Read Psikiatri text version

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Mjekësisë Departamenti i Stomatologjisë

Lënda: Periodontologji II 1. Indikacionet dhe kundraindikacionet e trajtimit kirurgjikal të sëmundjeve periodontale 2. Parimet e trajtimit kirurgjikal, instrumentari 3. Gingivektomia dhe lambo periodontale 4. Kirurgjia periodontale rezektive 5. Kirurgjia periodontale rigjeneruese 6. Trajtimi i lezioneve të furkacioneve 7. Kirurgjia periodontale plastike dhe estetike 8. Trajtimi i periodontitit kronik 9. Trajtimi i periodontitit agresiv 10. Trajtimi i periodontitit nekrotizues 11. Periodontiti refraktar 12. Konsiderata të trajtimit multidisiplinar : periodontologji -endodontikë 13. Konsiderata të trajtimit multidisiplinar : periodontologji -ortodonci 14. Konsiderata të trajtimit multidisiplinar : periodontologji ­protetikë 15. Patologjitë peri-implantare: peri-mukoziti dhe peri-implantiti. 16. Trajtimi i patologjive peri-implantare Literatura që nevojitet Shqiptare: Leksione të shtypura E huaj: · Lindhe J, Karring T, Lang NP. Clinical Periodontology and Implant Dentistry (4th Edition). Blackwell 2003. · Newman M, Takei HH, Carranza A. Carranza's Clinical Periodontology (10th Edition) W B Saunders Co. 2006. · Rose LF, Cohen DW, Genco RJ, Mealey BL. Periodontics: Medicine, Surgery and Implants, (2nd Edition). CV Mosby 2004. · Guastamacchia C, Ardizzone V. Igiene orale professionale. Masson 2001.

·

1

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Mjekësisë Departamenti i Stomatologjisë

Lënda: DENTISTRI KONSERVATIVE I

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Kariesi dentar, perhapja ,etiologjia, faktoret lokal. Kaiesi dentar,etiologjia, faktoret e pergjithshem. Manifestimi klinik dhe histologjik I kariesit dentar. Diagnoza klinike dhe radiologjike e kariesit dentar.Diagnoza diferenciale. Kariesi radicular, karakteristikat, diagnostikimi dhe trajtimi. Mjekimi I pergjithshem dhe lokal I kariesit dentar. Mbushja perfundimtare e kavitetit. Mbushjet (Restaurimet) indirekte. Hipersensitiviteti, etiologjia, menaxhimi. Kujdesi per indin pulpar gjate trajtimeve restorative Problemet estetike gjate percaktimit te diagnoses dhe planit te trajtimit. Estetika, elementet artistike te dhembit. Trajtimi konservativ i demtimeve te kontureve dhe kontaktit te dhembeve. Sistemet adezive dhe perdorimi I tyre ne zmalt dhe dentine. Zbardhimi i dhembeve. Fasetat(veeners),indikacionet dhe pergatitja e tyre. Semundjet jokarioze te dhembeve.

Literatura Bibliografia: - Pavli Kongo dhe Bp; Terapia Stomatologjike - Leksione te shtypura - Literature e rekomanduar nga lektoret e lendes Fondamental of operative dentist

2

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Mjekësisë Departamenti i Stomatologjisë

Lënda: DENTISTRI KONSERVATIVE II

Objektivi i lendes dentistri konservative eshte te pajise studentin me ne vazhdim me njohuri teorike dhe klinike mbi patologjite pulpare dhe periodontale, patogjenezen, kliniken dhe diagnostikimin e tyre etj. Ne perfundim studentet duhet te jen ne gjendje te percaktojne qarte diagnozen e ketyre patologjive dhe planin e trajtimit. Programi Leksione 17. Patologjite pulpare, etiologjia dhe patogeneza. 18. Klasifikimi i pulpiteve dhe klinika e tyre Diagnoza,diagnoza difenciale e pulpiteve. 19. Mbulimi direct dhe indirect, pulpotomia totaled he parciale 20. Trajtimi i formave te tjera te pulpiteve 21. Nekroza dhe gangrena e pulpes 22. Periodontitet, etiologjia dhe patogjeneza. Manifestimi klinik dhe histologjik i periodontiteve 23. Diagnoza klinike dhe radiologjike e periodontiteve, diagnoza diferenciale 24. Mjekimi i peridontiteve acute, Mjekimi i periodontiteve kronike 25. Komplikacionet e periodontiteve, Infeksionet fokale. 26. Trajtimi (Restaurimi) i dhembeve pas endodontise. Literatura Bibliografia: - Pavli Kongo dhe Bp; Terapia Stomatologjike - Leksione te shtypura - Literature e rekomanduar nga lektoret e lendes Fondamental of operative dentistry third edition etj

3

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Mjekësisë Departamenti i Stomatologjisë

Lënda: DENTISTRI PEDIATRIKE 1. Psikologjia e trajtimit te femijeve. 2. Zhvillimi embrional i dhembeve dhe nofullave.Odontogeneza. 3. Amelogeneza,Dentinogeneza. 4. Trajtimi i femijeve ne dentistrin pediatrike. 5. Dalja dhe zhvillimi i sistemit dentar te perkohshem. 6. Dalja dhe zhvillimi i sistemit dentar te perhershem. 7. Crregullimet e daljes se dhembeve te perkohshem dhe te perhershem. 8. Rezorbimi i rrenjeve te dhembeve te perkohshem. 9. Karakteristikat dentare,skeletike dhe funksionale ndermjet dhembeve te perkohshem dhe te perhershem. 10.Anomalit dentare te formes,pozicionit. 11. Anomalit dentare te struktures. 12. Patologjite orale pediatrike. 13.Traumat e indeve te forta te dhembeve. 14.Traumat e indeve mbajtese. 15.Kariesi ne femije,faktoret etiologjik,vecorite e tij ne sistemin e perkohshem. 16. Format klinike te kariesit ne sistemin e perkohshem dhe te perhershem. 17. Materialet e mbushjes gjate mjekimit te kariesit ne sistemin dhembore te perkohshem dhe te perhershem. 18. Indekset e semundhsmeris karioze ne femije. 19. Pulpitet ne femije,etiologjia,klasifikimi. 20. Percaktimi i diagnozes dhe indikacionet e mjekimit te pulpiteve ne dhembet e perkohshem dhe te perhershem ne femije. 21. Simptomatologjia e formave klinike te pulpiteve ne dhembet e perkohshem 22. Simptomatologjia e formave klinike te pulpiteve ne dhembet e perhershem me dhe pa apeks te formuar. 23. Materialet qe perdoren per trajtimin e pulpiteve ne dhembet e perkohshem dhe te perhershem. 24.Vecorit e mjekimit te pulpiteve ne sistemin dhembor te perkohshem. Mjekimi biologjik,amputimi dhe ekstirpimi i pulpes 25. Ecuria klinike e mjekimit te pulpiteve ne dhembet e perkohshem. 26. Fiziologjia e formimit te apeksit ne dhembet e perhershem. 27. Mjekimi i pulpiteve ne dhembet me apeks te paformuar,Apeksogeneza,format e trajtimit. 28. Mjekimi i pulpiteve ne dhembet e perhershem me rrenje te paformuara,Apeksifikimi,format e trajtimit. 29. Ecuria klinike pas trajtimit te pulpiteve ne dhembet e perhershem me apeks te paformuar. 30. Metoda bashkohore te trajtimit ne dentistrin pediatrike. Literatura 1-Leksione te shtypura 2-Patologjite pulpare te dhembeve te perhershem ne femije.Brovina D,Hoxha E. 3-Terapia e femijeve,Kongo.P

