Read DTR_E1000iE2000_pl_ver03 text version

Instrukcja obslugi

Przemienniki czstotliwoci E-1000 / E-2000 Micro Drive

(0,25kW ÷ 500kW)

UWAGA! · · · · · Prosimy bardzo dokladnie przeczyta niniejsz instrukcje obslugi! autoObowizkowo naley wpisa parametry silnika i wykona jego auto-tuning (kody F800~810)! Przed podlczeniem zasilania prosimy sprawdzi na tabliczce przemiennika czstotliwoci warto napicia zasilajcego! wolno W! Nie wolno podlcza zasilania do zacisków U, V, W Nie wolno uruchamia przemiennika w przypadku kiedy wirnik silnika jest w ruchu!

Wersja instrukcji 003/2010

Dzikujemy, e wybrali Pastwo produkty firmy EURA Drives! Doskonal jako, obslug gwarancyjn i pogwarancyjn zapewnia firma HF Inverter Polska. Celem poniszej instrukcji obslugi jest dostarczenie uytkownikowi wskazówek, ostrzee i wytycznych odnonie instalacji, uruchamiania, ustawiania lub zmiany parametrów oraz wykrywania i diagnozowania nieprawidlowoci, jakie mog wystpi podczas pracy z przemiennikami czstotliwoci serii E-1000/2000 Micro Drive. Prosimy dokladnie przeczyta instrukcj obslugi przed instalacj i rozpoczciem pracy z przemiennikami czstotliwoci. Zawsze aktualn instrukcj obslugi mona pobra z naszej strony internetowej www.hfinverter.pl lub www.euradrives.com Pojcia przemiennik(i) czstotliwoci, przemiennik(i) i falownik(i) s stosowane w tej instrukcji obslugi zamiennie i oznaczaj te same urzdzenie. Oznaczenia E-1000/2000 Micro Drive lub E-1000/2000 MD i E1000/2000 s stosowane w tej instrukcji obslugi zamiennie i oznaczaj to same urzdzenie. Zmiany w porównaniu do poprzedniej wersji instrukcji:

· · ·

Dodano

nowe

kody

zwizane

z

auto-tuningiem

silnika

i

wejciem/wyjciem licznikowym. Dodano nowe uwagi dotyczce uytkowania falownika Poprawiono opisy funkcjonalnoci kodów falownika ­ calo kodów

Symbole uyte w instrukcji obslugi: ZAGROENIE! Niewlaciwa ycia, instalacja ludzkiego lub lub uytkowanie nieodwracalne przemiennika uszkodzenie czstotliwoci E-1000/E-2000 moe spowodowa zagroenie zdrowia urzdzenia. OSTRZEENIE! OSTRZEENIE! Niewlaciwa instalacja lub uytkowanie przemiennika moe spowodowa zagroenie ycia, zdrowia ludzkiego lub nieodwracalne uszkodzenie urzdzenia. UWAGA! Niewlaciwe uytkowanie moe spowodowa nieodwracalne uszkodzenie urzdzenia. WANE! Wskazówki dotyczce poprawnego uytkowania urzdzenia. Pomocne informacje dotyczce urzdzenia. -2ver.03/2010

Spis treci I II Zasady bezpiecznej pracy.......................................................................... 6 Produkty.................................................................................................. 9 2.1 2.2 2.3 2.4 III Oznaczenie modeli..................................................................... Typy przemienników..................................................................... Budowa przemienników................................................................ Parametry przemienników czstotliwoci E-1000 i E-2000.............. 9 10 11 13

Instalacja i podlczenie............................................................................. 15 3.1 Instalacja...................................................................................... 15 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 Wytyczne instalacji............................................................ 15 Otoczenie (rodowisko pracy).......................................... 16

Wymiary........................................................................... 17 18

Polczenia.................................................................................... 3.2.1 Standardowe typy polcze

Schemat polcze 1 zasilanie 1f 230V................................ 19 Schemat polcze 2 zasilanie 3f 400V............................... 3.2.2 Zaciski wejciowe............................................................. 20 21

Opis zacisków silowych..................................................... 22 Zalecane przekroje przewodów zasilajcych....................... 23

Zalecane przekroje przewodów ochronnych........................ 24 Zalecane zabezpieczenia................................................... 25 3.2.3 3.2.4 IV V VI VII Przelcznik kodujcy SW1................................................. 26

Zaciski sterujce............................................................... 26 29 30 31 32 32 32

Zespól napdowy.................................................................................... Podlczenie silnika do falownika.............................................................. Równolegle podlczenie kilku silników do jednego falownika..................... Obsluga ­ panel operatorski.................................................................... 7.1 Wywietlacz i klawiatura.............................................................. 7.1.1 7.1.2 7.2 7.3 7.4 Instrukcja obslugi panela..................................................

Opis przycisków funkcyjnych............................................. 33 34 35 36

Ustawianie parametrów................................................................ Opis grup parametrów................................................................. Opis wywietlanych parametrów................................................... -3ver.03/2010

VIII Obsluga i proste uruchomianie................................................................ 8.1 8.2 8.3 8.4 IX Tryb sterowania.......................................................................... Tryb ustawiania czstotliwoci..................................................... Tryb sterowania dla polecenia pracy............................................. Stany falownika...........................................................................

37 37 37 37 37 38 38 39 39 40 41 42 43 43 48 51 53 56

Szybkie uruchomienie............................................................................. 9.1 9.2 Etapy instalacji i uruchomienia falownika....................................... Przyklad instalacji i uruchomienia falownika.................................. 9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.2.4 Praca z ustalon czstotliwoci, start/stop zadawane z klawiatury i praca w przód................................................ Praca z ustawion czstotliwoci z klawiatury, start/stop i prac w przód i wstecz zadawan poprzez zaciski.............. Proces joggowania przy pomocy klawiatury........................ Praca z zadawaniem czstotliwoci poprzez potencjometr, start/stop zadawane przez zaciski.....................................

X

Opis funkcji przemiennika................................................................ 10.1 10.2 Funkcje podstawowe................................................................ Parametry kontroli sterowania...................................................... 10.2.1 Tryby sterowania z listwy sterujcej.................................. 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 Wielofunkcyjne zaciski wejciowe i wyjciowe................................ Wejcia i wyjcia analogowe.........................................................

Wejcie/Wyjcie licznikowe............................................................ 59 Wielostopniowa kontrola prdkoci............................................... Funkcje pomocnicze.................................................................... Kontrola czasów i zabezpiecze ukladu napdowego..................... Parametry silnika......................................................................... 61 64 65 66 70 71 72 73 77 78 79

10.10 Parametry komunikacji................................................................ 10.11 Parametry regulatora PID............................................................ 10.11.1 Dodatek 1 Dodatek 2 Dodatek 3 Dodatek 4 Funkcje upienia........................................................... Kody bldów................................................................. Dobór modulów i rezystorów hamujcych....................... Dobór filtrów RFI i dlawików........................................... Warunki gwarancji.........................................................

-4ver.03/2010

OSTRZEENIE!

· Przemienniki napicia · · 89/336/EEC. W przemiennikach zastosowano zharmonizowane normy szeregu EN61800-5-1:2003. Przemienniki czstotliwoci oferowane przez firm HF Inverter jak i produkty EURA Drive Electric Co.Ltd. stanowi produkty o ograniczonej dostpnoci zgodnie z EN61800-3:2004. · Uziemienie ochronne przemiennika czstotliwoci i zastosowanie wylczników rónicowoprdowych powinno by zawsze zgodne z przepisami i normami krajowymi i lokalnymi. · Maksymalna dlugo przewodu silnikowego, nie ekranowanego/nie zbrojonego zainstalowanego bez spelnienia wymaga kompatybilnoci elektromagnetycznej (EMC) nie powinna przekracza 15m. Przewody mog by dlusze, ale pod warunkiem zastosowania dlawików silnikowych lub filtrów sinusoidalnych. · Przed prac ukladu napdowego naley wykona czynnoci zwizane z autotuningiem silnika elektrycznego zasilanego poprzez przemiennik czstotliwoci. czstotliwoci spelniaj wymogi dyrektyw: zgodnoci dotyczcych niskiego 73/23/EEC, 93/68/EEC, dotyczcych elektromagnetycznej

-5ver.03/2010

I.

Zasady bezpiecznej pracy.

ZAGROENIE!

· · Przemiennika nie wolno instalowa w rodowisku latwopalnym i/lub wybuchowym, gdy moe sta si przyczyn poaru i/lub eksplozji. Instalacji, obslugi, konserwacji i napraw urzdzenia moe dokonywa wylcznie · · odpowiednio przeszkolony i posiadajcy wymagane uprawnienia personel. Zacisk uziemiajcy przemiennika PE powinien by podlczony do ). ziemi (impedancja uziemienia nie wiksza ni 4

Zabrania si lczenia zacisków CM, GND, AGND do wewntrznych ukladów zasilajcych i/lub do zacisku N przemiennika oraz zacisku zerowego sieci zasilajcej.

·

Przed wlczeniem przemiennika naley upewni si, e zostal on prawidlowo zainstalowany i zostala zaloona zalepka zakrywajca listwy polczeniowe urzdzenia.

· ·

Zabrania si dotykania zacisków napiciowych wlczonego do sieci przemiennika. W przypadku wprowadzania jakichkolwiek naley zmian podlcze lub konserwacji, zasilanie. napraw przemiennika, bezwzgldnie odlczy

·

Zabrania si dokonywania w/w czynnoci oraz dotykania wewntrznych obwodów i komponentów w czasie krótszym ni 15 minut od chwili wylczenia zasilania przemiennika lub do czasu obnienia napicia wewntrznej szyny DC do poziomu 24V.

-6ver.03/2010

OSTRZEENIE!

· · · · · · · · Przed instalacj naley upewni si, e sie zasilajca jest wlaciwa dla danego typu przemiennika. Naley wystrzega si przedostania do wntrza przemiennika jakichkolwiek przedmiotów. Nie naley instalowa w miejscu wystawionym na bezporednie dzialanie promieni slonecznych. Nie naley zakrywa otworów wentylacyjnych w obudowie urzdzenia. Nie naley podlcza fazowych przewodów sieciowych do zacisków U, V, W lub PE, P, B (N). Nie naley podlcza rezystora hamujcego do zacisku N, a wylcznie do zacisków P ­ B Bezwzgldnie nie wolno restartowa ukladu, kiedy wirnik silnika jest w ruchu! Do prawidlowej pracy ukladu napdowego, konieczne jest wykonanie auto-tuningu silnika elektrycznego zasilanego poprzez przemiennik czstotliwoci. · Zdejmowanie obudowy w przemienniku moe by dokonywane po calkowitym rozladowaniu kondensatorów w ukladzie poredniczcym i po uplywie okresu gwarancyjnego. Ingerencja w przemiennik w okresie gwarancyjnym jest zabroniona. Dodatkowo zaleca si, aby ponowne zalczanie zasilania nastpowalo po rozladowaniu kondensatorów, czyli w chwili, kiedy wywietlacz zganie.

-7ver.03/2010

OSTRZEENIE!

· · · · · · · · · · Prosimy o przeczytanie poniszej instrukcji obslugi przed podjciem jakichkolwiek prac z przemiennikiem. Przemiennik nie powinien by instalowany w rodowisku naraajcym go na silne wibracje, korozj, pyl, wysok temperatur lub zawilgocenie. Naley regularnie sprawdza stan polczenia wej i wyj przemiennika. Przed podlczeniem i uruchomieniem naley sprawdzi rezystancj izolacji uzwoje silnika. W celu uniknicia zaklóce, przewody sterujce naley odseparowa od linii silowych. Jeeli silnik dluszy czas bdzie pracowal na niskich obrotach (mniej ni 25Hz), naley zastosowa dodatkowe chlodzenie silnika. W celu uniknicia przecie prdowych podczas hamowania silnika, naley zastosowa rezystor lub modul hamujcy. Nie wolno instalowa styczników i rozlczników pomidzy wyjciem przemiennika a silnikiem. Przemienniki serii E-1000 i E-2000 posiadaj stopie ochrony IP20 Systematycznie, w zalenoci od warunków pracy, naley wyczyci z kurzu, zanieczyszcze itp. wntrze przemiennika ­ zapewni to dlug i bezawaryjn prac. · Przemienniki czstotliwoci E-1000 i E-2000 s przeznaczone do zabudowy w szafach sterowniczych, elektrycznych urzdzeniach lub maszynach. · Nie s to urzdzenia przeznaczone do wykorzystania w gospodarstwie domowym, lecz jako elementy przeznaczone do eksploatacji w warunkach przemyslowych lub profesjonalnych zgodnie z norm EN61000-3-2. · W przypadku zabudowania przemiennika czstotliwoci w maszynie, nie wolno maszyny uruchomi, dopóki nie zostanie stwierdzona zgodno maszyny z dyrektywami (dyrektywa UE98/37/EG (dyrektywy maszynowe), oraz 89/336/EWG · · kompatybilnoci elektromagnetycznej)

normy EN60204. Przewód silnikowy powinien by moliwie jak najkrótszy, aby zredukowa poziom zaklóce i prdy uplywnociowe. Aby spelni wymogi kompatybilnoci elektromagnetycznej (EMC), naley korzysta z ekranowanego/zbrojonego przewodu silnikowego.

-8ver.03/2010

II.

Produkty.

2.1 Oznaczenie modeli. Przyklad oznaczenia modelu ­ przemiennik czstotliwoci z zasilaniem jednofazowym o mocy 0,75kW serii E1000.

Tabliczka znamionowa przemiennika czstotliwoci serii E-1000 Micro Drive. Przyklad 0,75kW, 230V prdzie wypelnienia zasilaniu o tabliczki

przemiennika o mocy znamionowej jednofazowym znamionowym 4,5A i 50/60Hz,

wyjciowym

czstotliwoci wyjciowej od 0 do 650Hz.

-9ver.03/2010

2.2 Typy przemienników. Typy przemienników serii E-1000 / E2000 Micro Drive

Znamionowe Model napicie wejciowe wejciowe [V]

E1000/E2000E1000/E2000-0002S2 E1000/E2000E1000/E2000-0004S2 E1000/E2000E1000/E2000-0007S2 E1000/E2000-0015S2 E1000/E2000-0015S2 E1000/E2000E1000/E2000-0022S2 E1000/E2000E1000/E2000-0007T3 E1000/E2000E1000/E2000-0015T3 E1000/E2000E1000/E2000-0022T3 E1000/E2000E1000/E2000-0037T3 E1000/E2000-0040T3 E1000/E2000E1000/E2000E1000/E2000-0055T3 E1000/E2000E1000/E2000-0075T3 00/E2000 E1000/E2000E1000/E2000-0110T3 E1000/E2000E1000/E2000-0150T3 E1000/E2000-0185T3 E1000/E2000E1000/E2000E1000/E2000-0220T3 E1000/E2000E1000/E2000-0300T3 E1000/E2000E1000/E2000-0370T3 E1000/E2000E1000/E2000-0450T3 E1000/E2000-0550T3 E1000/E2000/E2000 E1000/E2000E1000/E2000-0750T3 E1000/E2000E1000/E2000-0900T3 E1000/E2000E1000/E2000-1100T3 E1000/E2000E1000/E2000-1320T3 E1000/E2000-1600T3 E1000/E2000E1000/E2000E1000/E2000-1800T3

Znamionowy prd wyjciowy [A] 1,50 2,50 E1 Kod obudowy

Znamionowa moc silnika [kW] 0,25 0,40 0,75 Uwagi

~230

4,50 7,00 10 2,0 4,0 6,5 8,0 E4 9,0 12 E5 17 23 E6 32 38 E2 E2 E3

1,50 2,20 0,75 1,50 2,20 3,70 4,00 5,50 7,50 11,0 15,0 18,5 Dodatkowe opcje falownika ­ patrz strona 9

~400

44 60 75 90 110 150

C3

22,0 30,0 37,0

C5

45,0 55,0 75,0

C6 180 220 265 C8 320 360 C9 160 180 C7 90,0 110 132

- 10 ver.03/2010

Znamionowe Model napicie wejciowe wejciowe [V]

E1000/E2000-2000T3 E1000/E2000-2000T3 E1000/E2000-2200T3 E1000/E2000-2200T3 E1000/E2000-2500T3 E1000/E2000-2500T3 E1000/E2000-2800T3 E1000/E2000-2800T3 E1000/E2000-3150T3 E1000/E2000-3150T3 E1000/E2000-3550T3 E1000/E2000-3550T3 0/E2000 E1000/E2000-4000T3 E1000/E2000-4000T3 E1000/E2000-4500T3 E1000/E2000-4500T3 E1000/E2000-5000T3 E1000/E2000-5000T3

Znamionowy prd wyjciowy [A] 400 CA 440 480 530 CB Kod obudowy

Znamionowa moc silnika [kW] 200 220 250 280 315 355 Uwagi

~400

580 640 690 770 D5 860 D4

400 450 500

2.3 Budowa przemienników. Przemienniki serii E-1000/E-2000 dostpne s w obudowach plastikowych do mocy 15kW a od mocy 18,5kW do 500kW w obudowie metalowej. Obudowy z tworzywa (poliwglan) s estetyczne i odporne na uszkodzenia mechaniczne.

- 11 ver.03/2010

Obudowa metalowa 1 ­ panel operatorski 2 ­ plyta czolowa 3 ­ otwory wentylacyjne 4 ­ obudowa 5 ­ otwory montaowe 6 ­ ruba montaowa 7 ­ tabliczka znamionowa 8 ­ zaciski zasilajce 9 ­ zaciski sterujce 10 - przepust kablowy

W falownikach serii E-1000/E-2000 od mocy 18,5kW panel operatorski jest wyjmowany i istnieje moliwo montau go na elewacji szafy sterowniczej, poniej tej mocy klawiatura stanowi integraln cz falownika i nie ma moliwoci montau jej na elewacji szafy sterowniczej. Mona jednak dokupi klawiatur zewntrzn, która za pomoc lcza RS485 pozwoli na sterowanie falownika np. z elewacji szafy. Klawiatura i przemienniki dla tych mocy posiadaj gniazdo RJ-9. Klawiatury przemienników o mocy powyej 15kW posiadaj gniazda RJ45.

