Read EPCA-STAT text version

.

Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach Prehad publikacnej cinnosti za rok 2007

Skupina A1 - Knizné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA,AAB, ABA, ABB) Pocet záznamov: 17 AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavatestvách (16) ABA Stúdie v casopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahranicných vydavatestvách (1) Skupina A2 - Ostatné knizné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI) Pocet záznamov: 75 ACB Vysokoskolské uebnice vydané v domácich vydavatestvách (19) BAB Odborné knizné práce vydané v domácich vydavatestvách (13) BCB Ucebnice pre základné a stedné skoly (1) BCI Skriptá a ucebné texty (24) CAB Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v domácich vydavatestvách (1) EAJ Odborné preklady publikácií - knizné (2) FAI Redakcné a zostavovateské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) (15) Skupina B -Publikácie v karentovaných vedeckých casopisoch a autorské osvedcenia, patenty a objavy (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ) Pocet záznamov: 233 ADC Vedecké práce v zahranicných karentovaných casopisoch (166) ADD Vedecké práce v domácich karentovaných casopisoch (5) AEG Strucné oznámenia alebo abstrakty ved.prác v zahr.karent.casopisoch (54) AEH Strucné oznámenia alebo abstrakty ved.prác v dom.karent.casopisoch (4) BDC Odborné práce v zahranicných karentovaných casopisoch (4) Skupina C - Ostatné recenzované publikácie (ABC, ABD, ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF) Pocet záznamov: 1129 ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahranicných vydavatestvách (4) ACC Kapitoly vo vysokoskolských ucebniciach vydaných v zahr.vydavatestvách (1) ACD Kapitoly vo vysokoskolských ucebniciach vydaných v dom.vydavatestvách (9) ADE Vedecké práce v zahranicných nekarentovaných casopisoch (72) ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných casopisoch (185) AEC Vedecké práce v zahranicných recenzovaných zborníkoch (45) AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch (188) AFA Publikované pozvané referáty na zahranicných vedeckých konferenciách (2) AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách (3) AFC Publikované príspevky na zahranicných vedeckých konferenciách (28) AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (75) AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahranicných konferencií (1) AFG Abstrakty príspevkov zo zahranicných konferencií (135) AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (163) BBA Kapitoly v odb.knihách vydané v zahranicných vydavatestvách (1) BDA Heslá v zahranicných slovníkoch a encyklopédiách (1)

(1)

. BDE BDF BEC BED BFA BFB

Odborné práce v nekarentovaných zahranicných casopisoch (14) Odborné práce v nekarentovaných domácich casopisoch (160) Odborné práce v recenzovaných zahr.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) (10) Odborné práce v recenzovaných dom.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) (21) Abstrakty odborných prác zo zahranicných podujatí (konferencie...) (6) Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...) (5)

Pocet záznamov spolu: 1454 Menný zoznam publikácií: AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavatestvách Pocet záznamov: 16 AAB001 Bröstl, Alexander: Aténsky ud proti obcanovi Sokratovi [Athenian people v. citizen Socrates] . 88 s.. - Bratislava : Kalligram, 2006. - ISBN 80-7149-786-X AAB002 Bröstl, Alexander: Aténsky ud proti obcanovi Sokratovi : Platón: Obrana Sokratova [Athenian people vs. citizen Socrates (Plato: Apology of Socrates)] . 88 s.. - Bratislava : Kalligram, 2006. (Filozofia do vrecka). - ISBN 80-7149-786-X AAB003 Kafka, Jozef - Dóci, Ivan - Forgácová, ubica: K diagnostike, klinickému obrazu a liecbe paranoidných porúch [The problem of diagnostic process, clinic and therapy of paranoid disorders] . 93 s.. - Rozava : Roven, 2007. - ISBN 978-80-89168-22-4 AAB004 Porada, Viktor - Madliak, Jozef - Ivor, Jaroslav - Rak, Roman - Chmelík, Jan - Jelínek, Jií Bruna, Eduard - Polák, Peter - Mihaov, Ján - Stefanková, Simona: Kriminalita súvisiaca s informacnými a komunikacnými technológiami - kriminalistické a forenzné aspekty (vybrané problémové okruhy výskumu) : vysokoskolské ucebné texty Právnickej fakulty UPJS [Criminality relating to informative and communicative technologies - criminalistic and forensic aspects (chosen problematic areas of research)] . 210 s.. - Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - ISBN 978-80-7097-678-4 AAB005 Liptáková, Adriana: Mikroorganizmy v etiológii orálnych infekcií. 123 s.. - Kosice : Aprilla s.r.o., 2006. - ISBN 80-969464-0-4 AAB006 Marossy, Alexander - Vasko, L.: Nervové tkanivo a ischémia. 111 s.. - Kosice : Amicus, 2006. ISBN 80-967446-3-1 AAB007 Kovaová, Eva - Cierny, Michal: Orálna hygiena. 1. cas. 308 s.. - Presov : Vydavatestvo Pavol Sidelský, 2006. - ISBN 80-969419-3-3 AAB008 Mojzis, Ján - Mojzisová, Gabriela: Polyfenolové zlúceniny a ich vzah ku kardiovaskulárnym a nádorovým ochoreniam [Polyphenolic compounds and their relation to cardiovascular and cancer diseases] . 135 s.. - Bratislava : Vita Crystal Slovakia s.r.o., 2007. - ISBN 978-80-969663-7-0 AAB009 Kováová, Mária: Pracovné a zivotné podmienky sestier v Európe [Working and living conditions of nurses in Europe] . 129 s.. - Rozava : Roven, 2006. - ISBN 80-89168-14-0 AAB010 Kováová, Mária - Dóci, Ivan: Pracovné podmienky sestier a burnout syndróm [Nurse Working Conditions and Burn-out Syndrome] . 105 s.. - Rozava : Roven, 2007. - ISBN 978-80-89168-23-1 AAB011 Husár, Ján: Právna regulácia ingerencie verejnej moci do podnikania. (Hospodárske právo - nácrt teórie a systému) : publikácia vznikla v rámci riesenia projektu VEGA c. 1/2569/05 [Legal regulation of public power intervention into business] . 266 s.. - Kosice : Equilibria, 2007. - ISBN 978-80-89284-05-4 AAB012 Seman, Tibor: Preskúmavanie cinnosti verejnej správy v správnom súdnictve. 170 s.. - Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2006. - ISBN 80-7097-660-8

(2)

. AAB013 Bobro, M. - Legáth, ubomír - Slanco, P. - Hancuák, J.: Riziko prasnosti v baniach. 229 s.. Kosice : Ústav geotechniky SAV, 2007. - ISBN 978-80-969659-6-0 AAB014 Barinková, Milena: Sociálna ochrana zamestnancov so zodpovednosou za rodinu [Social protection of the employees with family responsibility] . Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - ISBN 978-80-7097-677-7 AAB015 Kráová, uba: Sociálne institúcie : (Politika, Nábozenstvo, Rodina) [Social institutions] . 1. vyd.. - 255 s.. - Presov : KM - Systém, s. r. o., 2007. - ISBN 978-80-85357-05-9 AAB016 Mazák, Ján - Molnár, Peter - Sudzina, Milan: Základy obcianskeho procesného práva : tretie, podstatne prepracované a doplnené vydanie [The essentials of the civil procedural law] . 809 s.. Bratislava : IURA EDITION, 2007. - ISBN 978-80-8078-145-3 ABA Stúdie v casopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahranicných vydavates Pocet záznamov: 1 ABA001 Kráová, uba: The Reflection of Marital and Sexual Morality in a Traditional European and Slovak Family In:Morality of the Past from the Present Perspective : picture of Morality in Slovakia in the First Half of the Twentieth Century. Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2007. - ISBN 1-84718-171-6. - S. 116-133 ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahranicných vydavatestvách Pocet záznamov: 4 ABC001 Mezencev, Roman - Mojzis, Ján - Pilátová, Martina - Kutschy, Peter - Curillová, Zuzana: Effects of indole phytoalexins from cruciferous plants on the growth of cancer cells. Implications for cancer chemoprevention and chemotherapy [Úcinky indolových fytoalexínov z kapustovitých rastlín na rast rakovinových buniek. Význam pre chemoprevenciu a terapiu rakoviny] . - ISBN 978-1-59454-945-5 In:Trends in Cancer Prevention. New York : Nova Science Publishers, Inc., 2007. - ISBN 978-1-59454-946-5. - S. 81-91 ABC002 Andrejková, Gabriela - Lengeová, Helena - Mati, Michal: Extracting Grammars from RNA sequences [Získavanie gramatík z RNA sekvencií] In:Adaptive and natural Computing Algorithms : ICANNGA`07 : Lecture Notes Comput. Sci. 4431. Warszaw, Poland, 2007. - ISSN 0302-9743. - S. 404-413 ABC003 Bröstl, Alexander: The Slovak Republic [Slovenská republika] In:Constitutional Law of 10 EU Member States. The 2004 Enlargement. Netherlands : Kluwer a Wolters Kluwer business, 2006. - ISBN 978-90-13-03468-4 ABC004 Babcák, Vladimír: Wladza i finanse lokalne w republice Slowackiej : rozdzial VII [Miestna samospráva a miestne financie v Slovenskej republike] In:Wladza i finanse lokalne w Polsce i krajach osciennych. Katowice : Oficyna Wydawnicza Branta, 2007. - ISBN 978-83-60186-46-6. - S. 288-335 ACB Vysokoskolské uebnice vydané v domácich vydavatestvách Pocet záznamov: 19 ACB001 Zivcák, Jozef - Michalíková, Monika - Tóth, Teodor - Hudák, Radovan - Majerník, Jaroslav: Biomechanika cloveka I. 299 s.. - Presov : ManaCon, 2007. - ISBN 978-80-89040-30-8 ACB002 Lesko, Vladimír: Dejiny filozofie I. : od Tálesa po Galileiho [History of Philosophy I.] . 2. vyd.. 287 s.. - Presov : vlastný náklad, 2007. - ISBN 978-80-969755-7-0

(3)

. ACB003 Mechírová, Eva - Zachariás, Ladislav - Belej, K.: Histológia [Histology] . 182 s.. - Kosice : Aprilla s.r.o., 2007. - ISBN 978-80-969499-4-6 ACB004 Bober, Juraj - Cibur, Peter - Harbuák, Pavol - Kauchová, Jana - Kitka, Miroslav - Morochovic, Radoslav - Steranková, Mária - Sudák, Milan - Susinková, Jana - Uram, V. - Vako, Michal: Chirurgia I : základy vseobecnej chirurgie pre stúdium osetrovatestva. 110 s.. - Kosice : Aprilla s.r.o., 2007. - ISBN 80-969499-5-3 ACB005 Bober, Juraj - Belák, Jozef - Blazejová, Jana - Frankovicová, Mária - Gajdos, Miroslav Harbuák, Pavol - Kauchová, Jana - Kotulicová, Beáta - Lacko, Marek - Sabol, Frantisek - Sihotský, V. Stefková, Gabriela - Sudák, Milan - Sudáková, Marie - Susinková, Jana - Toplanská, Zuzana - Valanský, Ladislav - Vako, Michal - Vasko, Gabriel - Vlasatá, ubica - Vrzgula, Andrej - Zábavníková, Marianna: Chirurgia II : základy vseobecnej chirurgie pre stúdium Osetrovatestva. 203 s.. - Kosice : Aprilla s.r.o., 2007. - ISBN 80-969499-6-0 ACB006 Sabol, Ján - Bónová, Iveta - Sokolová, Miloslava: Kultúra hovoreného prejavu : Acta Facultatic Philosophiceae Universitatis Presoviensis : vysokoskolská ucebnica 10 (AFPh UP 130/212) [The culture of spoken utterance] . 254 s.. - Presov : Presovská Univerzita v Presove, 2006. - ISBN 80-8068-398-0 ACB007 Micková, Helena - Salagovic, Ján - Brezáni, Peter - Habalová, Viera - Halusková, Jana Klimcáková, Lucia - Ondrusseková, Anna - Zidzik, Jozef: Lekárska biológia II [Medical Biology II] . 224 s.. - Kosice : EQUILIBRIA, s.r.o, 2007. - ISBN 978-80-89284-02-3 ACB008 Takác, Peter - Peregrínová, Zuzana: Manazment a právne predpisy pre fyzioterapeutov. 158 s.. Kosice : Aprilla s.r.o, 2006. - ISBN 80-969499-2-6 ACB009 Dorko, Frantisek - Kluchová, Darina - Lovásová, Kvtuse - Molcáková, Adriana: Neuroanatómia pre psychológov a príbuzné odbory. 209 s.. - Presov : Filozofická fakulta Presovskej univerzity, 2007. - ISBN 978-80-8068-576-8 ACB010 Cáp, J. - Holmanová, Elena - Ivanová, Kateina - Jarosová, D. - Kycinová, Silvia - Marecková, Jana - Nemceková, Mária - Ondrejka, I. - Palencár, Marián - Spirudová, Lenka - Zamboriová, Mária Ziaková, Katarína: Osetrovateské konceptuálne modely [Nursing judgement of seniors in home care] . 190 s.. - Martin : Osveta, 2007. - ISBN 978-80-8063-247-2 ACB011 Avdicová, M. - Bobrovská, Miriam - Brutenicová, Eva - Hamade, Jana - Kavcová, Elena Kimáková, Tatiana - Kissová, Lucia - Némethová, Daniela - Salamonová, Mária - Tóth, Karol Turcanová, Emília - Rovný, Ivan - Ochaba, Róbert - Bielik, Ivan: Prevencia závislostí a fajcenia tabaku. 144 s.. - Bratislava : Gerlach Print, spol. s r.o., 2007. - ISBN 978-80-7159-164-1 ACB012 Beová, Katarína - Smajda, Beadik - Micková, Helena - Cipáková, A.: Radiobiology. 1 elektronický optický disk (CD-ROM) - Kosice : University of Veterinary Medicine, 2007. - ISBN 978-80-8077-053-2 ACB013 Bolfíková, Eva: Teórie správy a byrokracie [The theories of administration and bureaucracy] . 1. vyd.. - 254 s.. - Kosice : Univerzita Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach, 2006. - ISBN 80-7097-633-2 ACB014 Olej, Jozef - Romza, Sergej - Copko, Peter - Puchalla, Martin: Trestné právo procesné : vysokoskolské ucebné texty Právnickej fakulty UPJS. 356 s.. - Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2006. - ISBN 80-7097-651-9 ACB015 Stangová, Nora - Mihaliková, Eva: Úctovníctvo v rozpoctových organizáciách [Accounting in budgetary organisations] . 1. vyd.. - 106 s. : obr., tab.. - Kosice : Univerzita Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach, 2006. - (Vysokoskolské ucebné texty). - ISBN 80-7097-654-3 ACB016 Bayer, A. - Eliásová, Anna - Kovaová, Eva - Biros, Peter: Vybrané kapitoly z patofyziológie a kliniky chorôb pre dentálnu hygienu. 64 s.. - Martin : Osveta, 2006. - ISBN 80-8063-234-0

(4)

. ACB017 Mareková, Mária - Guzy, Juraj - Chovanová, Zuzana: Základy bioorganickej chémie : pre bakalárske studijné smery. 129 s.. - Presov : Vydavatestvo Michala Vaska, 2007. - ISBN 978-80-7165-644-9 ACB018 Cepelová, Anna - Carnický, Stefan - Daková, Alena - Mizla, Martin - Volosin, Martin Vavrincík, Pavel - Olexová, Cecília - Basistová, Alena: Základy manazmentu [The Basic Management] . 1. vyd.. - 259 s.. - Presov : Vydavatestvo Michala Vaska, 2007. - ISBN 978-80-7165-610-4 ACB019 Mirossay, Ladislav - Mojzis, Ján: Základy vseobecnej a speciálnej farmakológie [Fundamental basic and special pharmacology] . 208 s.. - Bratislava : SAPIENTIA, 2006. - ISBN 80-89271-02-2 ACC Kapitoly vo vysokoskolských ucebniciach vydaných v zahr.vydavatestvách Pocet záznamov: 1 ACC001 Madliak, Jozef: Metodika vysetování loupezí : 3. kapitola [Methods of the criminal investigation of the roberry] In:Kriminalistická metodika vysetování : vysokoskolská ucebnice. Dobrá voda : Ales Cenk, 2007. ISBN 978-80-7380-042-0. - S. 33-49 ACD Kapitoly vo vysokoskolských ucebniciach vydaných v dom.vydavatestvách Pocet záznamov: 9 ACD001 Kohút, Anton: Antiflogistiká a antireumatiká In:Základná farmakológia a farmakoterapia. Kosice : EQUILIBRIA, s.r.o., 2006. - ISBN 80-969224-7-5. - S. 230-246 ACD002 Kohút, Anton: Farmakológia kardiovaskulárneho systému In:Základná farmakológia a farmakoterapia. Kosice : EQUILIBRIA, s.r.o., 2006. - ISBN 80-969224-7-5. - S. 114-145 ACD003 Kujaník, Stefan - Stulrajter, V.: Fyziológia práce a telesných cvicení In:Lekárska fyziológia. Martin : Osveta, 2006. - ISBN 80-8063-231-6. - S. 597-614 ACD004 Mirossay, Ladislav: Chemoterapeutiká infekcných ochorení In:Základná farmakológia a farmakoterapia. Kosice : EQUILIBRIA, s.r.o., 2006. - ISBN 80-969224-7-5. - S. 256-308 ACD005 Mirossay, Ladislav: Chemoterapeutiká malígnych neoplastických ochorení In:Základná farmakológia a farmakoterapia. Kosice : EQUILIBRIA, s.r.o., 2006. - ISBN 80-969224-7-5. - S. 310-336 ACD006 Mojzis, Ján: Liecivá centrálneho nervového systému In:Základná farmakológia a farmakoterapia. Kosice : EQUILIBRIA, s.r.o., 2006. - ISBN 80-969224-7-5. - S. 27-78 ACD007 Mirossay, Ladislav: Liecivá endokrinného systému In:Základná farmakológia a farmakoterapia. Kosice : EQUILIBRIA, s.r.o., 2006. - ISBN 80-969224-7-5. - S. 171-205 ACD008 Kohút, Anton: Liecivá ovplyvujúce periférny nervový systém In:Základná farmakológia a farmakoterapia. Kosice : EQUILIBRIA, s.r.o., 2006. - ISBN 80-969224-7-5. - S. 79-113 ACD009 Richterová, Natália: Výzivné : trinásta hlava In:Obcianske právo hmotné 1 : tretie doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : IURA EDITION, 2006. - ISBN 80-8078-084-6. - S. 359-392

(5)

.

ADC Vedecké práce v zahranicných karentovaných casopisoch Pocet záznamov: 166

ADC001 Dostalík, Jan - Martínek, L. - Cernoch, J. - Mazur, M.: A Case Report of a 39-year-old Male with Choledochal Cyst Mimicking Pancreatic Pseudocyst In:Hepato-Gastroenterology. - 54 (2007), p. 393-396

ADC002 Orendácová, Alzbeta - Tibenská, Katarína - Cizmár, Erik - Orendác, Martin - Feher, Alexander: A method for accurate thermal conductivity measurements of small samples at ultra-low temperatures [Metóda presného merania tepelnej vodivosti malých vzoriek pri ultranízkych teplotách] In:Cryogenics. - ISSN 0011-2275. - Roc. 47 (2007), s. 61-63 ADC003 Rossner, Pavel - Binková, Blanka - Milcová, A. - Solansky, Ivo - Zidzik, Jozef - Lyubomirova, Karolina D. - Farmer, P. B. - Sram, J.R.: Air pollution by carcinogenic PAHs and plasma levels of p53 and p21/WAF1 proteins [Znecistenie ovzdusia karcinogénnymi PAU a hladina proteínov p53 a p21/WAF1 v plazme] In:Mutation Research : Fundamental and Molecular. Mechanisms of Mutagenesis. - ISSN 0027-5107. 620, iss. 1-2 (2007), pp. 34-40 ADC004 Maarová, Miroslava - Cernák, Juraj - Massa, Werner: Ammonium bis(tetraethylammonium)hexacyanoferrate(III) trithydrate In:Acta Crystallographica Section C - Crystal Structure Communications. - ISSN 0108-2701. - Roc. 62 (2007), s. 187-189 ADC005 Tkácová, Ruzena - Joppa, Pavol: Angiotensin-converting enzyme genotype and C-reactive protein in patients with COPD [Genotyp angiotenzín - konvertujúceho enzýmu a C-reaktívny proteín u pacientov s CHOCHP] In:European Respiratory Journal : Official Journal of the European Respiratory Society. - ISSN 0903-1936. - Vol. 29 (2007), p. 816-817 ADC006 Halama, Maros - Kladeková, Daniela - Gálová, Miriam: Anodic Oxidation of Both Particulate and Compact Iron in Chloride-Containing Acetate Buffer Electrolytes [Anodická oxidácia práskového a kompaktného zeleza v octanovom tlmivom roztoku obsahujúcom chloridy] In:Particulate Science and Technology. - ISSN 0272-6351. - Roc. 25, c. 3 (2007), s. 261-274 ADC007 Hanzelová, Vladimíra - Macko, Jozef Kazimír - Macková, Anna: Anomotaenia barusi sp. nov. and A. alata (Cestoda, Dilepididae)from Charadrius dubius (Aves, Charadriiformes) in Slovakia, with comments on related species [Anomotaenia barusi sp. nov. a A. alata z Charadrius dubius na Slovensku, s komentárom o príbuzných druhoch] In:Acta Parasitologica. - ISSN 1230-2821. - C. 1 (2007), s. 24-30 ADC008 Winiarczyk, S. - Adaszek, L. - Stefancíková, Astéria - Peko, Branislav - Cisláková, Lýdia Puchalski, A.: Badania serologiczne w kierunku boreliozy i erlichiozy swin i krów na Lubelszczyznie [Sérologické vysetrenia na boreliózu a ehrlichiózu u prasiat a hovädzieho dobytka v okolí Lublinu] In:Medycyna weterynaryjna. - ISSN 0025-8628. - Vol. 63, nr. 5 (2007), p. 561-565 ADC009 Taioli, E. - Sram, J.R. - Binková, Blanka - Kalina, Ivan - Popov, Todor A. - Garte, Seymour Farmer, P. B.: Biomarkers of exposure to carcinogenic PAHs and their relationship with environmental factors [Biomarkery expozície pre PAU a ich vzah s environmentálnymi faktormi] In:Mutation Research : Fundamental and Molecular. Mechanisms of Mutagenesis. - ISSN 0027-5107. 620, iss. 1-2 (2007), pp. 16-21 ADC010 Maroszová, Jaroslava - Findoráková, Lenka - Györyová, Katarína - Moncol, Ján - Melník, Milan: Bis(2/chlorobenzoato-κ2O'O)bis[methylN-(3-pyridyl)carbamato-κN]zinc(II)

(6)

. In:Acta Crystallographica Section E - Structure Reports Online. - ISSN 1600-5368. - Roc. E63 (2007), s. 1520 ADC011 Maroszová, Jaroslava - Findoráková, Lenka - Györyová, Katarína - Koman, Marian - Melník, Milan: Bis(2-chlorobenzoato-κO)-bis(phenazone-κO)-zinc(II)0.612-hydrate In:Acta Crystallographica Section E - Structure Reports Online. - ISSN 1600-5368. - Roc. E63 (2007), s. 1406-1407 ADC012 Potocák, Ivan - Lancz, Gábor - Rzicka, Ales - Jäger, Lothar: cis-Bis(tricyanomethanido)[tris(2-aminoethzl)amine]nickel(II) In:Acta Crystallographica Section E - Structure Reports Online. - ISSN 1600-5368. - Roc. 63, c. (2007), s. m2072-m2073 ADC013 Hájek, T. - Libiger, J. - Janovská, D. - Hájek, Petr - Alda, M. - Höschl, Cyril: Clinical and demographic characteristics of psychiatric patients seropositive for Borrelia burgdorferi In:European Psychiatry. - ISSN 0924-9338. - Vol. 21 (2006), pp. 118-122 ADC014 Mirossay, Andrej - Jun, Sujung - Dory, Ladislav: Cloning and characterization of two alleles of the murine extracellular superoxide dismutase gene [Klonovanie a charakteristika dvoch al. extracelulárnej superoxid. dismutázy u mysí] In:Biochemical and Biophysical Research Communications. - ISSN 0006-291X. - 352 (2007), pp. 739-743 ADC015 Andreeva, N.P. - Vokál, Stanislav: Clustering in light nuclei in fragmentation above 1 A GeV/c [Klasterizácia ahkých jadier vo fragmentácii v oblasti nad 1 A GeV/c] In:European Physical Journal A. - ISSN 1434-6001. - Roc. 27 (2007), s. 295-300 ADC016 Reháková, Mária - Cuvanová, Silvia - Wadsten, Tommy - Sály, Vladimír - Nagyová, Stanislava: Composite materials of synthetic mordenite and AgI [Zlozené materiály syntetického mordenitu a AgI] In:Journal of Inclusion Phenomena and Molecular Recognition in Chemistry. - ISSN 0923-0750. - Roc. 58 (2007), s. 151-159 ADC017 Tomásková, Natasa - Varhac, Rastislav - Zoldák, Gabriel - Oleksáková, Lenka - Sedláková, Dagmar - Sedlák, Erik: Conformational stability and dynamics of cytochrome c affect its alkaline isomerization [Konformacná stabilita a dynamika cytochrómu c ovplyvuje jeho alkalickú izomerizáciu] In:Journal of Biological Inorganic Chemistry. - ISSN 0949-8257. - C. 12 (2007), s. 257-266 ADC018 Stupák, Marek - Bageová, Jaroslava - Fedunová, Diana - Antalík, Marián: Conformational transitions ferricytochrome c in strong inorganic acids [Konformacné prechody ferricytochrómu c v silných anorganických kyselinách] In:Collection of Czechoslovak Chemical Communications. - ISSN 0010-0765. - Roc. 71 (2006), s. 1627-1641 ADC019 Zeleák, Vladimír - Vargová, Zuzana - Györyová, Katarína: Correlation of infrated spectra of zinc(II) carboxylates with their structures [Korelácia infracervených spektier karboxylátov zinku s ich struktúrami] In:Spectrochimica Acta Part A. - ISSN 1386-1425. - Roc. 66, c. 2 (2007), s. 262-272 ADC020 Barnas, J. - Gmitra, Martin - Misiorny, Maciej - Gugaev, Vitalij: Current-induced switching in spin-valve structures [Prúdom indukované premagnetovanie v spinových hradlách] In:Physica Status Solidi B - Basic Research. - ISSN 0370-1972. - Roc. 244, c. 7 (2007), s. 2304-2310 ADC021 Adams, John - Fedorisin, Ján - Lehocká, Sabina - Vokál, Stanislav: Delta-phi delta-eta correlations in central Au+Au collisions at sqrt(sNN) = 200 GeV [Delta-phi delta-eta korelácie v centrálnych zrázkach...] In:Physical Review C. - ISSN 0556-2813. - Roc. 74 (2007), s. 034901-1 - 034901-14

(7)

. ADC022 Uchida, Kingo - Walko, Martin - Jong de, Jaap J. D. - Sukata, Shin-ichiro - Meetsma, Auke Esch van, Jan H. - Feringa, Ben L.: Diastereoselective cyclization of a dithienylethene switch trough single crystal confinement [Diastereoselektívna cyklizácia ditienyleténového spínaca v dôsledku obmedzenia v krystálovej struktúre] In:Organic & Biomolecular Chemistry. - ISSN 1477-0520. - Roc. 4 (2006), s. 1002-1006 ADC023 Stanicová, Jana - Sedlák, Erik - Musatov, Andrej - Robinson, Neal C.: Differential stability of dimeric and monomeric cytochrome c oxidase exposed to elevated hydrostatic pressure [Rozdielna stabilita dimérnej a monomérnej formy cytochróm c oxidázy vo zvýsenom hydrostatickom tlaku] In:Biochemistry. - ISSN 0006-2960. - Roc. 46 (2007), s. 7146-7152 ADC024 Sedlák, Erik - Wittung-Stafshede, Pernilla: Discrete roles of copper ions in chemical unfolding of human ceruloplasmin [Rozdielna úloha iónov medi v chemickom rozbaovaní udského ceruloplazmínu] In:Biochemistry. - ISSN 0006-2960. - Roc. 46 (2007), s. 9638-9644 ADC025 Zeleák, Vladimír - Císaová, Ivana - Llewellyn, Philip: Diversity of carboxylate coordination in two novel zinc(II) cynnamate complexes In:Inorganic Chemistry Communications. - ISSN 1387-7003. - Roc. 10, c. 1 (2007), s. 27-32 ADC026 Kozurková, Mária - Sabolová, Danica - Paulíková, Helena - Janovec, Ladislav - Kristian, Pavol Bajdichová, Mária - Busa, Ján - Podhradský, Dusan - Imrich, Ján: DNA binding properties and evaluation of cytotoxic activity of 9,10-bis-N-substituted (aminomethyl)anthracenes [Väzobné vlastnosti DNA a vyhodnotenie cytotoxickej aktivity 9,10-bis-N-substituovaných (aminomethyl)antracénov] In:International Journal of Biological Macromolecules. - ISSN 0141-8130. - Roc. 41 (2007), s. 415-422 ADC027 Tóthová, Jana - Brutovský, Branislav - Lisý, Vladimír: Draining and concentration effects in dynamic light scattering from nonentangled polymers in solution [Koncentracné a drenázne efekty v dynamickom rpzptyle svetla na neprepletajúcich sa polyméroch v roztoku] In:Laser Physics. - ISSN 1054-660X. - Roc. 17, c. 4 (2007), s. 443-447 ADC028 Kumar, Adarsh - Singh, Ram B. - Saxena, M. - Niaz, Mohammad A. - Joshi, Shashank R. Chattopadhyay, P. - Mechírová, Viola - Pella, Daniel - Fedacko, Ján: Effect of carni Q-gel (ubiquinol and carnitine) on cytokines in patients with heart failure in the Tishcon study [Úcinok carni Q gélu (unichinón a karnitín) na cytokíny u pacientov so srdcovým zlyhaním v stúdii Tishcon] In:Acta Cardiology. - Vol. 62, no. 4 (2007), pp. 349-354 ADC029 Kovácik, Jozef - Kron, Ivan - Repcák, Miroslav - Backor, Martin: Effect of feeding precursors on phenylalanine ammonia-lyase activity and coumarin accumulation in leaves of Matricaria chamomilla L [Vplyv prekurzorov na aktivitu fenylalanínamóniumlyázy a akumulácia kumarínov v listoch rumanceka kamilkového L] In:Plant Growth Regulation. - ISSN 0167-6903. - Roc. 52 (2007), s. 9-15 ADC030 Kaste, R. - Bomba, Alojz - Herich, R. - Vasko, L. - Svedová, Martina: Effect on the immune system of germ-free piglets of probiotics potentiated with polyunsaturated fatty acids [Vplyv probiotík potencovaných polynenasýtenými mastnými kyselinami na imunitný systém germ-free prasiat] In:Berliner und Münchener Tierärztliche Wochenschrift. - ISSN 0005-9366. - 120, Heft 5/6 (2007), p. 221-225 ADC031 Snincák, Marián: Effects of a fixed combination of perindopril and indapamide on macrovascular and microvascular outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus (the ADVANCE trial): a randomised controlled trial In:The Lancet. - September 2 (2007)

(8)

. ADC032 Raimondi, S. - Garte, Seymour - Sram, J.R. - Binková, Blanka - Kalina, Ivan - Lyubomirova, Karolina D. - Taioli, E. - Singh, Rajinder - Farmer, P. B.: Effects of diet on biomarkers of exposure and effects, and on oxidative damage [Úcinok výzivy na biomarkery expozície, biomarkery úcinku a oxidatívne poskodenie] In:Mutation Research : Fundamental and Molecular. Mechanisms of Mutagenesis. - ISSN 0027-5107. 620, iss. 1-2 (2007), pp. 93-102 ADC033 Singh, Rajinder - Kaur, Balvinder - Kalina, Ivan - Popov, Todor A. - Georgieva, Tzveta - Garte, Seymour - Binková, Blanka - Sram, J.R. - Taioli, E. - Farmer, P. B.: Effects of environmental air pollution on endogenous oxidative DNA damage in humans [Úcinok znecistenia ovzdusia na endogénne oxidatívne poskodenie DNA u udí] In:Mutation Research : Fundamental and Molecular. Mechanisms of Mutagenesis. - ISSN 0027-5107. 620, iss. 1-2 (2007), pp. 71-82 ADC034 Garte, Seymour - Taioli, E. - Raimondi, S. - Paracchini, V. - Binková, Blanka - Sram, J.R. Kalina, Ivan - Popov, Todor A. - Singh, Rajinder - Farmer, P. B.: Effects of metabolic genotypes on intermediary biomarkers in subjects exposed to PAHS: Results from the EXPAH study [Úcinok metabolických genotypov na vybrané biomarkery u pracovníkov exponovaných PAU: Výsledky EXPAH stúdie] In:Mutation Research : Fundamental and Molecular. Mechanisms of Mutagenesis. - ISSN 0027-5107. 620, iss. 1-2 (2007), pp. 7-15 ADC035 Taioli, E. - Sram, J.R. - Garte, Seymour - Kalina, Ivan - Popov, Todor A. - Farmer, P. B.: Effects of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in environmental pollution on exogenous and oxidative DNA damage (EXPAH project): Description of the population under study [Úcinok polycyklických aromatických uhovodíkov (PAU) z environmentálneho znecistenia na exogénne a oxidatívne poskodenie DNA (projekt EXPAH): Popis studovanej populácie] In:Mutation Research : Fundamental and Molecular. Mechanisms of Mutagenesis. - ISSN 0027-5107. 620, iss. 1-2 (2007), pp. 1-6 ADC036 Nemcová, Radomíra - Bomba, Alojz - Gancarcíková, S. - Reiffová, Katarína - Guba, P. Koscová, J. - Jonecová, Zuzana - Sciranková, . - Bugarský, Andrej: Effects of the administration of lactobacilli, maltodextrins and fructooligosaccharides upon the adhesion of E-Coli 08 : K88 to the intestinal mucosa and organic acid levels in the gut contents of piglets [Úcinok podávania laktobacilov, maltodextrinu a FOS na adhesion E-coli 08 : K88 k crevnej sliznici a produkcia organických kyselín v crevnom trakte prasiat] In:Veterinary Research Communications. - ISSN 0165-7380. - Vol. 31, no. 7 (2007), pp. 791-800 ADC037 Strompfová, V. - Marcináková, Miroslava - Simonová, Monika - Gancarcíková, S. - Jonecová, Zuzana - Sciranková, . - Koscová, J. - Buleca, Viktor - Cobanova, Klaudia - Lauková, Andrea: Enterococcus faecium EK13 - an enterocin A-producing strain with probiotic character and its effect in piglets [Enterococcus faecium EK13 - kme poskytujúci enterocin A s probiotickým úcinkom a jeho efekt u prasiat] In:Anaerobe. - ISSN 1075-9964. - Vol. 12, no. 5-6 (2006), p. 242-248 ADC038 Kladeková, Daniela - Hezelová, Mária - Lux, Ladislav: Evaluation of Surface Reactivity of Fe Powders: Reaction with Nitrobenzene [Hodnotenie povrchovej reaktivity Fe práskov. Reakcia s nitrobenzénom] In:Particulate Science and Technology. - ISSN 0272-6351. - Roc. 25, c. 2 (2007), s. 139-146 ADC039 Antinori, Federico - Kravcáková, Adela - Urbán, Jozef - Vrláková, Janka: Expansion dynamics of Pb-Pb collisions at 40 A GeV/cviewed by negatively charged hadrons [Dynamika expanzie v zrázkach Pb-Pb pri 40 A GeV/c skúmaná pomocou záporne nabitých hadrónov] In:Journal of Physics G - Nuclear and Particle Physics. - ISSN 0954-3899. - Roc. 34 (2007), s. 403-429

(9)

. ADC040 Cebulska-Wasilewska, Antonina - Pawlyk, Igor - Panek, Agnieszka - Wiechec, Anna - Kalina, Ivan - Popov, Todor A. - Georgieva, Tzveta - Farmer, P. B.: Exposure to environmental polycyclic aromatic hydrocarbons: Influences on cellular susceptibility to DNA damage (sampling Kosice and Sofia) [Expozícia environmentálnym polycyklickým aromatickým uhovodíkom: Vplyv na poskodenie bunkovej DNA (vzorky Kosice a Sofia)] In:Mutation Research : Fundamental and Molecular. Mechanisms of Mutagenesis. - ISSN 0027-5107. 620, iss. 1-2 (2007), pp. 145-154 ADC041 Cikos, Stefan - Rehák, P. - Czikková, Soa - Veselá, Jarmila - Koppel, Juraj: Expression of adrenergic receptors in mouse preimplantation embryos and ovulated oocytes In:Reproduction. - ISSN 1470-1626. - 133 (2007), pp. 1139-1147 ADC042 Kosuth, Ján - Katkovcinová, Zuzana - Olexová, Petra - Cellárová, Eva: Expression of the hyp-1 gene in early stages of development of Hypericum perforatum L. [Expresia génu hyp-1 v skorých ontogentických stádiách Hypericum perforatum] In:Plant Cell Reports. - ISSN 0721-7714. - Roc. 26 (2007), s. 211-217 ADC043 Majchrák, Peter - Frajt, Zdenk - Dérer, Jan - Lobotka, Peter - Vávra, Ivo - Horváth, Denis: Ferromagnetic resonance study of exchange and dipolar interactions in discontinuous multilayers [Feromagnetická rezonancia výmennej a dipólovej interakcie v nespojitých multivrstvách] In:Journal of Applied Physics. - ISSN 0021-8979. - Roc. 101, c. 11 (2007), s. 113911-1139-5 ADC044 Tuleja, Slavomír - Hanc, Jozef - Gazovic, Boris - Tomori, Alexander: Feynman`s wobbling plate [Feynmanov chvejúci tanier] In:American Journal of Physics. - ISSN 0002-9505. - Roc. 75, c. 3 (2007), s. 240-244 ADC045 Baska, T. - Sovinová, H. - Németh, A. - Béresová, Anna - Kováová, Mária: Findings from the Global Youth Tobacco Survey (GYTS) in Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia - Smoking initiation, prevalence of tobacco use and cessation In:Sozial-und Praventivmedizin. - ISSN 0303-8408. - Vol. 51, no. 2 (2006), p. 110-116 ADC046 Vicario, Javier - Walko, Martin - Meetsma, Auke - Feringa, Ben L.: Fine Tuning of the rotary Motion by Structural Modification is Light-Driven Molecular Motors [Regulovanie rotacného pohybu svetlom poháaných molekulových motorov prostredníctvom struktúrnych modifikácií] In:Journal of the American Chemical Society. - ISSN 0002-7863. - Roc. 128, c. 15 (2006), s. 5127-5135 ADC047 Langer, Pavel - Kocan, A. - Tajtáková, Mária - Petrík, J. - Chovancová, J. - Drobná, B. - Jursa, S. - Rádiková, Zofia - Koska, Juraj - Ksinantová, L. - Hucková, M. - Imrich, R. - Wimmerová, Soa Gasperiková, D. - Shishiba, Yoshimasa - Trnovec, Tomás - Seböková, Elena - Klimes, Iwar: Fish from industrially polluted freshwater as the main source of organochlorinated pollutants and increased frequency of thyroid disorders and dysglycemia [Rybolov vo vodách kontaminovaných PCB a vplyv ich konzumácie na castejsí výskyt tyreopatii a dysglykemie] In:Chemosphere. - ISSN 0045-6535. - Vol. 67 (2007), pp. S379-S385 ADC048 Majchrák, Peter - Vavra, Ivo - Lobotka, Peter - Dérer, J. - Frait, Zdenk - Horváth, Denis: FMR in nanosystems - discontinuous multilayers Fe/SiO2/Fe [FMR v nanosystémoch] In:Modern Physics Letters B. - ISSN 0217-9849. - Roc. 21, c. 18 (2007), s. 1201-1206 ADC049 Peresadko, N.G. - Vokál, Stanislav: Fragmentation channels of relativistic 7Be nuclei in peripheral interactions [Fragmentacné kanály relativistických jadier 7Be v periférnych interakciách] In:Physics of Atomic Nuclei. - ISSN 1063-7788. - Roc. 70, c. 7 (2007), s. 1226-1229 ADC050 Knöfel, C. - Descanpertries, J. - Benzaouia, A. - Zeleák, Vladimír - Mornet, S. - Llewellyn, Philip - Hornebecq, Virginie: Functionalised micro-/mesoporous silica for the adsorption of carbon dioxide In:Microporous and Mesoporous Materials. - ISSN 1387-1811. - Roc. 99 (2007), s. 79-85

(10)

. ADC051 Abelev, B.I. - Fedorisin, Ján - Vokál, Stanislav: Global polarization measurement in Au+Au collisions [Globálne polarizacné meranie v Au+Au zrázkach] In:Physical Review C. - ISSN 0556-2813. - Roc. 76 (2007), s. 024915-1 - 024915-10 ADC052 Herchl, Frantisek - Jakubíková-Studenovská, Danica: Globals of unary algebras [Globály unárnych algebier] In:Soft Computing : A Fusion of Foundations, Methodologies and Applications. - ISSN 1432-7643. Roc. 11 (2007), s. 1107-1112 ADC053 Tomasciková, Jana - Imrich, Ján - Danihel, Ivan - Böhm, Stanislav - Kristian, Pavol: Heterocyclization of (acridin-9-YL)thiosemicarbazides with dimethyl acetylenedicarboxylate [Heterocyklizácia akridín-9-yl tiosemikarbazidov s dimetylacetyléndikarboxylátom] In:Collection of Czechoslovak Chemical Communications. - ISSN 0010-0765. - Roc. 72, c. 3 (2007), s. 347-362 ADC054 Vidinský, Boris - Gál, Peter - Toporcer, Tomás - Longauer, Frantisek - Lenhardt, . - Bobrov, Nikita - Sabo, Ján: Histological study of the first seven days of skin wound healing in rats [Histologická stúdia prvých siedmich dní hojenia koznej rany u potkanov] In:Acta Veterinaria Brno. - ISSN 0001-7213. - Vol. 75 (2006), p. 197-202 ADC055 Sheshko, Valeria - Hejnová, Jana - Rehaková, Zuzana - Sinkora, Jií - Faldyna, Martin - Alexa, Pavel - Felsberg, Jurgen - Nemcová, Radomíra - Bomba, Alojz - Sebo, Peter: HlyA knock out yields a safer Escherichia coli A0 34/86 variant with unaffected colonization capacity in piglets [Vyradenie hlyA bezpecnejsí Escherichia coli A0 34/86 variant s neporusenou kolonizacnou kapacitou u osípaných] In:FEMS Immunology and Medical Microbiology. - 48 (2006), p. 257-266 ADC056 Hanko, Ján - Orendác, Martin - Kuchár, Juraj - Zák, Zdirad - Cernák, Juraj - Orendácová, Alzbeta - Feher, Alexander: Hydrogen bonds mediated magnetism in Cu(bmen)2Pd(CN)4 [Magnetizmus v Cu(bmen)2Pd(CN)4 sprostredkováný vodíkovými väzbami] In:Solid State Communications. - ISSN 0038-1098. - Roc. 142 (2007), s. 128-131 ADC057 Bares, Martin - Brunovský, Martin - Kopecek, Miloslav - Stopková, Pavla - Novák, Tomás Kozený, Jií - Höschl, Cyril: Changes in QEEG prefrontal cordance as a predictor of response to antidepressants in patients with treatment resistant depressive disorder: A pilot study In:Journal of Psychiatric Research. - ISSN 0022-3956. - 41 (2007), pp. 319-325 ADC058 Kovácik, Jozef - Backor, Martin: Changes of phenolic metabolism and oxidative status in nitrogen-deficient Matricaria chamomilla plants [Zmeny fenolového metabolizmu a oxidacného statusu v dusík-deficitných rastlinách rumanceka kamilkového] In:Plant and Soil. - ISSN 0032-079X. - Roc. 297 (2007), s. 255-265 ADC059 Oriák, Andrej - Oriáková, Renáta - Heile, Andreas - Talian, Ivan - Terhorst, M. - Arlinghaus, Heinrich Frank: Characterisation of poly(methyl methacrylate) film deposited on iron powder particles by electropolymerization [Charakterizácia PMMA filmu vylúceného na casticiach Fe prásku elektrochemickou polymerizíciou] In:Surface Science. - ISSN 0039-6028. - Roc. 601 (2007), s. 4158-4162 ADC060 Benes, Martin - Placek, Vít - Matuschek, G. - Kettrup, Antonin - Györyová, Katarína - Balek, Vladimír: Characterization of PVC Cable insulation materials and products obtained after removal of additives [Charakterizácia PVC izolacných materiálov a produktov získaných po odstránení aditivít] In:Journal of Applied Polymer Science. - ISSN 0021-8995. - Roc. 99 (2006), s. 788-795 ADC061 Sedlák, Erik: Characterization of the Polyanion-Induced Molten Globule-Like State of Cytochrome c [Charakterizácia polyaniónom indukovaného Molten-globulárneho stavu cytochrómu c] In:Biopolymers. - ISSN 0006-3525. - Roc. 86, c. 2 (2007), s. 119-126

(11)

. ADC062 Beskid, Olena - Binková, Blanka - Dusek, Zdik - Rössner, Pavel - Solansky, Ivo - Kalina, Ivan Zidzik, Jozef - Popov, Todor A. - Farmer, P. B. - Sram, J.R.: Chromosomal aberrations by fluorescence in situ hybridization (FISH) - Biomarker of exposure to carcinogenic PAHs [Chromozomálne aberácie stanovené metódou FISH - biomarker expozície ku karcinogénnym PAU] In:Mutation Research : Fundamental and Molecular. Mechanisms of Mutagenesis. - ISSN 0027-5107. 620, iss. 1-2 (2007), pp. 62-70 ADC063 Bednarcík, Jozef - Nicula, Radu - Stir, Manuela - Lathe, Christian - Burkel, Eberhard: In situ energy dispersive X-ray diffraction analysis of the high-pressure-high-temperature stability of amorphous Co-Fe-Zr-B alloys [In-situ EDX analýza stability amorfnej zliatiny CoFeZrB pri vysokých tlakoch a teplotách] In:Journal of Non-Crystalline Solids. - ISSN 0022-3093. - Roc. 353 (2007), s. 862-864 ADC064 Holovská, Vanda - Pistl, Juraj - Kovalkovicová, N.: In vitro effect of pesticides (dichlofluanid), endosulfan, simazine, tolylfluanid and triallate) on proliferative activity of animal derived cell cultures In:Acta Biologica Hungarica. - ISSN 0236-5383. - Vol. 58, no. 1 (2007), pp. 61-74 ADC065 Binková, Blanka - Topinka, Jan - Sram, J.R. - Sevastyanova, Oksana - Nováková, Z. Schmuczerová, Jana - Kalina, Ivan - Popov, Todor A. - Farmer, P. B.: In vitro genotoxicity of PAH mixtures and organic extract from urban air particles. Part I: Acellular assay [Genotoxicita zmesí PAU a organického extraktu z mestského ovzdusia studovaná in vitro. Cas I: Nebunkové testy] In:Mutation Research : Fundamental and Molecular. Mechanisms of Mutagenesis. - ISSN 0027-5107. 620, iss. 1-2 (2007), pp. 114-122 ADC066 Sevastyanova, Oksana - Binková, Blanka - Topinka, Jan - Sram, J.R. - Kalina, Ivan - Popov, Todor A. - Nováková, Z. - Farmer, P. B.: In vitro genotoxicity of PAH mixtures and organic extract from urban air particles. Part II: Human cell lines [Genotoxicita zmesí PAU a organického extraktu z mestského ovzdusia studovaná in vitro. Cas II: udské bunkové kultúry] In:Mutation Research : Fundamental and Molecular. Mechanisms of Mutagenesis. - ISSN 0027-5107. 620, iss. 1-2 (2007), pp. 123-134 ADC067 Bednarcík, Jozef - Nicula, Radu - Stir, Manuela - Burkel, Eberhard: In X-ray diffraction investigation of nanocrystallization of amorphous Co-Fe-Zr-B alloys [Stúdium nanokrystalizácie amorfnej zliatiny CoFeZrB pomocou in-situ RTG difrakcie] In:Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - ISSN 0304-8853. - Roc. 316 (2007), s. e823-e826 ADC068 Biró, Péter - Cechlárová, Katarína: Inapproximability of the kidney exchange problem [Neaproximovatenos v probléme výmeny obliciek] In:Information Processing Letters. - ISSN 0020-0190. - Roc. 101 (2007), s. 199-202 ADC069 Adams, J. - Fedorisin, Ján - Lehocká, Sabina - Vokál, Stanislav: Incident energy dependence of pt Correlations at RHIC [Závislos pri korelácii od energie zrázky na RHIC-u] In:Physical Review C. - ISSN 0556-2813. - Vol. 72 (2006), s. 044902-1-044902-6 ADC070 Kozurková, Mária - Letavayová, Lucia - Misúrová, Eva: Influence of Gamma Irradiation on DNA Mathylation in Liver of Male Rats and their Offspring [Vplyv gama ziarenia na DNA metyláciu v peceni samcov potkanov a ich potomkov] In:Acta Veterinaria Brno. - ISSN 0001-7213. - Roc. 76 (2007), s. 279-286 ADC071 Kozurková, Mária - Letavayová, Lucia - Misúrová, Eva: Influence of gamma irradiation on DNA methylation in liver of male rats and their offspring [Vplyv gama ziarenia na DNA metyláciu v peceni samcov potkanov a ich potomkov] In:Acta Veterinaria Brno. - ISSN 0001-7213. - Roc. 76 (2007), s. 215-222

(12)

. ADC072 Zidzik, Jozef - Kalina, Ivan - Salagovic, Ján - Sram, J.R. - Rössner, Pavel - Popov, Todor A. Farmer, P. B.: Influence of PAHs in ambient air on chromosomal aberrations in exposed subjects: International study - EXPAH [Vplyv PAU vo vzduchu na chromozómové aberácie u exponovaných subjektov: Medzinárodná stúdia - EXPAH] In:Mutation Research : Fundamental and Molecular. Mechanisms of Mutagenesis. - ISSN 0027-5107. 620, iss. 1-2 (2007), pp. 41-48 ADC073 Zorkovská, Anna - Baran, Anton - Bradaric, Ivica - Savic, Ilija - Sebek, Josef - Santavá, Eva Svoboda, Pavel - Marincev, D. - Kohout, S. - Keller, H. - Feher, Alexander: Influence of Ti4+on the magnetic state of CaRu1-xTixO3 In:Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - ISSN 0304-8853. - Roc. 316, c. 2 (2007), s. e699-e702 ADC074 Mascitelli, Luca - Pezzetta, Francesca - Tkácová, Ruzena - Joppa, Pavol: Inhibition of the Renin-Angiotensin System in Patients With COPD and Pulmonary Hypertension [Inhibícia renín-angiotenzínového systému u pacientov s CHOCHP a púcnou hypertenziou] In:CHEST : the Cardiopulmonary and Critical Care Journal. - ISSN 0012-3692. - Vol. 131 (2007), p. 938-939 ADC075 Otterstein, Eileen - Nicula, Radu - Bednarcík, Jozef - Stir, Manuela - Burkel, Eberhard: In-situ time-resolved X-ray diffraction investigation of the omega-to-psi transition in Al-Cu-Fe quasicrystal-forming alloys [Stúdium omega-psi transformácie kvázikrystalickej zliatiny Al-Cu-Fe pomocou in-situ RTG difrakcie] In:Materials Science Forum. - ISSN 0255-5476. - Roc. 558-559 (2007), s. 943-947 ADC076 Víglaský, Viktor - Danko, Patrik: Intercalators: Contra cruciform extrusion in DNA [interkalátory a tvorba krízových struktúr v DNA molekulách] In:Analytical Biochemistry. - ISSN 0003-2697. - Roc. 360 (2007), s. 7-13 ADC077 De Keyser, J. - Gdovinová, Zuzana - Uyttenboogaart, M. - Vroomen, P.C. - Luijckx, G.J.: Intravenous alteplase for stroke: beyond the guidelines and in particular clinical situations [Intravenózna altepláza pre mozgový infarkt, guideliny a konkrétne klinické situácie] In:Stroke. - Vol. 38, no. 9 (2007), pp. 2612-2618 ADC078 Andruch, Vasi - Balogh, Ioseph S. - Baze, Yaroslav - Billes, Ferenc - Kádár, Mihály - Karosi, Roland - Parlagh, Gyula - Posta, József - Simon, András - Serbin, Rastislav - Török, Marcel: Investigation in the acid-base properties of 2-[2-(4-methoxy-phenylamino)-vinyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium Reagent [Skúmanie acidobázických vlastností...] In:Acta Chimica Slovenica. - ISSN 1318-0207. - Roc. 54 (2007), s. 551-557 ADC079 Mareková, Mária - Lauková, Andrea - Skaugen, Morten - Nes, I. F.: Isolation and characterization of a new becteriocin termed enterocin M, produced by environmental isolate Enterococcus faecium AL41 [Izolácia a charakterizácia nového bakteriocínu - enterocínu Mm produkovaného Enterococcus faecium AL41] In:Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology. - ISSN 1367-5435. - Vol. 34 (2007), pp. 533-537 ADC080 Javorský, Martin - Gasperiková, D. - Ukropec, Jozef - Sedláková, Barbora - Riecansky, I. Krizanová, Oga - Seböková, Elena - Dobríková, Martina - Klimes, Iwar - Tkác, Ivan: Lipoprotein lipase HindIII polymorphism influences HDL-cholesterol levels in statin-treated patients with coronary artery disease [Vplyv polymorfizmu HindIII lipoproteinovej lipázy na koncentráciu HDL cholesterolu u pacientov s ischemickou chorobou srdca liecených statínom] In:Wiener Klinische Wochenschrift : The Middle European Journal of Medicine. - ISSN 0043-5325. Vol. 119, no. 15-16 (2007), pp. 476-482

(13)

. ADC081 Canová, Lucia - Jascur, Michal - Strecka, Jozef: Magnetic properties of an exactly solvable antiferromagnetic Ising-Heisenberg model in the decorated triangular lattice [Magnetické vlastnosti presne riesiteného antiferomagnetického Isingovho-Heisenbergovho modelu na dekorovanej trojuholníkovej mriezke] In:Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - ISSN 0304-8853. - Roc. 316 (2007), s. e352-e354 ADC082 Strecka, Jozef: Magnetic properties of the geometrically frustrated spin-1/2 Heisenberg model on the triangulated Kagomé lattice [Magnetické vlastnosti geometricky frustrovaného Heisenbergovho modelu so spinom 1/2 na trojuholníkovej Kagomé mriezke] In:Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - ISSN 0304-8853. - Roc. 316, c. 2 (2007), s. e346-e348 ADC083 Dely, Ján - Bobák, Andrej: Magnetic properties of the ternary alloy with a structure of Prussian blue analogs [Magnetické vlastnosti ternárnej zliatiny so struktúrou analógov Pruskej modrej] In:Physica B - Condensed Matter. - ISSN 0921-4526. - Roc. 388 (2007), s. 49-58 ADC084 Orendác, Martin - Hanko, Ján - Cizmár, Erik - Orendácová, Alzbeta - Shirai, Masae - Bramwell, S.T.: Magnetocaloric study of spin relaxation in dipolar spin ice Dy2Ti2O7 [Magnetokalorické stúdium spinovej relaxácie v dipólovom spinovom ade Dy2Ti2O7] In:Physical Review B. - ISSN 1098-0121. - Roc. 75 (2007), s. 104425-104428 ADC085 Orendác, Martin - Orendácová, Alzbeta - Kajaková, Marcela - Papageorgiou, Thomas Chomic, Jozef - Cernák, Juraj - Massa, Werner - Feher, Alexander: Magneto-structural correlation in Cu(NH3)2Ag2(CN)4. Crystal structure, magnetic and thermodynamic properties of an S = 1/2 low-dimensional Heisenberg antiferromagnet [Magnetostruktúrne korelácie v Cu(NH3)2Ag2(CN)4. Krystálová struktúra, magnetické a termodynamické vlastnosti S = 1/2 nízkorozmerného heisenbergovského magnetika] In:Solid State Sciences. - ISSN 1293-2558. - Roc. 9 (2007), s. 116-125 ADC086 Aktas, A. - Murín, Pavel - Hreus, Tomás: Measurement of inclusive jet production in deep-inelastic scattering at high Q**2 and determination of the strong coupling [Meranie inkluzívnej produkcie jetov v hlbokonepruznom rozptyle pri vysokom Q**2 a urcenie konstanty silnej interakcie] In:Physics Letters B. - ISSN 0370-2693. - Roc. 653 (2007), s. 134-144 ADC087 Donic, Viliam - Tomori, Zoltán: Medico-legal implications of sleep apnoea syndrome : driving license regulations in Europe In:Sleep Medicine. - ISSN 1389-9457. - (2007), p. 1-14 ADC088 Horácek, Jií - Bubeníková-Valesová, Vra - Kopecek, Miloslav - Palenicek, Tomas - Dockery, Colleen - Mohr, Pavel - Höschl, Cyril: Mechanism of action of atypical antipsychotic drugs and the neurobiology of schizophrenia In:CNS Drugs. - ISSN 1172-7049. - Vol. 20, no. 5 (2006), pp. 389-409 ADC089 Zeleák, Vladimír - Hornebecq, V. - Mornet, S. - Schäf, O. - Llewellyn, Philip: Mesoporous silica modified with titania: structure and thermal stability [Mesopórovitý oxid kremicitý modifikovaný s oxidom titanicitým: struktúra a termická stabilita] In:Chemistry of materials. - ISSN 0897-4756. - Roc. 18 (2006), s. 3184-3191 ADC090 Bednarcík, Jozef - Nicula, Radu - Saksl, Karel - Stir, Manuela - Burkel, Eberhard: Microstructure evolution durig thermal processing: insight from in-situ time-revolved synchrotron radiation experiments [Evolúcia mikrostruktúry pomocou tepelného spracovania: nahliadnutie pomocou in-situ casovo rozlísitených experimentov vyuzívajúcich synchrotrónové ziarenie] In:Materials Science Forum. - ISSN 0255-5476. - Roc. 550 (2007), s. 607-612

(14)

. ADC091 Biros, Erik - Bodnár, J. - Biros, Ivan - Birosová, Eva - Mojzis, Ján - Hrivák, Martin Klimcáková, Lucia - Findlay, P.A. - Mirossay, Andrej - Mirossay, Ladislav: Molecular detection of ureaplasma urealyticum infection from clinical urogenital swabs [Molekulárna detekcia infekcie Ureoplasma urealyticum z klinických urogeniálnych výterov] In:Folia Microbiologica. - ISSN 0015-5632. - Vol. 52 (2007), c. 4, p. 443-446 ADC092 Tóthová, Jana - Brutovský, Branislav - Lisý, Vladimír: Monomer dynamics in single- and doublestranded DNA coils [Dynamika monoméru v jedno a dvojvláknovej DNA] In:European Physical Journal E. - ISSN 1292-8941. - Roc. 24 (2007), s. 61-67 ADC093 Kozák, Igor - Bron, Anthony J. - Kuchárová, Karolína - Kluchová, Darina - Marsala, Martin Heichel, Chris W. - Tiffany, John M.: Morphologic and Volumetric Studies of the Meibomian Glands in Elderly Human Eyelids In:Cornea. - ISSN 0277-3740. - Vol. 26, nu. 5 (2007), p. 610-614 ADC094 Reitzner, Daniel - Horváth, Denis: Multicanonical sampling of vortex states in magnetic nanoelements [Multikanonické vzorkovanie vortexových stavov v magnetických nanoelementoch] In:Physica A - Statistical Mechanics and its Applications. - ISSN 0378-4371. - Roc. 379, c. (2007), s. 587-594 ADC095 Mikes, Jaromír - Kleban, Ján - Sacková, Veronika - Horváth, Viktor - Jamborová, Erika Vaculová, Alena - Kozubík, Alois - Hofmanová, Jiina - Fedorocko, Peter: Necrosis predominates in the cell death of human colon adenocarcinoma HT-29 cells treated under variable conditions of photodynamic therapy with hypericin [Nekróza dominuje ako forma bunkovej smrti v bunkách adenocarcinómu hrubého creva HT-29 vystavených rôznym podmienkam fotodynamickej terapie s hypericínom] In:Photochemical & Photobiological Sciences. - ISSN 1474-905X. - Roc. 6, c. 7 (2007), s. 758-766 ADC096 Rudinsky, B. - Bauer, F. - Kalavský, Marek - Huttova, M. - Sramka, Miron - Kalavsky, E. Benca, J. - Karvaj, M. - Jarcuska, Pavol - Lisková, A. - Kralinsky, K. - Ondrusová, A. - Taziarova, M. Pevalová, L. - Kovác, M. - Miklosko, J.: Neuroinfections complicating foreign body implants after perinatal trauma or meningitis in 60 children In:Neuroendocrinology Letters. - ISSN 0172-780X. - Vol. 28, suppl. 2 (2007), pp. 36-37 ADC097 Bauer, F. - Huttova, M. - Rudinsky, B. - Benca, J. - Taziarova, M. - Kovác, M. - Bálent, I. Sulla, Igor - Jarcuska, Pavol - Kalavsky, E. - Kisac, P. - Holecková, K. - Ondrusová, A. - Kralinsky, K. Stankovic, I. - Steo, J. - Pevalová, L. - Grey, E. - Mrázová, M. - Spanik, S.: Nosocomial meningitis caused by Staphylococcus other than S. aureus in children: Multicentre study In:Neuroendocrinology Letters. - ISSN 0172-780X. - Vol. 28, suppl. 2 (2007), pp. 34-35 ADC098 Biros, Erik - Bodnár, J. - Biros, Ivan - Birosová, Eva - Mojzis, Ján - Hrivák, Martin Klimcáková, Lucia - Findlay, P.A. - Mirossay, Andrej - Mirossay, Ladislav: Nucleic acid amplification technique for detection of Chlamydia trachomatis infection from clinical urogenital swabs [Amplifikácia nukleových kyselín pre detekciu Chlamydia trachomatis v klinických urogeniálnych výteroch] In:Folia Microbiologica. - ISSN 0015-5632. - Vol. 52, c. 4 (2007), p. 437-442 ADC099 Jendro, Stanislav - Kardos, Frantisek: On octahedral fulleroids [O oktahedrálnych fuleroidoch] In:Discrete Applied Mathematics. - ISSN 0166-218X. - Roc. 155 (2007), s. 2181-2186 ADC100 Horák, Mirko - Tuza, Zsolt - Wozniak, Mariusz: On-line arbitrarily vertex decomposable tress [On-line ubovone vrcholovo rozlozitené stromy] In:Discrete Applied Mathematics. - ISSN 0166-218X. - Roc. 155 (2007), s. 1420-1429 ADC101 Stordeur, S. - D'Hoore, W. - Hasselhorn, H. M. - Kováová, Mária: Organizational configuration of hospitals succeeding in attracting and retaining nurses In:Journal of Advanced Nursing. - Vol. 57, iss. 1 (2007), p. 45-58

(15)

. ADC102 Joppa, Pavol - Petrásová, Darina - Stancák, Branislav - Dorková, Zuzana - Tkácová, Ruzena: Oxidative stress in patients with COPD and pulmonary hypertension [Oxidatívny stres u pacientov s CHOCHP a púcnou hypertenziou] In:Wiener Klinische Wochenschrift : The Middle European Journal of Medicine. - ISSN 0043-5325. Vol. 119, no. 13-14 (2007), pp. 428-434 ADC103 Stanoeva, R. - Vokál, Stanislav: Peripheral fragmentation of the 8B nuclei at an energy of 1.2 A GeV in nuclear track emulsion [Periférna fragmentácia jadier 8B v jadrovom dráhovom detektore pri energii 1.2 A GeV] In:Physics of Atomic Nuclei. - ISSN 1063-7788. - Roc. 70, c. 7 (2007), s. 1216-1221 ADC104 Schedrina, T.V. - Vokál, Stanislav: Peripheral interactions of relativistic 14N nuclei with emulsion nuclei [Periférne zrázky relativistických jadier 14N v emulzii] In:Physics of Atomic Nuclei. - ISSN 1063-7788. - Roc. 70, c. 7 (2007), s. 1230-1234 ADC105 Bobák, Andrej - Dely, Ján: Phase transitions and multicritical points in the mixed spin-3/2 and spin-2 Ising system with a single-ion anisotropy [Fázové prechody a multikritické body v Isingovom systéme s mixovanými spinmi 3/2 a 2 a jednoiónovou anizotropiou] In:Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - ISSN 0304-8853. - Roc. 310 (2007), s. 1419-1421 ADC106 Kovácik, Jozef - Klejdus, Boivoj - Backor, Martin - Repcák, Miroslav: Phenylalanine ammonia-lyase activity and phenolic compounds accumulation in nitrogen deficient Matricaria chamomilla leaf rosettes [Aktivita fenylalanínamóniumlyáza a akumulácia fenolových látok v dusíkdeficitných listoch rumanceka kamilkového] In:Plant Science. - ISSN 0168-9452. - Roc. 172 (2007), s. 393-399 ADC107 Kovácik, Jozef - Backor, Martin: Phenylalanine ammonia-lyase and phenolic compounds in chamomile tolerance to cadmium and copper excess [Fenylalanínamóniumlyáza a fenolové metabolity v tolerancii rumanceka voci nadbytku kadmia a medi] In:Water Air and Soil Pollution. - ISSN 0049-6979. - Roc. 185 (2007), s. 185-193 ADC108 Bröstl, Alexander: Positive action and principle of equality: Discussing a decision of the Constitutional Court of the Slovak Republic [Pozitívne opatrenie a princíp rovnosti: Diskusia o jednom rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky] In:European Yearbook of Minority Issues. - ISBN 978-90-04-16146-7. - Roc. 5 (2005/2006), s. 377-395 ADC109 Langer, Pavel - Kocan, A. - Tajtáková, Mária: Possible effects of persistent organochlorinated pollutants cocktail on thyroid hormone levels and pituitary-thyroid interrelations [Efekt peristujúcich PCB na stítnu zazu a hypofýzo-tyreoidálnu interakciu] In:Chemosphere. - ISSN 0045-6535. - Vol. 67 (2007), pp. 110-118 ADC110 Füzer, Ján - Bednarcík, Jozef - Kollár, Peter - Roth, Stefan: Preparation and soft magnetic properties of bulk amorphous Co-rich alloys [Príprava a magneticky mäkké vlastnosti masívnych amorfných zliatín na báze Co] In:Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - ISSN 0304-8853. - Roc. 310 (2007), s. e852-e854 ADC111 Singh, Ram B. - Pella, Daniel - Mechírová, Viola - Kartikey, Kumar - Demeester, F. - Tomar, R.S. - Beegom, R. - Mehta, A.S. - De Amit, K. - Haque, M. - Gupta, Shashi B. - Neki, N. S. - Nayse, J. Singh, Surendra - Thakur, Amar Singh - Rastogi, Shanti S. - Singh, K. - Krishna, Atul: Prevalence of obesity, physical inactivity and undernutrition, a triple burden of diseases during transition in a developing economy. The Five City Study Group [Prevalencia obezity, fyzickej inaktivity a podvýzivy - trojnásobné zaazenie pre chorobnos v ekonomicky rozvíjajúcich sa krajinách] In:Acta Cardiology. - Vol. 62, no. 2 (2007), pp. 119-127

(16)

. ADC112 Fedunová, Diana - Antalík, Marián: Prevention of thermal induced aggregation of cytochrome c at isoelectric pH values by polyanions [Polyaniónová prevencia termálne indukovanej agregácie cytochrómu c pri izoelektrickom pH] In:Biotechnology and Bioengineering. - ISSN 0006-3592. - Roc. 93, c. 3 (2006), s. 485-493 ADC113 Hájek, T. - Kopecek, Miloslav - Preiss, Marek - Alda, M. - Höschl, Cyril: Prospective study of hippocampal volume and function in human subjects treated with corticosteroids In:European Psychiatry. - ISSN 0924-9338. - Vol. 21 (2006), pp. 123-128 ADC114 Jong de, Jaap J. D. - Browne, Wesley R. - Walko, Martin - Lucas, Linda N. - Barrett, Linda N. McGarvey, John J. - Esch van, Jan H. - Feringa, Ben L.: Raman scattering and FT-IR spectroscopic studies on dithienylethene switches - towards non-destructive optical readout [Stúdium ditienleténových spínacov pomocou Ramanovho rozptylu a FT-IC - nedestruktívne cítanie] In:Organic & Biomolecular Chemistry. - ISSN 1477-0520. - Roc. 4 (2006), s. 2387-2392 ADC115 Vishnikin, Andriy - Khair E. A. Al-Shwaiyat, Mohammed - Baze, Yaroslav - Andruch, Vasi: Rapid, sensitiveand selective spectrophotometric determination of phosphate as an ion associate of 12-molybdenphosphate with Astra Phloxine [Rýchle, citlivé a selektívne stanovenie fosforu vo forme iónových asociátov 12-molybdofosfátu s Astra Phloxinom] In:Microchimica Acta. - ISSN 1436-5073. - Roc. 159, c. 3-4 (2007), s. 371-378 ADC116 Kocer, Armagan - Walko, Martin - Bulten, Erna - Halza, Erik - Feringa, Ben L. - Meijberg, Wim: Rationally Designed Chemical Modulators Convert a Bacterial Channel Protein into a pH-Sensory Valve [Úcelovo navrhnuté chemické modulátory zmenia bakteriálny kanálikový proteín na pH-citlivý ventil] In:Angewandte Chemie-International Edition. - ISSN 1433-7851. - Roc. 45 (2006), s. 3126-3130 ADC117 Motlová, Lucie - Dragomirecka, Eva - Spaniel, Filip - Goppoldová, Eva - Zalesky, Richard Selepová, Pavla - Figlová, Zuzana - Höschl, Cyril: Relapse prevention in schizophrenia: does group family psychoeducation matter? One-year prospective follow-up field study In:International Journal of Psychiatry in Clinical Practice. - ISSN 1365-1501. - Vol. 10, no. 1 (2006), pp. 38-44 ADC118 Zoldák, Gabriel - Redecke, Lars - Svergun, Dimitri I. - Konarev, Peter V. - Voertler, Stefan Dobbek, Holger - Sedlák, Erik - Sprinzl, Mathias: Release factors 2 froms Escherichia coli and Thermus thermophilus: structural and microcalorimetric studies [Terminacný faktor 2 z Escherichia coli a Thermus thermophilus: struktúrne a mikrokalorimetrické stúdium] In:Nucleic Acids Research. - ISSN 0305-1048. - Roc. 35, c. 4 (2007), s. 1343-1353 ADC119 Cebulska-Wasilewska, Antonina - Binková, Blanka - Sram, J.R. - Kalina, Ivan - Popov, Todor A. - Farmer, P. B.: Repair competence assay in studies of the influence of environmental exposure to c-PAHs on individual susceptibility to induction of DNA damage ["Repair competence" testy pri stúdiu vplyvu environmentálnej expozície c-PAU na individuálnu náchylnos na poskodenie DNA] In:Mutation Research : Fundamental and Molecular. Mechanisms of Mutagenesis. - ISSN 0027-5107. 620, iss. 1-2 (2007), pp. 155-164 ADC120 Backor, Martin - Pawlik-Skowronska, Barbara - Buová, Jana - Skowronski, Tadeusz: Response to copper and cadmium stress in wild-type and copper tolerant strains of the lichen alga Trebouxia erici: metal accumulation, toxicity and non-protein thiols [Reakcia na stres spôsobený Cu a Cd v divom a Cu tolerantnom kmeni lisajníkovej riasyTrebouxia erici: akumulácia kovov, toxicitaa neproteínové tioly] In:Plant Growth Regulation. - ISSN 0167-6903. - Roc. 52 (2007), s. 17-27

(17)

. ADC121 Katsonis, Nathalie - Kudernac, Tibor - Walko, Martin - Feringa, Ben L.: Reversible Conductance Switching of Single Diarylethenes on a Gold Surface [Vratné spínanie vodivosti jednotlivých diaryleténov na zlatom povrchu] In:Advanced Materials. - ISSN 0935-9648. - Roc. 18 (2006), s. 1397-1400 ADC122 Orosová, Oga - Gajdosová, Beáta - Madarasová Gecková, Andrea - Dijk van, Jitse P.: Rizikové faktory uzívania drog dospievajúcimi [Risk factors in prevention of drug dependences] In:Ceskoslovenská psychologie. - ISSN 0009-062X. - Roc. LI, c. 1 (2007), s. 32-47 ADC123 Adams, John - Fedorisin, Ján - Lehocká, Sabina - Vokál, Stanislav: Scaling properties of hyperon production in Au+Au collisions at sqrt(sNN) = 200GeV [Vlastnosti skálovania produkcie hyperónov v zrázkach Au+Au...] In:Physical Review Letters. - ISSN 0031-9007. - Roc. 98 (2007), s. 062301-1 - 062301-6 ADC124 Gábelová, A. - Valovicová, Z. - Bacová, Gabriela - Lábaj, Juraj - Binková, Blanka - Topinka, Jan - Sevastyanova, Oksana - Srám, R.J. - Kalina, Ivan - Habalová, Viera - Popov, Todor A. - Panev, Teodor Farmer, P. B.: Sensitivity of different endpoints for in vitro measurement of genotoxicity of extractable organic matter associated with ambient airborne particles (PM10) [Senzitivita rôznych in vitro meraní genotoxicity organickej hmoty extrahovanej z PM10 zo vzduchu] In:Mutation Research : Fundamental and Molecular. Mechanisms of Mutagenesis. - ISSN 0027-5107. 620, iss. 1-2 (2007), pp. 103-113 ADC125 Lazurová, Ivica - Macejová, Zelmíra - Tomková, Zlatica - Remeár, Frantisek - Böör, Andrej Lazur, J. - Roland, Róbert - Rovenský, J. - Asherson, R.A.: Severe limb necrosis: primary thrombotic microangiopathy or "seronegative" catastrophic antiphospholipid syndrome? A diagnostic dilemma In:Clinical Rheumatology. - ISSN 0770-3198. - Vol. 26, no. 10 (2007), pp. 1737-1740 ADC126 Szabóová , Eva - Tomori, Zoltán - Donic, Viliam - Petrovicová, Jozefína - Szabó, P.: Sleep apnoea inducing hypoxemia is associated with early signs of carotid atherosclerosis in males In:Respiratory Physiology & Neurobiology. - ISSN 1569-9048. - Vol. 155, iss. 2 (2007), pp. 121-127 ADC127 Szabóová, Eva - Tomori, Zoltán - Donic, Viliam - Petrovicová, Jozefína - Szabó, P.: Sleep apnoea inducing hypoxemia is associated with early signs of carotid atherosclerosis in males In:Respiratory Physiology & Neurobiology. - ISSN 1569-9048. - Vol. 155 (2007), pp. 121-127 ADC128 Prokop, Pavol - Lesková, Andrea - Kubiatko, Milan - Diran, Carla: Slovakian student`s knowledge on and attitudes toward biotechnology [Vedomosti a postoje slovenských studentov k biotechnológii] In:International Journal of Science Education. - ISSN 1464-5289. - Roc. 29, c. 7 (2007), s. 895-907 ADC129 Kuchárová, Karolína - Lukácová, N. - Pavel, Jaroslav - Radoák, Jozef - Hefferan, M. P. Kolesár, Dalibor - Kolesárová, Mária - Marsala, Martin - Marsala, Jozef: Spatiotemporal alterations of the NO/NOS neuronal pools following transient abdominal aorta occlusion: morphological and biochemical studies in the rabbit [Spatiotemporálne neuronálne zmeny NO/NOS v spojitosti s okluziou abdominálnej aorty: morfologická a biochemická stúdia na králikoch] In:Cellular and Molecular Neurobiology. - ISSN 0272-4340. - Vol. 26, no. 7-8 (2006), p. 1295-1310 ADC130 Hianik, Tibor - Poníková, Slavomíra - Bageová, Jaroslava - Antalík, Marián: Specific volume and compressibility of human serum albuminpolyanion complexes [Specifický objem a stlacitenos komplexov udský sérový albumínpolyanión] In:Bioorganic & Medical Chemistry. - ISSN 0968-0896. - Roc. 13, c. 16 (2006), s. 274-279 ADC131 Abelev, B.I. - Fedorisin, Ján - Lehocká, Sabina - Vokál, Stanislav: Strange particle production in p+p collisions at sqrt(sNN) = 200 GeV [Produkcia podivných castíc v p+p zrázkach...] In:Physical Review C. - ISSN 0556-2813. - Roc. 75 (2007), s. 064901-1 - 064901-21

(18)

. ADC132 Abelev, B.I. - Fedorisin, Ján - Lehocká, Sabina - Vokál, Stanislav: Strangelet search at Au+Au collisions at sqrt(sNN) = 200 GeV [Hadanie "strangeletov" v Au+Au zrázkach...] In:Physical Review C. - ISSN 0556-2813. - Roc. 76 (2007), s. 011901-1 - 011901-5 ADC133 Zeleáková, Adriana - Oleksáková, Denisa - Degmová, Jarmila - Kovác, Jozef - Kollár, Peter Kusý, Martin - Sovák, Pavol: Structural and magnetic properties of mechanically alloyed FeCo powders In:Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - ISSN 0304-8853. - Roc. 116, c. 2 (2007), s. e519-e522 ADC134 Horváth, Denis - Kuscsik, Zoltán: Structurally dynamic spin market networks [Obchodne spinove siete s dynamickou struktúrou] In:International Journal of Modern Physics C. - ISSN 0129-1831. - Roc. 8, c. 18 (2007), s. 1-14 ADC135 Füzer, Ján - Bednarcík, Jozef - Kollár, Peter - Roth, Stefan: Structure and soft magnetic properties of the bulk samples prepared by compaction of the mixtures of Co-based and Fe-based powders [Struktúra a magnetické vlastnosti masívnych amorfných zliatín pripravených lisovaním zmesí amorfných práskov bohatých na kobalt a zelezo] In:Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - ISSN 0304-8853. - Roc. 316 (2007), s. e834-e837 ADC136 Janovec, Ladislav - Sabolová, Danica - Kozurková, Mária - Paulíková, Helena - Kristian, Pavol Ungvarský, Ján - Moravcíková, Erika - Bajdichová, Mária - Podhradský, Dusan - Imrich, Ján: Synthesis, DNA interaction, and cytotoxic activity of a novel proflavine- dithiazolidinone pharmacophore [Syntéza, DNA interakcia a cytotoxická aktivita nových proflavín- ditiazolidínonových derivátov] In:Bioconjugate Chemistry. - ISSN 1043-1802. - Roc. 18, c. 7 (2007), s. 93-100 ADC137 Tkácová, Ruzena - Kluchová, Zuzana - Joppa, Pavol - Petrásová, Darina - Molcányiová, Angela: Systemic inflammation and systemic oxidative stress in patients with acute exacerbations of COPD [Systémový zápal systémový oxidatívny stres u pacientov s akútnou exacerbáciou CHOCHP] In:Respiratory Medicine. - Vol. 101 (2007), pp. 1670-1676 ADC138 Hoeper, Marius M. - Welte, Tobias - Tkácová, Ruzena - Joppa, Pavol: Systemic Inflammation, COPD, and Pulmonary Hypertension [Systémový zápal, CHOCHP a púcna hypertenzia] In:CHEST : the Cardiopulmonary and Critical Care Journal. - ISSN 0012-3692. - Vol. 131 (2007), p. 634-635 ADC139 Wang, Xiaodong - Bednarcík, Jozef - Saksl, Karel - Franz, Hermann - Cao, Q.P. - Jiang, Jianzhong: Tensile behavior of bulk metallic glasses by in situ x-ray diffraction [Stúdium deformácie masívnych kovových skiel v ahu pomocou in-situ RTG difrakcie] In:Applied Physics Letters. - ISSN 0003-6951. - Roc. 91, c. 8 (2007), s. 081913 ADC140 Aktas, A. - Murín, Pavel - Hreus, Tomás: Tests of QCD factorisation in the diffractive production of dijets in deep-inelastic scattering and photoproduction at HERA [Test QCD faktorizácie v difrakcnej produkcii dvoch jetov v hlbokonepruznom rozptyle a fotoprodukcii na urýchovaci HERA] In:European Physical Journal C. - ISSN 1434-6044. - Roc. 51 (2007), s. 549-568 ADC141 Kardos, Frantisek: Tetrahedral fulleroids [Tetrahedrálne fulleroidy] In:Journal of Mathematical Chemistry. - ISSN 0259-9791. - Roc. 41, c. 2 (2007), s. 101-111 ADC142 Kluchová, Zuzana - Petrásová, Darina - Joppa, Pavol - Dorková, Zuzana - Tkácová, Ruzena: The association between oxidative stress and obstructive lung impairment in patients with COPD [Vzah medzi oxidatívnym stresom a obstrukcnou ventilacnou poruchou u pacientov s CHOCHP] In:Physiological Research. - ISSN 0862-8408. - Vol. 56 (2007), p. 51-56 ADC143 Kucsik, Zoltán - Horváth, Denis - Gmitra, Martin: The critical properties of the agent based model with environmental-economic interactions [Kritické vlastnosti agentového modelu s environmentálne-ekonomickými interakciami]

(19)

. In:Physica A - Statistical Mechanics and its Applications. - ISSN 0378-4371. - Roc. 379 (2007), s. 199-206 ADC144 Lukácová, N. - Kolesárová, Mária - Kuchárová, Karolína - Pavel, Jaroslav - Kolesár, Dalibor Radoák, Jozef - Marsala, Martin - Chalimoniuk, Malgorzata - Langfort, Jozef - Marsala, Jozef: The effect of a spinal cord hemisection on changes in nitric oxide synthase pools in the site of injury and in regions located far away from the injured site [Efekt hemisekcie miechy na zmenách NOS v mieste a v oblasti vzdialenej od miesta poskodenia] In:Cellular and Molecular Neurobiology. - ISSN 0272-4340. - Vol. 26, no. 7-8 (2006), p. 1367-1385 ADC145 Kaste, R. - Bomba, Alojz - Vasko, L. - Trebunová, A. - Mach, Peter: The effect of probiotics potentiated with polyunsaturated fatty acids on the digestive tract of germ-free piglets [Vplyv probiotík potencovaných polynenasýtenými mastnými kyselinami na tráviaci trakt germ-free osípaných] In:Veterinární medicína : Veterinary Medicine - Czech. - ISSN 0375-8427. - Vol. 52, no. 2 (2007), p. 63-68 ADC146 Martinková, Miroslava - Gonda, Jozef - Raschmanová, Jana - Vojticková, Margaréta: The efficient preparation of a-substituted serine scaffolds as the chiral building blocks for the synthesis of SPT inhibitors [Efektívna príprava a-substituovaných serínových fragmentov ako stavebných blokov pre syntézu SPT inhibítorov] In:Tetrahedron. - ISSN 0040-4020. - Roc. 43, c. 63 (2007), s. 10603-10607 ADC147 Guttová, Anna - Tonsberg, Tor - Lackovicová, Anna - Backor, Martin: The identity of Lecanora carpathica (Lecanoraceae) described from Slovakia [Identita lisajníka Lecanora carpathica opísaného zo Slovenska] In:Mycotaxon. - ISSN 0093-4666. - Roc. 101 (2007), s. 247-250 ADC148 Varga, Rastislav - Zhukov, A.P. - Ipatov, M. - Blanco, J.M. - Gonzalez, J. - Zhuková, V. Vojtaník, Pavol: The influence of glass coating on the single domain wall potential in amorphous glass-coated Fe-based microwires [Vplyv skleneného poahu na doménovú potenciálnu stenu v amorfných sklom potiahnutých mikrodrôtoch] In:Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - ISSN 0304-8853. - Roc. 304 (2006), s. e518-e521 ADC149 Oleksáková, Denisa - Kollár, Peter - Füzer, Ján - Kusý, Martin - Roth, Stefan - Polanski, Krzysztof: The influence of mechanical milling on structure and soft magnetic properties of NiFe and NiFeMo alloys [Vplyv mechanického mletia na struktúru a magnetické vlastnosti NiFe a NiFeMo zliatín] In:Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - ISSN 0304-8853. - Vol. 316, c. 2 (2007), s. e838-e841 ADC150 Saksl, Karel - Bednarcík, Jozef - Nicula, Radu - Burkel, Eberhard - Roth, Stefan - Franz, Hermann: The influence of short-time ball-milling on the stability of amorphous CoFeB alloys [Vplyv krátkodobého mletia na stabilitu amorfnej zliatiny CoFeB] In:Journal of Physics - Condensed Matter. - ISSN 0953-8984. - Roc. 19 (2007), s. 176215 (14pp) ADC151 Trebunová, A. - Vasko, L. - Svedová, Martina - Kaste, R. - Tucková, Marta - Mach, Peter: The influence of w-3 polyunsaturated fatty acids feeding on composition of fatty acids in fatty tissues and eggs of laying hens [Vplyv podávania w-3 polonenasýtených mastných kyselín na struktúru mastných kyselín v tukových tkáach a vajíckach nosníc] In:Deutsche Tierärztliche Wochenschrift : DTW. - ISSN 0341-6593. - Vol. 114, no. 7 (2007), pp. 275-279 ADC152 Szunyogová, Erika - Mudroová, D. - Györyová, Katarína - Nemcová, Radomíra - Kováová, Jana - Findoráková, Lenka: The physicochemical and biological properties of zinc(II) complexes [Fyzikílnochemické a biologické vlastnosti zinocnatých komplexov] In:Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. - ISSN 1388-6150. - Roc. 88 (2007), s. 355-361

(20)

. ADC153 Singh, Rajinder - Sram, J.R. - Binková, Blanka - Kalina, Ivan - Popov, Todor A. - Georgieva, Tzveta - Garte, Seymour - Taioli, E. - Farmer, P. B.: The relationship between biomarkers of oxidative DNA damage, polycyclic aromatic hydrocarbon DNA adducts, antioxidant status and genetic susceptibility following exposure to environmental air pollution in humans [Vzah medzi biomarkermi oxidatívneho poskodenia DNA, DNA aduktami polycyklických aromatických uhovodíkov, stavom antioxidantov a genetickou susceptibilitou u udí po expozícii znecisteniu v ovzdusí] In:Mutation Research : Fundamental and Molecular. Mechanisms of Mutagenesis. - ISSN 0027-5107. 620, iss. 1-2 (2007), pp. 83-92 ADC154 Benka, Jozef - Nagyová, Iveta - Dijk van, Jitse P. - Rosenberger, Jaroslav - Calfová, Anna Macejová, Zelmíra - Middel, Berrie - Groothoff, Johan W.: The role of social support in adjustment to early rheumatoid arthritis [Úloha sociálnej opory v prispôsobení sa ranej reumatoidnej artritíde] In:European Journal of Public Health. - ISSN 1101-1262. - Vol. 17, suppl. 2 (2007), s. 56 ADC155 Dely, Ján - Bobák, Andrej: The ternary alloy with a structure of Prussian blue analogsin a transverse field [Ternárna zliatina so struktúrou analógov Pruskej modrej v transverzálnom poli] In:Physica B - Condensed Matter. - ISSN 0921-4526. - Roc. 399 (2007), s. 155-161 ADC156 Szunyogová, Erika - Györyová, Katarína - Hudecová, Daniela - Piknová, Lenka - Chomic, Jozef - Vargová, Zuzana - Zeleák, Vladimír: Thermal, spectral and biological properties of Zn(II)complex compounds with phenazone [Termické, spektrálne a biologické vlastnosti Zn(II)Komplexných zlúcenín s fenazónom] In:Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. - ISSN 1388-6150. - Roc. 88 (2007), s. 219-223 ADC157 Gmitra, Martin - Barnas, J.: Thermally Assisted Current-driven bistable precessional regimes in asymetric spin valves [Termálne sprevádzané prúdom indukované bistabilné rezimy v asymetricky spinových hradlách] In:Physical Review Letters. - ISSN 0031-9007. - Roc. 99 (2007), s. 097205 ADC158 Cuvanová, Silvia - Reháková, Mária: Thermochemical properties of copper forms of zeolite ZSM5 containing dimethylethylenediamine [Termochemické vlastnosti kompozitov syntetického zeolitu ZSM5] In:Thermochimica Acta. - ISSN 0040-6031. - Roc. 452 (2007), s. 13-19 ADC159 Langer, Pavel - Tajtáková, Mária - Kocan, A. - Petrák, J. - Koska, Ján - Ksinantová, L.: Thyroid ultrasound volume, structure and function after long-term high exposure of large population to polychlorinated biphenyls, pesticides and dioxin [Objem stítnej zazy a jej funkcia ovplyvnená dlhodobou expozíciou PCB pesticídami a dioxinami] In:Chemosphere. - ISSN 0045-6535. - Vol. 69, no. 1 (2007), pp. 118-127 ADC160 Abelev, B.I. - Fedorisin, Ján - Lehocká, Sabina - Vokál, Stanislav: Transverse momentum and centrality dependence of high-pT non-photonic electron suppression in Au+Au collisions at sqrt(sNN) = 200 GeV [Závislos potlacenia bezfotónových elektrónov pri vysokých priecnych hybnostiach v zrázkach Au+Au...] In:Physical Review Letters. - ISSN 0031-9007. - Roc. 98 (2007), s. 192301-1 - 192301-6 ADC161 Adams, J. - Lehocká, Sabina: Transverse momentum pT correlations on (eta, phi) from mean-pT fluctuations in Au-Au collisions at sqrt(sNN) = 200 GeV In:Journal of Physics G - Nuclear and Particle Physics. - ISSN 0954-3899. - Roc. 32 (2006), s. L37-L48 ADC162 Adams, John - Fedorisin, Ján - Lehocká, Sabina - Vokál, Stanislav: Two-particle correlations on transverse momentum and momentum dissipation in Au-Au collisions at sqrt(SNN)=130 GeV [Dvojcasticové korelácie priecnych hybnoetí a rorptyl hybnosti v Au-Au zrázkach...] In:Journal of Physics G - Nuclear and Particle Physics. - ISSN 0954-3899. - Roc. 34 (2007), s. 799-816

(21)

. ADC163 Backor, Martin - Váczi, Peter - Barták, Milos - Buová, Jana - Dzubaj, Alexander: Uptake, photosynthetic characteristics and membrane lipid peroxidation levels in the lichen photobiont Trebouxia erici exposed to copper and cadmium [Príjem, fotosyntetické charakteristiky a peroxidácia membránových lipidov v lisajníkovom fotobionte Trebouxia erici vystavených úcinku medi a kadmia] In:Bryologist. - ISSN 0007-2745. - Roc. 110, c. 1 (2007), s. 100-107 ADC164 Paharová, Jana - Cernák, Juraj - Zák, Zdirad - Marek, Jaromír: Use of multi-N-donor ligands for preparation of organic-inorganic hybrid materials: Crystal structures of ionic [M(aepn)2][Ni(CN)4].H2O and polymeric M(aepn)Ni(CN)4(M=Zn(II), Cd(II); aepn=N-(2 aminoethyl)-1,3-propanediamine) [Pouzitie multi-N-donorových ligandov na prípravi organicko-anorganických hybridných materiálov...] In:Journal of Molecular Structure. - ISSN 0022-2860. - Roc. 842 (2007), s. 117-124 ADC165 Buová, Jana - Backor, Martin - Backorová, Miriam - Zidzik, Jozef: Usnic acid and copper toxicity in aposymbiotically grown lichen photobiont Trebouxia erici [Usnová kyselina a toxicita medi v nesymbioticky pestovanom fotobionte Trebouxia erici] In:Symbiosis. - ISSN 0334-5114. - Vol. 42, no. 3 (2006), p. 169-174 ADC166 Koperdáková, Jana - Kosuth, Ján - Cellárová, Eva: Variation in the content of hypericins in four generations of seed progeny of Hypericum perforatum somaclones [Variabilita obsahu hypericínov v staroch generáciách semenného potomstva regenerantov Hypericum perforatum] In:Journal of Plant Research. - ISSN 0918-9440. - Roc. 120 (2007), s. 123-128

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných casopisoch Pocet záznamov: 5 ADD001 Koscová, J. - Nemcová, Radomíra - Gancarcíková, S. - Jonecová, Zuzana - Sciranková, . Bomba, Alojz - Buleca, Viktor: Effect of two plant extracts and Lactobacillus fermentum on colonization of gastrointestinal tract by Salmonella enterica var. Düsseldorf in chicks [Vplyv dvoch rastlinných extraktov a Laktobacilus fermentum na kolonizáciu gastrointestinálneho traktu, Salmonella enterica var. Düsseldorf u hydiny] In:Biologia, Bratislava. - ISSN 0006-3088. - Roc. 61, c. 6 (2006), s. 775-778 ADD002 Takác, Peter - Skorodenský, M. - Pilipcincová, Alexandra - Pella, Jozef: Evaluation of risk factors in cardiovascular diseases with examination of heart rate variability in behavioral medicine and health psychology [Hodnotenie rizikových faktorov srdcovo-cievnych ochorení v behaviorálnej medicíne a psychológii zdravia s vyuzitím vysetrenia variability srdcovej frekvencie] In:Studia Psychologica. - ISSN 0039-3320. - Roc. 49, c. 2 (2007), s. 117-126 ADD003 Buleca, Viktor - Gancarcíková, S. - Zitan, Rudolf - Nemcová, Radomíra - Bomba, Alojz Sciranková, . - Koscová, J.: Impact of Enterococcus faecium on specific activity of disaccharidases in small intestine of gnotobiotic pigs [Vplyv Enterococus faecium na specifickú aktivitu disacchoridas v tenkom creve gnotobiotických osípaných] In:Biologia, Bratislava. - ISSN 0006-3088. - Roc. 61, c. 6 (2006), s. 771-774 ADD004 Cipkár, Ján: O svojbytnostu ruskej filozofie [Self-subsistence of Russian Philosophy] In:Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roc. 62, c. 4 (2007), s. 282-297 ADD005 Bomba, Alojz - Jonecová, Zuzana - Koscová, J. - Nemcová, Radomíra - Gancarcíková, S. Mudroová, D. - Sciranková, . - Buleca, Viktor - Lazar, Gabriel - Posivák, Ján - Kaste, R. - Mareková, Mária: The improvement of probiotics efficacy by synergistically acting components of natural origin: a review [Zlepsenie úcinnosti probiotík synergicky pôsobiacimi komponentami naturálneho pôvodu: review] In:Biologia, Bratislava. - ISSN 0006-3088. - Roc. 61, c. 6 (2006), s. 729-734

(22)

.