4

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Mjekësisë Departamenti i Stomatologjisë

LENDA: "DENTISTRI RESTORATIVE PARAKLINIKE ; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Zhvillimi embrional i dhembeve dhe indeve te tyre ,Anatomia e dhembit Anatomia dhe fiziologjia e zgavres se gojes Vendi i punes ,pajisja dhe instrumentat themelore per pune. Pozicionet e punes ne terapi dhe teknikat e krijimit te fushes se thate,Sterilizimi dhe metodat e sterilizimit Njohuri te pergjithshme mbi materjalet per mbushje te perkohshme Njohuri te pergjithshme mbi materjalet per mbushje te perhereshme ­Amalgami Kompozitet ,perberja ,vetite ,klasifikimi,aplikimi praktik i tyre . Kariesi dhe etiopatogeneza,Teorite e zhvillimit te kariesit,Menyrat e diagnostikimit te kariesit . Mjekimi i kariesit. Parimet e pregatitjes se kaviteteve dhe fazat e punes sipas Black Pregatitja kaviteteve te klases se pare dhe te dyte Pregatitja kaviteteve te klases se trete ,katert ,peste dhe gjashte Mbushjet e derdhura -inlejet,indikacionet ,fazat e punes Njohuri te pergjithshme mbi pulpen dhe indet periapikale .Patologjite pulpare dhe periapikale Trajtimet terapeutike te patologjive pulpare Instrumentat dhe materialet per trajtimin endodontik Pregatitja e kavitetit endodontik dhe mbushja e kanalit

Literatura 1-Teksti Dentistria Restorative Paraklinike (e aprovuar ) 2-Literature e huaj plotesuese + Leksione

5

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Mjekësisë Departamenti i Stomatologjisë

Lënda: DENTRISTIA NE KOMUNITET

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Shendeti Publik Dentar, Struktura e praktikes dentare. Personeli dentar, financimi ne dentistri, Cilesia e sherbimit dhe kontrolli i infeksionit (standardet). Matja e semundshmerive orale. Epidemiologjia dhe matja e semundshmerise karioze, indekset. Epidemiologjia dhe matja e semundshmerise periodontal, fluorozes, indekset. Si te lexosh dhe vlersosh literaturen, dentistria mbeshtetur ne evidenca. Hartimi i programeve ne sherbimin dentar.

Literatura Leksione te shkruara Shqiptare: Prevencioni dhe Shendeti Publik dentare. M. Bogdani E Huaj: Dentistry dental practice and the comunity. Burt, Ecland. Odontoiatria di comunita. Stohmenger L. Ferro R.

6

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Mjekësisë Departamenti i Stomatologjisë

Lënda: DENTISTRIA PREVENTIVE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Hyrje ne dentistrine preventive, nivelet e parandalimit. Kaviteti oral, dhembeve, sistemet e numerimit te tyre. Koncepti i shendetit, Organizata Boterore e Shendetesise. Motivimi dhe marrdhenjet mjek pacient Prevencioni dentar gjate perjudhes se shtatezanise. Prevencioni dentar ne femijrine e hershme Karakteristikat e prevencioni dentar ne grupmoshat parashkollore dhe shkollore Prevencioni dentar ne shkolla Zhvillimi dhe struktura e Pllakes dentare Principe te Higjenes orale, furcat dhe pastat e dhembeve. Principe te higjenes orale, filli dentar, shplaresit e gojes dhe aksesoret e tjere ndihmes. Fluori dhe balanca e tij ne organizem, mekanizmi i veprimit. Perdorimi i pergjithshem i fluorit, fluorizimi i ujit, kripes etj. Perdorimi lokal i fluorit ne parandalimin e karjesit dentar Ushqyerja, Djeta dhe ndikimi i saj ne shendetin oral (sheqernat dhe zevendesuesit e tyre) Ushqyerja, Djeta dhe ndikimi i saj ne shendetin oral (Kriprat minerale) Kariesi dentar, patogjeneza Epidemiologjia e kariesit dentar Mekanizmat mbrojtes biologjike, peshtyma,procesi i demineralizimit dhe remineralizimit. Vlersimi i rrezikut dhe aktivitetit karioz. Ndikimi i pllakes bakteriale ne semundjet periodontale Parandalimi i semundjeve periodontale. Silantet ne parandalimin e kariesit dentar. Prevencioni dentar ne pacientet me prombleme shendetesore (invalide etj) Kujdesi dentar per moshen e trete (geriartrike).

Literatura Leksione te shkruara Shqiptare: Tekst mesimor:Parandalimi i semundshmerise karioze tek femijet; Leksionet E Huaj: Harris. Preventive Dentistry; Stohmenger L. Ferro R. Odontoiatria di comunita

7

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Mjekësisë Departamenti i Stomatologjisë

Lënda: ENDODONTI ; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Endodonti ,strukturat dhe funksionet Patologjite pulpare Patologjite periapikale Procedurat diagnostike Vleresimi i pacientit dhe Plani i trajtimit Procedurat baze endodontike Pregatitja per trajtimin endodontik ,imazheria Pregatitja per trajtimin endodontik ,anestezia Pregatitja per trajtimin endodontik,fusha aseptike Morfologjia dentare dhe variacionet

