Read Microsoft Word - Bilten 257.doc text version

BILTEN

Univerziteta Crne Gore

Broj : 257 Godina : 2010. Podgorica, 10. jul 2010. Univerzitet Crne Gore Cetinjska br. 2 REFERAT

Za izbor u akademsko zvanje za predmete: Ekonomija, Ekonomika javnog sektora i Trziste rada na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Pobjeda" od 01.05. 2010. godine. Na raspisani Konkurs javio se kandidat DR MILIVOJE RADOVI. BIOGRAFIJA Roen 05.05. 1972. godine u Bijelom Polju. Osnovnu skolu zavrsio u rodnom gradu, a srednju skolu i fakultet u Podgorici. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Podgorici 1995. godine. Magistarsku tezu »Trziste rada u makroekonomskoj teoriji i politici« odbranio u decembru 1998. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Novembra 2004. godine na Ekonomskom fakultetu u Podgorici odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom »Trziste rada i neformalna zaposlenost u makroekonomskoj teoriji i politici«. PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJE Od 1995. do 1999. godine radio kao saradnik na Ekonomskom fakultetu u Podgorici; 1999. godine izabran u zvanje asistenta na predmetu Privredni sistem i ekonomska politika. Jula 2005. izabran u zvanje docenta na Ekonomskom fakultetu u Podgorici na predmetima: Privredni sistem, Ekonomika javnog sektora, Ekonomija rada i socijalna politika i Trziste rada. Pocetkom 2000. godine do 2002. godine radio u ETF (European training foundation) kancelarijiNacionalna opservatorija Crne Gore (pola radnog vremena) kao projekt menager. U periodu februar ­ novembar 2003. godine radio kao lider grupe za trziste rada i zaposlenost u PRSP

ISSN 1800-5101

http://www.ucg.ac.me Broj primjeraka : 300

(Projekat strategije smanjenja siromastva) tima Vlade Republike Crne Gore. U periodu januar-jun 2005. godine radio kao lider grupe za regionalni razvoj i trziste rada PRSP tima . Decembra 2004. godine imenovan za Izvrsnog direktora Makromenadzment centra . U periodu jun 2005. decembar 2009. godine bio koordinator Studija menadzmenta u Bijelom Polju. Od novembra 2006. godine do decembra 2009. godine bio Rukovodilac Studija menadzmenta u Podgorici i Bijelom Polju, a u periodu septembar 2008- decembar 2009. godine bio Rukovodilac Poslediplomskih studija menadzmenta. Specijalizacije u inostranstvu - Bugarska- Sofija, kurs FNEGE foundation (decembar 2002. godine); - U peridou januar-april 2004. godine obavio specijalizaciju na KAC Schoolo u Pitsburghu-SAD; - Septembar 2008. godine, CEEMAN, Instambul. Clanstva u profesionalnim udruzenjima - Clan Socijalnog savjeta Crne Gore; - Clan Nacionalnog savjeta evropskih integracija; - Predsjednik Komisije za bankarstvo i finansije poslodavaca Crne Gore; - Clan Udruzenja ekonomista Crne Gore; - Clan Savjeta za razvoj Opstine Bijelo Polje; - Predsjednik Univerzitetskog karate saveza.

Unije

Nagrade - Dobitnik Nagrade 3. januar-SO Bijelo Polje, 3. januar 2007. godine; - Dobitnik Plakete SO Bijelo Polje, maj 2005. godine; - Dobitnik zlatne plakete EUSA- (Evropskog univerzitetskog sportskog saveza), jun 2007. godine; - Dobitnik zlatne plakete Univerzitetskog sportskog saveza, jun 2007. godine.

KLASIFIKACIONA BIBLIOGRAFIJA KVANTITATIVNA OCJENA REFERENCI DO POSLEDNJEG IZBORA Spisak referenci je dat u Biltenu Univerziteta Crne Gore br. 192 od 1. maj 2005. god. UKUPNI 1. NAUCNOISTRAZIVACKA DJELATNOST 1.1. Monografije Broj referenci*broj bodova 1.1.1. / 1.1.2. / 1.1.3. 1.1.4. 2*5 1.1.5. / BROJ BODOVA / 10 21.5 8,3 / / 39.8

1.2. Radovi objavljeni u casopisima 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. Broj referenci*broj bodova 3*4 3*2,5 2*0.5 2*0.5 1.3. Radovi na kongresima, simpozijumima, seminarima 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. Broj referenci*broj bodova 4*1,5 2*1,1 / 1.4. Uvodno objavljeno plenarno predavanje 1.4.1. 1.4.2 Broj referenci*broj bodova / / 1.5. Recenzije 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. Broj referenci*broj bodova / / / UKUPNO ZA NAUCNOISTRAZIVACKU DJELATNOST 4. STRUCNA DJELATNOST Ostala dokumentovana strucna djelatnost 4.6.1. Broj referenci*broj bodova 14 UKUPNO ZA NAUCNOISTRAZIVACKU DJELATNOST

14 14

Strana 2 - Broj 257

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

1.5. Recenzije 1.5.3. Recencenzija radova u domaim casopisima

10. jul 2010.

PREGLED RADOVA I BODOVA NAKON PRETHODNOG IZBORA 1. NAUCNOISTRAZIVACKA DJELATNOST 1.2. Radovi objavljeni u casopisima 1.2.2. Radovi u meunarodnim casopisima koji se ne nalaze u meunarodnoj bazi podataka 1. M. Radovi and D. Djuric "The labour market and the Development and Poverty Reduction Strategy in Montenegro", South East Europe Review for Labor and Social Affairs, (SEER), Vol. 8, No.2., (2005.), ISSN 1435-2869, pp. 51-60. 2. M. Radovi, D. Vojinovic Jacimovic and M.Jovovic "Reaching balanced regional development in Montenegro: problems and solutions", South East Europe Review for Labor and Social Affairs, (SEER), Vol. 9, No.4., (2006.), ISSN 1435-2869, pp. 97-107. 3. M. Radovic, M. Jovovic, J. Bajec "Macroeconomic aspects of privatisation in Montenegro" South East Europe Review for Labor and Social Affairs, (SEER), Vol. l2, No. 1., (2009.), ISSN 1435-2869, pp. 57-76. 4. M. Radovic, D. Jaimovi, »Uloga malih i srednjih preduzeca u izvoznoj ekspanziji CG«, Preduzetnicka ekonomija, Volumen 13, (2006), Podgorica. ISSN 1451-6659, p.43-54. 5. D. Jacimovic i M. Radovi, »Makro ambijent i regionalni razvoj u kontekstu strategije razvoja i smanjenja siromastva«, Preduzetnicka ekonomija, Volumen 10, (2005), Podgorica, ISSN 1451-6659, p.103-117. 6. D. Jacimovic and M. Radovic, »Regional Development Management-Montenegro Case«, Management, No 4, (2006), ISSN 1820-0222, p. 1522. 7. D. Jaimovi i M. Radovic, »Sta donosi CEFTA 2006? CEFTA i njeni dometi«, Poslovna politika, Zemun, (2007), april YU ISSN 0350-2236, p.28-33. 1.2.4 Radovi objavljeni u zbornicima fakulteta 8. M. Radovi, J. Djuraskovi, " Uticaj privatizacije na razvoj i funkcionisanje sektora malih i srednjih preduzea u Crnoj Gori", EKONOMSKA POLITIKA SRBIJE U 2010. g.-Ka novom modelu makroekonomske stabilnosti, Ekonomski fakultet u Beogradu , str. 353-73., Beograd, novembar 2009. 0.5 godine. 1.3. Radovi na kongresima, simpozijumima i seminarima 1.3.1 Radovi objavljeni na meunarodnim kongresima, simpozijumima i seminarima 9. M. Radovi »Development and Poverty Reduction in Montenegro-Labour Matrket", Conference on Labor Markets, Growth and Poverty Reduction Strategies Western Balkan Region, Thessaloniki, Greece, pp.10., 2 may 2005.M; http://go.worldbank.org/CDDRGABH50 10. M. Radovi, J. uraskovi, D. Sehovi "The position of employees in privatized companies in Montenegro", 6th INTERNATIONAL CONFERENCE OF ASECU, Faculty of Economics, University of Montenegro in cooperation with ASECU, Podgorica, may 2010. 0.5 (zbornik u stampi-rad prihvacen). 1.3.2 Radovi objavljeni na domaim kogresima, simpozijumima i seminarima 11. M. Radovi "Regionalne disproporcije u Crnoj Gor« str. 217-230. Crnogorska Akademija nauka i u mjetnosti, Podgorica decembar 2006. godine 12. M. Radovi, »Ekonomski sistem u nacrtu Ustava Crne Gore« str. 91-93, Podgorica 2007. godine. Br.b.

13. Recenzirao 3 rada u casopisu: »Preduzetnicka ekonomija«, Volumen 10, (2005), Volumen 13, (2006), Podgorica. ISSN 1451-6659. 1.5 3. PEDAGOSKA DJELATNOST 3.1.2. Korisenje referentnog inostranog udzbenika kod nas - N. Gregori Mankju, ,,Principi ekonomije", III izdanje, Ekonomski fakultet, Beograd, 2005., ISBN 0-324-26097-0. - J. Stiglic, "Ekonomija javnog sektora", Ekonomski fakultet, Beograd, 2004. 2. Holcombe R.: Public Sector Economics, Ekonomski fakultet, Beograd, 2004., ISBN 86-84325-00-1 3.4.2. Mentorstvo na postdiplomskom studiju 14. MUGOSA, Snezana.» Cost-benefit analiza i njena primjena u kapitalnom budzetiranju«, Podgorica, 2007. 15. VUKCEVI, Gordana. « Politika trzista rada Evropske unije«. Podgorica, 2007. 16. VUKSANOVI, Bozidar » Interna ekonomija zatvorskih sistema u korelaciji sa faktorom bezbjednosti«, Podgorica 2007. 17. NOVCI, Veljo » Posledice narusenog psihologickog odnosa na ucinak radnika«, Podgorica, 2007 18. MIRKOVI, Tomas » Problem nezaposlenosti u zemljama u tranziciji sa osvrtom na Crnu Goru, Podgorica, 2007. 19. GORANOVI, Velibor » Raspad Jugoslavije i uticaj na ekonomiju javnog sektora Crne Gore«, Podgorica, 2007. 20. RADULOVI, Branislav ,,Revizija kao oblik eksterne kontrole javnog sektora : (institucionalni aspekti) ,, Podgorica, 2007. 21. PAJCIN, Radomir ,,Uloga i znacaj liderstva u savremenom poslovnom okruzenju«, Podgorica, 2007. 22. PIVLJANIN, Sreko "Uloga i znacaj motivacije na primjeru pekarske industrij", Podgorica, 20072007. 23. BANOVI, Biljana. Upravljanje organizacijom poslodavaca - Crna Gora i okruzenje : (modeli, iskustva, analize)", Podgorica, 2007. 24. OTASEVI, Marko «Nezaposlenost u Crnoj Gori u procesu pristupanja Evropskoj Unij", Podgorica, 2008. 25. IVANCEVI, Milo « Politike trzista EU sa posebnim osvrtom na kohezionu politiku" Podgorica, 2008 26. FETAHOVI, azim »Pridruzivanje Crne Gore EU postizanje mobilnosti graana u oblasti rada i obrazovanja«, Podgorica, 2008. 27. URASKOVI, Jovan. »Socijalna politika i zaposljavanje u Crnoj Gori u procesu pristupanja Evropskoj Uniji", Podgorica, 2008. 28. RADANOVI, Danijela. »Ekonomska politika i konkurentnost privrede Crne Gore u procesu evropskih integracija", Podgorica, 2009. 29. BEGOVI, Jelena. »Obuka i razvoj kadrova kao faktor uspjesnog inkluzivnog obrazovanja u skolama", Podgorica, 2009. 30. GLISEVI, Ivana. »Ucese Crne Gore u programima regionalne i prekogranicne saradnje«, Podgorica, 2009. 31. KAPI, Azra. » Uloga menadzmenta u rjesavanju konfliktnih situacija u javnom sektoru, « Podgorica , 2009. 32. GLISEVI, Bojan. »Upravljanje razvojem ljudskog kapitala kao kljucnim elementom opstanka i uspjeha preduzea«,Podgorica, 2009. 33. PEKOVI, Darko «Uloga i znacaj Zavoda za zaposljavanje Crne Gore u procesu pridruzivanja Evropskoj uniji", Podgorica, 2009. Mentorstvo na dodiplomskom studiju (58) Izabrani diplomski radovi: Br.b.

4

5

2

4

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4

2

2 2

1 1

10. jul 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

Strana 3 - Broj 257

34. Luka ukanovi, »Inflacija-nastanak i mjere stabilizacije« Ekonomski Fakultet, Podgorica 2010. 35. Ana Mati, »Ekonomski kriterijumi kao jedan od uslova za prikljucenje Crne Gore EU«, Ekonomski Fakultet, Podgorica 2010. 36. Vukcevi Ognjen, »Siromastvo u Crnoj Gori«, Ekonomski Fakultet, Podgorica 2009. 37. Dubravka Rudi, »Karakteristike trzista rada opstina Bijelo Polje i Mojkovac«, Ekonomski Fakultet, Podgorica 2009. 38. Bulatovi Dragan, »Uloga i znacaj fiskalne politike u upravljanju Privrednim sistemom«, Ekonomski Fakultet, Podgorica 2008. 39. Dalibor Tomi, »Socio-ekonomske karakteristike sjevera Crne Gore«, Ekonomski Fakultet, Podgorica 2008. 40. Ivan Stijovi, »Socialna politika i zaposljavanje u Crnoj Gori« Ekonomski Fakultet, Podgorica 2009. 41. Fea Kumbro, «Motivacija i nagraivanje zaposlenih na primjeru NLB Leasing-Podgotica» Podgorica 2007. 42. Marina Tomovi, « Fluktuacija i apsentizam na primjeru JU Za kulturu, fizicku kulturu i sportKolasin», Podgorica 2007. 43. Popovi Dragana, «Razvoj kadrovskih potencijala na primjeru Uprave za kadrove RCG», Podgorica 2007

ZBIRNI PREGLED RADOVA I BODOVA 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Br.b.

DJELATNOST 1. NAUCNO ISTRAZIVACKI RAD 3. PEDAGOSKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO

Broj radova Poslije Ukupno izbora 14 30 32 30

Broj bodova Poslije Ukupno izbora 26.5 50 20 96.5 66.3 50 34 150.3

IZVJESTAJ RECENZENTA I OCENA USLOVA NAUCNOISTRAZIVACKI RAD Na osnovu detaljnog i potpunog uvida u Klasifikacionu biografiju kandidata Docent dr Milivoja Radovia i prilozenih radova moze se zakljuciti da je kandidat svoj dosadasnji naucnoistrazivacki rad usmerio na aktuelne probleme u oblasti makroekonomije, trzista rada i ekonomije javnog sektora. Kolega Radovi je kao autor i koautor objavio radove u relevantnim strucnim meunarodnim casopisima, kao i radove sapostene na inostranim i domaim konferencijama. Objavljene radove karakterise analiticnost u razmatranju problema za savremenu ekonomsku teoriju i praksu, i sposobnost donosenja adekvatnih zakljucaka i anticipacije buduih pravaca i razvoja razmatranih tema. Kroz svoj naucnoistrazivacki rad kandidat je koristio analiticke i druge metode u cilju generisanja naucnih rezultata. Pratei rad kolege dr Milivoja Radovia, posebno bih istakao njegova dva rada: 1. Milivoje Radovi and D. Djuric "The labour market and the Development and Poverty Reduction Strategy in Montenegro", South East Europe Review for Labor and Social Affairs, (SEER), Vol. 8, No.2., (2005.), ISSN 1435-2869, pp. 51-60. Kao jedan od autora, kolega Radovi ukazuje na znacaj i ulogu trzista rada u borbi protiv siromastva, pri cemu se posebo istice znacaj aktivne politike trzista rada u smanjenju stope siromastva u Crnoj Gori. Takoe, celi problem se gleda kroz makroekonomsku zbilju Crne Gore, a posebo istice uloga drzave u resavanju aktuelnih strukturnih problema na crnogorskom trzistu rada u cilju smanjenja nivoa siromastva u Crnoj Gori. 2. Milivoje Radovi, M. Jovovic, J. Bajec "Macroeconomic aspects of privatisation in Montenegro" South East Europe Review for Labor and Social Affairs, (SEER), Vol. l2, No. 1., (2009.), ISSN 1435-2869, pp. 57-76. Analiziraju se makroekonoski efekti privatizacije u Crnoj Gori. Analizom makroekonomskih indikatora uz upotrebu statisticke analize doslo se do zakljucka da je privatizacija imala pozitivne efekte na privredni rast i razvoj crnogorske ekonomije, takoe, autor s pravom navodi nizak nivo industrijskog iskustva, tehnicko-tehnoloske discipline i otpora prema promenama kao barijere brzeg tempa orgnizacione, vlasnicke, a posebno kadrovske transformacije u Crnoj Gori. Analiza prethodno navedenih radova upuuje na zakljucak da je kolega Radovi, kroz svoj naucnoistrazivacki razvoj (asistent, docent) izrastao u vrsnog naucno istrazivackog radnika, sa posebnim smislom za stvaralacko korisenje naucnih metoda i njihovo testiranje u ekonomskoj strukturi i razvoju Crne Gore. Time se ne umanjuje i njegova znatizelja za celovitim istrazivanjem i primenu komparativnog metoda, jer, pojave i procese vezane za makroekonomiju Crne Gore dovodi u siri kontekst i uporeuje sa regionalnim i evropskim ekonomijama. Na osnovu detaljnog uvida u Klasifikacionu biografiju kandidata dr Milivoja Radovia, moze se zakljuciti da se naucnoistarzivacki opus kandidata odnosi na oblasti za koje se sada bira, a takoe, sto se moze uzeti kao dodatni kvalitet, i siri dijapazon istrazivanja iz oblasti koje su povezane sa osnovim naucnoistrazivackim radom kolege Radovia (menazment, menadzment ljudskih resursa, demografija i privredni sistem). PEDAGOSKA OSPOSOBLJENOST

4. STRUCNA DJELATNOST 4.6. Ostala dokumentovana strucna djelatnost Projekti: - «Informaciona osnova o malim i srednjim preduzeima u Crnoj Gori», Direkcija za razvoj malih i srednih preduzea Republike Crne Gore, Podgorica, decembar 2005. godine (Rukovodilac projekata). - -"Nacionalna strategija odrzivog razvoja-Crne Gore », Vlada Republike Crne Gore, UNDP, Vlada Republike Crne Gore, Podgorica, novembar, 2005. godine (Odgovorni istrazivac). - »Prostornog plana Republike (PPR )«, Sektorske studije ­ »Ocjena stanja i pravci privrednog razvoja Crne Gore«, Vlada Republike Crne Gore, Ministarstvo zastite zivotne sredine i ureenja prostora Podgorica, avgust, 2005. godine (Odgovorni istrazivac). - -,,Strategija regionalnog razvoja Crne Gore" Vlada Republike Crne Gore, Sekretarijat za razvoj, Podgorica, maj 2005. godine (Rukovodilac projekata). - -»Azuriranje procjene vrijednosti osnovnih sredstava EPCG«, EPCG, Niksic, jul, 2008. godine (Odgovorni istrazivac). - -«Ekonomski i socijalni efekti privatizacije u Grnoj Gori«, Ekonomski fakultet i SSCG, Podgorica, 2006. godine (Rukovodilac projekata). - -"Pristup privatizaciji ­PUTEVI d.o.o Podgorica", Podgorica, jun, 2009. godine (Rukovodilac projekata) . - -«Analza efekata dosadasnje privatizacije u Crnoj Gori», Vlada Crne Gore, Podgorica, decembar, 2009. godine (Odgovorni istrazivac). - -«Mobing u Crnoj Gori» Socijalni savjet Crne Gore, Podgorica, mart, 2010. godine (Rukovodilac projekata). Ostale aktivnosti i clanstva: - Rukovodilac smjera: «Ekonomija javnog sektora», na Postdiplomskim studijama. - Clan Editorial Advisory Board, «Banking and Finance Review", CENTRAL CONNECTICUT STATE UNIVERSITY, US. - Predsjednik zirija za dodjeli nagrade 3. Janur, opstine Bijelo Polje, 2009. godine. - Recezent udzbenika za III i IV. Razred srednje skole, »Evropske integracije«, Podgorica 2010. - Recezent udzbenika za VIII i IX. Razred osnovne skole, »Evropska Unija«, Podgorica 2009

20

Dr Milivoje Radovi ima preko petnaest godina radnog iskustva na Ekonomskom fakutetu u Podgorici. Kao asistent je bio

Strana 4 - Broj 257

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

10. jul 2010.

angazovan na predmetu »Privredni sistem«. Sa izborom u zvanje Docenta kolega Radovi je nastavio svoju specijalizaciju u oblasti makroekonomije i trzista rada izvodei nastavu na predmetima: »Privredni sistem«, »Ekonomika javnog sektora«, »Ekonomija rada i socijalna politika« i »Trziste rada« na akademskim studijama. Takoe, po izboru u zvanje docenta kolega Radovi izvodi nastavu iz predmeta »Principi ekonomije« na Primenjenom studijskom programu menadzmenta u Bijelom Polju i Podgorici. Po osnivanju magistarskog programa na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, kolega Radovi je rukovodilac smera «Ekonomija javnog sektora» i nastavnik na disciplini «Menadzment javnog sektora». Na Primenjenim magistarskim studijama menadzmenta, kolega Radovi je nastavnik na predmetu «Ekonomija za menadzere». U nastavno-pedagoskoj aktivnosti dr Milivoja Radovia, posebno se izdvaja njegova posveenost studentima i kvalitetan odnos koji je sa njima razvio. Komunikacija kolege Radovia sa studentima je otvorena i ne odvija se samo na casovima, ve i kroz konsultacije, i davanje smernica i pomoi u izradi: magistraskih, diplomskih i seminarskih radova, a o cemu najbolje svedoci broj mentorstava kolege Radovia na magistarskim i diplomskim radovima. Dosadasnji pedagoski rad kolege Radovia karakterise visok nivo kompetentnosti i kvaliteta koji je usklaen sa savremenim nastavnim metodama rada. STRUCNI RAD Na bazi uvida u raspolozivu dokumentaciju i biografiju, moze se zakljuciti da je rec o kandidatu koji je prisutan u drustvenom i privrednom zivotu Crne Gore. Dr Radovi je ucestvovao u radu vise strucnih meunarodnih i domaih institucija i komisija koje su se bavile pitanjima vezanim za privredni zivot, makro i mikroekonomiju. Posebnu paznju zasluzuje angazovanje kandidata na projektu »Prostorni plan Republike (PPR)«, Sektorske studije ­ »Ocjena stanja i pravci privrednog razvoja Crne Gore« i projektu "Nacionalna strategija odrzivog razvoja-Crne Gore ». Sa posebnim zadovoljstvom, isticem, drustvenu delatnost kolege Radovia, koja je potvrena brojnim priznanjima i clanstvima u organizacijama, kako nacionalnog tako i meunarodnog nivoa. Kroz strucni rad kolega Radovi je apsolutno dokazao izuzetno umee u prakticnoj implementaciji teoriskih znanja. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA Broj radova Broj bodova

DJELATNOST Prije izbora 1. NAUCNOISTRAZIVA18 CKI RAD 3. PEDAGOSKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO Poslije izbora Ukupno Prije izbora Poslije izbora Ukupno

vanrednog profesora za predmete: «Ekonomija«, »Ekonomika javnog sektora« i »Trziste rada«. RECENZENT Prof. dr Miomir Jaksi, Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet IZVJESTAJ RECENZENTA I OCJENA USLOVA Dr Milivoje Radovi je magistrirao (1998), doktorirao (2004), i tokom dosadasnjeg akademskog angazmana biran je u zvanje docenta (2005) na Univerzitetu Crne Gore. Na osnovu uvida u dostavljenu dokumentaciju konstatujem da kandidat Milivoje Radovi ispunjava uslove za izbor u vee akademsko zvanje na predmetima: Ekonomija, Ekonomija javnog sektora i Trziste rada. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD Uvidom u prilozene radove i biblografiju kandidata dr Milivoja Radovia koji su proizasli iz visegodisnjeg rada i istrazivanja slozenih privrednih pitanja, ocito je da se radi o naucnom radniku koji se bavi makroekonomskom problematikom, problematikom regionalnog razvoja, privrednog razvoja Crne Gore sa posebnim fokusom na analizu razvojne politike i politike zaposljavanja. U naucnom opusu kandidata poseban komentar zasluzuju sledei radovi: 1. Milivoje Radovi, ,,Reaching balanced regional development in Montenegro: problems and solutiona" South-East Europe Review (SEER), Vol. 4 (2006.), ISSN 1435-2869, p 97-107. U ovom radu kandidat se, kao jedan od autora, osvre na problem neravnomjernog regionalnog razvoja Crne Gore, analizira njegove uzroke, ukazuje na potrebu i prednosti izbalansiranog razvoja kroz podrsku drzavne strategije i fondova. Takoe, problem je sagledan iz ugla normi i regulative EU, budueg clanstva i mogunosti korisenja evropskih fondova. 2. Milivoje Radovi, ,,Makro ambijent i regionalni razvoj u kontekstu strategije razvoja i smanjenja siromastva", Preduzetnicka ekonomija, Volumen 10, (2005), Podgorica, ISSN 1451-6659, p.103-117. Kao jedan od autora, kandidat analizira razvojne prioritete koji e uticati na smanjivanje siromastva najugrozenijeg stanovnistva i poveanje efikasnosti razvojne pomoi u Crnoj Gori. Nakon sveobuhvatne analize doslo se do zakljucka da cuvanje makroekonomske stabilnosti i stimulisanje razvoja izvozno orijentisanog privatnog sektora predstavlja najvazniji prioritet cija e realizacija imati za implikaciju rast zaposlenosti i smanjenje siromastva. Dobro koncipiran sadrzaj istrazivanja i korektna primjena naucnog metoda cine da ovi radovi predstavljaju dobro osmisljenu i logicki povezanu cjelinu u kojoj se ukazuje na konkretne probleme i mogue rjesenje. U najveem broju naucnih radova koji su objavljeni u medjunarodnim i domaim casopisima i zbornicima, kandidat obrauje kompleksnu materiju razvoja ekonomije Crne Gore, i nudi nove koncepte i mehanizme za njihovo rjesavanje, cime ostvaruje znacajne istrazivacke rezultate. Citav niz radova prezentiran je na medjunarodnim kongresima, simpozijumima, seminarima i konferencijama u zemlji i inostranstvu. U svom naucnom radu kandidat je pokazao da posjeduje mo zapazanja, analiticku smjelost, intelektualno postenje i graansku hrabrost da formulise i jasno iznese vrijednosti kojima se rukovodi. Uvijek pravi jasnu razliku izmeu veze uzroka i posljedica, kao i pozeljnosti i nepozeljnosti pojedinacnih rezultata. Kao dobar ekonomista kandidat nije mogao da ne zapazi zabrinjavajuu neefikasnost crnogorske privrede, a kao britak analiticar nije mogao da ne zatrazi duboke drustvene korijene takvog stanja. Za takav rad potreban je dosta rijedak splet naucnih sposobnosti i moralnih svojstava. Bilo je potrebno duboko razumijevanje strukturno uslovljenih opredjeljujuih tendencija u privrednom razvoju kao i meuzavisnosti privrednih i drustvenih, a prije svega politickij promjena. Naucni doprinos dr Milivoja Radovia utoliko je vei i znacajniji sto je zacet, a potom i sistematski razvijan u prilicno slozenom drustvenom miljeu. Sa zadovoljstvvom isticem da kandidat dr Milivoje Radovi, u pogledu naucnoistrazivackog rada, zadovoljava uslove za izbor u zvanje vanrednog profesora.

14 30

32 30

39.8

26.5 50

66.3 50 34 150.3

14 53.8

20 96.5

II MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE I a bazi prilozenog konkursnog materijala i analize istog, moze se zakljuciti da kandidat dr Milivoje Radovi poseduje naucnoistrazivacko, nastavno-pedagosko i strucno iskustvo. Ono dolazi do izrazaja kako kroz nastavno-pedagosku aktivnost, tako i kroz razuenu naucnoistrazivacku praksu kolege Radovia. Na osnovu prethodno recenog moze se zakljuciti da kandidat dr Milivoje Radovi ispunjava sve potrebne uslove, predviene Mjerilima za izbor u naucna zvanja, Statutom Univerziteta Crne Gore i Zakonom o visokom obrazovanju CG, za izbor u zvanje vanrednog profesora. Na osnovu gore navedenog, sa posebim zadovoljstvom, predlazem Senatu Univerziteta Crne Gore da dr Milivoja Radovia, Docenta na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, izabere u zvanje

10. jul 2010. PEDAGOSKA OSPOSOBLJENOST

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

Strana 5 - Broj 257

IZVJESTAJ RECENZENTA I OCJENA USLOVA Na osnovu prijave, biografije, zbirnog pregleda referenci i analize prilozenih radova, mogu da potvrdim da je kandidat, dr Milivoje Radovi, ispunio sve zakonske uslove za izbor u predmetno akademsko zvanje. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD Naucnoistrazivacki rad dr Milivoja Radovia odnosi se na oblasti koje su trazene konkursom. Kandidat je svoj dosadasnji naucnoistrazivacki rad usmjerio na aktuelne probleme u oblasti makroekonomije, trzista rada i ekonomije javnog sektora. Kolega Radovi je kao autor i koautor objavio radove u relevantnim strucnim meunarodnim casopisima, kao i radove sapostene na inostranim i domaim konferencijama. Objavljene radove karakterise analiticnost u razmatranju savremenih makroekonomskih problema, sistematicnost u predstavljanju kljucnih uzrocno-posljedicnih veza, uz izvoenje zakljucaka i projekciju razvojnih trendova prezentovanih naucnim, jasnim i jezgrovitim stilom. Kandidat je u svojim istrazivanjima koristio instrumentarij naucno-istrazivackog rada u zelji da spozna sve problematiku slozenih odnosa u savremenim ekonomskim sistemima, da analizira i anticipira budue tokove ili ponudi adekvatna rjesenja. Posebno bih izdvojila istrazivacke radove posveene analizi izvoznih kapaciteta crnogorske ekonomije, kako iz ugla jacanja pozicije malih i srednjih preduzea, tako i iz ugla regionalnih trgovinskih integracija: 1. Milivoje Radovi i D. Jacimovi: "Uloga malih i srednjih preduzea u izvoznoj ekspanziji Crne Gore", Preduzetnicka ekonomija, Vol. 13 (2006), Podgorica, ISSN 1451-6659, p.103-117. Analizira se sektor malih i srednjih preduzea, kao najvitalniji i flaksibilan dio ekonomskog sistema Crne Gore, koji svojom strukturom, angazovanom zaposlenosu i rastuim doprinosom u kreiranju BDP, predstavlja osnov za rast izvoza i nova strateska partnerstva, kako u proizvodnim, tako i u usluznim djelatnostima. Autori argumentovano prezentiraju kljucne pravce rasta izvoza sektora malih i srednjih preduzea, istovremeno, posebno isticui ulogu drzave u kreiranju podsticajnog biznis ambijenta, bez administrativnih barijera rastu izvoza, kao i uz kreiranje neophodne podrske bankarskog sektora. 2. Danijela Jacimovic i Milivoje Radovi: "Sta donosi CEFTA 2006? CEFTA i njeni dometi" , Poslovna politika, Zemun, (2007), april, ISSN 0350-2236, p. 28-33. Analizira se proces nastanka i osnovni cilj kreiranja regionalne zone slobodne trgovine, gdje se uz upotrebu statisticke i komparativne analize projektuju njeni srednjorocni dometi. Autori sa pravom isticu znacaj CEFTA 2006 aranzmana, koji kroz ekonomske integracije, afirmise i stabilnost regiona i njegovu evropsku perspektivu. Posebnu vrijednost radu daje analiza dometa ovog Sporazuma, sa akcentom na benefite koje u srednjem roku moze ocekivati Crna Gora. Posveenost zemalja potpisnica CEFTA sporazuma, puna implementacija odredbi o slobodnom protoku roba, uz podsticanje slobodnog protoka ljudi, usluga i kapitala, pripremie svaku zemlju pojedinacno za budue pristupanje jedinstvenom trzistu Unije. Kolega Radovi je, dinamicno razvijajui svoj istrazivacki profil na Ekonomskom fakultetu u Podgorici (asistent, docent), izrastao u vrsnog naucnoistrazivackog radnika, sa posebnim smislom za stvaralacko korisenje naucnih metoda i jasno prezentovanje rezultata istrazivanja slozenih makroekonomskih relacija i performansi razvoja Crne Gore. O navedenom svjedoce ne samo prezentirani radovi, ve i ukupna oblast naucno-istrazivackog rada kroz koju autor analizira osnovne odrednice privrednog razvoja Crne Gore, u sirem kontekstu dinamicnih ekonomskih promjena Regiona, procesa evropske integracije i izazova globalizacije. Na osnovu detaljnog uvida u Klasifikacionu biografiju kandidata Dr Milivoja Radovia, moze se zakljuciti da se fokus naucnoistarzivackg rada kandidata zaista odnosi na nadasve aktuelnu i slozenu oblast makroekonomije, trzista rada i ekonomije javnog sektora. Kroz svoj naucno-istrazivacki rad kandidat je u navedenim oblastima dao vrijedan i prepoznatljiv doprinos, posebno kada je u pitanju proces strukturnih reformi trzista rada u Crnoj Gori, sto ga preporucuje za nove istrazivacke izazove u visem zvanju.

Dr Milivoje Radovi ima preko petnaest godina radnog iskustva na Ekonomskom fakutetu u Podgorici. Kao asistent je bio angazovan na predmetu Privredni sistem. Izborom u zvanje docenta kolega Radovi izvodi nastavu na akademskim studijama na sledeim predmetima: Privredni sistem, Ekonomija, Teorija i analiza ekonomske politike, Ekonomija rada i socijalna politika i Trziste rada na. Na Primenjenom studijskom programu menadzmenta u Bijelom Polju i Podgorici kolega Radovi izvodi nastavu iz predmeta Principi ekonomije. U skladu sa predmetom svog interesovanja i istrazivanja, Radovi je jedan od osnivaca i rukovodioca magistarskog programa koji je posveen javnom sektoru gdje izvodi nastavu iz predmeta Menadzment javnog sektora. Osim toga, na Primenjenim magistarskim studijama menadzmenta, kolega Radovi izvodi nastavu na predmetu Ekonomija za menadzere. Dosadasnjim pedagoskim angazmanom i korektnim i podsticajnim odnosom prema studentima kolega Radovi je pokazao energicnost, visok stepen komunikacije i strucne i profesionalne odgovornosti. U posmatranom periodu ostvario je veoma intenzivnu i plodotvornu saradnju sa studentima kroz mentorstvo na dodiplomskim i poslijediplomskim studijama. STRUCNI RAD Kvalitetan i znacajan naucnoistrazivacki rad dr Milivoja Radovia rezultirao je znacajnim strucnim iskustvom cime je dokazao sposobnost prakticne implementacije teoriskih znanja, a koje je posebno doslo do izrazaja u izradi brojnih projekata od kojih se posebno istice vrijednost Nacionalne strategije odrzivog razvoja Crne Gore, Strategije regionalnog razvoja Crne Gore, Ekonomskih i socijalnih efekata privatizacije u Crnoj Gori i dr.koji su raeni za potrebe Vlade Republike Crne Gore. Zavidnu strucnu afirmaciju dr Radovi ostvario radom u vise strucnih institucija i komisija koje su se bavile pitanjima vezanim za privredni razvoj i makroekonomsku politiku sto podrazumijeva potpuno poznavanje slozenih ekonomskih fenomena i sposobnost snalazenja u njihovim slozenim uzrocno-posljedicnim vezama, posebno u savremenim globalnim tokovima. Svojim strucnim radom kolega Radovi je dokazao da izuzetno uspjesno povezuje teoriju sa praksom. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA Broj radova

DJELATNOST Prije izbora 1. NAUCNOISTRAZIVA18 CKI RAD 3. PEDAGOSKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO Poslije izbora Ukupno Prije izbora

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

14 30

32 30

39.8

26.5 50

66.3 50 34 150.3

14 53.8

20 96.5

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Na osnovu prilozenog konkursnog materijala i analize cjelokupne radne biografijee docenta dr Milivoja Radovia, njegovog dosadasnjeg napredovanja uu profesionalnoj i akademskoj karijeri, objavljenih radova, naucnih, istrazivackih, strucnih i pedagoskih kvaliteta, moze se zakljuciti da kandidat ispunjava i kvantitativno i kvalitativno sva predviena mjerila i zakonom propisane uslove zaa izbor u vise akademsko zvanje. Na osnovu gore navedenog, sa izuzetnim zadovoljstvom, predlazem Senatuu Univerziteta Crne Gore da dr Milivoja Radovia izabere u akademsko zvanjee vanrednog profesora za predmete: Ekonomija, Ekonomika javnog sektora i Trziste rada. RECENZENT Prof. dr Nevenka Glisevi, Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet

Strana 6 - Broj 257

PEDAGOSKA OSPOSOBLJENOST

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

10. jul 2010.

Dr Milivoje Radovi ima preko petnaest godina radnog iskustva na Ekonomskom fakutetu u Podgorici, gdje je uz razvoj svojih istrazivackih referenci, imao kvalitetne uslove za afirmaciju svog izvanrednog pristupa studentima. Kao asistent je bio angazovan da predmetu »Privredni sistem«. Sa izborom u zvanje Docenta kolega Radovi je nastavio svoju specijalizaciju u oblasti makroekonomije i trzista rada izvodei nastavu na predmetima: »Privredni sistem«, »Ekonomika javnog sektora«, »Ekonomija rada i socijalna politika« i »Trziste rada« na akademskim studijama. Takoe, po izboru u zvanje docenta kolega Radovi izvodi nastavu iz predmeta »Principi ekonomije« na Primenjenom studijskom programu menadzmenta u Bijelom Polju i Podgorici. Po osnivanju magistarskog programa na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, kolega Radovi je rukovodilac smera «Ekonomija javnog sektora» i nastavnik na disciplini «Menadzment javnog sektora». Na Primenjenim magistarskim studijama menadzmenta, kolega Radovi je nastavnik na predmetu «Ekonomija za menadzere». U nastavno-pedagoskoj aktivnosti dr Milivoja Radovia, posebno se izdvaja njegova posveenost studentima i zainteresovanost ne samo za njihov obrazovni razvoj, ve i za razvoj sistema vrijednosti. Komunikacija kolege Radovia sa studentima je otvorena i ne odvija se samo na casovima, ve i kroz konsultacije u izradi: magistraskih, diplomskih i seminarskih radova, a o cemu najbolje svedoci broj mentorstava kolege Radovia na magistarskim i diplomskim radovima. Posebnu dimenziju posveenog rada sa studentima daje i angazovanje kandidata u podsticanju studentskih van-nastavnih aktivnosti, studentskih inicijativa u oblasti organizacije studijskih boravaka, rada studentske organizacije na Fakultetu, kao i njegovanje sporta i druzenja. STRUCNI RAD Pored razvoja i afirmacije svojih nastavnih, pedagoskih i naucnoistrazivackih oblika angazmana, kolega Radovi prisutan je i prepoznatljiv u podsticanju dijaloga na javnoj sceni u svim vaznim aspektima privrednog razvoja Crne Gore. Dr Radovi je ucestvovao u izradi vise vaznih strateskih projekata kroz angazman u brojnim ekspertskim timovima koje su okupljale predstavnike domaih i meunarodnih institucija na temama kao sto su: Prostorni plan Republike (PPR) u okviru sektorske studije »Ocjena stanja i pravci privrednog razvoja Crne Gore«, »Analiza efekata dosadasnje privatizacije u Crnoj Gori«, »Strategija razvoja i redukcije siromastva u Crnoj Gori«, "Nacionalna strategija odrzivog razvojaCrne Gore » i »Strategija regionalnog razvoja«. Na bazi izvaredne saradnje u mnogim zajednickim projektima, cijenim korisnim podvui izuzetan pristup kolege Radovia u timskom radu na razvojnim projektima, njegovu posveenost i sistematicnost u izvoenju zakljucnih ocjena, smjernica i projekcija razvoja. Kroz strucni rad kolega Radovi je apsolutno dokazao izuzetno umijee u prakticnoj implementaciji teoriskih znanja. Drustvenu djelatnost kolege Radovia potvrena je brojnim priznanjima i clanstvima u organizacijama, kako nacionalnog tako i meunarodnog nivoa. Poseban doprinos dr Radovi dao je osnivanju i razvoju Primenjenog studijskog programa menadzmenta u Bijelom Polju II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA Broj radova

DJELATNOST Prije izbora 1. NAUCNOISTRAZIVA18 CKI RAD 3. PEDAGOSKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO Poslije izbora Ukupno Prije izbora

Na bazi gorenavedenog moze se zakljuciti da kandidat dr Milivoje Radovi, u dosadasnjem naucnoistrazivackom, pedagoskom i strucnom radu, shodno propisanom u Mjerilima za izbor u akademsko zvanje, kao i odredbama Zakona o visokom obrazovanju i Statuta Univerziteta, ispunjava sve uslove za izbor u zvanje vanrednog profesora. Sa posebim zadovoljstvom, predlazem Senatu Univerziteta Crne Gore da dr Milivoja Radovia, Docenta na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, izabere u zvanje vanrednog profesora za predmete: «Ekonomija«, »Ekonomika javnog sektora« i »Trziste rada«. RECENZENT Prof. dr Gordana urovi, Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet,

REFERAT

Za izbor u akademsko zvanje za predmete: Srednjovjekovna knjizevnost, Knjizevnost druge polovine XX vijeka, Specijalni kurs iz knjizevnosti i Specijalni kurs iz knjizevnosti II, na Studijskom programu za srpski jezik i juznoslovenske knjizevnosti na Filozofskom fakultetu u Niksiu. Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Pobjeda" od 02.03.2010 . godine. Na raspisani Konkurs javila se kandidatkinja DR LIDIJA TOMI. BIOGRAFIJA Roena sam 28. VIII 1955. godine u Niksiu. Osnovnu skolu i gimnaziju zavrsila sam s odlicnim uspjehom u istom gradu i za ostvarene rezultate tokom skolovanja dobila diplomu ,,Luca". Studije Jugoslovenske i opste knjizevnosti zavrsila sam na Filoloskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1978. godine i nastavila postdiplomske studije, smjer Nauka o knjizevnosti, na istom fakultetu, 1979. godine. Magistarski rad pod naslovom ,,Razvojni momenti i struktura poezije Slobodana Markovia" odbranila sam 1985. godine i za taj rad, uraen u skolskoj 1984/1985. godini, dobila nagradu ,,Velibor Gligori" na Odseku za jugoslovenske knjizevnosti Filoloskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U periodu od 1987. do 1990. boravila sam u Francuskoj, u svojstvu lektora za srpskohrvatski jezik na Fakultetu slovenskih jezika Univerziteta u Bordou (UNIVERSITE MICHEL DE MONTAIGNE, BORDEAUX III, Département d'Etudes slaves). Doktorske studije sam upisala na Filoloskom fakultetu Univrziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju pod nazivom ,,Poetika Miodraga Bulatovia" odbranila sam 12. januara 1998. godine pred komisijom: prof. dr Slobodan Markovi, prof. dr Vasa Milincevi i prof. dr Ljubisa Jeremi. Na Studijskom programu za srpski jezik i juznoslovenske knjizevnosti predajem Srednjovjekovnu knjizevnost, Knjizevnost druge polovine XX vijeka, Specijalni kurs iz knjizevnosti i Specijalni kurs iz knjizevnosti II. PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJE Stalni radni odnos zasnovala sam na Filozofskom fakultetu u Niksiu 23. III 1983. godine, u svojstvu asistenta pripravnika za predmete Crnogorska, Srpska i Hrvatska knjizevnost od srednjevjekovnog doba do sredine 20. vijeka. Status asistenta za navedenu grupu predmeta ostvarila sam 14. V 1986. godine. Izbor u zvanje docenta za predmet Srpska knjizevnost XX vijeka realizovan je 24. XII 1998. godine. Akademsko zvanje vanrednog profesora ostvarila sam 4. VII 2005. godine za predmete Srednjovjekovna knjizevnost i Srpska knjizevnost 20. vijeka.

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

14 30

32 30

39.8

26.5 50

66.3 50 34 150.3

14 53.8

20 96.5

10. jul 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

Strana 7 - Broj 257

KLASIFIKACIONA BIBLIOGRAFIJA KVANTITATIVNA OCJENA REFERENCI DO POSLEDNJEG IZBORA (Spisak referenci se nalazi u Biltenu UCG br. 192, 1. maj 2005. godine) 1. NAUCNOISTRAZIVACKA DJELATNOST 1.1. Monografije Broj referenci*broj bodova 1.2. Radovi objavljeni u casopisima 1.1.1. 1.1.2. 1.2.1. 1.1.3. 1.2.2. 2*3 1.1.4. 1*7 1.2.3. 2*1.5 3*1,5 1.1.5. 1.2.4. UKUPNI BROJ BODOVA 7 6 3 4,5 14

Broj referenci*broj bodova

1.3. Radovi na kongresima, simpozijumima, 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. seminarima Broj referenci*broj bodova 7*14 2*2 1.4. Uvodno, objavljeno plenarno predavanje 1.4.1 1.4.2 Broj referenci*broj bodova 1.5. Recenzije 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. Broj referenci*broj bodova UKUPNO ZA NAUCNOISTRAZIVACKU DJELATNOST 3. PEDAGOSKA DJELATNOST 3.1. Udzbenici 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. Broj referenci*broj bodova 3.2. Prirucnici 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. Broj referenci*broj bodova 3.3. Gostujui profesor 3.3.1. 3.3.2. Broj referenci*broj bodova 3.4. Mentorstvo 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. Broj referenci*broj bodova 20*0,5 3.5. Kvalitet pedagoskog rada (moze se koristiti ukoliko se na zvanicnim studentskim anketama najmanje tri godine uzastopno dobiju odlicne ocjene za sve elemente pedagoskog rada) UKUPNO ZA PEDAGOSKU DJELATNOST 4. STRUCNA DJELATNOST 4.1. Strucna knjiga 4.1.1. 4.1.2. Broj referenci*broj bodova 4.2. Urednik ili koeditor 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. Broj referenci*broj bodova 4.3. Strucni clanak 4.3.1. Broj referenci*broj bodova 2*1 4.4. Objavljeni prikazi 4.4.1. Broj referenci*broj bodova 3*0,5 4.5. Popularno-strucni clanci 4.5.1. Broj referenci*broj bodova 2*0,1 4.6. Ostala dokumentovana strucna djelatnost 4.6.1. Broj referenci*broj bodova 4 UKUPNO ZA STRUCNU DJELATNOST PREGLED RADOVA I BODOVA NAKON PRETHODNOG IZBORA 1. NAUCNOISTRAZIVACKA DJELATNOST 1.1.Monografije 1.4. Knjiga studijskog karaktera izdata kod nas 1. Tomi, Lidija: Put u svijet proze ­ ogledi, ISBN 97886-427-0826-3, Unireks, Podgorica, 2010, str. 220. 1.2. Radovi objavljeni u casopisima 1.2.2. Radovi objavljeni u meunarodnim casopisima koji se ne nalaze u meunarodnoj bazi podataka, ali imaju redovnu meunarodnu distribuciju i rezime na stranom jeziku 2. Tomi, Lidija: ,,Knjizevni svijet Mihaila Lalia", Glasnik, casopis Odjeljenja umjetnosti Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, ISSN 0350-5480, COBISS.CG-ID 762637, br. 25, Podgorica, 2007, str. 143-153. 3. Tomi, Lidija: ,,Poetska sazveza u poeziji Ranka Jovovia", Glasnik, casopis Odjeljenja umjetnosti Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, ISSC 035054-80, COBBIS.CG-ID 762637,br. 28, Podgorica, 7 Br.b. 2010, str. 143-150.

34,5

10

10

2 1,5 0,2 4 7,7 4

1.3. Radovi na kongresima, simpozijumima i seminarima 1.3.1. Meunarodni kongresi, simpozijumi i seminari 4. Tomi, Lidija: ,,Komicni obrti i humor u djelu Matije Bekovia", Meunarodni naucni sastanak slavista u Vukove dane, MSC, Beograd, 7-10. IX 2005, objavljen u Zborniku MSC, br. 35/2, ISBN 86-86419-17-8, Beograd, 2006, str. 449-455. 5. Tomi, Lidija: ,,Stvarnost u prozi Zarka Komanina", Meunarodni naucni sastanak slavista u Vukove dane, MSC, Beograd, 12-15. IX 2007, objavljen u Zborniku MSC, br. 37/2, ISBN 978-86-86419-17-8, Beograd, 2008, str. 335-341. 6. Tomi, Lidija: ,,Slojevitost pripovijedanja u prozi Isidore Sekuli (na primjeru tri knjige pripovijedaka: Saputnici, Iz proslosti, Kronika palanackog groblja)", Meunarodni naucni sastanak slavista u Vukove dane, MSC, Beograd, 4-7. IX 2008, objavljen u Zborniku MSC, br. 38/2, ISBN 978-86-86419-73-6, Beograd, 2009, str. 233-240. 7. Tomi, Lidija: ,,Knjizevni postupci u romanu Hodocase Arsenija Njegovana Borislava Pekia", Naucni skup - Poetika Borislava Pekia: Preplitanje zanrova, Beograd, 19-20. novembar, 2008,objavlken u

2

2

4

2

Strana 8 - Broj 257

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

10. jul 2010.

8.

9.

10.

11.

Zborniku Poetika Borislava Pekia / Preplitanje zanrova u okviru projekta Savremene knjizevne teorije i njihova primena: novediskursivne prakse knjizevnozeorijskih proucavanja, Institut za knjizevnost i umetnost, Sluzbeni glasnik, ISBN 97886-519-0300 (SG) i ISBN 978-86-7095-155-6 (IKU), Beograd, 2009, str. 257-265. Tomi, Lidija: ,,Kosovo u poeziji Milana Rakia i ora Sladoja", Meunarodni naucni skup »Kosovo i Metohija u civilizacijskim tokovima«, Filozofski fakultet Univerziteta u Pristini, Kosovska Mitrovica, 2009, Zbornik je u stampi. Tomi, Lidija: ,,Elementi hrisanske i paganske kulture u prozi Miodraga Bulatovia", Meunarodni naucni sastanak slavista u Vukove dane, MSC, Beograd, 9-12. 2009, Zbornik je u stampi. Tomi Lidija, ,,Slika svijeta u romanu Tamara Mihaila Lalia", Meunarodni naucni skup Lalievi susreti, Podgorica, 7.VI 2007, CANU, objavljen u Zborniku radova Lalievi susreti, br. 85, knj. 27, ISBN 978-86-7215-202-9, Podgorica, 2008, str. 93-98. Tomi, Lidija: , ,,Simbolizacija motiva zla u Prokletoj avliji Iva Andria", Drugi Lalievi susreti, Zlo kao knjizevna tema, Meunarodni naucni skup odrzan u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, Podgorica, 12. jun, 2009, Zbornik je u stampi.

