIN

KONAT DRSTK OCHDR BAKPR

3 6 6 10

0-4/0-8

1 1

sk 2-2/6-6 2-2/6-6 0-8/0-24 sk sk z

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY1

TEZAB MAKOC MESKN

KSZBO

Technické zariadenia budov Materiály a konstrukcie èalúnenia Mechanické skúsky nábytku Konstrukèné systémy zelezobetónové a oce¾ové

)

4 4 6 4

2-2/8-8 2-2/6-6 2-2/8-8

1

sk sk sk 2-2/6-6 sk

VÝBEROVÉ PREDMETY2

1) 2)

student je povinný vybra· si z uvedených predmetov minimálne 2 predmety , aby splnil podmienky pre ukonèenie stúdia pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom studijného programu

45

Studijný odbor: D R E V Á R S T V O / 5 . 2 . 4 2 / Studijný program: Výroba nábytku garant: doc. Ing. Vojtìch Navrátil, PhD. 1. roèník Kód Predmet

Kredity

Gestorská katedra garant

Zimný semester P-C (h) HC D/E (dni) 3-2/12-8 3-2/12-8 2-2/8-8 1-2/4-8 2-1/8-4

FU sk sk sk sk sk

Letný semester P-C (h) HC D/E (dni)

FU

POVINNÉ PREDMETY Matematika

KMDG MATDR doc. Matejdes Chémia KCHCHT CHEMI prof. Kaèík Struktúra dreva KND STDRE prof. Èunderlík Technické zobrazovaKNDV TEZOB nie Ing. Gáborík Typológia nábytku KDNDV TNVDR a výrobkov z dreva doc.Josèák Vlastnosti dreva KND VLDRE prof. Kúdela Fyzika KFEAM FYZIK doc. Gajtanska Základy obrábania KOD ZOBDR dreva prof. Siklienka Nábytkové konstrukèné KNDV NAKOS spoje doc. Josèák POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY1) Kreslenie nábytku v KNDV KNCAD CAD Ing. Gaff Metrológia a základy KFEAM MEZAM merania Ing.Kubovský Základy pravdepodobKMDG ZAKPS nosti a statistiky RNDr. V.Vacek VÝBEROVÉ PREDMETY2)

1) 2)

56 7 7 7 5 4 7 7 7 5

3-2/12-8 3-2/12-8 2-2/8-8 2-2/8-8

sk sk sk sk

4 4 4

0-2/0-8 1-2/4-8 2-2/8-8

sk sk sk

student je povinný vybra· si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet, aby mohol pokraèova· v stúdiu v ïalsom roèníku pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom studijného programu

46

2. roèník Kód Predmet

Kredity

Gestorská katedra garant

Zimný semester P-C (h) HC D/E (dni)

FU

Letný semester P-C (h) HC D/E (dni) 1 1

FU

POVINNÉ PREDMETY

TPSDR SZPSD HYTER PLNAL ELAEL LLDRE KOMDM EKOPO DIEPX ODBPX

48

Technológia prvostupòového spracovania dreva Stroje a zariadenia pre spracovanie dreva Hydro a termomechanika Plasty a náterové látky Elektrotechnika a elektronika pre drevárstvo Lepidlá a lepenie dreva Kompozitné drevné materiály Ekonomika podniku Dielenská prax Odborná prax

)

KMTD doc. Klement KOD prof.Siklienka KOD prof. Dzurenda KNDV doc. Sedliaèik KFEAM Ing.Kubovský KNDV doc. Sedliaèik KMTD doc.Réh KPD doc. Drábek KNDV Ing. Gáborík KNDV doc. Dudas KOD prof. Siklienka KNDV doc.Josèák KOD doc. Barcík KOD prof. Dzurenda KNDV doc.Josèák ÚCJ

6 6 6 3 4 6 6 6 2 3

2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 1-2/4-8

sk sk sk sk sk 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 0-4/0-16

3 týzdne

1

1 1

sk sk sk z z

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY1

DRENA NAKOS NABST DOTEV NABKO

Drevorezné nástroje Nábytkové konstrukèné spoje Nábytkárske stroje Dopravná technika a vzduchotechnika Nábytkové kovanie Cudzí jazyk*

)

3 6 3 4 6

2-2/8-8 2-2/8-8

sk sk 2-2/8-8 2-2/8-8 2-1/8-4 sk sk sk

VÝBEROVÉ PREDMETY2

1) 2)

student je povinný vybra· si z uvedených predmetov minimálne 2 predmety , aby mohol pokraèova· v stúdiu v ïalsom roèníku pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom studijného programu

* studijná príruèka ­ Ústav cudzích jazykov

47

3. roèník Kód Predmet Gestorská katedra garant Zimný semester P-C (h) HC D/E (dni) FU Letný semester P-C (h) HC D/E (dni)

Kredity

FU

POVINNÉ PREDMETY

KONNA TDSDR ZAKMR MAKOC DRSTK OCHDR TECAL TEPRV BAKPR

50

Konstrukcia nábytku Technológia druhostupòového spracovania dreva Základy marketingu Materiály a konstrukcia èalúnenia Drevené stavebné konstrukcie Ochrana dreva Technológia èalúnenia Technická príprava výroby Bakalárska práca

)

KNDV doc. Josèák KNDV prof. Zemiar KMOSL doc. Kusá KNDV doc. Navrátil KNDV prof. Stefko KMTD prof.Reinprecht KNDV doc. Navrátil KNDV Ing.Gaff KNDV vedúci BP KNDV doc.Josèák KPH prof. Satanová KPH doc. Rasner KIAT doc. Nasèák KNDV Ing. Gáborík

6 6 6 4 6 6 3 3 10

2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8

1 1

sk sk sk sk

1 1 1

2-2/6-6 2-2/6-6 2-2/6-6 2-2/6-6 0-8/0-24

sk sk sk sk z

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY1

MESKN UCTMA MANVY ZAAUT DEUPD

Mechnanické skúsky nábytku Úètovníctvo Manazment výroby Základy automatizácie Dekoraèné úpravy dreva

)

6 6 6 3 2

2-2/8-8 2-2/6-6 2-2/6-6

sk sk sk 2-2/6-6 2-2/6-6 sk sk

VÝBEROVÉ PREDMETY2

1) 2)

student je povinný vybra· si z uvedených predmetov minimálne 2 predmety , aby splnil podmienky pre ukonèenie stúdia pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom studijného programu

48

Studijný odbor: D R E V Á R S T V O / 5 . 2 . 4 2 / Studijný program: Drevárske technológie garant: doc. Ing. Ivan Klement, CSc.

1. roèník Kód Predmet Zimný semester P-C (h) HC D/E (dni) Letný semester P-C (h) HC D/E (dni)

Kredity

Gestorská katedra Garant

FU

FU

POVINNÉ PREDMETY

MATDR CHEMI STDRE TEZOB UVODR VLDRE FYZIK ZOBDR SSKMA

56

Matematika Chémia

Struktúra dreva Technické zobrazovanie Úvod do drevárstva Vlastnosti dreva Fyzika Základy obrábania dreva Strojové súèasti a kovové materiály

)

KMDG doc. Matejdes KCHCHT prof. Kaèík KND prof. Èunderlík KNDV Ing. Gáborík KMTD doc. Klement KND prof. Kúdela KFEAM doc. Gajtanska KOD prof. Siklienka KOD doc. Barcík KMDG RNDr. V.Vacek KCHCHT KFEAM Ing.Kubovský

7 7 7 5 4 7 7 7 5

3-2/128 3-2/128 2-2/8-8 1-2/4-8 2-0/8-0

sk sk sk sk sk 3-2/128 3-2/128 2-2/8-8 2-2/8-8 sk sk sk sk

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY1

ZAKPS

Základy pravdepodobnosti a statistiky Aplikovaná chémia Metrológia a základy merania

)

4 4 4

2-2/8-8 2-2/8-8 1-2/4-8

sk sk sk

MEZAM

VÝBEROVÉ PREDMETY2

1) 2)

student je povinný vybra· si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet, aby mohol pokraèova· v stúdiu v ïalsom roèníku pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom studijného programu

49

2. roèník Kód Predmet

Kredity

Gestorská katedra Garant

Zimný semester P-C (h) HC D/E (dni)

FU

Letný semester P-C (h) HC D/E (dni) 1 1

FU

POVINNÉ PREDMETY

TPSDR SZPSD HYTER PILVY PPRX1 LLDRE KOMDM EKOPO TEPIV SUHUD

49

Technológia prvostupòového spracovania dreva Stroje a zariadenia pre spracovanie dreva Hydro a termomechanika Piliarske výrobky Prevádzková prax I. Lepidlá a lepenie dreva Kompozitné drevné materiály Ekonomika podniku Technológia piliarskej výroby Susenie a hydrotermická úprava dreva Drevorezné nástroje Elektrotechnika a elektronika pre drevárstvo Energetické hospodárstvo Speciálne spôsoby susenia dreva Chémia dreva Dopravná technika a vzduchotechnika

)

KMTD doc. Klement KOD prof.Siklienka KOD prof. Dzurenda KMTD doc. Detvaj KMTD Ing. Verèimák KNDV doc. Sedliaèik KMTD doc.Réh KPH doc. Drábek KMTD doc. Detvaj KMTD doc. Klement

)

6 6 6 4 2 6 6 6 3 4

2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 1-2/4-8 0-3/012

sk sk sk sk z 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8

sk

1

sk sk

1 1

sk sk

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY1

DRENA

ELAEL

KOD prof. Siklienka KFEAM Ing.Kubovský KOD prof. Dzurenda KMTD doc. Klement KCHCHT prof. Kaèík KOD prof. Dzurenda

3 4

2-2/8-8 1-2/4-8

sk sk

ENEHO SSSDR CHEDR DOTEV

3 3 4 4

2-2/8-8

sk 1-2/4-8 2-2/8-8 2-2/8-8 sk sk sk

VÝBEROVÉ PREDMETY2

1)

student je povinný vybra· si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v kazdom semestri, aby mohol pokraèova· v stúdiu v ïalsom roèníku 2) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom studijného programu

50

3. roèník Kód Predmet

Kredity

Gestorská katedra garant

Zimný semester P-C (h) HC D/E (dni)

FU

Letný semester P-C (h) HC D/E (dni)

FU

POVINNÉ PREDMETY

KONNA

51

Konstrukcia nábytku Technológia druhostupòového spracovania dreva Základy marketingu Technológia aglomerovaných materiálov Technológia preglejovaných materiálov Prevádzková prax II. Drevené stavebné konstrukcie Ochrana dreva Rekonstrukcia objektov z dreva Bakalárska práca

)

TDSDR

KNDV doc. Josèák KNDV prof. Zemiar KMOSL doc. Kusá KMTD doc.Réh KMTD doc.Réh KMTD Ing.Izdinský KNDV prof. Stefko KMTD prof. Reinprecht KMTD prof. Reinprecht KMTD vedúci BP KMTD doc.Réh KCHCHT doc. Geffert KMTD Ing.Izdinský KNDV Ing.Jochim KIAT doc. Nasèák

6 6

2-2/8-8 2-2/8-8

1 1

sk sk

ZAKMR TEAGM TEPRM PRPX2 DRSTK OCHDR REOBD BAKPR

6 3 3 2 6 6 3 10

2-2/8-8 1-2/4-8 1-2/4-8 0-3/0-12

1 1 1

sk sk sk z 2-2/6-6 2-2/6-6 2-1/6-3 0-8/0-24 sk sk sk z

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY1

DEDYM CHSDR SPAGM STSTV ZAAUT

Dekoraèné dýhovacie materiály Chemické spracovanie dreva Speciálne aglomerované materiály Stavebnostolárske výrobky Základy automatizácie

)

3 6 3 4 3

1-2/3-6 2-2/6-6 2-2/6-6

sk sk sk 2-2/6-6 2-2/6-6 sk sk

VÝBEROVÉ PREDMETY2

1)

student je povinný vybra· si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v kazdom semestri, aby splnil podmienky pre ukonèenie stúdia 2) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom studijného programu

51

Systém výuèby predmetu Cudzí jazyk v akademickom roku 2011/12 v programe Manazment drevárskej a nábytkárskej výroby

Studenti II. roèníka vsetkých studijných programov v programe Manazment drevárskej a nábytkárskej výroby si zapisujú pod¾a schválených studijných programov povinne volite¾ný predmet: Kód Názov predmetu Roèník II. II. II. II. semester ZS ZS ZS ZS DS/ES 0-3/0-10 0-3/0-10 0-3/0-10 0-3/0-10 Ukonèenie sk sk sk sk Kredity 4 4 4 4

JA1CJM_1 JN1CJM_1 JR1CJM_1 JF1CJM_1

Kód

Jazyk anglický ­ 1. cudzí jazyk pre manazérov 1 Jazyk nemecký ­ 1. cudzí jazyk pre manazérov 1 Jazyk ruský ­ 1. cudzí jazyk pre manazérov 1 Jazyk francúzsky ­ 1. cudzí jazyk pre manazérov 1

Názov predmetu

JA1CJM_2 JN1CJM_2 JR1CJM_2 JF1CJM_2

Jazyk anglický ­ 1. cudzí jazyk pre manazérov 2 Jazyk nemecký ­ 1. cudzí jazyk pre manazérov 2 Jazyk ruský ­ 1. cudzí jazyk pre manazérov 2 Jazyk francúzsky ­ 1. cudzí jazyk pre manazérov 2

Roèník II. II. II. II.

semester LS LS LS LS

DS/ES 0-3/0-10 0-3/0-10 0-3/0-10 0-3/0-10

Ukonèenie sk sk sk sk

Kredity 4 4 4 4

Studenti III. roèníka vsetkých studijných programov v programe Manazment drevárskej a nábytkárskej výroby si zapisujú pod¾a schválených studijných programov povinne volite¾ný predmet: Kód Názov predmetu Roèník III. III III. III. semester ZS ZS ZS ZS DS/ES 0-3/0-10 0-3/0-10 0-3/0-10 0-3/0-10 Ukonèenie sk sk sk sk Kredity 4 4 4 4

JA1CJM_1 JN1CJM_1 JR1CJM_1 JF1CJM_1

Jazyk anglický ­ 1. cudzí jazyk pre manazérov 3 Jazyk nemecký ­ 1. cudzí jazyk pre manazérov 3 Jazyk ruský ­ 1. cudzí jazyk pre manazérov 3 Jazyk francúzsky ­ 1. cudzí jazyk pre manazérov 3

kód

Názov predmetu

JA1CJM_2 JN1CJM_2 JR1CJM_2 JF1CJM_2

Jazyk anglický ­ 1. cudzí jazyk pre manazérov 4 Jazyk nemecký ­ 1. cudzí jazyk pre manazérov 4 Jazyk ruský ­ 1. cudzí jazyk pre manazérov 4 Jazyk francúzsky ­ 1. cudzí jazyk pre manazérov 4

Roèník III. III. III. III.

semester LS LS LS LS

DS/ES 0-3/0-10 0-3/0-10 0-3/0-10 0-3/0-10

Ukonèenie sk sk sk sk

Kredity 4 4 4 4

- ani jeden z ponúkaných predmetov nie je urèený pre úroveò A1/A2 ­ zaèiatoèníkov

52

Studijný odbor: D R E V Á R S T V O / 5 . 2 . 4 2 / Studijný program: Manazment drevárskej a nábytkárskej výroby garant: doc. Ing. Ján Sedliaèik, CSc.

1. roèník Kód Predmet Zimný semester P-C (h) HC D/E (dni) Letný semester P-C (h) HC D/E (dni)

Kredity

Gestorská katedra garant

FU

FU

POVINNÉ PREDMETY

MATDR CHEMI STDRE MIKMA TEZOB VLDRE FYZIK ZOBDR ZAKPS

59

Matematika

APINF

KMDG doc. Matejdes Chémia KCHCHT prof. Kaèík Struktúra dreva KND prof. Èunderlík Mikro a makroekonómia KPH doc. Sálka Technické zobrazovanie KNDV Ing. Gáborík Vlastnosti dreva KND prof. Kúdela Fyzika KFEAM doc. Gajtanska Základy obrábania dreva KOD prof. Siklienka Základy pravdepodobnosti KMDG a statistiky RNDr. V.Vacek Aplikovaná informatika KIAT Mgr.Pivarèiová

)

7 7 7 5 5 7 7 7 4 3

3-2/12-8 3-2/12-8 2-2/8-8 2-2/8-8 1-2/4-8

sk sk sk sk sk 3-2/12-8 3-2/12-8 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 sk sk sk sk sk

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY1

PODET MEZA

Podnikate¾ská etika Metrológia a základy merania

)

KMOSL doc. Drlièková KFEAM Ing.Kubovský

4 4

2-2/8-8 2-2/8-8

sk sk

VÝBEROVÉ PREDMETY2

1)

student je povinný vybra· si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v kazdom semestri, aby mohol pokraèova· v stúdiu v ïalsom roèníku 2) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom studijného programu

53

2. roèník Kód Predmet

Kredity

Gestorská katedra garant

Zimný semester P-C (h) HC D/E (dni)

FU

Letný semester P-C (h) HC D/E (dni) 1 1

FU

POVINNÉ PREDMETY

TPSDR SZPSD HYTER MANVY OBPRA LLDRE KOMDM EKOPO PRACP RIAKV

60

Technológia prvostupòového spracovania dreva Stroje a zariadenia pre spracovanie dreva Hydro a termomechanika Manazment výroby Obchodné právo Lepidlá a lepenie dreva Kompozitné drevné materiály Ekonomika podniku Pracovné právo Riadenie kvality

)

KMTD doc. Klement KOD prof.Siklienka KOD prof. Dzurenda KPH doc. Rasner KMOSL JUDr. Dovèíková KNDV doc. Sedliaèik KMTD doc.Réh KPH doc. Drábek KMOSL JUDr. Dovèíková KPH prof. Satanová

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8

1 1

sk sk sk sk sk 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8

sk

1

sk sk sk sk

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY1

ZAKMA ORINO ZPPRM TEOOB

Základy manazmentu

KPH doc. Rasner Organizaèné inovácie KPH doc. Rasner Základy personálnej práce KPH doc. Galajdová Teória obchodu KMOSL prof. Supín

)

3 3 4 3

2-2/8-8 2-1/8-4

sk sk 2-2/8-8 2-2/8-8 sk sk

VÝBEROVÉ PREDMETY2

1

student je povinný vybra· si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v kazdom semestri, aby mohol pokraèova· v stúdiu v ïalsom roèníku 2) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom studijného programu

54

3. roèník Kód Predmet

Kredity

Gestorská katedra garant

Zimný semester P-C (h) HC D/E (dni)

FU

Letný semester P-C (h) HC D/E (dni)

FU

POVINNÉ PREDMETY

58

KNDV KONNA doc. Josèák Technológia druhostupKNDV TDSDR òového spracovania dreva prof. Zemiar Základy marketingu KMOSL ZAKMR doc. Kusá Úètovníctvo KPH UCTMA prof. Satanová Personálny manazment KPH PERMA doc. Galajdová Obchod s drevom KMOSL OBDVD a výrobkami z dreva doc. Palus Drevené stavebné konKNDV DRSTK strukcie prof. Stefko Ochrana dreva KMTD OCHDR prof. Reinprecht Podnikové financie KPH POFII a investície doc. Drábek Daòovníctvo KPH DANOV doc.Hitka

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY1

PILVY STDSP LOGIS OBROK STAVD

)

Konstrukcia nábytku

6 6 6 6 6 6 6 6 6 4

2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8

1 1

sk sk sk sk sk sk 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8

1 1

sk sk sk sk

Piliarske výrobky Stratégia DSP Logistika Obchodné rokovania

Statistické vyhodnocovanie dát Medzinárodný marketing MEMAO a obchod

VÝBEROVÉ PREDMETY2

1) )

KMTD doc. Detvaj KPH doc. Drábek KPH Ing. Kotlínová KMOSL doc. Drlièková KMDG RNDr.V.Vacek KMOSL prof. Supín

4 4 4 4 3 4

1-2/4-8 2-0/8-0 2-2/8-8

sk sk sk 2-2/8-8 0-2/0-8 2-2/8-8 sk sk sk

student je povinný vybra· si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v kazdom semestri, aby mohol pokraèova· v stúdiu v ïalsom roèníku 2) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom studijného programu

55

4. roèník Kód Predmet

Kredity

Gestorská katedra garant

Zimný semester P-C (h) HC D/E (dni)

FU

Letný semester P-C (h) HC D/E (dni)

FU

POVINNÉ PREDMETY

POPLA NAOPR INOMA KAARO BANPO

52

Podnikové plánovanie Náuka o predaji Inovaèný manazment Kalkulácie a rozpoèty

Bankovníctvo a pois·ovníctvo Národnohospodárska NAHOP politika Podnikanie malých PMSPM a stredných podnikov Bakalárska práca

BAKPR

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY1

)

KPH doc.Rajnoha KMOSL doc. Drlièková KMOSL doc. Zausková KPH prof. Satanová KPH doc.Hitka KPH doc.Hitka KPH doc.Drábek KPH vedúci BP KMOSL Ing. Parobek KPH Ing. Demoè KMOSL Ing.Parobek KPH doc.Rajnoha KNDV Ing.Jochim

6 6 6 6 6 6 6 10

2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8

sk sk sk sk 2-2/6-6 2-2/6-6 2-2/6-6 0-8/0-24 sk sk sk z

Svetové zdroje drevnej suroviny Manazment informaè. MANIS systémov Svetové lesníctvo

SVZDS SVELE POPLH STSTV

4 3 4 4 4

2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8

sk sk sk 1-3/3-9 2-2/6-6 sk sk

Podniková plánovacia hra Stavebnostolárske výrobky

)

VÝBEROVÉ PREDMETY2

1)

Student je povinný vybra· si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v kazdom semestri, aby splnil podmienky pre ukonèenie stúdia 2) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom studijného programu

56

Studijný odbor: D R E V Á R S T V O / 5 . 2 . 4 2 / Studijný program: Prevádzka strojov a zariadení garanti: prof.Ing.Ladislav Dzurenda, PhD.

