Read Bilten%20251.pdf text version

BILTEN

Univerziteta Crne Gore

Univerzitet Crne Gore Cetinjska br. 2 REFERAT

Za izbor u akademsko zvanje za predmete: Evolucija, Biogeografija i Metode u ekoloskim istrazivanjima na Prirodno matematickom fakultetu u Podgorici Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Pobjeda" od 19.09.2009. godine. Na raspisani Konkurs javio se kandidat DR DRAGO MARI. BIOGRAFIJA Roen sam 08. 10. 1954. godine u Bosanskom Grahovu gdje sam zavrsio osnovnu skolu i gimnaziju. Prirodno-matematicki fakultet, Odsjek za biologiju zavrsio sam na Univerzitetu u Sarajevu (BiH) 1978. godine. Postdiplomske studije zavrsio sam na Univerzitetu u Novom Sadu i magistarski rad pod naslovom »Variranje taksonomskih karakteristika podvrste Cotus gobio gobio Linaeus,1758 u slivu rijeke Drine« odbranio sam 1994. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom »Adaptacija introdukovanog srebrnog karasa (Carassius auratus gibelio Blocch, 1782) u Skadarskom jezeru« odbranio sam 1998. godine na Univerzitetu u Kragujevcu. Pored izvoenja nastave na Odsjeku za biologiju ucestvovao sam u radu komisija za odbranu doktorske disertacije, magistarskog i specijalistickog rada i u vise komisija za polaganje strucnih i drzavnih ispita. Podrucje mog naucno-istrazivackog rada su razliciti aspekti istrazivanja slatkovodnih riba i slatkih voda (taksonomija, ekologija, adaptacija i specijacija, ribarstvo i sl.). Do sada sam ucestvovao u velikom broju naucnih projekata (preko 20) i veem broju naucnostrucnih studija i ekspertiza (preko 10), a rukovodilac sam bio u osam (8) studija. Iz navedenih oblasti objavio sam oko 45 publikacija ( naucnih radova u domaim i inostranim casopisima, dvije monografije i univerzitetski udzbenik su odobreni za

ISSN 1800-5101

http://www.ucg.ac.me Broj : 251 Godina : 2010. Podgorica, 5. mart 2010. Broj primjeraka : 300

stampanje) i vei broj strucnih clanaka u casopisima koji popularisu ribe i ribarstvo. Ucestvovao sam na domaim i meunarodnim simpozijumima, kongresima (23), radionicama i seminarima. Kratka usavrsavanja i studijski boravci (7-30dana) realizovani su na vise Univerziteta u inostranstvu: Univerzitet u Auburnu (SAD), Univerzitet u Hamburgu i Hajdelbergu (Njemacka), Aristotelov Univerzitet u Solunu i Mesolongi (Grcka), Univerzitet u Marselju, Perpinjanu i Montpeljeu (Francuska). Saradnik sam vise crnogorskih institucija koje se bave slatkovodnim ribama, ribarstvom, ekologijom i zastitom. Clan sam raznih bioloskih organizacija i drustava, a u vise casopisa sam clan redakcijskih odbora. Radim na izradi tehnicko-tehnoloskih projekata za uzgoj pastrmki, saranskih i morskih vrsta riba. Recenzirao sam vise udzbenika iz biologije za osnovnu i srednje skole i vise naucnih radova. Zvanicni sudski vjestak iz oblasti biologije. PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJE Od 1978 do 1993. godine radio sam u Bioloskom zavodu (IBMI) u Podgorici kao asistent ihtiolog, a od 1993 do 1998 sam radio kao asistent na predmetima »Uporedna anatomija i sistematika kicmenjaka« i »Ekologija zivotinja« na PMF-u, Odsjek za biologiju. U zvanje docenta izabran sam 07.05. 1999. godine na predmet »Evolucija«, a kao drugi predmet dodijeljena mi je »Limnologija«, a u zvanje vanredni profesor izabran sam 15. 07. 2004. godine na predmet »Evolucija« i »Limnologija«, koje sam predavao tokom proteklog perioda, na studijskoj grupi biologija (PMF). Obavljao sam funkciju V.D. Direktora u Bioloskom zavodu (1985) i bio sef Odsjeka za biologiju na PMF-u u periodu 19982002. godina.

KLASIFIKACIONA BIBLIOGRAFIJA KVANTITATIVNA OCJENA REFERENCI DO POSLEDNJEG IZBORA (Spisak referenci je dat u Biltenu UCG broj 178. od 01. 05. 2004. godine, str. 4-8) 1. NAUCNOISTRAZIVACKA DJELATNOST 1.1. Monografije Broj referenci*broj bodova 1.2. Radovi objavljeni u casopisima 1.3. Radovi na kongresima, simpozijumima, seminarima 1.1.1. 1.1.2. 1.2.1. 2x3,5 + 1x7 1.1.3. 1.2.2. 8x4 1.3.1. 2x0,7, 2x0,5, 2x0,2 1.1.4. 1.2.3. 20x1,5, 1.3.2. 2x1, 3x0,2 1.4.1 1.4.2 8 1.1.5. 1.2.4. 76,0 1.3.3. 5,1 UKUPNI BROJ BODOVA

Broj referenci*broj bodova

Broj referenci*broj bodova 1.4. Uvodno, objavljeno plenarno predavanje 1.5. Recenzije

Broj referenci*broj bodova 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. Broj referenci*broj bodova 2x2 2x1 4x0,5 UKUPNO ZA NAUCNOISTRAZIVACKU DJELATNOST 3.1.2. 1x5 3.2.1. 3.1.3. 3.2.2. 3.3.1. 3.1.4. 3.2.3. 3.3.2.

3. PEDAGOSKA DJELATNOST 3.1. Udzbenici 3.1.1. Broj referenci*broj bodova 3.2. Prirucnici Broj referenci*broj bodova 3.3. Gostujui profesor

5

Strana 2 - Broj 251

3.4. Mentorstvo

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

5. mart 2010.

Broj referenci*broj bodova 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. Broj referenci*broj bodova 3.5. Kvalitet pedagoskog rada (moze se koristiti ukoliko se na zvanicnim studentskim anketama najmanje tri godine uzastopno dobiju odlicne ocjene za sve elemente pedagoskog rada) UKUPNO ZA PEDAGOSKU DJELATNOST 4. STRUCNA DJELATNOST 4.1. Strucna knjiga 4.1.1. 4.1.2. Broj referenci*broj bodova 4.2. Urednik ili koeditor 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. Broj referenci*broj bodova 4.3. Strucni clanak 4.3.1. Broj referenci*broj bodova 4.4. Objavljeni prikazi 4.4.1. Broj referenci*broj bodova 4.5. Popularno-strucni clanci 4.5.1. Broj referenci*broj bodova 4.6. Ostala dokumentovana strucna djelatnost 4.6.1. Broj referenci*broj bodova UKUPNO ZA STRUCNU DJELATNOST PREGLED RADOVA I BODOVA NAKON PRETHODNOG IZBORA 1. NAUCNOISTRAZIVACKA DJELATNOST 1.1. Monografije 1.4. Knjiga studijskog karaktera izdata kod nas 1. Mari, D. 2009. Bibliografija o ribarskoihtioloskim istrazivanjima u Crnoj Gori (150 godina istrazivanja). JU "Prirodnjacki muzej Crne Gore", posebno izdanje No 5 (u stampi). Br. Br. ref. kan.

20 4 2

7

7

1.5. Dio naucne monografije izdate kod nas (i u okruzenju) ciji su izdavaci nacionalne akademije nauka i drzavni univerziteti i dio knjige studijskog karaktera izdate kod nas 2. Mari, D. & Milosevi, D. 2009. Katalog slatkovodnih riba Crne Gore. CANU-odjeljenje za prirodne nauke. (u stampi). Prilog-dio u monografiji fauna riba Crne Gore, ed. Gordan Karaman.

10

5

1.2 Radovi objavljeni u casopisima 1.2.1. Radovi objavljeni u casopisima koji se nalaze u meunarodnim bazama podataka 3. Mari, D. & Milosevi, D. 2009. First records and description of the Goldside loach Sabanijevia balcanica (Cobitidae) in Montenegro. Periodicum Biologorum (u stampi). ISSN: 0031-5362. Gilles, A., Costedoat, C., Barascud, B., Banarescu, P., Voisin, A., Bianco, P.G., Economidis, P.S. Mari, D. & R. Chappaz, 2009. Speciation pattern of Telestes souffia complex (Teleostei, Cyprinidae) in Europe using morphological and molecular markers. Zoologica scripta (u stampi) Print ISSN: 03003256.,Online ISSN: 1463-6409.

4.

6

6

7

3.5

Aulopyge huegelii (Heckel, 1841). Natura Croatica, 114 (4) :351-355. (ISSN: 1330-0520). 7. Mari, D. & Pavlovi, V. 2006. First records and description of Cobitis elongata Keckel & Kner, 1858 (Cobitidae) in Montenegro. Natura Montenegrina. 5 : 109-115. (ISSN: 1451-5776). 8. Mari, S. D. & Sori, M. V. 2009. Nase (Chondrostoma ) (Cyprinidae, Pisces) from Ohrid-Drim-Skadar Sistem. Natura Montenegrina, 8 (2): 107-119. (ISSN: 14515776). 9. Talevski T, Milosevic D, Maric D, Petrovic D, Talevska M, Talevska A (2009) Biodiversity of ichthyofauna from Lake Prespa, Lake Ohrid and Lake Skadar, Biotechnology and Biotechnological Equipment. Special Edition (XI Anniversary Scientific Conference 120 years of academic education in biology, 45 years faculty of biology), Vol.23, pp:.400-404. ISSN 1310-2818. 10. M. Talevska, D. Petrovic, D. Milosevic, T. Talevski, D. Maric and A. Talevska, 2009: Biodiversity of macrophyte vegetation from Lake Prespa, Lake Ohrid and Lake Skadar, Biotechnology & Biotechnological Equipment, Special Edition (XI Anniversary Scientific Conference 120 years of academic education in biology, 45 years faculty of biology), Volume 23, Number 2 pp. 931-935 ISSN 1310-2818. 11. Mari, D. & Radujkovi, B. 2009. Rutilus ohridanus (Karaman, 1924) from Ohrid, Prespa and Skadar Lakes. Natura Montenegrina, 8 (3): 137-150 (ISSN: 1451-5776). 12. Talevski, T., Milosevi, D., Mari, D., Petrovi, D., Talevska, M. & Talevska, A. 2009. Anthrophogenic influence on biodiversity of ichthyofauna and macrophyte vegetation from Lake Ohrid And Lake Skadar. Journal of International Environmental Application & Science 4 (3), Special Issue for ALBALAKES' 09 : ISBN: 1307-0428. 1.3. Radovi na kongresima, simpozijumima i seminarima 1.3. 1.Meunarodni kongresi, simpozijumi i seminari 13. Perovi, A., Bushati, N., Nikcevi, S., Pesi, V., Karaman, G., Seiler, T. B., Keiter, S., Mari, D., Rastall, A., Erdinger, L., Holert, H., 2004. Integrative Assessment of sediments of the Lake Skadar/Shkodra using a Triad approach. SETAC Europe 14th Annual meeting. Prague, 2004. pp. 160. 14. Mari, D., Rajkovi, M. 2007. Nalaz Sabanajewa balcanica (Karaman,1922) u

4

3

4

3

4

2

4

2

4

2

4

2

1.2.2 Radovi u meunarodnim casopisima koji se ne nalaze u bazi podataka, a imaju redovnu meunarodnu distribuciju i rezime na stranom jeziku 5. Mari, D., Rajkovi. M. 2004. Competitors and predators the cause of crayfish (Astacus astacus L.) numerosity decrease in the waters of Niksi region. Natura Montenegrina, 3 :101-111. (ISSN: 1451-5776). Deli, A., Kucini, M, Mari, D. & Bucar, M. 2005. New data about the distribution of Phoxinellus alepidotus (Heckel, 1843) and

6.

4

3

2

0.2

5. mart 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

3.

Strana 3 - Broj 251

15.

16.

17.

18.

19.

Crnoj Gori. Meunarodni naucni skup-Prirodne i drustvene vrijednosti ekosistema Dinaridaposveen zivotu i djelu profesora dr Radomira Lakusia (1933 ­ 2005). Berane, Andrijevica, Plav 25-27. maj/svibanj 2007. pp 57. Talevska M., Petrovi D, Milosevi D, Talevski T., Mari D. and Talevska A. (2009): Tributaries influence on microelement content in representatives of macrophyte vegetation and ichthyofauna from Lake Ohrid and Lake Skadar. Book of Abstracts, pp 109-110, International Conference: Lakes and Nutrient Loads , 24-26. april 2009 Podgradec. ISBN 978-99956-05-933. Talevski, T., Milosevi, D., Mari, D., Petrovi, D., Talevska, M. & Talevska, A. 2009. Anthrophogenic influence on biodiversity of ichthyofauna and macrophyte vegetation from Lake Ohrid And Lake Skadar. International Conference: Lakes and Nutrient Loads, 24-26. april 2009. Podgradec. ISBN 978-99956-05-933. Mari, D. & Talevski, T. 2009. Comparative analises of ichthyofauna from rivers ehotina, Lim and Zeta (Montenegro) and river Crna (R. Macedonia). Abstract Book, COMBAFF ­ I Conference on Conservation & Mangment of Balkan freshwater Fishes. Ohrid-Macedonia, may, 20-24. 2009. pp: 11 (ISSN: 1409-9373). Talevski, T., Petrovi, D., Milosevi, D., Mari, D., Talevska, M. & Talevska, A. 2009. Biodiversity of ichthyofauna from Lake Prespa, Lake Ohrid and Lake Skadar. XI Anniversary Scientific Conference 120 years of academic education in biology, 45 years Faculty of biology, 23-25 maj 2009, Sofija. Talevski, T., Milosevi, D., Mari, D., Petrovi, D., Talevska, M. & Talevska, A. Biodiversity of macrophyte vegetation from Lake Prespa, Lake Ohrid and Lake Skadar. XI Anniversary Scientific Conference 120 years of academic education in biology, 45 years Faculty of biology, 23-25 maj 2009, Sofija.

2

1

4.

Hutschinson, G.E. (1967): A Treatise on Limnology. Vol 2. Introduction to lake biology and the limnoplankton. Wiley& Sons. New York, London, Sydney, 1115 p. Wetzel, R. G. (1975): Limnology. W.B. Saunders Company. Philadelphia-LondonToronto. 743 p

5

5

3.4. Mentorstvo 3.4.2. Na postdiplomskom studiju 5. 2 0.4 6. Vesna Pavlovi, 2007. ("Kvalitativnokvantitativni sastav ihtiofaune u slivu rijeke Lim") - PMF, Univerzitet Crne Gore. 2. Andrej Vizi, 2008. ("Uticaj ptica iz reda Pelecanifirmes tokom perioda gnijezenja na faunu riba Skadarskog jezera") - PMF, Univerzitet Crne Gore.

2 2

2 2

2

0.4

3.5. Kvalitet pedagoskog rada, na osnovu ankete studenata, odluka Vijea PMF. 4. STRUCNA DJELATNOST 4.6. Ostala dokumentovana strucna djelatnost:

5

5

Br. Br. ref. kan.

2

1

2

0.4

2

0.4

1.3.2. Domai kongresi, simpozijumi i seminari 20. Mari, D., Rajkovi. M. 2004. Kompetitori i predatori uzrok smanjenja brojnosti rijecnog raka (Astacus astacus L.) u vodama Niksikog regiona. I simpozijum ekologa republike Crne Gore . Tivat, 14-18 oktobar 2004. p. 38. ISBN 86-905195-1-3. 1.5. Recenziranje 1.5.1. Radova koji se nalaze u meunarodnim bazama podataka 1.5.2. Radova u meunarodnim casopisima koji se ne nalaze u bazi podataka, a imaju redovnu meunarodnu distribuciju 1.5.3. Radova objavljenih u domaim casopisima 3. PEDAGOSKA DJELATNOST 3.1. Univerzitetski udzbenik koji se koristi i u inostranstvu 3.1.1. Univerzitetski udzbenik koji se koristi kod nas 1. Mari, D., Rakocevi, J. Hidrobiologija. Univerzitet Crne Gore ­Pobjeda a.d. Podgorica, 352 p.

Projekti: - "EULIMNOS ­ Integrated Monitoring of Skadar Lake" (HRK-the project leader institution) http//www.eulimnos.org (2002-2004) - "Comparative study of fish parasites biodiversity from Kavala (Agean sea), Messolonghi bay (Ionnian sea) and coast of Montenegro (Adriatic sea). (2006-2008) - saradnja sa Grckom, meunarodni projekat -"Uporedna istrazivanja biodiverziteta parazita riba sa podrucja Kavale (Egejsko more), zaliva Messolonghi (Jonsko more) i crnogorskog primorja (Jadransko more)". - "Fauna Crne Gore- katalog slatkovodnih riba Crne Gore" (2007-2008). - " Istrazivanja bioindikatora kontinentalnog akvatorijuma Crne Gore" (2007-). - Crna Gora u XXI stoljeu -u eri kompetitivnosti: Projekat- Zivotna sredina i odrzivi razvoj (Rukovodilac M. Buri), Promjena biodiverziteta (2009-2010) CANU Rukovodilac i istrazivac u ekspertizama 1. "Ribarska osnova sliva rijeke Morace (rijeka Moraca, Cijevna i Zeta)" (2004). 2. "Ribarska osnova sliva rijeke Lim (sa Plavskim jezerom i pritokama)" (2006). 3. "Biolosko-ekoloska istrazivanja endemicnih i ugrozenih vrsta salmonida u vodama Crne Gore" (2005-2007). 4. "Ribarska osnova sliva rijeke ehotine" (2007). 5. "Ribarska osnova sliva rijeke Pive" (2008-u toku). Druge strucne aktivnosti: Davanje misljenja i predloga vezanih za ribolov i ribarstvo u Crnoj Gori, Davanje misljenja o zastiti vodenih ekosistema, Ucestvovao na izradi Zakona o slatkovodnom ribarstvu, Strucni konsultant kod Ministarstva poljoprivrede, sumarstva i vodoprivrede, Zavoda za zastitu prirode, JP Nacionalni park "Skadarsko jezero" po pitanjima ribarstva i zastite zivotne sredine, Radio na izradi tehnicko-tehnoloskih projekata za uzgoj pastrmki, saranskih i morskih vrsta riba, Radio na izradi vise projektnih zadataka vezanih za iskorisavanje prirodnih resursa, Bio Predsjednik ili clan komisija za ocjenu projekata za izdavanje koncesija, elaborata o uticaju na zivotnu sredinu i sl., Clan komisije za ocjenu opravdanosti izgradnje

1 2x3 1x2

0.5 6 2

0.5 x5 2.5 Br. Br. ref. kan.

6

6

3.1.2. Korisenje referentnog inostranog udzbenika kod nas 2. Hutschinson, G.E. (1967): A Treatise on Limnology. Vol 1. Geography, Physics and Chemistry. Wiley& Sons. New York, London, Sydney, 1015 p.

Strana 4 - Broj 251

-

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

5. mart 2010.

-

hidroelektrane ,,Buk Bijela", Clan veeg broja komisija za ocjenu studija o uticaju na zivotnu sredinu, Clan komisije za inoviranje planova i programa na Studijskoj grupi za biologiju (becelor, specijalisticke, master i doktorske studije) po novom ,,Bolonjskom" programu, Clan komisije za akreditaciju postdiplomskih specijalistickih studija Zastita zivotne sredine na Metalursko-tehnoloskom fakultetu u Podgorici, Ekspert ­ konsultant na Projektu: EAR Project in Montenegro 05mon02: Suport to the Fishery Sector (2007/08), Clan Odbora za faunu i floru CANU 1998-), Clan naucnog savjeta JU NP Crne Gore (2007 ), Zvanicni sudski vjestak iz oblasti biologije (2008 -), Saradnik u vise naucno-popularnih casopisa, Clan redakcije casopisa "Natura Montenegrina" ( 2001 - ). ZBIRNI PREGLED RADOVA I BODOVA

Antropogeni uticaj na biodiverzitet makrofita i ihtiofaune analiziran je u radu u kome su izdvojene specificne i najznacajnije ljudske aktivnosti, koje remete stabilnost biodiverziteta. Svoje originalne naucne rezultate dr Mari je referisao na vise meunarodnih i domaih simpozijuma i kongresa. Kao autor, ili u koautorstvu sa saradnicima, on obraujui probleme uglavnom iz ekologije riba i vodenih zajednica (7 radova na meunarodnim skupovima). Poznato mi je da je vei broj njegovih radova citiran u najpoznatijoj evropskoj ihtioloskoj literaturi. Znacajan doprinos nauci kandidata su i recenzije vise radova, publikovanih u casopisima koji se referisu u meunarodnim bazama podataka i u casopisima nacionalnog ranga. PEDAGOSKI RAD Na osnovu dugogodisnje saradnje u nastavi sa dr Dragom Mariem mogu da kazem da je on izuzetno posveen pedagoskom radu. Od prvih dana kada se ukljucio u nastavni proces dr Mari je pokazao zavidne organizacione sposobnosti, preciznost, odgovornost i, uz ranije steceno znanje (radio kao asistent u Bioloskom zavodu), pokazao izvanredne pedagoske rezultate. Dr Drago Mari je na Prirodno-matematickom fakultetu izvodio nastavu iz veeg broja predmeta; od skolske 2006/2007. izvodi nastavu iz predmeta Ribarstvo i na Poljoprivrednom fakultetu. Njegov rad je ocijenjen najvisom ocjenom. U okviru ocjene pedagoskih aktivnosti isticem udzbenik iz predmeta Hidrobiologija. Ovaj udzbenik je jedan od rijetkih koji je napisan u sirem okruzenju i nacin na koji obrauje biologiju i funkcionisanje vodenih ekosistema je dragocjena literatura, kako za studente biologije, tako i za one sa srodnih fakulteta. Za predmete za koje nije postojala adekvatna literatura na nasem jeziku, priredio je neautorizovana skripta, sto je omoguilo studentima da na kvalitetan, a lak nacin steknu potrebna znanja. Veliko pedagosko iskustvo doprinijelo je da njegove recenzije vise udzbenika za osnovnu i srednju skolu, znatno podignu nivo tih udzbenika. Takoe, treba istai, njegovo angazovanje u brojnim komisijama: komisije za polaganje strucnih ispita nastavnika biologije, komisije za ocjenjivanje pripravnickog rada, komisije za ocjenu i odbranu specijalistickih radova, magistarskih teza i doktorskih disertacija. STRUCNI RAD Uporedo sa naucnim i pedagoskim radom dr Mari je intenzivno radio na popularizaciji biologije i ekologije. U cilju popularizacije nauke i prakse, zastite ribljeg fonda i razvoja ribarstva, angazovao se u javnim medijima, strucnim clancima ili ucesem u raznim emisijama. Time je doprinio i sopstvenom i ugledu fakulteta na kojem je radio. Dr Drago Mari je svoj strucni rad realizovao i kao clan tima ili rukovodilac na znacajnom broju projekata iz oblasti ihtiologije, ribarstva, hidrobiologije, ekologije i zastite zivotne sredine. Kada je rec o strucnim projektima, posebno bih naglasio kandidatov doprinos razvoju slatkovodnog ribarstva u Crnoj Gori kroz izradu tehnicko-tehnoloskih projekata, ucesa u formiranju granskog zakonodavstva, davanje predloga i misljenja o projektima, koncesijama, ulovu i zastiti riba, procjenu uticaja i sudska vjestacenja. Kandidat je, takoe, ucestvovao i u komisijama za procjenu uticaja raznih zahvata na zivotnu sredinu, posebno na vodene ekosisteme i ihtiofaunu, cime je doprinio odrzivom razvoju Crne Gore. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST Prije Poslije izbora izbora 1. NAUCNO51 29 ISTRAZIVACKI RAD 3. PEDAGOSKI 1 5 RAD 4. STRUCNI 30 26 RAD UKUPNO

20

20

DJELATNOST 1. NAUCNO ISTRAZIVACKI RAD 3. PEDAGOSKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO

Broj radova Poslije Ukupno izbora 29 5 26 80 6 56

Broj bodova Poslije Ukupno izbora 55.3 20 20 95.3 144.4 25 40 209.4

IZVJESTAJ RECENZENTA I OCJENA USLOVA STEPEN OBRAZOVANJA Dr Drago Mari je zavrsio Prirodno-matematicki fakultet, Odsjek za biologiju na Univerzitetu u Sarajevu (BiH) 1978. godine. Postdiplomske studije zavrsio je na Univerzitetu u Novom Sadu 1994. godine, a doktorsku disertaciju odbranio je 1998. godine na Univerzitetu u Kragujevcu. U zvanje docenta izabran je 07.05. 1999. godine, a u zvanje vanredni profesor izabran je 15. 07. 2004. godine. Kandidat, prema tome, ispunjava sve uslove obrazovanja za izbor u zvanje redovnog profesora u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gore i Mjerilima za izbor u akademska i naucna zvanja. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD Nastavnoistrazivacki rad dr Draga Maria je primarno vezan za ihtiologiju i ribarstvo, odnosno za sire podrucje hidrobiologije, ekologije i zastite zivotne sredine. Ovoj konstataciji u prilog ide znacajan broj radova, koji tretiraju sirok dijapazon problema, vei broj projekata i niz drugih aktivnosti kojima se kandidat bavio tokom svog dosadasnjeg istrazivackog rada. Posebno bih istakao dvije monografije: Bibliografiju o ribarsko-ihtioloskim istrazivanjima u Crnoj Gori (150 godina istrazivanja) i Katalog slatkovodnih riba Crne Gore, dva djela koja predstavljaju znacajan preduslov za izradu Faune riba Crne Gore. U prilozenim radovima iznose se rezultati istrazivanja slatkovodnih riba Crne Gore (nalazi dvije vrste nove za Crnu Goru; studija sistematskog statusa vrsta malo proucavanog roda Telestes, ukljucujui upotrebu genskih markera) i ihtiofaune sistema Ohridsko jezero-Drim-Skadarsko jezero i komparativne analize biodiverziteta i endemizma u tri najvea balkanska jezera (Ohridsko, Prespansko i Skadarsko). Kandidat je objavio i jedan rad koji se odnosi na uticaj predatora na rijecnog raka, znacajnu ekonomsku vrstu, koja se eksploatise u vodama na podrucju Niksia. Rad predstavlja prvi prilog razumijevanju odnosa predator-plijen tog raka u vodama Crne Gore i njegove ekonomske efekte.

Broj radova

Ukupno Prije izbora

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

80 6 56

89.1 5 20 114.1

55.3 20 20 95.3

144.4 25 40 209.4

5. mart 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

Strana 5 - Broj 251

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Na osnovu prezentiranih naucnih i strucnih referenci i na osnovu licnog poznavanja kandidata, kroz dugogodisnju saradnju u nastavi i na brojnim projektima, smatram da kandidat dr Drago Mari ispunjava potrebne uslove za izbor u akademsko zvanje redovni profesor u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gore i Mjerilima za izbor u akademska i naucna zvanja. Kandidata karakterise principijelnost, sistematicnost, profesionalan i naucni pristup radu, kako u naucno-istrazivackom i pedagoskom radu, tako i prilikom realizacije slozenih projekata iz oblasti ribarstva, ekologije i zastite zivotne sredine. Iz tih razloga sa posebnim zadovoljstvom predlazem Senatu Univerziteta Crne Gore da izvrsi izbor dr Draga Maria, vanrednog profesora, u zvanje redovnog profesora za predmete: Evolucija, Biogeografija i Metode u ekoloskim istrazivanjima. RECENZENT Prof. dr Branko Radujkovi, Prirodno-matematicki fakultet, Podgorica IZVJESTAJ RECENZENTA I OCJENA USLOVA Dr. Drago Mari ispunjava sve uslove potrebne za izbor u zvanje redovnog profesora, propisane »Mjerilima za izbor u akademska i naucna zvanja« Univerziteta Crne Gore, sto se moze se vidjeti iz slijedeeg: STEPEN OBRAZOVANJA Dr Drago Mari je zavrsio Prirodno-matematicki fakultet, Odsjek za Biologiju Univerziteta u Sarajevu (BiH) 1978. godine. Postdiplomske studije zavrsio je na Univerzitetu u Novom Sadu (1994. godine), a doktorsku disertaciju odbranio je na Univerzitetu u Kragujevcu 1998. godine. Izabran je u zvanje docenta 07.05.1999. godine, a u zvanje vanrednog profesora 15. 07. 2004. godine. Na taj nacin, u odnosu na stepen obrazovanja, kandidat ispunjava sve uslove za izbor u zvanje redovnog profesora u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gore i Mjerilima za izbor u akademska i naucna zvanja,. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD Glavna oblast naucno-istrazivackog rada dr Draga Maria je ihtiologija i ribarstvo (taksonomija, ekologija, adaptacija, specijacija, uzgoj riba i dr.). Posebno treba istai da se kandidat bavi svim aspektima ihtiologije, pa se moze rei da su njegova sira podrucja rada: hidrobiologija, ekologija i zastita zivotne sredine. O tome svjedoci znacajan broj radova, saopstenja na naucnim skupovima i veliki broj projekata kojima se kandidat bavio u toku svog naucno-istrazivackog rada. U prethodnom periodu dr Drago i Mari se bavio uglavnom istrazivanjem rasprostranjenja, taksonomije i ekologije riba, dok je u skorije vrijeme prosirio svoja istrazivanja na genetiku, biodiverzitet, zastitu upste, i sl. Isticemo sest radova u kojima dr Mari obrauje rasprostranjenje, morfologiju, sistematski status i evoluciju razlicitih vrsta riba Evrope. Od ovih radova, narocito bih istakao dva rada, u kojima se iznose prvi podaci o nalazu dvije vrste riba u Crnoj Gori: Cobitis elongata i Sabanajewia balcanica. Prije ovih radova, vrste iz roda Sabanajewia nisu bile registrovane u vodama Crne Gore. U ovim radovima je detaljno, pored rasprostranjenja, analizirana i njihova morfologija, sto su prvi podaci za populacije tih vrsta iz voda Crne Gore. Drugi navedeni rad, objavljen zajedno sa nekoliko evropski priznatih ihtiologa, predstavlja obimnu studiju o sistematskom statusu i evoluciji vrsta iz roda Telestes, koje su u proslosti bile malo proucavane uopste, pogotovo u odnosu na genske markere. U ovom radu istrazivane su dvije vrste iz voda Crne Gore i njihov sistematski status je ovim istrazivanjima rijesen. Znacajan doprinos ihtiologiji predstavlja i rad pod red. br. 7, u kome autor diskutuje o razlicitim dosadasnjim ihtioloskim problemima, koji su bili uzrok nejasnoa u sistematici vrsta riba u Ohrid-Drim-Skadar sistemu. U njemu se prezentiraju argumenti za konacno rijesenje tog problema poznatog ve skoro 90 godina. O skobaljima iz Skadarskog jezera, i sa cijelog njihovog poznatog areala, detaljno se prezentiraju svi poznati podaci, kao i iznose novi,

u radu pod red. br. 4, naglasavajui da jedna od navedenih vrsta nije naena u jezeru ve dugi niz godina. Prvi prilog o razumijevanju odnosa predator-plijen i uticaju na abundanciju rijecnog raka (Astacus astacus), kao i komercijalne efekte ovih organizama koji se ekonomski iskorisavaju u vodama Crne Gore, predstavlja rad u kome kandidat analizira uticaj predatora i kompetitora na rijecnog raka u vodama na podrucju Niksia. Rezultati istrazivanje zivog svijeta tri najstarija balkanska jezera, objavljeni zajedno sa grupom autora, prezentirani su u nekoliko radova. Biodiverzitet ihtiofaune komparativno je analiziran u Ohridskom, Prespanskom i Skadarskom jezeru, koji su znacajni kao centri biodiverziteta i endemizma, i ovi podaci se iznose kroz dva naucna rada. U radu br. 8 analiziran je antropogeni uticaj na biodiverzitet vaskularnih vodenih biljaka i ihtiofaune, pa su navedene specificne i najznacajnije antropogene aktivnosti koje remete ravnotezu i stabilnost bioloske raznovrsnosti u Skadarskom i Ohridskom jezeru. Dugogodisnje aktivno istrazivanje kandidata na podrucju ihtiologije i ribarstva rezultiralo je, pored naucnih radova, i objavljivanjem dvije monografije: ,,Bibliografija o ribarskoihtioloskim istrazivanjima u Crnoj Gori (150 godina istrazivanja)" i ,,Katalog slatkovodnih riba Crne Gore", sto predstavlja veliki naucni doprinos u ovoj oblasti. Rezultate svog naucno-istrazivackog rada, kandidat je referisao na vise meunarodnih simpozijuma i kongresa, obraujui uglavnom probleme vezane za ekologiju riba i vodenih biocenoza. Da je naucni rad dr Draga Maria, zapazen u evropskim, pa i sirim naucnim krugovima, svjedoce brojni citati u ihtioloskoj literaturi. Kandidat je dao i svoj doprinos kao recenzent vise naucnih radova koji su ksnije publikovani u domaim, nacionalnim casopisima i casopisima koji se referisu u meunarodnim bazama podataka. PEDAGOSKI RAD Kada je u pitanju pedagoski rad, kandidat Dr Drago Mari je na Prirodno-matematickom fakultetu Univerziteta Crne Gore prosao postupno kroz sve faze obrazovnog procesa, odnosno sva zvanja od asistenta do vanrednog profesora. Od prvog angazovanja u nastavi pa do danas, dr Drago Mari je pokazao zapazenu pedagosku sklonost sa vidnim rezultatima. U toku izvoenja nastave pripremao je za svoje studente neautorizovane skripte za sve one predmete, za koje nije postojala adekvatna literatura na nasem jeziku, koristei najpoznatiju relevantnu stranu literaturu iz tih oblasti. U okviru ocjene pedagoskih aktivnosti dr Maria, isticem knjigu Hidrobiologija, koja je pisana kao udzbenik za studente. Taj udzbenik iz predmeta Hidrobiologija, predstavlja jedan od rijetkih (ako ne i jedini) iz ove oblasti, objavljenih u sirem okruzenju. Dr Drago Mari se razvijao kao nastavnik kroz bogatu pedagosku djelatnost. Pored izvoenja vjezbi i predavanja iz vise predmeta na PMF-u, bio je clan brojnih komisija za polaganje strucnih ispita nastavnika biologije, clan komisija za ocjenjivanje pripravnickog rada, clan komisija za ocjenu i odbranu specijalistickih radova, magistarskih i doktorskih disertacija, mentor na postdiplomskim studijama, a recenzirao je i vise udzbenika za osnovne i srednje skole. Vijee PMF-a ocijenilo je njegov pedagoski rad najvisom ocjenom. STRUCNI RAD Da bi se stekla potpunija slika o doprinosu dr Draga Maria, treba istai njegov strucni rad, koji je izuzetno sirok i plodan. Njegovo strucno angazovanje obuhvata siroko polje iz ihtiologije, ribarstva, hodrobiologije, ekologije, zastite zivotne sredine. Posebno treba istai ucese u izradi velikog broja strucnih projekata u kojima je bio istrazivac i rukovodilac. Rezultati tih projekata su bili smjernica za crnogorsko ribarstvo, od zakonodavstva do korisenja prirodnih resursa. Takoe, treba naglasiti njegov znacajan doprinos, sto je preko Ministarstva poljoprivrede, sumarstva i vodoprivrede direkno usmjeravao razvoj ribarstva u Crnoj Gori, ove znacajne privredne grane, ucestvujui u komisijama za procjenu uticaja raznih zahvata na vodene ekosisteme, misljenjima o ulovu riba i njihovoj zastiti, i sl.. Pored toga, kandidat se bavi: izradom tehnicko-tehnoloskih projekata za gajenje riba, projektnih zadataka iz akvakulture, davanjem predloga i misljenja o projektima, koncesijama, elaboratima o procjeni uticaja na zivotnu sredinu. Dugi niz godina je sudski vjestak za oblast ribarstva i primjenjene biologije. Kandidat je dao i znacajan doprinos preko javnih medija i strucnih

Strana 6 - Broj 251

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

5. mart 2010.

clanaka u raznim casopisima, u cilju popularizacije i edukacije o zastiti i korisenju prirodnih resursa, prvenstveno riba i ribarstva. Svojim svestranim i aktivnim angazovanjem, dr Mari je dao znacajan doprinos razvoju ribarstva u Crnoj Gori i na najbolji nacin promovisao univerzitetske standarde i vrijednosti. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA Broj radova Broj bodova

DJELATNOST Prije izbora 1. NAUCNO51 ISTRAZIVACKI RAD 3. PEDAGOSKI 1 RAD 4. STRUCNI 30 RAD UKUPNO Poslije izbora Ukupno Prije izbora Poslije izbora Ukupno

29 5 26

80 6 56

89.1 5 20 114.1

55.3 20 20 95.3

144.4 25 40 209.4

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Imajui u vidu ostvarene rezultate i kvalitet naucnoistrazivackog, pedagoskog i strucnog rada, smatram da kandidat dr Drago Mari ispunjava sve potrebne uslove za izbor u akademsko zvanje redovni profesor, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gore i Mjerilima za izbor u akademska i naucna zvanja. Zbog svega navedenog sa zadovoljstvom predlazem Senatu Univerziteta Crne Gore da izvrsi izbor dr Draga Maria, dosadasnjeg vanrednog profesora, u zvanje redovnog profesora, za predmete: Evolucija, Biogeografija i Metode u ekoloskim istrazivanjima. RECENZENT Prof. dr Gordan Karaman, Prirodno-matematicki fakultet, Podgorica IZVJESTAJ RECENZENTA I OCJENA USLOVA STEPEN OBRAZOVANJA Dr Drago Mari je zavrsio Prirodno-matematicki fakultet, Odsjek za biologiju na Univerzitetu u Sarajevu (BiH) 1978. godine. Postdiplomske studije zavrsio je na Univerzitetu u Novom Sadu 1994. godine, a doktorsku disertaciju odbranio je 1998. godine na Univerzitetu u Kragujevcu. U zvanje docenta izabran je 07.05. 1999. godine, a u zvanje vanredni profesor izabran je 15. 07. 2004. godine. Kandidat, prema tome, ispunjava sve uslove obrazovanja za izbor u zvanje redovnog profesora u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gore i Mjerilima za izbor u akademska i naucna zvanja,. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD Nastavnoistrazivacka aktivnost dr Draga Maria je primarno vezana za ihtiologiju i ribarstvo, ali kako se bavi svim aspektima ove grupe (ribe), sire podrucje rada je hidrobiologija, ekologija i zastita zivotne sredine. O ovome svedoci vei broj radova, raznovrsna problematika i veliki broj projekata i niz drugih aktivnosti kojima se kandidat bavio u toku svog istrazivackog rada. Kao rezultat dugogodisnjeg bavljenja objavljene su dve monografije: Bibliografija o ribarsko-ihtioloskim istrazivanjima u Crnoj Gori (150 godina istrazivanja) i Katalog slatkovodnih riba Crne Gore, koje predstavljau jedinstvene publikacije iz ove oblasti. Treba istai radove (sest radova) u kojima se obrauju morfologija, rasprostranjenje, sistematski status i evolucija pojedinih vrsta riba. U dva rada iznose se prvi podaci o nalazu dvije vrste u Crnoj Gori u kojima je detaljno, pored rasprostranjenja, analizirana i njihova morfologija. Drugi navedeni rad predstavlja obimnu studiju o sistematskom statusu i evoluciji vrsta iz roda Telestes, koji je u proslosti malo bio proucavan, pogotovo na osnovu genskih markera. U radu pod red. br. 7 autor diskutuje o svim dosadasnjim problemima, koji su doveli do nejasnoa u sistematici vrsta u Ohrid-

Drim-Skadar sistemu, prezentirajui argumente za konacno rijesenje tog problema. U radu pod red. br. 4 prezentiraju se detaljno svi poznati podaci i iznose novi o skobaljima iz Skadarskog jezera i njihovog areala. Uticaj predatora na recnog raka, koji predstavlja ekonomsku vrstu, analiziran je u vodama na podrucju Niksia i predstavlja prvi prilog o razumjevanju odnosa predator-plen i uticaj na abundanciju recnog raka i komercijalne efekte organizma koji se ekonomski koristi u vodama Crne Gore. U dva rada se komparativno analizira bioloska raznolikost u tri velika balkanska jezera (Ohridsko, Prespansko i Skadarsko), koja su poznati kao centri biodiverziteta, endemizma i bioloske specificnosti. Antropogeni uticaj na biodiverzitet makrofita i ihtiofaune analiziran je u radu br. 8 i izdvojeni su specificne i najznacajnije ljudske aktivnosti koje remete biolosku raznovrsnost i ekolosku ravnotezu. Naucna dostignua ator je referisao na vise meunarodnih simpozijuma i kongresa obraujui probleme uglavnom iz ekologije riba i vodenih zajednica: 7 radova na meunarodnim, 1 na domaem naucnom skupu. Recenzirao vise radova koji su publikovani u casopisima koj se referisu u Meunarodnim bazama podataka. PEDAGOSKI RAD Dr Drago Mari je na Prirodno-matematickom fakultetu prosao postupno kroz sve faze obrazovnog procesa (sva zvanja), od asistenta do vanrednog profesora. U toku izvoenja nastave pripremao je neautorizovana skripta, za predmete za koje nije postojala adekvatna literatura na nasem jeziku, koristei odabranu stranu literaturu. Udzbenik iz predmeta Hidrobiologija predstavlja jedan od rijetkih u sirem okruzenju, koji na vrlo precizan i sistematican nacin obrauje biologiju i funkcionisanje vodenih ekosistema. Kao ve iskusan istrazivac i nastavnik, recenzirao vise udzbenika za osnovnu i srednju skolu, bio clan brojnih komisija za polaganje strucnih ispita nastavnika biologije i komisija za ocjenjivanje pripravnickog rada, komisija za ocjenu i odbranu specijalistickih radova, magistarskih teza i doktorskih disertacija. U studentskim anketama za evaluaciju svog obrazovnog i vaspitnog rada dobijao je najvise ocene. STRUCNI RAD Kao rukovodilac ili clan tima radio na velikom broju projekata koji su obuhvatali siroko polje ihtiologije, ribarstva, hodrobiologije, ekologije i zastite zivotne sredine. Tokom svog dosadasnjeg rada kandidat se bavio svim aspektima ribarstva kao sto su izrada tehnicko-tehnoloskih projekata, zakonodavstvo, predlozi i misljenja o projektima, koncesijama, ulovu i zastiti riba, procjene uticaja i sudska vjestacenja i time dao znacajan doprinos razvoju ove oblasti. U cilju popularizacije zastite i odrzivog razvoja ribljeg fonda i ribarstva, dao je doprinos svojim ucesem preko javnih medija kao i strucnim clancima u raznim casopisima. U komisijama za procjenu uticaja raznih antropogenih zahvata na vodene ekosisteme, posebno sa aspekta intenziteta ulova ribe i integralne zastite direkno je usmeravao razvoj ribarstva kao privredne grane. Strucni rad je osim toga obuhvatio i angazmane u vise strucnih tela raznih institucija. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA Broj radova Broj bodova

DJELATNOST Prije Poslije izbora izbora 1. NAUCNO29 ISTRAZIVACKI RAD 3. PEDAGOSKI 5 RAD 4. STRUCNI 26 RAD UKUPNO Ukupno Prije izbora Poslije izbora Ukupno

80 6 56

55.3 20 20 95.3

144.4 25 40 209.4

5. mart 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

Strana 7 - Broj 251

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Uvidom u prilozenu prijavu i verifikacijom dokumentacije uz prijavu kandidata dr Draga Maria, vanrednog profesora, kao i na osnovu licnog poznavanja naucnog, pedagoskog i strucnog rada kandidata duzi niz godina, nalazim da je kandidat postigao zapazene rezultate i uspehe u delatnosti kojom se bavi, cime je u celini ispunio sve uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gore i Mjerilima za izbor u akademska i naucna zvanja, za izbor u zvanje redovnog profesora. Na osnovu navedenog, sa zadovoljstvom predlazem Senatu Univerziteta Crne Gore da izvrsi izbor dr Draga Maria, vanrednog profesora u zvanje redovnog profesora za predmete: Evolucija, Biogeografija i Metode u ekoloskim istrazivanjima. RECENZENT Prof. dr Stevan Maletin, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad 1.

strane renomiranog meunarodnog izdavaca Vladimir Bozovi, ''Factorization of finite groups:Algebraic and combinatorial aspects'', VDM Verlag, 2009, ISBN-13: 978-3-63912946-5, ukupno str. 84 1.2. Dio naucne monografije izdate od strane renomiranog meunarodnog izdavaca 2. Obaidat, Mohammmad S., Filipe, Joaqim, `' Ebusiness and Telecommunications'', Daniel Socek, Vladimir Bozovi i Dubravko ulibrk, "Securing Biometric Templates where Similarity is Measured with Set Intersection", CCIS, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008, ISBN: 978-3-540-88652-5, str. 139-151

20

15

10

8

1.2. Radovi objavljeni u casopisima 1.2.1 Radovi objavljeni u casopisima koji se nalaze u meunarodnim bazama podataka 3. Vladimir Bozovi, Nicola Pace, `'Factorization of groups using free mappings'', Journal of Algebra and its Applications, Vol 7 (5) 2008, 647-662, ISSN 0219-4988 [sci list expanded]

REFERAT

Za izbor u akademsko zvanje za predmete: Kriptografija na Specijalistickim studijskim programima Matematika i racunarske nauke i Racunarske nauke; Analiza I na Osnovnom studijskom program Fizika na Prirodno-matematickom fakultetu u Podgorici i Matematika na nematicnim fakultetima. Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Pobjeda" od 03.12.2009. godine. Na raspisani Konkurs javilo se kandidat DR VLADIMIR BOZOVI. BIOGRAFIJA Roen sam 12.04.1974. u Niksiu. Osnovnu skolu sam zavrsio u Podgorici, a srednju u Niksiu. Osnovne studije iz oblasti matematike i racunasrstva sam zapoceo na Prirodno-matematickom fakultetu u Podgorici skolske 1993/94, gdje sam i diplomirao 07.09.1999 godne. Poslijediplomske studije sam upisao 16.11.1999. godine na Matematickom fakultetu u Beogradu, odsjek Algebra, koje sam zavrsio 20.03.2003. godine odbranom magistarske teze ''Problem izomorfizma u grupovnim prstenovima''. Doktorske studije iz oblasti matematike i kriptografije sam pohaao od avgusta 2004. do oktobra 2008. godine na Florida Atlantik univerzitetu, SAD, na kojima sam ostvario maksimalnu prosjecnu ocjenu. Doktorirao sam 16.10.2008. godine odbranom disertacije `'Algebarski i kombinatoricki aspekti faktorizacije grupa''. Diploma o stecenom naucnom stepenu doktora nauka iz oblasti matematike je nostrifikovana 16.01.2009. godine rjesenjem Ministarstva prosvjete i nauke Crne Gore. PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJE Radni odnos sam zasnovao 01.01.2000. godine na Filozofskom fakultetu u Niksiu kao saradnik u nastavi. Na Filozofskom fakultetu sam drzao vjezbe iz predmeta Matematika I. Od 01.09.2003. do 31.8. 2004. godine sam radio na Prirodnomatematickom fakultetu, takoe kao saradnik u nastavi. U tom periodu sam izvodio vjezbe iz vise predmeta: Diferencijalne jednacine na Graevinskom fakultetu, Uvod u vjerovatnou i statitsiku, Linearna algebra i analiticka geometrija na Prirodnomatematickom fakultetu, Matematika II na Elektrotehnickom fakultetu, Matematika I na Ekonomskom fakultetu. Od 2004. do decembra 2008. godine sam radio kao saradnik u nastavi na Florida Atlantik Univerzitetu, SAD, gdje sam drzao vjezbe iz sledeih predmeta: Teorija brojeva, Diferencijalne jednacine, Uvod u algebru, Kalkulus I i II. Od januara 2008. do juna 2009. godine sam radio kao profesor na istom univerzitetu (FAU) gdje sam drzao nastavu iz predmeta: Uvod u algebru i Kalkulus II. PREGLED RADOVA I BODOVA NAKON PRETHODNOG IZBORA 1. NAUCNOISTRAZIVACKA DJELATNOST 1.1. Monografije 1.1. Autorska naucna monografija izadata od Br. Br. ref. kan.

6

6

1.2.2 Radovi objavljeni u casopisima koji se ne nalaze u meunarodnim bazama podataka a imaju redovnu meunarodnu distribuciju 4. Vladimir Bozovi, Shanzen Gao and Heinrich Niederhausen, `'The Distribution of the Size of the Intersection of a k-Tuple of Intervals'', Congressus Numerantium, Vol 176, 2005, 129151, ISSN 0384-9864 Daniel Socek, Dubravko ulibrk, Vladimir Bozovi, `'Issues and Challenges in Storing Biometric Templates Securely'', Revue de l'Electricit et de l'Electronique (REE), N° 9, 2008, 94-101, ISSN : 1265-6534

5.

4

4

4

2

1.3 Radovi na kongresima, simpozijumima i seminarima 1.3.1 Meunarodni kongresi, simpozijumi i seminari Daniel Socek, Vladimir Bozovi i Dubravko ulibrk, `'Practical secure biometrics using set intersection as a similarity measure'', Proceedings of the International Conference on Security and Cryptography, Secrypt 2007, INSTICC Press, ISBN: 978-989-8111-12-8 7. Vladimir Bozovi, Nicola Pace "Free mappings and factorization of groups", Southern Regional Algebra Conference, University of Colorado, Colorado Springs, Colorado, USA, September 26-28, 2008, Book of Abstracts p. 13. 8. Daniel Socek, Vladimir Bozovi, ''A Scheme for Securely Measuring Set Intersection for Biometric Applications'', 8th Central European Conference on Cryptography, Graz, Austria, July 2-4, 2008, http://www.math.tugraz.at/~cecc08/schedule.phtml 9. Vladimir Bozovi, Daniel Socek and Shanzhen Gao, "Bipartite graphs with no isolated vertices and k-tuples of discrete intervals" Thirty-ninth Southeastern International Conference on Combinatorics, Graph Theory, and Computing, Boca Raton, Florida, USA, http://math.fau.edu/cgtc/cgtc39/Abstracts/BozovicV. pdf March 3-7, 2008. 10. Daniel Socek, Vladimir Bozovi, Dubravko ulibrk "Issues and Challenges in Storing Biometric Templates Securely" International Conference on Risks and Security of Internet and Systems (CRiSIS 2007), Marrakech, Morocco, July 2-5, 2007, Proceedings, p. 75-81 11. Vladimir Bozovic, Shanzhen Gao, Heinrich 6.

2

0.7

2

1

2

1

2

0.7

2

0.7

Strana 8 - Broj 251

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

II VERIFIKACIJA BODOVANJA

5. mart 2010.

Niederhausen, "The distribution of the size of the Intersection of a k-Tuple of Intervals", Integers conference, University of West Georgia, Carrollton, Georgia, USA, October 27-30, 2005, Book of Abstracts, p. 3. 4. STRUCNA DJELATNOST 4.6 Ostala dokumentovana strucna djelatnost - U periodu od 2000. do 2004. sam ucestvovao u radu vise komisija za republicka takmicenja osnovnih i srednjih skola iz matematike u Crnoj Gori, a par puta i u radu savezne komisije Srbije i Crne Gore (SCG) za takmicenje srednjih skola iz matematike. U toku doktorskih studija u SAD sam ucestvovao u dva projeka Centra za kriptografiju i sigurnost informacija: - Algebraic properties of the crypto system PGM and MST1. Center for Cryptology and Information Security (CCIS) Supervisor: Spyros S. Magliveras, 2005. - Group key establishment, Group theoretic cryptography. Center for Cryptology and Information Security (CCIS) Supervisor: Rainer Steinwandt, 2008. Drugi projekat je finansiran od strane Ministarstva odbrane SAD. ZBIRNI PREGLED RADOVA I BODOVA

DJELATNOST 1. NAUCNO ISTRAZIVACKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO

2

0.7

ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST Prije Poslije izbora izbora 1. NAUCNO12 ISTRAZIVACKI RAD 4. STRUCNI 3 RAD UKUPNO

Br. Br. ref. kan.

Broj radova

Ukupno Prije izbora

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

12 3

39.8 10 49.8

39.8 10 49.8

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Predlazem Senatu Univerziteta Crne Gore da dr Vladimira Bozovia izabere u zvanje docenta na Prirodno-matematickom fakultetu, za predmete: Kriptografija na Specijalistickom studijskom programu Matematika i racunarske nauke i Racunarske nauke, Analiza I na Osnovnom studijskom programu Fizika i Matematika na nematematickim fakultetima. RECENZENT Prof. dr Slobodan Vujosevi, Prirodno-matematicki fakultet u Podgorici 10 10 IZVJESTAJ RECENZENTA I OCJENA USLOVA Dr Vladimira Bozovia, kandidata za izbor u zvanje docenta na Prirodno-matematickom fakultetu u Podgorici, poznajem kao studenta tokom njegovih postdiplomskih studija na Matematickom fakultetu u Beogradu. Bio sam clan komisije za izradu i odbranu njegovog magistarskog rada. Oktobra meseca 2009. godine, kandidat je o svojoj doktorskoj disertaciji odrzao predavanje na Odelenju za matematiku Matematickog instituta SANU, tako da sam imao priliku da se neposredno upoznam sa njegovim radom. Smatram da je za ovu priliku, njegovog izbora u zvanje docenta, sasvim umesno naglasiti da, kao rukovodilac Katedre za algebru i logiku Matematickog fakulteta, odavno nisam imao priliku da se sretnem sa doktorskom disertacijom iz algebre tako visokog nivoa. Kandidat se bavi problemom reprezentacije nekomutativne grupe kao proizvoda njenih podskupova. Taj problem ima dugu i sadrzajnu istoriju, narocito tokom druge polovine dvadesetog veka, ali je uglavnom bio tretiran u slucaju komutativnih grupa, pre svega kao problem predstavljanja komutativne grupe u obliku proizvoda njenih podgrupa U svojoj doktorskoj disertaciji kandidat se bavi faktorizacijom nekomutativnih grupa. Za te potrebe razvio je nekoliko zanimljivih metoda netrivijalne faktorizacije grupe, od kojih posebno naglasavamo metod slobodnih preslikavanja. Iako je problem faktorizacije grupe sam po sebi dovoljno sadrzajan ­ grupe su sveprisutne u matematici, ipak treba naglasiti da je on prirodno povezan sa problemima u aritmetici, topologiji i geometriji. Takoe, osim teorijskog, on ima i prakticni znacaj u racunarskoj nauci, teoriji kodiranja i kriptografiji. Stoga je prirodno sto radovi Vladimira Bozovia, objavljeni u casopisima i saopsteni na odgovarajuim konferencijama, pretezno pripadaju oblasti kriptografije. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST Prije Poslije izbora izbora 1. NAUCNO12 ISTRAZIVACKI RAD 4. STRUCNI 3 RAD UKUPNO

Broj radova Poslije Ukupno izbora 12 3 12 3

Broj bodova Poslije Ukupno izbora 39.8 10 49.8 39.8 10 49.8

IZVJESTAJ RECENZENTA I OCJENA USLOVA Kandidata za izbor u zvanje docenta na Prirodnomatematickom fakultetu u Podgorici, dr Vladimira Bozovia, sasvim dobro poznajem. Prvo kao studenta tokom njegovih studija matematke na Prirodno-matematickom fakultetu u Podgorici. Zatim kao studenta postdi-plomskih studija Matematickog fakulteta u Beogradu, gde sam bio mentor njegovog magista-rskog rada i konacno, iz stalnih kontakata tokom njegovih doktorskih studija na Florida Atlantik univerzitetu u Americi. U svojoj doktorskoj disertaciji, koju smatramo najvise relevantnom za ovu priliku, kandidat se bavi algebrom. Preciznije, u okviru teorije grupa bavi se problemom predstavljanja grupe u obiku proizvoda njenih podskupova. Problem je nastao kao algebarska preformulacija jedne hipoteze Hermana Minkovskog, s pocetka dvadesetog veka, o prirodi pokrivanja euklidskog prostora. Kako je ova hipoteza odgonetnuta 1938. godine upravo u njenoj algebarskoj formi, za problem faktorizacije grupe postoji siroko interesovanje. Tokom dvadesetog veka uglavnom su istrazivana svojstva ovih faktorizacija za komutativne grupe. U svojoj doktorskoj disertaciji kandidat se bavi faktorizacijom nekomutativnih grupa. Za te potrebe definisao je metod takozvanih slobodnih preslikavanja koja su tako konstruisana da omoguavaju netrivijalnu reprezentaciju nekomutativne grupe u obliku proizvoda njenih po-dskupova. Budui da su, kao struktura, grupe veoma rasprostranjene u citavoj matematici, pored topologije, ova njihova reprezentacija ima nesumjiv znacaj u aritmetici, teoriji kodiranja i kriptografiji u kojoj i sam kandidat ima objavljene rezultate. Pored istrazivackog, kandidat ima i znatno pedagosko iskustvo, budui da je tokom boravka na Florida Atlantik univerzitetu, osim na pripremi svoje doktorske disertacije, radio i u nastavi kao asistent i kao predavac.

Broj radova

Ukupno Prije izbora

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

12 3

39.8 10 49.8

39.8 10 49.8

5. mart 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

Strana 9 - Broj 251

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Imajui u vidu njegovu veoma sadrzajnu doktorsku disertaciju, pripremljenu i odbranjenu na uglednom americkom univerzitetu, njegovo strucno, pedagosko i istrazivacko iskustvo na takvoj ustanovi, kao i njegove objavljene radove, predlazem Senatu Univerziteta Crne Gore da dr Vladimira Bozovia izabere u zvanje docenta na Prirodno-matematickom fakultetu, za predmete: Kriptografija na Specijalistickom studijskom programu Matematika i racunarske nauke i Racunarske nauke, Analiza I na Osnovnom studijskom programu Fizika i Matematika na nematematickim fakultetima. RECENZENT Prof. dr Zarko Mijajlovi, Matematicki fakultet Univerziteta u Beogradu IZVJESTAJ RECENZENTA I OCJENA USLOVA STEPEN OBRAZOVANJA Vladimir Bozovi je zavrsio osnovne studije na Prirodnomatematickom fakultetu o Podgorici 1999. godine. Poslijediplomske studije zavrsio je 2003. godine na Matematickom fakultetu u Beogradu odbranom magistarske teze ''Problem izomorfizma u grupovnim prstenovima''. Doktorske studije iz oblasti matematike upisao je 2004. godine na Florida Atlantik Univerzitetu (SAD) i zavrsio oktobra 2008. odbranom disertacije ''Algebarski i kombinatorni aspekti faktorizacije grupa''. Sve ispite polozio je sa maksimalnom ocjenom. Tokom osnovnih studija u Podgorici, poslijediplomskih u Beogradu, a posebno doktorskih u Americi, kandidat je stekao siroko obrazovanje iz oblasti algebre i kriptografije. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD Naucni radovi Vladimira Bozovia pripadaju oblasti algebre i kriptografije. Konkretnije, osnovna tema algebarskih radova se tice problema faktorizacije konacnih grupa, pri cemu je akcenat na neabelovim grupama. Za razliku od uobicajenog predstavljanja grupa kao proizvoda odreenih blokova koji imaju algebarsku strukturu, pristup u radovima Vladimira Bozovia je opstiji jer posmatra blokove faktorizacije samo kao podskupove grupe. Njegov glavni rezultat se tice konstrukcije metode za faktorizaciju konacnih grupa pomou takozvanih ''slobodnih'' preslikavanja. Dr Bozovi je u cjelini izlozio algoritam pomou kojeg je, pod odreenim uslovima, mogue konstruisati par slobodnih preslikavanja, a na osnovu toga i nai odgovarajuu faktorizaciju posmatrane grupe. Ovaj metod se pokazuje veoma efikasan u slucaju grupa koje se mogu predstaviti kao direktan ili semidirektan proizvod svojih podgrupa. U slucaju faktorizacije abelovih grupa, posebno se istice originalni pristup pomou cirkularnih matrica, cime se lako dobijaju odreeni rezultati koji su ranije dokazivani korisenjem mnogo slozenijeg matematickog aparata. U kriptografiji, Vladimir Bozovi se bavi pitanjima biometricke sigurnosti, odnosno kreiranja kriptografskih sistema za sigurno pothranjivanje biometrickih podataka, problemima njihove identifikacije i verifikacije. U tom smislu, izdvaja se novi algoritam, zasnovan na skupovnom presjeku kao mjeri slicnosti biometrickih otisaka. Prednost ovog u odnosu na postojee algoritme se sastoji u tome sto otklanja neke poznate sigurnosne propuste, a posebno sto koristi istu metriku koja se koristi u najveem broju danasnjih biometrickih sistema. PEDAGOSKA OSPOSOBLJENOST Vladimir Bozovi ima visegodisnje nastavno iskustvo. Kao saradnik u nastavi na Univerzitetu Crne Gore od januara 2000. do juna 2004. godine drzao je vjezbe iz razlicitih matematickih predmeta na Filozofskom, Prirodno-matematickom, Elektrotehnickom, Graevinskom i Ekonomskom fakultetu. Od septembra 2004. do decembra 2008. godine angazovan je kao saradnik u nastavi na Florida Atlantik Univerzitetu (SAD) gdje drzi vjezbe iz Teorije brojeva, Diferencijalnih jednacina, Uvoda u algebru, Kalkulusa I i II. Posljednje godine boravka na Florida Atlantik Univerzitetu radi kao predavac na predmetima Uvod u algebru i Kalkulus I i II.