Viti peste -20 leksione 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Literatura 1-Teksti Endodontia,miratuar nga Komisioni i botimeve te FM 2- Literature plotesuese bashkekohore dhe leksionet. Parimet e hapjes se kavitetit endodontik Hapja e kavitetit endodontik ne dhembet frontale Hapja e kavitetit endodontik ne dhembet distale Gabimet gjate hapjes se kavitetit endodontik Përcaktimi i gjatesise se instrumentimit Teknikat e perpunimit mekanik te kanalit Instrumentat dhe pajisjet per perpunimin mekanik Teknikat e perpunimit kimik te kanalit te rrenjes Instrumentat dhe pajisjet per perpunimin kimik Mbushja e kanalit te rrenjes ,teknikat Materialet dhe instrumentat e mbushjes se kanalit Vecorite e trajtimeve te dhembeve me pulpe vitale Vecorite e trajtimeve te dhembeve me pulpe jo vitale Vecorite e trajtimit ne dhembet me rrenje te kthyera dhe te sklerotizuara Komplikacionet gjate dhe pas trajtimeve endodontike, Ritrajtimet endodontike Mbushja e dhembeve pas trajtimeve endodontike Kirurgjia endodontike Emergjencat endodontike Ndryshimi i ngjyres se dhembeve dhe trajtimi

8

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Mjekësisë Departamenti i Stomatologjisë

Lënda: Mjekësi Orale Literatura që nevojitet Shqiptare: · Leksione të shtypura E huaj: · Scully C. Oral and maxillofacial medicine. Elsevier 2004. · Siegel, Silverman, Sollecito. Treatment of common oral conditions. BC Decker Inc., 2006. · Cawson RA, Odell EW. Cawson's essentials of oral pathology and oral medicine (7th Edition). Churchill Livingstone 2002. · Scully C, Cawson RA. Medical problems in dentistry. Elsevier Churchill Livingstone 2005. · Ficarra G. Manuale di patologia e medicina orale. Mc Graw-Hill 2001. · Greenberg M, Glick M (eds.). Burket's oral medicine (10th ed.). BC Decker Inc., 2003. · Nanci A.. Ten Cate's oral histology (6th ed.). Mosby 2003. Temat: 1. Historia mjekësore, anamneza dhe ekzaminimi i regjionit oro-facial 2. Histologjia e mukozës orale 3. Infeksionet virale të mukozës orale 4. Infeksionet bakteriale të mukozës orale 5. Kandidoza orale 6. Lezionet e mukozës orale të shkaktuara nga agjentë mekanikë, fizikë dhe kimikë 7. Aftet rekurrente 8. Lichen planus oral 9. Pemfigus vulgaris 10. Pemfigoidi i membranave mukoze 11. Eritema multiforme 12. Leukoplakia, eritroplakia dhe lezionet e tjera potencialisht malinje 13. Melanoma dhe lezione të tjera të pigmentuara të mukozës orale 14. Tumoret beninje të mukozës orale 15. Tumoret malinje të mukozës orale 16. Manifestimet në gojë të sëmundjeve të përgjithshme I 17. Manifestimet në gojë të sëmundjeve të përgjithshme II 18. Manifestimet në gojë të HIV/AIDS 19. Ndërlimet e trajtimeve të përgjithshme (kemioterapia, etj.) në mukozën orale 20. Xerostomia 21. Sindroma e gojës që djeg (stomatodinia) 22. Sëmundjet e gjuhës. 23. Sëmundjet e buzëve

9

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Mjekësisë Departamenti i Stomatologjisë

LËNDA: PARADONTOLOGJI / SËMUNDJE TË MUKOZËS SË GOJËS

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Objekti i paradontologjisë. Ndërtimi dhe funksionet e paradontit. Etiologjia e paradontopative Klasifikimi i paradontopative Paradontopatitë sipërfaqësore Paradontopatite e thella Gingiviti gravidar dhe i pubertetit Gingiviti ulçeroz, etiologjia, klinika, mjekimi Profilaksia e paradontopative Parimet e përgjithshme të mjekimit të paradontopative Mjekimi kirurgjikal i paradontopative Mjekimi funksional, ortopedik i paradontopative Ndërtimi i mukozës së gojës Elementet primare dhe sekondare Dëmtimet e mukozës së gojës nga shkaqe të jashtme Manifestimet në gojë të sëmundjeve të përgjithshme Kandidoza Aftet recidivante Sëmundjet buloze. Manifestimet e tyre në gojë. Sëmundjet herpetike Sëmundjet e buzëve dhe të gjuhës Lichen planus dhe leukoplakia. Trazirat pështymore dhe sindromat që lidhen me të.

Literatura

1. Leksione të shtypura 2. Lindhe J, Karring T, Lang NP. Clinical Periodontology and Implant Dentistry (4th Edition). Blackwell 2003. 3. Newman M, Takei HH, Carranza A. Carranza's Clinical Periodontology (10th Edition) W B Saunders Co. 2006. 4. Scully C. Oral and maxillofacial medicine. Elsevier 2004. Cawson RA, Odell EW. Cawson's essentials of oral pathology and oral medicine (7th Edition). Churchill Livingstone 2002.

10

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Mjekësisë Departamenti i Stomatologjisë

Lënda: PROTEZA TOTALE 1. Ekzaminimi i Pacienteve, Diagnoza. Parapergatitja e gojes per Proteza Totale. 2. Masa anatomike, etapat, materialet. 3. Masa funksionale, metodat e rregullimit funksional, materialet. 4. Percaktimi i Okluzionit Qendror ne pacientet me Proteza Totale, lidhja e O.Q. me Relacionin Qendror. 5. Teorite e artikulacionit, aparatet qe imitojne levizjet e ATM, perdorimi i harkut Facial ne Protezen Totale. 6. Zgjedhja e dhembeve artificiale Frontale dhe Distale ne Protezen Totale, analiza e modeleve dhe e okluzionit. 7. Prova me dhembe tek pacienti, korrigjimi i defekteve te ndryshme estetike dhe ne okluzion. 8. Vendosja e Protezave Totale ne goje, kontrollet ne kete etape dhe ne vazhdim, keshillat perkatese. 9. Proteza atipike, llojet, indikacionet. 10. Shkaqet e demtimit te Protezave te levizshme me pllake. 11. Riparimet e llojeve te ndryshme, Ribazimet. 12. Protezat fikse dhe te levizshme tek femijet. 13. Shinat ne Paradontoze. 14. Shinat kirurgjikale.Protezat kirurgjikale 15. Protezat Biofunksionale. Literatura 1. Leksione te shtypura 2. Ortopedia klinike 2 3. Propedeutika e protezimit te dhembeve.

11

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Mjekësisë Departamenti i Stomatologjisë

Lënda: ORTODNCI II

1. Biomekanika, ligjet fizike te mekanikes, bioinxhinjeria dhe biomaterialet, sistemi i

forcave.