2

2

2

2

2

1.3.2. Domai kongresi, simpozijumi, seminari 12. Tomi, Lidija: ,,Fantasticno i groteskno u prozi Ranka Krstajia", Naucni skup »Na izvoru Vukovog jezika«, Zabljak, 12. VII 2005, objavljen u Zborniku Na izvoru Vukova jezika, ISBN 978-9940-9108-1-5, V naucni skup, Zabljak, 2006, str. 193-200. 13. Tomi, Lidija: ,,Roman Vrtijeljka Koste Radovia", Naucni skup »Pjesnicka rijec na izvoru Pive«, Pluzine, jul, 2006, objavljen u Zborniku radova Poezijom protiv potopa, Knjizevno djelo Koste Radovia, ISBN 9789940-531-00-3, Centar za kulturu, Pluzine, jul, 2008, str. 67-75. 14. Tomi, Lidija: ,,Drama Pelinovo Zarka Komanina", Naucni simpozijum o knjizevnom djelu Zarka Komanina, Pjesnicka rijec na izvoru Pive, Centar za kulturu, Pluzine, 2008, Zbornik je u stampi. 15. Tomi, Lidija: ,,Epsko i lirsko u romanima Bihorci i Mojkovacka bitka amila Sijaria", O knjizevnom stvaralastvu amila Sijaria, Zbornik radova »Naracijski tokovi«, br. 91, knj. 32, ISBN 978-867215-215-9, Podgorica, 2008, str. 35-42. 16. Tomi, Lidija: ,,Andrievi eseji o Vuku Karadziu", VI naucni skup »Na izvoru Vukovog jezika«, jul, Zabljak, 2009. (Zbornik radova u pripremi za stampu). 1.5. Recenzije 3. PEDAGOSKA DJELATNOST 3.4. Mentorstvo 3.4.1. Diplomski radovi 17. Dusanka Konti, ,,Poezija Milana Rakia", Odsjek za srpski jezik i knjizevnost, Filozofski fakultet, Niksi, 2006. 18. Slavica Matkovi, ,,Andrieve pripovijetke turskog ciklusa", Odsjek za srpski jezik i knjizevnost, Filozofski fakultet, 2006. 19. Tina Brai, ,,Pripovjedacki postupak u Romanu o Londonu Milosa Crnjanskog", Odsjek za srpski jezik i knjizevnost, Filozofski fakultet, 2006. 20. Stanka Raenovi, ,,Slika svijeta u romanu Upotreba coveka Aleksandra Tisme", Odsjek za srpski jezik i knjizevnost, Filozofski fakultet, 2006. 21. Andrijana Zizi, ,,Lirski realizam u pripovijetkama Iva ipika", Odsjek za srpski jezik i knjizevnost, Filozofski fakultet, 2006. 22. Mariana Sepanovi, ,,Slika svijeta u prozi Veljka Milievia", Odsjek za srpski jezik i knjizevnost, Filozofski fakultet, 2007. Br.b.

1

1

1

1 1

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

23. Natasa Bulatovi, ,,Poetika romana Dervis i smrt Mese Selimovia", Odsjek za srpski jezik i knjizevnost, Filozofski fakultet, 2007. 24. Anita Radanovi, ,,Lirika Stevana Raickovia", Odsjek za srpski jezik i juznoslovenske knjizevnosti, Filozofski fakultet, 2007. 25. Aleksandra Beir, ,,Lirski krugovi Momcila Nastasijevia", Odsjek za srpski jezik i knjizevnost, Filozofski fakultet, 2007. 26. Marina Sestovi, ,,Poezija Milana Rakia", Odsjek za srpski jezik i knjizevnost, Filozofski fakultet, 2007. 27. Snezana urevac, ,,Milos Crnjanski i Seobe", Odsjek za srpski jezik i knjizevnost, 2007. 28. Nada Radonji, ,,Slika svijeta u Prokletoj avliji Iva Andria", Odsjek za srpski jezik i knjizevnost, Filozofski fakultet, 2007. 29. Tatjana Laban, ,,Slika Svijeta u pripovijetkama Petra Kocia", Odsjek za srpski jezik i knjizevnost, Filozofski fakultet, 2007. 30. Rade Savi, ,,Covjek i njegov svijet u pjesnickim traganjima Kore", Odsjek za srpski jezik i knjizevnost, Filozofski fakultet, 2007. 31. Obrad Mandi, ,,Pripovijetke Laze Lazarevia", Odsjek za srpski jezik i knjizevnost, Filozofski fakultet, 2007. 32. Lidija Sekuli, ,,Roman Gorski car Svetolika Rankovia", Odsjek za srpski jezik i knjizevnost, Filozofski fakultet, 2007. 33. Marija Krivokapi, ,,Slika svijeta u pripovijetkama Momcila Nastasijevia", Odsjek za srpski jezik i knjizevnost, Filozofski fakultet, Odsjek za srpski jezik i juznoslovenske knjizevnosti, Filozofski fakultet, 2008. 34. Milojka Jolovi, ,,Sumatraizam i roman Seobe Milosa Crnjanskog", Odsjek za srpski jezik i juznoslovenske knjizevnosti, Filozofski fakultet, 2008. 35. Ljubica Vujosevi, ,,Slika svijeta u knjizi Grobnica za Borisa Davidovica Danila Kisa", Odsjek za srpski jezik i juznoslovenske knjizevnosti, Filozofski fakultet, 2008. 36. Kljajevi Branka, ,,Lirski krugovi Momcila Nastasijevia", Odsjek za srpski jezik i knjizevnost, Filozofski fakultet, 2008. 37. Tanja Kovacevi, ,,Slika svijeta u Basti sljezove boje Branka opia", Odsjek za srpski jezik i knjizevnost, Filozofski fakultet, 2008. 38. Magdalena Jovanovi, ,,Roman Dervis i smrt Mese Selimovia", Odsjek za srpski jezik i knjizevnost, Filozofski fakultet, 2008. 39. Ivan Lukovac, ,,Odbrana i poslednji dani Borislava Pekia", Odsjek za srpski jezik i knjizevnost, Filozofski fakultet, 2008. 40. Maja Dursun, ,,Humor i satira u pripovijetkama Radoja Domanovia", Odsjek za srpski jezik i knjizevnost, Filozofski fakultet, 2009. 1. 41.Milenka erani, ,,Poetika Andrievog romana Na Drini uprija", Odsjek za srpski jezik i knjizevnost, Filozofski fakultet, 200941. Jadranka Vujii, ,,Drame Dusana Kovacevia", Odsjek za srpski jezik i knjizevnost, Filozofski fakultet, 2009. 42. Zeljko Vlahovi, ,,Basta sljezove boje Branka opia", Odsjek za srpski jezik i knjizevnost, Filozofski fakultet, 2009. 43. Gorica Miliki, ,,Roman Seobe Milosa Crnjanskog", Odsjek za srpski jezik i knjizevnost, Filozofski fakultet, 2009. 44. Zoran ukanovi, ,,Realizam u komediji Branislava Nusia", Odsjek za srpski jezik i knjizevnost, Filozofski fakultet, 2009. 45. Jelena Radenovi, ,,Odnos legende i price u pripovijetkama Iva Andria", Odsjek za srpski jezik i knjizevnost, Filozofski fakultet, 2009. 46. Marinka Seki, ,,Roman Proljea Ivana Galeba", Odsjek za srpski jezik i knjizevnost, Filozofski fakultet, 2009. 47. Marijana Cicmil, ,,Poezija Rada Drainca", Odsjek za srpski jezik i knjizevnost, Filozofski fakultet, 2009. 48. Zanka Tesovi, ,,Romani Milutina Uskokovia",

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

0,5 0,5

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

10. jul 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Strana 9 - Broj 257

0,5 0,5

49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Odsjek za srpski jezik i knjizevnost, Filozofski fakultet, 2009. Perisi Ranka, ,,Poezija Desanke Maksimovi", Odsjek za srpski jezik i knjizevnost, Filozofski fakultet, 2009. Branko Krivokapi, ,,Poezija Sime Pandurovia", Odsjek za srpski jezik i knjizevnost, Filozofski fakultet, 2009. Ili Olivera, ,,Dositej Obradovi kao knjizevnik", Odsjek za srpski jezik i knjizevnost, Filozofski fakultet, 2009. Snezana Rolovi, ,,Pod starim krovovima Ksavera Sandora alskog", Odsjek za srpski jezik i knjizevnost, Filozofski fakultet, 2009. Milorad Durutovi, ,,Sporedno nebo ­ poetska kosmogonija Vaska Pope", Odsjek za srpski jezik i knjizevnost, Filozofski fakultet, 2009. Ivana Radi, ,,Poezija Branka Miljkovia", Odsjek za srpski jezik i knjizevnost«, Filozofski fakultet, 2009. Nena Martinovi, ,,Roman Na Drini uprija", Odsjek za srpski jezik i knjizevnost, Filozofski fakultet, 2009. Igor Deli, ,,Slika svijeta u djelima Stevana Sremca", Odsjek za srpski jezik i knjizevnost, Filozofski fakultet, 2009.

2003, 49. 7. Tomi, Lidija: ,,Ne poricem ime, ve nacin na koji se insistira na posebnosti", Slovo, casopis za srpski jezik, knjizevnost i kulturu, godina V, br. 22, 2009, str. 1222. . 4.6. Ostala dokumentarna strucna djelatnost - Clan Odbora za knjizevnost Odjeljenja umjetnosti CANU - -Clan Zirija za knjizevnu nagradu »Mesa Selimovi« za 2006. i 2007. godinu. - -Clan i predsjednik Zirija za knjizevnu nagradu »Jelena Balsi« za 2007. i 2009. godinu - -Autor programa za predmete: Srednjovjekovna knjizevnost, Knjizevnost druge polovine 20. vijeka, Specijalni kurs iz knjizevnosti i Specijalni kurs iz knjizevnosti II ZBIRNI PREGLED RADOVA I BODOVA

DJELATNOST 1. NAUCNO ISTRAZIVACKI RAD 3. PEDAGOSKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO

5

3.4.2. Postdiplomski specijalisticki radovi 57. Milenka Okuka, ,,Roman o Londonu Milosa Crnjanskog/Prelazak Rjepnina preko Stiksa", Studijski program za srpski jezik i juznoslovenske knjizevnosti, Filozofski fakultet, 2009. 58. Mersiha Rastoder, ,,Slika svijeta u Sijarievim romanima Bihorci i Mojkovacka bitka", Studijski program za srpski jezik i juznoslovenske knjizevnosti, 2009. 59. Adnan Pacariz, ,,Poetika romana Dervis i smrt Mese Selimovia", Studijski program za srpski jezik i juznoslovenske knjizevnosti, Filozofski fakultet, 2009. 60. Marijana Teri, ,,Nadrealizam u romanu Pesma Oskara Davia", Studijski program za srpski jezik i juznoslovenske knjizevnosti, Filozofski fakultet, 2009. 61. Jasna Simitovi, ,,Postmodernizam i Vreme cuda Borislava Pekia", Studijski program za srpski jezik i juznoslovenske knjizevnosti«, Filozofski fakultet, 2008. 3.4.5. Studentske ankete 3.5. Kvalitet pedagoskog rada, odnosno kvalitet nastave na osnovu studentskih anketa 4. STRUCNA DJELATNOST 4.3. 1. Tomi, Lidija: ,,U sluzbi Hristu i ljudima", recenzija za knjigu Monahinje Jelene (Stanisi), Polozi nadu na Gospoda / Duhovna poetika oca Lazara, ISBN 9789940-9202-0-3, Manastir elija Piperska, 2009, str. 139-141. 2. Tomi, Lidija: ,,Dubina i svjetlost naucne analize (povodom Kritickog izdanja Gorskog vijenca Petra II Petrovia Njegosa)", Srpsko pitanje i srbistika/izlaganja, zakljucci i prilozi, Zbornik radova 3, ISSN 1450-670X, Backa Palanka, Valjevo, 2007, str. 237-239. 4.4. Objavljeni prikazi, izvjestaji, ekspertize 3. Tomi, Lidija: ,,Roman o stvarnom i moguem", Letopis Matice srpske, mart, 2006, knj. 477, sv. 3, str. 505-508. 4. Tomi, Lidija: ,,O romanu Otac Borisa Jovanovia", Slovo, casopis za srpski jezik, knjizevnost i kulturu, godina V, br. 19-20, 2008, str. 192-197. 5. Tomi, Lidija, ,,O poeziji i prozi Miodraga Tripkovia", Srpski jug, casopis za knjizevnost, umjetnost i kulturu, br. 2, 2009, str. 147-155. 6. Tomi Lidija: ,,O preimenovanju srpskog jezika", Svevie, Jezik i pamenje (tematski broj), br. 7, april, 5 Br.b.

Broj radova Poslije Ukupno izbora 16 46 7 31 56 14

Broj bodova Poslije Ukupno izbora 36 30.5 9.5 76 70.5 40.5 17.2 128.2

1

1 1 1 I OCJENA USLOVA STEPEN OBRAZOVANJA

IZVJESTAJ RECENZENTA

1

Na Konkurs, objavljen u dnevnom listu Pobjeda, 2. III 2010. godine za predmete: Srednjovjekovna knjizevnost, Knjizevnost druge polovine dvadesetog vijeka, Specijalni kurs iz knjizevnosti i Specijalni kurs iz knjizevnosti II, na Studijskom programu za srpski jezik i juznoslovenske knjizevnosti na Filozofskom fakultetu u Niksiu, javio se jedan kandidat, dr Lidija Tomi, vanredni profesor, koja je u prethodnom petogodisnjem periodu predavala ove predmete i kurseve. Kandidatkinja je doktor knjizevnih nauka od 1998. godine. Izbor u zvanje docenta usledio je 24. XII 1998. godine, a 4. VII 2005. u zvanje vanrednog profesora. Konstatujemo da je u pogledu stepena obrazovanja i dosadasnjih nastavno-naucnih zvanja kadidatkinja ispunila uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta Crne Gore. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD

1

1

0,5 0,5 0,5

Radovi dr Lidije Tomi, izlozeni na meunarodnim i domaim kongresima i simpozijumima, objavljeni su u posebnim zbornicima izabranih radova. Osam radova pripada meunarodnim kongresima i skupovima, a pet radova se odnosi na simpozijume u okvirima knjizevnih susreta i naucnih skupova u Crnoj Gori. Profesorka Tomi je uvazen ucesnik na »Meunarodnim sastancima slavista u Vukove dane« na Filoloskom fakultetu u Beogradu, zapazeni ucesnik »Lalievih susreta« u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, kao i znacajan autor radova objavljenih u casopisu Glasnik. Kandidatkinja, dr Lidija Tomi, ucestvovala je na Meunarodnom naucnom skupu »Kosovo i Metohija u civilizacijskim tokovima« 2009. godine, kao i na Naucnim skupovima na Zabljaku i u Pluzinama. Radovi profesorke Tomi pokazuju njeno interesovanje kako za proucavanje proze, tako i poezije. Navedeni radovi imaju relevantni dijapazon knjizevno-teorijskih aspekata u evoluciji i rasponu realistickog, modernog i postmodernog pripovijedanja tokom dvadesetog vijeka. Tumacenje proznih i poetskih struktura pokazuje da koleginica Tomi izucava svojstva izabranih tekstova i funkciju umetnickih sredstava u oblikovanju slike svijeta, kao i odnos epskog i lirskog u knjizevnom tekstu. U njenim radovima uocava se metodoloska doslednost, empirijski pristup i smisao za

Strana 10 - Broj 257

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

10. jul 2010.

analiticko tumacenje knjizevnih tekstova. Njeni ogledi su po pravilu inovativni i nesumnjiv su doprinos sagledavaju i vrenovanju srpske knjizevnosti XX veka, i na pojedinacnom, i na opstem planu. Profesor Lidija Tomi objavila je knjigu studija i ogleda iz srpske knjizevnosti Put u svijet proze. Prvih cetrnaest radova posveeno je pojedinacnim piscima i njihovim poetikama, od Radoja Domanovia do Zarka Komanina, a drugi deo knjige cine radovi o prozi Miodraga Bulatovia. Svi radovi, okupljeni u ovoj knjizi, predstavljaju znacajne naucne priloge i kvalifikuju je kao izuzetnog poznavaoca srpske knjizevnosti XX veka. Kandidatkinja pazljivo i razlozno knjizevnoistorijski kontekstualizuje i pisca i problem o kojem pise, posveuje se imanentnom pristupu knjizevnom delu, metodoloski utvruje svoja polazista i razvija ih u odnosu na predmet proucavanja, bilo da je rec o prozi, bilo o esejistici. Pored pojedinacnog uvida u dela R. Domanovia, B. Stankovia, I. Sekuli, M. Crnjanskog, R. Petrovia, I. Andria, M. Lalia, . Sijaria, B. Pekia, Z. Komanina, M. Bulatovia, profesorka Tomi bavi se i komparativnim izucavanjima (Crnjanski-Flober, Kocbek-Lali). Ovom prilikom ocenjujemo radove objavljene u poslednjih pet godina, ali je neophodno konstatvati da je knjiga Groteskni svijet Miodraga Bulatovia dr Lidije Tomi veoma siroko recipirana u naucnoj javnosti i neizostavna je literatura za proucavanje ovog pisca na Univerzitetu u Beogradu. PEDAGOSKI RAD Profesorka Tomi je istaknuti nastavnik kod koga se studenti rado prijavljuju za izradu diplomskih radova s tematskim rasponom od srednjeg veka do danas. U izbornom periodu bila je mentor za cetrdeset sest diplomskih radova. Dva njena diplomca su dobila »Brankovu nagradu« Matice srpske u izboru najboljih diplomskih radova sa Univerziteta u Republici Srpskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Dr Lidija Tomi odgovorno izvodi nastavu i izuzetno visoko je ocenjena za svoj nastavni rad od strane studenata. Profesorka Tomi vodi izradu dva magistarska rada (o Isidori Sekuli i o Miodragu Pavloviu) i jedan doktorski rad (o amilu Sijariu). STRUCNI RAD Kao istaknuti strucnjak u svojoj oblasti, profesorka Tomi je bila recenzent za knjigu s osobinama zitijne knjizevnosti i autor priloga o Kritickom izdanju Gorskog vijenca. Objavila je niz prikaza, ekspertiza i intervjua od znacaja za struku. Njeno misljenje u toj problematici je argumentovano, naucno zasnovano i objektivno. Profesorka Tomi je clan Odbora za knjizevnost CANU, clan zirija za Knjizevnu nagradu »Mesa Selimovi« i »Jelena Balsi«. Autor je programa za predmete koje predaje. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA Broj radova

DJELATNOST Prije izbora 1. NAUCNOISTRAZIVA15 CKI RAD 3. PEDAGOSKI 10 RAD 4. STRUCNI 7 RAD UKUPNO Poslije izbora Ukupno Prije izbora

Univerziteta Crne Gore da dr Lidiju Tomi izaberu u akademsko zvanje redovnog profesora za predmete: Srednjovjekovna knjizevnost, Knjizevnost druge polovine XX vijeka, Specijalni kurs iz knjizevnosti i Specijalni kurs iz knjizevnosti II na Studijskom programu za srpski jezik i knjizevnost. RECENZENT Prof. dr Jovan Deli, Filoloski fakultet, Beograd IZVJESTAJ RECENZENTA I OCJENA USLOVA Vanredni profesor dr Lidija Tomi (izabrana u to zvanje 4. jula 2005. godine), nastavnik predmeta Srednjovekovna knjizevnost, Knjizevnost druge polovine 20. veka, Specijalni kurs iz knjizevnosti, Specijalni kurs iz knjizevnosti II, a u okviru Studijskog programa za srpski jezik i juznoslovenske knjizevnosti, prema prilozenim dokumentima ispunila je sve Zakonom predviene uslove za izbor u akademsko zvanje redovnog profesora. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD Vanredni profesor dr Lidija Tomi bavi se sistematicnim proucavanjem srpske i drugih juznoslovenskih knjizevnosti 19. i 20. veka, sluzei se komparativnim metodom kao i aktuelnim modelima imanentne naucne kritike. O tome posebno ubedljivo svedoce kako mnogobrojni radovi objavljeni u strucnim casopisima, zbornicima i publikacijama, tako i dve autorske knjige: Groteskni svijet Miodraga Bulatovia i, najnovija, Put u svijet proze koju emo ovde podrobnije predstaviti. Knjiga ogleda dr Lidije Tomi Put u svijet proze (obima 220 strana) sacinjena je od dva tematska i problemska zgloba. U prvom od njih dat je, hronoskim redom, analiticki pregled niza vaznih poetickih i naratoloskih pitanja postavljenih u novijoj srpskoj i juznoslovenskoj pripovednoj tradiciji, i to od trenutka kada se ona ubrzano modernizuje pocetkom 20. veka, sve do nekih vrednosnih vrhova modernistickog razdobolja. Ve sam indeks imena i apostrofiranih tema pokazuje sirinu istrazivacko-interpretativnih interesovanja dr Lidije Tomi, u isti mah ukazujui na bogatsvo i dubinu proznog sveta koji je izgraen u imaginiciji najznacajnijih pisaca proslih vremena. ,,Varijante Domanovievog satiricnog postupka", ,,Lirski realizam Borislava Stankovia". ,,Slojevitost pripovijedanja u prozi Isidore Sekuli", ,,Novembar Gistava Flobera i Dnevnik o Carnojeviu Milosa Crnjanskog. ,,Putovanje i prica ­ `novosti oblika' u putopisima Milosa Crnjanskog i Rastka Petrovia", ,,Andrievi eseji o Vuku Karadziu", ,,Njegos u esejima Iva Andria", ,,Simbolizacija motiva zla u Prokletoj avliji Iva Andria", ,,Knjizevni svijet Mihaila Lalia", ,,Tema rata u pripovijetkama Mihaila Lalia i Edvarda Kocbeka", ,,Slika svijeta u romanu Tamara Mihaila Lalia", ,,Epsko i lirsko u romanima Bihorci i Mojkovacka bitka amila Sijaria", ,,Knjizevni postupci u romanu Hodocase Arsenija Njegovana Borislava Pekia", ,,Stvarnost u prozi Zarka Komanina" ­ sve su to, bez izuzetka, aspekti kritickog citanja koji zahtevaju kompetentnog i dobro obavestenog akademskog citaoca. Taj i takav citalac, upravo kao sto to cini dr Lidija Tomi, naporedo sa sposobnosu primene razlicitih naucnih znanja (hermeneutika, teorija, knjizevna istorija, knjizevna kritika), da bi odgovorio izazovima koje slojevit a vredan umetnicki prozni tekst pred njega postavlja, mora pokazati i visok nivo individualne interpretativne inicijative i invencije, koja e ne samo potvrditi ono sto se o nekom fikcionalnom svetu moze rei i znati, nego i nagovestiti ono sto prevazilazi ocekivane granice i ciljeve svakog tematski projektovanog citanja. Drugi deo knjige Put u svijet proze dr Lidije Tomi posveen je analizi i interpretaciji pripovedackog i romansijerskog opusa Miodraga Bulatovia, jednog od najznacajnijih modernistickih reformatora srpske pripovedacke poetike 50-ih godina 20. veka. Miodrag Bulatovi je u svojim pripovetkama i romanima, kako pokazuje dr Lidija Tomi, izgradio vrlo osobenu, grotesknu sliku sveta, komplementarnu onoj tacki motrenja (naravno, iz ugla fikcije) koju Vilhelm Diltaj naziva ,,pozicijom uvida u epohu". U esejima posveenim Bulatovievom proznom pandemonijumu, na tragu prethodnih autorkinih citanja, ocrtava se i tumaci niz predominantnih narativnih postupaka tog poeticki vrlo znacajnog pisca i, sto je posebno vazno, analiticki se osvetljava slozeno pitanje Bulatovievog odnosa prema tradiciji, kao sto se i njegovo delo sagledava u sirem kontekstu evropske knjizevnosti. Nizom

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

16 46 7

31 56 14

34.5 10 7.7 52.2

36 30.5 9.5 76

70.5 40.5 17.2 128.2

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Profesorka Lidija Tomi je potvreni naucnik u disciplinama kojima se bavi. Njeni radovi imaju izuzetan nivo i objavljeni su i izlagani na najistaknutijim mjestima. Kao univerzitetski nastavnik, ima afirmisan status kod studenata i kolega. Njena strucna misljenja i ocene se izuzetno uvazavaju u strucnoj i naucnoj javnosti. U skladu s raspisanim Konkursom, saglasno s Mjerilima za izbor u zvanje redovnog profesora, a imajui u vidu ostvarene rezultate i cinjenicu da naucna, strucna i pedagoska delatnost preporucuju dr Lidiju Tomi za vise zvanje, sa zadovoljstvom predlazem Vijeu Filozofskog fakulteta u Niksiu i Senatu

10. jul 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

Strana 11 - Broj 257

poglavlja (,,O ranoj prozi Miodraga Bulatovia", ,,Groteskno kao postupak u djelu Miodraga Bulatovia", ,,Miodrag Bulatovi i knjizevna tradicija", ,,Inverzija balkanskog mita o junaku u romanu Heroj na magarcu", ,,Tipolosko odreene romana Rat je bio bolji Miodraga Bulatovia, ,,Bulatovieva panorama pakla", ,,Elementi hrisanske i paganske kulture u prozi Miodraga Bulatovia", ,,Miodrag Bulatovi i evropska knjizevnost"), u kojima se Bulatovievom delu pristupa iz razlicitih uglova, a uvek sledom onih aspekata koji se nameu samom prirodom posmatranih umetnickih dela, dr Lidija Tomi sklapa mozaican portet vrlo intrigantnog, a do izvesnog stepena i provokativnog pisca kakav je, u svoje vreme, bio Miodrag Bulatovi. Pred nizom mogunosti koje se danas postavljaju pred tumaca knjizevnih dela, dr Lidija Tomi odlucuje se za poziciju koja ne apsolutizuje nijedan metod, niti pokusava da pokaze kako bi jedna od (metodoloskih) skola citanja koje nam je u naslee ostavio 20. vek mogla da bude superiorna u odnosu na neku drugu ili, u ekstremu, na sve ostale. U knjizi pregledno pisanih ogleda po nazivom Put u svijet proze autorka se odlucuje za relacioni pristup, sto znaci da prednost daje trazenju saglasja sa pitanjima i simbolicki posredovanim znacenjima koja su imanentna posmatranom delu, a odbacuje metodoloski apriorizam bilo koje vrste. Delo sugerise pravac hermeneutickog kretanja, koji istrazivac dr Lidija Tomi samo sledi i produzava, potvrujui tako punu kompetenciju akademskog tumaca knjizevnoumetnickih tekstova. STRUCNI RAD Vanredni profesor dr Lidja Tomi ima vrlo bogato nastavno i naucno iskustvo, sticano radom u svim akademskim zvanjima. U zvanje asistenta pripravnika za predmete Crnogorska, Srpska i Hrvatska knjizevnost od srednjovekovnog doba do sredine 20. veka birana je 1983. godine. Asistent na istom predmetu postala je 1986. U zvanje docenta za predmet Srpska knjizevnost 20. veka birana je 1998. godine, a akademsko zvanje vanrednog profesora za predmete Srednjovekovna knjizevnost i Srpska knjizevnost 20. veka stekla je 2005. Za sve to vreme aktivno je ucestvovala u svim oblicima rada na Filozofskom fakultetu, obavljala je duznost Upravnika Katedre za knjizevnost i rukovodila Studijskim programom za srpski jezik i knjizevnost. Posebno treba apostrofirati njeno ucese u sacinjavanju i punoj realizaciji nastavnih planova i programa. PEDAGOSKI RAD Vanredni profesor dr Lidija Tomi poseduje praksom osvedocenu sposobnost rada sa studentima i sa mlaim kolegama, i kao predavac i kao rukovodilac seminarskih vezbanja i kao mentor i kao saradnik u odgovarajuim strucnim komisijama. Njeno nastavno iskustvo upotpunjeno je trogodisnjim boravkom u Francuskoj, gde je na Univerzitetu u Bordou bila lektor srpskohrvatskog jezika. Osim neposrednog pedagoskog, nastavnog, naucnog i akademskog rada dr Lidija Tomi je i zapazeni ucesnik tekueg knjizevnog zivota, bilo kao podnosilac referata na strucnim simpozijumima i kulturnim manifestacijama, bilo kao knjizevni kriticar ili kao clan zirija za dodelu uglednih knjizevnih nagrada. Saradnik je vise knjizevnih i strucnih casopisa i publikacija, o cemu ubedljivo govori prilozena bibliografija objavljenih radova. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA Broj radova

DJELATNOST Prije izbora 1. NAUCNOISTRAZIVA15 CKI RAD 3. PEDAGOSKI 10 RAD 4. STRUCNI 7 RAD UKUPNO Poslije izbora Ukupno Prije izbora

zadovoljstvom konstatovati kako postoje svi uslovi da vanredni profesor dr Lidija Tomi bude izabrana u zvanje redovnog profesora za trazenu nastavno-naucnu oblast i njoj pripadajue predmete. Po svemu, ukljucujui pokazano strucno znanje i inventivnost u njegovom prenosenju na mlade ljude, potom nastavno iskustvo, akademsku odgovornost prema instituciji u kojoj radi, prema kolegama i samom predmetu, kao i ostvarene naucne rezultate i siri kulturni i drustveni angazman, dr Lidija Tomi nedvosmisleno ispunjava sve uslove i poseduje sve kvalitete za izbor u zvanje redovnog profesora. Cast mi je da Veu Filozofskog fakulteta u Niksiu i Senatu Univerziteta Crne Gore predlozim da dr Lidiju Tomi izabere u zvanje redovnog profesora za predmete Srednjovekovna knjizevnost, Knjizevnost druge polovine 20. veka, Specijalni kurs iz knjizevnosti, Specijalni kurs iz knjizevnosti II, a u okviru Studijskog programa za srpski jezik i juznoslovenske knjizevnosti. RECENZENT Prof. dr Mihajlo Panti Filoloski fakultet Beograd IZVJESTAJ RECENZENTA I OCJENA USLOVA STEPEN OBRAZOVANJA Na Konkurs, objavljen u dnevnom listu Pobjeda, 2. III 2010. godine za predmete: Srednjovjekovna knjizevnost, Knjizevnost druge polovine dvadesetog vijeka, Specijalni kurs iz knjizevnosti i Specijalni kurs iz knjizevnosti II, na Studijskom programu za srpski jezik i juznoslovenske knjizevnosti na Filoloskom fakultetu u Niksiu, javila se dr Lidija Tomi, profesor na grupi predmeta za koje konkurise. Prof. dr Lidija Tomi je doktorirala 1998. godine i u zvanje docenta izabrana je 24. XII 1998. godine. U zvanje vanrednog profesora izabrana je 4. VII 2005. godine. Smatramo da u odnosu na stepen obrazovanja i dosadasnja nastavno-naucna zvanja kandidatkinja ispunjava uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta Crne Gore. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD Iz prilozenog materijala mozemo uociti da prof. dr Lidija Tomi kontinuirano istrazuje i proucava znacajne aspekte srpske knjizevnosti (poglavito proze i poezije) i da ih najcese promislja u juznoslovenskom i sirem, komparativnom kontekstu evropske knjizevnosti. Njene radove karakterise metodoloska dosljednost, koja u prvom planu ima pouzdanu interpretaciju empirijskih atributa teksta, posredstvom kojih se otvara mnostvo poetickih pitanja istrazivanih na primjerima znacajnih autora i njihovih knjizevnih tekstova. Ova osobenost prisutna je u najveem broju njenih radova objavljenih u zbornicima sa mnostva meunarodnih i domaih naucnih skupova na kojima redovno ucestvuje i kritickim ogledima sadrzanim u relevantnoj knjizi Put u svijet proze. Ogledi o kojima je rijec posveeni su sirokom dijapazonu stvaralaca: od Radoja Domanovia i Borisava Stankovia, Isidore Sekuli, Milosa Crnjanskog, Iva Andria, Rastka Petrovia, Mihaila Lalia, amila Sijaria do Borisava Pekia i Zarka Komanina. Prvi dio knige objedinjuje razvojnu nit tzv. kritickog i lirskog realizma, osobine moderne proze i modernistickih oblika meuratne knjizevnosti. Izdvajamo kriticku interpretaciju Andrievih stavova o knjizevnosti, tradiciji i jeziku, u esejima o Njegosu i Vuku, koji pokazuju Andrievo dominantno proishoenje iz knjizevne tradicije i djela svojih velikih prethodnika. Komparacija Lalievih pripovijedaka s ratnom prozom slovenackog pisca Edvarda Kocbeka, donosi vazne analiticke zakljucke, imajui posebno u vidu knjizevno evolutivni kontekst analiziranih pisaca. Ukazimo i na ogled o knizevnim postupcima u romanu Hodocase Arsenija Njegovana u kome se uspostavlja kontinuitet s duhom graanskog romana, dopunjen antiutopijskom ravni poimanja graanskog poretka i heuristicki ogled o djelu Zarka Komanina u kojem se tema zavicaja preplie s temama ideologije i bratoubistva. Drugi dio knjige posveen je po svemu privilegovanom autoru dr Tomi ­ Miodragu Bulatoviu i njegovom pripovjedackom i romanesknom opusu. Dijabolicne i tragikomicne osobine junaka u epohalnoj temi Zla i rata u savremenosti dvadesetog vijeka pocivaju, po njenom sudu, i na elementima paganske i hrisanske kulture i nemimetickog oblikovanja slike svijeta. Moze se s pravom zapaziti da njeni

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

16 46 7

31 56 14

34.5 10 7.7 52.2

36 30.5 9.5 76

70.5 40.5 17.2 128.2

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Shodno kriterijumima koje je potrebno ispuniti da bi jedan univerzitetski nastavnik stekao najvise akademsko zvanje, mogu sa

Strana 12 - Broj 257

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

10. jul 2010.

radovi, izmeu ostalog, bitno doprinose kritickim istrazivanjema autora srpske knjizevnosti dvadesetog vijeka, u kojima je, izuzev poetoloskih i naratoloskih metodoloskih premisa, svagda zastupljena i vrednosna ravan interpretacije iz koje se moze izvesti jedna koherentna i pouzdana aksioloska hijerarhija. PEDAGOSKI RAD Dr Lidija Tomi ima ugled odgovornog i savjesnog profesora. Dugogodisnjim radom na Filozofskom fakultetu u Niksiu, odnosno, kvalitetnim i dobro organizovanim predavanjima, kao i akademskim odnosom prema kolegama i studentima, koleginica Tomi je dobila visoke ocjene za kvalitet nastave u studentskim anketama, kao i visoke ocjene za jasno i nedvosmisleno vrednovanje studentskih odgovora. Iskustvo pedagoskog rada je na zavidnom nivou i veliki broj studenata i postdiplomaca opredjeljuje se za dr Lidiju Tomi kao mentora za izradu diplomskih i master radova. Dva njena diplomca su ovogodisnji dobitnici ,,Brankove nagrade" koju dodjeljuje Matica srpska u Novom Sadu za najbolji diplomski rad na fakultetima Univerziteta u Republici Srpskoj, Srbiji i Crnoj Gori. STRUCNI RAD Strucni rad prof. dr Lidije Tomi potvruje prethodno navedene karakteristike njene naucne i pedagoske djelatnosti. Autor je programa za predmete: Srednjovjekovna knjizevnost, Knjizevnost druge polovine XX vijeka, Specijalni kurs iz knjizevnosti i Specijalni kurs iz knjizevnosti II. Iskustvo profesora za Srednjovjekovnu knjizevnost preporucilo je za pisanje recenzije za knjigu Polozi nadu na Gospoda/Duhovna poetika oca Lazara Monahinje Jelene (Stanisi). Autor je strucne analize za kriticko izdanje Gorskog vijenca Petra II Petrovia Njegosa. Prikazi savremene poezije i proze pokazuju da njena misao o knjizevnosti i njenim tokovima ukljucuje i savremeni trenutak knjizevnog razvoja. S tim u vezi, prof. Tomi promislja naucnu i knjizevnu stvarnost naseg doba i argumentovano govori o pitanjima vezanim za struku kojom se bavi. Strucni rad prof. dr Lidije Tomi preporucio je za clanstvo u Odboru za knjizevnost Odjeljenja umjetnosti CANU, kao i clanstvo u radu Zirija za dodjelu knjizevnih nagrada ,,Mesa Selimovi" i ,,Jelena Balsi". II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA Broj radova

DJELATNOST Prije izbora 1. NAUCNOISTRAZIVA15 CKI RAD 3. PEDAGOSKI 10 RAD 4. STRUCNI 7 RAD UKUPNO Poslije izbora Ukupno Prije izbora

U skladu sa zahtjevima Konkursa, nacelima i Mjerilima za izbor u zvanje redovnog profesora, smatram da prof. dr Lidija Tomi ispunjava sve uslove nastavnonaucnog, pedagoskog i strucnog rada i da je svojim dosadasnjim radovima ispunila uslove za izbor u vise zvanje. Stoga, sa zadovoljstvom predlazem Vijeu Filozofskog fakulteta u Niksiu i Senatu Univerziteta Crne Gore da dr Lidiju Tomi izaberu u zvanje redovnog profesora za predmete: Srednjovjekovna knjizevnost, Knjizevnost druge polovine dvadesetog vijeka, Specijalni kurs iz knjizevnosti i Specijalni kurs iz knjizevnosti II na Studijskom programu za srpski jezik i juznoslovenske knjizevnosti. RECENZENT Prof. dr Sinisa Jelusi, Fakultet dramskih umjetnosti, Cetinje

REFERAT

Za izbor u akademsko zvanje za predmet Opsta psihologija na studijskim programima za: filozofiju, pedagogiju, obrazovanje ucitelja i predskolsko obrazovanje na Filozofskom fakultetu u Niksiu. Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Pobjeda" od 29. 12. 2009. godine. Na raspisani Konkurs javila se kandidatkinja DR MILORAD SIMUNOVI. BIOGRAFIJA Roen 10.12.1951. na Zabljaku. Skolovanje zapoceo u Pluzinama i nastavio ga u Niksiu gdje je maturirao gimnaziju. Studije psihologije zavrsio na Filozofskom fakultetu u Beogradu te je na istom fakultetu nastavio sa postdiplomskim studijama da bi magistrirao 2000. godine. Doktorsku disertaciju ,,Primjene dubinskih teorija licnosti u tumacenju knjizevnosti" odbrani 2003. godine takoe na Filozofskom fakultetu u Beogradu. PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJA Stalni radni odnos zasnovao 01. 09. 1977. godine u gimnaziji »Stojan Cerovi« u Niksiu. Novembra 1977 izabran u zvanje predavaca vise skole na Pedagoskoj akademiji u Niksiu. 1981 izabran u zvanje profesora vise skole na dvogodisnjem studiju Nastavnickog odnosno Filozofskog fakulteta u Niksiu. 2005 godine izabran u zvanje docenta Univerziteta Crne Gore.

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

16 46 7

31 56 14

34.5 10 7.7 52.2

36 30.5 9.5 76

70.5 40.5 17.2 128.2

KLASIFIKACIONA BIBLIOGRAFIJA KVANTITATIVNA OCJENA REFERENCI DO POSLEDNJEG IZBORA 1. NAUCNOISTRAZIVACKA DJELATNOST 1.1. Monografije 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. Broj referenci*broj bodova 1.2. Radovi objavljeni u casopisima 1.2.1. 1.2.2. Broj referenci*broj bodova 1.3. Radovi na kongresima, simpozijumima, 1.3.1. seminarima Broj referenci*broj bodova 1x2 1.4. Uvodno, objavljeno plenarno predavanje Broj referenci*broj bodova 1.5. Recenzije 1.5.1. 1.1.4. 1x7 1.2.3. 2x1.5 1.3.2. 5x1 1.4.1 1.5.2. 1.1.5. 1.2.4. 1x0.5 1.3.3. 7 1.4.2 1.5.3. 0,5 UKUPNI BROJ BODOVA 7 3,5

10. jul 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

Broj referenci*broj bodova 1x0.5 UKUPNO ZA NAUCNOISTRAZIVACKU DJELATNOST

Strana 13 - Broj 257

18

2. UMJETNICKA DJELATNOST Premijerno predstavljanje 2.1. Broj referenci/broj bodova

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

UKUPNO ZA UMJETNICKU DJELATNOST 3. PEDAGOSKA DJELATNOST 3.1. Udzbenici 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. Broj referenci*broj bodova 3.2. Prirucnici 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. Broj referenci*broj bodova 3.3. Gostujui profesor 3.3.1. 3.3.2. Broj referenci*broj bodova 3.4. Mentorstvo 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. Broj referenci*broj bodova 3.5. Kvalitet pedagoskog rada (moze se koristiti ukoliko se na zvanicnim studentskim anketama najmanje tri godine uzastopno dobiju odlicne ocjene za sve elemente pedagoskog rada) UKUPNO ZA PEDAGOSKU DJELATNOST 4. STRUCNA DJELATNOST 4.1. Strucna knjiga 4.1.1. 4.1.2. Broj referenci*broj bodova 4.2. Urednik ili koeditor 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. Broj referenci*broj bodova 1x1 1x3 4.3. Strucni clanak 4.3.1. Broj referenci*broj bodova 2 4.4. Objavljeni prikazi 4.4.1. Broj referenci*broj bodova 2x0.5 4.5. Popularno-strucni clanci 4.5.1. Broj referenci*broj bodova 4.6. Ostala dokumentovana strucna djelatnost 4.6.1. Broj referenci*broj bodova 4x2 UKUPNO ZA STRUCNU DJELATNOST PREGLED RADOVA I BODOVA NAKON PRETHODNOG IZBORA 1. NAUCNOISTRAZIVACKA DJELATNOST 1.2 Radovi objavljeni u casopisima 1.2.2 Radovi objavljeni u meunarodnim casopisima koji se ne nalaze u meunarodnoj bazi podataka M. Simunovi: Sigmund Frojd ­ Tvorac sredisnje imaginacije naseg doba. Socioloska luca. God. I ­ br. 2 ­ 2007. Niksi, 2007. str. 3-7. (ISSN 1800 6167) M. Simunovi: Frojd i Dostojevski ­ komparativni ogled. Luca XXIII ­ 2 (2009) 161-350. Niksi, 2009. str. 287-309. (MNE ISSN 0352-4973) 1.3 Radovi na kongresima simpozijumima i seminarima 1.3.1 Meunarodni kongresi simpozijumi i seminari M. Simunovi: Psyhological mediation between the instrumental and terminal values. Zbornik radova sa meunarodnog naucnog skupa »Values and 21st sentury«. Montenegrin Academiof Sciences and Arts Scientific Meetings, vol. 101. pg. 299-304. Podgorica 2010. (ISBN 978-86-7215-231-9) 1.3.2 Domai kongresi simpozijumi i seminari M. Simunovi: Obrazovanje i mediji kao faktori traumatizma postmoderne. Zbornk radova sa naucnog skupa «Obrazovanje i mediji«. CANU. Naucni skupovi knj. 88. Odjeljenje drustvenih nauka knj. 34 Podgorica, 2008. str. 223-228 (COBISS ­ ID 13093904) S. Vukievi, D. Drekalovi, M. Simunovi: Bajo 1 1 2 2 4 4 3. PEDAGOSKA DJELATNOST Br. Br. ref. kan.

4 1 1

8 14

Pivlajnin u socialno-psiholoskoj perspektivi. Zbornik radova sa simpozijuma »Bajo Pivljanin u istoriji, knjizevnosi i legendi«. Izdavac »Udruzenje pivljana«, Podgorica. Podgorica 2009. str. 341-353. (ISBN 9789940-9155-1-3) Br. Br. ref. kan. 5 5 5 5

3.1.2. Korisenje referentnog inostranog udzbenika: K. S. Hol i G. Lindzi Teorije licnosti, Beograd, Nolit, 1983. 3.5. Kvalitet pedagoskog rada, odnosno kvalitet nastave 4. STRUCNA DJELATNOST 1. 2. Clan Odbora za filozofiju i sociologiju CANU Clan redakcije zbornika radova sa naucnog skupa »Obrazovanje i mediji« CANU knj. 88. Odjeljenje drustvenih nauka knj. 34. Podgorica, 2008. Angazovanje na projektima: 1. Crna Gora u XXI stoljeu - u eri kompetativnosti. Saradnik na projektu »Populacioni aspekti«. CANU. 2. Demografski i populacioni problemi u Crnoj Gori. CANU ­ saradnik na projektu.

4

4

Br. Br. ref. kan.

3.

Izrada instrumenata 1. S. Vukievi i M. Simunovi: Porodicni upitnik 2. S. Vukievi i M. Simunovi: Upitnik za ucenike i studente 1 0.33

Strana 14 - Broj 257

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

10. jul 2010.

4.6 Ostala dokumentovana strucna djelatnost - Clan komisije za izradu i odbranu doktorske disertacije 1. 2. Snezana Grbovi: Strategija ekoloskog obrazovanja u Crnoj Gori. Beogradski Univerzitet, Geografski fakultet. Anela Hasanagi: Identifikacija indikatora zrelosti djece za polazak u skolu. Univerzitet u Istocnom Sarajevu, Filozofski fakultet, Pale.

preko ove i odgovarajue institucije u Crnoj Gori, zainteresuje za receni inzenjering imajui svakako na umu nacionalni znacaj njegove eventualne primene koji bi, sudi li se po svetskim iskustvima, mogao biti neprocenjivpo velik. I u preostalim radovima autor je takoe imao sta da kaze te tako i oni zasluzuju nasu pozitivnu recenziju. Ukupan broj bodova za naucno-istzrazivacki rad u periodu posle poslednjeg izbora iznosi 11,33. PEDAGOSKI RAD Na osnovu studentskih ocena vidi se da dr M. Simunovi za pedagoski rad zasluzuje pet bodova, a za korisenje relevatnog stranog udzbenika i koji bod vise. Treba, smatram, uzeti u obzir da je dr M. Simunovi, bilo na visoj skoli bilo na fakultetu, predavac vise od tri decenije, te da ga tako dugo pedagosko iskustvo takoe preporucuje. STRUCNA DELATNOST 7 7 Strucna delatnost Milorada Simunovia je raznovrsna i prilicno intenzivna. M. Simunovi je clan jednog odbora CANU i angazovan je u dva njena istrazivacka projekta. Zajedno sa S. Vukieviem konstruisao je nekoliko instrumenata za primenu u empirijskim istrazivanjima. M. Simunovi je rukovodilac Studijskog programa za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Niksiu; on je, uz odgovarajue konsultacije, sastavio nastavni plan za IV godinu recenog studijskog programa. M.S. je bio clan redakcije zbornika radova sa skupa ''Obrazovanje i mediji'' CANU, a bio je i clan komisije za izradu i odbranu dve doktorske disertacije u zemljama u regionu. Na desetine intervjua, komentara i izjava, najcese psiholoski utemeljenih i intoniranih, M.S. je prezentovao u raznolikim medijima, sto takoe svedoci o intenzivnoj strucnoj aktivnosti, kao i ucesu u intelektualnom zivotu Crne Gore ­ nema sumnje da i sama njihova brojnost pokazuje da je u pitanju glas koji se slusa i cuje. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA Broj radova

DJELATNOST Prije Poslije izbora izbora 1. NAUCNOISTRAZIVA11 5 CKI RAD 2. UMJETNIKI RAD 3. PEDAGOSKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO Ukupno Prije izbora

5. Rukovodilac Studijskog programa za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Niksiu. - Nastavni plan za cetvrtu godinu Studija psihologije na Filozofskom fakultetu u Niksiu. 6. Na desetine intervjua, izjava, komentara, uglavnom psiholoski intorinah datih razlicitim medijima. ZBIRNI PREGLED RADOVA I BODOVA

DJELATNOST 1. NAUCNO ISTRAZIVACKI RAD 2. UMJETNICKI RAD 3. PEDAGOSKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO

Ukupno 16

Broj radova Poslije izbora 5

Ukupno 29.33

Broj bodova Poslije izbora 11.33

10 21 60.33 IZVJESTAJ RECENZENTA

10 7 28.33

I OCJENA USLOVA NAUCNO-ISTRAZIVACKI RAD Objavljeni radovi pokazuju da su naucna zanimanja dr Milorada Simunivoa usmerena na bazicna pitanja psihologije, kao i na aplikaciju bazicnih psiholoskih teorija i istrazivanja u transpsiholoskim ravnima. Tako se, oslopnjen na raznolike (post)moderne interpretacije evropskih i americkih autora i zaokupljen kljucnim poentama dubinske psihologije rad ''Frojd ­ tvorac sredisnje imaginacije naseg doba'' pretvara u originalnu interpretaciju, te ga, zahvaljujui tome, mozemo tretirati kao ozbiljan doprinos razumevanju dubinske psihologije kao instrumenta prvo licnih, a zatim, kako se utvruje, vremenskih i nacionalnih samodeskripcija, cime se, sasvim logicno, prosiruju heuristicni potencijali psihologije. Takoe nesumnjiv naucni (i to, ubeeni smo, ne samo psiholoski) doprinos predstavlja rad posveen utvrivanju visestrukih i dosad nedefinisanih korelacija Frojdove psiholoske teorije i knjizevnog dela Dostojevskog ­ i u njemu e kompetentan i receptivan citalac uociti neobicno slozen i originalan postupak pri kojem se pomenute korelacije pomeraju izmeu negativnog pola (kada se npr. zbog odreenih osobina njegove teorije, Frojdu dodeljuje uloga velikog inkvizitora) i pozizivnog pola, kada se Frojd i Dostojevski tesno povezuju pomou konstrukta ''dramatizacija jastva'', sto ga, uz odgovarajuu (meta)teorijsku argumentaciju, autor uvodi u analizu. Rad o instrumentalnim i terminalnim vrednostima, osim sto domisljato pokazuje kako se pojedine vrednosti iz jedne od navedenih kategorija znaju transponovati u drugu, nastavlja sugestijama koje se ticu primene odgovarajueg drustvenog inzenjeringa, pomou kojeg bi se motivacija postignua kao psiholosko sine qua non drustvenog prosperiteta, popravljala u crnogorskoj populaciji, gde se ona nalazi na isuvise skromnom novou, kako to proizlazi iz empirijskih merenja sto ih je, koju godinu pre, obavio autor. Moramo dodati da se i u nekim ranijim radovima ovog autora pojavljuju pomenute sugestije po cemu bi se dalo zakljuciti kako on ne odustaje od toga da naucnu javnost, a

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

16

18

11.33

5 14 32 7 23.33 21 55.33

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Na osnovu svega predocenog, izlozenog, procenjenog i izracunatog, smatram da doc dr Milorad Simunovi ispunjava sve uslove koje za izbor u zvanje vanrednog profesora definise Zakon o visokom obrazovanju, te stoga Senatu Univerziteta Crne Gore predlazem da ga u zvanje vanrednog profesora za predmet opsta psihologija na Filozofskom fakultetu u Niksiu i izabere. RECENZENT prof.dr Bosko V. Popovi IZVJESTAJ RECENZENTA I OCJENA USLOVA NAUCNOISTRAZIVACKI RAD Kandidat je u ovom periodu objavio vise naucno-istrazivackih radova. Posebno bih istakao rad "Frojd i Dostojevski ­ komparativni ogled" koji pokazuje izuzetnu teorijsku i metateorijsku kompetentnost, kao i poznavanje susednih naucnih

10. jul 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

Strana 15 - Broj 257

disciplina. Kandidatovi radovi u koje sam imao uvida takoe demonstriraju njegovu sposobnost da na sistematican nacin povezuje rezultate istrazivanja kod nas i u svetu i da na osnovu toga pruzi originalne doprinose razresavanju spornih pitanja. Ovi radovi ga, u celini, predstavljaju kao kompetentnog i originalnog autora u psiholoskoj nauci. STRUCNI RAD Na osnovu strucnih radova u prethodnom periodu (npr., konstrukcije psiholoskih instrumenata i upitnika) jasno je da je rec o vrlo visokom nivou kandidatove strucne kompetencije. O tome recito govori i cinjenica da je M. Simunovi u ovom periodu anagazovan u dva istrazivacka projekta najvise naucne institucije u zemlji, CANU. PEDAGOSKA OSPOSOBLJENOST Milorad Simunovi je uspesno, prema najvisim obrazovnim i moralnim standardima, obrazovao generacije i generacije studenata (predavac je od 1977. godine), nastojei da kroz savremene oblike nastave doprinese, kako njihovom intelektualnom razvoju, tako i razvoju njihovih licnosti. Njegov dosadasnji rad su studenti vrednovali visokim ocenama. U celini gledano, M. Simunovi je strucno i pedagoski osposobljen za obrazovanje studenata prema standardima koji postoje na Univerzitetu Crne Gore. U par navrata je bio clan komisija za odbranu doktorata u zemljama regiona. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA Broj radova

DJELATNOST Prije izbora 1. NAUCNOISTRAZIVA11 CKI RAD 2. UMJETNIKI RAD 3. PEDAGOSKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO Poslije izbora Ukupno Prije izbora

Ovaj rad ima ne samo naucni nego i prakticni znacaj u prevazilazenju protivrjecnosti procesa postsocijalisticke transformacije crnogorskog drustva. STRUCNI RAD Kandidat je veoma aktiva u raznim oblicima strucnih organizacija: clan odbora CANU za sociologiju i filozofiju, konsultant u strucnim komisijama za izradu studija psihologije, neposrednoj saradnji institucija medija u pogledu njihovih programa i aktivnosti, izradu strucnih elaborata i izradi instrumenata za mikro istrazivanja psiholoskih fenomena. PEDAGOSKI RAD Dr Milorad Simunovi je dugogodisnji profesor cija predavanja rado slusaju ne samo studenti psihologije nego i studenti drugih smjerova kojima to nije nastavna obaveza. Mislim da za pedagoski rad kandidata nije potrebno isticanje boljih argumenata jer su rijetki profesori koji imaju ovakvo neposredno priznanje i cast od studenata. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA Broj radova

DJELATNOST Prije Poslije izbora izbora 1. NAUCNOISTRAZIVA11 5 CKI RAD 2. UMJETNIKI RAD 3. PEDAGOSKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO Ukupno Prije izbora

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

16

18

11.33

5 14 32 7 23.33 21 55.33

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

5

16

18

11.33

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Na osnovu svega izlozenog, procijenjenog i izracunatih bodova smatram da dr Milorad Simunovi ispunjava sve, prije svega sustinske, a onda i formalne uslove za izbor u zvanje vanrednog profesora te stoga predlazem sa zadovoljstvom Senatu Univerziteta Crne Gore da donese odluku o izboru dr Milorada Simunovia u zvanje vanrednog profesora za predmet opsta psihologija na Filozofskom fakultetu u Niksiu. RECENZENT prof. dr Slobodan Vukievi

5 14 32 7 23.33 21 55.33

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Saglasno Mjerilima za izbor i zvanje i imajui u vidu ostvarene rezultate, kvalitet i naucni rad Milorada Simunovia, kao i kandidatovu pedagosku delatnost predlazem Senatu Univerziteta Crne Gore da Milorada Simunovia izabere u zvanje vanrednog profesora za predmet: Opsta psihologija na Filozofskom fakultetu u Niksiu. RECENZENT prof. dr Ljubomi Ziropaa IZVJESTAJ RECENZENTA I OCJENA USLOVA NAUCNO ISTRAZIVACKI RAD Naucno istrazivacki rad kandidata karakterise interdisciplinarni pristup pri cemu psiholoska nauka ima jasno definisan domen. Zbog toga radovi kandidata imaju naglasen teorijski i empirijski znacaj za naucna istrazivanja ne samo u psihologiji ve i u drugim naucnim disciplinama kao sto su: sociologija, antropologija, estetika i druge. O tome narocito svjedoci rad o instrumentalnim i terminalnim vrijednostima koji na orginalni nacin govori o karakteru kompetitivnog drustvenog sistema a u okviru toga zasnivanje preduzetnickog duha i motiva postignua.