U zimskom semestru 2009/10 godine, po povratku u Crnu Goru, dr. Vladimir Bozovi je, kao honorarno angazovani saradnik, drzao predavanja iz predmeta Matematicke metode u fizici na PMFu, studijski program fizika. Svim ovim obavezama prilazio je savjesno i odgovorno. STRUCNI RAD U periodu od 2000. do 2004. godine, dok je bio angazovan kao saradnik na Univerzitetu Crne Gore, Vladimir Bozovi je bio clan komisije za republicka takmicenja iz matematike ucenika osnovnih i srednjih skola. 2004. godine ucestvovao je i u radu savezne komisije Srbije i Crne Gore za takmicenje ucenika srednjih skola. Za vrijeme doktorskih studije u SAD-u saradnik je na dva projekta Centra za kriptografiju i sigurnost informacija: Algebraic properties of the crypto system PGM and MST1 i Group key establishment, Group theoretic cryptography (projekat finansiran od strane Ministarstva odbrane SAD). Kako su PGM i MST1 su kriptografski sistemi koji su bazirani na faktorizaciji konacnih grupa, korisen je teorijski aparat razvijen u istrazivanjima Vladimira Bozovia. U projektu ''Group key establishment'' istrazivanje je rezultiralo razvijanjem kriptografskog sistema koji je preliminarno opisan u radu '' Multi-authority attribute based encryption with honest-but-curious central authority'' (http://eprint.iacr.org/2009/083.pdf). II VERIFIKACIJA BODOVANJA Klasifikacija i bodovanje radova, pedagoskog i strucnog rada, koju je kandidat naveo u svojoj prijavi, sasvim je korektna: ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST Prije Poslije izbora izbora 1. NAUCNO12 ISTRAZIVACKI RAD 4. STRUCNI 3 RAD UKUPNO

Broj radova

Ukupno Prije izbora

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

12 3

39.8 10 49.8

39.8 10 49.8

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Dr Vladimir Bozovi je objavio naucnu monografiju i znacajan broj radova iz oblasti algebra i kriptografije u referentnim meunarodnim casopisima. Tokom rada na Univerzitetu Crne Gore uspjesno je izvodio nastavu kao saradnik iz vise matematickih predmeta, a akademske 2009/10 kao honorarno angazovani nastavnik na predmetu Matematicke metode u fizici. Iz svega izlozenog slijedi da dr Vladimir Bozovi ispunjava sve uslove predviene Zakonom o visokom obrazovanju (Sluzbeni list RCG broj 60/03) i Mjerilima za izbor u akademska i naucna zvanja za izbor u zvanje docenta Univerziteta Crne Gore. Predlazem Senatu Univerziteta Crne Gore da dr Vladimira Bozovia izabere u akademsko zvanje docent na Prirodno-matematickom fakultetu, za predmete: Kriptografija na specijalistickim studijskim programima Racunarske nauke i Matematika i racunarske nauke, Analiza I na studijskom programu Fizika i Matematika na nematicnim fakultetima. RECENZENT Prof. dr Zana Kovijani Vukievi, Prirodno-matematickog fakulteta UCG

REFERAT

Za izbor u akademsko zvanje za predmet Onkologija na Medicinskom fakultetu u Podgorici. Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Pobjeda" od 03.12.2009. godine. Na raspisani Konkurs javio se kandidat DR VLADIMIR TODOROVI.

Strana 10 - Broj 251

BIOGRAFIJA

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

5. mart 2010.

Roen sam 11.06.1964. u Subotici, Republika Srbija, ozenjen, otac dvoje djece. Osnovnu i srednju skolu zavrsio sam u Subotici. Za ostvareni uspeh u srednjoj skoli nagraen sam Vukovom nagradom. Medicinski fakultet u Novom Sadu upisao sam 1984. godine nakon odsluzenja vojnog roka. Diplomirao sam aprila 1990. sa prosecnom ocenom 8.85. Za postignut uspeh u toku studiranju dobio sam Diplomu Univerziteta Novi Sad. Specijalizaciju iz Interne medicine zapoceo sam 1992. godine na Odeljenju onkologije Medicinskog centra u Subotici. Obavezni deo specijalizacije sam obavio u Klinickom centru Srbije u Beogradu. Specijalisticki ispit sam polozio sa najvisom ocenom septembra 1996. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magistarske studije zapocinje sam 1996.godine, a tezu pod nazivom « Fibrocisticna displazija dojki kod pacijentkinja sa policisticnim ovarijum sindromom (PCOS) » odbranio sam marta 1998. na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Negde u isto vreme upisao sam i subspecijalisticke studije na Univerzitetu u Beogradu i sticem zvanje specijaliste iz onkologije (subspecijalizacija) januara 1999. takoe sa odlicnom ocenom. Doktorsku disertaciju sam odbranio na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2000. godine sa temom « Komparacija moguih faktora rizika za nastanak benignih i malignih promena dojki » i sticem zvanje doktora Medicinskih nauka. Mentor za izradu disertacije bila je Prof. dr Milka Drezgi. Tri uzastopne godine sam boravio u Skoli za klinicko istrazivanje lekova u Becu (Vienna School of Clinical Research) gde sam nakon polozenih ispita dobio sertifikat. Na poziv European School of Oncology (ESO) boravio sam u Limasolu (Kipar) gde sam ucestvovao u edukaciji iz terapije solidnih tumora - Masterclass 2004. Od strane Vlade Republike Francuske dobio sam stipendiju za boravak u Bolnici Tenon (Pariz) u periodu oktobar/novembar 2004. gde mi je mentor bio dr Joseph Gligorov , priznati onkolog koji se najvise bavi lecenjem karcinoma dojke i kao panelista ucestvuje u St. Gallenskom Konsenzus sastanku. Tokom boravka u Parizu ucestvovao sam na konsultacijama dr Marka Spilmana sefa Odeljenja za terapiju karcinoma dojke u Institutu Gustav Rusi. U nekoliko navrata ucestovao sam na godisnjem Sastanku americkih onkologa ciji sam clan od 2001.godine. Predsedavao sam i organizovao nekoliko meunarodnih skupova o tretmanu kancera i to gastrointestinalni kanceri (ESMO Podgorica 2004), predsedavao sesijom o terapiji solidnih tumora (Balkanski Kongres onkologa BUON Beograd 2004), Evropske Skole onkologije (ESO Milocer 2005), ESMO - ginekoloski

tumori(Igalo 2005), Kongres lekara Crne Gore Ulcinj 2005., Kongres ljekara Crne Gore Becii 2009. Takoe sam kopredsedavao sesijom na Evropskom Kongresu onkologa ESMO sa temom ginekoloskih tumora u Stokholmu 2008. godine. Za doprinos edukaciji lekara ­ onkologa Srbije dobio sam specijalno priznanje sa medaljom Kanceroloske sekcije Srbije i Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije. Ovo priznanje mi je uruceno na otvaranju Kanceroloske nedelje u novembru 2005. u Sava centru u Beogradu. U saradnji sa CECOG i Centralno Evropskim Udruzenjem za ispitivanje antikancerskih lekova iz Beca imenovan sam za Glavnog istrazivaca za njihove studije. Takodje sam glavni istrazivac nekoliko klinickih studija koje se trenutno vode od kojih je jedna multicentricna. Nacionalni sam predstavnik Evropskog udruzenja medikalnih onkologa ESMO za Crnu Goru i u SEEROG-u. Clan sam Medicinskog Odbora Klinickog centra Crne Gore kao najviseg strucnog tela ove ustanove. Od 2006. godine sam Glavni i odgovorni urednik lista lekara Crne Gore "Bilten" Komore. Nastavnik sam na predmetu Onkologija Medicinskog fakulteta i Nastavnik na Prvoj i Drugoj godini za predmet Osnove Klinicke prakse. Monografiju "Benigne promene dojki " u izdanju Medicinskog fakulteta u Podgorici objavio sam 2002. godine. Urednik sam osnovnog udzbenika Medicinskog fakulteta Opsta Klinicka onkologija i palijativna nega koji je objavljen od strane Medicinskog fakulteta u Podgorici 2009. godine i koji su pisali eminantni domai i strani eksperti. Ovaj udzbenik predstavlja osnovu za bazicna znanja doktora medicine koja su im neophodna iz oblasti dijagnostike i terapije malignih oboljenja cija se incidenca u svetu sve vise poveava.. PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJA Nakon obaveznog lekarskog staza prvo zaposlenje mi je bilo u ambulanti Medicine rada zeljeznicara u Subotici. Nakon zavrsetka specijalizacije i subspecijalizacije radio sam na Odeljenje onkologije Opste bolnice u Subotici. Pocetkom 2000. godine po pozivu Ministra zdravlja Crne Gore prelazim da radim u Klinicki centar Crne Gore u Podgorici na Klinici za onkologiju i radioterapiju. Krajem iste godine imenovan sam za Direktora Klinike na kojoj se poziciji i danas nalazim. Za asistenta na predmetu Onkologija, Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore izabran sam 2001. godine. U zvanje docenta Medicinskog fakulteta u Podgorici biran sam pocetkom 2005. godine (1.2.2005. broj Biltena 187.)

KLASIFIKACIONA BIBLIOGRAFIJA KVANTITATIVNA OCJENA REFERENCI DO POSLEDNJEG IZBORA ( 01. 2. 2005. broj Biltena 187.) 1. NAUCNOISTRAZIVACKA DJELATNOST 1.1. Monografije 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. Broj referenci*broj bodova 1.2. Radovi objavljeni u casopisima 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. Broj referenci*broj bodova 1.3. Radovi na kongresima, simpozijumima, 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. seminarima Broj referenci*broj bodova 11*22 10*9 1.4. Uvodno, objavljeno plenarno predavanje 1.4.1 1.4.2 Broj referenci*broj bodova 1.5. Recenzije 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. Broj referenci*broj bodova UKUPNO ZA NAUCNOISTRAZIVACKU DJELATNOST 3. PEDAGOSKA DJELATNOST 3.1. Udzbenici 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. Broj referenci*broj bodova 1*6 3.2. Prirucnici 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. Broj referenci*broj bodova 3.3. Gostujui profesor 3.3.1. 3.3.2. Broj referenci*broj bodova 3.4. Mentorstvo 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. Broj referenci*broj bodova UKUPNI BROJ BODOVA

31

31 6

5. mart 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

Strana 11 - Broj 251

3.5. Kvalitet pedagoskog rada (moze se koristiti ukoliko se na zvanicnim studentskim anketama najmanje tri godine uzastopno dobiju odlicne ocjene za sve elemente pedagoskog rada) UKUPNO ZA PEDAGOSKU DJELATNOST 4. STRUCNA DJELATNOST 4.1. Strucna knjiga 4.1.1. 4.1.2. Broj referenci*broj bodova 4.2. Urednik ili koeditor 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. Broj referenci*broj bodova 1*4 4.3. Strucni clanak 4.3.1. Broj referenci*broj bodova 4.4. Objavljeni prikazi 4.4.1. Broj referenci*broj bodova 4.5. Popularno-strucni clanci 4.5.1. Broj referenci*broj bodova 4.6. Ostala dokumentovana strucna djelatnost 4.6.1. Broj referenci*broj bodova 6*6 UKUPNO ZA STRUCNU DJELATNOST PREGLED RADOVA I BODOVA NAKON PRETHODNOG IZBORA 1. NAUCNOISTRAZIVACKA DJELATNOST 1.2. Dio naucne monografije izdate od strane renomiranog medjunarodnog izdavaca 1. Gligorov J., Debordoeau P., Arsovski O, Todorovic V. Uzan S., Lotz JP. Les indications » standards« et »non standards« des traitments neoadjuvantns. Cancers du sein.ED Springer Paris ISBN 978-2-287-25174-0 (Print) 978-2287-31109-3 (Online)227-292, 2006. Br. Br. ref. kan. 8.

6

4

6 10

10

8

1.2. Radovi objavljeni u casopisima 1.2.2. Radovi u meunarodnim casopisima koji se ne nalaze u bazi podataka, a imaju redovnu meunarodnu distribuciju medjunarodnim bazama 2. Gligorov J., Arsovski O., Todorovi V. Alexandre I., Selle F., Lotz JP: Do the current oncology treatments allow a better preservation of fertility? Advances in chemotherapy and radiotherapy? Médecine de la reproduction, gynécologie et endocrinologie. ISSN 12959359, ISSN (online) 1952-4102 Volume 10 ( 4), 238-42, 2008 Indexing: Pascal, EMBASE/Excerpta Medica N. Crnogorac,V. Todorovi, D.Sepanovi, J.Lakievi, V.Mandi, M.Paunovi: Is there any change in the early detection of breast cancer in Montenegro since the Breast Cancer Consultation Board has been formed? Archive of Oncology. ISSN 0354-7310 e-ISSN 14509520 Suppl 13, 2005

Todorovi., T. Stanti. Overlaping an analgetic gap in the complex treatment of cancer patients (ABS309),19 th International Congress on Anti Cancer Treatment (ICACT), Paris 2008 9. Wojtukiewicz MZ, Vrdoljak E., Pienkowski T., Bodoky G., Finek J., Beslija S., Todorovi V., Borojevi N., Yilmaz U, Croitoru A.Current Oncology Situation in Eastern and Southern European Countries: South Eastern European Research Oncology Group (SEEROG) Initiative.33 rd European Society of Medical Oncology (ESMO) Congress, Stockholm, 2008 10. Todorovic V. Multimodality treatment in locoregional gynecological cances: »State of the art«, Cochair, ESMO Stocholm, october 2008. 11. Todorovi V. National Cancer Control Program of Montenegro 1,6 and our Action Plan, Workshop on the development of a National Cancer Control Programme, WHO, Netherlands, 2009 1.3.2. Domai kongresi, simpozijumi, seminari 12. Todorovi V., M. Sorat: Duktalni in situ karcinom i uloga sistemske terapije. Medicinski zapisi (P 9) , Kongres ljekara Crne Gore, Ulcinj , 2005 13. Sorat M., Todorovi V. Rano otkrivanje karcinoma dojke ­ nasa iskustva i petogodisnje praenje. Medicinski zapisi (P 7), Kongres ljekara Crne Gore, Ulcinj 2005 14. N.Crnogorac, V.Todorovic, D. Sepanovi, J.lakievi, V. Mandi, M. Paunovi. Inicijalne prognosticke grupe bolesnika sa rakom dojke praene od strane konzilijuma za dojku KCCG u periodu 1996-2003. Medicinski zapisi 110-111, Kongres ljekara Crne Gore, Ulcinj 2005 15. Todorovic V. Adjuvant chemotherapy of early breast cancer.42 Annual Meeting of the Section of Oncology, Belgrade 2005 1.4.Uvodno objavljeno plenarno predavanje 1.4.1 Na sastancima sa medjunarodnim ucesnicima

2

1

2 2

0.2 2

2

2

1

0.5

3.

4

2

1

0.5

4

2

1 1

0.2 1

1.3. Radovi na kongresima, simpozijumima, seminarima 1.3.1. Meunarodni kongresi, simpozijumi, seminari 4. Todorovic V. Adjuvant systemic treatment of breast cancer. Educational Book-ESO Course: Advances in Clinical Oncology. Milocer, Montenegro,116-132, 2005 Todorovi V. Intraperitoneal chemoterapy in advanced ovarian cancer. ESMO CEE TF Course «Gynecological oncology« Educational Book. 68-71, 2005 Todorovic. V. Low incidence of DTIC in Montenegro. Abstract Book (presentation in Breast session), 17 th ICACT , Paris 2006 Todorovic V. Prevention of nausea and vomiting in patients receiving moderately emetogenic chemotherapy regiment.( P 291) 18 th International Congress on Anti Cancer Treatment, Paris 2007

5.

2

2

6. 7.

2 2

2 2

2

2

16. Todorovic V. Savremena postoperativna sistemska terapija karcinoma dojke. Medicinski zapisi 66-67, XII Kongres ljekara Crne Gore, Ulcinj 2005 17. Todorovic V. «Onkoloski viseboj». Kontraverze u hemioterapiji karcinoma dojke, Kopaonik, 2005 18. Todorovic V. Kontrola kancera dojke u Crnoj Gori. Prva Internacionalna Konferencija o skriningu kancera dojke , Beograd, 2008 19. Todorovic V. Epidemiology of cancer and technical plates for management of cancer in Montenegro. Association of Radiotherapy and Oncology of the Mediterranean area

2 2 2

2 2 2

Strana 12 - Broj 251

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

2 2 ZBIRNI PREGLED RADOVA I BODOVA

DJELATNOST 1. NAUCNO ISTRAZIVACKI RAD 3. PEDAGOSKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO

5. mart 2010.

(AROME).Budva, Montenegro, 2008 . 20. Todorovic V. Sistemsko lijecenje karcinoma grlia materice. Simpozijum o humanim papilomavirusima i karcinomu grlia materice sa medjunarodnim ucesem, Podgorica 2009 1.2.1 Uvodno predavanje na sastancima sa domaim ucesnicima 21. Todorovic V. Novine u hormonskom lijecenju karcinoma dojke. MA 17. Korak naprijed u adjuvantnoj terapiji karcinoma dojke. Podgorica 2006. 22. Todorovic V. « Rano otkrivanje karcinoma kod zena» 12-13, XII Kongres Drustva ljekara Crne Gore. Ulcinj 2005. 23. Todorovic V. Okrugli sto ,,Maligna oboljenja u Crnoj Gori,, XIII Kongres ljekara Crne Gore Becii 2009, 24. Todorovic V. Satelitski simpozijum ,, Uspjesna terapija kolorektalnog karcinoma i karcinoma dojke ­ Avastin u terapiji karcinoma dojke. Kongres ljekara Crne Gore, Becii 2009 3. PEDAGOSKA DJELATNOST 3.1.1.Univerzitetski udzbenik koji se koristi kod nas Todorovic V. i sar. »Opsta Klinicka onkologija i palijativna njega», izdavac Medicinski fakultet u Podgorici, 2009. ISBN 976-86-908751-3-9 3.1.2 korisenje referentnog stranog udzbenika - F.Cavalli et all. Textbook of Medical Oncology 4th edition. Ed Informa Healtcare, 2009 - DeVitta, Hellman, Rosenberg. Cancer ­ Principles and Practice of Oncology. Ed Lippincott - Raven, 2006 4. STRUCNA DJELATNOST 4.2 Urednik ili koeditor 1. Glavni i odgovorni Urednik Biltena Ljekarske Komore Crne Gore od 2006. 4.6 Ostala strucna djelatnost

2

2

Broj radova Poslije Ukupno izbora 24 2 13 46 3 20

Broj bodova Poslije Ukupno izbora 41.4 11 24 76.4 72.4 17 34 123.4

1 1 1

1 1 1

IZVJESTAJ RECENZENTA I OCENA USLOVA Na osnovu dostavljene dokumentacije mogu da potvrdim da Dr Vladimir Todorovi u potpunosti ispunjava sve uslove predviene Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gore i merilima za izbor u akademska i naucna zvanja u pogledu stepena obrazovanja , naucno istrazivacke, pedagoske i strucne osposobljenosti da bude izabran u zvanje vanredni profesor. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD Dr Vladimir Todorovi je svoje interesovanje za naucnoistrazivacki rad iskazao i tokom specijalistickih i subspecijalistickih studija. U poslednjih nekoliko godina fokus naucnog istrazivanja je usmeren na oblast hemioterapije solidnih tumora. Pre svega to je terapija tumora dojke u preoperativnoj primeni i adjuvantnom smislu. U saradnji sa ekspertima iz Francuske i Makedonije objavljeni su zajednicki radovi o efikasnosti preoperativne hemioterapije kancera dojke, ispitivanju nezeljenih efekata i posledicama na fertilnost pacijentkinja sa kancerom dojke. Dr Todorovi je objavio nekoliko naucnoistrazivackih radova na ICACT-u 2006, 2007, 2008, (International Congress on Anti Cancer Treatment) koji se odrzava u Parizu. U saradnji sa strucnjacima iz regiona koji su udruzeni u SEEROG, objavljen je rad na poslednjem sastanku ESMO (European Society of Medical Oncology) u Stokholmu 2008. Tema rada bilo je uporedjenje uslova za lecenje pacijenata od malignih bolesti u Jugoistocnoj Evropi i Balkanu. Dr Vladimir Todorovi je bio predsedavajui i organizator medjunarodnih onkoloskih sastanaka u Crnoj Gori 2005. godine (Milocer - ESO Course: Advances in Clinical Oncology i ESMO CEE TF Course «Gynecological oncology«, Herceg Novi), Na ovim sastancima je imao predavanja o lecenju pacijentkinja sa tumorima dojke i jajnika. Na nekoliko poslednjih Kongresa ljekara Crne Gore (Ulcinj 2005, Becii 2009) bio je predsedavajui glavnih sesija i nekoliko satelitskih simpozijuma koji su za temu imali terapiju karcinoma. Dr Vladimir Todorovi je glavni istrazivac studije primjene bevacizumaba kod pacijenata sa metastatskim karcinomom kolorektum. Takodje je glavni istrazivac multicentricne studije u kojoj se ispituje uticaj primjene eritropoetina na nivo anemije kod pacijenata koji primaju hemioterapiju. Obe klinicke studije se sprovode u Klinickom centru Crne Gore. STRUCNI RAD U strucnom radu dr Vladimira Todorovia istice se povezanost sa njegovom naucno istrazivackom delatnosu. Kandidat u svojstvu subspecijaliste svakodnevno ucestvuje u multidisciplinarnim Konzilijumima za solidne tumore razlicitih lokalizacija (ginekoloski, ORL, Konzilijum za dojku, digestivni trakt, Konzilijum Klinike). Kao clan Komisija Fonda zdravstva Crne Gore i Medicinskog Odbora KCCG deluje na strucno unapreenje rada zdravstva Crne Gore u celini. Nekoliko poslednjih godina je clan Komisije za kontinuiranu edukaciju ljekarske Komore koja je uticala na edukaciju ljekara u Crnoj Gori. Od 2006. godine je Glavni i odgovorni urednik " Biltena ,, ljekarske Komore. Osim klinickog rada Dr Todorovi je pokrenuo nekoliko klinickih studija u KCCG kao istrazivac , sto je pozitivno uticalo na lecenje pacijenta sa malignim oboljenjima. Kroz veoma sadrzajnu strucnu aktivnost dr Vladimir Todorovi je stekao iskustvo u resavanju razlicitih terapijskih pristupa lecenja solidnih tumora.

1

1

Br. Br. ref. kan.

6

6

5

5

Br. Br. ref. kan.

4

4

- Clan Medicinskog Odbora Klinickog centra Crne Gore - Clan komisije za ljekove Fonda zdravstva Crne Gore - Clan komisije za lecenje u inostranstvu Fonda zdravstva Crne Gore - Konsultant Ministarstva zdravlja u izradi Nacionalnog programa protiv kancera 2008. - Glavni istrazivac klinicke studije sa bevacizumabom u terapiji kolorektalnog karcinoma (2009) - Glavni istrazivac klinicke studije primene Recormona u multicentricnoj studiji (2009) - Clan Komisije za kontinuiranu edukaciju Ljekarske komore Crne Gore - Clan Komisije za kontinuiranu edukaciju Medicinskog fakulteta - Nacionalni ESMO (Evropsko udruzenje onkologa) predstavnik za Crnu Goru - Nacionalni AROME (Mediteransko udruzenje onkologa i radioterapeuta) predstavnik za Crnu Goru - Nacionalni predstavnik Crne Gore u Mediteranskom multidisciplinarnom onkoloskom Forumu (MMOF) sa sedistem u Atini - Mentor koordinator za specijalizante Klinike za onkologiju i radioterapije za oblast klinicke onkologije

20

20

5. mart 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

NAUCNOISTRAZIVACKI RAD

Strana 13 - Broj 251

Dr Vladimir Todorovi poseduje veoma visoku aktivnost u okviru struke kako u svakodnevnom radu , tako i u aktivnostima u organizaciji strucnih skupova. Kandidat Dr Vladimir Todorovi je clan Komisije Fonda zdravstva Crne Gore za lekove i Komisije za lecenje u inostranstvu. Kao konsultant Ministarstva zdravlja 2008. godine je izradio Nacionalni program protiv kancera za Crnu Goru u kome su obuhvaeni svi nivoi preventivnog rada i terapije. Dr Todorovi je predstavnik Crne Gore u Evropskom udruzenju medikalnih onkologa, Mediteranskom drustvu onkologa i Medjunarodnom Forumu MMOF. PEDAGOSKA OSPOSOBLJENOST Svoju pedagosku osposobljenost Dr Vladimira Todorovia je potvrdio kroz aktivnosti i rad na organizaciji i sprovodjenju vjezbi i predavanja za studente na predmetu Onkologija Medicinskog fakulteta u Podgorici. Svoj pedagoski rad na fakultetu je zapoceo kao asistent 2001. godine, dok je biran za nastavnika (docent) pocetkom 2005. godine. Pored predmeta Onkologija vise godina predaje i na predmetu Osnove Klinicke prakse za studente Prve i Druge godine Medicinskog fakulteta. U okviru predmeta Porodicna medicina ucestvovao je u izvoenju nastave u Visokoj skoli za medicinske sestre sa sjedistem u Beranama. Doc. Dr Vladimir Todorovi je urednik i autor osnovnog udzbenika za studente medicine " Opsta Klinicka onkologija i palijativna njega" u izdanju Medicinskog fakulteta u Podgorici 2009. godine. Udzbenik je izradjen u saradnji sa autorima iz regiona i Francuske. Dr Vladimir Todorovi je strucna i naucna predavanja iznosio jasno i precizno, a nastavu je svih godina izvodio profesionalno.S obzirom na kvalitet predavanja ucestvovao i u razlicitim nastavnim programima i predmetima. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST Prije izbora 1. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD 3. PEDAGOSKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO

Naucno istrazivacki rad kandidata je u poslednjih nekoliko godina usmeren na oblast sistemske terapije solidnih tumora. Pre svega to se odnosi na terapiju karcinoma dojke kako u neoadjuvantnom tako i u postoperativnom smislu. Kao rezultat saradnje sa meunarodnim ekspertima iz ove oblasti onkologije, objavljeni su zajednicki radovi o efikasnosti neoadjuvantne hemioterapije kancera dojke. Takoe je aktuelna u istrazivanjima i oblast nezeljenih efekata i posledicama primene lecenja na fertilnost pacijentkinja sa kancerom dojke. Dr Vladimir Todorovi je objavio nekoliko naucno istrazivackih radova na ICACT-u (International Congress on Anti Cancer Treatment) koji se svake godine odrzava u Parizu iz oblasti palijativne i suportivne terapije kancera dojke. U saradnji sa strucnjacima iz regiona objavljen je i rad na poslednjem sastanku ESMO (European Society of Medical Oncology) u Stokholmu 2008. o situaciji u lecenju kancera u Jugoistocnoj Evropi i Balkanu. Na meunarodnim sastancima koji su odrzani iz oblasti Onkologije u Miloceru (European School of Oncology) i Herceg Novom (ESMO CEE TF), kao predsedavajui je imao predavanja iz oblasti primene hemioterapije kod pacijentkinja sa kancerom dojke i karcinomom jajnika. Svoj doprinos je imao i na Kongresima ljekara Crne Gore u Ulcinju i Beciima, kao predsedavajui glavnih sesija i nekoliko satelitskih simpozijuma. Od strane CEEROG odreen je za istrazivaca klinicke multicentricne studije kod pacijenata sa kancerom prostate, dok je u studijama sa bevacizumabom kod metastatskog karcinoma kolorektuma Glavni istrazivac. Takodje je Glavni istrazivac multicentricne studije u kojoj se ispituje uticaj primene eritropoetina na nivo anemije kod pacijenata koji primaju hemioterapiju. STRUCNI RAD Strucni rad kandidata je u znacajnom delu u interakciji sa njegovim naucno istrazivackim radom. Kao lekar subspecijalista ucestvuje svakodnevno u konzilijarnom radu razlicitih Konzilijuma za solidne tumore. Kao clan Komisija Fonda zdravstva i Medicinskog Odbora KCCG utice na strucno unapreenje rada zdravstva Crne Gore. Takoe kao clan Komisija za kontinuiranu edukaciju lekarske Komore ucestvuje u ocenjivanju validnost skupova po predvienom pravilniku. Glavni je i odgovorni urednik Biltena ove strukovne organizacije. Osim klinickog rada ucestvovao je i u pokretanju klinickih studija u KCCG kao Glavni istrazivac nekoliko studija. Kroz veoma obimnu strucnu aktivnost dr Vladimir Todorovi je stekao znacajno iskustvo u resavanju problema terapijskog pristupa i dao zavidan doprinos savremenim strucnim i naucnim dostignuima u onkoloskoj praksi u Crnoj Gori. Napred navedeno potvruje da kandidat Dr Vladimir Todorovi poseduje veoma kompetentnu strucnu aktivnost kako u svakodnevnoj praksi tako i u aktivnostima u organizaciji strucnih skupova i veoma odgovornim strucnim telima koja uticu na ukupna strucna dogaanja kako u Klinickom centru Crne Gore, tako i u celokupnom sistemu zdravstva Crne Gore. Dr Vladimir Todorovi je takoe clan Komisije Fonda zdravstva Crne Gore za ljekove i Komisije za lecenje pacijenata u inostranstvu. Prosle godine je ucestvovao u izradi Nacionalnog programa protiv kancera za Crnu Goru na poziv Ministarstva zdravlja. Nacionalni je predstavnik Crne Gore u mnogim meunarodnim onkoloskim organizacijama i telima ­ ESMO (European Society for Medical Oncology), AROME (Mediteransko udruzenje onkologa), MMOF (Onkoloski Forum iz Atine) i Advisory Borda(GIST). PEDAGOSKA OSPOSOBLJENOST Pedagoska osposobljenost kandidata je visestruko potvrena kroz visegodisnji rad na organizaciji i sprovodjenju vezbi i predavanja za studente na predmetu Onkologija Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici. Kao asistent je zapoceo svoj pedagoski rad 2001. godine, dok je biran za nastavnika ­ docent pocetkom 2005. godine. Osim predmeta Onkologija vise godina je nastavnik i na predmetu Osnove Klinicke prakse za studente Prve i Druge godine Medicinskog fakulteta. Ucestvovao je i u izvoenju nastave u Visokoj skoli za medicinske sestre u Beranama za predmet Porodicna medicina. S obzirom da studenti medicine iz oblasti Onkologije nisu imali relevantnu literaturu, Docent Vladimir Todorovi je kao

Broj radova

Poslije izbora Ukupno Prije izbora

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

24 2 13

46 3 20

41.4 11 24 76.4

72.4 17 34 123.4

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Uzevsi u obzir merila za izbor u akademska i naucna zvanja doneta od strane Senata Univerziteta Crne Gore, a na osnovu analize naucnoistrazivackog rada, pedagoske osposobljenosti te strucnog rada kandidata, zakljucujem da Dr Vladimir Todorovi doktor medicinskih nauka, specijalista uze specijalnosti onkologije u potpunosti zadovoljava sve kriterijume koji su odreeni Statutom Univerziteta Crne Gore i merilima za izbor u akademska i naucna zvanja da se izabere u zvanje vanredni profesor. Uzevsi u obzir prethodno navedeno dajem predlog Senatu Univerziteta Crne Gore da Dr Vladimira Todorovia izabere u zvanje vanredni profesor za predmet Onkologija na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. RECENZENT Prof. dr Stojan Radi Medicinski fakultet u Nisu IZVJESTAJ RECENZENTA I OCJENA USLOVA STEPEN OBRAZOVANJA Docent dr Vladimir Todorovi na osnovu dostavljene dokumentacije u potpunosti ispunjava sve uslove predviene Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gore i mjerilima za izbor u akademska i naucna zvanja u pogledu stepena obrazovanja , naucno istrazivacke, pedagoske i strucne osposobljenosti da bude izabran u zvanje vanredni profesor.

Strana 14 - Broj 251

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

5. mart 2010.

urednik objavio osnovni udzbenik za studente medicine ,, Opsta Klinicka onkologija i palijativna nega" u izdanju Medicinskog fakulteta u Podgorici, zajedno sa ekspertima iz regiona i Pariza. S obzirom na osposobljenost i smisao za jasno i precizno izlaganje kako strucne tako i naucne problematike Docent Vladimir Todorovi je izvodio nastavu kvalitetno i profesionalno te je ucestvovao i u razlicitim nastavnim programima i predmetima. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST Prije izbora 1. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD 3. PEDAGOSKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO

metastatskim karcinomom kolorektuma i multicentricne studije primjene eritropoetina kod anemije pacijenata na hemioterapiji. STRUCNI RAD Postoji povezanost kandidatovog strucnog rada sa njegovim naucno istrazivackim radom. Dr Vladimir Todorovi u svakodnevnom prakticnom radu ucestvuje u multidisciplinarnim konzilijumima za solidne tumore razlicitih lokalizacija u KCCG. Dr Todorovi je clan razlicitih komisija Fonda zdravstva Crne Gore (za ljekove i lijecenje u inostranstvu). Takoe je clan Komisije za kontinuiranu edukaciju Komore ljekara Crne Gore koja se bavi bodovanje strucnih i naucnih skupova odrzanih u nasoj zemlji. Od pre nekoliko godina je Glavni je i odgovorni urednik Biltena Ljekaske komore. Osim klinickog rada Dr Todorovi je Glavni istrazivac nekoliko studija koje se odvijaju u KCCG. Na osnovu klinickog iskustva i naucnoistrazivackog rada kandidat Dr Vladimir Todorovi je pokazao da posjeduje strucnu kompetentnost koja je potvrena u svakodnevnoj praksi. Ucestvovao je u organizaciji mnogih onkoloskih skupova u Crnoj Gori sa ucesem stranih strucnjaka i takodje je aktivan u organizaciji Kongresa Ljekara Crne Gore na kojim adrzi uvodna predavanja i predsedava sesijama i satelitskim simpozijumima. Ovim delovanjem utice na ukupno strucno unaprijedjenje struke kako u Klinickom centru Crne Gore, tako i u cijelokupnom sistemu zdravstva Crne Gore. Kao konsultant Ministarstva zdravlja izradio je Nacionalnog programa kontrole kancera za Crnu Goru 2008. godine. Dr Vladimir Todorovi je Nacionalni predstavnik Crne Gore u meunarodnim onkoloskim organizacijama ESMO (European Society for Medical Oncology), AROME (Mediteransko udruzenje onkologa), MMOF (sediste u Atini). PEDAGOSKA OSPOSOBLJENOST U okviru pedagoska osposobljenosti Dr Vladimira Todorovia moze se rei da je ona potvrena u mnogim oblicima njegove dugogodisnje pedagoske angazovanosti kroz organizaciju i sprovodjenje vjezbi i predavanja za studente na predmetu Onkologija Medicinskog fakulteta. Svoj pedagoski rad kandidat je zapoceo 2001. godine kada je biran za asistenta, dok je za nastavnika izabran pocetkom 2005. godine. Dr Todorovi je osim na predmetu Onkologija vise godina angazovan kao nastavnik i na predmetu Osnove Klinicke prakse za studente Prve i Druge godine Medicinskog fakulteta. Takodje je imao predavanja u okviru predmeta Porodicna medicina na Visokoj skoli za medicinske sestre u Beranama. Znacajanom poboljsanju kvaliteta nastave na predmetu Onkologija Doc. Dr Vladimir Todorovi je doprineo kao urednik i autor osnovnog udzbenika za studente medicine ,, Opsta Klinicka onkologija i palijativna nega" u izdanju Medicinskog fakulteta u Podgorici 2009. godine sa koautorima iz Srbije i Francuske. Uzevsi u obzir da je Dr Vladimir Todorovi izvodio nastavu kvalitetno i profesionalno dobio je priliku da ucestvuje i u razlicitim nastavnim programima i predmetima koje je sprovodio na zavidnom nivou. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST Prije Poslije izbora izbora 1. NAUCNO24 ISTRAZIVACKI RAD 3. PEDAGOSKI 2 RAD 4. STRUCNI 13 RAD UKUPNO

Broj radova

Poslije izbora Ukupno Prije izbora

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

24 2 13

46 3 20

41.4 11 24 76.4

72.4 17 34 123.4

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Polazei od merila za izbor u akademska i naucna zvanja doneta od strane Senata Univerziteta Crne Gore, moze se konstatovati da kandidat dr Vladimir Todorovi, docent na Medicinskom fakultetu u Podgorici, doktor medicinskih nauka, specijalista uze specijalnosti onkologije u potpunosti zadovoljava sve kriterijume koji su odreeni navedenim aktima da se izabere u akademsko zvanje vanredni profesor. Zbog svega navedenog sa posebnim zadovoljstvom predlazem Senatu Univerziteta Crne Gore da Dr Vladimira Todorovia izabere u zvanje vanredni profesor za predmet Onkologija na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. RECENZENT Prof. dr Milka Drezgi Medicinski fakultet u Beogradu IZVJESTAJ RECENZENTA I OCJENA USLOVA Na osnovu prijave kandidata , dostavljene biografije i zbirnog pregleda referenci mogu da potvrdim da Dr Vladimir Todorovi ispunjava neophodne zakonske preduslove za izbor u vise akademsko zvanje ­ vanredni profesor. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD Kandidat Dr Vladimir Todorovi je u poslednjih nekoliko godina svoj rad usmjerio prije svega na oblast hemioterapije malignih tumora. Lijecenje karcinoma dojke sa neoadjuvantnom i adjuvantnom terapijom u centru je njegovog interesovanja. Tokom intenzivne saradnje sa strucnjacima iz regiona i Francuske, objavljeni su rezultati istrazivanja uspjesnosti preoperativne hemioterapije kancera dojke. Takoe su objavljeni radovi iz oblasti nezeljenih efekata i posljedicama primjene lijecenja na fertilnost bolesnica. Tri godine u kontinuitetu kandidat je objavio radove na prestiznom kongresu onkologa u Parizu - ICACT-u (International Congress on Anti Cancer Treatment) Publikovani su radovi iz palijativne i suportivne terapije takodje kancera dojke. U saradnji sa strucnjacima iz Jugoistocne Evrope objavljen je zajednicki rad na ESMO Kongresu (European Society of Medical Oncology) u Stokholmu 2008. Tema je bila situacija u lijecenju tumora u Jugoistocnoj Evropi i Balkanu. Dr Vladimir Todorovi je na meunarodnim sastancima odrzanim u Miloceru (European School of Oncology) i Herceg Novom (ESMO CEE TF) 2005. godine, kao predsjedavajui i predavac iznio novine iz hemioterapije karcinoma jajnika i dojke. Na Kongresima ljekara Crne Gore u Ulcinju i Beciima imao je nekoliko uvodnih predavanja i bio je predsedavajui sesija i nekoliko satelitskih simpozijuma. Glavni je istrazivac u nekoliko klinickih studija. Ispitivanje kombinovanja hemioterapije sa bevacizumabom kod pacijenata sa

Broj radova

Ukupno Prije izbora

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

46 3 20

41.4 11 24 76.4

72.4 17 34 123.4

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Moze se zakljuciti da, polazei od mjerila za izbor u akademska i naucna zvanja koja su donijeta od strane Senata Univerziteta Crne Gore, kandidat dr Vladimir Todorovi, docent na

5. mart 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

Strana 15 - Broj 251

Medicinskom fakultetu u Podgorici, doktor medicinskih nauka, specijalista uze specijalnosti onkologije u potpunosti zadovoljava kriterijume koji su odreeni relevantnim aktima Univerziteta da se izabere u akademsko zvanje vanredni profesor. Uzevsi u obzir prethodno navedeno sa zadovoljstvom predlazem Senatu Univerziteta Crne Gore da Dr Vladimira Todorovia izabere u zvanje vanredni profesor za predmet Onkologija na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. RECENZENT Prof. dr Aneta Boskovi Medicinski fakultet u Podgorici

Stomatologija, Filozofski fakultet- studijski program Fizicka kultura, Samostalni studijski program Farmacija) kao saradnik u nastavi. Specijalizaciju iz Ginekologije i akuserstva pocela sam 1.10.2005.god. za JZU Dom zdravlja Podgorica i nakon zavrsetka specijalizacije radim kao specijalista Ginekologije i akuserstva u pomenutoj ustanovi. PREGLED RADOVA I BODOVA NAKON PRETHODNOG IZBORA 1. NAUCNOISTRAZIVACKA DJELATNOST 1.2. Radovi objavljeni u casopisima 1.2.2. Radovi objavljeni u casopisima koji se ne nalaze u meunarodnim bazama podataka 1. Vuksanovi-Bozari A, Stefanovi N, Pavlovi S, uraskovi R, Ranelovi J: Analysis of deep femoral artery origin variances on fetal material. Facta Universitatis, Series Medicine and Biology Nis, ISSN 0354-2017, UC 612.64: (611.13:611.98), 2007; 14(3): 112-116. Vuksanovi A, Ugrenovi S, Jovanovi I: Vascular stalk analysis of the tensor fasciae latae flap. Facta Universitatis, Series Medicine and Biology Nis, ISSN 0354-2017, UC 611.13, 2006; 13(1): 1-5. Vuksanovi A, Baki V, Ranci Z, Ugrenovi S: Znacaj poznavanja angiografskih karakteristika vaskularne peteljke reznja m. tensor fasciae latae. Acta Medica Medianae Nis, YU ISSN 0365-4478, UDK 61, 2006; 45(3) 5-12. Abdi N,Vuksanovi-Bozari A, Kezunovi M, Baki V: Characteristics of the talocrural (ankle) joint injuries and their treatment. Facta Universitatis, Series Medicine and Biology Nis, ISSN 0354-2017, UC 616.72-001.6-08:796, 2006; 13(3): 148-151. Radunovi M, Radunovi M., Vuksanovi A, Terzi N, Vuksanovi A: Stereological Analysis of Rat Myocardium after exposure to stress. Folia Anatomica Beograd, YU ISSN 0345-5431, UDC 611/612, 2004; 32(1): 11-15. Br.b.

REFERAT Za izbor u akademsko zvanje za predmet Anatomija na Medicinskom fakultetu u Podgorici. Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Pobjeda" od 03.12.2009. godine. Na raspisani Konkurs javila se kandidatkinja DR MED. SCI. ALEKSANDRA VUKSANOVI BOZARI. BIOGRAFIJA Roena sam u Podgorici 20.06.1974.god. Osnovnu skolu i Gimnaziju zavrsila sam u Podgorici. Medicinski fakultet Univerziteta u Nisu upisala sam skolske 1993/94.god., zavrsila po sestogodisnjem planu i programu i diplomski rad odbranila 9.05.2001.god. ocjenom 10. Specijalisticki ispit iz Ginekologije i akuserstva polozila sam odlicnom ocjenom 30.01.2009.god. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu pred komisijom kojom je predsjedavao prof.dr Spasoje Petkovi. Skolske 2001/02.god. upisala sam magistarske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nisu, odsjek ,,Opsta hirurgija" i polozila sve planom i programom predviene ispite prosjecnom ocjenom 10. Magistasku tezu pod nazivom '' Angiografska analiza vaskularne peteljke reznja m. tensor fasciae latae" odbranila sam 27.12.2004. god. ocjenom 10. Doktorsku disertaciju pod nazivom ,,Anatomske karakteristike zatezaca butne fascije i mogunosti primene u rekonstruktivnoj hirurgiji" odbranila sam 19.05.2009.god. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nisu. U vise navrata boravila sam na strucnim i naucnim usavrsavanjima na klinikama u zemlji i inostranstvu iz oblasti Anatomije i Ginekologije. Tokom studiranja i rada ucestvovala sam na brojnim kongresima, naucnim i strucnim skupovima. Autor sam 12 i koautor 19 radova prezentovanih u zemlji i inostranstvu. Mentor sam vise studenskih radova uraenih na predmetu Anatomija na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore prezentovanih na studenskim kongresima odrzanim u zemlji i inostranstvu. Pohaala sam seminar iz Stereologije 2004. god. u organizaciji Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nisu i dobila sertifikat da ovu metodu mogu primjenjivati u naucnim istrazivanjima. U toku specijalistickog staza kontinuirano sam se edukovala iz oblasti Ginekologije i akuserstva. Zavrsila sam ,,Nacionalnu skolu za patologiju cerviksa, vagine, vulve i kolposkopiju", zatim skolu ,,Primjena ultrazvuka u dijagnostici; Ginekologija i opstetricija" u okviru edukacionog centra ultrazvuka u medicini i veterini u Kragujevcu. Ucesnik sam simpozijuma "Skrining na uroene i nasljedne metabolicke bolesti" odrzanog u Podgorici 29.09.2006.god. Clan sam udruzenja za kolposkopiju i cervikalnu patologiju Srbije. Govorim engleski jezik (VIII stepen ­ nivo C1.2 Savjeta Evrope). PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJE Po zavrsetku Medicinskog fakulteta radni odnos zasnovala sam u junu 2001. god. u JZU Dom zdravlja Podgorica, gdje sam obavila obavezni ljekarski staz u trajanju od godinu dana nakon cega sam polozila strucni ispit. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore angazovana sam kao strucni saradnik za predmet Anatomija I i II od 01.10.2001. god. Nakon zavrsetka magistarskih studija do danas angazovana sam za isti predmet na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore (studijski programi Medicina i

2.

4

3.

4

4.

4

5.

2

2

1.2.3. Radovi objavljeni u domaim casopisima Vuksanovi-Bozari A, Abdi N, Baki M, Icevi M: Angiografski prikaz kolateralne cirkulacije bolesnika sa oboljenjem aorto-ilijakalnog segmenta (M. Leriche) i femoro- poplitealnog segmenta. Medicinski zapisi Podgorica, ISSN-0419-7747, 2007; 62:62-68. 7. Vuksanovi A, Baki V, Ranci Z, Radunovi M, Ugrenovi S: Angiografski prikaz varijacija u nastanku a.circumflexae femoris lateralis i njenih grana. Medicinski zapisi Podgorica, ISSN-04197747, 2004; 58: 48-54. 8. Abdi N, Vuksanovi-Bozari A, Baki V, Mirocevi M: Specificnosti povreda skocnog zgloba. Medicinski zapisi Podgorica, ISSN-0419-7747, 2007; 62:111-115. 9. Abdi N, Vuksanovi-Bozari A, Kezunovi M, Baki V: Le lesioni dellarticolazione della caviglia e loro trattamento esperienze di un anno di oservazioni. Medicina Dello Sport, Rivista Della Federazione Medico Sportiva Italiana, ISSN 1827-1863, 2008; 61(2):267-70. 10. Radunovi M, Vuksanovi A, Radunovi M, Baki V: Morfometrijska analiza miokarda pacova nakon izlaganja imobilizacionom stresu. Medicinski zapisi Podgorica, ISSN-0419-7747, 2004; 59: 25-33. 6. 1.3. Radovi na kongresima, simpozijumima i seminarima 1.3.1. Meunarodni kongresi, simpozijumi i seminari 11. Vuksanovi A, Baki V: Analysis of variation in development of lataral circumflex femoral artery. XVIII International symposium on morphological sciences. Belgrade, June 5-8, 2005. Abstract book 260.

0.4

0.3

0.4

0.4

0.4

1

Strana 16 - Broj 251

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

5. mart 2010.

12. Vuksanovi A, Daki T, Marojevi G: The significanse of methzlation process concerning the regulation of proliferation of cells. 11 th Annual International Ain Shams Medical Students Congress. Cairo 2003. Abstract book 184. 13. Vuksanovi A, Kujovi M, Baki V, Nikoli G: Variations of numbers and origin of lumbal arteries on standard aortography. 11 th Annual International Ain Shams Medical Students Congress. Cairo 2003. Abstract book 134. 14. Vuksanovi A, Radovanovi D, Radunovi M: Computerized tomography of the liver. XLI Kongres Antropoloskog drustva Jugoslavije. Tivat 2002. Zbornik rezimea 17. 15. Vuksanovi A, Radovanovi D: Skeletal deformities as consequence of growth abouse. XLI Kongres Antropoloskog drustva Jugoslavije. Tivat 2002. Zbornik rezimea 43. 16. Icevi M, Daki T, Vuksanovi-Bozari A. MD MSc: Angiographic analisis of LCFA variants in point of origin and branching and its importance in surgery. 5th Medical scientific conference.Pleven, Bulgaria 2006. Abstract book 46. 17. Daki T, Icevi M, Vuksanovi-Bozari A. MD MSc: Analyses variations in the point of origin of lateral femoral circumflex artery and its branches using the method of microdissection. 6th ZIMS. Zagreb, Hrvatska 2006. Abstract book 48. 18. Lutovac B, Bekan M, Vuksanovi-Bozari A. MD MSc: Vascular stem review of tensor fasciae latae lobe by microdissection method. 6th ZIMS. Zagreb, Hrvatska 2006. Abstract book 65-66. 19. Raicevi S, Globarevi G, Rudanovu R, Rasovi G, Vuksanovi A: THP186-Prenatal antibody testing to predict the severity of RH hemolytic disease of the fetus and newborn. XVIII FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics. Kuala Lumpur Malaysia 5th-10th November 2006. Abstract book 4:193. 20. Djuki I, Vuksanovi A, Marojevi T, Brajovi T, Besovi Z: Diagnosis of neoplastic masses of posterior fossa. 12 th Annual International Ain Shams Medical Students Congress. Cairo 2004. Abstract book 226. 21. Brajovi T, Boljevi S,Vuksanovi A, Dedi S, Djuki I: Some genetic markers in diabetes mellitusjuvenile type. 12 th Annual International Ain Shams Medical Students Congress. Cairo 2004. Abstract book 261. 22. Marojevi G, Vuksanovi A, Bulatovi R, IvanoviRakocevi S: Differences in anaemia occurrence with regard to boys and girls of school age. 11 th Annual International Ain Shams Medical Students Congress. Cairo 2003. Abstract book 130. 23. Marojevi G,Vuksanovi A, Bulatovi R, IvanoviRakocevi S: Injuries among school children. 11 th Annual International Ain Shams Medical Students Congress. Cairo 2003. Abstract book 122. 24. Radunovi M, Radunovi M., Vuksanovi A: Anatomical characteristics of Inquinal Canal When There is a Hernia in this Region. XLI kongres Antropoloskog Drustva Jugoslavije. Tivat 2002. Zbornik rezimea 53. 1.3.2. Domai kongresi, simpozijumi i seminari

0.7

0.5

0.7

1

0.7

29. Filipovi Z, Lazarevi G, Koturovi Z, Vuksanovi A: Curettage uteri ili curettage explorativa fractionata uteri kod sumnje na karcinom endometrijuma. XII Kongres drustva ljekara Crne Gore sa meunarodnim ucesem. Ulcinj 21-24 septembar 2005. Medicinski zapisi 60: 234. 30. Colakovi B, Colakovi-Popovi V, Crnogorac S, Vuksanovi A, Sahmanovic A: Maligne bolesti zenskih genitalnih organa (dijagnostikovane i lijecene na GAK-ci klinickog centra Crne Gore). XII Kongres drustva ljekara Crne Gore sa meunarodnim ucesem. Ulcinj 21-24 septembar 2005. Medicinski zapisi 60: 111. 31. Filipovi Z, Koturovi Z, Lazarevi G, Vuksanovi A: Znacaj citoloskog pregleda peritonealnog aspirata kod karcinoma endometrijuma. XII Kongres drustva ljekara Crne Gore sa meunarodnim ucesem. Ulcinj 21-24 septembar 2005. Medicinski zapisi 60: 112. 32. Filipovi Z, Nikoli D, Jokmanovi N, Jovanovi M, Grubac R, Masulovi D, Motrenko T, urovi P, Klajn P, Bakalbasi P, Cejovi N, Miunovi G, Vuksanovi A, Koturovi Z, Lazarevi G, Filipovi N: Preliminarni rezultati trojnog, dvojnog i integralnog testa. XIV Kongres Ginekologa i opstetricara Srbije i Crne Gore. Przno 2005. Zbornik radova i sazetaka 38 (3-4):172. 4. STRUCNA DJELATNOST 4.6. Ostala dokumentovana strucna djelatnost

0.3

0.2

0.2

0.1 Br.b.

0.7

0.7

0.4

0.4

0.4

- Clan Drustva Anatoma Srbije i Crne Gore. - Ucesnik poslijediplomskog seminara iz Osnova stereologije u organizaciji Medicinskog fakulteta u Nisu 2004. god. - Ucesnik strucnog skupa kontinuirane edukacije u organizaciji Ljekarske komore Crne Gore pod nazivom ,,SKRINING NA UROENE I NASLJEDNE METABOLICKE BOLESTI" odrzanog u Podgorici 29.09.2006.god. - Zavrsila ,,Nacionalnu skolu za patologiju cerviksa, vagine, vulve i kolposkopiju", 23.06.2006.god u Beogradu. - Clan udruzenja Ginekologa i opstetricara za patologiju cervixa, vulve, vagine i kolposkopiju. - - Zavrsila skolu ,,Primjena ultrazvuka u dijagnostici; Ginekologija i opstetricija" u okviru edukacionog centra ultrazvuka u medicini i veterini u Kragujevcu. ZBIRNI PREGLED RADOVA I BODOVA

10

0.5

DJELATNOST 1. NAUCNO ISTRAZIVACKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO

Broj radova Poslije Ukupno izbora 31

Broj bodova Poslije Ukupno izbora 28.4 10 38.4

0.5

0.7

IZVJESTAJ RECENZENTA I OCJENA USLOVA Uvidom u dokumentaciju i bibliografiju stampanih radova smatram da je kandidat dr med. sci. Aleksandra Vuksanovi Bozari u potpunosti ispunila neophodne uslove iz clana 76 Zakona o visokom obrazovanju Republike Crne Gore, ukljucujui i uslove predviene Mjerilima za izbor u akademska naucna zvanja Univerziteta Crne Gore, za izbor u zvanje docenta za predmet Anatomija na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD Detaljnim pregledom publikovanih radova i cjelokupnog naucnoistrazivackog rada, moze se zakljuciti da su oblasti

25. Vuksanovi A, Stoiljkovic S: Kompjuterizovana tomografija u dijagnostici tumora zadnje lobanjske jame. 42 Kongres studenata medicine i stomatologije. Lepenski Vir 2001. Zbornik radova 39. 0.5 26. Vuksanovi A, Stoiljkovic S: Kompjuterizovana tomografija u dijagnostici intrakranijalnih krvarenja. 41 Kongres studenata medicine i stomatologije. Zlatibor 2000. Zbornik radova 146. 0.5 27. Colakovi B, Colakovi-Popovi V, Crnogorac S, Vuksanovi A, Sahmanovic A: Komparacija uputne i zavrsne dijagnoze kod konizacije grlica materice. XII 28. Kongres drustva ljekara Crne Gore sa meunarodnim ucesem. Ulcinj 21-24 septembar 2005. Medicinski zapisi 60: 232. 0.2

5. mart 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

II VERIFIKACIJA BODOVANJA

Strana 17 - Broj 251

istrazivanja kandidata raznolike, sto pokazuje da je Anatomija kao bazicna nauka prisutna u mnogim oblastima medicine. Svojim naucnoistrazivackim radom dr Vuksanovi Bozari pokazuje da su anatomske studije nezaobilazni segment klinickih istrazivanja i prakse. U magistarskom radu pod nazivom:"Angiografska analiza vaskularne peteljke reznja m. tensor fasciae latae" dokazala je da dominantnu ulogu u vaskularizaciji reznja zatezaca butne fascije ima ushodna grana spoljasnje kruzne arterije buta. Smanjenje promjera na ishodistu spoljasnje kruzne butne arterije i njenih grana, uslovljeno vaskularnom bolesti, dovodi do smanjenja u krvnom snabdijevanju reznja zatezaca butne fascije, sto remeti njegov kvalitet i ogranicava upotrebu. Poznavanje kalibra i varijacija u nastanku navedene arterije i njenih grana omoguava bezbjednu primjenu reznja zatezaca butne fascije u plasticnoj i rekonstruktivnoj hirurgiji. Dio rezultata ovog istrazivanja prikazan je u radovima pod brojem 2,6,7,16 i 18. Znacaj poznavanja vaskularizacije zatezaca butne fascije, a u cilju sprecavanja komplikacija prilikom primjene u hirurgiji, navodi kandidata da svoja istrazivanja obuhvaena magistarskom tezom nastavi i prosiri. Poznato je da su metode makro i mikrodisekcije, jos uvijek, metode izbora u anatomskim istrazivanjima i garancija validnosti rezultata dobijenih drugim metodama. Kandidat je ove metode koristio u izradi doktorske disertacije pod nazivom:"Anatomske karakteristike vaskularizacije zatezaca butne fascije i mogunosti primene u rekonstruktivnoj hirurgiji". Rezultati istrazivanja ukazuju da je spoljasnja kruzna arterija buta najcese grana duboke arterije buta, i da u najveem broju slucajeva daje ushodnu i nishodnu terminalnu arteriju. Dominantnu ulogu u vaskularizaciji zatezaca butne fascije ima ushodna grana i zato je poznavanje anatomskih varijacija njenog nastanka, puta i grananja od izuzetne vaznosti. Ovim istrazivanjem kandidat je ukazao na vaznost poznavanja varijacija arterijskih krvnih sudova u hirurgiji. Dio rezultata prikazan je u radovima pod brojem 1, 3. Svojim originalnim autorskim radovima dr Vuksanovi Bozari je dala skroman doprinos saznanjima u oblasti vaskularizacije reznja zatezaca butne fascije. Poznavanje kandidata kao dugogodisnjeg saradnika i njegova profesionalnost koju sam uocila tokom rada i izrade magistarske i doktorske teze, garancija su naucne utemeljenosti istrazivanja i pravilnog donosenja zakljucaka u naucno istrazivackom radu. Naucnoistrazivacki potencijal dr med. sci. Aleksandra Vuksanovi Bozari je izrazila ucesem na meunarodnim i domaim kongresima i seminarima. Kao autor ili koautor do sada je objavila 31 rad u domaim i stranim casopisima. STRUCNI RAD Strucni rad kandidata povezan je sa naucnoistrazivackom problematikom kojom se bavi. Dr med. sci. Aleksandra Vuksanovi Bozari je zavrsila specijalizaciju iz Ginekologije i akuserstva i radi u JZU Dom zdravlja Podgorica. Angazovana je na Medicinskom fakultetu u Podgorici kao saradnik u nastavi za predmet Anatomija. Na savjestan, korektan i suptilan nacin svoje znanje prenosi kroz prakticni i teorijski rad studentima, doktorima na pripravnickom stazu i specijalizaciji, a u svakodnevnom radu pokazuje visoku strucnu sposobnost. Aktivni je ucesnik seminara i ta saznanja uspjesno primjenjuje u naucnoistrazivackom radu i klinickoj praksi. PEDAGOSKA OSPOSOBLJENOST Kao strucni saradnik za predmet Anatomija na Medicinskom fakultetu dr Vuksanovi Bozari je angazovana od 2001. godine Od 2004. godine saradnik je u nastavi na istom predmetu. Tokom devetogodisnjeg angazmana ponasala se odgovorno prema svojim obavezama i pokazala se kao savjestan saradnik. U cilju edukacije odrzala je vei broj uspjesnih predavanja studentima I godine medicine, stomatologije, farmacije, fakulteta za Ficku kulturu i pritom pokazala da je savladala sve vjestine prenosenja teorijskog i prakticnog znanja. Dosadasnja pedagoska djelatnost kandidata garant su uspjesnosti nastavnicke karijere.

ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST Prije Poslije izbora izbora 1. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO

Broj radova

Ukupno Prije izbora

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

31

28.4 10 38.4

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Na bazi prilozenog konkursnog materijala i analize istog moze se zakljuciti da kandidat dr med. sci. Aleksandra Vuksanovi Bozari posjeduje bogato pedagosko, strucno i naucnoistrazivacko iskustvo. Na osnovu navedenog, kandidat ispunjava sve uslove Zakona o Visokom obrazovanju, Statuta Univerziteta Crne Gore i Mjerila za izbor u akademska i naucna zvanja. Sa posebnim zadovoljstvom kao odgovorni nastavnik predlazem dr med. sci. Aleksandru Vuksanovi Bozari za izabor u zvanje docenta za predmet Anatomija na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. RECENZENT Prof. dr Vesna Baki Medicinski fakultet Podgorica IZVJESTAJ RECENZENTA I OCJENA USLOVA Uvidom u dostavljenu dokumentaciju smatram da je kandidat dr med. sci. Aleksandra Vuksanovi Bozari u potpunosti ispunila neophodne uslove iz clana 76 Zakona o visokom obrazovanju Republike Crne Gore, ukljucujui i uslove predviene Mjerilima za izbor u akademska naucna zvanja Univerziteta Crne Gore, za izbor u zvanje docenta za predmet Anatomija na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD Iz prilozene bibliografije naucnih i strucnih radova koji su objavljeni u casopisima, meunarodnim i domaim kongresima i simpozijumima vidi se da interesovanje dr med. sci. Aleksandre Vuksanovi Bozari u oblastima naucnog istrazivanja obuhvata vise podrucja. Na originalan nacin svoja istrazivanja koja su vezana za Anatomiju kao bazicnu nauku povezuje sa klinickom problematikom. Anatomskim studijama prikazuje zavisnost pretklinickih istrazivanja i klinicke prakse. Aktuelnim naucnim idejama i rezultatima istrazivanja ukazuje na implementiranost anatomskih saznanja u svim segmentima medicine, a posebno u oblasti hirurgije. Naucnim radom dr Vuksanovi Bozari pokazuje da su anatomske studije izuzetan izvor saznanja u medicinskim istrazivanjima. U magistarskoj i doktorskoj disertaciji anatomskim pristupom, adekvatnom metodolologijom studiozno i kompleksno je analizirala vaskularizaciju reznja zatezaca butne fascije. Dobijenim rezultatima dokazala je da poznavanje anatomsko-morfoloskih osobina vaskularne peteljke pomenutog reznja, a posebno anatomskih varijacija ima veliki znacaj u planiranju i izvoenju hirurskih intervencija. Klinicko-morfoloskom analizom ukazala je na znacaj poznavanja varijacija arterijskih krvnih sudova u klinickom radu. Dio rezultata prikazan je u radovima pod brojem 1,2,6,7 i 18. Publikovanjem radova u meunarodnim i domaim casopisima, kao i ucesem na naucnim i strucnim skupovima u zemlji i inostranstvu dr med. sci. Aleksandra Vuksanovi Bozari je pokazala kvalitetnu naucnoistrazivacku aktivnost i analiticki dar. Naucni radovi kandidata zadovoljavaju najvise naucne standarde i predstavljaju doprinos strucno-naucnom kontekstu u kom funkcionise crnogorska medicina. Savremenim pristupom istrazivanja, temeljnim poznavanjem obraivane zone interesovanja dr med. sci. Aleksandra Vuksanovi Bozari je pokazala umijee analize, poznavanje savremenih

Strana 18 - Broj 251

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

5. mart 2010.

dostignua i sposobnost da autorski interpretira i prosiruje naucna znanja u oblasti istrazivanja, sto je kvalifikuje i preporucuje za izbor u akademsko zvanje. STRUCNI RAD Strucni rad kandidata povezan je sa naucnoistrazivackom problematikom kojom se bavi. Uz angazovanje na Medicinskom fakultetu u Podgorici kao saradnik u nastavi za predmet Anatomija dr med. sci. Aleksandra Vuksanovi Bozari zavrsila je specijalizaciju iz Ginekologije i akuserstva. U toku specijalistickog staza kontinuiranim edukacijama iz oblasti ginekologije i akuserstva evidentno je interesovanje kandidata za stalnim strucnim usavrsavanjem, sto potvruju i aktivna ucesa na naucnim i strucnim skupovima iz ove oblasti. Dr med. sci. Aleksandra Vuksanovi Bozari svakodnevno, svoje nesumljivo veliko znanje uspjesno primjenjuje u naucnoistrazivackom radu i klinickoj praksi. PEDAGOSKA OSPOSOBLJENOST Dr med. sci. Aleksandra Vuksanovi Bozari je angazovana na Medicinskom fakultetu (studijski programi Medicina i Stomatologija, Filozofski fakultet - studijski program Fizicka kultura, Samostalni studijski program Farmacija) kao saradnik u nastavi za predmet Anatomija. Tokom devetogodisnjeg angazovanja na Medicinskom fakultetu istakla se ozbiljnosu i savjesnim radom. Nastavnim zadacima i obavezama pristupala je odgovorno i kvalitetno, a svojim radom pokazala je visoku strucnu sposobnost. Zalaganje u nastavnom procesu, uz kvalitetan nacin prenosenja strucne i naucne problematike garant su uspjesnosti nastavnicke karijere. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST Prije izbora 1. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO

prikazala u zemlji, okruzenju i inostranstvu. U svom naucnoistrazivackom radu kandidat se usredsredio na Anatomiju kao bazicnu nauku, pri cemu se uocava jasna namjera da se dobijeni rezultati istrazivanja mogu implementirati i u klinickoj praksi. Dio ovih istrazivanja kandidat je objavio i prikazao u radovima pod brojem 6,7,13 i 24, gdje je ta ideja dosla do izrazaja. Povezanost pretklinickih istrazivanja i klinicke prakse se uocavaju i u radovima u kojima se kandidat bavio analizom varijabilnosti vaskularne peteljke reznja zatezaca butne fascije - radovi pod brojem 2,6,11,16 i 17. U magistarskoj i doktorskoj tezi dr Aleksandra Vuksanovi Bozari je kompleksnom analizom vaskularizacije reznja zatezaca butne fascije prikazala zavisnost klinickog rada od pretklinickih istrazivanja. Komparacijom rezultata dobijenih angiografskom analizom sa rezultatima dobijenim metodom anatomske makro i mikrodisekcije na adekvatan nacin prikazan je praktican znacaj poznavanja vaskularizacije reznjeva, a posebno reznja zatezaca butne fascije. Anatomska makro i mikrodisekcija predstavljaju metode izbora u anatomskim istrazivanjima ne samo kod nas ve i kod vodeih svjetskih autora iz ove oblasti. Dio ovih istrazivanja i nacin primjene ovih metoda kandidat je objavio u radovima pod brojem 1,18. Kandidat je u toku svoje edukacije usvojio metodu stereologije, kao savremene metode istrazivanja, cime je dao i dodatnu potvrdu da su ove metode nezaobilazni dio kvantitativnih ispitivanja trodimenzionalne strukture organa. Dio svojih rezultata dobijenih tokom ovog istrazivanja kandidat prikazuje u radu pod brojem 5. Naucnoistrazivackim radom, dr med. sci. Aleksandra Vuksanovi Bozari u potpunosti ispunjava propisane uslove za sticanje akademskog zvanja docenta. Ovo tim prije ako se uzmu u obzir cinjenice koje proisticu iz analize aktuelnosti, prakticne primjenljivosti obraene materije te referentnosti literature u kojoj su radovi objavljeni, odnosno skupova na kojima su radovi saopsteni. STRUCNI RAD Dr Aleksandra Vuksanovi Bozari je od pocetka specijalistickog staza iz ginekologije i akuserstva kontinuiranim edukacijama iz ove oblasti stalno usavrsavala svoja znanja. U toku specijalizacije ucestvovala je i u naucnoistrazivackom radu iz oblasti Ginekologije i akuserstva, sto nesumljivo ukazuje na interesovanje kandidata za naucnom problematikom i u klinickoj praksi. Zahvaljujui naucnim i strucnim kvalitetima dr Vuksanovi Bozari je clan meunarodnih i nacionalnih strucnih udruzenja kao sto su: Drustvo Anatoma Srbije i Crne Gore, UKCPS (Udruzenje za kolposkopiju i cervikalnu patologiju Srbije). Ucesnik je veeg broja seminara, strucnih skupova kontinuirane edukacije i ta saznanja uspjesno primjenjuje u naucnoistrazivackom radu i klinickoj praksi. PEDAGOSKA OSPOSOBLJENOST Dr med. sci. Aleksandra Vuksanovi Bozari ima visegodisnje iskustvo u zvanju strucnog saradnika, saradnika u nastavi za predmet Anatomija na Medicinskom fakultetu u Podgorici (studijski programi Medicina i Stomatologija, Filozofski fakultet - studijski program Fizicka kultura, Samostalni studijski program Farmacija) i pokazala je da ima potrebne kvalitete da uspjesno obavlja sve postavljene zadatke. Kandidata odlikuje dobra komunikacija, kako sa studentima, tako i sa kolegama i saradnicima, a kada je o samom pedagoskom radu rijec, dodao bih da kandidat posjeduje i poseban talenat da svoje nesumnjivo veliko znanje prenese na edukante. Svoju sposobnost izlaganja strucne i naucne problematike, koju je stekla na domaim i meunarodnim skupovima i sastancima, prevela je u jasan transfer znanja studentima. Pored toga kandidat je u procesu reforme visokog obrazovanja tokom dosadasnjeg rada dokazala da je savladala i sve vjestine primjene Bolonjske deklaracije.

Broj radova

Poslije izbora Ukupno Prije izbora

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

31

28.4 10 38.4

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Uvidom u prilozeni bibliografski materijal, smatram da dr med. sci. Aleksandra Vuksanovi Bozari ispunjava sve uslove predviene Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gore i Mjerilima za izbor u akademska i naucna zvanja. Navedene cinjenice ukazuju da kandidat na kvalitetan nacin moze obavljati naucnoistrazivacki, strucni i pedagoski rad. Zadovoljstvo mi je da predlozim Senatu Univerziteta Crne Gore da dr med. sci. Aleksandru Vuksanovi Bozari izabere u zvanje docenta za predmet Anatomija na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. RECENZENT Prof. dr Bogdan Asanin Medicinski fakultet Podgorica IZVJESTAJ RECENZENTA I OCJENA USLOVA Na osnovu uvida u dokumentaciju koju je prilozio kandidat smatram, da dr med. sci. Aleksandra Vuksanovi Bozari u potpunosti ispunjava formalne i pravne uslove, predviene Zakonom o Visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gore i Mjerilima za izbor u akademska i naucna zvanja, za izbor u zvanje docenta, na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD Dr med. sci. Aleksandra Vuksanovi Bozari je u propisanoj formi dostavila sazetke 31 strucnog i naucnog rada koje je objavila i

5. mart 2010. II VERIFIKACIJA BODOVANJA

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

Strana 19 - Broj 251

ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST Prije izbora 1. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO

1.2. Radovi objavljeni u casopisima 1.2.2. Radovi objavljeni u casopisima koji se ne nalaze u bazi podataka, a imaju redovnu meunarodnu distribuciju i rezime na stranom jeziku 2. S. Matijevi Povezanost navika u zdravlju i prisustvo oralne patologije kod djece u Crnoj Gori Acat Stomatologica NAISSI ; Jun 2009 ; Vol. 25 ; No. 59 ; Str. 869-882 ; ASN YU ISSN 0352-5252. S. Matijevi , J. Aneli Ispitivanje stanja usta i zuba, kao i navika u oblasti orlane higijene kod djece primorskog dijela Crne Gore Bilten Stomatologia BiH (prihvaeno za stampu Decembra 2009. Rad u objavi) ; Broj 34/35 (12); Januar/Februar 2010; ISSN 1840-3379. A. Ljaljevi , S. Matijevi , N. Terzi , J. Aneli Zadovoljstvo korisnika uslugama u reformiranom sistemu primarne zdravstvene zastite u Crnoj Gori Hrvatski casopis za javno zdravstvo 2009; Vol 5, Broj 19; ISSN 18453082.

do 4

Broj radova

Poslije izbora Ukupno Prije izbora

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

31

28.4 10 38.4 4. 3.

4

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Uvidom u strucne i naucne publikacije, licnim poznavanjem kandidata kao dugogodisnjeg saradnika, misljenja sam da dr med. sci. Aleksandra Vuksanovi Bozari, u potpunosti ispunjava sve propisane kriterijume za izbor u akademsko zvanje. Sa zadovoljstvom predlazem Senatu Univerziteta Crne Gore da dr med. sci. Aleksandru Vuksanovi Bozari izabere u zvanje docenta za predmet Anatomija na Medicinskom fakultetu u Podgorici. RECENZENT Doc. dr Miroslav Radunovi Medicinski fakultet Podgorica

4

2

1.2.3. Radovi objavljeni u domaim casopisima 5. 6.

REFERAT

Za izbor u akademsko zvanje za predmete: Preventivna stomatologija Ii II i Djecija stomatologija na Medicinskom fakultetu u Podgorici. Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Pobjeda" od 03.12.2009. godine. Na raspisani Konkurs javila se kandidatkinja DR SNEZANA MATIJEVI. BIOGRAFIJA Roena sam 06.07.1963. godine u Kotoru. Osnovnu i srednju skolu sam zavrsila u Tivtu sa odlicnim uspjehom. Stomatoloski fakultet u Beogradu sam upisala 1982. godine, a diplomirala 28.09.1987. godine. Nakon toga obavila sam obavezan ljekarski staz i od tada sam stalno zaposlena u Domu zdravlja Tivat. Upisala sam specijalisticke studije iz nastavnog predmeta Djecija i preventivna stomatologija 01.05.1995. godine, a specijalisticki ispit polozila 07.05.1998. godine sa najvisom ocjenom pred ispitnom komisijom klinike za ortopediju vilica na Stomatoloskom fakultetu u Beogradu. 01.10.1996. godine upisala sam postdiplomske studije na Stomatoloskom fakultetu u Beogradu, a magistarski rad odbranila 08.06.1999. godine sa temom «Oralno zdravlje skolske djece primorskog dijela Crne Gore». Odbranila sam doktorsku disertaciju 18.05.2004. godine pod nazivom «Definisanje modela za preventivnu stomatolosku zastitu odojcadi». PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJE Stalni radni odnos zasnovala sam 01.10.1987. godine u Domu zdravlja Tivat gdje sam radila kao opsti stomatolog, a od 1998. godine kao specijalista preventivne i djecije stomatologije. Od 08.08.2006. godine sam direktor Doma zdravlja u Tivtu. PREGLED RADOVA I BODOVA NAKON PRETHODNOG IZBORA 1. NAUCNOISTRAZIVACKA DJELATNOST 1.1.4. Knjiga studijskog karaktera izdata kod nas 1. Oralno zdravlje skolske djece primorskog dijela Crne Gore Beograd 2008, ISBN 978-86-8570107-8 ; Izdavac: Stomatoloski fakultet Pancevo; Br.strana 69. Br. Br. ref. kan. do 7

do S. Matijevi Uticaj faktora rizika na nastanak 1.5 karijesa kod odojcadi Medicinski zapisi 2008; Broj 64; Str. 61; ISSN 0419-7747. 1.5 S. Matijevi Stanje zdravlja prvog stalnog molara kod djece predskolskog uzrasta u Tivtu Medicinski zapisi; Becii, 6-9 Maj 2009; p 280 , Str. 172. ISSN 04197747. 1.5

1.3. Radovi na kongresima, simpozijumima i seminarima 1.3.1. Radovi na meunarodnim kongresima, simpozijumima i seminarima 7. J. Aneli , S. Matijevi , Z. Aneli Testing the correlation between selected research variables significant for development of orthodontic anomalies 7. Balkanski kongres , Turska. pp 096. S. Matijevi , J. Aneli , Z. Aneli Sources of information of School children about oral health and ranking thoes sources 7. Balkanski kongres , Turska. pp 281. S. Matijevi , J. Aneli , M. Janjanin , M. Joji The extent of orthodontic anomalies with school children in Tivat borough III Congress of the Balkan Stomatological Society , Sofia 1998. 109 p , str. 147. J. Aneli , S. Matijevi , M. Janjanin , M. Joji The extent of orthodontic anomalies with preschool children in Tivat borough III Congress of the Balkan Stomatological Society , Sofia 1998. 108 p , str. 146. J. Aneli , S. Matijevi , Z. Aneli Habits and behavior of children with respect to risc factors related to development of orthodontic anomalies The 6th Congress of the Balkan Stomatological Society, Bucharest 2001. p 202 , str. 169. J. Aneli , S. Matijevi , Z. Aneli Habits and behavior of school children with respect to oral health The 6th Congress of the Balkan Stomatological Society, Bucharest 2001. p 203 , str. 170. J. Aneli , S. Matijevi , Z. Aneli Surgical orthodontic approach for treatment of retained maxillary canines - case report Balkan Orthodontic Symposium , Sofia - Bulgaria , 1517. Jun2007. p 3 , str. 12. S. Matijevi Faktori rizika u nastanku karijesa kod odojccadi I Kongres stomatologa Vojvodine (sa meunarodnim ucesem), Novi Sad, 5-7 Jun 2008; p 9 , Str. 37. S. Matijevi Saradnja pedijatra i djecijeg

do 2

8.

0.6

9.

0.6

10.

0.6

11.

0.6

12.

0.3

13.

0.3

14.

0.6

7

15.

2

Strana 20 - Broj 251

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

5. mart 2010.

16.

17.

18.

19.

stomatologa u sprijecavanjunastanka ortodontskih anomalija i karijesa u doba odojceta i malog djeteta I Simpozijum stomatologa Vojvodine (sa meunarodnim ucesem), Novi Sad, 4-6 Jun 2009; Str. 45. S. Matijevi Eating habits as a cause of occurrence of circular caries in preschool children 14th Congress of Balkan Stomatological Society ; 9th Scientific Congress of BgDA; Varna, Bulgaria, 6-9 Maj 2009; p 312 ; Str 163. S. Matijevi , J. Aneli , L. Vujovi Preventivna stomatoloska zastita predskolske djece u opstini Tivat Simpozijum glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege sa meunarodnim ucesem; Tara, Srbija, 25-28 Novembar 2009; Str 71. S. Matijevi , Ruzica Raki Kvalitet zivota kao parametar efikasnosti zdravstvene zastite u JZU Dom zdravlja Tivat I Naucna konferencija ,,Ekoloska bezbjednost u postmodernom ambijentu" ; 26-27 Jun 2009 ; Banja Luka; Str. 33. L. Vujovi , S. Matijevi , J. Anjeli Model organizacije sistema primarne zdravstvene zastite u Crnoj Gori ­ Dom zdravlja Tivat Simpozijum glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege sa meunarodnim ucesem; Tara, Srbija, 25-28 Novembar 2009; Str 123.

2

2

0.6

Crne Gore sa meunarodnim ucesem , Igalo Herceg Novi , 13-16. Oktobar 2004. p 006 , str. 132. 31. S. Matijevi , J. Aneli , Z. Aneli Definisanje modela za preventivnu stomatolosku zastitu odojcadi IV Kongres Stomatologa Srbije i Crne Gore sa meunarodnim ucesem , Igalo Herceg Novi , 13-16. Oktobar 2004. p 021 , str. 138. 32. S. Matijevi Oralno zdravlje skolske djece primorskog dijela Crne Gore XI Kongres drustva ljekara Crne Gore , Herceg Novi , 10-14. Oktobar 2001. Str. 36. 33. S. Matijevi , Ruzica Raki Savremeno odrazavanje RTG aparata u Domu zdravlja Tivat VII Strucno naucna konferencija odrzavanja, Bar, 24-26 Jun 2009; str. 291. 4. STRUCNA DJELATNOST 4.6. Ostala strucna djelatnost

0.3

0.3

0.5

0.5 Br. Br. ref. kan. do 20

1

0.6

1.3.2. Radovi na domaim kongresima, simpozijumima i seminarima 20. J. Aneli , S. Matijevi Oralno zdravlje skolske djece opstine Tivat XIII Simpozijum zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji, Kraljevo , 14. Jun 1997. 21. S. Matijevi , J. Aneli Efekti preventivnog rada u stomatoloskoj zastiti predskolske djece u opstini Tivat XIII Simpozijum zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji , Kraljevo , 14. Jun 1997. 22. S. Matijevi Oralno zdravlje skolske djece primorskog dijela Crne Gore III Kongres stomatologa Jugoslavije , Novi Sad , 20-23. Septembar 2000. p 30 , str. 42. 23. J. Aneli , S. Matijevi , Z. Aneli Uticaj lose navike sisanja prsta na nastanak ortodontskih nepravilnosti u vertikali I Kongres ortodonata Jugoslavije , Beograd , 02-05. Oktobar 2003. p 32 , str. 18. 25. J. Aneli , S. Matijevi Transpozicija zuba prikaz slucajeva II Kongres ortodonata Jugoslavije , Beograd 2005. p 19, str. 14. 26. S. Matijevi , J. Aneli Znacaj pojedinih navika u ishrani i pojavi karijesa XIX Simpozijum zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji , Vrnjacka Banja , 20-21. Jun 2003. 27. S. Matijevi , J. Aneli , Z. Aneli Formiranje preventivnih stomatoloskih navika kod odojcadi 10th Congress of the BaSS , Belgrade 2005. p 86. 28. J. Aneli , S. Matijevi , Z. Aneli Procjena velicine mandibularnih molara sa aspekta uticaja na etiologiju i terapiju ortodontskih nepravilnosti 10th Congress of the BaSS , Belgrade 2005. p 129. 29. S. Matijevi , J. Aneli Ispitivanje etiologije frakture zuba kod skolske djece Tivta II Naucno - strucni skup udruzenja sudskih vjestaka Crne Gore Medicina u pravosuu sa meunarodnim ucesem , Becii - Budva , 22-26. Maj 2002. Str. 57. 30. J. Aneli , S. Matijevi , Z. Aneli Stepen razvijenosti korjenova mandibularnih molara kod skolske djece u opstinama Tivat, Kotor i Herceg Novi IV Kongres Stomatologa Srbije i

do 1

0.5

- Clan Komisije pri Ministarstvu zdravlja za dodjeljivanje zvanja primarijus - Konsultant u Savjetovalistu za trudnice (Skola roditeljstva) u Domu zdravlja Tivat - ECPD meunarodna ljetnja skola ,,Menadzment zdravstvenih institucija - ECDL meunarodni sertifikat o poznavanju rada na racunaru - Direktor Doma zdravlja Tivat - Zahvalnica od strane Ministarstva zdravlja i Fonda zdravstva za uspjesno sproveden projekat reforme primarne zdravstvene zastite - Plaketa "dr Branko Zogovi" za najuspjesniju JZU u Crnoj Gori, za izuzrtno organizovane sluzbe i postignute rezultate u rad

15

0.5

1

5. VODEA I ORAGANIZATORSKA AKTIVNOST - Direktor Doma zdravlja Tivat 6. NAGRADE I PRIZNANJA - Zahvalnica od strane Ministarstva zdravlja i Fonda zdravstva za uspjesno sproveden projekat reforme primarne zdravstvene zastite - Plaketa "dr Branko Zogovi" za najuspjesniju JZU u Crnoj Gori, za izuzrtno organizovane sluzbe i postignute rezultate u radu 7. CLANSTVO U STRUCNIM I NAUCNIM UDRUZENJIMA - Clan udruzenja djecijih i preventivnih stomatologa Srbije - Clan Udruzenja stomatologa federacije BiH ZBIRNI PREGLED RADOVA I BODOVA

0.3 0.5

DJELATNOST

Broj radova Poslije Ukupno izbora 32 15

Broj bodova Poslije Ukupno izbora 37.6 15 52.6

0.5

0.3

1. NAUCNO ISTRAZIVACKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO

IZVJESTAJ RECENZENTA 0.3 I OCJENA USLOVA STEPEN OBRAZOVANJA Kandidat dr Snezana Matijevi je u svojoj konkursnoj dokumentaciji prilozila potrebne dokumente na osnovu kojih se moze izvesti nesumljiv zakljucak da je, po pitanju stepena obrazovanja, ispunila sve zakonom propisane uslove za izbor u akademsko zvanje docenta na Medicinskom fakultetu u Podgorici studijski program za stomatologiju.

0.5

5. mart 2010. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

Strana 21 - Broj 251

Na osnovu prilozene Klasifikacione biografije, naucnoistrazivacki rad dr Snezane Matijevi odnosi se prvenstveno na oblast preventivne i djecije stomatologije. U magistraskom radu kandidat je ispitivao oralno zdravlje skolske djece primorskog dijela Crne Gore. U rezultatima ovog istrazivanja kandidat ukazuje na stepen odrzavanja oralne higijene, navike i nacin u ishrani, stanje mlijecne i stalne denticije kao i prisutnost ortodontskih anomalija. U okviru doktorske disertacije kandidat se bavio istrazivanjem preventivne stomatoloske zastite odojcadi u tri izabrane opstine u Crnoj Gori (Kotor, Cetinje i Podgorica), ispitujui: uzroke (faktore rizika) razlicitih oboljenja usta i zuba, koja svoju manifestnu fazu imaju pocev od uzrasta odojceta pa na dalje, mjere koje treba preduzeti u cilju smanjenja rizika za nastanak oboljenja, metode dijagnostike rizika u cilju ranog otkrivanja oboljenja i efikasnost pojedinih metoda njihovog lijecenja. Svestrana analiza naucno-istrazivackih radova, objavljenih i publikovanih na simpozijumima, kongresima i seminarima, domaim i meunarodnim, ukazuje da dr Snezana Matijevi zadovoljava uslove koji su potrebni za izbor u akademsko zvanje docenta. STRUCNI RAD Strucna djelatnost kandidata dr Snezane Matijevi potvrena je aktivnim radom sa djecom u Domu zdravlja Tivat, cije je znanje prenosila u svoju svakodnevnu praksu sa pacijentima, a ciji je osmjeh bio najbolji dokaz strucnosti i znanja. Sopstvenim naucnim usavrsavanjem kroz dvadesetogodisnji rad u praksi potvrdila je sve najnovije metode rada koje su prihvaene u svijetu, a sada se primjenjuju i kod nas na ovim nasim prostorima. Direktor je Doma Zdravlja Tivat. Sve ovo ukazuje da je kandidat kvalifikovan i spreman da prihvati nastavne obaveze koje podrazumjeva akademsko zvanje docenta. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST Prije izbora 1. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO

Doktorsku disertaciju ,,Definisanje modela za preventivnu stomatolosku zastitu odojcadi" odbranila je uspjesno 2003. godine. Na osnovu navedenog se moze konstatovati da u pogledu stepena obrazovanja dr Snezana Matijevi u potpunosti ispunjava uslove iz clana 76. Zakona o visokom obrazovanju RCG, za izbor u akademsko zvanje. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD Iz naucnoistrazivackog rada izdvojio bih dvije oblasti istrazivanja u kojima je dr Snezana Matijevi dala znacajan doprinos: 1. Istrazivanja oralnog zdravlja skolske djece primorskog dijela Crne Gore, sto do tada niko nije radio. Rezultati istrazivanja su pokazali da oralnu higijenu ne odrzava redovno vise od 50% ispitanika, kada je rijec o ishrani djeca prije svega daju prednost hrani bogatoj ugljenim hidratima, u prosjeku svako drugo dijete ima ve prisutnu neku ortodontsku anomaliju i dijagnostifikovan gingivit. Broj prisutnih karijesnih mlijecnih zuba kree se u intervalu od 2 - 8, dok broj prisutnih karijesnih stalnih zuba iznosi od 1 - 4 po jednom djetetu 1. razreda, sa uzrastom djece raste broj karijesnih stalnih zuba i pri tome postoji visoka statisticki znacajna razlika u prosjecnom broju karijesnih zuba izmeu pojedinih opstina. 2. Pri definisanju modela za preventivnu stomatolosku zastitu odojcadi, kandidat je posao od cinjenice da su oboljenja usta i zuba u najveoj mjeri preventabilna, a nacin njihove prevencije uglavnom jasno definisan i lako dostupan, to se unutar sistema preventivne stomatoloske zastite kao i nacionalnih preventivnih programa cine napori da se premosti jaz izmeu postojeih znanja i mogunosti i da se ta znanja adekvatno primjene. Autor je uocio da bi bilo posebno interesantno istraziti sve modalitete za obezbjeenje dobrog oralnog zdravlja odojceta i iste postavio u teorijski okvir protokola preventivne stomatoloske zastite ove populacione grupe. STRUCNI RAD Svoj dvadesetogodisnji angazman kandidat dr Snezana Matijevi posvetila je sopstvenom naucnom usavrsavanju, a potom i radu sa pacijentima i prenosenju sopstvenih znanja u praksu. Meu prvima u Crnoj Gori pocela je da primjenjuje preventivne terapijske metode u lijecenju oboljenja usta i zuba kod djece. Pored toga, koleginica je prisustvovala i brojnim predavanjima i seminarima iz preventivne i djecije stomatologije. Direktor je Doma zdravlja u Tivtu. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST Prije Poslije izbora izbora 1. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO

Broj radova

Poslije izbora Ukupno Prije izbora

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

32 15

37.6 15 52.6

Broj radova

Ukupno Prije izbora

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Na osnovu prilozenog konkursnog materijala moze se zakljuciti da dr. Snezana Matijevi ispunjava predviene uslove za izbor u zvanje docenta. Sa zadovoljstvom predlazem Senatu Univerziteta Crne Gore da se dr Snezana Matijevi izabere u zvanje docenta za predmete: Preventivna stomatologija I, Preventivna stomatologija II i Djecija stomatologija na Medicinskom fakultetu u Podgorici - studijski program za stomatologiju. RECENZENT Doc. dr Mira Samardzi Medicinski fakultet , Podgorica IZVJESTAJ RECENZENTA I OCJENA USLOVA STEPEN OBRAZOVANJA Dr Snezana Matijevi zavrsila je Stomatoloski fakultet u Beogradu 1987. godine. Magistarsku tezu ,,Oralno zdravlje skolske djece primorskog dijela Crne Gore" odbranila je nakon zavrsenih poslije diplomskih studija na Stomatoloskom fakultetu u Beogradu.

32 15

37.6 15 52.6

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Dr Snezana Matijevi, zbog naucnih i strucnih referenci, saglasno mjerilima za izbor u akademska zvanja Univerziteta Crene Gore, ispunjava sve trazene uslove za izbor u zvanje docenta. Sa zadovoljstvom predlazem Vijeu Medicinskog fakulteta (studijski program za stomatologiju) i Senatu Univerziteta Crne Gore da se dr Snezana Matijevi izabere u zvanje docenta za predmete: Preventivna stomatologija I, Preventivna stomatologija II i Djecija stomatologija na ovom fakultetu. RECENZENT Prof. dr Mirjana Ivanovi Stomatoloski fakultet , Beograd

Strana 22 - Broj 251

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

5. mart 2010.

IZVJESTAJ RECENZENTA OCJENA USLOVA STEPEN OBRAZOVANJA Kandidat dr sci. Snezana Matijevi diplomirala je na Stomatoloskom fakultetu u Beogradu 1987. godine. Specijalisticke studije iz nastavnog predmeta ,,Preventivna i djecija stomatologija" zavrsila je 1998. godine pred ispitnom komisijom klinike za preventivnu i djeciju stomatologiju na Stomatoloskom fakultetu u Beogradu. Poslije diplomske studije upisala je 1996. godine na istom fakultetu gdje je uspjesno odbranila magistarski rad 1999. godine sa temom ,,Oralno zdravlje skolske djece primorskog dijela Crne Gore". Doktorsku disertaciju pod nazivom ,,Definisanje modela za preventivnu stomatolosku zastitu odojcadi" odbranila je 2003. godine. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD Nucnoistrazivacki rad kandidata dr Snezane Matijevi usmjeren je na oblast djecije i preventivne stomatologije. Kandidat je i autor nekoliko publikovanih radova. Ucestvovala je na vise simpozijuma, kongresa i seminara u zemlji i inostranstvu. U svom magistarskom radu dr Snezana Matijevi ispituje navike, stavove i ponasanje skolske djece u vezi sa oralnim zdravljem i odreenim faktorima rizika koji ga mogu ugroziti, kao i stanje oralnog zdravlja ispitivane djece sa aspekta ve realizovanog rizika za pojavu karijesa. Sve ovo ispitivano je kroz opste uslove zivota i rada, demografske karakteristike stanovnistva pa time i faktore koji uticu na oralno zdravlje u pojedinim opstinama. Doprinos doktorske disertacije ogleda se u definisanju teorijskog modela preventivne stomatoloske zastite odojcadi, koji: - promovise ideju dobrog oralnog zdravlja porodice, - razvija i usavrsava metode preventivnog programskog rada u stomatoloskom zbrinjavanju odojceta, - detaljno razrauje i prema roditeljima usmjerava edukativne strategije, kako bi oni postali svjesni znacaja oralnog zdravlja, kao neodvojivog dijela ukupnog zdravlja, - procjenjuje rizike u razvoju oro-facijalnog sistema odojceta i - potvruje da oralna higijena moze da bude prijatna aktivnost i saveznik u otklanjanju straha od stomatoloske intervencije. Prilozeni radovi dr Snezane Matijevi su teorijski u potpunosti utemeljeni, a svojim rezultatima daju doprinos preventivnoj stomatologiji i nauci. STRUCNI RAD Iz prilozene biografije kandidata se vidi da je dr Snezana Matijevi, uporedo sa naucno-istrazivackim radom, bila vrlo angazovana i na polju strucnog rada. Svoj dvadesetogodisnji strucni rad koleginica dr Snezana Matijevi je posvetila preventivnom radu sa odojcadi i djecom. Ucesnik je velikog broja seminara i strucnih predavanja iz oblasti preventivne stomatologije. Direktor je Doma zdravlja Tivat. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST Prije izbora 1. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO

Sa zadovoljstvom preporucujem da se kandidat dr Snezana Matijevi izabere u zvanje docenta za predmete: Preventivna stomatologija I, Preventivna stomatologija II i Djecija stomatologija na Medicinskom fakultetu u Podgorici - studijski program za stomatologiju. RECENZENT Prof. dr Momir Carevi Stomatoloski fakultet , Beograd

REFERAT

Za izbor u akademsko zvanje za predmet Epidemiologija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Podgorici. Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Pobjeda" od 03.12.2009. godine. Na raspisani Konkurs javio se kandidat DR SCI MED DRAGAN LAUSEVI. BIOGRAFIJA Roen sam u Pljevljima 21.12.1962. godine. Osnovnu skolu sam ucio u Doboju i Budvi i zavrsio je sa odlicnim uspjehom. Srednju skolu sam ucio u Budvi i Podgorici i zavrsio je sa odlicnim uspjehom. Skolske 1982/83. godine zapoceo sam studije medicine, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Na istom fakultetu sam diplomirao u januaru 1988. sa prosjecnom ocjenom 9,40 (devetcetrdeset). Za postignuti uspjeh tokom studiranja nagraen sam sa nekoliko diploma Univerziteta u Sarajevu i plaketom Medicinskog fakulteta u Sarajevu "dr Bogdan Zimonji". Specijalizaciju iz oblasti epidemiologije zapoceo sam u decembru 1990. na Medicinskom fakultetu u Beogradu, gdje sam je i zavrsio u januaru 1994. sa odlicnim uspjehom i stekao zvanje ljekara specijaliste iz epidemiologije. Poslijediplomske studije upisao sam skolske 1993/1994. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smjer epidemiologija i zavrsio ih sa prosjecnom ocjenom 8,50 (usmeni magistarski ispit polozio sam sa ocjenom 10 ). Magistarski rad pod naslovom "Epidemioloska studija raka dojke", odbranio sam u martu 1998. godine i stekao akademsko zvanje magistra medicinskih nauka. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Studija prevalencije pusenja duvana kod skolske djece i omladine u Crnoj Gori" odbranio sam 03.juna 2004. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U nekoliko navrata boravio sam na kraim studijskim usavrsavanjima u inostranstvu: - 1996. godine - studijsko usavrsavanje iz oblasti Infektivnih bolesti i epidemiologije u Salzburg-u, Austrija u organizaciji Medicinskog fakulteta Cornell iz New York-a, USA; - 1997. godine - studijsko usavrsavanje iz oblasti epidemiologije masovnih nezaraznih bolesti u Budimpesti u organizaciji Johns Hopkins University School of Hygiene and Public Health iz Baltimora, USA; - 1998. godine - studijsko usavrsavanje iz oblasti Epidemiologije u javnom zdravstvu (Advanced level course - Epidemiology in Public Health) u organizaciji London School of Hygiene & Tropical Medicine, University of London i WHO European Centre for Environment and Health; - 2001. godine - studijsko usavrsavanje iz oblasti Menadzmenta Programa imunizacija za zemlje Evrope i Centralne Azije u Budimpesti, u organizaciji Svjetske banke i Semmelweis instituta; - 2006. godine - studijsko usavrsavanje iz oblasti Dizajniranja istrazivackih studija u medicini za postdoktorske istrazivace u Cavtatu - Dubrovnik u organizaciji Instituta za Globalno Zdravlje Univerziteta u Kaliforniji, USA i Skole narodnog zdravlja ,,dr Andrija Stampar", Medicinski fakultet Univerziteta u Zagrebu, Hrvatska - 2007. godine ­ studijsko usavrsavanje za Istrazivace iz oblasti Bio-bihejvioralnih tipova istrazivanja meu skrivenim populacijama uz upotrebu tehmike Uzorkovanja voenog ispitanicima (Response Driven Sample ­ RDS) u organizaciji Skole narodnog zdravlja ,,dr Andrija Stampar", Medicinski fakultet Univerziteta u Zagrebu, Hrvatska

Broj radova

Poslije izbora Ukupno Prije izbora

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

32 15

37.6 15 52.6

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Na osnovu bibliografskih podataka, naucnih i strucnih referenci smatram da koleginica ispunjava sve predviene kriterijume za izbor u zvanje docenta.

5. mart 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

Strana 23 - Broj 251

PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJE Period od februara 1988. do februara 1989. godine proveo sam na obaveznom pripravnickom stazu u Klinicko-bolnickom centru Crne Gore i Domu zdravlja u Podgorici. Od maja 1989. do oktobra 1989. godine radio sam u Domu zdravlja Budva, a od novembra 1989. do avgusta 1999. radio sam u Odjeljenju za epidemiologiju Zavoda za zdravstvenu zastitu Podgorica. Od septembra 1999. do maja 2001. godine radio sam u Djecijem fondu Ujedinjenih nacija kao Koordinator zdravstvenog programa za Crnu Goru. Od maja 2001. do februara 2003. vrsio sam duznost Pomonika ministra zdravlja u Vladi Republike Crne Gore. Od marta 2003. do danas radim u Centru za kontrolu i prevenciju bolesti Instituta za zdravlje Crne Gore, gdje, trenutno, obavljam poslove Direktora Centra. Odlukama Naucno-nastavnog vijee Univerziteta Crne Gore iz januara 1992. i 1998. godine stekao sam prvo zvanje Istrazivaca saradnika, a potom i zvanje Viseg istrazivaca. U zvanje asistenta na Katedri za epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Podgorici izabran sam u martu 1999. godine.

U zvanje docenta na predmetu epidemiologija na Medicinskom fakultetu u Podgorici izabran sam 2005. godine. Ve nekoliko godina za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu obavljam duznosti mentora za ljekare koji se nalaze na specijalizaciji iz oblasti epidemiologije. Bio sam clan Nacionalne komisije za sertifikaciju djecije paralize u SR Jugoslaviji, kao i clan crnogorskog nacionalnog tima koji je koorodinirao uspjesnu eradikaciju djecije paralize na prostoru Crne Gore. Trenutno sam clan Komisije Vlade RCG za prevenciju narkomanije kod djece i omladine u Crnoj Gori, clan radne grupe Ministarstva zdravlja za implementaciju Nacionalnog plana akcije za djecu u RCG i clan Komisije za zarazne bolesti Ministarstva zdravlja, kao i Republicki koordinator Programa imunizacija i "focal point" za programe obaveznih imunizacija prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Dobitnik sam Zahvalnice Saveznog sekretarijata za rad, zdravstvo i socijalno staranje za doprinos uspjesnoj aktivnosti na eradikaciji djecije paralize na prostoru SR Jugoslavije, Zahvalnice Cazasa (Drustva za borbu protiv SIDE Crne Gore) i Zahvalnice Crnogorskog drustva za borbu protiv raka. UKUPNI BROJ BODOVA

1. NAUCNOISTRAZIVACKA DJELATNOST 1.1. Monografije 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. Broj referenci * broj bodova 1.2. Radovi objavljeni u casopisima 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. Broj referenci * broj bodova 1.3. Radovi objavljeni na kongresima, simpozijumima, seminarima 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. Broj referenci * broj bodova 1*0,4 12*0,4 1.4. Uvodno, objavljeno plenarno predavanje 1.4.1 1.4.2. Broj referenci * broj bodova 1.5. Recenzije 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. Broj referenci * broj bodova 1*0,5 UKUPNO ZA NAUCNO ISTRAZIVACKU DJELATNOST 3. PEDAGOSKA DJELATNOST 3.1. Udzbenici 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. Broj referenci * broj bodova 3.2. Prirucnici 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. Broj referenci * broj bodova 3*0,6 3.3. Gostujui profesor 3.3.1. 3.3.2. Broj referenci * broj bodova 3.4. Mentorstvo 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. Broj referenci * broj bodova 3.5. Kvalitet pedagoskog rada (moze se koristiti ukoliko se na zvanicnim studentskim anketama najmanje tri godine uzastopno dobijaju odlicne ocjene za sve elemente pedagoskog rada) UKUPNO ZA PEDAGOSKU DJELATNOST 4. STRUCNA DJELATNOST 4.1. Strucna knjiga 4.1.1. 4.1.2. Broj referenci * broj bodova 2*1,1 4.2. Urednik ili koeditor 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. Broj referenci * broj bodova 4.3. Strucni clanak 4.3.1. Broj referenci * broj bodova 4.4. Objavljeni prikazi 4.4.1. Broj referenci * broj bodova 3*1 4.5. Popularni-strucni clanci 4.5.1. Broj referenci * broj bodova 4.6. Ostala dokumentovana strucna djelatnost 4.6.1. Broj referenci * broj bodova 6*1 UKUPNO ZA STRUCNU DJELATNOST PREGLED RADOVA I BODOVA NAKON PRETHODNOG IZBORA 1. NAUCNOISTRAZIVACKA DJELATNOST 1. Monografije 1.1.4 Knjiga studijskog karaktera izdata kod nas 1. Labovi I, Radulovi J, Terzi N. Strahinja R, Mugosa B, Lausevi D. Znanje, stavovi i seksualno ponasanje u vezi sa HIV / AIDS ­om meu omadinom uzrasta 18-24 g. u Crnoj Gori. Institut za javno zdravlje, Podgorica, 2009. str. 86. ISSN 9783. Br.b.

5,6

0,5 6,1

1,8

5,0 6,8 2,2

3

10 15,2 3

2.

86-85557-11 8. Sida - Mladi ­ Istrazivanje COBISS.CG-ID 13886736 Lausevi D, Mugosa B, Vratnica Z, Terzi N. HIV i rizicna ponasanja meu komerci-alnim seksualnim radnicima u Crnoj Gori. Institut za javno zdravlje, Podgorica 2009. str. 40. ISBN 978-86-85557-10-1; Sida ­ Mlade osobe - Istrazivanje. COBISS.CG-ID 13420304. Lausevi D, Mugosa B, Vratnica Z, Terzi N. HIV i rizicna ponasanja meu intravenskim korisnicima droga u Crnoj Gori. Institut za javno zdravlje, Podgorica 2009. str. 35. ISBN 978-86-85557-12-5; Intravenski korisnici droga ­ Istrazivanje.

3

Strana 24 - Broj 251

COBISS.CG-ID 13952528

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

5

5. mart 2010.

1.2.1. Radovi objavljeni u casopisima koji se nalaze u meunarodnim bazama podataka 4. Werber D, Lausevi D, Mugosa B, Vratnica Z, Ivanovi-Nikoli Lj, Zizi Lj, Alexandre-Bird A, Fiore L, Ruggeri FM, DI Bartolo I, Battisone A, Gassilloud B, Perelle S, Nitzan Kaluski D, Kivi M, Andraghetti R, Pollock KG: Massive outbreak of viral gastroeneteritis associated with consuption of municipal drinking water in a European capital city. Epidemiology and Infection 2009 Jun 18:1-8. ISSN: 0950-2688 and EISSN: 1469-4409. Index Copernicus (23,91) 3.5 Stulhofer A, Lausevi D, Bozievi I, Baak V, Mugosa B, Terzi N, Drglin T. HIV Risk among Female sex Workers in Croatia and Montenegro. Coll Antropol 34 (2010) 1: ISSN 0350-6134 (u stampi) 3

5.

1.2.2. Radovi objavljeni u casopisima koji se ne nalaze u meunarodnim bazama podataka, a imaju redovnu meunarodnu distribuciju i rezime na stranom jeziku 6. Lausevi D, Tiodorovi B, Rakocevi B, Medenica S, Beatovi V, Hadzifejzovi A. Pravovremenost i nivo obuhvata primovakcinacijom protiv malih boginja i rubele u Crnoj Gori. Acta Medica Medianae, Vol. 48, No 4, December, 2009, UDK 61, YU ISSN 03654478 i EISSN 1821-2794 . Index Copernicus (4,59) (U stampi) Lausevi D, Tiodorovi B, Rakocevi B, Medenica S, Beatovi V, Hadzifejzovi A. Timeliness and level of primary immunization coverage against diphtheria, whooping cough and tetanus in Montenegro Acta Facultatis Medicae Naissensis, Vol. 26/2009 No 3. ISSN 0351-6083 Index Copernicus (4,41) (U stampi)

Zbornik radova XII Kongresa drustva ljekara Crne Gore sa meunarodnim Ucesem. Ulcinj, Medicinski zapisi 2005:60.119-120. YUISSN ­ 0419-7747 1 15. Lausevi D. Stavovi ucenika u Crnoj Gori o moguim razlozima zbog kojih puse duvan Zbornik radova XII Kongresa drustva ljekara Crne Gore sa meunarodnim ucesem. Ulcinj, Medicinski zapisi 2005:60.231. YUISSN ­ 0419-7747 1 16. Lausevi D. Epidemioloske karakteristike malignih neoplazmi u Crnoj Gori. Zbornik radova XIII Kongresa drustva ljekara Crne Gore sa meunarodnim ucesem, Budva 6-9 maj 2009. Medicinski zapisi Supplement 1. str. 45-46. ISSN 0419-7747. 1 17. Lausevi D. Radunovi M, Mugosa B. Strategija prevencije i kontrole hronicnih nezaraznih bolesti u Crnoj Gori. Zbornik radova XIII Kongresa drustva ljekara Crne Gore sa meunarodnim ucesem, Budva 6-9 maj 2009. str. 47-48. Medicinski zapisi Supplement 1. str. 45-46. ISSN 0419-7747 0.3 3. PEDAGOSKA DJELATNOST 3.1.4. Udzbenici za preduniverzitetski nivo obrazovanja 18. Lausevi D, Backovi A, Vujovi T, Vujovi S. Zdravi zivotni stilovi, Udzbenik za osmi ili deveti razred devetogodisnje osnovne skole. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva Podgorica, 2009. strana 122. ISBN 978-86-303-1411-7, COBISS.CG-ID 0.5 14370320 3.2.1. Prirucnici, rjecnici, leksikoni izdati kod nas 19. Backovi A, Lausevi D, Mugosa B, Strahinja R.Zdravi stilovi zivota protiv zloupotrebe droge ­ Prirucnik za trenere, CAZAS, Podgorica 2006. strana 64. ISBN 86-85787-06-8, Prirucnici ­ COBISS.CGID 10143504. 20. Backovi A, Lausevi D, Mugosa B, Strahinja R.Zdravi stilovi zivota protiv zloupotrebe droge ­ Prirucnik za pedagoge - psihologe, CAZAS, Podgorica 2006. strana 40. ISBN 86-85787-00-9, Prirucnici ­ COBISS.CG-ID 10141456. 21. Backovi A, Lausevi D, Mugosa B, Strahinja R.Zdravi stilovi zivota protiv zloupotrebe droge ­ Prirucnik za vrsnjacke edukatore, CAZAS, Podgorica 2006. strana 62. ISBN 86-85787-04-1, Prirucnici ­ COBISS.CG-ID 10144016. 22. Backovi A, Lausevi D, Mugosa B, Strahinja R.Zdravi stilovi zivota protiv zloupotrebe droge ­ Vodic za roditelje, CAZAS, Podgorica 2006. strana 72. ISBN 86-85787-02-5, Prirucnici ­ COBISS.CG-ID 10142992. 23. Mugosa B, Lausevi D, Miljanovi O, Liki D, Zizi Lj, Miovi Z, Vujovi S, Mili T, Mandi T, Zvrko E, Rasovi G, Backovi A. Zdravi zivotni stilovi ­ Prirucnik za nastavnike za osmi ili deveti razred devetogodisnje osnovne skole, Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, Podgorica, 2009. strana 262. ISBN 978-86-303-1410-0, Prirucnici COBISS.CG-ID 14368106 3.5. Kvalitet pedagoskog rada, odnosno kvalitet nastave ­ na prijedlog vijea univerzitetske jedinice ako nije bilo znacajnih primjedbi eksternih evaluatora, uprave fakulteta i studenata Na osnovu Prijedloga Dekana Medicinskog fakulteta u Podgorici zasnovanog na rezultatima ankete studenata i kontrole kvaliteta rada kandidata 4. STRUCNA DJELATNOST 4.1. Strucna knjiga 4.1.2. Strucna knjiga u zemlji 24. Avijarna influenca i Pandemijska influenca. Lausevi Br.b.

7.

4

4

1.2.3. Radovi objavljeni u domaim casopisima 8. Lausevi D. Uspjesnost prevencije i kontrole vakcino preventibilnih oboljenja u Crnoj Gori. Medicinski Zapisi Br. 67. 2009. YUISSN ­ 0419-7747 (U stampi) 1.5

0.5

0.5

1.3. Radovi na kongresima, simpozijumima i seminarima 1.3.1. Meunarodni kongresi, simpozijumi, seminari 9. Lausevi D, Medenica S, Rakocevi B, Beatovi V. Evaluacija sprovoenja Programa imunizacije u Crnoj Gori. Sedmi meunarodni simpozij o programu imunizacije. Zbornik referata, Neum, 29 Septembar ­ 01 Oktorbar, 2005, str.25-26. 0.5 Lausevi D. Epidemiology of Viral hepatitis A in Montenegro, Book of Abstracts and Poster Presentation - Hepatitis A Advasory Panel, Instambul 18-19 December 2006. ISBN 978-9940-9087-0-6 2 Lausevi D. Measles control by immunization in Montenegro. Book of Abstracts and Papers. 5th Balkan Congress for Microbiology, 14-17 October, Budva, 2007, pp. 48. 2 Lausevi D. Informisanost seksualnih radnika u Crnoj Gori o nacinima prenosenja i prevencije HIV infekcije i samoprocjena rizika za HIV infekciju. Zbornik radova i sazetaka 43-eg Meunarodnog naucnog skupa Dani preventivne medicine, 22-25 septembar Nis, 2009 (U stampi) 2 Lausevi D, Mugosa B, Vratnica Z, Terzi N. Polno zdravlje i ucestalost testiranja na HIV meu seksualnim radnicima u Crnoj Gori. Zbornik radova i sazetaka 43-eg Meunarodnog naucnog skupa Dani preventivne medicine, 22-25 septembar Nis, 2009 (U 0.5 stampi)

0.5

10.

0.5

11.

12.

0.5

13.

5 Br.b.

1.3.2. Domai kongresi, simpozijumi, seminari 14. Lausevi D. Uticaj vakcinacije na obolijevanje od vakcino preventibilnih oboljenja u Crnoj Gori.