2. Zhvillimi i denticionit (normal dhe anormal) ), zhvillimi i okluzionit normal prej lindjes

deri ne moshe te rritur, variacionet ne kete zhvillim. 3. Anomalite ne numer, madhesi, forme dhe pozicion te dhembeve, faktoret gjenetike dhe rrethanore ne zhvillimin e denticionit. 4. Efekti i agenezive dhe dhembeve te mbinumert, humbjes se parakoheshme ose ekstraksioneve te dhembeve te qumeshtit dhe atyre permanente, nezhvillimin e denticionit. 5. Fiziologjia dhe fizpatologjia e sistemit stomatognatik, okluzioni funksional i denticionit (normal dhe anormal), sjellja e strukturave te indeve te buta (normal dhe anormal), funksioni normal dhe anormal i ATM, procedurat trajtuese te çrregullimeve te ATM. 6. Aspektet e levizshmerise se dhembit dhe ortopedise dentofaciale, proceset e erupsionit te dhembit dhe levizjet spontane te tij. 7. Efekti i llojeve te ndryshme te aplikimit te forces ne qeliza dhe inde, ndikimi i sistemit te forces dhe madhesise se forces, ndryshimet pastrajtuese, efekti i masave ortopedike dentofaciale ne sistemet e indeve, raporti ndermjet adaptimit te indeve dhe rezultatet e masave ortopedike dentofaciale. 8. Efektet jatrogjene te trajtimit ortodontik, rreziqet nga procedurat e ndryshme trajtuese dhe te retensionit, ndikimi i kushteve te ndryshme ne efektet jatrogjene, ndikimi ne ATM, efekti ne indet paradontale, faktoret e perfshire ne rezorbimin e rrenjes, ndikimi i trajtimit ne fytyre. 9. Efekti me kohe te gjate i trajtimit ortodontik , recidivat qe shoqerojne anomalite e ndryshme dhe procedimet trajtuese, ndryshimet qe mund te ndodhin gjate periudhes se retensionit, ndryshimet qe mund te shfaqen pasi te kete perfunduar retensioni, parashikimi i zgjatjes se trajtimit ortodontik tek paciente individuale. 10. Cefalometria (perfshire edhe vizatimet), realizimin e analizave te rritje bazuar ne cefalogramet serike, zbulimin e ndryshimeve te trajtimit ne baze te analizes se vizatimeve te bera ne fazat kritike te trajtimit. 11. Fiziologjia e frymemarrrjes, te folurit, gelltitjes dhe pertypjes. Aspektet oronazale te llojeve te ndryshme te frymemarrjes: - te folurit normal dhe anorma - menyrat e ndryshme te te gelltiturit - procesi i pertypjes. 12. Anomalite sagitale dentare dhe skeletale te klases se 2-te, diagnoza, menyrat e trajtimit dhe efektet negative te mostrajtimit. 13. Anomalite sagitale dentare dhe skeletale te klases se 3-te, diagnoza, menyrat e trajtimit dhe efektet negative te mostrajtimit. 14. Anomalite vertikale dentare dhe skeletale te kafshimit te thelle, diagnoza, menyrat e trajtimit dhe efektet negative te mostrajtimit. 15. Anomalite vertikale dentare dhe skeletale te kafshimit te hapur, diagnoza, menyrat e trajtimit dhe efektet negative te mostrajtimit. 16. Anomalite transvesale dentare dhe skeletale, diagnoza, menyrat e trajtimit dhe efektet negative te mostrajtimit.

12

Literatura 5. 6. 7. 8. Cikli i leksioneve me autor Xhina Mulo, 2002 William Proffit, "Contemporary Orthodontoics" 2007 Laura Mitchel, "An introdction to Orthodontics" 2001 Thomas Graber, Robert Vanarsdall, Jr, "Orthodontics. Current pricipals and techniqus" 2000 9. Federico Tenti, "Atlasi i aparateve funksionale, fikse dhe te levizshme" 1996.

13

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Mjekësisë Departamenti i Stomatologjisë

Lënda: "ORTODONCI I"

1. Ortodoncia, bjekti i Ortodoncise, historiku. Teorite e rritjes faciale. 2. Koncepte te rritjes dhe zhvillimit te modelit baze Koncepte te embriogenezes dhe oseosintezes 3. Zhvillimi i maksiles 4. Zhvillimi i mandibules 5. Zhvillimi i strukturave kranio-cefalike 6. Ndryshimet e harkut dhembor me moshen 7. Zhvillimi psikologjik 8. Njohuri mbi faktoret etiologjike te anomalive ne Ortodonci 9. Diagnoza ne Ortodoni 10. Ekzaminimi nepermjet grafise dentare,panoramike dhe grafise se dores 11. Cefalometri: pikat,linjat dhe kendet kryesore 12. Rendesia e modeleve dhe menyrat e pergatitjes se tyre.Metoda grafike,Indeksi i Peckut,Indeksi i thellesise se palatumit 13. Ekzaminimi nepermjet fotografive 14. Analizat biometrike(Bolton,Korkhaus) 15. Analizat e hapesires ne denticion te perzier dhe permanent. 16. Profilaksia dhe interceptimi ne Ortodonci

Literatura Shqiptare: - Cikli i leksioneve nga Ç. Toti, 2009 - Cikli i leksioneve nga Xh.Mulo,2002 E Huaj: - Michael Langlade ,"Diagnosi Ortodontica", 1986 - Paola Cozza,Laura De Toffol,Leonardo Martuci,"Sviluppo della denticione,guida all'oluzione,studio dei modelli in gesso",2006 - Federiko V. Tenti,"Atlas of orthodontic appliances,fixed and removable",1986 - Thomas Rakossi,Irmtrud Jonas,Thomas M. Graber,"Orthodontic diagnosis",1993 - Laura Mitchell,"An introduction to Orthodontics",2001 - William Proffit,"Contemporary Orthodontics",2007 - Thomas Graber ,Robert Vanarsdall,Jr ,"Orthodontics. Current principals and techniques", 2000.