REFERAT Za izbor u akademsko zvanje za predmete: Metodika nastave matematike III i Metodika nastave matematike IV, na Studijskom programu za obrazovanje ucitelja i Metodika usvajanja pocetnih matematickih pojmova I i Metodika usvajanja pocetnih matematickih pojmova II, na Studijskom programu za predskolsko vaspitanje na Filozofskom fakultetu u Niksiu. Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Pobjeda" od 04. 02. 2010 godine. Na raspisani Konkurs javio se kandidat DR VESELIN MIANOVI. BIOGRAFIJA Roen sam 05. 01. 1975. godine u Boricju, opstina Pluzine. Osnovnu i srednju (elektro-tehnicku) skolu zavrsio sam u Niksiu. Studijske 1994/95. godine na Filozofskom fakultetu u Niksiu upisao sam studije za obrazovanje ucitelja i zavrsio ih 24.9.1998. godine s prosjecnom ocjenom 9,18 i ocjenom 10 na diplomskom ispitu iz Metodike nastave matematike. Dobitnik sam nagrade Univerziteta Crne Gore za postignuti uspjeh tokom studija. Na Uciteljskom fakultetu u Somboru (Univerzitet u Novom Sadu) upisao sam 2000. godine postdiplomske (magistarske)

Strana 16 - Broj 257

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

10. jul 2010.

studije, smjer ­ metodika nastave matematike, koje sam zavrsio 30.5.2003. godine odbranivsi magistarski rad pod nazivom "Modeli diferencirane obrade jednacina u pocetnoj nastavi matematike". Doktorsku disertaciju pod nazivom "Primena racunara u pocetnoj nastavi matematike", odbranio sam 2.7.2008. godine na Prirodno-matematickom fakultetu u Novom Sadu pred komisijom u sastavu: prof. dr Zorana Luzanin (PMF ­ Novi Sad), prof. dr Dragoslav Herceg (PMF ­ Novi Sad), prof. dr Mara uki (Filozofski fakultet ­ Novi Sad) i prof. dr Aleksandar Petojevi (Pedagoski fakultet ­ Sombor). Time sam stekao naucni stepen doktor metodike nastave matematike. PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANjE Nakon zavrsetka studija radni odnos na odreeno vrijeme sam zasnovao u OS ,,Braa Ribar" u Niksiu (od 05.10.1998 do 05.11.1998. god.). Pripravnicki staz sam odradio u OS ,,Luka Simonovi" u Niksiu (od 05.11.1998. do 05.11.1999. god.), a zatim u istoj ustanovi zasnovao radni odnos na neodreeno vrijeme. Studijske 2003/04. godine angazovan sam od strane Filozofskog fakulteta u Niksiu kao honorarni saradnik u nastavi za predmet Metodika nastave matematike na Studijskom programu za obrazovanje ucitelja. Ugovor mi je produzavan i narednih godina na istom studijskom programu i na Studijskom programu za predskolsko vaspitanje za predmete: Metodika usvajanja pocetnih matematickih pojmova I i Metodika usvajanja pocetnih matematickih pojmova II. Prethodne studijske godine pod mentorstvom sam izvodio nastavu na Studijskom programu za predskolsko vaspitanje za predmete: Metodika usvajanja pocetnih matematickih pojmova I i Metodika usvajanja pocetnih matematickih pojmova II. Na istom Studijskom programu iz istih disciplina povjerena mi je nastava i u toku ove studijske 2009/10. godine, a uz to i na Studijskom programu za obrazovanje ucitelja za predmete Metodika nastave matematike III i Metodika nastave matematike IV. PREGLED RADOVA I BODOVA NAKON PRETHODNOG IZBORA 1. NAUCNOISTRAZIVACKA DJELATNOST 1.2. Radovi objavljeni u casopisima 1.2.2. Radovi u meunarodnim casopisima koji se ne nalaze u bazi podataka a imaju redovnu meunarodnu distribuciju i rezime na stranom jeziku 1. Veselin Mianovi: Osavremenjivanje pocetne nastave matematike primenom racunara, Pedagoska stvarnost ­ casopis za skolska i kulturno-prosvetna pitanja, br. 7-8, Savez pedagoskih drustava Vojvodine, Novi Sad, 2007, YU ISSN 0553-4569, str. 733­748. 2. Veselin Mianovi: Modeli primene racunara u pocetnoj nastavi matematike, Pedagoska stvarnost ­ casopis za skolska i kulturno-prosvetna pitanja, br. 910, Savez pedagoskih drustava Vojvodine, Novi Sad, 2007, YU ISSN 0553-4569, str. 930­938. 3. Veselin Mianovi: Organizaciono-tehnicki uslovi primene racunara u pocetnoj nastavi matematike, Pedagoska stvarnost ­ casopis za skolska i kulturnoprosvetna pitanja, br. 3-4, Savez pedagoskih drustava Vojvodine, Novi Sad, 2008, YU ISSN 0553-4569, str. 350­363. 4. Veselin Mianovi: Strategija pocetnog matematickog obrazovanja zasnovana na primeni racunara u nastavnom procesu, Pedagoska stvarnost ­ casopis za skolska i kulturno-prosvetna pitanja, br. 56, Savez pedagoskih drustava Vojvodine, Novi Sad, 2008, YU ISSN 0553-4569, str. 560­576. 1.2.3. Radovi objavljeni u domaim casopisima 5. Veselin Mianovi: Diferencirana nastava matematike u nizim razredima osnovne skole, 1,5 Br.b.

Vaspitanje i obrazovanje ­ casopis za pedagosku teoriju i praksu, br. 1, Podgorica, 2001, YU ASSN 0350-1094, str. 101­111. 6. Veselin Mianovi: Savremeni pristup realizaciji matematickih sadrzaja, Vaspitanje i obrazovanje ­ casopis za pedagosku teoriju i praksu, br. 2, Podgorica, 2003, YU ISSN 0350-1094, str. 132­140. 7. Veselin Mianovi: Diferencirana obrada jednacina u pocetnoj nastavi matematike, Vaspitanje i obrazovanje ­ casopis za pedagosku teoriju i praksu, br. 2, Podgorica, 2005, YU ISSN 0350-1094, str. 76­ 88. 8. Veselin Mianovi: Racunar u pocetnoj nastavi matematike, Vaspitanje i obrazovanje ­ casopis za pedagosku teoriju i praksu, br. 2, Podgorica, 2007, YU ISSN 0350-1094, str. 199­211. 9. Veselin Mianovi: Mogunosti primjene GeoGebre u pocetnoj nastavi matematike, Vaspitanje i obrazovanje ­ casopis za pedagosku teoriju i praksu, br. 4, Podgorica, 2007, YU ISSN 0350-1094, str. 77­ 96. 10. Veselin Mianovi: Jednacine u reformisanoj pocetnoj nastavi matematike, Vaspitanje i obrazovanje ­ casopis za pedagosku teoriju i praksu, br. 3, Podgorica, 2008, YU ISSN 0350-1094, str. 137­151. 11. Veselin Mianovi: Ukljucivanje djece sa osteenim vidom u vrti, Nasa skola ­ Inkluzija, Zbornik zavrsnih radova studija za profesionalni razvoj u okviru inkluzivnog obrazovanja, br. 2, Zavod za skolstvo Crne Gore, Podgorica, 2008, str. 114­147. 1.3. Radovi na kongresima, simpozijumima i seminarima 1.3.1. Meunarodni kongresi, simpozijumi i seminari 12. Veselin Mianovi: Mesto i uloga racunara u pocetnoj nastavi matematike, rad sa meunarodnog naucnog skupa ,,Didakticko-metodicki aspekti promena u osnovnoskolskom obrazovanju", 30. maj 2007. godine, Uciteljski fakultet, Beograd, Inovacije u nastavi ­ casopis za savremenu nastavu, br. 3, Uciteljski fakultet, Beograd, 2008, YU ISSN 03522334, COBISS.SR-ID 4289026, str. 104­113. 13. Veselin Mianovi: Eticki zahtjevi planiranja i realizacije pocetne nastave matematike, rad sa meunarodnog naucnog skupa ,,Eticka dimenzija obrazovanja", 9­10. maja 2008. godine, Pedagoski fakultet, Jagodina, 2008, ISBN 978-86-7604-052-0, COBISS.SR-ID 152450060, str. 151­162. 14. Veselin Mianovi: Korisenje racunara u planiranju pocetne nastave matematike, rad sa meunarodnog naucnog skupa ,,Metodicki aspekti nastave matematike", 23­24. juna 2008. godine, Pedagoski fakultet, Jagodina, 2008, ISBN 978-86-7604-051-3, COBISS.SR-ID 152439308, str. 139­149. 15. Veselin Mianovi: Psiholosko-pedagoske osnove primjene savremene obrazovne tehnologije u pocetnoj nastavi matematike, rad sa V meunarodnog simpozijuma ,,Tehnologija, informatika i obrazovanje za drustvo ucenja i znanja", 19­20. juna 2009. godine, Novi Sad, zbornik u stampi 1.3.2. Domai kongresi, simpozijumi i seminari 16. Veselin Mianovi: Indikatori multikulturalnosti u nastavi prirode i drustva u prvom ciklusu devetogodisnje osnovne skole, rad sa naucnog skupa ,,Elementi multikulturalnosti u nastavnim planovima,

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

2

2

2

2

2

2

2

2

1

10. jul 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

Strana 17 - Broj 257

programima i udzbenicima u Crnoj Gori", 11. juni 2009. godine, Filozofski fakultet, Niksi, 2009, ISBN 978-86-7798-029-0, COBISS.CG-ID 14048528, str. 31­44. 17. Veselin Mianovi: Pedagosko-psiholoski aspekti u formiranju pocetnih matematickih pojmova na predskolskom uzrastu, rad sa kongresa ,,Razvoj pedagoske nauke i reformske promjene u obrazovanju i vaspitanju", Prvi kongres pedagoga Republike Srpske, Jahorina, 25­27. juni 2009, zbornik u stampi 4. STRUCNA DJELATNOST 4.5. Popularno strucni clanci 18. Veselin Mianovi: Upoznavanje velikog i malog pisanog slova , i , Prosvjetni rad ­ za nastavu, br. 47, Podgorica, 1999, str. 2-3. 19. Veselin Mianovi: Jednacine sa nepoznatim sabirkom, Prosvjetni rad ­ za nastavu, br. 57, Podgorica, 2001, str. 2-3. 20. Veselin Mianovi: Kolut naprijed iz cucnja u cucanj, Prosvjetni rad ­ za nastavu, br. 62, Podgorica, 2001, str. 67. 21. Veselin Mianovi: Pjesma »Ribarceta san«, Prosvjetni rad ­ za nastavu, br. 62, Podgorica, 2001, str. 78. 22. Veselin Mianovi: Rod i broj rijeci, Prosvjetni rad ­ za nastavu, br. 93, Podgorica, 2005, str. 1-2. 4.6. Ostala dokumentovana strucna djelatnost ­ Ucese na seminaru Trening trenera (ToT) u Step by Step (Korak po korak) programu u trajanju od 20 sati, Centar za obrazovne inicijative Step by Step, Bosna i Hercegovina, Sarajevo, 2002. Certificate in a seminar on the "Methodology of teaching Mathematics", Tempus Joint European Institution Building Project "Improvement of Teaching Quality in South East Europe", for 40 hours, Budva, 2004. Ucese na seminaru za implementaciju reforme obrazovanja u trajanju od 36 sati na teme: ,,Ambijent u ucionici i odgovarajua organizacija rada", ,,Interaktivna nastava maternjeg jezika, matematike i prirode i drustva" i ,,Kooperativno ucenje", Pedagoski centar Crne Gore i Zavod za skolstvo, Podgorica, 2004. Ucese na seminaru za implementaciju reforme obrazovanja u trajanju od 16 sati na temu ,,Upoznavanje novih nastavnih programa za maternji jezik, matematiku i prirodu i drustvo", Zavod za skolstvo, Podgorica, 2004. Ucese na seminaru za implementaciju reforme obrazovanja u trajanju od 16 sati na temu ,,Planiranje nastave i opisno ocjenjivanje", Zavod za skolstvo, Podgorica, 2004. Ucese na tri modula seminara za inkluzivno obrazovanje u trajanju od 6 dana (36 sati) na temu ,,Vrti i skola po mjeri djeteta", Save the Children i Zavod za skolstvo Crne Gore, Podgorica, 2004-2005. Ucese na tri seminara ,,Obrazovanje za poucavanje u omladinskom radu u zajednici" (Education for teaching in Community Youth Work programmes) u organizaciji Forum Syd Balkans Programme, Beograd, 2006. Certificate »Professional Development studies in

1 ­

­ Br .b.

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

­

special needs and inclusive education«, These Professional Development studies lasted from September 2006 to February 2008, and there were 11 modules in the studies. The Studies are awarded as 60 ECTS points, Development of Education Sector and University of Montenegro, Niksi, 2006-2008. Predavac na cetiri bloka predavanja na univerzitetskom programu ,,Liderstvo i omladinski rad u zajednici" (Univerzitet Crne Gore i Forum MNE), Niksi, 2007-2009. Koautor programa strucnog usavrsavanja nastavnika za skolsku 2009/2010. godinu na temu »Razvoj vjestina citanja i pisanja«, »Prilagoavanje matematickih sadrzaja djeci sa posebnim potrebama«, »Primjena racunara u nastavi«, »Smisleno ucenje verbalnih sadrzaja«, Zavod za skolstvo, Podgorica, 2009. Od prvog angazovanja na Filozofskom fakultetu do tekue studijske godine obavljao sam poslove sekretara Studijskog programa i aktivno bio ukljucen u proces reakreditacije, inoviranje nastavnog plana i programâ, modernizaciju nastave i ukupnu implementaciju Bolonjske deklaracije na Studijskom programu za predskolsko vaspitanje. ZBIRNI PREGLED RADOVA I BODOVA

5

DJELATNOST 1. NAUCNO ISTRAZIVACKI RAD 2. UMJETNICKI RAD 3. PEDAGOSKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO

Broj radova Poslije Ukupno izbora 17

Broj bodova Poslije Ukupno izbora 28,5

­

5,5 17 IZVJESTAJ RECENZENTA 34

­

I OCJENA USLOVA STEPEN OBRAZOVANJA Na osnovu prilozene i analizirane konkursne dokumentacije stice se jasan uvid da se dr Veselin Mianovi blagovremeno prijavio na raspisani konkurs, kao jedini kandidat i da ispunjava sve uslove za izbor u zvanje docenta, predviene Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gore, Pravilima i Mjerilima za izbor u akademska i naucna zvanja Univerziteta Crne Gore. Rec je o diplomiranom ucitelju, magistru didaktickometodickih nauka i doktoru metodike nastave matematike sa radom uraenim iz metodike nastave matematike u mlaim razredima osnovne skole. Svoje nastavno iskustvo sticao je kao profesor u razrednoj nastavi, kao honorarni saradnik na Studijskom programu za obrazovanje ucitelja i na Studijskom programu za predskolsko vaspitanje Filozofskog fakulteta u Niksiu. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD Na osnovu prilozene bibliografije i na osnovu analize prilozenih radova moze se zakljuciti da se dr Veselin Mianovi kontinuirano bavi proucavanjem aktuelne problematike iz oblasti metodike nastave matematike u mlaim razredima osnovne skole i na predskolskom uzrastu. On je svoja naucna istrazivanja usmerio na razlicita pitanja iz oblasti metodike nastave matematike. Glavno podrucje naucno istrazivackog rada kandidata odnosi se na unapreivanje nastave matematike i to u oblasti izucavanja strategije pocetnog matematickog obrazovanja primenom savremene obrazovne tehnologije u planiranju i realizaciji

­

­

­

­

­

Strana 18 - Broj 257

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

10. jul 2010.

matematickih sadrzaja. Po izboru tema, savremenom pristupu i studioznom nacinu obrade radovi su mu usmereni na savremenu metodicku tematiku koji pojedinacno i u integralnom sklopu daju vidan doprinos nastavi matematike u osnovnoj skoli i na predskolskom uzrastu. Rad pod nazivom ,,Mogunosti primjene GeoGebre u pocetnoj nastavi matematike" (Vaspitanje i obrazovanje ­ casopis za pedagosku teoriju i praksu, br. 4, Podgorica, 2007, str. 77­96.) pokazuje autorovo interesovanje za implementaciju savremenog obrazovnog softvera u realizaciji matematickih sadrzaja. Ovaj rad sadrzi prakticno resenje primene matematickog programa GeoGebre u pocetnoj nastavi matematike u realizaciji geometrijskih sadrzaja. Autor potencira prakticne ,,mogunosti primjene konkretnog softvera za realizaciju planiranih matematickih sadrzaja" isticui da ,,osnova za primjenu racunara i kriterijumi i postupci za odabiranje obrazovnog softvera u pocetnoj nastavi matematike moraju biti tako postavljeni da primjena navedene tehnike daje sto bolje i efikasnije rezultate u procesu ucenja matematickih sadrzaja". Jasno su istaknuti svi pojedinacni koraci u funkciji lakseg shvatanja neposredne primene GeoGebre kod usvajanja pojma tacke i linije u prvom razredu osnovne skole. U radu ,,Strategija pocetnog matematickog obrazovanja zasnovana na primeni racunara u nastavnom procesu" (Pedagoska stvarnost ­ casopis za skolska i kulturno-prosvetna pitanja, br. 5-6, Novi Sad, 2008, str. 560­576.) sagledane su mogunosti poveanja kvaliteta pocetnog matematickog obrazovanja kroz primenu racunara u realizaciji matematickih sadrzaja. U tom kontekstu autor istice da se ,,zbog vaznosti same matematike kao predmeta, odnosno matematickog obrazovanja, u svakodnevnom zivotu razvija nova strategija efikasnijeg matematickog obrazovanja". Ovom strategijom obezbeuje se vea individualizacija nastavnog procesa i aktivizacija ucenika u tom procesu. V. Mianovi naglasava da ,,u pocetnoj nastavi matematike zasnovanoj na primeni savremene multimedijalne tehnologije sam proces sticanja znanja (novih cinjenica, pojmova i sl.) putem otkria kroz vlastitu aktivnost uceniku pruza velike mogunosti za razvoj intuitivnog matematickog misljenja, koje u daljem matematickom obrazovanju igra veliku ulogu". U radu su naglasene i etape kroz koje je neophodno proi da bi se racunar primenio u pocetnoj nastavi matematike, a to su: pripremna etapa, etapa primene racunara u nastavi i etapa evaluacije. Svaka od pomenutih etapa je podjednako znacajna u ukupnom procesu modernizacije nastave. U okviru podnaslova ,,Primena racunara u pripremanju nastavnika", autor istice da je ,,pripremanje nastavnika za kvalitetno izvoenje pocetne nastave matematike nezamislivo bez primene racunara, kao jednog od najsavremenijih nastavnih sredstava". Autor sistematicno i kriticki razmatra razlicite mogunosti primene racunara u procesu pripremanja nastavnika za realizaciju matematickih sadrzaja analizirajui brojne faktore koji pozitivno i negativno uticu na taj proces. Autor sve te faktore svrstava, na osnovu toga da li poticu od samog subjekta (individue) ili iz spoljasnje sredine, u dve kategorije, unutrasnje (subjektivne) i spoljasnje (fizicke). U vezi s tim, V. Mianovi daje preporuku kako skolama, tako i nastavnicima ,,da ukoliko zele da osavremene svoj rad i nastavu matematike prilagode stvarnim potrebama i mogunostima ucenika, treba da steknu neophodna znanja o korisenju racunara u procesu nastave i ucenja matematickih sadrzaja". Tom prilikom autor naglasava mogunosti primene racunara u pripremanju domaih zadataka i njihove razmene putem interneta. Rad pod naslovom ,,Psiholosko-pedagoske osnove primjene savremene obrazovne tehnologije u pocetnoj nastavi matematike" (Rad sa V meunarodnog simpozijuma ,,Tehnologija, informatika i obrazovanje za drustvo ucenja i znanja", 19­20. juna 2009. godine, Novi Sad, zbornik u stampi) pored rezimea na nasem i engleskom jeziku, uvoda, sadrzi tri podnaslova i popis korisene literature. U radu autor polazi od tvrdnje da se savremena nastava matematike mora temeljiti na dobrom poznavanju decjeg razvoja i uvazavanju njegovih fizickih, socijalnih, emocionalnih i kognitivnih razvojnih sposobnosti. U tom smislu analizirani su brojni pedagoski i psiholoski cinioci koji opravdavaju ili osporavaju primenu savremene obrazovne tehnologije u procesu prenosenja matematickih znanja. Autor naglasava ,,cinjenicu da su djeca u pocetnoj nastavi matematike na stupnju konkretnih operacija" i da je zbog toga ,,neophodno nastavu na tom uzrastu zasnivati na konkretnom iskustvu djece i uciniti je ociglednijom koliko je god to realno mogue". Savremena obrazovna tehnologija doprinosi veoj ociglednosti nastave poveavajui nivo iskustva sto doprinosi veoj pokretljivosti intuitivnog misljenja i steceih znanja, a ,,divergencija u misljenju im pomaze da istrazuju nove sadrzaje i iznalaze nove

puteve i rjesenja matematickih problemskih situacija". Raznovrsne aktivnosti u realizaciji matematickih sadrzaja doprinose razvoju kako opstih, tako i specijalnih intelektualnih sposobnosti svake individue. Autor istice da se savremena obrazovna tehnologija koristi u funkciji potpunije individualizacije i diferencijacije nastave matematike i da se u njenoj primeni ,,nazire opsti pedagoski zahtjev humanijeg i fleksibilnijeg matematickog obrazovanja ucenika". Na osnovu prethodno recenog i prilozene bibliografije, misljenja sam da je dr Veselin Mianovi svoj naucnoistrazivacki dar pokazao publikovanjem radova u meunarodnim i domaim casopisima, kao i ucesem na meunarodnim i domam naucnim skupovima. Celovita analiza radova ukazuje na to da kandidat svojim strucnim i naucnoistrazivackim rezultatima ostvarenim u oblasti metodike nastave matematike ispunjava sve uslove za izbor u akademsko zvanje docenta. STRUCNI RAD Strucni rad dr Veselina Mianovia obuhvata bogato desetogodisnje iskustvo u neposrednom nastavnom procesu u osnovnoj skoli. Kao nastavnik-prakticar prosao je veliki broj seminara o cemu svedoce brojni sertifikati sa meunarodnih i nacionalnih treninga. Ucestvovao je u meunarodnim projektima (Omladinski rad u zajednici i Profesionalno usavrsavanje nastavnika za inkluzivno obrazovanje) i koautor je cetiri programa za strucno usavrsavanje nastavnika. Autor je i pet popularno strucnih clanaka iz razlicitih vaspitno-obrazovnih podrucja nastavnog rada objavljenih u ,,Prosvjetnom radu". Kao sekretar na Studijskom programu za predskolsko vaspitanje, aktivno je ucestvovao u implementaciji Bolonjske deklaracije od samog pocetka njene primene na Univerzitetu Crne Gore. PEDAGOSKA OSPOSOBLJENOST Kandidat dr Veselin Mianovi je studijske 2003/04. godine angazovan kao honorarni saradnik u nastavi na Studijskom programu za obrazovanje ucitelja, a od 2004/05. godine i na Studijskom programu za predskolsko vaspitanje Filozofskog fakulteta u Niksiu. Od studijske 2008/09. godine kandidat pod mentorstvom izvodi nastavu iz predmeta Metodika usvajanja pocetnih matematickih pojmova I i Metodika usvajanja pocetnih matematickih pojmova II na Studijskom programu za predskolsko vaspitanje, a tokom 2009/10. godine i iz predmeta Metodika nastave matematike III i Metodika nastave matematike IV na Studijskom programu za obrazovanje ucitelja i pri tom je pokazao profesionalan odnos prema nastavi i studentima. Kandidat ima visegodisnje nastavno iskustvo i kvalifikovan je da prihvati obaveze koje podrazumijeva akademsko zvanje docenta. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA Broj radova

DJELATNOST Prije Poslije izbora izbora 1. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD 2. UMJETNIKI RAD 3. PEDAGOSKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO Ukupno Prije izbora

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

17

28.5

5.5 17 34

Prilozena tabela uraena je korektno prema radovima prilozenim uz prijavu na konkurs. III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Na osnovu uvida u konkursni materijal, objavljene strucne i naucne radove, raspolozivo pedagosko-nastavno znanje i iskustvo, zakljucujem da kandidat dr Veselin Mianovi ispunjava sve uslove za izbor u akademsko zvanje docenta predviene Zakonom o

10. jul 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

Strana 19 - Broj 257

visokom obrazovanju RCG, Statutom univerziteta Crne Gore i Mjerilima za izbor u akademska i naucna zvanja. Sa zadovoljstvom predlazem Senatu Univerziteta Crne Gore da dr Veselina Mianovia izabere u zvanje docenta za predmete: Metodika nastave matematike III i Metodika nastave matematike IV na Studijskom programu za obrazovanje ucitelja i Metodika usvajanja pocetnih matematickih pojmova I i Metodika usvajanja pocetnih matematickih pojmova II na Studijskom programu za predskolsko vaspitanje Filozofskog fakulteta u Niksiu. RECENZENT Prof. dr Dragoslav Herceg, Prirodno-matematicki fakultet, Novi Sad IZVJESTAJ RECENZENTA I OCJENA USLOVA STEPEN OBRAZOVANjA Na osnovu uvida u prilozenu dokumentaciju (diploma osnovnih, magistarskih i doktorskih studija), zakljucujem da dr Veselin Mianovi posjeduje adekvatan stepen obrazovanja za izbor u akademsko zvanje u skladu sa Mjerilima za izbor u akademska i strucna zvanja, propisanim Statutom Univerziteta Crne Gore i Zakonom o visokom obrazovanju. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD Dr Veselin Mianovi svoja naucna i istrazivacka interesovanja usmjerio je ka slozenoj problematici pocetnog upoznavanja djece predskolskog uzrasta sa matematickim pojmovima, kao i prema nastavi matematike u prva dva ciklusa osnovne skole. Njegov naucnoistrazivacki opus cini 11 radova objavljenih u stranim i domaim casopisima, kao i 6 saopstenja sa meunarodnih i domaih skupova koja su publikovana u zbornicima. Iz ovoga opusa aktuelnosu se narocito izdvajaju radovi koji se odnose na upotrebu racunara u pocetnoj nastavi matematike, kao i saopstenja cija je tematika iz domena pedagosko-psiholoske zasnovanosti nastavnog proucavanja matematike. Za ovu priliku izdvojiemo rad pod nazivom Mjesto i uloga racunara u pocetnoj nastavi matematike. Autor u radu ukazuje na neke savremene transformacije nastave matematike u kojoj se upotrebom racunara tzv. didakticki trougao mijenja i inovira dajui mnogo fleksibilniji model nazvan pedagoski tetraedar. U radu je, s pravom, ukazano na neophodnost raznovrsnog misaonog aktiviranja ucenika u procesu usvajanja matematickih znanja, kao i na permanentnu potrebu za postovanjem principa individualizacije i diferencijacije, a pri tome se racunarska tehnologija posmatra kao nepresusan izvor inovacija. Dr Mianovi istice razlicite mogunosti upotrebe racunara u svim etapa nastavnog procesa ­ od planiranja i pripremanja nastave, preko njene realizacije, sve do vrednovanja rada svih ucesnika. U radu je pregledno i sistematicno ukazano na razlicite modele primjene racunara i njihove mogue uloge u procesu sticanja matematickog znanja. Teorijske analize potkrijepljene su odgovarajuim primjerima sto radu, pored teorijskog, daje i prakticni znacaj. Prvi matematicki pojmovi usvajaju se u ranom djetinjstvu u neposrednoj djetetovoj okolini, o cemu svjedoce brojna istrazivanja koja se odnose na strukturu i tendencije razvoja visih psihickih funkcija. Rad dr Mianovia Pedagosko-psiholoski aspekti u formiranju pocetnih matematickih pojmova na predskolskom uzrastu teorijski elaborira osnovne karakteristike djecijeg misljenja na ovom uzrastu, kao i neke mogunosti koje, isposredovane stvaralackim uvoenjem matematickih sadrzaja, vode dijete u zonu proksimalnog razvoja. U radu je ukazano na dominante saznajnog procesa u ovoj oblasti ­ od percepcije i manipulisanja konkretnim predmetima, pa do javljanja broja kao prve apstrakcije. Mianovi, s pravom, konstatuje da je razvoj logickih misaonih operacija (neophodnih za valjano matematicko misljenje), a narocito apstrakcije i generalizacije, veoma slozen i zahtjevan, te da ga nikako ne treba nametati po svaku cijenu. Dinamika usvajanja matematickih pojmova na predskolskom uzrastu zavisie u podjednakoj mjeri od licnih (individualnih), ali i od sredinskih faktora. Na licne je mogue uticati u izvjesnoj mjeri (npr. kad je rijec o motivaciji i interesovanjima) dok su sredinski uslovi u radu posmatrani kao ambijent u predskolskoj ustanovi, dakle, kao nesto sto je u maksimalnoj moguoj mjeri podlozno didaktickometodickom oblikovanju. Okolina, kako je u radu i naglaseno,

predstavlja objektivnu stvarnost koja utice na percepciju ostvarujui kooperativnu aktivnost vise cula, a kao rezultat se javlja mnostvo utisaka. Jasno je, sto je vei broj utisaka , to je vei i broj sinapsi, dakle, direktno se utice na razvoj visih formi nervnih aktivnosti, akcentovano je u radu. U radu pod nazivom Jednacine u reformisanoj pocetnoj nastavi matematike dr Mianovi pokazuje izuzetne analiticke i komparacijske sposobnosti koje predstavljaju nuznost za kvalitetan naucnoistrazivacki rad. Naime, u radu je napravljena svojevrsna paralela izmeu istorijskog toka razvoja matematicke misli o jednacinama sa jedne strane i nastavnog proucavanja imenovanog matematickog pojma sa druge strane. Dr Mianovi ukazuje na naucni put saznanja o jednacinama kroz navoenje dostignua pojedinih velikih civilizacija (Egipat, Vavilon, Grcka, Indija, Arabija itd.) i pojedinaca (Euklid, Diofant, Kardano, Viet i dr.), a zatim elaborira programsku koncepciju nastave pronalazei pri tom brojne paralele, sto mu dozvoljava da sugerise da je, makar kad je rijec o jednacinama, saznanje u nastavi u mnogo cemu korespondentno sa onim putem kojim je nauka prosla bavei se izucavanjem imenovane problematike. Primjeri koji su dati u radu sugerisu postupunost i sistematicnost uvoenja pojmova. Na osnovu analize konkursne dokumentacije, a narocito radova koje smo izdvojili, mozemo nedvosmisleno iznijeti zakljucak da se dr Veselin Mianovi kontinuirano i naucnoistrazivacki zrelo bavi razlicitim problemima nastave matematike na osnovnoskolskom uzrastu i da ga, takoe, zanimaju i teme koje se odnose na predskolsko usvajanje matematickih pojmova. Posebno se u radovima zapaza intencija autora ka kreiranju inoviranog skolskog ambijenta za ucenje, dakle, insistiranje na tome da je ucenik aktivni subjekat u nastavi ­ onaj ko samostalnim misaonim naporom konstruise vlastiti sistem znanja. Analiza radova pokazuje da dr Veselin Mianovi ispunjava sve uslove koji su potrebni za izbor u zvanje docenta. STRUCNI RAD Veselin Mianovi, da se zapaziti iz prilozene dokumentacije, kontinuirano se profesionalno usavrsava. Evidentna je njegova strucna usmjerenost na razlicite probleme savremenog formalnog i neformalnog obrazovanja. Bio je ucesnik i voditelj vise seminara, cija je tematika dominantno usmjerena ka reformskim procesima crnogorskog vaspitno-obrazovnog sistema. Takoe, dr Mianovi je zavrsio i specijalisticki kurs (obima 60 ECTS) pod nazivom Professional Development studies in special needs and inclusive education. PEDAGOSKA OSPOSOBLjENOST Dr Veselin Mianovi obavlja poslove profesora razredne nastave u OS "Luka Simonovi" od skolske 1998/99. godine. Kandidat je od akademske 2003/04. godine angazovan i kao honorarni saradnik u nastavi za predmet Metodika nastave matematike na Filozofskom fakultetu. U toku 2007/08. i 2008/09. akademske godine izvodio je pod mentorstvom nastavu iz dva predmeta na Studijskom programu za predskolsko vaspitanje. Pokazao je korektan odnos prema studentima i odgovornost prema nastavi i ostalim obavezama. Prema tome, misljenja smo da je kandidat kvalifikovan da prihvati obaveze koje podrazumijeva akademsko zvanje docenta. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA Broj radova

DJELATNOST Prije Poslije izbora izbora 1. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD 2. UMJETNIKI RAD 3. PEDAGOSKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO Ukupno Prije izbora

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

17

28.5

5.5 17 34

Strana 20 - Broj 257

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

10. jul 2010.

Prilozena tabela uraena je korektno prema radovima prilozenim uz prijavu na konkurs. III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Nakon uvida u konkursni materijal, zakljucujem da kandidat ispunjava uslove predviene cl. 76 Zakona o visokom obrazovanju RCG, cl. 88 Statuta Univerziteta Crne Gore i Mjerilima za izbor u akademska i naucna zvanja. Predlazem Senatu Univerziteta Crne Gore da dr Veselina Mianovia izabere u zvanje docenta za predmete: Metodika nastave matematike III i Metodika nastave matematike IV na Studijskom programu za obrazovanje ucitelja i Metodika usvajanja pocetnih matematickih pojmova I i Metodika usvajanja pocetnih matematickih pojmova II na Studijskom programu za predskolsko vaspitanje Filozofskog fakulteta u Niksiu. RECENZENT Prof. dr Nikola Mijanovi, Filozofski fakultet, Niksi IZVJESTAJ RECENZENTA I OCJENA USLOVA ISPUNJENOST USLOVA OBRAZOVANJA U POGLEDU STEPENA

Kako je ucitelj u razredu jedini profesionalac koji predaje matematiku i kako pocetna nastava matematike presudno utice na ucenikovo pravilno formiranje i izgradnju osnovnih matematickih pojmovea, to se u ovoj nastavi posebna paznja mora poklanjati matematickoj "preciznosti". Nazalost kod nas ne postoji litaratura, osim u fragmentima, koja bi omoguila kandidatu dalje usavrsavanje u tom pravcu. Cak ni osnovna matematicka literatura koja se odnosi na nastavu matematike u osnovnoj skoli a koju cine udzbenicki kompleti, nema zadovoljavajui kvalitet. Ovo se posebno odnosi na udzbenicke komplete koji se ve nekoliko godina koriste u pocetnoj nastavi matematike. Sve navedeno obavezuje kandidata da se potrudi da uz pomo inostrane literature i studiskih boravka u jakim inostranim centrima koji se bave istrazivanjima nastave matematike i pocetne nastave matematike, izgradi sebe u kvalitetnog strucnjaka iz ove za drustvo fundamentalne oblasti. OCJENA STRUCNOG RADA Dr Veselin Mianovi je desetak godina radio u osnovnim skolama Niksia kao nastavnik- prakticar. Neposredno izvodei nastavu matematike u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja kandidat je stekao dovoljno iskustva da uoci glavne oslonce na kojima pociva sticanje matematickog znanja ucenika, kao i da uoci znacaj tog znanja za dalje skolivanje ucenika. Iz konkursnog materijala koji je kandidat dostavio vidi se da je taj period njegovog radnog angazovanja presudno uticalo na njegovo dalje profesionalno usavrsavanje. Pored navedenog, na kvalitet kandidatovog strucnog rada je uticao veliki broj meunarodnih i nacionalnih strucnih seminara na kojima je kandidat aktivno ucestvovao. Kandidat Mianovi trenutno radi kao saradnik na Studijskom programu za obrazovanje ucitelja na Filozofskom fakultetu u Niksiu gdje mu je povjereno da bude predavac. Takodje izvodi nastavu na Studijskom programu za predskolsko vaspitanje Filozofskog fakulteta u Niksiu. Dakle, kandidatov strucni rad se moze ocijeniti kao uspjesan. ANALIZA PEDAGOSKE OSPOSOBLJENOSTI Kao sto je naprijed navedeno, dr Veselin Mianovi ima znacajno pedagosko iskustvo kao osnovnoskolski nastavnikprakticar. Od studijske 2003/04. godine angazovan je kao honorarni saradnik na Filozofskom fakultetu u Niksiu. Kao saradniku u nastavi, od 2008/09. godine, pod mentorstvom, izvodi nastava iz Metodike usvajanja pocetnih matematickih pojmova I i Metodike usvajanja pocetnih matematickih pojmova II na Studijskom programu za predskolsko vaspitanje Filozofskom fakultetu u Niksiu. Od 2009/10. godine pod mentorstvom izvodi nastava iz Metodike nastave matematickie III i Metodike nastave matematickie IV na Studijskom programu za obrazovanje ucitelja Filozofskom fakultetu u Niksiu. Kroz sve svoje nastavne aktivnosti dr Veselin Mianovi je pokazao profesionalni odnos prema povjerenim zadacima. Rezultati koje je do sada postigao kao nastavnik osnovne skola i predavac grupe predmeta iz metodike nastave matematike mogu ga kvalifikovati za izbor u akademsko zvanje na Univerzitetu Crne Gore. II ZBIRNI PREGLED RADOVA I BODOVA

DJELATNOST 1. NAUCNO ISTRAZIVACKI RAD 2. UMJETNICKI RAD 3. PEDAGOSKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO

Kandidat Veselin Mianovi je osnovnu skolu i srednju elektro-tehnicku skolu zavrsio u Niksiu, dok je studije za obrazovanje ucitelja Filozofskog fakulteta u Niksiu zavrsio 1998. godine sa prosjecnom ocjenom 9,18 i ocjenom 10 na diplomskom ispitu iz Metodike nastave matematike. Na Uciteljskom fakultetu u Somboru Univerziteta u Novom Sadu 2000. godine upisuje postdiplomske studije, smjer metodike matematike, koji zavrsava 30. 05. 2003. godine odbranom magistarskog rada ,,Modeli diferencirane obrade jednacina u pocetnoj nastavi matematike". Doktorsku disertaciju ,,Primjena racunara u pocetnoj nastavi matematike" odbranio je na Prirodno-matematickom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 02. 07. 2008. godine. Na osnovu stepena obrazovanja i analize dostavljene konkursne dokumentacije, vidi se da prijavljeni kandidat dr Veselin Mianovi ispunjava sve uslove u pogledu stepena obrazovanja za izbor u akademsko zvanje na Univerzitetu Crne Gore. ANALIZA NAUCNOISTRAZIVACKOG (UMJETNICKOG) RADA Na osnovu analize prilozenih radova vidi se da je istrazivacki rad dr Mianovia vezan za izucavanje i razmatranja primjene racunara u pocetnoj nastavi matematike ( cetiri rada u Pedagoskoj stvarnosti ­ casopisu za skolska i kulturno-prosvetna pitanja iz Novog Sada i dva rada u Vaspitanju i obrazovanju iz Podgorice) kao i savremenim problemima realizacije matematickih sadrzaja, sa posebnim osvrtom na diferenciranu nastavu matematike u nizim razredima osnovne skole ( cetiri rada u casopisu Vaspitanje i obrazovanje). Ako se zna da se u svjetskoj pedagosko-psiholoskoj teoriji i praksi vode veoma ozbiljna istrzivanja, analize i diskusije o nacinima i strategijama primjene racunara u nastavi matematike, i nastavi uopste, moze se rei da se kandidat Mianovi hrabro upustio u razmatranja ovih aktualnlnih pitanja iz sfere obrazovanja. Kako u Crnoj Gori skoro i da nema specijalista koji se na ozbiljan naucan i sistematican nacin bave naprijed navedenim problematikom, iznijeta konstatacija koja se odnosi na kandidata dobija na tezini. Kandidatove analize koje se odnose na primjenu racunara u pocetnoj nastavi matematike mogu posluziti kao dobra osnova za dalja konkretna istrazivanja koja bi imala multidisciplinarni karakter i u kojima bi obavezno morali biti ukljuceni matematicari profesionalci. U radovima kandidata koji se odnose na nastavne teme koje imaju matematicki sadrzaj u prvi plan su stavljeni pedagoskodidakticki sadrzaji, dok se matematicka "preciznost" zapostavlja.

Broj radova Poslije Ukupno izbora 17

Broj bodova Poslije Ukupno izbora 28,5

5,5 17 34

10. jul 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

Strana 21 - Broj 257

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Na osnovu uvida u dostavljenu dokumentaciju i objavljenih strucnih i naucnih radova, pedagoskog znanja i iskustva moze se zakljuciti da kandidat dr Veselin Mianovi ispunjava sve uslove koji su propisani Statutom Univerziteta Crne Gore za izbor u akademsko zvanje docenta. Stoga predlazem Senatu Univerziteta Crne Gore da dr Veselin Mianovi izaberu u zvanje docenta za predmete na koje je konkurisao. RECENZENT Prof. dr Zarko Pavievi Prirodno-matematicki fakultet, Podgorica

REFERAT

Za izbor u akademsko zvanje za predmete: Programiranje, Proizvodni menadzment, Industrijska dinamika na Masinskom fakultetu u Podgorici i Primjena racunara u vrtiu na Filozofskom fakultetu u Niksiu . Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Pobjeda" od 31.03.2010 . godine. Na raspisani Konkurs javila se kandidatkinja DR JELENA JOVANOVI. BIOGRAFIJA (Jelena Jovanovi roena Sakovi) Roena sam 18. 09. 1974. godine u Cetinju, Republika Crna Gora. Osnovnu i srednju skolu zavrsila sam u Cetinju 1993.god. Dobitnik sam nagrade "LUCA". Diplomirala sam 2000. godine. na Masinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, smjer Proizvodnog masinstva kao prvi diplomac iz generacije. Bila sam stipendista "Zeljezare-Niksi" u trajanju od 3 godine za studente sa prosjekom iznad 8.5 Poslijediplomske studije upisala sam 2000 godine na smjeru Proizvodnog masinstva, usmjerenje Upravljanje Proizvodnim i Poslovnim Sistemima, Masinskog fakulteta u Podgorici. Magistarski rad pod nazivom "Primjena ICT na modeliranje kvantifikovanja aspekata zivotne sredine" javno sam odbranila 29.08.2005.godine. Doktorirala sam 16.11.2009.godine na Masinskom fakultetu u Podgorici. Tema disertacije: "Model unapredjenja sistema PREGLED RADOVA I BODOVA NAKON PRETHODNOG IZBORA 1. NAUCNOISTRAZIVACKA DJELATNOST 1.2. Radovi objavljeni u casopisima 1.2.1. Radovi u casopisima koji se nalaze u meunarodnim bazama podataka 1. Jelena Jovanovi, Zdravko Krivokapi, "The Application of an Atypical Neural Network when Quantifying the Modeling of Environmental Aspects", Strojniski vestnik - Journal of Mechanical Engineering, Volume 52, Issue 494, 2006, ISSN 0039-2480 Krivokapi Zdravko, Jovanovi Jelena, Using Balanced Scorecard to improve Environmental management system, Strojniski vestnik, Journal of Mechanicall Engineering, Vol 55, Number 4, April 2009, pp 262-272, ISSN 0039-2480 6 6 Br. Br. ref. kan.

upravljanja zastitom zivotne sredine primjenom multisoftvera". U toku doktorskih studija boravila sam na Masinskom fakultetu u Ljubljani i na Univerzitetu Evry u Parizu. Od 2000 godine sam i saradnik Centra za kvalitet Masinskog fakulteta u Podgorici. Bila sam angazovana na 6 projekata Uspostavljanja sistema menadzmenta kvalitetom po standardu ISO 9001, 1 projektu akreditacije laboratorije po standardu ISO 17025 i 1 projektu akreditacije sertifikacionog tijela po standardu EN 45011:2003. Bila sam clan organizacionog odbora 10 konferencija SQM od toga 5 kao organizacioni sekretar. Bila sam i clan organizacionog komiteta 4 internacionalne konferencije ICQME. Kroz obuke iz oblasti kvaliteta stekla sam zvanje Menadzera QMSa, menadzera EMS-a kao i "Eco hotel" auditora. Obukom u organzaciji SIQ-a (Slovenacki institut za kvalitet) dobila sam zvanje eksternog ocjenjivaca za oblast sistema menadzmenta kvalitetom. Ucestvovala sam u sledeim naucno istrazivackim projektima: Z. Krivokapi, M. Perovi, S. Arsovski, A. Vujovic, J. Sakovi. D. Vukoti, »Poboljsavanje performansi poslovnih procesa na bazi sistema menadzmenta primjenom vjestacke inteligencije», finansiran od strane Ministarstva prosvete i nauke Crne Gore, 2005. Z. Krivokapi, A. Vujovic, J. Jovanovi, S. Ramovi., «Poboljsavanje upravljanja zastitom zivotne sredine sistemom uravnotezenih ciljeva primjenom softvera za BSC», finansiran od strane Ministarstva prosvete i nauke Crne Gore, Podgorica, 2009. Naucno istrazivacki projekat «Eco Net» sa Univerzitetom Evry-Pariz, 2006-2010. nagradu na

Za doktorsku disertaciju dobila sam meunarodnom konkursu firme TRIMO-Slovenija.

PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJE U zvanje saradnika Univerziteta Crne Gore, na Masinskom fakultetu u Podgorici izabrana sam 2000 godine. U zvanje saradnika u nastavi Univerziteta Crne Gore, na Masinskom fakultetu u Podgorici izabrana sam 2006 godine na predmetima: Programiranje, Inzenjerska ekonomija, Organizacija i mendazment, Organizacija i menadzment u saobraaju.

5.

6. 6 3

2.

7.

1.2.2. Radovi objavljeni u casopisima koji se ne nalaze u meunarodnim bazama 3. Zdravko Krivokapi, Milan Perovi, elena Sakovi, Aleksandar Vujovi, "Possibilities for Quality Process Improvement Through the Process Network", Communication in Dependability and Quality Management, Volume 8, Number 1, Beer-Sheva, Israel, 2005., pp. 43-52., ISSN 1450-7196. 4. Zdravko Krivokapi, Jelena Sakovi, Aleksandar Vujovi, "Integrated Management

8. 4 2

9. 4 2

Systems Basis for Excellency", International Journal Communication in Dependability and Quality Management, Volumen 8, Number 2., Beer-Sheva, 2005., pp. 5-14, ISSN 1450-7196 Jelena Jovanovi, Zdravko Krivokapi, Aleksandar Vujovi »Quantification environmental aspects by feed-forward backpropagation neural network", Journal of Modeling and Optimization in the Machines Building Fields - MOCM, Bacau (Romania): Romanian Technical Science Academy and University of Bacau, MOCM-12 (2006.), Vol. 1, pp. 107-113. ISSN 1224-7480. J. Jovanovic, Z. Krivokapic, A. Vujovic, "Quantification of environmental aspects", International Journal for Quality research, Volume 1, Number 4, 2007, ISSN 1800-6450 Zdravko Krivokapic, Milan Perovic, Jelena Jovanovic, Aleksandar Vujovic, "QMS concept on the base of process aproach", International Journal for Quality research, Volume 1, Number 4, 2007, ISSN 1800-6450, A. Vujovi, J. Jovanovi, Z. Krivokapi, M. Perovi, M. Sokovi, "Determination of QMS principle coefficient of significance in achieving business excellence" International Journal for Quality Research, Vol 2, Year 2008, No1. pp. 35-40. ISSN 1800-6450, Marc-Arthur Diaye, Jelena Jovanovi, Zdravko Krivokapi, Sanja Pekovi, Aleksander Vujovi, "Difficulties in ISO 9001 implementation in Manufacturing and Service Organizations: Empirical Evidence from Serbia-Montenegro", International Journal for Quality Research, Vol

4

4

4

4

4

2

4

2

4

2

Strana 22 - Broj 257

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

4 4 Ramovi, "Upravljanje zastitom zivotne sredine primjenom Balanced Scorecarda na modelu AD Barska plovidba", KVALITET - casopis za unapredjenje kvaliteta, godina XVIII, broj 9-10, 2008, ISSN 0354-2408 Jelena Jovanovi, Zdravko Krivokapi, Sabrija Ramovi, "Ocjenjivanje Balanced scorecard modela u organizaciji AD Barska plovidba", KVALITET - casopis za unapredjenje kvaliteta, godina XIX, broj 1-2, 2009, ISSN 0354-2408 Aleksandar Vujovi, Zdravko Krivokapi, Milan Perovi, Jelena Jovanovi, «Izbor alata za izradu ekspertnog sistema za potrebe unapreenja sistema menadzmenta kvalitetom», KVALITET - casopis za unapredjenje kvaliteta, godina XIV, broj 1-2, 2006, ISSN 0354-2408 Jelena Jovanovi, Zdravko Krivokapi, Aleksandar Vujovi, «Analiticki hjerarhijski proces (AHP)-metod za podrsku odlucivanju», KVALITET - casopis za unapredjenje kvaliteta, godina XIV, broj 1-2, 2006, ISSN 0354-2408 Aleksandar Vujovi, Jelena Sakovi, " Skola kvaliteta - poligon za unapreenje", KVALITET casopis za unapredjenje kvaliteta, godina XI, broj 11-12, 2001, ISSN 0354-2408 A. Vujovi, Z. Krivokapi, J. Jovanovi, "Korelacioni faktori modela ISO 9001 i kriterijuma nagrade Oskar kvaliteta" KVALITET - casopis za unapredjenje kvaliteta, godina XVII, broj 9-10. 2007, ISSN 0354-2408. Aleksandar Vujovi, Milan Perovi, Filip Vukmirovi, Jelena Jovanovi, "Integraciono analogni pristup poboljsavanju performansi poslovnih procesa ", KVALITET - casopis za unapredjenje kvaliteta, godina XVII, broj 1-2. 2007, ISSN 0354-2408. Jelena Jovanovi, Zdravko Krivokapi, Milan Perovi, Aleksandar Vujovi , "BSC u profitnim i neprofitnim oirganizacijama ", KVALITET casopis za unapredjenje kvaliteta, godina XVII, broj 1-2. 2007, ISSN 0354-2408. J. Jovanovi, A. Vujovi, Z.Krivokapi, M. Perovi, Sistem menadzmenta kvalitetom u BSC okruzenju, KVALITET - casopis za unapredjenje kvaliteta, godina XVIII, broj 1-2. 2008, ISSN 0354-2408 Aleksandar Vujovi, Milan Perovi, Zdravko Krivokapi, Jelena Jovanovi, "Jedan pristup za primjenu alata vjestacke inteligencije sa ciljem poboljsavanja performansi poslovnig sistema", KVALITET - casopis za unapredjenje kvaliteta, godina XVI, broj 5-6. 2006, ISSN 0354-2408 Jelena Jovanovi, Zdravko Krivokapi, Aleksandar Vujovi, "Model upravljanja zastitom zivotne sredine", KVALITET - casopis za unapredjenje kvaliteta, godina XIX, broj 910. 2009, ISSN 0354-2408 Aleksandar Vujovi, Zdravko Krivokapi, Jelena Jovanovi, " BCM - model preduslov poboljsanja performansi sistema" KVALITET casopis za unapredjenje kvaliteta, godina XX, broj 1-2. 2010, ISSN 0354-2408 Jelena Jovanovi, Zdravko Krivokapi, Aleksandar Vujovi, " Poboljsavanje efikasnosti sistema upravljanja zastitom zivotne sredine" KVALITET - casopis za unapredjenje kvaliteta, godina XX, broj 1-2. 2010, ISSN 0354-2408

10. jul 2010.