5. mart 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

Strana 25 - Broj 251

D, Rakocevi B, Mugosa B, Vratnica Z, Ljubi V. Institut za javno zdravlje, Podgorica 2006. str. 72. ISBN 978-86- 85557-01-1 . Avijarna influenca ­ 3 Pticji grip ­ Pandemija. COBISS.CG-ID 10237968. 25. Standardi u epidemioloskom nadzoru nad zaraznim bolestima. G. Loncarevi, Lausevi D, Mugosa B, Beatovi V, Rakocevi B. Institut za javno zdravlje, Podgorica 2008. str. 200. ISBN 978-86-85557-13-2 . Infektivne bolesti ­ Epidemiologija ­ Standardi 1.5 COBISS.CG-ID 14143504. 4.2 Urednik ili koeditor casopisa, knjige 4.2.2. U zemlji 26. Statisticki godisnjak 2007. g. o zdravlju stanovnistva i zdravstvenoj zastiti u Republici Crnoj Gori, Urednik poglavlja ,,Imunizacije" Institut za javno zdravlje, Podgorica, 2008. 269 str. ISSN 1451 ­ 3595. 27. Statisticki godisnjak 2006. g. o zdravlju stanovnistva i zdravstvenoj zastiti u Republici Crnoj Gori, Urednik poglavlja ,,Imunizacije" Institut za javno zdravlje, Podgorica, 2007. 269 str. ISSN 1451 ­ 3595. 28. Statisticki godisnjak 2005. g. o zdravlju stanovnistva i zdravstvenoj zastiti u Republici Crnoj Gori, Urednik poglavlja ,,Imunizacije" Institut za javno zdravlje, Podgorica, 2006. 267 str. ISSN 1451 ­ 3595. 29. Statisticki godisnjak 2004. g. o zdravlju stanovnistva i zdravstvenoj zastiti u Republici Crnoj Gori, Urednik poglavlja ,,Imunizacije" Institut za javno zdravlje, Podgorica, 2005. 267 str. ISSN 1451 ­ 3595. 4.4. Objavljeni prikazi, izvjestaji i ekspertize 30. Lausevi D, Mugosa B. Izvjestaj o sprovedenoj imunizaciji u Crnoj Gori za 2008. godinu, Institut za zdravlje Crne Gore, Podgorica, maj 2009. 26 str. 31. Lausevi B, Mugosa B, Beatovi V, Rakocevi B, Medenica S, Milanovi M, uravcaj A. Akutne zarazne bolesti u Republici Crnoj Gori u 2008. godini. Institut za zdravlje Crne Gore, Podgorica, maj 2009. 34 str. 32. Lausevi D, Mugosa B. Izvjestaj o sprovedenoj imunizaciji u Crnoj Gori za 2007. godinu, Institut za zdravlje Crne Gore, Podgorica, maj 2008. 26 str. 33. Lausevi B, Mugosa B, Beatovi V, Rakocevi B, Medenica S, Milanovi M, uravcaj A. Akutne zarazne bolesti u Republici Crnoj Gori u 2007. godini. Institut za zdravlje Crne Gore, Podgorica, maj 2008. 34 str. 34. Lausevi D, Mugosa B. Izvjestaj o sprovedenoj imunizaciji u Crnoj Gori za 2006. godinu, Institut za zdravlje Crne Gore, Podgorica, maj 2007. 26 str. 35. Lausevi B, Mugosa B, Beatovi V, Rakocevi B, Medenica S, Milanovi M, uravcaj A. Akutne zarazne bolesti u Republici Crnoj Gori u 2006. godini. Institut za zdravlje Crne Gore, Podgorica, maj 2007. 34 str. 36. Lausevi D, Mugosa B. Izvjestaj o sprovedenoj imunizaciji u Crnoj Gori za 2005. godinu, Institut za zdravlje Crne Gore, Podgorica, maj 2006. 26 str. 37. Lausevi B, Mugosa B, Beatovi V, Rakocevi B, Medenica S, Milanovi M, uravcaj A. Akutne zarazne bolesti u Republici Crnoj Gori u 2005. godini. Institut za zdravlje Crne Gore, Podgorica, maj 2006. 34 str. 4.6. Ostala dokumentovana strucna djelatnost prema procjeni strucnih komisija - Mentor za ljekare na specijalistickim studijama iz oblasti epidemiologije ­ dr Anton uravcaj i dr Alma Hadzifejzovi - Clan Nacionalne komisije za zarazne bolesti - Nacionalni koordinator za programe imunizacija - Predsjednik radne grupe za izradu Nacionalnih registara za diabetes mellitus, akutni koronarni sindrom, cerebrovaskularne bolesti i maligneneoplazme - Clan radne grupe za izradu Zakona o zastiti stanovnistva od zaraznih bolesti

1.5

1.5

1.5

1.5

- Clan radne grupe za izradu Pravilnika o prijavljivanjuu zaraznih bolesti, bolnickih infekcija, stanja i smrti oboljelih od zaraznih bolesti - Clan radne grupe za izradu Zakona o zbirkama podataka u zdravstvu - Clan radne grupe za izradu Nacionalnog plana za borbu protiv pticjeg i pandemijskog gripa - Clan Radnog tijela za praenje i koordinaciju aktivnosti vezano za pojavu novog gripa A(H1N1) - Clan naucnog komiteta EPISOUTH projekta - Clan Naucnog odbora 43-eg Meunarodnog naucnog skupa ,,Dani preventivne medicine", Nis 22-25 septembar 2009. - Rukovodilac Seminara o obaveznim imunizacijama u Crnoj Gori sa meunarodnim ucesem, Budva, Przno, Hotel ,,Maestral", april 2009. - Rukovodilac Seminara o obaveznim imunizacijama u Crnoj Gori sa meunarodnim ucesem, Budva, Przno, Hotel ,,Maestral", januar 2008. - Rukovodilac Seminara o obaveznim imunizacijama u Crnoj Gori sa meunarodnim ucesem, Budva, Becii, Hotel ,,Queen of Montenegro, decembar 2006. - Predavanje po pozivu,, Elektronski imunizacioni registar" na edukativnom Seminaru ,,Napredni kurs klinicke vakcinologije" Medicinski fakultet ­ Centar za kontinuiranu edukaciju u zdravstvu, Novi Sad 13-14, februar 2009. - Plenarno predavanje po pozivu "Informisanost seksualnih radnika u Crnoj Gori o nacinima prenosenja i prevencije HIV infekcije i samoprocjena rizika za HIV infekciju" na 43-em meunarodnom naucnom skupu ,,Dani preventivne medicine", 22-25 septembar Nis, 2009 ZBIRNI PREGLED RADOVA I BODOVA

DJELATNOST

15

0.5

Broj radova Poslije Ukupno izbora 17 6 14 31 10 25

Broj bodova Poslije Ukupno izbora 39.3 8 29.5 76.8 45.4 14.8 44.7 104.9

0.5 0.5

1. NAUCNO ISTRAZIVACKI RAD 3. PEDAGOSKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO

0.5 0.5 I OCJENA USLOVA STEPEN OBRAZOVANJA 0.5 0.5

IZVJESTAJ RECEZENTA

Jedini kandidat koji se prijavio na konkurs je Doc. dr sci. med. Dragan Lausevi, ljekar specijalista epidemiolog. Uvidom u podnesenu dokumentaciju, zakljucujem da kandidat ispunjava sve obrazovne uslove iz clana 76. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. List RCG br 60/2003), neophodne za izbor u vise akademsko zvanje definisano Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta Crne Gore. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD Iz prilozene bibliografije objavljene nakon prethodnog izbora, moze se vidjeti da je naucno-istrazivacka djelatnost kandidata ostvarena kroz nekoliko monografija, naucnih radova publikovanih u meunarodnim i domaim casopisima, i radovima saopstenim na meunarodnim i domaim kongresima i simpozijumima. Opus interesovanja koji su predmet naucno-istrazivackog rada kandidata kao i primenjena metodologija prilicno su siroki, i kreu se od analitickih epidemioloskih studija do primjenjenih studija u vidu preventivnih epidemioloskih programa u oblasti kako akutnih zaraznih oboljenja, tako i hronicnih nezaraznih oboljenja. U tom pogledu najistaknutiji doprinosi su u oblasti istrazivanja faktora rizika za nastanak HIV infekcije meu clanovima populacija koje su u poveanom riziku za sticanje polno prenosivih bolesti, a koji su na vrlo sveobuhvatan nacin obraeni u nekoliko monografija

0.5

Strana 26 - Broj 251

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

II VERIFIKACIJA BODOVANJA

5. mart 2010.

posveenih tom problemu: ,,Znanje, stavovi i seksualno ponasanje u vezi sa HIV/AIDS-om kod mladih 18-24 godine u Crnoj Gori", ,,HIV i rizicna ponasanja meu komercijalnim seksualnim radnicima u Crnoj Gori" i ,,HIV i rizicna ponasanja meu intravenskim korisnicima droga u Crnoj Gori". Sledea oblast kandidatovog interesovanja odnosi se na unaprjeenje razumijevanja nastanka i toka epidemijske forme pojedninih akutnih zaraznih oboljenja, kao i mehanizama njihove prevencije i suzbijanja, sto je vrlo uspjesno obraeno i publikovano u uglednom meunarodnom casopisu "Epidemiology and infection". Radovi objavljeni u casopisima "Acta Facultatis Medicae Naissensis" i "Acta Medica Medianae" na veoma analitican nacin obrauju uticaj potpunosti i pravovremenosti sprovedene vakcinacije na uspjesnu kontrolu vakcino preventibilnih bolesti i od izuzetnog su znacaja za unapreenje Programa obaveznih imunizacija koje se sprovode na teritoriji Crne Gore. Interesovanje kandidata za problem hronicnih nezaraznih bolesti proizvelo je nekoliko znacajnih radova koji su izucili epidemioloske karakteristike malignih neoplazmi u Crnoj Gori i postavili temelje strateskih pravaca za prevenciju i kontrolu hronicnih nezaraznih bolesti u Crnoj Gori. Radovi iz ove oblasti su saopsteni na Kongresu drustva ljekara Crne Gore sa meunarodnim ucesem. PEDAGOSKA OSPOSOBLJENOST Pedagoski rad sa studentima na Medicinskom fakultetu u Podgorici i Visokoj medicinskoj skoli u Beranama, dr Lausevi ostvaruje ve vise od jedne decenije. U toku tog perioda, kandidat je na predmetu Epidemiologija prosao akademske nivoe od saradnika do nastavnika u zvanju docenta, realizujui pri tome sve oblike nastave na Medicinskom fakultetu u Podgorici kao i Visokoj medicinskoj skoli u Beranama. Njegov rad je visoko ocijenjen od strane studenata i kolega nastavnika, cime je pokazao da je u potpunosti osposobljen za obavljanje funkcije viseg akademskog zvanja na navedenom predmetu. Pored navedenog, kandidat posjeduje iskustvo u kreiranju nastavnih planova i programa stecenih tokom kreiranja istih za predmet "Zdravi zivotni stilovi" koji se izucava u osnovnoj skoli, kao i izuzetno bogato iskustvo u pisanju uzbenika i prirucnika iz oblasti zdravih zivotnih stilova i prevencije bolesti zavisnosti koji se koriste u nastavi u osnovnoj i srednjoj skoli, a namijenjeni su ucenicima, nastavnicima, psiholozima i pedagozima, kao i vrsnjackim edukatorima. . STRUCNI RAD Strucni rad kandidata u znacajnoj meri je u vezi sa njegovim naucno-istrazivackim interesovanjima, ali i sa problemima sa kojima se srijee na svom radnom mjestu epidemiologa koji rukovodi Centrom za kontrolu i prevenciju bolesti Instituta za zdravlje Crne Gore, a koji koordinise rad epidemioloske sluzbe u Crnoj Gori. Kroz veoma obimnu strucnu aktivnost, dr Dragan Lausevi je stekao znacajno iskustvo u resavanju epidemioloskih problema iz oblasti akutnih zaraznih i masovnih nezaraznih bolesti. Dr Lausevi znacajno utice na razvoj crnogorskih strucnih stavova iz oblasti preventivnih grana medicine, narocito epidemiologije. Taj uticaj se ostvaruje ne samo kroz koordinaciju rada epidemioloske sluzbe u Crnoj Gori ve i putem objavljivanja strucnih knjiga od kojih izdvajam "Standardi u epidemioloskom nadzoru nad zaraznim bolestima" i "Avijarna influenca i Pandemijska influenca", kao i kroz organizaciju velikog broja simpozijuma, seminara i drugih strucnih skupova na kojima se sprovodi kontinuirana edukacija zdravstvenih radnika iz oblasti epidemiologije zaraznih oboljenja a narocito imunoprofilakse. Posebnu paznju zasluzuje rad u odgovornim strucnim tijelima Instituta za zdravlje Crne Gore, komisijama i radnim grupama Ministarstva zdravlja Crne Gore i Vlade Crne Gore, kao i aktivnost zdravstvenog prosveivanja graana u cilju sprecavanja i ranog otkrivanja oboljenja.

ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST Prije Poslije izbora izbora 1. NAUCNO14 17 ISTRAZIVACKI RAD 3. PEDAGOSKI 4 6 RAD 4. STRUCNI 11 14 RAD UKUPNO

Broj radova

Ukupno Prije izbora

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

31 10 25

6.1 6.8 15.2 28.1

39.3 8 29.5 76.8

45.5 14.8 44.7 104.9

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Doc. dr Dragan Lausevi, specijalista epidemiolog, ispunjava sve neophodne uslove za izbor u zvanje vanrednog profesora, koji su propisani Mjerilima za izbor u akademska i naucna zvanja Univerziteta Crne Gore. U skladu sa navedenim, predlazem Senatu Univerziteta Crne Gore da se Doc. dr Dragan Lausevi izabere u zvanje vanrednog profesora za predmet Epidemiologija na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici. RECENZENT Prof. dr Branislav Tiodorovi, Medicinskog fakulteta u Nisu IZVESTAJ RECEZENTA I OCENA USLOVA STEPEN OBRAZOVANJA Kandidat Doc. dr sci. med. Dragan Lausevi, lekar specijalista epidemiolog, jedini je kandidat koji se prijavio na konkurs. Na osnovu uvida u podnesenu dokumentaciju, kandidat ispunjava sve obrazovne uslove iz clana 76. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. List RCG br 60/2003), neophodne za izbor u vise akademsko zvanje definisano Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta Crne Gore. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD Prezentirana bibliografija iz oblasti naucno-istrazivacke delatnosti objavljena u renomiranim meunarodnim i domaim casopisima i prezentovana na meunarodnim i domaim kongresima (ukupno 17 referenci koje su publikovane nakon prethodnog izbora), ukazuje da je naucni razvoj kandidata, dr Dragana Lausevi, od perioda izbora u zvanje docenta, veoma uspesno nastavljen. Naucno-istrazivacki rad kandidata usmeren je kako na oblast akutnih zaraznih bolesti, tako i na oblast masovnih nezaraznih bolesti. Dr Lausevi je autor ili koatur nekoliko monografija od kojih navodim slijedee: ,,Znanje, stavovi i seksualno ponasanje u vezi sa HIV/AIDS-om kod mladih 18-24 godine u Crnoj Gori", ,,HIV i rizicna ponasanja meu komercijalnim seksualnim radnicima u Crnoj Gori" i ,,HIV i rizicna ponasanja meu intravenskim korisnicima droga u Crnoj Gori". Navedene monografije predstavljaju rezultat istrazivanja u populacijama koje su u poveanom riziku za HIV infekciju cime je omoguena sveobuhvatna analiza najvaznijih riziko faktora za HIV infekciju a narocito ponasajnih obrazaca ciljnih populacija. Proucavanjem problematike akutnih zaraznih bolesti, dr Lausevi je dao znacajan doprinos u ispitivanju uticaja razlicitih epidemioloskih cinilaca koji su od velikog znacaja za prevenciju obolevanja ljudi, narocito u epidemijskoj formi. Karakteristike masovnog obolevanja tokom jedne od epidemija u Crnoj Gori, kao i neophodne mere prevencije i kontrole epidemije, kandidat je zajedno sa grupom autora obradio u radu objavljenom u renomiranom meunarodnom casopisu "Epidemiology and infection". Znacajan broj publikovanih radova odnosi se na istrazivanja iz oblasti kontrole vakcino-preventibilnih oboljenja u kojima se

5. mart 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

Strana 27 - Broj 251

detaljno analizira i potvruje uticaj potpunosti i pravovremenosti sprovedene vakcinacije na uspesnost kontrole bolesti protiv kojih se sprovodi obavezna vakcinacija u Crnoj Gori. U casopisu "Acta Facultatis Medicae Naissensis" objavljen je rad u kojem je detaljno obraen uticaj potpunosti i pravovremenosti vakcinacije na kontrolu difterije, velikog kaslja i tetanusa u Crnoj Gori. Kao vodei autor "Strategije prevencije i kontrole hronicnih nezaraznih bolesti u Crnoj Gori", koju je usvojila Vlada Crne Gore, i koja je predstavljena na Kongresu drustva ljekara Crne Gore sa meunarodnim ucesem, dr Dragan Lausevi je dao znacajan doprinost pocetku organizovanijeg pristupa resavanja problema najvaznijih masovnih nezaraznih bolesti u Crnoj Gori. PEDAGOSKA OSPOSOBLJENOST Dr Dragan Lausevi je jedan od autora nastavnog Plana i Programa za novouvedeni predmet u osnovnoj skoli "Zdravi zivotni stilovi", kao i jedan od autora istoimenog udzbenika za ucenike, te prirucnika za nastavnike koji sprovode nastavu iz ovog predmeta. Takoe, dr Dragan Lausevi je clan autorskog tima koji je publikovao znacajan broj prirucnika namenjenih vrsnjackoj edukaciji u borbi protiv bolesti zavisnosti, kao i prirucnika za psihologe, pedagoge i roditelje koji se bave problemima bolesti zavisnosti. Svojom pedagoskom angazovanosu i predanosu u radu sa studentima, koji traje ve jedanaest godina, tokom kojih je radio na realizaciji svih oblika nastave na predmetu Epidemiologija Medicinskog fakulteta u Podgorici, kao i Visoke medicinske skole u Beranama, a koji su ocenjeni visokim ocenama njegovih studenata kao i kolega nastavnika, dr Dragan Lausevi je pokazao da je osposobljen u celosti za obavljanje funkcije vanrednog profesora na navedenom predmetu. STRUCNI RAD Zbog naucnih, strucnih i organizacionih kvaliteta, dr Dragan Lausevi je izabran za Direktora Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Navedeni Centar ima koordinirajuu ulogu u javno zdravstvenom sistemu Crne Gore u domenu sprecavanja i suzbijanja kako akutnih zaraznih, tako i masovnih nezaraznih oboljenja. U vremenu od poslednjeg izbora u zvanje, dr Lausevi je angazovan u radu brojnih drzavnih komisija i drugih radnih tela koja su se bavila aktivnostima na sprecavanju i suzbijanju velikog broja javno zdravstvenih problema iz oblasti akutnih zaraznih i masovnih nezaraznih oboljenja, narocito bolesti zavisnosti. Kao istaknut i priznat strucnjak, sa bogatim prakticnim iskustvom iz oblasti imunizacije, dr Dragan Lausevi je bio pozvani predavac na seminaru Kontinuirane edukacije u zdravstvu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Kao autor nekoliko strucnih knjiga ("Avijarna influenca i Pandemijska influenca", "Standardi u epidemioloskom nadzoru nad zaraznim bolestima"), dugogodisnji urednik poglavlja o imunizacijama u Statistickom godisnjaku Crne Gore o zdravlju stanovnistva i zdravsvenoj zastiti, i organizator brojnih simpozijuma i seminara na kojima se sprovodi kontinuirana poslediplomska edukacija lekara opste medicine i lekara specijalista iz oblasti preventivnih grana medicine, dr Dragan Lausevi je znacajno doprinio razvoju strucne javno zdravstvene misli u Crnoj Gori. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST Prije izbora 1. NAUCNO14 ISTRAZIVACKI RAD 3. PEDAGOSKI 4 RAD 4. STRUCNI 11 RAD UKUPNO

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Na osnovu prilozene konkursne dokumentacije smatram da kandidat, Doc. dr Dragan Lausevi, specijalista epidemiolog, magistar i doktor medicinskih nauka, ispunjava sve neophodne uslove predviene Mjerilima za izbor u akademska i naucna zvanja Univerziteta Crne Gore, za izbor u zvanje vanrednog profesora za predmet Epidemiologija na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Imajui u vidu navedene cinjenice, kao i da je naucnoistrazivacki rad Doc. Dr Dragana Lausevia verifikovan od meunarodne naucne javnosti objavljivanjem radova u uglednim meunarodnim casopisima, sa zadovoljstvom predlazem Senatu Univerziteta Crne Gore da se Doc. dr Dragan Lausevi izabere u zvanje vanrednog profesora za predmet Epidemiologija na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici. RECENZENT Prof. dr Zorica Seguljev Medicinski fakultet Novi Sad IZVJESTAJ RECENZENTA I OCJENA USLOVA STEPEN OBRAZOVANJA Pregledom prilozene dokumentacije o stepenu obrazovanja, prilozenu uz prijavu na konkurs, zakljucuje se da kandidat dr sci. med. Dragan Lausevi ispunjava sve uslove predviene Zakonom o visokom obrazovanju (Sl. 1 RCG br. 60/03), kao i Mjerilima za izbor u akademsko i naucno zvanje (cl.12). NAUCNOISTRAZIVACKI RAD Aktivnosti dr Lausevia u oblasti naucno-istrazivacke djelatnosti ostvaruju kontinuitet i aktuelizuju se u domenu ispitivanja uticaja inovativnih, razvojnih programa, praenju i evaluaciji primjenjenih programa, mjera i postupaka u domenu preventivne zdravstvene zastite stanovnistva Crne Gore. Bogata naucno-istrazivacka djelatnost dr Lausevia dokumentovana je velikim brojem radova objavljenih u domaim i stranim casopisima, radovima prezentiranim na kongresima, konferencijama, edukacijama, naucnim skupovima i seminarima. Kao rezultat autorskog ili koautorskog rada kandidata produkovano je nekoliko monografija, kao sto su: «HIV i rizicna ponasanja meu komercijalnim seksualnim radnicima u Crnoj Gori», »HIV i rizicna ponasanja meu intravenskim korisnicima droga u Crnoj Gori», kao i «Znanje, stavovi i seksualno ponasanje u vezi sa HIV/AIDS-om kod mladih 18-24 godine u Crnoj Gori». Monografije predstavljaju rezultat znacajnih istrazivanja, meu posebno ugrozenim populacionim grupama u vezi sa postojeom situacijom u domenu djelovanja komponenti ponasanja i faktora okruzenja na zdravlje. Dr Lausevi je u svojim monografijama analizirao uticaj najvaznijih riziko faktora za HIV infekciju u vezi sa stilom zivota posebnih populacionih grupa. Generalno gledano moze se rei da prilozeni radovi ukazuju na izuzetnu istrazivacku zrelost i naucnu kompetentnost kandidata. Istrazivacko-naucna djelatnost dr Lausevia dala je znacajan doprinos u ispitivanju uticaja razlicitih epidemioloskih cinilaca, kao i detrminanti koje su od velikog znacaja za prevenciju obolijevanja ljudi, narocito u epidemijskoj formi. Karakteristike masovnog obolijevanja tokom jedne od epidemija u Crnoj Gori, kao i neophodne mjere prevencije i kontrole epidemije kandidat je zajedno sa grupom autora obradio u radu objavljenom u renomiranom meunarodnom casopisu "Epidemiology and infection". Kandidat se bavio istrazivackim radom u oblasti zaraznih i nezaraznih bolesti, kao i kontrole vakcino-preventibilnih oboljenja, sto potvruje veliki broj radova iz navedenih oblasati. U casopisu "Acta Facultatis Medicae Naissensis" objavljen je rad u kojem je detaljno obraen uticaj potpunosti i pravovremenosti vakcinacije na kontrolu difterije, velikog kaslja i tetanusa u Crnoj Gori. PEDOGOSKA OSPOSOBLJENOST Na osnovu prezentiranih podataka i saznanja o pedagoskoj aktivnosti dr Lusevia, moze se sa sigurnosu rei da za sobom ima bogatu karijeru pedagoskog radnika. Ve duzi niz godina ukljucen

Broj radova

Poslije izbora Ukupno Prije izbora

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

17 6 14

31 10 25

6.1 6.8 15.2 28.1

39.3 8 29.5 76.8

45.5 14.8 44.7 104.9

Strana 28 - Broj 251

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

BIOGRAFIJA

5. mart 2010.

je, prvo kao saradnik, a zatim i kao nastavnik u rad sa studentima, gdje je ostvario zapazene rezultate. Poseban pedagoski doprinos dao je izradom velikog broja prirucnika, koji imaju informativnu, edukativnu i bihevioralnu vrijednost. Dr Dragan Lausevi je jedan od autora nastavnog Plana i Programa za novouvedeni predmet u osnovnoj skoli "Zdravi zivotni stilovi", kao i jedan od autora istoimenog udzbenika za ucenike, te prirucnika za nastavnike koji sprovode nastavu iz ovog predmeta. STRUCNI RAD Dr Lausevi je jedan od autora "Strategije prevencije i kontrole hronicnih nezaraznih bolesti u Crnoj Gori", koju je usvojila Vlada Crne Gore, i koja je predstavljena na Kongresu drustva ljekara Crne Gore sa meunarodnim ucesem. Pored toga, dr Dragan Lausevi je dao znacajan doprinost pocetku organizovanijeg pristupa rjesavanja problema najvaznijih masovnih nezaraznih bolesti u Crnoj Gori. Strucni rad dr Dragana Lausevia obeljezen je visegodisnjim kontinuiranim radom na poslovima iz domena javnog zdravlja i logican je nastavak njegove naucnoistrazivacke djelatnosti. Ove cinjenice potvruje veliki broj objavljenih strucnih radova, od kojih se strucne knjige posebno isticu ("Avijarna influenca i Pandemijska influenca", "Standardi u epidemioloskom nadzoru nad zaraznim bolestima"). Dugogodisnji je urednik poglavlja o imunizacijama u Statistickom godisnjaku Crne Gore o zdravlju stanovnistva i zdravsvenoj zastiti i organizator brojnih simpozijuma i seminara na kojima se sprovodi kontinuirana poslijediplomska edukacija ljekara opste medicine i ljekara specijalista iz oblasti preventivnih grana medicine. Angazovan je u radu brojnih drzavnih komisija i drugih radnih tijela koja su se bavila i bave se aktivnostima na sprecavanju i suzbijanju velikog broja javno zdravstvenih problema iz oblasti akutnih zaraznih i masovnih nezaraznih oboljenja, narocito bolesti zavisnosti. Sve navedene karakteristike uslovile su da se dr Lausevi imenuje za Direktora Centra za kontrolu bolesti u Institutu za javno zdravlje. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST Prije izbora 1. NAUCNO14 ISTRAZIVACKI RAD 3. PEDAGOSKI 4 RAD 4. STRUCNI 11 RAD UKUPNO

Broj radova

Poslije izbora Ukupno Prije izbora

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

17 6 14

31 10 25

6.1 6.8 15.2 28.1

39.3 8 29.5 76.8

45.5 14.8 44.7 104.9

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Predlazem da se na osnovu prezentiranih referenci dr sci.med Dragan Lausevi izabere u zvanje vanrednog profesora za predmet: Epidemiologija na Medicinskom fakultetu, Univerziteta Crne Gore. RECENZENT Prof. dr Agima Ljaljevi Medicinski fakultet, Podgorica

REFERAT

Za izbor u akademsko zvanje za predmet Interna medicina, oblast nefrologija na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Pobjeda" od 03.12.2009. godine. Na raspisani Konkurs javila se kandidatkinja DR MARINA RATKOVI.

Roena 18.06.1953 god. u Cetinju, Republika Crna Gora. Osnovno obrazovanje i gimnaziju, zavrsila sam u Titogradu sa odlicnim uspjehom. Studije medicine upisala sam skolske 1971/72. god. na Medicinskom fakultetu ­ Univerziteta u Beogradu. Diplomirala 30.12.1976. god. na Univerzitetu u Beogradu. Specijalisticke studije iz interne medicine, zavrsila sam na Medicinskom fakultetu-Univerziteta u Beogradu. Specijalisticki ispit polozila 04.06.1985. god. Subspecijalisticke studije iz nefrologije, zavrsila sam 01.07.1994. god. na nefroloskoj Klinici ­ Univerziteta u Beogradu, i odbranom rada iz uze specijalizacije : ,,Znacaj rezidualne bubrezne funkcije za klinicko stanje bolesnika lijecenih dijalizama" Poslijediplomske ­ magistarske studije zavrsila sam na Medicinskom fakultetu ­ Univerziteta u Beogradu. Odbranom magistarske teze : ,,Hormon rasta i faktor rasta slican insulinu kod bolesnika sa hronicnom insuficijencijom bubrega" 18. 05.2000. god. stekla sam akademsko zvanje magistra medicinskih nauka. Doktorsku disertaciju pod nazivom : ,,Procjena kvaliteta lijecenja bolesnika sa terminalnom bubreznom insuficijencijom hemodijalizama" odbranila sam 01.10.2003. godine na Medicinskom fakultetu-Univerziteta u Beogradu i stekla akademsko zvanje doktora medicinskih nauka. U zvanje asistenta na Medicinskom fakultetu ­ Univerziteta u Podgorici izabrana sam 16.03.2001. god. na predmetu interna medicina. Odlukom senata Univerziteta Crne Gore, 26.05 2005,Podgorica, donesena je odluka o izboru u zvanje docent br.011169 , izabrana sam u akademsko zvanje docent Univerziteta Crne Gore za predmet interna medicina na Medicinskom fakultetu u Podgorici. Referat objavljen u Biltenu Univerziteta Crne Gore, broj 190, 2005. god. ISSN 1800-5101. Odlukom Upravnog Odbora Medicinskog Fakulteta Univerziteta Crne Gore,prema clanu 55 stav 4 statuta Univerziteta Crne Gore broj 01-1353 od 28.06.2007 godine Doc.Dr.Marina Ratkovic se bira u zvanje prodekana za Nauku na medicinskom fakultetu. U okviru strucno-naucne edukacije u zemlji i inostranstvu, ostvarila sam brojne studijske boravke i zavrsila vise edukativnih trening kurseva na Medicinskim fakultetima u :VMA Beograd trening for CRRT 2006,Frankfurt,Diseldorf 2008 trening for CRRT, Verona, 2006,CRRT,Udine 2008,Basic trening for organs transplantation. Clan sam brojnih domaih i meunarodnih strucnih ­ naucnih asocijacija : Drustva ljekara i Ljekarske Komore Crne Gore, Redovni clan ERA-EDTA asocijacije,Kolaboracioni partner Slovenija-transplant u projektu Developing Guidelines for the Organisation of a European Donation Day. Presjednik sam Udruzenja Nefrologa Crne Gore. Dopisni sam clan Udruzenja nefrologa Srbije. Clan sam Nastavno-naucnog Vijea Medicinskog fakulteta u Podgorici i clan Komisija : Komisija za kontinuiranu medicinsku edukacijuMed.Fak.UniverzitetaCrne Gore,29.10.2007,broj 1504 u Podgorici. Clan sam komisije za upis na doktorske studije Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore,broj 1623 od 26.08.2009. Clan sam komisije za ocjenu podobnosti magistarskog rada kandidata Dr.med.Natase Belade pod nazivom ,,Preoperativni prediktori za nastanak atrijalne fibrilacije". Clan sam komisije za ocjenu podobnosti magistarskog rada kandidata dr.med.Veselina Vujicica pod naslovom ,,Prognosticki faktori kod nehockinskog limfoma zeludca i crijeva. Clan sam komisije za odbranu ­ocjenu polaznih istrazivanja kandidata dr.med.rifata medjedovica,pod nazivom ,,Kombinovano imuno i polimioterapija u korelaciji sa polihemioterapijom B celijskih nehockinskih limfoma". Clan sam komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze ,,Klinicke,endoskopske i patohistoloske karakteristike ,,idiopatske" ulkusne bolesti,kandidata mr.sci.med.Brigite Smolovic. Clan sam nevladine organizacije dijaliziranih i transplantiranih pacijenata Podgorica NVO ,,Donor". Clan sam nevladine organizacije dijaliziranih i transplantiranih pacijenata Pljevlja NVO"Nephro". Pri izboru u zvanje docent na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, recenzirano mi je 10 objavljenih strucnih / naucnih radova.

5. mart 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

Strana 29 - Broj 251

PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJE Stalni radni odnos zasnovala sam u Medicinskom Zavodu Titograd 01.04.1977. godine. Obavljala sam poslove ljekara opste prakse u ,,Titeksu", devet mjeseci nakon zavrsetka obaveznog ljekarskog staza, u trajanju od godinu dana. Profesionalni angazman nastavila sam u hitnoj sluzbi Medicinskog Zavoda Titigrad. Zbog potreba sluzbe, 1980. godine, prevedena sam u Centar za hemodijalizu uroloskog odjeljenja Medicinskog Zavoda Titigrad, gdje sam bila jedini doktor sa zavrsenim poznavanjem rada u Centru za hemodijalizu. U tom periodu, zapocela sam i zavrsila specijalisticke studije iz interne medicine. Nakon formiranja odjeljenja za nefrologiju i dijalizu, u okviru internog odjeljenja Klinicko Bolnickog Centra u Podgorici, 1986. godine, na ovom odjeljenju nastavila sam svoj profesionalni rad. Izbor i reizbor za sefa odsjeka za hemodijalizu, nefroloskog odjeljenja Klinickog Centra Crne Gore, imala sam 1994. godine, i 2001. godine. Postavljena sam za Nacelnika Odjeljenja Nefrologije,Klinike za Urologiju i Nefrologiju KC Crne Gore od januara mjeseca 2006 godine. Klinicki Centar Crne Gore nagradjuje doc.Dr.Marinu Ratkovic za ostvarene rezultate u 2008 godini. Kontinuirano sam se edukovana za uvoenje specificnih metoda kojima se lijece bolesnici na nefrolosko-uroloskoj Klinici u Podgorici, sto je od 2001. godine doprinijelo uvoenju savremenih metoda lijecenja. Lijecenje pacijenata na hronicnom programu dijalize hemodijafiltracijom. Od Jula mjeseca 2004. godine, obezbijedila sam rad CCRT ­ Programa : kontinuiranih metoda lijecenja bolesnika sa akutnom renalnom insuficijencijom parenhimske etiologije, i kod svih ostalih stanja MOF-a, SIRS-a, koji se u Srbiji i Crnoj Gori izvodi samo kod nas. U isto vrijeme, po prvi put u Crnoj Gori, zapocelo je i lijecenje PF ­ plazma izmjene. Rukovodila sam i zavrsila klinicku studiju sa transplantiranim pacijentima o uvoenju i uporedbi imunoloskog preparata CIKLOSPORINA u protokole lijecenja ovih bolesnika. U okviru internacionalne studije, 2005. godine, zavrsila sam trogodisnju studiju kod nas o pacijentima sa primarnim GN-a i lupus nefrtisima, koji se lijece mikofenotal mofetilom (CelCept). Krajem 2005. godine, zavrsila sam klinicku studiju kod izabranih bolesnika na hemodijalizi, koji se lijece eritropoetinomalfa (Recormonom). 2005. godine, zapocela sam studiju, u okviru internacionalne studije o izboru pacijenata sa hemodijalize koji su HBC pozitivni za lijecenje sa interferonom-alfa (Pegasis) u saradnji sa infektolozima KC Podgorice. Centar za nauku Klinickog Centra Crne Gore, od 1994. godObavljam duznost mentora-saradnika Medicinskog fakulteta u

Beogradu na Programu specijalistickih i dodiplomskih studija za ljekare na specijalizaciji i studente osnovnih studija medicine. Centar za Nauku KC Crne Gore ,jula 2009 godine, donosi odluku da sam i Mentor koordinator za specijalisticke studije Interne medicine-Nefrologija. Na osnovu clana 26 statuta Klinickog Centra Crne Gore, broj 03/01-11018direktor donosi odluku o imenovanju koordinacionog ljekara za oblasti internistickih grana medicine, a imenuje se doc.dr.Marina Ratkovic. Na osnovu clana 66 Zakona o Zdravstvenoj zastiti/sl.list RCG,br 39/04/ i clana 10 Statuta JZU KC CG, broj 03/01-4232 od 15.04.2008 godine, direktor donosi rjesenje ­Imenuje se Medicinski Odbor Klinickog Centra Crne Gore u sastavu od 9 clanova, clan sedam doc.dr.Marina Ratkovic. Ministar zdravlja,rada i socijalnog staranja ,na osnovu clana 15 zakona o drzavnoj upravi, broj 03-3633,18.11.2008 godine donosi Rjesenje o obrazovanju Radne grupe za izradu Predloga zakona o uzimanju i presadjivanju djelova ljudskog tijela u svrhu lijecenja. a za clanove Radne grupe imenuju se 1.dr.Marina Mugosa,Klinicki centar Crne Gore. Ministarstvo zdravlja na osnovu clana 84,broj 0201-3743 od 1.12.2009 godine donosi rjesenje ­obrazuje se Komisija za polaganje strucnih ispita zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika sa visokim obrazovanjem:doc.Dr.Marina Ratkovic. Ministarstvo Zdravlja ,na osnovu clana 93,broj 01-3742 od 4.12.2009 godine donosi rjesenje o obrazovanju komisije za dodjeljivanje zvanja primarijus doktorima medicine,stomatologije i diplomiranim faramceutima,u sastavu,clan komisije, doc. dr. M.Ratkovic. Republicki fond za zdravstveno osiguranje ,prema clanu 23 Statuta Republickog fonda za zdravstveno osiguranje broj 02-655 od 24.02.2009 izdaje se Rjesenje o imenovanju Komisije za izradu Liste bolesti,bolesnih stanja i posledica povreda iz odredjenih oblasti medicine zbog kojih se osigurano lice moze uputiti na lijecenje u inostranstvu i Liste zdravstvenih ustanova u inostranstvu u koje se vrsi upucivanje u zavisnosti od medicinskih indikacija,clan Doc.dr.M.Ratkovic. Odlukom Skupstine LJekarske komore Crne Gore, broj 55,dana 7.04.2006 godine, Dr.Marina Ratkovic ,izabrani ste za Tuzioca Ljekarske komore. Ljekarska komora Crne Gore dodjeljuje licencu iz Prakse ,do 2014 godine,dana 26.12.2007 godine. Na osnovu clana 7 Odluke o osnivanju Agencije za ljekove i medicinska sredstva/sluzbeni list CG,br. 62/08/,Vlada Crne Gore,na sjednici od 6.11.2008 godine donosi se rjesenje o imenovanju Upravnog odbora Agencije za Ljekove i Medicinska Sredstva,clan Doc.Dr.M.Ratkovic.

KLASIFIKACIONA BIBLIOGRAFIJA KVANTITATIVNA OCJENA REFERENCI DO POSLEDNJEG IZBORA (Bilten Univerziteta Crne Gore broj 190 od 1. aprila 2005. godine) 1. NAUCNOISTRAZIVACKA DJELATNOST

UKUPNI BROJ BODOVA

1.1. Monografije 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. Broj referenci*broj bodova 1.2. Radovi objavljeni u casopisima 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. Broj referenci*broj bodova 2x7 3x4 1.3. Radovi na kongresima, simpozijumima, 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. seminarima Broj referenci*broj bodova 4x2 1x1 1.4. Uvodno, objavljeno plenarno predavanje 1.4.1 1.4.2 Broj referenci*broj bodova 1.5. Recenzije 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. Broj referenci*broj bodova UKUPNO ZA NAUCNOISTRAZIVACKU DJELATNOST 3. PEDAGOSKA DJELATNOST 3.1. Udzbenici 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. Broj referenci*broj bodova 3.2. Prirucnici 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. Broj referenci*broj bodova 3.3. Gostujui profesor 3.3.1. 3.3.2. Broj referenci*broj bodova 3.4. Mentorstvo 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. Broj referenci*broj bodova 12

27 9

36

12

Strana 30 - Broj 251

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

5,0 17

5. mart 2010.

3.5. Kvalitet pedagoskog rada (moze se koristiti ukoliko se na zvanicnim studentskim anketama najmanje tri godine uzastopno dobiju odlicne ocjene za sve elemente pedagoskog rada) UKUPNO ZA PEDAGOSKU DJELATNOST 4. STRUCNA DJELATNOST 4.1. Strucna knjiga 4.1.1. 4.1.2. Broj referenci*broj bodova 4.2. Urednik ili koeditor 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. Broj referenci*broj bodova 4.3. Strucni clanak 4.3.1. Broj referenci*broj bodova 4.4. Objavljeni prikazi 4.4.1. Broj referenci*broj bodova 4.5. Popularno-strucni clanci 4.5.1. Broj referenci*broj bodova 4.6. Ostala dokumentovana strucna djelatnost 4.6.1. Broj referenci*broj bodova 6x2,5 UKUPNO ZA STRUCNU DJELATNOST PREGLED RADOVA I BODOVA NAKON PRETHODNOG IZBORA 1. NAUCNOISTRAZIVACKA DJELATNOST 1. Monografije 1.2. Dio naucne monografije izdate od strane renomiranog naucnog izdavaca 1. oko Maksi, grupa autora, ,, Peritoneumska dijaliza", Medicinski fakultet Kragujevac, 2006 godina ISBN 86-908627-0-6, uk. Str. 736, 1, Marina Mugosa Ratkovi Evropske preporuke za najbolju praksu peritoneumske dijalize ­ 9 strana Br. Br. ref. kan.

12,5 12,5

1.2.3.Radovi objavljeni u domaim casopisima 6. Bogdanka Andri, Dejan Lausevi, Branislav Lako, Marina Ratkovi, Spektar transmisivnih zoonoza dijagnostikovanih u Crnoj Gori, Medicinski Zapisi 2010, Basis ASC ISSN (u stampi). Andric Bogdanka, Marina Ratkovic Nasa iskustva u dijagnosticko-prognostickoj evaluaciji bruceloze, Medicinski Zapisi 2010, Basis ASC ISSN (u stampi). Marina Mugosa Ratkovi, Bozidarka Knezevic, Uloga oksidativnog stresa u aterosklerozi, Stampan u cjelini u casopisu Medicinski zapisi br. 67, 2009, Basis, ASC, ISSN 0419 - 7747

7.

1.5 0.4

8. 10 10

1.5 0.7

1.5 0.7

1.2.Radovi objavljeni u casopisima 1.2.1.Radovi objavljeni u casopisima koji se nalaze u meunarodnim bazama podataka 2. Nada Dimkovi, Dragan Jovanovi, Zoran Kovacevi, Violeta Rabrenovi, Vidosava Nesi, Marina Savin, Branka Miti, Marina Ratkovi, Slobodan Curi, Igor Miti, Steva Pjea, Gordana Perunici, Jelena Marinkovi, Jovan Popovi, Danica Vuji, Mycophenolate Mofetil in High-Risk Patients with Primary, Glomerulonephritis: Results of a 1-Year Prospective Study, Original paper, publiched in Nephron, Clin. Pract.2009 ISSN: 1660 - 2110; 111(3): c189-196. Epub 2009 Feb 5. Nephron Clin. Pract. citiraju PubMed ­ indexed for MEDLINE. PMID: 19194109.

1.3. Radovi na kongresima, simpozijumima i seminarima 1.3.1.Meunarodni kongresi, simpozijumi i seminari 9. Bogdanka Andric, Marina Ratkovic Hantaviral Haemorhagic Fever in Montenegro, Presented on 1-st SEECC, May 2010, Varna, Bugaria, Abstract publiched in Abstract book /in press/. 10. Simi-Ogrizovic S., Mugosa M, Seica A., Covic A., Stefanovic G., Djukanovic Lj.Health Related Quality of Liffe in Hemodialysis Patients, Multicenter Study Presented on Congress of Nephrology, ERA-EDTA, Barselona, Spain, June 2007.Abstract, publiched in Book of Abstract. 11. Simi-Ogrizovic S., Jovicic S., Radivojevic D., Zivkovic J., Blagojevic R., Ratkovic M, Lezaic V. Presented on 8-th Congress of BANTAO, Belgrade, Serbia, May 2007 Publiched in Abstract book, May 2007

2

1

7

3.5

2

0.3

1.2.2 Meunarodni casopisi koji se ne nalaze u bazi podataka, a imaju meunarodnu distribuciju. 3. Ljubica Pejakov, Marina Ratkovi Extracorporal Methods of Therapy in Acute Renal Falure and Haemodinamic Tolerability in Criticaly ill Patients Publiched in Lijecnicki Vijesnik, UDK-61 (061.231)=862=20 ISSN1330-4917. Lijecnicki Vijesnik citiraju MEDLINE / Index Medicus EMBASE / Excepta Medica Marina Ratkovic Continous Renal Replacement Therapy in Acute Renal FailureSingle Center Experiance, BANTAO Journal 2009 , 7 /1/ : 61 ­ 62 Nesi V, Ostri V, Kovacevi Z, Dimkovi N, Curi S, Lazarevi M, Ratkovi M, Bogdanovi J, Jelaci R, Comparative study of the efficacy of different regimens of intermittent subcutaneous dosing of erythropoetin beta in treatment of renal anemia in chronic dialysis patients Publiched in Med. Pregl. 2005 YU ISSN 0025 ­ 8105 May-Jun; 58(5-6): 279-285. Med. pregl. citiraju PubMed ­ indexed for MEDLINE. PMID: 16526235.

2

0.3

1.4.Uvodno objavljeno plenarno predavanje 1.4.1. Na sastancima sa meunarodnim ucesnicima 12. Marina Ratkovi Registar bubreznih bolesnika u Crnoj Gori, Presenting in 3-th Congress of Nephrology of Bosnia and Hercegovina with International Participation, UPDATE in Nephrology, May 5 ­ 7 2010 / in press/ 1.4.2. Na sastancima sa domaim ucesnicima 13. Marina Ratkovi Racionalna antibiotska terapija kao medicinska i ekonomska nuznost Po pozivu Drustva Ljekara Crne Gore 14. Marina Ratkovic, Savremeni pristup u lijecenju hepatitis C i B virusne infekcije Po pozivu Ljekarske Komore Crne Gore, 05.05.2008 4 2

4.

4

4

2

2

5.

4

4

1 1

1 1

5. mart 2010. 3. PEDAGOSKA DJELATNOST

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

Br. Br. ref. kan.

Strana 31 - Broj 251

3.4. Mentorstvo / komentorstvo 3.4.2. Na postdiplomskim magistarskim studijama (kod magisterija i specijalizacija) 15. Marina Ratkovic, komentor Magistarska teza za kandidata dr. Batric Babovic Naziv magistarskog rada «Sindrom dispepsije kod pacijenata sa hronicnom bubreznom insuficijencijom» Na Medicinskom fakultetu Univeziteta u Beogradu 16. Marina Ratkovi, mentor, Magistarska teza za kandidata dr. Tanju Boljevi, Naziv magistarskog rada Poveanje kvaliteta zivota pacijenata koji se lijece hronicnom hemodijalizom, korekcijom anemijskog statusa sa rekombinantnim eritropoetinom 3.5.Kvalitet pedagoskog rada, odnosno kvalitet nastave ­ na prijedlog Vea Univerzitetske jedinice, ako nije bilo znacajnijih primjedbi eksternih evaluatora, uprave fakulteta i studenata Na osnovu odluke Vijea Medicinskog fakulteta u Podgorici i ankete studenata 4. STRUCNA DJELATNOST - Od 1994. god. do danas, odlukom Nastavnonaucnog Vijea Medicinskog fakulteta u Beogradu i Centra za nauku Klinickog Centra Crne Gore u Podgorici, izabrana sam za mentora. Preko prakticnog rada, teoretske nastave, provjere stecenih znanja i vjestina, kontinuirano ucestvujem u procesu edukacije ljekara iz zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori, na studijskom programu specijalistickih studija iz nefrologije i i drugih grana medicine, na specijalistickom stazu iz interne medicine i drugih grana medicinske specijalnosti. - Predavac u okviru Programa Ministarstva zdravlja i Ministarstva prosvjete i nauke: Doedukacija timova izabranih doktora (Program unapreenja primarne zdravstvene zastite) : 2005, 2006, 2007, 2008. - Od zavrsetka specijalisticckih studija, ucestvovala sam i rukovodila brojnim naucno-istrazivackim projektima u Klinickom Centru Crne Gore, Klinickom Centru Zvezdara - Beograd, na Medicinskom fakultetu u Beogradu, Podgorici, meu kojima su od posebnog znacaja naucnoistrazivacke studije o kvalitetu zivota pacijenata na hronicnom programu hemodijalize i projekti lijecenja anemijskog statusa ovih pacijenata. - U okviru brojnih naucno-istrazivackih projekata u zemlji i inostranstvu, ucestovovala sam na Meunarodnim naucnim skupovima i trening kursevima, medu kojima su od posebnog znacaja: - Global Expert Meeting - Optimising anaemia menagement. 2006 god. u Hamburgu, - ERA-EDTA Congres, Glasgov, United Kingdom, 2006. - Medical School on the University California, San Diego, Continuing Medical Education 12-th Annual International Conference on Continuous Renal Replacement Therapies 2006 godine. - Key insights into present and future treatment of anaemia and SHPT in CKD patiem, 1-2 December 2006. Barcelona, Spain, European Accreditation for CME. - Course of American Society of Transplantat Surgeons Confirms - American Transplation Congres, Toronto, Canada, 2008. - Potvrdilo o udelezbi ESAO Winter School, 2009, Kranjska Gora - EDTA-ERA-COMO Cours : Diagnostic and 5 5

Treatment Option in CKD in the new Milrenium, Skopje, Macedonia, 2009. - Education and sertificate of American Academy ofCME, Contemplating CMV, 2009 Boston, MA,US. ZBIRNI PREGLED RADOVA I BODOVA

DJELATNOST

20

20

2

1

Broj radova Poslije Ukupno izbora 15 2 3 25 14 9

Broj bodova Poslije Ukupno izbora 31 8 20 59 67 25 32.5 124.5

2

2

1. NAUCNO ISTRAZIVACKI RAD 3. PEDAGOSKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO

IZVJESTAJ RECENZENTA Na osnovu prijave, biografije i zbirnog pregleda referenci, mog da potvrdim da je kandidatkinja dr Marina Ratkovi, ispunila sve zakonske uslove za izbor u vise akademsko zvanje. I OCJENA USLOVA NAUCNOISTRAZIVACKI RAD Dr Marina Ratkovi iskazala je interesovanje za naucnoistrazivacki rad u toku i nakon specijalistickih studija. Rezultate svojih istrazivanja publikovala je u domaim i stranim casopisima i saopstavala na strucnim i naucnim sastancima u zemlji i inostranstvu. U svom naucnom radu bavi se istrazivanjem razlicitih oboljenja u nefrologiji, a posebno mjesto zauzima hronicna insuficijencija bubrega i terapijski postupci kod oboljelih od hronicne renalne insuficijencije. Tematika koju obrauje u svojim radovima je aktuelna, a data je naucnim, jezgrovitim i jasnim stilom. U naucnoj monografiji oko Maksi i grupa autora, ,,Peritoneumska dijaliza", Medicinski fakultet Kragujevac, 2006 godina ISBN 86-908627-0-6, uk. str. 736, 1, dr Marina Ratkovi je na savremen nacin i sistematicno izlozila «Evropske preporuke za najbolju praksu peritoneumske dijalize». Kao rezultat aktivnog ucesa u meunarodnoj studiji, u kojoj je bila glavni istrazivac za Crnu Goru, objavljen je rad sa grupom autora Nada Dimkovi, Dragan Jovanovi, Zoran Kovacevi, Violeta Rabrenovi, Vidosava Nesi, Marina Savin, Branka Miti, Marina Ratkovi, Slobodan Curi, Igor Miti, Steva Pjea, Gordana Perunici, Jelena Marinkovi, Jovan Popovi, Danica Vuji »Mycophenolate Mofetil in High-Risk Patients with Primary Glomerulonephritis: Results of a 1-Year Prospective Study» Original paper, publiched in Nephron, Clin. Pract.2009 ISSN: 1660 - 2110; 111(3): c189-196. Epub 2009 Feb 5. Nephron Clin. Pract. citiraju PubMed ­ indexed for MEDLINE. PMID: 19194109; u kojem su prikazani rezultati jednogodisnje prospektivne studije sa primjenom micophenolate mofetil-a u visoko-rizicnih pacijenata sa primarnim glomerulonefritisom. Sa autorkom Ljubicom Pejakov, Marina Ratkovi je objavila rad «Extracorporal Methods of Therapy in Acute Renal Falure and Haemodinamic Tolerability in Criticaly ill Patients» Publiched in Lijecnicki Vijesnik, UDK-61 (061.231)=862=20 ISSN-1330-4917, u kojem su prikazane ekstrakorporalne terapijske metode u lijecenju akutne renalne insuficijencije, kao i hemodinamska stabilnost tokom ovog oblika lijecenja kod vitalno ugrozenih pacijenata. PEDAGOSKA OSPOSOBLJENOST Od 2001. godine dr Marina Ratkovi kvalitetno i sa entuzijazmom ucestvuje u izvoenju nastave na Medicinskom fakultetu u Podgorici, prvo kao asistent, a od 2005. godine i kao nastavnik. Radila je na realizaciji slozenih i vrlo zahtijevnih oblika nastave na predmetu Interna medicina i Klinicka propedevtika. Od prije 3 godine ucestvuje kao nastavnik i u izvoenju nastave na Visokoj skoli za medicinske sestre u Beranama. U junu 2007. god. izabrana je za prodekana za nauku na Medicinskom fakultetu. Br. Br. ref. kan.

Strana 32 - Broj 251

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

5. mart 2010.

Od izbora u zvanje docenta, dr Marina Ratkovi je bila jednom mentor i jednom komentor kandidatima za izradu magistarskih radova. Dr Marina Ratkovi izvodi nastavu profesionalno, posveeno i kvalitetno sto je i preporucilo kao predavaca u vise programa. STRUCNI RAD Uporedo sa naucnoistrazivackim i pedagoskim radom dr Marina Ratkovic je veoma angazovana na polju strucnog rada sto se ogleda prvenstveno njenim redovnim klinickim radom. Nosilac je projekta CCRT ­ Programa: kontinuiranih metoda lijecenja bolesnika sa akutnom renalnom insuficijencijom parenhimske etiologije, i kod svih ostalih stanja MOF-a, SIRS-a, koji se u Srbiji i Crnoj Gori izvodi samo kod nas. U isto vrijeme, po prvi put u Crnoj Gori, zapocelo je i lijecenje PF ­ plazma izmjene. Ucestvovala je u organizaciji vise strucnih i naucnih skupova i odrzala niz predavanja po pozivu, narocito iz oblasti terapije akutne i hronicne bubrezne insuficijencije. Clan je vise komisija najviseg strucnog karaktera u Crnoj Gori. Predsjednik je Udruzenja nefrologa Crne Gore, clan Drustva ljekara Crne Gore i Ljekarske komore Crne Gore, clan ERA-EDTA asocijacije, Kolaboracioni partner Slovenija-transplant u projektu Developing Guidelines for the Organisation of a European Donation Day. Bila je rukovodilac i glavni istrazivac u vise klinickih studija koje su se izvodile kod pacijenata sa nefroloskim oboljenjima u Crnoj Gori, meu kojima su od posebnog znacaja naucno-istrazivacke studije o kvalitetu zivota pacijenata na hronicnom programu hemodijalize i projekti lijecenja anemijskog statusa ovih pacijenata. Predavac je u okviru Programa Ministarstva zdravlja i Ministarstva prosvjete i nauke: Doedukacija timova izabranih doktora (Program unapreenja primarne zdravstvene zastite): 2005, 2006, 2007, 2008. Mentor je za nefrologiju u okviru specijalizacije Interne medicine. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST Prije izbora 1. NAUCNO10 ISTRAZIVACKI RAD 3. PEDAGOSKI 12 RAD 4. STRUCNI 6 RAD UKUPNO

izabrana u zvanje vanrednog profesora na predmetu Interna medicina, oblast nefrologija na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD U periodu nakon prethodnog izbora doc. dr Marina Ratkovi je objavila vise strucnih i naucnih radova u casopisima u cjelini ili na medjunarodnim ili domaim konferencijama, simpozijumima i strucnim skupovima . Meu navedenim referancama posebno ukazujem na koautorstvo u monografiji Peritoneumska dijaliza , autora oka Maksia, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, koja je svrstana u pomone udzbenike za poslijediplomsku nastavu. Medju radovima koji su objavljeni in extenso u prestiznim medjunarodnim casopisima izdvajam koautorstvo u radu Mycophenolate Mofetil in High-Risk Patients with Primary Glomerulonephritis: Results of a 1-Year Prospective Study , objavljenog u Nephron,Clin.Pract. (referenca br.3.). Rezultati ovog istrazivanja imaju veliku prakticnu primjenljivost u klinickoj nefrologiji, sto apostrofiram kao narocitu vrijednost. Takoe, naziv uvodnog predavanja Registar bubreznih bolesnika u Crnoj Gori koje e biti prezentovano na III kongresu nefrologa Bosne i Hercegovine sa meunarodnim ucesem koji treba da se odrzi u maju 2010. po sebi upuuje da doc. Ratkovi u ovom segmentu, osim striktno ljekarskog, nefroloskog dijela posla obavlja i dogorocnu, stratesku aktivnost pravljenja veoma neophodnog registra bubreznih bolesnika u Crnoj Gori. Analizom objavljenih radova nakon izbora u predhodno zvanje, moze se zakljuciti d doc.dr Marina Ratkovi i sustinski i formalno ispunjava uslove prema kriterijumu kvalitet naucnoistrazivackog rada za izbor u vise akademsko zvanje. PEDAGOSKA OSPOSOBLJENOST Kandidat doc.dr Marina Ratkovi je 2001.g zapocela sticanje univerzitetskog pedagoskog iskustva izborom u zvanje asistenta na predmetu Interna medicina. U zvanje docenta na predmetu Interna medicina na Medicinskom fakultetu u Podgorici izabrana je 2005. Tokom tog vremena veoma kvalitetno i istrajno je radila na svim slozenim i zahtjevnim oblicima nastave na predmetu Interna medicina na osnovnim studijama na Medicinskom fakultetu u Podgorici. Doc.Ratkovi je, takoe, angazovana u izvodjenju nastave na Visokoj medicinskoj skoli u Beranama, jednom od studijskih programa Medicinskog fakulteta. Odabrane nastavne teme predaje i studentima dodiplomskih studija na studijskom programu Stomatologija na Medicinskom fakultetu. Takodje, od 1994. god. do danas, odlukom Nastavno-naucnog Vijea Medicinskog fakulteta u Beogradu i Centra za nauku Klinickog Centra Crne Gore u Podgorici, izabrana je za mentora na Programu specijalistickih studija za ljekare na specijalizaciji . Obavlja uspjesno sve aktivnosti vezane za ovo imenovanje: prakticni rad, teoretsku nastavu, provjeru stecenih znanja i vjestina, kontinuirano ucestvuje u procesu edukacije ljekara iz zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori. Doc. Dr MarinaRatkovi je od jula 2009. , odlukom Centra za nauku KC Crne Gore i mentor-koordinator za specijalisticke studije iz interne medicine-oblast nefrologija. Kvalitet pedagoskog rada doc. Ratkovi na osnovu odluke Vijea Medicinskog fakulteta u Podgorici i ankete studenata ocjenjen je najboljom ocjenom. Ovo je samo dio veoma bogate pedagoske aktivnosti doc.dr Marine Ratkovi koji je snazno i argumentovano preporucuje za izbor u zvanje vanrednog profesora. STRUCNI RAD Doc.dr Marina Ratkovi posjeduje veoma bogat spektar naucnoistrazivackog rada. Ucestvovala je i rukovodila naucnoistrazivackim projektima na Medicinskim fakultetima u Podgorici i Beogradu . Kao poseban segment i teziste ovih aktivnosti izdvaja se kvalitet zivota pacijenata na hronicnom programu dijalize i lijecenje anemija kod ovih bolesnika. Doc. Ratkovi je ucestvovala i na brojnim trening kursevima, od kojih izdvajam Course of American Society of Transplantat Surgeons , 2008., Toronto, Canada i Education and sertificate of American Academy of CME, Contemplating CMV, 2009 Boston, MA, USA. Predavac je u okviru Programa Ministarstva zdravlja i Ministarstva prosvjete i nauke za doedukaciju timova izabranih

Broj radova

Poslije izbora Ukupno Prije izbora

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

15 2 3

25 14 9

36 17 12.5 65.5

31 8 20 59

67 25 32.5 124.5

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Na osnovu svega izlozenog moze se zakljuciti da dr Marina Ratkovi, u dosadasnjem naucnoistrazivackom, pedagoskom i strucnom radu, ispunjava sve uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju i Mjerilima za izbor u akademsko zvanje Univerziteta Crne Gore, za izbor u zvanje vanrednog profesora. Sa zadovoljstvom predlazem Vijeu Medicinskog fakulteta i Senatu Univerziteta Crne Gore da dr Marinu Ratkovi izabere u zvanje vanrednog profesora na Medicinskom fakultetu u Podgorici za predmet Interna medicina, oblast nefrologija. RECENZENT Prof.dr Aneta Boskovi Medicinski fakultet, Podgorica IZVJESTAJ RECENZENTA I OCJENA USLOVA STEPEN OBRAZOVANJA Doc.dr Marina Ratkovi , docent na Medicinskom fakultetu u Podgorici, na osnovu dostavljene dokumentacije u potpunosti ispunjava sve zakonske uslove predviene Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gora i Mjerilima za izbor u akademska i naucna zvanja u pogledu stepena obrazovanja , naucno-istrazivacke , pedagoske i strucne osposobljenosti da bude

5. mart 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

Strana 33 - Broj 251

doktora (Program unapreenja primarne zdravstvene zastite) za 2005, 2006, 2007, 2008. godinu. Doc.dr Marina Ratkovi je prodekan za nauku na Medicinskom fakultetu u Podgorici. Posjeduje dugogodisnje klinicko iskustvo i vrlo siroko medicinsko obrazovanje,sto je svrstava meu najiskusnije interniste-nefrologe u Crnoj Gori. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST Prije izbora 1. NAUCNO10 ISTRAZIVACKI RAD 3. PEDAGOSKI 12 RAD 4. STRUCNI 6 RAD UKUPNO

U casopisu BANTAO (asocijacija nefrologa balkana) takoe je iznela rezultate jednogodisnje, prospektivne studije akutnog koronarnog sindroma kod pacijenata koji se lece hronicnom hemodijalizom u Klinickom Centru Podgorica. Na II internacionalnom simpozijumu u Zagrebu 2009 godine, posveenom lecenju pacijenata u jedinicama intenzivnog lecenja, kao koautor ali kao nefrolog koji je izvodio procese lecenja metodama kontinuiranog ekstrakorporala dala je veoma znacajne podatke koji su potpuno uporedivi sa zemljama u celoj Evropi. PEDAGOSKA OSPOSOBLJENOST Doc.dr.Marina Ratkovi je izabrana 2001. godine za asistenta na Medicinskom Fakultetu u Podgorici gde je svojim velikim zalaganjem i entuzijazmom bezrezervno pristupila radu sa studentima koji su svojim rezultatima pokazali koliki je veliki i ozbiljan uticaj imala na ponasanje, rad kod studenata bez obzira da li je bila neposredno angazovana sa njima. Od 2006. godine vodi grupu studenata Medicinskog fakulteta u Podgorici, tada tree godine studije, sa kojom organizuje kontiniurane seminare posveene transplantaciji i razvoju transplantacije u Crnoj Gori. Osim seminara sa eminentnim predavacima na temu transplantacija bubrega organizovala je javno anketiranje graana Crne Gore u cilju ispitivanja javnog mnjenja u pogledu stavova o ovoj temi. U cilju promocije i zazivljavanja oseanja o davalastvu organizovala humanitarni koncert sa prisustvom mnogih poznatih licnosti iz javnog zivota Crne Gore i Srbije.U cilju standardizacije rada sa pacijentima koji se lece sa sve tri metode zamene bubrezne funkcije organizovala je sedmodnevnu skolu za edukaciju i doedukaciju sestara nefrologije i dijalize u Crnoj Gori decembra meseca 2007. godine. STRUCNI RAD Kao prvi nefrolog u Crnoj Gori, sa radom u nefroloskom odeljenju KC Podgorica, referentnom centru posebno je angazovana u klinickoj praksi. Uvoenjem metoda CRRT, te metoda plazmaizmene obezbedila je najsavremenije oblike lecenja za ukupno stanovnistvo Crne Gore. Radei stalno u angazovanju preko dvanaest sati prosecno u klinici, stalnom pripravnosu zavredila je da svoje iskustvo prenese lekarima primarne zdravstvene zastite u kontinuiranoj edukaciji. Vise puta je imala plenarna predavanja iz raznih oblasti koje se odnose na lecenje pacijenata sa terminalom bubreznom slabosu. Poslednje u nizu je predstavljanje nove ere u lecenju anemije kod pacijenata sa hronicnom bubreznom slabosu. Sa CERA. Od 2006. godine je ustanovila i narednih godina nastavila registar hronicnih bubreznih bolesnika te zavredila curent member of EDTA iste godine. Kao kolaborativni partner je Slovenija transplanta od 2009. godine. Kao clan grupe za izradu zakona o transplantaciji maticnih elija i organa, postavljena od strane ministarstva zdravlja duze od jedne godine je ucestvovala u svim sferama izrade ovih akata. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST Prije Poslije izbora izbora 1. NAUCNO10 15 ISTRAZIVACKI RAD 3. PEDAGOSKI 12 2 RAD 4. STRUCNI 6 3 RAD UKUPNO

Broj radova

Poslije izbora Ukupno Prije izbora

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

15 2 3

25 14 9

36 17 12.5 65.5

31 8 20 59

67 25 32.5 124.5

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Na osnovu prilozene klasifikacione bibliografije, na osnovu analize radova, sveobuhvatne analize naucnoistrazivackog, pedagoskog i strucnog rada kandidata doc.dr Marine Ratkovin zakljucujem da doc.dr Marina Ratkovi u potpunosti ispunjava uslove predvidjene Statutom Univerziteta Crne Gore i Mjerilima za izbor u akademska i naucna zvanja za izbor u zvanje vanrednog profesora. Zbog toga, shodno navedenom, sa zadovoljstvom predlazem Senatu Univerziteta Crne Gore da doc.dr Marinu Ratkovi izabere u zvanje vanrednog profesora na predmetu Interna medicina, oblast nefrologija na Medicinskom fakultetu u Podgorici. RECENZENT Prof.dr Milica Martinovi Medicinski fakultet Podgorica IZVESTAJ RECEZENTA I OCENA USLOVA STEPEN OBRAZOVANJA Dr.Marina Ratkovi, docent na Medicinskom fakultetu u Podgorici je dostavila trazenu dokumentaciju, te je ispunila zakonske uslove predviene Statutom univerziteta Crne Gore i Merilima za izbor u akademska i naucna zvanja. Dr.Marina Ratkovi je ispunila uslove u pogledu stepena obrazovanja, naucnoistrazivacke, pedagoske i strucne osposobljenosti a time stekla uslove da bude izabrana u zvanje vanrednog profesora na predmetu Interna medicina, oblast nefrologija na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD U proteklom petogodisnjem periodu, posle izbora u zvanje docenta, dr.Marina Ratkovi se aktivno bavila naucnim radom objavljujui vise strucnih i naucnih publikacija u casopisima u celini, na meunarodnim i domaim konferencijama, simpozijumima i na strucnim sastancima. U naucnoj monografiji Medicinskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, udzbeniku za poslediplomsku nastavu, Peritoneumska dijaliza, zajedno sa autorom je izlozila najaktuelnije evropske vodice za lijecenje pacijenata sa terminalnom bubreznom slabosu jednom od metoda zamene bubrezne funkcije, peritoneumskom dijalizom. Uradila je prospektivnu studiju , u trajanju od jedne godine, i zajedno sa drugim istrazivacima u prestiznom nefrolockom casopisu, objavila svoje rezultate primene mikofenolat mofetila, novo podrucje primene ovog imunosupresiva, u lecenju primarnih glomerulopatija.