1. roèník Kód Predmet Zimný semester P-C (h) HC D/E (dni) Letný semester P-C (h) HC D/E (dni)

Kredity

Gestorská katedra garant

FU

FU

POVINNÉ PREDMETY

36

KMDG MATDR doc. Matejdes Chémia KCHCHT CHEMI prof. Kaèík Struktúra dreva KND STDRE prof. Èunderlík Vlastnosti dreva KND VLDRE prof. Kúdela Fyzika KFEAM FYZIK doc. Gajtanska Základy obrábania KOD ZOBDR dreva prof. Siklienka POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY1) Technické zobrazovaKNDV TEZOB nie Ing. Gáborík Metrológia a základy KFEAM MEZAM merania Ing.Kubovský Drevárske tovaroznaKNDV DRETO lectvo Ing.Gáborík Technická mechanika KMS TECHM doc. Bodnár Strojové súèasti KOD SSKMA a kovové materiály doc. Barcík Analytická chémia KCHCHT ANACH doc.Laurová

VÝBEROVÉ PREDMETY2

1) )

Matematika

6 6 6 6 6 6

2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8

sk sk sk 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 sk sk sk

3 4 4 4 4 4

1-2/4-8 1-2/4-8 2-1/8-4

sk sk sk 2-2/8-8 2-1/8-4 2-2/8-8 sk sk sk

student je povinný vybra· si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v kazdom semestri, aby mohol pokraèova· v stúdiu v ïalsom roèníku 2) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom studijného programu

57

2. roèník Kód Predmet

Kredity

Gestorská katedra garant

Zimný semester P-C (h) HC D/E (dni)

FU

Letný semester P-C (h) HC D/E (dni) 1 1

FU

POVINNÉ PREDMETY

TDSDR SZPSD HYTER LLDRE KOMDM EKOPO

36

Technológia prvostupòového spracovania dreva Stroje a zariadenia pre Spracovanie dreva Hydro a termomechanika Lepidlá a lepenie dreva Kompozitné drevné materiály Ekonomika podniku

KMTD doc. Klement KOD prof.Siklienka KOD prof. Dzurenda KNDV doc. Sedliaèik KMTD doc.Réh KPH doc. Drábek

6 6 6 6 6 6

2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8

sk sk sk 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8

sk

1

sk sk

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY1) Elektrotechnika KFEAM ELAEL a elektronika pre Ing.Kubovský drevárstvo Drevorezné nástroje KOD DRENA prof. Siklienka Manazment výroby KPH MANVY doc. Rasner Dopravná technika KOD DOTEV a vzduchotechnika prof. Dzurenda Drevárske stroje pre KOD DSSVY speciálnu výrobu doc. Barcík Susenie a hydrotermická KMTD SUHUD úprava dreva doc. Klement

VÝBEROVÉ PREDMETY2

1) )

4

1-2/4-8

sk

4 6 4 4 4

2-2/8-8 2-2/8-8

sk sk 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8

1 1 1

sk sk sk

student je povinný vybra· si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v kazdom semestri, aby mohol pokraèova· v stúdiu v ïalsom roèníku 2) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom studijného programu

58

3. roèník Kód Predmet

Kredity

Gestorská katedra garant

Zimný semester P-C (h) HC D/E (dni)

FU

Letný semester P-C (h) HC D/E (dni)

FU

POVINNÉ PREDMETY

KONNA

40

Konstrukcia nábytku Technológia druhostupòového spracovania dreva Základy marketingu

TDSDR

KNDV doc. Josèák KNDV prof. Zemiar

6 6

2-2/8-8 2-2/8-8

1 1

sk sk

KMOSL doc. Kusá Chemické spracovanie KCHCHT CHSDR dreva doc. Geffert Drevené stavebné konKNDV DRSTK strukcie prof. Stefko Bakalárska práca KOD BAKPR vedúci BP POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY1) Elektrické pohony FEVT ELPOH prof. Makovíny Úètovníctvo KPH UCTMA prof. Satanová Energetické KOD ENEHO hospodárstvo prof. Dzurenda Základy automatizácie KIAT ZAAUT doc. Nasèák NC stroje KOD NCSTR doc. Barcík Ochrana dreva KMTD OCHDR prof. Reinprecht

ZAKMR

6 6 6 10

2-2/8-8 2-2/8-8

1

sk sk 2-2/6-6 0-8/0-24 sk z

4 6 4 3 3 6

2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/6-6

sk sk sk 2-2/6-6 2-2/6-6 2-2/6-6 sk sk sk

VÝBEROVÉ PREDMETY2

1)

)

student je povinný vybra· si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v kazdom semestri, aby splnil podmienky pre ukonèenie stúdia 2) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom studijného programu

59

OCHRANA OSÔB A MAJETKU

60

Systém výuèby predmetu Cudzí jazyk v akademickom roku 2011/12 v odbore: Ochrana osôb a majetku

Studenti II. roèníka vsetkých studijných programov v odbore Ochrana osôb a majetku si zapisujú pod¾a schválených studijných programov povinne volite¾ný predmet: Kód JAGOS_B JNGOS_B JRGOS_B JFGOS_B Názov predmetu Roèník II. II. II. II. semester ZS ZS ZS ZS DS/ES 0-2/0-8 0-2/0-8 0-2/0-8 0-2/0-8 Ukonèenie z z z z Kredity 2 2 2 2

Jazyk anglický ­ gramatika odborného stýlu Jazyk nemecký ­ gramatika odborného stýlu Jazyk ruský ­ odborného stýlu gramatika

Jazyk francúzsky ­ gramatika odborného stýlu

Studenti II. roèníka vsetkých studijných programov v odbore Drevárstvo (okrem.st.programu MDNV) si zapisujú po absolvovaní predmetu Gramatika odborného stýlu v AJ/NJ/FJ/RJ pod¾a schválených studijných programov ako povinne volite¾ný predmet: kód Názov predmetu Roèník II. II. II. II. semester LS LS LS LS DS/ES 0-2/0-8 0-2/0-8 0-2/0-8 0-2/0-8 Ukonèenie sk sk sk sk Kredity 3* 3* 3* 3*

JAOK_BOO

JNOK_BOO JROK_BOO JFOK_BOO

Jazyk anglický ­ odborná komunikácia Jazyk nemecký ­ odborná komunikácia Jazyk ruský ­ odborná komunikácia Jazyk francúzsky ­ odborná komunikácia

*Studenti sú povinní, absolvova· do ukonèenia bakalárskeho stupòa stúdia skúsku z predmetu ,,Odborná komunikácia v AJ/NJ/FJ/RJ".

ani jeden z ponúkaných predmetov nie je urèený pre úroveò A1/A2 ­ zaèiatoèníkov

61

Studijný odbor: O C H R A N A O S Ô B A M A J E T K U / 8 . 3 . 1 / Studijný program: Ochrana osôb a majetku pred poziarom garant: doc. RNDr. Iveta Marková, PhD.

1. roèník Kód Predmet

Kredity

Gestorská katedra garant KMDG doc. Matejdes KFEAM doc. Danihelová KPO doc. Kaèíková KPO PaedDr. Polakoviè KPO Ing.Mitterová KPH doc. Sálka KOD prof. Dzurenda KMS doc. Bodnár KPO Ing. Tereòová KPO doc. Kaèíková KPO Ing. Majlingová KPO doc. Kaèíková

Zimný semester P-C (h) HC D/E (dni) 3-3/12-12 3-3/12-12 2-1/8-4 0-2/0-8 1-1/4-4 2-2/8-8 1

FU

Letný semester P-C (h) HC D/E (dni)

FU

POVINNÉ PREDMETY

MATPO FYZPO CHEM1 ODSFP

60 6 6 6 2 3 6 6 6 4 6 3 6 sk sk sk sk sk sk 2-2/8-8 2-2/8-8 1-2/4-8 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 sk sk sk sk sk sk

Matematika Fyzika OPP Chémia I Odborná sluzobná a fyzická príprava Úvod do ochrany pred poziarmi a právne predpisy Mikro a makroekonómia Termo a hydromechanika Mechanika Inzinierska geometria Chémia II Informatika v OPP Materiály v OPP

UDOPP

MIKMA TEAHY MECHD INGEO CHEM2 INOPP MAOPP

62

2. roèník Kód Predmet

Kredity

Gestorská katedra garant KPO doc. Kaèíková KPO Ing.Mraèková KPO doc. Marková KPO Ing.Chromek KFEAM Ing.Kubovský KPO Ing. Tereòová KPO Ing. Tereòová KPO Ing.Zachar KPO doc.Marková KPO doc. Kaèíková KPH doc. Drábek KPO doc. Kaèíková KPO PaedDr. Polakoviè KPO doc. Marková KPO Ing. Majlingová

Zimný semester P-C (h) HC D/E (dni) 2-2/8-8 2-2/8-8 2-0/8-0 2-0/8-0 2-2/8-8 2-2/8-8 1

FU

Letný semester P-C (h) HC D/E (dni)

FU

POVINNÉ PREDMETY

ZAKHO CSASZ ZPOOP ROHJE ELEPO STKOS PROBS TPOP1

Základy horenia Èasti strojov a strojného zariadenia Základy prevencie v OPP Riadenie a organizácia hasièských jednotiek Elektrotechnika a elektronika pre OPP Stavebné konstrukcie a systémy Protipoziarna bezpeènos· stavieb Technické prostriedky v OPP I Základy hasenia a doprava hasiacich látok Dynamika poziaru Ekonomika podniku

1)

6 6 4 3 4 4 6 4 4 4 6

sk sk sk sk sk sk 3-3/12-12 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 2 2 sk sk sk sk sk

ZHDHL

DYNPO EKOPO

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY

HOLPL HASPO CHHAL ZAGIS

Hor¾avé látky a plasty Hasièský sport Chémia hasiacich látok Základy GIS

2)

4 2 4 4

2-2/8-8 0-2/0-8

sk sk 2-2/8-8 2-2/8-8 sk sk

VÝBEROVÉ PREDMETY

1)

student je povinný vybra· si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v kazdom semestri, aby mohol pokraèova· v stúdiu v ïalsom roèníku 2) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom studijného programu

63

3. roèník Kód Predmet

Kredity

Gestorská katedra garant KPO Ing.Chromek KPO doc. Marková

Zimný semester P-C (h) HC D/E (dni) 2-2/8-8

FU

Letný semester P-C (h) HC D/E (dni)

FU

POVINNÉ PREDMETY

TAKTI

52 6 sk

Taktika Analýza poziarneho nebezpeèenstva v technologických procesoch Poziarno-technické zariadenia a protivýbuchová ochrana Technické prostriedky v OPP II Zis·ovanie príèin poziaru Ochrana zdravia a bezpeènosti pri práci Psychológia osobnosti a sociálna psychológia Krízový manazment a riesenie krízových situácii Personálny manazment Bakalárska práca

1)

ANPON

5

2-2/8-8

2

sk

PTZPO

KPO Ing. Mraèková

4

2-2/8-8

2

sk

TPOP2 ZPRPO OZBPP POSOP

KPO Ing.Chromek KPO Ing.Zachar KPO doc.Marková KSV Mgr.Rácz KPO Ing.Majlingová KPH doc. Galajdová KPO vedúci BP KMDG doc.Matejdes KPO PeadDr.Polakoviè KFEAM Ing.Kubovský KPO Ing. Mraèková

4 4 4 5 4 6 10

2-2/8-8 2-0/8-0

sk sk 2-2/6-6 2-2/6-6 2-2/6-6 2-2/6-6 0-8/0-24 sk sk sk sk z

KMRKS

PERMA BAKPR

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY

VKAST PSHAZ MEZAM RIAEX

Vybrané kapitoly statistiky Psychohygiena hasièa záchranára Metrológia a základy merania Riadené explózie

)

4 4 4 4

2-2/8-8 0-2/0-8

sk sk 2-2/6-6 2-2/6-6 sk sk

VÝBEROVÉ PREDMETY2

1)

student je povinný vybra· si z uvedených predmetov minimálne po 1 predmete v 3 az 6 semestri, aby splnil podmienky pre ukonèenie stúdia 2) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom studijného programu * skúska z odborného jazyka je podmienkou na úspesné ukonèenie stúdia

64

EKONOMIKA A MANAZMENT PODNIKU

65

Systém výuèby predmetu Cudzí jazyk v akademickom roku 2011/12 v programe Podnikový manazment v drevospracujúcom priemysle

Studenti I. roèníka vsetkých studijných programov v programe Podnikový manazment v drevospracujúcom priemysle si zapisujú pod¾a schválených studijných programov povinne volite¾ný predmet: Kód Názov predmetu Roèník I. I. I. I. semester ZS ZS ZS ZS DS/ES 0-3/0-10 0-3/0-10 0-3/0-10 0-3/0-10 Ukonèenie sk sk sk sk Kredity 4 4 4 4

JA1CJM_1 JN1CJM_1 JR1CJM_1 JF1CJM_1

Jazyk anglický ­ 1. cudzí jazyk pre manazérov 1 Jazyk nemecký ­ 1. cudzí jazyk pre manazérov 1 Jazyk ruský ­ 1. cudzí jazyk pre manazérov 1 Jazyk francúzsky ­ 1. cudzí jazyk pre manazérov 1

Kód

Názov predmetu

JA1CJM_2 JN1CJM_2 JR1CJM_2 JF1CJM_2

Jazyk anglický ­ 1. cudzí jazyk pre manazérov 2 Jazyk nemecký ­ 1. cudzí jazyk pre manazérov 2 Jazyk ruský ­ 1. cudzí jazyk pre manazérov 2 Jazyk francúzsky ­ 1. cudzí jazyk pre manazérov 2

Roèník I. I. I. I.

semester LS LS LS LS

DS/ES 0-3/0-10 0-3/0-10 0-3/0-10 0-3/0-10

Ukonèenie sk sk sk sk

Kredity 4 4 4 4

Studenti II. roèníka vsetkých studijných programov v programe Manazment drevárskej a nábytkárskej výroby si zapisujú pod¾a schválených studijných programov povinne volite¾ný predmet: Kód Názov predmetu Roèník II. II II. II. semester ZS ZS ZS ZS DS/ES 0-3/0-10 0-3/0-10 0-3/0-10 0-3/0-10 Ukonèenie sk sk sk sk Kredity 4 4 4 4

JA1CJM_1 JN1CJM_1 JR1CJM_1 JF1CJM_1

Jazyk anglický ­ 1. cudzí jazyk pre manazérov 3 Jazyk nemecký ­ 1. cudzí jazyk pre manazérov 3 Jazyk ruský ­ 1. cudzí jazyk pre manazérov 3 Jazyk francúzsky ­ 1. cudzí jazyk pre manazérov 3

kód

Názov predmetu

JA1CJM_2 JN1CJM_2 JR1CJM_2 JF1CJM_2

Jazyk anglický ­ 1. cudzí jazyk pre manazérov 4 Jazyk nemecký ­ 1. cudzí jazyk pre manazérov 4 Jazyk ruský ­ 1. cudzí jazyk pre manazérov 4 Jazyk francúzsky ­ 1. cudzí jazyk pre manazérov 4

Roèník II. II. II. II.

semester LS LS LS LS

DS/ES 0-3/0-10 0-3/0-10 0-3/0-10 0-3/0-10

Ukonèenie sk sk sk sk

Kredity 4 4 4 4

- ani jeden z ponúkaných predmetov nie je urèený pre úroveò A1/A2 ­ zaèiatoèníkov

66

Studijný odbor: EKONOMIKA A MANAZMENT PODNIKU /3.3.16/ Studijný program: Podnikový manazment v DSP garant: doc. Ing. Josef Drábek, CSc.