- 12 ver.03/2010

2.4.1 Parametry przemiennika czstotliwoci E-1000

Parametr Napicie Wejcie Czstotliwo Napicie Czstotliwoci Wyjcie Zdolno przecienia Rozdzielczo zadawania czstotliwoci Rodzaj sterowania Sterowanie U/f Parametry pracy Wzmocnienie momentu Czstotliwo nona Hamowanie Regulator PI Praca wielobiegowa Opis trójfazowe ~ 400V±15% lub jednofazowe ~ 230V±15% 50/60Hz±5% trójfazowe 0~400V; trójfazowe 0~230V 0.00÷650.0Hz (rozdzielczo czstotliwoci 0.01Hz) 150% prdu znamionowego w czasie 60s - zadawanie cyfrowe: 0.01Hz, - zadawanie analogowe: max. czstotliwo×0.1% sterowanie VVVF (Variable Voltage Variable Frequency) charakterystyka liniowa krzywej U/f, charakterystyka kwadratowa U/f, charakterystyka dowolnie zdefiniowana - rczne wzmocnienie w zakresie 0,1÷30%, auto wzmocnienie 3kHz~12kHz

Sterowanie

Funkcja ochronne

Wywietlacz

Warunki pracy

Obudowa Opcje dodatkowe Zakres mocy

hamowanie prdem DC +optymalizacja energii hamowania wbudowany regulator PI czstotliwo wyjciowa programowana przez uytkownika zgodnie z wymogami procesu technologicznego · przyciskami na panelu "/" , · sygnalem analogowym napiciowym lub prdowym, Zadawanie · poprzez lcze komunikacyjne RS485, czstotliwoci · z zacisków ,,UP" i ,,DOWN" · sygnalem mieszanym panelem operatorskim, lczem komunikacyjnym RS485, listw Start/Stop zaciskow · zanik fazy napicia zasilajcego, zbyt niskie napicie zasilajce, · przekroczenie napicia, przekroczenie prdu, · przecienie przemiennika czstotliwoci, · przecienie silnika, przegrzanie, · problem z pomiarem prdu, problem z urzdzeniem peryferyjnym, · zle haslo uytkownika ­ ingerencja z zewntrz, · monitorowanie stycznika wywietlacz 4xLED, wskazujcy biecy status przemiennika: · czstotliwo pracy, · prdko obrotowa lub linowa, · prd wyjciowy, napicie wyjciowe, · kod bldu, funkcji i warto funkcji · temperatur rodowisko pracy wolne od kaustycznych gazów, kurzu, pylu itp. Temperatura -10÷+50 Wilgotno mniej ni 90% (bez skraplania) Wibracje poniej 0.5g (przypieszenie) Wysoko pracy n.p.m. poniej 1000 metrów nad poziomem morza IP20 wg normy PN-EN60529:2003 Wbudowany filtr RFI, wbudowany modul hamujcy, komunikacja ModBus ­ patrz strona 9 niniejszej instrukcji obslugi. 0,25kW~500kW

- 13 ver.03/2010

2.4.2. Parametry przemiennika czstotliwoci E-2000

Parametr Napicie Wejcie Czstotliwo Napicie Czstotliwoci Wyjcie Zdolno przecienia Rozdzielczo zadawania czstotliwoci Rodzaj sterowania Sterowanie U/f Parametry pracy Moment mechaniczny Prdkoci obrotowej Czstotliwo nona Hamowanie Regulator PID Praca wielobiegowa Opis trójfazowe ~ 400V±15% lub jednofazowe ~ 230V±15% 50/60Hz±5% trójfazowe 0~400V; trójfazowe 0~230V 0.00÷650.0Hz (rozdzielczo czstotliwoci 0.01Hz) 150% prdu znamionowego w czasie 60s - zadawanie cyfrowe: 0.01Hz, - zadawanie analogowe: max. czstotliwo×0.1% sterowanie wektorowe SVC (Sensorless Vector Control) sterowanie U/f charakterystyka liniowa krzywej U/f, charakterystyka kwadratowa U/f, charakterystyka dowolnie zdefiniowana - rczne wzmocnienie w zakresie 0,1÷30% - moment startowy 150% ju od 0,5Hz (tylko sterowanie SVC) - precyzja kontroli momentu ±5% (tylko sterowanie SVC) - precyzja utrzymania stalej prdkoci ±0,5% (sterowanie SVC) - skala zadawania prdkoci 1:100 (sterowanie SVC) 2kHz~10kHz

Sterowanie

Funkcja ochronne

Wywietlacz

Warunki pracy

Obudowa Opcje dodatkowe Zakres mocy

hamowanie prdem DC +optymalizacja energii hamowania wbudowany regulator PID czstotliwo wyjciowa programowana przez uytkownika zgodnie z wymogami procesu technologicznego · przyciskami na panelu "/" , · sygnalem analogowym napiciowym lub prdowym, Zadawanie · poprzez lcze komunikacyjne RS485, czstotliwoci · z zacisków ,,UP" i ,,DOWN" · sygnalem mieszanym panelem operatorskim, lczem komunikacyjnym RS485, listw Start/Stop zaciskow · zanik fazy napicia zasilajcego, zbyt niskie napicie zasilajce, · przekroczenie napicia, przekroczenie prdu, · przecienie przemiennika czstotliwoci, monitorowanie stycznika · przecienie silnika, przegrzanie, · problem z pomiarem prdu, problem z urzdzeniem peryferyjnym, · zle haslo uytkownika ­ ingerencja z zewntrz, · czstotliwo pracy, · prdko obrotowa lub linowa, · prd wyjciowy, napicie wyjciowe, · kod bldu, funkcji i warto funkcji · temperatur rodowisko pracy wolne od kaustycznych gazów, kurzu, pylu itp. Temperatura -10÷+50 Wilgotno mniej ni 90% (bez skraplania) Wibracje poniej 0.5g (przypieszenie) Wysoko pracy n.p.m. poniej 1000 metrów nad poziomem morza IP20 wg normy PN-EN60529:2003 Wbudowany filtr RFI, wbudowany modul hamujcy, komunikacja ModBus ­ patrz strona 9 niniejszej instrukcji obslugi. 0,25kW~500kW

- 14 ver.03/2010

III.

Instalacja i podlczenie. 3.1.1 Wytyczne instalacji. Dla optymalnego odprowadzania ciepla, przemiennik czstotliwoci powinien zosta zainstalowany w pozycji pionowej. Minimalne odlegloci, które powinny by zachowane podczas montau falownika w szafie sterowniczej. A 150mm B 50mm

3.1 Instalacja.

Monta kratki wentylacyjnej i wentylatora w szafie sterowniczej

1 ­ falownik 2 ­ wentylator 3 ­ kratka wentylacyjna

Monta prawidlowy

Monta nieprawidlowy

Monta kilku falowników w jednej szafie sterowniczej

Monta prawidlowy - 15 ver.03/2010

Monta nieprawidlowy

3.1.2 Otoczenie (rodowisko pracy). · Wolne od wilgoci, kapicej wody, pary, kurzu i/lub oleistego kurzu, latwopalnych i/lub wybuchowych gazów, lotnych czstek metalu, rodowisko pracy nie korozyjne, · · · · · Temperatura otoczenia w zakresie od -10 do +50, Wilgotno wzgldna: mniej ni 90% bez skraplania, Otoczenie wolne od zaklóce elektromagnetycznych, Wibracje: mniej ni 0,5g (przypieszenie), Zapewni wlaciw cyrkulacj powietrza ­ wentylacja szafy.

- 16 ver.03/2010

3.1.3 Wymiary

Kod obudowy E1 E2 E3 E4 E5 E6 C3 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB D0 D1 D2 D3 D4 D5 Wymiary zewntrzne (A×B/B1×H) 80x135/142x138 106x150/157x180 106x170/177x180 138x152/159x235 156x170/177x265 205x196/202x340 265x235x435 360x265x555 410x300x630 516x326x760 560x326x1000 400x385x1300 535x380x1330 600x380x1580 580x500x1410 600x500x1650 660x500x1950 800x600x2045 1000x550x2000 1200x600x2200 Wymiary montaowe (W×L) 70x128 94x170 94x170 126x225 146x255 194x330 235x412 320x530 370x600 360x735 M12 390x970 280x1272 470x1300 545x1550 410x300 400x300 450x300 M16 520x340 800x350 986x400 Obudowa metalowa, stojca M10 M6 M8 M10 Obudowa metalowa, zawieszana M5 M4 Obudowa z tworzywa, zawieszana ruby montaowe Uwagi

- 17 ver.03/2010

3.2 Polczenia.

OSTRZEENIE!

· · · Zaleca si aby start falownika byl zainicjowany poprzez wejcie cyfrowe lub z klawiatury. Nie montowa stycznika po stronie pierwotnej i/lub wtórnej falownika. Nie zatrzymywa silnika poprzez wylczenie stycznika po stronie pierwotnej lub wtórnej falownika.

· · ·

Nie naley wlcza kondensatorów przesuwajcych faz ani ochronnika przeciw przepiciowego pomidzy zaciskami wyjciowymi a silnikiem. Do zacisku PE lub E (w zalenoci od zastosowanych oznacze na listwie) podlczy uziemienie Do zacisku N nie naley podlcza przewodu neutralnego. Zacisk N w przemienniku czstotliwoci sluy wylcznie do podlczenia modulu hamujcego.

- 18 ver.03/2010

Schemat 1 Standardowy uklad polcze przemiennika zasilanego jednofazowo

RES

- 19 ver.03/2010

Schemat 2 Standardowy uklad polcze przemiennika zasilanego trójfazowo

RES

RES

- 20 ver.03/2010

OSTRZEENIE!

· Uklad sterowania jest galwanicznie oddzielony od obwodów silowych; przewody sterujce naley uklada w oddzielnych kanalach w celu uniknicia przypadkowego zwarcia. · · · · Przewody sterujce i silowe powinny by ekranowane Rezystor lub modul hamujcy stosowane s opcjonalnie ­ szczególy opisano w dodatku nr 2 strona 61 niniejszej instrukcji obslugi. Przemienniki zasilane jedn faz 230V podlczy do L1 i L2. Przed podlczeniem sprawdzi na tabliczce warto napicia zasilajcego. 3.2.2 Zaciski wejciowe.

~230 V

Zaciski wejciowe przy zasilaniu 1f 230V dla mocy 0,2~0,75kW

Zaciski wejciowe przy zasilaniu 3f 400V / 0,75~15kW, oraz 1x230V / 1,5~2,2kW

~400 V

~400V

Zaciski wejciowe przy zasilaniu 3f 400V od 18,5kW

UWAGA! Rysunki powyej s jedynie szkicami, rzeczywista kolejno zlcz moe si róni od tej przedstawionej powyej. Naley zwróci na to szczególn uwag podczas podlczania przewodów. Na listwie zasilajcej falowników zasilanych 3f oznaczenia R, S, T mog by oznaczone jako L1, L2, L3 i jest to tosame. Na listwie zasilajcej falowników zasilanych 1f oznaczenia L1, L2 mog by oznaczone jako R, S i jest to tosame - 21 ver.03/2010

Uwagi dotyczce podlczenia przemiennika. · Zasilanie podlczy do zacisków R-S lub L1-L2 (w zalenoci od zastosowanych oznacze na listwie) dla falowników zasilanych jednofazowo, (dla mocy 1,5~2,2kW/1-faza w obudowie E2 znajduj si zaciski R-S-T lub L1-L2-L3, podlczenie odbywa si wedlug zasady jak napisano wyej czyli pod zaciski L1/R, L2/S, napicie 230V AC). Pod zacisk L3/T nie podlczamy zasilania. · Zasilanie podlczy do zacisków R-S-T lub L1-L2-L3 (w zalenoci od zastosowanych trójfazowo, · · · Do zacisku PE lub E (w zalenoci od zastosowanych oznacze na listwie) podlczy uziemienie, Zasilanie silnika podlczy do zacisków U-V-W, silnik musi by uziemiony, uziemiony Dla przemienników zasilanych jednofazowo lub trójfazowo z wbudowanym modulem hamujcym podlczenie rezystora hamujcego jest konieczne przy duej dynamice pracy ukladu napdowego, kiedy wystpuje konieczno odprowadzenia nadwyki energii w postaci ciepla - naley zastosowa rezystor hamujcy i podlczy go do zacisków P-B ­ patrz schemat na stronie 12 i 13. Opis zacisków silowych Zacisk

Oznaczenie

oznacze

na

listwie)

dla

falowników

zasilanych

Przeznaczenie Zaciski trójfazowej sieci zasilajcej 3x400V AC Przy zasilaniu jednofazowym 230V AC uy zacisków L1 i L2; przy zasilaniu trójfazowym 3 x 230V AC, uy

R, S, T

Zasilanie

L1, L2, L3

zacisków L1, L2, L3 (Uwaga: nie podlcza zacisków L3 w przemiennikach zasilanych jednofazowo 230V AC, bez wbudowanego modulu hamujcego)

Wyjcie Uziemienie

U, V, W PE (E) P, B

Wyjciowe zaciski silowe, do podlczenia silnika. Zacisk uziemiajcy. Zewntrzny rezystor hamujcy (Uwaga: zacisków P i B nie podlcza w przemiennikach bez wbudowanego modulu hamujcego) Wyjcie szyny staloprdowej DC Zewntrzny rezystor hamujcy P: zacisk ,,P" modulu hamujcego Szyna DC - 22 ver.03/2010 lub zacisk ,,+", zacisk ,,N" modulu

Zacisk modulu / rezystora hamowania P, N P, P+ P+, N

hamujcego lub zacisk ,,_"

Typ przemiennika czstotliwoci HFinverter E1000/E2000-0002S2 E1000/E2000-0004S2 E1000/E2000-0007S2 E1000/E2000-0015S2 E1000/E2000-0022S2 E1000/E2000-0007T3 E1000/E2000-0015T3 E1000/E2000-0022T3 Tabela z zalecanymi przekrojami przewodów zasilajcych. E1000/E2000-0037T3 E1000/E2000-0040T3 E1000/E2000-0055T3 E1000/E2000-0075T3 E1000/E2000-0110T3 E1000/E2000-0150T3 E1000/E2000-0185T3 E1000/E2000-0220T3 E1000/E2000-0300T3 E1000/E2000-0370T3 E1000/E2000-0450T3 E1000/E2000-0550T3 E1000/E2000-0750T3 E1000/E2000-0900T3 E1000/E2000-1100T3 E1000/E2000-1320T3 E1000/E2000-1600T3 E1000/E2000-1800T3 E1000/E2000-2000T3 E1000/E2000-2200T3 E1000/E2000-2500T3 E1000/E2000-2800T3 E1000/E2000-3150T3 E1000/E2000-3550T3 E1000/E2000-4000T3 E1000/E2000-4500T3 E1000/E2000-5000T3 - 23 ver.03/2010

Przekrój przewodu S [mm2] 1.5 1.5 2.5 2.5 4.0 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5 4.0 4.0 6.0 10 16 16 25 25 35 35 60 70 70 95 120 120 150 185 240 240 300 300 400 480 520

Tabela z zalecanymi przekrojami przewodu ochronnego. Powierzchnia przekroju przewodu zasilajcego S [mm2] S 16 16 < S 35 35 < S Minimalna powierzchnia przekroju przewodu ochronnego [mm2] S 16 S/2

OSTRZEENIE!

· · · Zaciski silowe naley mocno dokrca, tak, aby zlikwidowa niebezpieczestwo poluzowania ruby w zacisku. Nie stosowa momentu wikszego ni 0,5Nm. Zasilanie podlczy do zacisków R-S lub L1-L2 (w zalenoci od zastosowanych oznacze na listwie) dla falowników zasilanych jednofazowo Zasilanie podlczy do zacisków R-S-T lub L1-L2-L3 (w zalenoci od zastosowanych oznacze na listwie) dla falowników zasilanych trójfazowo.

- 24 ver.03/2010

Zalecane zabezpieczenia.

Typ

E1000/E2000-0002S2 E1000/E2000-0004S2 E1000/E2000-0007S2 E1000/E2000-0015S2 E1000/E2000-0022S2 E1000/E2000-0007T3 E1000/E2000-0015T3 E1000/E2000-0022T3 E1000/E2000-0037T3 E1000/E2000-0040T3 E1000/E2000-0055T3 E1000/E2000-0075T3 E1000/E2000-0110T3 E1000/E2000-0150T3 E1000/E2000-0185T3 E1000/E2000-0220T3 E1000/E2000-0300T3 E1000/E2000-0370T3 E1000/E2000-0450T3 E1000/E2000-0550T3 E1000/E2000-0750T3 E1000/E2000-0900T3 E1000/E2000-1100T3 E1000/E2000-1320T3 E1000/E2000-1600T3 E1000/E2000-1800T3 E1000/E2000-2000T3 E1000/E2000-2200T3 E1000/E2000-2500T3 E1000/E2000-2800T3 E1000/E2000-3150T3 E1000/E2000-3550T3 E1000/E2000-4000T3 E1000/E2000-4500T3 E1000/E2000-5000T3

Moc kW 0,25 0,40 0,75 1,50 2,20 0,75 1,50 2,20 3,70 4,00 5,50 7,50 11,0 15,0 18,5 22,0 30,0 37,0 45,0 55,0 75,0 90,0 110 132 160 180 200 220 250 280 315 355 400 450 500

Napicie V 230 230 230 230 230 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Prd wyjciowy A 1,5 2,5 4,5 7 10 2 4 6,5 8 9 12 17 23 32 38 44 60 75 90 110 150 180 220 265 320 360 400 440 480 530 580 640 690 770 860

Bezpiecznik topikowy A M10A M10A M16A M20A M25A M10A M10A M10A M16A M16A M20A M25A M32A M45A M50A M63A M80A M100A M125A M160A M160A M200A M250A M315A M400A M400A M500A M500A M500A M630A M630A M800A M800A M800A M900A

- 25 ver.03/2010

3.2.3 Przelcznik kodujcy SW1 W pobliu zacisków napiciem sterujcych falownika jak i serii E1000 zasilanego jednofazowym trójfazowym

znajduje si czerwony przelcznik kodujcy SW1 ­ patrz rysunek. Przelcznik kodujcy przeznaczony jest do wyboru zakresu i rodzaju wejciowego sygnalu analogowego. Gdy przelcznik kodujcy jest w pozycji ,,dól" (jak ukazano to na rysunku) oznacza, e jest on w stanie ,,wylczonym" - ,,OFF", jeeli jest w pozycji ,,góra" oznacza to stan ,,wlczony" ­ ,,ON". Tabela zawierajce moliwe kombinacje przelczników Tryb analogowego sterowania prdkoci AI2 (kod F203=2) Przelcznik nr 1 OFF OFF ON 3.2.4 Zaciski sterujce. Zaciski sterujce dla przemienników czstotliwoci: ·

TA

Przelcznik nr 2 OFF ON ON

Parametr uzyskany 0~5V 0~10V 0~20mA

z wejciem cyfrowym NPN/PNP

TB TC DO1 24V CM OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 10V AI1 AI2 GND AO1 AO2

Dla mocy powyej 15kW mamy dodatkowo zaciski A+B- , DO2 i OP7, OP8 .

Poziomy napicia wej cyfrowych Polaryzacja wejcia cyfrowego PNP PNP NPN NPN Logika 0 1 0 1 Napicie < 5 V DC > 10 V DC > 19 V DC < 14 V DC

Uwaga: Dla mocy 0,25; 0,4 i 0,75kW / 1-faza przelcznik polaryzacji NPN/PNP znajduje si pod sterujca co wymaga zdjcia obudowy. W pozostalych mocach przelcznik znajduje si nad listw sterujc. - 26 ver.03/2010

Rodzaj sygnalu

Zacisk DO1

DO2

Sygnal wyjciowy

TA TB TC AO1

Opis funkcji Wyjcie typu otwarty kolektor. ródlo napicia 24V; obcialno poniej 50mA. Zacisk ten moe by uyty jako szybkie wyjcie licznikowe z max. Wielofunkcyjny czstotliwoci 50kHz. zacisk Jeeli funkcja jest aktywna na tym wyjciowy zacisku i na zacisku CM jest napicie 0V, jeeli falowniku aktywna jest funkcja STOP wtedy na tych zaciskach wystpuje napicie 24V TC jest punktem wspólnym TB-TC styki NC Styk TA-TC styki NO. przekanika Obcialno wyjcia 2A a napicie nie wiksze ni 250V AC Czstotliwo pracy Mona w tym miejscu podlczy miernik analogowy

Funkcja

Uwagi

Funkcje zacisków wyjciowych powinny by definiowane zgodnie z wartociami producenta. Ich stan pocztkowy moe by zmieniany poprzez zmian kodów funkcyjnych.

AO2

Prd

Kody odpowiedzialne funkcje F423-F426 Kody odpowiedzialne ­ funkcje F427-F430 Niedostpna dla falowników jednofazowych. DC +10V <20mA

Napicie odniesienia

+10V ródlo napicia AI1 Wejcie napiciowe

ródlo napicie referencyjnego 10V wzgldem punktu GND (lub AGND) Wejcia analogowe uywane s

do Napicie analogowego ustawiania parametrów PI I wejciowe:0~10(5)V sprzenia zwrotnego. Kade wejcie moe otrzymywa sygnal napiciowy lub Prd wejciowy: prdowy. Aktualny tryb pracy wejcia 0(4)~20mA analogowego ustawiany jest zworkami ­ patrz ustawianie zworek. Komunikacja z komputerem klasy PC lub innym systemem kontroli Masa cyfrowa dla napicia sterujcego 10V (AGND w przemiennikach od 0,4kW do 0,7kW) Nie lczy z zaciskami "CM", "PE" lub "N" DC +24V <50mA Nie lczy z zaciskami "GND" (,,AGND"), "PE", ,,N"

Wejcia analogowe AI2

Wejcie prdowe

Wejcia komunikacyjne Masa cyfrowa Napicie sterujce Masa napicia sterujcego Zaciski sterowania zdalnego (programowalne)

A+ BGND

Wejcie

Masa cyfrowa Napicie

24V CM

sterujce Masa napicia Zacisk zerowy dla zacisków OP1 do OP8 sterujcego Uruchamia prac na stalej, nadrzdnej Praca na jogingu prdkoci ­ to wejcie ma wyszy

Dodatkowe napicie sterujce

OP1

Patrz funkcje dla innych ustawie. Zacisk OP6 nie priorytet ni sterowanie innymi ródlami wystpuje w falownikach z prdkoci. Wejcie to ma wbudowany moliwoci wyboru szybki licznik impulsowy, max. wejcia cyfrowego NPN lub PNP. Czstotliwo impulsu 50kHz Uruchamia awaryjne zatrzymanie, na wywietlaczu bdzie wywietlane "ESP" Praca falownika w przód Praca falownika w tyl

OP2 OP3 OP4

Awaryjny STOP Zacisk ,,FWD" Zacisk ,,REV"

- 27 ver.03/2010

OP5 OP6 OP7 OP8 Zaciski komunikacji ModBus

RESET Wolny STOP START STOP

Reset falownika Zatrzymanie z wybiegiem Falownik wystartuje wedlug ustawionego czasu przypieszania Falownik zatrzyma si wedlug ustawionego czasu zatrzymania Standard: TIA/EIA-485 (RS-485) Protokól komunikacyjny ModBus

A+BA+B-

Podlczenie zacisków sterujcych dla polaryzacji PNP (inicjowanie wej cyfrowych napiciem 24V DC).

Podlczenie zacisków sterujcych z wybranym NPN (inicjowanie wej cyfrowych stykiem bez napiciowym).

- 28 ver.03/2010

IV.