ADE Vedecké práce v zahranicných nekarentovaných casopisoch Pocet záznamov: 72

ADE001 Adamkovicová, Elena - Balogová, Lenka - Schréter, Ivan - Spiláková, Natasa: "Economy class syndrome" - casté riziko cestovateov? ["Economy class syndrome" - common risk of travellers?] In:Klinická mikrobiologie a infekcní lékaství. - ISSN 1211-264X. - Roc. 12, c. 6 (2006), s. 229-231

ADE002 Bruoth, Erik - Horák, Mirko: A lower bound for on-line ranking number of a path [Dolné ohranicenie on-line rankingového císla pre cesty] In:Discrete Mathematics. - ISSN 0012-365X. - Roc. 307 (2007), s. 1347-1355 ADE003 Kráová, uba: Aktéri a politické siete v procese tvorby verejnej politiky [Actors and politic networks in the procces of public policy making] In:Politologická revue. - ISSN 1211-0353. - Roc. XII, c. 2 (2006), s. 69-85 ADE004 Majerník, Jaroslav - Simsík, Dusan: Analýza udskej chôdze bez pouzitia znaciek [Marker-free analysis of human gait] In:Léka a technika. - ISSN 0301-5491. - Roc. 37, c. 1 (2007), s. 23-27 ADE005 Paulsdorf, Jurgen - Wiemhofer, Hans-Dieter - Oriák, Andrej - Zámostný, Petr - Blohlav, Zdenk - Baxter, David: Application of pyrolysis-capillary gas chromatography with npd detection in thermal degradation of polyphosphazenes study [Vyuzitie pyrolýznej-kapilárnej plynovej chromatografie s npd detekciou pri stúdiu tepelnej degradácie polyfosfazénov] In:Central European Journals of Chemistry. - ISSN 1644-3624. - Roc. 5, c. 1 (2007), s. 271-290 ADE006 Kires, Marián: Archimedes`principle in action [Archimedov zákon v akcii] In:Physics Education. - ISSN 8020-8090. - Roc. 42, c. 5 (2007), s. 484-487 ADE007 Lakyová, Lucia - Radoák, Jozef - Vajó, Július - Toncr, Ivo - Kudlác, Marián: Biliárny ileus zriedkavá komplikácia cholecystolitiázy [Biliary Ileus - A Rare Complication of Cholecystolithiasis] In:Rozhledy v chirurgii : celostátní odborný casopis Ceské chirurgické spolecnosti a Slovenskej chirurgickej spolocnosti. - ISSN 0035-9351. - Roc. 86, c. 10 (2007), s. 526-532 ADE008 Adamkovicová, Elena - Jarcuska, Pavol - Schréter, Ivan: Cestovanie v tehotenstve a moznosti ockovania [Travel during pregnancy and possibilities of vaccination] In:Klinická mikrobiologie a infekcní lékaství. - ISSN 1211-264X. - Roc. 12, c. 6 (2006), s. 224-228 ADE009 Mojsej, Ivan - Ohriska, Ján: Comparison theorems for noncanonical thirdorder nonlinear differential equations [Porovnávacie vety pre nekanonické nelineárne diferenciálne rovnice tretieho rádu] In:Central European Journal of Mathematics : Central European Science Journals. - ISSN 1644-3616. Roc. 5, c. 1 (2007), s. 154-163 ADE010 Stangová, Nora - Mihaliková, Eva - Mitaová, Jana: Controlling vo verejnej správe [Controlling in public administration] In:Ekonomie a Management : E + M. - ISSN 1212-3609. - Roc. X, c. 2 (2007), s. 37-43 ADE011 Krcho, Peter - Vilceková, Katarína - Hudáková, Viktória - Gajdosová, Zuzana: Correlation of the weight, serum levels of sodium and potassium in newborns with high risk of bronchopulmonary dysplasia [Korelácia hmotnosti sérových koncentrácií sodíka a draslíka u novorodencov so zvýseným rizikom rozvoja bronchopulmonálnej dysplázie] In:Farmaci & Terapia : international journal on drugs and therapy. - ISSN 0393-9693. - Vol. XXIV, no. 3-4 (2007), pp. 25-27 ADE012 Semanisinová, Ingrid - Trenkler, Marián: Discovering the Magic of Magic Squares [Objavovanie cara magických stvorcov] In:Mathematics Teacher. - ISSN 0025-5769. - Roc. 101, c. 1 (2007), s. 32-39

(23)

. ADE013 Zagmajster, Maja - Kovác, ubomír: Distribution of palpigrades (Arachnida, Palpigradi) in Slovenia with a first record of Eukoenenia austriaca (Hansen, 1926) [Rozsírenie súroviek (Arachnida, Palpigradi) v Slovinsku s novým nálezom druhu Eukoenenia austriaca (Hansen, 1926)] In:Natura Sloveniae. - ISSN 1580-0814. - C. 1 (2006), s. 23-31 ADE014 Baltesová, Tatiana - Podracká, udmila - Sádová, Eva - Trejbalová, K. - Kurcinová, Zuzana Takács, Jozef - Verebová, Mária: Dlhodobé sledovanie funkcných a struktúrových zmien u detí s vezikoureterovým refluxom [Long-term observation of functional structural changes in children with vesicoureteric reflux] In:Cesko - slovenská pediatrie : casopis Ceské a Slovenské pediatrické spolecnosti. - ISSN 0069-2328. Roc. 61, c. 10 (2006), s. 566-572 ADE015 Domoráková, Iveta - Burda, Jozef - Mechírová, Eva - Feriková, Marianna - Danielisová, V. Némethová, M. - Matiasová, M. - Tóth, S.: Dvojitá úloha antioxidantov pri ischemicko-reperfúznom poskodení mozgu [Double role of antioxidants in ischemia-reperfusion injury of brain] In:Psychiatrie : casopis pro moderní psychiatrii. - ISSN 1211-7579. - Roc. 11, suppl. 2 (2007), s. 24-26 ADE016 Babík, Ján - Sopko, Karol - Orsag, J. - Koller, J.: Epidemiology and therapeutic aspects of burn injuries in Slovakia (1993-2003) [Výskyt a liecebné aspekty popálenín na Slovensku] In:Acta chirurgiae plasticae. - ISSN 0001-5423. - Vol. 48, no. 2 (2006), s. 39-42 ADE017 Dravecká, Ingrid - Lazurová, Ivica: Epilepsia a reprodukcné poruchy [Epilepsy and disorders of reproduction] In:Vnitní lékaství. - ISSN 0042-773X. - Roc. 53, c. 1 (2007), s. 46-53 ADE018 Orosz, Ladislav: Ewolucja ustawodawstwa wyborczego w Republice Slowackiej po 1990 roku [Vývoj volebného zákonodarstva v Slovenskej republike po roku 1990] In:Studia Wyborcza. Tom I. Lodz : Lódzkie Towarzystwo Naukowe, 2006. - ISBN 83-60655-05-07. - S. 23-52 ADE019 Dostalík, Jan - Guková, P. - Martínek, L. - Guka, I. - Mazur, M.: Experiencia con colostomía laparoscópica [Experience with laparoscopic colostomy] In:Cirujano General. - Vol. 28, nu. 4 (2006), p. 234-237 ADE020 Rigdová, Katarína - Dubayová, Katarína - Gondová, Taána - Kusnír, Jaroslav - Guzy, Juraj: Fluorescencný monitoring znecistenia vodných tokov a zdrojov [Fluorescence monitoring of spring and river water polution] In:Vodní hospodáství. - Roc. 57, c. 1 (2007), s. 4-6 ADE021 Kardos, Frantisek: Fulleroids with dihedral symmetry [Fulleroidy s diedrálnou symetriou] In:Electronic Notes in Discrete Mathematics. - ISSN 1571-0653. - Roc. 28 (2007), s. 287-292 ADE022 Illés, Tomás: Fúzie obchodných spolocnostív slovenskom práve [Merges of commercial law in Slovak legal system] In:Acta Universitatis Lodziensis : Folia Iuridica 68. - Roc. 68 (2006), s. 177-192 ADE023 Parimucha, Stefan: GSC 00008-00901 - new discovered eclipsing binary [GSC 00008-00901 novoobjavená zákrytová dvojhviezda] In:Open European Journal on Variable Stars. - ISSN 1801-5964. - Roc. 62 (2007), s. 1-4 ADE024 Bobrov, Nikita - Cavarga, Ivan - Longauer, Frantisek - Rybárová, Silvia - Fedorocko, Peter Brezáni, Peter - Miskovský, Pavol - Mirossay, Ladislav - Stuba, Ján: Histomorphological changes in murine fibrosarcoma after hypericin-based photodynamic therapy In:Phytomedicine : International Journal of Phytotherapy and Phytopharmacology. - ISSN 0944-7113. Vol. 13 (2006), p. 1-7

(24)

. ADE025 Fernández-Domínguez, Jesús - Diáz-Negrillo, Ana - Stekauer, Pavol: How is Low Morphological Productivity Measured? [Ako sa meria nízka produktivita?] In:Atlantis : revista de la Asociación Espaola de Estudios Anglo-Norteamericanos. - ISSN 0210-6124. Vol. XXIX, número 1 (2007), s. 29-54 ADE026 Svehlík, Ján - Zábavníková, Marianna - Guzanin, Stefan - Svehlíková, Gabriela - Svehlík, Ján: Hyperbaric oxygenotherapy as a possible means of preventing ischemic changes in skin grafts used for soft tissue defect closure [Hyperbarická oxygenoterapia ako moznos prevencie ischemických zmien u kozných plastík pouzitých pre krytie defektov mäkkých tkanív] In:Acta chirurgiae plasticae. - ISSN 0001-5423. - Vol. 49, no. 2 (2007), pp. 31-35 ADE027 Mechírová, Eva - Feriková, Marianna - Domoráková, Iveta - Burda, Jozef - Gdovinová, Zuzana: Imunohistochemický dôkaz ubikvitínu a NeuN v ischémiou-reperfúziou alterovaných neurónoch lumbálnej miechy králika [Immunohistochemic detection of ubiquitin and NeuN in altered neurons of lumbal spinal cord of the rabbit after ischemia-reperfusion] In:Psychiatrie : casopis pro moderní psychiatrii. - ISSN 1211-7579. - Roc. 11, suppl. 2 (2007), s. 54-55 ADE028 Egawa, Yoshimi - Enomoto, Hikoe - Jendro, Stanislav - Ota, Katsuhiro - Schiermeyer, Ingo: Independence number and vertex-disjoint cycles [Císlo nezávislosti a vrcholovo disjunktné cykly] In:Discrete Mathematics. - ISSN 0012-365X. - Roc. 307 (2007), s. 1493-1498 ADE029 Kovaová, Eva - Carnoká, Tatiana: Individuálna a profesionálna prevencia kazu a zápalu v zubnej ambulancii u detí do 15 rokov In:DentalCare. - ISSN 1801-0512. - (2006), s. 23-25 ADE030 Vávra, P. - Dostalík, Jan: Kasuistika raritního pípadu rektovaginální pístle eseného pomocí T.E.M. (transanální endoskopické mikrochirurgie) In:Miniinvazívna chirurgia a endoskopia. - II (2006), s. 8-11 ADE031 Kimáková, Tatiana - Bernasovská, Kamila: Ku konzumácii rýb [On fish consumption] In:Hygiena : casopis pro ochranu a podporu zdraví. - ISSN 1210-7840. - Roc. 52, c. 3 (2007), s. 77-79 ADE032 Madaras, Tomás - Skrekovski, Riste: Lightness, heaviness and gravity [ahkos, azkos a tiaz] In:Discrete Mathematics. - ISSN 0012-365X. - Roc. 307 (2007), s. 939-951 ADE033 Kires, Marián - Jesková, Zuzana: Magnetic force in a electrolyte [Magnetická sila v elektrolyte] In:The Physics Teacher. - ISSN 0031-921X. - Roc. 45, c. 1 (2007), s. 50-51 ADE034 Prasko, Ján - Dockery, Colleen - Horácek, Jií - Houbová, Petra - Kosová, Jiina - Klaschka, Jan - Pasková, Beata - Prasková, Hana - Seifertová, Dagmar - Zalesky, Richard - Höschl, Cyril: Moclobemide and cognitive behavioral therapy in the treatment of social phobia In:Neuroendocrinology Letters. - ISSN 0172-780X. - Vol. 27, no. 4 (2006), pp. 473-481 ADE035 Parimucha, Stefan - Vako, Martin - Pribulla, Theodor - Hambálek, ubomír - Dubovský, Pavol - Baluanský, Daniel - Petrík, Karol - Chrastina, Marek - Urbancok, ubomír: New minima times of selected eclipsing binaries [Nové casy miním vybraných zákrytových dvojhviezd] In:Information Bulletin on Variable Stars. - ISSN 0374-0676. - Roc. 5777 (2007) ADE036 Katrenic, Ján - Semanisin, Gabriel: On a tree partition problem [O probléme stromového rozkladu] In:Electronic Notes in Discrete Mathematics. - ISSN 1571-0653. - Roc. 28 (2007), s. 325-330 ADE037 Hutník, Ondrej: On Hadamard type inequalities for generalized weighted quasi-arithmetic means [O nerovnostiach Hadamarovho typu pre zovseobecnené vázené kvázi-aritmetické priemery] In:Journal of Inequalities in Pure and Applied Mathematics. - ISSN 1443-5756. - Roc. 7, c. 3 (2006), Article 96

(25)

. ADE038 Baca, Martin - Jendrál, Ladislav - Miller, Mirka - Ryan, Joseph: On irregular total labellings [o iregulárnych totálnych ohodnoteniach] In:Discrete Mathematics. - ISSN 0012-365X. - Roc. 307 (2007), s. 1378-1388 ADE039 Kujaník, Stefan - Lukácová, Kamila - Mayer, Mikulás - Podracký, Juraj - Snincák, Marián: Porovnanie 24-hodinovej periodicity extrasystol u nekomplikovaného infarktu myokardu na nízine a výskovej chronickej respiracnej insuficiencie - prvé výsledky [Comparison of the 24-hour periodicity of extrasystoles in uncomplicated myocardial infarction in the lowland and altitude chronic respiratory insufficiency - the first results] In:Vojenské zdravotnické listy. - ISSN 0372-7025. - Roc. LXXV, c. 3-4 (2006), s. 101-106 ADE040 Mihaliková, Eva: Portals in Public Administration and Assumptions of Its Efficiency [Portály vo verejnej správe a kritéria ich efektívnosti] In:Studia Universitatis Babes-Bolyai : Negotia. - ISSN 1224-8738. - Vol. LI, no. 2 (2006), s. 45-50 ADE041 Cepelová, Anna - Gábor, Vladimír: Postavenie získavania a výberu zamestnancov v systéme personálnych cinností [The selecting people on the company system] In:Acta academica karviniensia. Slezská univerzita v Opav : Opava. - ISSN 1212-415X. - C. 1 (2007), s. 23-34 ADE042 Urdzík, Peter - Dankovcík, Róbert - Ostró, Alexander - Lazár, Igor: Predikcia intrauterinnej rastovej retardácie plodu pomocou markerov integrovaného testu In:Ceská gynekologie : casopis Ceské gynekologické a porodnické spolecnosti. - ISSN 1210-7832. - Roc. 72, c. 4 (2007), s. 268-279 ADE043 Schréter, Ivan - Kristian, P. - Klement, C. - Kohútová, D. - Jarcuska, Pavol - Maarová, L. Avdicová, M. - Máderová, E.: Prevalencia infekcie vírusom hepatitídy C v Slovenskej republike In:Klinická mikrobiologie a infekcní lékaství. - ISSN 1211-264X. - Roc. 13, c. 2 (2007), s. 54-58 ADE044 Tkác, Ivan: Prevention of the progression of hyperglycemia in prediabetes and type 2 diabetes by increasing insulin sensitivity [Prevencia a progresia hyperglykemie u prediabetu a diabetu 2 typu zvýsením inzulínovej senzitivity] In:Diabetologia Hungarica. - Roc. XV, c. 2 (2007), s. 107-113 ADE045 Stangová, Nora - Mitaová, Jana: Procedural Approach in Public Administration [Procesný prístup vo verejnej správe] In:Studia Universitatis Babes-Bolyai : Negotia. - ISSN 1224-8738. - Vol. LI, no. 2 (2006), s. 41-44 ADE046 Gmitra, Martin - Barnas, J. - Horváth, Denis: Processional modes due to spin-transfer in spin-valve nanopillars In:Materials Science-Poland. - ISSN 0137-1339. - Roc. 25 (2007), s. 571-576 ADE047 Bukovský, Lev - Hales, Jozef: QN-space, wQN-space and covering properties [QN-priestor, wQN-priestor a pokrývajúce vlastnosti] In:Topology and its Applications. - ISSN 0166-8641. - Roc. 154, c. 4 (2007), s. 848-858 ADE048 Jendro, Stanislav: Rainbowness of plane graphs [Dúhovos rovinných grafov] In:Electronic Notes in Discrete Mathematics. - ISSN 1571-0653. - Roc. 28 (2007), s. 125-129 ADE049 Horácek, Jií - Dockery, Colleen - Kopecek, Miloslav - Spaniel, Filip - Novák, Tomás Tislerová, Barbora - Klirova, Monika - Palenicek, Tomas - Höschl, Cyril: Regional brain metabolism as the predictor of performance on the Trail Making Testin schizophrenia. A 18FDG PET covariation study In:Neuroendocrinology Letters. - ISSN 0172-780X. - Vol. 27, no. 5 (2006), pp. 587-594 ADE050 Kujaník, Stefan: Regresné rovnice pre interval QT elektrokardiogramu detí a dospelých [Regression Equations for Electrocardiographic QT Interval of Children and Adults] In:Vojenské zdravotnické listy. - ISSN 0372-7025. - Roc. LXXVI, c. 3 (2007), s. 83-88

(26)

. ADE051 Husár, Ján: Rucenie spolocníkov obchodných spolocností poda slovenského práva [The liability of partners in limited company in accordance with Slovak law] In:Folia Iuridica. Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego : Lodz. - ISSN 0208-6069. - Roc. 68 (2006), s. 49-67 ADE052 Degro, Ján: School experiments with a luxmeter [Skolský experiment s luxmetrom] In:Physics Education. - ISSN 8020-8090. - Roc. 42, c. 3 (2007), s. 275-280 ADE053 Ivanco, Jaroslav - Semanicová, Andrea: Some constructions of supermagic graphs using antimagic graphs [Niektoré konstrukcie supermagických grafov vyuzívajúce antimagické grafy] In:SUT Journal of Mathematics. - ISSN 0916-5746. - Roc. 42, c.2 (2006), s. 177-186 ADE054 Hutník, Ondrej: Some integral inequalites of Holder and Minkowski type [Niekoko integrálnych nerovností Holderovho a Minkovského typu] In:Colloquium Mathematicum. - ISSN 0010-1354. - Roc. 108, c. 2 (2007), s. 247-261 ADE055 Mihalíková, Bozena - Chomová, Eva: Some notes on one oscillatory condition of neutral differential equations [Niekoko poznámok k jednej oscilatorickej podmienke neutrálnych diferenciálnych rovníc] In:Discussiones Mathematicae Differential Inclusions, Control and Optimization. - ISSN 1234-3072. Roc. 26 (2006), s. 103-112 ADE056 Stekauer, Pavol - Zimmermann, Július - Gregová, Renáta: Stress in compounds: An experimental research [Prízvuk v kompozitách: experimentálny výskum] In:Acta Linguistika Hungarica : an international journal of linguistics. - ISSN 1216-8076. - Roc. 54, c. 2 (2007), s. 193-215 ADE057 Jakubíková-Studenovská, Danica - Pócs, Jozef: Test elements and the Retract theorem for monounary algebras [Testové prvky a Retraktová veta pre monounárne algebry] In:Czechoslovak Mathematical Journal. - ISSN 0011-4642. - Roc. 57, c. 3 (2007), s. 975-986 ADE058 Madaras, Tomás - Skrekovski, Riste - Voss, Heinz-Jürgen: The 7-cycle C7 is light in the family of planar graphs with minimum degree 5 [7-kruznica C7 je ahká v triede planárnych grafov minimálneho stupa 5] In:Discrete Mathematics. - ISSN 0012-365X. - Roc. 307 (2007), s. 1430-1435 ADE059 Novák, Tomás - Horácek, Jií - Mohr, Pavel - Kopecek, Miloslav - Skrdlantova, Lucie - Klirova, Monika - Rodriques, Mabel - Spaniel, Filip - Dockery, Colleen - Höschl, Cyril: The double-blind sham-controlled study of high-frequency rTMS (20Hz) for negative symptoms in schizophrenia: Negative results In:Neuroendocrinology Letters. - ISSN 0172-780X. - Vol. 27, no. 1-2 (2006), pp. 209-213 ADE060 Pallayová, Mária - Donic, Viliam - Donicová, Viera - Tomori, Zoltán - Gresová, Soa: The effect od continuous positive airway pressure on glucose excursions in diabetics with sleep-disordered breathing : the results of continuous glucose monitoring [Efekt kontinuálneho pozitívneho tlaku do dýchacích ciest na glykemické exkurzie u diabetikov so spánkovými poruchami dýchania: výsledky kontinuálneho monitorovania glukózy] In:European Respiratory Review. - Vol. 15, no. 101 (2006), pp. 218-220 ADE061 Fabrici, Igor - Madaras, Tomás: The structure of 1-planar graphs [Struktúra 1-planárnych grafov] In:Discrete Mathematics. - ISSN 0012-365X. - Roc. 307 (2007), s. 854-865 ADE062 Singh, Ram B. - Singh, Surendra - Chattopadhyay, P. - Singh, K. - Singh, Vijender - Kulshrestha, Shelendra K. - Tomar, R.S. - Kumar, Rajeev - Singh, Garima - Mechírová, Viola - Pella, Daniel: Tobacco consumption in relation to causes of death in an urban population of north India In:International Journal of COPD. - Vol. 2, no. 2 (2007), pp. 1-9

(27)

. ADE063 Jendro, Stanislav - Miskuf, Jozef - Soták, Roman: Total edge irregularity strength of complete and complete bipartite graphs [Totálna hranová iregulárna sila kompletných a kompletných bipartitných grafov] In:Electronic Notes in Discrete Mathematics. - ISSN 1571-0653. - Roc. 28 (2007), s. 281-285 ADE064 Halás, Marián - Spisiak, Peter - Horák, Marcel: Trans-border population migrations [Cezhranicné migrácie] In:Természettudományi Közlemények. - ISSN 1587-7922. - Roc. 6 (2006), s. 205-215 ADE065 Lukác, Stanislav - Engel, Radovan: Uplatnenie princípov konstruktivizmu vo vyucovaní matematiky vyuzitím Cabri geometrie : 2.c. [Application of principles of constructivism in teaching mathematics using Cabri geometry] In:Matematika - fyzika - informatika : casopis pro výuku na základných a stedních skolách. - ISSN 1210-1761. - Roc. 16, c. 10 (2007), s. 619-625 ADE066 Lukác, Stanislav - Engel, Radovan: Uplatnenie princípov konstruktivizmu vo vyucovaní matematiky vyuzitím Cabri geometrie : 1.c. [Application of principles of constructivism in teaching matematics using Cabri geometry] In:Matematika - fyzika - informatika : casopis pro výuku na základných a stedních skolách. - ISSN 1210-1761. - Roc. 16, c. 9 (2007), s. 563-570 ADE067 Feriková, Marianna - Mechírová, Eva - Domoráková, Iveta - Tóth, S. - Burda, Jozef: Vplyv extraktu z ginkgo biloba (EGb 761) na motoneuróny v mieche králika po ischémii-reperfúzii [Effects of ginkgo biloba extract (EGb 761) on moto neurons in the rabbit spinal cord after ischemia-reperfusion] In:Psychiatrie : casopis pro moderní psychiatrii. - ISSN 1211-7579. - Roc. 11, suppl. 2 (2007), s. 27-28 ADE068 Mojzisová, Gabriela - Guzy, Juraj - Longauer, Frantisek - Mojzis, Ján: Vplyv kvercetínu a pyknogenolu na daunorubicínom indukovanú kardiotoxicitu u potkanov [The protectice effects of quercetin and pycnogenol in chronic daunorubicin cardiotoxicity] In:Veterinární klinika. - 3 (2006), s. 96-99 ADE069 Kilík, Róbert - Bober, Juraj - Gál, Peter - Vidinský, Boris - Mokrý, Michal - Longauer, Frantisek - Sabo, Ján: Vplyv laserového ziarenia rôznych intenzít na hojenie incíznych rán u zdravých a diabetických potkanov [The influence of laser irradiation with different power densities on incisional wound healing in healthy and diabetic rats] In:Rozhledy v chirurgii : celostátní odborný casopis Ceské chirurgické spolecnosti a Slovenskej chirurgickej spolocnosti. - ISSN 0035-9351. - Roc. 86, c. 7 (2007), s. 384-387 ADE070 Liptáková, Adriana - Podracká, udmila - Siegfried, Leonard: Vplyv Toll-like receptoru 4 a antimikróbneho peptidu katelicidínu na klinický priebeh infekcie mocových ciest spôsobených uropatogénnymi kmemi Escherichia coli [Effect of Toll-like receptor 4 and antimicrobial peptide cathelicidin on clinical course of infections in urinary pathways caused by uropathogenic strains of Escherichia coli] In:Cesko - slovenská pediatrie : casopis Ceské a Slovenské pediatrické spolecnosti. - ISSN 0069-2328. Roc. 62, c. 3 (2007), s. 152-157 ADE071 Kujaník, Stefan: Výsková hypoxia a Slovensko [Altitude Hypoxia and Slovakia] In:Vojenské zdravotnické listy. - ISSN 0372-7025. - Roc. LXXVI, c. 1 (2007), s. 12-18 ADE072 Hagovská, M. - Takác, Peter: Vyuzitie elektrostimulácie v rámci rehabilitácie po radikálnej prostatektómii [The utilization of electrical stimulation in rehabilitation after radical prostatectomy] In:Rehabilitace a fyzikální lékaství. - ISSN 1211-2658. - Roc. 14, c. 3 (2007), s. 108-113

(28)

.

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných casopisoch Pocet záznamov: 185 ADF001 Sudzina, Milan: "Opustené pozemky" v slovenskom právnom poriadku [The left lands in the Slovak legal] In:Bulletin slovenskej advokácie. - ISSN 1335-1079. - C. 6 (2007), s. 35-45 ADF002 Nagy, Vincent - Firment, Jozef - Capková, Judita - Bohus, P. - Ondic, O.: A fatal septic shock with disseminated intravascular coagulopathy following transrectal needle biopsy of the prostate - a case report [Fatálny septický sok a diseminovaná intravaskulárna koagulopatia po transrektálnej biopsii prostaty - kazuistika] In:Urológia : casopis Slovenskej urologickej spolocnosti. - ISSN 1335-3071. - Roc. XII, c. 1 (2007), s. 26-28 ADF003 Hancová, Martina - Hanc, Jozef: AC test ako efektívne kritérium rozkladu kvadratického trojclena [AC test as an effective criterionfor factoring a second degree-polynomial] In:Matematika Informatika Fyzika : didaktický casopis uciteov matematiky, informatiky a fyziky. - ISSN 1335-7794. - Roc. 16, c. 30 (2007), s. 1-7 ADF004 Spisiak, Peter: Agrostruktúry v regióne Kosíc [Agrostructures in the region of Kosice] In:Folia Geographica : Prírodné vedy. - ISSN 1336-6149. - Roc. 65, c. 10 (2006), s. 487-492 ADF005 Schréter, Ivan: Aktuálny stav hepatitídy typu C v Slovenskej republike In:Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1335-8219. - Roc. VII, c. SA (2007), s. 29-30 ADF006 Belák, Jozef - Kudlác, Marián - Vajó, Július - Kundrát, Igor - Simon, R. - Eperjesi, Ondrej Iková, J.: Akútna pankreatitída v materiáli II. chirurgickej kliniky - súcasný pohad na diagnostiku a liecbu [Acute pancreatitis on II. Department of Surgery - current view on diagnosis and treatment] In:Slovenská chirurgia : casopis Slovenskej chirurgickej spolocnosti. - ISSN 1336-5975. - Roc. 4, c. 2 (2007), s. 15-20 ADF007 Takác, Peter - Kalanin, Peter - Pavlov, P. - Kubincová, Anna: Akútna versus chronická starostlivos v geriatrii [Acute versus chronic geriatric care] In:Disputationes Scientificae : Universitas Catholicae in Ruzomberok. - ISSN 1335-9185. - Roc. 7, c. 2 (2007), s. 61-69 ADF008 Tkác, Ivan: Algoritmus liecby hyperglykémie pri diabetes mellitus 2. typu konsenzus Americkej diabetologickej spolocnosti a Európskej spolocnosti pre stúdium diabetu: súhrn a komentár [Algorithm of hyperglycaemia treatment at 2nd type diabetes mellitus - Consensus of American Diabetology Association and European Association of Diabetes Study: Summary and Comments] In:Interná medicína. - ISSN 1335-8359. - Roc. 6, c. 11 (2006), s. 637-642 ADF009 Kluchová, Darina - Patterson, H. A.: Anatómia v etickej výchove budúcich lekárov [Anatomy in ethical education of future physicians] In:Slovenský lekár : casopis rodinnej medicíny a Slovenskej lekárskej komory. - ISSN 1335-0234. - Roc. 17 (31), c. 5-6 (2007), s. 130-133 ADF010 Jarcuska, Pavol - Kristian, P. - Hrivák, Martin - Novotný, Rudolf: Antibiotická liecba uroinfekcií [ATB treatment of urinary tract infections] In:Via practica : moderný casopis pre lekárov prvého kontaktu. - ISSN 1336-4790. - Roc. 3, c. 11 (2006), s. 502-507 ADF011 Vargová, Veronika: Anticytokínová liecba v pediatrickej reumatológii [Anticytokine therapy in paediatric rheumatology] In:Pediatria (Bratisl.) : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky casopis. - ISSN 1336-863X. - Roc. 2, c. 2 (2007), s. 61-64

(29)

. ADF012 Chmelárová, Anna - Petrásová, Darina - Bertková, Izabela - Zofcáková, Miroslava - Kuchta, Milan: Antioxidacný status u malých detí rómskeho etnika In:Laboratórna diagnostika : casopis pre pracovníkov diagnostických laboratórií. - ISSN 1335-2644. Roc. XI, c. 1-2 (2006), s. 110 ADF013 Kujaník, Stefan: Antioxidanty z potravy a kardiovaskulárne ochorenia [Antioxidants from food and cardiovascular diseases] In:Slovenský lekár : casopis rodinnej medicíny a Slovenskej lekárskej komory. - ISSN 1335-0234. - Roc. 17 (31), c. 5-6 (2007), s. 121-127 ADF014 Celovská, Denisa - Gonsorcík, Jozef - Stasko, Jozef - Farkas, Anton - Jonás, Peter: Artériová hypertenzia a baroreflexná senzitivita: etiopatogenéza, diagnostika a klinický manazment [Arterial hypertension and dysfunction of autonomic nervous system] In:Interná medicína. - ISSN 1335-8359. - Roc. 7, c. 5 (2007), s. 255-259 ADF015 Sedláková, Slavka: Aspekty specifického postavenia územnej samosprávy v trhových podmienkach [Specific aspects of regional autonomy in market conditions] In:Verejná správa a spolocnos. - ISSN 1335-7182. - Roc. VIII, c. 1 (2007), s. 83-90

ADF016 Mýtniková, Marta - Gresová, Andrea - Radoák, Jozef: Axilárny tkanivový syndróm - castá komplikácia komplexnej liecby karcinómu prsníka [Axillary web syndrome - common complication in breast cancer treatment] In:Onkológia (Bratisl.). - Roc. 2, c. 2 (2007), s. 106, 108 ADF017 Jarcuska, Pavol - Balogová, Lenka - Urbancíková, Ingrid - Kristian, P. - Jarcusková, M.: Azitromycín v liecbe akútnych nekomplikovaných baktériových respiracných infekcií u detí a adolescentov v prvolíniovej ambulantnej praxi [Azitromycin in the treatment of acute uncomnplicated bacterial respiratory tract infections in children and adolescents in outpatients practise] In:Pediatria (Bratisl.) : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky casopis. - ISSN 1336-863X. - Roc. 1, c. 6 (2006), s. 361-364 ADF018 Jautová, Jagienka - Ficová, Marta - Baloghová, Janette - Kampe, Tomás: Biologiká v liecbe psoriázy - komu, kedy a kde? [Biologics in the treatment of psoriasis - to whom, when where?] In:DERMA 3. tisícrocia : odborný casopis dermatovenerológie, estetickej dermatológie a kozmetiky. Roc. VI, c. 3 (2006), s. 4-5 ADF019 Kristian, P. - Schréter, Ivan: Borelióza - odporúcané diagnostické a liecebné postupy [Borreliosis - diagnostic and therapeutic recommendations] In:Slovenský lekár : casopis rodinnej medicíny a Slovenskej lekárskej komory. - ISSN 1335-0234. - Roc. 16.(30.), c. 10-12 (2006), s. 272-274 ADF020 Tóthová, Elena: Bortezomib (Velcade) v liecbe mnohopocetného myelómu v SR In:Kompendium medicíny. - 23. november (2006), s. 28-29 ADF021 Tóthová, Elena - Kafková, A.: Bortezomib (Velcade): prvý inhibítor proteazómu v liecbe chorých s mnohopocetným myelómom [Bortezomib (Velcade): first proteasome inhibitor in the multiplex myeloma treatment] In:Slovenský lekár : casopis rodinnej medicíny a Slovenskej lekárskej komory. - ISSN 1335-0234. - Roc. 16.(30.), c. 5-6 (2006), s. 160-161 ADF022 Béresová, Anna: Burnout syndróm a depresia v profesii sociálnych pracovníkov In:Zdravotníctvo a sociálna práca. - ISSN 1336-9326. - C. 1 (2006), s. 18-22 ADF023 Fabián, Martin - Baláz, Peter - Kollár, Peter: Cementácia striebra u tiosíranových roztokov mechanochemicky aktivovaným zinkom [Cementation of silver from thiosulfate solutions with mechanochemically activated zinc] In:Acta Montanistika Slovaca. - ISSN 1335-1788. - Roc. 11, c. 2 (2006), s. 290-294

(30)

. ADF024 Schréter, Ivan - Adamkovicová, Elena: Cestovateské hnacky In:Ambulantná terapia : lekársky casopis. - Roc. 3, c. 3 (2006), s. 19-20 ADF025 Snincák, Marián - Pahuli, Kamil - Solárová, Zuzana - Zain El Abdin, Mohamed: Cesty progresie a redukcie rizika In:Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín. - C. 14 (2007), s. 4-12 ADF026 Jarcuska, Pavol - Krcméry, V. - Karvaj, M. - Medková, Zuzana - Jarcusková, M. - Virág, Ladislav: Cervené víno, infekcie a civilizacné choroby In:Slovenský veterinársky casopis. - ISSN 1335-0099. - Roc. 31, c. 6 (2006), s. 365-366 ADF027 Gombosová, Laura - Jarcuska, Peter - Zakuciová, Mária - Beová, B. - Sokol, Ladislav Lazurová, Ivica: Crevná ischémia u pacienta s antifosfolipidovým syndrómom [Intestinal ischemia in patient with the antiphospholipid syndrome] In:Rheumatologia : casopis pre otázky pohybového ústrojenstva a spojiva. - Roc. 21, c. 1 (2007), s. 43-48 ADF028 Legáth, ubomír: Depozícia - moderný fenomén v hodnotení inhalacného rizika banského aerosólu In:Acta Montanistika Slovaca. - ISSN 1335-1788. - Roc. 12, c. 1 (2007), s. 42-47 ADF029 Mikulová, Jana - Huljaková, Mária - Szövényiová, Zuzana - Fandáková, Iveta - Dankovcík, Róbert - Ostró, Alexander - Mikulová, Mária: Detekcia antigénu Chlamydia trachomatis Clearview Chlamydia testom [Detection of Chlamydia trachomatis antigens by the Clearview Chlamydia test] In:Praktická gynekológia : Nemecko-Slovenská spolocnos : Edukácia v gynekológii a pôrodníctve. Slovak Academic Press. - ISSN 1335-4221. - Roc. 14, c. 1 (2007), s. 10-12 ADF030 Kirsch, P. - Mitro, Peter - Mudráková, Klaudia - Valocík, Gabriel: Diagnostic yield of adenosine and nitroglycerine stimulated tilt test in patients with unexplained syncope In:Bratislavské lekárske listy : Bratislava Medical Journal. - ISSN 0006-9248. - Roc. 108, c. 6 (2007), s. 259-264 ADF031 Mitro, Peter: Diagnostika a terapia hypotenzných stavov v ambulancii praktického lekára [Diagnostics and therapy of hypotension in general practitioner's office] In:Via practica : moderný casopis pre lekárov prvého kontaktu. - ISSN 1336-4790. - Roc. 3, c. 11 (2006), s. 518-522 ADF032 Baltesová, Tatiana - Podracká, udmila: Diagnostika akútnej pyelonefritídy v nasej klinickej praxi [Diagnosis of acute pyelonephritis in our clinical practice] In:Pediatria (Bratisl.) : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky casopis. - ISSN 1336-863X. - Roc. 1, c. 3 (2006), s. 136-139 ADF033 Snincák, Marián: Diferenciálna diagnostika sekundárnych foriem hypertenzie u starsích osôb [Differential diagnostics secondary forms of hypertension in elderly] In:Interná medicína. - ISSN 1335-8359. - Roc. 6, c. 11 (2006), s. 595-601 ADF034 Bares, Martin - Brunovský, Martin - Kopecek, Miloslav - Stopková, Pavla - Novák, Tomás Kozený, Jií - Cermák, J. - Sos, Petr - Höschl, Cyril: EEG v predikci odpovdi na antidepresiva u pacient s depresivní poruchou: pehled a rozsíená pilotní data In:Psychiatrie : casopis pro moderní psychiatrii. - ISSN 1211-7579. - Roc. 10, c. 4 (2006), s. 205-210 ADF035 Kova, Ján - Solár, Peter - Kleban, Ján - Mikes, Jaromír - Jendzelovský, Rastislav - Fedorocko, Peter: Effect of erythropoietin on photodynamic therapy of ovarian adenocarcinoma A2780 and SKOV-3 [Vplyv erytropoetínu na fotodynamickú terapiu ovariálnych adenokarcinómov A2780 a SKOV-3] In:Folia Veterinaria. - ISSN 0015-5748. - Roc. 50, c. 3 Suppl. (2006), s. 28-29 ADF036 Mesárosová, Margita - Gresová, Andrea - Dankovcík, Róbert - Mýtniková, Marta - Ostró, Alexander - Homzová, Marta: Emociálne prezívanie lokalizacných procedúr

(31)

. In:Acta chemotherapeutica : casopis Slovenskej chemoterapeutickej spolocnosti SLS. - ISSN 1335-0579. - Roc. 17, c. 1-2 (2007), s. 65-71 ADF037 Mesárosová, Margita: Emocionálne prezívanie lokalizacných procedúr [Emotional experience of localisation procedures] In:Acta chemotherapeutica : casopis Slovenskej chemoterapeutickej spolocnosti SLS. - ISSN 1335-0579. - Roc. 17, c. 1-2 (2007), s. 65-71 ADF038 Tóth, Stefan - Cavarga, Ivan - Böör, Andrej - Gmitter, Frantisek - Legáthová, B. - Kluchová, Zuzana - Dorková, Zuzana - Somos, Andrej - Tkácová, Ruzena: Endobronchial actinomycosis presenting as haemoptysis In:Bratislavské lekárske listy : Bratislava Medical Journal. - ISSN 0006-9248. - Roc. 108, c. 8 (2007), s. 364-367 ADF039 Lakyová, Lucia - Radoák, Jozef - Stebnický, Milan - Brandebur, Otto jr. - Iková, J. - Belák, Jozef - Kudlác, Marián: Enterálna výziva po resekcných výkonoch na pazeráku [Enteral nutrition after surgical esophageal resection] In:Slovenská chirurgia : casopis Slovenskej chirurgickej spolocnosti. - ISSN 1336-5975. - Roc. 4, c. 1 (2007), s. 30-34 ADF040 Jarcuska, Pavol - Balogová, Lenka - Spiláková, Natasa: Epidemiológia a najcastejsie príciny infekcných hnaciek [Epidemiology of enteral infections and their most common reasons] In:Gastroenterológia pre prax. - ISSN 1336-1473. - Roc. 6, c. 1 (2007), s. 9-13 ADF041 Snincák, Marián - Balazovjech, I. - Machácová, E. - Hrabcáková, Petra - Kardoss, R.: Epidemiológia artériovej hypertenzie na Slovensku : prevalencia artériovej hypertenzie, informovanos, liecba a kontrola jej úcinnosti v reprezentatívnom stratifikovanom súbore slovenskej populácie : z populacného prieskumu artériovej hypertenzie a niektorých alsích rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení v Slovenskej republike 2002-2004 (2005) KESHSR [Blood pressure in Slovakia] In:Interná medicína. - ISSN 1335-8359. - Roc. 6, c. S3 (2006), s. 3S-26S ADF042 Kristian, P. - Schréter, Ivan: Epidemiológia hepatitídy C v SR [Epidemiology of hepatitis C in Slovak Republic] In:Lekársky obzor. - ISSN 0457-4214. - Roc. 56, c. 7-8 (2007), s. 351-352 ADF043 Baacká, Lenka - Jenca, Andrej - Böör, Andrej: Epulidy a ich klinicko-patologická statistická analýza v období r. 2000 - 2005 [Epulides and the clinical - pathological statistical analysis thereof for the period 2000 - 2005] In:Stomatológ : casopis Slovenskej komory zubných lekárov. - Roc. 16, c. 4 (2006), s. 24-26 ADF044 Adam, Jozef - Toporcerová, Silvia - Ostró, Alexander: Extrapelvická a extraabdominálna endometrióza [Extrapelvic and extraabdominal endometriosis] In:Gynekológia pre prax : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky casopis. - ISSN 1336-3425. - Roc. 4, c. 4 (2006), s. 214-217 ADF045 Tóthová, Elena: Fludarabín (Fludara) v prvolíniovej liecbe CLL In:Kompendium medicíny. - 23. november (2006), s. 20, 22 ADF046 Petrásová, Adriana - Ondrasovicová, Jana - Cecetková, Adriana: Fokálna infekcia dentogénneho pôvodu [Focal infection of odontogenic origin] In:Stomatológ : casopis Slovenskej komory zubných lekárov. - Roc. 17, c. 1 (2007), s. 18-19 ADF047 Dobríková, Martina - Stancáková, Alena - Javorský, Martin - Tkác, Ivan: Genetické pozadie diabetes mellitus 2. typu [Genetic background of type 2 diabetes mellitus] In:Interná medicína. - ISSN 1335-8359. - Roc. 7, c. 3 (2007), s. 147-152

(32)

. ADF048 Dziaková, Miriam - Moudrá, A. - Repiská, A. - Simsík, Dusan - Majerník, Jaroslav - Dolná, Zlatica: Hippoterapia a jej význam v liecbe detskej mozgovej obrny [The hippotherapy and its import in therapy of infantile paralysis] In:Rehabilitácia : casopis pre otázky liecebnej a pracovnej rehabilitácie. - ISSN 0375-0922. - Roc. 44, c. 3 (2007), s. 131-134 ADF049 Babcák, Marián - Németh, Frantisek - Vargová, Viola: História a súcasnos diabetes mellitus z pohadu geriatra [History and presence of diabetes mellitus from the aspekts of a geriatrician] In:Geriatria : odborný casopis slovenských a ceských geriatrov. - ISSN 1335-1850. - C. 2 (2007), s. 88-91 ADF050 Macejová, Zelmíra - Oetterová, M. - Lazurová, Ivica: Hodnotenie kvality zivota pacientov s reumatoidnou artritídou [Quality of live evaluation in patients with rheumatoid arthritis] In:Slovenský lekár : casopis rodinnej medicíny a Slovenskej lekárskej komory. - ISSN 1335-0234. - Roc. 17.(31.), c. 1-2 (2007), s. 3-6 ADF051 Onderová, udmila: Hracky a ich miesto vo vyucovaní fyziky [Toys and their role in physics teaching] In:Matematika Informatika Fyzika : didaktický casopis uciteov matematiky, informatiky a fyziky. - ISSN 1335-7794. - Roc. 16 (2007), s. 52-58 ADF052 Bartková, Danica - Dankovcík, Róbert: Chlamýdiové infekcie - klinické prejavy, diagnostika a moznosti terapie In:Biológia, Ekológia, Chémia : casopis pre skoly. - ISSN 1335-8960. - Roc. 44, c. 4 (2006), s. 15-19 ADF053 Kristian, P. - Jarcuska, Pavol - Schréter, Ivan - Adamkovicová, Elena: Chrípka, jej klinické prejavy a liecba In:Antibiotiká a rezistencia : Interdisciplinárny casopis pre klinickú a laboratórnu medicínu. - ISSN 1336-1147. - Roc. 5, c. 1 (2006), s. 18-21 ADF054 Adam, Jozef - Toporcerová, Silvia - Ostró, Alexander: Infekcia udským papiloma vírusom a moznosti jej liecby In:Acta chemotherapeutica : casopis Slovenskej chemoterapeutickej spolocnosti SLS. - ISSN 1335-0579. - Roc. 17, c. 1-2 (2007), s. 95-101 ADF055 Adam, Jozef - Ostró, Alexander: Infekcia udským papilomavírusom - co o nej vieme? [Human papillomavirus infection - what we know about it?] In:Pediatria (Bratisl.) : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky casopis. - ISSN 1336-863X. - Roc. 1, c. 5 (2006), s. 306-310 ADF056 Kleban, Ján - Kulíková, Lucia - Sacková, Veronika - Fedorocko, Peter: Inhibition of COX-2 does not affect therapeutical result of photodynamic therapy with hypericin despite of its increased activity and expression [Inhibícia COX-2 neovplyvuje terapeutický výsledok fotodynamickej terapie s hypericínom aj napriek zvýsenej aktivite a expresii tohto enzýmu] In:Folia Veterinaria. - ISSN 0015-5748. - Roc. 50, c. 3 Suppl. (2006), s. 26-27 ADF057 Tkác, Ivan: Inhibítory dipepeptidyl peptidázy 4 (gliptíny)- nový patogenetický prístup v liecbe orálnymi antidiabetikami In:Interná medicína. - ISSN 1335-8359. - Roc. 7, c. 7-8 (2007), s. 407-412 ADF058 Cisárik, Peter - Neupauerová, Marianna: Iniciatívou Leader k integrovanému rozvoju vidieka v Ceskej a Slovenskej republike [Initiative Leader Concerning Integrated Rural Development in The Czech Republic and in The Slovak Republic] In:Verejná správa a spolocnos. - ISSN 1335-7182. - Roc. VIII, c. 1 (2007), s. 91-99

(33)

. ADF059 Voanská, Martina - Petrásová, Darina - Frankovicová, Mária - Závacký, Peter - Sabol, Frantisek - Bober, Juraj: Interleukín-6 a zápalová odpove v cievnej chirurgii [Interleukin-6 and inflammatory reaction in the vascular surgery] In:Ateroskleróza : metabolizmus, klinika, liecba. - ISSN 1335-2253. - Roc. 11, c. 1-2 (2007), s. 16-23 ADF060 Sudák, Milan: Invaginácie v detskom veku In:Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín. - C. 21 (2007), s. 18-19 ADF061 Konkoová, Mária - Jesková, Zuzana - Petrovic, Pavol: Jav elektromagnetickej indukcie v pocítacom podporovanom experimente [Phenomenon of electromagnetically induction in computer - aided experiment] In:Matematika Informatika Fyzika : didaktický casopis uciteov matematiky, informatiky a fyziky. - ISSN 1335-7794. - Roc. 30 (2007), s. 48-51 ADF062 Cecetková, Adriana: Kalcium hydroxid a jeho mechanizmus úcinku na tkanivo [Calcium hydroxide and mechanism of its effect on the tissue] In:Stomatológ : casopis Slovenskej komory zubných lekárov. - Roc. 17, c. 1 (2007), s. 32 ADF063 Cecetková, Adriana: Kalcium hydroxid a jeho mechanizmus úcinku OH iónov na anaeróbne baktérie [Calcium hydroxide and the mechanism of the effects of OH ions on anaerobic bacteria] In:Stomatológ : casopis Slovenskej komory zubných lekárov. - Roc. 16, c. 4 (2006), s. 31-32 ADF064 Uram, V. - Pribula, Vit - Múdry, M. - Bober, Juraj: Kanylácia centrálnej zily - výhody prístupu cez vena jugularis interna u chirurgických pacientov In:Slovenská chirurgia : casopis Slovenskej chirurgickej spolocnosti. - ISSN 1336-5975. - Roc. 4, c. 3 (2007), s. 4-8 ADF065 Valocíková, Ivana: Kardiálne biomarkery a choroby obliciek [Cardiac biomarkers a choroby obliciek] In:Lekársky obzor. - ISSN 0457-4214. - Roc. 55, c. 11 (2006), s. 479-482 ADF066 Kovaová, Eva - Cierny, Michal - Frankovic, Koloman - Novák, Bohus: Kazivos u dvoch skupín ziakov na Slovensku v roku 1998, 2001 a 2003 : (záverecná správa stúdie) In:Stomatológ : casopis Slovenskej komory zubných lekárov. - Roc. 16, c. 1 (2006), s. 2-8 ADF067 Tkác, Ivan: Klinické stúdie s glitazónmi v roku 2006 [Clinical trials with glitazones in 2006] In:Interná medicína. - ISSN 1335-8359. - Roc. 7, c. 3 (2007), s. 165-168 ADF068 Sekerák, Jozef: Kúcové kompetencie v matematickom vzdelávaní [Key competences in mathematical education] In:Matematika Informatika Fyzika : didaktický casopis uciteov matematiky, informatiky a fyziky. - ISSN 1335-7794. - Roc. 15, c. 29 (2007), s. 132-137 ADF069 Pella, Daniel - Mechírová, Viola - Rybár, Rafael - Fedacko, Ján - Vargová, Viola: Kombinácia statínov a omega-3 mastných kyselín - prínos v redukcii kardiovaskulárneho rizika In:Via practica : moderný casopis pre lekárov prvého kontaktu. - ISSN 1336-4790. - Roc. 4, c. S1 (2007), s. 10 ADF070 Koprovicová, Judita - Petrásová, Darina - Kollár, Jozef: Koncentrácia lipoproteínu (a), apolipoproteínu B-100 a vitamínu C u obéznych ziakov základných skôl [Lipoprotein (a), apolipoprotein B100 and vitamin C serum levels in the obese basic school children] In:Ateroskleróza : metabolizmus, klinika, liecba. - ISSN 1335-2253. - Roc. 10, c. 1-2 (2006), s. 8-13 ADF071 Saksun, Ladislav - Gresová, Andrea - Ostró, Alexander - Homzová, Marta - Mýtniková, Marta: Konzervatívne chirurgické postupy v rámci komplexnej liecby karcinómu prsníka In:Acta chemotherapeutica : casopis Slovenskej chemoterapeutickej spolocnosti SLS. - ISSN 1335-0579. - Roc. 17, c. 1-2 (2007), s. 72-76

(34)

. ADF072 Cecetková, Adriana - Petrásová, Adriana - Ondrasovicová, Jana: Konzervatívne riesenie alebo chirurgická intervencia pri fraktúre koreového nástroja v koreovom kanáliku? [Conservative management of surgical intervention for fractures of the root in the root canal?] In:Stomatológ : casopis Slovenskej komory zubných lekárov. - Roc. 17, c. 1 (2007), s. 22-24 ADF073 Krcho, Peter - Vilceková, Katarína - Hudáková, Viktória - Gajdosová, Zuzana: Korelácia hmotnosti, sérových koncentrácií sodíka a draslíka u novorodencov so zvýseným rizikom rozvoja bronchopulmonálnej dysplázie [Correlation of weight, serum levels of sodium and potassium in newborns with high risk of bronchopulmonary dysplasia] In:Pediatria (Bratisl.) : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky casopis. - ISSN 1336-863X. - Roc. 2, c. 4 (2007), s. 203-207 ADF074 Barabas, Dusan: Korelácia úrod vybraných druhov plodín a zrázkovo-odtokových vzahov v regióne Spisské Vlachy, za obdobie 1995 - 2003 [Correlation crop selection type products and recipitation-discharge relation at the region Spisské Vlachy in period 1995 - 2005] In:Folia Geographica : Prírodné vedy. - ISSN 1336-6149. - Roc. 65, c. 10 (2006), s. 27-35 ADF075 Fillová, Dagmar: Korupcia - negatívny fenomén vo verejnej správe i ekonomickom napredovaní krajín Európskej únie [Corruption - is a negative phenomen in public administration and economic live states of European Union] In:Verejná správa a spolocnos. - ISSN 1335-7182. - Roc. VIII, c. 1 (2007), s. 24-37 ADF076 Susinková, Jana - Horáková, A.: Kvalita zivota verzus dôstojné umieranie [The quality of life versus dignified dying] In:Revue osetrovatestva, sociálnej práce a laboratórnych metodík. - ISSN 1335-5090. - Roc. XIII, c. 2 (2007), s. 58-61 ADF077 Dostalík, Jan - Martínek, L.: Laparoskopická kolorektální chirurgie pro karcinom - zhodnocení vlastního souboru In:Rozhledy v chirurgii : celostátní odborný casopis Ceské chirurgické spolecnosti a Slovenskej chirurgickej spolocnosti. - ISSN 0035-9351. - Roc. 85, c. 1 (2006), s. 35-40 ADF078 Mitro, Peter: Manazment posledného stádia zlyhávania srdca [Managment of end stage heart failure] In:Via practica : moderný casopis pre lekárov prvého kontaktu. - ISSN 1336-4790. - Roc. 4, c. 2 (2007), s. 84-88 ADF079 Horváthová, Miriam: Marketing a samospráva, preco vstúpil marketing do samosprávy [Marketing and autonomy, why enter marketing to the autonomy] In:Verejná správa a spolocnos. - ISSN 1335-7182. - Roc. VIII, c. 1 (2007), s. 75-82 ADF080 Ismail, Jakub - Orencák, Michal - Jenca, Andrej: Mechanism of bone graft [Mechanizmus kostného stepu] In:Stomatológ : casopis Slovenskej komory zubných lekárov. - Roc. 16, c. 4 (2006), s. 2-7 ADF081 Snincák, Marián: Miesto a význam blokátorov receptorov angiotenzínu II (sartánov) vo vnútornom lekárstve [Position and significance of angiotensin 2-receptor blockers (sartans) in internal medicine] In:Lekársky obzor. - ISSN 0457-4214. - Roc. 56, c. 3 (2007), s. 133-140 ADF082 Csach, Kristián: Miesto dispozitívnych a kogentných právnych noriem (nielen) v obchodnom práve. (II. cas - rozbor dispozitívnych noriem a vybraných problémov (nielen) Obchodného zákonníka) [Position of non-mandatory and mandatory rules (not only) in the commercial law. (Part II - analysis of non-mandatory rules and selected issues (not only) if the Commercial code)] In:Právny obzor : teoretický casopis pre otázky státu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roc. 90, c. 3 (2007), s. 247-259

(35)

. ADF083 Csach, Kristián: Miesto dispozitívnych a kongentných právnych noriem (nielen) v obchodnom práve. I. cas - Vseobecné otázky a rozbor kogentných noriem [Position of non-mandatory and mandatory rules (not only) in the commercial law. Part I - General issues and analysis of mandatory rules] In:Právny obzor : teoretický casopis pre otázky státu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roc. 90, c. 2 (2007), s. 102-121 ADF084 Bolfíková, Eva: Model byrokrata v obcianskej reflexii [Model of bureaucrat in citizen's reflection] In:Clovek a spolocnos : internetový casopis pre pôvodné, teoretické a výskumné stúdie z oblasti spolocenských vied. - ISSN 1335-3608. - Roc. 10, c. 1 (2007), http://www.saske.sk/cas/1/2007/leftbar.html ADF085 Rusnáková, Renáta - Dimunová, Lucia - Raková, Jana: Moderné osetrovatestvo ako determinant kvality [Modern nursing as a determinant of the quality] In:Revue osetrovatestva, sociálnej práce a laboratórnych metodík. - ISSN 1335-5090. - Roc. XIII, c. 2 (2007), s. 50-51 ADF086 Snincák, Marián - Pahuli, Kamil: Moderné trendy na 21. výrocnom kongrese medzinárodnej spolocnosti pre hypertenziu 2006. Fukuoka, Kjúsú, Japonsko, 15.-19. október 2006 In:Interná medicína. - ISSN 1335-8359. - Roc. 7, c. 2 (2007), s. 107-114 ADF087 Dostalík, Jan - Martínek, L. - Vávra, P. - Richter, V. - Guková, P.: Morbus Crohn a laparoskopická chirurgie In:Rozhledy v chirurgii : celostátní odborný casopis Ceské chirurgické spolecnosti a Slovenskej chirurgickej spolocnosti. - ISSN 0035-9351. - Roc. 82, c. 9 (2006), s. 492-501 ADF088 Kujaník, Stefan - Kujaník, Stefan: Morfológia srdcových predsiení a prevod vzruchu v nich [Morphology of the cardiac atria and impulse conduction in them] In:Slovenský lekár : casopis rodinnej medicíny a Slovenskej lekárskej komory. - ISSN 1335-0234. - Roc. 17.(31.), c. 1-2 (2007), s. 44-48 ADF089 Hadasová, Lívia - Rusnáková, Renáta: Motivacné a demotivacné faktory v povolaní sestry [Motivation and demotivation factorsin nursing profesion] In:Sestra : a lekár v praxi : casopis pre sestry, lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov. - ISSN 1335-9444. - C. 9-10 (2007), s. 8-9 ADF090 Gresová, Andrea - Lazár, Igor - Mýtniková, Marta - Ostró, Alexander - Homzová, Marta Saksun, Ladislav: Moznosti lokalizácie nehmatných lézií prsníka In:Acta chemotherapeutica : casopis Slovenskej chemoterapeutickej spolocnosti SLS. - ISSN 1335-0579. - Roc. 17, c. 1-2 (2007), s. 77-84 ADF091 Tkác, Ivan: Moznosti pouzitia á-blokátorov v liecbe hypertenzie u pacientov s diabetom mellitom 2. typu alebo metabolickým syndrómom [Possibilities of using á-blocker in the treatment of hypertension in patients with type 2 diabetes mellitus or metabolic syndrome] In:Súcasná klinická prax. - ISSN 1214-7036. - C. 1 (2007), s. 9-12 ADF092 Jarcuska, Pavol - Magulová, Lívia - Kristian, P. - Novotný, Rudolf: Môzu probiotiká ovplyvni negatívny úcinok antibiotík na fyziologickú mikroflóru? [May probiotics influence negative outcomes of antibiotics therapy to normal flora?] In:Via practica : moderný casopis pre lekárov prvého kontaktu. - ISSN 1336-4790. - Roc. 4, c. 2 (2007), s. 79-83 ADF093 Jarcuska, Pavol - Magulová, Lívia - Kristian, Pavol - Novotný, Rudolf: Môzu probiotiká ovplyvni negatívny úcinok antibiotík na fyziologickú mikroflóru? In:Ambulantná terapia : lekársky casopis. - Roc., c. 2 (2007), s. 121-125

(36)

. ADF094 Langer, Pavel - Tajtáková, Mária - Kocan, A. - Vlcek, Martin - Petrík, J. - Chovancová, J. Drobná, B. - Jursa, S. - Pavúk, M. - Trnovec, Tomás - Klimes, Iwar - Seboková, Elena: Multiple organochlorine pollution and the the thyroid [Polychlorované bifenyly a stítna zaza] In:Endocrine Regulations. - Vol. 40, no. 2 (2006), p. 46-52 ADF095 Tóthová, Elena - Kafková, A.: Myelodysplastický syndróm [Myelodysplastic syndrome] In:Interná medicína. - ISSN 1335-8359. - Roc. 6, c. 4 (2006), s. 217-219 ADF096 Jonás, Peter - Klimcíková, Jana - Celovská, Denisa - Straková, K. - Bucsay, K.: Náhla cievna mozgová príhoda ako interdisciplinárny problém. Artériová hypertenzia a cievna mozgová príhoda [Acute stroke as an interdisciplinary problem arterial hypertension and stroke] In:Interná medicína. - ISSN 1335-8359. - Roc. 6, c. 10 (2006), s. 536-541 ADF097 Snincák, Marián: Najnovsie klinické stúdie v hypertenziológii In:Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín. - C. 16 (2007), s. 4-9 ADF098 Orosz, Ladislav: Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky o pôde nezistených vlastníkov In:ARS Notaria : casopis pre notárov. - ISSN 1335-2229. - C. 4 (2006), s. 27-34 ADF099 Janitorová, Eva - Veselinyová, Zuzana - Kaiferová, Jana - Markovská, Neda: Nase prvé skúsenosti s ozonoterapiou pri ochoreniach parodontu a ústnych slizníc [Ozonotherapy in the treatment of periodontal diseases and oral mucosal diseases - our first experiences] In:Stomatológ : casopis Slovenskej komory zubných lekárov. - Roc. 16, c. 4 (2006), s. 16-19 ADF100 Fraenkel, Emil - Lazurová, Ivica: Nealkoholová steatohepatitída a inzulínová rezistencia [Nonalcoholic steatohepatitis and insulin resistance] In:Interná medicína. - ISSN 1335-8359. - Roc. 6, c. 11 (2006), s. 606-611 ADF101 Orosová, Renáta: Netradicné vyucovacie metódy - prostriedok zefektívnenia vyucovacieho procesu v technicky orientovaných predmetoch [Untraditional education methods - means effective education in technical oriented subject] In:Acta Humanica. - ISSN 1336-5126. - C. 2 (2007), s. 222-226 ADF102 Gombosová, Laura - Jarcuska, Peter - Bohus, P. - Sihotský, V. - Zakuciová, Mária - Lazurová, Ivica: Nezvycajný prípad pokrocilej generalizovanej sarkoidózy imitujúcej hepatálnu cirhózu In:Gastroenterológia pre prax. - ISSN 1336-1473. - Roc. 6, c. 3 (2007), s. 138-142 ADF103 Krcho, Peter - Gedeonová, Michaela - Labus, Peter: Niektoré aspekty výskytu a moznosti terapie vrodených vývinových chýb na klinike neonatológie v Kosiciach [Some aspects of incidence and therapeutical possibilities of congenital abnormalities at the Neonatal clinic in Kosice] In:Pediatria (Bratisl.) : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky casopis. - ISSN 1336-863X. - Roc. 2, c. 2 (2007), s. 75-79 ADF104 Saksun, Ladislav - Bohus, P.: Niektoré moznosti imunohistochémie v gynekologickej patológii In:Acta chemotherapeutica : casopis Slovenskej chemoterapeutickej spolocnosti SLS. - ISSN 1335-0579. - Roc. 17, c. 1-2 (2007), s. 85-89 ADF105 Tóthová, Elena: Nové lieky v liecbe mnohopocetného myelómu In:Slovenský lekár : casopis rodinnej medicíny a Slovenskej lekárskej komory. - ISSN 1335-0234. - Roc. 16.(30.), c. 1-2 (2006), s. 33-34 ADF106 Kizek, Peter - Jenca, Andrej - Cavarga, Ivan: Novinky v diagnostike karcinómov dutiny ústnej. 1. cas : Autofluorescencná diagnostika lézií sliznice dutiny ústnej [Innovations in diagnostics of oral cavity carcinomas. Part I] In:Stomatológ : casopis Slovenskej komory zubných lekárov. - Roc. 17, c. 1 (2007), s. 12-14 ADF107 Orosz, Ladislav: O preventívnej kontrole ústavnosti

(37)

. In:Právny obzor : teoretický casopis pre otázky státu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roc. 89, c. 6 (2006), s. 485-502 ADF108 Klimovský, Daniel: Obcianska participácia a jej aktéri v teoretickej reflexii s osobitným zreteom na komunálnu a regionálnu politickú úrove [Public participation and its actors in theoretic perspektive with a special regard to local and regional political level] In:Verejná správa a spolocnos. - ISSN 1335-7182. - Roc. VIII., c. 2 (2007), s. 64-74 ADF109 Klucka, Ján: Obcianstvo v medzinárodnom a európskom práve [Citizenship in international and european law] In:Právny obzor : teoretický casopis pre otázky státu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roc. 90, c. 3 (2007), s. 205-225 ADF110 Palková, Regina: Obchodné zvyklosti a ich aplikácia v rámci arbitráze [Trade usages and its application in the framework of an arbitration] In:Justicná revue : casopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roc. 59, c. 5 (2007), s. 679-687 ADF111 Pella, Daniel - Mechírová, Viola - Rybár, Rafael - Fedacko, Ján: Omega-3 mastné kyseliny - cesta od výzivového doplnku k lieku podlozenému medicínou dôkazov [Omega-3 fatty acids - from dietary supplement to evidence based medicine acknowledged drugs] In:Súcasná klinická prax. - ISSN 1214-7036. - C. 3 (2006), s. 4-8 ADF112 Hutník, Ondrej: On a convolution algebra of coherent states in symmetric Fock space [O konvolucnej algebre koherentných stavov v symetrickom Fockovom priestore] In:Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Roc. 57, c. 7 (2006), s. 3-6 ADF113 Haluska, Ján - Hutník, Ondrej: On algebras of symmetrical associative aggregation operators related to means [O algebrách symetrických asociatívnych agregacných operátorov súvisiacich s priemermi] In:Tatra Mountains Mathematical Publications. - ISSN 1210-3195. - Roc. 34 (2006), s. 119-133 ADF114 Cisláková, Lýdia - Kovácová, Daniela - Halánová, Monika - Stefancíková, Anna - Kalinová, Zuzana: Ornitóza - psitakóza a cicavcie chlamydiózy na Slovensku v roku 2006 [Ornithosis-psittacosis and mammal chlamydiosis in Slovakia in the year 2006] In:Slovenský veterinársky casopis. - ISSN 1335-0099. - Roc. 32, c. 3 (2007), s. 175-176 ADF115 Tkác, Ivan: Ovplyvnenie krvného tlaku a glykemickej kompenzácie v prevencii makrovaskulárnych a mikrovaskulárnych komplikácií diabetu 2. typu In:Interná medicína. - ISSN 1335-8359. - Roc. 7, c. 7-8 (2007), s. 383-392 ADF116 Eliásová, Anna - Kovaová, Eva - Biros, Peter: Participation of the socioeconomic status of the Romany mothers (Eastern Slovakia) in pregnancy and fetus In:Slovenská antropológia. - ISSN 1336-5827. - Roc. 9, c. 2 (2006) ADF117 Snincák, Marián: Patofyziológia hypertenzie a mechanizmy vzostupu tlaku krvi u starsích In:Súcasná klinická prax. - ISSN 1214-7036. - C. 3 (2006), s. 10-15 ADF118 Gresová, Andrea - Saksun, Ladislav - Ostró, Alexander - Homzová, Marta - Mýtniková, Marta: Peroperacná navigácia nepalpovatených lézií ultrazvukom In:Acta chemotherapeutica : casopis Slovenskej chemoterapeutickej spolocnosti SLS. - ISSN 1335-0579. - Roc. 17, c. 1-2 (2007), s. 90-94 ADF119 Sedláková, Eva - Lovásová, Eva - Rácz, Oliver - Beacka, Roman - Kurpas, Martin - Sedlák, Ján - Studencan, Martin - Chmelárová, Anna: Peroxidácia lipidov a antioxidacná kapacita plazmy pri reperfúznej liecbe akútneho infarktu myokardu [Total plasma antioxidant capacity in reperfusion treatment of acute myocardial infarction] In:Ateroskleróza : metabolizmus, klinika, liecba. - ISSN 1335-2253. - Roc. 11, c. 1-2 (2007), s. 35-41

(38)

. ADF120 Vohárová, Viktória - Dankovcík, Róbert - Urdzík, Peter - Ostró, Alexander - Sarisský, Marek Mojzis, Ján - Mirossay, Ladislav: Porovnanie citlivosti nádorových bunkových línií a endotelových buniek po aplikácii hypericínu In:Acta chemotherapeutica : casopis Slovenskej chemoterapeutickej spolocnosti SLS. - ISSN 1335-0579. - Roc. 17, c. 1-2 (2007), s. 12-20 ADF121 Snincák, Marián: Postavenie sartanov pri prevencii a liecbe kardiovaskulárnych ochorení: súcasný stav a perspektívy In:Medinews : casopis pre lekárov a farmaceutov. - ISSN 1336-3239. - Roc. 5, c. 1 (2007), s. 27-31 ADF122 Veselinyová, Zuzana - Markovská, Neda: Postoj rodicov detí predskolského veku k ústnemu zdraviu. 1. cas [Attitude of parents of pre-school children on oral health. Part 1] In:Stomatológ : casopis Slovenskej komory zubných lekárov. - Roc. 16, c. 4 (2006), s. 20-23 ADF123 Veselinyová, Zuzana - Markovská, Neda: Postoj rodicov detí predskolského veku k ústnemu zdraviu. 2. cas [Attitude of parents of pre-school children on oral health] In:Stomatológ : casopis Slovenskej komory zubných lekárov. - Roc. 17, c. 1 (2007), s. 3-5 ADF124 Lukác, Stanislav - Engel, Radovan - Buxár, Marián: Posudzovanie a tvorba výucbových programov z matematiky [Reviewing and creating mathematical learning programmes] In:Matematika Informatika Fyzika : didaktický casopis uciteov matematiky, informatiky a fyziky. - ISSN 1335-7794. - Roc. 15, c. 29 (2006), s. 142-149 ADF125 Rimárová, Kvetoslava: Potravinové alergény a lepok - nové oznacovanie v EÚ? [Food Allergens and Gluten - New EU Labeling?] In:Slovenský lekár : casopis rodinnej medicíny a Slovenskej lekárskej komory. - ISSN 1335-0234. - Roc. 17 (31), c. 3-4 (2007), s. 86-91 ADF126 Cepelová, Anna - Toma, Roman: Potreba a stav vzdelávania v Kosickom samosprávnom kraji [The education in Kosice self-governing region] In:Verejná správa a spolocnos. - ISSN 1335-7182. - Roc. VIII, c. 1 (2007), s. 14-23 ADF127 Cepelová, Anna - Mesáros, Peter: Potreba zavádzania manazmentu znalostí vo verejnej správe In:Verejná správa a spolocnos. - ISSN 1335-7182. - Roc. VIII., c. 2 (2007), s. 75-89 ADF128 Jarcuska, Pavol - Novotný, Rudolf: Pouzitie azitromycínu v liecbe erythema migrans [Azithromycin use in the treatment of erythema migrans] In:Via practica : moderný casopis pre lekárov prvého kontaktu. - ISSN 1336-4790. - Roc. 4, c. 4 (2007), s. 192-196 ADF129 Klimovský, Daniel: Pôsobenie organizacných jednotiek regionálnej úrovne územnej samosprávy v podmienkach SR v obcianskej reflexii [Action of Organizational Units of Territorial Self-Government on a Regional Level in the Conditions of the Slovak Republic Citizens'Perspective] In:Slovenská Politologická Revue : revue pre politický a obciansky zivot. - ISSN 1335-9096. - Roc. 7, c. 1-2 (2007), s. 58-70 ADF130 Dolobác, Marcel: Právne aspekty zmluvy o vytvorení a pouzití webstránky [Legal aspects of a contract on the creation and use of a web site] In:Dusevné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti dusevného vlastníctva. - ISSN 1335-2881. Roc. 10, c. 4 (2006), s. 28-32 ADF131 Majercák, Tomás: Právo na zivot poda Medzinárodného paktu obcianskych a politických práv [Right to life under International covenant on civil and political rights] In:Justicná revue : casopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roc. 59, c. 4 (2007), s. 473-484

(39)

. ADF132 Kontírová, Silvia: Prax v pedagogicko-psychologickej príprave nastávajúcich uciteov prírodovedných predmetov [The practice in the pedagogy and psychology preparation of future teachers of naturales science subjects] In:Pedagogické spektrum. - ISSN 1335-5589. - Roc. 15, c. 3-4 (2006), s. 1-12 ADF133 Urdzík, Peter: Predikcia intrauterinnej rastovej retardácie a preeklampsie pomocou ultrazvukových markerov In:Praktická gynekológia : Nemecko-Slovenská spolocnos : Edukácia v gynekológii a pôrodníctve. Slovak Academic Press. - ISSN 1335-4221. - Roc. 14, c. 2 (2007), s. 46-54 ADF134 Urdzík, Peter: Predikcia intrauterinnej rastovej retardácie plodu a preeklampsie pomocou biochemických markerov In:Praktická gynekológia : Nemecko-Slovenská spolocnos : Edukácia v gynekológii a pôrodníctve. Slovak Academic Press. - ISSN 1335-4221. - Roc. 14, c. 2 (2007), s. 60-68 ADF135 Radoák, Jozef: Prehad mozností prevencie poskodenia miechy pri operáciách pre aneuryzmu torakoabdominálnej aorty [Prevention of the complications after surgery on the aorta] In:Slovenská chirurgia : casopis Slovenskej chirurgickej spolocnosti. - ISSN 1336-5975. - Roc. 3, c. 6 (2006), s. 12-15 ADF136 Barinková, Milena: Princípy systému státnej sociálnej podpory [The principles of the state social support system] In:Právny obzor : teoretický casopis pre otázky státu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roc. 90, c. 1 (2007), s. 24-36 ADF137 Capková, Judita - Komanová, Blanka - Spodník, K. - Firment, Jozef: Prínos monitorovania bispektrálneho indexu u detí pocas sevofluranovej anestézie [The benefits of BIS monitoring during sevoflurane anaesthesia in children] In:Anesteziologie a intenzivní medicína. - ISSN 1214-2158. - Roc. 18, c. 2 (2007), s. 65-72 ADF138 Kulfan, Miroslav - Panigaj, ubomír: Príspevok k poznaniu lariev piadiviek (Lepidoptera: Geometridae) na styroch drevinách v subalpínskom vegetacnom stupni Tatier (Velická a Ziarska dolina) [Contribution to the knowledge of geometrid larvae (Lepidoptera: Geo,etridae) on four woody species in subalpine vegetation level on the Tatras (Velická and Ziarska dolina valleys)] In:Entomofauna carpathica. - ISSN 1335-1214. - Roc. 18, c. 1 (2006), s. 20-22 ADF139 Legáth, ubomír: Profesionálne ochorenia dýchacieho systému v podmienkach podzemných pracovísk - stále aktuálna problematika In:Acta Montanistika Slovaca. - ISSN 1335-1788. - Roc. 12, c. 2 (2007), s. 140-145 ADF140 Vávra, P. - Andel, P. - Dostalík, Jan: První pípad esení rektovaginální pístle pomocí transanální endoskopické mikrochirurgie In:Rozhledy v chirurgii : celostátní odborný casopis Ceské chirurgické spolecnosti a Slovenskej chirurgickej spolocnosti. - ISSN 0035-9351. - Roc. 85, c. 2 (2006), s. 82-85 ADF141 Vávrová, M. - Pelikán, A. - Dostalík, Jan - Martínek, L. - Guková, P. - Guka, I.: Pínos mení anorektálního úhlu podle Schiessela pro urcení bezpecné vzdálenosti dolní resekcní linie pi operaci karcinomu rekta In:Rozhledy v chirurgii : celostátní odborný casopis Ceské chirurgické spolecnosti a Slovenskej chirurgickej spolocnosti. - ISSN 0035-9351. - Roc. 85, c. 2 (2006), s. 78-81 ADF142 Baacká, Lenka - Jenca, Andrej: Pyogénny granulóm [Pyogenic granuloma] In:Stomatológ : casopis Slovenskej komory zubných lekárov. - Roc. 17, c. 1 (2007), s. 9-11 ADF143 Nistiar, Frantisek - Nistiarová, Agnesa - Beacka, Roman - Rácz, Oliver - Lukacínová, Agnesa: Quo vadis pokusy na zvieratách vo vysokoskolskej edukácii a výskume? [Quo vadis of animal experiments in university teaching and research?]

(40)

. In:Slovenský veterinársky casopis. - ISSN 1335-0099. - Roc. 31, c. 5 (2006), s. 289-291 ADF144 Vávra, P. - Krhut, J. - Dostalík, Jan - Kopecký, J. - Mainer, K. - Vávrová, M.: Raritní pípady akutní urinózní peritonitidy zpsobené spontánní rupturou mocového mchýe In:Rozhledy v chirurgii : celostátní odborný casopis Ceské chirurgické spolecnosti a Slovenskej chirurgickej spolocnosti. - ISSN 0035-9351. - Roc. 85, c. 4 (2006), s. 190-192 ADF145 Benhatchi, K. - Lazurová, Ivica - Macejová, Zelmíra: Reumatické manifestácie pri autoimunitných tyreopatiách [Rheumatic manifestations of autoimmune thyroiditis] In:Interná medicína. - ISSN 1335-8359. - Roc. 6, c. 12 (2006), s. 664-667 ADF146 Lapcáková, Marta: Rigidné a flexibilné ústavy (Porovnávacia stúdia ústav clenských státov Európskej únie) In:Justicná revue : casopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roc. 59, c. 8-9 (2007), s. 1066-1075 ADF147 Tkác, Ivan: Rosiglitazón v liecbe diabetes mellitus 2. typu - výsledky stúdie ADOPT [Rosiglitazones in treatment type 2 diabetes mellitus - the results study ADOPT] In:Diabetes a obezita : casopis Slovenskej diabetologickej spolocnosti. - ISSN 13358383. - Roc. 7, c. 13 (2007), s. 109-111 ADF148 Lukác, Stanislav - Engel, Radovan: Skúmanie dynamických konstrukcií vo vyucovaní rovnoahlosti [Investigation of dynamic constructions in teaching of homothety] In:Obzory matematiky, fyziky a informatiky. - ISSN 1335-4981. - Roc. 36, c. 1 (2007), s. 15-28 ADF149 Baloghová, Janette - Jautová, Jagienka: Skúsenosti s celkovou liecbou acne vulgaris [Experiences with systemic treatment of acne vulgaris] In:DERMA 3. tisícrocia : odborný casopis dermatovenerológie, estetickej dermatológie a kozmetiky. Roc. VI, c. 3 (2006), s. 6-8 ADF150 Snincák, Marián - Kaffanová, Daniela - Zain El Abdin, Mohamed - Kolesár, Kamil: Správy z Výrocného kongresu Európskej kardiologickej spolocnosti : artériová hypertenzia: horúce novinky, výsledky stúdií a sympóziá 3. - 7. septembra 2005, Stokholm, Svédsko In:Medicina Militaris Slovaca. - Roc. 8, c. 1 (2006), s. 81-92 ADF151 Pella, Daniel - Vargová, Viola - Fedacko, Ján - Rasi, R.: Statíny - majú dominantné miesto v kardiovaskulárnej prevencii? Lipidy znizujúce pleiotropné úcinky statínov In:Via practica : moderný casopis pre lekárov prvého kontaktu. - ISSN 1336-4790. - Roc. 4, c. 1 (2007) ADF152 Sastný, Frantisek - Vrajová, Monika - Tejkalová, Hana - Peková, Soa - Mares, Vladislav Kozmiková, Iryna - Jirásková, Jana - Höschl, Cyril - Balcar, Vladimir J.: Stavba a funkce NMDA receptoru u schizofrenie: od animálních model k pacientovi In:Psychiatrie : casopis pro moderní psychiatrii. - ISSN 1211-7579. - Roc. 10, suppl. 2 (2006), s. 7-14 ADF153 Takác, Peter - Kubincová, Anna - Hamráková, Marta: Stratégia rozhodovania praktického lekára v rehabilitácii pacientov po cievnej mozgovej príhode [Decision strategy of general practitioner in post-stroke patients rehabilitation] In:Via practica : moderný casopis pre lekárov prvého kontaktu. - ISSN 1336-4790. - Roc. 4, c. 1 (2007), s. 33-37 ADF154 Koprovicová, Judita - Kollár, Jozef - Petrásová, Miroslava: Sú deti so zvýseným kardiovaskulárnym rizikom v rodinnej anamnéze rizikovejsie z hadiska rozvoja predcasnej aterotrombózy? [Is more danger children with elevated cardiovascular risk in familiar case history?] In:Ateroskleróza : metabolizmus, klinika, liecba. - ISSN 1335-2253. - Roc. 11, c. 1-2 (2007), s. 24-29 ADF155 Snincák, Marián: Sympózium Cesty progresie redukcie rizika In:Kardiológia. Cardiology : oficiálny casopis Slovenskej kardiologickej spolocnosti a Slovenskej hypertenziologickej spolocnosti : Official journal of the Slovak Society of Cardiology and Slovak Society of Hypertension. - ISSN 1210-0048. - Roc. 16, c. 2 (2007), s. K/C33-35

(41)

. ADF156 Dimunová, Lucia: Skola chrbta pre sestry [Back school for nurses] In:Sestra : odborný mesacník pre osetrovatestvo. - C. 1 (2007), s. 14-15 ADF157 Bajtos, Ján: Taxonómia cieov rozvíjajúcich psychomotorickú zlozku osobnosti ziaka [Taxonomy aims developing psychomotor element personality schoolchild] In:Acta Humanica. - ISSN 1336-5126. - C. 2 (2007), s. 209-215 ADF158 Kopecek, Miloslav - Brunovský, Martin - Novák, Tomás - Tislerová, Barbora - Horácek, Jií Höschl, Cyril: The effect of cerebellar repetitive transcranial magnetic stimulation on electrical brain activity detected by low resolution electromagnetic tomography In:Psychiatrie : casopis pro moderní psychiatrii. - ISSN 1211-7579. - Roc. 10, suppl. 3 (2006), s. 54-58 ADF159 Kujaník, Stefan: The protective effect of low doses of alcohol on cardiovascular diseases [Protektívny úcinok nízkych dávok alkoholu na kardiovaskulárne ochorenia] In:Acta Medica Martiniana : Journal for Biomedical Sciences, Clinical Medicine and Nursing. - ISSN 1335-8421. - Roc. 6, c. 3 (2006), s. 3-11 ADF160 Juris, P. - Cicoová, P. - Majtánová, D. - urecko, R. - Jarcuska, Pavol - Balogová, Lenka Rajský, D.: Toxíny - (toxické bakteriálne a mykotické proteíny) : z pohadu verejného zdravotníctva a laboratórnej diagnostiky In:Slovenský veterinársky casopis. - ISSN 1335-0099. - Roc. 32, c. 1 (2007), s. 13-17 ADF161 Cecetková, Adriana - Ondrasovicová, Jana - Petrásová, Adriana: Trepanacný otvor - rozhodujúci faktor úspesnosti endodontického osetrenia (kazuistika) [Trepanation cavity - the decisive factor for success of endodontic treatment (medical history)] In:Stomatológ : casopis Slovenskej komory zubných lekárov. - Roc. 17, c. 1 (2007), s. 27-29 ADF162 Pella, Daniel: Úcinná kontrola systolického tlaku krvi fixnou kombináciou nízkych dávok antihypertenzív. Výsledky vedeckého programu Progressive [Effective systolic blood pressure control by fixed low-dose combination of antihypertensive drugs. Results of the scientific programme progressive] In:Interná medicína. - ISSN 1335-8359. - Roc. 7, c. 4 (2007), s. 2-6 ADF163 Gresová, Andrea - Mýtniková, Marta - Saksun, Ladislav - Ostró, Alexander - Lazár, Igor: Ultrazvukom vedená exstirpácia nehmatných lézií prsníka verzus exstirpácia identifikacným vodicom [Ultrasound versus identification wire guided excision of non-palpable breast lesions] In:Onkológia (Bratisl.). - Roc. 1, c. 4 (2006), s. 254-258 ADF164 Rucinská, Silvia - Výrostová, Eva - Mitaová, Jana: Univerzita v konkurencnom prostredí [University in competitive environment] In:Verejná správa a spolocnos. - ISSN 1335-7182. - Roc. VIII., c. 2 (2007), s. 98-115 ADF165 Orosz, Ladislav: Ústavný systém Maarskej republiky - nácrt ústavného vývoja a základná charakteristika ústavy In:Právny obzor : teoretický casopis pre otázky státu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roc. 89, c. 1 (2006), s. 48-62 ADF166 Orosz, Ladislav: Ústavodarná cinnos Národnej rady Slovenskej republiky v III. volebnom období (prehad - analýza - dôsledky) In:Justicná revue : casopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roc. 58, c. 10 (2006), s. 1414-1430 ADF167 Adam, Jozef - Ostró, Alexander: Vakcinácia proti HPV [Vaccination against HPV] In:Praktická gynekológia : Nemecko-Slovenská spolocnos : Edukácia v gynekológii a pôrodníctve. Slovak Academic Press. - ISSN 1335-4221. - Roc. 13, c. 4 (2006), s. 113-116 ADF168 Kujaník, Stefan: Ventricular arrhythmias and genetics [Komorové arytmie a genetika] In:Acta Medica Martiniana : Journal for Biomedical Sciences, Clinical Medicine and Nursing. - ISSN 1335-8421. - Roc. 7, c. 1 (2007), s. 3-9

(42)

. ADF169 Bolfíková, Eva: Verejná správa ako dizajn I. [The public administration as a design I.] In:Verejná správa a spolocnos. - ISSN 1335-7182. - Roc. VIII., c. 2 (2007), s. 16-25 ADF170 Wagnerová, Hedviga - Lazurová, Ivica - Tomková, Zlatica - Antolová, Eva - Tuchyová, E. Oetterová, M.: Volkmannova ischemická kontraktúra ako komplikácia myxedémovej kómy [Volkmann ischemic contracture - complication of myxedema coma] In:Rheumatologia : casopis pre otázky pohybového ústrojenstva a spojiva. - Roc. 21, c. 1 (2007), s. 49-52 ADF171 Dická, Janetta: Vplyv transformacného procesu na rozmiestnenie obyvatestva mesta Kosice v rokoch 1991 - 2001 [Influence of transition process on population deployment of the city of Kosice in years 1991 - 2001] In:Folia Geographica : Prírodné vedy. - ISSN 1336-6149. - Roc. 65, c. 10 (2006), s. 105-112 ADF172 Csach, Kristián: Výklad harmonizovaných právnych predpisov v Slovenskej republike [Interpretation of harmonized legal rules in Slovak republic] In:Právny obzor : teoretický casopis pre otázky státu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roc. 89, c. 5 (2006), s. 444-460 ADF173 Csach, Kristián: Vymáhanie protiprávnej státnej pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie [Reimbursement of unlawful state aid on the ground of Commission`s Decision] In:Justicná revue : casopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roc. 59, c. 2 (2007), s. 198-207 ADF174 Poracká, uba - Kmeová, Marta - Schréter, Ivan - Magyar, Bartolomej - Levkusová, Mária: Výskyt salmonelózy u pacientov s diabetes mellitus a arteriálnou hypertenziou In:Slovenský lekár : casopis rodinnej medicíny a Slovenskej lekárskej komory. - ISSN 1335-0234. - Roc. 17 (31), c. 3-4 (2007), s. 55-57 ADF175 Valanský, Ladislav - Bartl, Richard - Packá, T. - Ilás, Miroslav - Andrasina, Igor: Výsledky postchemoterapeutickej retroperitoneálnej lymfadenektómie v liecbe pokrocilých neseminomatóznych nádorov testis v nasom klinickom materiáli [Results of postchemotherapy retroperitoneal lymphadenectomy in advanced non-seminomatous germ cell testicle tumors in our clinical material] In:Klinická urológia : postgraduálny vedecký lekársky casopis. - ISSN 1336-7579. - Roc. 3, c. 1 (2007), s. 12-15 ADF176 Cepelová, Anna - Czikk, Peter: Význam informacných technológií v znalostnej ekonomike a perspektívy trhu práce v tejto oblasti v Kosickom regióne [Importance of information Technologies in knowledge economy and perspectives of job market in this field in region of Kosice] In:Ekonomika a Manazment Podniku : casopis pre ekonomickú teóriu a prax. - ISSN 1336-4103. - Roc. 5, c. 1 (2007), s. 31-36 ADF177 Pella, Daniel: Význam znízenia srdcovej frekvencie v kontexte kardiovaskulárnych ochorení [The importance of heart rate decrease in the context of cardiovascular disease] In:Kardiológia pre prax : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky casopis. - ISSN 1336-3433. - Roc. 4, c. 2 (2006), s. 55-59 ADF178 Jonás, Peter - Celovská, Denisa - Klimcíková, Jana: Základné rozdiely v mechanizme úcinku, úcinnosti a bezpecnosti liecby medzi ACEI a AIIRB In:Interná medicína. - ISSN 1335-8359. - Roc. 6, c. 12 (2006), s. 708-712 ADF179 Vernarský, Martin: Zákonnos v postupoch a rozhodnutiach obcí ako správcov miestnych daní [Principle of legality in the proceeding and in the desisions of the municipalities as tax administrators] In:Verejná správa a spolocnos. - ISSN 1335-7182. - Roc. VIII, c. 1 (2007), s. 69-74 ADF180 Cecetková, Adriana - Petrásová, Adriana: Zásaditné úcinky docasných medikamentov v konzervacnej stomatológii [Base effects of temporary medications in conservative dentistry] In:Stomatológ : casopis Slovenskej komory zubných lekárov. - Roc. 17, c. 1 (2007), s. 30-31

(43)

. ADF181 Trojan, Ján: Zdravie pri práci ako súcas ochrany práce [Occupational Health as a part of Labour Protection] In:Poradca : http:www-i-poradca.sk. - ISSN 1335-1583. - C. 13 (2007), s. 182-192 ADF182 Macejová, Zelmíra - Oetterová, M. - Rybár, Ivan - Rovenský, J.: Zlepsenie kvality zivota pacientov s reumatoidnou artritídou po úcinnej liecbe In:Rheumatologia : casopis pre otázky pohybového ústrojenstva a spojiva. - Roc. 21, c. 21 (2007), s. 83-86 ADF183 Macejová, Zelmíra - Oetterová, M. - Lazurová, Ivica: Zmena kvality zivota pacientov s reumatoidnou artritídou - vlastné pozorovanie [Change of quality of life in patients with rheumatoid arthritis - personal observation] In:Slovenský lekár : casopis rodinnej medicíny a Slovenskej lekárskej komory. - ISSN 1335-0234. - Roc. 17 (31), c. 3-4 (2007), s. 63-66 ADF184 Tkác, Ivan: Zosilnenie inkretínového úcinku ako nový terapeutický prístup v liecbe diabetes mellitus 2. typu [Enhancement of incretin effect as a new therapeutic approach in the treatment of type 2 diabetes mellitus] In:Interná medicína. - ISSN 1335-8359. - Roc. 6, c. 12 (2006), s. 668-671 ADF185 Trejbal, Dusan - Solcová, D.: Zriedkavejsia kombinácia klinických a laboratórnych príznakov pri primárnej hypotyreóze- Hoffmannov syndróm In:Interná medicína. - ISSN 1335-8359. - Roc. 7, c. 7-8 (2007), s. 416-419

AEC Vedecké práce v zahranicných recenzovaných zborníkoch Pocet záznamov: 45 AEC001 Tholt, Pavol: "Eticno" v kontextoch filozofie Ludwiga Wittgensteina : (je Traktát logicko-filozofický dielom o etike?) In:Clovk - djiny - hodnoty III : jako filozofický, socio-kulturní, politický, historický a pedagogický fenomén : sborník materiál z mezinárodní vdecké konference uspoádané ve dnech 25. - 26. záí 2006 katedrou spolecenských vd Pedagogické fakulty OU v Ostrav a katedrou spolecenských vd VSB TUO. Ostrava : REPRONIS, 2007. - ISBN 80-7368-273-7. - S. 351-356 AEC002 Kiovská, Mária: Byrokracia a verejná správa [Bearocracy and the public interest] In:Biurokracja : III Miedzynarodowa Konferencja Naukowa : Krynica Zdrój : 2-4 czerwca 2006. Rzeszów, 2006. - S. 268-271 AEC003 Fabián, Martin - Baláz, Peter - Kollár, Peter: Cementation of silver from thiosulfate solutions with mechanochemically activated zinc [Cementácia striebra z tiosulfatových roztokov s mechanochemicky aktivovaným zinkom] In:XX International Serbian Symposium on Mineral Processing : proceedings : hotel Zdravljak - Soko Banja, Serbia : 01-04 November 2006. Beograd, 2006. - ISBN 86-80987-44-1. - S. 33-39 AEC004 Libová, Antónia: Comeniu's Philosophy of Education and the Present [Filozofia výchovy J.A. Komenského a súcasnos] In:Ciagtosc i zmiana w pedagogice XXI wieku : czesc 1. Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2007. - ISBN 978-83-7051-430-3. - S. 177-180 AEC005 Lesko, Vladimír: Clovek, dejiny hodnoty v Heideggerovej filozofii [Man, history, value in Heidegger's philosophy] In:Clovk - djiny - hodnoty III : jako filozofický, socio-kulturní, politický, historický a pedagogický fenomén : sborník materiál z mezinárodní vdecké konference uspoádané ve dnech 25. - 26. záí 2006 katedrou spolecenských vd Pedagogické fakulty OU v Ostrav a katedrou spolecenských vd VSB TUO. Ostrava : REPRONIS, 2007. - ISBN 80-7368-273-7. - S. 14-23

(44)

. AEC006 Bernasovská, Kamila: Education of preventive specializations at Faculty of Medicine P.J. Safarik University in Kosice [Výucba preventívnych odborov na Lekárskej fakulte UPJS v Kosiciach] In:School and health 21 (2). Brno, 2007. - ISBN 978-80-7315-138-6. - S. 215-218 AEC007 Kráová, uba: Étos manzelských vzahov vo východoslovenskej rodine (interpretácia vlastného empirického výskumu z konca 90. rokov 20. storocia) [Ethos of the matrimonila relations in the slovak family (interpretation of the research of the 20th century nineties and of the first decade of the 21th century)] In:Filozofia edukacji i etos rodziny. Bielsko-Blata : Wydawnictvo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Blatej, 2007. - ISBN 978-83-60714-17-1. - S. 221-232 AEC008 Puchalová, Ingrid: Faszination des Medea-Mythos [Fascinácia mýtu Medea] In:Sucasni doslidzenija z inozemnoji filologiji : vypusk 5 : zbirnik naukovych prac. Uzgorod : Uzgorodskij nacionanyj universitet, 2007. - S. 539-542 AEC009 Bajtos, Ján: Formovanie psychomotorických zrucností ziakov - ciastkové výsledky realizovaného výskumu [Formation psychomotor skills pupils - partial results realized research] In:Modernizace vysokoskolské výuky technických pedmt II. : sborník píspvk z mezinárodní konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. - ISSN 1214-0554. - ISBN 978-80-7041-764-5. - S. 12-22 AEC010 Zamboriová, Mária - Simocková, Viera: Funkcný stav seniorov a kvalita zivota v séniu In:Vliv mezinárodního ostovatelství na soucasnou osetovatelskou teorii a praxi : sborník píspvk z konference s mezinárodní úcastí : II. Píbramské osetovatelské dny, 29.-30. bezna 2007. Píbram, 2007. ISBN 978-80-239-8943-4. - S. 263-273 AEC011 Lesko, Vladimír: Gadamers philosophosche Hermeneutik und Philosophiegeschichte In:Gadameriana. Wroclaw : ATUT - Wroclawskie Wydawnictwo Oswiatowe, 2006. - ISBN 83-7432-208-X. - S. 225-237 AEC012 Papsonová, Mária: Geographische Namen der Zips im Spiegel der Kulturgeschichte [Zemepisné názvy Spisa v zrkadle kultúrnych dejín] In:Deutsche Sprache und Kultur in der Zips. Bremen : edition lumiére, 2007. - ISBN 978-3-934686-42-7. - S. 23-38 AEC013 Lesko, Vladimír: Heidegger a filozofia dejín filozofie [Heidegger and philosophy history of philosophy] In:Wokól humanistycznych wartosci : w 70. rocznice urodzin Profesora Henryka Pilusia. Warszawa : Wyzsza Szkola Finansów i Zarzadzania w Warszawie, 2007. - ISBN 978-83-61087-00-7. - S. 205-216 AEC014 Cukanová, Eva - Kires, Marián: Highschool physics in LMS nickels 4 course [Kurz stredoskolskej fyziky v Nickels-Learning-System 4] In:ICTE 2007 : Information and Communication Technology in Education : proceedings : Roznov pd Radhostm, Czech Republic, 17th-20th September 2007. Ostrava : Ostravská univerzita, 2007. - ISBN 978-80-7368-388-7. - S. 233-236 AEC015 Bajtos, Ján - Orosová, Renáta - Kozár, Slavomír: Hodnotenie psychomotorických zrucností ziakov v technickej výchove z pohadu uciteov [Evaluation psychomotor skills pupils in technical subject from view teachers] In:Modernizace vysokoskolské výuky technických pedmt II. : sborník píspvk z mezinárodní konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. - ISSN 1214-0554. - ISBN 978-80-7041-764-5. - S. 23-31 AEC016 Jesic, Milovan: Husserl a dejiny novovekej filozofie alebo hadanie transcendentálneho motívu v dejinách novovekej vedy

(45)

. In:Clovk - djiny - hodnoty III : jako filozofický, socio-kulturní, politický, historický a pedagogický fenomén : sborník materiál z mezinárodní vdecké konference uspoádané ve dnech 25. - 26. záí 2006 katedrou spolecenských vd Pedagogické fakulty OU v Ostrav a katedrou spolecenských vd VSB TUO. Ostrava : REPRONIS, 2007. - ISBN 80-7368-273-7. - S. 50-58 AEC017 Tomascíková, Slávka: Importance of narrative in mass media discourses [Dôlezitos naratív v masmediálnych diskurzoch] In:Sucasni doslidzenija z inozemnoji filologiji : vypusk 5 : zbirnik naukovych prac. Uzgorod : Uzgorodskij nacionanyj universitet, 2007. - S. 352-356 AEC018 Zamboriová, Mária - Simocková, Viera: Kompetencie sestry pri posudzovaní zdravotného stavu seniorov [Nurse competency in judgement of health status in seniors] In:Cesta k profesionálnímu osetovatelství II : sborník píspvk II. Slezské vdecké konference osetovatelství s mezinárodní úcastí. Opava, 2007. - ISBN 978-80-7248-413-3. - S. 161-165 AEC019 Madliak, Jozef: Kriminalistickotaktické metody, postupy a operace [Criminalistical and political methods, trearments and operations] In:Kriminalistika (úvod, technika, taktika). Plze : Vadavatelství a nakladatelství Ales Cenk, 2007. ISBN 978-80-7380-038-3. - S. 211-214 AEC020 Orosová, Renáta: Kritéria hodnotenia psychomotorických zrucností ziakov z pohadu uciteov [Fundamental prereuisites of valuation psychomotor skills from view teachers] In:Modernizace vysokoskolské výuky technických pedmt : sborník z mezinárodní konference doktorand. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. - ISSN 1214-0554. - ISBN 978-80-7041-776-8. - S. 64-74 AEC021 Oroszová, Karin: Learning vocabulary from course books [Ucíme sa slovnú zásobu z ucebníc] In:Sucasni doslidzenija z inozemnoji filologiji : vypusk 5 : zbirnik naukovych prac. Uzgorod : Uzgorodskij nacionanyj universitet, 2007. - S. 583-590 AEC022 Madliak, Jozef: Metodika vysetování krádezí : 2. kapitola [Methods of the criminal investigation of the steal] In:Kriminalistická metodika vysetování : vysokoskolská ucebnice. Plze : Vydavatelství a nakladatelství Ales Cenk, 2007. - ISBN 978-80-7380-042-0. - S. 19-32 AEC023 Orosová, Renáta: Miesto tvorivosti v osobnesti ucitea In:Pedagogická evaluace `06 : sborník píspvk z konference s mezinárodní úcastí konané ve dnech 21.-22.9.2006 v Malenovicích. Ostrava, 2006. - S. 1-6 AEC024 Koprovicová, Judita - Petrásová, Darina: Nadváha a obezita u detí pubertálneho veku ako potenciálne riziko vzniku civilizacných ochorení [Overweight and obesity in adolescence as a risk of civilization diseases occurence] In:Atherosklerosa 2007 : diagnostika, lécba, prevence v dtském i dosplém vku. Praha, 2007. - ISBN 978-80-254-0238-2. - S. 49-53 AEC025 Reháková, Mária - Casciola, Mario - Cuvanová, Silvia - Sály, Vladimír - Nagyová, Stanislava Fortunová, ubica - Packa, Juraj: Nanosized composites of synthetic zeolites and AgI as potentially electrochemically active materials [Nanokompozity syntetických zeolitov a AgI ako potenciálne elektrochemicky aktívne materiály] In:8th International Conference Advanced batteries and accumulators [A.B.A.-8] : june 3rd-7th, 2007 : Brno University of technology. Brno, 2007. - ISSN 9788-2143. - S. 36-39 AEC026 Petruová, Helena: On some lexical aspects of medical english [Niektoré lexikálne aspekty medicínskej anglictiny] In:Odborný jazyk na vysokých skolách III : sborník prací z mezinárodní konference : Praha, 15.února 2007 : CD ROM. Praha : Ceská zemdlská univerzita v Praze, 2007. - ISBN 978-80-213-1615-7. - S. 147-149

(46)

. AEC027 Petrovicová, Jozefína: On the probability theory on IF-events [Teoria pravdepodobnosti na IF javoch] In:AGOP 2007 : Proceedings of the Fourth International Summer School on Aggregation Operators : July 9-14, 2007, Ghent, Belgium. Ghent : Academia Press, 2007. - ISBN 978-90-382-1140-4. - S. 61-62 AEC028 Kires, Marián - Dua, Ivan: Podpora práce s talentovanou mládezou prostredníctvom e-learningových kurzov [E-learning course support for talent student`s work] In:SCO 2007 : 4.rocník konference o elektronické podpoe výuky : Brno, Ceská republika, 30.-31.kvtna 2007 : sborník píspvk. Brno : Masarykova univerzita v Brn, 2007. - ISBN 978-80-210-4296-4. - S. 213-218 AEC029 Kováová, Mária: Pracovné podmienky sestier v desiatich krajinách Európy In:Vliv mezinárodního ostovatelství na soucasnou osetovatelskou teorii a praxi : sborník. Píbram, 2007. - ISBN 978-80-239-8943-4. - S. 164-170 AEC030 Orosz, Ladislav: Právne mechanizmy na korekciu legislatívnych nepodarkov vo vybraných státoch strednej a východnej Európy In:Monseho olomoucké právnické dny : sborník píspvk z konference. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. - S. 395-414 AEC031 Marcin, Jaroslav: Propaganda, Wishful Thinking and Cooperation [Propaganda, zbozné priania a spolupráca] In:Sucasni doslidzenija z inozemnoji filologiji : vypusk 5 : zbirnik naukovych prac. Uzgorod : Uzgorodskij nacionanyj universitet, 2007. - S. 357-360 AEC032 Bajtos, Ján: Psychomotorické zrucnosti v technickej výchove - príspevok k hodnoteniu In:Pedagogická evaluace `06 : sborník píspvk z konference s mezinárodní úcastí konané ve dnech 21.-22.9.2006 v Malenovicích. Ostrava, 2006. - S. 1-7 AEC033 Bröstl, Alexander: Slová, slová, slová... [Words, words, words...] In:Tvorba práva v Ceské republice po vstupu do Evropské unie. Praha : ASPI, a.s.,, 2007. - ISBN 978-80-7357-287-7. - S. 45-59 AEC034 Takác, Peter - Kalanin, Peter - Basistová, Alena: Some ethical issues in rehabilitation medicine [Niektoré etické problémy v rehabilitacnej medicíne] In:Wybrane zagadnienia edukacji XXI wieku : praca zbiorowa. Kielce : STAMP, 2007. - ISBN 978-83-89590-22-0. - S. 135-141 AEC035 Juhász, Juraj - Kimáková, Tatiana - Bernasovská, Kamila: Speleotherapy of child respiratory disorders - a treatment by the use of subterranean environment [Speleoterapia respiracných ochorení detí liecba prostredím?] In:School and health 21 (2). Brno, 2007. - ISBN 978-80-7315-138-6. - S. 865-871 AEC036 Nezník, Peter: Starostlivos o dusu (starostlivos, sastie a zivotný pohyb) [Care of Soul] In:Clovk - djiny - hodnoty III : jako filozofický, socio-kulturní, politický, historický a pedagogický fenomén : sborník materiál z mezinárodní vdecké konference uspoádané ve dnech 25. - 26. záí 2006 katedrou spolecenských vd Pedagogické fakulty OU v Ostrav a katedrou spolecenských vd VSB TUO. Ostrava : REPRONIS, 2007. - ISBN 80-7368-273-7. - S. 33-39 AEC037 Skivánková, Valéria: Statistická analýza extrémnych hodnôt a metódy ich registrácie v nezivotnom poistení [Statistical analysis of extremes and methods of their registration in nonlife insurance] In:ízení a modelování financních rizik : sborník vybraných píspvk : book of proceedings : Ostrava, 6.-7.záí 2006. Ostrava : Vysoká skola báská - Technická univerzita Ostrava, 2006. - ISBN 80-248-1159-6. - S. 270-277 AEC038 Jesková, Zuzana: Teaching mechanics supported my videomeasurements [Vyucovanie mechaniky s podporou videomeraní]

(47)

. In:ICTE 2007 : Information and Communication Technology in Education : proceedings : Roznov pd Radhostm, Czech Republic, 17th-20th September 2007. Ostrava : Ostravská univerzita, 2007. - ISBN 978-80-7368-388-7. - S. 244-247 AEC039 Kimáková, Tatiana - Bernasovská, Kamila: The influence of reactive spicies of oxigen for smokers in patogenesy of respiratory system [Vplyv reaktívnych foriem kyslíka u fajciarov v patogenéze ochorení dýchacieho systému] In:School and health 21 (2). Brno, 2007. - ISBN 978-80-7315-138-6. - S. 721-730 AEC040 Kimáková, Tatiana - Bernasovská, Kamila: The presence of mercury in fish - is it a suitable food for children? [Prítomnos ortuti v rybách - vhodná potravina pre deti?] In:School and health 21 (2). Brno, 2007. - ISBN 978-80-7315-138-6. - S. 855-860 AEC041 Spirko, Juraj: Vylúcenie spolocníka spolocnosti s rucením obmedzeným [The termination of a members participation in the Limited Liability Company] In:Acta universitatis lodziensis : Folia Iuridica 68. Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, 2006. ISSN 0208-6069. - S. 117-126 AEC042 Madliak, Jozef: Výslech a konfrontace [Hearing and confrontation] In:Kriminalistika (úvod, technika, taktika). Plze : Vadavatelství a nakladatelství Ales Cenk, 2007. ISBN 978-80-7380-038-3. - S. 246-260 AEC043 Cuvanová, Silvia - Reháková, Mária - Rimár, Ján - Dzivák, Martin - Curillová, Lenka: Vyuzitie prírodného klinoptilolitu pri rekultivácii kontaminovaných pôd priemyselných oblastí [The use of natural clinoptilolite in the process of recultivation of contaminated soils in industrial areas] In:Recyklace odpad X : 3.11.2006 : VSB - TU Ostrava. Ostrava : Vysoká skola báská - Technická univerzita Ostrava, 2006. - ISBN 80-248-1214-2. - S. 91-94 AEC044 Simocková, Viera - Zamboriová, Mária - Peinová, Nadezda: Význam zdravotnej výchovy u zien v perimenopauze [Health promotion and Health education of women in perimenopause] In:Nové trendy v osetovatelství VI : sborník píspvk z konference s mezinárodní úcastí : VI. jihoceské osetovatelské dny, 20. - 21. záí 2007. Ceské Budjovice, 2007. - ISBN 978-80-7040-992-3. - S. 338-350 AEC045 Pomfy, Mikulás: Základy histologického vysetení pro experiment In:Transplantace v experimentu. Praha : Galén, 2006. - S. 53-56

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch Pocet záznamov: 188 AED001 Lovásová, Kvtuse: Acetylcholínesterázová (ACHE)- pozitivita nervovo-cievnych struktúr v komorovom myokarde potkana In:Morfológia vcera, dnes a zajtra : Jubilejný X. Kosický Morfologický De s medzinárodnou úcasou, Kosice 31. máj 2007 : zborník referátov. Presov : Vydavatestvo Michala Vaska, 2007. - ISBN 978-80-7165-620-3. - S. 109-111 AED002 Varhac, Rastislav - Antalík, Marián: Acid-induced unfolding of ferricytochrome c studied through cyanide binding [Kyselinou indukované rozbaovanie ferricytochrómu c studované pomocou viazania kyanidu] In:Structure and Stability of Biomacromolecules SSB 2007 : 5th conference and satellite conference Modern Trends in Biomacromolecular Research : book of contributions : september 5-8, 2007, Kosice, Slovak Republic. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - S. 97-98 AED003 Chmelárová, Anna - Petrásová, Darina - Bertková, Izabela: Aká je aktivita antioxidacných enzýmov u rizikových skupín rómskych detí?

(48)

. In:Zivotné podmienky a zdravie : zborník vedeckých prác. Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2006. - ISBN 80-7159-160-2. - S. 257-260 AED004 Mudroová, D. - Nemcová, Radomíra - Koscová, J. - Jonecová, Zuzana - Gancarcíková, S. Bomba, Alojz: Alternatívy antibiotík v prevencii salmonelóz u hydiny [Alternatives of antibiotics in the prevention of salmonellosis in poultry] In:Infekcné a parazitárne choroby zvierat : II. medzinárodná vedecká konferencia : zborník referátov a posterov : 18.-20.9.2006 : Kosice, Slovenská republika. , 2006. - ISBN 80-8077-025-5. - S. 283-285 AED005 Chmelárová, Anna - Petrásová, Darina - Petrásová, Miroslava - Bertková, Izabela: Antioxidacný status u rómskych detí s respiracnými ochoreniami [Antioxidant status in romany children with respiratory diseases] In:Zivotné podmienky a zdravie : zborník vedeckých prác. Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2007. - ISBN 978-80-7159-166-5, EAN 9788071591665. - S. 263-265 AED006 Hijová, Emília - Nistiar, Frantisek: Antioxidant status and biomarkers of oxidative stress after chronic cadmium intoxication in rats [Antioxidacny status a biomarkery oxidacného stresu po chronickej intoxikácii kadmiom u potkanov] In:Industrial Toxicology 2007 : 27th International Symposium, May 30 - June 1, 2007, Bratislava, Slovak Republic. Bratislava, 2007. - ISBN 978-80-227-2654-2. - S. 184-189 AED007 Zoldák, Gabriel - Schmid, Franz X.: Association of the chaperone SlyD with a permanently unfolded protein substrate [Viazanie chaperónu SlyD s trvale rozbaleným proteínom] In:Structure and Stability of Biomacromolecules SSB 2007 : 5th conference and satellite conference Modern Trends in Biomacromolecular Research : book of contributions : september 5-8, 2007, Kosice, Slovak Republic. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - S. 43-44 AED008 Fortunová, ubica - Reháková, Mária - Gaberová, Lucia - Cuvanová, Silvia - Kusnierová, Mária: Biomodifikované formy zeolitov a ich vyuzitie v environmentálnej oblasti [Biomodified forms of zeolites and their application in environmental area] In:VIII. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Kosiciach : pri prílezitosti 30.výrocia zalozenia Stavebnej fakulty a 55. výrocia zalozenia Technickej univerzity v Kosiciach : zborník prednások z konferencie : sekcia 3: Environmentálne inzinierstvo : 28.-30.máj 2007, Kosice. Kosice : Reprocentrum, 2007. - ISBN 978-80-8073-791-7. - S. 75-80 AED009 Lesko, Vladimír: Bytie a peratickos bytia ako filozofický problém [Being and Peras as a philosophical Problem] In:Igor Hrusovský osobnos slovenskej filozofie. Bratislava : IRIS, 2007. - ISBN 978-80-89238-12-5. - S. 75-84 AED010 Lesko, Vladimír: Bytnos udskej slobody ako filozofický problém [Essence man`s freedom as philosophical problem] In:Sociálno-politická, etická, kultúrno-civilizacná a humanistická relevantnos Kantovej filozofickej iniciatívy : Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Presoviensis : filozofický zborník 26 (AFPh UP 146/228). Presov : Presovská Univerzita v Presove, 2006. - ISBN 80-8068-524-X. - S. 61-68 AED011 Sedlák, Erik - Zoldák, Gabriel - Wittung-Stafshede, Pernilla: Calorimetric analysis of the kinetic stability of human ceruloplasmin [Kalorimetrická analýza kinetickej stability udského ceruloplazmínu] In:Structure and Stability of Biomacromolecules SSB 2007 : 5th conference and satellite conference Modern Trends in Biomacromolecular Research : book of contributions : september 5-8, 2007, Kosice, Slovak Republic. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - S. 86-87 AED012 Vrana, Vladimír: Catilinovo sprisahanie - reálne ohrozenie demokratických princípov republikánskeho Ríma? [Catiline`s conspiracy - the real threat of democratic principles of Republican Rome?]

