Read Microsoft Word - MECANICA-XI-STRUCTURA APARATELOR DE MASURA SI CONTROL.doc text version

MINISTERUL EDUCA IEI I CERCETRII Programul PHARE TVET RO 2002/000 ­ 586.05.01.02.01.01

AUXILIAR CURRICULAR CLASA a XI-a

DOMENIUL: CALIFICAREA: NIVELUL: Mecanic

MECANIC DE MECANIC FIN

2

MODULUL: STRUCTURA APARATELOR DE MSUR I CONTROL

AUTOR: prof. Ichim Silvia - Grup colar Tehnologic ,,Astra" - Braov

CONSULTAN : Dana Stroie ­ expert CNDIPT Olimpia Stan ­ expert local

MODULUL : STRUCTURA APARATELOR DE MSUR I CONTROL

I.INTRODUCERE..................................................................................................4 1.COMPETEN E VIZATE.....................................................................................5 2.OBIECTIVE URMRITE.....................................................................................6 II MATERIALE DE REFERIN 1.GLOSAR DE TERMENI......................................................................................7 2.FIE DE DOCUMENTARE....-NR:1,2,3,4,5,6,7,.................................................9 III.ACTIVIT I PENTRU ELEVI 1.FIA DE DESCRIERE A ACTIVIT II............................................................19 2.ACTIVITATEA 1- FIA DE EVALUARE NR.1....................................................20 3.ACTIVITATEA 2- FIA DE EVALUARE NR2.....................................................21 4 ACTIVITATEA 3- FIA DE EVALUARE NR3.....................................................22 5 ACTIVITATEA 4- FIA DE LUCRU NR4..........................................................23 6.ACTIVITATEA 5- FIA DE LUCRU NR.5...........................................................25 7 ACTIVITATEA 6- FIA DE AUTOEVALUARE NR 6..........................................27 8 ACTIVITATEA 7- FIA DE AUTOEVALUARE NR7...........................................28 9.ACTIVITATEA 8-TEST DE EVALUARE.NR 8.. ................................................29 10.ACTIVITATEA 9-TEST.DE EVALUARE..NR. 9.................................................30 11. ACTIVITATEA10-TEME PENTRU REFERATE................................................31 12.FIA DE PROGRES COLAR...........................................................................32 IV.SOLU II I SUGESTII METODOLOGICE 1. SOLU II.............................................................................................................34 2.SUGESTII METODOLOGICE.............................................................................43 V.BIBLIOGRAFIE....................................................................................................45

DOMENIUL: MECANIC

CALIFICARE: MECANIC DE MECANICÂ FINÂ

3

MODULUL : STRUCTURA APARATELOR DE MSUR I CONTROL

I. INTRODUCERE

Acest manual este destinat profesorilor care predau la clasa a-XI-a SAM modulul : " STRUCTURA APARATELOR DE MSURA I CONTROL". Sunt incluse: competen e vizate obiective urmrite fia de descriere a activit ii fia de progres colar cuvinte cheie glosar de termeni materiale de referin îndrumri privind modalit i de evaluare De asemenea în cadrul acestui manual vor fi cuprinse i activit ile pentru elevi: exemple variate de teste solu ii ale testelor activit i teoretice i practice pagini web i softuri educa ionale importan a crerii unui portofoliu scurte sugestii metodologice

Toate activit ile, exerci iile propuse elevului urmresc atingerea criteriilor de performan în condi iile de aplicabilitate descrise în Standardul de pregtire profesional i pregtesc elevul în vederea evalurii finale. La sfâritul clasei a XI-a SAM elevii vor sus ine examenul pentru ob inerea certificatului în calificarea profesional la nivel II-MECANIC DE MECANIC FIN. Manualul profesorului ajut cadrele didactice s implementeze manualele colare i curriculum-ul, având în vedere c scopul activit ii de predare-înv are este acela de formare a competen elor tehnice generale cerute de calificrile din nivelul II, domeniul MECANIC. Aceasta se poate realiza numai printr-o proiectare riguroas a activit ii didactice, prin folosirea celor mai adecvate metode i mijloace de înv mânt. . Profesorul monitorizeaz activitatea independent i rezolv deficien ele semnalate. Informa iile din auxiliar completeaz Ghidul profesorului i Ghidul elevului. AUXILIARUL nu acoper toate cerin ele din Standardul de pregtire profesional,pentru ob inerea certificatului de calificare este necesar validarea integral a competen elor conform probelor de evaluare din S.P.P.

DOMENIUL: MECANIC

CALIFICARE: MECANIC DE MECANICÂ FINÂ

4

MODULUL : STRUCTURA APARATELOR DE MSUR I CONTROL

ABILIT I LA LOCUL DE MUNC

S cunoasc normele specifice de tehnica securit ii muncii în atelierul de mecanic fin. Acordarea primului ajutor medical în caz de accidente. Norme P.S.I. S cunoasc utilizarea corect a sculelor,dispozitivelor i utilajelor folosite la locul de munc.

1. UNIT I DE COMPETEN

UNITATEA DE COMPETEN 10 Structura aparatelor de msur i control COMPETEN A 10.1. Explic structura mijloacelor de msurare mecanice i mecano-electrice COMPETEN A 10.2 Descrie principiile de func ionare i schemele subansamblurilor traductoare ce intr în componen a aparatelor de msur mecanice i electro-mecanice COMPETEN A 10.3 Descrie principiile de func ionare i schemele subansamblurilor indicatoare ce intr în componen a aparatelor de msur mecanice i electro-mecanice COMPETEN A 10.4 Descrie principiile de func ionare i schemele subansamblurilor înregistratoare ce intr în componen a aparatelor de msur mecanice i electro-mecanice

DOMENIUL: MECANIC

CALIFICARE: MECANIC DE MECANICÂ FINÂ

5

MODULUL : STRUCTURA APARATELOR DE MSUR I CONTROL

2. OBIECTIVE

Dup parcurgerea unit ii de competen :,,STRUCTURA APARATELOR DE MSUR I CONTROL" elevii vor fi capabili : · · · S cunoasc structura mijloacelor de msurare mecanice i electromecanice S diferen ieze tipurile de subansambluri traductoare S cunoasc principiul de func ionare al subansamblurilor traductoare studiate S defineasc subansamblurile indicatoare S identifice pr ile componente ale subansamblurilor indicatoare S cunoasc domeniul de msurare al aparatelor studiate S respecte etapele de msurare S foloseasc limbajul tehnic de specialitate S rezolve fiele de lucru,fiele de evaluare i testele date de profesor

· · · · · ·

DOMENIUL: MECANIC

CALIFICARE: MECANIC DE MECANICÂ FINÂ

6

MODULUL : STRUCTURA APARATELOR DE MSUR I CONTROL

II. MATERIALE DE REFERIN

1.