Zespól napdowy

Zespól napdowy z regulowan prdkoci obrotow sklada si nie tylko z silnika i falownika, ale równie z szeregu innych urzdze zapewniajcych jego optymaln, wydajn i bezpieczn prac. Do takich urzdze naley zaliczy komplet zabezpiecze, dlawiki sieciowe, filtry RFI, dlawiki i filtry silnikowe, moduly i rezystory podlczenia zabezpiecze, normami, Prosimy napdowy o ale hamujce. silnika które moe Mona do s si ograniczy oraz e si do falownika wymagane okaza, si w ze kompletu do

obowizujcymi aplikacja

prawidlowej pracy potrzebuje innych elementów napdu. zapoznanie zaopatrzony schematem, który przedstawia kompletny, wlaciwie podlczony zespól szereg dodatkowych elementów, które w wielu aplikacjach s niezbdne.

Symb ol

Opis funkcji elementu Zabezpieczenie nadprdowe ­ naley dobra

S193

zgodnie z obowizujcymi normami ­ patrz strona 20 tej instrukcji. Do ochrony zwarciowej zalecane s bezpieczniki topikowe. Dlawik sieciowy stosowany w celu ograniczenia harmonicznych generowanych w ródle,

L1

ograniczenia szybkoci narastania prdu rozruchowego w ukladzie oraz poprawienia wspólczynnika mocy

Z1

Ekran przewodu zasilajcego przemiennik Filtr przeciwzaklóceniowy EMC redukujcy szumy generowane przez falownik w kierunku sieci zasilajcej. Filtr EMC stosuje si po stronie zasilania falownika. Rezystor hamujcy, który podczas dynamicznej

E1

BU Z2

pracy zespolu napdowego pochlania nadmiar energii Podobnie jak Z1 Dlawik silnikowy (du/dt lub sinusoidalny) Zaleca si stosowanie dlawików wyjciowych, jeli odleglo midzy falownikiem a silnikiem jest wiksza ni 50m.

L2

- 29 ver.03/2010

V.

Podlczenie jednego silnika do falownika.

Silnik musi by podlczony bezporednio do falownika ­ nie moe pomidzy ani nimi si aden na znajdowa zabezpieczenie wylcznik! Zaciski wyjciowe falowniku: U, V, W Zaciski silnika: T1, T2 i T3

Falownik 2000 slucym silnikiem

serii jest do

E-1000/Eurzdzeniem sterowania zmian napicia Nie naley zabezpieczenie na wejciu falownika zgodnie z

poprzez

czstotliwoci zasilajcego. Naley

stosowa pomidzy falownikiem a silnikiem dodatkowych wylczników. stosowa obowizujcymi normami.

OSTRZEENIE!

· Falowniki zasilane jednofazowo 230V na wyjciu daj napicie trójfazowe 230V. Silnik naley podlczy do falownika zgodnie z tabliczk znamionow znajdujc si na silniku. · Falowniki zasilane trójfazowo 400V zasilaj silnik elektryczny napiciem trójfazowym. Silnik naley podlczy do falownika zgodnie z tabliczk znamionow znajdujc si na silniku.

- 30 ver.03/2010

VI.

Równolegle podlczenie kilku silników do jednego falownika

Falowniki serii E-1000 i E-2000 w trybie sterowania U/f (skalarnym), mog zasila wiele podlczonych równolegle silników. Gdy wymagane s róne prdkoci obrotowe na poszczególnych silnikach musi by zastosowana przekladnia mechaniczna lub silniki o rónej iloci par biegunów. Tego typu rozwizania stosuje si bardzo czsto ze wzgldów ekonomicznych, nie jest to jednak zalecane z wzgldu na brak zabezpieczenia termicznego silników.

UWAGA! Pobór silników wyjciowego falownika I2N Dolczanie poszczególnych silników musi odbywa si w stanie bez napiciowym w przeciwnym wypadku dojdzie do uszkodzenia przemiennika czstotliwoci. prdu nie wszystkich moe prdu podlczonych przekracza znamionowego

- 31 ver.03/2010

VII.

Obsluga ­ Panel operatorski.

7.1 Wywietlacz i klawiatura. 7.1.1 Instrukcja obslugi panela. Wszystkie przemienniki czstotliwoci serii E-1000 i E-2000 wyposaone s w panel operatorski.

Wywietlacz LED, pokazujcy aktualn czstotliwo pracy, funkcje, wartoci parametrów oraz kody bldów

Cztery wskaniki LED: · · · · RUN ­ w stanie pracy falownika, FWD ­ kierunek obrotów, DGT ­ w chwili parametryzowania przemiennika, FRQ ­ w trybie wywietlania czstotliwoci Pokrtlo potencjometru

Sze klawiszy funkcyjnych panela

Klawiatura do przemienników E-1000 i E-2000 do montau na elewacji szafy.

Typ klawiatury AA A6

A 76 124

B 52 74

C 72 120

D 48 70

H 24 26

Wymiar otworu pod klawiatur 73x49 121x71

- 32 ver.03/2010

Aby uruchomi tryb zmiany parametrów naley wcisn ,,FUN". Nacinicie przyciska ,,SET" spowoduje odczytanie ostatnio zapamitanych parametrów, przyciskami "/" dokonujemy wyboru funkcji lub zmieniamy warto parametru. Ponowne wcinicie ,,SET" spowoduje zapamitanie wartoci zmienianego zmiany parametru. parametrów Przyciski ­ podczas "/" pracy slu równie do np. dynamicznej przemiennika

czstotliwo. Przyciski ,,RUN" i ,,STOP/RESET" slu do uruchamiania i zatrzymywania pracy przemiennika, dodatkowo przycisk ,,STOP/RESET" sluy do resetowania przemiennika w chwili wystpienia bldu oraz do zmiany wartoci w dziesitkach, setkach, tysicach itd. w trybie programowania. Wicej na temat obslugi falownika za pomoc panelu operatorskiego opisane jest na kolejnych stronach niniejszej instrukcji obslugi. 7.1.2 Opis funkcji przycisków panelu.

Przycisk Opis Wejcie w tryb wyboru funkcji, Przelczanie pomidzy ekranami (dla edycji rónych funkcji), Nacinicie tego przycisku w trybie zmiany parametrów powoduje powrót do trybu wyboru funkcji bez zapamitywania zmiennej wartoci. Wejcie w tryb edycji funkcji z trybu wyboru funkcji, Ten przycisk jest uywany do zapamitywania danych podczas powrotu do trybu wybór funkcji z trybu edycja funkcji. Ten przycisk powoduje zwikszenie wywietlanej wartoci w trybie wyboru funkcji, edycji funkcji lub wywietlanej czstotliwoci. Ten przycisk powoduje zmniejszenie wywietlanej wartoci w trybie wyboru funkcji, edycji funkcji lub wywietlanej czstotliwoci. Uruchamia przemiennik (przy aktywnym sterowaniu z panelu ­ nastawa funkcji F200=0). Ten przycisk pelni funkcje: 1. Reset przemiennika w trybie bezpiecznym; 2. Wybór funkcji do edycji; 3. Wybór bitu danych przy ustawianiu parametrów; 4. Gdy F201=0, zatrzymuje prac przemiennika (przy aktywnym sterowaniu z panelu); 5. Gdy F201=1, zatrzymuje prac przemiennika (przy aktywnym sterowaniu z panelu) oraz pelni funkcj Stopu bezpieczestwa w trybie sterowania sygnalami z listwy sterujcej i sterowania z komputera; 6. Gdy F201=2, zatrzymuje prac przemiennika (przy aktywnym sterowaniu z panelu), przy sterowaniu z listwy sterujcej (3przewodowo), sygnalami START/STOP i sygnalami z komputera.

FUN lub MODE

SET

RUN

STOP/RESET

- 33 ver.03/2010

7.2 Ustawianie parametrów. Fabryczne falownik nie jest zabezpieczany haslem. Haslo uytkownika, definiowane poprzez parametry F100, F107 i F108 mona zmienia jedynie, kiedy przemiennik nie pracuje, haslo uytkownika wg nastaw fabrycznych: ,,8". Gdy ustawi si zabezpieczenie falownika haslem to po wpisaniu poprawnego hasla, uzyskuje si pelny dostp do zmiany parametrów przemiennika (w tym i samego hasla). Wprowadzanie parametrów krok po kroku. Krok 1 Przycisk FUN lub MODE w menu. Nacinij przycisk "STOP/RESET". Jeeli wskanik LED "DGT" na panelu nie wieci 2 STOP/RESET nacinij "/" aby wybra grup funkcji do edycji; jeeli wskanik LED "DGT" wieci, nacinij "/" aby znale funkcj, której parametr chcesz zmienia. 3 4 Nacinij "/", aby wybra funkcj, której parametr chcesz zmieni. Nacinij przycisk "SET", aby odczyta warto parametru funkcji. Nacinij "STOP/RESET", aby wybra konkretny 5 STOP/RESET bit do edycji. Wybrany bit zacznie miga, oznacza to gotowo do edycji. 6 Nacinij przycisk "/", aby zmienia warto wybranego bitu. Nacinij "SET", aby zapisa zmienion warto i 7 SET lub FUN powróci do poprzedniego poziomu lub (lub MODE) nacinij "FUN" (lub "MODE"), aby zrezygnowa z zapisu I powróci do poprzedniego poziomu. Operacja Nacinij przycisk ,,FUN" lub ,,MODE", aby wej Wywietlacz

/

SET

/

- 34 ver.03/2010

Zilustrowany proces programowania.

7.3 Opis grup parametrów. Ponad trzysta funkcji przemiennika zostalo podzielone na 10 grup, grupy opisane s w tabeli poniej. Rodzaj parametrów Funkcje podstawowe Parametry kontroli sterowania Parametry wielofunkcyjnych wej/wyj Parametry programowalnych wej/wyj Parametry wej/wyj impulsowych Parametry pracy wielobiegowej Parametry modulu hamujcego Ustawienia czasów/zabezpiecze Parametry silnika Parametry komunikacyjne Parametry regulatora PID Poniewa ustawianie parametrów zajmuje Kody funkcji F100~F160 F200~F230 F300~F330 F400~F439 F440~F460 F500~F580 F600~F630 F700~F740 F800~F830 F900~F930 FA00~FA30 sporo czasu, Grupy 1 2 3 4 4.1 5 6 7 8 9 10 specjalnie

zaprojektowana opcja umoliwiajca przelczanie kodów funkcji wewntrz grup kodów oraz przelczanie pomidzy grupami skraca ten czas i pozwala na ustawianie parametrów w sposób prosty i wygodny.

- 35 ver.03/2010

Schemat przelczania kodów funkcji wewntrz/pomidzy grupami kodów.

Wcinicie przycisku FUN lub MODE spowoduje wywietlenie kodu funkcji. Klawiszami ,," lub ,," wybieramy kod funkcji wewntrz danej grupy kodów, wcinicie klawisza STOP/RESET spowoduje przelczanie pomidzy grupami kodów. 7.4 Opis wywietlanych parametrów. Komunikat HF-0 -HFOpis komunikatu Wywietli si po wciniciu klawisza FUN lub MODE w trybie zatrzymania, oznacza, e wykonywane s operacje krokowe Trwa proces resetowania przemiennika ­ blyska okrelon ilo razy. Blyska po wlczeniu przemiennika do sieci. Przedstawia 50.00 nastawion czstotliwoci. 10.00 F112 A 2.5 U100 H.H. Wskazuje warto biecej czstotliwoci lub ustawianego parametru. Funkcja (parametr funkcji). Oznacza prd wyjciowy 2,5A. Oznacza napicie wyjciowe 100V. Kod przerwania, oznaczajcy ,,przerwanie zewntrzne" sygnalu wejciowego Wstrzymanie odliczania czasu podczas zmiany kierunku 0. OC, OE, OL1, OL2, OH, LU, PF0, PF1, CB, pracy. Wykonanie komend ,,STOP" oraz ,,Free Stop" powoduj anulowanie wstrzymywania czasu. Kody bldów (patrz Dodatek1 ­ strona 64 niniejszej instrukcji obslugi) - 36 ver.03/2010 warto czstotliwoci podczas pracy przemiennika. Przyciskami "/" mona zmienia warto

VIII.

Obsluga i proste uruchamianie.

8.1 Tryb sterowania Falowniki E-1000 posiadaj jeden tryb sterowania: - sterowanie VVVF (Variable Voltage Variable Frequency) i jest to sterowanie skalarne u/f Falowniki E-2000 posiadaj dwa tryby sterowania: - sterowanie SVC (Sensorless Vector Control) ­ sterowanie wektorowe bez czujnikowe - sterowanie VVVF (Variable Voltage Variable Frequency) i jest to sterowanie skalarne u/f 8.2 Tryb ustawiania czstotliwoci Metod i kanal ustawiania czstotliwoci roboczej falownika E1000 ustawia si w kodach od F203 do F207. 8.3 Tryb sterowania dla polecenia pracy Tryby polece sterowania prac wybiera si przy uyciu kodów F200 i F201. Kanal falownika, slucy do otrzymywania polece sterowania posiada trzy tryby: 1 ­ sterowanie klawiatur 2 ­ zewntrzne sterowanie przy uyciu zacisków wyjciowych 3 ­ sterowanie przy uyciu komunikacji szeregowej RS485 8.4 Stany falownika Gdy falownik jest wlczony moe znajdowa si w jednym z czterech stanów operacyjnych: - stanie zatrzymania - stanie programowania - stanie pracy - stanie bldu. Stan zatrzymania wystpuje w momencie ponownego wlczenia zasilania (gdy samoczynne uruchomienie po wlczeniu zasilania nie jest ustawione w kodzie F213=0), w momencie zwalniania a do zatrzymania lub znajduje si on w stanie zatrzymania a do otrzymania polecenia startu. W tym stanie wskanik stanu pracy ,,RUN" na klawiaturze wylcza si, a wywietlacz pokazuje stan sprzed wylczenia zasilania. Stan programowania wystpuje w momencie programowania falownika, aby uruchomi tryb zmiany parametrów naley wcisn klawisz ,,FUN", w stanie programowania podwietlona jest na panelu dioda ,,DGT". Stan pracy wystpuje, gdy falownik otrzyma polecenie startu, na wywietlaczu podwietlona jest dioda ,,RUN". Stan bldu lub alarmu pojawia si w momencie niewlaciwej pracy ukladu napdowego. W tym stanie na - 37 ver.03/2010

wywietlaczu pojawi si kod bldu a falownik bdzie zatrzymany do momentu rozwizania problemu lub skasowania bldu klawiszem ,,STOP/RESET". Wicej o bldach i ich rozwizywaniu przeczyta mona w Dodatku nr 1 strona 59 niniejszej instrukcji obslugi. IX.

Etap Instalacja i rodowisko pracy Podlczenie elektryczne falownika Kontrola przed zalczeniem Kontrola bezporednio po wlczeniu Poprawne wprowadzenie parametrów podanych na tabliczce znamionowej silnika Wykona autotuning silnika elektrycznego Ustawienie parametrów pracy Zainstalowa falownik

Szybkie uruchomienie 9.1 Etapy instalacji i uruchomienia falownika E-1000 lub E-2000.

Czynnoci do wykonania w miejscu spelniajcym warunki techniczne ­

odpowiednie odprowadzenie ciepla oraz wibracje poniej 0.5g - i rodowiska pracy falownika ­ temperatura pracy, wilgotno i zanieczyszczenia powietrza. Podlczenie podlczenie zacisków wejciowych i wyjciowych zacisku obwodu sterowania, zasilania, zacisku uziemienia, podlczenie

analogowego, interfejsu komunikacji itp. Zgodnie z obowizujcymi normami Sprawdzi prawidlowo podlczenia zasilania, zacisków sterowania i innych elementów tj. dlawika, filtra RFI itp. Sprawdzi, czy nie wystpuj niepodane dwiki, wibracje, czy na wywietlaczu klawiatury nie wywietlane s adne bldy. W przypadku anomalii natychmiast naley wylczy zasilanie i ponownie sprawdzi uklad. Sprawdzi, czy parametry podane na tabliczce znamionowej silnika zostaly poprawnie wprowadzone lub automatycznie poprawnie rozpoznane przez falownik oraz porówna je ze stanem faktycznym. Dla poprawnoci dzialania przemiennika czstotliwoci naley wykona autotuning silnika wykorzystujc funkcj F800~F810. Wicej na ten temat znajduje si w dziale ,,Parametry silnika" niniejszej instrukcji. Poprawnie wprowadzi parametry pracy falownika i silnika dostosowane do danej aplikacji, które mog obejmowa: czstotliwo górn i doln, czasy przypieszania/zwalniania, sterowanie kierunkiem itp. Uruchomi falownik przy nieobcionym silniku. Sprawdzi i potwierdzi stan pracy ukladu napdowego. Stan silnika: stabilna i normalna praca, poprawny kierunek obrotów, zdefiniowany proces przypieszania/zwalniania, brak

Kontrola bez obcienia

nieprawidlowych wibracji, halasu itp. Stan falownika: normalna praca, brak bldów wywietlanych na panelu, prawidlowe wskazania na wywietlaczu Podlczy uklad napdowy pod obcienie, obciy uklad napdowy 50% wartoci nominalnego obcienia i utrzyma prac ukladu przez okres min. 5 min ­ kontrolowa poprawno pracy falownika i silnika. Obciy uklad

Kontrola z obcieniem

napdowy 100% wartoci nominalnego obcienia i utrzyma prac ukladu przez okres min. 5 min ­ kontrolowa poprawno pracy falownika i silnika. W razie pojawienia si jakichkolwiek anomalii w pracy ukladu naley natychmiast uklad zatrzyma i powtórzy etapy instalacji i uruchomienia. Prowadzi systematyczne kontrol pracy ukladu napdowego. Natychmiast

Kontrola podczas pracy

reagowa na wszelkie nieprawidlowoci w pracy ukladu i postpowa zgodnie z niniejsz instrukcja obslugi jak i innych instrukcji dotyczcych np. silnika

- 38 ver.03/2010

9.2 Przyklad instalacji i uruchomienia falownika Przyklad instalacji i uruchomienia falownika o mocy 7,5kW z silnikiem asynchronicznym o nastpujcych danych znamionowych: - moc silnika P=7,5kW, czstotliwo 50Hz, napicie U=400V, znamionowa prdko obrotowa n=1440obr/min, prd znamionowy I=15,4A 9.2.1 Praca z ustalon czstotliwoci, start/stop zadawane z panelu i praca w przód. 1. Podlczy przewody zgodnie ze schematem obok, zamieszczonym prawidlowo ,,FUN" lub sprawdzi przycisk

podlczenia i wlczy zasilanie. 2. Nacisn ,,MODE" (s to przyciski o tej samej funkcjonalnoci oznaczone w zalenoci od modelu falownika). 3. Wprowadzi parametry w kodach: - F203=0 czstotliwo mona zwiksza i zmniejsza klawiszami / - F111=50.00 ­ ustawienie maksymalnej czstotliwoci, tutaj 50Hz - F200=0 ­ wybór ródla polecenia ,,START" ­ tutaj z klawiatury - F201=0 ­ wybór ródla polecenia ,,STOP" ­ tutaj z klawiatury - F202=0 ­ tryb ustawiania kierunku pracy ­ tutaj praca tylko w przód 4. Wcisn przycisk ,,RUN" aby uruchomi prac przemiennika czstotliwoci. Nacinicie przycisku ,,FUN" lub ,,MODE" spowoduje podgld parametrów pracy, w kodzie F131 fabrycznie ustawiono warto F131=15, która umoliwia podgld nastpujcych parametrów: kodu funkcji, czstotliwoci, prdkoci obrotowej, prdu wyjciowego z falownika, napicia wyjciowego oraz napicia PN, przelczanie si pomidzy wywietlanymi parametrami umoliwia nacinicie przycisku ,,FUN" lub ,,MODE" podczas pracy falownika. 5. Wcinicie klawisza ,,STOP/RESET" spowoduje zatrzymanie silnika z wybiegiem. nastpujce

- 39 ver.03/2010

9.2.2 Praca z ustawian czstotliwoci z klawiatury, start/stop i prac w przód i wstecz zadawan poprzez zaciski sterowania. 1. Podlczy przewody zgodnie ze zamieszczonym sprawdzi podlczenia zasilanie. 2. Nacisn przycisk ,,FUN" lub ,,MODE" (s to przyciski o tej samej funkcjonalnoci oznaczone w zalenoci od modelu falownika). 3. Wprowadzi - F203=0 mona przyciskami ,,/" - F111=50.00 ­ ustawienie maksymalnej czstotliwoci, tutaj 50Hz - F208=1 ­ wybór sterowania dwuprzewodowego typu 1, w tym przypadku kody F200, F201 i F202 nie s uywane 4. Zwarcie zacisku OP3, falownik wystartuje ­ praca do przodu 5. Podczas pracy bieca czstotliwo moe by zmieniana przy pomocy klawiszy ,," i ,," 6. Zmiana kierunku obrotów nastpuje poprzez rozwarcie zacisku OP3 i zwarcie zacisku OP4, czas nawrotu jest ustalony w kodzie F120 7. Rozlczenie zacisku OP3 lub OP4 spowoduje zatrzymanie silnika z nastawionym czasem w kodzie F115. nastpujce czstotliwo zmienia parametry w kodach: i schematem obok, prawidlowo wlczy

