Read Microsoft Word - Minnesanteckningar 2011_03_24.doc text version

Mötesanteckningar

Datum 2011-03-25 Uppdrag

Vision Dragarbrunn

1. Bäverns Gränd ­ Bangårdsgatan 2. Bangårdsgatan - Smedsgränd Information till fastighetsägare 2011-03-24 Baptistkyrkan Uppsala 1 Samuel Wångehag Uppsala Baptistkyrka Maria Wångehag Uppsala Baptistkyrka Ingrid Naylor Uppsala Baptistkyrka Enir Monteiro Callin Uppsala Baptistkyrka Tony Ohlsson Nordea Buddy Mooney Buddy´s Irish Pub Håkan Klahr HSB nr 9 Hamder Stein Brevemark HSB nr 9 Hamder Monica Wohlert HSB nr 9 Hamder Berit Jonsson HSN nr 9 Hamder Johan Lindqvist Uppsala Färg Monika Blomstedt Centralkonditoriet Elisabeth Rosengren Brf Atle nr 1 Carl-Axel Svensson Antikvariat Röda Rummet Gunnar Wennberg Brf 21 Svanhild Mats Arnbom Axfast AB Anna Bohman Cervera Frida Lindell Yll o Tyll Rosita Eriksson UppsalaCity Samverkan Ola Johnler Restaurang Biztron Sofia Sunnerman Restaurang Biztron Karin Åkerblom (KÅ) Tommy Thylén (TT) Sven-Erik Asp (SEA) Michael Eriksson (ME) Johan Ask Greger Garnvall KLK Uppsala kommun TS Uppsala kommun GTK Uppsala kommun Ramböll Uppsala Ramböll Uppsala Ramböll Uppsala

Ramböll Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala

Mötets syfte Mötesdatum Plats Möte nr Närvarande

T: 010-615 13 00 D: Michael Eriksson 010-615 13 90 [email protected] Unr 61381041840 Ramböll Sverige AB Org nr 55 61 33-0506

Frånvarande Upprättat av Delgivning Nästa möte

Greger Garnvall Samtliga närvarande, projektets hemsida www.uppsala.se/dragarbrunn Tidsplan bifogas mötesanteckningarna 15 april kl 08.30 och därefter återkommande var tredje vecka. Plats: Baptistkyrkan Uppsala

1.

Mötet inleds

Processledare Karin Åkerblom hälsade alla deltagare välkomna till mötet. KÅ beskrev kortfattat projektet Vision Dragarbrunn med tillbakablickar på Dragarbrunnsgatans utveckling de senaste femtio-sextio åren. KÅ beskrev också de principer som gäller för ombyggnaden av gatan med material och innehåll.

1(5)

Projektet är en samverkan mellan fastighetsägare, affärsidkare och kommunen med syftet att skapa ett attraktivt stadsrum med liv och rörelse och en utvidgning av centrumhandeln. Ombyggnaden genomförs i många steg och gatans färdigställande anpassas till nybyggnader och ombyggnader av affärsfastigheterna. En mycket preliminär tidplan är att projektet i dess helhet kan vara färdigt under 2014.

2.

2.1

Dagsläget

Bäverns Gränd - Bangårdsgatan

Michael Eriksson betonade vikten av att träffas på detta sätt och utbyta information; allt för att underlätta ombyggnaden av gatan. Ett nära samspel mellan kommunen och afffärsidkarna krävs för att olägenheterna ska bli minsta möjliga. ME redovisade etappindelningen av det pågående arbetet med Bäverns Gränd ­ Bangårdsgatan/Vretgränd. OBS att namnet "Madrasstorget" som används i dagligt tal inte är gällande. Platsen ska få ett riktigt officiellt namn som anknyter till dess nya utformning. Arbetena som påbörjades förra hösten av SH-Bygg fick avbrytas redan i början av november på grund av snö och kyla. Mer än en månads planerat arbete fick ställas in. Vintern har varit lång och hård och först för ett par veckor sedan kunde arbetet åter tas upp. Det är sträckan på östra sidan av gatan framför HSB-huset som nu färdigställs för där var inte tjälen så djup tack vare fjärrvärmeledningar i gatan. Nästa etapp blir på västra sidan från Bangårdsgatan och ner till Vretgränd. Rivning av asfalt och tjälfri grus har utförts, men fortfarande är det mycket frost i marken och arbetena måste invänta varmare väder. Sen följer korsningen Dragarbrunnsgatan ­ Vretgränd som blir komplicerad då ett stort paket med fjärrvärme finns där. Trafiken måste temporärt stängas av. Dels på Dragarbrunnsgatan, men även Vretgränd. På Vretgränd kan "backningshjälp" erhållas från SH-Bygg, Ulf Ericsson tel 0708-26 20 28. Cykeltrafiken kommer att vara öppen hela tiden på Vretgränd, det går att göra en förbifart för cyklisterna. Arbetena på Vretgränd närmast Kungsängsgatan ska samordnas med ombyggnaden av Kungsängsgatann.