APARAT DE MSUR= sistem tehnic care permite determinarea cantitativ a mrimilor ce se msoar AMPERMETRUL=aparat de msur a intensit ii curentului electric ANALOOGIC=metod de afiare a datelor cu ajutorul unui cadran i ac indicator CONTROL=opera ie de msurare ,verificare prin comparare ,analiz. CRISTALE LICHIDE=substan e aflate într-o stare intermediar între solid i lichid CENTRIFUGAL=principiul de func ionare al unor aparate a cror func ionare se bazeaz pe micarea centrifug DIGITAL=metod de afiare a datelor sub form numeric DIOD=semiconductor aflat în câmp electric DECODOR=transform rezultatul msurrii din sistem binar în sistem zecimal DIOD ELECTROLUMINISCENT=LED-uri polarizate direct ELECTRO-MECANIC=transform semnalul electric într-o mrime mecanic ELECTRO-STATIC=principiu de func ionare bazat pe fenomenul electrizrii EROARE=diferen a dintre rezultatul unei msurri i valoarea mrimii msurate FEROMAGNETIC=proprietatea metalelor aflate în câmp magnetic FILAMENT=conductor sub ire din metal care devine incandescent la trecerea curentului electric GOFRAT=element elastic cu form caracteristic

DOMENIUL: MECANIC CALIFICARE: MECANIC DE MECANICÂ FINÂ 7

MODULUL : STRUCTURA APARATELOR DE MSUR I CONTROL

GIROSCOP=aparat care antrenat de micarea în jurul unei axe se poate deplasa INDICATOR NUMERIC=transform semnalul de intrare într-o rota ie continu sau intermitent MSURAND=mrime de intrare MEMBRAN=element elastic folosit în construc ia aparatelor de msur MSURARE=opera ie ce se efectueaz cu ajutorul unui mjloc de msurare MRIMI ELECTRICE=msoar caracteristicile electrice cu ajutorul aparatelor de msur MRIMI MECANICE=msoar caracteristicile mecanice cu ajutorul aparatelor de msur MAGNETO-ELECTRIC=principiu de msurare atunci când un magnet se afl sub ac iunea câmpului magnetic PARALAX=eroare care se refer la pozi ia cititorului fa de scara gradat PRECIZIE=caracteristic a aparatului de msur în func ie de care se alege aparatul i se evalueaz calitatea msurrii SUBANSAMBLU= parte component a unui ansamblu SEMNAL=mrime fizic utilizat pentru transmiterea unei informa ii TRADUCTOR=parte a unui ansamblu de msurarecare care are rolul de a transforma informa ia de msurare într-o mrime fizic prelucrabil TAMBUR=parte component a unui aparat de msur de form cilindric TUB CATODIC=lamp emi toare de electroni

GLOSARUL - poate fi completat pe msura parcurgerii modulului i ar fi indicat ca fiecare elev s aib în portofoliu o list cu cuvintele cheie propriei discipline de specialitate.

CUVINTELE CHEIE-Sunt eviden iate cu litere îngroate.

DOMENIUL: MECANIC

CALIFICARE: MECANIC DE MECANICÂ FINÂ

8

MODULUL : STRUCTURA APARATELOR DE MSUR I CONTROL

FIA DE DOCUMENTARE

Surs de energie de activare

NR. 1

STRUCTURA MIJLOACELOR DE MSUR

MSURAND

Subansamblul de intrare

Subansamblul de prelucrare

Subansamblul de ieire

MSURAND-mrimea de intrare SUBANSAMBLUL DE INTRARE-transform semnalele în semnale prelucrabile SUBANSAMBLUL DE PRELUCRARE-prelucreaz semnalele SUBANSAMBLUL DE IEIRE-prezint rezultatul utilizatorului pentru evaluare Clasificare: A) MECANICE B) OPTICE C) ELECTRONICE

A) MECANICE Semnal msurat B) OPTICE SUBANSAMBLUL TRADUCTOR SUBANSAMBLUL DE TRANSMITERE I PRELUCRARE SUBANSAMBLUL DE VIZUALIZARE

Rezultatul

msurrii

DOMENIUL: MECANIC

CALIFICARE: MECANIC DE MECANICÂ FINÂ

9

MODULUL : STRUCTURA APARATELOR DE MSUR I CONTROL

SPM-subansamblul de pozi ionare msurand SPm-subansamblul de pozi ionare msurabil a msurrii MP-mijloc de pozi ionare MM- mijloc de pozi ionare msurabil M-msurandul SUBANSAMBLUL OPTIC=SISTEM OPTIC PIESE OPTICE-sunt formate din medii optice omogene i transparente la radia ii electromagnetice SCHEM OPTIC-totalitatea sistemelor i elementelor optice

C) ELECTRONICE

Surs de energie de activare

1. 2

Traductor

MSURAND

3

Subansamblul de prelucrare

4

Inregistrator

5

1-semnal de activare 3.-semnal electric 5.-informa ia valorificat

2.-informa ia primar 4.-semnal prelucrat

DOMENIUL: MECANIC

CALIFICARE: MECANIC DE MECANICÂ FINÂ

10

MODULUL : STRUCTURA APARATELOR DE MSUR I CONTROL

FIA DE DOCUMENTARE

SUBANSAMBLURI TRADUCTOARE

NR. 2

DEFINI IE: Subansamblurile traductoare transform o mrime fizic, într-o alt mrime fizic,ce permite o mai uoar prelucrare ,observare i înregistrare a datelor. SUBANSAMBLURI PRIMARE-vin în contact direct cu msurandul. Pozi ia traductorului în schema structural a unui mijloc de msur:

SUBANSAMBLUL DE PRELUCRARE A INFORMA IEI DE MSURARE

Xi

TRADUCTOR

TRADUCTOR PENTRU VIZUALIZARE

Xe

CLASIFICARE: TRADUCTOARE MECANICE:-pentru msurarea mrimillor mecanice i termotehnice: -de deplasare -de vitez -de for i cuplu -de timp -de temperatur -de debit TRADUCTOARE ELECTRO-MECANICE:-magnetoelectrice -feromagnetice -electrodinamice -electrostatice -ferodinamice TRADUCTOARE PENTRU MSURAREA ELECTRIC A MRIMILOR NEELECTRICE -de deplasare -pentru deforma ii -pentru eforturi unitare i for e -pentru viteze unghiulare -pentru temperatur