1. roèník Kód Predmet Zimný semester P-C (h) HC D/E (dni) Letný semester P-C (h) HC D/E (dni)

Kredity

Gestorská katedra garant

FU

FU

POVINNÉ PREDMETY

MIKRO MATPM INFPM SOCIO EKOPO MARKM STATI

38

Mikroekonómia Matematika Informatika Sociológia Ekonomika podniku Marketing

Statistika Pracovné metódy a techniky Právo

KPH doc.Sálka KMDG doc. Matejdes KIAT Mgr.Pivarèiová KSV doc.Krchnák KPH doc.Drábek KMOSL doc.Kusá KMDG RNDr. V.Vacek

)

6 6 6 4 6 6 4

2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8

sk sk sk sk 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8

1 1

sk sk sk

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY1 PRMET PRAVO PODET DEEKT ZPPRM

KPH doc.Hitka KMOSL JUDr.Dovèíková Podnikate¾ská etika KMOSL doc.Drlièková Dejiny ekonomických KPH teórií Ing.Sujová Základy personálnej KPH práce doc.Galajdová

)

3 6 4 4 4

0-2/0-8 2-2/8-8

sk sk 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 sk sk sk

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY DREVÁRSTVA2

DRETO

TPSDR

NAODR ZOBDR

Drevárske tovaroznalectvo Technológia prvostupòového spracovania dreva Náuka o dreve Základy obrábania dreva

)

KNDV Ing.Gáborík KMTD doc.Klement KND prof.Dubovský KOD prof.Siklienka

4 6

2-1/8-4 2-2/8-8

sk sk

5 6

2-2/8-8 2-2/8-8

sk sk

VÝBEROVÉ PREDMETY 3 1) student je povinný vybra· si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v kazdom semestri, aby mohol pokraèova· v stúdiu v ïalsom roèníku 2) podmienkou na ukonèenie stúdia je získanie 10 kreditov poèas stúdia programu 3) ) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom studijného programu

67

2. roèník Kód Predmet

Kredity

Gestorská katedra garant

Zimný semester P-C (h) HC D/E (dni)

FU

Letný semester P-C (h) HC D/E (dni)

FU

POVINNÉ PREDMETY

MAKRO UCTMA MOBCH PODFI MANAZ RIAKV NAHOP

42

Makroekonómia

KPH doc. Sálka Úètovníctvo KPH prof. Satanová Medzinárodný obchod KMOSL prof. Supín Podnikové financie KPH prof. Satanová Manazment KPH doc. Rasner Riadenie kvality KPH prof. Satanová Národnohospodárska KPH politika doc. Hitka

)

6 6 6 6 6 6 6

2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8

sk sk sk 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8

1

sk sk sk sk

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY1

MARAN OPVYS OBPRM TOVAR

Marketingové analýzy KMOSL doc. Kusá Operaèný výskum KMDG doc.Matejdes Obchodné právo KMOSL JUDr. Dovèíková Tovaroznalectvo KMOSL Ing. Parobek

)

4 3 6 2

2-2/8-8 2-2/8-8

sk sk 2-2/8-8 2-2/8-8 sk sk

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY DREVÁRSTVA2

SZPSD

ZDSDR

KONNA TEPIV

Stroje a zariadenie pre spracovanie dreva Základy druhostupòového spracovania dreva Konstrukcia nábytku

KOD doc. Barcík KNDV prof. Zemiar

6 6

2-2/8-8 2-2/8-8

sk sk

KDNDV doc. Josèák Technológia piliarskej KMTD výroby doc. Detvaj

)

6 3

2-2/8-8

sk 2-2/8-8 sk

VÝBEROVÉ PREDMETY 3

1)

student je povinný vybra· si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v kazdom semestri, aby mohol pokraèova· v stúdiu v ïalsom roèníku 2) podmienkou na ukonèenie stúdia je získanie 10 kreditov poèas stúdia programu 3) ) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom studijného programu

68

3. roèník Kód Predmet

Kredity

Gestorská katedra garant

Zimný semester P-C (h) HC D/E (dni)

FU

Letný semester P-C (h) HC D/E (dni)

FU

POVINNÉ PREDMETY

KAAPO MANVY PERMA POPLA PODIN MAINF

50

PMSPM BAKPR

Kalkulácie a rozpoèty KPH prof. Satanová Manazment výroby KPH doc. Rasner Personálny manazKPH ment doc. Galajdová Podnikové plánovanie KPH doc. Rajnoha Podnikové investície KPH doc. Drábek Manazérska informa- KPH tika doc. Rasner Podnikanie v malých KPH a stredných podnidoc. Drábek koch Bakalárska práca

)

6 6 6 6 4 6 6

2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8

sk sk sk sk sk 2-2/8-8 2-2/8-8

1

sk sk

10 4 4 4 4 4 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 sk sk sk sk sk

0-2/0-8

z

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY1

FIEAN STDSP LOGIS MEVYT

ITRTS

MEMAR INMAL

Finanèno-ekonomické KPH analýzy doc.Rajnoha Stratégia DSP KPH doc. Drábek Logistika KPH Ing. Kotlínová Metódy výskumu trhu KMOSL doc. Kusá Informaèné technoló- KIAT gie v riadení technic- Mgr.Pivarèiová kých systémov Medzinárodný KMOSL marketing prof. Supín Inovaèný manazment KMOSL doc. Zausková

)

4 4

2-2/8-8 2-2/8-8

sk sk

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY DREVÁRSTVA2

NABST DRSTK VYBUP LLDRE STSTV OCHDR

Nábytkárske stroje Drevené stavebné konstrukcie Výroba bunièín a papiera Lepidlá a lepenie dreva Stavebnostolárske výrobky Ochrana dreva

)

KOD doc. Barcík KDNDV prof.Stefko KCHCHT doc. Geffert KNDV doc. Sedliaèik KNDV Ing.Jochim KMTD prof. Reinprecht

3 6 5 6 4 6

2-2/8-8

sk 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 sk sk sk sk sk

VÝBEROVÉ PREDMETY 3

1)

student je povinný vybra· si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v kazdom semestri, aby splnil podmienky pre ukonèenie stúdia 2) podmienkou na ukonèenie stúdia je získanie 10 kreditov poèas stúdia programu 3) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom studijného programu

Ïalsie podmienky na ukonèenie stúdia: - získanie 128 kreditov z povinných predmetov, 34 kreditov z povinne volite¾ných predmetov (z toho 24 ekonomické, 10 drevárske)

69

- vykonanie styroch skúsok z prvého cudzieho jazyka, jednej skúsky z práva a minimálne dvoch skúsok predmetov - absolvovanie odbornej praxe v rozsahu 3 týzdòov v tre·om akademickom roku stúdia.

z drevárskych

70

DIZAJN

71

Systém výuèby predmetu Cudzí jazyk v akademickom roku 2011/12 v odbore: Dizajn

Studenti III. roèníka vsetkých studijných programov v odbore Dizajn si zapisujú pod¾a schválených studijných programov povinne volite¾ný predmet: Kód JAGOS_B JNGOS_B JRGOS_B JFGOS_B Názov predmetu Roèník III. III. III. III. semester ZS ZS ZS ZS DS 0-2 0-2 0-2 0-2 Ukonèenie z z z z Kredity 2 2 2 2

Jazyk anglický ­ gramatika odborného stýlu Jazyk nemecký ­ gramatika odborného stýlu Jazyk ruský ­ odborného stýlu gramatika

Jazyk francúzsky ­ gramatika odborného stýlu

Studenti III. roèníka vsetkých studijných programov v odbore Dizajn si zapisujú po absolvovaní predmetu Gramatika odborného stýlu v AJ/NJ/FJ/RJ pod¾a schválených studijných programov ako povinne volite¾ný predmet: kód Názov predmetu Roèník III. III. III. III. semester LS LS LS LS DS 0-3 0-3 0-3 0-3 Ukonèenie sk sk sk sk Kredity 3* 3* 3* 3*

JAOK_BD

JNOK_BD JROK_BD JFOK_BD

Jazyk anglický ­ odborná komunikácia Jazyk nemecký ­ odborná komunikácia Jazyk ruský ­ odborná komunikácia Jazyk francúzsky ­ odborná komunikácia

*Studenti sú povinní, absolvova· do ukonèenia bakalárskeho stupòa stúdia skúsku z predmetu ,,Odborná komunikácia v AJ/NJ/FJ/RJ".

- ani jeden z ponúkaných predmetov nie je urèený pre úroveò A1/A2 ­ zaèiatoèníkov

72

Studijný odbor: DIZAJN /2.2.6/ Studijný program: Dizajn nábytku garant: prof. Ing. Stefan Schneider, PhD.

1. roèník Kód Predmet Zimný semester HC A-P-C (h) (dni) Letný semester HC A-P-C (h) (dni)

Kredity

Gestorská katedra garant

FU

FU

POVINNÉ PREDMETY

ATDI1

43

Ateliér dizajnu I. Dejiny a teória umenia

DETEU

TEZOB ATDI2 ERGO1 MTRDI

Technické zobrazovanie Ateliér dizajnu II. Ergonómia I. Materiály

)

KDNDV prof. Schneider KDNDV doc. Kozusko, ArtD. KNDV doc. Gáborík KDNDV prof. Schneider KDNDV prof. Schneider KND prof.Babiak KMDG doc. Matejdes KFEAM doc. Danihelová KSV doc. Krchnák KDNDV Mgr.Farkasová

KDNDV

10 6

8-0-0 0-2-1

1

sk sk

5 10 6 6

0-2-1

sk 8-0-0 0-2-1 0-2-1

1

sk sk sk

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY1

MATDR FYZDI FILOZ ESTDI

Matematika Fyzika Filozofia Estetika Výrazové prostriedky

6 6 3 6 6

0-2-2 0-2-2 0-0-2

sk sk sk 0-2-1 8-0-0 sk sk

VYPRO

doc. Kozusko, ArtD.

)

VÝBEROVÉ PREDMETY2

1)

student je povinný vybra· si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v kazdom semestri, aby mohol pokraèova· v stúdiu v ïalsom roèníku 2) ) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom studijného programu

73

2. roèník Kód Predmet

Kredity

Gestorská katedra garant

Zimný semester HC A-P-C (h) (dni)

FU

Letný semester HC A-P-C (h) (dni)

FU

POVINNÉ PREDMETY

ATDI3 INTE1 ZAKOV ATDI4

42

Ateliér dizajnu III. Interiér I. Základy konstruovania výrobkov Ateliér dizajnu IV. Dejiny dizajnu

DEDIZ

DEGE1

Deskriptívna geometria I. Ergonómia II Prezentácie Interiér II. Typológia I.

)

KDNDV prof. Schneider KDNDV prof. Veselovský KDNDV prof. Veselovský KDNDV prof. Schneider KDNDV doc. Kozusko, ArtD. KMDG Ing.Lizoòová

)

10 6 5 10 6

8-0-0 0-2-1 0-2-1

1 1

sk sk sk 8-0-0 0-2-1 sk sk

5

0-2-2

sk

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY1

ERGO2 PREZE INTE2 TYPO1

KDNDV prof. Schneider KDNDV

Ing. Chovan, ArtD.

6 6 6 5

0-2-1 0-1-2

sk sk 0-2-4 0-2-1 sk sk

KDNDV prof.Veselovský KDNDV prof.Veselovský

VÝBEROVÉ PREDMETY2

1)

student je povinný vybra· si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v kazdom semestri, aby mohol pokraèova· v stúdiu v ïalsom roèníku 2) ) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom studijného programu

74

3. roèník Kód Predmet

Kredity

Gestorská katedra garant

Zimný semester HC A-P-C (h) (dni)

FU

Letný semester HC A-P-C (h) (dni)

FU

POVINNÉ PREDMETY

ATDI5 KONNA TECHN ATDI6 TVYNA

42

Ateliér dizajnu V. Konstrukcia nábytku Technológia Ateliér dizajnu VI. Technológia výroby nábytku

KDNDV prof. Schneider KNDV doc. Josèák KNDV prof. Zemiar KDNDV prof. Schneider KNDV prof. Zemiar

)

11 6 5 11 6

8-0-0 0-2-2 0-2-1

1

sk sk sk

1

8-0-0 0-2-1

sk sk

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY1 Deskriptívna geometria II. KMDG

DEGE2 KDMDI NAKOS DIKDL KNMDI MKTEÈ

6 6 6 6 6 6

0-2-2 0-2-2 0-2-2

sk sk sk 0-2-1 0-2-1 0-2-2 sk sk sk

Konstrukèné drevné materiály Nábytkové konstrukèné spoje Dizajn konstrukèného detailu Konstrukèné nedrevné materiály Materiály,konstrukcia a technológia èalúnenia

)

Ing.Lizoòová KMTD prof. Dubovský KNDV doc. Josèák KDNDV prof. Schneider FEVT doc.Èernecký KNDV doc. Navrátil

VÝBEROVÉ PREDMETY2

1)

student je povinný vybra· si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v kazdom semestri, aby mohol pokraèova· v stúdiu v ïalsom roèníku 2) ) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom studijného programu

75

4. roèník Kód Predmet

Kredity

Gestorská katedra garant

Zimný semester A-P-C HC (h) (dni)

FU

Letný semester A-P-C HC (h) (dni)

FU

POVINNÉ PREDMETY

ATDI7 TEMED HINDI DEDIN ZAMAD

44

Ateliér dizajnu VII. Teória a metodológia dizajnu Historický nábytok Dejiny dizajnu nábytku Základy marketingu Bakalárska práca

KDNDV prof. Schneider KDNDV prof. Schneider KDNDV prof. Veselovský KDNDV prof. Schneider KMOSL prof. Supín

)

10 6 5 6 6 11

8-0-0 0-2-1 0-2-1

1

sk sk sk 0-2-1 0-2-2 8-0-0 sk sk z

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY1

MESKN STINP VYSTA TYPOS

Mechanické skúsky nábytku Stavebno-stolárske interiérové prvky Výstavníctvo* Typológia obèianskych stavieb* Svetlo v architektonickom priestore* Technika pre výrobu nábytku Virtuálny dizajn Nábytkové kovanie Obchodné právo Dizajnérsky seminár

SVARP

KNDV doc. Josèák KDNDV prof. Veselovský KDNDV prof. Petelen KDNDV prof. Schneider KDNDV Akad.soch.Baïura KOD doc. Barcík KDNDV doc..Ihring, ArtD. KNDV doc. Josèák KMOSL JUDr. Dovèíková KDNDV vedúci bakalárskej práce

6 6 6 6 6

0-2-2 0-2-3 4-0-0 0-3-0 0-2-0

sk sk sk sk sk

TEPVN VIRDI NABKO OBPRA

6 6 6 6 6

0-2-2

sk 0-1-2 0-2-1 0-2-2 0-1-2 sk sk sk z

DIZSE

VÝBEROVÉ PREDMETY2

1)

)

student je povinný vybra· si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v kazdom semestri, aby splnil podmienky pre ukonèenie stúdia 2) ) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom studijného programu * zabezpeèuje FA STU Bratislava poèas 5-týzdòového bloku

76

Studijný odbor: DIZAJN/2.2.6/ Studijný program: Interiérový dizajn garant: prof. Ing. Juraj Veselovský, PhD.

1. roèník Kód Predmet Zimný semester A-P-C HC (h) (dni) Letný semester A-P-C HC (h) (dni)

Kredity

Gestorská katedra garant

FU

FU

POVINNÉ PREDMETY

ATIN1

42

Ateliér interiéru I. Dejiny a teória umenia

DETEU

TEZOB ATIN2 TYPO1 MTRDI

Technické zobrazovanie Ateliér interiéru II. Typológia I. Materiály

KDNDV prof.Veselovský KDNDV doc.Kozusko, ArtD. KNDV doc. Dudas KDNDV prof.Veselovský KDNDV prof.Veselovský KND prof. Babiak

)

10 6

8-0-0 0-2-1

1

sk sk

5 10 5 6

0-2-1

1

sk 8-0-0 0-2-1 0-2-1 sk sk sk

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY1

MIKMA MATDR FYZDI NAOPR ERGO1 ESTDI

Mikro a makroekonómia Matematika Fyzika Náuka o predaji Ergonómia I. Estetika Výrazové prostriedky

KPH doc. Sálka KMDG doc. Matejdes KFEAM doc. Danihelová KMOSL doc. Drlièková KDNDV prof.Schneider KDNDV Mgr.Farkasová

KDNDV doc. Kozusko, ArtD.

6 6 6 6 6 6 6

0-2-2 0-2-2 0-2-2 0-2-2

sk sk sk sk 0-2-1 0-2-1 8-0-0 sk sk sk

VYPRO

VÝBEROVÉ PREDMETY2

1)

)

student je povinný vybra· si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v kazdom semestri, aby mohol pokraèova· v stúdiu v ïalsom roèníku 2) ) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom studijného programu

77

2. roèník Kód Predmet

Kredity

Gestorská katedra garant

Zimný semester HC A-P-C (h) (dni)

FU

Letný semester HC A-P-C (h) (dni)

FU

POVINNÉ PREDMETY

ATIN3 INTE1 ZAKOV ATIN4 DEDIZ DEGE1

42

Ateliér interiéru III. Interiér I. Základy konstruovania výrobkov Ateliér interiéru IV. Dejiny dizajnu

Deskriptívna geometria I.

KDNDV prof.Veselovský KDNDV Ing.arch.Matusèák KDNDV prof. Veselovský KDNDV prof.Veselovský KDNDV doc.Kozusko,ArtD. KMDG Ing.Lizoòová

)

10 6 5 10 6 5

8-0-0 0-2-2 0-2-1

1 1

sk sk sk 8-0-0 0-2-1 0-2-1 sk sk sk

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY1

ERGO2 PREZE METTV INTE2 TYPO2 TEOOB

Ergonómia II. Prezentácie Metódy a techniky tvorivosti Interiér II. Typológia II. Teória obchodu

)

KDNDV doc.Ihring, ArtD. KDND

Ing. Chovan ArtD.

6 6 6 6 6 4

0-2-1 0-1-2 0-2-1

sk sk sk 0-2-4 0-2-1 0-2-2 sk sk sk

KMOSL doc. Zausková KDNDV prof.Veselovský KDNDV prof.Veselovský KMOSL prof. Supín

VÝBEROVÉ PREDMETY2

1)

student je povinný vybra· si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v kazdom semestri, aby mohol pokraèova· v stúdiu v ïalsom roèníku 2) ) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom studijného programu

78

3. roèník Kód Predmet

Kredity

Gestorská katedra garant

Zimný semester HC A-P-C(h) (dni)

FU

Letný semester HC A-P-C(h) (dni)

FU

POVINNÉ PREDMETY

ANTI5 KNIPR TECHN ATIN6 TVYNA

42

Ateliér interiéru V. Konstrukcia nábytku a interiérových prvkov Technológia Ateliér interiéru VI. Technológia výroby nábytku

)

KDNDV prof.Veselovský KDNDV prof. Veselovský KNDV prof. Zemiar KDNDV prof.Veselovský KNDV prof. Zemiar KPH doc. Galajdová KMDG Ing.Lizoòová KND prof. Dubovský KNDV doc. Josèák KDNDV prof. Schneider KFEAM doc. Èernecký KNDV doc. Navrátil KPH prof. Satanová

11 6 5 11 6

8-0-0 0-2-3 0-2-1

1

sk sk sk

1

8-0-0 0-2-1

sk sk

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY1

PERMA DEGE2 KDMDI NAKOS DIKDL KNMDI MKTEÈ

Personálny manazment

Deskriptívna geometria II.