Broj radova

Ukupno Prije izbora

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

25 14 9

36 17 12.5 65.5

31 8 20 59

67 25 32.5 124.5

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Uvidom u klasifikacionu biografiju, analizom prilozenih radova te sveukupnom evaluacijom naucnoistrazivackog , pedagoskog i strucnog rada kandidata Doc.dr.Marine Ratkovi zakljucujem da kandidat u potpunosti ispunjava uslove predviene statutom

Strana 34 - Broj 251

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

5. mart 2010.

Univerziteta Crne Gore i Merilima za izbor u akademska i naucna zvanja za izbor u naimenovanje vanrednog profesora. Prema svemu izlozenom sa zadovoljstvom predlazem Senatu Univerziteta Crne Gore da se doc.dr.Marina Ratkovi izabere u zvanje vanrednog profesora na predmetu Interna medicina, oblast nefrologija na Medicinskom fakultetu u Podgorici. RECEZENT Prof. dr Djordjije Maksic Medicinski fakultet, Beograd

PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJA Kao diplomirani inzenjer metalurgije, 1978. god pocela sam sa radom u Istrazivacko - razvojnom centru Zeljezare Niksi u Niksiu, koji se kasnije transformisao u Institut za crnu metalurgiju, gdje i sada radim. Pocetak strucnog angazovanja je bio u oblasti standardnih metalurskih ispitivanja definisanih atestima za odredjene kvalitete celika (hemijska analiza, mehanicke osobine, makro- i mikrostrukturna ispitivanja). Nakon formiranja Instituta bavila sam se poslovima istrazivanja i razvoja novih tehnologija i novih materijala, sto i sada radim. Uza specijalnsot mi je fizika metala (elektronska mirkoanaliza i elektronska mirkoskopija), ali sam u svom 30. godisnjem istrazivackom radu imala siroki dijapazon naucnog i strucnog djelovanja. Bavila sam se ispitivanjima raznih materijala i procesa u njima, od zeljeza i zeljeznih legura, preko obojenih metala i njihovih legura, nemetalnih materijala i ruda, do superlegura. Izvjesno vrijeme posvetila sam izucavanju mogunosti primjene SEM i EMS u biologiji i medicini, sa posebnim osvrtom na urinarnu litijaziju. Poslednjih godina znacajnu oblast mog interesovanja cini fraktografska i strukturna analiza mehanizama razaranja materijala, i primjena ovih metoda ispitivanja u otkrivanju uzroka havarijskih lomova konstrukcija ili djelova konstrukcija. Radi usavrsavanja u oblasti finostrukturne analize materijala boravila sam u Institutu firme JEOL u Tokiju (1 mjesec) i u Istrazivacko - razvojnom centru Zeljezare POLDI - Kladno, Republika Ceska (6 mjeseci). U periodu 1998-2000. god. bila sam jedan od nosilaca projekta" " koji je Institut za crnu metalurgiju predlozio za finansiranje Saveznom ministarstvu za nauku, i dobio saglasnost u okviru bilateralne naucno ­tehnicke saradnje SRJ i Ruske federacije. Nosilac Projekta u ime Ruske federacije bila je akademik iz Drzavnog naucnog centra " - ... "- Moskva. U okviru ove saradnje, boravila sam tri nedjelje u -u, a potom i njihovi strucnjaci kod nas u ICM. Po zavrsetku magistarskih studija, 1989.god., izabrana sam u zvanje strucni saradnik, 1994. godine u zvanje visi strucni saradnik, 1998. god u zvanje naucni saradnik, a 2003. god. u zvanje visi naucni saradnik iz oblasti fizicke metalurgije u Institutu za crnu metalurgiju u Niksiu, i obavljam poslove vodeeg istrazivaca. Pored istrazivacke djelatnosti sada obavljam i poslove Rukovodioca Sektora za laboratorijska i tehnicka ispitivanja u ICM ­u, a bila sam i clan Odbora direktora Instituta u cetvorogodisnjem mandatu.

REFERAT

Za izbor u naucno zvanje za oblast Fizicka metalurgija u Institutu za crnu metalurgiju u Niksiu. Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Pobjeda" od 25.03.2008. godine. Na raspisani Konkurs javila se kandidatkinja DR KATA KOVACEVI. BIOGRAFIJA Rodjena sam 1.4.1953.godine u Seljanima, SO Pluzine, Crna Gora. Osnovu skolu zavrsila sam u Miljkovcu, gimnaziju u Niksiu. Studije metalurgije zavrsila sam na Rudarsko - metalurskom fakuteletu u Boru 1. marta 1978. god. Kao student ucestvovala sam dva puta na medjuanrodnim takmicenjima iz analiticke hemije i postigla zapazene rezutlate, te sam oba puta nagradjivana, kako od strane Fakutleta, tako i od Beogradskog univerziteta. Nagradu sam dobila i kao najbolji apsolvent fakulteta u Boru skolske 1977/78. godine. Diplomirala sam 1.03.1978.god., sa ocjenom 10, a studije sam zavrsila sa prosjecnom ocjenom 8,5 (osam i 50 /100). Postdiplomske studije zavrsila sam na Fakutletu za naravoslovje in tehnologijo - Univerza "Edvarda Kardelja" v Ljubljani, Slovenija. Magistarski rad sa temom "Nehomogenst kromovega orodnega jekla za delo v toplem" odbranila sam na istom fakutletu 19.04.1989.godine, i stekla akademsko zvanje magistar metalurgije. Zbog poznatih zbivanja u zemlji, prekinula sam rad na izradi doktorske teze na istom Fakultetu, pa sam doktorsku diserataciju sa novom temom "Istrazivanje osjetljivosti na zarez alatnih celika za rad u toplom stanju" odbranila na Masinskom fakutletu u Beogradu, 16.07.1997. god., cime sam stekla akademsko zvanje doktor tehnickih nauka. Sluzom se ruskim, engleskim i slovenackim jezikom. Udata sam i majka sam troje odrasle djece, na sta sam posebno ponosna. Povodom jubileja Zeljezare, proglasavana sam za najboljeg radnika.

KLASIFIKACIONA BIBLIOGRAFIJA KVANTITATIVNA OCJENA REFERENCI DO POSLEDNJEG IZBORA 1. NAUCNOISTRAZIVACKA DJELATNOST 1.1. Monografije 1.1.1. Broj referenci*broj bodova 1.2. Radovi objavljeni u casopisima Broj referenci*broj bodova 1.3. Radovi na kongresima, simpozijumima, seminarima 1.1.2. 1.2.1. 1*7 1.1.3. 1.2.2. 7*2+1*1 1.3.1. 2*1 +13*0.6 +10*0.5 +5*0.3 +2*0.25 1.1.4. 1*6 1.2.3. 1.3.2. 2*1 +3*0.5 +28*0.3 1.1.5. 3*2 1.2.4. 1.3.3. 28.7 UKUPNI BROJ BODOVA 12 22

Broj referenci*broj bodova 1.4. Uvodno, objavljeno plenarno predavanje 1.5. Recenzije 4. STRUCNA DJELATNOST 4.1. Strucna knjiga

1.4.1 1.4.2 Broj referenci*broj bodova 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. Broj referenci*broj bodova UKUPNO ZA NAUCNOISTRAZIVACKU DJELATNOST Broj referenci*broj bodova 4.1.1. 4.1.2.

5. mart 2010. 4.2. Urednik ili koeditor 4.3. Strucni clanak 4.4. Objavljeni prikazi 4.5. Popularno-strucni clanci

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

Broj referenci*broj bodova 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.3.1. 4.4.1. 27*0.4 4.5.1.

Strana 35 - Broj 251

Broj referenci*broj bodova Broj referenci*broj bodova Broj referenci*broj bodova

10.8

4.6. Ostala dokumentovana strucna djelatnost

4.6.1. Broj referenci*broj bodova 30 UKUPNO ZA STRUCNU DJELATNOST

15 25.8

PREGLED RADOVA I BODOVA NAKON PRETHODNOG IZBORA 1. NAUCNOISTRAZIVACKA DJELATNOST 1.2. Radovi objavljeni u casopisima 1.2.1. Radovi objavljani u casopisima koji se nalaze u meunarodnim bazama podataka 1. Nikoli, D. Bleci, N. Blagojevi, V. Radmilovi, K. Kovacevi, "Influence of oxalic acid on the agglomeration process and total soda content in precipitated Al(OH)3", Journal of Crystal Growth 252 (2003), pp 360-366, ISSN 0022-0248, on line at www.elsevier.com/locate/jcrysgro, casopis indeksran u Science Citation Index (SCI) bazi podataka (htpp://sunweb.isinet.com/cgibin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D) sa impakt faktorom 1.950 za 2007 godinu I.Nikoli, D. Bleci, N. Blagojevi, V. Radmilovi, K.Kovacevi, "Influence of oxalic acid on the kinetic of Al(OH)3 growth from the caustic soda solutions", Hydrometallurgy 74 (2004) pp. 1-9, ISSN 0304-386X, on line at www.elsevier.com/locate/hydromet, casopis indeksran u Science Citation Index (SCI) bazi podataka (htpp://sunweb.isinet.com/cgibin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D) sa impakt faktorom 1.324 za 2007 godinu. D.Vuksanovi, S.Rakocevi, K.Kovacevi, S.Tripkovi, B. Bosnjak: »Examination of the influence of chemical composition on properties of Al ­Si alloys as cast at room and elevated temperatures« Materijali in Tehnologije (Materials and Technology), Ljubljana, Slovenia, 39, 1-2, pp. 47-53, ISSN 1580-2949, UDK 669+666+678+53www.mit.si2005 D. Vuksanovi, S. Markovi, S. TomoviPetrovi, S. Rakocevi, K. Kovacevi, S.Tripkovi: »Examination of the influence of the heat treatment on the properties of Al ­Si alloys« Steel Research International, ISSN 1611-3683,Vol 8, Issue 78 (2007), pp.648 -653 Br. Br. ref. kan.

8.

9.

razlicitih oblika ferita u metalu sava niskougljenicnih niskolegiranih celika", Procesna tehnika, ISSN 0352-678X, UDK 621.643.411+669.15-194.2 Nr.4, Vol.20, (2004), pp. 48-52 1.50 0.3 A.Milosavljevi, K. Kovacevi,: "Uloga i znacaj sredstava za boriranje sa aspekta ekonomicnosti i zastite zivotne sredine", ENERGIJA/ekonomija/ekologija, Vol 8, No 12(2007) 85-88. 1.50 0.7 A.Milosavljevi, K. Kovacevi,: ,,Uticaj Nb i Cr na promjene u mikrostrukturi superlegura zeljeza i nikla" Rad koji je prihvaen za stampanje u Hemijskom Glasniku 1.50 0.7

1.3. Radovi na kongresima, simpozijumima i seminarima 1.3.1 Meunarodni kongresi, simpozijumi i seminari 7 3.5 10. I..Nikoli, D. Bleci, N. Blagojevi, V. Radmilovi, K. Kovacevi: Influence of tartaric acid on Al(OH)3 crystllisation from caustic soda solution, 4th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries on Chemical Sciences in Changing Times: Visions, Challenges and Solutions, Belgrade, July 18-21, 2004 2 0.3 11. S. Devi, B. Zivancevi, K. Kovacevi, M. Logar, V. Jokanovi:"Determination of the composition and structure of SEN wall changes with the goal of determining the causes of the inner scab formation" 2nd International Conference & Exibition on New Developments in Metallurgical Process Technology; Riva del Garda, Italy, 19 ­ 21 September 2004., Procedings isbn 88-85298-51-6 Procedings CDAssociazone Italiana di Metallurgie 2 0.3 12. N.Baji, V. Sijacki ­ Zeravci, M. Rakin, K. Kovacevi,: "Structure Optimization of Weld Metal and HAZ in Microalloyed High- strenght Steel Welded Joints" The book of Abstracts, "YUCOMAT 2005", The book of Abstracts, Eight Yugoslav materials research society conference, Herceg Novi, 12-16 septembar 2005. ISBN 86-80-321-09-5. 1.8 0.5 13. A.Milosavljevi, S. Petroni, K.Kovcevi, R.Proki- Cvetkovi, I. Nesi, O.Popovi: "Fine- structural investigations of nickel based superalloys after various heat treatments" The book of Abstracts, Eight Yugoslav materials research society conference "YUKOMAT 2006", Herceg Novi, septembar 4-8, 2006, p. 114. ISBN 86-80-321-09-5 1.8 0.3 14. K. Kovacevi, A. Milosavljevi: ,,Influence of Laser processing Parameters on Structural Changes of Superalloy Hastelloy" The book of Abstracts, Ninght Yugoslav Materials research Society Conference, "YUCOMAT 2007" Herceg Novi, sept.10 -14, 2007, p.73, ISBN 8680-321-09-5 1.8 0.9 1.3.2. Domai kongresi, simpozijumi i seminari 15. I.Nikoli, D. Bleci, N. Blagojevi, V.Radmilovi, K. Kovacevi: ,,Uticaj oksalne

2.

3.

7

3.5

4.

7

3.5

7

3

1.2.2. Radovi objavljani u casopisima koji se ne nalaze u meunarodnim bazama podataka a imaju redovnu meunarodnu distribuciju i rezime na stranom jeziku 5. R.Proki ­ Cvetkovi, A. Milosavljevi, O.Popovi, K.Kovacevi:,,Acicular ferit in Weld Metal of Low Carbon Steel"Struktural Integrity and life, ISSN 1451-3749, UDK/UDC:621.791, Vol.5, No 1(2005), pp.31-43.

4

2

1.2.3. Radovi objavljeni u domaim casopisima 6. I.Nikoli, D. Bleci, N. Blagojevi, V. Radmilovi, K.Kovacevi, "Fenomeni procesa kristalizacije Al(OH)3 aluminatnih rastvora ", Metalurgija, No 4, Vol 9, 2003, pp. 245-293, ISSN 0354-6306 1.5 0.3 R. Proki- Cvetkovi, A. Milosavljevi, O. Popovi, K. Kovacevi: "Nastanak i osobine

7.

Strana 36 - Broj 251

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

5. mart 2010.

kiseline na proces rasta kristala Al(OH)3 iz aluminatnih rastvora u Bayer-ovom procesu proizvodnje glinice," VI Savetovanje Primena naucnih istrazivanja i projektnih resenja u metalurgiji Aranelovac,12-13. jun, (2003), p.63 16. R. Gospavi, M. Davidovi, K.Kovacevi, V. Arsovski, D. Nikoli, R. Sekuli:"Modelovanje ermoelasticnih pojava pri interakciji laserskih snopova sa biomaterijalima i protetskim materijalima" XLVIII KONFERENCIJA ETRAN ­a , Cacak, 6 ­10. juna 2004. god. 17. K. Kovacevi, S. Petronijevi, A.Milosavljevi, M. Mrki, R. Pljaki: ,,Promjena u strukturi superlegura u zavosnosti od temperature", Meunarodno savjetovanje energeticara ­ ENERGETIKA 2007. Zlatibor, mart, 2007.god 4. STRUCNA DJELATNOST 4.2.1. Urednik ili koeditor casopisa u inostranstvu Metalurgija ­ Journal of metallurgy, Izdavac: Savez inzenjera metalurgije Srbije, Beograd 4.4. Objavljeni prikazi, izvjestaji i ekspertize K. Kovacevi i dr.: "Problemi povrsinskih pukotina kod celika za poboljsanje namijenjenih za kovanje". Izvjestaj o istrazivanju, Niksi, 2004, Biblioteka Zeljezare. K. Kovacevi i dr.: "Osvajanje proizvodnje nozeva za snjegocistace". Izvjestaj o istrazivanju, Niksi, 2008, FCZDSB ­ ICM, Niksi, (2008). K. Kovacevi, i dr.:"Analiza uzroka razaranja nosaca ekranskih cijevi na kotlu br.2." Izvjestaj o ispitivanju po nalogu KAP ­Podgorica, FCZDSB ­ ICM, Niksi, 2004. god. K. Kovacevi, i dr.:"Analiza uzroka skarta gredica na Srednjoj valjaonici" Izvjestaj o ispitivanju po nalogu Midlanda -SKK, Niksi, FCZDSB ­ICM, Niksi, 2004. god. K. Kovacevi, i dr.:"Analiza uzroka skarta 60 t ­ sarze br.21666" Izvjestaj o ispitivanju po nalogu Midlanda -SKK, Niksi, FCZDSB ­ICM, Niksi, 2004. god. K. Kovacevi, i dr.:"Ekspertiza o uzroku pucanja ekranskih cijevi u TE - Gacko". Izvjestaj o ispitivanju po nalogu TE ­Gacko, FCZDSB ­ICM, Niksi, 2004. god. K. Kovacevi, i dr.:"Ekspertiza o uzroku pojave gresaka na hladno valjanoj traci" Izvjestaj o ispitivanju po nalogu TECHNOSTEEL HVT A D Niksi, FCZDSB ­ICM, Niksi, 2005. god. K. Kovacevi, i dr.:"Analiza geneze nemetalnih ukljucaka u celicnim otkovcima" Izvjestaj o ispitivanju po nalogu Midlanda -SKK, Niksi, FCZDSB ­ICM, Niksi, 2005. god. K. Kovacevi, i dr.:"Ekspertiza o uzroku pojave pukotine na bandazu prve nosive stanice hladnjaka rotacione pei u Glinici". Izvjestaj o ispitivanju po nalogu KAP ­Podgorica, FCZDSB ­ICM, Niksi, 2005. K. Kovacevi, i dr.:"Ekspertiza o uzroku pucanja donjeg danceta VTZ -7 u TE - Gacko". Izvjestaj o ispitivanju po nalogu TE ­Gacko, FCZDSB ­ICM, Niksi, 2005. god. K. Kovacevi, i dr.:"Ekspertiza o uzroku pucanja ekranskih cijevi u TE - Gacko". Izvjestaj o ispitivanju po nalogu TE ­Gacko, FCZDSB ­ICM, Niksi, 2006 . god. K. Kovacevi, i dr.:"Ekspertiza o uzroku skarta otkovaka sarze br. 12976" Izvjestaj o ispitivanju po nalogu HK Zeljezara AD - Niksi, FCZDSB ­ICM, Niksi, 2007. god. K. Kovacevi, i dr.:"Analiza materijala osovinskog voda" Izvjestaj o ispitivanju po nalogu: JADRANSKO BRODOGRADILISTE - Bijela, FCZDSB ­ICM, Niksi, 2007. god.

1

0.2

1

0.1

1

0.2

Br. Br. ref. kan. do 6 4

do 0.5 0.5

0.5 0.5

0.5

0.5

0.5

K. Kovacevi, i dr.:"Karakterizacija materijala brodskog lima" Izvjestaj o ispitivanju po nalogu: JADRANSKO BRODOGRADILISTE - Bijela, FCZDSB ­ICM, Niksi, 2007. god. K. Kovacevi, i dr.:"Karakterizacija materijala kocionih umetaka za vucna vozila i kola" Izvjestaj o ispitivanju po nalogu: ZELJEZNICA CRNE GORE Podgorica, FCZDSB ­ICM, Niksi, 2007. god. K. Kovacevi, i dr.:"Ekspertiza o uzroku pucanja cijevi ZPP nakon remonta u TE - Gacko". Izvjestaj o ispitivanju po nalogu TE ­Gacko, FCZDSB ­ICM, Niksi, 2007. god. K. Kovacevi, i dr.:"Ekspertiza o genezi depozita koji su doveli do zacepljenja cijevi ZPP u TE Gacko". Izvjestaj o ispitivanju po nalogu TE ­Gacko, FCZDSB ­ICM, Niksi, 2007. god. M. Aneli, K.Kovacevi, i dr.:"Karakterizacija celicnog materijala" Izvjestaj o ispitivanju po nalogu: Rudnici boksita A.D. ­ Niksi, FCZDSB ­ ICM, Niksi, 2007. god. K.Kovacevi, i dr.:"Karakterizacija materijala oznaka policijskih uniformi", Izvjestaj o ispitivanju po nalogu: Vlada Crne Gore ­ Uprava policije ­ Podgorica, FCZDSB ­ICM, Niksi, 2007. god K.Kovacevi, i dr.:"Karakterizacija materijala cijevi", Izvjestaj o ispitivanju po nalogu: TERMOELEKTRO-MONT ­ Podgorica, FCZDSB ­ ICM, Niksi, 2007. god K. Kovacevi, i dr.:"Ekspertiza o uzroku pucanja cijevi KPP u TE - Pljevlja". Izvjestaj o ispitivanju po nalogu EP CG ­ PC Proizvodnja, Pljevlja, FCZDSB ­ICM, Niksi, 2007. god. K. Kovacevi, i dr.:"Ekspertiza o uzroku propadanja nosaca (stojki) ekranskih cijevi u TE Gacko". Izvjestaj o ispitivanju po nalogu TE ­Gacko, FCZDSB ­ICM, Niksi, 2008 . god. K.Kovacevi, i dr.:"Karakterizacija materijala rotora i vedrica", Izvjestaj o ispitivanju po nalogu: TE ­Gacko, FCZDSB ­ICM, Niksi, 2008 . god. K. Kovacevi, i dr.:"Ekspertiza o uzroku loma cijevi KPP u TE - Gacko". Izvjestaj o ispitivanju po nalogu TE ­Gacko, FCZDSB ­ICM, Niksi, 2008. god. K. Kovacevi, i dr.:"Ekspertiza o uzroku loma ekspancira i osovine turbo napojne pumpe u TE Gacko". Izvjestaj o ispitivanju po nalogu TE ­Gacko, FCZDSB ­ICM, Niksi, 2008. god. 4.6. Ostala dokumentovana strucna djelatnost do 20

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5 0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

- K. Kovacevi i dr.: "Problemi povrsinskih pukotina kod celika za poboljsanje namijenjenih za kovanje". Izvjestaj o istrazivanju, Niksi, 2004, Biblioteka Zeljezare. - K. Kovacevi i dr.: "Osvajanje proizvodnje nozeva za snjegocistace". Izvjestaj o istrazivanju, Niksi, 2008, FCZDSB ­ ICM, Niksi, (2008). - Recenzija projekta: A. Koprivica, i dr.:"Bor u funkciji poveanja prokaljivosti celika" Istrazivanja za potrebe HK Zeljezara, FCZDSB ­ ICM, Niksi, (2003). - Recenzija monografije: Z. Janjusevi » Fizickohemijski procesi u kontakt zoni metal ­ kalup« INMS, Beograd, 2007. god - Veliki broj radova objavljenih u naucno- strucnim casopisima, u kojima sam jedan od autora, rezultat su moga ucesa u izradi doktorskih disertacija ili magistarskih teza pojedinih kandidata. Nijesam vodila evidenciju o tome, ali navesu samo one koji su mi izrazili posebnu zahvalnost: dr Ivan Grzeti, dr Nikola Baji, dr Darko Baji, dr Miras urovi, dr Snezana Devi, dr Radica Proki ­ Cvetkovi, dr Ljubica Milovi, dr Biljna Zlaticanin, Mr Snezana Rakocevi, dr Irena Nikoli, dr Milorad Radovi, i mnogi drugi - Pored toga, pomogla sam velikom broju dodiplomaca sa TMF i Masinskog fakulteta iz Podgorice i Beograda, pri izradi diplomskih radova.

5. mart 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

Strana 37 - Broj 251

- Bila sam mentor odreenom broju Inzenjera pripravnika koji su svoja prva prakticna znanja sticali u Institutu za crnu metalurgiju ili HK Zeljezari. - Clan sam skupstine instituta za standardizaciju Crne Gore, - Clan sam drustva za elektronsku mikroskopiju Srbije - Za potrebe "HK Zeljezara" prevela sam i tehnicki prilagodila odreeni broj knjiga, strucnih clanaka, uputstava za rad postrojenja i opreme, i sl. sa: engleskog, ruskog, slovenackog i ceskog jezika, sto se cuva u biblioteci Zeljezare ili ICM -a ZBIRNI PREGLED RADOVA I BODOVA

DJELATNOST 1. NAUCNO ISTRAZIVACKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO

bodova, kao i broja bodova u periodu izmeu dva izborna zvanja, koji su neophodni za izbor u zvanje naucnog savjetnika, ali ne i u dijelu u kome se zahtijeva da kandidati za pomenuto zvanje moraju biti prvi, odnosno vodei autori u najmanje dva rada priznata u meunarodnoj i domaoj javnosti, kao znacajan doprinos nauci i struci. STRUCNA DJELATNOST Strucna djelatnost kandidatkinje predstavljen kroz ucese u radu na razlicitim projektima, velikom broju ekspertiza i izvjestaja, govori da se radi o kandidatkinji koja ima veoma znacajno strucno iskustvo, posobno u oblastima dobijanja razlicitih vrsta celika i unapredjenja njihovih osobina zavisno od njihove namjene. Dokumentacija pokazuje da se kandidatkinja u periodu izmeu dva izbora uglavnom posvetila analizama u vezi sa uzrocima koji dovode do razaranja materijala od kojih su napravljeni konstrukcioni elementi termoenergetskih postrojenja, sto potvrdjuje dostavljenih 25 ekspertiza iz te oblasti. Ovdje bi istakao i to da je kandidatkinja clanica redakcionog odbora u inostranom casopisu Metalurgija, ciji je izdavac Savez inzenjera metalurgije Srbije iz Beograda. II VERIFIKACIJA BODOVANJA Pri analizi prilozenih bibliografskih jedinica, a vodei se uputstvima propisanim Mjerilima za izbor u akademska i naucna zvanja i pravilima za bodovanje referenci, napravio sam izvjesne korekcije bodova po pojedinim referencama i oblastima djelatnosti, pa je korigovan prikaz bodova predstavljen u sledeoj tabeli: ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST Prije Poslije izbora izbora 1. NAUCNO76 16 ISTRAZIVACKI RAD 4. STRUCNI 57 24 RAD UKUPNO

15

Broj radova Poslije Ukupno izbora 14 26 92 83

Broj bodova Poslije Ukupno izbora 19.3 31.5 50.8 48.5 57.3 105.8

IZVJESTAJ RECEZENTA I OCJENA USLOVA STEPEN OBRAZOVANJA U skladu sa Mjerilima za izbor u akademska i naucna zvanja, Statutom Univerziteta Crne Gore i Zakonom o visokom obrazovanju, prijavljena kandidatkinja dr Kata Kovacevi, diplomirani inzenjer metalurgije, kao doktor tehnickih nauka ispunjava uslove za izbor u naucno zvanje u pogledu stepena obrazovanja. Kandidatkinja je u zvanje strucnog saradnika izabrana 1989. godine, a 1994. godine u zvanje visi strucni saradnik, potom 1998. godine u zvanje naucni saradnik, a zvanje viseg naucnog saradnika za oblast Fizicka metalurgija na Institutu za crnu metalurgiju u Niksiu stice 2003. godine. NAUCNOISTRAZIVACKA DJELATNOST Kandidatkinja dr Kata Kovacevi je, uglavnom, sav svoj naucno istrazivacki rad usmjerila ka oblasti fizike metala. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju moze se zakljuciti da je uza oblast njenog interesovanja analiza strukture materijala metodom elektronske mikroskopije, a takoe je radila istrazivanja u oblasti fraktografije i analize razlicitih mehanizmima razaranja materijala. Predmet njenih istrazivanja su, osim legura na bazi zeljeza, bile i legure obojenih metala, nemetalni materijali kao i super legure. Najvei dio svog istrazivackog opusa je realizovala u Institutu za crnu metalurgiju u Niksiu, gdje obavlja poslove vodeeg istrazivaca. Na osnovu prilozene bibliografije moze se vidjeti da je kandidatkinja dr Kata Kovacevi u periodu od izbora u zvanje visi naucni saradnik, kao koautorka objavila cetiri rada u casopisima koji se nalaze u meunarodnim bazama podataka, a takoe i cetiri rada kao koautorka u domaim casopisima, od cega je jedan rad u domaem casopisu koji se ne nalazi u meunarodnim bazama podataka, ali ima redovnu meunarodnu distribuciju i abstrakt na stranom jeziku. Kandidatkinja se sa naucnim radovima kao koautorka, pojavljuje na cetiri, a kao prva autorka na jednoj konferenciji meunarodnog karaktera. Kandidatkinja ima i tri rada na domaim konferencijama sa medjunarodnim ucesem, i to se u dva rada pojavljuje kao koautorka, a u jednom kao prva autorka. Od navedenih radova smatram da u naucnom smislu najveu vrijednost imaju radovi pod rednim brojevima 1, 2 i 4., na kojima se kandidatkinja javlja kao koautorka na petoj poziciji, odnosno sestoj poziciji u radu pod rednim brojem 4. Detaljnim uvidom u ove radove misljenja sam da je njen doprinos uglavnom dat u dijelu koji se odnosi na analize vrsene skening elektronskom mikroskopijom, sto je njena uza specijalnost. Uvidom u prilozenu dokumentaciju moze se zakljuciti da je kandidatkinja zadovoljila kriterijum trazenog ukupnog broja

Broj radova

Ukupno Prije izbora

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

92 81

47.6 12.7 60.3

15.8 13.8 29.6

63.4 26.5 89.9

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Na osnovu dostavljene dokumentacije o stepenu obrazovanja, naucno-istrazivackoj i strucnoj djelatnosti, a shodno clanu 87 Statuta Univerziteta Crne Gore i kriterijumima iz clana 6 Mjerila za izbor u akademska i naucna zvanja, moze se ustanoviti da kandidatkinja dr Kata Kovacevi ispunjava uslov u pogledu stepena obrazovanja, kao i broja bodova potrebnih za izbor u naucno zvanje naucni savjetnik, ali ne i u dijelu u kome se zahtijeva da kandidatkinja za pomenuto zvanje mora biti prva, odnosno vodea autorka u najmanje dva rada priznata u meunarodnoj i domaoj javnosti, kao znacajan doprinos nauci i struci. Ali imajui u vidu da je kandidatkinja u periodu od prethodnog izbora postigla 29,63 bodova, a za izbor u vise zvanje se trazi najmanje 10 bodova, a takoe uzimajui u obzir vrlo plodnu strucnu djelatnost kandidatkinje, predlazem Senatu Univerziteta Crne Gore da dr Katu Kovacevi izabere u zvanje naucnog savjetnika za oblast Fizicka metalurgija na Institutu za crnu metalurgiju A.D. Niksi. RECEZENT Prof. dr Branko Radulovi, Metalursko-tehnoloski fakultet, Podgorica IZVJESTAJ RECENZENTA I OCJENA USLOVA STEPEN OBRAZOVANJA Kandidat Kata Kovacevi, dipl.ing. metalurgije, je doktor tehnickih nauka i ispunjava sve uslove za izbor u akademsko zvanje u pogledu stepena obrazovanja, u skladu sa Mjerilima za izbor u akademska i naucna zvanja, Statutom i Zakonom o visokom obrazovanju.

Strana 38 - Broj 251

NAUCNOISTRAZIVACKI RAD

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

IZVJESTAJ RECENZENTA I OCJENA USLOVA STEPEN OBRAZOVANJA

5. mart 2010.

Dr Kata Kovacevije, prema prilozenoj bibliografiji, nakon poslednjeg izbora objavila cetiri rada u casopisima koji se nalaze u meunarodnim bazama podataka i pet radova u domaim casopsisima. Takoe je prezentirala 5 (pet) radova na Meunarodnim simpozijumima i 3 (tri) rada na domaim simpozijumima sa meunarodnim ucesem. Naucnoistrazivacki rad dr Kate Kovacevi je usmjeren na istrazivanja iz oblasti fizike materijala i procesa u njima, pocev od zeljeza i njegovih legura, preko obojenih metala i njihovih legura, nemetalnih materijala i ruda do super legura. Posebnu paznju pri ovim istrazivanjima je posvetila primjeni elektronske mikroanalize (SEM) i slektronske mikroskopije (EMS). Pored navedenog bavila se i faktografskom i strukturnom analizom mehanizama razaranja materijala u raznim konstrukcijama. Od navedenih radova mogu se izdvojiti radovi dati pod redni brojem 3, 4 i 5 ( objavljeni u casopisima ,,Steel Resarch International", ,,Materijals and Technology" i ,,Structural Integrity and Life"). U prva dva rada su dati rezultati ispitivanja na legurama Al-Si i Al-Si-Zn, gdje dominantnu ulogu imaju rezultati SEM analize mikrostrukture i raspodjele legirajuih elemenata, koju je upravo radila dr Kata Kovacevi, sto je cini ravnopravnom sa prvim autorom u ovim radovima. U radu datom pod rednim brojem 5, ustanovljeno je da u metalu sava mikrolegiranih celika dominira struktura ferita, koja se javlja u razlicitim morfoloskim oblicima, sa posebnim osvrtom na acikularni ferit i njegov doprinos cvrstoi i zilavosti metala sava. Ovdje bih istakao poseban doprinos dr Kate Kovacevi u izradi velikog broja doktorskih teza i magistarskih radova, koji su se odnosili na analizu rezultata fraktografskih, SEM i EMS ispitivanja. STRUCNI RAD Strucni rad kandidata je obuhvatio rad na projektima, ekspertizama, prilozima i izvjestajima i dat je sa 26 biblografskih jedinica i odnosi se na sirok dijapazon istrazivanja mikrostrukture, mehanickih osobina, segregacija, formiranja i rasta porslina, fraktografskih analiza, ispitivanja uzoraka pojave loma i sl. II VERIFIKACIJA BODOVANJA Pri analizi prilozenih bibliografskih jedinica, imajui u vidu doprinos u tim radovima izvrsio sam korekcije bodova tako da sam radove pod redni brojem 3 i 4 bodovao sa 7, bodova apostrofirajui ravnopravno ucese sa prvim autorom i rad 5 koji sam bodovao sa 4 boda, takoe apostrofirajui ravnopravnost sa prvim autorom. ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST Prije izbora 1. NAUCNO78 ISTRAZIVACKI RAD 4. STRUCNI 57 RAD UKUPNO

Kandidatkinja Kata Kovacevi, dipl. ing. metalurgije je doktor tehnickih nauka. Zavrsila je Metalurski fakultet u Boru 1978. godine, postdiplomske studije u Ljubljani 1989. godine, a doktorsku tezu odbranila u Beogradu 1997. godine na Masinskom fakultetu.U pogledu stepena obrazovanja, kandidatkinja ispunjava uslove za izbor u naucno zvanje u skladu sa Mjerilima za izbor u akademska i naucna zvanja, Statutom UCG i Zakonom o visokom obrazovanju. U zvanje strucni saradnik izabrana je 1989. godine, zatim 1994. godine u zvanje visi strucni saradnik, potom 1998. god u zvanje naucni saradnik, a 2003. god. u zvanje visi naucni saradnik iz oblasti "Fizicka metalurgija" u Institutu za crnu metalurgiju u Niksiu, gdje obavlja poslove vodeeg istrazivaca. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD Oblast naucno-istrazivackog rada kandidatkinje vezana je za fiziku metala kojom se bavi od pocetka svog radnog angazmana. Sa radom je pocela 1978. godine u Istrazivacko-razvojnom centru koji se kasnije transformisao u Institut za crnu metalurgiju Niksi, gdje i sada radi u naucnom zvanju ,,visi naucni saradnik". Kandidatkinja se, u uzem smislu, specijalizovala za fino-strukturnu analizu materijala (metode elektronske mikroskopije) fraktografiju i analizu mehanizama razaranja materijala. Kandidatkinja je od posljednjeg izbora, kao koautor, objavila po cetiri rada u inostranim i domaim casopisima i sest saopstenja na konferencijama, a kao autor i dva rada na konferencijama. Pregledom dokumentacije moze se zakljuciti da kandidatkinja zadovoljava kriterijum potrebnog broja bodova za izbor u naucno zvanje naucnog savjetnika. STRUCNI RAD Na bazi podnesene dokumentacije moze se zakljuciti da Dr Kata Kovacevi posjeduje znacajno strucno iskustvo u realizaciji projekata iz oblasti osvajanja tehnologije izrade razlicitih tipova celika i poboljsanja njihovih osobina. Od posljednjeg izbora, kandidatkinja je, kao rukovodilac "Sektora za laboratorijska i tehnicka ispitivanja u ICM­u" dokumentovala dvadeset pet ekspertiza iz oblasti analiza uzroka razaranja razlicitih konstrukcionih elemenata termoenergetskih postrojenja. Kandidatkinja je clan redakcionog odbora casopisa ,,Metalurgija" iz Beograda. II VERIFIKACIJA BODOVANJA Shodno Mjerilima za izbor u akademska zvanja i pravilima za bodovanje referenci, izvrsio sam korekcije bodova po pojedinim referencama i oblastima djelatnosti. Zbirni pregled ukupnog broja referenci po oblastima djelatnosti i bodova predstavljen je u sledeoj tabeli: ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST Prije Poslije izbora izbora 1. NAUCNO76 16 ISTRAZIVACKI RAD 4. STRUCNI 57 24 RAD UKUPNO

Broj radova

Poslije izbora Ukupno Prije izbora

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

17 26

95 83

55.4 25.8 81.2

29.8 31.5 61.3

85.2 57.3 142.5

Broj radova

Ukupno Prije izbora

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Pregledom podnesene dokumentacije o stepenu obrazovanja, naucno-istrazivackom i strucnom radu, kao i ucestovanju u izradi i analizi velikog broja doktorskih i magistarskih teza, moze se ustanoviti da dr Kata Kovacevi ispunjava sve uslove, predviene Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gore, Mjerilima za izbor u akademska i naucna zvanja i Pravilima postupka izbora u akademska zvanja Univerziteta za izbor u zvanje. Na osnovu navedenog, predlazem Senatu Univerziteta Crne Gore da dr Katu Kovacevi izabere u zvanje naucnog savjetnika, na Institutu za crnu metalurgiju u Niksiu za oblast Fizicka metalurgija. RECEZENT Prof. dr Zarko Bleci, Metalursko-tehnoloski fakultet, Podgorica

92 81

47.6 12.7 60.3

15.8 9.4 25.2

67.5 22.1 85.6

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Shodno clanu 87 Statuta Univerziteta Crne Gore i kriterijumima iz clanova 5, 13 i 14 Mjerila za izbor u akademska zvanja, prema prilozenoj bibliografiji, istrazivackom iskustvu i strucnom radu u odgovarajuoj oblasti, zakljucujem da Dr Kata Kovacevi prema broju potrebnih bodova ispunjava zakonom propisane uslove za izbor u naucno zvanje naucni savjetnik.

5. mart 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

Strana 39 - Broj 251

Predlazem Senatu Univerziteta Crne Gore da Dr Katu Kovacevi izabere u naucno zvanje naucni savjetnik. RECENZENT Prof. dr Kemal Deliji, Metalursko-tehnoloski fakultet, Podgorica

REFERAT

Za izbor u akademsko zvanje za predmete: Engleska knjizevnost 19. vijeka, Engleska knjizevnost 20. vijeka na Studijskom programu za engleski jezik i knjizevnost, kao i predmete Engleski jezik III i IV na Studijskom programu za sociologiju. na Filozofskom fakultetu u Niksiu. Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Pobjeda" od 29.12.2009. godine. Na raspisani Konkurs javila se kandidatkinja DR MARIJA KNEZEVI. BIOGRAFIJA Roena sam 05. 09. 1971. godine u Niksiu. Diplomirala sam na Studijskom programu za engleski jezik i knjizevnost, Filozofski

fakultet, Univerzitet Crne Gore, 1993. Diplomu magistra filoloskih nauka stekla sam na Odseku za engleski jezik i knjizevnost, Filoloski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2000. godine, a doktorirala na Odseku za anglistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, 2004. godine. Akademsko zvanje docenta stekla sam na Univerzitetu Crne Gore juna 2005. godine. U toku radnog iskustva bila sam angazovana kao saradnik u nastavi na Studijskom programu za engleski jezik i knjizevnost, Filozofski fakultet, Univerzitet Crne Gore (septembar 1993 ­ decembar 2004), kao predavac docent na Studijskom programu za engleski jezik i knjizevnost, Filozofski fakultet, Univerzitet Crne Gore (december 2004 -), kao rukovodilac Studijskog programa za engleski jezik i knjizevnost, Filozofski fakultet, Univerzitet Crne Gore (avgust 2006 - avgust 2008), i kao prodekan za nauku i meunarodnu saradnju (avgust 2008 - ). Vise puta sam boravila na engleskom govornom podrucju obavljajui istrazivacki rad iz oblasti britanske knjizevnosti. Od avgusta do decembra 2009. godine kao Fulbrajt profesor boravila sam na Drzavnom univerzitetu u Aleksandriji, Luizijana, SAD, gdje sam predavala dva predmeta, Putopisnu knjizevnost D. H. Lorensa i Savremenu knjizevnost americkih starosjedilaca, kao i obavljala istrazivacki rad iz oblasti savremene knjizevnosti americkih starosjedilaca.

KLASIFIKACIONA BIBLIOGRAFIJA KVANTITATIVNA OCJENA REFERENCI DO POSLEDNJEG IZBORA Prema Biltenu Univerziteta Crne Gore, br. 190, godina 2005. 1. NAUCNOISTRAZIVACKA DJELATNOST 1.1. Monografije 1.1.1. Broj referenci*broj bodova 1.2. Radovi objavljeni u casopisima Broj referenci*broj bodova 1.1.2. 1.2.1. 1.1.3. 1.2.2. 2*4 1.1.4. 1*5 1.2.3. 5*5,5 1.1.5. 1.2.4. 9,5 UKUPNI BROJ BODOVA 5

1.3. Radovi na kongresima, simpozijumima, 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. seminarima Broj referenci*broj bodova 3*3 1.4. Uvodno, objavljeno plenarno predavanje 1.4.1 1.4.2 Broj referenci*broj bodova 1.5. Recenzije 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. Broj referenci*broj bodova UKUPNO ZA NAUCNOISTRAZIVACKU DJELATNOST 3. PEDAGOSKA DJELATNOST 3.1. Udzbenici 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. Broj referenci*broj bodova 1*1,5 3.2. Prirucnici 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. Broj referenci*broj bodova 1*2 3.3. Gostujui profesor 3.3.1. 3.3.2. Broj referenci*broj bodova 3.4. Mentorstvo 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. Broj referenci*broj bodova 3.5. Kvalitet pedagoskog rada (moze se koristiti ukoliko se na zvanicnim studentskim anketama najmanje tri godine uzastopno dobiju odlicne ocjene za sve elemente pedagoskog rada) UKUPNO ZA PEDAGOSKU DJELATNOST 4. STRUCNA DJELATNOST 4.1. Strucna knjiga 4.1.1. 4.1.2. Broj referenci*broj bodova 4.2. Urednik ili koeditor 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. Broj referenci*broj bodova 3*6,5 4.3. Strucni clanak 4.3.1. Broj referenci*broj bodova 4.4. Objavljeni prikazi 4.4.1. Broj referenci*broj bodova 1*0,5 4.5. Popularno-strucni clanci 4.5.1. Broj referenci*broj bodova 4.6. Ostala dokumentovana strucna djelatnost 4.6.1. Broj referenci*broj bodova 2*2,5 UKUPNO ZA STRUCNU DJELATNOST

3

17,5 1,5 2

3,5

6,5

0,5

2,5 9,5

Strana 40 - Broj 251

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

5. mart 2010. 2

PREGLED RADOVA I BODOVA NAKON PRETHODNOG IZBORA 1. NAUCNOISTRAZIVACKA DJELATNOST 1.1. Monografije 1.4 Knjiga studijskog karaktera izdata kod nas 1. M. Knezevi, Traganje za onostranim u prozi Dejvida Herberta Lorensa, Niksi: Filozofski fakultet, u stampi, 2010. Br. Br. ref. kan. do 10 7 do 10

1.2. Dio naucne monografije izdate od strane renomiranog meunarodnog izdavaca 2. M. Knezevi, "Montenegro: A Novel by Starling Lawrence", in M. Knezevi, A. NikceviBatrievi, eds.: History, Politics, Identity: Reading Literature in a Changing World, Cambridge Scholars Publishing: Newcastle, 2008, pp. 59-74. ISBN (13) 9871847185099 M. Knezevi, "The Strange Meeting in Arthur and George", in M. Knezevi, A. Nikcevi Batrievi, Recounting Cultural Encounters, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2009, PP. 147-170, ISBN (13) 978-1-443805607 M. Knezevi, "Modest proposals of some twenty-first century novels", The Novel in English at the Start of the Twenty-First Century: Recontextualizing the Tradition, ed. Olga Glebova, Akademia im. Jana Dlugosya w Czestochowie, Cyestochowa, 2009, pp. 25-36 ISBN 978-83-7455-084-0

3.

5

12545808 12. M. Knezevi, "D. H. Lawrence: A Modernist in Florence", Il corpo, la fiamma, il desiderio. D. H. Lawrence, Firenze e la sfida di Lady Chatterley. Edizioni dell'Assemblea. Consiglio Regionale della Toscana. Vol. n. 40. Firenze, 2010. pp. 141-158 13. M. Knezevi, M. Mrdak-Miovi, ,,Silence of the Other in Modern English Fiction", Facta Universitatis (Linguistics & Literature), Vol. 7, No 2, Univerzitet u Nisu, 2009, pp. 201 ­ 207; kao i na internet adresi: http://facta.junis.ni.ac.rs/lal/lal200902/lal200902toc.h tml 14. M. Knezevi, "The Power of Culture, the Authority of the Narrator, and the Law of the Narrative: D. H. Lawrence's Kangaroo", rad predstavljen na meunarodnoj konferenciji u Parizu u aprilu 2008. godine, Etudes Lawrenciennes: Power, Creativity and the Law, Paris: Press Universitaires de Paris Ouest, 2010. u stampi 1.2.3. Radovi objavljeni u domaim casopisima do 1.5

4

3

4

4.

5

15. M. Knezevi, ,,Ka ontologiji umjetnosti Dejvida Herberta Lorensa", Cetinje: Ars, Vol. 5-6, 2006, str. 150-161. 16. M. Knezevi, ,,Traganje za izgubljenim vremenom Artura i Dzordza u romanu Artur & Dzordz Dzulijana Barnsa", Podgorica: Ars, April 2009, str. 194-214, ISSN 0352-6739 1.3. Radovi na kongresima, simpozijumima i seminarima 1.3.1. Meunarodni kongresi, simpozijumi i seminari 17. M. Knezevi, "'A Slit in the Umbrella'", rad predstavljen na meunarodnoj konferenciji anglista Filozofskog fakulteta u Niksiu, decembra 2005. godine i objavljen u M. Knezevi, A. Nikcevi-Batrievi, eds. Reading Across Borders: Papers in Language and Literary Studies, Niksi: Faculty of Philosophy, 2005, pp. 171-180, ISBN 86-9908-009-1, COBISS.CG-ID 10680336 18. M. Knezevi, B. Milatovi, ,,Ucenik kao aktivan ucesnik u reformisanoj nastavi", rad predstavljen na meunarodnoj konferenciji metodicara stranog jezika na Fiolozofskom fakultetu u Niksiu juna 2006. godine i objavljen u Nastava jezika u reformi obrazovanja, priredila Julijana Vuco, Niksi: Filozofski Fakultet, 2006, str. 174-178. ISBN 86-7798-005-9; 86-7664-050-5, COBISS.CG-ID 10266384 19. A.Nikcevi-Batrievi, M. Knezevi: ,,Uloga kritickih teorija u savremenoj nastavi knjizevnosti: Jedan argument u prilog demonu teorije," rad predstavljen na meunarodnom naucnom skupu Savremene tendencije u nastavi jezika i knjizevnosti odrzanom na Filoloskom fakultetu u Beogradu, februara 2006. Godine i objavljen u Savremene tendencije u nastavi jezika i knjizevnosti, priredila Julijana Vuco, Filoloski fakultet: Beograd 2007, str. 162-169. ISBN 978-86-86419-36-1 20. M. Knezevi, "D. H. Lawrence: `And He Became Un-Englished'", rad predtavljen na meunarodnoj konferenciji anglista odrzanoj septembra 2007. na Filozofskom fakultetu u Niksiu i objavljen u Challenging Theory and Improving practice, ed. Aleksandra NikceviBatrievi and Marija Knezevi, Niksi: Filozofski fakultet, 2008, pp. 135-144. 21. A.Nikcevi Batrievi, M. Knezevi, "Fitzgerald's Lost Decade: An Intriguing Play of Time and Place," rad predstavljen na interkatedarskoj konferenciji u Nisu 2006.

1

1

5 do 4

1.2. Radovi objavljeni u casopisima 1.2.2. Radovi u meunarodnim casopisima koji se ne nalaze u bazi podataka, a imaju redovnu meunarodnu distribuciju i rezime na stranom jeziku M. Knezevi, A. Nikevi-Batrievi: ""The Symbolism of Ascent and Shifting Narrative Technique in Women in Love," Etudes Lawrenciennes, Publication du Groupe d'Etudes Lawrenciennes Centre de Recherches Anglophones (CREA) Univeriste Paris 10, 2007, 37, pp. 201-215. ISSN 0994-5490 , ISBN 978 2 84016 026 7 6. M. Knezevi, "D. H. Lawrence and a `shimmering protoplasm of art'", Philologia, No 4, Belgrade, 2006, pp. 115-122 ISSN 14515342, COBISS.SR-ID 110447884 7. M. Knezevi, A. Nikcevi Batrievi: "Snakes, Birds and Scarecrows: Waving Realities in Modern American Literature," Armenia Folia Anglistika, Internation Journal of English Studies (AASE), 2007, br. 2-4, pp. 120-129. ISSN 065183 8. M. Knezevi, "Facing the Other: An Attempt at Eschatological Interpretation of D. H. Lawrence's Work", Philologia, No 6, Belgrade, 2008, pp. 102-114. (ISSN 1451-5342, COBBIS.SR-ID 110447884) 9. A.Nikcevi-Batrievi, M. Knezevi: "The Woman Artist in Edna St. Millay's Poetry," Armenia Folia Anglistika, International Journal of English Studies, 1-2 (6), Yerevan State University, Yerevan, 2009, pp. 220-225. 10. M. Knezevi, "Changing Perspectives in Sea and Sardinia", Etudes Lawrenciennes: A Plurality of Selves and Voices, Paris: Press Universitaires de Paris Ouest, 2009, pp. 247262, ISBN 978-2-84016-043-4, ISSN 09945490 11. M. Knezevi, ,,Koncept varalice u starosjedilackoj prozi Sjeverne Amerike", Lingua Montenegrina, Podgorica, 2009, str. 431-448, ISSN 1800-7007, COBISS.CG-ID 5.

do 2

2

4

3

1

3

3

1

2

4

1

5. mart 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

1

Strana 41 - Broj 251

0.5 Br. Br. ref. kan. do 2

22.

23.

24.

25.

26.

godine, Filozofski fakultet u Nisu, knjiga apstrakata, str. 15. Nikcevi Batrievi, M. Knezevi: ,,Jezik knjizevnog teksta: Izazov u reformisanoj nastavi," rad predstavljen na meunarodnom naucnom skupu metodicara nastave stranog jezika na Filozofskom fakultetu u Niksiu, juna 2006. godine i objavljen u Uloga nastavnika u savremenoj nastavi jezika, priredila Julijana Vuco, Filozofski fakultet: Niksi 2007, str. 157161, ISBN 978 86 7798 011 5, COBISS.CG-ID 11132688 A.Nikcevi Batrievi, M. Knezevi: ,,Avanaturisticki roman kao medijum u savladavanju stranog jezika," rad predstavljen na meunarodnom naucnom skupu metodicara nastave stranog jezika na Filozofskom fakultetu u Niksiu, juna 2007. godine i objavljen u Multidisciplinarnost u nastavi stranog jezika i knjizevnosti, priredila Julijana Vuco, Filozofski fakultet: Niksi 2008, str. 275-280, ISBN 978 86 7798 017 7, COBISS.CG-ID 12390160 M. Knezevi, A. Nikcevi Batrievi: ,,Engleska knjizevnost u reformisanoj nastavi," rad predstavljen na meunarodnom naucnom skupu odrzanom na Filozofskog fakultetu Univerziteta u Beogradu juna 2005. Godine i objavljen u Filoloske studije na reformisanom univerzitetu, priredila Julijana Vuco, Filozofski fakultet, Niksi: 2006, str. 135-141, ISBN 86 7798 004 0 COBISS.CG-ID 10265872 M. Knezevi, ,,Izborni kursevi iz jezika i knjizevnosti", rad predstavljen na meunarodnoj konferenciji metodicara nastave stranog jezika na Filozofskom fakultetu u Niksiu, juna 2008. Godine i objavljen u Individualizacija i diferencijacija u nastavi jezika i knjizevnosti, priredile, J.Vuco i B.Milatovi, 2009, str.440454, ISBN 978-86-7798-037-5, COBISS.CG-ID 14536720, UDK 378.336:811.111 M. Knezevi, "Trickster Manoeuvres and Minimum Morality of The Toughest Indian in the World", rad predstavljen na meunarodnoj konferenciji Images, Imagination, and Beyond, Southeastern Oklahoma State University u Durentu, Oklahoma, SAD, u oktobru 2009. Godine, i prihvaen da bude objavljen u izdanju Images, Imagination, and Beyond, ed. Mark Spenser, Southeastern Oklahoma State University, u stampi 2010. do 1

Recenzent u casopisu za kulturu, knjizevnost i knjizevno prevodenje, SIC, Odjel za anglistiku Sveucilista u Zadru, 2009 3. PEDAGOSKA DJELATNOST 3.2.1. Prirucnici, rjecnici, leksikoni izdati kod nas 1. M. Knezevi, D. Dzakovi, Englesko-srpski / Srpsko-engleski recnik, Beograd: Jasen, 2005, ISBN 86-85337-11-9, COBISS.SR-ID 125160716

1

2 do 1

3.2.2. Studijski prirucnici (skripta, hrestomatije....) 2. M. Knezevi, Susreti naroda i kultura u engleskoj modernoj prozi, Filozofski fakultet, Niksi, 2007. ­ neobjavljena skripta za predmet Britanska i americka civilizacija III (Susreti naroda ikultura u engleskoj modernoj prozi)

1

1 do 8

3.3.1. Gostujui profesor na inostranim univerzitetima - gostujui profesor na Drzavnom univerzitetu u Aleksandriji, Luizijana, (Louisiana State University at Alexandria, LSUA), SAD, april 2008, - gostujui profesor na Univerzitetu u Klagenfurtu, Austrija, 15-17. decembar 2008, - Fulbright profesor za predmete Study of Great Authors: D. H. Lawrence (Izucavanje velikih pisaca: D. H. Lorens) i Literature of Diversity (Contemporary Native American Literature) na Drzavnom univerzitetu u Aleksandriji, Luizijana, (Louisiana State University at Alexandria, LSUA), SAD, u periodu avgust-decembar 2009. godine. 3.4. Mentorstvo 3.4.3. Na dodiplomskim studijama 1. 2. 2 3. 4. 5. 6. 7. 0.5 8. 9. 10. 1 11. 12. 13. 1 do 0.5 14. 15. 16. Aleksandra Jankovi, "Narrator in Virginia Woolf's To the Lighthouse", 25.01.2010, 10 (deset) Danijela Berilaza, "Imagery in Anti-War Poetry", . 15. 07. 2009, 9 (devet) Ivana Vavi, "The Beatles as an Expression of Counter-Culture", 15. 07. 2009, A (odlican) Vesna Manojlovi, "Personal Freedom in The Portrait of a Lady", 10. 07. 2009, 9 (devet) Spasoje Prelevi, "Lord of the Flies as a Mirror of the Post-War Civilization", 10. 07. 2009, 9 (devet) Predrag Adamovi, "The Function of Art in Dystopias", 10. 07. 2009, 10 (deset) Jelena Milici, "Communication and Exchange in Browning's Dramatic Monologues", 01.07.2009, 10 (deset) Ana Jovanovi, "Paralysis in Dubliners", 01. 07. 2009, 10 (deset) Stanka Zecevi, "Evil in Lord of the Flies", 01. 07. 2009, 8 (osam) Isidora Filipovi, "Philip Larkin's Love Poetry", 01. 07. 2009, 10 (deset) Andrijana Balti, "The Growth of Language in A Portrait of the Artist as a Young Man", 30. 06. 2009, A (odlican) Anastasija uri, "Reflections of the Modern World in Philip Larkin's Poetry", 29. 06. 2009, 10 (deset) Snezana Maslovari, "Ethical Choices in The Mill on the Floss", 17. 06. 2009, 8 (osam) Mirjana Maslovari, "Development of a Modern Artist", 17. 06. 2009, 8 (osam) Vjera Kopitovi, "Pantheism and (Anti)Biblical Moments in `Hertha'", 08. 06. 2009, 9 (devet) Dejan Vuckovi, "Julian Barnes's A History of

1

2

8 do 0.5

1.3.2. Domai kongresi, simpozijumi i seminari 1. M. Knezevi, B. Milatovi, "Specificnost Lorensovog putopisnog glasa: More i Sardinija kao `fascinantni cin samootkrivanja'", rad predstavljen na anglistickoj konferenciji konferenciji Glas u jeziku knjizevnosti i kulturi i objavljen u istoimenom zborniku u izdanju Philologia, Beograd, 2007, str. 121-130. ISBN 978-86-844461-12-5, COBISS.SR-ID 145640204 M. Knezevi, "Lutanja Jana i Kore Gordon kroz Srbiju i Crnu Goru", rad predstavljen na konferenciji Jezik, knjizevnost, politika I objavljen u istoimenom zborniku u izdanju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nisu, 2007, str: 355-366. ISBN 978-86-7379-144-9 M. Knezevi, "Da li vjerujemo Koscu?", rad predstavljen na naucnom skupu Zensko pismo, Americki ugao, Podgorica, novembar 2008. godine i objalvjen u Size Zero: Mala mjera, ur. A. Nikcevi-Batrievi, M. Knezevi, Pobjeda, Podgorica, 2009, str. 123-134, ISBN 978-86309-0278-9, COBISS.CG-ID 1425102

2.