(49)

. In:Diktatúry v európskych dejinách : slovensko-ukrajinské vedecké kolokvium : (Kosice 26-28.04.2006) : 2006/I. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2006. - ISBN 966-7400-76-X. - S. 55-59 AED013 Firment, Jozef - Bohus, Ondrej: Celková anestézia [General anaesthesia] In:Princípy chirurgie. Bratislava : SAP, 2007. - ISBN 80-89104-94-0. - S. 602-605 AED014 Hijová, Emília - Chmelárová, Anna: Colonic health and short chain fatty acids [Zdravie hrubého creva a mastné kyseliny s krátkym reazcom] In:Rizikové faktory potravového reazca : zborník z medzinárodnej konferencie, Nitra, 11.10.2007. Nitra : Slovenská ponohospodárska univerzita v Nitre, 2007. - ISBN 978-80-8069-948-2. - S. 78-82 AED015 Bageová, Jaroslava - Fedunová, Diana - Gazová, Zuzana - Antalík, Marián: Conformational transitions of ferricytochrome c in HClO4 [Konformacné prechody oxidovaného cytochrómu c v HClO4] In:Structure and Stability of Biomacromolecules SSB 2007 : 5th conference and satellite conference Modern Trends in Biomacromolecular Research : book of contributions : september 5-8, 2007, Kosice, Slovak Republic. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - S. 103-104 AED016 Kovaová, Eva - Dízhal, Ivo - Jenca, Andrej - Jencová, Janka: Casová nárocnos výkonov dentálneho hygienika v hygienickej fáze a v recalle In:MOLISA 4 : medicínsko-osetrovateské listy Sarisa. Presov, 2007. - ISBN 978-80-8068-622-2. - S. 68-72 AED017 Domoráková, Iveta - Burda, Jozef - Mechírová, Eva - Feriková, Marianna - Tóth, S.: Casová závislos podania a úcinku antioxidantu na neuróny po opakovanej ischémii v hipokampe potkana In:Morfológia vcera, dnes a zajtra : Jubilejný X. Kosický Morfologický De s medzinárodnou úcasou, Kosice 31. máj 2007 : zborník referátov. Presov : Vydavatestvo Michala Vaska, 2007. - ISBN 978-80-7165-620-3. - S. 43-45 AED018 Strkolec, Miroslav: Da z nehnuteností a jej vyrubovanie a platenie v rámci daového konania [Real estate tax and its assessment and payment in tax proceeding] In:Stretnutie financných právnikov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Financovanie verejnej správy (aktuálne problémy) konanej 12. a 13.apríla 2007, Liptovský Ján. Bratislava, 2007. - ISBN 978-80-8054-410-2. - S. 161-167 AED019 Lovásová, Kvtuse - Lovásová, Eva - Molcáková, Adriana: Diabetes mellitus jedno z mozností rizík kardiovaskulárneho zlyhania [Diabetes mellitus one of possible risk of cardiovascular failure] In:Morfológia v súcasnosti : venované 90. nedozitým narodeninám prof. MUDr. Ivana Staneka, DrSc.Bratislava, 2006. - ISBN 80-223-2029-3. - S. 212-216 AED020 Vincenti, Flavio G. - Amend, William J. C. - Podracká, udmila: Diagnostika internistických oblickových chorôb In:Smithova vseobecná urológia. Martin : Osveta, 2006. - ISBN 80-8063-206-5. - S. 551-562 AED021 Tomasciková, Jana - Danihel, Ivan - Imrich, Ján - Kristian, Pavol - Böhm, Stanislav: Different behaviour of (acridin-9-yl)thiosemicarbazides in synthesis of the thiazolidinone heterocycles [Rozlicné chovanie (akridím-9-yl)thiosemikarbazidov pri syntéze thiazolidínových heterocyklov] In:59. zjazd chemikov : zborník ChemZi Chemické Zvesti (Chemical Papers) : 2.-6.september 2007 : Vysoké Tatry, Tatranské Matliare, hotelový komplex Hutník. Bratislava, 2007. - ISSN 1336-7242. - S. 247-248 AED022 Bellová, Andrea - Gazová, Zuzana - Imrich, Ján - Kristian, Pavol - Daxnerová, Zuzana - Antalík, Marián: Disaggregation effect of acridines [Protiagregacný efekt akridínov] In:Structure and Stability of Biomacromolecules SSB 2007 : 5th conference and satellite conference Modern Trends in Biomacromolecular Research : book of contributions : september 5-8, 2007, Kosice, Slovak Republic. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - S. 109-110

(50)

. AED023 Sabolová, Danica - Kozurková, Mária - Janovec, Ladislav - Kova, Ján - Mikes, Jaromír Kristian, Pavol - Fedorocko, Peter - Imrich, Ján: DNA interaction cytotoxic activity of a novel proflavine ureas [DNA interakcie a cytotoxická aktivita nových proflavínových tiomocovín] In:Structure and Stability of Biomacromolecules SSB 2007 : 5th conference and satellite conference Modern Trends in Biomacromolecular Research : book of contributions : september 5-8, 2007, Kosice, Slovak Republic. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - S. 63-64 AED024 Mechírová, Eva - Feriková, Marianna - Domoráková, Iveta - Burda, Jozef - Gdovinová, Zuzana Abdiová, H.: Dôkaz ubikvitínu, NeuN a NADPH-d k urceniu závaznosti ischemicko-reperfúzneho poskodenia miechy [Demonstration of ubiquitin, NeuN a NADPH-d for detection of ischemic-reperfusion injury in the spinal cord] In:Morfológia vcera, dnes a zajtra : Jubilejný X. Kosický Morfologický De s medzinárodnou úcasou, Kosice 31. máj 2007 : zborník referátov. Presov : Vydavatestvo Michala Vaska, 2007. - ISBN 978-80-7165-620-3. - S. 130-133 AED025 Vykrocová, Janka: Dve poznámky o povahe právnych vzahov formujúcich sa na financnom trhu [Two comment about nature legal relations created at the financial market] In:Smerovanie ceského a slovenského obchodného práva po vstupe do Európskej únie : zborník príspevkov z konferencie pri prílezitosti IV. stretnutia katedier obchodného práva právnických fakúlt ceských a slovenských univerzít : Kosice, 2006. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2006. ISBN 80-7097-661-6. - S. 148-151 AED026 Zigová, Silvia: Ekonomické aspekty elektronického obchodu In:Globálne aspekty elektronického obchodu : zborník vedeckých prác interných a externých riesiteov grantového projektu Vnútorného vedeckého grantového systému na UPJS v Kosiciach projekt c. VVGS 29/2004. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2006. - ISBN 80-7097-641-1. - S. 171-192 AED027 Sabolová, Oga: Etické a estetické v (slovenskej) literatúre [The Ethical and Aestetic Principles in (Slovak) Literature] In:Studia Academica Slovaca 36 : prednásky XLIII. letnej skoly slovenského jazyka a kultúry. Bratislava : STIMUL, 2007. - ISBN 978-80-89236-23-7. - S. 249-256 AED028 Havrila, Marek: Európska únia a jej "prezident"- vybrané príklady translatologickej interferencie pri preklade bruselskej anglictiny do slovenciny [The EU and its president - selected examples of translatological interference in translation of Brussels' English into Slovak] In:Lingvistické aspekty anglického odborného jazyka : zborník príspevkov z medzinárodného seminára : Kosice, 12.9.2007 : zborník vznikol v rámci projektu KEGA 3/3148/05. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - ISBN 978-80-7097-692-0. - S. 26-33 AED029 Tóthová, Elena - Kafková, A.: Farmakologická liecba anémií In:Základná farmakológia a farmakoterapia. Kosice, 2006. - ISBN 80-969224-7-5. - S. 521-524 AED030 Pella, Jozef: Farmakologická liecba arytmií [Pharmacological treatment of arrhythmias] In:Základná farmakológia a farmakoterapia. Kosice, 2006. - ISBN 80-969224-7-5. - S. 427-430 AED031 Tkácová, Ruzena - Stuba, Ján: Farmakologická liecba bronchiálnej astmy In:Základná farmakológia a farmakoterapia. Kosice : EQUILIBRIA, s.r.o., 2006. - ISBN 80-969224-7-5. - S. 445-450 AED032 Gdovinová, Zuzana - Paucová, Mária: Farmakologická liecba epilepsie In:Základná farmakológia a farmakoterapia. Kosice : EQUILIBRIA, s.r.o., 2006. - ISBN 80-969224-7-5. - S. 456-460 AED033 Tkácová, Ruzena: Farmakologická liecba chronickej obstrukcnej choroby púc In:Základná farmakológia a farmakoterapia. Kosice : EQUILIBRIA, s.r.o., 2006. - ISBN 80-969224-7-5. - S. 441-444

(51)

. AED034 Pundová, Lýdia: Farmakologická liecba ischemickej choroby srdca In:Základná farmakológia a farmakoterapia. Kosice : EQUILIBRIA, s.r.o., 2006. - ISBN 80-969224-7-5. - S. 423-425 AED035 Joppa, Pavol - Tkácová, Ruzena: Farmakologická liecba pneumónií In:Základná farmakológia a farmakoterapia. Kosice : EQUILIBRIA, s.r.o., 2006. - ISBN 80-969224-7-5. - S. 451-455 AED036 Valocíková, Ivana: Farmakoterapia oblickových ochorení In:Základná farmakológia a farmakoterapia. Kosice : EQUILIBRIA, s.r.o., 2006. - ISBN 80-969224-7-5. - S. 510-516 AED037 Macejová, Zelmíra: Farmakoterapia reumatoidnej artritídy a systémových ochorení spojiva [Pharmacotherapy of rheumatoid arthritis and connective tissue diseases] In:Základná farmakológia a farmakoterapia. Kosice, 2006. - ISBN 80-969224-7-5. - S. 517-519 AED038 Bracoková, Imola: Fyziológia koze In:Lekárska fyziológia. Martin : Osveta, 2006. - ISBN 80-8063-231-6. - S. 591-596 AED039 Nemcová, Radomíra - Bomba, Alojz - Gancarcíková, S. - Mudroová, D. - Jonecová, Zuzana: Gnotobiotické zvieratá ako model pre stúdium inhibicného efektu probiotík [Gnotobiotic animals as a model for the study of the inhibitory effect of probiotics] In:Infekcné a parazitárne choroby zvierat : II. medzinárodná vedecká konferencia : zborník referátov a posterov : 18.-20.9.2006 : Kosice, Slovenská republika. , 2006. - ISBN 80-8077-025-5. - S. 146-148 AED040 Hodorová, Ingrid - Rybárová, Silvia - Solár, Peter - Vecanová, Janka - Mellová, Yvetta Schmidtová, Katarína: Heat shock protein GP96 a jeho prítomnos v nádorových bunkách mliecnej zazy In:Morfológia vcera, dnes a zajtra : Jubilejný X. Kosický Morfologický De s medzinárodnou úcasou, Kosice 31. máj 2007 : zborník referátov. Presov : Vydavatestvo Michala Vaska, 2007. - ISBN 978-80-7165-620-3. - S. 62-65 AED041 Hodorová, Ingrid - Rybárová, Silvia - Solár, Peter - Vecanová, Janka - Mellová, Yvetta Schmidtová, Katarína: Heat schock protein gp96 a jeho prítomnos v nádorových bunkách mliecnej zazy [The presence of heat schock protein gp96 in cancer cells of mammary gland] In:Morfológia vcera, dnes a zajtra : Jubilejný X. Kosický Morfologický De s medzinárodnou úcasou, Kosice 31. máj 2007 : zborník referátov. Presov : Vydavatestvo Michala Vaska, 2007. - ISBN 978-80-7165-620-3. - S. 62-65 AED042 Valusová, Eva - Antalík, Marián: Heme stability of cytochrome c assembled with gold nanoparticles [Stabilita hému v cytochróme c viazaného k Au nanocasticiam] In:Structure and Stability of Biomacromolecules SSB 2007 : 5th conference and satellite conference Modern Trends in Biomacromolecular Research : book of contributions : september 5-8, 2007, Kosice, Slovak Republic. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - S. 105-106 AED043 Feriková, Marianna - Mechírová, Eva - Domoráková, Iveta - Tóth, S. - Burda, Jozef: Histochemická a imunohistochemická stúdia poskodenia neurónov v sivej hmote miechy králika po ischemicko-reperfúznom zásahu [Histologic and immunohistologic study of damaged neurons in gray matter of rabbits spinal cord after ischemia-reperfusion] In:Morfológia vcera, dnes a zajtra : Jubilejný X. Kosický Morfologický De s medzinárodnou úcasou, Kosice 31. máj 2007 : zborník referátov. Presov : Vydavatestvo Michala Vaska, 2007. - ISBN 978-80-7165-620-3. - S. 47-50 AED044 Bajtos, Ján: Hodnotenie psychomotorických zrucností ziakov v technickom vzdelávaní [Assessment of psychomotoric skills of students in technical education] In:Retrospektíva a perspektívy v edukácii : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Nitra, 11.-12.november 2004. Nitra, 2006. - ISBN 80-8050-917-4. - S. 457-463

(52)

. AED045 Vajó, Július: Chirurgické ochorenia v pokrocilejsom veku In:Princípy chirurgie. Bratislava : SAP, 2007. - ISBN 80-89104-94-0. - S. 42-46 AED046 Schmidtová, Katarína - Dorko, Frantisek: Cholinergická inervácia týmusu a sleziny po experimentálnom ovplyvnení [Cholinergic innervation of the thymus and spleen influenced by experiment] In:Morfológia v súcasnosti : venované 90. nedozitým narodeninám prof. MUDr. Ivana Staneka, DrSc.Bratislava, 2006. - ISBN 80-223-2029-3. - S. 268-272 AED047 Janovec, Ladislav - Ungvarský, Ján - Imrich, Ján - Kristian, Pavol: Imidazolidinóny a guanidíny proflavínu ako nová trieda biologicky atraktívnych zlúcenín [Proflavine imidazolidinones and guanidines as a new class of biologically atractive compounds] In:59. zjazd chemikov : zborník ChemZi Chemické Zvesti (Chemical Papers) : 2.-6.september 2007 : Vysoké Tatry, Tatranské Matliare, hotelový komplex Hutník. Bratislava, 2007. - ISSN 1336-7242. - S. 110 AED048 Vecanová, Janka - Hodorová, Ingrid - Rybárová, Silvia - Bucková, Lenka - Solár, Peter Schmidtová, Katarína: Imunohistochemický dôkaz heat shock proteínu gp96 v nádorových bunkách karcinómu ovárií [Immunohistochemical detection of heat schock protein gp96 in ovarian carcinoma cells] In:Morfológia vcera, dnes a zajtra : Jubilejný X. Kosický Morfologický De s medzinárodnou úcasou, Kosice 31. máj 2007 : zborník referátov. Presov : Vydavatestvo Michala Vaska, 2007. - ISBN 978-80-7165-620-3. - S. 198-200 AED049 Gazová, Zuzana - Bellová, Andrea - Imrich, Ján - Kristian, Pavol - Bageová, Jaroslava Fedunová, Diana - Daxnerová, Zuzana - Antalík, Marián: Inhibitore of lysozyme aggregation [Inhibítory agregácie lyzozýmu] In:Structure and Stability of Biomacromolecules SSB 2007 : 5th conference and satellite conference Modern Trends in Biomacromolecular Research : book of contributions : september 5-8, 2007, Kosice, Slovak Republic. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - S. 107-108 AED050 Cukanová, Eva - Kires, Marián: Inovácia výucby elektrického poa na gymnáziu [Inovation of teaching elektrisity] In:DIDFYZ 2006. Rozvoj scopností ziakov v prírodovednom vzdelávaní : zborník abstraktov a príspevkov z 15. medzinárodnej konferencie : Rackova dolina, 11.-14.október 2006 : CD. Nitra, 2007. - ISBN 978-80-8094-082-9. - S. 1-6 AED051 Tholt, Pavol: Intelektuál a duchovný clovek In:Reformulácie antropologickej otázky v súcasnej filozofii. Presov : Presovská Univerzita v Presove, 2007. - S. 132-142 AED052 Poníková, Slavomíra - Antalík, Marián - Hianik, Tibor: Interaction of DNA aptamers with potassium ions [Interakcia DNA aptamérov s draselnými iónmi] In:Structure and Stability of Biomacromolecules SSB 2007 : 5th conference and satellite conference Modern Trends in Biomacromolecular Research : book of contributions : september 5-8, 2007, Kosice, Slovak Republic. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - S. 65-66 AED053 Peregrinová, Andrea - Veliká, Beáta - Bauer, ubos - Víglaský, Viktor: Interakcie palindromických sekvencií schopných vytvára krízovú struktúru v DNA s interkalujúcimi ligandami [Interaction of palindromic sequences forming DNA cruciform with intercalators] In:Studentská vedecká konferencia. 2.zväzok : zborník recenzovaných príspevkov : chemická, geologická, geografická a didaktická sekcia : 18.apríl 2007. Bratislava : Kartprint, 2007. - ISBN 978-80-88870-65-4. S. 76-77 AED054 Ricanyová, Júlia - Reiffová, Katarína - Baze, Yaroslav: Isolation and determination of plant origin estrogen compounds [Izolácia a stanovenie estrogénov v rastlinách]

(53)

. In:13th International Symposium on Separation Sciences : scientific meeting organized under auspices of CEGSS : June 27-29, 2007 : High Tatras, Strbské Pleso, Slovak Republic. Bratislava, 2007. - S. K03 AED055 Vrana, Vladimír: K niektorým vybraným manzelským právam a povinnostiam a právnemu statusu manzelov [At some choices marriage`s duties and rights and toward legal status of consorts] In:Rímska rodina v sociálnych a právnych vzahoch : medzinárodná vedecká konferencia právnych romanistov Ceskej a Slovenskej republiky : Bratislava 18. a 19.marca 2005. Bratislava : Bratislavská vysoká skola práva, 2007. - ISBN 978-80-969332-7-3. - S. 14-18 AED056 Zamboriová, Mária - Simocková, Viera: K osetrovateskej problematike seniorov so zameraním na funkcný stav In:Nové poznatky v oblasti medicínskych vied a osetrovatestva : Ruzomberské zdravotnícke dni 2006 : zborník z konferencie. Ruzomberok, 2007. - ISBN 978-80-8084-126-3. - S. 201-210 AED057 Gbúr, Ján: K problematike historiografickej reflexie slovenskej literatúry [On the Problem of Historiographic Reflex of Slovak Literature] In:Teória umeleckého diela : literárnovedné a spolocenskovedné súvislosti, vzahy a dotyky. Presov : Filozofická fakulta Presovskej univerzity v Presove, 2007. - ISBN 978-80-8068-610-9. - S. 459-467 AED058 Raková, Jana - Rusáková, Viktória - Hanzlíková, Alzbeta - Rusnáková, Renáta - Dimunová, Lucia: Komparácia osetrovateskej teórie a praxe na Slovensku a v Cechách [Comparative analysis of nursing theory and practice in Slovakia and Czech republic] In:Osetrovatestvo : teória, výskum a vzdelávanie. Martin, 2007. - ISBN 978-80-88866-43-5. - S. 428-438 AED059 Zamboriová, Mária - Simocková, Viera - Potoceková, Dana: Komplexné hodnotenie seniorov v domácej osetrovateskej starostlivosti z hadiska funkcného stavu [Nursing evaluation of seniors in home care in point of view functional seniors status] In:Osetrovatestvo : teória, výskum a vzdelávanie. Martin, 2007. - ISBN 978-80-88866-43-5. - S. 676-692 AED060 Kohút, Anton: Látky ovplyvujúce gastrointestinálny systém In:Základná farmakológia a farmakoterapia. Kosice : EQUILIBRIA, s.r.o., 2006. - ISBN 80-969224-7-5. - S. 146-157 AED061 Kohút, Anton: Látky ovplyvujúce tonus maternice a sexuálne funkcie In:Základná farmakológia a farmakoterapia. Kosice : EQUILIBRIA, s.r.o., 2006. - ISBN 80-969224-7-5. - S. 169-170 AED062 Jarcuska, Peter: Liecba cirhózy pecene In:Základná farmakológia a farmakoterapia. Kosice : EQUILIBRIA, s.r.o., 2006. - ISBN 80-969224-7-5. - S. 491-496 AED063 Jarcuska, Peter: Liecba chronických hepatitíd In:Základná farmakológia a farmakoterapia. Kosice : EQUILIBRIA, s.r.o., 2006. - ISBN 80-969224-7-5. - S. 497-500 AED064 Veseliny, Eduard - Hildebrand, Tomás: Liecba klasickej peptickej vredovej choroby In:Základná farmakológia a farmakoterapia. Kosice : EQUILIBRIA, s.r.o., 2006. - ISBN 80-969224-7-5. - S. 484-487 AED065 Gdovinová, Zuzana: Liecba Parkinsonovej choroby In:Základná farmakológia a farmakoterapia. Kosice : EQUILIBRIA, s.r.o., 2006. - ISBN 80-969224-7-5. - S. 461-468 AED066 Veseliny, Eduard: Liecba refluxnej choroby pazeráka In:Základná farmakológia a farmakoterapia. Kosice : EQUILIBRIA, s.r.o., 2006. - ISBN 80-969224-7-5. - S. 488-490 AED067 Gdovinová, Zuzana - Paucová, Mária: Liecba status epilepticus

(54)

. In:Základná farmakológia a farmakoterapia. Kosice : EQUILIBRIA, s.r.o., 2006. - ISBN 80-969224-7-5. - S. 397 AED068 Mirossay, Ladislav: Liecivá ovplyvujúce imunitný systém In:Základná farmakológia a farmakoterapia. Kosice : EQUILIBRIA, s.r.o., 2006. - ISBN 80-969224-7-5. - S. 247-252 AED069 Linková, Anna - Hulíková, Mária: Liecivá ovplyvujúce krvnú zlozku In:Základná farmakológia a farmakoterapia. Kosice : EQUILIBRIA, s.r.o., 2006. - ISBN 80-969224-7-5. - S. 218-229 AED070 Sarisský, Marek: Liecivá respiracného systému In:Základná farmakológia a farmakoterapia. Kosice : EQUILIBRIA, s.r.o., 2006. - ISBN 80-969224-7-5. - S. 158-168 AED071 Reháková, Mária - Cuvanová, Silvia: Materiály na báze zeolitov a ich ekologické aspekty vyuzitia [Materials on the basis of zeolites and their ecological aspests of application] In:VIII. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Kosiciach : pri prílezitosti 30.výrocia zalozenia Stavebnej fakulty a 55. výrocia zalozenia Technickej univerzity v Kosiciach : zborník prednások z konferencie : sekcia 3: Environmentálne inzinierstvo : 28.-30.máj 2007, Kosice. Kosice : Reprocentrum, 2007. - ISBN 978-80-8073-791-7. - S. 203-209 AED072 Sulc, Ivan: Medzinárodné aktivity studentov a uciteov Univerzity Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach v rokoch 1999-2006 In:Sport and globalization : II-nd International Conference : 27th - 29th September 2006, Nitra, Slovak Republic. Nitra, 2006. - ISBN 80-8094-031-2 AED073 Hijová, Emília - Nistiar, Frantisek - Lovásová, Eva: Mercury induced changes of ascorbic acid and malondialdehyde [Ortuou vyvolané zmeny vitamínu C a malondialdehydu] In:Industrial Toxicology 2007 : 27th International Symposium, May 30 - June 1, 2007, Bratislava, Slovak Republic. Bratislava, 2007. - ISBN 978-80-227-2654-2. - S. 190-195 AED074 Petruová, Helena: Metaphors in english medical text [Metafory v anglickom medicínskom texte] In:S cudzími jazykmi v Európe zi - pracova - studova : zborník z medzinárodnej konferencie usporiadanej v doch 22.-23.júna 2007 v Kosiciach. Kosice : Technická univerzita v Kosiciach, 2007. ISBN 80-8073-672-3. - S. 96-98 AED075 Onderová, udmila: Metóda ciernej skrinky a jej miesto vo vyucovaní fyziky [Method of black box and their role in the physics teaching] In:DIDFYZ 2006 : zborník abstraktov a príspevkov z 15. medzinárodnej konferencie : Rackova dolina, 11.-14.október 2006 : CD. Rackova dolina, 2007. - ISBN 978-80-8094-6 AED076 Cisláková, Lýdia: Mikrosporídiové nákazy [Microsporidial diseases] In:Speciálna epidemiológia. Bratislava, 2007. - ISBN 978-80-223-2301-7. - S. 321-324 AED077 Tomásková, Natasa - Varhac, Rastislav: Modulation of dynamic and thermodynamic parameters of ferricytochrome c by anions of Hofmeister series [Modulácia dynamických a termodynamických parametrov ferricytochrómu c pomocou aniónov Hofmeisterovej série] In:Structure and Stability of Biomacromolecules SSB 2007 : 5th conference and satellite conference Modern Trends in Biomacromolecular Research : book of contributions : september 5-8, 2007, Kosice, Slovak Republic. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - S. 101-102 AED078 Tóth, Kamil - Sedlák, Erik - Sprinzl, Mathias - Zoldák, Gabriel: Monovalent cations affect NADH oxidase from Thermus thermophilus: nonspecific electrostatic interactions rather than Hofmeister series [Monovalentné katióny ovplyvujú aktivitu NADH oxidázy z Thermus thermophilus: vo väcsej miere nespecifickou interakciou ako Hofmeisterovým efektom]

(55)

. In:Structure and Stability of Biomacromolecules SSB 2007 : 5th conference and satellite conference Modern Trends in Biomacromolecular Research : book of contributions : september 5-8, 2007, Kosice, Slovak Republic. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - S. 90-91 AED079 Siroáková, Mária - Schmidtová, Katarína: Morfologická charakteristika AChE-pozitívnej inervácie sleziny u kurciat v priebehu 3 mesiacoch po vyliahnutí [Morphological characteristic of AChE-positive innervation of the spleen in chickens during 3-month after hatching] In:Morfológia v súcasnosti : venované 90. nedozitým narodeninám prof. MUDr. Ivana Staneka, DrSc.Bratislava, 2006. - ISBN 80-223-2029-3. - S. 273-277 AED080 Feriková, Marianna - Mechírová, Eva - Domoráková, Iveta - Tóth, S.: Morfologické zmeny v mieche králikov po ischémii a reperfúzii [Morphological changes in the spinal cord of the rabbits after ischemia and reperfusion] In:Morfológia v súcasnosti : venované 90. nedozitým narodeninám prof. MUDr. Ivana Staneka, DrSc. Bratislava, 2006. - ISBN 80-223-2029-3. - S. 148-151 AED081 Rybárová, Silvia - Hodorová, Ingrid - Schmidtová, Katarína - Prokopcáková, udmila Mirossay, Ladislav - Mojzis, Ján - Benický, Marián - Plank, L.: Morfologický obraz proteínov rezistencie a ich funkcia vo vybraných solidných nádoroch cloveka [Morphological mapping and function of multidrug resistance proteins in some human solid tumors] In:Morfológia v súcasnosti : venované 90. nedozitým narodeninám prof. MUDr. Ivana Staneka, DrSc. Bratislava, 2006. - ISBN 80-223-2029-3. - S. 366-369 AED082 Marton, Peter - Degro, Ján: Moznos vyuzitia pocítacového programu vo vyucovaní fyziky [Using of computer program in physics education] In:DIDFYZ 2006. Rozvoj scopností ziakov v prírodovednom vzdelávaní : zborník abstraktov a príspevkov z 15. medzinárodnej konferencie : Rackova dolina, 11.-14.október 2006 : CD. Rackova dolina, 2007. ISBN 978-80-8094-082-9. - S. 1-5 AED083 Valanský, Ladislav: Nádory obliciek a mocových ciest In:Vseobecná a speciálna onkológia : pre posluchácov lekárskych fakúlt. Bratislava, 2006. - ISBN 80-223-2207-5. - S. 149-152 AED084 Molcáková, Adriana: NADPH-d pozitívne neuróny hrudníkovej casti miechy potkana v ranom postnatálnom období In:Morfológia vcera, dnes a zajtra : Jubilejný X. Kosický Morfologický De s medzinárodnou úcasou, Kosice 31. máj 2007 : zborník referátov. Presov : Vydavatestvo Michala Vaska, 2007. - ISBN 978-80-7165-620-3. - S. 146-148 AED085 Orosz, Ladislav: Národnostná problematika v programovom vyhlásení novej vlády Slovenskej republiky In:Voby 2006 v státoch V4 : zborník z konferencie : 28.-29.september 2006, Presov. Presov : Slovacontact, 2006. - S. 165-170 AED086 Vargová, Veronika - Veselý, Richard: Nenasýtené mastné kyseliny v liecbe oblickových chorôb [Polyunsaturated fatty acids in the treatment of chronic renal diseases] In:Novitates paediatricae II : vybrané kapitoly z nefrológie. Martin : Osveta, 2006. - ISBN 80-8063-233-2. - S. 183-192 AED087 Stekauerová, ubov: Netradicné ekologické vedy ako výzva a inspirácia vo filozofickej reflexii cloveka [Unconventional ecological sciences as a challenge to and inspiration for the philosophical reflection of man] In:Minulé a súcasné podoby filozofickej reflexie cloveka. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2006. - ISBN 80-8083-272-2. - S. 217-222 AED088 Gdovinová, Zuzana: Neuropatická boles

(56)

. In:Základná farmakológia a farmakoterapia. Kosice : EQUILIBRIA, s.r.o., 2006. - ISBN 80-969224-7-5. - S. 482-483 AED089 Lovas, Ladislav: Normatívne presvedcenia týkajúce sa profesionálneho správania [Normative beliefs of professional behavior] In:Sociálne procesy a osobnos 2006 : zborník príspevkov. Kosice : Spolocenskovedný ústav SAV Kosice, 2007. - ISBN 978-80-969628-4-6. - S. 240-245 AED090 Engel, Radovan: O kvalite vzdelávacieho softvéru [About quality of learning software] In:Matematika v skole dnes a zajtra : zborník 7.rocníka konferencie s medzinárodnou úcasou : 11.-13.september 2006, Ruzomberok. Ruzomberok, 2007. - ISBN 978-80-8084-187-4. - S. 36-41 AED091 Adamcík, Jozef - Witz, Guillaume - Klinov, Dmitrij V. - Sekatskij, Sergej K. - Dietler, Giovanni: Observation of single stranded DNA and exonuclease III activity by atomic force microscopy [Pozorovanie jednovláknovej DNA a aktivity exonukleázy III prostredníctvom AFM mikroskopie] In:Structure and Stability of Biomacromolecules SSB 2007 : 5th conference and satellite conference Modern Trends in Biomacromolecular Research : book of contributions : september 5-8, 2007, Kosice, Slovak Republic. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - S. 78-79 AED092 Amend, William J. C. - Vincenti, Flavio G. - Podracká, udmila: Oligúria a akútna renálna insuficiencia In:Smithova vseobecná urológia. Martin : Osveta, 2006. - ISBN 80-8063-206-5. - S. 563-567 AED093 Hutník, Ondrej: On a general mean-type inequality [O vseobecnej nerovnosti priemerového typu] In:Aplimat 2006. Part 1 : 5th International Conference : february 7-10, 2006 : Bratislava, Slovak republic. Bratislava : FX spol.s.r.o., 2006. - ISBN 80-967305-4-1. - S. 535-543 AED094 Petruová, Helena: On some aspects of vocabulary extension [Niektoré aspekty rozvoja slovnej zásoby] In:Lingvistické aspekty anglického odborného jazyka : zborník príspevkov z medzinárodného seminára : Kosice, 12.9.2007 : zborník vznikol v rámci projektu KEGA 3/3148/05. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - ISBN 978-80-7097-692-0. - S. 93-98 AED095 Vasiková, Petra - Tóth, Kamil - Hritz, Jozef - Sedlák, Erik - Sprinzl, Mathias - Zoldák, Gabriel: On the substrate binding of NADH oxidase from Thermus thermophilus [Stúdia o viazaní substrátu do NADH oxidázy z Thermus thermophilus] In:Structure and Stability of Biomacromolecules SSB 2007 : 5th conference and satellite conference Modern Trends in Biomacromolecular Research : book of contributions : september 5-8, 2007, Kosice, Slovak Republic. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - S. 88-89 AED096 Mojsej, Ivan - Ohriska, Ján: On third order advanced nonlinear differential equations [O nelineárnej urýchlenej diferenciálnej rovnici tretieho rádu] In:International Conference on Differential Equations Czecho-Slovak Series : proceedings of minisymposia and contributed talks of Equadiff-11 : Bratislava, Slovakia, July 25-29, 2005. Bratislava : Vydavatestvo STU, 2007. - ISBN 978-80-227-2624-5. - S. 293-301 AED097 Bryndzová, Lenka - Zoldák, Gabriel - Sedlák, Erik: Optimized deflavination methods for glucose oxidase from Aspergillus niger [Optimalizované deflavinizacné metódy pre glukózu oxidázu z Aspergillus niger] In:Structure and Stability of Biomacromolecules SSB 2007 : 5th conference and satellite conference Modern Trends in Biomacromolecular Research : book of contributions : september 5-8, 2007, Kosice, Slovak Republic. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - S. 92-93 AED098 Cisláková, Lýdia: Ornitóza - psitakóza In:Speciálna epidemiológia. Bratislava, 2007. - ISBN 978-80-223-2301-7. - S. 311-313

(57)

. AED099 Susinková, Jana - Fedáková, ubica - Fillová, Dagmar: Paliatívna starostlivos - cesta respektovania udskej dôstojnosti [Paliativ care - drive to respects human dignity] In:Osetrovatestvo : teória, výskum a vzdelávanie. Martin, 2007. - ISBN 978-80-88866-43-5. - S. 561-574 AED100 Valocík, Gabriel: Púcna embolizácia In:Základná farmakológia a farmakoterapia. Kosice : EQUILIBRIA, s.r.o., 2006. - ISBN 80-969224-7-5. - S. 356-360 AED101 Mihalik, Jozef - Schmidtová, Katarína: Podávanie deprenylu narusuje preimplantacný vývin embryí potkana [Deprenyl administration impairs preimplantation rat embryo development] In:Morfológia v súcasnosti : venované 90. nedozitým narodeninám prof. MUDr. Ivana Staneka, DrSc. Bratislava, 2006. - ISBN 80-223-2029-3. - S. 62-68 AED102 Cervená, Karolína: Podpora rozvoja podnikania malých a stredných podnikateských subjektov v SR [Support of development of small and medium enterprising in Slovak republic] In:Stretnutie financných právnikov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Financovanie verejnej správy (aktuálne problémy) konanej 12. a 13.apríla 2007, Liptovský Ján. Bratislava, 2007. - ISBN 978-80-8054-410-2. - S. 31-40 AED103 Buková, Alena - Sulc, Ivan - Sergienko, Viktor: Pohybový program pre cvicenky aerobiku zameraný na rozvoj silovo-vytrvalostnej schopnosti [Aerobics motor program accentuating development of strength abilities in women] In:Optimalizácia zaazenia v telesnej a sportovej výchove : vedecký seminár s medzinárodnou úcasou. Bratislava, 2007. - ISBN 978-80-227-2633-7 AED104 Firment, Jozef - Romanová, ubomíra: Poruchy vnútorného prostredia a základy infúznej liecby [Disturbances of electrolytes and infusion therapy] In:Princípy chirurgie. Bratislava : SAP, 2007. - ISBN 80-89104-94-0. - S. 200-214 AED105 Lovayová, Viera - Burdová, Oga - Holéczyová, Gabriela - Potoceková, Dana: Pouzitie probiotík v stúdiu - vedomosti, postup a prax u studentov vysokých skôl [Probiotics use in study knowledge, atitude and practice in the University students] In:Hygiena alimentorum XXVIII : Bezpecnos a kvalita mlieka a mliecnych výrobkov : zborník prednások a posterov : 2. - 4. mája 2007, Strbské Pleso - Vysoké Tatry. Bratislava, 2007. - ISBN 978-80-8077-055-6. - S. 314-316 AED106 Kovaová, Eva - Jordán, Daniel - Dízhal, Ivo - Jencová, Janka - Cierny, Michal - Cierny, Markus: Práca dentálneho hygienika a jej význam vo vzahu k zápalu asien - zlepsením stavu ústnej hygieny vysetrenej indexom PBI In:MOLISA 4 : medicínsko-osetrovateské listy Sarisa. Presov, 2007. - ISBN 978-80-8068-622-2. - S. 83-87 AED107 Mihaov, Ján: Právna ochrana medzinárodných investícií [Legal protection of international investments] In:Ingerencia orgánov verejnej moci do podnikania : zborník z vedeckej konferencie konanej 28.-29.9.2006 v Kosiciach. Kosice : UPJS v Kosiciach, 2006. - ISBN 80-7097-665-9. - S. 109-115 AED108 Orosz, Ladislav: Právna úprava procesu preberania moci po parlamentných vobách v státoch V4 (komparatívna analýza) In:Voby 2006 v státoch V4 : zborník z konferencie : 28.-29.september 2006, Presov. Presov : Slovacontact, 2006. - S. 63-79 AED109 Vajó, Július - Firment, Jozef - Grochová, Monika - Sagát, T.: Predoperacná príprava spolupráca chirurga a anestéziológa [Preoperative assesment and preparation for anaesthesia] In:Princípy chirurgie. Bratislava : SAP, 2007. - ISBN 80-89104-94-0. - S. 591-601

(58)

. AED110 Vavra, Martin - Potocák, Ivan - Dusek, Michal - Fejfarová, Karla - Wagner, Cristoph Steinborn, Dirk: Preparation and characterization of copper(II) tetracyanoplatinate(II) complexes with bidentate N-donor ligands In:Achievements in Coordination, Bioinorganic and Applied Inorganic Chemistry : book of abstracts : Smolenice, june 3-8,2007. Bratislava : Slovak Technical University Press, 2007. - S. 333-344 AED111 Hricák, Vasil - Vajó, Július: Princípy antibakteriálnej liecby a výber antibiotík v chirurgii In:Princípy chirurgie. Bratislava : SAP, 2007. - ISBN 80-89104-94-0. - S. 258-260 AED112 Vajó, Július - Brandebur, Otto jr.: Princípy antibakteriálnej profylaxie chirurgických infekcií In:Princípy chirurgie. Bratislava : SAP, 2007. - ISBN 80-89104-94-0. - S. 255-257 AED113 Molcáková, Adriana - Lovásová, Kvtuse - Kluchová, Darina: Prítomnos NADPH-D pozitivity v autonómnych jadrách miechy potkana [Presence of NADPH-d positivity in the autonomic nucleus of rat spinal cord] In:Morfológia v súcasnosti : venované 90. nedozitým narodeninám prof. MUDr. Ivana Staneka, DrSc. Bratislava, 2006. - ISBN 80-223-2029-3. - S. 260-263 AED114 Hodorová, Ingrid - Bohus, P. - Vecanová, Janka - Schmidtová, Katarína - Bobrov, Nikita Rybárová, Silvia: Prítomnos Pgp and MRP1 vo folikulárnom adenóme a anaplastickom karcinóme stítnej zazy [Expression of Pgp and MRP1 in follicular adenoma and anaplatic carcinoma of thyroid gland] In:Morfológia v súcasnosti : venované 90. nedozitým narodeninám prof. MUDr. Ivana Staneka, DrSc. Bratislava, 2006. - ISBN 80-223-2029-3. - S. 325-328 AED115 Antalová, Blazena: Procesné prostriedky dostupné otcovi zraneného syna pod otcovskou mocou [Procedural facility accessible to father toward to injured son nader power of father] In:Rímska rodina v sociálnych a právnych vzahoch : medzinárodná vedecká konferencia právnych romanistov Ceskej a Slovenskej republiky : Bratislava 18. a 19.marca 2005. Bratislava : Bratislavská vysoká skola práva, 2007. - ISBN 978-80-969332-7-3. - S. 19-25 AED116 Mojzisová, Gabriela - Pilátová, Martina - Petrásová, Darina: Protektívny úcinok flavonoidov pri antracyklínmi indukovanej kardiotoxicite [Protective effect of flavonoids on antracycline - induced cardiotoxicity] In:Zivotné podmienky a zdravie : zborník vedeckých prác. Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2007. - ISBN 978-80-7159-166-5, EAN 9788071591665. - S. 188-191 AED117 Nistiar, Frantisek - Beacka, Roman - Lukacínová, Agnesa - Lovásová, Eva - Nistiarová, Agnesa: Quo vadis pokusy na zvieratách vo vysokoskolskej edukácii a výskume? [Quo vadis of animal experiments in University teaching and research?] In:VII. celoslovenský seminár z fyziológie zivocíchov : zborník z vedeckého seminára s medzinárodnou úcasou, 23. - 24. mája 2007, Topolcianky, Nitra, Slovenská republika. Nitra : Slovenská ponohospodárska univerzita, 2007. - ISBN 978-80-8069-886-7. - S. 223-229 AED118 Vrláková, Janka - Pastircák, Blahoslav - Morch, Andreas: Radiation simulation for Alice detector [Radiacné simulácie detektoru Alice] In:15th Conference of Slovak Physicists : proceedings : 11.-14.9.2006 : Congress Centre Academia, Stará Lesná. Kosice : Východoslovenské tlaciarne, 2007. - ISBN 978-80-969124-4-5. - S. 73-74 AED119 Marek, Jozef - Demjén, Erna - Zoldák, Gabriel - Sedlák, Erik: RateCon: software for kinetic analysis of the irreversible denaturation [RateCon: softvér pre kinetickú analýzu nevratnej denaturácie] In:Structure and Stability of Biomacromolecules SSB 2007 : 5th conference and satellite conference Modern Trends in Biomacromolecular Research : book of contributions : september 5-8, 2007, Kosice, Slovak Republic. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - S. 71-72 AED120 Orosz, Ladislav: Ratifikácia zmluvy zakladajúcej ústavu pre Európu a ohrozenie národnej identity (propagandistické mýty alebo objektívna realita)

(59)

. In:Európske obcianstvo a národná identita. Presov : Slovacontact, 2006. - ISBN 80-88876-16-8. - S. 71-82 AED121 Tomásková, Natasa - Sedlák, Erik: Reaction of hydrogen peroxide with ferricytochrome c: spectroscopic and kinetic study [Reakcia peroxidu vodíka s ferricytochrómom c: spektroskopická a kinetická stúdia] In:Structure and Stability of Biomacromolecules SSB 2007 : 5th conference and satellite conference Modern Trends in Biomacromolecular Research : book of contributions : september 5-8, 2007, Kosice, Slovak Republic. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - S. 99-100 AED122 Kráová, uba: Reflexia manzelskej morálky a manzelskeho správania v západoeurópskej a v slovenskej rodine v druhej polovici 20. storocia [Reflexion of matrimonial morality and matrimonila behavior in the westeuropean and slovak family in the second half of 20th century] In:Kontexty a podoby morálky nedávnej minulosti : (Slovensko v európskom a svetovom kontexte druhej polovice 20. storocia). Presov : Filozofická fakulta Presovskej univerzity v Presove, 2007. - ISBN 978-80-8068-648-2. - S. 294-309 AED123 Firment, Jozef: Regionálna anestézia [Regional anaesthesia] In:Princípy chirurgie. Bratislava : SAP, 2007. - ISBN 80-89104-94-0. - S. 625-630 AED124 Baltesová, Tatiana - Salagovic, Ján - Zidzik, Jozef: Renín-angiotenzín-aldosterónový systém (novsie poznatky) [Renin-Angiotensin-Aldosterone System (novel insight)] In:Novitates paediatricae II : vybrané kapitoly z nefrológie. Martin : Osveta, 2006. - ISBN 80-8063-233-2. - S. 118-133 AED125 Sosa, Ernest - Vaughan, Darracott - Podracká, udmila: Renovaskulárna hypertenzia In:Smithova vseobecná urológia. Martin : Osveta, 2006. - ISBN 80-8063-206-5. - S. 746-755 AED126 Lukacínová, Agnesa - Beacka, Roman - Lovásová, Eva - Hijová, Emília - Nistiar, Frantisek: Reproduction parameters in chronic intoxication heavy metals in rats [Reprodukcné parametre pri chronickej intoxikácii potkanov azkými kovmi] In:Industrial Toxicology 2007 : 27th International Symposium, May 30 - June 1, 2007, Bratislava, Slovak Republic. Bratislava, 2007. - ISBN 978-80-227-2654-2. - S. 366-371 AED127 Lukacínová, Agnesa - Beacka, Roman - Lovásová, Eva - Hijová, Emília - Nistiar, Frantisek: Reprodukcné parametre pocas multigeneracnej intoxikácii azkými kovmi u potkanov [Reproduction parameters during multigeneration intoxication with heavy metals in rats] In:Rizikové faktory potravového reazca : zborník z medzinárodnej konferencie, Nitra, 11.10.2007. Nitra : Slovenská ponohospodárska univerzita v Nitre, 2007. - ISBN 978-80-8069-948-2. - S. 126-129 AED128 Lukacínová, Agnesa - Beacka, Roman - Lovásová, Eva - Hijová, Emília - Nistiar, Frantisek: Reprodukcné parametre pri chronickej intoxikácii azkými kovmi u potkanov [Reproduction parameters in chronic intoxication with heavy metals in rats] In:VII. celoslovenský seminár z fyziológie zivocíchov : zborník z vedeckého seminára s medzinárodnou úcasou, 23. - 24. mája 2007, Topolcianky, Nitra, Slovenská republika. Nitra : Slovenská ponohospodárska univerzita, 2007. - ISBN 978-80-8069-886-7. - S. 172-178 AED129 Kuchta, Milan: Riziká pasívneho fajcenia In:Fajcenie zien a prenatálny vývin ich detí s osobitným zreteom na rómsku populáciu. , 2007. - ISBN 978-80-8068-586-7. - S. 24-28 AED130 Degro, Ján - Kires, Marián - Jesková, Zuzana - Onderová, udmila - Konkoová, Mária Cukanová, Eva: Rozumejú, alebo memorujú ziaci fyziku, ktorú ucíte? Standardizované konceptuálne a postojové testy ako nástroje hodnotenia výucby [Understand or memorize your students physics taught by you? Standard conceptual and attitude surveys as tools for evaluating instruction]

(60)

. In:DIDFYZ 2006 : zborník abstraktov a príspevkov z 15. medzinárodnej konferencie : Rackova dolina, 11.-14.október 2006 : CD. Rackova dolina, 2007. - ISBN 978-80-8094-6 AED131 Degro, Ján: Rozvoj motivácie a schopnosti ziakov pouzitím environmentálnych experimentov [Development of motivation and students abilities using environmental experiments] In:DIDFYZ 2006. Rozvoj scopností ziakov v prírodovednom vzdelávaní : zborník abstraktov a príspevkov z 15. medzinárodnej konferencie : Rackova dolina, 11.-14.október 2006 : CD. Rackova dolina, 2007. ISBN 978-80-8094-082-9. - S. 1-6 AED132 Amar, Ibrahim - Gondová, Taána - Halamová, Dása - Meuch, Pavol: RP-HPTLC simultaneous analysis of new antidepressants [RP-HPTLC analýza nových antidepresív] In:13th International Symposium on Separation Sciences & 13th Advances and Applications of Chromatography in Industry : june 27-29, 2007, Strbské Pleso : High Tatras, Slovak Republic. Strbské Pleso, 2007. - ISBN 978-80-227-2698-6. - S. D02 AED133 Sabol, Ján: Semiotická podstata frazémy [Semiotic Essence of Phraseme] In:Frazeologické stúdie V : princípy lingvistickej analýzy vo frazeológii. Ruzomberok : Katolícka univerzita v Ruzomberku, 2007. - ISBN 978-80-8084-204-8. - S. 120-127 AED134 Potocák, Ivan - Burcák, Milan - Dusek, Michal - Fejfarová, Karla: Shape of the coordination polyhedra in five-coordinated copper(II) complexes - electronic effects of the ligands [Tvar koordinacných polyédrov v pentakoordinovaných menatých komplexoch - elektrónové efekty ligandov] In:Achievements in Coordination, Bioinorganic and Applied Inorganic Chemistry : book of abstracts : Smolenice, june 3-8,2007. Bratislava : Slovak Technical University Press, 2007. - S. 245-252 AED135 Dua, Ivan - Kires, Marián: Skúsenosti s prípravou ziakov na riesenie úloh fyzikálnej olympiády pomocou e-learningového kurzu [Experiences with students preparation for solving of physics olympiad problems bu using e-learning course] In:DIDFYZ 2006. Rozvoj scopností ziakov v prírodovednom vzdelávaní : zborník abstraktov a príspevkov z 15. medzinárodnej konferencie : Rackova dolina, 11.-14.október 2006 : CD. Nitra, 2007. - ISBN 978-80-8094-082-9 AED136 Nezník, Peter: Slávnostné rokovania : (k 100. výrociu narodenia Igora Hrusovského) [Ceremonial Proceedings] [(to the 100th Anniversary of I. Hrusovsky)] In:Igor Hrusovský osobnos slovenskej filozofie. Bratislava : IRIS, 2007. - ISBN 978-80-89238-12-5. - S. 155-161 AED137 Prievozníková, Karin: Smerovanie colného práva po vstupe do Európskej únie [Aiming of tax law after entering of Slovakia into EU] In:Stretnutie financných právnikov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Financovanie verejnej správy (aktuálne problémy) konanej 12. a 13.apríla 2007, Liptovský Ján. Bratislava, 2007. - ISBN 978-80-8054-410-2. - S. 149-152 AED138 Bajtos, Ján: Sonda do histórie vyucovania zameraného na rozvoj psychomotorických zrucností ziakov [Probe into history of teaching oriented on improvement psychomotor skills pupils] In:Multikultúrne aspekty edukácie v uciacej sa spolocnosti : formovanie a hodnotenie psychomotorických zrucností ziakov v technicky orientovaných predmetoch. Kosice : Equilibria, 2007. - ISBN 978-80-89284-06-1. - S. 19-28 AED139 Lukác, Stanislav - Engel, Radovan: Sprístupovanie vzdelávacieho obsahu v matematických e-learningových kurzoch [Making learning content accessible in mathematical e-learning courses] In:APLIMAT 2007. PART III : 6th International Conference : February 6-9, 2007 : Bratislava, Slovak Republic. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2007. - ISBN 978-80-969562-6-5. - S. 379-385

(61)

. AED140 Gondová, Taána - Petrovaj, Ján - Fabián, Martin - Kutschy, Peter - Curillová, Zuzana Armstrong, Daniel W.: Stereoselective separation of cruciferous phytoalexins using chiral HPLC [Stereoselektívna separácia fytoalexínov chirálnou HPLC] In:13th International Symposium on Separation Sciences & 13th Advances and Applications of Chromatography in Industry : june 27-29, 2007, Strbské Pleso : High Tatras, Slovak Republic. Strbské Pleso, 2007. - ISBN 978-80-227-2698-6. - S. C 08 AED141 Zamboriová, Mária - Simocková, Viera: Stresové situácie v povolaní operacnej sestry In:Nové poznatky v oblasti medicínskych vied a osetrovatestva : Ruzomberské zdravotnícke dni 2006 : zborník z konferencie. Ruzomberok, 2007. - ISBN 978-80-8084-126-3. - S. 190-198 AED142 Andricík, Marián: Substandardizácia - kolektívne dielo? [Substandardization - team work?] In:Letná skola prekladu 5. Bratislava : AnaPress, 2007. - ISBN 978-80-89137-30-5. - S. 25-31 AED143 Velková, Silvia: Súcasné faktory ovplyvujúce celkovú dzku dojcenia detí v Kosickom kraji [Actual factors influencing total duration of child breastfeeding in Kosice country, Slovak Republic] In:Osetrovatestvo : teória, výskum a vzdelávanie. Martin, 2007. - ISBN 978-80-88866-43-5. - S. 634-640 AED144 Sabol, Ján: Symetria a asymetria rytmotvorivých prvkov [The Symmetry and Asymmetry of Rhytm Making Elements] In:Studia Academica Slovaca 36 : prednásky XLIII. letnej skoly slovenského jazyka a kultúry. Bratislava : STIMUL, 2007. - ISBN 978-80-89236-23-7. - S. 121-126 AED145 Kuchta, Milan: Syndróm náhleho úmrtia dojciat (SIDS) In:Fajcenie zien a prenatálny vývin ich detí s osobitným zreteom na rómsku populáciu. , 2007. - ISBN 978-80-8068-586-7. - S. 29-30 AED146 Hamuaková, Slávka - Balentová, Eva - Imrich, Ján - Kristian, Pavol - Drajna, Ladislav: Syntéza nových glykokonjugátov akridínového typu [Synthesis of new acridine type glycoconjugates] In:59. zjazd chemikov : zborník ChemZi Chemické Zvesti (Chemical Papers) : 2.-6.september 2007 : Vysoké Tatry, Tatranské Matliare, hotelový komplex Hutník. Bratislava, 2007. - ISSN 1336-7242. - S. 106 AED147 Frolichová, Zdenka - Imrich, Ján - Kristian, Pavol - Danihel, Ivan - Hamuaková, Slávka: Synthesis of novel biologically interesting acridine carboxamides and hydrazides [Syntéza nových biologicky zaujímavých akridínových karboxamidov a hydrazidov] In:59. zjazd chemikov : zborník ChemZi Chemické Zvesti (Chemical Papers) : 2.-6.september 2007 : Vysoké Tatry, Tatranské Matliare, hotelový komplex Hutník. Bratislava, 2007. - ISSN 1336-7242. - S. 105 AED148 Sergienko, Viktor - Sulc, Ivan - Buková, Alena: Speciálna silová príprava vrcholových sportovcov v rocnom makrocykle [Special strengith training at top athletes in a yearly macrocycle] In:Optimalizácia zaazenia v telesnej a sportovej výchove : vedecký seminár s medzinárodnou úcasou. Bratislava, 2007. - ISBN 978-80-227-2633-7 AED149 Orosová, Renáta: Specifiká hodnotenia psychomotorických zrucností v technických predmetoch [Specify evaluation psychomotor skills in technical subject] In:Doplujúce pedagogické stúdium uciteov - inzinierov, súcas a perspektívy : seminár pri prílezitosti 15. výrocia zriadenia Katedry inzinierskej pedagogiky na Technickej univerzite v Kosiciach : Kosice 19. 20. september 2007. Kosice : Technická univerzita v Kosiciach, 2007. - ISBN 978-80-8073-838-9. - S. 73-77 AED150 Orosová, Renáta: Specifiká hodnotenia psychomotorických zrucností v technických predmetoch - záznamový hárok [Specify evaluation psychomotor skills in technical oriented subjects - record sheed]

(62)

. In:Multikultúrne aspekty edukácie v uciacej sa spolocnosti : formovanie a hodnotenie psychomotorických zrucností ziakov v technicky orientovaných predmetoch. Kosice : Equilibria, 2007. - ISBN 978-80-89284-06-1. - S. 53-57 AED151 Bauer, ubos - Veliká, Beáta - Peregrinová, Andrea - Víglaský, Viktor: Struktúrne vlastnosti telomérnych sekvencií: vplyv DNA platinácie na tvorbu quadruplexu [Structural properties of telomeric sequences: influence of DNA platination on the quadruplex] In:Studentská vedecká konferencia. 2.zväzok : zborník recenzovaných príspevkov : chemická, geologická, geografická a didaktická sekcia : 18.apríl 2007. Bratislava : Kartprint, 2007. - ISBN 978-80-88870-65-4. S. 5-7 AED152 Kravcuková, P. - Mihálik, Ján - Mareková, Mária: Stúdium vplyvu Deprenylu na DNA periférnych lymfocytov gravidných samíc potkanov In:Morfológia vcera, dnes a zajtra : Jubilejný X. Kosický Morfologický De s medzinárodnou úcasou, Kosice 31. máj 2007 : zborník referátov. Presov : Vydavatestvo Michala Vaska, 2007. - ISBN 978-80-7165-620-3. - S. 100-103 AED153 Imrich, Ján - Balentová, Eva - Bernát, Juraj - Kristian, Pavol - Pihlaja, Kalevi - Klika, Karel D.: Tautomerism, regioisomerism, and cyclization reactions of acridinyl thiosemicarbazides [Tautoméria, regioizoméria a cyklizacné reakcie akridinylových tiosemikarbazidov] In:XXVIIIth Conference of Organic Chemists. Advances in Organic Chemistry : book of abstracts with Program : Smolenice, Slovak Republic : September 16-20, 2007. Smolenice, 2007. - S. 63 AED154 Bajtos, Ján: Taxonómia psychomotorických cieov - PIMKAT [Taxonomy psychomotor aims PIMKAT] In:Doplujúce pedagogické stúdium uciteov - inzinierov, súcas a perspektívy : seminár pri prílezitosti 15. výrocia zriadenia Katedry inzinierskej pedagogiky na Technickej univerzite v Kosiciach : Kosice 19. 20. september 2007. Kosice : Technická univerzita v Kosiciach, 2007. - ISBN 978-80-8073-838-9. - S. 66-72 AED155 Pella, Daniel - Mechírová, Viola: Terapia dyslipidémií In:Základná farmakológia a farmakoterapia. Kosice, 2006. - ISBN 80-969224-7-5. - S. 437-440 AED156 Vörtler, C.S. - Zoldák, Gabriel - Sprinzl, Mathias: Termination of protein biosynthesis: Structure and stability of release factors in relation to their biochemical function [Terminacná fázy biosyntézy proteínu: Struktúra a stabilita terminacných faktorov a pomer k ich biochemickej funkcii] In:Structure and Stability of Biomacromolecules SSB 2007 : 5th conference and satellite conference Modern Trends in Biomacromolecular Research : book of contributions : september 5-8, 2007, Kosice, Slovak Republic. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - S. 28 AED157 Nistiar, Frantisek - Beacka, Roman - Lovásová, Eva - Lukacínová, Agnesa: Tetrahymena pyriformis ako biosenzor na stanovenie toxických organofosfátov [Tetrahymena pyriformis as a biosensor on the determination of toxic organophosphates] In:Rizikové faktory potravového reazca : zborník z medzinárodnej konferencie, Nitra, 11.10.2007. Nitra : Slovenská ponohospodárska univerzita v Nitre, 2007. - ISBN 978-80-8069-948-2. - S. 149-152 AED158 Lukacínová, Agnesa - Mojzis, Ján - Beacka, Roman - Lovásová, Eva - Hijová, Emília - Nistiar, Frantisek: Tetrahymena pyriformis as a valuable unicellular animal model organism for determination of xenobiotics [Tetrahymena pyriformis, vhodný jednobunkový modelový organizmus na stanovenie] In:Industrial Toxicology 2007 : 27th International Symposium, May 30 - June 1, 2007, Bratislava, Slovak Republic. Bratislava, 2007. - ISBN 978-80-227-2654-2. - S. 361-366 AED159 Hancová, Martina: The prediction quality in time series forecasting [Kvalita predikcie v prognózovaní casových radov] . - ISBN 978-80-89089-57-4

(63)

. In:15th International Scientific Conference on Mathematical Methods in Economics and Industry : proceedings : June 3-7, 2007, Herany, Slovakia : CD-ROM. Herany, 2007. - ISBN 978-80-89089-57-4. - S. 32-43 AED160 Bauer, ubos - Veliká, Beáta - Walko, Martin - Peregrinová, Andrea - Víglaský, Viktor: Thermodynamics analysis of quadruplex formationfrom telomeric repeats: Source of genome instability and mutagenesis [Termodynamická anylýza qudruplexových sekvencií vyskytujúcich sa v telomerických sekvenciách] In:Structure and Stability of Biomacromolecules SSB 2007 : 5th conference and satellite conference Modern Trends in Biomacromolecular Research : book of contributions : september 5-8, 2007, Kosice, Slovak Republic. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - S. 67-68 AED161 Cisláková, Lýdia: Toxoplazmóza v SR za rok 2005 - hlásené formy ochorení [Toxoplasmosis in SR in the year 2005 - recorded forms of diseases] In:XIII. Aktuálne problémy humánnej parazitológie. Bratislava, 2006. - ISBN 80-969586-6-6. - S. 61-63 AED162 Bretan, Peter N. - Podracká, udmila: Transplantácia oblicky In:Smithova vseobecná urológia. Martin : Osveta, 2006. - ISBN 80-8063-206-5. - S. 570-583 AED163 Schmidtová, Katarína - Mihalik, Jozef - Spakovská, T. - Prokopcáková, udmila: Úcinky lokálneho pôsobenia ionizacného ziarenia na AChE- pozitívnu inerváciu lymfopoetických orgánov In:Morfológia vcera, dnes a zajtra : Jubilejný X. Kosický Morfologický De s medzinárodnou úcasou, Kosice 31. máj 2007 : zborník referátov. Presov : Vydavatestvo Michala Vaska, 2007. - ISBN 978-80-7165-620-3. - S. 175-178 AED164 Lovayová, Viera - Burdová, Oga - Potoceková, Dana - Holéczyová, Gabriela: Vedomosti, prístup a prax v pouzití probiotík u studentiek VS [Knowledge, atitude and practice in probiotics use in the groups of the university students] In:Bezpecnos a kontrola potravín : (zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie) II. diel. Nitra : Slovenská ponohospodárska univerzita, 2007. - ISBN 978-80-8069-861-4. - S. 240-244 AED165 Fedunová, Diana - Bánó, Mikulás - Bellová, Andrea - Bageová, Jaroslava - Gazová, Zuzana Antalík, Marián: Viscometry - useful technique for study the protein aggregation [Viskozimetria - metóda vhodná na stúdium agregácie proteínov] In:Structure and Stability of Biomacromolecules SSB 2007 : 5th conference and satellite conference Modern Trends in Biomacromolecular Research : book of contributions : september 5-8, 2007, Kosice, Slovak Republic. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - S. 111-112 AED166 Bánó, Mikulás - Marek, Jozef - Antalík, Marián: Viscosity of solution as a function of concentration - self-consistentequation and its interpretation [Viskozita ako funkcia koncentrácie roztokov - autoúprava rovnice a jej interpretácia] In:Structure and Stability of Biomacromolecules SSB 2007 : 5th conference and satellite conference Modern Trends in Biomacromolecular Research : book of contributions : september 5-8, 2007, Kosice, Slovak Republic. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - S. 48-49 AED167 Palková, Regina: Vlastníctvo státu (Kauza privatizácie kosického a bratislavského letiska) [State ownership] In:Ingerencia orgánov verejnej moci do podnikania : zborník z vedeckej konferencie konanej 28.-29.9.2006 v Kosiciach. Kosice : UPJS v Kosiciach, 2006. - ISBN 80-7097-665-9. - S. 116-120 AED168 Lukacínová, Agnesa - Beacka, Roman - Mojzis, Ján - Nistiar, Frantisek: Vplyv bioflavonoidov na hladinu glykémie u aloxánového diabetu u potkanov [The effect of bioflavonoids on glycaemia levels in Alloxan diabetic rats] In:VII. celoslovenský seminár z fyziológie zivocíchov : zborník z vedeckého seminára s medzinárodnou úcasou, 23. - 24. mája 2007, Topolcianky, Nitra, Slovenská republika. Nitra : Slovenská ponohospodárska univerzita, 2007. - ISBN 978-80-8069-886-7. - S. 178-185

(64)

. AED169 Dorko, Frantisek: Vplyv endoxanu na inerváciu bursa cloacalis u bazanta In:Morfológia vcera, dnes a zajtra : Jubilejný X. Kosický Morfologický De s medzinárodnou úcasou, Kosice 31. máj 2007 : zborník referátov. Presov : Vydavatestvo Michala Vaska, 2007. - ISBN 978-80-7165-620-3. - S. 45-47 AED170 Kuchta, Milan: Vplyv pasívneho fajcenia na dojca a diea In:Fajcenie zien a prenatálny vývin ich detí s osobitným zreteom na rómsku populáciu. , 2007. - ISBN 978-80-8068-586-7. - S. 28-29 AED171 Bertková, Izabela - Petrásová, Darina: Vybrané ukazovatele stavu výzivy v súbore vysokoskolákov [Selected indicators of nutrition state in group of high school students] In:Zivotné podmienky a zdravie : zborník vedeckých prác. Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2007. - ISBN 978-80-7159-166-5, EAN 9788071591665. - S. 196-199 AED172 Bajtos, Ján - Orosová, Renáta: Výskum formovania a hodnotenia psychomotorických zrucností ziakov [Research formation and evaluation psychomotor skills pupils] In:Multikultúrne aspekty edukácie v uciacej sa spolocnosti : formovanie a hodnotenie psychomotorických zrucností ziakov v technicky orientovaných predmetoch. Kosice : Equilibria, 2007. - ISBN 978-80-89284-06-1. - S. 6-18 AED173 Kováová, Mária: Výskyt muskuloskeletálnych chorôb vo vybranej skupine zdravotníckych pracovníkov [Occurance of Musculosceletal Diseases in a Selected Health Care Workers Group] In:Vznik a vývoj neinfekcných epidemických ochorení v 21. storocí. Trencín, 2007. - ISBN 978-80-8075-200-2. - S. 60-70 AED174 Bálent, P. - Luptáková, Lenka - Cisláková, Lýdia - Valencáková, Alexandra: Výskyt protilátok proti Toxoplasma gondii u gynekologických pacientiek na Slovensku [Occurrence of antibodies against Toxoplasma gondii in gynecological patients in Slovakia] In:XIII. Aktuálne problémy humánnej parazitológie. Bratislava, 2006. - ISBN 80-969586-6-6. - S. 40-43 AED175 Mihalik, Jozef - Spakovská, T. - Kubálková, Janka - Prokopcáková, udmila - Schmidtová, Katarína: Vysoké dávky Deprenylu poskodzujú vývin embryí u potkana In:Morfológia vcera, dnes a zajtra : Jubilejný X. Kosický Morfologický De s medzinárodnou úcasou, Kosice 31. máj 2007 : zborník referátov. Presov : Vydavatestvo Michala Vaska, 2007. - ISBN 978-80-7165-620-3. - S. 141-143 AED176 Maucká, Lucia - Vilková, Mária - Imrich, Ján: Vyuzitie 1,3-dipolárnych cykloadícií na báze nitriloxidov v syntéze nových akridinylových heterocyklov [Exploaration of 1,3-dipolar cycloadditions of nitrile oxides for the synthesis of new acridine heterocycles] In:59. zjazd chemikov : zborník ChemZi Chemické Zvesti (Chemical Papers) : 2.-6.september 2007 : Vysoké Tatry, Tatranské Matliare, hotelový komplex Hutník. Bratislava, 2007. - ISSN 1336-7242. - S. 108 AED177 Sulc, Ivan - Sergienko, Viktor - Buková, Alena: Vyuzitie metódy rýchlej objektívnej informácie na zvýsenie individuálnej výkonnosti v basketbale [Application of the fast objective information method for increasing individual performance in basketbal] In:Optimalizácia zaazenia v telesnej a sportovej výchove : vedecký seminár s medzinárodnou úcasou. Bratislava, 2007. - ISBN 978-80-227-2633-7 AED178 Kires, Marián: Vyuzitie netradicných fyzikálnych experimentov pri práci s talentovanou mládezou [Using of nontraditional physics experiment for talent students] In:DIDFYZ 2006. Rozvoj scopností ziakov v prírodovednom vzdelávaní : zborník abstraktov a príspevkov z 15. medzinárodnej konferencie : Rackova dolina, 11.-14.október 2006 : CD. Nitra, 2007. - ISBN 978-80-8094-082-9. - S. 1-7

(65)

. AED179 Kovaová, Eva - Eliásová, Anna - Biros, Peter - Jordán, Daniel - Dízhal, Ivo - Jencová, Janka Cierny, Michal - Cierny, Markus: Význam práce dentálneho hygienika v individuálnej ústnej hygiene hodnotený zlepsením stavu ústnej hygieny a stavu kazivosti vysetrenej indexom CPITN pre potreby osetrenia parodontu In:MOLISA 4 : medicínsko-osetrovateské listy Sarisa. Presov, 2007. - ISBN 978-80-8068-622-2. - S. 73-76 AED180 Kovaová, Eva - Eliasová, E. - Carnoká, Tatiana - Biros, Peter - Jordán, Daniel - Jencová, Janka - Cierny, Michal - Cierny, Markus: Význam práce dentálneho hygienika v individuálnej ústnej hygiene hodnotený zlepsením stavu ústnej hygieny vysetrenej indexom CPITN pre potreby osetrenia parodontu In:MOLISA 4 : medicínsko-osetrovateské listy Sarisa. Presov, 2007. - ISBN 978-80-8068-622-2. - S. 77-83 AED181 Kovaová, Eva - Eliásová, Anna - Carnoká, Tatiana - Dízhal, Ivo - Jencová, Janka - Cierny, Michal: Význam práce dentálneho hygienika v skupinovej prevencii v projekte Zdravý úsmev hodnotený znízením kazivosti u 7 - 9 rocných detí In:MOLISA 4 : medicínsko-osetrovateské listy Sarisa. Presov, 2007. - ISBN 978-80-8068-622-2. - S. 88-90 AED182 Kovaová, Eva - Eliásová, Anna - Carnoká, Tatiana - Dízhal, Ivo - Jencová, Janka - Cierny, Michal - Menghini, G. - Steiner, Meir: Význam práce dentálneho hygienika v skupinovej prevencii v projekte Zdravý úsmev hodnotený znízením kazivosti u 9 - 12 rocných detí In:MOLISA 4 : medicínsko-osetrovateské listy Sarisa. Presov, 2007. - ISBN 978-80-8068-622-2. - S. 91-94 AED183 Janicová, Eva: Zamestnávatelia a zamestnanci na globálnom trhu a právna regulácia ich vzahov In:Liberalizácia pracovného práva - moznosti a obmedzenia : zborník z vedeckého sympózia : Trnava 11.december 2006. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2007. - ISBN 978-80-224-0958-2. - S. 72-81 AED184 Sulc, Ivan - Sergienko, Viktor: Záujem o telesnú výchovu na UPJS v Kosiciach v akademickom roku 2005-2006 [Physical Education at P.J. Safarik Iniversity in Kosice in the Academic Year 2005-2006] In:Reakcia, adaptácia a zmeny stavov studentov na rozlicné formy pohybového zaazenia : Bratislava, 29.11.2006. Bratislava, 2006. - ISBN 8-227-2533-1 AED185 Suchanová, Renáta - Tirpáková, Libusa - Sováriová Soósová, Mária: Zavedenie osetrovateského procesu a jeho hodnotenie v súcasnej osetrovateskej praxi [Implementation of nursing process and its valuation in actual nursing practice] In:Osetrovatestvo : teória, výskum a vzdelávanie. Martin, 2007. - ISBN 978-80-88866-43-5. - S. 552-560 AED186 Konkoová, Mária - Jesková, Zuzana: Závislos objemu vody od teploty v pocítacom podporovanom laboratóriu [Thermal expansion of water in computer - based laboratory] In:DIDFYZ 2006. Rozvoj scopností ziakov v prírodovednom vzdelávaní : zborník abstraktov a príspevkov z 15. medzinárodnej konferencie : Rackova dolina, 11.-14.október 2006 : CD. Nitra, 2007. - ISBN 978-80-8094-082-9. - S. 1-7 AED187 Hijová, Emília - Petrásová, Darina - Chmelárová, Anna - Petrásová, Miroslava: Zinok a jeho funkcie v organizme [Zinc and their function in organism] In:Zivotné podmienky a zdravie : zborník vedeckých prác. Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2007. - ISBN 978-80-7159-166-5, EAN 9788071591665. - S. 280-282 AED188 Vajó, Július: Zvýsenie telesnej teploty pri chirurgických ochoreniach In:Princípy chirurgie. Bratislava : SAP, 2007. - ISBN 80-89104-94-0. - S. 80-83

(66)

.

AEG Strucné oznámenia alebo abstrakty ved.prác v zahr.karent.casopisoch Pocet záznamov: 54 AEG001 Molcan, M. - Majerník, Jaroslav - Simsík, Dusan: 3D motion analysis in evaluation of posture on moving platform [3D pohybová analýza vo vyhodnocovaní postoja] In:European Archives of Oto-Rhino-Laryngology. - ISSN 0937-4477. - Vol. 264, suppl. 1 (2007), pp. S199 AEG002 Faber, E. - Voglová, J. - Koza, Viktor - Kotoucek, P. - Demitrovicová, . - Tóthová, Elena Chudej, J. - Zák, P. - Jarosová, M. - Demecková, E. - Muzík, J. - Dusek, L. - Indrák, K.: A new international registry for patients with chronic myeloid leukemia: CAMELIA In:Leukemia Research. - ISSN 0145-2126. - Vol. 31, suppl. 2 (2007), pp. S76 AEG003 Nagyová, Iveta - Macejová, Zelmíra - Dijk van, Jitse P.: Adjustment to disease and quality of life in rheumatoid arthritis patients [Funkcná disabilita, prispôsobovanie sa chorobe a psychická pohoda pacientov s reumatoidnou arthritidou] In:European Journal of Public Health. - ISSN 1101-1262. - Vol. 17, suppl. 2 (2007), s. 55-56 AEG004 Gresová, Soa - Donic, Viliam - Donicová, Viera - Tomori, Zoltán - Richtariková, Zuzana Bacová, Ivana: Ambulatory blood pressure monitoring in hypertensive patients with sleep disordered breathing [Monitorovanie tlaku krvi u hypertenzných pacientov so spánkovými poruchami dýchania] In:Physiological Research. - ISSN 0862-8408. - Vol. 55, iss. 4 (2006), s. 20P AEG005 Voanská, Martina - Petrásová, Darina - Frankovicová, Mária - Závacký, Peter - Bober, Juraj: Angiogenesis and endothelin of critical limb ischaemia [Angiogenéza a endotelín pri kritickej ischémii dolných koncatín] In:Physiological Research. - ISSN 0862-8408. - Vol. 56 (2007), s. 39P AEG006 Mojzis, Ján - Varinská, Lenka - Perjesi, P. - Mojzisová, Gabriela: Antiangiogenic effect of newly synthesized chalcones [Antiangiogénny úcinok novosyntetizovaných chalkónov] In:European Journal of Cancer. - ISSN 1359-6349. - Vol. 5, no. 4 (2007), s. 87 AEG007 Chmelárová, Anna - Petrásová, Darina - Bertková, Izabela: Antioxidant status and lipids peroxidation in Romany children population In:Physiological Research. - ISSN 0862-8408. - Vol. 55, iss. 4 (2006), s. 24P AEG008 Svorc, Pavol - Bacová, Ivana - Bracoková, Imola - Svorcová, E.: Apnoe/reoxygenation and the electrical stability of the heart in Wistar rats. Chronobiology study [Apnoe/reoxygenácia a elektrická stabilita srdca u potkanov kmea Wistar. Chronobiologická stúdia] In:European Respiratory Journal : Official Journal of the European Respiratory Society. - ISSN 0903-1936. - Vol. 30, suppl. 51 (2007), pp. 633s AEG009 Tóthová, Elena - Stecová, N. - Kafková, A. - Guman, T. - Fricová, M. - Surová, M. - Svorcová, E. - Takác, V.: ARA-C and gemtuzumab ozogamicin (ARA-GO) is effective and safe therapy for elderly AML patient In:Leukemia Research. - ISSN 0145-2126. - Vol. 31, suppl. 2 (2007), pp. S70 AEG010 Soltés, Marek - Pazinka, Peter - Petrovicová, Jozefína: Biliary colic within last 3 weeks prior operation - a risk factor increasing difficulty of elective laparoscopic cholecystectomy? [Zlcníková kolika 3 týzdne pred operáciou - zvýsené riziko laparoskopickej cholecystektómie] In:Surgical Endoscopy and Other Interventional Techniques. - ISSN 0930-2794. - Vol. 20, suppl. 1 (2006), pp. S159 AEG011 Tkácová, Ruzena - Dorková, Zuzana - Molcányiová, Angela - Rádiková, Zofia - Klimes, Iwar Tkác, Ivan: Cardiovascular risk and metabolic syndrome in patients with obstructive sleep apnea [Kardiovaskulárne riziko a metabolický syndróm u pacientov s obstrukcným spánkovým apnoe]

(67)

. In:Diabetologia. - ISSN 0012-186X. - Vol. 50, suppl. 1 (2007), pp. S503 AEG012 Szilasiová, Jarmila - Beová, B. - Gdovinová, Zuzana: Cerebral microangiopathy presenting with demyelinations due to inherited hypercoagulate state: 5,10-methylenetetrahydrofolate reductase gene mutation, FV Leiden, protein C and protein S deficiency In:Multiple Sclerosis : clinical and laboratory research. - ISSN 1352-4585. - Vol. 13, suppl. 2 (2007), p. 221s AEG013 Szilasiová, Jarmila - Gdovinová, Zuzana - Kahancová, Eva - Macejová, Zelmíra: Coincidence of multiple sclerosis and autoimmune diseases [Koincidencia sclerosis multiplex a autoimunitných ochorení] In:Journal of Neuroimmunology. - ISSN 0165-5728. - vol. 178, suppl. 1 (2006), pp. 215 AEG014 Donic, Viliam - Pallayová, Mária - Donicová, Viera - Tomori, Zoltán: Continuous glucose monitoring during OSAS episodes and treatment with CPAP in type 2 diabetic males [Kontinuálne monitorovanie glukózy pocas epizód OSAS a liecby CPAP u muzov s diabetic typu 2] In:Sleep Medicine. - ISSN 1389-9457. - Vol. 8, suppl. 1 (2007), pp. 49 AEG015 Dubayová, Tatiana - Nagyová, Iveta - Dijk van, Jitse P. - Rosenberger, Jaroslav - Havlíková, Eva - Gdovinová, Zuzana - Groothoff, Johan W.: Delay in patients with Parkinson's disease : the role of socio-demographic factors and functional status [Oddialenie hadania pomoci pacientov s Parkinsonovou chorobou] [úloha socio-demografických faktorov a funkcného stavu] In:European Journal of Public Health. - ISSN 1101-1262. - Vol. 17, suppl. 2 (2007), s. 227 AEG016 Li, Wai-Yee - Dudás, Marek - Kim, Jieun - Nagy, Andre - Kaartinen, Vesa: Deletion of TGF-beta receptor Alk5 in the epithelium results in cleft palate [Delecia Alk5 v epiteli vedie k rázstepu podnebia] In:Journal of the American College of Surgeons : abstracts for the 61st Annual Sessions of the Forum on Fundamental Surgical Problems : the American College of Surgeons : 92nd Annual Clinical Congress : October 8-12, 2006, Chicago, IL. - ISSN 1072-7515. - Roc. 203, suppl. S (2006), s. 44 AEG017 Szilasiová, Jarmila - Gdovinová, Zuzana: Early onset gluten ataxia - Case report [Gluténová ataxia so skorým zaciatkom - kazuistika] In:Journal of Neuroimmunology. - ISSN 0165-5728. - vol. 178, suppl. 1 (2006), pp. 239 AEG018 Bacová, Ivana - Richtariková, Zuzana - Bracoková, Imola - Gresová, Soa: Effect of apnoe on electrophysiological parameters in the dependence on the light-dark cycle in wistar rats [Efekt apnoe na zmeny EKG parametrov v závislosti na cykle svetla a tmy u potkana] In:Physiological Research. - ISSN 0862-8408. - Vol. 56, iss. 1 (2007), pp. P1 AEG019 Burda, Jozef - Danielisová, V. - Némethová, M. - Gottlieb, M. - Domoráková, Iveta: Effect of delayed postconditioning against kainate induced neurodegeneration in the rat brain In:Acta neurobiologiae experimentalis. - ISSN 0065-1400. - Vol. 67, nu. 3 & suppl. (2007), p. 332 AEG020 Svorc, Pavol - Bracoková, Imola: Effect of the pulmonary ventilation on heart rate variability in wistar rats [Efekt púcnej ventilácie na variabilitu frekvencie akcie srdca u potkana kmea Wistar] In:Physiological Research. - ISSN 0862-8408. - Vol. 55, iss. 4 (2006), s. 47P AEG021 Mráz, Martin - Potoceková, Dana - Olexa, Peter - Spurný, Peter - Podracká, udmila Baltesová, Tatiana: Endothelial function in adolescents and young adults with white-coat hypertension [Endotelová funkcia u adolescentov a mladých dospelých s hypertenziou bieleho plása] In:Pediatric Nephrology : Journal of the International Pediatric Nephrology Association : Abstracts. ISSN 0931-041X. - Vol. 21, nu. 10 (2006), p. 1594 AEG022 Mráz, Martin - Potoceková, Dana - Olexa, Peter - Spurný, Peter - Podracká, udmila Baltesová, Tatiana: Essential hypertension in overweight and obese youth is associated with hyperuricemia and impaired endothelial function [Esenciálna hypertenzia u mladých pacientov s nadváhou a obezitou je zdruzená s hyperurikémiou a endotelovou dysfunkciou]

(68)

. In:Pediatric Nephrology : Journal of the International Pediatric Nephrology Association : Abstracts. ISSN 0931-041X. - Vol. 21, nu. 10 (2006), p. 1594 AEG023 Madarasová Gecková, Andrea - Tavel, Peter - Dijk van, Jitse P. - Reijneveld, S.A.: Factors determining educational aspirations among adolescents from different types of secondary achools [Determinanty vzdelanostných aspirácii adolescentov z rozlicných typov stredných skôl] In:European Journal of Public Health. - ISSN 1101-1262. - Vol. 17, suppl. 2 (2007), s. 132 AEG024 Mitro, Peter - Mudráková, Klaudia - Micková, Helena - Dudás, Ján: Genetic polymorphisms of the serotoninergic and renin- angiotensin system are not associated with vasovagal syncope [Genetické polymorfizmy serotonin- ergného a renin- angiotenzného systému u pacientov s vasovazálnou synkopou] In:European Heart Journal : Journal of the European Society of Cardiology. - ISSN 0195-668X. - Vol. 28, suppl. (2007), pp. 640 AEG025 Ioacara, S. - Ionescu-Tirgoviste, C. - Farcasiu, E. - Bradescu, O. - Guja, C. - Pallayová, Mária: Changes in mortality pattern over the last six decades in type 2 diabetes patients with onset between 30 and 60 years [Zmeny v modele úmrtnosti pacientov s diabetom typu 2 s nástupom medzi 30. a 60. rokom za posledných ses dekád] In:Diabetologia. - ISSN 0012-186X. - Vol. 50, suppl. 1 (2007), p. S146 AEG026 Bacová, Ivana - Svorc, Pavol - Bracoková, Imola: Chronophysiological dependence changes of ECG parameters during apnoe and reoxygenation in wistar rats In:Physiological Research. - ISSN 0862-8408. - Vol. 56, iss. 3 (2007), p. 3P AEG027 Svorc, Pavol - Bacová, Ivana - Richtariková, Zuzana - Bracoková, Imola: Chronophysiological view on the ventricular arrhythmia threshold changes during apnoe and reoxygenation in wistar rats In:Physiological Research. - ISSN 0862-8408. - Vol. 56, iss. 3 (2007), p. 37P-38P AEG028 Tóthová, Elena - Kafková, A. - Surová, M. - Svorcová, E.: Imatinib and aging: preliminary evaluation of efficacy and toxicity of two CML groups In:Leukemia Research. - ISSN 0145-2126. - Vol. 31, suppl. 2 (2007), pp. S78 AEG029 Petrásová, Darina - Chmelárová, Anna - Kuchta, Milan: Immunomodulation effect of imunoglucan on oxidant-antioxidative system in experiment [Imunomodulacný efekt imunoglukánu na oxidacno-antioxidacný efekt v experimente] In:Physiological Research. - ISSN 0862-8408. - Vol. 56 (2007), pp. 28P AEG030 Koprovicová, Judita - Petrásová, Darina - Zofcáková, Miroslava: Is the overweight in children a potentional cardiovascular risk factor? [Je nadváha u detí potenciálnym kardiovaskulárnym rizikovým faktorom?] In:Physiological Research. - ISSN 0862-8408. - Vol. 56 (2007), pp. 17P-18P AEG031 Martinek, L. - Dostalík, Jan - Mazur, M. - Foltys, A. - Richter, V.: Laparoscopic adrenal surgery In:Surgical Endoscopy and Other Interventional Techniques. - ISSN 0930-2794. - Vol. 20 (2006), pp. S111 AEG032 Dostalík, Jan - Martínek, L. - Vávra, P. - Andel, P. - Mazur, M. - Guková, P. - Guka, I.: Laparoscopic colorectal surgery - ten years experience In:Surgical Endoscopy and Other Interventional Techniques. - ISSN 0930-2794. - Vol. 20 (2006), pp. S134 AEG033 Javorský, Martin - Gasperiková, D. - Ukropec, Jozef - Sedláková, Barbora - Riecansky, I. Krizanová, Oga - Seböková, Elena - Dobríková, Martina - Klimes, Iwar - Tkác, Ivan: Lipoprotein lipase HindIII polymorphism influences HDL-cholesterol in statin-treated patients with coronary artery disease [Vplyv polymorfizmu HindIII lipoproteinovej lipázy na koncentráciu HDL cholesterolu u pacientov s ischemickou chorobou srdca liecených statínom] In:Diabetologia. - ISSN 0012-186X. - Vol. 50, suppl. 1 (2007), pp. S511

(69)

. AEG034 Tkácová, Ruzena - Dorková, Zuzana - Molcányiová, Angela - Tkác, Ivan: Metabolic Syndrome in Patients with Obstructive Sleep Apnea: Effects of CPAP [Metabolický syndróm u pacientov s obstrukciou spánkového apnoe] In:American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. - Vol. 175, Apríl (2007), pp. A55 AEG035 Singh, Ram B. - De Meester, Fabien - Juneja, Lekh - Mechírová, Viola - Pella, Daniel: New risk factors of heart failure?: reply [Nové rizikové faktory srdcového zlyhania] In:European Heart Journal : Journal of the European Society of Cardiology. - ISSN 0195-668X. - Vol. 28, nu. 8 (2007), pp. 1038-1039 AEG036 Mráz, Martin - Potoceková, Dana - Olexa, Peter - Spurný, Peter - Podracká, udmila Baltesová, Tatiana: No evidence of endothelial dysfunction in adolescents and young adults with white-coat hypertension [Ziadny dôkaz endotelovej dysfunkcie u adolescentov a mladých dospelých s hypertenziou bieleho plása] In:Journal of Hypertension. - ISSN 0263-6352. - Vol. 24, suppl. 4 (2006), pp. S315 AEG037 Bertková, Izabela - Petrásová, Darina - Hijová, Emília: Occurrence of risk factors of cardiovascular diseases in students [Výskyt rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení u studentov] In:Physiological Research. - ISSN 0862-8408. - Vol. 56, iss. 3 (2007), pp. 6P AEG038 Mráz, Martin - Potoceková, Dana - Olexa, Peter - Spurný, Peter - Podracká, udmila: Overweight and obesity in the youth are associated with impaired endothelial function and proatherogenic serum profile [Nadváha a obezita u mladých udí je asociovaná s poruchou funkcie cievneho endotelu a proaterogénnym sérovým profilom] In:Journal of Hypertension. - ISSN 0263-6352. - Vol. 24, suppl. 4 (2006), pp. S206 AEG039 Mráz, Martin - Potoceková, Dana - Olexa, Peter - Spurný, Peter - Podracká, udmila Baltesová, Tatiana: Overweight, obesity and essential hypertension - a way towards premature atherosclerosis in the youth [Nadváha, obezita a esenciálna hypertensia - cesta k predcasnej ateroskleróze v mladosti] In:Journal of Hypertension. - ISSN 0263-6352. - Vol. 24, suppl. 4 (2006), pp. S206 AEG040 Kovácik, Jozef - Grúz, Jií - Backor, Martin - Tomko, Jaroslav - Strnad, Miroslav - Repcák, Miroslav: Phenolic compounds composition and physiological attributes of matricaria chamomilla grown in copper excess [Zlozenie fenolových látok a fyziologické atribúty rumanceka kamilkového pestovaného v nadbytku medi] In:Bulletin Ceské spolecnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické spolecnosti : konference experimentální biologie rostlin : 11. dny fyziologie rostlin : sborník abstrakt : Olomouc 9.-12.7.`07. - ISSN 1213-6670. - (2007), s. 115

AEG041 Gavelová, Miriam - Krokavcová, Martina - Rosenberger, Jaroslav - Nagyová, Iveta - Middel, Berrie - Gdovinová, Zuzana - Dijk van, Jitse P. - Groothoff, Johan W.: Physical fatigue is an independent predictor of disability in patients with multiple sclerosis [Fyzická únava ako nezávislý prediktor disability u pacientov so sklerózou multiplex] In:European Journal of Public Health. - ISSN 1101-1262. - Vol. 17, suppl. 2 (2007), s. 156-157 AEG042 Dragasek, Jozef - Drimalová, Milena - Martinove, Mária - Pálová, Eva - Breznoscáková, Dagmar - Bodnár, B. - Jankovic, Peter: Quantitative EEG after activation methods in chronic patients with alcohol dependence [Vyuzitie aktivacných metód kvantitativného EEG u chronických pacientov s alkoholovou závislosou] In:European Psychiatry. - ISSN 0924-9338. - Vol. 22, suppl. 1 (2007), pp. S186

(70)

. AEG043 Richtariková, Zuzana - Bacová, Ivana - Gresová, Soa - Stimmelová, Judita - Bracoková, Imola: Relationship between acidobase balance and ventricular arrhythmia threshold at the disorders of ventilation wistar rats [Vzah medzi acidobázickými pomermi a prahom komorových arytmií pri poruchách púcnej ventilácie] In:Physiological Research. - ISSN 0862-8408. - Vol. 55, iss. 4 (2006), s. 40P AEG044 Vargová, Helena - Sudzinová, Adriana - Skodová, Zuzana - Hulman, Michal - Rosenberger, Jaroslav - Nagyová, Iveta - Dijk van, Jitse P. - Middel, Berrie - Reijneveld, S.A.: Sociodemographic and gender differences in patients according to severity of coronary artery disease [Sociodemokratické a rodové rozdiely u pacientov poda závaznosti koronárnej arteriárnej choroby] In:European Journal of Public Health. - ISSN 1101-1262. - Vol. 17, suppl. 2 (2007), s. 153-154 AEG045 Salonna, Ferdinand - Madarasová Gecková, Andrea - Slésková, Mária - Dijk van, Jitse P. Groothoff, Johan W. - Reijneveld, S.A.: Socio-economic differences in health of adolescents in 1998 and 2006. A diminishing gap as a symptom of societal stabilization ? [Socio-ekonomické rozdiely v zdraví adolescentov v roku 1998 a 2006 zmensujúca sa medzera ako symptóm stabilizácie spolocnosti?] In:European Journal of Public Health. - ISSN 1101-1262. - Vol. 17, suppl. 2 (2007), s. 127 AEG046 Kafková, A. - Tóthová, Elena - Surová, M.: Survival benefits of patients with non-Hodgkin's lymphoma treated with rituximab combined with chemotherapy In:Leukemia Research. - ISSN 0145-2126. - Vol. 31, suppl. 2 (2007), pp. S94 AEG047 Breznoscáková, Dagmar - Pálová, Eva - Dragasek, Jozef - Moscovic, Peter: The comorbidity depression and coronary disease - the differences between male and female In:European Psychiatry. - ISSN 0924-9338. - Vol. 22, suppl. 1 (2007), pp. S225 AEG048 Veselská, Zuzana - Madarasová Gecková, Andrea - Orosová, Oga - Gajdosová, Beáta - Dijk van, Jitse P. - Reijneveld, S.A.: The effect of self-concept on health risky behaviour among adolescents [Vplyv self-konceptu na rizikové správanie adolescentov] In:European Journal of Public Health. - ISSN 1101-1262. - Vol. 17, suppl. 2 (2007), s. 130-131 AEG049 Kimáková, Tatiana - Bernasovská, Kamila: The Mercury Concentration in Particular Parts of Taraxacum officinale (Dandelion) in different Areas of Slovakia [Obsah ortuti v jednotlivých castiach rastliny Taraxacum officinale (Dandelion) v rôznych castiach Slovenska] In:Planta Medica. - ISSN 0032-0943. - Vol. 73, no. 9 (2007), pp. 907 AEG050 Vavra, P. - Andel, P. - Dostalík, Jan - Martinek, L. - Guková, P. - Pelikán, A. - Guka, I.: Transanal endoscopic microsurgery and harmonic scalpel - indispensable component of contemporary coloproctology In:Surgical Endoscopy and Other Interventional Techniques. - ISSN 0930-2794. - Vol. 20 (2006), pp. S96 AEG051 Gajdosová, Beáta - Orosová, Oga - Kalina, Ondrej - Dijk van, Jitse P.: University students' value factors and their health-risk behaviour [Hodnotové faktory a rizikové správanie univerzitných studentov] In:European Journal of Public Health. - ISSN 1101-1262. - Vol. 17, suppl. 2 (2007), s. 168 AEG052 Pallayová, Mária - Donic, Viliam - Tomori, Zoltán: Variability of nocturnal glycaemia related to severity of sleep apnea in type 2 diabetics : results of continuous glucose monitoring In:Diabetologia. - ISSN 0012-186X. - Vol. 50, suppl. 1 (2007), p. S350 AEG053 Vavra, P. - Vávrová, M. - Dostalík, Jan - Martinek, L. - Jonszta, T. - Guková, P. - Andel, P. Pelikán, A. - Guka, I.: Virtual colonoscopy as a part of algorithm of facultative examination prior to colorectal cancer operation In:Surgical Endoscopy and Other Interventional Techniques. - ISSN 0930-2794. - Vol. 20 (2006), pp. S222

(71)

. AEG054 Hijová, Emília - Petrásová, Darina - Bertková, Izabela - Petrásová, Miroslava - Chmelárová, Anna: Zinc distribution in Romany children [Distribúcia zinku u rómskych detí] In:Physiological Research. - ISSN 0862-8408. - Vol. 56, iss. 3 (2007), pp. 11P

AEH Strucné oznámenia alebo abstrakty ved.prác v dom.karent.casopisoch Pocet záznamov: 4 AEH001 Ganajová, Mária - Kuková, Lucia - Kozurková, Mária: Nové technológie vo výucbe chémie zamerané na popularizáciu chémie [New technologies in education of chemistry focused on chemistry popularization] In:59. zjazd chemikov : zborník ChemZi Chemické Zvesti (Chemical Papers) : 2.-6.september 2007 : Vysoké Tatry, Tatranské Matliare, hotelový komplex Hutník. Bratislava, 2007. - ISSN 1336-7242. - S. 152-153 AEH002 Kozurková, Mária - Sabolová, Danica - Janovec, Ladislav - Paulíková, Helena - Kristian, Pavol Vantová, Zuzana - Bajdichová, Mária - Imrich, Ján: Novel synthesis of polycyclic reversible intercalators and their biological activity [Nová syntéza polycyklických reverzibilných interkalátorov a ich biologická úcinnos] In:59. zjazd chemikov : zborník ChemZi Chemické Zvesti (Chemical Papers) : 2.-6.september 2007 : Vysoké Tatry, Tatranské Matliare, hotelový komplex Hutník. Bratislava, 2007. - ISSN 1336-7242. - S. 204 AEH003 Ungvarský, Ján - Janovec, Ladislav - Imrich, Ján - Kristian, Pavol - Sabolová, Danica Kozurková, Mária: Syntéza, struktúra a cytotoxicita nových interkalátorov na báze proflavínu [Synthesis, structure and cytotoxicity of new intercalators on the basis of proflavine] In:59. zjazd chemikov : zborník ChemZi Chemické Zvesti (Chemical Papers) : 2.-6.september 2007 : Vysoké Tatry, Tatranské Matliare, hotelový komplex Hutník. Bratislava, 2007. - ISSN 1336-7242. - S. 108-109 AEH004 Sabolová, Danica - Kozurková, Mária - Kristian, Pavol - Danihel, Ivan - Tomásková, Natasa Imrich, Ján: The binding affinities of N-(9-acridinylthyocarbamoyl)amino acids with plasmid DNA [Väzobná afinita N-(9-akriminyltiokarbamoyl)amino kyselín s plazmidovou DNA] In:59. zjazd chemikov : zborník ChemZi Chemické Zvesti (Chemical Papers) : 2.-6.september 2007 : Vysoké Tatry, Tatranské Matliare, hotelový komplex Hutník. Bratislava, 2007. - ISSN 1336-7242. - S. 205 AFA Publikované pozvané referáty na zahranicných vedeckých konferenciách Pocet záznamov: 2 AFA001 Szattler, Eduard: GPL "Viral" licence or "Viral" contract [GPL virálna licencia alebo virálna zmluva] In:Law and Technology : Masaryk university Journal : volume 1, number 1, summer 2007. Brno : Masaryk University, 2007. - ISSN 1802-5943. - S. 67-78 AFA002 Jánosíková, Martina: Zákaz diskriminácie na základe veku ako vseobecná právna zásada [General principle of non-discrimination in respect of age] In:Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU a ochrana lidských práv : sborník c.34 : sborník z mezinárodní konference : (Praha 20.4.2007). Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2007. - ISBN 978-80-85889-91-8. - S. 283-289

(72)

.

AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách Pocet záznamov: 3

AFB001 Szattler, Eduard: Aktuálne trendy v oblasti ochrany autorských práv na Slovensku a v Európe [Current trends in the area of copyright protection in Slovakia and Europe] In:Dusevné vlastníctvo an Slovensku VII : (k svetovému du dusevného vlastníctva) : zborník z konferencie : 26. apríla 2007, Banská Bystrica. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2007. - ISBN 978-80-88994-56-5. - S. 32-39 AFB002 Tkác, Vojtech: Európska populácia na prahu tisícrocia [The European Population and the new millenium] In:Rodina na prelome tisícrocia : zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod zástitou Silvie Gasparovicovej, manzelky prezidenta SR : 16.-17.máj 2005 : Bratislava. Nitra : Univerzita Konstantína Filozofa v Nitre, 2006. - ISBN 80-8050-914-X. - S. 10

AFB003 Snincák, Marián: Nové obzory antihypertenzívnej liecby : Nové mechanizmy a prístupy v antihypertenzívnej liecbe - blokáda renínovej aktivity priamou inhibíciou renínu In:Kompendium medicíny. - ISSN 1336-4871. - 2. november (2006), s. 35-38 AFC Publikované príspevky na zahranicných vedeckých konferenciách Pocet záznamov: 28 AFC001 Velebná, Bozena: (Stereo)Typically Scottish [(Stereo)typicky skótske] In:Sucasni doslidzenija z inozemnoji filologiji : vypusk 5 : zbirnik naukovych prac. Uzgorod : Uzgorodskij nacionanyj universitet, 2007. - S. 348-351 AFC002 Lukác, Stanislav - Engel, Radovan - Buxár, Marián - Sveda, Dusan: Aktívne ucenie sa v e-learningových matematických kurzoch [Active learning in e-learning mathematics courses] In:SCO 2007 : 4.rocník konference o elektronické podpoe výuky : Brno, Ceská republika, 30.-31.kvtna 2007 : sborník píspvk. Brno : Masarykova univerzita v Brn, 2007. - ISBN 978-80-210-4296-4. - S. 181-186 AFC003 Dolobác, Marcel: Elektronické komunikácie a dusevné vlastníctvo. Základné otázky k zmluvám o vytvorení web-stránky [Electronic communications and intellectual property. Basic issues to the contracts on the creation of a web site] In:Nadje právní vdy: Býkov 2006 : sborník z mezinárodního setkání mladých vdeckých pracovník konaného ve dnech 29.6.-1.7.2006 na Zámeckém statku Býkov. Plze : Vydavatelství a nakladatelství Ales Cenk, 2006. - ISBN 80-7380-002-0. - S. 128-135 AFC004 Puchalová, Ingrid: Identität und Sprache : einige Bemerkungen zur Konstituierung des weiblichen literarischen Ich anhand der Werke von Helga Novak und Anna Mitgutsch [Identita a jazyk] [niekoko poznámok ku konstituovaniu zenského literárneho Ja na pozadí diel Helgy Novak a Anny Mitgutsch] In:Sprach- und Literaturwissenschaftliche Brückenschläge : vorträge der 13. Jahrestagung der GESUS in Szombathely, 12.-14. Mai 2004. Muenchen : LINCOM EUROPA, 2007. - S. 147-158 AFC005 Krcho, Peter: Improving perinatal health in Slovakia [Zlepsovanie perinatálnej starostlivosti na Slovensku] . elektronický zdroj (CD-ROM) In:Reducing Maternal and Perinatal Deaths : Schloss Arenberg, Salzburg, Austria, June 17 - 23, 2007. Salzburg, 2007 AFC006 Dienesová, Ingrid: Introducing cool drama and theatre [úUvod do "cool" drámy a divadla] In:Humanities : 6th International Conference of PhD Students : University of Miskolc, Hungary : 12-18 August 2007. Miskolc : University of Miskolc, 2007. - ISBN 978-963-661-783-7. - S. 47-49 AFC007 Onderová, udmila: Jednoduché pokusy z optiky [Hands-on experiments from optics]

(73)

. In:Veletrh nápad ucitel fyziky XI : sborník z konference. Olomouc, 2006. - ISBN 80-244-1491-0. - S. 70-76 AFC008 Palková, Regina: K vybraným institútom rozhodcovského konania [Few words on the selected institutes of arbitration] In:Nadje právní vdy: Býkov 2006 : sborník z mezinárodního setkání mladých vdeckých pracovník konaného ve dnech 29.6.-1.7.2006 na Zámeckém statku Býkov. Plze : Vydavatelství a nakladatelství Ales Cenk, 2006. - ISBN 80-7380-002-0. - S. 385-394 AFC009 Simocková, Viera - Zamboriová, Mária: Kompetencie sestry vo vyucovacom procese u hospitalizovaných detí [Nurse competencies in education of hospitalised children] In:Cesta k profesionálnímu osetovatelství II : sborník píspvk II. Slezské vdecké konference osetovatelství s mezinárodní úcastí. Opava, 2007. - ISBN 978-80-7248-413-3. - S. 150-153 AFC010 Simocková, Viera - Zamboriová, Mária - Kaducáková, Helena: Kooperácia sestier pri zabezpecovaní vzdelávania hospitalizovaných detí [Cooperation among nursing staff and in education of hospitalised children] In:NEDECZ - MATRA Projekt : sborník konferencních píspvk a workshop z konference Nursing Education Development in Czech Republic konané 8. - 9. bezna 2007. Ceské Budjovice : Jihoceská univerzita v Ceských Budjovicích, 2007. - ISBN 978-80-7040-974-9. - S. 224-227 AFC011 Stefanková, Simona: Kriminologické aspekty trestného cinu vrazdy [Criminological aspects of murder] In:Nadje právní vdy: Býkov 2006 : sborník z mezinárodního setkání mladých vdeckých pracovník konaného ve dnech 29.6.-1.7.2006 na Zámeckém statku Býkov. Plze : Vydavatelství a nakladatelství Ales Cenk, 2006. - ISBN 80-7380-002-0. - S. 507-516 AFC012 Feher, Alexander - Samuely, Peter - Kajaková, Marcela - Pavlík, Vladimír: Low temperature Techniques, methods and physics in Kosice [Nízkoteplotné techniky, metodiky a fyzika v Kosiciach] In:Refrigeration Creates the Future : the 22nd International Congress of refrigeration : August 21-26, 2007, Beijing, P.R. China. China, 2007. - ISBN 13 978-2-913149-59-5. - ICR07-A1-1613 AFC013 Kráová, uba: Nábozenstvo vo verejnej politike modernej spolocnosti [Religion in Public Policy of the Modern Society] In:Clovk - djiny - hodnoty III : jako filozofický, socio-kulturní, politický, historický a pedagogický fenomén : sborník materiál z mezinárodní vdecké konference uspoádané ve dnech 25. - 26. záí 2006 katedrou spolecenských vd Pedagogické fakulty OU v Ostrav a katedrou spolecenských vd VSB TUO. Ostrava : REPRONIS, 2007. - ISBN 80-7368-273-7. - S. 204-210 AFC014 Corba, Jozef: Nevyvázenos zmluvných plnení a jej následky [Unequality of contract performances and their consequences] In:Nadje právní vdy: Býkov 2006 : sborník z mezinárodního setkání mladých vdeckých pracovník konaného ve dnech 29.6.-1.7.2006 na Zámeckém statku Býkov. Plze : Vydavatelství a nakladatelství Ales Cenk, 2006. - ISBN 80-7380-002-0. - S. 90-100 AFC015 Puchalla, Martin: Obhajoba v prípravnom konaní poda nového Trestného poriadku In:Nadje právní vdy: Býkov 2006 : sborník z mezinárodního setkání mladých vdeckých pracovník konaného ve dnech 29.6.-1.7.2006 na Zámeckém statku Býkov. Plze : Vydavatelství a nakladatelství Ales Cenk, 2006. - ISBN 80-7380-002-0. - S. 426-433 AFC016 Szattler, Eduard: Patentability of computer programs [Patentovatenos pocítacových programov] In:Law and Technology : Masaryk university Journal : volume 1, number 1, summer 2007. Brno : Masaryk University, 2007. - ISSN 1802-5943. - S. 97-108

(74)

. AFC017 Dolná, Zlatica - Simsík, Dusan - Majerník, Jaroslav - Galajdová, Alena: Performance monitoring of young sportsmen using the motion analysis method [Monitorovanie výkonnosti mladých sportovcov s vyuzitím metód analýzy pohybu] In:Trendy v biomedicínském inzenýrství : sborník 7. cesko-slovenské konference, 11. - 13. záí 2007, Kladno. Praha : CVUT, 2007. - ISBN 978-80-01-03777-5. - S. 246-249 AFC018 Stefková, Gabriela - Raková, Jana - Rusnáková, Renáta - Mechírová, Viola: Perspektívy vyuzívania projektov EÚ pri zvysovaní úrovne kvality vzdelávania v osetrovatestve [New perspective of project EU in Quality emprovemen of health care profesional education] In:NEDECZ - MATRA Projekt : sborník konferencních píspvk a workshop z konference Nursing Education Development in Czech Republic konané 8. - 9. bezna 2007. Ceské Budjovice : Jihoceská univerzita v Ceských Budjovicích, 2007. - ISBN 978-80-7040-974-9. - S. 228 AFC019 Mazák, Ján - Mucha, Jií - Skrk, Mirjam: Position of Constitutional Courts Following Integration into the European Union In:- : vystúpenie na medzinárodnej konferencii konanej 30.9. - 2.10.2006 : Bled, Slovinsko : dostupné na internete http://www.us-sr-si/pcceu/index.php?sv_path=589. Slovinsko, 2006 AFC020 Vernarský, Martin: Prokuratúra v Slovenskej republike a zákonnos výkonu samosprávy obcí [Office of the public prosecution in Slovak republic and the legality of the exercise self-government in municipalities] In:Nový správní ád a místní samospráva. Brno : Masarykova univerzita v Brn, 2006. - ISBN 80-210-4183-8. - S. 216-222 AFC021 Gbur, Peter - Jancura, Daniel - Ddic, Roman - Hála, Jan - Chorvat, D. - Miskovský, Pavol: Time resolved luminiscence and singlet oxygen formation under illumination of hypericin in complex eith LDL [Casovo rozlísená luminiscencia a tvorba singletového kysl. hypericínu] In:ESP 2007 : programme and book of abstracts : 12th Congress European Society for Photobiology : Bath 1st-6th September. England, 2007. - S. 95 AFC022 Buráková, Bozena: Trauma of identity in Zadie Smith`s White teeth [Trauma identity v diele Zadie Smithovej White teeth] In:Sucasni doslidzenija z inozemnoji filologiji : vypusk 5 : zbirnik naukovych prac. Uzgorod : Uzgorodskij nacionanyj universitet, 2007. - S. 551-554 AFC023 Fico, Miroslav: Trestnoprávne aspekty nutnej obrany po rekodifikácii trestného práva v Slovenskej republike In:Nadje právní vdy: Býkov 2006 : sborník z mezinárodního setkání mladých vdeckých pracovník konaného ve dnech 29.6.-1.7.2006 na Zámeckém statku Býkov. Plze : Vydavatelství a nakladatelství Ales Cenk, 2006. - ISBN 80-7380-002-0. - S. 156-162 AFC024 Baacká, Lucia: Úvaha nad jednoosobovou spolocnosou s rucením obmedzeným [Consideration on one man limited liability company] In:Nadje právní vdy: Býkov 2006 : sborník z mezinárodního setkání mladých vdeckých pracovník konaného ve dnech 29.6.-1.7.2006 na Zámeckém statku Býkov. Plze : Vydavatelství a nakladatelství Ales Cenk, 2006. - ISBN 80-7380-002-0. - S. 34-44 AFC025 Lukác, Stanislav: Vyuzitie e-learningu pri rozvíjaní informatického vzdelania budúcich uciteov matematiky [Use of e-learning for informatics education development of future mathematics teachers] In:SCO 2007 : 4.rocník konference o elektronické podpoe výuky : Brno, Ceská republika, 30.-31.kvtna 2007 : sborník píspvk. Brno : Masarykova univerzita v Brn, 2007. - ISBN 978-80-210-4296-4. - S. 149-154 AFC026 Cipkár, Ján: Wright`s deontic logic [Wrightova deontická logika]

(75)

. In:Diktatúry v európskych dejinách : slovensko-ukrajinské vedecké kolokvium : (Kosice 26-28.04.2006) : 2006/I. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2006. - ISBN 966-7400-76-X. - S. 110-115 AFC027 Csach, Kristián: Zmluvná sloboda a kogentné právne normy (nielen v obchodnom práve) [Freedom to contract and ius cogens (not only in commercial law)] In:Nadje právní vdy: Býkov 2006 : sborník z mezinárodního setkání mladých vdeckých pracovník konaného ve dnech 29.6.-1.7.2006 na Zámeckém statku Býkov. Plze : Vydavatelství a nakladatelství Ales Cenk, 2006. - ISBN 80-7380-002-0. - S. 109-120 AFC028 Surmánek, Stefan: Zneuzívanie sociálnej pomoci a problém stabilizácie demokracie na Slovensku [Abuse of social support and difficulty of democracy stabilization in Slovakia] In:Clovk - djiny - hodnoty III : jako filozofický, socio-kulturní, politický, historický a pedagogický fenomén : sborník materiál z mezinárodní vdecké konference uspoádané ve dnech 25. - 26. záí 2006 katedrou spolecenských vd Pedagogické fakulty OU v Ostrav a katedrou spolecenských vd VSB TUO. Ostrava : REPRONIS, 2007. - ISBN 80-7368-273-7. - S. 241-244

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Pocet záznamov: 75 AFD001 Rimárová, Kvetoslava - Lovayová, Viera: Alergény a lepok v potravinách, prístupy k ich detekcii a oznacovaniu v EÚ [Food allergens and gluten, approaches to their detection and labelisation in EU] In:Hygiena alimentorum XXVIII : Bezpecnos a kvalita mlieka a mliecnych výrobkov : zborník prednások a posterov : 2. - 4. mája 2007, Strbské Pleso - Vysoké Tatry. Bratislava, 2007. - ISBN 978-80-8077-055-6. - S. 165-169 AFD002 Rasi, R. - Burda, R. - Cibur, Peter - Rasiová, Mária - Zivcák, Jozef: Algoritmus liecenia nestabilných zlomenín krcka femuru [Therapeutic algorithm of unstable femoral neck fractures] In:Trauma : odborný casopis pre úrazových chirurgov. - ISSN 1335-8588. - Roc. 4, c. 1 (2006), s. 9-10 AFD003 Cecetková, Adriana - Ondrasovicová, Jana - Hanusínová, V.: Bakteriálna infekcia v koreových kanálikoch [Bacterial infection in root canals] In:Infekcné a parazitárne choroby zvierat : II. medzinárodná vedecká konferencia : zborník referátov a posterov : 18.-20.9.2006 : Kosice, Slovenská republika. , 2006. - ISBN 80-8077-025-5 AFD004 Cecetková, Adriana - Petrásová, Adriana - Mitrová, Nikola - Hanusínová, V. - Ondrasovicová, Jana - Jenca, Andrej: Bakteriálna infekcia v koreových kanáloch [Bacterial infection v koreových kanáloch] In:Program : Infekcné a parazitárne choroby zvierat : II. medzinárodná vedecká konferencia : 18.-20.9.2006, Kosice. Kosice : Univerzita veterinárskeho lekárstva v Kosiciach, 2006. - S. 183-186 AFD005 Vrana, Vladimír: Bratia Gracchovci - útok na ústavnos a právny poriadok rímskej spolocnosti? [Gracchi - assault on constitutionality and legal order of Roman society?] In:Diktatúry v európskych dejinách : slovensko-ukrajinské vedecké kolokvium : (Kosice 26-28.04.2006) : 2006/I. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2006. - ISBN 966-7400-76-X. - S. 60-64 AFD006 Dienesová, Ingrid: British cool drama and theatre [Britská "cool" dráma a divadlo] In:TRANSCOM 2007 : section 9 Social Sciences : 7-th European Conference of Young Research and Scientific Workers : Zilina June 25-27, 2007 : Slovak Republic. Zilina : Zilinská univerzita v Ziline, 2007. ISBN 978-80-8070-697-5. - S. 11-15 AFD007 Mitaová, Jana - Výrostová, Eva - Orbánová, Iveta - Klimovský, Daniel: Celozivotné vzdelávanie pracovníkov samosprávy v Kosickom samosprávnom kraji (výsledky výskumu) [Life-Long Education of Self-Government Officers in Kosice Self-Government Region (Results of Survey)]

(76)

. In:Ekonomika a riadenie verejnej správy - výzvy pre alsí rozvoj : zborník príspevkov z vedeckej konferencie organizovanej Katedrou ekonomických vied v rámci riesenia projektu VEGA c. 1/2627/05 "Ekonomický systém samospráv v povstupovom období do Európskej únie" : 24.5.2007. Kosice : Univerzita Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach, 2007. - ISBN 978-80-7097-689-0. - S. 72-77 AFD008 Lisý, Vladimír - Tóthová, Jana - Brutovský, Branislav: Concentration dependent dynamic structure factor of nonentangled polymers in solution [Koncentracne závislý dynamický struktúrny faktor neprepletajúcich sa polymérov v roztoku] In:15th Conference of Slovak Physicists : proceedings : 11.-14.9.2006 : Congress Centre Academia, Stará Lesná. Kosice : Východoslovenské tlaciarne, 2007. - ISBN 978-80-969124-4-5. - S. 105-106 AFD009 Antalová, Blazena: Diktatúry v dejinách rímskej republiky [Dictatorship in the history of Roman Republic] In:Diktatúry v európskych dejinách : slovensko-ukrajinské vedecké kolokvium : (Kosice 26-28.04.2006) : 2006/I. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2006. - ISBN 966-7400-76-X. - S. 51-54 AFD010 Spakovská, T. - Prokopcáková, udmila - Mihalik, Jozef - Schmidtová, Katarína: Distribúcia monoaminooxidáz v hypotalame : mini review In:Morfológia vcera, dnes a zajtra : Jubilejný X. Kosický Morfologický De s medzinárodnou úcasou, Kosice 31. máj 2007 : zborník referátov. Presov : Vydavatestvo Michala Vaska, 2007. - ISBN 978-80-7165-620-3. - S. 186-188 AFD011 Susinková, Jana: Dôstojnos cloveka v starobe, chorobe a umieraní [Human worthiness in senescence, illness and by dying] In:Zborník príspevkov zo 4. rocníka Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti : Trnava 17.03.2007. Trnava, 2007 AFD012 Mihaliková, Eva: E-Government - moderná verejná správa [E-government - modern public administration] In:Ekonomika a riadenie verejnej správy - výzvy pre alsí rozvoj : zborník príspevkov z vedeckej konferencie organizovanej Katedrou ekonomických vied v rámci riesenia projektu VEGA c. 1/2627/05 "Ekonomický systém samospráv v povstupovom období do Európskej únie" : 24.5.2007. Kosice : Univerzita Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach, 2007. - ISBN 978-80-7097-689-0. - S. 78-82 AFD013 Stekauerová, ubov: Environmentálna kultúra vs. technooptimizmus [Environmental culture vs. technooptimism] In:Fyzika a etika : zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou úcasou konanej na Univerzite Konstantína Filozofa v Nitre 21.-22.júna 2006. Nitra, 2007. - ISBN 978-80-8094-097-3. - S. 215-224 AFD014 Mosný, Peter: Fasistické rezimy a tvorba státnych orgánov In:Diktatúry v európskych dejinách : slovensko-ukrajinské vedecké kolokvium : (Kosice 26-28.04.2006) : 2006/I. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2006. - ISBN 966-7400-76-X. - S. 15-19 AFD015 Varinská, Lenka - Vohárová, Viktória - Vidová, Zuzana - Mojzisová, Gabriela - Ostró, Alexander - Urdzík, Peter - Dankovcík, Róbert - Mojzis, Ján: Flavín 7 a jeho potencionálne antiangiogénny úcinok In:Pokroky vo farmakológii v Slovenskej Republike II. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2007. - S. 55-59 AFD016 Degro, Ján: Formovanie postojov ziaka k zivotnému prostrediu [Students attitudes to environment] In:Fyzika a etika : zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou úcasou konanej na Univerzite Konstantína Filozofa v Nitre 21.-22.júna 2006. Nitra, 2007. - ISBN 978-80-8094-097-3. - S. 205-214 AFD017 Mosný, Peter: Formy stavovskej korporacnej sústavy v Taliansku, Nemecku a na Slovensku

(77)

. In:Diktatúry v európskych dejinách : slovensko-ukrajinské vedecké kolokvium : (Kosice 26-28.04.2006) : 2006/I. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2006. - ISBN 966-7400-76-X. - S. 23-26 AFD018 Sováriová Soósová, Mária - Macejová, Zelmíra - Suchanová, Renáta - Tirpáková, Libusa: Hodnotenie kvality zivota u pacientov s reumatoidnou artritídou [Measuring of quality of life in patient with rheumatoid arthritis] In:Osetrovatestvo : teória, výskum a vzdelávanie. Martin, 2007. - ISBN 978-80-88866-43-5. - S. 499-507 AFD019 Lovásová, Eva - Cimboláková, I. - Sedláková, Eva: Induction of intracellular antioxidant enzymes by subchronic heavy metal intoxication [Indukcia intracelulárnych antioxidacných enzýmov po subchronickej intoxikácii azkými kovmi] In:Industrial Toxicology '07 : 27th International Symposium, May 30 - June 1, 2007, Bratislava, Slovak Republic : proceedings. Bratislava, 2007. - ISBN 978-80-227-2654-2. - S. 321-325 AFD020 Baacká, Lucia: Ingerencia súdu do podnikania kapitálových spolocností pri rozhodovaní o neplatnosti uznesenia valného zhromazdenia In:Ingerencia orgánov verejnej moci do podnikania : zborník z vedeckej konferencie konanej 28.-29.9.2006 v Kosiciach. Kosice : UPJS v Kosiciach, 2006. - ISBN 80-7097-665-9. - S. 1-11 AFD021 Tóthová, Marta: Institút volebnej saznosti a ochrana volebného práva v státoch V4 [The electoral concempt and the protection of the right to vote in the Visegrade group] In:Voby 2006 v státoch V4 : zborník z konferencie : 28.-29.september 2006, Presov. Presov : Slovacontact, 2006. - S. 240-246 AFD022 Tóthová, Jana - Brutovský, Branislav - Lisý, Vladimír: Intramolecular dynamics and diffusion of single- and double- stranded DNA polymers [Vnútorná dynamika a difúzia jedno a dvolvláknových polymérov DNA] In:Structure and Stability of Biomacromolecules SSB 2007 : 5th conference and satellite conference Modern Trends in Biomacromolecular Research : book of contributions : september 5-8, 2007, Kosice, Slovak Republic. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - ISBN 978-80-7097-6. - S. 74-75 AFD023 Geffert, Richard: K výsledkom parlamentných volieb 2006 v Slovenskej republike : (ideológie s odrazom v "experimentujúcich vobách") [Parliamentary elections results in the Slovak republic in 2006] In:Voby 2006 v státoch V4 : 28. - 29. september 2006. Presov : Slovacontact, 2006. - ISBN 978-80-8068-595-9. - S. 223-233 AFD024 Sekerák, Jozef: Kúcové kompetencie v matematickom vzdelávaní a moznos ich monitorovania slovnými úlohami [Key competences in mathematical education and possibility of their monitoring by word problems] In:Matematika v skole dnes a zajtra : zborník 7.rocníka konferencie s medzinárodnou úcasou : 11.-13.september 2006, Ruzomberok. Ruzomberok, 2007. - ISBN 978-80-8084-187-4. - S. 290-296 AFD025 Rucinská, Silvia - Výrostová, Eva - Mitaová, Jana: Konkurencieschopnos univerzity [Competitiveness of university] In:Ekonomika a riadenie verejnej správy - výzvy pre alsí rozvoj : zborník príspevkov z vedeckej konferencie organizovanej Katedrou ekonomických vied v rámci riesenia projektu VEGA c. 1/2627/05 "Ekonomický systém samospráv v povstupovom období do Európskej únie" : 24.5.2007. Kosice : Univerzita Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach, 2007. - ISBN 978-80-7097-689-0. - S. 101-105 AFD026 Sabol, Ján: Koreferencia, konexia, kohézia a koherencia textu : (namiesto úvodu) [Co-reference, Connection, Cohesion and Coherence of Text] In:Koreferencia a konexia textu : zborník príspevkov z vedeckého seminára usporiadaného na záver riesenia grantového projektu VEGA "Kohézia a koherencia ako vlastnos textu a ako aktivita expedienta a recipienta" v decembri 2001 : jazykovedný zborník 48 (AFPh UP 96/178). Presov : Presovská Univerzita v Presove, 2007. - ISBN 80-8068-636-9. - S. 7-12

(78)

. AFD027 Cibur, Peter - Rosocha, Ján - Holovská, Vanda - Burda, R. - Rasi, R. - Morochovic, Radoslav Molcanyi, T. - Kitka, Miroslav: Liecba infikovaných kostných defektov pomocou autológnych mezenchymálnych kmeových buniek [Treatment of infected bone defects by using of autologous mesenchymal stem cells] In:Trauma : odborný casopis pre úrazových chirurgov. - ISSN 1335-8588. - Roc. 4, c. 1 (2006), s. 5-6 AFD028 Prokopcáková, udmila - Spakovská, T. - Mihalik, Jozef - Schmidtová, Katarína: Lokalizácia monoaminooxidáz v nadoblicke : Mini review In:Morfológia vcera, dnes a zajtra : Jubilejný X. Kosický Morfologický De s medzinárodnou úcasou, Kosice 31. máj 2007 : zborník referátov. Presov : Vydavatestvo Michala Vaska, 2007. - ISBN 978-80-7165-620-3. - S. 161-163 AFD029 Stefková, Gabriela - Droppová, Lucia - Raková, Jana - Rusnáková, Renáta: Metóda edukácie pacienta pri prijatí na jednotku osetrovateskej starostlivosti [Way of health education of patient during admission] In:Teória, výskum a zdelávanie v osetrovatestve : 7. medzinárodná vedecká konferencia, 17. - 18. máj 2007, Martin. Martin, 2007. - S. 540-545 AFD030 Dimunová, Lucia - Rusnáková, Renáta: Moznosti pôsobenia skolskej sestry v podpore zdravia In:Osetrovatestvo a zdravie : zborník z vedeckej konferencie, Trencín, 19. apríla 2007. Trencín, 2007. ISBN 978-80-8075-208-8. - S. 62-65 AFD031 Simocková, Viera - Zamboriová, Mária: Moznosti spolupráce zdravotníckych pracovníkov pri vyucovacom procese u hospitalizovaných detí [Possibilities in cooperation among health care staff and teacher in education of hospitalised children] In:Úlohy pedagogických pracovníkov v sústavnom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov Varia : zborník z I. celoslovenskej vedeckej konferencie sekcie pedagogických pracovníkov v osetrovatestve s medzinárodnou úcasou, Trencín 24. január 2007. Trencín, 2007. - ISBN 978-80-8075-189-0. - S. 194-198 AFD032 Sedláková, Slavka: Moznosti uplatnenia benchmarkingu pri riadení samospráv [Possibilities of application benchmarking in regional autonomy management] In:Ekonomika a riadenie verejnej správy - výzvy pre alsí rozvoj : zborník príspevkov z vedeckej konferencie organizovanej Katedrou ekonomických vied v rámci riesenia projektu VEGA c. 1/2627/05 "Ekonomický systém samospráv v povstupovom období do Európskej únie" : 24.5.2007. Kosice : Univerzita Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach, 2007. - ISBN 978-80-7097-689-0. - S. 37-41 AFD033 Surmánek, Stefan: Na co poukázali parlamentné voby na Slovensku v roku 2006 [For what pointed the parliamentary election in Slovakia in 2006 out] In:Voby 2006 v státoch V4 : 28. - 29. september 2006. Presov : Slovacontact, 2006. - ISBN 978-80-8068-595-9. - S. 122-127 AFD034 Conka, P. - Tomcovcík, . - Morochovic, Radoslav - Cibur, Peter - Molcanyi, T. - Kitka, Miroslav: Najcastejsie poranenia u jazdcov terénnych motocyklových súazí a ich liecba [Treatment of the most frequent injuries in cross-country motobike raiders] In:Trauma : odborný casopis pre úrazových chirurgov. - ISSN 1335-8588. - Roc. 4, c. 1 (2006), s. 7-8 AFD035 Jáger, Róbert: Nedemokratické kroky vedúce ku vzniku autonómie slovenskej krajiny v rámci Cesko-slovenskej republiky In:Diktatúry v európskych dejinách : slovensko-ukrajinské vedecké kolokvium : (Kosice 26-28.04.2006) : 2006/I. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2006. - ISBN 966-7400-76-X. - S. 102-109 AFD036 Kluchová, Darina: Neurotransmittery a retinoidy v procese embryogenézy

(79)

. In:Morfológia vcera, dnes a zajtra : Jubilejný X. Kosický Morfologický De s medzinárodnou úcasou, Kosice 31. máj 2007 : zborník referátov. Presov : Vydavatestvo Michala Vaska, 2007. - ISBN 978-80-7165-620-3. - S. 95-97 AFD037 Horváthová, Miriam: Nevyhnutnos vyuzívania poznatkov marketingu v samospráve [Necessary exploitation of knowledge of marketing in the autonomy] In:Ekonomika a riadenie verejnej správy - výzvy pre alsí rozvoj : zborník príspevkov z vedeckej konferencie organizovanej Katedrou ekonomických vied v rámci riesenia projektu VEGA c. 1/2627/05 "Ekonomický systém samospráv v povstupovom období do Európskej únie" : 24.5.2007. Kosice : Univerzita Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach, 2007. - ISBN 978-80-7097-689-0. - S. 83-87 AFD038 Simon, Frantisek - Balegová, Jana: Niekoko poznámok k prekladu Jesseniovho spisu O krvi [Some remarks on translation of Jessenius'treatise On blood] In:Zborník príspevkov z 8. medzinárodného sympózia o dejinách medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny : 27.-29. júna 2007, Martin. Martin : Jesseniova Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine Ústav cudzích jazykov, 2007. - ISBN 978-80-88866-44-2. - S. 326-331 AFD039 Burda, Jozef - Danielisová, V. - Gottlieb, M. - Némethová, M. - Matiasová, M. - Domoráková, Iveta - Mechírová, Eva - Feriková, Marianna - Burda, R.: Nové moznosti vyuzitia adaptability: pre-conditioning, post-conditioning, anti-conditioning [New possibility of using adaption pre-conditioning, post-conditioning, anti-conditioning] In:Morfológia vcera, dnes a zajtra : Jubilejný X. Kosický Morfologický De s medzinárodnou úcasou, Kosice 31. máj 2007 : zborník referátov. Presov : Vydavatestvo Michala Vaska, 2007. - ISBN 978-80-7165-620-3. - S. 23-25 AFD040 Stangová, Nora - Mitaová, Jana: Nové prístupy v riadení verejnej správy [New approaches in mamagement of public administration] In:Ekonomika a riadenie verejnej správy - výzvy pre alsí rozvoj : zborník príspevkov z vedeckej konferencie organizovanej Katedrou ekonomických vied v rámci riesenia projektu VEGA c. 1/2627/05 "Ekonomický systém samospráv v povstupovom období do Európskej únie" : 24.5.2007. Kosice : Univerzita Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach, 2007. - ISBN 978-80-7097-689-0. - S. 9-13 AFD041 Guzyová, Kristína: Nový rámec uplatnenia akruálneho úctovníctva vo verejnej správe v SR [The new frame of application an accrual based accounting in public administration in Slovak republic] In:Ekonomika a riadenie verejnej správy - výzvy pre alsí rozvoj : zborník príspevkov z vedeckej konferencie organizovanej Katedrou ekonomických vied v rámci riesenia projektu VEGA c. 1/2627/05 "Ekonomický systém samospráv v povstupovom období do Európskej únie" : 24.5.2007. Kosice : Univerzita Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach, 2007. - ISBN 978-80-7097-689-0. - S. 55-59 AFD042 Corba, Jozef: Obmedzenie výkonu sportovej cinnosti z dôvodu pouzitia dopingu v zmysle pripravovanej úpravy [Ban of a sport activity because of doping according to legal acts being prepared] In:Ingerencia orgánov verejnej moci do podnikania : zborník z vedeckej konferencie konanej 28.-29.9.2006 v Kosiciach. Kosice : UPJS v Kosiciach, 2006. - ISBN 807097-665-9. - S. 25-35 AFD043 Havrila, Marek: On ignorance of stylistic language specific features in foreign language education [O neznalosti stylistických jazykovo specifických crtách pri vyucovaní cudzieho jazyka] In:Európske dimenzie v jazykovom vzdelávaní : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra : Slovenská ponohospodárska univerzita v Nitre, 2007. - ISBN 978-80-8069-934-5. S. 34-40 AFD044 Tóthová, Jana - Brutovský, Branislav - Lisý, Vladimír: On simple scaling laws in the description of polymer dynamics [O jednoduchých skálovacích zákonoch v popise dynamiky polymérov] In:15th Conference of Slovak Physicists : proceedings : 11.-14.9.2006 : Congress Centre Academia, Stará Lesná. Kosice : Východoslovenské tlaciarne, 2007. - ISBN 978-80-969124-4-5. - S. 103-104

(80)

. AFD045 Klein, Daniel - Zezula, Ivan: On uniform correlation structure [O rovnomernej korelacnej struktúre] In:15th International Scientific Conference on Mathematical Methods in Economics and Industry : proceedings : June 3-7, 2007, Herany, Slovakia : CD-ROM. Herany, 2007. - ISBN 978-80-89089-57-4. - S. 94-100 AFD046 Jeleová, Iveta: Organizacné deviácie : preco podáva výkon, ke nemusím? [Organizational deviance] [why to show effort, when I needn't?] In:Sociálne procesy a osobnos 2006 : zborník príspevkov. Kosice : Spolocenskovedný ústav SAV Kosice, 2007. - ISBN 978-80-969628-4-6. - S. 189-193 AFD047 Kráová, uba: Otázky kladené pri analýze verejnej politiky [The questiones asked to the public policy analysis] In:Teória a prax verejnej správy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej Fakultou verejnej správy UPJS v Kosiciach : Kosice 27.-28.10.2005. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2006. - ISBN 80-7097-637-3. - S. 94-97 AFD048 Hadasová, Lívia - Rusnáková, Renáta: Podpora motivacnej stratégie v osetrovatestve [Motivation strategy in nursing care] In:Sestra : a lekár v praxi : casopis pre sestry, lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov. - ISSN 1335-9444. - C. 7-8 (2007), s. 20-21 AFD049 Cisárik, Peter - Neupauerová, Marianna: Politika rozvoja vidieka prístupom LEADER [Rural Development Policy by "LEADER" Approach] In:Ekonomika a riadenie verejnej správy - výzvy pre alsí rozvoj : zborník príspevkov z vedeckej konferencie organizovanej Katedrou ekonomických vied v rámci riesenia projektu VEGA c. 1/2627/05 "Ekonomický systém samospráv v povstupovom období do Európskej únie" : 24.5.2007. Kosice : Univerzita Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach, 2007. - ISBN 978-80-7097-689-0. - S. 96-100 AFD050 Krunková, Alena: Postavenie obcana Slovenskej republiky v systéme práva Európskej únie [Position of a citizen of the Slovak Republic in the system of law of the European union] In:Obcan a verejná správa (Ústavno-právne aspekty) : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou úcasou konanej v doch 3.-4.mája 2006. Kosice : Fakulta verejnej správy Univerzity P.J. Safárika v Kosiciach, 2006. - ISBN 80-7097-638-1. - S. 71-78 AFD051 Bolfíková, Eva: Postmodernizmus a verejná správa [The postmodernism and the public administration] In:Teória a prax verejnej správy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej Fakultou verejnej správy UPJS v Kosiciach : Kosice 27.-28.10.2005. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2006. - ISBN 80-7097-637-3. - S. 24-27 AFD052 Mosný, Peter: Povstalecká Slovenská národná rada a slovenská státnos In:Diktatúry v európskych dejinách : slovensko-ukrajinské vedecké kolokvium : (Kosice 26-28.04.2006) : 2006/I. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2006. - ISBN 966-7400-76-X. - S. 31-35 AFD053 Susinková, Jana - Horáková, A.: Pôsobenie sestry v oblasti prevencie pádov u seniorov [Influencing of nurse by prevention of tumbles old people] In:VI. slovenský geriatrický kongres : 35. Reimanove dni : 33. Gressnerove dni : slovensko-britské geriatrické sympózium, Presov, 19.9.-22.9.2007 : zborník prednások. Presov : SGGS v Bratislave, PU FZ v Presove, 2007. - ISBN 978-80-8068-665-9. - S. 259-266 AFD054 Capková, Judita - Firment, Jozef: Prevencia bdenia pocas anestézie [Perioperative recovery prophylaxis] In:Prevencia v anestéziológii : 13. kongres slovenských anesteziológov s medzinárodnou úcasou, 17. 20. mája 2006, Presov. Presov, 2006. - S. 18-20

(81)

. AFD055 Rybárová, Silvia - Hodorová, Ingrid - Vecanová, Janka - Schmidtová, Katarína: Príciny limitovaného úcinku chemoterapeutickej liecby u nádorových buniek In:Morfológia vcera, dnes a zajtra : Jubilejný X. Kosický Morfologický De s medzinárodnou úcasou, Kosice 31. máj 2007 : zborník referátov. Presov : Vydavatestvo Michala Vaska, 2007. - ISBN 978-80-7165-620-3. - S. 170-172 AFD056 Kovác, Valér - Andrasina, Igor: Problémy výzivy u onkologického pacienta so zameraním na parenterálnu výzivu [Problems with alimentation by oncological patient with prefer to parenteral alimentation] In:Novinky v antimikrobiálnej a antineoplastickej chemoterapii, molekulárnej biológii a podpornej liecbe : X. kosické chemoterapeutické dni 2007. Kosice, 2007. - S. 51-55 AFD057 Csach, Kristián: Protiprávna státna pomoc - právne následky nezákonnej ingerencie verejnej moci do podnikania [Unlawful state aid - legal consequences of unlawful intervention of public power into business] In:Ingerencia orgánov verejnej moci do podnikania : zborník z vedeckej konferencie konanej 28.-29.9.2006 v Kosiciach. Kosice : UPJS v Kosiciach, 2006. - ISBN 807097-665-9. - S. 12-24 AFD058 Kocisová, Agnesa - Wagnerová, Mária: Psychosociálne aspekty zvysovania kvality zivota ankologických pacientov [Psychosocial aspects of oncopatients quality of life] In:Zborník : I. Fórum onkologických pacientov : 18. - 19. októbra 2006, Hotel Kyjev, Bratislava. Bratislava : Liga proti rakovine, 2006. - ISBN 80-89201-26-1. - S. 40-45 AFD059 Fillová, Dagmar - Fedáková, ubica - Zamboriová, Mária: Reflexia filozofických pojmov v osetrovateskej praxi [Reflection of philosophy notion in nursing practice] In:VI. slovenský geriatrický kongres : 35. Reimanove dni : 33. Gressnerove dni : slovensko-britské geriatrické sympózium, Presov, 19.9.-22.9.2007 : zborník prednások. Presov : SGGS v Bratislave, PU FZ v Presove, 2007. - ISBN 978-80-8068-665-9. - S. 79-85 AFD060 Antalová, Blazena: Reformy diktátora Lucia Cornelia Sullu v poslednom období rímskej republiky [Dictator`s Lucius Cornelius Sulla reforms in the last period of Roman Republic] In:Diktatúry v európskych dejinách : slovensko-ukrajinské vedecké kolokvium : (Kosice 26-28.04.2006) : 2006/I. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2006. - ISBN 966-7400-76-X. - S. 46-50 AFD061 Spirko, Juraj: Skúmanie a interpretácia postavenia státu v medzinárodných obchodnoprávnych vzahoch In:Smerovanie ceského a slovenského obchodného práva po vstupe do Európskej únie : zborník príspevkov z konferencie pri prílezitosti IV. stretnutia katedier obchodného práva právnických fakúlt ceských a slovenských univerzít : Kosice, 2006. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2006. ISBN 80-7097-661-6. - S. 143-147 AFD062 Raschmanová, Jana - Martinková, Miroslava - Gonda, Jozef: Stereoselektívna syntéza pokrocilého prekurzora (+)-myriocínu [The stereoselective synthesis of advanced precursor of (+)-myriocin] In:Studentská vedecká konferencia. 2.zväzok : zborník recenzovaných príspevkov : chemická, geologická, geografická a didaktická sekcia : 18.apríl 2007. Bratislava : Kartprint, 2007. - ISBN 978-80-88870-65-4. S. 81-83 AFD063 Sabol, Ján: Syntagmatický a paradigmatický princíp v konexii fónických prvkov [Syntagmatic and Paradigmatatic Principle in Phonic Elements Connection] In:Koreferencia a konexia textu : zborník príspevkov z vedeckého seminára usporiadaného na záver riesenia grantového projektu VEGA "Kohézia a koherencia ako vlastnos textu a ako aktivita expedienta a recipienta" v decembri 2001 : jazykovedný zborník 48 (AFPh UP 96/178). Presov : Presovská Univerzita v Presove, 2007. - ISBN 80-8068-636-9. - S. 13-20

(82)

. AFD064 Mosný, Peter: Státoprávne východiská Slovákov a martinské memorandum In:Diktatúry v európskych dejinách : slovensko-ukrajinské vedecké kolokvium : (Kosice 26-28.04.2006) : 2006/I. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2006. - ISBN 966-7400-76-X. - S. 27-30 AFD065 Lovásová, Eva - Skardová, Ildikó - Sesztáková, E.: The effect of gamma irradiation on the plasma antioxidant status [Vplyv gama ziarenia na antioxidacný status plazmy] In:Industrial Toxicology '07 : 27th International Symposium, May 30 - June 1, 2007, Bratislava, Slovak Republic : proceedings. Bratislava, 2007. - ISBN 978-80-227-2654-2. - S. 317-320 AFD066 Marecková, Elena - Reichová, Hana - Severová, Marta - Svobodová, Dana - Simon, Frantisek: Ukázka medicínsky motovovaných myslenek z latinské gnómiky [Sample of medically motivated sentences from Latin gnomics] In:Zborník príspevkov z 8. medzinárodného sympózia o dejinách medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny : 27.-29. júna 2007, Martin. Martin : Jesseniova Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine Ústav cudzích jazykov, 2007. - ISBN 978-80-88866-44-2. - S. 158-165 AFD067 Janicová, Eva: Verejnoprávne zásahy a zmluvná autonómia v súvislosti s pracovnou zmluvou a podnikaním In:Ingerencia orgánov verejnej moci do podnikania : zborník z vedeckej konferencie konanej 28.-29.9.2006 v Kosiciach. Kosice : UPJS v Kosiciach, 2006. - ISBN 80-7097-665-9. - S. 81-87 AFD068 Tóthová, Jana - Lisý, Vladimír: Viscosity of polymer solutions at low concentrations [Viskozita polymérových roztokov pri nízkych koncentráciách] In:Structure and Stability of Biomacromolecules SSB 2007 : 5th conference and satellite conference Modern Trends in Biomacromolecular Research : book of contributions : september 5-8, 2007, Kosice, Slovak Republic. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - ISBN 978-80-7097-6. - S. 76-77 AFD069 Výrostová, Eva: Vybrané prístupy k riadeniu nákladov [Selected methods of cost management] In:Ekonomika a riadenie verejnej správy - výzvy pre alsí rozvoj : zborník príspevkov z vedeckej konferencie organizovanej Katedrou ekonomických vied v rámci riesenia projektu VEGA c. 1/2627/05 "Ekonomický systém samospráv v povstupovom období do Európskej únie" : 24.5.2007. Kosice : Univerzita Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach, 2007. - ISBN 978-80-7097-689-0. - S. 50-54 AFD070 Zamboriová, Mária - Fedáková, ubica - Simocková, Viera - Potoceková, Dana: Vybrané zdravotné problémy u seniorov [Health problems in senior population] In:VI. slovenský geriatrický kongres : 35. Reimanove dni : 33. Gressnerove dni : slovensko-britské geriatrické sympózium, Presov, 19.9.-22.9.2007 : zborník prednások. Presov : SGGS v Bratislave, PU FZ v Presove, 2007. - ISBN 978-80-8068-665-9. - S. 299-313 AFD071 Palús, Igor: Význam udského faktora pre uplatovanie udských práv v obecnej samospráve [The human factor importance for the exercising of the human rights in the local self-government] In:Teória a prax verejnej správy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej Fakultou verejnej správy UPJS v Kosiciach : Kosice 27.-28.10.2005. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2006. - ISBN 80-7097-637-3. - S. 291-296 AFD072 Cizmáriková, Martina - Wagnerová, Mária - Habalová, Viera - Kohút, Anton - Mirossay, Ladislav: Vzah polymorfizmu DNA reparacného génu XRCC1 k antikancerogénnej liecbe In:Pokroky vo farmakológii v Slovenskej Republike II. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2007. - S. 50-54 AFD073 Mosný, Peter: Základné znaky straníckeho systému v diktátorských rezimoch Talianska, Nemecka a Slovenska In:Diktatúry v európskych dejinách : slovensko-ukrajinské vedecké kolokvium : (Kosice 26-28.04.2006) : 2006/I. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2006. - ISBN 966-7400-76-X. - S. 20-22

(83)

. AFD074 Jáger, Róbert: Zásahy nemeckého diktátorského rezimu do slovenskej vládnej moci a jeho následné zmeny v protizidovskom zákonodarstve In:Diktatúry v európskych dejinách : slovensko-ukrajinské vedecké kolokvium : (Kosice 26-28.04.2006) : 2006/I. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2006. - ISBN 966-7400-76-X. - S. 76-85 AFD075 Cepelová, Anna: Znalostný manazment vo verejnej správe [Knowleadge management in the public administration] In:Ekonomika a riadenie verejnej správy - výzvy pre alsí rozvoj : zborník príspevkov z vedeckej konferencie organizovanej Katedrou ekonomických vied v rámci riesenia projektu VEGA c. 1/2627/05 "Ekonomický systém samospráv v povstupovom období do Európskej únie" : 24.5.2007. Kosice : Univerzita Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach, 2007. - ISBN 978-80-7097-689-0. - S. 60-64

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahranicných konferencií Pocet záznamov: 1 AFE001 Hochmuth, Zdenko: Súcasný stav a novsie výsledky vo výskume krasu na Slovensku [The present state and latter results of the research karst in Slovakia] In:Geomorfologický sborník 6 : sborník abstrakt a exkurzní prvodce : stav geomorfologických výzkum v roce 2007 : mezinárodní geomoprfologická konference : Malenovice 2.-4. dubna 2007. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostrav, 2007. - ISBN 978-80-7368-296-5. - S. 178-18 AFG Abstrakty príspevkov zo zahranicných konferencií Pocet záznamov: 135 AFG001 Feketeová, Anna - Spisák, Branislav - Gerecová, K.: 5-rocné skúsenosti s pasívnou imunoprofylaxiou RSV Palivizumabom [5-years experience with Palivizumab] In:Cesko - slovenská pediatrie : casopis Ceské a Slovenské pediatrické spolecnosti. - ISSN 0069-2328. Roc. 62, c. 5 (2007), s. 276 AFG002 Petrovicová, Jozefína - Riecan, Beloslav: A measure extension theorem with application in quantum structures [Veta o rozsírenej miere s a jej aplikacie v quantových struktúrach] In:21th International Summer Conference on Real Functions Theory : Niedzica, Poland, May 13-18, 2007. , 2007. - S. 49 AFG003 Tomcíková, Zuzana - Madarasová Gecková, Andrea - Orosová, Oga - Dijk van, Jitse P. Reijneveld, S.A.: Adolescents' psychological well-being and its association with parenting processes [Well-being a jeho vzah s rodicovskými procesmi u adolescentov] In:Health Psychology Review. - ISSN 1743-7199. - Vol. 1, Suppl. 1 (2007), s. 20 AFG004 Lazurová, Ivica - Wagnerová, Hedviga - Dudásová, Daniela - Dravecká, Ingrid: Adrenálne adenómy a inzulínová rezistencia In:Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výziva : casopis pro postgraduální vzdlávání. - Roc. 9, c. 3 (2006), s. 134-135 AFG005 Varinská, Lenka - Vohárová, Viktória - Perjesi, P. - Ostró, Alexander - Mojzis, Ján: Antiangiogenic effects of a newly synthesized chalcone Q510 [Antiangiogénne úcinky novosyntetizovaného chalkónu Q510] In:Third International Meeting on Angiogenesis : VU University Medical Center, March 1-3, 2007, Amsterdam, The Netherlands : programme and abstract book. Amsterdam, 2007. - S. 72 AFG006 Chromek, Milan - Slamová, Zuzana - Bergman, Peter - Kovács, László - Podracká, udmila Ehrén, Ingrid - Gallo, Richard - Gundmundsson, G. - Agerberth, Brigitta - Brauner, Annelie: Antimicrobial Mechanisms of the Urinary Tract - the Role of Cathelicidin [Antimikrobiálne mechanizmy infekcií mocových ciest - úloha cathelicidínu]

(84)

. In:Pediatric Nephrology : Journal of the International Pediatric Nephrology Association : Abstracts. ISSN 0931-041X. - Vol. 22, nu. 9 (2007), pp. 1450 AFG007 Rimárová, Kvetoslava: Antropometrické diferencie u rómskej a nerómskej populácie skolského veku [Health inequities - differences in growth parameters between roma and non-roma school children from Slovakia] In:Cesko - slovenská pediatrie : casopis Ceské a Slovenské pediatrické spolecnosti. - ISSN 0069-2328. Roc. 62, c. 5 (2007), s. 335 AFG008 Pallayová, Mária - Donic, Viliam - Tomori, Zoltán: Association between nocturnal hyperglycemia and sleep apnoea in type 2 diabetics: results of continuous glucose monitoring [Asociácia medzi nocnou hyperglykémiou a spánkovým apnoe u diabetikov typu 2: výsledky kontinuálneho monitorovania glukózy] In:26th Workshop of the AIDPIT Study Group : 1st European Diabetes Technology and Transplantation Meeting : February 4-6, 2007, Montpellier, France : final program and abstracts. Montpellier, 2007. - S. 52 AFG009 Cavarga, Ivan - Feciskanin, P. - Zák, V. - Somos, Andrej - Böör, Andrej - Gmitter, Frantisek Babjaková, . - Bohus, P. - Kluchová, Zuzana - Tkácová, Ruzena: Autofluorescencia a imunohistochémia v diagnostike skvamóznych dysplázií respiracnej sliznice [Autofluorescence and immunohistochemistry in the diagnostics of squamous dysplasiae of the respiratory tract mucous membrane] In:Respirace : casopis sponzorovaný spolecností AstraZeneca. - Roc. 13, suppl. 1 (2007), s. 16 AFG010 Orosová, Oga - Salonna, Ferdinand - Gajdosová, Beáta - Sarková, Mária: Availability of drug prevention activities in Slovak schools and young adolescents' willingness to participate in a drug abuse prevention program [Dostupnos programov prevencie drogových závislostí pre ziakov základných skôl SR a ich ochota zúcastni sa rovesníckeho programu prevencie drogových závislostí] In:Meeting Individual and Community Needs : 29th ISPA Colloquium : 24-28 July 2007, Tampere, Finland : abstracts. Tampere, 2007. - S. 50 AFG011 Kmeová, Marta - Havrisová, Katarína - Molokácová, Mária - Takácová, Viktória - Sabol, Marián - Kerestesová, Anna - Siegfried, Leonard: Biologické vlastnosti kmeov E. coli izolovaných pri septických stavoch a pri pyelonefritide [Biological properties of E. coli strains isolated at septikaemia and pyelonephritis] In:Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1335-8219. - Roc. VII, c. SB (2007), s. 52 AFG012 Jenca, Andrej - Jencová, Janka - Jencová, V. - Orencák, Michal - Ondrasovicová, Jana Hanusínová, V. - Yaqub, I.: Bone cell transplantation in reconstructive surgery in orofacial region In:9th International Conference on "Tooth Morphogenesis and Differentiation" : COST Action B23 "Oral Facial Development and Regeneration" : 4-8 September 2007-07-02, University Hospital of Zurich, Switzerland. Zurich, 2007 AFG013 Podracká, udmila - Hedvig, Juraj - Urbanová, M. - Wohlfahrt, P. - Mráz, Martin: Brain Natriuretic Peptide (BNP) might Predict a Cardiovascular Morbidity in Children with Chronic Kidney Diseases (CKD) [Mozgový natriuretický peptid (BNP) predpoveda kardiovaskulárnu morbiditu u detí s CKD] In:Pediatric Nephrology : Journal of the International Pediatric Nephrology Association : Abstracts. ISSN 0931-041X. - Vol. 22, nu. 9 (2007), pp. 1453 AFG014 Tkácová, Ruzena - Dorková, Zuzana - Molcányiová, Angela - Tkác, Ivan: Cardiovascular risk, insulin resistance and metabolic syndrome in patients with obstructive sleep apnea In:European Respiratory Journal : Official Journal of the European Respiratory Society. - ISSN 0903-1936. - Vol. 30, suppl. 51 (2007), p. 696s AFG015 Mazur, M. - Dostalík, Jan - Martinek, L. - Mayzlík, Jaroslav - Guka, I.: Combined infrainguinal revascularizations in critical limb ischemia In:Central European Vascular Journal. - Vol. 5, nu. 1 (2006), pp. 91

(85)

. AFG016 Pallayová, Mária - Donic, Viliam - Tomori, Zoltán: Continuous positive airway pressure - a new tool to improve glycemia in type 2 diabetics with severe sleep apnoea? [CPAP - nový nástroj na zlepsenie glykémie u diabetikov typu 2 so závazným spánkovým apnoe?] In:26th Workshop of the AIDPIT Study Group : 1st European Diabetes Technology and Transplantation Meeting : February 4-6, 2007, Montpellier, France : final program and abstracts. Montpellier, 2007. - S. 17 AFG017 Jakubíková-Studenovská, Danica: Convexities of partial monounary algebras [Konvexity parciálnych monounárnych algebier] In:74th Workshop on General Algebra (AAA74) : zborník v elektronickej podobe na adrese : http://atlas-conferences.com/cbi-bin/abstract/catx-01 : Tampere, Finland, June 7-10, 2007 : Tampere University of Technology. Tampere, 2007. - S. 9 AFG018 Naová, Zuzana - Huntosová, Veronika - Mateásik, Anton - Mikes, Jaromír - Miskovský, Pavol: Correlation between LDL-delivery system, subcellular distribution and PDT efficiency of hypericin in U-87 MG cells [Korelácia medzi transportnými systémami, subcelulárnou distribúciou a úcinnosou PDT u buniek U-87 MG] In:European Biophysics Journal with Biophysics Letters : abstract : 6th EBSA & British Biophysical Society Congress : July 14-18 2007, Imperial College London, U.K. : volume 36, Suppl. 1, 2007. London, 2007. - S. 244 AFG019 Szabóová, Eva - Donic, Viliam - Tomori, Zoltán: Correlation of carotid intimo-media thickness with polysomnographic and haemodynamic indices in sleep apnoea patients In:Sleep and Biological Rhythms. - Vol. 5, suppl. 1 (2007), pp. A127 AFG020 Cichacz, Sylwia - Horák, Mirko: Decomposition of bipartite graphs into closed trails [Rozklad bipartitných grafov na uzavreté ahy] In:Graphs 2007 : abstracts : Czech-Slovak Graph Theory Conference : June 11-15, 2007. Hradec nad Moravicí, 2007. - ISBN 978-80-248-1445-2. - S. 18 AFG021 Ferenczová, Juliana - Behúnová, Jana - Sastná, S. - Podracká, udmila: Dedicná porucha metabolizmu purínov - prícina akútneho renálneho zlyhania u novorodenca [Inborn error of metabolism of purines - a rare cause of acute renal failure in newborn] In:Cesko - slovenská pediatrie : casopis Ceské a Slovenské pediatrické spolecnosti. - ISSN 0069-2328. Roc. 62, c. 5 (2007), s. 277 AFG022 Ukropec, Jozef - Penesova, A. - Skopková, M. - Pura, M. - Vlcek, Martin - Rádiková, Zofia Imrich, R. - Tajtáková, Mária - Belan, V. - Vauga, P. - Payer, Juraj - Eckel, J. - Klimes, Iwar Gasperiková, D.: Deficit rastového hormónu v dospelosti mení expresiu adipokínov regulujúcich rast, diferenciáciu, zápalové a metabolické vlastnosti podkozného tukového tkaniva [Adult growth hormone deficiency and adipokins in subcutaneus adiopose tissue] In:XXX. endokrinologické dny s mezinárodní úcastí : Hotel Harmony, Spindleruv Mlýn, 4.-6.10.2007 : sborník. , 2007. - S. 38-39 AFG023 Sulla, I. - Marsala, Jozef - Danko, Ján - Vanický, Ivo - Balik, Vladimír - Sulla, Igor: Development of histopathological changes of spinal cord neurons in ischemic paraplegia In:4th CENS Meeting : Budapest, Hungary 13-15 October, 2006 : proceedings. Budapest, 2006. - S. 48 AFG024 Vávra, P. - Dostalík, Jan - Martínek, L. - Guková, P. - Guka, I. - Andel, P.: Distální intramurální síení karcinomu rekta ve vztahu k sphincter setícím operacím In:Nitra 2006 : IV. slovenský chirurgický kongres s medzinárodnou úcasou, 6. - 8. september 2006, Nitra : 4th Slovak Surgical Congress with international participation : zborník abstraktov. Nitra, 2006. - ISBN 80-969120-5-4. - S. 147

(86)

. AFG025 Bobrov, Nikita - Longauer, Frantisek - Mandelík, J.: Documentation of fatal road traffic injuries a new approach by fortest method In:XXth Congress of International Academy of Legal Medicine : Budapest, Hungary, 23-26 August, 2006 : final programme. Budapest, 2006. - S. 88 AFG026 Kerestesová, Anna - Firment, Jozef - Sinajová, E. - Kmeová, Marta - Siegfried, Leonard: Dôkaz betalaktamáz u vybraných kmeov E. coli izolovaných od pacientov z JIS [Detection of batalactamases inselected strains of E. coli isolated from patients from Department of intensive care] In:Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1335-8219. - Roc. VII, c. SB (2007), s. 26 AFG027 Cizmáriková, Martina - Wagnerová, Mária - Habalová, Viera - Kohút, Anton - Berc, Alexander Andrasina, Igor - Mirossay, Ladislav: DPD mutation (IVS14+1G>A) in relation to the toxicity in patients receiving 5-fluorouracil-based chemotherapy [Vzah mutácie DPD (IVS14+1G>A) k toxicite u pacientov liecených chemoterapiou na báze 5-fluorouracilu] In:Biomedical Papers : Formerly ACTA Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Medicae. ISSN 1213-8118. - Vol. 151, suppl. 1 (2007), s. 19 AFG028 Oriáková, Renáta: Electrolytical deposition of Ni-Co films on Fe micro particles [Elektrolytické vylucovanie Ni-Co filmu na Fe micro castice] In:ECASIA`07 : 12th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis : book of abstracts and final programme : Brussels-Flagey-September 9-14, 2007. Brussels, 2007. - S. 214 AFG029 Baloghová, Janette - Jautová, Jagienka - Ubarte, Natasa - Bohus, P.: Epidermolytic hyperkeratosis - a case report [Epidermolytická hyperkeratóza - kazuistika] In:Cesko - slovenská dermatologie. - ISSN 0009-0514. - Vol. 81, no. 4 (2006), s. 233-234 AFG030 Tirpáková, Michaela - Rimárová, Kvetoslava - Bernasovská, Kamila: Etiológia detských nádorových ochorení [Etiology of childhood cancer] In:Cesko - slovenská pediatrie : casopis Ceské a Slovenské pediatrické spolecnosti. - ISSN 0069-2328. Roc. 62, c. 5 (2007), s. 354-355 AFG031 Rimárová, Kvetoslava: Etnické a sociálne rozdiely v reprodukcných a novorodeneckých ukazovateoch [Ethnic and social factors impact on pregnancy outcomes and newborn characteristic] In:Cesko - slovenská pediatrie : casopis Ceské a Slovenské pediatrické spolecnosti. - ISSN 0069-2328. Roc. 62, c. 5 (2007), s. 334-335 AFG032 Cikos, Stefan - Rehák, P. - Veselá, Jarmila - Iková, Gabriela - Czikková, Soa - Koppel, Juraj: Expression of adrenergic receptors in mouse preimplantation embryos and ovulated oocytes [Expresia adrenergných receptorov u mysiach preimplantacných embryí a evulovaných oocytov] In:Conference on Reproductive and Developmental Biology : June 21-22, 2007, Prague, Czech Republic : programme & book of abstracts. Praha, 2007. - S. 29 AFG033 Krokavcová, Martina - Nagyová, Iveta - Rosenberger, Jaroslav - Gavelová, Miriam - Gdovinová, Zuzana - Dijk van, Jitse P. - Middel, Berrie - Groothoff, Johan W.: Fatigue, social support and depression in patients with multiple sclerosis [Únava, sociálna opora a depresia u pacientov so sklerózou multiplex] In:Health Psychology Review. - ISSN 1743-7199. - Vol. 1, Suppl. 1 (2007), s. 95 AFG034 Balik, Vladimír - Sarisský, Marek - Lohmann, D. - Sulla, Igor: Flow cytometry and detection of oncogenic mutations in a patient with meningioma which developed 40 years following irradiation for retinoblastoma In:4th CENS Meeting : Budapest, Hungary 13-15 October, 2006 : proceedings. Budapest, 2006. - S. 93 AFG035 Fedacko, Ján - Pella, Daniel - Rybár, Rafael - Mechírová, Viola - Varjassyová, P. - Vargová, Viola: Fluvastatin decreases not only atherogenic lipids but also blood ressure In:European Meeting on Hypertension : seventeenth : Milan, June 15-19, 2007. Milan, 2007. - S. 113

(87)

. AFG036 Nagyová, Iveta - Macejová, Zelmíra - Dijk van, Jitse P.: Functional disability, adjustment to disease and psychological well-being in RA [Funkcná neschopnos prispôsobenia sa chorobe a psychické zdravie u pacientov z RA] In:Health Psychology Review. - ISSN 1743-7199. - Vol. 1, Suppl. 1 (2007), pp. 241 AFG037 Nagyová, Iveta - Macejová, Zelmíra - Dijk van, Jitse P.: Functional disability, adjustment to disease and psychological well-being in RA [Funkcná disabilita, prispôsobovanie sa chorobe a psychická pohoda pacientov s reumatoidnou arthritídou] In:Health Psychology Review. - ISSN 1743-7199. - Vol. 1, Suppl. 1 (2007), s. 241-242 AFG038 Oriák, Andrej - Talian, Ivan - Oriáková, Renáta - Heile, Andreas - Arlinghaus, Heinrich Frank: Functionalization of nanosubstrates in separation science [Funkcionalizácia nanosubstrátov v separacnej vede] In:ECASIA`07 : 12th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis : book of abstracts and final programme : Brussels-Flagey-September 9-14, 2007. Brussels, 2007. - S. 167 AFG039 Mitro, Peter - Mudráková, Klaudia - Salagovic, Ján - Habalová, Viera: Genetic polymorphisms of the renin angiotensin system in patients with vasovagal syncope [Genetické polymorfizmy systému renin angiotensin u pacientov s vasovagálnou synkopou] In:Europace : European Pacing, Arrhythmias and Cardiac Electrophysiology : Journal of the Working Groups on Cardiac Pacing, Arrhythmias and Cardiac Cellular Electrophysiology of the European Society of Cardiology. - ISSN 1099-6044. - Vol. 9, suppl. 3 (2007) AFG040 Hochmuth, Zdenko - Tomásiková, Vladimíra: Geografický informacný systém foriem krasu na príklade pohoria Branisko [Geogarphic information system forms of karst on example mountain Branisko] In:Geomorfologický sborník 6 : sborník abstrakt a exkurzní prvodce : stav geomorfologických výzkum v roce 2007 : mezinárodní geomoprfologická konference : Malenovice 2.-4. dubna 2007. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostrav, 2007. - ISBN 978-80-7368-296-5. - S. 17 AFG041 Pallayová, Mária: Guardian RT continuous glucose monitoring system - first experience in Slovakia [Guardian RT kontinuálny glukózový monitorovací systém - prvé skúsenosti na Slovensku] In:26th Workshop of the AIDPIT Study Group : 1st European Diabetes Technology and Transplantation Meeting : February 4-6, 2007, Montpellier, France : final program and abstracts. Montpellier, 2007. - S. 53 AFG042 Pallayová, Mária - Barák, Lubomír - Donicová, Viera: How common is hypoglycemia in poorly controlled intensive insulin treated patients? Results of continuous glucose monitoring [Ako castá je hypoglykémia u nedostatocne konpenzovaných pacientov na intenzifikovanej inzulínovej liecbe? Výsledky kontinuálneho monitorovania glukózy] In:"Limiting Hypoglycaemia: The Challenge of Intensive Treatment of Diabetes Mellitus" : hypoglycaemia symposium : Perugia, Italy, 12-15 May, 2007 : abstracts. Perugia, 2007. - S. 8 AFG043 Pallayová, Mária - Albisser, Michael A. - Donicová, Viera - Donic, Viliam: Humalink web-based system for prediction of glycemia and risk of hypoglycemia in intensive insulin therapy - experience from Slovakia [Humalink webový systém na predikciu glykémie a rizika hypoglykémie pri intenzifikovanej inzulínovej liecbe - skúsenosti zo Slovenska] In:"Limiting Hypoglycaemia: The Challenge of Intensive Treatment of Diabetes Mellitus" : hypoglycaemia symposium : Perugia, Italy, 12-15 May, 2007 : abstracts. Perugia, 2007. - S. 11 AFG044 Wagnerová, Hedviga - Tomková, Zlatica - Lazurová, Ivica: Hyponatriémia - akútna komplikácia niektorých endokrinopatií In:Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výziva : casopis pro postgraduální vzdlávání. - Roc. 9, c. 3 (2006), s. 144

(88)

. AFG045 Varinská, Lenka - Verloop, Robert E. - Perjesi, P. - Mojzis, Ján - Koolwijk, Pieter: Chalcones and their potential antiangiogenic effects [Chalkóny a ich potenciálne antiangiogénne úcinky] In:Biomedical Papers : Formerly ACTA Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Medicae. ISSN 1213-8118. - Vol. 151, suppl. 1 (2007), s. 99-100 AFG046 Svorc, Pavol - Bacová, Ivana - Bracoková, Imola - Svorcová, E.: Changes in the electrical stability of the rat heart in conditions of apnoe/reoxygenation. Chronophysiological study [Zmeny v elektrickej stabilite srdca potkana v podmienkach apnoe/reoxygenácie. Chronologická stúdia] In:ICACC 2007 Tunisia : The Second International Congress of Applied Chronobiology and Chronomedicine : March 23-28, 2007, Tunis-Gammarth Tunisia : abstract book. , 2007. - S. 161 AFG047 Kovácik, Jozef - Klejdus, Boivoj - Backor, Martin - Repcák, Miroslav: Changes of phenolic metabolism and oxidative status in nitrogen-deficient Matricaria chamomilla plants [Zmeny fenolového metabolizmu a oxidacného statusu v dusík-deficitných rastlinách rumanceka kamilkového] In:Bulletin Ceské spolecnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické spolecnosti : konference experimentální biologie rostlin : 11. dny fyziologie rostlin : sborník abstrakt : Olomouc 9.-12.7.`07. - ISSN 1213-6670. - (2007), s. 124 AFG048 Palinský, Marián - Petrovicová, Jozefína - Mitro, Peter - Szakács, Mikulás - Tkácová, Ruzena: Changes of pulmonary vein flow due to pulmonary embolism [Zmeny revererzného prúdenia púcnymi vénami v dôsledku embolizácie púcnice] In:The Journal of Heart Disease. - ISSN 1556-7451. - Vol. 5, nu. 1 (2007), pp. 64 AFG049 Havrisová, Katarína - Kmeová, Marta - Kerestesová, Anna - Gombosová, Laura - Zakuciová, Mária - Siegfried, Leonard: Charakteristika E. coli izolovaných pri Crohnovej chorobe a ulceróznej kolitíde [Characteristics of E. coli isolated from Crohn disease and ulcerative colitis] In:Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1335-8219. - Roc. VII, c. SB (2007), s. 29 AFG050 Havrisová, Katarína - Kmeová, Marta - Gombosová, Laura - Zakuciová, Mária - Siegfried, Leonard: Charakteristika E. coli izolovaných pri zápalových a nádorových ochoreniach gastrointestinálneho traktu [Characterisation of E. coli isolated from inflammatory and oncological diseases of gastrointestinal tract] In:Tomáskovy dny 2007 : XVI. konference mladých mikrobiolog, 7. - 8. cervna 2007, Brno : sborník abstrakt. Brno, 2007. - S. 18 AFG051 Várady, Ladislav - Cisláková, Lýdia - Ohlasova, D.: Chlamydia trachomatis, významné etiologické agens infekcií novorodencov a dajciat [Chlamydia trachomatis, important ethiological agent of infections in infants] In:Cesko - slovenská pediatrie : casopis Ceské a Slovenské pediatrické spolecnosti. - ISSN 0069-2328. Roc. 62, c. 5 (2007), s. 361 AFG052 Dragasek, Jozef - Pálová, Eva - Drimalová, Milena - Martinove, Mária - Breznoscáková, Dagmar - Bodnár, B. - Jankovic, Peter: Chronic alcoholism and quantitative analysis of eeg in Caucasian population [Kvantitatívna analýza EEG a chronický alkoholizmus v kaukazkej populácii] In:The World Journal of Biological Psychiatry. - Vol. 8, suppl. 1 (2007), s. 93-94 AFG053 Príhodová, Lucia - Rosenberger, Jaroslav - Dijk van, Jitse P. - Nagyová, Iveta - Roland, Róbert Groothoff, Johan W.: Importance of psychosocial and medical factors in prediction of perceived health status in kidney transplant recipients [Dôlezitos psychosociálnych a medicínskych faktorov v predikcii posudzovaného zdravotného stavu u pacientov po transplantácii oblicky] In:Transplant International. - ISSN 0934-0874. - Vol. 20, suppl. 2 (2007), s. 185 AFG054 Rasi, R. - Cibur, Peter - Morochovic, Radoslav - Rasiová, Mária: Internal fixations of femoral neck fractures in elderly patients - comparison [Osteosyntézy zlomenín krcka stehnovej kosti u gerontov porovnanie]

(89)

. In:European Journal of Trauma. - ISSN 1619-7380. - Vol. 32, suppl. 1 (2006), pp. 26 AFG055 Zábavníková, Marianna - Jabur, Viktor - Hojstricová, Zuzana: Jednoduchsie rekonstrukcné postupy u hryzných stratových poraneniach na hlave [Simplier reconstructive procedures of bite injuries on the head] In:IX. setkání ceských a slovenských chirurg na Morav : 17. - 18. kvtna 2007, Nové Msto na Morav, Skalský Dvr : sborník pednásek. , 2007. - S. 44 AFG056 Rimárová, Kvetoslava: Kvalita zivota u osôb s chronickým ochorením - celiakiou [Quality of life in celiac patients versus gluten-free food labelling] In:Cesko - slovenská pediatrie : casopis Ceské a Slovenské pediatrické spolecnosti. - ISSN 0069-2328. Roc. 62, c. 5 (2007), s. 336 AFG057 Dostalík, Jan - Martinek, L. - Vávra, P. - Andel, P. - Guková, P. - Guka, I.: Laparoscopic surgery for colorectal cancer In:Kirurgija raka debelega crevesa in danke - standardi in novosti : simpozij - Ljubljana 2006. , 2006. - S. 69 AFG058 Martinek, L. - Dostalík, Jan - Vávra, P. - Andel, P. - Guková, P. - Guka, I.: Laparoscopic surgery for rectal cancer In:Nitra 2006 : IV. slovenský chirurgický kongres s medzinárodnou úcasou, 6. - 8. september 2006, Nitra : 4th Slovak Surgical Congress with international participation : zborník abstraktov. Nitra, 2006. - ISBN 80-969120-5-4 AFG059 Naová, Zuzana - Huntosová, Veronika - Mateásik, Anton - Mikes, Jaromír - Miskovský, Pavol: LDL as delivery system of hypericin in U-87 glioma cells: subcellular distribution of hypericin and efficiency of PDT [LDL ako transportný systém pre hypericín: subcelulárna distribúcia a úcinnos PDT] In:ESP 2007 : programme and book of abstracts : 12th Congress European Society for Photobiology : Bath 1st-6th September. England, 2007. - S. 156 AFG060 Dudásová, Daniela - Lazurová, Ivica - Dravecká, Ingrid - Macejová, Zelmíra - Zakuciová, Mária - Oetterová, M. - Wagnerová, Hedviga: Liecba glukokortikoidmi a inzulínová rezistencia In:Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výziva : casopis pro postgraduální vzdlávání. - Roc. 9, c. 3 (2006), s. 129 AFG061 Salonna, Ferdinand - Orosová, Oga: Life satisfaction change among university students [Zivotná spokojnos univerzitných studentov] In:Health Psychology Review. - ISSN 1743-7199. - Vol. 1, Suppl. 1 (2007), s. 430 AFG062 Lacková, Kristína - Balog, M. - Böör, Andrej - Potoceková, Dana - Podracká, udmila: Longitudinálne sledovanie detí so Schönleinovou-Henochovou purpurou In:Ceskoslovenská pediatrie. - Roc. 62, c. 5 (2007), s. 316-317 AFG063 Feher, Alexander - Samuely, Peter - Kajaková, Marcela - Pavlík, Vladimír: Low temperature techniques, methods and physic in Kosice [Technika, metodiky a fyzika nízkych teplôt v Kosiciach] In:Refrigeration Creates the Future : abstracts : the 22nd International Congress of refrigeration : August 21-26, 2007, Beijing, P.R. China. China, 2007. - ISBN 13 978-2-913149-59-5. - S. 5 AFG064 Jarcuska, Pavol: Lymská borelióza - klinický obraz, lécba In:1. Stedoceské pediatrické dny : 25.-26.5.2007, Kralupy nad Vltavou : abstrakta. , 2007. - S. 4-6 AFG065 Pallayová, Mária - Donic, Viliam - Tomori, Zoltán - Donicová, Viera: Má aj spánkové apnoe vplyv na glykémiu? In:Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výziva : casopis pro postgraduální vzdlávání. - Roc. 10, suppl. 1 (2007), s. 29

(90)

. AFG066 Kollár, Peter - Zeleáková, Adriana - Füzer, Ján - Kuzminski, Marek - Kollárová, Mária Riehemann, Werner: Magnetization process and domain structure of the FINEMET influenced by laser treatment [Magnetizacné procesy a doménová struktúra Finemetu upraveného laserom] In:ISMANAM 2007 : 14th International Symposium on Metastable and Nano-Materials : scientific program and book of abstracts : Corfu, Greece, 26th-30th August, 2007. Greece, 2007. - S. 208-209 AFG067 Kmec, J. - Kmecová, D. - Frankovicová, Mária - Szabóová, Eva: Management of patients with vasospastic disorders of upper extremities in clinical practice In:Central European Vascular Journal. - Vol. 6, nu. 1 (2007), pp. 12 AFG068 Szilágyi, Katarína - Podracká, udmila - Mirossay, Ladislav - Rybárová, Silvia: Might the expression of glucocorticoid receptor beta (GRbeta) and TNF-alfa levels in peripheral mononuclear blood cells (PMBC) determine steroid response in children with nephrotic syndrome (NS)? In:Pediatric Nephrology : Journal of the International Pediatric Nephrology Association : Abstracts. ISSN 0931-041X. - Vol. 22, nu. 9 (2007), p. 1603 AFG069 Skrlíková, Jana - Danielovic, Igor - Andruch, Vasi - Balogh, Ioseph S. - Serbin, Rastislav: Monitoring of PCBs in segments of the environment in the Zemplin region [Monitoring polychrómovaných bifenylov v zlozkách zivotného prostredia v zemplínskom regióne] In:ICCE-DCE`2007. Chemistry, Environment & Human Activity in Civilization Development : abstract book : 11th International Conference on Chemistry and the Environment : 50 jubileuszowy zjazd Polskiego towarzystwa chemicznego : 9-12 September 2007, Toru, Poland. Toru, 2007. - S. 205 AFG070 Perecinský, Slavomír - Legáth, ubomír - Lepóris, Drahomír: Nazálne provokacné testy v diagnostike profesionálnych rinitíd In:Vnitní lékaství. - ISSN 0042-773X. - Roc. 53, c. 5 (2007), s. 620-621 AFG071 Kosálik, Ján: Nové phady na kartérne a paleopedologické komplexy v Kosickej kotline [New looks quanternary and palaepedology complex in Kosice basin] In:Geomorfologický sborník 6 : sborník abstrakt a exkurzní prvodce : stav geomorfologických výzkum v roce 2007 : mezinárodní geomoprfologická konference : Malenovice 2.-4. dubna 2007. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostrav, 2007. - ISBN 978-80-7368-296-5. - S. 28-29 AFG072 Kimáková, Tatiana - Bernasovská, Kamila: Nový pohad na konzumáciu rýb u detí [The latest views concerning fish consumption by children] In:Cesko - slovenská pediatrie : casopis Ceské a Slovenské pediatrické spolecnosti. - ISSN 0069-2328. Roc. 62, c. 5 (2007), s. 301 AFG073 Madaras, Tomás - Ferencová, Barbora: On local properties of polyhedral graphs with prescribed edge and dual-edge weight [O lokálnych vlastnostiach polyhedrálnych grafov s predpísanou váhou a duálnou váhou hrán] In:6th Slovenian International Conference on Graph Theory Bled`07 : abstracts : Bled, Slovenia: 24-30 June 2007. Ljubljana : DMFA-zaloznistvo, 2007. - ISBN 978-961-212-198-3. - S. 35 AFG074 Pócs, Jozef - Jakubíková-Studenovská, Danica: On retract lattices of monounary algebras [O retraktových zväzoch monounárnych algebier] In:74th Workshop on General Algebra (AAA74) : zborník v elektronickej podobe na adrese : http://atlas-conferences.com/cbi-bin/abstract/catx-01 : Tampere, Finland, June 7-10, 2007 : Tampere University of Technology. Tampere, 2007. - S. 18 AFG075 Hajduk, Róbert - Kardos, Frantisek - Soták, Roman: On the azulenoids with large ring of 5-gons [Azulenoidy s vekým prstencom 5-uholníkov] In:Graphs 2007 : abstracts : Czech-Slovak Graph Theory Conference : June 11-15, 2007. Hradec nad Moravicí, 2007. - ISBN 978-80-248-1445-2. - S. 15

(91)

. AFG076 Horák, Mirko - Zlámalová, Jana: On the cyclic chromatic number of 3-connected plane graphs [O cyklickom chromatickom císle 3-súvislých rovinných grafov] In:6th Slovenian International Conference on Graph Theory Bled`07 : abstracts : Bled, Slovenia: 24-30 June 2007. Ljubljana : DMFA-zaloznistvo, 2007. - ISBN 978-961-212-198-3. - S. 67-68 AFG077 Skrabuáková, Erika: On the edge-rainbowness of a family of plane graphs [O hranovej dúhovosti triedy rovinných grafov] In:Graphs 2007 : abstracts : Czech-Slovak Graph Theory Conference : June 11-15, 2007. Hradec nad Moravicí, 2007. - ISBN 978-80-248-1445-2. - S. 40 AFG078 Harant, Jochen - Jendro, Stanislav: On the existence of specific stars in planar graphs [O existencii specifických hviezd v planárnych grafoch] In:Graphs 2007 : abstracts : Czech-Slovak Graph Theory Conference : June 11-15, 2007. Hradec nad Moravicí, 2007. - ISBN 978-80-248-1445-2. - S. 20 AFG079 Fabrici, Igor - Madaras, Tomás - Zlámalová, Jana: On the local structure of plane graphs extremal according to weight of triangles In:Graphs 2007 : abstracts : Czech-Slovak Graph Theory Conference : June 11-15, 2007. Hradec nad Moravicí, 2007. - ISBN 978-80-248-1445-2. - S. 45 AFG080 Zeleáková, Adriana - Zeleák, Vladimír - Kovác, Jozef: Ordered magnetic iron nanoparticles in SBA 15hot matrix [Magnetické nanocastice Fe usporiadané v SBA 15 matrici] In:ISMANAM 2007 : 14th International Symposium on Metastable and Nano-Materials : scientific program and book of abstracts : Corfu, Greece, 26th-30th August, 2007. Greece, 2007. - S. 209-210 AFG081 Príhodová, Lucia - Nagyová, Iveta - Rosenberger, Jaroslav - Roland, Róbert - Dijk van, Jitse P.: Osobnos, psychický distres a nespolupráca s liecbou u pacientou po transplantácii oblicky [Personality, psychological distress and noncompliance to therapy in patients after kidney transplantation] In:Sociální procesy a osobnost : 10. konference : 13. a 14. záí 2007, Telc : book of abstracts. Brno, 2007. - S. 25-26 AFG082 Dubayová, Tatiana - Nagyová, Iveta - Dijk van, Jitse P. - Rosenberger, Jaroslav - Havlíková, Eva - Gdovinová, Zuzana - Groothoff, Johan W.: Personality traits - predictors of QoL in patients with Parkinsons disease [Osobnostné crty - prediktory kvality zivota u pacientov Parkinsonovou chorobou] In:Health Psychology Review. - ISSN 1743-7199. - Vol. 1, Suppl. 1 (2007), s. 220-221 AFG083 Backor, Martin - Kovácik, Jozef - Váczi, Peter - Barták, Milos: Photobiont involvement in lichen sensitivity or tolerance to heavy metals [Význam fotobionty v citlivosti, resp. tolerancii lisajníkov voci azkým kovom] In:Bulletin Ceské spolecnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické spolecnosti : konference experimentální biologie rostlin : 11. dny fyziologie rostlin : sborník abstrakt : Olomouc 9.-12.7.`07. - ISSN 1213-6670. - (2007), s. 107 AFG084 Vako, Martin - Parimucha, Stefan - Pribulla, Theodor: Photometric study of the neglected binary DV Psc [Fotometrická stúdia málo známej dvojhviezdy DV Psc] In:Astronomische Nachrichten. - ISSN 0004-6337. - Roc. 328, c. 7 (2007), s. 655-656 AFG085 Joppa, Pavol - Stancák, Branislav - Petrásová, Darina - Salagovic, Ján - Tkácová, Ruzena: Púcna hypertenzia pri chronickej obstrukcnej chorobe púc: vzah k systémovému zápalu a polymorfizmu génu pre ACE [Pulmonary hypertension in chronic obstructive pulmonary disease: relationship to systemic inflammation and polymorphism of the ace gene] In:Vnitní lékaství. - ISSN 0042-773X. - Roc. 53, c. 5 (2007), s. 619 AFG086 Burda, Jozef - Danielisová, V. - Némethová, M. - Gottlieb, M. - Matiasová, M. - Domoráková, Iveta - Mechírová, Eva - Feriková, Marianna - Salinas, Matilde - Burda, R.: Postconditioning prevents delayed neuronal death in CA1 of hippocampus after transient forebrain ischemia in rat brain

(92)

. In:COST B30: Neural Regeneration and Plasticity : 2nd Management Committee Meeting and 1st Working Groups Meeting, Sevilla, November 13-14, 2006. , 2006. - S. 31 AFG087 Havierová, Zuzana - Böör, Andrej - Jurkovic, Ivan: Precancerous lesions and simultaneous multiple renal cell carcinoma in acquired renal cystic disease (ARCD) due to diabetic nephropathy treated by long-term hemodialysis [K variabilite histolického obrazu prekancerózy a karcinómu pri získanej cystickej chorobe obliciek v rámci terapie chronickej oblickovej nedostatocnosti] In:15. sjezd ceských a slovenských patolog a 15. sjezd Ceské spolecnosti histologických laborant : s mezinárodní úcastí : program a sborník abstrakt : 29.-31. srpna 2007, Roznov pod Radhostm. Ostrava, 2007. - S. 24 AFG088 Serbin, Rastislav - Baze, Yaroslav - Andruch, Vasi - Balogh, Ioseph S. - Török, Marcel: Pre-concentration and determination of gold by liquid-liquid extraction [Prekoncentrácia a stanovenie zlata vyuzitím extrakcie kvapalina-kvapalina] In:ICCE-DCE`2007. Chemistry, Environment & Human Activity in Civilization Development : abstract book : 11th International Conference on Chemistry and the Environment : 50 jubileuszowy zjazd Polskiego towarzystwa chemicznego : 9-12 September 2007, Toru, Poland. Toru, 2007. - S. 273 AFG089 Benka, Jozef - Nagyová, Iveta - Dijk van, Jitse P. - Rosenberger, Jaroslav - Calfová, Anna Macejová, Zelmíra - Middel, Berrie - Groothoff, Johan W.: Predictors of psychological well-being in early rheumatoid arthritis patients [Prediktory psychickej pohody u pacientov s ranou reumatoidnou artritídou] In:Health Psychology Review. - ISSN 1743-7199. - Vol. 1, Suppl. 1 (2007), s. 81 AFG090 Mach, Peter - Spisák, Branislav - Drahovská, Ivica: Prehad potenciálnych klinických indikácií vyuzitia CT-virtuálnej bronchoskópie u detí In:Ceskoslovenská pediatrie. - Roc. 62, c. 5 (2007), s. 319-320 AFG091 Spisák, Branislav - Mach, Peter - Feketeová, Anna - Hricová, M.: Prínos zobrazujúcich metod pri diagnostike vrodených vývojových chýb respiracného traktu [Contributionof the immagine methods in diagnostic of congenital respiratory failure] In:Cesko - slovenská pediatrie : casopis Ceské a Slovenské pediatrické spolecnosti. - ISSN 0069-2328. Roc. 62, c. 5 (2007), s. 343 AFG092 Mojzis, Ján - Pilátová, Martina - Kutschy, Peter - Sarisský, Marek - Mojzisová, Gabriela Mirossay, Ladislav: Proapoptotic effect of 1-methoxybrassinin [Propototický úcinok 1-metoxybrasinínu] In:Biomedical Papers : Formerly ACTA Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Medicae. ISSN 1213-8118. - Vol. 151, suppl. 1 (2007), s. 61-62 AFG093 Dragasek, Jozef - Drimalová, Milena - Pálová, Eva - Bittsanský, M. - Jankovic, Peter Breznoscáková, Dagmar - Polácek, Hubert - Dobrota, Dusan: Proton magnetic resonance spectroscopy of the frontal white matter in patients with schizophrenia [Protónová magnetická rezonan. spektroskopia frontálnej bielej hmoty pacientov u schizofrénikov] In:Ceská a slovenská psychiatrie : casopis Ceské psychiatrické spolecnosti a Slovenskej psychiatrickej splocnosti. - ISSN 1212-0383. - Roc. 103, suppl. 2 (2007), s. 31 AFG094 Höschl, Cyril - Motlová, Lucie: Psycho-education in management of schizophrenia In:European Neuropsychopharmacology : the Journal of the European College of Neuropsychopharmacology. - ISSN 0924-977X. - Vol. 16, suppl. 4 (2006), pp. 165-166 AFG095 Tomcíková, Zuzana - Madarasová Gecková, Andrea - Orosová, Oga - Dijk van, Jitse P. Reijneveld, S.A.: Psychological predictors of reasons for smoking among university students [Psychosociálne prediktory dôvodov fajcenia univerzitných studentov] In:Health Psychology Review. - ISSN 1743-7199. - Vol. 1, Suppl. 1 (2007), s. 48

(93)

. AFG096 Príhodová, Lucia - Nagyová, Iveta - Rosenberger, Jaroslav - Dijk van, Jitse P. - Roland, Róbert Groothoff, Johan W.: Psychological variables predicting perceived health status in kidney transplant recipients [Psychosociálne premenné predikujúce posudzovaný zdravotný stav u pacientov po transplantácii oblicky] In:Health Psychology Review. - ISSN 1743-7199. - Vol. 1, Suppl. 1 (2007), s. 47 AFG097 Jendro, Stanislav - Miskuf, Jozef - Soták, Roman - Skrabuáková, Erika: Rainbow faces in edge colored plane graphs [Dúhové steny v hranovo zafarbených rovinných grafoch] In:6th Slovenian International Conference on Graph Theory Bled`07 : abstracts : Bled, Slovenia: 24-30 June 2007. Ljubljana : DMFA-zaloznistvo, 2007. - ISBN 978-961-212-198-3. - S. 68 AFG098 Vidová, Zuzana - Varinská, Lenka - Mojzis, Ján: Resveratrol and its potential anticancer effect [Resveratrol a jeho potenciálny protinádorový úcinok] In:Biomedical Papers : Formerly ACTA Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Medicae. ISSN 1213-8118. - Vol. 151, suppl. 1 (2007), s. 98-99 AFG099 Babjaková, . - Böör, Andrej - Havierová, Zuzana - Baník, P. - Kudlác, Marián - Belák, Jozef: Rhabdoid variant of large cell carcinoma of the lungs. The case report [Rabdoidný variant vekobunkového karcinómu púc] In:15. sjezd ceských a slovenských patolog a 15. sjezd Ceské spolecnosti histologických laborant : s mezinárodní úcastí : program a sborník abstrakt : 29.-31. srpna 2007, Roznov pod Radhostm. Ostrava, 2007. - S. 56 AFG100 Holéczyová, Gabriela - Rimárová, Kvetoslava: Rozdiely v stravovacích zvyklostiach rómskych a nerómskych skolských detí [Erhnic differences in nutritional habits of school children] In:Cesko - slovenská pediatrie : casopis Ceské a Slovenské pediatrické spolecnosti. - ISSN 0069-2328. Roc. 62, c. 5 (2007), s. 287-288 AFG101 Zeleák, Vladimír - Halamová, Dása - Zeleáková, Adriana - Bednarcík, Jozef - Goerickg, G.: SAXS study of amine modified nonoporous silica materials for carbon dioxide capture [SAXS stúdium aminmi modifikovaných nanopórovitých SiO2 materiálov pre záchyt CO2] In:ISMANAM 2007 : 14th International Symposium on Metastable and Nano-Materials : scientific program and book of abstracts : Corfu, Greece, 26th-30th August, 2007. Greece, 2007. - S. 201 AFG102 Veselská, Zuzana - Madarasová Gecková, Andrea - Orosová, Oga - Gajdosová, Beáta - Dijk van, Jitse P. - Reijneveld, S.A.: Sense of coherence as predictor of physical exrecise and well-being [Sense of coherence ako prediktor fyzického cvicenia a psychickej pohody] In:Health Psychology Review. - ISSN 1743-7199. - Vol. 1, Suppl. 1 (2007), s. 59 AFG103 Amar, Ibrahim - Gondová, Taána - Halamová, Dása - Serbin, Rastislav: Separation and determination of second-generation antidepressants by reversed-phase TLC [Separácia a stanovenie antidepresív druhej generácie vyuzitím tenkovrstvovej chromatografie s reverznou fázou] In:ICCE-DCE`2007. Chemistry, Environment & Human Activity in Civilization Development : abstract book : 11th International Conference on Chemistry and the Environment : 50 jubileuszowy zjazd Polskiego towarzystwa chemicznego : 9-12 September 2007, Toru, Poland. Toru, 2007. - S. 274 AFG104 Szabóová, Eva - Bavoárová, M. - Kmecová, D. - Bortáková, M. - Kmec, J.: Severe atherosclerosis of peripheral arteries as a predictor of cardiovascular morbidity In:Central European Vascular Journal. - Vol. 6, nu. 1 (2007), pp. 33 AFG105 Sarková, Mária - Orosová, Oga - Madarasová Gecková, Andrea - Bacíková, Mária - Dijk van, Jitse P.: School-related factors as predictors of adolescents psychological well-being [Faktory súvisiace so skolou ako prediktory psychickej pohody adolescentov] In:Health Psychology Review. - ISSN 1743-7199. - Vol. 1, Suppl. 1 (2007), s. 102

(94)

. AFG106 Orosová, Oga - Dijk van, Jitse P. - Gajdosová, Beáta - Salonna, Ferdinand - Bratská, M.: Slovak university students value factors and health promotion [Hodnoty a podpora zdravia slovenských vysokoskolákov] In:Health Psychology Review. - ISSN 1743-7199. - Vol. 1, Suppl. 1 (2007), s. 134 AFG107 Dostalík, Jan: Soucasný stav laparoskopické kolorektální chirurgie ve svt a v Ceské republice In:Nitra 2006 : IV. slovenský chirurgický kongres s medzinárodnou úcasou, 6. - 8. september 2006, Nitra : 4th Slovak Surgical Congress with international participation : zborník abstraktov. Nitra, 2006. - ISBN 80-969120-5-4 AFG108 Pasková, M. - Zofcáková, Miroslava - Staník, J. - Sumník, Z. - Klimes, Iwar - Hattersley, A.T.: Sulfonylurea instead of insulin in PNDM patients with activating mutation in the gene KCNJ11 encoding the Kir 6.2 subunit led to significant improvement of DM compensation [U pacientov s PNDM s aktivacnou mutáciou v géne KCNJ11 kódujúceho Kir 6.2 podjednotku viedlo prevedenie z inzulínoterapie na terapiu sulfonylureau ku signifikantnému zlepseniu kompenzácie DM] In:Pediatric Diabetes. - Vol. 7, iss. 6 (2006), pp. 31 AFG109 Andel, P. - Dostalík, Jan - Vávra, P. - Martinek, L.: Surgery of low rectal carcinoma using the rendez vous method- laparoscopic resection combined with T.E.M. In:Nitra 2006 : IV. slovenský chirurgický kongres s medzinárodnou úcasou, 6. - 8. september 2006, Nitra : 4th Slovak Surgical Congress with international participation : zborník abstraktov. Nitra, 2006. - ISBN 80-969120-5-4. - S. 97 AFG110 Kardos, Frantisek: Symmetries of fulleroids [Symetrie fulleroidov] In:6th Slovenian International Conference on Graph Theory Bled`07 : abstracts : Bled, Slovenia: 24-30 June 2007. Ljubljana : DMFA-zaloznistvo, 2007. - ISBN 978-961-212-198-3. - S. 31 AFG111 Budajová, Kristína - Jendro, Stanislav: The distinguishing colouring [Rozlisovacie zafarbenie] In:Graphs 2007 : abstracts : Czech-Slovak Graph Theory Conference : June 11-15, 2007. Hradec nad Moravicí, 2007. - ISBN 978-80-248-1445-2. - S. 5 AFG112 Breznoscáková, Dagmar - Pálová, Eva - Dragasek, Jozef - Müllerová, Júlia: The epidemiology and treatment of BD-I: the changes in time [Epidemiológia a liecba bipolárnej poruchy typu I: zmeny v priebehu casu] In:Bipolar Disorders. - ISSN 1398-5647. - Vol. 9, suppl. 1 (2007), pp. 23 AFG113 Havlíková, Eva - Rosenberger, Jaroslav - Nagyová, Iveta - Middel, B. - Gdovinová, Zuzana Dijk van, Jitse P. - Groothoff, Johan W.: The negative effect of fatigue on quality of life in patients with parkinson's disease [Negatívny vplyv únavy na kvalitu zivota pacientov s Parkinsonovou chorobou] In:European Journal of Neurology. - ISSN 1351-5101. - Vol. 14, suppl. 1 (2007), pp. 61-62 AFG114 Madarasová Gecková, Andrea - Tavel, Peter - Dijk van, Jitse P. - Reijneveld, S.A.: The psycho-social factors of adolescents sense of coherence [Psychosociálne faktory zmyslu pre integritu u adolescentov] In:Health Psychology Review. - ISSN 1743-7199. - Vol. 1, Suppl. 1 (2007), s. 40 AFG115 Sarková, Mária - Bacíková, Mária - Gajdosová, Beáta - Orosová, Oga: The relationship between bullying and self-esteem in adolescents [Vzah medzi sikanovaním a sebaúctou u adolescentov] In:Meeting Individual and Community Needs : 29th ISPA Colloquium : 24-28 July 2007, Tampere, Finland : abstracts. Tampere, 2007. - S. 22 AFG116 Tavel, Peter - Madarasová Gecková, Andrea - Dijk van, Jitse P.: The role of grandparents in establishing meaningfulness among adolescents [Úloha starých rodicov vo vytváraní zmysluplnosti u adolescentov] In:Health Psychology Review. - ISSN 1743-7199. - Vol. 1, Suppl. 1 (2007), s. 41

(95)

. AFG117 Vavra, P. - Dostalík, Jan - Rydlová, M.: The safe distance of the lower resection line in surgery for rectal cancer - 3 years study of distal intramural spread In:Proktologia. - ISSN 1640-5382. - suppl. 1 (2006), pp. 97-98 AFG118 Böör, Andrej - Dudríková, Katarína - Krajcár, R. - Jurkovic, Ivan - Babjaková, . - Gmitter, Frantisek - Baník, P. - Tatár, J. - Havierová, Zuzana - Stoláriková, Lýdia: To some questions of morphologic changes by sepsis, systemic inflammatory response syndrome (SIRS), multiorgan dysfunction syndrome (MODS), and multiorgan failure [K niektorým otázkam morfologických zmien pri sepse, SIRS, MODS a multiorgánovom zlyhaní] In:15. sjezd ceských a slovenských patolog a 15. sjezd Ceské spolecnosti histologických laborant : s mezinárodní úcastí : program a sborník abstrakt : 29.-31. srpna 2007, Roznov pod Radhostm. Ostrava, 2007. - S. 19-20 AFG119 Belák, Jozef - Janík, Miroslav - Kudlác, Marián - Sauka, Cyril - Vajó, Július - Zák, V. - Cavarga, Ivan: Tracheobronchoskópia ako neoddelitená súcas tracheálnej chirurgie In:XIV. Prazské chirurgické dny 2007 : 7. - 8. cervna 2007, Kongresové centrum, Top hotel Praha : sborník abstrakt. Praha, 2007 AFG120 Benko, Radoslav: Transposition of the directives into the legal order of the Slovak republic and problems of their interpretation [Transpozícia smerníc do právneho poriadku Slovenskej republiky a problematika ich interpretácie] In:Law and Legal Cultures in the 21st Century: Diversity and Unity : special workshops : abstracts : 23rd world IVR Congress of philosophy of law and social philosophy : 1-6 August 2007, Krakow, Poland. Krakow, 2007. - S. 259-260 AFG121 Kalina, Ondrej - Madarasová Gecková, Andrea - Salonna, Ferdinand - Humeníková, Mária Orosová, Oga - Dijk van, Jitse P. - Reijneveld, S.A.: Trends in sexual behaviour among university students : longitudinal study [Sexuálne správanie studentov vysokých skôl] [longitudinálna stúdia] In:Health Psychology Review. - ISSN 1743-7199. - Vol. 1, Suppl. 1 (2007), s. 105-106 AFG122 Szilágyi, Katarína - Rybárová, Silvia - Podracká, udmila - Mirossay, Ladislav: Úloha glukokortikoidového receptora beta a TNF- alfa pri steroidnej rezistencii u nefrotického syndrómu In:Ceskoslovenská pediatrie. - Roc. 62, c. 5 (2007), s. 347 AFG123 Kosálik, Ján: Uplatovanie novsích metód pri geomorfologických výskumoch Západných Karpát [Exercitation latter methods at the geomorphological examinations in the West Carpathian] In:Geomorfologický sborník 5. Stav geomorfologických výzkum v roce 2006 : sborník abstrakt z mezinárodního semináe : Olomouc 10.-12.4.2006. Olomouc, 2006. - ISBN 80-244-1320-5. - S. 33 AFG124 Pallayová, Mária - Donicová, Viera: Usefulness of real-time continuous glucose monitoring in early detection of hypoglycemia in insulin pump users [Prínos kontinuálneho monitorovania glukózy v reálnom case pri vcasnej detekcii hypoglykémie u pacientov na inzulínovej pumpe] In:"Limiting Hypoglycaemia: The Challenge of Intensive Treatment of Diabetes Mellitus" : hypoglycaemia symposium : Perugia, Italy, 12-15 May, 2007 : abstracts. Perugia, 2007. - S. 9 AFG125 Tulok, Mária - Sárosi, Szilvia - Bodor, Zsófia - Gosztola, Beáta - Novák, Ildikó - Rajhárt, Péter Repcák, Miroslav: Valeriana officinalis L. - szelektált populációk összehasonlító értékelése [Valeriana officinalis L. - selekcia populácií] In:XIII. Növénynemesítési Tudományos Napok : összefoglalók : 2007.március 12. : Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. Budapest : MTA, 2007. - S. 178 AFG126 Gajdosová, Beáta - Orosová, Oga - Salonna, Ferdinand - Madarasová Gecková, Andrea - Dijk van, Jitse P.: Value factors and university students' risk behaviour [Hodnotové orientácie a rizikové správanie vysokoskolákov] In:Health Psychology Review. - ISSN 1743-7199. - Vol. 1, Suppl. 1 (2007), s. 107-108

(96)

. AFG127 Pallayová, Mária - Donic, Viliam - Tomori, Zoltán: Variability of Nocturnal Glycaemia Related to Severity of Sleep Apnea in Type 2 Diabetic Patients: Results of Continuous Glucose Monitoring [Variabilita nocnej glykémie vzahujúca sa k závaznosti spánkového apnoe u diabetikov typu 2: výsledky kontinuálneho monitorovania] In:Seventh Annual Diabetes Technology Meeting : October 25-27, 2007, San Francisco Airport Hyatt Regency Hotel. , 2007. - S. A136 AFG128 Vavra, P. - Vávrová, M. - Dostalík, Jan - Martinek, L. - Guková, P.: Virtual colonoscopy as a part of algorithm of facultative examination prior to colorectal cancer operation In:Proktologia. - ISSN 1640-5382. - suppl. 1 (2006), pp. 97 AFG129 Kladeková, Daniela - Hezelová, Mária: Volamperic study of reduction kinetics of 2,4,6-trinitrophenol by iron powder [Volampérometrické stúdium kinetiky redukcie 2,4,6-trinitrofenolu práskovým zelezom] In:EUROanalysis XIV : book of abstracts : Antwerp, Belgium : 9-14 September 2007. Belgium, 2007. ISSN 1532-4117. - S. 107 AFG130 Vargová, Mária - Kmeová, Marta - Havrisová, Katarína - Kuchta, Milan - Siegfried, Leonard: Vplyv probiotík na prítomnos génov virulencie u kmeov E. coli izolovaných od detí [Influence of probiotics on presence of virulence genes in E. coli strains isolated from children] In:Tomáskovy dny 2007 : XVI. konference mladých mikrobiolog, 7. - 8. cervna 2007, Brno : sborník abstrakt. Brno, 2007. - S. 59-60 AFG131 Baloghová, Janette - Jautová, Jagienka - Chmelárová, Anna - Rácz, Oliver: Vyhodnotenie klinických a laboratórnych nálezov u pacientov s lokalizovanou sklerodermou [Evaluation of clinical and laboratory findings in patients with localized scleroderma] In:Cesko - slovenská dermatologie. - ISSN 0009-0514. - Vol. 81, no. 4 (2006), s. 220-221 AFG132 Mach, Peter - Spisák, Branislav - Drahovská, Ivica - Verebová, Mária: Výhody a moznosti vyuzitia MDCT v diagnostike detského hrudníka In:Ceskoslovenská pediatrie. - Roc. 62, c. 5 (2007), s. 320 AFG133 Hrabovský, V. - Sabol, Marián - Kmeová, Marta - Siegfried, Leonard: Vyuzitie molekulárno genetických metód na identifikáciu medicínsky významných druhov kvasiniek [Identification medically important yeasts using molecular genetic methods] In:Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1335-8219. - Roc. VII, c. SB (2007), s. 43 AFG134 Jeleová, Iveta: Vyuzívanie Internetu v práci na súkromné úcely [Personal web usage in the workplace] In:Sociální procesy a osobnost : 13. a 14. záí 2007, Telc : book of abstacts. Brno : Masarykova univerzita v Brn, 2007. - S. 21 AFG135 Rimárová, Kvetoslava: Základné zdravotné charakteristiky rómskej populácie [Basic health characteristics of the romany-gypsy population] In:Hygiena : casopis pro ochranu a podporu zdraví. - ISSN 1210-7840. - Roc. 52, c. 3 (2007), s. 93-94

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií Pocet záznamov: 163 AFH001 Tarasenko, Róbert - Orendácová, Alzbeta - Potocák, Ivan - Kajaková, Marcela - Vlcek, Alexander - Orendác, Martin - Feher, Alexander: [Ni(en)(H2O)4][SO4].2H2O-an S=1 molecular magnet with easy-plane anisotropy [... molekulárny magnet s anizotropiou typu ahká rovina] In:CSMAG`07 : 13th Czech and Slovak Conference on Magnetism : july 9.-12., 2007, Kosice : programme abstracts. Kosice, 2007. - S. 238 AFH002 Dankovcík, Róbert - Ostró, Alexander: 3D a 4D fetálna echokardiografia

(97)

. In:XIV. kongres SGPS SLS : s medzinárodnou úcasou venovaný pamiatke primára MUDr. Ladislava Topolského, CSc. : 31.05.-02.06.2007 Poprad, Slovakia : abstrakty. Poprad, 2007. - S. 11-12 AFH003 Dudás, Ján - Bohus, Branislav - Reuter-Timkanic, B. - Horvát, Pavol - Zidzik, Jozef - Kalina, Ivan: Aeróbne schopnosti u hrácov sportových hier vo vzahu k vybraným génovým polymorfizmom In:Pohybová aktivita v zdraví a chorobe : 3. Visegrádsky kongres telovýchovného lekárstva : 3.-4.11.2006, Bratislava : abstrakty. Bratislava, 2006. - ISBN 80-89197-57-4. - S. 6-7 AFH004 Baloghová, Janette: Akné - stále aktuálny problém [Acne - still actual problem] In:Via practica : moderný casopis pre lekárov prvého kontaktu. - ISSN 1336-4790. - Roc. 3, c. 5 (2006), s. 8 AFH005 Harbuák, Pavol - Bober, Juraj - Uram, V. - Kauchová, Jana - Firment, Jozef: Akútna pankreatitída - súcasný koncept liecby a nase skúsenosti In:Dies Jessenii XVII : Kosice, 24. - 25. máj 2007 : zborník abstrakt. Kosice, 2007. - S. 8 AFH006 Belák, Jozef - Kudlác, Marián - Vajó, Július - Kundrát, Igor - Simon, R. - Eperjesi, Ondrej Iková, J.: Akútna pankreatitída v nasom klinickom materiáli In:Dies Jessenii XVII : Kosice, 24. - 25. máj 2007 : zborník abstrakt. Kosice, 2007. - S. 10 AFH007 Ferenczová, Juliana - Behúnová, Jana - Sastná, S. - Podracká, udmila: Akútna renálna insuficiencia u novorodenca ako iniciálny príznak poruchy metabolizmu purínov In:32. kongres Slovenskej nefrologickej spolocnosti s medzinárodnou úcasou : ubovnianske kúpele Hotel SOREA ubova, 19. - 21. september 2007 : program abstracta. , 2007. - S. 33

AFH008 Nagy, Vincent - Beck, Jaroslav: Akútne bakteriálne prostatitídy v nasom klinickom materiáli. Niektoré faktory ovoplyvujúce priebeh ochorenia [Acute bacterial prostatitis in our clinical material. Influences of some factors on diseases course] In:Urológia : casopis Slovenskej urologickej spolocnosti. - ISSN 1335-3071. - Roc. XIII, c. 2 (2007), s. 24 AFH009 Nagy, Vincent: Akútne prostatitídy - zivot ohrozujúce stavy? [Acute bacterial prostatitis - life dangerous conditions?] In:Zivot ohrozujúce stavy v ambulantnej a klinickej praxi : Zborník : XLVI. východoslovenské lekárske dni. Vysoké Tatry, Nový Smokovec, hotel Palace, 10. a 11. mája 2007. Kosice, 2007 AFH010 Dragasek, Jozef - Pálová, Eva - Breznoscáková, Dagmar - Kitková, Silvia: Akútne psychotické poruchy s agresivitou [Acute psychotic states with agressivity] In:Zivot ohrozujúce stavy v ambulantnej a klinickej praxi : Zborník : XLVI. východoslovenské lekárske dni. Vysoké Tatry, Nový Smokovec, hotel Palace, 10. a 11. mája 2007. Kosice, 2007 AFH011 Jalc, Patrik - Kron, Ivan - Stráavská, S. - Valanský, Ladislav - Nagy, Vincent: Amino acids and some metabolites in urine of patients with renal cell carcinoma [Aminokyseliny a niektoré metabolity v moci pacientov s rakovinou obliciek] In:Synthetic and natural compounds in cancer therapy and prevention : Bratislava, March 28-30, 2007 : book of abstracts. Bratislava, 2007. - S. 50 AFH012 Kutschy, Peter - Salayová, Aneta - Curillová, Zuzana - Mezencev, Roman - Pilátová, Martina: Amino analogs of cruciferous phytoalexin 1-methoxyspirobrassinol methyl ether: Synthesis and antiproliferative activity [Aminoanalógy spiroindolínového kapustovitého fytoalexínu...] In:XXVIIIth Conference of Organic Chemists. Advances in Organic Chemistry : book of abstracts with Program : Smolenice, Slovak Republic : September 16-20, 2007. Smolenice, 2007. - S. 73 AFH013 Výrostko, Jozef - Sulla, Igor - Gajdos, Miroslav - Cicholesová, T. - Lesko, Juraj - Levkus, Peter - Pataky, Frantisek - Dzugan, Matús - Kollová, A.: Analýza subjektívneho stavu 153 pacientov po reoperácii medzistavcovej platnicky [Analysis subjective state in 153 patients after operation of lumbal disc hernia]

(98)

. In:II. výrocný kongres Slovenskej a Ceskej spondylochirurgickej spolocnosti : 12. - 15. september 2007, Poprad : zborník abstrákt. Poprad, 2007. - S. 31-32 AFH014 Sulla, Igor - Výrostko, Jozef - Balik, Vladimír: Anaplastické gliómy miechy In:Interim meeting : s medzinárodnou úcasou : 21.-24.3.2007, Banská Bystrica : program, zborník súhrnov. Banská Bystrica, 2007 AFH015 Adam, Jozef - Ostró, Alexander: Angiogenéza ovariálnych karcinómov In:XIV. kongres SGPS SLS : s medzinárodnou úcasou venovaný pamiatke primára MUDr. Ladislava Topolského, CSc. : 31.05.-02.06.2007 Poprad, Slovakia : abstrakty. Poprad, 2007. - S. 57 AFH016 Sabol, Marián - Kutschy, Peter - Kmeová, Marta - Siegfried, Leonard: Antifungálne a antibakteriálne úcinky kamalexínu a jeho derivátov [Antifungal and antimicrobial activity of camalexin and derivatives of camalexin] In:Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1335-8219. - Roc. VII, c. SB (2007), s. 24 AFH017 Pitková, Soa - Barlová, Erika - Szilasiová, Jarmila: Antineuronálne protilátky [Antineuronal antibodies] In:Neurológia pre prax. - ISSN 1335-9592. - Roc. 7, c. S2 (2006), s. 45 AFH018 Kron, Ivan: Antioxidant properties of some natural and synthetic compounds as prevention of cancer [Antioxidacné vlastnosti niektorých prírodných a systetických zlúcenín ako prevencia rakoviny] In:Synthetic and natural compounds in cancer therapy and prevention : Bratislava, March 28-30, 2007 : book of abstracts. Bratislava, 2007. - ISBN 978-80-969663-2-5. - S. 35 AFH019 Ondrusová, Zuzana - Paulíková, Helena - Hudecová, Daniela - Valent, Aladár - Simkovic, Martin - Sabolová, Danica - Kozurková, Mária: Ascorbic acid-modulator of antimicrobial effect of N-salicylidene-L-glutamate Cu(II) complexes [Kyselina askorbová - modulátor antimikrobiálneho efektu N-salicyldén-L-glutamát Cu(II) komplexov] In:XXIV. Xenobiochemické sympózium : program & abstract : may 22-24, 2007 : hotel Bernard, Liptovský Ján. Liptovský Ján, 2007. - ISBN 978-80-969688-5-5. - S. 91 AFH020 Mitro, Peter - Bodnár, Juraj - Kocianová, A. - Skorodenský, M. - Kniezová, E. - Takác, Peter: Assessment of health- related quality of life in patients with various pacing modes [Hodnotenie kvality zivota u pacientov s rozlicnými typmi kardiosymulácie] In:Bratislavské lekárske listy : Bratislava Medical Journal. - ISSN 0006-9248. - Roc. 108, c. 1 (2007), s. 36 AFH021 Baranová, Zuzana: Atypické klinické obrazy mykotických infekcií koze [Atypical clinical manifestations of fungal skin infections] In:DERMA : interdisciplinárny casopis pre dermatovenerológiu a príbuzné odbory. - ISSN 1335-7360. Roc. 6, c. 4 (2006), s. 34 AFH022 Benhatchi, K. - Lazurová, Ivica - Macejová, Zelmíra - Wagnerová, Hedviga - Kozáková, Dana Rovenský, J.: Autoimúnne tyreopatie a orgánovonespecifická autoimunita [Autoimunne thyreopathy and organ non-specific autoimunity] In:Rheumatologia : casopis pre otázky pohybového ústrojenstva a spojiva. - Roc. 21, c. 3 (2007), s. 162 AFH023 Potocák, Ivan - Sabol, Marián - Burcák, Milan - Vavra, Martin - Dudásová, Anna: Biological activity of copper(II) complexes with bidentate N-donor ligands and dicyanamide anion [Biologická aktivita menatých komplexov s bidentátnymi N-donorovými ligandami a dikyánamidovým aniónom] In:59. zjazd chemikov : zborník ChemZi Chemické Zvesti (Chemical Papers) : 2.-6.september 2007 : Vysoké Tatry, Tatranské Matliare, hotelový komplex Hutník. Bratislava, 2007. - ISSN 1336-7242. - S. 85 AFH024 Vargová, Veronika - Veselý, Richard: Biologická liecba v pediatrickej reumatológii - súcasnos a perspektívy [Biological therapy in paediatric rheumatology - the presence and future perspectives]