6 6 6 6 6 6 6 6

0-2-2 0-2-1 0-2-2 0-2-2

sk sk sk sk 0-2-1 0-2-1 0-2-2 0-2-2 sk sk sk sk

RIAKV

Konstrukèné drevné materiály Nábytkové konstrukèné spoje Dizajn konstrukèného detailu Konstrukèné nedrevné materiály Materiály, konstrukcia a technológia èalúnenia Riadenie kvality

)

VÝBEROVÉ PREDMETY2

1)

student je povinný vybra· si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v kazdom semestri, aby mohol pokraèova· v stúdiu v ïalsom roèníku 2) ) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom studijného programu

79

4. roèník Kód Predmet

Kredity

Gestorská katedra garant

Zimný semester A-PHC C(h) (dni)

FU

Letný semester A-PHC C(h) (dni)

FU

POVINNÉ PREDMETY

ATIN7 TEMED HVIAN DEDIN ZAMAD BAKPR

44

Ateliér interiéru VII. Teória a metodológia dizajnu Historický vývoj interiéru a nábytku Dejiny dizajnu nábytku Základy marketingu Bakalárska práca Mechanické skúsky nábytku Stavebno-stolárske interiérové prvky Výstavníctvo Typológia obèianskych stavieb* Svetlo v architektonickom priestore* Technika pre výrobu nábytku Marketingová komunikácia Prevádzka obchodných domov s nábytkom Virtuálny dizajn Nábytkové kovanie Obchodné právo Dizajnérsky seminár

)

KDNDV prof.Veselovský KDNDV prof. Schneider KDNDV prof. Veselovský KDNDV prof. Schneider KMOSL prof. Supín

)

9 6 6 6 6 11

8-0-0 0-2-1 0-2-2

1

sk sk sk 0-2-1 0-2-2 8-0-0 sk sk z

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY1

MESKN STINP VYSTA TYPOS

SVARP

KNDV doc. Josèák KDNDV prof. Veselovský KDNDV prof. Petelen KDNDV prof.Schneider KDNDV Akad.soch.Baïura KOD doc. Barcík KMOSL doc. Drlièková KDNDV Ing. Dedinská KDNDV doc.Ihring, ArtD. KNDV doc. Josèák KMOSL JUDr. Dovèíková KDNDV/vedúci bakalárskej práce

6 6 6 6 6

0-2-2 0-2-3 4-0-0 0-3-0 0-2-0

sk sk sk sk sk

TEPVN MARKO

6 6 6

0-2-1 2-2-0

sk sk 0-2-1 sk

PRODN

VIRDI NABKO OBPRM DIZSE

6 6 6 6

0-1-2 0-2-1 0-2-2 0-1-2

sk sk sk z

VÝBEROVÉ PREDMETY2

1)

student je povinný vybra· si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v kazdom semestri, aby splnil podmienky pre ukonèenie stúdia 2) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom studijného programu * zabezpeèuje FA STU Bratislava poèas 5-týzdòového bloku

80

11.8 II. STUPEÒ STÚDIA ­ Ing.

81

Studijný odbor: DREVÁRSTVO /5.2.42/ Studijný program: Konstrukcia drevárskych výrobkov garant: prof. Ing. Jozef Stefko, PhD.

1. roèník Kód Predmet Zimný semester HC P-C(h) (dni) Letný semester HC P-C(h) (dni)

Kredity

Gestorská katedra garant

FU

FU

POVINNÉ PREDMETY APLMA-I APLFY-I PRMSD-I FYZDR-I DIKOP-I PSHUD-I PDZDR-I PODRI-I PCMOS-I

51

Aplikovaná matematika Aplikovaná fyzika Procesy mechanického spracovania dreva Fyzika dreva Dimenzovanie konstrukèných prvkov Procesy susenia a HÚ dreva Procesy degradácia a zus¾ach·ovania dreva Podnikové riadenie Poèítaèové modelovanie a simulácie Architektúra drevených stavieb Dizajn drevárskych výrobkov Halové a mostové konstrukcie Ergonómia III.

KMDG doc.Matejdes KFEAM doc.Bahýl KMTD doc.Detvaj KND prof.Babiak KNDV prof.Stefko KMTD doc.Klement KMTD prof.Reinprecht KPH doc.Rasner KNDV prof.Stefko

6 6 6

2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8

sk sk sk

5 4 6 6

2-2/8-8 2-2/8-8

sk sk 2-2/8-8 2-2/8-8 sk sk

6 6

2-2/8-8 0-4/0-16

sk sk

POVINNÉ VOLITE¼NÉ PREDMETY1) ARDRS-I DIDRV-I HAMOK-I ERGO3-I

KDNDV Ing.Matusèák KDNDV prof.Schneider KNDV prof.Stefko KDNDV prof.Schneider

3 3 3 3

2-0/8-0 2-0/8-0

sk sk 2-2/8-8 2-1/8-4 sk sk

VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

1)

student je povinný si vybra· to¾ko predmetov, aby z nich získal minimálne 9 kreditov ako podmienky ukonèenia 1. akademického roku 2) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom studijného programu

82

2. roèník Kód Predmet

Kredity

Gestorská katedra garant

Zimný semester HC P-C(h) (dni)

FU

Letný semester HC P-C(h) (dni)

FU

POVINNÉ PREDMETY TPVNA-I POFII-I

51

PKDRV-I

ATKOT-I CJOT2-I

DIPSE-I vedúci DP DIPPR-I vedúci DP POVINNÉ VOLITE¼NÉ PREDMETY 1) TTENB-I KONAS-I PRBES-I UPRST-I TZBPR-I HISNA-I

Technologické procesy výroby nábytku Podnikové financie a investície Projektovanie a konstruovanie drevárskych výrobkov Ateliérová konstrukèná tvorba Cudzí jazyk ­ odborná terminológia II. Diplomový seminár Diplomová práca

KNDV prof.Zemiar KPH doc.Drábek KNDV prof.Stefko

6

2-2/8-8

sk

6 6

2-2/8-8

sk sk

2-2/8-8

KNDV doc.Josèák ÚCJ

4 3

0-2/0-8 0-2/0-8

sk sk

6 20 3 2-0/8-0 sk

0-6/0-24 -

-

z -

Tepelná technika a energetická nároènos· budov Konstruovanie nábytkových systémov Protipoziarna bezpeènos· stavieb Úvod do pravdepodobnosti a statistiky Technické zariadenia budov ­ projektovanie Historický nábytok

KNDV prof.Stefko KDNDV prof.Veselovský KPO prof.Osvald KMDG doc.Matejdes KOD prof.Dzurenda KDNDV prof.Veselovský

3 3 3 3

2-0/8-0 2-1/8-4

sk sk 1-2/4-8 2-2/8-8 sk sk

3

2-2/8-8

sk

1)

student je povinný si vybra· to¾ko predmetov, aby z nich získal minimálne 6 kreditov ako podmienky ukonèenia 2. akademického roku 2) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom studijného programu

83

Studijný odbor: DREVÁRSTVO /5.2.42/ Studijný program: Nábytok a výrobky z dreva garant: prof. Ing. Jozef Kúdela, PhD.

1. roèník Kód Predmet Zimný semester HC P-C(h) (dni) Letný semester HC P-C(h) (dni)

Kredity

Gestorská katedra garant

FU

FU

POVINNÉ PREDMETY APLMA-I APLFY-I PRMSD-I TYZTN-I HUDNA-I PSHUD-I PODRI-I PDZDR-I SPVYD-I

46

Aplikovaná matematika Aplikovaná fyzika Procesy mechanického spracovania dreva Typológia a základy tvorby nábytku Hudobné nástroje Procesy susenia a HÚ dreva Podnikové riadenie Procesy degradácie a zus¾. dreva Speciálne výrobky z dreva

KMDG doc.Matejdes KFEAM doc.Bahýl KMTD doc.Detvaj KDNDV prof.Veselovský KND Ing.Langová KMTD doc.Klement KPH doc.Rasner KMTD prof.Reinprecht KNDV Ing.Gáborík KNDV Ing.Gáborík KFEAM doc.Danihelová ÚCJ KDNDV prof.Veselovský KEAT FEVT doc.Nasèák KEI FEE prof.Ladomerský KFEAM doc.Danihelová KFEAM doc.Danihelová

6 6 6 4 3 6 6 6 3

2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 2-1/8-4

sk sk sk sk sk 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 3-0/120 sk sk sk sk

POVINNÉ VOLITE¼NÉ PREDMETY1)

3

2-1/8-4

sk

MBDNA-I

A Montáz, balenie a dopr. nábytku B Akustika A,B Cudzí jazyk A Interiérová tvorba A Automatizácia výrob. procesov A,B Pracovné a zivotné prostredie B Experimentálne nedestruktívne metódy B Expertízna a poradenská èinnos· v oblasti HN

AKUST-I

6 3 3 4 2

2-0/8-0 0-2/0-8

sk z 0-2/0-8 2-2/8-8 2-0/8-0 sk sk sk

INTTV-I AUVYP-I PRZIP-I EXNEM-I

4

2-2/8-8

sk

EPCHN-I

4

2-2/8-8

sk

VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

1)

student je povinný si vybra· z uvedených predmetov v zimnom semestri minimálne jeden predmet a v letnom minimálne dva predmety v 1. akademickom roku, aby mohol pokraèova· v stúdiu v ïalsom roèníku. Student si vyberá predmety buï zo skupiny predmetov ,,A" alebo ,,B"

2)

pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom studijného programu

84

2. roèník Kód Predmet

Kredity

Gestorská katedra Garant

Zimný semester HC P-C(h) (dni)

FU

Letný semester HC P-C(h) (dni)

FU

POVINNÉ PREDMETY TPVNA-I POFII-I

54

PKDRV-I

PROVN-I CEVVD-I INTVN-I PRPOU-I DIPSE-I

Technologické procesy výroby nábytku Podnikové financie a investície Projektovanie a konstruovanie drevárskych výrobkov Projektovanie výroby nábytku Certifikácia výroby a výrobkov z dreva Inovaèné tendencie vo výrobe nábytku Procesy povrchovej úpravy Diplomový seminár

KNDV prof.Zemiar KPH doc.Drábek KNDV prof.Stefko

6 6 2-2/8-8 2-2/8-8

sk sk

6 3

2-2/8-8

sk sk

KNDV Ing.Gaff KNDV doc.Dudas KNDV prof.Zemiar KNDV prof.Kúdela vedúci DP

2-2/8-8

3 2 2 6 20 4 6 6 4

2-2/8-8

sk 2-0/8-0 2-2/8-8 0-6/024 sk sk z -

DIPPR-I Diplomová práca vedúci DP POVINNÉ VOLITE¼NÉ PREDMETY1) STDSP-I PERMA-I FYZHN-I HUDPS-I

A Stratégia DSP A Personálny manazment B Fyzika HN

B Hudobná psychoakustika VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

1)

KPH doc.Drábek KPH doc.Galajdová KFEAM doc.Danihelová KFEAM doc.Danihelová

2-0/8-0 2-2/8-8 2-1/8-4 2-2/8-8

sk sk sk sk

student je povinný si vybra· z uvedených predmetov minimálne jeden v 2. akademickom roku, aby mohol ukonèi· stúdium, student si vyberá predmety buï zo skupiny predmetov ,,A" alebo ,,B"

2)

pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom studijného programu

85

Studijný odbor: DREVÁRSTVO /5.2.42/ Studijný program: Drevárske inzinierstvo garant: prof. Ing. Ladislav Reinprecht, CSc.

1. roèník Kód Predmet Zimný semester HC P-C(h) (dni) Letný semester HC P-C(h) (dni)

Kredity

Gestorská katedra garant

FU

FU

POVINNÉ PREDMETY APLMA-I APLFY-I PRMSD-I FYZDR-I TPPVY-I PSHUD-I PODRI-I PDZDR-I PSHZA-I AUTEP-I

52

Aplikovaná matematika Aplikovaná fyzika Procesy mechanického spracovania dreva Fyzika dreva Technologické projektovanie v piliarskej výrobe Procesy susenia a HÚ dreva Podnikové riadenie

KMDG doc.Matejdes KFEAM doc.Bahýl KMTD doc.Detvaj KND prof.Babiak KMTD Ing. Verèimák

6 6 6 5 3

2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8

sk sk sk sk sk

KMTD doc.Klement KPH doc.Rasner Procesy degradácie KMTD a zus¾ach·ov. dreva prof.Reinprecht Projekt. susiarenských KMTD a hydrotermic. zariadoc.Klement dení Automatizácia techKIAT FEVT nologických procesov doc.Nasèák Speciálne piliarske technológie Certifikácia výroby a výrobkov z dreva Teória obrábania a delenia dreva Vlastnosti drevných kompozitných materiálov Informaèné technológie Speciálne výrobky z dreva Projektovanie ochrany a obnovy dreva Základy environmentalistiky a environmentálneh o inzinierstva KMTD Ing. Verèimák KNDV doc.Dudas KOD prof.Siklienka KND prof.Dubovský KEAT FEVT doc.Sipos KNDV doc.Súriková KMTD prof.Reinprecht KEI FEE prof.Ladomerský

6 6 6 4

2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 0-2/0-8

sk sk sk sk

4

2-2/8-8

sk

POVINNÉ VOLITE¼NÉ PREDMETY SPPIT-I CEVVD-I TODDR-I VDKMAI INFTE-I SPVYD-I PROOD-I

3 3 3 5

1-2/4-8 2-0/8-0 2-2/8-8 2-2/8-8

sk sk sk sk

4 3 3

1-2/4-8

sk

3-0/120 0-2/0-8 sk sk

2

2-0/8-0

sk

ZEEIN-I

VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

1)

Student je povinný si vybra· z uvedených predmetov v zimnom semestri minimálne 1 predmet, v letnom semestri minimálne 1 predmet, aby mohol pokraèova· v stúdiu v ïalsom roèníku. 2) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom studijného programu

86

2. roèník Kód Predmet

Kredity

Gestorská katedra garant

Zimný semester HC P-C(h) (dni)

FU

Letný semester HC P-C(h) (dni)

FU

POVINNÉ PREDMETY TPVNA-I POFII-I

54

PKDRV-I

PRVPM-I PRVAMI

DIPSE-I vedúci DP DIPPR-I vedúci DP POVINNÉ VOLITE¼NÉ PREDMETY1)

Technologické procesy výroby nábytku Podnikové financie a investície Projektovanie a konstruovanie drevárskych výrobkov Procesy výroby preglejovaných materiálov Procesy výroby aglomerovaných materiálov Diplomový seminár Diplomová práca

KNDV prof.Zemiar KPH doc.Drábek KNDV prof.Stefko

6

2-2/8-8

sk

6

2-2/8-8 2-2/8-8

sk

6 5 1-2/4-8

sk sk

KMTD doc.Réh KMTD Ing. Izdinský

5

1-2/4-8

sk

6 20 6 2-2/8-8 sk

0-6/0-24 -

-

z -

Obchod s drevom a s drevárskymi výrobkami Biotechnológie BIOVB-I a vyuzitie biomasy Personálny manazPERMA-I ment Pracovné a zivotné PRZIP-I prostredie MEVYP- Metódy výskumnej I práce Statistické vyhodSTAVD-I nocovanie dát Inzinierska tepelná INTET-I technika VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

ODRDVI

1) 2

KMOSL doc.Palus KCHCHT prof.Kaèík KPH doc.Galajdová KEI FEE prof.Ladomerský KND prof.Babiak KMDG RNDr.V.Vacek KOD prof.Dzurenda

6 6 2 3 3 3

2-2/8-8 2-2/8-8 2-0/8-0 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8

sk sk sk sk sk sk

Student je povinný si vybra· z uvedených predmetov minimálne 1 predmet , aby mohol ukonèi· stúdium pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom studijného programu

87

Studijný odbor: DREVÁRSTVO /5.2.42/ Studijný program: Technika pre spracovanie dreva garant: prof. Ing. Mikulás Siklienka, PhD.

1. roèník Kód Predmet Zimný semester HC P-C(h) (dni) Letný semester HC P-C(h) (dni)

Kredity

Gestorská katedra garant

FU

FU

POVINNÉ PREDMETY APLMA- Aplikovaná matemaI tika APLFY-I PRMSD-I TEDDR-I PSHUD-I HYPRO-I PODRI-I

39

Aplikovaná fyzika Procesy mechanického spracovania dreva Teória obrábania a delenia dreva Procesy susenia a HÚ dreva Hydrolýzne procesy Podnikové riadenie Technika pre spracovanie dreva I. Prírodné a syntetické polyméry Pevnos· a pruznos· Technika pre spracovanie dreva II. Projektovanie vzduchotechnických zariadení Starostlivos· o strojné zariadenia Informaèné technológie v riadení technických systémov Inovaèný manazment

KMDG doc.Matejdes KFEAM doc.Bahýl KMTD doc.Detvaj KOD prof.Siklienka KMTD doc.Klement KCHCHT doc.Laurová KPH doc.Rasner KOD doc.Barcík KCHCHT doc.Laurová KMS FEVT doc.Bodnár KOD doc.Barcík KOD prof.Dzurenda KVTM FEVT Ing.Andrejèák KEAT FEVT doc.Sipos KMOSL doc.Zausková

6 6 6 3 6 6 6

2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8

sk sk sk sk 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 sk sk sk

POVINNÉ VOLITE¼NÉ PREDMETY TPSD1-I PRSYP-I PEVPR-I TPSD2-I PRVZZ-I STSTZ-I ITRTS-I INOMA-I

3 3 3 3 3 3 3 4

2-2/8-8 2-1/8-4 2-2/8-8

sk sk sk 2-2/8-8 2-2/8-8 sk 2-2/8-8 2-2/8-8 sk 2-2/8-8 sk sk sk

VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

1)

Student je povinný si vybra· z uvedených povinne volite¾ných predmetov minimálne 2 predmety v zimnom semestri a 3 predmety v letnom semestri v 1. akademickom roku, aby mohol pokraèova· v stúdiu v ïalsom roèníku. pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom studijného programu

2)

88

2. roèník Kód Predmet

Kredity

Gestorská katedra garant

Zimný semester HC P-C(h) (dni)

FU

Letný semester HC P-C(h) (dni)

FU

POVINNÉ PREDMETY TPVNA-I POFII-I PKDRV-I DIPSE-I

44

Technologické procesy výroby nábytku Podnikové financie a investície Projektovanie a konstruovanie drevárskych výrobkov Diplomový seminár

KNDV prof.Zemiar KPH doc.Drábek KNDV prof.Stefko vedúci DP

6 6 6

2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8

sk sk sk

6 20 3 3 3 3 4 4 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 sk sk sk sk

DIPPR-I Diplomová práca vedúci DP POVINNÉ VOLITE¼NÉ PREDMETY

0-6/024 -

z -

Projektovanie výroby nábytku Inzinierska tepelná INTET-I technika Hodnotenie strojov a HOSTZ-I zariadení Certifikácia výroby CEVVDI a výrob.z dreva Automatizácia výrobAUVYPI ných procesov Kalkulácia nákladov KANAI-I pre inzinierov VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

PROVN-I

1)

KNDV Ing.Gaff KOD prof.Dzurenda KOD prof.Siklienka KNDV doc.Dudas KIAT FEVT doc.Nasèák KPH doc.Rajnoha

2-2/8-8 2-2/8-8

sk sk

Student je povinný si vybra· z uvedených predmetov minimálne 3 predmety v zimnom semestri a 2 v letnom semestri v 2. akademickom roku, aby mohol ukonèi· stúdiu v danom roèníku. Výuèba v letnom semestri bude realizovaná formou blokov. pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom studijného programu

2)

89

Studijný odbor: DREVÁRSTVO /5.2.42/ Studijný program: Materiálové inzinierstvo garant: prof. Ing. Ján Dubovský, CSc.