3.

1.5. Recenziranje 1.5.3. Radova objavljenih u domaim casopisima

Strana 42 - Broj 251

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

5. mart 2010.

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

the World in 10 ½ Chapters", 18. 05. 2009, 9 (devet) Katarina Fabris, "Lady Chatterley's Lover: 'Bonds of Love Are Ill to Loose", 13. 05. 2009, 8 (osam) Ana Avramovi, »Paradox and Witticism in Oscar Wilde's Work«, 13. 05. 2009, 10 (deset) Bosko Sarac, »Pip's Road to Maturity«, 13. 05. 2009, 9 (devet) Ana Kora, »Yeat's Love Poetry«, 18. 02. 2009, 10 (deset) Jelena Jovovi, »Aspects of Love in Robert Browning's Poetry«, 18. 02. 2009, 10 (deset) Vesna Vemi, »The Concept of Time and Characterization in Mrs. Dalloway«, 18. 02. 2009, 9 (devet) Marina Akovi, »Time Phenomenon in Mrs. Dalloway«, 16. 02. 2009, 10 (deset) Irena Mitrovi, ,,George Eliot's Narrative Method in Adam Bede and The Mill on the Floss", 29. 12. 2008, C (dobar) Milica Filipovi, ,,Oscar Wilde's Essays", 29. 12. 2008, 9 (devet) Snezana Mirkovi, ,,Symbols in A Passage to India", 13. 11. 2008, 8 (osam) Tamara Bulatovi, ,,Oscar Wilde's Comedies The Importance of Being Earnest and Ideal Husband", 22. 10. 2008, B (vrlodobar) Jovana orusevski, ,,The Elements of Modernism in To the Lighthouse", 20. 10. 2008, A (odlican) Olivera Vesovi, ,,The Concept of Happiness in Brave New World and Oryx and Crake", 06. 10. 2008, B (vrlodobar) Olivera Milovi, ,,Love Poetry of William Butler Yeats", 06. 10. 2008, 9 (devet) Vera Ostoji, ,,The Fiction of Virginia Woolf: To Orlando and Orlando", 06. 10. 2008, 9 (devet) Jelena Radevi, ,,The Concept of Time in To the Lighthouse", 24. 09. 2008, A (odlican) Aleksandra Paunovi, ,,Love in Women in Love", 15. 09. 2008, 10 (deset) Jelena Pekovi, ,,Love in Sons and Lovers", 10. 09. 2008., 9 (devet) Slaana Franovi, ,,W. H. Auden's Love Poetry", 03. 07. 2008, 10 (deset) Dragana Radevi, ,,Literature of Islands", 20. 05. 2008, 10 (deset) Marija Beirovi, ,,British Ladies in E. M. Forster's A Passage to India", 20. 05. 2008, 7 (sedam) Valentina Tanasilovi, ,,Under Western Eyes by Joseph Conrad", 16.04. 2008, 10 (deset) Selma Meedovi, ,,Social and Moral Hypocrisy and the Sexual Double Standard in Hardy's Tess of d'Urbervilles", 16. 04. 2008, 9 (devet) Tamara Perkovi, ,,Tess d'Urberville: A Pure Woman", 16. 04. 2008, 7 (sedam) Romeo Mlinar, »Joseph Conrad's Hearth of Darkness: Aspects of Darkness«, 26. 03. 2008, 10 (deset) Milana Opaci, »Female Characters in W. Thackerey's Vanity Fair", 26. 03. 2008, 10 (deset) Vladimir Markovi, ,,The Jounrey of Dorian Gray", 26. 03. 2008, 9 (devet) Natasa Daci, »Female Characters in Mrs Dalloway and To the Lighthuse«, 20. 02. 2008, 10 (deset) Tanja Perkovi, »Narrative Structure of Joseph Conrad's Works«, 21. 01. 2008, 10 (deset) Aleksandra Jovievi, »Sons and Lovers: The Character of Paul Morel«, 26. 12. 2007, 9 (devet) Ana Aimi, »H. James's Narrative Technique in The Portrait of a Lady«, 26. 12. 2007., 9 (devet) Filip Radojevi, »Literary Representation of the

49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82.

Male Protagonist in The French Leiutenant's Woman by J. Fowles«, 05. 12, 2007, 10 (deset) Milica Dakovi, »Female Characters in D. H. Lawrence's Sons and Lovers« 28. 11. 2007, 8 (osam) Biljana Baki, »Elusiveness of Human Truth in the Poetry of R. Browning«, 14. 11. 2007., 9 (devet) Ana Baki, »Three Robinsonades«, 14. 11. 2007., 9 (devet) Draga Babovi, »International Theme in The Ambassadors«, 31. 10. 2007., 10 (deset) Dragana Madzarovi, »Moral Dilemmas in Joseph Conrads Works«, 31. 20. 2007., 9 (devet) Mirjana Zivanovi, »Dystopia in the Works of George Orwela dn Pink Floyd«, 01. 10. 2007., 10 (deset) Ana Maslovari, »Dickens's World Seen Through the Eyes of a Child«m 10. 10. 2007., 10 (deset) Milica urickovi, »Historical background and Social Climate in Wuthering Heights«, 10. 10. 2007., 9 (devet) Biljana Damjancevi, »Characterization in Henry James's Novels«, 26. 09. 2007., 9 (devet) Anica Bulatovi, »Mrs. Dalloway: The Narrating Mind«, 09. 07. 2007., 10 (deset) Jelena Nikoli', »Conrad's Short Stories«, 09. 07. 2007., 8 (osam) Zeljka Vulanovi, »Shavian Heroine", 15. 06. 2007., 10 (deset) Ivana Todorovi, ,,The Faustian Motive in The Picture of Dorian Grey", 12. 06. 2007., 9 (devet) Irina Damjanovi, ,,The Portrait of Isabel Archer"m 11. 06. 2007., 10 (deset) Dubravka Jocovi, ,,Narrative Frame in Joseph Conrad's Hear of Darkness", 28. 05. 2007, 10 (deset) Jelena orsovi, ,,The Ambassadros", 28. 05. 2007., 9 (devet) Ivana Stankovi, ,,Robert Browning's Dramatic Monologue", 28. 05. 2007., 9 (devet) Maja Kaluerovi, ,,George bernard Shaw: Discussion Plays", 23. 05. 2007., 10 (deset) Danijela etkovi, »Thomas Hardy on the Way to Modernism«, 23. 05. 2007., 9 (devet) Marija Timotijevi, »Children in Dickens's Novels«, 16. 04. 2007., 8 (osam) Ivana Kaluerovi, »Eliot's Critical Tenents«, 16. 04. 2007., 10 (deset) Ana Popovi, »Imperialistic Discourse in Heart of Darkness«, 19. 03. 2007., 8 (osam) Vinka Palameta, »Indiavidual Versus Society: The Mills on the Floss«, 12. 03. 2007., 9 (devet) Slavica Vujovi, »To the Lighthouse«, 05. 02. 2007., 8 (osam) Slobodanka Knezevi, »Characterization in H. James's Novels«, 05. 02. 2007., 10 (deset) Mirjana okovi, »Satire in Samuel Butler's Novels«, 12. 02. 2007, 8 (osam) Tijana Pavievi, »Allusions and Symbols in T. S. Eliot's The Waste Land«, 18. 12. 2006., 10 (deset) Daniela Brki', »The Motif of Isolation in Joseph Conrad's Works«, 11. 12. 2006., 10 (deset) Aleksandra Knezevi, »Oscar Wilde's Hedonism: What is Tempting Dorian Gray«, 04. 12. 2006., 10 (deset) Maja Krstaji, »Lies and Truths in Conrad's Heart of Darkness«, 04. 12, 2006., 9 (devet) Dada Luci, »Characterization in Dickens's Novels«, 20. 02. 2006., 9 (devet) Violeta Vukovi, »Children's World in Dubliners«, 13. 11. 2006., 7 (sedam) Tijana Bukvi, »Soul Problems in Mrs. Dalloway«, 13. 11. 2006., 8 (osam) Gordana Zugi, »Wuthering Heights: Narrative Frame«, 06. 11. 2006., 10 (deset)

5. mart 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

Strana 43 - Broj 251

83. Danica Butorovi, »Social Critique of Victorian Age: W. M. Thackerey and G. Eliot«, 06. 11. 2006., 10 (deset) 84. Ana Perazi, »Colonizing the Mind or the Mind of the Colonizer: J. Conrad's Heart of Darkness«, 16. 10. 2006., 10 (deset) 85. Bojana Radonji, »Female Characters in Dickens's Novels", 16. 10. 2006., 8 (osam) 86. Ivana Kujovi, ,,Charles Dickens: Life and Grotesque", 16. 20. 2006., 8 (osam) 87. Vanja Jovievi, ,,Position of Women in 19th century Great Britain", 10. 10. 2006., 9 (devet) 88. Marko Bulatovi, ,,Heart of Darkness and Apocalypse Now", 02.10. 2006., 10 (deset) 89. Jelena Vulanovi, ,,George Bernard Shaw: The Comedy and the Philosophy", 08.09.2006. 90. Ljubica Aranitovi, ,,William Morris: His Life and Work", 27. 06. 2006., 9 (devet) 91. Maja Durutovi, »Victorian Age in Great Britain«, 27. 06. 2006., 8 (osam) 92. Jasmina Khrovi, »Characterization in Mill on the Floss", 09. 06. 2006, 10 (deset) 93. Jelena Colovi, ,,Wilde's The Happy Prince and Other Tales and The House of Pmegranates", 10. 05. 2006, 9 (devet) 94. Milica Lalici, ,,The Nature and Man in the Works of Thomas Hardy", 10. 05. 2006., 7 (sedam) 95. Jasna Perisi, ,,Dorian Greay: A Hero of Our Time", 22. 03. 2006., 10 (deset) 96. Tatjana Brajovi, ,,Nature in the Victorian Novel", 22. 03. 2006., 10 (deset) 97. Irena Joki, ,,White Man's Burden", 23. 12. 2005., 10 (deset) 98. Nadezda Tatar, ,,Thomas Hardy's Narrative Style", 23. 12. 2005., 9 (devet) 99. Tanja Baki, ,,The Influence of Blake's Poetry on the Rock Music of J. Morrison", 23. 12. 2005., 10 (deset) 100. Ana Golovi, ,,Cultural Struggles in H. James's Novels", 11. 11. 2005., 8 (osam) 3.5. Kvalitet pedagoskog rada, odnosno kvalitet nastave ­ na predlog Vijea Filozofskog fakulteta do 5 Na osnovu studentskih anketa u protekle 3 godine. 4. STRUCNA DJELATNOST 4.2. Urednik ili koeditor casopisa, knjige, kontinuiranih umjetnickih programa (u trajanju duzem od devet mjeseci) 1.

Reconsidering Conventions: Essays on Language and Literature, Niksi: Filozofski fakultet, 2009. ISBN 978-86-7798-036-8 COBISS.CG-ID 14432528 8. Nikcevi-Batrievi, M. Knezevi, ur: Mala mjera: Size Zero, Pobjeda, Podgorica 2009. ISBN 978-86-309-0278 9. M. Knezevi, N. Vukovi, eds.: Reading the Past: Understanding the Future, Niksi: Filozofski fakultet, u stampi, 2010. 10. M. Knezevi, P. Bozovi (ur), Kanadski pejzazi: izbor kanadskih pripovjedaka, Kolo: Niksi, 2008, sa predgovorom M. Knezevi, str. 249 ISBN 978-9940-536-02-2, COBISS.CG-ID 13519376 11. M. Knezevi (ur), Serman Aleksi, Najjaci Indijanac na svijetu, Filozofski fakultet: Niksi, 2009, sa predgovorom M. Knezevi 12. M. Knezevi, A. Nikcevi Batrievi (ur.), Tijelo duge: Izbor pripovjedaka Dejvida Herberta Lorensa, Podgorica: Oktoih, 2010. 4.2.3. Prevod knjizevnog djela 13. D. H. Lorens, Etrurska mjesta, prevod: M. Knezevi, A.Nikcevi-Batrievi, Oktoih: Podgorica 2005. ISBN 86 7659 346 9 COBISS. CG.ID 9621264 14. Tenesi Vilijams, Pricaj mi kao kisa, prevod A. Nikcevi-Batrievi, M. Knezevi, Ars, 2005. 15. Suzan Sontag, "Pod znakom Saturna", prevod A. Nikcevi-Batrievi, M. Knezevi, Ars, 4, 2005. 16. Tenesi Vilijams, Ljubavno pismo lorda Bajrona, prevod A. Nikcevi-Batrievi, M. Knezevi, Lipar, Revija za knjizevnost, umjetnost i kulturu, godina VII, br. 25-26, pp. 47-53, zima 2005-proljee 2006. ISSN 1450-8338 17. Encyclopedia Njegos, Pitura, Beograd ­ Foundation Njegos, Podgorica, 2006, pp. 0-71, 359-473, prevela na engleski M. Knezevi 18. Crna jagnjad i sivi sokolovi, uredili John B. Allcock i Antonia Jang, prevele A. NikceviBatrievi i M. Knezevi, Niksi: Kolo, 2008. ISBN 978-9940-536-08-4 19. Vesna Anastasija Bozovi. Stopa... Moja... Indija, prevela na engleski M. Knezevi, Niksi: Knjizevna zajednica ,,Vladimir Mijuskovi", 2008, pp. 196 ISBN 978-994-9166-0-5, COBISS.CG-ID 130375484 4.4. Objavljeni prikazi, izvjestaji i ekspertize 20. M. Knezevi, "Zoran Paunovi, Istorija, mit, fikcija", Vijesti, 7. januar 2006. 21. M. Knezevi, "Vesnina Indija", u Vesna Anastasija Bozovi, Stopa... Moja... Indija, Niksi: Knjizevna zajednica ,,Vladimir Mijuskovi", 2008. ISBN 978-994-9166-0-5, COBISS.CG-ID 130375484C; M. Knezevi, "India of Vesna's Apprehension", in Vesna Anastasija Bozovi, Step... My... India, translated into English by Marija Knezevi, Knjizevna zajednica ,,Vladimir Mijuskovi", Niksi, 2008. ISBN 978-994-9166-0-5, COBISS.CG-ID 130375484 22. M. Knezevi, "Meunarodne anglisticke konferencije na Filozofskom fakultetu u Niksiu", Rijec: casopis za nauku o jeziku i knjizevnosti, Nova serija, Br. 1, Filozofski fakultet, Niksi, 2009, pp. 233-236. ISSN 0354/5039 23. M. Knezevi, "Camp Beauregard Library: Keeper of National Heritage", Towntalk, Alexandria, LA, USA, November 19, 2009, B5 4.6. Ostala dokumentovana strucna djelatnost prema procjeni strucnih komisija: do 0.5 do 3

2 2 1.5

2 2 1.5

1.5 1 1

1 3

20 5

1.5

Br. Br. ref. kan. do 6

3

2.

3.

4.

5.

6. 7.

Nikcevi-Batrievi, M. Knezevi, eds.: Culture-Bound Translation and Language in the Global Era, Cambridge Scholars Publishing: Newcastle, 2008. ISBN (13) 9781847184627 M. Knezevi, A. Nikcevi-Batrievi, eds.: History, Politics, Identity: Reading Literature in a Changing World, Cambridge Scholars Publishing: Newcastle, 2008, ISBN (13) 9871847185099 M. Knezevi, Aleksandra Nikcevi Batrievi, eds.: Recounting Cultural Encounters, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2009. ISBN (13) 978-1-4438-0566-7 M. Knezevi, A. Nikcevi Batrievi, eds.: do 4 Reading Across Borders: Papers in Language and Literature Studies, Filozofski fakultet: Niksi 2005. ISBN 86 7798 009 1 COBISS.CGID 10680336 Nikcevi Batrievi, M. Knezevi, eds.: New Perspectives: Essays on Language, Literature and Methodology, Filozofski fakultet: Niksi 2007. ISBN 978 86 7798 015 3 COBISS. CG-ID 11 978768 Nikcevi-Batrievi, M. Knezevi, eds.: Challenging Theory and Improving Practice, Niksi: Filozofski fakultet, 2008. M. Knezevi, A. Nikcevi Batrievi, eds.:

0.5

3

3

3

0.5

2

0.5

2 2

0.5 do 20

Strana 44 - Broj 251

-

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

IZVJESTAJ RECENZENTA I OCJENA USLOVA

5. mart 2010.

rukovodilac Studijskog programa za engleski jezik i knjizevnost, 2006-2008, prodekan za nauku i meunarodnu saradnju na Filozofskom fakultetu, Univerzitet Crne Gore, 2009 koordinator za CEEPUS mrezu za studije engleskog jezika i knjizevnosti za Srednju i Istocnu Evropu, 2009 ­ , koordinator Sigma Tau Delta English Honor Society Chapter ­ ogranak u Crnoj Gori, 2007 , rukovodilac odjeljenja za meunarodne odnose Drustva hrvatsko-crnogorskog prijateljstva, 2009 ­

Organizacija meunarodnih naucnih skupova: English Language and Literature Studies, Filozofski fakultet, Niksi, 8-10 decembar, 2005. Language and Culture, Filozofski fakultet, Niksi, 21-23 septembar, 2006. Cultural Encounters, Filozofski fakultet, Niksi, 20-22 septembar, 2007. Zensko pismo, Americki ugao, Podgorica, 21. februar, 2008. Individualizacija i diferencijacija u nastavi, Filozofski fakultet, Niksi, 19-20 jun, 2008. On the Borders of Convention, Filozofski fakultet, Niksi, 30. oktobar ­ 1. novembar, 2008. Construction, Deconstruction, Reconstruction, Filozofski fakultet, Niksi, 3­5 septembar, 2009. Organizacija meunarodnih studentskih skupova: Brave New Word, Sigma Tau Delta konferencija, Filozofski fakultet, Niksi, 6. maj, 2008. Reading the Past: Understanding the Future, Filozofski fakultet, Niksi, 9. april, 2009. Rad u casopisima: clan urednickog odbora casopisa Rijec, casopis za nauku o jeziku i knjizevnosti, Filozofski fakultet, Niksi, 2008 ­ , clan Meunarodnog urednickog odbora za casopis Philologia: naucno-strucni casopis za jezik, knjizevnost i kulturu, 2009glavni urednik Filoloskih svesaka: casopisa za nauku o jeziku i knjizevnosti, Filozofski fakultet, Niksi, 2009Clanstva u meunarodnim udruzenjima: clan u D. H. Lawrence Society of Eastwood, 2000- , clan u D. H. Lawrence Society of North America, 2005- , clan u Association of Canadianists of Serbia and Montenegro, 2002 - , jedan od osnivaca i clan Drustva postovalaca angloamericke knjizevnosti, Anglo-American Honor Society of Montenegro, 2007 -

Plodnim radom na nastavnom, naucno-istrazivackom i strucnom polju, kandidat dr Marija Knezevi ostvarila je bibliografiju koja je nedvosmisleno preporucuje za izbor u zvanje vanrednog profesora. Njeni samostalni i koautorski radovi predstavljeni na naucnim skupovima i u filoloskim publikacijama ukazuju na njeno kontinuirano interesovanje za savremenu anglofonu knjizevnost, kao i za teorijsko promisljanje kanona anglofone knjizevnosti. Njena monografija Traganje za onostranim u prozi Dejvida Herberta Lorensa plod je iscrpnog rada na temama kojima se kandidatkinja u kontinuitetu bavila usavrsavajui se na univerzitetima u okruzenju i u Velikoj Britaniji. Kao primjer naucnicke erudicije i kreativnog pristupa Lorensovom korpusu, ova monografija otkriva vrline sistematicnosti i analiticnosti, umjee korisenja literarnih i vanliterarnih izvora, te pouzdanu primjenu teorijskih i zanrovskih modela knjizevne analize. Aktivnim ucesem u organizovanju naucnih skupova, prireivackim radom na nizu anglistickih zbornika objavljenih u zemlji i inostranstvu, kao i na publikacijama beletristicke sadrzine, koleginica Knezevi je dokazala da je odgovorna, profesionalna i visoko motivisana za poziv koji je izabrala. Ovome treba dodati i zapazanje da se radom u nastavi u okviru predavanja iz engleske knjizevnosti kandidatkinja pokazala i kao vrstan predavac i pedagog koji e nastaviti da razvija svoje strucne sposobnosti. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST Prije Poslije izbora izbora 1. NAUCNO30 ISTRAZIVACKI RAD 3. PEDAGOSKI 5 RAD 4. STRUCNI 24 RAD UKUPNO

Broj radova

Ukupno Prije izbora

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

41 7 30

72 36 55 163

89.5 39.5 64.5 193.5

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Na osnovu navedenog zakljucujemo da dr Marija Knezevi u potpunosti ispunjava zakonom predviene uslove za izbor u akademsko zvanje vanrednog profesora za predmete Engleska knjizevnost 19. vijeka, Engleska knjizevnost 20. vijeka, kao i Engleski jezik III i IV na Studijskom programu za sociologiju na Filozofskom fakultetu u Niksiu. RECENZENT Prof. dr Bojka ukanovi, Filozofski fakultet, Niksi IZVJESTAJ RECENZENTA 15 I OCJENA USLOVA Produktivnost, raznovrsnost i postojano visoka vrednost naucnog rada dr Marije Knezevi utemeljeni su na erudiciji iz koje proistice izuzetno sirok spektar knjizevnih interesovanja, ali i na promisljenom pristupu koji jasno uspostavlja hijerarhiju istrazivackih pravaca u radu. Te su odlike ubedljivo potvrene velikim brojem naucnih radova objavljenih u istaknutim publikacijama, ali pre svega opseznom monografijom pod naslovom Traganje za onostranim u prozi Dejvida Herberta Lorensa. Budui da sam imao cast da budem jedan od recenzenata rukopisa ove knjige, zeleo bih da istaknem da je rec o naucnom radu u kome je kandidatkinja ispisala teorijski cvrsto utemeljenu, misaono i stilski cistu, celovitu i zaokruzenu knjizevno-naucnu studiju, koja cak i vrsnim poznavaocima dela Dejvida Herberta Lorensa svezinom i ostrinom uvida nudi nova otkria i nove, podsticajne puteve razmisljanja. U ovom delu Marija Knezevi znalacki rasclanjava verovatno najslozeniji aspekt sveukupnog umetnickog rada jednog od najznacajnijih stvaralaca u istoriji engleskog romana, i do najpreciznijih detalja analizuje odlike njegovog misaonog sveta.

ZBIRNI PREGLED RADOVA I BODOVA Broj radova Broj bodova DJELATNOST Poslije Poslije Ukupno Ukupno izbora izbora

1. NAUCNO ISTRAZIVACKI RAD 3. PEDAGOSKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO

30 5 24

41 7 30

72 36 55 163

89.5 39.5 64.5 193.5

5. mart 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

Strana 45 - Broj 251

Pojedinacni naucni radovi kandidatkinje (nekoliko njih objavljeno je u prestiznim meunarodnim publikacijama) dodatno potvruju vrline ispoljene u njenom za sada najopseznijem naucnom delu. Radi potpunije slike o raznovrsnosti i plodnosti naucnog rada kandidatkinje, treba pomenuti i njeno ucestovanje na mnogobrojnim naucnim skupovima (pri cemu je na nekima od njih bila i uspesan organizator), kao i njen urednicki i prevodilacki rad. Meu prireenim knjigama, svakako se izdvaja zbornik tekstova pod naslovom History, Politics and Identity (Reading Literature in a Changing World), sacinjen u urednickoj saradnji s Aleksandrom Nikcevi Batrievi, i objavljen pod okriljem ugledne izdavacke kue Cambridge Scholars Publishing. Prevodi koje je kandidatkinja do sada sacinila svedoce o visokoj strucnosti i darovitosti u prevoenju razlicitih vrsta knjizevnih tekstova. Sveukupno gledano, analiza naucnih i strucnih radova dr Marije Knezevi pokazuje da je u periodu od poslednjeg izbora kandidatkinja nastavila i impresivno razvila svoj revnostan rad u nauci. Ovome svakako treba dodati i zapazanje da se radom u nastavi na razlicitim kursevima iz oblasti engleske i americke knjizevnosti dokazala i kao vrstan predavac i pedagog, koji e i u visem nastavnickom zvanju svakako nastaviti da razvija svoje strucne sposobnosti. Kandidatkinja se ve u ovom trenutku svrstava meu istaknute angliste i izvan podrucja maticne akademske sredine. O tome svedoci i cinjenica da je kao gostujui profesor na inostranim univerzitetima (spomenimo, kao najznacajniji, boravak u tom svojstvu na Drzavnom univerzitetu u Aleksandriji, Luizijana, SAD, u okviru Fulbrajtovog programa) potvrdila i osnazila svoj ugled u univerzitetskoj i kulturnoj javnosti u sirim meunarodnim okvirima. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA Broj radova Broj bodova

DJELATNOST Prije izbora 1. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD 3. PEDAGOSKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO Poslije izbora Ukupno Prije izbora Poslije izbora Ukupno

delatnosti. Fokus njenog interesovanje ostaje D. H. Lorens ciji opus je iz jedne originalne perspektive obraen u studiji Traganje za onostranim u prozi Dejvida Herberta Lorensa. Ova monografija potvruje da je i najvea imena iz kanona engleske knjizevnosti mogue sagledati iz novog i teorijski opravdanog ugla, te e i te kako biti dobrodosla knjizevnim akademskim krugovima. Pored poglavlja u inostranim knjigama i radova u svetskim i domaim casopisima koji se bave izucavanjem Lorensovog pogleda na svet, Marija Knezevi pise i niz clanaka na teme polozaja zene u savremenom drustvu, uloge umetnika u modernom svetu, mitologije americkih starosedelackih naroda, problema Drugog, te narativnih tehnika u knjizevnosti, kao i strucne radove o reformi programa i nastave na anglistickim katedrama. Ova raznovrsnost potvruje radoznalost duha, kreativnu energiju i spremnost da se odazove akademskim izazovima. Sa druge strane, dijapazon aktivnosti kojima kandidat, doktor Marija Knezevi, ulaze sebe u zivot svoje institucije je impresivan. Redovno organizovanje uspesnih naucnih i strucnih konferencija, prireivanje i objavljivanje zbornika, omoguavanje studentima da slusaju predavanja strucnjaka iz sveta, licno gostovanje na americkim univerzitetima, ucese na skupovima, rad u casopisima, na prevoenju, u razlicitim udruzenjima itd. upotpunjuju sliku savremenog, strucnog, nesebicnog entuzijaste, svesnog potreba istorijskog trenutka i svoje uloge u njemu. Gledano u celini, doktor Marija Knezevi, kao kandidat za izbor u zvanje vanredni profesor, iskazala se na svim akademskim i strucnim planovima, na konstruktivan nacin probila granice konvencionalne akademske prakse i pokazala da poseduje sve neophodne potencijale potrebne za jedno nastavnicko zvanje: obrazovanje, inventivnost, angazovanost i istrajnost. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA Broj radova Broj bodova

DJELATNOST Prije Poslije izbora izbora 1. NAUCNO30 ISTRAZIVACKI RAD 3. PEDAGOSKI 5 RAD 4. STRUCNI 24 RAD UKUPNO Ukupno Prije izbora Poslije izbora Ukupno

30 5 24

41 7 30

72 36 55 163

89.5 39.5 64.5 193.5

41 7 30

72 36 55 163

89.5 39.5 64.5 193.5

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Na osnovu svega navedenog, moze se zakljuciti da dr Marija Knezevi ne samo da u potpunosti ispunjava, ve i uveliko premasuje zakonom predviene uslove za izbor u akademsko zvanje vanrednog prfesora. Plodotvornost i visok kvalitet naucnog rada kandidatkinje, njena po svemu uzorna pedagoska aktivnost, kao i razgranato akademsko delovanje u mnogim sferama, pruzaju pouzdane razloge za uverenje da e i u visem nastavnickom zvanju iskoristiti priliku da nastavi da daje sve vei doprinos anglistici i nauci o knjizevnosti, kako u lokalnim, tako i u meunarodnim okvirima. Stoga imam cast da Nastavno-naucnom vijeu Filozofskog fakulteta u Niksiu s punim pouzdanjem predlozim da dr Mariju Knezevi izabere u akademsko zvanje vanrednog profesora za grupu predmeta Engleska knjizevnost 19. vijeka (V semestar), Engleska knjizevnost 20. vijeka (VI semestar) na Studijskom programu za engleski jezik i knjizevnost, kao i predmete Engleski jezik III (III semestar) i Engleski jezik IV (IV semestar) na Studijskom programu za sociologiju. RECENZENT Prof. dr Zoran Paunovi, Filozofski fakultet u Novom Sadu IZVJESTAJ RECENZENTA I OCJENA USLOVA Uvid u naucnoistrazivacku delatnost kandidata, doktora Marije Knezevi, ukazuje na izuzetan trud koji je u prethodnom periodu, od izbora u poslednje zvanje, ulozila u svoje naucno usavrsavanje. Jedna monografija i tridesetak naucnih i strucnih radova dokaz su predanosti sa kojom se posvetila istrazivackoj

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Navedene odlike rada dr Marije Knezevi upuuju na zakljucak da je u pitanju kandidat koji sebe nestedimice ulaze u sve oblike akademskog zivota: naucno-istrazivacki, strucni, pedagoski i organizacioni. Ona u potpunosti ispunjava zakonom predviene uslove za izbor u akademsko zvanje vanredni profesor. Plodotvornost njenih dosadasnjih napora ukazuje na akademsku ambiciju koja nije samo u interesu licnog ostvarenja ve i unapreenja institucije u kojoj radi, sto je nedvosmisleno preporucuje za napredovanje i izbor u akademsko zvanje, za oblast Engleska knjizevnost i Engleski jezik - za grupu predmeta Engleska knjizevnost 19. vijeka (V semestar), Engleska knjizevnost 20. vijeka (VI semestar) na Studijskom programu za engleski jezik i knjizevnost, kao i predmete Engleski jezik III (III semestar) i Engleski jezik IV (IV semestar) na Studijskom programu za sociologiju. RECENZENT Prof. dr Vesna Lopici, Filozofski fakultet ,Univerzitet u Nisu

REFERAT

Za izbor u akademsko zvanje za predmete: Osnovi antropomotorike, Metodika antropomotorike, Atletika I i Atletika II na Fakultetu za sport i fizicko vaspitanje u Niksiu. Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Pobjeda" od 29.12.2009. godine. Na raspisani Konkurs javio se kandidat DR KEMAL IDRIZOVI.

Strana 46 - Broj 251

BIOGRAFIJA

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

5. mart 2010.

PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJE Stalni radni odnos sam zasnovao 23. oktobra 1995. godine u Osnovnoj skoli ,,Savo Pejanovi" u Podgorici. Kao saradnik stipendista Univerziteta Crne Gore od 6. marta 2001. godine pocinjem da radim na Filozofskom fakultetu u Niksiu i to na Odsjeku za fizicku kulturu. U zvanje asistenta sam biran 23. septembra 2003. godine. Od prvog dana sam izvodio vjezbe na predmetu Osnovi antropomotorike, dok sam u skolskoj 2002/2003. godini osim iz predmeta Osnovi antropomotorike drzao vjezbe i iz predmeta Plivanje i Logorovanje, a u 2003/2004. i iz predmeta Skijanje. Od pocetka skolske 2004/2005. godine na osnovu Odluke Univerziteta Crne Gore i Studijskog programa za fizicku kulturu Filozofskog fakulteta, pored vjezbi pocinjem drzati i predavanja za predmet Osnovi antropomotorike, a u ljetnjem semestru i za predmet Metodika antropomotorike. Odlukom Senata Univerziteta Crne Gore, broj 01-1167, od 26. 05. 2005. godine, izabran sam u zvanje docenta za predmete Osnovi antropomotorike i Metodika antropomotorike (Bilten UCG, broj 193, str. 59). Od skolske 2007/2008. godine izvodim nastavu predmeta Atletika II.

Roen sam 12. avgusta 1970. godine u Niksiu. Osnovnu skolu sam zavrsio u rodnom gradu 1984. godine. U toku osnovne skole dva puta sam biran za ucenika godine i nosilac sam diplome "Luca". Srednju Masinsko tehnicku skolu sam zavrsio u Sarajevu 1988. godine, a u istom gradu sam u periodu od 1989. do 1992. godine odslusao prve tri godine Fakulteta za fizicku kulturu. Bio sam najuspjesniji student prve godine. Na Filozofskom fakultetu u Niksiu 3. novembra 1992. godine sticem diplomu nastavnika fizickog vaspitanja, a 5. maja 1995. godine diplomu nastavnika razredne nastave. U Pristini na Fakultetu za fizicku kulturu 24. juna 1998. godine diplomiram sa ocjenom 10 i postajem profesor fizicke kulture. Poslijediplomske studije upisujem na Fakultetu fizicke kulture u Novom Sadu skolske 1999/2000. godine i zavrsavam ih kao prvi u generaciji 15. jula 2002. godine odbranivsi magistarsku tezu «Relacije motorickih sposobnosti i morfoloskih karakteristika sa sprinterskom brzinom kod ucenica srednje skole». Na istom fakultetu sam 29. 10. 2004. godine odbranio doktorsku disertaciju «Struktura i relacije motorickih sposobnosti i morfoloskih karakteristika sa brzinom i eksplozivnom snagom skolske omladine». U dva navrata sam, februar 2006. i februar 2008. godine, studijski boravio na Kinezioloskom fakultetu u Zagrebu sa ciljem specijalistickog usavrsavanja iz oblasti kondicionog treninga.

KLASIFIKACIONA BIBLIOGRAFIJA KVANTITATIVNA OCJENA REFERENCI DO POSLEDNJEG IZBORA (Spisak referenci dat je u Biltenu univerziteta broj 188 od 01. 03. 2005. godine) 1. NAUCNOISTRAZIVACKA DJELATNOST 1.1. Monografije Broj referenci*broj bodova 1.2. Radovi objavljeni u casopisima 1.1.1. 1.1.2. 1.2.1. 1.1.3. 1.2.2. 1.1.4. 1*4+1*7 1.2.3. 2*0,7+ 2*1,5 1.3.2. 0,3+0,5 1.4.1 1.1.5. 1.2.4. 4,4 12,8 UKUPNI BROJ BODOVA 11

Broj referenci*broj bodova

1.3. Radovi na kongresima, simpozijumima, seminarima 1.3.1. 1.3.3. Broj referenci*broj bodova 8*1+2*2 1.4. Uvodno, objavljeno plenarno predavanje 1.4.2 Broj referenci*broj bodova 1.5. Recenzije 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. Broj referenci*broj bodova UKUPNO ZA NAUCNOISTRAZIVACKU DJELATNOST 3. PEDAGOSKA DJELATNOST 3.1. Udzbenici 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. Broj referenci*broj bodova 1*3 3.2. Prirucnici 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. Broj referenci*broj bodova 3.3. Gostujui profesor 3.3.1. 3.3.2. Broj referenci*broj bodova 3.4. Mentorstvo 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. Broj referenci*broj bodova 3.5. Kvalitet pedagoskog rada (moze se koristiti ukoliko se na zvanicnim studentskim anketama najmanje tri godine uzastopno dobiju odlicne ocjene za sve elemente pedagoskog rada) UKUPNO ZA PEDAGOSKU DJELATNOST 4. STRUCNA DJELATNOST 4.1. Strucna knjiga 4.2. Urednik ili koeditor 4.3. Strucni clanak 4.4. Objavljeni prikazi 4.5. Popularno-strucni clanci 4.6. Ostala dokumentovana strucna djelatnost 4.1.1. 4.2.2. 4.1.2. 4.2.3. 4.3.1. 5*0,1+1 4.4.1. 4.5.1.

28,2 3

3

Broj referenci*broj bodova 4.2.1. Broj referenci*broj bodova

Broj referenci*broj bodova Broj referenci*broj bodova Broj referenci*broj bodova

1,5

4.6.1. Broj referenci*broj bodova 1*5 UKUPNO ZA STRUCNU DJELATNOST

5 6,5

5. mart 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

Strana 47 - Broj 251

PREGLED RADOVA I BODOVA NAKON PRETHODNOG IZBORA 1. NAUCNOISTRAZIVACKA DJELATNOST 1.2. Radovi objavljeni u casopisima 1.2.2. Radovi u meunarodnim casopisima koji se ne nalaze u bazi podataka a imaju redovnu meunarodnu distribuciju i rezime na stranom jeziku 1. Idrizovi, K. (2005). Strenght training, forced method. Sportska medicina, 5 (4), 214-219, (ISSN 1451-2033). 2. Idrizovi, K. (2006). Uticaj motorickih i morfoloskih faktora na realizaciju elemenata akrobatike u nastavi fizickog vaspitanja. Sportmont, 10-11/IV, 64-70, (ISSN 1451-7485). 3. Idrizovi, K. (2006). Prediktivna vrijednost motorickih manifestacija u odnosu na preskoke kao programske sadrzaje u nastavi fizickog vaspitanja. Sport-mont, 10-11/IV, 293-299, (ISSN 1451-7485). 4. Idrizovi, K., Pasalic, E. (2006). Combined explosive strength training- the forced method. Physical conditioning training, 4 (1), 40-43, (ISSN 1334-2991). 5. Idrizovi, K., Juki, I. (2006). Fundamentals of athletes development. Sportska medicina, 6 (2), 41-46, (ISSN 1451-2033). 6. Idrizovi. K. (2007). Zena u sportu, globalni aspekt. Aktuelno u praksi, 19 (5), 87-99, (ISSN 0351-2037). 7. Idrizovi, K., Pasali, E. (2008). Prognosticki aspekt motorickih manifestacija i morfoloskih obiljezja u odnosu na skok udalj. Sport-mont, 15,16,17/VI, 139-149, (ISSN 1800-5918). 8. Idrizovi, K. (2008). Analiza uticaja morfoloskih obiljezja na skakacke discipline u atletici. Sport-mont,15,16,17/VI,182-188, (ISSN 1800-5918). 9. Idrizovi, K., Niin, . (2008). Paralelna interpretacija deskriptivnih statistickih parametara u okviru istrazivanja u atletici. Sport-mont, 15,16,17/VI, 222-231, (ISSN 18005918). 10. Pasali, E., Bradi, A., Mani, G., Bradi, J., Idrizovi, K. (2008). Klaster analiza sadrzaja za razvoj i odrzavanje razlicitih dimenzija snage. Homo sporticus, 10 (1), 35-43, (ISSN 15128822). 11. Idrizovi, K. (2008). Snaga, psiha, intelekt i eticnost u vrhunskom sportu. Aktuelno u praksi, 20 (7), 103-111, (ISSN 0351-2037). 12. Idrizovi, K. (2009). Prognosticki kvalitet motorickih i morfoloskih faktora u odnosu na atletske discipline sprinterskog i skakackog tipa. Sport-mont, 18,19,20/VI, 85-97, (ISSN 18005918). 1.2.3. Radovi objavljeni u domaim casopisima 13. Idrizovi, K. (2005). Kineziologija, juce, danas, sjutra. Vaspitanje i obrazovanje, 31 (4), 175186, (YU ISSN 0350-1094). 1.5 1.5 14. Idrizovi, K., Dragas, M. (2006). Kondicioni trening u kosarci. Vaspitanje i obrazovanje, 32 (2), 120-126, (YU ISSN 0350-1094). 1.5 0.7 15. Idrizovi, K., Dragas, S. (2007). Dugorocni sportski razvitak. Vaspitanje i obrazovanje, 32 (3), 45-64, (YU ISSN 0350-1094). 1.5 0.7 1.3. Radovi na kongresima, simpozijumima i seminarima 1.3.1. Meunarodni kongresi, simpozijumi i seminari 16. Idrizovi, K. (2005). Edukativni sistemi za Br. Br. ref. kan. 17.

18.

4

4

19.

4

3 20.

4

3 21.

4 4 4

4 4 3

22. 23.

24. 4 3

4

3

25.

4

3

26.

27. 4 4 2 3 28.

4

3 29.

30.

31.

32.

proizvodnju kvalitetog strucnog kadra u Fitnessu. Beograd: I Internationall conference «Menagment in sport». Collection of papers; 194-199, (ISSN 86-86197-07-08). Idrizovi, K. (2005). Morfological indicators and sprint runing. Brus: XLIX Congress of Anthropological Society of Yugoslavia with international participation. Idrizovi, K. (2005). Influence of morphological Characteristics to The Long Jump athletic event. Brus: XLIV Congress of Anthropological Society of Yugoslavia with international participation. Idrizovi, K. Niin, ., Culjevi, M. (2005). Forsirani metod i njegova efikasnost u poboljsanju eksplozivnosti donjih ekstremiteta. Sarajevo: I Internacionalni simpozijum Nove tehnologije u sportu. Zbornik radova; 225-227 (ISBN 9958-606-31-3). Idrizovi, Dz., Idrizovi, K., Culjevi, M. (2005). Analiza grupisanja manifestnih motorickih pokazatelja ucenica adolescentne dobi. Sarajevo: I Internacionalni simpozijum Nove tehnologije u sportu. Zbornik radova; 130136 (ISBN 9958-606-31-3). Idrizovi, K. (2005). Trening snage u sportu. XI FIS komunikacije. Zbornik radova, 46-53. Idrizovi, K. (2005). Pliometrija, bazicnost atletike sa stanovista treninga. XI FISkomunikacije. Zbornik radova, 54-58. Idrizovi, K. (2005). Historical roots of fitness. 13th International Interdisciplinary Simposium Ecology, Sport, Physical Activities and Health of Youth, Novi Sad. Collection of papers: 289294 (ISBN 978-86-86025-05-0). Idrizovi, K. (2005). Wellness as a tourism strategy in Montenegro. 13th International Interdisciplinary Simposium Ecology, Sport, Physical Activities and Health of Youth, Novi Sad. Collection of papers: 289-294 (ISBN 97886-86025-05-0). Juki, I., Idrizovi, K. (2006). Ethics and Professional Sport. Beograd: II Internationall conference «Menagment in sport». Collection of papers; 223-230, (ISSN 978-86-86197-11-5). Idrizovi, K. (2006). Morphological Status and Elements of Gymnastics in Physical Education. XLV Congress of Anthropological Society of Yugoslavia. Idrizovi, K. (2006). Motor Segment of Anthropologic Satus and Gymnastics Element in Physical Education. XLV Congress of Anthropological Society of Yugoslavia. Idrizovi, K., Niin, . (2006). Sensible Periods in Development of Motor Abilities as a Basis for Long Term Sports Development. Novi Sad: Interdisciplinary Scientific Conference Anthropologigal Status and Physical Activity of Children and Youth. Proceedings: 31-38 (ISBN 86-80231-49-5). Idrizovi, K. (2007). Strategije dugorocnog sportskog razvitka. Zagreb: V Meunarodna konferencija Kondicijska priprema sportasa. Zbornik radova, 317-322, (ISBN 978-953-637863-0). Stijepi, R., Niin, ., Idrizovi, K. (2007). Sensitives Periods of Preciseness with Girl Students from 7 to 15 Years. Sarajevo: II International Symposium of New Technologies in Sports. Proceedings: 47-54 (ISBN 978-9958606-34-2). Idrizovi, K., Niin, ., Stijepi, R. (2007). The Sensibility of Motor Abilities and The Early Specialisation. Sarajevo: II International Symposium of New Technologies in Sports. Proceedings: 68-70 (ISBN 978-9958-606-34-2). Idrizovi, K. (2007). Physical Conditioning (Health) Training of The Youngest. Beograd: III

2

2

2

2

2

2

2

0.7

2 2 2

0.7 2 2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

1

2

2

2

0.7

2

0.7

Strana 48 - Broj 251

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

5. mart 2010.

33.

34.

35.

36. 37.

Internationall conference «Menagment in sport». Collection of papers; 212-216, (ISSN 978-8686197-18-4). Idrizovi, K. (2008). The Elements of Sports Gymnastic and Morphological Characteristics. Beograd: IV Internationall conference «Menagment in sport». Collection of papers; 256-262, (ISSN 978-86-86197-21-4). Idrizovi, K. (2008). Basicity of Sports Gymnastics and Track and Field in view of Physical Conditioning Training. Beograd: IV Internationall conference «Menagment in sport». Collection of papers; 263-266, (ISSN 978-8686197-21-4). Idrizovi, K. (2008). Forecasting aspect of motoric manifestations in relation to sprinter disciplines in athletics. Beograd: IV Internationall conference «Menagment in sport». Collection of papers; 267-274, (ISSN 978-8686197-21-4). Idrizovi, K. (2009). Atletske discipline i motoricke sposobnosti. Beograd: V Internationall conference «Menagment in sport». Idrizovi, K. (2009). Morfoloske karakteristike kao prediktor u realizaciji skakackih atletskih disciplina. Beograd: V Internationall conference «Menagment in sport».

2

2

46. 47.

2

2

48.

2

2

49.

50. 2 2 2 2 51.

52.

fizickog vaspitanja. Filozofski fakulet-Studijski program fizicka kultura. Popovac, G. (2006). Oblikovanje tijela, amaterski body building. Filozofski fakuletStudijski program fizicka kultura. Tomi, V. (2007). Fitness programi u sportu. Filozofski fakulet-Studijski program fizicka kultura. Markovi, N. (2008). Primjena olimpijskog dizanja tegova u kondicionom treningu. Filozofski fakulet-Studijski program fizicka kultura. Markovi, Z. (2008). Morfoloska obiljezja i kvalitativnost u realizaciji motorickih manifestacija. Filozofski fakulet-Studijski program fizicka kultura. Dakovi, I. (2009). Selekcija u sportskoj gimnastici. Fakultet za sport i fizicko vaspitanje. Karadagli, S. (2009). Korelacioni potencijal motorickih sposobnosti i induktivnog zakljucivanja. Fakultet za sport i fizicko vaspitanje. Petrovi, M. (2009). Savremeni pristup kondicionom treningu u rukometu. Fakultet za sport i fizicko vaspitanje.

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5 0.5 0.5

0.5 0.5 0.5 0.5

2

2

1.4. Uvodno, objavljeno plenarno predavanje 1.4.1. Na sastancima sa meunarodnim ucesnicima 38. Idrizovi, K. (2008). Kombinirani trening snage. VI Meunarodna konferencija Kondicijska priprema sportasa, Zagreb. Zbornik radova, 40-49, (ISBN 978-953-6378-77-7). 39. Idrizovi, K., Mihajlovi, I. (2009). Fartlek, juce, danas, sjutra. VII Meunarodna konferencija Kondicijska priprema sportasa, Zagreb. Zbornik radova, 67-71, (ISBN 978-9536378-96-8). 3. PEDAGOSKA DJELATNOST 3.1. Univerzitetski udzbenici 3.1.1. Univerzitetski udzbenici koji se koriste kod nas 40. Idrizovi, K. (2008). Osnovi teorije i metodike fizickog vaspitanja. Podgorica: Univezitet Crne Gore (ISBN 978-86-7664-057-7). 41. Idrizovi, K. (2009). Atletika I i II. Podgorica: (Senat Univerziteta Crne Gore odobrio za stampu). 3.1.2. Korisenje referentnog inostranog udzbenika kod nas 42. Zatsiorsky, V. (1995). Science and Practice of Strenght Training. Human Kinetics, Champaign, IL. (ISBN 0-87322--4774-4) 3.3. Gostujui profesor 3.3.1. Gostujui profesor na inostranim univerzitetima 43. Idrizovi, K., gostujui profesor na Kinezioloskom fakultetu Sveucilista u Zagrebu. 3.4. Mentorstvo 3.4.3. Na dodiplomskom studiju 44. Petkovi, J. (2005). Povezanost nekih motorickih sposobnosti sa uspjesnosu u realizaciji programskih sadrzaja nastave fizickog vaspitanja. Filozofski fakulet-Studijski program fizicka kultura. 0.5 0.5 45. Novovi, S. (2005). Kvalitet motorickog funkcionisanja i programski sadrzaji u nastavi 8 6

3.5.Kvalitet pedagoskog rada Na osnovu tri uzastopne zvanicne studentske ankete, na kojima je dobijena odlicna ocjena za sve elemente pedagoskog rada. 4. STRUCNA DJELATNOST

5

5

Br. Br. ref. kan.

2

2

4.2. Urednik ili koeditor casopisa, knjige 4.2.1. U inostranstvu 53. Idrizovi, K. (2009). Koeditor prevoda knjige Nauka i praksa u treningu snage. Zatsiorsky, V.M., Kraemer, W.J. Beograd: Data Status, (ISBN 8674780555), br. str. 257. 4.3. Strucni clanak 54. Idrizovi, K. (2005). Sve sto ste htjeli da znate o pilatesu, a niste imali koga da pitate. XFitness, Vol: IV (22) (ISSN 1451-4125). 55. Idrizovi, K. (2006). Hipertrofija i kako do nje. X-Fitness, Vol: IV (22) (ISSN 1451-4125). 56. Idrizovi, K. (2006). Jedna serija, za i protiv. XFitness, Vol: IV (23) (ISSN 1451-4125). 57. Idrizovi, K. (2006). Kako oblikovati zensko tijelo. X-Fitness, Vol: IV (24) (ISSN 14514125). 58. Idrizovi, K. (2006). Muskarcu je mjesto u Gym-u. X-Fitness, Vol: IV (24) (ISSN 14514125). 59. Idrizovi, K. (2006). Kako se zagrejati, a kako ohladiti. X-Fitness, Vol: IV (25) (ISSN 14514125). 60. Idrizovi, K. (2006). Novi trendovi u treningu snage. X-Fitness, Vol: IV (26) (ISSN 14514125). 61. Idrizovi, K. (2006). Vibracioni trening. XFitness, Vol: IV (27) (ISSN 1451-4125). 62. Idrizovi, K. (2007). Weight trening. X-Fitness, Vol: IV (28) (ISSN 1451-4125). 63. Idrizovi, K. (2007). Osnovne i izolacione vjezbe. X-Fitness, Vol: IV (29) (ISSN 14514125). 64. Idrizovi, K. (2007). Efekti treninga snage. XFitness, Vol: V (30) (ISSN 1451-4125). 65. Idrizovi, K. (2007). Overtraining. X-Fitness, Vol: V (31) (ISSN 1451-4125). 66. Idrizovi, K. (2007). Pliometrija. X-Fitness, Vol: V (32) (ISSN 1451-4125). 67. Idrizovi, K. (2007). Sve zablude o vjezbanju. X-Fitness, Vol: V (33) (ISSN 1451-4125). 68. Idrizovi, K. (2007). Aerobni trening. XFitness, Vol: V (35) (ISSN 1451-4125).

2

1

6

4

Br. Br. ref. kan.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 6

6 6

5

3

5. mart 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

Strana 49 - Broj 251

69. Idrizovi, K. (2007). Anaerobni trening. XFitness, Vol: V (36) (ISSN 1451-4125). 70. Idrizovi, K. (2008). Wellness turizam. XFitness, Vol: VI (39) (ISSN 1451-4125). 71. Idrizovi, K. (2008) Dehidracija. X-Fitness, Vol: VII (43) (ISSN 1451-4125). 72. Idrizovi, K. (2009). H2O. X-Fitness, Vol: VII (44) (ISSN 1451-4125). 73. Idrizovi, K. (2009). Heart Rate Monitoring. XFitness, Vol: VII (45) (ISSN 1451-4125). 4.3. Strucni clanak 74. Idrizovi, K. (2009). Nordic Walking. XFitness, Vol: VII (48) (ISSN 1451-4125). 75. Idrizovi, K. (2009). Trudnice, vjezbajte. XFitness, Vol: VIII (49) (ISSN 1451-4125). 4.6.Ostala dokumentovana strucna djelatnost - Predavac na poslijediplomskom doktorskom studiju Kinezioloskog fakulteta Sveucilista u Zagrebu. - Predavac na Strucnom studiju Odjela za izobrazbu trenera Drustvenog veleucilistu u Zagrebu. - Rukovodilac Studijskog programa fizicka kultura Fakulteta za sport i fizicko vaspitanje. - Predavac na Studijskom programu sportski trener, Studijskom programu sportsko novinarstvo i Posdiplomskom magistarskom studiju fizicka kultura, Fakulteta za sport i fizicko vaspitanje. - Clan Komisije za obezbjeenje i unapreenje kvaliteta na Fakultetu za sport i fizicko vaspitanje - Inovacija u treningu snage: Forsirani metod. - Clan osnivac EPCA (European Physical Conditioning Association). - Clan Izvrsnog odbora Udruzenja kondicionih trenera podunavskih zemalja. - Clan ureivackog odbora casopisa Tims Acta (ISSN 1452-9467). - Clan ureivackog odbora (redakcije) casopisa XFitness (ISSN 1451-4125). - Saradnik UKTH (Udruzenje kondicionih trenera Hrvatske). - Kondicioni trener Rukometnog kluba Loven (Cetinje) u sampionskoj sezoni 2006/2007. - Kondicioni trener Fudbalskog kluba Budunost (Podgorica) u sampionoskoj sezoni 2007/2008. - Kondicioni trener mlaih kategorija Fudbalskog kluba Budunost (Podgorica) u sezoni 2008/2009. - Predavanje na Skoli pedagoga fizicke kulture Crne Gore. Bar, jun 2005. Tema: Kondicioni trening u skolskom sportu. - Predavanje na Skoli pedagoga fizicke kulture Crne Gore. Bar, jun 2005. Tema: Osnove trenaznih sistema u skolskom sportu. - Predavac na Seminaru Crnogorskog udruzenja za zdravlje i fitness. Podgorica; decembar 2005. Tema: Fitness kroz vrijeme. meunarodne konferencije - Ucesnik IV Kondicijska priprema sportasa sa temom Prevencija ozljeda u sportu. Zagreb, februar 2006. - Clan komisije za izradu doktorske disertacije; Stojiljkovi, D. "Efekti propriceptivnog treninga na promjene slozenih motorickih sposobnosti i kinestetickih informacija", 2006. - Predavac na Meunarodnom seminaru Best Woman Championship pod pokroviteljstvom Meunarodnog olimpijskog komiteta. Beograd, jun, 2007. Tema: Senzibilnost motorickih sposobnosti i vrhunska dostignua sportistikinja. - Predavac na III Meunarodnom seminaru "Afirmacija zena u sportu". Novi Sad, oktobar 2007. Tema: Zena u sportu, globalni aspekt. - Predavac na Seminaru Rukometnog saveza Crne Gore. Ivanova Korita, jul 2008. Tema: Kondicioni trening u rukometu, potencijalne i realne mogunosti. - Predavac na Seminaru Rukometnog saveza Crne

-

1 1

1 1

Gore. Podgorica: septembar 2008. Tema: Planiranje i programiranje treninga snage. Predavac na IV Meunarodnom seminaru "Novi izazovi u sportu". Novi Sad, novembar 2008. Tema: Psiha, intelekt, eticnost i vrhunski sport. Predavac na Seminaru Rvackog saveza Crne Gore jul 2008. Tema: Kondicioni trening u rvanju. Contributor and active participator in the Scientific Symposium of Training Technology in Sport which was held at the Faculty of Sports and Tourism, Novi Sad, on October, 2008. Theme: Control of Trainability, Form or Essence. Dobitnik zahvalnice za izuzetan doprinos razvoju Kendo sporta u Crnoj Gori. Predsjednik ili clan u dvadeset komisija za odbranu diplomskih i zavrsnih radova. Recenzent knjige Teorija fizickog vaspitanja i osnove skolskog sporta, autora Bjelica, D. i Petkovi, J. (2009). Predavac na Skoli za trenere Fudbalskog saveza Crne Gore za dobijanje UEFA "A" i "B" licence sa temama iz oblasti kondicionog treninga i dugorocnog sportskog razvitka. ZBIRNI PREGLED RADOVA I BODOVA

20

20

DJELATNOST 1. NAUCNO ISTRAZIVACKI RAD 3. PEDAGOSKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO

Broj radova Poslije Ukupno izbora 39 13 23 57 14 38

Broj bodova Poslije Ukupno izbora 80.7 30.5 46 157.2 108.9 33.5 52.5 194.9

IZVESTAJ RECENZENTA I OCENA USLOVA STEPEN OBRAZOVANJA Na konkurs, objavljen u Dnevnom listu ,,Pobjeda" od 29. 12. 2009. godine, za izbor u zvanje vanredni profesor za predmete: Osnovi antropomotorike, Metodika antropomotorike, Atletika 1 i Atletika 2 na Fakultetu za sport i fizicko vaspitanje u Niksiu javio se samo jedan kandidat i to dr Kemal Idrizovi, docent Fakulteta za sport i fizicko vaspitanje u Niksiu. Na osnovu toga moze se konstatovati da u pogledu stepena obrazovanja, kandidat ispunjava uslove iz clana 76 Zakona o visokom obrazovanju RCG, kao i uslove date u Statutu Univerziteta Crne Gore. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD Uvidom u klasifikacionu bibliografiju kao i prilozene radove kandidata moze se konstatovati da je u okviru ove delatnosti kandidat u periodu izmeu dva izbora bio snazno koncentrisan na podrucje Antropomotorike i Atletike, kao i njihove meusobne odnose tj. na discipline za koje konkurise. Potrebno je istai da je dr Kemal Idrizovi objavljivao u meunarodno relevantnim casopisima i izlagao na meunarodnim skupovima i kongresima veliki broj radova, sto nedvosmisleno potvruje izrazitu osposobljenost kandidata u ovom domenu. Iz ovog okvira bih, kao najznacajnije ostvarenje izdvojio sljedei rad: Combined explosive strength training ­ the forced method (4). Pored ovog rada izuzetnu vrijednost imaju radovi pod rednim brojem 5, 19, 25, 30, 31 i 38. U reizbornom periodu dr Kemal Idrizovi je saopstio 22 radova na meunarodnim kongresima, sto govori o visokom nivou naucne produktivnosti. Kandidat se posebno temeljno bavio kondicionim treningom, i to domenom treninga snage, kao motoricke sposobnosti, gdje je ostvario izvanredne rezultate. Najbolji primjer za to su radovi 1, 4, i 19, u kojima je kandidat radio na inovaciji u treningu snage i uspio da strukturira novu trenaznu metodu.