- 40 ver.03/2010

9.2.3 Proces joggowania przy pomocy klawiatury. 1. Podlczy zgodnie sprawdzi podlczenia zasilanie. 2. Nacisn przycisk ,,FUN" lub ,,MODE" o tej (s to przyciski samej ze zamieszczonym i przewody schematem obok, wlczy prawidlowo

funkcjonalnoci oznaczone w zalenoci od modelu falownika). 3. Wprowadzi nastpujce parametry w kodach: - F132=1 ­ joggowanie z panelu - F124=5.00 ­ ustawienie parametru joggowania, tutaj 5Hz - F125=30 ­ ustawienie czasu przypieszenia, tutaj 30s - F126=30 ­ ustawienie czasu zwalniania, tutaj 30s - F200=0 ­ wybór ródla polecenia ,,START" ­ tutaj z klawiatury - F201=0 ­ wybór ródla polecenia ,,STOP" ­ tutaj z klawiatury - F202=0 ­ tryb ustawiania kierunku pracy ­ tutaj praca tylko w przód 4. Wcisn i przytrzyma przycisk ,,RUN" w celu uruchomienia falownika. Silnik przypieszy parametr. 5. Puszczenie przycisku ,,RUN" spowoduje zwalnianie silnika 6. Wciniecie przycisku ,,STOP" spowoduje zatrzymanie silnika w czasie joggowania. do czstotliwoci joggowania i utrzyma ten

- 41 ver.03/2010

9.2.4 Praca z zadawaniem czstotliwoci poprzez potencjometr, start/stop zadawane poprzez zaciski sterujce. 1. Podlczy przewody zgodnie ze zamieszczonym sprawdzi podlczenia zasilanie. 2. Nacisn przycisk ,,FUN" lub ,,MODE" (s to przyciski o tej samej funkcjonalnoci oznaczone w zalenoci od modelu falownika). 3. Ustawi parametry funkcyjne falownika: - F203=1 ­ glówne ródlo czstotliwoci X ­ tutaj zewntrzne do+10V - F208=1 - tryb sterowania z listwy sterujcej, sterowanie dwuprzewodowe typu 1, ustawi OP6 jako stop z wybiegiem, OP3 dla startu ,,w przód", OP4 dla startu ,,w tyl" 4. W pobliu bloku zacisków sterowania falownika zasilanego trójfazowo, umieszczony jest czerwony przelcznik kodujcy SW1 ­ patrz schemat. Zadaniem tego przelcznika jest wybór zakresu wejciowego napicia zacisku analogowego AI1 (moliwe do wyboru s dwa zakresy od 0 do 5V lub od 0 do 10V). W tym przypadku przelcznik powinien by ustawiony jak na schemacie do punktu 9.2.4 ­ wicej zobacz w rozdziale III punkt 3.2.3 strona 17 niniejszej instrukcji obslugi. 5. Zwarcie zacisku OP3, falownik wystartuje ­ praca do przodu 6. Podczas pracy bieca czstotliwo moe by zmieniana przy pomocy potencjometru. 7. Zmiana kierunku obrotów nastpuje poprzez rozwarcie zacisku OP3 i zwarcie zacisku OP4, czas nawrotu jest ustalony w kodzie F120 8. Rozlcznie zacisku OP3 jak i OP4 spowoduje zatrzymanie silnika z ustalonym czasem w kodzie F115. analogowe AI1 w zakresie od 0 i schematem obok, poprawno wlczy

- 42 ver.03/2010

X.

Kod Nr

Opis funkcji przemiennika.

Moliwoci nastawy Wane Nazwa Nastawa fabryczna Zakres Zakres Dla F107=0 funkcja nie jest aktywna

10.1 Funkcje podstawowe.

F100 F102 F103 F105 F106

Haslo uytkownika

8

0~9999

Gdy funkcja F107=1, zmiany ustawie w F107=1, wpisaniu hasla. kodach tylko po wpisaniu hasla. Komunikat ,,Err1" oznacza zle haslo.

Prd znamionowy przemiennika (A) Moc przemiennika (kW) Wersja oprogramowania Tryb Sterowania (dotyczy tylko E2000) W zalenoci od modelu przemiennika Aktualna wersja ktualna wersja oprogramowania 0 ­ wektorowe 0 1- zarezerwowane 2- skalarne Wyboru Wyboru sterowania naley dokona w zalenoci od wymaga aplikacyjnych Gdy funkcja F107=1, uytkownik celem dokonania zmian w kodach musi wprowadzi wprowadzi haslo w kodzie F100, po wlczeniu lub zresetowaniu bldu. W przeciwnym razie zmiana parametrów nie bdzie moliwa i wywietlony zostanie bld ,,Err1". Funkcja umoliwia definiowanie hasla uytkownika. Falownik rozpoczyna prac czstotliwoci pocztkowej, na od tej Brak zmian Jest to fabryczna nastawa w celu informacji dla uytkownika.

F107

Kontrola hasla uytkownika

0

0 ­ wylczona ochrona haslem uytkownika 1- wlczona ochrona haslem uytkownika

F108 F109

Ustawienie hasla uytkownika Czstotliwo pocztkowa (Hz)

8 0.00

0~9999 0.00~10.00

czstotliwoci falownik pracuje przez czas ustawiony w funkcji F110 po tym czasie zaczyna przypieszanie czstotliwoci docelowej. UWAGA! Czas utrzymania czstotliwoci pocztkowej (s) do

F110

0.0

0.0~10.0

Czas ten nie jest wliczany do czasu przypieszania i/lub zwalniania. Czstotliwo pocztkowa nie jest tosama z czstotliwoci minimaln zapisan w kodzie F112, jeeli F109<F112 to falownik wystartuje z czstotliwoci zapisanej w F109, a nastpnie przejdzie do pracy w zakresie nast F112. F111 i F112..

F111

Max. czstotliwo (Hz)

50.00

F113~650.0 F113 650.0 dla sterowania wektorowego do 200Hz

Okrela max. i min. czstotliwo, ale nam F112<F113. F111 i F112 okrela nam zakres pracy. Ustawienia dotycz zadawania prdkoci z klawiatury , odB wej cyfrowych lub ModBus. Dla zadawania analogowego dodatkowo naley skonfigurowa kody F400...F420. Uwaga: Przy pracy ciglej <20Hz w silniku zastosowa obc wentylacj! Kiedy ta funkcja jest aktywna (np.F203 (np.F203=0 lub 5), po rozpoczciu

0.0~F113 0.0~F113

F112

czstotliwo Min. czstotliwo (Hz)

0.5 0.50

dla sterowania wektorowego od 0,5Hz

F113

Czstotliwo docelowa (Hz)

50.00

F112~F111

pracy przemiennik automatycznie bdzie dyl do osignicia czstotliwoci zdefiniowanej

- 43 ver.03/2010

parametrem F113. Czas przypieszania okrela czas,

F114

Czas przypieszania 1 (s)

Ustawienie zalene od mocy falownika: 0,2kW~3,7kW 0,2kW~3,7kW ­ 5.0 5,5kW~30kW 5,5kW~30kW ­ 30.0 30 od 37kW - 60,0s

potrzebny na zmian czstotliwoci od wartoci wartoci 0Hz do wartoci okrelonej przez parametr F111. Czas zwalniania okrela czas, potrzebny na zmian czstotliwoci od wartoci okrelonej parametrem F111 do 0Hz. 0.1~3000 Czas przypieszania ,,2" (aktywowany wejciem cyfrowym) okrela czas, potrzebny na zmian czstotliwoci od wartoci 0Hz do wartoci okrelonej przez parametr F111. Czas zwalniania ,,2" (aktywowany wejciem cyfrowym) okrela czas, potrzebny na zmian czstotliwoci od wartoci okrelonej parametrem F111 do 0Hz.

F115

Czas zwalniania 1 (s)

F116

Czas przypieszania 2 (s)

Ustawienie zalene od mocy falownika: 0,2kW~3,7kW 0,2kW~3,7kW ­ 8.0 kW~3, 5,5kW~30 30kW 5,5kW~30kW ­ 50.0

F117

Czas zwalniania 2 (s)

od 37kW ­ 90,0s

UWAGA! Do funkcji F114, F115, F116 i F117 OP6 (18 czas Kiedy funkcja programowalnych wej (OP1do OP6) jest aktywna (18 ­ programowany czas przypieszania/zwalniania), wtedy wejcia te mog by uyte do zmiany pierwszego/drugiego przypieszania/zwalniania. Podanie stanu wysokiego na wejcie, spowoduje wybranie przez przemiennik drugiego czasu przypieszania/zwalniania, w przeciwnym wypadku domylnie wybrany bdzie pierwszy czas przypieszania/zwalniania. Czasy przyspieszania i zwalniania ustawione w kodach F114...F117 nie s aktywne dla pracy wielostopniowej. Dla tej aplikacji czasy s definiowane w kodach F519...F548. Znamionowa czstotliwo czstotliwo pracy silnika (Hz) Zmniejszajc warto parametru uzyskujemy staly moment obrotowy, zwikszajc warto parametru uzyskujemy stal moc wyjciow. Ten parametr okrela czas zatrzymania przemiennika (0Hz), podczas zmiany Czas martwy przy nawrocie (s) kierunku obrotów silnika. Uaktywnienie tej funkcji wplywa na zmniejszenie udarów prdowych podczas zmiany kierunku wirowania. Kiedy funkcja ma przemiennik warto 0, przemiennik zmienia zatrzymaniu. kierunek natychmiast po zatrzymaniu. 0 ­ praca nawrotna 1 ­ zakaz pracy nawrotnej 0 ­ dodatni 1 ­ ujemny Funkcja zabraniajca lub zezwalajca na prac nawrotn. znaku Funkcja pozwala na okrelenie znaku + lub ­ czstotliwoci dla kombinowanego sterowania prdkoci. Funkcja joggingu (prdkoci nadrzdnej) odnosi si wylcznie do sterowania z listwy sterujcej (F200=1). Funkcj joggingu uruchamia si lczc lczc programowalne zacisk CM i programowalne wejcie OP8) (OP1 do OP8) zdefiniowane wczeniej 0.1~3000 do obslugi joggingu. joggingu. Ta funkcja sterowania prdkoci ma najwyszy status!!! Parametr pozwala na pominiecie okrelonych czstotliwoci np: w których wystpuj systematyczne wibracje silnika

F118

50.00

15.00~650.0 15.00~650.0 .00~65

F120

0.0

0.0~3000

F122 F123 F124 F125

Zakaz Zakaz pracy nawrotnej Definiowanie znaku czstotliwoci dla kombinowanej kontroli prdkoci Czstotliwo joggowania (Hz) Czas przypieszania joggowania (s)

0

0

5.00

F112~F111 0.1~3000

Ustawienie zalene od mocy falownika: 0,2kW~3,7kW ­ 5.0 5,5kW~30kW 5,5kW~30kW ­ 30.0 od 37kW - 60,0s

F126

Czas zwalniania joggowania (s)

F127 F128

Czstotliwo pomijania A (Hz) (Hz) Pomijany zakres A (Hz)

0.00 0.00

0.00~F111 ±2.50

- 44 ver.03/2010

F129

Czstotliwo pomijania B (Hz)

0.00

0.00~F111

Przemiennik Przemiennik automatycznie pominie zdefiniowany punkt, kiedy czstotliwo wyjciowa bdzie równa zdefiniowanemu parametrowi. zakres" ,,Pomijany zakres" okrela zakres czstotliwoci wokól wartoci zdefiniowanej jako ,,czstotliwo pomijana". pomijana".

F130

Pomijany zakres B (Hz)

0.00

±2.50

UWAGA! Funkcja ta nie dziala podczas przypieszania/zwalniania! Przyklad na poniszym wykresie obrazuje nastpujce nastawy: pomijana czstotliwo pomijana A - 20Hz (F127=20.0), (F128=0 zakres czstotliwoci pomijanej A - 0.50 (F128=0.50), czstotliwo pomijana B - 30Hz (F129=20.0), 30Hz (F129 (F130 30= zakres czstotliwoci pomijanej B - 0.50 (F130=0.50), przemiennik automatycznie pominie czstotliwo 19 20 z zakresu od 19.5Hz do 20.5Hz oraz od 29.5Hz do 30.5Hz

Wybór 1, 2, 4, 8, 16, 32 lub 64 0~127 Zakres: 0~127 0 ­ czstotliwo i kody funkcyjne 1 ­ prdko obrotowa, obrotowa, 2 ­ prd wyjciowy, wyjciowy, wyjciowe, 4 ­ napicie wyjciowe, 8 ­ napicie PN ukladu poredniczcego poredniczcego, 16 ­ warto sprzenia PID zwrotnego PID, 3232- temperatura 64 ­ warto wejcia licznikowego, licznikowego, 127 ­ prdko liniowa powoduje wywietlanie jednej, konkretnej wartoci. Aby naprzemiennie wywietla kilka rónych parametrów, naley naley zsumowa odpowiadajce im wartoci i sum wpisa jako parametr funkcji F131, np.: aby wywietli czstotliwo, prd wyjciowy i warto sprzenia zwrotnego PI naley wpisa sum 1+8+16 jako parametr funkcji F131=25. W tym przypadku inne wartoci nie bd wywietlane. Jeeli F131=255 wywietlane bd wszystkie F131=255 parametry. Aby zmienia rodzaj wywietlanych parametrów naley uy MODE. przycisku FUN lub MODE.

15

F131

Wywietlany parametr

(wynik dodawania zakresu, tj. 0+1+2+4+8=15) 0+1+2+4+8=15)

Sposoby wywietlania parametrów: 9); A*.* - wywietlenie prdu (w miejscu * s wywietlane liczby dziesitne w zakresie od 0 do 9); U*** - wywietlenie napicia dziesitne *.* - warto próbkowana; próbkowana; temperatura; zliczana; H*** - temperatura; **** - warto zliczana; L*** - prdko liniowa (w miejscu * s wywietlane liczby dziesitne w zakresie od 0 do 9) ­ patrz tabela poniej wywietlanego sterowania. Tabela zawierajca wartoci wywietlanego parametru na panelu sterowania. Nazwa parametru Czstotliwo Prdko obrotowa Warto zliczana Prd wyjciowy Edytowana funkcja Napicie wyjciowe Prdko liniowa Przykladowa warto wywietlana 50.00 300 1.345 99 A 3.5 F112 U100 L7.85 Volt m/s Amper Jednostka Hz obr/min 10.000obr/min

- 45 ver.03/2010

~16 Zakres: 0~16 0 ­ czstotliwo, kody funkcyjne 6 (wynik dodawania zakresu, tj. 0+2+4=6) 0+2+4=6) 1 ­ jogging z klawiatury, prdko 2 ­ docelowa prdko obrotowa, 4 ­ napicie PN, 8 ­ warto PID PID sprzenia 1616- temperatura 32 ­ warto wejcia licznikowego Przeniesienie napdu (przekladnia) Promie kola napdowego (m)

Wybór 1, 2, 4, 8, 16 powoduje wywietlanie jednej, konkretnej wartoci. Aby naprzemiennie wywietla kilka rónych parametrów, naley odpowiadajce zsumowa odpowiadajce im wartoci i sum wpisa jako parametr funkcji F132 F132 ­ podobnie jak w F131

F132

Wywietlane elementy zatrzymania

F133 F134

1.0 0.001

0.10 0.10~200.0 0.001~1.000

Obliczenie prdkoci obrotowej i prdkoci liniowej: Jeeli F804 804= Jeeli maksymalna czstotliwo przemiennika F111=50.00 (Hz), Ilo pól silnika F804=4, przeloenie F133=1.0, promie kola napdowego F134=0.05 (m), wówczas: 1. 2. 3. Obwód kola napdowego: 2r=2 x 3.14 x 0.05=0.314 (m) 2r=2 60x50/(2x1.00)=1 =1500 Prdko obrotowa kola napdowego: 60x50/(2x1.00)=1500 (obr/min) (60 x czstotliwo pracy/(ilo pól silnika x przeloenie) 1500X0.314=471 500X0.314=471(m/min) 7.85 Prdko liniowa: 1500X0.314=471(m/min) = 7.85 (m/s) (prdko obrotowa x obwód kola napdowego) Kompensacja polizgu (%) Funkcja odpowiedzialna za polizgu kompensacj polizgu silnika Zakres ustawie: 0 ­ kompensacja liniowa ­ ustawienia pod kodem F138, Tryb kompensacji momentu obrotowego 1 ­ kompensacja kwadratowa ­ ustawienia pod kodem F139, 2 ­ kompensacja wielopunktowa zdefiniowana przez uytkownika pod kodami od F140 do F151 kodami 3- automatyczna kompensacja momentu Ustawienie zalene od mocy falownika: 0,4kW~3,7kW ­ 5.0 5,5kW~30 30kW 5,5kW~30kW ­ 4.0 37kW~90kW ­ 3 Moment pocztkowy dla Zakres ustawie kompensacji 1 1~4 kwadratowej: 1.5; 1.8; 1.9; 1 ­ 1.5; 2 ­ 1.8; 3 ­ 1.9; 4 ­ 2.0 Kompensacja wielopunktowa definiowana przez uytkownika w kodach od F140 do F152 pozwala na prace bardziej efektywn prace przemiennika w wybranych zakresach czstotliwoci. 5.00 13 10.00 24 F140F140-F144 0~100 F142F142-F146 0~100 1~16 Kompensacja liniowa

F136 F136

0

0~10%

F137

0

0~3 0~3

F138

Moment pocztkowy dla kompensacji liniowej

F139 F140 F141 F142 F143 F144 F145

kompensacji kwadratowej Punkt F1 ­ czstotliwo (Hz) Punkt V1 ­ napicie (%) Punkt F2 ­ czstotliwo (Hz) Punkt V2 ­ napicie (%) Punkt F3 ­ czstotliwo (Hz) Punkt V3 ­ napicie (%)

1.00 4

0-F142 0~100

- 46 ver.03/2010

F146 F147 F148 F149 F150 F151

Punkt F4 ­ czstotliwo (Hz) Punkt V4 ­ napicie (%) Punkt F5 ­ czstotliwo (Hz) Punkt V5 ­ napicie (%) Punkt F6 ­ czstotliwo (Hz) Punkt V6 ­ napicie (%)

20.00 45 30.00 63 40.00 81

F144F144-F148 0~100 F146F146-F150 0~100 F148F148-F118 0~100

Kompensacja wielopunktowa uytkownika ustawiana jest za pomoc 12 parametrów w kodach od F140 do F151. UWAGA! Parametry musz spelnia nastpujc nierówno: V1<V2<V3<V4<V5<V6 i F1<F2<F3<F4<F5<F6 czstotliwoci Jeeli przy malej czstotliwoci ustawiona jest zbyt dua warto prdu ­ silnik bdzie si przegrzewal i/lub moe ulec uszkodzeniu! Funkcji naley uy, gdy silnik ma Napicie wyjciowe pracowa np. przy 300Hz i napiciu 200V, wtedy kod F118=300 (dla 300Hz) 100 10~100 F152=(200÷400)x100=50 ­ warto F152=(200÷400)x100=50 400 odnosi si do napicia zasilajcego falownika. Wtedy w kodzie F152 naley wpisa warto 50, jeeli wyjd wartoci dziesitne ­ zaokrglamy je w gór. 4000 0,2~7,5kW: 2~10000 11~15kW: 11~15kW: 2~10000 18,5~45kW: 2~6000 od 55kW: 2~4000 Czytaj uwagi poniej! Czstotliwo nona (Hz) 3000 3000 2000 falownikZaleno w ukladzie falownik-silnik, dla niskiej wartoci F153 Czstotliwo nona Parametr Glono pracy silnika Sinusoida prdu wyjciowego Temperatura silnika Temperatura falownika Prdy uplywu Generowanie zaklóce Cyfrowe zadawanie czstotliwoci Polaryzacja cyfrowego zadawania czstotliwoci Czstotliwo pomocnicza odczytu Polaryzacja czstotliwoci pomocniczej odczytu Niska Niska Wysoka Zla Wysoka Niska Niskie Niskie Wysoka Niska Dobra Niska Wysoka Wysokie Wysokie Wysokie Zalenoci od czstotliwoci Czstotliwo nona odpowiedzialna jest wprost za glono pracy silnika, jego rezonans mechaniczny oraz prdy uplywu. Naley by ostronym w ustalaniu tego parametru poniewa wystpi mog wystpi nieprawidlowoci lub niepodane objawy falownikpracy ukladu napdowego falownik-silnik. Np. zbyt dua warto czstotliwoci przetenie. spowodowa bld O.C. przetenie. nonej moe

F152

odpowiadajce zmiennej czstotliwoci (%)

F153

F155 F156 F157 F158

0

0~F111

0

0 lub 1

- 47 ver.03/2010

Jeeli glówne ródlo czstotliwoci w kodzie F204=0 wtedy F155 i F156 s traktowane odpowiadajcy za jako wartoci pocztkowe. Polaryzacja zwikszana Polaryzacja bdzie miala znaczenie przy kombinowanym sterowaniu. W zalenoci od znaku bdzie jej warto zwikszana lub pomniejszana. W trybie kombinowanego sterowania prdkoci kody F157 i F158 s uywane do odczytu wartoci czstotliwoci pomocniczej. Polaryzacja bdzie Polaryzacja bdzie miala znaczenie przy kombinowanym sterowaniu. W zalenoci od znaku bdzie dodawana lub odejmowana od glównej. glównej. Dla wartoci ,,0" przemiennik pracuje z Losowy wybór czstotliwoci nonej 0 ­ nie dozwolony 1 - dozwolony ustawion czstotliwoci ustawion w kodzie F153, dla wartoci ,,1" przemiennik sam non. sobie dobiera czstotliwo non. przywrócenia ustawie W przypadku przywrócenia ustawie Przywracanie nastaw fabrycznych 0 ­ bez przywracania 0 1 ­ przywrócenie nastaw fabrycznych fabrycznych fabrycznych naley F160=1. Po przywróceniu nastaw fabrycznych, funkcja F160 automatycznie przejmie warto 0 - naley odczeka na gotowo gotowo falownika do pracy.