1. roèník Kód Predmet Zimný semester HC P-C(h) (dni) Letný semester HC P-C(h) (dni)

Kredity

Gestorská katedra garant

FU

FU

POVINNÉ PREDMETY APLMA- Aplikovaná matematiI ka APLFY-I PRMSD-I FYZDR-I PSHUD-I PDZDR-I PODRI-I

48

Aplikovaná fyzika Procesy mechanického spracovania dreva Fyzika dreva Procesy susenia a HÚ dreva Procesy degradácia a zus¾ach·ovania dreva Podnikové riadenie

MEDRE - Mechanika dreva I EKDKM- Environment. kvalita I dreva a DKM POVINNÉ VOLITE¼NÉ PREDMETY TEHYD-I MASTAI PEVPR-I TODDRI

KMDG doc.Matejdes KFEAM doc.Bahýl KMTD doc.Detvaj KND prof.Babiak KMTD doc.Klement KMTD prof.Reinprecht KPH doc.Rasner KND prof.Babiak KND prof.Babiak KOD prof.Dzurenda KMDG RNDr.V.Vacek KMS FEVT doc.Bodnár KOD prof.Siklienka

6 6 6 5 6 6 6 5 2

2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 2-3/812

sk sk sk sk 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 2-3/812 2-1/8-4 sk sk sk sk sk

Termo a hydromechanika Matematická statistika Pevnos· a pruznos·

2 2 3 3

2-2/8-8 1-2/4-8 2-2/8-8 2-2/8-8

sk sk sk sk

Teória obrábania a delenia dreva VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

1)

Student je povinný si vybra· z uvedených povinne volite¾ných predmetov minimálne 2 predmety v 1. akademickom roku, aby mohol pokraèova· v stúdiu v ïalsom roèníku. 2) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom studijného programu

90

2. roèník Kód Predmet

Kredity

Gestorská katedra garant

Zimný semester HC P-C(h) (dni)

FU

Letný semester HC P-C(h) (dni)

FU

POVINNÉ PREDMETY TPVNA-I ODDRVI BIOVB-I PDDKMI VLDKMI DIPSE-I

54

Technologické procesy výroby nábytku Obchod s drevom a s drevárskymi výrobkami Biotechnológie a vyuzitie biomasy Plastifikácia dreva a DKM Vlastnosti DKM Diplomový seminár

KNDV prof.Zemiar KMOSL doc.Palus KCHCHT prof.Kaèík KOD prof.Kúdela KOD prof.Dubovský vedúci DP

6 6

2-2/8-8 2-2/8-8

sk sk

6 5 5 6 20 3 2

2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8

sk sk sk 0-6/024 z -

DIPPR-I Diplomová práca vedúci DP POVINNÉ VOLITE¼NÉ PREDMETY

Prírodné a syntetické polyméry MEVYP- Metódy výskumnej I práce VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

PRSYP-I

1)

KCHCHT doc. Laurová KND prof.Babiak

2-1/8-4 2-2/8-8

sk sk

Student je povinný si vybra· z uvedených povinne volite¾ných predmetov minimálne 1 predmet v 2. akademickom roku, aby mohol ukonèi· stúdium. 2) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom studijného programu

91

Studijný odbor: DREVÁRSTVO /5.2.42/ Studijný program: Technológie spracovania biomasy garant: prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD. 1. roèník Kód Predmet

Kredity

Gestorská katedra garant

Zimný semester P-C (h) HC D/E (dni) 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 4-5/ 16-20 1 1

FU sk sk sk sk

Letný semester P-C (h) HC D/E (dni)

FU

POVINNÉ PREDMETY APLMA- Aplikovaná matemaI tika Aplikovaná fyzika APLFY-I

KMDG doc.Matejdes KFEAM doc.Bahýl PRMSD- Procesy mech. spraKMTD I covania dreva doc.Detvaj VYRVL- Výroba vláknin KCHCHT I doc.Geffert PSHUD- Procesy susenia KMTD I a HÚ dreva doc.Klement HYPRO- Hydrolýzne procesy KCHCHT I doc.Laurová Podnikové riadenie KPH PODRI-I doc. Rasner Chemické inzinierKCHCHT CHEIN-I stvo doc.Geffert POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY1) ZHLCO- Zhodnotenie lignoce- KCHCHT I lulózových odpadov Ing.Ve¾ková Priemyselná toxikoKEI-FEE PRITO-I lógia Ing. Schwarz PLDDM- Plastifikácia dreva a KND I drevných materiálov prof.Kúdela AUVYP- Automatizácia výKIAT FEVT I robných procesov doc.Nasèák VÝBEROVÉ PREDMETY2)

1)

47 6 6 6 6 6 6 6 5

2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 2-3/8-12

1

sk sk sk sk

3 4 4 4

2-1/8-4 2-1/8-4

1

sk sk 2-2/8-8 2-2/8-8 sk sk

Student je povinný si vybra· z uvedených predmetov minimálne 2 predmety v 1. akademickom roku (1 v ZS a 1 v LS), aby mohol pokraèova· v stúdiu v ïalsom roèníku. 2) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom studijného programu

92

2. roèník Kód Predmet

Kredity

Gestorská katedra garant KNDV prof.Zemiar KCHCHT prof.Kaèík KPH doc.Drábek KCHCHT doc.Geffert KEI-FEE doc.Samesová vedúci DP vedúci DP

Zimný semester P-C (h) HC D/E (dni) 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 3-4/ 12-16 1 1

FU sk sk sk sk

Letný semester P-C (h) HC D/E (dni)

FU

POVINNÉ PREDMETY TPVNA- Technol. procesy I výroby nábytku Biotechnológie BIOVB-I a vyuzitie biomasy Podnikové financie POFII-I a investície Výroba papiera, VPKLZ-I kartónov a lepenky VODHO- Vodné hospodárstvo I DIPSE-I Diplomový seminár Diplomová práca DIPPR-I

53 6 6 6 6 3 6 20

2-2/8-8 0-6/0-24

sk z

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY1) Ochrana zivotného KEI-FEE OCHZP-I prostredia prof.Kontrisová Inzinierska tepelná KOD INTET-I technika prof.Dzurenda Hygiena KEI-FEE HYBEP-I a bezpeènos· práce Ing.Schwarz

1)

3 3 2

2-0/8-0 2-2/8-8 2-0/8-0

sk sk sk

Student je povinný si vybra· z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v ZS 2. akademického roku, aby mohol ukonèi· stúdium v II. stupni. 2) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom studijného programu

93

Studijný odbor: OCHRANA OSÔB A MAJETKU /8.3.1/ Studijný program: Hasièské a záchranárske sluzby garant: 1. roèník Kód Predmet

Kredity

Gestorská katedra garant KPO PaedDr.Polakoviè KPO doc.Marková KPO doc.Marková KMOSL doc.Drlièková KPO Ing.Majlingová KPO doc.Marková KPO Ing.Chromek KPO Ing.Majlingová KCHCHT doc.Laurová ÚCJ Stefková KSV doc.Krchnák KPO PaedDr.Polakoviè KPO Ing.Majlingová KCHCHT prof.Kaèík

Zimný semester P-C (h) HC D/E (dni) 2-2/8-8

FU sk

Letný semester P-C (h) HC D/E (dni)

FU

POVINNÉ PREDMETY Didaktika telesnej výchovy DIDTV-I -speciálna èinnos· pri záchrane Bezpeènos· práce BEZPP-I a prostredia Nebezpeèné látky NEBLA-I MANKOI MTZKS-I BPRTE-I ZACHR-I APSKR-I CHTOX-I Manazérska komunikácia Manazment a taktika zdolávania krízových situácií Bezpeènos· procesov a technológií Záchranárstvo a záchranárska technika Aplikovaný software v krízovom riadení a záchranárstve Chemická toxikológia

44 4

4 6 4 4

2-2/8-8 2-1/8-4 2-2/8-8 2-2/8-8

sk sk sk sk

6 4 4

2-2/8-8 2-2/8-8 1-2/4-8

sk sk sk

4 4 4 4 4 4 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 sk sk

2-2/8-8

sk

Odborná angliètina POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY1) Sociológia SOCIO-I ERGO-I DEZA-I Ergonómia

Dominoefekty v záchranárstve CBRNE prostriedky nièeCBRNE-I nia a ochrany proti nim VÝBEROVÉ PREDMETY2)

1)

2-2/8-8 2-2/8-8

sk sk

Student je povinný vybra· si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v kazdom semestri, aby mohol pokraèova· v stúdiu v ïalsom roèníku 2) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom studijného programu

94

2. roèník Kód Predmet

Kredity

Gestorská katedra garant KPO Ing.Chromek KPO Ing.Chromek KPO Ing.Majlingová

Zimný semester P-C (h) HC D/E (dni) 2-2/8-8 2-2/8-8 3-1/12-4

FU sk sk sk

Letný semester P-C (h) HC D/E (dni)

FU

POVINNÉ PREDMETY Integrovaný INZAS-I záchranný systém Logistika v OPP LOGPO-I PHHPH-I

STAVD-I

51 6 6 6

KMDG doc.Matejdes KPO ZAPRA-I Ing.Chromek Prof.Kaèík DIPSE-I PaedDr.Polakoviè DIPPR-I Diplomová práca vedúci DP POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY1) Hydraulické a pneu- KOD HYPNHmatické mechanizprof.Dzurenda I my v záchranárstve Prenosové re·azové KL·M PRREP píly doc.Suchomel Potápaèská èinnos· KPO POTCI-I Ing.Chromek Práca vo výskach a KPO PVNVHnad vo¾nými Ing.Chromek I håbkami Riadené explózie v KPO REXZS-I záchranárskych Ing.Mraèková sluzbách VÝBEROVÉ PREDMETY2)

1)

Prevencia havárií a havarijné plánovanie Statistické vyhodnocovanie dát Záchranárske praktikum Diplomový seminár

3 4 6 20 4

0-2/0-8

sk 0-6/0-18 0-8/0-24 0-8/0-24 sk

1-1/4-4

sk

3 4 4

2-2/8-8 2-1/8-4 2-1/8-4

2

sk sk sk

4

2-0/8-0

sk

student je povinný vybra· si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v kazdom semestri okrem predmetu Odborná

angliètina II, aby mohol ukonèi· stúdium

2)

pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom studijného programu

*

skúska z odborného jazyka je podmienkou na úspesné ukonèenie stúdia

95

Studijný odbor: OCHRANA OSÔB A MAJETKU /8.3.1 Studijný program: Technická bezpeènos· osôb a majetku garant: prof. RNDr. Frantisek Kaèík, PhD.

1. roèník Kód Predmet Zimný semester P-C (h) HC D/E (dni) Letný semester P-C (h) HC D/E (dni)

Kredity

Gestorská katedra Garant

FU

FU

POVINNÉ PREDMETY PHAST-I NEBLA-I PASPO-I SIRTE-I MANHOI PREXZ-I FCHKE-I BPRTE-I

58

Poziar a hasenie v stavbách Nebezpeèné látky Pasívne a aktívne systémy v OPP Sírenie tepla Manipulácia s hor¾avinami Protiexplózne zariadenia Fyzikálna chémia a kinetika horenia a explózií Bezpeènos· procesov a technológií Hodnotenie materiálov Vybrané kapitoly z priestorovej a stavebnej akustiky Certifikácia a normotvorný proces Projektovanie vzduchotechnických zariadení CBRNE prostriedky nièenia a ochrana proti nim

)

KPO doc.Chromek KPO doc. Marková KPO Ing.Mraèková KET-FEVT doc.Èernecký KPO doc.Marková KPO Ing.Mraèková KPO doc.Kaèíková KPO doc.Marková

)

6 6 6 6 6 6 6

1-2/4-8 2-1/8-4 2-1/8-4 2-2/8-8

2

sk sk sk sk 2-2/8-8 2-2/8-8 3-2/12-8

2 1

sk sk sk

6

2-2/8-8

sk

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY1 SKCER-I VKPSA-I CNPPZ-I PRVZZ-I

KPO doc.Kaèíková KFEAM doc.Danihelová KPO Doc.Kaèíková KOD prof.Dzurenda KCHCHT prof. Kaèík

4 4

2-1/8-4 2-1/8-4

sk sk

4 4

2-0/8-0 2-2/8-8

sk sk

CBRNEI

4

2-2/8-8

sk

VÝBEROVÉ PREDMETY2

1)

Student je povinný vybra· si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v kazdom semestri, aby mohol pokraèova· v stúdiu v ïalsom roèníku 2) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom studijného programu

96

2. roèník Kód Predmet

Kredity

Gestorská katedra garant

Zimný semester P-C (h) HC D/E (dni)

FU

Letný semester P-C (h) HC D/E (dni)

FU

POVINNÉ PREDMETY PHHPH-I SSSCO-I RIAEV-I LOGPO-I STAVD-I DIPSE-I

53

Prevencia a havarijné plánovanie Specializované stavby Riadená evakuácia Logistika v OPP

Statistické vyhodnocovanie dát Diplomový seminár

DIPPR-I Diplomová práca ) POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY1 RIADY-I INZAS-I

KPO Ing.Majlingová KPO Ing.Tereòová KPO Ing.Tereòová KPO Ing.Chromek KMDG doc.Matejdes Prof.Kaèík PaedDr.Polakoviè vedúci DP KPO doc. Kaèíková KPO Ing.Chromek

6 6 6 6 3 6 20 4 6

3-1/12-4 2-0/8-0 3-2/10-8 2-2/8-8 0-2/0-8

sk sk sk sk sk 0-8/0-24 0-8/0-24 z

Riadenie dymu Integrovaný záchranný systém

)

3-0/12-0 2-2/8-8

sk sk

VÝBEROVÉ PREDMETY2

1)

student je povinný vybra· si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v kazdom semestri, okrem predmetu Odborný

jazyk II, aby mohol ukonèi· stúdium

2)

pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom studijného programu

*

skúska z odborného jazyka je podmienkou na úspesné ukonèenie stúdia

97

Studijný odbor: EKONOMIKA A MANAZMENT PODNIKU /3.3.16/ Studijný program: Podnikový manazment v drevospracujúcom priemysle garant: prof. Ing. Anna Satanová, CSc., spolugarant doc. Ing. Viera Galajdová, CSc.

1. roèník Kód Predmet Zimný semester P-C (h) HC D/E (dni) Letný semester P-C (h) HC D/E (dni)

Kredity

Gestorská katedra Garant

FU

FU

POVINNÉ PREDMETY KONTR-I FINMA-I MANUCI STRMA-I MEMANI MARST-I

36

Kontroling Finanèný manazment Manazérske úètovníctvo Strategický manazment Medzinárodný manazment Marketingová stratégia

KPH prof.Satanová KPH doc.Rajnoha KPH prof.Satanová KPH doc.Rajnoha KMOSL prof.Supín KMOSL doc.Kusá

6 6 6 6 6 6

2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8

sk sk sk sk 2-2/8-8 2-2/8-8 sk Sk

POVINNÉ VOLITE¼NÉ EKONOMICKÉ PREDMETY1) Logistika* KPH 4 2-2/8-8 LOGIS-I doc.Hitka Plánované prepoèty KPH 2 0-2/0-8 PLPRE-I doc.Rajnoha Ekonomika kvality KPH 4 2-2/8-8 EKOKV-I prof.Satanová Manazérske informaèné KERLH 4 2-2/8-8 MAINS-I systémy doc.Sulek Marketing sluzieb KPH 4 2-2/8-8 MARSL-I doc.Kusá Investièný kontroling KPH 4 INVKO-I doc.Drábek Finanèný kontroling KPH 4 FINKO-I doc.Drábek Firemné plánovanie a KPH 4 FIPLK-I kontrola doc.Rajnoha Produktové inovácie KMOSL 4 PROIN-I doc.Zausková POVINNÉ VOLITE¼NÉ PREDMETY DREVÁRSKEJ PROFILÁCIE 1) Náuka o dreve KND 4 2-2/8-8 NAODR-I prof.Èunderlík Technika pre spracova- KOD 3 2-2/8-8 TPSD-I nie dreva doc.Barcík Chemické technológie KCHCHT 4 2-2/8-8 CHTDR-I dreva doc.Geffert Prvostupòové spracoKMTD 4 PRSPD-I vanie dreva doc.Klement Kompozitné drevné KMTD 4 KODRM-I materiály doc.Réh VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

1)

sk sk sk sk sk 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 sk sk sk sk

sk sk sk 2-2/8-8 2-2/8­8 sk sk

2) *

Student je povinný si vybra· z uvedených predmetov minimálne 2 predmety v ZS z toho 1 predmet drevárskej profilácie a 3 predmety v LS z toho 1 predmet drevárskej profilácie v 1. akademickom roku, aby mohol pokraèova· v stúdiu v ïalsom roèníku. pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom studijného programu

Povinne volite¾ný predmet Logistika si môze vybra· student, ktorý tento predmet neabsolvoval v bakalárskom studijnom programe Podnikový manazment v DSP 98

2. roèník Kód Predmet

Kredity

Gestorská katedra Garant

Zimný semester P-C (h) HC D/E (dni)

FU

Letný semester P-C (h) HC D/E (dni)

FU

POVINNÉ PREDMETY

48

KPH 6 2-2/8-8 ORMAP-I doc.Hitka KPH 6 2-2/8-8 MANKV-I prof.Satanová Investièný manazment KPH 6 2-2/8-8 INVMA-I doc.Drábek Podniková plánovacia hra KPH 4 POPLH-I doc.Rajnoha DIPSE-I Diplomový seminár vedúci DP 6 DIPPR-I Diplomová práca vedúci DP 20 POVINNÉ VOLITE¼NÉ EKONOMICKÉ PREDMETY1) Cudzí jazyk II. ÚCJ 4 0-4/0-16 Podnikate¾ské riziko KERLH 4 2-2/8-8 PORIZ-I doc.Sulek Dane podnikate¾ských KERLH 4 2-2/8-8 DPOSU-I subjektov prof.Hajdúchová Audítorské postupy KPH 4 2-2/8-8 AUDPO-I Ing.Potkány Medzinárodné hospodár- KMOSL 4 2-2/8-8 MEHOV-I ske vz·ahy prof.Supín Rozbory hospodárskej KPH 4 RHCPO-I èinnosti podnikov doc.Galajdová Marketingová komuniKMOSL 4 MARKO-I kácia doc.Drlièková Obchodné podnikanie KMOSL 4 OBPOD-I doc.Zausková POVINNÉ VOLITE¼NÉ PREDMETY DREVÁRSKEJ PROFILÁCIE 1) TechnologickoKMTD 4 2-2/8-8 TEEKP-I ekonomické projektova- Ing.Verèimák nie Technológia druhostupKNDV 4 2-2/8-8 TDSPD-I òového spracovania prof.Zemiar dreva Základy celulózovo-paKCHCHT 4 2-2/8-8 ZCPV-I pierenských výrobkov doc.Geffert VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

1)

Organizácia manazérskej práce Manazment kvality

sk sk sk 1-3/4-12

sk z

sk sk sk sk sk 2-2/8-8 2-2/8-8 2-2/8-8 sk sk sk

sk

sk

sk

2)

Student je povinný si vybra· z uvedených predmetov minimálne 2 predmety z toho 1predmet drevárskej profilácie v 2. akademickom roku. pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom studijného programu

99

Studijný odbor: DIZAJN /2.2.6/ Studijný program: Dizajn nábytku garant: prof. Ing. Stefan Schneider, CSc.