DOMENIUL: MECANIC

CALIFICARE: MECANIC DE MECANICÂ FINÂ

11

MODULUL : STRUCTURA APARATELOR DE MSUR I CONTROL

FIA DE DOCUMENTARE

NR. 3

TRADUCTOARE MECANICE PENTRU MSURAREA MRIMILOR MECANICE I TERMOTEHNICE

TRADUCTOARE DE DEPLASARE Principiul de func ionare:-varia ia rezisten ei de curgere a fluidului Tipuri:-pneumatice -hidraulice Exemplu:-cu ac iune direct-domeniul de msurare:0,01-0,3 mm -cu jet- domeniul de msurare:1,5-2,5 mm TRADUCTOARE DE VITEZ Principiul de func ionare:-rezultanta for elor centrifuge care ac ioneaz asupra unor mase aflate în micare de rota ie. Tipuri :-centrifugal -cu disc -cu lichid -giroscopic TRADUCTOARE DE FOR I CUPLU Principiul de func ionare:-deformarea elastic a unor corpuri de diferite forme sub ac iunea for elor i cuplurilor. Tipuri :-bar dublu rezemat -dinamometru:-inelar -lamelar -arc elicoidal - arc spiral plan TRADUCTOARE DE TIMP Principiul de func ionare:-micarea oscilatorie Tipuri : -cu pendul - cu sistem oscilant cu arc balans - cu mas oscilant TRADUCTOARE DE PRESIUNE Principiul de func ionare:-ac iunea presiunii lichidului asupra unui element elastic Tipuri : -cu coloan de lichid -balan inelar -tub Bourdon

DOMENIUL: MECANIC CALIFICARE: MECANIC DE MECANICÂ FINÂ 12

MODULUL : STRUCTURA APARATELOR DE MSUR I CONTROL

-tub spiral -tub elicoidal -tub gofrat -membran metalic - membran nemetalic TRADUCTOARE DE TEMPERATUR Principiul de func ionare:-DILATAREA CORPURILOR ÎN FUNC IE DE TEMPERATUR Tipuri :- dilatometric -cu lam bimetalic -cu rezervor de gaz sub presiune -cu vapori satura i TRADUCTOARE DE DEBIT Principiul de func ionare:-DEPLASAREA UNUI CORP SUB AC IUNEA CURGERII UNUI FLUID Tipuri :-tub Pitot-Prandtl -tub îndoit -rotametrul -tub Venturi

DOMENIUL: MECANIC

CALIFICARE: MECANIC DE MECANICÂ FINÂ

13

MODULUL : STRUCTURA APARATELOR DE MSUR I CONTROL

FIA DE DOCUMENTARE

NR. 4

TRADUCTOARE PENTRU MSURAREA ELECTRIC A MRIMILOR NEELECTRICE

Principiul de func ionare:-Transformarea varia iei mrimii neelectrice într-un semnal electric propor ional cu valoarea mrimii de msurat. CLASIFICARE: TRADUCTOARE DIFEREN IALE: traductor de deplasare liniar sau unghiular: - reostatice -inductive - capacitive - fotoelectrice traductoare pentru deforma ii i eforturi unitare ale for elor -mrci tensiometrice cu rezisten metalic - mrci tensiometrice semiconductoare -traductoare magneto- elastice -traductoare piezoelectrice -traductoare capacitive traductoare pentru msurarea electric a vitezelor -tahogeneratoare -cu impulsuri - fotoelectrice traductoare pentru msurarea electric a temperaturii -termocupluri -termistoare -termorezisten e -cu cristal lichid

DOMENIUL: MECANIC

CALIFICARE: MECANIC DE MECANICÂ FINÂ

14

MODULUL : STRUCTURA APARATELOR DE MSUR I CONTROL

FIA DE DOCUMENTARE

NR. 5.

TRADUCTOARE ELECTRO-MECANICE

Principiul de func ionare: Realizeaz ,,traducerea" semnalului electric de intrare într-o mrime mecanic. CLASIFICARE: MAGNETO-ELECTRICE-ac iunea unui câmp de induc ie magnetic creat de un magnet permanent asupra unei bobine. Domeniul de utilizare:-curent continuu FEROMAGNETICE-ac iunea câmpului magnetic creat de o bobin parcurs de curent electric asupra unei piese mobile de fier. Domeniul de utilizare:- curent continuu i curent alternativ ELECTRODINAMICE -interac iunea câmpului magnetic creat de curentul ce trece printr-o bobin fix i curentul ce parcurge o bobin mobil. Domeniul de utilizare:- curent continuu i curent alternativ ELECTROSTATICE-for a electrostatic exercitat de armtura fix a unui condensator variabil. Domeniul de utilizare:- curent continuu i curent alternativ TERMICE CU FIR CALD-dilatarea unui fir parcurs de curent Domeniul de utilizare:- curent continuu i curent alternativ CU INDUC IE-interac iunea dintre fluxurile magnetice ale unei bobine i un disc de aluminiu aflat în câmp magnetic. Domeniul de utilizare: curent alternativ CU TERMOCUPLU-format prin asocierea unui instrument magnetoelectric cu un termocuplu înclzit de curent. Domeniul de utilizare:- curent continuu i curent alternativ

DOMENIUL: MECANIC

CALIFICARE: MECANIC DE MECANICÂ FINÂ

15

MODULUL : STRUCTURA APARATELOR DE MSUR I CONTROL

FIA DE DOCUMENTARE NR. 6.

INDICATOARE ANALOGICE

DEFINI IE: sunt elemente ale unui aparat de msur care ajut la vizualizarea parametrilor msura i. Indicarea analogic se realizeaz cu ajutorul unui ac indicator care se deplaseaz în fa a unei scri gradate. CLASIFICARE A) MECANICE: -scara gradat:liniar ,semicerc ,circular -acele indicatoare: uoare,rigide ,bine echilibrate,s reduc eroarea de paralax

B) OPTICE: -Se elimin eroarea de paralax -Se proiecteaz pe o scar un reper sau un idex C) ELECTRICE: 1.Tubul catodic-este un traductor electro-optic pentru transformarea energiei unui fascicul de electroni în energie luminoas -cu accelerare simpl -cu post accelerare -cu memorare 2.Indicator tip band luminoas -banda devine progresiv luminoas în func ie de mrimea de msurat.