F159

1

F160

10.2 Funkcje kontroli sterowania.

Kod Nr Nazwa funkcji Moliwoci nastawy Nastawa Fabryczna Zakres Nastawa 0 ­ dotyczy polecenia startu, wysylanego przez przycisk ,,RUN" na 0 ­ polecenie z klawiatury, klawiatury, zacisku, 1 ­ polecenie z zacisku, klawiaturze. klawiaturze. Nastawa Nastawa 1 ­ dotyczy polecenia startu, wysylanego przez zacisk ,,Run", moe by uruchomiony poprzez polczenie zacisku ,,Run" z ,,CM" To polecenie startu obsluguje wszystkie aplikacje przemiennika w tym równie prac automatyczn!!! Nastawa 0 ­ dotyczy polecenia klawiatury, 0 ­ polecenie z klawiatury, ródlo polecenia zatrzymania zatrzymania 1 ­ polecenie z zacisku, zacisku, 2 ­ klawiatura + zacisk, 3 ­ RS 485 ModBus, 4 ­ klawiatura + zacisk + RS485 ModBus zatrzymania, wysylanego przez przycisk ,,STOP/RESET" na klawiaturze. Nastawa 1 ­ dotyczy polecenia dotyczy zatrzymania, wysylanego przez zacisk ,,Stop", moe by uruchomiony poprzez polczenie zacisku ,,Stop" z ,,CM" To polecenie stopu obsluguje wszystkie aplikacje przemiennika w tym równie prac automatyczn!!! Zmiana obrotów poprzez listw zaciskow, oznacza zmian poprzez Tryb ustawiania kierunku 0 ­ obroty w prawo 1 ­ obroty w lewo 2 ­ z listwy zaciskowej zmian stanu jednego z wej cyfrowych OP1 ... OP8 Dla polecenia startu F200 musimy kierunek obrotów zdefiniowa w kodzie F202 lub na jednym z zacisków jednym cyfrowych (FWD lub REV)! 0 ­ pami cyfrowa 1 ­ zewntrzne analogowe Glówne ródlo czstotliwoci X AI1 2 ­ zewntrzne analogowe AI2 3 ­ zadawanie impulsowe 4 ­ stopniowa kontrola prdkoci 0 ­pami cyfrowa, jej wartoci pocztkow jest warto F113, czstotliwo moe by ustawiana przy ,," uyciu przycisków ,," i ,," lub zacisków cyfrowych ,,góra" i ,,dól" Pami cyfrowa oznacza, e po zatrzymaniu falownika czstotliwo docelowa jest czstotliwoci pracy Wane

F200

ródlo polecenia startu

0

2 ­ klawiatura + zacisk, 3 ­ RS 485 ModBus, 4 ­ klawiatura + zacisk + RS485 ModBus

F201

0

F202

0

F203

0

- 48 ver.03/2010

5 ­ bez pamici cyfrowej 6 ­ z potencjometru na klawiaturzeklawiaturze-jeeli dotyczy 7 ­ zastrzeone 8 ­ kodowa kontrola prdkoci PID 9 ­ regulator PID 10 ­ RS485 ModBus

przed zatrzymaniem. Jeli uytkownik chcialby zapisa czstotliwo docelow w pamici po odlczeniu zasilania, musi F220=1 ustawi F220=1 1 ­ zewntrzne analogowe AI1, przez czstotliwo jest ustawiana przez analogowy zacisk wejciowy AI1 2 ­ zewntrzne analogowe AI2, czstotliwo jest ustawiana przez analogowy zacisk wejciowy AI2, 3 ­ zadawanie impulsowe realizowane cyfrowe tylko przez wejcie cyfrowe OP1, maksymalna czstotliwo impulsów równa si 50 kHz 4 ­ stopniowa kontrola prdkoci, czstotliwo jest ustawiana przez zacisk wielostopniowy lub czstotliwo cyklu automatycznego 5 ­ bez pamici cyfrowej oznacza, e po docelowa zatrzymaniu czstotliwo docelowa jest przywracana do wartoci F113 8 ­kontrola prdkoci, czstotliwo bdzie ustawiana przez zacisk wejciowy kodowej regulacji prdkoci PID 9 ­ ustawienie PID czstotliwoci jest wykonywane zgodnie z zewntrznie ustawion wartoci odniesienia wielkoci wielkoci fizycznej

0 ­ pami cyfrowa 1 ­ zewntrzne analogowe AI1 2 ­ zewntrzne analogowe Pomocnicze ródlo czstotliwoci Y AI2 3 ­ zadawanie impulsowe 4 ­ stopniowa kontrola prdkoci PID 5 ­ ustawianie PID 6 - zastrzeone Zakres wyboru pomocniczego ródla czstotliwoci Y Zakres pomocniczego 0 ­ wzgldem czstotliwoci 1 maksymalnej 1 ­ wzgldem czstotliwoci X czstotliwoci Procent zakresu czstotliwoci 100 0~100 pomocniczej odnosi si do wartoci zdefiniowanej w kodzie F205 F207=0 ­ czstotliwo jest ustawiana przez glówne ródlo czstotliwoci F207=1 ­ czstotliwo jest ustawiana przez dodanie glównego ródla pomocniczego czstotliwoci do pomocniczego F207=2 ­ glówne i pomocnicze ródlo czstotliwoci mog by przelczane przy uyciu zacisku przelczania ródla na jednym z wej cyfrowych Mona to wykorzysta do pracy ,,rczna" ,,rczna", ,,automatyczna" F207=3 ­ dodawanie glównego i czstotliwoci pomocniczego ródla czstotliwoci ródlo to moe by aktywowane wejciem cyfrowym lub wykorzystane w kombinowanej kontroli prdkoci co definiuje si w kodzie F207. Dziki takiemu rozwizaniu falownik ma moliwo np. pracy ,,rczna" , ,,automatyczna"

F204

0

F205

W tym kodzie definiujemy wzgldem jakiej wartoci czstotliwoci bdzie sterowane ródlo pomocnicze.

F206

ródla czstotliwoci Y (%)

0 ­ czstotliwo X 1 ­ czstotliwo X+Y 2 ­ czstotliwo X lub Y poprzez zmian zacisku 3 ­ czstotliwo X lub

F207

Wybór ródla czstotliwoci

0

X+Y poprzez zmian zacisku polczenie 4 ­ polczenie prdkoci stopniowej i analogowej X5 ­ czstotliwo X-Y X+(Y6 ­ czstotliwo X+(Y50%)

- 49 ver.03/2010

moe by przelczane przy uyciu zacisku przelczania ródla na jednym z wej cyfrowych F207=4 ­ stopniowe ustawianie prdkoci glównego ródla czstotliwoci ma pierwszestwo przed analogowym ustawieniem ródla pomocniczego (tylko dla F203=4, F204=1) F203=4, 0 ­ inny rodzaj 1 ­ sterowanie dwuprzewodowe typu 1 2 ­ sterowanie S to gotowe konfiguracje zacisków sterujcych, które s pokazane na stronach 46,47 i 48. 48. stronach 46, Warto kodu F208 róna od 0 powoduje e kody F200, 201 i 202 nie s aktywne (kod F208 jest nadrzdny). Stosowanie tego kodu ogranicza pewne aplikacje przemiennika ze wzgldu na ze eliminujce si polecenia. Dla F2008 róne od 0 np. nie jest moliwa praca automatyczna i wielobiegowa. Zatrzymanie wybiegiem oznacza, e silnik bdzie zatrzymywal si bez adnej kontroli przemiennika. W tym kodzie, okrelamy z jaka dokladnoci bdziemy zadawa czstotliwo z klawiatury lub wej cyfrowych Okrela szybko narastania czasu.(Hz/s) czstotliwoci w jednostce czasu.(Hz/s) Dotyczy to startu z klawiatury lub sygnalu impulsowego. Dla zwartego zacisku na stale, start nastpi automatycznie.

F208

Tryb sterowania z listwy sterujcej

dwuprzewodowe typu 2 0 3 ­ sterowanie trójprzewodowe typu 1 4 ­ sterowanie trójprzewodowe typu 2 5 ­ start/stop sterowany przez impuls

F209

Wybór trybu zatrzymania silnika

0

0 ­ zatrzymanie w zdeklarowanym czasie 1 ­ zatrzymanie z wybiegiem

F210 F211 F213 F214 F215 F216 F217 F220 F222

Dokladno cyfrowego zadawania czstotliwoci Szybko cyfrowego Szybko sterowania prdkoci Automatyczny restart po wlczeniu zasilania Automatyczny restart po wykasowaniu bldu Czas opónienia automatycznego restartu (s) Ilo prób restartu Czas opónienia resetowania bldu (s) Pami czstotliwoci po wylczeniu zasilania Pami zliczajca przy zadawaniu impulsowym po wylczeniu zasilania

0.01

0.01~2.00

5.00

0.01~100.0

0

0 ­ wylczone 1 - wlczone

0

60.0

0.1~3000.0 Dotyczy automatycznego restartu. W powtarzajcych przypadku powtarzajcych si bldów. zmniejszana Ilo prób jest zmniejszana po kadej sytuacji. awaryjnej sytuacji.

0 3.0 0

0~5 0.0~10.0

0

0 ­ wylczone 1 - wlczone

Dotyczy take zapamitania wartoci wartoci podczas pracy falownika

Jeeli F213=1 ustawione jest automatyczny restart falownika po ponownym wlczeniu zasilania. Falownik uruchomi si i bdzie dyl do osignicia punktu pracy sprzed wylczenia zasilania po czasie ustawionym w kodzie F215. Jeeli przy tym kod F220=0, czyli brak zapamitania punktu czstotliwoci, falownik bdzie dyl do ustawie z kodzie F113, czyli czstotliwoci docelowej. falownik Jeeli F213=0 ­ wtedy falownik nie bdzie samoczynnie startowal po ponownym wlczeniu zasilania, oprócz sytuacji kiedy polecenie startu jest podawane w postaci sygnalu ciglego. Jeeli F214=1 ­ wtedy w przypadku bldu w stanie pracy, falownik automatycznie zresetuje si i automatycznie ponownie uruchomi, w przypadku bldu w stanie zatrzymania, falownik tylko automatycznie zresetuje automatycznie bld. Jeeli przy tym kod F220=0, czyli brak zapamitania punktu czstotliwoci, falownik bdzie dyl do ustawie z kodzie F113, docelowej. czyli czstotliwoci docelowej. Funkcja F222 odpowiedzialna jest za zapamitanie, czy przed wylczeniem zasilania lub awari licznik w zadawaniu impulsowym dodawal, czy odejmowal wartoci. Dodatkowo funkcja F220 ustala, czy pami zliczajca jest wana, czy nie jest wana.

- 50 ver.03/2010

10.2.1 Tryby sterowania z listwy sterujcej Tryb 1 ­ sterowanie dwuprzewodowe typu 1 Nastawa funkcji F208=1 Logika K1 K2 0 1 0 1 0 0 1 1 Wydane polecenie Stop Start - praca w przód Start - praca w tyl Stop

Tryb 2 ­ sterowanie dwuprzewodowe typu 2 Nastawa funkcji F208=2 Logika K1 K2 0 0 1 1 0 1 0 1 Wydane polecenie Stop Stop Start - praca w przód Start ­ praca w tyl

Tryb 3 ­ sterowanie trójprzewodowe typu 1

Nastawa funkcji F208=3 K1- pozwolenie pracy, rozwarcie powoduje zablokowanie pracy przemiennika SB2- impulsowy sygnal start/stop pracy w prawo SB1- impulsowy sygnal start/stop pracy w lewo

- 51 ver.03/2010

Tryb 4 ­ sterowanie trójprzewodowe typu 2 Nastawa funkcji F208=4 K1- pozwolenie pracy, rozwarcie powoduje zablokowanie pracy przemiennika SB2- impulsowy sygnal start/stop przemiennika K2zmiana kierunku obrotów stykiem z potrzymaniem Tryb 5 ­ sterowanie impulsowe Nastawa funkcji F208=5 SB2- impulsowy sygnal start/stop kierunek obrotów w prawo SB1- impulsowy sygnal start stop kierunek obrotów w lewo

Uwagi: Tryb kontroli z prdkoci nie moe cyklu by

Nastawa parametru 204 0 F203 0 1 2 Nastawa parametru 3 4 5 6 7 8 9 10 - kombinacja niedozwolona - kombinacja dozwolona 1 2 3 4 5 6

automatycznego lczony

innymi

trybami.

Dlatego dla tej opcji nie moe by wykorzystane opcje kodu F208. Tryby listwy kontroli w sterowania F208 z s kodzie

nadrzdne F200 i F201.

wzgldem

kodów

Jeli kombinacja obejmuje tryb kontroli kontroli bdzie pokazane kombinacje prdkoci tylko W prdkoci dziala. s cyklu tryb tabeli moliwe czstotliwoci glównej automatycznego,

glównej i pomocniczej.

Moliwe kombinacje sterowania prdkoci. - 52 ver.03/2010

10.3 Wielofunkcyjne zaciski wejciowe i wyjciowe

Kod Nr Nazwa funkcji Moliwoci nastawy Wane Nastawa Fabryczna Zakres 0 ­brak funkcji 1 ­ bld przemiennika 2 ­ czstotliwo charakterystyczna 1 (kody F307 do F309) 3 ­ czstotliwo Wyjcie przekanikowe 1 charakterystyczna 2 (kody F307 do F309) 4 ­ stop z wybiegiem 5 ­ praca przemiennika dla statusu 1 6 ­ hamowanie DC 7 ­ zmiana czasów przypieszania/zwalniania 8 ­ osignicie wyznaczonej liczby impulsów z kodu F314 9 ­ osignicie wyznaczonej liczby impulsów z kodu F315 10 ­ ostrzeenie przed przecieniem przecieniem przemiennika Nastawa 12 ­ zwarcie ­ falownik przerywa przyspieszanie lub zwalnianie, gdy pojawi si zwarcie podczas tych czynnoci i zostaje wyslany sygnal o tym zdarzeniu. Nastawa 15 ­ sygnal wyjciowy osignicia czstotliwoci ­ falownik wyle sygnal po osigniciu zadanej czstotliwoci - naley ustawi warto progow poprzez kod funkcyjny F113 Nastawa 16 ­ przy wartoci 80% temperatury dozwolonej radiatora nastpuje sygnalizacja Nastawa 5 ­ sygnal jest aktywny w chwili kiedy podany jest sygnal start a czstotliwo jest wiksza od zera Nastawa 14 ­ sygnal jest aktywny w chwili kiedy podany jest sygnal start nawet kiedy mamy ustawion (napd warto 0Hz (napd stoi w miejscu)

F300

F301

Wyjcie typu ,,otwarty kolektor" D01

14

11 ­ ostrzeenie przed przecieniem silnika 12 ­ zwarcie na wyjciu falownika 13 ­ falownik gotowy do uruchomienia 1414- praca przemiennika dla statusu 2 15 ­osigniecie zadanej czstotliwoci z kodu F113 ( F312 ustawienie progu zadzialania)

Wejcie typu ,,otwarty

F302

kolektor" D02 (dotyczy falowników o mocy powyej 15kW)

5

16 ­ ostrzeenie przed przegrzaniem 17 ­ ostrzeenie przekroczenia prdu wyj.(F309 i 310) 18 ­ zastrzeone Gdy rodzaj wyjcia typu ,,otwarty kolektor" jest ustawiony jako równy (F303=0) wtedy wszystkie funkcje wyjcia D0 definiuje si w kodzie F301. Gdy rodzaj wyjcia typu ,,otwarty

F303

Rodzaj wyjcia typu ,,otwarty kolektor" D0

0

0 ­ staly 1 - impulsowy

kolektor" jest ustawiony jako impulsowy (F303=1) wtedy wyjcie D01 mona zdefiniowa jako zliczajce. wyjcie zliczajce. Parametry zliczajce impulsy ustawia si w funkcjach od F440 do F453. Maksymalna czstotliwo impulsowania 50kHz.

- 53 ver.03/2010

F307 F308 F309

Czstotliwo charakterystyczna 1 Czstotliwo charakterystyczna 2 Szeroko Szeroko czstotliwoci charakterystycznej (%)

10 F112F112-F111 50 Parametr okrelany w Hz

50

0~100

Gdy w kodzie F300 ustawimy 2 lub 3 jak równie w F301 ustawimy 2 lub 3 wówczas deklarujemy, e dla nastawionych czstotliwoci (ON/OFF) charakterystycznych nasz uklad ma wysla sygnal za pomoc przekanika (ON/OFF) lub za pomoc wyjcia ,,otwarty kolektor" (ON). Moemy tutaj deklarowa szeroko pasma, w jakim ten sygnal ma by aktywny. Na przyklad: jeeli kod F301=2, F307=100 i 100 F309=10% to wyjcie D01 bdzie aktywne w zakresie czstotliwoci 90÷110Hz ( wzór: od 100-100*10% do 100+100*10%) Prd charakterystyczny (A) Szeroko ptli histerezy prdu charakterystycznego (%) F300 charakterystycznego Gdy w kodzie F300 lub/i F301 ustawiamy 17 wówczas deklarujemy e dla nastawionego prdu charakterystycznego nasz uklad ma wysla sygnal za pomoc przekanika (ON/OFF) lub za pomoc wyjcia ,,otwarty kolektor" (ON). Okreli mona zakres prdu, np. (100gdy F301=17, F310=100 i F311=10, wówczas sygnal na D01 bdzie si pojawial w zakresie od (100-10010%) do (100+10010%), czyli od 90A do 110A. Próg zadzialania dla osignicia czstotliwoci podstawowej F113 (Hz)

F310 F311

Prd znamionowy

0~1000

10

0~100

F312

0.00

0.00~5.00 00~5.

Kiedy F300=15 i/lub F301=15 wówczas moemy ustawi w kodzie F312 próg zadzialania dla nastawionej czstotliwoci podstawowej. Np. jeeli F301=15, czstotliwo podstawowa F113=20 i F312=2 to kiedy przemiennik zacznie przyspiesza to przy (20czstotliwoci 18Hz (20-2) nastpi zalczenie zadzialanie przekanika wyjciowego.

odnosi Funkcja odnosi si do impulsów na

F313

Dzielnik impulsów wejciowych

1

1~65000

wejciu przemiennika i impulsów faktycznie zliczonych, np. kiedy F313=3, wtedy przemiennik bdzie zliczal raz na 3 impulsy wejciowe. Funkcja okrela ilo impulsów, po uaktywnione zliczeniu których uaktywnione zostanie wyjcie OUT lub wyjcie

F314

Impulsy do zliczenia

1000

F315~65000

przekanikowe listwy sterujcej (wczeniej zaprogramowane do obslugi tej funkcji). Deaktywacja wyjcia nastpuje po otrzymaniu kolejnego impulsu. impulsów, Funkcja okrela ilo impulsów, po zliczeniu których uaktywnione zostanie wyjcie OUT lub wyjcie przekanikowe listwy sterujcej (wczeniej zaprogramowane do obslugi tej funkcji). Deaktywacja wyjcia nastpuje po zliczeniu impulsu rozpoczynajcego kolejne wartoci zliczanie, okrelone wartoci funkcji F314.