2(5)

2.2

Bangårdsgatan ­ Smedsgränd

ME redogjorde sedan för nästa projekt på Dragarbrunnsgatan. I avsnittet Bangårdsgatan-Smedsgränd ska markvärme byggas ut. Det betyder att hela gatan måste rivas upp i etapper och sedan återställas enligt den utformning som gäller för nya Dragarbrunnsgatan. Korsningen med Bredgränd ska färdigställs först, och hela sträckan ska vara klar till invigningen av det nya Svava i november 2011. Vårfrutorg får vänta till 2012 då projekteringen inte är klar och utformningen måste diskuteras med fastighetsägarna. Smedsgränd måste klara byggtrafik till kv Oxen och kan inte vara klar förrän 2012. Avslutningen av Smedsgränd mot Forumtorget ska samordnas med resultatet av arkitekttävlingen för torget. Det nya huset på hörntomten i kv Lejonet som Axfast ska bygga måste också bli klart med sina nya entréer innan gränden kan färdigställas. Tommy Thylén redogjorde för markarbetenas utförande. Den verkligt svåra punkten att samordna är avstängningarna av trafiken till parkeringshusen. Dessa måste vara öppna under hela byggtiden, vilket kräver samverkan med fastighetsägare och hyresgäster. Olika alternativa vägar till parkeringshusen och övriga garage måste anordnas temporärt och informeras till alla berörda. Vid två tillfällen under sammanlagt ca tre timmar kommer det att bli helt avstängt. TT uppskattade att arbetena med markvärmen i sträckan BangårdsgatanSmedsgränd kan påbörjas om ca 14 dagar. Tekniken är kort sammanfattat att på bärlagret med grus lägga först grov asfalt, sedan värmeslingorna i plast, sedan ett nytt lager asfalt, sedan sättsand och i den läggs den speciellt beställda ljusa markbetongsten som ska bli Dragarbrunnsgatans kännetecken.

3.

3.1

Frågor

Trafik

Synpunkter; Det är trångt på Dragarbrunnsgatan och vid hörnet DragarbrunnsgatanVretgränd kör bilar på trottoaren för att komma fram! Vinterns alla snövallar gör det svårt för cyklister! Svar; Sven-Erik Asp förklarade att den typ av gata som nu Dragarbrunnsgatan förvandlas till skiljer sig från tidigare på så sätt att alla trafikslag blandas. För bilisternas del medför det en klar försämring i framkomlighet. Körytan måste delas med gående och cyklister och parkerade cyklar och annan möblering.

3(5)

Syftet är att tillgängligheten till fastigheter och garage ska vara oförändrad men det kommer att ta längre tid att ta sig dit. Frågan om att reglera gatan som gångfartsgata har lyfts av gatu- och trafiknämnden. Förslaget är på remiss och om det tas beslut om gångfartsgata ska trafiken ske på de gåendes villkor. Det har varit mycket snö i vinter och ibland är det svårt att ta sig fram mellan snöhögarna. I såna fall gäller det för alla trafikanter att gilla läget och anpassa sin framfart så att inte trafikfara uppstår; gäller även för cyklister.

3.2

Leveranser

Synpukt; Stökigt med leveranser! Cykelställen är ivägen! Svar; SEA: Gatu- och trafikkontoret testar nu med tillfälliga utplaceringar av cykelställ i gatan. Justeringar ska ske efter de synpunkter och erfarenheter som kommer fram. Nästa steg blir att permanenta cykelställen. KÅ: Cykelställ och distributionstrafiken måste ses över med speciella regler. Ska det vara ett tidsfönster för leveranser? När och hur ska leveranserna ske? Synpunkter efterfrågas! Hör av er till Karin Åkerblom med förslag! SEA: Lastning och lossning på gatan är ok så länge det inte är till hinder för trafiken. Men det finns begränsat med plats och här som annars gäller att handla med lite sunt förnuft.

3.3

Praktiska frågor

TT:Garagenedfarter kan nås med grus eller körplåtar under pågående byggnation. Slingorna för markvärmen ska i första hand läggas under helger med början fredag kl 15 och pågå till natten till måndag. När en garagenedfart måste stängas ska ersättningsplatser anordnas tillfälligt. När det är extra besvärligt att komma fram med leveranser kan entreprenörerna SH-Bygg och Teknik- och Service hjälpa till med transportfordon eller "backningsservice". Alla affärsidkare efter gatan ska får telefonnummer distribuerade för hjälp i akuta lägen. Ett akut problem är entrén till Buddy´s som blivit avskuren från gatan vid grävarbetena. En provisoriskt gångväg för gäster ska anordnas omgående på fredag den 25 april.

4(5)

Kontaktpersoner: Tommy Gustavsson platschef för Bangårdsgatan-Smedsgränd/etapp markvärme tel:018-727 4039 Ulf Ericsson platschef för Bäverns Gränd ­ Bangårdsgatan/Vretgränd tel:0708-26 20 28

4.

Mötets avslutande

TT: Ett särskilt möte med fastighetsägarna är bokat den 11 april om distributionstrafik och tider mm. Affärsinnehavarna uppmanas att ta kontakt med sina respektive fastighetsägare om leveranser och entréer som påverkas av markarbetena. Vid det mötet ska tider och organisation gås igenom mera detaljerat. Beslutades; · Tidplaner ska distribueras så snart de finns klara. · Mötesanteckningarna ska distribueras till samtliga kallade. · Mötesanteckningarna läggs ut på hemsidan www.uppsala.se/dragarbrunn

Karin Åkerblom tackade de närvarande för intresset och ser fram mot fortsatta möten och kontakter för att på bästa sätt genomföra projektet Vison Dragarbrunn.

5(5)

Information

Microsoft Word - Minnesanteckningar 2011_03_24.doc

5 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

223