DOMENIUL: MECANIC

CALIFICARE: MECANIC DE MECANICÂ FINÂ

16

MODULUL : STRUCTURA APARATELOR DE MSUR I CONTROL

FIA DE DOCUMENTARE

INDICATOARE NUMERICE

NR. 7

DEFINI IE: Componente ale aparatelor de msur care permit afiarea rezultatului msurrii sub forma unei succesiuni de cifre. TIPURI: A-MECANICE B-ELECTRICE AVANTAJE:-mresc precizia de citire -elimin eroarea de paralax -crete viteza de citire -scurteaz procesul de msurare A) INDICATOARE NUMERICE MECANICE Principiul de func ionare: transform rota ia unghiular într-un semnal discret pe cale mecanic cu ro i din atecu tambur-

1.roata conductoare 2.tift 3.gol 4.roata condus

1.tambur conductor 2.degajare 3.pinion 4.ax 5.tambur condus

B) INDICATOARE NUMERICE ELECTRICE cu descrcare luminoas în gaze tub Nixie-cu catod rece -anod comun -mai mul i catozi metalici care au forma cifrelor de la 0 la 9 Principiul de func ionare:-electronii ionizeaz moleculele de gaz ,producând un efect de luminiscen în jurul catodului activat.

DOMENIUL: MECANIC

CALIFICARE: MECANIC DE MECANICÂ FINÂ

17

MODULUL : STRUCTURA APARATELOR DE MSUR I CONTROL

cu incandescen Principiul de func ionare:-folosesc lumina produs de filamente aduse la incandescen TIPURI:-cu iluminare direct -cu iluminare indirect -cu proiec ie cu fluorescen Principiul de func ionare:- prin aplicarea unei tensiuni pozitive ,se produce bombardarea cu electroni a anozilor care sunt acoperi i cu fosfor i emit lumin. Caracteristici:-cel mai simplu tip de afiaj -format dintr-o diod cu vid cu un catod comun alctuit din dou filamente foarte sub iri. cu diode electroluminiscente Principiul de func ionare:-prin polarizarea în sens direct a unui grup de diode . Caracteristici:-diodele sunt aranjare sub forma unei structuri plane de segmente sau sub forma unei matrice de puncte. cu cristale lichide Caracteristici:-nu genereaz lumin ci disperseaz lumin -au consum minim de putere -se pot folosi în condi ii de iluminare puternic sisteme de afiare electroluminiscente Principiul de func ionare-se bazeaz pe proprietatea unor materiale(ZnS,Mn) de a fi electroluminiscente.Emit în urma aplicrii unui câmp electric.

DOMENIUL: MECANIC

CALIFICARE: MECANIC DE MECANICÂ FINÂ

18

MODULUL : STRUCTURA APARATELOR DE MSUR I CONTROL

III.ACTIVIT I PENTRU ELEVI

FIA DE DESCRIERE A ACTIVIT II

Tabelul urmtor detaliaz exerci iile incluse în unitatea de competen . Numele candidatului Data începerii unit ii de competen Nr.reg. Data promovrii unit ii de competen

COMPETEN A C.10.1

C.10.2

DOCUMENTATIA TEHNICA EXERCI IUL NR. TITLUL APLICA II 1 4 Structura mijloacelor de msurare/Structura mijloacelor de msurare mecanice. 2 4 Structura mijloacelor de msurare optice 3 3 Structura mijloacelor de msurare electronice 4 2 Traductoare mecanice 5 2 Traductoare pentru msurarea electric a mrimilor neelectrice Subansambluri traductoare Indicatoare numerice Indicatoare analogice Subansambluri indicatoare

REALIZAT

C.10.3

8 6 7 9

1 3 3 1

Datele candidatului sunt incluse pe aceast fi pentru a fi folosite la întocmirea registrelor CPN, fia eviden iind exerci iile realizate i datele relevante. ____________________ _________ UNITATE PROMOVAT CU SUCCES Semntura candidatului Data ____________________ Semntura evaluatorului _________ Data

DOMENIUL: MECANIC

CALIFICARE: MECANIC DE MECANICÂ FINÂ

19

MODULUL : STRUCTURA APARATELOR DE MSUR I CONTROL

ACTIVITATEA 1

FI DE EVALUARE

10p.-oficiu 1. Completa i schema din figura de jos cu denumirea corect a elementelor componente ale structurii unui mijloc de msurare. 20p.

2. Încercui i variantele corecte din enun ul urmtor: Tipurile de semnale de msurare mecanice sunt: a-electrice b-mecanice c-hidraulice d-pneumatice e-optice 20p. 3. Completa i linia punctat din enun ul urmtor cu denumirea corect: Subansamblul traductor folosit pentru mijloacele de msurare mecanice are rolul de a....................informa ia de msurare într-o ................................ 20p. 4. Enumera i pr ile componente ale unui sistem de msurare mecanic: a-....................................... b-...................................... c-........................................ d-....................................... e-........................................ 30p. Timp de lucru:20min./ Total :100p Verifica i-v cunotin ele,consultînd fia de documentare.

·

DOMENIUL: MECANIC

CALIFICARE: MECANIC DE MECANICÂ FINÂ

20

MODULUL : STRUCTURA APARATELOR DE MSUR I CONTROL

ACTIVITATEA 2 FI DE EVALUARE

10p.-oficiu 1 Completa i schema structural a unui mijloc de msurare electronic cu denumirea corect a pr ilor componente: 30p.

1. 2 3 4 5

2. Enumera i tipurile de subansambluri traductoare electrice: 10p. a-................................. b-................................. 3.Completa i spa iile punctate din enun ul urmtor cu denumirea corect: Subansamblul de prelucrare, folosit pentru schema unui mijloc de msurare electric transform semnalul de intrare într-un.................................................. 20p. 4.Încercui i variantele corecte: Subansamblul indicator folosit pentru mijloacele de msurare electrice are urmtorul rol: a-transformare b-semnalizare c-înregistrare d-prelucrare e-vizualizare 30p. Timp de lucru:25min./ total:100p. · Verifica i-v cunotin ele dup rezolvarea testului,cu ajutorul fielor de documentare.