(99)

. In:Cesko - slovenská pediatrie : casopis Ceské a Slovenské pediatrické spolecnosti. - ISSN 0069-2328. Roc. 62, c. 5 (2007), s. 362 AFH025 Schmidtová, Katarína - Mihalik, Jozef - Spakovská, T. - Prokopcáková, udmila - Danko, Ján: BuChE posive innervation of the rabbit spleen after administration of bendiocarbamate In:Morphology 2007 : 41st International Congress of Slovak Anatomical Society and 41st Lojda Symposium on Histochemistry "Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry", Bratislava, September 9 - 12, 2007 : programme and abstracts. Bratislava : Slovak Anatomical Society, Slovak Society for Histochemistry and Cytochemistry, 2007. - ISBN 978-80-89305-01-8. - S. 90 AFH026 Kluka, Teodor - Zábavníková, Marianna - Jabur, Viktor: CMC artróza palca ruky - kazuistika In:VI. Slovenský kongres chirurgie ruky s medzinárodnou úcasou : 23. - 24. novembra 2006 v Senci. , 2006. - S. 18-19 AFH027 Lesková, Katarína - Ziaková, Eva: Content of social reliance in supportive and co-operative groups regarding children with cancer in Slovakia - their reality and options [Obsah sociálnej opory v podporných a svojpomocných skupinách u onkologicky chorých detí na Slovensku - ich realita a moznosti] In:Zdravotníctvo a sociálna práca. - ISSN 1336-9326. - Roc. 1, c. 3 (2006), s. 52 AFH028 Urbanová, Martina - Koperdáková, Jana - Kosuth, Ján: Cryopreservation of Hypericum perforatum L. shoot tips by vitrification method [Kryokonzervácia rastových vrcholov Hypericum perforatum L. vitrifikacnou metódou] In:Plant Biotechnology: Impact on High Quality Plant Production : 7th International Symposium in the series Recent advances in plant biotechnology : book of abstracts : Stará Lesná, June 10-16, 2007 : High Tatras, Slovak Republic. Stará Lesná, 2007. - ISBN 80-89088-51-5. - S. 48 AFH029 Skrlíková, Jana - Danielovic, Igor - Andruch, Vasi - Balogh, József - Reiffová, Katarína: Determination of PCBs in environmental samples by HRGC-ECD [Stanovenie PCB v environmentálnych vzorkách metódou HRCG-ECD] In:13th International Symposium on Separation Sciences : scientific meeting organized under auspices of CEGSS : June 27-29, 2007 : High Tatras, Strbské Pleso, Slovak Republic. Bratislava, 2007. - S. G-07 AFH030 Curillová, Zuzana - Kutschy, Peter - Budovská, Mariana - Monde, Kenji: Diastereoselective synthesis of spiroindoline phytoalexin alkaloids (R)-(+)-1-methoxyspirobrassinin and (2R,3R)-(-)-1-methoxyspirobrassinol methyl ether [Diastereoselektívna syntéza spiroindolínových fytoalexínových alkaloidov...] In:XXVIIIth Conference of Organic Chemists. Advances in Organic Chemistry : book of abstracts with Program : Smolenice, Slovak Republic : September 16-20, 2007. Smolenice, 2007. - S. 58 AFH031 Rybárová, Silvia - Hodorová, Ingrid - Solár, Peter - Vecanová, Janka - Schmidtová, Katarína: Differences between expression of gp96 in samples of normal ovary and ovarian carcinoma In:Morphology 2007 : 41st International Congress of Slovak Anatomical Society and 41st Lojda Symposium on Histochemistry "Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry", Bratislava, September 9 - 12, 2007 : programme and abstracts. Bratislava : Slovak Anatomical Society, Slovak Society for Histochemistry and Cytochemistry, 2007. - ISBN 978-80-89305-01-8. - S. 86 AFH032 Kluchová, Darina - Daxnerová, Zuzana - Dorko, Frantisek - Lovásová, Kvtuse - Molcáková, Adriana: Different NADPH-d staining of pericentral and ependymal cells in developing spinal cord In:Morphology 2007 : 41st International Congress of Slovak Anatomical Society and 41st Lojda Symposium on Histochemistry "Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry", Bratislava, September 9 - 12, 2007 : programme and abstracts. Bratislava : Slovak Anatomical Society, Slovak Society for Histochemistry and Cytochemistry, 2007. - ISBN 978-80-89305-01-8. - S. 52

(100)

. AFH033 Makara, A. - Fialová, Bozena - Murín, Branislav - Posluch, J.: Dlhodobé prezívanie pri koincidencii dvoch typov karcinómu zenských rodidiel bez adjuvantnej chemoterapie - kazuistika [Patient's long time survival period with coincidenc of two types of the female carcinomas without adjuvant chemotherapy. Case report] In:XIV. kongres SGPS SLS : s medzinárodnou úcasou venovaný pamiatke primára MUDr. Ladislava Topolského, CSc. : 31.05.-02.06.2007 Poprad, Slovakia : abstrakty. Poprad, 2007. - S. 60 AFH034 Kozurková, Mária - Sabolová, Danica - Paulíková, Helena - Bajdichová, Mária - Janovec, Ladislav - Imrich, Ján - Vantová, Zuzana - Sviatkovská, Janka: DNA-binding affinities of 1`,1``-(acridin-3,6-diyl)-3`,3``-dialkyl-dithioureas and evaluation of their cytotoxic activity In:Synthetic and natural compounds in cancer therapy and prevention : Bratislava, March 28-30, 2007 : book of abstracts. Bratislava, 2007. - ISBN 978-80-969663-2-5. - S. 79 AFH035 Schréter, Ivan - Kristian, P. - Siegfried, Leonard - Paralicová, Zuzana - Pellová, Alzbeta Magyar, Bartolomej - Jarcuska, Peter: Dôkaz TTV a SENV infekcií v sére a bioptických vzorkách pacientov s chronickou hepatitídou B a C In:XI. slovensko-ceský kongres o infekcných chorobách : Trnava 7. - 9. júna 2007 : abstrakty. Trnava, 2007. - S. 24 AFH036 Huljaková, Mária - Dorko, Erik - Cisláková, Lýdia - Mikulová, Jana - Tocková, Jana Szövényiová, Zuzana - Fandáková, Iveta - Mikulová, Mária: Dôkaz Ureaplasma urealyticum a Mycoplasma hominis v biologickom materiáli In:Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1335-8219. - Roc. VI, c. 3 (2006), s. 61 AFH037 Pella, Daniel: Dyslipoproteinémia so zvlástnym zreteom na metabolický syndróm [Dyslipoproteinemias - special attention to metabolic syndrome] In:Via practica : moderný casopis pre lekárov prvého kontaktu. - ISSN 1336-4790. - S3 (2007), s. 7 AFH038 Chovanová, Zuzana - Kron, Ivan - Guzy, Juraj - uracková, Z.: Effect of french maritime pine bark extract, Pycnogenol, on mitochondrial function [Vplyv extraktu z kôry franzúzskej prímorskej borovice, Pycnogenolu na funkciu mitochondrií] In:Synthetic and natural compounds in cancer therapy and prevention : Bratislava, March 28-30, 2007 : book of abstracts. Bratislava, 2007. - ISBN 978-80-969663-2-5. - S. 45 AFH039 Kraus, Vladimír - Murín, Branislav - Mikolaj, A. - Makara, A. - Kraus, V.: Endometrióza v ingvinálnej oblasti. Kazuistika [Endometriosis of inguinal tunnel. Cause report] In:XIV. kongres SGPS SLS : s medzinárodnou úcasou venovaný pamiatke primára MUDr. Ladislava Topolského, CSc. : 31.05.-02.06.2007 Poprad, Slovakia : abstrakty. Poprad, 2007. - S. 71 AFH040 Dorko, Erik - Cisláková, Lýdia - Krajcárová, Valéria - Kalinová, Zuzana: Epidemiológia Q horúcky [Epidemiology of Q fever] In:V. Cervenkove dni preventívnej medicíny : Donovaly, 8. - 11. novembra 2006 : prehad programu a abstraktov. , 2006 AFH041 Cisláková, Lýdia - Dorko, Erik: Epidemiologické aspekty ornitózy - psitakózy na Slovensku v r. 2005 [Epidemiological aspects of ornithosis-psittacosis in Slovakia in the year 2005] In:V. Cervenkove dni preventívnej medicíny : Donovaly, 8. - 11. novembra 2006 : prehad programu a abstraktov. , 2006 AFH042 Solár, Peter - Kova, Ján - Kleban, Ján - Solárová, Zuzana - Lazúr, Ján - Fedorocko, Peter Sytkowski, Arthur: Erythropoietin inhibits apoptosis induced by photodynamic therapy in ovarian cancer cells [Erytroproteín inhibuje apoptózu indukovanú fotodynamickou terapiou ovariálnych nádorových buniek] In:Synthetic and natural compounds in cancer therapy and prevention : Bratislava, March 28-30, 2007 : book of abstracts. Bratislava, 2007. - ISBN 978-80-969663-2-5. - S. 59

(101)

. AFH043 Holéczyová, Gabriela - Rimárová, Kvetoslava: Etnické rozdiely v stravovaní skolských detí [Ethnic differences in nutritional habits of school children] In:VII. slovenský kongres detskej gastroenterológie, hepatológie a výzivy : Kosice 22.6.-23.6.2007. Kosice, 2007 AFH044 Hanko, Ján - Orendác, Martin - Kajaková, Marcela - Orendácová, Alzbeta - Feher, Alexander: Experimental study of magnetocaloric effect in dipolar magnet KER(MoO4)2 [Experimentálne stúdium magnetokalorického javu v dipolárnom magnete KER(MoO4)2] In:CSMAG`07 : 13th Czech and Slovak Conference on Magnetism : july 9.-12., 2007, Kosice : programme abstracts. Kosice, 2007. - S. 233 AFH045 Hodorová, Ingrid - Plank, L. - Bohus, P. - Solár, Peter - Rybárová, Silvia - Mellová, Yvetta: Expression of MDR1 and MRP 1 in human kidney proximal tubules and in Wilms tumors In:Morphology 2007 : 41st International Congress of Slovak Anatomical Society and 41st Lojda Symposium on Histochemistry "Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry", Bratislava, September 9 - 12, 2007 : programme and abstracts. Bratislava : Slovak Anatomical Society, Slovak Society for Histochemistry and Cytochemistry, 2007. - ISBN 978-80-89305-01-8. - S. 45 AFH046 Makara, A. - Kraus, Vladimír - Bohus, I. - Rosáková, I. - Matta, M.: Extraovariálny granulózo-bunkový tumor In:XIV. kongres SGPS SLS : s medzinárodnou úcasou venovaný pamiatke primára MUDr. Ladislava Topolského, CSc. : 31.05.-02.06.2007 Poprad, Slovakia : abstrakty. Poprad, 2007. - S. 61 AFH047 Jenca, Andrej - Jencová, Janka - Hanusínová, V. - Mitrová, Nikola - Cecetková, Adriana Ondrasovicová, Jana: Fajcenie a tabak v kontexte orálneho zdravia In:Sympózium primárnej prevencie ústneho zdravia : 10. - 11. november 2006, Kosice : zborník príspevkov. Kosice, 2006. - S. 10 AFH048 Petrovicová, Jozefína: General form of the central limit theorem [Vseobecný tvar Centrálnej limitnej vety] In:FSTA 2006 : abstracts : of the eight International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications : January 30 - February 3, 2006 : Liptovský Ján, the Slovak Republic. , 2006. - ISBN 80-8040-284-1. - S. 86 AFH049 Mitro, Peter - Mudráková, Klaudia - Salagovic, Ján - Habalová, Viera: Genetic polymorphisms of the renin angiotensin system in patients with vasovagal syncope [Genetické polymorfyzmy systému renin angiotenzi u pacientov s vasovagálnou synkopoun] In:Bratislavské lekárske listy : Bratislava Medical Journal. - ISSN 0006-9248. - Roc. 108, c. 1 (2007), s. 37 AFH050 Joppa, Pavol - Mokrý, Michal - Slabá, E. - Micietová, L. - Rozborilová, E. - Chovan, L. Salagovic, Ján - Tkácová, Ruzena: Génové polymorfizmy beta-2-adrenoreceptorov vo vzahu k púcnym funkciám u pacientov s chronickou obstrukcnou chorobou púc [Beta-2-adrenergic receptor gene polymorphisms - relationship to pulmonary function in patients with chronic obstructive pulmonary disease] In:IV. Haákove dni : s medzinárodnou úcasou, 14. - 15. jún 2007 : zborník abstraktov. Martin, 2007. ISBN 978-8088866-42-8. - S. 10-11 AFH051 Kristian, P. - Schréter, Ivan - Jarcuska, Pavol - Paralicová, Zuzana: Hepatitída B v tehotenstve In:"Hepatológia '07" : 35. májové hepatologické dni, Tále, 24. - 26. mája 2007 : abstrakty. , 2007. - S. 10-11 AFH052 Kristian, P. - Schréter, Ivan - Paralicová, Zuzana - Pellová, Alzbeta - Magyar, Bartolomej Porubcin, S.: Hepatitída C na klinike pre infekcné choroby v Kosiciach v rokoch 2003-2005

(102)

. In:XI. slovensko-ceský kongres o infekcných chorobách : Trnava 7. - 9. júna 2007 : abstrakty. Trnava, 2007. - S. 28 AFH053 Calfová, A. - Macejová, Zelmíra - Nagyová, Iveta - Oetterová, M. - Benka, Jozef - Dijk van, Jitse P. - Lazurová, Ivica: Hodnotenie kvality zivota a funkcného stavu pacientov s reumatoidnou artritídou [Measurement of quality of life and functional status in patients with theumatoid arthriris] In:Rheumatologia : casopis pre otázky pohybového ústrojenstva a spojiva. - Roc. 21, c. 3 (2007), s. 173 AFH054 Ferenc, Peter - Solár, Peter - Kleban, Ján - Mikes, Jaromír: Hypericin induced phototoxicity is enhanced by tyrosine kinase inhibitor genistein [Fototoxicytu indukovanú hypericínom zvysuje tyrozín kinázový inhibítor genisteín] In:Synthetic and natural compounds in cancer therapy and prevention : Bratislava, March 28-30, 2007 : book of abstracts. Bratislava, 2007. - ISBN 978-80-969663-2-5. - S. 57 AFH055 Bruáková, Katarína - Katkovcinová, Zuzana - Lázárová, Martina - Kosuth, Ján - Cellárová, Eva: Changes in expression of dbat and dbtnbt genes involved in paclitaxel biosynthesis during growth cycle of Taxus baccata L. callus cultures [Zmeny v expresii génov dbat a dbtnbt biosyntetickej dráhy paclitaxelu pocas rastového cyklu kalusových kultúr Taxus baccata L.] In:Plant Biotechnology: Impact on High Quality Plant Production : 7th International Symposium in the series Recent advances in plant biotechnology : book of abstracts : Stará Lesná, June 10-16, 2007 : High Tatras, Slovak Republic. Stará Lesná, 2007. - ISBN 80-89088-51-5. - S. 156 AFH056 Urdzík, Peter - Ostró, Alexander - Dankovcík, Róbert - Lazár, Igor - Nevická, Danka: Chirurgická liecba defektov panvového dna pomocou syntetických materiálov In:XIV. kongres SGPS SLS : s medzinárodnou úcasou venovaný pamiatke primára MUDr. Ladislava Topolského, CSc. : 31.05.-02.06.2007 Poprad, Slovakia : abstrakty. Poprad, 2007 AFH057 Simocková, Viera - Zamboriová, Mária: Chránia si sestry svoje zdravie? In:Podpora zdravia - 20 rokov od Ottawy po Bangkok : 2. SAVEZ konferencia s medzinárodnou úcasou, 21. - 22. september 2006, Kosice, Slovenská republika. Kosice, 2006. - S. 35 AFH058 Sasinka, Anton Miroslav - Furková, Katarína - Podracká, udmila: Chronická oblicková choroba (CHOCH) u detí a adolescentov In:Cesko - slovenská pediatrie : casopis Ceské a Slovenské pediatrické spolecnosti. - ISSN 0069-2328. Roc. 62, c. 5 (2007), s. 350 AFH059 Mechírová, Eva - Feriková, Marianna - Domoráková, Iveta - Burda, Jozef - Abdiová, H.: Immunohistochemic detection of ubiquitin and NeuN in altered neurons of the rabbit lumbar spinal cord after ischemia-reperfusion [Imunohistochemický dôkaz ubikvitínu a NeuN v poskodených neurónoch miechy králika po ischémii-reperfúzii] In:Morphology 2007 : 41st International Congress of Slovak Anatomical Society and 41st Lojda Symposium on Histochemistry "Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry", Bratislava, September 9 - 12, 2007 : programme and abstracts. Bratislava : Slovak Anatomical Society, Slovak Society for Histochemistry and Cytochemistry, 2007. - ISBN 978-80-89305-01-8. - S. 70 AFH060 Balik, Vladimír - Sarisský, Marek - Mirossay, Andrej - Mirossay, Ladislav - Sulla, Igor: Imunofenotypizácia humánnych multiformných glioblastómov vo vzahu k ich chemosenzitivite testovanej in vitro In:Interim meeting : s medzinárodnou úcasou : 21.-24.3.2007, Banská Bystrica : program, zborník súhrnov. Banská Bystrica, 2007 AFH061 Adam, Jozef - Halánová, Monika - Ostró, Alexander - Cisláková, Lýdia: Infekcia udským papilomavírusom a oportunné infekcie In:XIV. kongres SGPS SLS : s medzinárodnou úcasou venovaný pamiatke primára MUDr. Ladislava Topolského, CSc. : 31.05.-02.06.2007 Poprad, Slovakia : abstrakty. Poprad, 2007. - S. 69

(103)

. AFH062 Schmidtová, Katarína - Mihalik, Jozef - Spakovská, T. - Prokopcáková, udmila: Influence of deprenyl administration on the neuronal AChE positivity in the rat ileum In:Morphology 2007 : 41st International Congress of Slovak Anatomical Society and 41st Lojda Symposium on Histochemistry "Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry", Bratislava, September 9 - 12, 2007 : programme and abstracts. Bratislava : Slovak Anatomical Society, Slovak Society for Histochemistry and Cytochemistry, 2007. - ISBN 978-80-89305-01-8. - S. 90-91 AFH063 Feriková, Marianna - Mechírová, Eva - Domoráková, Iveta - Tóth, S. - Burda, Jozef: Influence of Ginkgo biloba extract to motor neurons in the rabbit spinal cord after ischemia-reperfusion [Vplyv extraktu z ginkgo biloba na motorické neuróny miechy králika po ischémii-reperfúzii] In:Morphology 2007 : 41st International Congress of Slovak Anatomical Society and 41st Lojda Symposium on Histochemistry "Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry", Bratislava, September 9 - 12, 2007 : programme and abstracts. Bratislava : Slovak Anatomical Society, Slovak Society for Histochemistry and Cytochemistry, 2007. - ISBN 978-80-89305-01-8. - S. 37-38 AFH064 Tholt, Pavol: Intelektuál a duchovný clovek (Idea duchovného cloveka vo filozofii J. Patocku) In:Reformulácie antropologickej otázky v súcasnej filozofii : zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10 - 11.5.2007. Presov : Presovská Univerzita v Presove, 2007. - S. 11 AFH065 Klemová, J.: Interproximálna snímkovacia technika - bite-wing ako súcas základného preventívneho programu v prevencii zubného kazu a parodontopátií In:Sympózium primárnej prevencie ústneho zdravia : 10. - 11. november 2006, Kosice : zborník príspevkov. Kosice, 2006. - S. 11 AFH066 Kimáková, Tatiana - Bernasovská, Kamila: K histórii vegetariánstva [Vegetarism - short history of it] In:Zborník abstraktov z 8. medzinárodného sympózia o dejinách medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny : 27. - 29. júna 2007, Martin. Martin, 2007. - ISBN 978-80-88866-45-9. - S. 45 AFH067 Dorková, Zuzana - Tkácová, Ruzena - Molcányiová, Angela - Radiková, Z. - Klimes, Iwar Tkác, Ivan: Kardiovaskulárne riziko a metabolický syndróm u pacientov s obstrukcným spánkovým apnoe [Cardiovascular risk and metabolic syndrome in patients with obstructive sleep apnea] In:IV. Haákove dni : s medzinárodnou úcasou, 14. - 15. jún 2007 : zborník abstraktov. Martin, 2007. ISBN 978-8088866-42-8. - S. 21 AFH068 Kleinová, D. - Jirousková, J. - Pálová, Eva: Ke spolupráca funguje In:Psychiatria pre prax. - ISSN 1335-9584. - Roc. 6, suppl. 1 (2006), s. 40 AFH069 Nagy, Vincent: Komplikácie po biopsii prostaty [Complikacion after prostatic biopsy] In:Zivot ohrozujúce stavy v ambulantnej a klinickej praxi : Zborník : XLVI. východoslovenské lekárske dni. Vysoké Tatry, Nový Smokovec, hotel Palace, 10. a 11. mája 2007. Kosice, 2007 AFH070 Nagy, Vincent - Beck, Jaroslav - Lachvác, ubomír: Komplikácie po transrektálnej biopsii pri podozrení na karcinóm prostaty [Complication after transrectal prostatic biopsy in patients with suspect prostatic carcinoma] In:Urológia : casopis Slovenskej urologickej spolocnosti. - ISSN 1335-3071. - Roc. XIII, c. 2 (2007), s. 12 AFH071 Plank, L. - Kajo, K. - Barthová, M. - Kviatkovská, Z. - Janáková, . - Bohus, P. - Baumöhlová, H. - Macák, D. - Galbavý, Stefan - Mensíková, J. - Hudec, P. - Jasková, Andrea - Ondrias, F. - Gregor, P. - Biro, Csaba - Gomolcák, P. - Rychlý, B. - Gmitter, Frantisek - Böör, Andrej: Kontrola kvality vysetrovania expresie HER2 proteínu v národnom programe detekcie stavu HER2 v karcinóme mliecnej zazy v SR In:Súhrn prednások : XIV. zjazdu Slovenských a ceských patológov, 06. 08. September 2006, Mojmírovce. Nitra, 2006

(104)

. AFH072 Frankovic, Koloman: KPE 12-rocných - základný ukazovate WHO ústneho zdravia u detí v Slovenskej republike In:Sympózium primárnej prevencie ústneho zdravia : 10. - 11. november 2006, Kosice : zborník príspevkov. Kosice, 2006. - S. 6-7 AFH073 Zamboriová, Mária - Simocková, Viera: Kritické myslenie ako prevencia situácie núdze In:Zdravotníctvo a sociálna práca. - ISSN 1336-9326. - Roc. 1, c. 3 (2006), s. 68 AFH074 Podracká, udmila - Lacková, Kristína - Böör, Andrej - Potoceková, Dana: Longitudinálne sledovania detí so Schönleinovou-Henochovou purpurou In:32. kongres Slovenskej nefrologickej spolocnosti s medzinárodnou úcasou : ubovnianske kúpele Hotel SOREA ubova, 19. - 21. september 2007 : program abstracta. , 2007. - S. 11 AFH075 Mihálik, Ján - Prokopcáková, udmila - Schmidtová, Katarína - Spakovská, T.: Low deprenyl dose improves rat preimplantation embryo development-preliminary report In:Morphology 2007 : 41st International Congress of Slovak Anatomical Society and 41st Lojda Symposium on Histochemistry "Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry", Bratislava, September 9 - 12, 2007 : programme and abstracts. Bratislava : Slovak Anatomical Society, Slovak Society for Histochemistry and Cytochemistry, 2007. - ISBN 978-80-89305-01-8. - S. 72 AFH076 Kuchár, Juraj - Cernák, Juraj - Massa, Werner: Low-dimensional cyano complexes with [Cu(tacn)](2+) building block [Nízkorozmerné kyanokomplexné zlúceniny s [Cu(tacn)](2+)stavebným blokom] In:59. zjazd chemikov : zborník ChemZi Chemické Zvesti (Chemical Papers) : 2.-6.september 2007 : Vysoké Tatry, Tatranské Matliare, hotelový komplex Hutník. Bratislava, 2007. - ISSN 1336-7242. - S. 91-92 AFH077 Zeleáková, Adriana - Kovác, Jozef - Kavecanský, Viktor - Sedlácková, Katarína - Zeleák, Vladimír: Magnetic study of FeAu nanoparticles [Magnetické stúdium nanocastíc FeAu] In:CSMAG`07 : 13th Czech and Slovak Conference on Magnetism : july 9.-12., 2007, Kosice : programme abstracts. Kosice, 2007. - S. 93 AFH078 Sedláková, Lucia - Orendác, Martin - Kajaková, Marcela - Orendácová, Alzbeta - Feher, Alexander: Magnetocaloric study of S=1/2low-dimensional Heisenberg antiferromagnet Cu(phen)(H2O)2]SO4 [Stúdium magnetokalorického javu S=1/2heisenbergovského antiferomagnetu Cu(phen)(H2O)2]SO4] In:CSMAG`07 : 13th Czech and Slovak Conference on Magnetism : july 9.-12., 2007, Kosice : programme abstracts. Kosice, 2007. - S. 235 AFH079 Baranová, Zuzana - Bohus, P.: Malasseziová folikulitída: diagnostické a terapeutické moznosti [Malassesia folliculitis: diagnostic and therapeutic possibilities] In:II. kongres slovenských a ceských dermatovenerológov s medzinárodnou úcasou : Bratislava, 15.-17.6.2006 : kniha abstraktov. Bratislava, 2006. - ISBN 80-969418-3-6. - S. 33 AFH080 Dankovcík, Róbert - Ostró, Alexander - Lazár, Igor - Urdzík, Peter - Gresová, Andrea: Manazment hranicných výsledkov v antenatálnom skríningu chromozómových abnormalít v I. a II. trimestri In:XIV. kongres SGPS SLS : s medzinárodnou úcasou venovaný pamiatke primára MUDr. Ladislava Topolského, CSc. : 31.05.-02.06.2007 Poprad, Slovakia : abstrakty. Poprad, 2007. - S. 13 AFH081 Dely, Ján - Bobák, Andrej - Horváth, Denis: Mean-field and Monte Carlo study of a mixedferro-ferrimagnetic ternary alloy [Stúdium mixovanej fero-ferimagnetickej zliatiny pouzitím aproximácie stredného poa a Monte Carlo simulácií] In:CSMAG`07 : 13th Czech and Slovak Conference on Magnetism : july 9.-12., 2007, Kosice : programme abstracts. Kosice, 2007. - S. 232

(105)

. AFH082 Dorko, Erik - Tkáciková, udmila: Mechanizmy patogenity Candida species a ich význam pri sírení infekcie [Mechanisms of pathogenicity of Candida species and their importance in infection] In:DERMA : interdisciplinárny casopis pre dermatovenerológiu a príbuzné odbory. - ISSN 1335-7360. Vol. VII, nu. 3 (2007), s. 30 AFH083 Kluka, Teodor: Melanoma malignum v mieste po odstránení pigmentového loziska laserom [Melanoma malignum in the area of pigmented socket eliminated by laser] In:DERMA 3. tisícrocia : odborný casopis dermatovenerológie, estetickej dermatológie a kozmetiky. Roc. VI., c. 4, supl. (2006), s. 13 AFH084 Kluka, Teodor - Zábavníková, Marianna - Svehlík, Ján - Kavecanský, M. - Benes, T. - Hankisch, J.: Mikrochirurgické prenosy prstov v nasom materiály za 15 rokov In:VI. Slovenský kongres chirurgie ruky s medzinárodnou úcasou : 23. - 24. novembra 2006 v Senci. , 2006. - S. 18 AFH085 Koperdáková, Jana - Komarovská, Hedviga - Giovannini, Annalisa - Cellárová, Eva: Morphological and biochemical characterization of transgenic Hypericum perforatum L. plants [Morfologická a biochemická charakteristika transformovaných rastlín Hypericum perforatum L.] In:Plant Biotechnology: Impact on High Quality Plant Production : 7th International Symposium in the series Recent advances in plant biotechnology : book of abstracts : Stará Lesná, June 10-16, 2007 : High Tatras, Slovak Republic. Stará Lesná, 2007. - ISBN 80-89088-51-5. - S. 120 AFH086 Gresová, Andrea - Saksun, Ladislav - Ostró, Alexander - Dankovcík, Róbert - Urdzík, Peter Lazár, Igor: Moznosti lokalizácie nehmatných lézií prsníka In:XIV. kongres SGPS SLS : s medzinárodnou úcasou venovaný pamiatke primára MUDr. Ladislava Topolského, CSc. : 31.05.-02.06.2007 Poprad, Slovakia : abstrakty. Poprad, 2007. - S. 67 AFH087 Tomascíková, Slávka: Narrative, Communication, and Mass Media Discourse [Naratávum, komunikácia a masmediálny diskurz] In:Stratification on Interdisciplinary Communications and Philosophical - Aesthetic Reflexions of "Post-historical" Art : abstracts : Presov, 6.-8.9.2007. Presov : Presovská Univerzita v Presove, 2007. - S. 14 AFH088 Bartl, Richard - Beck, Jaroslav - Balocko, Rastislav - Nagy, Vincent - Valanský, Ladislav: Nase skúsenosti s ESWL v liecbe urolitiázy [Our experiences with ESWL v liecbe urolitiázy] In:Urológia : casopis Slovenskej urologickej spolocnosti. - ISSN 1335-3071. - Roc. XIII, c. 2 (2007), s. 42 AFH089 Saksun, Ladislav - Bodnár, Jozef - Gresová, Andrea - Ostró, Alexander - Packá, T.: Neobvyklý kolízny nádor vajecníka In:XIV. kongres SGPS SLS : s medzinárodnou úcasou venovaný pamiatke primára MUDr. Ladislava Topolského, CSc. : 31.05.-02.06.2007 Poprad, Slovakia : abstrakty. Poprad, 2007. - S. 61 AFH090 Szilasiová, Jarmila - Beová, B. - Kozáková, Dana - Kahancová, Eva - Antolová, Eva: Neurologické komplikácie vrodených hyperkoagulacných stavov [Neurological complications of hereditary hypercoagulated states] In:Neurológia pre prax. - ISSN 1335-9592. - Roc. 7, c. S2 (2006), s. 25-26 AFH091 Szilasiová, Jarmila - Kozáková, Dana - Skicka, ubos - Mikitová, M. - Josayová, Lenka: Non-SM demyelinizacné ochorenia mozgu [Non-MS demyelinating brain diseases] In:Neurológia pre prax. - ISSN 1335-9592. - Roc. 7, c. S2 (2006), s. 30 AFH092 Höschl, Cyril: Nové farmakologické pístupy k lécb deprese In:Psychiatrie : casopis pro moderní psychiatrii. - ISSN 1211-7579. - Roc. 10, suppl. 1 (2006), s. 39-40 AFH093 Snincák, Marián - Zain El Abdin, Mohamed - Arendás, Jozef: Nové pohady na liecbu hypertenzie vo vzahu k cievnym mozgovým príhodám a k poruchám kognitívnych funkcií

(106)

. In:XXII. kongres Slovenskej hypertenziologickej spolocnosti : 19. - 21. apríla 2007, Bratislava. Bratislava, 2007 AFH094 Kluka, Teodor: Novsie postupy operácií syndrómu karpálneho kanála miniinvazívnou technikou [New methods carpal tunel releasing] In:Neurológia. - ISSN 1336-8621. - Roc. 2, c. S1 (2007), s. S17-S18 AFH095 Klein, Daniel - Zezula, Ivan: On uniform correlation structure [O rovnomernej korelacnej struktúre] In:15th International Scientific Conference on Mathematical Methods in Economics and Industry : book of abstracts : June 3-7, 2007, Herany, Slovakia : CD-ROM. Herany, 2007. - ISBN 978-80-89089-57-4 AFH096 Lachvác, ubomír - Urdzík, Peter - Valanský, Ladislav - Ostró, Alexander: Operacná liecba pacientok so stresovou inkontinenciou mocu a defektom panvového dna In:Urológia : casopis Slovenskej urologickej spolocnosti. - ISSN 1335-3071. - Roc. XIII, c. 2 (2007), s. 28 AFH097 Sedlák, Ján - Spurný, Peter - Sedláková, Eva - Sudzinová, Alena - Olexa, Peter - Machácová, Z. - Stancák, Branislav: Optimal pacing site in right ventricle - electrophysiological view [Optimálne miesto pravokomorovej stimulácie-elektrofyziologický pohad] In:Bratislavské lekárske listy : Bratislava Medical Journal. - ISSN 0006-9248. - Roc. 108, c. 1 (2007), s. 46 AFH098 Cisláková, Lýdia - Dorko, Erik - Mikulová, Jana - Daxnerová, Zuzana - Dankovcík, Róbert Ostró, Alexander - Huljaková, Mária - Mikulová, Mária - Tocková, Jana - Szövényiová, Zuzana Fandáková, Iveta: PCR metóda v diagnostike Chlamydia trachomatis In:Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1335-8219. - Roc. VI, c. 3 (2006), s. 60 AFH099 Fialová, Bozena - Murín, Branislav - Kraus, Vladimír - Suchánek, Peter - Matta, M.: Podiel infekcie plodového vajca na spontánnom potrate [The infection of ovum as a cause of miscariage] In:XIV. kongres SGPS SLS : s medzinárodnou úcasou venovaný pamiatke primára MUDr. Ladislava Topolského, CSc. : 31.05.-02.06.2007 Poprad, Slovakia : abstrakty. Poprad, 2007. - S. 39 AFH100 Sulla, Igor - Balik, Vladimír - Lesko, Juraj - Výrostko, Jozef - Gramata, Vladimír: Pohad chirurga na problematiku krvácaní do mozocka [View of surgeon on the problems of cerebellar hemorrhage] In:Neurológia. - ISSN 1336-8621. - Roc. 2, c. S2 (2007), s. S35 AFH101 Kluka, Teodor: Pooperacná rehabilitácia po poranení sliach In:VI. Slovenský kongres chirurgie ruky s medzinárodnou úcasou : 23. - 24. novembra 2006 v Senci. , 2006. - S. 18 AFH102 Belus, Dusan - DeFaie Khod Tehrani, Faraneh - Kovácsová, Lucia - Martiuk, J.: Porovnanie efektívnosti vizuálnej, rádiologickej a laserovej diagnostiky zubného kazu In:Sympózium primárnej prevencie ústneho zdravia : 10. - 11. november 2006, Kosice : zborník príspevkov. Kosice, 2006. - S. 2-3 AFH103 Pálová, Eva - Sokoliová, J.: Poruchy príjmu potravy - anorhexia a bulímia (kazuistiky) [Eating disorders - anorexia and bullimia (case reports)] In:Zivot ohrozujúce stavy v ambulantnej a klinickej praxi : Zborník : XLVI. východoslovenské lekárske dni. Vysoké Tatry, Nový Smokovec, hotel Palace, 10. a 11. mája 2007. Kosice, 2007 AFH104 Burda, Jozef - Danielisová, V. - Némethová, M. - Gottlieb, M. - Matiasová, M. - Domoráková, Iveta - Mechírová, Eva - Feriková, Marianna - Salinas, Matilde - Burda, R.: Postconditioning prevents delayed neuronal death in CA1 of hippocampus after transient forebrain ischemia in rat brain

(107)

. In:Molecular basis of neurological and psychiatric disorders : 11th meeting of the Czech and Slovak neurochemical society, September 6 - 10, 2006, Martin, Slovak Republic : program and abstracts. , 2006. S. 29 AFH105 Dianisková, K. - Matta, M. - Murín, Branislav - Fialová, Bozena - Rosáková, I. - Kraus, Vladimír: Postpartálna trombóza v. ovarica - kazuistika [The postpartal trombosis of vena ovarica - Case report] In:XIV. kongres SGPS SLS : s medzinárodnou úcasou venovaný pamiatke primára MUDr. Ladislava Topolského, CSc. : 31.05.-02.06.2007 Poprad, Slovakia : abstrakty. Poprad, 2007. - S. 18 AFH106 Mitro, Peter - Kirsch, P. - Mudráková, Klaudia - Valocík, Gabriel - Szakács, Mikulás: Pouzitie adenozínom stimulovaného head-up tilt testu ako alternatívy nitroglycerínom stimulovaného head-up tilt testu v diagnostike vazovagálnej synkopy [Adenosine-stimulated head-up tilt test as an alternative of nitroglycerine - stimulated head up tilt test] In:Kardiológia. Cardiology : oficiálny casopis Slovenskej kardiologickej spolocnosti a Slovenskej hypertenziologickej spolocnosti : Official journal of the Slovak Society of Cardiology and Slovak Society of Hypertension. - ISSN 1210-0048. - Roc. 16, c. S1 (2007), s. 23S AFH107 Zamboriová, Mária - Simocková, Viera - Cechutiová, M.: Pôsobenie osetrovatestva pri posudzovaní funkcného stavu seniorov In:Podpora zdravia - 20 rokov od Ottawy po Bangkok : 2. SAVEZ konferencia s medzinárodnou úcasou, 21. - 22. september 2006, Kosice, Slovenská republika. Kosice, 2006. - S. 22 AFH108 Petruchová, Z. - Lojová, . - Kraus, Vladimír - Suchánek, Peter: Praktické skúsenosti pôrodných asistentiek s vedením pôrodov v perinatologickom centre [Midwifes practical experience with labour in perinathological center] In:XIV. kongres SGPS SLS : s medzinárodnou úcasou venovaný pamiatke primára MUDr. Ladislava Topolského, CSc. : 31.05.-02.06.2007 Poprad, Slovakia : abstrakty. Poprad, 2007. - S. 30 AFH109 Urdzík, Peter - Ostró, Alexander - Dankovcík, Róbert - Lazár, Igor - Gresová, Andrea: Predikcia intrauterinnej rastovej retardácie a preeklampsie pomocou biochemických a ultrazvukových markerov In:XIV. kongres SGPS SLS : s medzinárodnou úcasou venovaný pamiatke primára MUDr. Ladislava Topolského, CSc. : 31.05.-02.06.2007 Poprad, Slovakia : abstrakty. Poprad, 2007. - S. 13 AFH110 Podracká, udmila - Hedvig, Juraj - Potoceková, Dana - Mráz, Martin - Verebová, Mária: Prevalencia kardiovaskulárneho rizika u detí s pokrocilou oblickovou chorobou - skúsenosti jedného centra In:Cesko - slovenská pediatrie : casopis Ceské a Slovenské pediatrické spolecnosti. - ISSN 0069-2328. Roc. 62, c. 5 (2007), s. 331-332 AFH111 Kimáková, Tatiana: Prevencia civilizacných ochorení - návrat k výzive nasich predkov? [Prevention of civilization diseases - comeback to the nutrition of our ancestors?] In:Zborník abstraktov z 8. medzinárodného sympózia o dejinách medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny : 27. - 29. júna 2007, Martin. Martin, 2007. - ISBN 978-80-88866-45-9. - S. 46 AFH112 Kraus, Vladimír: Problematika hyperandrogénnych stavov a moznosti ich riesenia prípravkami hormonálnej antikoncepcie In:Kazdá zena túzi by krásna a chránená : SACCME akreditované semináre. , 2006 AFH113 Sebeková, K. - Somoza, V. - Jarcusková, M. - Heidland, A. - Podracká, udmila: Produkty pokrocilej glykácie a funkcia obliciek u obéznych detí a adolescentov In:32. kongres Slovenskej nefrologickej spolocnosti s medzinárodnou úcasou : ubovnianske kúpele Hotel SOREA ubova, 19. - 21. september 2007 : program abstracta. , 2007. - S. 30

(108)

. AFH114 Zábavníková, Marianna - Pastva, V. - Jabur, Viktor - Hojstricová, Zuzana: Prognostický význam vysetrenia Sentynelovej lymfatickej uzliny u maligného melanómu ako súcas liecby primárneho nádora [Sentinel Lymph node biopsy as a part of primary operation for predicting malignant melanoma] In:Zivot ohrozujúce stavy v ambulantnej a klinickej praxi : Zborník : XLVI. východoslovenské lekárske dni. Vysoké Tatry, Nový Smokovec, hotel Palace, 10. a 11. mája 2007. Kosice, 2007 AFH115 Mojsej, Ivan: Property (A) of the third order nonlinear differential equations with deviating argument [Vlastnos A nelineárnej diferenciálnej rovnice tretieho rádu s posunutým argumentom] In:ISCAM 2007 : international conference in applied mathematics for undergraduate and graduate students : abstracts : april 20-21, 2007, Bratislava, Slovak republic. Bratislava, 2007. - S. 23-24 AFH116 Mojzisová, Gabriela - Bomba, Alojz - Hijová, Emília: Protinádorový úcinok vybraných látok prírodného pôvodu [Anticancer effect of some natural compounds] In:XI. fyto-apiterapeutické dni s medzinárodnou úcasou : Kosice, 29. a 30. septembra 2007 : zborník súhrnov prednások. Kosice : Lekárska spolocnos naturálnej medicíny, 2007. - S. 8 AFH117 Závacký, Peter - Bober, Juraj - Kauchová, Jana - Sihotský, V. - Harbuák, Pavol - Voanská, Martina: Pseudocysty pankreasu - nasa stratégia a výsledky In:Dies Jessenii XVII : Kosice, 24. - 25. máj 2007 : zborník abstrakt. Kosice, 2007. - S. 29 AFH118 Zamboriová, Mária - Simocková, Viera - Fedorová, Gabriela: Psychická záaz operacných sestier In:Podpora zdravia - 20 rokov od Ottawy po Bangkok : 2. SAVEZ konferencia s medzinárodnou úcasou, 21. - 22. september 2006, Kosice, Slovenská republika. Kosice, 2006. - S. 43 AFH119 Bodnár, Juraj - Mitro, Peter - Valocík, Gabriel: Rapid atrial pacing efficacy in preventing atrial fibrillation recurrence assessed by reliable electrograms [Úcinnos rýchlej predsieovej stimulácie pri prevencii fibrilácie predsiení hodnotená elektrokardiogramom] In:Bratislavské lekárske listy : Bratislava Medical Journal. - ISSN 0006-9248. - Roc. 108, c. 1 (2007), s. 21 AFH120 Kráová, uba: Reflexia manzelskej morálky v slovenskej rodine v 2. polovici 20. storocia [Reflection of matrimonial morality in the conditions of slovak family in the second half of 20th century] In:Morálka minulosti z pohadu súcasnosti II. : zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 14 - 15.2.2007. Presov : Filozofická fakulta Presovskej univerzity v Presove, 2007. - S. 11 AFH121 Kráová, uba: Reflexia manzelskej morálky v slovenskej rodine v 90. rokoch 20. storocia a v 1. decéniu 21. storocia [Reflection on matrimonial moral in Slovak family of the 20th century nineties and of the first decade of the 21th century] In:Morálka na prelome storocí a tisícrocí : zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 18.-19.9.2007. Presov : Filozofická fakulta Presovskej univerzity v Presove Institút filozofie a etiky, 2007. - S. 13-14 AFH122 Zábavníková, Marianna - Jabur, Viktor - Hojstricová, Zuzana: Rekonstrukcia prsníka a zlepsenie kvality zivota po nádorovom ochorení [Breast reconstructionnand better quality of life after breast cancer] In:Zivot ohrozujúce stavy v ambulantnej a klinickej praxi : Zborník : XLVI. východoslovenské lekárske dni. Vysoké Tatry, Nový Smokovec, hotel Palace, 10. a 11. mája 2007. Kosice, 2007 AFH123 Kauchová, Jana - Bober, Juraj - Harbuák, Pavol - Závacký, Peter - Stancáková, Mária Lukácová, Z. - Voanská, Martina - Tóth, E.: Resekcie pankreasu pre karcinóm, pooperacné komplikácie a prezívanie In:Dies Jessenii XVII : Kosice, 24. - 25. máj 2007 : zborník abstrakt. Kosice, 2007. - S. 35 AFH124 Vidová, Zuzana - Varinská, Lenka - Mojzis, Ján: Resveratrol and its potential anticancer effect [Resveratrol a jeho potenciálny protinádorový úcinok] In:Synthetic and natural compounds in cancer therapy and prevention : Bratislava, March 28-30, 2007 : book of abstracts. Bratislava, 2007. - ISBN 978-80-969663-2-5. - S. 82

(109)

. AFH125 Veselská, Zuzana - Orosová, Oga - Madarasová Gecková, Andrea: Reziliencia a jej vplyv na rizikové správanie u adolescentov In:Metanoia - harmónia cloveka : 25. psychologické dni : Trencín, 6.-8. september 2007 : zborník abstraktov. Trencín, 2007. - S. 18-19 AFH126 Tomcíková, Zuzana - Madarasová Gecková, Andrea - Orosová, Oga: Rozvod a jeho vplyv na rizikové správanie adolescentov In:Metanoia - harmónia cloveka : 25. psychologické dni : Trencín, 6.-8. september 2007 : zborník abstraktov. Trencín, 2007. - S. 18 AFH127 Baze, Yaroslav - Andruch, Vasi - Khlyntseva, Svetlana - Serbin, Rastislav - Reiffová, Katarína: Separation and pre-concentration of basic dyes by LLE and SPE [separácia a prekoncentrácia zásaditých farbívs vyuzitím extrakcných metód LLE a SPE] In:13th International Symposium on Separation Sciences : book of abstacts and abbreviated papers : scientific meeting organized under ausoices of CEGSS : High Tatras, Strbské Pleso, Slovak Republic : June 27-29, 2007. Bratislava, 2007. - S. H-05 AFH128 Dorko, Erik - Kalinová, Zuzana - Weissová, Tatiana: Séroepidemiologická stúdia Q horúcky u zamestnancov UVL, Kosice, Slovenská republika [Seroepidemiological study of Q fever in University of Veterinary Medicine personnel, Kosice, Slovak Republic] In:Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1335-8219. - Roc. VII, c. SB (2007), s. 68 AFH129 Kalinová, Zuzana - Dorko, Erik - Trávnícek, Milan: Séroprevalencia koxielózy u oviec v regióne východného Slovenska [Seroprevalence of coxielosis in sheep in East Slovakia region] In:Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1335-8219. - Roc. VII, c. SB (2007), s. 37 AFH130 Petrásová, Darina - Bertková, Izabela - Kuchta, Milan: Sérová koncentrácia transportných bielkovín a vitamínu A v detskej populácii [Serum concentration transport proteins and vitamin A in children's population] In:VII. slovenský kongres detskej gastroenterológie, hepatológie a výzivy : Kosice 22.6.-23.6.2007. Kosice, 2007 AFH131 Füzer, Ján - Oleksáková, Denisa - Saksl, Karel - Kollár, Peter - Roth, Stefan: Soft magnetic properties in bulk permalloy alloys fabricated by a warm consolidation [Vlastnosti magneticky mäkkého objemového permalloya pripraveného konsolidáciou za tepla] In:CSMAG`07 : 13th Czech and Slovak Conference on Magnetism : july 9.-12., 2007, Kosice : programme abstracts. Kosice, 2007. - S. 46 AFH132 Tkácová, Ruzena: Spánkové apnoe u pacientov so zlyhaním srdca [Sleep apnea in patients with heart failure] In:IV. Haákove dni : s medzinárodnou úcasou, 14. - 15. jún 2007 : zborník abstraktov. Martin, 2007. ISBN 978-8088866-42-8. - S. 1 AFH133 Dragasek, Jozef - Pálová, Eva - Bodnár, B. - Drimalová, Milena - Martinove, Mária - Jankovic, Peter: Spektrálne zmeny qEEG po aktivacných metódach u pacientov so závislosou od alkoholu [Quantitative changes of EEG spectra in patients with chronic alcoholism after activation methods] In:Alkoholizmus a drogové závislosti : (protialkoholický obzor). - ISSN 0862-0350. - suppl. 1 (2007), s. 21 AFH134 Raschmanová, Jana - Martinková, Miroslava - Vojticková, Margaréta - Gonda, Jozef: Stereocontrolled approach to the synthesis (+)-myriocin and (-)-sphingofungin E [Stereokontrolovaný prístup k syntéze...] In:XXVIIIth Conference of Organic Chemists. Advances in Organic Chemistry : book of abstracts with Program : Smolenice, Slovak Republic : September 16-20, 2007. Smolenice, 2007. - S. 89

(110)

. AFH135 Conka, Patrik - Martinková, Miroslava - Gonda, Jozef: Stereoselective synthesis aminosugar moiety of some antibiotics and their analogues [Stereoselektívna syntéza aminocukornej casti niektorých antibiotík a ich analógov] In:59. zjazd chemikov : zborník ChemZi Chemické Zvesti (Chemical Papers) : 2.-6.september 2007 : Vysoké Tatry, Tatranské Matliare, hotelový komplex Hutník. Bratislava, 2007. - ISSN 1336-7242. - S. 101 AFH136 Raschmanová, Jana - Martinková, Miroslava - Knap, Jozef - Gonda, Jozef: Stereoselektívna syntéza pokrocilého prekurzora pre syntézu (+)-myriocínu a jeho analógov [The stereoselective preparation of the advanced precursor in the synthesis of (+)-myciocin and its analogues] In:59. zjazd chemikov : zborník ChemZi Chemické Zvesti (Chemical Papers) : 2.-6.september 2007 : Vysoké Tatry, Tatranské Matliare, hotelový komplex Hutník. Bratislava, 2007. - ISSN 1336-7242. - S. 203 AFH137 Oleksáková, Denisa - Füzer, Ján - Kollár, Peter - Kusý, Martin: Structural and magnetic properties of hot pressed NiFe powder [Struktúra a magnetické vlastnosti prásku NiFe lisovaného za tepla] In:CSMAG`07 : 13th Czech and Slovak Conference on Magnetism : july 9.-12., 2007, Kosice : programme abstracts. Kosice, 2007. - S. 112 AFH138 Výrostko, Jozef - Sulla, Igor - Gajdos, Martin - Cicholesová, T. - András, Tomás - Kauch, V. Pataky, Frantisek: Subjektívne hodnotenie stavu pacientov po reoperácii vyklenutia driekovej medzistavcovej platnicky - analýza súboru 153 chorých [Subjective evaluation of patients state after reoparation for lumb. hernia] In:Program a zborník súhrnov : Tale 21. - 24. marca 2007. , 2007 AFH139 Mitro, Peter: Súcasný manazment chronického srdcového zlyhávania [Current management of chronic heart failure] In:Via practica : moderný casopis pre lekárov prvého kontaktu. - ISSN 1336-4790. - Roc. 3, c. 5 (2006), s. 9 AFH140 Harmanová, M. - Lojová, . - Kraus, Vladimír - Murín, Branislav - Suchánek, Peter: Specifiká práce v perinatologickom centre I. gynekologicko - pôrodníckej kliniky FNLP v Kosiciach [The specific of work in perinathological center at the I. department of gynecology and obstertrics in the Faculty Hospital LP Kosice] In:XIV. kongres SGPS SLS : s medzinárodnou úcasou venovaný pamiatke primára MUDr. Ladislava Topolského, CSc. : 31.05.-02.06.2007 Poprad, Slovakia : abstrakty. Poprad, 2007. - S. 30 AFH141 Pella, Daniel: Stúdia ADVANCE - nové prístupy k prevencii vaskulárnych komplikácií u pacientov s diabetom 2. typu [Study ADVANCE - new approach to prevention of vascular complications in type 2 diabetes mellitus patients] In:Via practica : moderný casopis pre lekárov prvého kontaktu. - ISSN 1336-4790. - S3 (2007), s. 8 AFH142 Dorko, Frantisek - Kluchová, Darina - Lovásová, Kvtuse - Molcáková, Adriana: The presence and distribution of nerve structures in the rat thymus In:Morphology 2007 : 41st International Congress of Slovak Anatomical Society and 41st Lojda Symposium on Histochemistry "Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry", Bratislava, September 9 - 12, 2007 : programme and abstracts. Bratislava : Slovak Anatomical Society, Slovak Society for Histochemistry and Cytochemistry, 2007. - ISBN 978-80-89305-01-8. - S. 34-35 AFH143 Domoráková, Iveta - Burda, Jozef - Mechírová, Eva - Feriková, Marianna: The role of antioxidants on ischemia-reperfusion injury in the rat brain [Úloha antioxidantov pocas ischemicko-reperfúzneho poskodenia mozgu potkana]

(111)

. In:Morphology 2007 : 41st International Congress of Slovak Anatomical Society and 41st Lojda Symposium on Histochemistry "Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry", Bratislava, September 9 - 12, 2007 : programme and abstracts. Bratislava : Slovak Anatomical Society, Slovak Society for Histochemistry and Cytochemistry, 2007. - ISBN 978-80-89305-01-8. - S. 34 AFH144 Cizmáriková, Martina - Wagnerová, Mária - Habalová, Viera - Kohút, Anton - Mirossay, Ladislav - Berc, Alexander: The role of XRCC1 polymorphism (Arg399Gln) and DPD mutation (IVS14+1G>A) for therapeutic outcome and toxicity in patients with colorectal cancer [Úloha polymorfizmu XRCC1 (Arg399Gln) a mutácie DPD (IV14+1G>A) vo vzahu k terapeutickej odpovedi a toxicite u pacientov s kolorektálnym karcinómom] In:Synthetic and natural compounds in cancer therapy and prevention : Bratislava, March 28-30, 2007 : book of abstracts. Bratislava, 2007. - ISBN 978-80-969663-2-5. - S. 54 AFH145 Bednarcík, Jozef - Kovác, Jozef - Roth, Stefan - Füzer, Ján - Kollár, Peter - Varga, L.K.: The soft magnetic properties and temperature stability of Co72-XFeXZr8B20 metallic glasses [Magnetické vlastnosti a teplotná stabilita magneticky mäkkých kovových skiel...] In:CSMAG`07 : 13th Czech and Slovak Conference on Magnetism : july 9.-12., 2007, Kosice : programme abstracts. Kosice, 2007. - S. 115 AFH146 Lazár, Igor - Dankovcík, Róbert - Ostró, Alexander - Urdzík, Peter - Gresová, Andrea: TSH rutinná súcas prenatálneho skríningu? In:XIV. kongres SGPS SLS : s medzinárodnou úcasou venovaný pamiatke primára MUDr. Ladislava Topolského, CSc. : 31.05.-02.06.2007 Poprad, Slovakia : abstrakty. Poprad, 2007. - S. 12 AFH147 Pappová, J. - Cisláková, G. - Eötvösová, Mária: Úrazy zubov u detí a ich prevencia In:Sympózium primárnej prevencie ústneho zdravia : 10. - 11. november 2006, Kosice : zborník príspevkov. Kosice, 2006. - S. 18-19 AFH148 Lovásová, Kvtuse - Molcáková, Adriana - Ohlasová, J. - Redaj, . - Mráz, Martin Ondovcíková, M. - Rozprávka, M. - Dorko, Frantisek - Kluchová, Darina: Utilizing of the educational material for students of Dental Medicine In:Morphology 2007 : 41st International Congress of Slovak Anatomical Society and 41st Lojda Symposium on Histochemistry "Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry", Bratislava, September 9 - 12, 2007 : programme and abstracts. Bratislava : Slovak Anatomical Society, Slovak Society for Histochemistry and Cytochemistry, 2007. - ISBN 978-80-89305-01-8. - S. 63 AFH149 Szilasiová, Jarmila: Vertebrogénne bolestivé syndrómy [Vertebrogenous algic syndromes] In:Via practica : moderný casopis pre lekárov prvého kontaktu. - ISSN 1336-4790. - Roc. 3, c. 5 (2006), s. 11 AFH150 Palinský, Marián - Petrovicová, Jozefína - Mitro, Peter - Szakács, Mikulás: Vplyv púcnej embolizácie (PE) na zmeny parametrov variácie srdcového rytmu (HRV) pocas 24-hodinového Holter EKG monitorovania [The influence of pulmonary embolism on heart rate variability during 24 hour holter monitoring] In:Kardiológia. Cardiology : oficiálny casopis Slovenskej kardiologickej spolocnosti a Slovenskej hypertenziologickej spolocnosti : Official journal of the Slovak Society of Cardiology and Slovak Society of Hypertension. - ISSN 1210-0048. - Roc. 16, c. S1 (2007), s. 25S AFH151 Schréter, Ivan - Kristian, P. - Siegfried, Leonard - Paralicová, Zuzana - Pellová, Alzbeta Magyar, Bartolomej - Jarcuska, Pavol: Vplyv TTV a SENV infekcií na úspesnos liecby hepatitídy C pegylovaným interferónom a ribavirínom In:"Hepatológia '07" : 35. májové hepatologické dni, Tále, 24. - 26. mája 2007 : abstrakty. , 2007. - S. 8-9 AFH152 Toporcerová, Silvia - Ostró, Alexander - Popelková, M. - Beová, B.: Vrodené a získané trombofílie a ich vzah k opakovanému implantacnému zlyhaniu a vcasným tehotenským stratám

(112)

. In:XIV. kongres SGPS SLS : s medzinárodnou úcasou venovaný pamiatke primára MUDr. Ladislava Topolského, CSc. : 31.05.-02.06.2007 Poprad, Slovakia : abstrakty. Poprad, 2007. - S. 44-45 AFH153 Tkáciková, udmila - Dorko, Erik: Výskyt rezistencie pri klinických kmeoch C. parapsilosis, C. tropicalis a C. krusei [Occurence of resistence in clinical strains of C. parapsilosis, C. tropicalis, and C. krusei] In:DERMA : interdisciplinárny casopis pre dermatovenerológiu a príbuzné odbory. - ISSN 1335-7360. Vol. VII, nu. 3 (2007), s. 34 AFH154 Malejcíková, M. - Gecíková, M. - Baltesová, Tatiana - Selicová, N. - Podracká, udmila Kovács, László: Výsledky liecby infekcie mocových ciest u detí podávaním cefizoxu a cefiximu In:Cesko - slovenská pediatrie : casopis Ceské a Slovenské pediatrické spolecnosti. - ISSN 0069-2328. Roc. 62, c. 5 (2007), s. 321 AFH155 Verebová, Mária - Podracká, udmila - Hedvig, Juraj - Mach, Peter - Drahovská, Ivica: Vyuzitie MDCT v diagnostike kardiovaskulárneho poskodenia u detí - nase prvé skúsenosti In:Cesko - slovenská pediatrie : casopis Ceské a Slovenské pediatrické spolecnosti. - ISSN 0069-2328. Roc. 62, c. 5 (2007), s. 363 AFH156 Milichovský, Igor - Kron, Ivan - Lachvác, ubomír - Valanský, Ladislav: Význam mocoviny pri ovplyvnení urikozúrie v experimente [The effect of urea on uricosuria in experiment] In:Urológia : casopis Slovenskej urologickej spolocnosti. - ISSN 1335-3071. - Roc. XIII, c. 2 (2007), s. 42 AFH157 Lachvác, ubomír - Valanský, Ladislav - Nagy, Vincent - Beck, Jaroslav - Bohus, P. - Ilás, Miroslav: Vzah medzi PSA a histologickým nálezom BPH, PIN, karcinómom prostaty a prostatitídou [Correlation between PSA and prostatic histological findings] In:Urológia : casopis Slovenskej urologickej spolocnosti. - ISSN 1335-3071. - Roc. XIII, c. 2 (2007), s. 13 AFH158 Bohus, Branislav - Dudás, Ján - Horvát, Pavol - Reuter-Timkanic, B. - Zidzik, Jozef - Kalina, Ivan: Vzah vybraných génových polymorfizmov k odrazovým schopnostiam hrácov sportových hier a problematika trénovatenosti In:Pohybová aktivita v zdraví a chorobe : 3. Visegrádsky kongres telovýchovného lekárstva : 3.-4.11.2006, Bratislava : abstrakty. Bratislava, 2006. - ISBN 80-89197-57-4. - S. 5-6 AFH159 Jenca, Andrej - Jencová, Janka - Hanusínová, V. - Mitrová, Nikola - Cecetková, Adriana Ondrasovicová, Jana: Xenobiotiká a ich dopad na orálne zdravie - preventívny aspekt In:Sympózium primárnej prevencie ústneho zdravia : 10. - 11. november 2006, Kosice : zborník príspevkov. Kosice, 2006. - S. 9-10 AFH160 Szabóová, Eva - Tomori, Zoltán - Donic, Viliam: Závaznos obstrukcného spánkového apnoe zhorsuje spánkové kardiálne dysrytmie u muzov In:IV. slovensko-ceský a IX. ceský kongres o spánku : Martin 5. - 6. októbra 2007 : zborník abstraktov. Martin, 2007. - S. 21 AFH161 Macejová, Zelmíra - Oetterová, M. - Rybár, Ivan - Rovenský, J.: Zmena kvality zivota pacientov s reumatoidnou artritídou po úcinnej liecbe [Improvement of quality of life in patient with theumatoid arthritis after...] In:Rheumatologia : casopis pre otázky pohybového ústrojenstva a spojiva. - Roc. 21, c. 3 (2007), s. 173 AFH162 Kron, Ivan - Valanský, Ladislav - Jalc, Patrik - Nagy, Vincent - Stráavská, S. - Lachvác, ubomír: Zmeny aminokyselín v moci pacientov s karcinómom oblicky [Amino acid changes in urine of patients with renal cell carcinoma] In:Urológia : casopis Slovenskej urologickej spolocnosti. - ISSN 1335-3071. - Roc. XIII, c. 2 (2007), s. 19

(113)

. AFH163 Murín, Branislav - Böszörmenyi, Peter - Suchánek, Peter - Kraus, Vladimír - Matta, M. - Fialová, Bozena - Dianisková, K. - Molokác, R.: Zrastlice - Thoracoomphalopagus. Úskalia intrauterinnej diagnostiky pro futuro - kazuistika [Conjoined twins - Thoracoomphalopagus. Difficulty of intrauterine diagnosis pro futuro. Case report] In:XIV. kongres SGPS SLS : s medzinárodnou úcasou venovaný pamiatke primára MUDr. Ladislava Topolského, CSc. : 31.05.-02.06.2007 Poprad, Slovakia : abstrakty. Poprad, 2007. - S. 10

BAB Odborné knizné práce vydané v domácich vydavatestvách Pocet záznamov: 13 BAB001 Micková, Helena - Ondrusseková, Anna - Brezáni, Peter - Habalová, Viera - Salagovic, Ján Zidzik, Jozef: Biológia : podklady na prijímacie skúsky. 3. preprac. vyd.. - 323 s.. - Presov : Vydavatestvo Michala Vaska pre Lekársku fakultu UPJS Kosice, 2007. - ISBN 978-80-7165-594-7 BAB002 Rimárová, Kvetoslava - Majorová, E. - Mareková, Mária - Feková, Adriana: Celiakia - vsetko o chorobe a diéte [Coeliac disease - all aspects of disease and diet] . 104 s.. - Kosice : GAIA, 2007. - ISBN 978-80-969749-0-0 BAB003 Ganajová, Mária - Lichvárová, Mária - Kuková, Lucia - Horváthová, Dana - Skrinárová, Jarmila - Nápravník, Vladimír - Ulrichová, Monika - Siláci, Jozef: Distancné vzdelávanie uciteov [Distance education of the teachers] . Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2006. - (Fakulta prírodných vied). - ISBN 80-8083-353-2 BAB004 Bernasovská, Kamila - Cisláková, Lýdia - Holéczyová, Gabriela: Epidemiológia neinfekcných s infekcných chorôb. Environmentálne zdravie : podklady pre prijímacie skúsky pre odbor Verejné zdravotníctvo - magisterské stúdium. 77 s.. - Kosice : Vydavatestvo Michala Vaska pre Lekársku fakultu UPJS Kosice, 2007. - ISBN 978-80-7165-600-5 BAB005 Takác, Peter - Kubincová, Anna - Hamráková, Marta: Fyzioterapia. Funkcná anatómia pohybového aparátu : podklady na prijímacie skúsky : magisterské stúdium. 66 s.. - Presov : Vydavatestvo Michala Vaska, 2007. - ISBN 978-80-7165-594-7 BAB006 Mareková, Mária - Dubayová, Katarína - Kron, Ivan - Chavková, Zenóbia - Guzy, Juraj - Kusnír, Jaroslav: Chémia : podklady na prijímacie skúsky : pre odbory Vseobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo. 291 s.. - Presov : Vydavatestvo Michala Vaska pre Lekársku fakultu UPJS Kosice, 2007. - ISBN 978-80-7165-595-4 BAB007 Fogas, Anton - Kollár, Tibor: Karpaty Wschodnie. Wyhorlat : 40 pieszych tras turystycznych [The eastern Carpathian. The Vihorlat mountains] . Bratislava : DAJAMA, 2006. - ISBN 80-89226-10-8 BAB008 Bednáová, Aneta: Obsedantno kompulzívna porucha u detí a mládeze : prírucka pre rodiny. 60 s.. - Bratislava, 2007. - ISBN 978-80-96-97066-7 BAB009 Dimunová, Lucia - Sováriová Soósová, Mária - Tirpáková, Libusa - Suchanová, Renáta: Osetrovatestvo : Psychológia : podklady na prijímacie skúsky pre odbor Osetrovatestvo - magisterské stúdium. 96 s.. - Kosice : Vydavatestvo Michala Vaska, 2007. - ISBN 978-80-7165-601-2 BAB010 Rimárová, Kvetoslava: Otázky z Hygieny pre posluchácov Lekárskej fakulty UPJS. 70 s.. Kosice : Aprilla s.r.o., 2007. - (Knihy Hanzluvka). - ISBN 978-80-969499-3-9 BAB011 Mazák, Ján - Jánosíková, Martina: Výber rozhodnutí Súdneho dvora ES : pre právnu prax [Digest verdicts of Court of Justice of the European Communities] . 805 s.. - Bratislava : IURA EDITION, 2007. - ISBN 978-80-8078-169-9 BAB012 Fogas, Anton - Kollár, Tibor: Východné Karpaty. Vihorlatské vrchy : 40 pesích turistických trás [The eastern Carpathian. Vihorlat mountains] . Bratislava : DAJAMA, 2006. - ISBN 80-89226-09-4 BAB013 Spirko, Juraj: Základy zmluvných vzahov : kapitola 4

(114)

. In:Aktuálne vzorové zmluvy a právne podania : právne správne vzory zmlúv, podaní a ich alternatívy pre kazdodennú prax... : stav november 2006. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2006

BBA Kapitoly v odb.knihách vydané v zahranicných vydavatestvách Pocet záznamov: 1

BBA001 Singh, Ram B. - Gupta, Ashwaria - Pella, Daniel - Kumar, Adarsh: Circadian Cardiolohy [Cirkadiánna kardiológia] In:Frontiers in Atherosclerosis Research. New York : Nova Science Publishers, Inc., 2007. - ISBN 1-60021-371-5. - S. 105-140

BCB Ucebnice pre základné a stedné skoly Pocet záznamov: 1

BCB001 Vojcík, Peter - Dobrovicová, Gabriela - Janicová, Eva - Kiovská, Mária - Bujáková, Mária Babják, Miloslav - Raáb, Igor: Základy práva : pomôcka pre stredoskolákov, mladých manazérov a podnikateov. Nitra : Enigma, 2007. - ISBN 80-89132-08-1

BCI Skriptá a ucebné texty Pocet záznamov: 24

BCI001 Petrovic, Pavol: Elektronika I. Vybrané obvody císlicovej techniky : vysokoskolské ucebné texty [Electronics I] . 132 s.. - Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2006. - ISBN 80-7097-626-8 BCI002 Rimárová, Kvetoslava: Environmental medicine - hygiene : vysokoskolské ucebné texty. 148 s.. Kosice : Univerzita Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach, 2006. - ISBN 80-7097-646-2 BCI003 Cisláková, Lýdia - Dorko, Erik: Epidemiológia pre studentov osetrovatestva : vysokoskolské ucebné texty. 102 s.. - Kosice : Univerzita Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach, 2006. - ISBN 80-7097-635-7 BCI004 Kovaová, Eva - Kova, Alexander - Zdaríleková, Andrea - Novák, Bohus: Ergonómia práce v zubolekárskej praxi : vedenie cvicení ergonómie v dentálnej hygiene. 69 s.. - Presov, 2006. - ISBN 80-8068-479-0 BCI005 Petrovic, Pavol: Fyzika pre informatikov I. - Vybrané kapitoly zo základov fyziky : vysokoskolské ucebné texty [Physics for informatics I] . 264 s.. - Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. (Prírodovedecká fakulta UPJS v Kosiciach). - ISBN 978-80-7097-683-8 BCI006 Dobos, Jozef: GNUPLOT. Rozsírený úvod [GNUPLOT. Extended imtroduction] . 55 s.. - Kosice : Technická univerzita v Kosiciach, 2006. - (FEI TU). - ISBN 80-8073-636-7 BCI007 Ganajová, Mária: Chemické experimenty s vybranými potravinami 1.cas : urcené pre vzdelávacie potreby pedagogických zamestnancov skôl a skolských zariadení východného Slovenska [Chemical experiments with the select foods 1 part] . Presov : Metodicko-pedagogické centrum v Presove, 2007. ISBN 978-80-8045-461-6 BCI008 Sotolá, Jozef: Komunálne právo : vysokoskolské ucebné texty. 148 s.. - Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - ISBN 978-80-7097-666-1 BCI009 Péc, Martin - Dobiás, Jozef - Musák, udovít - Pécová, Renáta - Hajtmanová, Eva - Jautová, Jagienka - Jakubovic, Ivan - Polácek, Hubert: Lekárska biológia : pre studijný odbor rádiologická asistencia. 1 elektronický optický disk (CD-ROM) - Martin, 2006 BCI010 Jakubíková-Studenovská, Danica - Madaras, Tomás: Matematika pre nematematické odbory : vysokoskolské ucebné texty [Mathematics for non-mathematical specializations] . Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2006. - ISBN 80-7097-657-8

(115)

. BCI011 Suchanová, Renáta - Sováriová Soósová, Mária - Tirpáková, Libusa: Osetrovateský proces vo vnútornom lekárstve II : vysokoskolské úcebné texty [Nursing Process in international medicine II] . 126 s.. - Kosice : Univerzita Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach, 2007. - ISBN 978-80-7097-667-8 BCI012 Mitaová, Jana - Molitoris, Peter: Právno-ekonomické aspekty rozpoctov vo verejnej správe [Legal-economic aspects of budgets in public administration] . 1. vyd.. - 84 s.. - Kosice : Univerzita Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach, 2006. - ISBN 80-7097-635-5 BCI013 Carnoká, Tatiana - Kovaová, Eva: Preventívna stomatológia. 143 s.. - Presov, 2006. - ISBN 80-8068-477-4 BCI014 Bruáková, Katarína: Príklady z genetiky cloveka : vysokoskolské ucebné texty Prírodovedeckej fakulty UPJS. 80 s.. - Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - ISBN 978-80-7097-668-5 BCI015 Seman, Tibor: Správne právo hmotné. Vseobecná cas II : vysokoskolská ucebnica Právnickej fakulty. 164 s.. - Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2006. - (Právnická fakulta). - ISBN 80-7097-652-7 BCI016 Stenpien, Erik: Svetové dejiny státu a práva : vysokoskolské ucebné texty Právnickej fakulty UPJS : tento vysokoskolský ucebný text predstavuje výstup z riesenia ciastkovej úlohy grantového projekru VEGA: Diktatúry v dejinách Európy - právne postavenie obyvatestva - c.p. 1/3824/06 [The world`s history of state of law] . Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2006. - ISBN 80-7097-662-4 BCI017 Fedorocko, Peter - Hudec, Igor - Kleban, Ján - Kropácová, Katarína - Mikes, Jaromír - Misúrová, Eva - Sacková, Veronika - Solár, Peter: Úvod do experimentálnej techniky v biológii. 138 s.. - Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - ISBN 978-80-7097-670-8 BCI018 Oriáková, Renáta: Úvod do chémie materiálov : vysokoskolské ucebné texty Prírodovedeckej fakulty UPJS [Introduction to material chemistry] . 144 s.. - Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2006. - (Prírodovedecká fakulta). - ISBN 80-7097-650-0 BCI019 Oriáková, Renáta: Úvod do chémie materiálov : vysokoskolské ucebné texty Prírodovedeckej fakulty UPJS. 144 s.. - Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2006. - (Prírodovedecká fakulty UPJS). - ISBN 80-7097-650-0 BCI020 Kirstová, Katarína: Vecné práva k nehnutenostiam : vysokoskolské ucebné texty Fakulty verejnej správy UPJS. 82 s.. - Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - ISBN 80-7097-629-2 BCI021 Degro, Ján - Jesková, Zuzana - Onderová, udmila - Kires, Marián: Základné fyzikálne praktikum I : vysokoskolské ucebné texty Prírodovedeckej fakulty UPJS. 114 s.. - Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2006. - (Prírodovedecká fakulta UPJS). - ISBN 80-7097-649-7 BCI022 Kollár, Peter - Füzer, Ján - Zeleáková, Adriana - Oleksáková, Denisa: Základné fyzikálne praktikum II : vysokoskolské ucebné texty [Physics practical II] . Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2006. - (Prírodovedecká fakulta). - ISBN 80-7097-656-X BCI023 Bröstl, Alexander - Dobrovicová, Gabriela - Kanárik, Imrich: Základy státovedy : vysokoskolské ucebné texty. 3.. - 190 s.. - Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - ISBN 978-80-7097-679-1 BCI024 Jakubíková-Studenovská, Danica - Madaras, Tomás - Mockovciak, Samuel: Zbierka úloh z matematiky pre nematematické odbory : vysokoskolské ucebné texty [Collection of excercises from mathematics for non-mathematical specializations] . Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2006. ISBN 80-7097-658-6

(116)

.

BDA Heslá v zahranicných slovníkoch a encyklopédiách Pocet záznamov: 1

BDA001 Stekauer, Pavol: Onomasiological Theory of Word Formation [Onomaziologická teória slovotvorby] In:Encyclopaedia of Language and Linguistics. - Zv. (2006), s. 34-37

BDC Odborné práce v zahranicných karentovaných casopisoch Pocet záznamov: 4

BDC001 Strehárová, A. - Benca, J. - Holecková, K. - Balík, J. - Sulla, Igor - Lesnakova, A. - Luzinský, L. - Pavlíková, Z. - Adamkovicová, Elena - Spiláková, Natasa - Kacunová, B. - Dovalová, V. - Kisac, P. Beo, Peter - Kalavsky, E. - Sramka, Miron - Ondrusová, A. - Seckova, S. - Sladecková, V. - Kolenová, A. - Bartkovjak, M. - Bukovinová, P. - Hvizdak, F. - Lengyel, P. - Bielova, M. - Wiczmandyová, D. Svabova, V. - Findova, L. - Kutna, K. - Deadline, J. - Diana, E. - Krumpolcová, M. - Kiwou, M. - Steo, M. - Stankovic, I. - Bauer, F. - Kovác, M. - Huttova, M. - Taziarova, M. - Luzica, R. - Saniová, B. Rudinsky, B. - Sabo, I. - Karvaj, M. - Johnson, M.J.: Comparison of postsurgical and community acquired bacterial meningitis - analysis of 372 cases within a nationwide survey (Slovak report) [Porovnanie bakteriálneho zápalu mozgových blán získaného v komunite a pri chirurgickom zásahu - analýza 372 prípadov v rámci národného prehadu (správa zo Slovenska)] In:Neuroendocrinology Letters. - ISSN 0172-780X. - Vol. 27, suppl. 3 (2006), pp. 11-13 BDC002 Skodová, Zuzana - Nagyová, Iveta - Rosenberger, Jaroslav - Sudzinová, Adriana - Vargová, Helena - Studencan, Martin - Reijneveld, S.A.: Psychological factors of coronary heart disease among Roma patients in Slovakia [Psychologické faktory ischemickej choroby srdca u rómskych pacientov na Slovensku] In:European Journal of Public Health. - ISSN 1101-1262. - Vol. 17, suppl. 2 (2007), s. 44-45 BDC003 Pallayová, Mária - Constantin, Ciprian: Report on the 13th Annual EASD Young Scientists Training Course University of Perugia, Italy, 1-6 October 2006 [Reportáz z 13. výrocného EASD kurzu pre mladých vedcov Univerzita Perugia, Taliansko, 1-6 október 2006] In:Diabetologia. - ISSN 0012-186X. - Vol. 50, no. 3 (2007) BDC004 Singh, Ram B. - Pella, Daniel - De Meester, Fabien: What to' eat and chew' in acute myocardial infarction? [Co je vhodné konzumova pri akútnom infarkte myokardu?] In:European Heart Journal : Journal of the European Society of Cardiology. - ISSN 0195-668X. - Vol. 27, no. 13 (2006), pp. 1628-1629

BDE Odborné práce v nekarentovaných zahranicných casopisoch Pocet záznamov: 14

BDE001 Madliak, Jozef - Dzadík, Peter: Detencia v novej slovenskej trestnoprávnej úprave : www.lexisnexis.cz [Detention according to slovak criminal rearrangement] In:Trestní právo : odborný casopis pro trestní právo a obory související. - ISSN 1211-2860. - Roc. 12, c. 6 (2007), s. 25-27 BDE002 Podracká, udmila - Kovács, László: Diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku [Differential diagnostics of swelling at the child age] In:Cesko - slovenská pediatrie : casopis Ceské a Slovenské pediatrické spolecnosti. - ISSN 0069-2328. Roc. 62, c. 1 (2007), s. 40-47

BDE003 Kampe, Tomás - Jautová, Jagienka: Fotodynamická liecba NMSC In:Dermatovenerologie : referátový výbr : aktuality. - Roc. 49, speciál I (2007), s. 40-42

(117)

. BDE004 Liptáková, Adriana - Podracká, udmila - Siegfried, Leonard: Infekcie mocových ciest u detí spôsobené uropatogénnymi kmemi Escherichia coli a vplyv vrodených imunitných mechanizmov Toll-like receptora 4 a antimikróbneho peptidu katelicidínu, na ich klinický priebeh [Urinary tract infections in children caused by uropathogenic strains of Escherichia coli and the role of the innate immune response mediated by the toll-like receptor 4 and antimicrobial peptide cathelicidin in their clinical course] In:Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie : casopis Spolecnosti pro epidemiologii a mikrobiologii. ISSN 1210-7913. - Roc. 56, c. 2 (2007), s. 72-77 BDE005 Mihaliková, Eva: Internet jako nástroj marketingové komunikace [Internet ako nástroj marketingovej komunikácie] In:Moderní ízení. - ISSN 0026-8720. - C. 6 (2007), s. 47-49 BDE006 Sabol, Ján: Jazyk(ovedec) na cestách [Language/Languist on the Roads] In:Zrkadlenie - Zrcadlení. - Roc. 4, c. 1 (2007), s. 92-93 BDE007 Kovaová, Eva: Je parodontitída fokálnou infekciou? In:DentalCare. - ISSN 1801-0512. - C. 6 (2006), s. 27-29 BDE008 Fedacko, Ján - Pella, Daniel - Mechírová, Viola - Horváth, P. - Rybár, Rafael - Varjassyová, P. Vargová, Viola: n-3 PUFAs - From dietary supplements to medicines [Omega-3 polynenasýtené mastné kyseliny - od výzivového doplnku ku lieku] In:Pathophysiology. - ISSN 0928-4680. - (2007), pp. 5311-7 BDE009 Madliak, Jozef - Dzadík, Peter: Neplnenie vyzivovacej a zaopatrovacej povinnosti (teoretické a praktické problémy v Slovenskej republike) [Failure to perform child suppord obligation and prudential obligation (theoretical and practical questions in Slovak republic)] In:Trestní právo : odborný casopis pro trestní právo a obory související. - ISSN 1211-2860. - Roc. 12, c. 2 (2007), s. BDE010 Dorko, Erik - Krajcárová, Valéria - Kalinová, Zuzana: Neurologické komplikácie Q horúcky [Neurological complications of Q fever] In:Praktický léka. - ISSN 0032-6739. - Roc. 87, c. 4 (2007), s. 228-230 BDE011 Madliak, Jozef - Romza, Sergej: Niekoko poznámok k rekodifikáciám trestnoprávnych noriem v Slovenskej republike [Some notes to recodification of criminal legal rules in the Slovak republic] In:Bulletin advokacie. - ISSN 1210-6348. - C. 1 (2007), s. 38-44 BDE012 Kovaová, Eva - Eliásová, Anna: Osetrenie pacienta dentálnym hygienikom - kazuistiky In:DentalCare. - ISSN 1801-0512. - C. 1 (2007), s. 37-40 BDE013 Madliak, Jozef - Bruna, Eduard - Porada, Viktor: Súcasnos a budúcnos slovenskej kriminológie [Coincidence and future of slovak criminology] In:Karlovarská právní revue : ctvrtletník VSKV. - Roc. 3, c. 2 (2007), s. 81-84 BDE014 Illés, Tomás: Új cégtörvény Szlovákiában [Nový zákon o obchodnom registri na Slovensku] In:Advocat. - ISSN 1585-5198. - Roc. 9, c. 3-4 (2006), s. 26-27

BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich casopisoch Pocet záznamov: 160 BDF001 Donicová, Viera - Pallayová, Mária: "Enkapsulacné bunkové technológie" pri umelom pankrease a monitorovaní glukózy v krvi In:DIAspektrum : casopis pre zdravý a aktívny zivot s diabetom. - Roc. 2, c. 1 (2007), s. 22-23 BDF002 Snincák, Marián: 13. svetový kongres o ochoreniach srdca vo Vancouveri In:Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín. - C. 31 (2007), s. 4-8 BDF003 Snincák, Marián - Pahuli, Kamil: 21. kongres Medzinárodnej spolocnosti pre hypertenziu

(118)

. In:Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín. - C. 6 (2007), s. 4-12 BDF004 Snincák, Marián - Pahuli, Kamil: 21. výrocný kongres Medzinárodnej spolocnosti pre hypertenziu 2006 : 15. - 19. október 2006, Fukuoka, Kjúsú, Japonsko In:Kardiológia. Cardiology : oficiálny casopis Slovenskej kardiologickej spolocnosti a Slovenskej hypertenziologickej spolocnosti : Official journal of the Slovak Society of Cardiology and Slovak Society of Hypertension. - ISSN 1210-0048. - Roc. 16, c. 1 (2007), s. K/C5-10 BDF005 Snincák, Marián: 21. výrocný kongres medzinárodnej spolocnosti pre hypertenziu 2006 : Japonsko, Fukuoka 15. az 19. októbra 2006 In:Vojenské zdravotnické listy. - ISSN 0372-7025. - Roc. LXXVI, c. 2 (2007), s. 62-71 BDF006 Výrostová, Eva: ABC/M - jedna z moderných metód riadenia nákladov [ABC/M One of the modern methods of cost management] In:Manazment v teórii a praxi : on-line odborný casopis o nových trendoch v manazmente [http://casopisy.euke.sk/mtp]. - ISSN 1336-7137. - Roc. 3, c. 1-2 (2007), s. 20-29 BDF007 Varinská, Lenka - Mojzis, Ján: Angiogenéza: mechanizmus a vyuzitie v protinádorovej terapii [Angiogenesis: mechanism and using in anticancer therapy] In:Slovenský lekár : casopis rodinnej medicíny a Slovenskej lekárskej komory. - ISSN 1335-0234. - Roc. 16.(30.), c. 5-6 (2006), s. 157-159 BDF008 Snincák, Marián: Artériová hypertenzia - súcasný stav a výzvy In:Via practica : moderný casopis pre lekárov prvého kontaktu. - ISSN 1336-4790. - Roc. 4, c. 1 (2007), s. 5 BDF009 Jonás, Peter - Celovská, Denisa - Straková, K.: Artériová hypertenzia seniorov [Arterial hypertension in seniors] In:Lekársky obzor. - ISSN 0457-4214. - Roc. 56, c. 3 (2007), s. 141-145 BDF010 Majorová, E. - Rimárová, Kvetoslava: Celiakia a mäsové výrobky [Coeliac disease and meat products] In:Celiakia : casopis vsetkých celiatikov. - Roc. 2, december (2006), s. 8-9 BDF011 Szattler, Eduard: Cyberspace (nielen) 2006 [Cyberspace (not only) 2006] In:Euroreport : casopis na prezentáciu Slovenska v Európskej únii. - ISSN 1336-8796. - december (2006), s. 49 BDF012 Strkolec, Miroslav: Da za ubytovanie a da za uzívanie verejného priestranstva ako zdroj príjmov obecných rozpoctov [Accommodation tax and tax of public places using as an income of municipal budget] In:Spravodajca územnej samosprávy : magazín samosprávy. CALYPSO s.r.o. : Kosice. - ISSN 1336-6475. - Roc. 3, c. 4 (2007), s. 6-7 BDF013 Majorová, E. - Rimárová, Kvetoslava: Diéta [Diet] In:Celiakia : casopis vsetkých celiatikov. - Roc. 2, december (2006), s. 5 BDF014 Nováková, Bozena - Karascáková, A. - Tuma, J. - Solcová, D. - Kuchta, Milan - Javorský, Martin - Gombosová, Katarína - Jarcuska, Peter: Diferenciácia difúznych zmien v USG obraze pri steatóze pecene pomocou PVP indexu - pomer echogenity pecene a vena portae In:Ateroskleróza : metabolizmus, klinika, liecba. - ISSN 1335-2253. - Roc. 11, c. 1-2 (2007), s. 10-15 BDF015 Podracká, udmila: Diferenciálna diagnostika lymfadenopatií [Differential diagnostics of lymphadenopathy] In:Pediatria pre prax. - ISSN 1336-8168. - Roc. 8, c. 3 (2007), s. 164-167 BDF016 Cizmáriková, Martina - Kohút, Anton - Wagnerová, Mária - Mirossay, Ladislav: DNA oprava vo vzahu k rezistencii na antineoplastickú liecbu

(119)

. In:Onkológia (Bratisl.). - Roc. 2, c. 42 (2007), s. 206-210 BDF017 Pallayová, Mária: Dojmy z IDF kongresu v Juznej Afrike In:DIAspektrum : casopis pre zdravý a aktívny zivot s diabetom. - Roc. 2, c. 2 (2007), s. 32-33 BDF018 Jakab, Radomír: Dorucovanie v správnom konaní [Delivery in administrative procedure] In:Justicná revue : casopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roc. 58, c. 2 (2006), s. 227-241

BDF019 Sováriová Soósová, Mária - Tirpáková, Libusa - Suchanová, Renáta: Edukácia a prevencia [Education and prevention] In:Sestra : a lekár v praxi : casopis pre sestry, lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov. - ISSN 1335-9444. - C. 7-8 (2007), s. 39-41 BDF020 Vladimírová, Marcela - Ganajová, Mária: Efektívnos výucby témy "Chemická väzba"s vyuzitím multimediálnej prednásky na Internete [Efficiency of teach the topic "Chemical binding" with multimedia lesson on the Internet] In:BIGECHE : odborno-metodický obcasník pre uciteov biológie, geografie a chémie na základnej a strednej skole. - ISSN 1335-9940. - Roc. 1, c. 1 (2007), s. 60-71 BDF021 Khalil, Talal - urovic, Eugen: Epidemiológia oral leukoplakie, erythroplakia, ústna submukozná fibromatóza a lichen planus ústnych slizníc In:Stomatológ : casopis Slovenskej komory zubných lekárov. - Roc. 17, c. 3 (2007), s. 27-28 BDF022 Geffert, Richard: Etické kódexy vo verejnej správe na Slovensku [Codex of Ethics in Slovak Public Administration] In:Verejná správa a spolocnos. - ISSN 1335-7182. - Roc. VIII, c. 1 (2007), s. 100-109 BDF023 Pallayová, Mária: Európsky kongres diabetologických technológií a transplantácií v Montpellier In:DIAspektrum : casopis pre zdravý a aktívny zivot s diabetom. - Roc. 2, c. 2 (2007), s. 35-36 BDF024 Kráová, uba: Genéza a tvorba verejnej politiky : správa o vedeckom seminári na FVS UPJS da 5.2.2007 In:Universitas Safarikiana. Univerzita Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach Právnická fakulta. - Roc. XXXVI, c. 5-6 (2006/2007), s. 14-16 BDF025 Kovácsová, Lucia - Schwartzová, Vladimíra - Kyse, Marián - Belus, Dusan: Globulomaxilárna cysta v detskom veku - kazuistika [Globulomaxillary cyst in childhood - casuistics] In:Stomatológ : casopis Slovenskej komory zubných lekárov. - Roc. 17, c. 1 (2007), s. 20-21 BDF026 Guková, P. - Dostalík, Jan - Martinek, L. - Guka, I.: Hemoroidy - spektrum lécebných mozností In:Causa subita : casopis pro lékae v praxi. - Roc. 9, c. 3 (2006), s. 102-104 BDF027 Guková, P. - Dostalík, Jan - Martinek, L. - Guka, I. - Pelikán, A. - Andel, P. - Rydlová, M. Vávrová, M.: Historie lécby karcinomu rekta In:Rozhledy v chirurgii : celostátní odborný casopis Ceské chirurgické spolecnosti a Slovenskej chirurgickej spolocnosti. - ISSN 0035-9351. - Roc. 85, c. 2 (2006), s. 74-77 BDF028 Farah, J. - Tkácová, Ruzena - Somos, Andrej: Chlamýdiová pneumónia - kazuistika [Chlamydia pneumonitis: case reports] In:Via practica : moderný casopis pre lekárov prvého kontaktu. - ISSN 1336-4790. - Roc. 3, c. 12 (2006), s. 586-587 BDF029 Pálková, . - Stanková, S. - Petrásová, Miroslava - Gombosová, Katarína - Bálintová, E. Kuchta, Milan: Chronické supuratívne otitídy a ich komplikácie z pohadu pediatra [Chronic suppurative otitis media and its complications from the view of the pediatrician] In:Pediatria (Bratisl.) : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky casopis. - ISSN 1336-863X. - Roc. 1, c. 6 (2006), s. 349-351

(120)

. BDF030 Snincák, Marián: Informácia z V. sympózia "Artériová hypertenzia: súcasné klinické trendy" In:Slovenský lekár : casopis rodinnej medicíny a Slovenskej lekárskej komory. - ISSN 1335-0234. - Roc. 17 (31), c. 5-6 (2007), s. 147-153 BDF031 Snincák, Marián - Pahuli, Kamil - Solárová, Zuzana - Zain El Abdin, Mohamed: Informácia zo sympózia "Cesty progresie a redukcie kardiovaskulárneho rizika" : Turecko, Istanbul, 3.-4. február 2007 In:Vojenské zdravotnické listy. - ISSN 0372-7025. - Roc. LXXVI, c. 3 (2007), s. 108-112 BDF032 Dobos, Jozef: Iracionálne rovnice a nerovnice. Je postup korektný? [Irrational equations and inequations] In:Obzory matematiky, fyziky a informatiky. - ISSN 1335-4981. - Roc. 35, c. 3 (2006), s. 1-4 BDF033 Hrivák, Martin: Ischemická choroba srdca a erektilná dysfunkcia In:Sexuológia/Sexology : casopis Slovenskej sexuologickej spolocnosti. - ISSN 1335-8820. - Roc. 6, c. 1 (2006), s. 11-13, 37 BDF034 Simon, Frantisek: Ján Horecký, Classical Philology in Presov and Morphematic Analysis of Latin [Ján Horecký, klasická filológia v Presove a morfematická analýza latinciny] In:SKASE Journal of Theoretical Linguistics. - ISSN 1336-782X. - Vol. 4, no. 1 (2007), s. 86-91 BDF035 Cipkár, Ján: Je dnesná postmoderná doba bez etiky a morálky? [Is this contemporary post-modern era free of ethics and morality?] In:Academia : súcasnos a perspektívy vysokých skôl a vedy. - ISSN 1335-5864. - Roc. 18, c. 2 (2007), s. 9-12 BDF036 Orosz, Ladislav: K osobitnej právnej úprave organizácie územnej samosprávy vo vekých mestách In:Spravodajca územnej samosprávy : magazín samosprávy. CALYPSO s.r.o. : Kosice. - ISSN 1336-6475. - Roc. 2, c. 2 (2006), s. 4-6 BDF037 Orosz, Ladislav: K právnej úprave samosprávnych krajov (súcasný stav, perspektívy) In:Spravodajca územnej samosprávy : magazín samosprávy. CALYPSO s.r.o. : Kosice. - ISSN 1336-6475. - Roc. 2, c. 1 (2006), s. 5-6 BDF038 Cipkár, Ján: K problematike "ruskej nábozenskej filozofie". Zabudnuté osobnosti v dejinách [On problematics of "Russian Religious Philosophy". (Forgotten figures and ideas in history)] In:Universitas Safarikiana. Univerzita Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach Právnická fakulta. - Roc. 36, c. 3-4 (2006/2007), s. 22-26 BDF039 Smolová, J. - Miová, Martina - Bálintová, E. - Kuchta, Milan: Kampylobakteriózy v detskom veku [Campylobacteriosis in children] In:Pediatria (Bratisl.) : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky casopis. - ISSN 1336-863X. - Roc. 1, c. 6 (2006), s. 368-370 BDF040 Skovranová, Lucia: Kódex schengenských hraníc [Schengen Borders Code] In:Justicná revue : casopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roc. 59, c. 6-7 (2007), s. 956-957 BDF041 Derevjaník, Peter: Konanie vo veciach ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov predstaviteov obecnej samosprávy [Administrational proceeding in the area of things of public interest] In:Spravodajca územnej samosprávy : magazín samosprávy. CALYPSO s.r.o. : Kosice. - ISSN 1336-6475. - Roc. III., c. 3 (2007), s. 6-7 BDF042 Jakab, Radomír: Krádez - trestný cin alebo priestupok? [Theft - crime or offense?] In:Bulletin slovenskej advokácie. - ISSN 1335-1079. - Roc. 12, c. 11 (2006), s. 33-42 BDF043 Snincák, Marián: Liecba hypertenzie : prínos u starsích pacientov In:Medical practice : mesacník pre lekárov ambulantnej starostlivosti. - Roc. 2, c. 1 (2007), s. 37-40

(121)

. BDF044 Hedvig, Juraj - Vargová, Veronika - Baltesová, Tatiana - Verebová, Mária - Böör, Andrej Podracká, udmila: Matej sa sazoval na bolesti brucha a mal hypertenziu In:Pediatria pre prax. - ISSN 1336-8168. - Roc. 7, c. 5 (2006), s. 267-268 BDF045 Lachvác, ubomír: Medikamentózna liecba benígnej prostatickej hyperplázie In:Klinická urológia : postgraduálny vedecký lekársky casopis. - ISSN 1336-7579. - Roc. 3, c. 2 (2007), s. 89-91 BDF046 Samuelisová, Judita - Matusovicová, Eva: Medzikniznicné sluzby - zázraky na pockanie [Interlibrary loan services - wonders while you wait] In:Kniznica. - ISSN 1335-7026. - Roc. 7, c. 10 (2006), s. 25-27 BDF047 Snincák, Marián - Zain El Abdin, Mohamed: Medzinárodné kardiovaskulárne sympózium : 3. december 2006, Praha, Ceská republika In:Kardiológia. Cardiology : oficiálny casopis Slovenskej kardiologickej spolocnosti a Slovenskej hypertenziologickej spolocnosti : Official journal of the Slovak Society of Cardiology and Slovak Society of Hypertension. - ISSN 1210-0048. - Roc. 16, c. 1 (2007), s. K/C10-12 BDF048 Dostalík, Jan - Martinek, L. - Guková, P. - Guka, I.: Miniinvazivní chirurgie v Ceské republice In:Rozhledy v chirurgii : celostátní odborný casopis Ceské chirurgické spolecnosti a Slovenskej chirurgickej spolocnosti. - ISSN 0035-9351. - Roc. 85, c. 7 (2006), s. 361-364 BDF049 Wolashka, Tomás - Kipikasová, Lívia - Papp, Peter - Mirossay, Ladislav - Mirossay, Andrej Sarisský, Marek - Mojzis, Ján: Mnohopocetná lieková rezistencia v onkológii a moznosti jej ovplyvnenia In:Acta chemotherapeutica : casopis Slovenskej chemoterapeutickej spolocnosti SLS. - ISSN 1335-0579. - Roc. 17, c. 1-2 (2007), s. 30-37 BDF050 Snincák, Marián - Snincáková, Valéria - Pahuli, Kamil - Solárová, Zuzana: Moderné trendy v liecbe vysoko rizikových pacientov s artériovou hypertenziou : kongres európskej kardiologickej spolocnosti a XV. svetový kardiologický kongres, 2. - 6. september 2006, Barcelona, Spanielsko In:Interná medicína. - ISSN 1335-8359. - Roc. 7, c. 1 (2007), s. 41-46 BDF051 Petrásová, Miroslava - Halusková, Viktória - Kuchta, Milan - Töröková, K. - Bálintová, E. Pálková, .: Mozné príciny neprospievania u plne dojcených novorodencov a dojciat [Potential reasons of failure to thrive while breastfeeding] In:Pediatria (Bratisl.) : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky casopis. - ISSN 1336-863X. - Roc. 2, c. 2 (2007), s. 68-70 BDF052 Vernarský, Martin: Nad dvoma poslednými novelami zákona o miestnych daniach [The last two amendments of the act regulating the local taxes] In:Spravodajca územnej samosprávy : magazín samosprávy. CALYPSO s.r.o. : Kosice. - ISSN 1336-6475. - Roc. III., c. 2 (2007), s. 12-14 BDF053 Snincák, Marián: Najnovsie a prelomové stúdie klinickej hypertenziológie (2006) In:Via practica : moderný casopis pre lekárov prvého kontaktu. - ISSN 1336-4790. - Roc. 4, c. 1 (2007), s. 15-17 BDF054 Pallayová, Mária: Najväcsia medzinárodná konferencia výskumu diabetu na svete tento rok v Kodani In:DIAspektrum : casopis pre zdravý a aktívny zivot s diabetom. - Roc. 1, c. 2 (2006), s. 6-7 BDF055 Orosz, Ladislav: Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky o rozpore § 6 ods.1 zákona c. 515/2003 Z.z. o krajských úradoch a obvodných úradoch s Ústavou Slovenskej republikyz In:Spravodajca územnej samosprávy : magazín samosprávy. CALYPSO s.r.o. : Kosice. - ISSN 1336-6475. - Roc. 2, c. 2 (2006), s. 14-15

(122)

. BDF056 Cehlárová, ubica: Násilie páchané na uoch s mentálnym postihnutím [The violence make on people with mental disabilities] In:Tribunál : informácie a clánky z kánonického a konfesného práva. - Roc. 6, c. 2 (2007), s. 18-21 BDF057 Gombosová, Katarína - Nováková, Bozena - Kuchta, Milan - Schusterová, Ingrid - Saligová, J. Potocáková, . - Karascáková, A. - Potoceková, Dana: Neinvazívna diagnostika NAFLD u detí a dospievajúcich s poruchami metabolizmu tukov In:Ateroskleróza : metabolizmus, klinika, liecba. - ISSN 1335-2253. - Roc. 11, c. 1-2 (2007), s. 42-48 BDF058 Madliak, Jozef - Dzadík, Peter: Neplnenie vyzivovacej a zaopatrovacej povinnosti - aktuálna trestnoprávna úprava [Failure to perform child support obligation and prudential obligation - actual legal regulations] In:Policajná teória a prax : casopis Akadémie PZ v Bratislave. Akadémia Policajného zboru v Bratislava : Bratislava. - ISSN 1335-1370. - Roc. 14, c. 4 (2006), s. 84-97 BDF059 Dragasek, Jozef - Pálová, Eva: Nespavos a jej liecba In:Revue medicíny v praxi. - C. 2 (2007), s. BDF060 Höschl, Cyril: Neurobiologie dusevních poruch inspiruje psychofarmakologii In:Lékaské listy. - (2006), s. 3-6 BDF061 Illés, Tomás: Neziskové organizácie a ich vyuzitie pri plnení úloh územnej samosprávy [Non-profit organization and their utilization by the fulfillment of municipalities tasks] In:Spravodajca územnej samosprávy : magazín samosprávy. CALYPSO s.r.o. : Kosice. - ISSN 1336-6475. - Roc. 1, c. 3 (2006), s. 4-8 BDF062 Schwartzová, Vladimíra - Kyse, Marián - Kártik, Peter: Nezvycajná lokalizácia pleomorfného adenómu - kazuistika [Unusual localization of pleomorphic adenoma - medical history] In:Stomatológ : casopis Slovenskej komory zubných lekárov. - Roc. 17, c. 1 (2007), s. 25-26 BDF063 Cipkár, Ján: Niektoré aspekty postavenia spolocenských vied v ich úsilí o ochranu zivotného prostredia [Some aspects of stature of social sciences in their effort to protect environment] In:Universitas Safarikiana. Univerzita Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach Právnická fakulta. - Roc. XXXVI, c. 5-6 (2006/2007), s. 9-11 BDF064 Breza, J. - Kliment, J. - Marencák, Jozef - Svihra, J. - Valanský, Ladislav: Nokturia: jej klinický význam a vplyv na kvalitu zivota In:Medicínsky monitor. - ISSN 1335-0951. - C. 4 (2006), s. 1, 4-6 BDF065 Capková, Judita - Firment, Jozef: Nové odporúcania kardiopulmonálnej resuscitácie [New guidelines of KPCR] In:Ambulantná terapia : lekársky casopis. - Roc. 3, c. 3 (2006), s. 10-12 BDF066 Rimárová, Kvetoslava - Majorová, E.: Nové prístupy k oznacovaniu lepku a alergénov v potravinách - prax a nutnos v EÚ [New approaches in allergens and gluten food labelling - practice and needs in EU] In:Pediatria (Bratisl.) : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky casopis. - ISSN 1336-863X. - Roc. 2, c. 2 (2007), s. 85-88 BDF067 Snincák, Marián: Nové prístupy v kardiovaskulárnej protekcii: duálny systém blokády renínového systému In:Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín. - C. 37 (2007), s. 42-44 BDF068 Snincák, Marián - Pahuli, Kamil - Solárová, Zuzana: Novinky na 17. kongrese EHS v Miláne In:Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín. - C. 31 (2007), s. 23-27 BDF069 Kizek, Peter - Jenca, Andrej - Andrejko, Stanislav: Novinky v diagnostike karcinómov dutiny ústnej II. cas : Onkomarkery a ich vyuzitie v diagnostike malígnych nádorov hlavy a krku

(123)