1. roèník Kód Predmet Zimný semester HC A-P-C (dni) Letný semester HC A-P-C (dni)

Kredity

Gestorská katedra Garant

FU

FU

POVINNÉ PREDMETY ATDNA-I TVKMA-I DIPR1-I ATNB-I KONNS-I DIPR1-I

44

Ateliér dizajnu nábytku A. Technické vlastnosti konstrukèných materiálov Dizajn v prostredí I. Ateliér dizajnu nábytku B. Konstruovanie nábytkových systémov Dizajn v prostredí II.

KDNDV prof.Schneider KND prof.Babiak KDNDV prof.Veselovský KDNDV prof.Schneider KDNDV prof.Veselovský KDNDV doc.Kozusko, ArtD. KDNDV prof.Veselovský KNDV doc.Josèák KDNDV prof.Schneider KDNDV prof.Schneider KMTD doc.Réh KDNDV prof.Veselovský KMOSL doc.Kusá

10 6

12-0-0 0-2-2

2

sk sk

6 10 6 6

0-2-2

1

sk 14-0-0 0-2-2 0-2-2

2 1

sk sk sk

POVINNÉ VOLITE¼NÉ 1) Interiér III.

INTE3-I MENAK-I ERGO3-I DIKD2-I NAKMA­ I HINA2-I ZAKMA-I

6 6 3 6 3 6 6

0-2-2 0-2-2 0-2-1

sk sk sk 2-2-0 0-2-2 0-2-2 0-2-2 sk sk sk sk

Mechanika nábytkových konstrukcií Ergonómia III. Dizajn konstrukèného detailu II. Náuka o konstrukèných materiáloch A. Historický nábytok II. Základy marketingu

VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

1)

Student je povinný si vybra· z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v akademickom roku, aby mohol pokraèova· v stúdiu v ïalsom roèníku. 2) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom studijného programu

100

2. roèník Kód Predmet

Kredity

Gestorská katedra Garant

Zimný semester HC A-P-C (dni)

FU

Letný semester HC A-P-C (dni)

FU

POVINNÉ PREDMETY ATDNC-I TPVNA-I DIPR3-I DIPPR-I DIPSE ­I

48

Ateliér dizajnu nábytku C. Technologické procesy výroby nábytku Dizajn v prostredí III.

Diplomová práca Diplomový seminár POVINNÉ VOLITE¼NÉ 1) Náuka o konstrukèNAKMB-I ných materiáloch B. Konstrukèné konKOKNA-I cepcie nábytku Inovaèný manazINOMA-I ment VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

1)

KDNDV prof.Schneider KNDV prof.Zemiar KDNDV prof.Schneider vedúci DP vedúci DP KFEAM doc.Simko KNDV doc.Josèák KMOSL doc.Zausková

10 6 6 22 4 6 6 6

12-0-0 0-2-2 0-2-2

3

sk sk sk 14-0-0 4-0-0 z z

0-2-2 0-2-2 0-2-2

sk sk sk

Student je povinný si vybra· z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v akademickom roku, aby mohol úspesne ukonèi· magisterské stúdium. 2) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom studijného programu

101

102

11.9 III. STUPEÒ STÚDIA ­ PhD.

103

Studijný odbor: T E C H N O L Ó G I A S P R A C O V A N I A D R E V A / 5 . 2 . 4 3 / Studijný program: Technológia spracovania dreva (DS, ES) garant: prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD.

Povinné predmety:

Kód

PILVY-D OBDRE-D SHTUD-D LEPDR-D VDKAM-D VDKPM-D POUPD-D TVADR-D ODRVD-D ENVYD-D TVNAB-D CHSDR-D BIFYT-D VYBUP-D SSDMA-D SVDTS-D Názov predmetu Piliarska výroba Obrábanie dreva Susenie a hydrotermická úprava dreva Lepenie dreva Výroba drevných kompozitov ­ preglejované materiály Výroba drevných kompozitov ­ aglomerované materiály Povrchové úpravy dreva Tvárnenie dreva Ochrana dreva a výrobkov z dreva Energetické vyuzitie dreva Technológia výroby nábytku Chemické spracovanie dreva Biotechnológie a vyuzitie fymasy Výroba bunièín a papiera Stroje pre spracovanie dreva a manipulácia Struktúra a vlastnosti dreva v jeho technologickom spracovaní Gestorská katedra/garant predmetu KMTD/doc. Detvaj KOD/prof. Siklienka KMTD/doc. Klement KNDV/doc. Sedliaèik KMTD/ doc. Réh KMTD/doc. Réh KNDV/prof. Zemiar KNDV/prof. Zemiar KMTD/prof. Reinprecht KOD/prof. Dzurenda KNDV/prof. Zemiar KCHCHT/prof. Kaèík KCHCHT/doc. Geffert KCHCHT/doc. Geffert KOD/doc. Barcík KND/prof. Èunderlík, prof. Kurjatko

Pozn. Rozsah predmetov: 30 h konzultácií, forma ukonèenia: skúska, poèet kreditov: 7, jazyky ­ skúska poèet kreditov 5

Volite¾né predmety:

Kód JANEM-D JAANG-D JARUS-D POPSD-D EMSDR-D VSMAT-D MEVEP-D Názov predmetu Nemecký jazyk ­ odborná komunikácia II. Anglický jazyk ­ odborná komunikácia II. Ruský jazyk ­ odborná komunikácia II. Protipoziarne opatrenia pri spracovaní dreva Ekonomika a manazment spracovania dreva Vybrané state z matematiky Metódy výskumnej práce Gestorská katedra/garant predmetu ÚCJ/PhDr. Klaudová ÚCJ/PhDr. Pauleová ÚCJ/Mgr. Laciková KPO/prof. Osvald KPH/doc. Rasner KMDG/ doc. Matejdes KND/prof. Babiak

104

Studijný odbor: S T R U K T Ú R A A V L A S T N O S T I D R E V A / 5 . 2 . 4 4 / Studijný program: struktúra a vlastnosti dreva (DS, ES) garant: Dr. h.c. prof. RNDr. Marián Babiak, PhD.

Povinné predmety:

Kód STLIM-D VKFDR-D VKMDR-D VKFYZ-D MTPLA-D TRPRD-D VSMAT-D Názov predmetu Struktúra lignocelulózových materiálov Vybrané kapitoly z fyziky dreva Vybrané kapitoly z mechaniky dreva Vybrané kapitoly z fyziky Mechanika tuhých a poddajných látok Transportné procesy v dreve Vybrané state z matematiky Gestorská katedra/garant predmetu KND/prof. Èunderlík KND/prof. Kurjatko KND/prof. Babiak KFEAM/doc. Bahýl KMS/doc. Bodnár KND/prof. Babiak KMDG/doc. Matejdes

Pozn. Rozsah predmetov: 30 h konzultácií, forma ukonèenia: skúska, poèet kreditov: 7, jazyky ­ skúska poèet kreditov 5

Volite¾né predmety:

Kód JANEM-D JAANG-D Názov predmetu Nemecký jazyk ­ odborná komunikácia II. Anglický jazyk ­ odborná komunikácia II. Gestorská katedra/garant predmetu ÚCJ/PhDr. Klaudová ÚCJ/PhDr. Pauleová

105

Studijný odbor: K O N S T R U K C I A A P R O C E S Y V Ý R O B Y D R E V Á R S K Y C H V Ý ROBKOV/ 5 . 2 . 4 5 / Studijný program: konstrukcia a procesy výroby drevárskych výrobkov (DS, ES) garant: prof. Ing. Jozef Kúdela, PhD.

Predmety:

Kód KVDDM-D MTPLA-D MEDRE-D TEVLV-D KVDDM-D TVDRV-D MOTPR-D DRSTK-D ODRKO-D ODKFV-D VSMAT-D MEVEP-D Názov predmetu Konstrukèné vlastnosti dreva a drevných materiálov Mechanika tuhých a poddajných látok Mechanika dreva Technické vlastnosti výrobkov Konstrukcia drevárskych výrobkov Tvorba drevárskych výrobkov Modelovanie a optimalizácia technologických procesov Drevené stavebné konstrukcie Ochrana drevených konstrukcií Ochrana drevených konstrukcií proti fyzikálnym vplyvom Vybrané state z matematiky Metódy vedeckej práce Gestorská katedra/garant predmetu KNDV/doc. Dudas KMS/doc. Bodnár KND/prof. Babiak KNDV/doc. Dudas, doc. Josèák KDNDV/doc. Josèák KDNDV/doc. Veselovský KNDV/prof. Zemiar KNDV/doc. Stefko KMTD/prof. Reinprecht KPO/prof. Osvald KMDG/doc. Matejdes KND/prof. Babiak

Pozn. Rozsah predmetov: 30 h konzultácií, forma ukonèenia: skúska, poèet kreditov: 7, jazyky ­ skúska poèet kreditov 5

Volite¾né predmety:

Kód JANEM-D JAANG-D JARUS-D Názov predmetu Nemecký jazyk ­ odborná komunikácia II. Anglický jazyk ­ odborná komunikácia II. Ruský jazyk ­ odborná komunikácia II. Gestorská katedra/garant predmetu ÚCJ/PhDr. Klaudová ÚCJ/PhDr. Pauleová ÚCJ/Mgr. Laciková

106

Studijný odbor: O C H R A N A O S Ô B A M A J E T K U / 8 . 3 . 1 / Studijný program: protipoziarna ochrana a bezpeènos· (DS, ES) garant: prof. RNDr. Frantisek Kaèík, PhD.

Povinné predmety:

Kód APSBE-D BETES-D DYROP-D MANRI-D MAAPO-D MOTPB-D NEBLA-D PTVMA-D PKPBO-D TEZAR-D TPPVT-D VSMAT-D Názov predmetu Aktívne a pasívne systémy bezpeènosti Bezpeènos· technologických systémov Dynamika rozvoja poziaru Manazérstvo rizika Materiál a poziar Modelovanie a optimalizácia technologických procesov a ich bezpeènos· Nebezpeèné látky Poziarno-technické vlastnosti materiálov Projektovanie a konstruovanie poziarnych a bezpeènostných opatrení Technické zariadenia Termodynamické procesy pri vysokých teplotách Vybrané state z matematiky Gestorská katedra/garant predmetu KPO/prof. Osvald KTM/prof. Zelený KPO/doc. Kaèíková KTM/prof. Zelený KPO/doc. Kaèíková KPO/doc. Marková KCHCHT/prof. Kaèík KPO/doc. Marková KPO/prof. Osvald KPO/prof. Krakovský KOD/prof. Dzurenda KMDG/doc. Matejdes

Pozn. Rozsah predmetov: 30 h konzultácií, forma ukonèenia: skúska, poèet kreditov: 7, jazyky ­ skúska poèet kreditov 5

Volite¾né predmety:

Kód JANEM-D JAANG-D JARUS-D Názov predmetu Nemecký jazyk ­ odborná komunikácia II. Anglický jazyk ­ odborná komunikácia II. Ruský jazyk ­ odborná komunikácia II. Gestorská katedra/garant predmetu ÚCJ/PhDr. Klaudová ÚCJ/Mgr. Stefková ÚCJ/Mgr. Laciková

107

12. STUDIJNÝ PORIADOK bakalárskeho, inzinierskeho a magisterského stúdia na Drevárskej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene

Èlánok 1 Stanovenie pôsobnosti (1) Tento Studijný poriadok platí pre stúdium na Drevárskej fakulte TU vo Zvolene v akreditovaných bakalárskych studijných programoch od 1. roèníka bakalárskeho stúdia so zaèiatkom od akademického roka 2005/2006 a následného inzinierskeho a magisterského stúdia pod¾a § 60 zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých skolách a o zmene a doplnení ïalsích zákonov v znení neskorsích predpisov (ïalej len zákon o VS).

Èlánok 2 Organizácia stúdia (1) Stúdium sa na drevárskej fakulte (ïalej aj DF) uskutoèòuje v bakalárskych, inzinierskych, magisterských alebo doktorandských studijných programoch v dennej alebo externej forme stúdia prezenènou, distanènou alebo kombinovanou metódou. (2) Studijný plán studenta urèuje èasovú a obsahovú postupnos· jednotiek studijného programu a formy hodnotenia studijných výsledkov. Studijný plán si student zostavuje v rámci urèených pravidiel sám alebo v spolupráci s garantom studijného programu. (3) Akademický rok sa zaèína 1. septembra bezného roka a konèí 31. augusta nasledujúceho roka. Èasový harmonogram akademického roka urèuje v zhode so studijnými plánmi dekan fakulty. (4) Student môze absolvova· èas· svojho vysokoskolského stúdia aj na inej fakulte alebo vysokej skole, prípadne v zahranièí (§ 58a zákon o VS). (5) V odôvodnených prípadoch môze student poziada· dekana o individuálny studijný plán (studenti so zdravotným postihnutím, matky s de·mi, reprezentácia v sporte, ai.).

Èlánok 3 Zápis (1) Oznámením rozhodnutia o prijatí na stúdium pod¾a § 58 ods. (7) zákona o VS vzniká uchádzaèovi právo by· zapísaný na stúdium na DF v príslusnom studijnom programe. (2) Zápisom do príslusného roèníka sa studenti stávajú èlenmi akademickej obce a získavajú právo zúèastòova· sa na vsetkých formách výuèby. Zápis sa koná v termínoch urèených dekanom a uvedie sa vo výkaze o stúdiu. Zápis studenta a kontrolu predmetov, ktoré si zapísal, vykonáva dekanát. (3) Právo uchádzaèa na zápis na stúdium zaniká, ak na otázku fakulty, èi sa zapíse na stúdium, odpovie záporne, alebo do urèeného termínu neodpovie. (4) Ak sa student nedostaví na zápis do nasledujúceho obdobia stúdia alebo sa nedostaví po prerusení na opätovný zápis, fakulta písomne vyzve studenta na dostavenie sa k zápisu v lehote desiatich pracovných dní od doruèenia tejto výzvy. (5) Ak sa student po doruèení výzvy v urèenej lehote k zápisu nedostaví a ani nepoziada o predåzenie tejto lehoty pre zdravotné dôvody, ktoré mu bránia dostavi· sa na zápis, deò, do ktorého sa mal student zapísa· do ïalsieho obdobia stúdia, alebo v ktorom sa mal opätovne zapísa·, sa povazuje za deò, v ktorom student zanechal stúdium.

Èlánok 4 Roèný osobný studijný plán (1) Pre stúdium si student zostavuje studijný plán. Studijný plán studenta urèuje èasovú a obsahovú postupnos· jednotiek studijného programu a formy hodnotenia studijných výsledkov. Studijný plán studenta pozostáva z roèných osobných studijných plánov (ïalej aj ROSP). (2) ROSP predstavuje zoznam predmetov, ktoré student plánuje v konkrétnom akademickom roku absolvova·. ROSP si student zostavuje sám a je zodpovedný za správnos· jeho zostavenia. 108

(3) ROSP pre nasledujúci akademický rok si student zostavuje na základe podkladov, ktoré sú uvedené v studijnej príruèke a katalógu predmetov DF a ostatných fakúlt TU vo Zvolene, prípadne ïalsích informácií referátu pre pedagogickú prácu DF TU vo Zvolene. (4) ROSP pre prvý roèník si student zostavuje pri zápise do prvého roèníka. (5) Na poskytovanie poradenskej sluzby studentov pri zostavovaní ROSP pôsobia na fakulte ako poradcovia garanti studijných programov. (6) Predmety, ktoré si student zapisuje do ROSP sú rozdelené do troch skupín: P ­ povinné, PV ­ povinne volite¾né, V ­ výberové. (7) ROSP musí by· zostavený tak, aby obsahoval vsetky povinné a studentom zvolené povinne volite¾né predmety v príslusnom semestri, prípadne výberové predmety z ponuky, ktorá je uvedená v katalógu predmetov DF a ostatných fakúlt TU vo Zvolene. (8) Suma kreditov zapísaných predmetov musí by· minimálne 60 za akademický rok.

Èlánok 5 Priebeh stúdia (1) Základnými formami výuèby sú prednásky, cvièenia, hlavné cvièenia, semináre, exkurzie, resp. studijné cesty a odborné praxe. (2) Doplnkovou formou sú konzultácie, ktoré pomáhajú studentom pri samostatnom stúdiu. Na konzultáciách usmeròuje pedagóg studentov v obsahu a metódach stúdia. Konzultáciami sa môzu nahradi· aj niektoré formy, alebo èas· výuèby, prípadne doplni· príprava studentov na skúsky. (3) Katedry a gestori predmetov sú povinní na zaèiatku semestra oboznámi· studentov s obsahom, náplòou, èasovým harmonogramom výuèby a vyuèujúcimi v jednotlivých predmetoch, vrátane hlavných cvièení, seminárov, exkurzií, resp. studijných ciest a odborných praxí, ktoré katedra zabezpeèuje. (4) Formu úèasti na semestrálnych cvièeniach, hlavných cvièeniach a vsetkých formách praxí urèuje gestor predmetu. (5) Studentom prednásajú profesori a docenti príslusného studijného odboru a so súhlasom dekana aj odborní asistenti a vedeckí zamestnanci. Prednása· môzu aj významní odborníci z vedecko-výskumných pracovísk a praxe. Obsah prednások vychádza z platných osnov predmetu. (6) Cvièenia vedú profesori, docenti, odborní asistenti, asistenti, doktorandi, lektori a dekanom poverení vedeckí zamestnanci i odborníci z vedecko-výskumných pracovísk a praxe. Na cvièeniach sa za aktívnej úèasti studentov aplikuje prednásaná èas· predmetu na praktických príkladoch, precvièujú sa vedomosti a zruènosti potrebné na praktické a teoretické zvládnutie predmetu, upresòujú sa a prehlbujú vedomosti studentov.

Èlánok 6 Prerusenie stúdia a opakovanie roèníka (1) Dekan môze na ziados· studenta z osobných alebo zdravotných dôvodov stúdium prerusi·, prièom urèí zaèiatok a koniec prerusenia stúdia. (2) Prerusi· stúdium mozno najviac dvakrát poèas stúdia a to v I. stupni jedenkrát a v II. stupni jedenkrát. Jedno prerusenie môze ma· dåzku maximálne dva roky. Nesplnenie studijných povinností nie je dôvodom pre prerusenie stúdia. Poèas prerusenia student nie je èlenom akademickej obce a nemá práva ani povinnosti studenta fakulty. (3) Ak student nesplní studijné povinnosti do konca akademického roka, môze mu dekan povoli· opakova· roèník. Poèas stúdia je mozné povoli· opakovanie najviac dvakrát, a to v I. stupni stúdia jedenkrát a v II. stupni stúdia jedenkrát. Pri povolení dekan zvazuje celkové dosiahnuté výsledky studenta. (4) O opakovanie roèníka môze poziada· student, ktorý k poslednému dòu zápisu do ïalsieho akademického roka poèas stúdia daného akademického roka získal minimálne 32 kreditov. (5) Pri opakovaní roèníka si student zapíse povinné predmety, ktoré nemá ukonèené v zmysle studijného plánu. Povinne volite¾né a výberové predmety si zapíse v zmysle Vyhlásky MS SR o kreditovom systéme stúdia. Vsetky vykonané skúsky ostávajú v platnosti. Pri predmete, ktorý konèí len zápoètom, udelený zápoèet ostáva v platnosti. Absolvované praxe sa uznávajú. O uznaní preddiplomovej praxe rozhodne vedúci diplomovej práce. (6) Ziados· o opakovanie roèníka musí student predlozi· na predpísanom tlaèive na studijné oddelenie dekanátu DF najneskôr do zaèiatku zimného semestra príslusného akademického roka.