14

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Mjekësisë Departamenti i Stomatologjisë

Lënda: Gnatologji Literatura qe nevojitet Shqiptare: Ortopedia klinike (pjesa I) ­ Toti. F. E Huaj: - Fundamentals of occluzion and TM disorders ­ Jeffrey P.Okesan - ATM. Patologie Articolari e Muscolo-Ligamentose Gagnesi Literature shtese: Revista te ndryshme (Revista Stomatologjike Shq.) Temat: 1. Strukturat osteo dhembore. Maxila, Mandibula, Arteriet dhe fijet nervore te nofullave dhe dhembeve. 2. Anatomia dhe fiziologjia e indeve te buta te zgavres se gojes. Morfologjia funksionale, klinike e gjendrave te peshtymes. 3. Harqet alveolo-Dentare, zgavra e gojes, raportet e nofullave e te dhembeve midis tyre. Anatomia patologjike e dhembeve.Abrazioni. 4. Anatomia funksionale dhe biomekanike e sistemit mastikator.Artikulacioni temporomandibular, elementet perberes, ndertimi. 5. Anatomia e muskujve pertypes, funksioni i tyre.Ligamentet intra dhe ekstrakapsular. Mekanizmi i levizjes se nofulles se poshtme. Levizjet e pertypjes, gelltitja, sjellja motore orale. 6. Okluzioni. Konceptet bashkekohore te okluzionit. Hollesite e okluzionit, kurbaturat e planeve okluzale. Marrdheniet ndermjet kuspideve, fossave dhe kreshtave marginale. Koncepte te ndryshme te kontakteve okluzale. 7. Patologjia e pergjithshme dhe speciale e ATM dhe e muskujve pertypes. 8. Etiologjia dhe percaktimi i çrregullimeve funksionale te sistemit mastikator. Konceptet e pergjithshme te etiologjise; shkaktar intrakapsular, inflamator, trauma, Malokluzioni, Faktor psikologjik, okluzal dhe shkaktaret ekstrakapsular. 9. Diagnoza.Mjetet dhe menyrat e ndryshme te diagnostikimit te çrregullimeve introartikulare te ATM. 10. Diagnoza diferenciale e çrregullimeve introartikulare te ATM me patologjite e tjera. 11. Semundjet e ATM dhe klasifikimi i tyre. Shenjat dhe simptomat e çrregullimeve introartikulare te ATM. 12. Mjekimi i çrregullimeve funksionale te aparatit pertypes. Te dhena te pergjithshme te mjekimit te patologjise artikulare. Trajtimi i çrregullimeve akute, i çrregullimeve diskinterference, i çrregullimeve kronike te ATM. 13. Menyrat e trajtimit te çrregullimeve introartikulare te ATM. Trajtimi emergjent, fillestar dhe mjekimi perfundimtar protetik. 14. Terapia okluzale. Te dhenat e pergjithshme te terapise okluzale. Dekortikimi selektiv i kontakteve te parakohshme, kontaktet anteriore, posteriore, shinat. 15. Konsideratat restorative te terapise okluzale. Qellimi i trajtimit: Konsideratat e Protetikes fikse, te levizshme.

15

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Mjekësisë Departamenti i Stomatologjisë

Lënda: Morfologjia Dentare Literatura që nevojitet Shqiptare: Anatomia dentareFiziologjia dhe okluzioni Literature shtese: Revista Stomatologjike Shqiptare E Huaj: L'Anatomia funzionale del dente e l'occlusione ­ Russell C.Wheeler Dental Anatomi Physiology and occlusion six Edition Programi Leksione: 1. Formimi mbi denticionin ne pergjithesi, Nomenklatura,Kaviteti oral.Dhembet e qumeshtit;e perhershem. Funksioni i dhembeve.Anatomia e dhembit dhe siperfaqet e tij.Kuspidi, Angulum dhe kreshta.Sistemi i kodifikimit te dhembeve; Ndarja e kurbes se dhembit.Ndarja ne treta,vija kendore,pika kendore.Ndarja e rrenjes se dhembit,Morfologjia e rrenjeve anatomike, Morfologjia e indeve te dhembit,Formimi dhe zhvillimi i lobeve te tuberkulave. 2. Dalja dhe zhvillimi i dhembeve;Konsiderime klinike,Ndryshueshmeria, Malformacionet,Kronologjia e denticionit te qumeshtit;Eruptimi i dhembeve te perkohshem.Zhvillimi i kurores dhe rrenjes dhe periudhat e daljes se dhembeve te perkohshem.Periudha e denticionit mix dhe renia e dhembeve te qumeshtit. Denticioni permanent.Madhesia dhe pulpa e dhembit.Lidhja zmaltcement. Mosha dentare,Kronologjia e zhvillimit dhe formimit te dhembeve, Arritj, parashikimi i moshes.Kohezgjatja e formimit te rrenjes dhe kurores. 3. Dhembet e perkohshem.Rendesia e denticionit te perkohshem.Terminologjia.Ndryshimet kryesore ndermjet dhembeve te perkohshem dhe te perhershem.Dhoma pulpare dhe kanalet pulpare. Pershkrimi i detajuar i çdo dhembi te qumeshtit.Incizivi central maksilar.Incizivi lateral,Kanini, Molari i pare dhe i dyte maksilar.Dhembet mandibular, Incizivet,Kaninet, Molaret e qumeshtit. 4. Pikaspekti ligjor.Anatomia krahasuese.Odontologjia ligjore nevojitet per identifikimin e nofullave te dhembeve,moshes kronologjike,AND,kafshimin e popullates.Anatomia dentare krahasuese.Forma e dhembeve dhe levizja e nofullave. Rradha e dhembeve.Kontakti me njeritjetrin,antagonistet primare,sekondare.Okluzioni.Forma interproximale.Aspekti gjeometrik i kurorave.Aspekti facial dhe lingual i nje dhembi.Aspekti mezial dhe distal i dhembeve dhe anterior dhe posterior i dhembeve maxilar dhe mandibular.Forma e rrenjes.Kurba okluzale. 5. Kompleksi orofacial.Forma dhe funksioni.Kurbaturat thelbesore.Hapesirat proximale te kontaktit.Hapesirat interproximale.Imbreishet.Zonat e kontaktit dhe dritaret incizale dhe okluzale nga aspekti labial dhe bukal.Dhembet maksilar:Incizivet central, laterali dhe kaninet, kanini, premolari i pare.Premolari i dyte.Molari I, II, III..Dhembet mandibulare: incizivet central, lateral, kaninet.Kanini, premolari i pare, i dyte. Molari I, II, III..