DOMENIUL: MECANIC

CALIFICARE: MECANIC DE MECANICÂ FINÂ

21

MODULUL : STRUCTURA APARATELOR DE MSUR I CONTROL

ACTIVITATEA 3 FI DE EVALUARE

1.Completa i linia punctat cu denumirea corect 10p.-oficiu Enumera i denumirea corect a pr ilor componente ale unei structuri a mijloacelor de msurare optice: 30p. a-SPM-..................................... b-SPm....................................... c-MP......................................... d-MM...................................... e-M...........................................

2. Defini i conform glosarului urmtorii termeni: - traductor: -subansamblu: -semnal:

20p.

3. Completa i linia punctat cu denumirea corect -Subansamblurile optice propriu-zise se numesc ........................................................ -Totalitatea sistemelor i elementelor optice formeaz o................................................. -Piesele optice sunt formate din...........................omogene i .......................... la radia ii electromagnetice. --Mijloacele de msurare optice se folosesc pentru msurarea .......................................... 40p.

Timp de lucru:20min./ total:100p. · · Elevii care rezolv mai repede sarcina de lucru caut pe INTERNET imagini cu aparate optice de msur i control. Pentru sugestii consulta i documentele recapitulative

DOMENIUL: MECANIC

CALIFICARE: MECANIC DE MECANICÂ FINÂ

22

MODULUL : STRUCTURA APARATELOR DE MSUR I CONTROL

ACTIVITATEA 4 FI DE LUCRU

1.Completa i spa iul liber din enun ul urmtor cu denumirea corect: Subansamblurile care vin în contact direct cu msurandul se numesc ........................................................................................................................................................... 2.Identifica i din tabelul de mai jos denumirea corect, schema sau principiul de func ionare: SCHEMA DENUMIRE PRINCIPIUL DE CORECT INCORECT TRADUCTORULUI FUNC IONARE 1 . -de deplasare

2 .

-rezultanta for elor centrifuge care ac ioneaz asupra unor mase aflate în rota ie.

DOMENIUL: MECANIC

CALIFICARE: MECANIC DE MECANICÂ FINÂ

23

MODULUL : STRUCTURA APARATELOR DE MSUR I CONTROL

-de for si cuplu 3.

-micarea oscilatorie 4.

-de presiune

5 .

-dilatarea corpurilor 6.

-de debit

7.

· · · ·

Se va lucra pe grupe de elevi. Dup rezolvarea exerci iului,elevii expun fiele de lucru pe un panou. Se compar solu iile gsite. Se premiaz grupul de elevi care a rspund corect

CALIFICARE: MECANIC DE MECANICÂ FINÂ 24

DOMENIUL: MECANIC

MODULUL : STRUCTURA APARATELOR DE MSUR I CONTROL

ACTIVITATEA 5 FI DE LUCRU

1.Completa i spa iile libere din enun ul de mai jos cu denumirile corecte: Principiul de func ionare al traductoarelor pentru msurarea electric a mrimilor neelectrice este transformarea .......................................... într-un .......................................... propor ional cu valoarea mrimii msurate. 2.Corela i denumirea traductoarelor cu categoria din care fac parte: A B a-inductive b-reostatice c-piezoelectrice d-tahogeneratoare e-termocupluri 1-traductoare pentru deforma ii 2-traductoare de deplasare 3-traductoare pentru msurarea electric a temperaturii 4-traductoare pentru msurarea electric a vitezelor

3.Identifica i principiul de func ionare al traductoarelor conform schemelor din tabelul de mai jos: Schema traductorului Denumire TRADUCTOR CU CONTACT Principiul de func ionare Corect Incorect

TRADUCTOR PIEZOELECTRIC

DOMENIUL: MECANIC

CALIFICARE: MECANIC DE MECANICÂ FINÂ

25

MODULUL : STRUCTURA APARATELOR DE MSUR I CONTROL

TAHOGENERATOR

TRADUCTOR CU CRISTALE DE CUARTZ

· · · · ·

Se va lucra pe grupe de elevi. Dup rezolvarea exerci iului,elevii expun fiele de lucru pe un panou. Se compar solu iile gsite. .Se premiaz grupul de elevi care a rspuns corect Timpul de lucru va fi stabilit de ctre profesor în func ie de nivelul clasei.

DOMENIUL: MECANIC

CALIFICARE: MECANIC DE MECANICÂ FINÂ

26

MODULUL : STRUCTURA APARATELOR DE MSUR I CONTROL

ACTIVITATEA 6

FI DE AUTOEVALUARE

10p.-oficiu 1.Completa i pe schema de mai jos pr ile componente ale indicatorului numeric cu ro i din ate:

40p. 1............................... 2.............................. 3.............................. 4............................... 2.Completa i linia punctat din enun ul urmtor cu denumirea corect: Principiul de func ionare al indicatorului numeric cu tambur const în transformarea........................................într-un semnal pe cale........................ 20p. 3.Corela i datele de pe cele dou coloane, care cuprind tipurile de indicatoare electrice(A) i caracteristicile acestora(B). A B a.-cu incandescen 1.-tub cu gaz cu catod rece b.-cu cristale lichide 2.-diod cu vid cu catod comun c.-cu fluorescen n vid 3.-folosesc lumina produs de un filament d.-cu diode electroluminiscente 4.-disperseaz lumina ambiant e.-cu descrcare în gaze 5.-emit lumin în urma aplicrii unui câmp electric Timp de lucru:25min./ · · total:100p / 30p.

Verifica i-v cunotin ele ,consultând fia de documentare. Elevii îi schimb înte ei ,fia de lucru i fiecare o corecteaz pe cea a colegului de banc.

CALIFICARE: MECANIC DE MECANICÂ FINÂ 27

DOMENIUL: MECANIC

MODULUL : STRUCTURA APARATELOR DE MSUR I CONTROL

ACTIVITATEA 7

FI DE AUTOEVALUARE

10p.-oficiu 1Corela i datele de pe cele dou coloane care cuprind tipuri de indicatoare analogice(A) i principiul de func ionare al acestora(B): A B 30p. 1.-MECANIC A.-datele se proiecteaz pe o scar gradat.