2, No1, Year 2008, ISSN 1800-6450 10. Jelena Jovanovic, Zdravko Krivokapic, "AHP In Implementation Of Balanced Scorecard ", International Journal for Quality Research, Vol 2, No1, Year 2008, ISSN 1800-6450 11. Zdravko Krivokapic, Aleksandar Vujovic, Jelena Jovanovic, Sanja Pekovic, Marc Arthur Diaye, »The State Of ISO Certification In Montenegro«, International Journal for Quality Research, Vol 2, No4, Year 2008., pp. 319-325, ISSN 1800-6450 12. Jelena Jovanovi, Aleksandar Vujovi, Zdravko Krivokapi, "Between Balanced Scorecard and Quality Management System", International Journal for Quality Research, Vol 2, No3, Year 2008., pp. 197-205, ISSN 18006450 13. Marc Arthur Diaye, Jelena Jovanovic, Zdravko Krivokapic, Aleksandar Vujovic, »Training During ISO 9001 Implementation And Workers Involvement Into Quality Management Process In Montenegro«, International Journal for Quality Research, Vol 3, No1, Year 2009., pp. 71-77, ISSN 1800-6450 14. Jelena Jovanovi, Zdravko Krivokapi, "Model of Improving Environmental Management System by multi-software", International Journal for Quality Research, Vol 3, No1, Year 2009., pp. 71-77, ISSN 1800-6450 15. Jelena Jovanovi, Zdravko Krivokapi, Sabrija Ramovi, Milan Perovi, "Balanced Scorecard Evaluation Model that includes elements of Environmental Management System Using AHP Model", International Journal for Quality Research, Vol 4, No1, Year 2010., ISSN 18006450 16. Zdravko Krivokapi, Jelena Jovanovi, Sabrija Ramovi, " Approach of Implementation Balanced Scorecard", International Journal for Quality Research, Vol 1, No2, Year 2007., ISSN 1800-6450 17. Jelena Jovanovi, Zdravko Krivokapi, Sabrija Ramovi, "Balanced Scorecard Model Evaluation: The Case of AD Barska Plovidba", International Journal for Quality Research, Vol 3, No2, Year 2009., ISSN 1800-6450 1.2.3. Radovi objavljeni u domaim casopisima 18. Zdravko Krivokapi, Jelena Sakovi, Aleksandar Vujovi, "Pristup identifikaciji apsekata i uticaja na zivotnu sredinu", Nacionalni naucno-strucni casopis Menadzment Totalnim Kvalitetom, Vol 31 N2 2003, ISSN 0354-9771 19. Zdravko Krivokapi, Aleksandar Vujovi, Jelena Sakovi, "Prilog metodologiji identifikacije procesa", Nacionalni naucnostrucni casopis Menadzment Totalnim Kvalitetom, Vol 31. No2, 2003. godine, str. 297305, ISSN 0354-9771. 20. Zdravko Krivokapi, Milan Vukcevi, Miodrag Bulatovi, Aleksandar Vujovi, Jelena Sakovi, "Procesni model osnov integracije ISO 9000:2000 i ISO 14000", Nacionalni naucno strucni casopis, Menadzment totalnim kvalitetom, Vol 29, No 2, 2001, ISSN 03549771 21. Miodrag Bulatovi, Aleksandar Vujovi, Jelena Sakovi, "Kupac u mozaiku reinzenjeringa", Naucno-strucni casopis TQM i poslovna izvrsnost, Casopis kvalitet, broj 3-4, godina 2001., str. 46-49, ISSN 0354-2408 22. Jelena Jovanovi, Zdravko Krivokapi, Sabrija Ramovi, Milan Perovi, "Vrednovanje uticaja na zivotnu sredinu primjenom neuronskih mreza", KVALITET - casopis za unapredjenje kvaliteta, godina XIX, broj 7-8, 2009, ISSN 0354-2408 23. Jelena Jovanovi, Zdravko Krivokapi, Sabrija

4

2

24.

1.5 0.5

4

4

25.

1.5 0.35

4

2

26.

1.5 0.5

27. 4 4

1.5 0.75

28.

1.5 0.5

4

4

29.

1.5 0.35

4

2

30.

1.5 0.35

4

4

31.

1.5 0.35

32. 1.5 0.5

1.5 0.35

33. 1.5 0.5 34. 1.5 0.3 35.

1.5 0.5

1.5 0.5

1.5 0.5

1.5 0.5

1.5 0.35

1.5 0.5

1.3. Radovi na kongresima, simpozijumima i seminarima 1.3.1. Meunarodni kongresi, simpozijumi i seminari 36. M. Diaye, J. Jovanovi, Z. Krivokapi, S Pekovi, A. Vujovi, "ISO 9000 Management resource-difference between production and serve firms", 2 nd International Conference ICQME 2007, Budva, 2007 37. M. Sokovi, J. Jovanovi, Z. Krivokapi, A. Vujovi, "Quality tools in improvement process", 2 nd International Conference ICQME

2

0.4

2

0.5

10. jul 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

2 0.65

Strana 23 - Broj 257

1 0.3

2007, Budva, 2007 38. Jelena Jovanovi, Zdravko Krivokapi, Aleksandar Vujovi, "Modeling of environmental aspects quantification", International QMOD Conference, 9 ­ 11 August 2006, Liverpool John Moores University, Liverpool-England 39. Aleksandar Vujovi, Zdravko Krivokapi, Jelena Jovanovi, "One approach for improving QMS by developing software for nonconformity macro control", 9th International conference Quality Management And Organisational Development Conference-QMOD, 9.-11. August 2006, Liverpool-England 40. Jelena Jovanovi, Zdravko Krivokapi, Sabrija Ramovi, Aleksandar Vujovi, "Approach of Evaluation of Environmental Impacts Using Backpropagation Neural Network", International conference on Modeling and Simulation, Barcelona July 15- 17, 2010, Barcelona, Spain 41. Aleksandar Vujovic, Zdravko Krivokapic, Jelena Jovanovic," Improving Customer Relationship Through Analyzing Nonconformities Based On ISO 9001 Requirements", 2th Conference-Management of manufacturing systems 2006, Faculty of Manufacturing Technologies-Technical University of Kosice, Presov-Slovakia, 28.sept.2006. 42. Jelena Jovanovic, Zdravko Krivokapic, Aleksandar Vujovic, "Quantification Environmental Aspects On Medium Air By Neural Network", 2th Conference-Management of manufacturing systems 2006, Faculty of Manufacturing Technologies-Technical University of Kosice, Presov-Slovakia, 28.sept.2006. 43. Jelena Jovanovi, Zdravko Krivokapi, Sabrija Ramovi, Milan Perovi, "Evaluation Of Balanced Scorecard Models Oriented On Environmental Management System", MIT konferencija, Piran 2009, Slovenia 44. Aleksandar Vujovi, Zdravko Krivokapi, Jelena Jovanovi, "Expert System for business process performance improvement base on quality management system" MIT konferencija, Piran 2009, Slovenia 45. Jelena Jovanovi, Zdravko Krivokapi, Milan Perovi, Sabrija Ramovi, "Evaluation of the environmental impacts by applying the neural networks", 4nd International Conference ICQME 2009, Paris, France, 2009 46. Aleksandar Vujovi, Zdravko Krivokapi, Jelena Jovanovi, "Top priority QMS Principles For Achieving Business Excellence", 4 th International Qualiuty Conference, Kragujevac, ISBN 978-86-8666349-8, 1921.05.2010 Kragujevac, Serbia 47. Jelena Jovanovi, Zravko Krivokapi, Sabrija Ramovi, "Balanced Svorecard Model Evaluation: The case of AD Barska Plovidba", 3th International Qualiuty Conference Kragujevac, ISBN 978-86-8666349-8, 1921.05.2010, Kragujevac, Serbia 48. Aleksandar Vujovi, Jelena Jovanovi, Milan Perovi, "Sistem menadzmenta kvalitetom kroz prizmu istrazivanja za doktorske disertacije", 9th International Conference Dependability and Quality Management DQM-2006, Belgrade, Serbia, 14-15. June 2006. 49. Zdravko Krivokapi, Jelena Jovanovic, Aleksandar Vujovic, »Unapreenje upravljanja zastitom zivotne sredine primjenom multisoftvera«, 1th International conference Ecological safety in Post Modern Environment, 26-27. jun, 2009, Banja Luka, RS, BH 1.3.2. Domai kongresi, simpozijumi i seminari

2

0.65

2

0.5

2

0.65

2

0.65

2

0.5

2

0.65

2

0.5

2

0.65

2

0.65

2

0.65

2

0.65

50. Zdravko Krivokapi, J. Sakovi, A. Vujovi: Timski rad osnova neprekidnih unapredjenja, Savjetovanje NEDELJA KVALITETA, Zbornik radova casopis za unapredjenje kvaliteta, godina XIII 1-2 2003, ISSN 0354-2408, Beograd 2003, 51. Jelena Jovanovi, Zdravko Krivokapi, "Pristup kvantifikovanju uticaja na zivotnu sredinu", Zbornik radova-Festival kvaliteta, Kragujevac, Maj 2005. 52. Aleksandar Vujovic, Zdravko Krivokapic, Jelena Sakovic, Dusan Vukoti, »Procesnim modeliranjem do zadovoljstva korisnika», Zbornik radova-Festival kvaliteta, Kragujevac, Maj 2005. 53. Jelena Jovanovi, Zdravko Krivokapi, "Matricni pristup kvantifikovanju uticaja na zivotnu sredinu" XV konferencija o kvalitetu ­ Canj, Septembar 2005, Canj 54. Jelena Jovanovi, Zdravko Krivokapi, Aleksandar Vujovi, Dusan Vukoti, "Kvantifikovanje uticaja na zivotnu sredinu primjenom backpropagation neuralne mreze (medijum ljudi)", Zbornik radova-Festival kvaliteta, Kragujevac, Maj 2006. 55. A. Vujovi, Z Krivokapi, J. Jovanovi, "Odredjivanje koeficijenata znacajnosti zahtjeva ISO 9001:2000 u postizanju poslovne izvrsnosti", Savjetovanje ­ Sistem kvaliteta uslov za uspesno poslovanje i konkurentnost, 29 i 30. 11. 2007, Krusevac 56. Z. Krivokapi, J. Jovanovi, "Unapredjenje upravljanja zastitom zivotne sredine primjenom Balanced Scorecarda", Savjetovanje ­ Sistem kvaliteta uslov za uspesno poslovanje i konkurentnost, 29 i 30. 11. 2007, Krusevac 57. Zdravko Krivokapi, Aleksandar Vujovi, Jelena Jovanovi, »Tim za prevenciju«, Festival kvaliteta 2008, 35. nacionalna konferencija o kvalitetu, Zbornik radova, 13-15 maj 2008. godine, Kragujevac 2008 58. Jelena Jovanovi, Zdravko Krivokapi, Aleksandar Vujovi, Upravljanje zastitom zivotne sredine primjenom Balanced scorecard-a i AHP-a, Konferencija CIGRE 2009, Maestral Przno, 2009 59. Aleksandar Vujovi, Zdravko Krivokapi, Milan Perovi, Jelena Jovanovi, Bezbjednost informacija u sistemu menadzmenta kvalitetom", Deveti naucno strucni skup Sistem kvaliteta uslov za uspjesno poslovanje i konkurentnost, Krusevac, 2006 60. Zdravko Krivokapi, Jelena Jovanovi, Aleksandar Vujovi, "Unapredjenje upravljanja zastitom zivotne sredine primjenom multisoftvera", I naucna konferencija sa medjunarodnim ucesem "Ekoloska bezbijednost u postmodernom ambijentu", Banja Luka, 2009 61. Jelena Jovanovi, Predrag Pravdi, "Komparativna analiza Balanced Scorecard'a i Sistema menazmenta kvalitetom" Festival kvaliteta, Kragujevac, 2010 62. Aleksandar Vujovi, Zdravko Krivokapi, Milan Perovi, Jelena Jovanovi, "Upravljanje rizikom u projektu razvoja ekspert sistema", Nedelja kvaliteta, Beograd 2006 63. Jelena Jovanovi, Zdravko Krivokapi, Aleksandar Vujovi, " Balanced Scorecard (BSC) kao sistem upravljanja", SQM 2006, Budva, 2006 64. Aleksandar Vujovi, Zdravko Krivokapi, Milan Perovi, Jelena Jovanovi, " Bezbjednost informacija u sistemu menadzmenta kvalitetom", SQM 2006, Budva, 2006 65. Jelena Jovanovi, Zdravko Krivokapi,"Modeliranje kvantifikovanja aspekata zivotne sredine (medijum vazduh) korisenjem neuralnih mreza" SQM 2005, Tivat 2005

1

0.5

1

0.25

1

0.5

1

0.25

1

0.3

1

0.5

1

0.3

1

0.3

1

0.3

1

0.3

1

0.5

1

0.25

1

0.3

1

0.25

1

0.5

Strana 24 - Broj 257

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

1 0.3 ZBIRNI PREGLED RADOVA I BODOVA

DJELATNOST 1. NAUCNO ISTRAZIVACKI RAD 2. UMJETNICKI RAD 3. PEDAGOSKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO

10. jul 2010.

66. Aleksandar Vujovi, Jelena Sakovi, Dusan Vukoti, " Izbor metodologije modeliranja CIM/CIE sistema u funkciji uspostavljanja QMS-a" SQM 2003, Herceg Novi, 2003 67. Zdravko Krivokapi, Jelena Sakovi, Aleksandar Vujovi, "Timski rad osnova neprekidnih unapredjenja", Nedelja kvaliteta 2003, Beograd 2003 68. Miodrag Bulatovi, Jelena Sakovi, "Monitoring i mjerenje u sistemu upravljanja zastitom zivotne sredine", Nedelja kvaliteta 2002, Beograd 2002 69. Milan Perovi, Zdravko Krivokapi, Jelena Sakovi, Aleksandar Vujovi, "Procesni model u funkciji novog pristupa menadzmentu", SQM 2002, Herceg Novi, 2002 70. Zdravko Krivokapi, Aleksandar Vujovi, Jelena Sakovi, "Balanced Scorecard - put za budunost", Evropska nedelja kvaliteta 2001, Beograd 2001 71. Milan Perovi, Jelena Sakovi, Aleksandar Vujovi, "Metodoloski pristup upravljanju mrezom procesa", SQM 2000, Herceg Novi, 2000 4. STRUCNA DJELATNOST Dokumentovana naucna i strucna djelatnost Ucese u realizaciji naucno-istrazivackih projekata Z. Krivokapi, M. Perovi, S. Arsovski, A. Vujovic, J. Sakovi. D. Vukoti, »Poboljsavanje performansi poslovnih procesa na bazi sistema menadzmenta primjenom vjestacke inteligencije», finansiran od strane Ministarstva prosvete i nauke Crne Gore, 2005. Z. Krivokapi, A. Vujovic, J. Jovanovi, S. Ramovi., «Poboljsavanje upravljanja zastitom zivotne sredine sistemom uravnotezenih ciljeva primjenom softvera za BSC», finansiran od strane Ministarstva prosvete i nauke Crne Gore, Podgorica, 2009. Naucno istrazivacki projekat «Eco Net» sa Univerzitetom Evry-Pariz, 2006-2010.

1

0.3

Ukupno 71

Broj radova Poslije izbora

Ukupno 76.95

Broj bodova Poslije izbora

1

0.5

1

0.25

8

8 84.95

1

0.3 IZVJESTAJ RECENZENTA I OCJENA USLOVA STEPEN OBRAZOVANJA Dr Jelena Jovanovi je 16. 11. 2009. godine odbranila doktorat na Masinskom fakultetu u Podgorici iz oblasti tehnickih nauka. Detaljnim uvidom u uslove definisane Mjerilima za izbor u akademska i naucna zvanja i Zakonom o visokom obrazovanju Republike Crne Gore, zakljucio sam da kandidat ispunjava sve formalne i pravne uslove za izbor u akademsko zvanje docent, na Univerzitetu Crne Gore. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD Na bazi prilozene bibliografije kandidata dr Jelene Jovanovi zakljucujem da se ona na izuzetno studiozan i naucno utemeljen nacin bavi istrazivanjima u oblasti sistema menadzmenta uz veoma efikasnu primjenu i kombinovanje savremenih softverskih sistema. Posebno bih se osvrnuo na siroku primjenu neuronskih mreza u svijetu u svim problemima koje nije mogue matematicki rijesiti a kojom se vrlo uspjesno bavila dr Jelena Jovanovi kako u svom magistarskom tako i u doktorskom radu. Iz ove problematike je objavila brojne radove od kojih kao najinteresantnije izdvajam one pod rednim brojevima 1, 5, 6, 7, 22, 38, 42, 45. Radovi pod rednim brojevima 2, 10, 14, 15,... ukazuju da je kandidat dr Jelena Jovanovi ovladala znanjem iz brojnih softverskih programa i da ih vrlo uspjesno primjenjuje i kombinuje u prakticne svrhe sa ciljem unapredjenja poslovanja poslovnih sistema. 8 Kao potvrda kvaliteta naucnoistrazivackog rada svakako se moze sagledati i bogata bibliografija Dr Jelene Jovanovi koja sadrzi 71 veoma interesantna rada u stranim i domaim naucnim casopisima i konferencijama. Takoe, kao znacajna potvrda naucnoistrazivackog rada je i dobijena nagrada za njen doktorat na meunarodnom konkursu za istrazivacki rad firme Trimo-Slovenija. Iz navedenog se moze zakljuciti da, u pogledu naucnoistrazivackog rada, Dr Jelena Jovanovi ispunjava uslove za izbor u zvanje docenta. PEDAGOSKA OSPOSOBLJENOST Koleginica Dr Jelena Jovanovi je angazovana u nastavi na Masinskom fakultetu u Podgorici kao saradnik u nastavi iz predmeta: Programiranje, Inzenjerska ekonomija, Organizacija i menadzment, Organizacija i menadzment u saobraaju. Kao saradnik na Masinskom fakultetu je primljena 2000. godine i do danas je pokazala izuzetnu pedagosku osposobljenost i osjeaj za rad sa studentima. STRUCNI RAD Pored naucnoistrazivackog rada i pedagoskih aktivnosti, Dr Jelena Jovanovi je pokazala i afinitete ka strucnom radu. Bila je ucesnik velikog broja projekata implementacije sistema menadzmenta po raznim modelima standarda, aktivno je ucestvovala kao organizacioni sekretar naucno strucnih skupova. Bila je clan organizacionog odbora 4 medjunarodne konferencije i Clan Crnogorskog komiteta CIGRE - studijski komitet STK C3 Performanse sistema zastite zivotne sredine. Ucestvovala je i na tri naucno istrazivacka projekta. Na bazi navedenog i kroz uvid u

1

0.3

Br. Br. ref. kan.

Ucese u realizaciji strucnih projekata 6 (sest) projekata "Unapreenja poslovanja u skladu sa standardima ISO 9001:1996 i ISO 9001:2001". 1 (jedan) projekat "Priprema laboratorijskih kapaciteta za akreditaciju u skladu sa zahtjevima standarda ISO/IEC 17025" 1 projekat akreditacije sertifikacionog tijela po standardu EN 45011:2003. Clanstvo u naucnim i strucnim organizacijama Organizacioni sekretar pet (5) savjetovanja Sistema menadzmenta kvalitetom SQM u organizaciji Centra za kvalitet-Masinski fakultet Podgorica Clan organizacionog odbora cetiri (4) meunarodne konferencije ICQME u organizaciji Centra za kvalitet-Masinski fakultet Podgorica Clan organizacionog odbora pet (5) konferencija odrzavanja KOD u organizaciji Centra za kvalitet Podgorica Clan Crnogorskog komiteta CIGRE studijski komitet STK C3 Performanse sistema zastite zivotne sredine

10. jul 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

PEDAGOSKA OSPOSOBLJENOST

Strana 25 - Broj 257

rezultate projekata u kojima je ucestvovala zakljucujem da Dr Jelena Jovanovi ima veoma dobru strucnu aktivnost. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA Broj radova

DJELATNOST Prije izbora 1. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD 2. UMJETNIKI RAD 3. PEDAGOSKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO Poslije izbora Ukupno Prije izbora

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

Dr Jelena Jovanovi je zapocela svoje radno angazovanje na Masinskom fakultetu 2000. godine u zvanju saradnika i to na predmetima: Programiranje, Inzenjerska ekonomija, Organizacija i menadzment, Organizacija i menadzment u saobraaju. Do sada je bila angazovana kao clan komisije za odbranu tri diplomska rada. U cjelokupnom dosadasnjem radu je pokazala zavidan nivo sposobnosti i zelje da efikasno prenosi znanje na studente, da im pomaze pri izradi seminarskih i diplomskih radova, ispoljavajui visok nivo pedagoske osposobljenosti. STRUCNI RAD U oblasti strucnog rada biografija dr Jelene Jovanovi je vrlo bogata. Ona je do sada uspjesno ucestvovala u sest (6) projekata "Unapreenja poslovanja u skladu sa standardima ISO 9001:1996 i ISO 9001:2001" i dva (2) projekta akreditacije. Svoje organizacione sposobnosti je dokazala ucesem u organizacionim odborima kako nacionalnih tako i internacionalnih konferencija koje svake godine organizuje Centar za kvalitet Masinskog fakulteta ­ Podgorica. Iz ovih podataka zakljucujem o visokom stepenu angazovanosti dr Jelene Jovanovi na strucnom radu i njenoj sposobnosti da takav rad uspjesno poveze sa naucno ­ istrazivackim radom. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA Broj radova

DJELATNOST Prije Poslije izbora izbora 1. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD 2. UMJETNIKI RAD 3. PEDAGOSKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO Ukupno Prije izbora

71

76.95

8

8 84.95

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Na bazi prilozene dokumentacije smatram da dr Jelena Jovanovi ispunjava sve zakonima i pravilnicima propisane uslove za izbor u akademsko zvanje docenta. Na bazi prethodno iznijetih cinjenica o naucnoistrazivackom radu, pedagoskoj aktivnosti i strucnom zalaganju, zadovoljstvo mi je da ukazem na znacaj prisustva kandidata Dr Jelene Jovanovi na Univerzitetu Crne Gore i da predlozim Vijeu Masinskog fakulteta u Podgorici i Senatu Univerziteta Crne Gore da je izabere u zvanje docenta za predmete: Programiranje, Proizvodni menadzment, Industrijska dinamika, Primjena racunara u vrtiu. RECENZENT Prof. dr Milan Martinovi Redovni profesor Univerziteta Crne Gore Prirodno Matematicki fakultet IZVJESTAJ RECENZENTA I OCJENA USLOVA STEPEN OBRAZOVANJA Dr Jelena Jovanovi je diplomirala 2000 g., magistrirala 2005 g. a doktorsku disertaciju odbranila 2009 g., na Masinskom fakultetu u Podgorici. Kandidat, prema tome, ispunjava sve uslove za izbor u akademsko zvanje docenta u pogledu stepena obrazovanja u skladu sa Mjerilima za izbor u akademska i naucna zvanja, Statutom Univerziteta Crne Gore i Zakonom o visokom obrazovanju. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD Kandidat dr Jelena Jovanovi jos na redovnim studijama na Masinskom fakultetu pokazuje interesovanje za saznanjima koja su iznad onih koji traze dodiplomske studije. Postdiplomske studije su pokazale njenu sklonost za naucnoistrazivacki rad sto dokazuju brojni radovi predstavljeni u bibliografiji kandidata. Dr Jelena Jovanovi je do sada objavila veliki broj (71) naucnih i strucnih radova u meunarodnim i domaim casopisima i na domaim i internacionalnim skupovima, tako da je ve poznata naucnoj i strucnoj javnosti zemalja u okruzenju. Radovi pod rednim brojevima 1, 2, 5, 6, 10, 14, 15, 17, 23, 43,... gdje su uglavnom prikazani rezultati istrazivanja sprovednim u magistarskom i doktorskom radu ukazuju na njeno dobro poznavanje softverskih programa i proizvodnog menadzmenta. Ostali brojni radovi orjentisani uglavnom na sistem menadzmenta kvalitetom ukazuju na njeno interesovanje za mjerenje i unapredjenje performansi organizacije. Navedeno ukazuje da dr Jelena Jovanovi u oblasti naucno ­ istrazivackog rada ima sve uslove za izbor u zvanje docenta na Univerzitetu Crne Gore.

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

71

76.95

8

8 84.95

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Uvidom u prilozenu dokumentaciju i na bazi saradnje sa dr Jelene Jovanovi u proteklom periodu, smatram da ispunjava sve predviene uslove za izbor u akademsko zvanje docenta. Polazei od iznijetog misljenja o sirokoj obrazovnoj osposobljenosti, o naucno ­ istrazivackom radu, o pedagoskoj sposobnosti i o strucnim aktivnostima, sa velikim zadovoljstvom predlazem Vijeu Masinskog fakulteta u Podgorici i Senatu Univerziteta Crne Gore da dr Jelenu Jovanovi izabere u zvanje docenta na predmetima: Programiranje, Proizvodni menadzment, Industrijska dinamika, Primjena racunara u vrtiu. RECENZENT Prof. dr Radomir Vukasojevi Redovni profesor Univerziteta Crne Gore Masinski fakultet Podgorica IZVJESTAJ RECENZENTA I OCJENA USLOVA STEPEN OBRAZOVANJA Doktorsku disertaciju iz oblasti menadzmenta, informatike i kvaliteta, Dr Jelena Jovanovi je uspjesno odbranila na Masinskom fakultetu u Podgorici dana 16. 11. 2009 godine. Na bazi pravila definisanih Zakonom o visokom obrazovanju, Mjerilima za izbor u akademska i naucna zvanja i Statutom Univerziteta Crne Gore kao i na bazi dostavljene biografije i bibliografije moze se zakljuciti da kandidat Dr Jelena Jovanovi zadovoljava sve zakonom predviene uslove za izbor u akademsko zvanje docenta.

Strana 26 - Broj 257

NAUCNOISTRAZIVACKI RAD

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

10. jul 2010.

Kao mentor i magistarske teze i doktorske disertacije kandidata Dr Jelene Jovanovi cini mi zadovoljstvo da dam osvrt na njegov naucno istrazivacki rad. Ve u svom magistarskom radu kandidat pokree jedinstveno istrazivanje o mogucnostima vrednovanja znacajnosti uticaja na zivotnu sredinu primjenom neurosnkih mreza a na bazi podataka prikupljenih iz organizacija sertifikovanih po standardau ISO 14001. U tom dijelu kandidat pokree ideju i prikazuje alat koji obezbjedjuje objektivno i pouzdano vrednovanje znacajnosti uticaja na zivotnu sredinu primjenjivo u bilo kojoj organizaciji nezavisno od njene djelatnosti. Kandidat se kasnije kroz doktorsku disertaciju nadovezuje na zapoceto istrazivanje i produbljuje ga kroz primjenu drugih alata iz oblasti vjestacke inteligencije i kroz kombinovanje vise naucno istrazivackih metoda. CIlj doktorske disertacije Dr Jelene Jovanovi je da se sistem upravljanja zastitom zivotne sredine (EMS) podigne na visi nivo, primjenom naucnih metoda i softverskih sistema, iznalazenjem jedinstvenog modela upravljanja na bazi detaljnih analiza poslovanja organizacija u okruzenju. U skladu sa tim je u radu je kreiran jedinstveni model za unapreenje sistema upravljanja zastitom zivotne sredine u organizaciji primjenom vise sistema softverski baziranih sa posebnim akcentom na objektivnost i nepristrasnost vrednovanja uticaja na zivotnu sredinu, koji bi uz odreene modifikacije bio primjenjiv za sve tipove organizacija nezavisno od njihove djelatnosti. Posebna paznja je u radu usmjerena na strateski sistem menadzmenta performansama kakav je Balanced Scorecard i na kreiranje tzv. EKO Balanced Scorecard sistema (EKO BSC) koji u potpunosti obuhvata problematiku zastite zivotne sredine na jedan originalan nacin koji u razmatranoj literaturi nije poznat. U radu je u odreenim oblastima izvrseno objektivno odlucivanje na bazi naucnih metoda, i to u dijelu provjere valjanosti rezultata neuronskih mreza kao i u dijelu implementacije Balanced Scorecard-a. Za tu svrhu je korisena metoda Analitickog hijerarhijskog procesa. Iz prilozene bibliografske dokumentacije Dr Jelene Jovanovi uocava se da kandidat ima zavidan broj naucnih radova iz ove oblasti objavljenih u veoma znacajnim casopisima i skupovima medjunarodnog i domaeg karaktera. Rezultati istrazivanja dobijeni prilikom izrade magistarskog rada su objavljeni u radovima 1, 5, 6, 7, 38, 42,... i odnose se na vrednovanje znacajnosti uticaja na zivotnu sredinu primjenom neuronskih mreza u softverskom programu MATLAB. Podaci primjenjivani u istrazivanjima obuhvaenim magistarskim radom na bazi neuronskih mreza su u znacajnoj mjeri prosireni za potrebe izrade doktorske disertacije. Ovako dobijeni rezultati na bazi prosirenog skupa podataka su predstavljeni u radovima 22 i 45. Treba imati u vidu da, u doktorskom radu kandidata problematika vrednovanja znacajnosti uticaja na zivotnu sredinu predstavlja samo jedan segment kreiranog modela za unapredjenje sistema upravljanja zastitom zivotne sredine koji je baziran na primjeni veeg broja softverskih programa. Kljucni rezultati doktorske disertacije su objavljeni u radovima 2, 10, 14, 15, 17, 23, 43,... Treba napomenuti da su rezultati doktorske disertacije dobijeni analizom u konkretnom poslovnom sistemu dakle na bazi realnih podataka. Ostali radovi ukazuju na to da kandidat posjeduje znanje i interesovanje za problematiku sistema menadzmenta kvalitetom. Sve prethodne konstatacije ukazuju da je Dr Jelena Jovanovi u oblasti naucno-istrazivackog rada isounila sve uslove za izbor u zvanje docenta na Univerzitetu Crne Gore. PEDAGOSKA OSPOSOBLJENOST Dr Jelena Jovanovi je svoj prvi radni odnos zasnovala na Masinskom fakultetu 2000. godine u zvanju saradnika. Izuzetno cijenim njeno angazovanje kao saradnika na predmetima Informatika i Programiranje. Bila je angazovana i kao clan komisije za odbranu tri diplomska rada. Kroz direktnu, visegodisnju saradnju sa Dr Jelenom Jovanovi ukazujem na njenu punu pedagosku osposobljenost. STRUCNI RAD U dijelu strucne osposobljenosti istakao bih znacajnu ulogu koju je Dr Jelena Jovanovi ostvarila u naucno istrazivackim projektima organizovanih u okviru medjunarodne saradnje pri cemu bih posebno istakao njeno zalaganje u projektu «Poboljsavanje

upravljanja zastitom zivotne sredine sistemom uravnotezenih ciljeva primjenom softvera za BSC». O njenoj znacajnoj strucnoj osposobljenosti govori i angazovanje u brojnim projektima unapredjenja kvaliteta u poslovnim sistemima na bazi standarda kvaliteta. Istakao bih i njeno angazovanje u ulozi organizacionog sekretara za pet naucno strucnih savjetovanja domaeg karaktera SQM kao i ulozi clana organizacionog odbora cetiri konferencije meunarodnog karaktera ICQME. Na bazi navedenih cinjenica moze se zakljuciti da je strucna aktivnost Dr Jelene Jovanovi na veoma visokom i zavidnom nivou. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA Broj radova

DJELATNOST Prije Poslije izbora izbora 1. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD 2. UMJETNIKI RAD 3. PEDAGOSKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO Ukupno Prije izbora

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

71

76.95

8

8 84.95

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Uvidom u pravila za izbor u akademska i naucna zvanja propisana zakonskim aktima i pravilnicima Univerziteta Crne Gore, kroz dugogodisnju saradnju sa Dr Jelenom Jovanovi, i na bazi prilozene biografije i bibliografije, izrazavam potpuno osvjedocenje i ubjeenje da kandidat zadovoljava sve neophodne uslove za izbor u zvanje docenta. Predstavlja mi posebno zadovoljstvo da za izbor u zvanje docenta na predmetima: Programiranje, Proizvodni menadzment, Industrijska dinamika, Primjena racunara u vrtiu, Vijeu Masinskog fakulteta u Podgorici i Senatu Univerziteta Crne Gore, predlozim kandidata Dr Jelenu Jovanovi. RECENZENT Prof. dr Zdravko Krivokapi Redovni profesor Univerziteta Crne Gore Masinski fakultet Podgorica

REFERAT

Za izbor u akademsko zvanje za predmete: Mehanizacija u biljnoj proizvodnji, Mehanizacija i oprema u stocarstvu i Eksploatacija i odrzavanje poljoprivrednih masina na Biotehnickom fakultetu u Podgorici. Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Pobjeda" od 31.03.2010 . godine. Na raspisani Konkurs javio se kandidat DR DRAGOLJUB MITROVI. BIOGRAFIJA Licni podaci: Roen sam: 07. 07. 1953. godine u Pljevljima, Crna Gora. Podaci o obrazovanju : Nakon zavrsene gimnazije u Pljevljima, upisao sam se na Poljoprivredni fakultet u Sarajevu i na istom sam diplomirao 18. januara 1978. godine. Poslediplomske studije iz oblasti Mehanizacije poljoprivrede, zavrsio sam na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu. Magistarski rad pod naslovom: ,,Proucavanje tehnicko tehnoloskih parametara pri izboru kombajna za ubiranje krompira" odbranio sam 10. maja 1990. godine i stekao zvanje Magistra mehanizacije poljoprivrede.

10. jul 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

Strana 27 - Broj 257

Doktorsku disertaciju pod naslovom: ,,Uticaj primjene poljoprivradne tehnike na efekte rekultivacije drgradiranih zemljista" odbranio sam na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu: 27. maja 1999. godine i stekao zvanje: doktora Biotehnickih nauka. PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJE Nakon zavrsenog fakulteta, zasnovao sam radni odnos 01. juna 1978. godine u UPI Sarajevo, RO Jedinstvo Olovo, a zatim u Ro Romanija Sokolac . U junu 1982. godine, zasnovao sam radni odnos u Institutu za poljoprivredna istrazivanja i razvoj u Sarajevu. Januara 1984. godine zasnovao sam radni odnos na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu, kada sam izabran u zvanje asistenta na predmetu Mehanizacija poljoprivrede. U maju 1990. godine izabran sam u zvanje Viseg asistenta za predmete: Mehanizacija ratarske proizvodnje, Osnovi masinstva i elektrotehnike i Tehnicko crtanje.

U cetvorogodisnjem periodu od: 1985 do 1990 godine izvodio sam nastavu kao honorarni profesor u Poljoprivredno tehnickoj skoli u Olovu. Radni odnos u Poljoprivrednom institutu u Podgorici, zasnovao sam u oktobru 1993. godine, kada sam izabran u Viseg istrazivaca iz oblasti Poljoprivredne mehanizacije. U januaru 2000. godine, izabran sam u naucno zvanje Naucnog saradnika iz oblasti Poljoprivredne mehanizacije,broj: 01.23. U aprilu 2005. godine odlukom broj: 953 izabran sam u naucno zvanje, Visi naucni saradnik iz oblasti Poljoprivredne mehanizacije, u Biotehnickom institutu. Nakon osnivanja Biotehnickog fakulteta u Podgorici 2006/07 godine, izabran sam za predmetnog nastavnika, predavaca na predmetima: 1. Mehanizacija u biljnoj proizvodnji 2. Mehanizacija i oprema u stocarstvu 3. Eksploatacija i odrzavanje poljoprivrednih masina

KLASIFIKACIONA BIBLIOGRAFIJA KVANTITATIVNA OCJENA REFERENCI DO POSLEDNJEG IZBORA Bilten,broj 187. 1. februar 2005. 1. NAUCNOISTRAZIVACKA DJELATNOST 1.1. Monografije 1.1.1. Broj referenci*broj bodova 1.2. Radovi objavljeni u casopisima Broj referenci*broj bodova 1.3. Radovi na kongresima, simpozijumima, seminarima Broj referenci*broj bodova 1.1.2. 1.2.1. 1.1.3. 1.2.2. 4*4 1.3.1. 1.1.4. 1.2.3. 3*1,5 1.3.2. 2*1,0 2*0,5 1.4.1 1.1.5. 1.2.4. 11*0,5 1.3.3. 4*1,0 11*0,5 1.4.2 12,5 UKUPNI BROJ BODOVA

26,0

1.4. Uvodno, objavljeno plenarno predavanje Broj referenci*broj bodova 1.5. Recenzije 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. Broj referenci*broj bodova UKUPNO ZA NAUCNOISTRAZIVACKU DJELATNOST 2. UMJETNICKA DJELATNOST Premijerno predstavljanje 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Broj referenci/broj bodova UKUPNO ZA UMJETNICKU DJELATNOST 3. PEDAGOSKA DJELATNOST 3.1. Udzbenici 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. Broj referenci*broj bodova 3.2. Prirucnici 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. Broj referenci*broj bodova 3.3. Gostujui profesor 3.3.1. 3.3.2. Broj referenci*broj bodova 3.4. Mentorstvo 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. Broj referenci*broj bodova 3.5. Kvalitet pedagoskog rada (moze se koristiti ukoliko se na zvanicnim studentskim anketama najmanje tri godine uzastopno dobiju odlicne ocjene za sve elemente pedagoskog rada) UKUPNO ZA PEDAGOSKU DJELATNOST 4. STRUCNA DJELATNOST 4.1. Strucna knjiga 4.1.1. 4.1.2. Broj referenci*broj bodova 4.2. Urednik ili koeditor 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. Broj referenci*broj bodova 4.3. Strucni clanak 4.3.1. Broj referenci*broj bodova 4.4. Objavljeni prikazi 4.4.1. Broj referenci*broj bodova 4.5. Popularno-strucni clanci 4.5.1. Broj referenci*broj bodova 4.6. Ostala dokumentovana strucna djelatnost 4.6.1. 3*5,0 4*2,0 Broj referenci*broj bodova 1*3,0 2*1,0 UKUPNO ZA STRUCNU DJELATNOST

38,5

28

Strana 28 - Broj 257

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

vijeka.Trebinje 12. Dubljevi,R., Mitrovi,D. (2010 ):Uticaj rokova sjetve i gustine usjeva na prinos sudanske trave.Petnaesto meunarodnonnaucno strucno savjetovanje.Poljoprivreda i hrana, izazovi 21 ,vijeka.Trebinje. 13. Dubljevi.R., Mitrovi,D (2010 ), Rezultati ubrenja visokoplaninskog travnjak Poetum violaceae . XVII ,Internacional Symposium on Forage Crops,Krusevac,May ,2010. 14. Popovi,R.,Dzubur,a,Cizmovi,M,Popovi,G. Mitrovi,D (2010):Uticaj indolbuterne kisjeline na rizogena svojstva zrelih reznica kupine (Rubus fruticocus Petnaesto meunarodno naucno strucnonsavjetovanja.Poljoprivreda i hrana,izazovi 21,vijeka.Trebinje. 3. PEDAGOSKA DJELATNOST 3.4. Mentorstvo 3.4.2. Mentorstvo na postdiplomskim studijama (kod magisterija i specijalizacija ) 1.Proucavanje tehnicko tehnoloskih parametara pri izboru masina u proizvodnji krompira . Specijalisticki rad, Ivan Bulatovi . 2 Primjena masina u spremanju sijena. , Specijalisticki rad, Selvudin Saboti . 3.5. Kvalitet pedagoskog rada, odnosno nastave, na predlog vijea univerzitetske jedinice ako nije bilo znacajnijih primjedbi eksternih evaluatora, uprave fakulteta i studenata. 4. STRUCNA DJELATNOST 4 4 4.3. Strucni clanak 8. Mitrovi,D (2006 ):Mehaniyacija u spremanju kabaste stocne hrane. Eko Hrana, ISSN ,1800 ,5578 ,br.21.Niksi 9. Mitrovi, D (2006 ):Priprema zemljista za biljnu proizvodnju.Eko Hrana, ISSN,1800,5578 br.19.Niksi 10. Mitrovi,D (2006):Predsjetvena priprema zemljista. Eko Hrana ,ISSN,1800,5578, br.20.Niksi 11. Mitrovi,D (2006):Sadnja krompira .Eko Hrana , ISSN,1800,5578, br, 20. 12. Mitrovi,D (2006):Mehanizovano vaenje krompira .Eko Hrana, ISSN,1800, 5578 , br 24.Niksi. 4.6. Ostala dokumentovana strucna djelatnost Recenzija: Ucbenik Opste ratarstvo,autora Dr Natasa Mirecki, 2005. Projekti: 2 1 Uticaj meuredne kultivacije i nacina aplikacije mineralnih ubriva na zakorovljenost i prinos krompira,( 2004 '''2006 ), Ministarstvo prosvjete i nauke, Sektor za Nauku i Univerzitet . (Rekonstrukcija dvoredne automatske sadilice za krompir.Konstrukcija depozitora za mineralno ubrivo i zemljisni insekticid .Tehnicko tehnolosko rjesenje predstavlja rjesenje problema sadnje i naslo je sviju primjeni u proizvodnoj praksi,u proizvodnji krompira u Crnoj Gori, i zemalja u okruzenju,Srbija, Republika Srpska.Linija masina za sijeno,Linija masina za krompir.Primjena kultivator sijacice u rekultivaciji degradiranih zemljista.

10. jul 2010.

PREGLED RADOVA I BODOVA NAKON PRETHODNOG IZBORA 1. NAUCNOISTRAZIVACKA DJELATNOST 1.2.2.Radovi u meunarodnim casopisima koji se ne nalaze u baz1 podataka a imaju redovnu meunarodnu distribuciju i rezime na stranom jeziku. 1. Dubljevi,R.,Mitrovi,D (2009):Productive Featurer of Mouutain Lawn Type Agrostitetum vulgaris,Fertilizad wizh Differet Nitrogen Doses. Proizvodne osobine planinskog travnjaka tipa Agrostietum vulgaris, pri ubrenju razlicitim dozama azota. Agroznanje Vol.10.br.2 ,ISSN.1512 6412 , Banja Luka 2. Mitrovi,D.,Dubljevi,R (2009 ) :Infnence of Cultivator Seeder Applikacion onRecultivacion Degraded Terrain Effects. Uticaj primjene kultivator sijacice na efekte rekultivacije degradiranih zemljista. Agroznanje .Vol.10.br.3,ISSN .1512.6412 ,Banja Luka.. 3. Soski ,S.,Mitrovi.D (2009 ):Effectes of Drip and Sprincler Irrigacion in Vneyards on Skeletal Soil. Efekti navodnjavanja vinograda kapanjem i kisenjem na skeletnom zamljistu. Agroznanje ,Vol.10.br.3. ISSN.1512 .6412 ,Banja Luka 4. Savi,S.,Vukoti,M.,Manojlovi,R,. Mitrovi,D.(2009 ) :Uticaj rezidbe i optereenja cokota rodnim okcima na prinos i kvalitet groza sorte vranac u podgorickom sub regionu. Agroznanje ,Vol.10.br.1,ISSN,1512.6412,Banja Luka 5.Dubljevi,R., Mitrovi,D (2009) :Proizvodne osobine populacije lucerke,Medicago sativa,iz primorskog i centralnog rejona Crne Gore.Agroznanje Vol.10.br3.ISSN,15126412,Banja Luka. 6.Mitrovi,D,,Manojlovi,R. (2009) :Tehnoloski i eksploatacioni parametri mehanizovane sadnje loznih kalemova.Agricultural Engineering , YU ISSN 0554 5587 :UDK 631 (059 ),godina XXXIV,br.3Poljoprivredna tehnika,.Beograd 7.Manojlovi,R., Mitrovi,D (2009 ) :Tehnicko tehnoloski, eksploatacioni i tehnoekonomski pokazatelji rada kombajna za berbu groza.,Agricultur enginering,YU ISSN 05587 , UDK 631 (059), Poljoprivredna tehnika,Beograd. 1.3. Radovi na kongresima;simpzijumima i seminarima 1.3.1.Meunarodni kongresi,simpozijumi i seminari 8. Mitrovi D.,Dubljevi,R (2010 )Primjena roto prese u spremanju travne mase lucerke.Petnaesto meunarodno naucnonstrucnonsavjetovanje,Poljoprivreda i hrana, izazovi 21. Vijeka.Trebinje ,mart 2010. 9. Mitrovi,D.,Dubljevi,R (2010 ):Uticaj nacina primjene mineralnih ubriva i kultivacije usjeva na prinos krompira..Petnaesto meunarodno naucno strucno savjetovanje Poljoprivreda i hrana ,izazovi 21 vijeka.mart 2010. 10. Mitrovi, D., Dubljevi R.(2009):Proucavanje tehnicko tehnoloskih ,eksploatacionih parametara pri izboru t.travokosacica u spremanju kabaste stocne hrane. XIV,Meunarodno naucno strucno savjetovanje, mart(2009), Trebinje. 11. Mitrovi, D.,Manojlovi,R (2010 ):Primjena masinsko traktorskog agregata u hemijskoj zastiti vinograda.Petnaesto meunarodno naucno strucno savjetovanje.Poljoprivreda i hrana,izazovi 21, 4 4 Br. Br. ref. kan.

2

1

2

1

2

0.3

4

4

Br. Br. ref. kan.

2 2 5

1 1 5

4

4

4

2

Br. Br. ref. kan. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4

4

4

4

1

20

10

2

1

2

1

2

1

10. jul 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

Strana 29 - Broj 257

ZBIRNI PREGLED RADOVA I BODOVA

DJELATNOST 1. NAUCNO ISTRAZIVACKI RAD 2. UMJETNICKI RAD 3. PEDAGOSKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO

Ukupno 37

Broj radova Poslije izbora 14

Ukupno 72

Broj bodova Poslije izbora 33,5

7 5 56 19 44 123

7 16 56,5

Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu kao asistent i visi asistent na predmetima: Mehanizacija ratarske proizvodnje, Osnovi masinstva i elektrotehnike i Tehnicko crtanje . Od 2006. godine radi kao nastavnik na predmetima: Mehanizacija u biljnoj proizvodnji.Mehanizacija i oprema u stocarstvu i Eksploatacija i odrzavanje poljoprivrednih masina, na Bitehnickom fakultetu u Podgorici. U nastavnom procesu studenti koriste skripte i prirucnike kandidata i knjige eminentnih profesora Poljoprivrednih fakulteta u okruzenju. Autorizovana predavanja, sa svojstvenim didaktckim pristupom, ocenjena su odlicnom ocenom od strane studenata. Kandidat je do sada bio i mentor na dva specijalisticka rada, a mentor je na dva magistarska rada koji su u toku izrade. Kratko prezentirani podaci ukazuju da je Dr Dragoljub Mitrovi, pedagoski osposobljen za izvoenje nastave na Univerzitetu. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA Broj radova

DJELATNOST Prije Poslije izbora izbora 1. NAUCNOISTRAZIVA37 14 CKI RAD 2. UMJETNIKI RAD 3. PEDAGOSKI RAD 4. STRUCNI 5 RAD UKUPNO 37 19 Ukupno Prije izbora

IZVJESTAJ RECENZENTA I OCJENA USLOVA STEPEN OBRAZOVANJA Kandidat, Dr Dragoljub Mitrovi, dipl.inz. zavrsio je Poljoprivredni fakultet u Sarajevu 1978. godine. Poslediplomske studije iz poljoprivredne mehanizacije, zavrsio je na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu. Odbranom magistarskog rada 1990.godine pod naslovom : Proucavanje tehnicko tehnoloskih parametara pri izboru kombajna za ubiranje krompira , stekao je zvanje Magistra poljoprivredne mehanizacije. Doktorsku disertaciju je odbranio 1999.godine , na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu pod naslovom: Uticaj primjene poljoprivredne tehnike na efekte rekultivacije degradiranih zemljista , i stekao akademsko zvanje Doktora biotehnickih nauka. Odbranom disertacije Dr Dragoljub Mitrovi je potvrdio sklonost u naucnoistrazivackom radu iz oblasti poljoprivredne mehanizacije.Moze se konstatovati da u pogledu stepena obrazovanja kandidat ispunjava sve uslove za izbor u akademsko zvanje. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD Naucnoistrazivacki rad Dr Dragoljuba Mitrovia, odvija se kroz ucese i angazovanje na vise naucnoistrazivackih projekata iz oblasti poljoprivredne mehanizacije. Kao razultat visegodisnjeg kontinuiranog rada u vise Instituta i Fakulteta, predstavlja znacajan broj publikovanih Naucnih radova u domaim i stranim casopisima, zbornicima fakulteta ili saopstenih na naucnim sipozijumima. Vei znacaj svoga rada kandidat je posvetio u primjeni poljoprivrednih masina i orua u savrmenoj poljoprivrednoj proizvodnji na podrucju Crne Gore. Naucnoistrazivacki rad kandidata zasnovan je na eksploatacionim istrzivanjima masina u cilju osavremenjivanja procesa rada u pojedinim oblastima poljoprivredne proizvodnje. Rezultati naucnoistrazivackih projekta nasli su svoju primenu u proizvodnoj praksi u: mehanizovanoj proizvodnji krompira, liniji masina za spremanje kabaste stocne hrane, masina u kultivaciji vinograda i vonjaka, mehanizovanoj sadnji loznih kalemova i mehanizovanoj berbi groza, a poseban doprinos predstavlja primena integralne tehnike u rekultivaciji degradiranih zemljista. STRUCNI RAD Strucni rad Dr Dragoljuba Mitrovia, odnosi se na poljoprivrednu mehanizaciju i opremu a sastoji se u proucavanju i primeni novih tehnicko tehnoloskih resenja:osnovnih, prikljucnih masina i opreme u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji. Strucni rad kandidata povezan je sa rezultatima rada naucnoistrazivackih projekata, koji predstavljaju znacajan doprinos u razvoju poljoprivredne proizvodnje. Svojim istrzivanjima i strucnim radom , kandidat je dao znacajan doprinos u primeni i poljoprivredne tehnike u poljoprivrednoj prizvodnji, sto ukazuje na njegov veoma uspjesan i strucan rad. PEDAGOSKA OSPOSOBLJENOST Dr Dragoljub Mitrovi, u svom visegodisnjem radu, osim naucnoistrazivackog rada u Institutu za poljoprivredna istrazivanja i razvoj u Sarajevu, Biotehnickom institutu u Podgorici, radio je i na

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

51

38,5

33,5

72

7 5 56 28 66,5 16 56,5

7 44 123

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Na osnovu: bibliografskih podataka, rezultata naucnoistrazivackog rada, strucne djelatnosti i pedagoske osposobljenosti, smatram da Dr Dragoljub Mitrovi, Visi naucni saradnik, ispunjava sve uslove za izbor u Akademsko zvanje predviene Statutom Univerziteta Crne Gore. Sa zadovoljstvom predlazem Senatu Univerziteta Crne Gore da se Dr Dragoljub Mitrovi, izabere u akademsko zvanje: Redovnog profesora za predmete: Mehanizacija u biljnoj proizvodnji, Mehanizacija i oprema u stocarstvu i Eksploatacija i odrzavanje poljoprivrednih masina, na Biotehnickom fakultetu u Podgorici. RECENZENT Prof. dr Mirko Urosevi Poljoprivredni fakultet Beograd IZVJESTAJ RECENZENTA I OCJENA USLOVA SEPEN OBRAZOVANJA Dr Dragoljub Mitrovi, zavrsio je Poljoprivredni fakultet u Sarajevu, smjer ratarstvo, 1978. godine. Poslijediplomske studije iz oblasti mehanizacije zavrsio je na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, 1990 godine odbranivsi magistarski rad pod nazivom,, Proucavanje tehnicko tehnoloskih parametara pri izboru kombajna na ubiranje krompira ,, Doktorsku disertaciju pod naslovom,, Uticaj primjene poljoprivredne tehnike na efekte rekultivacije degradiranih zemljista,, odbaranio je na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu 27. maja 1999. godine. Na osnovu prezentirane dokumentacije, stepena obrazovanja i njegovog dosadasnjeg rada, smatram da dr Dragoljub Mitrovi, visi naucni saradnik iz poljoprivredne mehanizacije ispunjava sve zakonske uslove za izbor u akademsko zvanje redovni profesor iz naucne oblasti mehanizacija u poljoprivredi

Strana 30 - Broj 257

NAUCNOISTRAZIVACKI RAD

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

10. jul 2010.