F315

Wyznaczona liczba impulsów

500

1~F314

- 54 ver.03/2010

Przyklad do F314 Jeeli F313=1, F314=8, F315=5 i F300=9, wyjcie OUT stanie si aktywne po zliczeniu omiu impulsów z wejcia OP1, nieaktywne sterujcej stanie si po zliczeniu kolejnego impulsu. Jednoczenie wyjcie przekanikowe listwy sterujcej stanie si aktywne po zliczeniu piciu impulsów. Deaktywacja wyjcia nastpuje po zliczeniu impulsu rozpoczynajcego kolejne zliczanie, okrelone wartoci funkcji F314. 1 OP1 wejcie: OUT wyjcie: Zliczanie: 2 3 4 5 6 7 8 1

F316

Ustawienie funkcji OP1 zacisku OP1

11

0 ­ brak funkcji 1 ­ Start 2 ­ Stop

F317

Ustawienie funkcji zacisku OP2

9

3 ­ wielostopniowa prdko 1 4 ­ wielostopniowa prdko 2 5 ­ wielostopniowa prdko 3 6 ­ wielostopniowa prdko 4 7 ­ reset 8 ­ zatrzymanie z wybiegiem 9 - zatrzymanie awaryjne 10 ­ blokada przyspieszania/zwalniania przyspieszania/zwalniania Funkcje swobodnego zatrzymania i zatrzymania awaryjnego maj najwyszy priorytet. joggowania Funkcje joggowania definiuje wartoci prdkoci nadrzdnych. Przylczenie ródla czstotliwoci dotyczy sytuacji kiedy w kodzie F207 mamy ustawione wartoci 2 lub 3.

F318

Ustawienie funkcji zacisku OP3

15

F319

funkcji Ustawienie funkcji zacisku OP4

16

11 ­ joggowanie w przód 12 ­ joggowanie w tyl zmiana 13 ­ zmiana czstotliwoci w gór

F320

Ustawienie funkcji zacisku OP5

7

zmiana 14 ­ zmiana czstotliwoci w dól 15 ­ zacisk ,,FWD" 16 ­ zacisk ,,REV" 17 ­ zacisk wejciowy X dla trójprzewodowego sterowania trójprzewodowego 18 ­ przelczanie czasu

F321 F322

Ustawienie funkcji zacisku OP6 Ustawienie funkcji zacisku OP7

8

1

przypieszania/zwalniania przypieszania/zwalniania 19 i 20 ­ zastrzeone 21 ­ przelczanie ródla czstotliwoci 22 ­ wejcie licznika impulsów

F323

Ustawienie funkcji zacisku OP8

2

23 ­ reset wejcia licznika impulsów 24~30 ­ zastrzeone

przelcznika Dla zadawania przez wejcia cyfrowe musimy pamita o ustawieniu przelcznika PNP/NPN. Dla sterowania wej cyfrowych potencjalem 24V (np. ze sterownika) przelcznik ustawiamy na PNP, dla sterowania stykiem bezpotecjalowym przelcznik ustawiamy na NPN, czyli korzystamy z zasilania wewntrznego przemiennika! zacisku Logika zacisku swobodnego zatrzymania Logika zacisku Deklarujemy w jakim stanie styk bdzie aktywny. Logika dodatnia ­ 0 0 ­ logika dodatnia 1 ­ logika ujemna 0 zwarcie powoduje aktywacje; logika ujemna ­ rozwarcie powoduje aktywacje

F324

F325 F328

zewntrznego zatrzymania awaryjnego awaryjnego Stala filtrowania wej cyfrowych

10

1~100

- 55 ver.03/2010

K1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

K2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1

K3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

K4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

Ustawienie czstotliwoci Brak Prdko 1 Prdko 2 Prdko 3 Prdko 4 Prdko 5 Prdko 6 Prdko 7 Prdko 8 Prdko 9 10 Prdko 10 11 Prdko 11 12 Prdko 12 13 Prdko 13 Prdko 14 14 15 Prdko 15

Parametry Brak F504/519/534/549/557/565 F505/520/535/550/558/566 F505/520/535/550/558/566 /558/56 F506/521/536/551/559/567 F506/521/536/551/559/567 F507/522/537/552/559/567 F508/523/538/553/560/568 F509/524/539/554/561/569 F510/525/540/555/562/570 F511/526/541/556/563/571 F512/527/542/573 F513/528/543/574 F514/529/544/575 F515/530/545/576 F516/531/546/577 F517/532/547/578 F518/533/548/579

10.4 Wejcia i wyjcia analogowe.

Kod Nr Nazwa funkcji Minimalna warto wejciowego sygnalu analogowego AI1 (V) Warto czstotliwoci odpowiadajca Moliwoci nastawy Wane Nastawa Fabryczna Zakres W tym kodzie okrelamy od jakiej wartoci sygnalu analogowego zmiana nastpuje zmiana prdkoci minimalnej analogowego). (aktywno wejcia analogowego). 0Hz, Warto ,,1" odpowiada wartoci 0Hz, za warto ,,0" i ,,2" wartoci ustawionej F111. maksymalnej ustawionej w kodzie F111. okrelamy, W tym kodzie okrelamy, do jakiej wartoci sygnalu analogowego bdzie czstotliwoci. nastpowala regulacja czstotliwoci. 0, Warto ,,1" odpowiada wartoci 0, za 2.00 Max.(1.00,F401)~2.00 Max.(1.00,F401)~2.00 F401 warto ,,0" i ,,2" wartoci maksymalnej F111. ustawionej w kodzie F111. jest Sygnal analogowy jest mnoony przez wspólczynnik K1*AI1 Parametr definiuje szybko odczytu sygnalu analogowego. W tym kodzie okrelamy od jakiej 0.00 0.00~F408 wartoci sygnalu analogowego nastpuje zmiana prdkoci minimalnej (aktywno wejcia analogowego).

F400

0.01

0.00~F402 0.00~F402 ~F

F401

minimalnej wartoci wejciowego sygnalu analogowego AI1 (%)

1.00

0~F403 ~F403

F402

Maksymalna warto wejciowego sygnalu analogowego AI1 (V) Warto czstotliwoci odpowiadajca maksymalnej wartoci wejciowego sygnalu analogowego AI1 (%)

10.00 10.00

F400~10.00 F400~10.00

F403

F404 F405 F406

Przyrost proporcjonalny K1 kanalu AI1 Stala czasu filtrowania AI1 Minimalna warto wejciowego sygnalu analogowego AI2 (V)

1.0 9.0

0.0~10.0 0.0~10.0 ~1 0.1~50.0 0.1~50.0 ~5

- 56 ver.03/2010

Warto czstotliwoci odpowiadajca

F407

minimalnej wartoci wejciowego sygnalu analogowego AI2 (%)

1.00

0~F409

wartoci Warto ,,1" odpowiada wartoci 0Hz, za warto ,,0" i ,,2" wartoci maksymalnej ustawionej w kodzie F111. W tym kodzie okrelamy, do jakiej wartoci sygnalu analogowego bdzie czstotliwoci. nastpowala regulacja czstotliwoci. Warto ,,1" odpowiada wartoci 0, za

F408

Maksymalna warto wejciowego sygnalu analogowego AI2 (V) Warto czstotliwoci odpowiadajca maksymalnej wartoci wejciowego sygnalu analogowego AI2 (%)

10.00 10.00

F406~10.00 F406~10.00 10

F409

2.00

Max(1.00,F407) Max(1.00,F407)~2.00 F407

warto ,,0" i ,,2" wartoci maksymalnej ustawionej w kodzie F111. Sygnal analogowy jest mnoony przez K1*AI2 wspólczynnik K1*AI2 Parametr definiuje szybko odczytu sygnalu analogowego. W tym kodzie okrelamy od jakiej wartoci sygnalu analogowego nastpuje zmiana prdkoci minimalnej (aktywno wejcia analogowego). Warto ,,1" odpowiada wartoci 0Hz,

F410 F411 F412

Przyrost proporcjonalny Przyrost K1 kanalu AI2 Stala czasu filtrowania AI2 Minimalna warto wejciowego sygnalu analogowego analogowego AI3 (V) Warto czstotliwoci

1.0 9.0

0.0~10.0 0.1~50.0 0.1~50.0

0.01 0.01

0.00~FF414

F413

odpowiadajca minimalnej wartoci wejciowego sygnalu analogowego analogowego AI3 (%)

1.00

0~F415

za warto ,,0" i ,,2" wartoci maksymalnej ustawionej w kodzie F111. W tym kodzie okrelamy, do jakiej wartoci wartoci sygnalu analogowego bdzie nastpowala regulacja czstotliwoci. Warto ,,1" odpowiada wartoci 0, za

F414

Maksymalna warto wejciowego sygnalu analogowego AI3 (V) Warto czstotliwoci odpowiadajca maksymalnej wartoci wejciowego sygnalu analogowego AI3 (%) Przyrost proporcjonalny K1 kanalu AI3 Stala czasu filtrowania AI3

10.0 10.0

F412~10.0 F412~10.0 10

F415

2.0

Max(1.00,F413) Max(1.00,F413)~2.00 F413

wartoci warto ,,0" i ,,2" wartoci maksymalnej ustawionej w kodzie F111. Sygnal analogowy jest mnoony przez wspólczynnik K1*AI3 Parametr definiuje szybko odczytu analogowego. sygnalu analogowego.

F416 F417

1.0 9.0

0.0~10.0 0.1~50.0 0.1~50.0

Uwagi: Ustawienie w kodzie F112 wartoci minimalnej odnosi si tylko do sterowania cyfrowego. Aby ustawi warto minimalna przy sterowaniu poprzez wejcie analogowe naley skorzysta z wzoru: czstotliwoci=2czstotliwoci/czstotliwo - warto minimalna czstotliwoci=2-(zakres czstotliwoci/czstotliwo maksymaln) maksymalna- zakres czstotliwoci = czstotliwo maksymalna-czstotliwo minimalna Schemat ustawiania czstotliwoci wzgldem wejcia analogowego przedstawiony jest na stronie 52. czstotliwoci Aplikacja ta pozwala te na sterowanie czstotliwoci w zakresie prawo / lewo, np. od -50Hz do 50Hz. Daje to nam moliwo zmiany obrotów poprzez wejcie analogowe. Dziki takiej konfiguracji wejcia analogowego, uklad ten pozwala równie na realizacje nietypowych aplikacji, np.: chcemy sterowa 02prdkoci poprzez wejcie analogowe, na które dostajemy sygnal 0-10V. Regulacja czstotliwoci musi odbywa si w zakresie 28V. Czstotliwo powinna si zmienia: 0- dla wartoci 0-2V ­ 0Hz 50Hz. - dla wartoci od 2V do 8V czstotliwo powinna si zmienia od 20Hz do 50Hz. Ustawienia poszczególnych kodów powinny wyglda nastpujco: F122 - 1 F200 ­ 1 F201 ­ 1 F203 ­ 1 F400 ­ 2 2F401 ­ 0,33 (obliczamy z wzoru: 2-(czstotliwo maksymalna ­zakres czstotliwoci) F408 - 8

- 57 ver.03/2010

F418 F419 F420 F423 F424

Strefa martwa napicia (V) kanalu AI1 przy 0Hz (V) Strefa martwa napicia kanalu AI2 przy 0Hz (V) martwa Strefa martwa napicia kanalu AI3 przy 0Hz (V) Wybór zakresu wyjciowego AO1 (V) Czstotliwo odpowiadajca najniszemu napiciu wyjcia AO1 (Hz) Czstotliwo odpowiadajca odpowiadajca najwyszemu napiciu wyjcia AO1 (Hz) Zamkni Zamknicie wyjcia AO1 (%) Wybór zakresu wyjciowego AO2 (mA) Najnisza czstotliwo czstotliwo odpowiadajca AO2 (Hz) Najwysza czstotliwo odpowiadajca AO2 (Hz) Zamknicie Zamknicie wyjcia AO2 (%) parametru, Wybór parametru, który ma odwzorowywa sygnal analogowy AO1 analogowy parametru, Wybór parametru, który ma odwzorowywa sygnal analogowy AO2 Wyznaczenie stalej podzialki dla woltomierza zewntrznego. Wyznaczenie stalej podzialki dla amperomierza zewntrznego 0 0 ­ 0~5 1 ­ 0~10 0.00 0~±0.50

Kod zabezpiecza zatrzymanie ukladu, przy sterowaniu z wejcia analogowego, np. dla wartoci F418=0,5V, wejcie analogowe AI1 nie bdzie aktywne do tej wartoci napicia. AO1 ­ wyjcie napiciowe, dwuzakresowe

0.05

0.0~F425

F425 F426 F427 F428 F429 F430 F431 F432

50.00

F424 F424~F111

100 0 0.05 50.00 100

0~120 0 ­ 0~20 1 ­ 4~20 0.0~F429 F428~F111 0~120

Zabezpieczenia wyjcia analogowego AO1 ­ wyjcie prdowe, dwuzakresowe

Zabezpieczenia wyjcia analogowego

0

0 ­czstotliwo pracy 1 ­ prd wyjciowy 2 ­ napicie wyjciowe

1

3~5 - zastrzeone

F433

2.00 0.01~5.00 razy prd znamionowy znamionowy 2.00

F434

Wyznaczenie stalej podzialki dla miernika zewntrznego odbywa si w nastpujcy sposób: Przykladowy zakres miernika zewntrznego to 20A, a zakres prdowy falownika to 8A. Aby wyznaczy stala podzialki która wpiszemy w kodzie F433=20/8=2,5 Warto ta pozwoli na wysterowanie wyjcia analogowego w taki sposób aby na mierniku mona bylo odczyta bezporednio rzeczywist warto bez potrzeby skalowania miernika.

- 58 ver.03/2010

Przykladowe czstotliwoci zalenoci od analogowego.

ustawienia wzorcowej wartoci w sygnalu

Opis przykladowych krzywych: A i C ­ krzywa regulacji prdkoci w zalenoci regulacja od W w wartoci tym zakresie sygnalu jednego analogowego. przypadku

kierunku obrotów. B ­ krzywa regulacja prdkoci w zalenoci regulacja prdkoci prawo/lewo. 10.5 Wejcie/wyjcie licznikowe

Kod Nr Nazwa funkcji Minimalna czstotliwo wejciowa FI Warto czstotliwoci odpowiadajca Moliwoci nastawy Wane Nastawa Fabryczna 0.00 Zakres Zakres 0.00~F442

od W

wartoci tym

sygnalu regulacje obrotów

analogowego. w

przypadku

obejmuje zakresie

F440

F441

minimalnej czstotliwoci wejciowej FI Maksymalna

1.00

0.00~F443

Opis do wykresu nr 1 10.00 F440~50.00

F442

czstotliwo wejciowa FI Warto Warto czstotliwoci wejciowej FI

F443

odpowiadajca maksymalnej czstotliwoci FI

2.00

Max. (1.00, F441)~2.00

F445 F446 F449 F450

Stala czasu filtrowania Nastawa martwej strefy (czstotliwo wyjciowa wyjciowa 0Hz) Maksymalna wyj. czstotliwo wyj. FO Wspólczynnik zera pelzajcego czstotliwoci wyjciowej (%)

0

0~100

Odpowiada za filtrowanie stal czasow impulsu wejciowego FI Opis do wykresu 2

0.00

0~F442

10.00

0.00~50.00 Warto wspólczynnika ustawiona na 100 (%) odpowiada maksymalnej czstotliwoci wyjciowej FO okrelonej w kodzie F449

0.0

0.00~100.0

- 59 ver.03/2010

Wykres 2

Wykres 1 F451 F453

Przyrost czstotliwoci wyjciowej FO Wybór parametru, który ma odwzorowa sygnal licznika 1.00 0.00~10.00 0 ­ czstotliwo pracy 1 ­ prd wyjciowy 2 ­ napicie wyjciowe Parametr umoliwia kompensacj odchylenia impulsu.

0

Gdy F440=0 i F442=10 oraz F441=1 i F443=2 oraz maksymalna czstotliwo wyjciowa zdefiniowana w kodzie F111=50 (Hz) wtedy czstotliwo impulsów wejciowych FI w zakresie 0~10 odpowiada czstotliwoci wyjciowej w zakresie -50Hz ~ 50Hz, odpowiednio dla: 0 = 50Hz; 5 = 0Hz i 10 = 50 Hz. Gdy F440=0 i F442=10 oraz F441=1 i F443=2 oraz maksymalna czstotliwo wyjciowa zdefiniowana w kodzie F111=50 (Hz) wtedy czstotliwo impulsów wejciowych FI w zakresie 0~10 odpowiada czstotliwoci wyjciowej w zakresie -50Hz ~ 50Hz, oraz gdy F446=0.5, wtedy czstotliwo wyjciow 0Hz uzyskuje si w zakresie czstotliwoci wejciowej FI od 4.5 do 5.5

- 60 ver.03/2010

10.6 Wielostopniowa kontrola prdkoci W przypadku wyboru wielostopniowej kontroli prdkoci, naley ustawi kod F203=4. Nastpnie uytkownik w kodzie F500 wybiera tryb kontroli prdkoci wielostopniowej sporód ,,prdkoci 3-stopniowej", ,,prdkoci 15stopniowej" lub ,,max 8-stopniowej kontroli prdkoci cyklu automatycznego". Ilo stopni trybu automatycznego jest wybierana w kodzie F501 i mieci si w zakresie od 2 do 8. W poszczególnych stopniach definiuje si parametry pracy napdu, dziki czemu moemy stworzy program dla pracy cyklicznej pomijajc jednostk nadrzdn (np. sterownik PLC). Tabela wyboru trybu prdkoci wielostopniowej

Warto funkcji F203 F500 Tryb pracy Priorytet 3-stopniowa kontrola prdkoci analogow Opis kolejnoci kontrol to prdko 1

stopnia, 2 i 3. Moe by lczony z 4 0 prdkoci. Jeli F207=4, priorytet 3-stopniowej kontroli prdkoci jest wyszy, ni sterowania analogowego. Moe by lczony z analogow kontrol 4 1 15-stopniowa kontrola prdkoci prdkoci. Jeli F207=4, priorytet 15stopniowej kontroli prdkoci jest wyszy, ni sterowania analogowego. Ustawianie rczne czstotliwoci pracy nie jest moliwe. 2-stopniowa prdko cyklu Max. 8-stopniowa 4 2 prdko cyklu automatycznego cyklu automatycznego, automatycznego poprzez 3-stopniowa mog by prdko cyklu...8-stopniowa prdko wybierane Uwaga! Aby aplikacja dzialala poprawnie kod F208=0! ustawianie

parametrów pracy automatycznej.

- 61 ver.03/2010

Kod Nr Nazwa funkcji

Moliwoci nastawy Wane Nastawa Fabryczna Zakres 30 ­ prdko 3-stopniowa

F500

Wybór wielostopniowej kontroli prdkoci

1

15-stopniowa 1 ­ 15-stopniowa 2 ­ max 8-stopniowa 8kontrola prdko cyklu automatycznego

Zobacz tabel wyboru trybu prdkoci 50 wielostopniowej ­ strona 50

Wybór iloci stopni w

F501

kontroli prdkoci cyklu automatycznego Ilo cykli, które wykona falownik w automatycznej automatycznej kontroli prdkoci

7

2~8 Gdy F502=0 falownik bdzie wykonywal nieskoczon cykli które nieskoczon licz cykli, które bdzie

F502

0

0~9999

mona zatrzyman sygnalem STOP zatrzyman Jeli F502>0 falownik bdzie pracowa w cyklu automatycznym warunkowo Jeli F503=0 ­ falownik zatrzyma si po

F503

Stan po zakoczeniu automatycznego cyklu automatycznego

0 ­ stop 0 1 ­ praca na ostatnim stopniu stopniu prdkoci

zakoczeniu cyklu automatycznego Gdy F503=1 ­ falownik bdzie pracowa z prdkoci ostatniego stopnia prdkoci ­ patrz opis poniej

Przyklad pracy w cyklu automatycznym.

F501=3

­

falownik

bdzie

pracowal

w

cyklu

automatycznym

3-stopniowym F502=100 ­ falownik wykona 100 cykli F503=1 ­ falownik bdzie pracowal z prdkoci ostatniego stopnia po zakoczeniu cyklu automatycznego. Falownik moe zosta w kadej chwili zatrzymany sygnalem ,,STOP".