2.-ELECTRIC B.-deplasarea unui ac indicator în dreptul unei scri gradate 3.-OPTIC C.-transformarea energiei unui fascicol de electroni în energie luminoas 2.Completa i linia punctat din enun ul de mai jos cu denumirea corect: Acele indicatoare trebuie s fie ...............,...................i bine.............................. 20p. 3.Completa i pe schema de mai jos ,structura de baz a unui tub catodic: 1.F-.................................4.A1 ....................................7.X-............................... 10.PA-............................ 2.C-........................... 5. A2 ­.................................8.Y-............................. 11.E-................................... 3.G-............................. 6.A3- ..................................9.GE- ..............................12.S-..............................

40p. Timp de lucru:25 min./ · total:100p. Verifica i-v cunotin ele ,consultând fia de documentare.Elevii îi schimb înte ei ,fia de lucru i fiecare o corecteaz pe cea a colegului de banc.

DOMENIUL: MECANIC

CALIFICARE: MECANIC DE MECANICÂ FINÂ

28

MODULUL : STRUCTURA APARATELOR DE MSUR I CONTROL

ACTIVITATEA 8 TEST DE EVALUARE

Completa i urmtorul aritmogrif-pe vertical ve i descoperi denumirea unui subansamblu al aparatelor de msur.

2 3 4 5 6 7 8 9

Defini iile pe orizontal: 1. Principiul de func ionare al traductoarelor mecanice de deplasare 2.Traductor mecanic de deplasare 3. Traductor mecanic de temperatur 4. Traductor mecanic de timp 5. Traductor mecanic de debit 6.Tip de traductor folosit pentru msurarea mrimilor mecanice 7. Traductor mecanic al crui principiu este deformarea elastic 8 Traductor mecanic de presiune 9. Traductor mecanic de vitez cruia i se imprim o micare de rota ie

DOMENIUL: MECANIC

CALIFICARE: MECANIC DE MECANICÂ FINÂ

29

MODULUL : STRUCTURA APARATELOR DE MSUR I CONTROL

ACTIVITATEA 9 TEST EVALUARE

Completa i urmtorul aritmogrif-pe vertical ve i descoperi denumirea unui subansamblu al aparatelor de msur. 1

3 4 5 6 7 8 9 10 11 Defini iile pe orizontal: 1.Indicatoare numerice la care rota ia unghiular se transform într-un semnal,pe cale mecanic. 2. Indicator numeric mecanic. 3.Semiconductoare aflate în câmp electric. 4. Indicatoare analogice la care se elimin eroarea de paralax 5.Totalitatea reperelor dispuse de-a lungul unei linii drepte ,curbe sau circulare. 6.Element care indic valoarea msurat pe o scar gradat. 7.Traductor analogic, ce transform energia unui fascicul de electroni în energie luminoas. 8.Metod de afiare a datelor cu ajutorul unui cadran gradat i ac indicator. 9.Substan aflat într-o stare intermediar între solid i lichid 10.Indicator numeric mecanic. 11.Indicator mecanic i electric.

30

DOMENIUL: MECANIC

CALIFICARE: MECANIC DE MECANICÂ FINÂ

MODULUL : STRUCTURA APARATELOR DE MSUR I CONTROL

ACTIVITATEA10 TEME PENTRU REFERATE

T 1.Întocmi i un referat cu tema:,,Evolu ia traductoarelor mecanice de la cele mai simple pîn la cele mai complexe de ultim genera ie".

T 2. Întocmi i un referat cu tema:,,Nout i despre modul de afiare a datelor privind aparatele de msur mecanice folosite pentru control dimensional".

T 3. Întocmi i un referat cu tema:,,Nout i despre traductoarele mecanice folosite pentru msurarea mrimilor mecanice".

T 4. Întocmi i un referat cu tema:,,Compara i principiul de func ionare ale traductoarelor folosite pentru msurarea electric a mrimilor neelectrice cu principiul de func ionare al traductoarelor mecanice".

· · · ·

Termenul de întocmire al referatului este de dou sptmîni. Pentru documentare folosi i bibliografia recomandat. Folosi i Internetul pentru documentare. Întocmirea referatului se va face de ctre elevii care doresc s ob in not maxim.

DOMENIUL: MECANIC

CALIFICARE: MECANIC DE MECANICÂ FINÂ

31

MODULUL : STRUCTURA APARATELOR DE MSUR I CONTROL

FIA DE PROGRES COLAR

UNITATEA DE COMPETEN :Structura aparatelor de msur i control Numele elevului :......................................... Numele profesorului :................................... Competen e care trebuie dobîndite C1.Explic structura mijloacelor de msurare mecanice si mecano electrice Data Activit i efectuate i comentarii -fia de evaluare 1 -fia de documentare 1 -fia de evaluare 2 -fia de documentare 1 -fia de evaluare 3 -fia de documentare 1 -fia de lucru4 -fia de documentare 2,3 Data Aplicarea în cadrul unit ii de competen EX1.Identific structura mijloacelor de msurare mecanice. EX.2 Identific structura mijloacelor de msurare optic EX.3 - Identific structura mijloacelor de msurare electronic. EX.4 Identific pr ile componente ale traductoarelor mecanice i descrie principiile de func ionare Evaluare

Bine Satisfctor Refacere

C2.Descrie principiile de func ionare i schemele subansamblurilor traductoare ce intr în componen a aparatelor de msur mecanice i electromecanice

DOMENIUL: MECANIC

CALIFICARE: MECANIC DE MECANICÂ FINÂ

32

MODULUL : STRUCTURA APARATELOR DE MSUR I CONTROL

-fia de lucru5 -fia de documentare 4

C3.Descrie principiile de func ionare i schemele subansamblurilor indicatoare

-test de evaluare 8 -fia de documentare 2,3,4,5 -fia de evaluare 6 -fia de documentare 7 -fia de evaluare 7 -fia de documentare 6 -test de evaluare 9 -fia de documentare 6,7

EX.5 Identific pr ile componente ale traductoarelor pentru msurarea electric a mrimilor neelectrice i precizeaz principiul de func ionare EX.8 Identific tipurile de traductoare EX.6 Identific tipurile de indicatoare numerice i principiul de func ionare EX.7 Identific tipurile de indicatoare ANALOGICE i principiul de func ionare EX.9 Identific tipurile de subansambluri indicatoare

DOMENIUL: MECANIC

CALIFICARE: MECANIC DE MECANICÂ FINÂ

33

MODULUL : STRUCTURA APARATELOR DE MSUR I CONTROL

IV.SOLU II I SUGESTII METODOLOGICE - SOLU IIACTIVITATEA 1- SOLU IA

1.

Surs de energie de activare

MSURAND

Subansamblul de intrare

Subansamblul de prelucrare

Subansamblul de ieire

2.