16

6. Zonat e kontaktit dhe dritare incizale dhe okluzale nga aspekti lingual.Dhembet Maksilare:Incizivet central,laterali,kanini premolari.Premolari I, II. Premolari I dhe Molari II. Molari I, II, III. Dhembet mandibulare: Incizivet central, laterali, kanini, premolari i pare, premolari i dyte.Premolari I dhe II me molarin I. Molari I me te II dhe me III. Konturet faciale dhe linguale ne 1/3 cervikale dhe konturet linguale ne 1/3 e mesme te kurorave, lartesia e atashmentit epithelial: konturet e linjave cervikale mezialisht dhe distalisht.Marrdheniet e dhembeve anterior,posterior.Okluzionet fiziologjike dhe patologjike.Incizivet Maksilare permanent. 7. Incizivi central maksilare.Nje pershkrim i detajuar i incizivit central maksilare nga te gjitha aspektet.Aspekti labial,lingual.Permasat e incizivit.Aspekti labial,distal, incizal.Incizivi lateral maksilar.Permasat,Eruptimi.Nje pershkrim i detajuar i incizivit lateral maksilar nga te gjitha aspektet.Aspekti labial,lingual,mezial,distal,incizal.Karakteristikat, krahasimi i lateralit me incizivin central.Pozicioni ne har.Ndryshueshmeria. 8. Incizivet mandibular permanent.Incizivi central mandibular: Nje pershkrim i detajuar nga te gjitha aspektet e Incizivit central mandibular.Aspekti labial,lingual, mezial, distal,incizal.Karakteristikat.; Incizivi lateral mandibular.Aspektet:zonat e kontaktit,linja e ekuatorit.Aspekti labial,lingual,proksimal, mezial dhe distal.Margo incizale.Forma dhe permasat dhe kendet incizivoproximal.Pozicionet ne hark.Ndryshimet ndermjet incizivit central dhe lateral mandibulare; dhe inciziveve maxilar dhe mandibular. 9. Kaninet permanent, Funksionet.Ngjashmeria e kanineve ndermjet tyre dhe me incizivet. Dallimi midis kanineve maxilar dhe mandibular.Kanini maxilar.Aspekti labial,lingual,mezial, distaldhe incizal. Karakteristikat e kaninit maxilar,pozioni ne hark; Kanini mandibular.Ndryshimi me kaninin maxilar.Permasat,zonat e kontaktit.Linjat e ekuatorit.Pershkrimi i detajuar i kaninit mandibular. Aspekti labial, lingual, mezial, distal dhe incizal.Rrenja.Karakteristikat dhe ndryshueshmeria. 10. Premolaret maxilare permanent.Funksioni.Krahasimi i morfologjise se premolareve me dhembet anterior.Zonat e kontaktit proximal, linja e ekuatorit.Premolari i pare maxilare.Aspekti bukal,lingual mezial, distal,okluzal.Rrenja, pozicioni ne harkun dentar dhe karakteristikat.; Premolari i dyte maxilar.Permasat e dhembit, zonat e kontaktit proximal,linja e ekuatorit.Aspekti bukal,lingual,mezial,distal, okluzal.Rrenja. 11. Premolaret mandibular permanent.Premolari i pare mandibular.Zonat e kontaktit proximal, linja e ekuatorit, karakteristikat qe afrojne premolarin e pare me kaninin mandibular, karakteristikat qe I afrojne me ato te premolarit te dyte. Permasat. Pershkrim i detajuar i premolarit te pare mandibular nga te gjitha aspektet.Aspekti bukal,lingual, mezial,distal dhe okluzal.Rrenja.Ndryshimet ndermjet premolarit te pare maxilar me ate mandibular.Karakteristikat e premolarit te pare mandibular. 12. Premolari idyte mandibular.Permasat.Zonat e kontaktit proximal, linja e ekuatorit.Variacionet e premolarit te dyte mandibular.Aspektibukal,lingual,mezial,distal,okluzal.Rrenja, karakteristikat qe e diferencojne premolarin e pare mandibular me ate te dytin mandibular; Molaret permanent maxilar.Zonat e kontaktit proximal, linja e ekuatorit. Aspektibukal,lingual,mezial,distal,okluzal.Fissurat kryesore te molarit te pare maxilar. Rrenja. Karakteristikat e molarit te pare maxilar.

17

13.

Molari i dyte maxilar. Permasat. Zonat e kontaktit;proximal, linja e ekuatorit. Aspekti bukal, lingual, mezial, distal, okluzal. Fissuarat kryesore te molarit te pare maxilar.Rrenja. Molari i trete maxilar.Permasat,zonat e kontaktit proximal, linja e ekuatorit. Aspekti bukal, lingual, mezial, distal, okluzal. Molaret mandibular permanent: Molari I mandibular, permasat, zonat e kontaktit, linja e ekuatorit. Aspekti bukal, lingual, mezial, distal, okluzal, rrenja. Karakteristikat e molarit I mandibular.Veçorite midis molarit I mandibular me ate maxilar. 14. Molari i dyte mandibular.Permasat.Zonat e kontaktit proximal,linja e ekuatorit. Aspekti bukal, lingual,mezial,distal, okluzal. Rrenja.Veçorite e molarit te dyte mandibular.Karakteristikat e molarit te dyte mandibular. Molari i trete mandibular.Permasat, Pershkrimi i molarit te trete mandibular.Aspekti bukal,lingual,mezial,distal,okluzal. Rrenja. 15. Dhoma pulpare dhe kanalet.Pulpa,Radiografite.Permasat e kavitetit pulpar.Forameni apikal.Demarkacioni i kavitetit te pulpes dhe i kanaleve, brinjet e pulpes. Zbatimi i kavitetit pulpare te dhembeve anteriore maxilar dhe anterior mandibular. Kaviteti pulpar i dhembeve distal mandibular.Premolari I, II, Molari I, II, III. Lidhjet e rrenjeve te dhembeve posterior me kanalin mandibular.

18

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Mjekësisë Departamenti i Stomatologjisë