- 62 ver.03/2010

Kod Nr Nazwa funkcji Czstotliwo dla 1prdkoci 1-stopnia Czstotliwo dla prdkoci 2-stopnia 2Czstotliwo dla 3prdkoci 3-stopnia Czstotliwo dla 4prdkoci 4-stopnia Czstotliwo dla prdkoci 5-stopnia 5Czstotliwo dla prdkoci 6-stopnia 6Czstotliwo dla prdkoci 7-stopnia 7Czstotliwo dla 8prdkoci 8-stopnia Czstotliwo dla 9prdkoci 9-stopnia Czstotliwo dla 10prdkoci 10stopnia Czstotliwo dla

Moliwoci nastawy Wane Nastawa Fabryczna 5.00 10.00 F112~F111 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 5.00 Wartoci podane w Hz Zakres

F504 F505 F506 F507 F508 F509 F510 F511 F511 F512 F513 F514 F515 F516 F517 F518 F519~533 F534~548 F534~548 34 F549~556 F549~556 F557~564 F565~572 F573~579

10.00 F112~F111 15.00 Wartoci podane w Hz

11prdkoci 11stopnia Czstotliwo dla prdkoci 1212stopnia Czstotliwo dla 13prdkoci 13stopnia Czstotliwo dla 14prdkoci 14stopnia Czstotliwo dla 15prdkoci 15stopnia

20.00

25.00

30.00

35.00

Czasy przyspieszania

Ustawienie zalene od mocy falownika: 0,4kW~3,7kW ­ 5.0 5,5kW~30kW ­ 30.0 5,5kW~30kW 0.1~3000

Czasy przyspieszania dla poszczególnych 15 biegów Czasy zwalniania dla poszczególnych 15 biegów

Czasy zwalniania Kierunek pracy dla prdkoci 1~8 Czasy Czasy pracy dla prdkoci 1~8 Czas martwy stopnie 1~8 Kierunek pracy dla prdkoci 9~15

do 37kW ­ 60s 0 1.0 0 ­ praca w przód 1 ­ praca wstecz 0.1~3000

Dotyczy tylko cyklu automatycznego Dotyczy tylko cyklu automatycznego

0

0.0~3000

Czas martwy podczas przechodzenia na poszczególne stopnie 1~8

0

0 ­ praca w przód 1 ­ praca wstecz

- 63 ver.03/2010

10.7 Funkcje pomocnicze.

Kod Nr Nazwa funkcji Moliwoci nastawy Wane Nastawa Fabryczna Zakres 0 ­ nie dozwolone 1 ­ hamowanie przed

F600

Wybór funkcji hamowania DC

0

startem 2 ­ hamowanie podczas zatrzymania zatrzymania 3 ­ hamowanie podczas startu i zatrzymania Czytaj opis poniej tej tabeli

F601 F602 F603 F604 F605

Pocztkowa czstotliwo hamowania DC Napicie hamowania DC przed startem (V) Napicie hamowania DC podczas zatrzymania (V) Czas hamowania przed startem Czas hamowania podczas podczas zatrzymania

1.00

1.00~5.00 Zbyt dua warto napicia moe

10

0~60

OC spowodowa pojawienie si bldów OC lub OL. Warto t naley dobra w zalenoci od potrzeb obiektowych Zbyt dlugi czas hamowania moe doprowadza do grzania si silnika, ale

0.5

0.0~10.0

jednoczenie musi by na tyle dlugi, aby jednoczenie wyhamowa uklad. Czas powinien by cile powizany z napiciem.

Hamowanie prdem DC

F601 ­ pocztkowa DC, czstotliwo zostanie

hamowania

hamowanie

rozpoczte, gdy czstotliwo wyjciowa falownika bdzie nisza od tej wartoci. F602 ­ napicie hamowania DC, wiksza warto bdzie skutkowa przy szybszym zbyt duej hamowaniem, jednak

wartoci silnik moe ulec przegrzaniu. F604 ­ czas hamowania przed startem, jest to czas hamowania prdem DC zanim falownik zostanie uruchomiony. F605 ­ czas zatrzymania pracy. hamowania podczas

W aplikacjach, midzy innymi wentylatorowych i pompowych zastosowanie funkcji hamowania prdem DC przed startem i po zatrzymaniu falownika zapewni chwilowe zabezpieczenie ukladu napdowego przed ruchem wstecznym spowodowanym np. cigiem wstecznym strumienia powietrza, plywem wstecznym cieczy lub cofaniem si tamy przenonika. 1. Hamowanie DC ma zapobiega niepodanym ruchom napdu w stanach statycznych oraz wspomaga hamowanie ukladu w stanach dynamicznych.

- 64 ver.03/2010

Kod Nr Nazwa funkcji Wybór funkcji ustawiania zwarcia

Moliwoci nastawy Wane Nastawa Fabryczna 0 Zakres 0 ­ wylczone 1 - wlczone Jeli zwarcie zostanie wykryte podczas przy przypieszania/zwalniania, proces ten 160 zostanie zatrzymany. Gdy lczny czas osignie czas ustawiony czas 120~200 w F610 wywietlony zostanie bld OL1 w celu ochrony falownika. W przypadku zwarcia podczas pracy ze 120 stabiln stabiln zmaleje. prdkoci prd Jeli czstotliwo czstotliwo do powróci

F607

F608

pr Ustawienie prdu zwarciowego (%)

F609

Ustawienie napicia zwarciowego (%)

normalnego poziomu podczas tego obniania, czstotliwo wzronie, w

F610

Czas oceny zabezpieczenia zwarciowego (s) Napicie w ukladzie poredniczcym wywolujce zadzialanie chopera hamujcego (V) Stopie rozladowania ukladu pojemnociowego (%)

5.0

0.1~3000

przeciwnym razie czstotliwo bdzie male do wartoci minimalnej, a wlczy zabezpieczenie wlczy si po uplyniciu czasu ustawionego w F610.

F611

3 fazy ­ 710 710 1 faza ­ 380

200~1000

F612

50

0~100

Warto ustawiona w kodzie F611 jest wartoci napicia DC po przekroczeniu, której nastpi zalczenie choppera hamujcego. Jeli napicie na szynie DC spadnie poniej tej wartoci chopper wylczy uklad hamowania.

10.7 Kontrola czasów i zabezpiecze ukladu napdowego.

Kod Nr Nazwa funkcji Moliwoci nastawy Wane Nastawa Fabryczna Zakres Wybór trybu swobodnego zatrzymania moe by uyty tylko w przypadku sterowania z listwy zaciskowej. Gdy wybrane jest zatrzymanie natychmiast, czas opónienia w kodzie F701 nie opónienia bdzie uywany. Gdy czas opónienia jest ustawiony na 0 (F701=0), oznacza to zatrzymanie natychmiast. Opónione swobodne zatrzymanie 0 0.0~60.0 oznacza, e po otrzymaniu sygnalu zatrzymania swobodnego falownik wykona to polecenie po odczekaniu pewnego czasu, a nie natychmiast.

F700

Wybór trybu zacisku swobodnego zatrzymania

0

0 ­ swobodne zatrzymanie natychmiast 1 ­ swobodne zatrzymanie opónione

Czas opónienia zadzialania swobodnego zatrzymania i programowalnego przekanika (s)

F701

1. Wybór trybu swobodnego zatrzymania nastpuje dla sterowania z listwy zaciskowej F201 ­ 1, 2 , 4 i F209 ­ 1.

- 65 ver.03/2010

F702

Kontrola wentylatora chlodzcego

0,2~0,75/1f: 1 tylko funkcja ta funkcja jest aktywna 1,5~90kW: 1,5~90kW: 0 od 110kW: 2 45 0,2~0,75/1f: dla tych mocy funkcja nie jest aktywna 0 150

0 ­ praca sterowana temperatur radiatora 1 ­ praca cigla wentylatora 2- praca sterowana sygnalem startu

Wybranie okrelonego typu chlodzenia pozwala ograniczy halas wynikajcy z oraz pracy wentylatora chlodzcego oraz zu zuycie samego wentylatora. Dostosowa do warunków obiektowych!

F703 F705 F706 F707

Temperatura rozpoczcia pracy wentylatora [] [] Dodatkowy przyrost regulacji przecienia Wspólczynnik przecienia falownika Wspólczynnik przecienia silnika

0~100

temperatur Ustawiamy tutaj temperatur od której prace. wentylator chlodzcy rozpoczyna prace. 25Zaleca si ustawienie temperatury 2530°C! 30°C! Stosowa tylko w skrajnych przypadkach!!! Wspólczynnik przecienia ­ stosunek zabezpieczenia przecieniowego prdu zabezpieczenia przecieniowego znamionowego. do prdu znamionowego. Warto w % Procentowa warto zabezpieczenia prdowego=(Aktualny prd silnika/Prd znamionowy przemiennika)x100%

0~100 120~190

100

20~100

F708

Zapis ostatniego bldu

prdu 2: przekroczenie prdu wyj.lub zwarcie(OC) 3: przekroczenie napicia na szynie DC (OE) 4: niewlaciwe parametry napicia zasilania (PF1) 5: przecienie przemiennika (OL1) 6: niskie napicie zasilania (LU)

F709

Zapis przedostatniego bldu

7: przegrzanie przemiennika (OH) 8: przecienie silnika (OL2) zewntrzny 11: zewntrzny bld awarii (ESP) 13: odlaczony silnik podczas autotuningu (Err2) 14: nie zalczony stycznik (przekanik) ukladu poredniczcego (Cb)

F710 F711 F712 F713 F714 F715 F716 F717 F718 F719 F720 F721 F722

Zapis przed przedostatniego bldu Czstotliwo ostatniego bldu Prd ostatniego bldu Napicie PN ostatniego bldu Czstotliwo przedostatniego bldu Prd przedostatniego bldu Napicie PN przedostatniego bldu Czstotliwo przedostatniego bldu Prd przedostatniego bldu Napicie PN Napicie przedostatniego bldu Zapis iloci aktywacji zabezpieczenia przeteniowego przeteniowego Zapis iloci aktywacji zabezpieczenia przepiciowego Zapis iloci aktywacji zabezpieczenia przegrzania

W

funkcjach

tych

zapisywane

s

automatycznie wartoci wystpujcych Uytkownik bldów. Uytkownik moe podejrze wystpujcych histori wystpujcych bldów oraz czstotliwoci, wartoci: czstotliwoci, prdu i napicia wyjciowego w chwili wystpienia bldu.

- 66 ver.03/2010

F723 F724 F725 F726 F728

Zapis iloci aktywacji zabezpieczenia zabezpieczenia przecienia Kontrola parametrów napicia wejciowego Zabezpieczenie przed zbyt niskim napiciem Zabezpieczenie przed przegrzaniem falownika Opónienie zadzialania zabezpieczenia kontroli napicia wejciowego Opónienie zadzialania zabezpieczenia zbyt Stala filtrowania podnapicia/wyjcia poza faz jest uywana do eliminacji zaklóce o charakterze krótkotrwalym w celu unikania falszywej aktywacji zabezpiecze. Im wiksza jest 5.0 0.1~60.0 ustawiona ustawiona warto, tym dlusza jest filtrowania stala czasu filtrowania i lepszy efekt filtrowania, lecz w ten sposób zmniejszamy czulo zabezpiecze! Stala filtrowania zabezpieczenia przegrzania 1 0 ­ wylczone 1 ­ wlczone Kontrola wartoci napicia zasilajcego.

F729

niskiego napicia zasilajcego (stala podnapi filtrowania podnapicia) Opónienie zadzialania

F730

zabezpieczenia przegrzania

10.9 Parametry silnika UWAGA! Wykonanie autotuningu silnika jest wymagane dla prawidlowej pracy przemiennika czstotliwoci!

Kod Nr Nazwa funkcji Nastawa Fabryczna

Moliwoci nastawy Wane Zakres dla E1000 0: bez autotuningu silnika 1: autotuning silnika dla E2000 0: bez autotuningu silnika 1: autotuning dynamiczny silnika 2: autotuning statyczny silnika 0,2~1000kW 1~440V F800=1, gdy jest fizyczna moliwo odlczenia silnika od obcienia (zalecany pomiar) F800=2, gdy nie ma fizycznej moliwoci odlaczenia silnika od obcienia

F800

Autotuning silnika

0

F801 F802 F803 F804 F805 F810

Moc silnika Napicie zasilania silnika Prd znamionowy silnika Ilo biegunów Prdko znamionowa silnika Czstotliwo zasilania silnika 50,00 4

1~6553A

2~100

1~30000

1~300Hz

- 67 ver.03/2010

Prosimy wpisa parametry zgodnie z danymi na tabliczce zaciskowej silnika. Aby uzyska optymalne parametry wydajnoci przemiennika w szczególnoci przy sterowaniu wektorowym, naley dokladnie sparametryzowa silnik. Naley te dobra przemiennik do mocy silnika. Zbyt dua rónica spowoduje znaczne obnienie osigów napdu lub jego nieprawidlowa prac. · dla F800-0, bez pomiaru parametrów Naley koniecznie wpisa w kodach F801~805, 810, aktualne parametry silnika. Po uruchomieniu przemiennik bdzie korzystal z domylnych ustawie silnika (kody F806~809), wedlug mocy okrelonej w kodzie F801. Wartoci te odnosz si do silników indukcyjnych serii Y , 4-polowych. · dla F800-1 pomiar dynamiczny, dla przemienników serii E2000. W tym przypadku przed dokonaniem pomiaru naley koniecznie wpisa w kodach F801~805, 810, aktualne parametry silnika, oraz odlczy silnik od obcienia. Po wpisaniu parametrów naley wcisn zielony przycisk RUN, a na wywietlaczu powinien pojawi si napis TEST. Przemiennik realizuje najpierw pomiar statycznych parametrów silnika, który sklada si z dwóch etapów. Po tym silnik zacznie przyspiesza zgodnie z F114, i ustabilizuje prdko na pewien okres (okolo 10-20s), a póniej zwolni do 0Hz zgodnie z F115. Po zakoczeniu parametry zostan zapisane w kodach F806~809, a parametr F800 zmieni si automatycznie na 0. · dla F800-2 dla przemienników serii E2000 oraz dla F800-1 dla przemienników serii E1000, pomiar statyczny. W tym przypadku przed dokonaniem pomiaru naley koniecznie wpisa w kodach F801~805, 810, aktualne parametry silnika. Ten pomiar jest dedykowany dla silników, od których nie mona odlczy obcienia lub dla przemienników serii E1000. Po wpisaniu parametrów naley wcisn zielony przycisk RUN, a na wywietlaczu powinien pojawi si napis TEST. Przemiennik realizuje pomiar statycznych parametrów silnika, który sklada si z dwóch etapów. Mierzone s tutaj parametry rezystancji stojana i wirnika, oraz indukcyjno uplywu które zostan przechowane w kodach F806~808, a parametr F8000 zmieni si automatycznie na 0. Indukcyjno wzajemna F809, zostanie przyjta zgodnie z wpisana moc w kodzie F801. Niezalenie od metody pomiaru parametrów z zakresu F806~809 operator ma moliwo wpisania rcznie parametrów silnika. Wymaga to jednak znajomoci parametrów silnika. Warunkiem moe nawet spowodowa jest wpisanie prawidlowych parametrów. W wykonane przeciwnym wypadku silnik moe pracowa nie stabilnie, co w skrajnych wypadkach uszkodzenie przemiennika. Prawidlowo pomiary i wpisanie parametrów jest podstaw sterowania wektorowego. Za kadym razem, kiedy zmieniamy parametr F801, pozostale parametry silnika automatycznie zmieniaj si do nastaw fabrycznych dla danej mocy ustawionej w F801, dlatego naley odpowiedzialnie zmienia ten parametr, pamitajc o przeprowadzeniu calej procedury na nowo.

- 68 ver.03/2010

Poniewa parametry silnika mog si zmienia w miar nagrzewania i eksploatacji, zaleca si dokonywanie okresowych pomiarów silnika. Jeli nie ma moliwoci pomiaru parametrów silnika

Kod Nr Nazwa funkcji Opór stojana ( ) 0.001~65.53 Moliwoci nastawy Wane Nastawa Fabryczna Zakres Wartoci kodów bd automatycznie zapisywane zapisywane po wykonanym pomiarze parametrów (kod F800). Falownik automatycznie wartoci kodów do przywróci domylnych za

F806 F807 F808 F809

Opór wirnika ( ) dotyczy tylko E2000 Indukcyjno uplywu (mH) dotyczy tylko E2000 Indukcyjno wzajemna (mH) dotyczy tylko E2000 0,75~2,2kW: 2,00 3,7~7,5kW: 4,5 11~22kW: 7,00 30kW: 8,00 37~75kW: 15,00 od 90kW: 20,00 Ptla prdkoci 0,75~2,2kW: 0,20 3,7~7,5kW: 0,40 od 11: 0,20 0,75~2,2kW: 2,00 3,7~22kW: 2,00 30kW: 8,00 37~75kW: 15,00 od 90kW: 25,00 Ptla prdkoci

kadym razem jak zostanie zmieniony parametr w kodzie F801. 0.001~9.999 Jeli nie znamy znamionowych parametrów silnika mona wprowadzi odnoszc parametry odnoszc si do znanych podobnego silnika.

F813

Ptla prdkoci obrotowej KP1 E2000 dotyczy tylko E2000

0,01~20,00(do 22kW) 0,01~50,00(od 30kW)

F814

obrotowej KP1 dotyczy tylko E2000 Ptla prdkoci obrotowej KP1 dotyczy tylko E2000

0,01~2,00(do 22kW) 0,01~3,00(od 0,01~3,00(od 30kW)

F815

0,01~20,00(do 22kW) 0,01~50,00(od 30kW)

F816 F817 F818

obrotowej KP1 dotyczy tylko E2000 1 czstotliwo przelczania PID dotyczy tylko E2000 2 czstotliwo przelczania PID dotyczy tylko E2000

0.20 0.20

0,01~2,00(do 0,01~2,00(do 22kW) 0,01~3,00(od 30kW)

5.00

0~F111

50

F817~F111

- 69 ver.03/2010

Szybko

reakcji

wektorowej

kontroli

prdkoci

mona

regulowa

poprze

proporcjonalne zwikszanie ptli prdkoci obrotowej. Zwikszanie wspólczynników KP i KI moe przyspieszy reakcje ptli prdkoci. Jeeli jednak proporcjonalne zwikszanie regulacji jest zbyt due moe powodowa drgania napdu. Zalecana procedura postpowania: Jeli ustawienia fabryczne nie s wystarczajce, do zalecanych ustawie fabrycznych doda niewielkie korekty wspólczynników. Naley jednak uwaa, aby za kadym razem amplituda korekty nie byla zbyt dua. W przypadku zbyt powolnej reakcji na zmiany momentu lub zbyt powolnego wyrównywania prdkoci naley zwikszy wspólczynnik KP, pod warunkiem, e nie pojawi si drgania. Jeeli napd pracuje stabilnie naley proporcjonalnie zwikszy wspólczynnik KI. W przypadku kiedy dochodzi do oscylacji prdu lub prdkoci obrotowej naley zmniejszy wspólczynniki KP i KI do poprawnych wartoci. Uwaga: Zle ustawione wspólczynniki mog spowodowa gwaltowne reakcje napdu co moe doprowadzi do niewlaciwej pracy przemiennika, a nawet uszkodzenia. Prosimy bardzo ostronie zmienia parametry ukladu!

10.10 Parametry komunikacji

Kod Nr Nazwa funkcji Nastawa Fabryczna Moliwoci nastawy Wane Zakres pojedynczego 1~255 ­ adres pojedynczego falownika 0 ­ adres rozgloszeniowy (uniwersalny) 1 ­ ASCI 2 ­ RTU 3 ­ sterowanie zewntrzn klawiatur kalibracji 0 ­ brak kalibracji 0 1 ­ kalibracja nieparzysta 2 ­ kalibracja parzysta 0 ­ 1200 1 ­ 2400 komunikacji Wicej na temat komunikacji w dodatku nr 4 do niniejszej instrukcji. transmisji Zalecana prdko transmisji F904=3, ustawiana w kodzie F904=3, 9600 czyli 9600 bitów

F900

Adres komunikacji

1

F901 F903

Tryb transmisji

1

Kalibracja nieparzysta/parzysta

F904

Szybko przesylu (bit)

1

2 ­ 4800 3 ­ 9600 4 ­ 19200 5 ­ 38400 6 - 57600

odlczeni czenie Przelczenie kodu F901 ­ 3 spowoduje automatyczne przejcie na prace z klawiatury zewntrznej i odlczenie klawiatury na czstotliwoci stotliwoci. przemienniku czstotliwoci. Aby aktywowa klawiatur na przemienniku naley zewrze CM z OP5. Tym wejciem cyfrowym mona kodzie przelcza sterowanie pomidzy dwoma klawiaturami lub inicjowa prac klawiatury na przemienniku, aby móc w kodzie F901 ustawi warto ,,1" lub ,,2" i pracowa wylcznie na klawiaturze przemiennika.

- 70 ver.03/2010

10.11 Parametry regulatora PID

Kod Nr Nazwa funkcji Biegunowo sprzenia zwrotnego Moliwoci nastawy Wane Nastawa Fabryczna 0 Zakres 0 ­ dodatnie ujemne 1 ­ ujemne 0 ­ cyfrowe, 1 ­ AI1

FA00

FA01

ródlo odniesienia

0

2 ­ AI2 3 - Wejcie impulsowe 4~5 ­ zastrzeone

FA02

Cyfrowe ródlo odniesienia

50.0

0.0~100.0% 0.0~100.0% 0 ­ AI1 1 ­ AI2 PID Nieprawidlowe ustawienie PID moe skutkowa gwaltownymi oscylacjami systemu lub nawet brakiem PID prawidlowego dzialania. PID naley ustawi ostronie i w razie potrzeby producentem. skonsultowa si z producentem.