Tipurile de semnale de msurare mecanice sunt: b-mecanice c-hidraulice d-pneumatice

3. Subansamblul traductor folosit pentru mijloacele de msurare mecanice are rolul de a transforma informa ia de msurare într-o mrime fizic prelucrabil. 4. Pr ile componente ale unui sistem de msurare mecanic: a - .semnal de msurare b - .subansamblul traductor. c-subansamblul de transmitere i prelucrare d-subansamblul de vizualizare e-rezultatul msurrii

DOMENIUL: MECANIC

CALIFICARE: MECANIC DE MECANICÂ FINÂ

34

MODULUL : STRUCTURA APARATELOR DE MSUR I CONTROL

ACTIVITATEA 2- SOLU IA

1 .

Surs de energie de activare

1. 2 3 Subansamblul de

prelucrare

MSURAND

TRADUCTOR

4

INREGISTRATOR

5

1-semnal de activare 5.-informa ia valorificat 2.-informa ia primar 3.-semnal electric 4.-semnal prelucrat 2. Tipuri de subansambluri traductoare electrice: a-analogice b-numerice 3. Subansamblul de prelucrare, folosit pentru schema unui mijloc de msurare electric transform semnalul de intrare într-un semnal electric. 4. Variantele corecte sunt: Subansamblul indicator folosit pentru mijloacele de msurare electrice are urmtorul rol: b-semnalizare c-inregistrare e-vizualizare ACTIVITATEA 3- SOLU IA 1. Denumirea corect a pr ilor componente ale unei structuri a mijloacelor de msurare optice: a-SPM-subansamblul de pozi ionare msurand b-SPm- subansamblul de pozi ionare msurabil a msurrii c-MP-mijloc de pozi ionare. d-MM- mijloc de pozi ionare msurabil e-M-msurand

DOMENIUL: MECANIC CALIFICARE: MECANIC DE MECANICÂ FINÂ 35

MODULUL : STRUCTURA APARATELOR DE MSUR I CONTROL

2. Defini i conform glosarului urmtorii termeni: - traductor -subansamblu: -semnal: 3. Completa i linia punctat cu denumirea corect -Subansamblurile optice propriu-zise se numesc sisteme optice -Totalitatea sistemelor i elementelor optice formeaz o schem optic -Piesele optice sunt formate din medii optice .omogene i transparente la radia ii electromagnetice. -Mijloacele de msurare optice se folosesc pentru msurarea mrimilor geometrice

ACTIVITATEA 4 SOLU IA 1.Completa i linia punctat din enun ul urmtor cu denumirea corect: Subansamblurile care vin în contact direct cu msurandul se numesc subansambluri traductoare primare. 2. SCHEMA TRADUCTORULUI 1 . DENUMIRE -de deplasare PRINCIPIUL DE FUNC IONARE -varia ia rezisten ei de curgere a fluidului. CORECT INCORECT

-

-de vitez 2 .

-rezultanta for elor centrifuge care ac ioneaz asupra unor mase aflate în rota ie.

DOMENIUL: MECANIC

CALIFICARE: MECANIC DE MECANICÂ FINÂ

36

MODULUL : STRUCTURA APARATELOR DE MSUR I CONTROL

-de for si cuplu 3.

-deformarea elastic ,a unor corpuri aflate sub ac iunea for elor.

-de timp 4.

-micarea oscilatorie

-de presiune

5 .

-deformarea elastic, a unor elemente elastice, sub ac iunea presiunii.

-de temperatur 6.

-dilatarea corpurilor

-de debit

7.

-deplasarea unui corp, sub ac iunea curgerii unui fluid.

DOMENIUL: MECANIC

CALIFICARE: MECANIC DE MECANICÂ FINÂ

37

MODULUL : STRUCTURA APARATELOR DE MSUR I CONTROL

ACTIVITATEA 5 SOLU IA 1. Principiul de func ionare al traductoarelor pentru msurarea electric a mrimilor neelectrice este transformarea varia iei mrimii neelectrice într-un semnal electric propor ional cu valoarea mrimii msurate. 2. A B a-inductive 1-traductoare pentru deforma ii b-reostatice 2-traductoare de deplasare c-piezoelectrice 3-traductoare pentru msurarea electric a temperaturii d-tahogeneratoare 4-traductoare pentru msurarea electric a vitezelor e-termocupluri 3.Principiul de functionare este: SCHEMA TRADUCTORULUI DENUMIRE PRINCIPIUL DE FUNC IONARE -varia ia rezisten ei electrice a unui circuit. CORECT INCO RECT

-

TRADUCTOR CU CONTACT

TRADUCTOR PIEZOELECTRIC

-încrcarea cristalelor piezoelectrice la suprafa cu o sarcin electric. -tensiunea indus într-o bobin la varia ia fluxului magnetic.

TAHOGENERATO R

TRADUCTOR CU CRISTALE DE CUARTZ

DOMENIUL: MECANIC

CALIFICARE: MECANIC DE MECANICÂ FINÂ

38

MODULUL : STRUCTURA APARATELOR DE MSUR I CONTROL

ACTIVITATEA 6- SOLU IA

1. 1.roata conductoare 2.tift 3.gol 4.roata condus 2. Principiul de func ionare al indicatorului numeric cu tambur const în transformarea rota iei unghiulare într-un semnal pe cale mecanic. 3.Corela i datele de pe cele dou coloane, care cuprind tipurile de indicatoare electrice(A) i caracteristicile acestora(B). A a.-cu incandescen b.-cu cristale lichide c.-cu fluorescen în vid d.-cu diode electroluminiscente e.-cu descrcare în gaze B 1.-tub cu gaz cu catod rece 2.-diod cu vid cu catod comun 3.-folosesc lumina produs de un filament 4.-disperseaz lumina ambiant 5.-emit lumin în urma aplicrii unui câmp electric

ACTIVITATEA 7 SOLU IA 1. A 1.-MECANIC 2.-ELECTRIC scri gradate 3.-OPTIC electroni în energie luminoas B A.-datele se proiecteaz pe o scar gradat. B.-deplasarea unui ac indicator în dreptul unei C.-transformarea energiei unui fascicol de