Lënda: NJOHURI MATERIALE Literatura qe nevojitet Shqiptare: Njohuri Materiale Protetike, Tirane 1983, 2007, 2010 Programi i Leksioneve: 1. Historiku i zhvillimit te materialeve dentare protetike, vetite e materialeve qe perdoren per pergatitjen e protezave te dhembeve. 2. Materialet e mases. Vetite, klasifikimi. Materialet e forta,Gipsi, materialet e mases zinkoksid eugenolit, materialet termoplastike te mases. 3. Materialet hidrokoloide te kthyeshme (reversibel).Materiali i mases Agar-Alginat, materialet dubluese. Materialet elastike.Aginatet. 4. Materialet e mases bashkekohore. Elastomeret: polisulfidet,silikonet (polisilaxonet) dhe polieteret. 5. Materialet modeluese. Dyllrat, vetite, klasifikimi. Dyllrat e laboratorit, ngjites, inleit, Dyllrat per derdhje dhe dyllrat e modeleve, Bazis plate. 6. Materialet qe perdoren per bazen e protezes se levizshme:plastmasat, vetite.Plastmasat qe polimerizohen ne temperature te larte, vetpolimerizuese, elastike, polimerizimi. 7. Perpunimi laboratorik i plastmases; Muflimi; Presimi; polimerizimi dhe perpunimi laboratorik i protezes se perfunduar. Sistemi i SR Ivocap. 8. Porcelanet stomatologjike.Vetite, Llojet; Elementet perberes te porcelanit. Perpunimi laboratorik i porcelanit, Porcelanet Vita, Carmen, Targis-Vectris. 9. Metalet.Aliazhet dhe perdorimi i tyre ne protetiken stomatologjike. Floriri, Aliazhet e tij. Platini dhe metalet e grupit te tij.Argjendi, aliazhet e argjendit me metalet fisnike. 10. Metalet e zakonshme: Hekuri, Nikeli, Kromi, Kobalti, Titaniumi, Zirkoni, Aliazhet. Aliazhet bashkekohore qe perdoren ne pergatitjen e urave fikse Metal-Porcelan. 11. Materialet Rivestimentit.Vetite, klasifikimi sipas llojit te metaleve. 12. Perpunimi laboratorik i metaleve.Proçedura laboratorike e derdhjes se metaleve. Llojet e derdhjeve centrifugale, me vakum, etj. 13. Saldaturat. Vetite, Llojet sipas metaleve qe do te saldojme. Aliazhet fisnike dhe aliazhet e metaleve te zakonshme. Saldimi, Principet e saldimit. 14. Korrozioni i metaleve dhe Fenomenet elektro-galvanike. Rendesia, simptomat klinike. Ngjyrosja e aliazheve te floririt ne goje. Galvanizimi i protezave dentare. 15. Materialet e lemimit dhe lustrimit.

19

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Mjekësisë Departamenti i Stomatologjisë

Lënda: PROTEZA FIKSE Literatura që nevojitet Leksionet e pergatitura Ortopedia 1 +2 Protetika fikse (Agim Islami) Contemporary fixed prosthodontics Fundamental of tooth preparation Temat: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Hyrje ne protetiken fikse Konceptet themelore te okluzionit Artikulatoret Regjistrimet interokluzale Konsideratat e zevendesimit te dhembeve qe mungojne Principet e preparimit te dhembit Konsideratat biomekanike te pergatitjes se urave fikse. Preparimi i dhembeve per kurorat e e plota; Indikacionet; Kunderindikacionet. Preparimi per kurorat parciale; Indikacionet; Kunderindikacionet. Preparimi i dhembit per kurorat metal-porcelan; Indikacionet; Kunderindikacionet. Preparimi i dhembit per kurorat teresisht porcelan; Indikacionet; Kunderindikacionet. Preparimet per restaurimet intrakoronale; Indikacionet; Kunderindikacionet. Preparimi i dhembeve per venerat; Indikacionet; Kunderindikacionet. Preparimet e dhembeve shume te demtuar; Indikacionet; Kunderindikacionet. Preparimi i dhembeve me probleme paradontale Preparimi i dhembit me vide Restaurimet provizore Masat Konsideratat estetike Urat e cementuara me cemente rezinoze Cementet dhe cementimi i punimeve Raporti i intermedierit me kreshten reziduale

20

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Mjekësisë Departamenti i Stomatologjisë

Lënda: PROTEZA PARCIALE

1. Zgavra e gojes dhe raportet e nofullave e dhembeve ndermjet tyre-Anatomia patologjike e dhembeve 2. Mukoza e gojes,raportet topografike ne lidhje me fushen protetike-Gjendrat e peshtymes 3. Muskujt e aparatit tretes,mekanizmi i levizjes se nofulles se poshtme,anatomia klinike nofull-mungesa dhembore 4. Ndryshimet biologjike te kushtezuara qe ndodhin me humbjen e nje ose disa dhembeve.Klasifikimi i nofullave me mungesa te dhembeve dhe i protezave parciale. 5. Pergatitja e gojes para protezimit 6. Protesa parciale dhe principet baze ne plnifikimin e tyre-Planifikimin eperbersve te proteses parciale 7. Vleresimi i forcate pertypese ne pergatitjen e protezave parciale sipas llojeve te defekteve dhembore 8. Protesa parciale me plasmas(Pllaka e proteses,Dhembet artificial,Elementet e fiksimit) 9. Fazat kliniko ­Laboratorikete pergatitjes se proteses parciale 10. Protesa e skeletuar pjeset perberese 11. Fazat kliniko-laboratorike te pergatitjes se protezes se skeletuar 12. Paralelometria dhe vizatimi i skeletit 13. Riparimi dhe ribazimi i protezes parciale 14. Protesa e skeletuar me atashment 15. Protesa e skeletuar me korona teleskopike. 16. Planifikimi i protezave ne varesi te defekteve sipas autorit Kennedy. Literatura 1. 2. 3. 4. 5. F.Keraj-Proteza Parciale 2008. Bates JF-Retention of parcial venture. The new Bego-Parcial denture 2002 Zach GH-Advantages of Mesial rests for removable parcial denture. Neill DJ;Walter J:D-Protesi Parziali rimovibili.Masson-Milano,1985

21

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Mjekësisë Departamenti i Stomatologjisë

Lënda: KIRURGJIA PARAKLINIKE

1. anatomia topografiko klinike e rregjionit OMF si dhe fiziologjia e tij 2. paisja dhe instrumentariummi i nje kabineti stomatologjik 3. rregullat e asepsise, sterilizimi dhe mbrojtja nga semundje te ndryshme 4. anestezia ne rregjionin OMF ne kocka mulazhe apo skica 5. njohja me ekstraksionin e dhembit ne mulazhe apo nofulla kafshesh 6. te marre njohuri te aspekteve mjeko ligjore ne sferen e kirurgjise orale

LITERATURA: Anatomia normale e njeriut, praktikumi i kirurgjise stomatologjike vol i I+

II 1977, leksione te pershtatura per kete lende Fonseka vol i I 2000, dhe Peterson 1998

22

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Mjekësisë Departamenti i Stomatologjisë