Strana 50 - Broj 251

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

IZVESTAJ RECENZENTA I OCENA USLOVA STEPEN OBRAZOVANJA

5. mart 2010.

Jos jedan domen rada je veoma bitno naglasiti kada je o kandidatu rijec. Radi se o problematici dugorocnog sportskog razvitka, koju je kandidat temeljno proucavao u prethodnom periodu, naglasavajui fundamentalne principe ovog fenomena i uspostavljanu novih naucno zasnovanih standarda. U okviru ove teme kandiat je poseban akcenat svoga rada stavio na fenomene selekcije u sportu i senzibilnih perioda u razvoju motorickih sposobnosti, koji su ujedno i nosioci svih vazeih i buduih strategija dugorocnih sportskih razvitaka. STRUCNI RAD Strucnu delatnost je, kandidat dr Idrizovi, u prethodnom periodu direktno, sto je prirodno, a ujedno i neophodno za kvalitet naucno-strucnog rada, povezao sa svojom naucnom delatnosu. Objavio je vise od dvadeset radova u jednom od najeminentnijih strucnih casopisa u Evropi, koji se bavi tematikom sporta, fitnessa, spa i wellnessa. Posebno bih istakao, cak i u granicama celokupnog kandidatovog dosadasnjeg radnog opusa, strucno ucese u prevodu epohalne knjige ,,Nauka i praksa treninga snage", vodeih svetskih nucnika u domenu treninga snage. Time je kandidat, kada je o treningu snage rijec uspio u potpunosti zaokruziti svoje delovanje. Bogatu strucnu angazovanost dr Idrizovi ima i u domenu edukacije sportskih trenera, sto predstavlja samo logican nastavak svestranog pristupa kinezioloskim pitanjima. Trenerski rad i sam obavlja u najboljim crnogorskim ekipama, cime dokazuje svoju naucno-strucnu kompletnost. Clan osnivac je vodee evropske asocijacije u domenu kondicionog treninga European Physical Conditioning Association. Pozivni je predavac na velikom broju skupova u svojoj zemlji i inostranstvu. PEDAGOSKI RAD U pogledu pedagoskog rada dr Kemal Idrizovi je pre svega, sto treba istai, napisao dva univerzitetska udzbenika, koja su direktno vezana za predmete koji su i aktuelni na ovom konkursu. U radu sa studentima pokazao je visok kvalitet pedagoskog rada, sto je delom prezentovano i u diplomskim radovima studenata, gde su pojedine teme veoma aktuelne u ovom trenutku. Posebno priznanje dr Idrizovi je dobio u vidu permanentnih gostujuih predavanja na Kinezioloskom fakultetu Sveucilista u Zagrebu, kao jednoj od vodeih institucija tog karaktera uopste. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST Prije izbora 1. NAUCNO18 ISTRAZIVACKI RAD 3. PEDAGOSKI 1 RAD 4. STRUCNI 15 RAD UKUPNO

Kandidat dr Kemal Idrizovi je zavrsio Fakultet za fizicku kulturu 1998. godine u Pristini, poslediplomske studije 2002. na Fakultetu fizicke kulture u Novom Sadu, gde je i doktorirao 2004. godine. Osnovom ovih podataka evidentno je da dr Kemal Idrizovi u pogledu stepena obrazovanja ispunjava uslove cl.76 Zakona o visokom obrazovanju Crne Gore (Sl. list RCG br. 60/03) i cl. 87 Statuta Univerziteta Crne Gore, kako bi se mogao javiti na konkurs za grupu predmeta objavljen u Dnevnom listu »Pobjeda«, na dan 29. 12. 2009. godine. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD U periodu od prethodnog izbora naucnoistrazivacki rad dr Kemala Idrizovia uglavnom je usmeren na motoriku coveka i relacije i interakcije u okviru motorickog prostora, kao i na njen uticaj na atletske discipline. Osim toga, kandidat je polje atletike veoma ozbiljno istrazivao i sa aspekta kondicionog treninga, sto je u skladu sa savremenim tokovima nase nauke. U tom smislu posebno treba istai radove 12, 17, 29, 30 i 34. Kako je atletika jedini u potpunosti bazicni sport, kandidat je i u tom delu naucno detaljno analizira, a tu posebno mislim na do sada najznacajnije analiziranje fartlek metode na ovim i sirim prostorima (rad broj 39). STRUCNI RAD Strucna aktivnost dr Idrizovia je i obimna i znacajna. To pokazuje, najpre veliki broj radova u ovom polju, a potom i angazovanost kandidata kao predavaca, clana redakcije eminentnih casopisa, a izdvojila bih i angazman kao veoma uspesnog kondicionog trenera u svojoj zemlji i van nje. Time dr Idrizovi i prakticno pokazuje ispunjenje potrebe da kineziolozi moraju biti multidisciplinarni strucnjaci, koji to svojim angazmanom moraju i demonstrirati. Posebno obavezu imam istai strucno koeditorstvo kandidata u prevodu antologijske knjige ,,Nauka i praksa u treningu snage". PEDAGOSKI RAD U toku svog angazma na Filozofskom fakultetu u Niksiu, a potom i na Fakultetu za sport i fizicko vaspitanje, dr Kemal Idrizovi pokazuje profesionalan odnos prema radu, kao i pozitivnu komunikaciju sa studentima. Pise dva udzbenika od kojih je Atletika I i II, kojoj sam imala cast biti i recenzent, strukturirana na kompleksan ali ujedno i inovativan nacin, sto je cini kvalitenom novinom na polju udzbenika atletike. Kako sam i od ranije upoznata sa napredovanjem i usavrsavanjem kandidata, istakla bih da je svoja gostujua predavanja na eminentnom Kinezioloskom fakultetu u Zagrebu zapoceo upravo sa temom iz atletike ,,Bazicnost atletike sa aspekta kondicionog treninga". II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST Prije Poslije izbora izbora 1. NAUCNO18 39 ISTRAZIVACKI RAD 3. PEDAGOSKI 1 13 RAD 4. STRUCNI 15 23 RAD UKUPNO

Broj radova

Poslije izbora Ukupno Prije izbora

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

39 13 23

57 14 38

28.2 3 6.5 37.7

80.7 30.5 46 157.2

108.9 33.5 52.5 194.9

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Na osnovu cl. 76 Zakona o visokom obrazovanju RCG, Statuta Univerziteta Crne Gore i Mjerila za izbor u akademska i naucna zvanja moze se zakljuciti da dr Kemal Idrizovi ispunjava sve uslove za izbor u akademsko zvanje vanredni profesor. Imajui u vidu sve napred navedeno, zadovoljstvo mi je predloziti Senatu Univerziteta Crne Gore da dr Kemala Idrizovia izabere u akademsko zvanje vanredni profesor za predmete Osnovi antropomotorike, Metodika antropomotorike, Atletika 1 i Atletika 2 na Fakultetu za sport i fizicko vaspitanje u Niksiu. RECENZENT Prof. dr ore Niin, Fakulteta za menadzment u sportu, Novi Sad

Broj radova

Ukupno Prije izbora

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

57 14 38

28.2 3 6.5 37.7

80.7 30.5 46 157.2

108.9 33.5 52.5 194.9

5. mart 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

II VERIFIKACIJA BODOVANJA

Strana 51 - Broj 251

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Ocenom naucnoistrazivackog, strucnog i pedagoskog rada, konstatujem da kandidat ispunjava sve uslove iz cl. 76 Zakona o visokom obrazovanju RCG (Sl. list RCG br. 60/03), cl. 87 Statuta Univerziteta Crne Gore i Mjerila za izbor u akademska i naucna zvanja. Sve mi to, daje mogunost, a ujedno i cini zadovoljstvo da Senatu Univerziteta Crne Gore predlozim da dr Kemala Idrizovia izabere u akademsko zvanje vanrednog profesora za predmete: Osnovi antropomotorike, Metodika antropomotorike, Atletika I i Atletika II na Fakultetu za sport i fizicko vaspitanje u Niksiu. RECENZENT Prof. dr Ilona Mihajlovi Fakultet sporta i fizickog vaspitanja Novi Sad IZVESTAJ RECENZENTA I OCENA USLOVA STEPEN OBRAZOVANJA Dr Idrizovi Kemal je nakon fakuleta poslediplomske studije studije zavrsio 2002. godine, a doktorsku disertaciju je odbranio 2004. godine. Na osnovu prilozene dokumentacije se moze zakljuciti da kandidat u smislu stepena obrazovanja u potpunosti ispunjava uslove cl. 76 Zakona o visokom obrazovanju Crne Gore i cl. 87 Statuta Univerziteta Crne Gore za izbor u akademsko zvanje. Naglasavam, sto je osim navedenog veoma bitno, da su teme i magistarske teze i doktorske disertacije kandidata upravo iz prostora koje u kineziologiji pokrivaju predmeti za koje je konkurs i raspisan. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD Naucnoistrazivacko delovanje dr Kemala Idrizovia usmereno je najveim delom na prostor Atletike i Antropomotorike. Za mene kao recenzenta posebno je znacajno kandidatovo multidisciplinarno istrazivanje ovih prostora, sto me cini kompetentnim da njegov rad ocenim i sa stanovista fiziologije, kojom se kandidat, odnosno njenim saznanjima, veoma cesto sluzi u svojim radovima. Tako bih, posebno zbog mojih kompetencija izdvojio veoma kvalitetne i znacajne radove pod brojevima 1, 4, 5, 6, 25 i 38. Veliki broj radova, i njihov sadrzaj, koje je kandidat ostvario u vremenskom intervalu od proslog izbora, ukazuje na njegovu stabilnu, produktivnu i kvalitetnu naucnoistrazivacku delatnost. STRUCNI RAD Polje strucnog rada dr Idrizovia je veoma obimno. Kontinuirano ureivanje strucnih casopisa i objavljivanje velikog broja radova koji obrauju najaktuelnije teme iz siroke oblasti tjelesnog vjezbanja to pokazuju. Segment strucne aktivnosti kandidata koji treba posebno istai jeste njegovo veoma uspjesno bavljenje trenerskim poslom. Time dolazim do stava da je naucno i strucno delovanje dr Kemala Idrizovia usko povezano i meusobno zavisno, kako to zapravo i mora biti. Izmeu velikog broja referenci ovog karaktera isticem jos i koeditorstvo u prevodu knjige ,,Nauka i praksa u treningu snage", kao i veliki broj pozivnih predavanja. PEDAGOSKI RAD Prostor pedagoskog rada kandidata dr Idrizovia je u ovo periodu oznacen pisanjem dva udzbenika, cija se tematika tice upravo nastavnih predmeta koji su na konkursu. Kvalitet pedagoskog rada je definisan rezultatom studentskih anketa. Tokom univerzitetske karijere realizuje nastavu na osnovnim i poslediplomskim, kao i doktorskom studiju na svom i drugim fakultetima. Spremnost i osposobljenost za uvoenje studenata u strucni i naucnoistrazivacki rad potvruje mentorstvom i komentorstvom u velikom broju diplomskih i jednom doktorskom radu.

ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST Prije Poslije izbora izbora 1. NAUCNO18 39 ISTRAZIVACKI RAD 3. PEDAGOSKI 1 13 RAD 4. STRUCNI 15 23 RAD UKUPNO

Broj radova

Ukupno Prije izbora

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

57 14 38

28.2 3 6.5 37.7

80.7 30.5 46 157.2

108.9 33.5 52.5 194.9

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Iz svega navedenog, kao i na osnovu prilozenih bibliografskih podataka, a prema cl. 76 Zakona o visokom obrazovanju (Sl. List RCG br. 60/03), cl. 87 Statuta Univerziteta Crne Gore i Mjerilima za izbor u akademska i naucna zvanja predlazem Senatu Univerziteta Crne Gore da izabere dr Kemala Idrizovia u akademsko zvanje vanrednog profesora za predmete Osnovi antropomotorike, Metodika antropomotorike, Atletika 1 i Atletika 2, na Fakultetu za sport i fizicko vaspitanje u Niksiu. RECENZENT Prof. dr Sergej Ostoji, Fakulteta za sport i turizam Novi Sad

REFERAT

Za izbor u akademsko zvanje za predmete: Torijske osnove fizicke kulture, na osnovnim akademskim studijama Fizicka kultura i nematicnim fakultetima: Filozofskom fakultetu i Samostalnom studijskom programu za obrazovanje ucitelja na albanskom jeziku ; Teorijske osnove tjelesnog i zdrvastvenog obrazovanja , na osnovnim akademskim studijama Fizicka kultura; Teorija fizickog vaspitanja i osnove skolskog sporta i Teorija sportskog treninga , na specijalistickim-postdiplomskim studijama Fizicka kultura. Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Pobjeda" od 29.12.2009. godine. Na raspisani Konkurs javio se kandidat DR DUSKO BJELICA. BIOGRAFIJA Bjelica Jevrema Dusko, roen sam 7. oktobra 1963. godine u Podgorici gdje sam zavrsio osnovnu skolu i Srednju fiskulturnu skolu 1982. godine. Kao ucenik te skole imam diplomu za osvojeno drugo mjesto na Republickom takmicenju u odbojci i medalju sa saveznog klupskog takmicenja u fudbalu. Nastavnicki fakultet- smjer fizilko vaspitanje sam zavrsio u Niksiu i tada bio angazovan kao trener vise klubova u fudbalu, a u Republickoj ligi pocev od 1987. godine.U Novom Sadu sam zavrsio Fakultet fizicke kulture, a kao profesor stekao i diplomu profesoratrenera za fudbal, 1995. godine. Nakon toga, 1996. godine sam na filozofskom fakultetu u Niksiu polozio i strucni ispit. Magistrirao sam u Skoplju na Fakultetu fizicke kulture Univerziteta ''Sv. Kiril i Metodije'' 1999. godine,a na Fakultetu za sport i fizicko vaspitanje Univerziteta u Beogradu odbranio sam doktorsku disertaciju 2003.godine. U Centru za skolovanje kadrova za fudbal u Fudbalskom savezu Jugoslavije sam verifikovan za predavaca, a dva mandata sam bio profesionalno prvo sekretar a potom i generalni sekretar Fudbalskog saveza Crne Gore. Fudbal sam aktivno igrao u klubovima: FK Agrokombinat i FK Budunost iz Podgorice od 1977 do 1982. godine u Jedinstvenoj omladinskoj ligi Crne Gore a bio registrovan i za OFK Titograd (FK Mladost). Sef strucnog staba, bio sam u Fudbalskom klubu Ribnica iz Podgorice 1988/1989. godine, tadasnjem clanu Republicke lige Crne Gore, kao najmlai skolovani trener u FSCG u tom periodu, a godinu dana ranije bio sam prvi trener u istom klubu.

Strana 52 - Broj 251

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

5. mart 2010.

Na Skoli trenera FSCG-FSJ u Nastavnom centru Podgorica bio sam predavac na predmetima: Pravila fudbalske igre, Teorija fudbala i Metodika fudbala. Na Visoj skoli za sportske trenere Fakulteta za sport i fizicko vaspitanje Univerziteta u Beogradu sam bio predavac po pozivu na predmetima: Teorija sportskog treninga, Antropomotorika i Teorija i Metodika fudbala, a nakon toga i predavac po pozivu na magistarskim-poslijediplomskim studijama tog fakulteta. Gostujui sam profesor na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport u Tuzli, i Fakultetu za turizam i sport u Novom Sadu na postdiplomskim-magistarskim studijama, a po pozivu sam drzao predavanja i na Fakultetu za sport i tjelesni odgoj u Sarajevu. Bio sam clan Generalnog sekretarijata FSJ. U dva mandata sam bio clan Komisije za mali fudbal FSJ. Na listi delegata za savezni rang FSJ bio sam punih osam sezona.Sa navrsenih 28. godina starosti bio sam delegat ''vjecitog derbija'' na utakmici Partizan ­Crvena Zvezda, a sa 30 godina starosti delegat na utakmici finala Kupa FSJ, Crvena Zvezda ­ Obili, sto u FSJ nikome do sada nije poslo za rukom. Tvorac sam i realzator ideje i organizator svih pet spektakularnih fudbalskih susreta Crna Gora ­ Montenegrostars sa meunarodnim karakterom. Bio sam clan Odbora za hitna pitanja FS Crne Gore i FSJ. U dva mandata sam bio clan Skupstine FSJ i takoe u dva mandata clan Skupstine FS Crne Gore. Obavljao sam niz znacajnih funkcija u organima Meurepublicke lige Jug sa sjedistem u Sarajevu, gdje sam bio zvanicni specijalni posmatrac i clan Koordinacionog odbora za tu ligu. U ime Fudbalskog saveza Crne Gore bio sam jedini i zvanicni kandidat za funkciju predsjednika FSJ 2000.godine. Bio sam clan Komisije za omladinski fudbal, Komisije za sudijska pitanja, Strucnog odbora i jos niz organa u fudbalskoj organizaciji.Bio sam clan Skupstine i clan Predsjednistva Crnogorskog olimpijskog komiteta, kao predstavnik fudbalskog sporta u Crnoj Gori. Predsjednika sam sportske asocijacije Montenegrosport iz Podgoricei rukovodilac Skole fudbala Montenegrosport iz Podgorice. Kao ucenik, student i kasnije kao trener i sportski radnik, bio sam vise od deset godina dopisnik JSL Sport iz Beograda u kojem sam u tom periodu objavio vise od 2350 naslova. Saraivao sam i sa Pobjedom, Polisom, Fizicka kultura, Titogradskom tribinom, Ringom, Koha javore, Ishrana, fizicka aktivnost i zdravlje,sportski

magayin Sport Mont , strucnim i naucnim casopisom sa meunarodnom redakcijom i distibucijom Sport Mont iz oblasti sporta ,fizickog vaspitanja i zdravlja. Bio sam clan Udruzenja sportskih novinara Crne Gore i sekcije sportskih novinara Podgorice. Jedan sam od osnivaca Otvorene meunarodne zabavne fudbalske skole u Crnoj Gori sa sjedistem u Danskoj (Kopenhagen) i na istima imao predavanja. Predsjednik sam Crnogorske sportske akademije iz Podgorice, strucne i naucne sportske organizacije sa preko 1000 clanova:sportista sportskih trenera,profesora,univerzitetskih profesora,naucnika iz zemlje i inostranstva,koja je do sada u Crnoj Gori organizovala pet Meunarodnih naucnih kongresa i sest Meunarodnih naucnih konferencija CSA sa preko dvije hiljade ucesnika iz zemlje i inostranstva. Clan autorskog tima za pisanje Nacionalnog programa i nacionalne strategije sporta Crne Gore. Objavio sam ukupno 40 knjiga od cega 27 kao autor, bez koautora i 13 kao koautor. PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJE U Fudbalskom savezu Crne Gore, profesionalno sam radio punih 12 godina, pocev od 1989. godine, gdje sam se do 1997. godine nalazio na funkciji sekretara, sa koje sam te godine izabran za generalnog sekretara. Za vrijeme obavljanja funkcije generalnog sekretara FSCG, u isto vrijeme sam od oktobra 2000. godine do juna 2001. godine bio generalni direktor Fudbalskog kluba Budunost iz Podgorice. Od 2002. do 2005. godine, profesionalno sam zaposlen u Opstini Podgorica gdje sam obavljao funkciju Savjetnika Gradonacelnika Podgorice za oblast sporta . Od 2005.godine sam zaposlen na Univerzitetu Crne Gore,na kojem sam kao spoljni sardanik i ranije izvodio nastavu, na Filozofskom fakultetu u Niksiu, gdje sam bio i rukovodilac studijskih programa:fizicka kultura, sportski treneri, sportski novinari. Odlukom Senata br 01-1655 od 4.07.2005 godine sam izabran u zvanje docenta. Od 2008.godine sam na Fakultetu za sport i fizicko vaspitanje Univerziteta Crne Gore, gdje trenutno obavljam i funkciju dekana .

KLASIFIKACIONA BIBLIOGRAFIJA KVANTITATIVNA OCJENA REFERENCI DO POSLEDNJEG IZBORA 1. NAUCNOISTRAZIVACKA DJELATNOST 1.1. Monografije 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. Broj referenci*broj bodova 19 1.2. Radovi objavljeni u casopisima 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. Broj referenci*broj bodova 10.5 1.3. Radovi na kongresima, simpozijumima, 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. seminarima Broj referenci*broj bodova 8 1.4. Uvodno, objavljeno plenarno predavanje 1.4.1 1.4.2 Broj referenci*broj bodova 3 1.5. Recenzije 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. Broj referenci*broj bodova UKUPNO ZA NAUCNOISTRAZIVACKU DJELATNOST 3. PEDAGOSKA DJELATNOST 3.1. Udzbenici 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. Broj referenci*broj bodova 3.2. Prirucnici 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. Broj referenci*broj bodova 2.5 3.3. Gostujui profesor 3.3.1. 3.3.2. Broj referenci*broj bodova 3.4. Mentorstvo 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. Broj referenci*broj bodova 0.5 3.5. Kvalitet pedagoskog rada (moze se koristiti ukoliko se na zvanicnim studentskim anketama najmanje tri godine uzastopno dobiju odlicne ocjene za sve elemente pedagoskog rada) UKUPNO ZA PEDAGOSKU DJELATNOST 4. STRUCNA DJELATNOST 4.1. Strucna knjiga 4.1.1. 4.1.2. UKUPNI BROJ BODOVA 19 10.5 8 3 40.5

2.5

0.5

3 14

5. mart 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

Broj referenci*broj bodova 4.2.1. Broj referenci*broj bodova 4.2.2. 4 14 4.2.3. 4.3.1. 1.8 4.4.1. 7.1 4.5.1.

Strana 53 - Broj 251

4.2. Urednik ili koeditor 4.3. Strucni clanak

4 1.8 7.1

Broj referenci*broj bodova 4.4. Objavljeni prikazi Broj referenci*broj bodova 4.5. Popularno-strucni clanci Broj referenci*broj bodova 4.6. Ostala dokumentovana strucna djelatnost

4.6.1. Broj referenci*broj bodova 20 UKUPNO ZA STRUCNU DJELATNOST

20 46.9

PREGLED RADOVA I BODOVA NAKON PRETHODNOG IZBORA 1. NAUCNOISTRAZIVACKA DJELATNOST 1. Monografije 1.4. Knjiga studijskog karaktera izdata kod nas 1. 2. 3. Cvetkovi, Lj., Kosti, V., Bjelica, D., Kovacevi, M., : Matricno verovatnosni modeli u sportu. CSAPodgorica,str 78, ISBN 86-906779-0-9 1.5 Bjelica, D.: Sistematizacija sportskih disciplina i sportski trening, CSA-Podgorica. Str 118, ISBN 86906779-1-7 6 Bjelica, D.: Glavne komponente tacnosti udarca nogom po lopti u fudbalskom sportu, Filozofski fakultet-Niksi, CSA-Podgorica, str 137 ISBN 97886-906779-6-2 7 16. Br.b. 15.

17.

18.

1.2. Radovi objavljeni u casopisima 1.2.2. Radovi u meunarodnim casopisima koji se ne nalaze u bazi podataka, a imaju redovnu meunarodnu distribuciju i rezime na stranom jeziku 4. Bjelica, D.,: Razvoj tjelesnih sposobnosti mladih fudbalera mediteranske regije u Crnoj Gori uticajem sportskog treninga, »Sport Mont« casopis 6-7, str 208-221 ISSN 1451-7485, Podgorica 2005. Bjelica, D.: Sport training and its influence on anthropo-motor function abillities of fourteen-yearold footballers from coastal region of montenegro. »Sport Mont« casopis 8-9, str 26-40 ISSN 1451-7485, Podgorica 2005. Bjelica, D, Hadzi, R.: Eight grade students need more than 2 classes of physical education a week. Fizicka kultura br 1 Skoplje 2005, str 31-33. ISSN 0350-3836 Bjelica, D.: Sporski trening i izbor sportske discipline u odnosu na konstitucionalni tip budueg sportiste, Pokrajinski zavod za sport, Aktuelno u praksi, Casopis za naucno-strucna pitanja u segmentu sporta, broj 4, Novi Sad 2006, str 48-56 Bjelica, D.: Methods of learning in process of sports training. »Sport Mont« casopis 10-11/IV, str 198-202 ISSN 1451-7485, Podgorica, jun 2006 Bjelica, D.: Systematizion of sports and sport disciplines according to the aspect of sport training. »Sport Mont« casopis 10-11/IV, str 440-4456 ISSN 1451-7485, Podgorica, jun 2006 Bjelica, D., Milosevi, D. : Valuables components of the educational proces. Fizicka kultura, Skoplje, years 34, No.2 p.p. 174-178-, 2006 UDK:796.011-057.874 (497.1) ISSN 0350-3836 Bjelica, D.: Doping and other restricted methods in sports.»Sport Mont« casopis 12,13,14/IV, str 27-34 ISSN 1451-7485, Podgorica, maj 2007. Bjelica, D.: Dinamic of biomehanic technology. »Sport Mont« casopis 12,13,14/IV, str 532-538 ISSN 1451-7485, Podgorica, maj 2007. Bjelica, D.: Cathegorization of the sport disciplines.»Sport Mont« casopis 12,13,14/IV, str 814-819 ISSN 1451-7485, Podgorica, maj 2007. Bjelica, D. : Level of coordination asymmetry in

19.

20. 3 21. 3

5.

6.

22.

7.

2

23.

8. 9.

3 3

24.

25. 26.

10.

3

11. 12. 13. 14.

2 3 3 3

football. Acta Kineziologica, international scientific journal of kinesiology 1 (2007) 2:str 87-90 UDK 796 ISSN 1840-2976 3 Hadzi, R., Bjelica, D. : Methodical approach to training of speed-explosive properties to young sporties Fizicka kultura, Skoplje, years 36, No.1 p.p. 65-66-, 2008 UDK:796.012-133-053.6 ISSN 03503836 2 Bjelica, D. : Influence of fatigue on accuracy kick in football in conditions of maximall kicking impulse. Sport science, international scientific journal of kinesiology I (2008) Travnik str 63 ­ 65 UDK 796 ISSN 1840-3662 3 Bjelica, D., Bili, Z. : Didactic principles in sports training applied in sports games. Sport science, international scientific journal of kinesiology I (2008) Travnik str 72-75 UDK 796 ISSN 1840-3662 3 Bjelica, D.: Influence of coordination and psychological factor on the kick precision in football. Acta Kineziologica, international scientific journal of kinesiology 2 (2008) Ljubuski BiH 1:str 81-84 UDK 796 ISSN 1840-2976 4 Bjelica, D.: Nadprazno djelovanje u vrhunskom sportu, Pokrajinski zavod za sport, Aktuelno u praksi, Casopis za naucno-strucna pitanja u segmentu sporta, broj 6, Novi Sad 2008, str 137-143 3 Opavsky, P., Bjelica, D.: The syndrome of strenght in the anthropological research. »Sport Mont« casopis 15,16,17/IV, str 5-15 ISSN 1800-5918, Podgorica, avgust 2008. 2 Bjelica, D.: Impact of the local fatigue on the shot precision in football. »Sport Mont« casopis 15,16,17/IV, str 56-60 ISSN 1800-5918, Podgorica, avgust 2008. 3 Meki, M., Bjelica, D., Hadzi, R. : Problemi testovnog rezultata u kinezioloskim istrazivanjima. »Sport Mont« casopis 15,16,17/IV, str 338-342 ISSN 1800-5918, Podgorica, avgust 2008. 1.5 Obradovi, B., Bjelica, D.: Analiza parametara denziteta kosti kod djece. »Sport Mont« casopis 15,16,17/IV, str 918-926 ISSN 1800-5918, Podgorica, avgust 2008. 2 Bjelica, D.: Razlika u tacnosti udarca po fudbalskoj lopti razlicitim intenzitetom u fazi zamora. »Sport Mont« casopis 15,16,17/IV, str 70-77 ISSN 18005918, Podgorica, novembar 2009 3 Bjelica, D.: Planning and programming of sport training. »Sport Mont« casopis 15,16,17/IV, str 292298 ISSN 1800-5918, Podgorica, novembar 2009 3 Bjelica, D.: Difference in correct kicking of the soccer ball with rested week leg expressed with different intensity. Sport scientific practical aspects, international scientific journal of kinesiology, Tuzla 2009. Str 61-66 ISSN 1840-4413 3

1.2.3. Radovi objavljeni u domaim casopisima 27. Bjelica, D.: Pedagoski postulati u procesu sportskog treninga, Vaspitanje i obrazovanja, casopis za pedagosku teoriju i praksu, str 200-207 Podgorica 2005. YU ISSN 0350-1094 1.5 28. Bjelica, D.: Odbrambeni mehanizmi u kompleksu psihickog statusa sportiste u procesu sportskog treninga, Vaspitanje i obrazovanja, casopis za

Strana 54 - Broj 251

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

1.5

5. mart 2010.

29.

30.

31.

32.

pedagosku teoriju i praksu, str 52-59 Podgorica 2006. YU ISSN 0350-1094 Bjelica, D.: Didakticki principi u sportskom treningu, Vaspitanje i obrazovanja, casopis za pedagosku teoriju i praksu, str 139-155 Podgorica 2007. YU ISSN 0350-1094 Bjelica, D.: Psiholoski osnovi sportskog treninga, Vaspitanje i obrazovanja, casopis za pedagosku teoriju i praksu, str 97-111 Podgorica 2007. YU ISSN 0350-1094 Bjelica, D.: Kiberneticki model sportskog treninga, Vaspitanje i obrazovanja, casopis za pedagosku teoriju i praksu, str 55-63 Podgorica 2008. YU ISSN 0350-1094 Bjelica, D.: Osnove sportskih komunikacija, Vaspitanje i obrazovanja, casopis za pedagosku teoriju i praksu, str 69-81 Podgorica 2009. YU ISSN 0350-1094

sporta, fizickog vaspitanja i rekreacije, Banja Luka, jul 2009, str UDK 796.015.52 1.4. Uvodno, objavljeno plenarno predavanje 1.4.1. Na sastancima sa meunarodnim ucesnicima 48. Bjelica, D.: Uvodni referat na otvaranju Prvog kongresa CSA I Druge meunarodne naucne konferencije CSA ''Metodologija i tehnologija rada u sportu i drustveno ekonomski odnosi u sportu u 21. vijeku'', Sportmont br 6-7/III, str 8-11. Podgorica april 2005. 49. Bjelica, D.: Uvodni referat na II kongresu i III meunarodnoj naucnoj konferenciji CSA, Sportmont br 10-11/IV, str 9-11. Podgorica, jun 2006. 50. Bjelica, D.: Uvodni referat na III kongresu i IV meunarodnoj naucnoj konferenciji CSA »Sport i kultura mira«, Sportmont br 12,13,14/IV, str 4-9. Podgorica, maj 2007. 1-5. Recenziranje 1.5.3. Radova objavljenih u domaim casopisima 51. Bjelica, D.: Savremena dijagnostika odrazne snage (Milan Coh), Sportmont br 15,16,17/VI, str 16-22, ISSN 1800-5918 52. Bjelica, D.: Difference in acyclical activities of handball players in different playing positions (Primoz Pori, Maja Pori), Sportmont br 15,16,17/VI, str 759-765, ISSN 1800-5918 53. Bjelica, D.: Uticaj step aerobika na transformaciju antropometrijskih karakteristika i motorickih sposobnosti studenata (Branimir Miki), Sportmont br 12,13,14/V, str 129-134, ISSN 1451-7485 54. Bjelica, D.: Short introduction to ethical reasoning in sport (Milan Hosta), Sportmont br 12,13,14/V, str 345-351, ISSN 1451-7485 55. Bjelica, D.: Donosenje odluka kao faktor uspjeha u sportu (Nebojsa Maksimovi), Sportmont br 6-7/III, str 159-165, ISSN 1451-7485 56. Bjelica, D.: Fizicko vaspitanje u funkciji sporta (Dragoljub Visnji), Sportmont br 6-7/III, str 37-46, ISSN 1451-7485 57. Bjelica, D.: The thermovisionmethod in sport training (Milan Coh, Milan Zvan, Brane Sirok), Sportmont br 18,19,20/VI str 7-4, ISSN 1800-5918 58. Bjelica, D.: Uticaj nastave fizickog vaspitanja na razvoj motorickih sposobnosti starijeg skolskog uzrasta (Veroljub Stankovi), Sportmont br 18,19,20/VI str 477-480, ISSN 1800-5918 3. PEDAGOSKA DJELATNOST 3.1. Univerzitetski udzbenik

2

1.5

1.5

2 2

1.5

1.5

1.3. Radovi na kongresima, simpozijumima i seminarima 1.3.1. Meunarodni kongresi, simpozijumi i seminari 33. Bjelica, D.: Morphology and sports training. II international conference »Management in sport« (collection of papers), Beograd, maj 2006 str 63-69 34. Bjelica, D.: Educational postulates in sports training of young sportsmen II international conference »Management in sport« (collection of papers), Beograd, maj 2006 str 70-75 35. Bjelica, D.: Pedagogical principles in sports training. Nacionalni naucni skup sa meunarodnim ucesem, fis komunikacije, Nis, 2006, str 127-134 36. Bjelica, D.: Stepen koordinacione asimetrije u fudbalskom sportu. Nacionalni naucni skup sa meunarodnim ucesem, fis komunikacije, Nis, 2007, str 27-29 37. Zivanovi, N., Bjelica, D.: Nastanak i pocetak fudbalskih takmicenja u Crnoj Gori Nacionalni naucni skup sa meunarodnim ucesem, fis komunikacije, Nis, 2007, str 29-32 38. Bjelica, D.: Instructing and training in sports. III international conference »Management in sport« (collection of papers), Beograd, maj 2007 str 86-91 39. Bjelica, D. :Crossing a treshold as a main factor in top sport. II intternational symposium of new tehnologies is sports, zbornik naucnih i strucnih radova, Sarajevo april 2007, str 393-396 40. Bjelica, D.: Projection of a training lesson and the structure of the training process. III international conference »Management in sport« (collection of papers), Beograd, maj 2007 str 92-95 41. Bjelica, D.: Precision of football strike with tired base leg and rested secondary leg. IV international conference »Management in sport« (collection of papers), Beograd, maj 2008 str 116-122 42. Bjelica, D.: The essence of communicaction in the sportpolitics, 2. meunarodni simpozijum sport i zdravlje Tuzla, jul 2009, str 89-94, ISSN 1840-4790 43. Bjelica, D., Petkovi, J.: Conceptually-categorical frames of the theoretical approach of the communication in sports. 2. meunarodni simpozijum sport i zdravlje Tuzla, jul 2009, str 95-100 ISSN 1840-4790 44. Bjelica, D. : Stepen razlike tacnosti u fudbalu, izrazen pod razlicitim uslovima. V international conference »Management in sport« (collection of papers), Beograd, maj 2009. 45. Bjelica, D., Petkovi, J.: Elementi sportskog komuniciranja. V international conference »Management in sport« (collection of papers), Beograd, maj 2009. 46. Bjelica, D., Petkovi, J.: Osnovno odreenje komunikacija u sportu. V international conference »Management in sport« (collection of papers), Beograd, maj 2009. 47. Bjelica, D.: The difference in the accuracy of stroke by coccer ball in different in the phase of fatigue. I meunarodni naucni kongres Antroploski aspekti

2

2

0.5

2 2

0.5

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

2

1 2

2

0.5 Br.b.

2

2 2

1

2

59. Bjelica, D.: Sportski trening, Filozofski fakultetNiksi., str 263. ISBN 86-906779-3-3 6 60. Bjelica, S., Bjelica, D.: Komunikacije u sportu, Filozofski fakultet-Niksi i CSA Podgorica., str 150 ISBN 86-906779-4-1 2.5 61. Bjelica, D.: Teorijske osnove tjelesnog i zdravstvenog obrazovanja, Filozofski fakultet-Niksi i CSA Podgorica., str 144, ISBN 86-906779-5-X 5 62. Bjelica, D., Petkovi, J., : Teorija fizickog vaspitanja i osnove skolskog sporta, Fakultet za sport i fizicko vaspitanje-Niksi, CSA-Podgorica, str 158, ISBN 978-86-906779-9-3 3 3.3.1. Gostujui profesor na inostranim univerzitetima

1

1

- Bjelica, D. Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli na postdiplomskom studiju iz predmeta Kinezioloska antropologija, studijske 2008/09 godine - Bjelica, D. Fakultet za sport i turizam, TIMS. Samostalnog i nedrzavnog univerziteta u Novom Sadu na predmetima Teorija sportske grane-fudbal i Metodicke osnove sportske grane-fudbal studijske 2007/08 godine

5. mart 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

Strana 55 - Broj 251

2 2 2 2 2

- Bjelica, D. Fakultet sporta i fizickog vaspitanja Univerziteta u Beogradu. Predavac na predmetu Istrazivanje u taktici sporta, na magistarskim studijama. 3.4. Mentorstvo 3.4.2. Na postdiplomskom studiju (kod magisterija i specijalizacija) Filozofski fakultet-Fizicka kultura, specijalisticke postdiplomske studije 1. Ivanovi Dario ­ ,,Uticaj sportskog treninga na antropomotoricke sposobnosti studenata fizicke kulture i karatista". (06.07.2008) 2. Musovi Adnan ­ ,,Sportski trening i antropomotoricke sposobnosti ucenika VIII razreda i fudbalera pionira". (06.07.2008) 3. Kruni Mirko ­ ,,Efekti programiranog sportskog treninga na motoricke sposobnosti fudbalera uzrasta 14 godina"(06.07.2008) 4. Gazdic Branko ­ ,,Uticaj sportskog treninga na stepen razvoja motorickih sposobnosti studenata fizicke kulture i aktivnih rukometasa" . (06.07.2008) 5. Bojani Danilo ­ ,,Zavisnost tjelesnih sposobnosti od sportskog treninga kod rukometasa i odbojkasa". (06.07.2008) Fakultet za sport i fizickio vaspitanje-studijski program fizicka kultura, postdiplomske specijalisticke studije 6. Blagojevi Marko ­ ,,Uporedna analiza motorickih sposobnosti i morfoloskih karakteristika odbojkasica (pionirki) i ucenica skoleske sekcije" 10.07.2009 7. Pesi Marko ­ ,,Komparativna analiza motorickog i morfoloskog statusa fudbalera i rukometasa uzrasta kadeta" 10.07.2009. 8. Sarovi Nikola ­ ,,Analiza nivoa razvoja antropomotorickih sposobnosti i morfoloskih karakteristika ucenika osmih razreda osnovnih skola" 10.07.2009 9. Mirkovi orije ­ ,,Uticaj razlicitih oblika treninga na antropomotoricke sposobnosti mladih u Niksiu" 10.07.2009 10. Dubljevi Aleksandar ­ ,,Motoricke sposobnosti i morfoloske karakteristike u predikciji sportskog postignua u fudbalu" jul 2009 11. Vujaci Ivan ­ ,,Razlike u motorickom funkcionisanju treniranih fudbalera i rukometasa" jul 2009 Filozofski fakultet ­ predskolsko vaspitanje, specijalisticke postdiplomske studije 12. Mrkai Ivana:Ostvarivanje zadataka fizickog vaspitanja kroz igru, Filozofski fakultet Niksi, 2008. 13. Seki Slaana: Stavovi vaspitaca o pokretnim igrama kao organizacionom obliku rada kod djece predskolskog uzrasta, Filozofski fakultet Niksi, 2008. 14. Miranovi Bojana: Uticaj igre na psihicki razvoj djece predskolskog uzrasta, Filozofski fakultet Niksi, 2008. 15. Tomovi Dragana: Stavovi vaspitaca o aktivnostima na snijegu za djecu predskolskog uzrasta, Filozofski fakultet Niksi, 2008. 16. Miunovi Dragana: Uticaj igre na uzrasne karakteristike djece predskolskog uzrasta, Filozofski fakultet Niksi, 2008. 17. Markovi Dragana: Uticaj igre na razvoj motorike kod djece predskolskog uzrasta, Filozofski fakultet Niksi, 2008. 18. Karadzi Marija: Uloga i smisao igre u predskolskom vaspitanju, Filozofski fakultet Niksi, 2008. 19. Miranovi Lidija: Igra kao idealni oblik ucenja djece predskolskog uzrasta, Filozofski fakultet Niksi, 2008. 20. Sapuri Branka: Znacaj igre u predskolskom periodu, Filozofski fakultet Niksi, 2008. 21. Markovi Andrijana: Ucenje prirodnih oblika kretanja kroz igru, Filozofski fakultet Niksi, 2008. 22. Jovi Biljana: Karakteristike, razvoj i znacaj elementarnih igara u predskolskom uzrastu, Filozofski

8

fakultet Niksi, 2008. 23. Jokanovi Milanka: Osnovni zahtjevi za sistem didaktickih igara, Filozofski fakultet Niksi, 2009. 24. Adzi Ivana, Uticaj igre na rast i razvoj djece u predskolskom uzrastu, Filozofski fakultet Niksi, 2009. 25. Trajkovi Dusanka: Znacaj i sustina igre za djecu predskolskog uzrasta u nastavi fizickog vaspitanja, Filozofski fakultet Niksi, 2009. 26. Ljai Suada: Uticaj elementarnih igara na rast i razvoj djece predskolskog uzrasta, Niksi, 2009. 3.4.3. Na dodiplomskom studiju Filozofski fakultet ­ fizicka kultura 27. Miljani Nikola -5.07.2006 ,,Uticaj sportskog treninga na razlike u motorickim sposobnostima mladih sportista i ucenika srednjih skola" 28. Sepanovi Martin ­ 25.06.2008. "Razvoj aerobnih kapaciteta pod uticajem sportskog treninga u razlicitim sportovima" 29. ori Milusa ­ 3.10.2008. "Hijerarhija trenaznog optereenja u sportu" 30. Samardzi Iva ­ 4.07.2009. ,,Uticaj treninga u nivou motorickih sposobnosti ucenika VII razreda osnovne skole i aktivnih sportista" 31. Popivoda Zoran ­ 11.07.2009. ,,Komparativna analiza nivoa motorickih sposobnosti kod fudbalera, kosarkasa i rukometasa ­ kadeti" 32. Marusi Boris ­ 01.10.2009. ,,Stepen razvoja i razlike motorickih sposobnosti rukometasa i kosarkasa kadeta" 33. Vojinovi Branko ­ 14.12.2009. ,,Razlike u motorickim sposobnostima kod ucenika koji se ne bave sportom i ucenika koji se bave sportom" 34. Pandurica Bojan ­ 14.12.2009. ,,Stepen razvoja i razlike u motorickom funkcionisanju i morfoloskim karakteristikama kod aktivnih rukometasa kadeta sjeverne i srednje regije Crne Gore" 35. Jovievi Milan ­ 14.12.2009. ,,Utvrivanje razlicitih motorickih sposobnosti kod odbojkasa razlicitog ranga takmicenja" 36. Joveti Vladimir ­ 21.12.2009. ,,Stavovi ucenika zavrsnog razreda reformisane osnovne skole prema organizovanom trenaznom procesu"

2 2 2 2 2

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

2 2

2 2 2 2

0.5 0.5 0.5

2

2 2 2 2 2 2 2 2 2

Fakultet za sport i fizicko vaspitanje-studijski program sportsko novinarstvo 37. Kovacevi Milivoje ­ ,,Odnosi s javnosu" jul 2009 0.5 38. Draskovi Tatjana ­ ,,Prirodni resursi i sportski objekti niksike opstine u funkciji razvoja sportskog turizma", jul 2009 0.5 39. Novakovi Suzana ­ ,,Nacin i mogunosti djelovanja na ciljnu publiku putem sportske propagande", jul 2009 0.5 Fakultet za sport i fizicko vaspitanje-studijski program sportski treneri 40. Jovanovi Marko (fudbal) ­ ,,Uticaj sportskog treninga na antropomotoricke sposobnosti mlaih kadeta u fudbalu i ucenika VIII razreda" 41. Deleti Zoran (fudbal) ­ ,,Ciklusi u sportskom treningu" 42. Samardzi Goran (fudbal)­ ,,Pregled istrazivanja koja tretiraju problematiku sportskog treninga u fudbalu objavljenih u Sport Montu" jul 2009 43. urickovi Ivan (fudbal) ­ ,,Uticaj sportskog treninga na antropomotoricke sposobnosti aktivnih fudbalera i ucenika 13-14 godina" jul 2009

0.5 0.5 0.5 0.5

Filozofski fakultet ­ predskolsko vaspitanje, osnovne studije 44. Bojani Slaana: Znacaj igre u razvoju predskolskog djeteta, Filozofski fakultet Niksi, 2008. 0.5 45. Komneni Ana: Znacaj igre za razvoj predskolskog djeteta, Filozofski fakultet Niksi, 2008. 0.5 46. Radovi Dragana: Znacaj fizickog vaspitanja, ciljevi i zadaci, Filozofski fakultet Niksi, 2008 0.5 47. Savkovi Nelica: Uloga vaspitaca u podsticanju

Strana 56 - Broj 251

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 . 0.5 5 Br.b. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

5. mart 2010.

48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

fizickih aktivnosti djece predskolskog uzrasta, Filozofski fakultet Niksi, 2008 Barovi Jadranka: Primjena vjezbi oblikovanja kod djece predskolskog uzrasta, Filozofski fakultet Niksi, 2008. Jokanovi Milanka: Organizacija rada na realizaciji programa fizickog vaspitanja kod djece osteenog vida, Filozofski fakultet Niksi, 2008. Radulovi Tatjana: Igre i aktivnosti djece predskolskog uzrasta koje se mogu realizovati u otvorenom prostoru, Filozofski fakultet Niksi, 2008. Rudan Vera: Igre i aktivnosti djece predskolskog uzrasta koje se mogu realizovati u zatvorenom prostoru, Filozofski fakultet Niksi, 2008. Radonci Alma: Pokretna igra, Filozofski fakultet Niksi, 2008. Tomasevi Natasa: Vjezbe oblikovanja i njihov znacaj za pravilan rast i razvoj djece predskolskog uzrasta, Filozofski fakultet Niksi, 2008. Kovacevi Tanja: Igre i aktivnosti djece predskolskog uzrasta koje se mogu izvoditi na otvorenom prostoru, Filozofski fakultet Niksi, 2008. Ljai Suada: Uloga i uticaj elementarnih igara kod djece predskolskog uzrasta, Filozofski fakultet Niksi, 2008. orovi Dragana: Znacaj fizickog vaspitanja kod djece predskolskog uzrasta, Filozofski fakultet Niksi, 2008. Adzi Ivana: Programi vjezbanja za vaspitace i roditelje, Filozofski fakultet Niksi, 2008.

Bjelica, D.: Teorija zamora u sportu, god 1, br 7, avgust 2006, str 12 Bjelica, D.: Doping u sportu, god 1, br 8, septembar 2006, str 8 Bjelica, D.: Konflikt u sportu, god 1, br 8, septembar 2006, str 10 Bjelica, D.: Ishrana sportista, god 1, br 9, oktobar 2006, str 16,17 Bjelica, D.: Komunikacije u sportu, god 1, br 9, oktobar 2006, str 17 Bjelica, D.: Pristup komunikacijama u sportu, god 1, br 10, novembar 2006, str 5 Bjelica, D.: Primijenjeni didakticki principi u sportskom treningu, god 1, br 10, novembar 2006, str 10,11 Bjelica, D.: Elementi sportskog komuniciranja, god 2, br 11, januar 2007, str 12 Bjelica, D.: Doping, god 2, br 11, januar 2007, str 20 Bjelica, D.: Nedozvoljene metode u sportu, god 2, br 11, januar 2007, str 29 Bjelica, D.: Plansko odlucivanje trenera, Prve crnogorske sportske dnevne novine Start, br 16, februar 2007

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

3.5. Kvalitet pedagoskog rada Na osnovu ankete studenata 4. STRUCNA DJELATNOST 4.1. Strucna knjiga 4.1.2. U zemlji 1. 2. 3.

Bjelica, D. , Gavrilovi, Z.: Laureati crnogorskog sporta. CSA ­ Podgorica, str 140 ISBN 978-86906779-7-9 1.5 Bjelica, D. , Gavrilovi, Z. : Laureati crnogorskog sporta III. CSA ­ Podgorica, str 122 ISBN 978-86906779-8-6 1.5 Bjelica, D. : Ko je ko u crnogorskom sportu, CSAPodgorica, str ISBN 3

4.2. Urednik ili koeditor casopisa knjige, kontinuiranih umjetnickih programa (u trajanju duzem od 9 mejseci) 4.2.2. U zemlji 4. Bjelica, D. Glavni urednik Casopis za sport, fizicku kulturu i zdravlje »Sportmont«, ISSN 1451-7485, Izdavaci: Crnogorska sportska akademija i Montenegrosport, Podgorica. Bjelica, D. Urednik knjige Tehnika i metodika skijanja autora dr Rasida Hadzia, str 163, ISBN 9789940-9166-0-2 Bjelica, D.: Urednik sportskog magazina Sport Mont upisan u registar pod red br 385

5. 6.

4 3 2

4.4. Objavljeni prikazi, izvjestaji i eksperize Sportski magazin »Sport Mont« upisan u registar pod rednim brojem 385 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bjelica, D. : Treniranje, god 1, br 1 februar 2006, str 15 Bjelica, D.: Projekcija casa sportskog treninga, god 1, br 2, mart 2006, str 17 Bjelica, D.: Struktura trenaznog procesa, god 1, br 2, mart 2006, str 17 Bjelica, D.: Psiholoski osnovi sportskog treninga, god 1, br 4, maj 2006, str 18,19 Bjelica, D.: Adaptacija u sportu, god 1, br 6, jul 2006, str 4 Bjelica, D.: Oporavak u sportu, god 1, br 6, jul 2006, str 12 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

4.6. Ostala dokumentovana strucna djelatnost - Dekan Fakulteta za sport i fizicko vaspitanje Univerziteta Crne Gore, Rukovodilac Studijskog programa fizicka kultura na Filozofskom fakultetu u Niksiu, Rukovodilac Studijskog programa sportski treneri na Filozofskom fakultetu u Niksiu, Rukovodilac Studijskog programa sportski novinari na Filozofskom fakultetu u Niksiu - Clan Senata Univerziteta Crne Gore, clan Vijea Folozofskog fakulteta, clan Vijea Fakulteta za sport i fizicko vaspitanje, clan maticne Komisije za osnivanje Fakulteta za sport i fizicko vaspitanje - Clan Komisije za akreditaciju i reakreditaciju studijskih programa: Fizicka kultura, Sportski treneri, Sportski novinari, clan Komisije za pisanje elaborata o osnivanju studijskog programa Sportski novinari, clan Komisije za pisanje elaborata o transformaciji studijskog programa Fizicka kultura na Filozofskom fakultetu u samostalni Fakultet za sport i fizicko vaspitanje - Recenzent: udzbenika P. Opavskog Fudbal, conditio sine qua non, Beograd 2009; monografije V. Kljajevia Uticaj programa kosarke na transformaciju antropoloskog statusa srednjoskolaca, Podgorica 2009; knjige V. Radovia Kako postati golman, Podgorica 2008; monografije M. Barjaktarovia Streljacki savez Ivangrad (Berane i Andrijevica), Berane 2008. - Ucesnik meunarodnog simpozijuma za sport i fizicko vaspitanje mladih Ohrid 2007 sa radovima: Cybernetics model of sport training; Metodicki pristup trening brzinensko-eksplozivnih svojstva kod mladih sportista; Vidovi na konstitucii i nivni karakteristiki znacajni za poedini sportski disciplini - Clan naucnog odbora meunarodnog naucnog skupa Nove tehnologije u sportu, Sarajevo 2007, clan redakcije casopisa za sport i fizicko vaspitanje i zdravlje Sport Mont ISSN 1800-5918, clan naucnog odbora II meunarodnog simpozijuma »Sport i zdravlje«, Tuzla 2009., clan partner board III international sympozium of new technologies is sports, Sarajevo 2009., - Clan international board and section editors for training theory na International scientific journal of kineziology, Tuzla, ISSN 1840-4413 - Clan scientific board za Homo Sporticus, scientific journal of sport and physical education. ISSN 15128822, Sarajevo. - Clan advisor board, acta kineziologica, scientific journal of sport and physical education, Ljubuski ISSN 1840-2976 - Saradnik Global sportneta iz Hamburga International Sports Marketing for east Europe - Plenarno izlaganje na meunarodnom naucnom skupu FIS komunikacije, Niska banja 2007 pod naslovom Stepen koordinacione asimetrije u fudbalskom sportu. - Clan delegacije intenacionalne lige humanista,

5. mart 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

Strana 57 - Broj 251

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dubrovnik, Fikladelfija, Sarajevo, clan sportskog komiteta Juana Antonia Samarancha, ILH; dobotnik priznanja Olimpijskog komiteta BiH za izuzetan doprinios razvoju Olimpijskog pokreta u regiji, Sarajevo 2009; Dobitnik zlatne plakete Glavnog grada Podgorice za izuzetan doprinos u sportskoj nauci i razvoju sportu 2007 g; dobitnik plakete za najboljeg pedagoga fizicke kulture Opstine Niksi 2007; Official headed paper of the consortium member, Filozofski fakultet Niksi 2006; ucesnik 10 th sport kinetics conference Belgrade 2007, Serbia; Clan Organizacionog Odbora 33. Evropskog sampionata u kareteu, Podgorica 2006; clan Organizacionog Odbora svjetskog prvenstva u padobranstvu, Niksi 2010. Dobitnik posebnih priznanja za doprinos razvoja nauke menadzmenta u sportu od Fakulteta za menadzment u sportu, Univerziteta BK, Beograd 2009; dobitnik posebnih priznanja Kick boks saveza Crne Gore, Podgorica 2006; Ju-jutsu saveza Crne Gore, Podgorica 2007 Predavac na seminarima Rukometnog saveza Crne Gore za trenere u Baru 2006 i 2007 u Baru i na Ivanovim Koritima 2008 i 2009; predavac na seminaru Rvackog saveza za trenere Zelenika 2008, Ju-jutsu saveza Crne Gore u Budvi 2006 godine Clan Skupstine FK Zabjelo, Podgorica; Karate kluba Budunost Podgorica; clan Savjeta sekreterijata za sport Glavnog grada Podgorice; Predsjednik Crnogorske Sportske Akademije iz Podgorice; clan Upravnog Odbora JP sportskog centra »Moraca« Ucesnik meunarodne naucne konferencije »Jednakost sansi kao rezultat integracije u obrazovanju«, sa radom: Razlike u tacnosti udarca po fudbalskoj lopti neproteziranom nogom izrazene razlicitim intenzitetom, Subotica 2009 Profesor na studijskom programu obrazovanje ucitelja na Filiozofskom fakultetu i specijalistickim postdiplomskim studijama za predskolsko vaspitanje na istom fakultetu, kao i na samostalnom studijakomj programu obrazovanje ucitelja na albanskom jeziku, studijskom programu za obrazovanje sportskih trenera, st. programu za obrazovanje sportskih novinara, postdiplomskim magistarskim studijama fizicka kultura. Predsjednik i clan Komisije za odbranu 60 diplomskih radova na raznim studijskim programima. Ucesnik cetiri Ljetnje skole Pedagoga fizicke kulture Crne Gore u Baru,Canju,Petrovcu i Risnu gdje sam imao izlaganje vise strucnih radova. Popularno strucnih 106 clanaka objavljeno u sportskom magazinu »Sport Mont« upisan u registar pod rednim brojem 385. Ucese na Meunarodnoj naucnoj konferenciji Beograd 2009. Teorijski, metodoloski i metodicki aspekti takmicenja i pripreme sportista, Zbornik apstrakta »Rationalization of bipedal movement-speed«, str 56. Clan komisije za za odbranu doktorske disertacije mr Arifa Bronje 2008 godine na Fakultetu za menadzment u sportu, Univerziteta BK na temu »Efekti pliometrijskog metoda treninga na razvoj morfoloskih karakteristika, motorickih i funkcionalnih sposobnosti kod fudbalera«. ZBIRNI PREGLED RADOVA I BODOVA

IZVJESTAJ RECENZENTA I OCJENA USLOVA Kandidat doc. dr Dusko Bjelica ima odgovarajui stepen obrazovanja, Doktor je nauka fizicke kulture i zadovoljava uslove za izbor u vise akademsko zvanje za predmete: Teorijske osnove fizicke kulture, na osnovnim akdemskim studijama Fizicka kultura i nematicnim fakultetima: Filozofskom fakultetu i Samostalnom studijskom programu za obrazovanje ucitelja na albanskom jeziku; Teorijske osnove tjelesnog i zdravstvenog obrazovanja na osnovnim akademskim studijama Fizicka kultura; Teorija fizickog vaspitanja i osnove skolskog sporta i Teorija sportskog treninga na postdiplomskim-specijalistickim akademskim studijama Fizicka kultura na Fakultetu za sport i fizicko vaspitanje, definisane Statutom Univerziteta Crne Gore i zakonom o visokom obrazovanju. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD U recezentiranoj bibliografiji naucno istrazivackog rada evidentno je da je kandidat doc.dr. Dusko Bjelica objavio tri monografije, 23 naucna rada objavljena u meunarodnim casopisima, 6 naucnih radova objavljenih u domaim casopisima, 15 naucnih radova objavljenih na meunarodnim kongresima i simpozijumima, 3 plenarna predavanja odrzana na simpozijumima sa meunarodnim ucesem i 8 recenzija radova objavljenih u domaim casopisima. Tokom proteklih 5 godina od izbora u zvanje docenta kandidat je postigao znacajan Naucno-istrazivacki opus. NASTAVNO PEDAGOSKI RAD Kandidat je objavio cetiri Univerzitetska udzbenika od kojih dva samostalno a dva sa koautorom. Gostujui je profesor na tri inostrana Univerziteta gdje predaje na osnovnim i postdiplomskim magistarskim studijima. Mentor je na vise od 50 diplomskih radova i radova na postidiplomskim specijalistickim studijima na vise fakulteta i studijskih programa. Svojim pedagoskim radom doc.dr. Dusko Bjelica se dokazao kao izuzetan predavac na dodiplomskom, specijalistickom i postdiplomskom magistarskom studiju. Na osnovu ankete studenata, kvalitet pedagoskog rada doc.dr. Duska Bjelice ocjenjen je kao odlican. STRUCNI RAD Kandidat je svoju izuzetno bogatu strucnu djelatnost dokumentovao bibliografijom u kojoj se posebno isticu tri strucne knjige, urednistvo casopisa i knjiga, objavljeni prikazi, izvjestaji i ekspertize na osnovu cega se moze konstatovati da je dao znacajan doprinos razvoju strucne misli i unapreenju prakse. Dr. Dusko Bjelica se posebno istice sa strucnoorganizacionim sposobnostima u radu na raznim poljima sportskim, Univerzitetskim i drzavnim institucijama, aktivnostima u organima meunarodnih udruzenja, organizaciji meunarodnih manifestacija, transfera znanja u praksu i drugim aktivnostima koje su decidno navedene u bibliografiji kandidata. II VERIFIKACIJA BODOVANJA 20 ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST Prije Poslije izbora izbora 1. NAUCNO20 58 ISTRAZIVACKI RAD 3. PEDAGOSKI 5 62 RAD 4. STRUCNI 51 23 RAD UKUPNO

Broj radova

Ukupno Prije izbora

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

DJELATNOST 1. NAUCNO ISTRAZIVACKI RAD 3. PEDAGOSKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO

Broj radova Poslije Ukupno izbora 58 62 23 78 67 74

Broj bodova Poslije Ukupno izbora 123 97 45.5 265.5 163.5 100 92.4 355.9

78 67 74

40.5 3 46.9 90.4

123 97 45.5 265.5

163.5 100 92.4 355.9

Strana 58 - Broj 251

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

5. mart 2010.