-

2. Acele indicatoare trebuie s fie uoare ,rigide i bine echilibrate. 3.Sructura de baz a unui tub catodic: 1.F-fascicul de electroni 2.C-catod 3.G-grila de comanda 4.A1 ­ anod electron 5. A2 ­anod de focalizare 6.A3- anod de accelerare 7.X- placa de deflexie 8.Y-placa de deflexie 9.GE- grila ecran 10.PA-anod de post accelerare 11.E-ecran luminescent 12.S-spot luminos

DOMENIUL: MECANIC

CALIFICARE: MECANIC DE MECANICÂ FINÂ

39

MODULUL : STRUCTURA APARATELOR DE MSUR I CONTROL

ACTIVITATEA 8 SOLU IA P N 2 E C 3 4 5 V U E D P E M N I E N 6 M 7 F O A T L N T E R 8 B 9 G I T R A D U C T O R I I T U R A U O R S D C O O N P C F O L I N I C U M G E A T L R I C

-

ACTIVITATEA 9 SOLU IA 1 R O M E I 3 4 D O 5 6 7 8 9 10 C T E A R A 11 L N I M N E A S B U C L T U M C · A D I P N I O T S I N D I C A T O A R E R I C E C A C R G L I I E C C R C A T E

-

DOMENIUL: MECANIC

CALIFICARE: MECANIC DE MECANICÂ FINÂ

40

MODULUL : STRUCTURA APARATELOR DE MSUR I CONTROL

10. SUGESTII METODOLOGICE

Cadrele didactice, au posibilitatea de a decide asupra numrului de ore alocat fiecrei teme , în func ie de dificultatea temelor,de nivelul de cunotin e al elevului,de complexitatea i varietatea materialului didactic i de ritmul de asimilare a cunotin elor grupului de elevi. Evaluarea elevilor se va face prin probe:-SCRISE,ORALE,PRACTICE Se vor folosi metode: -explorative(Observarea direct,observarea independent) -expozitive(explic ia, descrierea,exemplificarea) Pentru evaluarea elevilor v propun utilizarea unor metode active/interactive:demonstra ia,problematizarea,conversa ia,jocul de rol, metoda cubului,studiul de caz,aritmogrif. La sfâritul fiecrei activit i ve i întâlni sugestii privind modul de abordare al exerci iilor cum ar fi: · · · · · · Consulta i documentele recapitulative. Compara i lucrarea cu cea a colegului de banc. Elevii care rezolv mai repede sarcina de lucru,caut pe internet imagini cu nout i în domeniu. Verifica i-v cunotin ele ,consultând fia de documentare. Elevii îi schimb înte ei fia de lucru i fiecare o corecteaz pe cea a colegului de banc. Se va lucra pe grupe de elevi. · Dup rezolvarea exerci iului,elevii expun fiele de lucru pe un panou. · Se compar solu iile gsite. · Se premiaz grupul de elevi care a rspuns corect. · Timpul de lucru va fi stabilit de ctre profesor în func ie de nivelul clasei.

DOMENIUL: MECANIC

CALIFICARE: MECANIC DE MECANICÂ FINÂ

41

MODULUL : STRUCTURA APARATELOR DE MSUR I CONTROL

LISTA DE VERIFICARE A PROFESORULUI

Înainte de a termina predarea acestei unit i de competen este recomandabil s completa i urmtoarea list de verificare a criteriilor tiin ifice folosite. Bifa i în csu e. A i tratat urmtoarele aspecte: UNITATEA DE COMPETEN : STRUCTURA APARATELOR DE MSUR I CONTROL Competenta 1 ­EXPLIC STRUCTURA MIJLOACELOR DE MSUR I CONTROL Mijloace de msurare :mecanice,optice,electronice Semnale de prelucrare electrice,neelectrice Subansambluri:de intrare,de prelucrare,de ieire Competen a 2 ­ Descrie principiile de func ionare i schemele subansamblurilor traductoare ce intr în componen a aparatelor de msurare mecanice i electro-mecanice Traductoare mecanice pentru msurarea mrimilor mecanice i termotehnice: de timp, de deplasare, de vitez, de for i cuplu, de temperatur, de debit. Traductoare pentru msurarea electric a marimilor neelectrice: de msurare a deplasrii, de deforma ii, eforturi unitare i for e, vitez unghiular i temperatur Traductoare electro-mecanice: traductoarele instrumentelor magneto-electrice,feromagnetice, electrodinamice, ferodinamice, electrostatice Competen a3 -Descrie principiile de func ionare i schemele subansamblurilor indicatoare ce intr în componen a aparatelor de msurare mecanice i electro-mecanice Indicatoare analogice, mecanice i electrice: ace indicatoare, tub catodic Indicatoare numerice, mecanice i electrice: cu ro i din ate, cu tambur, Cu incandescen , cu cristale lichide, cu electroluminiscen · · · · ·

· ·

·

DOMENIUL: MECANIC

CALIFICARE: MECANIC DE MECANICÂ FINÂ

42

MODULUL : STRUCTURA APARATELOR DE MSUR I CONTROL

V. BIBLIOGRAFIE

Lista de referin e bibliografice v ajut la îndeplinirea sarcinilor de lucru din cadrul unit ii de competen .Pentru acest lucru este nevoie de accesul la o sal de studiu i la o bibliotec ,pentru a v pune la dispozi ie majoritatea informa iilor necesare pentru a putea absolvi aceast unitate de competen .

1. Micu Constantin, Dodoc Petre - APARATE I SISTEME DE MSURARE ÎN CONSTRUC IA DE MAINI, Editura Tehnic, Bucureti 2. Milea Aurel - CARTEA METROLOGULUI, Editura tehnic-Bucureti 3. *** - Dic ionar tehnic pentru domeniul mecanic 4. www.Yahoo.com-science-engineering-mechanical engineering 3.w.w.w.mecanicafina.ro 5.http://mctr.mec.utt.ro/mf/mf.html 6.Societ i comerciale productoare de echipamete pentru mecanica fin: · S.C.Tehno CAD SRL · MECFIN SRL ­Tg.Mure · S.C. ROMPRODUS SRL-Tg. Mure · MITUTOYO 7.Firm distribuitoare de materiale pe suport video: Deneb sign prod SRL 8. *** - Colec ia revistei de informare ,,T&T­TEHNIC I TEHNOLOGIE"

DOMENIUL: MECANIC

CALIFICARE: MECANIC DE MECANICÂ FINÂ

43

Information

Microsoft Word - MECANICA-XI-STRUCTURA APARATELOR DE MASURA SI CONTROL.doc

43 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

706044


Notice: fwrite(): send of 207 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531