Uvidom u prilozene radove i bibliografiju kandidata vidi se da se radi o naucnom radniku ciji je opseg istrazivanja imao fundamentalno ­ aplikativni karkater. Kandidat je svoje radove objavljivao u domaiam, straniam casopisima i saopstavao na mnogim simpozijumima i seminarima. Naucno istrazivacki rad dr Dragoljuba Mitrovia znacajan je kod primjene linije masina u proizvodnji krompira, liniji masina u spremanju: sijena, silaze i senaze. Izrada doktorske disertacije predstavlja znacajan visegodisnji rad u proucavanju metoda primjene integralne poljoprivredne tehnike u rekultivaciji degradiranih zemljista. STRUCNI RAD Strucni rad dr Dragoljuba Mitrovia se ogleda u izradi projekata iz oblasti poljoprivredne mehanizacije i njene primjene u proizvodnoj praksi. Kandidat, je takoe bio u vise navrata predavac na mnogim Internacionalnim Worksopovima koji su odrzani u u Mostaru i Trebinju, gdje je na vrlo viosokom nivou prezentirao dostignua iz mehanizacije. Njegov rad je vezan za proucavanje i primjenuu novih tehnolosko tehnicki resenja masina i orua u cilju unapreenja poljoprivredne proizvodnje. Rezultati istrazivanja tehnoloskih i eksploatacionih istrazivanja masina u proizvodnoj praksi ukazuju na veoma uspjesan strucni rad kandidata. PEDAGOSKA OSPOSOBLJENOST Dr Dragoljub Mitrovi svoje prvo pedagosko iskustvo stekao je 1984. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu gdje je radio u zvanju viseg asistenta na predmetu ,, Mehanizacija ratarske proizvodnjer ,, sve do 1992. godne, do izbijanja rata. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, je stekao diplomu o zavrsenom pedagoskom obrazovanju za izvoenje nastave na Univerzitetu. Od osnivanja Biotehnickog fakulteta u Podgorici, angazovan je u nastavi na Osnovnom i Specijalistickom akademskom studiju ­ poljoprivreda, studijskom programu Biljna proizvodnja na predmetima Mehanizacija u biljnoj proizvodnji ( 4+2), Mehanizacija i oprema i stocarskoj roizvodnji ( 4+2) i Eksploataciji i odrzavanju poljoprivrednih masina ( 4+2). Njegov studiozan pristup predavanjima, predavanja , kao i ocjenjivanje studenata, su prototip kvaliteta, kvantiteta i kontinuiteta , sto su studnti prepoznli i dali ocjeneu odlican. Kandidat nesebicno prenosi znanje na studente i mlae kolege i ukljucuje ih u mnoge projekte koji su od velikog znacaja za poljoprivrednu proizvodnju. Bio je mentor na dva zavrsna rada na dodiplomskom studiju i na dva magistarska rada. Smatram da je kandidat dr Dragoljub Mitrovi pedagoski osposobljen za izvoenje nastave na Univerzitetu i obrzovanju studenata prema standardima kvaliteta Univerziteta Crne Gore. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA Broj radova

DJELATNOST Prije izbora 1. NAUCNOISTRAZIVA37 CKI RAD 2. UMJETNIKI RAD 3. PEDAGOSKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO 37 Poslije izbora Ukupno Prije izbora

Analizirajui konkursnu dokumntaciju i u njoj iskazanu dosadasnju pedagosku, naucnoistrazivacku i strucnu aktivnost dr Dargoljuba Mitrovia, viseg naucnog saradnika, odgovorno se moze rei da kandidat ispunjava uslove predviene Zakonom o visookom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gore i Mjerilima za izbor u akademska i naucna zvanja za izbor u nastavno zvanje redovni profesor iz predmeta Mehanizacija u biljnoj proizvodnji ( 4+2), Mehanizacija i oprema u stocarskoj proizvodnji ( 4+2) i Eksplotacija i odrzavanje poljoprivrednih masina ( 4+2). Njegova posveenost i studioznost kojom pristupa u radu na naucnoistrazivackim projektima i strucnom radu, kao odgovaoran i savjestan rad sa studentima treba da posluzi za primjer mlaima, kakav profil naucnog radnika i pedagoga treba da bude. Imajui sve to u vidu,sa zadovoljstvom predlazem Vijeu Biotehnickog fakulteta i Senatu Univerziteta Crne Gore da se dr Dragoljub Mitrovi, izabere u akademsko zvanje redovni profesor iz oblasti mehanizacije. RECENZENT Prof. dr Ranko M. Popovi, naucni savjetnik Biotehnicki fakultet , Podgorica IZVJESTAJ RECENZENTA I OCJENA USLOVA STEPEN OBRAZOVANJA Dr Dragoljub Mitrovi,dipl.inz. poljoprivrede, zavrsio je Poljoprivredni fakultet u Sarajevu . Poslediplomske studije iz oblasti Mehanizacije poljoprivrede, zavrsio je na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu. Magistarski rad pod naslovom: Proucavanje tehnicko tehnoloskih parametara pri izboru kombajna za ubiranje krompira, odbranio je maja 1990. godine i time je stekao zvanje Magistra mehanizacije poljoprivrede. Doktorsku disertaciju pod naslovom: Uticaj primjene poljoprivredne tehnike na efekte rekultivacije degradiranih zemljista, odbranio je na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, maja 1999.godine cime je stekao zvanje doktora Biotehnickih nauka. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD Naucnoistrazivacki rad Dr Dragoljuba Mitrovia, sastojao se u: izradi naucnih radova, u radu naucno istrzivackih projekata, objavljivanjem rezultata u: domaim. stranim casopisima, simpozijumima i seminarima.Uvidom u bibliografski pregled radova kandidata moze se konstatovati da je kandidat objavio vise naucnoistrazivackih radova iz oblasti poljoprivredne mehanizacije koji su znacajni za razvoj savremene poljoprivrede. Naucnoistrazivacki rad Dr Dragoljuba Mitrovia znacajan je kod primene linije masina u proizvodnji krompira, liniji masina u spremanju: sena, silaze i senaze. Izrada doktorske disertacije predstavlja znacajan visegodisnji rad u proucavanju metoda primene integralne poljoprivredne tehnike u rekultivaciji degradiranih zemljista. Svojim naucnoistrazivackim radom kandidat je dao u primeni poljoprivredne tehnike, osnovnih, pogonskih i prikljucnih masina u razvoju poljoprivrede na podrucju Crne Gore. STRUCNI RAD Strucni rad kandidata Dr Dragoljuba Mitrovia, ne moze se odvojeno posmatrati od naucnoistrazivackog rada, jer se ogledaju u izradi projekata iz oblasti poljoprivredne mehanizacije i njene primene u proizvodnoj praksi. Strucni rad kandidata, vezan je za proucavanje i primenu novih tehnicko tehnoloskih resenja masina i orua u cilju unapreenja poljoprivredne proizvodnje. Razultati istrazivanja tehnoloskih i eksploatacionih istrazivanja masina u proizvodnoj praksi ukazuju na veoma uspesan strucni rad kandidata. PEDAGOSKA OSPOSOBLJENOST Pedagoska osposobljenost Dr Dragoljuba Mitrovia, ogleda se u visegodisnjem radu u nastavnom procesu u zvanju: asistenta,

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

14

51

38,5

33,5

72

7 5 19 5 56 28 66,5 16 56,5

7 44 123

10. jul 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

BIOGRAFIJA

Strana 31 - Broj 257

viseg asistenta na predmetima: Mehanizacija ratarske proizvodnje, Osnovi masinstva i elektrotehnike na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu, od 1984 do 1992. godine. Na Filozovskom fakultetu u Sarajevu, je stekao diplomu o zavrsenom pedagoskom obrazovanju za izvoenje nastave na Univerzitetu. Pedagoski rad Dr Dragoljuba Mitrovia, u petogodisnjem nastavnom procesu na Biotehnickom fakultetu u Podgorici, ocenjen je odlicnom ocenom od strane studenata. Kandidat je bio mentor na dva specijalisticka rada: Proucavanje tehnicko tehnoloskih parametara pri izboru masina u proizvodnji krompira i Primena masina u spremanju sena. Mentor je i na dva Magistarska rada. Smatram da je kandidat Dr Dragoljub Mitrovi pedagoski osposobljen za izvoenje nastave na Univerzitetu i obrazovanju studenata prema standardima kvaliteta Univerziteta Crne Gore. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA Broj radova

DJELATNOST Prije izbora 1. NAUCNOISTRAZIVA37 CKI RAD 2. UMJETNIKI RAD 3. PEDAGOSKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO 37 Poslije izbora Ukupno Prije izbora

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

Roena sam 25. novembra 1965. godine u Bijelom Polju, gdje sam zavrsila osnovnu skolu. Srednju medicinsku skolu zavrsila sam na Cetinju 1984. godine. Skolske 1986/87. godine upisala sam Agronomski fakultet u Cacku, gdje sam 27. juna 1991. godine diplomirala na opstem smjeru. Diplomski rad pod nazivom «Cuvanje kukuruza u kosevima na teritoriji opstine Bijelo Polje» odbranila sam ocjenom 10. Postdiplomske studije sam upisala 1993/94. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, grupa Voarstvo. Ispite na poslijediplomskim studijama polozila sam sa prosjecnom ocjenom 9,33, a magistarski rad pod nazivom «Selekcija vinogradske breskve u Crnoj Gori», odbranila sam u julu 1997. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom «Populacija dzanarike (Prunus cerasifera Ehrh.) u Gornjem Polimlju» odbranila sam 29. januara 2003. godine na istom fakultetu, cime sam stekla naucni stepen doktora poljoprivrednih nauka. Do sada sam kao autor ili koautor objavila 41 naucni i strucni rad u domaim i meunarodnim casopisima ili saopstila na naucnim skupovima, a koautor sam jedne monografije. Bila sam clan Programskog odbora I Simpozijuma o sljivi Srbije. Clan sam Vijea Biotehnickog fakulteta i redakcionog odbora casopisa Voarstvo. PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJE Od 01. februara 1993. godine zaposlena sam u Centru za kontinentalno voarstvo, ljekovito i aromaticno bilje u Bijelom Polju koji je jedna od organizacionih jedinica Biotehnickog instituta iz Podgorice, sadasnjeg Biotehnickog fakulteta. Do odbrane magistarskog rada radila sam kao istrazivac saradnik, a nakon toga izabrana sam u saradnicko zvanje visi istrazivac za oblast Kontinentalno voarstvo, juna 1998. godine. Odlukom Senata Univerziteta Crne Gore 11. maja 2004. godine izabrana sam u zvanje naucnog saradnika za oblast Kontinentalno voarstvo. Saradnik sam na sledeim meunarodnim projektima: 1. SEEDNet (Zamjenik sam rukovodioca radne grupe za voe i vinovu lozu ­ vodim grupu za kontinentalno voarstvo,), 2. Survey of autochtonus Prunus domestica population in the South ­ East Europe countries with regard on inventory, colecting, identification and description, 3. Survey of autochthonous apple populations in the area of South-East Europe, 4. Characterization of apple local varieties (Malus domestica Borkh.) from South East European region, 5. Collection and field evaluation of local plum (Prunus domestica) genetic resources from South East European network. Rukovodilac sam nacionalnog projekta «Biolosko-tehnoloske osobine novijih sorti sljive u sjevernoj Crnoj Gori radi preporuke sortimenta». Ucesnik sam veeg broja kongresa, simpozijuma i seminara. Odlukom Vijea Fakulteta od skolske 2008/09. godine angazovana sam u nastavi na Osnovnim i Specijalistickim studijama poljoprivrede u Podgorici kao predavac na predmetima Genetika (Osnovne akademske studije poljoprivrede) i Oplemenjivanje biljaka sa sjemenarstvom (Specijalisticke akademske studije). Od osnivanja Primijenjenih studija poljoprivrede u Bijelom Polju angazovana sam kao predavac na sledeim predmetima: Mikrobiologija, Agrometeorologija, Kosticavo voe, Rasadnicka proizvodnja i Oplemenjivanje voaka.

14

51

38,5

33,5

72

7 5 19 5 56 28 66,5 16 56,5

7 44 123

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Na osnovu prezentiranih podataka, a polazei od merila za izbor u Akademska i Naucna zvanja, doneta od strane Senata Univerziteta Crne Gore , mogu konstatovati da Dr Dragoljub Mitrovi, doktor Biotehnickih nauka, uze obasti Mehanizacije u poljoprivredi u potpunosti zadovoljava sve kriterijume za izbor u Akademsko zvanje. Zbog svega vavedenog, kao mentor doktorske disertacije kandidata, sa posebnim zadovoljstvom predlazem Senatu Univerziteta Crne Gore , da se Dr Dragoljub Mitrovi, izabere u Akademsko zvanje REDOVNI PROFESOR na Biotehnickom fakultetu u Podgorici. RECENZENT Prof. dr Dragisa Raicevi Poljoprivredni fakultet Beograd

REFERAT

Za izbor izbor u naucno zvanje ­ visi naucni saradnik za oblast Kontinentalno voarstvo na Biotehnickom fakultetu u Podgorici. Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Pobjeda" od 31. 03. 2010. godine. Na raspisani Konkurs javila se kandidatkinja DR INA BOZOVI

KLASIFIKACIONA BIBLIOGRAFIJA KVANTITATIVNA OCJENA REFERENCI DO POSLEDNJEG IZBORA (SPISAK REFERENCI DAT JE U BILTENU BR. 175 OD 30. JANUARA 2004. GOD. 1. NAUCNOISTRAZIVACKA DJELATNOST Broj referenci*broj bodova 1.2. Radovi objavljeni u casopisima Broj referenci*broj bodova 1.2.1. 1.2.2. 6*4 2*2 1.2.3. 7*0,7 1*0,5 1*0,3 1.2.4. UKUPNI BROJ BODOVA

33,7

Strana 32 - Broj 257

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

1.3.1. Broj referenci*broj bodova 3*0,5 1.3.2. 2*0,5 1*0,3 2,8 36,5 1.3.3.

10. jul 2010.

1.3. Radovi na kongresima, simpozijumima, seminarima

Broj referenci*broj bodova Broj referenci*broj bodova UKUPNO ZA NAUCNOISTRAZIVACKU DJELATNOST 4. STRUCNA DJELATNOST 4.3. Strucni clanak Broj referenci*broj bodova 4.6. Ostala dokumentovana strucna djelatnost Broj referenci*broj bodova 4.3.1. 1*0,5 4.6.1. 1*1 3*0,5 UKUPNO ZA STRUCNU DJELATNOST PREGLED RADOVA I BODOVA NAKON PRETHODNOG IZBORA 1. NAUCNOISTRAZIVACKA DJELATNOST 1.1. Monografije 1.5. Dio knjige studijskog karaktera izdate kod nas 1. Misi D. P., Lazovi Biljana, Zlatkovi B., Golosin Branka, OgnjanovV., Licina V., Ogasanovi D., Radivojevi D., Bozovi ina, Ruzi urina, Mratini Evica, Tesovi Z., Keserovi Z., Mitrovi M., Velickovi M., Ruml Mirjana, Ivanovi M., Nikoli M., Koji M., Milutinovi M., Vuksa P., Paunovi S., Milenkovi S., Cerovi S., Moskovljevi S., Vuli T., Oparnica C.: Voarski recnik, (ISBN 86-7384-028-7), Institut za istrazivanja u poljoprivredi Srbija, Beograd, 2004. 1.2. Radovi objavljeni u casopisima 1.2.2. Radovi u meunarodnim casopisima koji se ne nalaze u bazi podataka, a imaju redovnu meunarodnu distribuciju i rezime na stranom jeziku 2. Jaimovi V., Bozovi ina, Jovancevic M. (2003): Selekcija drijena (Cornus mas L.) sa podrucja Gornjeg Polimlja. Agroznanje, (ISSN 1512 - 6412), god. IV, br.3, 32-39, Banja Luka. 3. Bozovi ina, Jaimovi V. (2007): Hemijski sastav ploda odabranih genotipova dzanarike (Prunus cerasifera Ehrh.) sa podrucja Gornjeg Polimlja. Voarstvo, (YU ISSN 0350 ­ 2155), 41, 157-158, 5761, Cacak. 4. Bozovi ina, Jaimovi V. (2007): Organolepticke osobine kasa izdvojenih genotipova dzanarike (Prunus cerasifera Ehrh.) iz Gornjeg Polimlja. Savremena poljoprivreda, (YU ISSN 0350 ­1205), 56, 6, 144-149, Novi Sad. 5. Jaimovi V., Bozovi ina (2007): Hemijski sastav proizvoda od drenjina (Cornus mas L.) i njihov znacaj u ishrani ljudi. Savremena poljoprivreda, (YU ISSN 0350 ­1205), 56, 6, 150157, Novi Sad. 6. Ognjanov V., Cerovi S., Bozovi ina, NiniTodorovi Jelena, Golosin Branka (2008): Selection of vineyard peach and myrobalan seedling rootstocks. 4 2 3.5 1.7 Br. Br. ref. kan.

0,5

2,5 3,0

Voarstvo, (YU ISSN 0350 ­ 2155), 42, 161-162, 1722, Cacak. 7. Bozovi ina, Jaimovi V. (2008): Bioloske osobine izdvojenih genotipova dzanarike (Prunus cerasifera Ehrh.) u podrucju Gornjeg Polimlja. Voarstvo, (YU ISSN 0350 ­ 2155), 42, 163-164, 7581, Cacak. 8. Bozovi ina, Jaimovi V., Nedovi Marijana (2010): Karakteristike populacije dzanarike (Prunus cerasifera Ehrh.) u Gornjem Polimlju. Agroznanje, (ISSN 1512 - 6412), Banja Luka.(u stampi) 9. Jaimovi V., Bozovi ina (2010): Kalemljenje drijena (Cornus mas L.) okuliranjem i prostim spajanjem. Agroznanje, (ISSN 1512 6412), Banja Luka.(u stampi) 1.2.3. Radovi objavljeni u domaim casopisima 10. Bozovi ina, Jaimovi V. Jovancevic M. (2003): Varijabilnost morfoloskih osobina stabla, lista i cvijeta izdvojenih genotipova dzanarike (Prunus cerasifera Ehrh.) iz Gornjeg Polimlja. Poljoprivreda i sumarstvo, (ISSN 0554-5579), Vol. 48 (3-4): 53-63, Podgorica. 1.3. Radovi na kongresima, simpozijumima i seminarima 1.3.1. Meunarodni kongresi, simpozijumi i seminari 11. Jaimovi V., Bozovi ina, Jovancevic M. (2006): Pomoloske osobine vaznijih sorti sljive u Gornjem Polimlju. I Simpozijum o sljivi Srbije sa meunarodnim ucesem. Izvodi radova, 40-41, 2830. avgust, Cacak. 12. Jaimovi V., Bozovi ina (2007): Drijen (Cornus mas L.) - zapostavljena voka velikih potencijala. Knjiga sazetaka referata meunarodnog naucnog skupa «Prirodne i drustvene vrijednosti ekosistema Dinarida» posveen zivotu i djelu prof. dr Radomira Lakusia, 89, 25-27. maj, Berane, Andrijevica, Plav. 13. Bozovi ina Jaimovi V., (2008): Selekcija dzanarike (Prunus cerasifera Ehrh.) u Gornjem Polimlju. XIII Kongres voara i vinogradara Srbije sa 2 0.6 1.5 0.5 4 4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

1

4

4

4

2

2

1

10. jul 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

saradnik na projektu 3. 2 0.6

Strana 33 - Broj 257

meunarodnim ucesem. Knjiga abstrakata 75, 27-30. oktobar, Novi Sad. 14. Nedovi Marijana, Bozovi ina, Jaimovi V. (2009): Znacaj i mogunost primjene ljekovitog bilja u tehnologiji piva. XIV meunarodno naucno-strucno savjetovanje agronoma Republike Srpske «Poljoprivreda ruralnog podrucja kao faktor integracije u EU». Zbornik sazetaka, 144, 23-26. mart, Trebinje. 15. Jaimovi V., Bozovi ina, Sebek Gordana (2009): Klijavost sjemena i morfoloske osobine sijanaca genotipova drijena (Cornus mas L.) sa podrucja Gornjeg Polimlja. XIV meunarodno naucno-strucno savjetovanje agronoma Republike Srpske «Poljoprivreda ruralnog podrucja kao faktor integracije u EU». Zbornik sazetaka, 181, 23-26. mart, Trebinje. 16. Nedovi Marijana, Jaimovi V., Bozovi ina (2009): Proizvodnja «jabuka cipsa» od ploda jabuke. XIV meunarodno naucno-strucno savjetovanje agronoma Republike Srpske «Poljoprivreda ruralnog podrucja kao faktor integracije u EU». Zbornik sazetaka, 186, 23-26. mart, Trebinje. 1.3.2. Domai kongresi, simpozijumi i seminari 17. Jaimovi V., Bozovi ina, Jovancevic Miodrag (2005): Organolepticke osobine proizvoda od drenjina (Cornus mas L.) . X Savetovanje o biotehnologiji, Zbornik radova, 334-342, Cacak. 1.5. Recenzije 1.5.2. Radova u meunarodnim casopisima koji se ne nalaze u bazi podataka, a imaju redovnu meunarodnu distribuciju Recenzirala 1 rad u casopisu »Voarstvo« 4. STRUCNA DJELATNOST Strucni clanak 1. Jaimovi V., Bozovi ina (2002): Tehnoloska vrijednost ploda u odabranih biotipova drijena (Cornus mas L.) sa podrucja Bijelog Polja. Agroznanje, (ISSN 1512 - 6412), br.4, 46-53, Banja Luka. 4.6. Ostala dokumentovana strucna djelatnost Angazovana sam u realizaciji meunarodnih i nacionalnih projekata: 1. SEEDNet (South East European Development Network on Plant Genetic Resources) ­ projekat finansiran od strane Swedish International Development Cooperation Agency (Zamjenik sam rukovodioca radne grupe za voe i vinovu lozu ­ vodim grupu za kontinentalno voarstvostvo, projekat je u toku) Survey of autochtonous apple populations in the area South ­ East Europe ( 2007­2008) ­ 1 0.5 1 1 1 0.3

Survey of autochtonus Prunus domestica population in the South ­ East Europe countries with regard on inventory, collecting, identification and description (2007­2008) ­ saradnik na projektu Characterization of apple local varieties (Malus domestica Borkh.) from South ­ East Europe region ( 2009­2010) ­ saradnik na projektu Collection and field evaluation of local plum (Prunus domestica) genetic resources from South ­ East European network (2009­2010) ­ saradnik na projektu Biolosko­tehnoloske osobine novijih sorti sljive u sjevernoj Crnoj Gori (2009­2011). Ministarstvo za prosvjetu i nauku, rukovodilac projekta. ZBIRNI PREGLED RADOVA I BODOVA

4.

2

0.6

5.

6.

20

6

2

0.6

DJELATNOST 1. NAUCNO ISTRAZIVACKI RAD 2. UMJETNICKI RAD 3. PEDAGOSKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO

Broj radova Poslije Ukupno izbora 17 40

Broj bodova Poslije Ukupno izbora 35,9 72,4

1 18

2 42

6,5 42,4

9,5 81,9

IZVJESTAJ RECENZENTA I OCJENA USLOVA STEPEN OBRAZOVANJA Kandidat Dr ina Bozovi zavrsila je Agronomski fakultet, opsti smjer, 1991 godine u Cacku. Poslijediplomske studije iz oblasti voarstva upisala je 1993 godine na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, a magistarski rad pod nazivom "Selekcija vinogradarske breskve u Crnoj Gori" odbranila je 1997 godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Populacija dzanarike (Prunus cerazifera Ehrh) u Gornjem Polimlju" odbranila je 2003 godine takoe na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. U zvanje naucni saradnik za kontinentalno voarstvo izabrana je maja 2004 godine. Na osnovu navedenih podataka konstatujem da dr ina Bozovi ispunjava sve zakonske uslove za izbor u zvanje visi naucni saradnik za kontinentalno voarstvo. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD Na osnovu detaljnog uvida u prilozene radove, klasifikacionu biografiju i licnog poznavanja kandidata mogu zakljuciti da je kandidat dr ina Bozovi svoj dosadasnji naucno-istrazivacki rad usmjerila uglavnom na oblast voarstva, a posebno na samonikle vone vrste. Od izbora u zvanje naucni saradnik objavila je 17 naucnih radova u relevantnim naucnim i strucnim casopisima ili ih prezentovala na naucnim skupovima. Dva rada objavljena u meunarodnom casopisu "Voarstvo" i to: Bioloske osobine izdvojenih genotipova dzanarike u podrucju Gornjeg Polimlja (2008) i Hemiski sastav ploda odabranih genotipova dzanarike (2007) imaju veliki doprinos nauci i struci, a posebno za unapreenje rasadnicke proizvodnje i sljivarstva u Crnoj Gori. U oba rada kandidat je prvoimenovani autor.

Br. Br. ref. kan.

2.

Strana 34 - Broj 257

STRUCNI RAD

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

10. jul 2010.

Na bazi uvida u raspolozivu dokumentaciju i biografiju moze se zakljuciti da je rijec o kandidatu koji je prisutan u strucnim desavanjima vezanim za poljoprivredu Crne Gore. Dr ina Bozovi je ucestvovala u radu vise strucnih komisija koje su se bavile pitanjim razvoja i unapreenja poljoprivrede. Osim voarstva strucni rad je usmjerila i na mogunost prerade samoniklog voa kao i na ljekovito bilje. Zapazena i znacajna aktivnost kandidata je bila usmjerena i na ocuvanje banke biljnih gena Crne Gore kroz SEEDNet projekat koji se realizuje u saradnji sa Svedskom bankom biljnih gena. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST 1. NAUCNO ISTRAZIVACKI RAD 2. UMJETNICKI RAD 3. PEDAGOSKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO

preporucuju za plantazno gajenje. Narocito je znacajno sto su ove vone vrste skromnih zahtjeva prema agrotehnickim mjerama i ekoloskim uslovima i zahvaljujui visokoj otpornosti prema prouzrokovacima bolesti i stetocinama, predstavljaju vrlo vrijedan izvor bioloski vrijedne hrane, bez rezidua pesticida. Osim za jelo u svjezem stanju plodovi dzanarike i drijena predstavljaju jeftinu sirovinu za preradu u visokokvalitetne proizvode. U tom smislu izdvojio bih radove 3, 4, 5 i 17. Dzanarika je najznacajnija podloga za sljivu i kajsiju u nasoj zemlji, a vinogradska breskva za breskvu. U radu broj 6 kandidat i saradnici su prikazali osobine sorte breskve Red Haven kalemljene na 10 izdvojenih genotipova vinogradske breskve i osobine sorti sljive Stenly i kajsije NS rodna kalemljenih na 10 selekcija dzanarike sa naseg podrucja. Rad je znacajan za rasadnicku proizvodnju jer preporucuje najinteresantnije genotipove koji mogu da se koriste kao podloge za ove vone vrste. Kandidat je koautor monografije Voarski recnik u kojem je obraena voarska terminologija. STRUCNI RAD Strucni rad dr ine Bozovi razvijao se uporedo sa naucnoistrazivackim. U proteklom periodu aktivno je ucestvovala u izvoenju znacajnog broja projekata iz oblasti kosticavog i jabucastog voa. Angazovana je na meunarodnom SEEDNet projektu (koji je u toku), gdje obavlja funkciju rukovodioca radne grupe za kontinentalno voarstvo. Kandidat je veliku paznju posvetila evidentiranju, proucavanju i ocuvanju autohtonih sorti jabuke i domae sljive kroz projekte: Survey of autochtonus Prunus domestica population in the South ­ East Europe countries with regard on inventory, colecting, identification and description, Survey of autochthonous apple populations in the area of SouthEast Europe, Characterization of apple local varieties (Malus domestica Borkh.) from South East European region, Collection and field evaluation of local plum (Prunus domestica) genetic resources from South East European network. Radom na ovim projektima dr ina Bozovi dala je veliki doprinos ocuvanju autohtonog genetickog materijala. Rukovodilac je nacionalnog projekta «Biolosko-tehnoloske osobine novijih sorti sljive u sjevernoj Crnoj Gori radi preporuke sortimenta». Dr ina Bozovi je angazovana u nastavi na Osnovnim i Specijalistickim studijama poljoprivrede u Podgorici kao predavac na predmetima Genetika (Osnovne akademske studije poljoprivrede) i Oplemenjivanje biljaka sa sjemenarstvom (Specijalisticke akademske studije). Navedene i druge aktivnosti koje kandidat vrsi na strucnom planu govore da je strucna dimenzija jako zastupljena u njenom ukupnom angazmanu. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST 1. NAUCNO ISTRAZIVACKI RAD 2. UMJETNICKI RAD 3. PEDAGOSKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO

Broj radova Poslije Ukupno izbora 17 40

Broj bodova Poslije Ukupno izbora 35,9 72,4

1 18

2 42

6,5 42,4

9,5 81,9

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Na osnovu uvida u cjelokupnu radnu biografiju i bibliografiju, kao i na osnovu licnog uvida u rad kandidata, konstatujem da dr ina Bozovi ispunjava sve uslove propisane zakonom o naucnoistrazivackom radu i mjerilima za izbor u akademska i naucna zvanja Univerziteta Crne Gore za izbor u zvanje visi naucni saradnik za kontinentalno voarstvo. S obzirom na sve predhodno navedeno sa posebnim zadovoljstvom preporucujem Vijeu Biotehnickog fakulteta i Senatu Univerziteta Crne Gore da dr inu Bozovi izabere u naucno zvanje visi naucni saradnik za kontinentalno voarstvo. RECENZENT Dr Momcilo Radulovi Naucni savjetnik, Biotehnicki fakultet IZVJESTAJ RECEZENTA I OCJENA USLOVA STEPEN OBRAZOVANJA Na raspisani konkurs u dnevnom listu "Pobjeda" od 31.03.2010. godine, za izbor u naucno zvanje visi naucni saradnik za kontinentalno voarstvo, prijavila se kao jedini kandidat dr ina Bozovi, naucni saradnik za kontinentalno voarstvo. Iz dostavljene dokumentacije jasno se vidi da kandidat ispunjava sve uslove za izbor u naucno zvanje ­ visi naucni saradnik, utvrene mjerilima za izbor u akademska i naucna zvanja, Statutom Univerziteta Crne Gore i Zakonom o visokom obrazovanju. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD Cjelokupan naucnoistrazivacki i strucni rad dr ine Bozovi odvijao se u Biotehnickom fakultetu, ranije Institutu. Objavila je, kao autor ili koautor, 39 naucnih radova (16 nakon izbora u zvanje naucnog saradnika) u relevantnim casopisima ili ih sopstila na meunarodnim i domaim skupovima. Iz pregleda radova se vidi da je kandidat svoj dosadasnji naucnoistrazivacki rad uglavnom posvetila proucavanjima prirodnih populacija autohtonih vonih vrsta: dzanarike (Prunus cerasifera Ehrh.) i drijena (Cornus mas L.) sa podrucja Gornjeg Polimlja. Prirodne populacije dzanarike i drijena, sa ovog podrucja, posjeduju veliku geneticku varijabilnost, pa su selekcionisani genotipovi krupnih i kvalitetnih plodova koji se

Broj radova Poslije Ukupno izbora 17 40

Broj bodova Poslije Ukupno izbora 35,9 72,4

1 18

2 42

6,5 42,4

9,5 81,9

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Na osnovu uvida u cjelokupnu aktivnost kao rezultat postignut u naucnom, pedagoskom i strucnom radu, verifikovan u pomenutim radovima, stecenog stepena strucne spreme, odbranjenog magistarskog rada i doktorske disertacije, smatram da dr ina Bozovi, naucni saradanik, ispunjava uslove za izbor u

10. jul 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

II VERIFIKACIJA BODOVANJA

Strana 35 - Broj 257

zvanje viseg naucnog saradnika, a ovakva ocjena je u skladu sa clanom 19. Zakona o naucnim djelatnostima ( Sl.list CG br. 3). S obzirom na sve prethodno navedeno sa posebnim zadovoljstvom predlazem vijeu Biotehnickog fakulteta i Senatu Univerziteta Crne Gore da se dr ina Bozovi izabere u zvanje viseg naucnog saradnika za kontinentalno voarstvo. RECEZENT Prof. dr Ranko M. Popovi, naucni savjetnik Biotehnicki fakultet, Podgorica IZVJESTAJ RECEZENTA I OCJENA USLOVA STEPEN OBRAZOVANJA Na raspisani konkurs u dnevnom listu "Pobjeda" od 31.03.2010. godine, za izbor u naucno zvanje visi naucni saradnik za kontinentalno voarstvo, prijavio se samo jedan kandidat ­ dr ina Bozovi, naucni saradnik za kontinentalno voarstvo. Kandidat ima odgovarajui stepen i profil obrazovanja (doktor poljoprivrednih nauka ­ oblast voarstvo) i u potpunosti ispunjava formalne i pravne uslove za izbor u naucno zvanje ­ visi naucni saradnik predviene mjerilima za izbor u akademska i naucna zvanja, Statutom Univerziteta Crne Gore i Zakonom o visokom obrazovanju. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD Detaljnom analizom prilozenih naucnih i strucnih radova dr ine Bozovi uocava se da je svoj naucnoistrazivacki rad uglavnom usmjerila na ispitivanja samoniklih kontinentalnih vonih vrsta. Crna Gora obiluje raznim vrstama sumskog voa sto omoguava proizvodnju veih kolicina zdrave, bioloski vrijedne hrane. Ispitivanjem i opisivanjem prirodnih populacija dzanarike (Prunus cerasifera Ehrh.) i drijena (Cornus mas L.) kandidat je dala znacajan doprinos evidentiranju i ocuvanju germplazme ovih vonih vrsta. Izdvojio bih radove 4 i 12 koji ukazuju na mogunost plantaznog gajenja ovih znacajnih, a zanemarenih vonih vrsta. Treba istai rad 6 koji je od velikog prakticnog znacaja za odabir kvalitetnih generativnih podloga za kalemljenje plemenitih sorti sljive, kajsije i breskve, sto moze unaprijediti rasadnicku proizvodnju. Od izbora u zvanje naucni saradnik dr ina Bozovi je, kao autor ili koautor, objavila 16 naucnih radova u referentnim casopisima ili ih prezentovala na domaim i meunarodnim naucnim skupovima. Koautor je monografije Voarski recnik u kojem je prikazana ujednacena voarska terminologija. STRUCNI RAD Radei u Centru za kontinentalno voarstvo, ljekovito i aromaticno bilje u Bijelom Polju dr ina Bozovi je stekla zavidno naucno, strucno i prakticno iskustvo iz oblasti voarske proizvodnje. Strucni rad kandidata rezultat je aktivnog ucesa u realizaciji veeg broja projekata iz oblasti kontinentalnog voarstva koji imaju za cilj ispitivanje kontinentalnih vonih vrsta, kao i ocuvanju gena autohtonih jabucastih i kosticavih vonih vrsta prvenstveno sa prostora Bijelog Polja i Gornjeg Polimlja. Kandidat je clan redakcionog odbora casopisa Voarstvo. Dr ina Bozovi je angazovana u nastavi na Osnovnim i Specijalistickim studijama poljoprivrede u Podgorici kao predavac na predmetima Genetika (Osnovne akademske studije poljoprivrede) i Oplemenjivanje biljaka sa sjemenarstvom (Specijalisticke akademske studije). Iz navedenog se moze zakljuciti da kandidat aktivno radi na primjeni naucnih dostignua u proizvodnu praksu i doprinosi razvoju crnogorskog voarstva.

ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST 1. NAUCNO ISTRAZIVACKI RAD 2. UMJETNICKI RAD 3. PEDAGOSKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO

Broj radova Poslije Ukupno izbora 17 40

Broj bodova Poslije Ukupno izbora 35,9 72,4

1 18

2 42

6,5 42,4

9,5 81,9

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE U skladu sa Mjerilima za izbor u akademska i naucna zvanja, na Univerzitetu Crne Gore, a imajui u vidu ostvarene rezultate i kvalitet naucnoistrazivackog i strucnog rada dr ine Bozovi misljenja sam da ona u potpunosti ispunjava sve uslove za izbor u naucno zvanje visi naucni saradnik iz oblasti kontinentalnog voarstva. Na osnovu prethodnih konstatacija predlazem Vijeu Biotehnickog fakulteta i Senatu Univerziteta Crne Gore da predlozenog kandidata izabere u naucno zvanje visi naucni saradnik za kontinentalno voarstvo. RECEZENT Dr Ranko Prenki, naucni savjetnik Biotehnicki fakultet, Podgorica

REFERAT

Za izbor u akademsko zvanje za predmete: Fitopatologija i Bolesti voaka i vinove loze na Biotehnickom fakultetu u Podgorici. Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Pobjeda" od 31. 03. 2010. godine. Na raspisani Konkurs javila se kandidatkinja DR JELENA LATINOVI. BIOGRAFIJA Roena sam 30. aprila 1972. god. u Podgorici, gdje sam zavrsila osnovnu skolu i gimnaziju. Dobitnik sam diplome «Luca». Na odsjek za voarstvo i vinogradarstvo Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu upisala sam se skolske 1990/91. godine. Fakultetsku diplomu stekla sam 1. oktobra 1996. godine, s prosjecnom ocjenom 9,62 (student generacije) i ocjenom 10 na diplomskom ispitu pod nazivom «Interspecies hibridi vinove loze». Iste godine upisala sam postdiplomske studije, takoe na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, na odsjeku za Fitopatologiju. Ispite na poslijediplomskim studijama polozila sam sa prosjecnom ocjenom 9,82, a magistarski rad pod nazivom "Proucavanje osnovnih odlika Colletotrichum gloeosporioirdes (Penz.) Penz. and Sacc., novog patogena masline za Crnu Goru", odbranila sam 14. juna 2001. godine. Doktorsku disertaciju «Proucavanje Sphaeropsis dalmatica (Thüm) Gigante, prouzrokovaca trulezi plodova masline na crnogorskom primorju» odbranila sam 15. marta 2007. godine na istom fakultetu. Tokom 1998. godine boravila sam na dvomjesecnoj specijalizaciji iz oblasti biljne patologije u Centru za povrtarstvo u Smederevskoj Palanci. U septembru 2005. godine kao ucesnik Norman Borlaug Programa bila sam na jednomjesecnom strucnom usavrsavanju iz iste oblasti na Iowa State University, USA, a u martu 2006. godine na jednomjesecnoj specijalizaciji iz fitopatologije na Univerzitetu Tuscia, Odsjek za zastitu bilja, Viterbo, Italija. Ucestvovala sam u programu «Obuka u primjeni novih informacionih i komunikacionih tehnologija» koji je organizovao International Training Centre, u Torinu od 14. do 21. septembra 2004. godine.

Strana 36 - Broj 257

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

Tatalovi, N., Oertel, B., Latinovi, J., Latinovi, N., Gleason, M.L. (2010): Fungi in the apple sooty blotch and flyspeck complex from Serbia and Montenegro. Journal of Plant Pathology, 92(1), 65-72. ISSN 1125-4653. 1.2.2 Radovi objavljeni u casopisima koji se ne nalaze u bazi podataka, a imaju redovnu meunarodnu distribuciju i rezime na stranom jeziku Vucini, Z., Latinovi, J. (1999): Colletotrichum gloeosporioides, a new olive (Olea europea L.) parasite in Yugoslavia. Acta Horticulturae, Number 474, 577-579. ISSN: 0567-7572. 7. Latinovi, J., Vucini, Z. (2002): Cultural characteristics, pathogenicity and host range of Colletotrichum gloeospoiroides isolated from olive plants in Montenegro. Acta Horticulturae, Number 586, 753-755. ISSN 0567-7572. 8. Latinovi, J., Vucini, Z. (2004): Ekoloske i epidemioloske osobine i mogunost suzbijanja Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc., prouzrokovaca antraknoze masline. Zastita bilja, Vol. 55 (1-4), No 247-250, str. 518. ISSN 0372-7866. 9. Latinovi, N., Latinovi, J., Zindovi, J. (2004): Susceptibility of grapevine to causal agent of dead arm disease (Phomopsis viticola Sacc.) depending on grovth form. Natura Montenegrina, Podgorica, 3, 207-212. ISSN 1451-5576. 10. Gavrilovi, V., Zivkovi, S., Latinovi, J., Latinovi, N. (2006): Etioloska proucavanja raka oleandra u Crnoj Gori. Zastita bilja, Vol. 57 (1-4), No 255-258, str. 81-88. 11. Zindovi, J., Duki, N., Bulaji, A., Latinovi, J., eki, I., Duduk, B., Krsti, B. (2007): Prisustvo i rasprostranjenost virusa duvana u Crnoj Gori. Pesticidi i fitomedicina 22, 39 - 44. ISSN 1820-3949. 12. Latinovi, J., Latinovi, N. (2007): Uticaj direktne sunceve svjetlosti, pH sredine i koncentracije suspenzije na klijanje konidija Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc., prouzrokovaca antraknoze masline. Agroznanje, Vol. 8., br. 4, 59-67. ISSN 15126412. 1.2.3. Radovi objavljeni u domaim casopisima 6.

10. jul 2010.

PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJE Od 16. decembra 1996. godine zaposlena sam u Biotehnickom institutu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, u Centru za zastitu bilja, gdje i sada radim. Do odbrane magistarskog rada radila sam kao istrazivac saradnik, a nakon toga izabrana sam u saradnicko zvanje visi istrazivac za oblast fitopatologije (odlukom Naucnonastavnog vijea Univerziteta Crne Gore od 12. 11. 2001. godine, bilten br. 163). Odlukom Senata Univerziteta Crne Gore 01-2652 od 25.12.2008. godine izabrana sam u zvanje naucnog saradnika iz oblasti zastite bilja ­ fitopatologija. Od oktobra 2003. do aprila 2005. godine, pored rada u Institutu, bila sam angazovana kao domai ekspert iz fitopatologije na EU projektu "Tehnicka pomo jacanju veterinarske i fitosanitane sluzbe u Crnoj Gori (SRJ)", za dio fitosanitarnog sektora. Tokom cetrnaestogodisnjeg rada u Institutu (sada fakultetu) bila sam saradnik na veem broju domaih i meunarodnih naucnoistrazivackih projekata. U okviru strucnog rada aktivno sam angazovana na izvjestajno-prognoznim, savjetodavnim i fitosanitarnim poslovima. Na studijskom programu Biljna proizvodnja - Osnovne akademske studije poljoprivrede angazovana sam od skolske 2007/2008 kao saradnik u nastavi, a od 2009/2010 i kao predavac na predmetima Fitopatologija i Bolesti i stetocine ukrasnih biljaka (izborni predmet); od skolske 2008/2009 angazovana sam kao predavac na Specijalistickim akademskim studijama, smjer Zastita bilja na predmetu Bolesti voaka i vinove loze, smjer Ratarstvo i povrtarstvo na izbornom predmetu Integralna zastita bilja, kao i na predmetima Bolesti voaka na Primjenjenim studijama poljoprivrede u Baru i Bijelom Polju od skolske 2007/2008. Clan sam Mediteranske Fitopatoloske Unije, Mikoloskog drustva Crne Gore i Drustva za zastitu bilja Srbije. Bila sam i saradnik na izradi dokumenta Crnogorska poljoprivreda i Evropska Unija, Strategija razvoja proizvodnje hrane i ruralnih podrucja, Ministarstva poljoprivrede, sumarstva i vodoprivrede Crne Gore (2006). Ucestvovala sam u izradi Zakona o sredstvima za zastitu bilja (2008) i niza podzakonskih akata iz oblasti zdravstvenog stanja biljaka i njihovog usaglasavanja sa zakonodavstvom EU. Clan sam Komisije za registraciju sredstava za zastitu bilja. Govorim engleski i italijanski jezik. PREGLED RADOVA I BODOVA NAKON PRETHODNOG IZBORA 1. NAUCNOISTRAZIVACKA DJELATNOST Radovi objavljeni u casopisima 1.2.1 Radovi objavljeni u casopisima koji se nalaze u meunarodnim bazama 1. Latinovi, J., Batzer, J.C., Gleason, M., Duttweiler, K. (2006): First Report of Sooty Blotch and Flyspeck Fungi on Plum in the U.S.A. Phytopathology, 96 (6): S64-65. ISSN:0031-949X. http://apsjournals.apsnet.org Latinovi, J., Batzer, J.C., Duttweiler, K.B., Gleason, M.L., Sun., G. (2007): First Report of Five Sooty Blotch and Flyspeck Fungi on Prunus americana in the United States. Plant Disease, December 2007, Volume 91, Number 12, p. 1685. ISSN:01912917. http://apsjournals.apsnet.org Ivanovic, M., Latinovic, J., Latinovic, N., Batzer, J.C., Hemnani, K., Gleason, M.L. (2008): Diversity of sooty blotch and flyspeck fungi from Serbia and Montenegro. APS (American Phytopathological Society) Phytopathology 98: S 72. ISSN: 0031-949X. Latinovi, N., Latinovi, J., (2009): Influence of ESCA disease on reduction in grapevine yield. Phytopathologia Mediterranea, Vol. 48, No. 1 April 2009, p. 173. ISSN 0031 ­ 9465. Ivanovi, M.M., Ivanovi, M.S., Batzer, J.C., Br. Br. ref. kan.

6

3

4

2

4

4

4

4

4

2

4

2

4

1

4

4

7

7

2.

7

7

3.

7

3.5

4.

6

6

5.

13. Latinovi, J. (1998): Microsphaera berberidicola Tai, Bull. na Mahonia aquifolium u Crnoj Gori. Mycologia Montenegrina, Vol. I 1.5 1.5 - n. 1, 89-92. ISSN: 1450-7153. 14. Latinovi, J. (1999): Morfoloske karakteristike klijanja konidija Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc., uzrocnika antraknoze masline. Mycologia Montenegrina, Vol. II - n. 1, 121-125. ISSN: 1.5 1.5 1450-7153. 15. Vucini, Z., Tiodorovi, J., Latinovi, J. (1999): Sphaerotheca aphanis, Sphaerotheca spiraeae i Sphaerotheca fusca, novi paraziti nekih biljnih vrsta u Crnoj Gori. Poljoprivreda i 1.5 0.5 sumarstvo, Vol. 45. (1-2): 25-34. 16. Latinovi, J. (1999): Virusna oboljenja masline. Poljoprivreda i sumarstvo, Vol. 45. (1-

10. jul 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

1.5 1.5

Strana 37 - Broj 257

2): 35-46. 17. Vucini, Z., Latinovi, J. (2000): Gyroceras celtidis (Biv.) Mont. et Ces, nova parazitna gljiva za Jugoslaviju. Mycologia Montenegrina, Vol. III ­ No 1, 205-209. ISSN: 1450-7153. 18. Latinovi, J. (2001): Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. and Sacc., prouzrokovac antraknoze masline. Poljoprivreda i sumarstvo, Vol. 47 (1-2): 75-90. ISSN 0554-5579. 19. Latinovi, J., Latinovi, N. (2001): Uticaj temperature i relativne vlaznosti na klijanje konidija Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. and Sacc., prouzrokovaca antraknoze masline. Poljoprivreda i sumarstvo, Vol. 47 (3-4): 75-83. ISSN 0554-5579. 20. Latinovi, N., Latinovi, J., Zindovi, J. (2003): Osjetljivost nekih sorti vinove loze prema prouzrokovacu crne pjegavosti (Phomopsis viticola Sacc.). Poljoprivreda i sumarstvo, Vol. 49 (1-2): 71-77. ISSN 05545579. 21. Latinovi, J. (2006): Prilog proucavanju morfoloskih i bioloskih karakteristika Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc., prouzrokovaca antraknoze masline. Mycologia Montenegrina, br. 9, 165-180. ISSN 1450-7153. 1.3. Radovi na kongresima, simpozijumima i seminarima 1.3.1. Meunarodni kongresi, simpozijumi i seminari 22. Latinovi, J., Vucini, Z. (2000): Contribution to the study of Colletotrichum gloeosporioides on olive in Montenegro (Yugoslavia): Cultural characteristics, pathogenicity and host range of Colletotrichum gloeospoiroides (Penz.) Penz. & Sacc. isolated from olive plants in Montenegro. Programme abstracts and list of participants. 4th International Symposium on Olive Growing, Valenzano (Bari), Italy, 25-30 September, 2000. 23. Latinovi, J., Batzer, J.C., Gleason, M., Duttweiler, K. (2006): First Report of Sooty Blotch and Flyspeck Fungi on Plum in the U.S.A. Joint Meeting of the American Phytopathological Society, Canadian Phytopathological Society and Mycological Society of America, July 29-August 2, 2006, Québec City, Québec, Canada. 24. Vucinic, Z., Latinovic, J., Latinovic, N. (2006): Two new fungal Diseases on Ornamental Plants in Montenegro. Proceedings of the 12th Congress of the Mediterranean Phytopathological Union. Rhodes Island, Hellas. 462-463. 25. Latinovi, N., Vuksa, P., Vucini, Z., Latinovi, J. (2007): Influence of different fungicides on mycelium growth of Phomopsis viticola (Sacc.) Sacc. in vitro. 5th Balkan Congress of Microbiology, 24 - 27 october, Budva. Book of Abstract, 141. 26. Latinovi, N., Latinovi, J. (2007): Influence of light on Phomopsis viticola (Sacc.) Sacc. development in vitro. 5th Balkan Congress of Microbiology, 24 - 27 october, Budva. Book of Abstract, 142.