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Uvidom u prilozenu konkursu dokumentaciju, a na osnovu ocjene uslova, prikazanog naucno-istrazivackog rada, pedagoske osposobljenosti i strucnog rada, konstatujem da kandidat doc. dr Dusko Bjelica ispunjava sve potrebne uslove predviene zakonom o visokom obrazovanju Crne Gore i Statutom Univerziteta Crne Gore za izbor u zvanje vanrednog profesora. Imajui u vidu sve prezentirane cinjenice, sa zadovoljstvom predlazem naucnonastavnom vijeu Fakulteta za sport i fizicko vaspitanje iz Niksia, i Senatu Univerziteta Crne Gore da kandidata doc. dr Duska Bjelicu izabere u zvanje vanrednog profesora, za predmete nevedene u konkursu. RECENZENT Prof. dr.sc. Branimir Miki, Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli IZVJESTAJ RECENZENTA I OCJENA USLOVA Kandidat doc. dr Dusko Bjelica ima odgovarajui stepen obrazovanja, Doktor je nauka fizicke kulture i zadovoljava uslove za izbor u vise akademsko zvanje, definisane Statutom Univerziteta Crne Gore i Zakonom o visokom obrazovanju. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD Kandidat je objavio vise interesantnih radova, monografija i imao zapazeno ucese na kongresima i simpozijumima. Tokom proteklih 5 godina svojim rezultatima u oblasti naucnog rada iz domena fizicke kulture, a posebno iz oblasti sporta, kao i brojem i kvalitetom objavljenih radova, pokazao je puni naucni razvoj i tako bogato stvaralastvo iz perioda prije izbora u zvanje docenta, uspjesno nastavio i dalje nakon njega. U prezentiranoj bibliografiji naucno-istrazivacki rad obuhvata tri monografije koje su knjige studijskog karaktera izdate kod nas, zatim radovi objavljeni u meunarodnim casopisima kao i radovi u domaim casopisima. Ima veliki broj radova saopstenih i objavljenih na meunarodnim kongresima, simpozijumima i seminarima. Imao je plenarna predavanja na sastancima sa meunarodnim ucesnicima koja su obajvljena, a recenzent je i radova objavljenih u domaim casopisima. Naucno-istrazivacki opus iz oblasti kojima se bavi doc. dr Dusko Bjelica je od fundamentalnog znacaja u fizickoj kulturi. PEDAGOSKA OSPOSOBLJENOST Svojim pedagoskim radom, Bjelica se dokazao kao odlican predavac u radu sa studentima raznih profila od osnovnih, specijalistickih do postdiplomskih magistarskih studija. Izvodio je nastavu na predmetima Teorija fizicke kulture, Teorija sportskog treninga, Teorija sporta, Teorija igre, Komunikacije u sportu, Kondicija u izabranom sportu, Istrazivanja u sportu, Naucne teorije fizicke kulture, Testiranje i mjerenje u fizickoj kulturi, Priprema i projekat magistarske teze... Objavio je ukupno cetiri univerzitetska udzbenika od kojih dva samostalno i dva sa koautorom. Gostujui je profesor na tri inostrana univerziteta gdje predaje na osnovnim i postdiplomskim magistarskim studijama. Mentor je na vise od 50 diplomskih radova, od cega je polovina na postdiplomskim specijalistickim studijama, a isti su odbranjeni na vise fakulteta i studijskih programa. Na osnovu ankete studenata, kvalitet pedagoskog rada doc. dr Duska Bjelica ocijenjen je kao odlican. STRUCNI RAD Svoju, izuzetno bogatu, i rijetko strucnu djelatnost koju je dokumentovao bibliografijom, posebno istice objavljivanjem tri strucne knjige u zemlji, zatim i kao urednik strucnog casopisa i knjiga, zatim objavljenim prikazima, izvjestajima i ekspertizama na osnovu cega se moze zakljuciti da je dao ogroman doprinos razvoju strucne misli u svojoj struci. Dr Bjelica se iskazao sa strucno-organizacionim sposobnostima u radu na raznim poljima u sportskim, univerzitetskim i drzavnim institucijama, saradnji u izradi strucnih osnova za nove propise, pa i u organima meunarodnih udruzenja

sto se veoma slikovito vidi iz brojnih dokumentovanih cinjenica navedenih u bibliografiji kandidata. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST Prije Poslije izbora izbora 1. NAUCNO20 58 ISTRAZIVACKI RAD 3. PEDAGOSKI 5 62 RAD 4. STRUCNI 51 23 RAD UKUPNO

Broj radova

Ukupno Prije izbora

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

78 67 74

40.5 3 46.9 90.4

123 97 45.5 265.5

163.5 100 92.4 355.9

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Uvidom u prilozenu konkursnu dokumentaciju, a na osnovu postignutog u naucnom, istrazivackom, pedagoskom i strucnom radu, konstatujem da kandidat doc. dr Dusko Bjelica ispunjava i daleko nadmasuje sve potrebne uslove predviene Zakonom o visokom obrazovanju Crne Gore i Statutom Univerziteta Crne Gore za izbor u zvanje vanrednog profesora. Imajui u vidu sve navedene cinjenice, kao i verifikaciju od meunarodne naucne javnosti objavljivanjem radova u meunarodnim casopisima, bogatom izdavastvu i potvrenom pedagoskom i strucnom radu, sa zadovoljstvom predlazem Vijeu Fakulteta za sport i fizicko vaspitanje iz Niksia i Senatu Univerziteta Crne Gore da kandidata doc. dr Duska Bjelicu izaberu u zvanje vanrednog profesora, za predmete navedene u Konkursu. RECENZENT Prof. dr Izet Rao, Fakulteta za sport i tjelesni odgoj Univerziteta u Sarajevu IZVJESTAJ RECENZENTA I OCJENA USLOVA Shodno Statutu Univerziteta i Zakona o visokom obrazovanju kandidat Doc. dr Dusko Bjelica ima odgovarajui stepen obrazovanja - doktor je nauka fizicke kulture i zadovoljava uslove za izbor u akademsko zvanje nastavnika univerziteta. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD Tokom izbornog perioda u zvanju Docenta, kandidat je objavio zapazene istrazivacke radove, te ucestvovao na brojnim naucnim i strucnim skupovima, kongresima i simpozijumima. Svojim istrazivackim pregalastvom u fizickoj kulturi, pre svega brojem i kvalitetom objavljenih naucnih radova iz oblasti sporta, pokazao je bogat i dinamican pristup u stvaralackom radu tokom celog izbornog perioda u zvanju docenta. U prezentiranoj naucno-istrazivackoj produkciji kandidata, posebno se isticu tri monografske studije, kao i radovi objavljeni u meunarodnim i domaim casopisima. Takoe, uocljiv je i veliki broj radova saopstenih i objavljenih na meunarodnim kongresima, simpozijumima i seminarima, te objavljena plenarna predavanja na sastancima sa meunarodnim ucesem. Dodajui navedenom da je doc. dr Dusko Bjelica i recenzent osam radova objavljenih u domaim casopisima, njegova sirina i intenzitet naucno-istrazivacke delatnosti, nesporno je, predstavlja primeran obrazac licnog pregnue u kreiranju inovativno-stvaralackog spisateljstva u fizickoj kulturu. PEDAGOSKA OSPOSOBLJENOST Pedagoski rad dr Duska Bjelice, najpozitivnije je iskazan kroz predavacku, vaspitno-obrazovnu aktivnost sa studentima raznih profila od osnovnih, specijalistickih do postdiplomskih magistarskih studija. Ne bez razloga, pedagosko umee realizovao je preko izvoenja nastave na predmetima Teorija fizicke kulture, Teorija sportskog treninga, Teorija sporta, Teorija igre, Komunikacije u

5. mart 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE REFERAT

Strana 59 - Broj 251

sportu, Kondicija u izabranom sportu, Istrazivanja u sportu, Naucne teorije fizicke kulture, Testiranje i mjerenje u fizickoj kulturi, Priprema i projekat magistarske teze... Mentor je na vise od 50 diplomskih radova, od cega je polovina na postdiplomskim specijalistickim studijama, a isti su odbranjeni na vise fakulteta i studijskih programa. Objavio je ukupno cetiri univerzitetska udzbenika, od kojih dva samostalno i dva sa koautorom. Gostujui je profesor na tri inostrana univerziteta, gde predaje na osnovnim i postdiplomskim magistarskim studijama. Na osnovu ankete studenata, kvalitet pedagoskog rada doc. dr Duska Bjelice ocenjen je kao odlican. STRUCNI RAD Kandidat dr Dusko Bjelica je, pored naucne produkcije, dao zapazen doprinos i svojom strucnom delatnosu. Bogato, decenijsko iskustvo u sportu Crne Gore pretocio je u tri objavljene strucne knjige, urednistvom strucnog casopisa i knjiga, kao i objavljenim prikazima, izvestajima i ekspertizama, koji su svojom tematskom aktuelnosu dali ogroman doprinos razvoju uze strucne i interdisciplinarne misli u sportu. Dokazane strucno-organizacione sposobnosti dr Duska Bjelice u radu sportskih, univerzitetskih i drzavnih institucija, posebno su ilustrativne kroz saradnju u izradi Nacionalnog programa i nacionalne strategije sporta u Crnoj Gori, ali i kroz ucese u realizaciji projekata meunarodnih udruzenja, sa ciljem popularizacije sporta, posebno njegovih komunikacijskih, zdravstvenih i humanistickih vrednosti. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA Broj radova

DJELATNOST Prije izbora 1. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD 3. PEDAGOSKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO Poslije izbora Ukupno Prije izbora

Za izbor u akademsko zvanje za predmet Kamerna muzika, Studijski program Klavir, na Muzickoj akademiji Cetinje. Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Pobjeda" od 03.12.2009. godine. Na raspisani Konkurs javila se kandidatkinja MR NATASA POPOVI. BIOGRAFIJA Rodjena sam 13. avgusta 1973. godine u Podgorici, Crna Gora, gdje sam zavrsila osnovno i srednje muzicko obrazovanje. Za vrijeme pohaanja srednje muzicke skole " Vasa Pavi" dva puta sam proglasavana ucenikom generacije i bila ucesnik vise takmicenja na kojima sam osvajala nagrade ( izdvajam drugu i prvu na republickom takmicenju mladih muzicara u Kotoru i treu na saveznom takmicenju u Sarajevu). Juna 1991. godine upisala sam Muzicku akademiju u Podgorici, klavirski odsjek, u klasi prof. Vjeceslava Gabrijelova, a juna 1995. godine diplomirala u klasi prof. Vladimira Bockarjova, sa najveom ocjenom iz glavnog predmeta i opstim prosjekom 9.78. Kao student proglasavana sam dva puta studentom generacije, dobitnik sam "Plakete" Univerziteta kao i "Decembarske nagrade" iz oblasti umjetnosti.Takoe sam ucestvovala na brojnim studentskim koncertima ( Podgorica, Kotor, Bar, Beograd, Kragujevac, Novi Sad, Subotica) u okviru raznih festivala i uspjesno predstavljala Muzicku akademiju na susretima akademija iz cijele zemlje, a kao clan klavirskog dua dobitnik sam i prve nagrade na republickom takmicenju u Podgorici 1992. godine. Takodje sam bila polaznik vise klavirskih seminara od kojih izdvajam: seminar kod prof. Duska Trbojevia, prof. Branka Opacia, prof. Slave Gabrijelova, prof. Marjana Mike, prof. Zorana Jovanovia i prof. Urosa Pesia. Nakon zavrsenih studija zavrsila sam specijalisticke studije iz oblasti kamerne muzike na Fakultetu muzicke umetnosti u Beogradu, u klasi red. prof. Urosa Pesia 1997.godine. Studije sam zavrsila kao clan tria "Camerata montenegrina" koji sam, zajedno sa kolegama Mladenom Popoviem i Miranom Begiem, osnovala u toku studija na Muzickoj akademiji. Sa ovim trijom sam ostvarila bogatu koncertnu djelatnost; nastupi na festivalima ( BELEF, NOMUS, Grad teatar, Barski ljetopis) i niz solistickih koncerata od strane kritike su veoma pozitivno ocijenjeni, a kvalitetna saradnja je rezultirala i treom nagradom na meunarodnom takmicenju u Italiji, disciplina - Kamerna muzika, i pozivima za gostovanje u toj zemlji. Na istom takmicenju sam osvojila i treu nagradu kao klavirski saradnik violonceliste Mladena Popovia. Decembra 1997. godine izabrana sam u zvanje asistenta za predmet Kamerna muzika na Muzickoj akademiji na Cetinju. Pored uspjesnog pedagoskog rada koji se ogleda kroz republicke i meunarodne nagrade studenata sa kojima sam radila, saraivala sam i kao klavirski saradnik sa studentima duvackog i gudackog odsjeka i profesorima sa ova dva odsjeka, prof. Ljubisom Jovanoviem i prof. Georgijem Sotnjicukom. Kao njihov klavirski saradnik ucestvovala sam na brojnim koncertima ( Beograd, Novi Sad, festivali "Grad teatar", "Barski ljetopis", solisticki koncerti po gradovima Crne Gore). Ljeta 2001.godine saraivala sam i sa istaknutim violoncelistom Davidom Grigorijanom (Njemacka) kao klavirski saradnik na koncertu odrzanom u okviru festivala "Barski ljetopis" i iste godine nastupila, takoe kao klavirski saradnik violonceliste Mladena Popovia, na koncertu u Crnogorskom narodnom pozoristu. Kamernu muziku sam magistrirala 2007. godine na Muzickoj akademiji na Cetinju u klasi red. prof. Cedomira Nikolia gdje trenutno i radim kao strucni saradnik upravo na ovom predmetu. Aktivan sam clan klavirskog trija "Camerata montenegrina" kao i klavirskog dua " Aperto" koji sam osnovala zajedno sa kolegom prof. Aleksejem Molcanovim januara 2009. godine. PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJE Godine 1993, kao student druge godine Muzicke akademije u Podgorici, sticem i svoje prvo radno iskustvo u Umjetnickoj skoli za osnovno i srednje muzicko i baletsko vaspitanje ,,Vasa Pavi" u Podgorici kao nastavnik klavira. Nakon diplomiranja na Muzickoj akademiji u Podgorici, juna 1995. godine, a na osnovu upisa na specijalisticke studije Kamerne muzike na Fakultet Muzicke Umetnosti u Beogradu bivam angazovana od strane Univerziteta i Muzicke akademije kao saradnik ­ stazista za predmet Kamerna

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

20 5 51

58 62 23

78 67 74

40.5 3 46.9 90.4

123 97 45.5 265.5

163.5 100 92.4 355.9

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Analizom prilozene konkursne dokumentacije, posebno ostvarenja na polju naucno-istrazivackog, pedagoskog i strucnog rada, nedvosmisleno je da doc. dr Dusko Bjelica svojom produkcijom ispunjava i daleko nadilazi potrebne uslove predviene Zakonom o visokom obrazovanju Crne Gore i Statutom Univerziteta Crne Gore za izbor u zvanje vanrednog profesora. Polazei od navedenog, a posebno, respektabilan doprinos u nacionalnoj i meunarodnoj promociji naucno-istrazivacke produkcije, kao i marljiv izdavacki i pedagosko-strucni rad, sa zadovoljstvom predlazem Vijeu Fakulteta za sport i fizicko vaspitanje iz Niksia i Senatu Univerziteta Crne Gore da se kandidat doc. dr Dusko Bjelica izabere u zvanje vanrednog profesora, za predmete Teorijske osnove fizicke kulture, na osnovnim akdemskim studijama Fizicka kultura i nematicnim fakultetima: Filozofskom fakultetu i Samostalnom studijskom programu za obrazovanje ucitelja na albanskom jeziku; Teorijske osnove tjelesnog i zdravstvenog obrazovanja na osnovnim akademskim studijama Fizicka kultura; Teorija fizickog vaspitanja i osnove skolskog sporta i Teorija sportskog treninga na postdiplomskim-specijalistickim akademskim studijama Fizicka kultura na Fakultetu za sport i fizicko vaspitanje. RECENZENT Prof. dr Zoran Milosevi, Fakulteta sporta i fizickog vaspitanja u Novom Sadu

Strana 60 - Broj 251

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

5. mart 2010.

muzika, Odsjek vokalno ­ instrumentalni. Odmah po sticanju diplome specijalista Kamerne muzike Univerzitet donosi Odluku o mom izboru u zvanje asistenta za predmet Kamerna muzika i decembra 1997. godine pocinje moj angazman na ovom radnom mjestu. Juna 2002. godine, bivam ponovo izabrana ( reizbor) u zvanje asistenta za Kamernu muziku na Vokalno ­ instrumentalnom smjeru, grupa Klavir. Trenutno sam zaposlena na Muzickoj akademiji na Cetinju kao strucni saradnik za predmet Kamerna muzika - Studijski program Klavir, a u ovo zvanje sam izabrana juna 2006. godine, u skladu sa odredbama Statuta Univerziteta Crne Gore i Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta. Uporedo sa angazmanom na Muzickoj akademiji na Cetinju radila sam kao profesor klavira u JU Muzicka skola ,, Savo Popovi" na Cetinju u periodu od februara 1997. godine do juna 1998. godine i kao profesor klavira u JU Muzicka skola ,, Dara Cokorilo" u Niksiu u periodu od septembra 2004. do juna 2007. godine. PREGLED RADOVA I BODOVA NAKON PRETHODNOG IZBORA 2. UMJETNICKA DJELATNOST 2.3. Premijerno predstavljanje umjetnickog djela na manifestacijama od meunarodnog znacaja: 1. 2. Koncert ,, FLAUTA MEDITERANA", festival ,,TEATAR" Budva, jul 1999.godina Festival mladih trio ,, CAMERATA MONTENEGRINA", Chiesa di San Giuseppe, Pinerolo, Italija, septembar 1999. godina do 4 Br. Br. ref. kan. do 6

MONTENEGRINA", festival DEUS, Podgorica, decembar 2005. godina 18. Koncertni program trija ,,CAMERATA MONTENEGRINA" ponovo izveden, festival ,,Ljetnje veceri muzike", Bijelo Polje, jul 2006. godina 19. Koncertni program klavirskog dua ,, APERTO", festival ,,Barski ljetopis", Bar, jul 2009. godina 3. PEDAGOSKA DJELATNOST

4

1.6 4 Br. Br. ref. kan. 5

3.5. Kvalitet pedagoskog rada na osnovu odluke Vijea Muzicke akademije na Cetinju od 17.02.2010. do 5 god. 4. STRUCNA DJELATNOST 4.6. Ostala dokumentovana strucna djelatnost: 1. Nagrade: - trea nagrada na meunarodnom takmicenju "Scaramuzza" Crotone, Italija ­ disciplina muzika, maj 1997. godina - trea nagrada na meunarodnom takmicenju "Scaramuzza" Crotone, Italija ­ disciplina violoncelo ­ klavirska saradnja, maj 1997. godina 2. Nagrade ucenika i studenata: - druga nagrada, Republicko takmicenje mladih muzicara, Kotor, mart 1997. godina ­ disciplina duo - Specijalna nagrada, Republicko takmicenje mladih muzicara, Herceg ­ Novi, mart 2006. godina ­ disciplina Klavirski duo - Druga nagrada, Republicko takmicenje mladih muzicara, Herceg ­ Novi, mart 2006. godina ­ disciplina Klavirski duo - Trea nagrada, Republicko takmicenje mladih muzicara, Herceg ­ Novi, mart 2006. godina ­ disciplina Klavirski duo - Specijalna nagrada, Republicko takmicenje mladih Muzicara, Kotor, april 2008. godina ­ disciplina Klavirski Duo - dvije Prve nagrade, Republicko takmicenje mladih Muzicara, Kotor, april 2008. godina ­ disciplina Klavirski duo - Prva nagrada, meunarodno takmicenje " Davorin Jenko", Beograd, februar 2009. godina - Klavirski duo - tri Druge nagrade, meunarodno takmicenje " Davorin Jenko", Beograd, februar 2009. godina disciplina Klavirski duo 3. Koncerti studenata: sala Zetskog doma, Cetinje, april 2005. godina sala Zetskog doma, Cetinje, april 2006. godina sala Zetskog doma, Cetinje, mart 2008. godine Crkva Sv. Duha, Kotor, mart 2009. godina koncertna sala muzicke skole " Vasa Pavi", mart 2009. godina

Br. Br. ref. kan.

2 3

2.4. Premijerno predstavljanje umjetnickog djela na manifestacijama od nacionalnog znacaja: 3. 4. 5. 6. Koncertni program sa M. Popoviem i M. Begiem, festival ,,Barski ljetopis", Bar, jul 1995. godina Koncertni program trija ,,CAMERATA MONTENEGRINA", festival BELEF, Beograd, avgust 1997. godina Koncertni program trija ,,CAMERATA MONTENEGRINAfestival ,,Barski ljetopis", Bar, jul 1998. godina Koncertni program trija ,,CAMERATA MONTENEGRINA", festival ,,Decembarski dani kulture", Podgorica, decembar 1998. godina Koncertni program trija ,,CAMERATA MONTENEGRINA" ponovo izveden, Sinagoga, Novi Sad, mart 1999. godina Koncertni program trija ,,CAMERATA MONTENEGRINA" ponovo izveden, Galerija Beogradskog kulturnog centra, Beograd, mart 1999. godina Koncertni program sa Z. Marinkovi, festival ,,Barski Ljetopis", Bar, jul 1999. godina Koncertni program sa Z. Marinkovi ponovo izveden, Galerija centra ,,Crvena komuna", Petrovac, avgust 1999. godina Koncertni program sa M. Popovi, festival ,,Barski ljetopis", Bar, avgust 1999. godina Koncertni program trija ,,CAMERATA MONTENEGRINA", festival ,,Barski ljetopis", Bar, avgust 1999. godina Autorsko vece kompozitora S. Gacevia, sala CNP-a, Podgorica, decembar 1999. godina Koncertni program sa Davidom Grigorijanom (Njemacka), festival ,,Barski ljetopis", Bar, jul 2001. godina Koncertni program sa M. Popovi, kamerna scena CNP-a, Podgorica, oktobar 2001. godina Koncertni program sa M. Popovi ponovo izveden, Galerija centra ,,Crvena komuna", Petrovac, novembar 2001. godina Koncertni program trija ,,CAMERATA

1 4 2

7. 8.

3 1.2

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

0.9 2 0.8 4 1 0.5 2 2 0.8

4. Seminari i clanstvo u ziriju: - clan zirija na republickom takmicenju mladih muzicara, Podgorica, mart 1999. godina ­ disciplina Kamerni sastavi - Muzicka radionica ­ odsjek klavir, Bijelo Polje, avgust 2006. godina - Muzicka radionica ­ odsjek klavir, Bijelo Polje, avgust 2007. godina - clan zirija na republickom takmicenju mladih muzicara Kotor, april 2008. godina ­ disciplina Klavirski duo - clan zirija na republickom takmicenju mladih muzicara, - Kotor, april 2009. godina ­ disciplina Kamerni sastavi

do 20

15

5. mart 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

Strana 61 - Broj 251

ZBIRNI PREGLED RADOVA I BODOVA

DJELATNOST 2. UMJETNICKI RAD 3. PEDAGOSKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO

Broj radova Poslije Ukupno izbora

Broj bodova Poslije Ukupno izbora 39.8 5 15 59.8

IZVJESTAJ RECENZENTA I OCJENA USLOVA Sagledavsi veoma reprezentativne reference koje u pozitivnom svetlu odslikavaju ljudsku, umetnicku i pedagosku licnost kandidatkinje Natase Popovi, a imajui u vidu i zadovoljstvo da sam i sam ucestvovao u edukativnom procesu Natase Popovi u duzem vremenskom periodu, smatram da kandidatkinja Natasa Popovi zadovoljava sve uslove koji su imanentni licnosti samostalnog pedagoga na univerzitetskom nivou. Stoga mislim da su svi relevantni uslovi zadovoljeni. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST Prije izbora 2. UMJETNIKI RAD 3. PEDAGOSKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO

Broj radova

Poslije izbora Ukupno Prije izbora

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

Miranom Begiem i Mladenom Popoviem, nagraena je dvema nagradama: u oblasti klavirski trio i disciplini duo. Mr Natasa Popovi je kao stalni clan trija » Kamerata montenegrina«, zajedno sa kolegama Begiem i Popoviem, uvrstila ovaj ansambl u red najuspesnijih crnogorskih kamernih sasatava, nastupajui na festivalima » Grad teatar«, » Barski ljetopis«, BELEF ­ Beograd, NOMUS ­ Novi Sad, Festival mladih u Pinerolu ­ Italija. Kao klavirski saradnik saraivala je sa znacajnim imenima muzicke scene kao sto su Lj. Jovanovi, G. Sotnjicuk / Ukrajina/, D. Grigorijan ­ /Rusija / - Njemacka, a od 2009. godine aktivna je i kao clan klavirskog dua » Aperto« koji je osnovala sa kolegom A. Molcanovim. Od juna 1995. godine mr Natasa Popovi angazovana je na Muzickoj akademiji ­ Cetinje na predmetu Kamerna muzika i to kao saradnik ­ stazista. U decembru 1997. godine, po sticanju zvanja specijaliste kamerne muzike, birana je za asistenta za predmet Kamerna muzika. U to zvanje je reizabrana juna 2002. godine. U skladu sa odredbama Statuta Univerziteta Crne Gore i Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta na Univerzitetu, juna 2006. godine Natasa Popovi biva izabrana u zvanje strucni saradnik za predmet Kamerna muzika i u tom zvanju se nalazi i danas. Osim u studentskim anketama gdje je njena aktivnost vrednovana najvisim ocenama, dvanaestogodisnji pedagoski rad mr Natase Popovi je objektivno valorizovan i kroz nastupe njenih studenata koji su na republickim i meunarodnim takmicenjima osvojili ukupno deset nagrada. Od 1993. godine, uporedo sa angazmanom na Muzickoj akademiji na Cetinju, mr Natasa Popovi je ucestvovala u vaspitanju mladih muzicara radei u muzickim skolama u Podgorici, Cetinju i Niksiu, kao i na seminarima » Muzicka radionica« u Bijelom Polju. Kao istaknuti muzicar i pedagog sa zavidnim iskustvom mr Natasa Popovi je u vise navrata pozivana da uzme ucesa u radu zirija na takmicenjima mladih muzicara Crne Gore. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST Prije Poslije izbora izbora 2. UMJETNIKI RAD 3. PEDAGOSKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO

39.8 5 15 59.8

Broj radova

Ukupno Prije izbora

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Iz stavke pod brojem jedan, moze se zakljuciti da potpisnik ove recenzije zdusno predlaze da mr Natasa Popovi bude izabrana u zvanje docenta na Muzickoj akademiji na Cetinju. Prof. Uros Pesi, Fakulteta Muzicke Umetnosti u Beogradu, IZVJESTAJ RECENZENTA I OCJENA USLOVA Mr Natasa Popovi je roena u Podgorici 1973. godine. Kao ak osnovne i srednje muzicke skole, koje je pohaala u Podgorici, isticala se marljivosu i talentom, tako da je dva puta proglasavana za ucenika generacije, a na republickim i saveznim takmicenjima mladih muzicara nagraivana vise puta. Studirala je na Muzickoj akademiji u Podgorici u klasi prof. V. Gabrijelova. Sa najvisom ocjenom iz glavnog predmeta Klavir i prosjecnom ocjenom 9,78 diplomirala je na istoj Akademiji u klasi prof. Vladimira Bockarjova 1995. godine. Specijalisticke studije iz oblasti kamerna muzika zavrsila je na Fakultetu muzicke umetnosti u Beogradu 1997. godine u klasi prof. Urosa Pesia, a magistar muzicke umetnosti za oblast kamerne muzike postala je 2007. godine zavrsivsi odgovarajue studije na Muzickoj akademiji na Cetinju u klasi prof. Cedomira Nikolia. Jos kao student osnovnih studija na Muzickoj akademiji proglasavana je za studenta generacije. Takoe, dobitnik je Plakete Univerziteta Crne Gore za studentska postignua, kao i Decembarske nagrade grada Podgorice za rezultate u oblasti umetnosti. Na meunarodnom takmicenju » V. Skaramuca« u gradu Krotoneu / Italija/ mr Natasa Popovi, nastupajui sa kolegama RECENZENT

39.8 5 15 59.8

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Kroz dugi niz godina imao sam priliku da pratim rad i napredovanje mr Natase Popovi. Profesionalna posveenost muzickom cilju i predanost strucnom radu, inovativnost, intelektualna ljubopitljivost, kao i nezadovoljavanje postignutim, osobine su koje u najveoj meri oslikavaju stvaralastvo ove umetnice, uveravajui nas istovremeno da e i u budunosti nastaviti sa svojim usavrsavanjem. U skladu sa svim navedenim, sa velikim zadovoljstvom, predlazem mr Natasu Popovi za izbor u akademsko zvanje docent za predmet Kamerna muzika. RECENZENT Prof. Cedomir Nikoli, Akademije umetnosti u Novom Sadu IZVJESTAJ RECENZENTA I OCJENA USLOVA STEPEN OBRAZOVANJA Kandidat Natasa Popovi rodjena je 1973. godine u Podgorici. Muzicku akademiju je zavrsila 1995. godine u Podgorici ( klasa profesora Vladimira Bockarjova), sa najveom ocjenom iz glavnog predmeta i opstim prosjekom 9.78. Tokom studija ucestvovala je na

Strana 62 - Broj 251

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

5. mart 2010.

majstorskim kursevima kod istaknutih pedagoga poput: Duska Trbojevia, Branka Opacia, Slave Gabrijelova i Mike Marjana. Takodje, zavrsila je specijalisticke studije iz kamerne muzike na Fakultetu muzicke umetnosti u Beogradu 1997. godine u klasi prof. Urosa Pesia, a magistrirala iz istog predmeta na Muzickoj akademiji na Cetinju u klasi prof. Cedomira Nikolia 2007. godine. UMJETNICKI RAD Tokom redovnih studija, Natasa Popovi osniva klavirski trio " Camerata montenegrina", sa kojim gradi vrlo bogatu i kvalitetnu koncertnu karijeru. Ovaj klavirski trio, ciji sam bio clan zajedno sa celistom Mladenom Popoviem, je svojim nastupima, pocevsi od susreta studenata na kojima se premijerno predstavio kompleksnim muzickim djelom Ludviga van Betovena, skrenuo na sebe paznju strucne i sire publike. Nakon toga slijede nastupi na festivalima od nacionalnog i medjunarodnog znacaja poput "Barski ljetopis" , "Grad teatar", " Decembarski dani kulture", "Belef" i "Nomus", koji su kroz muzicku kritiku ocijenjeni kao dogadjaji visokog umjetnickog i profesionalnog dometa. Na medjunarodnom takmicenju u Krotoneu (Italija), klavirski trio "Camerata montenegrina" je osvojio treu nagradu u kategoriji kamerna muzika, a Natasa Popovi i treu nagradu kao klavirski saradnik celiste Mladena Popovia, cime potvrdjuje svoju istinsku posveenost kamernoj muzici i profesionalnu prepoznatljivost na internacionalnom nivou. Veoma uspjesni su bili i nastupi sa istaknutim umjetnicima poput Davida Gregorijana, jednog od najboljih svjetskih celista, sa kojim je nastupila na festivalu "Barski ljetopis", gdje je Popovieva kroz interpretaciju kompleksnog muzickog djela pokazala svu zrelost njenog djelovanja u ansamblu. Njen posljednji angazman u klavirskom duu "Aperto", sa kolegom docentom Aleksejem Molcanovim, je jos jedan pokazatelj visokih dometa njene muzicke kulture, zrelosti i kreativnosti. STRUCNI RAD U prilog njenom izuzetnom pedagoskom radu svjedoce nagrade i priznanja njenih studenata na republickim i medjunarodnim takmicenjima - pocevsi od Kotora 1997. godine, u kategoriji klavirski duo, zakljucno sa velikim uspjehom postignutim na takmicenju u Beogradu kada je klavirski duo sa kojim je samostalno radila osvojio prvu nagradu. Takodje, studenti sa kojima radi, redovno nastupaju na koncertnim podijumima Crne Gore, sala Zetskog doma na Cetinju, crkvi Svetog Duha u Kotoru i koncertnoj sali muzicke skole "Vasa Pavi" u Podgorici. Njena objektivnost i profesionalna preciznost su je kandidovali za clanstvo u vise zirija na republickim takmicenjima za razne kamerne formacije. PEDAGOSKA OSPOSOBLJENOST Poznavajui Natasu Popovi kao strucnog saradnika na predmetu kamerna muzika, uporedo sa njenom izvodjackom karijerom, moram rei da se radi o pedagogu koji sa razlogom uziva povjerenje studenata sa kojima radi. Posveenost, strast i kroz praksu utemeljeno poznavanje repertoara kamerne muzike, upuuju da je rijec o buduem kolegi sa najvisim pedagoskim ciljevima. Takodje, na sjednici Vijea Muzicke akademije, njen minuli pedagoski rad je ocijenjen najvisom ocjenom 5 (pet). II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST Prije izbora 2. UMJETNIKI RAD 3. PEDAGOSKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO

Uvidom u konkursnu dokumentaciju, kao i licnom vizurom njene karijere koju uspjesno gradi svih godina, potvrdjujem da se radi o kandidatu koji u potpunosti zadovoljava sve uslove predvidjene Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gore i Mjerilima za izbor u akademska zvanja. Iz gore navedenih razloga, sa najveim zadovoljstvom, preporucujem Senatu Univerziteta Crne Gore da mr Natasu Popovi izabere u zvanje docenta za predmet Kamerna muzika na Muzickoj akademiji na Cetinju. RECENZENT Doc. Miran Begi, Muzicka akademija, Cetinje

Na osnovu clana 75 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju (Sl.list RCG br. 60/03.) i clana 18 Statuta Univerziteta Crne Gore, Senat Univerziteta Crne Gore, na sjednici odrzanoj 11.02.2010. godine, donio je ODLUKU O IZBORU U ZVANJE Dr SASA MILI bira se u akademsko zvanje vanredni profesor Univerziteta Crne Gore za predmete: Komparativna pedagogija I ­ Savremeni pedagoski pravci; Komparativna pewdagogija II - Savremeni obrazovani sistemi (Studijski program za pedagogiju, Savremeni predskolski sistemi, Interkulturalna pedagogija (Studijski program za predlskolsko vaspitanje) i Uvod u pedagogiju; Teorija vaspitanja (Studijski program za obrazovanje ucitelja) na Filozofskom fakultetu, na period od pet godina. Broj: 08-168 Podgorica, 11.02.2010.god. REKTOR Prof. dr Predrag Miranovi, s.r.

Na osnovu clana 75 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju (Sl.list RCG br. 60/03.) i clana 18 Statuta Univerziteta Crne Gore, Senat Univerziteta Crne Gore, na sjednici odrzanoj 11.02.2010. godine, donio je ODLUKU O IZBORU U ZVANJE Dr DIJANA VUCKOVI bira se u akademsko zvanje docent Univerziteta Crne Gore za predmete: Metodika nastave srpskog jezika I, Metodika nastave srpskog jezika II, Metodika nastave srpskog jezika III i Metodika nastave srpskog jezika IV na Studijskom programu za obrazovanje ucitelja i Metodika razvoja govora i Metodika pocetnog opismenjavanja na Studijskoj programu za predskolsko vaspitanje na Filozofskom fakultetu, na period od pet godina. Broj: 08-169 Podgorica, 11.02.2010.god. REKTOR Prof. dr Predrag Miranovi, s.r.

Na osnovu clana 75 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju (Sl.list RCG br. 60/03.) i clana 18 Statuta Univerziteta Crne Gore, Senat Univerziteta Crne Gore, na sjednici odrzanoj 11.02.2010. godine, donio je ODLUKU O IZBORU U ZVANJE Mr DRASKO DRAGAS bira se u akademsko zvanje docent Univerziteta Crne Gore za predmete: Crtanje I i II, Slikanje sa crtanjem I i II i Vajanje sa crtanjem I i II (oblast Crtanje) na Fakultetu likovnih umjetnosti, na period od pet godina. Broj: 08-170 Podgorica, 11.02.2010.god. REKTOR Prof. dr Predrag Miranovi, s.r.

Broj radova

Poslije izbora Ukupno Prije izbora

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

39.8 5 15 59.8

5. mart 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

Strana 63 - Broj 251

Na osnovu clana 55 stav 1 Statuta Univerziteta Crne Gore, Upravni odbor Univerziteta Crne Gore, na predlog Vijea Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, uz prethodno pribavljeno misljenje rektora Univerziteta Crne Gore, na sjednici odrzanoj 26. februara 2010.godine donio je ODLUKU o imenovanju dekana Fakulteta za turizam i hotelijerstvo I - Za dekana Fakulteta za turizam i hotelijerstvo imenuje se doc.dr TATJANA STANOVCI, dosadasnji dekan tog fakulteta. II - Mandat dekana traje tri godine, pocev od 3.3.2010.godine. Broj: 07-250 Podgorica, 26. februar 2010. godine UPRAVNI ODBOR UNIVERZITETA CRNE GORE Predsjednik Prof. dr Ljubisa Stankovi Na osnovu clana 55 stav 1 Statuta Univerziteta Crne Gore, Upravni odbor Univerziteta Crne Gore, na predlog Vijea Arhitektonskog fakulteta, uz prethodno pribavljeno misljenje rektora Univerziteta Crne Gore, na sjednici odrzanoj 26. februara 2010.godine donio je ODLUKU o imenovanju dekana Arhitektonskog fakulteta I - Za dekana Arhitektonskog fakulteta imenuje se doc.dr GORAN RADOVI, dosadasnji dekan tog fakulteta. II - Mandat dekana traje tri godine, pocev od 3.3.2010.godine. Broj: 07-251 Podgorica, 26. februar 2010. godine UPRAVNI ODBOR UNIVERZITETA CRNE GORE Predsjednik Prof. dr Ljubisa Stankovi Na osnovu clana 10 stav 1 tac. 1 i 14, a u vezi sa clanom 37 stav 1 Statuta Univerziteta Crne Gore, Upravni odbor Univerziteta Crne Gore, po prethodno pribavljenom pozitivnom misljenju Senata Univerziteta Crne Gore i rektora, na sjednici odrzanoj 26. februara 2010. godine, donio je ODLUKU 1. Upravni odbor Univerziteta Crne Gore DAJE SAGLASNOST na Elaborat o potrebi osnivanja primijenjenog postdiplomskog specijalistickog studijskog programa Sport i Fitness na Fakultetu za sport i fizicko vaspitanje, na koji je dato prethodno pozitivno misljenje Senata Univerziteta Crne Gore br. 08-10/1 od 11.2.2010. godine. 2. Fakultet za sport i fizicko vaspitanje e sprovesti dalju proceduru za akreditaciju i dopunu licence, podnosenjem odgovarajuih dokumenata Savjetu za visoko obrazovanje i Ministarstvu prosvjete i nauke. Broj: 07-252 Podgorica, 26. februar 2010. godine UPRAVNI ODBOR UNIVERZITETA CRNE GORE Predsjednik Prof. dr Ljubisa Stankovi

Na osnovu clana 10 stav 1 tac. 1 i 14, a u vezi sa clanom 37 stav 1 Statuta Univerziteta Crne Gore, Upravni odbor Univerziteta Crne Gore, po prethodno pribavljenom pozitivnom misljenju Senata Univerziteta Crne Gore i rektora, na sjednici odrzanoj 26. februara 2010. godine, donio je ODLUKU 1. Upravni odbor Univerziteta Crne Gore DAJE SAGLASNOST na Elaborat o potrebi osnivanja primijenjenog postdiplomskog magistarskog studijskog programa Fizicko vaspitanje djece na Fakultetu za sport i fizicko vaspitanje, na koji je dato prethodno pozitivno misljenje Senata Univerziteta Crne Gore br. 08-11/1 od 11.2.2010. godine. 2. Fakultet za sport i fizicko vaspitanje e sprovesti dalju proceduru za akreditaciju i dopunu licence, podnosenjem odgovarajuih dokumenata Savjetu za visoko obrazovanje i Ministarstvu prosvjete i nauke. Broj: 07-253 Podgorica, 26. februar 2010. godine UPRAVNI ODBOR UNIVERZITETA CRNE GORE Predsjednik Prof. dr Ljubisa Stankovi Na osnovu clana 10 stav 1 tacka 18 Statuta Univerziteta Crne Gore, a u vezi sa clanom 9 stav 3 Pravilnika o obrazovanju i strucnom usavrsavanju br. 01-1895 od 31.8.2004.godine, Upravni odbor Univerziteta Crne Gore, po prethodno pribavljenom misljenju Rektorskog kolegijuma, na sjednici odrzanoj 26. februara 2010. godine, usvojio je sljedee TUMACENJE Odredba clana 9 stav 3 Pravilnika o obrazovanju i strucnom usavrsavanju br. 01-1895 od 31.8.2004.godine, u primjeni ima sljedee znacenje: »Status saradnika na Univerzitetu Crne Gore (saradnik u nastavi, saradnik za istrazivanje) obezbjeuje pravo saradniku koji pohaa postdiplomske ili doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore da bude osloboen od skolarine na tim studijama«. Broj: 07-254 Podgorica, 26. februar 2010. godine UPRAVNI ODBOR UNIVERZITETA CRNE GORE Predsjednik Prof. dr Ljubisa Stankovi Na osnovu clana 10 Statuta Univerziteta Crne Gore, Upravni odbor Univerziteta Crne Gore, povodom razmatranja Inicijative »Parking servisa« d.o.o. Podgorica za zakljucenje ugovora sa Univerzitetom Crne Gore za vrsenje poslova komunalne djelatnosti parkiranja, na sjednici odrzanoj 26. februara 2010.godine donio je ZAKLJUCAK 1. Upravni odbor Univerziteta Crne Gore podrzava inicijativu da Univerzitet Crne Gore zajedno sa ovlasenim privrednim drustvom za poslove u obavljanju komunalne djelatnosti upravljanja, odrzavanja, pruzanja usluga i korisenja javnih parkiralista na teritoriji Glavnog grada Podgorice -»Parking servis-om« d.o.o. Podgorica, pristupi zajednickom privremenom ureenju prostora za ove namjene, ciji je subjekt raspolaganja Univerzitet Crne Gore. 2. Prostor iz tacke 1 ovog zakljucka oznacen je u kat. operatu kao prostor povrsine 3719m2, na dijelu kat. parcele broj 1371/1 upisane u Listu nepokretnosti 974 KO Podgorica I, i prostor povrsine 383m2, na dijelu kat. parcele broj 1372/3 upisane u Listu nepokretnosti 974 KO Podgorica I. 3. Upravni odbor Univerziteta Crne Gore daje saglasnost na principe predloga Ugovora o regulisanju imovinskih odnosa radi

Strana 64 - Broj 251

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

5. mart 2010.

privremenog ureenja prostora, koji je pripremio Rektorski kolegijum. 4. Ovlasuje se rektor Univerziteta Crne Gore, prof. dr Predrag Miranovi da u ime Univerziteta Crne Gore nastavi dalje aktivnosti po ovom pitanju i zakljuci ugovor iz tacke 3 ovog zakljucka. Broj: 07-255 Podgorica, 26. februar 2010. godine UPRAVNI ODBOR UNIVERZITETA CRNE GORE Predsjednik Prof. dr Ljubisa Stankovi Na osnovu clana 10 Statuta Univerziteta Crne Gore, Upravni odbor Univerziteta Crne Gore, povodom razmatranja Informacije o izgradnji objekta »Eko-efikasne zgrade« na prostoru u zahvatu DUP-a »Univerzitetski centar« u Podgorici, a u vezi sa Pismom o namjerama br. 01-273/22 od 16.6.2008.godine, zakljucenim izmeu Ministarstva turizma, Glavnog grada Podgorica i Univerziteta Crne Gore, na sjednici odrzanoj 26. februara 2010.godine usvojio je ZAKLJUCAK 1. Upravni odbor Univerziteta Crne Gore upoznao se sa dopisima Ministarstva turizma br. 01-273/115 od 3.2.2010.godine i br. 01273/123 od 15.2.2010.godine, kojima su Univerzitetu Crne Gore pruzene informacije o aktivnostima na izradi Idejnog projekta objekta »Eko-efikasne zgrade« na prostoru u zahvatu DUP-a »Univerzitetski centar« u Podgorici i upuen zahjev da organi Univerziteta Crne Gore donesu odgovarajuu odluku o prenosu odreenog prava raspolaganja urbanistickom parcelom br. 9, na kojoj se gradi objekat, u korist Vlade Crne Gore ­ Ministarstva turizma i Ministarstva ureenja prostora i zastite zivotne sredine. 2. Ovlasuje se rektor Univerziteta Crne Gore, prof. dr Predrag Miranovi da u ime Univerziteta Crne Gore prati realizaciju aktivnosti utvrenih Pismom o namjerama br. 01-273/22 od 16.6.2008.godine, zakljucenim izmeu Ministarstva turizma, Glavnog grada Podgorica i Univerziteta Crne Gore, te da preduzima sve neophodne radnje za obezbjeenje uslova za privoenje predmetnog prostora namjeni, u skladu sa planskim dokumentom. Broj: 07-256 Podgorica, 26. februar 2010. godine UPRAVNI ODBOR UNIVERZITETA CRNE GORE Predsjednik Prof. dr Ljubisa Stankovi Na osnovu clana 10 stav 1 tacka 17 Statuta Univerziteta Crne Gore, Upravni odbor Univerziteta Crne Gore, povodom Informacije Sindikata Univerziteta Crne Gore br. 2202/10 od 22.2.2010.godine, na sjednici odrzanoj 26. februara 2010.godine usvojio je ZAKLJUCAK 1. Upravni odbor Univerziteta Crne Gore upoznao se sa Informacijom Sindikata Univerziteta Crne Gore br. 2202/10 od 22.2.2010.godine 2. Upravni odbor Univerziteta Crne Gore upoznao se sa Informacijom Rektorskog kolegijuma da su preduzete radnje da se zaposlenima isplate tri zaostala topla obroka (za mjesece oktobar, novembar, decembar, 2009), sto e biti realizovano najkasnije za 7 dana. 3. Zarade zaposlenih treba obracunavati u skladu sa Kolektivnim ugovorom za Univerzitet Crne Gore (sa uveanjem od 6%), a isplaivati u iznosu koji je dobijen iz budzeta, uz konstataciju o nedostajuim sredstvima.

4. Za realizaciju ovog zakljucka zaduzeni su Rektorat i Sindikat Univerziteta Crne Gore. Broj: 07-257 Podgorica, 26. februar 2010. godine UPRAVNI ODBOR UNIVERZITETA CRNE GORE Predsjednik Prof. dr Ljubisa Stankovi Na osnovu clana 10 stav 1 tacka 17, a u vezi sa clanom 120 stav 4 Statuta Univerziteta Crne Gore, Upravni odbor Univerziteta Crne Gore, povodom Informacije i zahtjeva Studentskog parlamenta br. 01-21 od 24.2.2010.godine, na sjednici odrzanoj 26. februara 2010.godine usvojio je ZAKLJUCAK 1. Upravni odbor Univerziteta Crne Gore upoznao se sa Informacijom i zahtjevom Studentskog parlamenta br. 01-21 od 24.2.2010.godine. 2. Upravni odbor Univerziteta Crne Gore upoznao se sa Informacijom rektora da e se realizacija Finansijskog plana za 2010. godinu za studentske aktivnosti vrsiti u skladu sa dinamikom realizacije Finansijskog plana za prethodnu godinu, sa cime su se slozili predstavnici Studentskog parlamenta. Broj: 07-258 Podgorica, 26. februar 2010. godine UPRAVNI ODBOR UNIVERZITETA CRNE GORE Predsjednik Prof. dr Ljubisa Stankovi Na osnovu clana 10 stav 1 tac. 1 i 14 Statuta Univerziteta Crne Gore, Upravni odbor Univerziteta Crne Gore, povodom razmatranja zahtjeva Istorijskog instituta br. 01-76 od 26.2.2010.godine za tumacenje clana 56 stav 2 Statuta Univerziteta Crne Gore, na sjednici odrzanoj 26. februara 2010.godine usvojio je ZAKLJUCAK Upravni odbor Univerziteta Crne Gore konstatuje da je postupak osnivanja studijskog programa utvren odredbama clana 37 Statuta Univerziteta Crne Gore. Istorijski institut moze zapoceti tu proceduru i u slucaju da elaborat dobije prethodna pozitivna misljenja organa Univerziteta stekli bi se uslovi da Upravni odbor, u skladu sa clanom 56 stav 2 Statuta Univerziteta Crne Gore, razmatra eleborat. Broj: 07-259 Podgorica, 26. februar 2010. godine UPRAVNI ODBOR UNIVERZITETA CRNE GORE Predsjednik Prof. dr Ljubisa Stankovi Na osnovu clana 46 stav 1 Zakona o visokom obrazovanju i clana 10 Statuta Univerziteta Crne Gore, a u vezi sa cl. 36 stav 2 Zakona o drzavnoj imovini (Sl. list CG, br. 21/09), u cilju rjesavanja spornog odnosa u predmetu P. br. 1972/2008 pred Osnovnim sudom u Podgorici, nakon Odluke Skupstine etaznih vlasnika Poslovnostambene zgrade "UNISTAN" u Podgorici br. 2 od 19.2.2010. godine, Upravni odbor Univerziteta Crne Gore, na sjednici odrzanoj dana 26. februara 2010. godine, donio je ODLUKU O PRIHVATANJU PREDLOGA ZA SUDSKO PORAVNANJE u predmetu P. br. 1972/2008 pred Osnovnim sudom u Podgorici 1. Prihvata se predlog za sudsko poravnanje u predmetu P. br. 1972/2008, koji se vodi pred Osnovnim sudom u Podgorici, po tuzbi Univerziteta Crne Gore i Poslovno-stambene zgrade

5. mart 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

OBAVJESTENJE

Strana 65 - Broj 251

"UNISTAN" protiv tuzenog »Cijevne Komerc« d.o.o. iz Podgorice, koji su pripremile ugovorne strane. 2. Ovlasuje se punomonik Univerziteta Crne Gore da u ime Univerziteta Crne Gore zakljuci pred Osnovnim sudom u Podgorici poravnanje iz tacke 1 ove odluke. 3. Sastavni dio ove odluke je predlog poravnanja, koji su pripremile ugovorne strane. Broj: 07-249 Podgorica, 26. februar 2010. godine UPRAVNI ODBOR UNIVERZITETA CRNE GORE Predsjednik Prof. dr Ljubisa Stankovi Na osnovu clana 46 stav 1 Zakona o visokom obrazovanju i clana 10 Statuta Univerziteta Crne Gore, a u vezi sa cl. 36 stav 2 i 35 stav 2 Zakona o drzavnoj imovini (Sl. list CG, br. 21/09), Upravni odbor Univerziteta Crne Gore, u cilju konkretizacije svoje odluke br. 012541 od 5.12.2008.godine, na sjednici odrzanoj dana 26. februara 2010. godine, donio je ODLUKU 1. Univerzitet Crne Gore prenosi u svojinu Glavnom gradu Podgorica zemljiste koje se nalazi izvan Detaljnog urbanistickog plana «Univerzitetski centar» a u zahvatu Detaljnog urbanistickog plana «Radoje Daki» u Podgorici, ukupne povrsine cca 19.932m2, evidentirano u Listu nepokretnosti 974 KO Podgorica I, radi privoenja prostora planiranoj namjeni, a koje zemljiste je Univerzitet dobio bez naknade od Skupstine Opstine Podgorica, Odlukom o prenosu prava na graevinskom zemljistu br. 01030/03-9448 od 29. jula 2003. godine. 2. Od ukupne povrsine zemljista iz clana 1 ove odluke, povrsina cca 15.018m2 opredjeljuje se za izmirenje dijela naknade za komunalno opremanje graevinskog zemljista za izgradnju poslovno-stambene zgrade «UNISTAN II» u Podgorici, koju Univerzitet Crne Gore gradi u zahvatu Detaljnog urbanistickog plana «Univerzitetski centar-izmjene i dopune», na urbanistickim parcelama 23, 23a i 27, u iznosu cca 3.003.600,00 eura. Ostatak naknade utvrdie se nakon dostavljanja Glavnog projekta, u skladu sa detaljnim urbanistickim planom, a tako utvreni iznos Univerzitet Crne Gore e izmiriti iz svojih sredstava. 3. Preostali dio zemljista povrsine cca 4.914m2 prenosi se u svojinu Glavnom gradu Podgorica za izgradnju saobraajnica, bez naknade, u skladu sa odredbama clana 35 stav 2 Zakona o drzavnoj imovini. 4. Precizne povrsine sa katastarskim parcelama, rokovi i nacin realizacije tac. 1, 2 i 3 ove odluke, definisae se posebnim ugovorom, koji e zakljuciti Univerzitet Crne Gore sa Glavnim gradom Podgorica. 5. Ova odluka proizvodi pravno dejstvo nakon sto Vlada Crne Gore na istu da saglasnost, u skladu sa odredbama clana 36 stav 2 Zakona o drzavnoj imovini.

U Biltenu br.250 od 01.02.2010.godine, za Javnu prezentaciju umjetnickog rada prof.Radmile Vojvodi objavljen je sastav Komisije: prof.Borislav Stjepanoivi, prof. Sinisa Jelusi i prof. Branimir Popovi. Obavjestavamo da je doslo do izmjene sastava Komisije koju objavljujemo u ovom izdanju Biltena, jer je prof. Borislav Stjepanovi, zbog ranije preuzetih obaveza, bio sprijecen da prisustvuje Javnoj prezentaciji umjetnickog rada prof. Radmile Vojvodi. Umjesto prof. Borislava Stjepanovia, za clana Komisije imenovana je prof. Larisa Dasi-Simovi. Ova izmjena se nije mogla preliminarno objaviti, jer je Javna prezentacija umjetnickog rada, odnosno pozorisna predstava, morala biti odrzana planiranog dana 22.02.2010.godine, zbog specificnosti organizacije, pa se obavjestenje objavljuje u ovom broju Biltena. Prof. Natasa urovi, prorektor

INAUGURACIONA PREDAVANJA KANDIDATA ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE 1. KANDIDAT: DR DRAGO MARI PREDMET: Evolucija, Biogeografija i Metode u ekoloskim istrazivanjima NAZIV PREDAVANJA: "Hidroakumulacije u Crnoj Gori i njihov uticaj na zivi svijet". TERMIN PREDAVANJA: 24.03.2010. u 11h, Svecana sala Univerziteta

KOMISIJA KOJA PODNOSI IZVJESTAJ SENATU: 1. Dr Sreten Mandi, naucni savjetnik 2. Prof. dr Vuki Pulevi 3. Dr Nenad Vuksanovi, naucni savjetnik NAPOMENA: Predavanja su otvorena za sve zainteresovane slusaoce. Slusaoci imaju pravo da daju misljenje o pedagoskim elementima predavanja. Misljenja se podnose u pismenom obliku i moraju biti potpisana ukoliko podnosilac zeli da se sa njim upozna Senat Univerziteta pri odlucivanju o izboru. PRISTUPNA PREDAVANJA KANDIDATA ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE 1. KANDIDAT: DR VLADIMIR BOZOVI PREDMET: Kriptografija; Analiza I na Osnovnom studijskom program Fizika i Matematika na nematicnim fakultetima. NAZIV PREDAVANJA: "Kriptografski kljuc". TERMIN PREDAVANJA: 22.03.2010. u 10,00h, Svecana sala Univerziteta KANDIDAT: DR ALEKSANDRA VUKSANOVI BOZARI PREDMET: Anatomija NAZIV PREDAVANJA: "Klinicki znacaj poznavanja anatomskih karakteristika duboke butne arterije". TERMIN PREDAVANJA: 22.03.2010. u 10,30h, Svecana sala Univerziteta KANDIDAT: DR SNEZANA MATIJEVI PREDMET: Preventivna stomatologija Ii II i Djecija stomatologija NAZIV PREDAVANJA: "Uticaj ugljenih hidrata i masti na zube". TERMIN PREDAVANJA: 22.03.2010. u 11,00h, Svecana sala Univerziteta KANDIDAT: MR NATASA POPOVI PREDMET: Kamerna muzika NAZIV PREDAVANJA: "Istorijski razvoj kamerne muzike s osvrtom na klavirski duo kao jedan od oblika kamernog muziciranja". TERMIN PREDAVANJA: 22.03.2010. u 11,30h, Svecana sala Univerziteta

2.

6. Danom donosenja ove odluke prestaje da vazi Odluka Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 01. 2541 od 5.12.2008.godine. Broj: 07-248 Podgorica, 26. februar 2010. godine UPRAVNI ODBOR UNIVERZITETA CRNE GORE Predsjednik Prof. dr Ljubisa Stankovi

3.

4.

Strana 66 - Broj 251

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

5. mart 2010.

KOMISIJA KOJA PODNOSI IZVJESTAJ SENATU: 1. Prof. dr Snezana Miladinovi 2. Prof. dr Zarko Pavievi 3. Prof. mr Anka Buri NAPOMENA: Predavanja su otvorena za sve zainteresovane slusaoce. Slusaoci imaju pravo da daju misljenje o pedagoskim elementima predavanja. Misljenja se podnose u pismenom obliku i moraju biti potpisana ukoliko podnosilac zeli da se sa njim upozna Senat Univerziteta pri odlucivanju o izboru.

SADRZAJ: 1. REFERATI ZA IZBOR U ZVANJA

Prirodno-matematicki fakultet Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete: Kriptografija, Analiza I (na maticnom fakultetu) i Matematika (na nematicnim fakultetima)................................ 1 Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete Evolucija, Biogeografija i Metode u ekoloskim istrazivanjima ................................................................................... 7 Medicinski fakultet Referati za izbor u akademsko zvanje za predmet Onkologija........................................................................................ 9 Referati za izbor u akademsko zvanje za predmet Anatomija.............................................................................. 15 Referati za izbor u akademsko zvanje za predmete Preventivna stomatologija Ii II i Djecija stomatologija ......... 19 Referati za izbor u akademsko zvanje za predmet Epidemiologija ...................................................................... 22 Referati za izbor u akademsko zvanje za predmet Interna medicina, oblast nefrologija ...................................... 28 Metalursko -tehnoloski fakultet Referat za izbor u naucno zvanje za oblast Fizicka metalurgija................................................................ 34 Filozofski fakultet Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete Engleska knjizevnost 19. vijeka, Engleska knjizevnost 20., Engleski jezik III i IV............................................................ 39 Fakultet za sport i fizicko vaspitanje Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete: Osnovi antropomotorike, Metodika antropomotorike, Atletika I i Atletika II............................................................ 45 Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete: Torijske osnove fizicke kulture, Teorijske osnove tjelesnog i zdrvastvenog obrazovanja, Teorija fizickog vaspitanja i osnove skolskog sporta i Teorija sportskog treninga..................................................... 51 Muzicka akademija Referat za izbor u akademsko zvanje za predmet.................. 59 2. ODLUKE SENATA UNIVERZITETA CG SA SJEDNICA ODRZANIH 11.02. I 26.02.2010. G. ......................................................... 62 INAUGURACIONA I PRISTUPNA PREDAVANJA KANDIDATA ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE ................................................... 65

3.

Information

66 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

793459

You might also be interested in

BETA