109

Èlánok 7

Prestup (1) Student môze zmeni· studijný program v rámci toho istého studijného odboru alebo kombinácie studijných odborov (§ 70 ods. (1) písm. l zákon o VS). (2) Ziados· o prestup podáva student dekanovi fakulty po splnení studijných povinností pod¾a ROSP do zaèiatku akademického roka. Èlánok 8 Zanechanie stúdia (1) Student, ktorý chce zanecha· stúdium, oznámi to písomne dekanovi fakulty. (2) Za zanechanie stúdia sa povazuje, ak sa student nedostaví na zápis ani po výzve studenta na dostavenie sa k zápisu v lehote desiatich pracovných dní od doruèenia tejto výzvy a ani nepoziada o predåzenie tejto lehoty pre zdravotné dôvody, ktoré mu bránia dostavi· sa na zápis ((§ 66 ods. (4) zákon o VS).

Èlánok 9 Uznávanie skúsok (1) Studentovi, ktorý studoval na inej vysokej skole, alebo bol po zanechaní alebo vylúèení zo stúdia znova prijatý na fakultu, je mozné uzna· vykonané skúsky so zrete¾om na obsah absolvovaného predmetu a dobu platnosti skúsok. O uznaní skúsky rozhoduje gestor predmetu. Na základe takéhoto uznania rozhodne dekan o zaradení studenta do príslusného roèníka. (2) Doba platnosti vykonaných skúsok a zápoètov je daná súètom standardnej dåzky stúdia studijného programu a jej prekroèením o dva roky (§ 65 ods. (2) zákon o VS).

Èlánok 10 Hodnotenie stúdia (1) Hodnotenie stúdia sa vykonáva formou skúsok, príp. zápoètov. (2) Zápoèty (ak je predmet ukonèený len zápoètom) a skúsky sa zapisujú do skúskových správ a výkazov o stúdiu. (3) Skúsky sa konajú prevazne v období studijného vo¾na. (4) Hodnotenie stúdia sa uskutoèòuje pod¾a klasifikaènej stupnice ECTS (èlánok 14).

Èlánok 11 Skúsky (1) Skúskami sa preverujú vedomosti a schopnosti studenta z príslusného predmetu. (2) Skúsky môzu by· ústne, písomné a ich kombinácie. O forme skúsky rozhodne gestor predmetu. (3) Skúsky konajú studenti u profesorov a docentov urèených gestorom predmetu, ktorí im predmet prednásali, vo výnimoèných prípadoch u odborných asistentov a vedeckých zamestnancov, ktorí sú na to dekanom poverení (ïalej len skúsajúci). (4) Skúsky sa konajú v skúskovom období, ktoré pozostáva zo studijného vo¾na v zimnom semestri a z obdobia letného semestra (vrátane studijného vo¾na v letnom semestri) do 31. júla. V externej forme stúdia je mozné vykona· skúsku aj poèas semestra po ukonèení blokovej výuèby daného predmetu. (5) V skúskovom období sa student môze podrobi· skúske v riadnom a v opravnom termíne. (6) Ak student nevyhovel ani v opravnom termíne, môze mu dekan na jeho ziados· povoli· druhý opravný termín. (7) Druhý opravný termín môze dekan povoli· studentovi najviac z dvoch predmetov poèas jedného akademického roka, v priebehu celého stúdia (v jednom stupni) môze student absolvova· maximálne tri dekanom povolené opravné termíny. (8) Skúsky za príslusný roèník vrátane druhého opravného termínu musia by· vykonané do 31. júla. V posledných roèníkoch bakalárskeho, inzinierskeho a magisterského stúdia urèí termíny ukonèenia skúsok dekan. (9) Termíny skúsok a poèet studentov na jeden termín zverejní skúsajúci najneskôr dva týzdne pred ukonèením prednások.

110

(10) V období studijného vo¾na je skúsajúci povinný vypísa· termíny minimálne pre 1,5 násobný poèet skúsaných studentov. V období mimo studijného vo¾na, poèas konania výuèby, je skúsajúci povinný urèi· termín skúsky minimálne týzdeò vopred a tak, aby nebola narusená výuèba pod¾a platného rozvrhu a èasového harmonogramu stúdia. (11) V prípade, ze skúsajúci z váznych dôvodov nemôze vo vypísanom termíne skúsa·, urèí sa náhradný termín, prípadne vedúci katedry poverí iného skúsajúceho. (12) Student sa na skúsku prihlasuje prostredníctvom UIS. Operácie prihlasovania a odhlasovania sa na skúsku pre studenta budú do doby urèenej skúsajúcim, prièom táto doba nepresiahne 24 hodín pred zaèatím skúsky. (13) Obdobie studijného vo¾na v zimnom a v letnom semestri je urèené pre skúsky v riadnych termínoch z predmetov, ktoré boli prednásané v príslusných semestroch. Ak sa student v období studijného vo¾na na riadnom termíne nezúèastní, tento termín stráca. (14) Student v prípade nevykonania skúsky v riadnom termíne môze poziada· skúsajúceho o vykonanie opravného termínu este v období studijného vo¾na. (15) Skúsajúci môze povoli· studentovi s prihliadnutím na výsledky priebeznej kontroly stúdia konanie skúsky pred ukonèením výuèby v príslusnom semestri. (16) Neospravedlnenú neúèas· na skúske v termíne, na ktorý sa student prihlásil, hodnotí skúsajúci známkou FN. Student sa môze ospravedlni· do 5 dní po termíne skúske. O ospravedlnení rozhoduje skúsajúci. (17) Výsledok vsetkých skúsok zapíse skúsajúci do skúskovej správy a výkazov o stúdiu. Vytlaèenú skúskovú správu podpisuje garant predmetu a odovzdá v predpísaných termínoch na dekanát DF. (18) Na ziados· studenta, alebo skúsajúceho, môze vedúci katedry urèi· konanie skúsky pred komisiou. Trojèlennú komisiu stanoví vedúci katedry. Èlenom komisie je aj prednásajúci daného predmetu.

Èlánok 12 Ateliérová tvorba (1) V studijných programoch studijného odboru 2.2.6 Dizajn sa k základným formám výuèby zaraïuje aj ateliérová tvorba. (2) Ateliérová tvorba (praktická tvorivá èinnos· studentov s individuálnymi originálnymi výstupmi), uplatòovaná vo výtvarných, architektonických a dizajnérskych disciplínach, má nezastupite¾nú funkciu nielen pre rozvíjanie výtvarného talentu, ale aj pre získanie a zdokona¾ovanie specifickej kreativity dizajnérskej práce. (3) Vzh¾adom na syntetizujúcu a profilujúcu funkciu je úèas· studentov na výuèbe predmetov ateliérovej tvorby povinná. (4) Vsetky predmety, ktoré sa vyuèujú formou ateliérovej tvorby, sú klasifikované komisionálne. Termín konania skúsky z kazdého predmetu je spoloèný pre vsetkých studentov príslusného roèníka a urèuje ho spolu so zlozením komisie pre hodnotenie prác vedúci katedry. Predsedom komisie je spravidla gestor predmetu. (5) V zdôvodnených prípadoch (dlhodobá choroba, náhla choroba v èase konania skúsky), na základe písomnej ziadosti studenta podanej do 5 pracovných dní od komisionálneho hodnotenia, vedúci katedry stanoví náhradný termín konania skúsky. (6) Moznos· opravnej skúsky z predmetov ateliérovej tvorby sa v príslusnom akademickom roku vyluèuje. (7) Opakovanie roèníka z dôvodu neúspesnosti v predmetoch ateliérovej tvorby môze by· v priebehu stúdia povolené iba raz.

Èlánok 13 Kreditový systém hodnotenia (1) Kreditový systém hodnotenia je spracovaný v súlade so zásadami ECTS. Kredity znamenajú èíselné hodnoty, ktoré sú priradené jednotlivým predmetom na základe mnozstva práce potrebnej na absolvovanie konkrétneho predmetu. Standardná zá·az studenta v akademickom roku je 60 kreditov, za semester 30 kreditov. (2) Hodnotenie výsledkov studenta poèas absolvovania predmetu (písomné práce, testy, programy, osobná iniciatíva), vrátane jeho ukonèenia predpísaným spôsobom (skúska, zápoèet) sa uskutoèòuje pod¾a ECTS (Tab. 1). Pred zaèiatkom výuèby predmetu musí gestor predmetu stanovi·, za aké aktivity ko¾ko bodov môze student získa·.

111

Tab. 1: Hodnotenie pod¾a ECTS Klasifikaèný stupeò A B C D E Názov klasifikaèného stupòa a jeho charakteristika Výborne (vynikajúce výsledky) ve¾mi dobre (nadpriemerné výsledky) dobre (priemerné výsledky) uspokojivo (prijate¾né výsledky) dostatoène (výsledky spåòajú minimálne kritériá) nedostatoène (vyzaduje sa ïalsia práca) Poèet získaných bodov, resp. % preukázaných vedomostí 95- 100 85 - 94 75 - 84 65 - 74 Známka (numerická hodnota klasifikaèného stupòa) 1 1,5 2 2,5

60 - 64 menej ako 60

3 4

FX

(3) Pridelený klasifikaèný stupeò a poèet získaných bodov zapíse uèite¾ do výkazu o stúdiu a do skúskovej správy, napr. A/95, E/60, atï. (4) Student získa kredity za predmet, ak jeho výsledky boli ohodnotené minimálne klasifikaèným stupòom E. (5) Minimálna hranica potrebná k postupu do vyssieho roèníka je stanovená úrovòou 52 kreditov. (6) Prenesené kredity (t.j. chýbajúci poèet kreditov do 60) musia by· získané v nasledovnom akademickom roku stúdia. Opakovaný prenos kreditov z toho istého predmetu nie je mozný. Pritom musí by· dodrzaná predpísaná nadväznos· predmetov (prerekvizity), ktorá je uvedená v informaèných listoch predmetov katalógu predmetov DF. Dodrzanie prerekvizít preverujú skúsajúci konkrétnych predmetov. (7) V prípade mobility studenta je prenos kreditov zabezpeèený výpisom výsledkov stúdia. Výpis vypracuje vysielajúca a prijímajúca vysoká skola pred absolvovaním stúdia na prijímajúcej vysokej skole a po jeho skonèení. Na základe výpisu uzná vysielajúca skola studentovi studijné povinnosti úspesne vykonané na prijímajúcej skole a zapoèíta mu za ne taký poèet kreditov, ktorý zodpovedá kreditom za rovnaký alebo podobný predmet na vysielajúcej skole v zmysle zásad ECTS.

Èlánok 14 Bakalárska práca (1) Vypracovanie bakalárskej práce (ïalej aj BP) sa povazuje za predmet, preto sa hodnotí príslusným klasifikaèným stupòom pod¾a èl. 14 ods. (2) (A-FX). BP je hodnotená 10 kreditmi. (2) Témy bakalárskych prác musia by· vypracovávané v súlade s profilom absolventa na katedrách DF. Vypracovanie bakalárskej práce mimo DF schva¾uje na základe písomnej ziadosti studenta a vyjadrenia vedúceho bakalárskej práce garant studijného programu. (3) Bakalárskou prácou student preukazuje odborné vedomosti a zruènosti, ktoré nadobudol poèas stúdia a schopnos· aplikova· ich pri riesení konkrétnych primerane nároèných úloh studijného programu. Témy bakalárskych prác vypisujú katedry na zaèiatku stvrtého semestra (letný semester druhého roèníka bakalárskeho stúdia). (4) Studenti sa prihlasujú na konkrétnu tému do konca júna príslusného akademického roka u vedúceho bakalárskej práce. Zadanie bakalárskej práce vydá studentovi gestorská katedra do zaèiatku nasledujúceho akademického roka. (5) Vedúcimi bakalárskej práce môzu by· profesori, docenti, odborní asistenti a vedecko-výskumní zamestnanci. Vedúci BP a témy BP sa schva¾ujú na úrovni katedry. (6) Bakalárska práca má spravidla rozsah 40 normalizovaných strán. Bakalárska práca nemusí obsahova· spracovanie vlastného výskumu. (7) Súèas·ou bakalárskej práce je súhrn v slovenskom a svetovom jazyku.

112

(8) Náklady spojené s napísaním a zaviazaním BP si student hradí sám. (9) Vypracovanú BP musí student odovzda· do termínu stanoveného èasovým harmonogramom akademického roka na príslusnej katedre v pevnej väzbe v dvoch vyhotoveniach. (10) Posudok na BP vypracuje a prácu klasifikuje pod¾a èl. 14 ods. (2) (A-FX) jej vedúci a jeden oponent. Oponentom BP môze by· zamestnanec DF, resp. TU vo Zvolene, inej vysokej skoly, alebo iný významný odborník. Oponentov schva¾uje vedúci katedry. (11) Posudok musí obsahova· objektívne zhodnotenie bakalárskej práce so zameraním na nároènos· a zvládnutie zadanej témy, jej teoretické, prípadne i praktické spracovanie na podklade literatúry alebo iných zdrojov. Zároveò sa v posudku zhodnotí úroveò abstraktu a formálna úroveò spracovania. (12) Vedúci BP umozní studentovi najneskôr tri dni pred termínom konania obhajoby oboznámi· sa s posudkami. (13) Student môze obhajova· BP len vtedy, ak aspoò jeden z oponentov ju klasifikuje lepsím klasifikaèným stupòom nez FX. V opaènom prípade musí BP prepracova· v zmysle pokynov vedúceho práce.

Èlánok 15 Diplomová práca (1) Vypracovanie diplomovej práce (ïalej aj DP) sa povazuje za predmet, preto sa hodnotí príslusným klasifikaèným stupòom pod¾a èl. 14 ods. (2) (A-FX). DP je hodnotená 20 kreditmi. (2) Diplomovou prácou sa overujú vedomosti a zruènosti studenta, ktoré získal poèas stúdia a jeho schopnosti pouzi· ich pri riesení úloh v súvislosti s konkrétnym studijným programom a schopnos· samostatnej tvorivej práce. Témy DP vychádzajú z potrieb spoloèenskej praxe, z plánu vedeckovýskumnej èinnosti fakulty (katedry), alebo s uvedeným plánom súvisia. DP sú vypracovávané na katedrách DF v súlade s profilom absolventa. Vypracovanie DP mimo DF musí schváli· na základe písomnej ziadosti studenta a vyjadrenia vedúceho DP garant studijného programu, ktorý posúdi, èi je zameranie DP v súlade s profilom absolventa príslusného studijného programu. (3) Témy DP oznámi katedra do konca novembra v zimnom semestri prvého roku inzinierskeho stúdia. (4) Student sa prihlási na vypísané témy DP do zaèiatku letného semestra prvého roku inzinierskeho alebo magisterského stúdia u konkrétneho vedúceho diplomovej práce alebo na gestorskej katedre. Gestorská katedra vydá studentovi zadanie do konca letného semestra prvého roku inzinierskeho stúdia. (5) Vedúcimi diplomovej práce môzu by· profesori, docenti, odborní asistenti a vedecko-výskumní zamestnanci s vedecko-akademickou hodnos·ou. Vedúci DP a témy DP sa schva¾ujú na úrovni katedry. (6) Diplomová práca má spravidla rozsah 60 normalizovaných strán. Má by· zameraná na spracovanie výsledkov vlastného výskumu, prípadne analýzu vedeckého problému primeranej nároènosti. (7) Súèas·ou diplomovej práce je súhrn v slovenskom a svetovom jazyku. (8) Náklady spojené s napísaním a zaviazaním DP si student hradí sám. (9) DP je potrebné odovzda· do termínu stanoveného èasovým harmonogramom akademického roka na príslusnej katedre v dvoch vyhotoveniach, zviazanú v pevnej väzbe. (10) Posudok na DP vypracuje a prácu klasifikuje pod¾a èl. 14 ods. (2) (A-FX) vedúci DP a jeden oponent. Oponentom DP je spravidla zamestnanec inej fakulty, alebo významný odborník z oblasti vedy a praxe. Oponentov schva¾uje vedúci katedry. (11) Posudok musí obsahova· objektívne zhodnotenie diplomovej práce s poukázaním na jej prínos a nedostatky. Má by· spracovaný predovsetkým so zameraním na: nároènos· zadanej témy, zhodnotenie úrovne abstraktu, úroveò rozboru problematiky pod¾a citovanej literatúry, metódy spracovania, zhodnotenie výsledkov, odporúèaní, vlastných záverov, apod., moznosti vyuzitia výsledkov v praxi, príp. rozvoji vednej disciplíny, formálnu úroveò. (12) Vedúci DP je povinný umozni· studentovi najneskôr tri dni pred termínom konania obhajoby oboznámi· sa s posudkami.

Èlánok 16 Kontrola originality bakalárskej a diplomovej práce (1) Závereèné práce v tlaèenej forme sa odovzdávajú v dvoch vyhotoveniach (bakalárske a diplomové práce) na príslusnom skoliacom pracovisku.

113

(2) Student je povinný predlozi· závereènú prácu aj v elektronickej forme jej odovzdaním (vlozením) do UIS TU. Elektronická verzia závereènej práce musí by· identická s vytlaèenou formou závereènej práce. Za zhodu tlaèenej a elektronickej verzie zodpovedá student. (3) Súèas·ou odovzdania závereènej práce je uzatvorenie licenènej zmluvy medzi autorom a TU (viï. Organizaèná smernica TU è. 2/2010, èl. 7, bod. 4,5,6,7). (4) Originalita závereènej práce (miera zhody textu práce s databázou originálnych textov) sa posudzuje v CRZP, kde sa vyhotoví Certifikát overenia miery originality závereènej práce. (5) Certifikát overenia miery originality závereènej práce sa distribuuje z CRZP do UIS TU kde je sprístupnený studentovi a vedúcemu závereènej práce, ktorý k nemu zaujme stanovisko vo svojom posudku, alebo najneskorsie v priebehu obhajoby závereènej práce. (6) Certifikát overenia miery originality závereènej práce je ïalej poskytnutý komisii na vykonanie státnych skúsok na vyhodnotenie a tvorí prílohu zápisu o státnej skúske. Výsledok kontroly pôvodnosti závereènej práce je súèas·ou zápisu o státnej skúske. Jeho súèas·ou je aj stanovisko skúsobnej komisie k stupòu sprístupnenia závereènej práce.