. In:Stomatológ : casopis Slovenskej komory zubných lekárov. - Roc. 17, c. 2 (2007), s. 21-22 BDF070 Baacká, Lucia: O následkoch smrti spolocníka s.r.o. [Consequences of the death of an associate to a libited liability company] In:Justicná revue : casopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roc. 59, c. 1 (2007), s. 57-65 BDF071 Klimovský, Daniel: Obcianska participácia ako fenomén lokálnej tvorby politiky [Public Participation as a Phenomenon of Policy-Making on a Local Level] In:Public Policy News. - Roc. II., c. 2 (2007), s. 2-5 BDF072 Lamacková, Daniela: Obcianstvo Európskej únie [Citizenship of the European union] In:Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spolocenstiev. - ISSN 1336-5312. - Roc. 3, c. 5-6 (2006), s. 5-8 BDF073 Stefková, Gabriela - Mechírová, Viola: Odborná stáz studentov Lekárskej fakulty UPJS v Kosiciach v Taliansku In:Universitas Safarikiana. Univerzita Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach Právnická fakulta. - Roc. 35, c. 7-8 (2006), s. 19 BDF074 Jánosíková, Martina: Ochrana spotrebitea [Consumer protection] In:Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spolocenstiev. - ISSN 1336-5312. - Roc. 4, c. 2 (2007), s. 5 BDF075 Majerníková, Zaneta - Macurová, Daniela: Ormocery v stomatologickej praxi [Ormocer's in dental practice] In:Stomatológ : casopis Slovenskej komory zubných lekárov. - Roc. 17, c. 2 (2007), s. 15-17 BDF076 Micaninová, Mária: Osudy zidovských mysliteov I In:Universitas Safarikiana. Univerzita Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach Právnická fakulta. - Roc. 36, c. 1-2 (2006/2007), s. 15-16 BDF077 Rácz, Oliver: Perspektivy vyuzitia stanovenia C-peptidu v praktickej diabetologii [Perspectives in C-peptide assay application in practical diabetology] In:Labor Aktuell. - 02 (2007), s. 8-11 BDF078 Mojzis, Ján - Mojzisová, Gabriela: Polyfenolové zlúceniny a ich vzah: cas I. Kardiovaskulárne ochorenia In:Slovenský veterinársky casopis. - ISSN 1335-0099. - Roc. 31, c. 2 (2006), s. 107-112 BDF079 Snincák, Marián - Pahuli, Kamil - Solárová, Zuzana - Zain El Abdin, Mohamed: Postrehy zo sympózia "Cesty progresie a redukcie rizika" Istanbul, Turecko, 3. - 4. februára 2007 In:Geriatria : odborný casopis slovenských a ceských geriatrov. - ISSN 1335-1850. - Roc. XIII, c. 1 (2007), s. 48-50 BDF080 Nagy, Vincent: Poznámka k diagnostike a primárnej liecbe lokálne pokrocilého a diseminovaného karcinómu prostaty [Notes to the diagnosis and primary treatment locally advanced and disseminated carcinoma prostate] In:Trendy v urológii. - Roc. 1, c. 4 (2006), s. 10-11 BDF081 Orosz, Ladislav: Pôda nezistených vlastníkov neprejde na obce In:Spravodajca územnej samosprávy : magazín samosprávy. CALYPSO s.r.o. : Kosice. - ISSN 1336-6475. - Roc. 2., c. 6 (2006), s. 12-13 BDF082 Orosz, Ladislav: Právna úprava rozdeovania obcí v SR. Novela ako precedens? In:Spravodajca územnej samosprávy : magazín samosprávy. CALYPSO s.r.o. : Kosice. - ISSN 1336-6475. - Roc. 1, c. 3 (2006), s. 12-13 BDF083 Szattler, Eduard: Právne a morálne aspekty plagiátorstva [Legal and moral aspects of plagiarism]

(124)

. In:Dusevné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti dusevného vlastníctva. - ISSN 1335-2881. Roc. 11, c. 1 (2007), s. 30-34 BDF084 Vernarský, Martin: Právne postavenie zástupcu starostu mestskej casti v Kosiciach [Legal position of the vice-major in the city wards in Kosice] In:Spravodajca územnej samosprávy : magazín samosprávy. CALYPSO s.r.o. : Kosice. - ISSN 1336-6475. - Roc. III., c. 2 (2007), s. 5-8 BDF085 Jakab, Radomír: Právne prostriedky ochrany pred neoprávnenou porovnávacpi reklamou [Legal measures of protection to injustified comparative advertisement] In:Justicná revue : casopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roc. 58, c. 12 (2006), s. 1852-1864 BDF086 Szattler, Eduard: Právo dusevného vlastníctva v rozhodovacej cinnosti súdneho dvora a súdu prvého stupa [Intellectual property law within decision making of curia] In:Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spolocenstiev. - ISSN 1336-5312. - Roc. 4, c. 3 (2007), s. 5-7 BDF087 Hvisc, Ondrej: Právo na informácie a ich slobodné vyhadávanie a rozsirovanie priznané cl. 26 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky v judikatúre súdov [Right to information and their free retrieval and distributing information admitted art. 26 item 1 and 2 of Constitution of SR] In:Spravodajca územnej samosprávy : magazín samosprávy. CALYPSO s.r.o. : Kosice. - ISSN 1336-6475. - Roc. III., c. 1 (2007), s. 13-14 BDF088 Balogová, Lenka - Jarcuska, Pavol: Prevalencia salmonelóz v rokoch 1985-2005 v SR [Prevalence of salmonelloses during 1985-2005 in SR] In:Slovenský veterinársky casopis. - ISSN 1335-0099. - Roc. 32, c. 1 (2007), s. 42-44 BDF089 Fric, F. - Bauer, F. - Krcho, Peter - Magyarová, G.: Prínos perinatálneho informacného systému ku kvalite neonatologickej starostlivosti In:Neonatologické zvesti. - Roc. 10, c. 1 (2006), s. 23-24 BDF090 Jarcuska, Pavol: Probiotiká a antibiotiká In:Medium : casopis spolocnosti MED-ART. - 1 (2007), s. 39-40 BDF091 Majorová, E. - Rimárová, Kvetoslava: Prognóza a liecba [Prognosis and treatment] In:Celiakia : casopis vsetkých celiatikov. - Roc. 2, december (2006), s. 4 BDF092 Výrostová, Eva: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce ako základný dokument podpory regionálneho rozvoja na miestnej úrovni [Program of Economic and Social Development of a municipality as a basic document of supporting regional development on the local level] In:Spravodajca územnej samosprávy : magazín samosprávy. CALYPSO s.r.o. : Kosice. - ISSN 1336-6475. - Roc. III., c. 4 (2007), s. 8-12 BDF093 Jarcuska, Peter - Jarcusková, M. - Rosenberger, Jaroslav - Veseliny, Eduard - Pavlov, P. Jautová, Jagienka: Pruritus - príciny, patofyziológia, diagnóza In:DERMA 3. tisícrocia : odborný casopis dermatovenerológie, estetickej dermatológie a kozmetiky. Roc. VI, c. 3 (2006), s. 13-16 BDF094 Jarcuska, Peter - Jarcusková, M. - Rosenberger, J. - Veseliny, Eduard - Pavlov, P. - Jautová, Jagienka: Pruritus pri interných chorobách In:DERMA 3. tisícrocia : odborný casopis dermatovenerológie, estetickej dermatológie a kozmetiky. Roc. VI, c. 3 (2006), s. 17-18 BDF095 Mitaová, Jana - Rucinská, Silvia: Reformy nemôzu prebieha chaoticky [The reforms should not be chaotic] In:Verejná správa : casopis vlády pre státnu správu a samosprávu. - ISSN 1335-7883. - Roc. 62, c. 10 (2007), s. 16-17

(125)

. BDF096 Kovaová, Eva - Dízhal, Ivo - Biros, Peter - Abelovský, P.: Rentgen v zubnom lekárstve - typy kazov na rtg snímke In:StomaTeam : odborný casopis pro stomatology; zubní techniky; zubní sestry; instrumentáky a hygienistky. - Roc. 3, c. 2 (2006), s. 16-17 BDF097 Cizmáriková, Martina - Kohút, Anton: Reparácia udskej DNA In:Slovenský lekár : casopis rodinnej medicíny a Slovenskej lekárskej komory. - ISSN 1335-0234. - Roc. 16.(30.), c. 7-9 (2006), s. 207-210 BDF098 Szattler, Eduard: Rozsudok "Adidas" - komentár [Judgement "Adidas" - commentary] In:Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spolocenstiev. - ISSN 1336-5312. - Roc. 4, c. 3 (2007), s. 25-34 BDF099 Skovranová, Lucia: Rozsudok "D`Hoop" - komentár [Judgement "D`Hoop" - the commentary] In:Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spolocenstiev. - ISSN 1336-5312. - Roc. 3, c. 5-6 (2006), s. 21-29 BDF100 Lamacková, Daniela: Rozsudok "Grzelczyk" - komentár [The judgement "Grzelczyk" - the comment] In:Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spolocenstiev. - ISSN 1336-5312. - Roc. 3, c. 5-6 (2006), s. 42-43 BDF101 Skovranová, Lucia: Rozsudok "Hasici" - komentár [Judgement "Hasici" - the commentary] In:Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spolocenstiev. - ISSN 1336-5312. - Roc. 3, c. 4 (2006), s. 32-42 BDF102 Skovranová, Lucia: Rozsudok "Jean Neu" - komentár [Judgement "Jean Neu" - the commentary] In:Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spolocenstiev. - ISSN 1336-5312. - Roc. 3, c. 4 (2006), s. 52-57 BDF103 Szattler, Eduard: Rozsudok "Lagardére Active Broadcast" - komentár [Judgement "Lagardére Active Broadcast" - commentary] In:Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spolocenstiev. - ISSN 1336-5312. - Roc. 4, c. 3 (2007), s. 64-76 BDF104 Szattler, Eduard: Rozsudok "Nestlé Waters France" - komentár [Judgement "Nestlé Waters France" - commentary] In:Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spolocenstiev. - ISSN 1336-5312. - Roc. 4, c. 3 (2007), s. 16-24 BDF105 Skovranová, Lucia: Rozsudok "North Kerry" - komentár [Judgement "North Kerry" - the commentary] In:Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spolocenstiev. - ISSN 1336-5312. - Roc. 3, c. 4 (2006), s. 27-31 BDF106 Lamacková, Daniela: Rozsudok "Trojani" - komentár [The judgment "Trojani" - the comment] In:Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spolocenstiev. - ISSN 1336-5312. - Roc. 3, c. 5-6 (2006) BDF107 Skovranová, Lucia: Rozsudok "Wijsenbeek" - komentár [Judgement "Wijsenbeek" - the commentary] In:Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spolocenstiev. - ISSN 1336-5312. - Roc. 3, c. 5-6 (2006), s. 9-20 BDF108 Jánosíková, Martina: Rozsudok Andreas Siepert - komentár [The judgment Andreas Siepert - the comment]

(126)

. In:Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spolocenstiev. - ISSN 1336-5312. - Roc. 4, c. 2 (2007), s. 22 BDF109 Jánosíková, Martina: Rozsudok Aruba - komentár [The judgment Aruba - the comment] In:Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spolocenstiev. - ISSN 1336-5312. - Roc. 3, c. 5-6 (2006), s. 109-110 BDF110 Jánosíková, Martina: Rozsudok Carlos Garcia Avello - komentár [The judgment Carlos Garcia Avello- the comment] In:Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spolocenstiev. - ISSN 1336-5312. - Roc. 3, c. 5-6 (2006), s. 64 BDF111 Jánosíková, Martina: Rozsudok Cristina Blázquez Rivero - komentár [The judgment Cristina Blázquez Rivero - the comment] In:Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spolocenstiev. - ISSN 1336-5312. - Roc. 4, c. 2 (2007), s. 15 BDF112 Jánosíková, Martina: Rozsudok FETA - komentár [The judgment FETA - the comment] In:Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spolocenstiev. - ISSN 1336-5312. - Roc. 4, c. 3 (2007), s. 77 BDF113 Jánosíková, Martina: Rozsudok Gibraltár - komentár [The judgment Gibraltár - the comment] In:Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spolocenstiev. - ISSN 1336-5312. - Roc. 3, c. 5-6 (2006), s. 88-90 BDF114 Jánosíková, Martina: Rozsudok Klaus Conrads - komentár [The judgment Klaus Conrads - the comment] In:Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spolocenstiev. - ISSN 1336-5312. - Roc. 4, c. 2 (2007), s. 43 BDF115 Jánosíková, Martina: Rozsudok Lisa Jacqueline Grant - komentár [The judgment Lisa Jacqueline Grant - the comment] In:Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spolocenstiev. - ISSN 1336-5312. - Roc. 4, c. 1 (2007), s. 25-36 BDF116 Jánosíková, Martina: Rozsudok Mangold - komentár [The judgment Mangold - the comment] In:Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spolocenstiev. - ISSN 1336-5312. - Roc. 4, c. 1 (2007), s. 46-69 BDF117 Jánosíková, Martina: Rozsudok Nokia - komentár [The judgment - the comment] In:Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spolocenstiev. - ISSN 1336-5312. - Roc. 4, c. 3 (2007), s. 48 BDF118 Jánosíková, Martina: Rozsudok Picasso - komentár [The judgment Picasso - the comment] In:Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spolocenstiev. - ISSN 1336-5312. - Roc. 4, c. 3 (2007), s. 35 BDF119 Jánosíková, Martina: Rozsudok Walt Wihelm - komentár [The judgment Walt Wilhelm - the comment] In:Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spolocenstiev. - ISSN 1336-5312. - Roc. 4, c. 4 (2007), s. 11 BDF120 Hijová, Emília - Chmelárová, Anna: Short chain fatty acids and colonic health In:Bratislavské lekárske listy : Bratislava Medical Journal. - ISSN 0006-9248. - Roc. 108, c. 8 (2007), s. 354-358 BDF121 Vargovcák, M. - Valanský, Ladislav - Klímová, Eleonóra: Skleróza multiplex a urológ [Multiple sclerosis and the urologist]

(127)

. In:Klinická urológia : postgraduálny vedecký lekársky casopis. - ISSN 1336-7579. - Roc. 3, c. 1 (2007), s. 33-40 BDF122 Jautová, Jagienka - Baloghová, Janette: Skúsenosti s liecbou chronickej loziskovej psoriázy a psorietickej artritídy etanerceptom In:DERMA : interdisciplinárny casopis pre dermatovenerológiu a príbuzné odbory. - ISSN 1335-7360. Vol. VII, nu. 2 (2007), s. 16-17 BDF123 Pallayová, Mária: Spánkové apnoe a diabetes mellitus - nebezpecná kombinácia In:DIAspektrum : casopis pre zdravý a aktívny zivot s diabetom. - Roc. 2, c. 4 (2007), s. 24-26 BDF124 Pallayová, Mária: Spánkové apnoe a diabetes mellitus - nebezpecná kombinácia II In:DIAspektrum : casopis pre zdravý a aktívny zivot s diabetom. - Roc. 2, c. 6, 7 (2007), s. 48-50 BDF125 Dorková, Zuzana - Tkácová, Ruzena: Spánkové poruchy dýchania [Sleep related breathing disorders] In:Via practica : moderný casopis pre lekárov prvého kontaktu. - ISSN 1336-4790. - Roc. 4, c. 7-8 (2007), s. 364-367 BDF126 Snincák, Marián: Správa z V. sympózia "Artériová hypertenzia: súcasné klinické trendy", 3. apríl 2007, Praha (1. cas) In:Via practica : moderný casopis pre lekárov prvého kontaktu. - ISSN 1336-4790. - Roc. 4, c. 6 (2007), s. 316-317 BDF127 Snincák, Marián: Správa z V. sympózia "Artériová hypertenzia: súcasné klinické trendy", 3. apríl 2007, Praha (2. cas) In:Via practica : moderný casopis pre lekárov prvého kontaktu. - ISSN 1336-4790. - Roc. 4, c. 7-8 (2007), s. 372-374 BDF128 Sováriová Soósová, Mária - Tirpáková, Libusa - Suchanová, Renáta: Srdcovo-cievne ochorenia: výziva a fyzická aktivita [Cardiovascular diseases: nitrition and physical activity] In:Medical practice : mesacník pre lekárov ambulantnej starostlivosti. - Roc. 2, c. 7 (2007), s. 80-81 BDF129 Kuchta, Milan - Nováková, Bozena - Gombosová, Katarína - Petrásová, Miroslava: Steatóza pecene a obezita detí a dospievajúcich [Steatosis of the liver and obesity of children and adults] In:Pediatria (Bratisl.) : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky casopis. - ISSN 1336-863X. - Roc. 2, c. 1 (2007), s. 18-22 BDF130 Joppa, Pavol - Tkácová, Ruzena: Súcasné moznosti diagnostiky a liecby púcnej hypertenzie [Current trends in the management of pulmonary hypertension] In:Interná medicína. - ISSN 1335-8359. - Roc. 7, c. 1 (2007), s. 20-24 BDF131 Snincák, Marián: Súcasné postavenie blokátorov receptorov angiotenzínu II (sartanov) pri liecbe artériovej hypertenzie a v kardiológii In:Via practica : moderný casopis pre lekárov prvého kontaktu. - ISSN 1336-4790. - Roc. 4, c. 1 (2007), s. 6-10 BDF132 Pallayová, Mária: Svetový kongres diabetologických technológií v Atlante In:DIAspektrum : casopis pre zdravý a aktívny zivot s diabetom. - Roc. 2, c. 3 (2007), s. 42-43 BDF133 Tormasiová, Mária - Feketeová, Eva: Syndróm nepokojných nôh - bezné a casto poddiagnostikované ochorenie In:Slovenský lekár : casopis rodinnej medicíny a Slovenskej lekárskej komory. - ISSN 1335-0234. - Roc. 17 (31), c. 5-6 (2007), s. 142-145 BDF134 Vojcík, Peter: Skolské autorské právo [Copyright protection of students works] In:Bulletin slovenskej advokácie. - ISSN 1335-1079. - Roc. 12, c. 9 (2006), s. 9-17

(128)

. BDF135 Kiovská, Mária: Státne symboly, symboly územnej samosprávy a ich pouzívanie orgánmi územnej samosprávy In:Spravodajca územnej samosprávy : magazín samosprávy. CALYPSO s.r.o. : Kosice. - ISSN 1336-6475. - Roc. 3, c. 1 (2007), s. 7-8 BDF136 Donicová, Viera - Pallayová, Mária: Technologická revolúcia v diabetológii, zlepsí sa zivot diabetikov vaka technológiám? In:DIAspektrum : casopis pre zdravý a aktívny zivot s diabetom. - Roc. 1, c. 2 (2006), s. 50-54 BDF137 Nováková, Bozena - Kuchta, Milan: Ultrasonografické kurzy EUROSON In:Pediatria (Bratisl.) : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky casopis. - ISSN 1336-863X. - Roc. 1, c. 6 (2006), s. 373 BDF138 Horáková, A. - Susinková, Jana: Úspesná medzikultúrna komunikácia [Successful intercultural communication] In:Sestra : a lekár v praxi : casopis pre sestry, lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov. - ISSN 1335-9444. - C. 7-8 (2007), s. 14 BDF139 Orosz, Ladislav: Ústavný súd prerokúva (z judikatúry súdov) In:Spravodajca územnej samosprávy : magazín samosprávy. CALYPSO s.r.o. : Kosice. - ISSN 1336-6475. - Roc. 2, c. 5 (2006), s. 12-13 BDF140 Dobrovicová, Gabriela: Ústavný súd Slovenskej republiky o právnych limitoch volebnej kampane In:Spravodajca územnej samosprávy : magazín samosprávy. CALYPSO s.r.o. : Kosice. - ISSN 1336-6475. - Roc. 2, c. 6 (2006), s. 14-15. BDF141 Hvisc, Ondrej: Územná samospráva po 1. októbri 2007 [Self-Government after october 1, 2007] In:Spravodajca územnej samosprávy : magazín samosprávy. CALYPSO s.r.o. : Kosice. - ISSN 1336-6475. - Roc. III., c. 5 (2007), s. 4-7 BDF142 Snincák, Marián: V. sympózium Artériová hypertenzia: súcasné klinické trendy : 3. apríl 2007, Praha, Ceská republika In:Kardiológia. Cardiology : oficiálny casopis Slovenskej kardiologickej spolocnosti a Slovenskej hypertenziologickej spolocnosti : Official journal of the Slovak Society of Cardiology and Slovak Society of Hypertension. - ISSN 1210-0048. - Roc. 16, c. 3 (2007), s. K/C60-63 BDF143 Snincák, Marián: V. sympózium: Artériová hypertenzia - súcasné klinické trendy In:Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín. - C. 37 (2007), s. 4-14 BDF144 Halusková, Viktória - Kaletová, Vanda - Kuchta, Milan - Nováková, Bozena - Fuleová, Andrea Gombosová, Katarína: Vodíkový výdychový test a jeho vyuzitie nielen v pediatrii In:Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín. - C. 18 (2007), s. 14-15 BDF145 Derevjaník, Peter: Voby ako obraz rozvrstvenia spolocnosti [Elections like a mirror of political stratification] In:Spravodajca územnej samosprávy : magazín samosprávy. CALYPSO s.r.o. : Kosice. - ISSN 1336-6475. - Roc. 3, c. 1 (2007), s. 3-5 BDF146 Gresová, Soa - Vrbenská, Adela - Marossy, Alexander - Donic, Viliam - Tomori, Zoltán: Vplýva obstrukcný spánkový apnoe/hypopnoe syndróm na rozvoj aterosklerózy? [Influence the obstructive sleep apnoe/hypopnoe syndrome to the development of atherosclerosis?] In:Ateroskleróza : metabolizmus, klinika, liecba. - ISSN 1335-2253. - Roc. 11, c. 1-2 (2007), s. 30-34 BDF147 Kráová, uba: Výucba sociológie na Fakulte verejnej správy UPJS v Kosiciach [Teaching of Sociology at the Faculty of Public Administration at Safárik University in Kosice] In:Spravodajca SSS. - C. 1 (2007), s. 12-15 BDF148 Krcho, Peter: Výziva v neonatológii a pediatrii

(129)

. In:Neonatologické zvesti. - Roc. 10, c. 1 (2006), s. 52-56 BDF149 Jencová, Janka - Jenca, Andrej - Hanusínová, V. - Orencák, Michal: Xenobiotiká vo vzahu k ochoreniam ústnej dutiny. 2.cas In:Stomatológ : casopis Slovenskej komory zubných lekárov. - Roc. 17, c. 3 (2007), s. 29-32 BDF150 Snincák, Marián - Pahuli, Kamil - Solárová, Zuzana: XVII. kongres Európskej hypertenziologickej spolocnosti (EHS) : 15. - 19. jún 2007, Miláno, Taliansko In:Kardiológia. Cardiology : oficiálny casopis Slovenskej kardiologickej spolocnosti a Slovenskej hypertenziologickej spolocnosti : Official journal of the Slovak Society of Cardiology and Slovak Society of Hypertension. - ISSN 1210-0048. - Roc. 16, c. 5 (2007), s. K/C123-130 BDF151 Pallayová, Mária: Z Oxfordu do Perugie... In:DIAspektrum : casopis pre zdravý a aktívny zivot s diabetom. - Roc. 1, c. 2 (2006), s. 42-44 BDF152 Cipkár, Ján: Zabudnuté osobnosti a idey v dejinách. Jeden z prípadov hadania a nachádzania svojbytnosti filozofie (I) [Forgotten personalities and ideas in history. One of the cases of seeking and fiding separateness of philosophy (I)] In:Universitas Safarikiana. Univerzita Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach Právnická fakulta. - Roc. 36, c. 1-2 (2006/2007), s. 17-21 BDF153 Orosz, Ladislav: Zákon o obecnom zriadení a jeho budúcnos (úvahy de lege ferenda) In:Spravodajca územnej samosprávy : magazín samosprávy. CALYPSO s.r.o. : Kosice. - ISSN 1336-6475. - Roc. 2, c. 4 (2006), s. 6-8 BDF154 Hvisc, Ondrej: Zákon o slobode informácií a jeho aplikácia v samospráve [Act of freedom of information and its application on self-government] In:Spravodajca územnej samosprávy : magazín samosprávy. CALYPSO s.r.o. : Kosice. - ISSN 1336-6475. - Roc. III., c. 1 (2007), s. 11-13 BDF155 Vojcík, Peter: Zálozné právo a Notársky centrálny register zálozných práv In:ARS Notaria : casopis pre notárov. - ISSN 1335-2229. - C. 1 (2007), s. 27-34 BDF156 Kuchta, Milan - Bálintová, E. - Stanková, S. - Palková, ubomíra - Petrásová, Miroslava Smolová, J. - Gombosová, Katarína - Töröková, K. - Halusková, Viktória - Herichová, Marta: Zanedbávanie a hospitalizácia zo sociálnych prícin [Negligence and hospitalization for social reasons] In:Pediatria (Bratisl.) : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky casopis. - ISSN 1336-863X. - Roc. 1, c. 6 (2006), s. 337-340 BDF157 Cecetková, Adriana - Ondrasovicová, Jana - Petrásová, Adriana: Získané zmeny tvrdých zubných tkanív I. : Erózia In:Stomatológ : casopis Slovenskej komory zubných lekárov. - Roc. 17, c. 2 (2007), s. 28-31 BDF158 Snincák, Marián - Snincáková, Valéria - Pahuli, Kamil - Solárová, Zuzana: Zo Svetového kardiologického kongresu v Barcelone In:Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín. - C. 9 (2007), s. 32-38 BDF159 Krcho, Peter: Zuzanka - príbeh jedného predcasne narodeného dievcatka In:Mama a ja : casopis mladej rodiny. - ISSN 1335-9320. - Roc. 5, c. 8 (2006), s. 1-3 BDF160 Pallayová, Mária: Zvládnutie glykémie prostredníctvom pocítacového systému Humalink In:DIAspektrum : casopis pre zdravý a aktívny zivot s diabetom. - Roc. 1, c. 2 (2006), s. 26-27

(130)

.

BEC Odborné práce v recenzovaných zahr.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) Pocet záznamov: 10 BEC001 Kolaíková, Zuzana: Deverbal -ing compound adjectives in botanical terminology and their Slovak translations [Deverbálne zlozené adjektíva s príponou -ing v botanickej terminológii a ich slovenský preklad] In:Sucasni doslidzenija z inozemnoji filologiji : vypusk 5 : zbirnik naukovych prac. Uzgorod : Uzgorodskij nacionanyj universitet, 2007. - S. 361-366 BEC002 Kires, Marián: Easy Java simulations and the collection of applets for physics education support [Easy Java simulations a súbor appletov pre podporu fyzikálneho vzdelávania] In:ICTE 2007 : Information and Communication Technology in Education : proceedings : Roznov pd Radhostm, Czech Republic, 17th-20th September 2007. Ostrava : Ostravská univerzita, 2007. - ISBN 978-80-7368-388-7. - S. 248-251 BEC003 Panocová, Renáta: Grammar in medical english [Gramatika v medicínskej anglictine] In:Odborný jazyk na vysokých skolách III : sborník prací z mezinárodní konference : Praha, 15.února 2007 : CD ROM. Praha : Ceská zemdlská univerzita v Praze, 2007. - ISBN 978-80-213-1615-7. - S. 135-137 BEC004 Stangová, Nora - Vernarský, Martin: Nekotoryje aspekty upravenija municipanymi obrazovanijami v Slovakii [Niektoré aspekty riadenia municipálnych problémov na Slovensku] In:Gosudarstvennaja i municipanaja sluzba : od kacestva podgotovki - k kacestvu upravlenija. Saratov : Povolzskaja akademija gosudarstvennoj sluzby im. P.A. Stolycina, 2007. - ISBN 5-8180-0244-6. - S. 36-42 BEC005 Gregová, Renáta: Some remarks on the statistical research of quantity in English and in Slovak [Niekoko poznámok k statistickému výskumu kvantity v slovencine a v anglictine] In:Sucasni doslidzenija z inozemnoji filologiji : vypusk 5 : zbirnik naukovych prac. Uzgorod : Uzgorodskij nacionanyj universitet, 2007. - S. 366-371 BEC006 Dubnov, Gal - Pella, Daniel - Singh, Ram B.: The Effect of an Alpha-Linolenic-Acid-Rich Diet on the Circadian Rhythm of Cardiac Events [Vplyv diéty bohatej na alfa linolénovú kyselinu na cirkadiánny rytmus kardiálnych príhod] In:Frontiers in Atherosclerosis Research. New York : Nova Science Publishers, Inc., 2007. - ISBN 1-60021-371-5. - S. 93-103 BEC007 Kolá, Stanislav: Time Shifts in Alejandro Morales` Rag Doll Plagues [Casové presuny v Epidemiích hadrové panenky Alejandra Moralese] In:Continuity and Change in Culture and Literature : sborník píspvk 7.rocníku konference kulturních studií : Univerzita Pardubice : 25.íjna 2006. Pardubice, 2006. - ISBN 80-7194-908-6. - S. 73-80 BEC008 Stenpien, Erik: Vývoj právnej úpravy systému korporácií vo fasistickom Taliansku [The evolution of the legal regulations of corporative system in fascist Italy] In:Diktatúry v európskych dejinách : slovensko-ukrajinské vedecké kolokvium : (Kosice 26-28.04.2006) : 2006/I. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2006. - ISBN 966-7400-76-X. - S. 96-101 BEC009 Stenpien, Erik: Vznik fasistického diktátorského rezimu v Taliansku [The creation of the fascist dictature in Italy] In:Diktatúry v európskych dejinách : slovensko-ukrajinské vedecké kolokvium : (Kosice 26-28.04.2006) : 2006/I. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2006. - ISBN 966-7400-76-X. - S. 132-137 BEC010 Kolaíková, Zuzana: Word-formation in english botanical terminology (-ed deverbal compound adjectives) [Slovotvorba v anglickej botanickej terminológii (deverbálne zlozené adjektíva s príponou -ed)] In:Odborný jazyk na vysokých skolách III : sborník prací z mezinárodní konference : Praha, 15.února 2007 : CD ROM. Praha : Ceská zemdlská univerzita v Praze, 2007. - ISBN 978-80-213-1615-7. - S. 92-94

(131)

.

BED Odborné práce v recenzovaných dom.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) Pocet záznamov: 21 BED001 Lucza, Viktor: Dostupné informacné systémy a cestovný ruch In:Trendy pohybovej rekreácie a súcasný zivotný stýl. Kosice : Ústav vzdelávania v Rozave, Univerzita Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach, 2007. - ISBN 978-80-89168-20-0. - S. 114-119 BED002 Porada, Viktor - Stefanková, Simona: Moznosti prevencie zlocinnosti po vstupe do Schengenského priestoru [Possibilities for prevention of delinquency after entrance to Schengen`s compartment] In:"Bezpecná Európa 2007" : zborník z konferencie konanej v Kosiciach v doch 18.-19.10.2007 : publikácia vznikla za podpory a spolupráce Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. Kosice : Obvodný úrad v Kosiciach, 2007. - ISBN 978-80-969794-8-6. - S. 51-73 BED003 Madliak, Jozef - Porada, Viktor - Mihaov, Ján: Niektoré problémy alternatívnych trestov poda nového Trestného zákona [Some problems related to alternative (community) sanctions provided by new Penal Code] In:Teoretické a aplikacné problémy rekodifikovaného trestného práva : zborník príspevkov z celostátneho seminára s medzinárodnou úcasou konaného da 27.novembra 2006. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-8054-401-0. - S. 94-100 BED004 Antosovská, Magdaléna - Antosovská, Denisa: Nové trendy pohybovej rekreácie psychofyzické cvicenia In:Trendy pohybovej rekreácie a súcasný zivotný stýl. Kosice : Ústav vzdelávania v Rozave, Univerzita Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach, 2007. - ISBN 978-80-89168-20-0. - S. 39-40 BED005 Panocová, Renáta: On the use of modality adverbials in biomedical research [K modálnym adverbiám v biomedicínskych vedeckých clánkoch] In:Lingvistické aspekty anglického odborného jazyka : zborník príspevkov z medzinárodného seminára : Kosice, 12.9.2007 : zborník vznikol v rámci projektu KEGA 3/3148/05. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - ISBN 978-80-7097-692-0. - S. 71-77 BED006 Slosár, Vladimír - uricek, Milan: Paintball ako sport a forma rekreácie In:Trendy pohybovej rekreácie a súcasný zivotný stýl. Kosice : Ústav vzdelávania v Rozave, Univerzita Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach, 2007. - ISBN 978-80-89168-20-0. - S. 184-189 BED007 Lesková, Andrea - Kimáková, Katarína: Podpora výucby predmetu Didaktika biológie v interaktívnom elektronickom prostredí Moodle [Support of education of Didactics of biology in the interactive e-learning environment Moodle] In:Aktuálne trendy vo vyucovaní prírodovedných predmetov : ScienEdu : 28.-30.máj 2007. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-88707-90-5. - S. 441-444 BED008 Liba, J.: Pohybová aktivita ako determinant zdravia In:Trendy pohybovej rekreácie a súcasný zivotný stýl. Kosice : Ústav vzdelávania v Rozave, Univerzita Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach, 2007. - ISBN 978-80-89168-20-0. - S. 152-155 BED009 uricek, Milan - uriceková, Magdaléna: Pohybová rekreácia a jej aktuálne trendy In:Trendy pohybovej rekreácie a súcasný zivotný stýl. Kosice : Ústav vzdelávania v Rozave, Univerzita Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach, 2007. - ISBN 978-80-89168-20-0. - S. 6-13 BED010 uriceková, Magdaléna: Psychológia jogy a jej úcinky na osobnos In:Trendy pohybovej rekreácie a súcasný zivotný stýl. Kosice : Ústav vzdelávania v Rozave, Univerzita Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach, 2007. - ISBN 978-80-89168-20-0. - S. 177-183 BED011 Cisárik, Peter: Sociálna dimenzia reklamy v spolocenskom marketingu [Social Dimension of Advertising in Social Marketing]

(132)

. In:Nové trendy v marketingu : pri uplatnení spolocenskej koncepcie marketingu : zborník z medzinárodnej odbornej konferencie. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2007. - ISBN 978-80-89220-55-7. - S. 271-276 BED012 Uher, Ivan: Starnutie a dôlezitos primeranej telesnej aktivity In:Trendy pohybovej rekreácie a súcasný zivotný stýl. Kosice : Ústav vzdelávania v Rozave, Univerzita Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach, 2007. - ISBN 978-80-89168-20-0. - S. 190-194 BED013 Gregová, Renáta: Syntagmatické vzahy v struktúre slovenskej slabiky pri nesonantách s protikladom sykavos-nesykavos [Syntagmatic relations in the structure of the Slovak syllable] In:Koreferencia a konexia textu : zborník príspevkov z vedeckého seminára usporiadaného na záver riesenia grantového projektu VEGA "Kohézia a koherencia ako vlastnos textu a ako aktivita expedienta a recipienta" v decembri 2001 : jazykovedný zborník 48 (AFPh UP 96/178). Presov : Presovská Univerzita v Presove, 2007. - ISBN 80-8068-636-9. - S. 142-149 BED014 Stasko, Imrich: Sportové a pohybové aktivity v zivotnom stýle vysokoskolákov Univerzity P.J.Safárika v Kosiciach In:Trendy pohybovej rekreácie a súcasný zivotný stýl. Kosice : Ústav vzdelávania v Rozave, Univerzita Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach, 2007. - ISBN 978-80-89168-20-0. - S. 156-160 BED015 Kolaíková, Zuzana: Termíny typu X-like, ich úloha v anglickom botanickom texte a ich preklad do slovenciny [X-like type terms, their role in english botanical text, and their translation into slovak] In:Lingvistické aspekty anglického odborného jazyka : zborník príspevkov z medzinárodného seminára : Kosice, 12.9.2007 : zborník vznikol v rámci projektu KEGA 3/3148/05. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - ISBN 978-80-7097-692-0. - S. 51-59 BED016 Gallo, Peter: Trendy rozvoja informacných systémov v oblasti turizmu In:Trendy pohybovej rekreácie a súcasný zivotný stýl. Kosice : Ústav vzdelávania v Rozave, Univerzita Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach, 2007. - ISBN 978-80-89168-20-0. - S. 195-198 BED017 Andrejková, Gabriela: Tvorba metodológie e-learningu a pouzitie speciálnych metód vo vzdelávaní na Prírodovedeckej fakulte UPJS v Kosiciach [Development of e-learning methorology and using of special methods in the education at Faculty of Science, P.J.Safarik University in Kosice] In:Rozvoj informacných technológií na slovenských vysokých skolách RIKT 2006 : zborník príspevkov z celoslovenského odborného seminára pre pracovníkov a studentov slovenských vysokých skôl : Nitra, 30.máj 2006 : zborník zo seminára na CD. Nitra, 2006. - ISBN 80-8069-804-X. - S. 7-12 BED018 Tomová, Mária: Voný cas v kontexte zivotného cyklu cloveka In:Trendy pohybovej rekreácie a súcasný zivotný stýl. Kosice : Ústav vzdelávania v Rozave, Univerzita Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach, 2007. - ISBN 978-80-89168-20-0. - S. 161-165 BED019 Buková, Alena: Vplyv programu aeorobiku na vybrané somatické a motorické ukazovatele u zien In:Trendy pohybovej rekreácie a súcasný zivotný stýl. Kosice : Ústav vzdelávania v Rozave, Univerzita Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach, 2007. - ISBN 978-80-89168-20-0. - S. 47-52 BED020 Krajník, Václav - Stefanková, Simona - Fico, Miroslav: Zamyslenie sa nad okolnosami vylucujúcimi trestnos a protiprávnos a nad pojmovým vymedzením precinov [Think hard about circumstances excluding punishability and illegality and about definition of term misdemeanour] In:Teoretické a aplikacné problémy rekodifikovaného trestného práva : zborník príspevkov z celostátneho seminára s medzinárodnou úcasou konaného da 27.novembra 2006. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-8054-401-0. - S. 74-82 BED021 Madliak, Jozef - Mihaov, Ján - Pastiriková, Anna: Zlocinnos v Slovenskej republikew pred vstupom do Schengenského priestoru de lege lata [Delinquency in Slovak republic before entrance to Schengen`s compartment de lege lata]

(133)

. In:"Bezpecná Európa 2007" : zborník z konferencie konanej v Kosiciach v doch 18.-19.10.2007 : publikácia vznikla za podpory a spolupráce Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. Kosice : Obvodný úrad v Kosiciach, 2007. - ISBN 978-80-969794-8-6. - S. 29-50

BFA Abstrakty odborných prác zo zahranicných podujatí (konferencie...) Pocet záznamov: 6 BFA001 Markovská, Neda - Janitorová, Eva - Veselinyová, Zuzana - Kaiferová, Jana: Chirurgia parodontu u detí a mladistvých [Periodontal surgery in childhood and adolescents] In:InDent 2007 : konference zubních léka 10-12.5.2007, Ostrava : soubor pednásek. Ostrava, 2007. - S. 17 BFA002 Schwartzová, Vladimíra - Kyse, Marián: Klinický profil dolného tretieho molára predpovedajúci najväcsie riziko vzniku perikoronitídy [Clinical profile of the lower third molar with anticipated high risk of pericoronitis rising] In:InDent 2007 : konference zubních léka 10-12.5.2007, Ostrava : soubor pednásek. Ostrava, 2007. - S. 18 BFA003 Pella, Daniel - Singh, Ram B. - Mechírová, Viola - Rybár, Rafael - Vargová, Viola - Fedacko, Ján - Roskova, V.: Lipid lowering and antiarrhythmic effects of omega-3 polyunsaturated fatty acids [Lipidy znizujúce a antiartymické úcinky omega-3 PUFA] In:XII World Congress on Clinical Nutrition : Nutritional Factors in Health & Disease : June 17-20, 2007, Alberta, Canada : Program & Abstracts. Alberta, 2007. - S. 47-48 BFA004 Kyse, Marián - Schwartzová, Vladimíra: Raritná dislokácia radixu dolného zuba múdrosti pri extrakcii pákou - kazuistika [Unusual dislocation of the lower third molar root during the extraction by straight elevator - case report] In:InDent 2007 : konference zubních léka 10-12.5.2007, Ostrava : soubor pednásek. Ostrava, 2007. - S. 16 BFA005 Skodová, Zuzana - Nagyová, Iveta - Rosenberger, Jaroslav - Dijk van, Jitse P. - Vargová, Helena - Sudzinová, Adriana - Studencan, Martin - Reijneveld, S.A.: Socio-demographic predictors of vital exhaustion in coronary heart disease [Socio-demografické prediktory vitálnej exhauscie pri ischemickej chorobe srdca] In:Health Psychology Review. - ISSN 1743-7199. - Vol. 1, Suppl. 1 (2007), s. 48-49 BFA006 Krcho, Peter: Zajímavá kasuistika - Stvorcatá : vase zkusenosti In:Ctvrtletní noviny. - C. 2 (2006), s. 13-14 BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...) Pocet záznamov: 5 BFB001 Firment, Jozef - Gritters, A. - Grochová, Monika: Moznosti hodnotenia kvality v anestéziológii a intenzívnej medicíne [Facilities of assesment of quality in anesthesiology and intensive medicine] In:Novinky v anesteziológii a intenzívnej medicíne : zborník zo 14. kongresu SSAIM, Piesany 16.-18.5.2007. , 2007. - S. 21-27 BFB002 Gombosová, Katarína - Nováková, Bozena - Karascáková, A. - Schusterová, Ingrid - Saligová, J. - Potocáková, . - Kuchta, Milan: Moznosti ultrazvukovej diagnostiky NAFLD (nealkoholová tuková choroba pecene) u detí a mladistvých [Possibilities of ultrasound diagnose of NAFLD (non alcoholic fatty liver disease) in children and adolescents] In:Cesko - slovenská pediatrie : casopis Ceské a Slovenské pediatrické spolecnosti. - ISSN 0069-2328. Roc. 62, c. 5 (2007), s. 281 BFB003 Miová, Martina - Stanková, S. - Jelcová, L. - Pálková, . - Bálintová, E. - Kuchta, Milan: Neziadúce úcinky liekov

(134)

. In:Cesko - slovenská pediatrie : casopis Ceské a Slovenské pediatrické spolecnosti. - ISSN 0069-2328. Roc. 62, c. 5 (2007), s. 323 BFB004 Pasková, M. - Staník, J. - Dankovcíková, A. - Klimes, Iwar - Hattersley, A.T. - Kuchta, Milan: Úspesná zmena liecby z inzulínu na sulfonylureu u prvých troch detí s permanentným DM na Slovensku [Successful transfer from insulin to sulfonylurea therapy in first three children with permanent neonatal diabetes mellitus (PNDM) in Slovakia] In:Cesko - slovenská pediatrie : casopis Ceské a Slovenské pediatrické spolecnosti. - ISSN 0069-2328. Roc. 62, c. 5 (2007), s. 329 BFB005 Firment, Jozef - Hudák, Vladimír - Capková, Judita: Vyhodnotenie plnenia súborov opatrení pre liecbu azkej sepsy na KAIM Kosice [Early goal therapy pf severe sepsis - assesment of patient set on KAIM Kosice] In:Novinky v anesteziológii a intenzívnej medicíne : zborník zo 14. kongresu SSAIM, Piesany 16.-18.5.2007. , 2007. - S. 76-77

CAB Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v domácich vydavatestvách Pocet záznamov: 1 CAB001 Kovaová, Eva - Cierny, Michal: Motivacný atlas alebo vyberte si svoj úsmev. Presov : Akcent Print, 2006. - ISBN 80-969419-0-9 EAJ Odborné preklady publikácií - knizné Pocet záznamov: 2 EAJ001 Simon, Frantisek - Balegová, Jana - Výrostová, Milena: Ján Jessenius O krvi [Ján Jessenius On blood] . 42 s.. - Kosice : Univerzita Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach, 2007. - ISBN 978-80-7097-675-3 EAJ002 Papsonová, Mária - Berger, Michael: Portréty komorských grófov a osobností baníctva a hutníctva na území Slovenska v 17.-19. storocí = Porträts der Kammergrafen und Persönlichkeiten des Berg- und Hüttenwesens auf dem Gebiet der Slowakei im 17. bis 19. Jahrhundert. 1. vyd.. - 191 s. : fotogr.. - Kosice : Banská agentúra, 2007. - ISBN 978-80-968621 FAI Redakcné a zostavovateské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) Pocet záznamov: 15 FAI001 Cechlárová, Katarína - Lacko, Vladimír - Borbeová, Viera - Halická, Margaréta: 15th International Scientific Conference on Mathematical Methods in Economics and Industry : book of abstracts : June 3-7, 2007, Herany, Slovakia : CD-ROM. Herany, 2007. - ISBN 978-80-89089-57-4 FAI002 Fabrici, Igor - Horák, Mirko - Jendro, Stanislav: Cycles and Colourings 2007 : workshop : September 02-07, 2007, Tatranská Strba : IM Preprint, series A, No. 8/2007. Tatranská Strba, 2007 FAI003 Horák, Mirko - Jendro, Stanislav: Discrete Mathematics, Special Issue: Cycles and Colouring 2003, Vol. 307, Iss. 7-8 : 6 April 2007. Amsterdam : Elsevier, 2007. - ISSN 0012-365X FAI004 : Ekonomika a riadenie verejnej správy - výzvy pre alsí rozvoj : zborník príspevkov z vedeckej konferencie organizovanej Katedrou ekonomických vied v rámci riesenia projektu VEGA c. 1/2627/05 "Ekonomický systém samospráv v povstupovom období do Európskej únie" : 24.5.2007 [Economy and Management in Public Administration Challenges for Further Development] . Kosice : Univerzita Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach, 2007. - ISBN 978-80-7097-689-0 FAI005 Jenca, Andrej - Kuchta, Milan - Bober, Juraj - Schmidtová, Katarína - Gonsorcík, Jozef Mechírová, Viola - Stebnická, Emília - Fillová, Dagmar - Krivos-Bellus, J.: Faculty of Medicine : Pavol Jozef Safárik University. 75 s.. - Kosice, 2006

(135)

. FAI006 Illés, Tomás: Globálne aspekty elektronického obchodu [Global aspects of electronic commerce] . Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2006. - ISBN 80-7097-641-1 FAI007 : Lingvistické aspekty anglického odborného jazyka : zborník príspevkov z medzinárodného seminára : Kosice, 12.9.2007 : zborník vznikol v rámci projektu KEGA 3/3148/05 [Linguistic aspects of English for specific purposes] . Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - ISBN 978-80-7097-692-0 FAI008 : Multikultúrne aspekty edukácie v uciacej sa spolocnosti : formovanie a hodnotenie psychomotorických zrucností ziakov v technicky orientovaných predmetoch. Kosice : Equilibria, 2007. ISBN 978-80-89284-06-1 FAI009 Hochmuth, Zdenko: Slovenský kras [Slovakian karst] . Bratislava : Ottovo nakladatestvo, s.r.o., 2006. - ISBN 80-7360-531-7 FAI010 Hochmuth, Zdenko: Slovenský kras : Acta Carsologica Slovaca : zborník slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva a správy slovenských jaský v Liptovskom Mikulási [Slovakian Karst] . Liptovský Mikulás : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikulási, 2006. ISBN 80-88924-51-0 FAI011 Spirko, Juraj: Teorija i praktika jevroitegracijnych procesiv vyscoi osvity i nauki : Naukovyj visnyk Zakarpaskogo derzavnogo universitetu [Theory and practice of European integration processes in higher education and science] . Uzgorod, 2006. - ISBN 966-2921-07-9 FAI012 uricek, Milan - Gallo, Peter: Trendy pohybovej rekreácie a súcasný zivotný stýl. 204 s.. - Kosice : Ústav vzdelávania v Rozave, Univerzita Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach, 2007. - ISBN 978-80-89168-20-0 FAI013 Cipkár, Ján: Universitas Safarikiana : 2006/2007, roc. 36, c. 5/6. 22 s.. - Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007 FAI014 Cipkár, Ján: Universitas Safarikiana, 2006/2007, roc. 36, c. 1-2, 24 s.. 24 s.. - Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2006/2007 FAI015 Cipkár, Ján: Universitas Safarikiana, 2006/2007, roc. 36, c. 3-4. 28 s.. - Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007

(136)

.

Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach Prehad publikacnej cinnosti za rok 2007 Ostatné [11]

Skupina A1 - Knizné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA,AAB, ABA, ABB) Pocet záznamov: 6 AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavatestvách (6) Skupina A2 - Ostatné knizné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI) Pocet záznamov: 22 ACB Vysokoskolské uebnice vydané v domácich vydavatestvách (12) BAB Odborné knizné práce vydané v domácich vydavatestvách (3) BCI Skriptá a ucebné texty (3) CAB Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v domácich vydavatestvách (1) EAJ Odborné preklady publikácií - knizné (1) FAI Redakcné a zostavovateské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) (2) Skupina B -Publikácie v karentovaných vedeckých casopisoch a autorské osvedcenia, patenty a objavy (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ) Pocet záznamov: 181 ADC Vedecké práce v zahranicných karentovaných casopisoch (133) ADD Vedecké práce v domácich karentovaných casopisoch (4) AEG Strucné oznámenia alebo abstrakty ved.prác v zahr.karent.casopisoch (39) AEH Strucné oznámenia alebo abstrakty ved.prác v dom.karent.casopisoch (1) BDC Odborné práce v zahranicných karentovaných casopisoch (4) Skupina C - Ostatné recenzované publikácie (ABC, ABD, ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF) Pocet záznamov: 385 ACD Kapitoly vo vysokoskolských ucebniciach vydaných v dom.vydavatestvách (1) ADE Vedecké práce v zahranicných nekarentovaných casopisoch (33) ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných casopisoch (61) AEC Vedecké práce v zahranicných recenzovaných zborníkoch (9) AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch (59) AFC Publikované príspevky na zahranicných vedeckých konferenciách (6) AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (12) AFG Abstrakty príspevkov zo zahranicných konferencií (79) AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (78) BBA Kapitoly v odb.knihách vydané v zahranicných vydavatestvách (1) BDE Odborné práce v nekarentovaných zahranicných casopisoch (7) BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich casopisoch (27) BEC Odborné práce v recenzovaných zahr.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) (1) BED Odborné práce v recenzovaných dom.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) (6) BFA Abstrakty odborných prác zo zahranicných podujatí (konferencie...) (2) BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...) (3)

(137)

.

Pocet záznamov spolu: 594 Menný zoznam publikácií: AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavatestvách Pocet záznamov: 6

AAB001 Kafka, Jozef - Dóci, Ivan - Forgácová, ubica: K diagnostike, klinickému obrazu a liecbe paranoidných porúch [The problem of diagnostic process, clinic and therapy of paranoid disorders] . 93 s.. - Rozava : Roven, 2007. - ISBN 978-80-89168-22-4 AAB002 Porada, Viktor - Madliak, Jozef - Ivor, Jaroslav - Rak, Roman - Chmelík, Jan - Jelínek, Jií Bruna, Eduard - Polák, Peter - Mihaov, Ján - Stefanková, Simona: Kriminalita súvisiaca s informacnými a komunikacnými technológiami - kriminalistické a forenzné aspekty (vybrané problémové okruhy výskumu) : vysokoskolské ucebné texty Právnickej fakulty UPJS [Criminality relating to informative and communicative technologies - criminalistic and forensic aspects (chosen problematic areas of research)] . 210 s.. - Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - ISBN 978-80-7097-678-4 AAB003 Marossy, Alexander - Vasko, L.: Nervové tkanivo a ischémia. 111 s.. - Kosice : Amicus, 2006. ISBN 80-967446-3-1 AAB004 Kovaová, Eva - Cierny, Michal: Orálna hygiena. 1. cas. 308 s.. - Presov : Vydavatestvo Pavol Sidelský, 2006. - ISBN 80-969419-3-3 AAB005 Bobro, M. - Legáth, ubomír - Slanco, P. - Hancuák, J.: Riziko prasnosti v baniach. 229 s.. Kosice : Ústav geotechniky SAV, 2007. - ISBN 978-80-969659-6-0 AAB006 Kráová, uba: Sociálne institúcie : (Politika, Nábozenstvo, Rodina) [Social institutions] . 1. vyd.. - 255 s.. - Presov : KM - Systém, s. r. o., 2007. - ISBN 978-80-85357-05-9

ACB Vysokoskolské uebnice vydané v domácich vydavatestvách Pocet záznamov: 12

ACB001 Zivcák, Jozef - Michalíková, Monika - Tóth, Teodor - Hudák, Radovan - Majerník, Jaroslav: Biomechanika cloveka I. 299 s.. - Presov : ManaCon, 2007. - ISBN 978-80-89040-30-8 ACB002 Lesko, Vladimír: Dejiny filozofie I. : od Tálesa po Galileiho [History of Philosophy I.] . 2. vyd.. 287 s.. - Presov : vlastný náklad, 2007. - ISBN 978-80-969755-7-0 ACB003 Mechírová, Eva - Zachariás, Ladislav - Belej, K.: Histológia [Histology] . 182 s.. - Kosice : Aprilla s.r.o., 2007. - ISBN 978-80-969499-4-6 ACB004 Bober, Juraj - Cibur, Peter - Harbuák, Pavol - Kauchová, Jana - Kitka, Miroslav - Morochovic, Radoslav - Steranková, Mária - Sudák, Milan - Susinková, Jana - Uram, V. - Vako, Michal: Chirurgia I : základy vseobecnej chirurgie pre stúdium osetrovatestva. 110 s.. - Kosice : Aprilla s.r.o., 2007. - ISBN 80-969499-5-3 ACB005 Bober, Juraj - Belák, Jozef - Blazejová, Jana - Frankovicová, Mária - Gajdos, Miroslav Harbuák, Pavol - Kauchová, Jana - Kotulicová, Beáta - Lacko, Marek - Sabol, Frantisek - Sihotský, V. Stefková, Gabriela - Sudák, Milan - Sudáková, Marie - Susinková, Jana - Toplanská, Zuzana - Valanský, Ladislav - Vako, Michal - Vasko, Gabriel - Vlasatá, ubica - Vrzgula, Andrej - Zábavníková, Marianna: Chirurgia II : základy vseobecnej chirurgie pre stúdium Osetrovatestva. 203 s.. - Kosice : Aprilla s.r.o., 2007. - ISBN 80-969499-6-0 ACB006 Takác, Peter - Peregrínová, Zuzana: Manazment a právne predpisy pre fyzioterapeutov. 158 s.. Kosice : Aprilla s.r.o, 2006. - ISBN 80-969499-2-6

(138)

. ACB007 Cáp, J. - Holmanová, Elena - Ivanová, Kateina - Jarosová, D. - Kycinová, Silvia - Marecková, Jana - Nemceková, Mária - Ondrejka, I. - Palencár, Marián - Spirudová, Lenka - Zamboriová, Mária Ziaková, Katarína: Osetrovateské konceptuálne modely [Nursing judgement of seniors in home care] . 190 s.. - Martin : Osveta, 2007. - ISBN 978-80-8063-247-2 ACB008 Avdicová, M. - Bobrovská, Miriam - Brutenicová, Eva - Hamade, Jana - Kavcová, Elena Kimáková, Tatiana - Kissová, Lucia - Némethová, Daniela - Salamonová, Mária - Tóth, Karol Turcanová, Emília - Rovný, Ivan - Ochaba, Róbert - Bielik, Ivan: Prevencia závislostí a fajcenia tabaku. 144 s.. - Bratislava : Gerlach Print, spol. s r.o., 2007. - ISBN 978-80-7159-164-1 ACB009 Beová, Katarína - Smajda, Beadik - Micková, Helena - Cipáková, A.: Radiobiology. 1 elektronický optický disk (CD-ROM) - Kosice : University of Veterinary Medicine, 2007. - ISBN 978-80-8077-053-2 ACB010 Bolfíková, Eva: Teórie správy a byrokracie [The theories of administration and bureaucracy] . 1. vyd.. - 254 s.. - Kosice : Univerzita Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach, 2006. - ISBN 80-7097-633-2 ACB011 Bayer, A. - Eliásová, Anna - Kovaová, Eva - Biros, Peter: Vybrané kapitoly z patofyziológie a kliniky chorôb pre dentálnu hygienu. 64 s.. - Martin : Osveta, 2006. - ISBN 80-8063-234-0 ACB012 Cepelová, Anna - Carnický, Stefan - Daková, Alena - Mizla, Martin - Volosin, Martin Vavrincík, Pavel - Olexová, Cecília - Basistová, Alena: Základy manazmentu [The Basic Management] . 1. vyd.. - 259 s.. - Presov : Vydavatestvo Michala Vaska, 2007. - ISBN 978-80-7165-610-4

ACD Kapitoly vo vysokoskolských ucebniciach vydaných v dom.vydavatestvách Pocet záznamov: 1

ACD001 Kujaník, Stefan - Stulrajter, V.: Fyziológia práce a telesných cvicení In:Lekárska fyziológia. Martin : Osveta, 2006. - ISBN 80-8063-231-6. - S. 597-614

ADC Vedecké práce v zahranicných karentovaných casopisoch Pocet záznamov: 133

ADC001 Dostalík, Jan - Martínek, L. - Cernoch, J. - Mazur, M.: A Case Report of a 39-year-old Male with Choledochal Cyst Mimicking Pancreatic Pseudocyst In:Hepato-Gastroenterology. - 54 (2007), p. 393-396 ADC002 Rossner, Pavel - Binková, Blanka - Milcová, A. - Solansky, Ivo - Zidzik, Jozef - Lyubomirova, Karolina D. - Farmer, P. B. - Sram, J.R.: Air pollution by carcinogenic PAHs and plasma levels of p53 and p21/WAF1 proteins [Znecistenie ovzdusia karcinogénnymi PAU a hladina proteínov p53 a p21/WAF1 v plazme] In:Mutation Research : Fundamental and Molecular. Mechanisms of Mutagenesis. - ISSN 0027-5107. 620, iss. 1-2 (2007), pp. 34-40 ADC003 Maarová, Miroslava - Cernák, Juraj - Massa, Werner: Ammonium bis(tetraethylammonium)hexacyanoferrate(III) trithydrate In:Acta Crystallographica Section C - Crystal Structure Communications. - ISSN 0108-2701. - Roc. 62 (2007), s. 187-189 ADC004 Hanzelová, Vladimíra - Macko, Jozef Kazimír - Macková, Anna: Anomotaenia barusi sp. nov. and A. alata (Cestoda, Dilepididae)from Charadrius dubius (Aves, Charadriiformes) in Slovakia, with comments on related species [Anomotaenia barusi sp. nov. a A. alata z Charadrius dubius na Slovensku, s komentárom o príbuzných druhoch] In:Acta Parasitologica. - ISSN 1230-2821. - C. 1 (2007), s. 24-30

(139)

. ADC005 Winiarczyk, S. - Adaszek, L. - Stefancíková, Astéria - Peko, Branislav - Cisláková, Lýdia Puchalski, A.: Badania serologiczne w kierunku boreliozy i erlichiozy swin i krów na Lubelszczyznie [Sérologické vysetrenia na boreliózu a ehrlichiózu u prasiat a hovädzieho dobytka v okolí Lublinu] In:Medycyna weterynaryjna. - ISSN 0025-8628. - Vol. 63, nr. 5 (2007), p. 561-565 ADC006 Taioli, E. - Sram, J.R. - Binková, Blanka - Kalina, Ivan - Popov, Todor A. - Garte, Seymour Farmer, P. B.: Biomarkers of exposure to carcinogenic PAHs and their relationship with environmental factors [Biomarkery expozície pre PAU a ich vzah s environmentálnymi faktormi] In:Mutation Research : Fundamental and Molecular. Mechanisms of Mutagenesis. - ISSN 0027-5107. 620, iss. 1-2 (2007), pp. 16-21 ADC007 Maroszová, Jaroslava - Findoráková, Lenka - Györyová, Katarína - Moncol, Ján - Melník, Milan: Bis(2/chlorobenzoato-κ2O'O)bis[methylN-(3-pyridyl)carbamato-κN]zinc(II) In:Acta Crystallographica Section E - Structure Reports Online. - ISSN 1600-5368. - Roc. E63 (2007), s. 1520 ADC008 Maroszová, Jaroslava - Findoráková, Lenka - Györyová, Katarína - Koman, Marian - Melník, Milan: Bis(2-chlorobenzoato-κO)-bis(phenazone-κO)-zinc(II)0.612-hydrate In:Acta Crystallographica Section E - Structure Reports Online. - ISSN 1600-5368. - Roc. E63 (2007), s. 1406-1407 ADC009 Potocák, Ivan - Lancz, Gábor - Rzicka, Ales - Jäger, Lothar: cis-Bis(tricyanomethanido)[tris(2-aminoethzl)amine]nickel(II) In:Acta Crystallographica Section E - Structure Reports Online. - ISSN 1600-5368. - Roc. 63, c. (2007), s. m2072-m2073 ADC010 Hájek, T. - Libiger, J. - Janovská, D. - Hájek, Petr - Alda, M. - Höschl, Cyril: Clinical and demographic characteristics of psychiatric patients seropositive for Borrelia burgdorferi In:European Psychiatry. - ISSN 0924-9338. - Vol. 21 (2006), pp. 118-122 ADC011 Mirossay, Andrej - Jun, Sujung - Dory, Ladislav: Cloning and characterization of two alleles of the murine extracellular superoxide dismutase gene [Klonovanie a charakteristika dvoch al. extracelulárnej superoxid. dismutázy u mysí] In:Biochemical and Biophysical Research Communications. - ISSN 0006-291X. - 352 (2007), pp. 739-743 ADC012 Andreeva, N.P. - Vokál, Stanislav: Clustering in light nuclei in fragmentation above 1 A GeV/c [Klasterizácia ahkých jadier vo fragmentácii v oblasti nad 1 A GeV/c] In:European Physical Journal A. - ISSN 1434-6001. - Roc. 27 (2007), s. 295-300 ADC013 Reháková, Mária - Cuvanová, Silvia - Wadsten, Tommy - Sály, Vladimír - Nagyová, Stanislava: Composite materials of synthetic mordenite and AgI [Zlozené materiály syntetického mordenitu a AgI] In:Journal of Inclusion Phenomena and Molecular Recognition in Chemistry. - ISSN 0923-0750. - Roc. 58 (2007), s. 151-159 ADC014 Tomásková, Natasa - Varhac, Rastislav - Zoldák, Gabriel - Oleksáková, Lenka - Sedláková, Dagmar - Sedlák, Erik: Conformational stability and dynamics of cytochrome c affect its alkaline isomerization [Konformacná stabilita a dynamika cytochrómu c ovplyvuje jeho alkalickú izomerizáciu] In:Journal of Biological Inorganic Chemistry. - ISSN 0949-8257. - C. 12 (2007), s. 257-266 ADC015 Stupák, Marek - Bageová, Jaroslava - Fedunová, Diana - Antalík, Marián: Conformational transitions ferricytochrome c in strong inorganic acids [Konformacné prechody ferricytochrómu c v silných anorganických kyselinách] In:Collection of Czechoslovak Chemical Communications. - ISSN 0010-0765. - Roc. 71 (2006), s. 1627-1641

(140)

. ADC016 Barnas, J. - Gmitra, Martin - Misiorny, Maciej - Gugaev, Vitalij: Current-induced switching in spin-valve structures [Prúdom indukované premagnetovanie v spinových hradlách] In:Physica Status Solidi B - Basic Research. - ISSN 0370-1972. - Roc. 244, c. 7 (2007), s. 2304-2310 ADC017 Adams, John - Fedorisin, Ján - Lehocká, Sabina - Vokál, Stanislav: Delta-phi delta-eta correlations in central Au+Au collisions at sqrt(sNN) = 200 GeV [Delta-phi delta-eta korelácie v centrálnych zrázkach...] In:Physical Review C. - ISSN 0556-2813. - Roc. 74 (2007), s. 034901-1 - 034901-14 ADC018 Uchida, Kingo - Walko, Martin - Jong de, Jaap J. D. - Sukata, Shin-ichiro - Meetsma, Auke Esch van, Jan H. - Feringa, Ben L.: Diastereoselective cyclization of a dithienylethene switch trough single crystal confinement [Diastereoselektívna cyklizácia ditienyleténového spínaca v dôsledku obmedzenia v krystálovej struktúre] In:Organic & Biomolecular Chemistry. - ISSN 1477-0520. - Roc. 4 (2006), s. 1002-1006 ADC019 Stanicová, Jana - Sedlák, Erik - Musatov, Andrej - Robinson, Neal C.: Differential stability of dimeric and monomeric cytochrome c oxidase exposed to elevated hydrostatic pressure [Rozdielna stabilita dimérnej a monomérnej formy cytochróm c oxidázy vo zvýsenom hydrostatickom tlaku] In:Biochemistry. - ISSN 0006-2960. - Roc. 46 (2007), s. 7146-7152 ADC020 Sedlák, Erik - Wittung-Stafshede, Pernilla: Discrete roles of copper ions in chemical unfolding of human ceruloplasmin [Rozdielna úloha iónov medi v chemickom rozbaovaní udského ceruloplazmínu] In:Biochemistry. - ISSN 0006-2960. - Roc. 46 (2007), s. 9638-9644 ADC021 Zeleák, Vladimír - Císaová, Ivana - Llewellyn, Philip: Diversity of carboxylate coordination in two novel zinc(II) cynnamate complexes In:Inorganic Chemistry Communications. - ISSN 1387-7003. - Roc. 10, c. 1 (2007), s. 27-32 ADC022 Kozurková, Mária - Sabolová, Danica - Paulíková, Helena - Janovec, Ladislav - Kristian, Pavol Bajdichová, Mária - Busa, Ján - Podhradský, Dusan - Imrich, Ján: DNA binding properties and evaluation of cytotoxic activity of 9,10-bis-N-substituted (aminomethyl)anthracenes [Väzobné vlastnosti DNA a vyhodnotenie cytotoxickej aktivity 9,10-bis-N-substituovaných (aminomethyl)antracénov] In:International Journal of Biological Macromolecules. - ISSN 0141-8130. - Roc. 41 (2007), s. 415-422 ADC023 Kumar, Adarsh - Singh, Ram B. - Saxena, M. - Niaz, Mohammad A. - Joshi, Shashank R. Chattopadhyay, P. - Mechírová, Viola - Pella, Daniel - Fedacko, Ján: Effect of carni Q-gel (ubiquinol and carnitine) on cytokines in patients with heart failure in the Tishcon study [Úcinok carni Q gélu (unichinón a karnitín) na cytokíny u pacientov so srdcovým zlyhaním v stúdii Tishcon] In:Acta Cardiology. - Vol. 62, no. 4 (2007), pp. 349-354 ADC024 Kaste, R. - Bomba, Alojz - Herich, R. - Vasko, L. - Svedová, Martina: Effect on the immune system of germ-free piglets of probiotics potentiated with polyunsaturated fatty acids [Vplyv probiotík potencovaných polynenasýtenými mastnými kyselinami na imunitný systém germ-free prasiat] In:Berliner und Münchener Tierärztliche Wochenschrift. - ISSN 0005-9366. - 120, Heft 5/6 (2007), p. 221-225 ADC025 Raimondi, S. - Garte, Seymour - Sram, J.R. - Binková, Blanka - Kalina, Ivan - Lyubomirova, Karolina D. - Taioli, E. - Singh, Rajinder - Farmer, P. B.: Effects of diet on biomarkers of exposure and effects, and on oxidative damage [Úcinok výzivy na biomarkery expozície, biomarkery úcinku a oxidatívne poskodenie] In:Mutation Research : Fundamental and Molecular. Mechanisms of Mutagenesis. - ISSN 0027-5107. 620, iss. 1-2 (2007), pp. 93-102

(141)

. ADC026 Singh, Rajinder - Kaur, Balvinder - Kalina, Ivan - Popov, Todor A. - Georgieva, Tzveta - Garte, Seymour - Binková, Blanka - Sram, J.R. - Taioli, E. - Farmer, P. B.: Effects of environmental air pollution on endogenous oxidative DNA damage in humans [Úcinok znecistenia ovzdusia na endogénne oxidatívne poskodenie DNA u udí] In:Mutation Research : Fundamental and Molecular. Mechanisms of Mutagenesis. - ISSN 0027-5107. 620, iss. 1-2 (2007), pp. 71-82 ADC027 Garte, Seymour - Taioli, E. - Raimondi, S. - Paracchini, V. - Binková, Blanka - Sram, J.R. Kalina, Ivan - Popov, Todor A. - Singh, Rajinder - Farmer, P. B.: Effects of metabolic genotypes on intermediary biomarkers in subjects exposed to PAHS: Results from the EXPAH study [Úcinok metabolických genotypov na vybrané biomarkery u pracovníkov exponovaných PAU: Výsledky EXPAH stúdie] In:Mutation Research : Fundamental and Molecular. Mechanisms of Mutagenesis. - ISSN 0027-5107. 620, iss. 1-2 (2007), pp. 7-15 ADC028 Taioli, E. - Sram, J.R. - Garte, Seymour - Kalina, Ivan - Popov, Todor A. - Farmer, P. B.: Effects of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in environmental pollution on exogenous and oxidative DNA damage (EXPAH project): Description of the population under study [Úcinok polycyklických aromatických uhovodíkov (PAU) z environmentálneho znecistenia na exogénne a oxidatívne poskodenie DNA (projekt EXPAH): Popis studovanej populácie] In:Mutation Research : Fundamental and Molecular. Mechanisms of Mutagenesis. - ISSN 0027-5107. 620, iss. 1-2 (2007), pp. 1-6 ADC029 Nemcová, Radomíra - Bomba, Alojz - Gancarcíková, S. - Reiffová, Katarína - Guba, P. Koscová, J. - Jonecová, Zuzana - Sciranková, . - Bugarský, Andrej: Effects of the administration of lactobacilli, maltodextrins and fructooligosaccharides upon the adhesion of E-Coli 08 : K88 to the intestinal mucosa and organic acid levels in the gut contents of piglets [Úcinok podávania laktobacilov, maltodextrinu a FOS na adhesion E-coli 08 : K88 k crevnej sliznici a produkcia organických kyselín v crevnom trakte prasiat] In:Veterinary Research Communications. - ISSN 0165-7380. - Vol. 31, no. 7 (2007), pp. 791-800 ADC030 Strompfová, V. - Marcináková, Miroslava - Simonová, Monika - Gancarcíková, S. - Jonecová, Zuzana - Sciranková, . - Koscová, J. - Buleca, Viktor - Cobanova, Klaudia - Lauková, Andrea: Enterococcus faecium EK13 - an enterocin A-producing strain with probiotic character and its effect in piglets [Enterococcus faecium EK13 - kme poskytujúci enterocin A s probiotickým úcinkom a jeho efekt u prasiat] In:Anaerobe. - ISSN 1075-9964. - Vol. 12, no. 5-6 (2006), p. 242-248 ADC031 Kladeková, Daniela - Hezelová, Mária - Lux, Ladislav: Evaluation of Surface Reactivity of Fe Powders: Reaction with Nitrobenzene [Hodnotenie povrchovej reaktivity Fe práskov. Reakcia s nitrobenzénom] In:Particulate Science and Technology. - ISSN 0272-6351. - Roc. 25, c. 2 (2007), s. 139-146 ADC032 Antinori, Federico - Kravcáková, Adela - Urbán, Jozef - Vrláková, Janka: Expansion dynamics of Pb-Pb collisions at 40 A GeV/cviewed by negatively charged hadrons [Dynamika expanzie v zrázkach Pb-Pb pri 40 A GeV/c skúmaná pomocou záporne nabitých hadrónov] In:Journal of Physics G - Nuclear and Particle Physics. - ISSN 0954-3899. - Roc. 34 (2007), s. 403-429 ADC033 Cebulska-Wasilewska, Antonina - Pawlyk, Igor - Panek, Agnieszka - Wiechec, Anna - Kalina, Ivan - Popov, Todor A. - Georgieva, Tzveta - Farmer, P. B.: Exposure to environmental polycyclic aromatic hydrocarbons: Influences on cellular susceptibility to DNA damage (sampling Kosice and Sofia) [Expozícia environmentálnym polycyklickým aromatickým uhovodíkom: Vplyv na poskodenie bunkovej DNA (vzorky Kosice a Sofia)]

(142)

. In:Mutation Research : Fundamental and Molecular. Mechanisms of Mutagenesis. - ISSN 0027-5107. 620, iss. 1-2 (2007), pp. 145-154 ADC034 Cikos, Stefan - Rehák, P. - Czikková, Soa - Veselá, Jarmila - Koppel, Juraj: Expression of adrenergic receptors in mouse preimplantation embryos and ovulated oocytes In:Reproduction. - ISSN 1470-1626. - 133 (2007), pp. 1139-1147 ADC035 Majchrák, Peter - Frajt, Zdenk - Dérer, Jan - Lobotka, Peter - Vávra, Ivo - Horváth, Denis: Ferromagnetic resonance study of exchange and dipolar interactions in discontinuous multilayers [Feromagnetická rezonancia výmennej a dipólovej interakcie v nespojitých multivrstvách] In:Journal of Applied Physics. - ISSN 0021-8979. - Roc. 101, c. 11 (2007), s. 113911-1139-5 ADC036 Tuleja, Slavomír - Hanc, Jozef - Gazovic, Boris - Tomori, Alexander: Feynman`s wobbling plate [Feynmanov chvejúci tanier] In:American Journal of Physics. - ISSN 0002-9505. - Roc. 75, c. 3 (2007), s. 240-244 ADC037 Baska, T. - Sovinová, H. - Németh, A. - Béresová, Anna - Kováová, Mária: Findings from the Global Youth Tobacco Survey (GYTS) in Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia - Smoking initiation, prevalence of tobacco use and cessation In:Sozial-und Praventivmedizin. - ISSN 0303-8408. - Vol. 51, no. 2 (2006), p. 110-116 ADC038 Vicario, Javier - Walko, Martin - Meetsma, Auke - Feringa, Ben L.: Fine Tuning of the rotary Motion by Structural Modification is Light-Driven Molecular Motors [Regulovanie rotacného pohybu svetlom poháaných molekulových motorov prostredníctvom struktúrnych modifikácií] In:Journal of the American Chemical Society. - ISSN 0002-7863. - Roc. 128, c. 15 (2006), s. 5127-5135 ADC039 Langer, Pavel - Kocan, A. - Tajtáková, Mária - Petrík, J. - Chovancová, J. - Drobná, B. - Jursa, S. - Rádiková, Zofia - Koska, Juraj - Ksinantová, L. - Hucková, M. - Imrich, R. - Wimmerová, Soa Gasperiková, D. - Shishiba, Yoshimasa - Trnovec, Tomás - Seböková, Elena - Klimes, Iwar: Fish from industrially polluted freshwater as the main source of organochlorinated pollutants and increased frequency of thyroid disorders and dysglycemia [Rybolov vo vodách kontaminovaných PCB a vplyv ich konzumácie na castejsí výskyt tyreopatii a dysglykemie] In:Chemosphere. - ISSN 0045-6535. - Vol. 67 (2007), pp. S379-S385 ADC040 Majchrák, Peter - Vavra, Ivo - Lobotka, Peter - Dérer, J. - Frait, Zdenk - Horváth, Denis: FMR in nanosystems - discontinuous multilayers Fe/SiO2/Fe [FMR v nanosystémoch] In:Modern Physics Letters B. - ISSN 0217-9849. - Roc. 21, c. 18 (2007), s. 1201-1206 ADC041 Peresadko, N.G. - Vokál, Stanislav: Fragmentation channels of relativistic 7Be nuclei in peripheral interactions [Fragmentacné kanály relativistických jadier 7Be v periférnych interakciách] In:Physics of Atomic Nuclei. - ISSN 1063-7788. - Roc. 70, c. 7 (2007), s. 1226-1229 ADC042 Knöfel, C. - Descanpertries, J. - Benzaouia, A. - Zeleák, Vladimír - Mornet, S. - Llewellyn, Philip - Hornebecq, Virginie: Functionalised micro-/mesoporous silica for the adsorption of carbon dioxide In:Microporous and Mesoporous Materials. - ISSN 1387-1811. - Roc. 99 (2007), s. 79-85 ADC043 Abelev, B.I. - Fedorisin, Ján - Vokál, Stanislav: Global polarization measurement in Au+Au collisions [Globálne polarizacné meranie v Au+Au zrázkach] In:Physical Review C. - ISSN 0556-2813. - Roc. 76 (2007), s. 024915-1 - 024915-10 ADC044 Tomasciková, Jana - Imrich, Ján - Danihel, Ivan - Böhm, Stanislav - Kristian, Pavol: Heterocyclization of (acridin-9-YL)thiosemicarbazides with dimethyl acetylenedicarboxylate [Heterocyklizácia akridín-9-yl tiosemikarbazidov s dimetylacetyléndikarboxylátom] In:Collection of Czechoslovak Chemical Communications. - ISSN 0010-0765. - Roc. 72, c. 3 (2007), s. 347-362

(143)

. ADC045 Vidinský, Boris - Gál, Peter - Toporcer, Tomás - Longauer, Frantisek - Lenhardt, . - Bobrov, Nikita - Sabo, Ján: Histological study of the first seven days of skin wound healing in rats [Histologická stúdia prvých siedmich dní hojenia koznej rany u potkanov] In:Acta Veterinaria Brno. - ISSN 0001-7213. - Vol. 75 (2006), p. 197-202 ADC046 Sheshko, Valeria - Hejnová, Jana - Rehaková, Zuzana - Sinkora, Jií - Faldyna, Martin - Alexa, Pavel - Felsberg, Jurgen - Nemcová, Radomíra - Bomba, Alojz - Sebo, Peter: HlyA knock out yields a safer Escherichia coli A0 34/86 variant with unaffected colonization capacity in piglets [Vyradenie hlyA bezpecnejsí Escherichia coli A0 34/86 variant s neporusenou kolonizacnou kapacitou u osípaných] In:FEMS Immunology and Medical Microbiology. - 48 (2006), p. 257-266 ADC047 Hanko, Ján - Orendác, Martin - Kuchár, Juraj - Zák, Zdirad - Cernák, Juraj - Orendácová, Alzbeta - Feher, Alexander: Hydrogen bonds mediated magnetism in Cu(bmen)2Pd(CN)4 [Magnetizmus v Cu(bmen)2Pd(CN)4 sprostredkováný vodíkovými väzbami] In:Solid State Communications. - ISSN 0038-1098. - Roc. 142 (2007), s. 128-131 ADC048 Bares, Martin - Brunovský, Martin - Kopecek, Miloslav - Stopková, Pavla - Novák, Tomás Kozený, Jií - Höschl, Cyril: Changes in QEEG prefrontal cordance as a predictor of response to antidepressants in patients with treatment resistant depressive disorder: A pilot study In:Journal of Psychiatric Research. - ISSN 0022-3956. - 41 (2007), pp. 319-325 ADC049 Oriák, Andrej - Oriáková, Renáta - Heile, Andreas - Talian, Ivan - Terhorst, M. - Arlinghaus, Heinrich Frank: Characterisation of poly(methyl methacrylate) film deposited on iron powder particles by electropolymerization [Charakterizácia PMMA filmu vylúceného na casticiach Fe prásku elektrochemickou polymerizíciou] In:Surface Science. - ISSN 0039-6028. - Roc. 601 (2007), s. 4158-4162 ADC050 Benes, Martin - Placek, Vít - Matuschek, G. - Kettrup, Antonin - Györyová, Katarína - Balek, Vladimír: Characterization of PVC Cable insulation materials and products obtained after removal of additives [Charakterizácia PVC izolacných materiálov a produktov získaných po odstránení aditivít] In:Journal of Applied Polymer Science. - ISSN 0021-8995. - Roc. 99 (2006), s. 788-795 ADC051 Beskid, Olena - Binková, Blanka - Dusek, Zdik - Rössner, Pavel - Solansky, Ivo - Kalina, Ivan Zidzik, Jozef - Popov, Todor A. - Farmer, P. B. - Sram, J.R.: Chromosomal aberrations by fluorescence in situ hybridization (FISH) - Biomarker of exposure to carcinogenic PAHs [Chromozomálne aberácie stanovené metódou FISH - biomarker expozície ku karcinogénnym PAU] In:Mutation Research : Fundamental and Molecular. Mechanisms of Mutagenesis. - ISSN 0027-5107. 620, iss. 1-2 (2007), pp. 62-70 ADC052 Bednarcík, Jozef - Nicula, Radu - Stir, Manuela - Lathe, Christian - Burkel, Eberhard: In situ energy dispersive X-ray diffraction analysis of the high-pressure-high-temperature stability of amorphous Co-Fe-Zr-B alloys [In-situ EDX analýza stability amorfnej zliatiny CoFeZrB pri vysokých tlakoch a teplotách] In:Journal of Non-Crystalline Solids. - ISSN 0022-3093. - Roc. 353 (2007), s. 862-864 ADC053 Holovská, Vanda - Pistl, Juraj - Kovalkovicová, N.: In vitro effect of pesticides (dichlofluanid), endosulfan, simazine, tolylfluanid and triallate) on proliferative activity of animal derived cell cultures In:Acta Biologica Hungarica. - ISSN 0236-5383. - Vol. 58, no. 1 (2007), pp. 61-74 ADC054 Binková, Blanka - Topinka, Jan - Sram, J.R. - Sevastyanova, Oksana - Nováková, Z. Schmuczerová, Jana - Kalina, Ivan - Popov, Todor A. - Farmer, P. B.: In vitro genotoxicity of PAH mixtures and organic extract from urban air particles. Part I: Acellular assay [Genotoxicita zmesí PAU a organického extraktu z mestského ovzdusia studovaná in vitro. Cas I: Nebunkové testy] In:Mutation Research : Fundamental and Molecular. Mechanisms of Mutagenesis. - ISSN 0027-5107. 620, iss. 1-2 (2007), pp. 114-122

(144)

. ADC055 Sevastyanova, Oksana - Binková, Blanka - Topinka, Jan - Sram, J.R. - Kalina, Ivan - Popov, Todor A. - Nováková, Z. - Farmer, P. B.: In vitro genotoxicity of PAH mixtures and organic extract from urban air particles. Part II: Human cell lines [Genotoxicita zmesí PAU a organického extraktu z mestského ovzdusia studovaná in vitro. Cas II: udské bunkové kultúry] In:Mutation Research : Fundamental and Molecular. Mechanisms of Mutagenesis. - ISSN 0027-5107. 620, iss. 1-2 (2007), pp. 123-134 ADC056 Bednarcík, Jozef - Nicula, Radu - Stir, Manuela - Burkel, Eberhard: In X-ray diffraction investigation of nanocrystallization of amorphous Co-Fe-Zr-B alloys [Stúdium nanokrystalizácie amorfnej zliatiny CoFeZrB pomocou in-situ RTG difrakcie] In:Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - ISSN 0304-8853. - Roc. 316 (2007), s. e823-e826 ADC057 Biró, Péter - Cechlárová, Katarína: Inapproximability of the kidney exchange problem [Neaproximovatenos v probléme výmeny obliciek] In:Information Processing Letters. - ISSN 0020-0190. - Roc. 101 (2007), s. 199-202 ADC058 Adams, J. - Fedorisin, Ján - Lehocká, Sabina - Vokál, Stanislav: Incident energy dependence of pt Correlations at RHIC [Závislos pri korelácii od energie zrázky na RHIC-u] In:Physical Review C. - ISSN 0556-2813. - Vol. 72 (2006), s. 044902-1-044902-6 ADC059 Zidzik, Jozef - Kalina, Ivan - Salagovic, Ján - Sram, J.R. - Rössner, Pavel - Popov, Todor A. Farmer, P. B.: Influence of PAHs in ambient air on chromosomal aberrations in exposed subjects: International study - EXPAH [Vplyv PAU vo vzduchu na chromozómové aberácie u exponovaných subjektov: Medzinárodná stúdia - EXPAH] In:Mutation Research : Fundamental and Molecular. Mechanisms of Mutagenesis. - ISSN 0027-5107. 620, iss. 1-2 (2007), pp. 41-48 ADC060 Zorkovská, Anna - Baran, Anton - Bradaric, Ivica - Savic, Ilija - Sebek, Josef - Santavá, Eva Svoboda, Pavel - Marincev, D. - Kohout, S. - Keller, H. - Feher, Alexander: Influence of Ti4+on the magnetic state of CaRu1-xTixO3 In:Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - ISSN 0304-8853. - Roc. 316, c. 2 (2007), s. e699-e702 ADC061 Mascitelli, Luca - Pezzetta, Francesca - Tkácová, Ruzena - Joppa, Pavol: Inhibition of the Renin-Angiotensin System in Patients With COPD and Pulmonary Hypertension [Inhibícia renín-angiotenzínového systému u pacientov s CHOCHP a púcnou hypertenziou] In:CHEST : the Cardiopulmonary and Critical Care Journal. - ISSN 0012-3692. - Vol. 131 (2007), p. 938-939 ADC062 Otterstein, Eileen - Nicula, Radu - Bednarcík, Jozef - Stir, Manuela - Burkel, Eberhard: In-situ time-resolved X-ray diffraction investigation of the omega-to-psi transition in Al-Cu-Fe quasicrystal-forming alloys [Stúdium omega-psi transformácie kvázikrystalickej zliatiny Al-Cu-Fe pomocou in-situ RTG difrakcie] In:Materials Science Forum. - ISSN 0255-5476. - Roc. 558-559 (2007), s. 943-947 ADC063 De Keyser, J. - Gdovinová, Zuzana - Uyttenboogaart, M. - Vroomen, P.C. - Luijckx, G.J.: Intravenous alteplase for stroke: beyond the guidelines and in particular clinical situations [Intravenózna altepláza pre mozgový infarkt, guideliny a konkrétne klinické situácie] In:Stroke. - Vol. 38, no. 9 (2007), pp. 2612-2618 ADC064 Andruch, Vasi - Balogh, Ioseph S. - Baze, Yaroslav - Billes, Ferenc - Kádár, Mihály - Karosi, Roland - Parlagh, Gyula - Posta, József - Simon, András - Serbin, Rastislav - Török, Marcel: Investigation in the acid-base properties of 2-[2-(4-methoxy-phenylamino)-vinyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium Reagent [Skúmanie acidobázických vlastností...] In:Acta Chimica Slovenica. - ISSN 1318-0207. - Roc. 54 (2007), s. 551-557

(145)

. ADC065 Mareková, Mária - Lauková, Andrea - Skaugen, Morten - Nes, I. F.: Isolation and characterization of a new becteriocin termed enterocin M, produced by environmental isolate Enterococcus faecium AL41 [Izolácia a charakterizácia nového bakteriocínu - enterocínu Mm produkovaného Enterococcus faecium AL41] In:Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology. - ISSN 1367-5435. - Vol. 34 (2007), pp. 533-537 ADC066 Javorský, Martin - Gasperiková, D. - Ukropec, Jozef - Sedláková, Barbora - Riecansky, I. Krizanová, Oga - Seböková, Elena - Dobríková, Martina - Klimes, Iwar - Tkác, Ivan: Lipoprotein lipase HindIII polymorphism influences HDL-cholesterol levels in statin-treated patients with coronary artery disease [Vplyv polymorfizmu HindIII lipoproteinovej lipázy na koncentráciu HDL cholesterolu u pacientov s ischemickou chorobou srdca liecených statínom] In:Wiener Klinische Wochenschrift : The Middle European Journal of Medicine. - ISSN 0043-5325. Vol. 119, no. 15-16 (2007), pp. 476-482 ADC067 Orendác, Martin - Hanko, Ján - Cizmár, Erik - Orendácová, Alzbeta - Shirai, Masae - Bramwell, S.T.: Magnetocaloric study of spin relaxation in dipolar spin ice Dy2Ti2O7 [Magnetokalorické stúdium spinovej relaxácie v dipólovom spinovom ade Dy2Ti2O7] In:Physical Review B. - ISSN 1098-0121. - Roc. 75 (2007), s. 104425-104428 ADC068 Orendác, Martin - Orendácová, Alzbeta - Kajaková, Marcela - Papageorgiou, Thomas Chomic, Jozef - Cernák, Juraj - Massa, Werner - Feher, Alexander: Magneto-structural correlation in Cu(NH3)2Ag2(CN)4. Crystal structure, magnetic and thermodynamic properties of an S = 1/2 low-dimensional Heisenberg antiferromagnet [Magnetostruktúrne korelácie v Cu(NH3)2Ag2(CN)4. Krystálová struktúra, magnetické a termodynamické vlastnosti S = 1/2 nízkorozmerného heisenbergovského magnetika] In:Solid State Sciences. - ISSN 1293-2558. - Roc. 9 (2007), s. 116-125 ADC069 Aktas, A. - Murín, Pavel - Hreus, Tomás: Measurement of inclusive jet production in deep-inelastic scattering at high Q**2 and determination of the strong coupling [Meranie inkluzívnej produkcie jetov v hlbokonepruznom rozptyle pri vysokom Q**2 a urcenie konstanty silnej interakcie] In:Physics Letters B. - ISSN 0370-2693. - Roc. 653 (2007), s. 134-144 ADC070 Horácek, Jií - Bubeníková-Valesová, Vra - Kopecek, Miloslav - Palenicek, Tomas - Dockery, Colleen - Mohr, Pavel - Höschl, Cyril: Mechanism of action of atypical antipsychotic drugs and the neurobiology of schizophrenia In:CNS Drugs. - ISSN 1172-7049. - Vol. 20, no. 5 (2006), pp. 389-409 ADC071 Zeleák, Vladimír - Hornebecq, V. - Mornet, S. - Schäf, O. - Llewellyn, Philip: Mesoporous silica modified with titania: structure and thermal stability [Mesopórovitý oxid kremicitý modifikovaný s oxidom titanicitým: struktúra a termická stabilita] In:Chemistry of materials. - ISSN 0897-4756. - Roc. 18 (2006), s. 3184-3191 ADC072 Bednarcík, Jozef - Nicula, Radu - Saksl, Karel - Stir, Manuela - Burkel, Eberhard: Microstructure evolution durig thermal processing: insight from in-situ time-revolved synchrotron radiation experiments [Evolúcia mikrostruktúry pomocou tepelného spracovania: nahliadnutie pomocou in-situ casovo rozlísitených experimentov vyuzívajúcich synchrotrónové ziarenie] In:Materials Science Forum. - ISSN 0255-5476. - Roc. 550 (2007), s. 607-612 ADC073 Biros, Erik - Bodnár, J. - Biros, Ivan - Birosová, Eva - Mojzis, Ján - Hrivák, Martin Klimcáková, Lucia - Findlay, P.A. - Mirossay, Andrej - Mirossay, Ladislav: Molecular detection of ureaplasma urealyticum infection from clinical urogenital swabs [Molekulárna detekcia infekcie Ureoplasma urealyticum z klinických urogeniálnych výterov] In:Folia Microbiologica. - ISSN 0015-5632. - Vol. 52 (2007), c. 4, p. 443-446

(146)

. ADC074 Kozák, Igor - Bron, Anthony J. - Kuchárová, Karolína - Kluchová, Darina - Marsala, Martin Heichel, Chris W. - Tiffany, John M.: Morphologic and Volumetric Studies of the Meibomian Glands in Elderly Human Eyelids In:Cornea. - ISSN 0277-3740. - Vol. 26, nu. 5 (2007), p. 610-614 ADC075 Reitzner, Daniel - Horváth, Denis: Multicanonical sampling of vortex states in magnetic nanoelements [Multikanonické vzorkovanie vortexových stavov v magnetických nanoelementoch] In:Physica A - Statistical Mechanics and its Applications. - ISSN 0378-4371. - Roc. 379, c. (2007), s. 587-594 ADC076 Mikes, Jaromír - Kleban, Ján - Sacková, Veronika - Horváth, Viktor - Jamborová, Erika Vaculová, Alena - Kozubík, Alois - Hofmanová, Jiina - Fedorocko, Peter: Necrosis predominates in the cell death of human colon adenocarcinoma HT-29 cells treated under variable conditions of photodynamic therapy with hypericin [Nekróza dominuje ako forma bunkovej smrti v bunkách adenocarcinómu hrubého creva HT-29 vystavených rôznym podmienkam fotodynamickej terapie s hypericínom] In:Photochemical & Photobiological Sciences. - ISSN 1474-905X. - Roc. 6, c. 7 (2007), s. 758-766 ADC077 Rudinsky, B. - Bauer, F. - Kalavský, Marek - Huttova, M. - Sramka, Miron - Kalavsky, E. Benca, J. - Karvaj, M. - Jarcuska, Pavol - Lisková, A. - Kralinsky, K. - Ondrusová, A. - Taziarova, M. Pevalová, L. - Kovác, M. - Miklosko, J.: Neuroinfections complicating foreign body implants after perinatal trauma or meningitis in 60 children In:Neuroendocrinology Letters. - ISSN 0172-780X. - Vol. 28, suppl. 2 (2007), pp. 36-37 ADC078 Bauer, F. - Huttova, M. - Rudinsky, B. - Benca, J. - Taziarova, M. - Kovác, M. - Bálent, I. Sulla, Igor - Jarcuska, Pavol - Kalavsky, E. - Kisac, P. - Holecková, K. - Ondrusová, A. - Kralinsky, K. Stankovic, I. - Steo, J. - Pevalová, L. - Grey, E. - Mrázová, M. - Spanik, S.: Nosocomial meningitis caused by Staphylococcus other than S. aureus in children: Multicentre study In:Neuroendocrinology Letters. - ISSN 0172-780X. - Vol. 28, suppl. 2 (2007), pp. 34-35 ADC079 Biros, Erik - Bodnár, J. - Biros, Ivan - Birosová, Eva - Mojzis, Ján - Hrivák, Martin Klimcáková, Lucia - Findlay, P.A. - Mirossay, Andrej - Mirossay, Ladislav: Nucleic acid amplification technique for detection of Chlamydia trachomatis infection from clinical urogenital swabs [Amplifikácia nukleových kyselín pre detekciu Chlamydia trachomatis v klinických urogeniálnych výteroch] In:Folia Microbiologica. - ISSN 0015-5632. - Vol. 52, c. 4 (2007), p. 437-442 ADC080 Horák, Mirko - Tuza, Zsolt - Wozniak, Mariusz: On-line arbitrarily vertex decomposable tress [On-line ubovone vrcholovo rozlozitené stromy] In:Discrete Applied Mathematics. - ISSN 0166-218X. - Roc. 155 (2007), s. 1420-1429 ADC081 Stordeur, S. - D'Hoore, W. - Hasselhorn, H. M. - Kováová, Mária: Organizational configuration of hospitals succeeding in attracting and retaining nurses In:Journal of Advanced Nursing. - Vol. 57, iss. 1 (2007), p. 45-58 ADC082 Stanoeva, R. - Vokál, Stanislav: Peripheral fragmentation of the 8B nuclei at an energy of 1.2 A GeV in nuclear track emulsion [Periférna fragmentácia jadier 8B v jadrovom dráhovom detektore pri energii 1.2 A GeV] In:Physics of Atomic Nuclei. - ISSN 1063-7788. - Roc. 70, c. 7 (2007), s. 1216-1221 ADC083 Schedrina, T.V. - Vokál, Stanislav: Peripheral interactions of relativistic 14N nuclei with emulsion nuclei [Periférne zrázky relativistických jadier 14N v emulzii] In:Physics of Atomic Nuclei. - ISSN 1063-7788. - Roc. 70, c. 7 (2007), s. 1230-1234 ADC084 Kovácik, Jozef - Klejdus, Boivoj - Backor, Martin - Repcák, Miroslav: Phenylalanine ammonia-lyase activity and phenolic compounds accumulation in nitrogen deficient Matricaria chamomilla leaf rosettes [Aktivita fenylalanínamóniumlyáza a akumulácia fenolových látok v dusíkdeficitných listoch rumanceka kamilkového]

(147)

. In:Plant Science. - ISSN 0168-9452. - Roc. 172 (2007), s. 393-399 ADC085 Langer, Pavel - Kocan, A. - Tajtáková, Mária: Possible effects of persistent organochlorinated pollutants cocktail on thyroid hormone levels and pituitary-thyroid interrelations [Efekt peristujúcich PCB na stítnu zazu a hypofýzo-tyreoidálnu interakciu] In:Chemosphere. - ISSN 0045-6535. - Vol. 67 (2007), pp. 110-118 ADC086 Füzer, Ján - Bednarcík, Jozef - Kollár, Peter - Roth, Stefan: Preparation and soft magnetic properties of bulk amorphous Co-rich alloys [Príprava a magneticky mäkké vlastnosti masívnych amorfných zliatín na báze Co] In:Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - ISSN 0304-8853. - Roc. 310 (2007), s. e852-e854 ADC087 Singh, Ram B. - Pella, Daniel - Mechírová, Viola - Kartikey, Kumar - Demeester, F. - Tomar, R.S. - Beegom, R. - Mehta, A.S. - De Amit, K. - Haque, M. - Gupta, Shashi B. - Neki, N. S. - Nayse, J. Singh, Surendra - Thakur, Amar Singh - Rastogi, Shanti S. - Singh, K. - Krishna, Atul: Prevalence of obesity, physical inactivity and undernutrition, a triple burden of diseases during transition in a developing economy. The Five City Study Group [Prevalencia obezity, fyzickej inaktivity a podvýzivy - trojnásobné zaazenie pre chorobnos v ekonomicky rozvíjajúcich sa krajinách] In:Acta Cardiology. - Vol. 62, no. 2 (2007), pp. 119-127 ADC088 Fedunová, Diana - Antalík, Marián: Prevention of thermal induced aggregation of cytochrome c at isoelectric pH values by polyanions [Polyaniónová prevencia termálne indukovanej agregácie cytochrómu c pri izoelektrickom pH] In:Biotechnology and Bioengineering. - ISSN 0006-3592. - Roc. 93, c. 3 (2006), s. 485-493 ADC089 Hájek, T. - Kopecek, Miloslav - Preiss, Marek - Alda, M. - Höschl, Cyril: Prospective study of hippocampal volume and function in human subjects treated with corticosteroids In:European Psychiatry. - ISSN 0924-9338. - Vol. 21 (2006), pp. 123-128 ADC090 Jong de, Jaap J. D. - Browne, Wesley R. - Walko, Martin - Lucas, Linda N. - Barrett, Linda N. McGarvey, John J. - Esch van, Jan H. - Feringa, Ben L.: Raman scattering and FT-IR spectroscopic studies on dithienylethene switches - towards non-destructive optical readout [Stúdium ditienleténových spínacov pomocou Ramanovho rozptylu a FT-IC - nedestruktívne cítanie] In:Organic & Biomolecular Chemistry. - ISSN 1477-0520. - Roc. 4 (2006), s. 2387-2392 ADC091 Vishnikin, Andriy - Khair E. A. Al-Shwaiyat, Mohammed - Baze, Yaroslav - Andruch, Vasi: Rapid, sensitiveand selective spectrophotometric determination of phosphate as an ion associate of 12-molybdenphosphate with Astra Phloxine [Rýchle, citlivé a selektívne stanovenie fosforu vo forme iónových asociátov 12-molybdofosfátu s Astra Phloxinom] In:Microchimica Acta. - ISSN 1436-5073. - Roc. 159, c. 3-4 (2007), s. 371-378 ADC092 Kocer, Armagan - Walko, Martin - Bulten, Erna - Halza, Erik - Feringa, Ben L. - Meijberg, Wim: Rationally Designed Chemical Modulators Convert a Bacterial Channel Protein into a pH-Sensory Valve [Úcelovo navrhnuté chemické modulátory zmenia bakteriálny kanálikový proteín na pH-citlivý ventil] In:Angewandte Chemie-International Edition. - ISSN 1433-7851. - Roc. 45 (2006), s. 3126-3130 ADC093 Motlová, Lucie - Dragomirecka, Eva - Spaniel, Filip - Goppoldová, Eva - Zalesky, Richard Selepová, Pavla - Figlová, Zuzana - Höschl, Cyril: Relapse prevention in schizophrenia: does group family psychoeducation matter? One-year prospective follow-up field study In:International Journal of Psychiatry in Clinical Practice. - ISSN 1365-1501. - Vol. 10, no. 1 (2006), pp. 38-44

(148)

. ADC094 Zoldák, Gabriel - Redecke, Lars - Svergun, Dimitri I. - Konarev, Peter V. - Voertler, Stefan Dobbek, Holger - Sedlák, Erik - Sprinzl, Mathias: Release factors 2 froms Escherichia coli and Thermus thermophilus: structural and microcalorimetric studies [Terminacný faktor 2 z Escherichia coli a Thermus thermophilus: struktúrne a mikrokalorimetrické stúdium] In:Nucleic Acids Research. - ISSN 0305-1048. - Roc. 35, c. 4 (2007), s. 1343-1353 ADC095 Cebulska-Wasilewska, Antonina - Binková, Blanka - Sram, J.R. - Kalina, Ivan - Popov, Todor A. - Farmer, P. B.: Repair competence assay in studies of the influence of environmental exposure to c-PAHs on individual susceptibility to induction of DNA damage ["Repair competence" testy pri stúdiu vplyvu environmentálnej expozície c-PAU na individuálnu náchylnos na poskodenie DNA] In:Mutation Research : Fundamental and Molecular. Mechanisms of Mutagenesis. - ISSN 0027-5107. 620, iss. 1-2 (2007), pp. 155-164 ADC096 Backor, Martin - Pawlik-Skowronska, Barbara - Buová, Jana - Skowronski, Tadeusz: Response to copper and cadmium stress in wild-type and copper tolerant strains of the lichen alga Trebouxia erici: metal accumulation, toxicity and non-protein thiols [Reakcia na stres spôsobený Cu a Cd v divom a Cu tolerantnom kmeni lisajníkovej riasyTrebouxia erici: akumulácia kovov, toxicitaa neproteínové tioly] In:Plant Growth Regulation. - ISSN 0167-6903. - Roc. 52 (2007), s. 17-27 ADC097 Katsonis, Nathalie - Kudernac, Tibor - Walko, Martin - Feringa, Ben L.: Reversible Conductance Switching of Single Diarylethenes on a Gold Surface [Vratné spínanie vodivosti jednotlivých diaryleténov na zlatom povrchu] In:Advanced Materials. - ISSN 0935-9648. - Roc. 18 (2006), s. 1397-1400 ADC098 Orosová, Oga - Gajdosová, Beáta - Madarasová Gecková, Andrea - Dijk van, Jitse P.: Rizikové faktory uzívania drog dospievajúcimi [Risk factors in prevention of drug dependences] In:Ceskoslovenská psychologie. - ISSN 0009-062X. - Roc. LI, c. 1 (2007), s. 32-47

ADC099 Adams, John - Fedorisin, Ján - Lehocká, Sabina - Vokál, Stanislav: Scaling properties of hyperon production in Au+Au collisions at sqrt(sNN) = 200GeV [Vlastnosti skálovania produkcie hyperónov v zrázkach Au+Au...] In:Physical Review Letters. - ISSN 0031-9007. - Roc. 98 (2007), s. 062301-1 - 062301-6 ADC100 Gábelová, A. - Valovicová, Z. - Bacová, Gabriela - Lábaj, Juraj - Binková, Blanka - Topinka, Jan - Sevastyanova, Oksana - Srám, R.J. - Kalina, Ivan - Habalová, Viera - Popov, Todor A. - Panev, Teodor Farmer, P. B.: Sensitivity of different endpoints for in vitro measurement of genotoxicity of extractable organic matter associated with ambient airborne particles (PM10) [Senzitivita rôznych in vitro meraní genotoxicity organickej hmoty extrahovanej z PM10 zo vzduchu] In:Mutation Research : Fundamental and Molecular. Mechanisms of Mutagenesis. - ISSN 0027-5107. 620, iss. 1-2 (2007), pp. 103-113 ADC101 Lazurová, Ivica - Macejová, Zelmíra - Tomková, Zlatica - Remeár, Frantisek - Böör, Andrej Lazur, J. - Roland, Róbert - Rovenský, J. - Asherson, R.A.: Severe limb necrosis: primary thrombotic microangiopathy or "seronegative" catastrophic antiphospholipid syndrome? A diagnostic dilemma In:Clinical Rheumatology. - ISSN 0770-3198. - Vol. 26, no. 10 (2007), pp. 1737-1740 ADC102 Szabóová , Eva - Tomori, Zoltán - Donic, Viliam - Petrovicová, Jozefína - Szabó, P.: Sleep apnoea inducing hypoxemia is associated with early signs of carotid atherosclerosis in males In:Respiratory Physiology & Neurobiology. - ISSN 1569-9048. - Vol. 155, iss. 2 (2007), pp. 121-127 ADC103 Szabóová, Eva - Tomori, Zoltán - Donic, Viliam - Petrovicová, Jozefína - Szabó, P.: Sleep apnoea inducing hypoxemia is associated with early signs of carotid atherosclerosis in males In:Respiratory Physiology & Neurobiology. - ISSN 1569-9048. - Vol. 155 (2007), pp. 121-127