1.5 0.75

1.5 1.5

1.5 0.75

1.5 0.5

1.5 1.5

27. Latinovic, N., Vucini, Z., Latinovi, J. (2007): Uticaj starosti vinove loze za pojavu esca oboljenja. XIII Simpozijum sa savjetovanjem o zastiti bilja sa meunarodnim ucesem. Zlatibor, 26.-30.11.2007. Zbornik rezimea, 61 - 62. 28. Latinovi N., Vuksa, P., Vucini, Z., Latinovi, J. (2007): Znacaj izbora fungicida u suzbijanju crne pjegavosti vinove loze (Phomopsis viticola (Sacc.) Sacc.). IV Simpozijum o zastiti bilja sa meunarodnim ucesem. Tesli, 11-13. decembar. Zbornik rezimea, 18-19. 29. Latinovic, N., Vuksa, P., Vucinic, Z., Latinovic, J. (2008): Time of treatment and selection of fungicides importance in control of Phomopsis cane and leaf spot disease of grapevine. IOBC/WPRS Bulletin Vol. 36, p. 137-143. ISBN 978-92-9067-210-4. 30. Latinovi, N., Latinovi, J., Vucini, Z. (2008): Rasprostranjenost eska oboljenja u Crnoj Gori. 5. Simpozij o zastiti bilja sa meunarodnim ucesem u BiH, Sarajevo, 1618. 12. 2008. godine. Zbornik rezimea, str. 3839. 31. Latinovi, N., Latinovi, J., Vucini, Z. (2009): Uticaj meteoroloskih parametara na pojavu i intenzitet eska oboljenja vinove loze. VI Kongres o zastiti bilja sa simpozijumom o bioloskom suzbijanju invazivnih organizama (meunarodni skup). Zbornik rezimea, str. 7273, Zlatibor-Srbija, 23-27. novembar 2009. godine. 32. Latinovi, N., Latinovi, J., Vucini, Z. (2009): Uticaj eska oboljenja na smanjenje prinosa vinove loze. VI Simpozijum o zastiti bilja u BiH sa meunarodnim ucesem. Zbornik rezimea, str. 42-43, Tuzla, 08-10. 12. 2009. godine. 1.3. 2. Domai kongresi i simpozijumi

2

0.6

2

0.5

2

0.5

2

0.6

2

0.6

2

0.6

2

1

2

0.5

2

0.6

2

0.5

2

1

33. Jovanovi, O., Vucini, Z., Arsenijevi, M., Latinovi, J. (1998): Bakteriozna uvelost i trulez biljaka kale. Zbornik rezimea. IV Jugoslovenski Kongres o zastiti bilja. Vrnjacka banja, 21-26. septembar 1998. 34. Latinovi, J., Ivanovi, M., Vucini, Z., Latinovi, N. (2000): Osjetljivost nekih sorti masline prema Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. and Sacc. u Crnoj Gori. Zbornik rezimea. XI Jugoslovenski Simpozijum o zastiti bilja i Savetovanje o primeni pesticida. Zlatibor, 4-9. decembar 2000. 35. Latinovi, N., Latinovi, J., Zindovi, J., Pajovi, I. (2004): Osjetljivost vinove loze prema prouzrokovacu crne pjegavosti (Phomopsis viticola Sacc.) u zavisnosti od nacina uzgoja. I Simpozijum ekologa Crne Gore. Tivat 14-18. oktobar. Zbornik rezimea, 85-86. 36. Latinovi, N., Vucini, Z., Latinovi, J. (2005): Phaeoaecremonium aleophilum jedan od uzrocnika esca oboljenja vinove loze u Crnoj Gori. Sedmo savjetovanje o zastiti bilja. Soko Banja, 15 - 18. novembar. Zbornik rezimea. 125-126. 37. Latinovic, J., Latinovic, N. (2007): Uticaj direktne sunceve svjetlosti, pH sredine i

1

0.25

1

0.25

1

0.25

1

0.3

Strana 38 - Broj 257

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

1999) Saradnik na projektu ,,Proucavanje osnovnih odlika Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc., novog patogena masline za Crnu Goru" (19982000) Saradnik na projektu ,,Proucavanje osnovnih odlika Sphaeropsis dalmatica Thum. Gigante, prouzrokovaca trulezi plodova masline u Crnoj Gori" (2000-2005) 1 0.25 Saradnik na projektu ,,Ispitivanje razlicitih mogunosti u suzbijanju Phomopsis viticola Sacc. u vinogradima u Crnoj Gori" (2001-2005) Saradnik na projektu ,,Ispitivanje biolosko ­ tehnoloskih osobina novijih sorti sljiva u sjevernoj Crnoj Gori radi preporuke sortimenta" (2008-2010) Saradnik na projektu ,,Eska ­ oboljenje vinove loze" (2008-2010) 2 2 Rukovodilac projekta ,,Posebni nadzor nad nekim bolestima masline i njihovo praenje", 2010 Rukovodilac projekta ,,Stalni nadzor - Phytophthora ramorum, prouzrokovaca uvenua i susenja hortikulturnih biljaka", 2010 Saradnik na projektu ,,Program praenja sredstava za zastitu bilja i praenje rezidua u proizvodnji jagode", 2010 Saradnik na projektu ,,Bolesti vinove loze u Crnoj Gori i njihovo praenje", 2010 ZBIRNI PREGLED RADOVA I BODOVA 1 1

DJELATNOST 1. NAUCNO ISTRAZIVACKI RAD 2. UMJETNICKI RAD 3. PEDAGOSKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO

10. jul 2010.

koncentracije suspenzije na klijanje konidija Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. and Sacc. prouzrokovaca antraknoze masline. XII naucno-strucno savjetovanje agronoma Republike Srpske. Tesli, 07-09. mart. Zbornik sazetaka, 120. 38. Latinovi, N., Vuksa, P., Vucini, Z., Latinovi, J. (2008): Destruktivnost crne pjegavosti (Phomopsis viticola Sacc.) vinove loze u uslovima podgorickog vinogorja. IX Savetovanje o zastiti bilja, 2428.11.2008.godine, Zlatibor. Zbornik rezimea, str. 144-145. 3. PEDAGOSKA DJELATNOST 3.4.2 Mentorstvo na na postdiplomskim studijama (kod magisterija i specijalizacija) 1. Mentor specijalistickog rada kandidata Irme Redzepagi: Najvaznije bolesti maline. Univerzitet Crne Gore, Biotehnicki fakultet Podgorica, jul 2009 Mentor specijalistickog rada kandidata Milice Joveti: Bolesti masline u Crnoj Gori. Univerzitet Crne Gore, Biotehnicki fakultet Podgorica, jul 2009.

1

0.5

Br. Br. ref. kan.

2.

2

2

4. STRUCNA DJELATNOST 4.3. Strucni clanci 1. Latinovi, J. (2004): Seminar "Molekularna dijagnostika gljiva u fitopatologiji: kratak pregled" i dvodnevni PCR prakticni kurs. Mycologia Montenegrina, Vol. VII, 180-182. ISSN 1450-7153. Latinovi, N., Latinovi, J., Vucini, Z. (2008): Eska ­ oboljenje vinove loze. Letak stampan kao rezultat programa Agro budzeta 2008. Ministarstvo poljoprivrede, sumarstva i vodoprivrede Crne Gore. Str. 1-4. Latinovi, J., Vucini, Z., Latinovi, N. (2009): Erwinia amylovora, bakteriozna plamenjaca jabucastih voaka. Letak stampan kao rezultat Programa fitosanitarnih mjera za 2009. godinu. Ministarstvo poljoprivrede, sumarstva i vodoprivrede i Fitosanitarna uprava Crne Gore, str. 1-4. Latinovi, N., Latinovi, J. (2010): Crna pjegavost vinove loze - Phomopsis viticola. Letak stampan kao rezultat Programa fitosanitarnih mjera za 2010. godinu. Ministarstvo poljoprivrede, sumarstva i vodoprivrede i Fitosanitarna uprava Crne Gore, str. 1-4.

Br. Br. ref. kan.

10

2.

Broj radova Poslije Ukupno izbora 38

Broj bodova Poslije Ukupno izbora 64.3

1

0.3

3.

4 12.1 80.4 IZVJESTAJ RECEZENTA

1

0.3 I OCJENA USLOVA STEPEN OBRAZOVANJA

4.

1

0.5

4.6.Ostala dokumentovana strucna djelatnost Crnogorska poljoprivreda i Evropska Unija, Strategija razvoja proizvodnje hrane i ruralnih podrucja, Ministarstvo poljoprivrede sumarstva i vodoprivrede Crne Gore (2006), saradnik na izradi. Clan Komisije za izradu Zakona o sredstvima za zastitu bilja i podzakonskih akata iz oblasti zdravstvene zastite bilja (2008- 2010) u skladu sa regulativim EU Saradnik na projektu ,,Pepelnice Crne Gore" (1997-

Dr Jelena Latinovi zavrsila je Poljoprivredni fakultet u Beogradu 1996. godine kao student generacije (prosjecna ocjena 9,62 i ocjena 10 na diplomskom ispitu). Magistarsku tezu ,,Proucavanje osnovnih odlika Colletotrichum gloeosporioirdes (Penz.) Penz. and Sacc., novog patogena masline za Crnu Goru" odbranila je 2001. godine nakon zavrsenih poslijediplomskih studija na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu. Doktorsku disertaciju ,,Proucavanje Sphaeropsis dalmatica (Thüm) Gigante, prouzrokovaca trulezi plodova masline na crnogorskom primorju» uspjesno je odbranila 2007. godine na istom fakultetu, stekavsi akademsko zvanje doktora Biotehnickih nauka oblast Zastite bilja ­ Fitopatologija. Na osnovu navedenog moze se konstatovati da u pogledu stepena obrazovanja dr Jelena Latinovi u potpunosti ispunjava sve zakonom propisane uslove za izbor u akademsko zvanje docenta na Studijskom programu Biljna proizvodnja Biotehnickog fakulteta u Podgorici.

10. jul 2010. NAUCNO ISTRAZIVACKI RAD

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

II VERIFIKACIJA BODOVANJA

Strana 39 - Broj 257

Detaljnom analizom prilozenih radova i bibliografije dr Jelene Latinovi vidi se da je kandidat ostvarila vrijedne i zapazene rezultate u naucno-istrazivackom radu iz oblasti fitopatologije. Kao autor ili koautor do sada je objavila, u meunarodnim i domaim naucnim casopisima ili saopstila na naucnim skupovima 38 radova. Vei broj objavljenih radova odnosi se na proucavanje osnovnih karakteristika prouzrokovaca antraknoze i trulezi plodova masline i mogunostima njihovog suzbijanja u uslovima crnogorskog primorja. Treba istai i radove koji obrauju bolesti vinove loze, koji e biti od znacaja za unapreenje zastite vinograda u narednom periodu. Na naucnim skupovima u inostranstvu dr Jelena Latinovi podnijela je zapazene referate, koji su se odnosili na neke ranije nezabiljezene ili neproucene bolesti, kao na primjer bolesti sljive i ukrasnog bilja (rad pod rednim brojem 23 saopsten na Zajednickom skupu Americkog Fitopatoloskog drustva, Kanadskog Fitopatoloskog drustva i Mikoloskog drustva Amerike u Kvibeku, Kanada, 2006. godine i rad pod rednim brojem 24 saopsten na 12. Kongresu Mediteranske Fitopatoloske Unije, Rodos, Grcka, 2006. godine). Posebno bih istakla radove pod rednim brojem 1 i 2, koji se odnose na istrazivanja SBFS (Sooty blotch and flyspeck) kompleksa gljiva koje kolonizuju plod sljive, ciji je dr Jelena Latinovi nosilac, a koja predstavljaju prvi nalaz ove vrste u SAD, te kao takvi objavljeni su u dva vodea svjetska casopisa iz oblasti fitopatologije u svijetu: Phytopathology i Plant Disease. Dr Jelena Latinovi je tokom cetrnaestogodisnjeg rada u Centru za zastitu bilja Biotehnickog instituta ucestvovala u izradi veeg broja naucno-istrazivackih projekata. Zahvaljujui saradnji sa istrazivacima koji se bave slicnom problematikom, kao i usavrsavanjima stecenim na studijskim boravcima u inostranstvu, stekla je zavidnu reputaciju naucnog radnika poznatog siroj naucnoj javnosti. Stoga sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da naucnoistrazivacki rad dr Jelene Latinovi ima neosporan kvalitet, te da predstavlja jednu od najboljih potvrda o kvalitetu rada kandidata. PEDAGOSKA OSPOSOBLJENOST Sa pedagoskim radom dr Jelena Latinovi pocela je skolske 2007/2008 godine kao saradnik u nastavi na predmetima Fitopatologija i Bolesti i stetocine ukrasnih biljaka (izborni predmet) na Osnovnim akademskim studijama poljoprivrede, a kao predavac na predmetima Bolesti voaka i vinove loze i Integralna zastita bilja (izborni predmet) na Specijalistickim akademskim studijama i predmetima Bolesti voaka na Primjenjenim studijama poljoprivrede u Baru i Bijelom Polju. Do sada je bila mentor na dva specijalisticka rada, kada sam kao clan komisije imala priliku da se dodatno uvjerim u njenu pedagosku osposobljenost. Na osnovu dosadasnjeg pedagoskog iskustva, kao i na osnovu dugogodisnjeg poznavanja sveukupnih kvaliteta kandidata, smatram da dr Jelena Latinovi ima zavidan nivo pedagoske osposobljenosti. STRUCNI RAD Dr Jelena Latinovi ima zapazen strucni rad iz oblasti primjenjene fitopatologije. Svoje visegodisnje steceno iskustvo nadogradila je realizujui studijske boravke u SAD (Iowa State University) i Italiji (University of Tuscia) iz oblasti fitopatologije. Ucestvovala je ili ucestvuje u radu na vise nacionalnih projekata Ministarstva za prosvjetu i nauku Crne Gore i Ministarstva poljoprivrede, sumarstva i vodoprivrede Crne Gore, doprinosei poznavanju i rjesavanju aktuelnih fitopatoloskih problema u Crnoj Gori. Od tekuih projekata izdvojila bih ,,Eska ­ oboljenje vinove loze" koji e, s obzirom da se radi o neproucenoj bolesti vinove loze u Crnoj Gori koja je pocela da uzima sve vise maha, imati velikog znacaja u upoznavanju vinogradara sa ovom novom bolesu. Napomenula bih da je kandidat ucestvovala u izradi studije "Crnogorska poljoprivreda i Evropska Unija, Strategija razvoja proizvodnje hrane i ruralnih podrucja" (2006), kao i u izradi Zakona o sredstvima za zastitu bilja (2008) i veeg broja podzakonskih akata iz oblasti zdravstvene zastite bilja u skladu sa regulativom EU. Kao odgovoran saradnik ucestvuje u godisnjim programima Izvestajno-prognozna sluzba zastite bilja Crne Gore, Zdravstvena kontrola sjemena i sadnog materijala i Zdravstvena kontrola uzoraka bilja i biljnog materijala u prometu preko drzavne granice.

ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST 1. NAUCNO ISTRAZIVACKI RAD 2. UMJETNICKI RAD 3. PEDAGOSKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO

Broj radova Poslije Ukupno izbora 38

Broj bodova Poslije Ukupno izbora 64.3

4 12.1 80.4

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Na osnovu konkursnog materijala i raspolozivih podataka o naucno-istrazivackom, pedagoskom i strucnom radu, kao i na osnovu dugogodisnjeg licnog poznavanja dr Jelene Latinovi i njenog rada, konstatujem da kandidat u potpunosti ispunjava sve uslove predviene Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gore i Mjerilima za izbor u akademska i naucna zvanja, te zbog svega navedenom imam posebno zadovoljstvo da Senatu Univerziteta Crne Gore predlozim da dr Jelenu Latinovi izabere u akademsko zvanje docenta na predmetima Fitopatologija i Bolesti voaka i vinove loze na Biotehnickom fakultetu u Podgorici. RECEZENT Dr Zora Vucini, naucni savjetnik u penziji Biotehnicki fakultet, Podgorica IZVJESTAJ RECEZENTA I OCJENA USLOVA STEPEN OBRAZOVANJA Kandidat dr Jelena Latinovi zavrsila je Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu sa najvisim ocjenama. Magistarske studije na odsjeku za fitopatologiju zavrsila je 2001. godine, a doktorsku disertaciju iz oblasti zastite bilja ­ fitopatologije odbranila je 2007. godine na istom fakultetu. Pored navedenog, dr Jelena Latinovi je iz oblasti fitopatologije uspjesno obavila specijalizacije u renomiranim institucijama: Iowa State Univerzitetu (SAD) i Univerzitetu Tuscia (Viterbo, Italija). Iz prilozene dokumentacije moze se zakljuciti da dr Jelena Latinovi ispunjava sve zakonom predviene uslove za izbor u akademsko zvanje docenta. NAUCNO ISTRAZIVACKI RAD Od pocetka rada (1996.) na Biotehnickom institutu u Podgorici dr Jelena Latinovi je bila ukljucena u realizaciju naucnih i strucnih projekata iz oblasti fitopatologije. Stecena iskustva i saznanja prosirila je u toku poslijediplomskih studija i time utemeljila njen dalji naucnoistrazivacki put u proucavanju pojedinih prouzrokovaca bolesti biljaka. U magistarskoj i doktorskoj tezi detaljno se posvetila proucavanju prouzrokovaca bolesti masline, cime je dala znacajan doprinos saznanjima o glavnim bolestima masline u Crnoj Gori i mogunostima njihovog suzbijanja. Naucni radovi kandidata pripadaju oblastima nastavnih predmeta za koje je raspisan konkurs. Vei broj radova iz prilozene dokumentacije odnosi se, pored bolesti masline, i na bolesti vinove loze, najcese manje poznatih ili za Crnu Goru novih patogena. Ti radovi su nasli mjesta u znacajnim referalnim meunarodnim, kao i u domaim casopisima. Na kongresima, simpozijumima i seminarima u zemlji i inostranstvu podnijeti referati odnosili su se i na druge aspekte navedene problematike, kao sto su neke ranije nezabiljezene ili neproucene bolesti, kao na primjer bolesti sljive i ukrasnog bilja (radovi pod rednim brojevima 23 i 24).

Strana 40 - Broj 257

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

10. jul 2010.

Dr Jelena Latinovi je uvijek pokazivala interesovanje za nova dostignua u nauci i metodoloske inovacije. Zahvaljujui saradnji sa istrazivacima koji se bave slicnom problematikom, kao i usavrsavanjima stecenim na studijskim boravcima u inostranstvu, kandidat je usvojila savremene opsteprihvaene metode u dijagnostici i proucavanju bolesti biljaka. Na osnovu uvida u podnijetu dokumentaciju (biografija kandidata i publikovani radovi), kao i na osnovu licnog poznavanja naucnog i strucnog rada Jelene Latinovi, opste predispozicije i spremnosti da se ovakvom radu svestrano posveti, konstatujem da je dr Jelena Latinovi dala znacajan doprinos u oblasti fitopatologije u Crnoj Gori i svoj naucno istrazivacki rad sa uspjehom primjenjuje u praksi. PEDAGOSKA OSPOSOBLJENOST Kandidat dr Jelena Latinovi angazovana je u nastavi od skolske 2007/2008 godine najprije kao saradnik u nastavi, a zatim i kao predavac na predmetima Fitopatologija i Bolesti i stetocine ukrasnih biljaka (izborni predmet) na Osnovnim akademskim studijama poljoprivrede i kao predavac na predmetima Bolesti voaka i vinove loze i Integralna zastita bilja (izborni predmet) na Specijalistickim akademskim studijama i predmetima Bolesti voaka na Primjenjenim studijama poljoprivrede u Baru i Bijelom Polju. Osim toga, tokom 2009. godine bila je mentor na dva specijalisticka rada, koja su uspjesno odbranjena. Od strane studenata njen rad je ocijenjen kao veoma uspjesan, jer se odlikuje strucnosu, predanosu i profesionalnosu, u sta sam se i sama uvjerila kao njena bliska saradnica. STRUCNI RAD Dr Jelena Latinovi je vrlo angazovana u strucnom radu iz oblasti fitopatologije i primjene pesticida u suzbijanju bolesti biljaka. U okviru projekata Ministarstva za prosvjetu i nauku Crne Gore i Ministarstva poljoprivrede, sumarstva i vodoprivrede Crne Gore, dr Jelena Latinovi je ucestvovala ili ucestvuje u naucno ­ strucnom radu na vise nacionalnih projekata, doprinosei poznavanju i rjesavanju aktuelnih fitopatoloskih problema u Crnoj Gori. Ucestvovala je u izradi studije "Crnogorska poljoprivreda i Evropska Unija, Strategija razvoja proizvodnje hrane i ruralnih podrucja" (2006), kao i u izradi Zakona o sredstvima za zastitu bilja (2008) i veeg broja podzakonskih akata iz oblasti zdravstvene zastite bilja u skladu sa regulativom EU. Clan je radnog tima u godisnjim programima Izvjestajno-prognozna sluzba zastite bilja Crne Gore, Zdravstvena kontrola sadnog materijala i Zdravstvena kontrola uzoraka bilja i biljnog materijala u prometu preko drzavne granice. Na osnovu svega izlozenog zapaza se istaknut strucni rad dr Jelene Latinovi iz oblasti poljoprivredne fitopatologije. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST 1. NAUCNO ISTRAZIVACKI RAD 2. UMJETNICKI RAD 3. PEDAGOSKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO

Stoga sa velikim zadovoljstvom predlazem Senatu Univerziteta Crne Gore da dr Jelenu Latinovi izabere u akademsko zvanje docenta za predmete Fitopatologija i Bolesti voaka i vinove loze. RECEZENT Prof. dr Snjezana Hrnci, vanredni profesor Biotehnicki fakultet, Podgorica IZVJESTAJ RECEZENTA I OCJENA USLOVA STEPEN OBRAZOVANJA Dr Jelena Latinovi je diplomirala 1996. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu sa prosecnom ocenom 9,62 i ocenom 10 na diplomskom ispitu, kao student generacije. Magistrirala je na istom fakultetu 2001. godine, na odseku za fitopatologiju, sa prosecnom ocenom 9,82. Na istom fakultetu je i doktorirala 2007. godine, stekavsi akademsko zvanje doktora Biotehnickih nauka oblast Zastite bilja ­ Fitopatologija. Stecena saznanja iz oblasti fitopatologije obogatila je i specijalizacijama u poznatim americkim i evropskim institucijama: Iowa State University, USA, 2005. godine i University of Tuscia, Viterbo, Italija 2006. godine. Stoga smatram da kandidat u pogledu stepena obrazovanja zadovoljava sve uslove za izbor u akademsko zvanje docenta na Studijskom programu Biljna proizvodnja Biotehnickog fakulteta u Podgorici. NAUCNO ISTRAZIVACKI RAD Naucno istrazivacki rad kandidata vezan je za istrazivanja iz oblasti Fitopatologije. Dobijeni rezultati objavljeni ili saopsteni u meunarodnim i domaim publikacijama ili skupovima pokazuju da je dr Jelena Latinovi uspjesan istrazivac u svojoj oblasti. Predmet njenih naucnih interesovanja vezan je za proucavanje prouzrokovaca bolesti poljoprivrednih i ukrasnih biljaka. U magistrarskoj i doktorskoj tezi akcenat istrazivanja dat je proucavanju prouzrokovaca antraknoze i trulezi plodova masline, kao veoma znacajne vone vrste u Crnoj Gori. Od posebnog znacaja istakao bih radove koji se odnose na istrazivanje SBFS (Sooty blotch and flyspeck) kompleksa gljiva koje kolonizuju plodove sljive i jabuke, koji su nasli mesto u najznacajnijim referalnim casopisima iz oblasti fitopatologije u svetu (,,Phytopathology", ,,Plant Disease" i ,,Journal of Plant Pathology"), a jedan od radova prezentovan je na Zajednickom skupu Americkog Fitopatoloskog drustva, Kanadskog Fitopatoloskog drustva i Mikoloskog drustva Amerike u Kvibeku, Kanada, 29. jula- 2. avgusta 2006. god. Dr Jelena Latinovi je u toku cetrnaestogodisnjeg rada u Centru za zastitu bilja u Biotehnickom institutu radila kao na veem broju naucno-istrazivackih i strucnih projekata i stekla zavidnu reputaciju naucnog radnika poznatog siroj naucnoj javnosti. Navedeni podaci pokazuju neosporan kvalitet naucno-istrazivackog rada i uspeh ovog kandidata. PEDAGOSKA OSPOSOBLJENOST Kandidat dr Jelena Latinovi je od skolske 2007/2008 angazovana u nastavi kao asistent, a od 2009/2010 kao predavac na predmetima Fitopatologija i Bolesti i stetocine ukrasnih biljaka na Osnovnim akademskim studijama poljoprivrede, kao i predavac na predmetima Bolesti voaka i vinove loze i Integralna zastita bilja na Specijalistickim akademskim studijama i predmetima Bolesti voaka na Primenjenim studijama poljoprivrede u Baru i Bijelom Polju. Bila je mentor na dva specijalisticka rada. Na ovaj nacin stekla je znacajna iskustva u obrazovno-pedagoskom radu i sposobnost organizovanja savremene nastave. STRUCNI RAD Strucni rad dr Jelene Latinovi temelji se na resavanju aktuelnih fitopatoloslih problema. Kao lokalni konsultant za fitosanitarnu oblast ucestvovala je u EU projektu ,,Tehnicka pomo jacanju veterinarske i fitosanitane sluzbe u Crnoj Gori (SRJ)"(20032005). Kao afirmisan naucno-strucni radnik bila je clan Komisije za izradu Zakona o sredstvima za zastitu bilja (2008) u skladu sa regulativim EU, kao i saradnik u izradi veeg broja podzakonskih akata iz oblasti zdravstvene zastite bilja. Ucestvovala je u izradi

Broj radova Poslije Ukupno izbora 38

Broj bodova Poslije Ukupno izbora 64.3

4 12.1 80.4

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Na osnovu iznijetih podataka, a narocito na osnovu visegodisnjeg licnog uvida u rad i aktivnosti kandidata konstatujem da dr Jelena Latinovi ispunjava sve uslove predviene Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gore i Mjerilima za izbor u akademska i naucna zvanja za izbor u akademsko zvanje docenta za predmete iz oblasti fitopatologije.

10. jul 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

Strana 41 - Broj 257

studije "Crnogorska poljoprivreda i Evropska Unija, Strategija razvoja proizvodnje hrane i ruralnih podrucja" (2006), kao i zapazenog projekta ,,Eska ­ oboljenje vinove loze" (2008) finansiranog od strane Ministarstva poljoprivrede, sumarstva i vodoprivrede Crne Gore. Od osnivanja Fitosanitarne uprave Crne Gore aktivno je angazovana na raznim programima ciji je rukovodilac ili saradnik. Kao rezultat tog rada publikovane su brosure (,,Eska ­ oboljenje vinove loze", ,,Erwinia amylovora, bakteriozna plamenjaca jabucastih voaka" i ,,Crna pjegavost vinove loze ­ Phomopsis viticola"), prilagoene poljoprivrednim proizvoacima. Na osnovu svega izlozenog jasno se vidi istaknut strucni rad dr Jelene Latinovi na polju primenjene fitopatologije. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST 1. NAUCNO ISTRAZIVACKI RAD 2. UMJETNICKI RAD 3. PEDAGOSKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO

Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Pobjeda" od 03.12. 2009. godine. Na raspisani Konkurs javio se kandidat PROF. DR LAZO VUJOVI. BIOGRAFIJA Roen sam 23.02.1953. godine u ekliima opstina Cetinje, gdje sam zavrsio osnovnu skolu. Zavrsio sam srednju pomorsku skolu, brodomasinski odsjek u Kotoru 1971. godine. Skolske 1972/73. godine upisao sam se na masinski fakultet, smjer mehanizacije, u Podgorici. Na istom fakultetu sam diplomirao u junu 1977. godine (prvi u svojoj generaciji). Postdiplomske studije upisao sam skolske 1991/92. godine na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru. Magistarski rad pod nazivom ODRZAVANJE I POUZDANOST POGONSKOG SISTEMA BRODA odbranio sam u julu 1994. godine. Doktorat pod nazivom UPRAVLJANJE PROCESOM ODRZAVANJA BRODSKOG MASINSKOG KOMPLEKSA U FUNKCIJI POUZDANOSTI odbranio sam u junu1998. godine na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru. Podaci o radnim mjestima i izborima u zvanje: Stalni radni odnos zasnovo sam 29.06.1971. godine u Prekookeanskoj plovidbi u Baru, gdje sam obavio pripravnicki staz na brodu. Od 05.10.1977 do 18.02. 1980 godine radio sam u industriji »Radoje Daki« u Podgorici na poslovima starijeg konstruktora. Od 18.02.1980. godine angazovan sam od strane Prekookeanske plovidbe iz Bara za nastavnika u srednjoj pomorskoj skoli u Baru, gdje sam predavao uzestrucne predmete (brodske motore, brodske pomone masine, praktikum na brodu) a po potrebi i druge kao npr.: masinske elemente, tehnicko crtanje, osnove brodogradnje. Pored rada u nastavi bio sam i rukovodilac skolske radionice. Tokom ljetnjih skolskih odmora ukrcavao sam se na brodove Prekookeanske plovidbe - Bar u svojstvu prvog oficira masine. Imam polozene ispite za zvanje pomorski masinista i pomorski masinista I klase sto smatram da je veoma znacajno za predmete za koje konkurisem. Od 01.05.1996 godine radim na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru, kada sam biran za predavaca Vise skole na predmete : Brodski pomoni strojevi (sada pod nazivom Brodske pomone masine), Osnovi strojarstva i palubni ureaji (sada pod nazivom Brodski masinski kompleks) i Brodsko masinstvo. U zvanje docenta biran sam 21.09.1999. god. za predmete: Brodske pomone masine i ureaji i Brodski masinski kompleks. U zvanje vanrednog profesora biran sam 23.12.2004. god. za predmete: 1. Brodske pomone masine I ( studijski programi pomorskih nauka i brodomasinstva), 2. Brodske pomone masine II (studijski programi pomorskih nauka i brodomasinstva), 3. Brodski masinski kompleks (studijski program nautike) Pored predmeta za koje sam biran predajem jos Brodsku terotehnologiju i Odrzavanje i bezbjednost broda. Obavljao sam poslove sefa studijskog prograna Brodomasinstvo u vise mandata. Obavljao sam poslove prodekana za razvoj i kvalitet kao i prodekana za nastavu na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru.

Broj radova Poslije Ukupno izbora 38

Broj bodova Poslije Ukupno izbora 64.3

4 12.1 80.4

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Dr Jelena Latinovi je u dosadasnjem radu postigla izvanredne rezultate u naucno-istrazivackom i strucnom radu i stekla potrebno pedagosko iskustvo, zbog cega smatram da ispunjava formalne i sustinske uslove za izbor u akademsko zvanje docenta na predmetima Fitopatologija i Bolesti voaka i vinove loze na Studijskom programu Biljna proizvodnja Biotehnickog fakulteta Univerziteta Crne Gore. RECEZENT Prof. dr Mirko Ivanovi, redovni profesor Poljoprivredni fakultet, Beograd Univerzitet u Beogradu

REFERAT

Za izbor u akademsko zvanje za predmete: Brodske pomone masine I ( studijski programi pomorskih nauka i brodomasinstva), Brodske pomone masine II (studijski programi pomorskih nauka i brodomasinstva) i Brodski masinski kompleks (studijski program nautike) na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru.

KLASIFIKACIONA BIBLIOGRAFIJA KVANTITATIVNA OCJENA REFERENCI DO POSLEDNJEG IZBORA Spisak referenci dat je u Biltenu Univerziteta br. 183 od 01.11.2004.) 2. NAUCNOISTRAZIVACKA DJELATNOST 1.2.1. 1.2.2. 1*4 1.2.3. 3*1,5 1.3.1. 1.2.4. 4*0,5 1.3.2. 18 28,5 10,5 UKUPNI BROJ BODOVA

1.2. Radovi objavljeni u casopisima Broj referenci*broj bodova 1.3. Radovi na kongresima, simpozijumima, seminarima

Broj referenci*broj bodova 5*2 8*1 UKUPNO ZA NAUCNOISTRAZIVACKU DJELATNOST 3. PEDAGOSKA DJELATNOST 3.1. Udzbenici Broj referenci*broj bodova 3.1.1. 2*6 3.1.2. 3.1.3.

12

Strana 42 - Broj 257

3.2. Prirucnici 3.4. Mentorstvo

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

3.2.1. 1*1 3.4.1. 3.2.2. 3.4.2. 3.4.3. 23 5 20 2

10. jul 2010.

Broj referenci*broj bodova 46*0,5 3.5 Kvalitet pedagoskog rada, odnosno kvalitet nastave na predlog vijea univerzitetske jedinice ako nije bilo znacajnijih primjedbi eksternih evaluatora, uprave fakulteta i studenata. UKUPNO ZA PEDAGOSKU DJELATNOST 4. STRUCNA DJELATNOST 4.6 Ostala dokumentovana strucna djelatnost: saradnja u izradi strucnih osnova za nove propise do 20 Rukovodio sam grupom za izradu (dokumentacije) na fakultetu a u vezi sa primjenom bodova STCW konvencije i Standarda ISO 9001. Obavljam funkciju prodekana za kvalitet. PREGLED RADOVA I BODOVA NAKON PRETHODNOG IZBORA 1. NAUCNOISTRAZIVACKA DJELATNOST 1.1.4. Knjige studijskog karaktera izdate kod nas 1. Lazo Vujovi , Brodski masinski kompleks, ISBN: 978-86-7664-079-9, Univerzitet Crne Gore, 2009. Br. Br. ref. kan.

20

quality management, Belgrade, Serbia, 2006, Istrazivacki centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanosu, str. 549 ­ 554, 8. Lazo Vujovi, Buka kao stresogeni pratilac odrzavalaca brodskog masinskog kompleksa, Konferencija odrzavanja sa meunarodnim ucesem ­ Tivat, jun 2006. ­ zbornik radova dat na CD-u Lazo Vujovi, Zastita od korozije podvodnog dijela trupa broda, 10 th International Conference, Dependability and quality management, Belgrade, Serbia, 2007, Istrazivacki centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanosu, str. 405 ­ 410,

2

2

2

2

7

7

9.

i.

1.2. Radovi objavljeni u casopisima Radovi objavljeni u meunarodnim casopisima koji se ne nalaze u bazi podataka, a imaju redovnu meunarodnu distribuciju i rezime na stranom jeziku 2. Lazo Vujovi, Exploitaton roughness of the hull and its influence on the ship's resistance, Communications in dependability and quality management, Volume 11, Number 3, 61-66, (2008) ISSN 1450-7196. Lazo Vujovi, Sanja Bauk, Danilo Nikoli, Spiro Ivosevi: The corrosion damages modeling in improving safety of aged bulk carriers, Communications in dependability and quality management, - rad je prihvaen za stampu za sto dostavljam potvrdu. Lazo Vujovi, Uticaj meteoroloskih uslova (atmosferski pritisak, temperatura i vlaznost vazduha) na rad brodskih dizel motora, Tehnicka dijagnostika. br 2, (27- 32) (2007) ISSN 1451 ­ 1975. Lazo Vujovi, Detekcija pozara i eksplozije u karteru dizel motora, Tehnicka dijagnostika. br 4, (21- 26) (2008) ISSN 1451 ­ 1975.

2

2

4

4

10. Lazo Vujovi, Uticaj meunarodnog kodeksa upravljanja sigurnosu na bezbjednost ljudi i zagaenje okoline, Konferencija odrzavanja sa meunarodnim ucesem ­ Tivat, jun 2007 str. 111-115. 11. Lazo Vujovi, Spiro Ivosevi, Eksploataciona hrapavost brodskog propelera, 11 th International Conference, Dependability and quality management, Belgrade, Serbia, 2008, Istrazivacki centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanosu, str. 497 ­ 501, 12. Lazo Vujovi, Spiro Ivosevi, Neki specificni oblici korozije na brodu, Knferencija odrzavanja ­ Tivat, jun 2008 str. 353-358.

2

2

3.

4

4

2

1

4.

2

1

4

4

5.

4

4

13. Spiro Ivosevi, Lazo Vujovi, Analiza uticaja korozije kod transverzalnih pregrada u nskladistima brodova za prevoz rasutog tereta, Konferencija odrzavanja sa meunarodnim ucesem ­ Tivat, jun 2008 str. 359-364. 14. Lazo Vujovi, Spiro Ivosevi, Uticaj temperaturnog rezima hlaenja na parametre rada dizel motora, Konferencija odrzavanja sa meunarodnim ucesem ­ Bar, jun 2009 str. 211-216. 15. Ivosevi,S. Bauk, S. Vujovi, L. Odrzavanje konstrukcije brodskog trupa kontrolom parametara stanja, Konferencija odrzavanja sa meunarodnim ucesem ­ Bar, jun 2009 str. 315-322. 16. Ivosevi,S. Bauk, S. Vujovi, L. Nikoli, D. Analiza promjene strukture brodskog trupa na

2

1

1.3 Radovi na kongresima, simpozijumima i seminarima 1.3.1 Meunarodni kongresi simpozijumi i seminari 6. Lazo Vujovi, Pristup dokovanju broda, 8 th International Conference, Dependability and quality management, Belgrade, Serbia, 2005, Istrazivacki centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanosu, str. 318 ­ 322, Lazo Vujovi, Obrastanje trupa broda, 9 th International Conference, Dependability and

2

1

2

2

2

0.7

7.

10. jul 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

17. 2 0.5

Strana 43 - Broj 257

0.5 0.5 0.5 0.5 5 5

bazi propisanih mjerenja, 12 th International Conference, Dependability and quality management, Belgrade, Serbia, 2009, Istrazivacki centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanosu, str. 462 ­ 467, 1.3.2 Domai kongresi simpozijumi i seminari 17. Lazo Vujovi, Pregledi podvodnih djelova trupa broda u funkciji sprecavanja zagaena mora, Konferencija odrzavanja sa meunarodnim ucesem ­ Herceg Novi, jun.2005 ­ zbornik radova dat na CD-u 3. PEDAGOSKA DJELATNOST 3.1. Univerzitetski udzbenik 3.1.1. Univerzitetski udzbenik koji se koristi kod nas 18. Lazo Vujovi , Brodske pomone masine : pumpe, ventilatori i kompresori, ISBN: 978-86-7664063-8, Univerzitet Crne Gore, 2008. 19. Lazo Vujovi , Brodski ureaji i sitemi, ISBN : 978-86-7664-064-5, Univerzitet Crne Gore, 2008. 3.2.1 Prirucnici, rjecnici, leksikoni izdati kod nas 20. Lazo Vujovi, Gasenje pozara, Fakultet za pomorstvo, Kotor, 2006. 5.2.2. Studijski prirucnici (skripta, hrestomatije...) 21. Lazo Vujovi, Brodska terotehnologija ­ skripta, Fakultet za pomorstvo ­ Kotor 2009 3.4.3. Mentorstvo na dodiplomskim studijama 1. M. Vukievi : Kompresorski rashladni ureaji ­ diplomski rad, Kotor 2005 2. P. Radunovi : Odrzavanje tehnickih sistema s posebnim osvrtom na brodske masinske sisteme ­ diplomski rad, Kotor 2005 3. I. Vujadinovi : Automatizacija i regulacija rashladnih ureaja na brodu ­ diplomski rad, Kotor 2005 4. B. Malovi : Sidreni ureaji ­ diplomski rad, Kotor 2006 5. V. Ljubisi: Brodski rashladni sistemi za hlaenje tereta ­ diplomski rad, Kotor 2006 6. R. Radulovi : Primjena antikorozivne zastite na brodu ­ diplomski rad, Kotor 2008 7. P. Celanovi: Odrzavanje oplate brodskog trupa u doku ­ diplomski rad, Kotor 2008 8. B. Pavlovi: Odrzavanje rucne pumpe ­ diplomski rad, Kotor 2008 9. M. Erceg: Odrzavanje sidrenog ureaja i ureaja za vezivanje­ diplomski rad, Kotor 2008 10. M. Maskovi: Odrzavanje centrifugalnih pumpi ­ diplomski rad, Kotor 2008 11. I. Peuli: Odrzavanje brodskog trupa ­ diplomski rad, Kotor 2008 12. S. Dosljak: Odrzavanje brodskih grotala i poklopaca ­ diplomski rad, Kotor 2008 13. S. Kovacevi: Sidreni ureaji ­ diplomski rad, Kotor 2008 14. M. Mihailovi: Sistemi cjevovoda lakog i teskog goriva na brodu ­ diplomski rad, Kotor 2009 15. V. Vujaci: Sistem komprimiranog vazduha na brodu ­ diplomski rad, Kotor 2009 16. M. Kraljevi: Sistem rashladne vode na brodu ­

diplomski rad, Kotor 2009 M.Radunovi:Odrzavanje trupa broda sa posebnim osvrtom na koroziju i zastitu od iste ­ diplomski rad, Kotor 2009

3.5 Kvalitet pedagoskog rada, odnosno kvalitet nastave 4. STRUCNA DJELATNOST 4.6. Ostala dokumentovana strucna djelatnost: saradnja u izradi strucnih osnova za nove propise -Rukovodio sam grupom za inplementaciju Bolonjske deklaracije kao i akreditaciju i reakreditaciju fakulteta za pomorstvo, jer sam u to vrijeme obavljao funkciju prodekana za nastavu. -Ucestvovao sam u izradi Pravilnika o zvanjima i ovlasenjima o osposobljenosti pomoraca. 6 6 -Ucestvujem u obuci pomoraca ovlasenjima o osposobljenosti. za sticanje

Br. Br. ref. kan.

1

1

Br. Br. ref. kan.

20

20

6

-Clan sam drzavne komisije za sticanje ovlasenjima o osposobljenosti pomoraca. ZBIRNI PREGLED RADOVA I BODOVA

2

2

DJELATNOST 1. NAUCNO ISTRAZIVACKI RAD 2. UMJETNICKI RAD 3. PEDAGOSKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO

Broj radova Ukupno Poslije izbora 38 17

Broj bodova Poslije Ukupno izbora 67,7 39,2

1

1

70 1 109

21 5 43

48,5 25 141,2

28,5 20 87,7

0.5 0.5

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

IZVJESTAJ RECEZENTA I OCJENA USLOVA ISPUNJENOST USLOVA OBRAZOVANJA U POGLEDU STEPENA

Kandidat dr Lazo Vujovi zavrsio je: Srednju pomorsku skolu u Kotoru 1971. god., Masinski fakultet u Podgorici 1977. god., poslijediplomske studije na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru 1994. god., (magistarski rad pod naslovom ODRZAVANJE I POUZDANOST POGONSKOG SISTEMA BRODA), doktorirao je 1998. god., (doktorska disertacija pod naslovom UPRAVLJANJE PROCESOM ODRZAVANJA BRODSKOG MASINSKOG KOMPLEKSA U FUNKCIJI POUZDANOSTI). Na osnovu gore navedenog kandidat dr Lazo Vujovi u potpunosti ispunjava uslove iz cl. 88 Statuta Univerziteta Crne Gore za izbor u akademsko zvanje. ANALIZA NAUCNOISTRAZIVACKOG RADA Na osnovu uvida u prijavu kandidata moze se zakljuciti da je naucno-istrazivacki rad kandidata usmjeren na odrzavanju i pouzdanosti brodskih masina i ureaja. Kandidat je na tu temu radio magistarski rad i doktorsku disertaciju. Pored toga objavio je 38 radova od kojih bih izdvojio sledee: Exploitaton roughness of the hull and its influence on the ship's resistance, The corrosion damages modeling in improving safety of aged bulk carriers, Detekcija pozara i eksplozije u karteru dizel motora.

Strana 44 - Broj 257

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

IZVJESTAJ RECEZENTA I OCJENA USLOVA ISPUNJENOST USLOVA OBRAZOVANJA U POGLEDU

10. jul 2010.

Ovi izdvojeni, kao i drugi objavljeni radovi su samostalan rad kandidata sto pokazuje da je kandidat osposobljen za naucnoistrazivacki rad, te da problematici koja je njegov opus interesovanja prilazi sa puno studioznosti. OCJENA STRUCNOG RADA Kandidat se jedno vrijeme usavrsavao u pomorskoj ­ brodomasinskoj struci plovei na brodovima, cime je stekao zvanje pomorskog masiniste i pomorskog masiniste I klase, sto je od posebnog znacaja za predmete za koje konkurise. Kandidat je bio prodekan za razvoj i kvalitet i prodekan za nastavu, te je rukovodio timom za izradu dokumentacije za implementaciju maunarodnih propisa iz oblasti obrazovanja u pomorstvu i sistema kvaliteta (STCW konvencija i ISO 9001). ANALIZA PEDAGOSKE OSPOSOBLJENOSTI Kandidat ima bogato pedagosko iskustvo (od 1980. godine) u nastavi kako u srednjoj skoli tako i na Univerzitetu Crne Gore. Od 1996. godine pa do danas kandidat radi na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru, gdje je biran prvo za predavaca Vise skole za predmete : Brodski pomoni strojevi (sada pod nazivom Brodske pomone masine), Osnovi strojarstva i palubni ureaji (sada pod nazivom Brodski masinski kompleks) i Brodsko masinstvo. U zvanje docenta biran je 1999. god. za predmete: Brodske pomone masine i ureaji i Brodski masinski kompleks. Pored predmeta za koje je biran predaje jos i Brodsku terotehnologiju. U zvanje vanrednog profesora biran je 2004. god. na predmetima Brodske pomone masine I, Brodske pomone masine II i Brodski masinski kompleks. Kandidat je objavio pet univerzitetskih udzbenika koji predstavljaju znacajan doprinos strucnoj literaruri iz ove oblasti. Kandidat je objavio i prirucnik »Upravljanje gasenjem pozara« koji se koristi kako u redovnoj nastavi tako i na obuci u Centru za obuku pomoraca. Pod mentorstvom kandidata uraeno je preko 80 diplomskih radova iz oblasti za koju konkurise. Kao pedagog veoma je cijenjen od strane kolega i studenata sto pokazuju studentske ankete u kojima dobija odlicne ocjene. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST 1. NAUCNO ISTRAZIVACKI RAD 2. UMJETNICKI RAD 3. PEDAGOSKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO

STEPENA

Kandidat dr Lazo VUJOVI, varedni profesor na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru, zavrsio je Masinski fakultet u Podgorici 1977 god., poslediplomske studije 1994 god., (magistarski rad pod naslovom Odrzavanje i pouzdanost pogonskog sistema broda) a doktorirao je 1998 god., (doktorska disertacija pod naslovom Upravljanje procesom odrzavanja brodskog massinskog kompleksa u funkciji pouzdanosti). U zvanje docenta izabran je 21.09.1999. god. za predmete: Brodske pomone masine i ureaji i Brodski masinski kompleks. U zvanje vanrednog profesora izabran je 23.12.2004. god. za predmete: Brodske pomone masine I, Brodske pomone masine II i Brodski masinski kompleks . Sa ovog aspekta ispunjava uslove za izbor u vise akademsko zvanje za grupu predmeta: Brodske pomone masine I Brodske pomone masine II I Brodski masinski kompleks ANALIZA NAUCNOISTRAZIVACKOG RADA Kandidat dr Lazo Vujovi se bavi naucnoistrazivackim radom iz oblasti odrzavanja i pouzdanosti tehnickih sistema a uza oblast istrazivanja su mu brodske masine i ureaji. Kao sto je navedeno iz te oblasti je radio magistarski rad i doktorsku disertaciju. Iz oblasti odrzavanja i pouzdanosti brodskih massina i ureaja, kao i sistema kvaliteta, ima vei broj znacajnih referenci od kojih izdvajam: 1. Knjigu studijskog karaktera: Lazo Vujovi, Brodski masinski kompleks, ISBN: 978-867664-079-9, Univerzitet Crne Gore, 2009. 2. Univerzitetske udzbenike : Lazo Vujovi , Brodske pomone masine : pumpe, ventilatori i kompresori, ISBN: 978-86-7664-063-8, Univerzitet Crne Gore, 2008. Lazo Vujovi , Brodski ureaji i sitemi, ISBN : 978-86-7664064-5, Univerzitet Crne Gore, 2008. 3. Studijski prirucnik Lazo Vujovi, Brodska terotehnologija ­ skripta, Fakultet za pomorstvo ­ Kotor 2009. Ovdje izdvojeni, kao i drugi objavljeni radovi, govore da je kandidat dao znacajan doprinos ovoj specificnoj naucnoj oblasti, kojom se u nasoj zamlji bavi mali broj istrazivaca. ANALIZA PEDAGOSKE OSPOSOBLJENOSTI I STRUCNOG RADA Kandidat je svoje pedagosko iskustvo i osposbljenost dokazao uspjesnom realizacijom nastave u zvanju docenta i vanrednog profesora, sto je pokazao i objavljivanjem studije i odreenog broja udzbenika i priprucnika iz predmetnih oblasti. Kandidat je pedagosko iskustvo pokazao i kroz vei broj mentorstva u izradi diplomskih radova na dodiplomskim studijama. U direktnoj saradnji i ucesu na brojnim naucnim skupovima, na kojima je kolega Vujovi izlagao svoje radove, uvjerio sam se u sistematicnost prilazu naucnim i struzcnim problemima i u njegove sposobnosti jasnog i konciznog izlaganja. Kandidat dr Lazo Vujovi, pored bogatog pedagoskog iskustva ima i iskustva u struci, koja je sticao kao pomorac na domaim i stranim brodovima. U toj oblasti je dostigao najvee zvanje »Pomorski masinista I klase«, sto smatram izuzetno korisnim za predmete za koje kandidat konkurisse. Rukovodio je grupom za inplementaciju Bolonjske deklaracije kao i akreditaciju i reakreditaciju fakulteta za pomorstvo u funkciji prodekana za nastavu. Ucestvovao je u izradi Pravilnika o zvanjima i ovlasenjima o osposobljenosti pomoraca i u obuci pomoraca za sticanje ovlasenjima o osposobljenosti. Njegovu kompetentnost u pomenutim aktivnostima dokazuje clanstv u drzavnoj komisiji za sticanje ovlasenjima o osposobljenosti pomoraca.

Broj radova Poslije Ukupno izbora 38 17

Broj bodova Poslije Ukupno izbora 67,7 39,2

70 1 109

21 5 43

48,5 25 141,2

28,5 20 87,7

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Kandidat dr Lazo Vujovi ima znacajno naucno-istrazivacko iskustvo, kao i bogat pedagoski rad kako u nastavi tako i u pisanju udzbenika i mentorstvu u izradi diplomskih radova, cime ispunjava uslove iz cl. 76. Zakona o visokom obrazovanju, cl. 88 Statuta Univerziteta Crne Gore i Mjerila za izbor u akademaska i naucna zvanja. Na osnovu gore navedenog predlazem Senatu Univerziteta Cgne Gore da dr Laza Vujovia izabere u zvanje redovnog profesora za predmete Brodske pomone masine I, Brodske pomone masine II i Brodski masinski kompleks na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru. RECEZENT Prof. emeritus Bozidar Nikoli Univerzitet Crne Gore

10. jul 2010. II VERIFIKACIJA BODOVANJA

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

Strana 45 - Broj 257

ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST 1. NAUCNO ISTRAZIVACKI RAD 2. UMJETNICKI RAD 3. PEDAGOSKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO

Broj radova Poslije Ukupno izbora 38 17

Broj bodova Poslije Ukupno izbora 67,7 39,2

masinista« i »Pomorski masinista I klase«, sto mu omoguava da studentima prenosi vlastita iskustva u odrzavanju i upravjanju brodskim masinama i ureajima. Kandidat je obavljao poslove prodekana za razvoj i kvalitet kao i poslove prodekana za nastavu na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru. ANALIZA PEDAGOSKE OSPOSOBLJENOSTI Kandidat ima bogato 30-to godisnje iskustvo u nastavi kako u srednjoj skoli tako i na Univerzitetu. Za svo to vrijeme predavao je predmete za koje konkurise. Pored nastave kandidat se bavio i pisanjem udzbenika i prirucnika te je objavio pet univerzitetskih udzbenika koji predstavljaju znacajan doprinos strucnoj literaruri iz ove oblasti. Objavio je i prirucnik »Upravljanje gasenjem pozara« koji se koristi na obuci iz protivpozarne zastite u Centru za obuku pomoraca. Kandidat je pedagosko iskustvo pokazao i kroz mentorstvo u izradi diplomskih radova na dodiplomskim studijama. Studentske ankete, koje se sprovode na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru, a u skladu sa sistemom menadzmenta kvalitetom, pokazuju da je kandidat veoma cijenjen od strane studenata, sto pokazuju odlicne ocjene koje dobija. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST 1. NAUCNO ISTRAZIVACKI RAD 2. UMJETNICKI RAD 3. PEDAGOSKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO

70 1 109

21 5 43

48,5 25 141,2

28,5 20 87,7

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Uzimajui u obzir postignute rezultate u naucnoistrazivackom radu kadnidata dr Laza VUJOVIA verifikovane kroz: originalne naucne radove, bogato pedagosko iskustvo u nastavi, pisanje udzbenika i prirucnika te mentorstvo u izradi diplomskih radova smatram da ispunjava uslove iz cl. 76. Zakona o visokom obrazovanju, cl. 88 Statuta Univerziteta Crne Gore i Mjerila za izbor u akademaska i naucna zvanja. Na osnovu prethodnog predlazem Senatu Univerziteta Crne Gore da dr Laza VUJOVIA izabere u zvanje redovnog profesora za predmete Brodske pomone masine I Brodske pomone masine II i Brodski masinski kompleks na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru, za rad na neodreeno vrijeme. RECEZENT Prof. dr Miodrag Bulatovi, redovni profesor, Masinskog fakulteta u Podgorica IZVJESTAJ RECEZENTA I OCJENA USLOVA ISPUNJENOST USLOVA OBRAZOVANJA , U POGLEDU STEPENA

Broj radova Poslije Ukupno izbora 38 17

Broj bodova Poslije Ukupno izbora 67,7 39,2

70 1 109

21 5 43

48,5 25 141,2

28,5 20 87,7

Kandidat dr Lazo Vujovi zavrsio je Masinski fakultet, poslediplomske studije, i doktorat te ispunjava uslove iz cl. 88 Statuta Univerziteta Crne Gore za izbor u akademsko zvanje. ANALIZA NAUCNOISTRAZIVACKOG RADA i) Kandidat dr Lazo Vujovi se bavi naucnoistrazivackim radom iz oblasti odrzavanja i pouzdanosti brodskih masina i ureaja. Pored toga bavi se i sistemom kvaliteta. Iz oblasti odrzavanja masina i ureaja te upravljanja kvalitetom objavio je 38 radova od kojih bih izdvojio sledee: Lazo Vujovi, Obrastanje trupa broda, Dependability and quality management, Istrazivacki centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanosu, DQM ­ 2006, str. 549 ­ 554, Lazo Vujovi: Exploitaton roughness of the hull and its influence on the ship's resistance, Communications in dependability and quality management, Volume 11, Number 3, 61- 66, (2008) ISSN 1450-7196. Lazo Vujovi, Spiro Ivosevi, Neki specificni oblici korozije na brodu, Knferencija odrzavanja ­ KOD 2008 str. 353-358 Gore navedeni radovi, kao i drugi koje je kandidat objavio, predstavljaju znacajan doprinos u istrazivanju procesa odrzavanja brodskih masina i ureaja. Kao organizator meunarodne konferencije, Dependability and quality management, imao sam priliku da slusam izlaganja kolege Vujovi, kojom prilikom sam se uvjerio u sistematicnost prilazu naucnim i struzcnim problemima i u njegove sposobnosti jasnog i konciznog izlaganja. OCJENA STRUCNOG RADA Kaddidat dr Lazo Vujovi, ima i iskustva u struci, koja je sticao na brodovima. U toj oblasti je stekao zvanja »Pomorski

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Kandidat dr Lazo Vujovi ispunjava uslove iz cl. 76. Zakona o visokom obrazovanju, cl. 88 Statuta Univerziteta Crne Gore i Mjerila za izbor u akademaska i naucna zvanja. Na osnovu gore navedenog predlazem Senatu Univerziteta Cgne Gore da dr Laza Vujovia izabere u zvanje redovnog profesora za predmete Brodske pomone masine I, Brodske pomone masine II i Brodski masinski kompleks na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru. RECEZENT Prof. dr Ljubisa Papi Univerzitet u Kragujevcu

REFERAT

Za izbor u akademsko zvanje za predmete: Matematika (Osnovni akademski studijski program Menadzment u pomorstvu), Vjerovatnoa i statistika u pomorstvu (Osnovni akademski studijski program Menadzment u pomorstvu), Matematicki modeli u transportu (Specijalisticke studije Menadzmenta u pomorstvu) i Matematika I (Osnovni akdemski studijski program Pomorske nauke) na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru. Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Pobjeda" od 03.12.2009. godine. Na raspisani Konkurs javio se kandidat PROF. DR ROMEO MESTROVI.