Lënda: KIRURGJIA ORALE

1. Historiku i kirurgjise O.M.F ne bote dhe ne vendin tone. 2. Anatomia topografiko ­ klinike e nofulles se siperme, ( kocke, nerva, ene gjaku). 3. Anatomia topografiko ­ klinike e nofulles se poshteme, ( kocke, nerva, ene gjaku). 4. Muskujt pertypes dhe ndihmes te regjionit O.M.F. 5. Kabineti i kirurgjise O.M.F dhe instrumentariumi perkates. 6. Kontrolli i asepsise ( sterilizimi), ne kirurgjine O.M.F. 7. Njohja e studentit me anestezine lokale ne nofullen e siperme. Demostrim ne kafke. 8. Njohja e studentit me anestezine lokale ne nofullen e poshteme. Demostrim ne kafke. 9. Njohja e studentit me etapat e ekstraksionit. Demostrim ne kafke. 10. Njohuri mbi aspektet mjeko ­ ligjore ne kirurgjine O.M.F. 11. Kirurgjia Oro-Maksilo ­Faciale ( O.M.F), objekti , historia. Ekzaminimi dhe diagnoza ne kirurgjine O.M.F. 12. Vecorite e punes ne kirurgjine O.M.F, ( asepsia, pregatitja e kirurgut per operacion). 13. Anestezia lokale, sol anestetike. Teknikat e anestezise lokale ne nofullen e siperme. 14. Anestezia lokale ne nofullen e poshteme. Aresyet e insuksesit te anestezise lokale. Metodat alternative te anestezise lokale. 15. Nderlikimet gjate dhe pas anestezise lokale. Parandalimi, trajtimi. Vecorite e anestezise lokale ne subjekte te vecanta. 16. Heqja e dhembit, (ekstraksioni). Indikacionet, kunderindikacionet, Veçorite e ekstraksionit sipas grupeve te dhembeve. 17. Vecorite e ekstraksionit ne subjekte me probleme te tjera shendetesore, femije , te moshuar, gravidance. 18. Teknika e heqjes se rrenjeve me dare, elevator. Alveolotomia, lembot, suturat, sherimi i plages. 19. Ekstraksion ne pozicion atipik te dhemebve, dhe nderlikimet gjate dhe pas heqjes se dhembeve. Parandalimi, trajtimi. 20. Dalja me veshtiresi e dhembeve. ( dentittio difficilis). 21. Dhembet e retinuar. 22. Repozicionimi, transplantimi dhe reimplantimi i dhembeve. 23. Rezeksioni apikal, hemiseksioni i kurores se dhembit. 14. Nderhyrjet preprotetike ne indet e buta dhe te forta 15. Mjekimi kirurgjikal i paradontopative 16. Njohuri te pergjithshme mbi infeksionet O.M.F, si dhe infeksionet perreth nofulles se siperme. 17. Infeksionet rreth nofulles se poshteme, qafe, si dhe infeksionet difuze. 23

18. Osteomieliti odontogjen, llojet e tjera te osteomyelitit, granuloma subkutane migrans, forunkuli dhe karbunkuli ne lekuren e fytyres. 19. Limfadenitet e rregjionit OMF 20. Sinuziti maksilar odontogjen , llojet e tjera te sinusitit maksilar, mbyllja e perforacioneve oro ­ sinusale. 21. Neuralgjia trigeminale, diagnoza diferenciale me algjite e tjera te regjionit O.M.F. 22. Patologjite inflamatore dhe guret e gjendrave te peshtymes. 23. Patologjite e rralla dhe tumoret e gjendrave te peshtymes 24. Kistat odontogjen dhe jo odontogjen te nofullave, si dhe kistet e indeve te buta oro ­ cerviko ­ faciale. 25. Tumoret beninje odontogjen dhe jo odontogjen te nofullave. 26. Tumoret vaskulare te regjionit OMF.

Literatura: Shqiptare: - Kirurgjia stomatologjike Tirane 1971, praktikumi i kirurgjise stomatologjike vol i I+ II 1977, teksti i kirurgjise MAX - FAC Tirane 2006, leksione te pershtatura per kete lende Implantologjia orale tirane 2007, leksione te pershtatura per kete lende. E Huaj: Peterson 1 OMF surgery 1998, bruno de michelis 1998, Fonseca 2000.

24

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Mjekësisë Departamenti i Stomatologjisë

Lënda: KIRURGJIA MAKSILLO-FACIALE

1. 2. 3. 4. 5.

Çrregullimet imunologjike dhe gjendjet prekanceroze. Tu malinje, buze, gjuhe, mukoze orale dhe lekure fytyre. Tumoret malinje epiteliale dhe jo epiteliale te nofullave. Patologjite inflamatore dhe funksionale te A.T.M Patologjite tumorale dhe te zhvillimit A.T.M, si dhe kontrakturat ekstra artikulare. 6. Traumatologjia e A.T.M, ndihma urgjente ( A,B,C,D,E) dhe mjekimi provizor. 7. Traumat dento - alveolare, si dhe traumat e ketit te mesem te fytyres.

Literatura: Shqiptare: Kirurgjia stomatologjike Tirane 1971, praktikumi i kirurgjise stomatologjike vol i I+ II 1977, teksti i kirurgjise MAX ­ FAC Tirane 2006, leksione te pershtatura per kete lende E Huaj: Peterson 1 OMF surgery 1998, bruno de michelis 1998, Fonseca 2000

25

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Mjekësisë Departamenti i Stomatologjisë

Lënda: IMPLANTOLOGJI ORALE

1. Historiku i implantologjise ne bote dhe ne vendin tone 2. Sistemet implantare te perdorura ne vite 3.Anatomia periimplantare 4. Biologjia, fiziologjia dhe osteointegrimi i indeve periimplantare. 5. Indikacionet dhe kunderindikacionet e perdorimit te implanteve 6. Ekzaminimi i pacientit, ekzaminimet suplementare dhe parapregatitja e tyre per trajtim me implante. 7. Densiteti kockor dhe rendesia e tij ne implantologji. 8. teknika kirurgjikale per futjen e implantit ne nofulla. 9.Roli i bashkepunimit implantolog ­ ortoped ­ laborant dhe llojet e protezave qe vihen mbi implant. 10. Klasifikimi dhe konsiderata e trajtimit per mungesa te ndryshme te dhembeve dhe zevendesimi me implante. 11. Komlikacionet gjate dhe pas vendosjes se implanteve 12. Sukseset dhe insukseset ne perdorimin e implanteve 13. Korigjimi i pengesave anatomike dhe funksionale para venies se implanteve. 14. Ortopedia implantare

Literatura: Shqiptare: - implantologjia orale tirane 2007, leksione te pershtatura per kete lende E Huaj: Peterson 1 OMF surgery 1998, bruno de michelis 1998, Fonseca 2000.

26

Information

Psikiatri

26 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

671193


You might also be interested in

BETA
Psikiatri