(149)

. ADC104 Prokop, Pavol - Lesková, Andrea - Kubiatko, Milan - Diran, Carla: Slovakian student`s knowledge on and attitudes toward biotechnology [Vedomosti a postoje slovenských studentov k biotechnológii] In:International Journal of Science Education. - ISSN 1464-5289. - Roc. 29, c. 7 (2007), s. 895-907 ADC105 Kuchárová, Karolína - Lukácová, N. - Pavel, Jaroslav - Radoák, Jozef - Hefferan, M. P. Kolesár, Dalibor - Kolesárová, Mária - Marsala, Martin - Marsala, Jozef: Spatiotemporal alterations of the NO/NOS neuronal pools following transient abdominal aorta occlusion: morphological and biochemical studies in the rabbit [Spatiotemporálne neuronálne zmeny NO/NOS v spojitosti s okluziou abdominálnej aorty: morfologická a biochemická stúdia na králikoch] In:Cellular and Molecular Neurobiology. - ISSN 0272-4340. - Vol. 26, no. 7-8 (2006), p. 1295-1310 ADC106 Hianik, Tibor - Poníková, Slavomíra - Bageová, Jaroslava - Antalík, Marián: Specific volume and compressibility of human serum albuminpolyanion complexes [Specifický objem a stlacitenos komplexov udský sérový albumínpolyanión] In:Bioorganic & Medical Chemistry. - ISSN 0968-0896. - Roc. 13, c. 16 (2006), s. 274-279 ADC107 Abelev, B.I. - Fedorisin, Ján - Lehocká, Sabina - Vokál, Stanislav: Strange particle production in p+p collisions at sqrt(sNN) = 200 GeV [Produkcia podivných castíc v p+p zrázkach...] In:Physical Review C. - ISSN 0556-2813. - Roc. 75 (2007), s. 064901-1 - 064901-21 ADC108 Abelev, B.I. - Fedorisin, Ján - Lehocká, Sabina - Vokál, Stanislav: Strangelet search at Au+Au collisions at sqrt(sNN) = 200 GeV [Hadanie "strangeletov" v Au+Au zrázkach...] In:Physical Review C. - ISSN 0556-2813. - Roc. 76 (2007), s. 011901-1 - 011901-5 ADC109 Zeleáková, Adriana - Oleksáková, Denisa - Degmová, Jarmila - Kovác, Jozef - Kollár, Peter Kusý, Martin - Sovák, Pavol: Structural and magnetic properties of mechanically alloyed FeCo powders In:Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - ISSN 0304-8853. - Roc. 116, c. 2 (2007), s. e519-e522 ADC110 Füzer, Ján - Bednarcík, Jozef - Kollár, Peter - Roth, Stefan: Structure and soft magnetic properties of the bulk samples prepared by compaction of the mixtures of Co-based and Fe-based powders [Struktúra a magnetické vlastnosti masívnych amorfných zliatín pripravených lisovaním zmesí amorfných práskov bohatých na kobalt a zelezo] In:Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - ISSN 0304-8853. - Roc. 316 (2007), s. e834-e837 ADC111 Janovec, Ladislav - Sabolová, Danica - Kozurková, Mária - Paulíková, Helena - Kristian, Pavol Ungvarský, Ján - Moravcíková, Erika - Bajdichová, Mária - Podhradský, Dusan - Imrich, Ján: Synthesis, DNA interaction, and cytotoxic activity of a novel proflavine- dithiazolidinone pharmacophore [Syntéza, DNA interakcia a cytotoxická aktivita nových proflavín- ditiazolidínonových derivátov] In:Bioconjugate Chemistry. - ISSN 1043-1802. - Roc. 18, c. 7 (2007), s. 93-100 ADC112 Tkácová, Ruzena - Kluchová, Zuzana - Joppa, Pavol - Petrásová, Darina - Molcányiová, Angela: Systemic inflammation and systemic oxidative stress in patients with acute exacerbations of COPD [Systémový zápal systémový oxidatívny stres u pacientov s akútnou exacerbáciou CHOCHP] In:Respiratory Medicine. - Vol. 101 (2007), pp. 1670-1676 ADC113 Hoeper, Marius M. - Welte, Tobias - Tkácová, Ruzena - Joppa, Pavol: Systemic Inflammation, COPD, and Pulmonary Hypertension [Systémový zápal, CHOCHP a púcna hypertenzia] In:CHEST : the Cardiopulmonary and Critical Care Journal. - ISSN 0012-3692. - Vol. 131 (2007), p. 634-635 ADC114 Wang, Xiaodong - Bednarcík, Jozef - Saksl, Karel - Franz, Hermann - Cao, Q.P. - Jiang, Jianzhong: Tensile behavior of bulk metallic glasses by in situ x-ray diffraction [Stúdium deformácie masívnych kovových skiel v ahu pomocou in-situ RTG difrakcie] In:Applied Physics Letters. - ISSN 0003-6951. - Roc. 91, c. 8 (2007), s. 081913

(150)

. ADC115 Aktas, A. - Murín, Pavel - Hreus, Tomás: Tests of QCD factorisation in the diffractive production of dijets in deep-inelastic scattering and photoproduction at HERA [Test QCD faktorizácie v difrakcnej produkcii dvoch jetov v hlbokonepruznom rozptyle a fotoprodukcii na urýchovaci HERA] In:European Physical Journal C. - ISSN 1434-6044. - Roc. 51 (2007), s. 549-568 ADC116 Lukácová, N. - Kolesárová, Mária - Kuchárová, Karolína - Pavel, Jaroslav - Kolesár, Dalibor Radoák, Jozef - Marsala, Martin - Chalimoniuk, Malgorzata - Langfort, Jozef - Marsala, Jozef: The effect of a spinal cord hemisection on changes in nitric oxide synthase pools in the site of injury and in regions located far away from the injured site [Efekt hemisekcie miechy na zmenách NOS v mieste a v oblasti vzdialenej od miesta poskodenia] In:Cellular and Molecular Neurobiology. - ISSN 0272-4340. - Vol. 26, no. 7-8 (2006), p. 1367-1385 ADC117 Kaste, R. - Bomba, Alojz - Vasko, L. - Trebunová, A. - Mach, Peter: The effect of probiotics potentiated with polyunsaturated fatty acids on the digestive tract of germ-free piglets [Vplyv probiotík potencovaných polynenasýtenými mastnými kyselinami na tráviaci trakt germ-free osípaných] In:Veterinární medicína : Veterinary Medicine - Czech. - ISSN 0375-8427. - Vol. 52, no. 2 (2007), p. 63-68 ADC118 Guttová, Anna - Tonsberg, Tor - Lackovicová, Anna - Backor, Martin: The identity of Lecanora carpathica (Lecanoraceae) described from Slovakia [Identita lisajníka Lecanora carpathica opísaného zo Slovenska] In:Mycotaxon. - ISSN 0093-4666. - Roc. 101 (2007), s. 247-250 ADC119 Varga, Rastislav - Zhukov, A.P. - Ipatov, M. - Blanco, J.M. - Gonzalez, J. - Zhuková, V. Vojtaník, Pavol: The influence of glass coating on the single domain wall potential in amorphous glass-coated Fe-based microwires [Vplyv skleneného poahu na doménovú potenciálnu stenu v amorfných sklom potiahnutých mikrodrôtoch] In:Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - ISSN 0304-8853. - Roc. 304 (2006), s. e518-e521 ADC120 Oleksáková, Denisa - Kollár, Peter - Füzer, Ján - Kusý, Martin - Roth, Stefan - Polanski, Krzysztof: The influence of mechanical milling on structure and soft magnetic properties of NiFe and NiFeMo alloys [Vplyv mechanického mletia na struktúru a magnetické vlastnosti NiFe a NiFeMo zliatín] In:Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - ISSN 0304-8853. - Vol. 316, c. 2 (2007), s. e838-e841 ADC121 Saksl, Karel - Bednarcík, Jozef - Nicula, Radu - Burkel, Eberhard - Roth, Stefan - Franz, Hermann: The influence of short-time ball-milling on the stability of amorphous CoFeB alloys [Vplyv krátkodobého mletia na stabilitu amorfnej zliatiny CoFeB] In:Journal of Physics - Condensed Matter. - ISSN 0953-8984. - Roc. 19 (2007), s. 176215 (14pp) ADC122 Trebunová, A. - Vasko, L. - Svedová, Martina - Kaste, R. - Tucková, Marta - Mach, Peter: The influence of w-3 polyunsaturated fatty acids feeding on composition of fatty acids in fatty tissues and eggs of laying hens [Vplyv podávania w-3 polonenasýtených mastných kyselín na struktúru mastných kyselín v tukových tkáach a vajíckach nosníc] In:Deutsche Tierärztliche Wochenschrift : DTW. - ISSN 0341-6593. - Vol. 114, no. 7 (2007), pp. 275-279 ADC123 Szunyogová, Erika - Mudroová, D. - Györyová, Katarína - Nemcová, Radomíra - Kováová, Jana - Findoráková, Lenka: The physicochemical and biological properties of zinc(II) complexes [Fyzikílnochemické a biologické vlastnosti zinocnatých komplexov] In:Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. - ISSN 1388-6150. - Roc. 88 (2007), s. 355-361

(151)

. ADC124 Singh, Rajinder - Sram, J.R. - Binková, Blanka - Kalina, Ivan - Popov, Todor A. - Georgieva, Tzveta - Garte, Seymour - Taioli, E. - Farmer, P. B.: The relationship between biomarkers of oxidative DNA damage, polycyclic aromatic hydrocarbon DNA adducts, antioxidant status and genetic susceptibility following exposure to environmental air pollution in humans [Vzah medzi biomarkermi oxidatívneho poskodenia DNA, DNA aduktami polycyklických aromatických uhovodíkov, stavom antioxidantov a genetickou susceptibilitou u udí po expozícii znecisteniu v ovzdusí] In:Mutation Research : Fundamental and Molecular. Mechanisms of Mutagenesis. - ISSN 0027-5107. 620, iss. 1-2 (2007), pp. 83-92 ADC125 Benka, Jozef - Nagyová, Iveta - Dijk van, Jitse P. - Rosenberger, Jaroslav - Calfová, Anna Macejová, Zelmíra - Middel, Berrie - Groothoff, Johan W.: The role of social support in adjustment to early rheumatoid arthritis [Úloha sociálnej opory v prispôsobení sa ranej reumatoidnej artritíde] In:European Journal of Public Health. - ISSN 1101-1262. - Vol. 17, suppl. 2 (2007), s. 56 ADC126 Szunyogová, Erika - Györyová, Katarína - Hudecová, Daniela - Piknová, Lenka - Chomic, Jozef - Vargová, Zuzana - Zeleák, Vladimír: Thermal, spectral and biological properties of Zn(II)complex compounds with phenazone [Termické, spektrálne a biologické vlastnosti Zn(II)Komplexných zlúcenín s fenazónom] In:Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. - ISSN 1388-6150. - Roc. 88 (2007), s. 219-223 ADC127 Gmitra, Martin - Barnas, J.: Thermally Assisted Current-driven bistable precessional regimes in asymetric spin valves [Termálne sprevádzané prúdom indukované bistabilné rezimy v asymetricky spinových hradlách] In:Physical Review Letters. - ISSN 0031-9007. - Roc. 99 (2007), s. 097205 ADC128 Langer, Pavel - Tajtáková, Mária - Kocan, A. - Petrák, J. - Koska, Ján - Ksinantová, L.: Thyroid ultrasound volume, structure and function after long-term high exposure of large population to polychlorinated biphenyls, pesticides and dioxin [Objem stítnej zazy a jej funkcia ovplyvnená dlhodobou expozíciou PCB pesticídami a dioxinami] In:Chemosphere. - ISSN 0045-6535. - Vol. 69, no. 1 (2007), pp. 118-127 ADC129 Abelev, B.I. - Fedorisin, Ján - Lehocká, Sabina - Vokál, Stanislav: Transverse momentum and centrality dependence of high-pT non-photonic electron suppression in Au+Au collisions at sqrt(sNN) = 200 GeV [Závislos potlacenia bezfotónových elektrónov pri vysokých priecnych hybnostiach v zrázkach Au+Au...] In:Physical Review Letters. - ISSN 0031-9007. - Roc. 98 (2007), s. 192301-1 - 192301-6 ADC130 Adams, J. - Lehocká, Sabina: Transverse momentum pT correlations on (eta, phi) from mean-pT fluctuations in Au-Au collisions at sqrt(sNN) = 200 GeV In:Journal of Physics G - Nuclear and Particle Physics. - ISSN 0954-3899. - Roc. 32 (2006), s. L37-L48 ADC131 Adams, John - Fedorisin, Ján - Lehocká, Sabina - Vokál, Stanislav: Two-particle correlations on transverse momentum and momentum dissipation in Au-Au collisions at sqrt(SNN)=130 GeV [Dvojcasticové korelácie priecnych hybnoetí a rorptyl hybnosti v Au-Au zrázkach...] In:Journal of Physics G - Nuclear and Particle Physics. - ISSN 0954-3899. - Roc. 34 (2007), s. 799-816 ADC132 Backor, Martin - Váczi, Peter - Barták, Milos - Buová, Jana - Dzubaj, Alexander: Uptake, photosynthetic characteristics and membrane lipid peroxidation levels in the lichen photobiont Trebouxia erici exposed to copper and cadmium [Príjem, fotosyntetické charakteristiky a peroxidácia membránových lipidov v lisajníkovom fotobionte Trebouxia erici vystavených úcinku medi a kadmia] In:Bryologist. - ISSN 0007-2745. - Roc. 110, c. 1 (2007), s. 100-107

(152)

. ADC133 Paharová, Jana - Cernák, Juraj - Zák, Zdirad - Marek, Jaromír: Use of multi-N-donor ligands for preparation of organic-inorganic hybrid materials: Crystal structures of ionic [M(aepn)2][Ni(CN)4].H2O and polymeric M(aepn)Ni(CN)4(M=Zn(II), Cd(II); aepn=N-(2 aminoethyl)-1,3-propanediamine) [Pouzitie multi-N-donorových ligandov na prípravi organicko-anorganických hybridných materiálov...] In:Journal of Molecular Structure. - ISSN 0022-2860. - Roc. 842 (2007), s. 117-124

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných casopisoch Pocet záznamov: 4 ADD001 Koscová, J. - Nemcová, Radomíra - Gancarcíková, S. - Jonecová, Zuzana - Sciranková, . Bomba, Alojz - Buleca, Viktor: Effect of two plant extracts and Lactobacillus fermentum on colonization of gastrointestinal tract by Salmonella enterica var. Düsseldorf in chicks [Vplyv dvoch rastlinných extraktov a Laktobacilus fermentum na kolonizáciu gastrointestinálneho traktu, Salmonella enterica var. Düsseldorf u hydiny] In:Biologia, Bratislava. - ISSN 0006-3088. - Roc. 61, c. 6 (2006), s. 775-778 ADD002 Takác, Peter - Skorodenský, M. - Pilipcincová, Alexandra - Pella, Jozef: Evaluation of risk factors in cardiovascular diseases with examination of heart rate variability in behavioral medicine and health psychology [Hodnotenie rizikových faktorov srdcovo-cievnych ochorení v behaviorálnej medicíne a psychológii zdravia s vyuzitím vysetrenia variability srdcovej frekvencie] In:Studia Psychologica. - ISSN 0039-3320. - Roc. 49, c. 2 (2007), s. 117-126 ADD003 Buleca, Viktor - Gancarcíková, S. - Zitan, Rudolf - Nemcová, Radomíra - Bomba, Alojz Sciranková, . - Koscová, J.: Impact of Enterococcus faecium on specific activity of disaccharidases in small intestine of gnotobiotic pigs [Vplyv Enterococus faecium na specifickú aktivitu disacchoridas v tenkom creve gnotobiotických osípaných] In:Biologia, Bratislava. - ISSN 0006-3088. - Roc. 61, c. 6 (2006), s. 771-774 ADD004 Bomba, Alojz - Jonecová, Zuzana - Koscová, J. - Nemcová, Radomíra - Gancarcíková, S. Mudroová, D. - Sciranková, . - Buleca, Viktor - Lazar, Gabriel - Posivák, Ján - Kaste, R. - Mareková, Mária: The improvement of probiotics efficacy by synergistically acting components of natural origin: a review [Zlepsenie úcinnosti probiotík synergicky pôsobiacimi komponentami naturálneho pôvodu: review] In:Biologia, Bratislava. - ISSN 0006-3088. - Roc. 61, c. 6 (2006), s. 729-734 ADE Vedecké práce v zahranicných nekarentovaných casopisoch Pocet záznamov: 33 ADE001 Majerník, Jaroslav - Simsík, Dusan: Analýza udskej chôdze bez pouzitia znaciek [Marker-free analysis of human gait] In:Léka a technika. - ISSN 0301-5491. - Roc. 37, c. 1 (2007), s. 23-27 ADE002 Paulsdorf, Jurgen - Wiemhofer, Hans-Dieter - Oriák, Andrej - Zámostný, Petr - Blohlav, Zdenk - Baxter, David: Application of pyrolysis-capillary gas chromatography with npd detection in thermal degradation of polyphosphazenes study [Vyuzitie pyrolýznej-kapilárnej plynovej chromatografie s npd detekciou pri stúdiu tepelnej degradácie polyfosfazénov] In:Central European Journals of Chemistry. - ISSN 1644-3624. - Roc. 5, c. 1 (2007), s. 271-290 ADE003 Krcho, Peter - Vilceková, Katarína - Hudáková, Viktória - Gajdosová, Zuzana: Correlation of the weight, serum levels of sodium and potassium in newborns with high risk of bronchopulmonary dysplasia [Korelácia hmotnosti sérových koncentrácií sodíka a draslíka u novorodencov so zvýseným rizikom rozvoja bronchopulmonálnej dysplázie] In:Farmaci & Terapia : international journal on drugs and therapy. - ISSN 0393-9693. - Vol. XXIV, no. 3-4 (2007), pp. 25-27

(153)

. ADE004 Zagmajster, Maja - Kovác, ubomír: Distribution of palpigrades (Arachnida, Palpigradi) in Slovenia with a first record of Eukoenenia austriaca (Hansen, 1926) [Rozsírenie súroviek (Arachnida, Palpigradi) v Slovinsku s novým nálezom druhu Eukoenenia austriaca (Hansen, 1926)] In:Natura Sloveniae. - ISSN 1580-0814. - C. 1 (2006), s. 23-31 ADE005 Baltesová, Tatiana - Podracká, udmila - Sádová, Eva - Trejbalová, K. - Kurcinová, Zuzana Takács, Jozef - Verebová, Mária: Dlhodobé sledovanie funkcných a struktúrových zmien u detí s vezikoureterovým refluxom [Long-term observation of functional structural changes in children with vesicoureteric reflux] In:Cesko - slovenská pediatrie : casopis Ceské a Slovenské pediatrické spolecnosti. - ISSN 0069-2328. Roc. 61, c. 10 (2006), s. 566-572 ADE006 Domoráková, Iveta - Burda, Jozef - Mechírová, Eva - Feriková, Marianna - Danielisová, V. Némethová, M. - Matiasová, M. - Tóth, S.: Dvojitá úloha antioxidantov pri ischemicko-reperfúznom poskodení mozgu [Double role of antioxidants in ischemia-reperfusion injury of brain] In:Psychiatrie : casopis pro moderní psychiatrii. - ISSN 1211-7579. - Roc. 11, suppl. 2 (2007), s. 24-26 ADE007 Babík, Ján - Sopko, Karol - Orsag, J. - Koller, J.: Epidemiology and therapeutic aspects of burn injuries in Slovakia (1993-2003) [Výskyt a liecebné aspekty popálenín na Slovensku] In:Acta chirurgiae plasticae. - ISSN 0001-5423. - Vol. 48, no. 2 (2006), s. 39-42 ADE008 Dostalík, Jan - Guková, P. - Martínek, L. - Guka, I. - Mazur, M.: Experiencia con colostomía laparoscópica [Experience with laparoscopic colostomy] In:Cirujano General. - Vol. 28, nu. 4 (2006), p. 234-237 ADE009 Fernández-Domínguez, Jesús - Diáz-Negrillo, Ana - Stekauer, Pavol: How is Low Morphological Productivity Measured? [Ako sa meria nízka produktivita?] In:Atlantis : revista de la Asociación Espaola de Estudios Anglo-Norteamericanos. - ISSN 0210-6124. Vol. XXIX, número 1 (2007), s. 29-54 ADE010 Svehlík, Ján - Zábavníková, Marianna - Guzanin, Stefan - Svehlíková, Gabriela - Svehlík, Ján: Hyperbaric oxygenotherapy as a possible means of preventing ischemic changes in skin grafts used for soft tissue defect closure [Hyperbarická oxygenoterapia ako moznos prevencie ischemických zmien u kozných plastík pouzitých pre krytie defektov mäkkých tkanív] In:Acta chirurgiae plasticae. - ISSN 0001-5423. - Vol. 49, no. 2 (2007), pp. 31-35 ADE011 Mechírová, Eva - Feriková, Marianna - Domoráková, Iveta - Burda, Jozef - Gdovinová, Zuzana: Imunohistochemický dôkaz ubikvitínu a NeuN v ischémiou-reperfúziou alterovaných neurónoch lumbálnej miechy králika [Immunohistochemic detection of ubiquitin and NeuN in altered neurons of lumbal spinal cord of the rabbit after ischemia-reperfusion] In:Psychiatrie : casopis pro moderní psychiatrii. - ISSN 1211-7579. - Roc. 11, suppl. 2 (2007), s. 54-55 ADE012 Egawa, Yoshimi - Enomoto, Hikoe - Jendro, Stanislav - Ota, Katsuhiro - Schiermeyer, Ingo: Independence number and vertex-disjoint cycles [Císlo nezávislosti a vrcholovo disjunktné cykly] In:Discrete Mathematics. - ISSN 0012-365X. - Roc. 307 (2007), s. 1493-1498 ADE013 Kovaová, Eva - Carnoká, Tatiana: Individuálna a profesionálna prevencia kazu a zápalu v zubnej ambulancii u detí do 15 rokov In:DentalCare. - ISSN 1801-0512. - (2006), s. 23-25 ADE014 Vávra, P. - Dostalík, Jan: Kasuistika raritního pípadu rektovaginální pístle eseného pomocí T.E.M. (transanální endoskopické mikrochirurgie) In:Miniinvazívna chirurgia a endoskopia. - II (2006), s. 8-11 ADE015 Madaras, Tomás - Skrekovski, Riste: Lightness, heaviness and gravity [ahkos, azkos a tiaz] In:Discrete Mathematics. - ISSN 0012-365X. - Roc. 307 (2007), s. 939-951

(154)

. ADE016 Prasko, Ján - Dockery, Colleen - Horácek, Jií - Houbová, Petra - Kosová, Jiina - Klaschka, Jan - Pasková, Beata - Prasková, Hana - Seifertová, Dagmar - Zalesky, Richard - Höschl, Cyril: Moclobemide and cognitive behavioral therapy in the treatment of social phobia In:Neuroendocrinology Letters. - ISSN 0172-780X. - Vol. 27, no. 4 (2006), pp. 473-481 ADE017 Parimucha, Stefan - Vako, Martin - Pribulla, Theodor - Hambálek, ubomír - Dubovský, Pavol - Baluanský, Daniel - Petrík, Karol - Chrastina, Marek - Urbancok, ubomír: New minima times of selected eclipsing binaries [Nové casy miním vybraných zákrytových dvojhviezd] In:Information Bulletin on Variable Stars. - ISSN 0374-0676. - Roc. 5777 (2007) ADE018 Baca, Martin - Jendrál, Ladislav - Miller, Mirka - Ryan, Joseph: On irregular total labellings [o iregulárnych totálnych ohodnoteniach] In:Discrete Mathematics. - ISSN 0012-365X. - Roc. 307 (2007), s. 1378-1388 ADE019 Cepelová, Anna - Gábor, Vladimír: Postavenie získavania a výberu zamestnancov v systéme personálnych cinností [The selecting people on the company system] In:Acta academica karviniensia. Slezská univerzita v Opav : Opava. - ISSN 1212-415X. - C. 1 (2007), s. 23-34 ADE020 Schréter, Ivan - Kristian, P. - Klement, C. - Kohútová, D. - Jarcuska, Pavol - Maarová, L. Avdicová, M. - Máderová, E.: Prevalencia infekcie vírusom hepatitídy C v Slovenskej republike In:Klinická mikrobiologie a infekcní lékaství. - ISSN 1211-264X. - Roc. 13, c. 2 (2007), s. 54-58 ADE021 Gmitra, Martin - Barnas, J. - Horváth, Denis: Processional modes due to spin-transfer in spin-valve nanopillars In:Materials Science-Poland. - ISSN 0137-1339. - Roc. 25 (2007), s. 571-576 ADE022 Horácek, Jií - Dockery, Colleen - Kopecek, Miloslav - Spaniel, Filip - Novák, Tomás Tislerová, Barbora - Klirova, Monika - Palenicek, Tomas - Höschl, Cyril: Regional brain metabolism as the predictor of performance on the Trail Making Testin schizophrenia. A 18FDG PET covariation study In:Neuroendocrinology Letters. - ISSN 0172-780X. - Vol. 27, no. 5 (2006), pp. 587-594 ADE023 Mihalíková, Bozena - Chomová, Eva: Some notes on one oscillatory condition of neutral differential equations [Niekoko poznámok k jednej oscilatorickej podmienke neutrálnych diferenciálnych rovníc] In:Discussiones Mathematicae Differential Inclusions, Control and Optimization. - ISSN 1234-3072. Roc. 26 (2006), s. 103-112 ADE024 Jakubíková-Studenovská, Danica - Pócs, Jozef: Test elements and the Retract theorem for monounary algebras [Testové prvky a Retraktová veta pre monounárne algebry] In:Czechoslovak Mathematical Journal. - ISSN 0011-4642. - Roc. 57, c. 3 (2007), s. 975-986 ADE025 Madaras, Tomás - Skrekovski, Riste - Voss, Heinz-Jürgen: The 7-cycle C7 is light in the family of planar graphs with minimum degree 5 [7-kruznica C7 je ahká v triede planárnych grafov minimálneho stupa 5] In:Discrete Mathematics. - ISSN 0012-365X. - Roc. 307 (2007), s. 1430-1435 ADE026 Novák, Tomás - Horácek, Jií - Mohr, Pavel - Kopecek, Miloslav - Skrdlantova, Lucie - Klirova, Monika - Rodriques, Mabel - Spaniel, Filip - Dockery, Colleen - Höschl, Cyril: The double-blind sham-controlled study of high-frequency rTMS (20Hz) for negative symptoms in schizophrenia: Negative results In:Neuroendocrinology Letters. - ISSN 0172-780X. - Vol. 27, no. 1-2 (2006), pp. 209-213

(155)

. ADE027 Pallayová, Mária - Donic, Viliam - Donicová, Viera - Tomori, Zoltán - Gresová, Soa: The effect od continuous positive airway pressure on glucose excursions in diabetics with sleep-disordered breathing : the results of continuous glucose monitoring [Efekt kontinuálneho pozitívneho tlaku do dýchacích ciest na glykemické exkurzie u diabetikov so spánkovými poruchami dýchania: výsledky kontinuálneho monitorovania glukózy] In:European Respiratory Review. - Vol. 15, no. 101 (2006), pp. 218-220 ADE028 Singh, Ram B. - Singh, Surendra - Chattopadhyay, P. - Singh, K. - Singh, Vijender - Kulshrestha, Shelendra K. - Tomar, R.S. - Kumar, Rajeev - Singh, Garima - Mechírová, Viola - Pella, Daniel: Tobacco consumption in relation to causes of death in an urban population of north India In:International Journal of COPD. - Vol. 2, no. 2 (2007), pp. 1-9 ADE029 Halás, Marián - Spisiak, Peter - Horák, Marcel: Trans-border population migrations [Cezhranicné migrácie] In:Természettudományi Közlemények. - ISSN 1587-7922. - Roc. 6 (2006), s. 205-215 ADE030 Lukác, Stanislav - Engel, Radovan: Uplatnenie princípov konstruktivizmu vo vyucovaní matematiky vyuzitím Cabri geometrie : 1.c. [Application of principles of constructivism in teaching matematics using Cabri geometry] In:Matematika - fyzika - informatika : casopis pro výuku na základných a stedních skolách. - ISSN 1210-1761. - Roc. 16, c. 9 (2007), s. 563-570 ADE031 Lukác, Stanislav - Engel, Radovan: Uplatnenie princípov konstruktivizmu vo vyucovaní matematiky vyuzitím Cabri geometrie : 2.c. [Application of principles of constructivism in teaching mathematics using Cabri geometry] In:Matematika - fyzika - informatika : casopis pro výuku na základných a stedních skolách. - ISSN 1210-1761. - Roc. 16, c. 10 (2007), s. 619-625 ADE032 Feriková, Marianna - Mechírová, Eva - Domoráková, Iveta - Tóth, S. - Burda, Jozef: Vplyv extraktu z ginkgo biloba (EGb 761) na motoneuróny v mieche králika po ischémii-reperfúzii [Effects of ginkgo biloba extract (EGb 761) on moto neurons in the rabbit spinal cord after ischemia-reperfusion] In:Psychiatrie : casopis pro moderní psychiatrii. - ISSN 1211-7579. - Roc. 11, suppl. 2 (2007), s. 27-28 ADE033 Hagovská, M. - Takác, Peter: Vyuzitie elektrostimulácie v rámci rehabilitácie po radikálnej prostatektómii [The utilization of electrical stimulation in rehabilitation after radical prostatectomy] In:Rehabilitace a fyzikální lékaství. - ISSN 1211-2658. - Roc. 14, c. 3 (2007), s. 108-113

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných casopisoch Pocet záznamov: 61 ADF001 Belák, Jozef - Kudlác, Marián - Vajó, Július - Kundrát, Igor - Simon, R. - Eperjesi, Ondrej Iková, J.: Akútna pankreatitída v materiáli II. chirurgickej kliniky - súcasný pohad na diagnostiku a liecbu [Acute pancreatitis on II. Department of Surgery - current view on diagnosis and treatment] In:Slovenská chirurgia : casopis Slovenskej chirurgickej spolocnosti. - ISSN 1336-5975. - Roc. 4, c. 2 (2007), s. 15-20 ADF002 Kluchová, Darina - Patterson, H. A.: Anatómia v etickej výchove budúcich lekárov [Anatomy in ethical education of future physicians] In:Slovenský lekár : casopis rodinnej medicíny a Slovenskej lekárskej komory. - ISSN 1335-0234. - Roc. 17 (31), c. 5-6 (2007), s. 130-133 ADF003 Jarcuska, Pavol - Kristian, P. - Hrivák, Martin - Novotný, Rudolf: Antibiotická liecba uroinfekcií [ATB treatment of urinary tract infections] In:Via practica : moderný casopis pre lekárov prvého kontaktu. - ISSN 1336-4790. - Roc. 3, c. 11 (2006), s. 502-507

(156)

. ADF004 Mýtniková, Marta - Gresová, Andrea - Radoák, Jozef: Axilárny tkanivový syndróm - castá komplikácia komplexnej liecby karcinómu prsníka [Axillary web syndrome - common complication in breast cancer treatment] In:Onkológia (Bratisl.). - Roc. 2, c. 2 (2007), s. 106, 108 ADF005 Jautová, Jagienka - Ficová, Marta - Baloghová, Janette - Kampe, Tomás: Biologiká v liecbe psoriázy - komu, kedy a kde? [Biologics in the treatment of psoriasis - to whom, when where?] In:DERMA 3. tisícrocia : odborný casopis dermatovenerológie, estetickej dermatológie a kozmetiky. Roc. VI, c. 3 (2006), s. 4-5

ADF006 Fabián, Martin - Baláz, Peter - Kollár, Peter: Cementácia striebra u tiosíranových roztokov mechanochemicky aktivovaným zinkom [Cementation of silver from thiosulfate solutions with mechanochemically activated zinc] In:Acta Montanistika Slovaca. - ISSN 1335-1788. - Roc. 11, c. 2 (2006), s. 290-294 ADF007 Snincák, Marián - Pahuli, Kamil - Solárová, Zuzana - Zain El Abdin, Mohamed: Cesty progresie a redukcie rizika In:Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín. - C. 14 (2007), s. 4-12 ADF008 Jarcuska, Pavol - Krcméry, V. - Karvaj, M. - Medková, Zuzana - Jarcusková, M. - Virág, Ladislav: Cervené víno, infekcie a civilizacné choroby In:Slovenský veterinársky casopis. - ISSN 1335-0099. - Roc. 31, c. 6 (2006), s. 365-366 ADF009 Gombosová, Laura - Jarcuska, Peter - Zakuciová, Mária - Beová, B. - Sokol, Ladislav Lazurová, Ivica: Crevná ischémia u pacienta s antifosfolipidovým syndrómom [Intestinal ischemia in patient with the antiphospholipid syndrome] In:Rheumatologia : casopis pre otázky pohybového ústrojenstva a spojiva. - Roc. 21, c. 1 (2007), s. 43-48 ADF010 Mikulová, Jana - Huljaková, Mária - Szövényiová, Zuzana - Fandáková, Iveta - Dankovcík, Róbert - Ostró, Alexander - Mikulová, Mária: Detekcia antigénu Chlamydia trachomatis Clearview Chlamydia testom [Detection of Chlamydia trachomatis antigens by the Clearview Chlamydia test] In:Praktická gynekológia : Nemecko-Slovenská spolocnos : Edukácia v gynekológii a pôrodníctve. Slovak Academic Press. - ISSN 1335-4221. - Roc. 14, c. 1 (2007), s. 10-12 ADF011 Kirsch, P. - Mitro, Peter - Mudráková, Klaudia - Valocík, Gabriel: Diagnostic yield of adenosine and nitroglycerine stimulated tilt test in patients with unexplained syncope In:Bratislavské lekárske listy : Bratislava Medical Journal. - ISSN 0006-9248. - Roc. 108, c. 6 (2007), s. 259-264 ADF012 Bares, Martin - Brunovský, Martin - Kopecek, Miloslav - Stopková, Pavla - Novák, Tomás Kozený, Jií - Cermák, J. - Sos, Petr - Höschl, Cyril: EEG v predikci odpovdi na antidepresiva u pacient s depresivní poruchou: pehled a rozsíená pilotní data In:Psychiatrie : casopis pro moderní psychiatrii. - ISSN 1211-7579. - Roc. 10, c. 4 (2006), s. 205-210 ADF013 Kova, Ján - Solár, Peter - Kleban, Ján - Mikes, Jaromír - Jendzelovský, Rastislav - Fedorocko, Peter: Effect of erythropoietin on photodynamic therapy of ovarian adenocarcinoma A2780 and SKOV-3 [Vplyv erytropoetínu na fotodynamickú terapiu ovariálnych adenokarcinómov A2780 a SKOV-3] In:Folia Veterinaria. - ISSN 0015-5748. - Roc. 50, c. 3 Suppl. (2006), s. 28-29 ADF014 Mesárosová, Margita - Gresová, Andrea - Dankovcík, Róbert - Mýtniková, Marta - Ostró, Alexander - Homzová, Marta: Emociálne prezívanie lokalizacných procedúr In:Acta chemotherapeutica : casopis Slovenskej chemoterapeutickej spolocnosti SLS. - ISSN 1335-0579. - Roc. 17, c. 1-2 (2007), s. 65-71 ADF015 Tóth, Stefan - Cavarga, Ivan - Böör, Andrej - Gmitter, Frantisek - Legáthová, B. - Kluchová, Zuzana - Dorková, Zuzana - Somos, Andrej - Tkácová, Ruzena: Endobronchial actinomycosis presenting as haemoptysis

(157)

. In:Bratislavské lekárske listy : Bratislava Medical Journal. - ISSN 0006-9248. - Roc. 108, c. 8 (2007), s. 364-367 ADF016 Lakyová, Lucia - Radoák, Jozef - Stebnický, Milan - Brandebur, Otto jr. - Iková, J. - Belák, Jozef - Kudlác, Marián: Enterálna výziva po resekcných výkonoch na pazeráku [Enteral nutrition after surgical esophageal resection] In:Slovenská chirurgia : casopis Slovenskej chirurgickej spolocnosti. - ISSN 1336-5975. - Roc. 4, c. 1 (2007), s. 30-34 ADF017 Snincák, Marián - Balazovjech, I. - Machácová, E. - Hrabcáková, Petra - Kardoss, R.: Epidemiológia artériovej hypertenzie na Slovensku : prevalencia artériovej hypertenzie, informovanos, liecba a kontrola jej úcinnosti v reprezentatívnom stratifikovanom súbore slovenskej populácie : z populacného prieskumu artériovej hypertenzie a niektorých alsích rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení v Slovenskej republike 2002-2004 (2005) KESHSR [Blood pressure in Slovakia] In:Interná medicína. - ISSN 1335-8359. - Roc. 6, c. S3 (2006), s. 3S-26S ADF018 Dziaková, Miriam - Moudrá, A. - Repiská, A. - Simsík, Dusan - Majerník, Jaroslav - Dolná, Zlatica: Hippoterapia a jej význam v liecbe detskej mozgovej obrny [The hippotherapy and its import in therapy of infantile paralysis] In:Rehabilitácia : casopis pre otázky liecebnej a pracovnej rehabilitácie. - ISSN 0375-0922. - Roc. 44, c. 3 (2007), s. 131-134 ADF019 Babcák, Marián - Németh, Frantisek - Vargová, Viola: História a súcasnos diabetes mellitus z pohadu geriatra [History and presence of diabetes mellitus from the aspekts of a geriatrician] In:Geriatria : odborný casopis slovenských a ceských geriatrov. - ISSN 1335-1850. - C. 2 (2007), s. 88-91 ADF020 Macejová, Zelmíra - Oetterová, M. - Lazurová, Ivica: Hodnotenie kvality zivota pacientov s reumatoidnou artritídou [Quality of live evaluation in patients with rheumatoid arthritis] In:Slovenský lekár : casopis rodinnej medicíny a Slovenskej lekárskej komory. - ISSN 1335-0234. - Roc. 17.(31.), c. 1-2 (2007), s. 3-6 ADF021 Bartková, Danica - Dankovcík, Róbert: Chlamýdiové infekcie - klinické prejavy, diagnostika a moznosti terapie In:Biológia, Ekológia, Chémia : casopis pre skoly. - ISSN 1335-8960. - Roc. 44, c. 4 (2006), s. 15-19 ADF022 Cisárik, Peter - Neupauerová, Marianna: Iniciatívou Leader k integrovanému rozvoju vidieka v Ceskej a Slovenskej republike [Initiative Leader Concerning Integrated Rural Development in The Czech Republic and in The Slovak Republic] In:Verejná správa a spolocnos. - ISSN 1335-7182. - Roc. VIII, c. 1 (2007), s. 91-99 ADF023 Uram, V. - Pribula, Vit - Múdry, M. - Bober, Juraj: Kanylácia centrálnej zily - výhody prístupu cez vena jugularis interna u chirurgických pacientov In:Slovenská chirurgia : casopis Slovenskej chirurgickej spolocnosti. - ISSN 1336-5975. - Roc. 4, c. 3 (2007), s. 4-8 ADF024 Kovaová, Eva - Cierny, Michal - Frankovic, Koloman - Novák, Bohus: Kazivos u dvoch skupín ziakov na Slovensku v roku 1998, 2001 a 2003 : (záverecná správa stúdie) In:Stomatológ : casopis Slovenskej komory zubných lekárov. - Roc. 16, c. 1 (2006), s. 2-8 ADF025 Saksun, Ladislav - Gresová, Andrea - Ostró, Alexander - Homzová, Marta - Mýtniková, Marta: Konzervatívne chirurgické postupy v rámci komplexnej liecby karcinómu prsníka In:Acta chemotherapeutica : casopis Slovenskej chemoterapeutickej spolocnosti SLS. - ISSN 1335-0579. - Roc. 17, c. 1-2 (2007), s. 72-76

(158)

. ADF026 Krcho, Peter - Vilceková, Katarína - Hudáková, Viktória - Gajdosová, Zuzana: Korelácia hmotnosti, sérových koncentrácií sodíka a draslíka u novorodencov so zvýseným rizikom rozvoja bronchopulmonálnej dysplázie [Correlation of weight, serum levels of sodium and potassium in newborns with high risk of bronchopulmonary dysplasia] In:Pediatria (Bratisl.) : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky casopis. - ISSN 1336-863X. - Roc. 2, c. 4 (2007), s. 203-207 ADF027 Susinková, Jana - Horáková, A.: Kvalita zivota verzus dôstojné umieranie [The quality of life versus dignified dying] In:Revue osetrovatestva, sociálnej práce a laboratórnych metodík. - ISSN 1335-5090. - Roc. XIII, c. 2 (2007), s. 58-61 ADF028 Dostalík, Jan - Martínek, L.: Laparoskopická kolorektální chirurgie pro karcinom - zhodnocení vlastního souboru In:Rozhledy v chirurgii : celostátní odborný casopis Ceské chirurgické spolecnosti a Slovenskej chirurgickej spolocnosti. - ISSN 0035-9351. - Roc. 85, c. 1 (2006), s. 35-40 ADF029 Dostalík, Jan - Martínek, L. - Vávra, P. - Richter, V. - Guková, P.: Morbus Crohn a laparoskopická chirurgie In:Rozhledy v chirurgii : celostátní odborný casopis Ceské chirurgické spolecnosti a Slovenskej chirurgickej spolocnosti. - ISSN 0035-9351. - Roc. 82, c. 9 (2006), s. 492-501 ADF030 Hadasová, Lívia - Rusnáková, Renáta: Motivacné a demotivacné faktory v povolaní sestry [Motivation and demotivation factorsin nursing profesion] In:Sestra : a lekár v praxi : casopis pre sestry, lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov. - ISSN 1335-9444. - C. 9-10 (2007), s. 8-9 ADF031 Gresová, Andrea - Lazár, Igor - Mýtniková, Marta - Ostró, Alexander - Homzová, Marta Saksun, Ladislav: Moznosti lokalizácie nehmatných lézií prsníka In:Acta chemotherapeutica : casopis Slovenskej chemoterapeutickej spolocnosti SLS. - ISSN 1335-0579. - Roc. 17, c. 1-2 (2007), s. 77-84 ADF032 Jarcuska, Pavol - Magulová, Lívia - Kristian, P. - Novotný, Rudolf: Môzu probiotiká ovplyvni negatívny úcinok antibiotík na fyziologickú mikroflóru? [May probiotics influence negative outcomes of antibiotics therapy to normal flora?] In:Via practica : moderný casopis pre lekárov prvého kontaktu. - ISSN 1336-4790. - Roc. 4, c. 2 (2007), s. 79-83 ADF033 Jarcuska, Pavol - Magulová, Lívia - Kristian, Pavol - Novotný, Rudolf: Môzu probiotiká ovplyvni negatívny úcinok antibiotík na fyziologickú mikroflóru? In:Ambulantná terapia : lekársky casopis. - Roc., c. 2 (2007), s. 121-125 ADF034 Langer, Pavel - Tajtáková, Mária - Kocan, A. - Vlcek, Martin - Petrík, J. - Chovancová, J. Drobná, B. - Jursa, S. - Pavúk, M. - Trnovec, Tomás - Klimes, Iwar - Seboková, Elena: Multiple organochlorine pollution and the the thyroid [Polychlorované bifenyly a stítna zaza] In:Endocrine Regulations. - Vol. 40, no. 2 (2006), p. 46-52 ADF035 Jonás, Peter - Klimcíková, Jana - Celovská, Denisa - Straková, K. - Bucsay, K.: Náhla cievna mozgová príhoda ako interdisciplinárny problém. Artériová hypertenzia a cievna mozgová príhoda [Acute stroke as an interdisciplinary problem arterial hypertension and stroke] In:Interná medicína. - ISSN 1335-8359. - Roc. 6, c. 10 (2006), s. 536-541 ADF036 Gombosová, Laura - Jarcuska, Peter - Bohus, P. - Sihotský, V. - Zakuciová, Mária - Lazurová, Ivica: Nezvycajný prípad pokrocilej generalizovanej sarkoidózy imitujúcej hepatálnu cirhózu In:Gastroenterológia pre prax. - ISSN 1336-1473. - Roc. 6, c. 3 (2007), s. 138-142 ADF037 Saksun, Ladislav - Bohus, P.: Niektoré moznosti imunohistochémie v gynekologickej patológii

(159)

. In:Acta chemotherapeutica : casopis Slovenskej chemoterapeutickej spolocnosti SLS. - ISSN 1335-0579. - Roc. 17, c. 1-2 (2007), s. 85-89 ADF038 Pella, Daniel - Mechírová, Viola - Rybár, Rafael - Fedacko, Ján: Omega-3 mastné kyseliny - cesta od výzivového doplnku k lieku podlozenému medicínou dôkazov [Omega-3 fatty acids - from dietary supplement to evidence based medicine acknowledged drugs] In:Súcasná klinická prax. - ISSN 1214-7036. - C. 3 (2006), s. 4-8 ADF039 Haluska, Ján - Hutník, Ondrej: On algebras of symmetrical associative aggregation operators related to means [O algebrách symetrických asociatívnych agregacných operátorov súvisiacich s priemermi] In:Tatra Mountains Mathematical Publications. - ISSN 1210-3195. - Roc. 34 (2006), s. 119-133 ADF040 Cisláková, Lýdia - Kovácová, Daniela - Halánová, Monika - Stefancíková, Anna - Kalinová, Zuzana: Ornitóza - psitakóza a cicavcie chlamydiózy na Slovensku v roku 2006 [Ornithosis-psittacosis and mammal chlamydiosis in Slovakia in the year 2006] In:Slovenský veterinársky casopis. - ISSN 1335-0099. - Roc. 32, c. 3 (2007), s. 175-176 ADF041 Eliásová, Anna - Kovaová, Eva - Biros, Peter: Participation of the socioeconomic status of the Romany mothers (Eastern Slovakia) in pregnancy and fetus In:Slovenská antropológia. - ISSN 1336-5827. - Roc. 9, c. 2 (2006) ADF042 Gresová, Andrea - Saksun, Ladislav - Ostró, Alexander - Homzová, Marta - Mýtniková, Marta: Peroperacná navigácia nepalpovatených lézií ultrazvukom In:Acta chemotherapeutica : casopis Slovenskej chemoterapeutickej spolocnosti SLS. - ISSN 1335-0579. - Roc. 17, c. 1-2 (2007), s. 90-94 ADF043 Sedláková, Eva - Lovásová, Eva - Rácz, Oliver - Beacka, Roman - Kurpas, Martin - Sedlák, Ján - Studencan, Martin - Chmelárová, Anna: Peroxidácia lipidov a antioxidacná kapacita plazmy pri reperfúznej liecbe akútneho infarktu myokardu [Total plasma antioxidant capacity in reperfusion treatment of acute myocardial infarction] In:Ateroskleróza : metabolizmus, klinika, liecba. - ISSN 1335-2253. - Roc. 11, c. 1-2 (2007), s. 35-41 ADF044 Lukác, Stanislav - Engel, Radovan - Buxár, Marián: Posudzovanie a tvorba výucbových programov z matematiky [Reviewing and creating mathematical learning programmes] In:Matematika Informatika Fyzika : didaktický casopis uciteov matematiky, informatiky a fyziky. - ISSN 1335-7794. - Roc. 15, c. 29 (2006), s. 142-149 ADF045 Cepelová, Anna - Toma, Roman: Potreba a stav vzdelávania v Kosickom samosprávnom kraji [The education in Kosice self-governing region] In:Verejná správa a spolocnos. - ISSN 1335-7182. - Roc. VIII, c. 1 (2007), s. 14-23 ADF046 Cepelová, Anna - Mesáros, Peter: Potreba zavádzania manazmentu znalostí vo verejnej správe In:Verejná správa a spolocnos. - ISSN 1335-7182. - Roc. VIII., c. 2 (2007), s. 75-89 ADF047 Jarcuska, Pavol - Novotný, Rudolf: Pouzitie azitromycínu v liecbe erythema migrans [Azithromycin use in the treatment of erythema migrans] In:Via practica : moderný casopis pre lekárov prvého kontaktu. - ISSN 1336-4790. - Roc. 4, c. 4 (2007), s. 192-196 ADF048 Capková, Judita - Komanová, Blanka - Spodník, K. - Firment, Jozef: Prínos monitorovania bispektrálneho indexu u detí pocas sevofluranovej anestézie [The benefits of BIS monitoring during sevoflurane anaesthesia in children] In:Anesteziologie a intenzivní medicína. - ISSN 1214-2158. - Roc. 18, c. 2 (2007), s. 65-72 ADF049 Vávra, P. - Andel, P. - Dostalík, Jan: První pípad esení rektovaginální pístle pomocí transanální endoskopické mikrochirurgie

(160)

. In:Rozhledy v chirurgii : celostátní odborný casopis Ceské chirurgické spolecnosti a Slovenskej chirurgickej spolocnosti. - ISSN 0035-9351. - Roc. 85, c. 2 (2006), s. 82-85 ADF050 Vávrová, M. - Pelikán, A. - Dostalík, Jan - Martínek, L. - Guková, P. - Guka, I.: Pínos mení anorektálního úhlu podle Schiessela pro urcení bezpecné vzdálenosti dolní resekcní linie pi operaci karcinomu rekta In:Rozhledy v chirurgii : celostátní odborný casopis Ceské chirurgické spolecnosti a Slovenskej chirurgickej spolocnosti. - ISSN 0035-9351. - Roc. 85, c. 2 (2006), s. 78-81 ADF051 Vávra, P. - Krhut, J. - Dostalík, Jan - Kopecký, J. - Mainer, K. - Vávrová, M.: Raritní pípady akutní urinózní peritonitidy zpsobené spontánní rupturou mocového mchýe In:Rozhledy v chirurgii : celostátní odborný casopis Ceské chirurgické spolecnosti a Slovenskej chirurgickej spolocnosti. - ISSN 0035-9351. - Roc. 85, c. 4 (2006), s. 190-192 ADF052 Lukác, Stanislav - Engel, Radovan: Skúmanie dynamických konstrukcií vo vyucovaní rovnoahlosti [Investigation of dynamic constructions in teaching of homothety] In:Obzory matematiky, fyziky a informatiky. - ISSN 1335-4981. - Roc. 36, c. 1 (2007), s. 15-28 ADF053 Sastný, Frantisek - Vrajová, Monika - Tejkalová, Hana - Peková, Soa - Mares, Vladislav Kozmiková, Iryna - Jirásková, Jana - Höschl, Cyril - Balcar, Vladimir J.: Stavba a funkce NMDA receptoru u schizofrenie: od animálních model k pacientovi In:Psychiatrie : casopis pro moderní psychiatrii. - ISSN 1211-7579. - Roc. 10, suppl. 2 (2006), s. 7-14 ADF054 Kopecek, Miloslav - Brunovský, Martin - Novák, Tomás - Tislerová, Barbora - Horácek, Jií Höschl, Cyril: The effect of cerebellar repetitive transcranial magnetic stimulation on electrical brain activity detected by low resolution electromagnetic tomography In:Psychiatrie : casopis pro moderní psychiatrii. - ISSN 1211-7579. - Roc. 10, suppl. 3 (2006), s. 54-58 ADF055 Juris, P. - Cicoová, P. - Majtánová, D. - urecko, R. - Jarcuska, Pavol - Balogová, Lenka Rajský, D.: Toxíny - (toxické bakteriálne a mykotické proteíny) : z pohadu verejného zdravotníctva a laboratórnej diagnostiky In:Slovenský veterinársky casopis. - ISSN 1335-0099. - Roc. 32, c. 1 (2007), s. 13-17 ADF056 Gresová, Andrea - Mýtniková, Marta - Saksun, Ladislav - Ostró, Alexander - Lazár, Igor: Ultrazvukom vedená exstirpácia nehmatných lézií prsníka verzus exstirpácia identifikacným vodicom [Ultrasound versus identification wire guided excision of non-palpable breast lesions] In:Onkológia (Bratisl.). - Roc. 1, c. 4 (2006), s. 254-258 ADF057 Wagnerová, Hedviga - Lazurová, Ivica - Tomková, Zlatica - Antolová, Eva - Tuchyová, E. Oetterová, M.: Volkmannova ischemická kontraktúra ako komplikácia myxedémovej kómy [Volkmann ischemic contracture - complication of myxedema coma] In:Rheumatologia : casopis pre otázky pohybového ústrojenstva a spojiva. - Roc. 21, c. 1 (2007), s. 49-52 ADF058 Valanský, Ladislav - Bartl, Richard - Packá, T. - Ilás, Miroslav - Andrasina, Igor: Výsledky postchemoterapeutickej retroperitoneálnej lymfadenektómie v liecbe pokrocilých neseminomatóznych nádorov testis v nasom klinickom materiáli [Results of postchemotherapy retroperitoneal lymphadenectomy in advanced non-seminomatous germ cell testicle tumors in our clinical material] In:Klinická urológia : postgraduálny vedecký lekársky casopis. - ISSN 1336-7579. - Roc. 3, c. 1 (2007), s. 12-15 ADF059 Cepelová, Anna - Czikk, Peter: Význam informacných technológií v znalostnej ekonomike a perspektívy trhu práce v tejto oblasti v Kosickom regióne [Importance of information Technologies in knowledge economy and perspectives of job market in this field in region of Kosice] In:Ekonomika a Manazment Podniku : casopis pre ekonomickú teóriu a prax. - ISSN 1336-4103. - Roc. 5, c. 1 (2007), s. 31-36

(161)

. ADF060 Macejová, Zelmíra - Oetterová, M. - Rybár, Ivan - Rovenský, J.: Zlepsenie kvality zivota pacientov s reumatoidnou artritídou po úcinnej liecbe In:Rheumatologia : casopis pre otázky pohybového ústrojenstva a spojiva. - Roc. 21, c. 21 (2007), s. 83-86 ADF061 Macejová, Zelmíra - Oetterová, M. - Lazurová, Ivica: Zmena kvality zivota pacientov s reumatoidnou artritídou - vlastné pozorovanie [Change of quality of life in patients with rheumatoid arthritis - personal observation] In:Slovenský lekár : casopis rodinnej medicíny a Slovenskej lekárskej komory. - ISSN 1335-0234. - Roc. 17 (31), c. 3-4 (2007), s. 63-66

AEC Vedecké práce v zahranicných recenzovaných zborníkoch Pocet záznamov: 9 AEC001 Fabián, Martin - Baláz, Peter - Kollár, Peter: Cementation of silver from thiosulfate solutions with mechanochemically activated zinc [Cementácia striebra z tiosulfatových roztokov s mechanochemicky aktivovaným zinkom] In:XX International Serbian Symposium on Mineral Processing : proceedings : hotel Zdravljak - Soko Banja, Serbia : 01-04 November 2006. Beograd, 2006. - ISBN 86-80987-44-1. - S. 33-39 AEC002 Zamboriová, Mária - Simocková, Viera: Funkcný stav seniorov a kvalita zivota v séniu In:Vliv mezinárodního ostovatelství na soucasnou osetovatelskou teorii a praxi : sborník píspvk z konference s mezinárodní úcastí : II. Píbramské osetovatelské dny, 29.-30. bezna 2007. Píbram, 2007. ISBN 978-80-239-8943-4. - S. 263-273 AEC003 Bajtos, Ján - Orosová, Renáta - Kozár, Slavomír: Hodnotenie psychomotorických zrucností ziakov v technickej výchove z pohadu uciteov [Evaluation psychomotor skills pupils in technical subject from view teachers] In:Modernizace vysokoskolské výuky technických pedmt II. : sborník píspvk z mezinárodní konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. - ISSN 1214-0554. - ISBN 978-80-7041-764-5. - S. 23-31 AEC004 Zamboriová, Mária - Simocková, Viera: Kompetencie sestry pri posudzovaní zdravotného stavu seniorov [Nurse competency in judgement of health status in seniors] In:Cesta k profesionálnímu osetovatelství II : sborník píspvk II. Slezské vdecké konference osetovatelství s mezinárodní úcastí. Opava, 2007. - ISBN 978-80-7248-413-3. - S. 161-165 AEC005 Reháková, Mária - Casciola, Mario - Cuvanová, Silvia - Sály, Vladimír - Nagyová, Stanislava Fortunová, ubica - Packa, Juraj: Nanosized composites of synthetic zeolites and AgI as potentially electrochemically active materials [Nanokompozity syntetických zeolitov a AgI ako potenciálne elektrochemicky aktívne materiály] In:8th International Conference Advanced batteries and accumulators [A.B.A.-8] : june 3rd-7th, 2007 : Brno University of technology. Brno, 2007. - ISSN 9788-2143. - S. 36-39 AEC006 Takác, Peter - Kalanin, Peter - Basistová, Alena: Some ethical issues in rehabilitation medicine [Niektoré etické problémy v rehabilitacnej medicíne] In:Wybrane zagadnienia edukacji XXI wieku : praca zbiorowa. Kielce : STAMP, 2007. - ISBN 978-83-89590-22-0. - S. 135-141 AEC007 Juhász, Juraj - Kimáková, Tatiana - Bernasovská, Kamila: Speleotherapy of child respiratory disorders - a treatment by the use of subterranean environment [Speleoterapia respiracných ochorení detí liecba prostredím?] In:School and health 21 (2). Brno, 2007. - ISBN 978-80-7315-138-6. - S. 865-871

(162)

. AEC008 Cuvanová, Silvia - Reháková, Mária - Rimár, Ján - Dzivák, Martin - Curillová, Lenka: Vyuzitie prírodného klinoptilolitu pri rekultivácii kontaminovaných pôd priemyselných oblastí [The use of natural clinoptilolite in the process of recultivation of contaminated soils in industrial areas] In:Recyklace odpad X : 3.11.2006 : VSB - TU Ostrava. Ostrava : Vysoká skola báská - Technická univerzita Ostrava, 2006. - ISBN 80-248-1214-2. - S. 91-94 AEC009 Simocková, Viera - Zamboriová, Mária - Peinová, Nadezda: Význam zdravotnej výchovy u zien v perimenopauze [Health promotion and Health education of women in perimenopause] In:Nové trendy v osetovatelství VI : sborník píspvk z konference s mezinárodní úcastí : VI. jihoceské osetovatelské dny, 20. - 21. záí 2007. Ceské Budjovice, 2007. - ISBN 978-80-7040-992-3. - S. 338-350

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch Pocet záznamov: 59 AED001 Mudroová, D. - Nemcová, Radomíra - Koscová, J. - Jonecová, Zuzana - Gancarcíková, S. Bomba, Alojz: Alternatívy antibiotík v prevencii salmonelóz u hydiny [Alternatives of antibiotics in the prevention of salmonellosis in poultry] In:Infekcné a parazitárne choroby zvierat : II. medzinárodná vedecká konferencia : zborník referátov a posterov : 18.-20.9.2006 : Kosice, Slovenská republika. , 2006. - ISBN 80-8077-025-5. - S. 283-285 AED002 Zoldák, Gabriel - Schmid, Franz X.: Association of the chaperone SlyD with a permanently unfolded protein substrate [Viazanie chaperónu SlyD s trvale rozbaleným proteínom] In:Structure and Stability of Biomacromolecules SSB 2007 : 5th conference and satellite conference Modern Trends in Biomacromolecular Research : book of contributions : september 5-8, 2007, Kosice, Slovak Republic. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - S. 43-44 AED003 Fortunová, ubica - Reháková, Mária - Gaberová, Lucia - Cuvanová, Silvia - Kusnierová, Mária: Biomodifikované formy zeolitov a ich vyuzitie v environmentálnej oblasti [Biomodified forms of zeolites and their application in environmental area] In:VIII. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Kosiciach : pri prílezitosti 30.výrocia zalozenia Stavebnej fakulty a 55. výrocia zalozenia Technickej univerzity v Kosiciach : zborník prednások z konferencie : sekcia 3: Environmentálne inzinierstvo : 28.-30.máj 2007, Kosice. Kosice : Reprocentrum, 2007. - ISBN 978-80-8073-791-7. - S. 75-80 AED004 Sedlák, Erik - Zoldák, Gabriel - Wittung-Stafshede, Pernilla: Calorimetric analysis of the kinetic stability of human ceruloplasmin [Kalorimetrická analýza kinetickej stability udského ceruloplazmínu] In:Structure and Stability of Biomacromolecules SSB 2007 : 5th conference and satellite conference Modern Trends in Biomacromolecular Research : book of contributions : september 5-8, 2007, Kosice, Slovak Republic. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - S. 86-87 AED005 Firment, Jozef - Bohus, Ondrej: Celková anestézia [General anaesthesia] In:Princípy chirurgie. Bratislava : SAP, 2007. - ISBN 80-89104-94-0. - S. 602-605 AED006 Bageová, Jaroslava - Fedunová, Diana - Gazová, Zuzana - Antalík, Marián: Conformational transitions of ferricytochrome c in HClO4 [Konformacné prechody oxidovaného cytochrómu c v HClO4] In:Structure and Stability of Biomacromolecules SSB 2007 : 5th conference and satellite conference Modern Trends in Biomacromolecular Research : book of contributions : september 5-8, 2007, Kosice, Slovak Republic. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - S. 103-104 AED007 Kovaová, Eva - Dízhal, Ivo - Jenca, Andrej - Jencová, Janka: Casová nárocnos výkonov dentálneho hygienika v hygienickej fáze a v recalle In:MOLISA 4 : medicínsko-osetrovateské listy Sarisa. Presov, 2007. - ISBN 978-80-8068-622-2. - S. 68-72

(163)

. AED008 Domoráková, Iveta - Burda, Jozef - Mechírová, Eva - Feriková, Marianna - Tóth, S.: Casová závislos podania a úcinku antioxidantu na neuróny po opakovanej ischémii v hipokampe potkana In:Morfológia vcera, dnes a zajtra : Jubilejný X. Kosický Morfologický De s medzinárodnou úcasou, Kosice 31. máj 2007 : zborník referátov. Presov : Vydavatestvo Michala Vaska, 2007. - ISBN 978-80-7165-620-3. - S. 43-45 AED009 Vincenti, Flavio G. - Amend, William J. C. - Podracká, udmila: Diagnostika internistických oblickových chorôb In:Smithova vseobecná urológia. Martin : Osveta, 2006. - ISBN 80-8063-206-5. - S. 551-562 AED010 Tomasciková, Jana - Danihel, Ivan - Imrich, Ján - Kristian, Pavol - Böhm, Stanislav: Different behaviour of (acridin-9-yl)thiosemicarbazides in synthesis of the thiazolidinone heterocycles [Rozlicné chovanie (akridím-9-yl)thiosemikarbazidov pri syntéze thiazolidínových heterocyklov] In:59. zjazd chemikov : zborník ChemZi Chemické Zvesti (Chemical Papers) : 2.-6.september 2007 : Vysoké Tatry, Tatranské Matliare, hotelový komplex Hutník. Bratislava, 2007. - ISSN 1336-7242. - S. 247-248 AED011 Bellová, Andrea - Gazová, Zuzana - Imrich, Ján - Kristian, Pavol - Daxnerová, Zuzana - Antalík, Marián: Disaggregation effect of acridines [Protiagregacný efekt akridínov] In:Structure and Stability of Biomacromolecules SSB 2007 : 5th conference and satellite conference Modern Trends in Biomacromolecular Research : book of contributions : september 5-8, 2007, Kosice, Slovak Republic. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - S. 109-110 AED012 Sabolová, Danica - Kozurková, Mária - Janovec, Ladislav - Kova, Ján - Mikes, Jaromír Kristian, Pavol - Fedorocko, Peter - Imrich, Ján: DNA interaction cytotoxic activity of a novel proflavine ureas [DNA interakcie a cytotoxická aktivita nových proflavínových tiomocovín] In:Structure and Stability of Biomacromolecules SSB 2007 : 5th conference and satellite conference Modern Trends in Biomacromolecular Research : book of contributions : september 5-8, 2007, Kosice, Slovak Republic. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - S. 63-64 AED013 Mechírová, Eva - Feriková, Marianna - Domoráková, Iveta - Burda, Jozef - Gdovinová, Zuzana Abdiová, H.: Dôkaz ubikvitínu, NeuN a NADPH-d k urceniu závaznosti ischemicko-reperfúzneho poskodenia miechy [Demonstration of ubiquitin, NeuN a NADPH-d for detection of ischemic-reperfusion injury in the spinal cord] In:Morfológia vcera, dnes a zajtra : Jubilejný X. Kosický Morfologický De s medzinárodnou úcasou, Kosice 31. máj 2007 : zborník referátov. Presov : Vydavatestvo Michala Vaska, 2007. - ISBN 978-80-7165-620-3. - S. 130-133 AED014 Gdovinová, Zuzana - Paucová, Mária: Farmakologická liecba epilepsie In:Základná farmakológia a farmakoterapia. Kosice : EQUILIBRIA, s.r.o., 2006. - ISBN 80-969224-7-5. - S. 456-460 AED015 Nemcová, Radomíra - Bomba, Alojz - Gancarcíková, S. - Mudroová, D. - Jonecová, Zuzana: Gnotobiotické zvieratá ako model pre stúdium inhibicného efektu probiotík [Gnotobiotic animals as a model for the study of the inhibitory effect of probiotics] In:Infekcné a parazitárne choroby zvierat : II. medzinárodná vedecká konferencia : zborník referátov a posterov : 18.-20.9.2006 : Kosice, Slovenská republika. , 2006. - ISBN 80-8077-025-5. - S. 146-148 AED016 Hodorová, Ingrid - Rybárová, Silvia - Solár, Peter - Vecanová, Janka - Mellová, Yvetta Schmidtová, Katarína: Heat shock protein GP96 a jeho prítomnos v nádorových bunkách mliecnej zazy In:Morfológia vcera, dnes a zajtra : Jubilejný X. Kosický Morfologický De s medzinárodnou úcasou, Kosice 31. máj 2007 : zborník referátov. Presov : Vydavatestvo Michala Vaska, 2007. - ISBN 978-80-7165-620-3. - S. 62-65

(164)

. AED017 Hodorová, Ingrid - Rybárová, Silvia - Solár, Peter - Vecanová, Janka - Mellová, Yvetta Schmidtová, Katarína: Heat schock protein gp96 a jeho prítomnos v nádorových bunkách mliecnej zazy [The presence of heat schock protein gp96 in cancer cells of mammary gland] In:Morfológia vcera, dnes a zajtra : Jubilejný X. Kosický Morfologický De s medzinárodnou úcasou, Kosice 31. máj 2007 : zborník referátov. Presov : Vydavatestvo Michala Vaska, 2007. - ISBN 978-80-7165-620-3. - S. 62-65 AED018 Feriková, Marianna - Mechírová, Eva - Domoráková, Iveta - Tóth, S. - Burda, Jozef: Histochemická a imunohistochemická stúdia poskodenia neurónov v sivej hmote miechy králika po ischemicko-reperfúznom zásahu [Histologic and immunohistologic study of damaged neurons in gray matter of rabbits spinal cord after ischemia-reperfusion] In:Morfológia vcera, dnes a zajtra : Jubilejný X. Kosický Morfologický De s medzinárodnou úcasou, Kosice 31. máj 2007 : zborník referátov. Presov : Vydavatestvo Michala Vaska, 2007. - ISBN 978-80-7165-620-3. - S. 47-50 AED019 Gazová, Zuzana - Bellová, Andrea - Imrich, Ján - Kristian, Pavol - Bageová, Jaroslava Fedunová, Diana - Daxnerová, Zuzana - Antalík, Marián: Inhibitore of lysozyme aggregation [Inhibítory agregácie lyzozýmu] In:Structure and Stability of Biomacromolecules SSB 2007 : 5th conference and satellite conference Modern Trends in Biomacromolecular Research : book of contributions : september 5-8, 2007, Kosice, Slovak Republic. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - S. 107-108 AED020 Poníková, Slavomíra - Antalík, Marián - Hianik, Tibor: Interaction of DNA aptamers with potassium ions [Interakcia DNA aptamérov s draselnými iónmi] In:Structure and Stability of Biomacromolecules SSB 2007 : 5th conference and satellite conference Modern Trends in Biomacromolecular Research : book of contributions : september 5-8, 2007, Kosice, Slovak Republic. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - S. 65-66 AED021 Ricanyová, Júlia - Reiffová, Katarína - Baze, Yaroslav: Isolation and determination of plant origin estrogen compounds [Izolácia a stanovenie estrogénov v rastlinách] In:13th International Symposium on Separation Sciences : scientific meeting organized under auspices of CEGSS : June 27-29, 2007 : High Tatras, Strbské Pleso, Slovak Republic. Bratislava, 2007. - S. K03 AED022 Zamboriová, Mária - Simocková, Viera: K osetrovateskej problematike seniorov so zameraním na funkcný stav In:Nové poznatky v oblasti medicínskych vied a osetrovatestva : Ruzomberské zdravotnícke dni 2006 : zborník z konferencie. Ruzomberok, 2007. - ISBN 978-80-8084-126-3. - S. 201-210 AED023 Raková, Jana - Rusáková, Viktória - Hanzlíková, Alzbeta - Rusnáková, Renáta - Dimunová, Lucia: Komparácia osetrovateskej teórie a praxe na Slovensku a v Cechách [Comparative analysis of nursing theory and practice in Slovakia and Czech republic] In:Osetrovatestvo : teória, výskum a vzdelávanie. Martin, 2007. - ISBN 978-80-88866-43-5. - S. 428-438 AED024 Zamboriová, Mária - Simocková, Viera - Potoceková, Dana: Komplexné hodnotenie seniorov v domácej osetrovateskej starostlivosti z hadiska funkcného stavu [Nursing evaluation of seniors in home care in point of view functional seniors status] In:Osetrovatestvo : teória, výskum a vzdelávanie. Martin, 2007. - ISBN 978-80-88866-43-5. - S. 676-692 AED025 Gdovinová, Zuzana - Paucová, Mária: Liecba status epilepticus In:Základná farmakológia a farmakoterapia. Kosice : EQUILIBRIA, s.r.o., 2006. - ISBN 80-969224-7-5. - S. 397 AED026 Tomásková, Natasa - Varhac, Rastislav: Modulation of dynamic and thermodynamic parameters of ferricytochrome c by anions of Hofmeister series [Modulácia dynamických a termodynamických parametrov ferricytochrómu c pomocou aniónov Hofmeisterovej série]

(165)

. In:Structure and Stability of Biomacromolecules SSB 2007 : 5th conference and satellite conference Modern Trends in Biomacromolecular Research : book of contributions : september 5-8, 2007, Kosice, Slovak Republic. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - S. 101-102 AED027 Tóth, Kamil - Sedlák, Erik - Sprinzl, Mathias - Zoldák, Gabriel: Monovalent cations affect NADH oxidase from Thermus thermophilus: nonspecific electrostatic interactions rather than Hofmeister series [Monovalentné katióny ovplyvujú aktivitu NADH oxidázy z Thermus thermophilus: vo väcsej miere nespecifickou interakciou ako Hofmeisterovým efektom] In:Structure and Stability of Biomacromolecules SSB 2007 : 5th conference and satellite conference Modern Trends in Biomacromolecular Research : book of contributions : september 5-8, 2007, Kosice, Slovak Republic. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - S. 90-91 AED028 Rybárová, Silvia - Hodorová, Ingrid - Schmidtová, Katarína - Prokopcáková, udmila Mirossay, Ladislav - Mojzis, Ján - Benický, Marián - Plank, L.: Morfologický obraz proteínov rezistencie a ich funkcia vo vybraných solidných nádoroch cloveka [Morphological mapping and function of multidrug resistance proteins in some human solid tumors] In:Morfológia v súcasnosti : venované 90. nedozitým narodeninám prof. MUDr. Ivana Staneka, DrSc. Bratislava, 2006. - ISBN 80-223-2029-3. - S. 366-369 AED029 Marton, Peter - Degro, Ján: Moznos vyuzitia pocítacového programu vo vyucovaní fyziky [Using of computer program in physics education] In:DIDFYZ 2006. Rozvoj scopností ziakov v prírodovednom vzdelávaní : zborník abstraktov a príspevkov z 15. medzinárodnej konferencie : Rackova dolina, 11.-14.október 2006 : CD. Rackova dolina, 2007. ISBN 978-80-8094-082-9. - S. 1-5 AED030 Adamcík, Jozef - Witz, Guillaume - Klinov, Dmitrij V. - Sekatskij, Sergej K. - Dietler, Giovanni: Observation of single stranded DNA and exonuclease III activity by atomic force microscopy [Pozorovanie jednovláknovej DNA a aktivity exonukleázy III prostredníctvom AFM mikroskopie] In:Structure and Stability of Biomacromolecules SSB 2007 : 5th conference and satellite conference Modern Trends in Biomacromolecular Research : book of contributions : september 5-8, 2007, Kosice, Slovak Republic. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - S. 78-79 AED031 Amend, William J. C. - Vincenti, Flavio G. - Podracká, udmila: Oligúria a akútna renálna insuficiencia In:Smithova vseobecná urológia. Martin : Osveta, 2006. - ISBN 80-8063-206-5. - S. 563-567 AED032 Vasiková, Petra - Tóth, Kamil - Hritz, Jozef - Sedlák, Erik - Sprinzl, Mathias - Zoldák, Gabriel: On the substrate binding of NADH oxidase from Thermus thermophilus [Stúdia o viazaní substrátu do NADH oxidázy z Thermus thermophilus] In:Structure and Stability of Biomacromolecules SSB 2007 : 5th conference and satellite conference Modern Trends in Biomacromolecular Research : book of contributions : september 5-8, 2007, Kosice, Slovak Republic. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - S. 88-89 AED033 Firment, Jozef - Romanová, ubomíra: Poruchy vnútorného prostredia a základy infúznej liecby [Disturbances of electrolytes and infusion therapy] In:Princípy chirurgie. Bratislava : SAP, 2007. - ISBN 80-89104-94-0. - S. 200-214 AED034 Lovayová, Viera - Burdová, Oga - Holéczyová, Gabriela - Potoceková, Dana: Pouzitie probiotík v stúdiu - vedomosti, postup a prax u studentov vysokých skôl [Probiotics use in study knowledge, atitude and practice in the University students] In:Hygiena alimentorum XXVIII : Bezpecnos a kvalita mlieka a mliecnych výrobkov : zborník prednások a posterov : 2. - 4. mája 2007, Strbské Pleso - Vysoké Tatry. Bratislava, 2007. - ISBN 978-80-8077-055-6. - S. 314-316

(166)

. AED035 Kovaová, Eva - Jordán, Daniel - Dízhal, Ivo - Jencová, Janka - Cierny, Michal - Cierny, Markus: Práca dentálneho hygienika a jej význam vo vzahu k zápalu asien - zlepsením stavu ústnej hygieny vysetrenej indexom PBI In:MOLISA 4 : medicínsko-osetrovateské listy Sarisa. Presov, 2007. - ISBN 978-80-8068-622-2. - S. 83-87 AED036 Vajó, Július - Firment, Jozef - Grochová, Monika - Sagát, T.: Predoperacná príprava spolupráca chirurga a anestéziológa [Preoperative assesment and preparation for anaesthesia] In:Princípy chirurgie. Bratislava : SAP, 2007. - ISBN 80-89104-94-0. - S. 591-601 AED037 Vavra, Martin - Potocák, Ivan - Dusek, Michal - Fejfarová, Karla - Wagner, Cristoph Steinborn, Dirk: Preparation and characterization of copper(II) tetracyanoplatinate(II) complexes with bidentate N-donor ligands In:Achievements in Coordination, Bioinorganic and Applied Inorganic Chemistry : book of abstracts : Smolenice, june 3-8,2007. Bratislava : Slovak Technical University Press, 2007. - S. 333-344 AED038 Hricák, Vasil - Vajó, Július: Princípy antibakteriálnej liecby a výber antibiotík v chirurgii In:Princípy chirurgie. Bratislava : SAP, 2007. - ISBN 80-89104-94-0. - S. 258-260 AED039 Hodorová, Ingrid - Bohus, P. - Vecanová, Janka - Schmidtová, Katarína - Bobrov, Nikita Rybárová, Silvia: Prítomnos Pgp and MRP1 vo folikulárnom adenóme a anaplastickom karcinóme stítnej zazy [Expression of Pgp and MRP1 in follicular adenoma and anaplatic carcinoma of thyroid gland] In:Morfológia v súcasnosti : venované 90. nedozitým narodeninám prof. MUDr. Ivana Staneka, DrSc. Bratislava, 2006. - ISBN 80-223-2029-3. - S. 325-328 AED040 Vrláková, Janka - Pastircák, Blahoslav - Morch, Andreas: Radiation simulation for Alice detector [Radiacné simulácie detektoru Alice] In:15th Conference of Slovak Physicists : proceedings : 11.-14.9.2006 : Congress Centre Academia, Stará Lesná. Kosice : Východoslovenské tlaciarne, 2007. - ISBN 978-80-969124-4-5. - S. 73-74 AED041 Marek, Jozef - Demjén, Erna - Zoldák, Gabriel - Sedlák, Erik: RateCon: software for kinetic analysis of the irreversible denaturation [RateCon: softvér pre kinetickú analýzu nevratnej denaturácie] In:Structure and Stability of Biomacromolecules SSB 2007 : 5th conference and satellite conference Modern Trends in Biomacromolecular Research : book of contributions : september 5-8, 2007, Kosice, Slovak Republic. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - S. 71-72 AED042 Sosa, Ernest - Vaughan, Darracott - Podracká, udmila: Renovaskulárna hypertenzia In:Smithova vseobecná urológia. Martin : Osveta, 2006. - ISBN 80-8063-206-5. - S. 746-755 AED043 Potocák, Ivan - Burcák, Milan - Dusek, Michal - Fejfarová, Karla: Shape of the coordination polyhedra in five-coordinated copper(II) complexes - electronic effects of the ligands [Tvar koordinacných polyédrov v pentakoordinovaných menatých komplexoch - elektrónové efekty ligandov] In:Achievements in Coordination, Bioinorganic and Applied Inorganic Chemistry : book of abstracts : Smolenice, june 3-8,2007. Bratislava : Slovak Technical University Press, 2007. - S. 245-252 AED044 Lukác, Stanislav - Engel, Radovan: Sprístupovanie vzdelávacieho obsahu v matematických e-learningových kurzoch [Making learning content accessible in mathematical e-learning courses] In:APLIMAT 2007. PART III : 6th International Conference : February 6-9, 2007 : Bratislava, Slovak Republic. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2007. - ISBN 978-80-969562-6-5. - S. 379-385 AED045 Gondová, Taána - Petrovaj, Ján - Fabián, Martin - Kutschy, Peter - Curillová, Zuzana Armstrong, Daniel W.: Stereoselective separation of cruciferous phytoalexins using chiral HPLC [Stereoselektívna separácia fytoalexínov chirálnou HPLC] In:13th International Symposium on Separation Sciences & 13th Advances and Applications of Chromatography in Industry : june 27-29, 2007, Strbské Pleso : High Tatras, Slovak Republic. Strbské Pleso, 2007. - ISBN 978-80-227-2698-6. - S. C 08

(167)

. AED046 Zamboriová, Mária - Simocková, Viera: Stresové situácie v povolaní operacnej sestry In:Nové poznatky v oblasti medicínskych vied a osetrovatestva : Ruzomberské zdravotnícke dni 2006 : zborník z konferencie. Ruzomberok, 2007. - ISBN 978-80-8084-126-3. - S. 190-198 AED047 Kravcuková, P. - Mihálik, Ján - Mareková, Mária: Stúdium vplyvu Deprenylu na DNA periférnych lymfocytov gravidných samíc potkanov In:Morfológia vcera, dnes a zajtra : Jubilejný X. Kosický Morfologický De s medzinárodnou úcasou, Kosice 31. máj 2007 : zborník referátov. Presov : Vydavatestvo Michala Vaska, 2007. - ISBN 978-80-7165-620-3. - S. 100-103 AED048 Imrich, Ján - Balentová, Eva - Bernát, Juraj - Kristian, Pavol - Pihlaja, Kalevi - Klika, Karel D.: Tautomerism, regioisomerism, and cyclization reactions of acridinyl thiosemicarbazides [Tautoméria, regioizoméria a cyklizacné reakcie akridinylových tiosemikarbazidov] In:XXVIIIth Conference of Organic Chemists. Advances in Organic Chemistry : book of abstracts with Program : Smolenice, Slovak Republic : September 16-20, 2007. Smolenice, 2007. - S. 63 AED049 Vörtler, C.S. - Zoldák, Gabriel - Sprinzl, Mathias: Termination of protein biosynthesis: Structure and stability of release factors in relation to their biochemical function [Terminacná fázy biosyntézy proteínu: Struktúra a stabilita terminacných faktorov a pomer k ich biochemickej funkcii] In:Structure and Stability of Biomacromolecules SSB 2007 : 5th conference and satellite conference Modern Trends in Biomacromolecular Research : book of contributions : september 5-8, 2007, Kosice, Slovak Republic. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - S. 28 AED050 Bauer, ubos - Veliká, Beáta - Walko, Martin - Peregrinová, Andrea - Víglaský, Viktor: Thermodynamics analysis of quadruplex formationfrom telomeric repeats: Source of genome instability and mutagenesis [Termodynamická anylýza qudruplexových sekvencií vyskytujúcich sa v telomerických sekvenciách] In:Structure and Stability of Biomacromolecules SSB 2007 : 5th conference and satellite conference Modern Trends in Biomacromolecular Research : book of contributions : september 5-8, 2007, Kosice, Slovak Republic. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - S. 67-68 AED051 Bretan, Peter N. - Podracká, udmila: Transplantácia oblicky In:Smithova vseobecná urológia. Martin : Osveta, 2006. - ISBN 80-8063-206-5. - S. 570-583 AED052 Lovayová, Viera - Burdová, Oga - Potoceková, Dana - Holéczyová, Gabriela: Vedomosti, prístup a prax v pouzití probiotík u studentiek VS [Knowledge, atitude and practice in probiotics use in the groups of the university students] In:Bezpecnos a kontrola potravín : (zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie) II. diel. Nitra : Slovenská ponohospodárska univerzita, 2007. - ISBN 978-80-8069-861-4. - S. 240-244 AED053 Fedunová, Diana - Bánó, Mikulás - Bellová, Andrea - Bageová, Jaroslava - Gazová, Zuzana Antalík, Marián: Viscometry - useful technique for study the protein aggregation [Viskozimetria - metóda vhodná na stúdium agregácie proteínov] In:Structure and Stability of Biomacromolecules SSB 2007 : 5th conference and satellite conference Modern Trends in Biomacromolecular Research : book of contributions : september 5-8, 2007, Kosice, Slovak Republic. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - S. 111-112 AED054 Bánó, Mikulás - Marek, Jozef - Antalík, Marián: Viscosity of solution as a function of concentration - self-consistentequation and its interpretation [Viskozita ako funkcia koncentrácie roztokov - autoúprava rovnice a jej interpretácia] In:Structure and Stability of Biomacromolecules SSB 2007 : 5th conference and satellite conference Modern Trends in Biomacromolecular Research : book of contributions : september 5-8, 2007, Kosice, Slovak Republic. Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - S. 48-49

(168)

. AED055 Bálent, P. - Luptáková, Lenka - Cisláková, Lýdia - Valencáková, Alexandra: Výskyt protilátok proti Toxoplasma gondii u gynekologických pacientiek na Slovensku [Occurrence of antibodies against Toxoplasma gondii in gynecological patients in Slovakia] In:XIII. Aktuálne problémy humánnej parazitológie. Bratislava, 2006. - ISBN 80-969586-6-6. - S. 40-43 AED056 Kovaová, Eva - Eliásová, Anna - Biros, Peter - Jordán, Daniel - Dízhal, Ivo - Jencová, Janka Cierny, Michal - Cierny, Markus: Význam práce dentálneho hygienika v individuálnej ústnej hygiene hodnotený zlepsením stavu ústnej hygieny a stavu kazivosti vysetrenej indexom CPITN pre potreby osetrenia parodontu In:MOLISA 4 : medicínsko-osetrovateské listy Sarisa. Presov, 2007. - ISBN 978-80-8068-622-2. - S. 73-76 AED057 Kovaová, Eva - Eliasová, E. - Carnoká, Tatiana - Biros, Peter - Jordán, Daniel - Jencová, Janka - Cierny, Michal - Cierny, Markus: Význam práce dentálneho hygienika v individuálnej ústnej hygiene hodnotený zlepsením stavu ústnej hygieny vysetrenej indexom CPITN pre potreby osetrenia parodontu In:MOLISA 4 : medicínsko-osetrovateské listy Sarisa. Presov, 2007. - ISBN 978-80-8068-622-2. - S. 77-83 AED058 Kovaová, Eva - Eliásová, Anna - Carnoká, Tatiana - Dízhal, Ivo - Jencová, Janka - Cierny, Michal: Význam práce dentálneho hygienika v skupinovej prevencii v projekte Zdravý úsmev hodnotený znízením kazivosti u 7 - 9 rocných detí In:MOLISA 4 : medicínsko-osetrovateské listy Sarisa. Presov, 2007. - ISBN 978-80-8068-622-2. - S. 88-90 AED059 Kovaová, Eva - Eliásová, Anna - Carnoká, Tatiana - Dízhal, Ivo - Jencová, Janka - Cierny, Michal - Menghini, G. - Steiner, Meir: Význam práce dentálneho hygienika v skupinovej prevencii v projekte Zdravý úsmev hodnotený znízením kazivosti u 9 - 12 rocných detí In:MOLISA 4 : medicínsko-osetrovateské listy Sarisa. Presov, 2007. - ISBN 978-80-8068-622-2. - S. 91-94

AEG Strucné oznámenia alebo abstrakty ved.prác v zahr.karent.casopisoch Pocet záznamov: 39 AEG001 Molcan, M. - Majerník, Jaroslav - Simsík, Dusan: 3D motion analysis in evaluation of posture on moving platform [3D pohybová analýza vo vyhodnocovaní postoja] In:European Archives of Oto-Rhino-Laryngology. - ISSN 0937-4477. - Vol. 264, suppl. 1 (2007), pp. S199 AEG002 Faber, E. - Voglová, J. - Koza, Viktor - Kotoucek, P. - Demitrovicová, . - Tóthová, Elena Chudej, J. - Zák, P. - Jarosová, M. - Demecková, E. - Muzík, J. - Dusek, L. - Indrák, K.: A new international registry for patients with chronic myeloid leukemia: CAMELIA In:Leukemia Research. - ISSN 0145-2126. - Vol. 31, suppl. 2 (2007), pp. S76 AEG003 Nagyová, Iveta - Macejová, Zelmíra - Dijk van, Jitse P.: Adjustment to disease and quality of life in rheumatoid arthritis patients [Funkcná disabilita, prispôsobovanie sa chorobe a psychická pohoda pacientov s reumatoidnou arthritidou] In:European Journal of Public Health. - ISSN 1101-1262. - Vol. 17, suppl. 2 (2007), s. 55-56 AEG004 Gresová, Soa - Donic, Viliam - Donicová, Viera - Tomori, Zoltán - Richtariková, Zuzana Bacová, Ivana: Ambulatory blood pressure monitoring in hypertensive patients with sleep disordered breathing [Monitorovanie tlaku krvi u hypertenzných pacientov so spánkovými poruchami dýchania] In:Physiological Research. - ISSN 0862-8408. - Vol. 55, iss. 4 (2006), s. 20P AEG005 Mojzis, Ján - Varinská, Lenka - Perjesi, P. - Mojzisová, Gabriela: Antiangiogenic effect of newly synthesized chalcones [Antiangiogénny úcinok novosyntetizovaných chalkónov]

(169)

. In:European Journal of Cancer. - ISSN 1359-6349. - Vol. 5, no. 4 (2007), s. 87 AEG006 Svorc, Pavol - Bacová, Ivana - Bracoková, Imola - Svorcová, E.: Apnoe/reoxygenation and the electrical stability of the heart in Wistar rats. Chronobiology study [Apnoe/reoxygenácia a elektrická stabilita srdca u potkanov kmea Wistar. Chronobiologická stúdia] In:European Respiratory Journal : Official Journal of the European Respiratory Society. - ISSN 0903-1936. - Vol. 30, suppl. 51 (2007), pp. 633s AEG007 Tóthová, Elena - Stecová, N. - Kafková, A. - Guman, T. - Fricová, M. - Surová, M. - Svorcová, E. - Takác, V.: ARA-C and gemtuzumab ozogamicin (ARA-GO) is effective and safe therapy for elderly AML patient In:Leukemia Research. - ISSN 0145-2126. - Vol. 31, suppl. 2 (2007), pp. S70 AEG008 Soltés, Marek - Pazinka, Peter - Petrovicová, Jozefína: Biliary colic within last 3 weeks prior operation - a risk factor increasing difficulty of elective laparoscopic cholecystectomy? [Zlcníková kolika 3 týzdne pred operáciou - zvýsené riziko laparoskopickej cholecystektómie] In:Surgical Endoscopy and Other Interventional Techniques. - ISSN 0930-2794. - Vol. 20, suppl. 1 (2006), pp. S159 AEG009 Tkácová, Ruzena - Dorková, Zuzana - Molcányiová, Angela - Rádiková, Zofia - Klimes, Iwar Tkác, Ivan: Cardiovascular risk and metabolic syndrome in patients with obstructive sleep apnea [Kardiovaskulárne riziko a metabolický syndróm u pacientov s obstrukcným spánkovým apnoe] In:Diabetologia. - ISSN 0012-186X. - Vol. 50, suppl. 1 (2007), pp. S503 AEG010 Szilasiová, Jarmila - Beová, B. - Gdovinová, Zuzana: Cerebral microangiopathy presenting with demyelinations due to inherited hypercoagulate state: 5,10-methylenetetrahydrofolate reductase gene mutation, FV Leiden, protein C and protein S deficiency In:Multiple Sclerosis : clinical and laboratory research. - ISSN 1352-4585. - Vol. 13, suppl. 2 (2007), p. 221s AEG011 Donic, Viliam - Pallayová, Mária - Donicová, Viera - Tomori, Zoltán: Continuous glucose monitoring during OSAS episodes and treatment with CPAP in type 2 diabetic males [Kontinuálne monitorovanie glukózy pocas epizód OSAS a liecby CPAP u muzov s diabetic typu 2] In:Sleep Medicine. - ISSN 1389-9457. - Vol. 8, suppl. 1 (2007), pp. 49 AEG012 Dubayová, Tatiana - Nagyová, Iveta - Dijk van, Jitse P. - Rosenberger, Jaroslav - Havlíková, Eva - Gdovinová, Zuzana - Groothoff, Johan W.: Delay in patients with Parkinson's disease : the role of socio-demographic factors and functional status [Oddialenie hadania pomoci pacientov s Parkinsonovou chorobou] [úloha socio-demografických faktorov a funkcného stavu] In:European Journal of Public Health. - ISSN 1101-1262. - Vol. 17, suppl. 2 (2007), s. 227 AEG013 Li, Wai-Yee - Dudás, Marek - Kim, Jieun - Nagy, Andre - Kaartinen, Vesa: Deletion of TGF-beta receptor Alk5 in the epithelium results in cleft palate [Delecia Alk5 v epiteli vedie k rázstepu podnebia] In:Journal of the American College of Surgeons : abstracts for the 61st Annual Sessions of the Forum on Fundamental Surgical Problems : the American College of Surgeons : 92nd Annual Clinical Congress : October 8-12, 2006, Chicago, IL. - ISSN 1072-7515. - Roc. 203, suppl. S (2006), s. 44 AEG014 Burda, Jozef - Danielisová, V. - Némethová, M. - Gottlieb, M. - Domoráková, Iveta: Effect of delayed postconditioning against kainate induced neurodegeneration in the rat brain In:Acta neurobiologiae experimentalis. - ISSN 0065-1400. - Vol. 67, nu. 3 & suppl. (2007), p. 332 AEG015 Mráz, Martin - Potoceková, Dana - Olexa, Peter - Spurný, Peter - Podracká, udmila Baltesová, Tatiana: Endothelial function in adolescents and young adults with white-coat hypertension [Endotelová funkcia u adolescentov a mladých dospelých s hypertenziou bieleho plása]

(170)

. In:Pediatric Nephrology : Journal of the International Pediatric Nephrology Association : Abstracts. ISSN 0931-041X. - Vol. 21, nu. 10 (2006), p. 1594 AEG016 Mráz, Martin - Potoceková, Dana - Olexa, Peter - Spurný, Peter - Podracká, udmila Baltesová, Tatiana: Essential hypertension in overweight and obese youth is associated with hyperuricemia and impaired endothelial function [Esenciálna hypertenzia u mladých pacientov s nadváhou a obezitou je zdruzená s hyperurikémiou a endotelovou dysfunkciou] In:Pediatric Nephrology : Journal of the International Pediatric Nephrology Association : Abstracts. ISSN 0931-041X. - Vol. 21, nu. 10 (2006), p. 1594 AEG017 Madarasová Gecková, Andrea - Tavel, Peter - Dijk van, Jitse P. - Reijneveld, S.A.: Factors determining educational aspirations among adolescents from different types of secondary achools [Determinanty vzdelanostných aspirácii adolescentov z rozlicných typov stredných skôl] In:European Journal of Public Health. - ISSN 1101-1262. - Vol. 17, suppl. 2 (2007), s. 132 AEG018 Mitro, Peter - Mudráková, Klaudia - Micková, Helena - Dudás, Ján: Genetic polymorphisms of the serotoninergic and renin- angiotensin system are not associated with vasovagal syncope [Genetické polymorfizmy serotonin- ergného a renin- angiotenzného systému u pacientov s vasovazálnou synkopou] In:European Heart Journal : Journal of the European Society of Cardiology. - ISSN 0195-668X. - Vol. 28, suppl. (2007), pp. 640 AEG019 Ioacara, S. - Ionescu-Tirgoviste, C. - Farcasiu, E. - Bradescu, O. - Guja, C. - Pallayová, Mária: Changes in mortality pattern over the last six decades in type 2 diabetes patients with onset between 30 and 60 years [Zmeny v modele úmrtnosti pacientov s diabetom typu 2 s nástupom medzi 30. a 60. rokom za posledných ses dekád] In:Diabetologia. - ISSN 0012-186X. - Vol. 50, suppl. 1 (2007), p. S146 AEG020 Tóthová, Elena - Kafková, A. - Surová, M. - Svorcová, E.: Imatinib and aging: preliminary evaluation of efficacy and toxicity of two CML groups In:Leukemia Research. - ISSN 0145-2126. - Vol. 31, suppl. 2 (2007), pp. S78 AEG021 Martinek, L. - Dostalík, Jan - Mazur, M. - Foltys, A. - Richter, V.: Laparoscopic adrenal surgery In:Surgical Endoscopy and Other Interventional Techniques. - ISSN 0930-2794. - Vol. 20 (2006), pp. S111 AEG022 Dostalík, Jan - Martínek, L. - Vávra, P. - Andel, P. - Mazur, M. - Guková, P. - Guka, I.: Laparoscopic colorectal surgery - ten years experience In:Surgical Endoscopy and Other Interventional Techniques. - ISSN 0930-2794. - Vol. 20 (2006), pp. S134 AEG023 Javorský, Martin - Gasperiková, D. - Ukropec, Jozef - Sedláková, Barbora - Riecansky, I. Krizanová, Oga - Seböková, Elena - Dobríková, Martina - Klimes, Iwar - Tkác, Ivan: Lipoprotein lipase HindIII polymorphism influences HDL-cholesterol in statin-treated patients with coronary artery disease [Vplyv polymorfizmu HindIII lipoproteinovej lipázy na koncentráciu HDL cholesterolu u pacientov s ischemickou chorobou srdca liecených statínom] In:Diabetologia. - ISSN 0012-186X. - Vol. 50, suppl. 1 (2007), pp. S511 AEG024 Tkácová, Ruzena - Dorková, Zuzana - Molcányiová, Angela - Tkác, Ivan: Metabolic Syndrome in Patients with Obstructive Sleep Apnea: Effects of CPAP [Metabolický syndróm u pacientov s obstrukciou spánkového apnoe] In:American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. - Vol. 175, Apríl (2007), pp. A55 AEG025 Singh, Ram B. - De Meester, Fabien - Juneja, Lekh - Mechírová, Viola - Pella, Daniel: New risk factors of heart failure?: reply [Nové rizikové faktory srdcového zlyhania] In:European Heart Journal : Journal of the European Society of Cardiology. - ISSN 0195-668X. - Vol. 28, nu. 8 (2007), pp. 1038-1039

(171)

. AEG026 Mráz, Martin - Potoceková, Dana - Olexa, Peter - Spurný, Peter - Podracká, udmila Baltesová, Tatiana: No evidence of endothelial dysfunction in adolescents and young adults with white-coat hypertension [Ziadny dôkaz endotelovej dysfunkcie u adolescentov a mladých dospelých s hypertenziou bieleho plása] In:Journal of Hypertension. - ISSN 0263-6352. - Vol. 24, suppl. 4 (2006), pp. S315 AEG027 Mráz, Martin - Potoceková, Dana - Olexa, Peter - Spurný, Peter - Podracká, udmila: Overweight and obesity in the youth are associated with impaired endothelial function and proatherogenic serum profile [Nadváha a obezita u mladých udí je asociovaná s poruchou funkcie cievneho endotelu a proaterogénnym sérovým profilom] In:Journal of Hypertension. - ISSN 0263-6352. - Vol. 24, suppl. 4 (2006), pp. S206 AEG028 Mráz, Martin - Potoceková, Dana - Olexa, Peter - Spurný, Peter - Podracká, udmila Baltesová, Tatiana: Overweight, obesity and essential hypertension - a way towards premature atherosclerosis in the youth [Nadváha, obezita a esenciálna hypertensia - cesta k predcasnej ateroskleróze v mladosti] In:Journal of Hypertension. - ISSN 0263-6352. - Vol. 24, suppl. 4 (2006), pp. S206 AEG029 Kovácik, Jozef - Grúz, Jií - Backor, Martin - Tomko, Jaroslav - Strnad, Miroslav - Repcák, Miroslav: Phenolic compounds composition and physiological attributes of matricaria chamomilla grown in copper excess [Zlozenie fenolových látok a fyziologické atribúty rumanceka kamilkového pestovaného v nadbytku medi] In:Bulletin Ceské spolecnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické spolecnosti : konference experimentální biologie rostlin : 11. dny fyziologie rostlin : sborník abstrakt : Olomouc 9.-12.7.`07. - ISSN 1213-6670. - (2007), s. 115

AEG030 Gavelová, Miriam - Krokavcová, Martina - Rosenberger, Jaroslav - Nagyová, Iveta - Middel, Berrie - Gdovinová, Zuzana - Dijk van, Jitse P. - Groothoff, Johan W.: Physical fatigue is an independent predictor of disability in patients with multiple sclerosis [Fyzická únava ako nezávislý prediktor disability u pacientov so sklerózou multiplex] In:European Journal of Public Health. - ISSN 1101-1262. - Vol. 17, suppl. 2 (2007), s. 156-157 AEG031 Dragasek, Jozef - Drimalová, Milena - Martinove, Mária - Pálová, Eva - Breznoscáková, Dagmar - Bodnár, B. - Jankovic, Peter: Quantitative EEG after activation methods in chronic patients with alcohol dependence [Vyuzitie aktivacných metód kvantitativného EEG u chronických pacientov s alkoholovou závislosou] In:European Psychiatry. - ISSN 0924-9338. - Vol. 22, suppl. 1 (2007), pp. S186 AEG032 Vargová, Helena - Sudzinová, Adriana - Skodová, Zuzana - Hulman, Michal - Rosenberger, Jaroslav - Nagyová, Iveta - Dijk van, Jitse P. - Middel, Berrie - Reijneveld, S.A.: Sociodemographic and gender differences in patients according to severity of coronary artery disease [Sociodemokratické a rodové rozdiely u pacientov poda závaznosti koronárnej arteriárnej choroby] In:European Journal of Public Health. - ISSN 1101-1262. - Vol. 17, suppl. 2 (2007), s. 153-154 AEG033 Salonna, Ferdinand - Madarasová Gecková, Andrea - Slésková, Mária - Dijk van, Jitse P. Groothoff, Johan W. - Reijneveld, S.A.: Socio-economic differences in health of adolescents in 1998 and 2006. A diminishing gap as a symptom of societal stabilization ? [Socio-ekonomické rozdiely v zdraví adolescentov v roku 1998 a 2006 zmensujúca sa medzera ako symptóm stabilizácie spolocnosti?] In:European Journal of Public Health. - ISSN 1101-1262. - Vol. 17, suppl. 2 (2007), s. 127 AEG034 Kafková, A. - Tóthová, Elena - Surová, M.: Survival benefits of patients with non-Hodgkin's lymphoma treated with rituximab combined with chemotherapy In:Leukemia Research. - ISSN 0145-2126. - Vol. 31, suppl. 2 (2007), pp. S94

(172)

. AEG035 Breznoscáková, Dagmar - Pálová, Eva - Dragasek, Jozef - Moscovic, Peter: The comorbidity depression and coronary disease - the differences between male and female In:European Psychiatry. - ISSN 0924-9338. - Vol. 22, suppl. 1 (2007), pp. S225 AEG036 Veselská, Zuzana - Madarasová Gecková, Andrea - Orosová, Oga - Gajdosová, Beáta - Dijk van, Jitse P. - Reijneveld, S.A.: The effect of self-concept on health risky behaviour among adolescents [Vplyv self-konceptu na rizikové správanie adolescentov] In:European Journal of Public Health. - ISSN 1101-1262. - Vol. 17, suppl. 2 (2007), s. 130-131 AEG037 Vavra, P. - Andel, P. - Dostalík, Jan - Martinek, L. - Guková, P. - Pelikán, A. - Guka, I.: Transanal endoscopic microsurgery and harmonic scalpel - indispensable component of contemporary coloproctology In:Surgical Endoscopy and Other Interventional Techniques. - ISSN 0930-2794. - Vol. 20 (2006), pp. S96 AEG038 Gajdosová, Beáta - Orosová, Oga - Kalina, Ondrej - Dijk van, Jitse P.: University students' value factors and their health-risk behaviour [Hodnotové faktory a rizikové správanie univerzitných studentov] In:European Journal of Public Health. - ISSN 1101-1262. - Vol. 17, suppl. 2 (2007), s. 168 AEG039 Vavra, P. - Vávrová, M. - Dostalík, Jan - Martinek, L. - Jonszta, T. - Guková, P. - Andel, P. Pelikán, A. - Guka, I.: Virtual colonoscopy as a part of algorithm of facultative examination prior to colorectal cancer operation In:Surgical Endoscopy and Other Interventional Techniques. - ISSN 0930-2794. - Vol. 20 (2006), pp. S222

AEH Strucné oznámenia alebo abstrakty ved.prác v dom.karent.casopisoch Pocet záznamov: 1 AEH001 Kozurková, Mária - Sabolová, Danica - Janovec, Ladislav - Paulíková, Helena - Kristian, Pavol Vantová, Zuzana - Bajdichová, Mária - Imrich, Ján: Novel synthesis of polycyclic reversible intercalators and their biological activity [Nová syntéza polycyklických reverzibilných interkalátorov a ich biologická úcinnos] In:59. zjazd chemikov : zborník ChemZi Chemické Zvesti (Chemical Papers) : 2.-6.september 2007 : Vysoké Tatry, Tatranské Matliare, hotelový komplex Hutník. Bratislava, 2007. - ISSN 1336-7242. - S. 204 AFC Publikované príspevky na zahranicných vedeckých konferenciách Pocet záznamov: 6 AFC001 Simocková, Viera - Zamboriová, Mária: Kompetencie sestry vo vyucovacom procese u hospitalizovaných detí [Nurse competencies in education of hospitalised children] In:Cesta k profesionálnímu osetovatelství II : sborník píspvk II. Slezské vdecké konference osetovatelství s mezinárodní úcastí. Opava, 2007. - ISBN 978-80-7248-413-3. - S. 150-153 AFC002 Simocková, Viera - Zamboriová, Mária - Kaducáková, Helena: Kooperácia sestier pri zabezpecovaní vzdelávania hospitalizovaných detí [Cooperation among nursing staff and in education of hospitalised children] In:NEDECZ - MATRA Projekt : sborník konferencních píspvk a workshop z konference Nursing Education Development in Czech Republic konané 8. - 9. bezna 2007. Ceské Budjovice : Jihoceská univerzita v Ceských Budjovicích, 2007. - ISBN 978-80-7040-974-9. - S. 224-227 AFC003 Feher, Alexander - Samuely, Peter - Kajaková, Marcela - Pavlík, Vladimír: Low temperature Techniques, methods and physics in Kosice [Nízkoteplotné techniky, metodiky a fyzika v Kosiciach]