Strana 46 - Broj 257

BIOGRAFIJA

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

10. jul 2010.

Roen sam 28.04. 1960. godine u Splitu, Hrvatska. Osnovnu skolu zavrsio sam u Mostaru, a gimnaziju "Aleksa Santi" u Mostaru sa odlicnim uspjehom kao ak generacije. Pocevsi od sedmog razreda osnovne skole, pa do zavrsetka gimnazije, uspjesno sam ucestvovao na matematickim takmicenjima ucenika osnovnih i srednjih skola na svim nivoima. U treem i cetvrtom razredu gimnazije osvojio sam prvo mjesto na Saveznom takmicenju iz matematike, a na Meunarodnoj matematickoj olimpijadi odrzanoj 1979. godine u Londonu, osvojio sam bronzanu medalju. Po zavrsetku srednje skole upisao sam se na Prirodnomatematicki fakultet u Zagrebu. Diplomirao sam na Matematickom odsjeku, profesorskom profilu, usmjerenje: Algebra i Analiza sa prosjecnom ocjenom 4,57 i diplomski rad odbranio sa odlicnom ocjenom. Poslijediplomske studije upisao sam skolske 1992/93. godine na Odsjeku za matematiku i racunarske nauke PMF-a u Podgorici. Na smjeru Matematicka analiza polozio sam sve ispite sa prosjecnom ocjenom 9,87. Magistarski rad pod nazivom "O nekim F-algebrama holomorfnih funkcija" odbranio sam februara 1996. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Topoloske i F-algebre holomorfnih funkcija" odbranio sam na Odsjeku za matematiku i racunarske nauke PMF-a u Podgorici marta 1999. godine. PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJA Stalni radni odnos zasnovao sam 15. decembra 1988. godine na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru. Od 1988. do 1991.godine radio sam kao asistent pripravnik na grupi matematickih predmeta Fakulteta: Matematika (Organizaciono ­ eksploatacioni odsjek);

Vjerovatnoa i matematicka statistika (Organizaciono ­ eksploatacioni odsjek); Visa matematika I i II (Brodomasinski, Pomorsko-nauticki i RTG odsjek). 1991. godine izabran sam u zvanje predavaca Vise skole na Brodomasinskom, Pomorsko-nautickom i RTG odsjeku i to na predmetima: Matematika I i Matematika II. Od skolske 1996/97. godine angazovan sam za izvoenje nastave na predmetu Matematika na Turistickom odsjeku Fakulteta za pomorstvo sve do 1999. godine, da bih kasnije obavljao ispite iz istog predmeta na istom odsjeku Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru. U decembru 1999. godine izabran sam za docenta na Fakultetu za pomorstvo UCG na predmetima: Matematika i Vjerovatnoa i statistika. U zvanje vanrednog profesora na Fakultetu za pomorstvo UCG izabran sam 03.03.2005. godine, i to na predmetima: Matematika (Studijski program Menadzment u pomorstvu) Vjerovatnoa i statistika (Studijski program Menadzment u pomorstvu) i Matematika I i Matematika II (Studijski program Pomorske nauke). Pored rada na Fakultetu za pomorstvo, skolske 2001/02. godine predavao sam na PMF-u u Podgorici predmet Kompleksna analiza. Od juna 2008. godine rukovodilac sam studijskog programa Menadzment u pomorstvu Fakulteta za pomorstvo u Kotoru.

KLASIFIKACIONA BIBLIOGRAFIJA KVANTITATIVNA OCJENA REFERENCI DO POSLEDNJEG IZBORA (SPISAK REFERENCI DAT JE U BILTENIMA UNIVERZITETA CRNE GORE BR. 155 OD 2.07. 1999., STR. 205-209 i BR. 186 OD 15.01. 2005. GODINE, STR. 31-38) 1. NAUCNOISTRAZIVACKA DJELATNOST 1.1. Monografije Broj referenci*broj bodova 1.2. Radovi objavljeni u casopisima 1.1.1. 1.1.2. 1.2.1. 2x7+ 6x4+ 1x5 1.1.3. 1.2.2. 1.1.4. 1.2.3. 0.4 1.3.1. 5x2+ 7 x 1+ 1 x 0.7+ 2 x 0.5 1.3.2. 7 x 1+ 2 x 0.5+ 1 x 0.4+ 1 x 0.3 1.4.1 1.1.5. 1.2.4. 0.5 1.3.3. 43.9

UKUPNI BROJ BODOV A

Broj referenci*broj bodova 1.3. Radovi na kongresima, simpozijumima, seminarima

Broj referenci*broj bodova 1.4. Uvodno, objavljeno plenarno predavanje 1.5. Recenzije

1.4.2

27.4

Broj referenci*broj bodova 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. Broj referenci*broj bodova 5x1 UKUPNO ZA NAUCNOISTRAZIVACKU DJELATNOST

5.0 76.3 3.2 3.0

3. PEDAGOSKA DJELATNOST 3.1. Udzbenici 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. Broj referenci*broj bodova 1 x 2.5 1 x 0.7 3.2. Prirucnici 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. Broj referenci*broj bodova 3x1 3.3. Gostujui profesor 3.3.1. 3.3.2. Broj referenci*broj bodova 3.4. Mentorstvo 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. Broj referenci*broj bodova 7 x 0.5 3.5. Kvalitet pedagoskog rada (moze se koristiti ukoliko se na zvanicnim studentskim anketama najmanje tri godine uzastopno dobiju odlicne ocjene za sve elemente pedagoskog rada) UKUPNO ZA PEDAGOSKU DJELATNOST 4. STRUCNA DJELATNOST 4.1. Strucna knjiga 4.1.1. 4.1.2. Broj referenci*broj bodova 4.2. Urednik ili koeditor 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3.

3.5

9.7

10. jul 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

Broj referenci*broj bodova 4.3.1. Broj referenci*broj bodova 4.4.1. 3 x 0.5 4.5.1. Broj referenci*broj bodova 20 x 0.1 4.6.1. 1x3+ Broj referenci*broj bodova 1x5 UKUPNO ZA STRUCNU DJELATNOST Broj referenci*broj bodova

Strana 47 - Broj 257

4.3. Strucni clanak 4.4. Objavljeni prikazi 4.5. Popularno-strucni clanci 4.6. Ostala dokumentovana strucna djelatnost

1,5 2 8 11,5

PREGLED RADOVA I BODOVA NAKON PRETHODNOG IZBORA 1. NAUCNOISTRAZIVACKA DJELATNOST 1.1. Monografije 1.1.4. Knjiga studijskog karaktera izdata kod nas 1. R. Mestrovi and Z. Pavievi, Privalov Spaces on the Unit Disk (research monograph), Department of Mathematics, Faculty of Science, University of Montenegro, Podgorica, 2009, ISBN 978-9940-55100-1, ukupno 142 stranice. 1.2. Radovi objavljeni u casopisima 1.2.1. Radovi objavljeni u casopisima koji se nalaze u meunarodnim bazama podataka 2. R. Mestrovi, A note on the congruence Br. Br. ref. kan.

7

7

Maras, V., A study on the container operations planning by using cost function with QT systems, Proceedings of the First International Symposium on Ship Operations, Management & Economics, SNAME '05, Athens, Greece, May 2005, Conference Proceedings on CD, pp. 1-7. 8. Dragovi, B., Park, N. K., Radmilovi, Z. and Mestrovi, R., Simulation and anaytical estimation of performance measures at ASBL in port, 9th International Conference on Traffic Science, ICTS 2005, Portoroz, Slovenia, November 2005, Conference Proceedings on CD, pp. 1-12. 9. Dragovi, B., Mihaljevi, N. and Mestrovi, R., Application of multiple server queuing models in transport systems, 1 International Seminar Transport Systems and Tourist Destination Development, Kotor, Montenegro, May 2006, Collection of papers, pp. 37-43. 10. Dragovi, B. and Mestrovi, R., Berth and container cranes allocation in port, 6th International Conference Research and Development in Mechanical Industry, RaDMI 2006, Budva, Serbia and Montenegro, September 2006, Proceedings on CD, Part E, pp. 1-10. 11. Park, N. K., Dragovi, B and Mestrovi, R., Simulation and analysis of port operations ­ Case study: Korean container terminals, 10th International Conference on Traffic Science, ICTS 2006, Portoroz, Slovenia, December 2006, Conference Proceedings on CD, pp. 1 ­ 12. 12. R. Mestrovi, Beurling Theorem for some Falgebras of Holomorphic Functions, International Conference on Numerical and Applied Mathematics, Kragujevac, Serbia, September 2006, Appendix of Book of Abstracts. 13. Park, N.K., Dragovi, B. and Mestrovi, R., Simulation results by port and container yard type ­ Case study: Korean terminals, Plenary Paper, 7th International Conference "Research and development in Mechanical industry", RaDMI 2007, Belgrade, Serbia, September 2007, Conference Proceedings on CD, pp. 625-630. 14. R. Mestrovi and Z. Pavievi, Weak Outer Functions for Privalov Spaces of Holomorphic Functions on the Disk, International Conference Extremal Problems in Complex and Real Analysis, Moscow, Russia, May 2007, Appendix of Book of Abstracts. 15. Z. Pavievi, J. Susi and R. Mestrovi, Boundary Behavior of Arbitrary and Meromorphic Functions on the Unit Disk, International Conference: Extremal Problems in Complex and Real Analysis, Moscow, Russia, May 2007, Appendix of Book of Abstracts. 16. R. Mestrovi, Different Topologies on Privalov Spaces with Applications, Seminar on Department of Mathematical Analysis, Mechanical-mathematical

st

2

0.5

2

0.5

2

0.7

nd n (mod q ) , American Mathematical md m

Monthly, Vol. 116, no. 1 (2009) 75-77. www.maa.org/pubs/monthly.html ISSN 0002-9890. 3. R. Mestrovi, An inductive proof of a result about Bulgarian Solitaire, Ars Combinatoria, Vol. 95 (2010), 65-70. www.bkocay.cs.umanitoba.ca/arscombinatoria ISSN 0381-7032. 4. R. Mestrovi and Z. Pavievi, Weakly dense ideals in Privalov spaces of holomorphic functions, J. Korean Math. Soc., rad prihvaen za publikaciju, ukupno 32 stranice. www.kms.or.kr ISSN 03049914. 1.2.2. Radovi objavljeni u casopisima koji se ne nalaze u bazi podataka, a imaju redovnu meunarodnu distribuciju i rezime na stranom jeziku 5. R. Mestrovi and Z. Pavievi, A note on common range of a class of co-analytic Toeplitz operators, Portugal. Math. (N.S.), Vol. 66, Fasc. 2 (2009) 147-158. www.ems-ph.org ISSN 0032-5155. 6. Park, N. K, Dragovi, B., Mestrovi, R and Kim, J. Y., Simulation and analysis of container terminals operations ­ Case study: Korean ports, Modelling and Optimization in the Machines Building Field, Vol. 3, no. 4 (2007) 171-180. http://pubs.ub.ro/?pg=revues ISSN 1224-7480. 1.3. Radovi na kongresima, simpozijumima i seminarima 1.3.1. Meunarodni kongresi, simpozijumi i seminari 7. Dragovi, B., Mestrovi, R., Radmilovi, Z. and 7 6

2

1

7

6

2

0.7

7

6

2

2

2

0.7

4

4

2

1

4

2

2

0.7

Strana 48 - Broj 257

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

2 2 Conference Proceedings, pp. 1-19. (Nagrada World Ocean Forum Prize za najbolji rad u 2009. godini). 28. R. Mestrovi and Z. Pavievi, Topological linear space structures of Privalov classes, 9th International conference "Research and development in Mechanical industry", RaDMI 2009, Special issue, Marine industry, Kotor, Montenegro, November 2009, Conference Proceedings, pp. 1368-1371. 1.3.2. Domai kongresi, simpozijumi i seminari 2 0.5 29. B. Dragovi and R. Mestrovi, System performances in Queuing Models, XVII Conference on Applied Mathematics, Kragujevac, September 2006, Book of Abstracts, p.12. 30. R. Mestrovi, A Characterization of Weakly Dense Subspaces in Some F-Spaces of Holomorphic Functions, XVII Conference on Applied Mathematics, PRIM 2006, Kragujevac, September 2006, Book of Abstracts, p. 14. 31. R. Mestrovi, Characterization of primes and prime powers, XII Srpski matematicki kongres, Novi Sad, August/September 2008, Book of Abstracts, p. 16. 1.5. Recenziranje 1.5.1. Recenziranje radova koji se nalaze u medjunarodnim bazama podataka

10. jul 2010.

Faculty at the Moscow State University, Moscow State University, Moscow, Russia, June 2008. 17. R. Mestrovi and Z. Pavievi, Universal multipliers of a class of de Branges spaces, 5th European Congress of mathematics, Amsterdam, Holland, July 2008, Poster Session, Poster number 08.18. www.5ecm2.nl 18. Dragovi, B., Park, N-K., Ryoo, D-K. and Mestrovi, R., Ship traffic in container port: Modelling methodology and performance evaluation, First International Forum of Shipping, Ports and Airports, IFSPA 2008, Hong Kong, China, May 2008, Conference Proceedings on CD, pp. 1-40. 19. Dragovi, B., Park, N. K., Mestrovi, R. and Radmilovi, Z, Ports and terminals modeling: New approaches to investigation, Plenary and Invitation Paper, 8th International Conference "Research and development in Mechanical industry", RaDMI 2008, Uzice, Serbia, September 2008, Conference Proceedings on CD, pp. 19-36. 20. R. Mestrovi and Z. Pavievi, Topological structures on the Privalov spaces, International Conference "Modern Problems in Mathematics, Mechanics and their Applications", Moscow, Russia, March 2009, Materials of the conference, pp. 106107. 21. R. Mestrovi, Asymptotic analogues of Szego's theorem and Helson-Szego's theorem, Seminar on Department of Mathematical Analysis, Mechanicalmathematical Faculty at the Moscow State University, Moscow, Russia, April 2009. 22. R. Mestrovi, N. Mihaljevi and B. Dragovi, Modeling of Container Ports Operations, Sixth International Seminar "Mathematical Models & Modeling in Laser-Plasma Processes, Budva, Montenegro, May 30-June 6 2009, Book of Abstracts, p. 40. 23. B. Dragovi, R. Mestrovi and N. Mihaljevi, Transport system modeling: an approach to investigations, Sixt International Seminar "Mathematical Models & Modeling in Laser-Plasma Processes, Budva, Montenegro, May 30-June 6 2009, Book of Abstracts, p. 37. 24. R. Mestrovi and Z. Pavievi, Topologies on the Privalov spaces with applications in the Theory of Banach algebras, International Conference "Mathematical and Informational Technologies", Kopaonik, Serbia, August 2009, Book of Abstracts, p. 84. 25. Dragovi, B., Park, N. K, Mestrovi, R., Kim, J. Y. and Mihaljevi, N., Modeling and optimization of container terminals operations (Plenary and Invitation Paper), 9th International Conference "Research and development in Mechanical industry", RaDMI 2009, Vrnjacka Banja, Serbia, September 2009, Conference Proceedings, Vol. 1, pp. 28-41. 26. Dragovi, B., Dragovi-Radinovi, V., Jovovi, D., Mestrovi, R. and Cikmirovi, E., An analyze of relationship between container ships and ports development, International Conference on Prospects for Research in Transport and Logistics on a Regional ­ Global Perspective, Istanbul, Turkey, February 2009, Conference Proceedings, pp. 155160. 27. Dragovi, B., Park, N.K., Mestrovi, R. and Mihaljevi, N., Container terminals modelling: New approaches to investigation, Annual Conference ­ The International Association of Maritime Economists, Copenhagen, Denmark, June 2009,

2

0.5

2

1

2

1

1

0.5

2

0.5

1

1

1

1

2

1

2

2

R. Mestrovi: RECENZENT 5 (pet) RADOVA u matematickom casopisu Math. Montisnigri UDK 51 5x2 ISSN 0354 2238 (u periodu 2005-2009. godine).

5

3. PEDAGOSKA DJELATNOST 2 0.7 3.1. Udzbenici 3.1.2. Korisenje referentnog inostranog udzbenika kod nas S. M. Nikoljskii, Kurs matematiceskogo analiza, Tom I, izd. Moskva "Nauka", Glavnaja redakcija Fiziko-matematiceskoi literaturi, Moskva , 1983, 22.16 H 64 UDK 517 (koristi se u nastavi za predmete Matematika na Akademskom studijskom programu Menadzment u pomorstvu, kao i za predmete Matematika I i Matematika II na Akademskom studijskom programu Pomorske nauke). 3.2.2 Studijski prirucnici (skripta, hrestomatije...) 32. R. Mestrovi, Elementi vjerovatnoe i statistike (skripta, 93 str.), Fakultet za pomorstvo, Kotor, 2007. 33. R. Mestrovi i B. Dragovi, Modeli optimizacije u pomorskom transportu (skripta, 126 str.), Fakultet za pomorstvo, Kotor, 2008. 3.4. Mentorstvo na dodiplomskim studijama 3.4.2. Mentorstvo na postdiplomskom studiju (kod specijalizacija) 2 0.4 Studijski program Menadzment u pomorstvu (postdiplomske specijalisticke studije) - Filip Sokovi, Jedan pristup istrazivanja modela teorije redova cekanja u pomorstvu, Kotor, 2009, zap. br. 30.

Br. Br. ref. kan.

2

0.7

2

1

5

2.5

2

0.4

1 1

1 1

2

2

10. jul 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

Strana 49 - Broj 257

1 1

3.4.3. Mentorstvo na dodiplomskim studijama Studijski program Menadzment u pomorstvu (cetvorogodisnje studije) - Jasmina Koleb, Analiza vremenski diskretnog visekanalnog sistema redova cekanja sa grupnim dolascima, GI/Geom/m, Kotor, 2006, zap. br. 518. - ZarkoSokolov Primjena modela optimizacije pri rjesavanju problema dodjele vezova na kontenerskim terminalima, Kotor, 2006, zap. br. 564. - Neda Kovacevi, , Stohasticka dekompozicija u M/M/ redovima cekanja sa Markovljevim moduliranim intenzitetima opsluzivanja, Kotor, 2006, zap. br. 572. - Radojka Ban, Modeliranje globalnih kontenerskih mreza u pomorskom transportu, Kotor, 2006, zap. br. 574. - Bogdan Kenji, Primjena modela optimizacije u odreivanju efikasnosti kontenerskih sistema, Kotor, 2006, zap. br. 579. - Emir Cikmirovi, Modeliranje skladisnih povrsina na kontenerskim terminalima, Kotor, 2006, zap. br. 592. - Jovan Igumnovi, Elementi jednostavne i slozene regresione analize, Kotor, 2007, zap. br. 650. - Petar Sarovi, Neke vazne raspodjele u vjerovatnoi i statistici sa primjenama u pomorskom transportu, Kotor, 2007, zap. br. 651. - Zorica Draskovi, Modeli redova cekanja sa Puasonovim procesom dolazaka klijenata, Kotor, 2007, zap. br. 658. - Bojan Milosevi, Ocjena parametara nekih vaznih raspodjela metodom maksimalne vjerodostojnosti, Kotor, 2008, zap. br. 676. - Kristina Bjeladinovi, Sistemi masovnog opsluzivanja sa otkazima, Kotor, 2008, zap. br. 679. - Gordana Desnica, Intervali povjerenja za ocjenu parametara skupa, Kotor, 2008, zap. br. 762. - Nebojsa Medojevi, Neparametarski testovi s primjenama, Kotor, 2009, zap. br. 796. Studijski program Nautika - Dejan Seni, Prosjecno vrijeme cekanja brodova u M/D/k redu prioriteta u lukama ogranicenog kapaciteta , Kotor, 2005, zap. br. 9. - Milan onovi, Regresija i korelacija sa primjenama, Kotor, 2007, zap. br. 18. - Dragan Pavlovi, Rjesavanje pravouglog i kvadrantnog sfernog trougla sa primjenom u navigaciji, Kotor, 2007, zap. br. 1036. Studijski program Pomorska elektrotehnika - Igor Knezevi, Elementi integralnog racuna realnih funkcija jedne realne promjenljive, Kotor, 2007, zap. br. 391. 3.5. Kvalitet pedagoskog rada Prema odluci Vijea Fakulteta za pomorstvo Kotor, ev. br. 01/516. 4. STRUCNA DJELATNOST 4.5. Popularno-strucni clanci 34. R. Mestrovi, Urednik stalne rubrike "Odabrani zadaci" (postavka i rjesenja), Matematickoracunarski mozaik, list iz matematike i racunarstva za ucenike osnovnih skola, br. 17 do br. 28 (od septembra 2004. do maja 2007. godine), UDK 51

0.5 0.5 0.5 0.5

ISSN 1450-9261. 35. R. Mestrovi i Z. Pavievi, Osnovne nejednakosti u trouglu i njihova primjena, Matematicko-racunarski mozaik, list iz matematike i racunarstva za ucenike osnovnih skola, br. 23, str. 38. 36. R. Mestrovi i Z. Pavievi, Formula ukljucivanja i iskljucivanja, Matematicko-racunarski mozaik, list iz matematike i racunarstva za ucenike osnovnih skola, br. 24, str. 3-8. 4.6. Ostala dokumentovana strucna djelatnost. 4.6.1. Projekti Saradnik na domaim projektima R. Mestrovi je od 01.07.2005. do 30.06.2007. godine bio clan istrazivackog tima na projektu "Analiza sa primjenama" koji je realizovan pod rukovodstvom prof. dr Zarka Pavievia, Ministarstvo Prosvjete i Nauke RCG ­ Sektor za nauku i Univerzitet. R. Mestrovi je od 01.09.2007. do 30.08.2009. godine bio clan istrazivackog tima na projektu "Kompleksna analiza" koji je realizovan pod rukovodstvom prof. dr Zarka Pavievia, Ministarstvo Prosvjete i Nauke RCG ­ Sektor za nauku i Univerzitet (projekat odobren i za sljedeu godinu do 30.08.2010. godine). R. Mestrovi je od 1.12.2008. do 30.11.2009. godine bio clan istrazivackog tima na projeku "Istrazivanje optimalnog povezivanja pomorskih i kontinentalnih transportnih sistema- Case study: Valorizacija intermodalnosti crnogorskih potencijala (Brodarstva-LukaDrumskog/Zeljeznickog/Vazdusnog transporta) koji je realizovan pod rukovodstvom prof. dr Branislava Dragovia, Ministarstvo Prosvjete i Nauke RCG ­ Sektor za nauku i Univerzitet (projekat odobren i za sljedeu godinu do 30.11.2010. godine). 4.6.2. Ostale aktivnosti R. Mestrovi je bio lider ekipe Crne Gore na XI Juniorskoj Balkanskoj matematickoj olimpijadi, odrzanoj 2007. godine u Sumenu, Bugarska, na kojoj su dva takmicara iz Crne Gore osvojila bronzanu medalju. R. Mestrovi je bio lider ekipe Crne Gore na 25. Balkanskoj matematickoj olimpijadi, odzanoj 2008. godine u Ohridu, Makedonija, na kojoj je takmicar iz Crne Gore osvojo srebrnu medalju. R. Mestrovi je skolske 2004/05. i 2005/06. godine bio clan Republicke koordinacione komisije za 39. i 40. Republicko takmicenje ucenika osnovnih i srednjih skola iz prirodnih nauka, stranih jezika i istorije, kao i predsjednik takmicarske komisije 39. i 40. Republickog takmicenja iz matematike ucenika osnovnih i srednjih skola RCG . R. Mestrovi je skolske 2006/07. godine sastavljao i ocjenjivao test za trei razred srednje skole u sklopu 41. Republickog takmicenja iz matematike ucenika osnovnih i srednjih skola RCG (web site Ispitnog centra www.ispitni-centar.vlada.ac.me). R. Mestrovi je skolske 2007/08., i 2008/09. i 2009/10. godine sastavljao i ocjenjivao test za trei razred srednje skole za Drzavnia takmicenja iz matematike ucenika osnovnih i srednjih skola Crne Gore (web site Ispitnog centra www.ispitnicentar.vlada.ac.me).

0.1 0.1

0.1 0.1

0.5 0.5 0.5 0.5

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

0.5 0.5

5

5

Br. Br. ref. kan.

Strana 50 - Broj 257

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

10. jul 2010.

R. Mestrovi je po pozivu, a u sklopu ugovora o saradnji UCG sa Drzavnim Moskovskim Univerzitetom, 2008. i 2009. godine boravio po dvije sedmice na Mehanicko-matematickom fakultetu toga univerziteta u Moskvi, gdje je odrzao nekoliko predavanja iz oblasti svoga istrazivanja na seminarima Katedre Matematicke analize. R. Mestrovi je koordinator saradnje Fakulteta za pomorstvo u Kotoru sa Matematickim Institutom Srpske Akademije nauka i umjetnosti iz Beograda. R. Mestrovi je u periodu od osnivanja 2000. godine, pa do maja 2007. godine bio stalni clan Redakcije Matematicko-racunarskog mozaika, lista iz matematike i racunarstva za ucenike osnovnih skola, UDK 51 ISSN 1450-9261 (list je izlazio cetiri puta godisnje). R. Mestrovi je bio recenzent Komisije za ocjenu podobnosti jednog kandidata za izbor u zvanje vanrednog profesora na PMF-u u Podgorici (Bilten UCG br. 232, str. 7-11, od 10.06.2008. godine). R. Mestrovi je bio recenzent Komisije za ocjenu podobnosti jednog kandidata za izbor u zvanje docenta na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru (Bilten UCG br. 233, str. 67-71, od 10.07.2008. godine). R. Mestrovi je od juna 2008. godine rukovodilac studijskog programa Menadzment u pomostvu Fakulteta za pomorstvo u Kotoru. Ukupno za djelatnost 4.6 ostalu dokumentovanu strucnu 20 15

rukovodstvom profesora dr V.I. Gavrilova odrzao vise predavanja iz problematike koja se odnose na njegov naucno-istrazivacki rad. Navedene cinjenice ukazuju da dr Romeo Mestrovi ispunjava sve potrebne zakonske uslove za izbor u akademsko zvanje na grupi matematickih predmeta Fakulteta za pomorstvo u Kotoru. NAUCNO-ISTRAZIVACKI RAD Dr Romeo Mestrovi se zadnjih petnaestak godina intenzivno bavio istrazivanjem funkcionalnih, algebarskih i topoloskih svojstava nekih prostora analitickih funkcija i njihovih prosirenja uzetih u odnosu na granicne funkcije. Dok Hardyjevi i Bergmanovi prostori spadaju u Banahove ili p-Banahove prostore analitickih funkcija, prostori koje izucava kandidat, a koji se u savremenim referencama najcese nazivaju prostorima Privalova, odnosno njihova uopstenja prostorima Bergman-Privalova, spadaju u siru klasu tzv. F-prostora analitickih funkcija. Kako se ne radi o normiranim, niti o p-normiranim prostorima, njihovo proucavanje zahtijeva primjenu modernih metoda funkcionalne analize, kao i upotrebu savremenih topoloskih tehnika u analizi. Sama ta cinjenica ukazuje na siroko matematicko obrazovanje kandidata. Veina objavljenih rezultata dr Romea Mestrovia do 2005. godine koji se odnose na navedenu problematiku, nedavno je pregledno publikovana u istrazivackoj monografiji Privalov Spaces on the Unit Disk (rad pod r. br. 1 autora kandidata i Z. Pavievia) koja sadrzi 9 glava i u dodatku nekoliko afirmativnih prikaza radova u referativnim casopisima Mathematical Reviews i Zentralblatt MATH. Autor je u dosadasnjim radovima koji se odnose na prostore Privalova, s jedne strane dao veliki doprinos u njihovom proucavanju, a s druge strane, koristei neke ve poznate rezultate za te prostore, dobio generalizacije nekih rezultata iz teorije linearnih operatora i de Branges-ovih prostora. Tako su u radu pod r. br. 5 dobijena uopstenja rezultata J.E. McCarthyja (iz rada publikovanog 1990. g. u J. Amer. Math. Soc.), a odnose se na proucavanje nekih klasa Toeplitz-ovih operatora i funkcionalne strukture de Branges-ovih prostora. Napomenimo da de Branges-ovi prostori spadaju u Hilbertove prostore i igraju znacajnu ulogu u dokazu cuvene Bieberbach-ove hipoteze. U radu pod r. br. 4, koji je pred objavljivanje u vodeem casopisu Juzno-Korejanskog drustva matematicara, dobijen je niz rezultata koji se odnose na strukturu invarijantnih potprostora prostora Privalova, kao i ideala zatvorenih u odnosu na slabu topologije toga prostora. Poznati fenomen po kojem u lokalno nekonveksnom topoloskom vektorskom prostoru zatvoren ideal moze biti slabo gust, ilustrovan je u ovom radu sirokom klasom takvih ideala za prostore Privalova. Veinu tih rezultata kandidat je u meuvremenu izlozio na meunarodnim i domaim konferencijama i simpozijumima. Pored navedenih oblasti istrazivanja, kandidat se u zadnje vrijeme bavi i kombinatornom teorijom brojeva, sto se moze zakjuciti iz nedavno objavljenog rada (rad pod r. br. 3) u popularnom matematickom casopisu koji izdaje Americka Matematicka Asocijacija. U tom radu je dokazano obratno tvrenje klasicne Lucas-ove teoreme za binomne kongruencije. Zapravo, pomou niza kongruencija tipa Lucas-a, dat je kriterijum da dva prirodna broja predstavljaju stepen nekog (istog) prostog broja. U nedavno publikovanom radu u kanadskom kombinatornom casopisu Ars Combinatoria kandidat je dao novi induktivni dokaz jednog kombinatornog problema zvanog Bugarski soliteri. U radu pod rednim brojem 6 opisan je jedan simulacioni model za analizu optimalnih operacija kontenerskih terminala. Mnoga saopstenja, odnosno konferencijske radove koji se odnose na primjenu teorije redova cekanja u optimizaciji luckih sistema, kandidat je zajedno sa koautorima, imao na prestiznim meunarodnim konferencijama i simpozijumima. Sve prethodno receno potvruje da se naucno-istrazivacki rad dr Romea Mestrovia u periodu poslije izbora u zvanje vanrednog profesora moze ocijeniti visokom ocjenom. STRUCNI RAD Strucni rad dr Mestrovia se u periodu poslije izbora u zvanje vanrednog profesora odvijao dinamicno. Kandidat je bio clan istrazivackog tima na dva naucno-istrazivacka projekta realizovana od strane PMF-a u Podgorici, a koja se odnose na matematicku analizu sa primjenama. Osim toga, od kraja 2008. godine dr Romeo Mestrovi je clan istrazivackog tima na naucno-istrazivackom projektu koji se realizuje na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru. Taj projekat se odnosi na istrazivanje optimalnog povezivanja

ZBIRNI PREGLED RADOVA I BODOVA Broj radova

DJELATNOST Prije izbora 1. NAUCNOISTRAZIVA37 CKI RAD 2. UMJETNIKI RAD 3. PEDAGOSKI 4 RAD 4. STRUCNI 6 RAD UKUPNO Poslije izbora Ukupno Prije izbora

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

31

68

76.3

58

134.3

2 3

6 9

9.7 11.5 97.5

20 16.2 94.2

29.7 27.7 191.7

IZVJESTAJ RECENZENTA I OCJENA USLOVA STEPEN OBRAZOVANJA Kandidat dr Romeo Mestrovi zavrsio je osnovnu skolu i gimnaziju sa odlicnim uspjehom. Na kraju cetvrtog razreda gimnazije Aleksa Santi u Mostaru proglasen je za aka generacije. Romeo Mestrovi je na Meunarodnoj matematickoj olimpijadi u Londonu 1979. godine osvojio treu nagradu. Ta nagrada je potvrdila njegov ukupni srednjoskolski uspjeh ostvaren na skolskim, opstinskim, republickim i saveznim takmicenjima iz matematike na kojima je osvajao najvise nagrade. Diplomu profesora matematike stekao je na Prirodnomatematickom fakultetu u Zagrebu sa prosjecnom ocjenom tokom studiranja 4,57. Romeo Mestrovi je tokom studiranja bio demonstrator na predmetima Elementarna matematika i Matematicka analiza I i II pri katedri prof. dr Svetozara Kurepe. Kandidat je magistrirao 1996. godine iz oblasti Kompleksne analize ­ F­prostori holomorfnih funkcija, a doktorirao tri godine kasnije iz iste oblasti. U zadnjih petnaestak godina kandidat je u vise navrata boravio po pozivu na Mehanicko-matematickom fakultetu MGU u Moskvi, gdje je na Seminarima Katedre matematicke analize pod

10. jul 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

Strana 51 - Broj 257

pomorskih i kontinentalnih transportnih sistema i valorizaciju intermodalnosti crnogorskih potencijala (Brodarstva-LukaDrumskog/Zeljeznickog/Vazdusnog transporta). Rezultati tog projekta u meuvremenu su saopsteni na vise meunarodnih i domaih konferencija i publikovani u cjelini. Od osnivanja Matematicko-racunarskog mozaika ­ lista za ucenike osnovnih skola, dr Mestrovi je clan redakcije i autor sekcije Odabrani zadaci i njihova rjesenja. Kandidat je godinama bio predsjednik takmicarske komisije Republickog takmicenja iz matematike ucenika osnovnih i srednjih skola RCG i prethodne tri skolske godine sastavljao i ocjenjivao test za trei razred srednje skole za Drzavna takmicenja iz matematike ucenika osnovnih i srednjih skola Crne Gore. Osim toga, kandidat je 2007. i 2008. godine bio lider ekipe Crne Gore na dvije matematicke Balkanske olimpijade (prvoj za osnovne, a drugoj za srednje skole), na kojima su nasi takmicari osvojili jednu srebrnu i dvije bronzane medalje. Sve navedeno potvruje veliki doprinos kandidata na edukaciji mladih matematickih talenata u Crnoj Gori. Pocevsi od juna 2008. godine, dr Mestrovi je rukovodilac akademskog studijskog programa Menadzment u pomorstvu Fakulteta za pomorstvo. Dakle, strucni rad kandidata u prethodnom izbornom periodu bio je je veoma intenzivan i uspjesan. PEDAGOSKA OSPOSOBLJENOST Kandidat dr Romeo Mestrovi je na Fakultetu za pomorstvo Univerziteta Crne Gore bio prvobitno biran kao asistent pripravnik, a zatim prosao i ostale izborne procese do zvanja vanrednog profesora u kojem se nalazi ve pet godina. U dosadasnjem periodu izvodio je nastavu iz velikog broja matematickih disciplina i disciplina primijene matematike na svim studijskim programima Fakulteta za pomorstvo. Osim toga, izvodi nastavu na postdiplomskim studijama studijskih programa Menadzmenta u pomorstvu i Pomorskih nauka, kao i doktorskim studijama Pomorskih nauka. Poslije izbora u zvanje vanrednog profesora objavio je dvije skripte koje studenti fakulteta koriste kao obaveznu literaturu. Permanentno dopunjuje rukopise predavanja, koristei referentne inostrane udzbenike. Veoma je zasluzan za oblikovanje i inovaciju kurikuluma svih matematickih predmeta sa osnovnih, postdiplomskih i doktorskih studija studijskih programa Menadzmenta u pomorstvu i Pomorskih nauka. Kandidat je u periodu poslije prethodnog izbora bio mentor velikog broja diplomskih radova na cetiri osnovna studijska programa svoga fakulteta, kao i clan mnogih komisija za njihovu odbranu. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA Broj radova

DJELATNOST Prije izbora 1. NAUCNOISTRAZIVA37 CKI RAD 2. UMJETNIKI RAD 3. PEDAGOSKI 4 RAD 4. STRUCNI 6 RAD UKUPNO Poslije izbora Ukupno Prije izbora

Fakulteta za pomorstvo u Kotoru, ispunjava sve uslove predviene Zakonom o visokom obrazovanju RCG (Sluzbeni list RCG br. 60/03) i Mjerilima za izbor u akademska i naucna zvanja za izbor u zvanje redovnog profesora Univerziteta Crne Gore na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru. Stoga, predlazem Senatu Univerziteta Crne Gore da dr Romea Mestrovia izabere u zvanje redovnog profesora, na neodreeno vrijeme sa punim radnim vremenom, na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru Univerziteta Crne Gore, i to za nastavne predmete za koje je raspisan konkurs. RECEZENT Dr Zarko Pavievi, redovni profesor Prirodno-matematicki fakultet u Podgorici IZVJESTAJ RECENZENTA I OCJENA USLOVA STEPEN OBRAZOVANJA Romeo Mestrovi je roen 1960. godine u Splitu, Hrvatska. Osnovnu skolu i gimnaziju zavrsio je u Mostaru sa odlicnim uspehom. Kao srednjoskolac redovno je ucestvovao na opstinskim, republickim, saveznim i meunarodnim takmicenjima iz matematike. Na Saveznim takmicenjima iz matematike srednjih skola u III i IV razredu osvojio je prva mesta 1978. i 1979. godine. Na Meunarodnoj matematickoj olimpijadi u Londonu 1979. godine osvojio je treu nagradu. Diplomirao je na Prirodno-matematickom fakultetu u Zagrebu na Matematickom odseku, profesorski profil, sa prosecnom ocenom 4,57, odbranivsi diplomski rad sa odlicnom ocenom. Poslediplomske studije je pohaao na Odseku za matematiku i racunarske nauke PMF-a u Podgorici. Na smeru Matematicka analiza polozio je sve ispite sa prosecnom ocenom 9,87. Magistarski rad pod nazivom "O nekim F-algebrama holomorfnih funkcija" odbranio je februara 1996. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Topoloske i F-algebre holomorfnih funkcija" odbranio je na Odseku za matematiku i racunarske nauke PMF-a u Podgorici marta 1999. godine. Kandidat je, pocevsi od vremena izrade doktorske disertacije, pa sve do danas, bio vise puta na studijskom boravku na Mehanicko-matematickom fakultetu Moskovskog drzavnog univerziteta "M.V. Lomonosov". Pri tome je na Seminarima Katedre matematicke analize odrzao vise predavanja. Na osnovu svega izlozenog, dr Romeo Mestrovi ispunjava sve Zakonom odreene uslove za izbor u akademsko zvanje Univerziteta Crne Gore na grupi konkursom raspisanih predmeta. NAUCNO-ISTRAZIVACKI RAD Glavne oblasti istrazivanja kandidata pripadaju teoriji funkcija jedne kompleksne promenljive i funkcionalnoj analizi. U visegodisnjem istrazivanju kandidat je u svojim radovima dao veliki doprinos izucavanju nekih F- prostora analitickih funkcija. Konkretnije, to se odnosi na klase Privalova analitickih funkcija u jedinicnom krugu kompleksne ravni. Veina rezultata dr Romea Mestrovia objavljenih do izbora u zvanje vanrednog profesora, a koji se odnose na navedene klase funkcija i njihovu primenu, sintetizovana je u nedavno objavljenoj istrazivackoj monografiji (pod r. br. 1) koja sadrzi 9 glava i u dodatku vise prikaza objavljenih radova autora monografije iz referativnih casopisa Mathematical Reviews i Zentralblatt MATH. U meuvremenu je kandidat u radu pod r. br. 5 sa koautorom publikovao rezultate koji se odnose na primenu raznih topoloskih i funkcionalnih svojstava klasa Privalova u teoriji Toeplitz-ovih operatora i u rasvetljavanju funkcionalne strukture de Branges-ovih prostora koji imaju znacajnu ulogu u kompleksnoj analizi. Nadalje, u radu r. br. 4 prihvaenom za publikaciju u casopisu J. Korean Math. Soc. data je kompletna karakterizacija invarijantnih potprostora prostora Privalova, kao i opis slabo gustih ideala u tim prostorima. Ti rezultati su analogni klasicnim rezultatima koji se odnose na Hardy-jeve prostore, ali tehnike koje se koriste u njihovim dokazima mnogo su komplikovanije. Veinu tih novodobijenih rezultata kandidat je saopstio na mnogobrojnim meunarodnim i domaim konferencijama, simpozijumima i seminarima. Osim navedenih oblasti istrazivanja, dr Romeo Mestrovi se u poslednje vreme bavi i kombinatornom teorijom brojeva, sto je

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

31

68

76.3

63

139.3

2 3

6 9

9.7 11.5 97.5

20 16.2 99.2

29.7 27.7 196.7

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Na osnovu svega prethodno navedenog moze se zakljuciti da je dr Romeo Mestrovi u periodu nakon izbora u zvanje vanrednog profesora objavio vise naucnih radova u uglednim meunarodnim naucnim casopisima i time dao veliki doprinos u oblasti njegovog istrazivanja. Kandidat ima znacajan broj saopstenja na renomiranim meunarodnim i domaim kongresima, konferencijama i simpozijumima, kao i veoma uspjesan rad sa studentima i bogatu strucno-pedagosku aktivnost. Imajui u vidu gore pomenuto i na osnovu licnog poznavanja kandidata, smatram da dr Romeo Mestrovi, vanredni profesor

Strana 52 - Broj 257

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

10. jul 2010.

potvreno njegovim samostalno publikovanim radom u prestiznom matematickom casopisu American Mathematical Monthly. U tom radu, u terminima simultanih binomnih kongruencija, dat je jedan novi kriterijum za testiranje cinjenice da li dati prirodan broj predstavlja stepen nekog prostog broja. O aktuelnom bavljenju kandidata nekim kombinatornim problemima govori i njegov nedavno objavljeni rad u kanadskom casopisu Ars Combinatoria. U tom radu dat je novi kombinatorni dokaz ve poznatog rezultata iz 1982. godine (rad objavljen iste godine u Proc. Amer. Math. Soc.) koji se odnosi na jednu kombinatornu igru poznatu pod nazivom Bugarski soliteri. Sve prethodno navedeno ukazuje da je naucno-istrazivacki rad dr Romea Mestrovia u periodu posle izbora u zvanje vanrednog profesora bio vrlo intenzivan i raznovrstan. STRUCNI RAD Dr Romeo Mestrovi je u periodu posle izbora u zvanje vanrednog profesora aktivno ucestvovao na projektima Analiza sa primjenama i Kompleksna analiza koji su realizovani od strane PMF-a u Podgorici. Osim toga, od kraja 2008. godine clan je istrazivackog tima na projektu "Istrazivanje optimalnog povezivanja pomorskih i kontinentalnih transportnih sistema-Case study: Valorizacija intermodalnosti crnogorskih potencijala (BrodarstvaLuka-Drumskog/Zeljeznickog/Vazdusnog transporta) koji se realizuje na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru. U periodu od 2000. godine do maja 2007. godine kandidat je bio koeditor Matematicko-racunarskog mozaika­ lista za ucenike osnovnih skola i u isto vreme bio urednik u tom casopisu redovne rubrike "Odabrani zadaci". Clan je Laboratorije za matematiku i racunarstvo u Podgorici. Kandidat je bio clan Republicke koordinacione komisije za 39. i 40. Republicko takmicenje ucenika osnovnih i srednjih skola iz prirodnih nauka, stranih jezika i istorije, kao i predsednik takmicarske komisije 39. i 40. Republickog takmicenja iz matematike ucenika osnovnih i srednjih skola RCG. U prethodne cetiri skolske godine sastavljao je i ocenjivao testove za trei razred srednje skole u sklopu Republickog, odnosno Drzavnog takmicenja iz matematike ucenika osnovnih i srednjih skola Crne Gore. Bio je lider ekipe Crne Gore na 11. Juniorskoj Balkanskoj matematickoj olimpijadi i 25. Balkanskoj matematickoj olimpijadi na kojima je jedan takmicar iz Crne Gore osvojio srebrnu, a dva takmicara bronzanu medalju. Pocevsi od juna 2008. godine, dr Romeo Mestrovi je rukovodilac studijskog programa Menadzment u pomorstvu Fakulteta za pomorstvo. Dakle, strucni rad kandidata u prethodnom izbornom periodu bio je je veoma dinamican i uspesan. PEDAGOSKA OSPOSOBLJENOST Kandidat dr Romeo Mestrovi je na Univerzitetu Crne Gore prosao sve izborne faze na UCG, pocevsi od asistenta pripravnika do zvanja vanrednog profesora. U dosadasnjem periodu izvodio je nastavu iz velikog broja matematickih disciplina na sva cetiri studijska programa Fakulteta za pomorstvo u Kotoru. Posle izbora u zvanje vanrednog profesora objavio je dve skripte koje studenti fakulteta koriste kao obaveznu literaturu. Kandidat je u u istom periodu bio mentor dvadesetak uspesno odbranjenih diplomskih radova. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA Broj radova

DJELATNOST Prije izbora 1. NAUCNOISTRAZIVA37 CKI RAD 2. UMJETNIKI RAD 3. PEDAGOSKI 4 RAD 4. STRUCNI 6 RAD UKUPNO Poslije izbora Ukupno Prije izbora

Na osnovu svega izlozenog smatram da kandidat dr Romeo Mestrovi ima veoma znacajne reference u uglednim meunarodnim naucnim casopisima, kao i znacajan broj saopstenja i objavljenih radova na mnogim meunarodnim i domaim kongresima, konferencijama i simpozijumima, na kojima je ucestvovao i izlagao rezultate istrazivanja. Osim toga, kandidat ima dokazan i vrlo uspesan nastavni rad sa velikim brojem generacija studenata svih profila pomorske struke. Konacno, i strucne aktivnosti kandidata u prethodnom periodu mogu se oceniti visokom ocenom. Prema tome, kandidat dr Romeo Mestrovi, vanredni profesor Fakulteta za pomorstvo u Kotoru, ispunjava sve uslove predviene Zakonom o visokom obrazovanju RCG (Sl. list RCG br. 60/03) i Mjerilima za izbor u akademska i naucna zvanja za izbor u zvanje redovnog profesora Univerziteta Crne Gore na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru. Imajui u vidu sve prethodno navedeno, predlazem Senatu Univerziteta Crne Gore da dr Romea Mestrovia izabere u zvanje redovnog profesora, na neodreeno vreme sa punim radnim vremenom, na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru Univerziteta Crne Gore za predmete Matematika (Osnovni akademski studijski program Menadzment u pomorstvu), Vjerovatnoa i statistika u pomorstvu (Osnovni akademski studijski program Menadzment u pomorstvu), Matematicki modeli u transportu (Specijalisticke studije Menadzmenta u pomorstvu) i Matematika I (Osnovni akdemski studijski program Pomorske nauke). RECEZENT Prof. dr Stevan Pilipovi, akademik SANU

Prirodno-matematicki fakultet Univerziteta u Novom Sadu

IZVJESTAJ RECENZENTA I OCJENA USLOVA STEPEN OBRAZOVANJA Kandidat je roen 1960. godine u Splitu. Osnovnu skolu i gimnaziju sa odlicnim uspjehom zavrsio je u Mostaru. Na kraju cetvrtog razreda gimnazije proglasen je za aka generacije. Na meunarodnoj matematickoj olimpijadi odrzanoj u Londonu 1979. godine osvojio je treu nagradu. Diplomu profesora matematike stekao je na Prirodno-matematickom fakultetu u Zagrebu ­ usmjerenje Algebra i Analiza, sa prosjecnom ocjenom tokom studiranja 4,57 (sto odgovara prosjeku 9,43). Dr Romeo Mestrovi je 1996. godine odbranio magistarski rad pod nazivom "O nekim F-algebrama holomorfnih funkcija" koji se odnosi na oblast teorijske matematike (kompleksne analize). Kandidat je iz iste oblasti tri godine kasnije na PMF u Podgorici odbranio doktorsku disertaciju "Topoloske i F-algebre holomorfnih funkcija". Nakon zavrsetka magistrature, pa sve do danas, u cilju naucno-strucnog usavrsavanja, kandidat je boravo vise puta po pozivu na Mehanicko-matematickom fakultetu MGU u Moskvi. Krajem 1999. godine izabran je u zvanje docenta, a u martu 2005. godine u zvanje vanrednog profesora na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru na grupi matematickih predmeta. Sve navedeno ukazuje da je docent dr Romeo Mestrovi ispunio sve zakonom potrebne preduslove za izbor u vise akademsko zvanje. NAUCNO-ISTRAZIVACKI RAD Naucno-istrazivacki rad dr Mestrovia odnosi se na odreene oblasti iz kompleksne i funkcionalne analize. U svojim radovima kandidat je dao znacajan doprinos u istrazivanju funkcionalnih, algebarskih i topoloskih svojstava nekih klasa F-algebri analitickih funkcija u jedinicnom krugu kompleksne ravni. To se posebno odnosi na prostore Privalova i njihovu primjenu u teoriji aproksimacija i operatorskoj teoriji. Iz ove oblasti kandidat je do sada objavio ukupno 12 radova, a veina rezultata iz tih radova je pregledno data u nedavno objavljenoj monografiji "Privalov Spaces on the Unit Disk" (rad pod rednim brojem 1). U vezi sa naucnoistrazivackom aktivnosu kandidata iz navedene problematike u periodu poslije izbora za docenta, posebno treba istai rad pod rednim brojem 4 (iz casopisa ciji je izdavac Juzno-Korejansko drustvo matematicara) i rad pod rednim brojem 5 (iz casopisa ciji je izdavac Evropsko drustvo matematicara). Veinu radova kandidat

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

31

68

76.3

58

134.3

2 3

6 9

9.7 11.5 97.5

20 16.2 94.2

29.7 27.7 191.7

10. jul 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

Strana 53 - Broj 257

je saopstio na mnogobrojnim meunarodnim i domaim kongresima, konferencijama, simpozijumima i seminarima. U periodu poslije izbora u zvanje vanrednog profesora kandidat je objavio i dva rada iz oblasti kombinatorike i kombinatorne teorije brojeva u renomiranim meunarodnim casopisima (radovi pod rednim brojem 2 i 3), kao i rad pod rednim brojem 6 koji se odnosi na jedan simulacioni model u analizi optimalnih operacija kontenerskih terminala. To svakako potvruje veoma visok nivo opsteg matematickog obrazovanja dr Romea Mestrovia. STRUCNI RAD Nakon izbora u zvanje vanrednog profesora kandidat je: aktivno ucestvovao u istrazivackom timu za izradu tri naucno-istrazivacka projekta, bio lider ekipe Crne Gore na Juniorskoj i Seniorskoj Balkanskoj matematickoj olimpijadi, 2005. i 2006. godine bio predsjednik takmicarske komisije Republickog takmicenja iz matematike ucenika osnovnih i srednjih skola RCG, prethodne tri skolske godine sastavljao i ocjenjivao test za trei razred srednje skole za Drzavna takmicenja iz matematike ucenika osnovnih i srednjih skola Crne Gore, bio koordinator saradnje Fakulteta za pomorstvo u Kotoru sa Matematickim Institutom Srpske Akademije nauka i umjetnosti iz Beograda, u periodu od osnivanja 2000. godine, pa do maja 2007. godine bio stalni clan Redakcije Matematickoracunarskog mozaika, lista iz matematike i racunarstva za ucenike osnovnih skola, bio recenzent Komisija za ocjenu podobnosti jednog kandidata za izbor u zvanje vanrednog profesora i jednog kandidata za izbor u zvanje docenta na UCG, od juna 2008. godine rukovodilac studijskog programa Menadzment u pomostvu Fakulteta za pomorstvo u Kotoru. Zbog navedenih aktivnosti veoma pozitivno ocjenjujem strucni rad kandidata nakon izbora u zvanje vanrednog profesora. PEDAGOSKA OSPOSOBLJENOST Dr Romeo Mestrovi je u dosadasnjem periodu izvodio nastavu iz velikog broja matematickih disciplina., kako na osnovnim, tako i na postdiplomskim specijalistickim, magistarskim i doktorskim studijama Fakulteta za pomorstvo. U realizaciji nastave koristi referentne inostrane i domae udzbenike. Nakon izbora u zvanje vanrednog profesora objavio je dvije skripte koje studenti koriste kao obaveznu literaturu. Bio je mentor velikog broja diplomskih radova, kao i jednog specijalistickog rada na akademskom studijskom programu Menadzment u pomorstvu. Konacno, kandidat ve duze vrijeme izvodi nastavu po sistemu Kvaliteta ISO 9001:2008. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA Broj radova

DJELATNOST Prije izbora 1. NAUCNOISTRAZIVA37 CKI RAD 2. UMJETNIKI RAD 3. PEDAGOSKI 4 RAD 4. STRUCNI 6 RAD UKUPNO Poslije izbora Ukupno Prije izbora

na meunarodnim i domaim kongresima, konferencijama i simpozijumima, da ima veoma uspjesan rad sa studentima i posjeduje bogato strucno-pedagosko iskustvo. Prema tome, kandidat dr Romeo Mestrovi, vanredni profesor Fakulteta za pomorstvo u Kotoru, ispunjava sve uslove predviene Zakonom o visokom obrazovanju RCG (Sl. list RCG broj 60/03) i Mjerilima za izbor u akademska i naucna zvanja (clan 13 i drugi) za izbor u zvanje redovnog profesora Univerziteta Crne Gore. Predlazem Senatu Univerziteta Crne Gore da dr Romea Mestrovia izabere u zvanje redovnog profesora, sa punim radnim vremenom, na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru Univerziteta Crne Gore za predmete: 1. Matematika (Osnovni akademski studijski program Menadzment u pomorstvu), 2. Vjerovatnoa i statistika u pomorstvu (Osnovni akademski studijski program Menadzment u pomorstvu), 3. Matematicki modeli u transportu (Specijalisticke studije Menadzmenta u pomorstvu), 4. Matematika I (Osnovni akdemski studijski program Pomorske nauke). RECEZENT Dr Sinisa Stamatovi, redovni profesor Prirodno-matematicki fakultet u Podgorici

REFERAT

Za izbor u akademsko zvanje za predmete: Pomorsko osiguranje i Poslovno pravo, na akademskom studijskom programu Menadzment u pomorstvu, Plovidbeno pravo na primijenjenom studijskom programu Nautika, Pomorske havarije i osiguranje, na akademskom studijskom programu Pomorske nauke i primijenjenom studijskom programu Nautika na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru. Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Pobjeda" od 03.12.2009. godine. Na raspisani Konkurs javio se kandidat DR JELENA NIKCEVI GRDINI. BIOGRAFIJA Rodjena sam 02.01.1972.godine u Niksiu. U Podgorici sam zavrsila osnovnu i srednju skolu (ekonomsku) sa odlicnim uspjehom. Pravni fakultet upisala sam u Podgorici skolske 1990/91.godine i na istom fakultetu diplomirala 1994.godine sa prosjecnom ocjenom 8,90. Odmah nakon zavrsetka studija upisala sam postdiplomske studije na Pravnom fakultetu u Pristini. Magistarsku tezu pod nazivom: "Privatizacija drustvenih preduzea u Crnoj Gori" odbranila sam u decembru 1998.godine. Doktorat pod nazivom ,,Zalozna prava na brodu u jugoslovenskom i uporednom pravu" odbranila sam u februaru 2004.godine na Pravnom fakultetu u Beogradu. PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJE Kao postdiplomac na osnovu Odluke Ministarstva prosvete i nauke Vlade RCG radila sam u svojstvu stipendiste ­ saradnika na Pravnom fakultetu u Podgorici od 1.11.1994.do 1.07.1997.godine. Stalni radni odnos zasnovala sam 1.10.1999.godine na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru. Na istom fakultetu izabrana sam za asistenta 12.01.2000.godine na predmetima: Privredno pravo, Pomorsko pravo, Plovidbeno pravo i Pomorsko osiguranje. U zvanje docenta izabrana sam 1.04.2005.godine na predmetima: Pomorsko osiguranje, Pomorske havarije i osiguranje, Saobraajno pravo i Trgovacko pravo Evropske unije. Angazovana sam u nastavi, po internom oglasu, kao predavac na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo na predmetu Turisticko pravo Evropske unije. Takodje, predavac sam u Trening centru za obuku pomoraca u Kotoru na predmetu Pomorsko pravo. Drzala sam predavanja i na Visoj skoli lucko-transportnog smjera u Baru, iz predmeta Poslovi robnog promete i Pomorsko osiguranje i havarije.