FA03

ródlo sprzenia zwrotnego

0

2- czstotliwo impulsów na wejciu 3~5 ­ zastrzeone

FA04 FA05 FA05 FA06 FA07 FA08

Wspólczynnik wzmocnienia Czas calkowania (s) Dokladno Warto minimalnego sprzenia zwrotnego Warto maksymalnego sprzenia zwrotnego

20.0 2.0 0.1 0 1000

0.0~100.0 0.1~10.0 0.0~20.0 0~9999 0~9999

Dodatnie sprzenie oznacza, e dla wartoci sprzenia zwrotnego wikszego od wartoci PID, czstotliwo wyjciowa bdzie wzrastala a do wyrównania obu wartoci. Ujemne sprzenie oznacza, e dla wartoci sprzenia zwrotnego wikszego od wartoci PID, czstotliwo wyjciowa bdzie male a do wyrównania obu wartoci.

- 71 ver.03/2010

10.11.1 Funkcje upienia

Gdy jako glówne ródlo czstotliwoci X wybrany zostal regulator PID (F203=9) wtedy funkcja upienia jest trybem oszczdnoci energii.

FA10

Funkcja upienia

0

0 ­ wylczona 1 - wlczona

Podczas startu falownika na min. Czstotliwoci przez czas okrelony w kodzie FA13 i gdy FA10=1, falownik bdzie w trybie oszczdnoci energii, lampka RUN bdzie mruga. Po pobudzeniu falownika ustawienia regulatora PID wznowi swoje dzialanie. Pobudzenie Pobudzenie falownika ma warto procentow w stosunku do wartoci sygnalu zwrotnego. Np. na wejcie AN2 podawany jest sygnal napiciowy w zakresie 0~10V, gdy FA11=10 wtedy pobudzenie

FA11

Warto pobudzenia (%)

10

0~100

falownika nastpi przy wartoci sygnalu napiciowego 10V*10%=1V. Warto ustawiana w tym odpowiada za uruchomienie kodzie funkcji

FA12

Warto Warto dopuszczalnego sygnalu zwrotnego (%) Czas opónienia funkcji upienia (s) Czas opónienia pobudzenia (s)

80

natychmiastowego zatrzymania wybiegiem. Zaleno jest podobnie wyliczana jak dla kodu FA11.

FA13 FA14

60.0 0~300.0 0~300.0 60.0

- 72 ver.03/2010

Dodatek 1 ­ Kody bldów. W przypadku wystpienia bldu, uytkownik moe odczyta jego kod, oraz wartoci prdu, napicia i czstotliwoci w momencie jego wystpienia. Wartoci te zapisane s w funkcjach F708~F719. Gdy falownik wywietli bld nie naley od razu go kasowa. Naley najpierw znale wszystkie przyczyny wystpienia bldu i usun je przed ponownym uruchomieniem falownika. UWAGA! Usilne kasowanie bldu bez wyeliminowania przyczyny moe doprowadzi do uszkodzenia przemiennika czstotliwoci.

Kod bldu

Opis

Przyczyna Zbyt krótki czas przypieszania

Rozwizanie Wydluy czas przypieszania Sprawdzi stan przewodów zasilajcych

Zwarcie w obwodzie wyjciowym

silnik; Sprawdzi stan izolacji uzwoje silnika

Zbyt mala moc przemiennika O.C. Przetenie Zablokowany wirnik silnika

Sprawdzi prd znamionowy silnika i na tej podstawie dobra przemiennik Sprawdzi, czy silnik nie jest przeciony Zmniejszy warto kompensacji napicia i/lub czstotliwoci Sprawdzi parametry silnika i przeprowadzi od nowa procedur autotuningu Restartowa silnik po calkowitym zatrzymaniu Zmniejszy obcienie Sprawdzi stopie pokrycia Zwikszy wydajno falownika Wymieni falownik na mocniejszy Sprawdzi poziom napicia zasilajcego Doda rezystor hamujcy Zwikszy czas zwalniania Poprawnie skonfigurowa parametry regulatora PID Sprawdzi charakter obcienia, zastosowa rezystor, zmniejszy oscylacje momentu lub szybko ich narastania Sprawdzi napicie wejciowe, glównie obecno wszystkich faz

le sparametryzowane parametry silnika Restart obracajcego si silnika O.L1 O.L2 Przecienie falownika Za due obcienie przemiennika

Przecienie silnika Za due obcienie silnika Napicie zasilajce za wysokie Za dua bezwladno obcienia Za krótki czas zwalniania

O.E.

Przepicie DC

le skonfigurowane parametry regulatora PID Pojawienie si zmiennej bezwladnoci silnika

P.F1.

Zle parametry napicia

Asymetria napicia zasilajcego

- 73 ver.03/2010

wejciowego Zabezpieczenie podnapiciowe

Sprawdzi poprawno ustawienia parametrów Sprawdzi napicie zasilania Sprawdzi ustawienia parametrów Poprawi wentylacj w szafie sterowniczej Oczyci radiator Zainstalowa zgodnie z wymaganiami Wymieni wentylator Sprawdzi warto napicia Sprawdzi stycznik Sprawdzi czy funkcja jest zgodna z ustawieniami opisanymi w instrukcji Jeli zapomnielimy hasla, przemiennik naley odesla do serwisu celem jego usunicia. Sprawdzi podlczenie silnika i skorygowa ewentualne bldy.

L.U.

Niskie napicie wejciowe Za wysoka temperatura otoczenia

O.H.

Przegrzanie radiatora

Zbyt zabrudzony radiator Slaba wentylacja w miejscu instalacji Uszkodzony wentylator Za niskie napicie w sieci

C.b.

Stycznik nie zalcza si Uszkodzony stycznik Bld pojawi si, jeeli warto Zle haslo, lub funkcji nie bdzie prawidlowa le wprowadzone haslo zabezpieczajce Nie podlczony silnik do przemiennika le podlczony silnik do przemiennika Sprawdzi polczenia w szafie Przemiennik wykryl przeplywajcy prd przed podaniem sygnalu start Brak polczenia lub polczenie jest lune pomidzy przemiennikiem a silnikiem Brak przeplywu Uszkodzenie czujnika pomiaru prdu Zbyt wysoki sygnal analogowy Niewlaciwe polczenie midzy plyt power PCB (plyt mocy) a control PCB (plyt sterujc) Kontaktowa si z serwisem Sprawdzi czy sygnal analogowy jest poprawny Sprawdzi czy szyna lczca obie plyty nie jest ,,luna" Sprawdzi polczenia kablowe sterowniczej Kontaktowa si z serwisem

ERR1

nieprawidlowa warto funkcji

Zle parametry ERR2 pomiaru silnika (autotuningu)

Sygnal pojawienia ERR3 si prdu przed rozruchem

ERR4 ERR4

prdu podczas pracy

· ·

Brak ochrony PF1 dla przemienników 1 i 3-fazowych do mocy 4kW. Bld Cb jest moliwy dla przemienników od mocy 37kW.

- 74 ver.03/2010

Moliwe awarie i rodki ich przeciwdzialania.

Silnik nie pracuje Zla jako polcze kablowych Sprawdzi jako polcze elektrycznych. lub zle podlczenie okablowania Sprawdzi prawidlowo podlczenia ukladu. Uszkodzenie silnika Przecienie Pojawienie si komunikatu bldu pracy silnika Zly kierunek Niezgodne podlczenie zacisków wyjciowych U, V, W z Sprawdzi i ewentualnie poprawi silnikiem le zdefiniowany kierunek w kodzie przemiennika Bldnie zdefiniowane parametry zmiana prdkoci nie zadawania czstotliwoci Przecienie Silnik pracuje, ale Sprawdzi konfiguracje kierunku w kodach przemiennika Skorygowa odpowiednie parametry Sprawdzi czy silnik jest sprawny. Zmniejszy obcienie silnika Sprawdzi jaki to jest bld, wyeliminowa przyczyn i skasowa komunikat bldu

jest moliwa

Zmniejszy obcienie silnika

Zle okablowanie

Sprawdzi czy okablowanie jest prawidlowe dla danego ukladu i ewentualniepoprawi.

le zmierzona prdko prdko obrotowa Nieprawidlowa obrotowa silnika le ustawiona prdko w silnika przemienniku le skonfigurowany napd Zle napicie wyjciowe przemiennika Niestabilna praca Zbyt due obcienie silnika Zbyt due zmiany obcienia Awaria silnika Brak fazy napicia wyjciowego przemiennika Bld zasilania Bld

Sprawdzi pomiar i skonfrontowa z danymi z tabliczki znamionowej Sprawdzi czy zadana prdko jest poprawna Sprawdzi czy poprawnie wprowadzono dane silnika z tabliczki Sprawdzi poprawno ustawienia charakterystyki U/f Zmniejszy obcienie Ograniczy wielko zmian obcienia, zwikszy wydajno przemiennika Sprawdzi i ewentualnie wymieni Poprawi okablowanie ukladu Sprawdzi okablowanie i jako polcze

Zbyt due obcienie prdowe w stosunku do zainstalowanego okablowania

Sprawdzi wlcznik glówny Zmniejszy obcienie Sprawdzi jakie bldy pokazuje przemiennik

- 75 ver.03/2010

Tabela zawierajca parametry wywietlane w kodach od F708 do F723

Parametr wywietlany 00: 01: 02: 04: 05: 06: 07: 08: 09: 0A: 0B: 0C: 0D: 0E: OF: 10: 11: Opis parametru wstrzymanie pracy / w gotowoci praca do przodu praca w tyl przekroczenie prdu ­ bld OC przekroczenie napicia w ukladzie poredniczcym ­ bld OE asymetria napicia wejciowego ­ bld PF1 przecienie falownika ­ bld OL1 zbyt niskie napicie ­ bld LU przegrzanie falownika ­ bld OH przecienie silnika ­ bld OL2 zaklócenia zewntrzne ­ bld Err bld LL zewntrzny bld ­ ESP ERR1 ERR2 ERR3 ERR4

- 76 ver.03/2010

Dodatek 2 ­ Dobór modulów i rezystorów hamujcych. Przemienniki czstotliwoci zasilane jednofazowo serii E1000 mog posiada wbudowany modul hamujcy ­ jako opcja ­ patrz strona 8 niniejszej instrukcji obslugi. Przy dynamicznym hamowaniu naley w tym wypadku zastosowa dodatkowo rezystor hamujcy spelniajcy parametry techniczne podane w poniszej tabeli.

Model przemiennika czstotliwoci E1000/E2000-0002S2 E1000/E2000-0004S2 E1000/E2000-0007S2 E1000/E2000-0015S2 E1000/E2000-0022S2 E1000/E2000-0007T3 E1000/E2000-0015T3 E1000/E2000-0022T3 E1000/E2000-0037T3 E1000/E2000-0040T3 E1000/E2000-0055T3 E1000/E2000-0075T3 E1000/E2000-0110T3 E1000/E2000-0150T3 3f ~400V 1f ~230V Moc Zasilanie znamionowa silnika (kW) 0,25 0.4 0.75 1.5 2,2 0.75 1.5 2.2 3.7 4.0 5.5 7.5 11 15 250W/120 500W/120 1000W/90 1500W/80 150W/150 80W/200 80W/150 150W/60 Parametry rezystora hamujcego.

Wbudowane

moduly

hamujce

nie

s

dostpne

w

przemiennikach

czstotliwoci od 18,5kW do 75kW. Typy modulów hamujcych i parametry rezystorów podane s w tabeli poniej.

Model przemiennika czstotliwoci E1000/E2000-0185T3C E1000/E2000-0220T3C E1000/E2000-0300T3C E1000/E2000-0370T3C E1000/E2000-0450T3C E1000/E2000-0550T3C E1000/E2000-0750T3C Moc znamionowa silnika (kW) 18.5 22 30 37 45 55 75 HFBU-DR03 9KW/8 HFBU-DR02 4Kw/65 HFBU-DR01 4KW/65 Typ modulu hamujcego Parametry rezystora hamujacego

- 77 ver.03/2010

Dodatek 3 ­ Dobór filtrów RFI i dlawików. Producent zaleca zastosowanie filtrów RFI (w falownikach serii E1000 i E2000 do mocy 15kW s wbudowane) i dlawików w ukladach napdowych ­ wicej na ten temat w rozdziale IV niniejszej instrukcji obslugi. Moc

0,25 kW 0,40 kW

Zasilanie

Prd

4,0 A

falownika wejciowy

Typ filtra RFI

CNW 102/6

Typ dlawika wejciowego

CNW 901/6 CNW 901/10

Typ dlawika wyjciowego

5,0 A 9,0 A CNW 102/10 15 A 20 A 2,8 A 4,3 A CNW 103/6 ED3N2P-2,67/5,5 CNW 854/10 6,1 A 9,8 A CNW 103/10 ED3N2P-1,63/9 ED3N2P-1,23/12 ED3N2P-0,92/16 CNW 103/25 ED3N2P-0,59/25 CNW 103/36 CNW 103/50 ED3N2P-0,46/32 ED3N2P-0,40/37 ED3N2P-0,33/45 ED3N2P-0,25/60 CNW 103/80 ED3N2P-0,19/75 ED3N2P-0,16/90 CNW 103/120 ED3N2P-014/105 RWK 305-182-KL CNW 103/150 ED3N2P-0,11/140 CNW 854/12 CNW 854/16 CNW 854/24 CNW 854/30 CNW 854/37 CNW 854/48 CNW 854/60 CNW 854/75 CNW 854/90 CNW 854/115 10,6 A 13 A 18 A 25 A 35 A 40 A 50 A 60 A 80 A 97 A 119 A 144 A CNW 103/16 CNW 102/20 CNW 103/3 brak

1f 230 V

0,75 kW 1,50 kW 2,20 kW 0,75 kW 1,50 kW 2,20 kW 3,70 kW 4,00 kW 5,50 kW 7,50 kW

CNW 901/16 CNW 901/20 ED3N2P-3,68/4 CNW 854/8

3f 400V

11,0 kW 15,0 kW 18,5 kW 22 kW 30 kW 37 kW 45 kW 55 kW 75 kW

- 78 ver.03/2010

Dodatek 4 ­ Warunki gwarancji

Kliencie, Szanowny Kliencie Dzikujemy za zakupienie produktu sprzedawanego przez HF Inverter Polska i wyraamy nadziej, e przyniesie on Ci wiele zadowolenia i korzyci. Gratulujemy trafnego wyboru i gwarantujemy sprawne dzialanie produktu zgodnie z warunkami techniczno ­ eksploatacyjnymi, opisanymi w Instrukcji Obslugi i/lub dokumentacji DTR. W przypadku koniecznoci skorzystania z uslug serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, prosimy o skontaktowanie si ze serwisem HFinverter Polska w Toruniu. Dla uniknicia niedogodnoci prosimy o wczeniejsze, przed skorzystaniem z pomocy serwisu a co najwaniejsze, przed pierwszym uruchomieniem urzdzenia o dokladne zapoznanie si z Instrukcj Obslugi i/lub dokumentacj DTR zalczon do zakupionego produktu. W gwarancji HF Inverter Polska zapewnia, e produkt wolny jest od wad materialowych i konstrukcyjnych od dnia zakupu przez okres JEDNEGO ROKU chyba, e dodatkowa umowa zawarta w formie pisemnej, pod rygorem niewanoci, pomidzy HF Inverter Polska a kupujcym stanowi inaczej. Jeli w okresie gwarancyjnym (liczonym od daty kupna) produkt zostanie uznany za wadliwy z powodu defektu zastosowanych materialów lub nieprawidlowego wykonania, HF Inverter Polska dokona bezplatnej naprawy lub (wedlug uznania

HFinverter Polska) wymiany wadliwego produktu lub jego uszkodzonych czci w

oparciu o warunki zamieszczone poniej. HF Inverter Polska zastrzega sobie prawo do wymiany uszkodzonych czci produktu, calego produktu lub jego czci na nowy lub odnowiony. Wszystkie wymienione czci i produkty staj si wlasnoci HF Inverter Polska.

Warunki gwarancji

1.Gwarancja bdzie respektowana wylcznie z wanym dowodem zakupu albo 1. rachunkiem (zawierajcym dat zakupu, model produktu i nazw Kupujcego), oraz z reklamowanym produktem dostarczonym w okresie gwarancyjnym. Faktura VAT moe by jednoczenie kart gwarancyjn na której umieszczone s numery seryjne urzdzenia. HF Inverter Polska zastrzega sobie prawo do odmowy wiadczenia bezplatnego serwisu w przypadku braku dokumentów, o których mowa powyej, lub jeli informacje w nich zawarte s niekompletne albo nieczytelne. Gwarancja nie bdzie respektowana, gdy nazwa modelu lub numer seryjny umieszczony na produkcie zostaly zmienione, zmazane, usunite lub zatarte. 2.Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów transportu i zagroe zwizanych z 2. transportem produktu z i do firmy HF Inverter Polska.

- 79 ver.03/2010

3.Niniejsza gwarancja nie obejmuje: 3. a. okresowych przegldów technicznych oraz naprawy bd wymiany czci lub podzespolów wynikajcych z ich naturalnego zuycia; b. czci zamiennych (czci przewidzianych do okresowej wymiany, opisanych w Instrukcji Obslugi i/lub dokumentacji DTR); c. uszkodze i awarii spowodowanych wlczaniem, uytkowaniem lub obchodzeniem si z produktem w sposób odbiegajcy od opisanych w Instrukcji Obslugi i/lub dokumentacji DTR; d. uszkodze produktu bdcych nastpstwem: Uywania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, czyli: · uywania, którego skutkiem jest uszkodzenie fizyczne, estetyczne lub uszkodzenie powierzchni produktu lub jego modyfikacje, lub uszkodzenie wywietlaczy cieklokrystalicznych i/lub diodowych; · nieudanej instalacji lub nie uytkowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i wedlug Instrukcji Obslugi i/lub dokumentacji DTR dotyczcych instalacji lub uytkowania; · · nie serwisowania produktu zgodnie z Instrukcjami Obslugi i/lub dokumentacji DTR dotyczcymi prawidlowego serwisowania; instalacji produktu w sposób niezgodny z Instrukcj Obslugi i/lub dokumentacj DTR i sprzeczny ze standardami bezpieczestwa obowizujcymi w kraju, gdzie produkt jest uywany; Zaraenia przez nieautoryzowane oprogramowanie (np. wirusy komputerowe) lub uytkowania produktu z oprogramowaniem innym ni dostarczone z produktem lub oprogramowaniem nieprawidlowo zainstalowanym Stanu lub defektów systemów, z którymi uywany jest ten produkt lub w których sklad wchodzi Uytkowania produktu z akcesoriami, urzdzeniami peryferyjnymi i innymi produktami typu, stanu i standardu innego ni zalecany przez HF Inverter Polska Napraw przeprowadzanych przez osoby nie bdce pracownikami HF Inverter Polska lub autoryzowanej sieci serwisowej Zmian i przeróbek bez uprzedniej zgody HF Inverter Polska, takich jak: · · zwikszania parametrów produktu do wartoci wikszych ni podane w Instrukcji Obslugi i/lub dokumentacji DTR, modyfikacji produktu majcych na celu dostosowanie go do krajowych lub lokalnych technicznych standardów bezpieczestwa krajów innych ni te, dla których go fabrycznie zaprojektowano i wyprodukowano, Zaniedbania Wypadków, poaru, dzialania cieczy lub wilgoci, chemikaliów i innych substancji, powodzi, wibracji, nadmiernego gorca, stanów nieprawidlowej nieustalonych, wentylacji, waha napicia sieci zasilajcej, podlczenia nadmiernego lub nieprawidlowego napicia, promieniowania,

- 80 ver.03/2010

wyladowa atmosferycznych oraz dzialania jakichkolwiek sil zewntrznych i uderze 4.Gwarancja obejmuje wylcznie sprztowe podzespoly produktu. Nie obejmuje za 4. oprogramowania (dostarczanego przez HF Inverter Polska lub innego), dla którego zawarto umow z klientem lub oddzieln umow gwarancyjn lub które podlega wylczeniu, lub które takim umowom powinno podlega. 5.Reklamacje jakociowe dotyczce wad jawnych powinny zosta zgloszone do HF 5. Inverter Polska najpóniej w terminie 7 dni kalendarzowych po odbiorze towaru, wady ukryte w terminie 7 dni kalendarzowych od chwili ich wykrycia, pod rygorem utraty uprawnie z rkojmi. 6.Gwarancja HF Inverter Polska obowizuje tylko wobec pierwszego Kupujcego i 6. nie moe by przenoszona na osob trzeci. 7.W sprawach nieuregulowanych maj zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego. 7.

HF Inverter Polska

Notatki ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ...............................................................................................................

- 81 ver.03/2010

Information

DTR_E1000iE2000_pl_ver03

81 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

462793