(173)

. In:Refrigeration Creates the Future : the 22nd International Congress of refrigeration : August 21-26, 2007, Beijing, P.R. China. China, 2007. - ISBN 13 978-2-913149-59-5. - ICR07-A1-1613 AFC004 Dolná, Zlatica - Simsík, Dusan - Majerník, Jaroslav - Galajdová, Alena: Performance monitoring of young sportsmen using the motion analysis method [Monitorovanie výkonnosti mladých sportovcov s vyuzitím metód analýzy pohybu] In:Trendy v biomedicínském inzenýrství : sborník 7. cesko-slovenské konference, 11. - 13. záí 2007, Kladno. Praha : CVUT, 2007. - ISBN 978-80-01-03777-5. - S. 246-249 AFC005 Mazák, Ján - Mucha, Jií - Skrk, Mirjam: Position of Constitutional Courts Following Integration into the European Union In:- : vystúpenie na medzinárodnej konferencii konanej 30.9. - 2.10.2006 : Bled, Slovinsko : dostupné na internete http://www.us-sr-si/pcceu/index.php?sv_path=589. Slovinsko, 2006 AFC006 Gbur, Peter - Jancura, Daniel - Ddic, Roman - Hála, Jan - Chorvat, D. - Miskovský, Pavol: Time resolved luminiscence and singlet oxygen formation under illumination of hypericin in complex eith LDL [Casovo rozlísená luminiscencia a tvorba singletového kysl. hypericínu] In:ESP 2007 : programme and book of abstracts : 12th Congress European Society for Photobiology : Bath 1st-6th September. England, 2007. - S. 95

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Pocet záznamov: 12 AFD001 Rasi, R. - Burda, R. - Cibur, Peter - Rasiová, Mária - Zivcák, Jozef: Algoritmus liecenia nestabilných zlomenín krcka femuru [Therapeutic algorithm of unstable femoral neck fractures] In:Trauma : odborný casopis pre úrazových chirurgov. - ISSN 1335-8588. - Roc. 4, c. 1 (2006), s. 9-10 AFD002 Cecetková, Adriana - Petrásová, Adriana - Mitrová, Nikola - Hanusínová, V. - Ondrasovicová, Jana - Jenca, Andrej: Bakteriálna infekcia v koreových kanáloch [Bacterial infection v koreových kanáloch] In:Program : Infekcné a parazitárne choroby zvierat : II. medzinárodná vedecká konferencia : 18.-20.9.2006, Kosice. Kosice : Univerzita veterinárskeho lekárstva v Kosiciach, 2006. - S. 183-186 AFD003 Simocková, Viera - Zamboriová, Mária: Moznosti spolupráce zdravotníckych pracovníkov pri vyucovacom procese u hospitalizovaných detí [Possibilities in cooperation among health care staff and teacher in education of hospitalised children] In:Úlohy pedagogických pracovníkov v sústavnom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov Varia : zborník z I. celoslovenskej vedeckej konferencie sekcie pedagogických pracovníkov v osetrovatestve s medzinárodnou úcasou, Trencín 24. január 2007. Trencín, 2007. - ISBN 978-80-8075-189-0. - S. 194-198 AFD004 Simon, Frantisek - Balegová, Jana: Niekoko poznámok k prekladu Jesseniovho spisu O krvi [Some remarks on translation of Jessenius'treatise On blood] In:Zborník príspevkov z 8. medzinárodného sympózia o dejinách medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny : 27.-29. júna 2007, Martin. Martin : Jesseniova Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine Ústav cudzích jazykov, 2007. - ISBN 978-80-88866-44-2. - S. 326-331 AFD005 Burda, Jozef - Danielisová, V. - Gottlieb, M. - Némethová, M. - Matiasová, M. - Domoráková, Iveta - Mechírová, Eva - Feriková, Marianna - Burda, R.: Nové moznosti vyuzitia adaptability: pre-conditioning, post-conditioning, anti-conditioning [New possibility of using adaption pre-conditioning, post-conditioning, anti-conditioning] In:Morfológia vcera, dnes a zajtra : Jubilejný X. Kosický Morfologický De s medzinárodnou úcasou, Kosice 31. máj 2007 : zborník referátov. Presov : Vydavatestvo Michala Vaska, 2007. - ISBN 978-80-7165-620-3. - S. 23-25

(174)

. AFD006 Hadasová, Lívia - Rusnáková, Renáta: Podpora motivacnej stratégie v osetrovatestve [Motivation strategy in nursing care] In:Sestra : a lekár v praxi : casopis pre sestry, lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov. - ISSN 1335-9444. - C. 7-8 (2007), s. 20-21 AFD007 Cisárik, Peter - Neupauerová, Marianna: Politika rozvoja vidieka prístupom LEADER [Rural Development Policy by "LEADER" Approach] In:Ekonomika a riadenie verejnej správy - výzvy pre alsí rozvoj : zborník príspevkov z vedeckej konferencie organizovanej Katedrou ekonomických vied v rámci riesenia projektu VEGA c. 1/2627/05 "Ekonomický systém samospráv v povstupovom období do Európskej únie" : 24.5.2007. Kosice : Univerzita Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach, 2007. - ISBN 978-80-7097-689-0. - S. 96-100 AFD008 Susinková, Jana - Horáková, A.: Pôsobenie sestry v oblasti prevencie pádov u seniorov [Influencing of nurse by prevention of tumbles old people] In:VI. slovenský geriatrický kongres : 35. Reimanove dni : 33. Gressnerove dni : slovensko-britské geriatrické sympózium, Presov, 19.9.-22.9.2007 : zborník prednások. Presov : SGGS v Bratislave, PU FZ v Presove, 2007. - ISBN 978-80-8068-665-9. - S. 259-266 AFD009 Kocisová, Agnesa - Wagnerová, Mária: Psychosociálne aspekty zvysovania kvality zivota ankologických pacientov [Psychosocial aspects of oncopatients quality of life] In:Zborník : I. Fórum onkologických pacientov : 18. - 19. októbra 2006, Hotel Kyjev, Bratislava. Bratislava : Liga proti rakovine, 2006. - ISBN 80-89201-26-1. - S. 40-45 AFD010 Lovásová, Eva - Skardová, Ildikó - Sesztáková, E.: The effect of gamma irradiation on the plasma antioxidant status [Vplyv gama ziarenia na antioxidacný status plazmy] In:Industrial Toxicology '07 : 27th International Symposium, May 30 - June 1, 2007, Bratislava, Slovak Republic : proceedings. Bratislava, 2007. - ISBN 978-80-227-2654-2. - S. 317-320 AFD011 Marecková, Elena - Reichová, Hana - Severová, Marta - Svobodová, Dana - Simon, Frantisek: Ukázka medicínsky motovovaných myslenek z latinské gnómiky [Sample of medically motivated sentences from Latin gnomics] In:Zborník príspevkov z 8. medzinárodného sympózia o dejinách medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny : 27.-29. júna 2007, Martin. Martin : Jesseniova Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine Ústav cudzích jazykov, 2007. - ISBN 978-80-88866-44-2. - S. 158-165 AFD012 Zamboriová, Mária - Fedáková, ubica - Simocková, Viera - Potoceková, Dana: Vybrané zdravotné problémy u seniorov [Health problems in senior population] In:VI. slovenský geriatrický kongres : 35. Reimanove dni : 33. Gressnerove dni : slovensko-britské geriatrické sympózium, Presov, 19.9.-22.9.2007 : zborník prednások. Presov : SGGS v Bratislave, PU FZ v Presove, 2007. - ISBN 978-80-8068-665-9. - S. 299-313

AFG Abstrakty príspevkov zo zahranicných konferencií Pocet záznamov: 79 AFG001 Petrovicová, Jozefína - Riecan, Beloslav: A measure extension theorem with application in quantum structures [Veta o rozsírenej miere s a jej aplikacie v quantových struktúrach] In:21th International Summer Conference on Real Functions Theory : Niedzica, Poland, May 13-18, 2007. , 2007. - S. 49 AFG002 Tomcíková, Zuzana - Madarasová Gecková, Andrea - Orosová, Oga - Dijk van, Jitse P. Reijneveld, S.A.: Adolescents' psychological well-being and its association with parenting processes [Well-being a jeho vzah s rodicovskými procesmi u adolescentov] In:Health Psychology Review. - ISSN 1743-7199. - Vol. 1, Suppl. 1 (2007), s. 20

(175)

. AFG003 Varinská, Lenka - Vohárová, Viktória - Perjesi, P. - Ostró, Alexander - Mojzis, Ján: Antiangiogenic effects of a newly synthesized chalcone Q510 [Antiangiogénne úcinky novosyntetizovaného chalkónu Q510] In:Third International Meeting on Angiogenesis : VU University Medical Center, March 1-3, 2007, Amsterdam, The Netherlands : programme and abstract book. Amsterdam, 2007. - S. 72 AFG004 Chromek, Milan - Slamová, Zuzana - Bergman, Peter - Kovács, László - Podracká, udmila Ehrén, Ingrid - Gallo, Richard - Gundmundsson, G. - Agerberth, Brigitta - Brauner, Annelie: Antimicrobial Mechanisms of the Urinary Tract - the Role of Cathelicidin [Antimikrobiálne mechanizmy infekcií mocových ciest - úloha cathelicidínu] In:Pediatric Nephrology : Journal of the International Pediatric Nephrology Association : Abstracts. ISSN 0931-041X. - Vol. 22, nu. 9 (2007), pp. 1450 AFG005 Cavarga, Ivan - Feciskanin, P. - Zák, V. - Somos, Andrej - Böör, Andrej - Gmitter, Frantisek Babjaková, . - Bohus, P. - Kluchová, Zuzana - Tkácová, Ruzena: Autofluorescencia a imunohistochémia v diagnostike skvamóznych dysplázií respiracnej sliznice [Autofluorescence and immunohistochemistry in the diagnostics of squamous dysplasiae of the respiratory tract mucous membrane] In:Respirace : casopis sponzorovaný spolecností AstraZeneca. - Roc. 13, suppl. 1 (2007), s. 16 AFG006 Kmeová, Marta - Havrisová, Katarína - Molokácová, Mária - Takácová, Viktória - Sabol, Marián - Kerestesová, Anna - Siegfried, Leonard: Biologické vlastnosti kmeov E. coli izolovaných pri septických stavoch a pri pyelonefritide [Biological properties of E. coli strains isolated at septikaemia and pyelonephritis] In:Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1335-8219. - Roc. VII, c. SB (2007), s. 52 AFG007 Jenca, Andrej - Jencová, Janka - Jencová, V. - Orencák, Michal - Ondrasovicová, Jana Hanusínová, V. - Yaqub, I.: Bone cell transplantation in reconstructive surgery in orofacial region In:9th International Conference on "Tooth Morphogenesis and Differentiation" : COST Action B23 "Oral Facial Development and Regeneration" : 4-8 September 2007-07-02, University Hospital of Zurich, Switzerland. Zurich, 2007 AFG008 Podracká, udmila - Hedvig, Juraj - Urbanová, M. - Wohlfahrt, P. - Mráz, Martin: Brain Natriuretic Peptide (BNP) might Predict a Cardiovascular Morbidity in Children with Chronic Kidney Diseases (CKD) [Mozgový natriuretický peptid (BNP) predpoveda kardiovaskulárnu morbiditu u detí s CKD] In:Pediatric Nephrology : Journal of the International Pediatric Nephrology Association : Abstracts. ISSN 0931-041X. - Vol. 22, nu. 9 (2007), pp. 1453 AFG009 Tkácová, Ruzena - Dorková, Zuzana - Molcányiová, Angela - Tkác, Ivan: Cardiovascular risk, insulin resistance and metabolic syndrome in patients with obstructive sleep apnea In:European Respiratory Journal : Official Journal of the European Respiratory Society. - ISSN 0903-1936. - Vol. 30, suppl. 51 (2007), p. 696s AFG010 Mazur, M. - Dostalík, Jan - Martinek, L. - Mayzlík, Jaroslav - Guka, I.: Combined infrainguinal revascularizations in critical limb ischemia In:Central European Vascular Journal. - Vol. 5, nu. 1 (2006), pp. 91 AFG011 Naová, Zuzana - Huntosová, Veronika - Mateásik, Anton - Mikes, Jaromír - Miskovský, Pavol: Correlation between LDL-delivery system, subcellular distribution and PDT efficiency of hypericin in U-87 MG cells [Korelácia medzi transportnými systémami, subcelulárnou distribúciou a úcinnosou PDT u buniek U-87 MG] In:European Biophysics Journal with Biophysics Letters : abstract : 6th EBSA & British Biophysical Society Congress : July 14-18 2007, Imperial College London, U.K. : volume 36, Suppl. 1, 2007. London, 2007. - S. 244

(176)

. AFG012 Cichacz, Sylwia - Horák, Mirko: Decomposition of bipartite graphs into closed trails [Rozklad bipartitných grafov na uzavreté ahy] In:Graphs 2007 : abstracts : Czech-Slovak Graph Theory Conference : June 11-15, 2007. Hradec nad Moravicí, 2007. - ISBN 978-80-248-1445-2. - S. 18 AFG013 Ferenczová, Juliana - Behúnová, Jana - Sastná, S. - Podracká, udmila: Dedicná porucha metabolizmu purínov - prícina akútneho renálneho zlyhania u novorodenca [Inborn error of metabolism of purines - a rare cause of acute renal failure in newborn] In:Cesko - slovenská pediatrie : casopis Ceské a Slovenské pediatrické spolecnosti. - ISSN 0069-2328. Roc. 62, c. 5 (2007), s. 277

AFG014 Ukropec, Jozef - Penesova, A. - Skopková, M. - Pura, M. - Vlcek, Martin - Rádiková, Zofia Imrich, R. - Tajtáková, Mária - Belan, V. - Vauga, P. - Payer, Juraj - Eckel, J. - Klimes, Iwar Gasperiková, D.: Deficit rastového hormónu v dospelosti mení expresiu adipokínov regulujúcich rast, diferenciáciu, zápalové a metabolické vlastnosti podkozného tukového tkaniva [Adult growth hormone deficiency and adipokins in subcutaneus adiopose tissue] In:XXX. endokrinologické dny s mezinárodní úcastí : Hotel Harmony, Spindleruv Mlýn, 4.-6.10.2007 : sborník. , 2007. - S. 38-39 AFG015 Sulla, I. - Marsala, Jozef - Danko, Ján - Vanický, Ivo - Balik, Vladimír - Sulla, Igor: Development of histopathological changes of spinal cord neurons in ischemic paraplegia In:4th CENS Meeting : Budapest, Hungary 13-15 October, 2006 : proceedings. Budapest, 2006. - S. 48 AFG016 Vávra, P. - Dostalík, Jan - Martínek, L. - Guková, P. - Guka, I. - Andel, P.: Distální intramurální síení karcinomu rekta ve vztahu k sphincter setícím operacím In:Nitra 2006 : IV. slovenský chirurgický kongres s medzinárodnou úcasou, 6. - 8. september 2006, Nitra : 4th Slovak Surgical Congress with international participation : zborník abstraktov. Nitra, 2006. - ISBN 80-969120-5-4. - S. 147 AFG017 Bobrov, Nikita - Longauer, Frantisek - Mandelík, J.: Documentation of fatal road traffic injuries a new approach by fortest method In:XXth Congress of International Academy of Legal Medicine : Budapest, Hungary, 23-26 August, 2006 : final programme. Budapest, 2006. - S. 88 AFG018 Kerestesová, Anna - Firment, Jozef - Sinajová, E. - Kmeová, Marta - Siegfried, Leonard: Dôkaz betalaktamáz u vybraných kmeov E. coli izolovaných od pacientov z JIS [Detection of batalactamases inselected strains of E. coli isolated from patients from Department of intensive care] In:Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1335-8219. - Roc. VII, c. SB (2007), s. 26 AFG019 Cizmáriková, Martina - Wagnerová, Mária - Habalová, Viera - Kohút, Anton - Berc, Alexander Andrasina, Igor - Mirossay, Ladislav: DPD mutation (IVS14+1G>A) in relation to the toxicity in patients receiving 5-fluorouracil-based chemotherapy [Vzah mutácie DPD (IVS14+1G>A) k toxicite u pacientov liecených chemoterapiou na báze 5-fluorouracilu] In:Biomedical Papers : Formerly ACTA Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Medicae. ISSN 1213-8118. - Vol. 151, suppl. 1 (2007), s. 19 AFG020 Baloghová, Janette - Jautová, Jagienka - Ubarte, Natasa - Bohus, P.: Epidermolytic hyperkeratosis - a case report [Epidermolytická hyperkeratóza - kazuistika] In:Cesko - slovenská dermatologie. - ISSN 0009-0514. - Vol. 81, no. 4 (2006), s. 233-234 AFG021 Cikos, Stefan - Rehák, P. - Veselá, Jarmila - Iková, Gabriela - Czikková, Soa - Koppel, Juraj: Expression of adrenergic receptors in mouse preimplantation embryos and ovulated oocytes [Expresia adrenergných receptorov u mysiach preimplantacných embryí a evulovaných oocytov] In:Conference on Reproductive and Developmental Biology : June 21-22, 2007, Prague, Czech Republic : programme & book of abstracts. Praha, 2007. - S. 29

(177)

. AFG022 Krokavcová, Martina - Nagyová, Iveta - Rosenberger, Jaroslav - Gavelová, Miriam - Gdovinová, Zuzana - Dijk van, Jitse P. - Middel, Berrie - Groothoff, Johan W.: Fatigue, social support and depression in patients with multiple sclerosis [Únava, sociálna opora a depresia u pacientov so sklerózou multiplex] In:Health Psychology Review. - ISSN 1743-7199. - Vol. 1, Suppl. 1 (2007), s. 95 AFG023 Balik, Vladimír - Sarisský, Marek - Lohmann, D. - Sulla, Igor: Flow cytometry and detection of oncogenic mutations in a patient with meningioma which developed 40 years following irradiation for retinoblastoma In:4th CENS Meeting : Budapest, Hungary 13-15 October, 2006 : proceedings. Budapest, 2006. - S. 93 AFG024 Nagyová, Iveta - Macejová, Zelmíra - Dijk van, Jitse P.: Functional disability, adjustment to disease and psychological well-being in RA [Funkcná disabilita, prispôsobovanie sa chorobe a psychická pohoda pacientov s reumatoidnou arthritídou] In:Health Psychology Review. - ISSN 1743-7199. - Vol. 1, Suppl. 1 (2007), s. 241-242 AFG025 Nagyová, Iveta - Macejová, Zelmíra - Dijk van, Jitse P.: Functional disability, adjustment to disease and psychological well-being in RA [Funkcná neschopnos prispôsobenia sa chorobe a psychické zdravie u pacientov z RA] In:Health Psychology Review. - ISSN 1743-7199. - Vol. 1, Suppl. 1 (2007), pp. 241 AFG026 Oriák, Andrej - Talian, Ivan - Oriáková, Renáta - Heile, Andreas - Arlinghaus, Heinrich Frank: Functionalization of nanosubstrates in separation science [Funkcionalizácia nanosubstrátov v separacnej vede] In:ECASIA`07 : 12th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis : book of abstracts and final programme : Brussels-Flagey-September 9-14, 2007. Brussels, 2007. - S. 167 AFG027 Pallayová, Mária - Barák, Lubomír - Donicová, Viera: How common is hypoglycemia in poorly controlled intensive insulin treated patients? Results of continuous glucose monitoring [Ako castá je hypoglykémia u nedostatocne konpenzovaných pacientov na intenzifikovanej inzulínovej liecbe? Výsledky kontinuálneho monitorovania glukózy] In:"Limiting Hypoglycaemia: The Challenge of Intensive Treatment of Diabetes Mellitus" : hypoglycaemia symposium : Perugia, Italy, 12-15 May, 2007 : abstracts. Perugia, 2007. - S. 8 AFG028 Pallayová, Mária - Albisser, Michael A. - Donicová, Viera - Donic, Viliam: Humalink web-based system for prediction of glycemia and risk of hypoglycemia in intensive insulin therapy - experience from Slovakia [Humalink webový systém na predikciu glykémie a rizika hypoglykémie pri intenzifikovanej inzulínovej liecbe - skúsenosti zo Slovenska] In:"Limiting Hypoglycaemia: The Challenge of Intensive Treatment of Diabetes Mellitus" : hypoglycaemia symposium : Perugia, Italy, 12-15 May, 2007 : abstracts. Perugia, 2007. - S. 11 AFG029 Varinská, Lenka - Verloop, Robert E. - Perjesi, P. - Mojzis, Ján - Koolwijk, Pieter: Chalcones and their potential antiangiogenic effects [Chalkóny a ich potenciálne antiangiogénne úcinky] In:Biomedical Papers : Formerly ACTA Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Medicae. ISSN 1213-8118. - Vol. 151, suppl. 1 (2007), s. 99-100 AFG030 Svorc, Pavol - Bacová, Ivana - Bracoková, Imola - Svorcová, E.: Changes in the electrical stability of the rat heart in conditions of apnoe/reoxygenation. Chronophysiological study [Zmeny v elektrickej stabilite srdca potkana v podmienkach apnoe/reoxygenácie. Chronologická stúdia] In:ICACC 2007 Tunisia : The Second International Congress of Applied Chronobiology and Chronomedicine : March 23-28, 2007, Tunis-Gammarth Tunisia : abstract book. , 2007. - S. 161 AFG031 Kovácik, Jozef - Klejdus, Boivoj - Backor, Martin - Repcák, Miroslav: Changes of phenolic metabolism and oxidative status in nitrogen-deficient Matricaria chamomilla plants [Zmeny fenolového metabolizmu a oxidacného statusu v dusík-deficitných rastlinách rumanceka kamilkového]

(178)

. In:Bulletin Ceské spolecnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické spolecnosti : konference experimentální biologie rostlin : 11. dny fyziologie rostlin : sborník abstrakt : Olomouc 9.-12.7.`07. - ISSN 1213-6670. - (2007), s. 124 AFG032 Várady, Ladislav - Cisláková, Lýdia - Ohlasova, D.: Chlamydia trachomatis, významné etiologické agens infekcií novorodencov a dajciat [Chlamydia trachomatis, important ethiological agent of infections in infants] In:Cesko - slovenská pediatrie : casopis Ceské a Slovenské pediatrické spolecnosti. - ISSN 0069-2328. Roc. 62, c. 5 (2007), s. 361 AFG033 Dragasek, Jozef - Pálová, Eva - Drimalová, Milena - Martinove, Mária - Breznoscáková, Dagmar - Bodnár, B. - Jankovic, Peter: Chronic alcoholism and quantitative analysis of eeg in Caucasian population [Kvantitatívna analýza EEG a chronický alkoholizmus v kaukazkej populácii] In:The World Journal of Biological Psychiatry. - Vol. 8, suppl. 1 (2007), s. 93-94 AFG034 Príhodová, Lucia - Rosenberger, Jaroslav - Dijk van, Jitse P. - Nagyová, Iveta - Roland, Róbert Groothoff, Johan W.: Importance of psychosocial and medical factors in prediction of perceived health status in kidney transplant recipients [Dôlezitos psychosociálnych a medicínskych faktorov v predikcii posudzovaného zdravotného stavu u pacientov po transplantácii oblicky] In:Transplant International. - ISSN 0934-0874. - Vol. 20, suppl. 2 (2007), s. 185 AFG035 Rasi, R. - Cibur, Peter - Morochovic, Radoslav - Rasiová, Mária: Internal fixations of femoral neck fractures in elderly patients - comparison [Osteosyntézy zlomenín krcka stehnovej kosti u gerontov porovnanie] In:European Journal of Trauma. - ISSN 1619-7380. - Vol. 32, suppl. 1 (2006), pp. 26 AFG036 Zábavníková, Marianna - Jabur, Viktor - Hojstricová, Zuzana: Jednoduchsie rekonstrukcné postupy u hryzných stratových poraneniach na hlave [Simplier reconstructive procedures of bite injuries on the head] In:IX. setkání ceských a slovenských chirurg na Morav : 17. - 18. kvtna 2007, Nové Msto na Morav, Skalský Dvr : sborník pednásek. , 2007. - S. 44 AFG037 Dostalík, Jan - Martinek, L. - Vávra, P. - Andel, P. - Guková, P. - Guka, I.: Laparoscopic surgery for colorectal cancer In:Kirurgija raka debelega crevesa in danke - standardi in novosti : simpozij - Ljubljana 2006. , 2006. - S. 69 AFG038 Martinek, L. - Dostalík, Jan - Vávra, P. - Andel, P. - Guková, P. - Guka, I.: Laparoscopic surgery for rectal cancer In:Nitra 2006 : IV. slovenský chirurgický kongres s medzinárodnou úcasou, 6. - 8. september 2006, Nitra : 4th Slovak Surgical Congress with international participation : zborník abstraktov. Nitra, 2006. - ISBN 80-969120-5-4 AFG039 Naová, Zuzana - Huntosová, Veronika - Mateásik, Anton - Mikes, Jaromír - Miskovský, Pavol: LDL as delivery system of hypericin in U-87 glioma cells: subcellular distribution of hypericin and efficiency of PDT [LDL ako transportný systém pre hypericín: subcelulárna distribúcia a úcinnos PDT] In:ESP 2007 : programme and book of abstracts : 12th Congress European Society for Photobiology : Bath 1st-6th September. England, 2007. - S. 156 AFG040 Dudásová, Daniela - Lazurová, Ivica - Dravecká, Ingrid - Macejová, Zelmíra - Zakuciová, Mária - Oetterová, M. - Wagnerová, Hedviga: Liecba glukokortikoidmi a inzulínová rezistencia In:Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výziva : casopis pro postgraduální vzdlávání. - Roc. 9, c. 3 (2006), s. 129 AFG041 Feher, Alexander - Samuely, Peter - Kajaková, Marcela - Pavlík, Vladimír: Low temperature techniques, methods and physic in Kosice [Technika, metodiky a fyzika nízkych teplôt v Kosiciach]

(179)

. In:Refrigeration Creates the Future : abstracts : the 22nd International Congress of refrigeration : August 21-26, 2007, Beijing, P.R. China. China, 2007. - ISBN 13 978-2-913149-59-5. - S. 5 AFG042 Pallayová, Mária - Donic, Viliam - Tomori, Zoltán - Donicová, Viera: Má aj spánkové apnoe vplyv na glykémiu? In:Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výziva : casopis pro postgraduální vzdlávání. - Roc. 10, suppl. 1 (2007), s. 29 AFG043 Kollár, Peter - Zeleáková, Adriana - Füzer, Ján - Kuzminski, Marek - Kollárová, Mária Riehemann, Werner: Magnetization process and domain structure of the FINEMET influenced by laser treatment [Magnetizacné procesy a doménová struktúra Finemetu upraveného laserom] In:ISMANAM 2007 : 14th International Symposium on Metastable and Nano-Materials : scientific program and book of abstracts : Corfu, Greece, 26th-30th August, 2007. Greece, 2007. - S. 208-209 AFG044 Kmec, J. - Kmecová, D. - Frankovicová, Mária - Szabóová, Eva: Management of patients with vasospastic disorders of upper extremities in clinical practice In:Central European Vascular Journal. - Vol. 6, nu. 1 (2007), pp. 12 AFG045 Skrlíková, Jana - Danielovic, Igor - Andruch, Vasi - Balogh, Ioseph S. - Serbin, Rastislav: Monitoring of PCBs in segments of the environment in the Zemplin region [Monitoring polychrómovaných bifenylov v zlozkách zivotného prostredia v zemplínskom regióne] In:ICCE-DCE`2007. Chemistry, Environment & Human Activity in Civilization Development : abstract book : 11th International Conference on Chemistry and the Environment : 50 jubileuszowy zjazd Polskiego towarzystwa chemicznego : 9-12 September 2007, Toru, Poland. Toru, 2007. - S. 205 AFG046 Harant, Jochen - Jendro, Stanislav: On the existence of specific stars in planar graphs [O existencii specifických hviezd v planárnych grafoch] In:Graphs 2007 : abstracts : Czech-Slovak Graph Theory Conference : June 11-15, 2007. Hradec nad Moravicí, 2007. - ISBN 978-80-248-1445-2. - S. 20 AFG047 Zeleáková, Adriana - Zeleák, Vladimír - Kovác, Jozef: Ordered magnetic iron nanoparticles in SBA 15hot matrix [Magnetické nanocastice Fe usporiadané v SBA 15 matrici] In:ISMANAM 2007 : 14th International Symposium on Metastable and Nano-Materials : scientific program and book of abstracts : Corfu, Greece, 26th-30th August, 2007. Greece, 2007. - S. 209-210 AFG048 Príhodová, Lucia - Nagyová, Iveta - Rosenberger, Jaroslav - Roland, Róbert - Dijk van, Jitse P.: Osobnos, psychický distres a nespolupráca s liecbou u pacientou po transplantácii oblicky [Personality, psychological distress and noncompliance to therapy in patients after kidney transplantation] In:Sociální procesy a osobnost : 10. konference : 13. a 14. záí 2007, Telc : book of abstracts. Brno, 2007. - S. 25-26 AFG049 Dubayová, Tatiana - Nagyová, Iveta - Dijk van, Jitse P. - Rosenberger, Jaroslav - Havlíková, Eva - Gdovinová, Zuzana - Groothoff, Johan W.: Personality traits - predictors of QoL in patients with Parkinsons disease [Osobnostné crty - prediktory kvality zivota u pacientov Parkinsonovou chorobou] In:Health Psychology Review. - ISSN 1743-7199. - Vol. 1, Suppl. 1 (2007), s. 220-221 AFG050 Backor, Martin - Kovácik, Jozef - Váczi, Peter - Barták, Milos: Photobiont involvement in lichen sensitivity or tolerance to heavy metals [Význam fotobionty v citlivosti, resp. tolerancii lisajníkov voci azkým kovom] In:Bulletin Ceské spolecnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické spolecnosti : konference experimentální biologie rostlin : 11. dny fyziologie rostlin : sborník abstrakt : Olomouc 9.-12.7.`07. - ISSN 1213-6670. - (2007), s. 107 AFG051 Vako, Martin - Parimucha, Stefan - Pribulla, Theodor: Photometric study of the neglected binary DV Psc [Fotometrická stúdia málo známej dvojhviezdy DV Psc] In:Astronomische Nachrichten. - ISSN 0004-6337. - Roc. 328, c. 7 (2007), s. 655-656

(180)

. AFG052 Burda, Jozef - Danielisová, V. - Némethová, M. - Gottlieb, M. - Matiasová, M. - Domoráková, Iveta - Mechírová, Eva - Feriková, Marianna - Salinas, Matilde - Burda, R.: Postconditioning prevents delayed neuronal death in CA1 of hippocampus after transient forebrain ischemia in rat brain In:COST B30: Neural Regeneration and Plasticity : 2nd Management Committee Meeting and 1st Working Groups Meeting, Sevilla, November 13-14, 2006. , 2006. - S. 31 AFG053 Serbin, Rastislav - Baze, Yaroslav - Andruch, Vasi - Balogh, Ioseph S. - Török, Marcel: Pre-concentration and determination of gold by liquid-liquid extraction [Prekoncentrácia a stanovenie zlata vyuzitím extrakcie kvapalina-kvapalina] In:ICCE-DCE`2007. Chemistry, Environment & Human Activity in Civilization Development : abstract book : 11th International Conference on Chemistry and the Environment : 50 jubileuszowy zjazd Polskiego towarzystwa chemicznego : 9-12 September 2007, Toru, Poland. Toru, 2007. - S. 273 AFG054 Benka, Jozef - Nagyová, Iveta - Dijk van, Jitse P. - Rosenberger, Jaroslav - Calfová, Anna Macejová, Zelmíra - Middel, Berrie - Groothoff, Johan W.: Predictors of psychological well-being in early rheumatoid arthritis patients [Prediktory psychickej pohody u pacientov s ranou reumatoidnou artritídou] In:Health Psychology Review. - ISSN 1743-7199. - Vol. 1, Suppl. 1 (2007), s. 81 AFG055 Dragasek, Jozef - Drimalová, Milena - Pálová, Eva - Bittsanský, M. - Jankovic, Peter Breznoscáková, Dagmar - Polácek, Hubert - Dobrota, Dusan: Proton magnetic resonance spectroscopy of the frontal white matter in patients with schizophrenia [Protónová magnetická rezonan. spektroskopia frontálnej bielej hmoty pacientov u schizofrénikov] In:Ceská a slovenská psychiatrie : casopis Ceské psychiatrické spolecnosti a Slovenskej psychiatrickej splocnosti. - ISSN 1212-0383. - Roc. 103, suppl. 2 (2007), s. 31 AFG056 Höschl, Cyril - Motlová, Lucie: Psycho-education in management of schizophrenia In:European Neuropsychopharmacology : the Journal of the European College of Neuropsychopharmacology. - ISSN 0924-977X. - Vol. 16, suppl. 4 (2006), pp. 165-166 AFG057 Tomcíková, Zuzana - Madarasová Gecková, Andrea - Orosová, Oga - Dijk van, Jitse P. Reijneveld, S.A.: Psychological predictors of reasons for smoking among university students [Psychosociálne prediktory dôvodov fajcenia univerzitných studentov] In:Health Psychology Review. - ISSN 1743-7199. - Vol. 1, Suppl. 1 (2007), s. 48 AFG058 Príhodová, Lucia - Nagyová, Iveta - Rosenberger, Jaroslav - Dijk van, Jitse P. - Roland, Róbert Groothoff, Johan W.: Psychological variables predicting perceived health status in kidney transplant recipients [Psychosociálne premenné predikujúce posudzovaný zdravotný stav u pacientov po transplantácii oblicky] In:Health Psychology Review. - ISSN 1743-7199. - Vol. 1, Suppl. 1 (2007), s. 47 AFG059 Zeleák, Vladimír - Halamová, Dása - Zeleáková, Adriana - Bednarcík, Jozef - Goerickg, G.: SAXS study of amine modified nonoporous silica materials for carbon dioxide capture [SAXS stúdium aminmi modifikovaných nanopórovitých SiO2 materiálov pre záchyt CO2] In:ISMANAM 2007 : 14th International Symposium on Metastable and Nano-Materials : scientific program and book of abstracts : Corfu, Greece, 26th-30th August, 2007. Greece, 2007. - S. 201 AFG060 Veselská, Zuzana - Madarasová Gecková, Andrea - Orosová, Oga - Gajdosová, Beáta - Dijk van, Jitse P. - Reijneveld, S.A.: Sense of coherence as predictor of physical exrecise and well-being [Sense of coherence ako prediktor fyzického cvicenia a psychickej pohody] In:Health Psychology Review. - ISSN 1743-7199. - Vol. 1, Suppl. 1 (2007), s. 59 AFG061 Amar, Ibrahim - Gondová, Taána - Halamová, Dása - Serbin, Rastislav: Separation and determination of second-generation antidepressants by reversed-phase TLC [Separácia a stanovenie antidepresív druhej generácie vyuzitím tenkovrstvovej chromatografie s reverznou fázou]

(181)

. In:ICCE-DCE`2007. Chemistry, Environment & Human Activity in Civilization Development : abstract book : 11th International Conference on Chemistry and the Environment : 50 jubileuszowy zjazd Polskiego towarzystwa chemicznego : 9-12 September 2007, Toru, Poland. Toru, 2007. - S. 274 AFG062 Szabóová, Eva - Bavoárová, M. - Kmecová, D. - Bortáková, M. - Kmec, J.: Severe atherosclerosis of peripheral arteries as a predictor of cardiovascular morbidity In:Central European Vascular Journal. - Vol. 6, nu. 1 (2007), pp. 33 AFG063 Sarková, Mária - Orosová, Oga - Madarasová Gecková, Andrea - Bacíková, Mária - Dijk van, Jitse P.: School-related factors as predictors of adolescents psychological well-being [Faktory súvisiace so skolou ako prediktory psychickej pohody adolescentov] In:Health Psychology Review. - ISSN 1743-7199. - Vol. 1, Suppl. 1 (2007), s. 102 AFG064 Orosová, Oga - Dijk van, Jitse P. - Gajdosová, Beáta - Salonna, Ferdinand - Bratská, M.: Slovak university students value factors and health promotion [Hodnoty a podpora zdravia slovenských vysokoskolákov] In:Health Psychology Review. - ISSN 1743-7199. - Vol. 1, Suppl. 1 (2007), s. 134 AFG065 Dostalík, Jan: Soucasný stav laparoskopické kolorektální chirurgie ve svt a v Ceské republice In:Nitra 2006 : IV. slovenský chirurgický kongres s medzinárodnou úcasou, 6. - 8. september 2006, Nitra : 4th Slovak Surgical Congress with international participation : zborník abstraktov. Nitra, 2006. - ISBN 80-969120-5-4 AFG066 Pasková, M. - Zofcáková, Miroslava - Staník, J. - Sumník, Z. - Klimes, Iwar - Hattersley, A.T.: Sulfonylurea instead of insulin in PNDM patients with activating mutation in the gene KCNJ11 encoding the Kir 6.2 subunit led to significant improvement of DM compensation [U pacientov s PNDM s aktivacnou mutáciou v géne KCNJ11 kódujúceho Kir 6.2 podjednotku viedlo prevedenie z inzulínoterapie na terapiu sulfonylureau ku signifikantnému zlepseniu kompenzácie DM] In:Pediatric Diabetes. - Vol. 7, iss. 6 (2006), pp. 31 AFG067 Andel, P. - Dostalík, Jan - Vávra, P. - Martinek, L.: Surgery of low rectal carcinoma using the rendez vous method- laparoscopic resection combined with T.E.M. In:Nitra 2006 : IV. slovenský chirurgický kongres s medzinárodnou úcasou, 6. - 8. september 2006, Nitra : 4th Slovak Surgical Congress with international participation : zborník abstraktov. Nitra, 2006. - ISBN 80-969120-5-4. - S. 97 AFG068 Breznoscáková, Dagmar - Pálová, Eva - Dragasek, Jozef - Müllerová, Júlia: The epidemiology and treatment of BD-I: the changes in time [Epidemiológia a liecba bipolárnej poruchy typu I: zmeny v priebehu casu] In:Bipolar Disorders. - ISSN 1398-5647. - Vol. 9, suppl. 1 (2007), pp. 23 AFG069 Havlíková, Eva - Rosenberger, Jaroslav - Nagyová, Iveta - Middel, B. - Gdovinová, Zuzana Dijk van, Jitse P. - Groothoff, Johan W.: The negative effect of fatigue on quality of life in patients with parkinson's disease [Negatívny vplyv únavy na kvalitu zivota pacientov s Parkinsonovou chorobou] In:European Journal of Neurology. - ISSN 1351-5101. - Vol. 14, suppl. 1 (2007), pp. 61-62 AFG070 Madarasová Gecková, Andrea - Tavel, Peter - Dijk van, Jitse P. - Reijneveld, S.A.: The psycho-social factors of adolescents sense of coherence [Psychosociálne faktory zmyslu pre integritu u adolescentov] In:Health Psychology Review. - ISSN 1743-7199. - Vol. 1, Suppl. 1 (2007), s. 40 AFG071 Tavel, Peter - Madarasová Gecková, Andrea - Dijk van, Jitse P.: The role of grandparents in establishing meaningfulness among adolescents [Úloha starých rodicov vo vytváraní zmysluplnosti u adolescentov] In:Health Psychology Review. - ISSN 1743-7199. - Vol. 1, Suppl. 1 (2007), s. 41

(182)

. AFG072 Vavra, P. - Dostalík, Jan - Rydlová, M.: The safe distance of the lower resection line in surgery for rectal cancer - 3 years study of distal intramural spread In:Proktologia. - ISSN 1640-5382. - suppl. 1 (2006), pp. 97-98 AFG073 Kalina, Ondrej - Madarasová Gecková, Andrea - Salonna, Ferdinand - Humeníková, Mária Orosová, Oga - Dijk van, Jitse P. - Reijneveld, S.A.: Trends in sexual behaviour among university students : longitudinal study [Sexuálne správanie studentov vysokých skôl] [longitudinálna stúdia] In:Health Psychology Review. - ISSN 1743-7199. - Vol. 1, Suppl. 1 (2007), s. 105-106 AFG074 Pallayová, Mária - Donicová, Viera: Usefulness of real-time continuous glucose monitoring in early detection of hypoglycemia in insulin pump users [Prínos kontinuálneho monitorovania glukózy v reálnom case pri vcasnej detekcii hypoglykémie u pacientov na inzulínovej pumpe] In:"Limiting Hypoglycaemia: The Challenge of Intensive Treatment of Diabetes Mellitus" : hypoglycaemia symposium : Perugia, Italy, 12-15 May, 2007 : abstracts. Perugia, 2007. - S. 9 AFG075 Tulok, Mária - Sárosi, Szilvia - Bodor, Zsófia - Gosztola, Beáta - Novák, Ildikó - Rajhárt, Péter Repcák, Miroslav: Valeriana officinalis L. - szelektált populációk összehasonlító értékelése [Valeriana officinalis L. - selekcia populácií] In:XIII. Növénynemesítési Tudományos Napok : összefoglalók : 2007.március 12. : Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. Budapest : MTA, 2007. - S. 178 AFG076 Gajdosová, Beáta - Orosová, Oga - Salonna, Ferdinand - Madarasová Gecková, Andrea - Dijk van, Jitse P.: Value factors and university students' risk behaviour [Hodnotové orientácie a rizikové správanie vysokoskolákov] In:Health Psychology Review. - ISSN 1743-7199. - Vol. 1, Suppl. 1 (2007), s. 107-108 AFG077 Vavra, P. - Vávrová, M. - Dostalík, Jan - Martinek, L. - Guková, P.: Virtual colonoscopy as a part of algorithm of facultative examination prior to colorectal cancer operation In:Proktologia. - ISSN 1640-5382. - suppl. 1 (2006), pp. 97 AFG078 Kladeková, Daniela - Hezelová, Mária: Volamperic study of reduction kinetics of 2,4,6-trinitrophenol by iron powder [Volampérometrické stúdium kinetiky redukcie 2,4,6-trinitrofenolu práskovým zelezom] In:EUROanalysis XIV : book of abstracts : Antwerp, Belgium : 9-14 September 2007. Belgium, 2007. ISSN 1532-4117. - S. 107 AFG079 Mach, Peter - Spisák, Branislav - Drahovská, Ivica - Verebová, Mária: Výhody a moznosti vyuzitia MDCT v diagnostike detského hrudníka In:Ceskoslovenská pediatrie. - Roc. 62, c. 5 (2007), s. 320

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií Pocet záznamov: 78 AFH001 Dudás, Ján - Bohus, Branislav - Reuter-Timkanic, B. - Horvát, Pavol - Zidzik, Jozef - Kalina, Ivan: Aeróbne schopnosti u hrácov sportových hier vo vzahu k vybraným génovým polymorfizmom In:Pohybová aktivita v zdraví a chorobe : 3. Visegrádsky kongres telovýchovného lekárstva : 3.-4.11.2006, Bratislava : abstrakty. Bratislava, 2006. - ISBN 80-89197-57-4. - S. 6-7 AFH002 Harbuák, Pavol - Bober, Juraj - Uram, V. - Kauchová, Jana - Firment, Jozef: Akútna pankreatitída - súcasný koncept liecby a nase skúsenosti In:Dies Jessenii XVII : Kosice, 24. - 25. máj 2007 : zborník abstrakt. Kosice, 2007. - S. 8 AFH003 Belák, Jozef - Kudlác, Marián - Vajó, Július - Kundrát, Igor - Simon, R. - Eperjesi, Ondrej Iková, J.: Akútna pankreatitída v nasom klinickom materiáli In:Dies Jessenii XVII : Kosice, 24. - 25. máj 2007 : zborník abstrakt. Kosice, 2007. - S. 10

(183)

. AFH004 Ferenczová, Juliana - Behúnová, Jana - Sastná, S. - Podracká, udmila: Akútna renálna insuficiencia u novorodenca ako iniciálny príznak poruchy metabolizmu purínov In:32. kongres Slovenskej nefrologickej spolocnosti s medzinárodnou úcasou : ubovnianske kúpele Hotel SOREA ubova, 19. - 21. september 2007 : program abstracta. , 2007. - S. 33

AFH005 Dragasek, Jozef - Pálová, Eva - Breznoscáková, Dagmar - Kitková, Silvia: Akútne psychotické poruchy s agresivitou [Acute psychotic states with agressivity] In:Zivot ohrozujúce stavy v ambulantnej a klinickej praxi : Zborník : XLVI. východoslovenské lekárske dni. Vysoké Tatry, Nový Smokovec, hotel Palace, 10. a 11. mája 2007. Kosice, 2007 AFH006 Výrostko, Jozef - Sulla, Igor - Gajdos, Miroslav - Cicholesová, T. - Lesko, Juraj - Levkus, Peter - Pataky, Frantisek - Dzugan, Matús - Kollová, A.: Analýza subjektívneho stavu 153 pacientov po reoperácii medzistavcovej platnicky [Analysis subjective state in 153 patients after operation of lumbal disc hernia] In:II. výrocný kongres Slovenskej a Ceskej spondylochirurgickej spolocnosti : 12. - 15. september 2007, Poprad : zborník abstrákt. Poprad, 2007. - S. 31-32 AFH007 Pitková, Soa - Barlová, Erika - Szilasiová, Jarmila: Antineuronálne protilátky [Antineuronal antibodies] In:Neurológia pre prax. - ISSN 1335-9592. - Roc. 7, c. S2 (2006), s. 45 AFH008 Ondrusová, Zuzana - Paulíková, Helena - Hudecová, Daniela - Valent, Aladár - Simkovic, Martin - Sabolová, Danica - Kozurková, Mária: Ascorbic acid-modulator of antimicrobial effect of N-salicylidene-L-glutamate Cu(II) complexes [Kyselina askorbová - modulátor antimikrobiálneho efektu N-salicyldén-L-glutamát Cu(II) komplexov] In:XXIV. Xenobiochemické sympózium : program & abstract : may 22-24, 2007 : hotel Bernard, Liptovský Ján. Liptovský Ján, 2007. - ISBN 978-80-969688-5-5. - S. 91 AFH009 Mitro, Peter - Bodnár, Juraj - Kocianová, A. - Skorodenský, M. - Kniezová, E. - Takác, Peter: Assessment of health- related quality of life in patients with various pacing modes [Hodnotenie kvality zivota u pacientov s rozlicnými typmi kardiosymulácie] In:Bratislavské lekárske listy : Bratislava Medical Journal. - ISSN 0006-9248. - Roc. 108, c. 1 (2007), s. 36 AFH010 Benhatchi, K. - Lazurová, Ivica - Macejová, Zelmíra - Wagnerová, Hedviga - Kozáková, Dana Rovenský, J.: Autoimúnne tyreopatie a orgánovonespecifická autoimunita [Autoimunne thyreopathy and organ non-specific autoimunity] In:Rheumatologia : casopis pre otázky pohybového ústrojenstva a spojiva. - Roc. 21, c. 3 (2007), s. 162 AFH011 Potocák, Ivan - Sabol, Marián - Burcák, Milan - Vavra, Martin - Dudásová, Anna: Biological activity of copper(II) complexes with bidentate N-donor ligands and dicyanamide anion [Biologická aktivita menatých komplexov s bidentátnymi N-donorovými ligandami a dikyánamidovým aniónom] In:59. zjazd chemikov : zborník ChemZi Chemické Zvesti (Chemical Papers) : 2.-6.september 2007 : Vysoké Tatry, Tatranské Matliare, hotelový komplex Hutník. Bratislava, 2007. - ISSN 1336-7242. - S. 85 AFH012 Schmidtová, Katarína - Mihalik, Jozef - Spakovská, T. - Prokopcáková, udmila - Danko, Ján: BuChE posive innervation of the rabbit spleen after administration of bendiocarbamate In:Morphology 2007 : 41st International Congress of Slovak Anatomical Society and 41st Lojda Symposium on Histochemistry "Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry", Bratislava, September 9 - 12, 2007 : programme and abstracts. Bratislava : Slovak Anatomical Society, Slovak Society for Histochemistry and Cytochemistry, 2007. - ISBN 978-80-89305-01-8. - S. 90 AFH013 Kluka, Teodor - Zábavníková, Marianna - Jabur, Viktor: CMC artróza palca ruky - kazuistika In:VI. Slovenský kongres chirurgie ruky s medzinárodnou úcasou : 23. - 24. novembra 2006 v Senci. , 2006. - S. 18-19

(184)

. AFH014 Lesková, Katarína - Ziaková, Eva: Content of social reliance in supportive and co-operative groups regarding children with cancer in Slovakia - their reality and options [Obsah sociálnej opory v podporných a svojpomocných skupinách u onkologicky chorých detí na Slovensku - ich realita a moznosti] In:Zdravotníctvo a sociálna práca. - ISSN 1336-9326. - Roc. 1, c. 3 (2006), s. 52 AFH015 Skrlíková, Jana - Danielovic, Igor - Andruch, Vasi - Balogh, József - Reiffová, Katarína: Determination of PCBs in environmental samples by HRGC-ECD [Stanovenie PCB v environmentálnych vzorkách metódou HRCG-ECD] In:13th International Symposium on Separation Sciences : scientific meeting organized under auspices of CEGSS : June 27-29, 2007 : High Tatras, Strbské Pleso, Slovak Republic. Bratislava, 2007. - S. G-07 AFH016 Curillová, Zuzana - Kutschy, Peter - Budovská, Mariana - Monde, Kenji: Diastereoselective synthesis of spiroindoline phytoalexin alkaloids (R)-(+)-1-methoxyspirobrassinin and (2R,3R)-(-)-1-methoxyspirobrassinol methyl ether [Diastereoselektívna syntéza spiroindolínových fytoalexínových alkaloidov...] In:XXVIIIth Conference of Organic Chemists. Advances in Organic Chemistry : book of abstracts with Program : Smolenice, Slovak Republic : September 16-20, 2007. Smolenice, 2007. - S. 58 AFH017 Makara, A. - Fialová, Bozena - Murín, Branislav - Posluch, J.: Dlhodobé prezívanie pri koincidencii dvoch typov karcinómu zenských rodidiel bez adjuvantnej chemoterapie - kazuistika [Patient's long time survival period with coincidenc of two types of the female carcinomas without adjuvant chemotherapy. Case report] In:XIV. kongres SGPS SLS : s medzinárodnou úcasou venovaný pamiatke primára MUDr. Ladislava Topolského, CSc. : 31.05.-02.06.2007 Poprad, Slovakia : abstrakty. Poprad, 2007. - S. 60 AFH018 Kozurková, Mária - Sabolová, Danica - Paulíková, Helena - Bajdichová, Mária - Janovec, Ladislav - Imrich, Ján - Vantová, Zuzana - Sviatkovská, Janka: DNA-binding affinities of 1`,1``-(acridin-3,6-diyl)-3`,3``-dialkyl-dithioureas and evaluation of their cytotoxic activity In:Synthetic and natural compounds in cancer therapy and prevention : Bratislava, March 28-30, 2007 : book of abstracts. Bratislava, 2007. - ISBN 978-80-969663-2-5. - S. 79 AFH019 Huljaková, Mária - Dorko, Erik - Cisláková, Lýdia - Mikulová, Jana - Tocková, Jana Szövényiová, Zuzana - Fandáková, Iveta - Mikulová, Mária: Dôkaz Ureaplasma urealyticum a Mycoplasma hominis v biologickom materiáli In:Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1335-8219. - Roc. VI, c. 3 (2006), s. 61 AFH020 Chovanová, Zuzana - Kron, Ivan - Guzy, Juraj - uracková, Z.: Effect of french maritime pine bark extract, Pycnogenol, on mitochondrial function [Vplyv extraktu z kôry franzúzskej prímorskej borovice, Pycnogenolu na funkciu mitochondrií] In:Synthetic and natural compounds in cancer therapy and prevention : Bratislava, March 28-30, 2007 : book of abstracts. Bratislava, 2007. - ISBN 978-80-969663-2-5. - S. 45 AFH021 Kraus, Vladimír - Murín, Branislav - Mikolaj, A. - Makara, A. - Kraus, V.: Endometrióza v ingvinálnej oblasti. Kazuistika [Endometriosis of inguinal tunnel. Cause report] In:XIV. kongres SGPS SLS : s medzinárodnou úcasou venovaný pamiatke primára MUDr. Ladislava Topolského, CSc. : 31.05.-02.06.2007 Poprad, Slovakia : abstrakty. Poprad, 2007. - S. 71 AFH022 Solár, Peter - Kova, Ján - Kleban, Ján - Solárová, Zuzana - Lazúr, Ján - Fedorocko, Peter Sytkowski, Arthur: Erythropoietin inhibits apoptosis induced by photodynamic therapy in ovarian cancer cells [Erytroproteín inhibuje apoptózu indukovanú fotodynamickou terapiou ovariálnych nádorových buniek] In:Synthetic and natural compounds in cancer therapy and prevention : Bratislava, March 28-30, 2007 : book of abstracts. Bratislava, 2007. - ISBN 978-80-969663-2-5. - S. 59

(185)

. AFH023 Hodorová, Ingrid - Plank, L. - Bohus, P. - Solár, Peter - Rybárová, Silvia - Mellová, Yvetta: Expression of MDR1 and MRP 1 in human kidney proximal tubules and in Wilms tumors In:Morphology 2007 : 41st International Congress of Slovak Anatomical Society and 41st Lojda Symposium on Histochemistry "Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry", Bratislava, September 9 - 12, 2007 : programme and abstracts. Bratislava : Slovak Anatomical Society, Slovak Society for Histochemistry and Cytochemistry, 2007. - ISBN 978-80-89305-01-8. - S. 45 AFH024 Makara, A. - Kraus, Vladimír - Bohus, I. - Rosáková, I. - Matta, M.: Extraovariálny granulózo-bunkový tumor In:XIV. kongres SGPS SLS : s medzinárodnou úcasou venovaný pamiatke primára MUDr. Ladislava Topolského, CSc. : 31.05.-02.06.2007 Poprad, Slovakia : abstrakty. Poprad, 2007. - S. 61 AFH025 Joppa, Pavol - Mokrý, Michal - Slabá, E. - Micietová, L. - Rozborilová, E. - Chovan, L. Salagovic, Ján - Tkácová, Ruzena: Génové polymorfizmy beta-2-adrenoreceptorov vo vzahu k púcnym funkciám u pacientov s chronickou obstrukcnou chorobou púc [Beta-2-adrenergic receptor gene polymorphisms - relationship to pulmonary function in patients with chronic obstructive pulmonary disease] In:IV. Haákove dni : s medzinárodnou úcasou, 14. - 15. jún 2007 : zborník abstraktov. Martin, 2007. ISBN 978-8088866-42-8. - S. 10-11 AFH026 Calfová, A. - Macejová, Zelmíra - Nagyová, Iveta - Oetterová, M. - Benka, Jozef - Dijk van, Jitse P. - Lazurová, Ivica: Hodnotenie kvality zivota a funkcného stavu pacientov s reumatoidnou artritídou [Measurement of quality of life and functional status in patients with theumatoid arthriris] In:Rheumatologia : casopis pre otázky pohybového ústrojenstva a spojiva. - Roc. 21, c. 3 (2007), s. 173 AFH027 Simocková, Viera - Zamboriová, Mária: Chránia si sestry svoje zdravie? In:Podpora zdravia - 20 rokov od Ottawy po Bangkok : 2. SAVEZ konferencia s medzinárodnou úcasou, 21. - 22. september 2006, Kosice, Slovenská republika. Kosice, 2006. - S. 35 AFH028 Sasinka, Anton Miroslav - Furková, Katarína - Podracká, udmila: Chronická oblicková choroba (CHOCH) u detí a adolescentov In:Cesko - slovenská pediatrie : casopis Ceské a Slovenské pediatrické spolecnosti. - ISSN 0069-2328. Roc. 62, c. 5 (2007), s. 350 AFH029 Mechírová, Eva - Feriková, Marianna - Domoráková, Iveta - Burda, Jozef - Abdiová, H.: Immunohistochemic detection of ubiquitin and NeuN in altered neurons of the rabbit lumbar spinal cord after ischemia-reperfusion [Imunohistochemický dôkaz ubikvitínu a NeuN v poskodených neurónoch miechy králika po ischémii-reperfúzii] In:Morphology 2007 : 41st International Congress of Slovak Anatomical Society and 41st Lojda Symposium on Histochemistry "Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry", Bratislava, September 9 - 12, 2007 : programme and abstracts. Bratislava : Slovak Anatomical Society, Slovak Society for Histochemistry and Cytochemistry, 2007. - ISBN 978-80-89305-01-8. - S. 70 AFH030 Feriková, Marianna - Mechírová, Eva - Domoráková, Iveta - Tóth, S. - Burda, Jozef: Influence of Ginkgo biloba extract to motor neurons in the rabbit spinal cord after ischemia-reperfusion [Vplyv extraktu z ginkgo biloba na motorické neuróny miechy králika po ischémii-reperfúzii] In:Morphology 2007 : 41st International Congress of Slovak Anatomical Society and 41st Lojda Symposium on Histochemistry "Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry", Bratislava, September 9 - 12, 2007 : programme and abstracts. Bratislava : Slovak Anatomical Society, Slovak Society for Histochemistry and Cytochemistry, 2007. - ISBN 978-80-89305-01-8. - S. 37-38 AFH031 Dorková, Zuzana - Tkácová, Ruzena - Molcányiová, Angela - Radiková, Z. - Klimes, Iwar Tkác, Ivan: Kardiovaskulárne riziko a metabolický syndróm u pacientov s obstrukcným spánkovým apnoe [Cardiovascular risk and metabolic syndrome in patients with obstructive sleep apnea]

(186)

. In:IV. Haákove dni : s medzinárodnou úcasou, 14. - 15. jún 2007 : zborník abstraktov. Martin, 2007. ISBN 978-8088866-42-8. - S. 21 AFH032 Kleinová, D. - Jirousková, J. - Pálová, Eva: Ke spolupráca funguje In:Psychiatria pre prax. - ISSN 1335-9584. - Roc. 6, suppl. 1 (2006), s. 40 AFH033 Plank, L. - Kajo, K. - Barthová, M. - Kviatkovská, Z. - Janáková, . - Bohus, P. - Baumöhlová, H. - Macák, D. - Galbavý, Stefan - Mensíková, J. - Hudec, P. - Jasková, Andrea - Ondrias, F. - Gregor, P. - Biro, Csaba - Gomolcák, P. - Rychlý, B. - Gmitter, Frantisek - Böör, Andrej: Kontrola kvality vysetrovania expresie HER2 proteínu v národnom programe detekcie stavu HER2 v karcinóme mliecnej zazy v SR In:Súhrn prednások : XIV. zjazdu Slovenských a ceských patológov, 06. 08. September 2006, Mojmírovce. Nitra, 2006 AFH034 Zamboriová, Mária - Simocková, Viera: Kritické myslenie ako prevencia situácie núdze In:Zdravotníctvo a sociálna práca. - ISSN 1336-9326. - Roc. 1, c. 3 (2006), s. 68 AFH035 Mihálik, Ján - Prokopcáková, udmila - Schmidtová, Katarína - Spakovská, T.: Low deprenyl dose improves rat preimplantation embryo development-preliminary report In:Morphology 2007 : 41st International Congress of Slovak Anatomical Society and 41st Lojda Symposium on Histochemistry "Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry", Bratislava, September 9 - 12, 2007 : programme and abstracts. Bratislava : Slovak Anatomical Society, Slovak Society for Histochemistry and Cytochemistry, 2007. - ISBN 978-80-89305-01-8. - S. 72 AFH036 Kuchár, Juraj - Cernák, Juraj - Massa, Werner: Low-dimensional cyano complexes with [Cu(tacn)](2+) building block [Nízkorozmerné kyanokomplexné zlúceniny s [Cu(tacn)](2+)stavebným blokom] In:59. zjazd chemikov : zborník ChemZi Chemické Zvesti (Chemical Papers) : 2.-6.september 2007 : Vysoké Tatry, Tatranské Matliare, hotelový komplex Hutník. Bratislava, 2007. - ISSN 1336-7242. - S. 91-92 AFH037 Zeleáková, Adriana - Kovác, Jozef - Kavecanský, Viktor - Sedlácková, Katarína - Zeleák, Vladimír: Magnetic study of FeAu nanoparticles [Magnetické stúdium nanocastíc FeAu] In:CSMAG`07 : 13th Czech and Slovak Conference on Magnetism : july 9.-12., 2007, Kosice : programme abstracts. Kosice, 2007. - S. 93 AFH038 Baranová, Zuzana - Bohus, P.: Malasseziová folikulitída: diagnostické a terapeutické moznosti [Malassesia folliculitis: diagnostic and therapeutic possibilities] In:II. kongres slovenských a ceských dermatovenerológov s medzinárodnou úcasou : Bratislava, 15.-17.6.2006 : kniha abstraktov. Bratislava, 2006. - ISBN 80-969418-3-6. - S. 33 AFH039 Dorko, Erik - Tkáciková, udmila: Mechanizmy patogenity Candida species a ich význam pri sírení infekcie [Mechanisms of pathogenicity of Candida species and their importance in infection] In:DERMA : interdisciplinárny casopis pre dermatovenerológiu a príbuzné odbory. - ISSN 1335-7360. Vol. VII, nu. 3 (2007), s. 30 AFH040 Kluka, Teodor - Zábavníková, Marianna - Svehlík, Ján - Kavecanský, M. - Benes, T. - Hankisch, J.: Mikrochirurgické prenosy prstov v nasom materiály za 15 rokov In:VI. Slovenský kongres chirurgie ruky s medzinárodnou úcasou : 23. - 24. novembra 2006 v Senci. , 2006. - S. 18 AFH041 Koperdáková, Jana - Komarovská, Hedviga - Giovannini, Annalisa - Cellárová, Eva: Morphological and biochemical characterization of transgenic Hypericum perforatum L. plants [Morfologická a biochemická charakteristika transformovaných rastlín Hypericum perforatum L.]

(187)

. In:Plant Biotechnology: Impact on High Quality Plant Production : 7th International Symposium in the series Recent advances in plant biotechnology : book of abstracts : Stará Lesná, June 10-16, 2007 : High Tatras, Slovak Republic. Stará Lesná, 2007. - ISBN 80-89088-51-5. - S. 120 AFH042 Saksun, Ladislav - Bodnár, Jozef - Gresová, Andrea - Ostró, Alexander - Packá, T.: Neobvyklý kolízny nádor vajecníka In:XIV. kongres SGPS SLS : s medzinárodnou úcasou venovaný pamiatke primára MUDr. Ladislava Topolského, CSc. : 31.05.-02.06.2007 Poprad, Slovakia : abstrakty. Poprad, 2007. - S. 61 AFH043 Szilasiová, Jarmila - Beová, B. - Kozáková, Dana - Kahancová, Eva - Antolová, Eva: Neurologické komplikácie vrodených hyperkoagulacných stavov [Neurological complications of hereditary hypercoagulated states] In:Neurológia pre prax. - ISSN 1335-9592. - Roc. 7, c. S2 (2006), s. 25-26 AFH044 Szilasiová, Jarmila - Kozáková, Dana - Skicka, ubos - Mikitová, M. - Josayová, Lenka: Non-SM demyelinizacné ochorenia mozgu [Non-MS demyelinating brain diseases] In:Neurológia pre prax. - ISSN 1335-9592. - Roc. 7, c. S2 (2006), s. 30 AFH045 Sedlák, Ján - Spurný, Peter - Sedláková, Eva - Sudzinová, Alena - Olexa, Peter - Machácová, Z. - Stancák, Branislav: Optimal pacing site in right ventricle - electrophysiological view [Optimálne miesto pravokomorovej stimulácie-elektrofyziologický pohad] In:Bratislavské lekárske listy : Bratislava Medical Journal. - ISSN 0006-9248. - Roc. 108, c. 1 (2007), s. 46 AFH046 Cisláková, Lýdia - Dorko, Erik - Mikulová, Jana - Daxnerová, Zuzana - Dankovcík, Róbert Ostró, Alexander - Huljaková, Mária - Mikulová, Mária - Tocková, Jana - Szövényiová, Zuzana Fandáková, Iveta: PCR metóda v diagnostike Chlamydia trachomatis In:Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1335-8219. - Roc. VI, c. 3 (2006), s. 60 AFH047 Fialová, Bozena - Murín, Branislav - Kraus, Vladimír - Suchánek, Peter - Matta, M.: Podiel infekcie plodového vajca na spontánnom potrate [The infection of ovum as a cause of miscariage] In:XIV. kongres SGPS SLS : s medzinárodnou úcasou venovaný pamiatke primára MUDr. Ladislava Topolského, CSc. : 31.05.-02.06.2007 Poprad, Slovakia : abstrakty. Poprad, 2007. - S. 39 AFH048 Burda, Jozef - Danielisová, V. - Némethová, M. - Gottlieb, M. - Matiasová, M. - Domoráková, Iveta - Mechírová, Eva - Feriková, Marianna - Salinas, Matilde - Burda, R.: Postconditioning prevents delayed neuronal death in CA1 of hippocampus after transient forebrain ischemia in rat brain In:Molecular basis of neurological and psychiatric disorders : 11th meeting of the Czech and Slovak neurochemical society, September 6 - 10, 2006, Martin, Slovak Republic : program and abstracts. , 2006. S. 29 AFH049 Dianisková, K. - Matta, M. - Murín, Branislav - Fialová, Bozena - Rosáková, I. - Kraus, Vladimír: Postpartálna trombóza v. ovarica - kazuistika [The postpartal trombosis of vena ovarica - Case report] In:XIV. kongres SGPS SLS : s medzinárodnou úcasou venovaný pamiatke primára MUDr. Ladislava Topolského, CSc. : 31.05.-02.06.2007 Poprad, Slovakia : abstrakty. Poprad, 2007. - S. 18 AFH050 Mitro, Peter - Kirsch, P. - Mudráková, Klaudia - Valocík, Gabriel - Szakács, Mikulás: Pouzitie adenozínom stimulovaného head-up tilt testu ako alternatívy nitroglycerínom stimulovaného head-up tilt testu v diagnostike vazovagálnej synkopy [Adenosine-stimulated head-up tilt test as an alternative of nitroglycerine - stimulated head up tilt test] In:Kardiológia. Cardiology : oficiálny casopis Slovenskej kardiologickej spolocnosti a Slovenskej hypertenziologickej spolocnosti : Official journal of the Slovak Society of Cardiology and Slovak Society of Hypertension. - ISSN 1210-0048. - Roc. 16, c. S1 (2007), s. 23S

(188)

. AFH051 Zamboriová, Mária - Simocková, Viera - Cechutiová, M.: Pôsobenie osetrovatestva pri posudzovaní funkcného stavu seniorov In:Podpora zdravia - 20 rokov od Ottawy po Bangkok : 2. SAVEZ konferencia s medzinárodnou úcasou, 21. - 22. september 2006, Kosice, Slovenská republika. Kosice, 2006. - S. 22 AFH052 Petruchová, Z. - Lojová, . - Kraus, Vladimír - Suchánek, Peter: Praktické skúsenosti pôrodných asistentiek s vedením pôrodov v perinatologickom centre [Midwifes practical experience with labour in perinathological center] In:XIV. kongres SGPS SLS : s medzinárodnou úcasou venovaný pamiatke primára MUDr. Ladislava Topolského, CSc. : 31.05.-02.06.2007 Poprad, Slovakia : abstrakty. Poprad, 2007. - S. 30 AFH053 Sebeková, K. - Somoza, V. - Jarcusková, M. - Heidland, A. - Podracká, udmila: Produkty pokrocilej glykácie a funkcia obliciek u obéznych detí a adolescentov In:32. kongres Slovenskej nefrologickej spolocnosti s medzinárodnou úcasou : ubovnianske kúpele Hotel SOREA ubova, 19. - 21. september 2007 : program abstracta. , 2007. - S. 30 AFH054 Zábavníková, Marianna - Pastva, V. - Jabur, Viktor - Hojstricová, Zuzana: Prognostický význam vysetrenia Sentynelovej lymfatickej uzliny u maligného melanómu ako súcas liecby primárneho nádora [Sentinel Lymph node biopsy as a part of primary operation for predicting malignant melanoma] In:Zivot ohrozujúce stavy v ambulantnej a klinickej praxi : Zborník : XLVI. východoslovenské lekárske dni. Vysoké Tatry, Nový Smokovec, hotel Palace, 10. a 11. mája 2007. Kosice, 2007 AFH055 Zamboriová, Mária - Simocková, Viera - Fedorová, Gabriela: Psychická záaz operacných sestier In:Podpora zdravia - 20 rokov od Ottawy po Bangkok : 2. SAVEZ konferencia s medzinárodnou úcasou, 21. - 22. september 2006, Kosice, Slovenská republika. Kosice, 2006. - S. 43 AFH056 Zábavníková, Marianna - Jabur, Viktor - Hojstricová, Zuzana: Rekonstrukcia prsníka a zlepsenie kvality zivota po nádorovom ochorení [Breast reconstructionnand better quality of life after breast cancer] In:Zivot ohrozujúce stavy v ambulantnej a klinickej praxi : Zborník : XLVI. východoslovenské lekárske dni. Vysoké Tatry, Nový Smokovec, hotel Palace, 10. a 11. mája 2007. Kosice, 2007 AFH057 Kauchová, Jana - Bober, Juraj - Harbuák, Pavol - Závacký, Peter - Stancáková, Mária Lukácová, Z. - Voanská, Martina - Tóth, E.: Resekcie pankreasu pre karcinóm, pooperacné komplikácie a prezívanie In:Dies Jessenii XVII : Kosice, 24. - 25. máj 2007 : zborník abstrakt. Kosice, 2007. - S. 35 AFH058 Baze, Yaroslav - Andruch, Vasi - Khlyntseva, Svetlana - Serbin, Rastislav - Reiffová, Katarína: Separation and pre-concentration of basic dyes by LLE and SPE [separácia a prekoncentrácia zásaditých farbívs vyuzitím extrakcných metód LLE a SPE] In:13th International Symposium on Separation Sciences : book of abstacts and abbreviated papers : scientific meeting organized under ausoices of CEGSS : High Tatras, Strbské Pleso, Slovak Republic : June 27-29, 2007. Bratislava, 2007. - S. H-05 AFH059 Dorko, Erik - Kalinová, Zuzana - Weissová, Tatiana: Séroepidemiologická stúdia Q horúcky u zamestnancov UVL, Kosice, Slovenská republika [Seroepidemiological study of Q fever in University of Veterinary Medicine personnel, Kosice, Slovak Republic] In:Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1335-8219. - Roc. VII, c. SB (2007), s. 68 AFH060 Kalinová, Zuzana - Dorko, Erik - Trávnícek, Milan: Séroprevalencia koxielózy u oviec v regióne východného Slovenska [Seroprevalence of coxielosis in sheep in East Slovakia region] In:Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1335-8219. - Roc. VII, c. SB (2007), s. 37 AFH061 Füzer, Ján - Oleksáková, Denisa - Saksl, Karel - Kollár, Peter - Roth, Stefan: Soft magnetic properties in bulk permalloy alloys fabricated by a warm consolidation [Vlastnosti magneticky mäkkého objemového permalloya pripraveného konsolidáciou za tepla]

(189)

. In:CSMAG`07 : 13th Czech and Slovak Conference on Magnetism : july 9.-12., 2007, Kosice : programme abstracts. Kosice, 2007. - S. 46 AFH062 Dragasek, Jozef - Pálová, Eva - Bodnár, B. - Drimalová, Milena - Martinove, Mária - Jankovic, Peter: Spektrálne zmeny qEEG po aktivacných metódach u pacientov so závislosou od alkoholu [Quantitative changes of EEG spectra in patients with chronic alcoholism after activation methods] In:Alkoholizmus a drogové závislosti : (protialkoholický obzor). - ISSN 0862-0350. - suppl. 1 (2007), s. 21 AFH063 Oleksáková, Denisa - Füzer, Ján - Kollár, Peter - Kusý, Martin: Structural and magnetic properties of hot pressed NiFe powder [Struktúra a magnetické vlastnosti prásku NiFe lisovaného za tepla] In:CSMAG`07 : 13th Czech and Slovak Conference on Magnetism : july 9.-12., 2007, Kosice : programme abstracts. Kosice, 2007. - S. 112 AFH064 Výrostko, Jozef - Sulla, Igor - Gajdos, Martin - Cicholesová, T. - András, Tomás - Kauch, V. Pataky, Frantisek: Subjektívne hodnotenie stavu pacientov po reoperácii vyklenutia driekovej medzistavcovej platnicky - analýza súboru 153 chorých [Subjective evaluation of patients state after reoparation for lumb. hernia] In:Program a zborník súhrnov : Tale 21. - 24. marca 2007. , 2007 AFH065 Harmanová, M. - Lojová, . - Kraus, Vladimír - Murín, Branislav - Suchánek, Peter: Specifiká práce v perinatologickom centre I. gynekologicko - pôrodníckej kliniky FNLP v Kosiciach [The specific of work in perinathological center at the I. department of gynecology and obstertrics in the Faculty Hospital LP Kosice] In:XIV. kongres SGPS SLS : s medzinárodnou úcasou venovaný pamiatke primára MUDr. Ladislava Topolského, CSc. : 31.05.-02.06.2007 Poprad, Slovakia : abstrakty. Poprad, 2007. - S. 30 AFH066 Domoráková, Iveta - Burda, Jozef - Mechírová, Eva - Feriková, Marianna: The role of antioxidants on ischemia-reperfusion injury in the rat brain [Úloha antioxidantov pocas ischemicko-reperfúzneho poskodenia mozgu potkana] In:Morphology 2007 : 41st International Congress of Slovak Anatomical Society and 41st Lojda Symposium on Histochemistry "Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry", Bratislava, September 9 - 12, 2007 : programme and abstracts. Bratislava : Slovak Anatomical Society, Slovak Society for Histochemistry and Cytochemistry, 2007. - ISBN 978-80-89305-01-8. - S. 34 AFH067 Cizmáriková, Martina - Wagnerová, Mária - Habalová, Viera - Kohút, Anton - Mirossay, Ladislav - Berc, Alexander: The role of XRCC1 polymorphism (Arg399Gln) and DPD mutation (IVS14+1G>A) for therapeutic outcome and toxicity in patients with colorectal cancer [Úloha polymorfizmu XRCC1 (Arg399Gln) a mutácie DPD (IV14+1G>A) vo vzahu k terapeutickej odpovedi a toxicite u pacientov s kolorektálnym karcinómom] In:Synthetic and natural compounds in cancer therapy and prevention : Bratislava, March 28-30, 2007 : book of abstracts. Bratislava, 2007. - ISBN 978-80-969663-2-5. - S. 54 AFH068 Bednarcík, Jozef - Kovác, Jozef - Roth, Stefan - Füzer, Ján - Kollár, Peter - Varga, L.K.: The soft magnetic properties and temperature stability of Co72-XFeXZr8B20 metallic glasses [Magnetické vlastnosti a teplotná stabilita magneticky mäkkých kovových skiel...] In:CSMAG`07 : 13th Czech and Slovak Conference on Magnetism : july 9.-12., 2007, Kosice : programme abstracts. Kosice, 2007. - S. 115 AFH069 Pappová, J. - Cisláková, G. - Eötvösová, Mária: Úrazy zubov u detí a ich prevencia In:Sympózium primárnej prevencie ústneho zdravia : 10. - 11. november 2006, Kosice : zborník príspevkov. Kosice, 2006. - S. 18-19 AFH070 Lovásová, Kvtuse - Molcáková, Adriana - Ohlasová, J. - Redaj, . - Mráz, Martin Ondovcíková, M. - Rozprávka, M. - Dorko, Frantisek - Kluchová, Darina: Utilizing of the educational material for students of Dental Medicine

(190)

. In:Morphology 2007 : 41st International Congress of Slovak Anatomical Society and 41st Lojda Symposium on Histochemistry "Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry", Bratislava, September 9 - 12, 2007 : programme and abstracts. Bratislava : Slovak Anatomical Society, Slovak Society for Histochemistry and Cytochemistry, 2007. - ISBN 978-80-89305-01-8. - S. 63 AFH071 Toporcerová, Silvia - Ostró, Alexander - Popelková, M. - Beová, B.: Vrodené a získané trombofílie a ich vzah k opakovanému implantacnému zlyhaniu a vcasným tehotenským stratám In:XIV. kongres SGPS SLS : s medzinárodnou úcasou venovaný pamiatke primára MUDr. Ladislava Topolského, CSc. : 31.05.-02.06.2007 Poprad, Slovakia : abstrakty. Poprad, 2007. - S. 44-45 AFH072 Tkáciková, udmila - Dorko, Erik: Výskyt rezistencie pri klinických kmeoch C. parapsilosis, C. tropicalis a C. krusei [Occurence of resistence in clinical strains of C. parapsilosis, C. tropicalis, and C. krusei] In:DERMA : interdisciplinárny casopis pre dermatovenerológiu a príbuzné odbory. - ISSN 1335-7360. Vol. VII, nu. 3 (2007), s. 34 AFH073 Malejcíková, M. - Gecíková, M. - Baltesová, Tatiana - Selicová, N. - Podracká, udmila Kovács, László: Výsledky liecby infekcie mocových ciest u detí podávaním cefizoxu a cefiximu In:Cesko - slovenská pediatrie : casopis Ceské a Slovenské pediatrické spolecnosti. - ISSN 0069-2328. Roc. 62, c. 5 (2007), s. 321 AFH074 Verebová, Mária - Podracká, udmila - Hedvig, Juraj - Mach, Peter - Drahovská, Ivica: Vyuzitie MDCT v diagnostike kardiovaskulárneho poskodenia u detí - nase prvé skúsenosti In:Cesko - slovenská pediatrie : casopis Ceské a Slovenské pediatrické spolecnosti. - ISSN 0069-2328. Roc. 62, c. 5 (2007), s. 363 AFH075 Lachvác, ubomír - Valanský, Ladislav - Nagy, Vincent - Beck, Jaroslav - Bohus, P. - Ilás, Miroslav: Vzah medzi PSA a histologickým nálezom BPH, PIN, karcinómom prostaty a prostatitídou [Correlation between PSA and prostatic histological findings] In:Urológia : casopis Slovenskej urologickej spolocnosti. - ISSN 1335-3071. - Roc. XIII, c. 2 (2007), s. 13 AFH076 Bohus, Branislav - Dudás, Ján - Horvát, Pavol - Reuter-Timkanic, B. - Zidzik, Jozef - Kalina, Ivan: Vzah vybraných génových polymorfizmov k odrazovým schopnostiam hrácov sportových hier a problematika trénovatenosti In:Pohybová aktivita v zdraví a chorobe : 3. Visegrádsky kongres telovýchovného lekárstva : 3.-4.11.2006, Bratislava : abstrakty. Bratislava, 2006. - ISBN 80-89197-57-4. - S. 5-6 AFH077 Macejová, Zelmíra - Oetterová, M. - Rybár, Ivan - Rovenský, J.: Zmena kvality zivota pacientov s reumatoidnou artritídou po úcinnej liecbe [Improvement of quality of life in patient with theumatoid arthritis after...] In:Rheumatologia : casopis pre otázky pohybového ústrojenstva a spojiva. - Roc. 21, c. 3 (2007), s. 173 AFH078 Murín, Branislav - Böszörmenyi, Peter - Suchánek, Peter - Kraus, Vladimír - Matta, M. - Fialová, Bozena - Dianisková, K. - Molokác, R.: Zrastlice - Thoracoomphalopagus. Úskalia intrauterinnej diagnostiky pro futuro - kazuistika [Conjoined twins - Thoracoomphalopagus. Difficulty of intrauterine diagnosis pro futuro. Case report] In:XIV. kongres SGPS SLS : s medzinárodnou úcasou venovaný pamiatke primára MUDr. Ladislava Topolského, CSc. : 31.05.-02.06.2007 Poprad, Slovakia : abstrakty. Poprad, 2007. - S. 10

(191)

.

BAB Odborné knizné práce vydané v domácich vydavatestvách Pocet záznamov: 3 BAB001 Ganajová, Mária - Lichvárová, Mária - Kuková, Lucia - Horváthová, Dana - Skrinárová, Jarmila - Nápravník, Vladimír - Ulrichová, Monika - Siláci, Jozef: Distancné vzdelávanie uciteov [Distance education of the teachers] . Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2006. - (Fakulta prírodných vied). - ISBN 80-8083-353-2 BAB002 Fogas, Anton - Kollár, Tibor: Karpaty Wschodnie. Wyhorlat : 40 pieszych tras turystycznych [The eastern Carpathian. The Vihorlat mountains] . Bratislava : DAJAMA, 2006. - ISBN 80-89226-10-8 BAB003 Fogas, Anton - Kollár, Tibor: Východné Karpaty. Vihorlatské vrchy : 40 pesích turistických trás [The eastern Carpathian. Vihorlat mountains] . Bratislava : DAJAMA, 2006. - ISBN 80-89226-09-4 BBA Kapitoly v odb.knihách vydané v zahranicných vydavatestvách Pocet záznamov: 1 BBA001 Singh, Ram B. - Gupta, Ashwaria - Pella, Daniel - Kumar, Adarsh: Circadian Cardiolohy [Cirkadiánna kardiológia] In:Frontiers in Atherosclerosis Research. New York : Nova Science Publishers, Inc., 2007. - ISBN 1-60021-371-5. - S. 105-140 BCI Skriptá a ucebné texty Pocet záznamov: 3 BCI001 Kovaová, Eva - Kova, Alexander - Zdaríleková, Andrea - Novák, Bohus: Ergonómia práce v zubolekárskej praxi : vedenie cvicení ergonómie v dentálnej hygiene. 69 s.. - Presov, 2006. - ISBN 80-8068-479-0 BCI002 Péc, Martin - Dobiás, Jozef - Musák, udovít - Pécová, Renáta - Hajtmanová, Eva - Jautová, Jagienka - Jakubovic, Ivan - Polácek, Hubert: Lekárska biológia : pre studijný odbor rádiologická asistencia. 1 elektronický optický disk (CD-ROM) - Martin, 2006 BCI003 Carnoká, Tatiana - Kovaová, Eva: Preventívna stomatológia. 143 s.. - Presov, 2006. - ISBN 80-8068-477-4 BDC Odborné práce v zahranicných karentovaných casopisoch Pocet záznamov: 4 BDC001 Strehárová, A. - Benca, J. - Holecková, K. - Balík, J. - Sulla, Igor - Lesnakova, A. - Luzinský, L. - Pavlíková, Z. - Adamkovicová, Elena - Spiláková, Natasa - Kacunová, B. - Dovalová, V. - Kisac, P. Beo, Peter - Kalavsky, E. - Sramka, Miron - Ondrusová, A. - Seckova, S. - Sladecková, V. - Kolenová, A. - Bartkovjak, M. - Bukovinová, P. - Hvizdak, F. - Lengyel, P. - Bielova, M. - Wiczmandyová, D. Svabova, V. - Findova, L. - Kutna, K. - Deadline, J. - Diana, E. - Krumpolcová, M. - Kiwou, M. - Steo, M. - Stankovic, I. - Bauer, F. - Kovác, M. - Huttova, M. - Taziarova, M. - Luzica, R. - Saniová, B. Rudinsky, B. - Sabo, I. - Karvaj, M. - Johnson, M.J.: Comparison of postsurgical and community acquired bacterial meningitis - analysis of 372 cases within a nationwide survey (Slovak report) [Porovnanie bakteriálneho zápalu mozgových blán získaného v komunite a pri chirurgickom zásahu - analýza 372 prípadov v rámci národného prehadu (správa zo Slovenska)] In:Neuroendocrinology Letters. - ISSN 0172-780X. - Vol. 27, suppl. 3 (2006), pp. 11-13 BDC002 Skodová, Zuzana - Nagyová, Iveta - Rosenberger, Jaroslav - Sudzinová, Adriana - Vargová, Helena - Studencan, Martin - Reijneveld, S.A.: Psychological factors of coronary heart disease among Roma patients in Slovakia [Psychologické faktory ischemickej choroby srdca u rómskych pacientov na Slovensku]

(192)

. In:European Journal of Public Health. - ISSN 1101-1262. - Vol. 17, suppl. 2 (2007), s. 44-45 BDC003 Pallayová, Mária - Constantin, Ciprian: Report on the 13th Annual EASD Young Scientists Training Course University of Perugia, Italy, 1-6 October 2006 [Reportáz z 13. výrocného EASD kurzu pre mladých vedcov Univerzita Perugia, Taliansko, 1-6 október 2006] In:Diabetologia. - ISSN 0012-186X. - Vol. 50, no. 3 (2007) BDC004 Singh, Ram B. - Pella, Daniel - De Meester, Fabien: What to' eat and chew' in acute myocardial infarction? [Co je vhodné konzumova pri akútnom infarkte myokardu?] In:European Heart Journal : Journal of the European Society of Cardiology. - ISSN 0195-668X. - Vol. 27, no. 13 (2006), pp. 1628-1629

BDE Odborné práce v nekarentovaných zahranicných casopisoch Pocet záznamov: 7

BDE001 Madliak, Jozef - Dzadík, Peter: Detencia v novej slovenskej trestnoprávnej úprave : www.lexisnexis.cz [Detention according to slovak criminal rearrangement] In:Trestní právo : odborný casopis pro trestní právo a obory související. - ISSN 1211-2860. - Roc. 12, c. 6 (2007), s. 25-27 BDE002 Podracká, udmila - Kovács, László: Diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku [Differential diagnostics of swelling at the child age] In:Cesko - slovenská pediatrie : casopis Ceské a Slovenské pediatrické spolecnosti. - ISSN 0069-2328. Roc. 62, c. 1 (2007), s. 40-47

BDE003 Kampe, Tomás - Jautová, Jagienka: Fotodynamická liecba NMSC In:Dermatovenerologie : referátový výbr : aktuality. - Roc. 49, speciál I (2007), s. 40-42 BDE004 Kovaová, Eva: Je parodontitída fokálnou infekciou? In:DentalCare. - ISSN 1801-0512. - C. 6 (2006), s. 27-29 BDE005 Madliak, Jozef - Dzadík, Peter: Neplnenie vyzivovacej a zaopatrovacej povinnosti (teoretické a praktické problémy v Slovenskej republike) [Failure to perform child suppord obligation and prudential obligation (theoretical and practical questions in Slovak republic)] In:Trestní právo : odborný casopis pro trestní právo a obory související. - ISSN 1211-2860. - Roc. 12, c. 2 (2007), s. BDE006 Kovaová, Eva - Eliásová, Anna: Osetrenie pacienta dentálnym hygienikom - kazuistiky In:DentalCare. - ISSN 1801-0512. - C. 1 (2007), s. 37-40 BDE007 Madliak, Jozef - Bruna, Eduard - Porada, Viktor: Súcasnos a budúcnos slovenskej kriminológie [Coincidence and future of slovak criminology] In:Karlovarská právní revue : ctvrtletník VSKV. - Roc. 3, c. 2 (2007), s. 81-84 BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich casopisoch Pocet záznamov: 27 BDF001 Donicová, Viera - Pallayová, Mária: "Enkapsulacné bunkové technológie" pri umelom pankrease a monitorovaní glukózy v krvi In:DIAspektrum : casopis pre zdravý a aktívny zivot s diabetom. - Roc. 2, c. 1 (2007), s. 22-23 BDF002 Snincák, Marián - Pahuli, Kamil: 21. kongres Medzinárodnej spolocnosti pre hypertenziu In:Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín. - C. 6 (2007), s. 4-12 BDF003 Snincák, Marián - Pahuli, Kamil: 21. výrocný kongres Medzinárodnej spolocnosti pre hypertenziu 2006 : 15. - 19. október 2006, Fukuoka, Kjúsú, Japonsko

(193)

. In:Kardiológia. Cardiology : oficiálny casopis Slovenskej kardiologickej spolocnosti a Slovenskej hypertenziologickej spolocnosti : Official journal of the Slovak Society of Cardiology and Slovak Society of Hypertension. - ISSN 1210-0048. - Roc. 16, c. 1 (2007), s. K/C5-10 BDF004 Nováková, Bozena - Karascáková, A. - Tuma, J. - Solcová, D. - Kuchta, Milan - Javorský, Martin - Gombosová, Katarína - Jarcuska, Peter: Diferenciácia difúznych zmien v USG obraze pri steatóze pecene pomocou PVP indexu - pomer echogenity pecene a vena portae In:Ateroskleróza : metabolizmus, klinika, liecba. - ISSN 1335-2253. - Roc. 11, c. 1-2 (2007), s. 10-15 BDF005 Vladimírová, Marcela - Ganajová, Mária: Efektívnos výucby témy "Chemická väzba"s vyuzitím multimediálnej prednásky na Internete [Efficiency of teach the topic "Chemical binding" with multimedia lesson on the Internet] In:BIGECHE : odborno-metodický obcasník pre uciteov biológie, geografie a chémie na základnej a strednej skole. - ISSN 1335-9940. - Roc. 1, c. 1 (2007), s. 60-71 BDF006 Guková, P. - Dostalík, Jan - Martinek, L. - Guka, I.: Hemoroidy - spektrum lécebných mozností In:Causa subita : casopis pro lékae v praxi. - Roc. 9, c. 3 (2006), s. 102-104 BDF007 Guková, P. - Dostalík, Jan - Martinek, L. - Guka, I. - Pelikán, A. - Andel, P. - Rydlová, M. Vávrová, M.: Historie lécby karcinomu rekta In:Rozhledy v chirurgii : celostátní odborný casopis Ceské chirurgické spolecnosti a Slovenskej chirurgickej spolocnosti. - ISSN 0035-9351. - Roc. 85, c. 2 (2006), s. 74-77 BDF008 Snincák, Marián - Pahuli, Kamil - Solárová, Zuzana - Zain El Abdin, Mohamed: Informácia zo sympózia "Cesty progresie a redukcie kardiovaskulárneho rizika" : Turecko, Istanbul, 3.-4. február 2007 In:Vojenské zdravotnické listy. - ISSN 0372-7025. - Roc. LXXVI, c. 3 (2007), s. 108-112 BDF009 Hedvig, Juraj - Vargová, Veronika - Baltesová, Tatiana - Verebová, Mária - Böör, Andrej Podracká, udmila: Matej sa sazoval na bolesti brucha a mal hypertenziu In:Pediatria pre prax. - ISSN 1336-8168. - Roc. 7, c. 5 (2006), s. 267-268 BDF010 Dostalík, Jan - Martinek, L. - Guková, P. - Guka, I.: Miniinvazivní chirurgie v Ceské republice In:Rozhledy v chirurgii : celostátní odborný casopis Ceské chirurgické spolecnosti a Slovenskej chirurgickej spolocnosti. - ISSN 0035-9351. - Roc. 85, c. 7 (2006), s. 361-364 BDF011 Snincák, Marián - Snincáková, Valéria - Pahuli, Kamil - Solárová, Zuzana: Moderné trendy v liecbe vysoko rizikových pacientov s artériovou hypertenziou : kongres európskej kardiologickej spolocnosti a XV. svetový kardiologický kongres, 2. - 6. september 2006, Barcelona, Spanielsko In:Interná medicína. - ISSN 1335-8359. - Roc. 7, c. 1 (2007), s. 41-46 BDF012 Petrásová, Miroslava - Halusková, Viktória - Kuchta, Milan - Töröková, K. - Bálintová, E. Pálková, .: Mozné príciny neprospievania u plne dojcených novorodencov a dojciat [Potential reasons of failure to thrive while breastfeeding] In:Pediatria (Bratisl.) : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky casopis. - ISSN 1336-863X. - Roc. 2, c. 2 (2007), s. 68-70 BDF013 Gombosová, Katarína - Nováková, Bozena - Kuchta, Milan - Schusterová, Ingrid - Saligová, J. Potocáková, . - Karascáková, A. - Potoceková, Dana: Neinvazívna diagnostika NAFLD u detí a dospievajúcich s poruchami metabolizmu tukov In:Ateroskleróza : metabolizmus, klinika, liecba. - ISSN 1335-2253. - Roc. 11, c. 1-2 (2007), s. 42-48 BDF014 Madliak, Jozef - Dzadík, Peter: Neplnenie vyzivovacej a zaopatrovacej povinnosti - aktuálna trestnoprávna úprava [Failure to perform child support obligation and prudential obligation - actual legal regulations] In:Policajná teória a prax : casopis Akadémie PZ v Bratislave. Akadémia Policajného zboru v Bratislava : Bratislava. - ISSN 1335-1370. - Roc. 14, c. 4 (2006), s. 84-97

(194)

. BDF015 Dragasek, Jozef - Pálová, Eva: Nespavos a jej liecba In:Revue medicíny v praxi. - C. 2 (2007), s. BDF016 Breza, J. - Kliment, J. - Marencák, Jozef - Svihra, J. - Valanský, Ladislav: Nokturia: jej klinický význam a vplyv na kvalitu zivota In:Medicínsky monitor. - ISSN 1335-0951. - C. 4 (2006), s. 1, 4-6 BDF017 Majerníková, Zaneta - Macurová, Daniela: Ormocery v stomatologickej praxi [Ormocer's in dental practice] In:Stomatológ : casopis Slovenskej komory zubných lekárov. - Roc. 17, c. 2 (2007), s. 15-17 BDF018 Snincák, Marián - Pahuli, Kamil - Solárová, Zuzana - Zain El Abdin, Mohamed: Postrehy zo sympózia "Cesty progresie a redukcie rizika" Istanbul, Turecko, 3. - 4. februára 2007 In:Geriatria : odborný casopis slovenských a ceských geriatrov. - ISSN 1335-1850. - Roc. XIII, c. 1 (2007), s. 48-50 BDF019 Fric, F. - Bauer, F. - Krcho, Peter - Magyarová, G.: Prínos perinatálneho informacného systému ku kvalite neonatologickej starostlivosti In:Neonatologické zvesti. - Roc. 10, c. 1 (2006), s. 23-24 BDF020 Jarcuska, Peter - Jarcusková, M. - Rosenberger, Jaroslav - Veseliny, Eduard - Pavlov, P. Jautová, Jagienka: Pruritus - príciny, patofyziológia, diagnóza In:DERMA 3. tisícrocia : odborný casopis dermatovenerológie, estetickej dermatológie a kozmetiky. Roc. VI, c. 3 (2006), s. 13-16

BDF021 Jarcuska, Peter - Jarcusková, M. - Rosenberger, J. - Veseliny, Eduard - Pavlov, P. - Jautová, Jagienka: Pruritus pri interných chorobách In:DERMA 3. tisícrocia : odborný casopis dermatovenerológie, estetickej dermatológie a kozmetiky. Roc. VI, c. 3 (2006), s. 17-18 BDF022 Kovaová, Eva - Dízhal, Ivo - Biros, Peter - Abelovský, P.: Rentgen v zubnom lekárstve - typy kazov na rtg snímke In:StomaTeam : odborný casopis pro stomatology; zubní techniky; zubní sestry; instrumentáky a hygienistky. - Roc. 3, c. 2 (2006), s. 16-17 BDF023 Donicová, Viera - Pallayová, Mária: Technologická revolúcia v diabetológii, zlepsí sa zivot diabetikov vaka technológiám? In:DIAspektrum : casopis pre zdravý a aktívny zivot s diabetom. - Roc. 1, c. 2 (2006), s. 50-54 BDF024 Horáková, A. - Susinková, Jana: Úspesná medzikultúrna komunikácia [Successful intercultural communication] In:Sestra : a lekár v praxi : casopis pre sestry, lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov. - ISSN 1335-9444. - C. 7-8 (2007), s. 14 BDF025 Kuchta, Milan - Bálintová, E. - Stanková, S. - Palková, ubomíra - Petrásová, Miroslava Smolová, J. - Gombosová, Katarína - Töröková, K. - Halusková, Viktória - Herichová, Marta: Zanedbávanie a hospitalizácia zo sociálnych prícin [Negligence and hospitalization for social reasons] In:Pediatria (Bratisl.) : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky casopis. - ISSN 1336-863X. - Roc. 1, c. 6 (2006), s. 337-340 BDF026 Cecetková, Adriana - Ondrasovicová, Jana - Petrásová, Adriana: Získané zmeny tvrdých zubných tkanív I. : Erózia In:Stomatológ : casopis Slovenskej komory zubných lekárov. - Roc. 17, c. 2 (2007), s. 28-31 BDF027 Snincák, Marián - Snincáková, Valéria - Pahuli, Kamil - Solárová, Zuzana: Zo Svetového kardiologického kongresu v Barcelone In:Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín. - C. 9 (2007), s. 32-38

(195)

.

BEC Odborné práce v recenzovaných zahr.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) Pocet záznamov: 1 BEC001 Dubnov, Gal - Pella, Daniel - Singh, Ram B.: The Effect of an Alpha-Linolenic-Acid-Rich Diet on the Circadian Rhythm of Cardiac Events [Vplyv diéty bohatej na alfa linolénovú kyselinu na cirkadiánny rytmus kardiálnych príhod] In:Frontiers in Atherosclerosis Research. New York : Nova Science Publishers, Inc., 2007. - ISBN 1-60021-371-5. - S. 93-103 BED Odborné práce v recenzovaných dom.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) Pocet záznamov: 6 BED001 Porada, Viktor - Stefanková, Simona: Moznosti prevencie zlocinnosti po vstupe do Schengenského priestoru [Possibilities for prevention of delinquency after entrance to Schengen`s compartment] In:"Bezpecná Európa 2007" : zborník z konferencie konanej v Kosiciach v doch 18.-19.10.2007 : publikácia vznikla za podpory a spolupráce Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. Kosice : Obvodný úrad v Kosiciach, 2007. - ISBN 978-80-969794-8-6. - S. 51-73 BED002 Madliak, Jozef - Porada, Viktor - Mihaov, Ján: Niektoré problémy alternatívnych trestov poda nového Trestného zákona [Some problems related to alternative (community) sanctions provided by new Penal Code] In:Teoretické a aplikacné problémy rekodifikovaného trestného práva : zborník príspevkov z celostátneho seminára s medzinárodnou úcasou konaného da 27.novembra 2006. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-8054-401-0. - S. 94-100 BED003 Antosovská, Magdaléna - Antosovská, Denisa: Nové trendy pohybovej rekreácie psychofyzické cvicenia In:Trendy pohybovej rekreácie a súcasný zivotný stýl. Kosice : Ústav vzdelávania v Rozave, Univerzita Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach, 2007. - ISBN 978-80-89168-20-0. - S. 39-40 BED004 Gallo, Peter: Trendy rozvoja informacných systémov v oblasti turizmu In:Trendy pohybovej rekreácie a súcasný zivotný stýl. Kosice : Ústav vzdelávania v Rozave, Univerzita Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach, 2007. - ISBN 978-80-89168-20-0. - S. 195-198 BED005 Krajník, Václav - Stefanková, Simona - Fico, Miroslav: Zamyslenie sa nad okolnosami vylucujúcimi trestnos a protiprávnos a nad pojmovým vymedzením precinov [Think hard about circumstances excluding punishability and illegality and about definition of term misdemeanour] In:Teoretické a aplikacné problémy rekodifikovaného trestného práva : zborník príspevkov z celostátneho seminára s medzinárodnou úcasou konaného da 27.novembra 2006. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-8054-401-0. - S. 74-82 BED006 Madliak, Jozef - Mihaov, Ján - Pastiriková, Anna: Zlocinnos v Slovenskej republikew pred vstupom do Schengenského priestoru de lege lata [Delinquency in Slovak republic before entrance to Schengen`s compartment de lege lata] In:"Bezpecná Európa 2007" : zborník z konferencie konanej v Kosiciach v doch 18.-19.10.2007 : publikácia vznikla za podpory a spolupráce Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. Kosice : Obvodný úrad v Kosiciach, 2007. - ISBN 978-80-969794-8-6. - S. 29-50

(196)

.

BFA Abstrakty odborných prác zo zahranicných podujatí (konferencie...) Pocet záznamov: 2 BFA001 Pella, Daniel - Singh, Ram B. - Mechírová, Viola - Rybár, Rafael - Vargová, Viola - Fedacko, Ján - Roskova, V.: Lipid lowering and antiarrhythmic effects of omega-3 polyunsaturated fatty acids [Lipidy znizujúce a antiartymické úcinky omega-3 PUFA] In:XII World Congress on Clinical Nutrition : Nutritional Factors in Health & Disease : June 17-20, 2007, Alberta, Canada : Program & Abstracts. Alberta, 2007. - S. 47-48 BFA002 Skodová, Zuzana - Nagyová, Iveta - Rosenberger, Jaroslav - Dijk van, Jitse P. - Vargová, Helena - Sudzinová, Adriana - Studencan, Martin - Reijneveld, S.A.: Socio-demographic predictors of vital exhaustion in coronary heart disease [Socio-demografické prediktory vitálnej exhauscie pri ischemickej chorobe srdca] In:Health Psychology Review. - ISSN 1743-7199. - Vol. 1, Suppl. 1 (2007), s. 48-49 BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...) Pocet záznamov: 3 BFB001 Gombosová, Katarína - Nováková, Bozena - Karascáková, A. - Schusterová, Ingrid - Saligová, J. - Potocáková, . - Kuchta, Milan: Moznosti ultrazvukovej diagnostiky NAFLD (nealkoholová tuková choroba pecene) u detí a mladistvých [Possibilities of ultrasound diagnose of NAFLD (non alcoholic fatty liver disease) in children and adolescents] In:Cesko - slovenská pediatrie : casopis Ceské a Slovenské pediatrické spolecnosti. - ISSN 0069-2328. Roc. 62, c. 5 (2007), s. 281 BFB002 Miová, Martina - Stanková, S. - Jelcová, L. - Pálková, . - Bálintová, E. - Kuchta, Milan: Neziadúce úcinky liekov In:Cesko - slovenská pediatrie : casopis Ceské a Slovenské pediatrické spolecnosti. - ISSN 0069-2328. Roc. 62, c. 5 (2007), s. 323 BFB003 Pasková, M. - Staník, J. - Dankovcíková, A. - Klimes, Iwar - Hattersley, A.T. - Kuchta, Milan: Úspesná zmena liecby z inzulínu na sulfonylureu u prvých troch detí s permanentným DM na Slovensku [Successful transfer from insulin to sulfonylurea therapy in first three children with permanent neonatal diabetes mellitus (PNDM) in Slovakia] In:Cesko - slovenská pediatrie : casopis Ceské a Slovenské pediatrické spolecnosti. - ISSN 0069-2328. Roc. 62, c. 5 (2007), s. 329 CAB Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v domácich vydavatestvách Pocet záznamov: 1 CAB001 Kovaová, Eva - Cierny, Michal: Motivacný atlas alebo vyberte si svoj úsmev. Presov : Akcent Print, 2006. - ISBN 80-969419-0-9 EAJ Odborné preklady publikácií - knizné Pocet záznamov: 1 EAJ001 Simon, Frantisek - Balegová, Jana - Výrostová, Milena: Ján Jessenius O krvi [Ján Jessenius On blood] . 42 s.. - Kosice : Univerzita Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach, 2007. - ISBN 978-80-7097-675-3

(197)

.

FAI Redakcné a zostavovateské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) Pocet záznamov: 2

FAI001 : Lingvistické aspekty anglického odborného jazyka : zborník príspevkov z medzinárodného seminára : Kosice, 12.9.2007 : zborník vznikol v rámci projektu KEGA 3/3148/05 [Linguistic aspects of English for specific purposes] . Kosice : Univerzita P.J. Safárika v Kosiciach, 2007. - ISBN 978-80-7097-692-0 FAI002 : Multikultúrne aspekty edukácie v uciacej sa spolocnosti : formovanie a hodnotenie psychomotorických zrucností ziakov v technicky orientovaných predmetoch. Kosice : Equilibria, 2007. ISBN 978-80-89284-06-1

(198)

Information

EPCA-STAT

198 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

500373