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

31

68

76.3

58

134.3

2 3

6 9

9.7 11.5 97.5

20 16.2 94.2

29.7 27.7 191.7

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Na osnovu prethodno navedenog vidi se da je dr Romeo Mestrovi objavio vise naucnih radova u renomiranim meunarodnim casopisima, da ima veliki broj saopstenja i radova

Strana 54 - Broj 257

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

10. jul 2010.

KLASIFIKACIONA BIBLIOGRAFIJA KVANTITATIVNA OCJENA REFERENCI DO POSLEDNJEG IZBORA (SPISAK REFERENCI DAT JE U BILTENU UNIVERZITETA BR. 186 OD 15.01. 2005. godine) 1.NAUCNOISTRAZIVACKA DJELATNOST 1.2.Radovi objavljeni u casopisima Broj referenci *broj bodova 3.PEDAGOSKA DJELATNOST 3.2. Prirucnici i skripte Broj referenci *broj bodova 4. STRUCNA DJELATNOST 4.6.Ostala dokumentovana strucna djelatnost Broj referenci *broj bodova 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 3*3 3*1.5 1*0.5 UKUPNO ZA NAUCNOISTRAZIVACKU DJELATNOST 3.2.2. 3*0.5 UKUPNO ZA PEDAGOSKU DJELATNOST 4.6.1. 1*1.5 1.5 1.5 UKUPNI BROJ BODOVA 14 14

1.5 1.5

UKUPNO ZA STRUCNU DJELATNOST PREGLED RADOVA I BODOVA NAKON PRETHODNOG IZBORA 1. NAUCNOISTRAZIVACKA DJELATNOST 1.Monografije 1.1.4. Knjiga studijskog karaktera izdata kod nas 1. Nikcevi Grdini J., Zalozna prava na brodu, Fakultet za pomorstvo, Kotor, 2007. str.239. (ISBN 978­86­8003 ­ 34­7) COBISS.CG-ID 512065762 1.2. Radovi objavljeni u casopisima 1.2.2. Radovi objavljeni u medjunarodnim casopisima koji se ne nalaze u bazi podataka, a imaju redovnu medjunarodnu distribuciju i rezime na stranom jeziku 2. Nikcevi Grdini J., Pomorska hipoteka (mortgage) u engleskom i americkom pravu, Nase more, Znanstveni casopis za more i pomorsvo, Dubrovnik, br.56(1-2), str.5764, 2009. (ISSN 0469-6255) 3. Nikcevi Grdini J., Medjunarodno-pravno regulisanje pomorskog osiguranja, Strani pravni zivot, Institut za uporedno pravo, Beograd, (ISSN 0039-2138) Rad prihvaen za objavljivanje ­ Potvrda urednistva casopisa br.120/2009. 4. Nikcevi Grdini J., Rizici u pomorskom osiguranju, Montenegrin Journal of Economics, 2008., Vol. 4, N° 8, str. 109-117, (ISSN 1800-5845) JEL classification D 86,G 22,L92 5. Nikcevi Grdini J., Ugovor o pomorskom osiguranju (osiguravajui interes), Pravni zivot, casopis za pravnu teoriju i praksu (Kopaonicka skola prirodnog prava tematski broj Pravo na imovinu), Beograd, br.12, str.703709, 2007 (YU ISSN 035-0500) 6. Nikcevi Grdini J., Regulisanje hipoteke na brodu u nasem pravu, Pravni zivot, casopis za pravnu teoriju i praksu (Kopaonicka skola prirodnog prava tematski broj Pravo na imovinu), Beograd, br. 10, str. 579-588, 2006, (YU ISSN 035-0500) 7. Nikcevi Grdini J., Potpuni gubitak broda kao kategorija stete u pomorskom osiguranju, Pravni zivot, casopis za pravnu teoriju i praksu (Kopaonicka skola prirodnog prava tematski broj Pravo na imovinu), 4 7 Br.b.

Beograd, (YU ISSN 035-0500) Rad prihvaen za objavljivanje ­ Potvrda urednistva casopisa. 8. Nikcevi Grdini J., Hipoteka na brodu (pojam, nastanak, prostiranje i prestanak), Pravna rijec, casopis za pravnu teoriju i praksu, br.8/2006, str.243-254, Godina III, Banja luka, (ISSN 1840-0272) 9. Nikcevi Grdini J., Osiguranje robe (osigurani rizici), po institutskim klauzulama, Pravo i privreda, Beograd, Vol. 42, br. 9-12, str. 61-68, 2005 ( YU ISSN 0354-3501) 1.2.3. Radovi objavljeni u domaim casopisima 10. Nikcevi Grdini J., Zalozna prava na brodovima unutrasnje plovidbe, Pravni zbornik, casopis za pravnu teoriju i praksu, br.1-2/2006-2007, str.327-332, (ISSN 0350-6630) 11. Nikcevi Grdini J., Pravni osnovi informacionih sistema-pravni aspekt zastite podataka, Medijski dijalozi, br. 1, str. 163-178, 2008, (ISSN 1800-7074) 12. Nikcevi Grdini J., Stvarna prava na brodu, Glosarijum, Beograd, br.6, str. 10-14, 2008. (ISSN 0354 ­ 3226) 1.2.4. Radovi objavljeni u zbornicima fakulteta 13. Nikcevi Grdini J., Razvoj i unifikacija pomorskog prava, Godisnjak Pravnog fakulteta u Banja Luci, br.30, str.281-292, 2007 (ISSN 0350-9052)

3

4

1.5

1.5 1.5

4

0.5

4 3. PEDAGOSKA DJELATNOST 3 3.2.1. Prirucnici, rjecnici, leksikoni izdati kod nas 14. Nikcevi Grdini J., Pravo Evropske unije, prirucnik, Fakultet za pomorstvo, Kotor, 2008. (COBISS:CG-ID 512194274) 3 3.2.2. Studijski prirucnici 15. Nikcevi Grdini J., Pomorsko osiguranja, skripta, Fakultet za pomorstvo, Kotor, 2007.(COBISS:CG-ID 512169186) 16. Nikcevi Grdini J., Pomorsko ratno pravo, Centar za obuku pomoraca, Kotor, 2008.(CD) 17. Nikcevi Grdini J., Morski i podmorski prostori, Centar za obuku pomoraca, Kotor, 2008. (CD) 1 1 1 2 Br.b.

4

10. jul 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

1

Strana 55 - Broj 257

18. Nikcevi Grdini J., Pomorske nesree (havarije), Centar za obuku pomoraca, Kotor, 2007. (CD) 3.4. Mentorstvo 3.4.3. Na dodiplomskom studiju 19. Vulovi Marina, Ugovor o prevozu putnika u zeljeznickom saobraaju, Fakultet za pomorstvo, Kotor, 2009., zap.br.17. 20. Djokmarkovi Nikola, Spasavanje, Fakultet za pomorstvo, Kotor, 2009., zap.br.32. 3.5. Kvalitet pedagoskog rada Odluka Vijea Fakulteta za pomorstvo, Kotor od 16.03.2007.god.ev.br.01/516 4. STRUCNA DJELATNOST 4.6.2. Ostale aktivnosti Nikcevi Grdini J., Visegodisnji predavac u Centru za obuku pomoraca u Kotoru. ZBIRNI PREGLED RADOVA I BODOVA

DJELATNOST 1. NAUCNO ISTRAZIVACKI RAD 2. UMJETNICKI RAD 3. PEDAGOSKI RAD 4. STRUCNI RAD UKUPNO

0.5 0.5

5

Br.b.

5

zainteresovanost svake drzave odnosno pojedinaca za takvu vrstu zastite. Kljucna mjesta njenog pravnog razmatranja predstavlja analiziranje Konvencije o zastiti lica u pogledu automatske obrade licnih podataka iz 1981.godine, kao i Direktive EU 95/46 iz 1994.godine. Autorka daje prikaz prava CG kroz analiziranje odredbi Zakona o zastiti licnih podataka CG, Zakona o slobodnom pristupu informacijama i Zakona o tajnosti podataka, pa zakljucuje da je pravna regulativa u CG dobrim dijelom uskladjena sa pomenutom Konvencijom i direktivama eu, te medjunarodnim standardima i uporednim iskustvima koja se ticu ove materije. Uporedjujui dostignua u ovoj oblasti naseg pravnog sistema sa pravnim sistemima medjunarodne zajednice i EU, clanak nesporno predstavlja doprinos rasvetljavanju i prikazu ove materije u nasem pravu, cime se svakako daje jedan doprinos proucavanju ove nove i mlade pravne oblasti, ali znacajne za razvoj savremenog drustva. Clanak "Ravoj i unifikacija pomorskog prava" dr Jelena Nikcevi Grdini je objavila u casopisu Godisnjak pravnog fakulteta u Banja Luci. U clanku autorka konstatuje da je postojanje razlicitih sistema pomorskog prava doprinijelo potrebi izjednacenja zakonodavstva u ovoj oblasti na medjunarodnom nivou. Ukazuje na organizacije koje su se bavile ovim problemom, ali i na doprinos koji danas tijela UN daju unifikaciji pomorskog prava, u prvom redu UNCTAD, ali i druge organizacije. Clanak analizira posebno najnovije dogadjaje u ovoj oblasti, i na izvjestan nacin kritikuje odredjene neujednacenosti koje su dosle do izrazaja i u ovoj oblasti, kroz sukob interesa nerazvijenih i razvijenih zemalja u svijetu. Iako je bogata tradicija pomorskog prava na poslu unifikacije, autorka s pravom ukazuje da zeljeni stepen izjednacenja nije postignut, cime i nije ukinuta potreba za postojanjem kolizionih normi u ovoj oblasti. STRUCNI RAD U strucnom pogledu dr Jelena Nikcevi Grdini svojim aktivnostima dala je znacajan doprinos Trening centru za obuku pomoraca. Posebno je znacajno njeno stalno praenje medjunarodnih konvencija i sredjivanje dokumentacije Inernational Maritime Organization neophodno za sticanje zvanja zapovjednika i oficira trgovacke mornarice, prema Model courese 7.01 Master and chief mate. PEDAGOSKA OSPOSOBLJENOST Nesumnjivo je da doc.dr Jelena Nikcevi Grdini posjeduje znacajno visegodisnje pedagosko iskustvo steceno radom sa studentima, najprije kao stipendista saradnik, zatim kao asistent, a nakon toga kao docent na osnovnim, specijalistickim i magistarskim studijima. Kandidatkinja je izvodila predavanja i vjezbe iz svih predmeta za koje konkurise. Uz dobru organizaciju nastave, sposobnost da interpretira i prenese stecena znanja studentima dr Jelena Nikcevi Grdini je i autor niza prirucnika, koja se koriste u nastavnim programima. Ukazala bih i na cinjenicu da je dr Jelena Nikcevi Grdini u prethodnom periodu ucinila znacajan napor u osmisljavanju nastavnih programa iz predmeta za koje konkurise, tako da se osnovano moze smatrati da je kandidatkinja stekla i da nesumnjivo posjeduje potrebno iskustvo za pedagoski rad i realizaciju rada na predmetima za koje konkurise. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA Broj radova

DJELATNOST Prije Poslije izbora izbora 1. NAUCNOISTRAZIVA7 13 CKI RAD 2. UMJETNIKI RAD 3. PEDAGOSKI 3 5 RAD 4. STRUCNI 1 1 RAD UKUPNO Ukupno Prije izbora

Broj radova Poslije Ukupno izbora 13 20

Broj bodova Poslije Ukupno izbora 41 55

5 1

8 2

12 5 58

13.5 6.5 75

IZVJESTAJ RECEZENTA I OCJENA USLOVA STEPEN OBRAZOVANJA Kandidat, Jelena Nikcevi Grdini je doktor pravnih nauka i prema dostavljenoj dokumentaciji ispunjava potrebne uslove za izbor u akademsko zvanje u pogledu stepena obrazovanja, u skladu sa Mjerilima za izbor u akademska i naucna zvanja, Statutom Univerziteta Crne Gore i Zakonom o visokom obrazovanju. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD Naucno istrazivacki rad docenta Jelene Nikcevi Grdini vidljiv je kroz objavljenu monografiju i radove u domaim i medjunarodnim casopisima. Njena naucnoistrazivacka oblast uglavnom je vezana za predmete za koje konkurise. Ovom prilikom izdvojila bih tri njena rada. Knjiga dr Jelene Nikcevic Grdini pod nazivom "Zalozna prava na brodu", objavljena u izdanju Fakulteta za pomorstvo u Kotoru, 2007.godine, svakako predstavlja znacajno naucno djelo. Autorka u knjizi obradjuje pitanja kojima u nasoj zemlji, pa i blizem okruzenju nije posveena dovoljna paznja. U knjizi se na sistematican, a istovremeno i eksplicitan nacin, koristei uporednopravni metod, prikazuje cjelokupna materija zaloznih prava na brodu, kako sa stanovisa naseg pozitivnog prava, tako i sa stanovisa prava drugih drzava, nudei odredjena resenja. U okviru svog opsteg interesa za poslovno pravo dr Jelena Nikcevi Grdini bavi se i nekim pravnim resenjima koja su vezana za upotrebu novijih tehnologija, pa je takav i njen clanak pod nazivom "Pravni osnovi informacionih sistema-pravni aspekt zastite podataka", objavljen u Medijskm dijalozima, br. 1,2008.godine. Autorka najprije ukazuje na pojam, objekte i mjere koje se preduzimaju u cilju adekvatne zastite podataka i pri tom istice

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

20

14

41

55

8 2

1.5 1.5 17

12 5 58

13.5 6.5 75

Strana 56 - Broj 257

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

10. jul 2010.

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Imajui u vidu sve navedeno u ovom Izvjestaju, a na osnovu Zakona o visokom obrazovanju, Statuta Univerziteta CG, u skladu sa Mjerilima Univerziteta za izbor u akademska i naucna zvanja neosporan je zakljucak da kandidatkinja u potpunosti ispunjava uslove navedene u naznacenim aktima za izbor u zvanje vanrednog profesora. Zato mi je posebno zadovoljstvo, da predlozim Senatu Univerziteta CG, da dr Jelenu Nikcevi Grdini izabere u naucno zvanje vanrednog profesora za predmete:Pomorsko osiguranje i Poslovno pravo, na akademskom studijskom programu Menadzment u pomorsvu, Plovidbeno pravo na primijenjenom studijskom programu Nautika, Pomorske havarije i osiguranje, na akademskom studijskom programu Pomorske nauke i primijenjenom studijskom programu Nautika. RECEZENT Prof.dr Marija Radulovi Fakultet za pomorstvo, Kotor IZVJESTAJ RECEZENTA I OCJENA USLOVA STEPEN OBRAZOVANJA Kandidat docent dr Jelena Nikcevi Grdinic izabrana je u ovo zvanje 2005. godine. Prije ovog izbora prosla je sva predviena zvanja na Univerzitetu. Magistarski rad odbranila je 1998. godine, a doktorsku tezu 2004. godine. Smatram da ispunjava sve uslove za izbor u vise akademsko zvanje, definisano Statutom Univerziteta CG i Zakonom o visokom obrazovanju. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD Od izbora u zvanje docenta dr Jelena Nikcevi Grdini bavi se naucnoistrazivackim radom u oblasti pomorskog prava, i to prvenstveno pomorskog privatnog prava i pomorskih havarija i osiguranja. Kroz dosadasnji rad u zvanje docentra dr Jelena Nikcevi Grdini sazrela je kao naucni radnik i nastavnik i, moze se slobodno rei, da je svojim radovima dala zapazen naucni i strucni doprinos ovim pravnim oblastima. U posmatranom periodu docent Jelena Nikcevi Grdini je objavila jednu knjigu studijskog karatkera, za koju se moze rei da predstavlja zaokrzeno naucno djelo za oblast koju je obradila, a to su Zalozna prava na brodu. U svojoj knjizi autorka je uspjesno pronikla u dubinu problema u pitanju, ali je istovremeno na eksplicitan i pristupacan nacin predstavila cjelokupnu materiju, kako sa stanovista istorijata problema pomorske hipoteke i pomorskih privilegija, tako i sa stanovista naseg pozitivnog prava. Poseban interes zavreuju njena uporednopravna razmatranja problema u pitanju, kroz uspjesnu i orginalnu sistematizaciju prava pomorske hipoteke i pomorskih privilegija u cetiri grupe zemalja, odnosno pravna sistema. Problem u pitanju Jelena Nikcevi Grdini je nastavila da obrauje i produbljuje, posebno kada se radi o engleskom i americkom pravu, pa je u casopisu Nase more, Znanstveni casopis za more i pomorstvo, Dubrovnik, br.56, objavila i poseban clanak kojim informise o bitnim elementima ovog anglosaksonskog pravnog instituta. Posebnu paznju zavreuje dio naucnih istrazivanja dr Jelene Nikcevi Grdini u oblasti pomorskog osiguranja gdje redovno objavljuje clanke i saopstenja u domaim i meunarodnim casopisima. U posmatranom periodu kandidatkinja je objavila pet clanaka iz ove oblasti, koji svi mogu biti podjednako znacajni, ali odlucio sam se da za potrebe ovog izvjestaja razmotrim dva i to: Medunarodno pravno regulisanje pomorskog osiguranja, predato uz potvrdu za objavljivanje u casopisu Strani pravni zivot, Instituta za uporedno pravo Beograd, kao i clanak Ugovor o pomorskom osiguranju (osiguravajui interes), objavljen u casopisu Pravni zivot, br.12, 2007godine. U prvom clanku autorka obrauje pravni okvir pomorskog osiguranja na meunarodnim pomorskim trzistima, a u prvom redu na engleskom trzistu osiguranja. Prvo ukazuje na nacionalnu regulativu, a zatim razmatra regulisanje pomorskog osiguranja na meunarodnim trzistima, kroz analizu tzv. Institutskih klauzula koje se pojavljuju na raznim meunarodnim trzistima. Autorka posebnu paznju posveuje najznacajnijim Institutskim klauzulama za osiguranje robe iz 1982.g. koje su nakon dvadesetpetogodisnje primjene, 2008.g.dozivjele izvjesne promjene. Ovaj clanak

neosporno dokazuje da autorka u svom naucno-istazivackom radu prati sve promjene koje se u naucnoj i strucnoj oblasti dogaaji, te da ih blagovremeno saopstava naucnoj i strucnoj javnosti. U drugom clanku autorka se bavi jednim od kljucnih pitanja ugovora o pomorskom osiguranju, ali i pitanjem koje ima jedan opsti znacaj u imovinskom osiguranju, a to je pitanje postojanja i utvrivanja »insurable interest». Autorka analizira poblem uvijek sa stanovista naseg prava tj. ZPUP koji ova pitanje ugovora o pomorskom osiguranju regulise u clanovima od 728. do 791., ali i sa stanovista uporednog prava, posebno engleskog prava i engleskog Marine Insurance Act. Autorka analizira pitanje zakljucivanja pomorskog osiguranja pod pretpostavkom postojanja interesa, sto znaci da osiguranik takav interes ne mora da dokazuje, pa se posebno osvre na polise poznate kao PPI polise te ukazuje na njihovu nistavost u anglosaksonskom pravu, ali takoe i u nasem pravu. Bavi se pitanjima nacina i vremena utvrivanja postojanja interesa u osiguranju te daje primjere pojedinih slucajeva interesa u pomorskom osiguranju i njihovih nosioca. Smatram da time ovaj clanak postaje od posebnog interesa za budue regulisanje ovog problema kod usvajanja novog pomorskog zakonodavstva u CG. STRUCNI RAD U posmatranom periodu strucni rad dr Jelene Nikcevi Grdini kao docenta na Fakultetu za pomorstvo vezan je za Centar za obuku pomoraca gdje je angazovana za sprovoenje obuke iz oblasti pravnih predmeta pomorsko pravne struke. U okviru takvog svog rada dr Jelena Nikcevi Grdini priprema i objedinjuje cjelokupnu dokumentaciju IMO-a koja je vezana za potrebu sticanja pomorackih zvanja, a posebno zvanja oficira trgovacke mornarice. PEDAGOSKA OSPOSOBLJENOST Visegodisnji rad dr Jelene Nikcevi Grdini iskljucivo je vezan za visoko obrazovanje i Univerzitet CG. Kandidatkinja je vise od 15 godina aktivno ukljucena u rad sa studentima, na razlicitim nivoima obrazovanja. U toku dosadasnjih nastavnopedagoskih aktivnosti kandidatkinja u zvanju docenta drzi predavanja iz predmeta Pomorsko osiguranje, Saobraajno pravo, Trgovacko pravo EU na osnovnim akademskim studijama odsjek Menadzment u pomorstvu, Pomorske havarije i osiguranje, na osnovne primijenjene studije odsjek Nautika, Transportno ugovorno pravo, na specijalistickim akademskim studijama odsjek Menadzment u pomorstvu, Turisticko pravo EU na FZTH. Osim toga drzi predavanja na poslijediplomskim akademskim studijama iz predmeta Transportno osiguranje i havarije i Pravno-pomorska regulativa. Kandidatkinja se veoma uspjespno bavi uporedno-pravnom analizom problema koje obrauje, tako da je pokazala izuzetnu sistematicnost i kreativnost kako u metodoloskom, tako i u pedagoskom radu. Posebno bih istako da plodan, svestran, profesionalan i odgovoran odnos prema studentima, izuzetno poznavanje svoje struke predstavljaju osnovna obiljezja njene pedagoske aktivnosti. Shodno navedenom kandidatkinja u potpunosti ispunava zahtjeve koji se u dijelu pedagoskih aktivnosti postavljaju pred univerzitetskim nastavnikom. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA Broj radova

DJELATNOST Prije Poslije izbora izbora 1. NAUCNOISTRAZIVA7 13 CKI RAD 2. UMJETNIKI RAD 3. PEDAGOSKI 3 5 RAD 4. STRUCNI 1 1 RAD UKUPNO Ukupno Prije izbora

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

20

14

41

55

8 2

1.5 1.5 17

12 5 58

13.5 6.5 75

10. jul 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

PEDAGOSKA OSPOSOBLJENOST

Strana 57 - Broj 257

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Na osnovu prilozenog konkurskon materijala i analize istog, moze se zakljuciti da kandidatkinja dr Jelena Nikcevi Grdini posjeduje naucno-istrazivacko, nastavno-pedagosko i strucno iskustvo. Sa zadovoljstvom preporucujem da se kandidatkinja dr Jelena Nikcevi Grdini izabere u zvanje vanrednog profesora za predmete Pomorsko osiguranje i Poslovno pravo, na akademskom studijskom programu Menadzment u pomorstvu, Plovidbeno pravo na primijenjenom studijskom programu Nautika, Pomorske havarije i osiguranje, na akademskom studijskom programu Pomorske nauke i primijenjenom studijskom programu Nautika. RECEZENT Prof.dr Borislav Ivosevi Fakultet za pomorstvo, Kotor IZVJESTAJ RECEZENTA I OCJENA USLOVA STEPEN OBRAZOVANJA Dr Jelena Nikcevi Grdinic izabrana je u zvanje docenta 2005. godine. Prije ovog izbora prosla je sva predviena zvanja na Univerzitetu Crne Gore. Magistarirala je 1998. godine, a doktorirala 2004. godine. Prema dostavljenoj dokumentaciji kandidat Jelena Nikcevi Grdini ispunjava potrebne uslove za izbor u akademsko zvanje u pogledu stepena obrazovanja, definisane Statutom Univerziteta CG i Zakonom o visokom obrazovanju. NAUCNOISTRAZIVACKI RAD Naucno-istrazivacki rad dr Jelene Nikcevi Grdini je evidentan iz prilozene bibliografije. Njena dosadasnja naucnoistrazivacka djelatnost vezana je za oblast pomorskog prava. Najznacajniji doprinos pomorsko pravnoj nauci dala je kroz objavljenu monografiju pod nazivom ,,Zalozna prava na brodu". Monografija predstavlja prvo i za sada, jedino djelo u Crnoj Gori, pa i blizem okruzenju, koje se bavi tematikom zaloznih prava na brodu. U monografiji se na cjelovit, sistematican i studiozan nacin obrauju zalozna prava na brodu. Ono sto daje posebnu vrijednost ovog djela, svakako su ponuena savremena rjesenja za izmjene i dopune naseg pozitivnog prava, kako u dijelu regulisanja brodske hipoteke i pomorskih privilegija, tako i u dijelu privremenog zaustavljanja (aresta) pomorskih brodova. Posebno bih izdvojio, za potrebe ovog izvjestaja, dva clanka ,,Ravoj i unifikacija pomorskog prava" i "Meunarodno pravno regulisanje pomorskog oisguranja". U prvom clanku autorka ukazuje na postojanje razlicitih sistema pomorskog prava, kroz analiziranje savremenog zakonodavstva i meunarodnih konvencija iz ove oblasti. Iako autorka ukazuje da je rad na unifikaciji rezultirao izjednacavanjem internih propisa u skladu sa unifikacijskim konvencijama u mnogim zamljama, i podstakao nove kodifikacije pomorskog prava u posebnim zakonicima, ona s pravom zakljucuje da pomorsko pravo jos uvijek nije unifikovano u mjeri koja bi otklonila sve negativne posledice koje proizilaze iz razlicitosti nacionalnih pomorsko-pravnih propisa. U clanku "Meunarodno pravno regulisanje pomorskog osiguranja" autorka na orginalan nacin, a polazei od siroko korisene uporedno pravne literature, razmatra regulisanje pomorskog osiguranja na meunarodnom nivou, kroz analiziranje najvaznijih institutskih klauzule za osiguranje robe u pomorskom transportu i meunarodnih (institutskih) klauzula za osiguranje brodova. Posebnu paznju posveuje, najznacajnijim izmjenama Institutskih klauzula za osiguranje robe, koje su izvrsena 2008.godine. Imajui u vidu navedeno, misljenja sam da dr Jelena Nikcevi Grdini posjeduje odgovarajue naucno-strucne reference, te da kao osposobljeni naucno strucni kadar vlada materijom na koju konkurise. STRUCNI RAD Strucni rad dr Jelene Nikcevi Grdini obuhvata rad u Centru za obuku pomoraca. U okviru tog rada dr Jelena Nikcevi Grdini prati i azurira najnoviju dokumentaciju International Maritime Organization koja je neophodna za sticanje posebnih ovlasenja o osposobljenosti posade pomorskih brodova trgovacke mornarince.

Kandidat dr Jelena Nikcevi Grdini radi na Univerzitetu CG vise od 15 godina. Od poslednjeg izbora kandidatkinja je drzala nastavu na osnovnim, specijalistickim i postdiplomskim studijama iz predmeta: Pomorsko osiguranje, Saobraajno pravo, Trgovacko pravo EU, Pomorske havarije i osiguranje, Transportno ugovorno pravo, Turisticko pravo EU na FZTH, Transportno osiguranje i havarije i Pravno-pomorska regulativa. Dala je znacajan doprinos razvoju nastave kroz osmisljavanje nastavnih programa iz predmeta za koje konkurise. Vijee Fakulteta za pomorstvo se pozitivno izjasnilo o pedagoskim aktivnostima Jelene Nikcevi Grdini. Na osnovu dosadasnjih pedagoskih razultata, smatram da kandidat ispunjava sve uslove za izbor u zvanje vanrednog profesora. II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA Broj radova

DJELATNOST Prije Poslije izbora izbora 1. NAUCNOISTRAZIVA7 13 CKI RAD 2. UMJETNIKI RAD 3. PEDAGOSKI 3 5 RAD 4. STRUCNI 1 1 RAD UKUPNO Ukupno Prije izbora

Broj bodova

Poslije izbora Ukupno

20

14

41

55

8 2

1.5 1.5 17

12 5 58

13.5 6.5 75

III MISLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Na osnovu konkursnog materijala i sveukupnih podataka o naucno-istrazivackom, pedagoskom i strucnom radu, smatram da je kandidat dr Jelena Nikcevi Grdini ostvarila zapazene rezultate. Tako da mi je posebno zadovoljstvo da Senatu Univerziteta CG, predlozim da dr Jelenu Nikcevi Grdini izabere u zvanje vanrednog profesora za predmete:Pomorsko osiguranje i Poslovno pravo, na akademskom studijskom programu Menadzment u pomorstvu, Plovidbeno pravo na primijenjenom studijskom programu Nautika, Pomorske havarije i osiguranje, na akademskom studijskom programu Pomorske nauke i primijenjenom studijskom programu Nautika. RECEZENT Prof.dr Ranko Mujovi Pravni fakultet, Podgorica

KOMISIJA ZA PRAENJE, PRIMJENU I TUMACENJE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA UNIVERZITET CRNE GORE Broj: 17 Podgorica, 24.06.2010. godine Na osnovu clana 5. Poslovnika o radu Komisije za praenje, primjenu i tumacenje Kolektivnog ugovora za Univerzitet Crne Gore, a u vezi sa clanom 54. Kolektivnog ugovora za Univerzitet Crne Gore, odlucujui o zahtjevima zaposlenih na Univerzitetu Crne Gore, Komisija za praenje, primjenu i tumacenje Kolektivnog ugovora za Univerzitet Crne Gore, na sjednici odrzanoj 23.06.2010.godine, dala je sljedee M I S LJ E NJ E Zahtjev Mirjane Zivkovi-Kurdadze, saradnika u nastavi, na Fakultetu dramskih umjetnosti Cetinje, za korekciju zarade po koeficijentu koji Kolektivni ugovor propisuje za strucnost koja se stice magistraturom, na osnovu stecenog obrazovanja drugog stepena specijalistickih akademskih studija na Akademiji lepih umetnosti (ostvarenih dodatnih 60 ECTS bodova, nakon prethodno stecenih 240 ECTS bodova, koje daje pravo upisa na trogodisnje doktorske studije), nije osnovan.

Strana 58 - Broj 257

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

10. jul 2010.

Uvidom u dokumentaciju Komisija je utvrdila da je imenovana stekla strucni naziv diplomiranog muzickog umetnika-specijaliste iz oblasti primenjene muzike. Komisija smatra da se zvanje specijaliste ne moze vrednovati koeficijentom koji Kolektivni ugovor propisuje za strucnost koja se stice magistraturom. Rjesenje o stecenom strucnom nazivu, po osnovu vrednovanja ostvarenih (300) ECTS bodova, moze donijeti samo nadlezno Ministarstvo. PREDSJEDNIK KOMISIJE, Mr Vukasin Zogovi KOMISIJA ZA PRAENJE, PRIMJENU I TUMACENJE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA UNIVERZITET CRNE GORE Broj: 16 Podgorica, 24.06.2010. godine Na osnovu clana 5. Poslovnika o radu Komisije za praenje, primjenu i tumacenje Kolektivnog ugovora za Univerzitet Crne Gore, a u vezi sa clanom 54. Kolektivnog ugovora za Univerzitet Crne Gore, odlucujui o zahtjevima zaposlenih na Univerzitetu Crne Gore, Komisija za praenje, primjenu i tumacenje Kolektivnog ugovora za Univerzitet Crne Gore, na sjednici odrzanoj 23.06.2010.godine, dala je sljedee M I S LJ E NJ E Zahtjev Vladimira Dajkovia, knjiznicara u Biblioteci na Pravnom fakultetu u Podgorici, za korekciju zarade po osnovu stecenog strucnog naziva - diplomirani pravnik, nije osnovan. Uvidom u dokumentaciju Komisija je utvrdila da je imenovani zasnovao radni odnos na radnom mjestu knjiznicara, za koje poslove je aktom o sistematizaciji radnih mjesta propisana srednja strucna sprema i da je zarada pravilno utvrena prema radnom mjestu, a u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora za UCG. Komisija smatra da prilikom izrade novog akta o sistematizaciji radnih mjesta treba razmotriti mogunost da se za potrebe obavljanja ovih poslova propise visoko, odnosno fakultetsko obrazovanje.

studiju Studijskog programa za crnogorski jezik i knjizevnost i na Studijskom programu za srpski jezik i knjizevnost; Teorija knjizevnosti I i II, na nematicnim studijskim programima (ruski, italijanski, francuski i njemacki jezik i knjizevnost), na Filozofskom fakultetu, na period od pet godina. Broj: 08-1103 Podgorica, 24.06.2010.god. REKTOR Prof. dr Predrag Miranovi, s.r.

Na osnovu clana 75 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju (Sl.list RCG br. 60/03) i clana 18 Statuta Univerziteta Crne Gore, Senat Univerziteta Crne Gore, na sjednici odrzanoj 24.06.2010. godine, donio je ODLUKU O IZBORU U ZVANJE Dr SONJA TOMOVI bira se u akademsko zvanje redovni profesor Univerziteta Crne Gore za predmete: Politicka antropologija, Estetika, Filozofija i Studije roda, na Fakultetu politickih nauka. Broj: 08-1104 Podgorica, 24.06.2010.god. REKTOR Prof. dr Predrag Miranovi, s.r.

Na osnovu clana 75 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju (Sl.list RCG br. 60/03) i clana 18 Statuta Univerziteta Crne Gore, Senat Univerziteta Crne Gore, na sjednici odrzanoj 24.06.2010. godine, donio je ODLUKU O IZBORU U ZVANJE Dr BOGDAN ASANIN bira se u akademsko zvanje redovni profesor Univerziteta Crne Gore za predmet Hirurgija (oblast: neurohirurgija), na Medicinskom fakultetu. Broj: 08-1105 Podgorica, 24.06.2010.god. REKTOR Prof. dr Predrag Miranovi, s.r.

Na osnovu clana 75 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju (Sl.list RCG br. 60/03) i clana 18 Statuta Univerziteta Crne Gore, Senat Univerziteta Crne Gore, na sjednici odrzanoj 24.06.2010. godine, donio je ODLUKU O IZBORU U ZVANJE Dr BOZIDARKA MARKOVI bira se u akademsko zvanje vanredni profesor Univerziteta Crne Gore za predmete: Opste stocarstvo i Ovcarstvo i kozarstvo, na Biotehnickom fakultetu, na period od pet godina. Broj: 08-1106 Podgorica, 24.06.2010.god. REKTOR Prof. dr Predrag Miranovi, s.r.

Na osnovu clana 30, stav 1, a u vezi sa clanom 29 Zakona o naucno-istrazivackoj djelatnosti («Sl.list RCG» br. 71/05) i clana 84 Statuta Univerziteta Crne Gore, Senat Univerziteta Crne Gore, na sjednici odrzanoj 24.06.2010. godine, donio je ODLUKU O IZBORU U ZVANJE Dr DRAGANA KUJOVI bira se u naucno zvanje naucni savjetnik Univerziteta Crne Gore za oblast Orijentalno-islamski segment kulturne istorije Crne Gore, na Istorijskom institutu. Broj: 08-1102 Podgorica, 24.06.2010.god. REKTOR Prof. dr Predrag Miranovi, s.r.

Na osnovu clana 75 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju (Sl.list RCG br. 60/03) i clana 18 Statuta Univerziteta Crne Gore, Senat Univerziteta Crne Gore, na sjednici odrzanoj 24.06.2010. godine, donio je ODLUKU O IZBORU U ZVANJE Dr JOVICA PETKOVI bira se u akademsko zvanje docent Univerziteta Crne Gore za predmete: Borilacki sportovi (karate, boks), Borilacki sportovi (dzudo, rvanje), Sportska gimnastika I, Sportska gimnastika II i Logorovanje i aktivnosti u prirodi na, osnovnim akademskim studijama Fizicka kultura, na Fakultetu za sport i fizicko vaspitanje, na period od pet godina. Broj: 08-1108 Podgorica, 24.06.2010.god. REKTOR Prof. dr Predrag Miranovi, s.r.

Na osnovu clana 75 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju (Sl.list RCG br. 60/03) i clana 18 Statuta Univerziteta Crne Gore, Senat Univerziteta Crne Gore, na sjednici odrzanoj 24.06.2010. godine, donio je ODLUKU O IZBORU U ZVANJE Dr TATJANA BECANOVI bira se u akademsko zvanje vanredni profesor Univerziteta Crne Gore za predmete: Tumacenje knjizevnog djela I i II, na Studijskom programu za crnogorski jezik i knjizevnost i na Studijskom programu za srpski jezik i knjizevnost; Crnogorska knjizevnost I i II, na Specijalistickom

10. jul 2010.

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

Strana 59 - Broj 257

Na osnovu clana 75 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju (Sl.list RCG br. 60/03) i clana 18 Statuta Univerziteta Crne Gore, Senat Univerziteta Crne Gore, na sjednici odrzanoj 24.06.2010. godine, donio je ODLUKU O IZBORU U ZVANJE Mr NIKOLA VUKCEVI bira se u akademsko zvanje docent Univerziteta Crne Gore za predmete: Filmska rezija I-VIII, na studijskom programu Rezija, podgrupa Filmska i tv rezija, na Fakultetu dramskih umjentosti, na period od pet godina. Broj: 08-1109 Podgorica, 24.06.2010.god. REKTOR Prof. dr Predrag Miranovi, s.r.

NAZIV PREDAVANJA: "Masine i aparati za primjenu hemijskihsredstava u zastiti bilja ". TERMIN PREDAVANJA: 15.09.2010. u 10h, Svecana sala Univerziteta KOMISIJA KOJA PODNOSI IZVJESTAJ SENATU: 1. Prof. dr Milivoje Puri 2. Prof. dr Zarko Bleci 3. Prof. dr Ranko Popovi 3. KANDIDAT: PROF. DR LAZO VUJOVI PREDMETI: Brodske pomone masine I, Brodske pomone masine II i Brodski masinski kompleks NAZIV PREDAVANJA: "Sistemski pristup brodskom masinskom kompleksu ". TERMIN PREDAVANJA: 10.09.2010. u 12h, Svecana sala Univerziteta

Na osnovu clana 75 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju (Sl.list RCG br. 60/03) i clana 18 Statuta Univerziteta Crne Gore, Senat Univerziteta Crne Gore, na sjednici odrzanoj 24.06.2010. godine, donio je ODLUKU O IZBORU U ZVANJE Dr SVETLANA GOLOCORBINA-KON bira se u akademsko zvanje docent Univerziteta Crne Gore za grupu predmeta: Klinicka farmacija, Farmaceutska praksa, Kozmetologija, Uvod u farmaciju i Farmaceutski marketing, na Samostalnom studijskom programu Farmacija, na period od pet godina. Broj: 08-1110 Podgorica, 24.06.2010.god. REKTOR Prof. dr Predrag Miranovi, s.r.

KOMISIJA KOJA PODNOSI IZVJESTAJ SENATU: 1. Dr Miodrag Bulatovi 2. Dr Milan Vukcevi 3. Dr Zdravko Krivokapi 4. KANDIDAT: PROF. DR ROMEO MESTROVI PREDMETI: Matematika, Vjerovatnoa i statistika u pomorstvu, Matematicki modeli u transportu i Matematika I NAZIV PREDAVANJA: "F-prostori analitickih funkcija: funkcionalno analiticki pristup". TERMIN PREDAVANJA: 10.09.2010. u 13h, Svecana sala Univerziteta

KOMISIJA KOJA PODNOSI IZVJESTAJ SENATU: 1. Prof. dr Zarko Pavievi 2. Prof. dr Radoje Sepanovi 3. Prof. dr Refik Zejnilovi NAPOMENA: Predavanja su otvorena za sve zainteresovane slusaoce. Slusaoci imaju pravo da daju misljenje o pedagoskim elementima predavanja. Misljenja se podnose u pismenom obliku i moraju biti potpisana ukoliko podnosilac zeli da se sa njim upozna Senat Univerziteta pri odlucivanju o izboru.

Na osnovu clana 75 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju (Sl.list RCG br. 60/03) i clana 18 Statuta Univerziteta Crne Gore, Senat Univerziteta Crne Gore, na sjednici odrzanoj 24.06.2010. godine, donio je ODLUKU O IZBORU U ZVANJE Dr MOMIR MIKOV bira se u akademsko zvanje redovni profesor Univerziteta Crne Gore za grupu predmeta: Farmakokinetika, Biofarmacija, Farmakoterapija, Farmakologija, na Samostalnom studijskom programu Farmacija. Broj: 08-1111 Podgorica, 24.06.2010.god. REKTOR Prof. dr Predrag Miranovi, s.r.

PRISTUPNA PREDAVANJA KANDIDATA ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE 1. KANDIDAT: DR VESELIN MIANOVI PREDMETI: Metodika nastave matematike III, Metodika nastave matematike IV, Metodika usvajanja pocetnih matematickih pojmova I i Metodika usvajanja pocetnih matematickih pojmova II NAZIV PREDAVANJA: " Neke mogunosti primjene racunara u pocetnoj nastavi matematike ". TERMIN PREDAVANJA: 20.09.2010. u 10,00h, Svecana sala Univerziteta KANDIDAT: DR JELENA JOVANOVI PREDMETI: Programiranje, Proizvodni menadzment, Industrijska dinamika i Primjena racunara u vrtiu NAZIV PREDAVANJA: "Modeli upravljanja zastitom zivotne sredine". TERMIN PREDAVANJA: 20.09.2010. u 10, 30h, Svecana sala Univerziteta KANDIDAT: DR JELENA LATINOVI PREDMETI: Fitopatologija i Bolesti voaka i vinove loze NAZIV PREDAVANJA: "Gljive kao prouzrokovaci bolesti biljaka". TERMIN PREDAVANJA: 20.09.2010. u 11,00h, Svecana sala Univerziteta

INAUGURACIONA PREDAVANJA KANDIDATA ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE 1. KANDIDAT: DR LIDIJA TOMI PREDMET: Srednjovjekovna knjizevnost, Knjizevnost druge polovine XX vijeka, Specijalni kurs iz knjizevnosti i Specijalni kurs iz knjizevnosti II NAZIV PREDAVANJA: "Osobine dramskog i disperzija pripovjednog u drami "Godo je dosao" Miodraga Bulatovia ". TERMIN PREDAVANJA: 10.09.2010. u 11h, Svecana sala Univerziteta

2.

3.

KOMISIJA KOJA PODNOSI IZVJESTAJ SENATU: 1. Prof. dr Sinisa Jelusi 2. Prof. dr Dragan Koprivica 3. Prof. dr Vesna Kilibarda 2. KANDIDAT: DR DRAGOLJUB MITROVI PREDMETI: Mehanizacija u biljnoj proizvodnji, Mehanizacija i oprema u stocarstvu i Eksploatacija i odrzavanje poljoprivrednih masina

KOMISIJA KOJA PODNOSI IZVJESTAJ SENATU: 1. Prof. dr Sasa Mili 2. Prof. dr Milisav Lalovi 3. Doc. mr Zana Marinkovi NAPOMENA: Predavanja su otvorena za sve zainteresovane slusaoce. Slusaoci imaju pravo da daju misljenje o pedagoskim elementima predavanja. Misljenja se podnose u pismenom obliku i

Strana 60 - Broj 257

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE

10. jul 2010.

moraju biti potpisana ukoliko podnosilac zeli da se sa njim upozna Senat Univerziteta pri odlucivanju o izboru.

SADRZAJ: 1. REFERATI ZA IZBOR U ZVANJA Ekonomski fakultet Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete: Ekonomija, Ekonomika javnog sektora i Trziste rada ........... 1 Filozofski fakultet Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete: Srednjovjekovna knjizevnost, Knjizevnost druge polovine XX vijeka, Specijalni kurs iz knjizevnosti i Specijalni kurs iz knjizevnosti II ............................................ 6 Referat za izbor u akademsko zvanje za predmet Opsta psihologija .................................................................. 12 Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete: Metodika nastave matematike III, Metodika nastave matematike IV, Metodika usvajanja pocetnih matematickih pojmova I i Metodika usvajanja pocetnih matematickih pojmova II............................................................................. 15 Masinski fakultet Referat za izbor u akademsko zvanje za predmet Programiranje, Proizvodni menadzment, Industrijska dinamika i Primjena racunara u vrtiu ................................. 21 Biotehnicki fakultet Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete: Mehanizacija u biljnoj proizvodnji, Mehanizacija i oprema u stocarstvu i Eksploatacija i odrzavanje poljoprivrednih masina ......................................................... 26 Referat za izbor u naucno zvanje za oblast Kontinentalno voarstvo....................................................... 31 Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete: Fitopatologija i Bolesti voaka i vinove loze ....................... 35 Fakultet za pomorstvo Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete: Brodske pomone masine I ( studijski programi pomorskih nauka i brodomasinstva), Brodske pomone masine II (studijski programi pomorskih nauka i brodomasinstva) i Brodski masinski kompleks (studijski program nautike) .................................................................. 41 Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete: Matematika, Vjerovatnoa i statistika u pomorstvu, Matematicki modeli u transportu i Matematika I ................ 45 Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete: Pomorsko osiguranje, Poslovno pravo, Plovidbeno pravo i Pomorske havarije i osiguranje ............................... 53 2. MISLJENJA KOMISIJE ZA PRAENJE, PRIMJENU I TUMACENJE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA UNIVERZITET CRNE GORE ............ 57 ODLUKE SENATA UNIVERZITETA CG SA SJEDNICE ODRZANE 24.06.2010. G. ..................... 58 INAUGURACIONA PREDAVANJA KANDIDATA ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE.......................... 59 PRISTUPNA PREDAVANJA KANDIDATA ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE.......................... 59

3. 4. 5.

Information

Microsoft Word - Bilten 257.doc

60 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

1176166


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - Bilten 273
Microsoft Word - bilten 217
Microsoft Word - Bilten 252.doc