Èlánok 17 Státna skúska bakalárskeho stúdia (1) Státna skúska je komisionálna. Skladá sa z dvoch èastí: z obhajoby bakalárskej práce, z ústnej skúsky z odborných tematických celkov vybraných pod¾a zamerania studijného programu a bakalárskej práce. (2) Obidve èasti státnej skúsky sa konajú v jednom termíne. Èas trvania státnej skúsky bakalárskeho stúdia nemá spravidla presiahnu· 60 minút, z èoho obhajoba bakalárskej práce má trva· spravidla do 30 minút. (3) Odborné tematické celky pripravia najneskôr do zaèiatku zimného semestra posledného roèníka garanti studijných programov. (4) Ústna skúska v studijných programoch v odbore 5.2.42 Drevárstvo pozostáva z dvoch otázok, po jednej z nasledovných tematických celkov: a) Náuka o dreve (obsahuje témy z profilových predmetov: Struktúra dreva, Vlastnosti dreva), b) Oblas· pod¾a zamerania studijného programu - studijný program Konstrukcia drevených stavieb a nábytku obsahuje témy z profilových predmetov: Konstrukcia nábytku, Drevené stavebné konstrukcie, - studijný program Výroba nábytku obsahuje témy z profilových predmetov: Konstrukcia nábytku, Technológia druhostupòové spracovania dreva, - studijný program Drevárske technológie obsahuje témy z profilových predmetov: Technológia piliarskej výroby, Susenie a hydrotermická úprava dreva, Technológia aglomerovaných materiálov, Technológia preglejovaných materiálov, Ochrana dreva, - studijný program Prevádzka strojov a zariadení obsahuje témy z profilových predmetov: Základy obrábania dreva, Stroje a zariadenia pre spracovanie dreva, Energetické hospodárstvo, Drevorezné nástroje, Dopravné systémy v drevopriemysle - studijný program Technológie spracovania biomasy obsahuje témy z profilových predmetov: Chemické spracovanie dreva, Výroba bunièín a papiera, Termické spracovanie biomasy, - studijný program Manazment drevárskej a nábytkárskej výroby obsahuje témy z profilových predmetov: Mikro a makroekonómia, Manazment výroby, Ekonomika podniku, Riadenie kvality, Základy marketingu, Úètovníctvo, Personálny manazment, Podnikové financie a investície, Daòovníctvo, Podnikové plánovanie, Inovaèný manazment. (5) Ústna skúska studijnom programe Technická produkcia a prvostupòové spracovanie dreva v odbore 5.2.42 Drevárstvo a 6.2.1 Lesníctvo pozostáva z dvoch otázok z nasledovných tematických celkov: a) Produkcia dreva (obsahuje témy z profilových predmetov: Lesnícka dendrológia, Lesnícke mechanizaèné prostriedky, ·azbovo-dopravné technológie v LH, Meranie a evidencia dreva), b) Oblas· pod¾a zamerania bakalárskej práce (obsahuje témy z profilových predmetov: Lesnícke mechanizaèné prostriedky, Meranie a evidencia dreva, Sklady a sortimenty dreva, ·azbovo-dopravné technológie, Technológia piliarskej výroby, Procesy susenia a hydrotermickej úpravy dreva, Kompozitné drevné materiály, Ochrana dreva). (6) Ústna skúska v studijnom programe v odbore 8.3.1 Ochrana osôb a majetku pozostáva z troch otázok z nasledovných tematických celkov: a) Protipoziarna bezpeènos· stavieb (obsahuje témy z profilových predmetov: Protipoziarna bezpeènos· stavieb, Poziarno-technické zariadenia a protivýbuchová ochrana), b) student si volí pod¾a zamerania bakalárskej práce jeden tematický celok z nasledovných

114

ba) Horenie materiálov a hasenie (obsahuje témy z profilových predmetov: Materiály, Základy horenia, Základy hasenia, Dynamika poziaru), bb) Technika a taktika záchranárskych èinností (obsahuje témy z profilových predmetov: Technické prostriedky, Taktika, Riadenie hasièských jednotiek, Doprava hasiacich látok), c) student si volí pod¾a zamerania bakalárskej práce jeden tematický celok z nasledovných: ca) Krízové riadenie (obsahuje témy z profilových predmetov: Krízový manazment a riesenie krízových situácií, Ochrana zdravia a bezpeènos· pri práci, Právne predpisy), cb) Protipoziarna prevencia (obsahuje témy z profilových predmetov: Základy prevencie v OPP, Zis·ovanie príèin poziaru, Analýza poziarneho nebezpeèenstva v technologických procesoch, Protivýbuchová prevencia). (7) Ústna skúska v studijnom programe v odbore 3.3.16 Ekonomika a manazment podniku pozostáva z troch otázok z nasledovných tematických celkov: a) Ekonomika (obsahuje témy z profilových predmetov: Mikroekonómia, Makroekonómia, Ekonomika podniku, Úètovníctvo, Kalkulácie a rozpoèty; Podnikové financie, Podnikové investície, Riadenie kvality, Marketing, Medzinárodný obchod), b) Manazment (obsahuje témy z profilových predmetov: Manazment, Manazment výroby, Podnikové plánovanie, Personálny manazment), c) Drevárstvo (obsahuje témy z predmetov: Drevárske tovaroznalectvo, Technológie prvostupòového spracovania dreva, Náuka o dreve, Základy obrábania dreva, Stroje a zariadenia pre spracovanie dreva, Konstrukcia nábytku, Výroba bunièín a papiera, Technológia piliarskej výroby, Kompozitné drevné materiály, Technológia druhostupòového spracovania dreva, Nábytkárske stroje, Drevené stavebné konstrukcie, Chemické spracovanie dreva, Lepidlá a lepenie dreva, Stavebnostolárske výrobky, Ochrana dreva) ­ student si vyberá len jeden absolvovaný povinne volite¾ný predmet. (8) Ústna skúska v studijných programoch v odbore odbore 2.2.6 Dizajn má dve èasti: a) pod¾a studijného programu obsahuje témy z predmetu Tvorba nábytku alebo Tvorba interiéru, b) obsahuje témy z predmetov Teória , metodológia a dejiny dizajnu.

Èlánok 18 Státna skúska inzinierskeho a magisterského stúdia (1) Státna skúska je komisionálna, skladá sa z dvoch èastí: z obhajoby diplomovej práce, z ústnej skúsky, ktorá pozostáva z odborných tematických celkov vybraných pod¾a zamerania studijného programu a diplomovej práce. (2) Obidve èasti státnej skúsky sa konajú v jednom termíne. Èas· trvania státnej skúsky inzinierskeho stúdia nemá spravidla presiahnu· 70 minút, z èoho obhajoba diplomovej práce má trva· spravidla do 40 minút. (3) Odborné tematické celky pripravia najneskôr do konca letného semestra prvého roèníka garanti studijných programov. (4) Ústna skúska v studijných programoch v odbore 5.2.42 Drevárstvo pozostáva z dvoch otázok, po jednej z nasledovných tematických celkov pod¾a zamerania studijného programu: - studijný program Konstrukcia drevárskych výrobkov obsahuje témy z predmetov: a) Drevárstvo (obsahuje témy z povinných profilových predmetov: Fyzika dreva, Procesy degradácie a zus¾ach·ovania dreva), b) Konstrukcia drevárskych výrobkov (obsahuje témy z profilových predmetov: Dimenzovanie konstrukèných prvkov, Tepelná technika a energetická nároènos·, Halové a mostové konstrukcie), - studijný program Nábytok a výrobky z dreva obsahuje témy z predmetov: a) Drevárstvo (obsahuje témy z profilových predmetov: Procesy mechanického spracovania dreva, Procesy susenia a hydrotermickej úpravy dreva) b) Nábytok a výrobky z dreva (obsahuje témy z profilových predmetov: Typológia a základy tvorby nábytku, Technologické procesy výroby nábytku, Inovaèné tendencie vo výrobe nábytku) - studijný program Drevárske inzinierstvo obsahuje témy z predmetov: a) Drevárstvo (obsahuje témy z profilových predmetov: Procesy mechanického spracovanie dreva, Projektovanie a konstruovanie drevárskych výrobkov) b) Drevárske inzinierstvo (obsahuje témy z profilových predmetov: Procesy susenia a hydrotermickej úpravy dreva, Procesy degradácie a zus¾ach·ovania dreva, Procesy výroby preglejovaných materiálov, Procesy výroby aglomerovaných materiálov) - studijný program Technika pre spracovanie dreva obsahuje témy z predmetov: a) Drevárstvo (obsahuje témy z profilových predmetov: Procesy mechanického spracovanie dreva, Procesy susenia a hydrotermickej úpravy dreva 115

b) Technicka pre spracovanie dreva (obsahuje témy z profilových predmetov: Teória obrábania a delenia dreva, Technika pre spracovanie dreva I., Technika pre spracovanie dreva II., Projektovanie vzduchotechnických zariadení, Inzinierska tepelná technika) - studijný program Materiálové inzinierstvo v drevárstve obsahuje témy z predmetov: a) Drevárstvo (obsahuje témy z profilových predmetov: Procesy mechanického spracovanie dreva, Technologické procesy výroby nábytku) b) Materiálové inzinierstvo v drevárstve (obsahuje témy z profilových predmetov: Teória obrábania a delenia dreva, Technologické procesy výroby nábytku, Mechanické technológie spracovania dreva, Chemické technológie spracovania dreva) - studijný program Technológie spracovania biomasy obsahuje témy z predmetov: a) Drevárstvo (obsahuje témy z profilových predmetov: Procesy mechanického spracovania dreva, Procesy susenia a hydrotermickej úpravy dreva) b) Technológie spracovania biomasy (obsahuje témy z profilových predmetov: Výroba vláknin, Výroba papiera, kartónov a lepenky, Hydrolýzne procesy, Biotechnológie a vyuzitie biomasy) (5) Ústna skúska v studijnom programe Hasièské a záchranárske sluzby v odbore 8.3.1 Ochrana osôb a majetku pozostáva z troch otázok z nasledovných tematických celkov: a) Zdolávanie krízových situácií a záchranárstvo (obsahuje témy z profilových predmetov: Záchranárstvo a záchranárska technika, Krízové riadenie, Manazment a taktika zdolávania krízových situácií, Logistika), b) student si vyberá dva celky pod¾a zamerania diplomovej práce: ba) Bezpeènos· priemyslu (obsahuje témy z profilových predmetov: Bezpeènos· procesov a technológií, Nebezpeèné látky), bb) Ochrana obyvate¾stva (obsahuje témy z profilových predmetov: Havarijné plánovanie, Bezpeènos· práce a prostredia, IZS), bc) Chémia v záchranárstve (obsahuje témy z profilových predmetov: Chemická toxikológia, Nebezpeèné látky). (6) Ústna skúska v studijnom programe Technická bezpeènos· osôb a majetku v odbore 8.3.1 Ochrana osôb a majetku pozostáva z troch otázok z nasledovných tematických celkov: a) Bezpeènos· priemyslu (obsahuje témy z predmetov: Manipulácia s hor¾avinami, Bezpeènos· procesov a technológií, Nebezpeèné látky), b) student si vyberá dva celky pod¾a zamerania diplomovej práce: ba) Protipoziarne systémy (obsahuje témy z profilových predmetov: Pasívne a aktívne systémy v OPP, Protiexplózne zariadenia, Specializované stavby a stavby pre CO), bb) Fyzikálno-chemické deje v poziari (obsahuje témy z profilových predmetov: Fyzikálna chémia a kinetika explózií, Sírenie tepla), bc) Riadenie èinnosti v OPP (obsahuje témy z profilových predmetov: Specializované stavby, Riadená evakuácia, Logistika, Prevencia a havarijné plánovanie ). (7) Ústna skúska v studijnom programe PM v DSP v odbore 3.3.16 Ekonomika a manazment podniku pozostáva z 3 otázok v nasledovných tematických celkov: a) Manazment podniku (obsahuje témy z profilových predmetov: Medzinárodný manazment, Strategický manazment, Manazment kvality, Finanèný manazment, Investièný manazment) b) Ekonomika podniku (obsahuje témy z profilových predmetov: Kontroling, Manazérske úètovníctvo, Marketingová stratégia, Organizácia manazérskej práce) c) Drevárstvo (obsahuje témy z predmetov: Technika pre spracovanie dreva, Chemické technológie, Náuka o dreve, Prvostupòové spracovanie dreva, Kompozitné drevné materiály, Technologicko-ekonomické projektovanie, Technológia druhostupòového spracovania dreva) (8) Ústna skúska v studijnom programe Dizajn nábytku v odbore 2.2.6 Dizajn pozostáva z 1otázky v nasledovných tematických celkov: a) Dizajn (obsahuje témy z profilového predmetu Ateliér dizajnu a z oblastí koncipovania dizajnu a teórie dizajnu) b) Dizajn nábytku (obsahuje témy z profilových predmetov: Historický nábytok, Dizajn v prostredí a z oblasti poznania nábytku ako dizajnérskej kategórie v súvislostiach) c) Tvorba a realizácia (obsahuje témy z profilových predmetov: Konstruovanie nábytkových systémov, Technologické procesy výroby nábytku, Základy marketingu, Inovaèný manazment

Èlánok 19 Obhajoba bakalárskej a diplomovej práce a jej hodnotenie (1) Student môze obhajova· BP alebo DP len vtedy, ak aspoò jeden z oponentov ju klasifikuje lepsím klasifikaèným stupòom nez FX. V opaènom prípade musí BP alebo DP prepracova· v zmysle pokynov vedúceho práce.

116

(2) Obhajoba BP a DP je verejná. (3) Priebeh obhajoby BP alebo DP riadi predseda alebo ním poverený èlen komisie. (4) Student zoznámi komisiu so zadaním a cie¾om práce, struène popíse postup a zvolené metódy riesenia a uvedie hlavné výsledky, v prípade DP je súèas·ou prezentácie aj struèné zhrnutie výsledkov práce v svetovom jazyku. (5) Komisia je oboznámená s posudkami, student odpovedá na pripomienky v nich uvedené a na otázky èlenov komisie vz·ahujúce sa k téme BP alebo DP. (6)Výslednú známku (klasifikáciu) obhajoby BP alebo DP urèí predseda komisie. Hodnotenia vedúceho BP alebo DP a hodnotenie oponenta BP alebo DP majú odporúèací charakter.

Èlánok 20 Priebeh a hodnotenie ústnej èasti státnej skúsky bakalárskeho a inzinierskeho stúdia (1) Student má urèený èas na písomnú prípravu (cca 30 min). (2)Ústna èas· státnej skúsky je verejná. (3)Priebeh ústnej èasti státnej skúsky riadi predseda alebo ním poverený èlen komisie. (4) Obsahom ústnej èasti státnej skúsky sú dva odborné tematické celky pod¾a zamerania studijného odboru, studijného programu a závereènej práce. (5) Ak je hodnotenie aspoò jedného tematického celku ústnej èasti závereènej skúsky klasifikované stupòom FX, výsledok ústnej skúsky je FX. Student opakuje skúsku len z toho tematického celku, z ktorého bol hodnotený stupòom FX. (6) V ostatných prípadoch sa výsledná známka (klasifikácia) ústnej èasti závereènej skúsky vypoèíta ako jednoduchý aritmetický priemer z hodnotenia oboch odborných tematických celkov. Výsledná hodnota sa zaokrúhli na celý stupeò (A-E).

Èlánok 21 Výsledné hodnotenie státnej skúsky (1) Státna skúska sa nepovazuje za predmet a nie je hodnotená kreditmi. (2) Ak jedna z èastí státnej skúsky (obhajoba BP resp. DP alebo ústna èas·) je klasifikovaná stupòom FX, výsledné hodnotenie státnej skúsky je FX. (3) V ostatných prípadoch sa výsledné hodnotenie (celkový výsledok) státnej skúsky vypoèíta ako jednoduchý aritmetický priemer klasifikácie obhajoby BP resp. DP a ústnej èasti státnej skúsky. Výsledná hodnota sa zaokrúhli na celý stupeò (A-E). (4) Student môze opakova· státnu skúsku dvakrát. Prvú reprobáciu môze student vykona· minimálne po 30 dòoch od konania státnej skúsky v riadnom termíne. Druhú reprobáciu je mozné kona· az v nasledujúcom akademickom roku, v zadanom termíne konania státnej skúsky.

Èlánok 22 Skúsobná komisia na vykonanie státnych skúsok bakalárskeho a inzinierskeho stúdia (1) Skúsobná komisia na vykonanie státnych skúsok má najmenej styroch èlenov (predseda, podpredseda a dvaja èlenovia). By· èlenmi komisie a právo skúsa· na státnej skúske majú iba vysokoskolskí uèitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov a docentov (ak ide o bakalárske studijné programy, aj vysokoskolskí uèitelia vo funkcii odborného asistenta s vysokoskolským vzdelaním tretieho stupòa) a ïalsí odborníci, schválení vedeckou radou fakulty. Minimálne dvaja èlenovia komisie musia by· uèitelia DF vo funkcii profesora, alebo docenta. (2) Poèet komisií stanovuje dekan fakulty minimálne 10 dní pred termínom konania státnych skúsok a obhajob bakalárskych a diplomových prác. Èlenov komisií menuje dekan fakulty na základe návrhu vedúceho katedry.

Èlánok 23 Riadne skonèenie bakalárskeho a inzinierskeho stúdia (1) Riadne skonèenie bakalárskeho a inzinierskeho stúdia v kreditovom systéme predpokladá získanie predpísaného poètu kreditov (180 resp. 120), absolvovanie povinných, povinne volite¾ných, prípadne výberových

117

predmetov pod¾a príslusných studijných programov a úspesné absolvovanie státnej skúsky, vrátane obhajoby bakalárskej resp. diplomovej práce. (2) Vykonanie státnej skúsky, vrátane obhajoby bakalárskej resp. diplomovej práce bude studentovi umoznené, ak splnil tieto podmienky: · odovzdal bakalársku resp. diplomovú prácu do stanoveného termínu, · získal stanovený poèet kreditov za absolvované predmety a závereènú prácu. (3) Stúdium pod¾a studijného programu nesmie presiahnu· jeho standardnú dåzku o viac ako dva roky (§ 65 zákona o VS).

Èlánok 24 Celkový výsledok stúdia (1) Na základe výsledkov skúsok, dosiahnutých poèas celého stúdia sa a celkového výsledku státnej skúsky hodnotí celkový výsledok stúdia - prospel s vyznamenaním (celkový vázený studijný priemer nepresiahol hranicu 1,50, prièom neboli zo ziadneho predmetu hodnotení známkou ,,E" a zároveò státna skúska bola hodnotená známkou ,,A") - prospel - neprospel (2) Výsledné hodnotenie státnej skúsky vykoná komisia.

Èlánok 25 Disciplinárna komisia Disciplinárna komisia sa riadi Rokovacím poriadkom disciplinárnej komisie DF TU vo Zvolene.

Èlánok 26 Závereèné ustanovenie (1) Studijný poriadok DF TU vo Zvolene je v súlade so Studijným poriadkom TU vo Zvolene. (2) Studijný poriadok DF TU vo Zvolene bol aktualizovaný v AS DF dòa 12.05. 2011. (3) Studijný poriadok DF TU vo Zvolene nadobúda úèinnos· dòom schválenia v AS TU vo Zvolene.

..................................................... doc. Ing. Josef Drábek, CSc. predseda AS DF TU vo Zvolene

..................................................... prof. Ing. Mikulás Siklienka, PhD. dekan DF TU vo Zvolene

118

Information

Microsoft Word - df_stud_prirucka_2011_2012.doc - pdfMachine from Broadgun Software, http://pdfmachine.com, a great PDF writer utility!

116 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

697820

Notice: fwrite(): send of 215 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531